Page 1

GABB'tan Belediye çalýþanlarýna eðitim N Murat Akgül

usaybin Belediyesi, birim sorumlularýna ve teknik personellerine GABB tarafýndan ‘’Ýhale Mevzuatý’’ üzerine belediye toplantý salonunda eðitim semineri verildi.

Eðitim, Birlik Genel Sekreteri Ýsmail Doðan ve Diyarbakýr Büyük Þehir Belediyesi Ýhale Büro Sorumlusu Murat Ekinci tarafýndan verildi. Birliðin Genel Sekteri Ýsmail Doðan; "eðitimin birliðin rutin eðitimlerinden olduðunu belirtirken’’ Diyarbakýr Büyük Þehir Belediyesi Ýhale Büro Sorumlusu

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

17 Temmuz 2012 Salý

Murat Ekinci ise; amaçlarýnýn daha saydam, þeffaf, saðlýklý belediyenin ihtiyaçlarýný karþýlamak olduðunu söyledi.

Ekinci; ‘’Ýhaleler tamamen rekabeti çoðaltýcý bir etkendir. Birçok firmanýn katýlýmýný saðlamak, ihaleleri halka açýk hale getirmek ve daha þeffaf bir þekilde ihaleleri yaptýrmak, rekabet ortamýný saðlayarak belediyenin daha ekonomik bir þekilde bütün ihtiyaçlarýný karþýlamak yani hem daha ucuz hem de daha kaliteli mal, hizmet ve yapým iþlerini saðlamaktýr. Eðitimin asil amacý da personelin ihale usul ve yöntemlerini iyi bir þekilde analiz edebilmelerini, onlarý bilgilendirme ve personelin bu yolda gitmelerini saðlamak için’’ bu eðitimi verdiklerini söyledi. Belediye birim sorumlularýna ve teknik personel bu eðitimden dolayý eðitmenlere memnuniyetlerini bildirdi.

Yýl: 8 Sayý 2397 Fiyatý :25 Kr

Zeynelabidin Camisinde Ramazan temizliði Ýsmail Erkar

N

usaybin Belediyesi tarihi Zeynelabidin Camisinde çevre temizliði yaptý. Yýlda binlerce kiþi tarafýndan ziyaret edilen mabet, bahçesi ve aðaçlarý yýkanarak toz, çöp ve kýrýntýlardan temizlendi. Nusaybin Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekiplerince Zeynelabidin Külliyesinde bulunan aðaçlar sulandýrýlýp, aðaçlarýn altlarý ve bahçesi temizlendi. Nusaybin Belediyesi tarafýndan yapýlan açýklamada; her 20 günde bir tarihi her iki mabedin sokak tarafý sulandýrýlýp, caminin çevre temizliðinin devam edileceði açýklamasý

yapýldý. Böylelikle ziyarete gelenlerin daha temiz ve çevre kirliliðinden arýnmýþ bir mekanla buluþmasý saðlanacaktýr. Ayrýca, tarihi külliyenin korunmasý ve çevre temizliðine dikkat edilmesi için Nusaybin halkýný daha duyarlý olmaya çaðýrdý. Bilindiði gibi Zeynelabidin Külliyesi 1991 yýlýnda kültür varlýðý özelliði gösterdiðinden tescil edilerek koruma altýna alýnmýþtý. Söz konusu Mabet, Diyarbakýr Kültür Varlýklarý Koruma Kurulu tarafýndan restorasyon projeleri kabul edilmiþ olup ileride Zeynelabidin Külliyesi’nin uygulama projesine baþlanýlýp hak ettiði tarihi deðere kavuþturulacaktýr.

Kýzýltepeliler ilçelerine fakülte istiyor Ýlçedeki Kýrsal Kalkýnmanýn istenilen seviyeye gelmesi ve GAP için Ziraat Fakültesinin yapýlmasýný istediler. Tahil Üreticileri adýna açýklamayý Kýzýltepe Tahýl Üreticileri Birliði Baþkaný Tahir Kýlýç yaptý. Nezir Güneþ

Final Dershanesi baþarýlý öðrencilerini ödüllendirdi Sedat Aslanaçier

M

ardin Final Dershanesi SBS sýnavýnda dereceye giren öðrenci ve velilerini plaketle ödüllendirdi.

Dershane binasýnda düzenlenen ödül törenine Final Dershanesi Yöneticisi Nurettin Güneþ, Final Dershanesi genel Merkez yöneticilerden Eyüp Bilbay, dereceye giren öðrenci ve veliler katýldý. Törende kýsa bir konuþma yapan dershane yöneticisi Bilen, “Mardin Final olarak 2012 SBS baþarýlarýndan dolayý öðrencilerimizi ailelerini okul ve dershane öðretmenlerini kutluyoruz. Final eðitim kurumlarý olarak öðrencilerin hayatta ve sýnavdaki baþarýlarý için bu yýlda mutluluðumuzu paylaþtýk. Hedefimiz öðrenci ve ailelerin mutluluk ve baþarýsýdýr. Elbette bireysel baþarýda önemlidir. Ama biz bireysel baþarý üzerinden gitmiyoruz. Örneðin Delal Türk öðrencimiz 8.sýnýf sýnav baþarý puaný 496,58 dir. Yaren Kolaylýoðlu öðrencimizin 8.sýnýf puaný 493,542 OYP 489,802’dir ve il baþarý sýrasý 5’tir. 70 kadar 8.sýnýf öðrencimizden 32 kiþi 400 ve üzeri puan almýþtýr 11 öðrencimiz 450 puan ve üzeri almýþtýr.”dedi. Finalde her öðrenci geliþir Mardin Final olarak yýl boyunca öðrencilere verdikleri öðretimsel desteðin yanýnda sosyal, duygusal yönlerini de ihmal etmemeye çalýþtýklarýný dikkat çeken Güneþ, “Baþarý ve motivasyonu artýrýcý geziler ve etkinlikleri ihmal etmedik her insan bir dünyadýr felsefemizden hareketle öðrencilerin baþlangýç seviyeleri ne olursa olsun ayrým yapmadan onlarýnda öz yeterliliðe kavuþmalarýný saðladýk. 240 puandan 370’lere 430’lara yükselen öðrencilerimizde bizim anlayýþýmýzda birer SBS þampiyonudur. Önemle, hassasiyetle vurguluyoruz ki bu baþarý ki insanlarýn takdirine baðlýdýr öðrencinin, okuldaki öðretmenlerin, ailelerin ve dershanemizin baþarýsýdýr. Biz herkesin çalýþmasýna da, eleþtirisi nede saygýlýyýz. Amacýmýz kim olursa olsun insanlarýn mutlu, baþarýlý ve çevresine pozitif enerji verebilen insanlar olmasýdýr. Eðitim ve hizmet anlayýþýmýzla anlayýþýnýza sýðýnýyoruz.”ifadelerini kullandý. Konuþmalardan sonra dereceye giren öðrencilere ve velilerine baþarý plaketleri verildi. Dereceye giren öðrencilerden Delal Türk de baþarýsýný dershane öðretmenleri sayesinde öðrendiði sistematik çalýþmasýna baðladý.

K

ýzýltepe Tahýl Üreticileri yayýnladýklarý ortak basýn açýklamasý ile Ýlçedeki Kýrsal Kalkýnmanýn istenilen seviyeye gelmesi ve GAP için Ziraat Fakültesinin yapýlmasýný istediler. Tahil Üreticileri adýna açýklamayý Kýzýltepe Tahýl Üreticileri Birliði Baþkaný Tahir Kýlýç yaptý. Kýlýç açýklamasýnda Kýzýltepe ilçesinin, Türkiye’de 40’tan fazla ilden büyük olduðunu hatýrlatarak bütün ilçeler içerisinde geliþme potansiyeline sahip en büyük ilçe olduðunu vurguladý. Ýç göçleri kendine çeken özelliði ile bugün merkez ilçe nüfusu büyük ölçüde arttýðýný, eþsiz verimli ve geniþ tarým arazilerine sahip olduðunu ve topraklarýnýn %94'ünün tarýma

elveriþli olan Kýzýltepe ilçesinin baþlýca geçim kaynaðýnýn tarým ve ticaret olduðunu dikkat çeken Kýlýç GAP suyunun ilçeye ulaþmasý halinde, her alanda ilçede büyük deðiþmeleri ve özellikle tarýmýn ve tarýma dayalý sanayinin geliþmesini saðlayacaðýný kaydetti. Açýklamasýnda Türkiye’deki tarým ve kýrsal nüfusu da dikkat çeken Kýlýç, “Kýrsal alanlardaki istihdamýn büyük kýsmý tarým çalýþanlarýdýr. Bu yüzden Kýrsal veya tarýmsal kalkýnma çok önemlidir. Kýrsal kalkýnma; kýrsal nüfusu yerinde kalkýndýrmayý, bir baþka deyiþle, göç ve istihdam sorunlarýný yerinde çözmeyi amaçlayan politik bir tercihtir. Hükümetimiz, kýrsal alanlara yönelik geliþtirilen kalkýnma projeleri ve çeþitli tarýmsal desteklemelerle kýrsal kesimini geliþtirmeye ve buralardaki insanlarý ekonomik olarak geliþtirmeye çalýþmalýdýr.

