Page 1

'Mardin'de bir oryantalist: Marius Bauer' sergisi açýldý Sedat Aslanaçier

H

ollandalý oryantalist ressam Marius Bauer'in eserlerinin yer aldýðý "Mardin'de bir oryantalist: Marius Bauer" adlý sergi açýldý.

Sakýp Sabancý Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancý Sanat Galerisi'nde açýlan sergiye Sabancý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Güler Sabancý, Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Mardin-Diyarbakýr Metropoliti Saliba Özmen, Mardin Ýl Jandarma Komutaný Albay Vural Erol, Ýl Emniyet Müdürü Derviþ Kara ile çok sayýda davetli katýldý. Serginin açýlýþýnda konuþan Vali Turhan Ayvaz, Mardin'in son yýllarda yaþanan geliþmelerle bir dünya kenti olduðunu belirtti. Mardin'in farklý dilleri, dinleri ve kültürleri ile bir sanat þehri olduðunu kaydeden Vali Turhan Ayvaz, "Son yýllarda uluslararasý birçok sergi açtýk ve açmaya da devam ediyoruz. Devlet vatandaþ iþbirliðiyle güzel eserler

ortaya çýkýyor.” dedi Sabancý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Güler Sabancý da Mardin'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduðunu dile getirerek, Sakýp Sabancý Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancý Sanat Galerisi'nde ilk defa uluslararasý bir sanatçýnýn sergisinin açýlýþýný gerçekleþtirdiklerini kaydetti. Mardin'de müzenin 2006 yýlýnda temelinin atýldýðýný, Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Dilek Sabancý ve Mardinlilerin desteðini her zaman gördüklerini belirten Sabancý, þöyle konuþtu: "Mardin, güneþin ilk doðduðu yerlerden biri. Mardin, doðunun kültürü, sanatý, mimarisi, edebiyatý ve geçmiþ kültürleri barýndýrdýðý arkeolojik zenginlikleri ile tarih boyunca Avrupa'nýn ilgisini çekmiþ, Avrupalý sanatçýlar için de sonsuz bir ilham kaynaðý olmuþtur. Doðu'nun büyüsüne kapýlan bütün sanatçýlar gibi Marius Bauer de bir gezgindi ve 1888'de 21

yaþýndayken baþladýðý gezilerine, Birinci Dünya Savaþýna kadar devam etti. Bu sergi onun unutamadýðý bu topraklara eserleri ile geri geliþidir. Biz de buna beraberce destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Emeði geçen herkese teþekkür ediyoruz." Sabancý Vakfý Mütevelli Heyeti Üyesi Dilek Sabancý ise "Marius

Bauer'in eserlerinden oluþan sergiyi sunmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bu sergiyle Sakýp Sabancý Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancý Sanat Galerisi'ni uluslararasý bir seviyeye taþýdýk.” diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan serginin açýlýþý yapýldý. Bauer'in 137 eserinin yer aldýðý sergi, 21 Eylül'e kadar açýk kalacak.

Arapça sempozyumu bugün baþlýyor

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

Evleri yýkýlan aile ortada kaldý Ýsmail Erkar

K

ýzýltepe ilçesinde etkili olan yaðýþlar, Taþlýca köyünde bir evin yýkýlmasýna sebep oldu. 2 gözlü kerpiç evin yýkýlmasý ile 13 nüfuslu aile ortada kaldý. Gece saatlerinde etkili olan yaðýþlar nedeniyle yýkýlan evin altýnda kalmaktan ise aile son anda kurtuldu. Ev sahibi Mehmet Korkut gece saat bir sýralarýnda köpeklerinin havlamasý ile uyandýklarýný belirtti. Bu sýrada eve hýrsýz girdiðini zannettiklerini anlatan Korkut, kalktýklarýnda ise evin çökmeye baþladýðýný fark ettiklerini kaydetti. Evi hýzla boþalttýklarýný söyleyen Korkut, ”13 nüfuslu aile ortada kaldýk. Ev yapacak durumumuzda yok. Kolu komþu sayesinde eþyalarýmýzýn çýkardýk. Birçoðu zarar gördü. Oðlum evlenmeye hazýrlanýyordu. Onun çeyizi de göçük altýnda kaldý. Ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz.” þeklinde konuþtu. Öte yandan Akdoðan köyünde yine yaðýþlardan dolayý kerpiç evleri göçen Aslan ailesi köyde kurduklarý çadýrda yaþamaya baþladý. Ýhsan Aslan, ne yapacaklarýný þaþýrdýklarýný belirterek yardým istedi.

‘Madenler Güneydoðu’ya çað atlatýr’ Sayfa 3’te

17 Mayýs 2013 Cuma

Yýl: 9 Sayý 2649 Fiyatý :25 Kr

M

ardin Artuklu Üniversitesi’nin ev sahipliðinde Avrupa’nýn önde gelen üniversitelerinden Heidelberg ve Bergen'in iþbirliði ile

Türkiye’de konuþulan Arapça lehçelerin bütün özellikleriyle iþleneceði sempozyum, 17-19 Mayýs tarihleri arasýnda düzenlenecek. Sayfa 2’de

‘Çözüm süreci Mardin ruhudur’ M Midyat’ta, Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Ýlçe Teþkilatý, baþlatýlan çözüm süreciyle ilgili bir deðerlendirme toplantýsý yaptý...

idyat’ta, Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Ýlçe Teþkilatý, baþlatýlan çözüm süreciyle ilgili bir deðerlendirme toplantýsý yaptý. Toplantýya katýlanlar, sürece iliþkin görüþ ve önerilerini sundu.

Ýraz Otel’de düzenlenen “Midyat barýþýný arýyor” konulu toplantýya katýlan BDP Mardin Ýl Eþ Baþkaný Reþat Kaymaz, ÝHD Mardin Þube Sekreteri Beþir Dündar ve BDP Midyat Ýlçe Baþkaný Muzaffer Iþýk, merkez ve baðlý köylerdeki muhtarlar, sivil toplum kuruluþlarýnýn

temsilcileri, kanaat önderleri ile Asurî, Süryani, Yezidi ve Mýhallemiler çözüm süreci hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu.

Toplantýda süreç deðerlendirmesi yapan BDP Mardin Ýl Eþ Baþkaný Reþat Kaymaz, akil insanlar heyetinin oluþturulmasýnýn önemli bir adým olduðunu söyleyerek, heyette bulunan 63 kiþi arasýnda yer alan 17’sinin BDP’nin önerdiði kiþilerden oluþtuðunu belirtti. Sayfa 2’de

STK’lardan saðduyu çaðrýsý Ali Edis

M

idyat ilçesinde bulunan sivil toplum kuruluþlarý (STK) Hatay’ýn Reyhanlý ilçesinde meydana gelen saldýrýya tepki gösterdi. STK’lar, saðduyu çaðrýsýnda bulundu. Midyat Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÝSADER) Baþkaný Yusuf Yenigün, “Reyhanlý’da düzenlene saldýrýyý kýnýyoruz. Bu saldýrý bizim birlik ve beraberliðimize yapýlan bir saldýrýdýr. Ýnþallah buna karþý vatandaþlarýmýz temkinli ve itidalli olurlar. Birlik ve beraberliðe ihtiyacýmýz olduðu bir gündür.” dedi. MÝSADER Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Sancar ise “Masum insanlarý, huzuru, birlik ve beraberliðin

Midyat Sanayici ve Ýþ adamlarý Derneði Baþkaný Yusuf Yenigün

Nisan Yaðmuru Kadýnlar Derneði Baþkaný Zeynep Oðuzmüftüoðlu bozulmasýný hedef alan, insan hak ve hürriyetine kasteden bu saldýrý, bu ülkenin geniþ sineli milleti tarafýndan lanetle anýlacak. Menfur saldýrýnýn müsebbipleri bu olayý ve neticelerini dünyada da ahirette de kara bir leke olarak taþýyacaklar. Bu saldýrýda hayatlarýný kaybeden ailelerinin üzüntülerine ortak olduðumuzu belirtirken, þehit olan vatandaþlarýmýza yüce Allah'tan rahmet, yakýnlarýna sabrý cemil, yaralýlarýmýza da acil þifalar dileriz.” diye konuþtu. Nisan Yaðmuru Kadýnlar Derneði Baþkaný Zeynep Oðuzmüftüoðlu ile Midyat ve Köyleri Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Halil Tekince de saðduyu çaðrýsý yaptý. Vatandaþlardan Alaattin Bedir ise her zamanki gibi birlik ve beraberliðe ihtiyaç duyulduðunu hatýrlattý.

"Yaðmur, ekili alanlarda yüzde 30 oranýnda hasar oluþturdu" M. Sait Çakar

K

ýzýltepe ilçesinde son bir haftadan bu yana etkili olan yaðýþlar tarým alanlarýna zarar verdi. buðday, arpa ve mercimek ekili alanlarýn yaklaþýk yüzde 30 oranýnda zarar gördüðü bildirildi. Ekinlerin yere yatýðýný ve biçiminin zor olduðunu belirten Kýzýltepe Ziraat Odasý Baþkaný Bedirhan Dinler, çiftçinin bu yüzden büyük zarar gördüðünü ifade etti. Dinler, "Mevsim bu sene çok iyiydi. Yalnýz, yaþanan yaðýþ ve rüzgârdan dolayý

çiftçimiz çok zarar gördü. Ekinler yere yatmýþ. Hatta arpa ve mercimek çoðu dökülmüþ. Bu rüzgâr ve yaðmur olmasaydý çiftçilerimizin verimi çok çok iyiydi. Çiftçilerimiz kaybý yüzde 30 oranýnda." dedi. Kýzýltepeli çiftçilerden Mehmet Kurt ise "Ekinler hepsi yere düþtü. Bu baþaklarýn taneleri dolmayacak, yere düþenlerin hepsi çürüyecek. Biçerdöver bunu biçemeyecek duruma gelmiþ. Çiftçi burada maðdur oluyor. Yetkililerin buna bir göz atmalarý gerekiyor. Buna bir çare bulmasý lazým." diye konuþtu.


