Page 1

Valilik Birinci caddeyi yeniliyor M. Sait Çakar

M

ardin Valiliði, Diyarbakýrkapý-Cumhuriyet Meydaný arasýnýn yeniden bazalt taþý ile döþeneceðini bildirdi. Valilikten yapýlan açýklamada, SÝT alanýnýn ana ulaþým yolu olan 1. Cadde'de, altyapý çalýþmalarý sonrasý

üst yapý çalýþmalarýnýn Diyarbakýr Bölge Koruma Kurulu tarafýndan onaylanan proje doðrultusunda gerçekleþtirildiði anýmsatýlarak, bazý yerlerde meydana gelen çökmelerin onarýmlarýnýn yapýlacaðý kaydedildi. Yapýlan döþeme çalýþmasýnýn gerekli kriterlere göre yapýldýðý, ancak özellikle Diyarbakýrkapý-Cumhuriyet

Meydaný arasýnda DEDAÞ ve Telekom çalýþmalarýnýn tamamlanmadan, zeminde yapýlan tesviye ve sýkýþtýrma sonrasý Kurban Bayramý vesilesiyle vatandaþlarý ve esnafý maðdur etmemek için yolun kullanýma açýldýðý belirtilen açýklamada, þu ifadelere yer verilmiþtir: “Akabinde, Bayram sonrasý DEDAÞ ve Telekom kazýlarý baþlatýlmýþ ve yolun kýþ þartlarý da göz önüne alýnarak bir an önce kullanýma tekrar açýlmasý için taþ döþeme çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Yolun Kurban Bayramý öncesi ve süresince kullanýmýndan sonra zemin sýkýþmasý DEDAÞ ve Telekom kazýlarý neticesinde bozulmuþtur. Bu nedenle yapýlan taþ döþeme sonrasý zeminde kaymalar gerçekleþmiþtir. Hava þartlarýnýn düzelmesinin ardýndan DiyarbakýrkapýCumhuriyet Meydaný arasý yeniden döþenecek olup, kalan alanlarda yine kýþ þartlarý ile tamamlanamayan düzeltme ve basit onarýmlar gerçekleþtirilecektir. Cumhuriyet Meydaný ve Savurkapý arasýnda yolun yeniden döþenmesi söz konusu deðildir.”

Halil Homan'ýn saðlýk durumu iyi altýna alýnan Homan týkalý olan damarýnýn açýlarak, tedavisinin devam ettiði öðrenildi.

Ali Edis

Y

oðun iþ temposuna dayanamayan ve kalp krizi geçiren Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Halil Homan'nýn saðlýk durumunun iyiye doðru gittiði belirtildi. Geçirdiði kalp krizi sonucu Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Araþtýrma Hastanesinde tedavi

Günden güne saðlýk durumunun iyiye gittiðini ancak geçirdiði anjiyo nedeniyle telefonlara cevap veremediðini tüm dost ve sevenlerine selam gönderen Homan'ýn taburcu edildiði ve evinde istirahat ettiði öðrenildi.

Zergan Deresi'nde sona doðru

A

K Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, Kýzýltepe ilçesindeki Zergan Deresi için ihaleye çýkýlacaðýný bildirerek yazýlý bir açýklama yaptý. AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, Zergan Deresi'nin ýslah çalýþmalarýnýn ihale aþamasýna geldiðini belirtti.

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

1 Þubat 2013 Cuma

Akdað, konuyla ilgili yazýlý bir açýklamada bulundu. Milletvekili Akdað, yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi... Sayfa 2’de

Yýl: 9 Sayý 2560 Fiyatý :25 Kr

Aðrýsýz doðuma ilgi artýyor

Aðrýsýz doðuma olan ilginin son yýllara göre daha çok arttýðýný belirten Anestezi uzmaný doktor Suat Türkcan, hastanede aylýk ortalama 70 ile 80 civarýnda hastaya bu uygulamayý yaptýklarýný belirtti. Ýsmail Erkar

M

ardin Çocuk ve Kadýn Doðum hastanesinde, aðrýsýz doðuma olan ilginin son yýllara göre daha çok arttýðýný belirten Anestezi uzmaný Doktor Suat Türkcan, hastanede aylýk ortalama 70 ile 80 civarýnda hastaya bu uygulamayý yaptýklarýný belirtti.

11 tabanca ele geçirildi Sedat Aslanaçier

K

ýzýltepe ilçesinde polis tarafýndan Ýpek Yolu üzerinde bir otomobilde yapýlan aramada, 11 adet tabanca ve silahlara ait 19 þarjör ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunduðu iddiasýyla 2 kiþi gözaltýna alýndý. Mardin Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüðü ekipleri, tarafýndan, Ýpek Yolu üzerinde yaptýklarý uygulama sýrasýnda, S.B. adlý kiþiye ait otomobilde arama yaptý. Aramada, 8 adet 9 mm çaplý ve 3 adet 7.65 mm çaplý toplam 11 tabanca ile bu tabancalara ait 19 boþ þarjör bulundu. Araç sürücüsü S.B. ve yanýnda bulunan S.E. gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan S.B ve S.E çýkarýldýklarý mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"zamana and olsun insanoðlu ziyandadýr" (asr süresi)

Hamile bayanlar ve onlarýn yakýnlarý en önemli beklentileri doðum sürecinin sancýsýz bir þekilde geçmesi içinde olduklarýný belirten Türkcan” Bu süreç içerisinde gebe olan kadýnlar için alternatif bir doðum olabiliyor. Günümüzde normal doðum, sezaryanlý doðum veya normal doðumda artýk tüm dünya da geliþmiþ teknikler uygulanmaktadýr. Batý ülkelerinde normal doðumlarda hastalarýn sancý çekmemesi için annenin daha konforlu doðum yapmasý hem de çocuðun tamamen fizyolojik olarak normal doðumu için aðrýsýz doðum önerilmektedir“ dedi. Türkcan” Aðrýsýz doðum esnasýnda annenin rahim açýklýðýnýn en az üç santimden itibaren sýrt bölgesinden yerleþtirilen bir katitral

vesilesiyle yapýlan anestetik ilaçlarla hastanýn bel altý bölgesinden itibaren aðrý hissetmesini engellemekteyiz. Süreç ne kadar uzun olursa olsun hasta bu süreci aðrýsýz bir þekilde geçirmektedir. Çocuðunun doðumunu tamamen rahat bir þekilde geçirmektedir. Aðrýsýz doðuma engel bazý durumlar var. Bunlar hastanýn sýrt bölgesinde enfeksiyonun olmasý, kan sulandýrýcý bir ilaç kullanýlmasý, bir kanama bozukluðunun mevcut olmasý veya kafa içerisinde tümör ve kitle gibi rahatsýzlýklarýn olmasý durumunda bu iþlemi uygulamamaktayýz” Bölge halkýnýn açýkçasý bu hizmetten yararlanmasýndan gayet memnun olduklarýný dile getiren Türkcan, konuþmasýna þöyle devam etti.” Günlük doðum sayýmýz 18 ile 20 arasýnda deðiþiyor. Biz normalde 4 ila 5 hastaya katitral takmaktayýz. Epidural prenses doðum yapmaktayýz. Her hasta uyumlu olmasý gerekiyor. Aylýk ortalama 70 ila 80 civarý hastaya bu uygulamayý yapýyoruz. Aðrýsýz doðum iþleminden sonra hastanemizde Sezaryen doðumda azalma oldu. Biz bu aðrýsýz

Anestezi uzmaný Doktor Suat Türkcan

Ýçiþleri Bakaný Güler, Mardin'e geliyor

Ýþe giriþte alýnan saðlýk raporuna artýk 50 TL ödenecek

T

elevizyon denen illetten ne zaman hakkýyla faydalanmayý baþaracaðýz? En güzel nimetlerden biri olan zamanýmýzýn çoðunu elimizden gasp eden, veya kendimizi müptelasý haline getirdiðimiz, gündemimizi Muharrem oluþturan ,baþkalarýna AÐALDAY hatta kendimize bile vakit ayýrmamýza müsaade etmeyen bu hastalýktan nasýl kurtulacaðýmýz cevap bekleyen bir soru. Sayfa 2’de

doðum katitral yerleþtirme iþlemini uzman arkadaþlarýmýzla beraber karar vererek yapmaktayýz . Bazý hastalarýn sezaryen endikasyonu mevcut oluyor. O hastalara katitral yerleþtirmiyoruz. Ama bazen de þöyle bir durum ortaya çýkýyor. Aðrýsýz doðumda katitral yerleþtirdiðimiz hasta sezaryen durumu geliþirse þayet hastalar ameliyathaneye direkt katitralle çikmakta ekstradan bir genel anestezi uygulamasýna gerek kalmamakta bu gibi vakalarýmýzda mevcut, hastalar normal doðum için geliyor”þeklinde konuþtu.

Sedat Aslanaçier çiþleri Bakanlýðý görevine getirilen AK Parti Mardin Milletvekili Muammer Güler, pazar günü seçim bölgesi olan Mardin'i ziyaret edecek.

Ý

Y

eni Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu'nun ocak ayýndan itibaren yürürlüðe girmesiyle birlikte çalýþma hayatýnda gözle görülür deðiþiklikler gözlenmeye baþladý.

