Page 1

Kaçýrýlan öðretmenlere yýlýn öðretmeni ödülü verilecek

Suriyeli aileye, Beþik köyü sahip çýktý

S

uriye’de yaþanan iç savaþta Esed güçleri tarafýndan evi bombalanýnca Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan 10 nüfuslu Hesen ailesine Mardin halký sahip çýktý. Mardin’in Kýzýltepe ilçesine baðlý Beþik köyünde bir eve yerleþtirilen aile, günlük iþlerde çalýþarak geçimlerini saðlýyor.

Ýsmail Erkar

A

K Parti Kadýn Kollarý gelenekselleþtirdikleri öðretmenler günü kutlamalarýnda bu yýl farklý bir etkinliðe imza atacaklar. AK Parti Mardin Kadýn Kollarý geçen hafta Midyat ilçesinde PKK tarafýndan kaçýrýldýktan sonra serbest býrakýlan 3 öðretmene yýlýn öðretmeni ödülünü verecek. Konu hakkýnda görüþünü aldýðýmýz Kadýn Kollarý Baþkaný Zeynep Alkýþ, her yýl kutladýklarý Öðretmeler Günü etkinliðine bu yýl farklý þekilde kutlamak istediklerini söyledi. Öðretmenevinde yapacaklarý yemekli kutlama programýnda

Köy halký tarafýndan her türlü ihtiyacý karþýlanan Hesen ailesi, Türk halkýnýn kendilerine çok iyi davrandýðýný söylüyor. Savaþýn bir an önce son bulmasý isteyen Hesen ailesi, barýþ içinde tekrar ülkelerine dönmek istiyor. Suriye’de yaþanan iç savaþ baþta Suriye’yi olmak üzere çevre ülkeleri de olumsuz etkilemeye devam ediyor.

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

22 Kasým 2012 Perþembe

Yýl: 9 Sayý 2501 Fiyatý :25 Kr

öðretmenlerle bir araya geleceklerini ifade eden Alkýþ, bu programda geçenlerde Midyat ilçesinde PKK tarafýndan kaçýrýlan öðretmenleri de unutmadýklarýný ve onlara yýlýn öðretmeni olarak ödül vereceklerini söyledi. Alkýþ, “Geleceðimizin çocuklarýný yarýnlara hazýrlamak sorumluluðunu verdiðimiz öðretmenlerimizin hakký büyüktür. 365 günde sadece bir kere sizleri hatýrlamak yetmez biliyorum. Onlar, baþ tacýmýzdýrlar. Bizleri bugünlere getiren onlar. Onlara sizin aracýlýðýnýzla minnet ve þükranlarýmýzý sunuyoruz. Yarýnlarýmýzýn mimarý, bizleri hayata hazýrlayan, insanlýk için en kutsal mesleklerinden biri

olan, bazen annemiz, bazen babamýz gibi her zaman yanýmýzda olan öðretmenlerimizin 24 Kasým öðretmenler gününü kutluyoruz. Onlarý sadece bir gün deðil, her zaman yüreklerimizin en güzel köþesinde tutarak her zaman hatýrlýyoruz. AK Parti olarak tüm öðretmenlerimizin özlük haklarý baþta olmak üzere, çalýþma þartlarý ve ortamlarýnýn iyileþtirilmesi için elimizden gelen her þeyi yapýyoruz. Ülkemiz geliþtikçe, bu geliþmeden ilk payý alacak öðretmenlerimiz olacaklardýr.”dedi. Alkýþ, AK Partili kadýnlar olarak geçen yýl düzenledikleri etkinlikte Vanlý öðretmenlerden Nejat Çoktar'ý ziyaret ettiklerini hatýrlattý.

Sýnýra yeni mevziler kazýldý Suriye’nin Derbisiye kenti yakýnlarýna yaklaþmasýnýn ardýndan Mardin’in Kýzýltepe ilçesine baðlý Þenyurt Sýnýr Kapýsý'nda tanklar için mevziler kazýldý. Sýnýrda olasý bir saldýrý veya göç dalgasýna karþý Türk Silahlý Kuvvetleri'ne baðlý tank birliklerinin konuþlanmasý için mevzilerin açýldýðý bildirildi.

Onur günü kutlandý Sedat Aslanaçier

T

am 92 yýldýr tarihi þehrin Fransýz kuþatmasý yapýldýðý gerekçesi ile “Düþman Ýþgali” yýl dönümü kutlayan Mardin'de son 2 yýldýr tarihi araþtýrmalar sonucunda, iþgale uðramadýðý belgelerle ispatlanýnca Onur Günü olarak kutlanmayý baþlandý. 93 yýl önce düþmana karþý direnerek iþgali engelleyen Mardin'in Onur Günü düzenlenen bir törenle kutlandý. Onur Günü Kutlama töreni Hükümet Konaðý'nda ki Atatürk Anýtýna, Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu'nun çelenk sunmasýyla baþladý. Törene kamu kurum idarecileri ile belediye birim amirleri katýldý.Mardin'in Onur Günü nedeniyle gençler arasýnda futbol ve masa tenisi müsabakalarý da düzenlendi. Çelenk Sunma töreninde bir konuþma yapan Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, Mardin'in iþgal edilmemiþ olmasýnýn Mardinliler için büyük bir onur olduðunu söyleyerek; “1919 yýlýnda Fransýz subayý Norman, Mardin'e gelip þehrin kendilerine teslim etmesini istemiþtir. Þehrin ileri gelenleri buna þiddetle karþý çýkarak mukavemet göstermiþ. Norman da geldiði gibi geri gitmiþtir. Ecdadýmýz þehrin iþgaline müsaade etmemiþtir.” dedi. Bu yýl ikinci defa “Onur Günü”nü kutladýklarýný sözlerine ekleyen Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu; “Düþman kapýya dayandý fakat Mardin halkýnýn onurlu ve kahramanlýðý sayesinde kan dökmeden burayý kazandý. Ýþte biz öyle bir milletiz. Ecdadýmýz o kadar onurlu ve kahraman ki Mardin, ateþ açýlmasýna fýrsat vermemiþ, çeþitli önlemlerle bunu saðlamýþtýr. Bu olsa olsa büyük bir onurdur. Tüm Mardinli hemþehrilerimin onur gününü en içten dileklerimle kutlarým” dedi.

S

uriye'nin Resulayn kentinde Suriye ordusu ile muhalifler arasýnda devam eden þiddetli çatýþmalarýn Suriye’nin Derbisiye kenti yakýnlarýna yaklaþmasýnýn ardýndan Mardin’in Kýzýltepe ilçesine baðlý Þenyurt Sýnýr Kapýsý'nda tanklar için mevziler kazýldý. Sýnýrda olasý bir saldýrý veya göç dalgasýna karþý Türk Silahlý Kuvvetleri'ne baðlý tank birliklerinin konuþlanmasý için mevzilerin açýldýðý bildirildi. Bu arada Þenyurt – Derbisiye sýnýrý boyunca güvenlik tedbirleri artýrýldý. Sýnýrda nöbet tutan askerler 24 saat boyunca devriye geziyor. Sýnýrda kazýlan mevzileri gören Þenyurt sakinleri bir taraftan tedirginlik yaþarken bir

taraftan da sýnýrda bulunan Türk güvenlik güçlerine güveniyor. Nusaybin'de güvenlik tedbirleri üst düzeye çýkarýldý Nusaybin ilçesinde ise Suriye'nin Kamýþlý kentinde dün yaþanan gerginlik ve Nusaybin ilçesine düþen mermilerin ardýndan sýnýrda güvenlik tedbirleri üst düzeye çýkarýldý. Sýnýr boyunca askeri devriyeler sýk sýk sýnýrý kontrol ediyor. Nusaybin'in Suriye sýnýrýna 2 kilometre uzaklýktaki bulunan askeri karakolda bekletilen yaklaþýk 25 tank ise olasý bir olaya karþý hazýr olarak bekletiliyor. Sayfa 2’de

GAP çiftçisi pamuðun yerine mýsýr ekimine yöneldi M. Sait Çakar

T

ürkiye'nin pamuk üretiminin yüzde 45'inin karþýlandýðý GAP bölgesinde çiftçiler son yýllarda ikinci ürün olarak mýsýr ekimine yöneldi. Pamuða göre daha az zahmetli ve üretim maliyeti düþük olduðu için bölge çiftçisinin mýsýra yöneldiði belirtildi. Son yýllarda pamuk toplayacak iþçi bulmakta sýkýntý çeken üreticilerin, yüz binlerce dönüm alaný, son 7-8 yýl içinde mýsýr tarlasýna dönüþtürdüðü kaydedildi. Bölgede ikinci ürün olarak ekilen mýsýr, çiftçinin yüzünü güldürürken, dekar baþýna ortalama 1 tonluk verimin de pamuk ve diðer ürünlere nazaran mýsýrý daha cazip kýldýðý belirtiliyor. Kilogramý 40 ila 50 kuruþ arasýnda satýlan mýsýr, bölgede kurulan fabrikalara satýlýyor. Sulama imkânlarýnýn yetersizliðinden yakýnan çiftçiler, GAP ile bölgede tarýmsal çeþitliliðin daha da artacaðýný söylüyor. Yaklaþýk bir milyon 700 bin dönüm

‘Kar lastiði genelgesi aceleye getirildi’

T ekilebilir arazinin bulunduðu Mardin’in Kýzýltepe ilçesinde de pamuðun yerini mýsýr ekimi almýþ durumda. Kýzýltepeli çiftçilerden Mervan Çeçan, "Burada mýsýr ekimi son yýllarda oldukça artý. Daha önce pamuk ekimi çok yaygýndý. Ancak

pamuk ekiminin zahmeti, fiyatlarýn düþüklüðü ve iþçi sýkýntýsý nedeniyle çiftçiler alternatif ürünlere yöneldi. Burada ikinci ürün olarak mýsýr ekimi çok yaygýnlaþtý. Zahmeti daha az ve satýlabiliyor. Ayrýca ekim ve biçimi de pamuða göre daha kolay." ifadelerini kullandý.

ürkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, 12 Kasým'da yürürlüðe giren, ticari araçlara kar lastiði takýlmasý zorunluluðuyla ilgili genelgenin yeniden düzenlenmesi gerektiðini belirtti. Palandöken, “Trafikte ticari araçtan çok özel araç var. Þu an için yeterli kar lastiði üretimi olmadýðý için lastik fiyatlarý artacaðý gibi piyasanýn da ekonomik dengesi bozulacaktýr.” Dedi. Sayfa 3’te


22 Kasým 2012 Perþembe

2

Sýnýra tanklar için yeni mevzi kazýldý Suriye’nin Derbisiye kenti yakýnlarýna yaklaþmasýnýn ardýndan Mardin’in Kýzýltepe ilçesine baðlý Þenyurt Sýnýr Kapýsý'nda tanklar için mevziler kazýldý. Sýnýrda olasý bir saldýrý veya göç dalgasýna karþý Türk Silahlý Kuvvetleri'ne baðlý tank birliklerinin konuþlanmasý için mevzilerin açýldýðý bildirildi. Ýsmail Erkar

S

uriye'nin Resulayn kentinde Suriye ordusu ile muhalifler arasýnda devam eden þiddetli çatýþmalarýn Suriye’nin Derbisiye kenti yakýnlarýna yaklaþmasýnýn ardýndan Mardin’in Kýzýltepe ilçesine baðlý Þenyurt Sýnýr Kapýsý'nda tanklar için mevziler kazýldý. Sýnýrda olasý bir saldýrý veya göç dalgasýna karþý Türk Silahlý Kuvvetleri'ne baðlý tank birliklerinin konuþlanmasý için mevzilerin açýldýðý bildirildi. Bu arada Þenyurt – Derbisiye sýnýrý boyunca güvenlik tedbirleri artýrýldý. Sýnýrda nöbet tutan askerler 24 saat boyunca devriye geziyor. Sýnýrda kazýlan mevzileri gören Þenyurt sakinleri bir taraftan tedirginlik yaþarken bir taraftan da sýnýrda bulunan Türk güvenlik güçlerine güveniyor. Nusaybin'de güvenlik tedbirleri üst düzeye çýkarýldý Nusaybin ilçesinde ise Suriye'nin

Kamýþlý kentinde dün yaþanan gerginlik ve Nusaybin ilçesine düþen mermilerin ardýndan sýnýrda güvenlik tedbirleri üst düzeye çýkarýldý. Sýnýr boyunca askeri devriyeler sýk sýk sýnýrý kontrol ediyor. Nusaybin'in Suriye sýnýrýna 2 kilometre uzaklýktaki bulunan askeri karakolda bekletilen yaklaþýk 25 tank ise olasý bir olaya karþý hazýr olarak bekletiliyor 'Tek güvencemiz Türk askeri' Sýnýrýn hemen sýfýr noktasýnda evi bulunan Þenyurtlu Selim Eraki, Bir taraftan Þenyurt sýnýr kapýsýnda diðer taraftan Suriye sýnýrýnýn hemen yakýnýnda Derbisiye kentinde 20 günden beri gerginlik yaþandýðýna dikkat çekti. Rasulayn’de yaþanan þiddetli çatýþmalar nedeniyle savaþtan kaçan binlerce Suriyelinin gece gündüz Þenyurt kapýsýndan Türkiye’ye sýðýndýðýný belirten SelimEraki, "Derbisiye’de PYD kontrolü ele geçirdi. Dünden beri Þenyurt’ta kepçeler

sýnýrda tanklar ve askeri araçlar için mevzi kazýyor. Biz Türk askerine güveniyoruz. Mevziler Türk Silahlý Kuvvetleri tarafýndan Þenyurt halkýnýn güvenliði için kazýldý. Türk askeri Suriye’den gelen sýðýnmacýlara gerçekten çok yardýmcý oluyor.” dedi. Selim Eraki’nin eþi Nesime Eraki ise, Sýnýrda tedirginlik yaþadýklarýný belirterek, þunlarý söyledi: "Ýnsan ister istemez korkuyor. 'Her an bir saldýrý olur' diye endiþe ediyoruz. Ama Allah’ýn izni ile yanýmýzda Türk askeri var. Onun için korkmuyoruz. Þu an mevziler kazýldý. Her ihtimale karþý her halde bu mevziler kazýldý. Bir tane evimizin yanýnda bir tanede çarþýya yakýn mevzi kazýldýðýný gördüm. Allah askerimizden razý olsun. Onlarýn burada olmalarý bize güven veriyor.” diye konuþtu. Derbisiye'de PYD güçleri kontrolü ele geçirdi Öte yandan PKK’nýn diðer bir kolu olan PYD’ye baðlý güçlerin geçtiðimiz hafta Derbisiye kentinin kontrolünü ele geçirmesinin ardýndan Suriye tarafýnda bulunan sýnýr kapýsýnda Suriye bayraðýný indirildi. Ýndirilen Suriye bayraðý yerine PYD kendi bayraðýný Türk bayraðýnýn bulunduðu bölgenin yaklaþýk 100 metre ilerisine astý. Derbisiye’yi kontrolü altýna alan PYD güçleri Suriye Ordusu ile birlikte Özgür Suriye Ordusu'na karþý Derbisiye kentinde eleman topladýðý öðrenildi.

Mardinliler dayanýþma programýnda buluþtu

A

dana’da yaþayan Mardinliler, Seyhan Otel'de Mardinliler Dayanýþma ve Yardýmlaþma Vakfý (Mardav) tarafýndan düzenlenen geleneksel programda bir araya geldi. Bu yýl 18.'ncisi düzenlenen programa Adana Valisi Hüseyin Avni Coþ, Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Zihni Aldýrmaz, Emniyet yemekte Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ve kalabalýk bir davetli topluluðu katýldý. Vali Hüseyin Avni Coþ, programda yaptýðý konuþmada, Mardinlileri kutlayarak, “Mardav’ýn eðitime yaptýðý önemli katkýlarý taktir etmemek mümkün deðil.” dedi. Eðitime katký saðlayan hayýrseverlere teþekkür eden Vali Coþ,

“Mardav ailesini kutluyorum. Bu çalýþmalarýn diðer dernek, vakýf ve kurumlara da örnek olmasýný diliyorum.

Kadýn Futbolcular puanla döndü M. Sait Çakar

M

ardin bölgesini Türkiye Futbol Federasyonu Kadýnlar Futbol liginde temsil eden ve 2. Lig 6. Grubu'nda mücadele eden Kýzýltepe Belediyespor kadýn futbol takýmý, ligin 3. haftasýnda karþýlaþtýðý Elazýð Hedefspor takýmý ile 3-3

berabere kalarak ilçeye 1 puanla döndü. Ligin ilk haftasýnda deplasmanda Malatya Bayanlarspor'a 4-3 yenilen Kýzýltepe Belediyespor 2. haftada Kýzýltepe Þehir Stadyumu'nda karþýlaþtýðý rakibi Tarsus Gençler Birliðispor'u 21-0 gibi farklý bir skorla yenmiþti. 7 takýmlý Türkiye Kadýnlar Futbol 2. Ligi 6. Grubu'nda mücadele eden Kýzýltepe Belediyespor kadýn futbol takýmý, pazar günü Elazýð deplasmanýnda saat 13.00'te Hedefspor kadýn futbol takýmý ile karþýlaþtý. Kýyasýya mücadele eden takýmlar maçý 3-3 berabere tamamladý. Kýzýltepe Belediyespor Kulübü Baþkaný Aslan Baþboða, takýmlarýnýn Elazýð Hedefspor takýmý karþýsýnda iyi mücadele edip gol pozisyonlarý bulmalarýna raðmen galip gelemedikleri için üzgün olduklarýný söyledi. Baþboða, "Ligde her hafta daha iyi bir duruma geleceðimizden eminiz. Kazanamadýk ancak deplasmandan 1 puanla dönmemiz teselli oldu. Kaliteli bir ekibimiz var önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar ile taraftarlarýmýzý sevindirecez" dedi.

Mardinli hemþehrilerimin memleket sevgisini, çalýþkanlýðýný beðeniyle karþýlýyor, bu güzelliklerin devam etmesini diliyorum. Bu çalýþmalar Türkiye’nin, Adana’nýn Mardin’in kalkýnmasý için çok önemli.” þeklinde konuþtu. Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Zihni Aldýrmaz ise "Bu güzel programda Mardinli hemþehrilerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.” ifadesini kullandý. Mardin denilince akla sanat, kültür, birlik beraberlik ve güzelliklerin geldiðine iþaret eden Aldýrmaz, "Adana 81 vilayetten göç alan bir kent. Ancak en çok göçü Mardin ve Þanlýurfa’dan alýyor. Mardinli hemþehrilerimizle çocukluðumuzdan beri birlikte yaþýyoruz. Altýn Koza etkinlikleri çerçevesinde Mardin’e de gittik. Bu kucaklaþmayý önümüzdeki dönemlerde de devam ettireceðiz.” þeklinde konuþtu. Mardav Baþkaný Osman Göktekin ise vakfýn 18 yýl önce Mardinlileri bir araya getirmek ve dayanýþmayý saðlamak için kurulduðunu belirterek, vakfýn çalýþmalarýyla ilgili bilgi verdi. Göktekin, Mardav adýyla ürünler pazarlamak istediklerini söylediði konuþmasýnda önümüzdeki dönemde bin 200 öðrenciye burs vereceklerini açýkladý. Mardav’ýn 18. Geleneksel Programý, konuþmalarýn ardýndan Mardin’i tanýdan film gösterimi sonrasýnda türküler ve halaylarla devam etti. (CÝHAN)

Suriyeli aileye, Beþik köyü sahip çýktý Ali Edis

S

uriye’de yaþanan iç savaþta Esed güçleri tarafýndan evi bombalanýnca Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan 10 nüfuslu Hesen ailesine Mardin halký sahip çýktý. Mardin’in Kýzýltepe ilçesine baðlý Beþik köyünde bir eve yerleþtirilen aile, günlük iþlerde çalýþarak geçimlerini saðlýyor. Köy halký tarafýndan her türlü ihtiyacý karþýlanan Hesen ailesi, Türk halkýnýn kendilerine çok iyi davrandýðýný söylüyor. Savaþýn bir an önce son bulmasý isteyen Hesen ailesi, barýþ içinde tekrar ülkelerine dönmek istiyor. Suriye’de yaþanan iç savaþ baþta Suriye’yi olmak üzere çevre ülkeleri de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çatýþmalarýn baþladýðý 15 Mart 2011 tarihinden bu yana 25 ila 35 bin arasýnda insanýn hayatýný kaybettiði belirtiliyor. Yaþanan þiddet ve yaþam sorunlarý nedeniyle baþta Türkiye olmak üzere Ürdün, Lübnan, Irak, Ermenistan gibi ülkelere 300 bin sivilin Suriye’den göç ettiði ifade ediliyor. Þehirlerde süren çatýþmalar nedeniyle açlýk ve susuzluðun hayatý olumsuz etkilediði ülkede Humus, Halep, Rastan ve daha birçok þehirdeki yerleþim alanlarý büyük ölçüde zarar görmüþ durumda. Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD)’nýn verilerine göre, Suriye’den gelenler için 7 þehirde kurulan 13 çadýrkent, 1 geçici kabul merkezi ve 1 adet konteynýr kentte 120 bin Suriye vatandaþý bulunuyor. Suriye’deki iç savaþ nedeniyle ülkelerini terk ederek Türkiye’ye sýðýnan ancak, ailelerini geçindirmek amacýyla sýnýrýn civar köylerine yerleþen ailelere de bölge halký sahip çýkýyor. "Annem, 'ölsem de topraklarý býrakmam' diyerek gelmedi" Suriyeli Hesen ailesi de bunlardan biri. Ahmet Hesen (43) ve 10 nüfuslu ailesi, ülkesinde güzel bir hayat sürerken bir anda kendilerini göç ederken buldu. Hesen, Suriye’nin Amut kentinde bulunan evi Esed ordularý

