Page 4

www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

23 Ekim 2012 Salý

4

Gezer ailesinin dramý yürek burkuyor Çöpten naylon poþet, pet þiþe ve karton toplayarak ekmek paralarýný çýkaran aile, yardým alamazlarsa kýþa terlikle bayrama da yýrtýk elbiselerle girecek.

B

atman Çamlýtepe Mahallesi’nde derme çatma bir evde yaþayan 15 nüfuslu Gezer ailesinin dramý yürek burkuyor. Arkadaþlarý çarþý pazarda bayram alýþveriþine çýkarken onlar pencereleri camsýz, damý akan evde yarý aç yarý tok bir yaþam sürdürüyor. Çöpten naylon poþet, pet þiþe ve karton toplayarak ekmek paralarýný çýkaran aile, yardým alamazlarsa kýþa terlikle bayrama da yýrtýk elbiselerle girecek. Batman Çamlýtepe Mahallesi 4032 Sokak No 42 sayýlý yerde bulunan derme çatma bir evde 12 çocuðuyla sýkýntýlý bir yaþam sürdüren Ramazan Gezer’in kýz kardeþi vefat edince yükü

2 kat arttý. 3 ay önce kýz kardeþi vefat etti. Babalarý 3 çocuðu býrakýp kaçtý. Ortada kalan kýz kardeþinin 3 çocuðu da boynunda kalan Ramazan Gezer, çöplerden topladýðý naylon, pet þiþe ve kartonlarý satarak karýnlarýný doyurmaya çalýþýyor. Yazýn çöplerden topladýklarýyla yaklaþýk 600 TL kazandýðýný belirten Gezer, kýþ aylarýnda gelirlerinin yarý yarýya düþtüðünü söyledi. Þu an anca günde 10 TL kazanabildiðini kaydeden Gezer, “Çocuklarýn gözü dýþarýda

onlarda herkes gibi bakkala gitmek istiyor. Her çocuða 1 TL versem tüm kazancým gidiyor. Bazen onlara veriyorum seviniyorlar, geri kalanla ekmek alýyorum ancak sabaha gene aç kalýyoruz. 15 nüfus 300 TL’ye nasýl geçineceðiz bilmiyorum.” dedi. Bayrama giyecek elbiseleri olmayan çocuklar terlikle geziyor. Yaðmur çamurda terlikle gezen çocuklardan sadece dördü okula gidiyor. Çöp toplayan babalarýna yardým ettiklerini ama kazandýklarý parayla ancak ekmek alabildiklerini belirten çocuklar, “Biz de bayramda yeni elbise ayakkabý giymek isteriz. Ama alamýyoruz.” diye konuþtu. Son 10 gündür yaðmur yaðdýðýný ve hava sýcaklýðýnda ciddi bir düþme yaþandýðýna dikkat çeken Ramazan Gezer, 100 TL kira ödediði evin camlarýnýn kýrýk olduðunu damýnýn ise aktýðýný söyleyerek “Bu bayram arifesinde uzanacak bir yardým eli bekliyoruz. Çocuklarýn bayrama terlik ve yýrtýk elbiselerle deðil arkadaþlarý gibi güzel elbiselerle girmesini arzuluyorum. Ancak þuan bir ayakkabý alacak param bile yok.” þeklinde konuþtu. Daha önce bazen bazý kurum ve kuruluþlardan az da olsa yardým aldýðýný belirten Gezer, ancak son 10 aydýr hiçbir yerden yardým alamadýðýný iddia etti. (CÝHAN)

Caminin servet deðerindeki kurnalarýný çaldýlar

D

iyarbakýr’da bir caminin þadýrvanýndaki servet deðerindeki 12 çeþme kurnasý kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerce çalýndý. Tunç ve pirinçten özel olarak yaptýrýlan kurnalarýn toplam deðerinin 6 bine yakýn olduðu belirtildi. Hýrsýzlýk olayýný tepki gösteren cami cemaati, “Çaldýklarý bu deðerli kurnalarý hurdacýlara satacaklar. Allah’tan korksunlar getirip býraksýnlar.” dedi. Alýnan bilgiye göre Diyarbakýr’ýn Kayapýnar ilçesindeki Ümit Balcý Camisi’nin avlusundaki þadýrvanda bulunan çeþmelerin kurnalarý dün gece çalýndý. Camii avlusuna belirlenemeyen bir saatte gelen kiþi ya da kiþiler, yýllar önce her birine 45 TL verilerek özel yaptýrýlan çeþme kurnalarýný tek tek sökerek götürdü. Þadýrvanda sadece çevredeki iþyeri kamerasýnýn gördüðü taraftaki 2 kurna býrakýldý.