Ýnsan Kaynaklarý Yöneticileri Derneði (ÝKAYDER) Baþkaný Bülent Öz, iþe baþlamak için istenen saðlýk raporu için bundan böyle para ödeceðini söyledi. Sayfa 3’te

Mardin Belediye Baþkaný Beþir Ayanoðlu, Bakan Güler'in, yeni görevine baþladýktan sonra sonra ilk yurt içi gezisini Mardin'e yapacaðýný belirterek, "Sayýn bakanýmýzýn Mardin'e katkýsý inkar edilemez. Mardin'in geleceði adýna

önemli projelere imza atacaðýna inanýyorum. Özellikle bölgede barýþýn yeniden tesisi için Sayýn bakanýn mesajlarý bizim için önem arz ediyor. Kadim þehir Mardin'in bir bakaný olmasý Mardin halkýný mutlu etti. Sayýn bakanýmýzý en iyi þekilde aðýrlayacaðýz." dedi Pazar günü Mardin'e gelecek olan Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Mardin'de valiliði ve belediyeyi ziyaret ettikten sonra bir dizi etkinliðe katýlacak.


1 Þubat 2013 Cuma

Zergan Deresi'nde sona doðru Mardin Ýli Kýzýltepe ilçe merkezinden geçen ; Gündük-1 , Gündük-2 , Zergan ve Gümüþ derelerinin projeleri, Bölgemiz DSÝ 10.Bölge Müdürlüðüne hýzlý bir þekilde tasdik edilmesini saðladýk, DSÝ genel müdürlüðümüzde ayný þekilde projeyi kabul edip bölge müdürlüðümüze gönderdiler. 1- Derenin çevre korkuluk detayý Midyat taþ kaplama ile yöre tarihine uygun þekilde yapýlacaktýr. ( Bu pahalý bir kalemdir.) 2-Dere taþ kaplama þeklinde olacaktýr. Yeni yapýlacak proje kapsamýnda ; Gündük-1 Deresinde ;

M. Sait Çakar

A

K Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, Kýzýltepe ilçesindeki Zergan Deresi için ihaleye çýkýlacaðýný bildirerek yazýlý bir açýklama yaptý. AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, Zergan Deresi'nin ýslah çalýþmalarýnýn ihale aþamasýna geldiðini belirtti. Akdað, konuyla ilgili yazýlý bir açýklamada bulundu. Milletvekili Akdað, yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi: Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýmýz tarafýndan yaptýrýlan Zergan deresinin ýslahý ile ilgili durumu Çevre Komisyon Üyesi olarak ayrýntýlý bir þekilde vatandaþlarýmýz ve Zergan gönüllüleri ile paylaþmayý uygun görüyorum.

Çift taraflý 1.750 mt. kargir taþ duvar inþaatý, çift taraflý 1.750 mt. demir korkuluk, 1.750 mt. dere tabaný betonu, 11 adet menfez. Gündük-2 Deresinde ; Çift taraflý 2.000 mt. kargir taþ duvar inþaatý, çift taraflý 2.000 mt. demir korkuluk, 2.000 mt. dere tabaný betonu 8 adet menfez. Gümüþ Deresinde; Sedde imalatý, çift taraflý 9.450 mt. istifli ve istifsiz taþ tahkimatý, çift taraflý 9.450 mt. Midyat taþý kaplamalý demir korkuluk, 9.450 mt. dere tabanýna pere

imalatý, 10 adet menfez, 30 adet seki. Toplam dik kanal yapýmý : 3750 mt. Toplam tahkimat kanalý : 9450 mt. Genel toplam uzunluðu : 13200 mt. Makinalý çalýþma (Mansap kýsmý) : 3800 mt. Genel toplam : 17000 mt. Toplam menfez(köprü) sayýsý : 29 adet Seki (Enerji Kýrýcý-dere içinde ) : 30 adet Hükümetimiz tarafýndan Mardin’de yaptýrýlan diðer dere taþkýnlarýyla ilgili olarak bilgileri de sizlerle paylaþmak istiyorum. Ak Parti hükümeti tarafýndan yaptýrýlan Nusaybin dere taþkýn önleme inþaatý ise bir kýsmý bitti diðer kýsmýnda makinalý çalýþmalar devam ediyor ve Ortaköy de yapýlan dere taþkýn önleme inþaatý resimlerini de sizlerle paylaþýyorum. Halka hizmet etmeyi kendine vizyon olarak belliyen Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýmýz 29 eylül - 3 ekim 2013 tarihleri arasýnda, 1.Dünya Sulama Forumu Mardin’de gerçekleþtirecektir. Tüm Zergan gönüllüleri, Kýzýltepe Çevre Gönülleri Derneði ve tüm katký sunanlara TBMM Çevre Komisyonu üyesi olarak teþekkür ediyorum.

Suriyeli mültecilere yardým eli

S

Ekranlarda gördüðü manzara karþýsýnda mültecilere yardým etmeye karar veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi hayýrsever Ayten Direk, ilk etapta ilçeye çocuk botu gönderdi. Çocuk botlarý Kýzýltepe Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý görevlileri tarafýndan mahallelerde bulunan sýðýnmacýlara verildi. Sabah saatlerinde baþlayan ayakkabý daðýtýmý akþam saatlerine kadar devam ederken, yetkililer ilk gün 45 aileye ayakkabý daðýtýldýðýný

Allah(c.c) aþkýna bir nimeti nimetten çýkarýp, müptelasý olmak, esirleþmek akýl karý olmadýðýný bildiðimiz halde neden bu durumda En güzel olduðumuzu söyleyecek nimetlerden biri olan olan varmý? evet ayrý zamanýmýzýn çoðunu ayrý cevap alabilirim. elimizden gasp ama hiç bir cevap beni Muharrem eden, veya tatmin etmez diye AÐALDAY kendimizi müptelasý düþünmek gibi bir haline getirdiðimiz, þansým olduðunu gündemimizi biliyorum. o halde aklý selim oluþturan ,baþkalarýna hatta bir þekilde düþünmeye gücü kendimize bile vakit yeten herkes bu hastalýktan ayýrmamýza müsaade etmeyen kurtulmanýn yolunu bulmaya bu hastalýktan nasýl azami gayreti göstermesi kurtulacaðýmýz cevap lazým. bekleyen bir soru. Okumaya bu kadar vakit ayýrsaydýk kaç kitap okumuþ olurduk diye düþünüyorum. Ya da çocularýmýza bu kadar zaman ayýrýversek acaba topluma ne kadar faydalý bir fert yetiþtirmiþ olur ve biz de bundan dolayý ne kadar gurur duyardýk deðil mi?

Ýkili iliþkilerimizi, aile fertleri arasýndaki iliþkileri, gelen misafirleri dizi ile karþýlayýp rekamlarla uðurlamak ayrý bir dert….

Daha önce de yaptýðým açýklama da projenin revizyon çalýþmasý olacaðý bilgisini kamuoyuyla paylaþmýþtým.

uriye'deki olaylardan kaçarak Mardin'in Kýzýltepe ilçesine gelen Suriyeli mültecilere Ýstanbul'dan yardým eli uzandý.

T

elevizyon denen illetten ne zaman hakkýyla faydalanmayý baþaracaðýz?

Baþkalarý için kendi dünyalarýný heba edenler…Ýþte biz bu sýnýftan sayýlýrýz. Ýstisnalar da var aramýzda ama çoðunluðumuzda koronikleþmiþ bir hastalýk bu. Bu ilaçla geçecek bir hastalýk olarak görünmüyor.

Rabbim, hemþerilerimize baþka hizmetleri yapmayý nasip etsin, Kýzýltepe’mize hayýrlý olsun.

Ýsmail Erkar

"zamana and olsun insanoðlu ziyandadýr" (asr süresi)

Boþa harcadýðýmýz her dakikanýn hesabýný verecek olduðumuza göre, ya baþkalarý için harcadýðýmýz bunca vaktin hesabýna ne demeli…?

Kamuoyunda konuþulan ve yýllarýmýza mal olan Zergan deresinde ihale aþamasýna geldik. Kýþ mevsiminde bulunmamýzdan dolayý bu aylar içerisinde süreden faydalanmamýz amacýyla (ölü zamaný) deðerlendirmek ve zergan deresinin ihale tarihinin kýþ ayýna denk getirmek için çabaladýk. Havalarýn düzelmesi ve ölü zamanýn sona ermesiyle inþaata baþlanmasýný hedeflerimizin arasýna koyduk. Zergan deresinin ýslahý ile ilgili ihale 05.03.2013 tarihinde yapýlacaktýr.

belirtti. CHP Kýzýltepe Ýlçe Baþkaný Eyyüp Kalkan, "Dünyadaki bütün insanlara sesleniyorum, dini, dili, ýrký, rengi ne olursa olsun ateþ düþtüðü yeri yakýyor. Bu insanlar burdalar zekatlarýný verseler bu insanlar aç kalmazlar. Ýstanbul'dan eðer bu yardýmlar gönderiliyorsa bizim dört katý yardým etmemiz gerekir. Ýstanbulda da öyle bir þey olursa bizde ayný görevi yapmamýz lazým. Edirne'deki, Kars'taki insanda bizim insanýmýzdýr. Ýnsanlar deðerdir" dedi. CHP Mardin Merkez Ýlçe Baþkaný Hýdýr Ýnal ise, "Parti üyemiz iþkadýný Ayten Direk gördüðü çamur içinde yalýnayak dolaþan çocuklar için bot þeklinde giyim malzemesini göndereceðini bizde bildirdi. Bizde

memnuniyetle kabul ettik. Duyarlý Kýzýltepe halký çadýrda yaþayan vatandaþlarý evlerine aldý. Bizde yetkilerle 45 adet çocuk botunu ihtiyaç sahiplerine daðýtýmý yaptýk" diye konuþtu.

2

Gündelik hayatýmýzý baþkalarýnýn kontrolüne býrakmamak, bizleri hayatýn olumlu bir ferdi halne getirmekle kalmayýp, baþkalarýna da belki de ýþýk tutacaktýr. Bizler televizyonu hakkýyla kullanmayý baþardýðýmýz gün topluma yaralý bilgi veya bilgiler aktarabiliriz.