17 Mayýs 2013 Cuma

2

‘Çözüm süreci Mardin’in ruhudur’ M. Sait Çakar

M

idyat’ta, Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Ýlçe Teþkilatý, baþlatýlan çözüm süreciyle ilgili bir deðerlendirme toplantýsý yaptý. Toplantýya katýlanlar, sürece iliþkin görüþ ve önerilerini sundu. Ýraz Otel’de düzenlenen “Midyat barýþýný arýyor” konulu toplantýya katýlan BDP Mardin Ýl Eþ Baþkaný Reþat Kaymaz, ÝHD Mardin Þube Sekreteri Beþir Dündar ve BDP Midyat Ýlçe Baþkaný Muzaffer Iþýk, merkez ve baðlý köylerdeki muhtarlar, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, kanaat önderleri ile Asurî, Süryani, Yezidi ve Mýhallemiler çözüm süreci hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. Toplantýda süreç deðerlendirmesi yapan BDP Mardin Ýl Eþ Baþkaný Reþat Kaymaz, akil insanlar heyetinin oluþturulmasýnýn önemli bir adým olduðunu söyleyerek, heyette bulunan 63 kiþi arasýnda yer alan 17’sinin BDP’nin önerdiði kiþilerden oluþtuðunu belirtti. Bölgedeki insanlarýnýn barýþa hazýr olduðunu kaydeden Kaymaz, devletin yaptýðý propagandalarý deðiþtirmek ve halký sürece hazýrlamak için akil insanlar heyetinin kurulmasýnýn önemli olduðuna iþaret etti. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç’ýn çekilen PKK'lýlar için söylediði “Cehennemin dibine gitsinler” ifadesini eleþtiren Kaymaz, “En son dönemde Bülent Arýnç’ýn bir söylemi var. Ýzlerken insan þok geçiriyor. Tabiî ki kanýn döküldüðü bir yerde barýþtan bahsedemeyiz, o yüzden geri çekiliyorlar. Ha bu önemlidir. Kutsal bir þeydir. Barýþ isteyen kesimler bellidir. Ama kalkýp böyle bir söz kullanmak ‘Cehennemin dibine kadar gitsinler’ dersek bu söz doðru deðil, sahibine iade edilir” diye

konuþtu. “Barýþ dili geliþtirilmeli” Baþlayan çözüm sürecini Mardin’in ruhu olarak deðerlendirdiðini ifade eden Kaymaz, þöyle konuþtu: “Akil insanlar heyeti önerisini bugün AKP hayata geçiriyorsa bu bir pratiktir, bunu görmek gerekiyor ve eðer çekilme sürecini izleme komisyonu da parlamentoda kuruluyorsa bu sürece katký sunma adýmýdýr. Bunlarý görüyoruz. Bunlar yeterlimidir? Deðildir. Ben bu sürece Mardin ruhu diyorum. Midyat’ta yaþayan farklýlýklarýn ruhunun barýþ sürecine evirilmesi gerekiyor. Biz bu farklýlýklarýmýzla eðer sürece katký sunmak istiyorsak artýk rol hepimizin üzerinedir. Nedir bu rol? Barýþ dilini geliþtirmek. Her iki tarafýn atacaðý adýmlarý yakýndan takip etmek ve barýþa zarar getirebilecek adýmlarý engellemek.” “Birbirimizi artýk tanýmaz olmuþtuk” Türkçe konuþmanýn barýþ, uzlaþma ve diyalog dili olmasý temennisinde bulunan ÝHD Mardin Þube Sekreteri Beþir Dündar da, “Otuz yýldýr kavga, þiddet, kan ve gözyaþýndan baþka bir þey konuþulmadý. Bu ortam bizlerin kendi aramýzda ki diyalog yollarýný kapattý. Birbirimizi artýk tanýmaz olmuþtuk. Þunu iyice kafamýza koyalým. Biz birbirimizi sevmezsek, birbirimizin haklarýna saygý göstermezsek inanýn Allah da bizi sevmez. Neye saygýnýz varsa onun hatýrýna bu sürece sahip çýkalým.” dedi. Yeni süreçte toplumun her kesimine ulaþýlmasýný ve baþlatýlan sürecin amacýna ulaþmasý için herkese büyük bir görev ve sorululuk düþtüðünü söyleyen Eðitim-Sen Midyat Temsilcisi Ýbrahim Halil Efetürk ise, gerçek bir özgürlüðü yaþayamadýklarýný belirterek, “Bu süreç sadece Kürtlere deðil; Türklere,

Araplara, Süryanilere, Yezidilere, Sünni’ye ve Alevi’ye özgürlük ve barýþ getirecek. Umarým bu yol sonuna kadar gider ve baþarýya ulaþýr. Baþarýya ulaþmasýnýn temel sebebi de bizlere baðlý. Evimizde, sokaðýmýzda ve komþumuzda barýþý dile getirmeliyiz” þeklinde konuþtu. “Kardeþliði esas alan yeni bir söylem” Toplantýda söz alan Asuri Süryani temsilcisi Savý Ýde de yaptýðý açýklamada, “Ben bir Katolik’im, bir Hýristiyan’ým, bir Müslüman’ým, bir Yezidi’yim. Kýsacasý bütün etnik köken ve bütün dinlerdenim. Ama dikkat ediyorum hala insanlar kendini farklý olarak gösteriyor. Türkler farklý gösterince, Kürtler de bu defa kendini farklý gösteriyor. Öbür etnik köken ve inançtan insanlar da bunlarý örnek alýyorlar. Kavramlarý artýk býrakýp kardeþliði esas alan yeni bir söylem geliþtirmemiz gerekiyor. Mezopotamyalý yada Beth Nahrinli dersek daha hoþ olur. Madem ki kardeþiz o zaman bu üslubu kullanmamýz gerekiyor” diyerek sözlerini noktaladý. Bu süreçte yapýlmasý geren en önemli þeyin hatalardan ders çýkarýlýp, bunlarýn tekrarlanmamasý gerektiðini vurgulayan Midyat Eðitim Yöneticileri Dayanýþma Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Ýlhan Bayar da, þunlarý ifade etti: “Baþlayan süreç ile ilgili bugün burada bu kadar insan bir araya geliyorsa demek oluyor ki barýþ bu ülkeye daha kolay gelecek. Bu mücadelenin sonucunda özgürleþme ve barýþ tüm halklar için gelecek. Bizler buna inanýyoruz. Bu sürece tüm gücümüzle destek çýktýðýmýzý da ifade etmek istiyorum. Bu mücadelenin sonucunda bir Mýhallemi kardeþimiz kendi çocuðuna kendi kültüründen bir isim verebilecek, bir Süryani arkadaþýmýz da kendi çocuðuna kendi

ismini verebilecek ve kendi kültürünü yaþatabilecek. Kürtler hiçbir zaman Türkleri yada burada yaþayan diðer tüm halklara nefretle yaklaþmadý. Bizim bu süreçte yapmamýz gereken þey ise hatalarýmýzdan ders çýkarmaktýr” “Birbirimizden helallik istemeliyiz” Düzenlenen toplantýyý çok önemsediðini ve BDP’nin bugüne kadar gerçekleþtirdiði etkinliklerin en önemlilerinden olduðunu söyleyen Özgür Eðitim-Sen Mardin Ýl Baþkaný Mehmet Yýldýz, toplantýyý ‘tarihi’ olarak niteleyerek þunlarý dile getirdi: “BDP belki kuruluþundan beri ilk defa bu kadar farklý görüþteki insanlarý bir araya getiriyor. Hepimiz bunu barýþ sürecine borçluyuz. Eðer bu toplantýnýn baþlýðý ‘Midyat barýþýný arýyor’ olmasaydý ben þahsen gelemezdim. Daha önce de BDP çeþitli toplantý ve mitingler düzenledi ama hiçbirinde bu kadar farklý insaný bir arada göremedik. Hepimiz birbirimizden helallik istemeliyiz ve birbirimizden özür dilemeliyiz. Çok acýlar yaþadýk. Bu barýþýn mimarlarý kimse hepsine teþekkür ediyoruz. Bizler bu barýþýn ucunu tutmuþuz. Kim hangi gerekçeyle bunu bozmaya çalýþýrsa onun karþýsýnda olalým. Herhangi bir mazeret uydurmayalým. Bu barýþa en çok Kürt halkýnýn, buradaki Süryani vatandaþýmýzýn ve Yezidilerin ihtiyacý var” “Araplarýn mecliste temsiliyet sorunu var” Parlamentoda Araplarýn temsiliyet sorunu yaþadýðýný söyleyen Mýhallemi Derneði Baþkaný Mehmet Ali Aslan da, “Meclis aritmetiðine bakýldýðýnda Süryani Asuri adýna siyaset yapan, Aleviler adýna, Kürtler ve Türkler adýna siyaset yapan var. Ama maalesef BDP’ye burada bir öz eleþtiri yapmak gerekirse Arap milletvekili seçmemiþtir Türkiye’de, Türkler ve Kürtler’den sonra en kalabalýk nüfus olmasýna raðmen. Eðer böyle bir þey olursa o zaman kardeþlik söylemlerinin içi dolmuþ

