Page 1

KESK'ten tutuklamalara tepki M. Sait Çakar

K

Altýndað Ak Partiye geçti Ýsmail Erkar merli Ýlçesi Belediye Baþkaný Yýlmaz Altýndað AK Parti Grup Toplantýsý'nda yapýlan törenle Ak Partiye geçti.

Ö

AK Parti Grup Toplantýsý'nda, partiye katýlýmlar gerçekleþtirildi. AK Parti Grup Baþkanvekili Ayþenur Bahçekapýlý, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý konuþmasýný yapmak üzere kürsüye davet ettikten sonra, partiye katýlýmlar olacaðýný

kaydetti.. Baþbakan Erdoðan, Altýndað ve 20 kiþiye parti rozetini taktý. Erdoðan, grup konuþmasýný gerçekleþtirdikten sonra partisine baþka katýlýmlarýn da olacaðýný belirtti. Grup Baþkanvekili Bahçekapýlý'nýn davet ettiði Mardin Ömerli Belediye Baþkaný Yýlmaz Altýndað Yalova Belediye Baþkaný Yakup Koçal, Kastamonu Tosya Belediye Baþkaný Kazým Þahin ile Antalya Kahyalar Belediye Baþkaný Tevfik Karav'a parti rozetini taktý.

amu Emekcileri Sendikasý Konfederasyonu (KESK) yapýlan son operasyonlarý protesto etmek için Mardin Karayollarý Parký'nda basýn açýklamasý yaptý. KESK'e baðlý Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Can Yýldýz, konfederasyonlarýna baðlý sendikalara yönelik baskýlarýn sürekli olarak arttýðý söyledi. Yýldýz, "Türkiye'nin dört bir yanýnda üye ve yöneticilerimize yönelen keyfi gözaltý ve tutuklamalarla kuþatýlmaya çalýþýldýðýmýz tüm kamuoyunca bilinmektedir" dedi. Son bir yýldýr ardý ardýna yapýlan operasyonlar sonucunda bugün toplam 59 yönetici ve üyelerinin sendikal faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklandýðýný belirten Yýldýz, "Eðitim ve Örgütlenme Sekreteri Akman Þimþek'in yaný sýra konfederasyonumuza baðlý sendikalarýn yönetici ve üyelerinin de olduðu çok sayýda insan

gözaltýna alýnmýþtýr. Son gerçekleþtirilen operasyonun KESK olarak ülke genelinde baþlattýðýmýz örgütlenme kampanyasýnýn birinci gününe denk getirilmesi de kesinlikle tesadüf deðilidir. Soruþturma gizliliði gerekçe gösterilerek kaç arkadaþýmýzýn gözaltýna alýndýðý konusunda tarafýmýza bilgi verilmemektedir.

Konfederasyonumuza ulaþan ve basýndan öðrendiðimiz bilgilere göre 100'ün üzerinde insan gözaltýna alýnmýþtýr. Bunlardan kaçýnýn baðlý sendikalarýmýzýn yöneticisi veya üyesi olduðu konusunda henüz net bir bilgiye sahip deðiliz" diye konuþtu. ,Grup basýn açýklamasýnýn ardýndan olaysýz bir þekilde daðýldý.

Gaziantep’e kardeþlik için gittiler

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

21 Þubat 2013 Perþembe

Yýl: 9 Sayý 2577 Fiyatý :25 Kr

G

aziantep’te faaliyet gösteren Memurlar Vakfý (MEVA), Mardin’de faaliyete gösteren MARKÖYDER’in

'Eðitimde Yeþeren Fidanlar Projesi' kapsamýnda 32 öðrencinin velisini Gaziantep’te Sayfa 2’de aðýrladý.

Dündar: Çözüm sürecine engel olanlar tarih önünde hesap verir Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Mardin Þube Baþkaný Mehmet Ali Dündar, Türkiye’nin en büyük sorunlarýndan birinin Kürt sorunu olduðunu belirten Dündar, bu sorunun çözülmesi için atýlan adýmlara toplumun tüm birleþenlerinin destek olmasýný gerektiðini bildirdi. Sedat Aslanaçier

M

Prim destek teþviði geliyor

üstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Mardin Þube Baþkaný Mehmet Ali Dündar, Kürt sorunun çözümü ile ilgi baþlatýlan sürecin Türkiye için büyük bir fýrsat olduðunu söyledi. Türkiye’nin en büyük sorunlarýndan birinin Kürt sorunu olduðunu belirten Dündar, bu sorunun çözülmesi için atýlan adýmlara toplumun tüm birleþenlerinin destek olmasýný gerektiðini bildirdi. Yapýlan görüþmelerin aksatýlmadan kararlý bir þekilde yürütülmesi gerektiðini aktaran Dündar, halkýn süreçten umutlu

2

012 yýlýnýn sonunda süresi tamamlanan 5084 sayýlý prim teþvik desteði yeniden Meclis'e sunulacak.

Binlerce iþletmeyi yakýndan ilgilendiren prim destek teþvikinin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Teþvikle istihdamýn arttýrýlmasý hedefleniyor. Sayfa 3’te

Kamýþlý yardýmlarý bugün yola çýkýyor Ev ve Ýþ yerlerinden hýrsýzlýk aha önce temsil

D

düzeyinde göndeirlen yardýmlar baþta Nusaybin olmak üzere birçok kentte toplanmaya devam ediliyor. Sayfa 2’de

Ýsmail Erkar

D

erik ilçesinde ev ve iþ yerinden hýrsýzlýk yaptýklarý iddia edilen 8 kiþiden 7'si çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý. Mardin Emniyet

Dargeçitli öðrenciler protokolle maç yaptý

D

argeçit ilçesinde lise öðrencileri ile ilçe protokolü halý saha maçýnda buluþtu. Bir gol farkla Kaymakam Ünal’ýn takýmý maðlup olurken, dostluk kazandý.

Sayfa 2’de

Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, Derik Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri, ev ve iþ yerlerinde hýrsýzlýk yaptýklarý gerekçesi ile 8 kiþinin gözaltýna alýndýðý belirtildi. Zanlýlarýn ev ve müþtemilatýnda yapýlan aramalarda, çalýntý olduðu tespit edilen malzemelere el konulduðu bildirilen açýklamada, adli makamlara sevk edilen þahýslardan 7'sinin tutuklanarak Derik Kapalý Cezaevi'ne teslim edildiði kaydedildi. Malzemelerin maddi deðerinin yaklaþýk 75 bin lira olduðu ve tespit edilen 6 faili meçhul hýrsýzlýk olayýnýn aydýnlatýldýðý vurgulanan açýklamada, tutuklanan þahýslarýn Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesinde gerçekleþmiþ olan bazý hýrsýzlýk olaylarýnýn da failleri olduklarýnýn belirlendiði bildirildi. Öte yandan Mardin'e baðlý Yalýmköy beldesinde iki ayrý inþaat firmasýna ait iki iþ makinesinden toplam 280 litre mazot çalýndýðý tespit edilen kiþinin de çýkarýldýðý mahkemece tutuklandýðý belirtildi.

olduðunu kaydetti. Baþlatýlan sürecin Türkiye için tarihi bir fýrsat olduðunu vurgulayan Dündar, bu sürece engel olanlarýn tarih önünde hesap vereceðini söyledi. Toplumda olumlu bir havanýn oluþtuðunu dile getiren Dündar, ”Hükümettin baþlattýðý çözüm sürecini destekliyoruz. Bu sorunun çözülmesi sadece bölge için deðil tüm Türkiye için önemli. Onun için sadece bölgedeki bileþenlerin deðil batýdaki kardeþlerimiz de bu sürece destek vermeli. Bu sürecin olumlu sonuçlanmasý için gösterilen kararlý tutumun devam etmesini istiyoruz. Biz, artýk kan dökülmesini istemiyoruz. Halkýmýz artýk bu sorunun çözülmesini istiyor.” Dedi.

