Page 1

Bakan Cevdet Yýlmaz: Anayasa mahkemesi'nin kararý hayýrlý olsun K

Ali Edis

alkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün görev süresinin 7 yýl olmasý yönündeki kararý, "Karar metnini henüz okumuþ deðilim."

Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün görev süresinin 7 yýl olmasý yönündeki kararý, "Karar metnini henüz okumuþ deðilim. Yargý kararý ise hepimiz saygý gösteririz. Hayýrlý olsun demekten benim söyleyecek baþka sözüm yoktur." ifadeleriyle deðerlendirdi. Mardin Hilton Garden Inn Otel'de düzenlenen 'GAP Eylem Planý Revizyon' toplantýsýnda konuþan Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Güneydoðu Anadolu bölgesinde önemli geliþmeler yaþandýðýna dikkat çekti. Bölgede yapýlan yatýrýmlarý ve

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

18 Haziran 2012 Pazartesi

Yýl: 8 Sayý 2372 Fiyatý :25 Kr

geliþmeleri rakamlarla anlatan Bakan Yýlmaz, bölgenin altyapý yatýrýmlarýnýn önemli ölçüde tamamlandýðýný, eylem planý döneminde yapýlan yaklaþýk bin 500 kilometre il ve devlet yolu ile bölgenin karayolu aðýnýn iyileþtirildiðini belirtti. Yýmaz, þöyle konuþtu: "GAP Eylem Planý ilan edildikten sonra, bölgedeki kamu yatýrýmlarýnýn ivmesinde çok ciddi bir artýþ meydana geldi. Toplam kamu yatýrýmlarýnýn içinde sadece yüzde 7 civarýnda paya sahip olan GAP illerimizin yatýrýmlarý, yüzde 14'lere kadar çýktý. Enerjide Ilýsu Barajý sulamada da Silvan Barajý ile aslýnda bu kritik eþikleri aþmýþ oluyoruz. Önümüzdeki yýllarda zaten baþlamýþ olan bu yatýrýmlarýn tamamlanmasýyla, klasik anlamda GAP'ý bitmiþ alacak. GAP'taki kalkýnma süreci, hiçbir zaman bitmeyecek. Diðer bölgelerimizdeki kalkýnma sürecinin bitmemesi gibi, bu bölgemizde de bitmeyecek. Yeni dönemde hem klasik anlamda GAP'ý tamamlayacak yatýrýmlar hem de yeni GAP kalkýnma anlayýþýmýzý yansýtacak eylemlerle birlikte GAP Eylem Planýmýzý revize edeceðiz." Toplantýnýn sonunda basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplayan Bakan Yýlmaz, Özellikle Türkiye Suriye sýnýrý boyunca yaklaþýk 700 bin dönüm arazide bulunan mayýnlarýn temizlenmesi konusunda Ak Parti hükümeti olarak ciddi adýmlar attýklarýný söyledi. Mayýnlý araziler bölge için çok önemli olduðunu ifade eden Bakan Yýlmaz konuþmasýna þöyle devam etti. "Mayýnlý araziler için kanun çýkardýk. Milli savunma bakanlýðýna bu yetkiyi verdik. Orda çalýþmalarý sürdürüyorlar. Suriye'deki geliþmeler bu çalýþmalarý olumsuz etkileyebilir. Ama biz yine tedbir

çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Bu mayýnlarý temizleyeceðiz. Temizlendikten sora hangi amaçla kullanacaðýz. Bu konuda Harran Üniversitesi ve Gap Kalkýnma idaresi iþ birliði ile ortaklaþa bir çalýþma yürütüyorlar. Tamamlanma aþamasýndayýz. Bu toprak geniþ bir toprak yüzlerce geniþ araziler var. Madencilikte ulaþtýrmada, kültürel turistik amaçlý, organik tarým amaçlý kullanabilir. Bütün bunlarý ayrýntýlý bir þekilde çalýþýp hazýrlýyoruz. Mayýnlar temizlendikten sonra topraklar en verimli þekilde kullanacaðýz." diye konuþtu Toplantý sonunda Mardinspor Kulüp Baþkaný Mehmet Dað, Bakan Yýlmaz'a Mardinspor formasý hediye etti.

Esnaf muaflýðý belgesi geliyor

M

ardin Esnaf ve Sanatkarlarý Odalar Birliði (MESOB) Baþkaný Doðan Gazan, TBMM'de kabul edilen torba kanunla esnaf muaflýðý kapsamýnýn geniþlediðini ve bu kapsamda geleneksel, kültürel, sanatsal deðeri olan ve yok olmaya yüz tutan sanatkarlar artýk esnaf muaflýðý kapsamýna alýndýðýný belirtti. Sayfa 2’de

Mardin Turizmi Masaya yatýrýldý M

ardin Turizm ve Otelciler Derneði tarafýndan düzenlenen turizm toplantýsý, Mardin Hilton Garden Inn Otel Toplantý Salonu'nda yapýldý.

Toplantýya Vali Turhan Ayvaz, Mardin Turizm ve Otelciler Derneði Baþkaný Burak Sümer, Ýl Kültür Turizm Müdürü Davut Beliktay, yatýrýmcý turizmci kuruluþlarý ve basýn mensuplarý katýldý. Toplantýda konuþan Vali Turhan Ayvaz, "Bu iþi en mükemmel biz yaparýz iddiasýnda deðiliz. Bu iþi sizlerle istiþare ederek yapacaðýz, devamlý sizlerden görüþler alacaðýz. Bunlar yapýldýkça güzel þeyler arkadan gelir. Sadece bu alanda deðil bu sadece küçük çapta çalýþmalardýr. Amaç Mardin'i büyük versiyonlarda tanýtmak dünya çapýnda tanýtmak gerekir. Birkaç yýldýr Amerikan fuarlarýna katýlýyoruz.”dedi.

Parasýný bulan iþçiye ömür boyu yardým sözü Ýsmail Erkar

M

idyat ilçesinde belediye temizlik görevlisi olarak çalýþan Ýbrahim Soydaþ (70), mýntýka alanýnda temizlik yaparken yerde bulduðu 5 bin lirayý sahibine teslim etti. Parasý bulunan Hamit Demir (45), duyarlý temizlik iþçisine bin lira para ödülü ve her yýl bir ton ithal kömür hediye etme sözü verdi. Midyat belediyesinde 20 yýldýr temizlik iþçisi olarak çalýþan Ýbrahim Soydaþ, kendisine verilen görev alanýnda temizlik yaparken yede bir deste para gördü. Parayý bulduðunu kendisi ilan ederse birden fazla sahibin çýkabileceði düþüncesiyle parayý eve götürüp sakladý. Parasýný kaybedenin mutlaka belediyeye gelerek anons edeceðini düþünen Soydaþ, aradan birkaç saat geçmesiyle belediye anons merkezinden, 'bir vatandaþa ait 5 bin lira kaybolmuþtur. Bulanlarýn insanlýk namýna belediyeye getirmeleri önemle rica olunur' anonsunu duyunca belediyeye gittiðini belirten Soydaþ, parayý sahibine teslim ettiðini söyledi. Parasýný kaybeden ve kömür ticaretiyle uðraþtýðýný belirten Hamit Demir, böyle fedakârca davranýþtan dolayý memnuniyetini dile getirdi. Soydaþ'a bin lira ödül veren Demir, belediyede temizlik görevlisi olarak görev yapan Soydaþ’a ömür boyu kömür desteði saðlama sözü de verdi. Yerde bir deste para gördüðünü belirten Ýbrahim Soydaþ “ Kaðýt topluyordum, geldim bankanýn önüne baktým ki yerde bir deste para, aldým cebime koydum eve götürüm. Parayý bulduðu söylersem sahibi çok olur diye söylemedim. Bu dünya fanidir kimseye kalmaz bu bara da kalmaz bize diye düþündüm. Belediyeden anons gelince hemen parayý alýp belediyeye getirdim.” diye konuþtu. Parayý bulduklarýný haber verdiklerinde bin lira ödül vereceðini belirten Hamit Demir, “Bu zamanda böyle insanlarýn olmasý tabi ki farklý bir þey. Allah razý olsun bulandan. Ýbrahim amcaya ayný zamanda bir milyarý biz gönlümüzden verdik ve her sene de inþallah bir ton ithal kömür vereceðiz.” Dedi. Belediye Personel Müdürü Þehmus Gümüþ ise “Ýbrahim amcamýz gurur kaynaðýmýz olmuþtur. Kendisi ayný zamanda geçmiþ yýllarda yýlýn en iyi çalýþan personeli seçilmiþti. Bu insani davranýþýndan dolayý kendisini kutluyoruz.”

Sayfa 2’de

Kargo araçlarýnda kaçak Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralý malzeme ele geçirildi K Murat Akgül

Murat Akgül

M

ardin'de kargo firmasýna ait 2 ayrý araçta polis ekiplerince yapýlan aramalarda çok sayýda kaçak malzeme ele geçirildi Mardin Emniyet Müdürlüðü'nce yapýlan açýklamada,

yapýlan istihbarý çalýþmalar neticesinde 2 Kargo firmasýna ait 2 ayrý araçta Nöbetçi Cumhuriyet Baþsavcýsý nezaretinde yapýlan aramada, 118,5 Kg Gümrük Kaçaðý Çay, bin 404 Karton (14 bin 40 Paket) Gümrük Kaçaðý Sigara, 80 Paket (400 Adet) Puro, 6 bin 72 Adet Gümrük Kaçaðý Kozmetik Ürün, 64 Adet Gümrük Kaçaðý Güneþ Gözlüðü, 37 Adet Gümrük Kaçaðý Cep Telefonu, 32 Adet Batarya, 25 Adet Kulaklýk ve 28 Adet USB þarj aleti ele geçirildiði bildirildi. Açýklamada, Kargo firmalarý yetkilileri A.Ö. ve A.A. araç þoförleri M.G. ile M.D. isimli þahýslar hakkýnda 5607 SKM suçundan yasal iþlem yapýldýðý bildirildi.

ýzýltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti, 3 kiþi yaralandý.

