Page 1

Erkar Ailesinin Mutlu Günü

M

ardin’in sevilen simalarýndan Ahmet Erkar’ýn oðlu Ýbrahim Erkar ve Feyzi Yüksel’in kýzý Esra Yüksel görkemli bir düðünle dünya evine

girdiler. Þimal Düðün salonunda düzenlenen düðün törenine her iki tarafýn aileleri ve yakýn dostlarý ve yaklaþýk 1000 kadar davetli katýldý. » Sayfa 10’da

‘Bu topraklarýn mayasýnda barýþ ve kardeþlik vardýr’

M

ardin’in tarihi ve kültürü yanýnda farklý dilleri ve dinleri ile dünyaya örnek teþkil ettiðini belirten Ýl Kültür ve Turizm Derneði Baþkan yardýmcýsý Mehmet Fidan, burada yaþayan farklý kültürlerin ve dillerin barýþ, kardeþlik ve hoþgörü kenti olmaya devam edeceðini söyledi.

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE 5 Haziran 2014 Perþembe

www.mardiniletisimgazetesi.com.tr Ýl Müftüleri Toplantýsý sona erdi

M

ardin Merkez Artuklu Ýlçesine baðlý Gökçe Beldesi Gökçe Ýlköðretim okulunda Mardin Çok Amaçlý Toplum Merkezi (ÇATOM) Müdürü Dilek Sýnavu tarafýndan organize edilen kütüphane açýlýþý yapýldý. » Sayfa 5’te

Ulu Cami’de tarihi kahvaltý

D

iyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez bölgenin seydalarý, mollalarý ve kanaat önderleriyle kahvaltýda bir araya geldi. » Sayfa 2’de

Sonuç bildirgesinde çarpýcý sonuçlar

Mardin’de dört gün süren Ýl Müftüleri Toplantýsý, Dini Yayýnlar Genel Müdürü Dr. Yüksel Salman tarafýndan okunan sonuç bildirgesi çarpýcý sonuçlarla sona erdi...

Gökçe Ýlköðretim okulunda kütüphane açýlýþý yapýldý

Yýl : 10 Sayý : 2969 Fiyat : 25 Kr

M

ardin’de dört gün süren Ýl Müftüleri Toplantýsý, Dini Yayýnlar Genel Müdürü Dr. Yüksel Salman tarafýndan okunan sonuç bildirgesiyle sona

Cezasýný köyündeki okulda geçirdi Mardin'in gurur kaynaðý oldular

M

idyat Sivrice Ortaokulu öðrencileri Amerikada’da kurulan First Lego Ligi Derneði’nin Türkiye ayaðýný gerçekleþtiren Bilim Kahramanlarý Derneðinin düzenlemiþ olduðu turnuvada Avrupa þampiyonu oldu. » Sayfa 3’te

Ustad, Dünyada en etkin 100 düþünce kuruluþu arasýnda

» Sayfa 2’de

» Sayfa 2’de

iv A rþ

zmir'de iþlediði bir suçtan dolayý 1 yýl 3 ay ceza alan Eral Boða'nýn bu cezasý, 3 aylýk denetimli serbestlik kamu hizmeti cezasýna dönüþtürüldü.

Ý

» Sayfa 3’te

erdi. 81 il müftüsünün ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn üst yönetiminin katýldýðý deðerlendirme oturumunun ardýndan kamuoyu ile paylaþýldý. » Sayfa 6’da

Eyyuphan Kaya Eyyuphan Kaya Diyanet’in Liderlik Sorumluluk Ýster bütçesi YÖK’ün

H

bütçesi ile yarýþýyor

em hemen her canlý labilir, din diyanet her grubunda öncüler, yol göstericiler, kendi aþama da ve her yaþta bu topluma lazým olan manevi grubunun, familesinin deðerler, sorunlarýyla ilgilenen kimselerinsanýn ruhuna huzur vardýr. » Sayfa 5’te veren nameler içeriyor. » (AA) » Sayfa 5’te

O

MESOB Baþkaný Gazan, Borç yapýlandýrmasý þart

M

ESOB Baþkaný Doðan Gazan, Gündemde olan borç yapýlandýrmasýnýn bugünlerde esnaf ve sanatkarýn arasýnda en çok konuþulan konularýn baþýnda olduðunu belirtti. » Sayfa 4’te

0 106311 220141


5 Haziran 2014 Perþembe

2

‘Bu topraklarýn mayasýnda barýþ ve kardeþlik vardýr’ Ýl Kültür ve Turizm Derneði Baþkan yardýmcýsý Mehmet Fidan, burada yaþayan farklý kültürlerin ve dillerin barýþ, kardeþlik ve hoþgörü kenti olmaya devam edeceðini söyledi...

M

ardin’in tarihi ve kültürü yanýnda farklý dilleri ve dinleri ile dünyaya örnek teþkil ettiðini belirten Ýl Kültür ve Turizm Derneði Baþkan yardýmcýsý Mehmet Fidan, burada yaþayan farklý kültürlerin ve dillerin barýþ, kardeþlik ve hoþgörü kenti olmaya devam edeceði ni söyledi.

Bu barýþçýl senteziye devletin sahiplenmesi ve baþta Türkiye olmak üzere dünyaya bunu yaymasý gerektiðini belirten Fidan, "Camileri ve kiliseleri ile medreselerin komþu olduðu kent dokusu içindedir. Deðiþik zamanlarda bir kilise çanýnýn sesiyle ezanýn sesi birbirine selam verirken, farklý dinlerin ve dillerin insanlarý asýrlardýr ayný sokaðý ayný mah

alleyi ayný sofrayý paylaþtýðýna þahit oluyoruz. Bir taraftan cami bir taraftan kilisenin yan yana kardeþçe durmasý, insanlarýn ayný avluyu ve sofrasý paylaþmasý Allah’ýn bir lütfüdür. Dünyanýn hiçbir yerinde böyle bir ortamý bulmak mümkün deðildir. Mardin halký bu þehirde yaþamasý kendileri için bir þanstýr." Dedi.Müslüman, Süryani, Yakubi, Keldani,

Nesturi, Yezidi, Yahudi, Kürt, Arap, Çeçen, Ermeni gibi farklý din ve farklý etnik kökenden gelen topluluklar, 'doðal toplumsal hoþgörü' ve uzlaþma ile 'barýþ ve kardeþlik içerisinde' bir arada yaþadýðýna herkesin þahit olduðunu ifade eden Fidan, "Bütün kirli oyunlara raðmen Mardin halkýný hiçbir güç birbirinden ayýrt edemedi. Hiç bir zaman din ve dil çatýþmasý yaþanmadý. Buradaki barýþ ve kardeþlik ortamýný korumak için devletin bölgeye has bir politika üretmesi gerekir. Mardin’de insanlarýn birbiri ile barýþ içinde yaþamasýnýn, birbirini özümsemesini ve çok kültürlülüðü bir yerde harmanlamasýnýn mayasý çok güçlüdür. Tarihi kentte yaþanan bu güzellik dünyaya örnek olmalýdýr." þeklinde konuþtu.

» Sedat Aslanaçier

Ulu Cami’de tarihi kahvaltý

D

iyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez bölgenin seydalarý, mollalarý ve kanaat önderleriyle kahvaltýda bir araya geldi. 29.Ýl Müftüleri istiþare toplantýsý için Mardin’de bulunan Diyanet Ýþleri Baþkaný Profesör Doktor Mehmet Görmez bölgenin tanýnmýþ âlim ve seydalarýyla bir araya geldi. Mardin Ulu Camii’nde Seydalarla bir araya gelen Prof. Dr. Mehmet görmez Seydalardan ilim tedrisatý yapan medreselerin, fiziki þartlarý alt yapýlarý ve öðrenci durumlarý ile ilgili bilgi aldý. Mardin Ulu Camisinde sabah

namazýndan sonra yapýlan toplantýda Seydalar tek tek söz alarak medreselerinde yaþadýklarý sorunlarý Görmez’e bildirerek sorunlarýn çözümü noktasýnda destek istediler. Görmez ise sorunlarýn çözümü için elinden gelen bütün gayreti göstereceðini söyledi. Görmez ayrýca medreselerde okutulan müfredatýn tekrar gözden geçirilip yeniden yapýlandýrýlmasý gerektiðini vurguladý. Konuþmalarýn sonunda Mardin Ulu Camii Ýmam Hatibi Süleyman Demir Ulu Camii minaresi hakkýnda Prof. Dr. Mehmet Görmez ve seydalara bilgi verdi.

Anlatýlanlarý büyük bir dikkatle dinleyen Görmez Mardin’de taþlarýn da konuþtuðunu öðrenmiþ olduk diyerek beðenisini ifade etti. Daha sonra Mardin Müftülüðü tarafýndan Ulu Camii Þafiler kýsmýnda konuklara kahvaltý ikramý yapýldý. » M. Sait Çakar

Ustad, Dünyada en etkin 100 düþünce kuruluþu arasýnda

M

erkezi Mardin'de bulunan Uluslararasý Stratejik Tahlil ve Araþtýrmalar Merkezi'nin (USTAD), savunma ve güvenlik konusunda dünyada en etkin düþünce kuruluþlarý sýralamasýnda 65'nci olduðu bildirildi. USTAD Baþkaný Ahmet Akgül, AA muhabirine, ABD'nin Pennsylvania Üniversitesi Düþünce Kuruluþlarý ve Sivil Toplumlar Programý'nca 2006 yýlýndan beri gerçekleþtirilen "Dünyanýn En Ýyi Düþünce Kuruluþlarý Endeksi" araþtýrmasýnýn 2013 raporunun New York'ta Birleþmiþ Milletler Üniversitesi ve Washington DC'de Dünya Bankasý ev sahipliðinde kamuoyuna açýklandýðýný bildirdi. Dünyanýn en iyi düþünce kuruluþlarý endeksi araþtýrmasýnda, 182 ülkeden 6 bin 500'ün üzerinde düþünce kuruluþunun incelemeye alýndýðýný kaydeden Akgül, 2

kategoride ilk 100'e girdiklerini söyledi. Akgül, 6 bin 500 düþünce kuruluþu arasýnda 29 Türk kuruluþunun yer aldýðýný, uzman panelist, akademisyen, gazeteci ve düþünce kuruluþlarý temsilcilerinin de aralarýnda bulunduðu yaklaþýk 2 bin kiþinin katýldýðý bir eleme sonucunda Türkiye'den 5 düþünce kuruluþunun çeþitli kategorilerde listeye girdiðini aktardý. Akgül, savunma ve güvenlik konusunda dünyada en etkin düþünce kuruluþlarý sýralamasýnda 65'nci sýrada yer aldýklarýný söyledi. Merkeze valiliðine atanan Mardin Valisi Ahmet Cengiz ise bu sonuçlarýn Mardin ve bölge için çok gurur verici olduðunu anlatarak, kente geldiðinde USTAD gibi bir düþünce kuruluþunun olmasýnýn kendisini olumlu yönde þaþýrttýðýný, bunun bölge için ciddi bir zenginlik olduðunu söyledi. » (AA)

