Page 1

Çiftçilere en ucuz elektrik Güneydoðu’da

D

icle Elektrik Daðýtým AÞ (DEDAÞ) Sözcüsü Mehmet Gökay Üstün, "Bu kampanyada belirlenen fiyatlar çok makul ve Türkiye'de en ucuz elektik bu bölgeye saðlanmýþtýr. Çiftçilerimizden de bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz" dedi. Üstün, Çalýþma ve Sosyal

Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'in DEDAÞ yetkilileriyle görüþmesi sonucunda Þanlýurfa, Diyarbakýr, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'taki tarýmsal sulamaya ait elektrik tüketim bedellerinde çiftçiler lehine önemli düzenlemelerin yapýldýðýný belirtti. » Sayfa 2’de

Çocuklara uçurtma etkinliði

2

013-2014 Eðitim yýlýnýn tatile girmesiyle Öðrenciler Mardin Müzesinde bir araya gelip uçurtmalar yaptý. » Sayfa 2’de

Valilikte 'Elektrik' gündemli toplantý

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE 23 Haziran 2014 Pazartesi

www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Yýl : 10 Sayý : 2984 Fiyat : 25 Kr

M

ardin Valiliði Dara Toplantý Salonunda Vali Yardýmcýsý Ali Ýkram Tuna Baþkanlýðýnda elektrik gündemli geniþ katýlýmlý bir toplantý düzenlendi. » Sayfa 5’te

Halý dokumacýlýðý atölyelerde yaþatýlýyor TGC Baþkaný Olcayto: Doðu’da gazetecilik yapmak iki defa zor

T

ürkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad Adenauer Stiftung ile ortaklaþa düzenlediði Yerel Medya Projesi çerçevesinde hayata geçirilen eðitim seminerlerinin 71’incisi Batman’da düzenlendi. 150 gazeteciye törenle sertifikalarý verildi. » Sayfa 10’da

Özel Týp Merkezlerindeki operasyonda 35 kiþi tutuklandý

E

kiplerce 5 ay boyunca yapýlan teknik ve fiziki takip ardýndan 17 Haziran'da Þanlýurfa, Ýzmir, Ýstanbul, Ankara, Diyarbakýr ve Mardin'deki özel saðlýk kuruluþlarýna yönelik eþ zamanlý operasyonda 45 kiþi gözaltýna alýnmýþtý. » Sayfa 4’te

Mazýdaðý yeni PTT binasýna kavuþuyor

Unutulmaya yüz tutmuþ binlerce yýllýk geleneksel halý dokumacýlýðý halý atölyesinde genç kýzlar Anadolu’nun temsili motiflerini iþlediði el dokumasý ipek halýlar büyük ilgi görüyor...

U

nutulmaya yüz tutmuþ binlerce yýllýk geleneksel halý dokumacýlýðý Midyat’taki atölyelerde yaþatýlýyor. Kentteki halý atölyesinde genç kýzlar Anadolu’nun temsili motiflerini iþlediði el dokumasý ipek halýlar, yurt içi ve yurt dýþýnda büyük ilgi görüyor. Ýlçede giderek yayýlan ve ciddi bir istihdam alaný oluþturan halý atölyeleri genç kýzlara kendi ayaklarý üzerinde durmalarýný saðlarken, eðitim faaliyetleriyle de kýzlarýn geleceðe daha güvenle bakmalarýna zemin hazýrlýyor. » Sayfa 3’te

Eyyuphan Kaya Muharrem Aðalday Hrant Kasparyan Görümlü itiraf var, Ýki Adayýnýzý da davasýnda Allah'a(c.c) tövbetutuklanan edin... yok!

A

90'larýn karanlýðý Belirleyin!

llah'a(c.c) tövbe edin... Yaptýðýndan piþman olup, halini yaradanýna samimi bir þekilde ýrnak'ýn Silopi ilçesine baðlý arz etme hali, bir daha yapmamanýn Görümlü beldesinde 14 itirafý, kul olmamýzýn bir göstergesi,

Ahmet Türk: Ortadoðu’da yaþayan son geliþmeler Kürtler için büyük bir fýrsat

aydýnlatýlmýyor...

Þ

Haziran 1993'te... » Sayfa 5’te

Eyyuphan Kaya Muharrem Aðalday Hülya Soyþekerci

M

azýdaðý ilçesinde PTT hizmet binasýnýn yýkýlmasýnýn ardýndan yeni hizmet binasý yapýmýna baþlandý. Yeni yapýlacak binanýn hali ile daha modern þartlarda hizmet verecek olan PTT hizmet binasý Mazýdaðý’nýn ihtiyaçlarýný karþýlayabilmek adýna yenilerek daha iyi þartlarda vatandaþlara hizmet verecek. » Sayfa 8’de

Kurmacayla Ýki Adayýnýzý da Allah'a(c.c) tövbe edin... Gerçeklik Arasýnda

A M

Belirleyin!

llah'a(c.c) tövbe edin... odern Ýran edebiyatýnýn Yaptýðýndan piþman olup, halini düzyazýdaki en önemli yaradanýna samimi bir þekilde tem-silcilerinden Sadýk arz etme hali, yapmamanýn Hidayet, öykübir ve daha romanlarýyla Doðu'nun Kafka'sý olarak itirafý, kul olmamýzýn bir göstergesi, nitelendirilen bir yazar. » Sayfa 7’de

F

ederal Kürdistan Bölgesi’nden gelen bir heyet, Mardin Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Ahmet Türk’ü baþkanlýk makamýnda ziyaret etti. » Sayfa 4’te

0 106311 220141


23 Haziran 2014 Pazartesi

2

DEDAÞ helalleþmekte kararlý

Çiftçilere en ucuz elektrik Güneydoðu’da Dicle Elektrik Daðýtým AÞ (DEDAÞ) Sözcüsü Mehmet Gökay Üstün, "Bu kampanyada belirlenen fiyatlar çok makul ve Türkiye'de en ucuz elektik Güneydoðu’ya saðlanmýþtýr” dedi...

D

icle Elektrik Daðýtým AÞ (DEDAÞ) Sözcüsü Mehmet Gökay Üstün, "Bu kampanyada belirlenen fiyatlar çok makul ve Türkiye'de en ucuz elektik bu bölgeye saðlanmýþtýr. Çiftçilerimizden de bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz" dedi. Üstün, DEDAÞ Ýl Müdürü Tekin Türk ile bir otelde düzenlenen basýn toplantýsýnda, Helalleþme kampanyasý ile ülke genelindeki çiftçiler arasýnda bölgedeki çiftçilerin pozitif yönde ayrýmcýlýk yapýldýðýný belirterek, çiftçilerden kampanyadan yararlanmalarýnýn menfaatlerine olduðunu söyledi. Üstün, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'in DEDAÞ yetkilileriyle görüþmesi sonucunda Þanlýurfa, Diyarbakýr, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'taki tarýmsal sulamaya ait elektrik tüketim bedellerinde çiftçiler lehine önemli düzenlemelerin

yapýldýðýný belirtti. Bakan Çelik'in, çiftçilerin tarýmsal sulamaya ait elektrik borçlarýnýn ödemelerine dönük açýklamasýný olumlu bulduklarýný belirten Üstün, kampanya ile çiftçilerden 2013 yýlýnda tarýmsal sulama için kullandýklarý elektrik ücretinin yaklaþýk 4'te birinin talep edildiðini, 3 yýllýk imzalanabilecek kampanyada bölge çiftçisine Türkiye'nin en ucuz elektriðini saðlandýðýný dile getirdi. Elektrik daðýtýmý

yapýlan Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'ta tarýmsal sulamada kullanýlan yaklaþýk 4 milyar kilovat saatlik elektriðin yaklaþýk yüzde 95'inin kayýp ve kayýt dýþý olarak tüketildiðini aktaran Üstün, sulama yapan çiftçilerin sezonluk olarak 100 dönümlük buðday üretimi için 9 bin, mýsýr üretimi için 7 bin, pamuk üretimi için ise 9 bin lira elektrik ücreti ödeyeceðini kaydetti. Elektrik borcu olan çiftçilerin desteklemelerinden paralarýn kesilmesi ile ilgili

Bakanlar Kurulu kararýnýn tüm ülke genelindeki çiftçileri kapsamasýna raðmen helalleþme kampanyasý ya da benzeri bir kampanyayý ise sadece DEDAÞ'ýn yaptýðýný belirten Üstün, þöyle dedi: "Kampanyada belirlenen fiyatlar çok makul ve Türkiye'de en ucuz elektik bu bölgeye saðlanmýþtýr. Çiftçilerimizden de bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz. DEDAÞ olarak Çiftçi Kayýt Sistemi'ne göre 33 bin çiftçiyi kapsayan Helalleþme kampanyasýndan yararlanmak isteyen borçlulardan, elektrik borçlarýnýn tamamý yerine sadece yüzde 25'lik kýsmýný talep ediyoruz. Bu kampanya çiftimiz için tarihi bir fýrsattýr. Borcu bulanan çiftçilerimiz lütfen kampanya süresi içerisinde bize müracaat etmelerini arzuluyoruz." DEDAÞ Mardin Ýl Müdürü Tekin Türk ise Mardin'de 9 bin 633 çiftçinin bulunduðunu, tarýmsal sulamada kullanýlan 5 bini kayýtlý 7 binden fazla kuyunun bulunduðunu belirtti. Tarýmsal sulamada kullanýlan elektriðin, dalgalanmalara sebep olduðunu, aþýrý yüklenmelerden de bazý trafolarýn yandýðýný belirten Türk, "Mardin'de tarýmsal sulamadan kaynaklý elektrik dalgalanmalarý söz konusu. Buradaki salýnýmlarýn öne geçmek için çalýþýyoruz. Kayýp kaçak oranýnýn önüne geçilmesiyle hizmet kalitesini de artýrmýþ olacaðýz" þeklinde konuþtu. » (AA)

Çocuklara uçurtma etkinliði

2

013-2014 Eðitim yýlýnýn tatile girmesiyle Öðrenciler Mardin Müzesinde bir araya gelip uçurtmalar yaptý. Yaz tatili boyunca müzede gerçekleþtirilecek etkinliklerden ilki olan uçurtma etkinliðine yaklaþýk 30 çocuk katýldý. Uçurtma malzemelerinin ücretsiz daðýtýldýðý etkinlik, Mardin'de tasarladýðý özgün tasarýmlarýyla bilinen Zahit Mungan ile birlikte gerçekleþtirildi. Uçurtmalarýný tamamlayan çocuklar birlikte çalýþmanýn ve fotoðraf

çekmenin keyfini yaþadýlar. Sýra çocuklarýn yaptýklarý renkli uçurtmalarý uçurma'daydý. Kampüs alanýnda gerçekleþen etkinlik büyük coþku yaþandý. Hayatlarýnda, ilk kez uçurtma uçurduklarýný ifade eden çocuklarýn da olduðu etkinlik, uçurtmalarýn toplanmasý, fotoðraf çekimi ve sonrasýnda müzeye dönüþ ile tamamlandý. » M. Sait Çakar

Tüketici sorunlarý karara baðlanmaya baþlandý

A

rtuklu Ýlçe Kaymakamlýðý bünyesinde oluþturulan Ýlçe Tüketici Hakem Heyeti kuruluna yapýlan baþvurularýn karara baðlanmasý için Tüketici Hakem Heyeti Kaymakam Soner Karataþoðlu baþkanlýðýnda toplandý. 6502 Sayýlý Kanun ile 4077 Sayýlý Kanun kapsamýnda Artuklu Ýlçe Tüketici Sorunlarý Hakem Heyetine yapýlan müracaatlarýn þikâyet edilen firmadan 15 gün içinde cevap gelmesiyle birlikte hýzlý bir þekilde karara baðlanmaya devam ediliyor. Artuklu Kaymakamý Soner Karataþoðlu; “Tüm müracaatlar, vatandaþlarýn maðduriyeti de dikkate alýnarak kýsa süre içerisinde sonuçlandýrýlacak.”dedi. » Vehap Erdoðan

Yaþlýlara Sultan Þeyhmus’ta piknik jesti

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, yaþlýlar için piknik ve gezi düzenledi. Belediye Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý bir grup yaþlýyý, "15 Haziran Yaþlýlara Þiddet, Ýhmal ve Suiistimal Farkýndalýk Günü" dolayýsýyla Mardin'de bulunan Sultan Þeyhmus alanýna geziye götürdü. Etkinliðe Diay-Der Baþkaný Zahit Çiftkuran, Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkaný Semra Kýratlý, Dengbej Evi'nden dengbejler ve 72 yaþlý katýldý. » (AA)


3

23 Haziran 2014 Pazartesi

Geleneksel halý dokumacýlýðý atölyelerde yaþatýlýyor Unutulmaya yüz tutmuþ binlerce yýllýk geleneksel halý dokumacýlýðý halý atölyesinde genç kýzlar Anadolu’nun temsili motiflerini iþlediði el dokumasý ipek halýlar büyük ilgi görüyor...