Gap projesinin yakýn zamanda tamamlanmasýyla bu eþsiz verimli ovamýz suya kavuþup bereketlenecektir. Ancak burada bizlere büyük sorumluklar düþecektir. Bir anda bol ve ucuz su ile karþýlaþacak olan kýrsal alanlardaki çiftçimizin biran önce bilgilendirilmesi, vahþi sulama

þekilleri býraktýrýlýp sulamada ileri teknolojilerin kullandýrýlmasý saðlanmalýdýr. Bu sürdürülebilir bir tarým politikasý için gerekli en önemli þarttýr. Bunlar yapýlmazsa kýsa sürede bu verimli topraklarýmýzý çoraklaþtýrýp kaybedeceðiz.”dedi.

Devamý Sayfa 2’de

Piknikçilerin gözdesi "Beyazsu" Ali Edis

N

usaybin yakýnlarýndaki "Beyaz Su" piknikçilerin gözdesi. Ýlçe yakýnlarýndaki Beyaz Su mesire yeri, sýcak havanýn hakim olduðu bölgede, serinliði nedeniyle vatandaþlarýn akýnýna

uðruyor. Hýzlý bir akýþa sahip olan suyu ve kenarýna yapýlan çardaklarýyla tercih edilen mekan, serinlemeye çalýþan vatandaþlarýn uðrak yeri. Tesis sahipleri de yoðunluktan dolayý memnun olduklarýný söyledi.

Mardin’e dokuzuncu park ve nikah salonu geliyor

M

ardin Belediyesi, Mardin’e dokuzuncu parký kazandýrmak için çalýþmalara baþladý. Eski mezbahane binasýnýn olduðu alanda, içinde nikah salonu olan çok amaçlý parkýn yapýmý için ilk kazma vuruldu. Geçtiðimiz yýl yýkýmý gerçekleþtirilen eski mezbahane binasýnýn bulunduðu 10 bin metrekarelik alanda, iþ makinalarý yeni parkýn yapýmý için çalýþmalarýný sürdürüyor. Sayfa 2’de

Lütfi Günlüoðlu

Yeþilaycýlýk; “Ötekinin de Hakkýný Korumaktýr”

D

eðerli Yeþilay Dostlarý,

Yeþilay doksan küsur yýldan beri Türkiye’de etkin bir faaliyet yürütmektedir.

Sayfa 2’de


17 Temmuz 2012 Salý

Kýzýltepeliler Ýlçelerine Fakülte Ýstiyor edilecek yüksek verim kar demektir. Bu kar da kýrsalýn refahý üzerinde olumlu etki yaratacaktýr. Fakülte bünyesinde bölgenin yapýsýna, iklimine uygun tohum çeþitleri geliþtirecektir. Çünkü bu konuda sýkýntýlar yaþanmaktadýr. Bölgemize iklim olarak buradan farklý olan Trakya, Çukurova ve Ege yörelerinden tohumlar getirilip denenmekte, en iyi tohum çeþidini bulana kadar maddi kayýplar yaþanmaktadýr. Özellikle hibrit tohumlarý üretmek suretiyle, tohumculukta dýþa baðýmlýlýðýn önüne geçilecek, özellikle seralarda ve tarlalarda kullanýlan hibrit tohum açýðýmýzý kapatacaktýr.Böylece ilçemize kurulacak bir fakülte bölgedeki tarýmý da en üst seviyeye getirecektir.”

Nezir Güneþ Sayfa 1’den devam Kurulacak fakülte Kýzýltepe Çað atlayacak Suya kavuþacak olan topraklardan en üst düzeyde verimi üniversitelerin bilimsel çalýþmalarý sayesinde elde edebileceklerini ifade eden Kýlýç, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: “Bilinçli çiftçinin oluþmasýnda ziraat fakülteleri büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden Kýzýltepe Ýlçe’mize Ziraat Fakültesi açýlmalýdýr. Ýlçeye kurulacak Ziraat Fakültesinin

hedefi; bölge ekonomisinin tarýma dayalý olduðunu gözden uzak tutmadan, gerek bölge çiftçilerine, gerekse tarýma dayalý sanayiye yön vermek, ortak projeler üretmek ve bunlarý uygulamak olacaktýr. Bölgede tarýmsal üretimi sürekli izleme ve kontrol altýna almak suretiyle bölge çiftçinin üretim ve üretim dýþý sorunlarýna destek olacaktýr. Kurulacak fakülte, bölgemizin ihtiyacý olan bilgi ve teknoloji gereksinimini bilimsel çalýþmalar ve araþtýrmalar yaparak karþýlayacaktýr. Kurulacak fakülte uzun dönemde tarýmda verimliliði arttýracak ve bunu sürekli kýlmayý saðlayacak yollarý gösterecektir. Tarýmdan elde

Ýlçeye kurulacak fakültenin faydalarýnýn sadece tarýmsal alan ile sýnýrlý olmayacaðýný iþaret eden Kýlýç, “Yerel ekonomiye birçok alanda katký saðlayacaktýr. Ýþsizliðin azalmasýna ve sosyal, kültürel yaþamýn geliþmesine öncülük edecektir. Bölge insanýna çok sayýda ziraat mühendisi yetiþtirecek, bölgenin eðitim seviyesi yükselecektir. Fakültenin çok sayýdaki öðrencisi sayesinde ulaþým, kira ve esnaf açýsýndan piyasa canlanacaktýr. Bölgeler arasý geliþmiþlik farkýnýn ortadan kalkmasýna yardýmcý olacak ve yöre halkýnýn hayat standardý yükselecektir. Sonuç olarak Yetkililere Sesleniyorum, Kýrsal Kalkýnma ve GAP için Kýzýltepe Ýlçemize Ziraat Fakültesi þart.”ifadelerini kullandý.

AK Partili Vekilden Cezaevi açýklamasý Akdað, “Eylemin kontrol altýna alýnmasý ve herhangi bir olumsuzluðun olmamasý bizleri sevindirdi. Mahkumlar, siyasi bir tepki vermiþler. Bütün mahkumlara ve ailelerine geçmiþ olsun dileklerimi iletiyorum. Çocuklarý cezaevlerinde olanlara da sabýr diliyorum. Baþsavcýlýkla yaptýðým görüþmede mahkum ailelerinin teskin edilmesi ve rahatlatýlmasý için kendileri ile telefonla görüþtürmelerini ilettim. “dedi. Akdað, eylemde sadece bir mahkumun yaralandýðýný belirterek, cezaevinde kapýya vurmasý ile bir mahkumun ayaðýnýn incindiðini ve bu mahkumun da tedavisi yapýldýktan sonra tekrar cezaevine nakledildiði bilgisini verdi.

Ýsmail Erkar

S

abah saatlerinde KCK'lýlarýn bulunduðu iki koðuþta isyan çýkan Mardin E Tipi Kapalý Cezaevi'ni ziyaret eden AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, cezaevindeki durumun kontrol altýna alýndýðýný söyledi. Cezaevi çýkýþýnda bir açýklama yapan AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, cezaevindeki 2 siyasi koðuþta yataklarý yakmak

suretiyle baþlayan olaylara kontrollü bir þekilde müdahalenin yapýldýðýný belirtti. Akdað, cezaevi önünde toplanan mahkum yakýnlarýnýn teskin edilmesi için baþsavcýlýða mahkumlarý aileleri ile birebir telefonla görüþtürmelerini önerdiðini söyledi. Baþsavcýlýktan aldýðý bilgilere göre eylemin dün Diyarbakýr’daki mitinge müsaade edilmemesi üzerine baþladýðý bilginsi aldýðýný ifade eden

Ahmet Türk de cezaevini ziyaret etti bir þekilde gidebilirler. Hiçbir þeyleri yok. Onlarla epey sohbet ettik. Sadece bir arkadaþýmýzýn ayaðý üzerine kapýnýn radyatörü düþmüþ. Onun da tedavisi yapýldýktan sonra geri geldi. Diðer 3 kiþi de zaten ayakta tedaviye dildi. Hastaneye gidilecek bir durum yok. Hepsinin de sizlere selamlarý var. Durumlarý çok iyi. Bundan emin olun bize güvenin.”dedi.

Ýsmail Erkar

M

ardin’de mahkumlarýn isyan baþlattýðý Mardin Cezaevini ziyaret eden DTK eþ baþkaný ve Mardin baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk çýkýþta cezaevi önünde toplanan aileleri teskin etmek için bir açýklama yaptý. Türk burada yaptýðý açýklamasýnda, “Arkadaþlarýmýz çok iyiler. Arkadaþlarýmýzýn temsilcileri ile de görüþtük. Kendileri de çok iyi. Bu oradaki arkadaþlarýmýz talebi aileleri çok rahat olsunlar. Hepimizi iyiyiz. Evlerine rahat

Bu eylemin bir tepki olsun diye bazý arkadaþlar tarafýndan baþlatýldýðý bilgisini veren Türk, “Bildiðiniz gibi sabah bazý arkadaþlarýmýzýn ortaya koyduðu bir eylem vardý. Bu eylem sonucunda bugün cezaevine gittik. Bu arkadaþlarýmýz siyasi düþüncelerinden fikirlerinden dolayý bugün zindanlardadýrlar. Bunun bilincindeyiz. Siyasetten de bir hak talebimiz varsa bazen bedel de öderiz. Buna da hazýrýz halkýmýz da hazýrdýr.”ifadelerini kullandý. Ahmet Türk’e cezaevi ziyaretinde BDP Grup Baþkaný Vekili Hasip Kaplan ve BDP Mardin Milletvekili Erol Dora da eþlik etti.