Sabah namazý için camiye gelen cemaat þadýrvandaki bütün çeþmelerin aktýðýný görünce kapatmak istedi ancak musluklarýn yerinde olmadýðýný görünce duruma imama söyledi. Yapýlan incelemede kurnalarýn yerinden sökülerek götürüldüðü anlaþýldý ve durum polise bildirildi. Cami avlusunda inceleme yapan polis, hýrsýzlarla ilgili çalýþma baþlattý. Hýrsýzlýk olayýný duyan camii cemaati olayý tepki gösterdi. Vatandaþlarýn, hýrsýzlarýn servet deðerindeki kurnalarý götürüp hurdacýlara kilo iþi satacaðýný belirtti. Cami cemaati, “Allah’ýn evinden de hýrsýzlýk yapýlmaz. Kim götürmüþse getirip yerine býraksýn. Bu halkýn malýdýr.” dedi. Diyarbakýr’ýn yeni yerleþim yeri olan Diclekent’te bulunan camiyi Hacý Zülfü Balcý, 2003 yýlýndaki uçak faciasýnda ölen oðlu

Mehmet Ümit Balcý adýna yaptýrmýþtý. Kazada hayatýný kaybeden 75 kiþiden biri olan Ümit Balcý için sigorta þirketinin ailesine ödediði parayý ailesi camii yapýmýnda kullanmýþtý. Caminin inþaatýnda da çalýþan Hacý Zülfü Balcý, caminin diðer müþtemilatýnda olduðu gibi þadýrvanýndaki malzemeleri de özel yaptýrmýþtý. Kurnalardan her birinin 400 TL olduðu ve özel sipariþle üretildiði öðrenildi. (CÝHAN)

Hacý adaylarý: Artýk Silopi’de de evimiz var T ürkiye’nin dört bir yanýndan karayoluyla hacca gitmek için Þýrnak’ýn Silopi ilçesine gelen hacý adaylarý, halkýn gösterdiði misafirperverlik karþýsýnda duygulu anlar yaþadý.

Silopililer, sýnýrdan geçmek için bir haftadýr vize iþlemlerinin tamamlanmasýný bekleyen yolcularý, evlerinde aðýrladý, sofralarýna konuk etti. Hatta çorap, çamaþýr gibi küçük hediyelerle kutsal beldelere uðurladý. Gösterilen ilgi karþýsýnda gözyaþlarýný tutamayan hacý adaylarý, “Bizi medyadan duyduklarýmýz korkutuyordu. ‘Yolumuz kesilir mi? Terörle karþýlaþýr mýyýz?’ diye endiþe ediyorduk ama halk bizi mahcup etti.” dedi. Silopililer de 22 yýl aradan sonra hacý adaylarýný evlerinde aðýrlamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi: “Yaptýðýmýz, misafirlere kapý açmaktan baþka bir þey deðil. Ayný sofrayý paylaþtýk. Çok güzel bir kardeþlik manzarasý ortaya çýktý. Allah seneye hacý olmayý bize de nasip etsin.” Ýstanbul, Ýzmit, Trabzon, Uþak gibi deðiþik illerden Silopi’ye gelen hacý adaylarý Þýrnak’ý çok yanlýþ tanýdýklarýný ifade ederek burada gördükleri manzarayý asla unutamayacaklarýný dile getirdi. Ýstanbul’dan yola çýkan hacý adaylarýndan Mehmet Çeliker, “Acaba yolumuz kesilir mi?” endiþesiyle yola çýktýklarýný söylerken þunlarý dile getirdi: “Ýstanbul grubunun hacýsýyýz. Biz þoförüz. Arkadaþlarýmýz görevli olarak orada bulunuyor. Biz buraya çok çekinerek geldik. Nasýl karþýlanacaðýz ne duruma düþeceðiz bilmiyorduk. Ama bizi utandýrdýlar. Yolumuz kesilir mi? Terör olayý yaþar mýyýz? diye tereddüt ettik. Evlerini bizlere açtýlar. Sabah kahvaltýya çaðýrýyorlar. Erkekler, kadýnlar ayrý ayrý geliyor ‘ne ihtiyacýnýz varsa arz

Ýsot içerisinde eroin sevkýyatý

edin’ diyorlar. Biz bu bölgenin halkýndan çok memnunuz.”

Hacý adayý Mustafa Ýplik de ayný endiþelerle yola çýktýðýný ancak þüphelerin yerini mahcubiyete býraktýðýný ifade ediyor: “Bizi medyadan duyduklarýmýz korkutuyordu. Hepsi bize evini açtý, misafir ettiler. Camiye yemek getirdiler. Hatta bir gün kahvede oturuyoruz. Genç bir çocuk geldi. ‘Amca ille sizi eve götüreceðiz. Babam beni gönderdi, Allah rýzasý için gelin evde kalýn, burada kalmayýn’ dedi. Böyle bir þeyle karþýlaþacaðýmýzý hiç düþünmemiþtik.”

