Page 2

23 Ekim 2012 Salý

Bayram öncesi Mardin'de otellerde

doluk oraný yüzde 80'lere ulaþtý M

2

Model Ýnsan

Mesut Ege

Kurban Bayramý tatilini Mardin'de geçirmek isteyen çok sayýda yerli ve yabancý turist otellerde rezervasyon yaptýrdý. Kent ve ilçelerde otellerde doluluk oraný yüzde 80’leri aþtý. Ýsmail Erkar

M

ardin'de 6 günlük Kurban Bayramý tatili öncesi turistik tesisler ve konaklama merkezlerinde doluluk oraný yüzde 80'e ulaþtý. Yaz mevsiminde yaþanan aþýrý sýcaklar nedeniyle durgunluk yaþayan turizm

sektörü bayram ile yeniden canlandý. Kurban Bayramý tatilini Mardin'de geçirmek isteyen çok sayýda yerli ve yabancý turist otellerde rezervasyon yaptýrdý. Kent ve ilçelerde otellerde doluluk oraný yüzde 80’leri aþtý. Mardin Belediye Baþkaný Beþir Ayanoðlu, Kurban Bayramý tatilinin 6 gün olmasý nedeniyle bölgedeki otel

ve resmi pansiyonlarda rezervasyonlarýn yüzde 80'i aþtýðýný belirterek, bayram tatili süresince Mardin ve ilçelerinde turist yoðunluðu yaþanacaðýný söyledi. 7 bin yýllýk tarihi kenti gezmek isteyen turistlerin büyük çoðunluðunun Ýstanbul, Ankara, Ýzmir gibi büyük þehirlerden gelen yerli turistlerden olduðunu belirten Ayanoðlu, "Seyahat acenteleri ve turlarýn yaný sýra Mardin'in bayram tatilinde münferit olarak bir günlüðüne gelecek çok sayýda yerli turisti aðýrlayacaðýz. Þu anda Mardin ve ilçelerinde bulunan otellerde yer bulmak imkânsýz. Bu yýlýn ilk 10 ayýnda Mardin'i 900 bin yerli yabancý turist ziyaret etti. Bu da küçümsenecek bir rakam deðil. Bölgede yaþanan terör olaylarýna raðmen Mardin ciddi anlamda turist aðýrlýyor." dedi Otelcilerin yüzü gülüyor Artuklu Kervansaray Otel sahibi Sabahattin Evrensel, Kurban Bayramý'ný Mardin’de geçirmek

isteyen yerli turistlerin rezervasyonlarýný tamamladýklarýný söyledi. Evrensel, "Bayramda havalarýn güzel geçmesini bekliyoruz. Mardin’e gelen turistleri Mardin misafirperverliðiyle gelenek ve görenekler çerçevesinde aðýrlayacaðýz. Þu anda bütün otellerimizde doluluk oraný yüzde 80'ni aþtý. Çok þükür Mardin'deki huzur ve güven ile birlikte turist sayýsýnda da artýþ meydana geliyor. Kurban Bayramý ile Mardin turist kaynýyor." deðerlendirmesini yaptý. Kurban Bayramý ile turizmde bir canlýlýk yaþandýðýna dikkat çeken Zinciriye Butik Oteli sahibi Ýbrahim Fide ise "Farklý kültürler ve farklý din ve dilleri bünyesinde barýndýran Mardin artýk yýlýn 12 ayýnda bile turist aðýrlýyor. Mardin huzur kentidir. Mardin barýþ ve hoþgörünün kentidir. Þu anda bayramda Türkiye'nin ve dünyanýn dört bir yanýndan tatilini Mardin’de geçirmek isteyen turistler özellikle tarihi kenti seçmiþtir.” diye konuþtu.

N

usaybin’de Kosgeb Giriþimcilik Eðitimi kursu baþladý. Küçük ve orta ölçekli iþletmeleri desteklemek ve geliþtirmek amacýyla uygulanan kursa giden kursiyerlere Artuklu Üniversitesi Yrd. Doç. Lokman Toprak ile Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Murat Yakut danýþmanlýðýnda Hükümet Konaðý toplantý salonunda eðitim veriliyor. Kursun, istihdam sahibi olmak isteyen giriþimciler için ilk adým olacaðýný ifade eden Elektron Danýþmanlýk yöneticisi Yakut; “Ýþ sahibi olmak isteyen giriþimcilere bir imkan saðlamak istedik.