Sadece televizyon deðil, internet, cep telefonu, futbol v.s bu türden aklýnýza ne geliyorsa bu cinsten ne varsa hepsi ayný katagoride deðerlendirilmeli. Derdimizi nasýl anlatacaðýmý bir türlü becereceðimizi tahmin edemiyorum. öyle bir dert ki bizimkisi ya ne yapalým? alýþtýk cevabýndan baþka cevap alamýyoruz. acizliðimiz doruk noktada. ve haddimizi bilmiyor olmamýzda iþin baþka boyutu. kendimizi ve aile fertlerimizi mutlaka ama mutlaka iyi yetiþtirmemiz lazým. Hayatýmýzý yönlendirmelerine asla davetiye çýkarmamamýz lazým. zamanýmýzý çalan ne varsa ona karþý topyekün mücadele vermek boyumuzun borcu. Hayatýmýzýn kontrolü Kur'an-ý Kerimin elinde olmasý gerektiðini idrak etmemizin zamaný geldi geçiyor bile. Kur'an eksenli bir hayatý arzulamak, ve bu konuda Allahtan yardým istemek her müslümanýn hedefi olmalýdýr. Zamanýmýzýn kadrini bilmek bir beldeyi fethetmekten daha deðerlidir.m.a Zamanýný hakkýyla deðerlendirebilenler mutluluðu yakalayacaklarý, Allah (c.c) tarafýndan garanti altýna alýnmýþtýr.

HÜDA PAR Mardin'de resmen kuruldu Ýsmail Erkar

H

ÜDA PAR`ýn, Mardin Ýl Teþkilatý resmen kuruldu.

Aralýk 2012`de kurularak parti programýný kamuoyuna açýklayan Hür Dava Partisi`nin (HÜDA PAR), Mardin Ýl Teþkilatý, kuruldu. Mardin Valiliðine verilen dilekçenin ardýndan açýklamada bulunan Mardin Ýl Teþkilatý Baþkaný Þehmus Akman, il ve ilçelerde teþkilatlanmalarýn baþladýklarýný ifade ederek, "Mardin ili olarak biz de bu görevi üstlendik. Bu nedenle biz de Mardin il baþkanlýðýný kurmak için Hür Dava Genel Merkezinden 10.01.2013 tarihinde aldýðýmýz yetki belgesi ile Mardin Valiliðine baþvurumuzu gerçekleþtirdik" dedi. HÜDA PAR Mardin Ýl Teþkilatýný resmen kurduklarýný ifade eden Akman, HÜDA PAR`ýn hayýrlý olmasý temennisinde bulunarak, "Tek gayemiz öncelikle Allah rýzasýný kazanmak, milletimize

elimizden gelen tüm imkânlarý seferber ederek hizmet sunmaktan geri durmamaktýr" ifadelerini kullandý. Önümüzdeki günlerde HÜDA PAR`ýn Ýl binasýný açacaklarýný ifade eden Akman, açýlýþa tüm halký davet edeceklerini söyledi.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

1 Þubat 2013 Cuma

3

Baþbakan Erdoðan'dan Valilere "Mikro Ýþe giriþte alýnan saðlýk raporuna artýk sorunlarýn üzerine gidin" tavsiyesi 50 TL ödenecek

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Vilayetler Evi'nde gerçekleþtirilen Valiler Toplantýsý'na katýlan valilere, mikro sorunlarý çözme tavsiyesinde bulundu. Türkiye'de makro sorunlarýn artýk büyük oranda çözüldüðünü veya çözülmekte olduðunu söyleyen Erdoðan, "Bu aþamadan sonra mikro sorunlarýn üzerine gitmemiz çok daha cesur ve hassas mücadele yürütmemiz gerekiyor. Ýðneyle kuyu kazar gibi bu süreci devam ettirmek zorundayýz. Ýhmal edilmiþ hizmetleri vatandaþlarýmýza ulaþtýrýp kenara çekilemeyiz. Rehavet bize yakýþmaz rehavet içinde olmak gibi bir lüksümüz yok" dedi.

Y

eni Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu'nun ocak ayýndan itibaren yürürlüðe girmesiyle birlikte çalýþma hayatýnda gözle görülür deðiþiklikler gözlenmeye baþladý. Ýnsan Kaynaklarý Yöneticileri Derneði (ÝKAYDER) Baþkaný Bülent Öz, iþe baþlamak için istenen saðlýk raporu için bundan böyle para ödeceðini söyledi.

Büyük sorunlarý çözerken küçük sorunlarý ihmal etmenin, bir ülkeyi büyük bir devlet, iddialý bir devlet yapmadýðýný vurgulayan Erdoðan, "Büyük ülke ayrýntýlarla ilgilenen, bunlarýn üzerine kararlýlýkla gidip çözen ülkedir. Bugün biz artýk ayrýntýlarla ilgilenmek üzerine gitmek durumunda olan bir ülkeyiz" ifadelerini kullandý. Konuþmasýnda sýk sýk valilere özellikle halkla diyaloglarý konusunda tavsiyelerde bulunan Erdoðan, "Bu millet her þeyin en iyisini ziyadesiyle hak ediyor. Bizim ne hükümet ne valiler ne belediye baþkanlarý olarak þehirlerde yaþayan kardeþlerimize 'size yol yaptýk daha ne istiyorsunuz' deme hakký olamaz. 'Okul, hastane yaptýk daha ne istiyorsunuz' deme haddine sahip deðiliz. Dicle'nin kenarýnda bir koyunu kurt kapsa bunun hesabý bizdedir. 'Kurttan koyundan bana ne' makamýnda deðiliz. Kimse bizi suçlamasa bile bizim bunu kendimize dert etmemiz, muhasebesini yapmamýz, akþam baþýmýzý yastýða koyduðumuzda 'acaba önleyebilir miydim' diye sormamýz gerekir" ifadelerini kullandý. Erdoðan, "Geçmiþte o kadar devasa sorunlarla baþ baþaydýk ki detay sorunlara hassasiyetle ilgilenmiyorduk; ama bugün devasa sorunlarla mücadelemizi sürdürürken nüanslara kafa yormamýz gerekiyor" diye devam etti. Rekabetin bu kadar hassas bir dengede ilerlediði bu dünyada hiçbir valinin sadece idareci olarak kalamayacaðýný söyleyen Erdoðan, "Sizler birer turizm elçisi durumundasýnýz, eðitim gönüllüsü fahri yatýrým ajansý olacaksýnýz. Yatýrýmcý bu ülkeye geldiði zaman valimiz

buna ne yapar da yatýrým yaptýrýrým diye ilgilenmesi lazým. Günlük bürokratik iþlemlerin içinde benim valim kaybolup gitmemeli." dedi. Sýradancýlýðý býrakýn Erdoðan ayrýca valilerden "sýradancýlýðý býrakmalarýný" istedi: "En önemli isteðim, sýradancýlýðý býrakmalýyýz. Protokol valiliði yapmayacaðýz. Halktan biri gibi olacaðýz. ve halk bizi gördüðü zaman kendini bulacak" ifadelerini kullandý. Þehrin valisinin o þehre vizyon verebilmesi, vizyon kazandýrabilmesi ve þehre hedef gösterebilmesi gerektiðini söyleyen Erdoðan, "Türkiye'deki makro ilerlemeyi mikro düzeye taþýdýðýmýz sürece Türkiye 2023 hedeflerini yakalayacaktýr. Bazýlarý diyor ki bu hedef tutmaz. Biz hedef koyuyoruz. Ýlla olacak diye bir þey yok." þeklinde konuþtu. Protokol valiliði yok, halka devletin güler yüzünü gösterin Valilere "81 vilayeti siz ayaða kaldýracaksýnýz, yan gelip yatmak yok. Protokol valiliði yok." diye seslenen Erdoðan ardýndan terörle mücadele meselesine deðindi. 81 vilayetin terör karþýsýnda yýllarca bedel ödediðini söyleyen

Erdoðan, "Verilen mücadelenin þüphesiz ki neticesini alacaðýz" diye kaydetti. Terör örgütünün sürekli istismar ettiði ret, inkar ve asimilasyon politikalarýnýn 2002'den sonra ayaklar altýnda çiðnendiðini vurgulayan Erdoðan, valilere "devletin bu deðiþen yüzünü halka her yerde göstermelerini istedi. Þehirlerinde yaþanan olumsuzluklara ve bunlarýn medyaya yansýmasýna da deðinen Erdoðan, "Gazetelerle amel etmeyin halkýmýzla yatýn, halkýmýzla kalkýn. Medya baþka bir millet. Siz gazetelerin ne yazdýðýný, televizyonlarýn ne gösterdiðine bakmayýn, millete bakýn" dedi. Erdoðan son olarak valilerle her an iletiþim içinde olmalarý gerektiðini belirterek, "24 saat benim için mesaidir. 24 saat beni arayabilirsiniz. Ben de sizi arayabilirim. 24 saat mesaideyiz. Tatil söz konu deðil, tatilde bile mesaideyiz" ifadelerini kullandý. Toplantýya valilerin yaný sýra Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar da katýldý. Bakan Güler, Erdoðan'dan önce kürsüye gelerek kýsa bir konuþma yaptý. (CÝHAN)

'Uzlaþma Komisyonu metin çýkaramazsa, kendi metnimizi Meclis'e sunacaðýz'

