Page 1

Mevlit kandilinde kardeþlik baðlarýmýzý güçlendirelim M

ardin Müftüsü Dursun Ali Coþkun, Mevlid Kandili dolayýsýyla mesaj yayýmladý. Mardin Müftüsü Dursun Ali Coþkun, 23 Ocak Çarþamba gününü perþembeye baðlayan gece (bugün) tüm insanlýðý onurlandýrmak üzere dünyaya teþrif eden Hz. Muhammed'in Mevlid-i Þeriflerinin 1442. yýl dönümünün idrak edileceðini belirtti. Mesajýnda, yeryüzünde önemli geliþmelere vesile olan kutlu

doðumun insanlýk tarihinin en önemli olaylardan biri olduðunu hatýrlatan Coþkun þöyle konuþtu; Hz. Muhammed'in 23 yýllýk peygamberlik dönemi boyunca putperestliðin yerine tevhidi, zulmün yerine adaleti, düþmanlýðýn yerine kardeþliði, sürtüþmenin yerine dayanýþmayý getirdi. Bu Mevlid Kandilinin idyat ilçesi ile Doðançay köyü gönlümüzdeki Resulullah kýrsalýnda 2’si kadýn 6 sevgisinin artmasýna ve terörist etkisiz hale getirildi. kardeþlik baðlarýmýzýn Midyat kýrsalýnda bir grup güçlenmesine vesile olmasýný terörist olduðunu öðrenen diliyorum.” Dedi

6 Pkk’lý etkisiz hale getirildi

M

Sayfa 2’de

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

23 Ocak 2013 Çarþamba

Yýl: 9 Sayý 2552 Fiyatý :25 Kr

jandarma ve polis özel harekât birlikleri, teröristleri maðarada kýstýrdý. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, teröristleri etkisiz hale getirdi. Maðaralarýn çevresinde geniþ güvenlik önlemi alýndý. Bölgede çok sayýda ambulans hazýr bekletiliyor. Olay yerindeki çalýþmalar devam ediyor. Operasyona Mardin Ýl Emniyet Müdürü Derviþ Kara’nýn da katýldýðý öðrenildi.

Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Midyat ilçesi ile Þýrnak’ýn Ýdil kýrsalýnda sýcak çatýþma çýktýðýný söyledi. Vatandaþlardan gelen ihbar üzerine bir gurup teröristin bulunduðu bölgenin güvenlik güçleri tarafýndan ablukaya aldýðýný belirten Ayvaz, teröristlerin teslim ol çaðrýsýna ateþle karþýlýk vermesi üzerine sýcak çatýþma çýktýðýný vurguladý. (CÝHAN)

Vali Ayvaz: Vatandaþ PKK'lýlarý ihbar etti, bölgede çatýþma çýktý

10 günlük bebeði terk ettiler Park halindeki aracýn üzerine býrakýlan 10 günlük erkek bebek, vatandaþlar tarafýndan bulundu. Polisin yaptýðý incelemede bebeðin üzerinde annesinin yazmýþ olduðu not çýktý. Üzerinde “Bebeðimi çocuk yuvasýna teslim edin” notu çýkan minik bebek, olay yerine çaðrýlan 112 acil servis ekipleri tarafýndan ambulansla Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldýrýldý. Sedat Aslanaçier

M

ardin'de, kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan park halindeki aracýn üzerine býrakýlan 10 günlük erkek bebek, vatandaþlar tarafýndan bulundu. Yeniþehir semtindeki Valilik konaðý altýnda park halindeki bir aracýn üzerinde bebek çantasý bulan vatandaþlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanýn içinde yaptýðý aramada yeni doðmuþ erkek bebek buldu. Polisin yaptýðý incelemede bebeðin üzerinde annesinin yazmýþ olduðu not çýktý. Üzerinde “Bebeðimi çocuk yuvasýna teslim edin” notu çýkan minik bebek, olay yerine çaðrýlan 112 acil servis ekipleri tarafýndan ambulansla Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldýrýldý. Polis, burada tedavi altýna alýnan bebeðin annesini bulmak için soruþturma baþlattý. Polis ekipleri bebeði terk

Uyuþturucu operasyonu M. Sait Çakar

K

ýzýltepe ilçesinde Kýzýltepe KOM ekipleri tarafýndan yapýlan 2 ayrý operasyonda 30 kilo esrar yakaladý. Operasyonda toplam 4 kiþi gözaltýna alýndý.

eden anneyi tespit etmek için bölgede bulunan Mobese kameralarýný incelemeye aldý. Bebeði gören Ýsmail Erdoðan adlý vatandaþ, "Vicdansýzlar yeni doðmuþ bebeði sokaða terk ettiler.

Bakamýyorlarsa bize versinler biz bakarýz. Yazýk deðil mi bu soðukta bebeði sokaða attýlar. Polisler bebeði alarak hastaneye kaldýrdýlar. Bu soðukta bebek hasta olmuþtur” dedi.

Edinilen bilgiye göre Kýzýltepe ipek yolunda R.A ve O.A adlý kiþiler ellerinde bavulla yakalandý. Þ.B ve E.K adlý kiþiler ise uygulama esnasýnda dur ihtarýna uymayarak kaçmaya teþebbüs etti bunun üzerime polis ekipleri arasýnda kovalamaca baþladý. Sýkýþan kiþiler ancak bir kamyonette çarparak durabildi. Hemen önlerini kesen polis ekipleri kýskývrak yakaladý. Gözaltýna alýnanlar Emniyette ifadeleri alýndýktan sonra adliyeye sevk edildi.

SGK Midyat Þubesi, yeni teþvik Trafik kazasý: 1 ölü yasalarý hakkýnda toplantý düzenledi K M Ýsmail Erkar

Ali Edis

idyat ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Þube Müdürlüðü, mali müþavirler ve iþ adamlarýný yeni teþvik yasalarý konusunda bilgilendirdi. SGK Midyat Þube Müdürü Abdurrahim Güneþ, hükümet konaðý toplantý salonunda bir araya gelen mali müþavirler, iþ adamlarý ve STK temsilcilerine yeni teþvik konularý hakkýnda bilgi verdi. Prim teþviklerinin amacýný genel olarak yatýrýmlarýn ve istihdamýn artmasý olarak deðerlendiren Güneþ, “Düzenli prim ödemeyi, genç, kadýn, engelli ve mesleki eðitim mezunlarýnýn çalýþma hayatýna kazandýrmasý amacý taþýmaktadýr.” Dedi. Devam eden teþviklerin sinevizyon eþliðinde anlatýlmasýyla

devam eden toplantýda, Mardin’in 6. bölgede olduðu belirtildi. Kayýt dýþý ile mücadele kapsamýnda iþverenlerin çalýþtýrdýklarý kiþileri zamanýnda sigortalý yapmalarý çaðrýsýnda bulunan Güneþ, “Gerek ilerde idaresi para cezasý ve prim borçlarý ile karþýlaþmamalarý ve gerekse de teþviklerden faydalanmalarý

bakýmýndan kendi menfaatleri ve iþçi haklarý yönünden önem arz etmektedir.” þeklinde konuþtu. Soru cevap þeklinde devam eden toplantýnýn sonunda iþ adamlarý 5184 sayýlý kanunun devam etmesi için yetkililerin üzerine düþmesi gerektiðini kaydetti.

ýzýltepe Ýlçesi'nde iki aracýn kafa kafaya çarpýþmasý sonucu 18 yaþýndaki Mehmet Zahir Karadeniz, öldü, 5 kiþi de yaralandý. Kaza bugün saat 12.00 sýralarýnda Kýzýltepe ile Akdoðan Köyü arasýnda iki otomobilin kafa kafaya çarpýþmasý sonucu meydana geldi. Araçlarýnýn sürücülerinin henüz kimliklerinin belirlenmediði kazada 01 PA 751 ve 47 PP 962 plakalý araçlar aþýrý hýz ve dikkatsizlik sonucu çarpýþmasý sonucu Mehmet Zahir

Karadeniz kaza yerinde öldü. Kazada, Ýsmail Albayrak, Halil Albayrak, Fidan Karadeniz, Þehmus Karadeniz ile Emrullah Yaprak da yaralandý. Kazada yaralananlar Kýzýltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Kazada ölen Karadeniz'in olay yerine gelen yakýnlarý gözyaþlarý döktü.


23 Ocak 2013 Çarþamba

2

Mevlit kandilinde kardeþlik baðlarýmýzý güçlendirelim almanýn, ancak O'nun insanlýðýn huzur ve mutluluðu için yaptýðý daveti hayatýmýza yansýtmakla olabileceðini dile getiren Coþkun, konuþmasýna þöyle devam etti.” Hz. Peygamber efendimizin güzel ahlakýný bir bilinç ve hayat tarzý olarak davranýþlarýmýza mihver yapmakla mümkün olduðunu unutmamalýyýz. Kur'an ve bütün ahlaki erdemleri þahsýnda toplayan sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) tüm insanlýða bir kurtuluþ ve diriliþ çaðrýsý yapmýþtý. Mevlid Kandili, bu çaðrýyý gönlümüzde, zihnimizde ve hayatýmýzda diri ve canlý tutmak adýna fýrsat günleridir. Ýþte bu vesileyle; Peygamber Efendimizin sünneti ile buluþmalýyýz . Resulullah (sav) in siretini okumalý ve okutmalýyýz. Çocuklarýmýzý O'nun sevgisiyle yetiþtirmeliyiz .Kur'an'ý okumayý, anlamayý ve yaþamayý hayatýmýzýn gayesi edinmeliyiz.

