Page 1

Gençlerden þehit dedelerine mektup 9 Ýsmail Erkar

8 yýl önce vatan topraklarý için canlarýný feda eden dedelerimiz, bu kez kendilerine yazýlacak mektuplarla anýlacak.

Gençlik ve Spor Bakanlýðý’nýn, Çanakkale Zaferi’nin 98. yýldönümü kapsamýnda düzenleyeceði etkinliklerden birisi de “Gençlerden Ecdadýna Mektup Yarýþmasý” olacak. “Çanakkale Zaferi”nin konu alýnacaðý mektup yarýþmasý ile gençlerimizin milli ve manevi suçundan Midyat Sulh Ceza duygularýnýn canlý tutulmasý Mahkemesi’nce hapis cezasý verildi. hedefleniyor. Baþvurular Ýnternetten yapýlacak olan Sayfa 2’de yarýþmaya 18 Þubat-8 Mart 2013

Görevi baþýndaki doktorlara sözlü hakarete hapis cezasý

M

idyat Devlet Hastanesi’nde doktorlara sözlü hakarette bulunan iki kiþiye ‘kamu görevlisine görevi baþýnda hakaret’

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

23 Þubat 2013 Cumartesi

Yýl: 9 Sayý 2579 Fiyatý :25 Kr

tarihleri arasýnda düzenlenecek olan yarýþmaya 14-29 yaþlarý arasýndaki gençler katýlabilecek. Baþvurular http://form.gsb.gov.tr/Genclerden EcdadaMektup adresindeki elektronik form doldurularak gerçekleþtirilecek. Ýlk Üçe iPad Hediye Edilecek. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen yarýþma sonucunda dereceye giren ilk üç kiþiye Gençlik ve Spor Bakanlýðý’nýn düzenleyeceði Çanakkale Zaferi etkinliklerinde, 64 GB’lýk iPad 2 Wi-fi+3G hediye edilecek. Yarýþma sonuçlarý www.gsb.gov.tr adresinden ilan edilecek." Þartlar:

1- Yarýþmaya 14-29 yaþlarý arasýnda gençlerimiz baþvuracak. 2- Her genç yalnýzca bir baþvuru yapabilecek. 3- Yarýþmanýn kapsamý “Çanakkale Zaferi” olmalýdýr. 4- 8 Mart 2013 tarihine kadar gelen baþvurular deðerlendirmeye alýnacak. 5- Baþvurular form.gsb.gov.tr/Gençlerden Ecdada Mektup adresinden gerçekleþtirilecek. 6- Baþvurular Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüðü’nce deðerlendirilecek. 7- Dereceye giren ilk üç kiþiye 64 GB’lýk iPad 2 Wi-fi+3G hediye edilecek.

Üniversitede Neler Oluyor? Mardin Artuklu Üniversitesi'nde (MAÜ) görevli bir grup akademik ve idari personel, üniversitede bir öðretim görevlisi tarafýndan, Rektör Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Kadri Yýldýrým, bazý akademik ve idari personel hakkýnda hazýrlandýðý ileri sürülen "ihbar raporu"na tepki gösterdi.

Engellilerden Kaymakam Girgine plaket Ali Edis

M

ardin engelliler yardýmlaþma ve dayanýþma derneði, kendilerine yaptýðý katkýlardan dolayý kaymakam Murat Girgin'e teþekkür plaketi verdi. Dernek baþkaný Halil Adýgüzel ve dernek yöneticilerini makamýnda kabul eden Girgin, engellilerin sorunlarýný dinledi. Ýmkanlarý çerçevesinde engelli tüm vatandaþlara destek olmaya çalýþtýklarýný kaydeden Girgin, her ay motosiklet ihtiyacý olan engellilere 4 veya 5 motosiklet hibe edeceklerini söyledi. Geçtiðimiz ay 5 bu ay da 5 kiþiye motosiklet aldýklarýný bildiren Girgin; "tüm hizmetlerimizde engelli vatandaþlarýmýzý düþünüyoruz. Þuanda hükümet konaðýmýzda da bu hazýrlýklarý tamamladýk. Yapacaðýmýz bir asansörle engelli vatandaþlarýmýz tüm dairelere çýkabilecek ve yapmalarý gereken iþlerini sorunsuz bir þekilde halledebilecekler. Bunun için de program ve projemizi bakanlýða sunduk." dedi. Ziyarette Mardin engelliler yardýmlaþma ve dayanýþma derneði baþkaný Adýgüzel, engellilere yaptýðý katkýlardan dolayý Girgin'e teþekkür plaketi verdi.

M

ardin Artuklu Üniversitesi'nde (MAÜ) görevli bir grup akademik ve idari personel, üniversitede bir öðretim görevlisi tarafýndan, Rektör Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Kadri Yýldýrým, bazý akademik ve idari personel hakkýnda hazýrlandýðý ileri sürülen "ihbar raporu"na tepki gösterdi. Üniversite önünde toplanan grup adýna basýn açýklamasýný okuyan Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalý Öðretim Görevlisi Zülküf Ergün, üniversitenin rektörü, rektör yardýmcýsý, bazý akademik ve idari personeli hakkýnda iftira, suçlama, fiþleme içeren rapor hazýrlanmasýný ve bu raporu elektronik posta yoluyla gönderen kiþiyi kýnadýklarýný belirtti. Kuruluþundan bu yana

üniversitede her anlamda din, düþünce, inanç ve her türlü akademik özgürlüðe öncelik verildiðini, bu yönüyle çoðulcu bir yapýyý önceleyen vizyona sahip olunduðunu belirten Ergün, þöyle dedi: "Üniversitemizin yüz aký akademisyenlerini kimi yerlere ihbar eden somut bir 'rapor' hakkýnda suskun ve tepkisiz kalmamak, öncelikle hepimizin bu kurumda çalýþmaya baþlarken imzaladýðýmýz 'etik belge'ye baðlýlýðýmýzýn doðal bir gereðidir. Sunulan veya sunulmasý hedeflenen mercilere herhangi bir bilgi ve düþünce içeriði noktasýnda katký sunmaktan uzak olan söz konusu rapor, üniversite camiamýzý özellikle din, inanç ve siyasi görüþler açýsýndan kategorize ederek, töhmet altýnda býrakmakta, iftira, karalama ve

açýkça fiþlemede bulunmaktadýr. Bir üniversitede farklý inanç, fikir ve düþüncelerin bir arada bulunmasý hatta bunlarýn rekabet halinde olmasý ilmi ve ahlaki sýnýrlarý aþmadýkça kýnanacak deðil, övülecek bir durumdur. Söz konusu rapor üniversite

Kýzýltepe Barýþspor kapanma noktasýna geldi

Gönül elçileri toplantýsý yapýldý

M

azýdaðý ilçesinde gönül elçileri toplantýsý yapýldý. Mimar Sinan Toplantý Salonu'nda düzenlenen toplantýya Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý personeli olan sosyal yardým ve inceleme görevlileri Irmak Karatepe ve Rahime Çakmak tarafýndan birer sunum Sayfa 2’de yapýldý.

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Kýzýltepe'de atkýsýný boynuna taktýðý Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takýmlarýndan Kýzýltepe Barýþspor,

maddi imkansýzlýklar nedeniyle kapanma noktasýna geldi. Kýzýltepe Taraftarlar Derneði Baþkaný Mehmet Nur Oral ve Kýzýltepe Barýþspor

Antrenörü Sabahattin Derin, maddi imkansýzlýktan dolayý deplasmana gidemediklerini belirtti. Sayfa 2’de

camiamýzýn bu çoðulcu dokusunu, ne olduðu anlaþýlmayan ve sadece kendilerine benzemeleri talep edilen tek tipleþtirici bir zihniyete bürünmeyi önermektedir.” Devamý Sayfa 2’de

Balistik inceleme polis cinayetini aydýnlattý

M

idyat ilçesi Doðançay kýrsalýnda geçtiðimiz ay ölü ele geçirilen PKK'lý 'Zafer' kod adlý Abdullah Akbaþ’ýn, 26 Aralýk 2011'de Diyarbakýr ’ýn Bismil ilçesinde polis memuru Zafer Sayýlýn’ýn öldürülmesi eylemine katýldýðý belirtildi. Mardin Valiliði'nden yapýlan açýklamada, emniyet müdürlüðünün çalýþmalarý sonucunda teröristlerin kýþ üstlenmesi için kullandýklarý tespit edilen Midyat ilçesi Doðançay köyü kýrsalýnda bulunan sýðýnaða ocak ayýnda düzenlenen operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiði hatýrlatýldý. Sýðýnakta elde edilen malzemelerin balistik incelemesinde, Abdullah Akbaþ’ýn kullandýðý silahýn, 26 Aralýk 2011 günü Diyarbakýr ’ýn Bismil ilçesinde devriye görevi yapan polis ekip otosuna ateþ edilmesinde kullanýldýðýnýn anlaþýldýðý kaydedildi. Saldýrý sonucu polis memuru Zafer Sayýl’ýn þehit olmuþ, bir polis memuru da aðýr yaralanmýþtý. (CÝHAN)


