Page 1

Sýðýnmacýlar için Midyat'ta kamp çalýþmalarý devam ediyor Ali Edis

S

uriye’de devam eden iç savaþtan kaçan sýðýnmacýlar için Mardin’in Midyat ilçesinde 10 bin kiþilik çadýr kent çalýþmasý devam ediyor. Ýki farklý yere yapýlan çadýrlardan bir kýsmý Süryaniler için hazýrlanýyor. Suriyeli mülteciler için Mor Abraham Manastýrý arkasýnda çadýr kent kurma çalýþmalarý devam ediyor. Midyat Kaymakamlýðý koordinasyonunda süren çalýþmalarda; Devlet Su Ýþleri Ekipleri sondaj çalýþmalarý yapýyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Mardin yetkilileri ile Afet ve Acil Durum Komisyonu tarafýndan çalýþmalar tarafýndan Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý takip ediliyor. Sýðýnmacýlar için sahra hastanesi ve eðitim Hastanesi’nde yeni doðan 30 çadýrlarý da kurulacaðý belirtiliyor. bebeðe 30 çeyrek altýn takýldý. Sayfa 2’de

Kutlu Doðum anýsýna 30 bebeðe 30 altýn

K

utlu Doðum Haftasý kutlamalarý kapsamýnda, Mardin Belediye Baþkanýnýn eþi Fahriye Ayanoðlu

Kaymakam Oðuzhan Bingöl, ilçede iki kamp oluþturulacaðýný belirterek, “Ýki grup Suriyeli kardeþlerimiz var. Bir grubu Süryani kardeþlerimiz, diðer grubu Müslüman kardeþlerimiz. Bu kamplarda yaklaþýk 10 bin kiþi barýndýrýlacak. Tüm ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanacak.” dedi.

Kaymakamlýk bünyesinde oluþturulan Afet ve Acil Durum Komisyonu Baþkaný Ýsa Kurnaz ise “Çadýrlarýn kurulacaðý yerler hazýrlanýyor; tuvaletler, çamaþýrhane, bulaþýkhane, fosseptik çukurlarý, ara yollar yapým çalýþmalarý devam ediyor. DSÝ tarafýndan su çýkartýlýyor. Bir ay içinde bitirilmesi bekleniyor.” diye konuþtu.

Mardin Genç MÜSÝAD heyeti barýþ süreci için yola çýktý

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

1 Mayýs 2013 Çarþamba

Yýl: 9 Sayý 2635 Fiyatý :25 Kr

M

ardin Genç MÜSÝAD heyeti, barýþ sürecine katký koymak için 3 günlük bir gezi kapsamýnda

Batman, Rize ve Trabzon'da iþ adamlarý ile bir araya gelerek süreci anlatacak. Sayfa 2’de

Kuzey Irakta yapýlan Kürtçe

festivali büyük ilgi gördü Atak Koleji Þanlýurfa'ya gezi düzenledi Ýsmail Erkar

M

ardin Özel Safiye Beþir Atak Koleji, öðrenci ve anneleri için Þanlýurfa gezisi düzenledi. Okul Aile Birliði Baþkaný Ebru Asker, baþkanlýðýnda düzenlenen geziye öðrenci velileri de katýldý. Þanlýurfa’nýn tarihi ve turistik yerlerini gezen Atak Kolejliler Hz. Ýbrahim’in ateþe atýldýðý Balýklýgöl’ü de ziyaret etti. Okul Aile Birliði Baþkaný Ebru Asker, Atak Koleji olarak her yýl geleneksel olarak gezi düzenlediklerini ifade ederek, " Cennet yurdumuzun cennet köþelerinden bir yer olan Þanlýurfa’da hem doðal hem tarihi hem de manevi açýdan çok zengin bir ilimiz. Türkiye’nin 81 ili birbirinden ayrý güzel. Birlik ve beraberliðimizi pekiþtirmek için bu tür gezilere önem veriyoruz. Geziye katýlan annelerde bundan çok memnun oldular.” Dedi.

MARKÖYDER Baþkaný Ýbrahim Bilgiç, Kuzey Irak’ta düzenlenen Kürtçe dil etkinliðine muhtarlar ve kanaat önderleri ile birlikte katýldýklarýný söyledi... M. Sait Çakar

M

ardin Köylerini Tanýtma Tarýmsal Eðitim Yayým Danýþmanlýk ve Dayanýþma Derneði (MARKÖYDER ) muhtarlarý ve kanaat önderlerini Kuzey Irak’taki Feza Eðitim Kurumlarý tarafýndan düzenlenen Kürtçe etkinliklerine götürdü. MARKÖYDER Baþkaný Ýbrahim Bilgiç, Kuzey Irak’ta düzenlenen Kürtçe dil etkinliðine muhtarlar ve kanaat önderleri ile birlikte katýldýklarýný söyledi Bilgiç, "Kuzey Irak’ýn Dohok, Süleymaniye ve Erbil’de düzenlenen etkinliklere katýldýk. Orada eðitim faaliyetlerinde bulunan Türk okullarý tarafýndan

düzenlenen Kürtçe etkinlikleri büyük ilgi gördü. Binlerce insan etkinliklere katýldý. Tam bir festival havasý yaþandý. Geziye katýlan muhtarlar ve kanaat önderleri çok memnun kaldýlar.” dedi. Geziye katýlan Muhtar Abdulhamit Ete, Kuzey Irak’ta faaliyet gösteren Türk okullarýnýn yapmýþ olduklarý etkinliklerden çok etkilendiklerini belirterek,,"Farklý dillerden olan herkese hitap ediyorlar. Orada tam bir barýþ dili hakimr. Okullarýn göstermiþ olduðu baþarýlar bizleri sevindiriyor. Allah bu okullara vesile olanlardan razý olsun. Onlar eðitime ve insanlýða büyük hizmet veriyor. Kendilerini tebrik ediyorum.”

Midyat’ta Kutlu Doðum coþkusu Sedat Aslanaçier

M

idyat Ýmam Hatip Anadolu Lisesi, ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ temalý konferans düzenledi. Konferansa Harran Üniversitesi öðretim görevlisii ilahiyatçý-yazar Þemsettin Çakýr konuþmacý olarak katýldý. Kocatepe Ýlköðretim Okulu Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliðe Ýmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Ýsamettin Aksoy, öðretmenler, öðrenciler ve öðrenci velileri katýldý. Ýlahiyatçý Yazar Çakýr, Kaymakamý Erkaya Yýrýk’ý makamýnda günümüz gençliðinin ziyaret ederek yaptýklarý yürüyüþ ve basýn açýklamasýndan dolayý özür diledi. kurtuluþunun Peygamber Efendimiz'in örnek hayatýnda Sayfa 2’de yattýðýna dikkati çekerek,"

Yürüyüþten dolayý kaymakamdan özür dilediler

K

ýzýltepe ilçesinde iki gün önce spor stad ve Kapalý spor salonu izni için kaymakamla görüþen Kurs hocalarý ve öðrencileri Kýzýltepe

Peygamber Efendimiz'in hayatý hepimiz için rehber niteliði taþýyor." dedi.

Program ilahi, þiir dinletisi ile ödüllerin verilmesinin ardýndan sona buldu.


1 Mayýs 2013 Çarþamba

2

Kutlu Doðum anýsýna 30 bebeðe 30 altýn Ýsmail Erkar

K

utlu Doðum Haftasý kutlamalarý kapsamýnda, Mardin Belediye Baþkanýnýn eþi Fahriye Ayanoðlu tarafýndan Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý

Hastanesi’nde yeni doðan 30 bebeðe 30 çeyrek altýn takýldý. Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu’nun eþi Fahriye Ayanoðlu beraberinde TOGEM sorumlusu Dilay Özdener'le birlikte

Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesini ziyaret etti. Bayan Ayanoðlu Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde yeni doðan 30 bebeðe 30 çeyrek altýn, kýz bebeklere ise altýn küpe takýldý. Fahriye Ayanoðlu, iki yýl önce baþlattýklarý uygulamalara bu yýl da devam ettiklerini ifade ederek; “Allah’tan diliyoruz ki sevgili Peygamberimizle ayný gün dünyaya gelen bu bebeklerimiz O’nun güzel ahlakýyla donanmýþ þekilde hayatýna devam etsin. Allah ömürlerini açýk etsin Bebeklerin öncelikle saðlýklý, kazasýz belasýz bir þekilde, ülkesine ve ailesine hayýrlý birer evlat olmalarýný diliyorum.” dedi. Aileler ise, kutlu doðum haftasý nedeniyle yapýlan bu ziyaretten dolayý memnun olduklarýný belirttiler.Doðan bebekleri ve annelerini tek tek ziyaret eden Fahriye Haným, daha sonra yeni doðan 30 bebeðe altýnlarýný taktý. Aileler ise, “Mardin Belediyesi ve Togem Onursal Baþkanýmýz Fahriye hanýmýn bizlere yaptýðý bu ziyareti ile insana olan sevgi ve saygýsýný göþtermiþ oldu. Kendisine teþekkür ediyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz” dediler.

Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsý sý yapýldý

Mardin Genç MÜSÝAD heyeti barýþ süreci için yola çýktý

M

ardin Genç MÜSÝAD heyeti, barýþ sürecine katký koymak için 3 günlük bir gezi kapsamýnda Batman, Rize ve Trabzon'da iþ adamlarý ile bir araya gelerek süreci anlatacak. Programýn ilk duraðý olan Batman'a gelen heyet, Genç MÜSÝAD Batman Þube Baþkaný Murat Güneþ ve dernek yöneticileri tarafýndan karþýlandý. Þube baþkaný Güneþ barýþ elçilerinin bu anlamlý ziyaretlerinden ötürü çok memnun olduklarýný belirterek, "Bugüne kadar yürekleri yakan kardeþ kavgasýnýn sizler gibi fedakâr arkadaþlarýmýz sayesinde son bulacaðýna yürekten inanýyoruz" diye konuþtu.

