Page 1

Ýlk Zazaca tez hazýrlandý Ýþadamlarý 5084 sayýlý teþvik M

ardin Artuklu Üniversitesi öðrencisi Nadire Güntaþ Aldatmaz, Kürtçenin Zazaca lehçesiyle yazdýðý teziyle mezun oldu. Türkiye'nin ilk Zazaca yüksek

lisans tezini hazýrlayan Aldatmaz, tez için asimilasyondan en az etkilenmiþ belli bir yaþýn üzerindeki insanlarla yüz yüze görüþtüðünü ifade etti. Sayfa 2’de 3’te

yasasýnýn devam etmesini istiyor Sedat Aslanaçier

H

ükümet tarafýndan 5 yýl süre uygulanan 5084 sayýlý Teþvik Yasasýnýn 31 Aralýk 2012’de sona ermesi üzerine iþadamlarý yasýnýn devam etmesini istiyor. Yasa kapsamýndaki 6. bölgede yer alan Mardinli sanayiciler yasa ile bölgede refah seviyesinin artýðýný ve iþsizlik oranýnýn düþtüðüne dikkat çekiyor. Sanayiciler, iþverenler açýsýndan sigorta primlerini büyük oranda düþüren teþvik kanunun sona ermesi ile iþten çýkarmalarýn yaþanabileceðini ve bunun bölgenin kazanýmlarýnýn

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

16 Ocak 2013 Çarþamba

Yýl: 9 Sayý 2546 Fiyatý :25 Kr

kaybedeceði görüþü hakim. Ýþadamlarý, yasa ile birlikte bölgenin yatýrýmlar için cazip hale geldiði ve büyük yatýrýmlar aldýðý bildiriyor. Yasa kapsamýnda 10 ve üzeri iþçi çalýþtýran iþletmelerde yüzde 50 oranýnda sigorta primlerinde indirim uygulanýyordu. 5084 sayýlý yasanýn çýkmasý ile bölgenin ciddi anlamda yatýrýmcý aldýðýný dile getiren Organize Sanayi Bölge Baþkaný (OSB) Abdulnasýr Duyan, ayný zamanda istihdam rakamlarýnýn ciddi anlamda yükseldiðini belirtti. 5084 sayýlý uzatýlmamsý halinde iþsizlik rakamlarýnýn artacaðýný aktaran Duyan, iþçi maliyetlerinin büyük maliyet olacaðýný anlattý. "Burada iþsizlik artar" Duyan, "5084 sayýlý kanunun uzatýlmasý gerekiyor. Ya da yeni çýkan teþvik kanunun içine eski firmalarýn alýnmasý için çalýþma yapýlmalý. Hassas bir bölgedeyiz. Burada iþsizlik oraný artar. Teþvik yasasýnýn mutlak surete devam etmesi gerekiyor." þeklinde konuþtu. Yasanýn devam etmesini istediklerini ifade eden iþadamlarýndan iþ adamlarýndan Hüseyin Cengiz ise, yasanýn bölgele arasý farklýlýðý bir nebze olsun azalttýðýna dikkat çekti.Y asanýn

uzatýlmamasýnýn bunu farklýlýðý etkileyeceðini dile getiren Cengiz, "200-300 lira ekstradan yük biner sanayiciye.Ýster istemez bölgeye yansýr.Doðuyla, Güneydoðu ile batý arasýndaki uçurum artar.Yasanýn devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandý. Yasanýn hem yatýrýmcýlar hem de vatandaþ çok iyi bir uygulama olduðunu kaydeden iþadamlarýndan Osman Dölek, "Her bir fabrikada 20-30 iþçi çalýþýyor. Her iþçinin sigorta parasý 200 liraydý. Þimdi 400 lira olacak. Her bir iþçi sigorta para 400 lira öderse iþletmeci zor durumda kalýr. Devletimiz iþletmeciye yardýmcý olsun. Bunu tekrar hükümetimizden istiyoruz." Dedi.

STK'lardan barýþ sürecine destek Mardin’de bir araya gelen 47 STK Platformu üyeleri, bölgede Trafik Kazasý 2 Yaralý barýþýn tesisi için yapýlan görüþmelerin baltalanmamasýný istedi. M. Sait Çakar

N

usaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1'i aðýr olmak üzere 2 kiþi yaralandý. Alýnan bilgilere göre, kaza Nusaybin'e baðlý Söðütlü köyü mevkiinde maydana geldi. Sürücü C.D. yönetimindei 33 DA 621 plakalý TIR, Söðütçay 2 Köprüsü'nden þarampole yuvarlandý. Kazada araç içinde sýkýþan sürücü C.D. Nusaybin Ýtfaiyesi tarafýndan araçtan güçlükle çýkarýldý. C.D. ve yanýnda bulunan Ý.T. 112 Acil servis ambulansýyla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Girmeli Jandarma Karakolu kazayla ilgili soruþturma baþlattý.

Dündar'dan 'Tarým Haftasý' açýklamasý

Z

iraat Mühendisleri Odasý Mardin Temsilcisi Mehmet Ali Dündar, Tarým Haftasý etkinlikleri nedeniyle yazýlý bir açýklamada bulundu. Ziraat Mühendisliði mesleðinin halk arasýnda bilinen yönü olan bitkisel ve hayvansal gýda üretimi ile sýnýrlý olmadýðýnýn altýný çizen Ziraat Mühendisi Mehmet Ali Dündar, Endüstriyel hammadde temininden, biyodizel gibi tarýmsal kaynaklý enerji üretimine ve hatta küresel ýsýnmanýn kontrol altýna alýnmasýna varana kadar pek çok bakýmdan Ziraat Mühendisliði mesleðinin görev alanýnýn içerisinde yer aldýðýný belirtti. Sayfa 2’de 3’te

M

ardin’de bir araya gelen 47 STK Platformu üyeleri, bölgede barýþýn tesisi için yapýlan görüþmelerin baltalanmamasýný istedi. Yeniþehir semtinde toplanan sivil toplum örgütleri adýna açýklama yapan Memur-Sen Þube Baþkaný Mustafa Aydýn, yýllardýr devam eden þiddet ve güvensizliðin aþýlarak

huzur, güven ve barýþýn tesisi için önemli bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Türkiye’nin kronikleþen ve adeta kangrene dönüþen en önemli sorununu aþmak için iknadiyalog ve görüþmeler yoluyla çözülmesinin açýklanmasý tüm toplumda büyük bir umut, beklenti ve heyecan Sayfa 2’de 3’te oluþturmuþtur.” Dedi

AK Parti Ýl teþkilatýndan gazetemize ziyaret Ýsmail Erkar

A

k Parti Ýl Teþkilatý Mardin’de bulunan yerel ve ulusal gazete temsilcilerini ziyaret etti. Ak Parti Mardin Ýl Baþkan vekili, Teþkilat Baþkaný Faruk Kýdýr, Tanýtým ve Medya baþkaný Kazým Aksoy, Yerel Yönetimler Baþkaný Ýshak Uran, Halkla Ýliþkiler Baþkaný Tahir Kýlýç, Ýl Sekreteri Medeni Çelik ve il yönetim kurulu üyesi Selahattin Çaðlar ile birlikte Gazetemiz sahibi Rýdvan Fidan’ý ziyaret etti. Ak Parti Mardin Ýl Baþkan vekili, Teþkilat Baþkaný Faruk Kýdýr, Yeni yýlda Ak Parti Ýl Teþkilatý olarak yerel ve ulusal medyayý önemsediklerini belirterek, Medyanýn Türkiye’nin demokratikleþme sürecine önemli katký saðladýðýna inandýðýný söyledi. Mardin son yýllarda hem ekonomik hem de turizm de önemli geliþmeler saðlandýðýný bunda da Türkiye’nin ekonomisinin

geliþmesine baðladýðýný ifade eden Kýdýr” Mardin’de ciddi yatýrýmlar var. Þu anda 180 üzerinde yatýrýmcý Mardin’de fabrika kurmak için sýra bekliyor. Bu da Ak Parti hükümetinin 10 yýldýr Türkiye istikrarýn yakalanmasýnda büyük rol üstlenmiþtir. “dedi Gazetemiz Sahibi Rýdvan Fidan ise, Yerel medyanýn halký bilinçlendirme açýsýndan önemli olduðunu söyledi. Fidan” Mardin artýk bir dünya kenti oldu. Turizmden, sanayiye her alanda kalkýnýyor. Bölgeye huzur ve güven gelmesi ile birlikte Mardin dünya kenti olma yolunda önemli adýmlar atacaktýr. Ak Parti il teþkilatý bu konuda daha da aktif olmasýný bekliyoruz.” Daha sonra Zaman Gazetesi Temsilçisi Mehmet Özcan’ý ziyaret eden Ak Parti Ýl yönetimi medya ile iliþkileri güçlendirmek için bu tür ziyaretlerin devam edeceðini ifade ettiler.

Belediye Gücü, krosta Türkiye birinci ligine yükseldi Ali Edis

A

dana’da düzenlenen Kulüplerarasý Türkiye Kros Þampiyonasý elemelerinde yarýþan Mardin Belediye Gücü, ilk 12 takým arasýna girmeyi baþardý. Alýnan bu sonuçlardan sonra, Mardin Belediye Gücü, büyük erkeklerde Türkiye Birinci Kros Ligi'ne yükselmiþ oldu. 12 Takýmýn mücadele edeceði 1. ligde Mardin Belediyegücü Spor Kulübü 9. sýradan mücadele edecek. Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, yaptýðý açýklamada, "Kros takýmýmýzýn Türkiye Birinci Kros Ligine yükselmesi bizi sevindirmiþtir. Bundan sonra ligde ve yol yarýþmalarýnda Mardin Ýlimizi ve belediyemizi baþarýyla temsil edecekler. Belediye olarak takýmýmýzý desteklemeye devam edeceðiz.Belediye Gücü Þube Sorumlusu Mehmet Münir Cura’yý ve ekibini tebrik eder baþarýlarýnýn devamýný dilerim." dedi. Atletizm’de köklü kulüplerde

mücadele edeceklerini dile getiren Atletizm Þube Sorumlusu Balkan Þampiyonu Mehmet Münir Cura ise hedeflerinin Ligde ilk altýya girmek olduðunu yaptýklarý transferlerle lig’de kalýp, üst sýralarý zorlamak istediklerini ifade etti.


