Page 1

‘Uygulama Anaokulu’ ilk mezunlarýný verdi

D

aha önce 'Kadýn Sýðýnma Evi' olarak kullanýlan ve Mardin Artuklu Üniversitesi tarafýndan Midyat Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesinde hizmet vermek üzere eðitim binasýna dönüþtürülen “Uygulama Anaokulu” ilk mezunlarýný verdi. Midyat Meslek

Yüksekokulu (MYO) Uygulama Ana Okulu’nun 2013-2014 Öðretim yýlýnda faaliyete girdiðini ifade eden Esra Ekinci, 3-4 ve 4-5 yaþ grubu olmak üzere iki ayrý sýnýfta uygulanan eðitim programýnýn çok yönlü ve etkin eðitim-öðretim faaliyetlerini kapsadýðýný belirtti. » Sayfa 2’de

Yaz Kur’an kurslarý baþlýyor

M

ardin Müftülüðü Yaz Kur'an Kurslarý hazýrlýklarýný

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE 19 Haziran 2014 Perþembe

www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Yýl : 10 Sayý : 2981 Fiyat : 25 Kr

Mardin doðalgaza kavuþuyor Akmercan Þirketler Grubu Enerji Genel Müdürü Yunus Keskin, Artuklu Belediyesi Baþkaný Emin Irmak’ý ziyaret etti...

Þýrnak ve Mardin Eczacý Odalarý "Bir Cana Ýlaç Ol" sloganýyla yardým kampanyasý baþlattý...

Suriye için yardým kampanyasý

A

kmercan Þirketler Grubu Enerji Genel Müdürü Yunus Keskin, Artuklu Belediyesi Baþkaný Emin Irmak’a yaptýðý ziyaret sýrasýnda Mardin ve Kýzýltepe ilçesine 2015 yýlýnýn ilk ayýnda doðalgaz þebekesini getireceklerini söyledi. Akmercan Þirketler Grubu Enerji Genel Müdürü Yunus Keskin, Artuklu Belediyesi Baþkanlýðýna seçilen Emin Irmak’a ziyarette bulundu. Baþkanlýk makamýnda gerçekleþen ziyarette doðalgaz konusunda fikir alýþ veriþi yapýldý. Baþkan Irmak, Mardin’in merkez ilçesi olan Artuklu’ya bir an önce doðalgazýn gelmesini temenni ettiklerini ifade etti. » Sayfa 6’da

Þ

ýrnak ve Mardin Eczacý Odalarý "Bir Cana Ýlaç Ol" sloganýyla Suriye'nin Rojava bölgesi için yardým kampanyasý baþlattý. Cizre ilçesinde Sanat Sokaðýnda düzenlenen basýn açýklamasýnda Cizre Eczacýlar Odasý Baþkaný Hidayet Munis, Suriye'nin Rojava bölgesi için yardým kampanyasý baþlattýklarýný söyledi. Suriye'de yaþanan iç savaþýn büyük bir insanlýk dramýna yol açtýðýný kaydeden Munis, kampanyayý yaralarýn sarýlmasý ve acil ihtiyaçlarý karþýlamak adýna düzenlediklerini belirtti. Kuruyan vicdanlarý yeþertmek ve toplumsal birlikteliði güçlendirmek adýna el ele verme günü olduðunu anlatan Munis, "Yerel ve uluslararasý kamuoyunun dikkatini çekme, katliamý görünür kýlmak ve yaþanan drama ortak olmak için yardým kampanyasý baþlattýk. Þýrnak ve Mardin'de bulunan tüm eczaneler yardým merkezi olacak" dedi. » AA

Hedefleri dünya þampiyonluðu

Eyyuphan Kaya Muharrem Aðalday Eyyuphan Kaya

Ýyi insan olmak Cumhurbaþkaný olmaya yetmiyor

Ü

lkemizde cumhurbaþkaný, denge unsuru olmakla yükümlüdür. » Sayfa 10’da

Eyyuphan KayaMim Yavuz Binbay Muharrem Aðalday

Katliamýn Lanetiyle Yaþamak Veya Kurtulmak ! mam Hatipler Yarýþýyor yarýþmasýnda badmintonda Türkiye þampiyonu olan Kýzýltepeli öðrenciler, dünya þampiyonu olmak istiyor. » Sayfa 10’da

Ý

tamamladý. Mardin Ýl ve Ýlçe Müftülükleri tarafýndan düzenlenecek yaz Kur’an kurslarýna kayýtlar 16 Haziran 2014 tarihinde baþladý, Yapýlacak kayýtlarýn ardýndan 23 Haziran 2014 tarihinde ilk ders baþlayacak. » Sayfa 2’de

B

ugün savaþ tellallýðý yapan çýðýrtkanlarýn haberlerini ve köþe yazýlarýný okurken ahlakta çöküþün... » Sayfa 10’da

Her zaman gazetelerin ve gazetecilerin yanýnda olduk

B

asýn Ýlan Kurumu Genel Müdürü (BÝK) Mehmet Atalay, "Ýnternet mensuplarý da bundan sonra gazeteci kabul edilecekler. Kanunda yapýlan deðiþiklikle internet basýnýnda kamu reklamlarýnýn ve ilanlarýnýn duyurusunu yapmak üzere Basýn Ýlan Kurumu'na görev veriliyor" dedi. Atalay, BÝK þubelerinin açýldýðý illerde ilk dönemlerde yerel basýnda bir tedirginlik yaþandýðýna iþaret ederek, amaçlarýnýn yerel basýný geleceðe hazýrlamak olduðunu belirtti.» Sayfa 3’te

0 106311 220141


19 Haziran 2014 Perþembe

2

Aþýrý yüklenme DEDAÞ kabini yaktý

N

‘Uygulama Anaokulu’ ilk mezunlarýný verdi Mardin Artuklu Üniversitesi tarafýndan Midyat Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesinde hizmet vermek üzere eðitim binasýna dönüþtürülen “Uygulama Anaokulu” ilk mezunlarýný verdi...

D

aha önce 'Kadýn Sýðýnma Evi' olarak kullanýlan ve Mardin Artuklu Üniversitesi tarafýndan Midyat Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesinde hizmet vermek üzere eðitim binasýna dönüþtürülen “Uygulama Anaokulu” ilk mezunlarýný verdi. Öðrenci velileri ve basýn mensuplarýnýn hazýr bulunduðu mezuniyet töreninde konuþan Anaokulu Müdürü ve Öðretim Görevlisi Esra Ekinci, Midyat Meslek Yüksekokulu “Çocuk Geliþimi Bölümü” öðrencilerinin, okul öncesi eðitim çaðýndaki çocuklarýn özelliklerini tanýmalarýna, uygulama ve staj yapmalarýna olanak saðlayan “Uygulama Anaokulu” nun sürekli artan yoðun ilgi sonucunda, kuruluþ yýlý olmasýna raðmen kontenjanlarýn tamamen dolduðunu ve oldukça

verimli bir sezon bir sezon geçirdiklerini söyledi. Midyat Meslek Yüksekokulu (MYO) Uygulama Ana Okulu’nun 2013-2014 Öðretim yýlýnda faaliyete girdiðini ifade eden Esra Ekinci, 3-4 ve 45 yaþ grubu olmak üzere iki ayrý sýnýfta uygulanan eðitim programýnýn çok yönlü ve etkin eðitimöðretim faaliyetlerini kapsadýðýný belirterek, çocuklarýn geliþim hýzýnýn ve öðrenme potansiyelinin en hýzlý olduðu okul öncesi dönemde verdikleri eðitim ile çocuklarýn sosyal, duygusal, motor, bedensel, biliþsel ve dil geliþimlerine büyük ölçüde destek saðladýklarýnýn altýný çizdi. Törende hazýr bulunan Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Tarýk Demir’e katkýlarýndan dolayý teþekkür eden Ekinci, yaz döneminde eðitim öðretimin devam edeceðini, Yüksekokul Çocuk Geliþimi Programý

öðrencilerinin yaz stajlarýný Uygulama Anaokulu’nda gerçekleþtirecekleri bilgisini verdi. Düzenlenen mezuniyet töreninde þiir ve þarký söyleyerek çeþitli dans ve oyunlarla hünerlerini sergileyen anaokulu öðrencileri cübbe giyip kep fýrlattý. Çocuklarýnýn mezuniyet törenini büyük bir mutlulukla izleyen veliler, okul öncesi eðitimin, insan geliþiminin en hýzlý ve en duyarlý dönemini oluþturduðuna dikkat çekerek Mardin Artuklu Üniversitesi yöneticilerine teþekkür ettiler. » Ali Edis

usaybin ilçesinde aþýrý yüklenmeden dolayý DEDAÞ enerji kabini yandý. Kabin 6’daki arýza TEÝAÞ’a baðlý çað çað trafosunu da 8 saat iþlevsiz býraktý. DEDAÞ Nusaybin ilçe þefi Fýrat Kan, sabahleyin Nusaybin’in önemli bölümüne enerji saðlayan kabin 6’da aþýrý yüklenme nedeniyle yanma meydana geldiðini ve bu yanmanýn TEÝAÞ’a ait çað çað ana trafosunu da devre dýþý kaldýðýný açýkladý. Kendi ekiplerinin yaný sýra TEÝAÞ ekiplerinin arýzanýn giderilmesi konusunda seferber olduðunu aktaran ilçe þefi Kan, þunlarý kaydetti: “Nusaybin ilçemizin büyük bölümüne enerji saðlayan Kabin 6’da sabah 06:30 sýralarýnda aþýrý yüklenme nedeniyle kapasitör gruplarý ve XLPE kablolarýnýn yanmasý sonucu enerji kesintisi oldu. Kabin 6’daki yanma olayý ve oluþan arýza TEÝAÞ’a baðlý çað çað trafo merkezinde de tahribata neden oldu. Tahribat sonucu çað çað trafosunun tüm fiderleri açýldý. Yani bu fiderler devre dýþý kaldý. Arýza bu denli büyük olunca ilçemizin genelinde kesinti oluþtu. Ekiplerimiz arýzanýn giderilmesi için yoðun çaba gösteriyor. Ayný þekilde de TEÝAÞ ekiplerinin çað çað trafo ana merkezindeki çalýþmalarý sürüyor. En kýsa zamanda ilçeye ve baðlý köylere enerji saðlamak için gereken her » M. Sait Çakar þey yapýlýyor.”

