Page 1

Çöpleri artýk katý atýk Þiddetli Rüzgar Barýþ ailesinin evini yýktý tesisleri’ne dökülüyor M Ali Edis

ardin’de iki gündür devam eden þiddetli rüzgar Barýþ ailesinin evini yýktý. Maddi zorluklarla boðuþan barýþ ailesi hayýrseverlerden yardým bekliyor.

Mardin’in Kotek mahallesinde oturan Barýþ ailesi rüzgarýn azizliðine uðradý. Mardin’de esen þiddetli rüzgar, hayýrsever bir vatandaþ tarafýndan kendilerine hibe edilen arazinin üzerinde ev yapmak isteyen Barýþ ailesini zor durumda býraktý. Maddi durumlarý iyi olmayan 6 nüfuslu Barýþ ailesi hayýr severlerden destek bekliyor. 46 yaþýndaki Davut Barýþ, Þu anda kirada oturduklarýný, birikmiþ 6

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

Nusaybin ve Kýzýltepe’de binlerce dönüm arazi yandý Murat Akgül

N

usaybin ve Kýzýltepe ilçesinde, önceki gün gece saatlerinde baþlayan þiddetli rüzgar ile birlikte çýkan yangýnlarda binlerce dönüm ekili arazi yandý. Nusaybin ve Kýzýltepe ilçelerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldiði öðrenildi. Çýkan yangýnlarda Kýzýltepe’de 17 köy, Nusaybin ilçesinde 15 köyde binlerce dönüm arazi yandý. Rüzgarla birlikte çýkan yangýnda bir çok sera yerle bir oldu. Kýzýltepe ilçesinde Tanrýverdi, Kumluköy, Akziyaret, Yukarý Azýklý, Aþaðý Azýklý, Karakulak, Yeþilköy, Tuzluca, Küçükayrýk, Büyükayrýk ve Baðýþ köylerine de yayýlan yangýnlarda, binlerce dönüm alanda ekili arpa ve buðday yandý. Þiddetli rüzgar, ilçeye baðlý Kantar Köyü'nde bulunan Mehmet Selim Al'a ait 6 dönüm üzerine kurulu salatalýk, kavun ve karpuz serasýný kullanýlamaz hale getirdi. Gece saatlerinde baþlayan þiddetli rüzgarýn fýrtýnaya dönüþtüðünü kaydeden Al, fýrtýnanýn serayý yerle bir ettiðini, içindeki meyve ve sebzenin de büyük zarar gördüðünü belirtti. Aniden baþlayan rüzgar ile birlikte çýkan yangýnda, büyük emeklerle kurduðu seranýn tamemen yandýðýný belirten Al, ”Bu, bizim baþýmýza gelen büyük bir felaket oldu. Gece baþlayan toz fýrtýnasý, hortum þekline dönüþüp seramýzý yerle bir etti. Yaklaþýk 60-70 ton hasadýmýz heba oldu. Yetkililerden yardým bekliyoruz." dedi. Girmeli Belediye Baþkaný Ömer Altun, daðlýk alanda çýkan yangýna Girmeli ve Nusaybin belediyelerine baðlý itfaiyelerin müdahale ettiðini, vatandaþlarýn da yangýn söndürme çalýþmalarýna katýldýðýný ifade etti. Mardin Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný M. Ali Dündar ise þiddetli rüzgar ile birlikte Mardin ve Nusaybin ilçesinde yaklaþýk 25 köyde çýkan yangýnda; þu ana kadar 7 bin dönüm ekili buðday, arpa tamamen yandýðýný söyledi. Rüzgarla birlikte yaþanan yangýnlarda çok sayýda seranýn da yandýðýný belirten Dündar, ”Doðal afet olarak karþýmýza çýkan þiddetli rüzgârýn çiftçimize telafisi mümkün olmayan zararlar verdi. Bu durumda baþta Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile TARSÝM ekiplerinin zarar tespit çalýþmalarýna acilen baþlamasý ve zarar tespitlerinin saðlýklý yapýlmasý çok önemlidir.” þeklinde konuþtu. Öte yandan, þiddetli fýrtýnadan dolayý kopan elektrik hatlarý nedeniyle Nusaybin Bakok daðlýk alanda ve Mardin Ovasý'nda hala devam eden yangýnda bazý evler ve tahýl ambarlarýnýn büyük zarar gördüðü belirtildi.

20 Haziran 2012 Çarþamba

Yýl: 8 Sayý 2374 Fiyatý :25 Kr

aylýk kira borçlarýnýn bulunduðunu, bir ay içinde ikinci kez evlerinin rüzgar tarafýndan yýkýldýðýný söyledi. Maddi zorluklar içinde boðuþan Barýþ “ Bir hayýrsever vatandaþ bu araziyi bana hibe olarak verdi. Bizde bu arazi üzerine bir ev yapmak istedik. Ama evimiz düþtü rüzgardan. Vatandaþlardan yardým bekledik. Kimse destek vermedi. Gittim gene borca malzeme aldým. Daha bu kumun, çimentonun parasýný vermedim. Briketin parasýný daha ödemedim. Çok zor durumdayýz.20 bin lira param vardý. Bütün birikimlerimi buraya yatýrdým. Artýk gücüm kalmadý. Ne buzdolabýmýz var. Ne televizyonumuz. Durumum iyi deðil. 6 aydýr birikmiþ kira borcum var. Su ve elektrik borçlarým var. Ödeyemediðimden faize girdiler. Biz

6 nüfusuz. 3 oðlum bir kýzým var. Bir oðlum askerde. Eþim ve bende astým hastayýz. Eþim guatrdan ameliyat oldu. Sol güzü de görmüyor. Hayýrseverlerden, devletimizden yardým bekliyorum. El uzatmalarýný istiyoruz. Asker olan oðluma gönderecek param kalmadý. Diðer bir oðlum iki yýldýr askerlikten gelmiþ. Günde 20 liraya çalýþýyor. Bende çalýþmak istiyorum ama rahatsýzým çalýþamýyorum. Allah razýsý için el uzatsýnlar bu azaptan beni kurtarsýnlar. “ diye konuþtu Barýþ kendisine yardým etmek isteyenlerin 0545 3178243 numaradan ulaþabileceðini sözlerine ekledi. Evin hanýmý Bedia barýþ ise Maddi durumlarýnýn kötü olduðunu belirterek “ Allah kimseye bu acýyý yaþatmasýn. Askerde bir oðlum var. Ona destek olamýyoruz. Dedi.

Bakan Cevdet Yýlmaz, Nusaybin'in sorunlarýný dinledi Mardin'de düzenlenen GAP revizyon toplantýlarýna katýlan Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz’a, Nusaybin’in sorunlarý anlatýldý. Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný ve iþadamý Müfit Adnan Yumuþak, GAP Eylem Planý toplantýsýnda Nusaybin’in sorunlarýný ve taleplerini dile getirdi. Ýsmail Erkar

G

AP Eylem Planý kapsamýnda Þanlýurfa, Diyarbakýr ve Mardin'de düzenlenen GAP revizyon toplantýlarýna katýlan Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz’a, Nusaybin’in sorunlarý anlatýldý. Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný ve iþadamý Müfit Adnan Yumuþak, GAP Eylem Planý toplantýsýnda Nusaybin’in sorunlarýný ve taleplerini dile getirdi. Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu’ya aktardýklarý ilçe sorunlarý hakkýnda bilgi veren Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Müfit Adnan Yumuþak, “Suriye sýnýrý boyunca mayýnlý saha bulunmaktadýr. Ýlçemiz sýnýrlarý içinde tampon bölge olarak adlandýrýlan 20 bin dönüme yakýn arazi ekilebilir konumdadýr, fakat mayýn sahasý halindedir. Mayýnlý saha alaný 877 kilometre, 1 milyon 300 bin dönüme tekabül etmektedir. Mayýn tarlalarýnýn daha hýzlý temizlenebilmesi için, sýnýr illerine yetki verilmesi halinde bu alanlarýn temizlenme iþlemi daha hýzlý ve hazineden çok daha az para çýkacak þekilde tamamlanabilmektedir.” dedi. Yumuþak, ilçedeki 20 bin dönüm mayýnlý sahanýn, Aysan AÞ tarafýndan, hazineden az bir kaynak yardýmýyla hýzlý bir þekilde temizlenerek, organik tarým, seracýlýk ve hayvancýlýða açýlabileceðini söyledi. Son çýkan teþvik yasasýnýn içeriðinin henüz tamamlanmadýðýný ifade eden baþkan Yumuþak, þunlarý dile getirdi: "Þu anda ilçemizde 20’ye yakýn

Nusaybin Ticaret Odasý, Suriye sýnýrýndaki mayýnlý arazilere talip

S

uriye sýnýrýndaki Nusaybin Ýlçesi'nde bulunan Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Müfit Adnan Yumuþak, mayýnlý arazilere talip olduklarýný söyledi. Sayfa 2’de

iþadamý arazi tahsisi beklemektedir. 6. bölge olarak, arazi tahsisi için hazine arazilerinin daðýtýmýnda yetkinin valilik ve kaymakamlýklara verilmesi iþin hýzlý olmasýný ve randýman alýnmasýný saðlar. Tren Ýstasyonu kapasitesi geniþletilmeli. 10 seneye yakýndýr, tren istasyonumuzdan Irak’a aktarma yapýlmaktadýr. Batý illerimizden gelen ihraç mallarý Nusaybin’de indirilip kamyonlar yardýmýyla Irak’a gönderilmektedir. Fakat Nusaybin istasyonumuzun küçük olmasý nedeniyle, az verimli çalýþmaktadýr. Ýstasyonumuzun kapasitesinin geniþletilmesi en azýndan 100 vagonun tahvil ve tahliyesinin yapýlacaðý þekilde sahasýnýn geniþletilmesi, gerekli raylarýn döþenmesi gerekmektedir. Mersin ve Ýskenderun limanlarý yaný sýra Avrupa’dan gelecek transit mallarýn Nusaybin’de indirilip araçlara yüklenmesi için istasyonumuzun geniþletilmesi elzemdir. Hayvancýlýk bölgesi ile ilgili Sayýn Valimize de düþüncemizi açýklamýþtýk, Vali Bey'in de destekleri var. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu’nun da desteðini istedik." TOKÝ’nin bölgenin tamamýnda

büyük hizmetleri olduðuna deðinen Yumuþak, "Nusaybin’de hizmetleri geç almaktayýz, kendimizi de eleþtirerek rant kavgasýna dönüþen ve ilçede bir türlü gerçekleþmeyen hizmetin bir an önce hayata geçirilmesi gerek. Toplu konutun, ilk etapta 500 dairelik bir inþaatla baþlatýlmasýný istiyoruz. Daha önce TOKÝ’nin Nusaybin’e verilmiþ sözü var. Çok dar gelirli 100 vatandaþýmýza konut yapýlacaktý. Bu 100 konutluk inþaatýn, 200 adede çýkarýlmasýný talep ettik." dedi. Yumuþak, plananlanan diðer çalýþmalar hakkýnda da þunlarý söyledi: "Þanlýurfa’dan Habur sýnýr kapýsýna kadar yapýlacak otoban projesini, hükümet duyurdu. Tarým yapýlan arazilere zarar vermemesi açýsýndan, projenin tarlalarýmýzdan deðil de daðlýk kesimlerden tüneller yoluyla ilçe sýnýrlarýndan geçmesini talep ettik. GAP eylem planý içerisinde, Nusaybin olarak sulama kanallarýnda en son noktadayýz. Nusaybin’in batý yakasý, Fýrat’tan gelecek sudan faydalanmýyor. Üç yol, Tilki Tepe noktasýna kadar