Bahçeþehir Kolejinde “Aydýnlýða Ýlk Adým” B

ahçeþehir Koleji 1.sýnýf öðrencileri okuma ve yazma sevinçlerini aileleri, öðretmenleri ve arkadaþlarý ile “Aydýnlýða Ýlk Adým” etkinliðinde paylaþtý. Öðrencilerin dönem boyunca öðrendiklerini sergiledikleri sahne gösterileri, birbirinden güzel ve etkileyiciydi. Öðrencilerin ve öðretmenlerin büyük bir titizlikle hazýrladýklarý programda Latin danslarý, jimnastik gösterisi ,halk oyunlarý, rontlar, Ýngilizce drama, Ýngilizce ve Türkçe þarkýlar, skeçler ve þiirler yer aldý. Özellikle Ýngilizce’yi iyi derecede kullanarak sahneledikleri gösteriler büyük beðeni topladý. Dolu dolu hazýrlanmýþ olan programda öðrencilerin ve öðretmenlerin

özverili çalýþmalarý görülmeye deðerdi. Açýlýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Nejla Güllü “Çocuklarýmýz bizimle okul hayatýna baþlayýp artýk okuma yazmayý bilen, yeni gelen arkadaþlarýna yardýmcý olacak tecrübeli bireyler oldular. Sevgili çocuklar, gelecek günler sizinle

güzelleþecek, saðlam adýmlarla ilerleyeceðiniz bu yol sizlerle aydýnlanacaktýr” dedi. Ebeveynler ve öðretmenler sahnelenen gösterileri büyük beðeni ile izlediler. Gösterilerin final bölümünde öðrencilere Baþarý Belgeleri ve madalyalarý verildi. » M. Sait Çakar


3

5 Haziran 2014 Perþembe

Mardin'in gurur kaynaðý oldular Midyat Sivrice Ortaokulu öðrencileri Amerikada’da kurulan First Lego Ligi Derneði’nin Türkiye ayaðýný gerçekleþtiren Bilim Kahramanlarý Derneðinin düzenlemiþ olduðu turnuvada Avrupa þampiyonu oldu...

M

idyat Sivrice Ortaokulu öðrencileri Amerikada’da kurulan First Lego Ligi Derneði’nin Türkiye ayaðýný gerçekleþtiren Bilim Kahramanlarý Derneðinin düzenlemiþ olduðu turnuvada Avrupa þampiyonu oldu. Önce bölgesel turnuva olan Gaziantep turnuvasýna ve burada da baþarýlý olduktan sonra Ýstanbul'da düzenlenen ulusal Turnuvaya katýlmýþtýr. Ulusal turnuvadaki baþarýlarý sayesinde Avrupa Þampiyonasý(28-31 Mayýs ) için Ýspanya'ya gitmeye hak kazandýlar. Ve FLL ( First Lego League)’nin Ýspanya’da düzenlediði Açýk Avrupa Þampiyonasýnda (2014) Yükselen Yýldýzlar Birincilik ödülünü almaya hak kazandýlar. Öðrencilerin baþarýsý ilçede büyük yanký bulurken, Midyatlý çocuklarýn baþarýsý adete Avrupa’da yankýlandý þeklinde yorumlandý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Þiþman öðrencilerin baþarýsýndan dolayý okul idaresini kutlamak üzere

ziyaret etti. Sosyal medyada da okul idaresi ve öðrencilere günün konusu olmanýn yaný sýra tebrikler yaðarken, turnuvaya katýlan; Meryem Aðýrman, Dilara Aðýrman, Enver Acar, Yaðmur Acar, Abdülbari Akkurt, Seydi Çelik, Engin Aðýrman, Adnan Aðýrman, Derya Aðýrman Midyat’ýn gururu oldu. Yurt dýþý temaslarýnda öðrencilere eþlik eden öðretmenlerden proje koçlarý Nevin Bitirgiç ve Yusuf Töngüç ile okul müdürü Mehmet Arslan ve danýþman öðretmen

Abdulkadir Taþ öðrencilerin mutluluðuna tanýk oldu. Elde edilen baþarýnýn mutluluk verici olduðunu vurgulayan okul müdürü Arslan “Maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen; Mardin valiliði, Mardin il Milli Eðitim Müdürü Mevlüt Kuntoðlu, Midyat Kaymakamý Oðuzhan Bingöl, Midyat Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Þiþman, MAREV, PEGASUS, ÝPRAGAZ, MÝGÝMAR yetkililerine teþekkür ederiz.”ifadelerini kullandý. » Tayfur Demir/Midyat

Cezasýný köyündeki okulda geçirdi zmir'de iþlediði bir suçtan dolayý 1 yýl 3 ay ceza alan Eral Boða'nýn bu cezasý, 3 aylýk denetimli serbestlik kamu hizmeti cezasýna dönüþtürüldü. Yaklaþýk 20 yýl önce Ýzmir'e yerleþen ve orada "polise mukavemet" suçundan ceza alan Boða, mahkemeye baþvurarak cezasýný Nusaybin'e baðlý Gürün köyündeki okulda çalýþarak, geçirmek istediðini bildirdi. Mahkemece talebinin kabul edilmesinin ardýndan köydeki okulda görevlendirilen Boða, okul çevresini tel örgüyle donatýp, çevre düzenlemesini yaptý. "Ceza da olsa köyüme faydam oldu"

Ý

Mardin Baðlýca Ortaokulu öðrencilerinden Soma duyarlýlýðý

M

ardin Artuklu Ýlçesi Baðlýca Ortaokulu 8/B sýnýfý öðrencilerinden anlamlý hareket. Mardin Artuklu Ýlçesi Baðlýca Ortaokulu 8/B sýnýfý öðrencileri, okul bünyesinde gerçekleþtirilen futbol turnuvasý kapsamýnda takým isimlerini sýnýf rehber öðretmenleri Bilal Koç’un ve kendilerinin istekleri doðrultusunda SOMA SPOR olarak belirleyip maç öncesi

Soma’da hayatýný kaybeden þehit iþçilerimiz için saygý duruþunda bulundu. Soma, Mardin’e ne kadar uzak olsada acýyý çok yakýndan hisseden 8/B sýnýfý öðrencileri ve 8/B sýnýf rehber öðretmeni Bilal Koç “Bir avuç kömür için bir ömür verenlere Mardin Baðlýca Ortaokulu’ndan saygý ve minnetle” diyerek yaþanan bu

acý olayý unutmadýklarýný ve unutmayacaklarýný dile getirdi. » Sedat Aslanaçier

Cezasýný okulda çalýþarak tamamlayan Boða, "Okulda çalýþýrken babam ve oðlum da bana yardýmcý oldu. Ceza da olsa köyüme faydam oldu" dedi. Okulu Müdürü Mehmet Selim Acat da, okuldaki görevi nedeniyle yaptýðý çalýþmalardan dolayý Erdal Boða'ya teþekkür etti. » (AA)


mardin

iletiþim

5 Haziran 2014 Perþembe

4

Þeyh Selim Kümbeti ve Camii restore edildi Ak Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað yoðun Çabalarýmýz Sonucu Þeyh Selim Kümbeti ve Camii restore edildi..

T

arihi ve mimari yapýsý ile ön plana çýkan Mardin merkez ve Midyat ilçelerinden sonra Kýzýltepe ilçemizde tarihi mekânlar bir bir restore edilmeye baþlandý. Restorasyon Çalýþmalarýmýz diðer tarihi eserlerimiz için devam etmektedir. Milletvekili Akdað yaptýðý açýklamada; Bizim hedefimiz bizden öncekilerin bizlere býrakmýþ olduðu medeniyet eserlerini vakýf mallarýný asýllarýna göre bizden sonra ki nesillere býrakmaktýr.Þeyh Selim kümbeti ve camii Þeyh Selim Mezarlýðýnda bulunan tarih

kokan nadir eserlerimizden bir tanesidir.O mahallede bulunan biç çok çocuðun adý Selim’dir.Buna kayýtsýz kalmamýz mümkün deðildi.Vakýflar Bölge Müdürlüðü tarafýndan Mezarlýk içinde bulunan Camii ve Kümbet aslýna göre restore edildi, Kýzýltepe’mize hayýrlý olsun. Kýzýltepe Tarihi Taþ Köprüyü Karayollarý mahareti ile restore ettik. Tarihi taþ köprü yapým iþi uzun süre önce bitti, konum itibariyle ilçemizin merkezinde bulunan ve zergan deresi üzerine inþa edilmiþ olan tarihi taþ köprümüz eski güzel görümüne kavuþtu. Tarihi Taþ Köprüyü de Karayollarý Mahareti ile restore ettik, 5 gözlü köprünün zemini ve korkuluklarý tarihi yapýsýna uygun taþlarla döþenip, köprünün tadilatý için 7 kamyon mermere benzeyen Elâzýð taþý ve 16 ton kireç kullanýldý. Kýzýltepe Ulu camii aslýna göre restore edilecek

Artuklular tarafýndan yaklaþýk 820 yýl önce inþa edilen Kýzýltepe Dunaysir (Ulu) Camisinin Restorasyonunu için proje Anýtlar Yüksek Kuruluna sonuldu, Proje onaylandýktan sonra ihale aþamasýna geçilecektir.Ulu cami biz Müslümanlar için Kýzýltepe ilçemizde bulunan tek tarihi sembolümüzdür. Ulu Camii restorasyonu için Sayýn Baþbakanýmýzdan talepte bulunduk, talimatý ile inþallah Kýzýltepe Ulu Camii eski tarihi görüntüsü ve yapýsýna kavuþacaktýr.