2

Lütfi Günlüoðlu

D

Yeþilaycýlýk; “Ötekinin de Hakkýný Korumaktýr” eðerli Yeþilay Dostlarý,

Yeþilay doksan küsur yýldan beri Türkiye’de etkin bir faaliyet yürütmektedir. Bu faaliyetleri alkol ile mücadele ederek baþladý. Çünkü Yeþilay’ýn kurulduðu 1920’li yýllarda toplum için en tehlikeli madde baðýmlýlýðý alkol idi. Sigara ve uyuþturucu gibi madde baðýmlýlýðý ile kumar ve teknoloji baðýmlýlýðý yaygýn deðildi. Sigaranýn ekonomiye, saðlýða ve çevreye olan korkunç zararlarý son 50 yýl içinde ortaya çýktý. O tarihlerde televizyon, internet, bilgisayar ve telefon gibi teknolojik aletler olmadýðýndan zararlarý da söz konusu deðildi. Zaman ilerledikçe kumarýn da hem çeþitleri arttý, hem de çok yaygýn hale geldi, hatta devlet eliyle þans oyunlarý adý altýnda oynatýlmaya baþlandý. Ve nihayet bugün olduðu gibi dev bir sektör haline geldi, artýk devlet gelirlerinin önemli bir kýsmý bu sektörden elde edilir hale geldi. Üzülerek ifade edeyim ki, artýk devlet zararlý alýþkanlýklarýn hemen hemen hepsinden gelir elde etmeye devam etti. Gerek sigara ve alkol satýþlarýndan, gerekse 11 dalda oynatýlan þans oyunlarýndan elde edilen gelir milyar dolarlarý buldu. Devlet bir yandan sigara ve alkol gibi zararlý alýþkanlýklarla mücadele ettiðini iddia ederken, yada mücadele ediyor gibi görünürken, öte yandan çeþitli ayak oyunlarýyla toplumda yayýlmasýna zemin hazýrladý.

artýþ yaþanýrken, alkol kullanýmý sonucunda nice aile daðýlýrken, buna karþý ciddi anlamda bir tedbirin alýnmayýþý tuhaf deðil mi? Tarihi kent Mardin’de hýzla içki satan yerlerin ve içki içilen mekânlarýn artmasý pek hayra alamet görünmüyor. Þehrin tam merkezi yerinde camiye 50 metre mesafesi olmayan “Antik Surur Haný”nda içki servisinin yapýlmasý sadece bir tanesi. Gerekli tedbirler alýnmaz ise, her geçen gün tarihi kentimiz “kültür ve inanç þehri” görüntüsünden çok eðlence þehri haline dönüþüyor. Yeþilay olarak görevimiz sadece Mardin’de deðil, bütün ülke sathýnda hatta dünyamýzýn her yerinde zararlý alýþkanlýklarýn önüne geçerek insanýmýzýn saðlýðýný korumaktýr. Meseleye sadece dini açýdan bakmak da yeterli deðildir. Týbben, dinen, aklen, kanunen… Hangi açýdan bakarsanýz bakýn insanýn saðlýðýný tehdit eden hiçbir þey meþru görülemez. Mücadele etmekte olduðumuz içki, kumar, sigara, uyuþturucu madde ve her türlü teknolojik baðýmlýðým sonucunda insan saðlýðýnýn tehlikede olduðunu görüyoruz. Baþkasýnýn saðlýðý ile oynanarak para kazanmayý tercih etmek; tamamen insanlýk suçudur. Bu suçlarý iþleyen mihraklara karþý topyekûn mücadele etmek hepimizin görevidir. Yoksa gün gelir bu tehlike bizim de kapýmýza dayanacaktýr. O zaman da iþ iþten geçmiþ olacaktýr. Bu haftaki yazýmý Kanuni Sultan Süleyman’ýn veciz bir sözü ile bitirmek istiyorum:

Bütün bunlarý yaparken “Halk arasýnda muteber halkýn saðlýðýný ciddiye almadý. bir nesne yok devlet gibi, Her yýl sadece sigaradan 100 Bini Olmaya devleti cihanda aþkýn insanýmýz ölürken ve hala bir nefes sýhhat gibi.” üretim ve tüketimine devam Saðlýk ve mutluluk dolu ediliyorsa burada bir þeylerin bir hayat yaþamanýz dileðiyle… eksik olduðunu göstermez mi? Her yýl alkolik sayýsýnda hýzla Emniyet@hotmail.com

Mardin’e dokuzuncu park ve nikah salonu geliyor Ali Edis

M

ardin Belediyesi, Mardin’e dokuzuncu parký kazandýrmak için çalýþmalara baþladý. Eski mezbahane binasýnýn olduðu alanda, içinde nikah salonu olan çok amaçlý parkýn yapýmý için ilk kazma vuruldu. Geçtiðimiz yýl yýkýmý gerçekleþtirilen eski mezbahane binasýnýn bulunduðu 10 bin metrekarelik alanda, iþ makinalarý yeni parkýn yapýmý için çalýþmalarýný sürdürüyor. Üç yýl içinde Mardin’e sekiz park kazandýran Mardin Belediyesi, yeni yeþil alanlar üretmeye devam ediyor. Eski mezbahane binasýnýn olduðu 10 bin metrekarelik alanda inþaatýna baþlanan park, iþlevselliði ve fonksiyonel oluþu ile dikkat çekiyor.Dokuzuncu parkýn Ýçinde; Oturma gruplarý, oyun gruplarý, fitness aletleri, yürüyüþ yollarý, bitkisel donatý malzemeleri, çim tesisi, otomatik

sulama sistemi, su oyunlarý içeren havuzlar, modern aydýnlatma gruplarý ve tuvalet olacak.Parkýn en önemli özelliði ise içinde Nikah Salonu’nun olacak olmasý. Bir milyon liraya mal olacak olan ve dört ay içinde tamamlanmasý planlanan park alanýnda incelemelerde bulunan Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, “Ekolojik dengeyi

TOKÝ'deki Öðrencilere 'SBS' ödülü

K

ýzýltepe TOKÝ Ýlköðretim Okulu, Sevye Belirleme Sýnavý (SBS)'de ilk beþe giren öðrencilerini biskletle ödüllendirdi. Kýzýltepe TOKÝ Ýlköðretim Okulu SBS’de baþarýlý olan öðrencilerini Bisiklet ile ödüllendirdi. Kýzýltepe Ýlçesine baðlý TOKÝ Ortaokulu, 2012 yýlý SBS sýnavlarýnda ilk beþe girme baþarýsýný gösteren öðrencileri Çaðýl Mert Kurtoðlu, Devran Karaboða, Melek Çelik, Azra Nur Akkaya ve Gülsüm Sarohan’ý birer bisikletle ödüllendirdi. Okul müdürü Hasan Ergün, okul idaresi ve öðretmenler, öðrencileri ve velilerini tebrik edip baþarýlarýnýn devamýný dileyerek baþta öðretmenleri olmak üzere baþarýda emeði geçen herkese teþekkür ederek ilk 5’e giren baþarýlý öðrencilere ödülleri olan bisikletleri teslim edildi.

Ýsmail Erkar

koruyarak halkýmýza sosyal mekanlar oluþturmaya devam ediyoruz. Mardin’de ürettiðimiz park ve bahçe alanlarý ile halkýmýzýn bu alanlardan daha çok faydalanmasýný saðlýyoruz.Bu parkýn tamamlanmasýyla nikah salonu olmayan Mardin, nikah salonuna kavuþuyor. Halkýmýzýn saðlýklý ve huzurlu bir yaþam sürmesi için çalýþmalarýmýz devam ediyor. ” dedi.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

17 Temmuz 2012 Salý

3

Alýþveriþte yeni deneyimin adý: ÝSMAR Nezir Güneþ

Marifetli Alýþveriþ’ sloganýyla kendini yeniden konumlayan ÝSMAR; yenilenen yüzüyle, Mardin

Þubesi’ni hizmete açtý. Türkiye’de modern perakendeciliðin ilk örneklerinden olan ÝSMAR, marketçilikte pek çok ezberi bozan yeni bir yapýlanma ile

daha güçlenmiþ olarak kendini yeniledi. ÝSMAR Mardin Maðazasý’nýn açýlýþý; Mardin Milletvekilleri Abdurrahim Akdað ve Gönül Bekin Þahkulubey, Þanlýurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Mardin Vali Vekili Müfit Gültekin, ÝSMAR Yönetim Kurulu Baþkaný Aslan Akyürek ve ÝSMAR Genel Müdürü Mutlu Gökdemir ’in katýlýmý ile gerçekleþti. Yýlsonu kadar maðaza sayýsýný 60’a çýkarmayý hedefleyen ÝSMAR, Mardin maðazasý ile þube sayýsýný 39’a yükseltmiþ oldu. Þarküteriye kardeþ geldi: Barküteri

deneyiminden hareketle özellikle bakliyat ürünleri konusunda iddialý. Paslanmaz çelikten özel olarak tasarlanmýþ hijyenik satýþ modülleri ile tüketicilerinin karþýna çýkan ÝSMAR, bu reyonu ile ciddi ses getirmeyi hedefliyor. ÝSMAR’da deðiþim rüzgarý baþladý Perakende sektöründe 16 yýllýk geçmiþi olan ÝSMAR, deðiþim için düðmeye geçen yýl bastý. Modern perakendeciliði ‘Marifetli Alýþveriþ’ ile yeniden yorumlayan ÝSMAR,

logosundan, renklerine, reyonlarýndan, ürün kategori yapýsýna kadar her alanda deðiþerek, konsept bir marketin geleneksellikle uyumunun çok güzel bir örneðini veriyor. Yeniden yapýlanma süreci ile sektördeki hedef çýtasýný da yükselten ÝSMAR, Mayýs ayýndan itibaren, yeni maðazalarýný açmaya baþladý. ÝSMAR Genel Müdürü Mutlu Gökdemir, “2012 sonu itibariyle hedefimiz ise 60 þube sayýsýna ulaþmak. 2013 yýlýnda ise þube sayýmýzý ikiye katlamýþ olacaðýz” diye konuþtu.

