Page 1

Bayram öncesi Mardin'de otellerde

doluk oraný yüzde 80'lere ulaþtý M

ardin'de 6 günlük Kurban Bayramý tatili öncesi turistik tesisler ve konaklama merkezlerinde doluluk oraný yüzde 80'e ulaþtý. Yaz mevsiminde yaþanan aþýrý sýcaklar nedeniyle durgunluk yaþayan turizm sektörü bayram ile yeniden canlandý. Kurban Bayramý tatilini Mardin'de geçirmek isteyen çok sayýda yerli ve yabancý turist otellerde rezervasyon yaptýrdý. Kent ve ilçelerde otellerde doluluk oraný yüzde 80’leri aþtý. Mardin Belediye Baþkaný Beþir Ayanoðlu, Kurban Bayramý tatilinin 6 gün olmasý nedeniyle bölgedeki otel ve resmi pansiyonlarda rezervasyonlarýn yüzde 80'i aþtýðýný belirterek, bayram tatili süresince Mardin ve ilçelerinde turist Sayfa 2’de yoðunluðu yaþanacaðýný söyledi.

Kurbanlýk pazarýnda sahte para uyarýsý M Ýsmail Erkar

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

23 Ekim 2012 Salý

Yýl: 9 Sayý 2478 Fiyatý :25 Kr

idyat Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik birimi, kurbanlýk pazarýnda sahte para ve dolandýrýcý uyarýsý yapan broþürler daðýttý. Hayvan pazarýnda vatandaþlarý bilgilendiren polisler, sahte para ve kontör dolandýrýcýlarýna karþý dikkatli olunmasýný istedi. Bazý vatandaþlara uyarý Kürtçe yapýldý. Kurbanlýk pazarýndaki vatandaþlar uygulamadan memnun olduklarýný belirtti.

Yeþilay’dan hacý adaylarýna uyarý!

Yýldýrýmýn çarptýðý çoban hayatýný kaybetti

Hac ziyaretinin kötü alýþkanlýklarý býrakmanýn ve onlarý ebediyen terk etmenin tek yolu olduðunu belirten ürkiye Yeþilay Cemiyeti Mardin Þube Baþkaný Lütfü Günlüoðlu, sigarayý terk etmek için fýrsat arayanlara mübarek topraklara ayak basmadan bu alýþkanlýklarýný tövbe ile terk etmelerinin daha hayýrlý olacaðýný söyledi.

T

onlarý ebediyen terk etmenin tek yolu olduðunu belirten Günlüoðlu, sigarayý terk etmek için fýrsat arayanlara mübarek topraklara ayak basmadan bu alýþkanlýklarýný tövbe ile terk etmelerinin daha hayýrlý olacaðýný söyledi.

Hac ziyaretinin kötü alýþkanlýklarý býrakmanýn ve

Mübarek topraklarda üstünde ihramla elinde sigara tüttüren hacý adaylarý var

M. Sait Çakar ürkiye Yeþilay Cemiyeti Mardin Þube Baþkaný Lütfü Günlüoðlu, hac farizasý için kutsal topraklara gidecek olan hacý adaylarýna sigarayý býrakmalarý konusunda uyarýlarda bulundu.

olduðunu belirten Güllüoðlu, "Zaten kuru ve aþýrý sýcak bir iklimde bu alýþkanlýk insan hayatýný ciddi bir þekilde etkiliyor. Kalbi rahatsýz olanlar kadar, olmayanlar da týbbi risk altýndadýr. Hac farizasý kötü alýþkanlýklarý terk etmek için hem en iyi bir vesile; hem de son bir fýrsattýr. Sigarayý terk etmek için fýrsat arayanlara mübarek topraklara ayak basmadan bu alýþkanlýklarýný tövbe etmelerini ve terk etmelerini teklif ediyoruz. Orada yeni bir Ýslami hayata baþlayan ve hacý olan Müslümanlarýn artýk sigara gibi

kötü alýþkanlýklarda bulunmalarý bizlere ve Müslümanlara yakýþan hallerden deðildir. Bu mesajýmýzla kimsenin özel hayatýna karýþmak gibi bir niyetimiz yoktur. Yeþilay Mardin Baþkaný olarak bu halisane teklifimiz Müslüman kardeþlerimizin kendi yararlarýna olacaktýr. Bütün keyfiyet ve takdir bu alýþkanlýklarýn sahiplerine aittir. Hac ziyareti bu alýþkanlýklarý býrakmanýn ve onlarý ebediyen terk etmenin tek yolu ve hayatta bir kere insanýn eline geçebilecek yegane fýrsattýr." diye konuþtu.

Sedat Aslanaçier

M

ardin merkeze baðlý Alýmlý köyünde hayvanlarýný otlatmaya götüren bir çoban, yýldýrým çarpmasý sonucu hayatýný kaybetti. Edinilen bilgilere göre, þehir merkezine 10 kilometre uzaklýkta bulunan Alýmlý köyü kýrsalýna hayvanlarýný otlatmaya götüren Kelamettin Gün (32), yýldýrým çarpmasý sonucu hayatýný kaybetti. Yýldýrým çarpmasý sonucu 8 küçükbaþ hayvanýn da telef olduðu belirtildi. Mardin Devlet Hastanesi'ne Kaldýrýlan Kelamettin Gün'ün cenazesi, savcýlýk incelemesinden sonra ailesine teslim edildi.

Baysal: Midyat il olmayý hak ediyor M Ali Edis

idyat Belediye Baþkan Yardýmcýsý M. Tevfik Baysal, ilçe olarak il olmayý yýllardýr hak etmelerine raðmen bunun hiç gündeme getirilmediðini söyledi. Midyat ilçesi Cumhuriyet Bulvarý’nda hizmete giren Özel Artuklu Aðýz ve Diþ Saðlýðý Polikliniði'nin açýlýþ

Mezarlýklar bayrama hazýr

M

ardin Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekipleri þehir merkezinde bulunan 14 asri mezarlýkta geçtiðimiz günlerde baþlatmýþ olduðu bayram temizliðini tamamladý.Çalýþma kapsamýnda mezarlýklarda ki ot ve çalýlar temizlenirken, mezarlýklara atýlan çöp ve katý atýklar da toplanmaya baþlandý.

Sayfa 2’de

kurdelasý Belediye Baþkan Yardýmcýsý M. Tevfik Baysal, sivil toplum örgütleri ve vatandaþlarýn katýldýðý törenle kesildi. Açýlýþ öncesinde bir konuþma yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý M. Tevfik Baysal, Midyat’ta çok þeylerin deðiþtiðini, modern ve çaðdaþ anlamda bir kent olduklarýný belirterek, "Midyat demek; tarih ve kültür þehri, turizm ve

inanç merkezi, deðiþen ve büyüyen bir þehir demek. Bunlarý söylememin nedeni þu; Midyat Türkiye’nin en güzel ilçesi seçildi. Dolayýsýyla ilçe bazýnda Baþkanýmýzda yýlýn belediye baþkaný seçildi. Midyat, coðrafi anlamda konumu nedeniyle veriler yönünden uzun yýllar il olmayý hak ediyor. Ancak bugüne kadar bu telaffuz edilmedi. Bunu Allah’ýn izni ile Sayýn Þehmus Nasýroðlu liderliðinde ve sizlerinde desteði ile hayata geçireceðiz. Bazý siyasetçilerin de dediði gibi, 'Ya olacak, ya olacak'" þeklinde konuþtu. Konuþmanýn ardýndan polikliniðin açýlýþ kurdelasý kesildi. Üç katlý poliklinikte aðýz ve diþ saðlýðý konusunda diþ tabibi Belman Yaman, Serhat Kuru ve diþ teknisyeni Þeref Atasal ile birlikte 6 görevli bulunuyor.