Heyete baþkanlýk eden Genç MÜSÝAD Mardin Þubesi Baþkaný Gazi Yýldýz ise gezinin amacýný ve beklentilerini þöyle açýkladý: “Kardeþ kavgasýnýn baþladýðý zamanlarda birçoðumuz yeni doðmuþ ya da daha çocuk yaþlardaydýk. Binlerce kardeþimiz daha o yaþlarda ölmüþ veya anne karnýndayken yetim kalmýþ, dünyaya gelmeden hayata veda etmiþti. Ama anlam veremiyorduk, bu savaþ ve bu ölümler neden diye. Hâlbuki ölen de öldüren de ayný Peygamber'e inanýr, ayný kýbleye yönelip dua eder, bir tek Allah’a ibadet eder ve ayný þekilde uðurlanýrdý ebediyete. Halende devam etmektedir bu birliktelik." Dedi. (CÝHAN)

Alimler çözüm sürecini deðerlendirdi

Ali Edis

M

ardin Valiliði Niþli Toplantý Salonunda Ýkinci Dönem Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsý yapýldý. Mardin Valiliði Niþli Salonda Vali Turhan Ayvaz Baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen Ýl Koordinasyon Kurulu Toplantýsýna, Mardin Belediye Baþkaný M.Beþir Ayanoðlu,Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Kadri Yýldýrým,Vali Yardýmcýsý Selim Palamut,Vali Yardýmcýsý Hüseyin Avcý, Ýlçe Kaymakamlarý, Ýl Jandarma Komutaný Vural Erol, Ýl Emniyet Müdürü Derviþ Kara,Belediye Baþkanlarý, yatýrýmcý kuruluþlarýn bölge ve il temsilcileri ve basýn mensuplarý katýldý. 2013 yýlý Birinci Dönem yatýrýmlarýnýn deðerlendirmesi, yatýrýmlarýn ve sosyo- ekonomik geliþmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkýnma bakýmýndan deðerlendirildiði toplantýda konuþan Vali Turhan Ayvaz genelinde; " 8

M. Sait Çakar

sektörde toplam 359 adet projemizin toplam bedeli 10 milyar 143 milyon 836 bin 365 lira.Söz konusu projelere 2013 y1li için ayrýlan ödenek toplamý 1 milyar 838 milyon 147 bin 215 liradýr. 2013 yýlý birinci dönem sonu itibariyle Mardin Ýlinde ki projelere 574 milyon 924 bin 438 lira harcanarak %31’lik nakdi gerçekleþme saðlanmýþ durumda" dedi. Vali Ayvaz, "ekonomik dengelerin tesis edilerek sürdürülebilir bir büyüme ortamýnýn temin edilmesi için kamu kesiminde

Yürüyüþten dolayý kaymakamdan özür dilediler M. Sait Çakar

K

ýzýltepe ilçesinde iki gün önce spor stad ve Kapalý spor salonu izni için kaymakamla görüþen Kurs hocalarý ve öðrencileri Kýzýltepe Kaymakamý Erkaya Yýrýk’ý makamýnda ziyaret ederek yaptýklarý yürüyüþ ve basýn açýklamasýndan dolayý özür diledi. Kurs hocasý ve öðrencileri daha önce Beden Eðitimi Öðretmenliði yetenek sýnavýna hazýrlýk için Kapalý spor salonu ve stad için izin istemiþ ancak sadece stad izni alabilmiþlerdi. Bundan dolayý Kýzýltepe Özgürlük meydanýnda yürüyüþ gerçekleþtirmiþti. Ardýndan basýn açýklamasý

yapýlmýþtý. Edinilen bilgilere göre kapalý spor salonu Bakým ve Onarým nedeniyle verilmemiþti. Bundan dolayý Kurs hocalarý hazýrladýklarý çiçekle kaymakamý ziyaret ederek yaptýklarý yürüyüþten dolayý özür diledi. Kýzýltepe Kaymakamý gelen ekibin özrünü kabul ederek bundan sonra imkanlar dahilinde her türlü desteði saðlayacaklarýný söyledi.

mali disiplin saðlanmasý ve kamu harcamalarýnda etkinliðin ve verimliliðin arttýrýlmasý zorunluluk arz etmektedir.Bu nedenle, 2013 yýlý bütçesinde kamu kesimine tahsis edilen kaynaklarýn kamu kuruluþlarýnca etkin ve verimli bir þekilde kullanýlmasýna özen gösterilmesi gerekir" dedi. Toplantýda, Yatýrýmcý Kuruluþ Müdürleri kurumlarý ile ilgili koordinasyonu gerektiren konular ve yapýlan yatýrýmlar ile ilgili bilgi sundular. Toplantý soru cevap þeklinde tamamlandý.

M

ardin'de bir araya gelen alimler, çözüm süreci ile ilgili geliþmeleri ve çözüm sonrasý inþa süreci ile ilgili konular üzerinde görüþ alýþveriþinde bulundu. Modern Eðitimin çýkmazlarýný ortadan kaldýrmaya aday yegane alternatiftir. Özgün vasýflarýyla ortaya çýkarýlýp anlaþýlmasý halinde Ýslam Dünyasý ve diðer toplumlar için özelliklere sahip bir model olabilecek niteliklere sahiptir. Yüzyýllar boyu denenmiþ, uygulanmýþ ve üstün özelliklere sahip olduðu ortaya

çýkmýþ olmasý nedeniyle Dünyadaki farklý eðitim modeli arayýþlarýna yegane cevaptýr. Din dýþý bir ideoloji ve sömürünün meþrulaþtýrýcý aracý haline getirilen modern bilimlerin; doðru bilginin, hakikatin, hikmetin ve varlýðýn amacýna uygun haline getirilerek yeniden üretilmesi þarttýr. Hiçbir kurum, kuruluþ, grup ve cemaate baðlý olmadan Dinin Ana Kaynaklarý referans alýnarak bilgiye dayalý çalýþmalarýn yürütülmesi ana ilke olmalýdýr. Sivil ve baðýmsýz olmasý da vazgeçilmez temel ilkelerdir. Çalýþmalara artan bir hýzla devam edilecektir" diye konuþtu.

110 Bayan kursiyere Þanlýurfa gezisi Sedat Aslanaçier

G

ençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan finanse edilen ve Mardin'in Derik Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yürütülen 'Genç kýzlarýmýz meslek sahibi oluyor' projesi kapsamýnda eðitim alan 110 kursiyere Þanlýurfa gezisi düzenlendi. Kuaförlük, makine nakýþlarý ve kadýn üst giysisi eðitimini alan 110 genç kýz kurs bitiminde proje koordinatörleri Hayreddin Yazýl ve Cahit Söylemez eþliðinde Þanlýurfa'yý gezme fýrsatý burdu. Þanlýurfa'nýn tarihi yerlerini ve Balýklý Gölü ziyaret eden Derikli kýzlar, alýþveriþ yapýp havuz baþýnda yemek yedi. Derik ilçe Kaymakamý Ahmet Demirci, kursiyerlerin sertifikalarýný almalarýndan dolayý mutlu olduðunu belirterek projede emeði geçen herkese teþekkür etti. Proje koordinatörü Hayreddin Yazýl, "Ben bu Projeyi azmin zaferi olarak

nitelendiriyorum. Kýzlarýmýza inandýk ve onlarda bizi yanýltmadýlar. Artýk kýzlarýmýz balýk tutmayý öðrendiler, yani gelecek dediðimiz akýbet bir yýlda 100'e aþkýn kýzýmýza gelecekte olmasýný istedikleri her þeye dair beklenti umudu aþýladý. Bu konuda bizi destekleyen herkese teþekkür

etmeyi bir borç biliyorum" dedi. Cahit Söylemez ise, "Bu proje bir yýlda tamamlandý. 100'e aþkýn kýzýmýzýn ayaklarý üzerinde durabileceði ve toplumda tüketiciyken üretici konuma gelmelerinin verdiði umut ýþýðýný en kýsa sürede göreceðimize inancým tamdýr" diye konuþtu.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

1 Mayýs 2013 Çarþamba

3

'Bölgeye barýþ, kardeþlik, huzur gelirse koruculara da ihtiyaç kalmaz'

G

eçici Köy Korucularý Haklarýný Koruma Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Ali Haydar Yener, bölgede bir kardeþlik, barýþ, huzur sakinliði geldiði takdirde zaten köy korucularýna da bir ihtiyaç kalmayacaðýný söyledi. PKK terör örgütünün canlara kýymamasý için, barýþ ve kardeþliðin bozulmamasý için koruculuk sisteminin kabul edildiðine dikkat çeken Yener, korucularýn kardeþliðin, barýþýn sembolü olduðunu belirterek barýþ için bedel ödediklerini vurguladý. Cihan Haber Ajansý (Cihan) muhabirinin sorularýný cevaplayan Yener, terör örgütünün çekilip çekilmeme insiyatifinin tamamen kendilerinde olduðunu ifade etti. Hizmetlerinin ve görevlerinin baþýnda olduklarýný dile getiren Yener; devletin emrinde, halkýn can ve mal güvenliðini saðlamakla yetkili olduklarýný kaydetti. Emniyet tedbirlerini daha da fazlalaþtýrdýklarýný ifade eden Yener, "Son zamanlarda çýkan söylemler, bize 'biraz daha dikkatli olun', kendimiz böyle alýyoruz. Daha dikkatliyiz, bugüne kadar bir iki emniyet noktamýz varsa bunu üçe dörde çýkardýk." dedi. Yener; koruculuðun kaldýrýlmasýyla ilgili olarak, bunlarýn politik söylem ve vaatler olduðunu kaydetti. Kendiliðinden oluþmuþ bir örgüt olmadýklarýna dikkat çeken Yener, devletin kolluk kuvvetleriyle birlikte halkýn

