Page 1

Bir evde 6 adet el bombasý ele geçirildi Ýsmail Erkar

M

ardin Ýl Jandarma Komutanlýðý ile Mardin Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin almýþ

olduklarý istihbarý bilgiler doðrultusunda Mardin merkezde bir eve düzenlenen operasyonda 6 adet el bombasý ele geçirildi. Mardin Valiliði'nden yapýlan

açýklamada Mardin Ýl Jandarma ekipleri almýþ olduklarý istihbarý bilgiler doðrultusunda Mardin Emniyet Müdürlüðü ekipleri ve jandarma istihbarat ekiplerinin ortaklaþa düzenledikleri operasyonda bir evde yapýlan aramada 6 adet MKE yapýmý el bombasý - 1 adet kurusýkýdan bozma 9 mm tabanca, 20 adet tabancaya ait fiþek, 5 adet tabancaya ait olduðu deðerlendirilen þarjör ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan bir kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þahýs sorgulanmak üzere Mardin Emniyet Müdürlüðüne götürüldü. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Bu arada Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn Mardin’e yapacaðý ziyaret öncesi Mardin polisi kent merkezinde üst düzey alarma geçti. Þehrin giriþ ve çýkýþlarýnda güvenlik tedbirleri artýrýlmasý ise dikkat çekti.

Baþbakan’a çok kültürlü aðýrlama

A

K Parti 23. Dönem Mardin Milletvekili Mehmet Halit Demir, bugün Mardin’e gelecek olan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn kültürümüzde

var olan sýcak ve samimi bir misafirperverlik örneði sergileyerek aðýrlanmasý gerektiðini savundu. Sayfa 2’de

Kýzýlay þube baþkaný Aykat güven tazeledi Ali Edis

M

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE Mardin BES'ten gelir daðýlýmýyla ilgili açýklama

K

amu Emekçileri Sendikasý Konfederasyonu'na (KESK) baðlý Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Mardin Þubesi, gelir daðýlýmýyla ilgili basýn açýklamasý düzenledi. BES Mardin Þube Baþkaný Þeyhmus Akbaba, gelir daðýlýmýndaki adaletsizliðin her geçen gün daha da derinleþtiðini savundu. Sayfa 2’de

“Ve kendinizi öldürmeyin”4/29

Ç

ok merhametli olan Allah’ýn adýyla.

“Ve kendinizi öldürmeyin”4/29 Ýntihar/kendin i infaz…

Muharrem Aðalday muharrem7347@ hotmail.com

"Ey iman edenler, mallarýnýzý aranýzda karþýlýklý rýza ile gerçekleþtirdiðiniz ticaret yolu hariç, batýl yollarla yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Þüphesiz Allah size karþý çok merhametlidir" (enNisa', 4/29).

16 Þubat 2013 Cumartesi

Yýl: 9 Sayý 2573 Fiyatý :25 Kr

idyat ilçesinde Türk Kýzýlayý Þube baþkanlýðý genel kurul seçiminde tek listeyle Murat Aykat yeniden baþkan seçildi. Hükümet Konaðý toplantý salonunda gerçekleþen olaðan genel kurul toplantýsýnda 50 üyeden 46’sý hazýr bulundu. Yapýlan oylamada oylarýn tamamýný alan Murat Aykat yeniden Kýzýlay Midyat þube baþkaný oldu. Yaptýðý çalýþmalar hakkýnda konuþan Baþkan Aykat, “Çalýþmalarýmýza kaldýðýmýz yerden devam edeceðiz. Herkese teþekkür ederim.” dedi. Toplantý dilek ve temennilerle son buldu.

Baþbakan Erdoðan bugün Mardin’de Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, bugün bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mardin’e geliyor... M. Sait Çakar

B

aþbakan Erdoðan, yeni Ýçiþleri Bakaný ve Mardin Milletvekili Muammer Güler, Gönül Bekin Þahkulubey ve Abdurrahim Akdað ile birlikte Mardin ve ilçelerine bir gezi yapacak. Baþbakan’ýn Mardin gezisine çok sayýda milletvekilinin yaný sýra geçen ay yapýlan kabine revizyonunun ardýndan Ýçiþleri Bakaný olan Mardin Milletvekili Muammer Güler de katýlacak. Aralýk ayýnda Resmi Gazete’de yayýnlanan Büyükþehir Belediye Yasasý ile büyükþehir olan Mardin’de, Mardin Merkez Yeniþehir Karayollarý Meydanýnda halka hitap edecek ve açýlýþlar yapacak olan Baþbakan Erdoðan’ýn yarýnda Midyat'a ve Suriye’ye sýfýr noktasýndaki Kýzýltepe’nin Þenyurt beldesine gitmesi bekleniyor. Öte yandan Midyat Ýlçesinde hazýrlýklar tamamlandý. ilçenin birçok noktasý ay yýldýzlý bayraklarla donatýldý. Bilbordlar, Baþbakan Erdoðan’la ilgili afiþlerle süslendi.

iv Arþ

Midyat için tarihi bir gün olacaðýný belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Metin Kutlu, “Bu mesajý iyi algýlamak lazým.” dedi. Açýlým süreci konusunda büyük beklenti içerisinde olduklarýný vurgulayan Kutlu, “Bu ziyaret ilçemizi için çok anlamlý. Tarihimiz boyunca 3. Baþbakaný aðýrlamanýn heyecaný içerisindeyiz. Rahmetli Necmettin Erbakan ve Süleyman Demirel’den sonra Baþbakanýmýzý da heyecanla bekliyoruz.” diye konuþtu. Baþbakan’ýn Midyat ziyaretinden dolayý çok mutlu olduklarýný belirten Abidin Buluk ise “Çok mutlu ve heyecanlýyýz. Çok gurur verici bir olay ve Midyatlýlar en güzel þekilde aðýrlayacaktýr. Baþbakanýmýzý çok seviyoruz.” þeklinde konuþtu. Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenecek miting alanýnda çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Baþbakan Erdoðan, halkýn hizmetine giren 150 yataklý devlet hastanesi ve eðitim öðretime bu yýl kazandýrýlan okullar, belediye tarafýndan yaptýrýlan Kültürevi, Kent Müzesi ile parklarýn resmi açýlýþýný gerçekleþtirecek.

Sayfa 2’de

Kýzýltepe Engelliler Gücü büyüyor Sedat Aslanaçier

G

ençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü, Türkiye Bedensel Engelliler Tekerlekli Basketbol 2.Ligi'nde mücadele eden Kýzýltepe Engelliler Gücüne malzeme yardýmýnda bulundu.Ýl Müdürümüz Mustafa KUZU' nun katýlýmýyla, Kýzýltepe ilçesinde gerçekleþen törende engelliler gücüne 1 takým maç formasý, 1 takým eþofman ve 5 adet basketbol topu hediye edildi. Ýl Müdürü Mustafa Kuzu yaptýðý konuþmada, "Herkesin

spor yapmaya hakký olduðunu yaptýðýmýz engelliler haftasý etkinliðimizde bunu gösterdik. Engelliler için yaptýðýmýz etkinlikler sadece o haftayla sýnýrlý kalmayýp, bu tür etkinlikleri devam ettirmekteyiz.Bu kapsamda ilimizi, Engelliler Tekerlekli Basketbol ile tanýþtýran Kýzýltepe Engelliler Gücüne verdiðimiz destek, imkanlarýmýz dahilinde devam edecektir. Kýzýltepe Engelliler Gücünün her zaman yanýnda olan MARGENÇ Kulübünü tebrik ediyorum. " dedi.

Yalým belediyesi öðrencilere diþ macunu ve diþ fýrçasý daðýttý

Y

alým belediyesi ilkokul öðrencilerine diþ macunu ve diþ fýrçasý verdi. Yalým Ýlköðretim Okulluna gerçekleþtirilen diþ macunu ve diþ fýrçasý daðýtýmýna Yalým Belediye Baþkaný Abdülkerim Adam Yalým köy 2.Nolu Aile saðlýk merkezi Doktoru Çiðdem Yalçýn katýldý.