Edinilen bilgilere göre, Kýzýltepe þehir merkezi giriþinde, Viranþehir'den Kýzýltepe istikametine seyreden 47 KE 419,

47 PL 114 ve 47 PN 077 plakalý araçlarýn karýþtýðý zincirleme trafik kazasý yaptý. Kazada araçlarýn çarptýðý Þeyhmus Gündüz (32) olay yerinde hayatýný kaybederken araç sürücüleri Ýsmet Aygün, Kasým Ertaþ ve Davut Sakin yaralandý. Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiðe kapandý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý


18 Haziran 2012 Pazartesi

2

Esnaf muaflýðý belgesi geliyor Murat Akgül

M

ardin Esnaf ve Sanatkarlarý Odalar Birliði (MESOB) Baþkaný Doðan Gazan, TBMM'de kabul edilen torba kanunla esnaf muaflýðý kapsamýnýn geniþlediðini ve bu kapsamda geleneksel, kültürel, sanatsal deðeri olan ve yok olmaya yüz tutan sanatkarlar artýk esnaf muaflýðý kapsamýna alýndýðýný belirtti. Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliði (Mesob) Baþkaný Doðan Gazan kabul edilen torba kanunla esnaf muaflýðý kapsamýnýn geniþlediðini ve bu kapsamda Türkiye için geleneksel, kültürel, sanatsal deðeri olan ve yok olmaya yüz tutan sanatkarlýk faaliyetlerinin artýk esnaf muaflýðý kapsamýna alýndýðýný belirtti. Gazan, yaptýðý yazýlý açýklamada, Meclis'te kabul edilen torba kanunla el dokuma iþleri, bakýr iþlemeciliði, çini ve

çömlek yapýmý, sedef kakma ve ahþap oyma iþleri, kaþýkçýlýk, bastonculuk, semercilik, yazmacýlýk, yorgancýlýk, keçecilik, lüle ve oltu taþý iþçiliði, çarýkçýlýk, yemenicilik, oyacýlýk ve bunlar gibi meslek kollarýnda faaliyette bulunanlarýn esnaf muaflýðý kapsamýna alýndýðýný ifade etti. Bu kiþilerin iþyeri açsalar ve yanlarýnda iþçi çalýþtýrsalar dahi ne kadar gelir elde ederlerse etsinler vergiden muaf olacaklarýný söyleyen Gazan, bu doðrultuda vergiden muaf esnaf ve sanatkarlarýn talep etmeleri halinde baðlý olduklarý ilgili vergi dairelerinden "vergiden muaf esnaf belgesi" alabileceklerini belirtti.

"Gerçek usulden basit usule dönülebilecek" Basit usulden gerçek usule geçen esnaf ve sanatkarlarýn bir daha hiçbir þekilde basit usule geri dönemediðini de hatýrlatan Gazan, "Bu konudaki kanun

maddesinde yapýlan deðiþiklikle, gerçek usulde deftere tabi olan esnaf ve sanatkarlarýmýz tekrar basit usule dönebilecek. Böylelikle, ayný þartlarý taþýmalarýna raðmen deftere tabi olanlarla basit usule tabi olan esnaf ve sanatkarlarýmýz açýsýndan oluþan haksýz rekabet son bulacak ve ayný þartlarý taþýyan herkes basit usulden yararlanabilecek" söz konusu uygulama 01.01.2012 tarihinden itibaren baþladýðýndan, 2012 ve 2013 yýllarý içerisinde basit usule tabi olmanýn þartlarýný taþýyan gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarýmýz, yazýlý olarak baþvuruda bulunarak 2014 yýlýndan itibaren basit usulde vergilendirilecektir. diye konuþtu.

"Esnafa yeni fýrsat ve hurda teþvikinde süre uzadý" Torba kanunla getirilen yapýlandýrmadan yararlanýp da borç taksitlerini ödeyemedikleri için yapýlandýrmasý iptal edilen esnaf ve sanatkarlar için bir hak daha tanýndýðýný kaydeden Gazan, "Böylelikle bu durumdaki esnaf ve sanatkarlarýmýz dört ay içinde birikmiþ borçlarýný öderlerse yapýlandýrma haklarý tekrar devam edecek. Öte yandan, 2011 yýlýnda son bulan hurda teþvikinde süre 31 Aralýk 2014 tarihine kadar uzuyor. Buna göre, 1990 model ve altýndaki taþýtlarýn sahipleri diledikleri takdirde hurda bedeli karþýlýðýnda kamyon, kamyonet, minibüs ve benzeri motorlu taþýtlarýný hurdaya çýkarabilecekler. Bu kapsamda, birikmiþ motorlu taþýtlar vergisinin sadece dörtte birini ödemeleri halinde bu kiþilerin her türlü vergi, vergi cezasý, trafik cezasý, muayene ücreti ve cezasý gibi borçlarý silinecek, ayrýca hurda deðerine göre üstüne para da ödenecek. Daha önce 1985 model ve öncesini kapsayan uygulama, bu kanunla 1990 model ve altýný kapsayacak þekilde geniþletiliyor" dedi.

Mor Gabriel Yargýtay'a göre 'iþgalci' Ýsmail Erkar

Y

argýtay, Mardin'deki Süryani manastýrýnýn arazi davasýnda ne itirazlarý dinledi ne de padiþah fermanýný: Arazi Hazine'ye ait. ‘Süryanilerin ikinci Kudüsü’ sayýlan Mor Gabriel Manastýrý’nýn arazilerine iliþkin davada Yargýtay son noktayý koydu. Radikal’de yer alan habere göre Yargýtay Hukuk Genel Kurulu, ‘dava konusu arazilerin kilisenin malý olduðu’ yönündeki Midyat Kadastro Mahkemesi’nin kararýný bozdu. 2008 yýlýnda Mardin’in Midyat ilçesinde kadastro çalýþmalarý yapýlýrken, Yayvantepe, Eðlence ve Çandarlý köylerinin muhtarlarý Mor Gabriel Manastýrý’nýn köylülere ait 276 dönümü iþgal ettiðini savunarak Hazine’ye baþvurdu. Hazine yapýlan baþvuru üzerine muhtarlarýn, kendi köylerine ait olduðunu iddia ettiði 276 dönüm arazinin Hazine’ye tescil edilmesi için Midyat Kadastro Mahkemesi’nde ‘tapu tescili’ davasý açtý. Hazine dava dilekçesinde, arazilerin taþlýk ve kayalýk alanlar olduðunu, tarýma elveriþli olmadýðýný bu nedenle söz konusu arazilerin, devletin tasarrufu altýnda bulunduðunu belirtti.

Kadimden beri Manastýr, yerel mahkemede yaptýðý savunmada, Mor Gabriel Manastýrý’nýn, M.S 397 yýlýnda kurulduðuna, Tahrir Kanunu’nun ardýndan 1937 yýlýndan bu yana araziye iliþkin vergilerini ödediklerine dikkat çekerek “Dava konusu araziler kadimden beri manastýrýn malýdýr ” dedi. Yargýlama sýrasýnda dinlenen yerel

bilirkiþiler de “dava konusu arazileri kilisenin malý olarak bildiklerini” anlattý. Mahkeme de Vakýflar Genel Müdürlüðü kayýtlarýný inceleyerek, Hazine’nin açtýðý tapu tescil davasýný reddetti. Mahkeme gerekçeli kararýnda “Dava konusu 276 dönüm de dahil, kilisenin tüm arazilerinin kadimden beri kilisenin mülkiyetinde olduðu, yasal olarak 1936’dan önce arazilerin beyannamesini sunduðu, 1937’den sonra da düzenli olarak vergilerini verdiði belirlenmiþtir” dedi. Hazine söz konusu kararý temyiz etti. Kararýn temyiz incelemesi Yargýtay 20. Hukuk Dairesi tarafýndan yapýldý. Daire, yerel mahkemenin verdiði kararý bozarken þu deðerlendirmeyi yaptý: “Azýnlýk vakýflarý, 100 dönümden fazla kuru araziyi mal olarak edinemezler. Mor Gabriel Kilisesi’nin kadimden beri kullandýðýný ileri sürdüðü arazilerin bir bölümü, 1950’li yýllarda çevredeki kiþiler tarafýndan kiliseye hibe edilmiþtir. Azýnlýk vakýflarý, hibe yoluyla mal edinemezler.” Bozma sonrasýnda dava tekrar yerel mahkemeye gönderildi. Yerel mahkeme ilk kararýnda direndi. Kararýnda, daha önceki gerekçelerini tekrarlayan mahkeme, ayrýca Vakýflar Genel Müdürlüðü’nün Aðustos 2009 tarihli yazýsýna atýf yaptý. Atýf yapýlan yazýda, ‘Mor Gabriel Manastýrý’nýn 1267 yýlýnda (1851) Abdülmecit Han’ýn fermanýna dayanýlarak kurulduðu, 1935 yýlýnda tüzelkiþilik kazandýðý ve 1937 yýlýndan bu yana vergilerini verdiði’ vurgulandý. Mahkeme, Yargýtay’ýn bozma kararýnda “Azýnlýk vakýflarý baðýþ yoluyla mal edinmezler ”

deðerlendirmesine de “Arazilerin bir kýsmýnýn baðýþ olduðu yönündeki kayýtlar yanlýþ yazýlmýþtýr” diye yanýt verdi. Direnme kararý nedeniyle dava dosyasý Yargýtay Hukuk Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Kurul, geçen çarþamba günü yaptýðý toplantýda yerel mahkemenin kararýný oybirliði bozdu. Böylece üç yýllýk hukuk mücadelesi Süryanilerin aleyhine sonuçlandý.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneði’nden Turizm toplantýsý Ali Edis

