Page 1

Üniversite’den Somali’ye Su Kuyusu kuraklýk ve su sýkýntýsýnýn çok ciddi boyutlarda yaþandýðý Somali’de üniversite adýna bir “su kuyusu “ açýldýðý öðrenildi.

Ýsmail Erkar

M

ardin Artuklu Üniversitesi Mimarlýk Bölümü’nde görev yapan akademisyenlerin öncülüðünde bir süre önce Ýnsani Yardým Vakfý (ÝHH) aracýlýðýyla baþlattýðý “Afrika’da su kuyusu” açma çalýþmasý meyvesini verdi.

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

Üniversitenin akademik ve idari personelin katkýlarý sonucu Afrika burnunda yer alan Somali’de bir su kuyusu açtýklarý bilgisini veren Mimarlýk Bölümü araþtýrma görevlisi Ömer Faruk Günenç, yardým kuruþlarýnýn Afrika'da devam eden kuraklýk ve kýtlýktan dolayý yaptýklarý hayýr çalýþmalarýna üniversite olarak duyarlýlýk gösterdiklerini belirterek;

Araþtýrma görevlisi Abdullah Asým Divleli ve Ömer Faruk Günenç’in öncülüðünde, Afrika kýtasýnda yaþanan kuraklýk ve içme suyu temininde yaþanan sýkýntýlarýn giderilmesine katký saðlamak amacýyla Mardin Artuklu Üniversite’sinde baþlatýlan çalýþma sonucunda,

“Sýnýrlý su kaynaklarýyla asgari ihtiyaçlarýný karþýlama mücadelesi veren Afrikalý kardeþlerimize bir nebze de olsa yardýmcý olmak gayesiyle,

Yýl: 8 Sayý 2345 2259 Fiyatý :25 Kr

17 Mayýs 2012 Perþembe

ülkemiz hayýr kurumlarýndan ÝHH aracýlýðý ile çalýþma baþlatarak Somali’de ile ilk su kuyumuzu açtýk.” þeklinde konuþtu.

aldýklarýný belirtti.

Açlýk kadar susuzlukla da mücadele eden Afrika'da içme suyu sýkýntýsý ve kuraklýðýn hayatý durma noktasýna getirdiðini ifade eden Günenç, yaþanan kuraklýk nedeniyle salgýn hastalýklarýn görülmeye baþladýðý bölgelerde yaþayan Somalilerin, açýlan su kuyularý sayesinde rahat nefes

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin “Afrika’da su kuyusu” açma çalýþmalarýný devam ettireceði bilgisini veren araþtýrma görevlisi Günenç. “Bir yudum suya hasret kardeþlerimizin derdiyle dertlenip ihtiyaçlarýný karþýlamak, fedakârlýk ve feragat göstermek bizim insani vazifemizdir. Bu çalýþmada emeði geçen herkese minnettarýz. Allah hayýrlarýný kabul etsin.” Dedi.

Bavuldaki Hayatlar'a yoðun ilgi

M

ardin Hizmet Vakfý’nýn “Tiyatro Günleri” adý projesi kapsamýnda sergilenen, Bavuldaki Hayatlar tiyatrosuna Mardinli sanatseverler yoðun ilgi gösterdi. Goethe Enstitüsü ve Tiyatro Tempo’nun ortak Projesi olan; Türk iþçilerinin Almanya ya gidiþlerinin 50. Yýlý nedeniyle Alman Gazeteci-Yazar Anja Tuckermann tarafýndan kaleme alýnan ve “göç” olgusunu iþleyen “Bavuldaki Hayatlar” adlý oyun Mardin Artuklu Üniversitesi AKM Salonunda Mardinli Tiyatro severlerle buluþtu. Sayfa 2’de

Gençlik Turnuvasýnda Vali’den gol þov 9 numaralý formayý giyen valinin yaptýðý çalýmlar, attýðý goller ve maçtaki performansý ile taraftardan Barselona’nýn ünlü futbolcusu olan Messi’ye gönderme yapýlarak “Messi Vali” tezahüratý yapýlmasý dikkat çekti. Nezir Güneþ

Mardinli Memurlar da Zam önerisini beðenmedi

M

ardin’de Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Gençlik turnuvasýnda mücadele eden Mardin Kurumlar arasý final maçýnda Mardin Valisi attýðý 6 golle gol kralý oldu. Gençlik Haftasý kutlamalarý kapsamýnda düzenlenen Gençlik Turnuvasýnda her gün iki takým arasýnda futbol oynanýyor. Ooynanan futbol müsabakasýnda ise aralarýnda Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Vali Yardýmcýsý Selim Palamut, Emniyet Müdürü Derviþ Kara, Rektör Vekili Mustafa Oflaz, Jandarma Komutaný Olcay Erdal’ýn da oynadýðý protokol takýmý ile kurum müdürlerinin oluþturduðu müdürler takýmýna karþý oynandý. Protokol takýmý müdürler takýmýný 13’e 9 yenerken maçta forvet oyuncusu olarak oynayan Vali Ayvaz’ýn performansý ise göz doldurdu. Maç boyunca sahada koþan ve yaptýðý þýk hareketlerle taraftarlarýn beðenisini kazanan Vali Ayvaz 3 asistin yanýnda attýðý 6 golle gol kralý oldu. 9 numaralý formayý giyen

M

emur-Sen Konferderasyonu Mardin Temsilciliðine baðlý sendika baþkan, temsilci ve üyeleri ortaklaþa düzenledikleri basýn açýklamasý ile hükümetin memur ve memur emeklileri için verdiði zam teklifine tepki gösterdiler. Sendika binasý önünde basýn açýklamasý yapan Memur-Sen üyeleri adýna açýklamayý Ýl Baþkaný Mustafa Aydýn yaptý. Aydýn açýklamasýnda hükümetin verdiði zam teklifine tepki göstererek, "Kamu görevlileri toplu sözleþme görüþmelerinde kritik bir noktaya gelmiþ Sayfa 2’de bulunmaktayýz.

valinin yaptýðý çalýmlar, attýðý goller ve maçtaki performansý ile taraftardan Barselona’nýn ünlü futbolcusu olan Messi’ye gönderme yapýlarak “Messi Vali” tezahüratý yapýlmasý dikkat çekti. Kazanan takýmýn sahadakilere tatlý ikramý ile biten maç sonunda bir açýklama yapan Vali Ayaz, maçý hak ederek kazandýklarýný söyledi. 52 yaþýnda olmasýna raðmen sahada iyi mücadele ettiðine inandýðýný ifade

eden Vali Ayvaz, “Bu yaþa raðmen röveþata gol atýyorsam demek ki biz de de daha gençlik ruhu var.”dedi. Vali Turhan Ayvaz’a takýmýn kaptaný olarak kendisine hem þampiyonluk kupasý hem de gol kralý olduðu için madalya veren Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Mustafa Kuzu ise Gençlik Haftasýnda “Büyüklerimizin performansý bizleri sevindirdi.” Dedi. Devamý Sayfa 6’da

Kaçak mazot ve et ele geçirildi Murat Akgül

K

ýzýltepe ilçesinde polisin düzenlediði operasyonda, yaklaþýk 3 bin litre kaçak mazot, bin 550 litre gazyaðý ile yaklaþýk iki buçuk ton gümrük kaçaðý et ele geçirildi. Mardin Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlularla mücadele ekipleri, Kýzýltepe ilçesinde birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 bin 981 litre gümrük kaçaðý motorin, bin 550 litre gümrük

kaçaðý gazyaðý ele geçirildiði ve olayla ilgisi bulunan 4 kiþinin gözaltýna alýndýðý belirtildi. Polis, Kýzýltepe ilçesi Ýpekyolu üzerinde durdurduðu bir araçta yaptýðý aramada ise 2 ton 420 kilogram gümrük kaçaðý et ele geçirdi. Kýzýltepe ilçesinde uyuþturucu satýcýlarýna yönelik düzenlenen operasyonda da þüpheli bir þahsýn üzerinde yapýlan aramada 530 gram kubar esrar bulundu. Operasyonlarla ilgili 6 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þahýslar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüðüne götürüldü.

Akdað’dan, Kýzýltepe Devlet Hastanesine ziyaret

A

k Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, Kýzýltepe Devlet Hastanesini ziyaret ederek verilen hizmetler hakkýnda bilgiler aldý. Sayfa 3’te

Kýrmýzý mercimek hasadý baþladý Ali Edis

V

erimli topraklarýn yer aldýðý Mardin'in Kýzýltepe Ovasý'nda kýrmýzý mercimek hasadý baþladý. Kýrmýzý mercimeðin ilk ürünü Konuk köyünden Abdulkadir Aksoy tarafýndan hasat edildi. Hububat pazarýna getirilen ürün, Zahireciler Derneði Baþkaný Mehmet Þerif Öter tarafýndan kilogramý bir lira 25 kuruþtan satýn alýndý. Kýrmýzý mercimeðin bu sene az ekildiði bilgisini veren Öter, bunun

nedeni kýrmýzý mercimekte prim desteklemesinin çok az olmasýna baðladý. Kalitesiz ithal mercimeðin iç piyasada yerli ürün adý altýnda satýldýðýný ifade eden Öter, "Çiftçimizin alýn teriyle ürettiði besin deðeri ve kalorisi yüksek yerli ürünümüzün hak ettiði deðeri bulamamasýndan her geçen yýl üretimi azalmaktadýr. Milli ürünümüz olan kýrmýzý mercimeðimizin eski üretim hacmine kavuþmasý için Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýzýn mercimekte 100 lira olan destekleme primini artýrmalarýný bekliyoruz.” Dedi.


