Page 1

'Yüreklerimiz daðlandý’

M

anisa'nýn Soma Ýlçesinde kömür madeninde meydana gelen faciada hayatýný kaybeden iþçiler, Midyat’ta Eðitim Bir-Sen Midyat Temsilciliði tarafýndan düzenlenen

programla anýldý. Atatürk Parký’nda toplanan Eðitim Bir-Sen üyeleri, Soma'da meydana gelen maden faciasýnda hayatýný kaybeden iþçiler anýsýna bir dakikalýk saygý duruþunda bulundu.

Daha sonra grup adýna açýklama yapan Eðitim Bir-Sen Midyat Temsilcisi Abdulkadir Altay, ülkeyi yasa boðan facianýn derin hüznünü yaþadýklarýný belirtti. » Sayfa 3’te

Metropolit Aktaþ'tan taziye mesajý

M

idyat'taki Mor Gabriel Manastýrý Metropoliti Samuel Aktaþ, Soma'da meydana gelen maden faciasýyla ilgili taziye mesajý yayýnladý. » Sayfa 3’te

Çarpýtma haberlere tepki

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE 17 Mayýs 2014 Cumartesi

www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Yýl : 10 Sayý : 2954 Fiyat : 50 Kr

M

idyat’ta önceki gün öðretmenler arasýnda yaþandýðý iddia edilen olayla ilgili basýnda yer alan haberlerle ilgili eðitimciler basýn açýklamasý düzenledi. » Sayfa 10’da

Lüks otomobil operasyonu:

6 kiþiye tutuklama Mardin Baro baþkaný Azat Yýldýrým'dan soma açýklamasý

M

ardin Barosu Baþkaný Avukat Azat Yýldýrým, Mardin adliyesi önünde gazetecilere açýklamalarda bulundu. » Sayfa 2’de

Aykat’tan Soma açýklamasý

S

oma’da meydana gelen facia ile ilgili Kýzýlay Midyat Þube Baþkaný Murat Aykat yazýlý açýklamada bulundu. » Sayfa 3’te

Eþbaþkan Salman çiçek dikti

Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen eþ zamanlý operasyonda aralarýnda örgütün üst düzey yöneticileri, polis memurlarý ile sanatçý, spor ve trafik müþaviri olmak üzere 71 kiþi gözaltýna alýndý...

M

ardin polisi devleti 822 milyon 160 bin 714 lira zarara uðratan lüks otomobil çetesini çökertti. 15 ilde düzenlenen eþ zamanlý operasyonda aralarýnda örgütün üst düzey yöneticileri, polis memurlarý ile sanatçý, spor ve trafik müþaviri olmak üzere 71 kiþi gözaltýna alýndý. » Sayfa 2’de

Baþkan çelik’ten taziye mesajý

M

Tunca Öðreten

K

ýzýltepe Belediyesi Eþbaþkaný Leyla Salman, Park ve Bahçeler Müdürlüðü tarafýdan orta refüj ve kavþaklarda devam eden çiçek dikim çalýþmalarýna katýlarak çiçek dikti. » Sayfa 5’te

Mim Yavuz Binbay

anisa’nýn Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasýnda hayatýný kaybeden iþçiler için Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu yönetim kurulu üyesi ve Mardin Gazeteciler Derneði Baþkaný Mehmet Çelik taziye mesajý yayýnladý. » Sayfa 6’da

Ne baðýrýyorsun bacak kadar çocuða

B

en doðduðumda, köy halký anneme acýmýþ, kimse de babamý tebrik etmemiþ.

» Sayfa 4’te

Liderler sultasý ve toplumsal bellek

T

ürkiye'de yaþanan yoðun toplumsal olaylar sebebiyle çok yoðun gündemler oluþur.

» Sayfa 10’da

Eyyuphan Kaya

Soma Ýçin Yastayýz

A

rada bir soyut siyaset ve gereksiz polemikle aralarý açýlmýþ gibi gözükse de dar günde her türlü husumeti bir kenara atýyor biri diðerinin yardýmýna koþuyor, elinden gelen tüm imkanlarý seferber ediyor. » Sayfa 6’da


17 Mayýs 2014 Cumartesi

2

Lüks otomobil operasyonunda 6 kiþi tutuklandý Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen eþ zamanlý operasyonda aralarýnda örgütün üst düzey yöneticileri, polis memurlarý ile sanatçý, spor ve trafik müþaviri olmak üzere 71 kiþi gözaltýna alýndý.

M

ardin polisi devleti 822 milyon 160 bin 714 lira zarara uðratan lüks otomobil çetesini çökertti. 15 ilde düzenlenen eþ zamanlý operasyonda aralarýnda örgütün üst düzey

yöneticileri, polis memurlarý ile sanatçý, spor ve trafik müþaviri olmak üzere 71 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan 71 kiþi Mardin Emniyet Müdürlüðünde yapýlan sorgularý ardýndan mahkemeye sevk edildi.

Yoðun güvenlik tedbirleri altýnda Mardin Adliyesine çýkarýlan 71 kiþi alýnan ifadeleri alýnmaya baþlandý. Yapýlan ilk sorgulamada örgüt lideri olduðu belirlenen A.K., sanatçý, spor ve ünlülerin trafik müþaviri olan H.B, F.T., polis memuru H.H. ve M.G.A. tutuklanarak Mardin Kapalý Cezaevine konuldu. 19 kiþi tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. 21 kiþinin sorgusu ise devam ediyor. Mardin Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve

Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerinin almýþ olduðu istihbarý bilgiler doðrultusunda 16 ilde düzenledikleri eþ zamanlý operasyonda piyasa deðeri yaklaþýk 20 milyon TL deðerinde 28 adet ithal lüks otomobil ele geçirildi. Mardin Emniyet Müdürlüðü tarafýndan 15 ilde eþ zamanlý yürütülen operasyon kapsamýnda, 3 bin 785 lüks otomobil, ÖTV'sinin düþük yatýrýldýðý gerekçesiyle incelemeye alýndý. Ýncelemesi tamamlanan 3 bin 392 lüks otomobil için 822

milyon 160 bin 714 lira devlet zararý oluþtuðu ortaya çýktý. Yakalanan þahýslarýn elinde bulunan satýþa hazýr ÖTV’si düþük yatýrýldýðý belirlenen ve savcýlýkça el koyma kararý bulunan Lamborghini, Ferrari, Range Rover, Aston Martin, Masserati, Bentley, Porche ve BMW marka araçlardan oluþan 21 lüks otoya el konuldu. Yakalanan þahýslardan 1 adet 7,65 mm CZ marka tabanca, 1 adet þarjör ve 3 adet tabanca fiþeði ele geçirildi. » M. Sait Çakar

þimdiden "ÝÞÝN FITRATINDA VAR ,KADER" diyerek örtme çabasý içerine girerken Uzman kiþilerin verdikleri bilgiye göre ise ölümlerin sebebinin "kader" olmaktan uzak olduðunu ve maden ocaðýnda " Kaçýþ Odalarý "nýn olmamasý gibi çeþitli ihmaller olduðunu göstermektedir. Özelleþtirmeler ile beraber özel þirketlere taþeronlara devredilen "maden ocaklarý" daha fazla kar elde etmek amacýyla ve maliyet yüksek diye Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliðine iliþkin asgari ölçekte bile tedbirler almazken "asgari ücret" üzerinde iþçileri çalýþtýrmaktadýr.Ýþçileri düþük ücretlere ve elveriþsiz .denetimsiz çalýþma koþullarýna

mecbur býrakýlmaktadýr. Çalýþma Bakanlýðý yeterli ve gerekli denetimi yapmamakta ve yapýlan denetimle ise kaðýt üzerinde formaliteden öteye geçmemektedir. Biz Mardin Barosu olarak Soma Maden Ýþçi cinayetlerinin sorumlularýnýn hukuk karþýsýnda hesap vermeleri için "etkin adli ve idari" soruþturmalarýn derhal yapýlmasý gerektiðini ,bu vahim olayýn sorumlu kiþilerinin sadece "tazminat ödeyerek" kurtulamayacaklarýný, ve Roboski'nin katliamýnda olduðu gibi bu olayýnda örtülmemesi için bu soruþturmalarýn takipçisi olacaðýmýzý herkesin bilmesini istiyoruz."

Mardin Baro baþkaný Azat Yýldýrým'dan soma açýklamasý

M

ardin Barosu Baþkaný Avukat Azat Yýldýrým, Mardin adliyesi önünde gazetecilere açýklamalarda bulundu. Yýldýrým Somadaki maden faciasý ile ilgili þunlarý söyledi: "Türkiye iþçi cinayetlerinin en vahimi yaþandý 14 Mayýs günü. 700

aþkýn maden iþçisinin çalýþtýðý Soma Kömür Ýþletmeleri Ocaðýnda vardiya deðiþimi sýrasýnda çýkan yangýn sebebiyle son resmi açýklamalara göre 284 kiþinin hayatýný kaybetmiþtir.700 aþkýn kiþinin çalýþtýðý ve aðýr iþçi çalýþtýrýlan bir iþletme kendi çalýþtýrdýðý iþçi sayýsýný

bilmiyor, Çalýþma Bakanlýðý ise madendeki iþçi sayýsý ile ilgili sessiz.Maden ocaðýnda kaç kiþi olduðu bilgisi yok.Verilen rakamlar yaralý ve hayatýný kaybeden iþçilerinin sayýlarýna bakýldýðýnda maden ocaðýnda ölü sayýsýný artmasý endiþesini artýrýyor. Hükümet yetkileri olayý

» Vehap Erdoðan


3

17 Mayýs 2014 Cumartesi

'Yüreklerimiz daðlandý’ Kömür madeninde meydana gelen faciada hayatýný kaybeden iþçiler, Midyat’ta anýldý.