16 Ocak 2013 Çarþamba

2

STK'lardan barýþ sürecine destek Ýsmail Erkar

M

ardin’de bir araya gelen 47 STK Platformu üyeleri, bölgede barýþýn tesisi için yapýlan görüþmelerin baltalanmamasýný istedi. Yeniþehir semtinde toplanan sivil toplum örgütleri adýna açýklama yapan Memur-Sen Þube Baþkaný Mustafa Aydýn, yýllardýr devam eden þiddet ve güvensizliðin aþýlarak huzur, güven ve barýþýn tesisi için önemli bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Türkiye’nin kronikleþen ve adeta kangrene dönüþen en önemli sorununu aþmak için iknadiyalog ve görüþmeler yoluyla çözülmesinin açýklanmasý tüm toplumda büyük bir umut, beklenti ve heyecan oluþturmuþtur.”dedi Bu geliþmeler ülkemizde siyasi istikrar ve demokratik olgunluðun bir niþanesi olarak gördüklerini ifade eden Aydýn, þöyle konuþtu: "Hepimizin bu barýþçýl yöntemlerden beklentisi yüksektir. Silahlarýn gömülmesi, ateþ ve barutun terk edilmesi, savaþ tamtamlarýnýn susturulmasý için önemli bir fýrsat oluþmuþtur. Bu tarihi fýrsatýn ve önemli imkânýn en iyi þekilde deðerlendirilmesi halinde iç barýþ saðlanacak, huzur ve güven tesis edilecek, eþit ve adil vatandaþlar olarak hepimiz geleceðe daha güvenle bakabileceðiz. Bu sürecin daha önce baþlatýlan barýþçýl süreçler gibi farklý provokasyonlarla sabote edilmemesi için güçlü bir siyasi irade ve kararlý tutumla sürdürülmesi gerekmektedir. Bizler için kýrmýzýçizgiler örgütlerin, mihraklarýn ya da devletin kýrmýzý çizgileri deðil; 'Özgür, eþit ve onurlu yaþamý' esas alan milletin kýrmýzý çizgisidir." Bu nedenle kim veya kimlerden,

Ýlk Zazaca tez hazýrlandý M. Sait Çakar

hangi þekil veya bahaneden kaynaklanýrsa kaynaklansýn, hiçbir provokasyonun bu barýþçýl yöntemleri sabote edemeyeceði noktasýnda güçlü bir irade ve kararlýlýðýn ortaya konulmasýný beklediklerini kaydeden Aydýn, "Baþta siyasi partiler olmak üzere tüm sivil toplum kuruluþlarýnýn, gazete ve televizyonlarýn, basým-yayýn kuruluþlarýnýn, aydýn ve sanatçýlar ile tüm halklarýn bu hayýrlý giriþime katkýda bulunmalarý gerekmektedir. Provokasyonlara prim verilmediði ve kararlýlýkla yola devam edildiði takdirde fitneciler boþa düþecek ve yapayalnýz kalacaklardýr. Kürt dili, özel ve kamusal tüm alanlarda kýsýtlanmadan

kullanýlabilen meþru bir dil olarak serbest olmalýdýr. Þiddet ve silah bir hak arama ve otorite kurma aracý olmaktan çýkmalý; demokratik ve meþru tüm kanallarýn kullanýmý açýk tutulmalýdýr. Bu ülkede yaþayan tüm birey ve topluluklarýn eþit, özgür ve müreffeh yaþayabilmeleri için yeni bir Anayasa yapýlmasý çalýþmalarý bir an önce tamamlanmalý, temel hak ve özgürlükler daha kapsamlý bir þekilde hukuki güvence altýna alýnmalýdýr. Mardin STK Platformu olarak artýk tek bir gencimizin kanýnýn akmamasý için tüm taraflarý bu tarihi fýrsatý deðerlendirmeye ve provokasyonlara dur demeye çaðýrýyoruz."

Dündar'dan 'Tarým Haftasý' açýklamasý

Ali Edis

Z

iraat Mühendisleri Odasý Mardin Temsilcisi Mehmet Ali Dündar, Tarým Haftasý etkinlikleri nedeniyle yazýlý bir açýklamada bulundu.

Ziraat Mühendisliði mesleðinin halk arasýnda bilinen yönü olan bitkisel ve hayvansal gýda üretimi ile sýnýrlý olmadýðýnýn altýný çizen Ziraat Mühendisi Mehmet Ali Dündar, Endüstriyel hammadde temininden, biyodizel gibi tarýmsal kaynaklý enerji üretimine ve hatta küresel ýsýnmanýn kontrol altýna alýnmasýna varana kadar pek çok bakýmdan Ziraat Mühendisliði mesleðinin görev alanýnýn içerisinde yer aldýðýný belirtti. Yazýlý açýklamasýnda tarýmýn tarihçesi ve tarýmsal sektörel sorunlardan da söz eden Mehmet Ali Dündar açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi. “Ziraat Mühendisleri her yýl 10 Ocak’ ta gerçekleþtirilen tarýmsal öðretim kutlamalarý ile baþlamakta, 16 Ocak’ ta Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý’ nýn kuruluþ yýldönümü ile sonlanmaktadýr. Tarýmsal öðretim 10 Ocak 1846 tarihinde Ýstanbul Yeþilköy’ de bulunan Ayamama Çiftliði’nde o zamanki adý ile Ziraat Mektebi’ nin açýlmasý ile baþlamýþtýr. 19. yüzyýlýn sonlarýna doðru tarýmýn geliþtirilmesi ve yeni tekniklerin üreticiyle buluþturulmasý konusunda ihtiyaç duyulan ziraatçilerin yetiþtirilmesi amacýyla 1891 yýlýnda Halkalý Ziraat Yüksek Okulu açýlmýþtýr. O dönemde deðiþik illerde ziraat mektepleri kurulmuþtur. Halkalý Ziraat Yüksek Okulu 1928 yýlýna kadar eðitim öðretimini sürdürmüþtür. 1930 yýlýnda Ankara Yüksek Ziraat Okulu açýlmýþ, üç yýl sonra bu okul Yüksek Ziraat Enstitüsüne

dönüþtürülmüþtür. 1948 yýlýnda Ankara, 1955 yýlýnda Ege, 1958 yýlýnda Erzurum, 1967’ de Çukurova Üniversiteleri bünyesinde Ziraat Fakülteleri açýlmýþtýr.Sayýsý hýzla artan ziraat fakülteleri,ülke tarýmýna büyük katkýlar sunarken,mesleki açýdan ise bir sürü sýkýntýyý beraberinde doðurmuþtur. Tarýmsal öðretimin 167. Yýlý kutlamalarý ile birlikte tarým haftasý,belki de bu yüzden biraz buruk kutlanmaktadýr.Çünkü ziraat mühendisliði mesleði hem konum gereði,hem de toplumsal bakýþ açýsýndan istenilen yerde deðildir. Tarým sektörü Türkiye ekonomisindeki göreli payýnýn azalmasýna raðmen; artan nüfusu beslemesi, sanayiye girdi temin etmesi, Gayri Safi Yurt Ýçi Hasýlaya katkýsý, sanayi ürünlerine talep oluþturmasý, dýþ satým yoluyla döviz temin etmesi gibi katkýlarý dolayýsýyla milli ekonomi içindeki önemini korumaktadýr. Ýnsanlarýn beslenmesinde ve ekonominin geliþmesinde tarým sektörünün ayrý bir yeri ve önemi vardýr. Tarýmda verimliliði artýracak her türlü yatýrým yalnýz tarým kesimi için deðil, ekonominin bütünü için de önemlidir. Bilimsel bir üretim ve verimlilik için zorunlu olan bilgi ve tekniðin, bu bilgileri özümlemiþ teknik elemanlar aracýlýðýyla çiftçiye aktarýlmasý süreci son derece önem arz etmektedir. Çiftçiyi bilgi ile buluþturan, bir bakýma çiftçi ile bilgi ve teknik arasýnda köprü vazifesi gören Ziraat Mühendislerine günümüzde daha çok ihtiyaç duyulmakta ve Ziraat Mühendislerinin görev ve sorumluluklarý ile Ziraat Mühendisliðinin önemi daha da artmaktadýr.

Çok geniþ bir çalýþma alanýna sahip olan Ziraat Mühendisleri birçok mühendislik disiplinini bünyesinde taþýmak zorundadýr. Ziraat mühendisliði bilimi, diðer bilim dallarýndan önemi bakýmýndan farklýdýr. Ziraat Mühendisinin çalýþma alaný sadece bitkisel ve hayvansal gýda üretimi ile sýnýrlý deðildir. Endüstriye hammadde temininden, biyodizel gibi tarýmsal kaynaklý enerji üretimine, hatta küresel ýsýnmanýn kontrol altýna alýnmasýna kadar pek çok bakýmdan Ziraat Mühendisliði önem taþýmaktadýr. Kullanýlmakta olan fosil kaynaklý yakýtlarýn bitkisel kökenli olduðu, yine hastalýklarýn büyük bir bölümünün beslenme kaynaklý olduðu da göz ardý edilmemelidir. Tarýma ve Ziraat Mühendisliðine gereken önem verildiði takdirde bu ve benzeri birçok problemin çözümü konusunda ilerleme saðlanabilecektir. Türk tarýmýnýn geliþmesinde büyük katkýsý olan Ziraat Mühendisleri günümüz þartlarýnda

oldukça düþük ücretle hizmet etmekte ve hiçbir ek ödemeden faydalanamamaktadýr. Ziraat Mühendislerinin ücret ve diðer sosyal haklarý sýradan memurlarýnkinden farklý deðildir. Çok zor arazi þartlarýnda görev yapan, çok farklý konularda birçok projeye imza atan, çok deðiþik konularda görev alan Ziraat Mühendislerinin hak ve yetkileri, çalýþma alanlarý, iþ ve sosyal güvenliði ile özlük haklarýnda bir an önce iyileþtirmelerin yapýlmasý zorunluluk haline gelmiþtir.Aksi durum Türkiye tarýmýna hizmet etmeyecektir. Ülkenin tarým potansiyelinin yanýnda,Mardin’in tarýmsal zenginliðine baktýðýmýzda,tarýmsal potansiyel olarak çok iyi bir yerde olduðun görüyoruz.Dört milyon dekara yakýn tarýmsal arazi varlýðýný,hemen her ürünün yetiþebileceði iklimi ile dinamik iþgücü Mardin’i daha farklý ve zengin hale getirmektedir.Ýlimiz ekonomisinin temel dinamiði olan tarým istenilen seviyede deðildir.Üretimde bir sürü sýkýntý ile boðuþan Mardin üreticileri,enerji sýkýntýsýndan,girdi pahalýlýðýna,pazarlama derdinden sübvansiyonlarýn yetersiz ve zamansýz verilmesi gibi sayýsýz yetersizliði tolere ederek üretimine devam etmektedir.Her ne kadar son yýllarda iyileþtirilen üretim koþullarý,çaðýn gereði olan seviyede olmamýþtýr.Günümüzde tarýmsal üretim, destek miktarýnýn yüksekliði ile artma eðilimindedir ve bu dünyanýn her yerinde aynýdýr.Yakýn zamanda TÜÝK’in açýkladýðý birim alan verim miktarlarý hem gerçeklikten uzak,hem de üreticiye hakkýný vermekten uzak bir görüntü çizmiþtir.Yüksek verim kabiliyeti olan ve yerel komisyonlarca da teyit edilen Mardin verim miktarlarýnýn neredeyse %50 oranýnda TÜÝK tarafýndan düþürülmesi,hem akýlcýlýktan uzak,hem de üreticinin emeðine saygýsýzlýktýr. Ziraat mühendislerinin Mardin de çalýþma koþullarý hala istenilen düzey de iyileþtirilememiþtir.Düþük ücret tarifelerinin yanýnda,meslek dýþý istihdam koþullarýnda çalýþan ziraat mühendisleri,üretime istenilen katkýyý yapmaktan uzaktýr.Ziraai Bilirkiþilik pay ve ücretleri düþük olmakla beraber,bu paylar keþif talep eden mahkemelerin insaf ve takdirine býrakýlmýþtýr.Mesleki onuru ile çalýþan ziraat mühendislerinin,daha iyi ve adil özlük haklarýna kavuþturulmasý,tarýma yapýlacak en büyük yatýrýmdýr. Tarým Haftasýnýn tüm tarým çalýþanlarýna kutlu olmasýný dilerken, önümüzde ki yýl.ve yýllarýn ülke tarýmý ile tarýmcýlara bereket,bol kazanç ve baþarýlar getirmesini dileriz.”