olur ve daha ciddiye alýnýr” açýklamasýnda bulundu. Süryanilerin barýþtan yana olduðunu ve süreci desteklediklerinin altýný çizen Midyat Süryani Kültür Derneði Eþ Baþkaný Ayhan Gürkan ise, “Bu süreç inþallah Türkiye için çok baþarýlý bir þekilde sonuçlanýr. Kürtler eðer özgürleþirse Türkiye özgürleþecek. Türkiye’de yaþayan halklar özgürleþecek. Bu en mühim noktadýr. Barýþ sürecinin en önemli ikinci hususu ise Türkiye’de yeni bir anayasa sürecidir. Türkiye’de yaþayan tüm halklarýn, tüm dinlerin ve tüm renklerin haklarý anayasa güvence altýnda alýnmasý gerekiyor, hükümetlerin deðil. Biz hükümetlerin korumasý altýna girmek istemiyoruz. Süryaniler Türkiye’de tanýnmýyor. Süryaniler Türkiye’de en çok ezilen halktýr" dedi. Özgür Eðitim-Sen Midyat Baþkaný Abdulhakim Þahin da, “Keþke taraflar, hem hükümet hem de PKK bu süreci çok önceden baþlatabilselerdi. Bir masanýn etrafýnda birleþebilselerdi de onbinlerce insanýmýz hayatýný kaybetmeseydi. Bugün gelinen noktada baþta hükümet olmak üzere taraflar süreci þuana kadar iyi bir þekilde idare ediyorlar. Maalesef bazý kesimler ‘iþte PKK kazanýyor, Türkiye devleti kaybediyor, bir taraf kazanýrken öbür taraf kaybediyor’ diyor. Ancak aklý selim düþünüldüðünde görülüyor ki uzun vadede tüm Türkiye bu süreçten karlý çýkacaktýr” ifadelerini kullandý. Kutlu bir gün yaþadýklarýný belirten Yezidi asýllý Yusuf Erdem de, “Bu birliktelik, kardeþlik ve barýþ heyecaný açýkçasý beni de çok mutlu etti. Bugün Midyat için cenneti yaþýyoruz hep birlikte Herkes cennetten söz ediyor ama bana göre cennet bizler hep birlikte cennetteyiz. Çünkü þuanda farklý inanç ve kültürden insanlar hep birlikte bu ortamda el ele vermiþ ve barýþ için bir þeyler yapmak istiyoruz” þeklinde duygularýný dile getirdi. Toplantý yapýlan konuþmalarýnýn ardýndan soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Üniversitede Arapça sempozyumu Midyat’ta gençlik yürüyüþü Sedat Aslanaçier

M

ardin Artuklu Üniversitesi’nin ev sahipliðinde Avrupa’nýn önde gelen üniversitelerinden Heidelberg ve Bergen'in iþbirliði ile Türkiye’de konuþulan Arapça lehçelerin bütün özellikleriyle iþleneceði sempozyum, 17-19

Mayýs tarihleri arasýnda düzenlenecek. Türkiye’de bir ilk ve bu alanda yapýlmýþ en geniþ kapsamlý bilimsel çalýþma özelliðini taþýyan 'Türkiye'de Konuþulan Arapça Lehçeler ve Sözlü Edebiyatlarý Uluslararasý Sempozyumu'na Avustralya, Ýsrail, Hollanda, Lübnan gibi ülkelerin yaný sýra

Norveç, Mýsýr, Polonya, Suriye, Ürdün ve Rusya’dan ‘Arapça Lehçeleri’ alanýnda araþtýrmalarý bulunan birçok dilbilimci ve akademisyen katkýda bulunacak. Farklý kültürlere sahip muhtelif topluluklar tarafýndan deðiþik lehçe ve aðýzlarla Türkiye’de konuþulan diller arasýnda önemli bir yere sahip Arapçanýn dil özellikleri, sözlü edebiyatý, etimolojisi ve diðer dillerle etkileþimi gibi dilbilim konularýnýn masaya yatýrýlacaðý 'Türkiye'de Konuþulan Arapça Lehçeler ve Sözlü Edebiyatlarý Uluslararasý Sempozyumu' olasý dil ve lehçe ölümünün önüne geçilmesi ve bir deðer olarak çok kültürlülüðün, çok dilliliðin korunarak geliþtirilmesi amacýný taþýyor. Ayný zamanda kozmopolit dokuya sahip Mardin, Hatay, Þanlýurfa, Siirt ve diðer illerde yaþayan Araplarýn kültür hayatýna katký sunmayý da hedefleyen sempozyum; birçok ülkeden gelen araþtýrmacýlarýn tebliðlerini sunacaðý 8 farklý oturum halinde iki gün sürecek.

Ali Edis

M

idyat ilçesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürlüðü 19 Mayýs etkinlikleri kapsamýnda gençlik yürüyüþü düzenledi. Öðrenciler dev Türk bayraðý ile pankartlar taþýdý. Gençlik yürüyüþü, Midyat PTT Müdürlüðü önünde baþladý. Cumhuriyet Bulvarý boyunca yapýlan yürüyüþe yaklaþýk 800 öðrenci ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hüseyin Tunç ve öðretmenler katýldý.

19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý’nýn 94. yýl etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen yürüyüþle ilgili açýklamada bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürü Hüseyin Tunç, “Gençlerimize sporu sevdirmek ve spor bilincini hatýrlatmak için bir araya geldik.” dedi. Öðrenciler dev Türk bayraðý yanýnda ‘15-21 Mayýs Gençlik Haftasý Kutlu Olsun', ‘Yýlýn En Genç Haftasý Kutlu Olsun’ yazýlý pankartlar taþýdý. Gençlik yürüyüþü Belediye binasý önünde son buldu.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

17 Mayýs 2013 Cuma

3

‘Madenler Güneydoðu’ya çað atlatýr’ M

ÜSÝAD Diyarbakýr Ýl Baþkan Yardýmcýsý avukat Cevdet Nasýranlý, Doðu ve Güneydoðu’daki iþsizlik probleminin bölgenin dokunulmamýþ maden rezervleriyle çözülebileceðini söyledi. Nasýranlý, “6 þehirde Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüðü'nün belirlediði altýndan demire, bakýrdan uranyuma, kömürden yüksek sýcaklýktaki jeotermal kaynaklara kadar hiç dokunulmamýþ rezervler bulunuyor. Bunlarýn iþletilmesi bölgeye çað atlatýr.” dedi. Bölgede yatýrýmlar konusunda birçok çalýþma yürütüldüðünü dile getiren Cevdet Nasýranlý, çözüm süreciyle birlikte bölgede ekonominin canlanacaðýný kaydetti. Nasýranlý, Doðu ve Güneydoðu’nun maden haritasý hakkýnda þu bilgileri verdi: “Mesela Diyarbakýr’da 1 milyon 800 bin ton linyit, 86 bin ton demir, 650 bin ton fosfat, 19 bin ton manganez ve 51 santigrat derece ýsýda jeotermal kaynak var. Elazýð’da 40 bin 700 ton görünür, 10 bin 600 ton muhtemel altýn rezervi, 1 milyon ton bakýr, 15 milyon metreküp mermer rezervi mevcut. Adýyaman’da, barit, fosfat, manganez, linyit, Bingöl’de demir, kaolen, ditsen, kireçtaþý, bakýr, Siirt’te jips, mermer, kil rezervi var. Çözüm sürecinin tamamlanmasý ve bölgede huzurun temini ile bu rezervlerin iþlenmeye

TIBBÝ CÝHAZ SATIN ALINACAKTIR KADIN DOÐUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESÝ MARDÝN SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU

baþlanýlmasý ciddi manda ekonomik hareketlilik getirecektir.” Çözüm sürecinde yeni sivil bir anayasa yapýlmasýnýn da zorunlu olduðu dile getiren avukat Cevdet Nasýranlý, herkesin aidiyet duygusuyla kendisini bulabileceði yepyeni bir toplumsal sözleþmeye ihtiyaç duyulduðunu vurguladý. Türkiye’de çözümün gerçekleþmesini istemeyen bir zümrenin olduðunu belirten Nasýranlý, karanlýk odaklarýn anayasa çalýþmalarýný týkamak için çeþitli giriþimlerde bulunduklarýný kaydetti. (CÝHAN)

Batman'ýn ilk yayýnevi açýldý S

osyal ve kültürel etkinliklerin her yýl arttýðý Batman'da ilk yayýnevi açýldý. Hamidiler Ýþ Haný'nda faaliyete baþlayan Batmane Yayýnevi'nin açýlýþýnda konuþan yayýnevi koordinatörü Nihat Ekinci, kültür ve sanatsal geliþmelere katký sunmayý amaçladýklarýný ifade etti. Batman'da sahipliðini Mehmet

Þakir Ekinci, koordinatörlüðünü ise Nihat Ekinci'nin yaptýðý yayýnevi açýldý. "Batmane" adlý yayýnevinin açýlýþýnda konuþan yayýnevi koordinatörü Nihat Ekinci, "Bu gün 16 mayýs 2013. Batman'ýn ilk yayýnevi Batmane'yi açmýþ bulunuyoruz. Bu günün bizim için iki önemli özelliði var. Birincisi Batman'da ilk yayýnevini açtýk, bundan gurur duyuyoruz. Ýkincisi 16 Mayýs Batman'ýn il oluþunun yýl dönümü, yayýnevinin açýlýþýný Batman'ýn il oluþunun yýld önümüne getirerek iki gururu beraber yaþamak istedik." dedi. Batman'ýn kültür ve sanatsal geliþimine katký sunmayý amaçladýklarýný belirten Ehinci, "Bu fikir altý ay önce ortaya çýktý. Batmanlý yazarlar olarak biz bir araya gelip bu projeyi geliþtirdik. Projenin sonucunda da Batmane Yayýnevi ortaya çýktý. Önümüzdeki günlerde yayýnevimizin ilk kitabý, ilk romaný çýkacak. Ardýndan da kültürel geliþmelere katký sunmaya devam edeceðiz." diye konuþtu. (CÝHAN)