M

anisa'nýn Soma Ýlçesinde kömür madeninde meydana gelen faciada hayatýný kaybeden iþçiler, Midyat’ta Eðitim Bir-Sen Midyat Temsilciliði tarafýndan düzenlenen programla anýldý. Atatürk Parký’nda toplanan Eðitim Bir-Sen üyeleri, Soma'da meydana gelen maden faciasýnda hayatýný kaybeden iþçiler anýsýna bir dakikalýk saygý duruþunda bulundu. Daha sonra grup adýna

açýklama yapan Eðitim Bir-Sen Midyat Temsilcisi Abdulkadir Altay, ülkeyi yasa boðan facianýn derin hüznünü yaþadýklarýný belirtti. 13 Mayýs'ta yaþanan olayýn ardýndan tüm yüreklerin Soma için attýðýný kaydeden dile getiren Altay, saatler ilerledikçe Türkiye'nin yüreðinin daraldýðýný ifade ederek, þöyle devam etti: “Maden ocaklarýnýn önünde kalabalýk giderek azalan bir ümitle sessizce beklemeye

baþladý. Bu sessizliði bozan tek þey her çaldýðýnda insanýn içini parçalayan siren sesleri idi. Dört gözle yakýnlarýný bekleyenler onlarý teþhis ettiklerinde yürekleri daðlayan bir çýðlýk atýyordu. Bu çýðlýk tüm Türkiye'nin çýðlýðýydý. Kader mi, ihmalkarlýk mý? Bunu ortaya çýkaracak olanlarý da zorlayacak bir soru.Türkiye yasta, bayraklar yarýya indi. Ama yüreklerimiz de daðlandý. Sadece 284 kiþi ölmedi. 85 milyon insanýmýzda onlarla birlikte öldü. Soðukkanlýlýðý kaybetmemek gerekir dua etmemiz lazým. Geride az da olsa kurtarabileceðimiz kiþileri düþünmek ve onlar için dua etmek lazým. Ölümün ne kadar yakýn olduðunu Soma bir kez daha hatýrlattý. Ne olur birbirimizi kýrmayalým, birbirimizi üzmeyelim. Samimi ve kardeþ olma zamaný artýk. Ateþ düþtüðü yeri yakar derler ama sanki bu kez hepimizi yaktý. ‘Çizmeleri çýkarayým mý? Sedye kirlenmesin’ diyecek kadar bizden. Nazik yürekliler. Helal rýzýk temin etmek için çalýþýrken çýkan yangýn sonucu ahirette intikal eden kardeþlerimize Allah'tan rahmet yaralýlara acil þifa, kederli yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz” Grup açýklamanýn ardýndan ölen iþçiler için dua ederek parktan ayrýldý. » Ali Edis

Metropolit Aktaþ'tan taziye mesajý

M

idyat'taki Mor Gabriel Manastýrý Metropoliti Samuel Aktaþ, Soma'da meydana gelen maden faciasýyla ilgili taziye mesajý yayýnladý. Midyat'taki Mor Gabriel Manastýrý Metropoliti Samuel Aktaþ, Soma'da meydana gelen maden faciasýyla ilgili taziye mesajý yayýnladý. Mor Gabriel Manastýrý'nýn resmi internet sitesinde yayýnlanan mesajda Aktaþ, þunlarý

kaydetti: "Manisa'nýn Soma ilçesinde meydana gelen ve ülkemizi hüzne boðan maden faciasýnýn acýsýný derinden paylaþýyoruz. Bu vesileyle, Turabdin Metropolitliði ve Süryani toplumu olarak, yaþanan bu elim maden faciasýnda hayatýný kaybeden tüm yurttaþlarýmýza Tanrý'dan rahmet, kederli ailelerine sabýr ve teselli niyaz ediyor, ülkemize baþsaðlýðý diliyoruz.” » (AA)

Kýzýlay Midyat Þube Baþkaný Soma iþçileri için Kýzýltepe'de gýyabi cenaze Murat Aykat’tan Soma açýklamasý namazý kýlýndý

S

oma'daki maden faciasýnda yaþamýný yitiren iþçiler için Kýzýltepe'de gýyabi cenaze namazý kýlýndý. Kýzýltepe tarihi Ulu Cami'de cuma namazýnýn ardýndan gýyabi cenaze namazý kýlýndý dualar edildi ve ardýndan Soma’daki maden faciasýndan dolayý maðdur olanlar için yardým toplandý. Ulu Cami imamý Hüsamettin Akyüz okuduðu

Cuma hutbesinde “ Soma’daki maden faciasýnda hayatýný kaybedenler, yaralý durumda olanlar için dualar edilmesi Hatimler okunmasý gerektiðini belirtildi. Milletin yüreði Soma’daki maden faciasýnda hayatýný kaybedenler için yandýðýný yüzlerce kiþinin çocuklarýna ekmek götürmek için çalýþýrken hayatýný kaybettiðini ve ateþin sadece düþtüðü yeri deðil düþmediði yeri de yaktýðýný söyledi. » (AA)

S

oma’da meydana gelen facia ile ilgili Kýzýlay Midyat Þube Baþkaný Murat Aykat yazýlý açýklamada bulundu. Aykat tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada “Manisa’nýn Soma ilçesindeki maden ocaðýnda meydana gelen trafo patlamasýnýn hemen ardýndan harekete geçen Türk Kýzýlayý, bölgedeki 50 kiþilik uzman personeliyle madencilerin ailelerinin ihtiyaçlarýný karþýlýyor. Kýzýlay’ýn uzman psikologlarý ise madencilerin ailelerine ve yakýnlarýna psikososyal destek veriyor.” ifadeleri yer aldý.

Aykat, “Çok sayýda madencinin hayatýný kaybettiði Soma’daki patlamada arama kurtarma çalýþmalarý devam ediyor. Çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren Türk Kýzýlayý ise Ulusal Afet Yönetimi (AFOM), Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi, Manisa Kan Merkezi, Batý Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi, Marmara Bölge Afet Yönetim Merkezi, Akdeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi, Kuzeydoðu Bölge Afet Yönetim Merkezi, Manisa ve Soma Þubesi’nden bölgeye ulaþan 50 kiþilik uzman ekip ve 10 araç ile maden iþçilerinin yakýnlarýnýn ve arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekiplerin ihtiyaçlarýný karþýlamak için büyük çaba sarf ediyor. Kýzýlay ekibi tarafýndan alanda kurulan 5 adet genel hizmet çadýrýnda kumanya, su, meyve suyu, kek, çorba, ekmek, çay, pide, ayran ve battaniye daðýtýmý yapýlýyor.” Kamuoyunu bilgilendirmek amacýyla yapýlan açýklamada Aykat, “Bölgedeki faaliyetlerine devam eden

Kýzýlay ekibi ayrýca Manisa’nýn Kýrkaðaç ilçesine de otopsi ve diðer hizmetlerin yürütülmesi amacýyla 2 adet genel hizmet çadýrýnýn kurulumunu tamamladý. Bölgeye ulaþan mobil mutfak ile seyyar ikram araçlarý ise kurulum çalýþmalarý tamamlanýnca sýcak yemek daðýtýmýna baþlayacak. Gerek iþçi yakýnlarýnýn maðduriyetinin giderilmesi, gerekse arama kurtarma görevi yürüten personelin olumsuz koþullar altýnda çalýþtýklarý göz önünde bulundurularak, bölgede yürütülen faaliyetlere destek vermek ve yakýnlarýnýn kurtarýlmasýný bekleyen ailelere psikososyal destek vermek amacýyla psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarýndan oluþan 20 kiþilik ekip ile Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliði üyeleri olay yerinde psikososyal destek hizmeti veriyor. Geliþmeler Türk Kýzýlayý Afet Operasyon Merkezi, Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi ve Türk Kýzýlayý Þubeleri tarafýndan takip ediliyor.” » Ali Edis


mardin

iletiþim

17 Mayýs 2014 Cumartesi

Tunca Öðreten

Ne baðýrýyorsun bacak kadar çocuða

B

en doðduðumda, köy halký anneme acýmýþ, kimse de babamý tebrik etmemiþ. Þafak vakti, son yýldýz da gözden kaybolurken dünyaya gelmiþim. Biz Peþtular bunu uðurlu bir iþaret olarak kabul ederiz. Babamýn hastaneye verecek ya da ebe tutacak parasý yokmuþ; bu yüzden doðumuma bir komþumuz yardým etmiþ. Annemle babamýn ilk çocuðu ölü doðmuþ, bense tekmeler ve çýðlýklar atarak çýkmýþým. Erkek evladýn doðumunun silahlar atýlarak kutlandýðý, kýz çocuklarýn ise örtülerin ardýna saklandýðý, hayattaki rollerinin sadece yemek piþirmek ve çocuk doðurmak olduðu topraklarda doðmuþ bir kýz..." iþte bu cümlelerle baþlýyor kitap ve belki de hem kitabý, hem de ülkesi Pakistan'da kýz çocuklarýnýn

da okuyabilmesi için yürüttüðü kampanyalar sonrasýnda neden adýnýn Taliban'ýn ölüm listesine girmesini net bir þekilde anlatýyor, PAKÝSTAN'I DÝNLÝYORUM... Ben, Malala, korkusuz bir devrimci olan Malala Yousafzai'nin gazeteci Christina Lamb tarafýndan kaleme alýnmýþ otobiyografik hikâyesi. Evet, okuldan çýkmýþ eve gidiyorken Taliban tarafýndan kafasýndan vurulan Malala'nýn hikâyesi. Belki de onu vuran suikastçý, Malala'nýn kim olduðunu bilmiyordu, belki Malala onun için ülkede laikliði yaymaya çalýþanlardan biriydi, o kadar. Ancak Malala'nýn kim olduðunu kýz öðrenciler ve özellikle de diðer kadýnlar çok iyi

biliyorlardý. Çünkü Malala, onlarýn kahramanýydý. Genelde baþkasý adýna yazýlan kitaplar sýkýcý olur, gerçek duyguyu vermekte zorlanýr. Ama ayný zamanda BBC’de blog yazarlýðý yapan Malala'nýn anlatma yeteneðinden midir bilinmez, Lamb'in kitabý kaleme alýþýnda o gerçeklik duygusunu fazlasýyla alabiliyorsunuz. Kitapta; 300 dil konuþulan, çeþitli kültürlerin yaþamýný devam ettirdiði, farklý kimlik ve dinlerin var olduðu, insanlannýn, bürokrasiordu-Taliban arasýnda sýkýþtýðý Pakistan'ý dinliyoruz, Malala'dan. Malala, acý ama bir o kadar da umutla dolu ülkesinden o kadar güzel bahsediyor ki, kalbinize dokunmamasý mümkün deðil. GÜZEL AMA ZOR ÞEY Baþýndan vurulduktan sonra tedavisine Ýngiltere'de devam edilen ve yeniden hayata dönen Malala için Taliban, tehdit savurmaya devam ediyor. Nobel Barýþ ödülü'ne aday gösterilen ve Baþkan Obama ve ailesiyle görüþen Malala, bu tehditler

için tek bir þey söylüyor: "Azrail, beni almak istemiyor." MALALA, AC GÖZÜMÜZÜ Malala, kitabýnda daha çok babasýnýn hikâyesini bizlerle paylaþýyor. Diðer Pakistanlýlardan ziyade, kýz çocuðu sahibi olmaktan utanmayan ve hatta verdiði mücadeleyle ailesinin, özellikle de ailenin gurur kaynaðý olan "Malaîa'nýn babasý" olmaktan duyduðu mutluluktan ve bir o kadar da yaþadýðý tedirginlikten bahsediliyor. Ayný zamanda bir eðitimci olan babasýnýn, yeni eðitim projeleri geliþtirdiðinden ve onlarý hayata geçirebilmek için akþamlarý patlamýþ mýsýr yaparak sattýðýndan da bahsediliyor. Malala kitabýnda, kendisini vuran adamdan nefret etmediðini dile getiriyor. Çünkü kendisini vuran adamýn bir zavallý olduðunu ve onun da eðitime ihtiyacý olduðunu düþünüyor. Yani Malala'ya göre bu topraklarýn en büyük eksiði zaten eðitim. Gerçi buradaki kaosu salt eðitime de baðlamanýn yanlýþ olacaðý görüþünde, genç aktivist. Çünkü Batýlý askerler tarafýndan öldürülen ve tecavüz edilen