Suriyeli Aile ülkesine gitmek istedi Ali Edis lkelerindeki iç savaþ nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli aile ülkesine geri dönmek istedi. Ýç savaþ nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli aile, Mardin'in Nusaybin ilçesi sýnýr kapýsýndan

Ü

Suriye'nin Kamýþlý ilçesine gitmek istedi. Suriyeli aile Kapýnýn kapalý olduðunu öðrenince yetkilerden yardým istedi. Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne götürülen Suriyeli ailenin, Mardin Emniyet Müdürlüðü Yabacýlar Þubesi'ne götürüleceði öðrenildi


21 Þubat 2013 Perþembe

2

Gaziantep’e kardeþlik için gittiler Ýsmail Erkar

G

aziantep’te faaliyet gösteren Memurlar Vakfý (MEVA), Mardin’de faaliyete gösteren MARKÖYDER’in 'Eðitimde Yeþeren

Fidanlar Projesi' kapsamýnda 32 öðrencinin velisini Gaziantep’te aðýrladý. Gaziantep’in tarihi ve turistik yerleri, Zirve Üniversitesi, Dünya TV ve hayvanat bahçesini gezen veliler, kendilerine gösterilen

ilgiden dolayý her iki sivil toplum kuruluþuna teþekkür etti. Türkiye'nin farklý kültürlerini dillerini ve dinlerini bir arada barýndýran Mardin'e kardeþlik elini uzattýklarýný belirten MEVA Baþkaný Zeki Yýldýrým, kardeþlik köprüsü kapsamýnda Mardin'den gelen kardeþlerimizin vefa gösterip bizi ziyaret etmelerine çok sevindiklerini söyledi. Mardin Köylerini Tanýtma Tarýmsal Eðitim Yayým Danýþmanlýk ve Dayanýþma Derneði (MARKÖYDER) Baþkaný Ýbrahim Bilgiç ise Gaziantep'e giden 32 kiþilik ekibin kardeþliðin hakkýný verdiðini belirtti. Bilgiç, "Ýller arasý kardeþlik baðlarýnýn güçlenmesi için bu tür köprülere her zaman ihtiyaç duyulmaktadýr. Özellikle bölgemizin barýþa kardeþliðe ihtiyacý olduðu bu dönemde bu tür etkinliklere önem veriyoruz." Dedi

Ýþadamlarýndan öðrencilere anlamlý ziyaret M Ali Edis

idyat ilçesinde bir grup iþadamý, Midyat ve Köyleri Kültür ve Dayanýþma Derneði'nce (MÝKAD) yürütülen SODES destekli Cansuyu Projesi kapsamýnda öðrenci velilerini ziyaret etti.

Ýþadamlarý, tespit edilen fakir ailelere gerçekleþtirdikleri ziyarette çeþitli yardýmlarda bulundu. MÝKAD tarafýndan tespit edilen aileleri ziyaret eden iþadamlarý bu kapsamda yardýma muhtaç vatandaþlarýn yardýmýna koþtu. Çeþitli yardým malzemesi götüren gönüllüler, muhtaç vatandaþlarý sevindirmenin mutluluðunu yaþadý. Evlerini ziyaret eden gönüllüler ailelerle yakýndan ilgilendi. 9 kiþilik Seven ailesini ziyaret ettikten sonra duygulandýðý gözlenen iþadamý Mehmet Ýleri, "Sözün bittiði an. Çok duygulandýk, bu kardeþlerimizle ilgilenmek, onlarýn

derdine derman olmak boynumuzun borcudur. Çocuklarýnýn baþarýlý olmasý ve eðitim hakkýnýn devam etmesi için üzerimize düþen görevi yerine getirmeye gayret edeceðiz." dedi. Gönüllüleri karþýlarýnda bulan 7 çocuklu Ýnan ailesi de gözyaþlarýna boðuldu. Ýki çocuðu doðuþtan özürlü olduðu öðrenilen

Dargeçitli öðrenciler protokolle maç yaptý Ýsmail Erkar

D

argeçit ilçesinde lise öðrencileri ile ilçe protokolü halý saha maçýnda buluþtu. Bir gol farkla Kaymakam Ünal’ýn takýmý maðlup olurken, dostluk kazandý. Nupelde Kültür ve Spor Kompleksi’nde Kaymakam Adem Ünal, Emniyet Amiri Yusuf Emek, Ýlçe Jandarma Komutaný Binbaþý Tarýk Þahin ve liseli bir grup genç halý saha maçýnda ter döktü. Ýlk kez ilçe protokolünü karþýlarýnda bulan

gençler, heyecan ve mutluluðu bir arada yaþadý. Karma oluþturulan takýmlarda öðrencilerin heyecanlý olduðu gözlenirken, benzer etkinliklerin daha sýk yapýlmasýný istediler. Kaynaþma adýna düzenledikleri etkinlikte öðrencilere önem verdiðini vurgulayan Kaymakam Adem Ünal, bir farkla yenildikleri maçý ‘Dostluk kazandý’ þeklinde deðerlendirdi. Ünal birlik, beraberliði iþaret ederken, bu tarz etkinliklerin devam edeceðini aktardý.

Girgin, Dallýaðaç ve Büyükkardeþ okullarýný ziyaret etti

aile, tek odalý evde ve zor þartlarda yaþýyor. MÝKAD tarafýndan sürdürülen Cansuyu Projesi kapsamýnda maddi durumu düþük öðrencilerin velilerine benzer ziyaretler yapýlacaðý öðrenildi. emur ayrýmý yapýlmamalýdýr" ifadelerini kullandý.

Kamýþlý yardýmlarý bugün yola çýkýyor M. Sait Çakar

D

aha önce temsil düzeyinde göndeirlen yardýmlar baþta Nusaybin olmak üzere birçok kentte toplanmaya devam ediliyor.

Sedat Aslanaçier

N

usaybin Kaymakamý Murat Girgin, Ömeryan bölgesindeki Dallýaðaç ve Büyükkardeþ köylerindeki okullarý ziyaret etti. Okullardaki sorunlarý yerinde görmek ve gerekli tedbirlerin alýnarak, daha saðlýklý bir eðitim-öðretim sezonu geçirilmesi için Dallýaðaç ve Büyükkardeþ Köyü Ýlköðretim Okullarýný ziyaret eden Kaymakam Girgin ve Milli Eðitim Müdürü Ýzzettin Aydýn, öðrenci ve öðretmenlerle biraraya geldi. Sýnýflarda öðretmen ve öðrencilerle sohbet eden Girgin ve Aydýn, okullarla ilgili sorunlarý dinledi.

Nusaybin Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan, Kamýþlý halký için toplanacak yardýmlarýn liste halinde hazýrlanmasý gerektiðini belirterek, yardýmlarýn bugün Nusaybin ilçesi üzerinden Kamýþlý'ya ulaþtýrýlacaðýný söyledi. Daha önce temsil düzeyinde göndeirlen yardýmlar baþta Nusaybin olmak üzere birçok kentte toplanmaya devam ediliyor. Gönderilecek olan yardýmlarýn liste halinde düzenlenip kendilerine ulaþtýrýlmasý gerektiðini belirten Baþkan Ayþe Gökkan, “ Bilindiði gibi yardýmlar Nusaybin’den Kamýþlý'ya ulaþtýrýlýyor. Bundan dolayý artýk yardým gönderecek olanlar, topladýklarý yardýmlarý kamyonlara veya araçlara yüklediklerinde, gönderecekleri yardýmlarýn listesini oluþturmalarý gerekiyor” dedi. Ýnsanlýk adýna yapýlan yardýmlarýn 3. haftasýnda da Kamýþlý'ya ulaþtýracaklarýný ifade eden Gökkan; “Her hafta bu yardýmlar devam edecektir. Kapý her zaman açýktýr. Yani hafta içerisinde insani yardýmlar Kamýþlý'ya ulaþtýrýlýyor. Yarýn yine yardýmlar Kamýþlý'ya ulaþtýrýlacaktýr. Orada tespit edilen ihtiyaçlar; gýda, kadýn ihtiyaçlarý, çocuk mamasý ve týbbý ilaçlara ihtiyaç vardýr. Yardým çalýþmalarý yürüten ve Kamýþlý'ya yardýmda bulunmak isteyenler bugün sabah 08: 30’da Mitanni Kültür Merkezi’nde olmalarý gerekmektedir” þeklinde konuþtu.