23 Þubat 2013 Cumartesi

2

Görevi baþýndaki doktorlara sözlü hakarete hapis cezasý

M

idyat Devlet Hastanesi’nde doktorlara sözlü hakarette bulunan

iki kiþiye ‘kamu görevlisine görevi baþýnda hakaret’ suçundan Midyat Sulh Ceza Mahkemesi’nce hapis cezasý verildi. Olayýn ilki geçtiðimiz yýl haziran ayýnda Midyat Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yaþandý. Görevli Dr. Abdulkadir A., bir vatandaþý muayene ederken karþýlaþtýðý 'sözlü hakareti' yargýya taþýdý. S.B (31) isimli vatandaþ hakim karþýsýna çýktý. S.B., ‘Kamu görevlisine, görevinden dolayý hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Ýkinci olay ise 7 ay önce yaþandý. Ayný hastanede Dr. Ahmet Ç. ile Dr. Cihan A. acil serviste hastalarý muayene ettiði sýrada, A.D. (39) isimli vatandaþ, hastasýyla ilgilenilmediði gerekçesiyle doktorlara sözlü sataþmada bulundu. Olayýn yargýya taþýnmasý sonrasý A.D., 'kamu

görevlisine görevi baþýnda hakaret'ten 1 yýl 5 ay 15 gün hapis cezasýna çarptýrýldý. Ýki kiþinin hapis cezalarý, Türk Ceza Kanunu’nun 51. Madesi gereðince 5 yýl bir suça karýþmamalarý þartýyla ertelendi. “SAÐLIK PERSONELÝNÝN YANINDAYIZ” Yaþanan süreçte saðlýk çalýþanlarýna yönelik saldýrýlara karþý olduklarýný vurgulayan Mardin Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Þehmsettin Döðücü, “365 gün 24 saat saðlýk personelimiz, tüm vatandaþlarýmýzýn saðlýk hizmeti almasý için çaba sarfetmektedir. Her ne kadar bu hizmet sunumunda fiili ve sözlü þiddet olaylarýna karþý sýfýr töleransa sahip olsak da oluþabilecek fiili veya sözlü þiddet olaylarýnda saðlýk personelinin yanýndayýz." dedi. Genel sekreterlik olarak bu tarz olaylarýn takipçisi olduklarýna iþaret eden Döðücü, “Vatandaþlarýmýzdan saðlýk hizmeti alýmý süresince hekim, hemþire ve diðer saðlýk personeline yardýmcý olmalarý ve herhangi bir þekilde þiddete tevessül etmemelerini bekliyoruz.” þeklinde konuþtu. Yaþanan olaylarý tasvip etmediklerini belirten Midyat Devlet Hastanesi Baþhekimi ve Yöneticisi Opr. Dr. Bilal Arýkan da “Hoþ olmayan olaylar, ama bunlarýn karþýlýksýz kalmamasý bizi sevindiriyor. Sebebi ne olursa olsun özveriyle çalýþýyor acil hekimlerimiz. Bunlar zaten sayý olarak da yetersiz çalýþan insanlar. O þekilde saldýrýlar olmasýný hiç istemiyoruz. Ýnþallah hiç olmaz, hiç kimse de bu saldýrlardan dolayý ceza almaz.” þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

Kýzýltepe Barýþspor kapanma noktasýna geldi Ýsmail Erkar

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Kýzýltepe'de atkýsýný boynuna taktýðý Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takýmlarýndan Kýzýltepe Barýþspor, maddi imkansýzlýklar nedeniyle kapanma noktasýna geldi. Kýzýltepe Taraftarlar Derneði Baþkaný Mehmet Nur Oral ve Kýzýltepe Barýþspor Antrenörü Sabahattin Derin, maddi imkansýzlýktan dolayý deplasmana gidemediklerini belirtti. Kýzýltepe Taraftalar Derneði Baþkaný Mehmet Nur Oral, hiçbir yardým almadýklarýný vurgulayarak, "300 bin kiþilik ilçemiz var. Ne devletten nede iþ adamlarýndan hiç yardým almadýk. Gençlerimiz top oynuyor bize bir katký saðlanmasa biz ne yapacaðýz kendi imkanlarýmýzla nereye kadar gide biliriz. Bize kime gidelim kimden yardým alalým çok zor durumdayýz. Kýzýltepe'ye Baþbakanýmýz geldi. Barýþspor bünyesinde birçok gencimiz spordan faydalanýyor. Baþbakanýmýza sesleniyorum kulüp olarak çok periþan durumdayýz. Hiç kimseden destek alamýyoruz. Bu takýma destek çýkmalarýný istiyoruz. Bu hafta maçýmýz var ama futbolcularýmýz biz maça gelmeyeceðiz. Cebimizde hiç para yok parasýz nereye gideceðiz. Tabi ki futbolcularýmýz da haklýdýr. Biz ne

yapacaðýmýzý þaþýrdýk acile destek istiyoruz bu gençlerimize yazýk. Ligde bu kadar imkansýzlýklara raðmen durumumuz iyi orta sýralardayýz ama bu maddi imkanlarla nereye kadar gidebiliriz" dedi. Kýzýltepe Barýþspor Antrenörü Sabahattin Derin ise, baþýndan beri büyük sýkýntýlarla mücadele ettiklerini aktararak, "Sezona þampiyonluk parolasýyla girdik. Kýzýltepe halkýndan büyük bir destek bekliyorduk. Sezon baþýndan beri bir tek insan gelip bizi ziyaret etmedi. Maçlarýmýza bir büyüðümüz gelmedi. Maddi desteði bir kenara býrakýn 300 bin nüfusluk ilçede bir insan gelip bir yemek bir çay bir selam bile vermedi. Her þeye raðmen 25 futbolcu arkadaþ ve teknik heyet bir tane minibüse biniyorduk. Malzeme konusunda çok sýkýntý yaþadýk doðu ilerinde soðukta kolsuz forma ile maçlara çýktýk. Dýþarýdan gelen yabancý futbolcularýmýz dayanamayýp devre arasý takýmdan ayrýldý. Yerli futbolcu arkadaþlarla yolumuza devam ettik. Önümüzde Tatvan maçý var ancak futbolcular maça çýkmama kararý verdi. Biz bu konuda Kýzýltepeli iþadamlarýndan milletvekillerimizden kurum amirlerimizden herkesten destek bekliyoruz. Lütfen bu takýmý ayakta tutalým. Yýllardýr ben futbolun içindeyim ve Kýzýltepe her geçen gün

spor konusunda daha geriye gidiyor. Artýk yeter Kýzýltepe'ye sahip çýkalým biz büyüklerimizi þeref türbininde maçlarýmýzý seyrederken görmek istiyoruz. Bize destek çýksýnlar istiyoruz" diye konuþtu. Derin, yönetimin þu ana kadar kendi ceplerinden para harcadýðýný, fakat onlarýn da gücünün kalmadýðýný ifade ederek, "Futbolcularýmýzýn cebinde çay paralarý bile yok. Deplasmana gidiyoruz bir eþofmanýmýz bile yok. Bu duruma dur diyebilecek birisi yok mu lütfen bu gençlere yardýmcý olalým beraber bu iþe el atalým" þeklinde konuþtu.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Neler Oluyor? Ýletiþim Haber Merkezi Sayfa 1’den devam

E

rgün, söz konusu raporun alenen mail ortamýnda dolaþtýðýna deðinerek, þunlarý kaydetti: "Henüz 28 Þubatlarýn fiþleme zihniyetinin yaralarý sarýlmazken, hangi amaca hizmet ettiði belli olmayan yüz kýzartýcý bu tür rapor ve fiþlemelerin alenen mail ortamlarýnda dolaþacak kadar pervasýzca yazýlmalarý kaygý ve utanç vericidir. Bu durum görevi sadece bilgi ve düþünce üretmek ve tüm insani deðerlere sahip çýkýp onlarý akademik düzeyde geliþtirmek olan biz akademisyenleri derinden yaralayýp üzmüþtür. Kimin tarafýndan yazýlmýþ olursa olsun, menfur raporu ve her türlü fiþleme faaliyetini kýnýyoruz." Artuklu Üniversitesi'nin mail grubuna üniversite mensubu bir kiþi tarafýndan atýlan raporun, bazý resmi kurumlara da gönderildiðini ileri süren Ergün, gazetecilerin, raporda hangi iddialarýn bulunduðuna dair sorularýný yanýtlamadý. Raporu hazýrladýðý ve elektronik posta yoluyla gönderdiði iddia edilen öðretim görevlisi Fasih Dinç olayýn bir komplo olduðunu, kendisinin de konunun aydýnlatýlmasý için savcýlýða baþvurduðunu söyledi. Raporun, þifresi kýrýlarak kendi mail hesabý üzerinden gönderildiðini iddia eden Fasih Dinç, olayýn üniversitedeki akademisyenleri birbirine düþürmeye yönelik yapýldýðýný belirterek, þöyle konuþtu: "Bundan ciddi anlamda rahatsýzlýk duyuyorum. Ýtibarýmýz, sosyal duruþumuz bir grup tarafýndan kirletilmeye çalýþýlýyor. Olayýn açýða çýkmasý için savcýlýða müracaatta bulundum. Bu mailin atýldýðý zaman ben baþka yerdeydim. Bu da kameralar ile tespitlidir. Hedef haline

getiriliyoruz. Bu komplo er veya geç ortaya çýkacak ve hazýrlayanlar ile buna alet olanlarýn ayaðýna dolanacaktýr." Ýþte rapordan bazý baþlýklar:

Mardin ve içinde bulunduðu bölge coðrafyasýnýn son 30 yýldýr geçirmiþ olduðu sosyal ve siyasal süreç, halkýn örgütün politik ve örgütsel alanýna kaymasýna neden olmuþtur. Halkýn politik ve örgütsel kayýþý düþünsel bir yapýdan ziyade duygusal mahiyet taþýdýðýndan örgüt bu alaný korumak için politik zemini sürekli sýcak tutmaya dönük çýkýþlar yapma çabasý içine girmiþtir.... Dil Bölge halký, hepimizin malumu üzere Osmanlý devleti tarihi boyunca eðitim dili olarak Kürtçeyi kullandý. Kürtçenin en önemli temsilcileri Osmanlý dönemi kültür havzasýnýn ürünüdürler. Ahemd Hane, Mela Ceziri, Fakiye Teyran ve dah biri sürü þahýs ilgili dönemin eðitim kurumlarý olan medreselerin ürünüdürler... Mardin Artuklu üniversitesinde açýlan Kürdoloji bölümünün bu noktada nerde durduðu ve devletin bu açýlýmýndan kimlerin istifade ettiði ileriki dönemler de neyle sonuçlanacaðý verilen izahatlardan sonra daha iyi anlaþýlacaðý kanaatindeyiz. Kürtçeye yönelik yapýlan demokratik açýlýmlarýn bu güne kadar belki en önemlisi Mardin Artuklu Üniversitesi’nde açýlan Kürdoloji birimidir. Bu birim üç yýldýr. Akademik personel alýmý yapmakta ve ve her sene de 20 lisans ve yüksek lisans öðrencisi almaktadýr. Bunun yanýnda milli eðitim bakanlýðýyla imzalanan protokol çerçevesinde seçmeli derslere yönelik Kürtçe eðitimi verecek ilk etapta 500 ve daha sonraki etaplarda da bu alanda ders verecek öðretmenlere tezsiz yüksek lisans öðrenimini verecektir.