çocuklara da dikkat çekiyor, özellikle de, Irak Mahmudiye'de Amerikan askeri Steven Green tarafýndan tecavüz edilen, sonra da yakýlarak öldürülen 14 yaþýndaki bir kýz çocuðunun hazin durumuna dikkat çekiyor, Malala. Çünkü Green, gencecik bir kýz çocuðuna kýydýktan sonra, bölge insaný için þu cümleleri sarf etmiþti "Ben, bu bölgedekilerin insan olduðunu düþünmüyorum." Batý dünyasý, Malala'yý tanýdýðý andan itibaren, artýk bölgenin de sorunlarýna kafa yormaya ve birçok þeyden haberdar olmaya baþladý. Artýk Malala'nýn davasý, Batý'nýn davasý. O yüzden bu kitap, Batý'nýn Doðu'yu ve Doðuluyu anlamasý noktasýnda da bir mihenk taþý. Bizim içinse külliyen bir sürprizden ziyade, ait olduðumuz coðrafyada, bildiklerimizi görmezden gelmemek, bir deve kuþu misali kafamýzý gömdüðümüz topraktan çýkarmak için bir fýrsat. Çünkü biz bu sorunlara çok da yabancý deðiliz. Biz kendi Malala'larýmýza bile sýrt çeviren umarsýzlarýz.

“Çizmelerimi çýkarayým mý?” diyen iþçiye Þanlýurfa müftülüðünden umre hediyesi

Þ

anlýurfa Müftülüðü, Manisa’nýn Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasýnda yaralý kurtularak ambulansa bindirildiði sýrada ‘çizmelerimi çýkarayým mý? Sedye kirlenmesin” diyen maden iþçisi Murat Yalçýn’ý umreye götürme

kararý aldý. Yalçýn, bu müjdeyi sevinçle karþýladý. Þanlýurfa Müftülüðü'nden, Soma’daki maden faciasýnda yaralanarak ambulansa bindirildiði sýrada 'Çizmelerimi çýkarayým mý?' diyerek, adeta facianýn simgesi haline gelen Murat Yalçýn’a umre

müjdesi geldi. Þanlýurfa Müftüsü Ýhsan Açýk, zamanýn, acýlarý paylaþma zamaný olduðunu söyledi. Soma Müftülüðü'nü arayarak, facianýn simgesi haline gelen yaralý ile irtibata geçtiklerini dile getiren Þanlýurfa Müftüsü Ýhsan Açýk, iþçi Murat Yalçýn ile irtibat kurduklarýný söyledi. Murat Yalçýn’a umre teklifinde bulunduðunu aktaran Açýk, iþçinin bu teklife çok sýcak baktýðýný ve sevindiðini anlattý. Görüþmede duygulu anlarýn yaþandýðýný belirten Açýk, maden iþçisi ile birlikte 10 kiþilik ekiple 15 Haziran’da umreye gideceklerini söyledi. Acýlarý hafifletme adýna tüm müftülüklere örnek olmasý temennisinde bulunan müftü Açýk, benzer acýlarýn bir daha yaþanmamasý temennisinde bulundu. » CÝHAN

4

Tuncao@gmail.com


5

17 Mayýs 2014 Cumartesi

‘Fikir ve görüþlere ciddi yaklaþacaðýz’ M

azýdaðý Derneði Diyarbakýr Þubesi, Baðlar Belediye Eþ baþkanlarý Birsen Kaya Akat ile Eþref Güler'i makamýnda ziyaret etti. Mazýdaðý Derneði, Baðlar Belediye Eþ baþkanlarý Birsen Kaya Akat ile Eþref Güler'i makamýnda ziyaret etti. burada konuþan Eþbaþkan Güler, belediyenin 5 yýllýk stratejik planýný hazýr hale

getirdiklerini kaydederek, en kýsa zamanda Baðlarlý yurttaþlara sunacaklarýný dile getirdi.Her gün halkla iç içe olan derneklerin görüþ ve fikirlerinin kendileri için çok önem arz ettiðini kaydeden Güler, "Elimizden geldiði kadar da o fikir ve görüþlere ciddi yaklaþacaðýz ve esas alacaðýz. Bizim için sizin gibi derneklerin önemi büyüktür. Baðlar'ýn temel sorunlarýndan biri de bazý

çocuklarýmýzýn esrar içmesidir. Bunun önüne geçmek lazým. Yine temizlik baþlý baþýna en büyük sorunlarýmýzdan biri haline geldi. Sizin gibi dernekler de bizimle birlikte harekete geçerse ve yardým ederse bu sorunlarýn üstesinden gelebiliriz. Elimizden gelen her þeyi yapacaðýmýza dair sözümüz vardý ve bu sözün eðrisi olacaðýz" þeklinde konuþtu. » Sedat Aslanaçier

Eþbaþkan Salman, çiçek dikti

K

ýzýltepe Belediyesi Eþbaþkaný Leyla Salman, Park ve Bahçeler Müdürlüðü tarafýdan orta refüj ve kavþaklarda devam eden çiçek dikim çalýþmalarýna katýlarak çiçek dikti.

Kýzýltepe Belediyesi Eþbaþkaný Leyla Salman, Su ve Kanalizasyon Müdürü Hadi Ertaþ, Temizlik Ýþleri Müdürü Abdurrahim Aslan, Fen Ýþleri Müdürü Halit Karaboða, Garaj Amiri Hakký Gegez, Zabýta

Müdürü Hasan Çaký ve beraberindekiler Park ve Bahçeler Müdürlüðü tarafýndan ilçe genelinde devam eden çiçek dikim çalýþmasýna katýlarak çiçek dikti. Kýzýltepe Belediyesi’nin çiçeklendirme çalýþmalarý hýzla devam ediyor. Kýzýltepe Belediyesi çevre düzenleme ve peyzaj çalýþmalarý çerçevesinde ilçenin dört bir yanýna rengarenk çiçekler dikiyor. Rengarenk çiçekler muhteþem görünüþleriyle Kýzýltepelilerin kent içerisinde doðal yaþam özlemlerini gideriyor. Kýzýltepe’deki yeþil alan ve çevre düzenlemelerinin hýzla devam ettiðini belirten Eþbaþkan Leyla Salman, amaçlarýnýn yeþillikler içinde bir ilçe meydana getirmek olduðunu söyledi. Çalýþmalarla Kýzýltepe’nin rengarenk bir görüntüye kavuþtuðunu belirten Eþbaþkan Salman, "Rengarenk çiçeklerin açtýðý orta refüj, kavþak ve parklarda ortaya çýkan görüntü, vatandaþlarýmýz tarafýndan çok beðeniliyor" dedi. » Ýsmail Erkar

T.C. MARDÝN 1. ÝCRA DAÝRESÝ 2012/112 ESAS

Örnek No: 25*

TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 09/05/2014 1.Ýhale Tarihi : 12/06/2014 günü, saat 14:00 - 14:10 arasý. 2 .Ýhale Tarihi : 27/06/2014 günü, saat 14:00 - 14:10 arasý. Ýhale Yeri : ARTUKLU YEDÝEMÝN OTOPARKI No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1 5.000,00 1 %1 47 AN 886 Plakalý, 1991 Model, BMW Marka, 520i Tipli, 51080BD35522 Þasi No'lu, BEYAZ RENKLÝ,ÖN CAM ÇATLAK,TEYP VAR. STEPNE YOK,ARAÇ ÇALIÞMIYOR, HAFÝF ÇÝZÝK, LASTÝKLER ESKÝ (ÝÝKm.114/1,114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Basýn No: 26 www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

Türkiye nüfusunun yüzde 16,6'sý genç

T

ürkiye nüfusunun 2013 yýlýnda yüzde 16,6’sýný gençler oluþturdu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2013 yýlýna iliþkin gençlik istatistiklerini açýkladý. Buna göre, 2013 yýlýnda 76 milyon 667 bin 864 kiþi olarak belirlenen Türkiye nüfusunun 12 milyon 691 bin 746 kiþisi “15-24” yaþ grubundaki gençlerden oluþtu. Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oraný yüzde 16,6 oldu. Gençlerin yüzde 51,2‘sini erkekler, yüzde 48,8’i kadýnlardan oluþturdu. Türkiye, Avrupa Birliði (AB) üye ve aday ülkeleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda Avrupa'nýn en genç nüfuslu ülkesi oldu. AB-28 üye ülkelerinin genç nüfuslarýnýn toplam nüfus içindeki oraný yüzde 11,5 iken bu oran Türkiye için yüzde 16,6. Türkiye’den sonra en fazla genç nüfusa sahip ülkelerin sýrasýyla; yüzde 15 ile Güney Kýbrýs Rum Kesimi, yüzde 14,7 ile Ýzlanda, yüzde 14,6 ile Makedonya, yüzde 13,8 ile Karadað ve yüzde 13,5 ile Litvanya olduðu görüldü. Yüzde 9,9 ile Ýtalya ve Ýspanya, yüzde 10,5 ile Slovenya, yüzde 10,6 ile Yunanistan genç nüfus oranýnýn en düþük olduðu ülkeler olarak dikkati çekti.