Sayfa 2’de


16 Þubat 2013 Cumartesi

Baþbakan’a çok kültürlü aðýrlama M. Sait Çakar

A

K Parti 23. Dönem Mardin Milletvekili Mehmet Halit Demir, bugün Mardin’e gelecek olan Baþbakan Recep Tayyip

Erdoðan’ýn kültürümüzde var olan sýcak ve samimi bir misafirperverlik örneði sergileyerek aðýrlanmasý gerektiðini savundu. Eski Milletvekili Demir

yaptýðý açýklamada þu ifadelere yer verdi: “Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan, Mardin'e yapacaðý ziyaret hepimizin geleceðe dair ümit ve beklentilerine duyduðu güveni ifade etme arzusunun göstergesidir. Sayýn baþbakanýmýz bugüne kadar doðu - batý; kuzey - güney ayrýmýný yapmadan ülkemizi karýþ karýþ ziyaret etmektedir. Mardin’e sýk sýk yapýlan ziyaretler ilimizin deðiþik inançlara mensup yapýsýný hoþgörüsünü çok kültürlülüðünü günümüz sorunlarýný çözmede önemli bir miheng noktasý olduðunu gösteriyor. Ülkemizin ve Dünyanýn dört bir tarafýna yaptýðý ziyaretlerde, Sayýn Baþbakan, her zaman büyük deðerlerimizin ve yüksek medeniyetimizin öðretisi olan kardeþliði, hoþgörüyü, adaleti, yardýmseverliði ve barýþa iliþkin

mesajlarý taþýmaya çalýþmýþtýr. Sayýn baþbakanýn doðruluða iyiliðe hayra iliþkin, verdiði cesaret timsali mesajlar, artýk ülke içinde de dünya ülkelerinde aðýrlýðýný hissettirmeye baþlamýþtýr. Bir diðer taraftan; on bir yýllýk iktidar sürecinde yapýlan yatýrýmlar tüm ülkede olduðu gibi Mardin ve ilçelerine de inanýlmaz güzellikleri beraberinde getirip, kazandýrmýþtýr. Sayýn Baþbakanýmýzýn Mardin’e yapacaðý iki günlük çalýþma ziyareti programýna Midyat ve Kýzýltepe ilçelerimiz de dahil edilmiþtir. Ziyaretin son ayaðý olan Kýzýltepe’deki otogar alanýnda halkýmýzýn misafiri olacak olan Baþbakanýmýz, kültürümüzde var olan sýcak ve samimi bir misafirperverlik örneðiyle karþýlamalý, sevgi ve heyecanla aðýrlayanacaðýna inanýyorum.”

Mardin BES'ten gelir daðýlýmýyla ilgili açýklama Ali Edis

K

amu Emekçileri Sendikasý Konfederasyonu'na (KESK) baðlý Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Mardin Þubesi, gelir daðýlýmýyla ilgili basýn açýklamasý düzenledi. BES Mardin Þube Baþkaný Þeyhmus Akbaba, gelir daðýlýmýndaki adaletsizliðin her geçen gün daha da derinleþtiðini savundu. Kamu emekçilerinin kazanýlmýþ haklarýnýn ellerinden alýndýðýný ileri süren Akbaba, "Kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýna 2012 yýlý içerisinde yapýlan ortalama yüzde 6-7 oranýnda maaþ artýþlarý daha kamu emekçilerinin cebine girmeden, baþta akaryakýt olmak üzere temel tüketim maddelerine yapýlan zamlarla buharlaþýyor. Bugün 4 kiþilik bir ailenin saðlýklý beslenmesi için yapmasý gereken minimum aylýk gýda harcamasý olarak tanýmlanan açlýk sýnýrý bin 60 lira, açlýk sýnýrýnýn tüketim harcamasýna daðýtýlmasý ile elde edilen yoksulluk sýnýrý ise 3 bin 481 liradýr. BES olarak Kasým ayýnda 2013 yýlý bütçe takvimine karþý 'Emeðimize onurumuza geleceðimize sahip çýkýyoruz' talebi ile baþlattýðýmýz eylem programýmýzda genelde büro emekçilerinin özelde ise yargý emekçilerinin taleplerini bütçede yer almasýný talep ediyoruz" dedi.

2012 Aralýk ayýnda ek ödemelerin emekli aylýðýna dahil edilmesi gerektiðini ifade eden Akbaba, "Kaldýrýlan fazla mesai ücretlerinin iyileþtirme olarak maaþýmýza eklenmesi talebiyle ülke genelinde topladýðýmýz dilekçeleri yarým gün iþ býrakma yaparak Adalet Bakanlýðý'na gönderdik. Sendikamýzýn yetkili olduðu dönemlerde kazanýlan ulaþým ödeneðinin Adalet Bakanlýðý'nýn hukuki ve ekonomik gerekçelerle ödemeyeceðini ilan etmesi üzerine 19 Kasým 2012 den baþlayarak hafta boyunca bütün ülke genelinde adliyelerde ve Adalet Bakanlýðý'nda eylemler yaptýk. Bugün 14 Þubat yine taleplerimiz için bütün ülke genelinde alanlardayýz. Ülkemizde adliye denildiðinde son zamanlarda adeta bir biri ile rekabet edercesine yapýlan adalet saraylarý akla gelmektedir. Türkiye'nin, Avrupa'nýn en büyük adalet sarayý denilirken nihayet Ýstanbul Kartal'da inþa edilen dünyanýn en büyük adalet sarayý hizmete girmiþtir. Bir taraftan saraylarýn yapýldýðý iddia edilirken saraylarýn içinde çalýþan yargý emekçilerine yoksulluk dayatýlmakta, her türlü talepleri görmemezlikten gelinerek kazanýlmýþ haklarý gasp edilmektedir" diye konuþtu. Kazanýlmýþ haklarýmýza sahip çýkmak ve taleplerimizi elde etmek için mücadelelerini büyüterek sürdüreceklerini

Y

alým belediyesi ilkokul öðrencilerine diþ macunu ve diþ fýrçasý verdi.

Yalým Ýlköðretim Okulluna gerçekleþtirilen diþ macunu ve diþ fýrçasý daðýtýmýna Yalým Belediye Baþkaný Abdülkerim Adam Yalým köy 2.Nolu Aile saðlýk merkezi Doktoru Çiðdem Yalçýn katýldý.

Yalým belde belediye Baþkaný Abdulkerim Adam çocuklarýmýza diþ fýrçalamanýn önemli olduðunu anlatmak için bu kampanyayý baþlatýklarýný belirtti. Adam “okullarda diþ macunu ve diþ fýrçasý daðýtýmý yaptýk, çocuklardan diþlerine gereken önemi vermelerini istiyoruz. Geleceðimizin yarýnlarý olan çocuklarýmýza diþ fýrçalamayý öðretmemiz ve alýþkanlýk haline getirmemiz gerekiyor bizde burada çocuklarýmýza diþ fýrçasý ve macunu daðýttýk

“Ve kendinizi öldürmeyin”4/29

Ç

ok merhametli olan Allah’ýn adýyla. “Ve kendinizi öldürmeyin”4/29 Ýntihar/kendini infaz…

"Ey iman edenler, mallarýnýzý aranýzda karþýlýklý rýza ile gerçekleþtirdiðiniz ticaret yolu hariç, batýl yollarla yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Þüphesiz Allah size karþý çok merhametlidir" (enNisa', 4/29). Son aylarda sýkça duyduðum intihar haberleri hakikaten canýmý sýkmaya baþladý. Ve acaba ben bu intiharlarýn neresindeyim diye kara kara düþünmeye baþladým. Bizler üzerimize düþen görevi hakkýyla yapmadýðýmýzý, insanlara ulaþmamýz gerektiði bilincini devreye sokmada geç kaldýðýmýzý düþünüyorum. Aileler çocuklarýný gerektiði gibi Muharrem Aðalday eðitemiyor, bulunduklarý muharrem7347@ ortamlar ahlaktan yoksun, hotmail.com hep istismar edilir bir gençlik. Neye pazar ararsanýz pazarlýðý gençlik üzerinden yapýlmakta. Delikanlýlarýmýzýn aklýný çelmek için binbir tezgah kurulmakta. Deli-kanlý dediðim týmarhanelik deðil ha…kanýn en hýzlý damarlarda dolaþtýðý evreden bahsediyorum…her þeye müsait bir beden… Bizler gençlerimizin kýymetini bilmezsek baþkalarý onlarý öyle yollara sevk ederler ki bir daha tanýnmayacak hal alýrlar. Her bir anne-baba, aðabey, abla çocuk ve kardeþlerine sahiplenip onlarla bir arkadaþ/dost gibi bir bað kurmalý. Canlarý bir þeye sýkýldýðý zaman ilk önce sýðýnacaklarý bir yerin olduðunu bilmeliler. O anki sýkýntýlarýný kötü alýþkanlýklara meylederek gidermemeliler. Baþlarýný yaslayacaklarý bir omuzlarý olsun, sýðýnacaklarý bir liman. Bizler bunu baþaracaðýmýz gün gençlerin bayramý olacak. Her intihar ayný zamanda bizim ne halde olduðumuzun göstergesidir. Bizi biz yapan deðerlerimize ne derece sahiplendiðimizin filmidir her canýna kasdetmek. Ya yavrularýný kaybeden annelerin yüreðindeki ateþi tahmin etmek kolay mý? Kaybettikleri oðulcuklarýna aðlamak mý keþkeler mi teselli edecek? Gençler! Sizlerin beyinlerini çalacak her türlü kötü alýþkanlýktan kaçýnýnýz. Bir anlýk heves ömrünüze hatta hayatýnýza mal olabilir.

belirten Akbaba, "Sendikamýzýn Adalet Bakanlýðý'nda yetkili olduðu dönemlerde Adalet Bakanlýðý ile yapýlan Kurum idari kurulu görüþmelerinde yargý çalýþanlarýna havuz paralarýnýn daðýtýlmasý, iþ yoðunluðu nedeniyle sürekli fazla mesai yapan yargý emekçilerine fazla mesai ücretinin ödenmesi ve ulaþým yardýmlarý gibi pek çok kazanýmlarýmýz olmuþtur" ifadelerini kullandý.