hizmetinde olan insanlar olduklarýný vurguladý. Devletin silah býrakma gibi bir durumunun olmadýðýný anlatan Yener, "Devletimiz ihtiyaç duydukça, bunu devam ettiririz. Ýhtiyaç duyulmadýðý takdirde devletin resmi açýklamalarýna bakarýz. Bu tür söylemlere bakmayýz." diye konuþtu. Terör örgütü PKK'nýn koruculardan rahatsýzlýðýnýn sebepleriyle ilgili bir soruya da Yener, örgütü örgütleyen güçlerin amaçlarý ve bu bölgede uygulanmak istenen oyunu bozanýn köy korucularý olduðuna dikkat çekti. Sisteme karþý etkili olanýn köy koruculuðu olduðunu dile getiren Yener, örgütün de bu sebeple ýsrarla koruculuðun kaldýrýlmasýný istediðini ifade etti. "30 yýldýr barýþ için bedel ödedik; barýþýn sembolü koruculardýr" Koruculuk sisteminin, 200300 bin insanýn ölümünün önüne geçtiðinin altýný çizen Yener, bu insanlarýn can güvenliðinde önemli bir yere sahip olduklarýný söyledi. Hiçbir kurum ve birim ebedi olmadýðý gibi koruculuk sisteminin de ebedi olmadýðýna dikkat çeken Yener, þöyle devam etti: "Koruculuk sistemine, bölgenin güvenliði açýsýndan ihtiyaç duyulmuþtur. Olumlu faydalarý da görülmüþtür. Bölgenin coðrafi yapýsýný karýþ karýþ bilen insanlarýz. PKK'nýn hareketini engelleyen, kýsýtlayan, etkisiz hale

getiren köy korucularýdýr. Sadece silah amaçlý faydalanýlmadý, istihbarat amaçlý da faydalanýldý. Korucularýn devlete maliyeti de çok az. Devletin bundan vazgeçeceðini zannetmiyorum. Ama devlet vaz mý geçecek; tabi ki devletimiz bölgemizin canýný, malýný, huzurunu göz önünde bulundurarak, istihdam oluþturarak, bölgede bir kardeþlik, barýþ, huzur sakinliði geldiði takdirde zaten bize de bir ihtiyaç kalmaz, köy korucularýna bir ihtiyaç kalmaz. Biz de zaten hep köy koruculuk sistemi olsun demiyoruz. PKK terör örgütünün canlara kýymamasý için barýþ ve kardeþliðin bozulmamasý için koruculuk sistemi kabul edildi. Biz kardeþliðin sembolüyüz. 30 yýldýr barýþýn sembolü olan köy korucularýdýr. Barýþ süreci diyorlar, benim aklým ermiyor. Sanki 30 yýldýr barýþý istemeyen var da þimdi yeni barýþ isteyen insanlar oluyor. Biz 30 yýldýr barýþ için bedel ödedik." "Çözüm sürecini samimi bulmuyoruz, gönlümüz kýrýk" Çözüm sürecini samimi bulmadýðýný ancak samimi çözüm süreçlerinden yana olduðunu belirten Yener, kaþ yaparken göz çýkarýlmamasýný istedi. Yener, "70 bin tane insan var bu bölgelerde. Bunlar sabit adresli ve PKK'yý hedef almýþ. PKK da zaten bu bölgenin insaný, buradan üretim olmuþ. Devletimizin yanýnda yer

"Elektrikte kayýp kaçaðýn yüzde 20'si DEDAÞ hatlarýndan kaynaklanýyor"

G

üneydoðu Anadolu Bölgesi'nde elektrik kayýpkaçak kullanýmýnda yüzde 73'lük oran ile ilk sýrayý alan Þanlýurfa’daki kayýp kaçaðýn aslýnda bir kýsmýnýn DEDAÞ’ýn hatlarýndan kaynaklandýðý ileri sürüldü. Þanlýurfa Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Sabri Ertekin (ÞUTSO), kayýp kaçaðýn yüzde 20’sinin hatlardan kaynaklandýðýný kanýtlayabileceðini söyledi. Þanlýurfa Ticaret ve Sanayi Odasý (ÞUTSO) Baþkaný Sabri Ertekin ticaret odasýna baþkanlýk yaptýðý 4 yýlý deðerlendirdi. Yaptýðý hizmetleri 150 sayfalýk kitapta birleþtiren Ertekin, faaliyetleri basýn mensuplarý ile paylaþtý. Yatýrým, istihdam, sosyal sorumluluk, OSB’deki yatýrýmlar, ilin elektrik sorunu, elektrik faturalarýndaki adaletsizlik ve bayan istihdamýndan yöresel 24 yemeðin tesciline kadar birçok konudaki faaliyetlerini tek tek anlatan Ertekin, adeta yüz kýzartýcý suç kabul edilen elektrikteki kayýp kaçak oraný ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Yüzde 73 kayýp kaçak oranýnýn halktan bilinmemesi gerektiðini savunan Ertekin, kayýp kaçaðýn

yüzde 20’sinin de DEDAÞ’ýn hatlarýndan kaynaklandýðýný öne sürdü. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde elektrik kayýp kaçak oranýnýn yüzde 73 civarýnda olduðunu hatýrlatan Ertekin, Þanlýurfa için de bu oranýn yüzde 73 olarak açýklanmasýnýn doðru olmadýðýný, aslýnda oranýn yüzde 51'in altýnda olmasý gerektiðini savundu. Ertekin, bunu þöyle açýkladý: "Özellikle þehrimizde enerji kullanýmý çok olduðu için trafolara çok elektrik gidiyor. Aslýnda oran olarak bu kadar kayýp enerjimiz söz konusu deðil. Resmi kayýtlarýn en az yüzde 20'si enerji hatlarýnýn kendisinden kaynaklanýyor. Herkes kuruþu kuruþuna elektriðini ödese dahi, yüzde 20 hatlardan kaynaklanan problem var. Dolayýsýyla Þanlýurfa'nýn kayýp kaçak oraný yüzde 50 civarýndadýr. Ýsteyene de bu durumu ispat edebiliriz. Tabi ki biz de kayýp kaçaðý tasvip etmiyoruz, ancak böyle de bir problem var." Hatlarýn dýþýnda kaynaklanan kayýp kaçak oranýnýn da ilerleyen zamanlarda düþeceðini

ifade eden Ertekin, kaçak elektriðin önemli bir kýsmýnýn sulama kuyularýndan kaynaklandýðýný, bu sorunun fiyatlardaki iyileþtirme ile çözüleceðini açýkladý. Bölgede sulamada kullanýlan enerji fiyatlarýnýn düþürülmesi için talepte bulunduklarýný açýklayan Ertekin, yakýn zamanda bu konuda düþüþ olmasýný beklediklerini dile getirdi. Þanlýurfa’da 2 bin 800 þirket kuruldu ÞUTSO Baþkaný Ertekin, 2009–2013 yýllarý arasýnda gerçekleþtirilen hizmetleri de sýraladý. Süreçte 2 bin 800 þirketin kurulduðunu dile getiren Ertekin, bu süre zarfýnda 13 bin kiþiye hizmet verdiklerini kaydetti. Ertekin Þunlarý söyledi: “Öncelikle þunu belirteyim ki bizler üyelerimize en iyi hizmeti vermek için çalýþýyoruz. Bu minvalde yaptýðýmýz çalýþmalarda, Þanlýurfa Ticaret ve Sanayi Odasý’nda 2009–2013 yýllarý arasýnda 2 bin 800 þirket kurulunu gerçekleþtirilmiþtir. 13 bin 96 faaliyet belgesi verilmiþtir. 50 bin 508 oda kaydý verilmiþtir. 66 bin 667 Ticari Sicil Gazetesi sureti verilmiþtir. 17 bin 500 menþe belgesi verilmiþtir. 821 kapasite raporu düzenlenmiþtir. Böylece 154 bin 902 kiþiye hizmet verilmiþtir.” (CÝHAN)

alarak bunlara karþý mücadele verdik. Devlet, bir PKK var dediði zaman, bizden bahsedilmediði zaman orada o zaman bir samimiyetsizlik var. Orada özgür bir barýþ yoktur, bir dayatma var. ABD'nin bir dayatmasý olarak görüyoruz. Kardeþlik, barýþý elbette beraber istiyoruz. Ama biz samimi bulmuyoruz." þeklinde konuþtu. Öcalan'ýn direk muhatap alýnmasýnýn samimiyetsizliðin göstergesi olduðunu dile getiren Yener, muhatabýn yöre halký olmasý gerektiðini söyledi. Terör örgütüyle isimleri dahi olsa bir araya gelmelerinin mümkün olmadýðýnýn altýný çizen Yener, pazarlýk

olmadan gelip devlete teslim olmalarý halinde yasalarýn uygulanacaðýný kaydetti. Af konusunun ise devletin büyüklerine kalmýþ bir konu olduðunu söyleyen Yener, gönüllerinin kýrýk olduðunu belirtti. (CÝHAN)

Tuðgeneral Musa Çitil'in yargýlanmasýna, Çorum'da devam edildi

D

erik ilçesinde 1993-1994 yýllarý arasýnda Jandarma Komutaný olarak görev yaptýðý dönemde 13 kiþinin öldürülmesiyle ilgili hakkýnda dava açýlan Ankara Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Musa Çitil'in yargýlanmasýna, Çorum'da devam edildi. Tuðgeneral Musa Çitil'in 13 kez aðýrlaþtýrýlmýþ hapis cezasýyla yargýlandýðý davanýn 3'üncü duruþmasýna Çorum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davaya ölen 13 kiþinin yakýnlarý olduðu öðrenilen 20'ye yakýn aile ile avukatlar katýldý. Musa Çitil ise 3. kez saðlýk sorunlarýný gerekçe gösteren mahkemeye rapor sundu ve davaya katýlmadý. Müþtekilerin avukatlarý davanýn Çorum'a alýnmasýna tepki göstererek, JÝTEM adý altýnda Çitil'i adam öldürmek ve iþkence yapmakla suçladý. Avukatlar taleplerini mahkeme baþkanýna sundu. Ankara Jandarma Bölge Komutaný Musa Çitil'in mahkemeye gelmemek için her seferinde rapor aldýðýný savunan avukatlar, mahkeme baþkanýndan Çitil'i tutuklama talebinde bulundu. Mahkeme baþkaný ise Çitil'i tutuklama talebini reddetti. Müþtekiler beyanda bulunmadý Musa Çitil'in duruþmaya katýlmamasý nedeniyle duruþmada müþteki sýfatýyla bulunan 12 kiþinin, sanýðýn hazýr edilmemesi nedeniyle beyanda bulunmak istemedikleri avukatlar tarafýndan mahkemeye bildirildi. Mahkeme baþkaný bunun üzerine 'Desene dükkaný erken kapatýyoruz' demesi ile müþteki avukatlarý da evet dedi. Avukatlar ayrýca halen devlet görevinde bulunan Musa Çitil'in devlet görevinde bulunmasý nedeniyle güçlü olduðunu söyleyerek, sanýðýn derhal tutuklanmasý gerektiðini belirtti.