Eðitim - Öðretim sezonunun 2. döneminin sorunsuz ve daha kaliteli geçmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade eden Girgin, idarecilerden ve öðretmenlerden mesleklerini icra ederken çok hassas davranmalarý gerektiðini vurguladý. Ýdarecilerin öðrenci, öðretmen ve köy halkýyla birlikte uyum içinde saðlýklý ve kaliteli bir eðitim sezonu geçirmeleri için çok saðlam bir iletiþim kurmalarý gerektiðini vurgulayarak, geleceðimiz olan çocuklarýmýzýn her türlü sorunlarýyla ilgilenmelerini, aileleriyle de diyalog içinde olmalarýný istedi. Girgin ve Aydýn daha sonra köylerden ayrýldý.

Çiftçiye zirai ve hayvansal üretimdeki verimliliði artýrma eðitimi S Sedat Aslanaçier

avur Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan, zirai ve hayvansal üretimdeki verimliliði artýrmak amacýyla eðitim verildiði bildirildi.

Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Veteriner Hekim Afif Avcý, düzenlediði basýn toplantýsýnda, müdürülük olarak teknik ve saðlýk sýnýfý personelince

periyodik olarak gerek zirai gerekse hayvansal üretimdeki verimliliði artýrmak için eðitim ve saha kontrol çalýþmalarý yapýldýðýný belirtti.

Koruyucu hayvan aþýlamalarý ve saðlýk taramalarýnýn da rutin olarak yapýldýðýný aktaran Avcý, ilçede yaklaþýk 6 bin büyükbaþ ve 5 bin küçükbaþ hayvan bulunduðunu ifade ederek þunlarý kaydetti:

"Gerek tarýmsal gerekse hayvancýlýk ile ilgili desteklemelere esas çalýþmalar yapýlmakta ve çiftçi yetiþtiricilerimizin mevzuatlar çerçevesinde bu desteklemelerden yararlanmalarý saðlanmaktadýr. Bu amaçla çiftçi ve tarla, bað-bahçe ziyaretleri ile eðitim toplantýlarý düzenliyoruz. Müdürlüðümüz teknik elemanlarýnca çiftçilerimize tarýmsal rehberlik yapýlmakta ve

her türlü teknik destek saðlanmaktadýr.

Köy gezilerinde çiftçilerimize bilinçli hayvancýlýk teknikleri konusunda bilgi verilmektedir. Yine Bakanlýðýmýz tarafýndan programlanmýþ olan þap, çiçek, kuduz gibi hastalýklara karþý aþýlamalar da yapýlmaktadýr. Ayrýca büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarýn kayýt altýna alýnarak tanýmlanmasý çalýþmalarý da sürmektedir.”


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

21 Þubat 2013 Perþembe

3

Prim destek teþviði geliyor

2

012 yýlýnýn sonunda süresi tamamlanan 5084 sayýlý prim teþvik desteði yeniden Meclis'e sunulacak. Binlerce iþletmeyi yakýndan ilgilendiren prim destek teþvikinin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Teþvikle istihdamýn arttýrýlmasý hedefleniyor.

Bir dizi açýlýþ ve temel atma törenine katýlmak üzere Þanlýurfa’ya gelen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, MÜSÝAD Þanlýurfa Þubesi'nin kahvaltýsýna katýldý. Kahvaltý yapýldýktan sonra açýlýþ konuþmasýný MÜSÝAD

Þanlýurfa Þube Baþkaný Abdurrahman Yetkin yaptý. Yetkin, sanayicilerin sýkýntýlarýnýn yaný sýra yerel sorunlarý aktardý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker de Þanlýurfa’yý kalkýndýrmak için bir dizi çalýþma yaptýklarýný söyledi. Þanlýurfa çiftçisine verilen desteklere

Mardin Vergi Dairesi’nden Ýlan

Mükelleflere ait Ödeme Emri Ve Vergi Ceza Ýhbarnameleri adreslerinde bulunmamalarý nedeniyle teblið edilemediðinden 213 sayýlý Vergi Usul Kanununun 103,104,105 ve 106. maddelerine göre; Ýlan tarihinden baþlayarak bir ay içinde ilaný yapan makama (Mardin Vergi Dairesi Müdürlüðüne) Bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde; Kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, Ýlan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde, adres bildirenlere ise posta ile Teblið yapýlacaðý, Ýlan tarihinden baþlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmýþ ve ne de adresini Bildirmiþ olanlara bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý hususlarý ilan olunur. BASIN NO : 58

deðinen Eker, bir yýlda yaklaþýk 700 milyon hibe verildiðini ifade etti. Tarýma dayalý sanayinin geliþimi için 183 sanayi tesisinin kurulmasýna hibe verdiklerini aktaran Eker, 2013 yýlýnda baþvuran 33 projeyi de programa aldýklarýný ifade etti. Þanlýurfa’nýn en çok destekleme alan illerin baþýnda geldiðini altýný çizen Eker, mart ayý içerisinde 80 milyon lira tutarýnda mazot, gübre ve toprak analizi desteði ödeneceðini açýkladý. Barýþ sürecine de deðinen Eker, barýþýn olumlu bir þekilde sonuçlanmasý ile bölge yýldýz konumuna yükseleceðini vurguladý. Harran’daki tuzlulaþmayý hatýrlatan Bakan Eker, dünyanýn ender bir projesini burada uyguladýklarýnýn altýný çizdi. Harran'da tuzlulaþan 50 bin hektarlýk alaný hatýrlatan Bakan Mehdi Eker, bu alanlarýn ýslahý için yürütülen projenin Guinness rekorlar kitabýna gireceðini açýkladý. Projenin bir kýsmýnýn bittiðini ikinci etabýnýn da bitme aþamasýna geldiðini kaydeden Eker, 84 milyon lira harcanan projenin Guinness rekorlar kitabýna alýnmasý ile ilgili þu ifadelere yer verdi: “Burada araþtýrma yaparken buranýn ýslahý için 9 bin kilometre boru döþedik. Türkiye’nin doðusu ile batýsý arasý bin 500 kilometre. Þanlýurfa’nýn bu 50 bin hektarlýk alanýný kurtarmak için yerin altýna 9 bin kilometre boru döþedik ve bu dünyadaki hiçbir projesinde bu kadarlýk alanda bu kadar çok malzeme kullanýlmýþ deðil. Guinness rekorlar kitabýna müracaat ettik. Gelip araþtýrdýlar böyle bir þeyin olmadýðýný kabul ettiler. Önümüzdeki ay bunu ilan edecekler. 84 milyon liraydý projenin yatýrým tutarý.” Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ise Ýþsizliðe deðindi. Dünyada artan iþsizliðe dikkat çeken Çelik, Türkiye’nin kat ettiði mesafeye iþaret etti. Çelik, Uluslararasý çalýþma örgütünün verilerine göre 2012 yýlýnda 4 milyon kiþinin iþsiz kaldýðýný bu kervana 2013 yýlýnda katýlacaklarýn sayýsýnýn ise 5 milyon olacaðýný ifade etti. Uluslararasý çalýþma örgütünün iþsizlik raporuna dikkat çeken Çelik, dünyada iþsizlik artarken Türkiye’deki ekonomik geliþmelerin iyi analiz edilmesi gerektiðini ifade etti. Ekonomik geliþmenin dünyada yanký bulduðunu anlatan Çelik Þöyle devam etti: “Bu son derece önemli. Dünyanýn gözünden de kaçmýyor. Bütün uluslar arasý toplantýlarda bize açýkça ifade ediliyor. Bu kalkýnma hamleleri, geliþme hamleleri üretimde yatýrýmda istihdam da elde ettiðimiz baþarýlar dünya tarafýndan da kabul ediliyor. Biz bunlarý yalnýzca hükümet olarak baþarmadýk, sizlerle birlikte baþardýk.” Prim teþviði geliyor Bu arada 2012 yýlýnýn sonunda biten prim teþviki yeniden saðlanacak. Bakan Çelik konu ile ilgili þunlarý söyledi: “5084 ile ilgili dönem kapandý fakat bu teþvikten yararlananlar iþletmeler ile yeni teþvikten yararlanan iþletmeler karþýsýnda dezavantajlý duruma düþtüðünü görünce belli bir oranda istihdam teþvikinin devamý konusunda bir karar aldýk. Yüzde 11 civarýnda olan bu iþveren prim desteðinin moral olacaðý düþüncesindeyiz. Baþbakan talimatý ile çalýþmalarýmýzý tamamladýk. En kýsa sürede parlamentoda bu düzenlemeyi yapýp yürürlüðe koymuþ olacaðýz. Yeni sürecinde hayýrlý olmasýný temenni ediyorum.” (CÝHAN)