HDK, Reyhanlý saldýrýsýný kýnadý

H

alklarýn Demokratik Kongresi (HDK) ve Batman Ýl Meclisi ve Batman Demokrasi Platformu tarafýndan Atatürk Parký önünde ''Reyhanlý'nýn Acýsýný Paylaþýyoruz, Savaþ Politikalarýna Dur diyoruz'' temalý kitlesel basýn açýklamasý gerçekleþtirildi. "Reyhanlý'nýn Acýsýný Paylaþýyoruz, Savaþ Politikalarýna Dur diyoruz" pankartýnýn açýldýðý açýklamada 51 tane mum yakýldý. Açýklama öncesi Demokrasi Platformu adýna konuþan Petrol Ýþ Sendikasý Batman Þubesi Baþkaný Mustafa Tekik, Hatay’ýn Reyhanlý ilçesinde meydana gelen bombalý saldýrýnýn AK Parti’nin Suriye politikalarý ile baðlantýlý olduðuna dikkat çekerek, “Nereden ve kimlerden gelirse gelsin bu

saldýrýlarý þiddetle kýnýyoruz” dedi. Daha sonra HDP Batman Ýl Baþkaný Dr. Mahmut Çiftçi, basýn açýklamasýný okudu. Reyhanlý'da Türkiye tarihinin en büyük katliamlarýndan birinin yaþandýðýný belirten Çiftçi, Reyhanlý'da can ve mal kaybýna neden olan katliamýn AK Parti hükümetinin Suriye politikasýnýn bir sonucu olduðunu söyledi. Hükümetin gerçekleri kuru ithamlarla deðil gerçek belge ve delillerle zaman geçirmeden ortaya koymasýný talep eden Çiftçi, "Acýmýz tarifsizdir. Yaþamýný yitiren 51 insanýmýzýn yakýnlarýna ve halklarýmýza baþsaðlýðý diliyoruz. Halklarýn Demokratik Kongresi olarak Reyhanlý'daki katliamý lanetliyoruz." Dedi. (CÝHAN)

2 KALEM TIBBÝ CÝHAZ alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/57392 1-Ýdarenin a) Adresi : YENÝÞEHÝR MAHALLESÝ S S K CADDESÝ 1 47100 YENÝÞEHÝR MARDÝN MERKEZ/MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822133889 - 4822133856 c) Elektronik Posta Adresi : elibolben@gmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : MARDÝN KADIN DOÐUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESÝ DEMÝRBAÞ MALZEME DEPOSU c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalandýðýnýn,idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren mal teslim edilecek/ iþe baþlanacaktýr. Ýþin süresi 30 (otuz) takvim günüdür. Yüklenici uhdesinde kalan malzemeleri iþe ait Sözleþmenin imzalandýðý tarihi takip eden 30 (otuz) gün içinde montajý yapýlarak faal bir þekilde teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : S S K Caddesi Yeniþehir MARDÝN b) Tarihi ve saati : 07.06.2013 - 09:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðünün 2010/11 sayýlý genelgesince Týbbi Cihaz Yönetmeliðinin kapsamýnda olan ürünlerin T.C. Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna (TÝTUBB) kayýtlý olmasý ve alýmý yapýlacak Týbbi Cihazlarýn TÝTUBB´da Saðlýk Bakanlýðýnca onaylý olmasý þarttýr.Ýhaleye teklif veren firmalarýn firma tanýmlayýcý no ile (Ýstekli bayi ise TÝTUBB´da kayýtlý bayi tanýmlayýcý nosu)teklif edilecek ürünlerin ticari markasýný ve barkot numarasýný teklif mektuplarýna veya ayrý bir belgeye yazmak suretiyle belgeleyeceklerdir. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmayan ürünlerin/cihazlarýn alýmý yapýlmayacaktýr. kapsam dýþýndaki ürünlerde ise teklif edilen ürünün kapsam dýþýnda olduðu belgelendirmek þartýyla üretici veya ithalatçý firmanýn beyaný esas alýnacaðýndan istekliler bu hususu tekliflerinde belgelendirmelidirler. Kapsam dýþýnda olduðu belirtilmeyen malzemeler UBB kapsamýnda sayýlacaðýndan UBB ile ilgili istenen belgelerin verilmesi zorunludur. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. Satýþ sonrasý servis, bakým ve onarýma iliþkin belgeler: 1-Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýndan onaylý Satýþ Sonrasý Hizmetleri Yeterlilik Belgesine sahip olmalý ve bunu teklifinde belgelendirmelidir. Ürünler en az 2 yýl garantili olacak. Garanti süresince bakým, onarým ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Garanti bitiminden sonra ise en az 10 yýl süre ile ücreti karþýlýðýnda yedek parça saðlayacaðýna dair taahhütnameyi Teklifinde vermelidir. 4.3.3. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: A-ÞARTNAMEYE CEVAP: A.1.Satýcý firma tarafýndan verilen tekliflerdeki Teknik Þartnameye cevaplarýn, madde sýra numarasýna göre hazýrlanmasý ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açýklayýcý cevaplar verilmesi gerekmektedir. Teklifler ile birlikte tanýtýcý broþür ve kataloglarýn verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Þartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir. B.Katalog: b.1.istekliler teklif edecekleri cihazýn teknik özelliklerinin belirtildiði katalog,broþür,kullanma klavuzu vb.belgeleri tekliflerinde sunacaklar. Bu katalogta teklif edilen cihazlarýn ayrýntýlý özellikleri bulunmalýdýr. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Kamu veya özel sektöre yapýlan her türlü týbbi cihaz satýþý benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Baþtabipliði Satýn Alma Servisi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Satýn Alma Birimine adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN NO: 182


17 Mayýs 2013 Cuma

4

"Sezai Karakoç, þiirlerini Müslümanlarýn toparlanmasý için yazdý" S

ezai Karakoç’un doðum yeri olan Diyarbakýr’ýn Ergani ilçesinde düzenlenen ‘Sezai Karakoç Sepozyumu’nda þairler ve yazarlar Karakoç’u anlattý. Þair Ali Ayçil, Karakoç’un þiirlerinde Osmanlý bakiyesi topraklarý kapsayan bir anlatýmý benimsediðini belirterek, “Mesela Þam’ý, Mekke’yi, Medine’yi, Kudüs’ü, Ýstanbul’u kendi uygarlýðýnýn en önemli þehirleri olarak görüyordu.” derken, yazar Tarýk Tufan, “Sezai Karakoç’un dili, þiiri dil akrabalýðý baðlamýnda bizi Yunus Emre’ye, Ahmet-i Haniye götürür.” ifadelerini kullandý. Þair Ali Ural ise “Kelimeleri o kadar dikkatli kullanýyor ki tek bir kelimeyi þiirinden çýkarmak ya da eklemek mümkün deðil. Bir anne nasýl çocuðunu sancýyla doðuruyorsa Sezai Karakoç da bütün þiirlerini sancýyla doðuruyor.” dedi. Diyarbakýr’ýn Ergani ilçesinde gerçekleþtirilen Sezai Karakoç Sempozyumu’na Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Ergani Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, Dicle Üniversitesi Rektörü Ayþegül Jale Saraç, Ýlçe Emniyet Müdürü Erkan Güneþ, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ahmet Atabay ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Atatürk

Kültür Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Turan Karataþ’ýn moderatörlüðünde gerçekleþtirilen sempozyumun 1. oturumunda Zaman gazetesi yazarý þair Ali Ural, yazar Tarýk Tufan ve þair Ali Ayçil Sezai Karakoç’u anlattýlar. Þair Ali Ayçil, Sezai Karakoç’un þiirlerinde Ergani’nin daðýnýn, ikliminin, topraðýnýn, insanýnýn çok büyük tesiri olduðunu söyledi. Türkiye’deki þiir anlayýþýnýn Batý'dan bir farký olduðunu ifade eden Ayçil, “Türkiye’de þiir daima ülkenin meselelerine ilk el atan dallarýndan birisidir. Çoðu zaman siyasetten bile önce hareket etmiþtir. Çünkü þair sezgisi memleketin baþýna ne geleceðini önceden algýlayan bir sezgidir.” diye konuþtu. Türkiye’de 1928’de harf inkýlabýnýn yapýlmasýndan sonra yeni nesil þairlerin ortaya çýktýðýný, Sezai Karakoç’un da bu þairler arasýnda olduðunu kaydeden Ayçil, þunlarý söyledi: “Onlar latin alfabesiyle yetiþen ilk kuþak. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin idealleri çerçevesinde yetiþtirilmiþler. Ancak Sezai Karakoç'un, içindeki þair kuþaðýndan ufku ve coðrafya açýsýndan farklýlaþtýðýný görürüz. O dönemde þairler için coðrafya büyük ölçüde