Gönül elçileri toplantýsý yapýldý Sedat Aslanaçier

M

azýdaðý ilçesinde gönül elçileri toplantýsý yapýldý. Mimar Sinan Toplantý Salonu'nda düzenlenen toplantýya Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý personeli olan sosyal yardým ve inceleme görevlileri Irmak Karatepe ve Rahime Çakmak tarafýndan birer sunum yapýldý. Gönül elçileri projesi kapsamýnda yapýlan sunum ve sinevizyon gösterisinin ardýndan konu ile ilgili açýklama yapan Mazýdaðý Ýlçe Kaymakamý Fýrat Çelik, bu projenin aslýnda toplumun temel dinamiklerinde yer alan ve toplumun en temel yapýtaþlarýnýn baþýnda olan; güçlü sevgi baðlarý hoþgörü, dayanýþma, paylaþma ve kader birliðinin birer yansýmasý olarak; sürekli var olan ve sürekli devam eden temel unsur ve faaliyetler olduðunu belirtti. Çelik, "Proje kapsamýnda var olan potansiyelimizin ve dinamiklerimizin daha düzenli; sürekli ve etkin bir þekilde

yürütülebilmesi için sembolik bir öneme sahiptir. Toplumumuzda hedef kitle olarak kabul edilen ihtiyaç sahiplerinin, kadýnlarýn, çocuklarýn, yaþlýlarýn maddi ihtiyaçlarýnýn yanýnda manevi ihtiyaçlarýnýn giderilerek

psikolojik destek almalarýný saðlamak ve toplumla olan psikolojik ve sosyolojik baðlarýn güçlendirilmesinin saðlanmasý gerektiðine inanýyorum. Bu itibarla projeye herkesin destek vermesi gerekir" dedi.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

23 Þubat 2013 Cumartesi

3

Diyarbakýr'da Kürtçe hutbe okundu

D

iyarbakýr'da camilerden yükselen Kürtçe hutbeler bölge halkýný heyecanlandýrdý. Ülkenin birliði, beraberliði ve barýþý adýna Kürtçe olarak edilen dualara müminler hep bir aðýzdan 'amin' dedi. Hacý Sýddýk Cami Ýmamý Abdülvasi Yaz, Kürtçe hutbeyle halka dini konularý daha rahat anlatabildiklerini söyledi. Daha önce de Kürtçe hutbe verdiðini belirten Yaz, "5 yýldýr Kürtçe hutbe okuyorum, vatan bölünmedi. Ýnsanlar beyninden bu korkularý atsýnlar. Vatan Kürtçe hutbe okumakla bölünmez." dedi. Baþbakan Tayyip Erdoðan geçtiðimiz günlerde Mardin’de sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve kanaat önderlerinin gündeme getirdiði Kürtçe vaaz talebine “Önemli olan hangi dilde söylediði

deðil, ne söylediðidir. Hutbelerin içinde zaten Arapça var. Türkçe olarak bugüne kadar anlatýlýyor. Birileri ‘ben Kürtçe daha iyi istifade ediyorum’ diyorsa hocaefendilerin bunu karþýlamasý lazým” diyerek yeþil ýþýk yakmýþtý. Ardýndan Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde görev yapan imamlarýn, talep olmasý halinde, o bölgenin diliyle hutbe verebileceklerini söyledi. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmmet Görmez de, Kürtçe hutbe okunmasý konusunda bir sýnýrlamanýn söz konusu olmadýðýný belirterek, "Almanya'daki camilerde hutbe okunduktan sonra hutbenin Almanca özeti verilir. Fransa'da Fransýzca özeti verilir. Bazý insanlar bunu bir hak olarak görüyor. Herhangi bir dile rezerv koyulmasý mümkün deðil. Din

de Allah'ýn, dil de Allah'ýn." ifadelerini kullanmýþtý. Bu açýklamalarýn ardýndan Diyarbakýr'daki camilerden 'Kürtçe hutbe' sesleri yankýlandý. Þehirdeki camilerde Kürtçe bilen imamlar, cemaate Kürtçe olarak vaazda bulundu. Hacý Sýddýk Camii'de Kürtçe sohbet yapýlýp, hutbe okunan camiler arasýndaydý. Ýmam Abdülvasi Yaz, hutbede birlik beraberlik mesajlarý verdi. Ýmam Yaz'ýn Kürtçe dualarýna müminler hep birlikte 'amin' dedi. Avrupa'daki insanlarýn barýþ içinde yaþadýðýný ifade eden Yaz, Hz. Peygamber'in (SAV) barýþ konusundaki hassasiyetinden bahsederek, 'Yoksa biz barýþý beceremiyor muyuz?' diye sordu. Hutbenin ardýndan cuma namazý eda edildi. Kürçe sohbet ve hutbeyi dinleyen cami cemaati, Kürtçe'ye yeþil ýþýk yakýlmasýnýn isabetli bir karar olduðunu ifade etti. Ancak uygulamada çok geç kalýndýðýný belirten cami cemaati, "10 yýl önce bu uygulama yapýlsaydý þimdi çok farklý bir noktada olurduk. Belki de barýþ hakim olmuþ olurdu. Kürtçe hutbe dinledik çok güzel oldu. Anadilimizde hutbe dinlemek çok güzel bir uygulama. Barýþ ve çözümün arkasýndayýz." þeklinde konuþtu. Hacý Sýddýk Cami Ýmamý Abdülvasi Yaz, 5 senedir Kürtçe vaaz ve hutbe okuduðunu söyledi. Uzun süreden bu yana Kürtçe hutbe konusunda çaðrýda bulunduklarýný ifade eden Yaz, Kürtçe hutbeye yeþil ýþýk yakýlmasýndan çok memnun olduklarýný dile getirdi. Daha önceden Kürtçe hutbe okumada endiþe etmediðini vurgulayan Yaz, "Ýslam'ý,

kardeþliði vurgulamaktan endiþe etmedim. Çünkü gayemiz milletimizin ve topluluðumuzun birlik ve beraberliðidir. Böyle bir gayesi olan bir insanýn endiþesinin olmasý mümkün deðildir." diye belirtti. Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez'in de Kürtçe hutbeye yeþil ýþýk yakmasýnýn kendilerini iyice rahatlattýðýný söyleyen Yaz, Görmez'in imamlara Kürtçe hutbe konusunda 'Cenab-ý Allah'tan hangi dilde anlýyorlarsa o dille hitap edin diyor. Öyleyse biz de toplumumuza o dilde hitap etmeliyiz. Toplumun çoðunluðu Kürtçe biliyorsa Kürtçeyle dini duygularýmýzý Kürtçeden aktararak ifade edebiliriz. Aksi takdirde ne cemaat bizden bir þey anlýyor, ne biz cemaate tam istediklerimizi veriyoruz.' þeklinde teþvikte bulunduðunu dile getirdi.

Sürece halkýn destek vermesi gerektiðinin altýný çizen Yaz, "Düþünceleri ne olursa olsun ittifakýmýzý seven herkes bu sürece destek vermesi boynunun borcudur. Aksi takdirde sürece destek vermeme gibi bir lüksümüz yok. Yoksa çocuklarýmýzýn kaný akýyor, memleketimizin istikbali kayboluyor." diye konuþtu. Ýmam Yaz, Kürtçe'nin ülkeyi böleceði endiþelerine þu cevabý verdi: "5 yýldýr Kürtçe hutbe okuyorum, vatan bölünmedi, vatan bölünmez. Ýnsanlar beyninde bu korkularý atsýnlar. Vatan Kürtçe hutbe okumakla bölünmez." Cenab-ý Allah'ýn münakaþalarý barýþla çözülmesini emrettiðini dile getiren Yaz, "Savaþ ve kan dökmek için verilen mücadelenin yüzde 10'u barýþ için verilse bu memlekette kardeþlik duygularý yükselir." ifadesine yer verdi. (CÝHAN)

Bakan Çelik: Provokasyonlara Elektroþokla fuhuþ raðmen barýþ için çalýþacaðýz yaptýran çete çökertildi Þ

anlýurfalý iþadamlarý ile bir araya gelen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, barýþ süreci için destek istedi. Sinop’taki olaylarý iþaret eden Bakan Çelik, “Bu süreçten memnun olmayacaklar provokasyona dönük bazý eylemleri belki sergilediler, belki de sergileyecekler. Tüm bunlara karþý hazýr olacak þekilde bu terör belasýnýn sonlanmasý konusunda üzerimize düþeni yapmak zorundayýz.” dedi. Bir dizi inceleme ve açýlýþa katýlmak üzere Þanlýurfa’ya gelen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, kahvaltýda Þanlýurfa Giriþimci ve Ýþadamlarý Derneði (ÞUGÝAD) üyeleri ile bir araya geldi. Kahvaltý sonrasý program, sivil toplum kuruluþlarýnýn etkisi ve ÞUGÝAD’ýn faaliyetlerini anlatan slayt gösterisi ile baþladý. Ardýndan kürsüye çýkan ÞUGÝAD Baþkaný Mehmet Öksüzoðlu, hükümetin yatýrýmcýlar için sunduklarý fýrsatlar için teþekkür etti. Ýþadamlarýna da seslenen Öksüzoðlu, þehrin kalkýnmasý için mazeret deðil, çözüm; kavga deðil, birliktelik aramak gerektiðini dile getirdi. Öksüzoðlu, “2023 hedefinde bizimde payýmýz olmalý” diyerek iþadamlarýný daha çok yatýrýma davet etti. Bakan Faruk Çelik ise ÞUGÝAD’ýn üyesi olduðu TUSKON’un çalýþmalarýný övdü. Türkiye’nin dünyaya açýlmasýnda TUSKON’un büyük rol oynadýðýný dile getiren Çelik, iþadamlarýndan önce iþadamlarýný davet etmek için giden eðitimcilerin de