Kuzu, mahkeme çýkýþý gazetecilere yaptýðý açýklamada Tuðgeneral Musa Çitil'in Kürt coðrafyasýnda cumhuriyet kurduðunu iddia etti. Çitil'in 3'üncü mahkemeye de gelmediðini belirten Kuzu, ailelerin adalet arayýþý olduðunu söyledi. Kuzu þöyle devam etti: ''Barýþ sürecini konuþuyoruz. Tamda bu süreçte ailelerin adalet arayýþýna bir cevap verilmesi gerekir. 90'lý yýllarda iþlenmiþ bütün cinayetlerin sistematik köy yakmalarýn, iþkence ve kötü muamelelerin faillerinin hepsinin yargý önüne çýkartýlmasý gerekir. Burada görülen duruþma Kürt coðrafyasýndaki devlet adýna hareket eden örgütlü yapýnýn duruþmasýdýr. Fakat mahkeme tarafýndan tüm taleplerimiz reddedildi. 3 celsedir mahkeme önüne çýkmayan gerçeklerden kaçan sanýk hakkýnda bir tedbir kararýna baþvuru yapmadý. çok belliki sanýðýn taþýmýþ olduðu apoletler kendisini koruyor. Sanýðýn þu anda bulunmuþ olduðu görev onun yargý önünde dokunulmaz hale getiriyor. 700 kilometre öteden geldik. Bu mesafeyi biz ikinci defa da geleceðiz, üçüncü defa da geleceðiz. '' þeklinde konuþtu. Ölen 13 kiþiden birinin oðlu olan Yasin Avcý ise anayasa ve hukuka bir kez daha güvenlerinin sarsýldýðýný söyledi. Sanýk Çitil'in 90'lý yýllarda bir çok katliam yaptýðýný savunan Avcý, aileler olarak mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Yargýlama iþlemleri Kürtçe yapýlsýn talebi

"Jitem adý altýnda yapýlan cinayetlerin herkes tarafýndan bilinmesinde fayda var" Avukat Kuzu, JÝTEM adý altýnda katliamlar yapýldýðýný savunarak bu katliamlarýn herkes tarafýndan bilinmesinde fayda olduðunu söyledi. Hukusal mücadelelerinin devam edeceðini kaydeden Kuzu, ailelerin hukuk mücadelesinin devam edeceðini aktardý.

Müþteki avukatlarýnýn bazý vatandaþlarýn Türkçe bilmediðini belirterek yargýlamanýn Kürtçe devam etmesi talebi ise yine mahkeme tarafýndan reddedildi. Duruþmanýn ardýndan Ýnsan Haklarý Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan müþtekiler ve avukatlarý tarafýndan adliye önünde basýn açýklamasý yapýldý. Müþteki avukatlarýndan Erdal

Duruþma 1 Temmuz’a ertelendi Sanýk Musa Çitil'in Avukatý Yurdakan Yýldýz ise iddianamenin çok özensiz hazýrlandýðýný söyledi. Müvekkilinin görev yaptýðý dönemde terör örgütüne büyük zarar verdiðini söyleyen Yurdakan, örgütün de, þimdi karþýlýðýný almak istediðini beyan etti. (CÝHAN)


1 Mayýs 2013 Çarþamba

4

Bakan Binali Yýldýrým, Cudi Daðý’na çýkan ilk bakan oldu U

laþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, Þýrnak-Cizre yolunu 48 kilometreden 3 kilometreye düþüren karayolunda incelemelerde bulunmak için Cudi Daðý’na yapýlan 800 metrelik tünelden geçti. Bakan Yýldýrým, “Barut kokusunu býrakalým, çiçek kokusunu hep beraber alalým. Burada kast edilen birlik beraberlik kardeþliktir." dedi. Þýrnak’ý ziyaret eden Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, havalimanýna ilk uçaðý indirdikten sonra ÞýrnakCizre yolu için Cudi Daðý’nda yapýlan tüneli yerinde görmek için Cudi Daðý’na çýktý. Yolda göçerlerle karþýlaþan Bakan Yýldýrým onlarla bir

süre sohbet etti. Göçerlerle barýþ sürecini de konuþan Bakan Yýldýrým, göçerlerin bazý çocuklarýnýn hasta olduðunu öðrenince yanýnda bulunan doktorlardan çocuklarýn saðlýk taramasýndan geçirilmesini istedi. Bakan Yýldýrým'ýn ziyaretinden memnun kalan aileler, hükümetin baþlattýðý çözüm sürecine destek verdiklerini, akan kanýn durmasýný istedi. Bakan Yýldýrým da, barýþ için buraya geldiðini ifade etti. Bugün itibariyle Þýrnak Havaalanýnda ilk deneme uçuþunu yaptýklarýný ifade eden Bakan Yýldýrým, “Þýrnak Cizre Havaalaný bitme aþamasýnda. Bugün ilk deneme uçuþu yaptýk. Baþarýyla da uçak indi. Orada yapýlacak iþleri de yerinde görme fýrsatý bulduk. Ýki yýl

önce temeli atýlmýþtý, 1-2 ay içinde inþallah Þýrnak'ýn da havaalaný olacak. Þýrnak, Ýstanbul'a, Ankara'ya hem de dünyanýn her yerine daha yakýn olacak. Þu anda ÞýrnakÝstanbul arasý 24 saat, havaalaný hizmete girdiðinde bu süre 2 saatin altýna düþecek. Doðu ile Batý'yý bir biriyle birleþtirmiþ olacaðýz. Þýrnak'ýn en önemli projelerinden biri de Þýrnak-Cizre bölünmüþ yoludur. Ayný zamanda bu yol Silopi ve Habur'a giden yol ile de birleþiyor. Yol hem Irak'a hem de Anadolu'nun her yerine giden yol ile baðlantýlý olacak. Mevcut yol Cizre'nin içinden geçiyordu. Arasýndaki geçiþten geçerek Þýrnak'a eriþen bir yol buradan 5 kilometre ilerde çok dar standardý fevkalade düþük bir yoldu. 48 kilometrelik yol düþünün 2 saatte ancak, gidebilirsiniz. Þimdi bu yapýlan yolla birlikte burasý 36 kilometreye düþecek. 12 kilometrelik kýsalma var. Ama, daha önemlisi yol üzerinde 2 tünel, 2 viyadük. Þimdi 2 tüneli arkamýzda býraktýk. Þu önümüzdeki vadiyi 2 viyadükle geçeceðiz. Direkt bu daða gireceðiz. Burada da 2 tünel yapacaðýz. Her birisi 800 metrelik tüneller. Dolayýsýyla 4 tünel, 2 viyadük Cudi'yi tamamen dümdüz, daðýn yüzeyine týrmanmadan, virajlardan kurtularak geçmiþ olacaðýz. Bu yolun standartýný çok arttýrmýþ olacak, viyadükle ilgili diðer iki tünelle ilgili her türlü çalýþmalar tamamlandý ve zannediyorum 2014'ün en geç ikinci yarýsýnda bu yolu tamamen hizmete açmýþ olacaðýz." diye konuþtu. “Barut kokusunu býrakalým barut kokusunu alalým” “Barut kokusunu býrakalým, çiçek kokusunu hep beraber alalým”