gelecek olan Fýrat suyu Nusaybin’e verilmeyecek. Sulama suyunu Nusaybin’in Doðu tarafý sulama suyunu Ulusu'nun altýnda yapýlacak olan Cizre barajýndan alacak. Cizre barajý inþaatýnýn bir an önce baþlamasýný talep ettik." Bölgedeki pamuk ekimine de deðinen Yumuþak, "Pamuk ülkemiz için stratejik öneme sahiptir, bölgemizdeki sanayi pamuk ve buðdaya dayanmaktadýr. Daha önceleri pamuk ekimimiz Türkiye genelinde çok fazlaydý. Hem ülkemize yetiyor, hem de ihraç edebiliyorduk. Maalesef þuan çiftçimiz zarar ettiðinden dolayý pamuk ekim sahalarý daralmýþtýr. Pamuk ekimi için, dünya þartlarýnda destek þarttýr. Amerika ve Avrupa þartlarýndaki desteklerin ülkemizde de öngörülmesi gerekmektedir." diye konuþtu. Yumuþak, Nusaybinli iþadamlarý olarak ilçenin sorunlarýný dile getirmek için, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’dan randevu talep ettiklerini sözlerine ekledi.

'Son Suikast'ýn Oyuncularýna Validen destek Sedat Aslanaçier

K

ýzýltepeli Yetenekli Sinemacýlardan çekilen filmlerin yönetmenliðini yapan Halil Ýbrahim Çelik ve Film Oyuncusu Davut Eman Valilik Makamýnda Vali Turhan Ayvaz’ý ziyaret ettiler. Filmlerini daha profesyonel anlamda çekmeleri için Vali Turhan Ayvaz tarafýndan genç yeteneklere profesyonel bir adet kamera verildi ve film çekimleri için birçok araç ve gereç verildi. Daha önce” Suikast” ve bu filme benzer birçok filmi,maddi ve teknik imkansýzlýk ortamda çekmiþ olan genç yetenekler Fox TV, HaberTürk CNN türk gibi birçok

ulusal TV programlarýna çýktýlar. Mardin Ýlinde 8 -15 Haziran tarihleri arasýnda düzenlenen SÝNEMARDÝN ‘e de damgalarýný vurdular. Genç Yönetmen Halil Ýbrahim Çelik:” Amacýmýz Ýyi bir grup kurup iyi filmler çekmektir. Grup arkadaþlarým; Davut Eman, Velit Ataklý, Vedat Alýnca Ve A.Kadir Eman arkadaþlarýmla üzerimize düþeni yapýyoruz, fakat daha iyi yerlere yükselmek için yeterli deðildir. Öncelikli amacýmýz Doðu ve Güney doðu Anadolu Bölgesi’nde bu filmleri çekip bu bölgelerimizi de film konusunda ön plana çýkarmaktýr. Þu an ki projemiz görselliði ile daha kaliteli olan bir saatlik bir fil çekmektir. Valimiz Turhan

Ayvaz Beyefendi bize gereken desteði saðladý, kendilerine teþekkür ederiz. Kýzýltepe Kaymakamýmýz Erkaya Yarýk Beyefendi’nin destekleri için de teþekkür ederiz.” dedi. Genç yetenekler film konusunda Almanya’dan teklif aldýklarýný ve Faransa televizyonlarýna da baðlantý kurduklarýný söylediler.


20 Haziran 2012 Çarþamba

2

Dünyaný en büyük lastik þirketini

satýp, Mardin'e yatýrým yaptý Ýsmail Erkar

A

Mardin Bienali için geri sayým sürüyor

inanýyorum." dedi

Türkiye’de yatýrýmlara devam

merikalý Martin Carver, beþ yýl edecek önce CEO'su olarak çalýþtýðý dünyanýn en büyük lastik Mardin’de hizmete giren þirketi Bandag'ý 1 milyar dolara Movapark’ýn 4 ortaðýndan biri olan Bridgestone'a sattý. Amerikalý Martin Carver, Türkiye'de Avrupa’nýn en büyük kauçuk Martin Carver, kazandýðý para fabrikasý kurmak için yeniden sektöre ile ilk yatýrýmýný 7 bin yýllýk tarihi dönmeyi planlýyor. Mardin'in turistik geçmiþi bulunan Mardin'de açýdan önemli bir þehir olduðunu, gerçekleþtirdi. sanayide de büyük geliþme Mardin’de yaptýðý yatýrým ile ilgili bilgi veren Amerikalý saðladýðýný dile getiren Carver, þunlarý söyledi: "Fabrikayý Mardin’de iþ adamý Martin Carver, Türkiye’nin kurmayý düþünüyorum. Mardin’in güçlü ekonomisi ve Mardin’in tarihi geleceði var. Bana Amerika nere dokusu sayesinde Türkiye’de yatýrým Mardin nere diye soru soruyorlar. yapmayý karar verdiðini Ama en samimi arkadaþým bana belirtti. Mardin’de hem keyifli hem de Türkiye’nin istikrarlý ekonomisi ve kazançlý bir alýþveriþin teklifini güçlü alt yapýsý ile yabancý yapýnca hemen kabul ettim. Bugün yatýrýmcýlarýn iþtahýný kabarttýðýný burada yaptýðýmýz hizmetin ne kadar belirten Martin Carver, "Mardinli doðru olduðuna bir kez daha Vedat Özçelik’in teþviki ile hiç düþünmeden bu yatýrýma ortak oldum. inandým. Çok heyecanlýyým. Mardin’de yaptýðýmýz yatýrým Bundan da hiç piþman deðilim. süresince herkesten çok büyük destek Geleceðini iyi görüyorum. gördük. Herhangi bir bürokratik Türkiye, birkaç yýl sonra engellerle karþýlaþmadýk. dünyanýn en güçlü ekonomiye sahip Dünyada en fazla yatýrým yapmak ilk 10 ülke arasýna girecek. Güçlü imkanýnýn en fazla potansiyelinin ekonomiye sahip bir ülkede dünyanýn olduðu yerdir Mardin. Ben de yeni en büyük þirketleri yatýrým yapmak projelerimi burada Mardin’de hayata için þimdiden plan ve yatýrýmlarýný geçirmekten büyük keyif alýyorum.” Türkiye üzerinde yaptýðýna

Ali Edis

Ý

kinci kez düzenlenecek olan Mardin Bienali’nin bu yýlki baþlýðý “Double Look/Ýkinci Bakýþ” olarak belirlendi

GAP Ýdaresi, Mardin Valiliði ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan desteklenen, direktörlüðünü Döne Otyam’ýn, danýþmanlýðýný Ayþegül Sönmez’in yaptýklarý 2. Mardin Bienali’nin küratörlüðünü daha önce 6. Ýstanbul Bienali’nin küratörü olan Paolo Colombo ve Lora Sarýaslan üstleniyorlar. Mardin Bienali’nin küratörleri Paolo Colombo ve Lora Sarýaslan’ýn oluþturduklarý bienalin kavramsal çerçevesi bugünün görsel kültürünü þehrin dokusuyla harmanlayarak, bölgenin renkli öykülerine ve ruhuna güncel sanatý aþýlamayý, kiþisel hikâyelere aðýrlýk vermeyi planlýyor. Bienal, Mardinlilerin kent içinde günlük yaþamlarýný sürdürdükleri, gezindikleri, çay içtikleri, saç sakal týraþý olduklarý çeþitli mekânlarý kullanacak. Bienalde Fikret Atay, Sami Baydar, Edy Ferguson, Mona Hatoum, Hrair Sarkissian, Murat Þahinler, Shahzia Sikander ve Pae White’ýn da aralarýnda olduðu 30 sanatçýnýn yer alacak. Bienal, 21 Ekim’e kadar devam edecek.

Nusaybin Ticaret Odasý, Suriye sýnýrýndaki mayýnlý arazilere talip S

temizleyerek 99 yýllýðýna kiralama yöntemiyle kendilerine verilmesini istedi. Bir süre önce Mardin'e gelen Ekonomi Bakaný Cevdet Yýlmaz'a bu isteklerini ilettiklerini anlatan Yumuþak, þöyle dedi:

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Meclis Baþkaný Müfit Adnan Yumuþak, devletten tek kuruþ almadan, araziyi mayýnlardan

"1956 tarihinden ittibaren mayýnlar döþenmeye baþlamýþtýr. Bakan Yýlmaz'a, devlete tek 1 kuruþ yük olmayacak þekilde, arazileri mayýnlardan temizleyeceðimizi söyledik. Arazilerin temizlenmesi ve iþletilmesi Nusaybinliler tarafýndan yapýlmalý. Türkiye'nin en verimli ve zengin topraklarý, Mezopotamya Ovasý'ndadýr. Bunu herkes biliyor. Mayýnlý arazilerin temizlenmesi halinde, burada iþsizlik az da olsa önlenmiþ olacak. Mardin il sýnýrlarýnda 60 bin dönüme yakýn arazi bulunmaktadýr. Nusaybin

Nezir Güneþ uriye sýnýrýndaki Nusaybin Ýlçesi'nde bulunan Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Müfit Adnan Yumuþak, mayýnlý arazilere talip olduklarýný söyledi. Çukuryurt Köyü Muhtarý Abdullah Düzce, mayýnlý arazilerin bir kýsmýnýn kendi tapulu arazileri olduðunu belirterek, "15 kardeþiz, elimizde tapularýmýz var. O dönem, ülke güvenliði için seve seve verdik, ama bugün tapularýmýz olmasýna raðmen alamýyoruz. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi dahi bu arazilerin bizim olduðunu tescilledi" dedi.

Ýlçesi'ne baðlý 20 bin dönüm ekilebilir arazi, mayýn tarlasý olarak bulunmaktadýr. Bu araziyi mayýnlardan temizleyerek, seracýlýk, organik tarým ve hayvancýlýk yapýlabilir. Nusaybin sýnýrlarý içerisinde bulunan 20 bin dönümlük araziyi mayýnlardan temizleyerek, 99 yýllýðýna kiralamak istiyoruz."

