Page 1

Mardin M Belediyesi Ramazan Ayýna hazýr

ardin Belediyesi vatandaþlarýn rahat ve huzurlu bir Ramazan ayý geçirmesi için tüm hazýrlýklarýný tamamladý. Belediye bünyesinde kurulu

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

Toplumsal Geliþim Merkezi (TOGEM) hayýrseverlerin katkýlarýyla yaklaþýk olarak 3 bin adet gýda paketi daðýtýmýnýn yanýsýra giyim ve beyaz eþya yardýmý yapacak. Sayfa 2’de

Mardin'deki 62 Hükümlü Ýzmir'e gönderildi Murat Akgül

M

ardin'de adli suçlardan hükümlü toplam 186 kiþi baþka cezaevlerine nakledilmeye baþlandý. Ýlk olarak Mardin E tipi Kapalý ceza evinde bulunan 62 hükümlü, geniþ güvenlik önlemleri altýnda ring araçlarýyla Mardin hava alanlarýna taþýndýktan sonra özel uçakla Ýzmir'e götürüldü. Hükümlüler, Sabah erken saatlerinde Mardin cezaevinden 5 adet ring aracý ile Hava alanýna getirildi. Hükümlüleri burada bekleyen Anadolu jet’e baðlý özel uçak ile Ýzmir ceza evlerine nakledildi. Gün içerisinde diðer

hükümlülerin de nakledileceði belirtildi. Öte yandan dün Mardin cezaevi önünde bulunan tutuklu yakýnlarýna sevkin iptal edildiði duyurulmuþtu. Mardin E Tipi Kapalý cezaevinde bulunun tutuklu ve hükümlülerin baþka illere sevk edileceði iddiasý üzerine dün akþam BDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder Mardin Cezaevi yetkilileri ile görüþmüþtü. BDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, ceza evi önünde basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada, Bunun kabul edilemez bir durum olduðunu, özellikle tutuklarýn yargýlanma ve savunma hakkýndan Mahrum býrakýlacaðýný ileri sürmüþtü.

18 Temmuz 2012 Çarþamba Yýl: 8 Sayý 2398 Fiyatý :25 Kr

BDP Mardin'de Basýna kapalý toplandý Basýn mensuplarýna hiçbir açýklama yapmayan BDP’liler, basýn mensuplarýnýn toplantý öncesi fotoðraf ve görüntü almasýný da yasakladý. Basýna kapalý gerçekleþtirilen toplantý sonrasý basýn mensuplarýnýn toplantýnýn yapýldýðý salonun önünde beklemesine de izin verilmedi.

2012 Ramazan Umrecileri uðurlandý Ali Edis

M

ardin Müftülüðü'nce düzenlenen 2012 yýlý Ramazan umre organizasyonu kapsamýnda 30 günlük turla gidecek 72 kiþilik umreci grubuna Ýl Müftülüðü hizmet binasý önünde uðurlama töreni düzenlendi. Mardin Müftülüðü'nce düzenlenen 2012 yýlý Ramazan umre organizasyonu kapsamýnda 30 günlük turla gidecek 72 kiþilik umreci grubuna Ýl Müftülüðü hizmet binasý önünde uðurlama töreni düzenlendi. Törende bir konuþma yapan il Müftüsü Dursun Ali Coþkun, "Sizler bugün Cenabý Allah'ýn ve Resulullah'ýn misafirleri olarak kutsal beldelere gitmektesiniz. Ramazanýnýzý Allah'ýn evi olan Kabe'de ve Resulullah ile beraber geçireceksiniz, bu kutsal ve mübarek yolculuðunuzu çok iyi deðerlendirin" dedi. Ýl müftüsünün konuþmasýndan sonra 2 otobüsle umreciler Þanlýurfa'ya uðurlandý.

Nusaybin Belediyesi, 150 yataklý yeni devlet hastanesinin altyapýsýný üstlendi Sayfa 2’de

Murat Akgül

B

arýþ ve Demokrasi Partisi(BDP) Blok Toplantýsýný, Erdoba Elegance Otel'de kapalý bir þekilde baþladý. Blok toplantýsýna BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, milletvekilleri Altan Tan, Sýrrý Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Ayla Akat, Sýrrý Sakýkk, Esat Canan, Nursel Aydoðan ve baðýmsýz milletvekilleri Ertuðrul Kürkçü ile Ahmet Türk katýldý. Basýn mensuplarýna hiçbir açýklama yapmayan BDP’liler, basýn mensuplarýnýn toplantý öncesi fotoðraf ve görüntü almasýný da yasakladý. Basýna kapalý gerçekleþtirilen toplantý sonrasý basýn mensuplarýnýn toplantýnýn yapýldýðý salonun önünde beklemesine de izin verilmedi. 3 gün sürecek toplantý sonunda açýklama yapýlabileceði belirtildi. Leyla Zana'da toplantýya katýlacak Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP), Mardin'de 3 günlük kampa girdi. Genel Baþkan Selahattin Demirtaþ ile milletvekillerinin katýldýðý kampta, geçen yýlýn deðerlenderilmesi ve önümüzdeki dönem izlenecek politikalarýn ele alýnacaðý bildirildi. Diyarbakýr'da geçen Cumartesi günü düzenlenmek istenen ancak valilik tarafýndan yasaklanan miting nedeniyle kentte yaþanan olaylarýn ardýndan bugün Mardin'de bir araya gelen BDP'liler, bir otelde 3 günlük kampa alýndý. BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, milletvekilleri ve BDP'nin desteðiyle seçilen baðýmsýz miletvekillerinin de katýldýðý kampta, geçen yýlýn deðerlendirilmesi, önümüzdeki dönem izlenecek

Derik'te 'Sinema Günleri' baþlýyor Ýsmail Erkar

D

erik Belediyesi, "1. Belediye Sinema Günleri" ile yurttaþlarý sanat ile buluþturmayý hedefliyor. Bu yýl ilki düzenlenecek "Sinema Günleri" 30 Eylül'e kadar devam edecek. Mardin'in Derik Belediyesi, 7 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasýnda "1. Belediye Sinema Günleri"

etkinliði düzenliyor. 7 Temmuz'da Cevizpýnar Meydaný'nda "Özgürlük Rüzgarý" filmi ile start alacak olan sinema günleri, 30 Eylül tarihine kadar ilçe ve baðlý köylerde düzenlenecek. Etkinlikle ilgili açýklama yapan Derik Belediye Baþkanvekili Doðan Özbahçeci, etkinlikte aðýrlýklý olarak Kürt halkýnýn sorunlarýný iþleyen filmlere aðýrlýk vereceklerini belirterek, "Tüm halkýmýzý bu kültür ve sanat aktivitelerine katýlmaya davet ediyoruz" dedi.

politikalarýn görüþüleceði kaydedildi. BDP Grup Baþkan Vekili ve Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan, "Kampta, geçen bir yýlýn deðerlendirmesini yapacaðýz. Yeni ayasanýn yazým çalýþmalarýnda partimizin tavrý, seçim dönemi baþta olmak üzere bütün konularý arkadaþlar arasýnda deðerlendiriceðiz. Kampa özel durumlarý olan arkadaþlarýn dýþýnda bütün vekiller katýlacaktýr" dedi. 'Kürt sorununu Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan çözer' açýklamasýný yaptýktan sonra Baþbakan ile görüþen Diyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Leyla Zana'nýn Mardin'deki kampa gelmediði görüldü. BDP'liler Zana'nýn da kampa katýlacaðýný söylediler.

NÇ, davasý yine ertelendi Nezir Güneþ

K

amuoyunda, "utanç davasý" olarak bilinen ve 10 yýldýr devam eden N.Ç. davasý, bir kez daha ertelendi. Mardin’de 10 yýl önce, iki kadýn tarafýndan para karþýlýðý 26 erkekle birlikte olmaya zorlanan N.Ç. davasý bir kez daha ertelendi. 1. Aðýr Ceza Mahkemesi Duruþma Salonuna asýlan dava duruþma listesinde NÇ isminin açýk yazýlmasý ise dikkat çekti. Mardin'in Mazýdaðý Ýlçesinde N.Ç. adlý kýzýn 2002 yýlýnda 13 yaþýndayken 24 kiþinin tecavüzüne uðramasý nedeniyle açýlan ve 10 yýlda yerel mahkemenin verdiði kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmi olarak bozulmasý nedeniyle, Mardin 1'inci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanýn 4'üncü duruþmasý yapýldý. Mardin 1'inci Aðýr Ceza mahkemesinde görülen dava duruþmasýnda daha önceki duruþmalara mazeretsiz katýlmayýp ifade vermeyen 19 kiþiden 18'i ifade vermiþti. Ýfade vermeyen 1 kadýnýn tutuklanmasý çýkartýlarak ifade verilmesine karar verildi. Ýfade vermeyen 1 kadýnýn tutuklanmasýnýn ve ifade alýnmasý ile birlikte 21 sanýkla ilgili eksikliklerin giderilmesi için duruþma 2 Ekim tarihine ertelendi. N.Ç.'nin ÝHD avukatlarýndan Reyhan Yalçýndað, Eren Keskin ve Erdal Kuzu mazeret bildirerek

katýlmadýðý duruþmada, daha önce ifadesine baþvurulmak için hakkýnda zorla getirilme kararý olan bir sanýk getirilip ifadesi alýnýrken, sanýklar arasýnda bulunan ve N.Ç.'yi pazarlamakla suçlanan Türkan Temel hakkýnda ise ifadesine baþvurulmak üzere yakalama kararý çýkartýldý. Duruþma sanýklar ile ilgili eksiklerin giderilmesi için 2 Ekim 2012 tarihine ertelendi. Olay nasýl olmuþtu Kamuoyunda, Utanç davasý olarak bilinen olay, 2002 yýlýnda Mardin'de yaþandý. O tarihlerde 13 yaþýnda olan N.Ç, iki kadýn tarafýndan para karþýlýðý erkeklere pazarlandý. Aralarýnda Kaymakamlýk yazý iþleri

müdürü ve bir yüzbaþýnýn da aralarýnda bulunduðu 25 kiþi N.Ç ile iliþkiye girdi. Olayýn duyulmasý üzerine N.Ç ile iliþkiye girenler ve küçük kýzý pazarlayan iki kadýn hakkýnda dava açýldý. Mardin 1'inci Aðýr Ceza Mahkemesi, yaklaþýk 10 yýl süren yargýlama sonunda 24 sanýða alt sýnýrdan 5 yýl ceza verdi ve iyi hal indirimiyle 4 yýl 2 ay-4 yýl 10 aya indirdi. N.Ç'yi erkeklere pazarlamaktan yargýlanan iki kadýna ise 9'ar yýl hapis cezasý verilmiþti. Yargýtay, yerel mahkemenin verdiði cezalarla kapattýðý davayý kýsmý bozarak, yeniden görülmesi için dosyaya Mardin Aðýr Ceza Mahkemesi'ne göndermiþti.


18 Temmuz 2012 Çarþamba

2

Mardin Belediyesi Ramazan Ayýna hazýr Ahmet Usta

Ýsmail Erkar

M

Bilge Baþbakan

ardin Belediyesi vatandaþlarýn rahat ve huzurlu bir Ramazan ayý geçirmesi için tüm hazýrlýklarýný tamamladý. Belediye bünyesinde kurulu Toplumsal Geliþim Merkezi ( TOGEM) hayýrseverlerin katkýlarýyla yaklaþýk olarak 3 bin adet gýda paketi daðýtýmýnýn yanýsýra giyim ve beyaz eþya yardýmý yapacak.