Türkiye coðrafyasýydý. Mesela ‘dünyanýn en güzel Arabistan’ý’ diyorlar, o çok figüratif bir kelime. Þiire güzellik katsýn diye konulmuþ bir kelimedir. Derinliði, içeriði, arka planý Arabistan’a yönelik deðildir. Latin alfabesiyle yetiþen yeni nesil þairlerinin kafasýndaki ülke Misak-ý Milli sýnýrlarýdýr. Sezai Karakoç onlardan farklýydý. Sezai Karakoç ülke genelinde çok büyük bir coðrafyayý anlýyordu. Türkiye’yi büyük bir hafýzanýn bekçisi olarak görüyordu. Þiirlerine bakýldýðýnda 1. Yeniciler'de önemli görülen þiirleri vardýr. Mesela Þam’ý, Mekke’yi, Medine’yi, Kudüs’ü, Ýstanbul’u kendi uygarlýðýnýn en önemli þehirleri olarak görüyordu. Karakoç’un daha baþtan Osmanlý'dan bir düþünceyi, geniþ, sýnýrý büyük ülkeyi, imparatorluk düþüncesini devraldýðý ve þiirlerinde yer verdiðini söyleyebiliriz.” Karakoç’un, Osmanlý uygarlýðýný, modernitesiyle çok naif ve ince bir þekilde yeniden ürettiðini vurgulayan Ayçil, düþünce serüveninde Necip Fazýl Kýsakürek’ten çok etkilendiðini sözlerine ekledi. "Karakoç, Þiirlerinde bizi Yunus Emre’ye, Ahmet-i Hani’ye götürür" Yazar Tarýk Tufan, yalnýzlýk hissettiði vakit kendini Sezai Karakoç’un þiirlerine býraktýðýný söyledi. Üniversite yýllarýnda Karakoç ile tanýþtýðýný ifade eden Tufan, “Sezai Karakoç’a gittik. Karakoç’a ‘Derdiniz nedir, ne yazýyorsunuz, ne yapýyorsunuz?’ diye sordum. ‘Oðlum iki yol var: Ya diriliþ; insanýn hayatýnýn yeniden yeþermesi ya da gerçekten ölüm; sadece ölüm. Baþýmýz sýkýþtýðýnda bizim evimiz Sezai Bey olsun dedik.” diyerek Karakoç’la tanýþmasýný ve kendisi için önemli bir insan olduðunu anlattý. Karakoç’un þiirlerinde, insaný çok önemli düþüncelere ve coðrafyalara açabildiðini kaydeden Tufan, “Bu konuda elinden tuttuðumuzda bizi alýp doðru, hakikatli yerlere taþýyabilen adamlardan bir tanesi. Bir þiir geleneði olarak bu coðrafyanýn köklü þiir

geleneklerine sahiptir ayný zamanda. Sezai Karakoç’un dili, þiiri dil akrabalýðý baðlamýnda bizi Yunus Emre’ye, Ahmet-i Hani'ye götürür. Çünkü bu önemli þiir damalarýnýn beslendiði yerden beslendiði için bizi o hakikate taþýyabilir. Bir þiiri okurken bir ayetin tefsirini dinler gibi olursunuz. Gerçekten onun þiiri bir ayet tefsiri gibidir. Bizi mesela Kur’an-ý Kerim’e çaðýrýr. Ýslam tarihinin önemli anlarýna götürür. Bizim elimizden alýp tutar Hz. Ali Efendimiz'le birlikte Hayber Kalesi'nin önünde o büyük kapýyý neredeyse beraber alaþaðý edecekmiþ gibi oluruz." ifadelerini kullandý. "Karakoç müslümanlýk adýna þiirlerini yazdý" Þair Ali Ural, Karakoç’un parmaðýyla topraða yazý yazmasýyla þiir hayatýnýn baþladýðýný söyledi. Ural, konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Çünkü onun sýnýfýnda ne kara tahta ne masa vardý. Masa vardý, masanýn üstünde kum vardý. O, parmaklarýyla topraðýn üzerine yazarak yazmayý öðrendi. Sezai Karakoç’un topraðýn zerine parmaðýyla yazmaya baþladýðý edebiyat yolculuðu yine parmakla yazýlan metinlerin gölgesi ve ihtiþamý altýnda

Lise öðrencilerinin bilim þenliðindeki deneyleri ilgi gördü

Þ Birecik’te bilgi yarýþmasýna yoðun ilgi

B

irecik Belediyesi’nin, 11 Temmuz Ýlköðretim Okulu konferans salonunda organize ettiði bilgi yarýþmasý büyük beðeni topladý. Bilgi yarýþmasýna; Belediye Baþkaný Faruk Pýnarbaþý, Ýlçe Jandarma Komutaný Dursun Çiftçi, Ýlçe Müftüsü Mekki Solmaz, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ali Özçelik, þube müdürleri, daire amirleri, okul müdürleri, öðretmen ve öðrenciler katýldý. Yarýþma; Ali Karaata Anadolu Lisesi, Ali Karaata Anadolu Öðretmen Lisesi, Türkan Halit Aykýlýç Fen Lisesi ve Mehmet Adil Çulcuoðlu Anadolu Lisesi okullarý arasýnda yapýldý. Yarýþmada, Ali Karaata Anadolu Öðretmen Lisesi birinci, Türkan Halit Aykýlýç Fen Lisesi ise ikinci oldu. Birecik Belediye Baþkaný Faruk Pýnarbaþý, yaptýðý açýklamada, “Sorular

gerçekten çok zordu. Ancak bu, ilçenin eðitim seviyesinin arttýðýný gösteriyor. Hedeflerin yüksek olduðunu gösteriyor. Katýlan herkese teþekkür ediyorum.“

þeklinde konuþtu. Yarýþma sonunda öðrenciler, yarým ve çeyrek altýnla ödüllendirildi. Program, ödül töreni ardýndan sona erdi. (CÝHAN)

Sýnýrda kaçakçýlara yapýlan operasyon polis kamerasýnda

Þ

anlýurfa'da sýnýr köylere düzenlenen operasyon polis kamerasýna yansýdý. Kamu görevlilerinin de aralarýnda bulunduðu 37 kiþinin gözaltýna alýndýðý operasyonda, uçaksavar mermilerinden el bombalarýna birçok mühimmat ele geçirildi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi, dün þafak vakti Þanlýurfa'nýn 5 sýnýr köyüne operasyon düzenledi.

' Örgütlü kaçakçýlýk ve rüþvet' suçlamasý ile düzenlenen operasyonda, 37 kiþi gözaltýna alýndý. Operasyona yaklaþýk 500 polis ve jandarmanýn katýldýðý belirtildi. Panzer, TOMA ve çok sayýlý zýrhlý araçla gerçekleþen operasyon polis kamerasýna alýndý. Operasyonla baðlantýlý daha önce de küçük çaplý 18 operasyon düzenlenmiþti. Baðlantýlý operasyonlar kapsamýnda 37 kiþi gözaltýna alýndý.

Gözaltýna alýnanlarýn ev ve iþyerinde yapýlan aramalarda çok miktarda mühimmat ele geçirildiði kaydedildi. Uyuþturucu, el bombasý, uçaksavar mermisi, Kaleþnikof, dürbün, tabanca gibi ele geçirilen operasyonda, gözaltýna alýnanlar arasýnda askeri personel ve muhtarlarýn da bulunduðu öðrenildi. Polis tarafýndan kameraya alýnan görüntüler basýn mensuplarýna daðýtýldý. (CÝHAN)

devam ediyor. O hala parmaðýyla topraðýn üzerine yazýyor. Peki bu toprak nasýl bir topraktýr? Fuzuli kendi þiirini tanýmlarken ‘Benim þiirim topraktýr’ diyor. Karakoç’un þiiri de, yazýsý da toprak ama o onun sýnýrlarý dar deðil, çok geniþ. Bütün Ýslam coðrafyasýný kapsayan bir topraktan söz ediyor.” Sezai Karakoç’un bir sözünde ‘bin yýllýk ömrüm olsa ömrüm boyunca konuþmam ve yazmam nasibimde varsa hep Müslümanlarýn birleþmesinden ve bir araya gelip þuurlu birliklerini oluþturmalarýndan bahsederim. Bundan býkmam ve yýlmam, bundan daha büyük bir dava bilmiyorum’ dediðini hatýrlatan Ural, “Sezai Karakoç’a göre en büyük dava Müslümanlarýn birleþmesi. Bu yüzden o daha çocukken ‘Oyunlarda Ali rolünü paylaþamýyorduk’ diyor, þimdi çocuklar hangi rolleri paylaþýyor. Kelimeleri o kadar dikkatli kullanýyor ki tek bir kelimeyi þiirinden çýkarmak mümkün deðil, tek kelimeyi de þiirine eklemek mümkün deðil. Fakat bu bir doðum olayýdýr. Bir anne nasýl çocuðunu sancýyla doðuruyorsa Sezai Karakoç da bütün þiirlerini sancýyla doðuruyor.” diye konuþtu. (CÝHAN)

anlýurfa Mehmet Güneþ Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencilerinin bilim þenliðinde sergiledikleri deneyler ilgi gördü. Baþta kimya alanýnda olmak üzere 42 projenin sergilendiði þenlikte, ‘Metallerin Asitle Tepkimesi’ projesi beðeni topladý. Þanlýurfa Mehmet Güneþ Anadolu Öðretmen Lisesi, TÜBÝTAK ve Milli Eðitim Bakanlýðý desteði ile bilim fuarý düzenledi. 42 projenin sergilendiði fuarda, ardarda deneyler yapýldý. Fuarda, 18 proje ile en fazla kimya dalýnda projeler sergilendi. Öðrencilerin bilimsel çalýþmalara merakýný artýrmayý hedefleyen fuarda birçok deney yapýldý. Bilim fuarýnda, kimya projelerinin yaný sýra Matematik, Biyoloji, Fizik, Tarih, Coðrafya, Yabancý Diller, Biliþim Teknolojileri, Beden Eðitimi ve Eðitim Bilimleri branþlarýndan da projeler yer aldý. Yaklaþýk 3 aydýr fuara hazýrlanan öðrenciler hazýrladýklarý projelerle göz doldurdu. Fuarýn açýlýþýna Milli Eðitim Müdürü Metin Ýlci de katýldý. Ýlci, yaptýðý konuþmada, “Öðrencilerimizin kendilerine güvenmeleri ve böyle

