Page 1

Sýnýrda petrol üretimi durdu N

Ýsmail Erkar

usaybin Ýlçesi'nin karþýsýnda bulunan, Suriye'nin Kamýþlý Ýlçesi yakýnlarýndaki 250 kuyuda petrol üretimi, ülkedeki iç savaþ nedeniyle durdu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (Tpao) Batman Bölge Müdürü Gökhan Akýn, Suriye'nin bu kuyulardan günlük 380 bin varil petrol ürettiðini belirterek, Türkiye'nin ise bu sahanýn hemen karþýsýnda bulunan 100 kuyudan günlük 2 bin 100 varil petrol üretimini sürdüðünü söyledi. Tpao Batman Bölge Müdürü Gökhan akýn, Nusaybin Ýlçesi'nin hemen karþýsýnda bulunan Suriye'nin Kamýþlý kentine 40 kilometre mesafede bulunan 250 kuyuda petrol üretiminin yaklaþýk 3 aydýr durdurulduðunu söyledi. Suriye'nin en büyük petrol sahasýnda yaþanan elektrik kesintileri ve devam eden iç savaþ nedeniyle

Tpao Batman Bölge Müdürü Gökhan akýn, Nusaybin Ýlçesi'nin hemen karþýsýnda bulunan Suriye'nin Kamýþlý kentine 40 kilometre mesafede bulunan 250 kuyuda petrol üretiminin yaklaþýk 3 aydýr durdurulduðunu söyledi.

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

22 Aðustos 2012 Çarþamba

Yýl: 9 Sayý 2425 Fiyatý :25 Kr

üretimin durduðunu söyleyen Akýn, "Üç aydýr komþudaki sahada hiçbir Suriyeli petrolcü yok. Kuyular durmuþ vaziyette, kaderine terk edilen sahada kimse yok" dedi. Tpao Batman Bölge Müdürü Gökhan Akýn, Suriye sýnýrýnda günde 2 bin 100 varil petrol ve 20 bin metreküp doðalgaz üretimi yaptýklarýný söyledi. Akýn, þöyle konuþtu. “Mayýs ayýnda sýnýrdaki mayýnlarýn temizlenmesine yönelik ihaleye talipli firma temsilcilerine yer gösterdik. 10'a yakýn firma temsilcisi mayýnlý alanýn temizlenmesine yönelik hazýrlýk yaptýðý sýrada savaþ patlak verdi. Mayýnlardan temizlenmesi amacýyla 19 alanýn tespit çalýþmasýný yaptýk. Batý Kozluca, Yolaçan ve Çamurlu saha güzergühlarýnda 30 kilometrelik alanda mayýn temizleme çalýþmalarýnýn yapýlmasýný bekliyoruz. Firmalar 3-4 ay öncesinde yer tespiti araþtýrmasýný tamamladý. Fakat çalýþmalarýn ne zaman baþlanacaðý konusunda henüz bir tarih yok. Belki de Suriye'deki savaþýn bitmesi bekleniliyor. Daha önce mayýnlý bölgenin olduðu yere yakýn sahada açýlan kuyularda olumlu sonuç alýnmýþtý. Mayýnlý alanýn temizlenmesiyle yeni Kuyular açýlarak, üretimi arttýrmayý hedefliyoruz." Suriye sýnýrýnda bulunan Çamurlu Petrol Sahasi Kamp Amiri Petrol Mühendisi Ahmet Keleþ, Suriye'nin en zengin petrol sahasýna yakýn Türkiye sýnýrlarý içerisinde, Tpao'ya ait Çamurlu, Bato Kozluca, Ýkiztepe, Doðu Sýnýrtepe, Yolaçan ve Güney Dinçer

petrol sahalarýnda 100 petrol kuyusunun bulunduðunu belirtti. Keleþ, Suriye'de devam eden iç savaþ nedeniyle, petrol üretiminin durdurulduðunu hatýrlatarak, "Onlarýn 250 kuyudan günlük 380 bin varil petrol üretimi vardý. Ancak savaþla birlikte yaklaþýk 3 aydan beri petrol üretimi orada durdu. Bu sahanýn hemen karþýsýnda Türkiye sýnýrýnda, 1976 yýlýndan itibaren baþta Çamurlu sahasý olmak üzere Batý Kozluca, Ýkiztepe, Doðu Sýnýrtepe, Yolaçan ve Güney Dinçer sahalarýnda 100'e yakýn petrol kuyusu açtýk. Bu kuyulardan günde 2 bin 100 varil petrol üretiliyor. 12 gravitedeki aðýr petrol üretiminin akýþkan hale getirilmesi için Tpao, yeni yatýrýmlara yöneldi. Suriye açtýðýmýz kuyularýn 2.5 katý kadar petrol kuyusu açtý. Savaþla birlikte þimdi karþýmýzdaki sahada in cin top oynuyor. Suriye'deki kuyularda üretimin durdurulmasýndan sonra, ayný sahanýn devamý olan Çamurlu ve çevresindeki sahalarda üretim artýþýna yönelik yeni projeleri hayata geçirmek istiyoruz" dedi. Suriye hükümetinin savaþ öncesinde, Türkiye sýnýrýndaki petrol sahasýnda 150 olan kuyu sayýsýný 250'ye çýkardýðýný hatýrlatan Keleþ, "Üç ay öncesine kadar 50 metrede bir sondaj kuyusu açan Suriye, savaþla birlikte petrol üretim çalýþmalarýna da ara verdi. Acil ihtiyaçlarý karþýlayacak 1-2 kuyu çalýþýyor. Fakat kuyularýn çoðunda üretim durduruldu. Çok geniþ bir alaný kapsayan Suriye'nin petrol sahasýnda þimdi tek bir iþçi yok. Oysa savaþ öncesinde bu saha iþçi kaynýyordu. Suriye petrol sahasýnda ne üretim var ne de bir çalýþan var" dedi.

Mardin UNESCO yolunda Kentin birinci Derece Sit alaný içinde olmasý sebebi ile son 40 yýlda o dönemin yerel yönetimlerinin göz yummasý sonucu, çarpýk ve kaçak yapýlaþmalarla bozuldu. Güzelim taþ Simalarýnýn üstüne betonarme kat ve eklentiler yapýldý. Bozulan kent mimarisi 2001 yýlýndan beri sürdürülen restorasyon çalýþmalarý ile belirli lokal alanlar eski taþ mimarisine kavuþtu.

ÖSO mensubu yaralý bir kiþi, Nusaybin'e getirildi Murat Akgül

S

uriye'deki olaylarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu yaralý bir kiþi Kamýþlý'dan Nusaybin'e getirildi. Edinilen bilgilere göre,Deyrizor'da Esed güçleriyle girdiði çatýþmada ayaðýndan yaralanan Ramadan Þuh, bir akrabasý yardýmýyla Kamýþlý ilçesinden mayýnlý sahayý geçerek Nusaybin sýnýr birliðindeki askerlere sýðýndý. Sýnýr birliði tarafýndan Nusaybin Devlet Hastanesine getirilen Þuh, tedavi altýna alýndý. Þuh'un ayaðýndan yaralandýðý belirtildi

T

arihi ve içinde barýndýrdýðý 32 medeniyetle Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan ‘Dünya Kültür Mirasýna aday gösterilen 7 bin yýllýk Mardin kentine 2014 yýlý UNESCO hedefine 100 milyon Türk Lirasý harcama yapýlacak. Kentin birinci Derece Sit alaný içinde olmasý sebebi ile son 40 yýlda o dönemin yerel yönetimlerinin göz yummasý sonucu, çarpýk ve kaçak yapýlaþmalarla bozuldu.