Zayi Ýlaný 1997 Yýlýnda Mardin Lisesinden almýþ olduðum lise diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Nurhan AKBULUT T.C. No : 54496402138


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

21 Þubat 2013 Perþembe

4

Bakan Çelik: Ýstihdamý kapsayan yeni bir teþvik paketini meclise sunacaðýz

Ç

alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker bir dizi açýlýþ ve temaslarda bulunmak üzere Þanlýurfa’ya geldi. Bakan Çelik ve Eker Þanlýurfa Tüm Sanayici ve Ýþadamlarý (TÜMSÝAD) ile düzenlenen programa katýldý. Bakan Çelik 5084 sayýlý yasa ile ilgili çalýþmalar yaptýklarýný, önümüzdeki günlerde istihdam anlamýnda bir teþviði de içinde barýndýran bir düzenlemeyi meclise sunacaklarýnýn müjdesini verdi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik TÜMSÝAD'ýn programýnda yaptýðý konuþmada Türkiye’nin normalleþmeye baþladýðýný, normalleþme dönemleri öncesinde çok ciddi sýkýntýlar yaþandýðýný söyledi. Yaþanan

problemlerin yansýmalarýnýn herkesce görüldüðünü dile getiren Çelik, þimdilerde ise normalleþme alanýnda çok ciddi adýmlarýn atýldýðýnýn altýný çizdi. Türkiye’nin demokratikleþtiðinin ifade eden Çelik, sorunlarý çözme konusunda Türkiye’nin iradesini her alanda ortaya koyduðunu belirtti. Bakan Çelik þunlarý kaydetti: “Ýnþallah yaþanan bu süreçler neticesinde Türkiye kendi olumsuzluklarýný bertaraf edecek ve hýzýna hýz katacak bir ülke olma konusunda inþallah önünde engeller kalmayacak. Türkiye büyümede ciddi mesafeler aldý. Türkiye istihdamda ciddi mesafeler aldý. Türkiye ihracatta ciddi mesafeler aldý. Türkiye enflansyonu düþürmede ciddi mesafeler aldý. Türkiye faizi indirmede ciddi

mesafeler aldý. Türkiye yoksulluðun azaltýlmasýnda ciddi mesafeler aldý. Bakýnýz 4 dolarýn altýnda günlük yaþamýný sürdürenlerin oraný Yüzde 30’dan Yüzde 3’e indi. Bu 10 yýl içerisinde. Yüzde 30’dan Yüzde 3’e iniyor. 10 kat aþaðýya iniyor. 31 Aralýk itibariyle 5084 sayalý teþvik bitti; fakat bizim için hükümet olarak istihdamýn ne derece önemli olduðunu hepiniz biliyorsunuz. 4 yýlda 4 milyon istihdam gerçekleþtirdik. Uluslararasý çalýþma örgütünde, uluslararasý Türk toplantýlarýnda, G 20 toplantýlarýnda, uluslararasý tüm toplantýlarda Türkiye bu kriz döneminde 4 yýlda 4 milyon istihdamý nasýl gerçekleþtirdi diye bize övgü þeklinde ifade ediyorlar. Ýstihdam önemli olduðu için bu konuda ne yapabiliriz konusunda çalýþmalarýmýzý tamamladýk. Sayýn Baþbakanýmýza bunu arz ettik ve bu konudaki yasal düzenlemeyi inþallah önümüzdeki günlerde meclise sevk etmiþ olacaðýz veya her hangi bir kanunla ilave edip bu düzenlemeyi yasallaþtýracaðýz. Nedir burda amaç, tabiki 5084 sona erdi; ama istihdam anlamýnda bir teþviði içinde barýndýran bir düzenlemeyi inþallah yürürlüðe girmiþ olacak. Amaç 5084'e göre yatýrým yapanlarýn þevkinin artmasý, onlarýn çalýþmalarýna heyecanla devam etmeleri. Daha çok istihdam saðlamalarý konusunda bize düþen görevi yerine getirmek istiyoruz.” Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker de medeniyet tasavvurlarýnda tekçi bir anlayýþýn olmadýðýný, insanlarý kavimlerine, etnik mensubiyetine göre ayýran bir

anlayýþý reddettiklerini vurguladý. Bakan Eker þöyle konuþtu: “Türkiye’de yaþayan bütün etnik unsurlarý Kürt, Türk, Arap, Çerkez kim varsa bu topraklarda hepsi bizim baþýmýzýn üstündedir, hepsi bizim kardeþimizdir. Hepsiyle birlikte biz mutlu, müreffeh ve güçlü bir geleceði, büyük bir Türkiye’yi, bütün bu kardeþlerimizle Türkiye’yi inþa etme kararlýðýndayýz; ama aranýzdaki meseleleri Türkiye’de geçmiþte yapýlan hatalarý telafi edecek bir demokratikleþme

projesiyle, bir sivilleþme projesiyle birlikte birlik ve beraberlik projesini hayata geçiriyoruz. Yaþadýðýmýz günlerdeki süreç böyle bir süreçtir. Biz Sayýn Baþbakanýmýzýn ifadesiyle zor olana talibiz, kolay olana deðil. Zor olaný da inþallah, milletimizin ve sizlerin desteði, duasý ve sevgisiyle birlikte bunu baþaracaðýz. Bunu gerçekleþtireceðiz.” Programýn ardýndan TÜMSÝAD yöneticileri tarafýndan Bakan Faruk Çelik ve Mehdi Eker’e mýrra takýmý hediye edildi. (CÝHAN)

KCK'daki 10 tahliye memnun etmedi

Sinop’taki provokasyonu kýnayan Baydemir: Barýþ köprülerinde geç kalýnmamalý

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Osman Baydemir, Sinop’ta BDP’lilere yönelik olarak gerçekleþtirilen provokasyonlarý kýnadý. Diyarbakýr ’la Trabzon arasýnda barýþ köprülerinin kurulmasý gerektiðini dile getiren Baydemir, “Diyarbakýr ’la, Konya, Mersin, Þýrnak arasýnda barýþ, dostluk, birlikte yaþam köprülerini inþa etmeye çalýþýyoruz. Kesinlikle kabul edilemez saldýrý ve gösterilerin bir daha yaþanmamasý için bu barýþ köprülerinin inþasýnda daha fazla geç kalýnmamalý. Herkesin bu manada barýþ elini uzatmaktan imtina etmediðini düþünüyorum. Umuyor ve diliyorum ki bu son vaka olur.” dedi.

CHP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muzaffer Sayým ve baþkan yardýmcýlarý Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ’i ziyaret etti. 30 yýllýk zaman dilimi içerisinde yaþanan travmalardan ve kimi zaman da kitle iletiþim araçlarýnýn olduðundan farklý yansýtmalarýndan kaynaklý Türkiye’nin batý yakasýyla doðu yakasý arasýnda algý farklýlýðý meydana getirildiðini anlatan Baydemir, “En nihayetinde Türküyle, Kürdüyle, tüm etnik ve inançsal kimlikleriyle hepimiz birlikte, eþit ve özgür yaþamý savunuyoruz. Bunun için de birbirimize dokunmamamýz gerekiyor. Bunun için de kentler arasý barýþ köprülerini kurmamýz gerektiðine

inanýyorum.” þeklinde konuþtu. Sinop’ta BDP’lilere yönelik düzenlenen saldýrý giriþimleri hakkýnda da konuþan Baydemir, þu ifadelere yer verdi: “Bu görevlerinin yaný sýra yerel halklarýn birbirine yakýnlaþmasý, birbirine dokunmasý, tanýmasý için en etkin mekanizmalar yerel otoritelerdir. Dolayýsýyla 8 yýllýk zaman dilimi içerisinde Diyarbakýr halkýndan almýþ olduðumuz güç ve cesaretle biz aslýnda Diyarbakýr ’la Trabzon arasýnda barýþ köprülerini inþa etmeye çalýþýyoruz. Diyarbakýr ’la, Konya, Mersin, Þýrnak arasýnda barýþ, dostluk, birlikte yaþam köprülerini inþa etmeye çalýþýyoruz. Kesinlikle kabul edilemez saldýrý ve gösterilerin bir daha yaþanmamasý için bu barýþ köprülerinin inþasýnda daha fazla geç kalýnmamalý. Herkesin bu manada barýþ elini uzatmaktan imtina etmediðini düþünüyorum. Umuyor ve diliyorum ki bu son vaka olur. En nihayetinde bu ülkede yaþayan her fikir, her düþünce kendisini her ilde ifade etme özgürlüðüne imkanýna kavuþtuðunda demokrasiden, birlikte yaþamdan ve karþýlýklý saygýdan söz edebiliriz. Bu itibarla ben Diyarbakýr ’ý Türkiye için bir model kent olarak öneriyorum. Diyarbakýr ’ýn kendi içerisinde farklý fikirlerin birbirine yaklaþýmý ve saygýsýný da demokrasiyi içselleþtirmiþ bir model olarak göstermek istiyorum.” (CÝHAN)