A

normal bir geçmiþle hesaplaþmasýný kýsmen tamamlayan Türkiye, normalleþmenin gereði olarak halkýnýn mutluluðunu saðlayacak yeni sistem denemelerinde bulunuyor.

Mardin Belediyesi Ramazan ayý boyunca þehrin çeþitli noktalarýnda toplu sokak iftarlarý vermenin yanýsýra, Ramazan ayýnýn en iyi þekilde yaþanmasý için de çeþitli kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyecek.Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu da Ramazan ayý boyunca her gün farklý bir evde iftar yapacak. Mardin Belediyesi Ramazan Etkinlikleri kapsamýnda her Cumartesi günü Dara Anfi Tiyatro alanýnda Ýlahi Konserleri düzenleyecek. 21 Temmuz’da Abdurrahman Önül, 28 Temmuz’da Mahmut Durgun, 4 Aðustos’ta Mustafa Özcan Güneþdoðdu son olarak ta 11 Aðustos’ta Sedat Uçan Mardinlilerle buluþacak. Ramazan ruhunu en iyi þekilde yaþatabilmek için tüm hazýrlýklarý tamamladýklarýný söyleyen Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu “Ramazan ayýnda oluþan atmosfer Mardin’e ayrý bir anlam katýyor. Halkýmýzýn Ramazan ayýný rahat ve

Ergenekon, balyoz, 28 þubat gibi olaylarýn üzerine kararlýlýkla giden, büyük bir sabýr ve metanetle yakýn tarihte oynanan kirli oyunlarý deþifre eden bir iradeye hep birlikte þahit olduk.

huzurlu bir þekilde geçirmesi için gereken tüm tedbirleri aldýk.Birim müdürlerimizin tamamý bu ay boyunca mesai mefhumu olmadan çalýþacak.Belediyemiz bünyesinde kurulu olan Toplumsal Geliþim Merkezi ( TOGEM) ihtiyaç sahiblerine gýda, giysi ve çeþitli yardýmlar yapacak.TOGEM’e katký sunan tüm hayýrseverlere teþekkür ediyorum Allah hayýrlarýný Kabul etsin diyorum.Bu yýl þehrin farklý noktalarýnda sokak iftarlarý düzenleyeceðiz.Her yýl olduðu gibi de bu yýl da her Cumartesi günü Dara Anfi Tiyatro alanýnda ilahi konserleri

düzenleyeceðiz.Tüm halkýmýzý bu konserlere bekliyoruz.”dedi. Her gün farklý bir mahallede farklý bir eve iftara gideceðini söyleyen Baþkan Ayanoðlu;’’Yetimleri, öksüzleri, garipleri, dullarý ve kimsesizlerin dertlerini dinleyip evlerine konuk olacaðýz.Yetim, hasta, fakir ve gariplerin yaþantýlarýna sýkýntý ve çilelerine birebir þahid olacaðýz.Sivil Toplum Kuruluþlarý temsilcileri, iþadamlarýmýz, kanaat önderleri ve çeþitli meslek kuruluþlarý temsilcileriyle her gün farklý bir evde orucumuzu açacaðýz. ’

BDP’li vekil: Adalet Bakaný telefonlarýma cevap vermiyor soru üzerine de Önder, ''Diyarbakýr Valisi valimi acaba? Önce Dönsün kendine baksýn. Parti baþkaný mý, vali mi'' dedi.

Murat Akgül - Nezir Güneþ

M

ardin cezaevi önünde bulunan tutuklularýn sevk edileceði bilgisi üzerine dün gece Mardin Cezaevini ziyaret eden BDP’li Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder savcýlýðýn kendisine verdiði nakiller yapýlmayacak sözüne raðmen nakillerin yapýlmasýna tepki gösterdi. Mardin E tipi kapalý cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin baþka illere sevk edileceði iddiasý üzerine dün

akþam BDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder Mardin Cezaevi yetkilileri ile görüþmüþtü. Önder, cezaevi önünde yaptýðý açýklamada, bunun kabul edilemez bir durum olduðunu, özellikle tutuklularýn yargýlanma ve savunma hakkýndan mahrum býrakýlacaðýný ileri sürmüþtü. Bugün Mardin Erdoba Otel’de bir basýn açýklamasý yapan BDP’li Sýrrý Süreyya Önder, bir gazetecinin ''Mardin Cezaevi'nde bulunan bazý hükümlülerin gece baþka illere sevk edilmesini nasýl buluyorsunuz?sorusuna, “Adalet Bakaný telefonlarýma çýkmadý. Cezaevlerinin idare edememenin yolu sürgün ve sevkiyat deðildir. Bunu anlamalarý gerekiyor. Bedeli bütün bu millete çok aðýr olacak. Tarihe not düþerek söylüyorum; yarýn diðer gün cezaevlerinde ölümler isyanlar, yangýnlar baþladýðýnda 'bu nereden çýktý' diyenler, bu sevkiyata baksýnlar. Savcýlýðýn bana söylediði bizim insiyatifimiz de deðildir. 'Bakanlýk emri ile biz bu gece sevkiyat yapmayacaðýz' dedi. Demek ona da baský yapmýþlar. Gece yaptýlar. Biz kimsenin sözüne güvenmeyecek miyiz?. Ondan sonra 'niye diyalog' yok diyenler var Bu memleketin baþsavcýsý 'bu gece sevkiyat olmayacak' diyor. Ondan sonra sevkiyat oluyor.''cevabýný verdi. Önder, ''Nakillerin Ýsyanla baðlantýsý var mý' sorusuna ise ''Nakliyenin Kürt ile baðlantýsý var. Kürde her muamele reva'' karþýlýðýný verdi. ''Diyarbakýr Valisi'nin açýklamalarýyla ilgili neler söyleyeceksiniz?'' þeklindeki baþka bir

Önder dün ise cezaevi savcýsý ile yaptýðý görüþmenin ardýndan yaptýðý açýklama ise “Biz Adalet Bakanlýðý, baþsavcýlýk ve infaz savcýlýðý ile sürekli görüþme halindeyiz. Son olarak aldýðýmýz duyum sevklerin iptal edildiði. Bu bilgiyi kesinleþtirip daha sonra cezaevinden ayrýlacaðýz. Burada vahim olan tutuklular. Getirilmesi, götürülmesi, yargýlanma ve savunma hakkýndan mahrum edilmesi anlamýna geliyor. Bu kabul edeceðimiz bir þey deðil. Yoksa zaten ülkeyi bir hapishaneye çevirdiler. Ha burasý ha baþka yer hiçte fark etmiyor. Bütün bunlara karþý biz hep ailelerin yanýnda durduk, durmaya devam edeceðiz. Biz yetkililer ile görüþtük. Þu anda sevk yok. Gerisini biz Adalet Bakanlýðý ile takip edeceðiz. Meseleyi biz takip ediyoruz. Gücümüz yettiði kadar buna engel olacaðýz.”ifadelerini kullanmýþtý.

Cumhuriyet tarihi boyunca nemalandýklarý yerleri kaptýrmak istemeyen gruplarýn oluþturmaya çalýþtýklarý baskýlara demir yürek tavrýyla direnen sayýn baþbakan’ýn liderliði, kýymet bilenler için tarihe ciddi bir þans olarak geçti.. Kim ne derse desin, bütün hesaplar baþkanlýk sistemi üzerine yapýlmaya baþladý. Hatta, baþkanlýk sistemi sonrasý hazýrlýklar þimdiden baþladý bile.. Ýki partili bir sistemde %50 yi aþmanýn hesaplarý üzerinde çalýþýlmakta.. Ak parti, tüzük gereði bir sonraki seçimlerde aday olmayacak Baþbakan Erdoðan sonrasý siyasette kabul gören Numan Kurtulmuþ, Süleyman Soylu gibi isimlerin transferi üzerinde çalýþýrken, CHP ise (kannatimce) Kemal derviþ ve Mustafa Sarýgül ile partiyi daha da güçlendirme peþinde.. Velhasýl, normalleþen bir ülkede “bilge baþbakan” adayý üzerinde yoðunlaþan kazansýn derim DÜÞÜNCEYE HACK Uluslararasý Stratejik Tahlil ve Araþtýrmalar Merkezi USTAD, Mardin merkezli bölgenin ilk düþünce kuruluþu olarak hiçbir grup veya kesimin baskýsý altýna girmeden kýsýtlý imkanlarý ile topluma yararlý faaliyetlerini sürdürmektedir. Ne var ki, düþünceye

tahammülü olmayan gruplarca hacklandi ve siteye slogan konularak birtakým basýn açýklamalarý ve iþlerine gelmeyen pek çok yazý veritabanýndan tamamen silindi. Site þu an yayýnda fakat hala yeni bir haber veya düzeltme yapýlamýyor. Türkiye, baskýcý derinliklerin bir asýrdýr oluþturduðu acýlarý üzerinden atmaya çalýþýyor. Bu noktada insanýmýzýn düþünceye bile tahammülsüz yeni baský gruplarý ile bir asýr daha iþi olmadýðýna inanmaktayým. MOVAPARK MESELESÝ Mardin, geliþmiþ pek çok þehirde örneði olmayan bir tesise kavuþmanýn mutluluðunu yaþýyor. Bazý sivil toplum kuruluþlarý yüzme havuzlarýnda Ýslami hassasiyetlerin gözetilmediði konusunda açýklamalarda bulunurken, bazý yerli vatandaþlar ise kadýn veya erkekler için müstakil havuz düþünülmediðinden yakýnmaktalar. Acizane düþüncem, bütün havuzlarýn kadýn erkek karýþýk olmayacak þekilde tahsis edilmesi þimdilik laik bir ülkede laikliðe ters ama baþka önlemler almak mümkün. Ýþletmenin kalan arazisi üzerinde karýþýk yüzmekten dini inancý gereði kaçýnan ama böylesi güzel bir tesisten mahrum kalmak istemeyen insanlara özel bir alternatif geliþtirmek sureti ile bu kesimlerin gönlü alýnabilir. GEÇMÝÞ OLSUN Geçtiðimiz günlerde Aksaray yolunda kaza geçiren ve sol kaburga kemiði zarar gören Mardin Milletvekilimiz Muammer Güler, hastaneden taburcu oldu. Kendilerine buradan tekrar geçmiþ olsun dileklerimi sunuyorum. Saðlýcakla kalýn

stratejiktahlil@hotmail.com

Nusaybin Belediyesi, 150 yataklý yeni devlet hastanesinin altyapýsýný üstlendi Ali Edis

T

oplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) tarafýndan Mardin'in Nusaybin ilçesine inþa edilen 150 yataklý yeni devlet hastanesinin altyapýsý çalýþmalarýný Belediye üstlendi. Belediye baþkaný Ayþe Gökkan, yeni hastanenin ilçe için çok önemli olduðuna deðindi. Saðlýk Bakanlýðý yetkililerinin hastane inþaatýna baþlamadan önce kendileriyle görüþtüðünü bildiren Baþkan Gökkan þöyle konuþtu; "Bakanlýk yetkilileri alt yapýyý bizim üstlenmemiz halinde hastane inþaatýna baþlayacaklarýný bize iletti. Meclisimizle yaptýðýmýz görüþmelerden sonra Nusaybin'in çýkarýný düþünerek 1 Milyon TL'ye mal olacak baþta kanalizasyon ve su olmak üzere tüm alt yapýyý üstlendik. Bizim için önemli olan halkýn maðdur olmamasýdýr." Baþkan Gökkan, inþaatý

süren yeni hastane binasýnýn Mayýs 2014 tarihinde bitirilmesinin planlandýðýný sözlerine ekledi. Proje hakkýnda bilgi veren Nusaybin Belediyesi Fen Ýþleri Müdürü Ramazan Akay, yeni hastane kanalizasyon

borularýnýn SN-8 Koruge diye tabir edilen borudan döþeneceðini söyledi. Akay, yaklaþýk 1 Milyon TL'ye mal Koruge 600'lük borularýn 3 buçuk km. boyunca yeni hastane için döþeneceðini ifade etti.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