Genç nüfus oraný 2075 yýlýnda yüzde 10,1'e düþecek TÜÝK tarafýndan yapýlan nüfus projeksiyonlarýna göre, Türkiye nüfusunun 2023 yýlýnda 84 milyon 247 bin kiþi olacaðý tahmin edildi. 2023 yýlýnda genç nüfusun toplam nüfus içindeki oraný yüzde 15,1 olarak tahmin edilirken, bu oranýn 2050 yýlýnda yüzde 11,7‘ ye, 2075 yýlýnda ise yüzde 10,1’e düþeceði tahmin edildi. Gençlerin yüzde 65,1'i mutlu Gençlerin yüzde 65,1'i mutlu olduðunu ifade etti. Gençlerin mutluluk düzeyinin en yüksek olduðu iller yüzde 82,2 ile Kýrýkkale, yüzde 81,8 ile Çankýrý oldu. Geçen yýl lise ve dengi okul mezunu gençlerin oraný yüzde 31,1, yüksekokul ve üzeri okuldan mezun olan gençlerin oraný ise yüzde 7,5 olarak belirlendi. Yükseköðretimde net okullaþma oraný yüzde 38,5'e yükseldi. Lise ve dengi okul mezunu genç nüfus oranýnýn en yüksek olduðu ilin yüzde 49,5 ile Karabük, en düþük olduðu ilin yüzde 13,9 ile Þanlýurfa olduðu görüldü. AB üyeliðini destekleyen gençlerin oraný yüzde 52,3 olarak belirlendi. » (AA)


17 Mayýs 2014 Cumartesi

6

Mardin Gazeteciler Derneði, Soma için taziye mesajý yayýnladý

M

anisa’nýn Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasýnda hayatýný kaybeden iþçiler için Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu yönetim kurulu üyesi ve Mardin Gazeteciler Derneði Baþkaný Mehmet Çelik taziye mesajý yayýnladý. Soma’da yaþanan faciada hayatýný kaybeden maden emekçilerinin acýsýný basýn camiasý olarak yüreklerinde hissettiklerini belirten Çelik, geçimlerini yerin derinliklerinde, zor koþullarda çalýþarak saðlayan, yüzlerce maden emekçimizi soru iþaretleri yoðunluðunda kaybetmemiz basýn camiamýzý ve derinden yaraladýðýný söyledi. Tek teselli olarak az sayýda da olsa kurtarýlan emekçiler olduðunu belirten Çelik, ”Bu elim kazada hayatýný

Eyyuphan Kaya

Soma Ýçin Yastayýz

K

kaybeden maden emekçilerine Allah'tan rahmet, yaralýlara acil þifa yakýnlarýna sabýr, metanet ve baþsaðlýðý diliyoruz. Dileðimiz ve beklentimiz; bu tür kazalarýn meydana

gelmemesi için daha önce gerekli tedbirlerin alýnmasý ve geliyorum diyen benzeri facialarýn bir daha yaþanmamasýdýr. Ve bir daha ölümün adý Soma olmasýn.” Dedi. » Ali Edis

Mardin Milletvekili Yýldýrým’dan Baþbakan'a soru önergesi

H

DP Mardin Milletvekili Gülser Yýldýrým, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkanlýðý'na Baþbakan Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn cevaplamasý istemiyle soru önergesi verdi. Basýna yansýyan görüntülerden 14.05.2014 tarihinde Soma Madeni’nde meydana gelen yangýn sonrasý çok sayýda can kaybý olmasý dolayýsýyla Baþbakan'ýn Soma’yý ziyareti sýrasýnda vatandaþlarýn yoðun protestolarý arasýnda incelemeyi sürdürdüðünün görüldüðünü dile getiren Yýldýrým, acýsý halen taze olan Soma halkýnýn ve Somalýlarý yalnýz býrakmayan diðer yurttaþlarýn, yaþanan facianýn hükümetinizin politik tercihlerinden kaynaklandýðýný ifade ettikleri ve bu konuda toplumda geniþ bir görüþ birliði saðlandýðýnýn bilindiðini kaydetti. Maden ocaðýnda meydana gelen kazadan önce ve sonra vermiþ olduklarý ölümleri normalleþtiren demeçlerin de toplumun daha da gerilmesini beraberinde getirdiðini anlatan Yýldýrým, "Taþeronluk, kayýt dýþý

çalýþtýrma, ucuz iþgücü gibi esnek çalýþma rejimleri hükümetiniz döneminde yaygýnlýk kazanmýþ ve 12 yýllýk iktidarýnýz döneminde yaþanan iþ kazalarý neticesinde 14 bin dolayýnda çalýþan hayatýný kaybetmiþtir. Sermayenin daha fazla kar edebilmesi amacýyla, çalýþma alanlarýnda iþ saðlýðý ve iþ güvenliðine dair maliyet azaltýcý uygulamalara göz yumulduðu yönlü tespitler, hem iþçi sendikalarýnýn hem de meslek odalarýnýn hükümetinize yönelttiði temel eleþtirilerden biridir. Bütün bu tespitler bilimsel verilerle desteklenirken, maden kazalarýný normalleþtirmek amacýyla farklý ülkelerin 200 yýl önceki maden deneyimlerini topluma örnek olarak sunmanýz, toplumda aldatýlma ve þahsýnýzýn ve hükümetinizin sorumluluktan kaçtýðýna dair algýyý güçlendirmiþtir. Böylesi bir tabloda Soma’da protesto edileceðiniz ve acýlý ailelerin tepkisiyle karþýlaþacaðýnýzýn büyük olasýlýk dahilinde olup, normal kabul edilmesi gereken bir durumdur. Benzeri durumlarda bu tür protestolar çaðdaþ ülkelerde de sýk sýk yaþanmakta ve bunu bilen siyasetçiler ya bu bölgelere ziyaretlerini ertelemekte ya da bu protestolar karþýsýnda saðduyulu davranmaktadýrlar. Ancak bu protestolar karþýsýnda þahsýnýzýn, müþavirlerinizin ve emrinizdeki kolluk güçlerinin tutumu yeni toplumsal tepkilere neden olmuþtur. Soma ziyaretiniz sýrasýnda, sizi protesto eden bir genci korumalarýnýzýn güvenlik önlemi aldýðý bir market

giriþinde yumrukladýðýnýz iddia edilmektedir." diye ifade etti. Yýldýrým, Baþbakan'ýn cevaplamasý istemiyle þu sorularý yöneltti: Basýna ve kamuoyuna yansýyan görüntülerden anlaþýldýðý üzere Soma maden ocaðýndaki facia sonucu yakýnlarýný kaybetmiþ ve henüz yakýnlarýndan herhangi bir haber alamamýþ yurttaþlarýn protestolarý sýrasýnda markete sýðýnma gerekçeniz nedir? Görüntülerden kamuoyunun edindiði intiba sonucu sizi protesto eden bir yurttaþý yumrukladýðýnýz doðru mudur? Yumruklamanýzýn sebebi nedir? Yurttaþý yumruklarken korumalarýnýzýn basýnýn görüntü almasýný engellemek için 'perdeleme' yaptýðý doðru mudur? Bir baþka görüntüden anlaþýldýðý üzere sizi protesto eden yurttaþlara 'Gelin benim yanýmda yuh çekin!' ifadesini kullanmanýzýn gerekçesi nedir? Size yönelik barýþçý, þiddet içermeyen protestolara karþý bireysel olarak ve þiddete içerikli bir karþýlýk verme zorunda hissetmenizin nedeni nedir? Soma’daki acýlý yurttaþlarýmýzýn size yönelik tepkilerini etkisizleþtirmek için Baþbakanlýk sýfatýnýzý ve makamýn size saðladýðý bütün olanaklarý vatandaþa karþý zor içeren bir biçimde kullanmayý Baþbakan'ýn Anayasa ve yasalarla tanýmlanmýþ hak ve sorumluluklarýyla baðdaþtýrýlabileceðini düþünüyor » CÝHAN musunuz?

im ne dese desin bu ülkenin insaný birbirine sevdalýdýr. Arada bir soyut siyaset ve gereksiz polemikle aralarý açýlmýþ gibi gözükse de dar günde her türlü husumeti bir kenara atýyor biri diðerinin yardýmýna koþuyor, elinden gelen tüm imkanlarý seferber ediyor. Yakýn zamanda meydana gelen Van depremini unutmadýk bir akýlsýz sunucu dýþýnda herkes Vana sahip çýktý. O da hatýrladýðým kadarýyla özür diledi. Soma felaketi baþýmýza gelmiþ tüm Türkiye yasta, Diyarbakýr belediye Eþ baþkanlarý ilk günün sabahýnda yüzlerce çalýþanýyla belediye meydanýnda Somaya taziyelerinin gönderirken her türlü yardýma da hazýr olduklarýný beyan ettiler. Belediye dev ay-yýldýzlý bayrak asmanýn yaný sýra siyah bez de astýlar. Bazý sendikalarýn iþ býrakma eylemi kararý alýnca duyarlý Diyarbakýrlýlar halký da eyleme destek verdi, bir araya gelerek protesto yürüyüþünü düzenlediler. “Her taraf Soma, her taraf yas” sloganlarýyla taziyelerini bildirdiler. Ayrýca birçok iþ yeri siyah bez asarak vatandaþýn acýlarýna ortak oldular. Siyasi partiler taziyelerini bildiler,Barýþ ve Demokrasi Partisi(BDP) siyah beze yazmýþ “Somalý kardeþlerimiz yalnýz deðiller” diye… Belki BDP taziye çadýrý da kurulacaktý, fakat MHP erken davranýp taziye evi açýnca, artýk ikinci bir taziye evi açmak doðru olmazdý. Bu çadýra az kiþinin gitmesi Soma felaketine olan ilgisizlikten deðil, MHP'nin Diyarbakýr'da tabanýnýn olmayýþýndan kaynaklandýðý kanaatindeyim. Cuma günü Diyarbakýr'ýn en büyük camisi olan Ulu cami'de binlerce kiþi bir arada vefat eden “Soma Þehitleri” niyetine gýyabi cenaze namazý kýldý, bu maðdur ve mazlum vatandaþlarýmýz hayýrla, duayla anýldýlar. Ayrýca bazý camilerimizin minaresinde selat ve selam sesi yankýlandý, selalar okundu, bunu okutan