Yaz Kur’an kurslarýna kayýtlar baþladý

M

ardin Müftülüðü Yaz Kur'an Kurslarý hazýrlýklarýný tamamladý. Mardin Ýl ve Ýlçe Müftülükleri tarafýndan düzenlenecek yaz Kur’an kurslarýna kayýtlar 16 Haziran 2014 tarihinde baþladý, Yapýlacak kayýtlarýn ardýndan 23 Haziran 2014 tarihinde ilk ders baþlayacak. Mardin müftülüðünden yapýlan açýklamada, “Ýlimiz ve Ýlçe müftülüklerine baðlý Merkez ve Köylerde bulunan cami ve Kur’an kurslarýnýn tamamýnda yaz kurslarý açýlacak olup, kayýt için yaþ ve okul þartý aranmayacaktýr. Her yaþtan insanlar yaz Kur’an kurslarýnda Kur’an eðitimi alabilecektir. Kur’an eðitiminin yaný sýra temel dini bilgiler, siyer ve ahlak derslerinin de yer alacaðý kurslarda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Dinimi Öðreniyorum, Elif-Ba ve Kur’an öðrenme CD’lerini ücretsiz olarak öðrencilere daðýtacak. Kurs

süresince il ve ilçe spor müdürlükleri iþbirliðiyle öðrencilerin çeþitli alanlarda spor yapmalarýna da imkan saðlanacaktýr. Yaz Kur’an kurslarýna katýlmak isteyen engellilere imkânlar ölçüsünde yardýmcý olunacaktýr. Engellilerin de Kur’an-ý Kerimi Öðrenmesi için her türlü tedbir alýnacaktýr” denildi. Üç dönem halinde düzenlenen yaz kurslarý 22 Aðustos’ta sona erecek. » Sedat Aslanaçier


3

19 Haziran 2014 Perþembe

BÝK genel Müdürü Atalay:

Her zaman gazetelerin ve gazetecilerin yanýnda olduk

M

BÝK Genel Müdürü Mehmet Atalay: "Sadece kamu ilanlarýný daðýtan bir kurum olarak kalmýyor, bir ajans gibi faaliyet yürüterek bugüne kadar hiç reklamla tanýþmamýþ sivil toplum kuruluþlarý ile diðer kurum ve kuruluþlarýný da reklam vermeleri için ikna etmeye çalýþýyoruz" dedi...

B

asýn Ýlan Kurumu Genel Müdürü (BÝK) Mehmet Atalay, "Ýnternet mensuplarý da bundan sonra gazeteci kabul edilecekler. Kanunda yapýlan deðiþiklikle internet basýnýnda kamu reklamlarýnýn ve ilanlarýnýn duyurusunu yapmak üzere Basýn Ýlan Kurumu'na görev veriliyor" dedi. Atalay, AA muhabirine, kurum olarak 3 ayda bir farklý þehirlerde toplantýlar yaparak kurumun geleceðe dair vizyonunu tartýþtýklarýný, Büyükþehir Yasasý doðrultusunda ilçe gazetelerini geliþtirmeye yönelik çalýþmalarý ele aldýklarýný söyledi. Ýnternetle ilgili Meclis'te bir yasa çalýþmasý olduðunu ifade eden Atalay, þöyle konuþtu: "Ýnternet mensuplarý da bundan sonra gazeteci kabul edilecekler. Basýn Yayýn Enformasyon Genel Müdürlüðünün kanununda

da bir deðiþiklik var. Hukuki bir zemin hazýrlanýyor onlarla ilgili. Kanunda yapýlan deðiþiklikle internet basýnýnda kamu reklamlarýnýn ve ilanlarýnýn duyurusunu yapmak üzere Basýn Ýlan Kurumu'na görev veriliyor." Þube açýlan illerde reklam potansiyelinde artýþ Atalay, BÝK þubelerinin açýldýðý illerde ilk dönemlerde yerel basýnda bir tedirginlik yaþandýðýna iþaret ederek, amaçlarýnýn yerel basýný geleceðe hazýrlamak olduðunu belirtti. "Þube açýlmadan önce o gerginliði yaþayanlar, þube açýldýktan sonra, bakýyorlar ki, onlar için geldik, 'reklam pastalarý daha da büyüsün' diye uðraþýyoruz, rahatlýyorlar" diyen Atalay, kurum olarak illerdeki bazý kaçak ilanlarý önleyip, yerel basýna yansýttýklarýný kaydetti.

Artuklu’da orta refüjlerde iyileþtirme çalýþmasý yapýldý

Atalay, zaman zaman bir ajans gibi çalýþtýklarýný dile getirerek, "Sadece kamu ilanlarýný daðýtan bir kurum olarak kalmýyor, bir ajans gibi faaliyet yürüterek bugüne kadar hiç reklamla tanýþmamýþ sivil toplum kuruluþlarý ile diðer kurum ve kuruluþlarýný da reklam vermeleri için ikna etmeye çalýþýyoruz" þeklinde konuþtu. Þube açtýklarý illerin çoðunda reklam potansiyelinin 2-3 kat arttýðýný ve bunun da doðrudan yerel gazetelere yansýdýðýný belirten Atalay, bu sayede gazetelerin de yatýrým yapmaya, personele iyi maaþ vermeye, daha iyi habercilik yapmaya baþladýðýný vurguladý. "24 saat gazetelerimizle iç içe yaþayan, onlarýn en sýkýntýlý anlarýnda baþvuru yapabildikleri, sorunlarýný çözebildikleri bir alan olmaya çalýþýyoruz"

ifadelerini kullanan Atalay, yerel basýna habercilik eðitimi verdiklerini, onlarý kurumlarla tanýþtýrýp, buluþturduklarýný dile getirdi. Atalay, "yük olmaya deðil, yük almaya geldik" sloganýyla her zaman gazetelerin ve gazetecilerin yanýnda olduklarýný aktardý. “Ýletiþim fakültesi mezunlarý için iþ alanlarýný geniþletmeyi amaçlýyoruz " Sayýlarý 50'yi aþan iletiþim fakültelerinin, yýlda binlerce mezun verdiðini anlatan Atalay, bu mezunlara iþ alaný açmaya çalýþtýklarýný söyledi. Atalay, iletiþim fakültesi mezunlarýnýn gazetecilik dýþýnda bir iþ yapmasýný doðru bulmadýklarýný vurgulayarak, þunlarý kaydetti: "Ýletiþim fakültesi mezunlarý için iþ alanlarýný geniþletmeyi amaçlýyor, bu alanda pozitif ayýrýmcýlýk yapmaya çalýþýyoruz. Gazetelerin asgari kadrolarýnda gazete sahiplerinin birinci derecede yakýnlarýnýn çalýþtýrýlmasýný yasaklayarak, iletiþim mezunlarýnýn istihdam edilmesini teþvik ettik. Eskiden iletiþim fakültesi mezunu gazetenin asgari kadrosunda sayýlabilmesi için en az 12 ay beklemek zorunda iken bekleme süresini sona erdirdik. Belediyelere, kamu kurumlarýna, iletiþim mezunlarýnýn istihdam edildiði iletiþim birimleri oluþturmalarýnýn gerekliliðini anlattýk. Ýletiþim mezunlarýnýn sadece televizyonculuk deðil, gazetecilikten etkilenen insanlarýn davalarýnýn takibine kadar çok sayýda alanda çalýþabilme imkaný var.” » (AA)

ardin'de Artuklu Belediyesi'nce Ravza Caddesinin refüjlerinde çalýþma baþlatýldý. Çalýþmalarý yerinde inceleyen Artuklu Belediyesi baþkaný M. Emin Irmak, Ravza Caddesinde kaldýrým taþý ve aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn yapýldýðýný söyledi. Ravza Caddesinde bulunan orta refüjde temizlik çalýþmasý baþlatýldýðýný, sulama sistemiyle de aðaçlarý güçlendirilmeye çalýþýldýðýný ifade eden Bozan, ilçenin vitrini durumunda olan orta refüjleri daha modern ve estetik hale getirmek için çalýþmalarýný sürdüreceklerini kaydetti. Belediyeyi devraldýklarý günden bu yana çalýþmalarýnýn hýzlý bir þekilde sürdürdüklerini anlatan Irmak, "Ekolojik paradigmayý esas alarak çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Ravza Caddesi baþta olmak üzere kentin birçok noktasýnda orta refüjlerde bitki düzensizliðini gidermek için çalýþmalarýmýzý aralýksýz sürdüreceðiz" dedi. » M. Sait Çakar