U

nutulmaya yüz tutmuþ binlerce yýllýk geleneksel halý dokumacýlýðý Midyat’taki atölyelerde yaþatýlýyor. Kentteki halý atölyesinde genç kýzlar Anadolu’nun temsili motiflerini iþlediði el dokumasý ipek halýlar, yurt içi ve yurt dýþýnda büyük ilgi görüyor. Ýlçede giderek yayýlan ve ciddi bir istihdam alaný oluþturan halý atölyeleri genç kýzlara kendi ayaklarý üzerinde durmalarýný saðlarken, eðitim faaliyetleriyle de kýzlarýn geleceðe daha güvenle bakmalarýna zemin hazýrlýyor. Midyat’a baðlý

Yolbaþý beldesinde, Halk Eðitim Merkezi tarafýndan kurulan ‘Ýpek Halý Dokuma’ tezgahlarý, meslek sahibi olmak isteyen genç kýzlarýn ailelerinin geçim kaynaðý oldu. Emek ve alýn teri harmanlanarak ilmek ilmek dokunan saf ipek halýlara, iç piyasada olduðu kadar yurt dýþýndan büyük talep var. Geleceðin ustalarýnýn yetiþmesinde de önemli bir rol oynayan Yolbaþý beldesinde Halk Eðitim Merkezi’ne baðlý çalýþan halý atölyesindeki kursiyerler özel kurulan aðaç tezgahta þimdi de Kayserili iþadamý için 10 metrekarelik bir ipek halý üretecek. Eðitimlerini

baþarýyla tamamlatan kursiyerlerin 8 ayda bitirmeyi planladýðý ipek halýya 5 milyon 41 bin ilmek atýlacak. ‘Kýzlarýmýz meslek sahibi oldu’ Usta öðretici Mune Arslan, yaptýðý açýklamada, kýzlarýn halý dokuyarak hem meslek sahibi olduðunu hem de aile bütçesine katký saðladýðýný söyledi. Kursun 2000 yýlýnda açýldýðýný belirten Arslan, “Ben de 14 yýldýr burada usta öðreticilik yapýyorum. 5 tezgahta 16 kýzýmýz halý dokuyor. Verdiðimiz eðitim sayesinde çok sayýda kýzýmýz meslek sahibi oldu. Usta öðretici olanlarda var, baþka köylerde atölye kuran kýzlarýmýzda var. Bunlarý görünce gururlanýyorum. Þimdi kendi ayaklarý üzerinde durabiliyorlar. Kurs aracýlýðýyla bugüne kadar yaklaþýk 100 kýzýmýza halý dokuma eðitimi verildi. Kýzlarýmýz ailelerine katkýda ulunduklarý için çok mutlu. Diðer köylerimizden de halý kursu açýlmasý için yoðun talep alýyoruz. Kurslarda verilen çeþitli eðitimler sayesinde genç kýzlarýn birbirleriyle

iletiþim kurmalarý ve etkileþmeleri sosyal yapýyý da güçlendiriyor. Ayný zamanda kýzlarýmýzýn yarým kalan eðitimlerini de tamamlamalarýna yardýmcý oluyoruz” diye konuþtu. ‘Hem kazanýn hem de sanata katký saðlayýn’ Eskiden her evde bir dokuma tezgahý olduðuna deðinen Arslan, ev hanýmlarýna da seslenerek “Evlerde televizyon karþýsýnda zaman öldürmek yerine, hem kazanýn hem de sanata ve üretime katký saðlayýn” çaðrýsýnda bulundu. ‘5 milyon 40 bin ilmek atýlacak’ Atölyelerinde bugüne dek dokunmamýþ en büyük halýyý ürettiklerini belirten Arslan, þu bilgileri verdi: “Sipariþ üzerine çalýþýyoruz ve genellikle desenli ipek halý dokuyoruz. Atölyemizde yýlda ortalama 10 halý üretiyoruz. Buda

yaklaþýk 50 metrekare oluyor. Kayserili bir iþadamý ürettiðimiz bu halýlarýn satýþýný yapýyor. Atölyemizde kurulan aðaç tezgahta daha önce hiç üretilmemiþ 10 metrekarelik bir ipek halý üreteceðiz. Bu büyüklükte ipekten ilk kez bir halý üreteceðiz. Bu halýyý yaklaþýk 8 ayda bitirmeyi planlýyoruz. Halý dokuma iþi el eme göz nurudur. Bu halýya yaklaþýk 5 milyon 40 bin ilmek atýlacak. Ýpek halýnýn iþçiliði ve malzemeleri çok pahalýdýr. Bu nedenle de fiyatlarý biraz yüksek oluyor.” Ýlmik ilmik hayallerini dokuyorlar Kursa katýlan kýzlar, bir meslek edinmenin yaný sýra dokuduklarý halýlar ile aile bütçelerine katký saðlamanýn mutluluðunu yaþýyor. Kendilerine tahsis edilen bir binadaki atölyelerinde, hayallerini halýlara, ilmik ilmik dokuyan Midyatlý kýzlar, yorulduklarý anlarda ise yöresel türkülerini mýrýldanarak, yorgunluklarýný unutmaya çalýþýyor. Halý dokuma atölyesinde yetiþen genç ustalarýn en baþarýlý isimlerinden biri olan Zeynep Toprak, ipek iplikle ince ve titiz bir þekilde halý dokumanýn kendisi için çok heyecanlandýrýcý olduðunu belirterek, dokuduklarý halýlarýn görmedikleri ve adýný duymadýklarý ülkelere ve þehirlere gittiðini, bunun da kendilerine ayrý bir mutluluk verdiðini dile getirdi. Halý dokuyan Harda Ýþcan da, çalýþýp aile bütçesine destek olmanýn mutluluðunu yaþadýðýný söyledi. Ýþçan, çalýþarak emeklerinin karþýlýðýný aldýklarýný belirterek, “Ýlk baþta bakýlýnca halý dokumak zor görünüyor ama zorluklar aþýldýkça kolaylaþýr. Bayaðý öðrendikten sonra halý dokumak kolaylaþýyor ve yapýmý da çok zevkli” ifadesini kullandý. » Ali Edis


mardin

iletiþim

23 Haziran 2014 Pazartesi

4

Ahmet Türk: Ortadoðu’da yaþayan son geliþmeler Kürtler için büyük bir fýrsat Federal Kürdistan Bölgesi’nden gelen bir heyet, Mardin Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Ahmet Türk’ü baþkanlýk makamýnda ziyaret etti...

F

ederal Kürdistan Bölgesi’nden gelen bir heyet, Mardin Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Ahmet Türk’ü baþkanlýk makamýnda ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda konuþan Türk, Ortadoðu’da yaþayan son geliþmelerin Kürtler için büyük bir fýrsata dönüþtüðünü belirterek, bu dönemde Kürtlerin yolunun açýk olacaðýný söyledi. Heyet adýna konuþan Federal Kürdistan Bölgesi Yönetimi Kültür Bakaný Kawa Mahmud ise, Kürt ulusal kongresi için hazýrlýklarýn yapýlmasý gerektiðini söyledi. Mardin’e gelen Federal Kürdistan Bölgesi Yönetimi Eðitim Bakaný Ýsmet Halid, Federal Kürdistan Bölgesi Yönetimi Kültür Bakaný Kawa Mahmud, Zaxo Üniversitesi

Rektörü Dr. Lezgin Cemil, Neçirvan Barzani’nin Müsteþarý Zirek Kemal, Sanatçý Gülistan Perwer ile Artuklu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve Yaþayan Diller Ensitüsü Müdürü Kadri Yýldýrým’ýn içinde yer aldýðý heyet, Mardin Büyükþehir Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Mardin Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Ahmet Türk, heyeti baþkanlýk makamýnda kabul etti. Türk, kendilerini ziyarete gelen heyete teþekkür ederek konuþmasýna baþladý. Türk, son dönemde Ortadoðu’da yaþanan geliþmelerin Kürtler için büyük bir fýrsata dönüþtüðünü ifade ederek, “Ancak büyük bir tehlike de Kürtlerin önünde bekliyor. Biz de umuyoruz ki bütün Kürt siyasi partileri ve Kürdistan’ýn her 4

E

M

illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), merkezi yerleþtirme iþleminin tamamlanmasýndan sonra hazýrlýk veya 9. sýnýfta yerleþtirme dönemi için açýk kontenjan bulunmasý halinde parçasýnda önemli bir ulaþmadýðýný da ifade etti. eylül ayýnýn sonuna kadar taban puana diyalogu saðlar. Bütün Türk, “Temennimiz odur ki, bakýlmaksýzýn puan üstünlüðüne göre Kürtlerin özgürlüðü için çok kýsa bir süre içerisinde yapýlan nakil ve geçiþlerin onay yeni bir dönem olmasýný Kürt ulusal kongresi için iþlemlerini yürütecek. diliyoruz. Biliyoruz ki bütün yeni bir çalýþma baþlatýlýr. MEB Ortaöðretim Kurumlarý Kürtler, Ortadoðu’da büyük Birlikte bir çalýþma Yönetmeliði'nde Deðiþiklik Yapýlmasýna bir dinamik güçtür. Kürtler, yürütülerek bu kongrede Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de önemli bir aktördür yapýlmýþ olur. Bu dönem yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Ortadoðu’da. Eksiklerimiz hakikaten de Kürtler için Hazýrlýk sýnýfý ve 9. sýnýflara her de var bunun farkýndayýz. zahmetli bir dönemdir. yýl alýnacak öðrenci ve oluþturulacak þube Kürdistan’ýn her dört Bütün bunlara raðmen sayýsý, okulun fiziki imkan ve donanýmý dikkate alýnarak komisyon tarafýndan parçasýnda diyaloglarýn Kürtlerin yolu da açýktýr” tutanakla tespit edilecek. Fen liseleri, daha da güçlendirilmesi diye konuþtu. Heyet adýna sosyal bilimler liseleri, spor liseleri ile gerekiyor” dedi. Türk, Kürt konuþan Federal Kürdistan güzel sanatlar liselerinde bir þubeye ulusal kongresine de Bölgesi Yönetimi Kültür alýnacak öðrenci sayýsý 30; Anadolu deðinerek, kongre için bir Bakaný Kawa Mahmud ise, liselerinde, Anadolu imam hatip dönem çalýþma Ahmet Türk’ü ziyaret etmek liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu yürütüldüðünü hatýrlattý. için burada bulunduklarýný liselerinde, çok programlý Anadolu Türk, bu çalýþmanýn baþarýya kaydederek, yerel liselerinde ve mesleki ve teknik eðitim seçimlerdeki baþarýsýndan merkezlerinde ise bir þubeye alýnacak dolayý Türk’ü kutladý. öðrenci sayýsý 34 olacak. Mahmud, Abdullah Ortaöðretime yerleþtirmeye esas Öcalan’ýn bir an önce puanla öðrenci alan fen, sosyal bilimler, özgürlüðüne kavuþmasý Anadolu ve Anadolu imam-hatip liselerine gerektiðini sözlerine nakil ve geçiþler; okullarýn her birinin ekleyerek, bunun kendi arasýnda ve fen liseleri ile sosyal gerçekleþmesi durumunda bilimler liselerinden Anadolu liselerine barýþ ve demokrasi için her sýnýf seviyesinde gerçekleþtirilecek. önemli bir adým olacaðýný Askeri lise ve polis kolejlerinden belirtti. Mahmud, Kürt Anadolu liselerine her sýnýf seviyesinde nakil ve geçiþ yapýlabilinecek. ulusal kongresine de Nakil ve geçiþ baþvurusu, temmuz, deðinerek, daha önce aðustos, eylül ve þubat aylarýnda haftada planlanan kongrenin bir, diðer aylarda ise ayda bir kez olmak eksikliklerinin olduðunu üzere veli tarafýndan öðrencinin öðrenim ifade ederek, kongrenin gördüðü okul müdürlüðüne yapýlacak. amacýna ulaþmasý için büyük Her yýl Bakanlýkça yayýmlanan tercih ve bir hazýrlýk yapýlmasý yerleþtirme kýlavuzuna göre yapýlan gerektiðine iþaret etti. merkezi yerleþtirme iþleminin Kürdistan’ýn her parçasýnýn tamamlanmasýndan sonra hazýrlýk veya 9. özgür olmasý gerektiðine de sýnýfta yerleþtirme dönemi için açýk vurgu yapan Mahmud, kontenjan bulunmasý halinde eylül ayýnýn Kürtlerin artýk kendilerini sonuna kadar taban puana bakýlmaksýzýn idare edecek konumda puan üstünlüðüne göre yapýlan nakil ve olduðuna dikkat çekti. geçiþlerin onay iþlemleri Bakanlýkça » M. Sait Çakar yürütülecek. Okullarýn hazýrlýk veya 9. sýnýflarýna ait nakle esas taban puanlarý ekim ayý baþýnda ilan edilecek. Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve özel týp merkezlerinde TC teknik Anadolu kimlik numaralarýyla sahte liselerinde, çok programlý iþlem yapýldýðý bilgisine Anadolu liseleri ile ulaþtý. mesleki ve teknik eðitim Ekiplerce 5 ay merkezlerinde öðrenci boyunca yapýlan teknik ve sayýsýnýn fazla, derslik fiziki takip ardýndan 17 sayýsýnýn yetersiz olduðu Haziran'da Þanlýurfa, Ýzmir, durumlarda, öðrenci Ýstanbul, Ankara, Diyarbakýr kontenjaný veya bir ve Mardin'deki özel saðlýk þubedeki öðrenci sayýsý kuruluþlarýna yönelik eþ en fazla 4 yýl için zamanlý operasyonda 45 kiþi Bakanlýkça artýrýlabigözaltýna alýnmýþtý. lecek. Sýnýf tekrarýna Emniyetteki kalan öðrenciler bu iþlemlerinin ardýndan zanlýlardan 35'i tutuklandý, yargýlanmak üzere serbest sayýya dahil adliyeye sevk edilen diðer kiþiler ise tutuksuz býrakýldý. » (AA) edilmeyecek. » (AA)