23 Ekim 2012 Salý

Bayram öncesi Mardin'de otellerde

doluk oraný yüzde 80'lere ulaþtý M

2

Model Ýnsan

Mesut Ege

Kurban Bayramý tatilini Mardin'de geçirmek isteyen çok sayýda yerli ve yabancý turist otellerde rezervasyon yaptýrdý. Kent ve ilçelerde otellerde doluluk oraný yüzde 80’leri aþtý. Ýsmail Erkar

M

ardin'de 6 günlük Kurban Bayramý tatili öncesi turistik tesisler ve konaklama merkezlerinde doluluk oraný yüzde 80'e ulaþtý. Yaz mevsiminde yaþanan aþýrý sýcaklar nedeniyle durgunluk yaþayan turizm

sektörü bayram ile yeniden canlandý. Kurban Bayramý tatilini Mardin'de geçirmek isteyen çok sayýda yerli ve yabancý turist otellerde rezervasyon yaptýrdý. Kent ve ilçelerde otellerde doluluk oraný yüzde 80’leri aþtý. Mardin Belediye Baþkaný Beþir Ayanoðlu, Kurban Bayramý tatilinin 6 gün olmasý nedeniyle bölgedeki otel

ve resmi pansiyonlarda rezervasyonlarýn yüzde 80'i aþtýðýný belirterek, bayram tatili süresince Mardin ve ilçelerinde turist yoðunluðu yaþanacaðýný söyledi. 7 bin yýllýk tarihi kenti gezmek isteyen turistlerin büyük çoðunluðunun Ýstanbul, Ankara, Ýzmir gibi büyük þehirlerden gelen yerli turistlerden olduðunu belirten Ayanoðlu, "Seyahat acenteleri ve turlarýn yaný sýra Mardin'in bayram tatilinde münferit olarak bir günlüðüne gelecek çok sayýda yerli turisti aðýrlayacaðýz. Þu anda Mardin ve ilçelerinde bulunan otellerde yer bulmak imkânsýz. Bu yýlýn ilk 10 ayýnda Mardin'i 900 bin yerli yabancý turist ziyaret etti. Bu da küçümsenecek bir rakam deðil. Bölgede yaþanan terör olaylarýna raðmen Mardin ciddi anlamda turist aðýrlýyor." dedi Otelcilerin yüzü gülüyor Artuklu Kervansaray Otel sahibi Sabahattin Evrensel, Kurban Bayramý'ný Mardin’de geçirmek

isteyen yerli turistlerin rezervasyonlarýný tamamladýklarýný söyledi. Evrensel, "Bayramda havalarýn güzel geçmesini bekliyoruz. Mardin’e gelen turistleri Mardin misafirperverliðiyle gelenek ve görenekler çerçevesinde aðýrlayacaðýz. Þu anda bütün otellerimizde doluluk oraný yüzde 80'ni aþtý. Çok þükür Mardin'deki huzur ve güven ile birlikte turist sayýsýnda da artýþ meydana geliyor. Kurban Bayramý ile Mardin turist kaynýyor." deðerlendirmesini yaptý. Kurban Bayramý ile turizmde bir canlýlýk yaþandýðýna dikkat çeken Zinciriye Butik Oteli sahibi Ýbrahim Fide ise "Farklý kültürler ve farklý din ve dilleri bünyesinde barýndýran Mardin artýk yýlýn 12 ayýnda bile turist aðýrlýyor. Mardin huzur kentidir. Mardin barýþ ve hoþgörünün kentidir. Þu anda bayramda Türkiye'nin ve dünyanýn dört bir yanýndan tatilini Mardin’de geçirmek isteyen turistler özellikle tarihi kenti seçmiþtir.” diye konuþtu.

N

usaybin’de Kosgeb Giriþimcilik Eðitimi kursu baþladý. Küçük ve orta ölçekli iþletmeleri desteklemek ve geliþtirmek amacýyla uygulanan kursa giden kursiyerlere Artuklu Üniversitesi Yrd. Doç. Lokman Toprak ile Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Murat Yakut danýþmanlýðýnda Hükümet Konaðý toplantý salonunda eðitim veriliyor. Kursun, istihdam sahibi olmak isteyen giriþimciler için ilk adým olacaðýný ifade eden Elektron Danýþmanlýk yöneticisi Yakut; “Ýþ sahibi olmak isteyen giriþimcilere bir imkan saðlamak istedik.

Giriþimciliðin geliþtirilmesini saðlamak ve kendi iþini kurmak isteyen giriþimcilerin eðitimli bir þekilde maddi ve manevi destek alarak emin adýmlarla ticaretlerinde ilerlemelerine yardýmcý olmak istiyoruz. Bunu baþaracaklarýna inanýyorum. 60 saatlik kurs sonucunda sertifika alacak olan kursiyerlerin giriþimcilik iþ planý kavramý ile tanýþtýrarak baþarýlý iþletmelerin kurulmasýný amaçlýyoruz” þeklinde konuþtu. Eðitime katýlan giriþimci adaylarý yeni bir iþ kurmasý durumunda KOSGEB tarafýndan 30.000 TL hibe ve 70.000 TL 2 yýl ödemesiz 3. ve 4.yýlda %50 oranýnda 8 eþit taksitte ödemeli 0 faizli kredi saðlanmakta.

M

ardin Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekipleri þehir merkezinde bulunan 14 asri mezarlýkta geçtiðimiz günlerde baþlatmýþ olduðu bayram temizliðini tamamladý.Çalýþma kapsamýnda mezarlýklarda ki ot ve çalýlar temizlenirken, mezarlýklara atýlan çöp ve katý atýklar da toplanmaya baþlandý. Mezarlýklara

Yetmiyor mu sana? Model bir insan olan resulullah, model bir topluluk olan ashabý kiram, Model bir þehir olan Medine... Kapsamlý bir siyer kitabý yeterli... Bu çaðda istiyorsan eðer, samimiyetle arayan hakikati bulur yada kendisi model olur ikisi de makbuldür. Gözümüz ve gönlümüz model insanlar aramaktan yorgun düþtü, kimi konuþtursan Müslümanlarýn sahipsizliðinden, temsilcilerinin hatalarýndan, Ýslam âleminin, modern haçlý seferleri ile periþan olduðundan, Mescide-i aksanýn yetimliðinden bahsedip umutsuz tablolar çizmeye baþlar adeta... Model insan, Kur'an-ý her çaða hitabeden bir kitap olduðunu bildiði için mutedil bir þekilde Kur'an-ý çaðýmýza taþýyandýr. Model insan, insanlarýn kendisine yaptýðý haksýzlýklara karþý Ýslam'ýn izin verdiði yöntemlere çerçevesinde savunandýr.

-Nereye kadar çabalayacaksýn nerde evin araban çocuklarýn biraz da kendini düþün vb. sözleri iþittikten sonra dünyaya meyleden hakikati hatýrladýðýnda batýldan yüz çevirendir . Model insan Resulullahý hayatýnda yaþayan ve hangi çaðda olursa olsun Allahýn Haya insanlara tavsiye ettiði Ýslam ýn formüller silsilesini Resulullahýn yöntemiyle hayatýnda ki problemleri çözendir. mesutege1@hotmail.com

Baþkan Nasýroðlu, dar gelirli aileleri unutmadý Ali Edis

Y

aptýðý baþarýlý çalýþmalarýn yaný sýra gerçekleþtirdiði sosyal belediyecilik hizmetiyle halkýn takdirini toplayan Belediye Baþkaný Þehmus Nasýroðlu, yoksul aileleri rencide etmeden verdiði yardýmlarla da takdir topladý.

Mezarlýklar bayrama hazýr giden yollar açýlýp, su depolarýnýn bakým ve onarýmlarý da yapýldý. Vatandaþlarýn mezarlýk ziyaretlerini rahatlýkla gerçekleþtirmeleri için 12 kiþilik ekiple çalýþmalarýný sürdüren ekipler þu ana kadar; Þeyh Salih, Veydi Sýmak, Beden Altý, Kýrgýz, Kale Altý, Þeyh Lýbben, Toparlý, Fatma Hakimiye Zýrrar, Þehtene ,Hamit Hamidi, Kamor, Þeyh Þýran ve Mungan aile mezarlýklarýnýn genel temizliðini tamamladý.

Yoksa model olmaya çalýþanlarý kusursuz mu? Zannediyorsun. Müslümanlarýn hali periþan olsa da model bir insan, model bir topluluk, model bir þehir bulmak çok zor olsa da...

Model insan, özellikle bu çaðda model olmaya çalýþtýðý için kýnanandýr.

Midyat Belediyesi, ihtiyaç sahibi 543 aileye Kurban Bayramý öncesinde 150’þer liralýk yardýmda bulundu. Sosyal belediyecilik konusunda etkin çalýþmalarýyla öne çýkan Midyat Belediyesi, dayanýþma ve paylaþma geleneðinin sürdürülmesi konusunda büyük önem taþýyan bayram desteklerini, Kurban Bayramý'nda da sürdürdü. Bayram öncesinde Midyat’ta yaþayan 543 ihtiyaç sahibi aileye toplam 90 bin liralýk bayram yardýmý kararý alan belediye, hem yaþanacak olasý izdihamlarý hem de yardým yapýlan vatandaþlarýn teþhir edilmesini önlemek

Sedat Aslanaçier

Model olmaný engelleyen nedir? 'Nefsim, Ýþim, aþým, eþim diyorsan eðer model olmaya çalýþýp, tam bir model olamasalar da gayret gösterenleri neden hep araþtýrmadan eleþtiriyorsun. '

Model insan, hep sýkýntýlara müptela olduðu halde isyan etmeyen zalime karþý teslim bayraðýný çekmeyip bu yolun sabit dikenlerinin acý ve üzüntü olduðunun farkýnda olandýr.

Nusaybin'de uygulamalý giriþimcilik eðitimi M. Sait Çakar

adem model bulamýyorsun, model olmayý niçin denemiyorsun?