17 Mayýs 2012 Perþembe

2

Bavuldaki Hayatlar'a yoðun ilgi Manastýrý Metropoliti Saliba Özmen; oyun sonrasý oyuncularla sohbet ederek oyuna iliþkin beðenilerini dile getirdi ve çok etkilendiðini belirtti. Oyunda” göç” olgusundan yola çýkarak Ýnsan iliþkilerine odaklanan, parçalanan aileler; zorunlu koþullar nedeniyle ihmal edilmiþ, akrabalara terk edilmiþ çocuklar, anne-baba-çocuk iliþkisinde yaþanan karþýlýklý özlemin yaný sýra, bu sosyal durumun toplumsal sonuçlarý mercek altýna alýnýyor. Göç olgusunun sebeplerine çok boyutlu ve eleþtirel bir bakýþ getiren göç etmiþ ailelerin çocuklarýyla yapýlmýþ görüþmelerden yola çýkýlarak yaþanmýþ olaylarý sahneye taþýyan oyun; Mardinli seyircileri oldukça etkiledi.

Ýsmail Erkar

M

ardin Hizmet Vakfý’nýn “Tiyatro Günleri” adý projesi kapsamýnda sergilenen, Bavuldaki Hayatlar tiyatrosuna Mardinli sanatseverler yoðun ilgi gösterdi.

Goethe Enstitüsü ve Tiyatro Tempo’nun ortak Projesi olan; Türk iþçilerinin Almanya ya gidiþlerinin 50. Yýlý nedeniyle Alman Gazeteci-Yazar Anja Tuckermann tarafýndan kaleme alýnan ve “göç” olgusunu iþleyen “Bavuldaki Hayatlar” adlý oyun Mardin Artuklu Üniversitesi AKM Salonunda Mardinli Tiyatro severlerle buluþtu. Vali Yardýmcýsý Müfit Gültekin , Goethe Enstitüsü Temsilcisi Sibel Ekmekçi’ ye, bu deðerli Projenin Mardin de sunulmasýna katkýlarýndan dolayý plaket sunarken, tiyatro tempo ekibine, oyunun yönetmeni Haluk Yüce ve oyunun müziðini yapan ve canlý olarak sunan müzisyen Nedim Yýldýz ve müzisyen arkadaþlarýna , bu baþarýlý ve anlamlý performanslarý için çiçek takdim ederek tebrik etti. Oyunu Ýzleyenler arasýnda bulunan Süryani Deyrul- Zaferan

Bavuldaki Hayatlar oyunu; anlatýlan öyküler çerçevesinde giderek kuklaya dönüþen aile bireylerinin ve baþ aktör olmak isteyen akrabalarýn, ilginç bir fotoðrafýný sundu ayný zamanda. Proje Yöneticisi Nurhan Öktem, “Bu güne kadar bir çok ödül almýþ olan Tiyatro Tempo ekibi, yakýn tarihte “Bavuldaki Hayatlar” adlý oyunlarýyla; Nisan ayýnda Almanya da 120 oyun metni arasýndan en iyi metin ödülüne layýk görülmüþ. Seyircilerden büyük ilgi gören oyunun Mardinli seyircilerle buluþmasýnda büyük katkýda bulunan, Mardin de Kültüre, sanata, çocuk ve gençlere katkýda bulunmanýn bilinciyle hareket eden; Hilton Garden Ýnn Mardin Genel Müdürü Murat Yetiþgen ‘e ve büyük özenle hizmet veren ve konuklarýmýzýn haklý övgülerine vesile olan personeline çok teþekkür ediyorum. Ayrýca; burada sayamadýðým ,bu projenin gerçekleþmesinde kendini gönülden görevli kabul eden emek veren çok deðerli kiþi ve kuruluþlara sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum.”dedi.

Mardinli Memurlar da Zam önerisini beðenmedi Nezir Güneþ

M

emur-Sen Konferderasyonu Mardin Temsilciliðine baðlý sendika baþkan, temsilci ve üyeleri ortaklaþa düzenledikleri basýn açýklamasý ile hükümetin memur ve memur emeklileri için verdiði zam teklifine tepki gösterdiler. Sendika binasý önünde basýn açýklamasý yapan Memur-Sen üyeleri adýna açýklamayý Ýl Baþkaný Mustafa Aydýn yaptý. Aydýn açýklamasýnda hükümetin verdiði zam teklifine tepki göstererek, "Kamu görevlileri toplu sözleþme görüþmelerinde kritik bir noktaya gelmiþ bulunmaktayýz. 30 Nisan’da baþlayan toplu sözleþme görüþmelerinde, 8-9 Mayýs tarihlerinde hizmet kollarýnýn teklifleri üzerinde yoðun bir çalýþma yapýlmýþtýr."dedi. Ýktidar aleyhinde sloganlarýn atýldýðý basýn açýklamasýnda Aydýn, "Kamu Ýþveren Heyeti, hizmet kolunu ilgilendiren birçok teklifi genel toplu sözleþmenin kapsamýna alýrken, doðrudan kamu görevlilerini etkileyen ve haklý gerekçelerle toplu sözleþme masasýna getirilen bazý tekliflerle ilgili olarak, mali ve sosyal hak kapsamýnda olmadýðý yönünde görüþ beyan etmiþtir. Bu yaklaþým Kamu Ýþveren Heyeti’nin yeterince sorun çözme ve kamu görevlilerinin haklarýný koruma ve geliþtirme endeksli bir yaklaþým içinde olmadýðýný, aksine teklifleri reddetme

anlayýþý üzerine politika geliþtirdiðini göstermektedir."diye konuþtu. Memur-Sen olarak, hizmet kollarýnýn sorunlarýna yönelik tüm teklifleri, 21 Mayýs akþamýna kadar masada tutacaklarýný, kamu görevlilerine yeni hak ve kazanýmlar saðlanýncaya kadar da mücadele edeceklerini belirten Aydýn, Memur-Sen’in toplu sözleþme tekliflerini genel hatlarýyla hatýrlattý. Aydýn açýklamasýnda ayrýca “Kamu görevlilerinin aylýk ve ücretlerine, 2012 yýlý için yüzde 16, 2013 yýlý için yüzde 14 oranýnda artýþ istiyoruz. Taban aylýðýna,

Öðrenciler SGK hakkýnda bilgilendirildi Ali Edis

M

idyat ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) müdürlüðü öðrencileri SGK hakkýnda bilgilendirdi. Sosyal Güvenlik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen program ÝMKB Lisesi konferans salonunda yapýldý. SGK Midyat Müdürü Abdurrahim Güneþ ve SGK personeli, sigortalý olmanýn önemi ve avantajlarý hakkýnda bilgiler verdi. SGK hakkýnda hazýrlanan sinevizyon sunumuyla baþlayan program, SGK Midyat Müdürü

Abdurrahim Güneþ’in verdiði bilgilerle devam etti. Güneþ, 5510 sayýlý kanunda sigortalýlýk, kýsa vadeli sigorta kollarý ve genel saðlýk sigortasý uygulamalarýný anlattý. Öðrencilerin dikkatle dinlediði program soru-cevap þeklinde son buldu.

2012 yýlý için yüzde 16 artý 120 TL seyyanen zam, 2013 yýlý için yüzde 14 artý 80 TL seyyanen zam yapýlmasýný teklif ediyoruz." þeklinde konuþtu. "Kýdem aylýðý gösterge rakamý 20’den 100’e çýksýn, 25 yýllýk süre sýnýrlamasý uygulanmasýn" diyen Aydýn, "Yan ödeme katsayýsý üç kat arttýrýlarak aylýk katsayýsý ile eþitlenmelidir. Toplu sözleþme ikramiyesi 2012 yýlýnda 90, 2013 yýlýnda 120 TL olarak uygulanmalýdýr. Eþ yardýmý 2012 için 200, 2013 için 250 TL olarak uygulansýn" ifadelerinde bulundu. Çocuk yardýmýnýn, üniversite öðrenimi gören çocuklar için bir kat artýrýmlý ödenmek üzere 2012 için 50, 2013 için 60 TL olmasýný istediklerini kaydeden Aydýn, "Her gün için 4 TL ulaþým, her öðün için 5 TL yemek yardýmý istiyoruz" dedi. Doðum ve ölüm yardýmý ödeneklerinin tutarlarýnýn fiili durumla uygun olmasý için bir kat arttýrýlmasýný da dile getiren Aydýn, þunlarý söyledi: "Ek göstergelerin 600 puan artýrýlmasýný, yardýmcý hizmetler sýnýfý personelinin de ek göstergeden yararlanmasýný talep ediyoruz. 2012 yýlý bütçesinde faiz ödemelerine yaklaþýk 50 milyar TL kaynak ayýran hükümetin; emeðiyle, alýn teriyle ülkesine hizmet eden kamu görevlilerine 2012 yýlý için yüzde 16, 2013 yýlý için yüzde 14 veremiyorum demesi, anlaþýlýr ve kabul edilir deðildir. Memur-Sen olarak, bu haklý tekliflerimiz karþýlanýncaya kadar mücadelemize devam edeceðiz.”