Güzelim taþ Sinalarýnýn üstüne betonarme kat ve eklentiler yapýldý. Bozulan kent mimarisi 2001 yýlýndan beri sürdürülen restorasyon çalýþmalarý ile belirli lokal alanlar eski taþ mimarisine kavuþtu. Halen tarihi kent içindeki mimari taþ binalarýn bakým ve onarýmlarýnýn devem ettiði Mardin kent merkezinde, son 12 yýlda 100 adetten fazla çarpýk ve kaçak yapýlaþma yýkýldý. Bu yýkýmlar için vatandaþlara istimlâk bedelleri olarak 23 milyon Türk Lirasý ödeme yapýldý. 500 bina daha yýkýlacak Tarihi kentin 2001 yýlýnda Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan UNESCO’ya dünya kültür mirasýna aday þehir gösterildiðini hatýrlatan Mardin Valisi Turhan Ayvaz, önlerine koyduklarý hedefi elde etmek için tüm altyapýnýn yenilendiðini, sokaklarýn yeniden saðlýklaþtýrma ekseni içinde bakým ve onarýmdan geçirildiðini ve sýrada daha 500’ün üzerinde çarpýk ve kaçak yapýlaþmanýn yýkýmý olduðunu söyledi.

Sayfa 2’de

Kaçak cep telefonu operasyonu M Ali Edis

ardin Kom Þube Müdürlüðü'ne baðlý ekiplerin yaklaþan Ramazan Bayramý öncesi gerçekleþtirdiði üç ayrý operasyonla çok sayýda son model cep telefonu ile gümrük kaçaðý sigara ile elektronik eþya ele geçirdi. Bayram da piyasaya son model cep telefonu ile gümrük kaçaðý ürün sokulacaðý ihbarý alan polis, Mardin il merkezi ve Kýzýltepe ilçesinde eþ zamanlý 3 operasyon düzenledi. 3 farklý operasyonda bir yolcu minibüsü, bir kargo aracý ve bir özel araçta yapýlan aramalar sonucunda gümrük kaçaðý olduklarý tespit edilen piyasa deðeri 200 bin deðerinde bin 279 adet cep telefonu, 20 bin 280 paket gümrük kaçaðý sigara, 34.200 g gümrük kaçaðý çay, 111 adet cep telefonu bataryasý, 50

adet Usb kablosu, 35 adet cep telefonu kulaklýðý, 190 adet kol saati, ele geçirdi. Muhafaza altýna alýna eþyalarla birlikte olayla ilgisi olduðu belirtilen S.Ö., Þ.A., G.K., M.G. isimli þahýslar hakkýnda suçlarýndan yasal iþlem baþlatýldý.


22 Aðustos 2012 Çarþamba

2

Mardin UNESCO yolunda önce belirlenen bin 500’e yakýn beton bina 2014 yýlýna kadar yýkýlacak. Þu ana kadar 100’e yakýn beton ev yýkýldý. Valilik kamulaþtýrma çalýþmalarýný hýzlandýrýrken, 2013 yýlýnda belirlenen 500’e yakin evin yýkýlmasý öngörülüyor.

Murat Akgül

T

arihi ve içinde barýndýrdýðý 32 medeniyetle Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan ‘Dünya Kültür Mirasýna aday gösterilen 7 bin yýllýk Mardin kentine 2014 yýlý UNESCO hedefine 100 milyon Türk Lirasý harcama yapýlacak. Kentin birinci Derece Sit alaný içinde olmasý sebebi ile son 40 yýlda o dönemin yerel yönetimlerinin göz yummasý sonucu, çarpýk ve kaçak yapýlaþmalarla bozuldu. Güzelim taþ Sinalarýnýn üstüne betonarme kat ve eklentiler yapýldý. Bozulan kent mimarisi 2001 yýlýndan beri sürdürülen restorasyon çalýþmalarý ile belirli lokal alanlar eski taþ mimarisine kavuþtu. Halen tarihi kent içindeki mimari taþ binalarýn bakým ve onarýmlarýnýn devem ettiði Mardin kent merkezinde, son 12 yýlda 100 adetten fazla çarpýk ve kaçak yapýlaþma yýkýldý. Bu yýkýmlar için vatandaþlara istimlâk bedelleri olarak 23 milyon Türk Lirasý ödeme yapýldý. 500 bina daha yýkýlacak Tarihi kentin 2001 yýlýnda Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan UNESCO’ya dünya kültür mirasýna aday þehir gösterildiðini hatýrlatan Mardin Valisi Turhan Ayvaz, önlerine koyduklarý hedefi elde etmek için tüm altyapýnýn yenilendiðini, sokaklarýn yeniden saðlýklaþtýrma ekseni içinde bakým ve onarýmdan geçirildiðini ve sýrada daha 500’ün üzerinde çarpýk ve kaçak yapýlaþmanýn yýkýmý olduðunu söyledi. TOKÝ, Mardin Valiliði ve Mardin Belediyesi arasýnda imzalanan protokol kapsamýnda daha

Yaklaþýk 100 milyon TL’ye mal olacak proje kapsamýnda þu ana kadar 30 milyon TL harcandý. Türkiye’nin önemli projelerinden bir tanesi olan Mardin Tarihi Dönüþüm Projesi'nin Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Baþbakan Tayyip Erdoðan himayesinde bütün hýzý ile devam ettiðini belirten Mardin Valisi Turhan Ayvaz, proje tamamlandýðýnda Mardin'in 100 yýl önceki eski ihtiþamlý haline döneceðini söyledi.

Otel 30 sayýsý 5 bin yatak kapasiteye ulaþtý Þehrin kültür mirasýna adaylýk baþvuru dosyasýnýn yapýlacaðý 2014 yýlýna kadar içme suyu, kanalizasyon þebekesinin tamamýnýn yenilenmesi devam ediyor. Ýnanç ve kültür turizmi altyapýlarýndan beslenme ve barýnma alanlarý ile ilgili yatýrýmlarýn baþýnda ise 2’si 5 yýldýzla, 22’si butik otel biri Apart olmak üzere 30 adet otel inþasý yapýldýðýn sözlerine ekleyen Vali Ayvaz, halen iki otel yapýmýnýn devam ettiðini ve þu anda ulaþýlan yatak kapasitesinin 5 bini aþtýðýný, 2023 yýlýna kadar ise yapýlacak yeni otel yatýrýmlarý ile yatak kapasitesinin 50 bini, turist sayýsýnýn da þu anda bir milyon ki rakýmýnýn ise 5 milyon olarak hedeflendiðini belirtti. Mardin’in inanç ve kültür turizmi ile son 12 yýlda 250 bin kiþi ile aðýrladýðý turist sayýsýna 2011 yýlý itibari ile bir milyon kiþiyi aþtýðýna deðinen Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, 2014 yýlýndaki UNESCO baþvurusu ile bu hedefin aþamalý olarak 2023 yýlýna kadar Baþbakanýmýzýn da verdiði destek ve hedefle 5 milyon turisti aðýrlayacak konuma geleceklerini söyledi.

Yatýrýmlar Mardin OSB’de de sürüyor Ýnanç ve kültür turizmi ile sadece turistik alanlara yönelik restorasyonlar, beslenme ve barýnma alanlarý ile ilgili yatýrýmlarýn