tarafýndan bombalanýnca çocuklarýný akrabalarýnýn yanýna býrakýp Türkiye’ye sýðýndý. Kendi pasaportuyla geldiði için bir mülteci kampý yerine Mardin’e giden Hesen, ailesi ve kendisinin rýzkýný burada kazanmaya baþladý. Yaklaþýk 2 ay inþaat iþinde çalýþan Hesen, 500 dolar karþýlýðýnda eþini ve 4 çocuðunu sýnýrdan kaçak yollarla getirip Mardin’in Kýzýltepe ilçesine yerleþtirdi. Ancak Hesen, 4 çocuðunu da yalnýz yaþayan annesine yardým etmek için Suriye’de býraktý. Hesen annesi Hedle’yi "Ölsem de topraklarýmý býrakmam." dediði için Türkiye’ye getiremedi. Hesen, ailesini getirdikten sonra Kýzýltýpe’de iþ ararken tanýþtýðý Beþik köyü Muhtarý Haþim Güneþ’in daveti üzerine ailesi ile birlikte köye geldi. Köyde bir eve yerleþtirilen aile, günlük iþlerde çalýþarak geçimlerini saðlýyor. Ailenin her türlü ihtiyacý da köy halký tarafýndan karþýlanýyor. Yaþadýklarý bölgenin Esed ordularý tarafýndan bombalandýðýný anlatan Hesen, "Esed askerleri evimizi yýktý. Orada ölüm, azap var. Biz Beþer’den kaçtýk. Bizleri ve binlerce Suriyeli’yi periþan hale soktu." dedi. Suriye ordusunun hiçbir þekilde kural ve sýnýr tanýmadýðýný belirten Hesen, Türkiye’nin kendilerine sahip çýkmasýndan dolayý büyük bir minnet duyduklarýný kaydetti. Hesen, "Esed ordularý çocuklarý bile öldürüyor, evleri yakýyor. Ýnsanlarý açlýktan öldürüyor. Türkiye’den memnunuz. Türkiye, bizlere iyi davranýyor. Allah Türkiye’den razý olsun." diye konuþtu. Köy Muhtarý Haþim Güneþ ise Hesen ailesini sahip çýkarak insani görevlerini yerine getirdiklerini söyledi. "Onlarý köyümüze alarak yardýmcý oluyoruz." diyen Güneþ, "Hesen ailesi köylünün günlük iþlerinden çalýþarak geçimlerini kazanýyor. Ayrýca köy halký fitre ve zekatlarýný Hesen ailesine vererek her türlü ihtiyaçlarýnýn karþýlamaya çalýþýyor. Bizler yýllardýr kardeþ gibi yaþadýðýmýz Suriye halkýnýn zor gününde yanýnda olmaya çalýþýyoruz." Þeklinde konuþtu.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

3 ‘Olumsuz haberler organ baðýþýnýn daha da azaltýyor’ 22 Kasým 2012 Perþembe

Bakan Þahin: Engelleri kaldýrmayanlara 5 binden 500 bine kadar ceza verilecek S Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile her bölgeden bir il arasýnda engellilerin ulaþabilirliðini kolaylaþtýrmak için Ulaþabilirlik Destek Projesi (UDEP)’nin tanýtým toplantýsý ve 7 ille protokol anlaþmasý yapýldý.

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, engelli vatandaþlarýn ulaþabilirliklerini daha kolay saðlayabilmeleri için bütün kurum ve kuruluþlara görevlerini yerine getirin uyarýsýnda bulundu. Bakan Þahin, bu konuda kurumlara verilen bir yýllýk sürenin Temmuz 2013’te sona erdiðini hatýrlatarak, bu konuda görevlerini yerine getirmeyenlere 5 binden 500 bine kadar cezai iþlem uygulanacaðýný bildirdi. Engelli ve özürlü vatandaþlar için bir diðer çalýþmanýn ise ‘özürlü, sakat ve çürük’ gibi tanýmlarýn deðiþtirilmesi ile ilgili yasa çalýþmasý olduðunu vurgulayan Þahin, 3 Aralýk Dünya Engelli Günü’ne bu çalýþmayý tamamlayacaklarýný söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile her bölgeden bir il arasýnda engellilerin ulaþabilirliðini kolaylaþtýrmak için Ulaþabilirlik Destek Projesi (UDEP)’nin tanýtým toplantýsý ve 7 ille protokol anlaþmasý yapýldý. Ankara Dedeman Otel’de gerçekleþen toplantýya Bakan Fatma Þahin ile Bilecik, Burdur, Çankýrý, Kilis, Mardin, Rize ve Van’ýn vali ve belediye baþkanlarý katýldý. Söz konusu illerle yapýlan proje için bakanlýk 6 milyon 657 bin TL bütçe ayýracak. Toplantýda engellilerin ulaþabilirliði ile ilgili olarak kýsa filmler ve sunumlar gösterildi.

Toplantýda konuþan Bakan Þahin, “Herkes mutlu deðilse biz de mutlu deðiliz, herkes huzurlu deðilse bizde huzurlu deðiliz.” dedi. Engelliler için pozitif ayrýmcýlýk yaptýklarýný belirten Þahin, 2005 yýlýna kadar engelliler için kanun diye bir þeyin söz konusu olmadýðýný, söz konusu yasanýn bir temel oluþturduðunu söyledi. Engelliler için eðitim ve saðlýkta yapýlanlarý anlatan Þahin, yine istihdamda da önemli çalýþmalar yaptýklarýný, en son 7 bin engellinin sýnavlarla kamuya yerleþtirildiðini bildirdi. Þahin, engellilere “2013’ün baþýnda kamudaki boþluklarý doldurmak için bir çalýþma yapýyoruz.” müjdesini de verdi. Bakan Þahin'in konuþmasýnýn ardýndan 7 ilin valisi ve belediye baþakaný ile tek tek protokol imzalandý, toplu fotoðraf çekildi. Þahin, daha sonra basýn mensuplarýnýn sorularýný cevapladý. "Yaptýrým bakýmýndan ne kadar önemli görüyorsunuz" Engellerin kaldýrýlmasýnda kurumlar üzerine düþeni yapamadýðýnda yaptýrýmlarýn uygulanacaðýný belirten Þahin, “Bu çalýþma temmuz ayýnda tamamlanýyor. 2013 yýlýndan sonra herkes kendi üzerine düþeni yapmadýðý zaman hem Ankara’da bakanlýkta bir izleme ve deðerlendirme kurulu oluþturuluyor hem de illerde bu konularla alakalý onun uzantýsý, mesela burada konfederasyonlar iþin içinde olacak. Onun dýþýnda illerde de sivil toplum kuruluþlarý olacak. Ýllerde deðerlendirmeler yapýlacak ve yapmayanlarla ilgili hukuki iþlem baþlayacak. Ne kadar yaptýrým yapýlacaðýnýn yasal alt yapýsý da oluþturulmuþ þu anda. Özel kurum ve kuruluþlar için her seferde bin ile 5 bin arasýnda yýlda 25 bine kadar, kamu için ise 5 bin ile 25 bine kadar yýlda 500 bine kadar ceza verilebilecek. Yaptýrým bakýmýndan ne kadar önemli olduðunu görüyorsunuz. Herkesin bu konuda cezalarý ciddiye alýp elinden geleni hýzlý bir þekilde yapmasý gerektiðini görüyorsunuz.” diye konuþtu. "Kentlerin izlendiði deðerlendiði bir sisteme geçiliyor" Son 7 ay kaldýðý uyarýsýnda bulunan Bakan Þahin, baþkanlýklarýn

bütün þehirlerdeki altyapýlarýný, kaldýrýmlarýný, kapalý alanlarýný, toplu taþýma araçlarýný revize etmeleri ve düzeltmeleri gerektiðini bildirdi. Þahin, bunu yapan ve yapmayanlarýn takip edildiði, izlendiði bir sisteme geçildiðini söyledi. Protokol imzalanan 7 ilin öncelikli iller olduðunu ifade eden Þahin, her bölgeden bir il seçtiklerini, teknik destek verdiklerini, personelini yetiþtirdiklerini ve mali destek de verdiklerinin altýný çizdi. Þahin, onun için bu illerin hiçbirinin mazeret üretmeye hakkýnýn olmadýðýný, çünkü bütün destekleri verdiklerini belirtti. Ankara Keçiören’de çöp arabasýnýn altýnda kalarak hayatýný kaybeden engelli Nevzat Özyavuzer’in ölümünden belediyenin mi yoksa belediye çalýþanýnýn mý sorumlu tutulacaðý yönündeki bir soruya Þahin, buna yasalarýn karar vereceðini söyledi. Þahin, bugünkü toplantýnýn da böyle bir olayýn hemen ardýna denk gelmesine dikkat çekerek, bu olayýn canlý bir gösterge olduðunu ifade etti. "Özürlü, çürük, sakat tanýmlarý deðiþiyor" Yasalardan özürlü, sakat, çürük, tanýmlarýnýn çýkacaðý yönündeki haberlerle ilgili olarak da Þahin, þöyle konuþtu: “Çalýþmamýzý tamamladýk. Engelli vatandaþlarýmýzla yaptýðýmýz birçok çalýþma gösterdi ki, tanýmlardan korkunç rahatsýzlar. Ýþte sakat, çürük þeklindeki tanýmlamalarýn onlarý ikincilleþtirdiðini, bunun kiþiselleþtirildiðini gördük. Bu uluslararasý toplumda da böyle, artýk engellilerimiz ile ilgili özürlü, sakat ya da çürük tanýmlarý kaldýrýlýyor. Biz de 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü’ne yetiþtirilmek üzere bu çalýþmamýzý tamamladýk. Bakanlar Kurulu'na götüreceðiz.” Askerlikle ilgili çürük tanýmýný, askere gitmeme gerekçesi olarak deðiþtireceklerini kaydeden Þahin, her þeyin bu tanýmlamalarla baþladýðýný düþündüklerini, bunu da sadece tanýmda deðil, eðitimde, saðlýkta ve istihdamda yaptýklarýný dile getirdi. Þahin, son olarak cezaevindeki tutuklularla eþlerin görüþmesi ile ilgili yasa tasarýsýný olumlu bulduklarýný ve desteklediklerini söyledi. (CÝHAN)