Özel Týp Merkezlerindeki operasyonda 35 kiþi tutuklandý

mniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edilen zanlýlardan 35'i tutuklandý. Þanlýurfa merkezli 6 ilde özel týp merkezlerine yönelik operasyonda, iþlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlýlardan 35'i tutuklandý. Alýnan bilgiye göre; Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk Ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, bazý

Taban puana bakýlmaksýzýn nakil yapýlacak


5

23 Haziran 2014 Pazartesi

Görümlü davasýnda itiraf var, tutuklanan yok!

Hrant Kasparyan

90'larýn karanlýðý aydýnlatýlmýyor...

Þ

ýrnak'ýn Silopi ilçesine baðlý Görümlü beldesinde 14 Haziran 1993'te ikisi Keldani baba-oðul ve biri köy imamý olmak üzere altý köylüyü gözaltýna aldýktan sonra öldürdükleri iddiasýyla yargýlanan dönemin 23. Jandarma Sýnýr Tugay Komutaný emekli Tuðgeneral Mete Sayar'ýn da aralarýnda bulunduðu altý askerin davasýna devam edildi. Ceza Kanunu'nun 765. maddesi uyarýnca, “birden çok kimseyi öldürmek” suçundan aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis istemiyle yargýlanmasýna devam edilen sanýk askerlerin tutuklanma talebi Mahkeme Heyeti tarafýndan reddedilirken, bir sonraki duruþma 26 Eylül 2014 tarihine ertelendi. “Güvenlik” gerekçesiyle Þýrnak'tan Ankara'ya nakledilen davanýn Ankara 9. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruþmasýna, sanýklar, maktullerin yakýnlarý ve taraflarýn avukatlarý katýldý. Duruþmada, öldürüldüðü kaydedilen 6 kiþiden Ýbrahim Akýl'ýn eþi Fatma Akýl, Kürtçe tercüman aracýlýðýyla beyanda bulundu. SANIK AVUKATINDAN ALAY EDER GÝBÝ SORU Olay tarihinde köye gelen askerlerin herkesi topladýðýný, evleri ateþe verdiðini ve 6 erkeði götürdüklerini anlatan Akýl, bu kiþilerin o günden sonra görülmediðini ifade etti ve sanýklardan þikâyetçi olduðunu bildirdi. Emekli Tuðgeneral Mete Sayar'ýn avukatý Serap Baþkan'ýn, “Bayramlarda mezarýna gidiyor mu? Bu soru aynen sorulsun” sorusu üzerine ise Fatma Akýl, “Bize mezarý göstersinler, ziyarete gideriz” dedi. Ýbrahim Akýl'ýn ölüm

tarihinin resmi kayýtlarda 4 Eylül 1992, suçlamaya konu tarihin ise Mayýs 1993 olduðunun hatýrlatýlmasý üzerine Fatma Akýl, eþinin kardeþinin, sonraki yýllarda mal paylaþýmýyla ilgili iþlerini halletmek için beyanda bulunduðunu, bu sýrada yanlýþ tarih bildirdiðini kendilerinin de bunu yeni öðrendiðini ifade etti. Maðdurlarýn avukatý Diyarbakýr Barosu Baþkaný Tahir Elçi ise, ölüm tutanaðýnýn daha sonra, 1996 yýlýnda yapýldýðýný ifade etti. Müþteki Nazliye Þimþek de eþi Hikmet Þimþek ile kayýnpederi Hamdi Þimþek'in askerler tarafýndan götürüldüðünü ifade etti. Askerler tarafýndan evinin ateþe verildiðini belirten Þimþek, “Çocuklarýmý yakmasýnlar, evimi yaksýnlar dedim ve çocuklarý aldým” dedi. Þimþek, sonraki yýllarda dört çocuðuyla birlikte Brüksel'e yerleþtiðini belirtti. TANIK ASKER ÝTÝRAF ETTÝ Duruþmada tanýk olarak dinlenen Remzi Büdüþ ise olay tarihinde Görümlü Taburu'nda askerlik yaptýðýný dile getirerek þunlarý söyledi: “O sýralarda Kayseri ve Çorlu taburlarý görev yapýyordu. Gece çatýþma çýkmýþ, sabaha doðru bizim askerlerden altýsý tepede þehit olmuþtu. Yaklaþýk 8 kiþi, onlarý indirmeye gittik. Sedyeyle tepeden indiriyor, kalan cenazeleri almak için geri gidiyorduk. Saat 08.0009.00 gibi tabura döndük.” Tabura geldiðinde, “köyden getirilen 6-7 kiþinin cenazesini gördüðünü” aktaran Büdüþ, “Öldürülürlerken görmedim, görmek de istemiyordum. Sivil kamyon geldi, (cesetleri) ona koydular. Nereye götürdüklerini bilmiyorum. Silopi tarafýna doðru götürdüler” dedi. Bedüþ, daha sonra

etrafýndaki kiþilerin bu olaydan bahsedip etmediklerine iliþkin soruyu yanýtlarken, “Bir, bir buçuk ay sonra, Kesiktepe'nin arka tarafýnda üç kiþinin daha alýnýp öldürüldüðü söylendi” ifadesini kullandý. Sanýklardan Murat Ali Yýldýz'ýn avukatý, dosyaya gelen belgelere göre müvekkilinin olay tarihinde Þýrnak'ta görevli olmadýðýnýn anlaþýldýðýný ifade etti. Sanýklardan Serdar Tekin'in avukatý Doðukan Yaðmur Bahþi ise “müvekkilinin, iddia edilen olay sýrasýnda hastanede olduðunu” savundu. SANIKLAR SERBEST Fatima Akýl ve Nazlýye Þimþek'in müdahilliklerine karar veren Mahkeme Heyeti, tanýk Necdet Okucu ile Yusuf Özdemir'in beyanýnýn, bulunduðu yerden sesli ve görüntülü sistemle alýnmasýný kararlaþtýrdý. Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý'nýn müdahillik talebini kabul etmeyen Heyet, sanýklarýn tutuklanmasý talebini reddetti. Mahkeme Heyeti, Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, Ýnsan Haklarý Ortak Platformu ve insan haklarý savunucularý ve gözlemcilerinin de takip ettiði davanýn bir sonraki duruþmasýný 26 Eylül 2014 tarihine erteledi. ÝHOP, TANIÐIN ÝTÝRAFINA DÝKKAT ÇEKTÝ Davayý baþýndan itibaren izlemeye baþladýklarýný belirten Ýnsan Haklarý Ortak Platformu (ÝHOP) Genel Koordinatörü Feray Salman, duruþmalarýn takipçisi olacaklarýný bildirdi. Salman, geçmiþte iþlenen aðýr insan haklarý suçlarýna iliþkin gerçeklerin ortaya çýkarýlmasýnýn adaletin tesisi için önemli olduðunu ifade etti. Eþlerinin askerler tarafýndan alýnmasýna tanýklýk eden Fatma ve Nazliye'nin tanýklýklarýnýn ve duruþmada verdikleri beyanlarýnýn son derece ciddi olduðunu, daha sonra Görümlü Taburu'nda

Valilikte 'Elektrik' gündemli toplantý

M

ardin Valiliði Dara Toplantý Salonunda Vali Yardýmcýsý Ali Ýkram Tuna Baþkanlýðýnda elektrik gündemli geniþ katýlýmlý bir toplantý düzenlendi. Toplantýya Dicle EDAÞ Genel Müdürü Mustafa Yýlmaz, TEÝAÞ Batman Bölge Müdürü Süleyman Ýlhan, Mardin TEÝAÞ Baþ Mühendisi Hakan Altýnsu, DEDAÞ Mardin Ýl Müdürü Tekin Türk, Mardin Ziraat Odasý Baþkaný Malik Özkan, Kýzýltepe Ziraat Odasý Baþkaný Bedirhan Dinler, Mardin Ziraat Mühendisleri

Odasý Baþkaný M. Ali Dündar, kamu kurum ve kuruluþ amirleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile bazý muhtarlar ve çiftçiler katýldý. Tüm katýlýmcýlarýn görüþ ve çözüm önerilerinin alýndýðý toplantýda Vali Yardýmcýsý Ali Ýkram Tuna, tarým sektörü ve ilin ekonomisinin istihdama olan katkýsýný göz ardý etmeden, tarýmý ve tarýmsal sektörü maðdur etmeden bir çözüm bulunmasýnýn önemli olduðunu söyledi. Dicle EDAÞ Genel Müdürü Mustafa Yýlmaz, tüketilen elektrik enerjisinin

bu þekilde satýlmasýnýn alýþýlmýþ bir þey olmadýðýný, ancak zaruretlerin þirketi böyle bir kampanya düzenlemeye, böyle bir satýþa yönlendirdiðini söyledi. Bölgede yüzde 85 kayýp ve kaçak oranýnýn yaþandýðýný dile getiren Mustafa Yýlmaz, “Bu senenin ilk beþ ayýnda da ayný rakamlar söz konusu. Yani bir iyileþme görülmüyor. Sonuçta mal alýp satýyorsunuz. Ancak bunun yüzde 15'ni tahsil edebiliyorsunuz. Sonuç olarak böyle bir yapý içerisinde sizlere çok kaliteli bir hizmet sunamýyoruz” dedi. » Ýsmail Erkar