Mezarlýklar Birimi öte yandan, Eminettin mahallesine baðlý mezarlýkta çeþitli onarým çalýþmalarý geçekleþtirdi.Mezarlýk içinde de düzenleme çalýþmalarý yapýlarak rahat kullanýlacak bir hale getirilirken, Mezarlýðýn etrafý da tel çit duvarla çevrildi. Yaklaþýk olarak 500 metre çit tel 150 adet demir direk kullanýlan mezarlýkta, aðaçlandýrma çalýþmalarý da yapýldý.

amacýyla, bayram paralarýný ailelerin adlarýna açýlan banka hesaplarýna yatýrdý. ‘Sosyal belediyeciliðin gereðini yapýyoruz’ Midyat Belediye Baþkaný Þehmus Nasýroðlu, sosyal belediyeciliðin gereði olarak bu tür yardýmlarý geçmiþte olduðu gibi bu yýlda yaptýklarýný söyledi. ‘Komþusu aç iken tok yatan bizden deðildir’ Hadis-i Þerifini kendilerine þiar edindiklerini belirten Baþkan Nasýroðlu, “Belediyemiz imkânlarý ölçüsünde fakir ve yardýma muhtaç ailelere sürekli yardým yapýyoruz. Bu bayramda da ilçe merkezi ve baðlý köylerimizde ikamet eden fakir ve yardýma muhtaç olduðu tespit edilen 543 aileye toplam 90 bin TL nakdi yardýmda bulunduk.” dedi. Nasýroðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: “Vatandaþlarýmýzýn her türlü ihtiyaçlarýna destek vermeye gayret

gösteriyoruz. Periyodik olarak bu þekildeki yardýmlarýmýza da devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de devam edeceðiz. Bayramlar birbirimizle kaynaþmayý, yardýmlaþmayý arttýran unsurlardýr. Ben bu vesile ile tüm hemþerilerimin yaklaþan Kurban Bayramý'ný en içten dileklerimle kutluyorum." Bayram harçlýðý uygulamasý Midyat Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Sosyal Ýþler Müdürü Þehmus Gümüþ de, her yýl Ramazan ve Kurban bayramlarýnda fakir ailelere daðýtýlan “Bayram harçlýðý” uygulamasýnýn bu yýl da devam ettiðini belirtti. Gümüþ, belediye bünyesinde oluþturulan bir ekip ile fakir vatandaþlarýn tespit edildiðini söyleyerek, “Vatandaþlarýn baþvuru yapmasýna gerek kalmadan biz kendimiz oluþturduðumuz komisyonlarla ihtiyaç sahibi aileleri belirledik ve ilçe merkezinde tespit ettiðimiz ailelere nakdi yardýmda bulunduk” diye konuþtu. Belediye baþkanýna teþekkür Bayram öncesi yoksul ailelere nakdi yardýmda bulunan Midyat Belediyesi’ne teþekkür eden vatandaþlar,


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

23 Ekim 2012 Salý

3

Þanlýurfa, motosiklet kazasýnda Türkiye ortalamasýný 3’e katlýyor Türkiye genelinde motosikletle ölümlü veya yaralamalý kazaya karýþanlarýn tüm kazalara oraný yüzde 16 iken Þanlýurfa'da bu oran 3’e katlanýyor. Kentteki motosiklet kazalarýn toplam kazalar içindeki oraný yüde 48’e ulaþtý.

Þ

anlýurfa’da motosiklet sayýsý trafikteki araç sayýsýný aþtý. Türkiye genelinde motosikletle ölümlü veya yaralamalý kazaya karýþanlarýn tüm kazalara oraný yüzde 16 iken Þanlýurfa'da bu oran 3’e katlanýyor. Kentteki motosiklet kazalarýn toplam kazalar içindeki oraný yüde 48’e ulaþtý. Ýl Emniyet Müdürlüðü, toplumu motosiklet kazalarýna karþý bilinçlendirme seferberliði baþlattý. Çalýþmalara kaskla baþlayacak emniyet, motor sürücülerine kask daðýtacak. Kask için sponsor aranýyor. 9 aylýk proje ile trafik terörüne karþý mücadele verecek Ýl Emniyet Müdürlüðü, ayrýca mahalledeki kahvehanelerden okullara her kesime trafiðin 10 temel kuralýný anlatacak. Þanlýurfa’da kaza istatistiklerini çýkaran Ýl Emniyet Müdürlüðü kazalarýn büyük bir kýsmýnýn motosikletlerden kaynaklandýðýný belirledi. Þanlýurfa’da motosikletli kaza sonucu hayatýný kaybeden veya yaralananlarýn oraný ülke ortalamasýný 3’e katlýyor. Yaklaþýk 50 bin aracýn bulunduðu kentte 65 bin motorun seyir halinde olduðu belirtiliyor. Bu istatistikleri göz önüne alan polis, ‘Trafikte Yaþayalým,

Yaþatalým Projesi' baþlattý. Vatandaþlara 9 ay içerisinde toplumsal seferberlik ekseni oluþturmanýn hedeflendiði proje ile trafikte hayat kurtaracak temel 10 kural alýþkanlýk haline getirilecek. Þanlýurfa’da Þehitlik, Eyyübiye, Sarayönü, Yeniþehir olmak üzere 4 bölgedeki kahvehanelerde halkýn ayaðýna gitmeyi planlayan polis, okullara inecek, öðrencileri tek tek bilinçlendirecek. Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polis Amirliði tarafýndan yürütülecek proje ile ilgili Polisevi'nde basýn toplantýsý düzenlendi. Toplantýda konuþan Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik amirlerinden Baþkomiser Enver Baþar, yaþanan motor kazalarýna dikkat çekerek, 9 aylýk projenin 3 aylýk döneminde sadece motor kazalarý üzerinde duracaklarýný söyledi. Projenin il ve ilçelerin tamamýnda uygulanacaðýný kaydeden Baþar, toplumsal seferberlik ekseni oluþturarak, sorunun çözümüne odaklanmayý amaçladýklarýný ifade etti. Baþar þöyle devam etti: “Ýlk 3 aylýk gündemimizde motosiklet kullanýrken kask takma, aþýrý hýz ve ters yönden girme konusunu iþleyeceðiz. Þanlýurfa’da resmi

kayýtlara göre 65 binin üzerinde motosiklet var. 45-50 bin civarýnda araç var. Motosiklet, araç sayýsýndan fazla. Daha çarpýcý bir gerçek var. Ölümlü ve yaralamalý trafik kazalarýyla ilgili ülke genelindeki istatistikte motosiklet kazalarýnýn oraný yüzde 16; ama bu oran Þanlýurfa’da yüzde 48. Bu rakam gösteriyor ki ölümün, yaralanmanýn ve sakatlanmanýn olduðu 2 kazadan bir tanesi motosiklet kazasý.” Daðýtýlacak kask için sponsor aranýyor Ýstatistiklere göre ilde 65 bin motosiklet var, ancak kask kullananlarýn sayýsý parmak sayýsýný geçmeyecek kadar azýnlýkta. Tüm

Bayram öncesi öðrencilerden kardeþlik ziyareti Þ

anlýurfa’nýn Birecik ilçesi Özel Gülaydýn Mirkelam Ortaokulu, her yýl geleneksel olarak yaptýðý kardeþ okul ziyaretini bu yýl Hatice Sadýk Fincan Ortaokulu'na gerçekleþtirdi. Kurban Bayramý arifesi sayýlan bu günlerde öðrenciler, kardeþ okul öðrencileriyle bir araya gelerek hem hediyeleþti hem de bayramlaþtý. Özel Gülaydýn Mirkelam Müdürü Muzaffer Güler, “Kardeþ okul ziyaretinin öðrencilere duyurulmasýndan itibaren okulumuzun öðrencileri, ihtiyacý olan öðrenci kardeþlerine desteklerini esirgemediler. Evlerinden getirdikleri kitap-kýrtasiye ürünlerini ve harçlýklarýný kardeþ okul ziyareti için okula teslim ettiler. Bununla beraber okulumuzun da katkýlarýyla kardeþ okulumuzun kardeþ öðrencileri için 200 adet hediye paketi hazýrlandý. Bayram öncesi kardeþlik

duygularýmýzýn pekiþmesi ve kardeþ öðrencilerimizin yüzlerinde mutlu gülücüklerin belirmesi için, hediye paketlerinin her birine kitap, kalemlik, kalem, silgi, kalemtýraþ ve harçlýk konuldu. Tüm ortaokul öðrencilerimizle kardeþ okul Hatice Sadýk Fincan Ortaokulunu ziyaret ettik." þeklinde konuþtu. Kardeþ okul ziyaretinde Hatice Sadýk Fincan Ortaokulu'nun idarecileri tarafýndan çok güzel karþýlandýklarýný ifade eden Güler, "Öðrencilerimiz kardeþ öðrencilerle kucaklaþarak hediyelerini takdim ettiler. Yapýlan ziyaretin ne kadar faydalý ve verimli olduðu iki okulun idarecilerinin ve öðrencilerinin yüzlerinden belli oluyor. Öðrenciler arasýnda sýmsýcak ve kardeþlik duygularýnýn oluþtuðu bu ziyaretleri artýrmayý hedefliyoruz." Dedi. (CÝHAN)

uyarýlara raðmen kask alan olmayýnca iþ yine polise düþtü. Polis kasksýz sürücülere kask daðýtmayý planlýyor. Maliyetini dikkate alan polis, halktan destek istiyor. Baþkomiser Enver Baþar, “Sürücülere kask daðýtacaðýz. Bunun

için sponsor arýyoruz. Ýster bir tane versin ister 10 kask versin veya parasýný verebilir. Bu esnaf olabilir, iþ adamý olabilir, vatandaþ olabilir. Herkesin ismini daha sonra kamuoyu ile paylaþacaðýz.” diye konuþtu. (CÝHAN)