M

ardin Artuklu Üniversitesi öðrencisi Nadire Güntaþ Aldatmaz, Kürtçenin Zazaca lehçesiyle yazdýðý teziyle mezun oldu. Türkiye'nin ilk Zazaca yüksek lisans tezini hazýrlayan Aldatmaz, tez için asimilasyondan en az etkilenmiþ belli bir yaþýn üzerindeki insanlarla yüz yüze görüþtüðünü ifade etti. Kýrmanca konuþanlarýn folkloru üzerine bir çalýþma yaptýðýný belirten Aldatmaz, "Kürt toplumsal yapýsý içerisinde Kýrmanca konuþanlarýn folkloru üzerine bir çalýþma yaptým. Çalýþmayý Dersim, Lice ve Siverek bölgesiyle sýnýrlandýrdým. Bölgelerde ki folklor üzerinde çalýþtým. Halkýn yaþamý halkýn inançlarý ve gelenek, göreneklerini halk edebiyatý, sözlü edebiyatý üzerinde özellikle durdum. Bu konuda yaptýðým araþtýrmalarý tez haline getirdim. Toplamda 234 metinden oluþuyor. Asimilasyondan en az etkilenmiþ belli bir yaþýn üzerinde ki insanlarla yüz yüze görüþerek saha çalýþmasý þeklinde yürüttüm çalýþma mý? Bu konudaki kaynaklardan yararlandým bu konuda

yayýnlanmýþ çok sayýda eser yok ama mevcut olan folklor üzerine yazýlmýþ olan eserleri tarayarak araþtýrdým." dedi.

Türkiye’de Zazaca tezi bir ilk Türkiye'de ilk Zazaca yüksek lisans tezinin büyük bir baþarýyla savunmadan geçtiðini belirten Artuklu Üniversitesi Yaþayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Yýldýrým, Kürdoloji bölümü olarak özelde son derece mutlu olduðunu belirtti. Yýldýrým, "Zazacaya Akademik ve eðitsel bir ilk kazandýrdýðýmýzdan dolayý üniversite olarak son derece mutluyuz. Türkiye tarihinde ilk Zazaca Yüksek Lisans Tezi büyük bir baþarýyla savunmadan geçti. Bu tezi hazýrlayan deðerli hocamýz adayýmýz Nadire hanýmefendi savunmayý baþarýlý bir þekilde verdi. Kendisi üniversitemizden mezun oldu. Türkiye tarihine bir ilk daha kazandýrdý. Mardin Artuklu Üniversitesi Kürdoloji birimi tarafýndan yine Zazaca ile ilgili bir ilk bize nasip olmuþtu. Ýlk Zazaca eðitim kitabýný üniversitemiz hazýrlamýþtý. Bu kitap bugün Türkiye’nin resmi Milli Eðitim okullarýnda ders kitabý olarak okutulmaktadýr." diye konuþtu

Aþýrý yüklenme elektrik trafolarýný patlatýyor Sedat Aslanaçier

K

ýzýltepe Ýlçesi'nde 50 yýl önce döþenen elektirik þebekesi yenilenmediði için aþýrý yüklenme olduðunda trafolarda patlamalar meydana geliyor. Tedaþ yetkilileri, son bir ay içerisinde aþýrý yüklenmeden dolayý 25 trafoda patlama olduðunu söyledi. Son olarak patlama meydana gelen trafoda çýkan yangýn, çevre sakinlerine korkulu anlar yaþattý Nüfusu 50 bine varan Kýzýltepe Ýlçesi'nde soðuk hava nedeniyle vatandaþlarýn elektrik enerjisiyle çalýþan sobalarla ýsýnmasý, zaten yetersiz olan elektirik þebekesini iflas ettirdi. Aþýrý yüklenmeden dolayý ilçe merkezinde son bir ay içerisinde 25 trafonun patladýðýný belirten Tedaþ yetkilileri de çaresiz kalýyor. Yeni Mahalle 542'nci Sokak'ta bulunan Tedaþ'a ait elektrik trafosunda, dün akþam saatlerinde aþýrý yüklenmeden dolayý patlama meydana geldi. Patlamanýn ardýndan trafoda çýkan yangýn çevre sakinlerine korku yaþattý. Yangýn nedeniyle ilçeye gelen yüksek gerilim hatlarýndaki enerji kesildikten sonra, trafoya müdahale edilerek olasý bir facia önlendi. Tedaþ görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, binden fazla haneye enerji

naklini saðlayan trafodaki yangýn büyümüden söndürüldü. Kýzýltepe Ýtfaiye Ekipler Amiri Davut Aslan, trafo yangýnlarýyla çok sýk karþýlaþtýklarýný, ancak son yangýnýn oldukça büyük olduðunu belirterek, "Aþýrý yüklenmeden kaynaklý trafoda patlama olmuþ. Patlamanýn hemen ardýnda hatlarda ve trafodaki yanýcý sývýdan kaynaklý yangýn kýsa sürede büyüdü. Meskun mahalde yoldan geçen vatandaþlarýn herhangi bir yara almadan olayý atlatmalarý, bana göre büyük bir þanstýr. Yangýný haber aldýktan 5 dakika sonra olay yerine geldik. Önce enerji kesildi, ardýndan da suyla müdahale ettik. Alevlerin büyüklüðü yükseklere çýkma olasýlýðýna karþý bu defa da köpükle müdahale ettik ve yangýnýn daha fazla alana yayýlmamasýný önleyerek


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

16 Ocak 2013 Çarþamba

3

‘Sulh hayýrdýr, hayýr sulhtadýr’ Fethullah Gülen Hocaefendi, yayýnlanan son videosunda Ýslam'da sulhun esas ve 'Sulh mahza hayýrdýr' ilkesinin umûmî olduðunu vurguladý.

F

ethullah Gülen, yayýnlanan son videosunda sulh mevzuu üzerinde durdu. Gülen, Ýslam'da sulhun esas ve 'Sulh mahza hayýrdýr' ilkesinin umûmî olduðunu vurguladý. Eðer bir kadýn kocasýnýn kötü muamelesinden ve kendisinden yüz çevirmesinden endiþe ederse, bazý fedak'rlýklarda bulunarak sulh olmak için gayret göstermelerinde mahzur yoktur. Sulh hayýrdýr (elbette daha hayýrlýdýr.)" mealindeki (Nis', 4/128) ayet-i kerimenin her zaman için sulh yolunu gösterdiðini vurgulayan Gülen, ayetin belli bir hadise ile al'kalý olmasýnýn, onun man' ve kapsamýnýn da hususi kalmasýný gerektirmeyeceðini kaydetti. "Kur'an meseleyi en küçük daire olan aileden baþlatarak orada sulhun hayýrlý olduðunu söylemiþtir. Demek ki, sulh kasaba dairesinde evleviyetle, þehir dairesinde evleviyetle, devlet dairesinde evleviyetle ve cihan dairesinde evleviyetle hayýrlýdýr. Hangi dairede olursa olsun sulh-u umumîyi temin etmeye çalýþmak ve barýþ içinde beraberce yaþanabileceðini ortaya koymak lazýmdýr." diyen Hocaefendi, Alevî Sünnî, Kürt Türk, Laz Çerkez þeklinde bölünüp parçalanmak istenen insanýmýz arasýnda sulhü temin etmek için elden gelen her þeyin yapýlmasý, gerekirse kan kusulmasý ama 'kýzýlcýk

þerbeti içmiþtim' denilmesi gerektiðini ifade etti. Gülen, "Milli onur, milli gurur ayaklar altýna alýnmama kaydýyla, o mefkureye saygý devam ettiði müddetçe -bence- el de öpülebilir, etek de öpülebilir. Heyet-i Ýslamiye, heyet-i milliye arasýnda huzurun temini adýna katlanýlabilecek her þeye katlanmak lazým. Hayýr sulhtadýr, sulh her zaman hayýrlýdýr." tespitinde bulundu. Gülen Hocaefendi, Hudeybiye Anlaþmasý'ný hatýrlattý, bu tarihi musalahayý siyer felsefesi açýsýndan deðerlendirdi, günümüze bakan yanlarýný ve ondan alýnmasý gereken ibretleri dile getirdi. Fethullah Gülen Hocaefendi sözlerine þöyle devam etti: "Bize ters gelen bazý þeyler olabilir; 'Keþke þu görüþme olmasa.. þu anlaþma olmasa.. þu uzlaþma olmasa.. biz Türk milleti.. þöyle onurumuz var, böyle gururumuz var; boyun eðmesek.. bazý þeylere evet demesek' denilebilir. Muhtemel o türlü þeylerle bazý problemler çözülecekse, iþte o Hudeybiye Sulhu mülahazasýyla, Hudeybiye Sulhu'ndaki mantýk ve muhakemeyle, yapýlmasý gereken þey neyse onu yapmak lazým. Güzerg'h emniyetini tehlikeye atmamak lazým. Ülkenin parçalanmasýna meydan vermemek lazým. Devletimizin bir devlet-i aliyye olmasý istikametinde yoluna devam etmesini saðlamak lazým. Devletler muvazenesinde muvazene unsuru olmasýný saðlamak lazým. Bu kadar v'rid'tý, getirisi olan bir þey karþýsýnda bazen kafamýza uymayan þeylere de katlanabiliriz."