Yalým belediyesi öðrencilere diþ macunu ve diþ fýrçasý daðýttý Ýsmail Erkar

2

beldemizde bulunan aile hekimimiz sayýn çiðdem yalçýn hanýmefendi bizleri kýrmadý burada bizlerle çocuklarýmýza diþ fýrçalamanýn önemini anlattý. Bu tarz faaliyetlerimiz sürekli olacak önümüzdeki haftada 13. Mart ilköðretim okulunu da ziyaret edip ayný þekilde diþ fýrçasý ve macunu daðýtmaya devam edeceðiz “ dedi. Okulda öðrencilere bilgiler veren Dr Çiðdem Yalçýn ise aðýz ve diþ saðlýðýnýn önemini çocuklara anlattý.

Arkadaþým kýrýlmasýn diye yaptýðýnýz þeyler anne/babanýzý hayallerini boþa çýkartýr. Bir kereden ne çýkar demeyin, can çýkar ve bir et yýðýný kalýr bizden geriye… Çok geri kalmýþsýn baba/anne sigarasýz! hayat olur mu? Sigarasýz hayat olur arkadaþ ama sensiz hayat olmaz. Seni boþuna yaratmamýþ Allah. Akþamdan akþama þiþeleri devirmek neyine arkadaþ. Sana emanet edilen bedenine parayla eza etmen ahmaklýk deðil de ne? Bir defayla bir þey olmaz deme. Daha genciz lafýna aldanma. Bu kadar günahtan sonra biraz zor deme, diyenlere de kulak asma. “Allah affedicidir” bunu unutma. Aman ha beyninizi yýkamasýnlar diyenlere verecek cevabýmýz þu olmalý ; bizim beyinlerimiz Allah’ýn kitabý olan Kur’an-ý kerim ile ancak temizlenir diye bilmeli. 10-Beyinlerimizi sadece Allah’ýn rýzasýný kazandýracak þeyler ile doldurduðumuzda bizler gerçekten mutluluðun kapýsýný aralamýþ oluruz. “Bir insaný yaptýðý hatadan dolayý ayýplamayýn o hatayý iþlemeden ölmezsiniz.”Hz. Muhammed (s.a.s) “Allah’lý bir hayat cennetin müjdeleyicisidir.

Derik'te 13 köylünün ölümüyle ilgili dava Çorum'da görülecek

D

erik ilçesinde 1993-94 yýllarý arasýnda faili meçhul cinayete kurban giden 13 köylüyle ilgili, dönemin Derik Jandarma Komutaný Musa Çitil, Çorum'da yargýlanacak. Þu anda Ankara Jandarma Bölge Komutaný olan Tuðgeneral Musa Çitil'in davasýyla ilgili Adalet Bakanlýðý'nýn talebi ve Yargýtay 57'nci Ceza Dairesi'nin onayý

ile Çorum'da görülmesine karar verildiði öðrenildi. Dosyayý inceleyen Çorum 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesi iddianamenin kabulüne karar verirken duruþma tarihinin önümüzdeki günlerde açýklanmasý bekleniyor. 13 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet isteniyor Derik'te 1993-94 yýllarý

arasýnda 13 köylünün öldürülmesiyle ilgili, o tarihlerde Yüzbaþý rütbesiyle Derik Ýlçe Komutaný olan Ankara Jandarma Bölge Komutaný Çitil hakkýnda, 13 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý istemiyle dava açýlmýþtý. Davanýn ilk duruþmasý 11 Ekim 2012 günü Mardin Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülmeye baþlamýþtý. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

16 Þubat 2013 Cumartesi

3

Ýçiþleri Bakanlýðý: Diyarbakýr Cezaevi'ndeki olaylar PKK'yý güçlendirdi çiþleri Bakanlýðý tarafýndan terör örgütü PKK hakkýnda hazýrlanan ve Meclis'e sunulan raporda dikkat çekici bilgiler yer alýyor. 12 Eylül sürecinde, PKK terör örgütünün yurt içinde kalan bazý terörist ve sempatizanlarýnýn tutuklandýðýnýn belirtildiði raporda, Diyarbakýr Cezaevi'nde yaþanan olaylarýn, örgütün taban kazanmasýna ve güçlenmesine neden olduðuna dikkat çekiliyor. Teröristbaþý Abdullah Öcalan tarafýndan 12 Eylül öncesinde yurt dýþýna kaçýrýlan 200 kadar silahlý terörist, terör örgütünü yeniden yapýlandýrma sürecinde; 12 Eylül 1980 müdahalesi sonrasý siyasi mülteci statüsünde Avrupa'ya kaçan terör örgütü mensuplarý ve sempatizanlar, örgütün Avrupa'daki faaliyetlerinin baþlatýlmasý ve geliþtirilmesi sürecinde kullanýldýðý ifade ediliyor. Amerika Birleþik Devletleri (ABD)'nin Ankara Büyükelçiliði'ne yönelik bombalý intihar saldýrýsýný, DHKP-C üyesi Ecevit Þanlý'nýn gerçekleþtirmesi, dikkatleri terör örgütlerine çevirdi. Meclis Darbeleri Araþtýrma Komisyonu'na gönderilen belgeler arasýnda, 1 Mayýs 1977-6 Kasým 1983 tarihleri arasýnda faaliyet gösteren terör örgütlerinin güç durumlarý, eylem kapasiteleri ve faaliyetleri ile askeri darbe sürecinden etkilenme durumlarý da yer alýyor. 1980 öncesinde 38 aþýrý sol terör örgütünün faaliyet gösterdiði tespit edildi. 1980 askeri darbesi öncesi Dev-Sol olarak terör faaliyetlerini yürüten örgüt, 1994 yýlýnda ismini DHKP'C olarak deðiþtirdi. Devrimci Sol (Dev-Sol) 1978 yýlýnda Dursun Karataþ ve arkadaþlarý tarafýndan kuruldu. Ýstanbul'da aktif olan örgüt, 12 Eylül 1980 tarihine kadar gasp, soygun, devlet büyükleri ve güvenlik güçlerine karþý silahlý saldýrý þeklinde eylemler yaptý. Örgütün eylemleri sonucu 35 emniyet mensubu, 23 asker ve 240 vatandaþ hayatýný kaybetti. Örgütün sansasyonel eylemleri arasýnda, 27 Mayýs 1980 tarihinde MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Gümrük ve Tekel eski Bakaný Gün Sazak ve eþinin

Ý

þehit edilmesi ile 19 Temmuz 1980 tarihinde Nihat Erim ve koruma polisinin þehit edilmesi bulunuyor. 12 Eylül döneminde Dursun Karataþ baþta olmak üzere, terör örgütünün ileri gelenlerinin büyük çoðunluðu yakalandý. Yakalanamayanlar ise yurt dýþýna kaçtý. Ancak 6 Þubat 1981 tarihinde Ýstanbul Emniyet Müdür Yardýmcýsý Mahmut Dikler ve koruma polisi Turgut Ergülen'in öldürülmesi eylemini gerçekleþtirdi. Terör örgütü PKK ile iþbirliði 1978 yýlýnda kurulan Devrimci-Yol (Dev-Yol) ise 1982 yýlýnda terör örgütü PKK ile ortak eylem kararý aldý ve bu kararý 1989 yýlýna kadar uyguladý. Ülke genelinde örgütlenen Devrimci Yol Ankara, Ýzmir, Adana, Artvin, Kars, Uþak, Tarsus, Ýskenderun, Ceyhan, Kýrklareli, Fatsa, Manisa, Muðla, Denizli, Havza, Merzifon, Suluova ve Hacýbektaþ'ta etkin konuma geldi. Devrimci Yol mensubu Fikri Sönmez'in, 1979'da Fatsa belediye baþkanýnýn ölümü üzerine yapýlan seçimleri kazandýðý ve örgütsel amaçlarý doðrultusunda yönetim modeli kurmaya çalýþtýðý belirtiliyor. Örgüt, adam öldürmeden uçak kaçýrmaya kadar onlarca eylem gerçekleþtirdi. Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist'in (TKP/ML-TÝKKO) birçok üst düzey mensubu 12 Eylül darbesiyle birlikte yurt dýþýna kaçtý. 70 terörist yurtdýþýnda eðitimden geçirildi Meclis Darbeleri Araþtýrma Komisyonu'na gönderilen belgede, terör örgütü PKK'ya da yer veriliyor. 1973 yýlýnda 8-10 kiþiden oluþan bir grupla ilk yapýlanma faaliyetlerine 1975 yýlýndan itibaren de 'nitelikli çekirdek' ve 'öncü kadro' oluþturma faaliyetlerine baþladýðý ifade ediliyor. 1975 yýlý sonlarýndan itibaren kendisini 'Kürdistan DevrimcileriKD' olarak adlandýrmaya baþlayan terör örgütü, Ekim 1975 ve Ocak 1976 aylarýnda gerçekleþtirilen Dikmen Toplantýlarý sonrasýnda Tunceli, Elazýð, Kars, Bingöl,