Starpet'ten Eðitime destek Murat Akgül

S

tarpet ikinci kardeþ okulu olarak Nusaybin Gazipaþa Ýlköðretim Okulu’nu seçti.

Yüzde yüz yerli sermayeli akaryakýt þirketi Starpet, sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda yürüttüðü “Starpet-Staroil Kardeþ Okul Projesi”ne devam ediyor. Nusaybin Gazipaþa Ýlköðretim Okulu’nu kardeþ okul olarak seçen Starpet, beþ yýl boyunca okulun kütüphane, laboratuar, masa ve sýra gibi temel ihtiyaçlarýný karþýlayacak… Türkiye’nin en hýzlý büyüyen 100 þirketi arasýnda yer alan Starpet, topluma ve yaþadýðý çevreye katký saðlamayý amaçlayan “Starpet – Staroil Kardeþ Okul Projesi”nin ikinci bölümünü hayata geçirdi. “Starpet – Staroil Kardeþ Okul Projesi” kapsamýnda geçen yýl Tarsus Kýz Meslek Lisesi’nin ihtiyaçlarýný karþýlayan Starpet, bu sene de Mardin’deki Nusaybin Gazipaþa Ýlköðretim Okulu’nu kardeþ okul olarak seçti. 1752 öðrencinin eðitim gördüðü Nusaybin Gazipaþa Ýlköðretim Okulu’nun daha iyi þartlara sahip olmasý amacýyla baþlatýlan proje kapsamýnda, önümüzdeki beþ yýl boyunca okula destek verecek yüzde yüz yerli sermayeli akaryakýt þirketi Starpet, ilk iþ olarak öðrenciler için büyük tehlike arz eden pencere korkuluklarýný onardý. Starpet ayrýca seçtiði kardeþ okulda; bir sýnýfýn kütüphane olarak düzenlenmesi, laboratuar oluþturulmasý, binanýn iç - dýþ boyanmasý, okul bahçesinde öðrencilerin oturacaðý bank yapýmý ve mevcut okul duvarýnýn demir parmaklýkla kapatýlmasý gibi pek çok acil ihtiyacý da karþýlayacak. Öðrencilerin yaþadýðý sýra ve masa sorununa da çözüm üretecek Starpet’in, Nusaybin Gazipaþa Ýlköðretim Okulu öðrencilerinin ihtiyaçlarýna yönelik çalýþmalarýna devam edeceðini anlatan Starpet Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Murat Okalin, “Starpet ve Staroil olarak gerçekleþtirdiðimiz sosyal sorumluluk projeleriyle doðaya ve topluma çeþitli katkýlarda

bulunuyoruz. Eðitimin önemine inanan bir þirket olan Starpet, kardeþ okul olarak Tarsus Kýz Meslek Lisesi’nin ardýndan Mardin’deki Nusaybin Gazipaþa Ýlköðretim Okulu’nu seçti. Önümüzdeki beþ yýllýk dönemde, bu okulda eðitim gören tüm öðrencilerimizin daha iyi þartlara sahip olmalarý için çalýþmalar yapacaðýz” dedi. Starpet Hakkýnda Starpet Garzan Akaryakýt Daðýtým Pazarlama A.Þ. 2002 yýlýnda ana daðýtým þirketi olarak sektörde faaliyete baþladý. 2005 yýlýnda aldýðý Akaryakýt Daðýtým ve Pazarlama Lisansý’ndan sonra bayilikler verdi ve daðýtým hizmetine baþladý. 2006 yýlýnda, Starpet markasý ile madeni yað üretimine baþlayarak ürün portföyüne bir yenisini daha ekledi. Yine ayný yýl içerisinde lojistik filosunu kurdu. 2010 yýlýnda, TÜRKAK ve TSE Kalite Belgeleri aldý. 2005 yýlýnda 220 olan bayi sayýsý, 2007 yýlýnda 366'ya ulaþtý. 2012 yýlý itibariyle de 400 bayi sayýsý ile geniþleyen istasyon aðýna yenilerini eklemeye devam ediyor. Starpet hakkýnda daha fazla bilgi almak için www.starpet.com.tr adresi ziyaret edilebilir. Starpet Madeni Yaðlar Hakkýnda: Starpet’in enerji sektöründeki tüm ürünleri kendi bünyesinde üretme ve tüketiciye sunma hedefi doðrultusunda 2006 yýlýnda faaliyetlerine baþlayan Starpet Madeni Yaðlar, 2010 yýlýnda alanýnda yüzde 1,5 olan pazar payýný, 2011 yýlý ilk 3 ayýnda yüzde 3’e çýkardý. Hýzla geliþen, kalite, OEM onaylarý ve uluslararasý akreditasyonlarýný tamamlayan Starpet Madeni Yaðlar, distribütörlükler verip, daðýtým aðýný geniþletti. Yabancý firmalarla uluslararasý partnerlik için görüþmeler baþlatan firma, EPDK tarafýndan yayýnlanan ‘’Madeni Yaðlarýn Ambalajlanmasý ve Piyasaya Sunumu Hakkýndaki Yönetmelik’’ Maddesine göre tüm TSE onaylarý alým çalýþmasýný baþlattý. Azerbaycan ile yatýrým için görüþmeler sürdüren Starpet Madeni Yaðlar hakkýnda daha detaylý bilgi almak için www.starpet.com.tr adresi ziyaret edilebilir.


17 Mayýs 2012 Perþembe

3

Akdað’dan, Kýzýltepe Devlet Hastanesine ziyaret Nezir Güneþ

A

k Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, Kýzýltepe Devlet Hastanesini ziyaret ederek verilen hizmetler hakkýnda bilgiler aldý. Seçim bölgesi Mardin'de ziyaretler gerçekleþtiren Ak Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, Kýzýltepe Devlet Hastanesini ziyaret ederek verilen saðlýk hizmetleri hakkýnda hastane yetkililerinden bilgiler aldý. Hastaneye ziyareti sýrasýnda Kýzýltepe Devlet Hastanesi Baþhekimi Uz. Dr. Rýza Dündar, tarafýndan karþýlanan Milletvekili Akdað ve beraberindekiler, tedavi amaçlý hastanede bulunan vatandaþlara da geçmiþ olsun dileklerini ileterek sorunlarýný dinledi. Devlet Hastanesi acil servis bölümü, poliklinikler ve yatan hasta servislerinin de aralarýnda olduðu bölümleri ziyaret eden Milletvekili Akdað, vatandaþlara hastanenin verdiði hizmetin yeterliliðini sorarak memnuniyetlerini sordu.

Ziyareti sýrasýnda Hastane Baþhekimi Uz.Dr. Rýza Dündar'ýn makamýný da ziyaret ederek bir süre görüþen Milletvekili Akdað, Dr. Dündar'dan verilen saðlýk hizmetleri ve hastanede eksikliði hissedilen sýkýntýlarý dinleyerek notlar aldý.

Kýzýltepe Devlet Hastanesi'nin bölgenin iddialý hastanelerinden birinin olduðuna iþaret eden Akdað, "Kýzýltepe Devlet Hastanemizin halkýmýza vermiþ olduðu saðlýk hizmetini yakýndan izliyoruz. Hastanemizin servislerini gezdik, hastalarýmýzla sohbet edip, memnuniyetlerini sorduk. 200 Yataklý olmasýna karþýn potansiyelinin çok daha üstünde kaliteli bir saðlýk hizmetinin sunulmaya çalýþýldýðýný memnuniyetle gözlemleme fýrsatý bulduk. Gayretli çalýþmalarýndan dolayý sayýn baþhekimimizin þahsýnda emek veren bütün saðlýk çalýþanlarýna teþekkür etmek istiyor ve ayný gayretlerle çalýþmalarýna devam etmelerini bekliyorum."diye konuþtu. Uz.Dr. Rýza Dündar ise, Milletvekili Akdað'ýn hastaneye gerçekleþtirdiði ziyaretten dolayý