18 Temmuz 2012 Çarþamba

3

Mustazaflar hareketi 2. istiþare toplantýsý yapýldý Mustazaflar Hareketi, Diyarbakýr'da âlimler, kanaat önderleri, STK temsilcileri ve aþiretlerin önde gelen isimleri ile bir araya gelerek 2. istiþare toplantýsýný gerçekleþtirdi. Ýstiþare toplantýsýnda yapýlan konuþmalarda bu harekete neden ihtiyaç duyuldu sorusuna cevap arandý. Ali Edis

2

7 Mayýs`ta Diyarbakýr Ýstasyon Meydanýnda "Ahde Vefa Mitingi"nde ilan edilen Mustazaflar Hareketi; âlimlerin, kanaat önderlerinin, STK temsilcilerinin ve aþiretlerin önde gelen isimlerinin katýlýmýyla geniþ katýlýmlý 2. istiþare toplantýsýný Diyarbakýr`da gerçekleþtirdi. Saat 10.30`da baþlayan istiþare toplantýsýnda Araþtýrmacý Yazar Bahattin Temel, Av. Hüseyin Yýlmaz, Av. Zekeriya Yapýcýoðlu ve Mustazaflar Cemiyeti onursal üyesi Molla Enver Kýlýçaslan Mustazaflar Hareketinin misyonu, hedefleri ve amaçlarý hakkýnda konuþmalar yaparak katýlýmcýlarý bu konuda bilgilendirdi. Moderatörlüðünü Araþtýrmacý Yazar Said Þahin`in yaptýðý program Kuran-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Ýki oturum halinde gerçekleþen programýn birinci oturumunda hareketin hedef ve amaçlarý ekseninde konuþmalar yapýlýrken ikinci oturumda ise katýlýmcýlarýn soru ve görüþleri dinlendi. Sorumluluk ve Sýkýntý Ýsteyen Bir Ýþe Girdik Ýstiþare toplantýsýnda bir deðerlendirme yapan hareketin sözcülerinden Araþtýrmacý Yazar Bahattin Temel, bu sürece nasýl gelindiðinin herkes tarafýndan bilindiðini belirterek, "Biraz daha meselenin anlaþýlmazý ve için sizlere özetle bu harekete niye ihtiyaç duyuldu, faydasý ne olacak diye bazý izahatlarda bulunacaðýz. Ýnþallah siz deðerli görüþlerinizle bizlere katkýda bulunacaksýnýz ve sizin görüþlerinizle istikamet bulmaya çalýþacaðýz. Malumunuz, bu yaþadýðýmýz ülkenin hali herkesin malumudur. Þuan ki halde tüm vicdan sahibi insanlar bu halden muzdariptir, þikayetçidir. Birilerinin bu gidiþatý durdurmasý gerekiyor. Biz ortamýmýza ve sürecimize baktýðýmýzda bu ortamda halkýmýzýn ihtiyacýný karþýlayýp onlarý bu sýkýntýlardan kurtaracak onlara bir çaðrýnýn olmasý gerekir. Birilerinin öncü olmasý gerekir. Bundan dolayý biz de Müslüman halkýmýzdan ve þuurlu Müslümanlardan aldýðýmýz destek ve kuvvetle Rabbimizin yardýmý ile sorumluluk ve sýkýntý isteyen bir iþe girdik." dedi. Kürtler Hem Müslüman Olduklarý Ýçin Hem de Kürt Olduklarý Ýçin Eziyet Gördüler Bu sürecin biraz geçmiþinden bahsetmek suretiyle bu sürece nasýl gelindiði konusunda bilgi veren yazar Bahattin Temel, Ýslam öncesinde bu bölgenin halinin, dünyanýn halinin, þuan ki halden daha iyi olmadýðýný dile getirdi. Bu sürece gelindiðinde yeniden Müslümanlarýn sýkýntý içerisine girmeye baþladýðýný dile getiren Temel, "Cumhuriyetin ilaný ile birlikte iþgal ordularýnýn tümünü kovmaya çalýþan bu halk cumhuriyetin ilanýn ardýndan yeniden baþkalarýnýn piyonlarý olan o günün emperyalistlerinin yerli iþbirlikçilerini devraldýlar. Ve bu idareye kendi güçlerini kurmak için bizim halkýmýzý ezmeye çalýþtýlar. Bu zulme karþý mazlum Müslümanlar kendileri durmaya baþladý. Kýsmi olarak da silkelenen Müslümanlar alim ve rehberlerin önderliðinde kýyama baþladýlar. Malumunuz baþta Þeyh Said ve deðerli þahsiyetler þehit olmaya baþladýlar. Ýskilipli Atýf Hoca sýrf bir kitap yazdý diye idam edildi. Yüzlerce alim ve þeyhlerimiz dinsizliðe karþý çýkmasý münasebetiyle meþakkatlere uðradýlar. Cumhuriyet tarihinin beraberinde getirdikleri bunlarla sýnýrla kalmadý. Kimi Müslümanlar kendilerini daraðaçlarýnda buldu, kimileri zindanda kimileri sürgünlerde hayatýný sürdürdü. Bediuzzaman Said Nursi bunlarýn baþýný çekmiþtir. Bir ömür boyu bir asýrlýk mücadelesini komple

bunu taþýdý. Bu halk hiçbir zaman buna boyun eðmedi. Batýdaki Müslümanlar hem Müslüman olduklarý için zulme uðradý, doðudakiler ise hem Müslüman hem Kürt olduðu için zulme uðradý, azýnlýk olarak görüldüler. Hatta azýnlýklara tanýnan haklar bile tanýnmadý." ifadelerini kullandý. Müslümanlar olarak tüm dünyada eziyetlere muhatap olduklarýný söyleyen Temel "Bugün geçmiþimizden bugüne kadar þeyhlerinin alimlerin þehitlerin kanlarý vardýr. Böyle bir miras vardýr elimizde. Dolayýsýyla böyle bir mirasa sizler sahip çýktýnýz." dedi. Bu Siyasi Hareketten Amacýmýz Halkýmýza Hizmet Etmektir Daha sonra söz alan hareketin sözcülerinden Av Hüseyin Yýlmaz halka hizmet etmenin deðiþik yollarýnýn olduðunu dile getirerek bunlardan birinin dernek çalýþmalarý olduðunu belirtti. Süreç itibari ile gelinen noktada hizmeti geniþletmek zorunda olduklarýný dile getiren Yýlmaz sözlerini þöyle sürdürdü: "Son birkaç yýldýr toplumun deðiþik kesimleriyle istiþareler yaptýk. Ahde Vefa Mitingi ile birlikte gelinen noktanýn nasýl olduðunu istiþare etmeye devam ediyoruz. Bu siyasi hareketten amacýmýz halkýmýza hizmet etmektir. Derneklerin siyasi yönde temsiliyeti yoktur. Amacýmýz halkýmýzla alimlerimizle iç içe hareketimizi þekillendirmektir. Bundan dolayý sizinle bir araya geldik. Ýstiþare toplantýlarýmýz devam edecektir. Bu ne ilk ne de sondur. Bu süreçte bir siyasi oluþumun olmasýna karar verdik. On binlere yüz binlere milyonlara hitap eden bir derneði siyasi bir hareket olarak kabul etmiyorlar, ama beþ bin altý bin üyesi olan bir siyasi partiyi temsilci olarak kabul ediyorlar. Bundan dolayý bu siyasi harekete ihtiyaç duyuldu. Bu hareket bir geçiþ sürecidir. Bu sebeple Mustazaflar Hareketi`nin ileride partileþmesi kaçýnýlmazdýr." Mevcut Tüm Sorunlarý Ýslam`a Göre Çözmek Ýstiyoruz Kürt sorunu derken partileþmeyi kastetmediklerini dile getiren Yýlmaz, "Bizim buradaki anlayýþýmýz klasik anlayýþtaki parti ve particilik deðildir. Bizim anlayýþýmýzda halka hizmet esastýr. Ve bunu yaparken belli bir kural ve kaidemiz vardýr. Toplumun bütün sorunlarýna Ýslami perspektifte, Ýslam dairesi çerçevesinde çözüm üretmek istiyoruz. Mevcut tüm sorunlarý Ýslam`a göre, Ýslam`ýn emrettiði þekilde çözmek istiyoruz. Kendi hareket alanýmýzda Ýslam`ýn belirlemiþ olduðu çerçeve olarak belirliyoruz. Biz diðer yapýlar gibi yalanla dolanla karþýdaki insaný kötülemeyeceðiz. Çünkü bizi baðlayan Ýslami kurallar vardýr. Ýnancýmýz vardýr. Mevcut siyasi yapýlarýn doðrusuna doðru, eðrisine eðri diyeceðiz. Siyaha siyah, beyaza beyaz diyeceðiz. Farklý siyasi yapýya sahip olanlar baþkalarý tarafýndan eleþtiriliyor. Biz bunu yapmayacaðýz. Doðru kimden gelirse doðruya, doðru, eðriye eðri diyeceðiz. Hakkýn yanýnda olacaðýz." ifadelerini kullandý. Bu Camia Sadece Ýdare Edilen Bir Yapýda Olmak Ýstemiyor Toplumda insanlarýn idare edilenler ve idare edenler olarak ikiye ayrýldýðýný söyleyen Yýlmaz sözlerini þöyle sürdürdü: "Bu camia bu kitle artýk sadece idare edilen bir yapýda olmak istemiyor. Belirttiðim gibi geldiðimiz bu nokta, toplumun sorunlarýna çözüm üretmemizi dayatýyor. Sadece birilerinden bizim bu sorunumuz bu sýkýntýmýz vardýr çözün deme vakti geçmiþtir. Biz kendimiz sorunlarý çözen olacaðýz. Eðer bir yerde bir toplumda gücünüz yoksa kuvvetiniz yoksa o durumda siz kendinize en yakýn bulunan ve yahut da topluma halka zarar noktasýnda en az zarar veren kim ise o tercih edilir. Ondan yana bir tercih