Öz, yaptýðý yazýlý açýklamada, þu bilgileri verdi: "Maden ve inþaat gibi tehlikeli alanlarda çalýþmak isteyenler, daha önce ücretsiz olan saðlýk raporu için en az 50 TL muayene ücreti verecek. Birçok sektörde iþ baþvurusu esnasýnda istenen, birinci basamak baþta olmak üzere, tüm saðlýk kurumlarýndan ücretsiz olarak alýnabilen saðlýk raporlarý artýk ocak ayýndan itibaren ücretli hale getirildi. 20 Haziran 2012 tarih ve 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu'nun yürürlüðe girmesiyle, iþe giriþ saðlýk raporlarý sadece yetkilendirilmiþ saðlýk güvenlik birimlerinden ücreti ödenerek alýnabiliyor." Öz, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanun'unun 15. maddesinde, "Ýþveren, çalýþanlarý iþe giriþlerinde, iþ deðiþikliðinde, iþ kazasý-

A

bitirmeyi hedefledi. Bitmedi ve bir süre daha çalýþmaya karar verdik. Böylesine önemli bir çalýþmanýn süre itibariyle önü açýk olmamalý. Parlamento belirli bir süre dönem itibariyle iþ baþýnda. Ucu açýk ne zaman biteceði belli olmayan bu tür çalýþmalar çok uzadýðý takdirde iþ ciddiyetten uzaklaþýyor. Ýpe un sermenin hiç gereði yok. AK Parti olarak Türkiye’nin yeni bir anayasaya sahip olmasý konusunda samimiyiz. Uzlaþma Komisyonu'nda bulunan 3 grubun parlamentodaki milletvekili sayýsýndan çok daha fazla sayýya sahip olmamýza raðmen diðer gruplar gibi 3 kiþi ile temsil edilmeyi kabul ettik. Bu bir zafiyet deðil, iyi niyettir, fedakarlýktýr. Seçimlerin yaklaþmakta olduðu 2014’te 2 seçim olacak. Bu yýlýn ortalarýndan itibaren Türkiye seçim ortamýna girecek. Böyle bir atmosferde bu iþi yürütmek zor olacak. Baþbakanýmýzýn çalýþmalarýn hýzlanmasý konusundaki konuþmalarýný uzlaþma komisyonuna bir doping etkisi yapmasýný beklerim. 'Bir an önce elinizi çabuk tutun ve bir an önce ortaya bir metin

Ýl Saðlýk Müdürlükleri'nce yazýlan talimata göre, iþe giriþ saðlýk raporlarý iþyeri hekimlerinden, Çalýþma Bakanlýðý'nca yetkilendirilen saðlýk kurumlarý ile Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý çalýþan saðlýðý birimlerinden alýnabileceðini kaydeden Öz, "Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý kurumlara müracaat edenlerin Ziraat Bankasý'ndaki ilgili hesaba 50 TL yatýrmasý isteniyor. Ancak bu para yatýrýlýp, dekontu alýndýktan sonra ilgili kiþinin muayenesi yapýlýp, saðlýk raporu veriliyor." dedi. (CÝHAN)

Öðretmenler için özür durumu yer deðiþtirme baþvurularý baþladý

M

K Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin, Anayasa Uzlaþma Komisyonu’nun 80 madde üzerinde çalýþma yaptýðýný ve þu ana kadar 30 maddede mutabakat saðlandýðýný söyledi. Komisyonun mutabakat saðlanamayan maddeler üzerinde tekrar görüþmeler yaptýðýný vurgulayan Þahin, “Uzlaþma Komisyonu'nun çalýþmalarýna raðmen mart ayýna kadar bir metin ortaya çýkmamasý durumun da iktidar partisi olarak bir metni Meclis'e sunacaðýz.” dedi. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu’nun da katýlýmýyla ‘saðlýkçý milletvekilleri’ ile kahvaltýlý toplantý düzenledi. Bir gazetecinin “Anayasa çalýþmalarýnýn mart ayýna kadar yetiþmeyeceði konusunda muhalefetin eleþtirilerini nasýl deðerlendiriyorsunuz?” þeklindeki sorusunu Þahin þu þekilde cevapladý: “Uzlaþma Komisyonu 2011 yýlýnda yola çýkarken kendisine bir süre öngördü ve 2012 yýlý biterken bu çalýþmayý

saðlýk nedeniyle iþten uzaklaþtýrýlmalarýndan sonra iþe dönüþlerinde, tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinde çalýþacaklarda yapacaklarý iþe uygun olduklarýný belirten saðlýk raporu almadan iþe baþlatýlamaz.", 3. fýkrasýnda ise, "Bu kanun kapsamýnda alýnmasý gereken saðlýk raporlarý, iþyeri saðlýkta güvenlik biriminde veya hizmet alýnan ortak saðlýk ve güvenlik biriminde görevli olan iþyeri hekiminden alýnýr..." ifadesine yer verildiðini belirtti. Öz, "Tehlikeli iþler" arasýnda madencilik, inþaat, balýkçýlýk, dokuma, seramikçilik, alkol imalatý, torna-tesviye, otomotiv gibi yüksek istihdam yaratan sektörler bulunduðuna dikkat çekti.

illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), özür durumundan yer deðiþtirmelere iliþkin talepleri almaya baþladý. Bakanlýk tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, MEB'e baðlý okullarda görevli öðretmenlerin iller arasý eþ durumu, saðlýk durumu ve genel ve özel hayatý etkileyen nedenlere baðlý yer deðiþiklileri baþvurularýnýn 31 0cak–6 Þubat tarihleri arasýnda iki aþamada elektronik ortamda alýnacaðý koyun' diyor Baþbakan. Komisyon üyeleri vurgulandý. olarak böyle bir sonuç çýkarmamýz gerek. MEB Ýnsan Kaynaklarý Baþbakan sabote ediyor demek, doðru deðil. Genel Müdürlüðü’nden ‘Özür Gece gündüz çalýþarak ortaya bir metin durumundan yer koyun diyor.” deðiþiklikleri’ hakkýnda yazýlý Uzlaþma komisyonunun bir açýklama yapýldý. Milli çalýþmalarýna raðmen bir metin ortaya Eðitim Bakaný Nabi Avcý çýkaramamasý durumunda iktidar partisi imzasý ile tüm valiliklere ilgili olarak AK Parti'nin bir metni Meclis'e yazýnýn gönderildiði belirtilen sunacaðýný belirten Þahin, “Milletvekili sayýsal gücümüz referandumlu da olsa bunu açýklamada, bakanlýða baðlý okullarda görevli Meclis'ten geçirmeye yeterli deðil. Ama bir öðretmenlerin iller arasý eþ anayasa deðiþikliði teklifini parlamento durumu, saðlýk durumu ve gündemine taþýyacak tek parti de biziz. Diðer siyasi partilerin anayasa deðiþik teklifi genel ve özel hayatý etkileyen nedenlere baðlý yer verme ile ilgili sayýsal yeterliliði yok. Halkýmýz bize bir görev ve destek verdi onun deðiþikliklerinin 27573 Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan gerekliðini yapacaðýz. Bundan kimse gocunmasýn, kimsede rahatsýzlýk duymasýn. Milli Eðitim Bakanlýðý Öðretmenlerinin Atama ve Yer Elimizi çabuk tutalým. 2 aylýk bir süre var. Deðiþtirme Yönetmeliði Komisyon þu ana kadar 80 madde üzerinde hükümleri çerçevesinde çalýþtý, 30 maddede mutabakat var. Tekrar yapýlacaðý vurgulandý. mutabakat saðlanamayan maddeler Baþvurularýn 31 Ocak üzerinde görüþeceðiz.” þeklinde konuþtu. - 6 Þubat tarihleri arasýnda iki (CÝHAN)

aþamada elektronik ortamda alýnacaðý vurgulanan açýklamada, “Birinci aþamada öðretmenlerimizin mazeretlerine dayalý talepleri, ikinci aþamada ise okul tercihleri alýnacak. Atama yapýlmak üzere, halk eðitim merkezleri ve olgunlaþma enstitüleri hariç, milli eðitim müdürlüklerince il genelinde norm kadro açýðý bulunan okullarýn tamamý belirlenerek kontenjan modülüne yansýtýlacak, norm kadro açýðý bulunan okullar ile baþvuru ve atamalara iliþkin kurallar ve takvim Bakanlýðýmýz http://ikgm. meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Yer deðiþtirme baþvurusunda bulunacaklarda, baþvuru tarihi itibarýyla öðretmenlik ve devlet memurluðunun her ikisinde de adaylýklarýnýn kaldýrýlmýþ veya þubat ayý sonu itibarýyla kaldýrýlabilecek durumda olmalarý þartý aranacak.” ifadelerine yer verildi. Açýklamada, 2012 yýlýnda özür durumundan yer deðiþikliði yapýlamamasý sebebiyle memur kadrosuna atanan öðretmenler ile ayný kapsamda aylýksýz izne ayrýlan öðretmenlerin de baþvuruda bulunabileceði vurgulandý. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

1 Þubat 2013 Cuma

4

KCK anadavasýnda 'Kürtçe' savunma talebi oy birliðiyle kabul edildi

C

umhurbaþkaný Abdullah Gül'ün anadilde savunma hakkýný onaylamasýndan sonra Diyarbakýr 6. Aðrý Ceza Mahkemesinde görülen KCK anadavasýnda 'Kürtçe savunma' talebi oy birliðiyle kabul edildi. "Ana dilde savunma" ve hükümlülerin cezaevinde eþleriyle görüþmesine imkan tanýyan 6441 sayýlý Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Kanuna göre, sanýk; iddianamenin okunmasý ve esas hakkýnda mütalaanýn verilmesi üzerine sözlü savunmasýný kendisini daha iyi ifade edebileceðini beyan ettiði baþka bir dilde yapabilecek. Tercüme hizmetleri, il adli yargý adalet komisyonlarýnca oluþturulan listeden, sanýðýn seçeceði tercüman tarafýndan yerine getirilecek. Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesinde terör örgütü PKK'nýn üst yapýlanmasý KCK anadavasý görülmeye devam edildi. 29 kiþinin katýldýðý davada 232 ve 233 numaralý delil ikameleri okunacaðý ifade edildi. Mahkemenin baþlamasýyla birlikte söz alan sanýk avukatlarýndan Emin Aktar, anadilde savunma hakkýný Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün onayýndan geçerek, Resmi Gazete'de yayýmlandýðýný söyledi.