Ýlk yýl okuma yazma öðrenmeyecek B

u yýl baþlayacak 12 yýllýk zorunlu eðitimle, 66 ayýný (5,5 yaþ) dolduran çocuklar okula alýnacak. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) küçük yaþta okula baþlayacaklar için müfredat deðiþikliðine gidiyor. Çocuk geliþim uzmanlarýnýn önerileriyle hazýrlanan yeni müfredatta okuma yazma becerileri bir sonraki yýla ertelenecek. Ýlk yýl çocuklarýn anlama ve çizme becerileri geliþtirilecek. Yeni müfredatta eðitimde eðlenerek ve oynayarak öðrenme dönemi baþlatýlacak. Mevcut müfredat yumuþatýlacak ve oyun odaklý bir yapýya kavuþacak. Ýlk yýl çocuklarý okuma-yazmaya hazýrlayacak el ve harfleri tanýma becerileri geliþtirilecek. Buna göre 66 aylýk ilkokul birinci sýnýf öðrencilerinin ilk eðitim döneminde oyun oynama ve sosyal becerilerinin geliþmelerine aðýrlýk verilecek. Bu sayede öðrencilerin okuma ve yazma öðrenmedeki yaþadýklarý stres sona erdirilecek. Öðrencileri birinci sýnýfta çok fazla zorlamak istemeyen yetkililer, öðrencilerin sindire sindire okuma yazma öðreneceklerini ifade etti. Bakanlýk, hazýrladýðý müfredatta 60-72 aylýk çocuklarýn

geliþim özelliklerini de dikkate aldý. Bu dönemde okuma-yazmanýn erken olduðu, bu yaþ grubunun el yazýsýna hazýrlanabilmesi için elini kaldýrmadan çizgiler çizmesinin ve okuma yerine de dinlediðini anlayýp yeniden anlatmasýnýn istenebileceði belirtildi. Mevcut müfredatta, çocuklar ikinci dönemin ikinci yarýsýndan itibaren okuma-yazmaya baþlarken yeni müfredatta çocuklara bu yönde bir zorlama yapýlmayacak. Ayrýca veliler de çocuklarýna okumayazmayý öðrenemedikleri için baský kurmamalarý konusunda uyarýlacak. Yaþ gruplarýna göre birinci sýnýfýn sonunda henüz okuma-yazmayý öðrenememiþ olmalarýnýn normal olduðu velilere anlatýlacak. Devamsýzlýða yeni düzenleme

duyduðu memnuniyeti dile getirerek," Sayýn milletvekilimizin yaptýðý ziyaret bizlere moral vermiþtir. Hastanemiz, salt Kýzýltepe'ye hizmet veren bir saðlýk kurumu olmaktan ziyade bir bölge hastanesi gibi, çevre il ve ilçelerden gelen hastalara saðlýk hizmeti sunuyor. Sunulan hizmetin kalitesi iyi durumda olmasýna karþýn yakalanan bu ivmeden çok daha iyi noktalarý hedeflediðimizi özellikle belirtmek

istiyorum. Her kurumda olduðu gibi bizim de sýkýntýlarýmýz var. Bu sýkýntýlarý el birliðiyle aþýp, sayýn

vekilimizin de destekleriyle hedeflenen kaliteye kýsa sürede kavuþacaðýmýza inanýyorum" dedi.

Trafik Sýkýþýklýðýna Dubalý çözüm Ýsmail Erkar

M

ardin Belediyesi Fuat Yaðcý Camisi’nin bulunduðu güzergahta trafik sýkýþýklýðýný önlemek amacýyla yollara duba yerleþtirdi. Mardin Belediyesi Zabýta ekipleri Ortadoðu Caddesi’ne 100 plastik sabit duba taktý.

Yolun ortasýna çaktýðýmýz dubalarla araçlarýn park etmesini önleyerek vatandaþýn rahat bir nefes almasýný istiyoruz ve bu yöndeki

çalýþmalarýmýz devam edecek. Ortadoðu Caddesi’ne ekiplerimiz 100 adet duba yerleþtirdi.”dedi.

Ýl Trafik Komisyonunda alýnan karar gereði yollara duba yerleþtirildiðini söyleyen Mardin Belediyesi Zabýta Müdürü Enver Ademhan; “Özellikle yaz aylarýnýn gelmesiyle cami ve özel hastanenin olduðu Ortadoðu Caddesi’nde yoðun bir trafik yaþanmaktadýr. Araç trafiðindeki artýþ halkýmýzý çok rahatsýz etmektedir. T.C. MARDÝN ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Dosya No: 2011 /424 Tal.

Örnek No:25

TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrma 31/05/2012 günü saat 13.45-13.55 de Mardin Adliyesi Otoparkýnda yapýlacaðý ve o günün kýymetlerinin % 60 na istekli bulunmadýðý takdirde 05/06/2012 günü ayný yer ve saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %18 Oranýnda KDV nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur Takdir Edilen Deðeri Lira Adedi Cinsi -Niteliði ve Önemli Özelikleri 15.000,00TL 1 07NÜF50 Plakalý TATA marka 2008 Model Kamyonet (Açýk kasa, 407 Tip. Beyaz Renkli,Motor No 497SPTC35LHT2876106 , Þase MAT35717578L00292, Ön sað sinyal lanbasý Yok,Teyp Yok.Stepr var. 15.000,00TL YEKÜN NOT: Satýþ öncesi satýþa girmek isteyenlerden toplam muhammen kýymet üzerinden % 20 teminat alýnacaktýr. BASIN NO : 204

Öte yandan MEB, öðrencilerin okula devamý konusunda yeni düzenlemelere gidiyor. Bakanlýk, devamsýzlýklarý sýký takibe alacak. Mazeretsiz devamsýzlýðý mevzuattan tamamen çýkaran bakanlýk, öðrencinin bu þekilde bir gün bile devamsýzlýk yapmasýna müsaade etmeyecek. Öðrencinin devamsýzlýk yapabilmesi için velinin yazýlý izni istenecek. Ancak bu durumda öðrenciye mazeretsiz izin hakký tanýnacak. (CÝHAN)

ÇOK YAKINDA ÝNTERNET SÝTEMÝZ YENÝ PORTAL VE TASARIMI ÝLE HÝZMETÝNÝZ DE OLACAÐIZ...

Mardin Gazetesi


17 Mayýs 2012 Perþembe

Sahte patronlar devleti 6 milyon dolandýrmýþ D

iyarbakýr Sosyal Güvenlik Müdürlüðü (SGK) müfettiþleri, kendilerini iþveren olarak tanýtýp vatandaþlarý para karþýlýðýnda sigortalattýðýný belirten 81 iþyerini tespit etti. Bu iþ yerlerinin SGK’ya hiç pirim yatýrmadýklarý halde sanal ortamda 6 milyon 248 bin 176 lira yatýrmýþ gibi göstererek devleti ve vatandaþý dolandýrdýðý ortaya çýkarýldý. SGK, tespit ettiði sahte iþveren ve sahte sigortalýlar hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Diyarbakýr Sosyal Güvenlik Müdürü Mehmet Þahin, Sosyal Güvenlik Haftasý nedeniyle Dedeman Oteli'nde basýn mensuplarýyla bir araya geldi. SGK haftasý boyunca yapacaklarý çalýþmalarý anlatan Þahin, basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Þahin, Sosyal Güvenlik Mevzuatý'na göre, bir iþ yerinden sigortalý gösterilebilmek için sigortalýnýn o iþ yerinde fiilen ve iþverene hizmet akdi ile baðlý olarak çalýþmasý gerektiðini, böyle olmaksýzýn sigortalý gösterilmenin sahte sigortalý olarak tanýmlandýðýný belirterek, Diyarbakýr'da son bir yýl içinde 81 sahte iþ yeri ve 5 bin 600 sahte sigortalý tespit edildiðini bildirdi. SGK müfettiþleri ve denetmenlerinin incelemelerinden

sonra tüm sahte sigortalýlýk hizmetlerinin iptal edildiðini anlatan Þahin, bu hizmetler ile emekli olanlarýn emekli aylýklarýnýn iptal edildiðini, bugüne kadar ödenen aylýklarýn faizleriyle birlikte geri alýndýðýný kaydetti. Þahin, “ Sahte hizmetler sayesinde saðlýk yardým alanlardan bu giderlerin tamamý faiziyle beraber ilgili þahýslardan alýnacaktýr.” dedi. Þahin, büyük maðduriyetlere yol açan sahte sigortalýlýk mefhumundan vatandaþlarýn uzak durmasý, ortalýkta gezen kötü niyetli kiþilere itibar edilmemesi gerektiðini söyledi. "SAHTE SÝGORTA YERÝNE PRÝMLERÝNÝZÝ KENDÝNÝZ YATIRIN" Emeklilik süresine az kalan ya da emekli olabilmesi için primi eksik olmasýna raðmen bir yerde çalýþmayan veya iþ bulmayan kiþilere yönelik devletin getirdiði bir kolaylýk olduðunu belirten Þahin, “ 6111 Sayýlý Kanunun 51.Maddesi Ek-5 bendine göre tarýmsal faaliyetlerde iþçi olarak süreksiz çalýþan, adýna hayvan ve arazisi bulunmayan kiþiler sigortalý olabilmesi için bir form doldurarak kurumumuza baþvurup kendi primlerini kendisi yatýrabiliyor. Üstelik bunlar 19 gün kendisi, 11 gün ise devlet onlarýn adýna

Birecik’te kermes, kitap fuarý ve bilim sergisi açýldý

Þ

anlýurfa’nýn Birecik Þehir Stadyumu'nda kermes, kitap fuarý ve bilim sergisi yoðun ilgi gördü. Geliri fakir öðrenciler yararýna kullanýlacak kermesin bir hafta boyunca açýk kalacaðý belirtildi. Açýlýþa Birecik Kaymakamý Oktay Erdoðan, Birecik Belediye Baþkaný Av. Faruk Pýnarbaþý, Ýlçe Jandarma Komutaný Dursun Çiftçi, Ýlçe Emniyet Müdürü Barýþ Ertuðrul, Ýlçe Müftüsü Mekki Solmaz, Hastane Baþhekimi Murtaza Çit, okul müdürleri, öðretmenler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Açýlýþta konuþan Kaymakam