Ýsmail Erkar

M

ardin Müftüsü Dursun Ali Coþkun, Mevlid Kandili dolayýsýyla mesaj

yayýmladý.

Mardin Müftüsü Dursun Ali Coþkun, 23 Ocak Çarþamba gününü perþembeye baðlayan gece, tüm insanlýðý onurlandýrmak üzere dünyaya teþrif eden Hz. Muhammed'in Mevlid-i Þeriflerinin 1442. yýl dönümünün idrak edileceðini belirtti. mesajýnda, yeryüzünde önemli geliþmelere vesile olan kutlu doðumun insanlýk tarihinin en önemli olaylardan biri olduðunu hatýrlatan Coþkun þöyle konuþtu; Hz. Muhammed'in 23 yýllýk peygamberlik dönemi boyunca putperestliðin yerine tevhidi, zulmün yerine adaleti, düþmanlýðýn yerine kardeþliði, sürtüþmenin yerine dayanýþmayý getirdi. Bu

Mevlid Kandilinin gönlümüzdeki Resulullah sevgisinin artmasýna ve kardeþlik baðlarýmýzýn güçlenmesine vesile olmasýný diliyorum.” dedi Ülkemizin her yerinde olduðu gibi Mardin’de Mevlid Kandili coþkuyla kutlanacaðýný hatýrlatan Coþkun, Bizler mübarek kandil gecelerini ihya edip, onlarýn feyiz ve bereketinden istifade etmek için duaya yönelmemiz gerekir. Resulullah (sav) ve kutlu ashabýnýn yaþantýlarýndan ders almak ve saadet asrýndaki güzellikleri günümüze taþýyabilmek, hepimiz için bir mutluluk vesilesi olacaktýr. Ayrýca tüm insanlýk için en güzel örnek olan Sevgili Peygamberimizin rehberliðine ne ölçüde ittiba ettiðimiz bu vesileyle yeniden gözden geçirilmiþ olacaktýr.” Hz. Muhammed'i örnek

Ülkemizin her yerinde olduðu gibi Mardin ilimizde de Mevlid Kandili coþkuyla kutlanmaktadýr. Görevlilerimiz tarafýndan camilerimizde muhtelif kandil programlarý icra edilecektir. 23 Ocak Çarþambayý Perþembeye baðlayan gece yatsý namazýný müteakip yukarý Mardin'de Ulu Camide, Yeni Þehir semtinde ise Fuat Yaðcý ve Yeniþehir Küba Camilerinde Mevlid Kandili programýmýz icra edilecektir. Bu duygu ve temennilerle, Sevgili Peygamberimizin dünyaya teþrifinin yýl dönümü olan Mevlid kandilinin bütün insanlýða rahmet ve huzur getirmesini, O'nu ve insanlýða getirdiði en büyük hediye olan Kur'an'ý yakýndan tanýmamýza ve çaðrýsý etrafýnda birleþmemize vesile olmasýný Yüce Mevla'dan niyaz eder, bütün Ýslam aleminin ve Mardinli hemþerilerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ederim."

Diyarbakýrkapý-Cumhuriyet meydaný arasý yeniden düzenlenecek

M

ardin Valiliði, DiyarbakýrkapýCumhuriyet Meydaný arasýnýn yeniden bazalt taþý ile döþeneceðini bildirdi. Valilikten yapýlan açýklamada, SÝT alanýnýn ana ulaþým yolu olan 1. Cadde'de, altyapý çalýþmalarý sonrasý üst yapý çalýþmalarýnýn Diyarbakýr Bölge Koruma Kurulu tarafýndan onaylanan proje doðrultusunda gerçekleþtirildiði anýmsatýlarak,

bazý yerlerde meydana gelen çökmelerin onarýmlarýnýn yapýlacaðý kaydedildi. Yapýlan döþeme çalýþmasýnýn gerekli kriterlere göre yapýldýðý, ancak özellikle Diyarbakýrkapý-Cumhuriyet Meydaný arasýnda DEDAÞ ve Telekom çalýþmalarýnýn tamamlanmadan, zeminde yapýlan tesviye ve sýkýþtýrma sonrasý Kurban Bayramý vesilesiyle vatandaþlarý ve esnafý

maðdur etmemek için yolun kullanýma açýldýðý belirtilen açýklamada, þu ifadelere yer verilmiþtir: "Akabinde, Bayram sonrasý DEDAÞ ve Telekom kazýlarý baþlatýlmýþ ve yolun kýþ þartlarý da göz önüne alýnarak bir an önce kullanýma tekrar açýlmasý için taþ döþeme çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Yolun Kurban Bayramý öncesi ve süresince kullanýmýndan sonra zemin sýkýþmasý DEDAÞ ve Telekom kazýlarý neticesinde bozulmuþtur. Bu nedenle yapýlan taþ döþeme sonrasý zeminde kaymalar gerçekleþmiþtir. Hava þartlarýnýn düzelmesinin ardýndan Diyarbakýrkapý-Cumhuriyet Meydaný arasý yeniden döþenecek olup, kalan alanlarda yine kýþ þartlarý ile tamamlanamayan düzeltme ve basit onarýmlar gerçekleþtirilecektir. Cumhuriyet Meydaný ve Savurkapý arasýnda yolun yeniden döþenmesi söz konusu deðildir.”

Öðrenciler mesleðini þimdiden seçiyor M. Sait Çakar

M

idyat’ta, Anadolu Lisesi ve Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerine yönelik mesleki tanýtým semineri verildi. Midyat Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu Baþkanlýðý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü’nün ortaklaþa yürüttüðü ‘Hukuk ve Örnek Rol Model’ konusunda seminer verildi. Çocuk suçluluðu ile mücadele etmek, öðrencilerin hukuk konusunda farkýndalýklarýný arttýrmak ve meslek seçiminde alternatif rol modellerini sunmak amacýyla baþlatýlan mesleki tanýtým seminerleri sayesinde öðrenciler, kendi potansiyellerini keþfediyor ve kariyerlerini bu doðrultuda inþa ediyorlar. Ortaöðretim öðrencilerinin meslekler hakkýnda bilgi sahibi olmalarý amacýyla Kocatepe Kültür Salonu’nda düzenlenen meslek tanýtým seminerine konuþmacý olarak katýlan Midyat Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Sezgin Güverçin ile Batman’ýn Gercüþ Ýlçe Kaymakamý Adem Ergül, mesleklerinin zor ve güzel yönlerini öðrencilere anlattý. Ýnsan hayatýnda meslek ve kariyer sahibi olmanýn önemine deðinen konuþmacýlar, ortaöðretim öðrencilerinin zamanlarýný en iyi þekilde deðerlendirmelerini istedi. Seminerden önce Midyat Denetimli Serbestlik Þube Müdürlüðü’nde görevli uzman sosyolog Tekin Karaçam, ‘suç, birey ve toplum arasýndaki iliþki ile hukuksuzluðun birey ve toplum üzerindeki zararlarýný’ anlatan bir sunum gerçekleþtirdi. Konuþmacýlardan Midyat Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Hâkim Sezgin Güverçin, kendisinin de bir zamanlar öðrenci olduðunu söyleyerek, insanlarýn okuyarak belli bir mevkiye geldiðini, ancak bunun için çok çaba harcamanýn gerekli olduðuna vurgu yaptý. Arkadaþ çevresinin insan hayatýnda önemli etkiler yarattýðýný, bu nedenle iyi arkadaþ seçiminin önemli olduðunu söyleyen Güverçin, lisede okuduðu dönemde bazý arkadaþlarýnýn yanlýþ çevre tercihinden dolayý okul hayatlarýný sonlandýrmak zorunda kaldýklarýný anlattý. Öðrencilerin meslek tercihi yaparken, doðru ve isabetli karar vermesi gerektiðini vurgulayan Güverçin, savcý, hakim ve avukat olabilmek için öncelikle hukuk fakültesi mezunu olmak gerektiðini, bilinçli meslek seçiminin, insan hayatýnýn en önemli dönüm noktalarýndan birisi olduðuna dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: “Meslek seçimi, ilgi alaný, beceri ve kiþiliðe uygun olarak yapýldýðýnda kiþi yaþam boyu mutlu olur. Meslek seçimi ve kariyer planlamasý hayatýnýzda en önemli kararlarýnýzdan biridir. Bunun için meslekleri ve kendinizi çok iyi