projeler üretmeleri bizleri oldukça memnun etti. Bu gayretin ulusal düzeyde de devam etmesini bekliyoruz. Bütün öðrencilerimiz, kendilerini topluma katkýda bulunmasý gereken fertler olarak görmek durumunda. Onlarý da yönlendirecek olan idareci ve öðretmenlerimizdir. Ben buradan kendilerine teþekkür ediyorum.” dedi. Fuar açýlýþý öncesi, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Doç. Dr. Ahmet Kýlýç, fuara katýlan öðrencilere yönelik proje hazýrlama konulu bir seminer verdi. Okul Müdürü Halil Çiftçi, bu fuarda öðrencilerin, bilimi, hayatlarýnýn bir parçasý haline getirip üretime dönüþtürebilme çabasýný destekleyeceklerini ifade etti. Öðrencilerin kendi emekleriyle ortaya çýkardýðý birbirinden ilginç ve akýl dolu çalýþmalarý içeren Mehmet Güneþ Anadolu Öðretmen Lisesi TÜBÝTAK Bilim Fuarý, 16 Mayýs’a kadar açýk kalacak. Bu arada, öðrenciler deney yaparken bazen patlamalarýn yaþandýðý gözlendi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Haftanýn Duasý

Ü S R Ü K

Ey selamet ve esenliðin kaynaðý, biricik melceimiz, yegâne Rabb’imiz! Simalarýmýzý ve dünyanýn dört bir bucaðýndaki kadýn-erkek bütün kardeþlerimizin, sevenlerimizin, sevdiklerimizin nâsiyelerini esmâ-i hüsnanýn ve sýfât-ý sübhaniyenin nurlarýyla tenvîr buyur ve pýrýl pýrýl hale getir.. hepimizin üzerine marifet tecellîlerini yaðmurun semadan inmesi gibi saðanak saðanak indir.. Amin.

Dünyada kör, saðýr ve ölüler gibi yaþayanlarýn ötede bunlarý duyup hissetmesi zor olsa gerek. Bugün aðlanacak hâline kahkahalar atýp gafilce davrananlarýn yarýn sürekli aðlayacaklarýndan korkulur. Öyle ise gelin, þimdilerde göz ve basiretlerimizin hakkýný vererek hep uyanýk bulunalým ki, yarýn istirahat ve uyku derdimiz olmasýn. Bugün gözyaþlarýný ceyhun edelim ki, yarýn faidesiz ‘ah u vah’ etme hicraný yaþamayalým.

Nasýl yaþarsanýz öyle ölürsünüz 1 - Bir insan, ruh ve dimaðýný dünyada ne ile doldurduysa, neyin peþinde koþuyorsa, buradan göçüp giderken de öyle gidecektir. 2 - Bizler, Cenâb-ý Hakk’ýn kullarý olarak her zaman O’nun âdet-i sübhânîsine ve sonsuz rahmetine dayanýp sýðýnmalýyýz. 3 - Her mü’min, diðerleri hakkýnda, “Rabb’im onu da affeder. Çünkü içinde iman ve muhabbet var.” düþüncesinde olmalýdýr.

K

Meselâ, “Baþka deðil, Müslüman olarak ölmeye bakýn!” (Bakara, 2/132) âyet-i kerimesiyle, zayýf da olsa “Nasýl yaþýyorsanýz öyle ölürsünüz, nasýl ölürseniz öyle dirilirsiniz.” (Mirkât, 1/332) hadis-i þerifi bu hakikat etrafýnda ortaya konmuþ esaslardýr. Hatta denebilir ki insan, þuuraltýyla ölür, þuuraltýyla dirilir ve ona göre de mükâfat görür. Bir insan, ruh ve dimaðýný dünyada ne ile doldurduysa, neyin peþinde koþuyorsa, neyi aziz tuttuysa, neyi gönlünde en mutena yere oturttuysa, buradan göçüp giderken de öyle gidecektir. Týpký uyuyan bir insanýn, þuuraltý müktesebatýnýn tesirinde konuþup düþünmesi ve ona göre hareket etmesi gibi, ahirette o, bu kazanýmýyla yeni bir varlýða erecektir. Evet, burada ruh âlemine ait mekanizmalar nelerle teçhiz edilmiþse, öteye de onlarla gidilecektir.

M. Sait Çakar

Bundan yedi-sekiz asýr evvel yaþamýþ, dört mezhebin fýkhýný çok iyi bilen, tefsirinde dört mezhebin fýkhýna da aðýrlýðýnca yer veren Malikî mezhebinin o dev imamý Kurtubî, þöyle demektedir: Devrimizde biz öyle kimselere þahit olduk ki, bunlar, nasýl bir hayat yaþamýþlarsa vefat ederken gözlerini o hayata ait mülâhazalarla kapamýþlardýr. Meselâ birisi “Samaný getirin. Hayvanlara ot verin. Merkepleri dýþarýya çekin!”, baþka birisi: “Þu çocuðuma bakýn. Ben biraz raks edip eðlenmek istiyorum.” diyorlardý. Evet, insan burada ne ile ömrünü geçirmiþse, giderken de onunla gidecektir. Bu sebeple insan, burada ruh ve dimaðýný iyi þeylerle meþbu kýlmaya bakmalýdýr. Vâkýa bunlar birer sebep, tabiri caizse birer þart-ý âdi ve Cenâb-ý Hakk’ýn sonsuz lütfunun imdadýmýza yetiþmesi için sadece birer davetiyedir. Ýhtimal Kur’ân-ý Kerim de, “Müslüman olarak ölmek dýþýnda baþka türlü ölmemeye çalýþýn!” (Bakara, 2/132) derken bu hakikati dile getirmektedir. Bununla beraber, Cenâb-ý Hak, takva dairesi içinde yaþayan bir insanýn elinden –hafizanallah– bütün sermayesini alýp onu baþ aþaðý götürse de O’na kimsenin bir þey demeye hakký olamaz. Fakat âdet-i ilâhiye ve rahmet-i sübhâniye açýsýndan Allah Teâlâ’nýn þimdiye kadar böyle bir þey yaptýðýný da bilmiyoruz. Firavun, hayatýnýn en son dakikasýna kadar firavunca bir hayat yaþamýþ ve suyun altýnda, orada dahi yenemediði tereddütlerle boðulurken imansýz olarak gitmiþtir. Öte yandan küçük bir iman eseri ve iman reþhasýyla ona yürümüþ bir insan da Cennetlere yükselmiþtir. Allah Resûlü böyle birini hadis-i þeriflerinde þöyle anlatýrlar:

5

Sözün Özü

Ýkindi Sohbetleri

ur’ân ve Sünnet’in beyanlarý içinde, insanýn imanlý gitmesine sebep ve vesile olarak; Müslüman olarak yaþamak, Müslümanca düþünmek, Müslümanlýk çizgisinde bulunmak gibi esaslar beyan edilmiþtir.

17 Mayýs 2013 Cuma

Bana Tevbe Var mý? Sizden önceki devirlerde yaþayan bir adam, doksan dokuz kiþiyi öldürmüþ, sonra, “Buranýn en büyük âlimi kimdir?” diye soruþturmuþtu. Ona bir rahip gösterilmiþti. Bunun üzerine o da rahibin yanýna giderek ona, “Doksan dokuz adam öldürdüm, tevbe etsem kabul olur mu?” diye sormuþtu. Buna karþýlýk rahip ise, “Tevben kabul olunmaz!” deyince onu da öldürmüþ ve sayýyý yüze yükseltmiþti. Daha sonra da oranýn en büyük âlimini sorup soruþturup ona giderek; “Ben yüz adam öldürdüm. Tevbe etsem kabul olur mu?” demiþti. Âlim ise ona: “Evet, senin tevbe etmene kim engel olabilir ki? Ancak filân yere git, orada Allah Teâlâ’ya ibadetle meþgul olan insanlar var; onlarla beraber sen de Allah’a ibadet et ve onlarla ol!” tavsiyesinde bulunmuþtu. Bunun üzerine bu adam yola çýktý ve yarý yola vardýðýnda da öldü. Rahmet melekleri de azap melekleri de bir araya geldi ve onun durumunu görüþtüler. Rahmet melekleri, “Bu adam candan tevbe ederek buraya geldi.” Azap melekleri ise, “Bu kimse hiçbir iyilik yapmamýþtýr…” þeklinde mukabelede bulundular. Derken arkadan insan kýyafetinde bir baþka melek bunlarýn yanýna gelerek onlara þöyle dedi: “Ýki belde arasýndaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakýn ise adam o tarafa aittir.” Bunun üzerine mesafe ölçüldü. Adamý varacaðý yere daha yakýn buldular.. ve adam rahmet meleklerine teslim edildi. (Ýbn Mâce) Evet, âdet-i ilâhî hep bu istikamette cereyan etmiþtir. Binaenaleyh bizler, Cenâb-ý Hakk’ýn kullarý olarak her zaman O’nun âdet-i sübhânîsine ve rahmetine sýðýnmalýyýz. Aksi takdirde Cenâb-ý Hakk’ýn, hakkýmýzda adaletle hüküm vermesi çok defa aleyhimizde olabilir. Vâkýa O, her zaman hayrýn þerre rüçhaniyeti cihetiyle hükmetmektedir ama yine de bizler tir tir titremeliyiz. Allah, bazen bir hayýrla insaný affeder, bazen de etmez. O Yüce Yaratýcý’dan dileðimiz, bizi ötede hizlan ve hüsran içinde býrakmasýn…

Fasýldan Fasýla

B

Vesile-i necat bilinmez

ir insan hayatýnýn sonuna kadar iyi yaþar, –hadisin ifadesiyle– mü’min olarak doðar, mü’min olarak yaþar, kâfir olarak ölür.

hamd ü senalarla yöneliyoruz. Bu itibarla her mü’min, diðer mü’min kardeþleri hakkýnda, “Kusur iþleyip günaha girdi. Rabb’im onu da Nuayman gibi affeder. Çünkü içinde iman ve muhabbet var.” duygu ve düþüncesi içinde olmalýdýr.