olmadýðýný da dile getiren Baþkan Ayanoðlu, “Son 5 yýlda hükümetimizin de ortaya koyduðu olumlu ve destekleyici teþviklerle 45 olan fabrika sayýmýz bugün 100’ü aþmýþtýr. 40’ýn üzerinde yatýrýmcý müteþebbis ise dolan Mardin birinci Organize Sanayi dýþýnda kurulacak 2’nci için sýrada bekliyor” Mardin’de inanç ve kültür Turizmi için Avrupa Birliði hibe destek projeleri kapsamýnda 3 kilometrelik tek araç giriþ çýkýþýnýn yapýldýðý çarþý merkezi için 9 milyon EURO harcama yapýlacak. Tüm iþyerlerinin vitrinleri ile reklam panolarý tek tip olacak. Bunun için 4 adet elektrikli otobüs alýnýp normal akaryakýtla çalýþan araçlar artýk 2014 yýlýnda çarþý merkezine giriþ ve çýkýþlarý yasaklanmýþ olacak. Tarihi kentin olmayan otogarý projelendirilip bir yýlý içinde 750 kiþilik kapalý oto park ile birlikte tamamlanýp hizmete verilecek. Bütün çalýþmalarýn bitirilmesinin ardýndan eski Mardin'in Birleþmiþ Milletler Bilim Eðitim ve Kültür Teþkilatý'nýn (UNESCO), ''Dünya Mirasý Listesi''ne alýnmasý için baþvuruda bulunacaklarýný belirten Ayanoðlu, ''Baþvurumuzu 2014 yýlýnda yapmayý amaçlýyoruz. Bu þehri sahiplendiðimizi, koruduðumuzu ve korumayla ilgili ciddi anlamda çalýþmalar yaptýðýmýzý baþvuru dosyamýza koyacaðýz. UNESCO'ya baþvurmanýz için bazý kriterleri yerine getirmeniz gerekiyor. Biz de yýllardýr bunun için çalýþýyoruz'' dedi. Ýki müzeye bir milyon ziyaretçi Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Sabancý kent müzesini son bir yýl içinde bir milyon kiþiden fazla ziyaretçinin ziyaret ettiðini söyleyen Müze Müdürü Nihat Erdoðan, yýl sonuna kadar sayýnýn bir milyon 500 bin kiþiyi bulacaðýný tahmin ettiklerini ifade etti. Bakým onarým, yenilenen altyapýsý ile birlikte Kartal kalenin de turizme açýlacaðý 7 bin yýllýk tarihi Mardin kenti için 100 milyon Türk Lirasý daha harcama yapýlacaðý 2014 yýlý sonuna kadar da yatýrým ve hizmetlerin bitim ile birlikte baþvuru dosyasýnýn da UNSCO’ya verileceði belirtildi.

Sualtý dünyasý Mardin’e taþýnýyor M. Sait Çakar

A

yþegül Dinçkök’ün Endonezya’nýn Sulawesi Adasý’ndaki eþsiz sualtý dünyasýný ve canlýlarýný yansýttýðý fotoðraflarýndan oluþan ‘Derin Tutku

Sergisi’ Eylül ayýnda Mardin Müzesi’ne taþýnýyor Nisan ayýnda MSGSÜ Tophanei Amire Tek Kubbe Binasý’nda sergilenen ve büyük ilgi gören Ayþegül Dinçkök’ün Derin Tutku adlý kiþisel sergisi, 19-30 Eylül 2012 tarihleri arasýnda Mardin Müzesi’nde ziyaret edilebilecek. Sulawesi Adasý’nýn kara üzerindeki aþýrý sakin yapýsýna karþýn zengin su altý dünyasýný gözler önüne seren Dinçkök’ün fotoðraflarýnda çok nadir rastlanan, varlýðý bile son

yýllarda keþfedilen Hippocampus, þeytan balýðý, saçaklý wobbegong köpekbalýðý, kum müreni gibi sizi büyüleyecek canlýlar bulunuyor. Ayþegül Dinçkök’ün bu sergi ile en büyük amacý, gençlere ve çocuklara dokunabilmek, pek çoðunun uzak olduðu büyülü sualtý dünyasý ile onlarý tanýþtýrabilmek ve çevre bilincini geliþtirmek. Ayþegül Dinçkök ilk ayaðý Mardin olan ve baþka þehirlere de taþýnacak bu sergi ile Doðu’da yaþayan deniz görmemiþ çocuklara ulaþarak en büyük hayalini gerçekleþtiriyor. Mardin’de düzenlenecek olan sergi Ýstanbul’da olduðu gibi yine bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirecek ve sergiyi ziyaret eden çocuklar arasýnda bir desen yarýþmasý düzenlenecek. Bu yarýþmanýn baþarýlý öðrencileri ise ödüllerini almak üzere Ýstanbul’a gelecekler.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

22 Aðustos 2012 Çarþamba

3

66 bin Suriyeli için 300 milyon dolar harcandý

B

aþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Baþkaný Dr. Fuat Oktay, dün itibarý ile Türkiye'deki kamplarda kalan Suriyeli sayýsýnýn 66 bini aþtýðýný söyledi.

10 gün içerisinde 4 yeni kampýn daha kurulacaðýný belirten Oktay, bunlarla birlikte Türkiye'nin harcadýðý paranýn 300

milyonu bulacaðýný aktardý. Oktay, bugüne kadar tüm maliyetin Türkiye tarafýndan karþýlandýðýnýn altýný çizdi. Suriye'de 17 ay önce baþlayan halk ayaklanmasýndan sonra rejimin baskýsýndan kaçan binlerce Suriyeli, sýnýrý geçerek Türkiye'ye sýðýnmýþtý. Sýnýr boyunca kurulan 9 çadýrkentte kalan Suriyelerin barýnma ve yiyecek baþta olmak üzere tüm ihtiyaçlarý

karþýlanýyor. Çalýþmalar hakkýnda bilgi veren AFAD Baþkaný Oktay, sunulan hizmetlerin dünya ortalamasýnýn çok üstünde olunduðunu vurguladý. Oktay, bu görüþü BM baþta olmak üzere tüm diplomatik misyonlarýn seslendirdiðini sözlerine ekledi.

Suriye'den akýmýn devam ettiðini de anlatan Dr. Fuat Oktay, 10 gün içerisinde 4 yeni kampýn daha faaliyete gireceðini bildirdi. Suriye'den gelecek insan sayýsý için herhangi bir üst sýnýrlarýnýn olmadýðýný vurgulayan Oktay, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn bu konudaki tavrýný hatýrlattý, Suriye'ye yönelik insanî yardýmýn devam edeceðini söyledi. AFAD, Türkiye'ye sýðýnan Suriyeliler için Hatay'ýn Altýnözü ve Yayladaðý ilçelerinde 2'þer, Reyhanlý, Apaydýn, Karbeyaz'da 1'er, ÞanlýurfaCeylanpýnar ve Gaziantep, Ýslahiye'de 1'er olmak üzere toplam 9 çadýrkent ve Kilis'te 12 bin kiþilik 1 adet konteynerkent kurdu. Bu olayýn uluslararasý boyutunun da olduðuna iþaret eden Oktay, "Bütün ülkelerin bu taþýn altýna elini koymasý gerekir. Ancak bugüne kadar destek için söz verilmesine raðmen Türkiye'ye bir yardým söz konusu deðil." Dedi. (CÝHAN)

AFAD Baþkaný Oktay: Van'da 17 bin kalýcý konut ekimde teslim edilecek B

Sürücü, benzin ve motorine artýk ne katýldýðýný bilecek

E

PDK, araç sahiplerinin maðduriyetini önleyecek önemli bir mevzuat deðiþikliðine gidiyor. Þirketler 'extra, 'ultra', 'süper extra' gibi isimlerle satýþa sunduðu katkýlý ürünlerin faydalarýný ispatlayacak. Ayrýca isteyen her þirket katkýlý benzin ve motorin satamayacak. Ýstasyonlarda yakýtlar için kamyon, otomobil gibi sýnýrlayýcý ve yanýltýcý iþaretlere yer verilemeyecek. Akaryakýt daðýtým þirketleri, benzin, motorin, LPG türü ürünlere, "süper, ekstra, ultra, süper extra" gibi isimler vererek istasyonlarda katkýlý ürün satýyor. Son aylarda katkýlý ürün satýþlarýnýn artmasý üzerine Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketicilerin maðdur olmamasý için yeni bir düzenlemeye gitme kararý aldý. Buna göre þirketler, istasyonlarda katkýlý ürün diye pahalý satýlan ürünlerin 'katkýsýný' ispat etmek zorunda olacak. Katkýlý ürünün içeriði, ilave faydasý, kimyasal yapýsý vb. özelliklerini akredite (referans) laboratuvarlarda belgeleyerek internette duyurulacak. Kurul ayrýca hazýrladýðý yeni taslak düzenlemesinde istasyonlarda en pahalý ürün fiyatýný açýklama uygulamasýný da geniþletiyor. Artýk, satýþa sunulan ürünlerin tamamý fiyatý büyük panolarda duyurulacak. Yeni düzenlemeyle ilgili Kurul kaynaklarý, amacýn tüketicilerin maðduriyetini önlemek ve sektörde yanlýþ anlamalarýn önüne geçmek olduðu bilgisini verdi. Düzenleme Kurulu'nun hazýrladýðý, "Petrol Piyasasý Fiyatlandýrma Sistemi Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik" taslaðýnýn uygulamaya konulmasýyla akaryakýt sektöründe önemli deðiþiklikler olacak. Taslaðýn sektöre getireceði en önemli yenilik, isteyen her þirket artýk katkýlý ürün satamayacak. Katkýlý ürün satan þirket, bunu belgeleyecek: Katkýlý

ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri, ne þekilde farklýlaþtýrýldýðý, laboratuvar çalýþmalarý, analiz raporlarý, bu çalýþmalarýn nerede, kim tarafýndan, hangi yöntemlerle yapýldýðý gibi ispatlayýcý açýklamalar ile yapýlan açýklamaya ait doküman örnekleri firmanýn internet sayfalarýnda yayýnlanacak. EPDK'nýn yeni taslaðýnýn uygulamaya konulmasýyla akaryakýt þirketleri, çalýþmalarýný 31 Aralýk 2012 tarihine kadar tamamlayýp açýklayacak. 31 Ocak 2013 tarihine kadar da istasyonlardaki ilan panolarý yeni yönetmeliðe uygun (bütün ürün fiyatlarýnýn yer aldýðý) hale getirilecek. Yeni uygulama ile araç sahipleri istasyona girmeden panoda satýþa sunulan ürünleri inceleme imkaný bulacak. Tüketici katkýlý ürün sattýðýný duyuran þirketin ürün yapýsýný ve faydasýný istasyona gitmeden internet üzerinden öðrenmiþ olacak. Yeni yönetmelikle akaryakýt þirketleri ve bayiler, bütün ürünlerin hangi özelliklere sahip olduðunu net bir þekilde araç sahiplerine belirtecek. Yönetmelikte konuyla ilgili yer alan maddede, "Farklýlaþtýrýlmýþ olsun ya da olmasýn ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakýt türlerinin tamamý Avrupa Birliði standartlarýna ve EPDK tarafýndan belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadýr. Bu kapsamda hepsi araçlarda güvenle kullanýlabilirler. Farklýlaþtýrýlmýþ ürünler ile diðerleri arasýnda kalite vb. düzenlenmiþ özellikler bakýmýndan otomobil, otobüs, kamyon, týr, traktör vb. araç türüne göre sýnýrlayýcý ayrýmlar bulunmamaktadýr." ibaresi yer alýyor. Duyurunun þirketin internet sitesinin ana sayfasýnda ve herkesin kolaylýkla görebileceði bir bölümünde devamlý bir þekilde ve kullanýcý dostu bir formatta yapýlmasý isteniyor. (CÝHAN)

aþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Baþkaný Dr. Fuat Oktay, afetlere hazýrlýk noktasýnda geçmiþten ders çýkartarak dünyada standartlarýna ulaþtýklarýný, daha da iyi olacaklarýný belirtti. 17 Aðustos Marmara depremi ile Van depremi sürecini anlatan Oktay, Van’da 76 bin çadýrýn daðýtýldýðýný, 17 bin kalýcý konutun tamamýnýn ise Baþbakan’ýn söz verdiði üzere ekim ayýnda teslim edileceðini söyledi. Fuat Oktay, Marmara depreminin 13. yýldönümü dolayýsýyla AFAD merkezinde bir basýn toplantýsý düzenledi. Oktay, dünden bugüne baþta doðal afetler olmak üzere tüm afetlere hazýrlýkta gelinen noktayý deðerlendirdi. 17 Aðustos depreminde hayatlarýný kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Oktay, bugün ki toplantýnýn amacýnýn 'nereden nereye geldik' olduðunu vurguladý. Türkiye’de afet denince akla doðal afet bunun içinde de depremlerin öncelik haline geldiðini aktaran Oktay, doðal olmayan afetlere dikkat çekti. Yine doðal olmayan afetlere insani hareketlilikleri de örnek gösteren Oktay, günümüzde son derece tehlikeli boyutlara gelen teknolojik afetlerin de önemli olduðunu ifade etti.

içerisinde tesliminin çok önemli olduðuna dikkat çekti.

"Van depremininin maliyeti 5,5 milyar"

"Medyada bizim ekibimiz içerisinde" Kendi iþini bir ‘sevda’ olarak adlandýran Oktay, sýnýrlarýn ötesine yapýlan yardýmlarýn insani yardýmlar olduðunu, siyaset dýþýnda deðerlendirilmesi gerektiðini kaydetti. Libya, Suriye ve Myanmar’daki faaliyetleri anýmsatan Oktay, bu insani iþten dolayý çok mutlu olduklarýný dile getirdi. Oktay, yapýlan iþ noktasýnda medyanýn da yanlarýnda olmasý gerektiðini, bunun bir ekip iþi olduðunu bildirdi. Geçmiþte yaþanan acý hadiselerin hatýrlanýlmasýnýn güzel bir þey olmadýðýný bildiðini fakat geçmiþten ders çýkartýlmasý için önemli olduðuna dikkat çeken Oktay, bugün 13. yýldönümü olan 17 Aðustos depreminde insani yardým çalýþmalarýnda hazýrlýksýz olunduðunu bugünle kýyaslayarak anlattý. AFAD olarak 17 Aðustos’ta desteðin saatler sonra geldiðini bildiren Oktay, 03.30’da olan depreme müdahalenin 07.30 ve 09.00’da olduðunu anýmsattý. Yine yaþanan çadýr sýkýntýlarý, saðlýk sýkýntýlarý ve arama kurtarma ekiplerinin yetersizliðinin söz konusu olduðunu vurgulayan Oktay, depremin 50. gününde dahi çok önemli sorunlarla karþý karþýya olunduðunu söyledi. Bugün geçmiþten dersler çýkartarak bugüne geldiklerini kaydeden Oktay, Van depreminin ilk saatinden itibaren yapýlan müdahalede deðindi. Van depreminde ölü ve yaralý sayýsýnýn diðer depreme göre az olmasýna raðmen hasarýn çok büyük olduðunu dile getirerek, ilk 6 saatte

Marmara depreminde 115 personel, 5 kurtarma aracýnýn bulunduðunu, Van’da ise 903 personelin 192 kurtarma aracýnýn müdahale ettiðinin altýný çizdi. Oktay, Van’da ilk 12 saatte de bin 908 personel, 625 UMKE ile saðlýk ekibinin 91’de ambulansýn görev aldýðýný aktardý. Özellikle Baþbakan’ýn ve bakanlarýn ilk günden itibaren bölgede olduðunu hatýrlatan Oktay, bölgeye yapýlan yardýmlarý anlattý. Çadýr noktasýna deðinen Oktay, Van’a 76 bin çadýr daðýtýlmasýna raðmen hoþ olmayan fotoðraflarýn yaþandýðýný vurguladý. 30 binlik bir konteyner kent oluþturduklarýný da bildiren Oktay, birinci yýldönümünde Van için hayallerinin depremin yaralarýnýn tamamen sarýldýðý bir Van olduðunu vurguladý.

"17 bin kalýcý konut Ekim’de teslim edilecek" Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn verdiði sözü hatýrlatan Oktay, depremin birinci yýldönümünde toplam 17 bin kalýcý konutun teslim edileceði müjdesini verdi. 23 Ekim’de teslimin olacaðýný belirten Oktay, 17 bin kalýcý konutun bir yýl

Almalarý gereken dersin 17 bin konut yapmak olmadýðýný, 17 bin konutun yýkýlmamasý gerektiðini vurgulayan Oktay, depremin maliyetinin 5 buçuk milyarý bulduðuna deðindi. AFAD olarak artýk afetlere çok öncesinden tam olarak nasýl daha iyi hazýr olabileceklerine baktýklarýný ve tüm hýzýyla bu çalýþmalarý yaptýklarýný anlatan Oktay, asýl önemli olanýn kamuoyunun bilinçlenmesi olduðunu bildirdi. Çalýþmalarýný kümeler halinde yapacaklarýný ifade eden Oktay, saðlýk bakanlýðý, TOKÝ tüm ilgili kurumlarla oturup neler yapabileceklerini çalýþtýklarýný dile getirdi. Son olarak afetlere hazýrlýk noktasýnda çok önemli projelerin olduðunu kaydeden Oktay, özellikle eðitimin önemine þu sözle dikkat çekti: “76 bin çadýr daðýtýp da hala ben çadýr alabilir miyim, 1 tane deðil de 5 tane alsam” düþüncesinin eðitimle alakalý olduðuna vurgu yaptý. Bir gazetecinin '13 yýlda daha iyi noktalara gelinemez miydi?' yönündeki sorusuna Oktay, tabii ki daha iyi yerde olunabilirdi. Ama bu konuda sadece yasalarla, kamu boyutu ile olabileceðini düþünmüyorum. Bu iþ birliktelikle, bireysel bilinçlenme ile olur.” cevabýný verdi.