kullanýlýr. Yani mutlak zalimdense daha az zalim, mutlak kötüdense daha az kötü tercih edilir. Ama bir toplumu idare etme, orada yönetici olma kendi en iyilerimizi baþa getirme gücünüz varsa yapmýyorsanýz acizliktir. Ýnþallahu Teala bundan böyle biz kendi kendimizi idare edeceðiz. Müslümanlar bu toplumun seçkin birer idarecileri olmalýdýr. Ve Ýslam`ýn izin verdiði ölçüde Ýslam`ýn kaide ve kurallarýna göre bu topluma hizmet etmelidir. Halkýmýza hizmet etmelidir. Hizmet etmeyi kendi elimizle yapacaðýz.,baþkasýnýn eliyle deðil." Irk, Din, Cinsiyet Ayrýmý Yapmadan Herkese Hizmet Üreteceðiz "Kürt, Türk, Arap ayrýmý yapmadan ýrk din cinsiyet ayrýmý yapmadan herkese hizmet üretmek için çalýþmak zorundayýz." diyen Yýlmaz duygularýný söyle dile getirdi: "Sadece bu bölge bazýnda örgütlenmeyeceðiz. Türkiye`nin her tarafýnda örgütleneceðiz. Türklere de Araplara da hizmet edeceðiz. Onlarýn da bu yapý içinde kendilerini ifade etme bu yapý içinde kendilerini bulmalarýný saðlanacaðýz. Onun kapýsý açýktýr ve herkesim Ýslami perspektif Ýslami ölçüler çerçevesinde kendini ifade etme imkaný bulacaktýr. Bizim ölçümüz kýstasýmýz Ýslam olacaktýr. Biz bunu vurguluyoruz. Bu kýstaslar dýþýnda bizim lehimize dahi olsa biz onu kabul etmeyeceðiz. Bu nedenle bu hareket bölgeci deðildir. Sadece dindar olanlara deðil, dindar olmayanlara da hatta farklý dinlere mensup insanlara da hizmet götüreceðiz. Onlarla da ilgileneceðiz. Onlarýn sorunlarýna sahipleneceðiz. Dar manada düþünmüyoruz. Geniþ manada tüm halkýn sesi olmaya çalýþacaðýz." Kimsenin Alternatifi Deðil, Rejimin Sistemin Bir Alternatifiyiz Bu hareketin sýrf birilerinin alternatifi olarak ortaya çýkmadýðýný dile getiren Yýlmaz, "Bu hareket ne A patisinin ne de B partinsin alternatifidir. Birilerinin önünü kesmek için de ortaya çýkmýþ bir hareket deðildir. Eðer mevcut siyasi hareketler halkýmýzýn sorunlarýna çözüm üretmiþ olsalardý zaten bu harekete ihtiyaç kalmazdý. Ama zamanýmýzda bu noktada ciddi bir eksiklik vardýr. Hala mevcut siyasi yapýlar, halkýn ihtiyaçlarýný karþýlayacak durumda deðildir. Burada sýkýntýmýz vardýr. Mevcut siyasi partilerin bir alternatifi olmaktan ziyade rejimin sistemin bir alternatifi olmamýz gerekir. Bizim düþüncemiz budur. Sistemin inancýmýzla çeliþen, halkýmýzýn menfaatiyle, maslahatýyla, örfüyle kültürüyle çeliþen bütün noktalarýna dur diyeceðiz." dedi. "Biz Gerginlik Tarafý Olmayacaðýz" Yýllardýr bu toplumu tek tipleþtirilmeye çalýþan zihniyetle mücadele edeceklerini söyleyen Yýlmaz, "Bizleri inancýmýzdan kültürümüzden Ýslami geleneklerimizden uzaklaþtýrmaya çalýþanlarla mücadele edeceðiz. Toplum genelde idarecilerinin iyi kiþilerden olmasýný ister. Ýdareciler iyilerden olursa toplumda da iyi yönde geliþme olur. Dolayýsýyla biz bu toplumun en iyilerini bu toplumda idareci yapmazsak bu noktada mesuliyet altýnda oluruz. Biz burada sivil toplum kuruluþlarýyla halkýmýzla birlikte biryandan çalýþacaðýz. Seçmiþ olduðumuz iyi insanlarýmýz oradaki hizmetleriyle çalýþacak. Halk olarak idareci olarak hep birlikte çalýþacaðýz. Mükemmel bir topluma, arzulanan bir topluma doðru gideceðiz. Bazýlarý bize þunu söylüyor: "Bu yeni siyasi oluþumla yeni bir gerginlik oluþmayacak mý." Genelde ve yerelde iktidar olanlarýn kendi dýþýndakilere ne kadar tahammülsüz olduklarýný biliyoruz. Baþkasýna hayat hakký tanýmadýklarýný da biliyoruz. Þurasý iyi bilinmelidir. Biz kesinlikle gerginliklerin, çatýþmalarýn tarafý deðiliz. Bu noktada

yaptýklarýmýz ortadýr. Bu güne kadar bize yapýlan saldýrýlar malumunuzdur. Hem devlet hem devlet dýþý farklý güçler tarafýndan uygulanan þiddet ortadýr. Ama biz halkýmýzýn maslahatý için, sizlerin maslahatý için çatýþma ortamýna dahil olmadýk. Onlarý size þikayet ettik. Biz kesinlikle kavganýn ve gerginliklerin tarafý olmayacaðýz. Bilakis gerginlikleri, ihtilaflarý çözen bitiren taraf olmaya çalýþacaðýz. Bu durumda halkýmýzýn görüþ ve önerilerini alacaðýz, sizlere danýþacaðýz." dedi. Avukat Hüseyin Yýlmaz`ýn konuþmalarýnýn ardýndan söz alan hareketin sözcülerinden Av Zekeriya Yapýcýoðlu, uzun yýllardan beri batý felsefesindeki `insan insanýn kuludur, hayat bir cidaldir, bir savaþtýr` düþüncesinin empoze edilmeye çalýþýldýðýný vurgulayarak, sözlerini söyle sürdürdü: " Günümüze gelindiðinde bu düþünce meyvelerini vermeye baþlamýþtýr. Toplum özüne yabancýlaþtýrýlmýþ, toplum inancýndan uzaklaþtýrýlmýþtýr. Bizim inancýmýza göre hayatýn temel kanunu cidal, çekiþme deðildir; dayanýþma ve

kardeþliktir. Kardeþ kardeþine zulmetmez. Davasýnda onu yalnýz býrakmaz. Bu uðurda biz elimizden gelen çabayý sarf etmeye çalýþacaðýz. Bu uðurda elinden gelen çabayý sarf etmek sorumluluk sahibi her Müslüman için borçtur. Bizim gerçekleþtirilebileceðine inandýðýmýz ideallerimiz vardýr. Bu ideallerimizin gerçekleþtirilebilmesi için ayný ideallere inanan her kesimle beraber ortaya bir þeyler koymaya, bu yolda imkanlarýmýz ve gücümüz ölçüsünde bir þeyler ortaya koymaya yürümeye hazýrýz inþallah. Tevfik Allah`tan." Av Zekeriya Yapýcýoðlu daha sonra programýn içeriði hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. Konuþmalarýn ardýndan 2. oturuma geçilerek katýlýmcýlarýn görüþ ve önerileri alýndý. Öðle namazýndan sonra baþlayan ikinci oturumda ise katýlýmcýlar tarafýndan sorulan sorulara cevaplar verildi Mustazafler Hareketi yetkilileri; istiþare toplantýlarýndaki görüþ ve önerilere göre hareketi þekillendireceklerini, bu amaçla önümüzdeki tarihlerde benzer toplantýlarý yeniden düzenleyebileceklerini belirtiler.

Çocuk sigortalýlarýn yüzde 90'ý iptal edildi

A

ralarýnda ünlü isimlerin de bulunduðu bazý ailelerin, illegal yollara baþvurarak bebeklerini dahi sigortalatmasý üzerine harekete geçen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), üç yýldýr sürdürdüðü denetimleri tamamladý. Çocuk sigortalýlarýn yüzde 90'ý iptal edildi. 127 bin çocuk için ödenen primler (12 milyon lira) devlete gelir olarak kaydedildi. Sosyal güvenlik reformu kapsamýnda emeklilik yaþý 65'e yükseltilmiþti. Bazý ailelerin, 'yasadan etkilenmesin' diye çocuklarýna sahte sigorta yaptýrdýðý ileri sürülmüþtü. Reformdan önce giriþleri yapýlarak çeþitli iþyerlerinde sigortalý gösterilen çocuk sayýsýnýn 140 bini bulduðu belirtilmiþti. Çocuklarla ilgili bu sigortalýlýklarýn fiilî çalýþmaya dayanmamasý üzerine harekete geçen SGK, dosyalarý tek tek inceledi. Kurum denetmenlerinin yaptýðý titiz çalýþma sonucunda 140 bin sigortadan 127 bini iptal edildi. SGK'nýn iptal gerekçesinin temelinde sigortalýlýðýn fiilî çalýþmaya dayanmamasý yatýyor. Sosyal güvenlik mevzuatýna göre sigortalý sayýlmanýn temel koþulu, bir iþte fiilen çalýþmak. Bu nedenle kiþinin adýna prim ödense bile fiilen çalýþmaya dayanmayan sigortalýlýklar, 'sanal sigorta' olarak deðerlendiriliyor. Bu sanal sigortalýlarýn ortaya çýkarýlmasý, her bir çocuk için iþyerlerinde yapýlan incelemelere dayanýyor. Bu denetimlerde 0-15 yaþ arasý sanal sigortalý çocuklarýn sayýsý Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir'de 74 bin 633 kiþi olarak tespit edildi. Türkiye genelinde ise toplam 127 bin 445 kiþi oldu. Denetimlerin ardýndan bu sanal

sigortalýlarýn tamamýnýn sigortasý iptal edildi. 3 yýllýk incelemenin ardýndan tamamlanan çalýþma ile sigortalar iptal edilirken ödenen primler devlete kaldý. Her çocuk için ortalama 100 TL prim ödendiði dikkate alýnýrsa SGK bu iþlemden en az 12 milyon TL gelir elde etti. Çocuk sigortalýlýða, siyasiler, milletvekilleri ve bürokratlar da yoðun ilgi göstermiþti. O dönem SGK'da görev yapan kimi bürokratlarla bazý siyasiler de çocuk ve torunlarýný sigorta yaptýrmýþtý. Bu isimlerden biri de CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu idi. Kýlýçdaroðlu'nun torununu Duru Nadir'in de ailesi tarafýndan reformdan önce sigortalanmýþtý. SGK denetmenlerinin yaptýðý incelemeler sonucunda Duru Nadir'in sigortasý iptal edilmiþti. Öte yandan, SGK'da daha önce müfettiþler tarafýndan yapýlan denetimlerin tamamýna yakýný, artýk Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafýndan gerçekleþtiriliyor. Alo 170 hattýna gelen ihbar ve þikayetlere iliþkin iddialarýn araþtýrýlmasý baþta olmak üzere, iþ kazasý, meslek hastalýðý soruþturmalarý, sahte iþyerleri, meslek odasý kayýtlarý, anlaþmalý boþanma denetimleri, iþkolu tespitleri, iþyerlerinin kayýt ve belgelerinin incelenmesinden SGK denetmenleri sorumlu. Denetmenler, özellikle kayýt dýþý istihdama karþý büyük bir mücadele yürütüyor. 2011 yýlýnda 100 bin denetimi sonuçlandýrýlýrken 2012 yýlýnýn ilk 5 ayýnda 53 bin denetim tamamlandý. Ancak bu denetmenler uygun olmayan fiziksel koþullarda çalýþmaktan þikayetçi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