Batman Barosu, HDK heyetine yönelik saldýrý giriþimini kýnadý

B

atman Barosu, Sinop’ta Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK) heyetine yönelik yapýlan saldýrý giriþimini kýnadý. Batman Baro baþkanlýðý yaptýðý açýklamada, yetkilileri özgürlüklerin kullanýlmasýndan yana tavýr almaya ve tüm saðduyulu kesimleri barýþ giriþimlerinin zarar görmemesi konusunda sorumlu davranmaya davet etti. Barýþý ve birlikte yaþamý konuþmak üzere Sinop’ta bulunan HDK heyetine, organize olduðu ve

yönlendirildiði belli olan bir grup tarafýndan saldýrý giriþiminde bulunulduðunu ileri süren Batman Barosu yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi: “Yapýlan toplantý meþru ve barýþçýldýr. Barýþ arayýþýna dair bir toplantýnýn saatler süren taciz ve saldýrý giriþimlerine maruz kalmasý, saldýrgan grubun daðýtýlmamasý, kamu gücünü kullananlar açýsýndan bir hakkýn kullanýmýna yönelik iþlenen suça açýkça ortak olmak anlamýna gelmektedir. Kamu gücünü kullanan makamlar özgürlüðün saðlamasý

yükümlülüklerinin aksine 'toplumsal hassasiyet' vb. gibi toplumsal linç kültürünü besleyen gerekçelerle bu tür eylemleri tolere etmiþtir. Bir ülkenin demokratik olmasýnýn ölçüsü, ülkede saldýrý ve linç giriþimi olmamasý deðil kamu otoritesinin saldýrýlar karþýsýnda özgürlüklerin kullanýlmasýndan yana ortaya koymuþ olduðu irade ve tavýrdýr. Yaþanan olayda demokratik deðerler saldýrýdan çok saldýrý karþýsýnda ortaya konan edilgen ve hoþgörülü tavýrla zedelenmiþtir.” (CÝHAN)

K

CK ana davasýnýn görüldüðü Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi’ndeki duruþmada aralarýnda belediye baþkanlarýnýn da bulunduðu 10 kiþi tahliye edildi. Tahliyeleri deðerlendiren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Osman Baydemir, KCK sanýklarýnýn tahliye olmasýndan ötürü büyük mutluluk yaþadýklarýný söyledi. Bu tahliyelere raðmen hala birçok sanýðýn cezaevinde olduðunu hatýrlatan Baydemir, “Ýnþallah bu ülkede hukuksuzluk yerini hukukun üstünlüðüne, çatýþma yerini onurlu ve kalýcý bir barýþa býrakýr; darýsý bütün arkadaþlarýmýzýn ve özgürlüðünden yoksun olanlarýn baþýna.” dedi. Diyarbakýr D Tipi Cezaevi'nden tahliye olan Diyarbakýr merkez eski Yeniþehir Belediye Baþkaný Fýrat Anlý, eski Þýrnak Belediye Baþkaný Ahmet Ertak, eski Dicle Belediye Baþkaný Abdullah Akengin, eski Kýzýltepe Belediye Baþkaný Ferhan Türk, eski Batman Belediye Baþkaný Hüseyin Kalkan, Aslan Özdemir, Hasan Öner ve Kazým Kurt yakýnlarý tarafýndan karþýlandý. Yaklaþýk 17 saat süren duruþmanýn ardýndan saat gece 02.00 sýralarýnda 10 kiþi için tahliye kararý verilmesi üzerine, tahliye edilenlerin yakýnlarý Diyarbakýr D Tipi ve E Tipi cezaevlerinin önünde karþýlamaya gitti. Diyarbakýr D Tipi Cezaevi'nde yaklaþýk 4 saat süren tahliye iþlemlerinin ardýndan serbest kalan belediye baþkanlarýný karþýlamada BDP il yönetimi, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ve aileler hazýr bulundu. 4 yýldýr KCK operasyonlarý kapsamýnda tutuklu bulunan ve tahliye edilen eski Yeniþehir Belediye Baþkaný Fýrat Anlý, cezaevi çýkýþýnda gazetecilere yaptýðý açýklamada, “Ne yazýk ki bizlerin payýna bir kez daha hukuksuzluk düþmüþtür ” diyerek sözlerine baþladý. Son derece zorlu ve sýkýntýlý bir süreci geride býraktýklarýný belirten Anlý, “Bizler için kiþisel ödenen bedelin bir önemi yok. Önemli olan bu bedelin daha iyi ve güzel bir yaþam için zemin oluþturabilmesidir.” diye konuþtu. Halen çok sayýda kiþinin cezaevlerinde tutuklu bulunduðunu anýmsatan Anlý, sözlerini þöyle sürdürdü: “Bu sürdükçe kendimizi özgür hissetmeyeceðiz. Bu coðrafyada dilimizi, kültürümüzü özgürce

yaþayamadan kendimizi özgür hissetmeyeceðiz. Bugüne kadar dayanýþma gösteren, sahiplenen baþta halkýmýza, tüm sivil toplum örgütlerine, ailelerimize sonsuz þükranlarýmýzý sunuyoruz. Ýnþallah bu geliþme aþamasýndaki sürecin daha ileriye gitmesi için hep birlikte el ele vereceðiz, omuz omuza vereceðiz. Bunun sorumluluðuyla bundan sonraki yaþamýmýza devam edeceðiz.” Eski Batman Belediye Baþkaný Hüseyin Kalkan, KCK sanýklarýnýn birçoðunun hala cezaevinde olduðunu belirterek, "Bundan dolayý bizim mutlu olmamýz mümkün deðil" ifadesini kullandý. Mahkemelerin yasalara dayanarak karar verdiðini hatýrlatan Kalkan, gerek Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn gerekse Adalet Bakanlýðý’nýn bu yasalardan þikayetçi olduklarýný, ancak deðiþtirmek için bir çaba sarf etmediklerini söyledi. Kalkan “Bir an önce bu yasalarýn deðiþtirilmesi ve Türkiye’ye özgürlüðün hakim kýlýnmasý lazým.” diye konuþtu. Tahliye edilen arkadaþlarýný karþýlamak için Diyarbakýr D Tipi Cezaevi'ne gelen Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, heyecan ve hüznü bir arada yaþadýklarýný ifade etti. Baydemir, þöyle konuþtu: "Bugün belediye baþkanlarý ve mesai arkadaþlarýmý burada karþýlamaktan, kendileriyle kucaklaþmaktan 4 yýl aradan sonra, büyük bir heyecan ama ayný zamanda da hüznü birlikte yaþýyoruz. 4 yýl boyunca özgürlüðünden mahrum býrakmaya, 4 yýl boyunca süren bir hukuksuzluða hep birlikte tanýklýk ettik. Þüphesiz ki bu iþin aile boyutu ve evlatlarýndan uzak olma boyutu var. Bugün bu sevinci yaþýyoruz, ancak binlerce arkadaþýmýz, sýrtýmýzý döndüðümüz mekanda tutuluyor. Hiç unutmuyorum, arkadaþlarýmýzýn tutuklandýðý gün, ya sizi alacaðýz ya da biz sizin yanýnýza geleceðiz demiþtik. Þu ana kadar gelemedik, sizi aldýk. Ýnþallah yakýn gelecekte diðer arkadaþlarýmýz da ailelerine, özgürlüklerine kavuþmuþ olur, bu ülkede hukuksuzluk yerini hukukun üstünlüðüne, çatýþma yerini onurlu ve kalýcý bir barýþa býrakýr; darýsý bütün arkadaþlarýmýzýn ve özgürlüðünden yoksun olanlarýn baþýna.” (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

21 Þubat 2013 Perþembe

'Þiddet uygulayanlarýn yüzde 40’ý alkol ve madde baðýmlýsý' S

5

BASINDAN

Saçýný sakalýný Müslüman olarak aðartanlara müjde!