TESK: Kar lastiði genelgesi aceleye getirildi

T

ürkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, 12 Kasým'da yürürlüðe giren, ticari araçlara kar lastiði takýlmasý zorunluluðuyla ilgili genelgenin yeniden düzenlenmesi gerektiðini belirtti. Palandöken, “Trafikte ticari araçtan çok özel araç var. Þu an için yeterli kar lastiði üretimi olmadýðý için lastik fiyatlarý artacaðý gibi piyasanýn da ekonomik dengesi bozulacaktýr.” dedi. Palandöken, þehir içi veya þehirler arasý yollarda ticarilerden daha çok, özel ve kamuya ait araçlar bulunduðunu, her bölgede de farklý iklimler yaþandýðýna dikkat çekti. Palandöken, þöyle konuþtu: "Antalya'da, Ýzmir'de baþka, doðuda ise bambaþka hava þartlarý yaþanmaktadýr. Antalya'da insanlar þu an denize giriyor,

ceket bile giymiyor. Antalya'da þehir içi çalýþan sürücüye kar lastiði soramazsýnýz. Þehirler arasý yük ve yolcu taþýyan araçlarda zaten kar lastiði kullanýlýyor. Ancak yönetmelikte eksiklikler var. Zincir takýlacak ve takýlamayacak araçlar var. Her ticari araca kar lastiði takmak mümkün deðil. TIR'larýn arkasýnda dorseler var, bunlara kar lastiði konulamaz. Araçlarýn taþýyýcý kýsýmlarýnda kullanýlmalý. Öte yandan kýþ lastiði diye bir þey yok. Aslýnda kar tipi lastik var. Bunun da ayýrt edilmesi gerekli." "Ticari araç- özel araç ayrýmý yapýlmamalý" Yollarda ticari araçtan çok özel ve kamuya ait araçlar olduðunu söyleyen Bendevi Palandöken, "Bunlar da ayný yolu kullandýðýna göre ayný lastiði onlar da kullanmalý. Kötü hava þartlarýnda buzlu

yollarda zincir takmayan araçlar, kayarak yollarý kapatýyor ve arkasýndan gelen bütün araçlarý engelliyor. Eðer kýþ lastiði takýlacaksa ticari-özel araç ayrýmý yapýlmamalý. Onun için çok acele alýnmýþ bir karar gibi geliyor bana. Bunu aramýzda tartýþmamýz gerekiyordu. Tartýþmaya açmak lazým. Bunu özel otomobillere kadar indirgemek gerekir. Kar tipi lastik, karlý ve buzlu yollarda kullanýlmalý. Lastik maddi külfetten ziyade içinde taþýnan yolcuya, aracýn diferansiyeline zarar verir. Kar tipi lastik karlý ve buzlu yollarda kullanýlan lastiktir. Antalya ve Ýzmir gibi sýcak þehirlerde kar lastiði kullanamazsýnýz. O lastiði sýcakta kullandýðýnýz zaman lastik kendi kendini yer. Hiçbir faydasý olmaz. 31 Kasým tarihine kadar yetkililerle ile görüþerek genelgenin düzeltilmesi için çalýþacaðýz.” açýklamasýnda bulundu. (CÝHAN)

aðlýk Bakanlýðý, zaman zaman basýnda ‘baðýþlanan organlarýn uygun hastaya takýlmadýðý, organlarýn para karþýlýðýnda satýldýðý’ yönündeki iddialarýn, zaten az olan organ baðýþýnýn daha da azalmasýna neden olduðunu bildirdi. Bakanlýk, bu uyarýnýn yaný sýra kayýtlý 23 bin kiþinin organ nakli beklediðine iþaret ederek, bunlarýn yaklaþýk 21 binin böbrek, diðer 2 binin ise karaciðer, kalp, akciðer, pankreas nakli beklediðine dikkat çekti. Bakanlýktan yapýlan açýklamada, yazýlý ve görsel basýnda zaman zaman, kaynaðý belli olmayan ve iddiadan öte gitmeyen, doðruluðu teyit edilmemiþ, baðýþlanan organlarýn 'uygun hastaya takýlmadýðý', 'organlarýn para karþýlýðý satýldýðý' yönünde haberler yer aldýðý hatýrlatýldý. Bu haberlerin vatandaþlarýn organ baðýþýna yönelik tereddütler yaþamasýna ve zaten az olan kadavra organ baðýþýnýn daha da azalmasýna sebep olduðunu bildiren Bakanlýk, "Bu durum tek yaþama þansý kadavradan alýnacak organ olan binlerce hastayý olumsuz etkilemektedir.” uyarýsýný yaptý. Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemine kayýtlý yaklaþýk 23 bin kiþi olduðunu; bunlarýn yaklaþýk 21 bininin böbrek, diðer 2 binin ise karaciðer, kalp, akciðer, pankreas nakli beklediðini vurgulayan Bakanlýk, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde 1979 yýlýnda çýkarýlan Organ Nakli Kanunu ile ‘beyin ölümü tanýsýnýn nasýl ve kimler tarafýndan konulacaðý kadavradan ve canlýdan organ baðýþý ve nakil þartlarý’ belirlenmiþtir. 2001’de Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Sistemi kurulmuþtur. 2008’de devreye giren Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi Bilgisayar Programý ile kadavradan elde edilen böbreklerin daðýtýmý yapýlýrken 2010’da tüm kadavra organlarýnýn bu program üzerinden yapýlmasý için program yeniden revize edilmiþtir. Ayrýca canlý vericili organ nakillerinin de bu programa kaydedilmesi zorunlu kýlýnmýþtýr. Böylece tüm nakillerin daha kolay takip edilmesi saðlanmýþtýr. Mevzuata göre akrabadan organ nakli, alýcýnýn en az iki yýldan beri fiilen birlikte yaþadýðý eþi ve 4. dereceye kadar (4. derece dahil) kan ve kayýn hýsýmlarý, bu akrabalýk sýnýrlarýný belgelemek kaydýyla herhangi bir izne tabi olmadan yapýlmaktadýr. Akraba dýþý nakiller ise naklin yapýlacaðý ildeki saðlýk müdürlüðü bünyesinde oluþturulmuþ etik komisyonun onayý il mümkündür. Etik komisyon alýcý ve verici arasýndaki iliþkiyi her yönüyle irdeleyerek naklin yapýlýp yapýlamayacaðý konusundaki kararý verir. Etik komisyon kararlarý kesindir. Yine 2010 yýlýndan itibaren bu iþi maddi çýkar karþýlýðý yapma ihtimali olan kiþilerin takibi ve bunlarýn baþka illerde etik komisyonlara müracaatlarýný engellemek amacýyla TC Kimlik Numarasý üzerinden etik komisyon kararlarýnýn takip edilmesi saðlanmýþtýr.” "Sosyal paylaþým sitelerindeki organ ilanlarý titizlikle takip ediliyor" Birtakým vatandaþlarýn Facebook ve benzeri sosyal paylaþým sitelerinde ilanla organlarýný satmak istedikleri yönünde ihbarlar alýndýðýna dikkat çekilen açýklamada, “Bu

tür ilanlar, Bakanlýðýmýz tarafýndan titizlikle takip edilmekte, yasal mercilere bildirilmektedir. Ayrýca konu Ýçiþleri Bakanlýðý Emniyet Genel Müdürlüðü (Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü) tarafýndan doðrudan takip edilmekte ve bu yollara baþvuranlar ve onlara aracýlýk edenler hakkýnda yasal iþlem yapýlmaktadýr. ‘2238 Sayýlý Organ ve Doku Alýnmasý, Saklanmasý ve Nakli Hakkýnda Kanun’ ile ‘5237 sayýlý Türk Ceza Kanunu’ hükümleri uyarýnca, Kanuna aykýrý þekilde organ ve doku almak, saklamak, aþýlamak ve nakletmekle bunlarýn alým satýmýný yapmak, alým satýmýna aracýlýk etmek açýkça suç teþkil etmektedir. Buna ilaveten, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerce imzalanan ve ülkemizin de taraf olduðu Ýnsan Haklarý ve Biyotýp Sözleþmesi’nde 'Ýnsan vücudu ve parçalarý, bu nitelikleri dolayýsýyla, ticari kazanç saðlanmasýna konu olmayacaktýr' hükmü yer almaktadýr. Yine adý geçen sözleþmenin Ýnsan Kaynaklý Organ ve Dokularýn Nakline Ýliþkin Ek Protokol’ünde insan vücudu ile vücut kýsýmlarýnýn hiçbir þekilde ticari kazanca konu olamayacaðý ve ticari kazanç amacýyla ilan verilmesinin yasak olduðu, organ ve doku ticaretinin yasaklandýðý belirtilmektedir.” ifadeleri kullanýldý. Yine zaman zaman yazýlý ve görsel basýnda Bakanlýk ve Emniyet Genel Müdürlüðü yetkilileriyle görüþülüp bilgi alýnmadan ‘organ kaçakçýlýðý, organ ticareti, organ mafyasý, organlarý için kaçýrýlýp öldürülen insanlar’ konulu haberler yer aldýðýný bildiren Bakanlýk, Emniyet Genel Müdürlüðü ile yapýlan görüþmelerde bugüne kadar bu tür adli bir olaya rastlanýlmadýðýný aktardý. Rastgele insan kaçýrarak organ ticareti yapmanýn týbbi olarak da mümkün olmadýðý da belirtilerek, organ nakli yapýlabilmesi için alýcý ve vericinin bazý þartlarý taþýmasý gerektiðine iþaret edildi. “Organ mafyalarý varmýþ gibi algý oluþturmak hastalarý olumsuz etkiliyor” Bakanlýk, “Büyük organ mafyalarý ve çeteleri varmýþ gibi toplumda yanlýþ bir algýya sebep olacak þeklinde haber yapmak, organ nakli bekleyen hastalarý olumsuz etkilemektedir.” þeklinde uyarýda bulunarak, þu ifadelere yer verdi: “Gerek kanunlarla gerekse taraf olduðumuz uluslar arasý sözleþmelere göre organlarýn alýnýp satýlmasý ve buna aracýlýk yapýlmasý açýkça suç teþkil etmektedir. Bu yola baþvuran merkezler ve kiþilerle ilgili Bakanlýðýmýz ve Emniyet Genel Müdürlüðü iþbirliði içinde çalýþarak ve üzerlerine düþen görevi en iyi þekilde yapmaktadýr. Uymayan nakil merkezleri ikaz edilmekte ya da faaliyeti durdurulmaktadýr. Nakil merkezi sorumlularýna ise nakil yetkisinin elinden alýnmakta ve hapis cezasýna varan kadar cezai yaptýrýmlar uygulanmaktadýr. Deðerli basýnýmýzýn toplumda infial uyandýracak organ ticareti, organ kaçakçýlýðý, organ mafyasý gibi amacýný aþan ifadeler kullanýrken gereken hassasiyeti göstereceðine inanýyor, konu hakkýnda Bakanlýðýmýz ve Emniyet Genel Müdürlüðü'nün her türlü bilgi paylaþýmýna açýk olduðunu belirtmek isteriz.” (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

22 Kasým 2012 Perþembe

4

Þanlýurfa'da her 3 kiþiden biri gelir testi yaptýrdý Zorunlu olarak, 1 Ocak 2012’den itibaren Genel Saðlýk Sigortasý’na geçilmesiyle beraber, sosyal güvenlik imkaný olmayanlar için de 'gelir testi' yaptýrma koþuluyla saðlýk hakkýndan yararlanma imkaný geldi.