Kantar Köprüsü, Mardin'i Batman'a 68 kilometre yaklaþtýracak

B

atman'da 2012 yýlýnýn Ocak ayýnda yapýmýna baþlanan Kantar Köprüsü'nün inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Köprünün yapým çalýþmalarýna engel olan Dicle kenarýndaki yüksek kayalar, uzman ekiplerce yerleþtirilen dinamitlerle patlatýlarak köprü seviyesine indirildi. Kantar Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Batman Valisi Yýlmaz Arslan, Kantar Köprüsü ve baðlantý yollarýnýn sadece yöre köyler için deðil, Batman için de büyük önemi taþýdýðýný ifade etti. Köprünün yýl sonundan önce bitirilip halkýn hizmetine sunulmasýný beklediklerini söyleyen Vali Yýlmaz Arslan, "Köprünün ayaklarýnýn geleceði noktada patlama çalýþmasý gerçekleþti. Bu anlamda bu faaliyeti gerçekleþtiren bu inþaatý yapan bütün çalýþanlara, mühendislere, firma yetkililerine teþekkür ediyorum. Biz buraya her geldiðimizde bölgeden muhtarlarýmýz vatandaþlarýmýz da buraya hemen geliyorlar. Demek ki bu beklenen bir hizmet bu hizmeti

gecikmiþte olsa yerine getirdiðimiz için mutluyuz." dedi. 3 saatlik 15 dakikaya inecek Kantar köprüsünün 1970'lerden beri gündemde olduðunu belirten Ýl Genel Meclis Baþkaný Salih Aktan, "Her seçimde siyasetçiler kantar köprüsünün bitirileceðini ve üzerinde gidileceðini söylüyordular. Fakat köprünün yapýmý bugüne kadar sarktý. Geçen seçim döneminde köprünün yapýlmasýný inatla istedik. Bu köprüden yüzün üzerinde köy ve mezra yararlanacak. Ýnsanlar kendi köylerine gitmek için 2-3 saat yol gitmesi gerekirken 15 dakikada gidip gelecek. Köprünün yapýmýna engel olan 15 metre uzunluðundaki kayalar dinamitlerle patlatýldý. Köprünün yýlsonunda bitmesini bekliyoruz." diye konuþtu. 50 yýllýk hasret olan 2 belde, 10 köy ve 12 mezranýn ulaþýmýný saðlayacak olan Kantar Köprüsü Mardin'i de 68 kilometre Batman'a yaklaþtýracak. Köprünün maliyetinin 9 milyon 537 bin TL olduðu belirtildi. (CÝHAN)

diyen Bakan Yýldýrým, “Burada kast edilen birlik beraberlik kardeþliktir. Doðu, batý, kuzey, güneyi ile insanlar kardeþ olalým. Hz. Nuh'un memleketindeyiz. Þehr-i Nuh Burada Cudi Daðý'nda insanlýk helak olurken, insanlarýn tarihe yeniden baþladýðý Hz. Adem'den sonra biliyorsunuz, azgýnlýk, sapýklýklar çoðalýnca, Nuh Tufaný oldu. Öyle inanýlýr ki, Nuh'un gemisi de Cudi Daðý'ndadýr. Demek ki Hz. Nuh'tan sonra insanlýk yeniden baþladý. O zaman Türk'ü, Kürd'ü var mýydý? Hep ayný Allah'ýn kullarýyýz. Ne olduðumuza nasýl doðduðumuza biz karar vermiyoruz. Önemli olan kim olduðumuz. Türk müyüz, Kürt müyüz, Laz mý, Boþnak mý bunlar önemli deðil. Önemli olan bizi birbirimize baðlayan deðerlerimiz. Kardeþliðimiz, bayraðýmýz, vatanýmýz, milletimiz, güzel yurdumuz. Türkiye hepimize yeter. Doðuda, batýda, kuzeyde kardeþlik içinde yaþayalým. Kavga edecek neyimiz var? Paylaþacak çok þeyimiz var. Ýþte bu yollar, bu hastaneler, bu hizmetler bu okullar bu havaalanlarý Doðu ile Batý'yý birbirine kardeþ yapýyor. Dayanýþmamýzý kardeþliðimizi artýrýyor. Bunu için bu yatýrýmlarý yapýyoruz. Ýnþallah yeni baþlayan bu süreçte bütün Türkiye umutludur. Arkamýza dönüp baktýðýmýzda 35 sene var. Kaybolan 35 sene. Herkes kaybetmiþ, binlerce insanýmýzý topraða vermiþiz, þehitlerimiz var kayýplarýmýz var. Acýlý ailelerimiz var, babalarýmýz analarýmýz var. Geçen yýllar bizim kardeþliðimize deðil, aramýzdaki ayrýlýklarýn artmasýna maalesef vesile olmuþ." þeklinde konuþtu.

“Herkesin tek isteði barýþ ve kardeþliktir” Herkesin tek isteði barýþ ve kardeþlik olduðunu ifade eden Bakan Yýldýrým þöyle konuþtu: “Anlamsýz kavgaya son vermek gerekiyor. Kaynaklarý bu uðurda çok tükettik. 400 milyar dolar; bu paraya 100 bin kilometre yol daha fazla yapýlýr. Þu havaalaný gibi 100, 200 tane daha yapýlýr. 400 Boðaziçi Köprüsü yapýlýr. Bu kaynaklarla ama ne oldu ' Kim ne kazandý' Silah tüccarlarý kazandý. Ýnsanýmýz kaybetti. Ama artýk bu gidiþe bir son verme zamaný geldi. Aklý selim ülkemizin her tarafýnda sorunlarýmýz var, sorun olmayan ölüler ile delilerdir. Sorunlarýmýzý kavga ederek birbirimizi telef ederek, yok ederek deðil konuþarak çözeceðiz. Þimdi orada göçerleri gördük 7- 8 bin davarý var. Buradan Hakkari'ye gidiyorlar. Ýstedikleri ne onlarýn; istedikleri barýþ, huzur. Baþka hiçbir þey istemiyorlar. Sorunlarý çözecek sorunlarýn üzerine gidecek Türkiye'de irade var. Güçlü bir siyasi iktidar, baþbakan, ekibi var. Ýnþallah bunlarýn hepsinin üstesinden geleceðiz. Yani burada birbirimize þefkatle merhametle, sevgiyle yaklaþmamýz birçok sorunumuzu kendiliðinden çözecek, Doðu'da, Batý'da herkeste bu anlayýþýn olduðunu görüyoruz. Bu muazzam bir fýrsattýr Türkiye'nin önünde. Türkiye artýk bu bela, yükten kurtulmalýdýr. Bütün enerji, varlýðý, geleceðini çocuklarýmýz, ülkemizin yarýnlarý için daha zengin daha refah içinde komþularýyla gayet iyi geçinen onlara yardým eden, tarihi geleneðine tarihi misyonuna uygun bir Türkiye hepimizin özlemi. Onun ayak sesleri de geliyor." (CÝHAN)

Gercüþ Eþitlik Merkezi, çay partisiyle çalýþmalarýný anlattý B

atman'ýn Gercüþ ilçesinde faaliyet gösteren Gercüþ Eþitlik Merkezi, toplumsal cinsiyet eþitsizliðine dikkat çekmek, merkezin yürüttüðü çalýþmalarý tanýtmak ve proje ortaklarý ile hedef kitle arasýnda kaynaþmayý saðlamak amacýyla çay partisi düzenledi. Programa, proje ortaðý Ýzmir Eðitim ve Gençlik Çalýþmalarý Enstitüsü Derneði'nden de konuklar katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Aktif Vatandaþlýk Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Abdulbaki Halitoðlu, merkezin çalýþmalarý konusunda bilgi verdi. Derneðin 2005 yýlýnda kurulduðunu belirten Halitoðlu, eþitlik merkezinin okumaz yazmazlýk oranýn, iþsizliðin yüksek olduðu ilçede bütün vatandaþlara hizmet veren ve kâr amacý gütmeyen bir kuruluþ olduðunu belirtti. Ülkede yaþayan bütün vatandaþlarý,demokrasi, insan haklarý, aktif vatandaþlýk, saðlýk, kültür ve giriþimcilik konularýnda bilinçlendirmeyi amaçladýklarýný belirten Halitoðlu, 34 kadýn ve 36 erkek toplam 70 üye ile

çalýþmalarýný sürdürdüklerini söyledi. Proje kapsamýnda, 115 kamu kurumu, 83 köy ve mahalle ziyareti gerçekleþtirdiklerini belirten Halitoðlu, eþitlik merkezinde sunulan hizmetlerden Bin 30 kadýna hizmet verildiðini ifade etti. Halitoðlu, "Gercüþ Eþitlik Merkezi Proje

ofisinde istihdam edilen Rehber kadýnlar, Türkçe konuþamayan, yaþlý veya yeterli cesareti olmayan kadýnlarla birlikte ihtiyaç duyduklarý konuya göre bire bir rehberlik ve refakatçilik yaparak kadýnlarýn kamusal hizmetlere eriþimlerini saðlamaktadýr." Dedi. (CÝHAN)

Karayýlan: PKK terör listesinden çýkarýlmalý

K

CK Yürütme Konseyi Baþkaný Murat Karayýlan, PKK’nýn geri çekilmesinin ardýndan koruculuk ve özel kuvvetlerin laðvedilmesi gerektiðini söyledi. Anayasal reform yapýlmasýný da beklediklerini dile getiren Karayýlan, PKK’nýn terörist listesinde de çýkarýlmasý gerektiðini kaydetti. Karayýlan, “PKK’nýn bütün terör listesinden çýkarýlmasý lazým. Zaten terör listesine alýnmamýz büyük bir haksýzlýktý.” dedi. PKK’ya yakýnlýðýyla bilinen bir internet sitesinde yer alan habere göre Karayýlan, çözüm sürecinin aniden ortaya çýkan bir þey olmadýðýný bundan önce 8 defa ateþkes ilan edildiðini söyledi. Sorunun demokratik yollarla çözülmesi için çaba içinde olduklarýný belirten Karayýlan, Oslo sürecinin 3 yýl kadar sürdüðünü, devletin istenilen düzeyde olumlu yaklaþmadýðýndan dolayý giriþimin sonuçsuz kaldýðýný ileri sürdü. Kürt sorununun çözümü için demokratik diyalog yollarýný geliþtirmek istediklerini ifade eden Karayýlan,