Oktay Erdoðan, “Ýlçemizde açýlýþýný yaptýðýmýz kitap fuarý, kermes ve bilim sergisinin hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum. Bilim sergisinde okuma salonu öðrencilerinin yapmýþ olduklarý buluþlar umut vadecidir." dedi. Belediye Baþkaný Av. Faruk Pýnarbaþý da ilçede açýlýþýný yaptýklarý kitap fuarý, kermes ve bilim sergisinin hayýrlý uðurlu olmasýný, bereketli olmasýný temenni etti. Damla Kadýn Aile ve Çocuk Derneði (D- KADER) Baþkaný Ýslim Açýkgözoðlu kermeste yöresel yemeklerin yanýnda el emeði göz nuru çeyiz eserlerinin de satýþa sunulduðunu kaydetti. Kitap fuarýnýn organizesini yapan Müslüm Kaðan amaçlarýnýn Birecik’te bulunan vatandaþlarýn okuma seviyelerini artýrmak olduðunu kaydetti. Bu nedenle her türlü yayýnlardan okuyucuyu kendisine baðlayan kitaplarýn fuarda sergilendiðini ifade eden Kaðan, açýlýþa katýlan Yazar Mehmet Ali Bulut’un da kendisine ait kitaplarýný imzalamasýnýn hoþ bir ortam oluþturduðunu söyledi. (CÝHAN)

prim yatýrýyor. Diyarbakýr’da þuana kadar bin kiþi bu hizmetten yararlandý.” þeklinde konuþtu. Türkiye'nin en büyük sorunlarýndan biri olan kayýt dýþý istihdamýn Türkiye'de yüzde 43 düzeyinde olduðunu söyleyen Þahin, Diyarbakýr’da bu oranýn yüzde 70'e vardýðýný kaydetti. Þahin, etkinlikleri kapsamýnda Diyarbakýr ve ilçelerinde

100 ilköðretim okulu ziyaret edilerek, sosyal güvenlik bilincinin geliþtirilmesine yönelik hazýrlanan 5 hikaye kitabýnýn daðýtýlacaðýný belirtti. Diyarbakýr'daki çalýþan sayýsý konusunda istatistiki rakamlarý da açýklayan Þahin þunlarý söyledi: “Kentte çalýþan iþçi sayýsý 104 bin 310, toplam kayýtlý çalýþan sayýsý ise 182 bin 412. 2011 yýlýnda tahakkuk eden toplam

4

sigorta primi 417 milyon 475 bin 599 lira, tahsil edilen toplam sigorta prim tutarý ise 384 milyon 763 bin 64 lira, tahsilat oraný yüzde 92.16 olarak gerçekleþti.” (CÝHAN)

Habur’da þoförler Irak'ýn aldýðý 350 TL için kontak kapadý

Þ

ýrnak’ýn Silopi ilçesi yakýnlarýnda bulunan Habur Sýnýr Kapýsý üzerinden Kuzey Irak’a yük taþýyan kamyon þoförleri, kalite kontrol ücretlerini ödemek istemedikleri için kontak kapattý. Eylem nedeni ile uzun araç kuyruklarý oluþtu. Irak Hükümeti’nin Irak'a yapýlacak ihracatlarda, yaþ meyve ve sebze dýþýndaki tüm ürünlerde Ýsviçreli SGS isimli gözetim firmasýndan gözetim raporu koþulunu getirmesi araç þoförleri isyan ettirdi. Yapýlan uygulama ile þoförler ton baþýna 8 Amerikan dolarý ödemek zorunda kalýyor. Uygulamaya tepki gösteren þoförler, Þýrnak Ýl Özel Ýdaresi'ne ait TIR parkýnda kontak kapatma eylemi yaptý. TIR parkýnda eylem yapan kamyon þoförlerinden Serdar Çaðlý, yeteri derecede Irak tarafýna para ödediklerini söyledi. Çaðlý “Irak Hükümeti'nin yeni getirdiði uygulama nedeni ile çok zor durumda kaldýk. Bizden kalite kontrol ücretleri adý altýnda ton baþýna 8 Amerikan Dolarý almaya baþladý. Her araç ortalama 25 ton yük alýyor, bu da bize 350 TL’ye denk geliyor. Bir araç zaten en fazla 300 TL kazanýyor. Biz bu þekilde Irak’a

geçemeyiz, bu yüzden kontak kapatma eylemi yapýyoruz. Sorunlarýmýz çözülünceye kadar kontak kapatma eylemimiz devam edecektir.” diye konuþtu. Bir baþka araç þoförü Ali Mert, Irak Hükümeti'nin kalite kontrol ücreti adý altýnda almýþ olduðu 350 TL’ye yakýn bir ücretin kendilerini çok zorumda durumda býraktýðýný ve bu yüzden sorun çözülünceye kadar Irak’a giriþ yapmayacaðýný söyledi. Þoför Ali Mert, yetkililerin bir an önce

bu konuya çözüm bulmasýný beklediðini ifade etti. Þanlýurfalý araç sürücüsü Ömer Karadaþ ise eylem nedeni ile uzun araç kuyruklarýnýn oluþtuðunu söyledi. Karadaþ, bekleyen þoförlerin her an hýrsýzlýk riski ile karþý karþýya olduðunu söyleyerek, birçok þoför arkadaþýnýn hýrsýzlýk olaylarýna maruz kaldýðýný dile getirdi. Silopi Araç Sahipleri ve Dayanýþma Derneði Yönetimi Kurulu Üyesi Selim Taþkýn, Irak Hükümeti'nin Irak'a yapýlacak ihracatlarda kalite uygunluk belgesi adý altýnda Ýsviçreli SGS gözetim firmasýnýn aracýlýðý ile ton baþýna 8 dolar almaya baþladýðýný söyledi. Selim Taþkýn, uygulamanýn yanlýþ olduðunu belirterek, gözetim firmasýnýn herhangi bir laboratuvarý olmadýðý için kalite kontrolü yapamadýðýný, ancak sadece belgede yapýlmýþ olarak gösterip ücret aldýklarýna dikkat çekti. Uygulamanýn sadece para alýnmak için yapýldýðýný belirten Taþkýn, diðer baþka ülkelerde kalite kontrol ücretlerinin 1 Amerikan dolarýnýn altýnda olduðunu, en azýndan ücretin bu seviyeye indirilmesini istedi. Ýpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüðü Bölge Müdürü Hasan Eken, konunun hükümetler arasý olduðunu ve Habur Sýnýr Kapýsý’nýn 24 saat boyunca araç giriþ ve çýkýþ iþlemlerine açýk olduðunu söyledi.(CÝHAN)

Eþi ve 3 çocuðunu öldüren öðretmene 4 kez müebbet istendi D

iyarbakýr’da eþini ve 3 çocuðunu öldüren öðretmene 4 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý istendi. Yeniþehir ilçesi TOKÝ konutlarýnda 3 Þubat 2012’de, eþi 33 yaþýndaki Songül, çocuklarý 4 yaþýndaki Serhat ile ikiz kýzlarý 2 yaþýndaki Havin Besta ve Helin Þayan Sert’i, býçakla boðazlarýný keserek öldürdükten sonra intihara kalkýþan ancak aðýr yaralý olarak kaldýrýldýðý hastanede yaþama döndürülen Türkçe öðretmeni Nihat Sert hakkýnda yürütülen soruþturma tamamladý. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan hazýrlanan iddianamede, tedavisinin ardýndan tutuklanýp cezaevine konulan Nihat Sert’in eþi ile sýk sýk tartýþtýðý, þiddetli geçimsizlik nedeniyle çiftin boþanma aþamasýna geldiði, þüphelinin olay tarihinden yaklaþýk 1-2 ay önce de eþini ve çocuklarýný öldürmeyi

tasarladýðý vurgulandý. Eylemi gerçekleþtirmeye karar verdikten sonra Sert’in çarþýya giderek tezgah üzerinde satýlan býçaðý satýn aldýðý belirtilen iddianamede, olaydan birkaç saat önce evi arayarak kapýyý kapatmalarýný ve kimseye açmamalarýný istediði, kýsa bir süre sonra kendisinin eve geldiði, alt komþu tarafýndan yemek getirildiði ancak Nihat Sert'in kapýyý açmadýðý belirtildi. Ýddianamede, olayda sonra ifadesi de yer alan þüpheli Nihat Sert, cinayetleri planladýðýný itiraf etti. Olay günü en uygun saat olan gece 03.00'ü beklediðini belirten Nihat Sert, daha sonra yatak odasýna geçerek býçaðý eþine sapladýðýný söyledi. Salonda uyuyan çocuklarýnýn boðazýna býçak darbeleri attýðýný ifade eden Nihat Sert, daha sonra kendi bilek damarlarýný kestiðini ve boynunu kesmeye çalýþtýðýný, polislerin kapýyý kýrarak içeri girmesi üzerine ise 4 kattan

atladýðýný belirtti. Eylemi neden yaptýðý ile ilgili soruya ise öðretmen Nihat Sert, "Bunu söylemem için, yaptýklarýmdan emin olmam için doðadan bir iþaret veya bir görüntü olmasý gerekir. Ya da gerçeði öbür tarafta öðreneceðim." dedi. Ýddianamede þüpheli Nihat Sert'in çevresinde psikolojik sorunlarý olan biri olarak bilindiði ve Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüðü de belirtildi. Ýddianamede þüpheli Sert’in 'çocuðu veya beden ve ruh bakýmýndan kendini savunamayacak kiþiyi tasarlayarak öldürme' ve 'eþini tasarlayarak öldürme' suçlarýndan 4 kez aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu hapis cezasý istemiyle cezalandýrýlmasýný talep etti. Öldürdüðü her kiþi için ayrý ayrý birer kez aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu hapis cezasý istenen Sert’in yargýlanmasýna önümüzdeki günlerde baþlanmasý bekleniyor. (CÝHAN)


17 Mayýs 2012 Perþembe

5

Düzenleme geliyor, hastaneye verilen fark ücretini sigorta þirketleri ödeyecek BASINDAN... Müslüman'ýn bahar S

aðlýk harcamalarýnýn yýllýk 45 milyar liraya ulaþmasý ve özel hastanelerde vatandaþtan 'fark ücreti' istenmesi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni tedbir aldý.

yeþilliðine bakýþý!..

