Page 1

Su tesisatçýlarýný PKK’lý zannedip öldüren askerlerin davasý ertelendi

N

usaybin ilçesine baðlý Heybeli köyünde 2011 yýlý kasým ayýnda su tesisatçýsý Yusuf Akýn'ý öldüren ve Mehmet Eren'in aðýr yaralanmasýna neden olan jandarma özel harekât timi hakkýnda "Taksirle adam öldürmek" suçundan 1 yýldan 3 yýla kadar hapis istemi ile açýlan davanýn duruþmasý yapýldý. Ýddianamenin kabul edildiði Mardin Aðýr Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada karar çýkmadý. Mardin Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yapýlan duruþmaya ölen Yusuf Akýn ve Mehmet Akýn'ýn yakýnlarý ve sanýklarýn avukatlarý katýldý. Duruþmada jandarma özel hareket timlerinin tutuklanma talepleri ret

edilirken dava 14 Þubat 2013 tarihine ertelendi. Mardin'in Nusaybin Ýlçesi Akarsu beldesine baðlý Heybeli (Derceme) köyünde 20 Kasým'da su tesisatçýsý Yusuf Akýn'ýn (38) yaþamýný yitirmesi ve Mehmet Eren'in ise aðýr yaralanmasýna neden olan 5 askerler ile ilgili açýlan davanýn ilk duruþmasý Mardin 1.Aðýr Cezaevi'nde görüldü. Mardin Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen soruþturmada çerçevesinde hazýrlanan iddianamede, olay günü bir grup PKK’lýnýn Heybeli köyünde Þeyhmus isimli vatandaþýn evine gittiði yönünde Mardin Ýl Jandarma

biçimde görecek þekilde pusu kurduðunu ve termal kamera ile saniye saniye izledikten sonra teslim ol çaðrýsýnda bulunduklarý kiþilerin kendilerine ateþ açtýðýný iddia eden jandarma özel harekat timlerinin, kimlik tespiti için yanýna gittikleri Yusuf Akýn'ýn yanýnda silah deðil hilti matkabý olmasý dikkat çekti. Yusuf Akýn'ýn ölümüne ve Mehmet Eren'in (58) ise yaralanmasýna neden olan mermilere iliþkin Diyarbakýr Emniyeti Polis Kriminal Laboratuvarý'nda yapýlan balistik inceleme sonucu mermilerin Jandarma Özel Harekat timinden Y.T.K, D.G, Þ.T, B.Y ile K.E.O'nýn silahýndan çýktýðý belirlendi. Ýddianamede ihbarý yapan gizli tanýðýn, PKK’lýlarýn Þeyhmus isimli yurttaþýn evinden askerler gelmeden önce ayrýldýðýný belirtmesi ihbarýn nasýl ve ne þekilde yapýldýðý hususunda merak uyandýrýrken, savcý sanýk askerlerin köylülerin elindeki hilti matkabýný termal kamerada silah olarak görüp

Komutanlýðý'na ihbar geldiði iddia edildi. Bunun üzerine köye 14 jandarma özel harekat timinin gönderildiðini ve Þeyhmus isimli vatandaþýn evini görecek þekilde pusu kurduklarý bildirilen iddianamede, saat 20.45'de evin yanýnda iki kiþinin belirdiði ve askere ait termal kameraya yansýdýðý belirtildi. Bunun üzerine askerlerin 'teslim ol' çaðrýsýnda bulunduðu ve çaðrýya raðmen üzerine ateþ açýldýðýný iddia ettiði iddianamede, kendilerinin de açýlan ateþe karþýlýk verdikten sonra elinde silah gördükleri kiþi ve yanýndakinin yere düþtüðünün termal kameraya yansýdýðý aktarýldý. Ýddianamede evi etkili

ateþ açmasýný kusurlu buldu. Savcý, balistik inceleme sonucu mermilerin silahlarýndan çýktýðý tespit edilen Y.T.K, D.G, Þ.T, B.Y ve K.E.O isimli JÖH timlerinin "taksirle adam öldürmek" suçundan 1 ila 3 yýl arasýnda cezalandýrýlmasýný talep etti. Ýddianamenin kabul edildiði Mardin Aðýr Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada Jandarma Özel Harekat timlerinden B.Y., K.E.O., Þ.T., öldürülen Yusuf Akýn ve Mehmet Akýn’ýn yakýnlarý ile avukatlar katýldý. Duruþma sanýklardan geriye kalan Y.T.K ve D.G’nin ifadelerinin alýnmasý için 14 Þubat 2013’e ertelendi. Duruþmada maðdur avukatlara ÝHD tarafýndan tahsis edilen Erdal Kuzu ve Hüseyin Çangir savundu. Maðdur avukatlarýn Jandarma Özel Hareketlerinin tutuklanma talebi ve sanýk avukatlarýnýn müvekkillerinin bir daha duruþmaya gelmemeleri talebi de reddedildi. (CÝHAN)

Midyatlý öðrencilere 'Hukuk ve Örnek Rol Model' semineri verildi

M

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

19 Aralýk 2012 Çarþamba

Yýl: 9 Sayý 2524 Fiyatý :25 Kr

idyat ilçesinde Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na baðlý Denetimli Serbestlik Þube Müdürlüðü tarafýndan lise öðrencilerine yönelik ‘Hukuk ve Örnek Rol Modeller' semineri düzenlendi. Kaymakam Oðuzhan Bingöl ile Türkiye’nin en genç Baþsavcýsý Adnan Küçükyumuk’un konuþmalarý öðrencileri etkiledi.

Sayfa 2’de

TOGEM, mültecileri yalnýz býrakmadý Oðuzhan Ortaokulda Spor faaliyetleri hýz kazandý Ali Edis

N

usaybin Oðuzhan Ortaokulunda spor faaliyetleri hýz kazandý. Bede Eðitimi Öðretmenleri Gürbüz Demir, Rýza Yavuz ve Bahadýr Ýpek yönetimindeki spor bölümü, kurduðu yýldýz futbol takýmý ilçede birinci olarak Mardin'de yarýþmalara katýlmaya hak kazandý. Hentbol takýmý oluþturan Oðuzhan, ilçemizi Küçükler ve Yýldýzlar kategorisinde 2 takýmla temsil eden tek okul oldu. Spor baþarýsý yaný sýra sporcu ahlaký da için de çalýþmalar yapýlýyor. Yeni oluþturulan spor dersliðinde öðrencilere spor, branþlar ve sporcu ahlaký hakkýnda eðitim veriliyor. Baþarý için antrenmanýn önemli olduðunu belirten Beden Eðitimi Öðretmenleri, spor alanlarýnda düzenlemeler yaptý. Kýz Erkek soyunma odalarý oluþturan Beden Eðitimi öðretmenleri, Bahçeyedeki mevcut Basketbol Potalarýný yenilerken ön bölüme de yeni Potalar koydu. Spor alanlarý, Beden eðitimi öðretmenleri gözetiminde okul dýþýnda da mahalledeki çocuklarýn faydalanabileceði alanlara dönüþtürüldü.

Türkmen fýrçasýndan Mardin resimleri sergisi

2

010 Yýlý Mart ayýnda eserlerini çalýþmak üzere Mardin Ýline gelen Türkmen ressamlardan Kamil Weliahmedow, Rahman Umazow, Gülnaz Rozykulowa iki yýllýk çalýþmanýn ardýndan çeþitli açýlardan çizdikleri Mardin Konulu 35 eserlerini Mardin Müzesi ek binasýnda sergilediler. Sayfa 2’de

'Biriktirdiðin Deðil, Paylaþtýðýn Senindir' sloganýyla yola çýkan ve hayýrseverlerin yaptýklarý yardýmlarý ihtiyaç sahiplerine ulaþtýran TOGEM, Afganistan’dan Mardin’e gelen mülteci ailelere; ev eþyasý, kýyafet, gýda, ekmek, tüp ve temizlik malzemeleri gibi yardýmlarda bulundu. Ýsmail Erkar

M

ardin Belediyesi bünyesinde kurulan ve yaptýðý yardým etkinlikleriyle adýndan sýk sýk söz ettiren Toplumsal Geliþim Merkezi (TOGEM), Mardin’e gelen mültecileri yalnýz býrakmayarak onlara kucak açtý. 'Biriktirdiðin Deðil, Paylaþtýðýn Senindir' sloganýyla yola çýkan ve hayýrseverlerin yaptýklarý yardýmlarý ihtiyaç sahiplerine ulaþtýran TOGEM, Afganistan’dan Mardin’e gelen mülteci ailelere; ev eþyasý, kýyafet, gýda, ekmek, tüp ve temizlik malzemeleri gibi

yardýmlarda bulundu. Mardin Valiliði tarafýndan da mültecilere kalacaklarý yer tahsisi yapýldý. TOGEM Afganlýlarýn yaný sýra Suriyeli mültecilere de çeþitli yardýmlarda bulunuyor. Geçtiðimiz günlerde Yeniþehir Saðlýk Lojmanlarý’na yerleþtirilen mülteci ailelerini eþi Fahriye Ayanoðlu ile birlikte ziyaret eden Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, "Mardin’e sýðýnan kardeþlerimizin içinde bulunduklarý bu sýkýntýlarý görmemezlikten gelmemiz doðru deðildi. Bizlerde TOGEM olarak, valilik ve STK’larýn desteðiyle maðdur olan bu insanlarýn ihtiyaçlarýný

gidermek noktasýnda gayret gösteriyoruz. Elimizden gelen imkanlar dahilinde mülteci ailelere yardým edeceðiz.’’ dedi. TOGEM Onursal Baþkaný, Baþkan Ayanoðlu’nun eþi Fahriye Ayanoðlu, TOGEM’in hayýrseverlerin katkýlarýyla yapýlan yardýmlarý ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdýðýný, veren ile alan el arasýnda köprü vazifesi gördüklerini söyledi. Ayanoðlu, "TOGEM, Mardin’deki en genç yardým