MARDÝN MERKEZ KAYACAN POLÝS LOJMANLARI VE MERKEZ MEYDANBAÞI POLÝS LOJMANLARI ONARIMI MARDÝN Ýl Özel Ýdaresi YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Mardin Merkez Kayacan Polis Lojmanlarý ve Merkez Meydanbaþý Polis Lojmanlarý Onarýmý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/151616 1-Ýdarenin a) Adresi : ÝSTASYON MAH. REKTÖR AYKAÇ CAD. 82 47100 MARDÝN MERKEZ/MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822151930 - 4822151932 c) Elektronik Posta Adresi : 47ilozelidare@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Mardin Merkez c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ (Sosyal Tesisleri Toplantý salonu) Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060-MARDÝN b) Tarihi ve saati : 02.11.2012- 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Tebliðde yer alan B/III, Grubu iþler ile Her Türlü Onarým iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ Destek Hizm. Müd. Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060 - MARDÝN adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ (Sosyal Tesisleri Toplantý salonu)Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060-MARDÝN adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez, 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,00 BASIN NO: 464


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

23 Ekim 2012 Salý

4

Gezer ailesinin dramý yürek burkuyor Çöpten naylon poþet, pet þiþe ve karton toplayarak ekmek paralarýný çýkaran aile, yardým alamazlarsa kýþa terlikle bayrama da yýrtýk elbiselerle girecek.

B

atman Çamlýtepe Mahallesi’nde derme çatma bir evde yaþayan 15 nüfuslu Gezer ailesinin dramý yürek burkuyor. Arkadaþlarý çarþý pazarda bayram alýþveriþine çýkarken onlar pencereleri camsýz, damý akan evde yarý aç yarý tok bir yaþam sürdürüyor. Çöpten naylon poþet, pet þiþe ve karton toplayarak ekmek paralarýný çýkaran aile, yardým alamazlarsa kýþa terlikle bayrama da yýrtýk elbiselerle girecek. Batman Çamlýtepe Mahallesi 4032 Sokak No 42 sayýlý yerde bulunan derme çatma bir evde 12 çocuðuyla sýkýntýlý bir yaþam sürdüren Ramazan Gezer’in kýz kardeþi vefat edince yükü

2 kat arttý. 3 ay önce kýz kardeþi vefat etti. Babalarý 3 çocuðu býrakýp kaçtý. Ortada kalan kýz kardeþinin 3 çocuðu da boynunda kalan Ramazan Gezer, çöplerden topladýðý naylon, pet þiþe ve kartonlarý satarak karýnlarýný doyurmaya çalýþýyor. Yazýn çöplerden topladýklarýyla yaklaþýk 600 TL kazandýðýný belirten Gezer, kýþ aylarýnda gelirlerinin yarý yarýya düþtüðünü söyledi. Þu an anca günde 10 TL kazanabildiðini kaydeden Gezer, “Çocuklarýn gözü dýþarýda

onlarda herkes gibi bakkala gitmek istiyor. Her çocuða 1 TL versem tüm kazancým gidiyor. Bazen onlara veriyorum seviniyorlar, geri kalanla ekmek alýyorum ancak sabaha gene aç kalýyoruz. 15 nüfus 300 TL’ye nasýl geçineceðiz bilmiyorum.” dedi. Bayrama giyecek elbiseleri olmayan çocuklar terlikle geziyor. Yaðmur çamurda terlikle gezen çocuklardan sadece dördü okula gidiyor. Çöp toplayan babalarýna yardým ettiklerini ama kazandýklarý parayla ancak ekmek alabildiklerini belirten çocuklar, “Biz de bayramda yeni elbise ayakkabý giymek isteriz. Ama alamýyoruz.” diye konuþtu. Son 10 gündür yaðmur yaðdýðýný ve hava sýcaklýðýnda ciddi bir düþme yaþandýðýna dikkat çeken Ramazan Gezer, 100 TL kira ödediði evin camlarýnýn kýrýk olduðunu damýnýn ise aktýðýný söyleyerek “Bu bayram arifesinde uzanacak bir yardým eli bekliyoruz. Çocuklarýn bayrama terlik ve yýrtýk elbiselerle deðil arkadaþlarý gibi güzel elbiselerle girmesini arzuluyorum. Ancak þuan bir ayakkabý alacak param bile yok.” þeklinde konuþtu. Daha önce bazen bazý kurum ve kuruluþlardan az da olsa yardým aldýðýný belirten Gezer, ancak son 10 aydýr hiçbir yerden yardým alamadýðýný iddia etti. (CÝHAN)

Caminin servet deðerindeki kurnalarýný çaldýlar

D

iyarbakýr’da bir caminin þadýrvanýndaki servet deðerindeki 12 çeþme kurnasý kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerce çalýndý. Tunç ve pirinçten özel olarak yaptýrýlan kurnalarýn toplam deðerinin 6 bine yakýn olduðu belirtildi. Hýrsýzlýk olayýný tepki gösteren cami cemaati, “Çaldýklarý bu deðerli kurnalarý hurdacýlara satacaklar. Allah’tan korksunlar getirip býraksýnlar.” dedi. Alýnan bilgiye göre Diyarbakýr’ýn Kayapýnar ilçesindeki Ümit Balcý Camisi’nin avlusundaki þadýrvanda bulunan çeþmelerin kurnalarý dün gece çalýndý. Camii avlusuna belirlenemeyen bir saatte gelen kiþi ya da kiþiler, yýllar önce her birine 45 TL verilerek özel yaptýrýlan çeþme kurnalarýný tek tek sökerek götürdü. Þadýrvanda sadece çevredeki iþyeri kamerasýnýn gördüðü taraftaki 2 kurna býrakýldý.

Sabah namazý için camiye gelen cemaat þadýrvandaki bütün çeþmelerin aktýðýný görünce kapatmak istedi ancak musluklarýn yerinde olmadýðýný görünce duruma imama söyledi. Yapýlan incelemede kurnalarýn yerinden sökülerek götürüldüðü anlaþýldý ve durum polise bildirildi. Cami avlusunda inceleme yapan polis, hýrsýzlarla ilgili çalýþma baþlattý. Hýrsýzlýk olayýný duyan camii cemaati olayý tepki gösterdi. Vatandaþlarýn, hýrsýzlarýn servet deðerindeki kurnalarý götürüp hurdacýlara kilo iþi satacaðýný belirtti. Cami cemaati, “Allah’ýn evinden de hýrsýzlýk yapýlmaz. Kim götürmüþse getirip yerine býraksýn. Bu halkýn malýdýr.” dedi. Diyarbakýr’ýn yeni yerleþim yeri olan Diclekent’te bulunan camiyi Hacý Zülfü Balcý, 2003 yýlýndaki uçak faciasýnda ölen oðlu

Mehmet Ümit Balcý adýna yaptýrmýþtý. Kazada hayatýný kaybeden 75 kiþiden biri olan Ümit Balcý için sigorta þirketinin ailesine ödediði parayý ailesi camii yapýmýnda kullanmýþtý. Caminin inþaatýnda da çalýþan Hacý Zülfü Balcý, caminin diðer müþtemilatýnda olduðu gibi þadýrvanýndaki malzemeleri de özel yaptýrmýþtý. Kurnalardan her birinin 400 TL olduðu ve özel sipariþle üretildiði öðrenildi. (CÝHAN)

Hacý adaylarý: Artýk Silopi’de de evimiz var T ürkiye’nin dört bir yanýndan karayoluyla hacca gitmek için Þýrnak’ýn Silopi ilçesine gelen hacý adaylarý, halkýn gösterdiði misafirperverlik karþýsýnda duygulu anlar yaþadý.