unutulmamasý gerektiðinin altýný çizdi. Konuþmasýný 10 yýllýk iktidar döneminde yaptýklarý faaliyetleri anlatarak sürdüren Çelik, dünya ekonomisinin gerilediði günümüzde Türkiye ekonomisinin nasýl büyüdüðünü özetledi. Yatýrým politikalarýnýn yerinde olmasýna dikkat çeken Çelik, ülke ekonomisinin hükümet ve vatandaþ iþbirliði ile büyüdüðünün altýný çizdi. ÞUGÝAD’ý da faaliyetlerinden dolayý kutlayan Çelik, “ÞUGÝAD Þanlýurfa’dan Türkiye’ye Türkiye’den dünyaya bakýyor. Ciddi baþarýlara imza atýyor. Ülkenin birliði ve dirliði için gösterilen çabalardan dolayý teþekkür ediyorum.” dedi. Müzakere sürecine de deðinen Çelik, Sinop’taki olaylarý provokasyon olarak nitelendirdi. Provokasyonlara raðmen barýþ sürecini sürdüreceklerinin altýný çizen Çelik, bölge insanýnýn desteðinin oldukça önemli olduðunu vurguladý. Ülkede güzel geliþmelerin yaþandýðýný dile getiren Çelik, ülkeyi 30 yýldýr meþkul eden, ayak baðý olan terör sorununun da artýk çözülmesi gerektiðini söyledi. “Bu gözyaþý dinmeli” diyen Çelik, PKK terör örgütünün hiçbir hedefinin olmadýðýný söyledi. “10- 20 yýl önce belki gerekçeleri vardý, ama bu gün gerekçeleri yok” diyerek geçmiþte yaþanan olumsuzluklarý anýmsatan Çelik, ne istendiðini sordu. Bu sürece risk alarak girdiklerinin altýný çizen Bakan Çelik, tüm provokasyonlara

raðmen barýþ sürecini sürdüreceklerini vurguladý. Çelik, þunlarý söyledi: “30 yýldýr canýmýzý yakan bu sorunla açýk bir þekilde yüzleþme adýna milletimize çözüm konusunda birlikteliðe davet eden açýklamalar yapýyoruz. Yeter diyoruz. Bu iþin bitmemesi, perde arkasýnda finansý saðlayanlar, bu iþi yürütenler bu iþten hiç memnun olmayacaklardýr. Provokasyona dönük bazý eylemleri belki sergilediler, belki de sergileyecekler. Tüm bunlara karþý hazýrlýklý olacak þekilde bu terör belasýnýn sonlanmasý konusunda üzerimize düþeni yapmak zorundayýz.“ Konuþmasýnda birlik beraberliðe de iþaret eden Çelik, tarihteki hiçbir olayýn ülkeyi bölmeye gücünün yetmediðini söyledi. Çelik, 'bunca büyük olaylar karþýsýnda dimdik ayakta duran bu milleti çýkar gruplarý mý bölecek' diyerek terör örgütünün nasýl bir amaç için faaliyet gösterdiðine iþaret etti. (CÝHAN)

Þ

anlýurfa’da elektroþok cihazý kullanýlarak bayanlarý fuhuþa zorlayan çete çökertildi. Çete üyeleri maðarada yakalandý. 5 kiþilik çete emniyetteki ifadelerinin ardýndan saðlýk kontrolünden geçirilerek adliyeye çýkarýldý. Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube'ye baðlý Ahlak Þube ekipleri, otobanda fuhuþ yapan kadýnlarý 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldý. Takip sonucunda fuhuþ yapan kadýnlarý çalýþtýran çete üyelerine ulaþýldý. Zorla alýkoyduklarý kadýnlara elektroþok uygulayarak fuhuþa sürükleyen çete eþ zamanlý yapýlan operasyon ile çökertildi. Operasyonda çetenin elebaþý A.Ç ve beraber çalýþtýðý Ö.G, S.K, Þ.E., ve C.A gözaltýna alýndý. Emniyet müdürlüðünden alýnan bilgiye göre, C.E. para toplarken Þ.G.’nin ise silah ile beklemede

kaldýðý öðrenildi.

Çete üyelerinin, adam yaralama, kiþiyi hürriyetinden yoksun býrakma, tehdit, hýrsýzlýk, fuhuþ, silahlý suç örgütü, yaðma gibi birçok suçtan sabýklarý bulunduðu öðrenildi. Fuhuþta kullanýlan bayanlarýn adana ve Gaziantep’ten getirildikleri kaydedildi. Operasyon sonrasýnda 6 kadýn kurtarýlýrken, çete üyeleri Þanlýurfa Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne getirildikleri sýrada basýn mensuplarýna hakaret etti. Çete üyeleri burada saðlýk kontrolleri yapýldýktan sonra adliyeye sevk edildi. Þanlýurfa’da elektroþok cihazý kullanýlarak bayanlarý fuhuþa zorlayan çete çökertildi. Çete üyeleri maðarada yakalandý. 5 kiþilik çete emniyetteki ifadelerinin ardýndan saðlýk kontrolünden geçirilerek adliyeye çýkarýldý. (CÝHAN)

Kriminal polisten önemli uyarý: Ýmzanýzý basite almayýn

E

mniyet Genel Müdürlüðü, vatandaþlarý imza attýklarý belgeyi iyice okumalarý konusunda uyardý. Resmi internet sitesinden 'Vatandaþlarýn Ýmza Nedir ve Ýmza Atarken Nelere Dikkat Edilmelidir?' sorusunu cevaplandýran Kriminal Polis Laboratuvarlarý Dairesi Baþkanlýðý, okuma yazma bilen her bireyin mutlak surette ya adý ve soyadýnýn tamamýný, ya adýnýn baþ harfi ve soyadýnýn tamamýný yada adýnýn tamamýný ve soyadýnýn baþ harfini içerecek þekilde, el yazýsý karakterlerinden oluþan ve taklidi zorlaþtýran kiþiye has karakteristik unsurlar içeren bir imzayý kullanmasý gerektiðine dikkat çekti. Açýklamada, gerek ticari ve gerekse resmi tüm iþlemlerde onayýn bulunduðu anlamýna gelen imzanýn, mutlak surette tanýma uygun bir þekilde atýlmasý imza sahibinin menfaatini koruyacaðý gibi muhatabýn da haklarýný güvence altýna alacaðýna dikkat çekildi. Konuyla ilgili þu ifadelere yer verildi: "El yazýsý karakterlerinden oluþmayan ve basit çizgilerden oluþan imzanýn

taklidi kolaydýr ve kimin tarafýndan atýldýðýný belirlemek her zaman mümkün olamamaktadýr. Kurumlar yada kiþiler bu tarzda imza atan kimselerin mutlaka ad ve soyadlarýný da imzanýn yanýna yazdýrmalýdýrlar. Böylece daha sonradan inkar edilmesi halinde imzanýn ve el yazýsýnýn kime ait olduðunun belirlenmesi ve zararýn tazmini çok daha kolay olacaktýr." Açýklamada, kriminal laboratuvarlara intikal eden bir çok çek ve senet sahteciliði olayýnda, þahýslarýn çoðunun, çek ve senedin tanzimle ilgili bilgilerinin tamamýný doldurmadýðýndan dolayý maðdur olduðunun belirlendiði dile getirildi. Borçlu senede imzasýný attýktan sonra güvene dayalý olarak senedin diðer bölümlerini doldurmayýp boþ býraktýðýna iþaret edilen açýklamada, vatandaþlarýn bu durum da kötü niyetli kiþilerce suistimal edildiði vurgulandý. Maðduriyetlere mahal vermemek için çek ve senedin ilgili bölümlerinin tamamýnýn taraflar önünde eksiksiz olarak doldurulmasý

gerektiðine iþaret edilen açýklamada, þöyle denildi: "Çek ve senedin tüm bölümlerinin ayný kalemle doldurulmasý, çek ve senetler üzerinde tahrifat (deðiþtirme) yapýlmýþ izlenimini uyandýrmayacak ve olasý tahrifat giriþimlerini zorlaþtýracaktýr. Çek ve senetlerin ilgili bölümleri doldurulurken yazý ve rakamlarýn boþluk býrakýlmadan yazýlmasý, ilgili bölümlerin baþ ve son kýsýmlarýnýn kapama iþaretleriyle kapatýlmasý çek ve senet üzerinde yapýlacak olan tahrifatlarý zorlaþtýracaktýr. Örneðin; ilk tanziminde deðeri 10 bin lir olarak düzenlenen çekte, daha sonra kapama iþaretinin konulmamasýndan faydalanýlarak evvelki rakamlarýn baþýna bir rakamý eklemek suretiyle çekin deðeri 110 bin liraya dönüþtürülebilir. Çek ve senette kullanýlan imzalarýn, basit el hareketlerinden oluþmuþ ve kolayca taklit edilebilir özellikte olmayýp, isim ve soy ismi içerir el yazýlarýndan oluþan karakteristik özelliklere sahip imzalar olmasý gerekmektedir. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

23 Þubat 2013 Cumartesi

4

Atalay: Süreçte provokatif geliþmelere karþý endiþeliyiz

B

aþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, baþlattýklarý müzakere süreciyle ilgili provokasyon endiþesini Diyarbakýr ’da dile getirdi. Diyarbakýr ’da kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcileriyle görüþen Atalay, “Ortak akýl ve herkesin düþüncesini söylemesini deðerli görüyoruz. Burada hepimizin hassasiyetleri olmasý lazým. Sürecin hassasiyetlerini biliyoruz, provokatif geliþmelere karþý endiþeliyiz.” dedi. Diyarbakýr Greenpark Otel’de dün akþam 40 kanaat önderi, bugün ise 36 sivil toplum kuruluþunun temsilcisiyle görüþen Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, basýn toplantýsý düzenleyerek görüþmeleri deðerlendirdi. Diyarbakýr ’da baþlattýklarý, birçok ilde yapacaklarý toplantýlarda kanaat önderi ve sivil toplumun görüþlerini aldýklarýný anlatan Atalay, “Bu toplantýlarda þunu görüyoruz. Genelde toplum kesimlerinin ve kanaat önderlerinin süreçle ilgili umutlarýnýn beklentilerinin büyük olduðunu, desteklerinin de çok ileri seviyede olduðunu görüyor ve memnuniyet duyuyoruz. Vatandaþýmýzýn görüþünü almayý her zaman önemli bulduk. Bunu çok yerde yapýyoruz.” diye konuþtu. “Baþkanlýk sistemi konusunda esneyeceðiz” Milli birlik ve kardeþlik projesinin yeni bir evresinde olduklarýný anlatan Atalay, bu evrede toplumun yeni bir anayasa beklentisinin çok yüksek olduðunun ortaya çýktýðýný kaydetti. Atalay, “Biz sivil anayasanýn yapýlmasý konusunda kararlýyýz. Ýki dönemdir