M

ardin Turizm ve Otelciler Derneði tarafýndan Mardin’in Turizmi Toplantýsý Mardin Hilton Garden Inn Otel Toplantý Salonunda yapýldý. Yapýlan toplantýya Vali Turhan Ayvaz, Mardin Turizm Ve Otelciler Derneði Baþkaný Burak Sümer, Ýl Kültür Turizm Müdürü Davut Beliktay, yatýrýmcý Turizmci kuruluþlarý ve basýn mensuplarý katýldý. Toplantýda konuþan Vali Turhan Ayvaz, “Bu iþi en mükemmel biz yaparýz iddiasýnda deðiliz. Bu iþi sizlerle istiþare ederek yapacaðýz, devamlý sizlerden görüþler alacaðýz. Bunlar yapýldýkça güzel þeyler arkadan gelir. TRT de Mardin Tanýtýmý için programlara baþlatýldý Mardin ilini tanýtmak için 13 programlýk bir tanýtým gerçekleþtiriyoruz. Temmuz ayýnda her Cuma günü TRT de Mardin tanýtýmý baþlayacaktýr. TRT sadece Ortadoðu ve Türkiye ye deðil bütün dünyaya tanýtým yapan bir kuruluþtur. Bu nedenle Mardin Ýlini tüm dünya TRT de tanýyabilecektir. Sadece bu alanda deðil bu sadece küçük çapta çalýþmalardýr. Amaç Mardin’i büyük versiyonlarda tanýtmak Dünya çapýnda tanýtmak gerekir. Birkaç yýldýr Amerikan Fuarlarýna katýlýyoruz. Amacýmýz Mardin Ýlini her ülkede ayrý ayrý tanýtmaktýr. Bu tanýtým yapýldýktan sonra turist gönderen

ülkelere de tanýtacaðýz. Bu birkaç yýllýk periyot olacak ve birkaç yýl alacaktýr. Bizlerde bu iki yýllýk periyotta ancak Tarihi dönüþüm kýsmýný bitireceðiz. Ýki yýl sonra eksik bir kapý eksik bir iþlem kalmasýn diyeceðiz. Madem Mardin ilini dünyaya tanýtacaðýz ve 2023 yýlýnda turizm gelirimizi 5 Milyar Dolara çýkaracaðýz onun için Master planlar yapmamýz gerekir. Bu süreçte baþta söylediðim gibi sizlerin fikirlerine açýðýz, çünkü gündem sürekli deðiþiyor, çalýþma sitilleri deðiþiyor, nerdeyse dünyadaki her þey deðiþiyor. Dünya bir köy haline geliyor; medyasýyla, uçaklarla dünya iyice küçüldü. Mardin’i usulü ile tanýtamazsak suç ve kabahat bizde demektir. Avrupa büyük elçileri buraya geliyor ben onlara Mardin’i anlattýðým zaman adamlar gerçekten þaþýrýyorlar ve biz Mardin ilini böyle bilmezdik diye söylüyorlar. Onun için güzel bir tanýtým yapacaðýz. Kendi ülkemizin insanlarý ve sanatçýlarýyla Mardin ilini tanýtacaðýz. Birinci Caddenin çalýþmasýnýn bitmesiyle beraber Mardin biraz rahatlayacaktýr ve Mardin için çalýþmalar devam edecektir. Bir Þu an UNESCO ya baþvuramýyoruz. Her tarafta betonarme binalar var. Þu an 560 beton bina yýkmamýz gerekir. Bu iki yýllýk süreç bir yatýrým sürecidir. Mardin ilinin geleceðini gören büyük yatýrýmcýlar var ” dedi. Toplantý karþýlýklý görüþ alýþveriþinden sonra sona erdi.

Tepki: Ýnanamýyorum Mor Gabriel Manastýrý Vakfý Baþkaný Kuryakos Ergün, Yargýtay’ýn kararýný büyük bir þaþkýnlýkla karþýladýklarýný söyledi: “Böyle bir þey olabileceðini inanamýyorum! Bu anti demokratik, manastýrýn varlýðýný direk hedef alan bir karardýr. Türkiye tarihinde böyle bir hukuksuzluk yoktur. Peþini býrakmayacaðýz. Böyle bir karar olduðuna inanamýyorum. Bu karar, Türkiye yasalarýný çiðneyen, Suryanileri hedef alan anti demokratik bir karardýr. Bu manastýr, 1615 senelik geçmiþi olan bir manastýr.” BDP’nin Süryani kökenli milletvekili Erol Dora kararla ilgili olarak “Gerekçesini görmedim. Ancak karar bu haliyle Süryani cemaatini tabii üzmüþtür” yorumu yaptý.

Mardin’e deniz deðil okyanus getirdik! Nezir Güneþ

7

5 milyon dolara malolan Mova Park AVM’nin Yönetim Kurulu Baþkaný Vedat Özçelik, “Siyasetçilerimizin Mardin’e ’deniz getireceðiz’ sözünü biz gerçekleþtirdik. Býrakýn denizi, okyanusu getirdik” diye konuþtu... Ýstanbul Yeditepe A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Vedat Özçelik, Türkiye’nin en büyük 4’üncü aquaparký ile adeta Mardin’e deniz getirdiklerini söyledi. Türkiye’de daha lüksü yok Aquapark’ýn yaklaþýk 20 dönüm üzerinde kurulduðunu belirten Özçelik, þunlarý söyledi: “Türkiye’nin en lüks aquaparký, parkta yer alan 6 farklý eðlence havuzu, Movapark’ý sadece Mardin’in deðil, bölgenin eðlence

merkezi yaptýk. Mardin’e býrakýn denizi, okyanusu getirdik. Daha önce siyasetçilerimizin Mardin için vaatleri arasýnda bulunan ’deniz getireceðiz’ sözünü biz gerçekleþtirdik. Aquapark’ý bölgenin deniz özlemine, su oyunlarýna açýlan kapýsý olacak. Sinemalarýyla günlere, gecelere, dünyanýn pencerelerini açacak. Çocuklarýn ve su eðlencelerinden hoþlananlarýn rüyalarýný süsleyecek su parkýnda dokuz farklý eðlence fýrsatý sunuluyor. Relax ve dalga havuzlarýnýn yaný sýra tüm popüler kaydýrak konstrüksiyonlarý da yer alýyor. Turbo Lance, black hole, kamikaze gibi popüler kayak

türlerinin sunduðu eðlence olanaklarý ile Mardin, denize kýyýsý olmasa bile bu keyfi yaþamaya baþlayacak”


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

18 Haziran 2012 Pazartesi

3

Anayasa Mahkemesi: Gül'ün görev süresi 7 yýl, ikinci kez seçilebilir

A

nayasa Mahkemesi, CHP tarafýndan, 6271 sayýlý kanunun bazý hükümlerinin iptali istemiyle açýlan davayý esastan karara baðladý. Yüksek Mahkeme, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün görev süresinin 7 yýl olduðuna ve ikinci kez aday olabileceðine karar verdi. Anayasa Mahkemesi, 19.01.2012 günlü, 6271 sayýlý 'Cumhurbaþkaný Seçimi Kanunu'nun 'Seçimin geri býrakýlmasý' baþlýklý 5. maddesinin Anayasa’ya aykýrý olmadýðýna ve iptal isteminin reddine Osman Alifeyyaz Paksüt’ün karþýoyu ve oyçokluðuyla karar verdi. 'Adaylarýn görevden ayrýlmasý ve göreve dönmesi' baþlýklý 11. maddesinin (1) numaralý fýkrasýnýn birinci cümlesinin '…hakimler ve savcýlar, yüksek yargý organlarý mensuplarý, yüksek öðretim kurumlarýndaki öðretim elemanlarý, Yükseköðretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluþlarýnýn memur statüsündeki görevlileri ile yaptýklarý hizmet bakýmýndan iþçi niteliði taþýmayan diðer kamu görevlileri, belediye baþkanlarý ve subaylar ile astsubaylar,

siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu baþkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarý ile sendikalar, kamu bankalarý ile üst birliklerin ve bunlarýn üst kuruluþlarýnýn ve katýldýklarý teþebbüs veya ortaklýklarýn yönetim ve denetim kurullarýnda görev alanlar…' bölümünün, Anayasa’ya aykýrý olmadýðýna ve iptal isteminin reddine oybirliði ile karar verilirken, 'Propaganda' baþlýklý 13. maddesinin (2) numaralý fýkrasýnda yer alan '…ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu…' ibaresinin Anayasa’ya aykýrý olmadýðýna ve iptal istemi oybirliði ile reddedildi. 'Adaylara yardým' baþlýklý 14. maddesinin, (2) numaralý fýkrasýnýn 'Seçilen adayýn mal bildirimi, seçim sonuçlarýnýn kesinleþmesini müteakip Resmî Gazetede yayýmlanýr.' biçimindeki son cümlesinin Anayasa’ya aykýrý olmadýðýna ve iptal isteminin reddine oybirliði ile karar verilirken, (3) numaralý fýkrasýnýn 'Alýnan baðýþ ve yardýmlar veraset ve intikal vergisinden müstesnadýr. Adaylar ödünç niteliðinde para kabul edemez.' biçimindeki ikinci ve

üçüncü cümlelerinin Anayasa’ya aykýrý olmadýðý ve iptal isteminin reddine oybirliði ile karar verildi. (4) numaralý fýkrasýnýn 'Alýnan baðýþ ve yardýmlar sadece seçim harcamalarýnda kullanýlýr ve baþka bir amaç için tahsis edilemez.' biçimindeki son cümlesinin Anayasa’ya aykýrý olmadýðýna ve iptal isteminin reddine oybirliði ile karar verilirken, (6) numaralý fýkrasýnýn; a- Birinci cümlesinde yer alan '… seçim sonuçlarýnýn kesinleþmesini izleyen on gün içinde …' ibaresinin Anayasa’ya aykýrý olmadýðýna ve iptal isteminin reddine oybirliði ile karar verildi. b- Ýkinci cümlesinde yer alan '… seçim hesaplarýný inceler ve varsa …', '…ve öngörülen limitlerin aþýlýp aþýlmadýðýný…' ibarelerinin Anayasa’ya aykýrý olmadýðýna ve iptal isteminin reddine oybirliði ile karar verilirken, cÜçüncü cümlesinde yer alan '… adaylara …' sözcüðünün Anayasa’ya aykýrý olmadýðýna ve iptal isteminin reddine oybirliði ile karar verildi. d- 'Kurul bu görevi yerine getirirken Sayýþtaydan ve gerekli görülen diðer ilgili kamu kurumlarýndan yardým alabilir.' biçimindeki son cümlesinin Anayasa’ya aykýrý olmadýðýna ve iptal isteminin reddi oybirliði ile kabul edilirken, 'Cumhurbaþkanýna tutanaðýn verilmesi ve andiçme töreni' baþlýklý 21. maddesinin birinci cümlesinin 'Seçilen Cumhurbaþkaný adýna düzenlenen tutanak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný tarafýndan verilir…' bölümünün Anayasa’ya aykýrý olmadýðýna ve iptal isteminin reddine oybirliði ile karar verildi. Kanunun Geçici 1. maddesinin birinci fýkrasýnýn Anayasa’ya aykýrý olmadýðýna ve iptal isteminin reddine, Fulya Kantarcýoðlu, Mehmet Erten, Osman Alifeyyaz Paksüt ile Zehra Ayla Perktaþ’ýn karþýoylarý ve oyçokluðuyla, ikinci fýkrasýnýn Anayasa’ya aykýrý olduðuna ve iptaline oybirliði ile yürürlüðünün durdurulmasý isteminin reddine karar verildi. (CÝHAN)