Kamyon takla attý

M

idyat D-380 Karayolu 2. Kilometrede meydana gelen tek taraflý trafik kazasýnda kamyon takla attý. Sürücü Tevfik Altýndað (31) yaralandý. Alýnan bilgilere göre; sabaha karþý bilinmeyen bir nedenden dolayý Acýrlý Mahallesi yakýnlarýnda Tevfik Altýndað idaresindeki 47 AV 506 plakalý kamyon devrildi. Vatandaþlarýn 112 Acil Ambulansa haber vermesiyle yaralý Altýndað, Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldýrýldý. Burada yapýlan müdahalenin ardýndan Altýndað, Kýzýltepe’de özel bir hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. » Tayfur Demir/Midyat


mardin

iletiþim

19 Haziran 2014 Perþembe

4

Suriye tarafýndan açýlan ateþ nöbet tutan askeri yaraladý

M

FÝGÝAD ve Toros Finike Koleji Güneydoðu gezisi düzenledi

ardin YeniköyKýzýltepe Gürsel Hudut Karakol sorumluluk bölgesinde, hudut hattýnda bulunan gözetleme yeri nöbet mevziilerindeki iki nöbetçinin üzerine, Suriye tarafýndan ateþ açýldý. Açýlan ateþ sonucu kule nöbetçisi bir asker yaralandý. Genelkurmay Baþkanlýðý dün (17 haziran) saat 23.15 sýralarýnda yaþanan olaya iliþkin þu açýklamayý yaptý: "TürkiyeSuriye hududunda, Kara Kuvvetleri 4'üncü Hudut Alay Komutanlýðý Mardin Yeniköy-Kýzýltepe Gürsel Hudut Karakol sorumluluk

bölgesinde, hudut hattýnda bulunan gözetleme yeri nöbet mevziilerindeki iki nöbetçinin üzerine, Suriye tarafýndan hafif silahla iki el ateþ açýlmýþ ve açýlan ateþ sonucunda gözetleme kulesi nöbetçilerinden P.Onb.O.M. vurularak yaralanmýþtýr. Suriye tarafýndan açýlan ateþe diðer nöbetçi personel ve bilahare bölgeye gelen Hudut Unsurlarýmýz tarafýndan misliyle karþýlýk verilmiþtir. Olay ile ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Savcýlýðýnca adli, mardin 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlýðý'nca idari tahkikat baþlatýlmýþtýr.” » CÝHAN

Güneydoðu turunda tarihin derinliklerinden gelen o mistik koku ile adeta büyülendiklerini belirten Özel Toros Finike Kolej Müdürü Cemil Demirtaþ, “Güneydoðu'dan kalýcý iz býrakan hatýralar ve ölümsüz dostluklarla ayrýldýk.” dedi...

A

ntalya'nýn Finike ilçesinde faaliyet gösteren Finike Giriþimci Ýþadamlarý Derneði (FÝGÝAD) üyeleri ve Özel Toros Finike Koleji 24 kiþilik heyetle Güneydoðu Anadolu Bölgesine 3 günlük tarih ve kültür gezisi düzenledi. FÝGÝAD üyeleri ve Özel Toros Finike Kolejinin ortaklaþa düzenlediði gezide, Güneydoðu bölgesinin tarihi, doðal, kültürel ve beþeri özelliklerini yakýndan görme fýrsatý bulan heyet bölge insanýnýn yakýnlýðý ve sýcaklýðý karþýsýnda duygu dolu anlar yaþadýklarýný belirttiler. Geziye Gaziantep’ den baþlayan Finikeli iþadamlarý ve Özel Toros Finike Koleji öðretmen ve velileri, daha sonra Þanlýurfa, Harran, Mardin, Midyat, Batman, Hasankeyf, buradan da Peygamberler ve Sahabeler þehri Diyarbakýr’a geçti. Güneydoðunun önemli merkezlerinden olan ve modern þehircilik anlayýþýnýn yaný sýra tarihi kültürünü de beraberinde taþýyan Þanlýurfa’da, Dünyanýn ilk Ýslam üniversitesini, Harran Konik çatýlý toprak evlerini, Ebul Hayat el-Harrani hazretlerinin türbesini, Hz.Ýbrahim’in doðduðu maðarayý, Balýklý gölü, Ayn Zeliha gölünü, Rýzvaniye Medresesini, Bakýrcýlar çarþýsýný gezen heyet sýra gecesiyle hem günün yorgunluðunu attýlar hem de yörenin müziðiyle doyumsuz bir gece geçirdiler. Dinler ve diller diyarý Mardin’de Kasimiye Medresesi, Ulu Cami, Abdüllatif Camini ve

Mardin’in dar sokaklarýný gezen heyet tarihi Midyat konuk evini gezdi. Buradan da Dicle nehrinin içinden geçtiði Hasankeyf ’i gezen heyet Batman’a hareket etti. Peygamberler diyarý Diyarbakýr’a hareket eden ekip, gezinin son gününde Diyarbakýr Ulu Cami, 27 Sahabenin içinde bulunduðu Hz. Süleyman Cami, Fatih Paþa Kurþunlu Cami, Eðil Ýlçesinde bulunan Hz. Elyesa(A.s.) ve Hz. Zülkifl (A.s)’ýn türbelerini, Ehider Galip Cerciþoðlu okuma salonu ve M.Ö 5 bin yýlýnda yapýlan tarihi Keçi Burcu surlarýn gezilmesiyle gezi sona erdi. Finikeli iþadamlarýna ufuk olacaðýný düþündüðümüz bir GAP gezisi düzenlediklerini belirten Finike Giriþimci Ýþadamlarý Derneði (FÝGÝAD) Baþkaný Ahmet Sancar, “Gezimizde Þanlýurfa, Mardin, Diyarbakýr ve Hasankeyf ’in tarihi ve turistik yerlerini görmenin yanýnda Güneydoðu bölgesini ve sanayisini yerinde görme imkaný bularak, iþadamlarýmýz arasýnda bir sinerji, kaynaþma oluþturmayý hedeflemekteyiz” dedi. Güneydoðu turunda tarihin derinliklerinden gelen o mistik koku ile adeta büyülendiklerini belirten Özel Toros Finike Kolej Müdürü Cemil Demirtaþ, “Güneydoðu'dan kalýcý iz býrakan hatýralar ve ölümsüz dostluklarla ayrýldýk.” Velilerimiz ve öðretmenlerimiz adýna faydalý bir gezi olduðunu dile getiren Demirtaþ, Güneydoðu bölgesindeki kutsal mekânlarý

ilk kez görmenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Geziye katýlan heyetin birçoðu ilk defa görme fýrsatý bulduklarý illerin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etmelerinden duyduklarý memnuniyeti ifade etti. » CÝHAN

DÝKA Yönetim Kurulu Siirt'te toplanacak

D

icle Kalkýnma Ajansý (DÝKA) 2014 yýlý mayýs ve haziran ayý yönetim kurulu toplantýsý Siirt'te yapýlacak. DÝKA'dan yapýlan açýklamada, toplantýnýn 19 Haziran'da Siirt Valiliði toplantý salonunda Siirt Valisi ve DÝKA Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Tutulmaz baþkanlýðýnda gerçekleþtirileceði belirtildi. Toplantýda, Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan uygulanan, "Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesinin Desteklenmesi Programý" kapsamýnda ajansýn teknik desteðiyle yürütülen çalýþmalar, ajansýn güdümlü proje desteði kapsamýnda uygulanmasýna çalýþýlan projelerin ilerlemeleri ve

Sayýþtay Baþkanlýðýnca hazýrlanarak ajansa iletilen "Dicle Kalkýnma Ajansý 2013 Yýlý Denetim Raporu" hakkýnda kurulun bilgilendirileceði kaydedilen açýklamada, 2013 Yýlý Mali Destek Programlarý ile 2013 Yýlý Doðrudan Faaliyet Desteði'ne iliþkin mart ve nisan 2014 dönemine ait program ilerleme raporlarýnýn genel sekreter tarafýndan kurula sunulacaðý bildirildi. Açýklamada, þunlar yer aldý: "GAP Bölge

Kalkýnma Ýdaresi koordinasyonunda Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren kalkýnma ajanslarýyla iþbirliði içerisinde uygulanmasý planlanan, GAP Organik Deðer Zinciri Mali Destek Programý hakkýnda kurul bilgilendirilerek programa katýlým konusu görüþülecek. Avrupa Birliði katýlým öncesi Mali yardým aracý olan IPA'nýn ikinci döneminde uygulanmasý planlanan, Rekabetçilik ve Yenilik, Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi ve Çevre Operasyonel Programlarý kapsamýnda Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan belirlenmiþ öncelikli dört bölgeye yönelik olarak tahsis edilmesi planlanan fon hakkýnda kurula sunum yapýlacak." » (AA)


5

19 Haziran 2014 Perþembe

Mim Yavuz Binbay Katliamýn Lanetiyle Yaþamak Veya Kurtulmak !

B

ugün savaþ tellallýðý yapan çýðýrtkanlarýn haberlerini ve köþe yazýlarýný okurken ahlakta çöküþün, birkaç dolar kazanmak uðruna yapýlan ahlaksýzlýðýn sýnýrýnýn da olmadýðýný öðrenmiþ oldum. Bu ahlaksýz gruplar bu cesareti nereden alýyor dersiniz, yüzyýl önceki ahlaksýzlarýn insan kanýndan (Ermeni, Süryani, Kürt ve Arab) beslenerek kazandýklarý kanlý servetlerini kullanarak hala geçer akçe olmalarýndan alýyorlar. Daha önceki yazýmda da belirttiðim gibi tam bir Arab katliamýna dönüþen malum çevrelerin “Arab Baharý” Suriye'de örgütledikleri katil çetelerle oyunlarýnýn tutmayacaðýný görünce katil çetelerine kimyasal silah kullandýracak bir insanlýk suçunu iþleyecek kadar gözleri dönmüþ ve pervasýzlaþmýþlardýr. Kimyasal silahý katil çetelerin kullandýðý birçok çevrece belirtilmesine ve kanýtlar sunulmasýna raðmen malum çevreler ve iþbirlikçileri bir aðýzdan koro halinde BM denetimi baþlamadan yapýlacak araþtýrmanýnda izlerini silecek bir saldýrý sahneye kondu. Bu acele niye? Bu konuda birkaç sorumu paylaþmak istiyorum; 1. Suriye'de daha önce muhaliflerin sarin gazý (kimyasal silah) kullandýðý BM tarafýndan tespit edildi. Türkiye'de, Antep'te ve Konya'da Sarin gazý yakalandý. O zaman hiç muhaliflerin cezalandýrýlmasýný istediniz mi veya insanlýðýnýz neredeydi? Bu kimyasallar kimler tarafýndan verildi? Bu tür silahlarýn menþei bellidir en basit incelemede tespit edilebilir. Bu gazlar Hangi devlet veya devletler menþeliydi? 2. Suriye'de insanlarý