Kamuda kýlýk-kýyafet özgürlüðü için 10 milyon imza kampanyasý baþlatýldý

K

amuda baþörtüsü yasaðýna karþý Memur-Sen ve üye sendikalar tarafýndan 'Kamuda Kýlýk-Kýyafet Özgürlüðü için 10 Milyon Ýmza Kampanyasý baþlatýldý. Bir ay sürecek kampanya sonunda toplanan 10 milyon imza Baþbakanlýk ve Cumhurbaþkanlýðý’na sunulacak. Batman’da Gülistan Caddesi Ýnsan Haklarý Anýtý önünde toplanan Memur-Sen ve üye sendikalara baðlý memurlar basýn açýklamasýnýn ardýndan imza kampanyasýný baþlattý. Konuyla ilgili olarak bir açýklama yapan Eðitim Bir Sen Batman Þube Baþkaný Þafi Özperk, Memur-Sen Konfederasyonu olarak, kurulduklarý günden beri temel hak ve özgürlükleri savunarak, haksýzlýða uðrayanlarýn yanýnda olduklarýný söyledi. Özellikle kamuda baþörtüsü yasaðýnýn halen devam ediyor olmasýnýn, demokratikleþme yönünde çaba veren Türkiye için artýk katlanýlmaz bir ayýp olduðuna vurgu yaptý. Özperk, Ýnsan hak ve özgürlükleri, inanç özgürlüðü, kiþinin kendini ifade özgürlüðü gibi pek çok temel hak ve hürriyetlere aykýrý olan bu yasaðýn kaldýrýlmasý için sendika olarak üzerlerine düþeni yapacaklarýný ifade etti. Ýmza kampanyasýnýn,

konfederasyona baðlý 11 sendika, þube baþkanlýklarý, il, ilçe ve iþyeri temsilcilikleri tarafýndan stantlar açýlarak yürütüldüðünü belirten Özperk, açýklamada þunlarý dile getirdi: “Memur-Sen ailesi olarak, çalýþmalarýmýza, milletimizi dâhil edecek yeni bir adým atarak 'Özgürlük için 10 Milyon Ýmza' kampanyasý baþlatmýþ bulunuyoruz. Düzenlediðimiz kampanya sonucunda toplanacak imzalar merkezimize ulaþtýrýlacak ve sendika genel merkez yöneticilerimiz ve genel baþkanlarýmýzca Baþbakanlýk'a sunulacak. Baþörtüsü yasaðýnýn kalkmasý talebimizi de içeren ve 30 günde toplayacaðýmýz imzalarý hayata geçirilmek üzere Baþbakanlýk’a sunduktan sonra konuya ilgi ve destekleri için baþta Cumhurbaþkanlýðý olmak üzere TBMM ve siyasi partilere de bilgi vereceðiz. Bunun yaný sýra, toplumsal duyarlýlýðý olan sivil toplum örgütleriyle, kurum ve kuruluþlarý imza kampanyamýza destek olmaya çaðýrýyoruz. 'Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza' kampanyamýza internet ortamýnda katýlmak ve destek vermek isteyenler için www.ozgurlukicin10milyonimza.com adýyla bir site açmýþ bulunmaktayýz.” (CÝHAN)

TIBBÝ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR Mardin Kamu Hastane Birliði 83 KALEM GÖZ-KBB-ÜROLOJÝ TIBBÝ SARF MALZEMESÝ ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/1328 1-Ýdarenin a) Adresi : VALÝ OZAN CADDESÝ MARDÝN DEVLET HAST. EK BÝNASI 47100 YENÝÞEHÝR MARDÝN MERKEZ/MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822137218 - 4822125280 c) Elektronik Posta Adresi : zeyniemer@mynet.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : Mardin Devlet Hastanesi, Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Kýzýltepe Devlet Hastanesi, Nusaybin Devlet Hastanesi, Midyat Devlet Hastanesi, Savur Devlet Hastanesi, Yeþilli Devlet Hastanesi, Mazýdaðý Devlet Hastanesi, Derik Devlet Hastanesi, Dargeçit Devlet Hastaneleri Týbbi Sarf Ambarlarý. c) Teslim tarihi : Teslimatlar Mardin Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliðinin yada ilgili hastane idaresinin isteði doðrultusunda verilen sipariþe istinaden (zaman, miktar vb) en geç 10 (on) takvim günü içerisinde sözleþme bitimine kadar peyder pey teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Nur Mah. Vali Ozan Caddesi Devlet Hastanesi Ek Binasý Yeniþehir/MARDÝN b) Tarihi ve saati : 06.02.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Týbbi Cihaz Yönetmelikleri (Týbbi Cihaz Yönetmeliði, Vücut Dýþýnda Kullanýlabilen Týbbi Taný Cihazlarý Yönetmeliði ve Vücuda Yerleþtirilebilir Aktif Týbbi Cihazlar yönetmeliði) kapsamýnda teklif edilen týbbi cihaz ve malzemelerin; Sosyal Güvenlik Kurumu ve Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýt edilmiþ týbbi cihaz üreticisi ve imalatçý firmalarýn onaylý ürünleri olduðu teklif dosyasýnda istekliler tarafýndan belgelendirilmelidir 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþdeneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. 4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: * Týbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamýndaki ürünlerin veya cihazlarýn satýn alýmlarýnda, aday veya isteklilerin T.C. Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasý’na (TÝTUBB) kayýt veya bildirimi ibraz etmeleri istenecektir. 4.3.3. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Firmalar Teklif edecekleri ürünlere ait numuneleri ihale tarih ve saatine kadar satýn alma birimine üzerinde sýra numaralarý yazýlý bir þekilde (firmaca önceden düzenlenmiþ) tutanakla teslim edeceklerdir. Teslim edilen numuneler orijinal olmalý ve üzerinde isteklinin unvaný, ürünün markasý, ürünün onaylanmýþ barkod numarasý ve ihtiyaç listesi (ihale kalemi sýra numarasý) sýra numarasý yazmalýdýr. Gerektiðinde numune açýlýp kontrol edilerek gerekli testlere tabi tutulacaktýr. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduðu durumlarda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. Ýhaleye katýlan istekliler bu þartý peþinen kabul etmiþ sayýlýrlar. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Benzer iþ olarak kamu veya özel sektörde yapmýþ olduðu her türlü týbbi sarf malzeme alýmlarýna ait iþ deneyim belgesi 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý Mardin Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði/Satýn Alma Birimi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mardin Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði/Satýn Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn no :12


4 Cephanelik gibi eve operasyon

www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

16 Ocak 2013 Çarþamba

Baydemir: Cenaze töreninde D provokasyon olmaz

iyarbakýr Bismil Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, bir apartmana düzenlediði operasyonda çok sayýda silah ve bunlara ait ekipman ele geçirdi. Emniyet, suça meyilli kiþilerce birçoðu adi suçlarda olmak üzere ruhsatsýz tabancalarýn çeþitli asayiþ, terör olaylarýnda kullanýldýklarýnýn tespit edilmesi üzerine operasyon için düðmeye bastý. Fiziki ve istihbari çalýþmalar sonrasýnda harekete geçen Bismil Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, Sanayi Mahallesi’nde üç katlý bina çevresinde güvenlik önlemi aldý. Binanýn üçüncü katýnýn sokaða atýlan tabancaya el koyan emniyet, binaya operasyon

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Fransa’nýn baþkenti Paris’te öldürülen 3 PKK’lý için Diyarbakýr ’da yapýlacak cenaze töreninde herhangi bir provokasyon yaþanmayacaðýný söyledi. BDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt, BDP Kadýn Meclisi sözcüsü Pelin Yýlmaz ve Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, 9 Ocak’ta Paris’te PKK’nýn kurucularýndan Sakine Cansýz, Fidan Doðan ve Leyla Þöylemez için Diyarbakýr ’da yapýlacak cenaze törenine iliþkin basýn toplantýsý düzenledi. Cenazelere sahip çýkýlmasýnýn nedeninin provokasyonlarý boþa çýkarma çabasý olduðunu vurgulayan Baþkan Baydemir, "Diyarbakýr bugüne kadar hiçbir etkinlikte provokasyona ev sahipliði yapmadý. Bundan sonra da yapmayacaktýr. Yüzbinler perþembe günü barýþ iklimine sahip çýkacaktýr. Herkes kendi görevini yaparsa daha açýk bir ifadeyle provokasyon baþka yerden gelmezse Diyarbakýr halkýndan gelmez. Bizim kaygýmýz olsa 7’den 70’e çocuk, yaþlý diye çaðrýda bulunmayýz.” dedi. Baydemir, perþembe günü yapýlacak cenaze töreninde, yasý simgelemek için karalar giyeceklerini, barýþý simgelemek için de beyaz kaþkol takacaklarýný belirtti. BDP Ýl baþkaný Zümrüt, cenaze töreni için bin kiþinin görevlendirildiðini belirtti. Cenazelerin yarýn akþam (Çarþamba) saat 20.35’de Diyarbakýr Havaalaný’ndan alýnarak Baðlar Hastanesi Morgu’na götürüleceðini kaydeden Zümrüt, ardýndan perþembe günü saat 11.00’de Batýkent Meydaný’nda tören gerçekleþtirileceðini kaydetti. Zümrüt, “Cenazeleri güçlü bir þekilde sahiplenmek süreci provoke etmek isteyenlere karþý verilecek en iyi cevaptýr.” diye konuþtu.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir de, saldýrýnýn barýþ umuduna, barýþ iklimine yöneltilen bir eylem olduðunu söyledi. Yerel yönetimler olarak cenazeleri karþýlayacaklarýný ve törene

katýlacaklarýný söyleyen Baydemir, “Sadece Kürt halkýný deðil Türkiye’de yaþayan tüm halklarý barýþa sahip çýkmaya, bu acýyý yüreðinde taþýmaya çaðýrýyoruz.” þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