tanýmalýsýnýz. Bu projemizle sizlere meslekleri tanýtarak yaþamýnýza yön verecek en doðru tercihi yapmanýza yardýmcý olmak istiyoruz.” Mesleðini öðrencilere anlatan Kaymakam Ahmet Ergül ise, nasýl kaymakam olunur, mesleðin zorluklarý kolaylýklarý gibi konularý detaylarýyla açýkladý. Öðrencilere kendi baþarý hikâyesini anlatan Ergül, öðrencilerden kendine özgüven duymalarýný ve her þeyi yapabilecek kapasitede kendilerini hissetmelerini istedi. Kendisinin de bu bölgeden çýkmýþ bir insan olduðunu, þimdiki þartlarýn eskisine göre çok daha iyi olduðunu ve tek ihtiyacýn iyi eðitim alarak en iyi yerlere gelmek olduðunu söyleyen Ergül, öðrencilere önemli olanýn mesleðin kendisi deðil, yapýlan iþin kalitesi olduðunu vurgulayarak, “Her ne mesleði seçerseniz seçin ama o mesleðin en iyilerinden olun” tavsiyesinde bulundu. Nasýl kaymakam olunacaðýný anlatan Ergül, kaymakamlarýn ilçelerde devletin ve hükümetin temsilcisi olduðunu, devlet daireleri arasýnda koordinasyonu saðladýðýný, vatandaþýn isteklerini ve sorunlarýný dinleyen bir yüzü halka bakan bir yüzü devlete bakan kamu görevlileri olduðunu ve Kaymakamlarýn en üstteki görevli olduðunu söyledi. Öðrencilerin yoðun katýlýmýyla gerçekleþen meslek tanýtýmýndan sonra soru-cevap kýsmýna geçildi. Anlatýlanlarý büyük bir dikkatle dinleyen öðrenciler, merak ettikleri meslekler konusunda katýlýmcýlara bazý sorular sorarak bilgiler aldýlar. Seminerin kapanýþ konuþmasýný yapan Midyat Cumhuriyet Baþsavcýsý Adnan Küçükyumuk, projenin önemine dikkati çekerek, öðrencilerin seçecekleri mesleklerle kendi yaþam biçimlerini belirleyeceklerini bu nedenle çok iyi karar vermeleri gerektiðini ifade etti. Bir meslekte baþarýlý olmanýn, o mesleði sevmekten geçtiðini vurgulayan Küçükyumuk, bu projedeki amaçlarýnýn çeþitli meslek dallarýný öðrencilere daha iyi tanýtmak olduðunu belirterek, öðrencilere kendi yetenek ve ilgilerine uygun mesleði seçmelerine yardýmcý olmak istediklerini söyledi. Küçükyumuk, öðrencilerin kendilerine uygun mesleði seçerek ileride mutlu olmalarýna destek olmak için bu çalýþmayý baþlattýklarýný ifade ederek, meslek tanýtýmýn projelerinin Midyat’taki 4 bin öðrenciyi kapsadýðýný sözlerine ekledi. Öðrenciler, seminerin kendileri için oldukça yararlý geçtiðini belirterek, böylesi faaliyetlerin seçecekleri meslekler hakkýnda bilgilendirici olduðunu söylediler. Seminer bitiminde öðrencilere kokteyl salonunda ikram yapýldý.

Ahmet Türk: Hassasiyet sadece Kürtlerden beklenmemeli

B

aðýmsýz Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn kendisine yönelik eleþtirileri ile ilgili, “Sadece Kürtlerden hassasiyet beklemek doðru deðil. Herkesin bu hassasiyeti göstermesi lazým.” dedi. Baðýmsýz Mardin Milletvekili Ahmet Türk, BDP grup toplantýsý sonrasýnda gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Baþbakan Erdoðan’ýn grup

toplantýsýnda kendisine yönelik eleþtirilerinin hatýrlatýlmasý üzerine Türk, “Sayýn Baþbakan hassasiyet isterken, kendilerinin de bu sürece karþý çok hassas davranmalarý gerektiðinin mesajýný vermeye çalýþtým. Bir yandan barýþ araçlarý olurken, bir yandan bombalarý yaðdýrmasý toplumda güvensizliðe neden. Bu farklý bir þey… Bu barýþ sürecine güvensizliði artýracak bir davranýþ olarak nitelendirdim, düþüncelerimi açýkladým.

Sadece Kürtlerden hassasiyet beklemek doðru deðil, herkesin bu hassasiyeti göstermesi lazým. Yýllardýr acýlarýn yaþandýðý, bombalarýn patladýðý bir dönem. Bombalar patlamasýn derken, hassasiyet konusunda söyleyebileceðimiz þeylerin doðru okunmasý ve algýlanmasý gerekir.” dedi. Türk, Ýmralý ile ikinci görüþme konusundaki soru üzerine ise, “Adalet Bakanlýðý’nýn iznine baðlý.” ifadesini kullandý. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

23 Ocak 2013 Çarþamba

3

Erdoðan: 1980'lerde terörle mücadele adý altýnda PKK'ya imkan ve bahane verildi

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, AK Parti Grup Toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, geçmiþte güvenlik güçlerinin terörle mücadele ederken bazý hatalar yaptýðýný kabul etti. Erdoðan, "Doðu ve Güneydoðu illerimizde 12 Eylül 1980 müdahalesiyle insanlýk dýþý süreçler yaþandý. Terörle mücadele adý altýnda bölgede çok aðýr tahribat gerçekleþtirildi. Çocuklarýn gözleri önünde anne babalara yapýlan insanlýk dýþý muameleler çocuklarda silinmesi zor travmalar býraktý." dedi. 1980'ler ve 1990'larda terörle mücadele adý altýnda adeta terör örgütünün eline "fýrsat, bahane ve hatta imkan verildiðini" söyleyen Erdoðan, "Bir köye, mezraya, bir eve arama yapmak için giren güvenlik güçleri o kadar dikkatsiz davrandý ki adeta terör örgütüne istismar imkaný tanýdý. Yapýlan iþkenceler insanlýk dýþý muameleler terörün ürediði bataklýðý daha da derinleþtirdi." diye ekledi. AK Parti'nin göreve geldiði 2001 yýlýnýn bu anlamda önemli bir milat olduðunu söyleyen Erdoðan, Olaðanüstü Hal'i kaldýrdýklarýný hatýrlattý: "Kürt kardeþlerimiz bize þunu söylediler; 'kaldýrýn hali baþka þey istemiyoruz.' Kaldýrdýk ama yine maalesef yine herhangi bir þey yok." AK Parti ile iþkenceye sýfýr tolerans baþladýðýný ifade eden Erdoðan, "Kimse þunu söyleyemez: Ýþkence yapýlýyor. Bu konuda kararlýlýðýmýz sýnýrsýz. AK Parti'yle birlikte baþta dil olmak üzere kültürel baský ve sindirmeler sona ermiþtir. AK Parti insaný yaþat ki devlet yaþasýn anlayýþýyla göreve gelmiþ 10 yýl boyunca bu ülkeyi yaþatmanýn mücadelesi içinde olmuþtur. Biz 2002 öncesinde yaþanan acý hadiselerin hepsini, oluþan travmayý çok iyi biliyoruz; ancak 2002’yi bir milat olarak

görüyor bunu hem fiiliyat hem de söylemlerimizle açýk ve net olarak ortaya koyuyoruz." diye kaydetti. 2002 tarihinin sadece belli kesimler için belli baský zulüm ve acýlar için deðil bu ülkede 10 yýllarca yaþanmýþ ve yaþatýlmýþ acýlar için de milat olduðunu aktaran Baþbakan Erdoðan, Cumhuriyet döneminde yapýlan hatalarla yüzleþmek için de samimi gayret içerisinde olduklarýný anlattý. Erdoðan, "CHP döneminde ahýra, depoya dönüþtürülen camiler belli bir kesimin zümrenin camileri deðil topyekun bu milletin camileriydi. Türkçe okunan ezan belli bir kesimin deðil bütün bu milletin bütün bu ümmetin ezanýydý" deðerlendirmesinde bulundu. Erdoðan, o dönemde sadece belli kesimlerin deðil saðdan ve soldan birçok kitabýn toplatýldýðýný ifade ederek, "Nazým Hikmet de Necip Fazýl da Kemal

Tahir de Mehmet Akif de devletin gadrýna hýþmýna uðradý, devlet tarafýndan dýþlandý, horlandý, ötelendi. Statükocular devlette özel evlat muamelesi görürken diðerleri toptan ikinci sýnýf insan kabul edildi" þeklinde konuþtu. ?Erdoðan, "Biz insan devlet için vardýr demiyoruz. Tam aksine devlet insan için vardýr diyoruz. Dini ne olursa olsun, mezhebi, fikri, geliri ne olursa olsun, bizim için insan insandýr. Bizim için herkes ama herkes devlet karþýsýnda birinci sýnýf vatandaþtýr. Biz nasýl, imam hatiplerin, yasaklanan baþörtünün hakkýný savunduysak Dersim’in Sivas’ýn da hukukunu savunuyoruz. Bu hadiselerle de cesaretle yüzleþiyoruz. Silahý aradan çekelim, sýkýlý yumruklarý aradan çekelim, nefretin dilini aradan çekelim." diye konuþtu. (CÝHAN)

Osmanlýca kursunda sertifika zamaný

B

atman Halk Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Osmanlýca kursu sona erdi. TPAO Atatürk Ýlkokulu’nun Konferans Salonu’nda düzenlenen sertifika törenine Hayrat Vakfý bölge temsilcisi Dr. Ayhan Ýnak, TPAO bölge müdür yardýmcýsý Tuncay Köse, Ýl Müftüsü Hasan Çaðlar, Ýl Saðlýk Müdürü Ýhsan Bodakçý, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Süleyman Koç, Batman Üniversitesi öðretim üyesi Þemsettin Dursun katýldý. Milli Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme Genel

Müdürlüðü ve Hayrat Vakfý’nýn birlikte yürüttüðü proje kapsamýnda 40 kiþi Osmanlýca kursunda eðitim gördü. 40 kiþinin katýlým saðladýðý kursta 20 kiþi, baþarý göstererek sertifika almayý hak etti. Sertifikalarýný davetlilerin elinden alan kursiyerler, düzenlenen etkinlikten dolayý Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü ile Hayrat Vakfý'na teþekkür ettiklerini dile getirdi. Etkinlik, Osmanlýca kursunun tanýtým slaytý ile sona erdi. Yeni kayýtlar ve yeni kursun Þubat ayýnda açýlacaðý belirtildi. (CÝHAN)