vatandaþlarýmýzdan Allah razý olsun. Boþuna dememiþler, “Dost kara gönde belli olur.” Dolayýsýyla iki insanýn, iki topluluðun sevgisini, muhabbetini, þefkat ve samimiyetini ölçmek istiyorsanýz, dar anlarda birbirine olan ilgilerine bakýn rahatta herkes kendinedir zaten. Bu münasebetle diyorum ki Diyarbakýr kendine düþeni yaptý hem de göz yaþlarýyla Soma þehitlerini andý/anýyor. Soma konusu bir açýla dursun alýyor Diyarbakýr insaný bir hüzün, ah çekiyor, keþke elimizden bir þey gelseydi, olan ve ölen geri gelmiyor Allah kalanlara sabýr ve selamet versin dualarýnda bulunuluyor. Ýþte Anadolu insaný budur, yedi bölgesiyle birbirini kabullenmiþ, eski defolu devlet anlayýþýna raðmen dar günde birbirine kenetlenmesini biliyor. Çünkü bunlar babadan, atadan dostturlar ne demiþler, “Eski dost düþman olmaz.” Hem hangi birimiz bir þehit torunu deðiliz ki? Dolayýsýyla bu ülke hepimizin, öyle olmaya da devam edecek inþallah. Yeter ki bir birimizi tanýyalým; Vatan, Millet Sakarya edebiyatýndan, siyasetinden vazgeçilsin. Ama ne acýdýr ki gençliðimizi manevi deðerlerden yoksun yetiþtirdiðimiz için Anadolu insanýný bir arada tutan baðlar toplumdan kayb oluyor, ondan dolayý þu anda Diyarbakýr BÞ.Belediye Eþ Baþkaný olan Fýrat Anlý manidar bir ifadeyle demiþti ki; “Bizim kuþak barýþ sürecini tamamlamazsa bizden sonraki kuþaklarýn bir araya gelmesi zor olur” diye. Ýnþallah 1960 kuþaðý bu barýþ sürecini tamamlayacak ve bu memleketi huzura kavuþmuþ vaziyette çocuklarýmýza devredeceðiz. Amin demeniz dileðiyle, selam ve saygýlarýmý sunarým. diyarbakirkmm21@gmail.com


7

17 Mayýs 2014 Cumartesi

"Bölgede hastalarýyla Kürtçe konuþan doktor bulunmasý önemli” Yazar Ýsmil Beþikçi: "Bölgede hastalarýyla Kürtçe konuþan doktor ile hesaplarýný Kürtçe yapan mühendisin bulunmasý önemli" dedi...

A

tatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve 3 gün sürecek kongrenin açýlýþýnda konuþan yazar Ýsmail Beþikçi, Mezopotamya Vakfý'nca Diyarbakýr'da Kürtçe eðitim verecek üniversitenin kurulmasýnýn son derece önemli olduðunu vurguladý. "Bölgede hastalarýyla Kürtçe konuþan doktor, hesaplarýný Kürtçe yapan mühendisin bulunmasý önemli" diyen Beþikçi, kurulacak üniversitenin özelliðinin iyi doktor ve mühendis yetiþtirmenin yaný sýra Kürtçe konuþan doktor ve mühendis yetiþtirmek olduðunu söyledi. Beþikçi, þöyle konuþtu: "Kurulacak üniversitenin temel özelliði bunlar olmalýdýr. Tarih, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji ve sosyal antropoloji

Öðrencilerden Soma için gýyabi cenaze namazý

M

üniversitenin özellikle üzerinde durmasý gereken çalýþmalar olmalýdýr. Bu kapsamda kurulacak üniversite ifade özgürlüðünü kurumsallaþtýrma ve geliþtirme yönünde de çalýþmalar yürütmelidir."

6. Mezopotamya Týp Kongresi Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada da amaçlarýnýn Kürt dilinin bir bilim dili olarak kullanýlmasý ve geliþtirilmesine destek olmak olduðu belirtildi.

ardin Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri, Soma'da köür ocaðýnda meydana gelen patlamada mahsur kalarak hayatýný kaybeden madenciler için okul bahçesinde saf tuttu. Gýyabi cenaze namazýnýn ardýndan öðrenciler, dua etti. Öðrenciler daha sonra hayatýný kaybeden iþçiler için hatim okuyarak yaralý olarak maden ocaðýndan çýkan iþçiler için þifa temennisinde bulundular. Daha sonra kýsa bir

açýklama yapan öðrenciler, Soma'da yaþanan acýnýn tekrarlanmamasý için önlem alýnmasýný istediler. Madenciliðin en zor mesleklerden biri olduðuna dikkat çeken öðrenciler, "Mecbur olmasa kimse bu meslekte çalýþmak istemez. Ama orada hayatýný kaybeden büyükleri-miz bizim gibi çocuklarýna rýzýklarýný yedirmek için oraya indiler. Evlatlarýný kaybeden ailelere sabýr ölenlere rahmet diliyoruz." Dediler. » M. Sait Çakar

» (AA)

Diyanet'in Soma hutbesi: Kader ve ecel insanýn sorumluluðunu ortadan kaldýrmaz

S

ayýsý henüz tam olarak bilinmeyen ve þu ana kadar 284 iþçinin cenazesinin çýkarýldýðý Soma'daki maden ocaðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan hutbe konusu yapýldý. Bugün kýlýnacak Cuma namazýnda okunacak hutbede kader ve ecel kavramlarýna vurgu yapýlarak "Bilhassa insan saðlýðý ve hayatý açýsýndan risk oluþturacak iþlerde, hiçbir þekilde tedbirsizlik zaafý içine düþmezler. Zira kader ve ecel, insanoðlunun ihmal ve sorumluluklarýný asla ortadan kaldýrmaz." denildi. Diyanet tarafýndan hazýrlanan ve bugün bütün Türkiye'de okutulacak hutbede 'Müminler Tek Vücuttur' konusu iþlenecek. Yüreklerin, Soma’da, maden faciasýnda hayatýný kaybeden

evlatlarý için yandýðý, yüzlerce insanýn evlerine çocuklarýna ekmek götürmek için topraðýn baðrýnda can verdiði belirtilerek ateþin bütün milletin baðrýna düþtüðü kaydedildi. Hutbede þu ifadeler yer alýyor: "Dünya ölümlü dünya. Ölüm bir þekilde geliyor ve insaný buluyor. Ölümün yaþý yok. Rabbimiz, Kur’an-ý Azimüþþan’da ölüm veya benzeri zor durumlar karþýsýnda sabredenler için 'Allah sabredenlerle beraberdir.' buyuruyor. Sabýr, müminin gönlünü teskin eden Rabbani bir sýrdýr. Böyle zamanlarda sabra ve duaya sýðýnmalýyýz. Rabbimize 'Üzerimize sabýr yaðdýr Rabbim!' diyerek el açmalýyýz. Müminler, bir musibetle karþý karþýya kaldýklarýnda 'Ýnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn/Biz

Allah’a aidiz ve O’na döneceðiz.' derler. Bunu da Rabbimiz öðretiyor bize. Dönüþümüz Allah’adýr. Ýnsanýn ebediyet yurdu orasýdýr. Oraya çoluk çocuðunun rýzkýný ararken gidenler, toza topraða bulansalar bile yüzleri ak giderler. Soma’da, Zonguldak’ta ya da baþka bir yerde yerin yüzlerce metre altýna inerek rýzkýný arayan madenci kardeþlerimizi, oralarda sahur ve iftar yaparken görmüþüzdür. Onlar ne mübarek kardeþlerimizdir. Onlar bize emeðin, alýn terinin ve helal rýzýk peþinde koþmanýn ne mübarek bir þey olduðunu öðretirler. Onlar þimdi Rabbimizin misafiridirler. Onlar þimdi Sevgili Peygamberimiz (sav)’e komþuluk yapacaklardýr. Onlar için yüreklerimiz yanýyor elbette. Nasýl yanmasýn ki? Anne yüreði nasýl teselli edilebilir ki? Gene de Rabbimize sýðýnarak teselli bulmalýyýz. Hamdolsun ki bu gibi hallerde Rabbimize sýðýnmamýzý saðlayan iman gibi bir hazinemiz var. Hamdolsun ki ölümü, yok olmak deðil, sonsuzluk olarak öðreten bir inancýmýz var. Böyle zamanlarda mümin kardeþliðinin gereði, acýlarý paylaþmaktýr. Vefat edenlere rahmet dualarýnda bulunmak, geride kalanlara sabýr niyaz etmektir. Memleketimizin her tarafýndan Soma’da can veren kardeþlerimize, Yasinler,

Tebarekeler, Fatihalar, Ýhlaslar, Hatimler göndermeliyiz. Bugünler, millet olarak acýlarý paylaþma, yaralarý sarma günleridir. Gönüllere kor düþmüþtür. Seher vakitlerinde ellerimizi Rabbimize açýp 'Gönüllere, peygamberlerin gönlüne lütfettiðin sekineti ver Rabbimiz!' diye yalvarmalýyýz. Bugünler, mümin kardeþliðinin sevgide, diðerkamlýkta, fedakârlýkta, yardýmlaþmada, dayanýþmada imtihan günleridir. Bugünler, Sevgili Peygamberimiz (sav)’in 'Müminler, tek vücut gibidirler' fermaný gereðince millet olarak 76 milyonun bütünleþmesi gereken günlerdir. Bir de müminler, bu tür acý hadiselerden ders ve ibret alýrlar. Görev ve mesuliyetlerinin tam manasýyla idrakine ererler. Bilhassa insan saðlýðý ve hayatý açýsýndan risk oluþturacak iþlerde, hiçbir þekilde tedbirsizlik zaafý içine düþmezler. Zira kader ve ecel, insanoðlunun ihmal ve sorumluluklarýný asla ortadan kaldýrmaz. Takdir,

insanoðlunun tedbir sorumluluðunu ortadan kaldýrmaz. Sevgili Peygamberimiz (sav)’in ifadesiyle müminler, yaptýklarý her türlü iþi 'en güzel ve en saðlam' þekilde yaparlar. Sonra da Allah’a tevekkül ederler. Geliniz, mübarek üç aylarý idrak ettiðimiz þu günlerde, þu bereketli Cuma vaktinde, her türlü bela ve musibete karþý Sevgili Peygamberimiz (sav)’in bizlere öðrettiði þu dualarla Rabbimize yalvaralým: 'Allah’ým! Bizleri önümüzden, arkamýzdan, saðýmýzdan, solumuzdan ve üstümüzden (gelebilecek her türlü bela ve musibete karþý) muhafaza eyle!' Yüce ve halîm olan Allah’tan baþka ilâh yoktur. Arþ’ýn Rabbi Yüce Allah’tan baþka ilâh yoktur. Göklerin, yerin ve Arþ’ýn Rabbi Allah’tan baþka ilâh yoktur.' Rabbimizden niyazýmýz bizlere taþýyamayacaðýmýz acýlar yaþatmamasýdýr. Rabbimizden niyazýmýz, böyle acýlara karþýsýndan dayanma gücü lütfetmesidir." » CÝHAN


17 Mayýs 2014 Cumartesi

8

BASINDAN Araba devrildikten sonra...