askerliðini yapmýþ olan Remzi Büdüþ'ün tabur içinde öldürülen köylülerin cansýz bedenlerinin sivil bir araca konup tabur dýþýna çýkarýldýðýný gördüðüne iliþkin tanýklýðýnýn bu dava için son derece belirleyici olduðunu ifade etti. ÝHOP Genel Koordinatörü, ayrýca, duruþmada Fatma Akýl için getirilen resmi tercümanýn yeterli derecede tercüme yapamamýþ olmasýnýn, Fatma Akýl'ýn duruþma boyunca kendine sorulan sorular ve verdiði tanýklýk dýþýnda hiçbir biçimde duruþmanýn gidiþatýna iliþkin tercüme hizmeti alamamýþ olmasýnýn da dikkat çekici olduðunu belirtti. “CENAZELER KARAKOLA GÖMÜLDÜ” Þýrnak Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca hazýrlanan iddianamede, 13 Haziran 1993'te Görümlü köyü yakýnlarýnda bulunan “güvenlik güçlerine terör örgütü mensuplarýnca bulunulan saldýrý sonucunda 6 askerin þehit olduðu, 13'ünün yaralandýðý” belirtilmiþti. Olaydan bir gün sonra emekli Tuðgeneral Mete Sayar'ýn talimatý üzerine askerlerin, Görümlü köyü ile baðlý yerleþim yerlerinden 12 kiþiyi alarak, Görümlü Jandarma Karakolu'nda geçici olarak konuþlanan Tekirdað Ulaþ'tan gelen 3. Zýrhlý Tugay 2. Tabur Komutanlýðý'na götürdükleri aktarýlan iddianamede, bu kiþilerden altýsýnýn serbest býrakýldýðý, diðerlerinden ise bir daha haber alýnamadýðý kaydedilmiþti. Ýddianamede cenazelerin Görümlü Karakolu'na gömüldüðü bilgisi de yer alýyor. Ýddianamenin kabul edilmesinin ardýndan, emekli Tuðgeneral Mete Sayar, 3. Bölük Tim Komutaný Üsteðmen Ýbrahim Kýraç, Yüzbaþý Murat Ali Yýldýz, 1. Mekanize Piyade Tabur Komutaný Hasan Vural, Teðmen Serdar Tekin, 2. Komando Tabur Komutanlýðý'ndan Tansel

Erok hakkýnda “birden fazla kiþiyi öldürmek” suçundan dava açýldý. AÝHM TÜRKÝYE'YÝ MAHKÛM ETMÝÞTÝ Dosyanýn kapatýlmasýnýn ardýndan, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) altý yurttaþýn katledilmesine iliþkin “ yaþam hakkýný ihlal”den Türkiye'yi iki kez mahkûm etmiþti. AÝHM, “Cülaz ve Diðerleri Davasý” baþlýðýyla ele aldýðý davada, “tartýþma konusu olaylara karýþan güvenlik güçleri mensuplarýnýn ifadelerinin alýnmasýnda yaþanan geç kalýnmýþlýðýn, sadece yargý yetkilileri ile sözü edilen güçler arasýnda gizli bir anlaþma varmýþ görünümü yaratmadýðýný, ayný zamanda ölen kiþinin yakýnlarýnýn -ve kamuoyunun-, adý geçen güçlerin mensuplarýnýn, davranýþlarý nedeniyle yargý mercileri karþýsýnda hiçbir sorumluluk taþýmayacak derecede boþluktaymýþ gibi hareket ettiklerini sanmasýna yol açabileceði” deðerlendirmesini yapmýþtý. Dava avukatý Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, AÝHM'e yaptýðý baþvuru sonucunda Türkiye'yi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin “ yaþam hakký” maddesini içeren 2'nci maddesini iki kez ihlal ettiðini ve soruþturmanýn etkili yürütülmediðini belirtmiþti. AÝHM kararýnda, Türkiye'yi kaybedilen her kiþi için de 65 bin Euro ödemeye mahkûm etmiþti. Dava avukatý Elçi, AÝHM'in kararýna iliþkin, Sayar ve beþ sanýk asker hakkýnda açýlan davanýn ilk duruþmasý dahi görülmeden Ankara'ya alýndýðýný ifade ederek, “Þýrnak'ta görülmesi gereken dava Ankara'ya nakledildi. Bu kararla maðdurlar bir kez daha maðdur edildi. Bu kararla Türkiye'de etkili soruþturma yürütülmediði bir kez daha görüldü. AÝHM'in bu kararýndan sonra yargý, sanýklarý bir an önce cezalandýrmalý” demiþti. hrantkasparyan@gmail.com


23 Haziran 2014 Pazartesi

6

SSPE hastasý çocuklarýn aileleri Ankara’da eylem yapacak Mardin, Ýstanbul, Diyarbakýr, Þanlýurfa, Þýrnak, Cizre ve Van dernekleri adýna yazýlý açýklama yapan SSPE Derneði Genel Sekreteri Harun Bedir, Türkiye’de ölümü bekleyen binlerce SSPE hastasý çocuðun bulunduðunu belirtti..

M

inik hayatlarý tehdit eden ve ateþli kýzamýktan sonra ortaya çýkan SSPE hastasý çocuklarýn aileleri, Ankara’da eylem yapacak. Tedavisi olmayan hastalýða yakalanan çocuklarýna sahip çýkýlmadýðýndan yakýnan aileler, ‘baþka çocuklar ölmesin, anneler aðlamasýn’ sloganýyla seslerini duyurmaya çalýþacak. Türkiye’nin dört bir yanýndan gelecek SSPE hastalarýnýn aileleri, 24 Haziran Salý günü Ankara Abdi Ýpekçi Parký’nda toplanacak. Ýstanbul, Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Þýrnak, Cizre ve Van dernekleri adýna yazýlý açýklama yapan SSPE Derneði Genel Sekreteri Harun Bedir, Türkiye’de ölümü bekleyen binlerce SSPE hastasý çocuðun bulunduðunu belirtti. Çaresi olmayan hastalýðýn önlenebilir bir hastalýk olduðunun altýný çizen Bedir, “Dünyada hiçbir ilaç firmasý, bu hastalýðý araþtýrma zahmetinde bulunmamaktadýr. Çok nadir görülen hastalýk olmasýna raðmen Türkiye’de bu sayý ortalamalarýn üzerindedir. Ülke genelinde bu sayý binleri bulmaktadýr.

Amacýmýz; baþka çocuklarýn bu hastalýða yakalanmamasý ve þu an bizden yardým bekleyen çocuklarýmýzýn tedavisi için bir adým atýlmasýdýr.” dedi. ‘TÜBÝTAK, araþtýrma projelerini reddetti’ Hastalýðýn tedavisinin çýkabileceði ümidiyle Saðlýk Bakanlýðý ve milletvekilleri bazýnda hastalýðýn araþtýrýlmasý adýna sözler alýndýðýný aktaran Bedir, “Bu doðrultuda deðerli bilim adamlarýmýz tarafýndan hazýrlanan projelerin destek görmesi adýna konu TÜBÝTAK’a verilmiþtir. Yakýn zamanda TÜBÝTAK, SSPE hastalýðýnýn tedaviye yönelik araþtýrmasý olan projeleri reddetmiþtir. Böylece, hastalýðýn araþtýrýlmasýný istemediklerini

görmekteyiz. Eylemde, tüm SSPE dernekleri ve hasta aileleri olarak TÜBÝTAK’ýn kararý ile bizlere söz veren Saðlýk Bakanlýðý ve milletvekillerini protesto edeceðiz. Unutulmamalýdýr ki; TÜBÝTAK’ýn hiçbir gerekçeli kararý SSPE hastasý çocuklarýmýzýn ölümünden daha önemli deðildir. Hiç kimse çocuklarýmýzýn yaþama haklarýný ellerinden alamaz.” ifadelerini kullandý. SSPE nedir? Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE), kýzamýk virüsü enfeksiyonunun (beyin iltihabý) sebep olduðu bir merkezi sinir sistemi hastalýðýdýr. Kýzamýk virüsünün sebep olduðu az rastlanan, týbben çaresi olmayan ölümcül bir

nörolojik hastalýktýr. SSPE hastalýðý, kýzamýk aþýsý olmayan çocuklarda daha fazla görülmektedir. Hastalarda sýrasýyla spastiklik, koma ve 6 ila 12 ay içinde ölümle sonuçlanan ilerleyici beyin kaybý görülür. Modern týpta henüz kesin bir tedavisi yok. Ancak hastalýðýn seyri yavaþlatýlabilmektedir. Hastalýðýn baþlangýç bulgularý ise þöyle: “Hafýza kaybý, iritabilite (uyarýlara yanýt vermede görülen bozukluklar), nöbetler, istemsiz kas hareketleri ve/veya davranýþ deðiþiklikleri.” SSPE hastalýðýnýn ilerlemesi ise 4 aþamada meydana geliyor. Bu dönemler þöyle: 1. Dönem: Unutkanlýk, sinirlilik, hafýza kaybý, ders baþarýsýnýn düþmesi 2. Dönem: Sýçramalar baþlýyor, tek baþýna yemek yiyemiyor, konuþmasý yavaþlýyor, yürümede güçlük çekiyor. 3. Dönem: Hasta yataða baðýmlý hale geliyor, burundan veya sondayla sývý yiyeceklerle besleniyor. 4. Dönem: Komaya giriyor, yýllarca sürebilecek koma ölümle sonuçlanýyor. » CÝHAN

PKK'nýn kaçýrdýðý uzman çavuþ Ýlhan Çalýþkan serbest

P

KK'nýn Diyarbakýr'ýn Hani ilçesinde 27 Mayýs'ta aracýný yaktýktan sonra kaçýrdýðý uzman çavuþ Ýlhan Çalýþkan'ý serbest býraktý. Aralarýnda BDP Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt'ün de olduðu heyet, PKK'dan teslim aldýklarý uzman çavuþ Çalýþkan'ý Lice Kaymakamlýðý'na teslim etti.

Mardin'de görevli Uzman Çavuþ Ýlhan Çalýþkan, rahatsýzlýðý nedeniyle Erzurum'da hastanede tedavi gören eþinin yanýna giderken otomobili 27 Mayýs günü saat 19.30 sýralarýnda, Diyarbakýr'ýn Hani ilçesi Karaçayýr bölgesinde bir grup PKK'lý tarafýndan durdurulmuþtu. PKK'lýlar otomobilini

yaktýklarý Uzman Çavuþ Çalýþkan'ý yanlarýna alarak bölgeden ayrýlmýþtý. Uzman çavuþun kaçýrýlmasýndan sonra bölgede hemen hemen bütün yollarý ulaþýma kapatan PKK, çözüm süreci kapsamýnda somut adým atýlmasý halinde Çalýþkan'ý serbest býrakacaklarýný dile getirmiþti. KCK ise geçtiðimiz günlerde bir açýklama yaparak yol kesme ve asker alýkoyma gibi eylemler yerine demokratik baþkaldýrý eylemleri yapýlmasý çaðrýsýnda bulunmuþtu. Örgütün bu açýklamasý üzerine PKK, 24 gün boyunca kapalý tutttuðu Diyarbakýr-Bingöl karayolunu trafiðe açtý.

Uzman çavuþun býrakýlmasý için de BDP, ÝHD, Baro ve KESK temsilcilerinden oluþan heyet kuruldu. Bu sabah Lice ve Kulp bölgesine gitti. BDP Diyarbakýr Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, Diyarbakýr Barosu Baþkan Yardýmcýsý Nahit Eren, KESK Dönem Sözcüsü Ramazan Kaval'dan oluþan heyet, PKK'lýlarla görüþerek uzman çavuþ Çalýþkan'ý aldý. Heyet Çalýþkan'ý Lice Kaymakamlýðý'na teslim etti. Daha önce ayný bölgede kaçýrýlan 2 uzman çavuþ HDP tarafýndan PKK'dan alýnmýþ Lice Kaymakamlýðý'na teslim » CÝHAN edilmiþti.