"Büyüklerimiz, 'Ülke savunmasý için' dediler, seve seve verdik" Nusaybin ve Kýzýltepe Ýlçeleri'nde bulunan köylerdeki birçok köylü ise 1950-56 yýllarýnda tapulu arazilerini ülkenin güvenliði ve selameti için düðün havasýnda düzenlenen bir etkinlikle tek kuruþ almadan verdiklerini söyledi. Çukuryurt Köyü Muhtarý ve 670 dönüm arazi sahibi Abdullah Düzce, þöyle konuþtu: "15 kardeþiz ve 670 dönüm arazimiz var. O dönem babamýz, ülkenin güvenliði için 'buyur mayýn ekin, yeterki ülkenin güvenliði saðlansýn' diyerek arazilerimizi devlete vermiþti. Þimdi malýmýz olan bu arazileri baþkalarýna vermek istiyorlar. Bizim gibi bir çok ailenin haklarýný arayan avukatýmýz, Türkiye'de iç hukuk yollarý tüketildikten sonra baþvurduðu Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde bile bizi haklý buldular ve davayý kazandýk. Kimse kimsenin hakkýný elinden alamaz. Burasý demokrasi ile yönetilen, hiç kimsenin zulmünün kabul edilmeyeceði bir ülkede yaþýyoruz."

"Davul-Zurna eþliðinde düðün havasýnda verdik" Çukuryurt Köyü'nde bulunan mayýnlý arazi sahiplerinden Ferhan Arý ise, 85 yaþýnda olduðunu belirtirken, "O dönemin büyüklerin ülke savunmasý için gelip arazilerimize mayýn döþediler. Bizimle görüþmeye geldikleri zaman onlarý davul-zurna ile düðün havasýnda karþýladýk. Seve seve ülke savunmasý için arazilerimizi verdik. Bu þekilde verdiðimiz tapulu arazilerimizi þimdi baþkalarýna vermek istiyorlar. Zalim ve zulümle bu iþ yürümez, Türkiye Cumhuriyeti'ne bu yakýþmaz. Davul- zurna eþliðinde arazilerimizi nasýl verdiysek, bugün ayný þekilde davul-zurna ile arazilerimizin bize verilmesi gerekir" dedi.

Midyat Þehir Stadý kaderine terkedilmiþ Nezir Güneþ

B

ugüne kadar hiçbir çalýþmanýn görülmediði Midyat Þehir Stadýnýn içler acýsý hali her geçen gün kendisini belirgin olarak ortaya koyuyor. Dört bir tarafýnýn tel örgüyle çevrilmiþ olmasýnýn dýþýnda hiçbir özelliði bulunmayan stattaki viraneden farksýz görüntüler büyük tepki topluyor. Midyat’ta, Bahçelievler Mahallesi’nde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü’ne ait 266 ada ve 118 parsel sayýsýnda bulunan 5 bin 491 metrekarelik mevcut ‘toprak saha’ kaderine terk edilmiþ durumda. Midyat’ta bulunan mevcut toprak sahanýn ýslah edilerek, suni çimlendirme yapýlmasýný isteyen gençler ve sporcular, yetkililerden destek bekliyor. Tozu dumana katarak futbol oynama zevklerini yaþamaya çalýþan, geleceðin yýldýzlarý olarak her türlü fedakârlýða katlanan oyuncular, toprak sahada oynamanýn þevklerini kýrdýðýný, diðer gençler gibi çim sahada oynamak istediklerini söylediler. Amatör ligde mücadele eden Midyat Spor’un baþarýlý takým kaptaný Engin Teker, hala toprak sahada oynamak zorunda kaldýklarýný belirterek, sakatlýklara da yol açan bu sahada artýk oynamak istemediklerini söyledi. Teker, sahalarýnýn doðal çim veya suni çim yapýlmasý için giriþimlerin baþlatýlmasýný istedi. Þehir stadýnda incelemelerde bulunan Midyat Belediyespor Asbaþkaný Zeki Çiçek de, yeni stadyum yapýlmasý konusunda bir deðerlendirme yaparken, þehir stadýnýn bugün içinde bulunduðu içler acýsý durumdan bir an önce kurtulabilmesi için gereken tedbirlerin acilen alýnmasý için baþlattýklarý kampanyaya tüm Midyatlýlarýn destek olmasýný istedi. Ýlçe halkýnýn ve gençlerin spor yapabilecekleri yatýrýmlar beklediðini anlatan Çiçek, “Tarihi Midyat’ýmýza yakýþýr bir stat istiyoruz. Midyat’taki gençlerin de stada ve spora ihtiyacý var. Mevcut sahanýn zeminin de deðil sporcu ‘soðan’ bile yetiþmez! Bu devirde halen toprak sahada gençlere spor yaptýrmanýn

mantýðýný anlamýyorum. Mardin dýþýndaki þehirlerde spor kompleksleri kurulurken, dev tesislerin temelleri atýlýrken maalesef biz hala sahamýzý suni çimlendirmenin peþinde koþuyoruz. Mardin’in tüm ilçelerindeki statlar çim yüzeyli ya da sentetik çimli olarak hizmet verirken ilçemizdeki stadyum ise halen toz toprak içinde, virane görünümünde. Bu sahada býrakýn maç oynamayý yürümek bile zor.” dedi. Midyatlý gençlerin toprak sahaya mahkûm edildiðini ifade eden Asbaþkan Çiçek, “Þehrimizin yüz aký olacak bir stat projesinin en kýsa zamanda hayata geçirilmesini istiyoruz. Stadýmýz için yaklaþýk 3 yýldan buyana suni çimlendirme için ödenek geldiði söyleniyor. Peki, çalýþmalar neden baþlamýyor, ne bekleniyor? Bizler gençlerimiz için Midyat’a yeni bir stadyum yapýlmasý konusunda, bu iþin sürekli takipçisi olacaðýz.” diye konuþtu. Midyat’a yakýþmayan ve bu devirde varlýðýný hala koruyan toprak sahayý görenlerin manzara karþýsýnda þoke olduklarýný kaydeden Çiçek, açýklamasýnda þunlarý söyledi: “Stadýmýzýn durumu içler acýsý. Tozu dumana katanlar, tozu dumaný yutuyorlar. Kim bunlar? Çocuklarýmýz, gençlerimiz; hani hep deriz ya, ülkemizin geleceði, yýldýzlarýmýz onlar. Gençlerimiz, beton bir farký kalmayan, toprak sahada spor mu yapýyorlar yoksa eziyet mi çekiyorlar? Bizde anlamadýk. Gençlerimizin, bu ortamda top oynamasý içimize sinmiyor. Ýlimize ve ilçemize bu durum hiç mi hiç yakýþmýyor. Midyat ilçesi genç bir nüfusa sahiptir. Bu gençliðin kötü alýþkanlýklardan uzaklaþmasý için spora yönlendirilmesi gerekir. Ancak, bugüne kadar yapýlan bir þey yok. Baþka ilçelerimizde sahalar suni çim ile döþenmiþ, ödenek gelmesine raðmen biz yýllardýr bu sahanýn çimlenmesini ve ýslah edilmesi bekliyoruz. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanýmýz Suat Kýlýç’tan yardým bekliyoruz. Burada vekillerimize de büyük iþ düþüyor. Spor aktivitelerini gerçekleþtirmek isteyen gençlerimiz vardýr. Yetkililerin gençlerin sesine kulak vermelerini bekliyoruz”


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

20 Haziran 2012 Çarþamba

3

Ýbrahim Güçlü: PKK saldýrýsý Leyla Zana'nýn açýklamalarýna bir cevap þuan etkili olmadýðýný dile getiren Güçlü, Zana'nýn açýklamalarýnýn PKK'nýn anlamsýzlýðýný ortaya koyduðunu, 'kral çýplak' dediðini vurguladý. Açýklamalarýn PKK'yý yok

Batmanlý çocuklar tatillerini Yazý Spor Okullarý'nda geçirecek

'50 derecede kapalý koðuþta hayvanlar bile yaþayamaz'

H

ukukçular, Þanlýurfa E Tipi Kapalý Cezaevi'nde 13 kiþinin ölümü ile sonuçlanan yangýný cezaevinin yetersiz koþullarýna baðladý. Bölgede yaz aylarýnda sýcaklýðýn 50 dereceye ulaþtýðýný hatýrlatan Þanlýurfa Hukukçular Derneði Temsilcisi Cüneyt Altýparmak, "Bu ortamda, içeriye vantilatörün bile bakan emri ile girdiði, klima giriþinin 'birçok cezaevinde serbest olmasýna raðmen' yasak olduðunu düþündüðümüzde, bu sonuca aslýnda þartlarýn sebep olduðunu söylemek iþten bile deðildir." diye konuþtu. Havalandýrma ve ortak alanlarý koðuþa çevrilmiþ, normal kapasitesinin yaklaþýk 4 misli mahkûmu olan, normalde 10 kiþinin kalabileceði yerde 30-40 kiþinin barýndýrýlmaya zorlandýðýný vurgulayan Altýparmak, "Bunun adý, insanlarý rehabilite etmek deðil, ikinci kez yargýsýz biçimde cezalandýrmak ve kendi kaderlerine terk etmektir." dedi. Þanlýurfa Baro Baþkaný Ýrfan Güven ise "Bu sýcakta hayvan bile yaþamaz. Mahkûmlarýn sayýsý azaltýlmalý. Havalandýrma ve tuvalet sayýlarý artýrýlmalý." önerisinde bulundu. Harran Adalet ve Hukuk Derneði Baþkaný Avukat Reþit Yaþar, olayda sorumluluðu bulunanlarýn acilen tespit edilerek gereðinin yapýlmasýný istedi. Yaþar, ayrýca yaþanabilecek provokasyonlara karþý da baþta mahkûm yakýnlarý olmak üzere bölge halkýný saðduyulu olmaya davet etti. (CÝHAN)

Yurtdýþýndan getirilen cihazlarýn kayýtlarý açýldý

B

ilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu, daha önce durdurulan yurdýþýndan getirilen elektronik kimlik bilgisine (IMEI) haiz cihazlarýn kayýt iþlemine, bugünden itibaren baþlandýðýný bildirdi. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, yurt dýþýndan getirilen elektronik kimlik bilgisine sahip cihazlarýn kayýt altýna alýnmasýnda uygulama deðiþikliðine gidildiði belirtildi. 15.06.2012 tarihli ve 28324 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan 'Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanun ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun'un 20'nci maddesi ve Kanunun Yürürlük maddesi uyarýnca Maliye Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlan 'Harçlar Kanunu Genel Tebliði' 16/06/2012 tarihli ve 28325 Sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe girdiði dile getirilen açýklamada, þöyle denildi: “Söz konusu tebliðde, yurtdýþýndan yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini (IMEI) haiz cihazlarýn kayýt altýna alýnmasý iþleminden önce, Vergi Dairelerine 100 TL harç bedeli yatýrýlmasý gerektiði hususu hükme baðlanmýþtýr. Bu kapsamda Abone Kayýt Merkezleri tarafýndan gerçekleþtirilecek kayýt iþlemleri esnasýnda, diðer gerekli belgeler ile birlikte 100 TL’lik harcýn yatýrýldýðýna dair, üzerinde pasaport sahibinin TC Kimlik Numarasý veya Pasaport Seri Numarasý ile isim, soy isim ve kayýt yapýlacak olan cihazýn IMEI numarasý yazýlmýþ olan, Vergi Dairelerinden alýnmýþ belgenin (makbuzun) aslýnýn da 15.06.2012 tarihinden itibaren baþvuru sahibi tarafýndan abone kayýt merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir. 15.06.2012 tarihinde, Maliye Bakanlýðý tarafýndan harç iþleminin yatýrýlmasýna iliþkin Teblið yayýmlanýncaya kadar kurumumuzca durdurulmuþ olan elektronik kimlik bilgisine (IMEI) haiz cihazlarýn kayýt iþlemine, 19.06.2012 tarihi itibarý ile Abone Kayýt Merkezleri tarafýndan yukarýda belirtilen biçimde yeniden baþlanacaktýr." (CÝHAN)

sayan açýklamalar olduðunu anlatan Güçlü, "Bu son eylem; PKK, hayýr biz varýz dedi. Siz bunu açýklasanýz da biz varýz diyen de bir tutum." diye konuþtu. (CÝHAN)