Demirtaþ: Süreci tek baþýna hükümete býrakamayýz, beceremezler

B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, halkýn onurlu müzakere sürecine hazýr olduðunu belirterek, " Bunun somut adýmlarýný gördükçe, adým atmaktan çekinmeyeceðiz. Ama

Batman'da yaban hayatý için yemleme çalýþmasý

O

rman ve Su Ýþleri Batman Þube Müdürlüðü tarafýndan bölge genelinde yaþanan olumsuz hava koþullarý nedeniyle yaban hayvanlarýnýn yaþamlarýný devam ettirmeleri için gerekli olan yemleme çalýþmasý yapýldý. Orman ve Su Ýþleri Batman Þube Müdürlüðü, yaþam alanlarý yerleþim merkezlerinden uzak olan ve merkeze göre daha olumsuz hava koþullarýnýn yaþandýðý yüksek yerlerde yaþayan yaban hayvanlarýnýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için çalýþma baþlattý. Aðýr kýþ þartlarýnda yaban hayvanlarýnýn en büyük sorunu olan yem ve su ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için doðaya yem takviyesi yapýlmasý gerektiðine dikkat çeken Orman ve Su Ýþleri Batman Þube Müdürlüðü görevlileri, "Ýlimizin yüksek kesimlerinde geçtiðimiz hafta etkili olan kar yaðýþý sonucu bu hayvanlarýn yiyecek bulmasý güçleþmektedir. Geçtiðimiz yýllarda yer yer karþýlaþýlan yerleþim alanlarýna kadar inmeleri ve tehdit oluþturmalarý ihtimaline karþý ihtiyaçlarý olan yiyeceðin yaþam ortamlarýna býrakýlmalarý önem arz etmektedir. Bununla ilgili 10 Ocak itibari ile tespit edilen alanlara yem býrakýlmýþtýr." Dedi. (CÝHAN)

Yemek yerken Suriye’den gelen kurþun kafasýna saplandý Þ anlýurfa’nýn Ceylanpýnar ilçesinde Ahmet Özer (32) adlý vatandaþ evinde yemek yerken Suriye’den geldiði iddia edilen kurþun kafasýna saplandý. Yaralýnýn hayati tehlikesi sürdüðü öðrenildi. Sýnýrda bir haftadýr devam eden çatýþmalarda yaralanan Ceylanpýnarlý sayýsý ise 3’e yükseldi.

Þanlýurfa’nýn Ceylanpýnar ilçesinde ikamet eden Ahmet Özer adlý vatandaþ evinde yemek yediði sýrada Suriye’nin Resulayn ilçesinden geldiði ileri sürülen kurþun kafasýna saplandý. Olay yerine çaðýrýlan ambulansla Ceylanpýnar Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlan yaralý Özer, ilk tedavisinin ardýndan Þanlýurfa Balýklýgöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralýnýn hayati tehlikesi sürdüðü öðrenildi. Öte yandan bir haftadýr sýnýrda PYD güçleri ile Muhalifler arasýnda devam eden çatýþmalar kapsamýnda 3 Ceylanpýnarlý yaralandý. Çatýþmanýn çýktýðý ilk gün Mehmet Ali Tekin isimli vatandaþ yaralanýrken iki gün önce sýnýra sýfýr noktada çatýþmalarý izleyen imam hatip öðrencisi Süleyman Benli (15) kalçasýndan yaralandý. Bugün ise Ahmet Özer adlý vatandaþ evinde pencereye yakýn bir yerde yemek yerken seken kurþun kafasýna saplanmasý ile yaralandý. (CÝHAN)

bu süreci tek baþýna hükümete de býrakmamak lazým. Beceremezler. Gerçekten beceremezler. Yol göstermemiz, doðruyu anlatmamýz, ikna etmemiz lazým. AKP bu sorunu çözer rehavetine kapýldýðýmýz anda çok kýsa sürede týkanma yaþanabilir.” dedi. BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, partisinin grup toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, “Bir hükümet bu kadar güçlü iken arkasýnda kendi oyunu kat be kat aþan bir kamuoyu desteði varken, o hükümetin fýrsatý kaçýrmasý vicdanen, ahlaken, siyaseten bir suç olur.” dedi. Baþbakan Erdoðan’ýn geçtiði her mikrofonun önünden BDP’ye ayar vermeye çalýþtýðýný söyleyen Demirtaþ, “Baþbakana sormak istiyorum. Bu sorunun cevabýný bekliyorum. Siz Kürtleri bir halk olarak görüyor musunuz? Bir halk olarak görmeyi ve tanýmayý düþünüyor musunuz? Kardeþim, caným ciðerim, etimin týrnaðý, gelinimiz, damadýmýz olmasýnýn ötesinde Kürtler artýk bir halk olarak görülecek mi? Bu sorunun cevabý sürecin, yaklaþýmýn hakkýnda bize net bir cevap vermiþ olacak. Can ciðer olalým, kýz alalým verelim de halk olacak mýyýz? Bu kýsma neden hiç deðinmiyorsunuz. Kürt sorunu yoktur, katýlýyorum. Devlet faþizmi sorunu vardýr.” diye konuþtu. “Yaratýlaný yaratandan ötürü sevmek güzeldir. Her yaratýlaný Yaradan nasýl yarattý ise öyle kabul etmek de güzeldir.” diyen Demirtaþ, Doðu’da bir þehirde yapýlan çocuk parkýnýn tabelasýnýn yer aldýðý resmi gösterdi. Diyarbakýr Valiliði’nin parka verilen Kürtçe ismi red ettiðini söyleyen Demirtaþ, “Seviyorsan eðer, emrindeki valinin yaratanýn

yarattýðý bir halkýn parkýna bile isim koymasýna nasýl karþý çýkýyorsunuz, bunu da bir anlat. Nasýl asimilasyon bitmiþ?” dedi. Demirtaþ þöyle devam etti: “Bize ayar vermeye çalýþacaðýnýza, siyasetimize sorgulamaya çalýþacaðýnýza kullandýðýnýz dile bir bakýn. Biz sizden lütuf beklemiyoruz. Biz sizden sadaka beklemiyoruz. Bir halkýn gasp edilmiþ haklarýnýn iadesini bekliyoruz. Türk’ün cebinden çýkartýp Kürt’ün cebine koyun demiyoruz. Bu süreç ilerleyecekse bunlara cevap verin. Dile üsluba dikkat edilsin derken kendi dilinize ve üslubunuza bir bakýn. 10 gün içinde Baþbakan’ýn yaptýðý açýklamalarý yapsaydýk medya çoktan dar aðacýný kurmuþtu. Zorlu bir süreç olacak ama biz kendimize ve halkýmýza güveniyoruz. Barýþýn dili dünyanýn en güzel ana dilidir. Biz buna varýz, cesuruz. Ama karþýmýzda oyun yapmaktan, zaman kazanmaktan vazgeçmiþ bir irade görmek istiyoruz. Bir halkýn yüz yýllýk tarihi bir sorunu bir tarafta, siyasetçilerin tarihi sorumluluðu bir taraftadýr. Biz bu sorumluluðu almýþ bir parti olarak bütün arkadaþlarýmýzla çözüme hazýrýz. Halkýmýz onurlu bir müzakere sürecine hazýrdýr. Bunun somut adýmlarýný gördükçe, adým atmaktan çekinmeyeceðiz. Ama bu süreci tek baþýna hükümete de býrakmamak lazým. Beceremezler. Gerçekten beceremezler. Yol göstermemiz, doðruyu anlatmamýz, ikna etmemiz lazým. AKP bu sorunu çözer rehavetine kapýldýðýmýz anda çok kýsa sürede týkama yaþanabilir. Bu süreci sadece AKP’nin vicdanýna merhametine býrakamayýz.” Demirtaþ süreçte herkesin sorumluluk almasý gerektiðini vurguladý. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

23 Ocak 2013 Çarþamba

4

8 çocuðuyla tek gözlü evde yaþam mücadelesi veren annenin dramý

D

iyarbakýr ’da 8 çocuðuyla duvarý dökük, camlarý kýrýk, nem kokulu tek gözlü bir evde yaþam mücadelesi veren Meral Bora, 150 lira olan kirayý veremediði için çocuklarýyla sokakta kalma korkusuyla yaþýyor. 6 ay önce çalýþmak için Van'a giden eþinden bir daha haber alamadýðýný anlatan Bora, yetkililerden sýcak bir yuva için yardým bekliyor. Diyarbakýr'da yokluk içinde yaþayan ailelerden biri de Diyarbakýr ’ýn Baðlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde tek gözlü bir evde yaþam mücadelesi veren Meral Bora ve 8 çocuðu. Camlarý kýrýk, duvarlarý dökük, nem kokulu bir

evde hayata tutunmaya çalýþan Bora ailesi, 6 aydýr babasýndan haber alamýyor. Komþularýnýn getirdiði yemeklerle karýnlarýný doyurduklarýný anlatan anne Bora, çocuklarý küçük olduðu için onlarý býrakýp çalýþamadýðýný ifade etti. Bakacak kimselerinin olmadýðýndan dolayý idare edemediklerini belirten Meral Bora, 150 lira olan ev kirasýný 6 aydýr ödeyemedikmerini, ev sahibinin evden çýkarmak istediðini kaydetti. 8 çocuðunun hiçbirinin okula gitmediðini dile getiren Bora, þöyle konuþtu: "Gücümüz yetmediðinden gönderemiyoruz. Kaç defa geldiler okula