Bu karardan sonra müvekkillerinin anadilde savunma yapmak istediklerini belirten Aktar, "Anadilde savunma hakkýnýn önündeki engeller kalktý. Sanýklar kendilerini daha iyi ifade edebileceði dilde kendini savunabilir. Bunun için de tercüman atanýr. Bundan sonra anadilde tercüman atamasý yasal bir zorunluluktur." þeklinde konuþtu. Mahkeme Baþkaný Bekir Soylu, sanýklarýn tercümanlarýnýn olup olmadýðýný sorarak, tercümaný sanýklarýn atayacaðýný dile getirdi. Mahkeme CMK 202/1'in 4 ve 5. fýkralarýna göre sanýklarýn tercüman talebini onayladý. Kürtçe tercüman bulunmasý için mahkemeye 20 dakika ara verildi. Aranýn ardýndan dava görülmeye devam edildi. Mahkeme Baþkaný Soylu, yeni yasayla ilgili deðerlendirmeyi okudu. 5271 Sayýlý Kanun'a göre sanýðýn tercümanýný hazýrlamak zorunda olduðunu belirten Soylu, sanýðýn meramýný anlatacak kadar Türkçe bilmesine raðmen baþka bir dilde savunma yapmasýnda hiçbir mahsurun olmadýðýný, tercüman vasýtasýyla savunmasýný yapmasýnda hiçbir mahsur olmadýðýný dile getirdi. Mahkeme Baþkaný Soylu, Kürtçe savunma talebinin oy birliðiyle kabul edildiðini ifade etti. KCK davasýnýn sanýklarýndan Ali Þimþek tarafýndan hazýrlanan

tercüman Burhan Zoroðlu huzura kabul edildi. Tercümana sanýkla arasýnda bir husumet olup olmadýðý soruldu. Tercüman Zoroðlu, Kurmanci lehçesini bildiðini, Zazaki lehçesini bilmediðini söyledi. Mahkeme Baþkaný, tercümana sanýðýn bütün söylediklerini aynen aktarmasý gerektiðini, bunun davanýn sýhhati açýsýndan çok iyi olacaðýný dile getirdi. Tercüman Zoroðlu, þöyle yemin etti: "Tarafýndan söylenenleri dosdoðru söyleyeceðime namusum ve þerefim üzerine yemin ederim." Klasör 232'de sanýk Ali Þimþek'e ait deliller okundu. Ýddianamede sanýðýn ev ve iþyerinde ele geçirilen bilgi ve dökümanlarýn bulunduðu, terör örgütünün lehine yapýlan faaliyetlerine katýldýðý okundu. Sanýk Þimþek, Kürtçe olarak "Benim isteðim her iddiaya tek tek cevap vermek" dedi. Mahkeme bu talebi kabul etti. Üniversitede Türkçe bölümünü okuduðunu, Türkçeyi profesyonel þekilde konuþabildiðini ancak kendini anadilinde savunmak istediðini dile getiren Sanýk Þimþek, yine Kürtçe olarak, "Anadilde savunma hakkýnýn verilmesinden dolayý çok teþekkür ederim. Bu kararý çok olumlu buluyorum. Yýllar sonra kendimizi kendi anadilimizde savunabileceðiz." þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

Viranþehir'de ilk kez kapalý yöntemle hastanýn yumurtalýðýndaki kist alýndý

Þ

anlýurfa'nýn Viranþehir ilçesinde ilk defa kapalý yöntemle gerçekleþtirilen ameliyatla 6 çocuk annesi bir kadýnýn yumurtalýðýndaki kist alýndý. Viranþehir Devlet Hastanesi'nde bir ilk yaþandý. Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Yusuf Olgaç ve Banu Öndeþ tarafýndan gerçekleþtirilen ameliyat ile 6 çocuk annesi olan ve ismi açýklanmayan 41 yaþýndaki bir hastanýn, laporoskopik over kisti ve tüp lijanyonu (kapalý yöntem ile yumurtalýk kisti ve kordon baðlanmasý) iþlemi yapýldý. Uzman Doktor Yusuf Olgaç, bu iþlem sayesinde hastanýn hayata daha çabuk katýldýðýný belirterek, hastanýn yaklaþýk 10 santimetre kesilmek zorunda kalýndýðýný söyledi. Dr. Olgaç, “Bu yöntemle 1 santimetrelik kesi yapýlarak kameralý sistem kullanýlarak yumurtalýk kisti, tüp baðlanmasý, rahim

alýnmasý, kýsýrlýk taný ve tedavisi, dýþ gebelik ameliyatlarý gerçekleþtirilmektedir. Hasta ameliyatý olduðu gün taburcu olabilmekte ve günlük hayatýna dönebilmektedir. Ameliyat sonrasý aðrý ve yara olayý da bu yöntemle tarihe karýþmýþtýr.” þeklinde konuþtu. Baþhekim Sayýlýr: Mart ayýnda da yoðun bakým ünitesini açacaðýz Viranþehir Devlet Hastanesi Baþhekimi Uzman Dr. Sedat Sayýlýr ise hastanenin modern ve teknolojik imkanlarý ile halka hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti. Dr. Sayýlýr, 200 yatak kapasiteli hastanenin 60’ý aþkýn doktoru ile bölge insanýna saðlýk hizmeti verdiklerini ifade etti. Sayýlýr, mart ayý içerisinde açýlacak yoðun bakým ünitesi sayesinde vatandaþlara daha iyi hizmet edeceklerini sözlerine ekledi. (CÝHAN)

Milletvekili Beyaz: Diyarbakýr’ýn Suruç’ta 18 ton kaçak baþarýlý bürokratlara ihtiyacý var þeker ele geçirildi Þ A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, Diyarbakýr’ýn baþarýlý bürokratlarý ihtiyacý olduðunu söyledi. Beyaz, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Güzel Kurtoðlu’nu ziyaret etti. Beyaz, hizmetin her alanýna hitap eden saðlýðýn önem arz ettiðini belirterek çalýþmalarýndan dolayý Kurtoðlu’na baþarýlar diledi. Diyarbakýr’ýn deneyimli, disiplinli ve baþarýlý bürokratlara ihtiyacý olduðunu vurgulayan Beyaz, "Genel sekreterimiz çok deðerli bir þahsiyettir. Gerek Van’da gerekse Konya’da olsun çok güzel hizmetler yapmýþ ve Diyarbakýrýmýz’a da çok güzel hizmetler yapacaðýna inanýyoruz ve her zaman desteðimizle yanýndayýz." dedi. Ýktidar olarak saðlýkta devrim yaptýklarýný ve hastalarýn kendileri için çok önem taþýdýðýný anlatan Beyaz, "Ýnsan için saðlýk her þeyden önce gelir. Çünkü yaþamak, öðrenmek, iþ yapabilmek, çalýþabilmek için saðlýklý olmak gerekir. Saðlýðý yerinde olan insanlar kendisine, ailesine, çevresine ve topluma yararlý olabilirler." diye konuþtu. Ýktidarlarý döneminde saðlýk güvencesi olmayan vatandaþýn kalmadýðýný belirten Beyaz þunlarý söyledi: "18 yaþýna kadar ücretsiz saðlýk hizmeti verilmeye baþlandý. 18–29 yaþ arasý gençler ve engellilere istihdam kolaylýðý için ilk beþ yýl sigorta primlerinin devlet tarafýndan ödenmesi kolaylýðý getirildi. 5 yýl çalýþýp vefat eden memurun ailesine ve önceden bu durumda olan 20 bin aileye de maaþ baðlanmaya baþlandý. Ölen sigortalýlarýn, geliri olmayan 65 yaþýndan büyük anne-babalarýna maaþ baðlandý. Hiç geliri olmayan veya asgari ücretin 1/3'ünden az geliri olan vatandaþlarýmýzýn saðlýk primini devletin ödemesi saðlandý. Yüzde 70'den fazla engelli ve 65 yaþ aylýðý olan 85 yaþ üstündeki vatandaþlarýn maaþlarý evlerinde ödenmeye baþlandý ve önceki borçlarý silindi. Genel Saðlýk

anlýurfa'nýn Suruç ilçesinde 18 ton kaçak þeker ve binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kiþi yakalandý. Kaçak mallarla yüklü kamyonun þehir merkezinden geçtiði sýrada kamera görüntülerinden tespit edildiði bildirildi. Suriye’den kaçak yollarla ülkeye sokulduðu belirtilen kaçak ürünleri taþýyan kamyon Suruç Cumhuriyet Meydaný'ndan geçiþi sýrasýnda mobese kameralarýna takýldý. Ýlçe Emniyet Müdürlüðü yetkililerinin durumdan þüphelenmesi sonucu

Sigortasý ile tüm vatandaþlarýmýz ve sýðýnmacýlar da saðlýk kapsamýna alýndý." Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Kurtoðlu ise ziyaretten duyduðunu memnuniyeti diye getirerek, "Vekilimizin ziyareti hem bize hem de hastalarýmýza moral kaynaðý oldu. Her zaman

söylediðimiz gibi, bu hastanenin sahibi halkýmýz ve hastalarýmýzdýr. Hizmet anlayýþýmýzý bu temel üzerine oturtarak inþa ediyoruz. Elbetteki halkýmýz için daha iyi hizmeti gerçekleþtirmemiz gerekiyor. Elimizden gelem tüm imkanlarý hastalarýmýz için seferber ediyoruz." Dedi. (CÝHAN)