seçim beyannamemizin en baþýna anayasa taahhüdü koyduk. Þu anda Meclis'teki uzlaþma komisyonunda anayasa ile ilgili ilerleme olmasý için elimizden geleni yapýyoruz. Anayasa yapýlsýn diye tavizler veriyoruz. Bildiðiniz gibi bir süre var. Baþbakanýmýz ifade etti, þu anda mart ayý sonu gibi süre ifade edildi. Eðer uzlaþma konusunda anayasa ile ilgili mesafe alýnýrsa çok memnun oluruz. Eðer oyalama taktiði güdülüyorsa ki bazý partilerin o yöndeki eðilimlerini seziyoruz, biz gerçek sivil bir anayasa istiyoruz, bazý partiler ise ‘mevcut anayasadan ne kadarýný korursak kardýr ’ diye düþünüyor. Mevcut anlaþmazlýk burada oluyor." diye konuþtu. O çaba yürümezse alternatifler aramakta haklý olduklarýný savunan Atalay, "Alternatif yöntemler arayacaðýz. Partilerin 4'ü ile olmazsa 3'üyle, 3’üyle olmazsa en azýndan biriyle bu anayasayý yapmakta kararlýyýz. Bu partiler hepsi olabilir, þu anda uzlaþma komisyonunda üyesi bulunan herhangi birisi de olabilir. Mecbur kalýrsak onu deneyeceðiz. Biz burada anayasanýn yapýlmasýný engelleyen durumda deðiliz, olmayacaðýz." ifadesini kullandý. Baþkanlýk sisteminin de kendileri için önemli olduðunu dile getiren Atalay, "O konuda uzlaþma komisyonuna görüþ verdik. Diðer bütün konularda uzlaþma saðlanýr ve baþkanlýk konusu kalýrsa biz esneyeceðiz ve tavizler vereceðiz. Özellikle Diyarbakýr ’da sivil toplum temsilcileri de çok gündeme getirdiði için anayasayla ilgili bu yaklaþýmýmýzý paylaþtýk.” diye konuþtu.

“Yerterki kan dursun, meselelerimizi çözeriz” Hükümet olarak bugüne kadar risk aldýklarýný ve cesaretli adýmlar attýklarýný kaydeden Baþbakan Yardýmcýsý Atalay, halkýn bu yönde kendilerine her geçen gün biraz daha destek verdiðini ifade etti. Atalay, yaptýklarý anketlerde iki puan daha fazla aldýklarýný belirtti. Atalay þöyle devam etti: “Bu, çözüm sürecinde ve benzer politikalarda bize güç veriyor. Ýyi bir atmosfer oluþtu. STK’lar ve vatandaþlarýmýz olarak artýk terörün bitmesi kardeþliðin geliþmesi yönünde büyük bir arzu var. Yeter ki kan dursun. Ondan sonra demokratik yollarla her meselemizi çözeriz. Demokrasinin yolu açýk. AK Parti’de baþta genel baþkan olmak üzere kadrolarýnýn birçoðu zamanýnda haksýzlýklara uðradý. Bir bir o haksýzlýklarý çözmeye çalýþýyoruz. Demokratik siyasetin önünü açalým, kan dursun, her þey konuþulsun. Türkiye artýk ret, inkar ve asimilasyon politikalarýnýn uygulandýðý bir yer deðil. Her þey rahatça konuþuluyor. Terör biterse daha da rahat konuþulur. Bu toplumsal atmosfer bize çok destek veriyor. Büyük bir rüzgar var, bu rüzgarýn karþýsýna kimse geçemez.” "Sinop’taki olaylarýn hangi örgüt tarafýndan organize edildiðini biliyoruz" Karadeniz bölgesinde, Sinop olaylarýnýn kurgulandýðýný iyi bildiklerini dile getiren Atalay, “Dün güvenlik birimlerimizle toplantýmýz vardý, orada güvenlik birimlerimiz hangi örgütlerin organize ettiðini iyi biliyor. Bu normal Karadenizli vatandaþlarýmýzýn tepkileri deðil.

Elimizde iyi araþtýrmalar var. Bu süreç artýk þunu gösterdi ki kanýn, terörün durmasý için Türkiye’nin bütün kesimlerinde büyük bir arzu var. Sürece destek var. Yaptýðýmýz araþtýrmalarda bölgelerin birbirinden farký yok. Dolayýsýyla Karadeniz'deki olaylar normal Karadenizli vatandaþlarýmýzýn tepkisi deðil, organize bir þekilde geliþtirilmiþ bir süreçtir. Sosyal medyada organize edilmiþ. Ayrýntýlarýný bilerek bunu diyorum.” ifadelerini kullandý. Seçilmiþ milletvekillerin ülkenin her yerinde rahatça çalýþma yapmasý gerektiðini belirten Atalay, bu konularda asla müsamaha göstermeyeceklerin altýný çizdi. "DHKP-C'nin elinde öldürülecek üst yöneticiler listesi yok" Terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yürütülen operasyonla ilgili bir soru üzerine Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, örgütün elinde üs düzey yöneticilerin ölüm listesinin bulunduðuna yönelik bilgilerin doðru olmadýðýný söyledi. Atalay, “DHKP-C, ABD Baþkonsolosluðuna yaptýðý saldýrý ile gündeme geldi. Oradaki intihar saldýrýsýnda bulunan kiþi Almanya’da kalmýþ, istemiþiz

vermemiþler. Selanik’te eðitim görmüþ. Yine Avrupa kesiminin burada bir payý var. Ama tehdit edilen üst yöneticiler listesi gibi bir liste elimde yok. Büyük bir liste ortada yok. Zaman zaman tekil isimler olabilir. Bir iki isim olabilir.” dedi. Bakan Eker: herkes sürecin geliþmesinden memnun Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker ise toplantýda sivil toplum örgütü temsilcisi ve meslek odasý baþkanýyla deðerlendirme yaptýklarýný aktardý. Bakan Eker þunlarý söyledi: “Deðerlendirmenin esasý, özellikle yaþadýðýmýz süreç, Türkiye’nin en yakýcý, acý vermiþ meselesini, Kürt meselesini çözmeye dönük. Þu anda yaþanan sürecin deðerlendirilmesiydi. Diyarbakýr kamuoyunu temsil eden buradaki arkadaþlarýmýzýn bizimle duygularýný paylaþmasý, varsa bizi ikaz edecekleri nokta, iþaret etmeleri gereken husus varsa vermelerini istedik. Ortak ifade þu: Bu iþin acelesiz, ama süratli çözülmesi gerektiði, yani sürecin acele edilmeden, ama süratle tamamlanmasý gerektiðine dair talep ortaya çýktý.” (CÝHAN)

Atalay: Hak terörle KCK davasýndan tahliye olan belediye deðil siyasetle aransýn

D

baþkanlarý çözüm için umutlu

iyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK ana davasýndan tahliye olan eski Dicle Belediye Baþkaný Abdullah Akengin, yakýn süreçte Kürt sorununun çözümüne iliþkin ciddi geliþmelerin yaþanacaðýný söyledi. Eski Þýrnak Belediye Baþkaný Ahmet Ertak ise “Kuþkusuz geçmiþten bu yana sürece dönük birtakým adýmlarýn atýldýðý arefede bakýyorsun umutlarý suya düþüren veya ters yüz eden birtakým olumsuzluklar da yaþanabiliyor. Fakat bu defa buna karþý duruþ sergileyebilecek hiç kimse görünmüyor." dedi. Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarýnýn her hafta cezaevinde

tutuklu bulunan belediye baþkanlarý Zülküf Karatekin için yaptýklarý 'Kara Perþembe' eyleminin 157.'si gerçekleþtirildi. Belediye hizmet binasý önünde yapýlan eyleme KCK ana davasýndan tahliye olan eski Dicle Belediye Baþkaný Abdullah Akengin, eski Þýrnak Belediye Baþkaný Ahmet Ertak, Kayapýnar Belediyesi Baþkan Vekili Mahmut Dað’ýn yaný sýra belediye çalýþanlarý katýldý. Eylemde konuþan eski Dicle Belediye Baþkaný Abdullah Akengin, yaklaþýk 4 yýlýn ardýndan tahliye edildiklerini belirterek, “Açýkçasý hala niye alýndýðýmýzý ve býrakýldýðýmýzý biz de anlamadýk. Býrakýldýðýmýza sevinelim mi

üzülelim mi bilmiyoruz. Çünkü arkadaþlarýmýz hala içerideyken bir yanýmýz buruk. Þu an ülke olarak bir barýþ sürecinin içerisine girmiþ bulunuyoruz. Bu süreçte yükümüz aðýr. Bizler sorumluluðumuzun farkýnda olarak çözüme katký sunan bir anlayýþ içinde olacaðýz. Öcalan’ýn hükümetle baþlattýðý süreçten umutluyum. Bizler bu sürecin heba edilmemesi için çalýþacaðýz. Sorunun çözümüne iliþkin önümüzdeki günlerde çok ciddi geliþmeler olacak. Bizler halkýmýzla birlikte sürece katký sunmaya hazýrýz. Hepimizin amacý sürecin heba edilmemesinden yana olmalý ve buna uygun hareket edilmeli.” diye konuþtu. Eylem sonrasý konuþan eski Þýrnak Belediye Baþkaný Ahmet Ertak da þunlarý söyledi: “Kürt halkýnýn siyasal, kültürel, demokratik anlamda talepleri var. Bu talepler asýrlardýr göz ardý edilerek bir anlamda yok sayýldý. Kuþkusuz geçmiþten bu yana sürece dönük birtakým adýmlarýn atýldýðý arefede bakýyorsun umutlarý suya düþüren veya ters yüz eden birtakým olumsuzluklar da yaþanabiliyor. Fakat bu defa herkesin dilinde, neredeyse Türkiye’de buna karþý duruþ sergileyebilecek hiç kimse görünmüyor. Bu kadar büyük bir mutabakatýn, halk desteðinin geliþtiði bir dönemde, kuþkusuz bu büyük bir fýrsat olarak deðerlendirilmeli.” (CÝHAN)

Öðretmenlerin konseri büyük beðeni topladý

Þ

anlýurfa'nýn Birecik ilçesinde öðretmenlerden oluþan Türk Halk Müziði korosunun düzenlediði konser, izleyenlerin büyük beðenisini topladý Sosyal Destek Programý (SODES) projeleri kapsamýnda Birecik Halk Eðitim Merkezi (HEM) bünyesinde gerçekleþtirilen 'Birecik Müzikle Buluþuyor' isimli proje kapsamýnda müzik öðretmeni Lütfü Ümit Çevik yönetimde 25 bay ve bayan öðretmenlerden oluþan müzik korosu, ilk konserini 11 Temmuz Ýlköðretim Okulu konferans salonunda verdi.