B

K

ürt siyasetçi ve yazar Ýbrahim Güçlü, terör örgütü PKK tarafýndan Hakkari Yüksekova Yeþiltaþ Karakolu'na yapýlan saldýrýnýn Leyla Zana'nýn açýklamalarýna bir cevap olduðunu söyledi. Cihan Haber Ajansý (Cihan)'na 8 güvenlik görevlisinin þehit düþtüðü olayý deðerlendiren Güçlü, saldýrýnýn büyük olduðunu vurguladý. Diyarbakýr Milletvekili Leyla Zana'nýn "Bu iþi çözerse Erdoðan çözer" açýklamasýna açýk bir cevap niteliðinde olduðunu belirten Güçlü, örgütün elebaþlarýndan Murat Karayýlan'ýn açýklamalarýna da saldýrýnýn taban tabana zýt olduðunu ifade etti. Bir yandan barýþtan yana olurken, bir yandan bu saldýrýyý gerçekleþtirmek, hem de Zana'nýn açýklamalarýndan sonra bunu yapmanýn PKK içinde derin bir yarýlmanýn olduðunu gösterdiðini dile getiren Güçlü, Zana'nýn Öcalan'ýn düþüncelerini yansýttýðýný belirterek Öcalan'ýn ise Türkiye merkezli bir

düþünceye sahip olduðunu ifade etti. Leyla Zana'nýn açýklamalarýnýn anlamlý ve Öcalan'ýn daðdakilere bir mesajý niteliðinde olduðunu anlatan Güçlü, örgütün Suriye ve Ýran ile çok sýký iliþki içinde olmasý sebebiyle silah býrakmasý ve müzakere yapmasýnýn mümkün olmadýðýna dikkat çekti. PKK'nýn varlýðýnýn silaha baðlý olduðunu dile getiren Güçlü, Karayýlan'ýn Ýran tarafýndan yakalandýðýnýn bir gerçek olduðunu ve bizzat götürenin ise Cemil Bayýk olduðunu kaydetti.

"PKK çözümsüzlük enstrümaný" Atýlacak her olumlu adýmýn PKK'nýn nüfus alanýný daraltacaðýný, iddialarýný anlamsýz hale getireceðini belirten Güçlü, PKK'nýn ise bu daralan alaný saldýrýlarla manipüle ederek geniþletmek isteyeceðini ifade etti. "PKK çözümsüzlük enstrümanýdýr" diyen Güçlü, sorunun çözümsüzlüðü için, kaos oluþturmak için kurulduðunu kaydetti. Bunu kuran vesayet güçlerinin

Demirtaþ: Þanlýurfa'daki

atman Belediyesi tarafýndan bu yýl onuncusu düzenlenen Geleneksel Yaz Spor Okullarý Musa Anter Halk Evi’nde yapýlan açýlýþ töreniyle baþladý. Bu yýl voleybol, basketbol, masa tenisi, futbol, atletizm, tekvando, karate ve judo dallarýnda düzenlenen Geleneksel Yaz Spor Okullarý’nýn açýlýþ törenine Belediye Baþkanvekili Serhat Temel, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Gülistan Akel, belediye meclis üyeleri, öðretmenler, aileler ve öðrenciler katýldý. Bu yýl bin 200 öðrencinin baþvurduðu yaz okullarýnýn açýlýþ töreninde konuþan Belediye Baþkanvekili Serhat Temel, Yaz Spor Okullarý gösterilen ilgideki artýþýn sevindirici olduðunu, bu okullarý ileride daha mükemmel hale getirmek için kendilerinin de ciddi bir çaba sarf edeceðini söyledi.

GELECEÐÝN BAÞARILI SPORCULARINI YETÝÞTÝRMEYÝ AMAÇLIYORUZ Yaz Spor Okullarý'ný önemsediklerini bunun baþvurulara da yansýdýðýnýn altýný çizen Baþkanvekili Temel, “Her yýl katýlým sayýsý yükseliyor. Bu yýl 1200 çocuk baþvuru

yaptý. Spor alanýnda yapacaðýmýz etkinlik ve programlar olacak ve sizlerde bunlara katýlacaksýnýz. Ýmkanlarýmýz elverdikçe ve biz bu okullarý daha mükemmel hale getirdikçe, inanýyorum ki içinizde çok baþarýlý olanlar çýkacak.” dedi. Cezaevlerindeki çocuklarýn durumuna da deðinen Baþkanvekili Temel, “Biliyoruz bu coðrafyada çocuk olmak çok zor, bu ülkede çocuk olmak pek zahmetli bir durum. Amacýmýz sizin de dünyanýn herhangi bir ülkesinde yaþayan diðer çocuklarýn sahip olduðu güzellikleri yaþamanýz. Sezon boyunca her þeyin gönlünüzce geçmesi için ne gerekiyorsa yapacaðýz.” þeklinde konuþtu. Temel’in konuþmasýndan sonra öðretmenler branþlarýna göre ayýrarak öðrencilere spor malzemelerini daðýttý. (CÝHAN)

yangýn herkesi yakar

B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Þanlýurfa Cezaevi'ndeki yangýn için, "Sanmayýn kapanýp gidiyor. Ýnsanlarýn içindeki isyan büyüyor. Þanlýurfa'daki yangýn herkesi yakacak." dedi. Partisinin Meclis grubunda konuþan Demirtaþ, dün ve bu sabah ölüm haberleriyle, yürek yakan acý haberlerle güne baþladýklarýný söyledi. Hayatýný kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý dileyen Demirtaþ, PKK'nýn her türlü silahlý faaliyetlerine son vermesini ve operasyonlarýn ise durmasýný istedi. "Bu savaþ bitmelidir" diyen Demirtaþ, "Bu savaþ bitirilmeli. Gençlerimizin birbirini öldürmesine seyirci kalýnmamalýdýr. Allah'ýný seven artýk bu ateþe bir damla su döksün. Müzakereyi, konuþularak çözmeyi ihanet sayanlar da ölümlerden sorumludur. Analarýn gözyaþýný dindirmek için bu savaþý durdurmak dýþýnda bir yol yoktur. Barýþý daha fazla savunmak zorunda olduðumuz dönemdeyiz. Yaþamýný yitirenlere baþsaðlýðý diliyorum." diye konuþtu. Sivas davasýnýn kapanmasýna hukuken ve vicdanlarda kapanmasýna asla izin vermeyeceklerini belirten Demirtaþ, hükümetin Alevi çalýþtaylarýný eleþtirdi.

Þanlýurfa cezaevinde katliam yaþandýðýný öne süren Demirtaþ, her grup toplantýsýnda cezaevi sorunlarýný dile getirmeye çalýþtýklarýný ifade etti. "Yüzlerce defa genel kurulda veya burada dile getirilmiþ bir konu için hiçbir adým atýlmaz mý?" diye soran Demirtaþ, sonucun ise 15 kiþinin diri diri yakýlmasý olduðunu ifade etti. Empati kurulmasýný isteyen Demirtaþ, canlý canlý bir fýrýnýn içinde bekletildiðini, kimsenin oralara cezaevi denemeyeceðini, iþkence, mezar olduðunu vurguladý. Türkiye'de bütün cezaevlerinin yandýðýný dile getiren Demirtaþ, sadece Þanlýurfa'da cenaze ve duman çýktýðýný belirtti. Yapýlanýn insanlýk suçu olduðunu söyleyen Demirtaþ, "Hükümet bu sesi, çýðlýðý duymayacak mý? Daha kaç kiþi yanacak. Ýsyan çýktý. Ýnsanlar kendini yakýyorlar, onursuzluðu kabul etmiyorlar. Sanýrsýn ki piknik tüpünden yangýn çýkmýþ. Durum Suriye, Irak'tan daha beterdir." sözlerini kaydetti. "Çare, yeni cezaevi yapacaklarmýþ, dalga geçer gibi. Böyle bir rezalete bakar mýsýnýz? Yargýlayamýyorsanýz, hakim, savcý yoksa niye insanlarý tutuyorsunuz." diyen Demirtaþ, Adalet Bakaný'nýn istifa edip etmeyeceðinin kendi þerefi olduðunu ifade etti. Meselenin istifa etmek olmadýðýný, sistemin iflas ettiðini dile getiren Demirtaþ, "Komplo hükümet istifa etse ne olur. Urfa'da açýkça devlet katliamý yapýlýyor. Bir daðýn baþýnda çýkmýþ yangýn deðil." diye konuþtu. "O insanlar hak etti" diye yayýnlar yapýldýðýný ifade eden Demirtaþ, AK Parti'nin 10 Þanlýurfa milletvekilini eleþtirdi. "Bu utanç için ne söylüyorsunuz." diyen Demirtaþ, býçaðýn kemiði kesmiþ durumda olduðunu kaydetti. "Sanmayýn kapanýp gidiyor. Ýnsanlarýn içindeki isyan büyüyor." diyen Demirtaþ, Þanlýurfa'daki yangýnýn herkesi yakacaðýný söyledi. Anayasa deðiþikliðiyle ilgili

uzlaþma komisyonunun çalýþmalarýna da deðinen Demirtaþ, tüm olumsuzluklara raðmen masadan kalkmadýklarýný, bu konuda samimi olduklarýný vurguladý. Demirtaþ, "Biz oradayýz. Sayýn Meclis Baþkaný'na da teþekkür ediyorum. Kendilerinin samimi çabalarý sürdüðü sürece

arkasýndayýz. Ama dýþarýda faþizan havayý unutmayacaðýz. Yol temizliði yapýlmadan yeni anayasayý yapmak zorlaþacaktýr." þeklinde konuþtu. BDP'nin bir yýllýk çalýþmalarýný anlatan Demirtaþ, bugünlere dilenerek deðil direnerek geldiklerini, bundan sonra da ilerleyeceklerse direnerek devam edeceklerini söyledi. (CÝHAN)

Demirtaþ: PKK her türlü silahlý faaliyetlerine son versin

B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, PKK'nýn her türlü silahlý faaliyetlerine son vermesini istedi. Partisinin Meclis grubunda konuþan Demirtaþ, dün ve bu sabah ölüm haberleriyle, yürek yakan acý haberlerle güne baþladýklarýný söyledi. Hayatýný kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý dileyen Demirtaþ, PKK'nýn her türlü silahlý faaliyetlerine son vermesini ve operasyonlarýn ise durmasýný istedi. "Bu savaþ bitmelidir." diyen Demirtaþ, "Bu savaþ bitirilmeli. Gençlerimizin birbirini öldürmesine seyirci kalýnmamalýdýr. Allah'ýný seven artýk bu ateþe bir damla su döksün." Dedi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