ÝSMAR, yepyeni bir reyon olarak dizayn ettiði “Barküteri” ile dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. Bakliyat ürünlerini ‘Barküteri’ adýný verdiði reyonunda tüketiciye sunacak olan ÝSMAR, Akyürek Kardeþler Grubu’nun gýda sektöründeki

8 DERSLÝKLÝ Ý.Ö.OKULU YAPIMI ÝÞÝ MARDÝN Ýl Özel Ýdaresi YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ 8 Derslikli Ý.Ö.Okulu yapýmý iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/90881 1-Ýdarenin a) Adresi : MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060 - MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822151930 - 4822151932 c)Elektronik Posta Adresi : 47ilozelidare@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Mardin Merkez yaylacýk ve Sulak Köyü c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 200 (Ýkiyüz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ (Sosyal Tesisleri Toplantý Salonu) Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad No: 82 47060 - MARDÝN b) Tarihi ve saati : 07.08.2012 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1.Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2.Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapýsý ve personel durumuna iliþkin belgeler: a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel: Adet Pozisyonu Mesleki Unvaný Mesleki Özellikleri 1 Þantiye Þefi Ünþaat Mühendisi veya Mimar En az 3 yýl deneyimli 1 Þantiye Þefi Elektrik Mühendisi En az 3 yýl deneyimli 1 Þantiye Þefi Makine Mühendisi En az 3 yýl deneyimli 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Tebliðde yer alan B/III, Grubu iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ Destek Hizm. Müd. Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060 - MARDÝN adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ (Sosyal Tesisleri Toplantý Salonu) Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060 -MARDÝN adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhal sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 BASIN NO : 312

Kan davasý 8 yýl sonra bitti, sürgün hayatý sona erdi

D

iyarbakýr’ýn Bismil ilçesinde 2004 yýlýnda amca çocuklarý arasýnda meydana gelen kavgada bir kiþinin ölmesi, 5 kiþinin yaralanmasýyla baþlayan kan davasý barýþ yemeðiyle sona erdi. Kan davasý nedeniyle köyünü terk etmek zorunda kalan ve 8 yýl barakalarda yaþayan Karaman ailesinin sürgün hayatý sona erdi. Ailenin 50’e yakýn çocuðu bundan sonra daha iyi þartlarda eðitim görecek. Bismil’in Korukçu köyünde ikamet eden Karaman ailesinin fertleri ile Bismil ve baþka þehirlerde yaþamak zorunda kalan ayný ailenin fertleri, Hacý Sait Özþanlý Barýþ Komisyonu’nun giriþimiyle bir araya getirildi. Bismil’de düzenlenen barýþ törenine katýlan aileler, Kur’an-ý Kerim’in altýndan geçip yemin ettikten sonra el sýkýþtý. Barýþ yemeðine Sait Özþanlý Barýþ Komitesi Baþkaný Metin Özþanlý, komisyon üyeleri Abdurahman Sevgili, Yahya Kamçý, Veli Özkiþi, Ömer Ýler’in yaný sýra AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, Oya Eronat, Bismil Kaymakamý Harun Baþýbüyük, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit Advan, Tepe Belediye Baþkaný Ahmet Çelebi, Bismil

Müftüsü Hanifi Ballý, Bismil AK Parti Ýlçe Baþkaný Zeki Kartal ve Kahraman ailesinin fertleri katýldý. Barýþ yemeðinde konuþan Bismil Müftüsü Hanifi Ballý, Kur’an’ýn birinci harfi Ba, sonuncu harfinin de 'Sin' olduðunu, Ba ile baþlayýp Sin ile biten Kur'an-ý Kerim'deki bütün ayetlerin bu amca çocuklarýna barýþýna þahitlik ettiðini söyledi. Ballý, “Bundan sonra hiç kimse yanlýþ bir þey yapmasýn. Bu Kur'an sizin þahidiniz olsun.'' dedi. Sait Þanlý Barýþ Komitesi Baþkaný Metin Özþanlý ise Karaman ailesinin 6 yaþýndaki çocuklarý Tuba ile Muhammet Enes’i yanýna alarak bu husumetten 50 çocuðun maðdur olduðunu anlattý. Özþanlý, 50 çocuk gibi aile fertlerinin iyi þartlar yerine hep kötü þartlarda yaþamak zorunda kaldýklarýný kaydetti. Özþanlý, “Ýki taraf da kardeþtir. Biri özür diledi, diðeri affetti. Ailelerin büyüklerine teþekkür ediyorum.'' þeklinde konuþtu. AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu ise barýþa en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda Karaman ailesinin böyle bir davranýþ sergilemesinin son derece önemli olduðunu belirtti. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

17 Temmuz 2012 Salý

4

Basýn Ýlan Kurumu Þanlýurfa Müdürü Kýlýç: Hedefimiz yerel basýný güçlü kýlmak

B

asýn Ýlan Kurumu Þanlýurfa Þube Müdürü Þükrü Kýlýç, "BÝK'in amacý, kurulduðu illerde yerel gazetelere fayda saðlamaktýr. Birlikte yapacaðýmýz düzenlemelerle gerçek kadrolu, içeriði özgün ve kaliteli, okunan, trajý yüksek, güçlü bir yerel basýn oluþturmak, en büyük hedefimizdir." dedi. Basýn Ýlan Kurumu, Þanlýurfa’da þube açtý. Þube müdürlüðüne Þükrü Kýlýç atandý. Kýlýç, yaklaþýk 20 gazete sahibinin katýldýðý ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi. Valilik toplantý salonunda gerçekleþen toplantýda, yerel gazetelerin genel durumu ele alýndý. Toplantýda konuþan Kýlýç, daha güçlü yerel medya arzuladýklarýný belirtti. Bunun için de gazetelerin birleþmesini öneren Kýlýç, Þanlýurfa’da yaklaþýk 30 yerel gazetenin fazla olduðunu aktardý. Prosedüre uymalarý noktasýnda imtiyaz sahiplerini uyaran Kýlýç, gazetelere toparlanmalarý için bir yýllýk süre tanýdý. Kýlýç, Basýn Ýlan Kurumu ve þube kuruluþu hakkýnda da bilgi verdi. Yeni dönemdeki uygulamalarla ilgili çeþitli açýklamalarda bulunan Kýlýç,

Uyuþturucu nakli yapan þahýslar polisten kaçamadý

sürecin yerel basýn mensuplarýyla birlikte yürütüleceðine dikkat çekti. Sürekli toplantý ve görüþmelerle yeni uygulamalarý birlikte hayata geçirmeye çalýþacaklarýný belirten Kýlýç, "Basýn Ýlan Kurumu'nun amacý, kurulduðu illerde yerel gazetelere fayda saðlamaktýr. Yapacaðýmýz iþlerde kaliteyi artýrmak en büyük hedefimizdir. Basýn Ýlan Kurumu'nun Þanlýurfa'da görevlerini en güzel þekilde sürdürebilmesi için gazete sahiplerine büyük iþler düþüyor. Yapacaðýmýz iþlerde elbirliði yaparsak

çok güzel sonuçlar alacaðýmýza yürekten inanýyoruz." þeklinde konuþtu. Basýn Ýlan Kurumu'nun yerel gazetelere her türlü imkâný saðladýðýný dile getiren Kýlýç, "Amaç, sýrf gazete çýkarýp da bir etiket sahibi olmak deðildir. Çýkardýðýmýz bir gazeteyi halka nasýl okuturuz diye düþünmemiz gerekiyor. Bunun hakkýnda hep birlikte çalýþmamýz gerekiyor." diye konuþtu. Teknik konularla ilgili bilgileri ise Adana Basýn Ýlan Kurumu Þube Müdürü Mehmet Ayan anlattý.