Ö

Kurum Fransa, Hollanda, Avustralya gibi ülkelerde uygulanan Tamamlayýcý Saðlýk Sigortasý (TSS) için çalýþmalara baþladý. TSS, trafik sigortasýnda olduðu gibi vatandaþýn özel hastanede ödediði fark ücretinin sigorta þirketleri tarafýndan karþýlanmasýný öngörüyor. Sigortanýn aylýk ödemesinin 30-40 lirayý geçmemesi ve uygulamaya 5-6 milyon kiþinin dahil olmasý bekleniyor. Uygulamanýn, ilaç katýlým payý, diþ, alternatif týp, hastanede özel oda gibi hizmetleri de kapsayacaðý belirtiliyor. TSS için hazýrlanan rapor, önümüzdeki ay SGK'da deðerlendirilecek. Hazine de sistemle ilgili yönetmelik çalýþmalarýna hýz verdi. Mevcut durumda özel saðlýk sigortalarýnýn çoðu, 10 kadar hastane grubuyla anlaþma yapýyordu. TSS hayata geçirildikten sonra tüm özel hastaneler, sigorta þirketleri ile anlaþabilecek. Tamamlayýcý Saðlýk Sigortasý hakkýnda bilgi veren SGK Baþkaný Fatih Acar, Türkiye'de geliþmiþ ülkelere kýyasla vatandaþýn saðlýk sistemine katkýsýnýn çok düþük olduðunu söyledi. Özel saðlýk ve tamamlayýcý saðlýk sigortasý sistemini bir an önce devreye sokmak gerektiðini belirten Acar'a göre Türkiye'de hane halkýnýn tüm harcamalarý içindeki saðlýk gideri payý yüzde 1,5. Ayný rakam OECD ülkelerinin ortalamasýnda yüzde 3,2, Ýsviçre'de yüzde 6,4, Yunanistan'da ise 5,4. Bu rakamlarýn, vatandaþýn sisteme katkýsýnýn daha makul hale getirilmesi gerektiðini ortaya koyduðunu ifade

- Göklerde ve yerde bulunan bütün varlýk ve yeþillikler Allah'ý zikir ve tesbih ederler!..

eden SGK Baþkaný, "Vatandaþýmýz, saðlýk hizmetine çok kolay ulaþmasýna raðmen bütçeye getirdiði yük hakkýnda yeteri kadar bilgiye sahip deðil. Bu da gereksiz harcamalarý yükseltiyor. Buna dikkat edilmeli." dedi. Aslýnda TSS sistemi ilk, 2008 yýlýnda yayýnlanan 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý'nda yer aldý. 98. maddede, "Yýllýk veya daha uzun süreli tamamlayýcý veya destekleyici özel saðlýk sigortalarýna iliþkin usul ve esaslar kurumun uygun görüþü alýnarak Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan belirlenir." deniliyor. Ancak bu

madde, bugüne kadar hayata geçirilemedi. Yeni dönemde tamamlayýcý sigorta ile SGK'nýn verdiði hizmetin dýþýnda özellerin talep ettiði fark ücretleri vatandaþ tarafýndan ödenmeyecek. TSS ile gerek ayakta gerekse yatarak tedavi gören kiþinin fark ücretini sigorta karþýlayacak. Vatandaþ bu tip sigortalarý isteðe baðlý seçecek ve bir yýl boyunca kapsamýna göre fark ücretinden muaf olacak. TSS ile saðlýk harcamalarý, devlet ve sigorta þirketleri tarafýndan paylaþýlacak. Bu da sürdürülebilir bir saðlýk sistemi oluþturacak. Türkiye'de 27 saðlýk sigortasý þirketi bulunuyor. (CÝHAN)

Fýrýncýlar, ucuza satýlan ekmeðin gramajýnýn denetlenmesini istedi B

atman’da son dönemde birçok bakkal ve market camlarýnda “4 ekmek 1 TL” þeklinde yazýlar yazýldýðýný belirten bazý fýrýncýlar, ucuza satýlan bu ekmeklerin gramajlarýnýn eksik olduðunu iddia etti. Standartlara göre, toplamda 1 kilogram gelmesi gereken 4 ekmeðin yaklaþýk 650700 gram geldiðini savunan fýrýncýlar, belediye ve ilgili kurumlardan ekmek gramajýnýn denetlenmesini istedi. Belediye ve ilgili kurumlardan bu konuda duyarlýlýk

nce Ýsra Sûresi'ndeki 44. ayetin mealine bakalým, sonra konunun ayrýntýsýna geçebiliriz.

beklediklerini belirten 35 yýllýk fýrýncý Hasan Çiçek, “Ekmeðin vatandaþa ucuza satýlmasýna karþý deðiliz. Ekmeði standart gramajýnda üretsinler istediði fiyata satsýnlar. Ancak gramajý eksik yapýp ucuza satarsan bu haksýz rekabet olur.” diye konuþtu. Kentin birçok yerinde ekmeklerin açýkta satýldýðýna dikkat çeken Çiçek, “Üç tekerlekli araçlarda, tablalarda açýkta ekmek satýldýðýný görüyoruz. Tüketilen gýda maddelerinin baþýnda yer alan

Ýþte bu açýklama, yeþilliðin dünyadan baþka ahirettekilere dahi fayda saðladýðýný ifade eden muhteþem bir duyurudur. Bundan dolayý fýkýh alimleri, mezarlarýn üzerine yeþilliði önleyen beton dökmenin uygun olmadýðýný bildirmiþ, Osmanlý ecdadýmýz da Allah'ý zikir ve tesbih eden yeþilliklerle dolu mezarlýklar meydana getirme örneði vermiþlerdir. Bir kýr sohbetinde Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri'ne talebelerinden her biri birer buket çiçek takdim ederken biri eli boþ dönmüþ. - Koskoca kýrda çiçek mi bulmadýn da eli boþ dönüyorsun? diye sitem edenlere de: - Hangi çiçeðe yaklaþtýmsa Allah'ý zikir ve tesbih eder halde gördüm, koparýp da zikir ve tesbihine engel olmaya gönlüm razý olmadý, cevabýný verince hocasýnýn takdir ve tebriklerine muhatap olmuþ. Bu cevap da kitaplara geçecek deðerde bulunarak yazýlýp bizlere kadar intikal ettirilmiþtir. Ýþte Müslüman'ýn yeþilliðe yüklediði kutsal deðer, Allah'ý zikir ve tesbih ediyor duygusuyla baktýðý bahar yeþilliðinin özellik ve güzelliði... Hele Efendimiz (sas) Hazretleri'nin fidan dikme konusunda bir uyarýsý vardýr ki; yeþillik yetiþtirmenin önemi konusunda bundan daha etkili sözü kimse söyleyememiþtir. Þöyle buyuruyor, fidan dikme konusunda: - Elinizde bir fidan bulunur da onu dikmek üzere iken kýyametin kopmaya baþladýðýný anlarsanýz, sakýn 'artýk kýyamet kopuyor, fidan dikmenin manasý kalmadý' deyip de fidaný atmayýn, dikin fidanýnýzý!.. Kýyamet kopacaksa sizin dikilmiþ fidanýnýzýn üzerine kopsun. Mahþerde, benim de dünyada dikilmiþ bir fidaným vardý, diyebilesiniz!.. Demek ki mahþerde dünyada dikilmiþ bir fidanýn bulunmasý dahi dikene ümit verecek, faydasý söz konusu olacaktýr. Kaldý ki, mesele bundan ibaret de deðildir. Tarla, bað, bahçede çalýþarak yeþillik yetiþtiren köylü ve ziraatçýlarýmýza ayrýca muhteþem müjdeler de vardýr...

ekmeðin açýkta satýlmamasý, satýlmasý halinde hijyen koþullarýnýn yerine getirilmesi için

gerekli önlemlerin almasýný istiyoruz.” þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

Cizre TSO Baþkaný Elçi: Habur’da yapýlan SGS uygulamasý ihracatý azaltacak

C

Öyle ise Allah'ý zikir ve tesbih eden yeþillikleri zevkle seyredip geliþmesine þevkle yardýmcý olmalý, sebepsiz yere yeþilliði kesip kopararak Allah'ý zikir ve tesbihine engel olma günahýna girmekten kaçýnmalýdýr. Zaten yeþilliðin Allah'ý zikir ve tesbih ettiðinin farkýna varan bir Müslüman, sebepsiz yere onu kesmeye, koparmaya, kurutmaya asla razý olamaz. Zikir ve tesbihine mani olma günahýný göze alamaz. Yeþilliðin bu zikir ve tesbihinden dolayý Aleyhissalat-ü Vesselam Efendimiz mezarlarýn üzerini dahi yeþillendirmeyi emretmiþ, bu konuda bizi düþündüren önemli örneðini de þöyle vermiþtir. Yanýndan geçtiði bir mezarýn içindeki mevtanýn azap çektiðini keþfedince hemen getirttiði hurma fidanýný mezarýn üzerine dikerek þöyle uyarýda bulunmuþtur: "Bu yeþillik bu mezarýn üzerinde Allah'ý zikir ve tesbih ettiði sürece mezarýn içindekinin azabý azalýr, yahut da kaldýrýlýr!"