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý’nca geçen yýl aralýk ayýnda þiddetle etkin mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirler alarak þiddet maðduru bireylere destek vermek için 'Koza Þiddet Önleme ve Ýzleme Merkezleri' kuruldu. Aralarýnda Ankara, Ýstanbul, Diyarbakýr ve Gaziantep’in de bulunduðu 14 ilde KOZA’larýn kurulduðunu belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardýmcýsý Aþkýn Asan, “Yedi ayrý kurumu tek çatý altýnda topladýk. KOZA’lara baþvuranlarýn yüzde 98’i kadýn. Baþvuruda bulunanlarýn yüzde 68’i eþinden þiddet görüyor. Þiddet uygulayanlarýn yüzde 40’ý alkol ve madde baðýmlýsý.” diye konuþtu. Ankara Üniversitesi’nde (AÜ) ‘Kurum Bakýmýndan Toplumsal Geçiþ Sürecinde Çocuklar’ konulu bilimsel etkinlik düzenlendi. AÜ Týp Fakültesi Cebeci Kampüsü 50. Yýl Amfisi’nde düzenlenen etkinliði Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardýmcýsý Aþkýn Asan da katýldý. Asan, bakanlýk olarak çocuklara yönelik yaptýklarý çalýþmalarý anlattý. Bakanlýðýn yürüttüðü çalýþmalarý 4 ana baþlýkta gerçekleþtirdiklerini belirten Asan, “Öncelikle fiziki konularý ele alýyoruz. Ardýndan ekonomik imkânlar deðerlendiriliyor. Eðitim imkânlarýnýn saðlanmasýnýn ardýndan nitelikli personel desteði saðlanýyor.” dedi. Çocuk koruma politikalarýný aile odaklý koruma öncelikli yürüttüklerini anlatan Asan, “Öncelikle çocuklarýn aile yayýnda bakýlmasýný saðlamaya çalýþýyoruz. Bu mümkün deðilse koruyucu ve evlat edinme koþullarýnýn saðlanmasý için çalýþýyoruz. Bu yolu da yapamadýðýmýz zaman son olarak kurumlar yoluyla bakýmý saðlýyoruz. Bakanlýk olarak çocuk yuvalarý, yetiþtirme yurtlarý, sevgi evleri ve çocuk evleri olmak üzer 4 birimde çocuklara bakýyoruz.” þeklinde konuþtu. 2014 yýlý sonuna kadar

çocuk yuvasý ve yetiþtirme yurtlarýný kapatmayý hedeflediklerini kaydeden Asan, “Çocuk yuvalarýnda 0–12 yaþ korunmaya muhtaç çocuklar bakýlýyor. 46 çocuk yuvasýnda 2 bin 665 çocuða bakýlýyor. Yuvalarda 8 çocuk için 1 bakým elemaný hizmet veriyor. Yetiþtirme yurtlarýnda 13–18 yaþ arasý çocuklar yatýlý olarak kalýyor. Buralarda üniversiteler, sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurum ve kuruluþlarý ile çocuklarýmýzýn hayata daha iyi hazýrlanmalarý için eðitimler veriliyor. Yetiþtirme yurtlarýnda her türlü mesleki eðitimde verilmekte. 65 yetiþtirme yurdundan 2 bin 956 çocuðumuz kalýyor. 10–12 yaþ çocuklarýmýzýn villa tipi evlerde kalmalarýnýn saðlandýðý 45 Sevgi Evi’nde ise 3 bin 301 çocuðumuza bakýlýyor. Her türlü konforun saðlandýðý çalýþma, dinlenme odalarýnýn bulunduðu bu evlerde çocuklar ev ortamýnda yetiþiyor. Sevgi evleri þehrin belli bir yerinde demir parmaklýklarla çevirili izole bir sistem. Son olarak 6-8 çocuðun bir apartman dairesinde yaþamýný sürdürdüðü çocuk evlerimiz mevcut. Halkla iç içe bir apartman dairesinde 4 personelle birlikle yaþýyor çocuklarýmýz. 649 çocuk evinde 3 bin 581 çocuk kalýyor.”

þeklinde konuþtu. 2014 yýlýndan itibaren 0–6 yaþ arasý korunmaya muhtaç çocuklarýn koruyucu aile yanýnda bakýmýnýn hedeflendiðini belirten Asan, “Çocuklarýmýzýn ilk etapta kendi ailesi yanýna bakýmýn saðlanmasýný planlýyoruz. Ekonomik sýkýntýlar nedeniyle aile çocuðuna bakamýyorsa aileye ekonomik destek veriyoruz. Bu kapsamda 8 bin 861 çocuðu ekonomik destekle ailesinin yayýna döndürdük. Bu ailelere aylýk 571 bin lira ödüyoruz. 2012 yýlýnda 42 bin 482 çocuðumuzu ailenin yanýnda destek veriyoruz.” ifadelerini kullandý. "1,5 ayda 981 aile koruyucu olmak için bakanlýðýmýza baþvurdu" 21 Aralýk 2012 tarihinde Ankara’da 200 ailenin katýlýmýyla koruyucu aile hizmeti bilgilendirme toplantýsýna düzenlendiðini belirten Aþkýn Asan, “1,5 aylýk kampanya kapsamýnda 981 ailemiz koruyucu aile olmak için baþvuruda bulundu. Bunlarýn 146’sýnýn iþlemi tamamlandý. 579 ailenin iþlemleri ise devam ediyor. 36 çocuðumuz koruyucu ailemizin yanýna yerleþtirildi. Kampanya sayesinde 1 yýlda alacaðýmýz koruyucu aile baþvurusunu 1,5

ayda aldýk. O yüzden kampanyalara büyük önem veriyoruz.” KOZA Þiddet Önleme ve Ýzleme Merkezleri'nde 7 ayrý kurumun tek çatý altýnda hizmet verdiðini anlatan Asan, “Yaptýðýmýz çalýþmalarda KOZA’lara baþvuranlarýn yüzde 98’i kadýn. Baþvuruda bulunanlarýn yüzde 90’ýnýn ekonomik güvencesi yok. Merkezimize gelenlerin yüzde 68’i eþlerinden þiddet görüyor. Þiddet uygulayanlarýn yüzde 40’ý alkol ve madde baðýmlýsý.” dedi. KOZA’dan þiddete uðrayan ya da risk altýndaki kadýnlar, þiddet uygulayan bireyler ve toplumun tüm taraflarýnýn (kadýn, erkek, çocuk, kamu, özel, üniversite, STK) yararlandýðýný belirten Asan, KOZA’larýn öncelikli pilot iller olarak belirlenen Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakýr, Gaziantep, Ýstanbul, Ýzmir, Malatya, Mersin, Samsun, Þanlýurfa ve Trabzon’da hizmet verdiðini söyledi. KOZA merkezleri, farklý kurumlarýn birimlerini tek çatý altýnda toplayan yapýsýyla þiddetle mücadelede daha etkin ve daha hýzlý hizmet sunmayý hedeflendiðini anlatan Asan, “KOZA Þiddet Önleme ve Ýzleme Merkezleri'nde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý personelinin yaný sýra; Ýçiþleri, Saðlýk, Milli Eðitim, Çalýþma bakanlýklarý personeli ile barolar, üniversite ve sivil toplum kuruluþ temsilcileri görev yapýyor. Merkezde hizmetlerin etkin bir biçimde sunumuna yetecek sayý ve nitelikte psikolog, sosyal çalýþmacý, hukukçu, sosyolog, çocuk geliþimci gibi meslek elemanlarý ile saðlýk personeli, eðitimci, kolluk görevlisi ve idari personel bulunuyor. Tüm hizmetler doðrudan doðruya, planlama - bilgilendirme yönlendirme - izleme deðerlendirme ve yeniden planlama döngüsü içinde sunuluyor.” açýklamasýnda bulundu. (CÝHAN)

Aile hekimlerine engelli uyarýsý

S

aðlýk Bakanlýðý, aile saðlýðý merkezlerinin engellilerin eriþimine imkan tanýyacak þekilde düzenlenmesi