18 Temmuz 2012 Çarþamba

4

PKK'ya katýlýmýn ve kaybýn en çok olduðu il T

erör örgütü PKK'nýn dað kadrosuna yönelik yapýlan bir araþtýrmada dikkat çekici sonuçlar ortaya çýktý. Terör örgütüne en çok katýlýmýn Hakkari'den olduðu, ölen PKK/KCK'lý teröristlerin büyük çoðunluðunun da yine Hakkari ilinden olduðu belirlendi. Örgüte katýlanlardan en genç üye 15 yaþýnda, en yaþlý üye ise 30 yaþýnda. Terör örgütü 2011 yýlýnda en büyük kaybý Ekim ayýnda verdi. Daðdaki teröristlerin devletin milletiyle bütünleþmesinde en büyük engel olduðuna dikkat çekilen araþtýrmada, terörün güvenlik sorunu kadar sosyal bir sorun olduðu vurgulanýyor. Batman Emniyet Müdür Yardýmcýsý Dr. Samih Teymur ve Mardin Ömerli Ýlçe Emniyet Amiri Dr. Niyazi Ekici tarafýndan "2007-2011 yýllarý arasýnda öldürülen-ölen toplam 790 PKKKCK'lý terörist üzerine" bir araþtýrma raporu hazýrlandý. Raporda, terör örgütlerinin gerek eleman kazanma süreçleri bakýmýndan gerekse de iþledikleri adi suçlar göz önüne alýndýðýnda organize suç örgütleriyle birçok benzerliklerinin mevcut olduðu ifade ediliyor. Terör üzerine yapýlan araþtýrma ve yayýnlarýn sadece yüzde 4'lük bir kýsmýnýn gözleme dayandýðýna dikkat çekiliyor. Araþtýrmada, terör örgütlerinin yeni üyelere bir aidiyet duygusu verdiði, kiþinin kendisini örgüt içerisinde deðerli ve saygýn hissetmesi, kiþisel sorunlarýnýn örgütün grup dinamiði ile birlikte çözüme kavuþturmasý, unutturmasý veya ertelemesi, kiþilerin normal hayatlarýnda isteyip de ulaþamadýklarý hedeflere örgüt vasýtasýyla ulaþmasý gibi faktörler sayýlýyor. PKK'ya en çok Hakkari'den katýlým var Emniyet Genel Müdürlüðü'nün PKK terör örgütünün kuruluþundan 2010 Ekim ayýna kadarki verilerinden yola çýkýlarak hazýrlanan bir çalýþmadan da bahsedilen araþtýrmada, PKK/KCK terör örgütüne katýlýmýn en çok köylerden ve kýrsal alanlardan olduðu, köyleri müteakiben ilçe merkezlerinden ve son olarak da il merkezlerinden örgütün dað kadrosuna katýlým olduðu belirtiliyor. Emniyetin bulgularýna göre örgütün dað kadrosuna katýlýmýn en yüksek olduðu iller sýrasýyla Hakkari yüzde 38, Þýrnak yüzde 23, Tunceli yüzde 16, Bingöl ve Siirt yüzde 15'er, Muþ yüzde 12, Bitlis yüzde 11 ve Mardin ve diðer Doðu ve Güneydoðu illeri yüzde 8 þeklinde devam ediyor. Türkiye'nin PKK/KCK terör örgütü ile 30 yýlý aþan mücadelesinde 2011 yýlý dönüm noktalarýndan biri olduðunun vurgulandýðý araþtýrmada, özellikle son 10 yýlýn en büyük ve en baþarýlý operasyonlarýna imza atan güvenlik güçlerinin gerek istihbari anlamda, gerekse de lojistik ve teknik anlamda koordineli çalýþmalar yaparak, terör örgütüne büyük kayýplar verdirildiðinin altý çiziliyor. Örgütün en gençüyesi 15 yaþýnda Rapora göre 2011 yýlýnda güvenlik güçlerinin çalýþmalarý; toplumsal olaylarda kendini

yakmak veya intihar eylemi gerçekleþtirmek suretiyle toplam 175 terörist ölmüþ-öldürülmüþ. Bu kiþilere yönelik yapýlan çalýþmada öldürülen-ölen teröristlerin örgüte katýldýðýndaki yaþ ortalamasýnýn 19,5 olduðu görüldü. Örgüte katýlýrken en genç üye 15 yaþýnda, en yaþlý üye 30 yaþýnda olduðu belirlendi. Bu çalýþmaya konu olan teröristlerden 13'ünün örgüte katýldýðýndaki yaþlarý tespit edilemedi. 2011'de örgüte katýlýmda 25 kiþi ile (yüzde 14,2) Diyarbakýr ilk sýrada yer alýrken, sýrasýyla Ýran'dan 20 kiþi (yüzde 11,4), Ýstanbul, Suriye ve Hakkari'den 15'er kiþi (her biri yüzde 8,5), Van ve Mardin'den 11'er kiþi (her biri yüzde 6,2) ve Irak'tan 10 kiþi (yüzde 5,7) örgüte katýlmýþ. Bu illeri ve ülkeleri sýrasýyla Siirt, Þýrnak, Þanlýurfa, Batman, Almanya ve Adana takip etmiþ. Bingöl, Avrupa (ülke tespit edilememiþ), Iðdýr, Aðrý ve Malatya’dan ikiþer kiþi, K.Maraþ, Kars, Hatay, Bitlis, Elazýð, Sivas, Muþ, Çanakkale, Tunceli, Tekirdað, Ýzmir, Lübnan, Yunanistan ve Ýsviçre’den de birer kiþi örgüte katýlmýþ. ÖLEN-ÖLDÜRÜLEN TERÖRÝSTLERÝN BÜYÜK ÇOÐUNLUÐU HAKKARÝ'DEN Araþtýrmada, ölenöldürülen PKK/KCK'lý teröristlerin büyük çoðunluðunun (57 kiþi- yüzde 32,5) Hakkari ilinde ele geçirildiði ifade ediliyor. Hakkari'yi 27 kiþi ile (yüzde 15,4) Irak, 21 kiþi ile (yüzde 12) Þýrnak, 16 kiþi ile (yüzde 9,1) Tunceli, 14 kiþi ile (yüzde 8) Siirt ve 9 kiþi ile (yüzde 5,1) Diyarbakýr izliyor. Diðerlerinin daðýlýmý ise sýrasýyla Hatay 8, K.Maraþ 4, Batman, Sivas ve Mardin 3'er kiþi, Bingöl 2, Aðrý, Ardahan, Ordu, Osmaniye, Kocaeli, Kastamonu, Muþ ve Antalya 1'er kiþi þeklinde. Çalýþmadaki bir baþka bulgu ise 2011 yýlýnda terör örgütüne en büyük kayýp 68 kiþi (yüzde 38,8) ile Ekim ayýnda verildi. Daha sonra sýrasýyla Eylül ayýnda 25 (yüzde 14,2), Nisan ayýnda 19 (yüzde 10,8) ve Mayýs ayýnda da 13 (yüzde 7,4)

PKK/KCK'lý güvenlik güçlerince öldürüldü veya öldü. 2011 genel seçimlerinden önce örgütün bahar aylarýndaki ilk saldýrýlarýna karþýlýk verilmesi sonucunda Nisan ve Mayýs aylarýnda kayýp sayýlarýnda bir artýþ gözlendi. Sonrasýnda seçim sürecinde bir düþüþ ve seçim sonrasýnda güvenlik güçlerinin baþarýlý operasyonlarý sonucunda örgüte çok aðýr kayýplar verdirildi. 2011 yýlýnýn Ocak ayýnda ise örgüt kýþ üslenmesine geçmiþ olduðundan herhangi bir kayýp söz konusu olmadý.

yapmama sözü' vermesi gerektiði ve bu konuda sosyal, kültürel ve eðitsel faaliyetler yapmasý gerektiði, bunu da baþta güvenlik güçleri marifetiyle daha sonra da valilik, kaymakamlýk, milli eðitim ve sivil toplum kuruluþlarýný harekete geçirmesi gerektiði kanaati hasýl olmaktadýr. Ayrýca bu faaliyetlerin yukarýda bahsettiðimiz isim altýnda yapýlmasý, 'psikolojik harekat' adý altýnda yapýlmamasý gerektiði, kavramsal olarak bu terimin sýkýntýlý olduðu kanaatimizdir." deniyor.

Terör güvenlik sorunu kadar sosyal bir sorun Araþtýrmanýn sonuç ve öneriler bölümünde ise dikkat çekici tavsiyeler yer alýyor. Çalýþmada örgütün tüm kayýplarýný da ilan etmemiþ olabileceði hatýrlatýlýyor. Terörün bir güvenlik sorunu olduðu kadar bir sosyal sorun olduðunun unutulmamasý istenen araþtýrmada, "Bizim burada terör örgütünün kayýplarý üzerinde yapmýþ olduðumuz deðerlendirme daha çok militarist politikalarý destekler mahiyette olsa da aslýnda militarist yaklaþýmlarýn çoðunlukla soruna uzun vadede çözüm getirmediði, ancak tamamen terk edilmesi gereken bir yaklaþým da olmadýðý açýktýr. Güvenlik eksenli yaklaþýmlarda ülkemizin genel eðilimi tehdit ve risk odaklý iki görüþ arasýnda gidip gelmiþ, özelde güvenlik güçlerimiz risk odaklý bir reaksiyon göstermiþ, bu durumda da daha çok 'koruma' ve 'korunma' eðilimli olmuþtur. Nitekim sýnýr karakollarýmýz ve kýrsal alandaki jandarma karakollarýnýn bu amaçlara hizmet ettiði bilinmektedir. Bunun yanýnda ülkemizin son yýllarda terör sorununu bir sosyal sorun olarak görüp topyekün bir mücadeleye girdiði, bölgede ekonomik ve sosyal yatýrýmlarý bizce orantýsýz bir þekilde Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerine kaydýrdýðý da bilinen bir baþka gerçektir. Bu baðlamda örgüte katýlýmýn yüksek olduðu illerimizde devlet eliyle 'acýlarý unutma-unutturma ve bir daha

Daðdaki teröristler devletin milletiyle bütünleþmesine engel Terörle ve teröristle mücadelenin birbirinden baðýmsýz olmayýp birbirlerinin tamamlayýcýlarý olduðuna dikkat çekilen sonuç bölümünde, þu ifadelere yer veriliyor: "Halihazýrda daðdaki teröristler devletin milletiyle bütünleþmesinin, terörle mücadeleye yönelik sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerin en büyük engelleyicisi, kýrsal kesimde aslýnda örgüte destek vermek istemeyen, ancak örgüt tarafýndan yardým ve yataklýk yapmaya zorlanmasýndaki en büyük etkenlerdir. Piþmanlýk yasasý ve daha birçok demokratik açýlým yapýldýðý halde bu insanlarýn daðdan inmesi mümkün olmamýþtýr. Konunun uluslar arasý bir boyutunun olduðu, bazý ülkelerce örgüte destek verildiði ve örgütün bir maþa olarak da kullanýldýðý göz önüne alýndýðýnda güvenlik güçlerimizin 'terörist(ler) le' kararlý mücadelesinin hýz kesmeden ve sürekli bir þekilde devam etmesi gerekmektedir. Ayrýca terör örgütünün burada bahsedilenden çok daha fazla kaybýnýn olabileceði de kamuoyunda sýk sýk dile getirilmiþ olsa da yukarýda belirtilen ve yýllardýr sürdürülen sosyal politikalarýn aksamamasý ve bu çalýþmalarýn boþa çýkmamasý için zafer sarhoþluðuna girilmemesi, temkinli ve duyarlý bir þekilde mücadelenin sürdürülmesi gerekmektedir.” (CÝHAN)

Batmanlý sporcu Kick Boks turnuvasýnda Türkiye 3.'sü oldu

W

ushu, Muay Thai, Full Kontak Karatede Batman’a ulusal ve uluslar arasý dereceler kazandýran Batman Spor Akademisi Kulübü sporcusu Murat Bulut 51 kiloda Türkiye Kick Boks Þampiyonasý’nda Türkiye 3.'sü oldu. Batman Spor Akademisi Kulübü Baþkaný Milli Takým Antrenörü Abdulaziz Velioðlu, “Kick Boksun geliþmesi için tüm imkanlarýný seferber ederek, federasyon baþkanýmýz Salim Kayýcý’nýn Batmanlýlara olan teveccühünü boþa çýkartmayacaðýz” dedi. Baþkan Kayýcý’nýn her konuda Batman’a ve Batman’daki kulüplere sahip çýkmak istediðini dile getirdiðini ileri süren Velioðlu, kulüp olarak Batman’ý Kick Boksta hak ettiði yere getirmeye kararlý olduðumuzu ilan ediyoruz. Kick Boksta Batman için bir þeyler yapmak isteyenleri kulübümüze davet ediyorum” dedi. Öte yandan ilk kez 05-10- Mart 2012 tarihleri arasýnda Kýrþehir’de yapýlan Türkiye Kick Boks Þampiyonasýna Batman adýna katýlan kulüb sporcusu Ömer Faruk Saysal’da 51 kiloda Türkiye 3. Olmuþtu.