götürmek için ama gönderemiyoruz. Okula gittim. Masraf çýktý. Param olmadýðýndan gönderemedim. Çocuklarým aç susuz. Komþular getirdiðinden yemek yiyoruz olmadýðýndan ise aç susuz oturuyoruz. Ne yemek ne içecek baþka bir þey yok ki. Bakkala gidelim istiyoruz ama bakkala gidecek para yok. Bakkala borcumuz var 400 lira kadar veremiyoruz iþte." Meral Bora, evi ýsýtmak için sokaklardan kaðýt topladýklarýný, bu þekilde ýsýnmaya çalýþtýklarýný söyledi. Evin en büyük çocuðu olan Aysel(11), kardeþlerinin günlerce aç yattýðýný belirterek, babasýnýn Van’a giderken ‘geleceðim’ dediðini ancak bir daha haber alamadýklarýný dile getirdi. Aysel, "Birisi bize el uzatýrsa kardeþlerimin yiyecek ekmeði, giyecek kýyafeti olur. Baþlarýna takacak tokalarý olsun kimse onlarý hor görmesin." dedi. Okula gitmeyi çok istediðini ifade eden küçük Aysel, "Okula gitseydim polis olacaktým. Annem ve kardeþlerime bakacaktým. Ben mesleðimi de seçtim ama gücümüz yetmediði için annem ve babam beni okuldan geri aldýlar. Kaç defa öðretmenler geldi, annem yazdýrmaya gitti. 100 liradan fazla masraf çýktýðý için annem beni okula gönderemedi." þeklinde konuþtu. 10 yaþýndaki Evindar da hiç okula gitmediðini, en büyük hayalinin okula gitmek ve doktor olmak olduðunu dile getirdi. Öðretmen olmak istediðini anlatan 8 yaþýndaki Gurbet ise hayallerini, "Tahta istiyoruz. Kendimizi ýsýtacak bir yuva, bir de elbise istiyoruz. Çocuklara yemek ekmek istiyoruz." ifadeleriyle anlatýyor. (CÝHAN)

Batman Belediyesi kadýn masasý oluþturuyor

B

atman Belediyesi'nde hizmet politikalarýnýn oluþturulmasý ve uygulanmasýnda kadýnlarýn etkin hale getirilmesi amacýyla kadýn masasý kuruluyor. Batman Belediyesi hizmet politikalarýnda kadýnlarýn etkin hale gelmesi için yeni ve kapsamlý bir çalýþma dönemi baþlatýyor. Selis Kadýn Danýþmanlýk Merkezi, Hêvi Umut Kadýn Atölyesi gibi Batman Belediyesi'ne baðlý kadýn kurumlarýnýn eþgüdüm faaliyetleriyle öncülük edeceði bu yeni çalýþma döneminde kadýnlarýn belediyenin hizmet politikalarýnýn belirlenmesi ve uygulanma süreçlerinde çok daha aktif hale geleceði belirtildi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Gülistan Akel, Batman Belediyesi olarak mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev dolaþacaklarýný ve Batmanlý bütün kadýnlara ulaþacaklarýný söyledi. Kadýnlarla buluþma amaçlarýnýn belediye hizmetlerinde kadýn hedeflerine dönük kadýnlarýn öneri, görüþ ve þikayetlerini almak olduðunu açýklayan Akel, bu çerçevede özellikle kadýnlarý kararlara, talep ve önerilere katmak amacýyla bir kadýn masasý oluþturacaklarýný ifade etti. Selis Kadýn danýþmanlýk Merkezi ve Hêvi Umut Kadýn Atölyesi çalýþanlarýyla birlikte Seyitler Mahallesi kadýnlarýyla gerçekleþtirilen ilk sokak toplantýsýnda konuþan Baþkan Yardýmcýsý Akel, “Batman Belediyesi olarak kadýn politikalarý noktasýnda geçmiþten bugüne kadar kadýnlarýn kent içinde yaþam koþullarýný iyileþtirmek amacýyla bir dizi çalýþma gerçekleþtirdik. Özellikle biliyorsunuz, belediyecilik yerel yönetim hizmetlerinin belki yüzde ellisinden fazlasýndan doðrudan kadýnlar etkileniyor.

Ama belediyelere sirkülasyon, öneri ve þikayetler talebiyle daha çok erkekler geliyor. Fakat biz kadýnlarýn da öneri, þikayet ve taleplerini almak amacýyla özellikle sokaklarda kadýnlarla buluþmayý hedefledik. Doðrudan kadýnlara yönelik çalýþmalardan etkilenen hedef kitle olarak onlarýn öneri ve görüþlerini özellikle bire bir yüz yüze almak istedik.” dedi. Her sokakta kadýnlarýn seçeceði bir temsilci ile belediyelerin hizmet politikalarýna dönük, öneri, görüþ, taleplerini dile getireceði bir mekanizma oluþturmayý hedeflediklerini belirten Akel, sokak sokak gezerek kadýnlarla yaþanacak buluþmalarýnda her sokaðýn bir temsilcisiyle kadýnlara yönelik hizmetleri belirleyecek politikalar üreteceklerini kaydetti. Akel, “Özellikle genç kadýnlara dönük hizmet üreten Hevi Umut Kadýn Atölyesi'nin bu konuda yapabilecekleri, özellikle kadýnlarýn taleplerini cevap olabilecek bir mekanizmaya dönüþtürmek istediðimizi belirttik. Onlarýn da görüþ ve önerilerini aldýk. Özellikle Salý günü kadýnlara dönük ücretsiz hizmet üreten

otobüs çalýþmasýna yönelik önerilerini, görüþlerini paylaþtýk. Yine Yýlmaz Güney Sinemasý’ndan kadýnlarýn haftada bir ücretsiz yararlanmasý hizmetlerini sorduk.” þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

'Suriyeliler için 1 Un, 1 Battaniye' kampanyasý baþlatýldý

S

uriyeli Mazlumlara Ýnsani Yardým Platformu, Suriyeliler için düzenledikleri ‘1 Ekmek, 1 Battaniye’ kampanyasýndan sonra þimdi de “1 Un, 1 Battaniye kampanyasý baþlattý. Þuana kadar 23 TIR malzeme yardým gönderen platform, duyarlý vatandaþlarý bekliyor. Suriyeli Mazlumlara Ýnsani Yardým Platformu, ‘Bir un, Bir Battaniye’ kampanyasý ile ilgili Þair Nabi Kültür Merkezi'nde basýn toplantýsý düzenledi. Sivil toplum kuruluþlarýnýn da (STK) destek amaçlý katýldýðý toplantýda Suriye’de yaþanan dram hatýrlatýldý. Platform Baþkaný Osman Gerem, bir önceki kampanya kapsamýnda 23 TIR yardým malzemesi gönderdiðini ifade etti. “Bugün Suriyeli mazlum kardeþlerimiz ‘Toptan, tanktan korkmuyoruz. Donmak ve açlýktan ölmekten korkuyoruz’ diye feryat ediyorlar ” diyen Osman Gerem, bu feryatlara duyarsýz kalamayacaklarýný dile getirdi. Genel, bu kapsamda 3 ay önce baþlatýlan kampanyanýn ikinci aþamasýný baþlattýklarýný kaydetti. 1 un 1 battaniye kampanyasý kapsamýnda yardým beklediklerini ifade

eden Gerem, “1 un demek 150 ekmek demek. 1 battaniye demek bir insanýn ýsýnmasý demektir. Bu kampanya ile aç ve açýkta kimse kalmasýn diye bütün hayýrseverleri bu kampanyaya katký saðlamaya davet ediyoruz.” þeklinde konuþtu. Belediye Meclis Üyesi Adil Saraç ise konu ile ilgili Þanlýurfa Valiliði'ne çaðrýda bulundu. Þanlýurfa'ya gelen bazý Suriyeli ailelerin Þanlýurfa'nýn kýrsal kesimlerinde çadýrlarda yaþayarak geçimlerini ise dilenmekle yaptýklarýný söyleyerek "Bu Þanlýurfa'nýn imajýný lekeliyor. Valiliðin bu konuya el atmasýný, Harran ilçesinde kurulan konteyner kente taþýyarak, Þanlýurfamýzýn bu kötü imajdan kurtarýlmasýný talep ediyorum" ifadelerine yer verdi. Platform üyesi Handan Karataþ, “Malzemeler geliyor ama en çok un ve battaniye gerekiyor. Bu nedenle böyle bir kampanya baþlattýk. Biz istiyoruz ki anne kalbi ile koca kalbi ile yardýmda bulunun. Açlýktan kavruluyorlar, yardým istiyorlar. Bizde duyarlý vatandaþ bekliyoruz." diye konuþtu.(CÝHAN)