Gaziantep, Þanlýurfa ve Diyarbakýr'da propaganda ve eleman kazamnak maksadýyla çalýþmalar yaptý. 27-28 Kasým 1978 tarihinde Diyarbakýr Lice Fis (Ziyaret) köyünde kuruluþ kongresi gerçekleþtiren terör örgütü PKK, 1979 yýlýnda bölge komitelerini oluþturdu. 1979 yýlý Mayýs ayýnda merkez komite üyesi Þahin Dönmez'in Elazýð'da yakalanmasýyla örgütün faaliyetleri ortaya çýktý. Bu olayýn ardýndan, 1979 yýlý Temmuz ayýnda teröristbaþý Abdullah Öcalan Suriye'ye kaçtý. Ayný süreçte, 60-70 kadar terörist de yurt dýþýna gönderildi. Bu teröristler, Filistin kökenli örgütlerin kamplarýnda eðitilmeye baþlandý ve 1980 yýlý Nisan ayýnda Türkiye'ye gönderildi. Yurt içine gönderilen gruplar Tunceli, Adýyaman ve Sason kýrsal bölgeleri merkez seçilerek üstlendirilmeye çalýþýldý. Bu gruplarýn bulunduklarý yerden çevre illere yayýlmasý amaçlandý. Örgütün, 1980-1983 yýllarý arasýndaki terörist mevcudu hakkýnda yeterli bilgi bulunmadýðý belirtiliyor. Terör örgütünün, ilk eylemini gerçekleþtirdiði 1984 yýlýnda silahlý yurt içi mevcudunun 70 civarýnda olduðu deðerlendiriliyor. PKK, rakip gördüklerine yönelik silahlý eylemler yaptý Raporda, PKK terör örgütünün kuruluþ döneminde kendisine rakip olarak gördüðü sol görüþlü ve Kürtçü siyasi oluþum/terör örgütleri, sað görüþlü þahýslar ve feodal yapýnýn temsilcileri olarak addettiði aþiretlere yönelik silanlý eylemlere yöneldiði ifade ediliyor. Silahlý eylemlerin yaný sýra toplumsal eylemleri de sahiplenen terör örgütünün, kitlesel destek saðlamayý amaçladýðý vurgulanýyor. Teröristbaþý Öcalan tarafýndan, grubun ilk ciddi eyleminin 1976 yýlý Mayýs ayýnda gerçekleþtirdiði Halkýn Kurtuluþ örgütü mensup Suruç'lu Fevzi Aslansoy'un cenazesine sahip çýkýlarak, büyük bir kalabalýk ile topraða verildiði, bunun kendileri için ciddi bir politik gösteri olduðu belirtildi. Terör örgütü, bölgedeki aþiretler

ile de silahlý mücadeleye girdi. Terör örgütü adýna Þanlýurfa Hilvan'da faaliyet gösteren Halil Çavgun isimli þahsýn, sað görüþlü Süleymanlar aþiretine mensup kiþilerce öldürüldüðü iddia edilerek, bölgeye silahlý unsurlar gönderildi. Hilvan ilçe merkezinde sol görüþlü olarak bilinen Paydaþlar aþiretinden destek alýnarak, Süleymanlar aþireti ile gelenlerinden Hilvan Belediye Baþkaný Kemal Bayýk istifa ettirildi. Aþiret mensuplarýndan bazýlarý öldürüldü, ilçe ve civar köylerdeki aþiret mensuplarý sindirildi. Terör örgütünün sansasyonel eylemleri Ayrýca, 1979 yýlýnda yenilenen belediye baþkanlýðý seçimini örgüt sempatizaný Nadir Temel kazandý. 1 Mayýs 1977-6 Kasým 1983 tarihleri arasýnda PKK terör örgütünün tam olarak deþifre edilememiþ olmasý ve örgütün faaliyet yürüttüðü bölgelerde aþýrý sol terör örgütlerinin de faaliyet yürütmesi nedeniyle PKK terör örgütü tarafýndan gerçekleþtirilen, ancak faili tespit edilemeyen baþka eylemlerin de olduðu deðerlendiriliyor. Terör örgütünün sansasyonel eylemleri ise þöyle sýralanýyor: "22 Þubat 1979 tarihinde Kahramanmaraþ merkez ilçe Ferus köyü bölgesinde 1 vatandaþýn öldürülmesi, 5 vatandaþýn yaralanmasý, 13 Temmuz 1980 tarihinde Siirt Þirvan ilçesi Küfre mahallesinde Adalet Partisi (AP) ilçe baþkanýnýn öldürülmesi, 30 Temmuz 1979 tarihinde Þanlýurfa Hilvan ilçesi Kýrbaþý köyünde AP Þanlýurfa Milletvekili Mehmet Celal Bucak'ýn kayýnpederinin evine silahlý saldýrý düzenlenmesi, evde bulunanlardan 2 vatandaþýn öldürülmesi 3 vatandaþýn yaralanmasý, 1980 yýlý Mart ayýnda, Þanlýurfa Ceylanpýnar ilçesi Kepez mevkiinde 1 vatandaþýn öldürülmesi, 21 Aralýk 1980 tarihinde Þanlýurfa Ceylanpýnar ilçesi Aðýrtaþ köyü

bölgesinde 1 vatandaþýn öldürülmesi, 29 Þubat 1980 tarihinde Kahramanmaraþ Pazarcýk ilçesi Ýðdeli köyü Abdullah Obasý mevkiinde 1 vatandaþýn yaralanmasý." PKK'nýn 12 eylül darbesinden etkilenme durumu Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn, Emniyet Genel Müdürlüðü ve Jandarma Genel Komutanlýðý'nýn bilgi ve belgeleri ýþýðýnda hazýrladýðý raporda, örgütün askeri darbe sürecinden etkilenme durumuna da yer veriliyor. 12 Eylül 1980 müdahalesinin gerçekleþmesi, terör örgütü mensuplarýnýn bir kýsmýnýn yurt dýþýna kaçmasýna ve terör örgütünün Türkiye'deki silahlý faaliyetlerinin sekteye uðramasýna neden oldu. Teröristbaþý Abdullah Öcalan tarafýndan, 12 Eylül öncesinde yurt dýþýna kaçýrýlan 200 kadar silahlý terörist, terör örgütünü yeniden yapýlandýrma sürecinde 12 Eylül 1980 müdahalesi sonrasý siyasi mülteci statüsünde Avrupa'ya kaçan örgüt mensuplarý ve sempatizanlar, terör örgütünün Avrupa'daki faaliyetlerinin baþlatýlmasý ve geliþtirilmesi sürecinde kullanýldý. 12 Eylül sürecinde PKK terör örgütünün yurt içinde kalan bazý terörist ve sempatizanlarý tutuklandý. Terör örgütü çevreleri tarafýndan bu süreçte Diyarbakýr Cezaevi'nde yaþanan olaylarýn, terör örgütünün taban kazanmasýna ve güçlenmesine neden olduðu þeklinde deðerlendirmeler de yapýlmýþ. 1980-1983 yýllarý arasýnda sýkýyönetim ve tutuklamalarýn etkisiyle yurt içi faaliyetleri minimum seviyede seyretmiþ, yurt dýþýndaki kamplarda ise eðitimler devam etmiþ, terör örgütü Lübnan'daki ortamdan da istifade ederek, Bekaa Vadisi'nde ileride Mahsum Korkmaz Akademisi olarak adlandýrýlacaðý Helvi Kampý'ný kurmuþtur. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

16 Þubat 2013 Cumartesi

4

Cudi Daðý eteklerinde seracýlýk yapýlýyor Þ

ýrnak’ýn Silopi ilçesine baðlý Özgen köyünde, bir zamanlar adý terörle anýlan Cudi Daðý eteklerinde seracýlýk yapýlýyor. Son zamanlarda bölge iþadamlarýnýn, devlet kurumlarýnýn da destekleriyle kendi memleketlerine yatýrým yapmalarý dikkat çekiyor. Cudi Daðý eteklerinde yapýlan seracýlýk da bunlardan biri. Serdar Soysal tarafýndan yapýlan seracýlýkta biber ve domates yetiþtiriliyor. Yaklaþýk 13 dönümlük alanda yetiþtirilen ürünler Silopi ve çevresinde satýlýyor. Seracýlýk için zeminin çok güzel olduðunu söyleyen Serdar Soysal, baþka iþ adamlarýný da

yatýrým yapmaya davet ediyor. Seranýn Silopi’ye baðlý Özgen köyünde bulunduðunu söyleyen sera sahibi Serdar Soysal, “3 yýl önce bu seracýlýða baþladýk. Þu anda 13 dönümlük bir seramýz var. 5 dönümde biber, 8 dönümde domates ekmiþiz. Cudi Daðý’nýn yanýnda sýnýrýn sýfýr noktasýndayýz. Burada biz öncülük yapmýþýz. Ýlk serayý biz kurduk. Þu anda belki bizden baþka seracýlýk yapan yok. Ama inþallah insanlarýmýz gelip bizimkine bakarlar ve hem bizim hem de halkýn istifade ettiklerini görürler. Ürünlerimizi günlük taze olarak halkýmýza veriyoruz. Halkýmýz tüketiyor.