(CÝHAN)

Okul müdürlerine inovasyon programý anlatýlacak

D

iyarbakýr Milli Eðitim Müdürlüðü, ilköðretim ve ortaöðretim okul müdürlerine 'Eðitim Kurumlarý Yöneticiliði Ýnovasyon Programý' eðitimi veriyor. Dicle Üniversitesi, Gazikent Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Öðretmen Akademisi Vakfý ve Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliðiyle yürütülecek 'Eðitim Kurumlarý Yöneticiliði Ýnovasyon Programý' kapsamýnda, 200 okul müdürünü 4+4+4 eðitim sistemi konusunda bilgilendirecek. Eðitim programýnýn açýþ konuþmasýný yapan Diyarbakýr Milli Eðitim Müdürü Mehmet Hadi Aðýrbaþ, 2012-2013 yýlýnda okul yöneticilerinin yeni sisteme uyum saðlamalarý için bu eðitimlerin düzenlendiðini, Diyarbakýr’ýn bu anlamda diðer illere oranla bir adým önde olduðunu ifade etti. Aðýrbaþ, Dicle Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden akademik düzeyde hocalarýn eðitim vereceði program sonunda, katýlýmcýlara hizmet içi eðitim sertifikasý verileceðini belirtti. (CÝHAN)

Terör örgütü PKK'dan tuhaf gerekçe: Suriye'deki arama noktalarýný hýrsýzlýk olaylarýna karþý kurduk

P

KK'nýn, Esed rejimi tarafýndan affedilerek cezaevinden çýkartýlan yöneticisi Salih Muslim, Kürt bölgesinin kendi kontrollerinde olduðunu ilk kez itiraf etti. Sadece Afrin'de deðil Suriye'deki bütün Kürt þehirlerinde arama noktalarý oluþturduklarýný söyleyen Muslim, bölgede yaþanan hýrsýzlýk olaylarýnýn önüne geçmek için arama noktasý kurduklarýný iddia etti. Terör örgütü PKK, Ýmralý'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ýn Suriye'den çýkartýldýðý 1999 yýlýndan sonra terk ettiði Suriye'ye geçen yýl Esed rejiminin desteðiyle yeniden yerleþti. Baas rejimi, Suriye'de terör örgütünün yapýlanmasý olan Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) baþýna da cezaevinde tutuklu bulunan ve ajan olduðu iddia edilen Salih Muslim'i getirdi. Muslim, Kürt bölgesinin Baas rejimi tarafýndan PKK'nýn kontrolüne verildiði, terör örgütünün arama noktalarý

kurduðu ve Kürtlere baský yaptýðý iddialarýyla ilgili ilk kez konuþtu. Kuzey Irak merkezli Rudaw.net internet sitesine açýklamalarda bulunan Muslim, PKK'nýn Suriye'de kontrol noktalarý kurduðunu doðruladý. Muslim, "Kürtleri korumak için yapýlan þeyler bunlar. Sadece Afrin'de deðil bizim Koban, Cizre, Derik, Kamýþlý'da da arama noktalarýmýz var. Araplar da kendi merkezlerinde arama noktalarý kurmuþ. Biz bu þekilde köylerimizi koruyoruz. Evinde rahat uyuduðun zaman ve biri seni koruyorsa senin ona teþekkür etmen gerekiyor." diye konuþtu. Suriye'deki kontrol noktalarýnýn gerekli olduðuna inandýðýný savunan Muslim, bunun gerekçesini de þöyle açýkladý: "Çünkü hýrsýzlýk var, ölüm var. Bu yüzden kontrol noktalarý gerekiyor. Orada devlet yok, güvenlik önlemi alacak bir kurum yok. Onun için güvenlik noktasýnýn olmasý önemli. Orada Kürt partileri,

bahane arýyor biz niye yokuz bu güvenlik içinde. Biz kimsenin önünü kapatmadýk, kapýmýz herkese açýk. Bu noktalar gerekli deðil, diyenler kendilerini kandýrýyor. Bu güvenlik noktalarý olmasaydý Araplar, Kürtleri yerdi." þeklinde konuþtu. Suriye'de Baas rejiminin zulmüne karþý direnen Özgür Suriye Ordusu'nun terör örgütü PKK'nýn kendilerini engellediði

yönünde açýklamasýna da deðinen Muslim þunlarý söyledi: "Biz Özgür Suriye Ordusu'nu býrakmýyoruz Kürt bölgelerine girsin. Bu ordu buraya girdikten sonra Suriye ordusu arkasýndan gelir bu þehirleri yerle bir eder. Özgür Suriye Ordusu yüzlerce gruptan oluþuyor ve hepsi birbirinden baðýmsýz. Kimseyi dinlemiyorlar. Liderleri Riyaz Esed konuþuyor ama kimse onu dinlemiyor." (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

18 Temmuz 2012 Çarþamba

5

Aþýrý sýcak, beyin G kanamasýný tetikliyor S

BASINDAN... Sevabý en çok Ramazanlar dileðimizle...

eçen seneki Ramazan'ýn son iftarýnda bu seneki Ramazan'ýmýzý hasretle hayal ederek: Muhtemeldir ki, gelecek Ramazan'a ulaþamaz, mutlu bir Ramazan'ý daha tutma saadetine eriþemeyiz.. diye hayýflanmýþtýk.

on günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sýcaklýklar, aþýrý kilolu ve yüksek tansiyonlu hastalar için tehlike arz ediyor. Uzmanlar, aþýrý sýcaklarla gelen beyin kanamasý riskini en aza indirmenin, güneþ altýnda kalmamak, sabah ve akþam saatlerinde spor yapmak, alýþýk olmayan efor sarf etmekten kaçýnmak ve bol su içmekle mümkün olacaðýný ifade ediyor. Tüm yurtta sýcaklýklarýn mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi baþta tansiyon hastalarý, aþýrý kilolular ve çocuklar olmak bütün vatandaþlarý olumsuz etkiliyor. Uzmanlar sýcaklýktan kaynaklanan tehlikelere karþý vatandaþlarý uyarýyor. Acýbadem Bodrum Hastanesi’nden Nöroþirürji Uzmaný Dr. Ali Genç, beyin kanamasýnýn önlenebilir bir hastalýk olduðuna dikkat çekerek, “Özellikle sýcaklýðýnýn 32 dereceyi ve nem oranýnýn yüzde 67’yi geçtiði havalarda daha dikkatli olunmalý. Güneþ ýþýnlarýnýn yer yüzüne dik olarak geldiði 10.00-16.00 saatleri arasýnda dýþarýya çýkýlmamalý. Bu mümkün deðilse yanýmýzdan su þiþesini eksik etmememiz lazým.” diyor.

En önemli neden vücudun susuz kalmasý

olarak damarlar içinde yer alan kan koyulaþýyor, bunun sonucunda emboli denen damar týkanýklýðý sorunu ve beynin kanlanmasýnda sorunlar ortaya çýkýyor. Çok hýzlý geliþen bu olaylar felç, hatta ölümle bile sonuçlanabilen beyin kanamasýna kadar gidiyor.” uyarýsýnda bulunuyor.

Beyin kanamasýný önlemenin 5 yolu

Beyin kanamasýna yol açan en önemli faktörün vücudun susuz kalmasý ve ýsý dengesinin bozulmasý olduðuna dikkat çeken Ali Genç, “Güneþ altýnda, özellikle yüksek nemli ortamda kalýndýðýnda vücut ýsýsý artýyor, ciltten terleme ve doðrudan buharlaþma yoluyla su atýlýyor. Vücut susuz kalýnca da kan basýncýnda büyük oynamalarla beraber kan pýhtýlaþmasýnda bozulma ve beyindeki kan dolaþýmýný belirli bir dengede tutan mekanizmalarda bozulma oluyor. Bu da beyinde pýhtýlara baðlý inme veya hipertansiyona baðlý beyin kanamasý geliþmesine

yol açýyor.” ifadelerine kullanýyor.

Özellikle aþýrý kilolarý ve yüksek tansiyon hastalarý risk altýnda Yaz mevsiminde ortaya çýkan beyin kanamasýnýn en sýk obez ve yüksek tansiyon hastalarýnda görüldüðüne vurgu yapan Genç, Aþýrý sýcaklar nedeniyle oluþan terleme sonucu su kaybý, bir süre sonra vücutta biriken hararetin ter yoluyla atýlmasýna engel oluyor. Bu da kan basýncýnda ani düþme ve yükselmelere yol açýyor. Tansiyondaki oynamalar sýrasýnda da sývý kaybýna baðlý

Sýcaklýktan kaynaklanan beyin kanamalarýný önlemenin yolu olduðunu belirten genç, bu önlemleri þöyle sýralýyor: “Yüksek nemli ve güneþ ýþýnlarýnýn yeryüzüne en dik ulaþtýðý 10.00 – 16.00 saatleri arasýnda sokaða çýkmayýn. Sporunuzu sabah veya akþam serinliðinde yapmaya özen gösterin. Aþýrý sýcaklarda sokaða çýkmanýz þartsa vücudunuzdaki aþýrý su kaybýný önlemek için fiziksel aktivitelerinizi sabah serinliðinde ya da öðleden sonra yapýn. Bünyenizin alýþkýn olmadýðý efordan kaçýnýn. Örneðin daha önce düzenli koþmuyorsanýz, yaz sýcaklarýnda birden koþmaya baþlarsanýz sýcak çarpmasý daha kolay olur, inme ve beyin kanamasý riskiniz yükselir. Aþýrý sýcaklarda dýþarýdaysanýz susamayý beklemeden yudum yudum su için.” (CÝHAN)