T Kýzýltepe Belediyesi Eþbaþkanlarý Temizlik kampanyasýna katýldý

K

ýzýltepe Belediyesi temizlik kampanyasýnýn ilk startýný belediyeye ait çöp toplama ve aktarma merkezinde verdi. Belediye temizlik kampanyasýný Atatürk Mahallesinde bulunan çöp toplama ve aktarma merkezinden baþladý. Temizlik kampanyasý kapsamýnda mahalle sakinlerine ve esnaflara çöp poþetleri daðýtýldý. Belediye Eþbaþkanlarý Ýsmail Asý, Leyla Salman, belediye meclis üyeleri, Temizlik Ýþleri Müdürü Abdurrahim Aslan ve temizlik personellerinin katýlýmýyla kampanyanýn ilk

startý verildi. Temizlik kampanyasýna katýlan Eþbaþkan Asý ve Salman mahalle sakinleri ile sohbet ederken çocuklarýn ilgi odaðý oldu. Eþbaþkan Asý ve Salman özellikle yaþlý kadýnlarla ilgilenerek sorunlarýný dinlemleri dikkat çekti. Kampanya ile ilgili Belediye Eþbaþkanlarýn yaptýðý açýklamada; “Ýlçemizde temizlik kampanyalarý daha da çok yapýlacaðý, sivil toplum örgütleri, mahalle sakinleri, okullar, mahalle muhtarlarý ve yurttaþlarýmýzýn katýlýmýyla temizlik kampanyalarýmýz yaz aylarý boyunca daha etkin hale getireceðiz. Her Salý ve

Perþembe günü saat 13:00’ten sonra kampanyamýz periyodik olarak sürdürülecektir. Amacýmýz ilçemizin temizlik sorununda model ve modern bir konuma kavuþmasýdýr. Beklentimiz yurttaþlarýmýzýn mümkün derecede çöplerini çöp poþetleri kullanarak çöp konteynýrlarýn içine ve temizlik araçlarý geçtiði zamanda býrakmalarýdýr. Bu yapýlacak uygulama ile hem ilçemizin temiz bir görünüme kavuþturacaktýr hem de temizlik personellerimizin yüklerinin hafiflemesine yardýmcý olacaklardýr” þeklinde konuþtu. » Ýsmail Erkar

‘Maalesef engellileri sadece engelliler haftasýnda hatýrlýyoruz’

E

ngelliler haftasý nedeniyle Kýzýltepe Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda program yapýldý. Engelli bireylere yönelik mobilya üretimi projesinin final programýnda engelliler için yapýlan, Egzersiz aparatlar, Denge aletleri, sen dönme dolap dönsün aleti okul idarecileri ve kaymakam tarafýndan engellilere verildi. Düzenlenen programa Kýzýltepe Kaymakamý Erdoðan Turan Ermiþ, Engelliler Gücü Spor Kulübü Derneði Baþkaný Ýzzettin Taþkýn, Kýzýltepe S.S

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Baþkaný Ýsa Tunç, meslek odalarý temsilcileri, engelli vatandaþlar, okulun öðretmenleri ve öðrencileri katýldý. Kýzýltepe Kaymakamý Erdoðan Turan Ermiþ, “ Manisa Soma’da yaþanan olayda hayatýný kaybedenler Allah’tan rahmet diliyorum yaralýlara acil þifalar ve aileye baþ saðlýðý diliyorum. Engelliler haftasýný caný gönülden kutluyorum. Ýnþallah bütün bireyleri engelleri aþma noktasýnda yükümlülükler düþüyor bu yükümlülükleri hatýrlamamýz

için bize görevler düþüyor. Maalesef sadece engellileri engelliler haftasýnda hatýrlýyoruz. Onun dýþýnda neredeyse hiç birimiz engellileri hatýrlamýyoruz. Biz engelliye sadece acýyoruz. Engelli olmamak için gerekeni yapmýyoruz. “ dedi. Kýzýltepe S.S Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Baþkaný Ýsa Tunç ise “Manisa’nýn Soma ilçesindeki olayda hayatýný kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralýlara þifa ve ailelerine sabýr diliyorum. Kýzýltepe esnaf ve sanatkarlarýnýn kendi yanlarýndayýz. öðrencilerimizle birlikte Avrupa’nýn Hollanda ülkesine engelli bireylerin mobilya üretimi programý dahilinde gittik. 21 gün orada kaldýk. Amacýmýza yönelik yaptýðýmýz gezi ve incelemelerde gördük ki bizde eksiklikler çok tabi bizim de fazlalarýmýz var Hollanda’nýn diðer adý Neterland’ýr su altýndaki ülke anlamýndadýr suyun altýnda dýþardan toprak getirerek doldurmuþlar. O suyu engellemek için set yapmýþlar bu seti de o suyu engellemek için yel deðirmeni yapmýþlar. Yel deðirmeni kullanarak topraðý doldurmuþlar.” Þeklinde konuþtu. » Ýsmail Erkar

rafo patlamasý ya da kablolarýn yanmasýyla zaten yanmaya çok müsait olan kömür tozlarýnýn, þimdilik bilinmeyen bir sebeple tutuþmasý sebebiyle meydana gelen yangýn... Soma'da sadece orada yaþayanlarý deðil, bütün ülkemizi hatta bütün dünyayý üzen bir olay yaþandý. Yakýn zamanlarda benzeri görülmedik bir maden kazasýnda üç yüze yakýn insanýmýzý kaybettik. 'Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur' derler... Soma'daki üzücü maden ocaðý kazasý yaþandýktan sonra da, yoðun bir þekilde sarf edilen, 'þöyle ya da böyle olsaydý, bu tür bir kaza yaþanmazdý; þu þu tedbirler alýnmýþ olsaydý, bu kadar can kaybý olmazdý...' gibisinden sözlere muhatap oluyoruz. Oysa arabanýn nasýl devrilmiþ olduðu konusunda kimsenin herhangi bir bilgisi yok henüz... Konunun gerçekten uzmaný olanlarý ve en azýndan konuþurken 'uzman olmadýklarýný' vurgulayanlarý tenzih ederiz ama, son birkaç gündür karþýlaþtýðýmýz manzara, 'ne kadar da çok madencilik uzmanýmýz varmýþ meðer!' dedirtiyor. Týpký vaktiyle yaþanan büyük deprem sonrasýnda birçok insanýn deprem uzmaný kesilmiþ olmasý gibi bir þey bu da. Herhangi bir maden ocaðýnýn yanýndan geçmiþ olduklarý bile þüpheli olan bu kiþilerin, Soma'daki madende meydana gelen facia ile ilgili söyledikleri genel olarak 'laf çevirmekten' ibaret kalsa mesele yok. Ancak konuyla alakalý cahillikleri paçalarýndan akýyorken, söylediklerini bir de muhalefet yapmak için kullanmaya niyetlendiklerinde, insanlarýn canýnýn iyice sýkmakla kalmayýp, kafalarý da karýþtýrýyorlar. Maden kazasý meydana geldikten hemen sonra sosyal medya üzerinden baþlayan karalama kampanyalarý zaten evlere þenlik. Nasýl olduðu konusunda zerre kadar fikir sahibi olmadýklarý bir kazayý, karalama kampanyalarýna alet etme derdindeydi birileri. Bunlar, her zaman olduðu gibi doðru olan herhangi bir þeyin yanýndan bile geçmeden, yalanlarý boca etmeye baþladýlar. Yaþandýðý günden beri hepimizi üzen ve bir anlamda milletçe kenetlenmemize vesile olan bu acý olayýn tam olarak nasýl yaþandýðý öðrenilmeden yapýlan deðerlendirmelerin herhangi bir anlamý

olmadýðýnýn herkes farkýnda. Geleneksel iþveren aleyhtarlýðý ve ek olarak hükümet karþýtlýðý temel alýnarak söylenenlerin durumu da ayný. Yanlýþlýklarýn temeli olarak özelleþtirme ve taþeron sistemini gösterenlerin, aðýrlýklý olarak kamu sektörünü rantabl olmaktan çýkaran, yani özelleþtirmelerin nerdeyse tek çare haline gelmesine sebebiyet veren çevreler oluþu, ayrý bir mesele. Aklý selimle deðerlendirilmesi gereken bir olayla karþý karþýyayýz. Öncelikle; yýllardan beri çalýþan, 130 mühendisi ve 5 binden fazla iþçisi bulunan bir maden ocaðýndan bahsediyorsak; orada çalýþan mühendis ve iþçilerin, eðer güvenli olmadýðýný düþünüyorlarsa, madene inmemeleri gerektiðini var saymak durumundayýz. Ýnsanlarýn hayatý söz konusu ise; mecburiyet, hayat þartlarý, iþsizlik, vb. birtakým sözlerin çok da anlamlý olmadýðýný söylemek gerek. Kendisi yukarýda kalan ve yeterli tedbir olmadýðýný bile bile baþkalarýný aþaðý gönderen kiþilerden deðil; mühendisi ve çoðu tecrübeli insanlardan oluþan iþçileri ile bizzat kendileri madenin derinliklerine inen insanlardan bahsediyoruz çünkü. Dolayýsýyla, bilinen ve mevcut þartlar altýnda alýnabilecek olan her türlü tedbir alýnmýþ olduðu halde, beklenmedik bir durumla karþýlaþýlmýþ olmasý kuvvetle muhtemel. Aksi durumda insanlarýn bile bile ölüme gittiklerini kabul etmek durumunda kalýrýz ki, bu akla ve mantýða aykýrý... Geliþmiþ ülkelerdeki madenlerde alýnan tedbirlerin ülkemizdeki madenlerde de alýnmasý, bu tür olaylarda mümkün olduðu kadar az zayiat verilmesini saðlayacak yeni buluþlarýn bizdeki ocaklarda da tatbik edilmesi ve benzeri hususlar, herhalde bundan sonranýn en önemli tartýþma konusu olmak durumunda. Ve öyle de olacak anlaþýlan... Hayatýný kaybeden insanlarýmýza Cenab-ý Hakk'tan rahmet, yakýnlarýna ve milletimize sabýrlar diliyorum. Ekrem Kýzýltaþ - Haber7


9

17 Mayýs 2014 Cumartesi

Asýlsýz ihbara 250 lira ceza kesilecek

112 Acil hat tek numarada birleþiyor Acil çaðrý numaralarýnýn 112'de birleþtirilerek tek çaðrý sistemine geçilmesi konusunda gerekli yönetmelik yürürlüðe girdi. Artýk vatandaþ her acil çaðrý için ayrý bir numarayý aramak zorunda olmayacak...