sýrf dininden ve mezhebinden dolayý din adamlarý dahil insanlarý katleden (daha bugün üç kamyon þoförünün infazýnýn görüntüleri medyadaydý) ve kimyasal silah kullanan muhaliflerin sicili çok mu düzgün? Siz ( çeçen, Suud, Sudanlý vs gruplarla )neden oradasýnýz? Neyi destekliyorsunuz? 3. Daha BM kimyasal silahýn kimler tarafýndan kullanýldýðýný teyit etmeden bu acelenizin, bu SAVAÞ ÇIÐIRTKANLIÐINIZ nedeni nedir? Akla bu soru geliyor, bu acele ve telaþ suç delilerini karartmak olmasýn? Fransa'nýn Sosyalist müsveddesi baþkaný cezalandýrýcý Holland sen ve ülkeni bugüne kadar iþlediðiniz insanlýk suçu katliamlarýnýzdan ( Cezayir, Libya, Ruanda vd.) dolayý sizi kim cezalandýracak? Kuskusuz bu ahlaksýzca cesareti yaptýðý her insanlýk suçu yanýna kar kalan ABD'den almaktadýr. 4. Kimyasal silahlar konusunda bilgim yok ama kimyasala maruz kalmýþ kiþilere çýplak elle müdahale edildiðini gösteren videolarýn hiç kurmaca olabileceði üzerinde düþündünüz mü? 5. Peki bu kimyasal gaz Þam'ýn bu kadar yakýnýnda kullanýlmasýna raðmen acaba Þam merkezinde yaþayan insanlarýn az da olsa etkilenmesi ve bunun haberlerinin gelmesi gerekmez miydi? Nitekim Saddam diktatörünün yaptýðý Halepçe katliamýnda ve ABD'nin yaptýðý Hiroþima ve Nagazaki'de ve bunlara benzer diðer insanlýk suçlarýnda böyle bir etki olmuþtu. 6. Esad tam savaþý kazanýrken neden kimyasal silah kullansýn? 7. Amerika'nýn Irak'taki kimyasal silah yalaný ortadayken Amerikan istihbaratýndan daha

yapýlmamýþ bir açýklamayý kaynak göstermeyi haberciliðin hangi ilkesine sýðdýrýyorsunuz? 8. El-kaidenin Esad'ýn devrilmesi durumunda daha güçlü bir konuma geleceði ve Irak gibi Suriye'de de her gün onlarca kiþinin öleceði ihtimali sizce ne kadardýr? Muhalif olarak adlandýrýlan katliam çetelerinin iktidarýnda orada yasayan Hristiyanlar ( Süryani ve Ermeniler, Nusayriler) ve diðer mezheplerin ( Alevi, Þii, Nusayri) bir jenoside maruz kalmamalarýnýn ihtimali var mý ? varsa ne kadardýr? Garantisi nedir? Bu gün sahnelenen katliamlarýn izlerini iki dünya savaþýna ve sayýsýz katliamlara sebep olan sonuçlarýný yüzyýldýr tartýþtýðýmýz bir önceki 20. Yüzyýla bakmamýz gerekiyor. Bundan yüzyýl önce bugünün benzer koþullarýnda bu coðrafyada katliamlar yaþandý. Yüzyýl önce gene bazý çevreler dünyayý yeniden düzenliyor “Demokrasiyi geliþtiriyordu !”. Bu düzenlemelerin siyasi aktörleri kapalý kapýlar ardýnda ittifaklar yapýyordu. Bu ittifaklar sonucunda tüm Arab coðrafyasýnýn yansýra bugün içinde yaþadýðýmýz coðrafyada yeniden dizayn edildi. Bu dizayn sonucunda bu coðrafyanýn iki asli unsuru Süryani kadim ve Ermeni halklarý katliama maruz kaldý. Bu coðrafyada yaþayan Arablar, Süryaniler, Ermeniler ve Kürtler iradeleri dýþýnda parçalara ayrýldý. Bazý çevrelerce arada bir dillendirilen ittifak aslýnda bin yýl önce bugün muhataplarý olmayan ittifaklar deðil, yüzyýl önce muhataplarý hala siyasal erkte etkin olan sonucundan katliamlar, bölünmeler çýkan son ittifaktýr. Failler birbirine bu ittifaký hatýrlatýyor. Yüzyýl önceki ittifakýn yüz kýzartýcý insanlýk suçunun sonuçlarýný yüzyýl boyunca tartýþýp durduk. Ama ne yazýk ki bulaþan lanetini utancýný silmek bir yana hafifletemedik bile. Hala bu utancýn gerçek sebeplerini ve sonuçlarýný açýkça konuþmaktan çok uzak bahaneler uydurmakla meþgulüz. Kullanýldýk, biz dostuz, kardeþiz ve yarým

aðýzla ama yükümlülük almadan, özür dilemenin yükümlülüklerini yerine getirme gibi bir çaba olmadan bu gibi söylemlerle vicdanlar susturulmaya ve yükümlülükten kurtulup gasp edilenleri sahiplenmenin yollarý arandý. Hiçbir zaman insanlýk suçu olan katliamýn maðdurlarýnýn acýlarýný hafifletecek en alt düzeyde bile bir giriþimde bulunulmadý. Aksine maddi varlýklarý yaðma ve talan edildiði yetmezmiþ gibi kültürel varlýklarý da güneþ dil teorisi benzeri yaklaþýmlarla gasp edilme çabasýna girildi. Basit bir örnekle, varsa samimiyet binlerce yýl birlikte paylaþtýðýmýz kültürel ve manevi deðerlere özlem duyduðumuz bu kardeþlerimize bir minnet veya onlara karþý iþlenen insanlýk suçunu bahaneler uydurmadan katliamlarýn, o gün kapalý kapýlar ardýnda iþtahla yapýlan ittifaklar sonucunda yapýldýðýný deklere ederek, bu deklarasyonun sonucunda ortaya çýkacak yükümlülükleri asgari düzeyde de olsa net bir þekilde belirleyerek sunabilir miyiz? Ama her þeyden önce bahaneler uydurmadan yüzyýl önceki ittifakýn gerekçelerini ve faillerini açýða çýkarmak lazým. Yüzyýl boyunca kendilerini akademisyen olarak adlandýrýp sipariþ üzerine güneþ dil teorisine, Sümerlerin ve Hititlilerin Türk olduklarýna, Kürtlerin dað Türkü olduklarýyla ilgili tezler üretmekle meþgul olan sosyolog müsveddelerinin ürettikleri bilgi kirliliðinin oluþturduðu algýdan kurtulmak gerekiyor. Bu kirli çabanýn amacý katliamlarýn üstünü örtmekti. Bu yüzyýlda da ayni anlayýþla günümüzde sahnelenen katliamlarýn üstünü örtme çabasý olmamalýdýr. Ýste bu asgari yükümlülükleri yerine getiremediðimiz ve sonuçlarýný objektif deðerlendiremediðimiz için yüzyýl sonra ayný senaryoyla belki gene utanç verici sonuçlarýný çocuklarýmýz ve torunlarýmýz bir yüzyýl daha tartýþýp lanetli bir yüzyýl geçirecekler.

Bir yüzyýlýn lanetini tekrar yaþamamak için; varlýðýný baþkasýnýn yýkýmý üzerine kuran politik yaklaþýmlardan kurtulmak gerekiyor. Baþkalarýnýn yýkýmý sadece viraneler doðurur varlýðýmýzý viraneler üzerine konumlandýrmayý kabul etmemeliyiz. Bahaneler uydurmadan yüzyýl önceki ittifakýn gerekçelerini ve faillerini açýða çýkararak bu lanetli oyunun figüranlarý olmayacaðýmýzý yaþadýðýmýz halklarla siyasi oyunlarla, tahakkümcü davranmadan samimi ittifaklar kurarak ve hayata geçirerek deklere etmek gerekiyor. Asgari düzeyde de olsa yüzyýl önceki katliamýn maðdurlarýnýn anýsýna saygýnýn ve iþlenen suçun kavrandýðýnýn ifadesi olarak acýlarýný dindirecek giriþimlerde bulunmak ve günümüzde oynanan senaryo sonucunda yeni maðdurlar yaratmamak gerekiyor. Yüzyýl önce olduðu gibi bugünde halklar arasýnda bir sorun yok. Sorun politik mühendislik çalýþmalarýnda. Bugün takýnacaðýmýz tavýrla ya yüzyýllýk bu lanetten kurtulacaðýz ya da bir yüzyýl daha katmerlisiyle çocuklarýmýza ve torunlarýmýza miras býrakacaðýz. Hiç kuþku yok ki, bugünkü katliamýn yanýnda yer alan Devletler, siyasetçiler, kurumlar, yazarlar, basýn kuruluþlarý ve diðerleri katliamcýlar ve destekçileri olarak anýlacaklardýr. Çocuklarýnýz ve torunlarýnýz tarafýndan yüzyýl önce bu insanlýk suçuna ortak olanlar gibi anýlmak ister misiniz? Bugünkü politik aktörler ve taraftarlarýnýn bunlarý görerek bir yüzyýl tartýþýlacak insanlýk suçlarýnýn faalleri olmayacaklarýna naifliðe kapýlmadan inanmak istiyorum. Asýl çaðrým, bu suça ortak olmamasý gereken, savaþtan bir çýkarý olmayan duyarlý insanlara ve kurumlaradýr. Toplum mühendisliðiyle oluþturulmaya çalýþýlan katliam senaryosuna karþý olduðumuzu deklere edelim. Belki kandan beslenen bu kan emicileri engelleyemeyeceðiz ama en önemlisi bu insanlýk suçuna ortak olmayacaðýz !

araskem@gmail.com

Ticaret borsasýnda kalite eðitimi baþladý

N

usaybin ve Kýzýltepe Ticaret Borsalarý akreditasyon ve kalite eðitimine baþladý. Nusaybin Ticaret Borsasý ev sahipliðinde yapýlan akreditasyon ve kalite eðitimine Kýzýltepe Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Abdulkadir Þahin, Nusaybin Ticaret Borsasý Genel Sekreter Yardýmcýsý Abdullah Dal ve iki borsanýn personeli katýldý. Nusaybin Ticaret Borsasý Genel Sekreter Yardýmcýsý Dal, iki ilçenin

borsalarý olarak hizmetler konusunda bilgi alýþveriþinde bulunduklarýný söyledi. » (AA)


19 Haziran 2014 Perþembe

6

Mardin doðalgaza kavuþuyor Akmercan Þirketler Grubu Enerji Genel Müdürü Yunus Keskin, Artuklu Belediyesi Baþkaný Emin Irmak’ý ziyaret etti...