Karayýlan: 'Ömer Güney' diye birini tanýmýyoruz

F

ransa'nýn baþkenti Paris'te 3 PKK'lý kadýnýn öldürülmesinin ardýndan cinayetlerde 1 numaralý þüpheli olarak gözaltýna alýnan Ömer Güney'in de PKK üyesi olduðu iddia edilmiþti. Ýddianýn ardýndan gözlerin çevrildiði terör örgütü PKK’nýn yöneticilerinden Murat Karayýlan, örgüte yakýn internet sitesine yaptýðý açýklamada, Ömer Güney'i tanýmadýklarýný belirterek, "Avrupadaki yönetimimiz de tanýmýyor. Ve hareketimizin bu isimde bir üyesi yoktur." ifadelerine yer verdi. Saldýrýnýn arkasýndaki güçler konusunda iki ihtimalin olduðu tespitinde bulunan Karayýlan, infazý Yeþil Ergenekon güçleri veya Ergenekon derin devlet yapýlanmasýnýn NATO Gladyosuyla birlikte bu saldýrýyý gerçekleþtirmiþ olabileceðini ihtimali üzerinde durdu. Ömer Güney’in 2 yýldan beri PKK üyesi olduðunu belirtildiðini dile getiren Karayýlan, bu tespitin baþtan savma bir söz olduðunu ifade etti. Bir kiþinin PKK'ya 2 yýlda kolay kolay üye olamayacaðýný kaydeden Karayýlan, PKK’nin Avrupa’da bu tarzda üye alma durumunun olmadýðýnýn altýný çizdi. ‘Biz böyle bir kiþiyi tanýmýyoruz’ diyen Karayýlan,

"Avrupa’daki yönetimimiz de tanýmýyor. Ve hareketimizin bu isimde bir üyesi yoktur. Fakat Avrupa'daki Kürt kurum ve dernekleri topluma açýk kurumlardýr. Kürt, Türk, Arap ve her milletten kiþiler bu kurumlar ortamýna rahat gelip giderler." dedi. Ömer Güney adýndaki kiþinin de oradaki bir Kürt derneðine gidip gelen, zaman zaman bazý kitlesel-barýþçýl eylemlere katýlan bir kiþi olduðunu, bu düzeyde çok sayýda kiþi bulunduðunu anlatan Karayýlan, "Henüz PKK sempatizaný bile sayýlamayacak bir kiþiye 'üyedir' demek çok yanlýþtýr. Eðer kendisi böyle yanlýþ bir bilgi vermiþse, o zaman kasýtlýdýr ve daha fazla üzerinde durmak gerekmektedir. Bu yanlýþ bilgi Savcýlýðýn yaptýðý açýklamada ifade ettiði diðer detaylarla birlikte ele alýndýðýnda bu kiþinin durumunun daha ciddi olduðu açýða çýkmaktadýr. Askeri eðitim görmeyen bir kiþinin bu kadar profesyonel bir cinayeti iþlemesi mümkün deðildir. Bu durumda ya söz konusu kiþi oldukça eðitilmiþ bir kiþidir ya da cinayete katýlan baþka profesyonel kiþiler vardýr. Bu nedenle üzerinde iyi durmak ve olayýn tüm boyutlarýný açýða çýkarmak büyük önem

taþýmaktadýr." dedi. Ömer Güney’in PKK yönetimiyle hiçbir iliþkisi olmadýðýný belirten Karayýlan, "Mevcut bilgilere göre, bu kiþinin dýþarýdan sýzdýrýlmýþ ve 2 yýldan beri çalýþtýrýlan görevli bir kiþi olma ihtimali yüksektir. Eldeki bulgular bu yönlü önemli ipuçlarýný sunmaktadýr. Mevcut bilgilere göre bu kiþinin hangi düzeyde olaya karýþýp karýþmadýðý hakkýnda kesin bir þey belirtecek durumda deðiliz ancak Fransýz yargýsýndan beklentimiz olayýn peþini býrakmamasý ve bu olayýn arkasýndaki güçleri açýða çýkarmasýdýr." þeklinde konuþtu. Paris’teki infazýn “iç hesaplaþmadýr” biçimindeki söylemin saptýrma olduðunu kaydeden Karayýlan, þu ifadelere yer verdi: "Bu olay asla ve asla bir iç sorun deðildir. Kesinlikle ve kesinlikle düþman güçlerin gerçekleþtirmiþ olduðu bir saldýrýdýr. Hareketimizde herhangi bir iç sorun yoktur, herhangi bir gruplaþma durumu söz konusu deðildir. Bu tamamen Türk devletinin kara propagandasý çerçevesinde hareketimize dönük geliþtirilen içi boþ bir senaryodur. Bu açýdan bu olayýn bazý iç gruplaþma veya çeliþkilerle izahat edilmeye çalýþýlmasý art niyetli bir çabadýr." (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Virüslerin ortadan kalkmasý zaman alýyor

Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Dr. Elif Hakko, H1N1 gibi büyük salgýnlardan sonra yaþanan virüslerin tamamen ortadan kalkmasýnýn zaman aldýðýný belirtti.

E

nfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Dr. Elif Hakko, H1N1 gibi büyük salgýnlardan sonra yaþanan virüslerin tamamen ortadan kalkmasýnýn zaman aldýðýný belirtti. Elif Hakko, bu virüslerin özellikle de daha önce virüsle

temas etmemiþ kiþilerde görülme ihtimalinin daha yüksek olduðunu söyledi. Hakko , “Bu yýl için grip vakalarý henüz görülmeye baþlamadý. Önceki yýllarda görülen grip virüsleri için de tehlike henüz geçmemiþtir.” þeklinde konuþtu. Solunum yoluyla bulaþýyor Grip ve korunma yollarý hakkýnda bilgiler veren Elif Hakko, gribe neden olan influenza virüsünün hasta veya taþýyýcý kiþilerin hapþýrmasý ya da öksürmesi yoluyla kolaylýkla bulaþabildiðini belirtti. Hakko, “Virüs bulaþmýþ ellerle temas etmek, öpüþmek, ortak eþyalarý kullanmak bu virüsün geçmesine neden olan faktörlerdendir. Hasta kiþilerden çevreye saçýlan virüs parçacýklarýnýn havada asýlý kalabilme yeteneðine sahip olmasý da bulaþýcýlýðý daha da arttýrmaktadýr.” diye konuþtu. Gribin ev, iþ yeri, okul, kreþ ve toplu taþýma araçlarý gibi

Ö

burun bölgesine yerleþtiðini ifade eden Tuðral, hastalýðýn belirtilerinin mikrobun bulaþmasýndan sonraki 1 veya 3 gün içinde baþladýðýný dile getirdi. Titreme, baþ aðrýsý, ateþ, genel kas aðrýsý ve halsizliðin hastalýðýn baþlýca bulgularý olduðunu kaydeden Tuðral, daha sonraki dönemde öksürük ve burun akýntýsý gibi þikayetlerin meydana geldiðini söyledi. Gribal enfeksiyonlarýn 40 santigrat derece ateþ yaptýðýný, antibiyotik kullanýmýnýn hastalýðýn tedavisinde faydalý olmadýðýný belirten Tuðral, “Ateþ genel olarak ortalama 3-5 gün kadar devam eder. Sonrasýnda hastalýk iyileþme dönemine girer yaklaþýk 7 günde sonlanýr.” dedi.

kapalý mekânlarda çok kolay bulaþtýðýnýn altýný çizen Hakko, gripten korunma yollarýný ise þöyle sýraladý: “Mevsime uygun giyinmeye özen gösterin. Terli kalmamaya dikkat edin. Bol sebze ve meyve tüketin. Aþýrý yorgunluk, alkol, sigara, az ve düzensiz uyku gibi vücut direncinizi düþüren ve kolayca hasta olmanýzý saðlayan etkenlerden uzak durun. Her gün en az 2 litre su için. Ellerinizi sýk sýk yýkamayý ihmal etmeyin. Havanýn kurumasýný önleyin, nemli olmasýný saðlayýn.” Kýþýn iþ kaybýnýn Yüzde 31’i Gripten Hakko, gribin saðlýk sorunlarýnýn yaný sýra çok yüksek maddi sonuçlarý da beraberinde getirdiðini ifade etti. Tüm dünyada bir yýllýk iþ kaybýnýn yüzde 10 – 12’sinden griplerin

sorumlu tutulduðunu belirten Hakko, kýþ mevsiminde bu oranlarýn yüzde 31’lere kadar yükselebildiðini açýkladý. Ülkemizde de her yýl yüz binlerce insanýn gribe yakalanmasý, yüksek ilaç ve hastane harcamalarýyla sonuçlandýðýný dile getiren Hakko, konuþmasýný þöyle tamamladý: “Yaþ ve cinsiyet ayrýmý yapmadan herkesi tehdit eden gribi ve neden olabileceði ciddi komplikasyonlarý önlemenin tek yolu grip aþýsýdýr. Aþýlama, gribe baðlý ölümlerde azalmayý saðlamanýn yaný sýra, iþ ile okula devam sürelerindeki kayýplarý önlüyor; ve ilaç harcamalarýný belirgin þekilde azaltýyor. Ancak aþýlamanýn yararlý olmasý için salgýn baþlamadan önce yani eylül, ekim aylarý gibi yapýlmasý gerekiyor.” (CÝHAN)

BASINDAN Artýk Þu Beyaz Ekmekleri Sofralarýmýzdan Kaldýralým Baþbakan, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn Ekmek Ýsrafýný Önleme Kampanyasý münasebetiyle düzenlenen toplantýda “Artýk þu beyaz ekmekleri sofralarýmýzdan kaldýralým” demiþ. Bu haberi okuyunca gerçekten sevindim.

Gribal enfeksiyonlara neden olan mikrobun çocuðun baðýþýklýk sistemini zayýflatma özelliði olduðunu dile getiren Tuðral, “Çocuklarda gribal enfeksiyonlardan sonra zature yada akut bronþiolit gibi alt solunum yollarý enfeksiyonlarýna yatkýnlýk oluþur. Gribal enfekiyonlarda ateþ ve öksürük ortalama 3-5 gün kadar devam eder. Çocuðunuza gribal enfeksiyon tanýsý kondu ve 3. günün sonunda halen ateþ devam ediyor ise yada öksürük giderek azalacaðý yerde giderek þiddetleniyor yada beraberinde hýþýltýlý solunum yada solunum sýkýntýsý geliþiyorsa bu durum tekrar çocuðunuzu doktorunuzun görmesini gerektirir.” þeklinde konuþtu.