izre Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Adnan Elçi, Habur Sýnýr Kapýsý’nda SGS uygulamasý sebebiyle Irak’a bölgeden yapýlacak ihracatta ciddi azalmanýn olacaðýný söyledi. Adnan Elçi, konuyla ilgili açýklamasýnda, söz konusu uygulamanýn 12/05/2012 tarihinde yürürlüðe girdiðini ifade etti. Elçi, bölge ihracatýnýn Irak’a gerçekleþtireceði ihracatta gerek sertifikasyon maliyetlerinden doðan zararlarý, gerekse ihracat esnasýndaki gecikmeler, iptaller, iadeler ve zaman kaybýndan doðan zararlarý yaþanmasýnýn kaçýnýlmaz olacaðýný söyledi. Elçi, "Uygulamanýn yürürlüðe girmesi ile birlikte, Irak’a bölgemizden yapýlacak ihracatta ciddi oranda azalma olacaktýr. Malumlarý olduðu üzere, Irak hem ülkemiz hem de bölgemiz açýsýndan temel ihraç pazarlarýndan birisidir. 2011 yýlýnda ülkemizden ýrak’a yapýlan (9 milyar dolarlýk)

ihracatýn yüzde 40’ý (3.6 milyar dolar) bölgemizden yapýlmýþtýr. Diðer taraftan, son dönemde Irak’a yapýlan ihracatýmýzý ciddi þekilde baltalayacak bir geliþme hakkýnda bilgiler edinmekteyiz. Bu çerçevede, Irak Hükümeti Kalite Kontrol ve Standardizasyon Organizasyonu’nun, ürünlerin sevkiyat öncesi uygunluðunun deðerlendirilmesi ve sertifikalandýrýlmasý için Bureau Veritas ve SGS (Societe Generale de Surveillance SA) firmalarýný yetkilendirdiði ve 12/05/2012 tarihinden itibaren Irak’a ihracat yapabilmenin, ancak bu iki firma tarafýndan sertifika düzenlenmesi þartýna baðlanacaðý yönünde bir uygulama yürütüleceði anlaþýlmaktadýr.” diye konuþtu. Ýhracatýn bölge için yaþamsal öneme sahip Irak pazarýnda yaþanacak böyle bir durumun ciddi neticeler doðuracaðýnýn altýný çizen Baþkan Adnan Elçi, þöyle dedi: “Uygulamanýn iptal edilmemesi halinde, iliþik

ücretlendirme listesinde belirlenen 80 bin dolara kadar 320+65+KDV+Sigorta konusunda talep etmekteyiz. Hesaplandýðý zaman ton baþýna 5-6 dolar bir maliyet getirecektir. Bu maliyetlerin fiyatlara yansýtýlmasý halinde, Irak pazarýnda satýþý mümkün olmadýðý gibi ihracatýmýzý da engelleyecektir.” (CÝHAN)

- Ekin ekiyor, sebze, meyve dikiyor, mahsul yetiþtiriyorsanýz sevinin, mutluluk duyun. Çünkü yetiþtirdiðiniz meyvelerle, sebzelerle sadece rýzkýnýzý kazanmakla kalmýyor, ayný zamanda sevap da elde ediyorsunuz. Zira, sebep olduðunuz meyveli meyvesiz tüm yeþilliklerden Allah'ý zikir ve tesbih sevabý almak bir yana, ayrýca bunlardan: "Müþteri alsa, hýrsýz çalsa, inek yese, sinek faydalansa!" sadaka sevabý da alýnacaðý hadisle bildiriliyor! Evet, bundan hiç þüphe etmeyin. Efendimiz'in müjdesidir bu. Yetiþtirdiðiniz sebze ve meyveden müþteri alsa, hýrsýz çalsa, inek yese, sinek faydalansa sadaka sevabý vardýr yetiþtirene!.. Bundan dolayý yeþillik yetiþtiren köylüler, ziraatçýlar ibadet niyetiyle þevkle çalýþýrlar iþlerinde... Denebilir ki: Her tarafý yeþillendirilmiþ bir ülke mi istiyorsunuz?.. Öyle ise insanlarýn Ýslam'ý öðrenmelerine destek verin, köstek olmayýn. Göreceksiniz dinini öðrenen Müslüman mezarlarýn üzerine varýncaya kadar her tarafý yeþillendirecek, hem de ibadet aþkýyla, sevap þevkiyle yapacak bütün bu hizmetleri... Ahmed Þahin (Zaman) a.sahin@zaman.com.tr 16 Mayýs 2012

Sabahlarý boyun ve beldeki tutulmaya dikkat T ürkiye Romatoloji Araþtýrma ve Eðitim Derneði Baþkaný Prof. Dr. Nurullah Akkoç, Türkiye'de yaklaþýk 200 bin ankilozan spondilitli (AS) hasta olduðunu, bunun yüzde 40'ýnýn tanýlarýný bilmediðini söyledi. AS'de erken tanýnýn çok önemli olduðunu belirten Akkoç, "Eðer kiþi hastalýðýnýn farkýna varýp doktora gitmezse ya da doktor uygun teþhisi koymazsa hastalýk ilerliyor. Bu kiþinin ruhsal, sosyal ve iþ hayatýný olumsuz

etkiliyor. Türkiye'de AS'li hastalar 36 yaþýnda emekli oluyor." dedi.

AS hastalarýnýn yüzde 80'inde belirtiler 30 yaþýn altýnda görülürken, erkekler kadýnlara göre hastalýktan 2-3 kat daha fazla etkileniyor.

AS hastalýðý sabahlarý kaslarda sertlik, boyun ve bel bölgesinde tutulma þeklinde ortaya çýkýyor. Daha çok kendini belin alt kýsmýnda hissettiriyor. (CÝHAN)


17 Mayýs 2012 Perþembe

6

Gençlik Turnuvasýnda Vali’den gol þov Nezir Güneþ Sayfa 1’den devam

V

ALÝDEN SPORDA ÞÝDDET UYARISI

19 Mayýs kutlamalarýný Gençlik Haftasý ile birlikte farklý etkinliklerle

kutladýklarýný anlatan Vali Ayvaz spordaki centilmenliðe dikkat çekerek, “Spor tabi güzel bir þey bütün vatandaþlarýmýzýn hepimizin sevdiði bir þey fakat spor kuralýna göre yapýlýrsa güzel. Bunun için de muhakkak centilmenlik ikincisi bu centilmenliðe baðlý olarak sonucu galip veya maðlup olarak kabul etmek. Bir taraf bu yenilgiyi hazmedecek. Ýki tarafýn da yenmesi mümkün deðil. Ýþte gerçek sporculuk o zaman ortaya çýkýyor. Spor Ýngilizce bir kelime olarak sistem, program organizasyon ve en sondaki r’de result yani sonuç. Bu sonuca ulaþmak için bu baþtakileri çok iyi yapmak lazým. Bunlarý yaptýktan sonra yine de yenilirse insan burada hazmetmek lazým. Kavgaya gürültüye þuna bunu kýrmaya sadece sandalye masa kýrmak deðil kalpleri kýrmaya hiç gerek yok. Ýnþallah ülke olarak bu haftayý çok güzel bir þekilde gençlerimize yakýþacak bir þekilde

kutlarýz. Bakýn bizler de genç yaþlý demeden hep beraber sahaya çýktýk.”dedi. Maç sonunda Halk Saðlýðý Müdürü Nureddin Özdener de astým hastasý olmasýna raðmen turnuvaya katýlan Kültür ve Turizm Müdürü Davut Beliktay’ý tebrik ederek, “Saðlýk spora engel deðildir. Spor insaný saðlýklý ve zinde tutar.”diyerek vatandaþlarý spor yapmaya davet etti. Protokol Takýmý Turhan Ayvaz****, Derviþ Kara**, Mustafa Oflaz***, Þahin Arpað****, Selim Palamut***, Hayrettin Bahçývancý***, Hadi Çomaktekin****, Davut Esen***, Goller (Dak. 17, 20, 40, 50, 56, 61 Turhan Ayvaz, Dak.2, 25 Þahin Arpað, Dak. 10, 25, 50, 53, Hadi Çomaktekin, Dak. 65 Mustafa Oflaz) Müdürler takýmý

Olcay Erdal***, Mustafa Kuzu****, Davut Beliktay****, Nurettin Özdener***, Suat Keleþ***, Adil Demir***, Necmettin Nas***,

Nezir Akhun*** Goller (Dak. 5, 60 Necmettin Nas, dak. 5, 13, 49 Mustafa Kuzu, Dak.38 Suat Keleþ, Dak. 33 Davut,)

Dicle Üniversitesi’nden uygulamalý DÝGÝAD’dan Eski Baðlar Kaymakamý Yücedal’a plaket ziraat eðitimi D D

iyarbakýr Dicle Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öðrencileri, mesleki uygulama dersleri kapsamýnda Bismil ilçesinde bulunan modern seralarý ziyaret ederek uygulamalý eðitim aldý. Dicle Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öðrencileri, her hafta mesleki uygulama derslerini tarýmsal alanda faaliyet gösteren bir kamu kurum ve kuruluþu yerinde tanýyarak veya özel sektöre ait bir kuruluþta incelemelerde bulunarak eðitim yapýyor. Uygulama kapsamýnda Dicle Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Müdür Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Zübeyir Türk, Yrd. Doç. Dr. Musa Büyük ve Öðretim Görevlisi Ýsa Aydýn ile Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öðretim Üyesi Doç. Dr. Sema Baþbað öðrencilerle birlikte Bismil’deki domates serasýnda incelemelerde bulundu. Ziyaret sýrasýnda Bismil Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü teknik elemanlarý faaliyetler hakkýnda öðrencilere bilgi verdi. Seranýn Türkiye'deki kapasite

ve teknolojik özellikleri itibariyle sayýlý seralarýndan olduðu ancak ýsýtma giderlerinin yüksek bir maliyet getirdiði, tüm sistemin tam otomatik olarak çalýþtýðý ifade edildi. Daha sonra konu uzmaný hocalar, öðrencilere topraksýz tarýmýn faydalarý, avantajlarý ve nasýl uygulandýðý hakkýnda detay bilgiler sundu.