çözüm sürecindeki üç aþamayý ise þöyle sýraladý: “Eðer Türk devleti de buna açýk olursa biz çabalarýmýzý sürdürmeye kararlýyýz. Ýmralý’da sürdürülen müzakareler sonucunda Kürt sorunun temel üç aþamayý belirledik. Birincisi ateþkes ilan edip geri çekilmek. Niye çünkü Türk devleti “Geri çekilmeyinceye kadar kendimizi tehdit altýnda görüyor ve adým atamýyoruz. Sýnýr dýþýna gücünüzü çekerseniz, çözüme iliþkin gerekli adýmlarý atarýz” diyor. Geri çekilme tamamlanýrsa 2. aþama baþlayacak. Bu aþamanýn özellikleri Türk devletinin çözüm karþýsýndaki görevlerini yerine getirmesidir. Yani anayasada bir reform yapmasý, koruculuk sistemi ve özel kuvvetleri vb. güçleri bir kenara çekmesi ya da bunlarý sivilleþtirmesi.”Korucularýn ve özel kuvvetlerin ya laðvedilmesi ya da geri çekilmesi gerektiðini kaydeden Karayýlan, yeni bir anayasanýn da düzenlenmesi gerektiðini söyledi. Hükümetin ‘Normalleþme öncesi silahlarýn býrakýlmasý lazým. Eðer

olmazsa normalleþme nasýl baþlar’ dediðini belirten Karayýlan, hükümetin bununla süreci geriye çekmeyi ya da kendi isteklerini dayatmayý istediðini ifade etti. Biz ‘en son silahsýzlanma’ demiyoruz” diyen Karayýlan, “Normalleþmeye paralel olarak özgürlüklerin geliþmesiyle birlikte sonuca gidebiliriz."ifadesine yer verdi. Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi’nin PKK hakkýnda terörist yerine aktivist kelimesini kullanmasýný olumlu bir davranýþ olarak karþýladýklarýný ancak yetersiz gördüklerini kaydeden Karayýlan, “PKK’nýn bütünen terör listesinden çýkarýlmasý lazým. Zaten terör listesine alýnmamýz büyük bir haksýzlýktý. Dünyanýn neresinde görülmüþ ki milyonlarca taraftarý ve sempatizaný olan bir hareket terör olarak ifade edilmiþ. En doðal temel haklarý için mücadele eden gücü terör listesine alýyorlar. Böyle bir þey olamaz. Biz terörist deðiliz, terör karþýsýnda direniyoruz.” ifadelerini kullandý. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

1 Mayýs 2013 Çarþamba

Uzmanýndan kýyafet uyarýsý: Kullanýlan kimyasallar çocuðun saðlýðýný etkiliyor U

zmanlar, çocuklara yaz kýyafeti alýmýnda kanserojen maddelere karþý dikkatli olunmasý gerektiðini iþaret ederek, anne ve babalarý kýyafet seçiminde uyardý.Yaz aylarýnda ve yeni eðitim öðretim dönemi için okul kýyafeti almak isteyen velileri kumaþ seçimi konusunda uyaran uzmanlar, iç piyasada satýlan tekstil ürünlerinin üretiminde kullanýlan boya ve kimyasallarýn çocuklarýn saðlýðýný etkilediðini belirtti. Uzman Dr. Fatih Kolbay ilk ve ortaöðretim çaðýndaki öðrencilerin giyiminin önem kazandýðýný belirtti. Tek tip standart öðrenci üniformasýnýn Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan deðiþtirilerek veli ve öðrenci tercihine býrakýldýðýný kaydeden Kolbay, “Bu durum, saðlýklý öðrenci giyimi konusunda halkýmýzýn ne derece bilinçli ve bilgili olduðunu ortaya çýkaracak bir turnusol kaðýdýdýr. Çünkü, ülkemizdeki iklim koþullarý coðrafya farklýlýðýna göre büyük oranda deðiþiklik arz ediyor.” dedi. Kolbay, yaz mevsiminde ince pamuklu penyelerin tercih edilmesinin saðlýk açýsýndan önemli olduðunu kaydederek, “Sentetik naylon karýþýmlý giysiler sýcak geçen günlerde terlemeye neden olur. Bu nedenle öðrencilerimizde, terlemeye baðlý kaþýntýlý cilt rahatsýzlýklarý ve alerjik döküntüler bu mevsimlerde çok görülmektedir. Sýcak geçen

havalara, hijyenik olmayan bilinçsiz giyim tercihleri eklendiðinde, rahatsýzlýklar daha da artmaktadýr. Fazla güneþ alan bölgelerde renk tercihleri de fazlasýyla önemlidir. Aþýrý ýþýðý yansýtan açýk pastel renkli elbiselerin giyilmesi çocuklarýmýzýn saðlýðý açýsýndan her zaman daha faydalýdýr. Renk ve kumaþ beðenilerinin moda düþüncesiyle öðrenci saðlýðýný ikinci plana itmesine izin verilmemelidir.” uyarýsýnda bulundu. Kýyafetlerde kimyasal polyesterin yüzde 15'i geçmemesi gerektiðini kaydeden Kolbay, “Bu oran üzerinde çocuklarýmýzýn cilt saðlýðý ve hijyeni bozulmaktadýr. Ayrýca hem uzun süre oturan, hem de hareketli olan okul çaðý çocuklarýmýzýn giyiminde esnek likra katkýsý, yüksek maliyeti nedeniyle terkedilmekte veya oldukça düþük tutulmaktadýr. Oysa likra katkýlý okul giysilerinde bu oran mutlaka yüzde 15 veya üzerinde olmalýdýr. Ýdeal olarak, okul giyimi için kullanýlacak kumaþlarda pamuk içeriði en az yüzde 75 ve üzeri, esnek likra katkýsý yüzde 20 civarý ve sentetik polyester yüzde 5 veya daha altýnda olmalýdýr.” dedi. Feta Tekstil okul kýyafetleri þirket yöneticisi Cemal Bulut çocuklarýn hastalýklardan korunmasý için teri çeken yün ve pamuk aðýrlýklý giysilerin tercih edilmesi gerektiðini belirtti. Polyester, naylon,

akrilik gibi ipliklerle dokunmuþ kumaþlarýn, teri iyi çekmediði için gribal enfeksiyonlara zemin hazýrlayacaðýný kaydeden Bulut, kýyafet seçiminde öðrencileri, yaz aylarýnda terlediklerinde terlerini çekebilecek nitelikteki kumaþlardan üretilmiþ olanlarýn tercih edilmesi gerektiðini kaydetti. Bulut, þu bilgileri paylaþtý: “Türkiye genelinde toplam 2 bin 510 veli ve 504 öðretmenin serbest kýyafet uygulamasý hakkýnda yapýlan araþtýrmada veliler ve öðretmenlerin büyük çoðunluðunun serbest kýyafete karþý olduðunu ortaya koydu. Uygulamaya karþý

olma nedenleri arasýnda evde her gün 'Yarýn ne giyeceðim?' tartýþmalarýndan güvenlik sorunlarýna kadar birçok sebep bulunuyor. Yapýlan anket sonuçlarýnda velilerin yüzde 81’i, öðretmenlerin de yüzde 83’ü serbest kýyafet uygulamasýna karþý çýkýyor. Ankete katýlanlar serbest kýyafet uygulamasýna eðitimin her kademesinde karþý. Ýlkokul ve ortaokul için serbest kýyafet uygulamasýný destekleyenlerin oraný yüzde 18’lerde kalýrken lise için bu oran sadece yüzde 2 artarak yüzde 20 civarýna geliyor.” (CÝHAN)

Bilgisayar baþýnda çalýþmak boyun fýtýðý nedeni

U

zun süreli bilgisayar baþýnda çalýþmak boyun fýtýðýna neden oluyor. Son yýllarda giderek artan boyun aðrýlarýnýn, yapýlan araþtýrmalara göre bilgisayar baþýnda çok vakit geçirmekten kaynaklandýðý belirtiliyor. Doktorlara boyun aðlarýndan dolayý baþvurularýn son yýllarda yüzde 40 artmasý dikkat çekiyor. Özel Medline Antalya Hastanesi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre; Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmaný Dr. Burhan Polat, her üç kiþiden birinin, hayatý boyunca en az bir kez boyun aðrýsýndan yakýndýðýný açýkladý. Modern yaþamýn getirdiði olumsuzluklarýn baþýnda boyun fýtýðý geldiðine dikkat çeken Polat, "Bunun yaný sýra disk dejenerasyonu, boyun omurgasýnda kireçlenme, miyofasyal aðrý sendromlarý, romatizma, osteoporoz, kötü duruþ ve boynu kötü kullanma ile tekrarlayan strese baðlý zedelenme gibi pek çok neden yol açar. Boyun aðrýlarýnýn en önemli sebebi ise boyun fýtýklarýdýr." dedi.

Polat, uzun süre bilgisayar baþýnda oturanlarda boyun fýtýðýnýn oldukça sýk görülmesinin nedeni ise kiþilerin tek noktaya odaklamalarý ve boyun kaslarýný yeterince hareket ettirmemesinden kaynaklandýðýný açýkladý. Boyun fýtýðýndan korunmak için öncelikle egzersiz çalýþmalarýna önem vermek gerektiðini vurgulayan Polat, son yýllarda özelikle bilgisayar karþýsýnda uzun süre sabit duran kiþilerde görülen boyun fýtýðýndan korunmak için gün boyu ufak egzersizler yapýlmasý gerektiðine dikkat çekti. Polat, masa baþýnda yapýlacak egzersizleri ise þu þekilde sýraladý:”Baþýnýzý öne, arkaya, yanlara doðru eðin. Ayný hareketi elinizle baþýnýzý, baþýnýzla elinizi itecek þekilde tekrarlayýn. Omuzlarýnýzý yukarý doðru kaldýrýn ve 5-10 saniye sonra rahat býrakýn. Ellerinizi birleþtirerek yukarýya doðru uzanýn ve esneyin. Uzun süre hareketsiz kalmanýn vücut için oldukça zararlý olduðunu unutmayýn ve sýk sýk hareket edin." (CÝHAN)

M. Sait Çakar

gerekir?