Adana veya Antalya’dan almýyor. Burada seracýlýk yapma imkaný vardýr. Bunun gibi 10 tane daha sera yapýlabilir, zemin buna hazýr ve yetiyor. Biz istiyoruz ki iþadamlarýmýz buraya gelsin yatýrým yapsýn. Bugün burada ben 10 iþçi çalýþtýrýyorum, diðeri 10 iþçi, baþkasý 10 iþçi derken burada bu iþ imkaný yaygýnlaþýr.” diyor. Bölgede seracýlýðýn çoðalmasýný isteyen köy muhtarý Nihat Soysal da, “Burada biber ve domates yetiþtiriliyor. Faydasý çok var. Eðer sahip çýkýlýrsa eksiklikleri zamanýnda yapýlýrsa çok güzel yetiþir. Ýlk defa seracýlýk yapýlmýþtýr. Çoðalmasýný istiyoruz. Bölgemizde iþadamlarýmýz yapabilirler. Devlet de onlara imkan saðlýyor. Ýþadamlarýmýz devletin verdiði imkanlarý kullanýp milletine istihdam saðlarsa, iþ sahasý açarsa herkes çalýþabilirse baþka illere gitmez, kendi memleketinde çalýþýr.” þeklinde konuþuyor. Abdullah Betük adýnda bir vatandaþ ise þunlarý dile getiriyor: “Burada biber topluyorum. Bunlarý götürüp satýyoruz. Bu iþle kendi ailemize bakabiliyoruz, idare ediyor. Burada biber ve domates var. Biz istiyoruz ki burasý ve bunun gibi yerlerin çoðalmasýdýr. Yerimiz de çok güzel. Cudi Daðý’nýn eteklerindeyiz. Bölgemiz bellidir. Yaz, kýþ, ilkbahar ve sonbaharýmýz bellidir. Memleketimiz her yerden daha güzeldir.” (CÝHAN)

‘Tarým ve Ýnsan’ sergisi Þanlýurfa’da ‘Tarým ve Ýnsan’ konulu fotoðraf sergisi Þanlýurfa’da görücüye çýktý. Sergi, 5 farklý alanda çekilmiþ tarým ve insan konulu sergide dereceye giren 70 fotoðraf sergilendi. Sergi ile bölgede tarým kültürüne dikkat çekiliyor. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nca geçen yýl 4'üncüsü düzenlenen yarýþmada "Tarým ve Ýnsan" konulu dereceye giren 70 eserin yer aldýðý sergi Þanlýurfa'da açýldý. Belediye Sergi Salonu'nda açýlan sergi 4 gün gezilebilecek. Ýnsan ve tarým temalarýnýn iþlendiði fotoðraf sergisinde insana ve tarýmýn etkileþimi ele alýnýyor. Sergilerin tarým kültürünün yaygýnlaþmasýna vesile olmasý temennisinde bulunan Þanlýurfa Vali yardýmcýsý Ramazan Seçilmiþ, farklý bölgelerin tarýmlar etkileþimine dikkat çekti. Ülkenin coðrafik koþul farklýlýðýna iþret eden Seçilmiþ, “ülkemizde çok farklý özellikleri barýndýran bir coðrafya olmasý sebebiyle her yöremizden her bölgemizden fotoðraflar bulunuyor. Bu fotoðraflar tarým kültürünün geliþiminde etkili olmasýný ümit ediyoruz.” dedi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mahmut Ökten ise Þanlýurfa’dan iki fotoðrafýn jüri özel ödülüne layýk

görüldüðünü aktardý. Çiftçi ve fotoðraf sanatçýlarýnýn yarýþmaya katýlabildiðini dile getiren Ökten sergi ile ilgili þu ifadelere yer verdi: “2012 yýlýnda dördüncüsünü düzenlediðimiz tarým ve insan sergimizde 199 eser arasýndan 70 eseri sergiliyoruz. Yarýþmamýza mayýs ve haziran aylarýnda katýlým saðlanýyor. Hem fotoðraf sanatçýlarý hem de çiftçilerimiz bu yarýþmaya

katýlabiliyor. Þu an sergilenen fotoðraflarýmýz Türkiye’nin her bölgesinden yapýlan tarýmsal faaliyetlerle ilgili eserlerimiz bulunmaktadýr. Þanlýurfa’dan iki fotoðrafýmýz jüri özel ödülüne layýk görüldü. Fotoðraf yarýþmasýnda, çiftçi, genel ve öðrenci kategorilerinde ödüller verildi. Birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin üçüncüye de 3 bin TL para ödülü verildi.” (CÝHAN)

Cizre'de ‘Gönül Elçileri Projesi’ne yoðun ilgi

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn öncülüðünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin tarafýndan baþlatýlan Gönül Elçileri Projesi Þýrnak’ýn Cizre ilçesinde düzenlenen toplantýyla baþladý. Toplantýya Cizre Kaymakamý Þenol Koca ve eþi Özler Koca, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Cizre Ticaret ve Sanayi Odasý toplantý salonunda düzenlenen toplantýya Cizreliler yoðun ilgi gösterdi. Kaymakam Þenol Koca, “Deðerli katýlýmcýlar inancýmýz bize çevremizdeki sýkýntýlarý gidermemizi, birbirimize sýrt dönmememizi, ilgi alakayý kesmemizi ve birbirimizin derdiyle dertlenmemizi emreder. Bizleri bir vücudun uzuvlarý olarak görür ve bir uzvun hastalýðý diðer uzuvlara da sirayet eder ve diðer uzuvlarý da rahatsýz eder. Bizim ecdadýmýz, aziz milletimiz gerek inancýmýz gereði, gerek kültürümüz gereði, gerek de insanlýðýnýn yansýmasý olarak binlerce yýldýr komþusuna, akrabasýna, yolda kalmýþýna, göçmen kuþlara, karýncalara hizmet etme noktasýnda gönüllülük politikalarý oluþturmuþlardý. Ne yazýk ki 21. yy. içerisinde yaþýyoruz ve insanlar birbirinden uzak bireyselleþmiþ, çevresinden kopuk, hatta kimi zaman komþu komþunun halinden anlamaz, komþu komþunu tanýmaz duruma geldik. Bu dönemde insanlarýn ihtiyaç

duyduðu en önemli þey hiç þüphesiz ki samimi, beklentisiz, hesapsýz bir gülümseme ve insanlarýn dertleriyle dertlenme duygusudur. Kýymetli Cizreliler, gönüllülük sahip olduðu imkanýn kabiliyetin ve deðerleri karþýlýksýz insanlarýn faydasýna sunulmasýdýr.” diye konuþtu. Aile ve Sosyal Politikalar Cizre Ýlçe Müdürü Faruk Özervarlý, proje hakkýnda bilgi verdiði konuþmasýnda þunlarý dile getirdi: “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca, Aralýk 2012 ayýnda baþlatýlan ve ülkemiz genelinde iki yýl boyunca devam edecek ‘Toplum kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesi’ ilimiz de Valilik ve Kaymakamlýklar himayesinde hayata geçirilmiþtir. Gönüllülük, köklü bir medeniyetin bize mirasý olan gönüllülük 3. sektör olarak da yeni dünyada yerini almýþtýr. Gönül elçisi ise, özgür iradeyle ve dayanýþma ruhu içinde, herhangi bir maddi karþýlýk beklemeksizin sahip olduðu deneyim beceri ve kaynaklarý toplumun dezavantajlý gruplarýndan önceliði bulunan kadýn, çocuk, yaþlý, özürlü, gazi ve þehit aileleri ve diðer nüfus gruplarýnýn yaþam kalitelerini yükseltmeye yönelik olarak kullanýlan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý’nýn vermiþ olduðu kurumsal hizmetlere ve çalýþmalara katký saðlayan kiþidir.” Konuþmalarýn ardýndan projeyi detaylarý ile anlatan sinevizyon gösterimi yapýldý. (CÝHAN)

Diyarbakýr’daki STK’lar: Mescit ve camiler asýl kimliðine kavuþturulmalý

D

Haným Onur’dan Kaymakam Koca’ya teþekkür ziyareti

S

erbest býrakýldýktan sonra ailesine ve çocuklarýna kavuþan Cizre Belediye Baþkan Yardýmcýsý Haným Onur, Cizre Kaymakamý Þenol Koca’yý makamýnda ziyaret ederek teþekkürlerini iletti. KCK davasýndan tutuklu bulunan ve lösemi hastasý Solin ile epilepsi hastasý Mirhat Onur'un annesi Cizre Belediye Baþkan Yardýmcýsý Haným Onur, Diyarbakýr 7.