MESOB Baþkaný Gazan, Borç yapýlandýrmasý þart

Mardin Kalesi restore edilecek Son 50 yýldýr sivillere kapatýlarak askeri bölge ilan edilen 3 bin yýllýk tarihi Mardin Kalesi, yapýlacak restorasyondan sonra halkýn ziyaretine açýlacak.Tarihi kent ve marka þehir olacak bir il Kalesiz olmaz dedik. Yaklaþýk 20 milyon liraya mal olacak restorasyon çalýþmalarýný Mardin Valiliði denetliyor.

» Ýsmail Erkar

Mardin’de hayvancýlýk G yatýrýmlarýna destek D

AP, GAP, KOP ve DOKAP kapsamýndaki illerde damýzlýk, koç, boða ve teke alýmýnda yüzde 80, kurulmasý planlanan hayvancýlýk iþletmelerinde yüzde 50 destek veriliyor. Doðu Anadolu Projesi (DAP), Güneydoðu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovasý Projesi (KOP) ve Doðu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamýndaki illerde damýzlýk, koç, boða ve teke

alýmýnda yüzde 80, yeni kurulmasý planlanan hayvancýlýk iþletmelerinde yüzde 50 hibe desteði veriliyor. Hibe destek 20142018 yýllarý arasýnda. Bakanlar Kurulu'nun konuya iliþkin kararý Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, DAP kapsamýndaki Aðrý, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazýð, Erzurum,

Gümüþhane, Hakkari, Iðdýr, Kars, Malatya, Muþ, Tunceli ve Van'da; GAP kapsamýndaki Adýyaman, Batman, Diyarbakýr, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Þanlýurfa, ve Þýrnak'ta; KOP kapsamýndaki Konya, Karaman, Niðde ve Aksaray ile DOKAP kapsamýndaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüþhane'de hayvancýlýk iþletmelerinin altyapýlarýnýn geliþtirilmesi ve verimliliðin artýrýlmasý amacýyla yapýlan yatýrýmlarýn desteklenmesine iliþkin usul ve esaslar belirlendi. Söz konusu projeler kapsamýndaki illerde, Veteriner Bilgi Sistemi TÜRKVET'e göre iþletmesi aktif olan yetiþtiricilere büyükbaþ için en az 10, en çok 49 baþ anaç kapasiteli; küçükbaþ için en az 100, en çok 200 baþ anaç kapasiteli yeni ahýr ve aðýl yapýmý, tadilatý ile kapasitelere uygun damýzlýk erkek boða, koç, teke alýmýna hibe destek uygulanýyor. Karar kapsamýnda kurulu/kurulmasý planlanan iþletmelere yeni inþaat/tadilat için yüzde 50; damýzlýk, koç, boða ve teke alýmý için de yüzde 80 hibe desteði veriliyor. » (AA)

ündemde olan borç yapýlandýrmasýnýn bugünlerde esnaf ve sanatkarýmýz arasýnda en çok konuþulan konularýn baþýnda olduðunu belirten Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliði Baþkaný Doðan Gazan, Vergiden, SGK primlerine, elektrikten suya kadar kamuya olan tüm borçlarýn bir kez daha yapýlandýrýlmasýnýn esnaf ve sanatkârlar için çok önemli olduðunun altýný çizen Gazan yaptýðý yazýlý açýklamada, þunlarý dedi: “Kamuoyu tarafýndan Vergi ve Sigorta Affý Kanunu olarak bilinen 25 Þubat 2011 tarihinde resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren 6111 sayýlý Kanunda yararlanmak için hem yapýlandýrýlan borçlarýn hem de sonradan doðacak olan borçlarýn zamanýnda ödenmesi þartý arandý. Bu da çok sayýda esnafýn kanundan yararlanmasýný engelledi.” Önceki yýllarda yapýlan düzenlemeyle esnafýn borçlarýný ödemesinin mümkün olmadýðýný da belirten Baþkan Gazan, “Esnafýn

borcu o kadar birikti ki, ne kendi bunu ödeyebilir, ne de devlet tahsil edebilir. Bu nedenle, özellikle SGK prim ve vergilerde bu kez faizler tamamen silinmeli ve anaparaya da 60 ay vade yapýlmalýdýr. Aksi halde birikmiþ borcun 36 ayda eritilmesi mümkün deðildir” ifadesini kullandý. Kamuya olan vergi ve benzeri borçlara uygulanan gecikme zammý oranýnýn da düþürülmesi gerektiðini belirten Gazan, “Sayýn Baþbakanýmýz, ekonominin beklenen canlýlýða ulaþabilmesi için faizlerin düþürülmesi gerektiðini her toplantýda dile getirmektedir. Kamuya olan vergi ve benzeri borçlara uygulanan faizler de mutlaka düþürülmelidir. Bugün, vadesinde ödenemeyen vergi ve benzeri borçlar için yýllýk yüzde 17’ye yakýn gecikme zammý alýnmaktadýr. Dolayýsýyla vadesinde ödenemeyen borç hiç ödenemez bir hale dönüþmektedir. Bu oranýn en fazla yüzde 10 veya 12’ye kadar düþmesi gerekmektedir” dedi.

Gazetenizi bayiden almayý unutmayýn.


5

5 Haziran 2014 Perþembe

Gökçe Ýlköðretim okulunda kütüphane açýlýþý yapýldý Mardin Merkez Artuklu Ýlçesine baðlý Gökçe Beldesi Gökçe Ýlköðretim okulunda Mardin Çok Amaçlý Toplum Merkezi (ÇATOM) Müdürü Dilek Sýnavu tarafýndan organize edilen kütüphane açýlýþý yapýldý...

M

ardin Merkez Artuklu Ýlçesine baðlý Gökçe Beldesi Gökçe Ýlköðretim okulunda Mardin Çok Amaçlý Toplum Merkezi (ÇATOM) Müdürü Dilek Sýnavu tarafýndan organize edilen kütüphane açýlýþý yapýldý. Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü olarak katýlýmý ile gerçekleþen açýlýþta, Kütüphanenin oluþturulmasý aþamasýnda TD-P ihtiyaç duyulan yirmi adet sandalye, deðiþik eserlerden oluþan kitaplar, bilim çocuk dergileri ile elliye yakýn satranç takýmý hediye edildi. Öðrencilere daðýtýlmak üzere iki yüz yetmiþ adet meyve suyu ikram edildi. Toplum Destekli Polislik Þube Müdürü Veysel Kunt’un yaptýðý

açýklamada, Ýnsan doðduðu andan öleceði ana kadar öðrenen bir varlýk olduðunu söyledi. Kunt,”Yaratýlýþ ý itibariyle merak ve bilgi ile beslenme ihtiyacý olan

insanýn bu gereksinimlerini gidermek hem kiþisel hem de toplum olarak en temel vazifelerimizden biridir. Yüce kitabýmýz Kuraný Kerimin dahi ilk emri OKU’dur ki bilginin ve öðrenmenin ne denli önemli olduðuna iþaret etmektedir. Ayrýca Ýlim Çinde dahi olsa gidip bulunuz gibi dilimize yerleþmiþ deyiþlerde bu noktada önemli vurgular yapmaktadýr.”dedi Artýk günümüzde ilme ve bilme ulaþmak için bu kadar uzaklara gitmeye gerek kalmamýþ teknoloji

ve basýlý eserlere ulaþým son derece kolay hale geldiðini ifade eden Kunt,” Ýþte bugün bu okulda açýlýþý yapýlan bu kütüphane ile öðrencilerimize hem okuma alýþkanlýðý kazandýrýlacak, bilgiye daha çabuk ulaþýlmasý saðlanacak, toplumsal sorunlarýmýzý ve problemlerimizi kaba kuvvet ile deðil bilgi ile çözebilen nesiller yetiþmesinde önemli adýmlardan biri atýlmýþtýr. Ayrýca Atatürk’ün gösterdiði müreffeh medeniyetler seviyesine ulaþma hedefine eriþerek bu hedefi daha da ileriye götürecek nesiller yetiþtirilmesine de katký saðlanacaktýr. “þeklinde konuþtu » Ali Edis

Mardin’e atanan saðlýkçýlara VIP standartlarýnda hizmet kolaylýklarýn saðlandýðý belirtildi. Mardin Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterli Cihan Niþancý, gazetecilere yaptýðý açýklamada Mardin'e ilk kez gelen saðlýk çalýþanlarýna VIP standartlarýnda hizmet sunduklarýný söyledi. Ulaþým ve geçici barýnma ve görev yapacaðý yerin tanýtýmý gibi her türlü ihtiyaçlarýn giderildiðini kadyeden Niþancý, þunlarý söyledi: "Mardin'e atamasý yapýlan saðlýk çalýþanýmýzýn Mardin algýsýný deðiþtirmek, Mardin'e ve hastaneye oryantasyon sürecini hýzlandýrmak ve aidiyet duygusunu geliþtirmek adýna böyle bir hizmeti baþlattýk. Atamasý yapýlan bir personel önce nerede çalýþacaðýný merak ediyor ve internetten

araþtýrma yapýyor, çalýþacaðý ile, hastaneye en önemlisi de kalacak yer var mý ona bakýyor.Ýþte biz de atamasý yapýlan personelimizin bu önceliklerine dönük uygulama baþlattýk. Mardin'e ilk defa gelecek personelimizi bize ulaþmasý halinde havaalanýndan ya da otogardan alarak, daha ilk indiðinde ona sahipleniyor ve burada (yalnýz deðilsin) diyoruz. Daha sonra çalýþacaðý hastanesine ulaþtýrýyor ve buradaki iþlemlerine yardýmcý oluyoruz. Personelimizin kalacak yerini de ayarlayarak, ilk kez geldiði Mardin'de sýkýntýsýz bir þekilde iþine baþlatmýþ oluyoruz.Böylelikle çalýþanýmýzý memnun ederek, hizmet sunumunda da motivasyonunu saðlamýþ oluyoruz.” » (AA) Zayi