"Yeteri kadar çadýr stokumuz bulunuyor" Baþka bir gazetecinin çadýr stokunu sormasý üzerine Oktay, þuan itibari ile her hangi bir afet olmasý durumunda çadýr stokunun yeterli olduðunu söyledi.(CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

22 Aðustos 2012 Çarþamba

Ömrünüz Ramazan, Ahiretiniz Bayram Olsun....

4


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

22 Aðustos 2012 Çarþamba

Emniyet, þiddetin çözümünü buldu

S

üper Lig'de yeni sezon baþladý. Futbol camiasýnýn en büyük temennisi þiddetten uzak, centilmence bir lig. Bu amaçla Emniyet, Federasyon ve kulüp temsilcileri de Ýstanbul'da buluþtu. Üç gün süren toplantýdan 'Sporda Þiddetin Önlenmesi' konulu rapor çýktý. Problemlerin giderilmesi için Adalet, Ýçiþleri, Gençlik ve Spor bakanlýklarýnýn yaný sýra TFF, spor kulüpleri ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun proaktif bir yaklaþým sergilemesi gerektiðinin altý çizildi. Emniyet Genel Müdürlüðü, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele eden takýmlarýn temsilcileri ve Futbol Federasyonu yetkilileriyle yapýlmasý gerekenleri masaya yatýrdý. Ýstanbul'da gerçekleþen ve 3 gün süren toplantýlardan çýkan sonuç, ilgili birimlere sunuldu. Zaman'ýn ulaþtýðý 'Sporda Þiddetin Önlenmesi' konulu rapor, yeþil yasalarda þiddet olaylarýnýn yaþanmamasý için önemli kararlar içeriyor. Raporda, öncelikli olarak, spor müsabakalarýndaki þiddet eylemlerinin her geçen gün arttýðýna, bunun da toplumsal huzursuzluða sebep olduðuna dikkat çekiliyor. Bunun önlenmesi için adalet, içiþleri, gençlik ve spor bakanlýklarýnýn yaný sýra TFF, spor kulüpleri ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun proaktif bir yaklaþým sergilemesi gerektiðinin altý çiziliyor. Spor alanlarýnýn, lig baþlamadan denetimden geçirilmesi hususu vurgulanýrken, mevcut tablonun seyirci emniyeti ve saðlýðý açýsýndan deðerlendirilmesi tavsiyesinde bulunuluyor. Statlarda herhangi bir

de yeterli oranda özel güvenlik personeli görevlendirmesi yapmalý." Emniyet müdürlüklerinin sorumluluklarý ayrýntýlý þekilde iþlenirken, polisin öncelikle müsabakalarýn risk analizi yapmasý ve iki takým arasýndaki olaylar üzerinden taraftar profillerinin çýkarýlmasý teklifi getiriliyor. Müsabakayla ilgili duyumlarýn yaný sýna medyadaki haber ve yorumlarýn da analizinin yapýlmasý talep ediliyor. Riskli müsabakalarda stadyum ve spor alanlarýnýn giriþ kapýlarýnda, mobil kameralý ekipler ile yeterli sayýda gözaltý aracýnýn bulundurulmasý isteniyor. Ayrýca özel güvenlik personelinin sertifika kontrollerinin belirli periyotlara yayýlmasýnýn önemine deðiniliyor. POLÝS ARAÇLARI RÝSKTEN UZAK TUTULACAK eksikliðin tespit edilmesi halinde Federasyon'un devreye girmesinin ve buralarda müsabaka oynanmasýnýn yasaklamasýnýn þart olduðu belirtiliyor. Özellikle Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve bazý büyük þehirlerde stat çevrelerinde maç öncesi yapýlan alkol satýþýna iþaret ediliyor. Stat içi ve dýþýndaki þiddette taraftarlarýn alanlara alkollü girmesinin olumsuz etkisinin olduðu aktarýlýyor. Bunun önlenmesi için karþýlaþma günleri spor alaný çevresinde alkollü içecek satýþýnýn yasaklanmasýnýn zaruri olduðu anlatýlýyor. Kanundaki maddeler dahilinde sahalara alkollü girmek isteyenlerin engellenmesi, taþkýnlýk çýkaranlar için gerekli iþlemlerin acilen yapýlmasýnýn zorunluluðu dile getiriliyor. 14 Nisan 2011 tarihinde yürürlüðe giren 6222 sayýlý Sporda

Þiddet ve Düzensizliðin Önlenmesine Dair Kanun kapsamýnda ise müsabaka alanýna alkollü girmeye çalýþan 41 taraftara iþlem yapýldýðýnýn bilgisi veriliyor. TARAFTARLARIN PROFÝLLERÝ ÇIKARILSIN EGM Güvenlik Dairesi Baþkanlýðý'nýn bilgilendirmesinde; güvenliðin saðlanmasý noktasýnda kurumlar arasýnda koordinasyon eksikliði yaþandýðý itiraf ediliyor. Zaafýn giderilebilmesi için sorumlu kurum ve kuruluþlar arasýnda iletiþimin üst seviyeye çýkarýlmasý önerilirken þu ikazlara yer veriliyor: "Müsabaka öncesinde risk analizleri kesinlikle yapýlmalý. Bu kapsamda stat içinde ve çevresinde yeterli sayýda personel görevlendirilmeli. Belirlenen sayýnýn yaný sýra kulüpler

Emniyet Genel Müdürlüðü'nün raporunda; "Güvenliðin üst seviyede saðlanmasý için taraftarýn sýkça kullandýklarý sosyal paylaþým siteleri ile fan gruplarýnýn yakýn markaja alýnmasý gerekiyor." deniliyor. Bu mecralarda alýnan duyumlarýn vakit kaybetmeden Futbol Federasyonu, kulüp ve diðer kurumlara bildirilmesi isteniyor. Muhtemel bir taþkýnlýk olayýna karþý da polis araçlarýnýn stat çevresindeki hastane, akaryakýt istasyonu ve risk oluþturabilecek yerlerden uzak yerlere park edilmesi gerektiði talimatý veriliyor. Geçtiðimiz yýllardaki benzer olaylarýn yaþanmamasý için stat ve çevresinde gazlý müdahalelerden kaçýnýlmasý gerektiði bildiriliyor. (CÝHAN)

Ýmam hatipler, SBS'de fen liseleriyle yarýþtý, boþ kontenjan kalmadý

O

rtaöðretim kurumlarýna geçiþ için yapýlan Seviye Belirleme Sýnavý (SBS) yerleþtirme sonuçlarý açýklandý. Yerleþtirme sonuçlarýna göre, 467 bin 697 kontenjan için 777 bin 96 adayýn tercih baþvurusu yaptýðý iþlemlerde 461 bin 326 aday sisteme dahil ortaöðretim kurumlarýna asil kayýt hakký kazandý. Fen liseleri ve sosyal bilimler ile Anadolu imam hatip liselerinde boþ kontenjan kalmadý. Anadolu liselerinde 17, Anadolu öðretmen liselerinde 165, mesleki ve teknik ortaöðretim liselerinde 40 ve özel okullarda 6 bin 149 olmak üzere toplam 6 bin 371 kontenjan boþ kaldý. Sýnavdan satrançtan aldýðý uluslararasý derece sayesinde 507.424 puan

M. Sait Çakar

alarak Türkiye birincisi olan TED Mersin Özel Ýlköðretim Okulu öðrencisi Nezihe Ezgi Menzi ise Galatasaray Lisesi'ne yerleþti.