Konserde vatandaþlarýn müziðin seyrine göre bazen duygulandýklarý ve bazen de eðlendikleri gözden kaçmadý. HEM Müdürü Mehmet Öztürkmen, amaçlarýnýn müzik ruhunu vatandaþlara bir nevi yaþatmak olduðunu belirtti. Öztürkmen, açýlan kursun 4 aylýk bir eðitim aþamasýndan geçtiðini, þu anda sadece öðretmenlere yönelik bir proje olduðunu katýlým ve istek olursa ilerleyen aylarda ise isteyen bütün vatandaþlara yönelik bir çalýþma baþlatacaklarýný söyledi. (CÝHAN)

B

aþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, terörün býrakýlarak siyaset yapýlmasý tavsiyesinde bulundu. Siyasetle hakkýn alýnmasý gerektiðini ifade eden Atalay, Baþbakan Erdoðan örneðini vererek, “Ýlk seçimde aday bile olamadý, ama þimdi bakýn... Terör bitsin, herkes siyaset yapsýn. Bak biz geldik siyaset yaptýk. Siyasetle hakkýmýzý aradýk. Herkes siyaset yapsýn, her þey konuþulsun. Bu ülke açýk bir toplum ve her þey konuþuluyor.” dedi. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Diyarbakýr’da kanaat önderleri ve Sivil Toplum Kuruluþlarý(STK) baþkanlarýyla Kürt sorunu ve çözüm sürecine yönelik olarak Green Park Otel’de bir araya geldi. Otelde bir dizi görüþme yapan Atalay, daha sonra Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker’le partisinin il baþkanlýðýnýn Ýl Danýþma Kurulu Toplantýsý’na katýldý. Geçmiþten bu yana Kürt sorunun geldiði noktayý slayt eþliðinde anlatan Atalay, ülkedeki birçok vatandaþýn hakkýnýn gasp edildiðini, bunlara kendilerinin ve Baþbakan Tayyip Erdoðan’ýn da dahil olduðunu söyledi. Baþbakan Erdoðan’ýn 2002’deki genel seçimlerde aday dahi olamadýðýný kaydeden Atalay, terör yapanlarýn bunu örnek alarak terörü býrakmasý ve siyaset yapma tavsiyesinde bulundu. Atalay, konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Ýlk seçimde aday bile olamadý ama þimdi bakýn terör bitsin. Herkes siyaset yapsýn. Bak biz geldik siyaset yaptýk. Siyasetle hakkýmýzý aradýk. Herkes siyaset yapsýn, her þey konuþulsun. Bu ülke açýk bir toplum ve her þey konuþuluyor. Onun için terörün getireceði bir þey yok. Teröre bölge insanýmýzýn karþý olmasý lazým. Karþý koymasý lazým ve yeter artýk demesi lazým. Bunun için bu kadar konuþuyoruz. Biz haksýzlýðý savunmuyoruz. Biz terör bitsin istiyoruz. Ýþte çözüm sürecinin hedefi bu. Herkesin buraya desteði gerekiyor.” Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Türkiye’de birlik ve beraberliði tesis etme konusunda evrensel deðerlere göre çözüm

geliþtirdiklerini söyledi. Çözüm için risk alýndýðýný ifade eden Eker, Türkiye’de birlik ve beraberliði saðlayacaklarýný kaydederek, “Kürdüyle Türküyle Lazýyla Çerkeziyle Arabýyla bütün kardeþlerimizi bir ve beraber kýlacak haklarýný teslim edeceðiz ve adaleti tesis edeceðiz.” þeklinde konuþtu. Diyarbakýr’da 40 civarýnda kanaat önderiyle gece 01.00’e kadar toplantý yaptýklarýný söyleyen Eker, sabah saat 09.00’dan 13.00’e kadar STK’larla görüþtüklerini ifade etti. Diyarbakýr’daki kanaat önderlerinin çözümden yana olduðunu belirten Eker, þöyle devam etti: “Hepsi bu süreçten umutlu ve iyimser. Hepsi ‘ yolunuz açýk olsun’ diyor. ‘Bu iþi süratle tamamlayýn’ diyor. Herkesin beklentisi bu. Cumhuriyet tarihi boyunca Kürt sorunu baþta olmak üzere onlarýn zihniyeti hep ayrýþtýrýcý oldu. Hep tekçi oldu. Þu kýyafeti giyecek, bunu giymeyecek. Kafasýna þunu takacak bunu takmayacak. Bazen dediler ki hanýmlar þöyle giyinecek böyle giyinecek. Bazen insanlar ‘þu dili konuþacak bu dili konuþmayacak’ dendi. Bazen dediler ki ‘insanlar çocuklarýný þu isimi koyacak þu ismi koymayacak’. ‘Annenizden öðrendiðiniz dili konuþmayacaksýnýz’ dediler, zulmettiler. Bu zulmün, bu zulüm zihniyetinin temsilcileri hala var. Onlar þimdi bizimle mücadele ediyor çeþitli mahfillerde. Seslerini duyuyoruz direniyorlar mücadele ediyorlar. Bu yanlýþ sistemi bir kaleyi savunur gibi savunuyor. Biz de diyoruz ki demokratikleþtireceðiz sivilleþtireceðiz Türkiye’yi.” (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

23 Þubat 2013 Cumartesi

"Çocuklara gereksiz yere vitamin hapý vermeyin” S V

itaminler çocuk saðlýðý ve geliþiminde büyük önem taþýmanýn yaný sýra çocuklarýn fiziksel ve zihinsel geliþiminde de önemli rol oynuyor. Vitaminlerin vücutta yapýtaþý olmalarý sebebiyle eksikliklerinde geri dönüþümü olmayan ciddi saðlýk problemleri ortaya çýkabiliyor.

Ýnsanlarýn vitamin ihtiyacý anne karnýnda baþlýyor. Çocuklarýn saðlýklý geliþimi için gerekli olan baþlýca 6 vitamin A, B, C, D, E, K vitaminleri olarak sayýlýyor. Acýbadem Bursa Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mesut Özel, çocuklarýn beslenmesinde 6 vitaminin eksik edilmemesi uyarýsýnda bulunurken, gereksiz yere de vitamin hapý verilmemesini söyledi. Özel, çocuklarýn baðýþýklýk sistemini güçlendiren vitaminler konusunda þu bilgileri verdi: "Çocuklarýn baðýþýklýk sisteminde büyük önem taþýyan vitaminlerin büyük kýsmý doðal yollardan yeterli bir þekilde alýnsa da iþtahsýzlýk, beslenme bozukluðu, yanlýþ beslenme ve bazý infeksiyonlar ile vücutta bu vitaminlerin eksikliði söz konusu olabilmektedir. Bu vitaminler arasýnda özellikle de A, D, E, B vitamin kompleksi olarak adlandýrdýðýmýz vitaminler ile C vitamini baðýþýklýk sisteminin normal çalýþmasýnda etkin rol oynamaktadýr." Vitamin eksikliði ortaya çýkmadan önce belirtilerine dikkat etmek gerektiðinin altýný çizen Dr. Özel, vitaminleri þöyle anlattý: "A vitamini: Eksikliðinde; kilo alamama, boyun uzamamasý, gözün parlaklýðýný yitirerek aþýrý kurumasý, gözyaþýnýn yetersiz salgýlanmasý ile kuru ve pullanmýþ deri, halk arasýnda tavukkarasý diye adlandýrýlan gece körlüðü, yüksek tansiyon, saçta ve týrnaklarda kýrýlmalar, ciltte kuruma, halsizlik ve infeksiyonlara karþý dirençsizlik görülebilmektedir.

D vitamini: Kemiklerde kalsiyum ve fosfor dengesini düzenler. Eksikliðinde; huzursuzluk, baþ terlemesi, kaþýntý, uyku bozukluklarý, ileriki aþamalarda kas güçsüzlüðü (özellikle karýnda kurbaða karný görünümü), kafatasýnda yumuþama, baþýn arkasýnda yassýlaþma, asimetri, büyümüþ býngýldak, kafatasý büyüklüðü ve geciken býngýldak kapanmasý, diþlerin geç çýkmasý, diþ çürümeleri, diþ minesi bozukluklarý, kaburgalarda kemik kýkýrdak bileþiminde raþitik tesbih taneleri denilen þiþlikler, güvercin göðsü denilen göðüs orta kýsmýnda içe çöküklük, (Harrison oluðu), uzun kemiklerin bükülmesi, kemiklerde çabuk kýrýlmalar, sýrt kemiðinde eðrilikler, kalça kemiðinde deformiteler ve sýk geçirilen alt solunum yolu infeksiyonlarý ile tekrarlayan bronþit ataklarý görülebilir. Tüm bu bulgularýn en büyük sebebi yetersiz D vitamini almak ve güneþ ýþýðýndan yeterince yararlanamamaktýr.