A

kmercan Þirketler Grubu Enerji Genel Müdürü Yunus Keskin, Artuklu Belediyesi Baþkaný Emin Irmak’a yaptýðý ziyaret

sýrasýnda Mardin ve Kýzýltepe ilçesine 2015 yýlýnýn ilk ayýnda doðalgaz þebekesini getireceklerini söyledi.

Akmercan Þirketler Grubu Enerji Genel Müdürü Yunus Keskin, Artuklu Belediyesi Baþkanlýðýna seçilen Emin Irmak’a ziyarette bulundu. Baþkanlýk makamýnda gerçekleþen ziyarette doðalgaz konusunda fikir alýþ veriþi yapýldý. Baþkan Irmak, Mardin’in merkez ilçesi olan Artuklu’ya bir an önce doðalgazýn gelmesini temenni ettiklerini ifade ederek, Artuklu’da yaþayan yurttaþlarýn kýsa bir süre içerisinde doðalgaza kavuþacaklarý müjdesini de verdi. Ziyaret sýrasýnda baþkan Irmak’ý doðalgaz konusunda bilgilendiren Akmercan Þirketler Grubu Enerji Genel Müdürü Yunus Keskin, Mardin’e doðalgaz þebekesinin gelmesi için var gücüyle çalýþtýklarýný kaydederek, 2014 yýlýnýn son aylarýna doðru ve 2015 yýlýnýn ilk aylarýnda Mardin ve Kýzýltepe ilçesine doðalgazý getireceklerini söyledi. » M. Sait Çakar

El yapýmý patlayýcý ele geçirildi

B

atman bir evde yapýlan aramada el yapýmý patlayýcý ve patlayýcý yapýmýnda kullanýlan malzeme ele geçirildi. Batman Valiliðinden yapýlan açýklamada, Batman Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen soruþturma kapsamýnda Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü’nün yapmýþ olduðu çalýþmalarda, Þafak Mahallesi'nde bir adreste yapýlan aramalarda; 500 litrelik su þiþesi içerisinde, torpil ve torpil tozu olduðu deðerlendirilen malzeme, 1 adet özel yapým sapan, 3 adet atýma hazýr EYP (El Yapýmý Patlayýcý) 2 adet 16 lýk havai fiþek, 3 adet puþi, 4 çift eldiven ve dýþ kap olduðu deðerlendirilen silindir karton kutu ele geçirildiði bildirildi. » CÝHAN

Cudi Daðý'na Temsili "Nuh'un Gemisi" Yapýlacak

D

icle Kalkýnma Ajansý (DÝKA) tarafýndan hazýrlanan bir proje ile Hazreti Nuh'un gemisinin kalýntýlarýnýn bulunduðu rivayet edilen Cudi Daðý'na Nuh tufanýný simgeleyen büyük bir gemi yapýlmasý planlanýyor. Çözüm süreci ile saðlanan huzur ortamýnda ilin turizm potansiyelini açýða çýkarmak için harekete geçen DÝKA Þýrnak Yatýrým Destek Ofisi'nce daha önce güvenlik gerekçesiyle çýkýlamayan ancak çeþitli kesimlerce bilimsel araþtýrmalara açýlmasý

talebinde bulunulan Cudi Daðý'nýn yerli ve yabancý turistlerin ziyaretine açýlmasý için proje hazýrlandý. DÝKA Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü Faik Buðday, AA muhabirine, ajans olarak ilin turizme yönelik deðerlerini görünür kýlmak, mevcut kültürel ve tarihi varlýklarýyla ilgili farkýndalýk oluþturmak için yeni arayýþlara girdiklerini, bu kapsamda Hazreti Nuh'un gemisinin kalýntýlarýnýn bulunduðu rivayet edilen Cudi Daðý'na büyük bir gemi yapmaya karar

verdiklerini söyledi. Gemiye telefirikle çýkýlabilecek Bunun için bir proje hazýrladýklarýný ifade eden Buðday, "Kutsal kitaplarda büyük tufanýn geçtiði yer olarak bilinen ve Þýrnak sýnýrlarý içerisinde yer alan Cudi Daðý üzerinde 2 dönüm alanda Nuh tufanýný simgeleyen dev bir gemi yapmayý hedefliyoruz. Bu devasa gemi çevre illerden, tarihi Ýpekyolundan, Irak'ýn kuzeyinden ve uzaydan dahi

görünebilecek þekilde tasarlanacak. Iþýklandýrmasýyla göz kamaþtýracak" diye konuþtu. Buðday, projeyi, geminin Cudi Daðý'na oturduðu bölge olarak inanýlan "Sefine" bölgesinde inþa etmeyi düþündüklerine dikkati çekerek, bu bölgenin GAP turlarýnda bir destinasyon noktasý olabileceðini belirtti. Hz Nuh'un sahabelerinin kurduðuna inanýlan Heþtan köyünden veya tespit edilecek uygun bir noktadan gemiye teleferik yapýlabileceðini vurgulayan Buðday, þöyle dedi: "Böylece gemiye teleferikle çýkýlabilecek. Gemi Sefine bölgesinde yapýlamayacaksa oraya görüntüsü lazerle yansýtýlabilecek. Ýçerisinde tufan seslerinin duyulacaðý, aþure ikramýnda bulunulacak gemide kültürel deðerlerin sergilendiði, hediyelik eþyalarýn satýþa sunulduðu bölümler yer alacak." "Cudi daðýný artýk herkes ziyaret etmek isteyecek' Buðday, Hz. Nuh'un gemide kalan malzemelerle

hazýrladýðýna inanýlan aþurenin tüm dünyaya tanýtýlmasý için de patentinin alýnmasý ve ilde "Ulusal Aþure Festivali" düzenlenmesi önerisinde bulundu. Ýçerisine hayvan maketleri yerleþtirilecek geminin ahþap görünümünde tasarlanacaðýna iþaret eden Buðday, çok önemsedikleri projeye Þýrnak Valisi Hasan Ýpek'in de desteklediðini dile getirdi. Buðday, projenin hayata geçirilmesi konusunda ilgili bakanlýklardan da destek beklediklerini anlatarak, þunlarý kaydetti: "Kutsal kitaplarda da geçen Nuh tufanýný konu alan ve Hz. Nuh'u Russel Crowe'nin canlandýrdýðý, 'Nuh: Büyük Tufan' filmi seyirciyle buluþtu. Kültür Ve Turizm Bakanlýðý ile görüþmelerimizde, 'Þýrnak' ile ilgili çekilecek herhangi bir filme sponsor olmaya hazýr olduðumuzu belirttik. Hazýrladýðýmýz projeyi kýsa sürede hayata geçireceðiz. Böylece çözüm sürecinden önce silahlarýn konuþtuðu Cudi Daðý'ný artýk herkes ziyaret etmek ve bu gemiyi görmek isteyecek." » (AA)


7

19 Haziran 2014 Perþembe

Sýnýrda yaralanan asker tedavi altýna alýndý

M

ardin'de Suriye tarafýndan hafif silahla açýlan iki el

ateþ sonucu yaralanan gözetleme kulesi nöbetçisi tedavi altýna alýndý.

Mardin'de TürkiyeSuriye sýnýrýnda Kara Kuvvetleri 4'üncü Hudut Alay Komutanlýðý Yeniköy Hudut Karakolunda Suriye tarafýndan hafif silahla açýlan iki el ateþ sonucunda yaralanan Piyade Onbaþý Osman Molozoðlu, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Hastanede gerçekleþtirilen ameliyatýn ardýndan Molozoðlu'nun hayati tehlikeyi atlattýðý öðrenildi. Olayla ilgili Mardin Cumhuriyet Savcýlýðýnca adli, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlýðýnca baþlatýlan idari soruþturmanýn sürdüðü bildirildi. » (AA)