Veya kâfir olarak doðar, mü’min olarak yaþar, kâfir olarak ölür. Bunlarda da yine mü’minin, iman ve mârifetinin, Cenâb-ý Hakk’a karþý kulluðunun, sebebiyet cihetiyle tesiri önemlidir. Evet, bir insan bazen günahlara girebilir, fakat onun içinde öyle bir vefa hissi vardýr ki, bu his onu kurtarabilir. Nuayman’ý düþünün. O, ashabdan bir zattý. Müslüman olduktan sonra da uzun zaman zararlý meþrubatý býrakamamýþtý ve yasak edildiði hâlde ara sýra içiyordu. Bu sebeple kendisine pek çok defa ceza verilmiþti. Yine böyle bir had esnasýnda sahabinin biri ona sebbetme diyeceðimiz uygun olmayan sözler söylemiþti. Bunu gören Allah Resûlü, kaþlarýný çatarak rahatsýzlýðýný izhar etmiþ ve þöyle demiþti: “Susun! O, Allah ve Resûlü’nü çok sever.”

Evet, bazen Cenâb-ý Hak, kulunun bazý kusur ve seyyiesine bakmadan, onun güzel tarafýný deðerlendirir ve onunla o kulunu affeder. Bununla alâkalý þöyle latîf bir misal daha verebiliriz: Hz. Ömer, öyle bir insandýr ki O, kendisi gibi, –Efendimiz’in dilinden tanýdýðýmýz ölçülere göre ifade ediyorum– binlerce kiþiyi de arkasýna alýp, Cennetlere götürecek çapta biridir. Hz. Abbas, iþte bu Hz. Ömer’i vefatýndan sonra rüyasýnda çok görmek ister. Ancak onu altý ay sonra rüyasýnda görebilir. Koca halife, Hz. Abbas’a “Hesabý ancak bitirebildik!” der.

Ýhtimal Nuayman, bu haram meþrubatý içse de içindeki muhabbet-i ilâhiye çok defa onu vicdan azabý içinde býrakýyordu. O, bu günahý iþledikten sonra kim bilir nasýl sýzlanýp feryad u figan ediyordu. Kim bilir onun yerine ne güzel haseneler iþliyor ve bu haseneler, onun seyyielerini alýp götürüyordu. Aslýnda hepimizin pek çok seyyiesi vardýr. Ancak, çok defa bu seyyielerimizden dolayý Rabb’imiz bizi muaheze etmiyor. Bizler, bununla O’nun rahmetinin enginliðini duyuyor ve O’na

Çok mevsuk olmamakla beraber baþka latîf bir vak’ada ise þu hususlar anlatýlýr: Cenâb-ý Hak, herkesi Cennet nimetleriyle serfiraz kýlmada iþi bir vesileye baðlar. Bu cümleden olarak Hz. Ömer’e, kendisinin af vesilesi sorulduðunda o þöyle der: Çocuðun biri elindeki kuþa eziyet edip onu hýrpalýyordu. Ben de oradan geçerken çocuða beþ-on kuruþ verip kuþu aldým ve onu azad ettim. Bana dendi ki: “Seni bu yüzden baðýþladýk!”

His Dünyasý

D

Hatýralar

aldým yine kendimi hâtýralara saldým;Bir tatlý çaðýltýyla yerimde kalakaldým.Her devri ayrý bir ihtiþam ve ayrý bir þan,Bir hamlede dünyayý saran ýþýktan tûfan...Üç-beþ düzine çadýrken devrinde Osman’ýn;“Devlet-i Âliye” oldu, elinde Orhan’ýn.Yürüdü garbýn karanlýk âfâkýna emîn,Gürledi gülbanklarla her yanda “feth-i mübîn”...Derken her yerde tek yürek evlâd-ý fâtihân,At sürdü her yana en önde Yavuz Selim Hân...Çaðlar ve çaðlar boyu böyle kükreyip

durduk,Dünyada týpký bir uhrevî saltanat kurduk.Hülyâm hâlâ meshûr cedlerin velvelesiyle,Ve meydanlarý dolduran at kiþnemesiyle...Her taraf Bað-ý Ýrem’di o kutlu devirde,Dört yanda Cennetler tüllenirdi perde perde.Meðer kadrini bilmiþler zamanýn çok erken,Henüz hiçbir yerde onun kadri bilinmezken.Nûrdan ýrmaklar gibi akmýþlar çaðlar boyu,Yüksek çaðýltýlarla ki Cennetlerden suyu... M. Fethullah Gülen Hazýrlayan : Sedat Aslanaçier


17 Mayýs 2013 Cuma

6

"AB fonlarý için nitelikli proje þart” K

alkýnma Bakanlýðý Ekonomik ve Sosyal Uyum Daire Baþkaný Mesut Kamiloðlu, AB fonlarýnýn kullanýlmasý için önceden hazýrlýklý olunmasý ve nitelikli projelerin þart olduðunu söyledi. Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan yürütülen ‘Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasýnda Kapasitenin Geliþtirilmesi Projesi’ kapsamýnda Diyarbakýr’da AB fonlarý tanýtým toplantýsý yapýldý. Diyarbakýr Green Park Otel’de düzenlenen toplantýda Kalkýnma Bakanlýðý ve Avrupa Birliði Bakanlýðý’nýn yaný sýra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý yetkilileri birer sunum yaptý. Katýlýmcýlar, mevcut Katýlým Öncesi Mali Yardým Aracý (IPA) kapsamýndaki fon uygulamalarýnýn yaný sýra 2014-2020 (IPA II) döneminde ülkemize tahsis edilecek AB fonlarýnýn kullanýmýna yönelik hazýrlýklar

konusunda bilgilendirildi. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Kalkýnma Bakanlýðý Ekonomik ve Sosyal Uyum Daire Baþkaný Mesut Kamiloðlu, AB Fonlarýnýn kullanýlmasý için önceden hazýrlýklý olunmasý ve nitelikli projelerin þart olduðunu kaydetti. AB projelerinin sabýr ve özen gerektirdiðini belirten Kamiloðlu, “Bir projenin fikir aþamasýndan uygulama aþamasýna geçmesi yaklaþýk 3 yýl sürüyor. Bu nedenle acil ve öncelikli projeleri, kendi kaynaklarýmýzla finanse etmemiz daha uygun olabilir. Proje fikri ile projeyi birbirinden ayýrmamýz gerekiyor. Herkesin bir proje fikri olabilir, ancak önemli olan bunun projeye dönüþtürülmesi. AB kaynaklarýný etkili kullanabilmemiz için AB standartlarýnda proje üretme ve bunlarý uygulayabilme kapasitemizi geliþtirmemiz gerekiyor.” diye konuþtu. Önümüzdeki dönemde bölgesel ve yerel aktörlerin AB fon kullanýmý sürecinde daha fazla rol alacaðýný ifade eden Mesut Kamiloðlu, bu süreçte

kalkýnma ajanslarýna da önemli görevler düþeceðinin altýný çizdi. Kamiloðlu, AB fonlarýnýn kullanýmýndaki temel baþarý unsurlarýndan birinin de, bölgelerde ve yerelde gerekli insan kaynaklarý ve kurumsal kapasitenin oluþturulmasý olduðunu, çünkü ekonomik ve sosyal uyum alanýndaki projelerin çoðunun yerelde hazýrlanacaðýný ve uygulanacaðýný sözlerine ekledi. Sunumlarda, Kalkýnma Bakanlýðý, AB’ye Ekonomik ve Sosyal Uyumunu; Avrupa Birliði Bakanlýðý, Türkiye-AB Mali Ýþbirliði ve IPA’yý; Program Otoritesi Bakanlýklar yetkilileri ise 'Bölgesel Rekabet Edebilirlik, Çevre, Ulaþtýrma ve Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Operasyonel Programlarý'na iliþkin bilgi verdi. Toplantýya Karacadað Kalkýnma Ajansý’nýn yaný sýra Ýpekyolu, Dicle ve Fýrat Kalkýnma Ajanslarýnýn iþbirliðiyle Adýyaman, Mardin, Þýrnak, Batman, Siirt, Malatya, Tunceli, Elazýð ve Bingöl illerinden de temsilciler katýldý. (CÝHAN)