Þiir Köþesi AÞK-ý MALEKONLÝK Malekonlik bir aþkýn çaresizliðiydi, Vefasýz gecelere sýðýnmýþlýðým, Duygularýn hapsedilmiþ yalnýzlýðýydý, Nedensiz bir aþka boyun eðilmiþliðim, Þehrin üstündeki birer yaðmur damlasýydý, Gözlerinde düþen ince yaþlarýn hakimliliði, Deniz ufkusunun parlaklýðýydý Gözlerindeki gök mavisi Birer özlemlerle beklemiþliðimdi Sensiz bir köþeye sýðýnmýþlýðým Bir aþkýn ateþin dumanýydý Yollarýndaki hasret sisleri Ýkimizin malekonlik aþk rengiydi Güneþin batýþýndaki kýzýllýðý

Rewan Brindar Mardin Artuklu Üniversitesi

M. Sait Çakar

A

cil çaðrý numaralarýnýn 112'de birleþtirilerek tek çaðrý sistemine geçilmesi konusunda gerekli yönetmelik yürürlüðe girdi. Artýk vatandaþ her acil çaðrý için ayrý bir numarayý aramak zorunda olmayacak. Bir vatandaþ 112'yi aradýðý zaman karþýsýna bir çaðrý alýcý çýkacak, çaðrý alýcý gerekli bilgileri aldýktan sonra olay hangi birimi ilgilendiriyorsa ayný merkezde bulunan o birime aktaracak. Bütün bu iþlemler çok kýsa sürede iþleme konulacak ve olay neticelenene kadar takip edilecek. 112 Acil Çaðrý Merkezi’ne asýlsýz ihbarda bulunanlara, Kabahatler Kanunu’na göre 250 TL para cezasý verilecek. Ýçiþleri Bakanlýðý’nca hazýrlanan 112 Acil Çaðrý Merkezleri Kuruluþ, Görev Ve Çalýþma Yönetmeliði Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Yönetmelik, büyükþehir belediyesi bulunan illerde valiliðe baðlý olarak kurulan yatýrým izleme ve koordinasyon baþkanlýðý bünyesinde, diðer illerde ise valilikler bünyesinde kurulan acil çaðrý merkezlerinin iþleyiþine dair usul ve esaslarý düzenliyor. Yönetmelik kapsamýnda Türkiye'de halen acil çaðrýlarda aranan ambulans için 112, polis için 155, itfaye için 110, jandarma için 156, sahil güvenlik için 158 ve orman için 177 gibi numaralarýn hepsi 112 numarasý altýnda tek bir merkezde toplanacak. Yönetmelik, acil çaðrý merkezlerinin kuruluþ, görev ve çalýþmalarýna iliþkin usul ve esaslarý, personelin ve ilgili kurumlarýn görev, yetki ve sorumluluklarý ile acil çaðrý hizmeti kapsamýnda yararlanýlan her türlü donanýmýn temin ve kullanýmýnda uyulacak hususlarý kapsýyor. Büyükþehir belediyesi bulunan illerde yatýrým izleme ve koordinasyon baþkanlýðý, diðer illerde ise valilikler bünyesinde, il mülki sýnýrlarýný kapsayacak þekilde, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn görev alanlarýna giren her türlü acil çaðrýnýn karþýlanmasý, sevk ve koordine edilmesi amacýyla 112 Acil Çaðrý Merkezi Müdürlüðü kurulacak. Müdürlük, idari, bilgi iþlem ve teknik hizmetler, muhasebe ve satýn alma, kalite koordinasyon ve deðerlendirme bürolarýndan oluþacak. Çaðrý Merkezi Müdürlüðü, il genelinde, il jandarma komutanlýðý, il emniyet müdürlüðü, varsa sahil güvenlik bölge veya grup komutanlýðý, belediyeler, orman bölge veya iþletme müdürlüðü, doða koruma ve milli parklar bölge veya þube müdürlüðü, il saðlýk müdürlüðü, il afet ve acil durum müdürlüðü ile valilikçe belirlenen diðer kurumlarýn görev alanýna giren acil çaðrýlarý 24 saat sürekli eriþim esasýna göre karþýlayacak ve bu hususta gerekli tedbirleri alacak. Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý veya görevlendireceði müsteþar yardýmcýsý baþkanlýðýnda; Ýller Ýdaresi Genel Müdürlüðü, Jandarma Genel Komutanlýðý, Emniyet Genel

Müdürlüðü, Sahil Güvenlik Komutanlýðý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý ile çaðrý merkezleri ile iliþkilendirilen diðer kurumlarýn genel müdür veya birim amiri düzeyindeki temsilcilerinin katýlýmýyla Acil Çaðrý Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu oluþturulacak. Komisyon, ülke genelinde uygulanacak hizmet standartlarý ile politikalarý tespit ederek, planlarý, ilgili bakanlýklar ve kurumlar arasýnda koordinasyonu gerektiren konularda karar alacak ve uygulanmasýný takip edecek. Komisyon, mart ve ekim aylarýnda olmak üzere yýlda iki defa toplanacak. Baþkan gerektiðinde Acil Çaðrý Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonunu ayrýca toplantýya çaðýrabilecek. Vaka kaydý açýlan çaðrýlar on yýl saklanacak Çaðrý merkezlerinde bulunan her türlü kiþisel bilgi veya belgenin gizliliði esas olacak. Çaðrý merkezi görevlileri görevleri nedeniyle elde ettikleri bu bilgi veya belgeleri, çaðrý merkezi iþlemleri dýþýnda ilgili kiþinin izni olmadan veya kanunlarla yetkilendirilen ve görevlendirilen merciler ile görevleri ile ilgili olarak muttali olanlar dýþýnda hiçbir kiþi ya da kurumla paylaþamayacak. Çaðrý merkezine yapýlan aramalara iliþkin yazýlý ve

sesli kayýtlar, vaka adli soruþturmaya konu olduðunda, Cumhuriyet Baþsavcýlýðý veya yetkili mahkemesince istenilmesi halinde ve idari soruþturmalarda görevli müfettiþlere veya muhakkiklere verilecek. Diðer soruþturmalarda soruþturmayý açan kurumun en üst amirinin yazýlý talebi üzerine verilebilecek. Görüþme kayýtlarýný izinsiz alan, açýklayan veya baþka kiþi, kurum ve kuruluþlara yetkili makamýn bilgisi, izni dýþýnda verenler, görevlerini aksatan veya yerine getirmeyenler hakkýnda gerekli adli ve idari iþlemler derhal baþlatýlacak. Çaðrý Merkezini asýlsýz ihbarda bulunmak suretiyle meþgul ettikleri tespit edilen kiþilere Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafýndan 250 Türk Lirasý idari para cezasý verilecek. Bunun tekerrür hâlinde bu ceza iki katý olarak uygulanacak. Çaðrý merkezince sunulan hizmetlerle ilgili kayýtlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre muhafaza edilecek. Vaka kaydý açýlan çaðrýlar 10 yýl, vaka kaydý açýlmayan çaðrýlar ise bir yýl süre ile saklanacak. Teknik arýzalardan dolayý seslerin kaydedilemediði veya kayýtlara ulaþýlamadýðý durumlarda tutulan diðer kayýtlardan yararlanýlacak. Arýza ve kesintilerin açýklamalarý gerekçeli olarak ilgili kurumlara gönderilecek. » CÝHAN

Tarihi eser kaçakçýlýðý

Þ

anlýurfa'nýn Suriye sýnýrýndaki Ceylanpýnar ilçesinde düzenlenen

operasyonda 127 gümüþ sikke ve 2 heykel ele geçirildi. Alýnan bilgiye göre, Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri, Suriye'den kaçak yollarla ülke sýnýrlarýna geçmek isterken fark edilen grubu durdurdu. Zanlýlarýn çantalarýnda yapýlan aramada 127 gümüþ sikke ve 2 heykel bulundu. Tarihi eser kaçakçýlýðý suçlamasýyla 3'ü Suriye uyruklu 4 kiþi gözaltýna alýndý. » (AA)


17 Mayýs 2014 Cumartesi

almak zorundadýr. Deðiþmesi istenen yasa için önce halktan yeterli imza toplanmasý daha sonrada yasanýn deðiþimi için referanduma gidilmesi gerekiyor. Referandumda evet çýkarsa parlamento yasa deðiþikliðini onaylar. Parlamentonun tek baþýna yasa yapma yetkisi yoktur.

Mim Yavuz Binbay

Liderler sultasý ve toplumsal bellek

T

oplumsal bellek toplumsal ilerlemenin temel taþýdýr. Toplumsal bellek toplumsal olaylarla oluþan gündemlerin yarattýðý tartýþmalar sonucunda üretilen çözümlerle oluþur. Türkiye'de yaþanan yoðun toplumsal olaylar sebebiyle çok yoðun gündemler oluþur. Ancak toplumumuzdaki toplumsal bellekteki zayýflýða bakýldýðýnda bu yoðun gündemlerden ise ne yazýk ki toplumsal bellek oluþturacak çözümler üretilemediði gözlenmektedir. Toplumumuz gündem öðüten bir deðirmene dönüþmüþtür. Hemen hemen her kesim toplumsal belleðimizin zayýf olduðundan dem vurur. Peki, neden toplumsal belleðimiz bu yoðun gündemlere raðmen zayýf kalmaktadýr. Çünkü toplumsal olaylarla oluþan gündemlere çözüm üretmektense daha çok oluþan gündemi boðacak, belleklerden silecek suni gündem oluþturmak çabasý daha yoðundur. Böylece toplumsal olaylarýn toplumsal çözümler üretmek için önümüze koyduðu gündemi suni gündemlerle öteleyerek belleklerden sileriz. Böylece toplumu çözüm üretemeyen, biriken dað gibi toplumsal sorunlarla sorunlardan korkan belleksiz bir topluma dönüþtürürüz. Sonrada zaten bu sorunlar hep vardý deyip iþin içinden sýyrýlmaya çalýþýrýz. Bu günkü gündemimizde olan olaylarda böylesi bir kýsýr döngünün yansýmalarýdýr.