Petrol fiyatlarýnda yükseliþ sürüyor

I

ÞÝD militanlarýnýn Irak'ýn en büyük petrol rafinerisi Beci'yi ele geçirdiði haberlerinin ardýndan Brent petrolün varil fiyatý, 113,82 dolara kadar yükseldi. Irak odaklý geliþmeler doðrultusunda yukarý yönlü hareketi ivme kazanan Brent petrolün varil fiyatý, 113,82 dolara kadar yükseldi. Brent türü ham petrolün varil fiyatý, Irak'taki geliþmeler doðrultusunda yukarý yönlü çýkýþýný sürdürüyor. Dün 112,13 dolara kadar gerilemesine karþýn gelen alýmlarla yeniden 113 dolarýn üzerine çýkan Brent petrolün varil fiyatý, günü 113,42 dolardan tamamladý. Bugün ise terör örgütü Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) militanlarýnýn ülkenin en büyük petrol rafinerisi Beci'yi ele geçirdiði haberlerinin ardýndan yükseliþi ivme kazanan Brent petrolün varil fiyatý, 113,82 dolara kadar çýktý. Brent petrolün varil fiyatý þu dakikalarda ise analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 113,5 dolarýn hemen altýnda 113,44 dolardan iþlem görüyor. Analistler, Petrol Ýhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olmasý nedeniyle Irak'taki geliþmelerinpetrol fiyatlarýnýn yönünde temel belirleyici olmaya devam ettiðini belirterek, yukarý yönlü baskýnýn giderek arttýðýný ve yükseliþin devamý durumunda 115-116 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceðini ifade ediyor. Dün Uluslararasý Enerji Ajansý'nýn (IEA) OPEC'e göre

dünya petrol arzýndaki yükseliþe en fazla katkýnýnIrak bölgesinden olduðu ve bölgedeki politik risklerin üretimdeki artýþý engelleyebileceði açýklamasýna dikkati çeken analistler, arz yönlü endiþelerin fiyatlarý yukarý yönlü baskýladýðýný kaydediyor. Batý Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatýnda ise son birkaç gündür gözlenen yatay seyir bugün de devam ediyor. Dün, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafýndan açýklanan petrol stoklarý verisinin 5,7 milyon varil azalýþa iþaret etmesinin ardýndan en yüksek 107,19 dolarý gören WTI'nýn varil fiyatý, gelen satýþlarla günü 106,60 dolardan kapattý. WTI'nýn varil fiyatý bugün ise 106,4-106,9 dolar bandýnda hareket ederken, þu dakikalarda 106,88 dolardan alýcý buluyor. Analistler, WTI'nýn varil fiyatýnýn dar banddaki sýkýþýk seyrine iþaret ederek, bugün

Gazetenizi bayiden almayý unutmayýn.

açýklanacak ABD Merkez Bankasý (Fed) kararlarý sonrasýnda yön bulabileceðini kaydediyor. WTI'nýn varil fiyatýnýn yukarý yönlü hareket etmesi durumunda 107,6 dolarýn gün içi direnç olarak test edilebileceðini aktaran analistler, olasý düþüþlerde ise 105,2 dolarýn güçlü destek konumunda olduðunu dile getiriyor. » (AA)

Asgari ücret 45 lira artacak

A

sgari ücret, temmuz ayýnda yapýlacak yüzde 5,88 zam ile 45,03 lira artarak net 891,03 lira olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararý doðrultusunda, 1 Temmuz31 Aralýk 2014 tarihleri arasýnda geçerli olacak asgari ücrette düzenlenmeye gidilecek. Düzenlemeyle yýlýn ilk yarýsýnda yüzde 4,85 artýrýlan asgari ücrete, yýlýn ikinci yarýsý için yüzde 5,88 zam yapýlacak. Buna göre, halen brüt 1,071, net 846 lira olan asgari ücret, yüzde 5.88'lik zamla brüt 1,134, net 891,03 liraya yükselecek. Asgari ücretteki 45 liralýk artýþýn ardýndan, asgari ücretlinin net yevmiyesi 29,70 lira, net saat ücreti ise 3,96 lira olacak. Asgari ücretteki artýþ kapýcý ücretlerine de yansýyacak. Kapýcýlar için brüt 1,071, net 910,35 lira olarak uygulanan asgari ücret, brüt 1.134, net 963,90 liraya yükselecek.

Kesintiler 1 Temmuz itibarýyla yapýlacak düzenleme, asgari ücret üzerinden yapýlan kesintileri ve iþverene maliyeti de artýracak. Asgari ücretten yapýlan kesinti 242,97 lirayý bulurken, iþverene toplam maliyeti 1.332,45 lira olacak. Yeni asgari ücretle birlikte sosyal sigortalar primine esas kazancýn alt ve üst sýnýrý da deðiþecek. Halen asgari ücretin brütü olan 1.071 liraya karþýlýk gelen prime esas kazancýn alt sýnýrý 1.134 liraya, 6961,50 lira olan prime esas kazancýn üst sýnýrý ise 7.371 liraya çýkacak. Öte yandan, asgari ücretteki artýþ, asgari ücrete endeksli olan Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'na göre uygulanacak idari para cezalarýna da artýþ getirecek. Yeni asgari ücret ile prime esas kazancýn alt ve üst sýnýrlarý, 1 Temmuz-31 Aralýk 2014 tarihleri arasýnda uygulanacak. » (AA)

Kýzýltepe Belediyesi Temizlik kampanyasý devam ediyor

K

ýzýltepe Belediyesi tarafýndan þehrin genelinde baþlatýlan kapsamlý temizlik çalýþmalarýna çarþý merkezinde devam edildi. Kýzýltepe Belediyesi Temizlik Ýþler Müdürlüðü tarafýndan “Daha temiz bir çevre daha temiz bir Kýzýltepe ”sloganýyla Kýzýltepe genelinde baþlatýlan temizlik kampanyasýna çarþý merkezinde devam edildi. Temizlik kampanyasýna Belediye baþkaný Ýsmail Asi, Leyla Salman,Kýzýltepe BES þube baþkaný Þeyhmus Akbaba, Belediye baþkan yardýmcýlarý, meclis üyeleri, birim müdürleri ve personeller katýldý. » Ýsmail Erkar


19 Haziran 2014 Perþembe

8

USTAD yönetimi Irak’taki sýcak BASINDAN geliþmeleri deðerlendirdi H M

Hayatýnýzýn ilk ve son altýn fýrsatýnýn farkýnda mýsýnýz?

IÞÝD’in Musul’u iþgali ile iyice karýþan Irak’ýn mezhep çatýþmasýna sürüklendiði belirten Uzmanlar, “Irak, mezhep savaþýna gidiyor. Her an Þii-Sünni çatýþmasý çýkabilir” dediler...

ardin Merkezli Düþünce Kuruluþu USTAD yönetiminden Baþkan Ahmet Akgül ve Mehmet Timuraðaoðlu Irak’taki sýcak geliþmeleri deðerlendirdi.

“Ne Sunniler, Ne de Þiiler kabul eder” Uluslararasý Strateji Tahlil ve Araþtýrma Merkezi (USTAD) Baþkaný Ahmet Akgül, “Amerika’nýn iþgali ile cehenneme dönen Irak, IÞÝD’in iþgaliyle yeniden cehenneme dönecek gibi. Bir Þii-Sünni çatýþmasý an meselesi. Ne Þiiler, ne de

Sünniler bu durumu kabul eder. Irak, mezhep savaþýna gidiyor. Maliki, Sünni bir yapýyý kabul etmeyecektir. Ýran da asker gönderdi. Þii lideri Sistani’nin de açýklamasý oldu. Olaylarý sakinleþtirme yerine resmen cihad ilan etti. Çok ciddi ve tehlikeli bir çaðrý idi” açýklamalarýnda bulundu.

“Suriye’de tutmadý, Irak’ta deniyorlar” Küresel aktörlerin Ortadoðu’da kartlarý yeniden daðýtmaya baþladýðýný kaydeden Akgül, “Küresel ve finansal aktörler bu bölgede huzuru, sakinliði istemiyor. Yeniden biraz geriye dönüþ, yeniden Þii-Sünni çatýþmasýna dönüþtürmeye çalýþýyorlar. Suriye’de bu tutmadý. Þimdi Irak’ta bunu denemeye çalýþýyorlar” ifadelerini kullandý. Barzani’nin üzerinde de bir oyun olduðunu aktaran Baþkan Akgül, “Barzani’yi de yýpratmaya çalýþacaklar. Barzani ile IÞÝD’i karþý karþýya getirmek için çok yoðun çaba içindeler. Onun ardýndan o bölgeyi dizayn edecekler. Irak’ý çok büyük bir kargaþa bekliyor” þeklinde konuþtu.

Hayatýn baþlarýndaki altýn fýrsat, çocukluk yýllarýnda okullarýn tatil olduðu devrelerdeki boþ tatil fýrsatý. Hayatýn sonundaki fýrsat da, emeklilik devresindeki boþluk devresi fýrsatý.

“Irak’ý üçe bölme planlarý var” Kürt stratejist Mehmet Timuraðaoðlu ise, “Bir mezhep savaþýný çoktandýr dile getiriyorduk. Maliki’nin baskýcý politikalarý bunda etkili oldu. IÞÝD’in, Irak içinde ilerleyiþi sebebiyle her an mezhep savaþý çýkabilir. Þu anda gidilen yer mezhep çatýþmasýdýr. Irak’ý üçe bölme gibi bir durumda ortada var. Basra tarafý Þiiler, orta taraf Sünniler, Kuzey’de ise Kürtler olarak planlanýyor. Küresel aktörler bu þekilde Ortadoðu ülkelerini kendi elinde tutmaya çalýþacaklar” diye konuþtu. » M. Sait Çakar

Kýzýltepe belediyesinden Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkanýna ziyaret

K

ýzýltepe Belediye baþkaný Ýsmail Asi ve Leyla Salman,Kýzýltepe Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Zeynettin Ayav ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Yapýlan ziyarette konuþan oda baþkaný Zeynettin Ayav, yapýlan ziyaretten dolayý baþkan Asi’ye teþekkür ederken, Kýzýltepe esnafýnýn yaþadýðý sorunlar ve seyyar esnaf sorunlarý ele alýndý. Belediye baþkaný Asi, Esnaf Odasý Baþkanýnýn uzun yýllardýr görev yaptýðýný ve esnafýn sorunlarýný takip ettiðini belirtti. Baþkan, Belediye olarak esnaf odasýnýn çalýþmalarýnýn her zaman yanýnda olduklarýný belirterek, Kýzýltepe esnafýnýn sorunlarýnýn çözümü noktasýnda yapýlacak her türlü çalýþmanýn yanýnda olacaklarýný ifade etti. Samimi ortamda geçen ziyarette ayrýca Kýzýltepe Esnafýnýn yaþadýðý sorunlarda ele alýndý. » Ýsmail Erkar

er tatil devresinde tekrarlama ihtiyacý duyduðum bu önemli konuya geriye dönüp de bakýnca yine iki büyük altýn fýrsatýn kaçýrýlmakta olduðunu görmekteyim. Biri hayatýn baþlarýnda, ikincisi de hayatýn sonlarýnda.