Giriþimciliðin geliþtirilmesini saðlamak ve kendi iþini kurmak isteyen giriþimcilerin eðitimli bir þekilde maddi ve manevi destek alarak emin adýmlarla ticaretlerinde ilerlemelerine yardýmcý olmak istiyoruz. Bunu baþaracaklarýna inanýyorum. 60 saatlik kurs sonucunda sertifika alacak olan kursiyerlerin giriþimcilik iþ planý kavramý ile tanýþtýrarak baþarýlý iþletmelerin kurulmasýný amaçlýyoruz” þeklinde konuþtu. Eðitime katýlan giriþimci adaylarý yeni bir iþ kurmasý durumunda KOSGEB tarafýndan 30.000 TL hibe ve 70.000 TL 2 yýl ödemesiz 3. ve 4.yýlda %50 oranýnda 8 eþit taksitte ödemeli 0 faizli kredi saðlanmakta.

M

ardin Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekipleri þehir merkezinde bulunan 14 asri mezarlýkta geçtiðimiz günlerde baþlatmýþ olduðu bayram temizliðini tamamladý.Çalýþma kapsamýnda mezarlýklarda ki ot ve çalýlar temizlenirken, mezarlýklara atýlan çöp ve katý atýklar da toplanmaya baþlandý. Mezarlýklara

Yetmiyor mu sana? Model bir insan olan resulullah, model bir topluluk olan ashabý kiram, Model bir þehir olan Medine... Kapsamlý bir siyer kitabý yeterli... Bu çaðda istiyorsan eðer, samimiyetle arayan hakikati bulur yada kendisi model olur ikisi de makbuldür. Gözümüz ve gönlümüz model insanlar aramaktan yorgun düþtü, kimi konuþtursan Müslümanlarýn sahipsizliðinden, temsilcilerinin hatalarýndan, Ýslam âleminin, modern haçlý seferleri ile periþan olduðundan, Mescide-i aksanýn yetimliðinden bahsedip umutsuz tablolar çizmeye baþlar adeta... Model insan, Kur'an-ý her çaða hitabeden bir kitap olduðunu bildiði için mutedil bir þekilde Kur'an-ý çaðýmýza taþýyandýr. Model insan, insanlarýn kendisine yaptýðý haksýzlýklara karþý Ýslam'ýn izin verdiði yöntemlere çerçevesinde savunandýr.

-Nereye kadar çabalayacaksýn nerde evin araban çocuklarýn biraz da kendini düþün vb. sözleri iþittikten sonra dünyaya meyleden hakikati hatýrladýðýnda batýldan yüz çevirendir . Model insan Resulullahý hayatýnda yaþayan ve hangi çaðda olursa olsun Allahýn Haya insanlara tavsiye ettiði Ýslam ýn formüller silsilesini Resulullahýn yöntemiyle hayatýnda ki problemleri çözendir. mesutege1@hotmail.com

Baþkan Nasýroðlu, dar gelirli aileleri unutmadý Ali Edis

Y

aptýðý baþarýlý çalýþmalarýn yaný sýra gerçekleþtirdiði sosyal belediyecilik hizmetiyle halkýn takdirini toplayan Belediye Baþkaný Þehmus Nasýroðlu, yoksul aileleri rencide etmeden verdiði yardýmlarla da takdir topladý.

Mezarlýklar bayrama hazýr giden yollar açýlýp, su depolarýnýn bakým ve onarýmlarý da yapýldý. Vatandaþlarýn mezarlýk ziyaretlerini rahatlýkla gerçekleþtirmeleri için 12 kiþilik ekiple çalýþmalarýný sürdüren ekipler þu ana kadar; Þeyh Salih, Veydi Sýmak, Beden Altý, Kýrgýz, Kale Altý, Þeyh Lýbben, Toparlý, Fatma Hakimiye Zýrrar, Þehtene ,Hamit Hamidi, Kamor, Þeyh Þýran ve Mungan aile mezarlýklarýnýn genel temizliðini tamamladý.

Yoksa model olmaya çalýþanlarý kusursuz mu? Zannediyorsun. Müslümanlarýn hali periþan olsa da model bir insan, model bir topluluk, model bir þehir bulmak çok zor olsa da...

Model insan, özellikle bu çaðda model olmaya çalýþtýðý için kýnanandýr.