K

ýþ aylarýnda daha sýk görülen uçuk, çocuklarda göz ve parmak gibi yerlerde çýktýðýnda öldürücü beyin iltihabýna sebep olabiliyor. Uzmanlar ise uyarýyor: “Uçuk oluþan dudaklarla bebekleri öpmeyin! Ayný havlu ve kaþýðý kullanmayýn.” Dudak, aðýz ve burun delikleri çevresinde herpes virüsünün neden olduðu uçuk, özellikle kýþ aylarýnda yoðun görülüyor. Uzmanlar, uçuðun, öpme, ayný havlu, kaþýk ve çatal gibi eþyalarýn kullanýlmasý ile baþkasýna bulaþabildiðine dikkat çekiyor. Uçuk virüsünün, özellikle baðýþýklýðý zayýf bebek ve yaþlýlarda ölümcül beyin iltihabýna sebep olabileceði uyarýsýnda bulunuluyor. Kayseri Özel Tekden

Hastanesi Çocuk Hastalýklarý ve Saðlýðý Uzmaný ve Baþhekim Dr. Ahmet Selim Hasözler, stres, soðuk algýnlýðý, grip, ateþ, aþýrý güneþ ýþýnlarý, yorgunluk, uykusuzluk, aþýrý alkol ve diðer enfeksiyonlarýn uçuða sebep olduðunu aktarýyor. Uçuðun, 6 yaþýndan küçüklerde, göz çevresi, parmaklar gibi deðiþik yerlerde çýkmasýnýn ve uçukla birlikte baþta þiddetli aðrý ve sarý renkli olmasýnýn tehlikeli olabildiðini söylüyor. Uzman, “Bu virüsler baðýþýklýk durumunun zayýfladýðý durumlarda etken hale

2. Beyaz ekmek tüketme konusuna gelince: Senelerden beri yazýyorum, “Devamlý beyaz ekmek tüketenler uzun vâdeli intihar etmiþ olurlar.” Ekmek, Allah'ýn insanlara en büyük nimeti olup kepeðiyle birlikte tüketilmelidir. Buðdayýn ve diðer tahýl maddelerinin en deðerli tarafý kepekleridir. Kepeði eleyip hayvanlara yedirmek en hafif tabirle beyinsizliktir. 3. Asr-ý Saadet'te Resulullah Efendimiz'in zamanýnda (Salat ve selam olsun ona) Mekke ve Medine'de, Arabistan'da elek yoktu. Arpa ve buðday unu elenmeden piþirilip tüketilirdi. Unu elemek saðlýða çok zararlý bir bid'attýr. 4. Sayýn Baþbakan Türkiye halkýna kepekli, esmer, þifalý ekmek yedirebilirse birkaç sene içinde hasta sayýsý ve ilaç tüketimi yarýya inecektir. Söylemeye hacet yok, kepekli ekmek tüketiminin yanýnda saðlýkla ilgili kurallara da riayet edilmesi gerekir. 5. Gýda ve içecek sanayiinde aþýrý miktarda kimyevî madde, kimyevî aroma, kimyevî sentetik boya, koruyucu madde kullanmaktadýr. Bunlarý tüketen halkýn hastalanmamasý mümkün deðildir. 6. Baþbakanýn beyaz ekmeði sofralarýmýzdan kaldýralým sözü özel hastanelerin, ilaç sanayinin iþine gelmez, çünkü müþterileri, hastalarý yarýya inecektir. 7. Ýslam görgü ve terbiyesine sahip eski Osmanlýlar sokakta bir ekmek parçasý gördükleri zaman eðilip alýrlar, kuþlarýn veya böceklerin yemesi için bir duvarýn üstüne, bir kenara býrakýrlardý. Ekmeðin kutsallýðý vardý. Hatta hâlâ halk arasýnda “Yalan söylüyorsam ekmek çarpsýn” diyenler vardýr. 8. Allahü Teala Hazretleri kullarýna ikram ettiði nimetlerin hor görülmesinden, ayakaltýna düþmesinden razý olmaz.

Gribe karþý aþý geliþtirildiðini, bunun koruyuculuðunun da yüzde 50 gibi düþük bir oranda olduðunu kaydeden Tuðral, “6. aydan sonra tüm çocuklara uygulanabilir” ifadesine yer verdi. Tuðral, aþýnýn koruyuculuðunun çok fazla olmamasý nedeni ile daha çok kronik hastalýðý olan riskli çocuklara önerildiðini söyledi ve ekledi: “Alerjik astým, þeker hastalýðý yada kronik böbrek hastalýðý olan çocuklar gribal enfeksiyonun aðýr seyretme ihtimali daha yüksek olduðundan aþýlanmalýdýr. Herhangi bir hastalýðý olmayan saðlýklý bir çocukta grip aþýsý uygulamaya gerek yoktur.” (CÝHAN)

Bebeklerde uçuða dikkat! M. Sait Çakar

5

1. Son yýllardaki ekmek israfý genel bir afet ve felaket halini almýþtýr. Günde beþ milyon ekmeðin çöpe atýldýðý söyleniyor. Bu, gerçekten büyük bir hýyanet, nankörlük ve alçaklýktýr. Devletçe, milletçe bu israfý önlemeye çalýþmalýyýz.

‘Kronik hastalýklarý olan çocuklar dýþýndakilere grip aþýna gerek yok’ zel Konak Hastanesi Çocuk Hastalýklarý Doktoru Ayþe Sibel Tuðral, grip aþýsýnýn koruyuculuðunun yüzde 50 gibi düþük bir oranda olduðunu, bundan dolayý saðlýklý çocuklara grip aþýsý yaptýrýlmasýna gerek olmadýðýný söyledi. Tuðral, grip aþýsýný alerjik astým, þeker hastalýðý ya da kronik böbrek hastalýðý gibi kronik hastalýklarý olan çocuklara önerdiklerini dile getirdi. Tuðral, gribin mikrobunun insandan insana solunum yolu ile bulaþtýðýný, grip enfeksiyonu olan bir kiþi ile ayný havanýn solunmasýnýn mikrobun bulaþmasý için yeterli olduðunu söyledi. Mikrobun ilk olarak vücutta üst solunum yollarýna boðaz ve

23 Ocak 2013 Çarþamba

9. Çocukluðumda 1945'e kadar büyük þehirlerde ekmek karneyle veriliyordu. Bir dilim deðil, yarým dilim deðil, bir lokma ekmeðin büyük kýymeti vardý. 1940'la 45 arasýnda Ýstanbul'da lokantaya gittiniz, yanýnýzda ekmek karnesi yoksa yemek yiyemezdiniz. Ýstanbul'a taþradan tren ve vapurla gelenler resmî makamlara müracaat ederek ekmek karnesi alýrlardý. O darlýktan Cenab-ý Hakk bizi bugünkü bolluða getirdi ve içimizdeki nankörler ve beyinsizler günde beþ milyon ekmeði çöpe atýyorlar. 10. Eski Müslümanlar sokaklarda yazýlý veya yazýsýz kâðýt gördükleri zaman onu da hürmetle alýrlar, bir kenara koyarlardý. Çünkü eskiden kâðýtlara genellikle faydalý þeyler yazýlýr ve basýlýrdý. Zamanýmýzda her yer kâðýt, gazete, dergi dolu ve bunlarýn yüzde doksan sekizi zararlý, faydasýz, çirkin yazý ve resimlerle kirletilmiþ… Kadýrga'da zaman zaman gittiðim Ýmren Lokantasý'nda anlattýlar, yemek yemeye gelen Alman turistler ekmek konusunda çok dikkatli hareket ediyorlarmýþ. Ekmek dilimini ikiye ayýrýrken, yemek tabaðýnýn üzerinde ayýrýyorlarmýþ, kýrýntýlar içine düþsün diye. Lokantacý anlattý, Maðrip'ten bir grup Müslüman gelip yemek yemiþ, ekmeklerin kabuklarýný yemiþler, içlerini masaya yýðýp býrakmýþlar. Ýsraf, vicdansýzlýk. Ekmek azizdir (nan-ý aziz). Ekmeðe saygý gösteren, ekmeði nimet bilen, ekmek için þükreden, ekmek nimetine nankörlük etmeyen, ekmeði israf etmeyen aziz olur. Ekmeði tahkir eden, alçaktýr, vakt-i merhunu gelince rezil, zelil ve sefil olur. Müslümanlýk sadece abdest alýp namaz kýlmakla bitmez. Müslüman olgun, akýllý, bilge, vicdanlý, insaflý, adil, nimetlere þükreden, her türlü azgýnlýktan uzak duran, mütevazý, kanaatli, ince ruhlu, kibar, nazik, merhametli ve daha birçok haslete sahip insan demektir. Ekmeðe saygý göstermek, onu tahkir etmemek de bu hasletle ve faziletler cümlesindendir. Bir takým beyinsizler akýllarýnca perhiz yapýyoruz diyerek ekmek yememekte, gerekenden fazla yemek tüketmektedir. Bu da bir dengesizliktir. Saðlýklý olmak isteyen kimse dengeli beslenir, þifalý ve zindelik verici kepekli ekmeði sofrasýndan eksik etmez. Zayýflamak isteyenler az yemeðin yanýnda çok kepekli, tabiî ekmek yesinler.