Silopililer, sýnýrdan geçmek için bir haftadýr vize iþlemlerinin tamamlanmasýný bekleyen yolcularý, evlerinde aðýrladý, sofralarýna konuk etti. Hatta çorap, çamaþýr gibi küçük hediyelerle kutsal beldelere uðurladý. Gösterilen ilgi karþýsýnda gözyaþlarýný tutamayan hacý adaylarý, “Bizi medyadan duyduklarýmýz korkutuyordu. ‘Yolumuz kesilir mi? Terörle karþýlaþýr mýyýz?’ diye endiþe ediyorduk ama halk bizi mahcup etti.” dedi. Silopililer de 22 yýl aradan sonra hacý adaylarýný evlerinde aðýrlamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi: “Yaptýðýmýz, misafirlere kapý açmaktan baþka bir þey deðil. Ayný sofrayý paylaþtýk. Çok güzel bir kardeþlik manzarasý ortaya çýktý. Allah seneye hacý olmayý bize de nasip etsin.” Ýstanbul, Ýzmit, Trabzon, Uþak gibi deðiþik illerden Silopi’ye gelen hacý adaylarý Þýrnak’ý çok yanlýþ tanýdýklarýný ifade ederek burada gördükleri manzarayý asla unutamayacaklarýný dile getirdi. Ýstanbul’dan yola çýkan hacý adaylarýndan Mehmet Çeliker, “Acaba yolumuz kesilir mi?” endiþesiyle yola çýktýklarýný söylerken þunlarý dile getirdi: “Ýstanbul grubunun hacýsýyýz. Biz þoförüz. Arkadaþlarýmýz görevli olarak orada bulunuyor. Biz buraya çok çekinerek geldik. Nasýl karþýlanacaðýz ne duruma düþeceðiz bilmiyorduk. Ama bizi utandýrdýlar. Yolumuz kesilir mi? Terör olayý yaþar mýyýz? diye tereddüt ettik. Evlerini bizlere açtýlar. Sabah kahvaltýya çaðýrýyorlar. Erkekler, kadýnlar ayrý ayrý geliyor ‘ne ihtiyacýnýz varsa arz

Ýsot içerisinde eroin sevkýyatý

edin’ diyorlar. Biz bu bölgenin halkýndan çok memnunuz.”

Hacý adayý Mustafa Ýplik de ayný endiþelerle yola çýktýðýný ancak þüphelerin yerini mahcubiyete býraktýðýný ifade ediyor: “Bizi medyadan duyduklarýmýz korkutuyordu. Hepsi bize evini açtý, misafir ettiler. Camiye yemek getirdiler. Hatta bir gün kahvede oturuyoruz. Genç bir çocuk geldi. ‘Amca ille sizi eve götüreceðiz. Babam beni gönderdi, Allah rýzasý için gelin evde kalýn, burada kalmayýn’ dedi. Böyle bir þeyle karþýlaþacaðýmýzý hiç düþünmemiþtik.”

Okul harçlýðýyla bize çay ýsmarladý Diðer hacý adaylarý gibi Ersin Çaðlar da bir hafta boyunca yaþadýklarýný ömür boyu unutamayacaðýný söylüyor. Küçük bir çocuðun okul harçlýðý ile kendilerine çay ýsmarlamasýný þu sözlerle anlatýyor: “13 yaþýndaki bir talebe, 4 arkadaþýmýzý çaðýrdý. Okul harçlýðý ile bize çay ýsmarladý. Çaycýya bile tembih etmiþ. Çay parasýný ödemek istedik, ‘Abi olmaz’ dedi. Benim gözlerim doldu. Böyle bir þey beklemiyordum yani Allah bin defa razý olsun.” Ýzmit kafilesinin hacý adayý Ömer Türkmen ise duygularýný, “Bu halk bize çorap getiriyor, çamaþýr getiriyor. Bu halký kötüleyenlere yazýklar olsun. Birileri bu iþi kaþýyor. Biz dostuz, kardeþiz.” sözlerle ifade ediyor. ‘Misafirperverlik karþýsýnda ezildik’ Ýstanbul’dan gelen hacý adayý Mehmet Çeliker, ‘Acaba yolumuz kesilir mi?’ endiþesiyle yola çýktýklarýný belirterek, “Evlerini açtýlar, bizi utandýrdýlar.” dedi. Ýzmit’ten Ömer Türkmen duygularýný, “Çorap, çamaþýr bile getirdiler. Bu halký kötüleyenlere yazýklar olsun.” sözleriyle ifade etti. Trabzonlu Kenan Ýçlin de gördükleri misafirperverlik karþýsýnda ezildiklerini vurguladý. Artýk Silopi’de de evimiz var Trabzon kafilesinden Kenan Ýçlin, uzun bir yolculuktan sonra gördükleri misafirperverlik karþýsýnda ‘ezildiklerini’ söylüyor. “Bir defa daha anladýk ki mümin müminin kardeþidir. Bizim burada þimdi evlerimiz var. Onlarý da biz davet ettik. Ýnþallah bu kaynaþmayý devam ettireceðiz.” diyerek ömür boyu devam edecek dostluklar kurduðunu dile getiriyor. 22 yýl sonra karadan ilk yolculuk

Þ

anlýurfa'da, narkotik köpeklerinden kurtulmak için eroinin etrafýný isot ile kaplayan uyuþturucu tacirleri yakalandý. Þanlýurfa polisi, 3 gün içerisinde uyuþturucu tacirleri ve kaçakçýlara yönelik 5 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 82 kilo eroin, 66 kilogram esrar ve 221 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 10 kiþi gözaltýna alýndý. Mardin-Þanlýurfa Karayolunda durdurulan bir araçta 157 paket içerisine saklanmýþ þekilde 82 kilo eroin ele geçirildi. Eroin

paketlerinin etrafýnýn pul isotlarla kapatýlmýþ olduðu görüldü. Uyuþturucu tacirlerinin, narkotik köpeklerin koku almasýný önlemek için bu yöntemi seçtikleri belirtiliyor. Ayný þubenin Diyarbakýr yolunda düzenlediði baþka bir operasyonda ise 66 kilogram esrar ele geçirdi. Ayný ekip, iki ayrý operasyonda 221 bin paket kaçak sigara da ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda 10 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Ele geçirilen kaçak mallar ve uyuþturucu basýn mensuplarýna gösterildi. (CÝHAN)

Karayolu ile sýnýrlý sayýda kiþinin hacca gitmesine 22 yýl aradan sonra izin verildi. Daha önce hacý adaylarý, 1990 yýlýna kadar karayolu ile seyahat edebiliyordu. Ancak Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Hac ve Umre Kurulu, yol güvenliðinin saðlanamayacaðý endiþesiyle bu uygulamayý durdurdu. Bu yýl da ayný kararýn geçerli olduðu ancak þirketlerin hac süresince çalýþtýrmak üzere anlaþtýðý kiþileri karayolu ile Mekke’ye götürdüðü belirtildi. Maðdur olan kiþilerin de kasap, aþçý, berber gibi hem çalýþmak hem de hac vazifesini yapmak üzere yola çýkanlar olduðu ifade edildi. Diyanet yetkilileri, karayolu ile gidenlerin kayýtlý hac organizasyonlarýyla bir ilgisi bulunmadýðýný dile getirdi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

23 Ekim 2012 Salý

Uzmanlar kurban etine karþý uyardý Uzmanlar kurban etinin tüketimine iliþkin uyarýlarda bulunuyor. Kimlerin bayramda et tüketmemesi gerektiði, etlerin nasýl muhafaza edileceði ve nasýl tüketilmesi gerektiði konusunda bilgi veren uzmanlar, alternatif usuller de öneriyor.