Uyuþturucu operasyonu K ýzýltepe ile Midyat ilçelerinde yapýlan 2 ayrý operasyonda 11 kilo esrar ile 19 bin adet gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi. Olayla ilgili biri Suriyeli olmak üzere 2 kiþi gözaltýna alýndý. Sayfa 2’de

kuruluþlarýndan biri. Yapýlan yardýmlarý gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýyoruz. Bu konuda da Mardin’de ki çok önemli bir boþluðu dolduruyoruz. Yerlerini yurtlarýný terk ederek þehrimize iltica eden mülteci kardeþlerimizi yalnýz býrakmayarak çeþitli yardýmlarda bulunduk. Bu kardeþlerimizin gözlerinde ki mutluluk bizlerin çalýþma þevkini daha da arttýrýyor.” þeklinde konuþtu.

Çocuklar, 'hýrsýzlýk, uyuþturucu ve yaralama' suçundan iþlem görüyor

E

mniyet ve jandarma birimlerine suç iþlediði iddiasýyla getirilen çocuklarýn, daha çok yaralama, hýrsýzlýk ve uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanmak, satmak, satýn almak suçundan iþlem gördüðü ortaya çýktý. Çocuklarýn yüzde 37,7'si bir madde kullanýrken, suça karýþanlarýn büyük bölümü ilköðretim mezunu. 79 bin çocuk da çeþitli suçlardan adli birimlere sevk edilirken; çocuklarýn kullandýðý maddelerin baþýnda sigara ve esrar geliyor.

Sayfa 3’te


19 Aralýk 2012 Çarþamba

2

Midyatlý öðrencilere 'Hukuk ve Örnek Rol Model' semineri verildi Ali Edis

M

idyat ilçesinde Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na baðlý Denetimli Serbestlik Þube Müdürlüðü tarafýndan lise öðrencilerine yönelik ‘Hukuk ve Örnek Rol Modeller' semineri düzenlendi. Kaymakam Oðuzhan Bingöl ile Türkiye’nin en genç

Baþsavcýsý Adnan Küçükyumuk’un konuþmalarý öðrencileri etkiledi. Kocatepe Ýlköðretim Okulu Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliðe Kaymakam Oðuzhan Bingöl, Baþsavcý Adnan Küçükyumuk, Savcý Duygu Önal Yýldýz, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Þehmus Ýleri, Denetimli Serbestlik Müdürü Seydi Daðlý, sosyolog

Tekin Karaçam, okul müdürleri ve öðrenciler katýldý. Aralarýnda Kýz Teknik Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi öðrencileri ve öðretmenlerinin katýldýðý seminerde hukuk ve örnek rol modeller hakkýnda öðrencilere sine vizyon gösterimi ve örneklemelerle bilgiler verildi. Öðrencilerin hukuk sisteminin önemi vurgulanýrken, alabilecekleri örnek rol modeller aktarýldý. Kaymakam Oðuzhan Bingöl, çocuk yaþta babasýný kaybettiðini ardýndan ülkesine faydalý birey olmak için izlediði yolu anlattý. Öðrencilerin dikkatle dinlediði kaymakam Bingöl’ün konuþmasý sonunda etkilendikleri gözlendi. Bingöl, öðrencilere kaymakam, hâkim, savcý gibi mesleklerden önce sorumlu birey olmalarý çaðrýsýnda bulundu. Türkiye’nin en genç baþsavcýsý Hayatýný kýsaca özetleyen Baþsavcýsý Adnan Küçükyumuk ise" 1979'da Lüleburgaz ilçesinde doðduðunu, yatalý olarak okuduðunu kaydetti. Küçükyumuk, kurumlar sýnavýnda Söke Ziraat Teknik Lisesi’ni kazandýktan sonra hukukçu olmaya karar verdiðini ve azmin çok önemli olduðunu kaydetti. Daha sonra kürsüye çýkan Savcý Duygu Önal Yýldýz hayatýndan kesitlerle nasýl savcý olduðunu anlattý.

Uyuþturucu operasyonu

K

ýzýltepe ile Midyat ilçelerinde yapýlan 2 ayrý operasyonda 11 kilo esrar ile 19 bin adet gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi. Olayla ilgili biri Suriyeli olmak üzere 2 kiþi gözaltýna alýndý.. Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü (KOM) ekipleri, Kýzýltepe ilçesinde bir mýsýr kurutma fabrikasý yakýnlarýnda oluþturulan yol uygulamasýnda, bir þahsýn uygulama noktasýna 300 metre kala araçtan inerek elinde bulunan poþetler ile mýsýr tarlasýna girdi gözlendi. Polisin, tarladan eli

boþ olarak çýktýðýnýn tespit ettiði þahsýn ardýndan girdiði mýsýr tarlasýnda yapýlan aramalarda, 2 adet siyah poþet içerisinde toplam 11 kilogram uyuþturucu kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltýna alýnan Suriye uyruklu A.O.S. daha sonra adliyeye sevk edildi. Midyat ilçesindeki operasyonda ise Batman yolu üzeri Midyat giriþinde, oluþturulan uygulama noktasýna gelen bir araçta yapýlan aramada, kutular içerisinde 19 bin 980 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü H.K. gözaltýna alýndý. (CÝHAN)

Mardin’de saðlýk çalýþtayý baþladý Ýsmail Erkar

M

ardin genelinde saðlýk sorunlarý konusunda çalýþma yaptýklarýný belirten Ýl Saðlýk Müdürü Mehmet Derviþ, “Ýl genelinde oluþturulan komisyonlar saðlýk çalýþtayýna baþladý.” dedi. Bir dizi temaslarda bulunmak için Midyat ilçesine gelen Mardin Ýl Saðlýk

Müdürü Dr. Mehmet Derviþ, saðlýk alanýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda basýn mensuplarýný bilgilendirdi. Eski Midyat Devlet Hastanesi yerleþkesinde incelemelerde bulunduktan sonra Midyat Devlet Hastanesi Yönetici ve Baþhekimi Opr. Dr. Bilal Arýkan’a yeni görevinden dolayý nezaket ziyareti gerçekleþtiren Dr. Mehmet Derviþ’e Ýl

Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Dr. Salih Albayrak ile Midyat Toplum Saðlýk Merkezi Baþkaný Dr. Sertaç Çelebi eþlik etti. Midyat’a 112 istasyonu kurulacak Ýlçeye gerçekleþtirdiði ziyaret hakkýna bilgiler veren Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Mehmet Derviþ, eski Devlet Hastanesi binasýnda yapýlacak yenilikler hakkýnda bilgiler verdi. Dr. Derviþ, “Eski binalarda yapýlacak onarým çalýþmalarýnýn ardýndan 112 Ýstasyonu, Toplum Saðlýðý Merkezi (TSM) Aile Saðlýðý Merkezi (ASM) ve ilçe saðlýk müdürlüðü kurulmasý için giriþimlere baþladýk.” dedi. Mardin ve ilçelerinin tamamýnda saðlýk sorunlarý, en çýk görülen hastalýklar ve 2011 yýlý içerisinde il dýþýna sevk edilen hastalarýn sevk edilme gerekçeleri gibi konular hakkýnda Saðlýk Çalýþtayý baþlattýklarýný vurgulayan Derviþ, “Tüm hastane yöneticinin aralarýnda bulunduðu saðlýk çalýþtayý baþlattýk. Ýlimizde görülen hastalýklar, bu güne kadar en çok hangi hastalýk sonucu vatandaþýmýzý baþka ile sevk etmiþiz gibi 25 ana baþlýk altýnda çalýþmaya baþladýk. Önümüzdeki ekim ayýnda sonuçlarý bakanlýðýmýzla paylaþmayý hedefliyoruz.” þeklinde konuþtu. Midyat Devlet Hastanesi Yönetici ve Baþhekimi Opr. Dr. Bilal Arýkan ise gerçekleþtirilen ziyaret ve ilçede saðlýk alanýnda yapýlacak yeniliklerin sevindirici olduðunu belirtti.

Türkmen fýrçasýndan Mardin resimleri sergisi

Ýsmail Erkar

Baþkan Ayanoðlu’ndan kalaycý'ya Ziyaret 2 M ardin Belediye Baþkaný Av. Mehmet Beþir Ayanoðlu, Meram Belediye Baþkaný Dr. Serdar Kalaycý'yý ziyaret etti.