Toplantý, daha sonra soru cevap þeklinde devam etti. Þanlýurfa'da faaliyete baþlayan Basýn Ýlan Kurumu, bir þube müdürü ve 3 personelle valilik karþýsýnda Prestij Ýþ Merkezi'nde hizmet verecek. Toplantýya; Basýn Ýlan Kurumu Þanlýurfa Þube Müdürü Þükrü Kýlýç, Adana Þube Müdürü Mehmet Ayan, Þanlýurfa Gazeteciler Birliði Baþkaný Veysel Polat, Þanlýurfa Gazeteciler Derneði Baþkaný Kamil Güler ve ilde yerel yayýn yapan gazete yetkilileri katýldý. (CÝHAN)

Olaylý mitingin bilançosu: 84 gözaltý, 76 yaralý D

iyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Diyarbakýr kent merkezinde dün çýkan olaylarda bilançoyu açýkladý. Vali Toprak, 85 kiþinin gözaltýna alýndýðýný, göstericilerin attýðý taþ ve patlayýcý maddeler nedeniyle 23 polis ve 56 sivil vatandaþýn yaralandýðýný belirti. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Ýl Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam ile birlikte valilikte düzenlediði basýn toplantýsýnda mitingin öncesi ve sonrasý hakkýnda bilgiler verdi. Vali Toprak, 14 Temmuz ile ilgili alýnan istihbarat bilgilerinde ve örgüte yakýn internet sitelerinde bu tarihte ‘Serhýldan’ (Baþkaldýrý) günü olarak bu faaliyeti baþlatmak istedikleri yönünde gerçek bilgilere ulaþtýklarýný ifade ederek, “14 Temmuz günü örgütün ana merkezi ve örgüte yakýn internet siteleri ‘serhýldan’ baþlatýlmasýný ve silahlý saldýrý yapýlmasýný söylemiþlerdir. 23

Haziran’da PKK/KCK 14 Temmuz’da ‘serhýldan’ kararý almýþtýr. Nitekim 14 Temmuz öncesi ele geçirilen silahlar ve edinilen istihbarat bilgileri de bunu doðruluyor.” dedi. Þiddetin olmadýðý yerde yasaklama anlayýþýnda olmadýklarýný kaydeden Vali Toprak, “Vatandaþlarýmýzýn üzülmesini, anne ve babalarýn sonradan aðlamasýný asla asla istemiyoruz. Mitingin yasaklanmasýný gerekçesiyle birlikte ortaya koymamýza raðmen, ‘serhýldan’ savaþ çaðrýþtýran açýklamalar yapýlmýþtýr. Yasakçý bir anlayýþta deðiliz, ancak istihbarat bilgileri ve örgütün dað kadrosunun açýklamalarý, ele geçirilen silahlar alýnan tedbirlerin ne kadar önemli olduðunu ortaya koyuyor. Tüm tedbirler vatandaþýmýzýn burnunun kanamamasý için alýnmýþtýr. Emniyet teþkilatýna teþekkür ediyorum. Nitekim alýnan tedbirler sayesinde hiç kimsenin caný yerde

kalmamýþtýr. Ýzinsiz mitinge gelmek isteyen elleri dolu yüzleri kapalý kiþilerin yaptýklarýnýn yanlýþ olduðu defalarca megafonla bildirilmiþtir. Ancak ýsrar ederek, kaldýrým taþlarýný sökerek, el yapýmý bombalar, Molotoflarla saldýrýp zarar vermiþlerdir.” diye konuþtu. “Þiddet yayarak çözüm getirmeye çalýþýyorlar” diyen Vali Toprak þunlarý söyledi: “Ýnsanlarý sokaða çekmeye çalýþýyorlar. Vatandaþlara ayrý ayrý teþekkür etmek istiyorum. Çünkü baþka yerlerden gelen çok keskin gruplarýn baský ve zorbalýðýna raðmen vatandaþlarýmýz itibar etmemiþtir. Israrla ‘yürüyeceðiz’ diyen grup önemsiz sayýda bir grup vatandaþlarýmýz bunlara itibar etmedi. Kepenkler kapalýydý. Ramazan öncesi çoluk çocuðunun rýzkýný kapatmasýný bekleyebilir misiniz? Mahallelere gönderilen terör örgütü sorumlularý kepenklerin kapatýlmasýný istedi. Vatandaþta istemeye istemeye kapatmak zorunda kaldý. Baský sindirmeye uymak zorunda kaldýlar. Köylerde köylülerin üzerinde PKK’lýlar baský kurdu. ‘Mutlaka katýlýn yoksa sonunuz hazin olur’ þeklinde tehdit etmiþlerdir. Olaylarýn içinde olan insanlar asla ama asla Diyarbakýrlý olmadýðýný söyleyebilirim. Son dönemde insanlar elini eteðini bunlardan çekti. Kanunlar herkesi baðlar herkes uymalýdýr. Hiç kimse bu kanunlarý tanýmýyorum diyemez. Kanunlar hükümler herkes içindir hele sorumlu olan kiþiler daha dikkatli davranmalýdýr."

olaylarýnda 79 kiþinin yaralandýðýný, bu kiþilerden 23’ünün emniyet mensubu olduðunu, 3 kiþi hariç geri kalanlarýn ayakta tedavi gördüðünü ve evlerine döndüðünü ifade etti. 3 kiþi arasýnda bulunan BDP Milletvekili Pervin Buldan’a geçmiþ olsun dileðinde bulunan Vali Toprak, Buldan’ýn Saðlýk Bakanlýðý’ndan gelen ambulans uçak ile kendi isteðiyle tedavi olmak için Ýstanbul’a gittiðini söyledi. Olaylara karýþan 87 kiþinin gözaltýna alýndýðýný aktaran Toprak, bunlardan 12’sinin 18 yaþýn altýnda olduðunu dile getirdi. Vali Toprak 2 aracýn yakýldýðýný, bir marketinde yaðmalanmak istendiðini ancak emniyet tedbirleriyle bunun önlendiðini, olaylar esnasýnda 6 aracýn da hasar gördüðünü kaydetti. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, terör örgütü KCK/PKK’nýn 23 Haziran’da aldýðý ‘serhýldan’ (Baþkaldýrý) kararýný 14 Temmuz’daki mitingde yapmayý planladýðýný, alýnan tedbirlerle bu planýn boþa çýkarýldýðýný sözlerine ekledi. (CÝHAN)

Demirtaþ: Direniþten baþka yolumuz kalmadý

Olaylarýn bilançosu Müdahale esnasýnda problemlerin çýktýðýný, ancak kesinlikle gücün aþýrý olmadýðýný ifade eden Vali Toprak, gerçekleþen þiddet

Batman Cezaevi'nde yangýn

B

atman M Tipi Kapalý Cezaevi'nde yangýn çýktý.

Ýtfaiye ekipleri yangýný kýsa sürede kontrol altýna aldý. Batman Çamlýca Mahallesi’nde bulunan M Tipi Kapalý Cezaevi'nde siyasi kadýn mahkumlarýn bulunduðu koðuþta yataklar ateþe verildi. Koðuþtan dumanlarýn yükselmesi üzerine olay yerine çok sayýda itfaiye sevk edildi. Ýtfaiye ekiplerinin müdahale ettiði yangýn kýsa sürede kontrol altýna alýndý. Cezaevi önünde

açýklama yapan Ýnsan Haklarý Derneði Batman Þube Baþkaný Osman Künteþ, “Dün Bilal Doðan isimli 20 yaþýndaki bir tutuklu bedenini ateþe vererek kendini aðýr yaraladý. Bugün de kadýnlar koðuþunda yangýn çýktý. Ýtfaiye müdahale etti. Þuana kadar ölü ya da yaralý yok.” dedi. Yangýn olayýnýn duyulmasý üzerine çok sayýda tutuklu ve yükümlü yakýný cezaevi önüne akýn etti. Batman Valisi Ahmet Turhan, cezaevine gelerek incelemede bulundu. (CÝHAN)

Þ

anlýurfa'nýn Birecik ilçesinde dur ihtarýna uymayan bir araç, ekip otosu ile çarpmak suretiyle durduruldu. Araçta yapýlan aramada esrar ele geçirildi. Þanlýurfa'nýn Birecik Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, D-400 kara yolunda durumundan þüphelendikleri Aksaray plakalý bir araca dur ihtarýnda bulundu. Araçtakiler, polisleri görünce dur ihtarýna uymayarak ara sokaklara girip kaçmaya çalýþtý. Aracý takip eden ekipler, Kurtuluþ Mahallesi'nde otomobile ekip otosu ile çarpmak suretiyle durdurdu. Araçta biri bayan dört þahsýn olduðunu gören polisler, özellikle son zamanlarda meydana gelen polise karþý saldýrýlarý dikkate alarak þahýslarý uzaktan ikazla yere yatýrmak suretiyle kontrol altýna aldý. Araçta yapýlan kontrolde ön koltuk altýndaki valiz içerisinde 2 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Bayan A.Z. (27), erkek þahýslar Ö.D. (24), D.Ç. (25) ve A.K. (22) gözaltýna alýndý. Þanlýurfa-Suruç'tan aldýklarý esrar maddesini Aksaray’a götürdükleri anlaþýlan zanlýlar adliyeye sevk edildi. (CÝHAN)

B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Diyarbakýr’da dün yasaklý miting nedeniyle yaþanan olaylarý deðerlendirdi. Demirtaþ, yaþanan olaylardan dolayý AK Parti’ye karþý direniþ dýþýnda baþka yollarý kalmadýðýný iddia etti. BDP Genel Baþkaný Demirtaþ, Genel Baþkan Yardýmcýsý Gülten Kýþanak, BDP Milletvekili Aysel Tuðluk, Altan Tan, Nursel Aydoðan, Ertuðrul Kürtçü ve BDP’li belediye baþkanlarýyla birlikte Yeniþehir ilçesindeki Sümerpark’ta basýn açýklamasý yaptý. Demirtaþ, dün Diyarbakýr’da yaþanan

olaylarda, devletin sadece panzer, jop ve gazýyla var olduðunu ileri sürdü. Demirtaþ, “Diyarbakýr’da devletin sadece gazý, jopu ve panzeri vardý. Elinde sadece panzeri, jopu kalan devlet bize göre meþruiyetini yitirmiþtir. Zorla, þiddetle, devlet terörüyle burada AKP rejimi ayakta durabiliyor. Bütün bunlara karþý halkýn görkemli ve kararlý duruþu vardýr. Halk, Öcalan’ýn özgür olmadan bu sorunun çözülemeyeceðini biliyor, o yüzden onun arkasýnda. Bundan sonra sayýn Öcalan’ýn özgürlüðünü birinci gündem olarak belirleyip onun için mücadelemizi sürdüreceðiz.” diye konuþtu. Demirtaþ, "Bundan sonra AK Parti’ye karþý direniþ dýþýnda, AK Parti’ye karþý dik duruþ dýþýnda çözüm arayýþýnýn mümkün olmadýðýný" savundu. Demirtaþ, “Umut ediyorum ki bunu herkes görmüþtür. Çözümden yana uzatýlan her el iþkenceyle, zulümle geri çevriliyorsa o elin sahipleri direnmeyi bilirler.” ifadelerini kullandý. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