E vitamini: Metabolik hýzýn çok arttýðý okul ve ergenlik çaðýnda zararlý maddeleri temizleyici etkisi vardýr. Eksikliðinde hemolitik anemi, ödemler (vücutta sývý toplanmasýna baðlý þiþlikler) saç ve cilt saðlýðýnda bozulma görülebilir. K vitamini: Normal durumlarda vücutta barsaklarda bulunan bu vitamin bakteriler tarafýndan yapýlýr. Pýhtýlaþma faktörlerinin sentezi için gereklidir. Eksikliðinde kanamalarda artýþ (diþeti, yaralar, burun, midebarsak sistemi kanamalarý vs.) görülür. B1 (TÝAMÝN) vitamini: Büyüme döneminde sinir sisteminin geliþimi ve hýzlý metabolizma için B1 vitaminine ihtiyaç vardýr. Özellikle geliþmiþ ülkelerde besinlerin aþýrý kaynatýlmasý sonucunda içindeki B1 vitamininin büyük ölçüde yitirilmesine neden olur. Eksikliðinde kusma, iþtahsýzlýk,

S

M. Sait Çakar

nedeni olabilir. Besin alerjisi, besin intoleransý gibi nedenlerin yaný sýra hamilelikte stres de bebekte kolik görülmesine yol açabilir. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Arzu Yaþaroðlu Erkum, infantil kolik hakkýnda þu bilgileri veriyor: "Süt çocukluðu döneminde sýk görülen, nedeni açýsýndan halen gizemini koruyan, zaman zaman aileyi ve hekimi sýkýntýya sokabilen bir sendromdur. Farklý tanýmlarý olmasýna raðmen, büyüme ve geliþimi normal olan 0 - 3 aylýk bebekteki, en az 3 hafta süreli, haftada 3 günden fazla, günde 3 saatten fazla ve baþka bir nedenle açýklanamayan huzursuzluk ve aðlama dönemleridir. Görülme sýklýðý farklý çalýþmalarda yüzde 10 ile yüzde 40 arasýnda

BASINDAN Saçýný sakalýný Müslüman olarak aðartanlara müjde!

oru: Beyazlayan saçlarýmý siyaha boyatmak istedim. Ýtiraz ettiler, günahtýr, caiz olmaz dediler. Siz ne dersiniz ak saçlarýmý siyaha boyatma isteðime?

Cevap: Bir hastalýktan dolayý genç insanýn saçlarý beyazlamýþsa onu siyaha boyatmasýnda mahzur olmaz. Tedavi sayýlýr çünkü. Ancak yaþlýlýktan dolayý beyazlayan saçlarý siyaha boyatmaya gelince orada birazcýk durmak gerekir. Benim gönlüm hiç razý olmaz böyle bir yaþlý kimliði gizlemeye. Hele biraz da yaþ ilerlemiþ de çocuk masumiyetine bürünmüþse yaþlý insan.. Onlarý hep konuþturup dinlemek isterim. Aðýzlarýndan inciler, mercanlar dökülecek gibi gelir bana. Ak saçlýlara karþý duyduðum bu derin sevgimin hadislerde gördüðüm müjdelerden kaynaklandýðýný da düþünürüm. Nitekim Rabb’imiz þöyle buyuruyor ak saçlý ihtiyarlar için:

huzursuzluk, nefes almada zorluk, kalp çarpýntýsý, morarma, kalp yetmezliði, merkezi sinir sistemi bozukluklarý, emziren annede sütteki tiamin eksikliðine baðlý olarak bebekte kalp yetmezliði, ses kaybý, görme refleksi eksikliði ile karakterize infantil beriberi hastalýðý görülebilir. B6 vitamini: Eksikliðinde; sinir sistemi hastalýklarý, kansýzlýk ve halsizlik, böbrek taþlarý, infeksiyonlara karþý direnç düþüklüðü görülüyor. B12 vitamini: B12 vitamininin uzun süreli eksikliði; uyuþukluk, kolay hastalanma, kansýzlýk, çocuklarda iþtahsýzlýk ve geliþimini tamamlayamama gibi durumlara sebep oluyor. C vitamini: Yeterli miktarda C vitamini almayanlarda kas zayýflýðý, romatizma, dolaþým sistemi rahatsýzlýklarý, diþ çürümeleri, diþetlerinin çabuk kanamasý ve diþeti infeksiyonlarýna yatkýnlýk, yara iyileþmesinde gecikme, selülit ortaya çýkabiliyor. Folikasit (folat) : Eksikliðinde kansýzlýk, halsizlik, aþýrý huzursuzluk, geliþme geriliði, nöromotor gerilik, kronik ishal, aðýz içinde geçmeyen yaralarý, infeksiyon hastalýklarýna karþý direnç düþüklüðü oluyor." Çocuklarda kemik saðlýðý

için D vitamini verilmesi gerektiðinin altýný çizen Özel, bunun yanýnda kemik saðlýðý ve geliþimi için K, C vitaminleri, folikasit, E vitamini, A vitamini, B1, B6 vitaminlerinin alýnmasý tavsiyesinde bulundu. Çocuklara gereksiz yere vitamin hapý verilmemesi uyarýsýnda bulunan Özel, þunlarý dile getirdi: "Saðlýklý, iyi beslenen bir çocukta vitamin eksikliði geliþmez, dolayýsýyla gereksiz vitamin kullanýmýnda özellikle yaðda eriyen vitaminler (A, D, E, K) vücutta birikir ve hastalýk bulgularýna yol açar. Çocuklarda vitamin eksikliði bulgularý iþtahsýzlýk, çabuk yorulma, öðrenme güçlüðü ve konsantrasyon bozukluðu, görme iþitme problemleri, sýk tekrarlayan infeksiyonlar, aðýz dudak ve diþ etinde tekrarlayan ve zor iyileþen yaralar, ciltte döküntü, saç ve cildin parlaklýðýný hacmini kaybetmesi, týrnaklarda büyüyememe ve þekil bozukluklarý, kemiklerde þekil deðiþikliði, bacaklarda içe bükülme ve kafa kemiklerinde yassýlaþma olarak sayýlabilir.’ Dr. Özel, saðlýklý diþler için gerekli vitaminler arasýnda A, D, C, E vitamini ve B kompleks vitaminleri saydý. (CÝHAN)

Hamilelikte stres, bebekte kolik oluþmasýna sebep olabilir

usmaksýzýn çýðlýk çýðlýða aðlayan, kramp halinde sürekli kasýlan bir bebek pek çok annenin kâbusu. Ýnfantil kolik denilen bu durumun birçok

5

deðiþmektedir. Düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde daha sýk görülür. Huzursuzluk ve aðlama nöbetleri günün belirli bir saatinde, genellikle öðleden sonra ve akþam saatlerindedir. Bebeklerin yüzde 50'ye yakýnýnda belirtiler 3 ay içinde kaybolurken, yüzde 40'ýnda 6. aya, yüzde 10'unda bir yaþa kadar sürebilmektedir." Dr. Erkum, hastalýðýn nedenleri konusunda þunlarý dile getiriyor: "Yapýlan bazý araþtýrmalar, anne diyetindeki inek sütü, lahana, karnabahar, brokoli, turunçgiller, çikolata, soðan gibi besinlerle, annenin sigara ve kahve kullanýmýnýn infantil koliði artýrdýðýný tespit etmiþtir. Bu durumun, bir besin alerjisi veya besin intoleransý olabileceði düþünülerek, anne diyetinde kýsýtlamalar önerilmektedir. Bebekler, henüz geliþmemiþ nörolojik sistemleri nedeniyle, aðrý duyusuna karþý daha duyarlý olup, baðýrsak gerilmelerine daha fazla tepki vermektedirler. Hamilelikte sýk psikolojik stres yaþayan, gergin bir ruhsal durum içinde olan anne ve ailelerin bebeklerinde yine infantil kolik sýklýðý fazla bulunmuþtur." Hastalýðýn tanýsýnda aileden alýnan öykünün önemli

- Saçýný, sakalýný Müslüman olarak aðartan yaþlýlara azap etmekten hayâ ederim! Evet, saçýný sakalýný Müslüman olarak aðartan yaþlýlara Rabb’imiz böyle merhamet edip þefkat gösteriyor da, biz hangi mecburiyetten Rabb’imizin merhametini celbeden beyazlarýmýzý siyaha boyatma gereði duyuyoruz bilemiyorum doðrusu. Ben 77 yaþýna girmiþ bir ihtiyar olarak ak saçlýlara hep böyle duygularla bakarken on senedir hiç görmediðim bir eski dostumla karþýlaþtým sokakta. O zamanki simsiyah saçlarý artýk kar gibi beyazlamýþ, yürümekte zorlanýyor, halinden de þikâyetçi gibi görünüyordu. ‘Nerde o gençlik günlerimiz?’ diye hayýflandý. ‘Sen yaþlýlýðýndan þikâyetçi deðil gibi görünüyorsun.’ diye de takýldý. - Evet dedim, ben ihtiyarlýðýmdan þikâyetçi deðilim, aksine yaþlýlýðýn koruyan taraflarýný düþününce seviniyorum bile. ‘Yaþlýlýðýn koruyan tarafý da mý var?’ dedi. Evet, dedim. Gençliðin ihtiraslarýna ve hissi baskýlarýna yaþlýlýkta pek maruz kalmýyoruz. Ayrýca Rabb’imiz saçýný, sakalýný Müslüman olarak aðartan yaþlýya da azap etmeyeceði müjdesini de veriyor.. deyince yaþlý dostum gözlerini açtý. ‘Neler söylüyorsun sen?’ dedi. ‘Ýhtiyarlýðýn böylesine imtiyazlý yanlarý da mý var? - Elbette! diyerek meþhur hadis alimi Yahya bin Eksem’in ak saçlarý hürmetine affedilmesi olayýný anlatma gereði duyarak dedim ki: Abbasi halifesi Me’mun’un baþ kadýsý meþhur Yahya bin Eksem’i ölümünden sonra rüyada gören bir hürmetkârý sorar: - Ey Kûfe’nin baþ kadýsý ve muhaddisi, Rabb’in sana ne muamele eyledi mezarýnda, der. Yahya bin Eksem mezarýnda karþýlaþtýðý zor sorgusu ile kurtuluþunu þöyle anlatýr: -Rabb’im kabrimde beni, efendinin kölesini hesaba çektiði gibi þiddetli þekilde hesaba çekerek dedi ki: - Ey ihtiyar, eðer þu ak saçlarýn olmasaydý seni ateþimde yakacaktým yaptýðýn yanlýþlarýndan dolayý!