Hz. Mevlana'nýn 739'uncu vuslat yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Þeb-i Arus Töreni'ne katýlmak için Konya'ya gelen Baþkan Ayanoðlu, Meram Belediye Baþkaný Dr. Serdar Kalaycý'yý makamýnda ziyaret etti. Meram Belediyesi'nin kardeþ belediyeleri arasýnda Mardin Belediyesi'nin de bulunduðunu belirten Baþkan Kalaycý, "Bu kapsamda Meram Belediyesi olarak Mardin'e güzel bir park yapacaðýz. Proje çalýþmalarý tamamlandý. Þeb-i Arus Töreni için Konya'ya gelen

kardeþ belediyemizin baþkanýný burada aðýrlamaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi. Mardin Belediye Baþkaný Av. Mehmet Beþir Ayanoðlu da, "Kardeþ þehir iliþkileri kapsamýnda Meram Belediyesi ile güzel iþbirliðimiz var. Mardin'e güzel bir park kazandýrarak Konya'nýn, Meram'ýn adýný bizim ilimizde de duyuracaklar. Baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý meslektaþýmý kutluyorum" diye konuþtu. Meram Belediye Baþkaný Dr. Serdar Kalaycý, meslektaþýna tarihi Sahib-i Ata Camii'nin maketini hediye etti. Konuk baþkan da Kalaycý'ya, el iþçiliðiyle yapýlmýþ fincan takýmý hediye etti.

010 Yýlý Mart ayýnda eserlerini çalýþmak üzere Mardin Ýline gelen Türkmen ressamlardan Kamil Weliahmedow, Rahman Umazow, Gülnaz Rozykulowa iki yýllýk çalýþmanýn ardýndan çeþitli açýlardan çizdikleri Mardin Konulu 35 eserlerini Mardin Müzesi ek binasýnda sergilediler.

Sanat ve sanatçýnýn her zaman yanýnda ve destekçisi olduklarýný belirten Vali Ayvaz,

“Mardin tarihi, mimarisi ve kültürü ile her zaman sanatçýlara ilham kaynaðý olan bir þehir. Sanatçýlarýmýzý burada aðýrlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Sanatçýlarýmýz Mardin’i çok güzel resmetmiþler. Kendilerini kutluyor ve teþekkür ediyoruz” dedi. Vali Turhan Ayvaz’ýn açýlýþýný yaptýðý Sergiye, Vali Yardýmcýsý Hüseyin Avcý, Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mustafa Kuzu, çok sayýda sanatsever ve basýn mensuplarý katýldý.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

19 Aralýk 2012 Çarþamba

3

MÝLLÝ SAVUNMA BAKANLIÐI GENEL KURMAY BAÞKANLIÐI BAÐLILARI VE MÜSTEÞARLIK 70 MKNZ.P.TUG.K.

Çocuklar, 'hýrsýzlýk, uyuþturucu ve yaralama' suçundan iþlem görüyor

E

mniyet ve jandarma birimlerine suç iþlediði iddiasýyla getirilen çocuklarýn, daha çok yaralama, hýrsýzlýk ve uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanmak, satmak, satýn almak suçundan iþlem gördüðü ortaya çýktý. Çocuklarýn yüzde 37,7'si bir madde kullanýrken, suça karýþanlarýn büyük bölümü ilköðretim mezunu. 79 bin çocuk da çeþitli suçlardan adli birimlere sevk edilirken; çocuklarýn kullandýðý maddelerin baþýnda sigara ve esrar geliyor. Emniyet Genel Müdürlüðü ve Jandarma Genel Komutanlýðý'na baðlý güvenlik birimlerine gelen çocuklar üzerinde yapýlan bir araþtýrma, dikkat çekici sonuçlarý ortaya çýkardý. 2011 yýlýnda güvenlik birimleri tarafýndan toplam 204 bin 40 çocuk hakkýnda iþlem yapýldý. Ailesine veya akrabasýna teslim edilen çocuk sayýsý 111 bin 532 iken; saðlýk kuruluþuna teslim edilen çocuk sayýsý 3 bin 990; eðitim kuruluþuna teslim 994; sosyal kuruma teslim 5 bin 630; adli birimlere sevk sayýsý 79 bin 254 ve diðer 2 bin 640 oldu. 2011 yýlýnda suça sürüklenmeden 84 bin 916; evden kaçmadan 3 bin 222; kayýp 10 bin 67; madde kullanýmý 418 ve kurumdan kaçmadan bin 106 çocuk iþlem gördü. Yabancý uyruklu çocuklar, suça sürükleniyor 2010 yýlýnda toplam 118 bin 44 çocuk güvenlik birimlerine geldi. Bu çocuklarýn 470'i yabancý uyrukluyken; uyruðu bilinmeyenlerin sayýsý ise 19. Yabancý çocuklarýn 273'ü suça sürüklenmeden; 12'si kayýp; 3'ü evden kaçma, 174'ü maðdur olmadan iþlem gördü. 2011 yýlýnda ise 204 bin 40 çocuk geldi. Bu çocuklarýn 413'ü yabancý iken; uyruðu bilinmeyenlerin sayýsý 19. Yabancý uyruklu çocuklarýn 213'ü suça sürüklenmeden, 13'ü kayýp ve 170'i maðdur olmadan iþlem gördü. Ýsnat edilen suç türüne göre ise 2011 yýlýnda toplam 84 bin 916 çocuk iþlem gördü. Öldürmeden 390 çocuk iþlem görürken; yaralamadan ise 32 bin 331 çocuk hakkýnda iþlem yapýldý. Cinsel suçlardan 2 bin 243 çocuk iþlem görürken; hýrsýzlýktan 24 bin 604 çocuk iþlem gördü. Yaðma gasptan bin 476 çocuk; yangýn çýkarma 435; trafik suçlarýndan 614 çocuk; sahtecilikten 585 çocuk iþlem gördü. Uyuþturucuda iþlem gören çocuklarýn bin 461'i ilköðretim mezunu Uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanmak, satmak, satýn almak suçundan 4 bin 388 çocuk iþlem görürken; toplumsal olaylara karýþtýðý için iþlem gören çocuk sayýsý ise bin 27 oldu. Uyuþturucuda iþlem gören çocuklarýn bin 461'i ilköðretim mezunu; 322'si ilköðretim öðrencisi, 992'si ilköðretim terk. Ayrýca uyuþturucudan iþlem gören çocuklarýn 3 bin 405'i öz anne, baba ve kardeþleriyle yaþýyor. 597'si ise öz anne ve kardeþleriyle birlikte. 2011 yýlýnda suça karýþan 84 bin 832 çocuðun bin 663'ü okuma yazma bilmiyor. 17 bin 834'ü ilköðretim öðrencisi, 12 bin 293'ü ise ilköðretim

terk, 20 bin 345'i ilköðretim mezunu. Lise ve dengi meslek okul öðrencisi 21 bin 417; lise ve dengi meslek okul terk 5 bin 147; 534 çocuk ise lise ve dengi meslek okul mezunu. Yüksek öðretim öðrencisi 6; yüksek öðretim terk 8; eðitim durumu bilinmeyen 5 bin 585. Suça bulaþan çocuklar ailesiyle yaþýyor Güvenlik birimlerinde iþlem gören çocuklarýn 69 bin 630'u öz anne, baba ve kardeþleriyle yaþýyor. Öz anne, üyey baba ve kardeþleriyle beraber yaþayanlarýn sayýsý 727 iken; 666 çocuk ise öz baba, üvey anne ve kardeþleriyle birlikte yaþýyor. Öz annesi ve kardeþleriyle yaþayanlarýn sayýsý 8 bin 73 iken; öz baba ve kardeþleriyle yaþayanlarýn sayýsý da bin 703. Kardeþleriyle beraber 302 çocuk yaþarken; akrabalarýyla beraber yaþayanlarýn sayýsý da 979. Arkadaþlarýyla 128 çocuk yaþarken; yetiþtirme yurdunda yaþayanlarýn sayýsý bin 231. Yatýlý okulda 622, sokakta 68 ve iþyerinde 26 çocuk yaþýyor. 2011 yýlýnda isnat edilen suç türü ve daimi ikametgahýna göre çocuklarýn 81 bin 581'i þehirde, 2 bin 730'u köyde yaþýyor. ikametgahý bilinmeyen 605 çocuk var. Yaþ grubu ve kullandýðý baðýmlýlýk yapan madde türüne göre güvenlik birimine suç isnadý ile gelen veya getirilen 32 bin 48 çocuðun yüzde 37,7'si bir madde kullanýrken; yüzde 62,3'ü kullanmýyor. Suçlar organizeli 84 bin 916 çocuðun 33 bin 749'u tek baþýna suç türünü iþlerken, planlamadan birden fazla kiþi ile 39 bin 713 çocuk suç iþledi. Planlayarak birden fazla kiþi ile 11 bin 454 çocuk. Ýsnat edilen suç türüne göre bir defa gelen çocuk sayýsý 62; birden fazla gelenlerin sayýsý 42 bin 278; ilk defa gelenlerin sayýsý da 41 bin 576. Ýsnat edilen suç türlerinde 6 bin 319 çocuðun karýþtýðý suçlarda teþvik olduðu tespit edildi. Uyuþturucu suçunda 512'sinde, toplumsal olaylarda 322'sinde öldürmede 23, yaralamada bin 771 teþvik var. Çocuklar sigara ve uyuþturucu kýskacýnda Araþtýrmanýn dikkat çekici bir baþka sonucu ise çocuklarýn kullandýðý maddeler. 2011 yýlýnda "Yaþ grubu ve kullandýðý baðýmlýlýk yapan madde türüne göre güvenlik birimine suç isnadý ile gelen veya getirilen çocuklar"ýn sayýsý 32 bin 48. Sigaradan 24 bin 130 çocuk iþlem görürken; bu çocuklarýn 4 bin 447'si 12-14 yaþ grubu arasýndayken, 15-17 yaþ grubu arasýndakilerin sayýsý ise 19 bin 499. Yapýþtýrýcýdan 122, hap 28, alkol 317, esrar bin 92, eroin 57, kokain 4, uçucu çözücü 164, sigara ve uçucu 275, sigara ve yapýþtýrýcý 208, sigara ve alkol 2 bin 818, sigara ve esrar bin 58, sigara ve eroin 130, sigara, alkol ve esrar 488, sigara, yapýþtýrýcý ve alkol 189, sigara, uçucu ve alkol 64, sigara, hap ve alkol 47, sigara, hap, alkol ve esrar 54, diðerleri 803 çocuk iþlem gördü. (CÝHAN)