Aðýr Ceza Mahkemesi'nin adli kontrol uygulamasý ile Mardin E Tipi Kapalý Cezaevi'nden tahliye edildikten sonra Þýrnak’ýn Cizre ilçesinde bulunan ailesine ve çocuklarýna kavuþtu. Haným Onur, Cizre Kaymakamý Þenol Koca’ya makamýnda teþekkür ziyaretinde bulundu. Kaymakam Koca, Onur’un hasta çocuklarýna destek saðlayacaklarýný ve özellikle de saðlýk ve eðitimlerinde desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi. CÝHAN)

iyarbakýr ’daki sivil toplum kuruluþlarýndan (STK) DÝGÝAD ile Diyanet-Sen, cumhuriyetin ilk dönemlerinde satýlan, ahýra çevrilen veya kapatýlan cami ve mescitlerin tekrar ibadete açýlmasýný istedi. STK temsilcileri, Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi karþýsýnda þehir dönüþümüyle ortaya çýkarýlan Ýbn-i Sin Camisi ve Daðkapý burcunda atölye olarak kullanýlan Mervani Mescidi’nin, asli amacýna uygun olarak kullanýlmasý gerektiðini bildirdi. Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ömer Evsen, Diyarbakýr ’ýn kadim þehirlerden biri olduðunu belirterek, “33 medeniyete evsahipliði yapmýþ, bu medeniyetleri yönlendirmiþ bir ilim, sanat, ticaret ve üretim þehri olmuþtur. Dünyada birçok þehir farklý özellikleriyle öne çýkarken çok azý birçok özelliði barýndýrmýþtýr.” dedi. Evsen, Diyarbakýr ’ýn baðrýnda

barýndýrdýðý yedi peygamberle peygamberler þehri, sahabeler þehri, onlarca aziziyle azizler þehri, medreseleriyle ve camileriyle ilim irfan þehri gibi birçok özelliðiyle kendine münhasýr olduðunu kaydetti: “Kent kimliðinin esas varlýklarý olan yapýlarýmýzýn bir kýsmý iktidar deðiþikliðiyle beraber kapatýlmýþ, bir kýsmý ahýrlara çevrilmiþ, bir kýsmý satýlmýþ ya da baþka faaliyetlerde kullanýlmýþ. Onlarca camisi ve mescidiyle tarihine kara yazýlar yazýlmýþ olan þehrimiz, asli kimliðine ve esas deðerlerine yeniden kavuþturulmalýdýr. Daðkapý'nýn iç kapýsý üstüne yaptýrýlan Mervani Mescidi ve Ýçkale’deki Ýbn-i Sin Camisi, esas hüviyetlerine döndürülmeyi beklemektedir. Dinî yapýlarla ilgili hassasiyeti bilinen hükümetimizin, bu iki ibadethanenin hüviyetlerine kavuþturulmasý

noktasýnda gerekli gayreti göstereceðine eminiz.” dedi. DÝGÝAD Baþkaný Alaaddin Korkutata ise 1935 yýlýnda Vakýflar Kanunu'nda yapýlan bir deðiþiklikle yurt çapýnda yüzlerce cami ve mescidin yýktýrýldýðýný söyledi. Korkutata, “1935 yýlýndan sonra, gelir saðlama gerekçesiyle tarihî öneme sahip yüzlerce cami ve mescit satýldý, bir o kadarý da yýktýrýldý. Diyarbakýr ’da Kara Cami, þehrin ilk müslüman valisi sahabe Sultan Sasa'nýn türbesi ve camisi, dört büyük halifeden Hz. Ali (RA)'nin aðabeyi Ýmam Akil'in (Ukayl) Sur ilçesi Balýkçýlarbaþý semtinde bulunan mescidi, satýlan dinî yapýlar arasýnda. Ýbn-i Sin Camisi de yýllarca fabrika olarak kullanýlmýþtýr. Biz bütün bu eserlerin aslýna uygun olarak kullanýma açýlmasýna bekliyoruz.” diye konuþtu. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Prof. Alan: Þikayet sisteminde revizyona gidilsin, cezalar artýrýlsýn

D

icle Üniversitesi(DÜ) Hastaneler Birliði Baþkaný Prof. Sait Alan, kamu kurumlarý içinde en rahat saðlýk personelinin þikayet edilebildiðini söyledi. Söz konusu þikayet sisteminde revizyona gidilmesi gerektiðini belirten Alan, ceza oranlarýnýn ise caydýrýcý boyutta olmadýðýndan yakýndý. Hastaneler Birliði Baþkaný Prof. Sait Alan, ‘Saðlýkta Þiddete Hayýr’ kampanyasý kapsamýnda Diyarbakýr’da toplanan 10 binden fazla imzanýn Baþbakanlýk ve Meclis'e gönderileceðini dile getirdi. Türkiye’de saðlýk çalýþanlarý çoðu kez þiddet manzaralarýyla gündeme geliyor. Dicle Üniversitesi Hastaneleri de bu kapsamda baþlattýðý 'Saðlýkta Þiddete Hayýr' kampanyasýyla Diyarbakýr’da 10 bin imza topladý. Prof. Sait Alan, saðlýk personelinin ‘Alo 184’ aranarak çok kolay bir þekilde þikâyet edilebildiðinden yakýndý. Þikâyet sonrasýnda anýnda birim amirinin arandýðýný dile getiren Alan, doktor ve hemþirelerden savunma alýnarak çeþitli cezalarýn verildiðini söyledi. Baþka hiçbir kurumda böyle bir uygulamanýn olmadýðýný kaydeden Alan, “Herhangi bir avukatý þikâyet etmek için baroya gidip izin almanýz gerekiyor. Ama saðlýkçýlarda

böyle bir þey yok.” dedi. Þikâyet edenin gerçekleri söyleyen gerçek kiþi olup olmadýðýnýn dahi sorulmadýðýný dile getiren Alan, þikayet sistemini revizyondan geçirmek gerektiðini belirterek, “Ýnternette bile bir müracaat yaptýðýnýzda kiþi gerçek kiþi midir, akýl bali midir anlamak için sayýlar çýkar, harfler çýkar ‘lütfen bunlarý giriniz’ diye uyarý verir, ondan sonra iþleme devam edebilirsiniz. Ama maalesef 184 olsun, BÝMER olsun þikâyet yaptýðýnýz andan itibaren iþlemler baþlýyor.” dedi. Alan, þikâyetlerin savcýlýða

yapýlarak, araþtýrmadan geçmesi gerektiðini söyledi. Alan, “Bu hata yapanlarýn çözümü merkezi yargýdýr.” ifadesine yer verdi. Saðlýk personelinin fedakârlýkla bulunduðunu anlatan Alan, ancak buna raðmen karþýlarýna savunma taleplerinin geldiðini aktardý. Ceza oranlarýnýn düþük olduðundan yakýnan Alan, verilen cezalarýn caydýrýcý olmadýðýný, bundan ötürü de hasta yakýnlarýnýn saðlýk personellerine kolaylýk saldýrabildiðini kaydetti. Doktor ve hemþirelere saldýranlarýn ceza almadan serbest býrakýldýðýný söyleyen Alan, “Çoðu olay olduktan sonra gelip özür diliyor. Testiyi kýrdýktan sonra kalp kýrýldýktan sonra daha kötü olaylar olduktan sonra piþmanlýðýn faydasý yok.” þeklinde konuþtu. Alan, sempozyum sonrasýnda alýnan kararýn ve ‘Saðlýkta Þiddete Hayýr’ kampanyasý kapsamýnda toplanan 10 binden fazla imzanýn Baþbakanlýk, Meclis ve

yetkili kurumlara gönderilerek, þiddete çözüm bulunmasýný isteyeceklerini kaydetti. Dicle Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Aytekin Sýr, yargý sistemine sitemde bulundu. Rektör Yardýmcýsý Sýr, þu ifadelere yer verdi: “Bu tabloyu yaþayan acaba bu kararý veren kiþilerin yakýnlarý olsaydý acaba bu kararý bu kadar rahat verebilir miydi? Açýkçasý bu konuda tereddüttüm var.” Basýnda doktorlarýn hatalarý iþlenerek “Ýnsan hayatý bu kadar ucuz mu?” sorusuyla doldurulan insanlarýn yetiþtiðini belirten Sýr, “Neticede insanlar bunu yapan hekimin yeterli ceza almadýðýný düþünerek, öfkelerini ortaya koymaya baþlýyorlar.” dedi. Þiddetin havuza atýlan bir taþ gibi dalga dalga yayýlmaya baþladýðýný dile getiren Sýr, evde annesinden dayak yiyen çocuðun bunu ileriki hayatýnda da ayný davranýþý sergileyerek, büyüdüðünde eþini, doktorunu, öðretmenini döveceðini, býçak çekeceðini söyledi. (CÝHAN)

Ý

M. Sait Çakar

5

BASINDAN Her gece ölüp her sabah dirildiðimizin farkýnda mýyýz?