Torba yasada ''tüp bebek'' düzenlemesi

S

osyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Yadigar Gökalp Ýlhan, Torba Yasa ile kurum tarafýndan tüp bebek tedavisinde karþýlanan deneme sayýsýnýn 2'den 3'e çýkarýlacaðýný belirterek, "Mevcut durumtüp bebek tedavisinde yaþ sýnýrý, 2 çocuða kadar 39 yaþtýr, 3 çocukta ise yaþýn 43'e kadar çýkarýlma çalýþmasý baþlatýldý'' dedi. Kamuoyunda ''torba yasa" olarak bilinen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, taþeron ve madenlerde çalýþan iþçilere yönelik düzenlemeleri de içeren Ýþ Kanunu ile bazý kanun ve KHK'larda deðiþiklik yapan tasarýda tüp bebek ve doðum borçlanmasý gibi çalýþma hayatýndaki kadýnlara yönelik önemli düzenlemeler yer alýyor. Konuyla ilgili AA muhabirine deðerlendirmelerde bulunan SGK Baþkaný Ýlhan, görüþülen torba tasarýda tüp bebekle ilgili önemli bir düzenleme olduðunu söyledi. Tüp bebek tedavisinde SGK'nýn 2 denemeye kadar (2 deneme dahil) ilaç ve tedavi bedellerini ödediðini hatýrlatan Ýlhan, yeni düzenleme ile tedavide 3 denemeye kadar söz konusu masraflarýn kurum tarafýndan ödeneceðini bildirdi. ''Yaþ sýnýrý 3 çocukta 43 olabilir" Ýlhan, tüp bebekle ilgili yaþ düzenlemesine iliþkin birtakým önerilerinin de bulunduðunu vurgulayarak, "Örneðin, mevcut durum tüp bebek tedavisinde, yaþ sýnýrý 2 çocuða kadar 39 yaþtýr. Bu yaþ sýnýrýnýn yükseltilmesine yönelik çeþitli öneriler de var. Kadýnlarda, 'bunu biraz yükseltebilir miyiz, 41 ya da 43 olabilir mi' gibi öneriler bulunuyor. Saðlýk Bakanlýðýndan yetkili ve ilgili arkadaþlarla görüþülerek þekillendirilebilirse belki öyle bir deðiþiklik de gelebilir'' ifadesini kullandý. Ýlhan, "tüp bebek tedavisinde 3 çocukta ise yaþýn 43'e kadar yükseltilme çalýþmasý baþlatýldý" dedi. "Bað-Kur'lu kadýnlarý dahil ediyoruz" Tasarýda, doðum borçlanmasýna iliþkin bir düzenlemenin de bulunduðunu aktaran Ýlhan, bu uygulamanýn kadýnlar için çok önemli olduðunu dile getirdi. Ýlhan, þöyle devam etti: "Þu ana kadar 2 çocuðu olan kadýnlara biz borçlanma hakký tanýyorduk. Bu konuda bir yasal düzenleme var. Doðum borçlanmasýndaki çocuk sayýsýný 3'e çýkartýyoruz. Bunun yaný sýra Bað-Kur'lu kadýnlarýmýz bundan istifade edemiyordu. Onlarý dahil ediyoruz. Ayný zamanda memuriyette çalýþan, memuriyetten ayrýlmýþ ve tekrar geri dönmemiþ kadýnlarýn da bu 3 çocuða kadar borçlanma hakkýndan yararlanmalarýný saðlayacak bir düzenleme var." SGK ile ilgili Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) prim borcu olanlara iliþkin bir düzenleme olduðunu da dikkati çeken Ýlhan, "Henüz o da Plan Bütçe Komisyonunda görüþüleceði için birtakým deðiþiklikler, yeni öneriler olabiliyor. Ama mevcut sunulan haliyle 2012'den bu yana GSS prim borcu olanlarýn gelir testine girmeyenlerle iliþkin borçlarýn yapýlandýrýlmasý, yani faiz, gecikme zammýnýn silinmesi ve ana paranýn taksitlendirilmesi þeklinde de bir düzenleme var" diye konuþtu. » (AA)


7

23 Haziran 2014 Pazartesi

Ehliyetlere AB standartý

çiþleri Bakanlýðý ‘Karayollarý Trafik Yönetmeliði’ önemli deðiþiklikler yapacak bir tasarý üzerinde çalýþmalarýný yürütüyor. Çalýþmalarý son aþamaya gelen yönetmelik tasarýsýna göre, eskiden 10 olan sürücü belge sýnýf sayýsý düzenleme ile 18’e çýkarýlacak.

Ý

Motosiklet ehliyeti alma yaþý 20 oldu Düzenleme ile birlikte sürücü belgeleri alma yaþlarýndan da önemli deðiþikliðe gidilecek. Ýki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanabilmek için sürücü belgesi alma yaþý 17’den 16’ya düþürüldü. Sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatý geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilecek A sýnýfý ehliyetleri alma yaþý ise 17’den 20’ye yükseltildi. Kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilen ‘C’ sýnýfý ehliyet alma yaþý ise 22’den 21’ye düþürüldü. Sürücü koltuðu dýþýnda, sekizden fazla koltuðu olan minibüs ve otobüsler için verilen ‘D’ sýnýfý ehliyet alma yaþý ise 22’den 24’e çýkarýlýyor. Yeni belgelerle kullanýlacak araçlar -M, motorlu bisikletleri (moped) -A1, gücü 11 kilovatý geçmeyen sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler -A2, gücü 35 kilovatý geçmeyen sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler -A, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatý geçen üç tekerlekli motosikletler -B1, dört tekerlekli motosikletler -B, otomobil ve kamyonet -BE, römork veya yarý römork içeren birleþik araçlar -C1, azami yüklü aðýrlýðý 3.500 kilogramýn üzerinde olan ve 7.500 kilogramý geçmeyen kamyon ve çekiciler. -C1E, Aðýrlýðý 12.000 kilogramý geçmeyen birleþik araçlar -C ; kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilir. -CE ; Azami yüklü aðýrlýðý 750 kilogramý geçen römork veya yarý römorktan oluþan birleþik araçlar -D1 ; sürücü koltuðu dýþýnda, sekizden fazla on yediden az koltuðu olan minibüsler -D1E, D1 sýnýfý sürücü belgesiyle kullanýlan araçlara takýlan ve azami yüklü aðýrlýðý 750 kilogramý geçen römorktan oluþan birleþik araçlarý kullanacaklara verilir. -D, sürücü koltuðu dýþýnda, sekizden fazla koltuðu olan minibüs ve otobüsler -DE, D sýnýfý sürücü belgesiyle kullanýlan araçlara takýlan ve azami yüklü aðýrlýðý 750 kilogramý geçen römorktan oluþan birleþik araçlar -F, lastik tekerlekli traktörler -G, iþ makinesi türündeki motorlu araçlar -K sýnýfý sürücü aday belgesi; Yönetmelikte belirtilen þartlar ve esaslara göre araç sürmeyi öðrnen sürücü adaylarý » CÝHAN

Hülya Soyþekerci

Kurmacayla Gerçeklik Arasýnda

M

odern Ýran edebiyatýnýn düzyazýdaki en önemli temsilcilerinden Sadýk Hidayet, öykü ve romanlarýyla Doðu'nun Kafka'sý olarak nitelendirilen bir yazar. Eserlerinde düþle gerçeði bir arada iþleyen, zaman ve mekâný kaydýran, anlatý kiþilerini birbirine dönüþtürerek sýra dýþý, özgün, deneysel metinlere imza atan Sadýk Hidayet, 1936 tarihli baþyapýtý Kör Baykuþ'la dünya çapýnda tanýnýyor. 1903'te Tahran'da soylu bir ailenin oðlu olarak doðan Sadýk Hidayet, iyi bir öðrenim gördü. Fransýzcayý küçük yaþlarda öðrenmesi ona Batý kültürü ve edebiyatýnýn kapýlarýný erkenden açtý. Sadýk Hidayet; Maupassant, Rilke, Kafka, Poe, Çehov gibi ustalarý yakýndan tanýdý; kendini bu yazarlarýn dünyalarýna yakýn hissetti. Köklü, derin Ýran edebiyatý geleneði de yazarýn kendini gerçekleþtirdiði bir kültürel alan oluþturdu. Özellikle Ömer Hayyam, Sadýk Hidayet'in iç dünyasýný ve edebi kiþiliðini etkileyen önemli bir kimlikti. Sadýk Hidayet'i, klasik Þark anlatýlarýnýn gizemli dünyasýyla Batý'nýn fantastik/gerçeküstü dünyasýnýn kurgularýný bütünleþtiren bir yazar olarak nitelendirmek epeyce doðru bir yaklaþýmdýr. Ancak, bir taraftan, Sadýk Hidayet, ne Doðulu ne Batýlý sayýlýr; o, kendi buhranlý dünyasýnda yaþayan; kendi kurgu ve düþlerini edebiyat estetiði içinde dillendiren bir sanatçýdýr. Sadýk Hidayet, roman ve öykü kiþilerine kendi varlýðýndan özellikler ekler; yaþantýlarýnýn izlerini satýrlarýnda sezdirir. Kahramanlarý, kendi gibi yalnýzlýða sýðýnan, toplumdan uzak kalmayý yeðleyen kiþilerdir. Oðuz Demiralp'in deyiþiyle her biri birer “kenaradamý” olan bu kiþilerin iç dünyasý karýþýktýr; toplumun deðer yargýlarýyla, ikiyüzlü ahlak ve erdem anlayýþýyla uzlaþamazlar. Her þeyi sorgulayan eleþtirel bir bakýþlarý vardýr. Yabancýlaþma, içe kapanma, intihar isteði ve anne rahmine dönme özlemiyle simgelenen ölüm düþüncesi, yazarýn anlatýlarýna birer kýlcal damar gibi yayýlýr. Öykü kiþileri, ölüm ve intihar düþüncesini bir tohum misali içlerinde taþýrlar; ilk fýrsatta ölüme kavuþmaya çalýþýrlar. Ýntihar saplantýsý Sadýk Hidayet'in de yaþamýnýn odaðýnda sürekli yer alýr; ölümü, Diri Gömülen öyküsünde anlattýðýna benzer biçimde gerçekleþir.

1929'da kaleme aldýðý Diri Gömülen'de intihar takýntýlý ve daimi ölme isteðiyle dolu, bunalýmlý, yalnýz bir adamýn iç dünyasýný, onun bakýþ açýsý ve anlatýmýyla aktarýr. Öykünün giriþinde “Bir delinin notlarýndan” ifadesinin yer almasý dikkat çekicidir. Paris'te bir pansiyon odasýnda, ölebilmek için elinden gelen her þeyi yapan, adeta intihara sevdalý öykü kahramanýnýn saydamlaþan bilinç penceresinden baktýðýmýzda, çok yoðun bir keder ve bunalýmýn onu tutsak aldýðýný görürüz. Genç adam, yýllardan beri ölme isteðiyle doludur. “Hayýr, hiç kimse intihar kararýna varmaz. Ýntihar bazýlarýnda birlikte bulunur. Onlarýn yaradýlýþýnda mevcuttur ve onun elinden kaçamazlar. Ýþte bu alýn yazýsýnýn hâkimiyet gücü vardýr. Ýnsana hükmeder. Fakat ayný zamanda bu, benim. Kendi kaderimi kendim yarattým. Þimdi artýk elinden kaçamam, kendimden kaçamam.” diye konuþur. Ýç labirentlerinde dolaþtýðýmýzda çocukluðundan beri mutsuz olduðunu, sürekli ölmeyi hayal ettiðini görürüz. “Herkes ölümden korktuðu halde ben yaþadýðým için kendimden utanýyorum.” der. Yaþadýðý için mutsuzdur; hiç dünyaya gelmemesi gerektiðini düþünür. Hiçliðe terk etmiþtir düþüncelerini. Sanrýlar gören adam, afyon alarak kendini gölgeler âlemine teslim etmiþtir. Öykü sayfalarý üzerine çöken kâbuslar, korkulu düþler, alacakaranlýk bir evreni simgeleyen unsurlardýr. Diri Gömülen'in insaný ürküten asýl trajik boyutu ise, yazarýn bu öyküyü yazdýktan 20 yýl sonra, týpký öyküsündeki kiþi gibi intihar ederek yaþamýna son vermesidir. Öyküdeki kiþi, kendisini ölü bulacak kimselere temiz, düzgün görünmesi gerektiðini kurar zihninde. Ölmeden önce ne kadar yazý ve kâðýdý varsa tümünü yok eder, yeni ve þýk bir elbise giyer, kolonya sürer, kirli eþyalarýný atar. Sadýk Hidayet'in yakýn arkadaþý Bozorg Alevi de þöyle anlatýr yazarýn ölümünü: “Paris`te günlerce, havagazlý bir apartman aradý, Championnet Caddesinde buldu aradýðýný. 9 Nisan 1951 günü dairesine kapandý ve bütün delikleri týkadýktan sonra gaz musluðunu açtý. Ertesi gün ziyaretine gelen bir dostu, onu mutfakta yerde yatar buldu. Tertemiz giyinmiþ, güzelce týraþ olmuþtu ve cebinde parasý