Yrd. Doç. Dr. Musa Büyük, serada görülen zararlýlardan domates güvesi (Tuta absoluta), domateste çiçek burnu çürüklüðü ve domates mildiyösü ile ilgili hastalýk ve zararlý örneklerini öðrencilere gösterdi. Büyük, bunlara karþý alýnacak koruyucu önlemler ve mücadele hakkýnda bilgiler verdi. (CÝHAN)

E

Demirtaþ: Çete operasyonlarýyla partimize komplolar düzenleniyor

B

yapýldýðýný, beþ yýldýr BDP’nin bunlarý ortaya çýkardýklarýný söyledi. Þanlýurfa BDP il baþkaný ve milletvekillerinin üzerine gidildiðini belirten Demirtaþ, Þanlurfa'daki operasyonlarý 'ahlaksýz çete operasyonlarý' olarak yorumladý. Demirtaþ, fuhuþ ve mafya çetelerinin iþbirliði içerisinde partilerine karþý komplolar düzenlendiðini savundu. BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ þöyle konuþtu: "Bucak sormalýdýr, Karakeçi sormalýdýr, Ýzol sormalýdýr. Bütün aþiretler elini vicdanýna koyup bunlarýn hesabýný sormalýdýr. Bütün Urfalýlarýn, Kürdüyle, Arabýyla, kim varsa Urfa'da yaþayan

“Baðlar’da görev yaparken öyle evlere gittik ki 3 odalý ev. Bu evin her bir odasýnda 10 nüfusun yaþadýðýný gördük. Yani 3 odalý bir evde 30 insanýn yaþadýðýný ve buna benzer birçok sýkýntý gördüm. 'Komþusu açken kendisi tok olan bizden deðildir' kültüründen gelen insanlarýz biz. Bu hizmetleri devam ettirerek insanlarýmýzý meslek sahibi yapýp alan elden veren el pozisyonuna taþýmamýz gerekiyor. Ankara’da yine bu bölgeye yönelik vazife verileceðini düþünüyorum. Bundan sonra da buralarla ilgili hizmetlerim devam edecek.” Dedi. (CÝHAN)

Trafikte 10 yýlda 44 bin kiþi hayatýný kaybetti mniyet Genel Müdürlüðü (EGM), Türkiye'de son 10 yýlda 43 bin 691 vatandaþýn trafik kazalarýnda hayatýný kaybettiðini açýkladý. Ayný dönemde meydana gelen kazalarda, 131 bin 468 vatandaþýn da yaralandýðý bildirildi. 2011 yýlýnda meydana gelen; 131 bin 468 ölümlü ve yaralanmalý trafik kazasýnda ise 3 bin 821 kiþinin kaza yerinde hayatýný kaybettiði ve 237 bin 21 kiþinin de yaralanarak sakat kaldýðý ifade edildi. EGM Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý, dünyada her yýl trafik kazalarýnda 1 milyon 250 bin insanýn öldüðünü ve 50 milyona yakýn insanýn da yaralandýðýný ya da sakat kaldýðýný Dünya Saðlýk Örgütü verilerine dayanarak bildirdi.

DP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Þanlýurfa'daki operasyonlarý 'ahlaksýz çete operasyonlarý' olarak yorumladý. Demirtaþ, fuhuþ ve mafya çetelerinin iþbirliði ile partilerine karþý komplolar düzenlendiðini savundu. BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, geçtiðimiz hafta Þanlýurfa'da polis tarafýndan düzenlenen operasyonun ardýndan KCK'dan dolayý tutuklanan BDP Ýl Baþkaný Fatma Ýzol ve diðer partililer için Þanlýurfa’ya geldi. Partisinin il binasýnda açýklama yapan BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, partisine karþý komplolar

iyarbakýr Giriþimci Ýþ Adamlarý Derneði (DÝGÝAD), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Genel Müdür Yardýmcýlýðý'na atanan Eski Baðlar Kaymakamý Mehmet Cengiz Yücedal’a plaket verdi. DÝGÝAD toplantý salonunda düzenlenen toplantýya DÝGÝAD yönetim kurulu üyelerinin yaný sýra çok sayýda bölge müdürü katýldý. DÝGÝAD Baþkaný Alaaddin Korkutata, “Sayýn Kaymakam'ýn hem bizzat kendisi hem de kurduðu ekiplerce ev ev dolaþýlarak halkýmýzýn sýkýntýlarýný yerinde tespit ettiðini ve bu insanlarýn sýkýntýlarýnýn çözümü noktasýnda takdire þayan hizmetlerini gördük. Ýnsanýmýza meslek edindirme çalýþmalarý oldu ve hala devam etmektedir. Sayýn Kaymakam’ýn bu bölgenin sýkýntýlarýný bilmesi yönüyle Ankara’ya gittikten sonra oradan da Diyarbakýr’a hizmetlerini bekliyoruz. Bu manada hizmetlerinden dolayý kendisine teþekkür ediyorum.” diye konuþtu. Eski Baðlar Kaymakamý Mehmet Cengiz Yücedal ise Diyarbakýr’da görev yapmaktan gurur duyduðunu söyledi. Yücedal,

dönüp bir arkasýna baksýn, Urfa'yý ne hale getirdiklerine baksýnlar. Tüm bunlarýn sorumlusu BDP'mi?’’ Ýbrahim Tatlýses saldýrýsýyla ilgili de konuþan Demirtaþ, "Bir BDP'li Tatlýses olayý ile ilgili tutuklu deðil, tümüyle bir çete Ýbrahim Tatlýses olayýný yapmýþtýr. Dosyadan anlaþýldýðý kadarýyla o suikast giriþimini yapan çete suikasttan iki ay önce takibe alýnmýþtýr. Telefonlarý dinleniyor, adým adým izleniyor bu çete. Tatlýses suikastýyla bilinmesine raðmen bu çeteye müdahale edilmiyor, ancak suikasti yaptýktan sonra müdahale ediliyor.’’ þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

Büyük bir sorun haline gelen trafik kazalarýna karþý Emniyet Teþkilatý Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý, 16-18 Mayýs tarihleri arasýnda Ankara'da '3.Trafik Güvenliði Sempozyumu' düzenlenecek. Trafik sorununun masaya yatýrýlacaðý sempozyumda, kazalara yol açan insan faktörü aðýrlýklý olarak ele alýnacak. Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý'ndan konuya iliþkin yapýlan açýklama þöyle: "Trafik sorununun çözümünde en önemli etken insandýr. Trafik kazalarýna yoðun olarak sürücülerin yaptýðý kural ihlallerinin sebep olduðu bilinmektedir. Buna yaya ve yolculardan kaynaklanan kazalarda eklenirse, tüm kazalarýn büyük bölümünün insan unsurundan kaynaklandýðý görülmektedir. Bu büyük problemin çözümü ve ülkemiz karayolu trafik güvenliðinin saðlanmasý amacýyla, kamu ve özel sektör

kuruluþlarý, Üniversite ve Meslek Örgütleri mensuplarýnýn bilimsel çalýþmalarýnýn karþýlýklý olarak paylaþýldýðý, uygulamacýlarla bilim adamlarýný bir araya getiren kongre, sempozyum gibi ortamlarýn büyük yarar saðladýðý düþüncesiyle Ýçiþleri Bakanlýðý Emniyet Genel Müdürlüðü Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý - Polis Akademisi Baþkanlýðý, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüðü ve Karayollarý Genel Müdürlüðü, Gazi Üniversitesi Rektörlüðü, Bahçeþehir Üniversitesi Rektörlüðü ile TÜVTURK iþbirliðiyle ATO Kongre Merkezinde 1618 Mayýs 2012 tarihleri arasýnda “3. Karayolu Trafik Güvenliði Sempozyum ve Sergisi” düzenlenecektir. Sempozyumda 16-17 Mayýs 2012 tarihlerinde 87 bildiri 4 ayrý oturumda sunulacaktýr.” (CÝHAN)

ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Barýþ ARSLAN

17 Mayıs 2012 Gazete Sayfalari  

17 Mayıs 2012 Gazete Sayfalari