M

ardin'e atanan saðlýk çalýþanlarýna, Mardin Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði'nce her türlü

Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Þeyhmus YERTÜM

Eyyuphan Kaya Diyanet’in bütçesi YÖK’ün bütçesi ile yarýþýyor

O

labilir, din diyanet her aþama da ve her yaþta bu topluma lazým olan manevi deðerler, insanýn ruhuna huzur veren nameler içeriyor. Diyanet için Ülke bir bütün olarak bir üniversite, her þehir bir fakülte her cami bir sýnýf gibi eðer iþlevini görürse bütçesi helalý hoþ olsun peki öyle mi acaba? Çocuklar, gençler, yaþlýlar, hanýmlar ve hastalar her durumda dinimize ihtiyacýmýz var. Ama diyaneti gözlemlemek, takip etmek ve varsa eksik aksaklarýný tamamlamak da birer medeni vatandaþ olarak vazifemiz, bu konuda iki çift laf etsek þayet birileri “seni ne ilgilendiriyor” deme hakkýna sahip deðildir. Diyanetin has elemaný, hayatýn içindeki numunesi, topluma katký veren adamý hiç þüphesiz Ýmam-Hatiptir. Bir Ýmam hatip güvenilir ve yararlý olduðu ölçüde diyanet halkýn duasýna mazhar olur. Ýmam-Hatibin verimsizliði ayný zamanda diyanetin hanesine eksi olarak yazýlýr. Bir Ýmam Hatip; 1-Toplumun her yaþ, sýnýf ve kategorisine hitap edecek yetenek ve kapasitede olmalý, 2-Yerleþim birimi içinde bir denge unsuru rolünü üstlenebilmeli ve bir barýþ elçisi gibi toplumun içinde aktif olabilmeli, 3-Dini ilimlere vakýf olmasý gerektiði gibi güncel meselelere karþý da duyarlý olmalý ki, zaman zaman meydana gelen tartýþmalarý idare edebilmeli, 4-Vazifeleri arasýnda elbette ki beþ vakit ezan namaz var, bu münasebetle her fýrsatta camide olmaya çalýþmalý, ancak bulunduðu çevrenin dini lideri olmasý hasebiyle yokluðunda cemaatten namaz kýldýracak birilerinin muhakkak olmasý lazým.Yani camiyi ezansýz cemaatsiz býrakmamalý, 5-Günümüz imam Hatibi muhakkak Ýlahiyat fakültesi mezunu olmasý gerektiði gibi ayrýca ilahiyat fakültelerinin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna baðlý olmasý lazým ki istediði kalitede din görevlisi yetiþtirebilsin, 6-Din görevlileri en az üç yýlda bir sýnavdan geçirilmeli bu münasebetle bilgi düzeyini koruma hatta daha ileriye götürme çabasý içinde olmalý, 7-Ýmam Hatip unvaný, daha kapsayýcý bir unvanla deðiþtirilmeli ve bu din adamýna baþka baþka sorumluluklar verilmeli, Resmi nikahýn kýyýlmasý, Sulh heyeti içinde yer almasý, Ýrþad faaliyetlerinde bulunma imkaný ve görevi kendisine verilmesi gibi. Benim aklým bu kadarýna varýyor, buyurun siz de bir þeyler ekleyin, Ýmam Hatip olarak çalýþan bu din görevlilerine bir katký verelim, hem kendileri aktif çalýþýp aldýðý maaþýn vebalinden kurtulsunlar, hem de topluma huzur ve mutluluk adýna bir katkýlarý olsun ki toplumun dualarýna mazhar olsunlar ne dersiniz? O zaman Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna ayrýlan bütçe için hayýrlý olsun, daha fazlasýna layýktýr diye biliriz, fakat bu haliyle böyle bir duada bulunsak da boðazdan yukarý olur, çünkü insanýn vicdaný böyle bir duaya onay vermiyor.

diyarbakirkmm21@gmail.com


5 Haziran 2014 Perþembe

6

Ýl Müftüleri Toplantýsý sonuç bildirgesiyle sona erdi Mardin’de dört gün süren Ýl Müftüleri Toplantýsý, Dini Yayýnlar Genel Müdürü Dr. Yüksel Salman tarafýndan okunan sonuç bildirgesiyle sona erdi...

M

ardin’de dört gün süren Ýl Müftüleri Toplantýsý, Dini Yayýnlar Genel Müdürü Dr. Yüksel Salman tarafýndan okunan sonuç bildirgesiyle sona erdi. 81 il müftüsünün ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn üst yönetiminin katýldýðý deðerlendirme oturumunun ardýndan kamuoyu ile paylaþýldý. Dini Yayýnlar Genel Müdürü Dr. Yüksel Salman tarafýndan okunan sonuç bildirgesinde “Ýslam’ýn inanç deðerlerini aþýndýrmaya yönelik her türlü ifrat ve tefrite karþý Diyanet’in vatandaþlarýmýzý bilgilendirme sorumluluðu var olduðunu belirtti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Ýslâm’ýn evrensel ilkeleri ile yüce deðerlerinin toplumumuza ve insanlýða doðru bir þekilde ulaþtýrýlmasý amacýyla küresel ölçekte faaliyet gösteren saygýn bir Anayasal kurum olduðunu belirten Dini Yayýnlar Genel Müdürü Dr. Yüksel Salman, baþkanlýðýmýzýn görev ve yetkisi, ilgili kanunlar tarafýndan belirlenmiþ olup güven ve itibarýný aziz milletimizin ilgi ve itimadýndan, tarihsel bilgi, birikim ve tecrübesinden aldýðýný söyledi. Millet varlýðýnýzýn temelini, harcýný ve ruhunu oluþturan bu yüce ilkelerin ve ahlaki deðerlerin zedelenmesi ve zayýflamasý tasvi,p edilemez Bu yetkiyle, yüce dinimizin inanç deðerlerini ve ahlaki umdelerini aþýndýrmaya yönelik her türlü ifrat ve tefrit karþýsýnda vatandaþlarýmýzý doðru bilgilendirme sorumluluðunun bilincinde olarak, ortaya çýkan geliþmeleri dikkatle deðerlendirdiðini belirten Selman,” Millet varlýðýmýzýn temelini, harcýný ve ruhunu oluþturan ahlâkî deðerlerin zedelenmesi ve zayýflatýlmasý tasvip edilemez. Baþkanlýðýmýz sosyal geliþmelerin ortaya çýkardýðý belli baþlý dini problemler karþýsýnda ihtiyaç duyulan bilgiyi vaaz ve hutbeler baþta olmak üzere

hemen her fýrsatta milletimizle paylaþmakta, Kur’an ve Sünnet’ten mülhem açýklamalarýný irþat dili çerçevesinde, belli bir usul ve üslup dairesinde gerçekleþtirmektedir. Dini Mübin-i Ýslâm’ýn evrensel hakikatleri ve yüce deðerleri hiç bir tartýþmaya fýrsat vermeyecek derecede açýktýr. Millet varlýðýmýzýn temelini, harcýný ve ruhunu oluþturan bu yüce ilkelerin ve ahlâkî deðerlerin zedelenmesi ve zayýflatýlmasý tasvip edilemez.”dedi “Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kurumsallaþtýrdýðý dengeli ve saðduyulu konumunu korumaya daima özen gösterdiðini ifade eden Selman, “ Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, uhdesine verilen görevlerin gereðini yerine getirirken, kuruluþundan bu yana özenle geliþtirdiði ve kurumsallaþtýrdýðý dengeli ve saðduyulu konumunu korumaya daima özen göstermektedir. Baþkanlýðýmýzýn bu tutumu müftülerimizin dikkat, özen ve hassasiyetleriyle uygulanmakta ve her türlü gündelik tartýþmalarýn içine çekilme çabalarý sonuçsuz kalmaktadýr. Sosyal ve doðal trajik hadiseler yaþanmadan önce farkýndalýk oluþturacak bir dil geliþtirilmelidir. Yakýn geçmiþte yaþanan bazý toplumsal ve doðal olaylar; trajik hadiselerin ardýndan üretilen teselli dilinin yeterli olmadýðýný, acý sonuçlar doðuran sosyal ve tabii hadiseler daha yaþanmadan önce bireysel, toplumsal ve kamusal yükümlülükler konusunda farkýndalýk oluþturmayý mümkün kýlacak yeni bir irþad dilinin geliþtirilmesi gerektiðini ortaya koymuþtur.” Hakikati temeline alan dini nüfuz alaný oluþturma ve toplumun dini dokusunu denejere etme giriþimleri asla onaylanmaz “Hakikati tekeline alan dini nüfuz alaný oluþturma ve toplumun dini dokusunu dejenere etme giriþimleri asla onaylamadýðýný kaydeden Selman açýklamasýna þöyle devam etti.”