Bana öyle gelir ki, bu iki devredeki fýrsatlar, hayatýn geri getirilmesi mümkün olmayan iki altýn fýrsatlarý. - Neden hayatýn altýn fýrsatlarý bu iki devre?.. Çünkü her iki devrede de ebedi hayatýn kazanýlmasý söz konusu da ondan... Mesela çocuklar ömür boyu kýlacaklarý namazlarýný, okuyacaklarý Kur’an’larýný, hatta uygulayacaklarý temel Ýslami bilgilerini.. hep bu tatil devrelerindeki eðitim ve öðretimlerinden alýrlar. Hatta yaþlýlar dahi yaþadýklarý dini hayatlarýný çocukluk devresinde aldýklarý bu eðitim ve öðretime borçlu olduklarýný anlatýrlar: “Ýyi ki tatillerde Kur’an kursuna gitmiþiz, namazlýklarýmýzý ezberleme fýrsatýný kaçýrmamýþýz...” diyerek, hayatýn baþýndaki altýn fýrsatý deðerlendirmiþ olmanýn sevincini yaþarlar... Bu bakýmdan gençlik için tatildeki fýrsatlar hayatýn altýn fýrsatý olduðu gibi, emekliler için de emeklilik devresi hayatýn son altýn fýrsatýdýr. Çünkü artýk ununu eleyip eleðini duvara asmýþ bulunan emekli insan, eline kalemi kâðýdý alýp meþguliyetinin çokluðu günlerinde kýlamadýðý namazlarýný, yerine getirmediði dini görevlerini, varsa üzerindeki kul haklarýný yazýp tespit eder... Her gün birkaç vakit namaz kaza etmeye baþlayarak ibadet borcunu bu devrede ödemeyi hedef alýr, belki öðrenmediði Kur’an’ý dahi öðrenebilir, okumadýðý dini kitaplarý okur... Derken emeklilik devresi, ebedi hayatýný kazandýran tam bir altýn devresi olup çýkar... Böylece hayatý boyunca kaybettiðini, emeklilik devresinde kazanmýþ olmak gibi eþsiz bir fýrsat deðerlendirmesi de söz

konusu olur emeklide...

Bu durumda bazýlarýnýn çöküþ devresi dedikleri emeklilik devresini hayatýnýn en verimli altýn devresi haline getirmiþ olur emekli kimse... Çünkü insan hayatýnda ebedi hayatýný kazandýran devreden daha kýymetli bir devre olamaz... Yeter ki bu þuur gösterilsin, son altýn fýrsat da böylece israf edilmeden deðerlendirilmiþ olunsun... Burada mühim bir noktaya daha dikkat çekmek isterim.

Yaþlýlýk devresindeki son fýrsatý böyle deðerlendiren emekliler, ebedi hayatlarýný kurtarmýþ olabilecekleri gibi, tatildeki boþluk fýrsatýný deðerlendiren genç yavrular da, hem kendilerini hem de ana babalarýný kurtarmýþ olabilirler. Bu nasýl olur? Onu da kabir azabý çeken babanýn maruz kaldýðý azabýn din dersi alan yavrusu sebebiyle kaldýrýlmasý misaliyle açýklayabiliriz... Yasin tefsirinde ifade edildiði üzere Ýsa (Aleyhisselam) bir mezarlýðýn yanýndan geçerken mevtanýn birinin kabrinde azap çektiðini keþfeder, adama acýyarak yoluna devam eder. Dönüþte ise kabir sahibinden azabýn kaldýrýldýðýný anlar ve buna çok sevinir, ellerini açýp dua ederek sorar: Rabb’im hangi halinden dolayý kaldýrdýn bu kulunun azabýný? Rabb’imiz azabý kaldýrma sebebini þöyle açýklar Peygamber’ine: - Bu kulumun bir yavrusu dünyada din dersi almaya baþladý, benim ismimi ezberleyip besmele çekti. Çocuðu yer üstünde benim ismimi ezberleyen babaya yer altýnda ben azap etmem! Din dersi alan çocuðunun hatýrýna babasýndan azabý kaldýrdým!.. Demek ki, çocuðun öðrendiði din bilgisi, okuduðu Allah kelamý, kendi hayatýný kurtardýðý gibi ana babasýnýn kabir azabýndan kurtulmasýna da sebep olabilmektedir. Öyle ise çocuklarýn tatilde din dersi almalarý önemsenmeli, geçmiþlerinden azabýn kaldýrýlmasýna sebep olabilecekleri dahi düþünülmeli, tek cümle ile tatilde ve yaþlýlýkta bu altýn fýrsatlar deðerlendirilmeli, kaçýrýlmamalýdýr. Ahmed ÞAHÝN-Zaman


9 Promosyonlara düzenleme 19 Haziran 2014 Perþembe

Süreli yayýn kuruluþlarýnca düzenlenen promosyonlarda kitap, dergi, ansiklopedi, harita, bayrak, afiþ, ajanda, takvim gibi konulara iliþkin CD, DVD ve benzeri optik disk dýþýnda herhangi bir mal veya hizmet verilemeyecek...

S

üreli yayýn kuruluþlarýnca düzenlenen promosyon uygulamalarýnda kitap, dergi, ansiklopedi, harita, bayrak, afiþ, ajanda, takvim, bilet gibi ürünler ile kültür turu, yabancý dil eðitimi, belgesel, film, müzik ve opera gibi konulara iliþkin CD, DVD ve benzeri optik disk dýþýnda herhangi bir mal veya hizmet verilemeyecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýnýn, Süreli Yayýn Kuruluþlarýnca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarýna Ýliþkin Yönetmeliði, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, süreli yayýn kuruluþlarýnca düzenlenen ve her ne amaç ve þekilde olursa olsun, bilet, kupon, iþtirak numarasý, oyun, çekiliþ ve benzeri yollarla süreli yayýn dýþýnda ikinci bir mal veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiði veya verildiði promosyon uygulamalarýnda kitap, dergi, ansiklopedi, harita, atlas, yerküre, bayrak, afiþ, poster, ajanda, takvim, bulmaca, sinema, tiyatro, müze, konser, opera, bale, sergi, festival ve sportif

Vizyona Giren Filmler Derleyen: M. Sait Çakar

» Sayfa 8’de

Sessiz Ev Filmin Adý: Sessiz Ev Filmin Türü: Gerilim, Korku Filmin Süresi: 1s 25dk Filmin Özeti: faaliyetlere iliþkin bilet, kültür turu, yabancý dil eðitimi, belgesel, film, müzik ve opera gibi konulara iliþkin CD, DVD ve benzeri optik disk dýþýnda herhangi bir mal veya hizmet verilemeyecek. Süreli yayýnda yer alan reklamýn parçasý olan, süreli yayýný bir defadan fazla almayý gerektirmeyen, süreli yayýnýn fiyatýný arttýrmayan ve tek kullanýmlýk olarak verilen ürünler, promosyon uygulamasý olarak deðerlendirilmeyecek. Promosyon uygulamasýnýn süresi Süreli yayýnýn birden fazla sayýda satýn alýnmasýný gerektiren ve belirli bir zamana yayýlan promosyon uygulamalarýnýn süresi, günlük süreli yayýnlarda 75 günü, haftalýk süreli yayýnlarda 18 haftayý, daha uzun süreli yayýnlarda ise 12 ayý geçmeyecek. Kupon biriktirilerek yapýlan promosyon uygulamalarýnda, son kuponun yayýmlanmasýndan sonra toplam kupon sayýsýnýn en az yüzde 10'u kadar yedek kupon yayýmlanacak.

Promosyon uygulamasýna konu olan mal veya hizmetin teslim ve ifasýnýn, promosyon uygulamasýnýn bitiminden itibaren 45 gün içinde ilgili süreli yayýn kuruluþu tarafýndan yerine getirilmesi zorunlu olacak ve buna iliþkin tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyecek. Tüketicinin süreli yayýn aboneliðini feshetmesi halinde, promosyon olarak verilen ürünün iadesi istenemeyecek. Fiyat artýþý olmayacak Promosyon uygulamasý süresince, süreli yayýnýn satýþ fiyatý, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtýðý maliyet artýþý nedeniyle arttýrýlmayacak. Elektronik ortamda indirilebilen süreli yayýnlar aracýlýðýyla gerçekleþtirilen promosyon uygulamalarý, ülke genelinde düzenlendiði kabul edilecek. Yönetmelik bugün yürürlüðe girerken, söz konusu hükümler daha önce baþlatýlan ve devam eden promosyon uygulamalarda uygulanmayacak. » (AA)

Parmak izi alýndýðýna dair belge artýk istenmeyecek

S

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü % Ýnternet Editörü

M.M. Sait SaitÇakar Çakar

ürücü kurslarýna kayýtlarda istenen parmaz izi alýndýðýna dair belge artýk kursiyerlerden istenmeyecek. Milli Eðitim Bakanlýðý Özel Motorlu Taþýt Sürücüleri Kursu Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþiklik Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, yönetmelikteki kurslara kaydolacak kiþilerden istenen belgeler arasýnda yer alan "parmak izi alýndýðýna dair belge" ibareleri yürürlükten kaldýrýldý. » (AA)

Sarah, babasý ve amcasýyla birlikte kýþ boyu boþ kalan göl kenarýndaki yazlýk evlerine çeki düzen vermeye giderler. Fakat evde garip bir þeyler vardýr; derinlerden duyduklarý seslerle yalnýz olmadýklarýný fark ederler. Evde garip olaylar dönmektedir. Olan biteni çözmeye çalýþýrken Sarah delirmenin eþiðine gelecek ama ayný zamanda kendi geçmiþinin sýrlarý ve gizemleriyle karþýlaþacaktýr... Uruguay'da yaþanmýþ gerçek bir hikayeden yola çýkýlarak 2010 çekilen Issýz Ev (La Casa Muda) adlý gerilim filminin yeniden

çevrimi olan yapýmýn yönetmenliðini, bir okyanus gerilimi olan Açýk Deniz'de de imzasý olan Chris Kentis ve Laura Lau üstleniyorlar. Baþrolde ise Martha Marcy May Marlene filminden de tanýdýðýmýz genç ve güzel oyuncu Elizabeth Olsen var...