Yumurta (A sýnýfý, orta boy) alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/185588 1-Ýdarenin a) Adresi : ÝSTASYON MAHALLESÝ 1 NCI CAD. 1 47066 MARDÝN MERKEZ/MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822151955-4822152144 c) Elektronik Posta Adresi : maksu8@hotmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : Alým konusu mal 70 inci Mknz.P.Tug.K.lýðý (Mardin) LYM.A.liði depolarýna teslim edilecektir. Getirilen mallarýn muayenesinin yapýlmasýný müteakip yüklenicinin temin edeceði kapalý kasa araçlar ile aþaðýda dökümü yapýlan yerlere, birliklerin Mut.Nöb.Astsb. veya Ýaþe ikm.Astsb.larý refakatinde götürecektir, a) 4 üncü Hd.A.K.lýðý/ Kýzýltepe b) 3 üncü Hd.Tb.K.hðý / Þenyurt (Kýzýltepe-Þenyurt ayný araçla taþýnabilir.) c) 2 nci Hd.Tb.K.hðý/ Nusaybin c) Teslim tarihleri : Taahhüt edilen mal (Yumurta) sözleþmenin imzalanmasýný müteakip 15 Ocak- 30 Haziran 2013 tarihleri arasýnda Tþn. (Tük.)Mlz.206 Mal Saydýðýnýn aylýk olarak düzenleyeceði tebligatlara göre günlük ihtiyaç nispetinde teslim edilecektir. 10.3.2.Yüklenicinin teslim programý: Taahhüt konusu mal günlük (Birliðin bir, iki, üç günlük, bir haftalýk veya daha uzun sürelik ihtiyaçlarý için, birlik tarafýndan belirlenecek aylýk tebligat programýna göre) ihtiyaçlar nispetinde Tþn. (Tük.) 206 Mal Saymanlýðý depolarýna her gün 11:00 e kadar teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : 70 inci Mknz.P.Tug.Ýh.Kom.Bþk.lýðý/MARDÝN b) Tarihi ve saati : 08.01.2013-10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci Ýse yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor Ýse yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Aday veya istekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) Adayýn veya isteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu, c) Adayýn veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi, ç) Adayýn veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi, d) Alým konusu fidan, çiçek veya tohum gibi mallar ise Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý düzenlenen ve adayýn veya isteklinin teklif edilen ürünün üretici olduðunu gösteren belge veya belgeler, e) Alým konusu malýn gýda veya gýda ile temas eden madde ve malzeme olmasý durumunda gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve alým konusu mal veya mallarýn faaliyet konusu olarak belirlendiði Gýda Sicil Belgesi (Sertifikasý) ya da aday ve istekli adýna ve teklif edilen ürüne iliþkin düzenlenen Gýda Üretim Sertifikasý/Gýda Üretim Ýzin Belgesi, f) Týbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer - Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzý ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliðini kazanmýþ ise bu üretime iliþkin sözleþme, g) Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayýcý maddelere iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili bakanlýk veya kuruluþlarca verilen üretim/iþletim izni (müsaadesi) belgeleri, ð) Adayýn veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler. 4.3.2. 4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: a. Ýhaleye istekli üretici/imalatçý firma veya yetkili satýcýlar katýlabilecektir. Bu idari þartnamede istenen belgelere sahip üretici/imalatçý firmalarýn ürününü satmaya ve belgelerini kullanmaya yetki verdiði firmalar da ihaleye katýlabilecektir. Bu yetki belgelerinin aslý veya yurt içi üretici/imalatçý firmalar için aslýna uygunluðu noterce onaylanmýþ örnekleri, yurt dýþý üretici/imalatçý firmalar için Ýse ilgili ülkedeki T.C. elçilik/konsolosluk onaylý veya Apostille kaþeli olanlarý ihale komisyonuna verilecektir. Yetki veren üretici/imalatçý firmanýn imza sirküsü de yetki belgesi ile birlikte verilecektir. b. Ýstekli yetkili satýcýlar, yetki veren üretici firmanýn birden fazla marka ürüne sahip olmasý durumunda; her bir marka için ayrý ayrý olmak üzere istenen belgeleri teklifleri dahilinde teslim edebilirler. Ýstekli yetkili satýcýlar, birden fazla üretici firmanýn yetkili satýcýsý olmalarý durumunda; her bir firma için ayrý ayrý olmak üzere istenilen belgeleri teklifleri dahilinde teslim edebilirler. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý 70 inci Mknz.P.Tug.Ýh.Kom.Bþk.lýðý/MARDÝN adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 70 inci Mknz.P.Tug.Ýh.Kom.Bþk.lýðý/MARDÝN adresine elden teslim edilebileceði gibi ayný adrese Ýadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN NO : 563


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

19 Aralýk 2012 Çarþamba

Ýþ dünyasý teþvik yasasýnýn süresinin uzatýlmasýný istiyor D

4

Diyarbakýr’da ilk kez oryantiring yarýþmasý yapýldý

Þanlýurfa Ticaret ve Sanayi Odasý’nda bölge sanayicileri adýna bir araya gelen 15 sivil toplum kuruluþu 5084 sayýlý yasada düzenlemenin yapýlmasýný istedi.

2

004 yýlýnda çýkarýlan ve 49 ilde uygulamaya konulan 5084 Sayýlý Teþvik Yasasý yýl sonunda bitiyor. 950 bin kiþiye istihdam saðlayan yasanýn süresinin sona ermesinin iþsizlik oranlarýný tekrar yükselteceði bildiriliyor. Þanlýurfa’da toplanan iþ dünyasý sürenin uzatýlmasýný, aksi takdirde birçok çalýþanýn iþten çýkarýlacaðý uyarýsýnda bulunuyor. Þanlýurfa Ticaret ve Sanayi Odasý’nda bölge sanayicileri adýna bir araya gelen 15 sivil toplum kuruluþu 5084 sayýlý yasada düzenlemenin yapýlmasýný istedi. STK’lar adýna Þanlýurfa Ticaret Odasý Baþkaný Sabri Ertekin açýklama yaptý. Ertekin, düzenlemenin yapýlmamasý durumunda eski ve yeni teþvik yasasýndan yararlanan yatýrýmcýlar arasýnda çok büyük haksýz rekabetlere neden olacaðýný söyledi. Ertekin, "Bugün 5084 sayýlý teþvik yasasý kapsamýnda 49 ilde yaklaþýk 950 bin sigortalý çalýþan olduðu ve sigorta iþveren payý muafiyetinden yararlanmaktadýr, eðer bu muafiyetler bir müddet daha devam ettirilmez ve yeni teþvik yasasýndan da yararlandýrýlmazlarsa ortaya yatýrýmcýlarý açýsýndan eski ve yeni arasýnda çok büyük bir haksýz rekabet ortaya çýkacak.” dedi. 5084 Sayýlý Yasa ile bugün

icle Üniversitesi (DÜ) öðrencileri, þehirde ilk defa oryantiring (yön bulma) yarýþmasý düzenledi. Genç Giriþimci Sporcular Kulübü tarafýndan, üniversite öðrencilerinin oryantiring sporu ile tanýþmasý amacýyla düzenlenen yarýþmaya 30 öðrenci katýldý. Dicle Üniversitesi Kapalý Spor Salonu önünde baþlayan yarýþmada öðrenciler zamana karþý ter döktü Her türlü iklim ve arazi þartlarýnda pusula ve harita yardýmýyla en kýsa yoldan, en kýsa zamanda hedeflere ulaþýlarak bitiþe varýlmasýný saðlayan, yetenekleri geliþtiren bir doða sporu olan oryantiringeye öðrenciler büyük ilgi gösterdi. DÜ yerleþkesinde yapýlan yarýþmaya Türkiye þampiyonu