Silopi Atletizm Takýmý, destek bekliyor

Þ

ýrnak’ýn Silopi ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Silopi Atletizm Takýmý, hayýrseverlerden destek bekliyor. Þýrnak bölgesi olarak spor alanýnda çok geride kaldýklarýný söyleyen Atletizm Kulübü Antrenörü Celalettin Yemez, Þýrnak’ta sporu geliþtirmek için ve gençlerin önünü açmak için bu iþi yaptýðýný ifade etti. Kendisi gibi diðer branþlarda olan antrenörlerle oturup sporu konuþtuklarýný aktaran Celalettin Yemez, gençleri spora yönlendirmek ve bölgede sporu geliþtirmek için bir takým proje hazýrlama çalýþmalarýnýn olduðunu dile getirdi. Atletizm Antrenörü Celal Yemez, þöyle konuþtu: “Zamanýnda benim gibi bir sürü atlet vardý. Ama destek çýkan olmayýnca onlarda bu iþi býrakmak zorunda kaldýlar. O zaman kime gittiysek, hangi kuruma gittiysek

spor dediðimiz anda sýcak bakmýyorlardý. Ýnsan ne iþ yaparsa yapsýn hem maddi hem de manevi destek olmasa insan baþarýlý olamýyor. Þimdi ben Silopi’ye geldim atletizm kulübünün antrenörlüðünü yapýyorum. Burada yaklaþýk olarak kýz-erkek karýþýk 45 öðrencim var. Onlarý çalýþtýrýyorum. Sýrf kötü alýþkanlýklardan uzaklaþtýrmak için onlarý spora yöneltiyorum. Þimdi çalýþtýrdýðým öðrencilerimden iyi olanlarý milli takýma göndermeyi hedefliyorum." Yakýnda milli takým seçmesi ve Türkiye þampiyonasýnýn olduðunu hatýrlatan Celal Yemez, "Onun için hayýrsever olan herkese sesleniyorum. Bize destek olsunlar. Bu gençlerimizi yetiþtirelim. Onlar da iyi yerlere gelsinler. Bizim bölgemiz de artýk güzel þeylerle anýlsýn. Sporla anýlsýn, eðitimle anýlsýn.” ifadelerini kullandý.(CÝHAN)

düzenledi. Evlere eþ zamanlý operasyon düzenleyen emniyet güçleri, apartmanýn ikinci katýndaki S.A. isimli þahsýn evinde yaptýðý aramada 1 adet hançer, 1 adet kurusuký tabanca, 2 adet 7,65 mm. çaplý tabanca, 8 adet þarjör, 63 adet 7,65 mm çaplý MKE yapýmý fiþek ve 5 adet kurusýký fiþek, M.A. isimli þahsa ait evde yaptýðý aramada ise 3 adet þarjör, 51 adet 9 mm. çaplý fiþek, 59 adet 7,65 mm. çaplý fiþek ele geçirildi. Öte yandan söz konusu silahlarýn yasa dýþý yollarla edinildiði belirtilirken, ruhsatsýz silahlarýn bölücü terör örgütü PKK’nýn önemli finans kaynaklarýndan olduðu ifade edildi. (CÝHAN)

Köyde okuyan öðrenci, deneme sýnavýnda ilçe birincisi oldu

Þ

anlýurfa'nýn Birecik ilçesine baðlý Çiftlik köyünde ilköðretim 4. sýnýfta okuyan Þýyar Öztürk, Anafen Dershanesi'nin yaptýðý Seviye Tespit Sýnavý'nda (STS) sýnavýnda ilçe birincisi oldu. Anafen müdürü ve öðretmenleri ödül takdimi için Çiftlik Köyü Ýlköðretim Okulu'na giderek, köy okulunun baþarýsýný kutladý. Dershane Müdürü Fatih Kaya ödül takdiminden önce yaptýðý konuþmada, ilçe genelinde yaptýklarý STS’de köy okulundan ilçe birincisi çýkmasýnýn kendilerini þaþýrttýðýný belirterek birinci olan öðrenci Þýyar Öztürk ve sýnýf öðretmeni Onur Akalýn’ý kutladý. Çiftlik Ýlköðretim Okulu'nun baþarýlarýný daha önce de duyduðunu belirten Kaya, ödül takdimi için okula geldiklerinde bu baþarýnýn tesadüf olmadýðýný

gördüðünü ifade etti. Kaya konuþmasýnýn ardýndan ilçe birincisi olan Þýyar Öztürk ve sýnýf öðretmeni Onur Akalýn’a birer çeyrek altýn hediye etti. Çiftlik Ýlköðretim Okulu Müdürü M. Kerim Kaya ise Anafen Dershanesi müdürü ve öðretmenlerine teþekkür etti. Kaya öðrenci Þiyar Öztürk ve sýnýf öðretmeni Onur Akalýn’ý tebrik etti. Öðrencisinin baþarýsýndan gurur duyduðunu belirten sýnýf öðretmeni Onur Akalýn ise baþarýnýn asla bir tesadüf olmadýðýný ve öðrencisinin çok çalýþarak bu baþarýyý kazandýðýný anlattý. Akalýn, öðrencisinin hayatýnda hep baþarýlý olacaðýna inandýðýný ifade etti. Þýyar Öztürk'ün babasý Osman Öztürk ise oðlunun baþarýsýyla gurur duyduðunu belirterek, sýnýf öðretmenine teþekkürlerini iletti. (CÝHAN)

KCK ana davasýnda gergin saatler

T

erör örgütü KCK ana davasýnda sanýk, sanýk avukatlarý ile mahkeme heyeti arasýnda gergin saatler yaþandý. Bazý avukatlarýn, sanýklarýn Kürt olduðu için yargýlandýklarýný iddia etmesine tepki gösteren mahkeme baþkaný, "Bizi bazý müessif olaylarla iliþkilendirmeyin lütfen. Töhmet altýnda býrakmayýn. Burada insanlarý idam mý ediyoruz? Lütfen savunma kapsamýnda kalýn." dedi. Bunun üzerine bazý sanýklar ayaða kalkarak, "Bizi kýzdýrmayýn" diye baðýrdý. Mahkeme baþkaný, avukatlara söz vererek duruþmayý sürdürdü. Terör örgütü PKK'yý da bünyesinde bulunduran KCK ana davasýna, Diyarbakýr 6'ncý Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 108'i tutuklu, 175 kiþinin yargýlandýðý davanýn duruþmasýna, 12 sanýk, raporlu olduðu gerekçesiyle katýlmadý. Duruþma öncesi, mahkeme heyeti, terör örgütü yöneticilerinden Sabri Ok ile Mustafa Sarýkaya hakkýnda çýkartýlan müzekkereye verilen cevabý okudu. Ýki sanýðýn da yurt dýþýnda olduðu belirtildi. Bu sýrada söz alan tutuklu sanýklardan Leyla Güven, Fransa'da öldürülen 3 kadýnla ilgili kýsa deðerlendirmede bulundu. Güven, barýþ ortamýnýn oluþtuðu bir sýrada kadýnlarýn katledilmesini kýnadýklarýný belirtti. Duruþmada genel bir deðerlendirme yapan avukat Sebahattin Korkmaz, Kürtçe savunma sorununun bu mahkemenin önceki heyetinin tutumu nedeniyle ortaya çýktýðýný savundu. Kendisinin sanýk olduðu bir davada, Kürtçe savunma yaptýðýný ve mahkemenin kendisine tercüman bile atadýðýný belirten Korkmaz, "Bir çok mahkeme anadilde savunma hakký tanýdý. Sizin bu duruþmada anadilde savunma hakkýný tanýmanýzý bekliyoruz. Yargý ön açýcý olmalý. Aksi görüþte ise zaman

kaybetmeden anadilde savunma yasasý çýkana kadar bekletici mesele yapýlmalý." dedi. Mahkeme baþkaný Bekir Türksoy ise mahkeme olarak daha önce bu konuda karar verdiklerini ve tavýrlarýnýn belli olduðunu söyledi. Türksoy, yasa deðiþikliði ardýndan yeniden bir deðerlendirme yapacaklarýný kaydetti. Mahkeme, daha sonra sanýklardan Kazým Kurt ile Abdullah Akengin'in delil ikamesini yaptý. Duruþmanýn öðleden sonraki bölümünde ise yeni gerginlik yaþandý. Sanýk avukatlarýndan Mustafa Özer savunma yaparken, KCK davasýnda Kürtlerin yargýlandýðýný iddia etti. Bunun üzerine mahkeme baþkaný, "Bizi bu müessif olaylarla iliþkilendirmeniz müvekkillinize ne katký saðlayacak, devam edin." dedi. Bunun üzerine avukatlar, mahkemenin bu sözlerinin tehdit manasýna geldiðini savunarak, tepki gösterdi. Mahkeme Baþkaný Türksoy, sözlerine þöyle açýklýk getirdi: "Bizim kýzdýðýmýz þey, sanýklarýn sadece Kürt olduklarý için yargýlandýklarý ve bizim bu þekilde töhmet altýnda býrakýlýyor olmamýz." Sanýk avukatlarý ise "Kýzdýrma ne demek. Taleplerimizi beðenmeyebilirsiniz, kýzmak durumunda mýsýnýz?" dedi. Mahkeme baþkaný ise "Niye kýzdýðýmýzý izah ettik." þeklinde cevap verdi. Bu sýrada ayaða kalkan bazý sanýklar, "Bizi kýzdýrmayýn." diye baðýrdý. Bu sýrada duruþma salonuna çok sayýda jandarma görevlisi girdi, ancak mahkeme baþkaný sanýklarý yerine oturtarak duruþmaya devam etti. Tekrar söz alan sanýk avukatý Mustafa Özer, yargýda kýzmanýn olmadýðýný, mahkeme heyetinin daha geniþ olmasý gerektiðini kaydetti. Sanýk avukatlarý Meral Danýþ Beþtaþ ise "Mahkemenin kýzma gibi bir hakký yok. Bir sabrýn taþmasýna tanýk olduk.

Birbirimize baðýrarak bu iþi yürütemeyiz." ifadelerini kullandý. Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi de yargýlamanýn ortak bir faaliyet olduðunu belirterek, bugüne kadar mahkeme heyetine saygýsýzlýk yapmadýklarýný ve bunu mahkemeden de beklediklerini kaydetti. Mahkeme heyeti, sanýklarýn tutukluluk halinin devamýna karar vererek, duruþmayý yarýna erteledi. (CÝHAN)

BDP'nin seçim masraflarýný, KCK müteahhitlerden toplamýþ T

erör örgütü KCK'nýn 2009 yýlýnda yapýlan yerel seçimlerde BDP'nin tüm masraflarýný belediye sýnýrlarý içinde bina yapan müteahhitlerden topladýðý paralarla karþýladýðý ortaya çýktý. KCK'nýn mali alan sorumlusunun talimatý üzerine mali komite üyeleri tarafýndan toplanan paralardan bir kýsmýnýn örgüt faaliyetlerine aktarýldýðý belirtildi. Terör örgütü KCK ana davasýna Diyarbakýr 6'ýncý Aðýr Ceza Mahkemesinde devam edildi. 108'i tutuklu 175 kiþinin yargýlandýðý davanýn duruþmasýna 38 sanýk katýldý. Diðer sanýklar ise raporlu olduðu gerekçesiyle katýlmadý. Mahkeme Baþkaný, kimlik tespitinin ardýndan sanýklarla ilgili delil ikamesine devam etti. Tutuklu sanýklardan Kayapýnar Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Sebahattin Dinç'in hakkýndaki iddialarla ilgili ek klasörlerdeki deliller okundu. Dinç, emniyet ve savcýlýkta verdiði ifadelerini yineleyerek, BDP'nin meclis üyesi olduðunu, siyaset yapmanýn dýþýnda bir suçu olmadýðýný söyledi. Mahkeme