Hipnozcu Filmin Adý: Hipnozcu Filmin Türü: Gerilim, Polisiye Filmin Süresi: 1s 25dk Filmin Özeti: Stockholm'ün banliyölerinden birinde bir aile vahþice öldürülür. Joona Linna adýndaki bir komiser olayý araþtýrmakla görevlendirilir. Joona olay mahalline vardýðýnda, sadece ailenin engelli erkek çocuðunun bu vahþet dolu saldýrýdan kurtulduðunu öðrenir. Kýsa süre sonra da ailenin o sýrada evde olmayan bir kýzlarýnýn sað olduðu bilgisi gelir. Komiser biran önce kýza ulaþýp onun da korunma altýna almasýný ister. Olaylarýn aydýnlanmasý içinse sað kalan erkek çocuðun bildiklerini anlatmasý gerekir. Engelli çocuðun konuþabilmesi için komiser bir hipnoz uzmanýný davaya dahil etmeye karar verir. Dedektifle birlikte çalýþan psikiyatrist Erik Maria Bark,

çocuðu konuþturup, olayýn aydýnlatýlmasýný saðlar. Ama bu çocuðun bildiklerini anlatmasý baþkalarýný tehlikeye düþürecek midir? En son Altýn Küre adaylarý arasýnda yer alan Salmon Fishing in the Yemen filminin yönetmenliðini üstlenen Lasse Hallström'un yönettiði filmin baþ rollerinde Tobias Zilliacus, Mikael Persbrandt ve Lena Olin yer alýyor.


19 Haziran 2014 Perþembe

10

Eyyuphan Kaya

Hedefleri dünya þampiyonluðu Badmintonda Türkiye Þampiyonu olan Nurjin Aþar ve Nimet Kayaalp, dünya þampiyonluðuna hazýrlanýyor... mam Hatipler Yarýþýyor yarýþmasýnda badmintonda Türkiye þampiyonu olan Kýzýltepeli öðrenciler, dünya þampiyonu olmak istiyor. Badmintonda Türkiye Þampiyonu olan Kýzýltepe ilçesinde Özcan Yýldýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Nurjin Aþar ve Süleyman Solhan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Nimet Kayaalp, dünya þampiyonluðuna hazýrlanýyor.

Ý

Kýzýltepe Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mehmet Hadi Gökdemir, saðlýklý bir nesil yetiþtirmek amacýyla kültür, sanat, eðitim ve spor alanlarýnda çeþitli etkinlikler düzenlediklerini kaydederek, etkinlikler çerçevesinde Halk Eðitim Merkezi bünyesinde Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürlüðü ile badminton kursu açtýklarýný söyledi. Kursta eðitim alan 2 öðrencinin 30-31 Mayýs'ta 27 ilin katýlýmýyla

gerçekleþtirilen Ýmam Hatipler Yarýþýyor yarýþmasýnda Türkiye þampiyonu olduðunu anýmsatan Gökdemir, bundan sonraki hedeflerinin olimpiyat ve dünya çapýnda þampiyonluklar kazanmak olduðunu bildirdi. Türkiye Þampiyonu olan Aþar ve Kayaalp ise Ýmam Hatipler Yarýþýyor yarýþmasýnýn ardýndan hedefinin dünya þampiyonluðu olduðunu dile getirerek, dünya þampiyonluðu için yoðun çalýþtýklarýný dile getirdi. » (AA)

Dikkatsiz sürücü kanala düþtü

M GÜNÜN OKURU

Abdurrahman Bahþiþoðlu - BÝK Muðla Þube Müdürü

Mardin basýný bugünkünden daha iyi noktalarda görmek istediðimizi belirtip size olan güvenimizle baþarýlý olacaðýnýzý temenni ediyorum. Ýletiþim gazetesinin tüm çalýþanlarýna Baþarýlar dilerim...

idyat Küçük Sanayi Sitesi’nde eþine az rastlarýn bir kaza yaþandý. Seyir halinde giden dikkatsiz sürücü oto tamir atölyesinin önündeki kanala girdi. Talihsiz kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana gelen kazada Halit B. idaresindeki 73 KA 363 plakalý araç, Recep Oto Elektrik atölyesinin önünde bulunan kanala girdi. Þaþkýnlýk ve korkuyu bir arada yaþayan sürücünün yardýmýna esnaflar koþtu. Araçtan indikten sonra direksiyonda daldýðýný belirten sürücü daha sonra vatandaþlarýn yardýmýyla aracýný kanaldan çýkardý. Maddi hasarýn oluþtuðu kazanýn ardýndan esnaflar sürücüyü bir süre teselli etti. » Tayfur Demir/MÝdyat

Ýyi insan olmak Cumhurbaþkaný olmaya yetmiyor lkemizde cumhurbaþkaný, denge unsuru olmakla yükümlüdür. Dolayýsýyla ülkenin dinamiklerini iyi bilmeli, Türkiye'nin etnik ve dini yapýsýný, coðrafi yapýsý; dere tepeleriyle bilmeli ki cumhura reis olabilsin dolayýsýyla bu açýdan Ekmeleddin Beyi deðerlendirirsek Türkiye'ye bir az yabancý kalýyor. Ben, nitelikli bir vatandaþ olarak Ýslam Ýþbirliði teþkilatýný yakýndan takip eden bir kardeþinizim. 2010'da Ýstanbul Cevahir Kongre merkezinde, 2011 Topkapý Eresin otelde gerçekleþen toplantýlarýna gözlemci olarak katýldým. O zamanýn adýyla Ýslam Konferansý Örgütü(ÝKÖ) Baþkaný Ýhsanoðlu açýlýþ konuþmalarýndan kýsa bir zaman sonra hemen kayýplara karýþýyordu. Ýki günlük nitelikli bir çalýþmanýn baþka bir karesinde kendisini görmedim/göremedim. On yýllýk yönetiminde ÝKO'nun sadece adý deðiþti Ýþlevi deðiþmedi yine de “Ting teng” düzeyinde kaldý, Bu çeyrek asýrda dünyada baþ döndürücü bir tarzda geliþmeler olurken, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý(ÝÝT) olarak manidar bir isim alan bu teþkilat, yapýsý ve iþlevi açýsýndan bir inovasyon kazanmadý. Bu on yýlda aslýnda dünyada varlýðýný hissetmeliydi. Mesela Ýslam dünyasý irili ufaklý 57 ülke olup nüfus itibariyle dünyanýn beþte biriyken Birleþmiþ Milletlerde veto hakkýný alabilirdi.Veya en azýnda Ýslam devletlerini baðlayýcý kararlar alabilecek bir iþlevi üstlenecek kadar olgunlaþabilmeliydi. Üstelik ÝÝT'yi son beþ yýlda aktif hale getiren de TASAM'dýr.TASAM aracýlýðýyla 2014 Baðdat kongresine katýldým ve ÝÝT'nin “ting teng” düzeyinden artýk çýkmasý gerektiðini ýsrarla vurgulamýþtým. Tam adý Türk Asya Stratejik Araþtýrma merkezi olan TASAM'ýn baþýnda Doç.Dr. Süleyman Þensoy bulunmakta olup,

Ü

ÝÝT'nin çalýþmalarýna katalizörü olduðu gibi her hafta ayrý bir etkinlik yaparak ulusal ve uluslar arasý çalýþmalara imza atýyor. Ekmeleddin Ýhsanoðlu iyi bir insan, iyi bir akademisyen olabilir ama Türkiye cumhuriyeti Cumhurbaþkanlýðý ona bol geliyor. Bu ülkenin emniyeti, siyaseti, ticareti ve özellikle de perde arkasýndaki satranç hamlelerine yabancý olup devletin yularýný elinde tutmakta zorlanýr.Türkiye bir Ýsveç Norveç deðil ki Cumhurbaþkaný ruhani bir lider olsun sembolik bir þekilde Çankaya'da istirahat etsin. Ülkemizin bin bir türlü çetrefilli sorunlarý var unutmayalým. Son on yýllýk siyasi arenasýnda kendini Anadolu Ýnsanýna kabul ettiren Baþbakan gibi bir emektar varken, bu halk bu riyaseti kolay kolay baþkasýna vermez. Ayrýca reisi cumhurda AK Partinin baþýna dönmekle yükümlüdür. Asýl istikrar ve huzur, zenginlik ve mutluluk katsayýmýz o zaman artar. Ayrýca AK Parti de adayýmýz kim olursa olsun kazanýr diyerek hava cýva atmasýn. Þanlýurfa'da da öyle dediler milletin moralini bozdular. Bu münasebetle geçen hafta daha çatý aday belli olmamýþtý AK Partiye hitaben “iki dayýnýzý da belirleyin” baþlýðýyla manidar bir yazý kaleme almýþtým. Memleketimizin geleceðiyle ilgilenmek boynumuzun borcudur. Ben de bu manada zaman zaman acizane fikrimi kamuoyuyla paylaþýyorum. Sessiz kalma gibi bir lüksümüz yok. Bu konuda konuþmak kamu vicdanýna tercüman olmaktýr. Dolayýsýyla bu paylaþýmdan dolayý mutluyum. Keþke insanlarýmýzý yazmaya alýþtýrabilsek. Ne yazýk ki, çok konuþan, az okuyan, çok az yazan bir milletiz. Bu sýralamayý tersine çevirmek için çaba sarf edenlerdenim.

diyarbakirkmm21@gmail.com

19 haziran 2014 Perşembe Gazetesi  

19 haziran 2014 Perşembe Gazetesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you