Batman Üniversitesi’nde '1. Dünya Savaþý’nda Sarýkamýþ' konulu konferans

saðlanan sigorta iþveren payý indiriminin birkaç yýl daha uzatýlmamasý durumunda mevcut yatýrýmlarýn çoðunun yýlýn ilk çeyreðinde dökülmeye baþlayacaðýný kaydeden Ertekin, artacak iþsizliðe de dikkat çekti. Ertekin, þöyle devam etti: “Ülkemizde bölgemizde bu durumda büyük ekonomik kayýplara uðrar, binlerce çalýþan iþsiz kalýr, sigorta gelir artýþý bekleyen hükümetimizde bu durumda hedeflerinin aksine, sigorta

primlerinden artýþ beklerken iþsizlik sigortasý ödemek durumunda kalýr.” Adýyaman Ticaret Odasý Baþkaný Mustafa Uslu ise yasada bir düzenleme yapýlmamasý durumunda kayýt dýþýlýðýn yeniden artacaðýna iþaret etti. Toplantýya Kahramanmaraþ, Þanlýurfa Adýyaman Ticaret Odalarý baþkanlarýnýn yaný sýra ilgili 15 STK temsilcisi katýldý. (CÝHAN)

3 öðretmen Viranþehir'in belgeselini çekti B

Þ

anlýurfa’nýn Viranþehir ilçesinde 3 öðretmen ilçenin tarihi ve kültürel yapýsýný anlatan “Viranþehir ’de Tarih ve Yaþam” adlý belgesel filmi çekti. Belgeselin Viranþehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde galasý yapýldý. 6 ay süren belgesel 75 dakikalýk film haline getirildi. Hüseyin Çýnar ’ýn yönetmenliðini yaptýðý belgesel Mehmet Ali Basýk’ýn tarihi araþtýrmalarý ve Ýlknur Þahinaslan’in seslendirilmesi ile meydana geldi. Halil Yýldýrým’ýn kamera çekimi yaptýðý belgesel Viranþehir ’in gezilen 15 köyünde çekilen görüntülerden oluþuyor. Viranþehir ’de tarih ve yaþam belgeselin yönetmeni Hüseyin Çýnar, 6 ay boyunca Viranþehir ’in köylerini

gezerek ilçenin tarihini ve yaþam þeklini beyaz perdeye aktarmaya çalýþtýðýný belirterek belgeselin çekiminde büyük bir emek serf ettiklerini vurguladý. Viranþehir ’i seven 3 öðretmen arkadaþ ile birlikte köylerini gezdiklerini dile getiren Çýnar köylerde yer alan tarihi yapýlarý tek tek belirlediklerini ve kameraya aldýklarýný söyledi. Yönetmen Çýnar, “Ýsmi Viranþehir ama kendisi Viranþehir deðil. Belgesel ile ilçenin tanýtýmýna katkýda bulunmak istiyorum. Yalnýz Türkiye’de deðil tüm dünya’ya ilçeyi tanýtmak istiyorum. Yeni projelerimiz de olacak. Viranþehir yiðitlerin, aslanlarýn þehridir. Ýstiyorum ki Viranþehir dünya çapýnda tanýnan bir ilçe haline gelsin.”

Þanlýurfaspor'da kulüp baþkaný Saraçoðlu istifa etti Þ

anlýurfaspor kulüp Baþkaný Kemal Saraçoðlu ve yönetici Mehmet Cafer, Kayseri Erciyesspor maçý öncesinde istifa ettiðini açýkladý. Saraçoðlu, Þanlýurfaspor’un yükselmesinden rahatsýz olanlarýn kendilerini rahat býrakmadýðý için istifa ettiðini söyledi. Þanlýurfaspor’da kulüp Baþkaný Kemal Saraçoðlu ve yönetici Mehmet Cafer, bugün istifasýný açýkladý. 20 Mayýs 2012'de oynanan Kocaelispor Þanlýurfaspor maçýnda yaþanan protokol krizinin ardýndan baþlayan kriz bir türlü giderilememiþti. Þanlýurfaspor’da yaklaþýk 6 aydýr devam eden gerginlik Kulüp Baþkaný Kemal Saraçoðlu’nun istifasý ile daha da büyüdü. Þanlýurfaspor kulüp Baþkaný Kemal Saraçoðlu ve yönetici Mehmet Cafer, bugün istifasýný açýkladý. Son dönemlerde önemli adýmlar attýðýný kaydeden Saraçoðlu, bazý kesimlerce kulübün kýþkýrtýldýðýný ileri sürdü. Takýmýn borçlarýna iliþkin ortaya atýlan iddialarý da yalanlayan Saraçoðlu, “Her seferinde bizi istifaya çaðýrdýlar. Geçen yýl felaket tellallýðý yapan arkadaþlar 30 milyon TL borcumuz olduðunu söylediler. Oysa borcumuz 2 milyon TL'ydi. Yönetimin güçsüz olduðunu söylediler. 15 yýlda toplanan tüm para 2 milyon TL. Hýrsýzlar ve

Ahmet Kaçmaz, milli sporcu Meriç Arazoðlu ve çok sayýda öðrenci katýldý. 2011-2012 Oryantiring Türkiye Þampiyonu Ahmet Kaçmaz, Türkiye’de yeni tanýnan bu spora ilgiyi arttýrmak için Diyarbakýr ’a geldiðini ifade ederek, Diyarbakýr ve Dicle Üniversitesi’nin bu spor için çok elveriþli alanlara sahip olduðunu söyledi. Toplamda 30 katýlýmcýnýn olduðu yarýþmada öðrenciler ellerindeki krokilerde bulunan 15 adet hedefi en hýzlý bir þekilde bulmaya çalýþarak dereceye girmek için kýyasýya yarýþtý. Soðuk hava þartlarýna raðmen öðrenciler hem heyecan yaþadý, hem de hedefleri bulmanýn sevincini bitiþ noktasýna gelerek arkadaþlarý ile paylaþtý. (CÝHAN)

çapulcular bu memleketi karýþtýrmasaydý Süper Lig hedefimden þaþýrmazdým. Dýþarýdan söylendiði gibi bir ödeme sýkýntýmýz yok sadece 600 bin TL ödememiz var onu da hazýrladýk.” dedi. Bu yönetimin son 10 yýlýn en az destek alan yönetimi olduðunu savunan Saraçoðlu, Bir buçuk yýldýr, ne hikmetse her gün istifasýnýn konuþulduðunu söyledi. Ýstifaya zorlandýðýný ileri süren Saraçoðlu, þöyle devam etti: “Birazcýk kulübü karýþtýranlar olmasa hedefimizden sapmazdýk. Cuma günü yönetim kurulundaki arkadaþlarýmýzýn bir kýsmý benim haberim olmadan bir toplantý yapmýþ, aralarýnda 'Kulüp baþkanýmýz istifa ederse, önümüz açýlýr' diye inanmýþlar. Bu durum bana bildirilip, anlayýþ beklendiði dile getirildi. Kötü günde yanýmda olan arkadaþlarýmý kýrmayarak tekliflerini hiç düþünmeden kabul ettim. Ben yönetimden kaçmýyorum, çünkü kaçacak bir durumumuz yok. 1,5 yýldýr birçok kulüp idmana çýkmýyor, biz Þanlýurfaspor'a hiç bir þey yaþatmadýk hatta takýmýn marka deðerini yükselttik. Allah'a þükür gücümüz var ama arkadaþlarým öyle uygun gördüðü için tekliflerini kýrmadým. Þanlýurfaspor yönetim kurulundan ve kulüp baþkanlýðýndan istifa ediyorum. Görevde olduðum sürede destek veren herkese teþekkür ediyorum.'' (CÝHAN)