baþkaný Bekir Türksoy, okunan belgelerde sanýðýn Diyarbakýr'da terör örgütünün talimatý üzerine düzenlenen eylemlere, basýn açýklamalarýna katýldýðýnýn belirtildiðini söyledi. Sanýðýn KCK Türkiye meclisi yapýlanmasýnýn kullandýðý belirtimen yerel yönetimler bürosuna gelip gettiðini ve toplantýlara katýldýðýný belirten mahkeme, belgelerde sanýðýn örgütün talimatý doðrultusunda harekat ettiðinin anlaþýldýðýný söyledi. Belgelerde sanýðýn meclis üyesi ise terör örgütü KCK'nýn talimatý üzerine belediye baþkan yardýmcýlýðýna getirildiði ve bu þekilde örgütsel faaliyetlerin yürütüldüðü belirtildi. Terör örgütü KCK'nýn mali alan sorumlusu Hüseyin Yýlmaz'ýn mali komitede görevli tutuklu sanýk Salih Akdoðan ile yaptýðý telefon görüþmesinde ise sanýk Dinç'in seçim çalýþmasý için müteahhitlerden para toplayacaðýnýn anlaþýldýðý vurgulandý. Mahkeme heyeti, " Sanýk Salih Akdoðan ile sanýk Hüseyin Yýlmaz arasýnda yapýlan konuþmada Kayapýnar'da BDP'nin seçim bürosunun tüm

masraflarýnýn müteahhitlerden toplanacaðý ve bu müteahhitlerin isim listesinin sanýk Dinç'in komiteye sunduðu anlaþýlýyor. 2009 yýlýnda 500 bin toplandýðý ve seçim bürosunun açýlýþlarýnda kullanýldýðý, bir et firmasýnýn sahibinden de 100 bin lira alacaðý belirtilmiþtir." dedi. Kürtçe savunma yapan sanýk Sebahattin Dinç ise görüþmelerde geçen paranýn yemek masrafý olduðunu belirterek bu rakamlardan haberi olmadýðýný söyledi. Sanýk BDP'nin hazineden yardým almadýðýný belirterek o dönemdeki telefon görüþmelerinden halkýn desteðiyle seçim bürosunun açýlmasý için yapýlan görüþmeler olduðunu söyledi. Dinç, emniyetin kendisine iftira attýðýný savundu. Mahkeme heyeti sanýðýn evinde bulunan bir yazýda ise 'Zilan' ve 'Mazlum' isimlerinin geçtiðini, bu isimlerin kýrsaldaki örgüt mensuplarýnýn kullandýðý kod isimler olduðunu ve sanýðýn örgütü övücü yazý yazdýðýnýn anlaþýldýðýný savundu. Sanýk Dinç ise bu isimlerin sadece örgüt mensuplarýnýn kullandýðý kod isimler olmadýðýný kaydetti. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Yakýn gözlüðü tarih mi oluyor?

K

adýnlarda 40-42 yaþ, erkeklerde ise 44-45 yaþ sonrasýnda yakýný görme sorunu yani ‘presbiyopi’ baþlýyor. Ýnsanlar toplum içinde gazete okurken, sipariþ vermek için menü incelerken ya da cep telefonlarýný kullanýrken yakýn gözlüðü takmak istemiyor. Acýbadem Maslak Hastanesi Göz Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Bozkurt Þener, yakýn gözlüðüne alternatif tedavi geliþtirildiðini söyledi. Gözün içindeki merceðin esnekliðinin, yaþýn ilerlemesi ile birlikte azalmasýyla oluþan yakýný görme sorunu hakkýnda bilgi veren Dr. Þener, bunun doðal bir geliþme olduðunu dile getirdi. Çok uzun yýllardýr bu konuda çalýþmalar yapýldýðýný ifade eden Þener, presbiyopi tedavisine dikkat çekti. Yakýn gözlüðü ya da kontak lenslerin kullanýldýðýný hatýrlatan Þener, son yýllarda hýzla geliþen bir baþka seçeneðin ise lazerle presbiyopi tedavisi olduðunu kaydetti. Dr. Þener, ‘gözün içindeki mercek ile oynamak ya da korneanýn üzerinde çalýþmak’ þeklinde özetlediði tedavi hakkýnda þu bilgileri verdi: “Hastanýn gözü, diðer lazer tedavilerinde olduðu gibi hazýrlanýyor. Gözün, uzak ve yakýn görüþte ne kadar düzeltmeye ihtiyacý olduðuna dair

bilgiler sisteme yükleniyor ve kornea buna göre yeniden þekillendiriliyor. Tedavinin uygulanmasý yaklaþýk 4-5 dakika sürüyor. Ýþlemden sonra birkaç gün boyunca hafif bulanýklýk görülebiliyor, ardýndan mükemmel bir yakýný görme durumu oluþuyor. Hasta, prospektüsten daha küçük olan yazýlarý okur hale geliyor. Bu iþlem, her iki göze birden uygulanýyor. Yani ‘supracor’, uzak görüþü bozmadan hem uzak hem yakýn görmeyi tek seansta güvenle düzeltmeye yardýmcý oluyor. Diðer yöntemlerde gözbebeði alaný içerisinde istenmeyen sapmalar oluþup uzak görüþ bozulurken, bu yöntemde böyle bir risk

uygulama gerçekleþtiriliyordu. Bu uygulamada, korneanýn santrali halkalar þeklinde kesilerek zayýflatýlýyor, gözün içindeki basýnçla merkez yukarý itilip, hafif sivrileþtiriliyor ve böylece yakýný görme saðlanýyordu. Bunu yaparken, gözün içindeki basýnçta gerçekleþecek deðiþiklik, yaklaþýk olarak 1.25 ile 1.75 derece arasýnda tahmin ediliyordu ancak tam bir rakam belirlenemiyordu. Þimdi tekrar excimer lazer yöntemine döndüldü ve ‘supracor’ yöntemi ile artýk istenilen numara belirlenerek yeniden þekillendirme yapýlabiliyor. Ayrýca, supracor yöntemiyle ilk defa uzak ile yakýn ayný anda tedavi edilebiliyor.”

bulunmuyor ve baþarý oranlarý yüzde 90’a ulaþýyor. Bu iþlemden sonra 3-6 ay boyunca 0.50 derecelik miyopi görülebiliyor, ancak zamanla eski haline dönüyor.” Korneanýn yüzeyinin, ham mercek gibi düþünülüp þekillendirildiðini ve korneanýn gözlük ya da kontak lens gibi kullanýldýðýný belirten Coþkun, þöyle devam etti: “Yani kiþinin kendi gözünün malzemesi þekillendirilip, bir mercek haline getiriliyor. Gözün içindeki her þey ayný kalýyor, sadece merceðin yüzeyi deðiþiyor. Bugüne kadar ‘intracor’ denilen, femtosecond tür lazer kullanýlan ve korneanýn yüzde 70’lik iç dokusuna yapýlan

Bu tedavi kimlere uygulanabilir? Dr. Coþkun, tedavinin kullanýlabileceði gruplar konusunda þunlarý ifade etti: “Gözün ihtiyacý 1.75-2 derece gibi gerçekten ileri rakamlara ulaþmýþ olan 46 yaþ üstü hastalarda tercih ediliyor. Kuru göz, katarakt, ince kornea, glokom, keratokonus gibi göz hastalýklarý olanlara, diyabete ya da baþka bir hastalýða baðlý kanama problemi yaþayanlara uygulanamýyor. Ayrýca hamilelik, romatizmal veya þiddetli metabolik hastalýk gibi lazer iþlemine engel oluþturan durumlarda da supracor tedavisi yapýlamýyor.” (CÝHAN)

uygulanmasý gerektiðini belirtti. Sivri köþeli eþyalardan özellikle sehpa ve masa köþelerine karþý önlem alýnmasýnýn yarar olacaðýna dikkat çeken Öztürk, aileleri özellikle yanýk vakalarýna karþý dikkatli olmalarý konusunda uyardý. Yeni ocaktan alýnmýþ çay ve çorba gibi sývýlarýn çocuklarýn kolaylýkla örtüsünü çekebileceði masaya koyulmamasý gerektiðini kaydeden Öztürk, anne babalara þu uyarýlarý yaptý: "Emekleyen bebekler kolaylýkla tutunarak kalkabilecekleri için bu önemli bir tedbir olacaktýr. Mutfakta ise mümkün olduðunda ocaðýn ön kýsmýndaki gözleri kullanmayýn. Daha büyük çocuklarýn bile banyoda iken sýcak su musluðunu açabileceklerini dikkate alarak, olasý bir sýcak su yanýðýna karþý tedbirli olmak gerekir. Yanýk olayýnda ise, yanan kýsmý akan soðuk su altýnda tutulmalý, hemen kýsa zamanda saðlýk kuruluþuna gidilmeli. Kesinlikle yanýk kýsma diþ macunu gibi þeyler

sürülmemelidir." Çocuklara mutlaka oturarak yemek yeme alýþkanlýðý kazandýrýlmasýný isteyen Öztürk, yiyeceklerle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlarý ise þöyle sýraladý: "Arabada þeker, lolipop yemesine ve sakýz çiðnemesine izin verilmemeli. Eline yiyecek herhangi bir þey vermeyin. 4 yaþ altý çocuklarda soluk borusunu týkayabilecek, sert besinler olan her türlü kuruyemiþ, ay çekirdeði, çekirdekli karpuz, çekirdekli viþne, çið olarak havuç, kereviz, bezelye, patlamýþ mýsýr, sert þeker, çið parça olarak elma, armut çocuðu kesinlikle verilmemeli. Sert besinleri rendeleyip ya da püre haline getirip verilmelidir. Bazý yumuþak besinlerde, küp þeklinde kesilmiþ peynir, sosis, üzüm boðulma tehlikesi oluþturabileceði için ince ince dilimlenerek, varsa kabuðu çýkarýlarak verilmeli. Büyük aðabey ve abla, kardeþine sert bisküvi veya þeker vermemesi konusunda eðitilmeli." (CÝHAN)

'Çocuðunuz 4 yaþýna gelene kadar kuruyemiþ yedirmeyin' E

rciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastaneleri Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Öztürk, çocuklarýn en az 4–5 yaþýna kadar kuruyemiþ tüketmemeleri gerektiðini söyledi. Prof. Dr. Adnan Öztürk, anne ve babalarýn çocuklarýyla ilgili belli yaþ dönemine kadar dikkat etmeleri gereken bazý kurallar olduðunu söyledi. Ebeveynleri küçük yaþtaki çocuklarýn beslenmesi konusunda bazý noktalara dikkat etmeleri konusunda uyaran Prof. Dr. Öztürk, "Çocuklar bu yaþta diþleri tamamen çýkmadýðý için büyük yiyecek parçalarýný küçük parçalara ayýramazlar. Sert ve kabuklu olan kuruyemiþlerde durum daha farklýdýr ve bunlarý diþler aracýlýyla öðütmek, küçük parçalara ayýrmak çok zordur. Bu nedenle kolaylýkla solunum yollarýna kaçabilecek yiyecek türü olan kuruyemiþ üzücü istenmeyen olaylarýn yaþanmasýna neden

olabilir. Boðulmaya baðlý ölümler gerçekleþebilir. Dikkatli olunmalýdýr." dedi. Kýþ aylarýnda zamanýn büyük bir bölümünü evde geçirmek zorunda kalan çocuklarý bekleyen bazý kazalara karþý da dikkatli olunmasý gerektiðini kaydeden Öztürk, "Evde kayan halýlar, tehlikeli cisimler, parçalarý çabuk kopan oyuncaklar, kül tablalarýnda unutulan çöp ve sigara izmaritler çocuklar için en büyük tehlikeler arasýnda. Evdeki tehlikeli cisimlerden olan býçak, makas, iðne, kibrit gibi eþyalarýn ortada býrakýlmamalý, bu tür cisimlerin her yaþtaki çocuklar için tehlike oluþturabilir. Kül tablalarýnda býrakýlan çöp, sigara izmariti gibi atýklarý çocuklar aðýzlarýna alabilir. Bu da zehirlenme tehlikesi oluþturabilir." Evdeki kayan halýlarýn tehlikesine iþaret eden Öztürk, bu halýlarýn tamamen kaldýrýlmasýný ya da kaymalarýný önleyecek tedbirlerin