Sivil giriþimlerle ortaya çýkan dini oluþumlar dünyada olduðu gibi ülkemizde de toplumsal bir gerçekliktir. Önemli olan sosyokültürel dini oluþumlarýn, dinin sahih bilgisi ve temel kaynaklarý ekseninde toplum yararýna faaliyet göstermeleridir. Bunun toplumun dini kültürel hayatýna yapacaðý katký yadsýnamaz. Ancak bu oluþumlarýn açýk, þeffaf, hesap verebilir, toplumu ayrýþtýrmayan, dini duygularý ve güveni istismar etmeyen bir yapýda olmalarý son derece önemlidir. Ýslam’ýn temel bilgi kaynaklarý olan Kur’an, sünnet ve Müslümanlarýn tarihsel tecrübesini aþarak, kendinden menkul iddialarla ve sübjektif deneyimlerle hakikati tekeline alarak dini nüfuz alaný oluþturma ve toplumun dini dokusunu dejenere etme giriþimleri asla onaylanamaz.” Ýfadelerini kullandý.

bireyler olmasýna yardýmcý olacak bir dil ve üslup üzerinde çalýþýlmasý gerekmektedir. Bu sebeple din hizmetleri, genç kuþaðýn kendi deðerleriyle buluþmasýný, kendi manevi potansiyellerini keþfetmesini, açýða çýkarmasýný ve geliþtirmesini saðlayan bir yaklaþýmý esas almalýdýr.Son zamanlarda yazýlý ve görsel medyada yoðun biçimde yer verilen çocuk ve kadýn cinayetleri, annelerinden ve ailelerinden kopartýlan çocuklarýn yürek burkan haberleri ve gündemden düþmeyen çocuk yaþta evlilikler toplum olarak, Ýslâm’ýn barýþ ve rahmet mesajlarýna ve merhamet eðitimine ne kadar muhtaç olduðumuzu göstermektedir. Gelinen noktada toplumsal bir duyarlýlýða ihtiyaç duyulmaktadýr.”dedi

ikliminin ve þefkat soluðunun ulaþmasý için el birliði ile çaba sarf edilecektir. Camiler Haftasýnda da “Cami ve Gençlik” konusunun ele alýnmasý ilke olarak kararlaþtýrýlmýþtýr. Milletimizin, okullarýn tatil olmasýný müteakip baþlayan Yaz Kur’an Kurslarýna olan ilgisinin her geçen yýl artarak devam etmesi memnuniyet vericidir. Müftülüklerimiz bu yýl da gereken her türlü hazýrlýðý yaparak, camilerimizde yavrularýmýzý en iyi þekilde aðýrlamayý ve en yüksek düzeyde istifadeyi mümkün kýlacak tedbirleri alarak verimli bir eðitim “Ýslam coðrafyasýnýn acý, göz yaþý, ve öðretim gerçekleþtireceklerdir. ýstýrap, açlýk, toplumsal kaos, iç Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýzca savaþ, þiddet ve istikrarsýzlýk gibi TÜÝK’e yaptýrýlan “Türkiye’de Dini “Ýslam’ýn temel referanslarýyla olumsuz kavramlarla anýlýyor ters düþen, diniþn yüksek Hayat” araþtýrmasýnýn verileri, olmasý oldukça üzüntü hakikatlerini süfli emellerle Ýslam’ýn bu toplumun ortak deðeri vericidir…” deðersizleþtiren yaklaþýmlar asla ve milletimizin kimlik yapýsýnýn kabul edilemez…” Müslüman coðrafyasý temel bileþeni olduðunu bir kez Milletimiz, tarih boyunca tarihin en zor süreçlerinden birini daha ortaya koymuþtur. Millet dini yozlaþtýran dini görünümlü yaþadýðýný belirten Selman” Yapýsý olarak geleceði birlikte inþa etme tezahürlere karþý dikkatli ve feraset gereði farklý dillerin, mezheplerin ve yaþama imkâný konusunda da içinde olduðunu vurgulayan ve dinlerin tarihten bugüne birlikte ümit vermiþtir. Ayrýca Baþkanlýk Selman,” Birey ve toplumun din yaþadýðý bu coðrafyada yeni olarak hizmet kusurlarýmýzý algýsýna ve yorumuna saygý gerilim alanlarý oluþturularak din, görmeye vesile olmuþtur. Araþtýrma duyulmasý bugünün dünyasýnda dil, düþünce, inanýþ üzerinden sonuçlarý bilimsel çalýþmalara da ortak bir yaklaþýmdýr, ancak gerilim alanlarý oluþturulmak kaynaklýk etmek üzere kamuoyu Ýslam’ýn temel referanslarýyla ters istenmektedir. Din ve dini imgeler ile paylaþýlacaktýr. Ülkemizle düþen, mesiyanik kavramlarla üzerinden aþýrýlýða, þiddet ve birlikte yurt dýþýnda da geniþ bir söylem örgüsü kuran, yaygýn tedhiþe uygun ortamlar coðrafyada hizmet veren Türkiye kitlenin zihninde karýþýklýklara oluþturularak Müslüman Diyanet Vakfý, yeniden yapýlanma meydan veren, dinin yüksek toplumlarýn yaþama alanlarý tahrip çalýþmalarýný geniþleterek devam hakikatlerini ve toplumun ahlaki edilmekte, inanç deðerleri ve ettirmektedir. Bu baðlamda yurt deðerlerini süfli emellerle ve basit güvenlikleri zedelenmektedir. sathýnda il ve ilçe temsilciliklerinin içeriklerle deðersizleþtiren Ýslam coðrafyasýnýn acý, göz yaþý, yeniden yapýlandýrma süreci yaklaþýmlar asla kabul edilemez.” ýstýrap, açlýk, toplumsal kaos, iç baþlatýlmýþtýr. Dini ve hayri savaþ, þiddet ve istikrarsýzlýk gibi hizmetlerde daha geniþ katýlýmlý “Din hizmetleri, genç kuþaklarýn olumsuz kavramlarla anýlýyor hizmet projelerine ilaveten, yurt içi kendi deðerleriyle buluþmasýný, olmasý oldukça üzüntü vericidir. ve yurt dýþýndaki eðitim manevi potansiyellerini Bu baðlamda Nijerya’da yaþanan faaliyetlerini artýrma ve geliþtirme keþfetmesini saðlayan bir Boko Haram adlý terör örgütünün gayretleri sürmektedir. Özellikle yaklaþýmý esas almalýdýr…” yüzlerce kýz çocuðunu kaçýrmasý yurt içinde öðrenci yurtlarý Selman” Gençlerin eylemi utanç vericidir. Bu durumu projelerinin yaygýnlaþtýrýlmasýna medeniyet deðerlerine dair vicdan sahibi hiç kimsenin kabul devam edilecektir. Bugün gönüllü bir aidiyet bilinci etmesi mümkün deðildir. Baþta ülkemizde ve dünyada yaþanan geliþtirmesine ve özgüveni yüksek Müslümanlar olmak üzere bütün birçok dini problem, kamuoyu insanlýk camiasýna düþen öncelikli tarafýndan deðerlendirilmekte ve görev, nefret ve þiddet üreten tartýþma konusu yapýlmaktadýr. ortamlarý gidermek, huzur ve Baþkanlýðýmýza da kamuoyunda güvenin saðlanmasý için el birliði tartýþýlan konulara iliþkin pek çok ile çaba göstermektir.” husus yansýmaktadýr. Baþkanlýðýmýz gerek il müftüleri “Bu yýlýn ramazan temasý, ‘Hiç istiþare toplantýlarýnda ve gerekse kimse kimsesiz kalmasýn; Bu deðiþik toplantýlarda yapýlan açýþ ramazan ve her ramazan’… konuþmalarýnda güncel dini Camiler haftasý temasý, ‘Cami ve konulara deðinilmekte ve geçlik’…” kamuoyu aydýnlatýlmaktadýr. Ýl Baþkanlýðýmýzýn, Ramazan müftüleri istiþare toplantýsý ayýnýn manevi atmosferinden esnasýnda dile getirilen güncel istifadeyi artýrmak amacýyla her bazý hususlarýn, kamuoyu sene bir tema belirlediklerini ifade tarafýndan ilgiyle karþýlanmýþ eden Selman açýklamasýna þöyle olmasý memnuniyet vericidir. devam etti.” Bu yýl ramazan ayýnda Ancak bu tür açýklamalarýn deðiþik “kimse yalnýz kalmasýn” baþlýðýyla amaçlarla kullanýlmamasý ve farklý yoksul, yetim, yaþlý, engellilerle anlamlara çekilmemesi kalabalýklar içinde yalnýz kalan temennimizdir.”ifadelerine yer kardeþlerimize Ramazanýn rahmet verildi. » M. Sait Çakar


7

5 Haziran 2014 Perþembe

ZMO'dan “Helalleþme ve Çiftçinin Elektrik Sorunu” açýklamasý Ziraat Mühendisleri Odasý Mardin Ýl Temsilcisi Mehmet Ali Dündar “Helalleþme ve Çiftçinin Elektrik Sorunu” konusunda bir açýklamada bulundu...

Z

iraat Mühendisleri Odasý Mardin Ýl Temsilcisi Mehmet Ali Dündar “Helalleþme ve Çiftçinin Elektrik Sorunu” konusunda bir açýklamada bulundu. Dündar açýklamasýnda þunlarý söyledi; “Son dönemde artarak devam eden Mardin’ deki çiftçilerin kullandýklarý elektrik enerjisi bedeli ve tahsilatý konusunda ki sýkýntýlar çözümsüz bir þekilde ilerlemektedir. Ýlimizde tarýmsal üretimin ova kesiminde sulu tarým teknikleriyle ve elektrik enerjisiyle yapýlmaktadýr. Bu enerji üreticiye ulaþmasýndaki sýkýntýlardan, fatura ödemelerine kadar karmaþýk bir þekilde sorun teþkil etmektedir. Sorunun muhataplarý (üretici-DEDAÞBakanlýklar) ortak bir zeminde buluþma gayretinde olsalar dahi bir çözüm konusunda ilerleme saðlanamamaktadýr. Mardin’de elektrik enerjisi tüketiminin tarihi, sosyal, ekonomik, eðitim, tüketim ve üretim boyutlarý göz önüne alýnmadan saðlýklý bir analizin yapýlamayacaðýný düþünüyoruz. Þöyle ki ; 1-1980’ lerden sonra elektrik ile tanýþan kýrsaldaki vatandaþlarýmýzýn sulu tarýma geçiþleri 1990’ lara yakýn bir tarihte baþlamýþtýr. Elektrik enerjisi baðlanan köylerimize uzun bir süre enerji yatýrýmý ve kontrolü anlamýnda bir çalýþma yapýlmamýþtýr. Örneðin 1986 da elektrik enerjisi alan bir köye 1999 kadar sayaç okuma memurlarý uðramamýþ, 1999 da ilk okuma yaptýklarýnda da köylüleri yüklü faturalarla baþ baþa býrakmýþlardýr. Ayný þekilde uzun yýllar boyunca iletim hatlarýna bakým, onarým, yatýrým ve yayým konusunda herhangi bir çalýþma yapýlmamýþtýr. Ödeme kültürünün zayýflatýlmasýnýn bir nedeni bizce budur. 2-Bölgemiz sosyal yapýsý ile 1990 lý yýllardan itibaren homojenliðini kaybedip, boþaltýlan köylerin saðladýðý göçle farklý bir yapýya dönüþmüþtür. Aniden büyük bir artýþ gösteren nüfus ve bu nüfusa oranla enerji yatýrýmlarýnýn minimum seviyede kalmasý büyük bir sorun teþkil etmiþtir. Kýrsaldan þehre ve ova köylerine göç eden bu insanlar, tüm maddi varlýklarýný kaybetmiþ ekonomik belirsizlik geleceði ile baþ baþa kalmýþlardýr. Bunu yanýnda sulu tarýma geçen üreticilerimizin ekonomik zayýflýklarýna raðmen kendileri için çok büyük tutarlar tutan,