geçer. Özellikle baðýþýklýk sistemi zayýf bebek ve yaþlýlarda herpes enfsefaliti denilen bir çeþit ölümcül beyin iltihabýna neden olabiliyor. Uçuk oluþan dudaklarla bebekler öpülmemelidir.” diye konuþuyor. (CÝHAN)

Çok gelirleri de olsa bereketsiz, uðursuz, meymenetsiz bir hayat sürmek isteyenler bayat ekmekleri çöpe atsýnlar… Ýki yakalarý bir araya gelmez. Yerler, doymazlar. Çok kazanýrlar, kazançlarý bereketli olmaz. Ekmeðe yaptýklarý hýyanet yüzünden … M. Þevket Eygi / Milli Gazete 21 Ocak 2013


23 Ocak 2013 Çarþamba

6

Akyýl: Diyarbakýr’daki sivil toplum biraz þehir için çalýþmalý

D

iyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Fahrettin Akyýl, "Türkiye’nin birçok yerinde sivil toplum o þehir için bir araya gelir. Bunun için çalýþýr. Ama Diyarbakýr’da bu hiçbir zaman olmadý. En büyük eksiklik budur." dedi. Fahrettin Akyýl ile borsanýn yönetim kurulu üyeleri basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Akyýl, 10 þubatta Diyarbakýr’da

borsa baþkanlýðý ve yönetimi için seçim yapýlacaðýný ve aday olmayacaðýný söyledi. 1999 yýlýndan bu yana Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkanlýðýný yaptýðýný anlatan Akyýl, bu sürede üzerine düþeni yaptýðýný söyledi. Akyýl, "Üç dönemdir baþkanlýk yapýyorum. Yönetimdeki arkadaþlarýmýz beni tekrar baþkan görmek istiyorlar ama ben hem yoruldum hem de saðlýk sorunlarým nedeniyle bir

daha aday olmayacaðým. Bizim yönetimimiz de baþkanlýðýn çok da önemi yoktu. Bir ekip olarak çalýþtýk ve Türkiye’nin en aktif borsasý olmayý baþardýk." dedi. Türkiye’de demokrasi olduðunu ve isteyen herkesin borsa baþkanlýðýna aday olabileceðini anlatan Akyýl, þuana kadar kimlerin aday olup olmayacaðýný bilmediðini kaydetti. Diyarbakýr'da en büyük sivil toplum kuruluþlarýndan birinin baþkanlýðýný yaptýðý sürede gördükleri eksikliði de anlatan Akyýl, "En büyük eksiklik sivil toplum þehir için, bu þehirde yaþayan gençlein geleceði için bir araya gelememesidir. Basýný görünce çok þey söylüyorlar ama fiiliyatta da çok þey yok. Türkiye’nin birçok yerinde sivil toplum o þehir için bir araya gelir. Bunun için çalýþýr. Ama Diyarbakýr’da bu hiçbir zaman olmadý. En büyük eksiklik budur." diye konuþtu. Akyýl, Diyarbakýr’da önceki gün yerel markalarýn tanýtýmý için yapýlan toplantýya da deðinerek, "Þehir için önemli bir toplantý yapýldý ama belediye, valilik ve ticaret odasý baþta olmak üzere hiç kimse katýlmadý. Bizim anlatmaya çalýþtýðýmýz mevzu bu. Þehir için kimse bir þey yapmak istemiyor." ifadelerini kullandý. (CÝHAN)

Hasankeyf’in yeni gezi güzergâhýnda incelemeler yapýldý

B

atman’ýn tarihi Hasankeyf ilçesinde alternatif gezi güzergahýnda inceleme yapýldý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn kararýyla 25 Aðustos 2012 tarihinden bu yana ziyarete kapalý bulunan Hasankeyf Kalesi haricinde ilçede bulunan önemli tarihi eser ve kültür varlýklarýnýn düzenli bir þekilde yerli ve yabancý turistlerin ziyaretlerine açýlmasý amacýyla Ýl Kültür Müdürlüðü ve Batman Müze Müdürlüðü ile ortaklaþa çalýþma baþlatýldý. Yapýlacak çalýþmayla ilgili planlama ve inceleme yapmak maksadýyla Vali

Yardýmcýsý Þener Çaðlar, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Cengizhan Baþaran, Batman Müze Müdür Yardýmcýsý Vehbi Yurt Hasankeyf ’i ziyaret etti. Heyet daha sonra Kaymakam Ceyhun Dilþad Taþkýn ve Hasankeyf Belediye Baþkaný Abdulvahap Kusen ile birlikte alternatif gezi güzergahý üzerinde bulunan kültür varlýklarýný gezdi. Yapýlan incelemede bilgilendirme levhalarýnýn ve yön oklarýnýn konulacaklarý yerler tespit edildi. Heyet son olarak belediye baþkanýný makamýnda ziyaret ederek ilçeden ayrýldý. (CÝHAN)

BATSO, Erbil TSO ile kardeþ oda oldu

B

atman Ticaret ve Sanayi Odasý (BATSO), Erbil Ticaret ve Sanayi Odasý ile iþ birliði protokolü imzalayarak kardeþ oda oldu. DÝKA gezisi kapsamýnda BATSO Baþkaný Osman Nasýroðlu, bir grup iþadamý ile birlikte gittiði Erbil'de Ticaret Ve Sanayi Odasý Baþkaný Dara Jalýl Al-Kayat ile Ýþbirliði Protokolu imzaladý. BATSO Baþkaný Osman Nasýroðlu, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, "Ziyaretimizin kapsamýnda gezimizin amacý Irak Kürdistan Bölgesi ile bölgemiz arasý ticaret ve iþbirliðini geliþtirmek, DÝKA’nýn ve ilimizin Irak’taki pazar payýný arttýrmak amacýyla diplomatik iliþkileri geliþtirmektir. Bu amaçla Batman, Siirt, Þýrnak ve Mardin illerimizin diplomatik ve ekonomik

temsilcileri olarak iþadamlarýmýz ile birlikte ziyaret gerçekleþtirerek bölgedeki yeni fýrsatlar hakkýnda bilgi edinip bölgemizdeki fýrsatlarý ve geliþmeleri ilgili makamlara aktarmayý hedefliyoruz. Bundan sonra bu bölgeye daha sýk ziyaretler gerçekleþtireceðiz. Bölge yöneticileri bize çok yakýn ilgi ve misafirperverlik göstermiþlerdir. Erbil TSO ile yaptýðýmýz iþbirliði ve kardeþ oda protokolünün ilimize ve iþadamlarýmýza hayýrlý olmasýný diliyor, Erbil, Duhok ve Süleymaniye yöneticilerinin bize gösterdiði yakýn ilgi ve misafirperverliklerinden dolayý teþekkür ediyorum." dedi. Erbil Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Dara Jalýl Al-Kayat, BATSO Baþkaný Osman Nasýroðlu’na plaket verdi. (CÝHAN)

Bahaddin Bey Koleji, teniste baþarýya doymuyor

D

iyarbakýr Özel Bahaddin Bey Koleji, bir baþarýya daha imza attý. Geçtiðimiz hafta masa tenisinde Diyarbakýr þampiyonu olan okul, bu sefer kort tenisinde il birincisi oldu. Milli Eðitim Bakanlýðý ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlýðý’nýn birlikte organize ettiði okul sporlarý yarýþmalar programýnda yer alan Okullararasý Kort Tenisi Müsabakalarý'na katýlan Bahaddin Bey Koleji, büyük baþarýyý imza attý. Okul, yýldýz kýzlar kategorisinde bütün rakiplerini yenerek Diyarbakýr þampiyonu oldu. Sene baþýndan bugüne planlý ve düzenli bir þekilde antrenmanlarýný sürdüren Bahaddin Bey Koleji sporcularý bu sonuç ile Diyarbakýr’ý Türkiye finallerinde temsil edecek tek takým ünvanýný elde etmiþ oldu. Okul Müdürü Süleyman Namazcý, akademik derslerdeki baþarýnýn yanýnda bu tür sportif faaliyetlerde de

baþarýlý olmalarýnýn kendilerini mutlu ettiðini söyledi. Geçen haftalarda erkeklerde masa tenisi takýmýnýn Diyarbakýr birincisi olduðunu ve Türkiye Þampiyonalarýna katýlma hakký elde ettiðini anlatan Namazcý, "Son olarak kýz öðrencilerimizin de bu baþarýsý bizleri çok heyecanlandýrdý, her iki takýmýmýzýn da Türkiye finallerinde Diyarbakýr’ý en iyi bir þekilde temsil edeceklerine güvenim tam." dedi. Beden Eðitimi Öðretmeni Fahrettin Çolak ise öðrencileri çok zorlu müsabakalar beklediðini belirtti. Çolak, "Diyarbakýr’ý en iyi þekilde temsil edebilmek için çalýþmalarýmýza ara vermeden devam edeceðiz, herzaman bizlere destek olan öðrenci velilerimize, okul yönetim kurulumuza ve okulumuzun ismini Diyarbakýr’da en yükseðe taþýmak için canla baþla mücadele eden ve bunu da baþaran öðrencilerimize çok teþekkür ediyorum." diye konuþtu. (CÝHAN)

23 Ocak 2013 Çarşamba Gazete Sayfaları  

23 Ocak 2013 Çarşamba Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you