Diabet hem harcamaya hem de komplikasyonlara sebep oluyor B

M. Sait Çakar

ursa Özel Bahar Hastanesi’nden Dahiliye Uzmaný Uzm. Dr. Ergün Öztaþ, insüline baðlý olarak baþ gösteren diabetin engellenmesi için saðlýklý beslenmenin þart olduðunu söyledi. Dr. Öztaþ, “Ýnsülin olmadan vücudunuz dýþarýdan aldýðýnýz besinleri gerekli biçimde kullanýp enerjiye çeviremez. Beslenmemize dikkat etmeliyiz, diabet hem ekonomimizi hem de saðlýmýzý bozuyor.” dedi. Alýnan gýdalarýn; ‘karbonhidratlar (makarna, ekmek, þeker),yaðlar (tereyaðý, margarin, ayçiçek yaðý) ve proteinler (kýrmýzý et, tavuk, kurubaklagiller’ olmak üzere 3 grupta toplanýldýðýný anlatan Uzm. Dr. Öztaþ, yenilen besinlerin çoðu zaman alýnan gýdalarýn bileþiminden oluþtuðuna kaydetti. Dr. Ergün Öztaþ, tip 2 diyabetin (insüline baðýmlý olmayan diyabet) için temel sorunun pankreas, yað dokusu ve kas dokusu hücrelerinde bulunan

ve pankreasta üretilen insülini tanýyan reseptörlerde bozulma yattýðýný belirtti. Öztaþ þunlarý kaydetti: “Hücre reseptör defektine baðlý olarak organizmanýn ürettiði insülin kullanýmýnda ortaya çýkaran sorunlar glikozu hücre içine sokamaz ve hücre içi þekeri düþer. Perifer doku özellikle kas karaciðer ve yað dokusunda insülin etkisi yetersizdir. Kas ve yað dokusunda þeker tutulumu azalýr. Pankreas kan þekeri seviyesine oranla yeterli insülin salgýlayamaz. Karaciðerde þeker yapýmý ileri derecede artar. Çoðunluðu 30 yaþ sonrasý ortaya çýkar. Genetik yatkýnlýk mevcuttur ve birçok gen bölgesinde hasar söz konusudur. Sinsi baþlar bulanýk görme el ve ayaklarda uyuþmalar, karýncalanmalar ve ayak aðrýsý, geçmeyen mantar enfeksiyonlarý yara iyileþmesinde gecikmeler ile doktora baþvurur. Tedavisi aðýzdan alýnan ilaçlarla olmaktadýr. Aksine tip 1 diyabetde bu durum pankreas adacýk hücrelerinde insülini üretip salgýlayan beta hücrelerinin oto

immün yýkýlmasý veya iltihabý olarak yok olmasý sonucu oluþmaktadýr. Genetik doku yatkýnlýðý riskli genetiði olanlarda çevresel tetikleyici faktörler ile virüs enfeksiyonlarý toksinler emosyonel stres gibi olaylar otoimmüniteyi tetikler ve ilerleyici beta hücre hasarý oluþur.” Tip 2 diyabetin genelde obez görünümde iken tip bir diyabetin giderek artan kilo kaybý ve ‘ketoasidoz’ denilen diyabet komplikasyonlarý ile baþ gösterdiðine dikkat çeken Uzm. Dr. Ergün Öztaþ, tip 2 diyabetin çok su içme, çok idrara çýkma, halsizlik, aðýz kuruluðu, çok yemek yeme, kilo kaybý, bulanýk görme gibi belirtileri olduðunu dile getirdi. Öztaþ, tip 2 diyabet hastalýðýnýn giderek artmasýnýn baþlýca sebepleri arasýnda hareketin azalmasý, beslenme bozukluðu, uygun olmayan besin tüketimi, karbonhidrat ve yað içeriði yüksek gýda tüketimi olduðunu ifade etti. (CÝHAN)

16 Ocak 2013 Çarþamba

5

BASINDAN Mýsýr`ýn Fakirlikle Mücadelesi

A

rap dünyasýnda meydana gelen deðiþiklikler “Arap Baharý” veya “Devrim” olarak anýlýyor. Araplar, genel olarak” Devrim”(Savra) ifadesini kullanmayý tercih ediyorlar. Batýlýlar baþta olmak üzere diðer dünya ise daha fazla “Arap Baharý” tabirini kullanýyor. Ýþin hakikati; olup bitenler bir devrimi andýrsa da, geçmiþte devrim diye bilinen klasik tarihi örnekleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda aralarýnda epey farklý noktalarýn olduðu görülür. Evet, ortada asla küçümsenemeyecek muazzam deðiþimler meydana geldi. Ama örneðin, Ýran Ýslam Devrimi'nde olduðu gibi bir hazýrlýk dönemi ile bir devrim lideri ya da kadrosu olmadý. Bu, en belirgin farklardan ilki. Ýkinci önemli fark; önceki rejimi temsil eden diktatörler devrilmiþ, ancak iki yýl geçmesine raðmen eski rejimin kalýntýsý kiþi ve kurumlar hala ayakta kalmaya ve direnmeye devam ediyorlar. Mýsýr'da yapýlan seçimlerde Ýhvan ve Selefi hareketlerin kurduklarý partiler oylarýn çoðunluðunu aldýlar. Ýhvanýn lider kadrosundan Muhammed Mursi, Cumhurbaþkaný koltuðuna oturdu. Mýsýr gibi bir ülkede bu çapta deðiþikliklerin olmasý oldukça önemlidir. Çok deðil, daha iki yýl öncesine kadar Mýsýr, Tunus vb ülkelerde bu cemaatlerin mensuplarý zindanlarda, zulüm ve baský altýndaydýlar. Sýradan mütedeyyin kiþiler bile emniyet ve istihbarat tarafýndan takibe alýnýyordu. Bir Müslüman bayanýn Tunus'ta sokakta bile baþörtüsü ile dolaþmasý mümkün deðildi. Bu ülkelerde servetler rejim yandaþý azýnlýk bir zümrenin elindeydi. Rüþvet, yolsuzluk ve her türlü ahlaksýzlýk baþýný almýþ gitmiþti. Dýþ politikada Amerika ve israil'in çýkar ve hesaplarý ön planda tutuluyordu. Aniden gelen deðiþimler bütün dünyayý þaþkýna çevirdi. israil ve Amerika baþta olmak üzere çýkarlarý tehlikeye düþen devletler ile koltuklarýný kaybetmekten korkan zengin Arap yönetimleri doðrudan ve dolaylý þekillerle gidiþatýn mecrasýný kendi çýkarlarý doðrultusunda deðiþtirmek için harekete geçtiler. Ýçeriden ve dýþarýdan gelen baskýlar artýnca uzun bir geçiþ sürecinin olmasý kaçýnýlmaz oldu. Ve bu süreç henüz tamamlanmýþ sayýlmaz. Mýsýr'da iktidara gelen Ýslami kesimi bekleyen en önemli sorunlardan biri ekonomidir. Diktatörlük döneminin býraktýðý enkaza henüz dokunulamadý. Son bir aydan beri yaþanan olaylar bahane edilerek Mýsýr'ýn ekonomik tablosu daha da kötüleþmiþ vaziyette. Mýsýr parasý dolar karþýsýnda tarihinin en düþük seviyelerinde seyrediyor. Mursi, kendisine karþý iyi niyet taþýmayan muhalif siyasi cepheyi þimdilik biraz etkisiz kýlmayý baþardý ama henüz yapmasý gereken çok þey var. Ülkeyi ekonomik darboðazdan kurtarmak bunlarýn baþýnda geliyor. Aslýnda Mýsýr ülke ve halk olarak bugünkü ekonomik sýkýntýyý aþabilecek kapasitededir. Nil'in can verdiði bereketli topraklar, Süveyþ kanalý ve turizm gelirleri iyi deðerlendirilebilirse ekonomi canlanýr. Sadece Süveyþ kanalý yýllýk gelirinin beþ milyar dolar olduðu ifade ediliyor. Acil para ihtiyacý duyan Mýsýr'a zengin Arap ülkeleri yardým etmek istemiyor. Körfezin zengin ülkeleri aldýklarý silah ve verdikleri borç paralarla krize giren Amerikan ekonomisini rahatlatmýþlardý. Katar hariç diðer ülkelerden para alamayan Mýsýr, ÝMF'nin kapýsýný çalýyor. Mýsýr halkýnýn kahir ekseriyeti fakir ve belki ekonomik canlanmanýn olmasý için borç paraya da ihtiyaç var ama ÝMF kredileriyle bu krizi aþmak ne kadar mümkün olabilir? ÝMF'nin kredileri hangi ülkeyi kurtardý ki Mýsýr'ý da kurtarsýn. Mýsýr halkýnýn bu süreçte yýllardýr açlýk çeken Gazzelileri örnek almasý gerekir. Gazze halký yýllardan beri savaþ yýkým, yokluk ve açlýk yaþamalarýna raðmen kimseye asla boyun eðmediler. “El cuu, la er-rukuu”(Aç kalmaya razýyýz ama boyun eðmeyiz) temel sloganlarý oldu. Mýsýr'ýn da global sömürü makinesi ÝMF'ye hayýr demesini bekliyoruz. Devrim gerçekleþtiren Mýsýr halkýna en çok bu yakýþacaktýr. SELAHATTÝN YILDIRIM- 11 Ocak 2013 DOÐRU HABER GAZETESÝ


16 Ocak 2013 Çarþamba

‘Provokasyon isteyenlerin hevesleri kursaðýnda kalacak’

SGK Baþkaný Acar: Emekli olup da kamuda çalýþanlarýn maaþlarýný taksitle geri alacaðýz