Huffington Post’ta yer alana habere göre, araþtýrmalar yetiþkinlerin yüzde 85’ten fazlasýnýn zaman zaman kâbus gördüðünü iddia ediyor. Bunlardan yüzde 8-29’unun en az ayda 1 kere, yüzde 2-6 sýnýn ise haftada bir kez kâbus gördüklerini belirtiyor. Eðer sizin de geceleriniz korku filmi gibi geçiyorsa kâbuslar hakkýnda her þeyi öðrenerek daha iyi uyuyabilirsiniz. Öncelikle kâbuslarýn gece terörü olmadýðýnýn farkýna varýn. Ýkincisi gece terörü REM uykusu denilen dönemde, uykunuzun baþlarýnda olur. Tipik olarak uykuya daldýktan 90 dakika sonra paniklemiþ olarak, çýðlýk atarak uyanýrsýnýz. Ne gördüðünüzü tam olarak hatýrlamazsýnýz. Bu durumu yaþarken kalp atýþlarýnýz 180’e kadar çýkabilir. Kâbuslar ise derin uyku döneminde oluþur ve kimi zaman bizi uyandýrýr, kimi zaman ise uyandýrmaz. Kâbuslarda ne gördüðümüzü genellikle

BASINDAN Selamla kazandýðýnýz dostlarý gýybetle kaybetmeyin!

B

ugün sizlere sahabeden sonra gelen tabiin devrinin büyüklerinden Süfyan bin Uyeyne’nin önemli gördüðü iki örnek tavrýndan söz etmek istiyorum. Kufe’nin bu zahid müfessir ve muhaddisi, daha dört yaþýnda iken hafýzlýðýný tamamladý. Hayatý boyunca yürüyerek elli defa hac yaptý. Ýmam-ý Þafii gibi müctehidlere hadis dersi verdi. Hicri 198’de Mekke’de 91 yaþýnda vefat ettiðinde, hemen herkes onun, Ýslam’ý tam yaþamayanlara gösterdiði yakýn ilgi ile, gýybet yaparak girilen günahýn büyüklüðüne ait önemli uyarýlarýndan söz ediyor, bu iki örnek hassasiyetine dikkat çekiyordu. Önce Ýslam’ý tam yaþamayanlara gösterdiði yakýn ilgisinin sebebine bir bakalým, sonra insanlarýn gýybetle yüklendiði kul hakký günahýnýn aðýrlýðýna ait açýklamalarýný inceleyebiliriz. Hicri ikinci asrýn bu maneviyat büyüðü, sohbetlerinde cami cemaatiyle çok meþgul olmuyor, hep camiye gelmeyenleri araþtýrýyor, Ýslam’ý yaþamayanlara daha çok ilgi gösteriyordu. Kendisine: “Neden hep uzaktakilere ilgi gösteriyor, camide bizimle pek az meþgul oluyorsun?” diye soranlara verdiði cevabýnda da þu örnekle açýklama yapýyor ve diyordu ki:

Uykunuzdan kâbuslarla mý uyanýyorsunuz? Ç

oðu insan çoðu kez uykusundan kâbuslarla uyanmýþtýr. Özellikle kötü geçen bir günün ardýndan gece uyuduðunuzda gün içinde yaþadýðýnýz stres sizi etkiler ve kâbuslar görmenize yol açabilir. Peki bu kabuslar için ne yapmanýz

5

hatýrlarýz. Kâbuslarýn nedeni nedir, kimler kâbus görür? Stres ve kaygýnýn kâbuslara neden olabileceðini söyleyen araþtýrmacýlar, stresli olaylarýn kötü rüyalarý tetikleyebildiðini açýkladýlar. Ayrýca kâbuslarýn bazen depresyonlu, þizofren hastalarda görülme riski daha yüksektir. Psikolojik testlerde hayal gücü kuvvetli olan ve duygusal insanlarýn daha fazla kâbus gördüðü belirlendi. Tedavi: Yetiþkinlerin sadece yüzde 5’i kâbuslarýndan dolayý týbbi sorun yaþýyor. Çok sýk ya da ciddi kâbuslar gördükleri için týbbi

yardýma ihtiyaçlarý oluyor. Eðer kâbuslar uykunuzu düzenli olarak bölüyorsa ve size fiziksel ve ruhsal açýdan zarar veriyorsa uzman bir doktora baþvurmalýsýnýz. Buradaki uzmanlar tek sorunun kâbuslarýnýz mý olduðu ya da uyku apnesi gibi daha ciddi bir probleminiz olup olmadýðýný teþhis edebilir. Bazýlarýna ise bir psikolog çare olabilir. Kâbuslarýnýzdan kurtulmanýn en iyi yolu, altta yatan nedenlerle mücadele etmektir. Örneðin yakýn zamanda geçirdiðiniz otomobil kazasý, bir yakýnýnýzýn ölümüne þahitlik etmeniz ya da yaþadýðýnýz bir sarsýntý kâbuslar görmenizi tetikleyebilir.

- Yahya Peygamber’le Ýsa Peygamber irþad hizmetine çýkarlardý. Ancak Yahya Peygamber’in etrafýný hep iyiler alýrken, Ýsa Peygamber onlarla pek meþgul olmaz, hep yaþantýsý bozuk insanlarý araþtýrýr, zýt düþüncede olanlarla konuþmayý tercih ederdi. Bu tercihinin sebebini de þöyle izah ederdi çevresindeki dostlarýna: - Ben, bir doktorsam, hastalarla meþgul olmam gerekir. Çünkü hastalarýn benim ilacýma ihtiyacý var, sýhhatlilerin deðil. Bundan sonra kendisini bu örneklere benzeterek: -Ýþte ben de bir doktorsam hasta nerede ise orada olmalý, hastalarýn derdini dinlemeli, onlara ilaçlarýný verip onlarý kazanmaya çalýþmalýyým! Kufe’nin bu maneviyat büyüðü dýþarýdaki insanlarý kazanmayý böyle hep öne alýrken, içerideki kazanýlmýþ insanlarý da gýybeti yapýlarak kaybetmemeyi de öyle öne alýr, gýybet gibi büyük bir kul hakkýndan da titrenmelidir, diyerek gýybet konusunda ýsrarlý uyarýlarda bulunarak þöyle derdi: - Bir adam sana selam verir de sen de selamýný alýrsan, artýk o kimsenin gýybetini hiçbir þekilde yapamaz, arkasýndan asla aleyhinde bulunamazsýn!. Çünkü verdiði selamýný almakla ona söz vermiþ, “Benden emin ol, senin aleyhinde bir cümle bile konuþmam ben.” demiþ olursun. Buna raðmen arkasýndan gýybetini yaparsan, verdiði söze inanýlmayan yalancý adam durumuna düþersin. Böylece selamla kazandýðýn adamý, gýybetini yaparak kaybetmiþ, en aðýr kul hakkýný da yüklenmiþ olursun. Ayrýca, bir adamýn maddi hakkýný alarak yüklendiðin kul hakkýyla, gýybetini yaparak yüklendiðin manevi kul hakký arasýnda büyük farklar vardýr, diyerek de gýybetle yüklenilen manevi kul hakkýnýn büyüklüðüne þöyle dikkat çekerdi: -Bir insanýn maddi hakkýný almýþ olsan, hak sahibi ölünce geride kalan mirasçýlarýna bu hakký ödemek suretiyle kul hakkýndan kurtulabilirsin. Ama o insanýn gýybetini yaparak manevi hakkýný yüklenmiþsen, mirasçýlarýna vereceðin maddi þeylerle bu manevi kul hakkýný ödemen mümkün olmaz. Çünkü diyordu, insanýn arkasýndan yapýlan gýybet ile çiðnenmiþ olan haysiyet ve þerefi, mirasçýsýna vereceðin parayla satýn alýnacak kadar basit ve ucuz bir hak deðildir. Gýybet hakký, gýybetini yaparak aþaðýladýðýn kimsenin kendisiyle ahirette yüz yüze görüþerek ona sevaplarýný vermek suretiyle ödenecek haktandýr. Sevabý yetmezse bu defa da onun günahlarýný yüklenmek zorunda kalacak gýybetçi. Bu ise gýybetçinin hadiste haber verilen sevap bakýmýndan iflasý olacaktýr ahirette. Öyle ise tek çare: Dili gýybete alýþtýrmamak, sözüne sohbetine itimat edilen mümin olma vasfýmýzý ömür boyu korumaktýr. Selamlaþarak kazandýðýmýz dostlarýmýzý gýybetlerle kaçýrarak sözüne sohbetine güvenilmeyen insan durumuna düþmemektir. - Ne dersiniz, bu hassasiyet hepimiz için de önemli ve gerekli deðil mi? Ahmed Þahin (Zaman) a.sahin@zaman.com.tr


1 Mayýs 2013 Çarþamba

6

Vergiden muaf tutulan Becirmanlýlar, Vergili isminin deðiþmesi için baþvurdu

B

atman'da Vergili köyünün sakinleri, valiliðe dilekçe ile baþvurarak köyün eski ismi olan Becirman'ýn yeniden köye verilmesini istedi. Seyitbilal ve Becirmanlýlar Vakfý yöneticileri, köylerine cumhuriyet döneminde verilen Vergili isminin, köyün eski ismi olan 'Becirman'la deðiþtirilmesini öngören dilekçelerini Batman Valiliði'ne sundu. Hz Peygamber'in torunlarýndan Hz Seyit Bilal'in türbesine ev sahipliði yapan köy, seyyidler köyü olarak biliniyor. Köy, Peygamber Efendimiz'in torunlarýna saygý için yüzyýllardýr vergiden muaf tutulduðundan Kürtçe vergisiz anlamýna gelen Becirman olarak tanýnýyor. Ýsim deðiþikliði talebine iliþkin dilekçeyle Batman Valiliði'ne gelen Seyit Bilal ve Becirmanlýlar Vakfý Baþkaný A.Mecit Aslan, Vakýf 2. Baþkaný Mehmet Emin Badur ve Vakýf Genel Sekreteri Emin Bulut dilekçeyi ilgili vali yardýmcýsýna sundu. Dilekçenin ilgili merci olan Ýl Genel Meclisi'ne havale edildiðini belirten Vakýf Genel Sekreteri Emin Bulut, isim deðiþikliði talebinin il genel meclisinde görüþüleceðini söyledi. Vergili köyü isminin 'Becirman' olarak deðiþtirilmesi için baþvuruda bulunduklarýný belirten Seyyid Bilal ve Becirmanlýlar Vakfý Baþkaný A. Mecit Aslan, "Hükümetin köy isimlerini geri iade edeceði, bu konuda çalýþma baþlattýðýný duyduk. Biz köyümüze eski isminin verilmesi için giriþimde bulunduk. Hükümet bunu deðiþtirirse çok güzel olacak." diye konuþtu.