pompaj sulama yatýrýmlarýný, hiçbir destek almadan yapmak durumunda kalmýþlardýr. Bu da üreticinin uzun yýllar bu yatýrýmdan kaynaklý bir boþ yükün altýna girmesine neden olmuþtur. 3-Bölgenin kiþi baþý milli gelirin ülke sýralamasýnýn sonlarýnda olduðu göz önüne alýndýðýnda, bölge insanýnýn aldýðý hizmet bedellerinin satýn alma gücüne uygun olmasý gerekirdi. Elektrik enerjisinde devletin özellikle tarýmsal sulamada herhangi bir sübvansiyonunun olmamasý, elektrik birim fiyatlarýnýn çok pahalý olmasý üreticinin yüksek tutarlý faturalarla baþ baþa kalmasýna ve sonuçta ödeyememesine neden olmuþtur. 4-Uzun yýllar uzaktan algýlama tekniði ile yüksek tutarlý faturalar gönderen ve tüketimin takibini yapmayan TEDAÞ üreticinin tüketim ve ödeme kültürünün bozulmasýna zemin hazýrlamýþtýr. Elektrik tüketiminin eðitim ve yayým çalýþmalarý ile daha rantabl bir enerji tüketim kültürünün oluþturulmasýna hiç kimse katký sunmamýþtýr. Aksine enerji su gibi giderlerin bedellerinin ödenmesi düzenlenmeyip, vatandaþýn baþka alanlara raðbet etmemesi bahane edilerek ödemeler in zorunlu olmadýðý hissi bölgede kanýksattýrýlmýþtýr. Bölge insaný yukarda belirttiðimiz nedenlerden dolayý , faturasýný ödemeyen, elektrik hýrsýzý ve israf boyutunda tüketim yapan damgasý ile yaftalanmak istenmiþtir. Kýsaca sorunu sadece Mardin insaný ve çitçisinde aramak büyük bir haksýzlýktýr. Geçen yýl özelleþtirilen Dicle elektrik daðýtým Anonim Þirketinin büyük eksiklik ve sýkýntýlarla özel bir firmaya ihale edilmesi yeni sorunlarýn ortaya çýkmasýna neden olmuþtur. ZMO Mardin il temsilciliði olarak geçen yýl yayýmladýðýmýz tarým raporunda; bölgede ki daðýtým yatýrýmlarý tamamlanmadan, çitçinin birikmiþ borcuna bir düzenleme-af yapýlmadan ve sulama kuyularýnýn ödeyeceði enerji bedelleri ortak istiþare ile düzenlenmeden DEDAÞ ‘ýn özelleþtirilmemesini kamuoyunun ve ilgililerinin takdirine sunmuþtur. Bugün özelleþtirilmiþ olan ve özel sektör mantýðýyla hareket eden DEDAÞ yetkililerini yadýrgamaktan çok, bu özelleþtirmeyi yapan bakanlýktan ve ilgili diðer

bakanlýklardan çözüme katký sunmalarýný beklemek en doðal hakkýmýzdýr diye düþünüyoruz. Gelinen noktada çözüm nasýl saðlanýr ve bu çözüm nasýl saðlam bir zemine oturtulur diye ilgili tüm kesimlerin önerileri gündemi meþgul etmektedir. Çitçinin muhatabýný artýk özel sektör olmasý ve ilgili bakanlýklarýn sorumluluk almamasý sorunun boyutunu deðiþtirmiþtir. Bize göre, çiftçi-DEDAÞ-Enerji Bakanlýðý- Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðý-Maliye Bakanlýðý-STK’ lar denkleminde iþ birliði yapýlarak elektrik sorunu çözülebilecektir. Üretici ile DEDAÞ ikilemi bu sorunu çözmeye yeterli deðildir. Tarýmsal sulamada kullanýlan elektrik sorunu çözümü için aþaðýdaki modeller uygulanabilir: 1-Tarýmsal üretimde kullanýlan enerji gideri toplam maliyetin % 10 ‘nu geçmemelidir. Bu nedenle elektrik birim fiyatlarýnýn tarýmsal üretime uygun þekilde desteklenmesi zorunludur. 2-DEDAÞ ‘ýn son dönemde çiftçilere gönderdiði helalleþme mektuplarý (ki çiftçiler bu mektuplarý aþk mektuplarý demeye baþladý) mektuplarý sorunu çözmekten çok daha derinleþtirmeye zemin hazýrlamaktadýr. Özel sektör olan DEDAÞ ‘ýn kendi

görüþleri ve araþtýrmalarýný kapsayan, izafi ve realiteden uzak mektup içeriði ile tahsilat yapmasý mümkün deðildir. Dönüm baþýna enerji maliyeti hesaplamalarý ve buna uyguladýklarý indirim kendilerince makul olsa dahi, çitçinin gelir seviyesinin çok üstünde görülmektedir. 3-ÇKS bilgilerine dayanýlarak yapýlan tahakkuk bildirimi gerçeði yansýtmamakla birlikte adil olmamaktadýr. Dekar baþýna enerji maliyeti hesabý yapýlacaksa bunun dekar baþý su tüketimine dönüþtürülmesi ve uygun bir fiyatýn belirlenmesi gerekmektedir. Bu da devlet su iþlerinin daðýtýmý yaptýðý su birim bedellerinin göz önüne alýnarak belirlenmesi gerekecektir. Ancak bu þekilde tarýmsal sulamada dekar hesabý ile uygun bir hal alacaktýr. 4-DEDAÞ’ ýn sulama pompalarýný ( Trafo baþýna ödeme) baz alarak geçen yýl yürürlüðe koyduðu teklif yüksek fiyatlar içerdiðinden çiftçiden raðbet görmemiþtir. Bu sistem daha kullanýþlý olmakla beraber çiftçi örgütleri ile bir araya gelerek, daha uygun, üreticinin satýn alma kapasitesine göre düzenlenmelidir. 5-Çiftçinin biriken eski elektrik borcu üretimde büyük bir kambur yaratmýþtýr. Çiftçinin eski borcunun

yeniden – uygun koþularla yapýlandýrýlmasý, yeni süreçte tahsilatý da artýracaktýr. Örneðin ; geçmiþ dönem borcu 100 bin TL olan bir çiftçi 2014 de kendisine sunulan 11 bin TL lik faturayý da ödemekten kaçýnmaktadýr. Eski borçlar yük olmaktan çýkarýlmadýðý sürece yeni dönemde tahsilat þartý da azalmaktadýr. 6-Yukarda da belirttiðimiz gibi sorun DEDAÞ ve çiftçilerimizin tek baþlarýna sorunu deðildir. Baþta Tarým gýda ve hayvancýlýk Bakanlýðý olmak üzere, Enerji Bakanlýðý ve Maliye Bakanlýðýnýn müdahalesi ve destekleri ile elektrik sorunu çözüme kavuþacaktýr. Sonuç olarak ; üretici üretimini devam ettirme zorunluluðundadýr. DEDAÞ bölgesinde sulu koþullar sayesinde, sadece 5 milyon tona yakýn buðday üretilmektedir. Ýkinci ekim ürünlerle beraber devasa bir hasýlat söz konusudur. Bu da milli gelire büyük bir katký sunmaktadýr. Sulu alanlarýn kuru üretime dönmesi durumunda bölgedeki gelir 1/5 seviyesine düþecektir. GAP suyu Mardin’e ulaþana kadar elektrik sorununun çözümü için üreticinin yanýnda ilgili bakanlýklarýmýzýn, tarýmsal üretimin devamý için fedakarlýk yapmasý en büyük beklentimizdir.” » M. Sait Çakar

Öðrencilerden Baþkan Türk'e ziyaret

B

ahçeþehir Koleji öðrencileri Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Türk'ü Makamýnda ziyaret etti. Bahçeþehir Kolejleri Genel Müdürlüðü Okul Operasyon Direktörü Özgür Boza, Okul Müdürü Abdulhamit Akikol Bahçeþehir Koleji öðretmen ve öðrencileri Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Türk'ü makamýnda ziyaret etti. Bahçeþehir Koleji öðrencileri ilimizde ilk kez yapýlan Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý seçimleri ile göreve baþlayan Ahmet Türk'e belediye çalýþmalarýnýn vizyonu ile ilgili sorular sordular.

Öðrenciler arasýnda torunlarý da bulunan Sayýn TÜRK sorularý samimiyetle cevapladý ve Mardin için yapmak istedikleri projeleri anlattý. Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Türk ilimizde kurumsal kimliði olan bu tür eðitim kurumlarýnýn sayýsýnýn

artmasýný temenni ettiklerini, eðitim alanýnda yapýlan bu tür giriþimleri destekleyeceklerini söyledi. Bahçeþehir Koleji’nin Mardin’de de baþarýlý bir ivme yakaladýðýný ve bunu yükseltmek için gösterilen gayreti takdir ettiðini belirtti. » M. Sait Çakar


5 Haziran 2014 Perþembe

8

Eðitimcilere fedakarlýk ödülü BASINDAN Midyat Kaymakamlýðý’nýn baþarýyý teþvik etmek için bu yýl hayata geçirdiði ‘Yýlýn Öðretmenleri Ödülleri’nin sahipleri belli oldu...