Silopi Kaymakamý Yýldýz: 7 ev girilmez durumda S ilopi Kaymakamý Bünyamin Yýldýz, ilçede meydana gelen depremde 7 evin kullanýlmaz hale geldiðini söyledi. Ýlçede kaymakamlýk nezdinde kurulan kriz masasý ekibinin tespitlerini deðerlendiren Kaymakam Yýldýz, depremde 7 evin kullanýlmayacak duruma geldiðini, 100 civarýnda konutun taramasýnýn yapýldýðýný ve depremde 40 kiþinin de hafif þekilde yaralandýðýný kaydetti. Deprem ve artçý sarsýntýlarda can kaybýnýn yaþanmadýðýný belirten Yýldýz; “Ancak gerek panikle gerekse bir þekilde düþerek yaralanan toplam 40 kiþi hastanelere baþvurdu. Tabi bu 40 kiþi içinde durumu ciddi olan

kimse yok. Deprem sýrasýnda balkondan atlayanlar, cam kýrýklarýna basarak kaçmaya çalýþýrken oluþan kesilmeler gibi benzer düþmelerden oluþan yaralanma vakalarý var." dedi. Hasarlý binalarýn tespiti için bir ekip kurduklarýný dile getiren Yýldýz, “Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndan ilgili mühendislerle beraber gruplara ayrýlarak hasar tespit çalýþmalarýna baþladýk. Þuana kadar bize 67 tane müracaat oldu. Ancak bize müracaat etmeyip de bizim tespit ettiklerimizle beraber 100 civarýnda konutun taramasýný yapýyoruz. Bu konutlardan tespit ettiðimiz aðýr ve orta hasarlý olan binalardan 7 tanesine girilmemesi açýsýndan emniyet

Yurt dýþýndan getirilen cep telefonuna 100 TL harç ödenecek

B

ilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu, yurt dýþýndan getirilen elektronik kimlik bilgisine sahip cihazlarýn kayýt altýna alýnmasýna iliþkin yaptýðý açýklamada, yurt dýþýndan getirilen cihazlar için 100 TL harç ödeneceðini bildirdi. Kurumca onaylanan elektronik kimlik bilgisine (IMEI) haiz cihazlarýn kayýt iþleminin, Maliye Bakanlýðý tarafýndan harç iþleminin yatýrýlmasýna iliþkin teblið yayýmlanýncaya kadar durdurulduðu belirtildi. 15.06.2012 tarihli ve 28324 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanun ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanunun 20'nci maddesi ve Kanunun Yürürlük maddesi uyarýnca Maliye Bakanlýðý’nca bugünden itibaren yurtdýþýndan getirilen cihazlarýn elektronik kimlik bilgisinin (IMEI) kayýt altýna alýnmasý

iþleminden önce 100 TL harç bedeli yatýrýlmasý ve kayýt iþlemi sýrasýnda bu belgenin aranmasý ve harç ödenmeden kayýt iþlemi yapýlamayacaðý hükme baðladýðý aktarýlan açýklamada, þöyle denildi: "Bu kapsamda 15.06.2012 tarihi itibariyle yurt dýþýndan yolcu beraberinde getirilen cihazlarýn kayýt iþlemi için baþvuruda bulunulmadan önce pasaport sahibi olan kiþiler tarafýndan 100 TL harç bedeli yatýrýlmasý ve abone kayýt merkezlerine pasaportun yaný sýra harç ödendiðini gösterir belgenin aslý ile birlikte baþvuruda bulunulmasý gerekmektedir. Abone kayýt merkezleri tarafýndan yapýlan ve Kurumumuzca onaylanan elektronik kimlik bilgisine (IMEI) haiz cihazlarýn kayýt iþlemi, Maliye Bakanlýðý tarafýndan harç iþleminin yatýrýlmasýna iliþkin Teblið yayýmlanýncaya kadar durdurulmuþtur." (CÝHAN)

2012 KPSS ortaöðretim ve ön lisans baþvurularý 18 Haziran'da

2

aracýlýðýyla dün gece itibarýyla girilmemesi konusunda vatandaþlarýmýza tebligat yaptýk. Onlarýn ihtiyaç tespitini yaptýk, en kýsa sürede çözeceðiz.” þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

012 Kamu Personel Seçme Sýnavý (KPSS) ortaöðretim ve önlisans baþvurularý 18 Haziran’da baþlýyor. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM)’nden yapýlan açýklamaya göre, 2012 KPSS, ortaöðretim ve ön lisans düzeyinde 23 Eylül 2012 tarihinde Pazar sabah ve Pazar öðleden sonra olmak üzere iki oturumda yapýlacak. 2012-KPSS’ye ortaöðretim ve ön lisans mezunlarý ile mezun olabilecek durumda olan adaylar girecek. Sýnava baþvurma iþlemleri, 18 Haziran–4 Temmuz 2012 tarihleri arasýnda yapýlacak. Baþvurular, baþvuru merkezlerince yürütülecek. Ortaöðretim kurumu (okulu) müdürlükleri ve ÖSYM sýnav merkezi yöneticilikleri KPSS’de baþvuru merkezi olarak görev yapacaklar. Sýnava katýlmak isteyen adaylar, kýlavuz ile aday baþvuru

formuna, baþvurma süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaþacaklar. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacak. 2012-KPSS ortaöðretim/önlisans kýlavuzunda; baþvurma, sýnav, deðerlendirme ve yerleþtirme ile ilgili ayrýntýlý bilgiler yer alacak. (CÝHAN)

SODES kapsamýnda çocuklarýn yüzü güldü Bakan Dinçer: Eðitim süresinin

D

iyarbakýr Dicle ilçesi Milli Eðitim Müdürlüðü Sosyal Destek Projeleri (SODES) kapsamýnda düzenlenen faaliyetler çocuklarý sevindirdi.

Basketbol, futbol ve voleybol turnuvalarýyla stres atan çocuklar düzenlenen piknikte gönüllerince eðlendi. Pikniðe ilçedeki öðrencilerin

yaný sýra Kaymakam Çaðlayan Kaya, Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Coþkun Çelik ve þube müdürleri katýldý. Yetkililer SODES kapsamýnda yapýlan çalýþmalarla ilgili þu bilgileri verdi: “Dicle Üniversitesi'nden akademisyenler davet edilerek uyuþturucu madde kullanýmý, sýnav stresi ve aile içi iletiþim konularýnda seminerler verildi. 13 adet fotokopi makinesi, 110 adet kütüphane sandalyesi, 14 adet kütüphane masasý, 14 adet tenisi masasý, 14 okulumuza okul eþofman takýmlarý ve spor ayakkabýlarý (yaklaþýk 400 çift) alýndý. Meydan köyü þehit Asteðmen Mehmet Bozkuþ Ýlköðretim Okulu'na semt sahasý kazandýrýldý. 300 çocuðumuza Diyarbakýr'da Fetih 1453 filmi izlettirildi. 3.Tüyap Kitap Fuarý gezdirildi, Diyarbakýr'ýn tarihi yerleri gezdirilerek tanýtýldý. Ýstanbul gezisi düzenlenerek Topkapý, Ayasofya, Minyatüre, Yerebatan Sarnýcý, Panorama 1453 müzeleri ile Fenerbahçe Þükrü Saraçoðlu Spor Kompleksi gezdirildi." (CÝHAN)

uzayacaðý haberleri doðru deðil

M

illi Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, eðitim süresinin uzayacaðýna yönelik haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný söyledi. Dinçer, eðitimin 180 gün olarak önümüzdeki yýl gerçekleþeceðini belirtti. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararasý Öðrenciler Mezuniyet Töreni'ne katýlan Bakan Ömer Dinçer, gündeme iliþkin gazetecilerin sorularýný cevapladý. Eðitim süresinin uzayacaðýna yönelik haberlerin doðru olmadýðýný söyleyen Dinçer, "Medyada eðitim süresinin uzayacaðýna yönelik haberler çýkýyor bu doðru deðil. Biz geçtiðimiz hafta eðitimin gelen müfredatýný yayýnladýk. Eðitimin ne zaman baþlayacaðý ne zaman tatil yapacaðýný belirledik. Bizim ülkemizde mevcut düzenlemelere göre eðitim süresi 180 gün.

Önümüzdeki yýl eðitimi 180 gün olarak gerçekleþtireceðiz. Önceki yýllarda nasýl birinci ve ikinci dönem ara tatil yapmýþsak aynen onu uygulamaya devam edeceðiz." ifadelerini kullandý. (CÝHAN) Cüzdanýmý Kaybettim. Zayi Nüfus Hükümsüzdür. Yüsra YENÝGÜN


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

18 Haziran 2012 Pazartesi

4

Bakan Eker: Zana, barýþ dilini kullanýyor, BDP iradesine sahip deðil D

iyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Leyla Zana’nýn ‘Kürt sorununu Baþbakan Erdoðan çözer’ þeklindeki açýklamasýna, BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ’ýn “Her kim Baþbakan'dan umutluysa bu saflýktýr, AKP gibi düþünmektir." cevabýyla baþlayan tartýþmalara, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker de katýldý. Diyarbakýr’da açýklama yapan Bakan Eker, Zana’nýn konuþmasýný bir bütün olarak ele aldýðýnda, içinde katýlmadýðý deðerlendirmeler de bulunmakla birlikte genel itibarla olumlu olduðunu söyledi. Banar Eker, “Bir saðduyu hissediliyor. Gelen deðerlendirme içerisinde barýþ dili var. Leyla Haným önemli bir siyasi tecrübeye sahip, acýlar yaþamýþ bir insan. Bu meselelerde onun deðerlendirmelerini önemsemek lazým.” dedi. Eker, Baþbakan'ýn, muhafazakâr, demokrat bir parti olarak parti programýnda Kürt sorununa iþaret eden ve bunun çözümü yönünde adým atmýþ önemli bir lider olduðunu anlattý. Eker, “AK Parti, kuruluþu ile birlikte 2002 yýlýndan bu yana bu sorunun çözümü için sürekli bir çaba içerisinde. Sabotaj giriþimleri ve tüm saldýrýlara raðmen Türkiye’nin deðiþik bölgelerinden, taraflarýndan, oluþumlarýndan gelen birçok saldýrýya raðmen bu sorunu çözmek için büyük çaba içerisinde. Leyla Haným, bunu görüyor olsa gerek. Sayýn Baþbakanýmýzdan bu sorunun çözümü yönünde umutlu olduðunu, ümitvar olduðunu ifade etmesi, gerçekçi, rasyonel ve saðduyulu bir açýklamadýr.” diye konuþtu.