Batman'da 'Annemin de Ýþi Olsun' konulu resim yarýþmasý sonuçlandý

A

nnemin de Ýþi Olsun' konulu ulusal yarýþma birincisi Batman’dan çýktý. Fatih Ýlköðretim Okulu 4. sýnýf öðrencisi Havva Ýnce’nin yaptýðý resim, ulusal yarýþmada birincilik ödülüne layýk görüldü. Türkiye birincisi olan Ýnce 27-28 Þubat'ta Ankara'da düzenlenecek törene davet edildi. Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan ortaklaþa finanse edilen, Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) tarafýndan WYG Türkiye teknik desteði ile yürütülen “Kadýn Ýstihdamýnýn Desteklenmesi” kapsamýnda, Milli Eðitim Bakanlýðý

harekete geçen Asayiþ Büro ekipleri, kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasýnda yapýlan aramada, 50'þer kilogramlýk çuvallar halinde 18 ton kaçak toz þeker ile binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltýna alýnan kamyon þoförü S.A. ve mal sahibi M.F. emniyetteki iþlemlerin ardýndan adliyeye sevk edildi. Kaçak mallarýn yüklü olduðu kamyon ise Þanlýurfa Ýl Gümrük ve Ýl Tarým Müdürlüðü’ne teslim edildi. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. (CÝHAN)

iþbirliðiyle, 43 ildeki ilköðretim okullarýnda 3. ve 4. sýnýf öðrencilerine yönelik düzenlenen 'Annemin de Ýþi Olsun' konulu resim yarýþmasý sonuçlandý. Batman Fatih Ýlköðretim Okulu 4. Sýnýf öðrencisi Havva Ýnce’nin yaptýðý resim, ulusal yarýþmada birincilik ödülüne layýk görüldü. Dereceye giren öðrenciler için Ýzgi Turhan Otel’de tören düzenlendi. Ödül törenine öðrencilerin, aileleri, resim öðretmenleri ve okul müdürleri katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ýþ Kur il müdürü

Besim Eviz, "Öðrencimizin birinci olmasý Batman’ýn gençliði ve öðrencileri adýna bir gurur kaynaðýdýr. Bir rol modeldir. Demek ki çalýþýnca baþarýlý olunuyor. Derece alýnýyor ve ödülü de hak ediyor." dedi. AB Türkiye Delegasyonu Sosyal Politika ve Ýstihdam Ekonomi ve Sosyal Kalkýnma Bölümü Sektör Yöneticisi Zeynep Aydemir Koyuncu, etkinliðin birçok deðiþik kurum ve STK’yý bir araya getirdiðini söyledi. Bu nedenle etkinliðin çok özel olduðuna vurgu yapan Zeynep Aydemir Koyuncu,

þunlarý dile getirdi: "Kadýn istihdamýnýn desteklenmesi projesi Türkiye’nin birçok yerinden resmi kurum, meslek örgütü ve STK’yý bir araya getirdi. Bu gün aramýza öðrenciler ve ebeveynleri katýldý. Bu ilk kez oluyor, bu nedenle çok önemli bir þey. Bu sürece dahil olan tüm kadýnlar ve erkekler Türkiye’nin yoðun gündeminde hakikaten kadýn istihdamý konusunu gündemde tutmayý baþarýyor. Kadýn istihdamýndaki artýþ elbette sadece kadýnlarý hedefleyen politika ve programlarda gerçekleþmeyecek. Kadýn istihdamý meselesini sadece bir kadýn meselesi olmaktan çýkarmamýz gerekiyor. Bu resim yarýþmamýz sayesinde Türkiye’nin aydýnlýk yüzü ve Türkiye’nin çalýþma gücü itici gücü olacak çocuklarýmýzý da bu sürece dahil etmeye çalýþtýk.” (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

1 Þubat 2013 Cuma

5

Çocuklarý týka basa yedirmek diyabete davetiye çýkarýyor S

BASINDAN

Demokratik sýnav ne olacak?

D

oðumsal kaynaklý hastalýklar, genetik geçiþli olabildiði gibi vücuttaki bazý organlarýn görevini yapamamasýndan ya da kusurlu yapmasýndan kaynaklanýyor. Tip 1 diyabet çocukluk çaðýnda görülen bir hastalýkken, tip 2 diyabet tamamen yanlýþ beslenme tercihleri ve hareketsizlik sonucunda ortaya çýkýyor. A ýbadem Fulya Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Rüþtü Serter, bilimsel araþtýrma sonuçlarýna göre, son 10 yýlda diyabetli hasta sayýsýnýn Türkiye'de yüzde 7'den yüzde 14'e ulaþtýðýný söylüyor. Yanlýþ beslenme tercihleri, spor yapmama nedeniyle eskiden 50'li yaþlarda görülen tip 2 diyabetin artýk, 10-12 yaþlarýndaki çocuklarda bile ortaya çýktýðýný belirtiyor. Toplumda saðlýklý beslenme ve egzersiz alýþkanlýðýnýn yerleþtirilmesi gerektiðini ifade eden Prof. Dr. Rüþtü Serter, diyabet hakkýnda þu bilgileri veriyor: "Diyabet vücudun kan þekeri düzeylerini istenilen düzeyde tutamamasýdýr. Bu hastalýðýn sonucunda vücudumuzda, kan þekerinin yükselmesine baðlý olarak

çeþitli organlarda hasar meydana geliyor. Gözler, böbrekler, kalp ve damarlar, sinirlerde hasar oluþuyor. Normalde gün içinde açlýk kan þekeri seviyesinin 100 mg/dl'nin altýnda, yemekten sonraki ikinci saatte tokluk þeker seviyesinin ise 140 mg/ dl'nin altýnda olmasý gerekiyor. Öðünlerden sonra ise kan þekeri seviyesinin genel olarak 200 mg/dl'yi geçmemesi gerekiyor. Diyabet hastalýðýnýn Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki türü bulunuyor. Daha çok eriþkinlerde ortaya çýkan Tip 2 diyabet, toplumda Tip 1 diyabete göre 10-15 kat fazla görülüyor. Tip 1 diyabet daha çocukluk veya ergenlik yaþlarýnda patlak veren, bazen de 2025 yaþlarýnda bile ortaya çýkabilen bir hastalýktýr."

"Yürüyüþ, yüzme, koþu en iyi tedavi" Tip 1 diyabette vücutta insülin hormonu eksik olduðunu, tip 2'de ise vücutta insülin hormonu bulunduðunu vurgulayan Serter, tip 1 diyabetin tedavisinde hastaya dýþarýdan insülin verildiðini dile getiriyor. Tip 2 diyabetin tedavisinde ise ilaçlarla vücuttaki insülin hormonunun etkisinin artýrýldýðýný vurguluyor. Serter, hangi tip diyabet olursa olsun hastalýðýn bir numaralý tedavisinin, yaþam tarzý deðiþikliði,

orunlarý çözmeye matuf her seçeneðin demokrasiyle iliþkisi oluyor, bu da doðaldýr. Kavramlarý dikkatle seçerek, insaf ve hakkaniyet ölçülerini kullanarak istifhamlarý vuzuha kavuþturmak lazým.

diyet ve düzenli egzersiz alýþkanlýðý kazanmak olduðunu, günde en az yarým saat, bir saat yürüyüþ basit koþu, yüzme, bisiklet kullanmak olduðunun altýný çiziyor.

"Bazý kiþiler doðal yollarla tedaviye cevap veriyor” Kan þekerinde ara ara yükselme olduðunu ve gizli þekerin ortaya çýkabildiðini belirten Serter, þöyle devam ediyor: "Aslýnda diyabet ben geliyorum diyor. Gizli þeker teþhisi koyduðumuz kiþilere düzenli spor yapmalarýný, saðlýklý beslenmelerini öneriyoruz. Þiþman iseler kilo vermeleri gerekiyor. Çünkü diyabete giden yolun önünü bir þekilde kesmek gerekiyor. Eðer insülin direnci çok yüksekse verilen bazý ilaçlarla diyabet geciktiriliyor. Genetik altyapý burada önemli rol oynuyor. Bazý kiþiler doðal yollarla tedaviye daha iyi cevap veriyor, bazýlarý da ideal kiloya gelse de þeker düzeyinde istenilen iyileþme saðlanamayabiliyor." "Tip 2 Diyabet artýk 10'lu yaþlarda da görülüyor"

nedenlerle çocuklarda ve gençlerde ortaya çýkýyor. Eriþkin hastalýðý olan tip 2 diyabet ise eskiden 50'li yaþlarda ortaya çýkarken, artýk 10-12 yaþlarýnda bile görülmeye baþladý. Bunun sebebi çocuklarýn ve gençlerin saðlýksýz bir þekilde beslenmeleri, spor yapmamalarý ve buna baðlý aþýrý kilo almalarýdýr. Çocuklarý týka basa, fast food tarzý yaðlý yiyeceklerle, dengesiz ve düzensiz bir þekilde beslenmeye teþvik etmek yerine, içinde et, balýk, tavuk, sebze, meyvelerin de bulunduðu, karbonhidrat, proteinlerin dengeli tüketildiði bir beslenme programýnýn izlenmesi önemlidir."