Bir aylýk uygulamada 80 adet sopa, kýlýç ve kama ele geçirildi tandýr konulu

Batman'da fotoðraf sergisi açýldý

C

anan Yaþar’ýn, 'Batman’da Tandýr' isimli fotoðraf sergisi Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü sergi salonunda açýldý. Açýlýþa Batman Vali Yardýmcýlarý Þener Çaðlar, Mustafa Adil Tekeli, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Cengizhan Baþaran ve çok sayýda fotoðrafsever katýldý. Açýlýþta konuþan AFIAP fotoðraf sanatçýsý Canan yaþar, 'Batman’da Tandýr' adlý fotoðraf sergisi ve sunumunu Tekirdað, Gaziantep, Ýstanbul, Mersin ve Tarsus’tan sonra Batman’da gerçekleþtirmekten onur duyduðunu söyledi. Batman’da yýllardýr süregelen ve özellikle kadýnlarýn çalýþtýðý sektör olan tandýr ekmeðinin halk arasýnda birinci derecede tercih edilen ekmek türü olduðunu belirten Yaþar, "Batman halkýnýn bu kültürünü tanýtmamdaki amaç tandýr fýrýnýn yapýmýndan tutun ekmek hamurunun piþirilmesine kadar olan çalýþmalar ilerde teknolojinin getirdiði yeniliklere ister istemez yenik düþecek olan insanlara ulaþabilsin diyedir. Kadýn iþçilerin ateþ baþýnda akþama dek durup dinlemeden yoðurup þekil verdikleri ekmek hamurunu özellikle yaz aylarýnda kýzgýn güneþin sýcaðýnda baþýnda

durduklarý ateþe dökülen alýn terlerinin emeklerini fotoðraflayýp fotoðraf karelerinde ölümsüz kýlmaktan dolayý huzurluyum. Ter döküp emekleriyle piþirdikleri ekmeklerden kazandýklarý para ile çok az da olsa eve katkýda bulunmalarýndan dolayý duyduklarý mutluluklarýnýn daim olmasý dileðiyle bu kadýnlarýmýzý saygýyla selamlýyorum." dedi.

Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Cengizhan Baþaran ise Batmanlý kadýn iþçilerin, gün boyu ateþ karþýsýnda durup dinlenmeden, yoðurup þekil verdikleri ekmek hamurunu ve ateþe dökülen alýn terlerini fotoðraf karelerinde ölümsüz kýlan, Canan Yaþar’a bu kültürü yaþattýðý ve Batman adýna kültür elçiliði yaptýðýn-dan dolayý teþekkür etti. (CÝHAN)

MARDÝN ÝL GENEL MECLÝSÝ 2013 YILI MAYIS AYI TOPLANTISINA AÝT KARAR ÖZETLERÝ 5302 SAYILI KANUNUN 15. MADDESÝ GEREÐÝNCE MARDÝN ÝL GENEL MECLÝSÝ 2013 YILI MAYIS AYI TOPLANTISINA AÝT KARAR ÖZETLERÝNÝN HALKA DUYURULMASI. 2013/33: Ýl Genel Meclisi Çalýþma Yönetmeliðinin 20. Maddesi gereðince Ýl Genel Meclisi Üyesi Mesut GÜMÜÞ’ün Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonu üyesi olarak seçilmesine karar verildi. 2013/34: Ýdaremiz tarafýndan hazýrlanan 2. Organize Sanayi Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazým Ýmar Planlarýnýn onaylanmasýna karar verildi. 2013/35: Maliki Martan Ltd. Þti'ye ait Mardin ili, Yeþilli ilçesi, Bülbül Köyü, 15 nolu parsel üzerinde yapýlacak olan Güneþ Enerjili Sera Tesisine ait imar planlarý onaylandý. 2013/36: Maliki Saitler Ltd. Þti'ye ait Mardin ili, Ömerli ilçesi, Kocakuyu Köyü, 120 ada, 2 nolu parsel üzerinde yapýlacak olan Sera Tesisine ait imar planlarý onaylandý. * 2013/37: Maliki Yiðitler Ltd. Þti'ye ait Mardin ili, Kýzýltepe ilçesi, Yayýklý Köyü, 124 ada, 4 nolu parsel üzerinde yapýlacak olan Mýsýr Kurutma Tesisi ile Kantar' a ait imar planlarý onaylandý. 2013/38: Mülkiyeti idaremize ait Havaalaný bitiþiðinde 178, 181 ve 183 nolu parsellerin Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðüne tahsis edilmesinin uygun olmadýðýna karar verildi. 2013/39: Mardin ili, Derik ilçesi, Gölbaþý Köyü, 26 nolu parsel üzerinde 2 derslikli Ýlköðretim Okulu ve Lojmaný yapýlmak üzere hazýrlanan imar planlarý onaylandý. 2013/40: 5302 Sayýlý Kanununun 15. Maddesi gereðince yeniden görüþülmek üzere iade edildi. 2013/41: Mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresine ait Mardin ili Mazýdaðý ilçesi Gündoðan mahallesinde 433 ada, 1 nolu parselde bulunan taþýnmazdan 7.000 M2' lik kýsmýnýn Çok Amaçlý Spor Tesisi yapýlmak üzere Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðüne tahsis edilmesine karar verildi. 2013/42: Ýl Özel Ýdaresinin 2012 yýlý bütçe kesin hesabý onaylandý. 2013/43: Ömerli ilçesi Kayadere ile Kayaüstü köyleri arasýnda kalan atýl durumdaki 2 adet ENH tesisi direðinin satýlmasý hususunun Ýl Genel Meclisinin görev alanýna girmediðine karar verildi. 2013/44: 237 Sayýlý Taþýt Kanununun 10. Maddesi gereðince Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünün Bitkisel Üretimde Hastalýk ve Zararlýlarý ile Mücadele ve Eðitim Yayým Enformasyon ve Coðrafi Bilgi Sistemleri Projelerinde kullanýlmak üzere 2 adet kamyonet tipi hizmet aracýnýn satýn alýnmasýna karar verildi. 2013/45: Maliki Demirhan Ltd. Þti'ye ait Mardin ili, Kýzýltepe ilçesi Karakuyu Köyü, 30 nolu parsel üzerinde yapýlacak olan Mýsýr Kurutma ve Depolama ile Çelik Silo Tesisi' ne ait imar planlarý onaylandý, 2013/46: Dillerin ve Dinlerin Kadim Þehri Mardin ilinin Mülki Sýnýrlarýnda yer alan tüm yerleþim yerlerinin Türkçe isimleri ile birlikte mahalli eski isimlerinin de tabelalara yazýlmasýna karar verildi. ÝLAN OLUNUR BASIN NO: 185

Þ

anlýurfa’nýn Viranþehir ilçesinde, Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin düzenlediði yol aramasýnda 80 adet deðiþik özellik ve ebatlarda ,insana zarar verecek þekilde tasarlanmýþ sopalar, kýlýç, kama ele geçirildi. Viranþehir polisinin, 15 Nisan15 Mayýs 2013 tarihlerinde ilçe genelinde düzenlediði yol kontrollerinde görenleri hayrete düþürecek ebatta iþlenmiþ ve insanýn ölümüne sebebiyet verecek þekilde tasarlanmýþ çok sayýda sopa ele geçirildi. Bu sopalarýn içerisinde, önceki hafta iki aile arasýnda çýkan kavgada yaralanan daha sonra hayatýný kaybeden Celal Alataþ isimli vatandaþýn ölümüne sebep olduðu belirlenen sopa da üzerindeki kan ve saç teli ile birlikte bulunuyor. Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan basýn açýklamasýnda, 15 Nisan ve 15 Mayýs tarihleri arasýndaki 1 aylýk periyotta ilçe genelinde icra edilen genel asayiþ ve yol uygulamasýnda; 1 adet sap uzunluðu 25 cm, metal kýsmý

57 cm’lik çift baþlý kýlýç, 1 adet çok amaçlý el fenerli ve kama, 27 Nisan 2013 tarihinde ilçede meydana gelen ve 1 kiþinin ölümü ile sonuçlanan kasten yaralama olayýnda kullanýlan 1 adet otuzaltýlýk metal Ýngiliz anahtarý ele geçirildiði belirtildi. Emniyet yetkilileri, “Yine ayný olayda kullanýlan 6 adet sopa, 80 adet deðiþik modellerde sopa ve 145 adet fitilli havai fiþeði ele geçirildi.” þeklinde açýklamada bulundu. (CÝHAN)

Yavuz Selim’de proje þenliði baþladý

T

ÜBÝTAK Bilim Fuarý, Batman Yavuz Selim Ortaokulu’nda açýldý. Batmanlý öðrencilerin birbirinden güzel projeleri sergiyi dolaþanlar tarafýndan beðeniyle izlendi. Milli Eðitim Müdürlüðü’nün TÜBÝTAK ile ortak yürüttüðü Bilim Fuarlarý Projesi, birbiri ardýna açýlmaya baþladý. Batman’da daha önce Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ve Selçuklu Ortaokulu’nda gerçekleþtirilen Bilim Fuarý, Yavuz Selim Ortaokulu’nda da açýldý. Yavuz Selim Ortaokulu öðrencilerinin hazýrladýðý projeler fuarda dikkatleri çekti.

Öðretmenleriyle birlikte çok güzel ve þaþýrtýcý projelere imza atan öðrencilerin eserlerinin sergilendiði Yavuz Selim Ortaokulu ziyaretçi akýnýna uðradý. Okul Müdürü Aydýn Kýlýcýkan tarafýndan tanýtýmý yapýlan Bilim Fuarý öðrencilerin projelerini tanýtmasýyla devam etti. Genç öðrencilerin hazýrladýklarý projeler, katýlýmcýlar tarafýndan hayranlýkla izlendi. Milli Eðitim Müdürü Vekili Mehmet Ali Atalay, Þube Müdürleri, öðretmen ve velilerin katýldýðý fuarý Cumhuriyet Baþsavcýsý Muhammed Emre Ejder ve Hakim Metin Acar da ziyaret etti. (CÝHAN)

17 Mayıs 2013 Cuma Gazete sayfaları  
17 Mayıs 2013 Cuma Gazete sayfaları  

17 Mayıs 2013 Cuma Gazete sayfaları

Advertisement