S

osyal güvenlik sisteminden faydalanmak için yapýlan gelir testinde, Ýstanbul'dan sonra en

çok baþvuru yapýlan il Þanlýurfa’da, üç kiþiden biri gelir testine girdi. Yaklaþýk bir milyon 800 bin kiþinin yaþadýðý ilde 570 bin kiþi gelir testine girdi. Zorunlu olarak, 1 Ocak 2012’den itibaren Genel Saðlýk Sigortasý’na geçilmesiyle beraber, sosyal güvenlik imkaný olmayanlar için de 'gelir testi' yaptýrma koþuluyla saðlýk hakkýndan yararlanma imkaný geldi. Ýstanbul’dan sonra en fazla gelir testi yapýlan il Þanlýurfa olarak dikkat çekti. Ýlde gelir testine girenlerin sayýsý 570 bin kiþi. Toplam nüfusu yaklaþýk 1 milyon 800 bin 254 olan Þanlýurfa’da neredeyse her üç kiþiden biri gelir testine girdi. Türkiye sýralamasýnda Þanlýurfa’yý, Diyarbakýr takip ediyor. Konuyla ilgili açýklamada

bulunan Þanlýurfa Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Mehmet Kara, “Yapýlan gelir testi müracaatlarýnýn sistem ortamýnda SGK tarafýndan çekilerek, vatandaþlarýmýzýn gelir seviyelerine göre tescil iþlemleri tamamlanarak adreslerine tebliði saðlanmýþtýr. Tüm vatandaþlarýmýz Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý’na yönlendirilerek, gelir testi yapmalarý saðlanmýþ ve sonuca göre GSS kapsamýna alýnmýþtýr.” dedi. Kara, aile içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlarýn, prim ödemeden Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýna alýndýðýný söyledi. Müdür Kara, geliri asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasýnda olanlar 37,62 TL, asgari ücretle bu ücretin iki katý arasýnda geliri çýkanlar 112,86 TL ve asgari ücretin iki katýndan fazla geliri olduðu tespit edilenlerin de 225,72 TL tutarýnda prim ödeyerek, Genel Saðlýk Sigortasý'ndan faydalanacaðýný ifade etti. (CÝHAN)

Viranþehir'de 28 tabanca, bin 738 fiþek ele geçirildi

V

iranþehir Emniyet Müdürlüðü, yaptýðý rutin uygulamada 50 AN 341 plakalý araç içerisinde 28 adet kuru sýký tabanca, bin 738 adet fiþek ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan þahýs adliyeye sevk edildi. Polis yetkilileri, yine yol aramasýnda 7.65 çapýnda espana ýlma marka silah ve bu

silaha ait þarjör ve fiþekler, belgýque browing marka silah ve silaha ait þarjör ve fiþekler ele geçirildi. Olayla irtibatlý 3 þahýs yakalanarak, haklarýnda adli iþlem baþlatýldý. Emniyet yetkilileri, vatandaþlarýn huzur ve emniyeti için yol kontrollerinin devam edeceðini bildirdi. (CÝHAN)

Küçük Zerda’ya petrolspor sahip çýktý

B

Þair Nabi’yi, 3 asýr bile unutturmadý

U

NESCO tarafýndan ilan edilen ‘2012 Uluslararasý Þair Nabi Yýlý’ kapsamýnda Þanlýurfalý Þair Nabi, memleketi Þanlýurfa’da çeþitli etkinliklerle anýlacak. Karaköprü Belediyesi ve Anadolu Yazarlar Birliði, hemþehrisi Nabi’yi anmaya hazýrlanýyor. Belediye ve birlik, Þair Nabi'nin kapsamlý bir biyografisini 'Meliküþ-Þuara Yusuf Nabi' adýyla yazar Mehmet Kurtoðlu'na hazýrlattý.

olmadýðýnýn, kültürel ve sosyal belediyeciliðin öneminin arttýðýnýn farkýndayýz. Bu bilinçle bir yandan þehri fiziki olarak imar etmekle, diðer yandan toplumu deðiþtirip dönüþtürecek ve þehir ruhunu inþa edecek kültür ve sanat faaliyetlerine önem vermekteyiz. Bu baðlamda, Þair Nabi'yi, memleketinde þanýna yakýþýr bir þekilde anmaya karar verdik."

Nabi'nin bestelenen eserlerinin ve þiirlerinin sunulduðu 'Naðme ve Þiirlerle Nabi' isimli konser ve þiir dinletisi sanatseverlerle buluþacak. Nabi’nin adýnýn çeþitli yerlere verileceði belirtilirken, Karaköprü beldesinde yapýlan bir amfi tiyatroya ve parka Þair Nabi adý verilerek, þairin hatýrasý yaþatýlmaya çalýþýlacak. Ayrýca, Þair Nabi adýna bir anýt düzenlenecek.

3 asýr bile unutturmadý Ünlü þair, vefatýnýn 270’inci yýlýnda anýlýyor. Yaklaþýk 3 asýr sonra anýlan þairin, Urfa’nýn kültür ve sanat hayatýnda önemli bir yeri olduðu belirtiliyor. Anadolu Yazarlar Birliði Baþkaný Necdet Karasevda, Nabi’nin vefatýnýn 270. yýl dönümünde bu deðerli þahsiyeti tanýtmayý vazife edindiklerini söyledi. Karasevda, “Þiirleriyle geniþ bir coðrafyada þöhret bulan, Urfamýzýn sýra gecelerinde þiirleri terennüm olunan, yakýn zamanlara kadar ilimizde cuma salalarýnda minarelerden naatlarý okunan ve Urfalýnýn zihninde Nabi Hazretleri olarak yer edinen þairimizin vefatýnýn 270. yýl dönümünü fýrsat bilerek, onu güzel etkinliklerle anmayý, gençlerimize bu deðerli þahsiyeti tanýtmayý vazife bildik.” diye konuþtu. Tüm etkinliklere halký beklediklerini dile getiren Karasevda, “Umarým, bu çalýþmalarla bir nebze de olsa Þair Nabi hazretlerine karþý vefa borcumuzu ödemiþ oluruz.” þeklinde konuþtu. Bu arada, etkinlikler 22 Kasým Perþembe günü Urfa City AVM salonunda saat 19.30’da 'Naðme ve Þiirlerle Nabi' adlý þiir ve musiki dinletisiyle baþlayacak. (CÝHAN)

Evlere 20 bin mektup gönderilecek Bu arada, ilde Þair Nabi algýsýný oluþturmak için Anadolu Yazarlar Birliði ve Karaköprü Belediyesi, 20 bin aileye mektup gönderecek. Öte yandan, yýlýn anýsýna þairin bilinen bir beyti, kartondan bir levha halinde kamuoyuna takdim edilecek. Karaköprü Belediye Baþkaný Nihat Çiftçi, konuyla ilgili açýklamasýnda, belediyeciliðin yalnýzca alt ve üstyapý çalýþmalarýndan ibaret olmadýðýný ifade etti. Çiftçi, þöyle dedi: “Avrupa toplumlarýnda ve geliþmiþ ülkelerde olduðu gibi belediyeciliðin yalnýzca mimari ve teknik iþlerden ibaret

ir süre önce Atletizm Milli Takým Antrenörü ve Atletizm Ýl Temsilcisi Fadýl Kara tarafýndan Bitlis’te keþfedilen küçük Zerda’ya Batman Petrolspor sahip çýktý. Maddi imkansýzlýktan dolayý babasý ile birlikte daðda çobanlýk yapan ve 10 yaþýnda olmasýna raðmen okula gidemeyen Zerda Uluþ’un spor malzemeleri Batman Petrolspor tarafýndan karþýlandý. Petrolspor yönetim kurulu malzemeleri önceki gün Batman’ý ziyaret eden milli takým antrenörü ve Bitlis Atletizm Ýl Temsilcisi Fadýl Kara’ya teslim etti. Petrolspor Salon Sporlarý Sorumlusu Abdulkadir Demir, “Küçük Zerda’ya sahip çýkmak bizim sosyal sorumluluðumuzun gereðidir. Ona küçük de olsa bir yardým yapabilmiþ olmaktan mutluluk duyarýz.” dedi.

raðmen maddi imkansýzlýklardan dolayý okula gidemeyen ve babasý ile birlikte daðlarda çobanlýk yapmak zorunda kalan küçük Zerda’nýn hikayesini ulusal tv ve gazetelerden takip ettim ve üzüldüm." diyerek þöyle konuþtu: "Batman Petrolspor yönetim kurulumuzca aldýðýmýz karar ile Bitlis’te yaþayan ve atletizme devam edecek olan bu sevimli evladýmýza sahip çýkma kararý aldýk. Ýlk etapta kendisinin 1 yýllýk spor malzeme ihtiyacýný karþýlayacaðýz. Ancak bizim önceliðimiz tüm altyapý sporcularýmýzda olduðu gibi

eðitimdir. Çünkü eðitim olmadan baþarý gelmez. Bu amaçla bünyemizde bulunan 1000’e yakýn altyapý sporcusunun eðitimlerinin devamý için her ay periyodik olarak yönetim kurulu ve antrenörlerimiz ile bir dizi çalýþmalarda bulunuyoruz. Yine baþarýlý olan sporcularýmýzý özel kolejlere gönderiyoruz. Batman Petrolspor her zaman maddi durumu düþük olan vatandaþlarýmýzýn spor yapmalarý için kendilerine destek olacaktýr. Küçük Zerda’nýn baþarýlý olmasý bizleri çok sevindirecektir.” (CÝHAN)