Ýsim deðiþikliði kaðýt üzerinde kaldý gönüllerde yine Becirman var Dernek ikinci baþkaný Mehmet Emin Badur ise "Tarihi köyümüz olan Becirman'ýn isim iadesi için valiliðe müracaat ettik. Ýl Genel Meclisi Baþkanlýðý'na dilekçemizi havale ettiler. Umarým süreç iyi gider ve bu 80 yýllýk yanlýþlýktan dönülmüþ olur. Becirman (Vergisiz) isminin tam tersi olarak verilen Vergili ismi halktan gerçekten tepki aldýðý herkesçe malum. Vergili ismini kime sorarsanýz tanýmaz. Ýsim deðiþikliði kaðýt üzerinde kaldý, gönüllerde yine Becirman var. Ýnþallah Becirman olarak düzeltilecek." dedi. Botan Beyleri ve Osmanlý'nýn Kürtçe 'Vergisiz (Becirman)' dediði köye, daha sonra Türkçe, 'Vergili' isminin verildiðini belirten Emin Bulut ise köy tabelasýnda Vergili yazsa da herkesin köyü Becirman olarak tanýdýðýný söyledi. Bulut, "Dilekçemizi Batman Valiliði'ne verdik. Vali Yardýmcýsý Þener Çaðlar Bey dilekçemizi il genel meclisine havale etti. Ülkemizde önemli bir süreç baþladý. Barýþýn ve çözümün bu noktasýnda sadece bizim köyümüzün deðil ülkemizin diðer bölgelerinde þehir, ilçe ve köylerin de orijinal doðal isimlerinin iadesi bizim için çok önemlidir. Biz de köyümüzün isim iadesi için resmi baþvuru yaptýk. Temennimiz bu ismin geri iade edilmesidir."þeklinde konuþtu. Seyit Bilal türbesi ve Becirman

BDP, mayýnlý bölgeler için TBMM'de araþtýrma istedi

B

DP Grup Baþkanvekili Ýdris Baluken, mayýnlý bölgelerin tespiti, bunlarýn temizlenmesi ve bu mühimmattan zarar görmüþ vatandaþlara yönelik yasal haklarýn tanýnmasý için TBMM'de araþtýrma yapýlmasýný istedi. Ýdris Baluken tarafýndan Meclis Baþkanlýðý’na sunulan önerge ile ‘Mayýn ve patlamamýþ askeri madde bulunan bölgelerin belirlenmesi, söz konusu mayýnlarýn temizlenerek yurttaþlarýn güvenliðinin saðlanmasý, bugüne kadar bu mühimmattan zarar görmüþ olan yurttaþlarýmýza yönelik yasal haklarýn tanýnmasý ve alanlarýn hizmete açýlmasý amacýyla’ Meclis Araþtýrmasý açýlmasý istendi. Önergede, çözüm sürecinin ‘silahlý çözümsüzlük mantýðýnýn’ yarattýðý sorunlarýn çözümünü elzem kýldýðý belirtildi. Çatýþmalý sürecin ortaya koyduðu en büyük problemlerden birinin güvenlik politikalarýndan dolayý döþenen mayýnlar ve

patlamamýþ askeri maddelerin varlýðý olduðu kaydedildi. Konuyla ilgili sadece Suriye sýnýrýnda kýsmi bir çalýþma yapýldýðý, Irak ve Ýran sýnýrý ile ülke için kýrsal bölgelerde henüz bir çalýþma yapýlmadýðý aktarýldý. Önerge gerekçesinde mayýnlý bölgeler ile ilgili bazý istatistiki bilgilere de yer verilerek, "Türkiye’nin uluslar arasý kuruluþlara, geçmiþ tarihlerde sunduðu raporlara göre mayýn döþenen yerleþim birimleri þöyledir: Ardahan, Batman, Diyarbakýr, Doðubeyazýt, Gaziantep, Hakkari, Ýskenderun, Kaðýzman, Kars, Mardin, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak, Tunceli, Van, Bitlis ve Bingöl. Yine, 2011’den itibaren Türkiye’de 981 bin 778 adet topraða döþeli mayýn bulunduðunu belirten çalýþmalar vardýr. Türkiye’de mayýn patlamasý sonucu son on yýlda yirmi yurttaþýmýz yaþamýný yitirirken, 67 yurttaþýmýz yaralandý. Soru önergemize gelen cevapta; son on yýlda en çok patlamanýn olduðu il Þýrnak oldu." Denildi. (CÝHAN)

Polisten önemli uyarý: Sosyal medya adresiniz çalýnýrsa savcýlýða müracaat edin

E

mniyet Genel Müdürlüðü Siber Suçlarla Mücadele Daire Baþkanlýðý, ‘Facebook, Twitter’ gibi sosyal medya adresi çalýnan vatandaþlarýn, vakit geçirmeden cumhuriyet savcýlýklarýna müracaat etmeleri gerektiðini açýkladý. Bir vatandaþýn, ‘Facebook, Twitter, Msn hesabým çalýndý ne yapabilirim?’ yönündeki sorusunu resmi internet sitesinden cevaplandýran Emniyet Genel Müdürlüðü Siber Suçlarla Mücadele Daire Baþkanlýðý, “Bu tür durumlarda, gerekli adli iþlemlerin baþlatýlabilmesi için savcýlýk veya kolluða bizzat müracaat etmeniz gerekmektedir.” açýklamasýnda bulundu. Siber Suçlarla Mücadele Dairesi, ‘Facebook hesabým çalýndý, çalýnan bu hesabýmdan arkadaþ listemde yer alan kiþilere telefon numaralarýnýn öðrenilmesi amacýyla mesaj gönderilmiþ, bunun sonucunda öðrenilen bu numaralara mobil ödeme sistemleri aracýlýðýyla ödeme onay mesajlarý

Zayi

gönderilerek, söz konusu mesaja 'evet' yazarak cevap verilmesi istenilmiþ ve arkadaþlarým zarara uðratýlmýþ, ne yapabilirim?’ sorusunu da cevaplandýrdý. Siber Suçlarla Mücadele Dariresi’nin cevabýnda, “Bu dolandýrýcýlýk yöntemi Facebook hesabý çalýnarak gerçekleþtirildiði için savcýlýða veya kolluða bizzat baþvurulmasý gerekmektedir.” Denildi. (CÝHAN)

Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Zeynep SAYHAR

(Vergili) Türkiye genelinde özellikle Seyyidler köyü olarak bilinen Vergili (Becirman) köyünün Seyyid Bilal ismiyle ünlenmesinin haklý bir gerekçesi var. Köy Hz. Muhammed’in torunu ve Hz. Hüseyin’in soyundan geldiði bilinen Seyyid Bilal gibi ehlibeyt silsilesine mensup müstesna bir þahsiyete ev sahipliði yapýyor. Bu nedenle Batman Gercüþ ilçesine baðlý Vergili (Becirman) köyü Seyyid Bilal Türbesi nedeniyle, inanç turizmi açýsýndan Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin en hareketli merkezi konumunda. Her yýl eylül ayýnýn ikinci haftasýnda bu köyde Seyyid Bilal’i anma günleri düzenleniyor.

Bu anma günlerinde yurdun dört bir tarafýndan insanlar Becirman’a akýn ediyor. Seyyidler köyü olarak bilinen Vergili (Becirman)

köyü, tarihi dokusuyla da ünlü. Köyün çevresinde çok sayýda maðara, tarihi han ve su deðirmenleri bulunuyor. (CÝHAN)

ÝHALE ÝLANI MARDÝN ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI ÝFADE ALMA ODALARININ STANDART HALE GETÝRÝLMESÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/52240 1-Ýdarenin a) Adresi : Diyarbakýrkapý Mah. 191'inci Yayla Sk. No:19/1 47100 MARDÝN MERKEZ/MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822123942 - 4822132642 c) Elektronik Posta Adresi : jandarma.gov.tr. ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Kýzýltepe Ýlçe J.K.lýðý, Artuklu Ýlçe J.K.lýðý, Midyat Ýlçe J.K.lýðý, Derik Ýlçe J.K.lýðý, Nusaybin Ýlçe J.K.lýðý, Yeþilli Ýlçe J.K.lýðý, Mazýdaðý Ýlçe J.K.lýðý, Savur Ýlçe J.K.lýðý, Ömerli Ýlçe J.K.lýðý ve Dargeçit Ýlçe J.K.lýðý c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 70 (Yetmiþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Kapý Mah. 191'inci Yayla Sok. No:19/1 Mardin Merkez Mardin Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Komisyon Baþkanlýðý b) Tarihi ve saati : 15.05.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým iþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair Resmi Gazetede 11.06.2011 tarihinde 27961 sayý ile yayýmlanan Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliðinin ekinde bulunan "Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Listesi"nin (B) ÜSTYAPI(BÝNA) ÝÞLERÝ/III. GRUBU iþler veya (D) ELEKTRÝK ÝÞLERÝ veya her türlü bakým ve onarým iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Elektrik Mühendisliði veya Mimarlýk diplomalarýndan herhangi biri mezuniyet belgesi olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Mardin Ýl Jandarma Komutanlýðý Lojistik Þube Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mardin Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Komisyon Baþkanlýðý adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 BASIN NO : 160

1 Mayıs 2013 Çarşamba Gazete Sayfaları  

1 Mayıs 2013 Çarşamba Gazete Sayfaları