20 Haziran 2012 Çarþamba

4

Açýlacak yeni sýnýr kapýlarý, Þýrnak'ta sevinçle karþýlandý Þ

ýrnak'ýn Silopi Ýlçesi'nden Irak'a açýlan Habur Gümrük Kapýsý'nýn rahatlatýlmasý amacýyla Aktepe ve Ovaköy Sýnýr Kapýlarý'nýn açýlmasýnýn kesinleþmesi, Þýrnak'ta sevinçle karþýlandý. Þýrnak Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Yardýmcýsý Sabri Þaran, açýlmasý kesinleþen iki sýnýr kapýsýnýn günlük giriþ- çýkýþ yapan araç sayýsýný

artýracaðýný belirterek, Irak ve Ortadoðu ile yapýlacak ihracatý da olumlu yönde etkileyeceðini savundu. Þýrnak Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Yardýmcýsý Sabri Þaran, uzun zamandan beri talep ettikleri yeni sýnýr kapýlarýnýn açýlmasýnýn kesinleþmesini, bölgede olumlu bir geliþme olarak deðerlendirdi. Yeni sýnýr kapýlarýnýn açýlmasýyla birlikte Silopi Ýlçesi ile Irak'a sýnýrý arasýnda serbest bölge kurulmasýnýn da gündeme geleceðini anlatan Þaran þunlarý söyledi: "Yeni açýlacak sýnýr kapýlarý, hem iþadamlarýný, hem bölge insanýný sevindiren bir haberdir. Daha önce de devletin çeþitli kurumlarýnda bunlarý dile getiriyorduk. Habur Sýnýr Kapýsý'nda araç sayýsýnýn arttýðýný, kapýnýn bölgeye yetersiz olduðunu ve yeni sýnýr kapýlarýnýn açýlmasýnýn þart olduðunu dile getiriyorduk. Yeni sýnýr kapýlarý Ovaköy ve Aktepe'nin daðlýk kesimdeki ve beldedeki insanlarýmýza ciddi anlamda bir hareketlilik getirecektir. Ýþsizliðe de ciddi anlamda fayda saðlayacaktýr.”

'Uludere ve Beytüþþebap'a hareket gelecek’

Uludere, Beytüþþebap Ýlçeleri'ne de ciddi bir hareketlilik getireceðine inandýðýný anlatan Þaran, þunlarý söyledi: “Uludere ve Beytüþþebap ilçelerimizde yaþayan vatandaþlarýmýz, Habur Gümrük Kapýsý'ndan yeterince yararlanamýyordu. Yeni açýlacak kapýlarýn burada yaþayan vatandaþlarýmýza da olumlu katký saðlayacaðýna inanýyorum. Söz konusu ilçe ve beldelerimizde ciddi anlamda bir genç nüfus var. Uludere olayýnda yaþanan vahim olayda 13 yaþýndaki bir çocuk ailesinin geçimini saðlamak için sýnýrýn diðer tarafýna gidiyorsa, bölgede ciddi anlamda bir iþsizlik olduðunun göstergesidir. Bölgemizde 13 yaþýndaki çocuklar harçlýðýný çýkarmak için sýnýrýn öbür tarafýna giderken, batýda bir aile 13 yaþýndaki çocuðunun tek baþýna sokaða çýkmasýna izin vermiyor. Bu hem bölgemizi, hem de tüm Türkiye'yi etkileyen olumlu bir hadisedir. Bunun için biz bölgemizi ne kadar ihmal edersek, yatýrýmlarýmýzý geciktirirsek, reformlarýmýzý geciktirirsek, hem ekonomik anlamda. hem huzur anlamýnda gecikirse, bunun da bize faturasý daha aðýr olacaktýr."

Þanlýurfa'dan sonra 3 ildeki cezaevinde daha yangýn çýktý Þ

anlýurfa Cezaevi'nde geçen cumartesi gecesi çýkan ve 13 mahkûmun hayatýný kaybettiði yangýnýn ardýndan dün de yine ayný cezaevinde çocuklarýn kaldýðý koðuþta yataklar ateþe verildi. 42 kiþi hastaneye kaldýrýldý. Yaralýlardan birinin yoðun bakýma alýndýðý öðrenildi. Ayný saatlerde Adana, Gaziantep ve Osmaniye'deki cezaevlerinden de yangýn haberleri geldi. Adana Kürkçüler Cezaevi'nde çocuklarýn kaldýðý koðuþta yangýn çýktý. Ceyhan Ceza Ýnfaz Kurumu'nda da bazý mahkûmlar yataklarý ateþe verdi. Gaziantep Kapalý Cezaevi'nde ise bir koðuþta çýkan yangýnda 12 mahkûm dumandan etkilendi, 5'i hastaneye yatýrýldý. Osmaniye Kapalý Cezaevi'nde de bir koðuþtan dumanlar yükseldi. Ýtfaiye yangýný söndürdü. Þanlýurfa E Tipi Kapalý Cezaevi'nde geçen cumartesi gecesi çýkan ve 13 mahkumun hayatýný kaybettiði yangýnýn ardýndan dün de çocuklarýn kaldýðý koðuþta yataklar ateþe verildi. Yangýnýn hangi sebeple çýktýðý henüz öðrenilemezken dumandan etkilendiði belirlenen mahkumlar avluya alýndý. Cezaevine çok sayýda itfaiye ve ambulans aracý geldi. Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, ikinci yangýnda 42 kiþinin yaralandýðýný, yaralýlardan birinin yoðun bakým servisinde tedavi altýna alýndýðýný açýkladý. Vali, mahkumlarýn baþka cezaevlerine sevk edilebileceðini söyledi. Çevik Kuvvet ekipleri de cezaevinin çevresinde yoðun güvenlik önlemleri aldý. Yangýný duyan mahkum yakýnlarý cezaevi önünde toplanýrken bazýlarý polisin kurduðu barikatlarý

aþarak içeri girmek istedi. Geçen hafta sonu hýrsýzlýktan hüküm giymiþ mahkumlarýn kaldýðý C15 koðuþunda vantilatör kavgasý yaþanmýþ ve grup, yataklarý yakmýþtý. 350 kiþilik cezaevinde 1.057 tutuklu ve hükümlünün kaldýðý, yataklarýn dönüþümlü olarak kullanýldýðý, her koðuþta da sadece bir tuvalet bulunduðu ve günde 1'er saatten 4 kez su verildiði ortaya çýkmýþtý. Cezaevi önünde bekleyen mahkum yakýnlarýndan Ýrfan Olgaç, "6 kiþilik koðuþta 20 kiþi yatýyor. Tuvaletin kapýsýnýn önüne bile yatak sermiþler." dedi. TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonu üyelerinin de bugün Þanlýurfa'ya giderek cezaevinde incelemelerde bulunmasý bekleniyor. Sýcaklýðýn 50 dereceye ulaþtýðýný hatýrlatan Þanlýurfa Hukukçular Derneði Temsilcisi Cüneyt Altýparmak, "Bu ortamda, içeriye vantilatörün bile bakan emri ile girdiði, klima giriþinin 'birçok cezaevinde serbest olmasýna raðmen' yasak olduðunu düþündüðümüzde, bu sonuca aslýnda þartlarýn sebep olduðunu söylemek iþten bile deðildir." diye konuþtu. Þanlýurfa Baro Baþkaný Ýrfan Güven ise, "Bu sýcakta o koðuþlarda hayvan bile yaþamaz. Mahkûmlarýn sayýsý azaltýlmalý. Havalandýrma ve tuvalet sayýlarý artýrýlmalý." açýklamasýný yaptý.

Adana, Gaziantep ve Osmaniye cezaevlerinde de yangýn çýktý Þanlýurfa E Tipi Kapalý Cezaevi'nde akþam saatlerinde çýkan ikinci yangýnýn hemen ardýndan Adana ve Gaziantep'teki cezaevlerinden de

yangýn haberleri geldi. Ayný saatlerde Adana Kürkçüler F Tipi Kapalý Cezaevi'nde çocuklarýn kaldýðý B19 çocuk koðuþunda yangýn çýktý. Yangýn, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanýn olmadýðý açýklandý. Ceyhan ilçesinde bulunan M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda A2 koðuþunda kalan bazý mahkûmlar, saat 19.00 sularýnda yataklarýný ateþe vererek küçük çapta yangýn çýkardý. Yangýn, Ceyhan Belediyesi itfaiye ekiplerince kýsa sürede söndürüldü. Cezaevine tedbir amacýyla iki ambulans ve çok sayýda jandarma ekibi sevk edildi. Ýnfaz Kurumu Savcýsý Hüseyin Gül, "Endiþe edilecek hiçbir þey yok. A2 koðuþunda kalan mahkûm yakýnlarýný yarýn mahkûmlarla görüþtüreceðiz." dedi. Gaziantep H Tipi Kapalý Cezaevi'nde de adi suçlularýn bulunduðu koðuþta çýkan yangýn, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altýna alýndý. Yangýn sýrasýnda 12 mahkûm dumandan etkilendi. 5'i hastaneye kaldýrýlýrken, olayý duyup cezaevine gelen mahkûm yakýnlarý arbede çýkardý. Þehitkamil Kaymakamý Mehmet Aydýn, þu anda herhangi bir olumsuzluðun bulunmadýðýný açýkladý. Cezaevi önünde açýklama yapan Aydýn, "Þu anda ilk etapta herhangi bir sýkýntý yoktur. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor." diye konuþtu. Öte yandan Osmaniye T Tipi Kapalý Cezaevi'nde de bir koðuþtan dumanlar yükseldi. Gardiyanlar ve itfaiye yangýný söndürürken çok sayýda ambulans geldi. (CÝHAN)

Mevsimlik tarým iþçileri, elektrik bekliyor Y

ozgat'a, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden giden mevsimlik tarým iþçileri, tarým alanlarýnda çalýþmaya baþladý. Ýþçiler kendileri için kurulan çadýrlardan dolayý devlet yetkililerine teþekkür ederken, elektrik sýkýntýlarýnýn çözümü için yetkililerden yardým beklediklerini belirtti.