Ýsimlendirme

K

endini "Müslüman" sayan herkes Müslüman'dýr. Esas olan beyandýr. Efendimiz (sas), Medine'de bildiði halde münafýklarý deþifre edip Ýslam dairesinin dýþýna çýkarmadý, çünkü "Müslüman" olduklarýný söylüyorlardý. Ama Kur'an "Ýlahi hükümlere tam teslimiyet" içinde olmayanlara "Ýslam olduk deyin, iman ettik demeyin, çünkü iman henüz kalbinize girmedi." (49/Hucurat, 14) buyurur ki, bizce Ýslamcýlýk "hükümlere tam teslimiyet ve Ýslam'la beraber iman ve ihsan"ýn bir arada bulunmadýkça mümkün olmaz. "Ben Ýslamcý deðilim" diyene yakýndan bakmalý, hangi saiklerle kendini bu isimlendirmeden uzak tutuyor. Eþ'ari, bugün neredeyse küfür ve sapkýn (heretik) kabul edilen nice fýrka, mezhep ve inanç grubunu, "Müslüman olduklarýný iddia etmeleri" hasebiyle "Ýslamiyyun (Ýslamcý)" kabul etmiþtir, Gazali de öyle. 19. ve 20. yüzyýl boyunca uðradýklarý aðýr yenilgiler, süren iþgaller, sömürü, ötekileþtirilip küresel olarak þeytanlaþtýrýlmalarý vb. sebeplerle Müslümanlarýn Batý'ya kýzgýn olduklarý doðrudur; Batý'nýn fikir ve kültür kaynaklarýndan beslendikleri oranda ikinci nesil Ýslamcýlarda da bir ölçüde hoþgörüsüzlüðe, tekfircilik ve dýþlama rastlanmasý da doðrudur. Ama bu þifa bulmasý kolay bir hastalýktýr. Tedavisi Kur'an'a ve Sünnet'e dönüþ ile Eþ'ari ve Gazali gibi tarihsel büyük þahsiyetlerin usulünü takip etmekten geçer. Kur'an bize iki ana parametre verir: 1) "Hidayet Allah'tandýr; insanlarýn çoðu iman etmeyecek, akletmeyecek ve þükretmeyecek; þu halde siz sadece hatýrlatýn, tebliðinizi yapýn; insanlarýn çoðu hidayette deðildir diye kendinizi hýrpalamayýn." 2) "Fikri, itikadi, politik ve sosyal alanlarda her ne konuda ihtilafa düþmüþ de anlaþamýyorsanýz, bunun hükmünü (en doðru ve nihai kararý) Allah ahirette verecektir. Siz güzel sözle, öðütle ve hikmetle tebliðe, güzellikte yarýþa devam edin." Bu uyarýlar, Ýslamcýlarý totalitarizmden ve "baskýyla hidayet"ten uzak tutar. Bu açýdan, birilerinin kendini "Ýslamcý" isimlendirmesi diðerlerini rahatsýz etmemeli; eline siyah fýrça alýp Ýslamcýlarýn yüzüne sürmemeli (Bkz. Uður Kömeçoðlu'nun asabi yazýsý, 17 Aðustos, Zaman); çifte standarda da sevk etmemeli. Mesela "cý-cu" türü ekler dolayýsýyla "Ýslam/cý" isimlendirmesine karþý çýkan biri kendine "Nurcu, milliyetçi, saðcý" denildiðinde ayný tepkiyi göstermiyorsa bu zatýn kendini iç tutarlýlýk açýsýndan gözden geçirmesi gerekir.

Kendi tanýmýmdan üç gaye çýkarýyorum:

3 Eylül saat 08.00'den itibaren boþ kalan kontenjanlar ilan edilecek. ÖSYS yerleþtirme sonuçlarý da açýklandý Öte yandan yükseköðretime sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarla Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ve Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) sonuçlarýna göre, 2012-ÖSYS yükseköðretim programlarýna merkezi yerleþtirme sonuçlarý, ÖSYM'nin internet sayfasýndan açýklandý.

Tercih yapan 1 milyon 132 bin 839 adaydan 865 bin 482'si tercihlerine yerleþti. Devlet üniversitelerinde 51 bin 321, vakýf üniversitelerinde 17 bin 301 kontenjan boþ kaldý. Adaylar, yerleþtirme sonuçlarýný 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden öðrenebilecek. Yerleþtirme sonuç belgesi adaylarýn adreslerine gönderilmeyecek. Kayýt iþlemleri 3-7 Eylül arasýnda üniversitelerce yapýlacak. (CÝHAN)

TMO çiftçinin ürününü randevulu sistemle kabul ediyor

T

BASINDAN...

Ben tanýmýmý 21 Temmuz tarihli yazýmda yapmýþtým. Hayrettin Karaman Hoca da þöyle der: "Her Müslüman ayný zamanda 'Ýslam davasýnýn da mensubu olarak' Ýslamcýdýr. 'Ýslamcý plan, program, yöntem ve davranýþ', amaçtan sapmaksýzýn içinde bulunulan þartlara göre farklýlýk gösterebilir, ama farklý Ýslamcý gruplar kardeþtirler, ictihad farklarý kardeþliðe zarar vermez, vermemelidir." (Yeni Þafak, 12 Haziran 2012). "Kendi halinde 'Müslümanca' yaþamaya çalýþan, Ýslam'ý kendi aile hayatýnda bile yaþatmayý dert edinmeyen Müslümanlara 'Ýslamcý' demiyorum. Ýslam'ý en yakýnýndan baþlayarak en uzaklara kadar yaymayý, sahih Ýslam'ý bozulmaktan ve hayatta eksilmekten korumayý dert ve dâva edinen, bu dert ve dâva uðrunda maddî ve manevî fedâkârlýklarda bulunan kimselere Ýslamcý diyorum." (Yeni Þafak, 16 Temmuz 2012.)

Yerleþtirme iþlemi tamamlandýðýnda bazý öðrenciler hem asil hem yedek olarak, bazý öðrenciler sadece asil olarak bazý öðrenciler ise sadece yedek olarak tercihlerine yerleþtirilebilecek. Yedek yerleþtirme sonucunda öðrenciler en fazla 3 tercihine yedek olabilecek. "Sýnav Sonuç Belgesi"nde, öðrencinin asil kazandýðý okul ile yedek kazandýðý okul/okullar ve yedek sýrasý yer alacak. Veliler https://eokul.meb.gov.tr adresindeki "Veli Bilgilendirme Sistemi"nden sürekli olarak bilgilendirilecek. Ayrýca bu yýl yeni bir uygulamaya geçilerek SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere de sürekli bilgi verilecek. Tercihlerinden birini asil olarak kazanan öðrenci 27-31 Aðustos arasýnda saat 17.00'ye kadar asil olarak yerleþtiði okula giderek kaydýný yaptýrabilecek.

5

oprak Mahsulleri Ofisi(TMO) tarafýndan uygulanan randevulu sistem sayesinde çiftçiler sýra beklemeden ürünlerini teslim edebiliyor. Randevulu sistem hakkýnda bilgi veren Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Kaya, Çiftçi Kayýt Sistemi Belgesi olanlarýn ürünlerini TMO'ya satabileceklerini belirterek, "Bu

belgesi olanlar randevu alarak ürünlerini TMO'ya teslim edebilecekler. Belgesi olmayanlarýn Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk il ya da ilçe müdürlüklerindeki bilgileri güncellemeleri gerekiyor.” dedi. Kaya, randevularýn internet üzerinden TMO web sitesinden ya da bizzat TMO'dan alýnabildiðini

belirterek þu bilgileri verdi: “Ürün teslim tarihinden 10 gün önce ancak randevu alýnabiliyor. Randevu alamayanlar ise yine eski sistemle sýraya girerek ürünlerini teslim edebilecekler. Bu sistem çiftçimizin sýra beklemesini önlemek amacýyla yapýlan bir uygulama. Bu yöntemle TMO önünde sýra bekleme iþi bitiyor." (CÝHAN)