“BDP idaresine sahip deðil, bazýlarýný mahiyetindekiler bile sorguladý” Milletvekili Aysel Tuðluk’un, daha

Jandarma, operasyon düzenlediði kampta terörist bulamadý

D

önce yaptýðý olumlu açýklamaya Ýmralý’dan tepki geldiðinin hatýrlatýlmasý üzerine Bakan Eker, “Leyla Haným, baðýmsýz bir milletvekili. Kendisi BDP milletvekili deðil. Zaten sorun da bu. BDP adýna konuþanlar veya BDP’nin sözcüleri, Türkiye’de Kürt sorununun çözümüne dönük bugüne kadar yapýcý bir tutum içerisinde olmamalarýnýn sebebi de bu. Çünkü kendi iradelerine sahip deðiller. Biri bireysel olarak bir þeyler

iyarbakýr Jandarma Bölge Komutanlýðý'nýn terör örgütü PKK’nýn yaz aylarýnda kullandýðý geçici kampa düzenlediði operasyonda terörist buladýðý öðrenildi. Barýnakta 250 gram C-4 patlayýcý, plastik fünye, telsiz, akü ve bomba yapýmýnda kullanýlan kablolar ele geçirildi. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, yaptýðý açýklamada, Kulp ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerin eylem hazýrlýðý için kullandýklarý barýnakta C-4 patlayýcý ile patlayýcý yapýmýnda kullanýlan malzemelerin ele geçirildiðini söyledi. Ýstihbaratý Diyarbakýr MÝT Bölge söylüyor, ardýndan birilerinden fýrça geliyor Baþkanlýðý'nýn saðladýðý ve veya ikaz geliyor. Veya bazýlarý geçmiþte insansýz hava aracýnýn (Heron) mahiyetindekiler tarafýndan sorgulandý ve tespit ettiði görüntüler sonucu disiplin cezasýna çarptýrýldý. Bunlarý da operasyonun baþlatýldýðýný belirten biliyoruz. Bu, onlarým içersindeki bir Toprak, "Diyarbakýr Jandarma sorun. , Bölge Komutanlýðý'nýn sevk ve Ama Leyla Haným'ýn açýklamasý idaresinde 14 Haziran 2012 günü genel itibarla barýþýn sesi, saðduyunun sesi Kulp ilçesi Dorþin Daðý bölgesinde ve olumlu, ayný zamanda gerçekçi.” terörist gruba yönelik Diyarbakýr eklinde cevap verdi. (CÝHAN) jandarma özel harekat timleri, Genelkurmay özel kuvvetler timleri ve geçici köy korucularýnýn katýlýmýyla operasyon icra edilmiþtir.” dedi. Operasyon sýrasýnda Kulp'un Yaylak köyü güneyinde Dorþin tepe yamaçlarýnda (8-10) kiþilik bir terörist grubun yaz kampýna

Irak'a ihracatý artýrmak için demiryolu Habur'a kadar uzanacak G

üneydoðu Anadolu Projesi'nin revize edilen eylem planý kapsamýnda demiryolu aðý Habur Sýnýr Kapýsý'na kadar uzatýlacak. Böylece Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat kapýsý haline gelen Irak'la olan dýþ ticaret hacminin daha da artýrýlmasý hedefleniyor. Kalkýnma Bakanlýðý ve Ulaþtýrma Bakanlýðý, bu konuda ortak hareket edecek. Türkiye'nin ihracatýnda ikinci sýrada bulunan Irak ile olan ticaretin artýrýlmasý için yeni bir adým atýlýyor. Ulusal demiryolu aðýnýn Habur'a kadar uzatýlmasý konusu masaya yatýrýldý. Güneydoðu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planý revize edilerek demiryolu aðý geniþletilecek. Kalkýnma Bakanlýðý, komþu ülkelerle ticaretin artýrýlmasý kapsamýnda Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn kapýsýný çalacak. Projenin kabul edilmesinin ardýndan Ýstanbul Haydarpaþa'dan trene yüklenen bir mal, Habur Sýnýr Kapýsý'na kadar demiryolu ile gönderilebilecek. Projenin tamamlanmasýna iliþkin kaynak

problemi olmadýðýna dikkat çeken üst düzey bir ekonomi yetkilisi, çalýþmanýn tamamlanmasýyla birlikte Türkiye'den Irak'a olan ihracatýn katlanacaðýný söyledi. Almanya'dan sonra Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleþtirdiði ikinci ülke konumundaki Irak'la olan dýþ ticaret hacmi her geçen gün artýyor.

Yeni demiryolu güzergâhýnýn yaný sýra GAP Eylem Planý kapsamýnda Türkiye'nin farklý þehirleri arasýnda uygulanan hýzlý tren projelerine de aðýrlýk verilecek. Bu kapsamda ilk olarak DiyarbakýrÞanlýurfa arasýnda hýzlý tren hattý inþa edilecek. Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn etüt proje çalýþmasýnýn devam ettiðini aktaran Kalkýnma Bakanlýðý kaynaklarý, hýzlý trenin zamanla tüm GAP illeri arasýnda hizmet vereceðini söyledi. Demiryolu aðý baðlantýsýnýn yaný sýra Güneydoðu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi'ni birbirine baðlayacak yeni bir karayolu çalýþmasý üzerinde duruluyor. Edinilen bilgilere göre kuzey-güney baðlantýsý ile GAP'ta üretilen bir ürün, Karadeniz

yaklaþýlmasý esnasýnda çatýþma yaþandýðýný anlatan Vali Toprak, "Çatýþma aralýklarla saat 15.00'a kadar devam etmiþtir. Operasyona 7. Kolordu Komutanlýðý'nca Skorsky helikopterler ve silahlý 2 adet Kobra taarruz helikopterleri havadan destek vermiþ olup, alan yoðun bir þekilde ateþ altýna alýnmýþtýr. Saat 16.00 sýralarýnda terörist kampýna girilmiþtir." diye konuþtu. Kampta kan izlerine rastlandýðýný anlatan Toprak þunlarý söyledi: "Terörist grubun barýnma ve çevre ilçe merkezleri ile karakollarý ve vatandaþlarý hedef almaya yönelik olarak eylem hazýrlýðý için kullandýðý kampta yoðun kan izleri, patlayýcý maddeler, eylem planlarý ile çok sayýda yaþam malzemeleri ele geçirilmiþtir. Ýcra edilen operasyon ile bölücü terör örgütü KCK/PKK'nýn Kulp bölgesi Dorþin grubuna ait barýnak tamamen imha edilmiþ ve gruba aðýr bir darbe vurulmuþtur. Operasyonda 250 gram C4 patlayýcý, plastik fünye, telsiz, akü, pil, patlayýcý düzenek aktarýcýsý, silah temizleme yaðý, el bombasý kýlýfý, Kalaþnikof marka tüfek fiþeði, çadýr, yatak, örgütsel doküman ve muhtelif yaþam malzemelerinin ele geçirildmiþtir." (CÝHAN)

limanýna otoyol ile ulaþtýrýlacak.

GAP'tan sorumlu olan Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, konuya iliþkin deðerlendirmesinde, GAP'ý daha ileriye taþýmayý hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda GAP Eylem Planý'ný revize ettiklerini ifade etti. Bakan Yýlmaz'ýn verdiði bilgilere göre plan kapsamýnda sürdürülen çalýþmalarýn ardýndan GAP bölgesi yatýrýmlarýnýn merkezi bütçe içindeki payý yüzde 7'den yüzde 14'e yükseldi. 2007 yýlýnda yüzde 62,2 olan GAP'ýn genel nakdi gerçekleþme oraný 4 yýlda yüzde 86'ya ulaþtý. Bölgede sulamaya açýlan alanýn 370 bin 418 hektara ulaþtýðýný ifade eden Yýlmaz, 498 bin 728 hektarlýk alana hizmet edecek ana kanallarýn inþaatýna baþlandýðý ve büyük bölümünün 2012 yýlý sonunda tamamlanma aþamasýna geldiðini bildirdi.

Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Diyarbakýr'da yapýlan GAP Eylem Planý Revizyon Toplantýsý'nýn sonunda yaptýðý konuþmada, toplantýnýn son derece verimli geçtiðini söyledi. 2008'deki eylem planý ile bu bölgelerde muazzam yatýrým ataðý baþladýðý ve yatýrýmlarýn ivme kazandýðýný aktaran Yýlmaz, Ankara'da oturan deðil, her zaman sahada olan hükümet olduklarýný kaydetti. Katýlýmcý bir anlayýþla bütün aktörlerin ve ilgili taraflarýn katýlýmýyla ve katkýsýyla bugüne kadar politikalarýný þekillendirdiklerini ve uyguladýklarýný ifade eden Yýlmaz, "Yeni dönemde daha nitelikli, kapsayýcý ve daha fazla insaný vurgulayan insan odaklý bir kalkýnma anlayýþýna devam edeceðiz. Bölge, gerçekten sýradan bir bölge deðil. Biz istiyoruz ki; bu bölge yeniden tarihten sahip olduðu üstün özellikle 21. yüzyýl þartlarýnda yeniden ulaþsýn. Yeniden parlayan bir yýldýz olsun." Dedi. (CÝHAN)

Terör örgütü Kürtçe derse de karþý çýktý

T

erör örgütü PKK’nýn yöneticilerinden Murat Karayýlan, TRT Þeþ’in açýlmasýna gösterdiði tepkiyi, bu sefer Kürtçe’nin seçmeli ders olarak verilmesine gösterdi. Karayýlan, yayýn organlarýndan Fýrat Haber Ajansý’na yaptýðý açýklamada, hükümetin Kürtçe’nin seçmeli ders olarak verilme kararýnýn tarihi provokasyon olduðunu iddia etti. Karayýlan, CHP’nin Kürt sorununun çözümüne yaptýðý görüþmelerin ise özel savaþa hizmet edeceðini savundu. Karayýlan, açýklamasýnda, “Kürt halký için anadilini seçmeli hale getirmek çaðýn en büyük geriliði olduðu gibi, Türk sömürgeciliðinin asimilasyon ve özümseme politikasýndan hiçbir biçimde vazgeçmediðinin açýk ifadesi olmaktadýr. Ortada lanse

edildiði gibi tarihi bir adým yoktur, tarihi bir sorun olan Kürt sorununun özünü teþkil eden anadilde yaþama ve eðitim hakký seçmeli derse indirgenerek tarihi provokasyon vardýr. Bu Kürt sorununda çözümü basitleþtirip geçiþtirmek ve provoke etmektir. Günümüzde anadilde eðitim hakkýnýn þöyle ya da böyle olsun þeklinde tartýþýlýyor olmasý insanlýk adýna utanç vericidir ve büyük bir insanlýk suçudur.” iddiasýnda bulundu. CHP’nin geliþtirdiði giriþimin ise özel savaþa hizmet edeceðini savunan Karayýlan þunlarý ileri sürdü: “Kürt sorunu konusunda tümden inandýrýcýlýðýný yitiren, ciddi bir sýkýþýklýðý yaþayan, demokratik toplumsal kesimlerin tepkisini alan AKP için CHP’nin bu giriþimi AKP’yi iç ve dýþ kamuoyunda siyaseten rahatlatmasýna hizmet etmektedir.” (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

18 Haziran 2012 Pazartesi

41 uzmandan diyabete dair her þey A

çlýða tahammülünüz yok mu, sýk sýk tatlý yeme isteði mi duyuyorsunuz, çabuk acýkmalarýnýz yüzünden kilo mu alýyorsunuz? Bu belirtiler diyabet hastalýðýnýn habercisi. Esra Kazancýbaþý Öztekin diyabet hastalýðýna uzman görüþmeri içeren bir kitapla katkýda bulundu. Bir anda iþtahtan kesilmeler, kilo kayýplarý, sýk sýk tuvalete çýkmalar, sývý kaybýna baðlý olarak susamalar, halsizlik, kuru cilt, görme bozukluklarý, sinirlilik... Tüm bu belirtiler, diyabet yani þeker hastalýðýnýn habercisi. Büyüklerin tabiriyle yediklerimizden midir bilinmez, hastalýða yakalananlarýn sayýsý her geçen gün artýyor. Hatta her 10 saniyede bir kiþi, bu hastalýðýn aðýna düþüyor. Türkiye'deyse son 10 yýlda diyabetli hasta sayýsýnýn yüzde 100 arttýðý söyleniyor. Bugüne kadar diyabet hakkýnda birçok kitap, makale yayýmlandýðý gibi konferans ve panellere de konu oldu. Gazeteci Esra Kazancýbaþý Öztekin ise hastalýða biraz daha farklý katkýda bulundu. Diyabet dünyasýnýn önde gelen 41 uzmanýyla yaptýðý söyleþileri bir kitapta topladý: Sorular ve Yanýtlarla Diyabet. Kitapta, Tip 1 ve Tip 2 diyabette teþhis yöntemlerinden tarama testlerine, beslenme ve egzersiz tedavisinden diyabet haplarýna ve insülinlere, böbrek ve pankreas naklinden pankreas adacýk hücre nakline kadar merak edilen

bundan kaynaklanýyor." diyor Kazancýbaþý.

Üç hastadan biri diyabetli olduðunu bilmiyor

yüzlerce sorunun cevabý var. Kitabýn en önemli özelliðiyse diyabetin yol açtýðý saðlýk sorunlarýnýn da incelenmesi. Göz ve kalp hastalýklarý, böbrek yetmezliði, mantar enfeksiyonlarý, idrar, reflü, ayak yaralarý, aðýz ve diþ hastalýklarý gibi diyabete baðlý geliþen sorunlarýn tedavileri de inceleniyor. Kitapta ayrýca beþ diyetisyen, þeker hastalarý için saðlýklý 25 yemek tarifi veriyor. Kronik bir hastalýkla yaþamanýn getirdiði ruhsal problemler, þeker hastalarýnda depresyon gibi konular da ayrýntýlý olarak ele alýnýyor. Kitabýn yazarýnýn babasý

diyabet hastasý. Ýnsülin direnci olan, her geçen gün þiþmanlayan annesiyse þeker hastalýðýnýn kapýsýnda. Eþine de geçtiðimiz günlerde diyabet tanýsý konulmuþ. Yani aileye bakýldýðýnda onun da diyabet riski fazla ne yazýk ki. Zaten bu durum, kitap yazma fikrini tetiklemiþ: "Çabuk acýkmalarým, açlýða tahammülsüzlüðüm, tatlýya düþkünlüðüm derken son yýllarda yavaþ yavaþ aldýðým kilolar birikmeye baþladý. Hayatýmdaki en önemli insanlarýn -annemin, babamýn ve eþimin- kapýsýný çalan, bana köþe baþýndan haince bakan diyabetle ilgili kitap projesini hazýrlarken duyduðum empati iþte

N

‘Reaktif hipoglisemi ve insülin direnci olanlar þeker hastalýðýna dur demek için neler yapmalý?' sorusunun cevabýna da ulaþmak mümkün. Diyabet aslýnda küresel bir saðlýk sorunu. Her üç diyabetliden biri þeker hastasý olduðunu bilmeden yaþýyor. Dünyada 366 milyon diyabetli var. Yani nüfusun yüzde 6,6'sý þeker hastasý. Salgýn hastalýk gibi yayýlan diyabete yakalananlarýn sayýsýnýn 2030'da 552 milyona ulaþacaðý tahmin ediliyor. (CÝHAN)

'Kirli ve aþýrý klorlu havuz suyu gözde enfeksiyona neden oluyor'

Sýcak hava baþ aðrýlarýný artýrýyor Y öroloji Uzmaný Dr. Bilge Çetin, bilimsel çalýþmalara göre sýcak havalarda geniþleyen damarlar nedeniyle baþ aðrýlarýnda artýþ olduðunun gözlendiðini söyledi. Hava sýcaklýklarýnýn yükselmesiyle birlikte uzmanlardan uyarýlar gelmeye baþladý. Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzman Dr. Bilge Çetin, yaz aylarýnda rahatsýz edici boyutlara ulaþabilen baþ aðrýlarý hakkýnda bilgi verdi ve sýcaklarýn tetiklediði aðrýlara karþý alýnabilecek önlemleri anlattý. Mevsimsel deðiþikliklerin, baþ aðrýlarý üzerinde etkili olduðuna dikkat çeken Çetin, “Yaz aylarýnda, sýcaklarýn artmasýyla baþ aðrýsý þikâyetlerinde de artýþ gözlenmektedir. Kronik aðrýlarý olan kiþiler bunun çoðunlukla farkýna bile varamayabilir. Oysaki bilimsel çalýþmalar, sýcak havalarda damarlarýn geniþlemesiyle baþ aðrýlarýnýn da arttýðýný göstermektedir. Sýcak hava, tansiyon yükselmelerine neden olduðu için özellikle hipertansiyon hastalarýnýn kan basýncý seviyelerinde sýcaða baðlý

Kitapta, "Ýnsülin ve hap tedavisi gören diyabetli hastalar günlük yaþamda nelere dikkat etmeli, nasýl beslenmeli, Þeker hastalarýnýn ameliyat olmasý ya da diþ çektirmesi gerektiðinde hangi önlemler alýnmalý, Hipoglisemi, hiperglisemi gibi acil durumlarda yapýlmasý gerekenler, Ayak yaralarýnýn önlenmesi ve bakýmý, Þeker hastasý kadýnlarda hamilelik ve doðum, Gebelikte ortaya çýkan gestasyonel diyabet, Çocuklarda diyabetin tedavisi, Diyabet teþhisinde açlýk ve tokluk kan þekerinin önemi, Þeker yükleme testi kaç saat yapýlmalý, gibi konularda ayrýntýlý bilgiler veriliyor. Yazar, kitapta kendisi gibi risk grubuna giren kiþileri de unutmamýþ.

olarak belirgin bir artýþ görülebilir. Yüksek tansiyon da sýklýkla, kendisini ensede aðrý ile gösterir. Sýcaklarýn yanýnda lodos da özellikle migreni tetikleyen en önemli nedenlerden biridir. Sýcaklar nedeniyle artan klima kullanýmý da baþ aðrýlarýna neden olur. Klimalý ortamda uzun süre bulunmak baþ aðrýlarýný tetikleyebilir.” diye konuþtu. Artan baþ aðrýlarýnýn tedavisinin, aðrýnýn tipine göre farklýlýk gösterdiðine deðinen Çetin, tedavi þekline karar vermeden önce aðrýnýn tipinin belirlenmesinin büyük önem taþýdýðýný vurguladý. Gerilim tipi baþ aðrýsýnda depresyon tedavisine yönelik ilaçlar faydalý olabilirken, migren tedavisinde ilk basamaðýn, hastalýðýn tetikleyicilerinden mümkün olduðunca uzak durmak olduðunu ifade eden Çetin, þunlarý söyledi: “Düzenli uyku, saðlýklý beslenme ve düzenli egzersizler ile mevsimsel deðiþikliklere karþý önlemler almak gerekir. Bunlara dikkat edilmesine raðmen ataklar sýk ise hastaya atak sýklýðýný azaltýcý ilaç tedavisi uygulanýr. Migren tedavisinde kullanýlabilecek pek çok ilaç mevcuttur. Bu ilaçlarýn sýrayla denenmesi gerekebilir. Bu noktada hastalarýn sabýrla tedavilerini sürdürmesi ve doktorlarýyla devamlý baðlantý halinde kalmalarý, tedavide baþarýyý yakalamak için çok önemlidir. Yarým býrakýlan tedaviler nedeniyle, migren teþhisi konmuþ pek çok kiþi, hastalýðýn tedavi edilemeyeceði düþüncesine kapýlmaktadýr. Hastalarýn öncelikle bir nöroloji uzmanýna baþvurmasý ve sabýrla tedavilerini sürdürmesi iyi sonuçlar almak için yeterli olacaktýr.” Uzmanlar, yazýn baþ aðrýsýna neden olan sýcaklardan korunmak için güneþin dik olarak geldiði saatlerde baþýn korunmasýný ve çok fazla dýþarýda kalýnmamasýný, þapka veya þemsiye kullanýlmasýný, ani ýsý deðiþikliklerinden kaçýnýlmasýný, klimadan gelen soðuk havaya doðrudan maruz kalýnmamasýný, su ve soðuk ayran gibi serinletici sývýlarýn tüketilmesini tavsiye ediyor. (CÝHAN)