vardý. Yakýlmýþ müsveddelerin kalýntýlarý, yaný baþýnda yerde duruyordu.” Kendi ölümünü, yýllar önce yarattýðý öykü kiþisinin varlýðýnda dile getiren Sadýk Hidayet, kurmaca ile hayatýn, düþ ile gerçeðin buluþma noktasýnda derinleþen yazýn gerçekliðinde sonsuz ve ölümsüz bir dünyaya açýlýr böylelikle. Diri Gömülen kitabýnda yer alan diðer öykülerde toplum tarafýndan dýþlanan veya kendini toplum dýþýnda tutma çabasý içinde olan problemli kiþilikler yer alýr. Kambur Davut'ta sakatlýðý nedeniyle sürekli aþaðýlanan bir gencin çilesi derin bir psikolojik çözümlemeyle iþlenir. Abacý Haným'da çirkinliði yüzünden sürekli hor görülen, hýrçýn ve çevresiyle kavgalý bir kýzýn iç çeliþkileri anlatýlýr. Abacý Haným, sorunlarýný dine sýðýnarak aþmaya, bu yolla saygýnlýk kazanmaya çalýþýr; ama öyle yargýlayýcý ve hoþgörüsüzüdür ki, dindarlýðý da sorunlu bir durum oluþturur. Öykü sonundaki hazin intiharý, kýzýn yaþadýðý bunalým ve derin acýlarýn göstergesidir. Sadýk Hidayet'in vazgeçilmez izlekleri; ölüm, intihar, bunaltý, yalnýzlýk, umutsuzluk, kitabýn öykülerine damgasýný vurur. Öykülerde Ýran kültürünün bireysel planda yansýmalarý da söz konusudur. Ateþperest'te Parisli bir Ýran kültürü uzmanýnýn Ýran'ýn eski dini Zerdüþtlüðe dair izlenimleri mistik bir atmosferde anlatýlýr. Diri Gömülen'deki öyküler Paris ya da Tahran'da geçer; bu durum, yazarýn Doðu ile Batý arasýnda kalan kültürel kimliðini simgeler niteliktedir. Feodal yapýlarýn tasfiye olmadýðý birçok toplumsal formasyondaki gibi, Ýran'da da kadýnýn hor görülmesi, aþaðýlanmasý, ikinci sýnýf ve cahil insan olarak görülmesi; aile içi þiddete uðramasý olgularý bu öykülerde kendini gösterir. Sadýk Hidayet öykülerinde kadýnlar, toplumdaki gibi arka plandadýr; özgür ve mutlu deðildir. Ezilmemek için çeþitli hilelere, oyunlara, kurnazlýklara baþvurduklarýndan, eril ve toplumsal þiddete sýklýkla maruz kalýrlar; dolayýsýyla kadýnlarýn hayatý acýmasýz bir kýsýrdöngüden ibarettir. Ölü Yiyenler'de ölen adamýn ardýndan iki karýsýnýn mal kavgasý da ironiyle anlatýlýr. Sadýk Hidayet, yaþadýðý zamanýn politik ve sosyal problemlerinin etkisiyle Ýran'ýn gerilemesinin sebebi olarak gördüðü monarþiye ve ruhban sýnýfýna eleþtiriler yöneltir; düþüncelerini eserlerinde doðrudan ya da alegoriler yaratarak dile

getirmeye çalýþýr. Onlarý Ýran halkýnýn körlük ve saðýrlýðýnýn sebebi olarak görür. Düþünceleri nedeniyle eserleri sansüre uðrayan Sadýk Hidayet'in 2006'dan itibaren tüm kitaplarý Ýran'da yasaklý durumdadýr. Yasaklý olmasýnýn nedenlerinden biri de intihar etmiþ bir kiþi oluþudur. Diri Gömülen'deki Ab-ý Hayat'ý yazar klasik Doðu masalý biçiminde kurgulamýþtýr. Zaman ve mekânýn belirsiz olduðu metinde, Kaf Daðý, Anka Kuþu, hayali ülkeler, olaðanüstü olaylar, sýra dýþý kiþiler yer alýr. Yazar, yaþanan gerçekliðe göndermelerle açýlarak masal alegorisi üzerinden sýký bir toplumsal eleþtiri gerçekleþtirir. Ýçildiðinde insanlarýn sömürüye, aldatýlmaya, baðnazlýða, baský ve zulme karþý gelmesini; körlük ve saðýrlýktan kurtulmasýný saðlayan ab-ý hayat (hayat suyu) anlatýda bilinçlenme ve farkýndalýðýn simgesi durumundadýr. Bu masalda toplumu eleþtiren yazarýn Yusuf Peygamber'in kýssasýndan alýntýlara da yer vermesi, içten ve temiz inançlara saygýsýnýn bir göstergesidir. Diri Gömülen, Sadýk Hidayet'in ilk öykü kitabý olmasýnýn yaný sýra, baþyapýtý Kör Baykuþ'un düþünsel/ düþsel tohumlarýný taþýyan özgün bir anlatý oluþuyla dikkati çeker. Ýnsan ruhunun derinlerine inen anlatýlarýyla evrenselleþen Sadýk Hidayet, André Rousseaux tarafýndan 20. yüzyýl edebiyat tarihinde bir kilometre taþý olarak nitelendirilir. Ýnsandan insana giden yazýnsal yolda, Sadýk Hidayet'in kiþilerinin varoluþ sancýlarýna yakýndan tanýk olmak, okurun da kendini tanýma, içinde yaþadýðý hayata farkýndalýkla bakma süreçlerine önemli katkýlar saðlayabiliyor. Edebiyatla hayatýn buluþtuðu noktalarda insana özgü dönüþümlerin gerçekleþmesine imkân yaratabilen Sadýk Hidayet metinleri, içerdiði derin felsefi ve psikolojik anlamlarla ilgi odaðý olmayý sürdürüyor.

hsoysekerci@gmail.com


23 Haziran 2014 Pazartesi

Mazýdaðý yeni PTT binasýna kavuþuyor Mazýdaðý ilçesinde yýkýlan eski PTT hizmet binasýnýn yerine yeni hizmet binasý yapýmýna baþlandý...

M

azýdaðý ilçesinde PTT hizmet binasýnýn yýkýlmasýnýn ardýndan yeni hizmet binasý yapýmýna baþlandý. Yeni yapýlacak binanýn hali ile daha modern þartlarda hizmet verecek olan PTT hizmet binasý Mazýdaðý’nýn ihtiyaçlarýný karþýlayabilmek adýna yenilerek daha iyi þartlarda vatandaþlara hizmet verecek. Mazýdaðý PTT Müdürü Abdulhakim Yenigün, ”ihalesi tamamlanarak yýkýmý gerçekleþtirilen PTT hizmet binasýnýn 3 ay gibi kýsa bir sürede bitirilerek hizmete baþlayacaktýr. Tadilat süresince PTT hizmetleri Tellioðlu apartmaný altý B Blok 6 numaralý adreste yürütülmektedir. Modern bir görünüme kavuþacak olan PTT binasýnda yeni yüzüyle hizmete girmesiyle her türlü bankacýlýk hizmetleri ve Kargo hizmetleri de verilecek. Þubenin ismi de PTT Bank olarak deðiþecektir” dedi. Yapýlacak olan PTT Hizmet binasý ile ilgili olarak bir açýklama yapan Mazýdaðý Kaymakamý Fýrat Çelik, “Yapýmýna baþlanan yeni PTT Hizmet binasýnýn kýsa bir sürede faaliyete geçerek vatandaþa daha modern þartlarda ve daha fonksiyonel bir þekilde hizmet verecek. Þimdiden vatandaþa hayýrlý olmasý temenni ederim”dedi. Kaymakam Çelik, Ýlçemizdeki vatandaþlar

alacaklarýný belirterek Ýlgililere teþekkürlerini iletti.

M

yayýnladý. Kararname gereði Nusaybin, Savur, Dargeçit ve Derik ilçe milli eðitim müdürleri deðiþti. Milli Eðitim Bakanlýðý

Adaletin kestiði parmak... ki yýl önce yapýlan anayasa referandumuna ‘’Yetmez, ama evet’’ dedikleri için piþmanlýk duyanlar, bu hafta meydana gelen iki geliþme sonrasýnda, ‘Evet’ oyu kullanmakla yanlýþ yapmadýklarýný herhalde anlamýþlardýr. Bunlardan ilki, anayasada mevcut bir ‘geçici madde’ yüzünden yargýlanmalarý imkânsýz olan 12 Eylül (1980) darbecilerinin müebbet hapse mahkûm edilmeleridir... Diðeri de, Yargýtay tarafýndan onandýðý için kesinleþmiþ olan ‘Balyoz’ davasýyla ilgili Anayasa Mahkemesi’nin devreye girmesi ve mahkûmiyet almýþ olanlara yeniden yargýlanma yolunun açýlmasý...

Ý

tarafýndan birçok il ve ilçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nde yapýlan deðiþim çerçevesinde Savur Milli Eðitim Müdürü olacak isimde belli oldu. Midyat Milli Eðitim Þube Müdürü Abdurrahim Demir, Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn kararnamesiyle Savur Ýlçe Milli Eðitim Müdürü olarak atandý. Demir’in en kýsa zamanda Savur’a giderek yeni görevine baþlayacaðý öðrenildi. Demir, yaptýðý açýklamada, Savur Ýlçesine Milli Eðitim Müdürü olarak atandýðýný söyledi. Demir, “Þube Müdürlüðü görevim boyunca en iyi hizmeti sunmaya çalýþtým. Midyat’ýn eðitim

Dilimizde, adalet konusunda, ‘Adalet mülkün temelidir’den ‘Adaletin kestiði parmak acýmaz’a kadar sayýsýz övücü güzel söz var. Ancak dilimiz o güzellikleri ifade etse bile, aklýmýz ülkemizde adaletin hassas biçimde tevzi edildiðine kolay kolay inanmaz...

» Sedat Aslanaçier

Savur Milli Eðitim Müdürlüðüne Abdurrahim Demir atandý illi Eðitim Genel Müdürlüðü atama kararnamesini

BASINDAN

Mahkûm olduklarý halde yeniden yargýlanma yolu açýldýðý için cezaevinden tahliye edilenler muhtemelen referandumda ‘Hayýr’ oyu kullanmýþlardýr, ama olsun; sonuçta özgürlüklerine, bizlerin oylarýmýzla gerçekleþen anayasa deðiþiklikleri sayesinde kavuþtular...

yapýlacak olan PTT hizmet binasýndan dolayý çok memnun olup daha iyi hizmet

kalitesinin yükselmesi için öðretmenler, müdürler ve okul aile birliði hep dayanýþma içerisinde olduk.” dedi. Midyat Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürlüðü görevini 2012-2014 yýllarý arasýnda baþarýyla yürüten Demir’in eðitim camiasý içerisinde uzlaþmacý tavrý, sorun yerine çözüm odaklý hizmet anlayýþý, birleþtirici ve kaynaþtýrýcý tutumu, ilkeli ve yapýcý duruþu ile herkes ve herkesim tarafýndan oldukça sayýlan ve sevilen bir isim olmuþtu. Eðitim camiasý içinde öðretmenlik de dahil çeþitli kademelerinde görev yapan Demir, deneyimli bir isim olarak tanýnýyor. » Ali Edis

8

Haksýz da deðildir inanmayanlar; yarýsýnýn diðer yarýsýyla mahkemelik olduðu bir toplumda, hemen herkesin anlatabileceði birden fazla çarpýk karar örneði mutlaka vardýr. Haklý sonunda hakkýný almýþ olsa bile, yargýlamalarýn uzamasý yüzünden, çoðu kez iþ iþten geçmiþ olur. Son yýllarda þikâyet konularýna daha öncekilerden vahim bir yenisi eklendi: Yargýya müdahale... Kimi siyasi kimlik taþýyanlarýn, kimi de siyasete ilgi duyan baþka güç odaklarýnýn yönlendirmesiyle kararlar verildiðini, yönlendirilmiþ davalar yüzünden pek çok kiþinin maðduriyet yaþadýðýný ileri sürüyor. Artýk bir iddia olmaktan çýktý bu son