Bir toplumun gündemini liderler deðil de toplumsal olaylarý belirlediðinde gündem ve çözümler daha objektif olur. Gündemi toplumsal olaylar belirlediðinde lider toplumu gözetmek zorundadýr. Tersi durumda gündemi liderler belirlediðinde toplum lidere baðýmlý kalýr. Bizde gündemi hep liderler belirler. Ýsviçre'nin baþbakanýnýn veya cumhurbaþkanýn adýný sorsam kaç kiþi cevap verebilir. Hiç kimse çünkü Ýsviçre'nin ne baþbakaný nede cumhurbaþkaný var. Bu iki görevi yürütmek amacý ile hükümet yerine geçen 7 kiþilik konsey üyeleri sýrayla iki seneliðine konsey dönem baþkaný sýfatýyla ama diðer üyelerden artý hiç bir yetkiye sahip olmadan yürütürler. Bu konsey üyelerinin tümü en çok oyu alan baþka bir deyimle seçimi kazanan partiden oluþmaz. Her parti aldýðý oy oranýnda federal konseye üye verir. Yani tüm partiler daha doðrusu oy kullanan halk oy oranýnda konseyde temsil edilir. Milletvekilleri, Milis milletvekilliði olarak tabir edilen bir konuma sahiptirler tahsis edilmiþ bir maaþlarý yoktur. Ancak talep etmeleri durumunda bir maaþ ödenir. Parlamento kürsüsü dýþýnda bir dokunulmazlýklarý veya ayrýcalýklarý yoktur. Memurlarýn veya bürokratlarýn amirleri deðillerdir…

1990 yýlýnda Ýsviçre'ye ilk seyahatimde panel öncesi yemekte beraber konuþmacý olduðumuz bir hukuk profesörü olan Ýsviçreli parlamentere espri yapmak amacýyla “peki bu konsey baþkanýnýn görevi nedir” diye sordum. Cevabý espri niyetineydi ama tepeden týrnaða kýzarmama yetecek nitelikteydi. “ konseyi koordine eder ve sizin gibi ülkelerin devlet büyüklerini aðýrlar”. Bizim ülkemizde ise baþbakanýn barsak bozukluðu bile borsanýn, ekonominin ve hatta rejimin sarsýlmasýna yol açabiliyor. Oysa Yunanistan da Andreas Papandreu'nun son günlerinde parlamentoya ayakta duramadýðý ve yürüyemediði için tekerlekli sandalyeyle gittiðini ve çok önemli bir spekülasyonun olmadýðýný hatýrlýyorum. Ülkemizde bir parti baþkaný deyim yerindeyse partinin mutlak sahibidir. Oraya bir çöreklendi mi bir daha gitmez, partinin tüm varlýðý ona aittir. Ya bakanlarýn geri kalýr bir yaný mý var. Milletvekillerimizin ise maþallahlarý var. Bu durum legal ve illegal tüm parti, dernek, sendika, her boydan kurum ve kuruluþta eksiksiz mevcut. Her hal ve koþulda o kurumun baþýna geçmiþ olan kiþi orayý terk etmek istemez. Ýþin tuhaf tarafý o kuruluþun üyeleri ve taraftarlarý da kurumu batýrmak pahasýna canla baþla ona sahip çýkarak kurumlarýný feda ederler.

Parlamento yasa yapma yetkisini referandumla halktan

Günün Okuru

Abdulkadir Baþak - Dilekçeci

Birinci caddede park sorunu var. Araçlar kaldýrýmda park ediyor. Yaya hakkýný gasp ediyorlar. Ýnsanlar cadde de yürümek zorunda kalýyorlar. Bunu gündeme getirirseniz. Baþarýlar dilerim...

Bu konunun tarihteki

yansýmalarýna bir göz atacak olursak, Sokrates Devlet ve Demokrasi adlý kitabýnda en büyük diktatörler halkýn arasýndan, onlarý temsilen ve onlarýn desteðiyle baþa gelerek vaatlerini gerçekleþtiremeyenlerdir. Çünkü onlar halkýn öfkesini çok iyi tanýrlar. O öfkenin kendisinden öncekini nasýl devirdiðini bilirler ve ayný akýbetin kendilerini beklediðini bilirler. Ondan korunabilmek için her yola baþvururken karþýmýza toplumsal bir diktatör olur çýkarlar. Ýkinci örnek bizlerle ayný topraklarda yaþamýþ Hititlerden (Hattiler m.ö 400 yýllarýnda) savaþ kaybeden komutan savaþ meydanýndan sað çýkarsa ona kendini öldürmesi için bir süre tanýnýr eðer bu sürede bunu kendisi yapmasa asil sýnýftan biri bu görevi yerine getirmek amacýyla görevlendirilirdi. Roma'da ise o komutan aþaðýlanýr görev, ayrýcalýklarý ve serveti ellinden alýnýrdý. Bu durumun günümüz Avrupa'sýna yansýmasý ise, seçim kaybeden parti baþkaný parti baþkanlýðýndan hatta baþbakansa o görevden de istifa eder. Fransa'da Jospin örneðinde olduðu gibi. Almanya'da cumhurbaþkaný Christian Wulf bir iþadamý arkadaþýndan düþük faizli özel kredi alma ve basýný sansüre çalýþtýðý gerekçesiyle sert eleþtirilere maruz kalarak istifa etti. Ýsviçre'de merkez bankasý direktörü eþi ondan tüyolar alarak döviz satýn aldýðý için mahkemece hatalý bulunmamasýna raðmen istifa etti. Ya bizde partisinin kapatýlmasýna sebep olan baþkanlar kahraman ilan ediliyor. Kapatýlan partinin yerine kurulan partinin de baþkanlýðýna getiriliyor. Hatta Erbakan ve Demirel örneðinde

10

olduðu gibi onlar adýna emanetçiler ortaya çýkýp onlar hazýr olana kadar partiyi yönetiyor. Büyük çoðunlukla iktidar partisi olan partilerini barajý aþamayacak duruma getiren baþkanlarý hasametli demokrasi nutuklarý atarak partilerinin baþýnda hem de demokrasi savaþçýlarý sýfatýyla kaldýklarýnda Hititlilerden daha geri konuma düþtüklerinin farkýnda deðiller mi? Bence farkýndalar ama halký aptal kabul ediyorlar. Ülkeyi yöneten partilerde durum böyle olurda legal veya illegal platformda ki parti ve gruplarda veya sivil toplum örgütlerinde durum farklý mý olacak. Onlarýn ne eksiði var ! Bizde her þeyi kendimizle baþlatma alýþkanlýðý var. Her kiþi bir milat gibi her þeyi kendisiyle baþlatýp önceki dinamikleri yok sayarak toplumsal hafýzayý sýfýrlýyor ve kendini vazgeçilmez sanýyor. Her okuyucu kendi alanýnda ki legal ve illegal parti, grup, dernek vs.ye baksýn ve kendi deðerlendirmesini kendisi yapsýn. Durum yazýlanlardan farklý mý? Eðer deðilse Romalýlardan bir adým ileri olmaða çalýþsýn. O zaman görecekler ki kendileri etrafýnda koparýlan fýrtýnalarýn aslýnda halký aptal yerine koyarak kendilerini kurtarma çabalarýdýr. Aptal olmadýðýmýzý ortaya koymak istiyorsak toplumsal belleðimizle varlýðýmýzý hissettirmeliyiz. Bu da toplumsal belleðimizi sorunlarý ötelemeden çözümler üreterek güçlendirip, düþüncelerimizi özgürce ortaya koymakla mümkün olur. Çözümler üreten güçlü bir toplumsal belleðe ulaþmak dileðiyle.

araskem@gmail.com

Eðitimcilerden çarpýtma haberlere tepki

M

idyat’ta önceki gün öðretmenler arasýnda yaþandýðý iddia edilen olayla ilgili basýnda yer alan haberlerle ilgili eðitimciler basýn açýklamasý düzenledi. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi önünde düzenlenen basýn açýklamasýný okuyan ve darp olayýna karýþan öðretmenlerden Mehmet Ak, “14.15.2014 tarihinde okulumuz Midyat Anadolu Ýmam Hatip Lisesi’nde gerçekleþen talihsiz olaylardan sonra basýna yansýtýldýðý gibi açýklamalar üzerine bu açýklamayý yapma gereði duyduk.” dedi. Gerekçelerini üç madde halinde okuyan Ak, “Olay kesinlikle planlý deðildir, geliþigüzel meydana gelmiþtir. Olaydan her iki taraf da sonuna kadar piþman olmuþ ve Sayýn Valimiz, Sayýn Kaymakamýmýz, Sayýn belediye baþkan vekilimiz,

emniyet müdürümüz, milli eðitim müdürümüzün okulumuzu ziyaret etmesi ve her iki tarafýn aile büyüklerinin katýlýmýyla barýþmýþlardýr. Olayla ilgili yasal prosedür devam etmektedir. Olay kesinlikle bireyseldir. Olayýn basýna saptýrýlarak yansýtýldýðý gibi kesinlikle siyasi veya sendikal bir yönü bulunmamaktadýr. Aktif

Eðitim Sen Baþkaný olarak bildirilen þahsýn Mehmet Ak, baþkan deðil sadece bir sendika üyesidir. Sendikanýn teknik olarak baþkaný ya da temsilcisi olmasý da bu tarih itibariyle mümkün deðildir.” ifadeleri yer aldý. Öðretmenler yaptýklarý basýn açýklamasýnýn ardýndan okuldan ayrýldý. » CÝHAN

17 mayis 2014 cumartesi  

17 mayis 2014 cumartesi

Advertisement