M. Sait Çakar

konusunda aile hekimlerini uyardý. Bakanlýktan halk saðlýðý müdürlüklerine gönderilen uyarý yazýsýnda, kanuna göre, umuma açýk hizmet veren her türlü yapýlarýn engellilerin eriþebilirliðine uygun duruma getirilmesi gerektiði hatýrlatýldý. 04.07.2012 tarih ve 6353 sayýlý kanunun 34 üncü maddesiyle, ulaþýlabilirlik standartlarýnýn uygulanmasý izlenmesi ve denetimine iliþkin hususlarýn düzenlendiði belirtilerek, öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediði tespit edilen kamu kurum ve kuruluþlarýna 5 bin TL ile 25 bin TL arasýnda deðiþen idari para cezasý verileceðine

dikkat çekildi. Açýklamada, þöyle denildi: "Engellilere yönelik düzenlemelerin tamamlanmasý için tanýnan süre, 07.07.2013 tarihinde sona ermektedir. Hukuki sonuçlarla karþýlaþýlmamasý amacýyla Mülkiyeti Saðlýk Bakanlýðý’na ait olan binalarda faaliyet gösteren aile saðlýðý merkezlerinin dýþýndaki þahýs, belediye, dernek, vakýf, diðer kamuya ait aile saðlýðý merkezlerinde faaliyet gösteren aile hekimlerinin binalarýný zamanýnda ve birinci basamak saðlýk kurumlarýnda ulaþýlabilirlik tespit formunda belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir." (CÝHAN)

oru: Beyazlayan saçlarýmý siyaha boyatmak istedim. Ýtiraz ettiler, günahtýr, caiz olmaz dediler. Siz ne dersiniz ak saçlarýmý siyaha boyatma isteðime?

Cevap: Bir hastalýktan dolayý genç insanýn saçlarý beyazlamýþsa onu siyaha boyatmasýnda mahzur olmaz. Tedavi sayýlýr çünkü. Ancak yaþlýlýktan dolayý beyazlayan saçlarý siyaha boyatmaya gelince orada birazcýk durmak gerekir. Benim gönlüm hiç razý olmaz böyle bir yaþlý kimliði gizlemeye. Hele biraz da yaþ ilerlemiþ de çocuk masumiyetine bürünmüþse yaþlý insan.. Onlarý hep konuþturup dinlemek isterim. Aðýzlarýndan inciler, mercanlar dökülecek gibi gelir bana.

Ak saçlýlara karþý duyduðum bu derin sevgimin hadislerde gördüðüm müjdelerden kaynaklandýðýný da düþünürüm. Nitekim Rabb’imiz þöyle buyuruyor ak saçlý ihtiyarlar için: - Saçýný, sakalýný Müslüman olarak aðartan yaþlýlara azap etmekten hayâ ederim! Evet, saçýný sakalýný Müslüman olarak aðartan yaþlýlara Rabb’imiz böyle merhamet edip þefkat gösteriyor da, biz hangi mecburiyetten Rabb’imizin merhametini celbeden beyazlarýmýzý siyaha boyatma gereði duyuyoruz bilemiyorum doðrusu. Ben 77 yaþýna girmiþ bir ihtiyar olarak ak saçlýlara hep böyle duygularla bakarken on senedir hiç görmediðim bir eski dostumla karþýlaþtým sokakta. O zamanki simsiyah saçlarý artýk kar gibi beyazlamýþ, yürümekte zorlanýyor, halinden de þikâyetçi gibi görünüyordu. ‘Nerde o gençlik günlerimiz?’ diye hayýflandý. ‘Sen yaþlýlýðýndan þikâyetçi deðil gibi görünüyorsun.’ diye de takýldý. - Evet dedim, ben ihtiyarlýðýmdan þikâyetçi deðilim, aksine yaþlýlýðýn koruyan taraflarýný düþününce seviniyorum bile. ‘Yaþlýlýðýn koruyan tarafý da mý var?’ dedi. Evet, dedim. Gençliðin ihtiraslarýna ve hissi baskýlarýna yaþlýlýkta pek maruz kalmýyoruz. Ayrýca Rabb’imiz saçýný, sakalýný Müslüman olarak aðartan yaþlýya da azap etmeyeceði müjdesini de veriyor.. deyince yaþlý dostum gözlerini açtý. ‘Neler söylüyorsun sen?’ dedi. ‘Ýhtiyarlýðýn böylesine imtiyazlý yanlarý da mý var? - Elbette! diyerek meþhur hadis alimi Yahya bin Eksem’in ak saçlarý hürmetine affedilmesi olayýný anlatma gereði duyarak dedim ki: Abbasi halifesi Me’mun’un baþ kadýsý meþhur Yahya bin Eksem’i ölümünden sonra rüyada gören bir hürmetkârý sorar: - Ey Kûfe’nin baþ kadýsý ve muhaddisi, Rabb’in sana ne muamele eyledi mezarýnda, der. Yahya bin Eksem mezarýnda karþýlaþtýðý zor sorgusu ile kurtuluþunu þöyle anlatýr: -Rabb’im kabrimde beni, efendinin kölesini hesaba çektiði gibi þiddetli þekilde hesaba çekerek dedi ki: - Ey ihtiyar, eðer þu ak saçlarýn olmasaydý seni ateþimde yakacaktým yaptýðýn yanlýþlarýndan dolayý! Bu ikazýný üç defa tekrarlayýnca ben korkarak dedim ki: -Ya Rab, biz seni dünyada iken böyle korkutucu þekilde iþitmedik? Biz iþittik ki, Enes bin Malik, Peygamberimiz’den (sas) duymuþ, Peygamberimiz (sas) de Cebrail’den dinlemiþ, Sen buyurmuþsun ki: - Saçýný sakalýný Müslüman olarak aðartan yaþlýlara Ben azap etmekten haya ederim! Biz Sen’i böyle iþittik, böyle biliyorduk dünyada! Bunun üzerine Rabb’im buyurdu ki: - Enes de, Peygamber de, Cebrail de doðru söylemiþler. Ben saçýný sakalýný Ýslam yolunda aðartan ihtiyarlara azap etmem. Ýþte sana da azap etmiyor, affediyorum. Ey meleklerim, alýn bu ak saçlý ihtiyarý, götürün affettiðim ak saçlýlarýn yanýna! Ýslam yolunda aðarttýðý ak saçlarý hürmetine baðýþlýyorum bunu da.. Anlattýklarýmý büyük bir dikkatle dinleyen ak saçlý dostum, belini doðrultarak dikilip yanýma yaklaþtý. Beni muhabbetle kucaklayarak söylendi. ‘Bana ihtiyarlýðýmý sevdirdin, halimden þikâyetçi olmaktan kurtardýn. Rabb’imden ak saçlarým hürmetine beni de baðýþlamasýný diliyorum.’ diyerek mutlu þekilde vedalaþýp yoluna devam etti. Suyuti ve Gazali gibi alimlerin de kaydettikleri bu güzel olayý, saçýný sakalýný Müslüman olarak aðartan ihtiyarlarla, siyaha boyatmayý düþünen yaþlýlarýn takdirlerine arz etmeyi faydalý buluyorum. Ahmed Þahin (Zaman) a.sahin@zaman.com.tr

Su, en iyi öksürük þurubu ksüren çocuða özellikle su içirilmesinin en iyi þurup olduðunu söyleyen Çocuk Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Bülent Karadað, günde 10 defayý geçen ve nöbet þeklinde olan öksürüklerin dikkate alýnýp, doktora baþvurulmasý gerektiðini söyledi.

Ö

Çocuk Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Bülent Karadað, TGRT Haber'de yayýnlanan 'Dr. Þükrü Çido ile Önce Çocuðum' programýnda çocuklarda geçmeyen öksürük ve zatürre problemleri hakkýnda bilgi verdi. Özel Academic Hospital Çocuk Göðüs

Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Bülent Karadað, zatürrenin en önemli belirtisinin öksürük olduðunu belirterek, "Öksürük normal bir reflekstir. Öksürük olmazsa insanoðlu yaþamýný sürdüremez. Öksürük, kapýdaki bekçiler gibidir, akciðere yabancý cisim kaçmasýný engellerler. Öksürüklerin ne zaman normal dýþýna çýktýðýný tespit etmek gerekir. Günde 10 kezi geçmeyen ve nöbet þeklinde olmayan öksürüklerde telaþ yapmaya gerek yok. Bu öksürük çocuðu koruyan, akciðerleri koruyan reflekstir" diye konuþtu.