Midyat Belediyesi, ihtiyaç sahibi 543 aileye Kurban Bayramý öncesinde 150’þer liralýk yardýmda bulundu. Sosyal belediyecilik konusunda etkin çalýþmalarýyla öne çýkan Midyat Belediyesi, dayanýþma ve paylaþma geleneðinin sürdürülmesi konusunda büyük önem taþýyan bayram desteklerini, Kurban Bayramý'nda da sürdürdü. Bayram öncesinde Midyat’ta yaþayan 543 ihtiyaç sahibi aileye toplam 90 bin liralýk bayram yardýmý kararý alan belediye, hem yaþanacak olasý izdihamlarý hem de yardým yapýlan vatandaþlarýn teþhir edilmesini önlemek

Sedat Aslanaçier

Model olmaný engelleyen nedir? 'Nefsim, Ýþim, aþým, eþim diyorsan eðer model olmaya çalýþýp, tam bir model olamasalar da gayret gösterenleri neden hep araþtýrmadan eleþtiriyorsun. '

Model insan, hep sýkýntýlara müptela olduðu halde isyan etmeyen zalime karþý teslim bayraðýný çekmeyip bu yolun sabit dikenlerinin acý ve üzüntü olduðunun farkýnda olandýr.

Nusaybin'de uygulamalý giriþimcilik eðitimi M. Sait Çakar

adem model bulamýyorsun, model olmayý niçin denemiyorsun?

Mezarlýklar Birimi öte yandan, Eminettin mahallesine baðlý mezarlýkta çeþitli onarým çalýþmalarý geçekleþtirdi.Mezarlýk içinde de düzenleme çalýþmalarý yapýlarak rahat kullanýlacak bir hale getirilirken, Mezarlýðýn etrafý da tel çit duvarla çevrildi. Yaklaþýk olarak 500 metre çit tel 150 adet demir direk kullanýlan mezarlýkta, aðaçlandýrma çalýþmalarý da yapýldý.

amacýyla, bayram paralarýný ailelerin adlarýna açýlan banka hesaplarýna yatýrdý. ‘Sosyal belediyeciliðin gereðini yapýyoruz’ Midyat Belediye Baþkaný Þehmus Nasýroðlu, sosyal belediyeciliðin gereði olarak bu tür yardýmlarý geçmiþte olduðu gibi bu yýlda yaptýklarýný söyledi. ‘Komþusu aç iken tok yatan bizden deðildir’ Hadis-i Þerifini kendilerine þiar edindiklerini belirten Baþkan Nasýroðlu, “Belediyemiz imkânlarý ölçüsünde fakir ve yardýma muhtaç ailelere sürekli yardým yapýyoruz. Bu bayramda da ilçe merkezi ve baðlý köylerimizde ikamet eden fakir ve yardýma muhtaç olduðu tespit edilen 543 aileye toplam 90 bin TL nakdi yardýmda bulunduk.” dedi. Nasýroðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: “Vatandaþlarýmýzýn her türlü ihtiyaçlarýna destek vermeye gayret

gösteriyoruz. Periyodik olarak bu þekildeki yardýmlarýmýza da devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de devam edeceðiz. Bayramlar birbirimizle kaynaþmayý, yardýmlaþmayý arttýran unsurlardýr. Ben bu vesile ile tüm hemþerilerimin yaklaþan Kurban Bayramý'ný en içten dileklerimle kutluyorum." Bayram harçlýðý uygulamasý Midyat Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Sosyal Ýþler Müdürü Þehmus Gümüþ de, her yýl Ramazan ve Kurban bayramlarýnda fakir ailelere daðýtýlan “Bayram harçlýðý” uygulamasýnýn bu yýl da devam ettiðini belirtti. Gümüþ, belediye bünyesinde oluþturulan bir ekip ile fakir vatandaþlarýn tespit edildiðini söyleyerek, “Vatandaþlarýn baþvuru yapmasýna gerek kalmadan biz kendimiz oluþturduðumuz komisyonlarla ihtiyaç sahibi aileleri belirledik ve ilçe merkezinde tespit ettiðimiz ailelere nakdi yardýmda bulunduk” diye konuþtu. Belediye baþkanýna teþekkür Bayram öncesi yoksul ailelere nakdi yardýmda bulunan Midyat Belediyesi’ne teþekkür eden vatandaþlar,

23 Ekim 2012 Salı Gazete Sayfaları  

23 Ekim 2012 Salı Gazete Sayfaları

23 Ekim 2012 Salı Gazete Sayfaları  

23 Ekim 2012 Salı Gazete Sayfaları

Advertisement