Küçük Zerda hayallerine koþacak Küçük Zerda yaptýðý açýklamada, “Her gün babamla daðlara, yaylalara çýkarak çobanlýk yapýyorum. Koyun sürülerini bir arada tutmak için sürekli koþturuyorum. Bir nebze koyunlar sayesinde antrenmanlýyým. Fadýl hocamýzýn bana sahip çýkmasýna sevindim. Ayrýca bana destek olacaðýný açýklayan ve spor malzemelerimi karþýlayacak olan Batman Petrolspor kulüp baþkaný ve yöneticilerine teþekkür ediyorum.” þeklinde konuþtu. Akýn: Zerda koþsun, biz destek oluruz TPAO Batman Bölge Müdürü ve Petrolspor Kulüp Baþkaný Gökhan Akýn yaptýðý açýklamada, “10 yaþýnda olmasýna

Dicle Üniversitesi öðrencileri Cihan'ý yýlýn ajansý seçti

D

icle Üniversitesi (DÜ) öðrencileri 'yýlýn enleri'ni seçti. Ýnternet üzerinden yapýlan ve binlerce kiþinin katýldýðý oylamada Cihan Haber Ajansý (Cihan), yýlýn haber ajansý

ödülüne layýk görüldü. DÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Aslan Bilici’nin elinden ödülü Bölge Yayýn Temsilcisi Aziz Ýstegün, “Ýlim irfan þehri Diyarbakýr ’da üniversite öðrencilerinden bu ödülü almak bize onur veriyor.” dedi. Dicle Üniversitesi Kültür Mutfaðý Kulübü öðrencilerinin düzenlediði etkinliðin ödül töreni kongre merkezinde yapýldý. Yaklaþýk 3 bin öðrencinin iþtirak ettiði törende çeþitli dallarda ödüle layýk görülenler açýklandý. Karavil Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Diyarbakýrlý iþadamý Abdulkadir Karavil, eðitime yaptýðý

katkýlarýndan dolayý öðrenciler tarafýndan ödüllendirildi. Karavil’e plaketini DÜ Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç verdi. Daha sonra medya dalýndaki ödüllere geçildi. Haber özel ödülü Anadolu Ajansý’ndan (AA) Cihan Eser’e, yýlýn muhabiri plaketi Doðan Haber Ajansý’ndan (DHA) Ferit Aslan’a takdim edildi. Yýlýn haber ajansý seçilen Cihan Haber Ajansý’nýn ödülünü de Bölge Yayýn Yayýn Temsilcisi Aziz Ýstegün aldý. Dünya bilek güreþi þampiyonu DÜ öðrencisi Mehmet Çetinkaya yýlýn öðrencisi seçildi. Öðrenciler, Rektör Saraç’a da 2012 onur ödülü takdim etti. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Sigara kalbe kilo artýþýndan

daha fazla zarar veriyor Beslenme Diyet Uzmaný RabiaYurdagül, "Sigara kalbe kilo almaktan çok daha fazla zarar veriyor. Araþtýrmalar günde bir paket sigara içmenin kalp üzerinde oluþturduðu stresin ancak 45 kilogram aðýrlýk artýþý sonrasý olabileceðini ortaya koyuyor." Dedi.

B

eslenme Diyet Uzmaný Rabia Yurdagül, sigaranýn etken maddesi nikotinin vücudun metabolizma hýzýný artýrdýðý için harcanan kalori miktarýný artýrdýðýný fakat; kalbin normalden 10 ya da 20 kez daha fazla çarpmasýna neden olarak kalp hastalýklarý riskini yükselttiðine dikkati çekti. Yurdagül, "Sigara kalbe kilo almaktan çok daha fazla zarar veriyor. Araþtýrmalar günde bir paket sigara içmenin kalp üzerinde oluþturduðu stresin ancak 45 kilogram aðýrlýk artýþý sonrasý olabileceðini ortaya koyuyor." dedi. Beslenme ve Diyet Uzmaný Rabia Yurdagül, sigarayý býrakmayanlarýn gerekçe olarak, kilo almasý öne sürdüðünü vurguladý. Yurdagül, sigarayý býrakanlarýn kilo olmasýný þöyle

açýkladý: "Aðýrlýk artýþlarýnda temel faktör alýnan enerji ile harcanan enerji arasýndaki dengesizlikten kaynaklanýyor. Günlük olarak alýnmasý gereken enerji yaþa, cinsiyete, vücut aðýrlýðýna, metabolizmaya ve yapýlan egzersiz miktarýna göre farklýlýk gösteriyor. Ancak temelde harcanan enerji alýnan enerjiden fazla olduðu durumlarda kiloda artýþlar meydana geliyor. 1 kilogram kaybetmek veya kazanmak için gerekli enerji 7 bin kaloriden oluþuyor. Vücudumuza aldýðýmýz her ekstra 7 bin kalori kilomuzda 1 kilogram artýþa, harcadýðýmýz her 7 bin kalori de 1 kilogram azalmaya neden oluyor. Bu durumda alýnan ve harcanan enerji arasýndaki dengeyi saðlamak aðýrlýk kontrolüne yardýmcý oluyor. Metabolizmamýz kalp, beyin ve karaciðer gibi önemli organlarýn normal çalýþabilmesi için enerjiye gereksinim duyar ve günlük olarak alýnan enerjinin yüzde 70'i bu fonksiyonlar için kullanýlýyor. Sigaranýn etken maddesi nikotin metabolizma hýzýný artýyor ve harcanan kalori miktarýný artýrýyor. Ancak bu yöntem kalori harcamak için seçilecek son derece saðlýksýz bir yöntem. Sigara içtikten sonra metabolizma hýzlanýr, içilen her sigara kalbin dakika 10-20 kez daha fazla vuruþ yapmasýna neden olur. Sigara içenlerde kalp hastalýklarýnýn yüksek olmasýnýn bir nedeni de aslýnda budur." "Ayný miktarda yemek yiyerek

ayný kiloda kalýn” Beslenme alýþkanlýklarýnýn deðiþmesi, aðýzda bir þeylerin olmasý gerektiði hissi, yiyeceklerin stres anýnda kurtarýcý olarak algýlanmasý gibi unsurlarý sayan Yurdagül, þu bilgileri verdi: "Sigara kalbe kilo almaktan çok daha fazla zarar veriyor. Araþtýrmalar günde bir paket sigara içmenin kalp üzerinde oluþturduðu stresin ancak 45 kilogram aðýrlýk artýþý sonrasý olabileceðini ortaya koyuyor. Bu nedenle sigarayý býrakma sonrasý kilo artýþý olsa dahi bunun hiçbir zaman sigara ile ayný düzeyde olmayacaðýný bilmek gerekiyor. Tam tersine sigarayý býrakmanýn kiþinin akciðer kanseri ve diðer kanserlere yakalanma riskini, kalp krizine ve inme geçirme riskini azaltacaðýný gösteriyor. Sigarayý býrakanlarýn kilosunda artýþ olmasý hiçbir zaman bir zorunluluk veya kaçýnýlamaz bir durum deðil. Kalp hastalarý üzerinde yapýlan çalýþmalar sigarayý býrakmanýn ardýndan beslenme ve yaþam biçimi deðiþiklikleri ile kilo alýmýnýnýn engellediðini ortaya koyuyor. Alýnan kalorilerin dengeli bir beslenme programýyla düzenlenmesi ve metabolizmanýn uygun egzersiz programýyla hýzlandýrýlmasý aðýrlýk kontrolü için en mükemmel yol olarak gözüküyor. Özellikle yaðlý besinleri kontrollü tüketmek oldukça önemli. Çünkü yaðlar en fazla enerji veren besin grubu. 1 gram yað 9 kalori verirken, 1 gram karbonhidrat ve

protein 4 kalori veriyor. Dolayýsýyla yað miktarý azaltýlmýþ besinleri seçerek ayný miktar yemek yemeye devam edilerek ayný kiloda kalýnabilir." Yurdagül, sigarayý býrakanlara þu tavsiyelerde bulundu: "Etiket okuma alýþkanlýðý kazanýp yiyeceklerin içerisinde fark edilmeden alýnan kalorilerin farkýna varýn. Besinlerin daha az yaðlý olanlarýný tam yaðlý olanlara tercih edin. Yemek aralarýnda atýþtýrmak için kalorisi düþük besinleri tercih edin. Sebze ve meyvelerden zengin, yaðsýz et ve ürünlerini, az yaðlý veya yaðsýz süt ve ürünlerini içeren, kan þekerini dengeleyici tam tahýllý ürünlerin yer aldýðý dengeli bir beslenme programýný benimseyin. Þeker ve þekerli besinlerden uzak durarak gereksiz kalori alýmýný azaltýn. Þekerli besin tüketmek istiyorsanýz doðal tatlandýrýcýlar ile yapýlmýþ olanlarý tercih edin. Düzenli egzersiz yaparak kalori harcamanýzý artýrýn, iþtahýnýzý baskýlayýn, tekrar sigara içme arzunuzun önüne geçin ve stresinizi azaltýn.” (CÝHAN)

Mantar, son yemeðiniz olmasýn

S

onbaharla gelen yaðýþlarla birlikte ormanlýk alanda, aðaç oyuklarý, kýrlar ve tarla kenarlarýnda ortaya çýkan mantarlar, bilinçsiz tüketildiðinde ölümlere ve organ kayýplarýna sebep oluyor. Mantar zehirlenmelerinin 3’te birinin ölümle sonuçlandýðýna dikkat çeken uzmanlar, yabani hiçbir mantarýn yenmemesi gerektiði uyarýsýnda bulunuyor. Sakarya Üniversitesi Týp

M. Sait Çakar

Fakültesi Acil Týp Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Yürümez, kültür mantarlarý hariç doðada yetiþen her tür mantarýn teorik olarak zehirli kabul edilmesi gerektiðini söyledi. Kültür mantarlarýnýn bile zaman zaman zehirlenmeye yol açtýðýný belirten Yürümez, “Doðada uzmanlarýn dahi ayýrt etmekte zorlandýðý mantarlarýn halk tarafýndan toplanýlarak yenmesi hatadýr. Bundan daha vahim durum ise mantar yenmesi sonrasý rahatsýzlanan bir kiþinin saðlýk kuruluþuna baþvurmadaki ihmalidir.” diye konuþtu. Zehirlenme sonrasý geliþen ölümcül sürecin 4 ila 7 gün sürdüðünü kaydeden Yürümez þu bilgileri verdi: “Zehirlenme ile ilgili bulgular, erken 2 saat ya da geç 6 saatten sonra ortaya çýkabilir. Yaygýn kanaatin aksine mantarýn yoðurtla yenmesi, piþirilmesi, sirkeli ve tuzlu suda kaynatýlmasý veya kurutulmasý, zehri ortadan kaldýrmaz. Aðaçtaki ve çayýrlarda yetiþen mantarlarýn zehirsiz olduðu ile ilgili inanýþ da gerçek dýþý.” 5 kiþi zehirlendi, 2’sine karaciðer nakli yapýldý Diyarbakýr ve