az aylarýnýn gelmesiyle birlikte serinlemek isteyenler havuzlara akýn ediyor. Birçok kiþinin ortak kullanýmýnda olan havuzlar insan saðlýðýný olumsuz etkileyebiliyor. Rutin temizlik yapýlsa bile, havuz suyundaki birçok kiþinin ayný anda kullanýmýndan kaynaklanan kirlilik, temizleme için kullanýlan klor gözde enfeksiyona neden olabiliyor. Uzmanlar, havuzda serinlemek isteyenlerin mutlaka gözlük kullanmasý tavsiyesinde bulunuyor. Özel Kayserigöz Hastanesi Baþhekimi Opr. Dr. Fatih Günan, yaz döneminde özellikle serinlemek için havuzlara giden birçok kiþinin gözde aðrý ve kýzarýklýk þikayetiyle hastanelerine baþvurduðunu söyledi. Yaz döneminin hassas olduðunu ifade eden Opr. Dr. Fatih Günan, göz enfeksiyonlarýndan ve havuzun diðer zararlarýndan korunmak için havuza girerken gözlük kullanýlmasýný önerdi. Anne babalara da seslenen Günan, mahalle ve sokak aralarý ile parklarda süs amaçlý belediyeler tarafýndan yapýlan havuzlardaki suya çocuklarýnýn kesinlikle girmemelerini gerektiðini belirtti. Bu sularýn ciddi anlamda sadece gözlere deðil birçok organa zarar verebilecek mikroplar içerdiðini ifade etti. Dr. Fatih Günan, meydana gelebilecek çeþitli enfeksiyonlardan korunmak için özellikle kontakt lens kullananlarýn da havuza girerken lenslerini çýkarmalarý gerektiðini vurguladý. Havuzlardan gelen çeþitli göz sorunlarýnýn önüne geçmenin bir yolunun ise, çevredeki kiþileri dikkatli bir þekilde incelemek

olduðunu aktardý. Günan, gözlerinde kýzarýklýk ve þiþlik bulunan birinin ayný havuzu kullandýðýný görmeniz durumunda o kiþiyi uyarmanýz veya uyarýlara raðmen girmiþse o havuza girilmemesini yararlý olabileceðini tavsiye etti.

Alerjiye yol açan çeþitli nedenler var Opr. Dr. Günan, havuzdaki klor ve mikroplarýn, alerjik göz nezlesine yol açabileceði gibi, çiçek tozu, kimyasal ilaçlar, farklý kokular, çimen, aðaç, yabani otlar, ev-büro tozlarý, evcil hayvanlar, kullanýlan ilaçlarýnda diðer alerjiye zemin hazýrladýðýný anlattý. Sigara içmek, parfüm kullanmak, yorucu iþlerle uðraþmak, gözün yorulmasýna, enflemasyonuna yada alerji olma riskinin artmasýna yol açtýðýna dikkat çekti. Günan, ayrýca gözü irite edici davranýþlar (gözleri ovuþturmak, kaþýmak, saðlýksýz makyaj malzemeleri) gibi ikincil nedenlerin de bu tür rahatsýzlýklara yakalanma olasýlýðýný artýrdýðýný dile getirdi. Göz alerjileri, bir hekim tarafýndan taný konulmasýnýn ardýndan genellikle ilaçla tedavi edildiðini belirtti. Ancak ilaçlarýn düzenli kullanýmý alerjik konjonktivitin tedavisinde büyük önem taþýdýðýný vurguladý. Yaz aylarýnda artan rahatsýzlýklarla birlikte insanlarýn bilinçsiz kullandýðý ilaçlar ise gözlere yarardan daha çok zarar verebiliyor. Gözün son derece hassas bir organ olmasý dolayýsýyla, gözle ilgili uygulamalarda dikkatli davranmak ve mutlaka bir hekimin kontrolünde olmak þart. (CÝHAN)

5

BASINDAN Leyla Zana'ya kulak verin!

G

eçen perþembe sabahý bermutad erken kalkýp gazeteleri gözden geçirirken Hürriyet'te Enis Berberoðlu ve Metehan Demir'in Diyarbakýr baðýmsýz milletvekili Leyla Zana ile yaptýklarý mülakatý gördüm. Kürt kimliðini savunduðu için on yýl hapis yatan, bu nedenle Avrupa Parlamentosu'nun Saharov ifade özgürlüðü ödülünü kazanan, þimdilerde yine en az 10 yýl daha hapsedilmesi istenen Zana, çok dikkate deðer þeyler söylüyordu: Baþbakan Erdoðan'ýn sorunu çözeceðine inanýyorum. Umudumu da inancýmý da asla yitirmedim. Yitirmek de istemiyorum. Yitirseydim giderdim. Sonra TÜSÝAD'ýn Yüksek Ýstiþare Konseyi toplantýsýný izlemeye gittim. Baþkan Ümit Boyner þunlarý söylüyordu: "Artýk ortak aklý kullanmak, þiddet sarmalýndan çýkmak ve çaðýn gerçeklerine uygun bir söylem benimseyerek konuyu siyaseten halletmek zorundayýz... Türkiye bu yarayý kapatmadan huzur bulamaz." Akþam eve döndüðümde Avni Özgürel'in PKK'nýn Kandil'deki lideri Murat Karayýlan ile yaptýðý mülakatý okudum. Þöyle diyordu: "Biz Kürt sorununu nihayetinde barýþçýl diyalog yöntemleriyle çözülmesi gereken bir sorun olarak görüyoruz. 1993'ten bu yana bu yönde çeþitli çabalar sergiledik..." Sonra Baþbakan Erdoðan'ýn Türkçe Olimpiyatlarý'nýn kapanýþ töreninde yaptýðý konuþmayý izledim. Baþbakan, Fethullah Gülen Hocaefendi'ye "artýk yurduna dön" çaðrýsýný yaptýðý konuþmada þunlarý söylüyordu: "Kimsenin dinine, diline, inancýna bakýp ayrýmcýlýk yapmayýz. Hiçbir ýrkýn inancýnýn birbirine hükmetmesine, baskýn kýlmasýna razý olmayýz. Kendisinden olmayanlarý dýþlayan, kendisi gibi düþünmeyen, kendisi gibi inanmayanlarýn, hor görenlerin yanýnda olmayýz... Esas olan özgürlüktür bizim için. Esas olan barýþtýr, dayanýþmadýr... Hak, hukuk ve adalettir." (Hürriyet, 15 Haziran) Baþbakan'ýn bu konuþmasýný yeniden özgürlükçü söylemine döneceðine iþaret olarak yorumladým ve umutlandým. Cuma günü gazeteleri açtýðýmda, Baþbakan'ýn siyasi danýþmaný Yalçýn Akdoðan'ýn söyledikleriyle karþýlaþtým: "Zana'nýn saðduyulu bir yaklaþýmla hükümetin olumlu adýmlarýný vurgulamasý, hakperest ve sorumlu bir tavrý yansýtmaktadýr. CHP-AKP arasýndaki görüþmeyle oluþan ümitvar hava, bu tür pozitif katkýlarla beslenmelidir..." (Hürriyet, 15 Haziran) Sonra KADEP baþkaný Þerafettin Elçi'nin söylediklerini okudum: "Zana'nýn sözlerini destekliyorum. Sayýn Barzani ve Talabani çözüm için çok istekliler. Her iki tarafý da iknaya çalýþýyorlar. Barzani bana ilk kez bu kadar umutlu olduðunu söyledi. Hükümet onlarýn elini güçlendirmeli." (Taraf, 15 Haziran.) Zana, Elçi ve Karayýlan'ýn barýþýn saðlanmasý yolunda ortak bir beklentileri var. Zana, "Karamsarlýðý daðýtabilecek bir þeylerin yapýlmasý lazým. Öcalan Ýmralý'dan alýnýp, bazý kesimlerle temas edebileceði bir ev hapsine alýnabilir..." diyor. Elçi, "Örgüt ateþkese hazýr, hükümetten adým bekliyor; ama PKK Apo'suz hiçbir þey yapamaz. Bu unutulmamalý..." diyor. Karayýlan açýk konuþuyor: "Sorun çözülmek isteniyorsa, yolu Ýmralý'dýr. Orada bir deðiþme olmadan hiçbir þey yapamayýz! Arkasýndan dolanamayýz... Bunu devlet erkâný bilsin diye söylüyorum. Ötesinde bütün çabalar boþunadýr." Eðer akan kan duracak, Türkiye yeniden bütün Türkiyelilerin vataný olacaksa; Türkler ve Kürtler olarak bütün enerjimizi daha özgür, daha demokrat, daha uygar ve daha zengin bir Türkiye için harcayabileceksek, buna artýk sadece "demokratik cumhuriyet" diyen Abdullah Öcalan'ýn katkýsýný almamak için ne sebep olabilir? En azýndan Öcalan'ýn Ýmralý'daki tecridi kýrýlabilir, herkesle serbestçe temas ederek barýþýn yolunu açmasý saðlanabilir. Buna aklý baþýnda herkes destek vermeli. Kürt sorununda son günlerin geliþmelerine baktýkça Türkiye'nin geleceði için temkinli iyimserliðim depreþiyor. Son Diyarbakýr ziyaretimde Sur Belediye Baþkaný Sayýn Abdullah Demirbaþ'ýn dile getirdiði "Yeni Türkiye'nin Formülü"nü hatýrlýyorum: "Erdoðan Çankaya'ya, Gül baþbakanlýða, Hocaefendi yurduna, Öcalan evine..." Þahin Alpay (Zaman) s.alpay@zaman.com.tr 16 Haziran 2012


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

170 yatýrýmcý Mardin'e yatýrým için sýrada bekliyor Ali Edis

M

ardin'de bulunan Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Mardin'e yatýrým yapmak isteyen 170 yatýrýmcýnýn sýrada beklediðini dikkat çekerek, "Yatýrýmcýlarýn bu kadar hevesli olmasýnýn en önemli nedenlerinden biri teþvik sistemimiz."dedi.