Hacý Ýzci (63) isimli tarým iþçisi de her yýl Yozgat'a ailesiyle birlikte tarým alanlarýnda çalýþmaya geldiklerini söyledi. Ýzci, "Ben çadýrda torunlarýma bakýyorum. Çocuklarým ve büyük torunlarým tarlada çalýþýyorlar. Nisan ayýnýn baþýnda buraya geldik. Allah izin verirse kasým- aralýk ayýna kadar çalýþacaðýz. Devletimizden Allah razý olsun, bizim için çadýrdan çok güzel 'Mevsimlik Gezici Tarým barýnma evleri oluþturmuþ. Bazý Ýþçilerinin Çalýþma ve Sosyal eksiklerimiz var. Bunlarýn baþýnda en Hayatlarýnýn Ýyileþtirilmesi Projesi büyük sýkýntýmýz elektrik olmamasý. (METÝP)' kapsamýnda, Yozgat Valiliði Ýl Çadýrlarýmýzýn bulunduðu yerde elektrik Özel Ýdaresi tarafýndan kurulan çadýrlar, nakil hatlarý da geçmesine raðmen tarým iþçilerinin barýnma, ulaþým, eðitim, geldiðimiz günden beri çadýrlarýmýza tuvalet ve banyo gibi birçok ihtiyacýnýn elektrik verilemedi. Akþamlarý karþýlanacaðý þekilde düzenlendi. karanlýkta kalýyoruz. Yine buraya Þanlýurfa'dan Yozgat'ýn Yerköy yapýlan tuvaletleri kullanamýyoruz. ilçesine baðlý Akpýnar köyüne gelerek Çünkü kapýsý kilitli belki de su olmadýðý çadýrlara yerleþen tarým iþçileri, için kapalý tutuyorlardýr. Bu kendilerine bu imkânlarý saðlayan eksikliklerimizin biran önce yetkililere teþekkür etti. Tarým giderilmesini istiyoruz." þeklinde alanlarýnda çalýþan iþçilerin çadýrda konuþtu. bekleyen küçük çocuklarý da kaldýklarý Tarlada çalýþmanýn zor olduðunu çadýrda elektrik olmasýný istiyor. 3 aydýr ifade eden diðer iþçiler de " Hava çok televizyona hasret kaldýklarýný belirten sýcak tarlada çalýþmak zor yoruluyoruz. çocuklar, "Çadýrda elektrik olmadýðý için Fakat yapacak bir þeyimiz yok mecburen televizyon izleyemiyoruz. Annelerimiz ekmek parasý için çalýþýyoruz. Güneþten gün boyu çalýþtýðý için çadýra yorgun korunmak için þapka ve yemeni ile dönüyor. Buna bir de elektrik olmamasý yüzümüzü kapatýyoruz. Þuan soðan ve eklenince karanlýkta büyük sýkýntýlar pancar çapasý yapýyoruz. Bunun yaný çekiyoruz." ifadelerini kullandý. sýra nohut, mercimek, kavun, karpuz Tarým iþçileri sabahýn erken tarlalarýnda da çalýþýyoruz. saatinden itibaren pancar ve soðan Devletimizden Allah razý olsun. Eski tarlalarýna giderek çalýþýrken dede ve çadýrlarýmýz rüzgâr estiðinde yýkýlýyordu anneanneler de çadýrlarda kalarak ya da yaðmur yaðdýðý zaman içine torunlarýna bakýyor. Yozgat'a bahar akýyordu. Fakat yeni çadýrlarýmýz bir ev ayýnda gelen mevsimlik tarým iþçileri, gibi serin oluyor. Kapýsý, penceresi her kar yaðýncaya kadar tarým alanlarýnda þeyi var. Tek sýkýntýmýz elektrik çalýþtýktan sonra memleketlerine olmamasý." dedi. (CÝHAN) dönüyor.

Þanlýurfa Cezaevi'nden çok sayýda mahkum Ýzmir'e nakledildi

Þ

anlýurfa E tipi Kapalý Cezaevinden mahkûmlar nakledildi. Gece 02.00 sýralarýnda baþlayan nakiller eskortlar eþliðinde hava alanýna götürüldüðü oradan da Ýzmir Cezaevi'ne götürülerek yerleþtirildiði ifade edildi. 13 kiþinin ölümü ile sonuçlanan cezaevindeki yangýnýn ardýndan Adalet Bakanlýðý müfettiþlerince inceleme baþlatýldý. Dün sabah erken saatlerinde müfettiþlerce baþlatýlan soruþturma devam ederken, akþam saatlerinde çocuk koðuþunda isyan çýktý. Çocuk

koðuþunda çýkartýlan yangýn kýsa sürede etraftaki 8 koðuþa sýçradý. 42 kiþinin yaralandýðý ikinci yangýnda 8 koðuþun kapýlarý yanarak kül oldu. Bunun üzerine bazý mahkûmlar baþka cezaevlerine nakledildi. Gece saat 02.00’de baþlayan nakillere polis eskortluk yaptý. Polislerin eskortluk yaptýðý nakil araçlarýnda çoðunluðu hükümlü yaklaþýk 50 kiþi havaalanýna götürüldü. Tutuklu ve hükümlülerin daha sonra havaalanýndan uçakla Ýzmir'e götürülerek buradaki cezaevine yerleþtirildikleri bildirildi. Sevkiyat devam ediyor. (CÝHAN)

Batman’da 'Ýstanbul'da Bahçe ve Çiçek' sergisi açýldý

T

EMA Vakfý kurucusu ve Onursal Baþkaný Ali Nihat Gökyiðit'in eþinin adýný taþýyan Nezahat Gökyiðit Botanik Bahçesi'nin düzenlediði 'Ýstanbul'da Bahçe ve Çiçek' sergisi Batman’da açýldý. Batman Gençlik Evi’nde düzenlenen serginin açýlýþýna Batman Valisi Ahmet Turhan, Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, Ýl Müftüsü Hasan Çaðlar, kurum amirleri ve çok sayýda sanatsever katýldý. Açýlýþ öncesi, fotoðraf sanatçýsý ve Sergi Koordinatörü Kenan Kaya, vakfýn ve botanik bahçesinin çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek, serginin hazýrlanmasýndaki amacý anlattý. Açýlýþta konuþan Batman

Valisi Ahmet Turhan ise sergiyi Batman’daki sanatseverlerle buluþturmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek, "Çiçek, Anadolu’da çok þey ifade ediyor. Ýnancýmýzda, adetlerimizde çiçek çok önemli bir yer iþgal ediyor. Lalesiyle, gülüyle… Tabiî ki bu tür bir kültürel faaliyeti yapmanýzdan dolayý vakfýnýza gönülden teþekkür ediyorum." dedi. Konuþmalarýn ardýndan, Vali Ahmet Turhan gençlerle birlikte serginin açýlýþ kurdelesini kesti. Sergi Koordinatörü Kenan Kaya, iki katta sergilen fotoðraflarda yer alan çiçekler hakkýnda misafirlere bilgi verdi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

20 Haziran 2012 Çarþamba

Kýz çocuklarý daha erken konuþuyor

B

irçok aile, çocuklarýn nasýl ve ne zaman konuþacaðýný bilmekte güçlük çeker.

Her çocuðun kapasitesinin farklý olduðunu belirten uzmanlar, ayný ailedeki çocuklarýn konuþmayý sürelerinin bile farklý olduðunu belirtiyor. Kýz çocuklarýnýn, erkek çocuklarýna göre konuþmayý daha erken öðrendiðini belirten uzmanlar, önemli olanýn dil geliþimindeki tutarlýlýk olduðuna dikkat çekti. Çocuk geliþim ve eðitimcisi Neþe Doðançelik, çocuðun nasýl ve ne zaman konuþmayý öðrendiði konusunda ailesinin desteðinin olumlu etkisi olduðunu söyledi. Bebeðin, çevresinden duyduklarýný pratik yaparak konuþmayý öðrendiðine dikkat çeken Doðançelik, þu bilgileri verdi: “Önce kendisine söylenen þeyleri anlamaya, daha sonra da sözcükleri tek tek kullanmaya baþlayacaktýr. Baþlangýçta bu sözcükleri tutarsýz olarak kullanabilir. Daha sonra bu sözcüklerle basit cümleler kuracak ve en sonunda da daha uzun ve anlaþýlýr cümleler kurarak, hangi sesleri kullanacaðýný doðru olarak öðrenecektir.” Birçok ailenin çocuklarýn nasýl ve ne zaman konuþmasý gerektiðini bilmediðine iþaret eden Doðançelik, þöyle devam etti: “Ancak, her çocuðun kapasitesinin farklý olduðunu unutmamak gerekir. Ayný ailedeki çocuklarýn konuþmayý öðrenme süreleri farklý olabilir. Kýz çocuklarý, erkek çocuklarýna göre konuþmayý daha erken kazanabilmektedirler. Burada önemli olan çocuðun dil geliþiminde tutarlý olmasýdýr.” Neþe Doðançelik, ailelerin

çocuðun konuþmasýna yardým etmek için yapmasý gerekenleri þöyle sýraladý: “Ýlk 6 aya kadar þarký ya da ninni söylerken onun yüz mimiklerini taklit edin. Beslenme, altýný deðiþtirme ve banyo saatlerini konuþma saatlerine dönüþtürün. ‘ce’ oyunlarý gibi oyunlarý oynayarak karþýlýklý iletiþimi geliþtirin. Ýsmini söylediðinizde size bakmasýný teþvik edin. Ýletiþim çabasýyla çýkardýðý bütün sesler için olumlu ifadeler kullanýn. Örneðin,’Ne güzel gülüyorsun’ deyin. 6–12 ay arasý ise seslerin farkýna vardýkça ne olduðunu anlatýn. Ne söylediðinizi anlamasý için ona zaman tanýyýn. Günlük aktivitelerinizi tanýmlamak için ayný ifadeleri kullanýn. ‘Ayþe'nin banyosu’, ‘ yatma vakti’ gibi. Nesneleri gösterip, doðal bir konuþma ortamýnda isimlendirin. Parmak oyunlarý oynayýn. Kitaplarla tanýþtýrýn; kitapta bulunan basit ve günlük yaþantýsýnda çok karþýlaþtýðý nesneleri isimlendirin.” 12–18 arasý çocuðunuzla iletiþiminizde basit ve kýsa cümleler kullanýn. Doðal bir formda, ancak yavaþ, anlaþýlýr ve açýk konuþun. Çocuðunuzun sözcük kazanýmý için tercihli sözcüklerle soru yönelterek model olun. Örneðin; elma ya da muz ister misin gibi. Oynayabileceði bazý oyuncaklarý saðlayýn. Örneðin; oyuncak bir telefon konuþma taklitleri yapabileceði en iyi araçtýr. 18–24 ay arasý yaptýðýnýz aktiviteleri ve ne olduðunu anlatýp tanýmlayýn. Birlikte bazý günlük aktiviteler yapýn, böylece konuþacak çok þey olacaktýr. Çocuðunuzun oyun içinde gerçek

Reader's Digest dergisinde yer alan habere göre, iþte yürümeyi eðlenceli hale getirip kilo vermenize yardým eden yöntemler:

Yaz Kur'an kurslarýnýn hatýrlattýðý misaller

ur'an'dan ayetler ezberleyenlerle ezbersiz kalanlarýn farkýný anlatmak için verilen misalde deniyor ki:

-Yolda yürürken yerde gördüðünüz bir kâðýdýn üzerinde Allah adýnýn yazýlý olduðunu görürseniz basýp geçemez, hemen eðilip alýr, kâðýdý hürmetle korumaya çalýþýrsýnýz deðil mi? Çünkü üzerinde Allah ismi celalini taþýmaktadýr bu kâðýt. O kutsal isim o kâðýdý hürmet edilecek dereceye yükseltmiþtir.