Ö

nce ihmal edilmesi caiz olmayan iki mükellefiyetimize dikkat çekeyim.

- Okuma ve düþünme mükellefiyetimiz!.. Neden okuma ve düþüme mükellefiyetimiz vazgeçilmezlerimizin arasýnda yer almaktadýr? Çünkü okumayý ve düþünmeyi ihmal eden adamýn, yaþadýðý olaylarý doðru yorumlamasý zordur da ondan. Bundan dolayý “Hasibu kable en tühasebu!” buyrulmuþtur. Yani ahirette hesaba çekilmeden önce dünyada okuyup düþünerek kendinizi hesaba çekin, yaþadýðýnýz olaylardan, ileride yaþayacaðýnýza iþaretler çýkarýn, geleceðinize bu tefekkür zenginliðiyle bakýn. Nitekim okumayan, okuduðunu da düþünmeyen adam, malum tekerlemeyi nasýl bir düþüncesizlikle tekrarlamýþ bakýn: -Öldükten sonra dirilmek var diyorlar, kim gitmiþ de gelmiþ? Var mý gidip gelen, öldükten sonra dirilen? Okumayan, okuduðunu da düþünmeyen adamýn söyleyebileceði söz ancak bu kadar olur iþte. Halbuki düþünmeden bu soruyu soran adam her gece yataðýna girince bir bakýma ölür, her sabah yataðýndan kalkarken de yine bir bakýma dirilir; ama yine de sorar: - Var mý gidip de dönen?.. Baþkalarýný býrak, kendisi gidiyor hem de her gece... Yine kendisi geliyor, hem de her sabah... Ama gel gör ki, düþünme olmayýnca, kendi yaþadýðýný yorumlayýp da ‘benim hayatýmda bile vardýr her gece ölmek, her sabah da dirilmek’ diyemiyor, halini ve hayatýný gözden geçiremiyor. Yaþadýðýndan yaþayacaðýna iþaretler çýkaramýyor. Ýþte düþünmeyen insanýn bu türlü gafletli dalgýnlýðýndan dolayýdýr ki, Efendimiz (sas) Hazretleri her gece yataðýna uzanacaðý sýrada insanlarý düþündürmek için uykuya giriþ duasýný þöyle yapýyor: - “Beni her akþam öldürüp her sabah dirilten Allah’ým, Senin ismin ve izninle giriyorum yataðýma” (Bismikellahümme emûtü ve ehyâ!) Sabah kalkarken de ayný gerçeði tekrar hatýrlatan þu duayý okuyor: - Beni öldürdükten sonra tekrar dirilten Allah’a hamd olsun. Bir gün gelecek ki, en son ölümle ölecek, en son diriliþle dirilerek O’na döneceðiz. (El-hamdü lillâhillezî ehyana bade mâ emâtena ve ileyhinnüþûr!)

Çalýþanlar, vücuda giren tehlikeli maddeleri tanýmýyor

þ ortamlarýnda çalýþan saðlýðýný etkileyebilecek, ancak yeterince tanýnmayan maddelerin insan saðlýðýna zararlý olduklarý bildirildi. Bursa Prof. Dr. Türkan Akyol Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimi ve Birlik Ýþ Güvenliði Genel Sekreteri Göðüs Hastalýklarý

16 Þubat 2013 Cumartesi

Uzmaný Uzm. Dr. Ýbrahim Ocak, çalýþanýn solunum yolu ile vücuduna giren zararlý maddelerin akciðer dýþýnda da bir çok organa zararlý olabildiðini söyledi. Solunumsal civa maruziyeti karaciðer ve kemik iliðine hasar verebildiðine iþaret eden Uzm. Dr. Ocak, çalýþanlarýn büyük bölümünün maruz kaldýklarý tehlikeli maddeleri tanýmadýklarýný dile getirdi. Dr. Ýbrahim Ocak, "Aþýrý ýsý, gözü etkileyebilir. Akciðer saðlýðýna yönelik zararlýlarýn baþlýcasý aþýrý toz ve partiküllere maruziyet sonrasý oluþabilen kronik týkayýcý akciðer hastalýðý, astým, pnömokonyoz, kanser, fibrotik akciðer hastalýklarý gibi hastalýkla vardýr. Öncelikli olarak kaynaklý imalat, kimyasallarýn kullanýldýðý ve her türlü tozunpartikülün olduðu çalýþma ortamlarý en riskli bilinen yerler iken iþ güvenliði

açýsýndan koruyucu önlemlerin alýnmasý ile risk azaltýlabilir. Malum, kot taþlamacýlýðý denilen kapalý alanlarda kum püskürtülerek kot aðartma yapýlan iþlerde çalýþanlarýn hastalýðý ; Silikozis. Kendilerinden ailelerinin ve toplumun beklentisi olan genç insanlardýr bunlar. Üç, altý ay gibi kýsa süre çalýþanlarýn bile kalýcý olarak sakatlýk düzeyine varabilecek þekilde hastalanabiliyor." dedi. Meslek hastalýðýnýn mesleksel nedenlerin sonucu olduðunu anlatan Uzm. Dr. Ýbrahim Ocak, meslek hastalýklarýnýn, sadece vücudun bütünlüðünde deðil, ruh ve sinir sisteminde de arýzalar meydana getirebildiðini kaydetti. Sürekli solunum sýkýntýsý olan hastalarýn agresif olabileceðine iþaret eden Okur þöyle devam etti: "Nefes darlýðý, stresin öteki adýdýr. Ölüm kaygýsý, korkusuyla birlikte olur. Bir solunum sistemi hastalýðý olan "Pnömokonyozun" meslek hastalýðý sayýlabilmesi için, çalýþanýn havasýnda Pnömokonyoz yapacak yoðunluk ve nitelikte toz bulunan yeraltý ve yerüstü iþyerlerinde toplam olarak en az 3 yýl çalýþmýþ olmasý þarttýr. Bu yasal olanýdýr. Ancak hastalýk maruziyetin yoðunluk ve süresi ile iliþkili olarak daha kýsa sürede de oluþabilir. Hastalýk iþ deðiþtirildikten yýllar sonrasýnda da oluþabilir. Bir hastalýðýn meslek hastalýðý sayýlabilmesi

için, çalýþýlan iþyerinde yapýlan iþ ile yakalanýlan hastalýk arasýnda uygun illiyet baðýnýn bulunmasý, bir baþka deyiþle tutulduðu iddia edilen meslek hastalýðýný oluþturacak etmenlerin iþyerinde bulunmasý, hastalýk ile iþin yürütüm þartlarý veya iþyerinden kaynaklanan tekrarlanan bir sebep ile hastalýk arasýnda bir bað kurulmasý gerekmektedir. Bunlar sigorta bakýþ açýsýdýr." Yeni düzenlemeleri ile iþ yeri çalýþan saðlýðýna daha da önem verilir hale gelindiðini belirten Uzm. Dr. Ýbrahim Ocak, yasalar ile zorlamalarýn gerektiðini; ancak hem iþverende hem de çalýþanlarda mesleki maruziyetler açýsýndan farkýndalýk oluþturulmasý gerektiðini dile getirdi. Hasta bireyin kendi iç dünyasýnda nefes sýkýntýsýna baðlý olarak fiziksel engeller ile beraber ruhsal sýkýntýlarda yaþadýðýna dikkat çeken Okur, "Üretimden gelen gücünü kaybettiði gibi diðer aile bireylerine, topluma ve genel olarak devlete yük olur. Ülkenin üreteni olmak varken önlenebilir nedenlerle kronik olarak hasta olmak üzücüdür. Solunum ile baþlayan hayatýn basit önlemleri bile külfet sayan patron açgözlülüðü ile yada çalýþanýn tedbirsizliði nedeniyle oksijen tüpleri ve solunum cihazlar eþliðinde sürekli eziyete dönüþmesi kabul edilebilir deðildir." diye konuþtu. (CÝHAN)