Hamileler aþýrý sýcak ve klimalý ortamlardan uzak durmalý

H

ava sýcaklýðýnýn mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi hamile bayanlarý tehdit ediyor. Uzmanlar, aþýrý sýcaklarda hamilelerin gerekmedikçe dýþarý çýkmamasý uyarýsýný yaptý. Ayrýca, çalýþan bayanlarýn aþýrý sýcak ve klima ile serinletilen aþýrý soðuk yerlerde uzun süre bulunmamalarý gerektiði belirtildi. Özel Bahar Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Hilal Cankýlýç, hamilelere önemli uyarýlarda bulundu. Gebe olduðu belirlenen kadýnýn risk taþýyýp taþýmadýðý belirlenerek ona uygun bir takip planý çýkartýlmasý gerektiðini

ifade eden Op. Dr. Cankýlýç, hipertansiyon, diyabet, epilepsi gibi sürekli ilaç kullanmayý gerektiren durumlarda kadýn doðum uzmanýndan bilgi almak gerektiðini kaydetti. Aþýrý sýcaklara dikkat çeken Dr. Cankýlýç, gerekmedikçe dýþarý çýkýp aþýrý sýcaða maruz kalýnmamasýný tavsiye etti. Devamlý bir þeylerin kaldýrýldýðý, 5 saatten fazla ayakta durmayý gerektiren iþlerde çalýþmanýn risk oluþturduðuna iþaret eden Cankýlýç, þu bilgileri verdi: “Sýcak ve soðuk, yeterince havalanmayan ortamlarda çalýþmak olumsuz gebelik sonuçlarýna yol açabilir. Kurþun, civa, diðer aðýr metaller, böcek ilaçlarý, organik çözücülere maruziyet açýsýndan mesleki risk faktörleri araþtýrýlmalýdýr. Zararlý kimyasallarýn toksik ajanlarýn ve radyasyonun bulunduðu ortamlarda çalýþan kadýnlar gebe kalmayý düþündüðünde iþvereniyle görüþerek çalýþma ortamýnýn deðiþtirilmesini talep etmelilerdir.” Sigara, alkol veya uyuþturucu madde kullanýmýnýn hamilelikte anne ve bebek saðlýðýný ciddi þekilde tehdit ettiðini vurgulayan Op. Dr. Cankýlýç, sigara içmenin

düþük doðum aðýrlýðý, erken doðum ve perinatal ölüme yol açtýðýný kaydetti. Dr. Cankýlýç, beslenme konusunda ise þunlarý ifade etti: “Annenin gebelik baþlangýcýndaki kilosu ve gebelikte alýnan kilo, anne karnýndaki bebeðin yetersiz geliþimi ve düþük doðum aðýrlýðýnda etkili olabilir. Annenin aþýrý kilo almasý da yeni doðanda kötü sonuçlarýn ortaya çýkmasýna yol açabilir. Gebelerin diyeti bütün temel gýda gruplarýný kapsayacak þekilde olmalý. Gebelik öncesi zayýf olan, vücut kitle indeksi 20’nin altýnda olan gebelerin 13,5-18 kilogram, (20-26) normal alan gebelerin 11-16 kilo, 26-29 olanlarýn 7-11 kilo, obez olanlarýn ise 7 kilo almasý hedeflenmelidir.” Gebelere çið ve az piþmiþ et, deniz ürünleri ve yumurta önerilmediðini dile getiren Dr. Cankýlýç, þöyle devam etti: “Piþmemiþ bu gýdalardan bebekte anomali ve düþüðe yol açabilecek bakteriler bulaþabilir. Küflü ve pastorize olmayan sütten yapýlan peynirler de gebelere önerilmez. Gebeliðin 6 ve 8. haftalarýnda bulantý ve kusma daha yoðundur. Bu dönemde yaðlý ve baharatlý gýdalardan uzak durulmalý, az az, sýk sýk beslenmelidir. Bulantýyý tetiklemeyen kuru gýdalar tercih edilmelidir. Kabýzlýk geliþmemesi için sývý alýmý arttýrýlmalý posalý yiyecekler tüketilmelidir. Asitli ve baharatlý gýdalar, öðünlerde alýnan yiyecek ve içecek miktarý azaltýlmalýdýr. Yatmadan önce yemek yememeli yüksek yastýkla yatýlmalýdýr.” Gebe kadýnlarda progesteron hormonunun etkisi ile gebelik süresince artmýþ bir yorgunluk hissinin normal olduðunu belirten Dr. Cankýlýç,

Bugün diyoruz ki, iþte size bir mutlu Ramazan daha.. Ýþte size inþa Allah mükellefiyetlerini yerine getireceðimiz, sevabý en çok bir Ramazan daha.. Öyle ise buyurun, hep birlikte þimdiden þükredelim Rabb'imize.. Bizi böylesine sevabý en çok günlere bir daha ulaþtýrdýðý, 11 ayýn sultanýna bir daha kavuþturduðu için... Nitekim bugün çevremize baktýðýmýzda görüyoruz ki, geçen Ramazan'ý birlikte yaþadýðýmýz nice dostlarýmýz, yakýnlarýmýz yoktur bu sevabý en çok Ramazan'da aramýzda. Onlar yaþadýklarý Ramazan'larýn mükâfatýný görmek üzere ayrýlmýþlar aramýzdan.. Biz de onlarla birlikte göçebilirdik bu âlemden.. Ama Rabb'imiz lütfetmiþ, bir Ramazan'a daha ulaþtýrmayý takdir buyurmuþ.. Ýþte bu lütfun þükrünü eda için þimdiden niyetimizi kesinleþtiriyor, ay boyunca görevimizi yerine getirmeye azm-ü cezm-i kastederek diyoruz ki: Rabb'imiz! Akþamlarý teravihlerimizi büyük bir aþk ile kýlacak, geceleri sahurumuza ayný aþk ile kalkacak, gündüzleri orucumuzu da ayný þevkle tutacaðýz... Sene boyunca, benimsediðimiz kötü alýþkanlýklarýmýzý terk ederek ay boyunca melekleþmeye yöneleceðiz. Bunda azimli, cezimli ve kararlýyýz inþa Allah.. Þeytan vesvese verse de, nefsimiz zorluk çýkarsa da, 'ortalýk sýcak, günler uzun' gibi evhamlar pompalamaya yönelse de diyoruz ki: Ey bize böyle vesvese verip þevksizlik ve ümitsizlik telkin eden nefis ve þeytanýmýz, biz biliyoruz ki sizin göreviniz de bu!. Siz ümitsizlik ve þevksizlik telkin edeceksiniz bizlere. Böylece bizim bu karþý koyuþumuz irademizin ve imanýmýzýn ispatýný yapan cihadýmýz olacak, Rabb'imizin rýzasýný kazandýran imtihanýmýzý teþkil edecektir. Ey þeytan! senin telkin ettiðin bu zorluk hissi olmasaydý bizim karþý koyuþumuzun sevabý ve deðeri de bu kadar yüce ve yüksek olmayacaktý. Evet, bilhassa bu mübarek ayda daha farklý bir tövbe, istiðfar içinde olacaðýz. Çünkü bu ayýn her gecesinde Rabb'imizin hitabýný duyar gibi olacaðýz. Kullarýna Ramazan boyu geceleri hitap eden Rabb'imiz buyuracak ki: Yok mu kullarýmdan sene boyunca maruz kaldýðý günahlarýna tövbe, istiðfar eden? Kabul edeyim tövbe ve istiðfarlarýný. Yok mu günahlarýndan dolayý üzülüp af dileyen? Affedeyim günahlarýný. Ay boyunca her gece kullarýna böyle hitap eden Rabb'imizin bu davetine icabet etmemek; ancak þeytaný ve nefsi sevindirip imaný ve kalbi yerindiren bir gaflet olur. Böylesine büyük bir gaflette boðulmayacak, böylesine aziz bir fýrsatý da kaçýrmayacaðýz inþa Allah. Ay boyunca hep tövbe, istiðfar halinde yalvaracaðýz Rabb'imize. Þimdiden büyük bir ümitle el açýp diyoruz ki: Rabb'imiz! Bizleri kendine kul, Habib'ine ümmet kabul eyle. Hatalarýmýzý baðýþla, ibadet aþk ve þevkimizi kavi ve sabit eyle. Yaþadýðýmýz müddetçe cümlemizi hizmette sadýk, himmette sabit eyle. 11 ayýn sultanýný hakkýmýzda huzur ve kurtuluþa vesile eyle.. Hizmet ve himmet dolu sevabý en çok Ramazanlar dileðimle.. Yarýn: Ramazan'da kimler oruç tutmayabilir? Ahmed Þahin (Zaman)

“Yine progesteronun etkisiyle solunum merkezinin uyarýlmasýnýn artmasý nedeniyle 'nefes alamam' hissi de normal bir durumdur. Ancak belirgin bir yorgunluk ve nefes alamama durumunda doktora danýþýlmalýdýr. Bacak kramplarý gebelerde sýk görülür bunu önlemek için kalsiyum ve potasyumdan zengin olan muz, kivi ve kavun önerilir. Masaj, sýcak uygulama ve etkilenen kasý germe, kramplarý rahatlatýr.” diye konuþtu. Egzersizin önemine deðinen Dr. Cankýlýç, düþük yoðunlukta egzersizin bütün gebelik boyunca yapýlabileceðine iþaret etti. Dr. Cankýlýç, gebelikte seyahat kýsýtlamasýnýn olmadýðýný, uçakla ya da otomobille seyahat yapýlabileceðini vurguladý. Cankýlýç, seyahat esnasýnda 2- 3 saatte bir 10 dakika yürüyüþ önerdi. Opr. Dr. Cankýlýç, su geliþi, vajinal kanama, þiddetli bulantý, kusma, az kilo alma, tansiyon yüksekliði, son 3 ayda çok fazla ve hýzlý kilo alma, þiddetli baþ aðrýsý, ellerde yüzde ödem geliþmesi gibi durumlarda mutlaka hekime baþvurmak gerektiðini sözlerine ekledi. (CÝHAN)

a.sahin@zaman.com.tr 17 Temmuz 2012

Diyabetiniz varsa parmak arasý terlik giymeyin!

Y

az geldi, ayaklar daha fazla nefes almaya; kapalý ayakkabýlar yerlerini sandalet ve parmak arasý terliklere býrakmaya baþladý.

Ancak diyabetiniz varsa parmak arasý terliklerden de uzak durmanýz gerekiyor. Hisar Intercontinental Hospital Ýç Hastalýklarý Uzmaný Halil Kutlu Erol, diyabetli hastalarý uyardý. Denizde ya da kumda istiridye kabuðu, cam parçalarý gibi maddelerin ayaða batmasý sonucu kesikler oluþabileceðini söyleyen Erol, "Ayakta oluþan kesi ve yaralarý zamanýnda fark edemeyebilirsiniz. Vücudunuzu özellikle ayaklarýnýzý sýk sýk kontrol edin. Diyabetik ayak iltihaplarý ve bunlarýn iyileþememesi uzuv kayýplarýna neden olabilir." dedi. Halil Kutlu Erol, ayak parmak aralarýnda mantar enfeksiyonu olsun ya da olmasýn parmak arasý terliklerden kesinlikle uzak durulmasý gerektiðini, bu tür terliklerin kolaylýkla ayak parmaklarýnýn aralarýnda yara oluþumuna zemin hazýrladýðýný aktardý. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