M

idyat Kaymakamlýðý’nýn baþarýyý teþvik etmek için bu yýl hayata geçirdiði ‘Yýlýn Öðretmenleri Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Görev yaptýklarý okullarda eðitim çalýþmalarýna yaptýklarý katký, eðitim hizmetindeki fedakarlýklarý ve duyarlýlýklarý ile öne çýkan öðretmenler Midyat Kaymakamlýðý tarafýndan ‘Yýlýn Öðretmenleri’ olmaya hak kazandýlar. Midyat Kaymakamý Oðuzhan Bingöl, 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda gösterdikleri performansla ön plana çýkan kent merkezi ve köylerde görev yapan 167 öðretmeni takdir belgesi ile ödüllendirdi. Kocatepe Ortaokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen belge daðýtým töreninde konuþan Midyat Kaymakamý Oðuzhan Bingöl, baþarýlý projeler üreten, öðrencilerle ve aileleriyle iliþkilerini güçlü tutan öðretmenleri ödüllendirdiklerini söyledi. Bingöl, “Geldiðim günden beri eðitimin en önemli unsur ve deðer olduðunu, hatta radikal bir söylemle bizim namusumuz olduðunu dile getirmiþtik. Bu arkadaþlar içi boþ bir laf deðildir. Ýnanarak söylediðimiz ve halen böyle düþündüðümüz bir konu. Bir toplumda eðitimi, akýl yürütmeyi, deðer yargýlarýmýzý çekip alýrsanýz o

toplumun hiçbir anlamý kalmaz. Ben öðrencilerin, insanlarýn eðitimli olmalarý dýþýnda baþka bir düþüncenin o öðrencilere aþýlanmasý gerektiðini düþünmüyorum. Ýnsanlarý eðitirsiniz, insanlarýn ne düþündüðüne ve nasýl yaþadýðýna insanlarýn kendi kendine karar vermesini saðlarýsýnýz. Bu anlamda bizler de hayati öneme sahip olduðunu düþündüðümüz eðitim konusunda en önemli detaylar olarak ta siz deðerli öðretmenleri görüyoruz. Bizler ne kadar plan, politika, program geliþtirirsek geliþtirelim bunlarý sahada sizler uygulamazsanýz bizim söylediklerimiz havada kalýr.” dedi. Bingöl, öðretmenlerden beklentilerinin çok yüksek olduðunu vurgulayarak þunlarý söyledi: Eðitimde Midyat’ta bulunduðum konumu kabul etmeyeceðimizi ilk size baþta söylemiþtik. Eðer Midyat’ta zamanýnda Midyat’ýn deðerli insanlarý bir marka þehir býrakmýþlarsa, sanatýyla, yapýsýyla, deðer yargýlarýyla sizlerinde bir marka eðitim býrakmalýsýnýz. Bizim sizden beklentimiz budur. Eðitim de hedeflerimize ulaþabildik mi? Halen ulaþamadýk. Ben eðer Mardin’e atanan bir kamu görevlisinin ‘Midyat’taki eðitim diðer ilçelerden daha iyi ve ben bunun için Midyat’a gitmek istiyorum’ demediði müddetçe ben kendimi baþarýlý

saymam. Benim hedefim budur. Bu hedefe ulaþmamýzda bize destek olacak sizlersiniz. Ýnþallah önümüzdeki dönemde bizim tek rakibimiz kendimiz olacaðýz. Yeni hedefler önümüze koymalýyýz ve bu hedeflerimize ulaþmak için çalýþmalýyýz. Sizlerin bu konuda ki fedakarlýðýnýzý önemsiyorum.” Kaymakam Bingöl, “Bizler söylemlerimizle, tavrýmýzla, davranýþýmýzla, eðitimdeki sorunlarýn büyük çoðunluðunun bizden kaynaklandýðýný her ortamda dile getirdik. Her zaman bir özel okul ile kamu okulu kýyaslamasý yapýlýr. Siz öðretmenlerin belli bir sýnav maratonunu geçerek, kalitenizi tescilleyerek, geldiðiniz, katýldýðýnýz eðitim ordusunda eðer bir baþarýsýzlýk varsa, sizinle kýyasladýðýmýz özel okullara göre burada tabi politik bir en azýndan kendi adýma, kendi açýmdan daha farklý bir yönetim tarzýnýn eksik olduðunu düþünüyorum kendi ilçem için. Bu konuda eksiklikler varsa bunun sorumluluðu kesinlikle biz üstleniyoruz. Çünkü sizin birikiminizden, zekanýzdan, hassasiyetlerinizden bizim en ufak bir þüphemiz yok. Yeter ki sizin yolunuz açýlsýn. Size çok fazla bir þey vermeye gerek yok aslýnda. Bir güler yüz, samimi bir davranýþ sizlerin neler yapabileceðinizi bize bu eðitim öðretim yýlýnda göstermiþ oldunuz.” diye konuþtu. Eðitim kampüsü yapýlacak Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan Midyat’ta yapýlmasý planlanan “Kampüs Okullar” projesi için ihale aþamasýna geldiklerini söyleyen Bingöl, “Teknolojik ve fiziki alt yapý konusunda gelecekle ilgili çok umutlu þeyler söyleme fýrsatý bana düþtü bu ilçede. Bir eðitim kampusu Türkiye’de belki de ilk örneklerden birisi de Midyat’taki olacaktýr. Zannedersem Aðustos ayýnda ihalesine çýkýlacak. Ýlçemiz için hayýrlý olsun. Eðitimde fiziki olarak altyapýyý Midyat 1–2 sene içinde bir bahane olmaktan çýkaracaðýz. Geriye tabiî ki siz deðerli öðretmenlerimizin artýk marka þehirde bir marka eðitim oluþturmasýna kalýyor. Bu konuda benim hiçbir tereddüdüm yok” ifadelerini kullandý. Törene, Midyat Kaymakamý Oðuzhan Bingöl, Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Þiþman, Jandarma Komutaný Binbaþý Ýlhan Ýnce, Milli Eðitim Þube Müdürleri Abdulkadir Altay, Abdurrahim Demir, okul müdürleri, ve öðretmenler katýldý. » Ali Edis

Yüzde 0.09 ve demokrasi...

M

eþhur seçim fýkrasýný bilirsiniz. George W. Wush seçim öncesi ekibini toplayýp, "Bu kez kazanamayacaðýz galiba, ne yapmalýyýz?" diyerek fikir sorar. Ekipten birisi, "Hüsnü mübarek'in seçim ekibinden yardým alabiliriz. Girdikleri her seçimi kazanýyorlar, hem de yüzde 97 ile" der. Fikir kabul görünce, Bush Hüsnü Mübarek'in Mýsýr'dan çaðrýlan ekibini tam yetkili kýlar ve seçim çalýþmalarýný onlar yürütür. Seçim akþamý neticeyi bildirmek üzere gelen ekibine heyecanla sorar George W. Bush: - Evet, sonuç nedir: Kazandýk mý? - Maalesef efendim, kaybettik. - Yani artýk Al Gore mu baþkan? - Hayýr efendim, o da kazanamadý. - Peki ama seçimi kim kazandý o zaman? - Seçimi kazanan Hüsnü Mübarek efendim, hem de yüzde 97 ile... Eninde sonunda bir fýkra bu. Ancak her fýkrada bir gerçek payý da vardýr. Son günlerde dikkatler, Mýsýr ve Suriye'de yapýlan seçimlerde, daha doðrusu bu ülkelerde sahneye konulan seçim komedisindeydi. Mýsýr'da yapýlan cumhurbaþkanlýðý seçimini Sisi kazanmalýydý(!)... Bu; Batý'nýn, Ýsrail'in ve onlarla menfaat birliði yapan yerli iþbirlikçilerin iþlerini düzgün bir biçimde yürütebilmesi ve böylelikle 90 milyonluk Mýsýr'ýn imkanlarýnýn sömürücü çevrelere pompalanmasý için gerekliydi, malum. Ancak bunun mümkün olduðunca da 'demokratik gözükmesi' lazýmdý. Mýsýr'ýn ve Mýsýrlý'nýn menfaatlerini önceleyen meþru bir yönetimi silah zoruyla deviren ve bu arada binlerce insanýn kanýna giren mütegallibeyi destekleyen çevreler

için, komedi düzeyinde de olsa, seçim yapýlýyormuþ gibi olmasý önemliydi ve o da oldu. Arzu edilen neticenin daha da tatminkar gözükebilmesi için, iki gün olan seçim süresi üç güne çýkarýldý ve buna raðmen katýlanlarýn oraný yeterli olmayýnca, rakamlar da biraz þiþiriverildi, oldu bitti. Katýlým yüzde 47.45 olarak açýklansa da; muhalefete göre bu oran çok daha düþük. Ýlgi çekici olan, Sisi'nin aldýðý 96.91 oranýnýn, vaktiyle Mübarek'in aldýðý yüzde 97'nin biraz altýnda oluþu. Rakamlarý dolayýsýyla oranlarý ayarlayanlar, yüzde 0.09 bir farkla, Mýsýr'da demokrasinin saðlanmýþ olduðunu göstermiþ olduklarýný düþündüler herhalde. Suriye'deki devlet baþkanlýðý seçimi ise, beklendiði gibi tam evlere þenlik... Esas aday Beþar Esad'ýn karþýsýna birisi pek konuþmayan, diðeri de 'Esad'in izinde olduðu'ndan baþka aðzýndan laf alýnamayan iki çakma adayýn çýkmasýyla ve tam tabiriyle 'açýk oy gizli tasnif' yöntemiyle yapýlan seçimi de, beklendiði ya da olmasý gerektiði gibi Beþar Esad kazandý, açýk farkla(!) hem de... O vermeye gelenlerin iyice az olmasý sebebiyle sürenin 5 saat kadar uzatýlmasý ve bu arada sandýk baþlarýnda oy kullanacaklarýn listesinin olmamasý gibi ufak tefek aksilikler ise çok fazla dikkate deðer bulunmadý. Evet, þimdi Mýsýr'da ve Suriye'de demokratik seçimler(!) yapýldýðýna göre; Mýsýr'da hakim çevreler ve onlarý güden dýþ güçlerin arzu ettikleri sistem hayatiyetini bir müddet daha sürdürürken, Suriye'de de, kanlý bir diktatör, her nasýlsa kendisine hizmet eden dengeleri kullanarak, kendi halkýný katletmeye devam eder. 'Hür Dünya'nýn bütün þaþaalý müesseselerinin ismi kalabalýk yetkilileri de, toplantýlar yapýp önemli kararlar almayý ve bol keseden barýþ nutuklarý atmayý sürdürürler herhalde... Ekrem Kýzýltaþ - Haber 7


9

5 Haziran 2014 Perþembe

LYS giriþ belgeleri internette LYS'ye baþvuran adaylar, sýnava girecekleri yeri gösteren belgeyi, kimlik numaralarý ve aday þifreleriyle saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin internet adresinden edinebilecek...