Kahramanmaraþ’ta 4’ü çocuk 5 kiþi mantardan zehirlendi. Hastanede ilk müdahaleleri yapýlan ve durumlarý ciddi olduðu için Malatya Ýnönü Üniversitesi Turgut Özal Týp Merkezi’ne sevk edilen hastalardan 2’sine karaciðer nakli yapýldý. Mantardan zehirlenen çocuklardan biri Cemal Çalým. Diyarbakýr’ýn Baykara köyünde yaþadýklarýný belirten baba Miðfer Çalým, köy yakýnlarýndaki araziden topladýklarý mantarlarý yedikten sonra 4 çocuðu ve eþiyle birlikte fenalaþarak hastaneye baþvurduklarýný anlattý. Eþi, kendisi ve 3 çocuðunun Diyarbakýr Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra taburcu olduðunu ifade eden baba, oðlunun mantardaki zehirden ciddi þekilde etkilendiði için Turgut Özal Týp Merkezi’ne getirdiklerini kaydetti. Çalým, bir

daha mantar yemeyeceklerini sözlerine ekledi. Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hamza Karabiber, tabiatta yetiþen mantarlarýn önemli kýsmýnýn zehirli maddeler taþýdýðýný ifade ederek þu uyarýda bulundu: “Bu maddeler baþta karaciðer olmak üzere birçok organa zarar veriyor. Bu nedenle sadece kültür mantarlarýnýn tüketilmesini öneriyoruz.” Bu belirtilere dikkat! Sersemlik, uykuya meyil, tansiyon düþüklüðü, bulanýk görme, yüz ve boyunda kýzarma, ateþ ve nabýz artýþý, aðýzda metal tadý, bulantý ve kusma ile terleme. Bu belirtilerle baþlayan süreç; sarýlýk, aðýr karaciðer, böbrek ve çoklu organ yetmezliði, koma veya ölümle sonlanabilmekte. (CÝHAN)

22 Kasým 2012 Perþembe

5

BASINDAN Gazze ufkumuzu aydýnlatýyor!

H

arika! Gazze direniþi ufkumuzu aydýnlatmaya devam ediyor. Gazze bereketi ile daldýðýmýz derin uykudan uyanýyoruz.. "One minute", "Mavi Marmara", "Arap baharý" ve "Kahire buluþmasý" Erdoðan'ýn Kahire Üniversitesi'ndeki konuþmasý muhteþemdi.. Ve bu konuþmanýn yankýsý Gazze'de, Ýsrail'de, Arap dünyasýnda farklý oldu.. Bugün, Erdoðan'ýn daveti ile Arap Birliði ülkeleri Gazze'yi ziyaret edecek. Arap Ülkeleri temsilcilerinin arasýnda Dýþiþleri Bakanýmýz Ahmet Davudoðlu da olacak.. Bugün ya da önümüzdeki günlerde Erdoðan da ziyaret edecek Gazze'yi. Arap Birliði ülkelerinin sadece Gazze'yi ziyaret etmesi ile kalmamalý bu iþ. Arap ülkeleri kendi aralarýnda "Savunma Ýþbirliði Anlaþmasý" imzalamalý.. Kendi aralarýnda ortak bir "barýþ gücü" oluþturmalý. Arap ülkeleri arasýnda þu vize komedisi sona ermeli.. Gazzelilerin kanlarý ve gözyaþlarý, karanlýk dünyamýzý aydýnlatan kandilin çeraðý oldu. Gazze sadece bizim göz aydýnlýðýmýz deðil, Ýslam ümmetinin vahdeti için bir umuda dönüþtü. Bizim için bir cihad ve þahadet okulu oldu.. Gazze, Filistin'in, Filistin Kudüs'ün, Kudüs Türkiye ve Arap dünyasýnýn baharý için ve bu süreç Ýslam dünyasýnýn kurtuluþunun vesilesi oluyor.. Türk düþmaný Arap milliyetçiliði ve Arap düþmaný Türk milliyetçiliði güneþ altýnda kalan kar gibi geriyor.. Tarih uyanýyor.. Irmak yataðýný arýyor.. Bugünki bölge devletlerinin sýnýflarýný çizen irade, bu ülkelerin sýnýrlarý ile birlikte, bu ülkelerin rejimlerini ve yönetici kadrolarýný atadý.. Yönetici kadrolar, Osmanlý'nýn son döneminde Osmanlý'ya ihanet eden, kendi halklarýna ihanet ederek emperyalistlerle iþbirliði yapan Arap aþiretlerinin reisleri idi.. Bu yönetim biçimi, bu sýnýrlar, bu yönetici kadrolar varlýk ve meþruiyetlerini Arap halkýnýn iradesinden, ya da dinden veya tarihten almýyor.. Bu statükoyu tayin eden irade, deðiþen dünya þartlarýna göre yeni bir düzenleme yapmak isterken evdeki hesaplar çarþýya uymadý ve bugünlere gelindi. Çin'de bile artýk ihtiyarlar görevden ayrýlýrken Arap ülkelerindeki iktidar yapýlarý ve rejimler kendini gözden geçirmek zorunda. Deðiþen þartlara uyum göstermeyecek olursa ya bu halk onlarý deðiþtirecek ya da dünki statüyü oluþturan emperyalistler bu deðiþimi gerçekleþtirecekler.. Arap baharýný, emperyalizmin ve Siyonizmin tezgahý olarak görmek ve göstermek isteyenlerin iddialarý Gazze direniþi ile boþa çýktý.. Süreç Ýsrail için "Tarihin sonu"nun geldiðine iþaret ediyor.. Ýhvan-ý Müslimin Arap dünyasýndaki büyük deðiþim ve uyanýþýn lokomotifi olarak tarih sahnesindeki yerini alýyor.. Batýlýlarýn evdeki hesaplarý çarþýya uymadý.. Gelinen noktada batýlý ülkeler nihai bir karar vermek zorundalar.. Eðer bu ülkeler Ýslam dünyasýný kaybetmek pahasýna Ýsrail'in yanýnda yer almaya karar verirlerse; Ýsrail'le birlikte Ýslam dünyasýný da kaybedecekler. Biz batýlý ülkeler olmadan da yolumuza devam ederiz. Ama batýlý ülkeler, bizler olmadan yollarýna devam edemezler. Batýlý ülkelerin Ýsrail yanlýsý politikalarý, Müslüman halklarýn gözünde bir suçüstü anlamý taþýyacaktýr.. Bana kalýrsa Arap ülkeleri arasýndaki iþbirliði sürecine Filistin de katýlmalý, Gazze de. Mesela Mýsýr Gazze ile stratejik iþbirliðine gidebilir ve savunma iþbirliði anlaþmasý yapabilir. Yine ayný þekilde Türkiye bu iþbirliðine imza koyabilir. Filistin'deki tarihi haklarýmýz ve TBMM'nin þahsý manevisinde temsil edilen Hilafetin istinatgahý olan Kudüs ile baðlantýlý olarak Türkiye Kudüs'le baðlantýlý olarak, Hilafet kapsamýnda Filistin ve Kudüs baðlantýlý olarak Gazze davasýnýn garantörü olabilir. Ýran, Suriye'deki yanlýþ politik tercihi ile aslýnda kendini bu süreçten dýþlamýþ durumda.. Bu kriz Arap dünyasý için verimli bir þoka dönüþebilir.. Herkes kendini gözden geçirmeli. Kanlý bir devrimle periþan olmaktansa kapsamlý bir reform daha iyi deðil mi? Körkez Ülkeleri bu anlamda doðru yönde ileri doðru bir adým atabilir.. Ýslam ülkeleri, halklarý ve yöneticileri artýk batýlýlarýn gözüne bakmaktan vazgeçmeli.. Türkiye'de baþlayan ve Arap dünyasýný saran uyanýþ hamlesi inþallah Kafkaslara, Balkanlara da yayýlýr.. Kim bilir bakarsýnýz artýk tek tek deðil grub grub, fevc fevc insanlar adalete, barýþa, özgürlüðe kavuþurlar.. Gazze direniþi bir turnusol kaðýdý özelliði taþýyor. Ýsrail için Gazze kolay lokma olmayacak. Artýk Gazzelilerin elinde Ýsrail'in uzak noktalarýný vuracak füzeler var. Hava saldýrýlarýna karþý fýrlatacak roketleri var.. Mursi'nin dediði gibi, sýnýrlarýnda batýlýlarýn uydusu eski iktidarlar deðil, gücünü Hak'tan ve halktan alan güçlü, kararlý, cesur iktidarlar var. Ýsrail bu irade ve cesareti test etmek istiyorsa buyursun.. Selâm ve dua ile.. Abdurrahman Dilipak - Yeni Akit - 2012-11-20


22 Kasým 2012 Perþembe

6

Hayýrsever iþ adamýndan Zeynel Bey Türbesi ve ilçeye anaokulu Külliyesi Miniatürk’te Þ

anlýurfa Birecikli iþ adamý Mehmet Cuma Gökdoðan'ýn yaptýrdýðý, kendi ismini taþýyan anaokulu hizmete açýldý. Anaokulunun açýlýþýna Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi, Belediye Baþkan Vekili A. Kadir Çopur, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ali Özçelik, daire amirleri, milli eðitim þube müdürleri ve veliler katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý okunmasýyla baþlayan açýlýþ programýnda konuþan Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi,

“Öncelikle eli öpülecek hayýrsever iþ adamý Mehmet Cuma Gökdoðan’ýn yaptýrmýþ olduðu anaokulu ile eðitime katkýlarýndan dolayý, devletin ilçedeki temsilcisi olarak teþekkür ederiz. Siz deðerli iþ adamlarýnýn sayesinde ilçemize kazandýrýlan bu eðitim öðretim kurumlarýnda geleceðin doktorlarý, hâkimleri, bakanlarý yetiþerek bizlerin geleceði olacaklardýr. Açýlýþýný yapmakta olduðumuz bu anaokulunun ilçemize ve çocuklarýmýza

hayýrlý, uðurlu olmasýný diliyorum.” þeklinde konuþtu. Hayýrsever iþ adamý Mehmet Cuma Gökdoðan ise Birecik ilçesine daha önce 2 saðlýk ocaðý yaptýrdýðýný, bugün ise adýný taþýyan bir anaokulu yaptýrarak milli eðitime teslim ettiklerini belirtti. Ýþ adamý Gökdoðan, "Biz de çocuklarýmýzýn Avrupa standartlarýnda yetiþmesi için ne gerekiyorsa yaptýrmanýn sevinci içindeyiz. Çocuklarýn sevincini ve güler yüzünü gördüm, mutluyum, böyle yatýrýmlar yaptýðým için Allah’a þükürler olsun diyorum, gücümün yettiði kadar eðitim ve saðlýk konularýnda yardým etmeye devam edeceðim.” dedi. Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi'nin, hayýrsever iþ adamý Mehmet Cuma Gökdoðan’a plaket vermesi ardýndan program, çocuklarýn gösterisi ile son bulurken, davetliler okul yetkilileri eþliðinde okulu gezdi. (CÝHAN)