K

urban Bayramý boyunca, vatandaþlarýn en fazla tükettiði besinlerden biri de kurban eti oluyor. Uzmanlar kurban etinin tüketimine iliþkin uyarýlarda bulunuyor. Kimlerin bayramda et tüketmemesi gerektiði, etlerin nasýl muhafaza edileceði ve nasýl tüketilmesi gerektiði konusunda bilgi veren uzmanlar, alternatif usuller de öneriyor. Memorial Ataþehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Þefika Aydýn Selçuk, bayramýn saðlýklý geçirilmesi için, etin kesemi, piþirilmesi ve saklanmasýnýn çok önemli olduðunu vurguladý. Beslenme hakkýnda da bilgi veren Þefika Aydýn Selçuk, uygun koþullarda kesilmeyen hayvanýn etinin bulaþýcý hastalýklara yol açabileceðini ifade etti. Kemik ve et sularýnýn besin deðerinin olmadýðýný vurgulayan Selçuk, özellikle kilolu hastalar ve kalp, damar ve tansiyon hastalarýnýn da et suyu tüketiminden uzak durmasýný istedi. Etin kýsýk ateþte piþirilmesinin saðlýk açýsýndan önemli olduðuna vurgu yapan Selçuk, yemeklere iç yaðý konmamasý konusunda da uyarýda bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmaný Simge Çýtak da kolesterol ve kalp damar hastalýklarý olan kiþilerin Kurban Bayramý'nda et tüketimi konusunda daha dikkatli olmalarý gerektiðini söyledi. “Sakatatlarýn doymuþ yað ve kolesterol içeriði yüksektir.” diyen Çýtak, þöyle devam etti: “Bu nedenle özellikle kolesterol hastalarýyla kalp-damar hastalýðý riski taþýyan kiþiler sakatat tüketiminden kaçýnmalýdýr. Ayrýca yaðlý etlerin doymuþ yað ve kolesterol içerikleri yüksektir. Görünür yaðlar ayrýlsa bile kýrmýzý etin ortalama yað içeriði yüzde 20'dir. Bayram günü kesilen kurbanýn eti, bekletilmeden birkaç saat içinde piþirilerek tüketilir. Oysa yeni kesilmiþ etlerdeki sertlik hem piþirmede hem de sindirimde zorluk yaratýr. Bunun sonucunda midede þiþkinlik, hazýmsýzlýk gibi sýkýntýlar ortaya çýkar. Bu rahatsýzlýklarýn yaþanmamasý için özellikle mide rahatsýzlýklarý çeken kiþilerin, eti 24 saat beklettikten sonra tüketmeliler. “ Kurban Bayramý’nda rahatsýzlanmamak için yapýlmamasý gerekenleri anlatan Çýtak, bunlarý da þöyle özetledi: “Güne hafif bir kahvaltýyla baþlayýn. Tek yanlý beslenmekten kaçýnýn. Et, sebze, süt ve tahýl

grubu yiyeceklerden hepsinden ölçülü tüketin. Bol bol su için ve sývý tüketin. Sývý gereksinmenizi su, taze meyve suyu, ayran gibi saðlýklý içeceklerle karþýlayýn. Ziyarete gittiðiniz her evde tatlý yememeye dikkat edin. Bazý ziyaretlerde sadece içecek ikramýný kabul edin veya tatlýyý çok küçük porsiyonlarda tüketin. Gün içinde çok yediyseniz akþam sadece yoðurt ve meyve tüketin, bu öðününüzü hafif geçirin. Mutlaka yürüyüþ yapýn. Bayram ziyaretlerinizi, mesafeler yakýnsa yürüyerek yapýn. Her gün 30 - 60 dakika tempolu yürüyerek hem baðýrsak hareketlerinizi düzenler hem de yavaþlayan metabolizmanýzý hýzlandýrabilirsiniz. Ayrýca fazla kalori aldýðýnýzda da yakmak için fýrsat yaratmýþ olursunuz. Cezbeden ikramlarla baþtan çýkmamak için bayram ziyaretlerine veya gezmeye aç gitmeyin. Bayramda bilinçsizce çikolata ve tatlý tüketimi mide yanmasý, baðýrsak bozukluklarý gibi þikayetlere neden olabilir. Bir öðünde almanýz gereken kaloriden fazlasýný almýþ olabilirsiniz, bir sonraki öðünü sadeleþtirerek günlük enerji alýmýnýzý dengeleyin. Bayram sonunda saðlýklý beslenme alýþkanlýklarýnýza dönün, '3 günde 3 kilo verdiren' tehlikeli diyetlerden uzak durun. Metabolizmanýzý daha da yavaþlatmaktan baþka bir iþe yaramaz! Porsiyonlarýmýzý ayarlamanýn kolay yolu, tatlý veya yemekte kullanýlan kaseleri, pasta ve yemek tabaklarýný küçük boy tercih etmektir.” Kurban etinin saðlýklý bir þekilde saklanmasý için de uzmanlar þu önerilerde bulunuyor: Etin uzun süre saklanmasý için uygun koþullar saðlanmalýdýr. Doðru saklanmaz ve doðru çözülmez ise etin yararlýlýðý azalacak, gýda zehirlenmesi riski artacaktýr. Etler küçük parçalarda ev halkýnýn kiþi sayýsý düþünülerek tek piþirimlik porsiyonlar halinde dondurulmalýdýr. Etleri dondurmada yaðlý kâðýt veya buzdolabý poþetleri kullanýlabilir. Buzdolabýnda et -2 derecede en fazla 1 hafta beklerken, derin dondurucuda -18 derecede 4- 6 ay muhafaza edilebilir. Eti küçük parçalar ve hatta kýyma yapýp buzdolabýnda bekletirseniz kýyma 3-4 gün içinde bozulacaktýr. Bu sebeple en iyi yöntem buzdolabýnýn derin dondurucu kýsmýdýr. Etler kýyma haline getirmek yerine parça halinde saklanýrsa

vitamin kayýplarý daha az olur. Dolaptan çýkan kemikli veya kemiksiz parça et, yapýlacak yemeðin türüne göre çözdürme sonrasý da parçalanabilir. Örneðin; parça et çýkarýlýp kuþbaþý veya kýyma haline de getirilebilir. Etler bir gün öncesinden veya akþam kullanýlacak ise; sabahtan buzdolabýnda bekletilerek çözdürülmelidir. Acele piþecekse çözdürme programý olan mikrodalga da kullanýlabilir. Yanlýþ yöntemler etin içinin her yerini ayný derecede çözmeyecektir. Çözülen etin bir kýsmý kullanýlýp kalaný tekrar dondurulmamalýdýr. Etler kullanýlmadan önce marine edilebilir. Sarýmsak, soðan, limon, salça, süt, yoðurt gibi besinler marinasyon için tat verir etin yumuþak piþmesini saðlar. Et ýzgara piþirilecekse çok yüksek ateþ olmamalýdýr. Yüksek ýsý etin dýþ yüzeyini piþirebilir fakat iç yüzey piþmez. Yüksek ýsýda hýzlý piþen etin dýþ kýsmý çabuk sertleþecektir. Özellikle mangalda piþecek etler de, mangal ile etin birbirine uzaklýðý 15cm olmalýdýr. Etin zararlý

kanserojen duman çekmemesi ve etin iyi piþmesi için uzaklýk önemlidir. Etler buzdolabýnda 3-5 gün kýyma halinde ise 2 gün saklanabilir. Derin dondurucuda 6 aya kadar saklanabilmektedir. (CÝHAN)

Okul çaðýndaki çocuklarda kansýzlýða dikkat!

O

kul çaðý çocuklarýnýn yüzde 25’inden fazlasýnda kansýzlýk görüldüðünü belirten beslenme ve diyet uzmaný Rabia Yurdagül, öðrenci ve öðretmenlere saðlýklý beslenme için mutlaka kahvaltý yapmalarýný öneriyor. Kahvaltýnýn günün en önemli öðünü olduðunu belirten Yurdagül, okul öncesi çocuklarýn yüzde 15-17’sinde beslenme bozukluðu olduðuna ve öðrencilerin yüzde 40’ýnýn sabah kahvaltýsý yapmadýðýna dikkat çekiyor. Bu durumda günün büyük çoðunluðunu okulda

geçiren öðrenci ve öðretmenlere okullarda verilecek saðlýklý beslenme eðitimleri ile yeterli ve dengeli beslenme bilincinin kazandýrýlabileceðini söylüyor. Kahvaltýnýn, kan þekeri olarak bilinen glikoz için kaynak oluþturduðunu ifade eden Rabia Yurdagül, glikozun beyin için tek enerji kaynaðý olduðunu kaydediyor. Yurdagül, kahvaltýnýn önemini þu sözlerle anlatýyor: “Gece boyunca devam eden açlýðýn ardýndan kahvaltý öðününü atlamak, kan þekerinin düþmesine ve buna baðlý olarak yüksek þeker, yað içerikli besinleri yeme arzusunun doðmasýna, öðrenme ve konsantrasyon kabiliyetinin azalmasýna neden olur. Kahvaltý yapan öðrencilerin konsantrasyon, öðrenme kabiliyetleri daha yüksektir. Anlama ve algýlamalarý, sýnýf içerisindeki baþarýlarý ile problem çözmede daha baþarýlý olur. Beslenme bozukluklarýndan oluþan hastalýklara daha az yakalanýr. Kilo kontrolünü daha iyi saðlayabiliyor.” (CÝHAN)

‘Alýç’ kalp hastalarýna iyi geliyor lkemizde oldukça sýk yetiþen ve kolay ulaþýlabilen alýç bitkisi, kalp hastalarýna iyi geliyor. Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Farmakoloji Öðretim Üyesi Prof. Dr. Coþkun Usta, alýcýn kalp damar hastalýklarý, damar sertliði, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliðinde etkili olduðunu belirtti.