17 Temmuz 2012 Salý

5

Güneþ ýþýnlarý, gözde katarakt BASINDAN... oluþumunu tetikliyor Kürt sorunu ve çözümü

Y

az aylarýnda aþýrý sýcaklarla birlikte istenmeyen bazý saðlýk sorunlarý da yaþanabiliyor. Bu sorunlardan biri de güneþ ýþýnlarýna daha çok maruz kalanlarýn gözlerde oluþan hastalýklar. Uzmanlar, güneþ ýþýnlarýndan insana zararlý olanlarýn ozon tabakasýnda süzüldüðünü ama yüzde 5'lik bir bölümünün yeryüzüne yansýdýðýný belirtiyor. Bu kýsmýn bile insan saðlýðý açýsýndan zararlarý olduðuna dikkat çekilirken, güneþte fazla kalanlarýn göz rahatsýzlýklarýnýn arttýðý ifade ediliyor. Yaz aylarýnda bu kiþilerin, halk arasýnda et büyümesi diye bilinen pterjiyum, lensin içindeki proteinlerin yapýsýný bozarak katarakt oluþumu ve sinir tabakasý üzerinde de etkilerine baðlý þikayetlerinde artýþ olduðu bildirildi. Maya Göz Merkezi doktorlarýndan Opr. Dr. M. Birgi Sönmezer, yaz aylarýnda göz saðlýðýna dikkat edilmesini isteyerek, birçok kiþinin bu dönemde göz rahatsýzlýklarý ile ilgili þikayetlerinin arttýðýna dikkat çekti. Dr. Birgi Sönmezer, gözün, çeþitli deðerler arasýnda dalga boylarýna sahip ýþýklarý gördüðünü hatýrlatarak, "Dalga boyu küçüldükçe mavimsi, dalga boyu büyüdükçe kýrmýzýmsý

renkler görülür. 760 nm'nin üzerinde infrared, 400 nm altýnda ise ultraviyole (UV) yani mor ötesi radyasyon baþlar. UV radyasyon, güneþ ýþýnlarýnýn yüzde 5'ini oluþturmasýna raðmen çok tehlikelidir. UV ýþýný, tamamýna yakýný ozon tabakasý tarafýndan tutulan en zararlý ýþýn türüdür. Diðer taraftan UV ýþýðýn çoðu atmosfer tarafýndan emilmektedir ve çok küçük dalga boylarý yeryüzüne ulaþamamaktadýr. Bulutlu havalarda emilim daha da artmaktadýr." dedi. "UV ýþýk yeryüzünden yansýtýlýr, toprak ve çimen yüzde 1-5, su yüzde 3-13 arasý yansýtýrken kar yüzde 88'e kadar yansýma yapabilir" diyen Birgi Sönmezer, þu bilgileri verdi: "UV etkisi yükseklerde artar, zira filtre edecek atmosfer azalmaktadýr. Daðcýlarda týrmanma sýrasýnda, güneþin sýcaklýk etkisinin azalmasýna raðmen güneþ yanýðý olma olasýlýðý daha fazladýr. Daða týrmananlar ve kar kayaðý yapanlar, UV radyasyona en fazla maruz kalanlardýr. Gözün yapýsýndaki belli özellikler UV'ye karþý koruma saðlar. Gözlerin yatay düzlemde yerleþmiþ olmasý ve kemik yapýsý önemli koruma faktörleridir. Daha ileri anatomik korunma burun, kaþ ve yanakla saðlanýr.

B

DP Diyarbakýr Milletvekili deðerli dostum Altan Tan, Taraf gazetesinde (20 Mayýs 2012) Hayrettin Karaman Hoca'ya açýk mektup yazýp Kürt sorununa nasýl bir çözüm düþündüðünü sordu, sýraladýðý dört soruya, Hayrettin Karaman Hoca, Fethullah Gülen Hocaefendi, Ali Bulaç ve Osman Tunç'un çözüm olarak ortaya koyacaklarý teklifi kayýtsýz þartsýz kabul edeceðini söyledi.

Göz kapaklarýnýn fazla ýþýkta kapanmasý da koruyucu faktörlerden birisidir. Göze ulaþan UV ýþýnlarýnýn da ancak bir kýsmý gözün iç kýsmýndaki retinaya ulaþabilmektedir. Zira kornea ve lenste oldukça fazla emilim gerçekleþmektedir. UV'ye yüksek dozda ve uzun süreli maruz kalma durumlarýnda klinik etkiler ortaya çýkmaya baþlamaktadýr." Dr. Birgi Sönmezer, uzun süre güneþe maruz kalanlarda halk arasýnda et büyümesi diye bilinen pterjiyum veya pinguekula geliþtiðini hatýrlatarak, lensin içindeki proteinlerin yapýsýný bozarak, katarakt oluþumuna yol açabildiði gibi sinir tabakasý üzerinde de esaslý tesirleri olduðunu açýkladý. Birgi Sönmezer, UV ýþýðýn tüm bu zararlarý göz önüne alýndýðýnda milyonlarca insanýn bundan

korunmasý gündeme geldiðini kaydetti. Sönmezer, "Halk saðlýðý açýsýndan insanlarýn en azýndan 10.00-14.00 saatleri arasýnda güneþ gözlüðü kullanmasý gerekmektedir. UV emen kontakt lens ve göz içi lensler de mevcuttur." dedi. Sönmezer, UV'den korunmanýn en kolay yolunun kapalý alanlarda kalmak olduðunu ve bunun mutlaka yapýlmasý gerektiðini açýkladý. Sönmezer, þöyle devam etti: "Gün içinde açýk ortamlarda bulunurken, giyilen þapka ve uygun þekilde kullanýlan güneþ gözlükleriyle göze gelen UV'den yüzde 95 oranýnda korunabilir. Kullanýlan gözlüklerde özel UV ýþýnlarý engelleyen elemanlar olmaksýzýn sadece cam yerine plastik gözlük seçilmesi bile UV'nin göze girmesini engelleyen önemli bir faktördür.” (CÝHAN)

Sünnette 3-6 yaþa dikkat Y

az sezonunda yoðunlaþan sünnet konusunda çocuðun yaþý için uyarý yapýldý. Uzmanlar, çocuklarýn 3-6 yaþ arasýnda sünnet edilmelerinin psikolojik travmaya yol atabileceðini belirtti. Uygun yaþýn ise yeni doðan dönemi olduðu belirtildi. Sünnetin yaþta yapýlabileceðini ifade eden Doruk Saðlýk Grubu Genel Cerrahý Dr. Bülent Þen, "Özellikle 3-6 yaþ arasý çocuklarda yapýldýðýnda psikolojik travmalara neden olabiliyor ve bu nedenle de pek önerilmiyor. Yenidoðan döneminde sünnet edilebilir. Çünkü cerrahi iþlem daha rahattýr. Yara iyileþmesi daha çabuk olur, sünnet sonrasý bakým kolaydýr. Henüz kiþilik oluþmadýðý için psikolojik travmaya da neden olmaz." dedi.Ailede kanama hastalýðý olan, düþme ya da diþ çekimi sonrasý uzun süre kanama öyküsü bulunan çocuklara dikkat

edilmesi gerektiðinin altýný çizen Dr. Þen, iðne yapýldýktan sonra veya bir darbe sonrasý büyük þiþlik ve çürükleri oluþan, zaman zaman kendiliðinden diþ eti ya da burun kanamasý olan çocuklarýn mutlaka kan testlerinin yapýlmasý ve bundan sonra sünnet edilmesi gerektiðini ifade etti. Dr. Þen, þu bilgileri verdi: “Ailede bulunan kronik hastalýklar, önceden geçirilmiþ ve hastanede yatmayý gerektirmiþ hastalýklar ve ameliyatlar da doktor tarafýndan bilinmelidir. Sorunlarý olan hastalarda sünnetten önce gerekli önlemler alýnarak tehlikeli durumlarýn ortaya çýkmasý önlenmelidir. Sünnet sýrasýnda derinin fazla kesilmesi, kanama, þekil bozukluklarý, idrar yolunun zarar görmesi gibi kalýcý sakatlýklar ve enfeksiyon karþýlaþýlabilecek problemlerdir. Sünnetin, konusunda deneyimli kiþilere yaptýrýlmasý ile bu tür komplikasyonlar en aza

indirilebilmektedir. Sünnetin çocuk cerrahlarý, genel cerrahlar ve ürologlar gibi uzman kiþiler tarafýndan yapýlmasý en saðlýklý ve güvenli yoldur." Þen, sünnet sonrasý en önemli dönemin ilk 24 saat

olduðunu vurguladý. Þen ortaya çýkabilecek sorunlarýn en çok bu dönemde gerçekleþtiðini, bu nedenle sünnet sonrasýndaki ilk hafta aþýrý hareketlilikten kaçýnmakta yarar olduðunun altýný çizdi. (CÝHAN)

"Oruç, insanlarý stres ve gerginlikten uzaklaþtýrýr”