Prof. Serter, tip 2 diyabetin artýk 10'lu yaþlardaki çocuklarda görülmesiyle ilgili þu konulara dikkat çekiyor: "Tip 1 diyabet genetik

Serder, diyabetin tedavisi ile ilgili her geçen yýl yeni ilaçlar ve insülin çeþitlerinin kullanýma girdiðini sözlerine ekledi.(CÝHAN)

Alýnan karne hediyeleri çocuklarýn ders çalýþmasýný engelliyor Okullarýn yarýyýl tatiline girmesiyle birlikte anne ve babalar, karne hediyesi için alýþ veriþ merkezlerinin yolunu tuttu. Alýnan hediyelerin çoðunluðu ise elektronik eþyalar. Laptop, tablet, cep telefonu, iPot ve masa üstü bilgisayar alýnan hediyelerin ilk sýrasýnda. Uzmanlar, alýnan bu hediyelerin, çocuklarýn geleceðini olumsuz etkileyeceði düþüncesinde. Anne ve babalarýn, uzun soluklu baþarýyý ödüllendirmesi tavsiyesinde bulunan uzmanlar, alýnan bu hediyelerin ikinci dönem çocuklarýn ders çalýþmasýný büyük oranda olumsuz etkileyeceði uyarýsýnda bulunuyor. Kýlýçaslan Eðitim Kurumlarý Akansu Koleji Psikolojik Danýþman ve Rehber Öðretmeni (PDR Uzmaný) Adem Þat, günümüzde artýk her velinin çocuðuna mutlaka karne hediyesi aldýðýna dikkat çekti. Þat, ancak alýnan hediyelerin, çocuklara yarar saðlamasý konusunda herhangi bir hassasiyetin gösterilmediðine dikkat çekti.

Velilerin, hediye alýrken bazý sorular sormasý gerektiðini anlatan Adem Þat, þu bilgileri verdi: "Alýnan hediye yararlý mý? Öncelikle çocuk gerçekten o hediyeyi hak etti mi? Bunlarýn hepsi birer soru iþareti. Görüþtüðümüz ailelerin neredeyse yüzde 70'i karne hediyesi olarak elektronik bir ürün alýyor. Laptop, iPot, cep telefonu, tablet bilgisayar gibi hediyeler. Bu saydýklarýmýzýn hangisi bir çocuk için saðlýklý ve yararlý bir hediye. Eðitimciler, çocuklarý internetin ve sosyal medyanýn bataklýðýndan korumak için yýllarca eðitim vermeye çalýþýyor. Aileler de bu eðitimin sonunda ödül olarak, o bataklýða kapý aralayan imkânlarý sunuyorlar." PDR Uzmaný Adem Þat, insanlarýn hediye alýrken sesli düþünmelerini isteyerek, "Adý da ödül olsun. Karne hediyesi olarak aldýðýnýz laptop, tablet, cep telefonu ve iPot ilerleyen zamanlarda çocuðunuzu ders çalýþmaktan alýkoyacak en önemli faktör haline geldiðinde ne

yapacaksýnýz. Günümüzün en büyük problemlerinden biri olan dikkat daðýnýklýðýnýn en büyük sebebi yukarýda saydýðým aletlerdir. Ýþte o zaman 'eyvah' diyeceksiniz. Yarýyýl tatili bitince elinden almaya çalýþacaksýnýz ama vermeyecek. Zorla ve tehditle geri almaya çalýþacaksýnýz. Ödül olarak verdiðiniz bir þeyi ceza vererek geri almanýz, çocuðunuzun ruh halini ve aile saðlýðýnýzý ciddi manada zedeleyecektir. Çocuk ve ebeveyn arasýnda çatýþmalara sebebiyet verecektir." diye konuþtu. Çocuklarýn daha somut dönemde olduklarý için kuru bir iltifat ya da aferinin onlarý tatmin etmeyeceðini aktaran Þat, gözle görülür bir hediye beklentisi içerisine girdiklerini anlattý. Þat, o nedenle çocuðun hoþuna gidecek birkaç gün oynadýktan sonra sýkýlýp bir kenara koyacaðý basit ödüllerin seçilmesinin yararlý olacaðýný dile getirdi. Þat; en büyük ödülün günümüzde çok yaygýn olan akýl oyunlarý, bilim

kampý, ufuk açýcý eðitim turlarý, yurt içi yurt dýþý dil kurslarý ve seyahatler gibi çocuðun eðitim kalitesini artýracak ödüller ve hedefler ortaya konmasý çok daha faydalý olacaðýna dikkat çekti. Adem Þat, çocuklarý bu tip faaliyetlere gitmeye ikna etmenin zor olabileceðini ama bu konuda öðretmenlerin de devreye girmesini saðlayarak, çocuklarýn ufuklarýný açacaklarýný belirtti. Þat, pahalý bir hediyeyle çocuðu mutlu etmeye çalýþýrken, çocuklarýn eðitim hayatý ve geleceðinin tehlikeye atýlmamasýný istedi. (CÝHAN)

'Hamilelikte aþýrý bulantý bebeði olumsuz etkilemiyor

A

M. Sait Çakar

nne adaylarýnýn yaklaþýk olarak yüzde 50'sinin özellikle hamileliðin ilk aylarýnda þikayetçi olduðu bulantý ve kusma yakýnmalarýnýn, akupuntur yöntemiyle çözülebileceði bildirildi. Ayrýca ilk aylardaki aþýrý bulantý ve kusmanýn bebeðe bir zarar vermediði vurgulandý.

ART Týp Merkezi doktorlarýndan tamamlayýcý týp uzmaný Dr. Murat Unan, ilk aylardaki bulantý ve kusmanýn, hamilelerin yüzde 0.5-1'inde çok þiddetli boyutlarda olabileceðini ve kilo kaybýna yol açabileceðini belirtti. Dr. Unan, týp dilinde 'hiperemezis gravidarum' olarak adlandýrýlan bu yakýnmalarýn tedavi gerektirdiðini ve akupunkturun hamilelik bulantýlarýna çözüm olabileceðini dile getirdi. Aþýrý bulantý ve kusmanýn bebeðe zararý olmadýðýný vurgulayan Unan, þöyle devam etti: "Sanýlanýn aksine hiperemezis gravidarum, bebekte geliþme geriliðine ve bebeðin düþük kilo ile dünyaya gelmesine yol açmaz. Ayný þekilde hamilelerde de aþýrý bulantý ve kusma nedeniyle

yüksek tansiyon, gebelik zehirlenmesi, düþük veya erken doðum gibi durumlar geliþmez." Dr. Murat Unan, aþýrý bulantýsý olan hamile bayanlara þu tavsiyelerde bulundu: "Hamileliðinde aþýrý bulantý ve kusma þikayeti olan anne adaylarýna günde 3 yerine 6 öðün yemeleri önerilir. Ayrýca hafif ve kuru besinler tercih edilmeli. Sývý alýmý çok önemli. Özellikle yemek yedikten bir saat sonra sývý alýnmalý. Hiperemezis gravidarum'den yakýnan anne adaylarý stresten uzak durmalý, mümkün olduðunca dinlenmeli. Yatak istirahatý hatta gerekli olduðu takdirde hastanede damar yolu ile beslenme verilebilir. Aþýrý bulantý ve kusmanýn önüne geçebilmek için bulantý giderici ilaçlar da alýnabilir." (CÝHAN)

Geçen üç yazýda iþaret ettiðimiz üzere neden Ýslam demokrasiyle sýnansýn? “Sýnav”dan önce belki ilk sormamýz gereken soru þu olabilir: “Ýslam ve demokrasi bir arada olur mu?” Belli bir mesafeden mukayese ve kritiði öngören bu soru bizi batýl bir kýyasa, temelsiz bir analojiye götürür ancak. Zira Ýslam bir dinin adýdýr, demokrasi ise bir siyasi rejimin, hatta bana göre sadece siyaseti yapmanýn bir yöntemi ve tekniðinin. Ýslam kýyaslanacaksa, diðer dinlerle kýyaslanmalýdýr. Buna pek az yanaþan var. Çünkü aslýnda “demokrasi” adý altýnda “siyasi rejimlerin en iyisini temellük etmiþ bulunan Batý”, hegemonik bir dürtüyle Ýslam üzerinde bir üst dil kullanýp bizleri habire sýnava ve sigaya çekiyor, Batý “dinini” hayattan kovduðundan beri demokrasiyi din formuna sokuyor. Hakikatte demokrasi: a) Siyaseti yapmanýn mümkün yollarýndan biridir; b) Endüstri toplumunun siyasi rejimidir, evrensel ve ebedi olmayýp tarihsel bir kategoridir; c) Ýki yüz senedir kültürel-felsefi zeminini aydýnlanma döþemektedir; d) Donmuþ bir resim olmayýp iþledikçe deðiþim geçirmektedir. Bu özellikleriyle Churchill’in dediði gibi mükemmel olaný deðil “kötülerin iyisi”dir. Mümkün bir dünyada (âlem-i imkan) yaþadýðýmýza göre beþeri olan her kusurlu ve eksik fiili kemale erdirmek mümkündür. Hal buyken belki artýk demokrasinin genel olarak “din ve dinler ”le, özel olarak “Ýslam”la sýnavýndan söz etmek gerekir. Zira eðer demokrasi dinlere, kendilerini zorunlu olarak reformlardan geçirme þartýný koþmuyorsa, bu durumda dinleri kendi itikadî ve amelî halleriyle nasýl yaþanýr kýlabileceðini bize göstermesi lazým. Bununla iliþkili demokrasiyi paradigmatik ve pratik modeller formunda temellük ettiðine göre Batý’nýn kendi dinine yaptýklarýný yapmaya kalkýþmadan –reform talebinde bulunmadan- Ýslam’ý ve Müslümanlarý ne kadar içine alýp kabul edebileceðini bize göstermesi beklenir. Dahasý, demokrasiyi ve “Batý’nýn en iyisi”ni temellük etmiþ bulunan liberallerin ve liberal demokrasilerin dinler, Ýslamiyet ve Müslümanlarýn itikatlarý yanýnda amelî hayatlarýný özgürce yaþayabileceklerine iliþkin bize tatminkâr fikirler, modeller sunmalarý icap eder. “Din izafileþsin, özel alana insin ve marjinalsin” demek dini olduðu gibi kabul etmek deðil, reforma zorlamaktýr. “Þimdi bunlarý konuþmayalým, önce iktidar olalým” diyenlerin fikir ve amelleri dinde kaynak deðildir. Halkýn yüzde yüzü onlara itibar etse bile, sonuçta hükümler Kitap’taki yerlerini korumaya devam ettiðinden meþruiyet sorunu veya daha geniþ anlamda siyaset, devlet, rejim ve bu arada demokrasiyle varoluþsal sorunlar çözülmüþ olmaz. Ýslam bakýþ açýsýndan her türlü fikir ve pratiðin meþruiyet çerçevesini “din” belirler. Kelime olarak “meþruiyet, þeriata uygun olan”dýr. Böyle ise, þu soru önemlidir: Demokrasi “hangi form”da olursa dinî bakýmdan meþru olur? Açýktýr ki, belli zaruretler, baskýlar veya menfaat beklentileri karþýsýnda dindarlar dini budayabilirler, ama bu budanmýþ din anlayýþýnýn dinle ve demokrasiyle de iliþkisi sakat olur. Burada sözünü ettiðimiz, dini salt yoruma indirgeyen izafiyetçilik ve bunun pragmatik, hatta oportünist (idare-i maslahatçý) tezahürü deðil, din içinde asl’a ve usule uygun beþeri içtihattýr. Söz konusu meþru içtihatlar yelpazesinden farklý demokrasi biçimleri olduðu gibi -mesela halk demokrasisi, sol-sosyalist demokrasi, liberal demokrasi vs.- Ýslam’ýn domine ettiði bir demokratik model çýkabilir mi? Bu satýrlarýn yazarý böyle bir model üzerinde imal-i fikr etmenin anlamsýz olmadýðýný düþünenlerdendir. Ali Bulaç (Zaman) a.bulac@zaman.com.tr