Ziraat Türkiye Kupasý'nda 4. tur eþleþmelerine tepki geldi Z

iraat Türkiye Kupasý 4. tur eþleþmelerine alt gruptaki takýmlardan tepki geldi. Seri baþý uygulamalarýnýn tur þanslarýný zorlaþtýrdýðýný belirten bir çok 2. ve 3. Lig takýmý Futbol Federasyonu'na tepki gösterirken, Trabzonspor ile eþleþen Þanlýurfaspor'da yönetim de maça ümitsiz gideceðini ileri sürdü. Trabzonspor'un Süper Lig'in güçlü ve kupalarýn da tecrübeli bir takýmý olduðunu vurgusu yapýlan açýklamada, ümitsiz gidilse de kazanmak için oynayacaklarý ifade edildi. Eþleþtirmeleri adaletsiz bulan Þanlýurfaspor Teknik Direktörü Bahri Kaya eþleþtirmelerle ilgili yaptýðý açýklamada, “Genel müdürler ile asgari ücretlilerin savaþý gibi olacak.” dedi. Ziraat Türkiye Kupasý 4. tur eþleþtirmelerinde Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor ile

PTT 1. Lig'de mücadele eden Þanlýurfaspor birbirine düþmüþtü. 29 Kasým Perþembe günü Trabzon'da oynanacak olan maça Þanlýurfaspor ümitsiz gitse de maçý almak için mücadele verecek. Hazýrlýk çalýþmalarýna baþlayan Þanlýurfaspor, Trabzonspor maçý öncesi Boluspor ile karþý karþýya gelecek. Trabzonspor’dan çok Boluspor’a kilitlendiklerini aktaran Þanlýurfaspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, þuanda ligde oynayacaðýmýz Boluspor maçýna kilitlendiklerini söyledi. Ziraat Türkiye Kupasý eþleþtirmelerini de eleþtiren Kaya, eþleþtirmeleri protesto ettiðini belirtti. Bu eþleþtirmeleri alt ligdeki takýmlarýn kaldýramayacaðýný dile getiren Kaya, “Eþleþtirmeler genel müdürler ile asgari ücretlilerin

savaþý gibi olacak. Buna hiçbir alt lig takýmý gitmez, kaldýramaz. O zaman Türkiye Kupasý demeyin buna, Türkiye Süper Ligi'nin en büyük 8-10 takýmýnýn kupasý diyelim, böyle bir isim daha uygun olur. Trabzonspor avantajlarý ile maçýn favorisi.” dedi. Kazanmak için oynayacaklarýný dile getiren Kaya, “Biz de kendi çapýmýzda kendimize inancý olan bir takýmýz. Maç günü gelince sahaya çýktýðýmýz zaman nerede kiminle oynarsak oynayalým o maçý kazanmak için oynarýz.” diye konuþtu. Þanlýurfaspor oyuncularý ise önemli olanýn Süper Lig takýmý ile oynamak olduðunu söyledi. Þanlýurfa’yý güzel bir þekilde temsil etmeyi amaçladýklarýný da sözlerine eklediler. (CÝHAN)

A

nadolu’nun ve Hasankeyf ’in en önemli tarihi eserlerinden olan Zeynel Bey Türbesi ve Külliyesi ile tarihi hamam, Ýstanbul Minyatür Türkiye Parký’nda (Miniatürk) sergilenecek. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kültür AÞ ve Hasankeyf Kaymakamlýðý’nca yürütülen ortak proje çerçevesinde Batman Valiliði'nce finanse edilen Zeynel Bey Türbesi ve Külliyesi'nin 1/25 ölçeðinde maketlerinin yapýlarak Miniatürk’te belirlenen yere yerleþtirilmesi iþi, Hasankeyf Köylere Hizmet Götürme Baþkanlýðý’nca ihale edilerek yüklenici firma belirlendi. Ayrýca tarihi hamamýn maketi de Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kültür AÞ tarafýndan yaptýrýlarak, 2013 yýlýnýn ilk çeyreðinde Zeynel Bey Türbesi ve Külliyesi maketiyle Miniatürk’te

Batman’ýn ilçelerinde de mobese sistemi kurulacak

Batmanlý kýzlar güreþte bölge birincisi oldu

B

ingöl’de yapýlan Bölgesel Minik Bayanlar Güreþ Þampiyonasý'na katýlan Batman Gençlik Spor Bayan Güreþ Takýmý, turnuvadan birinci olarak Batman’a döndü. Bingöl’de 2 birincilik 1 ikincilik, 7 üçüncülük alan Batmanlý kýzlar birincilik kupasýný aldý. Öðrencilerden Merve Direk, Derya Tunç, birinci, Emine Dayanç ikinci, Sümeyye Direk, Ýlknur Baþkýran, Sultan Demir, Pelin Direk, Zariye Yeþilmen, Betül Özmen ve Zeynep Genli ise üçüncü oldu. Bu sonuçlarla Batman Gençlik Spor Bayan Güreþ Takýmý birinci oldu. Güreþ antrenörleri Berin Murat ve Latif Þimþek ile sporcularý, Þube Müdürü Halil Çöl ile makamýnda kabul eden Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aydýn Ekinci, “Baþarýnýzdan ötürü kutluyorum. Hocalarýnýzla birlikte çalýþmalarýnýzýn ürününü

B

alýyorsunuz. Her zaman sizlerin yanýnýzdayýz. Sporcularýmýzý önemsiyoruz. Batman’dan nasýl M. Emin Þimþek gibi baþarýlý sporcularýmýz çýkmýþsa, bundan sonra da ülke çapýnda adýný duyuracak sporcularýmýzýn çýkacaðýna inanýyorum. Kurumumuzun kapýlarý her zaman sizlere açýk. Biz baþarýdan çok sporcu ahlakýný önemsiyoruz. Hangi ile ve nereye giderseniz gidin örnek sporcu olduðunuzu gösterin. Batmanlý sporcular her zaman ahlaklarýyla ve davranýþlarýyla örnek olduklarý gösterilmeye devam edilsin. Bingöl’de de alýnan baþarýlý sonuç ve davranýþlarýnýzdan ötürü sizleri kutluyorum. Lisanslý sporcu sayýsýnýn artmasý içinde çalýþmalarýmýzý el birliðiyle sürdürmeye devam edelim.”

dedi. "Batmanlý kýzlar zoru baþarýyor" Sporcularý kutlayan Batman Güreþ Federasyon Ýl Temsilcisi Abdurrahman Demirtaþ ise “Þampiyonaya Malatya, Diyarbakýr, Tunceli, Siirt, Bingöl ve Batman illeri katýlmýþ olup gençlik spor bayan güreþ takýmý 2 birincilik, 1 ikincilik, 7 üçüncülük kazanarak turnuvada takým halinde þampiyon olmuþtur. Bingöl’e

ziyarete açýlmasý planlanýyor. Zeynel Bey Türbesi 1462–1482 yýllarýnda Hasankeyf ’te hüküm süren Akkoyunlular'dan kalan tek eser olma özelliðini taþýyor. Akkoyunlu hükümdarý Uzun Hasan'ýn oðlu olan Zeynel Bey'in, Osmanlý Ýmparatorluðu'nun kazandýðý 1473 yýlýndaki Otlukbeli Savaþý'nda hayatýný kaybettiði biliniyor. Zeynel Bey Türbesi, dýþarýdan silindirik, içerden sekizgen miðfer baþý þeklinde iki katlý bir yapýya sahip. Türbede Türkistan anýt mezarlarýndaki yapý etkisi görülmekte. Üzerindeki çini mozaiklerde Kûfi Arapça yazý ile yukarýdan aþaðý birinci kuþakta 'Allah', ikinci ve üçüncü kuþaklarda baþ kýsmýnda 'Ahmet' devamýnda ise 'Muhammed' dipteki son kuþakta ise 'Ali' isimleri yer alýyor. Anadolu’da bu yapýya sahip baþka bir eserin olmadýðý belirtiliyor. (CÝHAN)

hareket etmeden önce þampiyon olacaðýmýzý dile getirmiþtik. Bunu baþardýðýmýz için mutluyuz. Çok çalýþmanýn getirisini alarak takým halinde þampiyon olduk. Baþarýlarý getirmemizde emeði geçen Valimiz Sayýn Yýlmaz Arslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri Ýl Müdürü Aydýn Ekinci, Milli Eðitim Müdürü Þerif Akboða ve deðerli güreþ antrenörlerimize teþekkür ediyorum.” Dedi. (CÝHAN)

atman Valisi Yýlmaz Arslan, þehir merkezinde uygulanacak mobese güvenlik kamerasý uygulama sistemine paralel olarak ilçelerin de kamera sistemi ile donatýlmasýný istedi. Aslan, proje ile ilgili çalýþma baþlatýlmasý talimatýný verdi. Yýlmaz Arslan, yaptýðý açýklamada, projeyle ilgilenen yöneticilere talimat verdiðini ve Batman þehir merkezine kurulmasý planlanan mobese sisteminin 5 ilçeye daha kurulmasý için çalýþma baþlattýklarýný bildirdi. Yerleþim yerlerine kurulan kamera donanýmýnýn, güvenliðin en önemli unsurlarýndan biri olduðuna dikkat çeken Arslan, vatandaþlarýn can ve mal güvenliðini saðlamak için ilçelerde de dâhil olmak üzere fiziki ve teknolojik her türlü tedbirin alýnacaðýný kaydetti. Toplumun huzur ve güvenliði için yürütülen

güvenlik hizmetlerinde baþarýlý olunmasý için teknolojik donaným kadar insan unsurunun da önemli olduðuna dikkat çeken Vali Arslan, emniyet mensuplarýna görevlerinde daha çok baþarýlý olmalarý için tavsiyelerde bulundu. Arslan, güvenlik görevlilerine sürekli halkýn yanýnda olmalarýný ve devletin þefkatini her bireye yakýndan hissettirmelerini isterken, güvenlik hizmetlerinin de hukuk çerçevesinde ve adaletten ödün vermeden yerine getirilmesini istedi. Güvenliðin, vatandaþýn güvenini kazanmakla baþlayacaðýný ifade eden Batman Valisi, ilçelerde yaþayan vatandaþlarýn güvenliðinin tam olarak saðlanmasý için teknolojik yatýrýmlarýn da yapýlarak her türlü araç, gereç ve teçhizatýn saðlanacaðýný vurguladý. (CÝHAN)

Zayi Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa DALAR

22 Kasım 2012 Perşembe Gazete Sayfaları  

22 Kasım 2012 Perşembe Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you