þikâyet konusu, özellikle de Anayasa Mahkemesi’nin verdiði ‘ yeniden yargýlama’ kararýndan sonra... Yargýya yargý dýþýndan müdahaleler yalnýzca adalet duygusunu zayýflatmakla kalmýyor, davalarý çerçevesi dýþýna çýkartarak doðru kararlara ulaþýlmasýný da imkânsýz hale getiriyor. ‘Balyoz davasý’ sözgelimi; aslýnda ülkemizin son 50 yýlda alýþtýrýldýðý bir siyasete müdahale giriþimiyle ilgili olduðu için ve zamanlamasý itibariyle, dört baþý mamur bir yargýlamaya müsaitti; ancak müdahaleler yüzünden içinden çýkýlmaz bir hal aldýðý gibi, çýkan kararlar da adalet duygusunu tatmin etmedi. ‘Darbe giriþimi’ ile irtibatlý olduðu ve darbeler genellikle askerin en tepe kademelerinde kotarýldýðý halde, ‘Balyoz davasý’ kapsamýnda, çok sayýda küçük rütbeli de yargýlandý. Anayasa Mahkemesi temel iki tanýðýn dinlenmemesini ve en belirgin kanýtýn yeterince incelemeye tâbi tutulmamasýný ‘ yeniden yargýlama’ gerekçesi saydý. Eksiklik neden/nereden kaynaklanmýþ olabilir dersiniz? Evet, yersiz müdahalelerden... Hep öyle olur; özellikle hukuk alanýnda, adalet daðýtýlýrken, þartlarý zorlar ve yanlýþlýklar yapýlmasýna izin verirseniz, bununla eriþmeyi umduðunuzun tam tersi bir tabloyla karþýlaþmanýz mukadderdir. Bazen sanýk sayýsýný gereksiz yere çoðaltýr, kanýt icat eder, tanýklýklarý engellersiniz, bu yolla husumetiniz olan bir kadroya zarar vermeyi amaçlarsýnýz; ama sizin müdahaleleriniz yüzünden gerçekten suçlu olanlar da cezasýz kalabilir... Adaletin eksiksiz ve müdahalesiz gerçekleþtiði bir hukuk devleti olma arzunuz kursaðýnýzda kalýr. Ele güne rezil olmanýz da cabasý... Ýyi ki referandumla anayasa deðiþiklikleri gerçekleþti; hiç deðilse bu gerçeði daha iyi görebiliyoruz. Fehmi KORU - Star


9

23 Haziran 2014 Pazartesi

Kitap Köþesi Sokrates » Sayfa 8’de Karanlýktan Çýkýyor "Yurttaþ! Bu kitabý açtýðýn an, gevezelerle ihtiraslýlarýn çenesini kapadýðý adil bir devlete girmiþ olacaksýn. Kýlavuzun Sokrates olacak! Onun öldüðünü mü sanýyorsun? Yanýlýyorsun: Çeþitli kýlýklarda çaðlar arasýnda dolaþýyor. Bugün de yeniden doðmak üzere." Küçük Filozoflar Dizisi, 8-12 yaþ çocuklar için filozoflarýn hikâyelerini anlatan çok güzel resimlenmiþ kitaplardan oluþuyor. Diziyle çocuklarýn felsefeye zevkli bir giriþ yapmalarýný, kendi sorularýnýn peþinden gitme alýþkanlýðý kazanmalarýný amaçlýyoruz. Sokrates Karanlýktan Çýkýyor dizinin on altýncý kitabý.

Derleyen: M. Sait Çakar

Öteki Filmin Adý: Öteki Filmin Türü: Dram Filmin Süresi: 1s 33dk Filmin Özeti:

Eser Adý

: Sokrates Karanlýktan Çýkýyor Yazar Adý :Yan Marchand Çeviren : Akýn Terzi Orijinal Adý : Socrate sort de l'ombre Sayfa Sayýsý : 64 Yayýnevi : Metis Yayýnlarý

Oturma eylemi yapan ailelerin yakýnlarý da maðdur

Ç

ocuklarý terör örgütü tarafýndan kaçýrýlan ve seslerini duyurmak için oturma eylemi yapan ailelerin geride býraktýklarý yakýnlarý da büyük maðduriyet yaþýyor. Doðu ve Güneydoðu'nun farklý illerinden daða götürülen çocuklarýna kavuþmak için kilometrelerce yol kat ederek Diyarbakýr'a gelen ve oturma eylemine katýlan anne ve babalar hem daða götürülen hem de komþuya emanet ettikleri çocuklarý için endiþe taþýyor. Daðkapý Meydaný'nda oturma eylemini sürdüren Zahide Bedir, AA muhabirine, Aðrý'nýn Patnos ilçesinden daða götürülen oðlu Yunus Bedir (19) için Diyarbakýr'a geldiðini belirterek, geride 6 çocuðunu býraktýðýný söyledi. "6 çocuðumu evde býrakýp geldim. Komþular bir kap yemek verirlerse yiyorlar, yoksa aç kalýyorlar. Geceleri korkuyorlar" diyen Bedir, kendileri ile çocuklarýnýn da periþan olduðunu belirtti.

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü & Ýnternet Editörü

M.M. Sait SaitÇakar Çakar

Vizyona Giren Filmler

Çocuklarýný komþuya býraktý Oturma eylemi için 5 çocuðunu Antalya'da býrakarak Diyarbakýr'a gelen Bedia Ulutaþ, oðlu Ferdi Ulutaþ (20) için eylemi sürdürdüðünü ifade ederek, çocuklarýný komþuya emanet ettiðini belirtti. Gaziantep'ten kandýrýlarak daða götürüldüklerini belirttiði kýzlarý Hayriye ve Perihan için oturma eylemine katýlan Bedriye Gözlügöl ise hem daða götürülen hem geride býraktýklarý çocuklarýnýn hasretini yaþamak zorunda kaldýðýný söyledi. Evde 17 yaþýndaki çocuðunu býraktýðýný anlatan Gözlügöl, "Oðlumun bu yaþadýklarýmýzdan dolayý psikolojisi bozuldu. Evde ne yemek yapýlýyor ne çamaþýr yýkanýyor. Çocuðumuza kavuþmak ve eski mutlu günlerimize dönmek istiyoruz" dedi. Oturma eylemi yaparken babaanne olduðunu öðrendi Adana'dan eyleme katýlan Þerivan Aþan ise 14 yaþýndaki oðlu Yusuf için oturma eylemine destek verdiðini anlatarak, oturma eylemi yaparken gelininin doðum yaptýðýný, babaanne olduðunu öðrendiðini dile getirdi. Gelinin yanýnda olamamanýn üzüntüsünü yaþayan Aþan, çocuklarýna kavuþarak çektikleri acýyý geride býrakmak istediklerini söyledi. Zeynep Baytok, oðlu Osman'dan 18 Nisan'dan bu yana haber alamadýðýný belirterek, geride býraktýðý çocuklarýnýn evde yalnýz olduklarýný ve maðduriyet yaþadýklarýný kaydetti. Çocuðumuzu kavuþalým ki evimize dönebilelim. Çocuklarým, 'abimizi almadan eve gelme' dedi" ifadelerini kullanan Baytok, tüm aile fertlerinin bir araya gelecekleri günü özlemle beklediklerini vurguladý. Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinden gelen Gülazer Toy ise oðlu Ramazan Toy için (20) oturma eylemi yaptýðýný, oðluna kavuþuncaya dek eylemi sürdürmekte kararlý olduðunu dile getirdi. » (AA)

Simon'ýn iþyeri ve evi arasýndaki mesafeden ibaret olan hayatý, hayallerini kurduðu kadýna ulaþamayarak, annesine tahammül etmeye çalýþarak ve en önemlisi çevresi tarafýndan görmezden gelinerek geçip gitmektedir. Çekingenliði ve içine kapanýklýðý kendini daha fazla güçsüz hissetmesinden baþka bir sonuca hizmet etmez, yalnýzlýðý günden güne derinleþir. Bir gün iþyerine James adýnda, týpatýp kendisine benzeyen bir çalýþanýn gelmesiyle bu rutinleri yok olmaya baþlar. James dýþ görünüþ olarak kusursuz bir þekilde Simon'a benzer, karakter anlamýndaysa tam tersidir. James'in karizmasý, neþeli kiþiliði ve centilmen halleri birkaç gün içerisinde çevresindeki herkes tarafýndan sevilmesini saðlasa da esasýnda Simon'ýn hayatýný ele geçirmeye baþlamýþtýr... Dostoyevski'nin yazdýðý

dönemde sert eleþtirilere maruz kalan eseri Öteki'nin beyazperde uyarlamasý olan film, bir adamýn yaþarken kendi "öteki"siyle tanýþtýktan sonra hayatýnda erimeye baþlayan akli sýnýrlarý ve deliliðin kontrolü ele alýþýný anlatýyor. Filmin yönetmen koltuðunda ilk uzun metrajý Submarine filmiyle dikkatleri üzerine çeken Richard Ayoade bulunuyor.

Tom Çiftlikte Filmin Adý: Tom Çiftlikte Filmin Türü: Dram Filmin Süresi: 1s 45dk Filmin Özeti: Genç bir reklam ajansý çalýþaný olan Tom, bir cenaze töreni için þehir dýþýnda bir yolculuða çýkar. Ölen kiþi Tom'un sevgilisi olan Guillame adýnda bir gençtir; ama Guillame'un ailesinin iliþkilerinden haberi yoktur. Fakat erkek kardeþi Francis'te bir gariplik vardýr, sanki Tom ve Guillame'un iliþkilerinden haberdardýr. Zira Tom'a beklenmedik hamlelerle psikolojik baský yapmaya baþlar… Genç kuþak sinemacýlarýn yetenekli isimleri arasýnda

gösterilen Xavier Dolan'ýn dördüncü uzun metrajlý filminin baþrolünde Dolan yer alýrken kadroda kendisine Lise Roy, Pierre-Yves Cardinal ve Evelyne Brochu gibi isimler eþlik ediyor.


23 Haziran 2014 Pazartesi

10

TGC Baþkaný Olcayto: Doðu’da gazetecilik yapmak iki defa zor Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad Adenauer Stiftung ile ortaklaþa düzenlediði Yerel Medya Projesi çerçevesinde hayata geçirilen eðitim seminerlerinin 71’incisi düzenlendi...