Ü

M. Sait Çakar

Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yaygýn olarak

yetiþen alýç, günümüzde kronik kalp yetersizliðinin tedavisinde özellikle Almanya’da yaygýn kullanýlýyor. Orta derecedeki kalp yetersizliðinde tedavi edici boyutunun týpta kullanýlan ilaçlar kadar etkili olduðunu ifade eden Prof. Dr. Coþkun Usta, alýcýn kalp damarlarýnda kan akýmýný artýrdýðýný söylüyor. Alýcýn yapraðý, çiçeði ve meyvesinde yüksek miktarlarda insan vücudunda etki oluþturan

bileþikler barýndýrdýðýný kaydeden Coþkun Usta, “Bitki vitamin C açýsýndan da oldukça zengindir. Yapýlan klinik ve deneysel çalýþmalarda elde edilen sonuçlara göre alýçtan elde edilen hap þeklindeki ekstrelerin oldukça etkili bir kalp koruyucu ve kalp kasýný güçlendirici etkileri söz konusudur.” þeklinde aktarýyor. Bunun yaný sýra Coþkun Usta, kalp yetmezliði olan bin 100 hasta üzerinde yapýlan bir çalýþmada 24 hafta boyunca günde iki doz alýç ekstresi alan hastalarda kalp yetmezliði belirtilerinin gerilediðine dikkat çekiyor. Ayrýca sahte ve merdivenaltýnda üretilmiþ ve onay almamýþ bitkisel ilaçlarý ve alýç ekstrelerinin kullanýlmamasý gerektiðinin altýný çiziyor. Usta, alýç kullanýrken diðer kalp ilaçlarýnýn etkilerinde artýþ olacaðýndan hekimlere danýþýlarak kullanýlmasý gerektiðine vurgu yapýyor. (CÝHAN)

5

BASINDAN Türkiye'nin Suriye ile imtihaný

S

uriye'nin iç savaþla baþý dertte olan hükümeti yine de devlet baþkanýnýn býrakýp gitmesini, hatta kimin baþa geçmesi gerektiðini çekinmeden belirten Türkiye'ye karþý lafýný esirgemiyor. Suriye Enformasyon Bakaný Umran el-Zubi birkaç gün önce þu çýkýþý yaptý: "Türkiye artýk Osmanlý Sultanlýðý deðildir; Þam'a, Mekke'ye, Kahire ve Kudüs'e vali atama yetkisi yoktur." Bu çýkýþýn içerdiði mesaj açýk. Arap dünyasýna, hatta Ýran'ý da içine alan Ýslam dünyasýna, "Türkiye bölgeye emperyal heveslerle geri dönüyor, aman dikkat" diyor. Bu mesajýn 'eski efendi'den kurtulmuþ olan Arap baþkentlerinin sokaklarýnda (özellikle Þam, Beyrut ve Kahire) nasýl yankýlanacaðýný iyi hesap etmiþ görünüyor Suriye yönetimi. Bu psikolojik arka plan, genleþen ve etki alanýný yaymak isteyen Türkiye'nin önünde zorlu bir yol olduðunu gösteriyor. Yine de Türkiye'nin Ortadoðu'da bir avantajý var: Ýslami referanslara dayanarak oluþturduðu yumuþak güç siyaseti. "Komþularla sýfýr sorun" politikasý barýþçý bir açýlma aracýydý. Diðer yandan hem Türkiye'deki hem de bölgedeki Ýslami hareketler, laik diktatörlüklere karþý halkýn isyanýný ve modern dünyada aradýklarý saygýn yerin siyasi ifadeleriydi. AK Parti Ýslami referanslarý, toplumun adalet ve demokratik katýlma arayýþýnýn dile getirilmesinde baþarýyla kullanmýþ ve bu Ýslam ülkelerinde büyük yanký bulmuþtu. Buna bir de AK Parti'nin laik ve baskýcý TSK'yý baþarýyla geriletmesi eklenince Arap halklarý Türkiye'ye ve onun yeni hükümetine gýpta ile baktýlar. "Örneklik" tartýþmalarý bu ortamda oluþtu. Türkiye'nin özel olarak Arap, genel olarak Ýslam ülkelerinde bu kadar raðbet görmesinin nedeni onun din ile demokrasiyi baðdaþtýrmasý ve Batý ile iyi diyalog kurmasýydý (AB üyelik perspektifi). Bu saðlýklý bileþim bir süre Türkiye'yi Ortadoðu'da siyaset vitrininin en muteber köþesinde tuttu. Sonra ne olduysa oldu ve Türkiye kendisini Suriye'de patlak veren krizin içinde buldu. Onu krize bulaþtýran, yakýn bir zamana kadar dost ve müttefik gördüðü Suriye yönetimini alt etmeye kalkan güçlerin yanýnda açýk biçimde yer almasýdýr. Ama, despot Suriye hükümeti gidince Suriye'ye demokrasi gelecek; yeni kurulacak hükümet Türkiye'ye yakýn olacak hatta sözüne göre davranacak; Esed gidince Suriye Ýran'ýn etki alanýndan çýkacak ve Sünni çoðunluðun öncülüðünde Sünni ittifak sistemine dönecek beklentilerinin iç savaþ derinleþtikçe fazla hayalci olduðu anlaþýlmaya baþladý. Diðer yandan Türkiye'nin etki alanýný (stratejik derinlik) geniþletirken bölge siyasetinde ve Arap siyasal kültüründe daha derin izleri olan Müslüman Kardeþler'in öncülüðünü yaptýðý Pan-Arap Ýslamcýlýðý ile rekabete gireceði, Mýsýr'da kurduðu hâkimiyeti, (Türkiye'nin de yardýmýyla) Suriye'ye taþýdýðýnda AKP'nin kaçýnýlmaz olan Türk merkezli ulusal dýþ politikasýyla önünde sonunda çatýþacaðý sezilmeye baþlandý. Türkiye'yi daha rasyonel ve itidalli düþünmeye yönelten iki etmen daha vardý. Amerika'nýn Suriye'de dýþsal müdahalelerin savaþa yol açmasýna kesinlikle taraftar olmamasý ve Ýran ile Rusya'nýn ulusal çýkarlarý nedeniyle mevcut Suriye hükümetini destekleyeceklerinin anlaþýlmasý. Öte yandan Suriye'yi Türkiye'nin katkýlarýyla kaybetme olasýlýðýna karþýn Ýran'ýn PKK aracýlýðýyla Türkiye'yi sýkýþtýrmasý... Türk hükümeti, seçtiði pozisyon nedeniyle kaybedecekleriyle, Suriye'de rejim deðiþikliðinden beklediði gerçekleþip gerçekleþmeyeceði belli olmayan kazançlarý yan yana koyunca dýþ siyasetine ayar verme kararýna vardý. Özetle, Türkiye eski arabulucu rolünü tekrar üstleniyor ve Suriye krizinde taraf olan kimi önemli ülkelerle görüþmeye baþlýyor. Daha doðrusu baþladý bile. Tatlý bir rüyanýn kâbusa dönüþmesi olasýlýðýný engellemek gereði Türk yönetimini harekete geçirmiþ görünüyor. Doðu Ergil


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

23 Ekim 2012 Salý

6

Bilardo þampiyonasý yapýldý Turnuvada ilk 4 dereceyi paylaþan sporcular düzenlenen tören ile ödüllerini aldý.

B

atman'da Longoni Bilardo Salonu'nda Türkiye geneli 3 bant bilardo turnuvasý düzenlendi. Turnuvada ilk 4 dereceyi paylaþan sporcular düzenlenen tören ile ödüllerini aldý. Batman'da Longoni Bilardo

Salonunda Türkiye geneli 3 bant bilardo turnuvasý düzenlendi. 3 gün süren turnuvada 24 ilden 64 sporcu yarýþtý. Hayli çekiþmeli geçen karþýlaþmalar sonucunda Kahramanmaraþ bölgesinden Þemsettin Azimli ve Ahmet Alp finale kaldý. Saðanak yaðýþ ve yýldýrým düþmesi sonucu elektriklerin kesilmesi nedeniyle karþýlaþmaya kýsa bir süre ara verildi. Batman Valisi Yýlmaz Arslan’ýn da izlediði final karþýlaþmasýný 40’a 27 kazanan Þemsettin Azimli turnuvanýn birincisi oldu. Ahmet Alp ikinci, Erkan Aktý üçüncü oldu. Turnuva sonrasý düzenlenen ödül törenine dereceye girenlere

kupa ve madalyalarý takdim edildi. Batman’da bu ve benzeri etkinliklerin yapýlýyor olmasýndan mutluluk duyduðunu belirten Vali Yýlmaz Arslan, “Batman’ýn gerek bilardo alanýnda gerekse diðer spor alanlarýnda Türkiye bölge þampiyonalarý, Türkiye þampiyonlarý hatta uluslar arasý þampiyonalarý yapabilecek donaným ve altyapýya sahip olduðunu ve bu tip organizasyonlarý kaldýrabilecek kapasiteye sahip olduðunu söylemek istiyorum. Genelde Doðu ve Güneydoðu ile ilgili konular gündeme geldiðinde batýdaki yanlýþ algýnýn bu tür güzel organizasyonlarla deðiþeceði ve dönüþeceðini düþünüyorum” dedi. Batman Bilardo Ýl Temsilcisi Zübeyir Altun, bu tür organizasyonlarýn Batman’ý en iyi þekilde tanýtabilme ve bölge halkýnýn misafirperverliðini gösterebilme açýsýndan önemli fýrsatlar olarak görülmesi gerektiðine vurgu yaptý. Bu denli geniþ kapsamlý organizasyonlarýn, ülkenin her köþesinde yaþayan insanlar arasýndaki dostluðu ve kardeþliði pekiþtiren sosyal ve sporsal aktiviteler olduðunu belirten Altun, ilgili kurum ve kuruluþlarýn desteði ve halkýn göstereceði ilgi ve alaka ile bu tür organizasyonlarýn ilerleyen zamanlarda da tekrarlanabileceðini ifade etti. Ödül törenin ardýndan Vali Arslan’a katkýlarýndan dolayý plaket verildi. Plaket törenin ardýndan Vali Arslan, salondakilerin ýsrarý üzerine bilardo oynadý. (CÝHAN)