R

amazan yaklaþýrken, herkesi keyifli bir telaþ sarmaya baþladý. Her yýl gündeme gelen, kimlerin oruç tutabileceði sorusu ise mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sýcaklýklarý nedeniyle bu yýl biraz daha attý. Oruç tutmanýn insaný, kalp hastalýklarýnýn en büyük düþmaný olan stres ve gerginliklerden uzaklaþtýran faydasýnýn altýný çizen Universal Kadýköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný Dr. Olcayto Ýncedere, “Hekiminiz aksi bir görüþ bildirmediði takdirde, gündelik telaþlardan sýyrýlýp bizleri psikolojik olarak rahatlatan orucun kalp hastalarý için sonuçlarý olumlu olacaktýr.” Dedi. Dr. Ýncedere, “Uzun süreli açlýðýn temel olarak kalp hastalarý üzerine bir takým olumsuz etkileri olduðu biliniyor. Bunun en temel nedenleri; beslenmenin gün içinde sadece kýsýtlý bir zamana sýkýþtýrýlmasý, bu zaman

diliminde tüm günün ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacýyla fazla miktarda ve aðýr yiyeceklerin yenmesi ve son olarak da ilaç kullanýmýnýn aksamasý olarak özetlenebilir. Özellikle yaz aylarýnda aþýrý sývý kaybýna baðlý tansiyon düþüklüðü de insan hayatýný tehdit edebilmektedir.” diye konuþtu. Ýncedere, kalp hastalýklarý dahil tüm kronik hastalýklara sahip kiþilerin Ramazan baþlamadan önce saðlýk kontrollerini yaptýrmalarý gerektiðini dile getirdi. Oruç tutarken insanlarýn sýk yaptýðý hatalarýn baþýnda iftar ve sahurda büyük porsiyonlardaki yemekleri hýzlý bir þekilde tüketmeleri olduðunu belirten Universal Çamlýca Hastanesi Saðlýklý Beslenme ve Diyet Uzmaný Samet Yaðlý ise “Ani mide gerginliði hem tansiyon yükselmesine hem de nörolojik hormonlarýn hýzlý salgýlanmasýna yol açýyor. Ýftardan sahura küçük porsiyonlarla sýk sýk, azar azar

ve besinleri iyi çiðneyerek yemek yiyiniz.” ifadesini kullandý. Yetiþkin bir insanýn günlük kalori ihtiyacý kadar sývý ihtiyacýnýn da bulunduðunu, 65 kiloya kadar vücut aðýrlýðý olan kiþilerin 2 litre, daha fazla kilolu olanlarýn ise 2,5 litreye yakýn sývý tüketmeleri gerektiðini hatýrlatan Yaðlý þunlarý söyledi: “Ýftarda 2 bardak su içerek orucunuzu açýn. Ýftar yemeðinden en az 45 dakika sonra çay için. Yemeklerdeki tuzu azaltýn, kýzartmalardan kaçýnýn. Vücutlarýnda ödem þikayeti olanlara mýsýr püskülü, kiraz sapý, civanperçemi, tarçýn, limon karýþýmlarýndan 2 fincan bitki çayý içmenizi tavsiye ederiz. ” Sahurda hiçbir þey yemeden yani sadece su içerek oruç tutmanýn sakýncalý olduðunu kaydeden Yaðlý, aç kalma süresi arttýkça metabolizma hýzýnýn düþtüðünü kaydetti. (CÝHAN)

Yayýmladýðý ikinci yazýsýnda (9 Haziran 2012) "Ýslam hukuku çerçevesinde Kürtlerin; (1) Kürtçe anadilde eðitim talepleri meþru mudur? (2) Kürtçe týpký Boþnakça, Arnavutça, Kazakça, Özbekçe, Farsça ve Azerice gibi kamusal alanda da (belediyede, vilayette, hastane, postane ve mahkemede) kullanýlabilir mi? Bunun önünde dinen bir engel var mýdýr? (3) Türklerin kavim olarak Kürtlerden ayrý ve fazla bir haklarý mevcut mudur? (4) Adem-i merkeziyetçi yönetim þekli ile ilgili fýkhen bir yasaklama mevcut mudur?" diye sordu. Kürt sorunuyla her zaman yakýndan ilgilenen biri olarak 1990'larýn baþlarýnda Mazlumder ve Nubihar'ýn sempozyumlarýnda görüþlerimi dile getirmiþtim. En son konuyla ilgili görüþlerimi "Kürtler Nereye?" (Çýra Yayýnlarý, Ýstanbul-2010) adlý kitabýmda derli toplu hale getirip yayýmladým. Kýsa, orta ve uzun vadeli çözümleri söz konusu kitapta 20 madde halinde sýraladým (s. 260-264). Altan Tan'ýn bizden cevabýný beklediði sorulara gelince. Bir Müslüman bakýþ açýsýndan: 1) Kürtlerin diðer kavimler gibi ana dillerini öðrenmeleri, geliþtirmeleri ve eðitimde kullanmalarý en temel haklarýndan biridir. Bunda tereddüt yoktur. 2) Altan'ýn saydýðý alanlarda ve kuruluþlarda elbette Kürtçe kullanýlabilir. Bunun önünde bana göre bir dinî engel yoktur. Türkçenin resmî dil olmasý Kürtlerin ve ana dillerini kullanmak isteyen diðer etnik gruplarýn -mesela Çerkezlerin vs.- diðer etnik gruplarla bir arada yaþamasý, aralarýnda iletiþim kurup anlaþmasý, ticaret yapmasý, kamusal hizmet vermesi açýsýndan gereklidir. 3) Bu dünyada ve bu bölgede Türklerin, Araplarýn ve Farslarýn haklarý ne ise Kürtlerin de haklarý o kadardýr; ne bir gram eksik, ne bir gram fazla. 4) Adem-i merkeziyetçi yönetim, özerklik, federasyon, üniter yapý, ayrý devlet gibi konular Ýslamiyet'in beþerî içtihat alanýna býraktýðý konulardýr. Müslümanlar kendi aralarýnda hangisi üzerinde anlaþýrlarsa; birbirleriyle çatýþmadan, savaþmadan, kan dökmeden, þiddet ve teröre baþvurmadan, silah kullanmadan çözüm olarak görürlerse o model tercih edilir. Benim kiþisel tercihim, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi; bölge ülkeleri arasýndaki beþerî, iktisadî, ticarî ve kültürel geçiþkenliðin azami derecede kolaylaþtýrýlmasý; sýnýrlarý sembolik seviyede býrakacak kadar bölgesel entegrasyona gidilmesidir. Yozgatlý tüccar kimliðiyle Erbil'e, Zaho'dan bir tüccar kimliðiyle Þam'a, Ýzmirli bir turist kimliðiyle Tebriz'e gidebilmeli; vize, gümrük olmamalý. Benim formülüm siyasî çoðulculuk yanýnda sosyo-kültürel çoðulculuktur. Ortada duran somut gerçek þudur: Bugünkü ulus devlet ve sýký markaj idarî merkeziyetçilikle sorun çözülemeyecektir. Devletin ve hükümetin bir an önce elindeki politik ve idarî modeli gözden geçirip yeni duruma uyarlamasý gerekir. Tekliðe dayalý devlet, bayrak, millet, vatan fikri sadece bir retoriktir. Özellikle "millet"in yeni ve Ýslamî-sahih tanýmýný yapma mecburiyeti vardýr. Bölgemiz ve genel olarak dünya yerel inisiyatiflerin öne çýktýðý, sosyo-kültürel çoðulculuk arayýþlarýnýn hýzlandýðý bölgesel entegrasyonlara doðru gidiyor. Kürt milliyetçisi PKK, BDP ve diðer Kürt aydýnlarý da; a) Sorunu þiddet ve terör kullanarak çözemezler, bu daha fazla kan akýtmaktan baþka iþe yaramaz. b) Ellerindeki klasik sol, Stalinist, Baasçýsosyalist çözüm zaman-dýþý kalmýþtýr; bölge ve dünya ile entegre olan Kürt halkýný, tüccarýný, eðitimli orta sýnýfýný bu ideolojiyle idare edemezler. c) Bölge ülkeleri ve dünya da Ortadoðu'da Kuzey Kore ve Enver Hoca dönemine ait bir Arnavutluk'un kurulmasýna izin vermez. d) Avrupa'dan referans alýnan çözümler çözüm deðildir; Kürt bölgesi ne Fransa ve Ýspanya'dýr ne Ýrlanda. e) Ýslam'ýn referans alýnmadýðý bir çözüm tutmayacaktýr. Bu bölge Kürtlerin, Araplarýn, Türklerin ve Farslarýn ortak iradesi, mutabakatý ve gelecek tasavvurlarý etrafýnda þekillenecektir. Ali Bulaç (Zaman) a.bulac@zaman.com.tr 16 Temmuz 2012


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

17 Temmuz 2012 Salý

6

Þanlýurfa'ya robot fabrikasý kuruyor Yerli firma Robast, yaklaþýk 15 yýllýk Ar-Ge çalýþmasý sonucunda depolama sistemlerinde maliyeti minimuma indiren yapay zekâlý robotlar geliþtirdi. Þimdiye kadar Amerika ve Almanya'dan alýnan söz

konusu robotlarýn aksine þirketlere özel butik üretim gerçekleþtiren firmanýn baþarýsý yabancý þirketlerin gözünden kaçmadý. Birkaç gün öncesine kadar lojistik sektörünün devlerinden Ýsveçli bir firmadan ortaklýk teklifi aldýklarýný belirten Robast Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Demirbaþ, þimdilik herhangi bir ortaklýða ya da satýn almaya sýcak bakmadýklarýný belirterek, yeni yatýrýmlarýn sinyalini verdi. Son açýklanan teþvik paketiyle doðuya yatýrým kararý aldýklarýný kaydeden Demirbaþ, Þanlýurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer satýn aldýklarýný söyledi. Çok yakýnda temelleri atýlacak fabrika ile Ortadoðu'ya ihracat hedefleniyor.