T

ürkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad Adenauer Stiftung ile ortaklaþa düzenlediði Yerel Medya Projesi çerçevesinde hayata geçirilen eðitim seminerlerinin 71’incisi Batman’da düzenlendi. 150 gazeteciye törenle sertifikalarý verildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Konrad Adenauer Stiftung’un (KAS) ortaklaþa düzenlediði 71’inci Yerel Gazetecilik ve Meslek Ýçi Eðitim Semineri, Mardin, Siirt, Diyarbakýr, Batman ile çevre il ve ilçelerden çok sayýda gazetecinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Seminer; akademisyenleri, usta gazetecileri, yerelde çalýþan meslektaþlarýyla buluþturarak, mesleki bilgilerin paylaþýlabileceði platformun oluþmasýný saðladý. Seminerde; haber yazým tekniklerinden gazetecilikte etik ilkelere kadar birbirinden önemli konular düzenlenen 5 oturumda ele alýndý. Batman Mezopotamya Otel’de düzenlenen seminerin sunuculuðunu Mehmet Mahmutoðlu üstlendi. Seminere; TGC Baþkaný Turgay Olcayto, TGC Önceki Baþkaný Orhan Erinç , TGC Baþkan Yardýmcýsý Recep Yaþar, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneþ , TGC Genel Saymaný Gülseren Güver , TGC Genel Sekreter Yardýmcýlarý Ahmet Özdemir ve Niyazi Dalyancý, TGC Hukuk Danýþmaný Avukat Gökhan Küçük, Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Türkiye Temsilcisi Dr. Colin Dürkop’un da aralarýnda bulunduðu çok sayýda kiþi katýldý. Seminerin açýlýþ konuþmalarýný Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Baþkaný Turgay Olcayto ve Konrad Adenauer Stiftung Türkiye Temsilcisi Colin Dürkop, Batman Valisi Azmi Çelik ve Batman Belediye Eþ Baþkaný Gülistan Akel yaptý. Tartýþarak sorgulayarak çözüm bulabiliriz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Baþkaný Turgay Olcayto, þunlarý söyledi: “Batman’da düzenlediðimiz 71. Meslek Ýçi Eðitim Semineri, kendi adýma çok keyifle izlediðim bir

seminer oldu. Bugün geldiðimiz noktaya bakýnca iktidarýn baskýsý salt gazetecilere yöneldiði için iktidarý eleþtiriyoruz. Geçmiþte de Türkiye’de gazetecilerin bir bölümünün her zaman güçlüyü alkýþladýðýný göreceksiniz. Bugün yaþananlarý Türkiye 1950’lerde de yaþadý. Türkiye’de insanlar ikiye bölündü. Bugün de bunun bir benzeri yaþanýyor. Çok üzülerek izliyoruz. Çok nitelikli arkadaþlarýmýz bugün iþsiz. Nasýl iþsiz? Talimatla iþsiz. Bir kýsmý gazetelerinde çalýþamaz olduklarýndan kendileri ayrýldýlar. Ama çoðu da maalesef bugün iþsiz. Gazetecilere yapýlan baský çok fazla. Baský iki yönlü oluyor. Sabahki konuþmalarda þirketlerden bahsedildi. Þirketlerin iktidarla yaptýklarý iþlerden büyük çýkarlarý var. Eskiden gazeteler promosyon verirdi. Þimdi gazetelerin kendisi promosyon. Haberi yazarken muhabir ya da köþe yazarý 2 defa deðil, 12 defa düþünmek zorunda. Bunun adýna oto sansür diyoruz ki; sansürden daha tehlikeli. Gazeteci belki redaktörlerin dokunmayacaðý haberi bile bazen yazmýyor ‘patrona dokunabilir ben görmezden geleyim, hiç yazmayayým’ diye düþünebiliyor.

çalýþýyorsa gazetecidir. Tam tersine mesleði kötüye kullanan, mesleðin üstünden çýkar saðlamaya çalýþan insanlar eðer gazetecilik yapýyorlarsa onlar bizim meslektaþýmýz deðildir. Ýstedikleri kadar ünlü olabilirler, istediði kadar televizyonlarda laf ebeliði yapabilirler ama onlar gazeteci deðildir. Zaten evrensel kurallara göre de onlar gazeteci deðildir.

Doðu’da gazetecilik yapmak 2 defa zor Günümüzde gazeteciler çok aðýr þartlar altýnda ama Doðu’da gazetecilik yapmak 2 defa zor. Güneydoðu’da gazeteci olmak en az Orta Doðu’da gazeteci olmak kadar zor. Ne yaparsanýz yapýn Terörle Mücadele Yasasý olduðu sürece siz özgün gazetecilik yapamazsýnýz, o nedenle baský altýnda kalýrsýnýz, en ufak þeyde cezaevine gidersiniz, þu anda cezaevlerinde 20 dolayýnda gazeteci var ama bunlarýn çoðu Kürt gazeteci ve daðýtýcý. Biz baþýndan beri hiç ayrým gözetmeden cezaevlerine gittik. Arkadaþlarýmýzý ziyaret ettik. Eksiklerini gidermeye çalýþtýk. Bu sorun kolay çözülebilecek bir sorun deðil. Önce aradaki nefreti kaldýrmak lazým. Aramýzdaki birlikteliði saðlamak lazým. Bunu da Basýn olaylarý görmezden geliyor Ýkincisi; ana akým medyanýn en çok yerel basýn yapabilir. Yerel özellikle olaylarý görmezden gelmesi, basýnda bölünmeler var. Neyi paylaþamýyorsunuz? Her olaylarý karartmasý. Sadece sorununuzla ilgilenmeye hazýrýz. Güneydoðu’da olan olaylarý deðil, mesela Uludere olayýný Türk halký, 12 Sorunlarýmýza dayanýþmayla çözüm saat sonra öðrendi. Gezi olaylarýna ana akým medya 48 saat yer vermedi. arayalým Türkiye Gazeteciler Olay büyüyünce yer vermeye Sendikasý (TGS) Genel Baþkaný Uður baþladýlar. Reyhanlý’yý düþünün; Güç “Basýn Sektöründe hemen yasaklarý geldi. Suriye üzerine yapýlan toplantý basýna sýzdý. Sendikacýlýk”, baþlýklý konuþmasýnda Yetkililer, sýzdýraný arayacaðýna ‘Niye þu noktalara dikkat çekti: “Demokrasilerin temel bunu yazdýn’ diye gazetecilere dava dayanaðý basýn özgürlüðü, basýn açtýlar. Üstelik o toplantý gösterdi ki özgürlüðünün temel dayanaðý da bize; Türkiye dýþ politikada sýnýfta kalmýþtýr. Bugünkü olaylar da bunu sendikalý olmaktýr. Medya, tüm insanlarýn davranýþlarýný kapsar, doðrulamaktadýr. bilgiyi yayar, eðitir, eðlendirir, bu sayede insanlar görerek, duyarak Yerel yaygýn basýn ayrýmý yapmam Gazeteci, gazetecidir. Yerel, okuyarak edindikleri bilgileri çevresindekilere de yansýtýrlar. yaygýn basýn ayrýmý yapmam. Böylece saðlýklý bilgi ve görüþler Aðrý’daki gazeteci eðer gazetecilik toplumda yayýlarak kamuoyunu yapýyorsa, ilkelerine uygun oluþturur. Saðlýklý kamuoyunun oluþmasýnda gazetecinin görevi ise içinde yaþadýðý topluma, ayna ve ýþýk tutmaktadýr. Ancak, gerçekler iktidar sahiplerinin iþine gelmediði zaman bütün bunlarý yapabilmek kolay deðildir. Maalesef kiþilikli gazeteciler hapis cezalarýyla korkutulmakta ve hedef gösterilip baský altýna alýnarak, gerçekleri yazmalarý

GÜNÜN OKURU

Hasan AKTAÞ - TRT Mardin Temsilcisi

Ýnsanlar arasýndaki iletiþimin olmazsa olmazlarýndan olan samimiyet ve içtenliðe, bizzat Mardin iletiþim gazetesinde þahit olmak; bu deðerlerin kaybedildiði günümüz gazeteleri karþýsýnda benim için adeta güvenli ve samimi bir liman oluyor...

engellenmektedir. Basýnda sendikalaþma, medya çalýþanlarýnýn diðer iþkollarýndaki sendikal olaylara daha duyarlý olmasýný da saðlayacaktýr.” Medyada nefret söylemi Seminer, üçüncü oturumla devam etti. Bu oturumda TGC Genel Sekreteri Sibel Güneþ , “Medyada Nefret Söylemi”; TGC Hukuk Danýþmaný Gökhan Küçük “Haber ve Hukuk” baþlýklý konuþma yaptý. Oturumun baþkanlýðýný TGC Genel Saymaný Gülseren Ergezer Güver üstlendi. TGC Genel Sekreteri Sibel Güneþ, konuþmasýnda þunlarý söyledi: “Ülkemizde farklý, dil, din ve cinsiyet tercihi olan kiþilere yönelik medyada yer alan nefret söylemi nefret suçuna zemin oluþturabiliyor. Bu nedenle medya nefret söyleminden uzak durmalý. Kadýnlara yönelik cinsel istismar, tecavüz haberlerinde maðdurun kimliðini ortaya koyacak, þekilde haber yapmamalý. Kadýný seks objesi olarak göstermekten kaçýnmalý. Son 7 yýlda kadýna yönelik artan þiddeti sýk sýk gündeme getirilmeli ve çözüm üretilmesi için kamuoyu baskýsýný diri tutmalýdýr. TGC gazetecilerin yol haritalarýný etik ilkelerini oluþturuyor, güncelliyor. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi, Medya ve Çeþitlilik Kýlavuzlarý bunlara örnek. Þimdi de medyada kadýna dönük cinsiyetçi dili en aza indirecek bir kýlavuz hazýrlýðý içindeyiz. Kadýn konusunda çalýþan tüm üniversitelere bu konuda çaðrý yaptýk, katký istedik. Kýsa sürede hazýrlayýp medya ile paylaþacaðýz.”

konuþtu: “Ýnternetin yapýsý iþsiz gazeteciler için yeni bir istihdam alaný yarattý. Küçük sermaye ile yayýna baþlanabiliyor. Sayýlarý hýzla arttý. Bu özgürlükçü bir ortam yarattý. Bilgiyi ve düþünceyi açýklama için sayýsýz ortam oluþtu. Büyük bir zaman ve ekonomik fayda saðladý. Okuyucuyu üretimin bir parçasý haline getirdi. Mesajý yönlendirme olanaðý sundu. Merkeze gelmeden yayýn yapma imkaný sundu. Gazete ve televizyonlardaki birçok ara birim kaldýrýldý. Yeni birimler oluþturuldu. Daha az eleman ile çalýþýlmaya baþlandý. Haber merkezleri küçüldü. Haber havuzu oluþturuldu. Tek tip yayýn organlarý oluþtu. Yeni bir yazým tarzý oluþtu. Ýnternette kes-yapýþtýr yöntemi geliþti. Özel haberler, diðer yayýncýlarýn haberi olmaya baþladý. Gazetecinin iþ yükü arttý. Haber merkezlerinin küçülmesiyle gazeteci sayýsý azaldý. Gazeteci, yayýn grubunun tüm organlarý için ayrý ayrý haber üretmek zorunda kaldý. Ýnternet gazeteciliði, hýzlý olmayý zorunlu kýldý. Hýz, denetimsizliði ve özensizliði beraberinde getirdi. Doðruluk hýza kurban edilmeye baþlandý. Bilgi kirliliði içinde doðru bilgiye ulaþmak önem kazanacak.”

Gazeteler teþvik edilecek TGC Genel Sekreter Yardýmcýsý Ahmet Özdemir “Basýn Ýlan Kurumu ve Yerel Gazeteler” baþlýklý konuþmasýnda þunlarý söyledi: “67 Sayýlý Genel Kurul Kararý’nýn 61. maddesine yapýlan eklentilerle daha kaliteli ve nitelikli gazete yayýnlama ve daha çok okuyucuya ulaþma adýna büyük bir gayret ve özveri gösteren gazetelerin Gazetecinin iþ yükü arttý teþvik edilmesi amaçlandý. Seminerin 4. oturumunun Yayýnlandýklarý yer ve çevresini baþkanlýðýný Mezopotamya Havzasý ilgilendiren haberler ile özel Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði haberlere en az 0.75 metrekare Baþkaný Uður Kapucu yaptý. ayýran yerel süreli yayýnlara 10 ek Oturumda, Hürriyet Ýnternet Ankara gösterge uygulanacak. Yüzölçümü Temsilcisi Zeynep Gürcanlý “Medya 2.25 metrekareden az olmayan yerel ve Dýþ Haberler”; Cumhuriyet süreli yayýnlardan günlük olarak Gazetesi Dýþ Haberler Servisi’nden özgün ve güncel içerikte asgari yüz Mustafa Kemal Erdemol ölçümünün haricinde bulmaca, “Ortadoðu’da Gazeteci Olmak”, TGC kültür-sanat, saðlýk, spor, eðitim gibi Baþkan Yardýmcýsý Recep Yaþar konularda en az 0.37 metrekare yayýn “Ýnternet Gazeteciliði” konularýnda yapanlara 10 ek gösterge verilecek. katýlýmcýlarý bilgilendirdi. TGC Haftada en az bir röportaj ve günde Baþkan Yardýmcýsý Recep Yaþar, ikiden fazla köþe yazýsýný düzenli teknolojinin hýzlý geliþiminin olarak yayýmlayan yerel süreli gazeteciliðe etkileri konusunda yayýnlar 10 ek gösterge alacaklar.” katýlýmcýlara bilgi verdi. Yaþar, þöyle » Ýletiþim Haber Merkezi

23 Haziran 2014 Pazartesi Gazetesi  
23 Haziran 2014 Pazartesi Gazetesi  

23 Haziran 2014 Pazartesi Gazetesi

Advertisement