Ýþadamý Osman Bakýrcý'dan eðitim kurumu seferberliði

Þ

ýrnak’ýn Uludere ilçesinde bulunan Þenoba beldesine ve Yemiþli köyüne birer anaokulu yaptýran iþadamý 5 okul daha yapma sözü verince Þýrnaklýlarýn takdirini kazandý. Ýþadamý Osman Bakýrcý Þenoba ve Yemiþli halkýnýn sevgisi ile karþýlaþtý. Þýrnaklýlar tarafýndan sosyal paylaþým sitelerinde övgü yaðmuruna tutuldu. Vatandaþlarýn artýk Osman aðabey olarak gördüðü ve eðitime verdiði önemden dolayý takdir ettikleri Bakýrcý, belde ve köy okullarýndaki eksiklerinde giderilmesi için elinden

geleni yapmaya söz vermiþti. Ziyaret esnasýnda çocuklarla tek tek ilgilenen Bakýrcý, burada yaþadýðý deneyimi diðer iþ adamlarýyla da paylaþacaðýný, buralara bu tür yardýmlarýn yapýlmasýný saðlayacaðýný kaydetti. Köylerine yapýlan okul ve yardýmlardan dolayý Osman Bakýrcý'ya minnettar olduklarýný belirten Yemiþli köyü muhtarý Reþit Yakut, “Biz her þeyden önce çocuklarýmýza bu imkânlarý tanýyan Osman Bey'e minnettarlýðýmýzý iletmek istiyoruz, Osman Bey’in tek baþýna buralara kadar gelmesi de ayrý

Türk Kýzýlayý’ndan Cizre’de kan baðýþý kampanyasý

T

ürk Kýzýlay’ý Þýrnak’ýn Cizre ilçesinde kan baðýþý kampanyasý düzenledi. Türk Kýzýlayý Diyarbakýr merkezinden Þýrnak’ýn Cizre ilçesine gelen ekip, hükümet konaðý önünde kan baðýþý kampanyasý düzenledi. Cizreli vatandaþlar, Hükümet Konaðý önünde baþlatýlan kan baðýþý kampanyasýna yoðun ilgi gösterdi. Türk Kýzýlayý Cizre Þube Baþkaný Abdulaziz Sanrý, "Halkýn kampanyaya yoðun ilgi göstermesi bizi mutlu etti. Bizim ve halkýn tek isteði Cizre'de de kan baðýþý bankasýnýn açýlmasýdýr." dedi. Halký her 3 ayda bir kan vermeye davet eden Sanrý, kanýn hayati önem taþýyan bir madde olduðunu vurguladý. Baþkan Sanrý, "Diyarbakýr Kýzýlay ekibi ile burada kan baðýþý kampanyasý baþlattýk. Genelde ilkbahar ve sonbahar aylarýnda kampanya baþlatýyoruz. Kan vermek bir hayatý kurtarmaktýr belkide. Burada bütün Cizreli hemþerilerime sesleniyorum, gelip kan versinler. Kan vermek hem sevaptýr hem de hayat

kurtarmaktýr.” diye konuþtu. Kan veren Emre Yalçýn adýnda bir vatandaþ, “Her insanýn fazla kanýný vermesi lazýmdýr. Çünkü çok hastalýklara neden olabilir. Diðer insanlarýmýza her konuda yardýmcý olmamýz lazým. Kan vermekle kendi vücudumuz da rahat bir nefes alýyor. Diðer taraftan kan vermek kutsaldýr. Kan verirken sanki insanlýðý kurtarmýþ oluyorsunuz. Onun için çok temiz bir iþtir. Ondan dolayý herkes kan vermelidir.” þeklinde konuþtu. Bir baþka vatandaþ Hasan Kutlu da, “Kan vermek hem saðlýklýdýr hem de sevaptýr. Ýnsan kan verdiði zaman insanýn kaný yenileniyor. Ýnsanýn saðlýðý açýsýndan bu çok iyidir. Ben kan verdim. Bütün herkese tavsiye ediyorum. Gelsinler kan versinler. Vereceðimiz kanla belki bir hayat kurtarmýþ oluruz. Bu konuda her insanýn duyarlý olmalarýný istiyorum.” ifadelerini kullandý. (CÝHAN)

Akýn: Sorunlarýn çözümü için elimden geleni yapacaðým

A

bir mutluluk, kendisi bize olan yakýnlýðýný bir kez daha göstermiþ oldu onu tanýmaktan ve aðýrlamaktan dolayý çok mutluyuz kendisine bu hizmetlerinden dolayý bütün köy halký adýna teþekkür ediyoruz.” Dedi. (CÝHAN)

K Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akýn, baþta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye ve bölge sorunlarýnýn çözümü için elinden gayreti göstereceðini söyledi. Akýn, sorunlarýn çözümü için siyasetçilerin artýk þiddeti çaðrýþtýran ifadelerden kaçýnmasý gerektiðini kaydetti. AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit Advan, AK Parti MKYK üyesi Prof. Dr. Mehmet Akýn, il baþkan yardýmcýlarý ve yönetim

kurulu üyeleri Teknopark’ta bir araya geldi. Prof. Dr. Mehmet Akýn, ülkenin kanayan yarasý olan Kürt sorununun demokratik yollarla çözümü için elinden geleni yapacaðýný kaydetti. Mehmet Akýn,”Yýllarca bölgemizde bizi birbirimize kýrdýrdýlar, kaybeden maalesef hep bizler ve bölge insaný oldu. Yýllarca kanamýþ olan daha sonra da kangrenleþmiþ olan Kürt sorunun çözümüne katkýda bulunmak için elimden geleni yapacaðým. Bölge insanýmýz artýk þiddet ortamýna tahammülü kalmamýþtýr ” diye konuþtu. Bölgede dengeli siyaset yapýlmadýðýný ifade eden Akýn, siyasetçilerin þiddeti çaðrýþtýran ifadelerden kaçýnmasý gerektiðini anlattý. Akýn,”Siyasetçilerimizin gayesi insanlarýmýza faydalý olmaktýr. Fikir ve düþüncelerimizi demokratik yollarla dile getirmeliyiz. AK Parti’li siyasetçiler olarak bölgenin refaha ve huzura kavuþmasý için çok çalýþacaðýz. Bu bizim en önemli konudur. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn. Bölgenin yararýna olan siyaseti üretmek lazým. Þiddeti çaðrýþtýran ifadelerden kaçýnarak çözüm getirecek bir üslup kullanmak lazým. Çünkü þiddet ve gerilim politikasý çözüme deðil çözümsüzlüðe hizmet ediyor.” ifadelerini kullandý. AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit Advan ise ”Bizim görevimiz, taþýdýðýmýz sorumluluk bilincini alacaðýmýz baþarýlý sonuçlar ile taçlandýrmak olacaktýr." dedi. Advan, AK Parti'nin Türkiye’nin en büyük ve birbirine en baðlý ailesi olduklarýný belirterek, yaþadýklarý bu heyecan ile tek bir gayelerinin baþarý çýtasýný yükseltmek olduðunu söyledi. Bu etkinliklerin kaynaþma açýsýndan çok önemli olduðunu dile getiren Advan, yerelde baþarýya nasýl gidebileceklerinin yol haritasýný çýkarmak için çalýþmalarýný sürdürdüklerini kaydetti. (CÝHAN)

23 Ekim 2012 Salı Gazete Sayfaları  
23 Ekim 2012 Salı Gazete Sayfaları  

23 Ekim 2012 Salı Gazete Sayfaları

Advertisement