1 Þubat 2013 Cuma

6

Arzakçý: Barýþ havasý, yatýrýmýn önünü açacak Ý

Batman Petrolsporlu Sadun Ay, Türkiye 3.'sü oldu

Türkiye 7.'si oldu. Demir: Atletlerimizi kutluyorum Batman Petrolspor salon sporlarý sorumlusu A.Kadir Demir son zamanlarýn en iyi çýkýþ yapan spor dalýnýn atletizm olduðunu ve her müsabakada dereceye giren sporcularý

kutladýðýný söyledi. Demir “Batman kabuðunu kýrarak her alanda geliþiyor. Sportif anlamda son zamanlarda gittiði her müsabakadan madalya ile dönen atletlerimizi kutluyorum. Ýlimizi çok güzel bir þekilde tanýtýyorlar. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum” dedi. (CÝHAN)

63’ünde oðlu ile ayný sýrada okuma yazmaya öðreniyor Þ

anlýurfa’nýn Siverek ilçesine baðlý Uzunziyaret köyünde ikamet eden Abdullah Gire, 23 yaþýndaki oðlu ile ayný sýrada eðitim görüyor. Gire, çocukken köylerinde okul olmadýðý için eðitimsiz kaldýðýný söyledi. “Okuma yazmanýn zamaný yok.” diyen Abdullah Gire, oðlunun tavsiyesi üzerine Siverek Halk Eðitim Merkezi'ndeki okuma yazma kursuna kaydolduðunu belirtti. Köylerinde okul olmamasýna ve maddi imkansýzlýklara sitem eden Abdullah Gire, þöyle devam etti: “Köyümüzde okul yoktu. Babamýn maddi durumu da kötüydü. Bu nedenle baþka bir yerde okula gitme imkaným yoktu. Ömür büyü mevsimlik iþçi olarak çalýþtýk. Ailece þehir merkezine yerleþtirdikten sonra bizim için eðitim hayatý baþladý. Çocuklarým benim gibi cahil kalmasýn diye onlarý okula gönderiyorum.” Gire, “Okuma yazma öðrenmenin yaþý yok, isterse insan 70 yaþýnda olsun. Çünkü okuma yazma bilmeyen insan günlük yaþamda binlerce zorluklarla karþýlaþýyor. Benim oðlum benden önce kursa baþladý. Oðlumun teþvik etmesiyle ben de okuma yazma kursuna gelmeye karar verdim. Önce birinci ademe kursunu bitirdim, daha sonra ikinci kademe kursuna kayýt oldum. Oðlum Kemal ile beraber kursa geliyoruz. Hocamýz burada

Zayi

A

vrasya Kalkýnma Platformu Doðu ve Güneydoðu Temsilcisi Abdullah Arzakçý, bölgedeki olaylarýn bitmesiyle oluþacak barýþ havasýnýn, yatýrýmýn önünü açacaðýný söyledi. Arzakçý, yaptýðý yazýlý açýklamada, barýþ ortamýnýn saðlanmasý için devam eden görüþmelerin olumlu sonuçlanmasý halinde doðu ve güneydoðunun kalkýnmasý ve refahýnýn artmasýný saðlayacaðýný söyledi. Oluþan barýþ havasý ve iþ adamlarýnýn bölge yapacaðý yatýrým ile iþsizliðe çözüm projeleri için platform olarak çalýþmalar yürüttüklerini belirten Arzakçý, önümüzdeki günlerde bölge ile ilgili detaylý bir raporu hükümete sunacaklarýný kaydetti. Arzakçý, barýþ sürecine taþ koyanlarýn bölge halkýný çok maðdur edeceðini belirterek, barýþýn olmasý halinde ise iþadamlarýnýn bölgeye yatýrým yapacaðýný, iþsizlik sorunu biteceðini belirtti. Arzakçý, "Biz de platform olarak hükümetin bu konuda desteklediðimizi her zaman atýlacak olumlu adýmlar karþýsýnda yanlarýnda olacaðýmýzý belirtmek istiyoruz." Dedi. (CÝHAN)

stanbul Aslý Çakýr Alptekin Spor Salonu'nda yapýlan çoklu branþlar atletizm müsabakalarýna katýlan Batman Petrolspor atletizm takýmý sporcularýndan Sadun Ay Türkiye 3.'sü oldu. Zorlu rakipleri ile mücadele eden ve serisinde Türkiye rekorunun kýrýldýðý müsabakalar sonunda 3003 puan toplayan Sadun Ay Türkiye 3.'lüðünü kazandý. Çoklu branþlar salon þampiyonasýnda Heptatlon’ da yarýþan ve 60 metre, uzun atlama, gülle atma, yüksek atlama, 60 metre engelli, sýrýkla atlama ve 1000 metrede birbirinden zorlu rakipler ile mücadele eden baþarýlý atletin 3003 puan toplayarak ilk yarýþmasýnda Türkiye 3. olmasý memnunlukla karþýlandý. Öte yandan ayný müsabakada yer alan Petrolsporlu Ümit Tiðiz Türkiye 4.'sü oldu. Ayrýca Genç Kýzlarda Pentatlon’da Petrolspor’dan Hatice Adýbelli Türkiye 4.'sü ve Yýldýz Kýzlar Pentatlon’ da ise Petrolsporlu Rojda Özdemir ise

bize okuma yazma öðretiyor. Allah ondan razý olsun.” diye konuþtu. Genç yaþta okuma yazma öðrenmenin mutluluðunu yaþadýðýný belirten oðul Kemal Gire ise mevsimlik iþçi olduklarý için bir türlü eðitim hayatýna baþlayamadýðýný anlattý. Oðul Gire, “Allah’a þükür halk eðitim merkezinde açýlan okuma yazma kursuna kayýt oldum. Benimle birlikte babam da okuma yazma kursuna kayýt oldu. Allah’a þükür þimdi okuma yazma öðreniyoruz.” ifadelerini kullandý. Siverek Halk Eðitim Merkezi öðretmeni Mustafa Karadaðlý, kursa katýlanlarýn yaþ ortalamasýnýn yüksek olduðunu kaydetti. 16 öðrencisi olduðunu aktaran Karadaðlý, 180 saatlik ikinci kademe kursuna katýlan öðrencilerinin baþarýsýnýn kendisini mutlu ettiðini dile getirdi. 63 yaþýndaki öðrencisini örnek gösteren Karadaðlý, okuma yazmasý olmayanlara þu çaðrýda bulundu: “Okuma yazma bilmeyenler, çekinmesinler, kendilerine en yakýn halk eðitim merkezine baþvursunlar. Mutlaka her insan için bir kurs ve kurs saati vardýr.” Þalvarý ve poþu ile derslere katýlan Abdullah Gire, öðretmenin söylediklerini dikkatle dinleyerek ve not alýyor. Gire, tahtaya kalkýyor, ödevini de zaman kaybetmeden yapýyor. (CÝHAN)

47 DN 156 Plakalý arcýma ait 2010 2. Taksit 2011 1. Ve 2. Taksit Motor Taþýtlar vergisi Dekontlarýný Kaybettim. Hükümsüzdür. Hüsnü YERTÜM T.C. No: 36140009610

1 Şubat 2013 Cuma Gazete Sayfaları  

1 Şubat 2013 Cuma Gazete Sayfaları

1 Şubat 2013 Cuma Gazete Sayfaları  

1 Şubat 2013 Cuma Gazete Sayfaları

Advertisement