Belgeseli seslendiren Ýlknur Þahinaslan çalýþmayý keyif alarak yaptýðýný belirterek belgeselin en zor kýsmýnýn köy köy gezip çekimin yapýldýðýný çok güzel görüntülerin elde edildiðini söyledi. Çalýþma ile ilçenin daha da tanýnmýþ olacaðýný söyledi. Belgeselin tarih ve araþtýrma kýsmý ile ilgilenen tarihçi yazar Mehmet Ali Basýk belgeselin ana temasýnýn Viranþehir ’in tarihi yapýsý olduðunu belirterek dünyaca meþhur olan Þanlurfa’daki göbekli tepeden 2 bin yýl eski olan sefer tepenin mevcut olduðunu söyledi. Basýk, Dikmelerin de yeteri kadar tanýnmadýðýný anlatarak dünya metropolitinin ilk defa Viranþehir ’den çýktýðýný söyledi. Mehmet Ali Basýk þunlarý söyledi: “Belgeselimizde yüzlerce ilçenin tarihi yaþam fotoðraflarýný gözler önüne seriyoruz. Bunlardan biri de Devriþ-ý Evdi’dir. 6 ayý aþkýn bir zaman içerisinde bu belgeseli hazýrladýk. Umarýn bu belgeseli birkaç dile çevirip dünya çapýnda yaygýnlaþtýrma imkâný buluruz.” Belgeseli Viranþehir Belediyesi Kültür merkezinde birçok vatandaþ izledi. (CÝHAN)

atman Üniversitesi’nde “1. Dünya Savaþý’nda Sarýkamýþ” konulu konferansta konuþan Uluslararasý Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cihat Göktepe, “Sarýkamýþ olayý Enver Paþa’nýn doðu þartlarýný bilmediði halde ihtiraslarýna kurban ettiði tarihin acý sayfasýdýr.” dedi. ”1. Dünya Savaþý’nda Sarýkamýþ” konulu konferansa ; Uluslararasý Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cihat Göktepe, Gazi Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Nuri Yavuz, Kafkas Üniversitesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktay Kýzýlkaya konuþmacý olarak katýldý. Ýlk olarak söz alan Prof. Dr. Nuri Yavuz, 1. Dünya Savaþý’na yol açan nedenler üzerinde durdu. Prof. Dr. Yavuz, konuþmasýnda Osmanlý Devletinin o dönem içinde bulunduðu durumu anýmsattý. Daha sonra Prof. Dr. Göktepe söz alarak þöyle konuþtu: “Askeri okulda

hocalýðýný yapmýþ kimselerin uyarýlarýna dahi kulak vermeyen ve tek baþýna hýrslý bir tutumla hareket eden Enver Paþa, daha önceki askeri baþarýlarýnýn da verdiði rahatlýkla on binlerce askerimizi sonu olmayan bir yola sevk etmiþtir; Bu harekatta kurþun sýkmadan asker kaybettik ifadesi yanlýþtýr. Nitekim Ruslar da 31 bin kayýp vermiþtir.” Konuþmacýlardan Yrd. Doç. Dr. Kýzýlkaya ise Sarýkamýþ faciasýnýn Alman generallerinin kýþkýrtmasý sonucu cephe açýldýðýný ifade ederek “Enver Paþa Sarýkamýþ bölgesi hakkýnda bilgisi olmayan bir komutandýr ve maalesef bu cephe Alman generallerin kýþkýrtmasýyla yanlýþ bir strateji sonucu açýlmýþ ve yaþanan kayýplar tarihte yerini bu þekil bulmuþtur." diye konuþtu. Öðrencilerin yoðun ilgi gösterdiði konferans, Rektör yardýmcýlarýndan Prof. Dr. Tahsin Kýlýçoðlu’nun konuþmacýlara plaket vermesiyle sona erdi. (CÝHAN)

Çocuklarýna kitap okuyan babalar ödüllendirildi

D

iyarbakýr ’da çocuklarýna kitap okuyan veliler düzenlenen törenle ödüllendirildi. Diyarbakýr Özel Nil Ýlköðretim Okulu, babalarýn çocuk eðitimindeki önemli rolüne ve önemine dikkat çekmek amacýyla ‘babamla kitap okuyorum projesi’ hayata geçirdi. Proje kapsamýnda belirlenen kitaplarý okuyan veli ve çocuklarý, düzenlenen törenle ödüllendirildi. Özel Nil Koleji Müdürü Ali Pehlivan, proje kapsamýnda 15 gün boyunca çocuklarýna kitap okuyan babalarýn, çocuklarýna iþ yoðunluðundan dolayý zaman ayýramadýklarýný bu projeyle bir nebzede olsa çocuklarýyla kaliteli zaman geçirdiklerini anlattýklarýný söyledi. Pehlivan, proje sayesinde ebeveynlerin kitap okuyarak çocuklarýna örnek olduðunu belirterek, “Velilerden olumlu tepkiler aldýk. Okumak için proje küçük bir vesile oldu.” dedi.

Okulun velilerinden Selami Lort, okul yönetimine örnek projeden dolayý teþekkür etti. Lort, “Meþguliyetlerimizin ve iþ yoðunluðumuzun fazla olmasý sebebiyle çocuklarýmýzla fazla ilgilenemiyoruz. Hatta bazý zamanlar onlarý 4-5 gün göremediðimiz zamanlar oluyor. Bu proje kapsamýnda oðlum” daha yakýndan tanýdým. Onun

istek ve beklentilerine cevap verebilme imkaným oldu. Oðlumla en azýndan 15 gün boyunca yakýndan ilgilendim ve kaliteli zaman geçirdim. Bu imkaný bana saðlayan Özel Nil Anaokulu idareci ve öðretmenlerine teþekkür ediyor, bu tür faaliyetlerin devamýný bekliyoruz.” diye konuþtu. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

19 Aralýk 2012 Çarþamba

Gribal enfeksiyona karþý meyve ve meyve suyu kalkaný Saðlýklý beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, soðuk algýnlýðý ve grip gibi vücudun dirençsiz anýný kollayan hastalýklara karþý günlük olarak meyve ve meyve suyu tüketimi öneriyor.

5

BASINDAN Melikler Suriye’ye girecek mi?

2

003’te Irak’ý iþgal eden Amerikan ve Ýngiliz kuvvetleri ile bunlara katýlan diðer ülke askerlerinin yaptýklarý katliam ve yýkýmlar BM’nin “soykýrým tanýmý”na tamamen uygun.

Sinüzit deyip geçmeyin!

Bu tespit OpEdNews’ten Sherwood Ross’un analizinde yer alýyor. ABD ve Ýngiltere’nin 1990-2012 yýllarý arasýnda birlikte gerçekleþtirdikleri eylemler neticesinde 3,3 milyon Iraklýnýn öldüðü belirtilmiþ. ABD’li Illinois Üniversitesi’nde uluslararasý hukuk profesörü olan Francis Boyle, bunun özellikle altýný çiziyor. “ABD ve Ýngiltere’nin Irak’ta yaptýklarý BM’nin soykýrým tanýmýna tamamen uyuyor. Bu taným bir topluluðun hayat þartlarýný kasýtlý olarak azaltarak bu topluluðun yok olmasýna sebebiyet vermek”. BM’nin nasýl ikiyüzlü bir organizasyon olduðunu belirten Boyle, Bush’u iþlemiþ olduðu suçlardan dolayý mahkemeye vermiþ birisi. 3,3 milyon rakamýna sadece ABD’nin doðrudan bombalamalarý deðil ayný zamanda ülkeye uyguladýklarý ambargolar da sebebiyet vermiþ bulunuyor. Özellikle Bush ve Blair yönetiminde 1,4 milyon Iraklý 2003 yýlýndaki iþgalde öldürüldü. (Barýþ Tarýmcýoðlu, Haricihaber.com) Afganistan ve Irak’ý hallaç pamuðu gibi atan Amerika ve Ýngiltere ile destekçilerinin þimdi el attýklarý ülke Suriye. Mart 2011’den bu yana devam eden iç savaþta 2 milyon 900 bin kadar ev, okul, cami, kilise ve tarihi yapýnýn yaný sýra birçok yerleþim yeri tank ve uçaklardan atýlan bombalarla harap oldu. Los Angeles Times’ýn haberine göre 40 bin insanýn öldüðü, bir o kadarýnýn tutuklandýðý ve 3,5 milyon kiþinin de iç ve dýþ mülteci konumuna düþtüðü 21 aylýk iç savaþýn maddi faturasý ise 60 milyar dolarý geçmiþ durumda. Muhalefet saflarýnda yer alan Suriye Ýnsan Haklarý Kurumu’nun geçen ayki verilerine göre yýkýlan bina sayýsý içinde zarar gören baraj, yol, santral, köprü gibi temel yapýlar bulunmuyor. (Yeni Þafak, 28 Kasým 2012), Ýslam medeniyetinin gözde þehirlerinden Þam ve Halep’te tarihi eserler, bina ve yapýlar büyük bir yara almýþ bulunuyorlar.