S

B

DP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Paris'teki cinayetlerle provokasyon yapmak isteyenlerin heveslerinin kursaðýnda kalacaðýný söyledi. Cenaze törenleriyle ilgili olarak gereksiz bir tartýþma yaþandýðýný belirten Demirtaþ, teþkilatlarýn gerekli tedbirleri aldýðýný, hiçbir sýkýntý yaþanmayacaðýný vurguladý. BDP Diyarbakýr il binasýnda açýklamalarda bulunan Selahattin Demirtaþ, Paris'te öldürülen 3 kadýnýn cenazelerinin yarýn akþam Diyarbakýr'a getirileceðini söyledi. Cenaze törenlerinde provakasyon in ikinci Habur skandalýna dönüþme ihtimaliyle ilgili sorularý cevaplayan Demirtaþ, "Törende niye provokasyon olsun? Bunu çok dillendirmemek gerekir. Bu kadar gereksiz bir hassasiyet oluþturulmasýný doðru bulmuyorum. Herkes bir cenaze töreninde olmasý gerektiði þekilde cenazelerine ve deðerlerine sahip çýkacaktýr.'' Dedi. (CÝHAN)

6

osyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Fatih Acar, kamuda çalýþanlarýn emekli olduktan sonra farklý bir kurumda çalýþmaya devam etmesi halinde emekli maaþýnýn kesilmesi gerektiðini belirterek, "Bu kapsamda emekli olduktan sonra emekli maaþý kesilmemiþ kiþiler var. Bununla ilgili TBMM’de en son kabul edilen yasada önemli bir açýlým getiriyoruz. Bu þekilde çifte maaþ almaya devam edenlerin maaþlarýný geri alacaðýz. Ama gecikme zammý ile deðil, TÜFE rakamýný kullanarak ve taksitlendirilmiþ haliyle geri alacaðýz." dedi. SGK ile Türkiye Ekonomi Bankasý’nýn (TEB) ortaklaþa gerçekleþtirdiði ‘Emeklilerin Gelecek Strateji Konferansý’ Ankara Rixos Otel’de yapýldý. Emeklilerin sorunlarýnýn tartýþýlacaðý ve çözüm yollarýnýn ele alýnacaðý konferansa SGK Baþkaný Fatih Acar, Emekli Hizmetleri Genel Müdürü Cevdet Ceylan, Türkiye Emekliler Derneði Baþkaný Kazým Ergün, TEB yetkilileri ve akademisyenler katýldý. Burada bir konuþma yapan Acar, bu toplantýlarýn emekliler ile ilgili geniþ kapsamlý ilk toplantý olduðuna deðindi. Emeklilerin sorunlarýna ve yapýlan düzenlemelere de deðinen Acar, hayata geçirilen sosyal güvenlik reformunun önemini anlattý. Emekliler için özellikle 2008’den sonra hayata geçirilen reformlarý aktaran Acar, emekliler için Özel Genel Müdürlük kurulduðunu, emeklilerin

artýk maaþlarýný evlerinden alabildiðini, emekliye bütçeden daha fazla pay verildiðini, tüm hastanelerin emeklilerin hizmetine açýldýðýný, ilaç alýmýnýn kolaylaþtýðýný, KEY ödemelerinin yapýldýðýný bildirdi. Geçmiþte emeklilik için yapýlan bazý çalýþmalarý eleþtiren Acar, dünyanýn hiçbir yerinde 38 yaþýnda emekli olunamadýðýný, yine hiçbir ülkede nüfusa oranla bu kadar çok emeklinin olmadýðýný kaydetti. Acar, son olarak emekler için yapýlan intibak düzenlemesine dikkat çekti. Acar'ýn ardýndan Emekli Hizmetleri Genel Müdürü Cevdet Ceylan, Türkiye Emekliler Derneði Baþkaný Kazým Ergün ve TEB yetkilileri de emeklilerin sorunlarý ile ilgili konuþmalar yaptý. Konferans ile çözüm yollarýnýn belirlenmesi ve bir sonuç raporunun ortaya çýkmasý hedefleniyor. SGK Baþkaný Acar, program çýkýþýnda ise basýn mensuplarýnýn sorularýný cevapladý. Emeklilere bakým sigortasý getirileceði yönündeki haberlerle ilgili olarak, “SGK olarak bizim herhangi bir çalýþmamýz yok. Belki bu konferansta gündeme gelebilir. Böyle bir uygulamanýn emeklilere fayda saðlayacaðý yönünde bir karar alýnabilir. Þu anda bizim böyle bir çalýþmamýz yok. Bakým sigortasý daha çok akademik çevrelerde tartýþýlan Almanya ve benzeri ülkelerde uygulanan bir konu. Bu sadece bizi deðil, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýzý da ilgilendiren bir konu. Fikir düzeyinde tartýþmalar

yapýlýyor ama kurum olarak bizim böyle bir çalýþmamýz söz konusu deðil.” Bunun için yeni bir primin ödenmesinin söz konusu olduðunu aktaran Acar, ama kurum olarak böyle bir çalýþmalarýnýn olmadýðýný yineledi. Bu çalýþmanýn somut bir þekilde önlerine geldiðinde buna ilgi duyacaklarýný belirten Acar, sözlerine þöyle devam etti: “Sonuçta bunun finansal deðerlendirmeleri yapýlmadan bu uygulamayý hemen hayata geçiriyoruz diyemeyiz. Ama görmemiz lazým. Bunun artýsý nedir, eksisi nedir, dünyadaki uygulamalarý nedir? Bütün bunlarý gördükten sonra karar verebiliriz. Yani þuanda bir karar vermemiz söz konusu deðil.” Yine bazý haberlerde yer alan çifte maaþ alan memur konusu ile ilgili de Acar, kamuda çalýþan birinin emekli olduktan sonra farklý bir kurumda çalýþmaya devam etmesi durumda emekli maaþlarýnýn kesilmesi gerektiðini belirtti. Bu kapsamda haberlerde bin kadar kiþinin tespit edildiðinin yer aldýðýný aktaran Acar, “Bu doðrudur, biz kurum olarak bu konudaki çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ýlk etapta bine yakýn kiþi tespit edildi Bu bin ile sýnýrlý deðil, çok daha fazla sayý var. Bu kapsamda emekli olduktan sonra maaþý kesilmemiþ kiþiler var. Ýþte bununla ilgili TBMM’de en son kabul edilen yasada önemli bir açýlým getiriyoruz. Maaþýný almaya devam edenlerin maaþlarýný geri alacaðýz. Ama gecikme zamlarý ile deðil,

onlarý kaldýrýyoruz. TÜFE rakamýný kullanarak ve taksitlendirilmiþ haliyle geri alacaðýz. Bu kapsamda olanlar varsa kendilerini çek etsinler. Bunlar belediyelerde çalýþabiliyor. Yani kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþanlarý da kapsýyor. Dolayýsýyla bunlarýn emekli maaþlarýnýn kesilmesi gerekiyor. 6111 Sayýlý Yasa'nýn yürürlüðe girmesinin ardýndan 4 ay süre içerisinde baþvurular baþlayacak.” ifadelerini kullandý. (CÝHAN)

Karda mahsur kalan öðretmen, evden tünel kazarak çýktý

B

atman'ýn Sason ilçesi Daðlýca mezrasýnda görev yapan öðretmen, kar yaðýþýnýn tamamen örttüðü lojmanýndan tünel kazararak kendi çabasýyla çýktý. Sason ilçesinin coðrafik koþullarý açýsýndan en zorlu bölgesinde bulunan Daðlýca mezrasýnda tam bir fedakarlýk örneði yaþanýyor. Kar yaðýþýnýn en fazla etkili olduðu ve kar kalýnlýðýnýn 3 metreyi aþtýðý Daðlýca mezrasýnda görev yapan Gökhan Ömray adlý öðretmen, yollarýn kapanacaðýný bile bile köyü terk etmedi. Ertesi sabah yoðun kar yaðýþý sonrasý evden çýkarak okula gitmek isteyen Gökhan Ömray, evin tamamen kar altýnda kalmasý nedeniyle kar altýnda mahsur kaldý. Saatlerce evden çýkamayan Ömray, gittikçe havasýz kalan lojmandan kendi imkanlarýyla tünel kazarak dýþarýya çýkmayý baþardý. Elektrik kesintileri nedeniyle karanlýkta kalan mezrada kendi çabasýyla kurtulan fedakar öðretmen, ilk olarak eve hava ve ýþýk girmesini saðladý. Su ihtiyacýný kar eriterek giderdiðini belirten Gökhan, "Yollarýn kapanacaðýný tahmin

ediyordum ancak bu kadarýný beklemiyordum. Sabah uyandýðýmda kaldýðým evin tamamen kar altýnda kaybolduðunu gördüm. Telefon çekmiyordu ve elektrik kesilmiþti. Evde oksijen azalýnca kapýyý zorla aralayýp bir tünel kazdým. Yaklaþýk 3 metrelik uzunlukta kazdýðým tünel ile dýþarý çýkmayý baþardým. Çocuklarýn eðitimsiz kalmamasý için köyde kaldým ve bütün zorluða raðmen burada olmaktan mutluyum" þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

Þanlýurfa Ýl Jandarma Komutanlýðý: Geçen yýl 32 terörist yakalandý

Þ

anlýurfa'da Ýl Jandarma Komutanlýðý tarafýndan 2012 yýlýnda yapýlan operasyonlarda, 32 teröristin yakalandýðý bildirildi. Toplam bin 500 þüphelinin yakalandýðý operasyonlarda gözaltýna alýnan þüpheli sayýsýnýn bir önceki yýla göre yüzde 70 arttýðý belirtildi. Ýl Jandarma Komutanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, ekiplerce baþta terör, kaçakçýlýk ve kasten öldürme olaylarý olmak üzere uzun süredir çeþitli suçlardan aranan þahýslarýn yakalanmasý için 2012 yýlý içerisinde icra edilen asayiþ uygulamalarý ve operasyonlar sonucunda yakalanan þüphelilerle ilgili bilgiler verildi.

Faili meçhul olaylarýn azaltýldýðýnýn kaydedildiði açýklamada, suç ve suçluya yönelik yapýlan mücadelenin kararlýlýkla devam edeceði vurgusu yapýldý. Açýklamada þu ifadelere yer verildi: “2012 yýlýnda, 32’si terör, 50’si kasten öldürme ve bin 417’si diðer suçlardan olmak üzere toplam bin 499 aranan þahýs yakalanmýþtýr. Yakalama oranlarýnda 2011 yýlýna göre yüzde 70 (881) artýþ saðlanmýþtýr. 2011 yýlý sonunda 467 aranan þahýs mevcut iken, yapýlan çalýþmalar sonucu, 2012 yýlý sonunda aranan þahýs sayýsý 243’e düþürülmüþ olup, yüzde 90 baþarý saðlanmýþtýr.” (CÝHAN)

16 Ocak 2013 Çarşamba Gazete Sayfaları  

16 Ocak 2013 Çarşamba Gazete Sayfaları

Advertisement