"Türk cumhuriyetleri, Ortadoðu'dan ve Suudi Arabistan'dan çok ciddi talepler alýyoruz. Ulaþým ve geliþmiþlik açýsýndan Þanlýurfa çok iyi bir konumda. Diyarbakýr OSB ile de görüþmelerimiz var." diyen Demirbaþ, asýl fabrikanýn Kocaeli'nin Körfez bölgesinde yer aldýðýný ifade ediyor.

40 Türk mühendis ile birlikte 120 kiþilik bir ekip tarafýndan geliþtirilen robotlar, herhangi bir insan kaynaðýna ihtiyaç duymadan çalýþýyor. Tüm depolama ve sevkiyat iþlemleri tam otomatik yapýlýyor. Akþamdan verilen komutla sabaha depolama ya da sevkiyat tamamlanmýþ oluyor. Yapay zeka ile çalýþan robotlar birbiri ile iletiþim halinde. Hangi bölümde boþluk var ve ürünün nereye konulmasý gerektiðini kendi içlerinde komutlarla anlaþarak hallediyorlar. Demirbaþ, "Bizim robotlar Japonlarýn Asimo'sundan bile daha akýllý." diyor. "Normalde 5 bin metrekare depo gerektiren bir malzeme için bu sistemle 120 metrekare yeterli olabiliyor. Bizim farkýmýz robotlarýmýzýn aðrýlýk kaldýrma konusundaki gücünde gizli. 16 ton çelik ruloyu kaldýrýp rafa koyacak robotlarýmýz dahi mevcut." Akýllý robotlar, küçük ilaç kutusundan devasa çelik rulolara kadar her þeyi raflara yerleþtirebiliyor. Firma, Saðlýk Bakanlýðý'nýn ilaç depolama

ile ilgili çalýþmasýnda da yer almaya hazýrlanýyor. Yine Adalet Bakanlýðý'nýn ýslak imzalý tüm dosyalarý depolama görevini de üstlenmiþ. Akýllý robotlar tarafýndan yerleþtirilen dava dosyalarý sayesinde artýk hiçbir dava uzamayacaðý gibi avukatlar da aradýklarý bilgilere anýnda ulaþabilecekler. Bunun yaný sýra bir gýda firmasýnýn -35 derecedeki soðuk hava deposunda da firmanýn geliþtirdiði robotlar çalýþýyor. Elektronik ve beyaz eþya pazarýnýn büyük oyuncularýndan bir firmanýn depolama iþini de Robast'ýn yapay

zekalý robotlarý yapýyor.

Amerika ve Almanya'nýn tekelinde bulunan depolama robotlarýnýn çok daha iyisini baþaran yerli firmanýn üzüntüsü müþterilerin karþýlaþtýrabileceði bir rakipleri olmamasý. Bu arada, bu robotlara para veren firmalar iki yýlda kendilerini amorti ediyor, üç yýl içinde de kâra geçiyor. Teknik bakým ve arýza durumunda ise çoðunlukla merkezden ve anýnda müdahale ediliyor. Ayrýca, firmanýn geliþtirdiði bu çözüm, Türkiye'de ve dünyanýn 80 ülkesinde patentle korumaya alýndý.

Bu yýlki Yýlmaz Güney Film Festivali Roboski’ye adandý

B

atman Belediyesi tarafýndan bu yýl üçüncüsü düzenlenecek olan Yýlmaz Güney Kürtçe Film Festivali, Uludere’de yaþamýný yitirenlere adandý. Düzenlenen basýn toplantýsýnda, film yarýþmasý baþvurularýnýn alýnmaya baþlandýðýný dile getiren Baþkanvekili Serhat Temel, “Bu festivalin en büyük amacý Kürtçe edebiyat, Kürtçe film, Kürtçe tiyatro yapabileceðimizi kanýtlamak. Dünyanýn her yerinden yüksek bir katýlým bekliyoruz.” dedi. Batman Belediyesi Yýlmaz Güney Kürtçe Kýsa Film Festivali, Belediye Baþkanvekili Serhat Temel tarafýndan belediye konferans salonunda düzenlenen basýn toplantýsýyla baþladý. Batman Belediyesi, bu festival ile genç Kürt sinemacýlarýn, sanat yaratýmlarýný, özgün hikayelerini, görsel zekalarýný sinemanýn dili ile buluþturmalarýný saðlayarak, geleceðin Kürt sinemasýnýn inþa edilmesini hedefliyor. ‘Kýsa film yarýþmasý’ ve ‘kýsa film öykü yarýþmasý’ olmak üzere 2 ayrý kategoride

gerçekleþtirilecek festival kapsamýnda, temalý filmler ve belgesel film gösterimlerine de yer verilecek. Son baþvuru tarihi 28 Eylül 2012 olarak belirlenen festivalde, bu yýl yeni bölümlere de yer verildi. Festival tarihinden önce 3 ayrý grup oluþturularak senaryo, görüntü yönetmenliði ve kurgu baþlýklarýnda atölyeler oluþturularak katýlýmcýlara eðitim verilecek. Festivalde geçen yýl yer verilen belgesel film yarýþmasý bölümüne ise bu yýl yer verilmeyeceði açýklandý. Bu sene Film Amed ile birlikte gerçekleþtirecekleri festivali Roboski’de yaþanan katliamda hayatýný yitirenlere adayacaklarýný belirten Temel, “Bu katliamý unutmama ve unutturmama, bu ülkede yaþayan herkesin ve her kesimin sorumluluðudur. Biz de bu sorumluluktan hareketle bu yýlki festivali Roboski katliamýnda yaþamýný yitirenlere adayacaðýz. Öyle inanýyorum ki giderek gelenekselleþen, giderek katýlým düzeyini artýran bu festival hak ettiði ilgiyi uyandýracaktýr.” þeklinde konuþtu.

Batman’da 3 ayrý trafik kazasý: 12 yaralý

B

atman’da hafta sonu meydana gelen 3 ayrý kazada 12 kiþi yaralandý. Batman’daki deðiþik hastanelere kaldýrýlan yaralýlar tedavi altýna alýndý. Yaralýlardan 6’sýnýn durumunun aðýr olduðu belirtildi. Batman Siirt çevre yolunda iki aracýn çarpýþmasý sonucu 5 kiþi yaralandý. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralýlarý özel bir hastaneye götürdü. Yaralananlardan Cengiz Taþ, A.Kerim Çelik ve Esat Aydýn'ýn durumunun iyi olduðu, Yusuf Ýslam Üzümcü ve Hasan Çoðan'ýn durumunun ciddiyetini koruduðu belirtildi. Durumu aðýr olan yaralýlarýn Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoðun bakýma alýndýðý öðrenildi. Kozluk'a baðlý Kaletepe

köyü giriþinde bir traktör ile otomobilin kafa kafaya çarpmasý sonucu otomobil ve traktörde bulunan 4 kiþi yaralandý. Yaralanan, Þerif Kaplan, Ali Çiçek, Yýlmaz Kaplan ve ismi öðrenilemeyen bir kiþi, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaralýlardan bir kiþinin aðýr durumun aðýr olduðu belirtildi.Batman'ýn Hasankeyf ilçesine baðlý Demirbilek (Meymuniye) köyü yakýnýnda virajý alamayan tuðla yüklü TIR yan tarafýnda bulunan minibüsün üzerine düþmesi sonucu 3 kiþi yaralandý. Minibüsün içinde bulunan Yaþar Orhan, M. Sait Kalkýþ ve Vasfi Gönül yaralandý. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan yaralýlarýn durumunun aðýr olduðu kaydedildi. (CÝHAN)

ÝLAN MARDÝN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA)NDEN ESAS NO :2012/84 Esas KARAR NO : 2012/344 Hüküm: Davanýn KABULÜ ile, Mardin Ýli Merkez Yenikapý cilt:13, hane:156, bsn:19, T.C. Kimlik no: 30203208132 ile nüfusa kayýtlý Abdulsamat ve Aygül den olma, Fatih 24/09/1993 doðumlu DAVACI ÖZKAN YORGUN’un nüfus kayýtlarýnda YORGUN olan soyisminin DERVÝÞOÐLU olarak deðiþtirilerek nüfusa ÖZKAN DERVÝÞOÐLU þeklinde tesciline dair verilen karar yasal yollar açýk olmak üzere ilan olunur. 13/07/2012

Zayi

T

onlarca aðýrlýktaki çelik rulolarý ya da kolileri yerleþtirmekte sýkýntý yaþayan firmalar için çözüm Türk mühendislerden geldi. Firmalara özel yapay zekâlý iþ robotlarý ürettiklerini belirten Robast Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Demirbaþ, "Ortadoðu'dan ve Türk cumhuriyetlerinden gelen sipariþler için Þanlýurfa'ya fabrika kuracaðýz." dedi.

Adýma kayýtlý Seri IM-170351’den 170400’e kadar olan 1 cilt faturamý ve Seri AK-618451’den 618500’e kadar olan 1 cilt P. Satýþ Fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ýsmail ESENBOÐA

17 Temmuz 2012 Salı Gazete Sayfaları  
17 Temmuz 2012 Salı Gazete Sayfaları  

17 Temmuz 2012 Salı Gazete Sayfaları

Advertisement