Okul harçlýðýyla bize çay ýsmarladý Diðer hacý adaylarý gibi Ersin Çaðlar da bir hafta boyunca yaþadýklarýný ömür boyu unutamayacaðýný söylüyor. Küçük bir çocuðun okul harçlýðý ile kendilerine çay ýsmarlamasýný þu sözlerle anlatýyor: “13 yaþýndaki bir talebe, 4 arkadaþýmýzý çaðýrdý. Okul harçlýðý ile bize çay ýsmarladý. Çaycýya bile tembih etmiþ. Çay parasýný ödemek istedik, ‘Abi olmaz’ dedi. Benim gözlerim doldu. Böyle bir þey beklemiyordum yani Allah bin defa razý olsun.” Ýzmit kafilesinin hacý adayý Ömer Türkmen ise duygularýný, “Bu halk bize çorap getiriyor, çamaþýr getiriyor. Bu halký kötüleyenlere yazýklar olsun. Birileri bu iþi kaþýyor. Biz dostuz, kardeþiz.” sözlerle ifade ediyor. ‘Misafirperverlik karþýsýnda ezildik’ Ýstanbul’dan gelen hacý adayý Mehmet Çeliker, ‘Acaba yolumuz kesilir mi?’ endiþesiyle yola çýktýklarýný belirterek, “Evlerini açtýlar, bizi utandýrdýlar.” dedi. Ýzmit’ten Ömer Türkmen duygularýný, “Çorap, çamaþýr bile getirdiler. Bu halký kötüleyenlere yazýklar olsun.” sözleriyle ifade etti. Trabzonlu Kenan Ýçlin de gördükleri misafirperverlik karþýsýnda ezildiklerini vurguladý. Artýk Silopi’de de evimiz var Trabzon kafilesinden Kenan Ýçlin, uzun bir yolculuktan sonra gördükleri misafirperverlik karþýsýnda ‘ezildiklerini’ söylüyor. “Bir defa daha anladýk ki mümin müminin kardeþidir. Bizim burada þimdi evlerimiz var. Onlarý da biz davet ettik. Ýnþallah bu kaynaþmayý devam ettireceðiz.” diyerek ömür boyu devam edecek dostluklar kurduðunu dile getiriyor. 22 yýl sonra karadan ilk yolculuk

Þ

anlýurfa'da, narkotik köpeklerinden kurtulmak için eroinin etrafýný isot ile kaplayan uyuþturucu tacirleri yakalandý. Þanlýurfa polisi, 3 gün içerisinde uyuþturucu tacirleri ve kaçakçýlara yönelik 5 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 82 kilo eroin, 66 kilogram esrar ve 221 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 10 kiþi gözaltýna alýndý. Mardin-Þanlýurfa Karayolunda durdurulan bir araçta 157 paket içerisine saklanmýþ þekilde 82 kilo eroin ele geçirildi. Eroin

paketlerinin etrafýnýn pul isotlarla kapatýlmýþ olduðu görüldü. Uyuþturucu tacirlerinin, narkotik köpeklerin koku almasýný önlemek için bu yöntemi seçtikleri belirtiliyor. Ayný þubenin Diyarbakýr yolunda düzenlediði baþka bir operasyonda ise 66 kilogram esrar ele geçirdi. Ayný ekip, iki ayrý operasyonda 221 bin paket kaçak sigara da ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda 10 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Ele geçirilen kaçak mallar ve uyuþturucu basýn mensuplarýna gösterildi. (CÝHAN)

Karayolu ile sýnýrlý sayýda kiþinin hacca gitmesine 22 yýl aradan sonra izin verildi. Daha önce hacý adaylarý, 1990 yýlýna kadar karayolu ile seyahat edebiliyordu. Ancak Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Hac ve Umre Kurulu, yol güvenliðinin saðlanamayacaðý endiþesiyle bu uygulamayý durdurdu. Bu yýl da ayný kararýn geçerli olduðu ancak þirketlerin hac süresince çalýþtýrmak üzere anlaþtýðý kiþileri karayolu ile Mekke’ye götürdüðü belirtildi. Maðdur olan kiþilerin de kasap, aþçý, berber gibi hem çalýþmak hem de hac vazifesini yapmak üzere yola çýkanlar olduðu ifade edildi. Diyanet yetkilileri, karayolu ile gidenlerin kayýtlý hac organizasyonlarýyla bir ilgisi bulunmadýðýný dile getirdi. (CÝHAN)

23 Ekim 2012 Salı Gazete Sayfaları  

23 Ekim 2012 Salı Gazete Sayfaları

23 Ekim 2012 Salı Gazete Sayfaları  

23 Ekim 2012 Salı Gazete Sayfaları

Advertisement