“GAP Eylem Planý Revizyon Toplantýsý"na katýlmak için Mardin'e gelen Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, esnafla bir süre sohbet etti.

Mardin'in parlayan iller arasýnda yer aldýðýný belirten Bakan Yýlmaz, Mardin'in her yönden büyük bir potansiyele sahip olduðunu ifade etti. Büyük bir tarýmsal üretim yapmasý beklenen iller arasýnda olan Mardin'in özellikle gýda sanayisinde çok güçlendiðini vurgulayan Yýlmaz, "Bir taraftan sýnýr ilimiz ve ciddi bir ticaret potansiyeli var. Ticarette muazzam imkanlarý var. 1 milyar dolar ihracat hedefleniyor. Bu noktaya gelmiþ bir ilimiz. Diðer taraftan tarihi,

kültürü son derece zengin. Turizm potansiyeli son derece üst düzeyde bir ilimiz. Büyük ovalarý var. Mezopotamya ovalarýna sahip. Burada yeni yaptýðýmýz ana kanallarla birlikte en az 100 bin hektar civarýnda alanýmýz sulu hale geliyor."diye konuþtu. Bakanlýk olarak Mardin'e çok önem verdiklerini bildiren Yýlmaz, uyguladýklarý program ve projelerle kentin her zaman yanýnda olduklarýný bildirdi. Mardin'de OSB'de yer kalmadýðýný kaydeden Yýlmaz, þunlarý söyledi: “Mardin'e yeni yatýrýmlar yapýlmak isteniyor. Mardin'e yatýrým yapmak isteyen 170 yatýrýmcý yer bekliyor. Son dönemde bir teþvik ilan ettik. Yatýrýmcýlarýn bu kadar hevesli olmasýnýn en önemli nedenlerinden biri teþvik sistemimiz. Demek ki, çok doðru bir teþvik sistemi yapmýþýz. Doðru ve güçlü bir teþvik sistemi yapmýþýz ki, bu kadar büyük bir talep var. Bu kadar büyük bir yatýrýmcýnýn ilgisi ve alakasý var."

18 Haziran 2012 Pazartesi

6

Dika yönetim kurulu Mardin’de toplandý Murat Akgül

M

erkezi Mardin’de bulunan Dicle Kalkýnma Ajansý (Dika) 2012 Yýlý Haziran Ayý Yönetim Kurulu Toplantýsý Mardin’de yapýldý. Hilton Garden Inn Mardin Otelinde Batman Valisi Ahmet Turan baþkanlýðýnda düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantýsýna Dicle Bölgesi’nde yer alan Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak illerinin üyeleri katýldý. Toplantýda 20 - 27 Mayýs 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen Çin Halk Cumhuriyeti Çalýþma Ziyareti

Raporu Kurul’a sunuldu. Toplantýda ayrýca Kalkýnma Ajanslarý Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliði gereðince Yönetim Kurulu tarafýndan 2013 yýlý Bütçe hazýrlýk çalýþmalarý için Genel Sekretere yetki verildi. Ajans’ýn 2012 Yýlý Çalýþma Programý’nda planlandýðý üzere Dicle bölgesinde faaliyet gösteren, ihracat yapan ya da ihracat potansiyeli taþýyan iþletme temsilcileri ile birlikte önümüzdeki günlerde yapýlmasý planlanan, yeni Pazar baðlantýlarý kurma amacýný taþýyan ‘Irak Çalýþma Ziyareti’ konusunda Kurul da bilgilendirildi.

Mardin kendi ilçeleriyle entegre olmadýðý sürece geliþemez

Mardin'in otelleri, modern sanayisi, lojistik merkezleri ve ticaretiyle geleceðinin çok parlak olduðunu vurgulayan Yýlmaz, bunun bölge insaný ve ülkenin kalkýnmasý için çok önemli olduðunu söyledi. Yýlmaz, huzur, kültür ve turizm kenti olan Mardin'in imajýna kimsenin gölge düþürmemesi gerektiðini sözlerine ekledi.

2012 MALÝ YILI 17 KALEM TEMÝZLÝK MALZEMESÝ Devlet Hastanesi -Mardin 2012 MALÝ YILI 17 KALEM TEMÝZLÝK MALZEMESÝ alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/76582 1-Ýdarenin a) Adresi : NUR MAH.D.BAKIR YOLU ÜZERI 10 KM. VALÝ OZAN CAD. 47100 MARDÝN MERKEZ MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822137218 - 4822125280 c) Elektronik Posta Adresi : zeyniemer@mynet.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : MARDÝN DEVLET HASTANESÝ AMBAR BÝRÝMÝ c) Teslim tarihi : Yüklenicinin kurumumuz ile imzalayacaðý sözleþme tarihinden itibaren iþe baþlayacak olup, idarenin isteði üzerine Malzemeler tek parti halinde teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MARDÝN DEVLET HASTANESÝ Satýn Alma Birimi/ Merkez Nur Mah.Vali Ozan Cad. Yeniþehir MARDÝN b) Tarihi ve saati : 25.06.2012 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlerlen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Tedarik edilecek tüm malzemeler için l(bir)'er adet numune ihale saatinde getirilecektir. Teknik þartnameye cevap verilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý MARDÝN DEVLET HASTANESÝ Satýn Alma Birimi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MARDÝN DEVLET HASTANESÝ Satýn Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ)) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN NO : 262

Murat Akgül

N

usaybin'den toplantýya katýlan Yahya Usta Ýþletme sahibi Abdulbari Günel, yapýlan etkinliklerde beyaz güller þehri Nusaybin'in unutulmamasý gerektiðini söyledi. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, turizmcilerle biraraya geldi. Nusaybin'den toplantýya katýlan Yahya Usta Ýþletme sahibi Abdulbari Günel, yapýlan etkinliklerde beyaz güller þehri Nusaybin'in unutulmamasý gerektiðini söyledi. Turizmcilerle biraraya gelen Ayvaz, Mardin turizminin geliþimi için neler yapýlabileceðini görüþtü. Toplantýda

söz alan Nusaybin Yahya Usta iþletmesi sahibi Abdulbari Günel, Mardin turizminin sadece Mardin'den ibaret olmadýðýný söyledi. Mardin turizmini pamuk ipliðine benzeten Günel þöyle konuþtu; "Mardin'de turizmde büyük bir sýçrama da yapabilir ançak dibede vurabilir. Mardin kendi ilçeleriye entegre olmadýðý sürece geliþmesi mümkün deðildir. Mardin'i tanýtýmalarda ve etkinliklerde beyaz gülerin þehri Nusaybin'in de unutulmamasý gerekir. Nusaybin'de faaliyet gösteren bir iþletme olarak ilçelere fazla önem verilmediðini düþünüyorum" dedi. Vali Ayvaz toplantýya katýlan diðer turizmcilerin de görüþlerini dinledi.

19 Mayýsspor Türkiye 5.'cisi oldu

T

ürkiye genelinde yapýlan ‘Nike Halý Saha Liginde’ YKBL 19 Mayýsspor Türkiye 5.'cisi olarak büyük bir baþarýya imza attý. Malatya’da yapýlan Süper Bölge Finalleri'nde önce Þanlýurfa’ya futbol dersi veren 19 Mayýsspor’lu gençler ardýndan Mersin’in saf dýþý kalmasýyla adýný final maçýna yazdýrmayý baþardý. Gruptan 2. olarak çýkan YKBL 19 Mayýsspor, Batman’a Türkiye 5.'cisi olarak dönmeyi baþardý. Önce Batman’da 32 takým arasýnda þampiyon olan 19 Mayýsspor ardýndan Bölge elemelerinde Van, Mardin, Hakkâri, Aðrý, Diyarbakýr ve Muþ illerinin takýmlarýný eledi. Türkiye’de binlerce takým arasýnda ilk 14’e kalarak Süper Bölge Finalleri'ne katýlan 19 Mayýsspor, Þanlýurfa ilinin þampiyonu Þal 1986 takýmýný oynadýðý güzel futboluyla sahadan sildi. Kayseri takýmýyla finalde eþleþen 19 Mayýsspor, rakibini tebrik etti.

Konuyla ilgili olarak açýklamada bulunan 19 Mayýs Gençlik Spor Kulübü yöneticileri, “Tüm gençlerimizi caný gönülden kutluyorum. Gönül isterdi ki Türkiye þampiyonu olmalarýydý. Ancak bu yýl böyle oldu. Önümüzdeki yýlarda daha iyi bir ekip kurup Türkiye þampiyonu olmak istiyoruz. Batman’a Türkiye 5.'cisi olarak dönen tüm sporcularýmýzý kutlarým. Özellikle Batman Valisi Ahmet Turhan’a katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyoruz.” diye konuþtu. Alýnan baþarýnýn ardýndan 19 Mayýslý gençler çeþitli kurum ve kuruluþlardan ödüllendirilmeyi de beklediklerini sözlerine eklediler. Malatya’daki Süper Bölge Þampiyonasý'na katýlan 19 Mayýssporlu gençler ayrýca kendilerine tiþört, capy ve malzeme desteðinde bulunan M.Yusuf Acet Kuyumcular pasajýndaki esnaflara da teþekkür etmeyi ihmal etmediler. (CÝHAN)

18 Haziran 2012 Pazartesi Gazete Sayfaları  
18 Haziran 2012 Pazartesi Gazete Sayfaları  

18 Haziran 2012 Pazartesi Gazete Sayfaları

Advertisement