Prof. Dr. Karadað, "Ihlamur gibi çeþitli bitki çaylarý rahatlatýcý da olsa, su en iyisidir. Alerjik öksürüðü olanlarýn öksürüðü bulaþýcý deðildir. Öksürükteki balgam miktarýnýn ne kadar olduðu da önemli. 2 haftayý geçen öksürüklere geçmeyen öksürük tanýmý kullanýlýr. Geçmeyen öksürük yanýnda baþka problemlerde varsa, hýzlý nefes alýp veriyorsa, 48-72 saat geçmeyen ateþi varsa doktora baþvurulmalý. Kýsa süreli, sayýca az öksürüklerde telaþa kapýlmamalýyýz" dedi. Prof. Dr. Karadað sözlerine þöyle devam etti: "Zatürree, akciðer dokusunda olan

bir iltihaptýr ama tedavisi olmayan bir hastalýk deðildir. Türkiye'de aþýlama politikalarý ile zatürre ölümleri ve görülme sýklýðý azaldý. Sadece geçmeyen öksürük yanýnda geçmeyen ateþ varsa dikkatli olmak gerekir. Evler, özellikle de yatak odalar iyi havalandýrýlmalý. Tekrarlayan zatürreeler de kistik fibroz düþünülüp, ter testi yapýlmalý.”


21 Þubat 2013 Perþembe

Kalkan: Buruk bir sevinç yaþýyoruz D

iyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü KCK'ya iliþkin görülen 108'i tutuklu 175 sanýklý davada, aralarýnda 6 eski belediye baþkanýnýn da bulunduðu 10 sanýk tahliye edildi. Tahliye edilenler arasýnda yer olan KCK ana davasýnda 4 yýla yakýn zamandýr Diyarbakýr cezaevinde tutuklu olan eski Batman Belediye Baþkaný Hüseyin Kalkan’ýn evinde büyük sevinç yaþandý. Ailesi ve sevenleriyle kucaklaþan Kalkan, basýna yaptýðý açýklamada “Elbette insan ailesine, sevdiklerine, yaþadýðý kente kavuþtuðu zaman mutlu oluyor. Ama mutluluk bütün parçalarýn bir araya gelmesiyle daha büyük bir önem arz ediyor. Bizim beklentimiz, umudumuz tüm tutuklularýn serbest býrakýlmasýydý, ancak çok az sayýda bir tahliye gerçekleþti. Bu nedenle buruk bir sevinç yaþýyoruz.” dedi. Ýçerde 8 binden fazla Kürt siyasetçisinin tutuklu durumda

olduðunu ileri süren Kalkan, KCK ana davasýnýn süreci etkileyen bir ana dava olduðunu, bu coðrafyada yaþayan insanlarýn, barýþa hasret Türkiye halklarýnýn beklentilerinden kaynaklý yoðun ilgi gören bir dava olduðunu, ancak beklentilere cevap verilemediðini söyledi. Tahliyeleri, barýþ ikliminin bu coðrafyada hakim olmasý açýsýndan kýsmi bir adým olarak deðerlendirdiklerini belirten Kalkan, bu konuda özellikle Baþbakan'ýn büyük bir rol oynamasý gerektiðine dikkat çekti. Kalkan, “Basýndan takip ediyoruz, gerek Adalet Bakaný gerekse Meclis Baþkaný ve Baþbakan yargýdan þikayet ediyor. Yargýya gittiðin zaman yasal bir çerçevede uygulama yaptýklarýný, yasamanýn verdiði yetkileri ortaya koyduklarýný belirtiyorlar. Sayýn Baþbakan halkýn içerisine giren bir baþbakandýr. Halkýn acýlarýný yaþayan, yer yer iktidar tarafýndan dýþlanan bir baþbakandýr.

Bunu bilen bir baþbakanýn bu yapýlan siyasi operasyonlara son vermesi lazýmdýr. Yasal düzenlemeler yapýp hukuku iþler duruma getirmesi lazým. O zaman yargý buna uymak zorundadýr. Öncelikle bu adýmlarýn hayata geçirilmesi lazýmdýr.” diye konuþtu. "Bu süreçten büyük beklentimiz var" Yaþanan çözüm sürecine iliþkin de açýklama yapan Kalkan, son dört beþ aydýr çok hýzlý geliþmelerin yaþandýðýný belirtti. Özellikle Habur olayý ile birlikte iki tarafýn da tecrübesizliðinden kaynaklý bir kaza yaþandýðýný, ama bu sefer iþin sýký tutulduðu ve kontrollü bir þekilde yürütüldüðüne dikkat çeken Kalkan, bu nedenle hem halkýn hem demokratik kamuoyunun beklentilerinin çok yüksek olduðuna vurgu yaptý. Kürtlerin ayrýlma gibi bir taleplerinin olmadýðýnýn altýný çizen Kalkan konuþmasýnda þunlarý dile getirdi: “Türkiye kamuoyunda en büyük kaygý ülkenin bölünmesidir. 93 yýlýndan sonra özerklik veya yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi yumuþak taleplere geçildi. Bundan dolayý þu anki atmosfer hem iyi hem de beklentiler kamuoyunun kabul edeceði bir seviyeye geldi. Bundan dolayý bu süreçten büyük beklentimiz var. Ýnanýyoruz ki kýsa sürede ülkede yaþayan halklar barýþ sürecine þahitlik edecektir.” (CÝHAN)

6

‘Genç Yýldýzlar’, ETHOS 7 Uluslararasý Tiyatro Festivali’ne hazýrlanýyor

Þ

anlýurfa polisinin 30 öðrenciden oluþturduðu ve kýsa sürede çok sayýda izleyiciye ulaþan ‘Genç Yýldýzlar’ tiyatro grubunun ‘Yarýnlara Geç Kalmadan’ oyunu, ETHOS 7 Uluslararasý Tiyatro Festivali’ne girmeye hak kazandý. Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri kapsamýnda Eyüp Göncü Lisesi, Gazi Lisesi ve Kýz Teknik Meslek Lisesi'nden 90 öðrenci arasýnda seçtiði 30 kiþilik öðrenci grubu ile tiyatro grubu kurdu. Grubun 'Yarýnlara Geç Kalmadan' oyunu kýsa sürede ilgi gördü. Þanlýurfa, Mersin, Adana, Adýyaman ve Gaziantep’te sergilenen oyun, kýsa sürede yaklaþýk 5 bin izleyiciye ulaþtý. 'Yarýnlara Geç Kalmadan’ oyununu sergileyen genç yýldýzlar, þimdi de ETHOS 7 Uluslararasý Tiyatro Festivali’ne hazýrlanýyor. Konu ile ilgili Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðü’nden açýklama yapýldý. Öðrenci gurubundan

oluþan tiyatro ekibinin beðeni ile izlendiðinin belirtildiði açýklamada “Oyun il merkezinde iki defa olmak üzere, Siverek ve Viranþehir ilçesinde gösteriminin ardýndan Mersin, Adana, Adýyaman illerinde de sahnelenmiþtir.” denildi. Tiyatro oyununun 4 bin 500 izleyiciyi bulduðu belirtilen açýklamada, oyunuyla iletiþim güçlendirilerek öðrenci ve ailelerin bilinçlenmesini saðlanmasý hedeflendiði kaydedildi. Emniyetten yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: “Tiyatro oyunu 22-31 Mart tarihleri arasýnda düzenlenecek olan ‘ETHOS 7 Uluslararasý Tiyatro Festivali’ne’ girmeye hak kazanmýþtýr.” Aile içi iletiþim eksikliðinden kaynaklanan sorunlarýn terör ve madde baðýmlýlýðý ile birleþtiðinde ne tür olumsuzluklara neden olduðu ve anne babanýn ilgisizliðinden doðan sonuçlarý ele alan ‘Yarýnlara Geç Kalmayýn’ trajik ve komedi tarzýnda sunuluyor. (CÝHAN)

21 Şubat 2013 Perşembe Gazete Sayfaları  

21 Şubat 2013 Perşembe Gazete Sayfaları

21 Şubat 2013 Perşembe Gazete Sayfaları  

21 Şubat 2013 Perşembe Gazete Sayfaları

Advertisement