olduðunu dikkat çeken Erkum, tedavi sürecini þöyle anlatýyor: "Tedavide öncelikle, ailenin endiþesini anlamak, bu durum ve süreç hakkýnda bilgilendirme yapmak gerekir. Annede veya aile içinde görülen, endiþe veya gerginliði azaltmanýn da tedavinin bir parçasý olacaðý vurgulanmalýdýr. Anne sigara kullanmamalý. Kahveyi 1- 2 fincandan fazla tüketmemeli. Anne diyetinden inek sütü, turunçgiller, lahana, brokoli, karnabahar, turpgiller, çikolata, baharatlý gýdalar çýkartýlmalý. Bebek loþ, sessiz bir ortamda tutulmalý. Kolik sancýlarý sýrasýnda, kucakta veya beþikte hafifçe sallanmasý, ninni söylenmesi, ya da müzik veya ritmik seslerin (saç kurutma makinesi) dinletilmesi, bebekte rahatlama saðlayabilir. Ilýk banyo yaptýrmak, karnýna saat yönünde masaj yapmak rahatlatýcý diðer yöntemlerdir. Rezene, anason, nane çaylarýnýn etkinliði bazý çalýþmalarda gösterilmiþtir fakat güvenilirlikle ilgili çalýþma yoktur. Sonuç olarak uzun zamandýr araþtýrýlan, gizemini koruyan bu rahatsýzlýðýn en iyi tedavisinin zaman olduðu anlaþýlmýþtýr." (CÝHAN)

Bu ikazýný üç defa tekrarlayýnca ben korkarak dedim ki: -Ya Rab, biz seni dünyada iken böyle korkutucu þekilde iþitmedik? Biz iþittik ki, Enes bin Malik, Peygamberimiz’den (sas) duymuþ, Peygamberimiz (sas) de Cebrail’den dinlemiþ, Sen buyurmuþsun ki: - Saçýný sakalýný Müslüman olarak aðartan yaþlýlara Ben azap etmekten haya ederim! Biz Sen’i böyle iþittik, böyle biliyorduk dünyada! Bunun üzerine Rabb’im buyurdu ki: - Enes de, Peygamber de, Cebrail de doðru söylemiþler. Ben saçýný sakalýný Ýslam yolunda aðartan ihtiyarlara azap etmem. Ýþte sana da azap etmiyor, affediyorum. Ey meleklerim, alýn bu ak saçlý ihtiyarý, götürün affettiðim ak saçlýlarýn yanýna! Ýslam yolunda aðarttýðý ak saçlarý hürmetine baðýþlýyorum bunu da.. Anlattýklarýmý büyük bir dikkatle dinleyen ak saçlý dostum, belini doðrultarak dikilip yanýma yaklaþtý. Beni muhabbetle kucaklayarak söylendi. ‘Bana ihtiyarlýðýmý sevdirdin, halimden þikâyetçi olmaktan kurtardýn. Rabb’imden ak saçlarým hürmetine beni de baðýþlamasýný diliyorum.’ diyerek mutlu þekilde vedalaþýp yoluna devam etti. Suyuti ve Gazali gibi alimlerin de kaydettikleri bu güzel olayý, saçýný sakalýný Müslüman olarak aðartan ihtiyarlarla, siyaha boyatmayý düþünen yaþlýlarýn takdirlerine arz etmeyi faydalý buluyorum. Ahmed Þahin(Zaman)


23 Þubat 2013 Cumartesi

6

Bakan Þahin: Kadýna karþý yapýlan ayrýmcýlýk, ýrkçýlýktan beterdir A

ile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, kadýna karþý yapýlan ayrýmcýlýk, ýrkçýlýktan beterdir diye konuþtu. Þanlýurfa’ya gelen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma Þahin, Þanlýurfa Valiliði koordinesi ile Ýl Özel Ýdare tarafýndan yaptýrýlan kadýn kültür merkezinin açýlýþýný gerçekleþtirdi. Bakan Þahin, Baþbakanýmýzýn bize verdiði talimat doðrultusunda kadýnlarýmýz için koyduðumuz bir misyonu gerçekleþtirdiklerini söyledi. Kadýna karþý ayrýmcýlýk, ýrkçýlýktan beterdir bir anlayýþýn mensuplarý olduðu ifade eden Þahin, kendilerinin bölgecilik yapmadýklarýnýn altýný çizdi. Þahin, dini dili mezhebi ne olursa olsun, kadýn olsun erkek olsun eþrefi mahlukat olan her Türkiye Cumhuriyeti

vatandaþýnýn birinci sýnýf vatandaþ olmasý için Sayýn Baþbakanýmýzýn baþkanlýðýnda ekip olarak büyük bir mücadele verdiklerini belirtti. Bakan Þahin, þunlarý söyledi: “10 yýl önce yola çýktýðýmýz zaman bu yapacaðýmýz çalýþmalarý anlattýk. 10 yýlýn sonunda alnýmýz ak baþýmýz dik daha yapacaklarýmýzý, milletimizle beraber yapacaklarýmýzý beraber anlatýyoruz. Doðuþtan gelen herkesin bir eþitlik hakký var. Vatandaþlýk hakký var. O yüzden bölgenin ihtiyacý olan ekonomik kalkýnmayý saðlamak için daha fazla mali desteði buraya verdik. Bölgenin talebi olan yasaklarý kaldýrmak için yolsuzluðu ve yoksulluðu önlemek için Güneydoðu’nun bir evladý olarak en büyük pozitif ayrýmcýlýðý buraya verdik. Burada en büyük kazaným çocuklarýmýz, kadýnlarýmýza ve

gençlerimize yapýldý. Özellikle þartlý nakitte yoksulluk eðitimin önünde engel olamaz dedik, yaklaþýk 2 milyon 600 bin anneye kýz çocuklarýný okutsunlar diye mali destek verdik. Yaptýðýmýz temel eðitim çalýþmasýnda kýzlarýmýzla erkeklerimizi eþit hale getirdik.” Saðlýkta dönüþümün en çok bebeklerimizin, kadýnlarýmýzýn ve gençlerimizin iþine yaradýðýný belirten Þahin doðan her çocuðun artýk sigortalý doðduðunu aktardý. Þahin, anne ve babasý kim olursa olsun, saðlýk güvencesi ne olursa olsun 18 yaþýna kadar herkesin saðlýk hizmetlerinden yararlandýðýný ifade etti. Bakan Þahin sözlerini þöyle sürdürdü: “Bakanýmýz Faruk Çelik’in makamý o kadar çok önemli ki çalýþma hayatý, çalýþma barýþý çok önemli; ama sosyal güvenlik ayaðý o kadar önemli bir alan ki biz sürekli bakanýmla beraber çalýþýyoruz. Kadýnýmýzýn, kýzlarýmýzýn yaþam kalitesini yükseltmek için ne yapmak gerekiyorsa hep beraber hareket ediyoruz. Engelli bir çocuðu varsa ablamýzýn, 5 yýl erken emekli olma hakkýný getirdik. Þimdi önümüzde büyük bir paket var. Sayýn Baþbakanýmýzýn talimatýyla bir an önce bu iþi bitirin dediði kadýnýmýzýn yaþamýna dair aile yaþantýsýyla iþ yaþantýsýný uyumlaþtýracak büyük bir paketi hazýrlýyoruz. Hem eðitimde hem de saðlýkta hem istihdamda kadýný, kýzý, erkeði insanýmýzýn yaþam kalitesini yükseltecek þekilde yolumuza devam ediyoruz. Sizinle kader birliði yaptýk, sizinle etle týrnak gibi olduk. Siz mutlu olduðunuz sürece biz mutluyuz. Siz huzurlu olduðunuz sürece biz huzurluyuz, siz güçlü olduðunuz sürece biz güçlüyüz.” Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik açýlýþý yapýlan kadýn kültür merkezini gezdi. Program bitiminde Bakan Þahin ve Çelik kültür merkezinin önünde hatýra fotoðrafý çektirdi. (CÝHAN)

Pierre Cardin ve Polo Birecik’te üretilecek

Þ

anlýurfa’nýn Birecik ilçesinde ilk yýl 350 ikinci yýl 700 istihdam hedefiyle Birecik ilçesine büyük katký saðlayacak fabrikada Pierre Cardin ve Polo marka ürünler üretileceði öðrenildi. Birecik Genç Ýþ Adamlarý Derneði'nin (BÝRGÝAD) katkýlarýyla ilçeye fabrika açan Aydýnlý Grup Ýlçe Belediye Baþkaný Faruk Pýnarbaþý’nýn hazýrlamýþ olduðu tanýþma yemeðinde bir araya geldi. Programa Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi, Ýlçe Belediye Baþkaný Faruk Pýnarbaþý, BÝRGÝAD Baþkaný Ahmet Yavuz ve BÝRGÝAD üyeleri katýldý. Birecik Belediye Baþkaný Pýnarbaþý, “Ýlçemizde bu tür yatýrýmlarýn memnuniyet verici. Yatýrýmcýlara çok teþekkür ediyoruz." dedi. Doðalgazýn Birecik’e gelmesi ile ilgili sorulan soruya ise Pýnarbaþý, “Doðalgazýn 2013 programýna alýndýðýný ve bu konuda ellerinden geldiðini yaptýðýný ifade etti. BÝRGÝAD Baþkaný

Ahmet Yavuz, “Ýlçeye ekonomi ve istihdam bakýmýndan büyük katký saðlayan Aydýnlý Grup’a çok teþekkür ediyorum. BÝRGÝAD olarak amacýmýz turizm cenneti olan ilçemizde dýþarýdan yatýrýmlarýn oluþmasýný saðlamak ve tarihi güzellikleri, Fýrat Nehri ve Kelaynak kuþlarýyla ilçemizde eskiden bu yana gelen iþsizlik problemine son vermektir." þeklinde konuþtu. Aydýnlý Grup Üretim Müdürü Sebahattin Gül ise “Birecik ilçesinin zengin yemek kültürü ve tarihi doðal güzellikleriyle güzel bir þehir olduðunu bize burada gönüllerini açan BÝRGÝAD Baþkaný ve üyelerine, Birecik Kaymakamý Fehmi Sinan Niyazi ve Birecik Belediye Baþkaný Faruk Pýnarbaþý’ya çok teþekkür ediyorum" dedi. (CÝHAN)

23 Şubat 2013 Cumartesi Gazete Sayfaları  

23 Şubat 2013 Cumartesi Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you