2

014 Lisans Yerleþtirme Sýnavlarýna (LYS) baþvuran adaylar, sýnava girecekleri yeri gösteren belgeyi, baþvuru yaptýklarý her LYS için ayrý ayrý, kimlik numaralarý ve aday þifreleriyle saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin internet adresinden edinebilecek. ÖSYM Baþkanlýðýndan yapýlan açýklamada, 14-15 ile 21-22 Haziran tarihlerinde yapýlacak 2014 Lisans Yerleþtirme Sýnavlarýna (LYS) baþvuran adaylarýn, sýnavlara girecekleri bina/salonlara atanma iþlemlerinin tamamlandýðý bildirildi. Belge gönderilmeyecek adaylarýn, sýnava girecekleri yer bilgisini gösteren Sýnava Giriþ Belgelerini, baþvuru yaptýklarý her LYS için ayrý ayrý, T.C. Kimlik Numaralarý ve aday þifreleriyle saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceði belirtildi. Baþvuru yapýlmayan LYS için giriþ belgesi düzenlenmeyeceði ifade edilen açýklamada, þu bilgilere yer verildi: "Belgenin üzerinde adayýn sýnava gireceði merkez, bina, salon bilgileri ile adayýn fotoðrafý bulunacaktýr. Belge üzerinde adayýn fotoðrafýnýn bulunmasý zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazýcýdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoðraflarýnýn

görünür olmasýna özen göstermelidir. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyahbeyaz çýktýlarýný ilgili LYS'de yanlarýnda bulundurmak zorundadýr. Ýlgili LYS'ye ait Sýnava Giriþ Belgesini (fotoðraf görünür bir þekilde) yanýnda bulundurmayan adaylar sýnava alýnmayacaktýr. Sýnava Giriþ Belgesi sadece üzerinde belirtilen LYS için geçerli olacaktýr. Bir LYS için düzenlenen belge diðer LYS'ler için kullanýlamayacaktýr." Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediði bilgiler dýþýnda herhangi bir yazý, resim, iþaret bulunmamasý gerektiði, kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriþ iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için, adaylarýn sýnava girecekleri binanýn kapýsýnda sýnavýn baþlama saatinden en az bir saat önce hazýr bulunmalarýnýn zorunlu olduðu bildirildi. Adaylarýn sýnava girecekleri binayý sýnav gününden önce görmeleri önerisinde bulunulan açýklamada, þöyle denildi: "Adaylarýn sýnava girebilmeleri için Sýnava Giriþ Belgesinden baþka fotoðraflý ve onaylý özel kimlik belgelerini de yanlarýnda bulundurmalarý zorunludur. Nüfus cüzdaný, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaþlar ile askeri öðrenciler için askeri kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli deðildir.), tutuklu/hü kümlü adaylarýn bu durumlarý ný kanýtlayan fotoðraflý resmi belge, Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Türk M. Sait Çakar vatandaþlý

ðýndan izinle ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarýna ait Pembe/Mavi Kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunlarýn dýþýndaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartlarý vb. diðer tüm belgeler sýnava giriþ için geçerli belgeler sayýlmayacaktýr." Nüfus cüzdanýnda soðuk damga bulunmasý gerektiði belirtilerek, "Sýnav görevlilerinin adayý kolaylýkla tanýyabilmelerini saðlayacak, sýnav görevlilerinde adayý tanýmada tereddüt oluþturmayacak güncel bir fotoðraf ve T.C. Kimlik Numarasý bulunmalý, pasaportun süresi geçerli olmalýdýr" ifadesine yer verildi. Üzerinde soðuk damga, sýnav görevlilerinin adayý kolaylýkla tanýmasýný saðlayacak güncel bir fotoðraf veya T.C. Kimlik Numarasý bulunmayan nüfus cüzdanlarýyla geçerlilik süresi bitmiþ pasaportlarýn kabul edilmeyeceði kaydedilerek, TC Kimlik numarasýnýn elle veya daktiloyla sonradan yazýlmýþ veya ilave edilmiþ olmamasý gerektiði bildirildi. Sýnav günü sýnav görevlilerinin, fotoðrafýndan adayýn kimliðini belirlemede güçlük çektiði takdirde, adayý sýnava almayabileceði veya sýnavýn geçersiz sayýlabileceðinin göz önünde bulundurulmasý istenen açýklamada, þunlar kaydedildi: "Bu belgelerini eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sýnava alýnmayacaktýr, sýnava alýnsa bile sýnavý geçersiz sayýlacaktýr. Nüfus cüzdaný olmayan veya nüfus cüzdanýnda T.C. Kimlik Numarasý, soðuk damga veya güncel bir fotoðrafý bulunmayan adaylarýn, kimlik belgesi nedeniyle sýnavda bir hak kaybýna uðramamalarý, maðduriyet yaþamamalarý için sýnav kurallarýna uygun kimlik belgelerini edinerek sýnava girmeleri gerekmektedir." » (AA)

Þiir Köþesi AÞK Gecenin karanlýðýnda ararken seni düþlerde Ruhumun bir korluðunda saklý Yalnýz lal bir þaraba tutsak Ve Yüreðimde çýkmayan bir ses var? “seni seviyorum”

Rewan Brindar… Mardin Artuklu Üniversitesi

Vizyona Giren Filmler Derleyen: M. Sait Çakar

Babadan Oðula Filmin Adý: Babadan Oðula Filmin Türü: Gerilim, Dram Filmin Süresi: 2s 20dk Filmin Özeti: Luke çok yetenekli bir motosiklet sürücüsüdür ve dublörlük yaptýðý karnaval kumpanyasý ile þehir þehi gezmektedir. New York'un kuzeyindeki Schenectady bölgesine geldiðinde eski sevgilisi Romina ile yeniden karþýlaþýr; ve kendi yokluðundan Romina'nýn onun oðlu olan Jason'ý dünyaya getirdiðini öðrenir. Luke yollarda geçen hayatýný düzene sokma ve ailesiyle yeni bir yaþam kurma kararý alýr. Ýlk iþ olarak da Robin'in yanýnda araba tamircisi olarak çalýþmaya baþlar. Robin kýsa sürede Luke'un yeteneklerini keþfeder ve yapýlacak bir dizi banka soygunu için kendisine ortak olmasýný ister. Bu teklif tek amacý karýsý ve çocuðu için daha iyi bir hayat saðlamak olan Luke'u hýrslý polis memuru Avery Crossile karþý

karþýya getirecektir. Polis departmanýnýn þefi olan Deluca ile mücadele eden Avery de, ailesi ve iþi arasýndaki hassas dengeleri korumaya çalýþmaktadýr... Baþrollerde Ryan Gosling, Bradley Cooper ve Eva Mendes'i seyredeceðimiz filmin yönetmenliðini ise Derek Cianfrance üstleniyor.

Paranoyak Filmin Adý: Paranoyak Filmin Türü: Korku Filmin Süresi: 1s 30dk Filmin Özeti: Tibet Ölüler Kitabýna göre, ölen bir kiþinin 49 gün boyunca hala bir beden sahibi olduðuna inanýlýr... Sorunlu giden evliliðini yolun koymak için umutsuzca çabalayan Raul, eþi Ana ve oðullarý, Nicoile birlikte Noel'de bir dað tatili yapmayý teklif eder. Fakat gözler uzak tasarladýðý bu tatil Samuel, adýnda dikkat çekici bir marangozun ortaya çýkmasýyla bozulur. Ana ve Nico, Samuel'e karþý bir anda þefkat duymaya baþlar, bu da Raul'u hem kýzdýrýr hem de kýskançlýðýný körükler. Raul bir þekilde, bu marangozla Ana'nýn daha önceden tanýþtýðýný ve beraber bir sýr sakladýklarýný

keþfeder. Raul, Samuel'i Noel yemeðine çaðýrýr ve amacý da aralarýndaki iliþkiyi ortaya çýkarmaktýr. Doðal geçen Noel yemeðinin ardýndan gelen günler Raul'un kuþkularýný daha da arttýracaktýr... Ýspanyol yapýmý korku filminin yönetmenliðini Miguel Ángel Toledo üstleniyor.


5 Haziran 2014 Perþembe

10

Erkar Ailesinin Mutlu Günü ardin’in sevilen simalarýndan Ahmet Erkar’ýn oðlu Ýbrahim Erkar ve Feyzi Yüksel’in kýzý Esra Yüksel görkemli bir düðünle dünya evine girdiler.

M

çekerek Erkar ailesinin mutluluðuna ortak oldular. Kesilen 10 katlý yaþ pastadan sonra, taký merasiminin ardýndan davetliler gece geç saatlere kadar eðlendi.

Þimal Düðün salonunda düzenlenen düðün törenine her iki tarafýn aileleri ve yakýn dostlarý ve yaklaþýk 1000 kadar davetli katýldý.

Bizlerde Ýletiþim Gazetesi Olarak Genç çiftlerimize Ömür Boyu Mutluluklar dileriz.

Damatla gelin konfeti ve davul zurna eþliðinde salona girdi. Damatla gelin sahnede akrabalarý ile birlikte halay çekerek gönüllerince eðlendi.

GÜNÜN OKURU

Düðüne katýlan misafirlere teþekkür eden Ahmet Erkar, Bu mutlu günümüzde bizleri yalnýz býrakmayan herkese teþekkür ederim dedi. Mutluluklarý gözlerinden okunan Damat Ýbrahim Erkar ve müstakbel eþi Esra Yüksel “bu mutluluðumuzu ailelerimize borçluyuz, bizleri yalnýz býrakmayan herkese teþekkür ederiz.” Düðüne katýlan davetliler yöresel halay

Cemil Bayraktar - Bayraktar Market

Mardin gündemini yerel basýndan takip ediyoruz. Bizim için daha iyi oluyor. Baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum...

» Elif Fidan

05 Haziran 2014  

05 Haziran 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you