a) Dünyanýn Kur'an ve Sünnet perspektifinden okunmasý; b) Bireysel, ailevi, toplumsal, bölgesel ve küresel ölçeklerde Müslüman'ca bir hayatýn mümkün hale getirilmesi. Siyaset bunun yegane deðil, ama etkili enstrümanlarýndan biridir; c) Ýslam Birliði'nin kurulmasý (Ýttihad-ý anasýr-ý Ýslam). Bu üçüne hangi inanmýþ Müslüman karþý çýkabilir ki? Yöntemini bir kenara býrakacak olursak Said Nursi hazretleri "Ýslam âleminin üç hastalýðý var: Cehalet, yoksulluk ve tefrika" derken bu ideallerden baðýmsýz mýydý? Ya da "Þeriat'in bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazýrým. Zira Þeriat sebeb-i saadet ve adalet-i mahz ve fazilettir." (Tarihçe-i Hayat, Ýstanbul-1998, s. 53) derken Ýslamcýlardan farklý bir þey mi söylüyordu? Türköne'nin diðer dinler için "Hýristiyancýlýk, Yahudicilik nerede?" sorusuna gelince. Yahudi partilerin ezici çoðunluðu Tevrat ve Talmud'u esas alýr. Hýristiyan Demokrat ve Hýristiyan Sosyal Demokrat partiler de programlarýnýn giriþinde þu ibareyi yazarlar: "Hýristiyan deðerlerine göre siyaset yapmak ve ülkeyi yönetmek üzere..." NOT: Okurlarýmýzýn Ramazan Bayramý'ný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dilerim. Ali Bulaç Zaman a.bulac@zaman.com.tr 18 Aðustos 2012


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

22 Aðustos 2012 Çarþamba

6

Okuma salonundan liselere Yerleþtirme baþarýsý

Þ

anlýurfa'nýn Viranþehir ilçesinde Eðitim Gönüllüleri Derneði'nin 'Eðitimli Birey Saðlýklý Toplum

Projesi' kapsamýnda okuma salonunda eðitim verdiði öðrenciler, SBS yerleþtirmelerinde büyük bir baþarýya

imza attý. Kursa devam eden 8. sýnýf öðrencilerinden 67 öðrenci çeþitli tercihli okullara yerleþti. Serhat Ýnan’ýn Viranþehir Fen Lisesi kazandýðý sýnav sonuçlarýna göre 15 öðrenci Anadolu Öðretmen Lisesi, 46 öðrenci Anadolu Lisesi, 3 öðrenci Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, 2 öðrenci ise Anadolu Saðlýk Meslek Liselerine kayýt yaptýrmaya hak kazandý. SODES Proje Koordinatörü Hüseyin Yelmer 10 aylýk eðitim sonucunda öðretmenlerin üstün gayretleri, öðrenci ve velilerin dayanýþmasý ile büyük bir baþarýya imza attýklarýný belirtti. Okuma salonunun yüzde 79 gibi yüksek bir baþarý elde ettiðini ifade eden Yelmer, öðrencilerin yerleþtirmenin yaný sýra 5 kiþinin de Devlet Parasýz Yatýlý Sýnavý(DPY)’nda baþarý kazandýðýný anlattý. Viranþehir Fen Lisesi'ni 454 puan ile kazanan Serhat Ýnan’ýn babasý Salih Ýnan baþarýda vesile olan okuma salonu yetkililerine teþekkür etti. Ýnan öðretmenlerin yýl içerisinde yaptýklarý ev ziyaret ziyaretleri ve sosyal etkinlikleri sayesinde çocuklarýn baþarýlý olduklarýný söyledi. (CÝHAN)

12 kýz öðrencinin eðitimi yarýda kalmayacak

M

ahallelerinde üniversiteye hazýrlýk için açýlan dershanenin kapanmasýndan dolayý eðitimleri yarýda kalan 12 kýz öðrenci, Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç'ten eðitim desteði istedi. Þanlýurfa Baðlarbaþý ve Ahmet Yesevi mahallelerinden gelen 12 kýz öðrenci, Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç’i makamýnda ziyaret etti. Destek isteyen kýzlarý okuma azimlerinden dolayý kutlayan Vali Güvenç, kendilerine her türlü desteðin verileceðini belirterek þunlarý kaydetti: “Buradan bu vesileyle bayram müjdesi veriyorum,

mahallelerimizde üniversite kursuna gitmek isteyen çocuklarýmýzý tespit edeceðiz. Hazýrlayacaðýmýz bir bütçe ile bu çocuklarýmýzý kursa göndereceðiz. Ayrýca ilk ve ortaokul mezunu çocuklarýmýzýn da açýk lise ile eðitimlerine devam etmelerini temenni ediyorum.” Öðrencilerden Songül Güneþ, kaliteli bir eðitim alýp kaliteli üniversitelerde okumak istediklerini, bunun için Vali Güvenç’in kendilerine destek olacaðýna inandýklarýný ifade etti. Güneþ, bu bayram müjdesinin kendisini çok mutlu ettiðini söyledi. Öðrenciler, Vali Güvenç'e verdiði destekten dolayý teþekkür etti. (CÝHAN)

Suriyeliler Türkiye'den en Þahin: 2014’te koðuþ sistemini çok fýrýn ve tüp satýn alýyor tamamen kapatmayý hedefliyoruz

S

uriye’de yaþanan iç savaþ, vatandaþlarýn kentlerde temel ihtiyaç malzemelerine ulaþmasýný engelliyor. Bu sebeple bazý Suriyeliler, Türkiye’den aldýklarý temel ihtiyaç malzemelerinin ticaretini yaparken, kimisi de erzaklarýný alýp ülkesine geri dönüyor. Temel ihtiyaç malzemelerinin baþýnda fýrýn ve tüp ilk sýralarda yer alýyor. Özgür Suriye Ordusu askerleri tarafýndan geçtiðimiz aylarda kontrol altýna alýnan Gaziantep’in Karkamýþ ilçesindeki sýnýr kapýsýnda, þimdilerde erzak trafiði yaþanýyor. Yaþanan çatýþmalardan dolayý, Suriye halkýnýn temel ihtiyaçlarýný karþýlamakta zorluk çektiði, özellikle fýrýn ve tüp gibi ürünleri Türkiye’den satýn alýp ülkelerine soktuðu belirtildi. Suriyeliler, araçlarýn bagaj ve üstlerine Türkiye'den aldýklarý malzemeleri yýðarken, ilginç görüntüler oluþuyor.

Sadece Jarabulus deðil, Suriye’nin diðer kentlerine de götürülen ihtiyaç malzemeleri, Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolündeki güvenli bölgelerden geçiriliyor. Bazý Suriyeliler de genellikle, Gaziantep ve Nizip ilçesinden satýn aldýklarý erzaklarla ülkelerine geri dönüyor, ihtiyaç duyduklarýnda tekrar alýþveriþe geliyor. Suriye’ye ihtiyaç malzemesi taþýyan Fuad Ilevin “Türkiye’den Jarabulus’ta ihtiyaç duyulan tüp, tencere, ocak, un gibi ihtiyaçlarý götürüyoruz. Suriyeli vatandaþlara satýyoruz. Sadece Jarabulus’a deðil, diðer kentlere de götürüyoruz. Geçenlerde buradan iki TIR fýrýn gitti.” ifadelerini kullanýyor. Ebu Hamza isimli Suriyeli de ailesiyle birlikte de erzakla-rýný Türkiye’den aldýklarýný ve ülkelerine döndüklerini belirtiyor. (CÝHAN)