nesnelerle oynamasýný teþvik edin. Örneðin; gerçek yiyecekler kullanýlan bir çay partisi gibi. Geçmiþten, günümüzden ve gelecekten söz edin; bugün ne yaptýnýz, yarýn büyükanne gelecek gibi. Eðer çocuðunuzun çýkarabildiði bir ses varsa (örneðin; baa), bu sesle baþlayan ve çevresinde bulunan nesneleri öncelikle sözcük daðarcýðýna kazandýrmayý hedefleyin. Örneðin; bardak gibi. Bu sözcüðü basit cümlelerde ve duruma uygun ifadelerin içinde kullanýn.” 2–3 ya döneminde çocuklara ‘edat’larý öðreten oyunlarý oynamak gerektiðini belirten Doðançelik, þöyle devam etti: “Diðer çocuklarla oyun oynayarak iletiþim saðlayabilmesi için fýrsatlar oluþturun. Kitap içinde bulunan eylemleri

tanýmlayarak, onlarý kýsa cümlelerle anlatýn. Anlattýðýnýz cümlelerle ilgili her olaya iliþkin hemen soru yöneltin. Her ne cevap verirse versin, tekrar sorunuzun yanýtýný bir de sizden duymasý ona uygun konuþma modeli olmanýz açýsýndan etkili olacaktýr. Örneðin, ‘evet çocuk ayakkabýsýný giyiyormuþ’ gibi. 3–5 yaþ döneminde ise büyük- küçük, sert- yumuþak gibi zýtlýklar içeren oyunlar oynayýn. Konuþmalarýnýza zamana iliþkin kavramlar katýn (bugün, yarýn, daha sonra, gelecek hafta gibi). Çocuðunuza olaylara iliþkin hisleri ve duygularý hakkýnda konuþma fýrsatý tanýyýn ve paylaþýmda bulunun. Kendinize ait sözcük oyunlarý, tekerlemeler, hikâyeler kurun. Sözcük bulma oyunlarý oynayýn.” (CÝHAN)

eðlenceli yollarý K

BASINDAN

K

Yürüyüþ yapmanýn ve kilo vermenin ilo vermek isteyenlerin sýklýkla baþvurduðu, en popüler egzersiz þekli yürüyüþtür. Bazý insanlar sabah erken saatte kalkýp kendini sahildeki yürüyüþ yollarýna atar, kimisi de egzersiz aletleriyle spor yapar. Ancak her sabah yapacaðýnýz bu yürüyüþ rutin hale gelip biraz sýkýcý da olmaya baþlayabilir.

5

Ýþte insan kalbi de aynen bu kâðýt gibidir. Ýnsan kalbinde ezberlediði herhangi bir ayet yoksa kendini kýymetlendirecek bir deðerden de mahrum demektir. Onu kýymetli kýlacak bir yazý yoktur çünkü. Böyle deðil de, en azýndan namazlarda okuyacaðý kadar Kur'an'dan ayetler, sûreler ezberlemiþ, yani kalbine Allah'ýn kelamýný yazdýrmýþsa, artýk o kimse ayak altýna düþecek boþ kâðýt deðersizliðinden çýkmýþ, üzerinde Allah ismi yazýlý deðerli kâðýt kutsiyetine yükselmiþtir. Hem öylesine yükselmiþtir ki, Rabb'imiz de kelamýný ezberleyerek kalbine yazdýrmýþ olan hafýz kulunu, cennetine layýk görmekle kalmýyor, ayrýca þefaat etme izni vereceðini de vaat ediyor. Nitekim meþhur hadis kitabý Ýbni Maceh'te zikredilen hadiste Peygamberimiz (sas) Hazretleri Kur'an'ý ezberleyip manasýyla amel eden hafýzýn þefaat etme iznine sahip olacaðýný þöyle haber veriyor: -Kim Kur'an'ý okuyup ezberler, ezberlediði Kur'an'ýn emirlerine de uygun þekilde yaþarsa, o hafýzý Allah Teala ezberlediði Kur'an hürmetine cennetine almakla kalmaz, ayrýca akrabalarýndan (Cehenneme gitmesi kesinleþen) on kiþiye de þefaat etme izni verir!.. Evet, ünlü hadis kitabýndan (Ýbni Maceh) alýnan hadis aynen böyle haber veriyor Kur'an'ý önce okumasýný öðrenen, sonra da ezberleyerek manasýyla da amel eden hafýzýn þefaat iznini. Kur'an kursuna giderek ya da evinde özel gayretle Kur'an öðrenerek bazý sûreleri ezberleyip hafýzasýna yazdýranlar, bu müjdeden hissedar olabilirler. Tatil devresinin böyle bir fýrsatý deðerlendirme devresi olduðu unutulmamalýdýr. Bu konuda Hazreti Mevlânâ'dan vereceðimiz þu saygý misali de Kur'an'ý ezberleyenin deðerini daha da net þekilde anlatmýþ olmaktadýr. Huzuruna giren bir genci ayaða kalkarak karþýlayan Hazreti Mevlânâ, bununla da kalmaz, genci makamýna çaðýrýp oturtur, kendisi de karþýsýna geçip iki dizi üzerine çökerek hürmetle dinler.

Çok uzak olmayan noktalara gitmek için ulaþým araçlarýný kullanmak yerine yürümeyi deneyin. Örneðin, alýþveriþ yapacaðýnýz market çok uzak deðilse evden biraz erken çýkýn ve yürüyün, alýþveriþten sonra da eve yürüyerek dönün.

Çevredekiler Mevlânâ'nýn makamýný bir gence terk edip de karþýsýnda hürmetle diz çöküþünü uygun bulmazlar da itiraz yollu sorarlar. Büyük insan, gence bu hürmetin gerekçesini þöyle açýklar:

Haftada 1-2 kez yürümek yerine banka, süpermarket, postane ya da kuaföre gitme iþlerini yürüyerek yapýn. Kendinizi yürüyüþ yapmaya þartlandýrmak üzerinizde baský oluþturur. Her yere yürüyerek gitmek, hem saðlýklýdýr hem de üzerinizde daha az stres oluþturur.

-Bu genç der, Kur'an'ý ezberlemiþ bir hafýzdýr. Kalbinde Kur'an yazýlýdýr. Siz sokakta üzerinde Allah yazýlý bir kâðýdý görünce hemen hürmet göstererek eðilip alýyor, yüksek bir yere hürmetle koyuyorsunuz. Ben de kalbine Kur'an'ýn tamamý yazýlý bir gence ayaða kalkýyor, hürmet gösteriyorum. Sizin hürmet gösterdiðiniz kâðýt üzerindeki yazýdan daha fazladýr bu gencin kalbinde yazýlý Kur'an!..

Birçok insan kýþ gelince evine girer ve yaðmurda, karda iþi olmadýkça dýþarýya çýkmak istemez. Ancak bu alýþkanlýðýnýzý býrakýn, botlarýnýzý ve yaðmurluðunuzu giyin. Aðzýnýzla birkaç yaðmur damlacýðý yakalamak için gökyüzüne doðru kafanýzý kaldýrýp yaðmurda dolaþýn. Bir þeylere kýzdýðýnýzda etrafý döküp kýrmayýn, duvarlarý yumruklamayýn. Bunun yerine kendinizi dýþarý atýp bol bol yürüyüþ yapýn. Yürürken fiziksel egzersizin yanýnda adrenalin de sizin daha hýzlý yürümenizi saðlayacak ve böylece daha fazla stres hormonu yakacaksýnýz. Günlük

koþuþturma arasýnda eþinizle çok fazla sohbet edemediðinizi mi düþünüyorsunuz? Beraber yürüyüþe çýkmak size iyi gelecektir. Yürüyüþ sayesinde hem egzersiz yaparsýnýz hem de televizyon, iPad ya da cep telefonu olmadan rahatça sohbet etme imkaný bulursunuz. Eðer gün içinde 45 dakikalýk yürüyüþe ayýracak zamanýnýz yoksa bu süreyi 15 dakikalýk mini yürüyüþler þeklinde yapabilirsiniz. Bu durum saðlýðýnýz için faydalýdýr ve ayrýca gün boyunca metabolizmanýzý çalýþýr halde tutar. Böylece daha fazla kalori yakarsýnýz. Çocuklarýnýzý yanýnýza alýp süpermarkete ya da maðazalarý gezmeye gidebilirsiniz. Hem çocuklarýnýzla vakit geçirir, onlarla parkta yürüyüþ yapabilirsiniz. Her gün 5 kez camiye gitmenin yanýnda bir hafta sonu da hiç gitmediðiniz türbeleri, ünlü camileri ziyaret edebilirsiniz. Hem

yürüyüþ yapmýþ olursunuz, hem de manevi açýdan tazelenmiþ olursunuz. Ýþyeriniz evinize çok uzak olduðu için yeterince yürüyüþ yapamýyorsanýz iþ çýkýþýnda ya da hafta sonunda eþinizle, çocuklarýnýzla ya da tek baþýnýza yolda ya da evinizin yakýnýndaki bir parkta hem stresinizi atacaksýnýz hem de spor yapacaksýnýz. Ayrýca sabahlarý biraz erken kalkýp spor ayakkabýlarýnýzý ve eþofmanlarýnýzý giyerek biraz yürüyüþ yaptýktan sonra üzerinizi deðiþtirip iþe gidebilirsiniz. Ýnsanlarýn çoðu stres ya da kafein nedeniyle kronik olarak uykusuzluk çekebiliyor. Ýþte bu noktada yürüyüþ yapmak en iyi ferahlama yollarýndan biridir. Saat 16 ile 19 saatleri arasýnda yapacaðýnýz yürüyüþ sayesinde vücut sýcaklýðýnýz en üst seviyeye ulaþýr, kaslarýnýz ýsýnýr. Yürüyüþ sizi sakinleþtirir ve rahat bir uyku çekmenize yardýmcý olur. (CÝHAN)

Hazreti Mevlânâ, sözlerini þöyle tamamlar: -Sadece ben deðil Allah (cc) da kelamýný ezberleyerek amel eden hafýzlara büyük deðer veriyor, cennetine almakla kalmýyor, akrabalarýndan cehenneme gidecek on kiþiye de þefaat ederek kurtarma hakký tanýyor!.. Yeter ki o hafýz ezberlediði Kur'an'la amel etmede bir ihmale düþmesin. - Ne dersiniz, bu tatil devresinde böyle özel ve güzel müjdelerden bizler de hissedar olsak mý? Biz de kalbimize Kur'an'dan namazlarda okuyacaðýmýz ayetler, sûreler yazdýrarak kendimizi deðerli insan haline getirsek mi? Yoksa hiçbir þey ezberlemeden boþ kâðýt gibi kalma deðersizliðine düþmeye razý mý olsak? Takdir elbette tercih edenin olacaktýr. Ama hiç olmazsa namazda okuyacaðýmýz sûreleri kalbimize yazdýrma deðerini kazanmalýyýz bu tatil devresinde.. Yoksa gönül razý olmuyor kendimizin de çocuklarýmýzýn da boþ bir kâðýt parçasý gibi ayaklar altýnda deðersiz halde kalmamýza.. Ahmed Þahin (Zaman) a.sahin@zaman.com.tr 19 Haziran 2012