Sinüzit ise kronik farenjit, kronik bronþit, gastrit, reflü, göz çevresi enfeksiyon ve apseleri, menenjit ve beyin apsesine kadar varabilen ciddi hastalýklara davetiye çýkarabiliyor. Kulak Burun Boðaz Uzmaný Op. Dr. Hasan Yýlmaz sinüzit, tedavisi ve korunma yollarý hakkýnda þu bilgileriveriyor: "Sinüsler kafamýzda bulunan hava

Bildik kavim ve din müntesiplerinin milattan öncesine dayanan bir olayýn intikamýný almak üzere Irak’ý enkaza çevirdikten, yüz binlerce kadýný dul ve milyonlarca çocuðu öksüz ve yetim býraktýktan sonra, þimdi bir baþka olayýn hesabýný görmek üzere Suriye’ye yöneliyorlar. ABD, Suriye’ye askerî iþgal sinyallerini veriyor. Ýsrail Maariv Gazetesi’ne göre, Amerika çok uluslu bir koalisyon oluþturuyor ve bu koalisyonun içinde Ýngiltere, Ürdün, Türkiye ve Ýsrail de var. (Rotahaber, 6 Aralýk 2012) Kýsaca melikler bir kere daha bir Müslüman ülkesine girecek, “orayý ifsad edecek ve azizlerini zelil hale getirecekler”dir. (28/Neml, 34)”

S

oðuk hava koþullarýnýn giderek kendisini gösterdiði bu günlerde gribal enfeksiyonlardan korunmak için baðýþýklýk sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Saðlýklý beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, soðuk algýnlýðý ve grip gibi vücudun dirençsiz anýný kollayan hastalýklara karþý günlük olarak meyve ve meyve suyu tüketimi öneriyor. Meyve Suyu Endüstrisi Derneði (MEYED) Genel Sekreteri Ebru Akdað, yaptýðý açýklamada, Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan desteklenen ‘5 a day’ (günde 5 öðün) kampanyasýnýn saðlýklý bir yaþam için günde 5 porsiyon meyve tüketilmesini önerdiðini vurguladý. Akdað, bir bardak yüzde 100 meyve suyunun bir porsiyon meyveye eþ deðer olarak kabul edildiðini hatýrlatan Akdað, son dönemlerde, çeþitli meyvelerin bileþiminden oluþan farklý tatlarla, her türlü damak tadýna hitap eden meyve sularýnýn ise tüketicilere daha fazla seçenek sunduðunun altýný çizdi. Akdað'ýn verdiði bilgilere göre bazý meyve sularý ve faydalarý ise þöyle: Portakal suyu: Soðuk havayla birlikte azalan enerjinin ve sürekli yorgunluk yaratan etkenlerin ortadan kaldýrýlmasý için C vitamini içeren ürünlerin tüketilmesi önem kazanýyor. Portakal suyu, baðýþýklýk sistemini güçlendirerek soðuk

B

asit bir soðuk algýnlýðý olarak görülen, kendiliðinden geçeceði düþünülerek önem verilmeyen bir gribal enfeksiyon, doðru tedavi edilmediðinde sinüzite yol açabiliyor. Sinüzit ise bu hastalýklara davetiye çýkarabiliyor...

M. Sait Çakar

algýnlýðý ve gribe karþý güçlü bir savunma oluþturuyor. Portakal suyu ayný zamanda mükemmel bir potasyum ve kalsiyum kaynaðý olarak biliniyor. Nar suyu: Nar, zengin vitamin ve mineral içeriðiyle kýþ mevsiminin vazgeçilmezleri arasýnda yer alýyor. 'Besinsel içerik yönünden en zengin meyveler' arasýnda tanýmlanan nar, kalsiyum, B6, B9 ve C vitaminleri ile demir, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi saðlýklý beslenme açýsýndan büyük önem taþýyan bileþikler yönünden oldukça zengin. Son zamanlarda, oldukça popüler olan nar suyu, söz konusu antioksidan özellikleri sayesinde,

boþluklarýdýr. Baþýmýzda aðýrlýk olmasýný engeller; kafa travmalarýnda bir nevi tampon görevi görürler ve beyin hasarýný önlerler. Sinüslerden salgýlanan mukuslar, sekresyonlar dýþarýdan gelen havayý nemlendirir ve enfeksiyonlara karþý bariyer oluþturur. Sinüzit ise sinüslerin iltihaplandýðý durumu tarif eder. Sinüzit sýklýkla soðuk algýnlýðý sonrasýnda oluþur. Sinüsler bir kanalla burun içerisine açýlýr. Bu kanallar týkandýðýnda sinüsün içerisinde kendisinin üretmiþ olduðu mukuslar birikerek enfeksiyon geliþimine yol açar. Sinüzit oluþumuna yol açan diðernedenler burnu ikiye ayýran nazal septum adý verilen kemikte belirgin bir eðriliðin olmasý, nazal polip, alerji ya da burun içindeki diðer yapýsal anomaliler olarak sýralanabilir. Sinüzitin baþlýca belirtisi öne doðru eðilmekle artan baþ aðrýsýdýr. Hangi sinüsün etkilendiðine baðlý olarak yüzde, ensede, alýn bölgesinde ve diþlerde aðrýolabilir; hissedilen aðrýya eþlik eden koyu sarý yeþile dönük renkte geniz akýntýsý, burunda týkanýklýk, seste deðiþiklik,koku ve tat alma bozukluðu diðer sinüzit belirtilerdir. Tanýsý Kulak-BurunBoðaz muayenesi, endoskopik muayene, direkt grafi ve sinüs tomogrofisi yöntemleri ile konulan sinüzit “Akut”, “Subakut” ve “Kronik” olarak sýnýflandýrýlýr. Akut

baðýþýklýk ve savunma sisteminin güçlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Her geçen gün nar ve nar suyu tüketiminin bazý kanser türleri ile iliþkisinin incelendiði yeni bilimsel araþtýrmalar yayýnlanýyor. Bu sonuçlara göre narýn ve suyunun tüketiminin hücre yenilenmesinin oldukça önemli olduðu meme, prostat ve kolon kanseri hastalýklarýnda, hem iltihabý önleyen özelliði hem de antioksidan etkisiyle, hastalýðýn ilerlemesini yavaþlatabildiði iddia ediliyor. Elma suyu: Baðýþýklýk sistemini güçlendirici özelliðe sahip olan, B3 ile E vitaminleri ve potasyumdan zengin olan elma, grip

sinüzitler yaklaþýk 4 hafta boyunca sürer. Ýlaçtedavisiyle ya da kendiliðinden geçer. Subakut sinüzit bir geçiþ evresidir. Bu evrede akut sinüzit iyileþmemiþ; kronik sinüzit ise tam olarak oluþmamýþtýr. Kronik sinüzit ise yaklaþýk 3 aydan uzun süren sinüzitlerdir. Öncelikle ilaç tedavisi uygulanýr. Eðer sinüzit kronikleþmiþ ise yani ilaç ile tedavi edilemiyorsa cerrahi müdahale gerektirebilir. Kronik sinüzit hastalarýna “Endoskopik Sinüs Cerrahisi” ya da uygun görülen hastalarda “Balon Sinoplasti Cerrahi” yöntemi uygulanabilmektedir. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde sinüslerin doðal kanallarýný týkayan polip veya diðer anatomik bozukluklar düzeltilerek sinüslerin kanallarý açýlmaktadýr. Fakat bu yöntem daha uzun iyileþme dönemi gerektirmektedir; komplikasyon riski açýsýndan dikkatli ve özenli yapýlmasý gereken bir ameliyattýr. Balon Sinoplasti daha güncel bir yöntem olup sadece yüz, alýn ve geniz bölgesindeki sinüslere uygulanmaktadýr. Hastanýn bu yöntem için uygunluðu doktor tarafýndan belirlenmelidir. Bu tedavi ile hasta ayný gün taburcu edilmekte, ertesi gün iþine dönebilmekte ve hastanýn doðal

- soðuk algýnlýðýný tetikleyen bedensel ve zihinsel yorgunluklarýn giderilmesinde etkin rol oynuyor. Viþne suyu: Viþne, ateþli hastalýklara karþý savaþta etkili rol oynuyor. Viþne ve suyu, asitleþen kaný temizlemeye yardýmcý olarak ateþi düþürücü özelliði bulunan, A vitamini ve potasyum bakýmýndan zengin. Birçok araþtýrma, viþnedeki antosiyaninlerin iltihaplanma ve aðrýyý önemli ölçüde azalttýðýný ortaya koyuyor. Ayrýca viþne þimdiye kadar analiz edilen meyveler arasýnda en yüksek melatonin seviyesine sahip meyve. Yapýlan araþtýrmalar 'melatonin'in vücudun günlük ritmini ve uyku düzenini geliþtirici, vasküler sistemi koruyucu, iltihap azaltýcý potansiyele sahip olduðunu ortaya koyuyor. Kayýsý suyu: Ýçerdiði A, E, B3 vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve fosfor sayesinde baðýþýklýk sistemini güçlendirip, kan yapýmýna yardýmcý oluyor. 8–10 adet kayýsý veya 30 gram kuru kayýsý, yetiþkin bir bireyin günlük A vitamini gereksinimin yüzde 100’ünü karþýlýyor. Bir bardak kayýsý suyunda bulunan 2 bin 300 mg b-karoten ise günlük A vitamini gereksiniminin 4–8 yaþ grubu için yüzde 48’ini, 9–13 yaþ grubu için yüzde 32’sini, 14 yaþ ve sonrasý erkekler için yüzde 21’ini, 14 yaþ ve sonrasý kadýnlar için ise yüzde 27’sini karþýlýyor. (CÝHAN)

anatomik yapýsý bozulmamaktadýr." Sinüzitten korunun Tedavi edilse de tekrarlayabilen bir hastalýk olan sinüzitin oluþumunun nasýl engellenebileceðini bilmek ise büyük önem taþýyor. Bu anlamda þu tavsiyelere uyulmasý öneriliyor: • Gribal enfeksiyon mutlaka doktor kontrolünde tedavi edilmelidir. • Enfeksiyon süresince burun daima açýk tutulmalýdýr. Bunun için okyanus sularýný kullanmak ya da denize girmek sinüslerin boþalmasý açýsýndan yararlýdýr. Evde bir su bardaðýnýn içine bir çay kaþýðý tuz, yarým çay kaþýðý karbonat karýþtýrýlarak hazýrlanan sývý ile burun içi yýkanabilir. Bunlar gribal enfeksiyon durumunda sinüslerin dolmasýný engelleyecektir. Burnu açýk tutmak için ayrýca mentol ve okaliptuslu buhar yapýlabilir. • Dýþarý çýkarken ýslak saçla çýkýlmamalý, saçlar mutlaka kurutulmalýdýr. • Doðrudan rüzgara maruz kalýnmamalýdýr. • Alerji tedavisi ihmal edilmemelidir. • Burun kemik eðrilikleri, burun etlerinin büyüklük ve þiþliði tedavi edilerek ortadan kaldýrýlmalýdýr.