18 Temmuz 2012 Çarþamba

6

Kaçak sigara arttý, 81 ilde 2 milyar TL'lik bandrol operasyonu baþlýyor

K

ayýt dýþý ekonomi ile mücadelesini artýran Maliye Bakanlýðý, kaçak sigara ve alkole savaþ açtý. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB) tarafýndan Türkiye genelindeki tüm illere bandrol denetimlerinin sýklaþtýrýlmasýna yönelik yazý gönderildi. Geçen yýl sigaraya yapýlan zammýn ardýndan kaçak sigarada artýþ gözlendiðine dikkat çeken Maliye kaynaklarý denetim birimlerinin bandrol cihazlarý ile dükkânlarý dolaþarak yasa dýþý yollardan gelen ürünlerin satýlýp satýlmadýðýný kontrol edeceklerini söyledi. Kontrollerin ardýndan Maliye el cihazlarý ile kaçak sigara ve alkol tespit etmesi halinde bu ürünler toplatýlacak. Konu savcýlýða intikal edecek. Sadece tütün ve tütün mamullerinden Türkiye ekonomisinin yýllýk

vergi kaybýnýn 2 milyar liranýn üzerinde olduðu hesaplanýyor. Son dönemde kaçak sigarada artýþ gözlendiðine dikkat çeken üst düzey bir ekonomi yetkilisi, "Bandrol denetimleri ile konunun üzerine daha çok gidilmeye çalýþýlýyor. Denetimlerin sýklaþtýrýlmasý için GÝB tarafýndan tüm illere yazý gönderildi. Hem sigara hem de kaçak alkol olup olmadýðý noktasýnda büfe, bakkal ve marketler kontrolden geçirilecek." dedi. Türkiye'de sigaraya saðlýk vergisi getirilmesine yönelik tartýþmalar devam ederken kaçaða olan ilginin artmasý yüksek fiyattan kaynaklanýyor. Türkiye'de ortalama 3 dolara satýlan bir paket sigara, Suriye ve Irak'ta 1, Ýran'da 1,2, Ermenistan'da ise 0,85 dolardan satýlýyor. Çevre ülkelerden getirilerek Türkiye'de

satýlan kaçak sigaradan en büyük pay ise terör örgütüne gidiyor. Her yýl terör örgütü bu kalemden milyonlarca liralýk gelir elde ediyor. Maliye'nin çalýþmasý Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçýlýðý ile Mücadele Eylem Planý kapsamýnda yürütülüyor. Hedef, düþük fiyat sebebiyle komþu ülkelerden Türkiye'ye giriþ yapan kaçak sigarayý en aza indirebilmek. Üst düzey bir ekonomi yetkilisi, kaçak sigara baþta olmak üzere kayýt dýþý ile mücadeleye yönelik her türlü tedbirin terör örgütüne darbe vuracaðýna dikkat çekiyor. Maliye Bakanlýðý verilerine göre Türkiye'de 2011 yýlýnda kayýt dýþý ekonominin payý yüzde 27,7. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, gelecek 10 yýlda kayýt dýþýnýn beþ puan azaltýlmasýnýn hedeflendiðini belirterek, "Kayýt dýþýlýðýn azaltýlmasý ekonomi açýsýndan son derece önemli. Eðer beþ puanlýk bir azaltmayý baþarýrsak AB ortalamasýna bir miktar yaklaþýrýz." demiþti. Kayýt dýþý ile toplumsal mücadele Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn 2012 Yýlý Performans Programý kapsamýnda yýl sonuna kadar kayýt dýþý ile mücadele için toplumsal bir katýlým saðlanmasý hedefleniyor. Program kapsamýnda öncelikli olarak kayýt dýþý ekonomik faaliyetleri önlemeye yönelik tüm tüzel kiþilikleri içeren tek numaraya dayalý bir bilgi sistemi oluþturulacak. Ticari defterler elektronik ortamda tutulurken, e-ihale, elektronik fatura ve elektronik ödeme sistemleri geliþtirilecek. Malî iþlemler ve tapu kayýtlarýna iliþkin veri tabanlarý oluþturulacak. Ödemelerde nakit kullanýmýný azaltýcý tedbirler geliþtirilecek. Öte yandan Maliye elektronik defter uygulamasý ile de kaçak sigara ile daha etkin mücadele etmeyi planlýyor. (CÝHAN)

Ankaralý yatýrýmcý Batman’da incelemelerde bulundu

A

nkara’da OSTÝM Sanayi Sitesi'nde faaliyet yürüten Metal Market firmasýnýn sahibi Mustafa Konyalý, TÜMSÝAD Batman Þubesi üyeleri ortaklýðýnda kuracaðý fabrikanýn ön fizibilite çalýþmasý için Batman’a geldi. TÜMSÝAD þube yetkilileri tarafýndan karþýlanan Konyalý, DÝKA Ýl Koordinatörü Kadir Öz, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Zeynep Akbel, All Alçý fabrikasý yönetim kurulu üyesi Hasan Ekmen, TRC yalýtým firmasý sahibi M. Sýddýk Terece ve Günsu Meyve Sularý Fabrikasý Yönetim Kurulu Baþkaný Subat Günaydýn’ý ziyaret ederek bilgi alýþveriþinde bulundu. Mustafa Konyalý ile yapýlan görüþmelerin son derece olumlu geçtiðini belirten TÜMSÝAD Þube Baþkaný Nezir Yeþilyurt, son teþvik yasasýnýn saðladýðý avantajlar ve TÜMSÝAD’ýn

diðer þubeleriyle olan iyi iliþkiler sonucu, daha önce de deðiþik illerden yatýrýmcýlarý aðýrladýklarýný ifade etti. Yeþilyurt, ileriki dönemlerde Batman’a davet edecekleri iþ adamlarýndan yatýrým yapmalarýný beklediklerini ifade etti. Ziyaretten memnun olduðunu söyleyen Mustafa Konyalý, Batman’da tanýþtýðý kamu görevlilerinin iyi niyetli olduklarýný, sanayicileri de gayet samimi bulduðunu, TÜMSÝAD’ýn ise doðu ve batý arasýndaki köprü görevini çok iyi yerine getirdiðini söyledi. Konyalý, Batý illerindeki iþ adamlarýnýn Doðu illerine yatýrým yapmalarý için TÜMSÝAD gibi sivil toplum kuruluþlarýnýn rehberliðine ve ortaklýklarýna ihtiyaç olduðunu belirtti. Konyalý, TÜMSÝAD’ýn gerek kamu, gerek sanayi çevresinde iyi itibara sahip olduðunu, projesi tamamlanan yatýrýmý kýsa sürede somutlaþtýrmak istediklerini ifade etti.(CÝHAN)

TPAO Batman Bölge Müdürlüðü Jeoloji Mühendisliði Bölümü Ilýsu Barajý'ný inceledi 85 güvenlik elemaný aldý B

T

ürkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüðü, Batman, Diyarbakýr ve Mardin’de görevlendirilecek 85 kiþilik özel güvenlik personeli aldý. Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüðü tarafýndan kura ile belirlenecek olan özel güvenlik personeli alýmý için 476 aday mülakat baþvurusunda bulundu. Bölge Müdürlüðü'nce kurulan kontrol komisyonu tarafýndan 476 özel güvenlik adayý yaþ, kilo, boy ve eðitim kriterlerine göre kontrolden geçirildi. Kontrol komisyonu tarafýndan yapýlan yoðun çalýþmalar sonucu ilk elemeyi geçen 283 aday, TPAO Kapalý Spor Salonu'nda 4. Noter huzurunda yapýlan kura çekimine katýldý. Batman için 211 adayýn katýldýðý kura çekiminde 58 kiþi, Diyarbakýr bölgesi

güvenlikçi alýmý için kuraya katýlan 64 kiþi arasýndan 17 kiþi, Mardin’den ise 16 güvenlikçi adayýnýn katýldýðý kura çekiminde 8 kiþi kurayý kazandý. Özel güvenlikçi adaylarý kameralar önünde kura çekimini sonuna kadar heyecanla izledi. Yedekler ve kazanamayanlarýn ismi tek tek okundu. TPAO Batman Bölge Müdürlüðü 85 kiþilik özel güvenlikçi alýmý ile ilgili yaptýðý açýklamada, “Hafta boyunca tertip kontrol komisyonumuz titiz ve þeffaf bir þekilde çalýþtý. TPAO‘da ilk defa böyle güzel bir kura çekimi oldu. Kazanan bütün adaylara kurum olarak baþarýlar diliyoruz. Kazanamayan sevgili Batmanlý hemþehrilerimize de gösterdikleri duyarlýlýktan ötürü teþekkür ediyoruz.” Dedi. (CÝHAN)

atman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü öðrencileri, DSÝ Ilýsu Projesi 16. Bölge Müdürlüðü tarafýndan yapýmý sürdürülen Ilýsu Barajý'ný inceledi. Teknik incelemelere Prof. Dr. Yaþar Eren baþkanlýðýnda Jeoloji Mühendisliði Bölüm Baþkaný Doç. Dr. M. Tahir Nalbantçýlar, Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Murat Ünal'ýn yaný sýra Yrd. Doç. Dr. H. Alim Baran, Yrd. Doç. Dr. Salih Dinç, Yrd. Doç. Dr. Sema Tetiker katýldý. DSÝ Ilýsu Projesi 16. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, kendisini ziyaret eden heyetin, Ilýsu Projesini ziyaret eden ilk Jeoloji Mühendisliði Bölümü olduðunu belirterek, teþekkür etti. Geziye katýlan heyete, Þube Müdürü Jeoloji Mühendisi Mahmut Þayak tarafýndan detaylý olarak Ilýsu Baraj projesi, jeolojik özellikleri ve jeoteknik açýdan önemi ile sulama açýsýndan Türkiye ölçeðinde projenin yeri ve önemini içeren inþaat, elektromekanik, çevre, yeniden yerleþim, kültürel ve arkeolojik ve jeolojik-jeoteknik çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi.

Sunum sonrasýnda konuþan Bölge Müdürü Mahmut Dündar, “Batman Üniversitesi öðrencileri, bu tür devam eden önemli mühendislik yapýlarýný gezme ve inceleme fýrsatý saðlandýðý için çok þanslý. Bu imkaný saðlayan baþta Üniversite Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam olmak üzere, emeði geçenleri kutluyorum. Öðrencilerin yetiþmesi açýsýndan bu tür geziler son derece önemlidir.” ifadelerine yer verdi. Batman Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Yaþar Eren ise bu önemli projede bulunmaktan son derece memnun olduklarýný, kendilerine gösterilen yakýn ilgi, destek ve misafirperverlikten dolayý teþekkür etti.

Baraj alaný yerinde görüldü

ZAYÝ

Adýma kayýtlý Seri JY- 040001’den 040050’e kadar olan 1 Cilt P. Satýþ fiþimi ve CI-416351’den 416400’e kadar olan 1 cilt faturamý kaybettim.Hükümsüzdür. Serdar ÖZSÜER

Baraj alanýnda sürdürülen teknik incelemelerde; baraj gövdesi dolgu iþlemleri, yerinde yapýlan deney çalýþmalarý, dolu savak, mansap köprüsü, geçici keson köprü, yaklaþým galerisi ile derivasyon tünelleri inþa çalýþmalarý

gibi ana çalýþmalar yerinde görüldü. Ayrýca, DSÝ Ilýsu Projesi 16. Bölge Müdürlüðü'nde görevli jeoloji mühendisleri tarafýndan baraj sahasýnýn jeolojisi hakkýnda bilgi verildi. Baraj sahasý gezilerek kayaçlar incelendi ve kayaçlardan örnekler alýndý. Ýncelemeler sonunda, Batman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü, desteklerinden ötürü Bölge Müdürü Mahmut Dündar’a, Þube Müdürü Jeoloji Mühendisi Mahmut Þayak’a

ve diðer teknik personele teþekkürlerini sundu.

Öðrenciler kayaçlardan örnek aldý Çalýþmalar esnasýnda öðrencilere kayaçlarý tanýma ve tanýmlama, tabaka konumlarýnýn ölçülme teknikleri, araziden örnek alýmý, arazideki tektonik özelliklerin belirlenmesi ve tespit edilen özelliklerin arazi defterlerine iþlenmesi gibi tatbikatlar yaptýrýldý.

18 Temmuz 2012 Çarşamba Gazete Sayfaları  

18 Temmuz 2012 Çarşamba Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you