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, bakanlýklarýna baðlý kurumlarýn yaklaþýk yüzde 35’inin sevgi ve çocuk evi sistemine geçtiðini ifade ederek, hedeflerinin 2014 yýlýnda koðuþ sistemini tamamen kapatmak olduðunu söyledi. Fatma Þahin, Gaziantep’te 82. Yýl Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi, Gaziantep Çocuk Yuvasý, Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sevgi Evleri’ne bayram ziyaretinde bulundu. Çocuklarla sohbet eden ve onlara bayram harçlýðý daðýtan Þahin, sergilenen oyunlarý da izleme imkaný buldu. Huzurevinde de yaþlý vatandaþlarla bir araya gelen Þahin, Gaziantep Çocuk Yuvasý’ndaki ziyaretin ardýndan basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Þahin, bakanlýk olarak yapýsal dönüþümler içerisinde olduklarýný hatýrlattý. Alt yapý ile ilgili olarak koðuþ sisteminden çýktýklarýný, fiziksel þartlarý sevgi ve çocuk evlerine geçecek þekilde yapýlandýrdýklarýný kaydeden Þahin, mümkün olduðu kadar da çocuklarý ailelerinin yanýna vermeye çalýþtýklarýný anlattý. Þahin, “Mali olarak sýkýntýdan dolayý evlatlarýný býrakmak zorunda kalýyorsa biz o mali desteði anneye babaya veriyoruz ve evlatlarýný da yanýna veriyoruz. Bu þekilde de 8 bine yakýn çocuðumuzu ailesiyle, annesiyle, babasýyla bir araya getirdik,

Yurt, burs, kredi baþvuru tarihleri belli baþladý

K

redi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), bir yükseköðretim kurumuna devam eden ara sýnýf öðrencilerinin yurt, burs, öðrenim ve katký kredisi baþvurularýný 2 Temmuz-5 Aðustos tarihleri arasýnda yapabileceðini bildirdi. 2012-2013 öðretim yýlýnda YURKUR yurtlarýnda barýnmak, burs, öðrenim ve katký kredisi almak isteyenler için baþvuru esaslarý belirlendi. 2012-2013 öðretim döneminde Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sýnavý'na girerek bir yükseköðretim programýna

girmeye hak kazanacak öðrencilerin yurt, burs, öðrenim ve katký kredisi baþvurularý; ÖSYM tarafýndan üniversite yerleþtirme sonuçlarýnýn açýklandýðý tarihten itibaren, halen bir yükseköðretim kurumuna devam eden ara sýnýf (ön lisans, lisans, ve yüksek lisans) öðrencilerinin yurt, burs, öðrenim ve katký kredisi baþvurularý 2 Temmuz- 5 Aðustos tarihleri arasýnda yapýlabilecek. Yüksek lisans, doktora, ön kayýt ve özel yetenek sýnavý ile yükseköðretim programlarýna girecek öðrencilerin baþvurularý 17 Eylül-7 Ekim tarihleri arasýnda www.kyk.gov.tr

adresindeki internet sayfasýndan yapýlacak. Kurum yurtlarýnda barýnmakta iken devam ettikleri öðretim kurumlarýný normal süresinde bitiremeyen öðrencilerinin yurt baþvurularý ise daha önce barýndýklarý yurt müdürlüklerince 10-23 Eylül tarihleri arasýnda kabul edilecek. Asýl listeden yurda girmeye hak kazanan öðrencilerin kayýtlarý 3-14 Eylül tarihleri arasýnda, yedek listeden yurda girmeye hak kazanan öðrencilerin kesin kayýtlarý ise 17 Eylül tarihinden itibaren baþlayacak. Yurtlar ise 10 Eylül tarihinde hizmete açýlacak. (CÝHAN)

buluþturduk.” ifadelerini kullandý. Çocuðun mahkeme kararýyla anne ve babanýn yanýnda kalmasýnýn büyük sorunlara neden olacaðý, çocuðu daha farklý sorunlarýn beklediði kanaati oluþtuðu takdirde de kendi kurumsal alt yapýlarýna baktýklarýný dile getiren Þahin, “Bunu yaparken sistemi sürekli revize ediyoruz. Þu anda bizim kurumlarýmýzýn yaklaþýk yüzde 35’i sevgi ve çocuk evine geçmiþ durumda. Hedefimiz 2014’te de koðuþ sistemini tamamen kapatmak. Bunun gayreti içerisindeyiz.” þeklinde konuþtu. "KORUYUCU AÝLE SÝSTEMÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YÖNETMELÝÐÝ DEÐÝÞTÝRÝYORUZ" Bir ay sonra baþlatacaklarý koruyucu aile sistemini çok önemsediklerinin altýný çizen Þahin, þunlarý ifade etti: "Koruyucu aile sisteminde bizim çocuklarýn artýk fiziksel olarak hiçbir þeye ihtiyacý yok. Ama insanoðlu, doðuþtan itibaren, daha çok sevilmeye, þefkate, merhamete ihtiyacý olan bir varlýk. Dolayýsýyla bizim o ihtiyacý giderebilmemiz için mutlaka yanýnda onu çok seven ailesinin, annesinin, babasýnýn olmasý lazým. Bu, eðer kendi anne babasý olmuyorsa, bunu yapabilecek koruyucu aile sistemini çok önemsiyoruz. Þu an biz koruyucu aile sisteminde yönetmeliðimizi deðiþtiriyoruz. O çalýþmayý tamamladýk. Bayramdan sonra Bakanlar Kurulu’na göndereceðiz.” Büyük bir kampanyayla da koruyucu aile sistemini tanýtacaklarýný aktaran Þahin, “Birçok kiþi bunun tam detaylarýný bilmiyor. Ne iþe yaradýðýný bilmiyor. Sanki gelip kurumda sevecek gibi algýlýyor. Halbuki, evlat edinmeyle hiçbir farký yok. Tek farký hukuki anlamda miras yoluyla veya mahkeme kararýyla, sizin resmi olarak evladýnýz olmuyor. Ama onun dýþýnda kendi evladýnýz gibi, evinizde bakýyorsunuz, büyütüyorsunuz, daha sevgi, daha þefkat daha merhamet ortamý veriyorsunuz. Bu çocuklarýn ruhsal geliþimi için çok

önemli. Ýleride özgüvenleri açýsýndan ve hayattaki baþarýlarý açýsýndan çok önemli.” deðerlendirmesinde bulundu. "BÝLÝM KURULUYLA ÇALIÞIYORUZ" Rehabilitasyon sistemlerinde, hem suç faili hem de maðduru olan çocuklarýn bulunduðunu, bunlarýn sayýsýnýn da 450-500 civarý olduðunu anlatan Þahin, þunlarý söyledi: “Suç faili ve maðduru olan her bir çocuðumuzun daha iyi rehabilite edilmesi lazým. Cinsel istismara uðramýþ olan, tacize uðramýþ olan, ihmale uðramýþ olan çocuklarýmýzýn da yaþadýðý travmadan kurtulup hayata tutunmasý ve topluma kazandýrýlmasýyla ilgili içerik bakýmýndan da bilim kurulu ile beraber, bu iþin uzmanlarýyla beraber çalýþýyoruz.” "GAZÝANTEP’E TÜRKÝYE’NÝN EN BÜYÜK KOMPLEKSÝNÝ KURACAÐIZ" Gaziantep’te çok büyük bir kampüsün planlamasýný yaptýklarýný anlatan Þahin, þöyle konuþtu: “Plan ve proje aþamasýndayýz. Hýzlý bir þekilde yaþlýlarýmýz için huzurevi olacak. Çocuklarýmýzýn çok daha rahat büyüyebileceði ortamlarýn saðlanacaðý bir yeþil alanýn içinde olduðu bir kampüsü hayata geçireceðiz. Baþarabilirsek ki baþaracaðýz. Türkiye’nin en büyük kompleksini burada planlýyoruz. Ýnþallah çok daha modern, çok daha çaðdaþ ve etkili bir yöntemle çocuklarýmýza bakýp, onlarý topluma kazandýracaðýz.” ÇOCUKLARDAN TEDAVÝ GÖREN ANNESÝ ÝÇÝN DUA ÝSTEDÝ Bakan Þahin’in 82. Yýl Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinde duygusal anlar yaþandý. Bakan Þahin’in yanýna gelen çocuklar, tedavi gören annesi Perihan Kýymýk’ýn saðlýðýna kavuþmasý temennisinde bulundu. Çocuklarýn bu temennisi karþýsýnda duygulanan Þahin de “Siz dua edin. Annem inþallah düzelecek.” dedi. (CÝHAN)

22 Ağustos 2012 Çarşamba Gazete Sayfaları  

22 Ağustos 2012 Çarşamba Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you