Irak ve Suriye’nin bu hale gelmesinde hepimizin sorumluluðu var. Araplarýn, Türklerin, Ýranlýlarýn ve Kürtlerin. Esed’in halkýný katlettiðini söylüyoruz, Adana’dan kalkan uçaklar Irak’ý bombalarýyla yerle bir ederken katledilen Iraklýlar aklýmýza gelmedi. Þimdi Suriye’de ayný katliam tekrarlanýyor, baþarýmýzý kanlý iç savaþý örgütleme performansýmýzla ölçüyor, “baþarýsýzlýðýmýz”ýn Esed’in hâlâ gitmemesi olduðunu söylüyoruz. Sorun Esed deðil, er veya geç Baas rejimi gidecek, bu baskýcý rejimin dünyada yeri kalmadý. Maharet o idi ki, Suriye’yi bu hale düþürmeden deðiþimi yönetmekti. Baas bir baský rejimidir, doðru, ama birlikte hareket ettiðimiz Katar Þeyhi “Yasemin” adlý þiirinden dolayý þair Muhammed ibn el Dib el A’cemi’yi müebbet hapse mahkûm ederken bizler çýkýp “Ey Kral, n’apýyorsun?” diye soramýyor, Bahreyn’deki sivil katliamlarý görmüyoruz bile. Ýsrail gazetesinin iddia ettiði gibi Türkiye, Suriye’yi darmadaðýn edecek “melikler ordusu”nda yer alýr mý? Ýhtimal vermiyorum, temenni de etmiyorum. Ali Bulaç A.bulac@zaman.com.tr


19 Aralýk 2012 Çarþamba

Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde ilk ‘Bentall’ ameliyatý yapýldý

D

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde kalbinin aort kapaðýnda darlýk bulunan hastaya ilk bentall ameliyatý (Aort köküyle birlikte çýkan aort anevrizma onarýmý) yapýldý. Hasta Abdurahim Zeyrek, tekrar saðlýðýna kavuþtuðundan ötürü çok mutlu olduðunu söyledi. Kalp cerrahisinin karmaþýk

ameliyatlarýndan olan bentall ameliyatýný Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Op. Dr.Utkan Sevük gerçekleþtirdi. Solunum güçlüðü, çarpýntý ve göðüs aðrýsý olan Abdurahim Zeyrek'in (24) yapýlan tetkiklerinde kalbinde ciddi aort kapak darlýðý saptandý. Ameliyat yaklaþýk 4 saat sürdü. Ameliyat sýrasýnda sað kolundan kalp akciðer makinesine baðlanan

vücudu 28 dereceye kadar soðutulan hasta ameliyattan sonraki gün yoðun bakýmdan çýktý. Çok zor günler yaþadýðýný, hastalýðýndan ötürü her günün azap gibi geçtiðini ifade eden Zeyrek, tetkiklerin yapýlmasýndan sonra ameliyat ettiðini söyledi. Zeyrek, þöyle konuþtu: “Tahlilden sonra ameliyata hazýrladýlar ve ameliyatýmý baþarýyla yaptý. Sað olsun Allah razý olsun çok teþekkür ediyorum. Hiç kimse Ankara, Ýstanbul veya Ýzmir gibi büyük þehirlere gitmesinler tüm imkanlar mevcuttur. Bu hastanede hiç paramda gitmedi özel odalarda kalmaktayýz. Tüm personeller doktorlarýmýza emeði geçen herkese çok teþekkür ediyorum çok mutluyum. Çok saðlýklýyým þuan." Yapýlan ameliyatlarla ilgili açýklama yapan Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Cerrahi Onkoloji Doktoru Doç Dr.Bahri Çakabay, “Hastanemizde çok zor ameliyatlar yapýlmaktadýr. Ancak hastalarýmýz bizler için çok önemlidir. Hastalarýmýz için en güzel hizmeti vermek için mücadele ediyoruz. Kapýmýz tüm halkýmýza açýktýr. Kimin saðlýkla ilgili ne problemi olursa olsun yeter ki bizlere gelip müracaat etsin. Saðlýklarýna kavuþmalarý için elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazýrýz.” diye konuþtu. (CÝHAN)

6

Þanlýurfa'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralý

Þ

anlýurfa'nýn Siverek ilçesi ile Diyarbakýr arasýnda meydana gelen kazada 4 kiþi öldü, bir kiþi ise yaralandý. Ölüleri almaya gelen cenaze aracý da kayganlaþan yolda þarampole yuvarlandý bu araçta bulunan bir kiþi ise yaralandý. Hakan Þimþek yönetimindeki 58 AL 386 plakalý minibüs ile Kenan Çelik Yönetimindeki 21 TF 303 plakalý TIR SiverekDiyarbakýr yolunun 30. kilometresinde çarpýþtý. Meydana gelen kazada Ferit Doðru, Abdulhamit Solmaz, Hasan Öner ve Minibüs sürücüsü Hakan Þimþek hayatýný kaybetti. TIR sürücüsü Kenan Çelik ise yaralandý. Bu arada ölüleri almaya gelen Siverek Belediyesi'ne ait cenaze aracý da kayganlaþan

yolda kaza yaptý. Bu kazada ise bir kiþi yaralandý. Kazada ölenler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlýrken TIR sürücüsü Dicle Üniversitesi Týp fakültesi hastanesinde tedavi altýna alýndý. Kaza nedeni ile kapanan Þanlýurfa-Diyarbakýr karayolu ise araç enkazlarýnýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan trafiðe açýldý. (CÝHAN)

ÝÞKUR Þanlýurfa’da iþverenin bulamadýðý iþçileri bulacak

Þ

anlýurfa Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Müdürlüðü bünyesinde görevli Ýþ ve Meslek Danýþmanlýðý (ÝMD) birimi çalýþanlarý Þanlýurfa’da faaliyet gösteren yaklaþýk bin 342 iþ yerini gezerek iþ piyasasý analizine yönelik anket çalýþmasý yaptý. ÝÞKUR’dan yapýlan açýklamada ÝMD yetkililerinin yapmýþ olduðu bu çalýþma ile iþgücü piyasasýnda ihtiyaç duyulan meslekleri belirlemek ve bu mesleklerde istenen becerileri tespit edeceði bildirildi. Yapýlan çalýþmalarla önümüzdeki dönemlerde istihdam artýþý veya azalýþý

beklenen meslekleri tahmin edilmesi bekleniyor. ÝÞKUR’un, iþ gücü piyasasýnda meydana gelecek olan deðiþme ve geliþmeleri izleyerek bu deðiþim ve geliþmelerin iþ gücü ihtiyacý üzerindeki etkisini ortaya çýkarmak ve alýnmasý gereken önlemleri belirlemeyi hedeflediði kaydedildi. Çalýþmalar kapsamýnda ihtiyaç duyulan elemanýn nitelikleri, hangi meslek dallarýnda daha çok eleman ihtiyacý duyulduðu, iþverenlerin eleman ihtiyacýný nasýl karþýladýðý ve firmalarýn insan kaynaklarý politikalarý üzerinde geniþ bir çalýþma yapýldýðý öðrenildi. (CÝHAN)

Kaçak akaryakýt satanlar minibüsü mobil akaryakýt istasyonu yapmýþlar

Þ

anlýurfa’nýn Viranþehir ilçesinde mobil akaryakýt istasyonu þeklinde dönüþtürülmüþ minibüs ele geçirildi. 63 ER 069 plakalý araçtaki bin 600 litre gümrük kaçaðý akaryakýta el konuldu. Olayla ilgili Ý.T ve H.G isimli þahýslar gözaltýna alýndý.

Mobil kaçak akaryakýt istasyonu ise Ýlçe Emniyet Müdürlüðü bahçesine getirilerek basýn mensuplarýna gösterildi. Araçta bulunan Ý.T. isimli vatandaþýn 3 adet suç kaydýnýn bulunduðu ortaya çýktý. Ý.T ve H.G adli makamlara sevk edilirken gümrük kaçaðý akaryakýt ve minibüse el konuldu. (CÝHAN)

19 Aralık 2012 Çarşamba Gazete Sayfaları  
19 Aralık 2012 Çarşamba Gazete Sayfaları  

19 Aralık 2012 Çarşamba Gazete Sayfaları

Advertisement