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

20 Haziran 2012 Çarþamba

6

Tapulu köylerini sit alaný ilan ettiler

Þ

anlýurfa’nýn Viranþehir ilçesine baðlý aþaðý ve yukarý Evcimek köylerinde oturan vatandaþlar, 1940 öncesinden beri yaþadýklarý köylerinde arazilerinin ellerinden alýndýðýný savunarak, ilgili mercileri mahkemeye verdi. Ceylanpýnar Devlet Üretme Çiftliði, Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü (TÝGEM) tarafýndan 1970-80 yýllarý arasýnda bölgede yapýlan kadastro çalýþmalarý esnasýnda, yetkisiz kiþilerin ifadeleri doðrultusunda köylerinin tarým iþletmeleri arazisi içerisinde kaldýðýný

belirten köylüler; elerindeki belgeler, köyün mezarlýðý, harabe haldeki okul ile köyde kaldýklarýný ispatlamaya çalýþýyor. Köyde artýk su akmayan çeþmelerinin üzerindeki betonda, çeþmenin 9 Þubat 1970 tarihinde yapýldýðý yazýlý. Köy Muhtarý Mehmet Direk, yüz yýlý aþkýn köyde yaþadýklarýný, yýllarca tarým iþletmeleri güvenlik görevlileri tarafýndan eziyet gördüklerini, hayvanlarýna ceza kesildiðini, mezar taþlarýnýn kýrýldýðýný savunarak, sonunda köylerinin sit alaný ilan edilerek

köylerinden çýkmaya zorlandýklarýný ileri sürdüler. Muhtar Direk, “Elimizde dünya kadar delil var. Köydeki okuldan yüzlerce öðrencimiz mezun oldu. Yýllarca çiftçiliðin güvenlik elemanlarýnca eziyete tabi tutulduk. Kuyularýmýz kapatýldý. Köyde yaþayacak ortam býrakýlmadý. Birçok köylü ailesi, geçimi için Viranþehir’e ve baþka þehirlere güç etmek zorunda kaldý. 2007 yýlýnda kuraklýktan dolayý köy neredeyse boþaltýldý. Bu bölgenin asýl Koçerleri bizler olmamýza raðmen elimizdeki araziler alýndý. Devlet bugün daðýttýðý 100 dönümlük araziden sadece köyümüzden 3 kiþiye verilmiþ. Yapýlan bu keþfin tekrar edilerek haklarýmýzýn iadesini istiyoruz. Yukarý Evcimek ve Aþaðý Evcimek köylerinde bunca aileye karþý yalnýzca 3 kiþiye verilen arazi adaletsizliktir. Devlet büyüklerimizden bu hatanýn düzeltilmesini istiyoruz. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Bakan Faruk Çelik ve Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç’ten yardým bekliyoruz. Daðýtýlan arazilerin bize de verilmesi gerekiyor. Keþiflerin yeniden ve adil olarak yapýlmasýný bekliyoruz. Bu topraklarda yýllarca akreplerle, yýlanlarla yaþadýk. Þimdi elimizde bir þey olmadan bu topraklardan sürülmemiz doðru deðildi. Suriye’den gelenlere sahip çýkan devlet, kendi vatandaþlarýna da sahip çýkmalýdýr.” diye konuþtu.

T.C. MAZIDAÐI / MARDÝN ÝCRA DAÝRESÝ 2011/1 TLMT.

Örnek No: 64

TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : Mardin ili Mazýdaðý ilçesi poyraz mahallesi Derik Cad. Mevkiinde Mazýdaðý Tapu Müdürlüðünde kayýtlý 3 katlý bina ve müþtemilatýn tamamý Taþýnmazýn Adresi : Mazýdaðý/MARDÝN Taþýnmazýn Yüzölçümü : Taþýnmazýn Özellikleri : 101 Ada No, 27 Parsel No, poyraz mahallesi Mahalle/Köy Mevkii, Taþýnmaz Mal Takdir Olunan Kýymeti : 294.155,65 KDV Oraný : 1. Satýþ Günü : 18/07/2012 Çarþamba 14:30-14:40 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 30/07/2012 Pazartesi 14:30 -14:40 saatleri arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda belirtilen gün ve saatte MAZIDAÐI HÜKÜMET KONAÐI BAHÇESÝ'da açýk artýrma sureti ile yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60 ný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmaz ise en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartý ile yukarýda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttýrmaya çýkýlacaktýr. Bu arttýrmada da bu miktar elde edilememiþ ise taþýnmaz en çok arttýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere arttýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok arttýrana ihale edilecektir. Þu kadarki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüchaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çpýkmaz ise satýþ talebi düþecektir. 2- Arttýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcý ve masraflarý, KDV alýcýya aittir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu taþýnmaz üzerindeki haklarýný hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile onbeþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenleri þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/1 sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 14/06/2012 (Ýc.Ýf.K.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 BASIN NO : 273

Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan aldýklarý yazýda, kendi köylerinin TÝGEM’in kurulmasýndan öncesine dayandýðýný belirten Köy Muhtarý Mehmet Direk, iki köyden yalnýzca 3 kiþiye arazi verilmesinin adaletsizlik olduðunu söyledi. Köyde, kendisi ve çocuklarýnýn yanýnda, babasý ve dedesinin de yaþadýðýný ifade eden 62 yaþýndaki Ýbrahim Direk, yýllarca kendi topraklarýnda zülüm gördüklerini, TÝGEM güvenlik görevlileri tarafýndan kuyularýnýn kapatýldýðýný, köylerine elektrik verilmediðini, yollarýnýn yapýlmadýðýný savundu. Direk, taþlara oyulmuþ maðara ve köydeki höyük sebebiyle sit haline getirilen köylerinden kendilerine pay verilmesini istedi. Fatma Direk ise köy çeþmesinden artýk suyun akmadýðýný belirterek, yaz mevsiminde iþçi olarak Türkiye’nin baþka yerlerine gittiklerini, köye döndüklerinde periþan bir vaziyette yaþamaya devam etmek zorunda kaldýklarýný söyledi. Dereden akan su ile yaþamanýn zor olduðunu belirten Direk, koyunlarýnýn köy sýnýrýný aþmasý durumunda güvenlik güçleri ile karþý karþýya geldiðini anlattý. Tapularýnýn mevcut olmasýna raðmen köylerindeki olumsuz þartlarýn oluþmasýyla köyden çýkmaya zorlandýðýný belirten Direk, yetkililerden yardým istediklerini

söyledi. Altý çocuk babasý Nihat Direk ise Afganistan’dan gelenlere devletin Ceylanpýnar’da arazi vererek sahip çýktýðýný, bugün Suriye’den gelenlere kucak açmasýna raðmen, kendilerinin köylerinden sürülmek zorunda kaldýklarýný savundu. Dedelerinden ve babalarýndan kalma ev tapularýnýn olmasýna raðmen ortada kaldýklarýný belirten Nihat Direk, haklarýnýn iadesi için tüm devlet büyüklerinden yardýmcý olmalarýný istedi. Çiftliðin, sonradan kurulmuþ olmasýna raðmen asýrlýk köylerinden ayrýlmanýn zor olduðunu dile getiren Nihat Direk devletin köçerlere daðýttýðý 100’er dönümlük topraðýn kendilerine de verilmesini talep ettiklerini söyledi. 80 yaþýndaki Eyo Direk de 2 Mart 1938 yýlýnda arazilerine ait devlete verdiði verginin belgesini ortaya koyarak babasýnýn, kendisi ve çocuklarýnýn bu köyde ikamet ettiðini ve çiftçilik yaptýklarýn söyledi. Avukat Mahmut Ýrek ise Aþaðý ve Yukarý Evcimek köylerinin, 1940 yýlýnýn öncesinde, köy olarak Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan ellerinde belge olduðunu, 1938 yýlýnda köylüler tarafýndan, arazilerinin vergisinin ödendiðine dair makbuz olduðunu belirtti. Avukat Mahmut Ýrek, kadastro çalýþmasý sýrasýnda köyün sýnýrlarýnýn coðrafik noktalar ile tespit edildiðini, maðdur olan köylülerin haklarýnýn iadesi gerektiðini söyledi. (CÝHAN)

Mahkum yakýnlarýný bu sefer nakil telaþý sardý

Þ

anlýurfa Cezaevi'nde gece saat 02.00 sýralarýnda baþlayan mahkumlarý nakil iþlemleri gündüz de devam etti. Nakiller sebebiyle bugün öðle saatlerine kadar görüþme yapýlmadý. Öðle saatlerinde ise mahkum yakýnlarý polis bariyerlerine dayandý. Cezaevi kapýsýndan yaklaþýk 100 metre ileride kurulan polis bariyerlerini aþan mahkum yakýnlarý cezaevi kapýsýna koþtu. Önce Þanlýurfa Emniyet Müdürü Mehmet Likoðlu, ardýndan Þanlýurfa Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Yalçýn mahkum yakýnlarýný sakinleþtirmeye çalýþtý. Cezaevine gelen bazý mahkum yakýnlarý, cezaevindeki yakýnlarý ile görüþmekte ýsrar edince Baþsavcý Mustafa Yalçýn, cezaevinde herhangi bir sýkýntýnýn olmadýðýný belirterek ailelerin sakin olmasýný istedi. Dün gece çýkan yangýnda yaralýlarýn saðlýk durumunun iyi olduðunu anlatan Yalçýn, görüþmenin sýra ile yapýlacaðýný, bunun için herkesin sabýrlý olmasý gerektiðini söyledi. Basýn mensuplarýnýn ýsrarýna raðmen kaç mahkumun nakledildiðini aktarmayan Savcý Yalçýn, daha sonra vatandaþlarýn ýsrarýna karþýn D-4 ve D6 koðuþlarýnýn nakledildiðini açýkladý. TBMM insan haklarý inceleme komisyonu cezaevinde TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Baþkaný Ayhan Sefer Üstün baþkanlýðýndaki "Cezaevleri alt komisyonu" üyeleri de cezaevine gelerek incelemelerine baþladý. TBMM Ýnsan

Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Baþkaný Üstün ve alt komisyon üyeleri, ilk olarak Þanlýurfa Valiliði'ni ziyaret etti. Vali Celalettin Güvenç ile bir süre görüþen ve kaymakamlarla toplantý yapan komisyon üyeleri, daha sonra Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na geçti. Þanlýurfa Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Yalçýn ile makamýnda görüþen komisyon üyeleri ardýndan 13 kiþinin yaþamýný yitirdiði E Tipi Kapalý Cezaevi'ne gitti. Üyelerin, olaydan sað kurtulan tutuklu ve hükümlüler ile olaya müdahale eden güvenlik güçleri ve infaz koruma memurlarýný dinleyeceði belirtildi. Komisyon üyelerinin cezaevindeki incelemeleri devam ediyor. (CÝHAN)

Zayi Ýlaný Adýma Kayýtlý Seri B 342601’den 342650’e kadar olan 1 Cilt Faturamý Kaybettim. Hükümsüzdür. Adil YAMAN T.C. No : 41170838956

20 Haziran 2012 Ç:arşamba Gazete Sayfaları  

20 Haziran 2012 Ç:arşamba Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you