Yatarken kalkarken yaptýðý bu manidar dualarýyla bizleri ikaz eden Efendimiz (sas) Hazretleri her gece ölmüþ sayýlýp her sabah da yeniden dirilmiþ olmayý düþünmemizi tavsiye etmiþ oluyor. Ama bu ikaz ve irþadý kim anlar, kim yorumlar? Elbette okuyan ve düþünen insan. Okuma yoksa, düþünme mevcut deðilse, her gece ölecek, her sabah da dirilecek, ama yine de sormaya devam edecek: - Kim ölmüþ de dirilmiþ, kim gitmiþ de gelmiþ? Var mý gidip de dönen? Düþünmeyen adam þunu da ekliyor tefekkürsüz sorusuna: - Günahkar insan kabirde azap çeker diyorlar? Ölmüþ insana nasýl azap olur?.. Bunu soran adam her gece mezara girer gibi girdiði yataðýnda ölmüþ gibi uyurken gördüðü korkunç rüyalarýnda çeþitli kabir azaplarý yaþýyor, iþkencelere maruz kalýyor, bazen de cennet güzellikleri gibi güzellikler seyrederek uyanýyor. Ama yine de soruyor: - Ölmüþ adamýn kabirde azap görmesi mümkün mü? Nasýl olur? Halbuki Rabb’imiz insana, bu dünyada ölmeyi, dirilmeyi, kabirde azap görmeyi, zihnine yaklaþtýracak olaylar yaþatýyor, aklýna kapý açýyor; ama iradesini de elinden almýyor, düþünmesini istiyor. Buna raðmen düþünmeyen adam hâlâ soruyor: “Var mý giden gelen, kabirde azap gören, mükâfat yaþayan?” Bunu söyleyen adam, o gece yine ölecek, o sabah yine dirilecek, gece boyunca gördüðü korkulu rüyalarý sabah yine düþünecek. Yine de omuzlarýný silkip dudaklarýný bükecek... ‘Var mý gidip de gelen, kabirde azap gören?’ diyecek. Demek ki sebepsiz deðilmiþ Efendimiz (sas) Hazretleri’nin ikazý: - Bir saat tefekkür, bir sene ‘nafile’ ibadetten üstündür!. Ne dersiniz, biz de yaþadýðýmýz olaylarý düþünüyor, doðru deðerlendirmeler yapýyor muyuz? Düþünmeye deðer mi bunlar? Ahmed Þahin (Zaman) a.sahin@zaman.com.tr


16 Þubat 2013 Cumartesi

6

Vali Toprak: Þahin Öner olayýnda ifade ettiðim bilgiyi kimse çarpýtmasýn D

iyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, 10 Þubatta Þehitlik semtinde Þahin Öner ’in ölümüyle sonuçlanan olaydan sonra basýn resmi bir açýklamada bulunmadýðýný sadece meramýný ifade ettiðini söyledi. Vali Toprak, "Hiçbir þekilde bir deðerlendirme yazýlý bir þekilde yapýlmamýþtýr. O gün o manada yanlýþ yargýlarýn içerisine girenler mahcup olmasýnlar. Hiçbirimiz mahcup olmayalým. Evet olayýn sýcaklýðýyla orada bir meram ifade edildi. Bir açýklama

yapýlmamýþtýr. Düþünüldüðü þeklinde bir ifade kullanýlmýþtýr. Kimse çarpýtmaya çalýþmasýn." dedi. Toprak, Kayapýnar Ýlçesi Hantepe Eðitim Þehitleri Ýlkokulu'nda Süt Daðýtýmý Programýna katýldý. Gündeme dair açýklamalarda bulunan Toprak, 10 Þubatta Þehitlik semtinde Þahin Öner ’in ölümüyle meydana gelen olayla ilgili açýklamalarda bulundu. Meydana gelen olayýn üzücü bir durum olduðunu belirten Toprak, olayýn ceryan ettiði sýrada bilgilerin geldiðini bu

bilgilerin de basýn mensuplarýyla paylaþýldýðýný söyledi. Vali Toprak, her makamýn yetkileri dahilinde ifade edebileceði konularýn olduðunu da kaydetti. Olaylarý ve anlatýmlarý meramlarý yanlýþ bir þekilde deðerlendirmenin yanlýþ olduðunu ifade eden Toprak, "Deniliyor ki burada toplumsal olay var. Yol kesilmiþ. Taþlama var. El yapýmý patlayýcýlar, molotoflar atýlýyor. Polis merkezinden zýrhlý araçlar oraya gönderiliyor ve orada yoðun bir þekilde bu ifade

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý DOKUZUNCU BAÞVURU ÇAÐRI ÝLANI Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn ilgili kuruluþu olan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adýna Avrupa Birliði’nin Katýlým Öncesi Mali Yardým Aracý olan IPA’nýn Kýrsal Kalkýnma Bileþeni kapsamýnda uygulanacak yatýrýmlara iliþkin 23 Ocak 2013 tarihinde Dokuzuncu Baþvuru Ýlanýna çýkmýþ bulunmaktadýr. Baþvuru kabulüne iliþkin bu çaðrý, Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý kapsamýnda yatýrým yapmak isteyen iþletmeler tarafýndan destek almak üzere yapýlacak baþvurular ile ilgilidir. KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELÝKLÝ EKSENLERÝ Avrupa Komisyonu tarafýndan 25 Þubat 2008 tarihinde onaylanan Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý; Türkiye’nin katýlým öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarýný dikkate alarak, sürdürülebilir k standartlarýna yükseltmeyi amaçlamaktadýr. Avrupa Birliði Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Fonlarý, aþaðýda yer alan öenlick eksenlerine yönelik olarak kullandýrýlacaktýr. • Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarým Politikasý ve gýda güvenliði, veterinerlik ve bitki saðlýðý ile ilgili alanlara iliþkin Topluluk standartlarýnýn uygulanmasý ve tarým sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katký saðlanmasý. • Öncelik Ekseni 2: Tarým-çevre tedbirlerinin ve yerel kýrsal kalkýnma stratejilerinin uygulanmasý için hazýrlýk niteliðinde faaliyetlere katký saðlanmasý (IPARD Programýnýn ikinci döneminde uygulanacaktýr). • Öncelik Ekseni 3: Kýrsal ekonominin geliþimini destekleyerek, kýrsal alanlarýn sürdürülebilir kalkýnmasýna katký saðlanmasý. PROGRAMIN KAYNAÐI Faydalanýcýlara uygun harcamalar karþýlýðýnda saðlanacak olan mali desteðin kaynaðý, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti Eþ IPARD Programý Fonudur. Bu destek “Kamu Katkýsý” olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu kamu katkýsý, program çerçevesinde gerçekleþmiþ yatýrýmlar için geri ödemesiz olarak kullandýrýlacaktýr. BAÞVURU TARÝHLERÝ Baþvurular 1 5.02.2013 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatýrýmýn uygulanacaðý ilde bulunan ve iletiþim bilgileri aþaðýda yer alan TKDK Ýl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye baþlayacak olup, baþvurularýn son teslim tarihi 15.03.2013, saat 21.00’dir. Bu çaðrý için son teslim tarihinden sonra yapýlacak baþvurular kabul edilmeyecektir.

YATIRIM SÜRELERÝ Dokuzuncu Baþvuru Çaðrý Ýlaný kapsamýnda hazýrlanacak baþvurularda yatýrým süreleri 2 taksiti geçmeyecek þekilde aþaðýdaki gibi planlanmalýdýr. -Baþvuru tek taksit olarak planlanmýþ ise; yatýrým süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazýrlanýp Kuruma sunulmasý toplamda 5 (beþ) ayý geçmemelidir. -Baþvuru iki taksit olarak planlanmýþ ise; birinci taksitin yatýrým süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazýrlanýp Kuruma sunulmasý 5 (beþ) ay içerisinde olmalýdýr.

ettiðimiz ortam var. Daha sonra olay yerinden ortaya çýkan bulgular var. Ama bir olayýn gerçek manada sebebinin ne olduðu hukukun üstünlüðüne inanmýþ ve adli makamlarýn otopsiyi de içine alacak net sonuçlar. Eðer problem kusur kastý yanlýþlýk varsa da açýklýkla ortaya çýkabilecek bir mekanizma var. Onun için hiç kimsenin de bir endiþesi olmasýn. Bunun özellikle böyle algýlanmasýný istiyoruz." þeklinde konuþtu. Toplumsal bazlý olaylarda meydana gelen ölümlerde ilk planda akla gelebilen durumlarýn olabildiðini belirten Toprak, Þahin Öner’in ölümünden sonra yaptýðý açýklamayý kastederek, "Hiçbir þekilde bir deðerlendirme yazýlý bir þekilde yapýlmamýþtýr. O gün o manada yanlýþ yargýlarýn içerisine girenler mahcup olmasýnlar. Hiçbirimiz mahcup olmayalým. Evet olayýn sýcaklýðýyla orada

bir meram ifade edildi. Bir açýklama yapýlmamýþtýr. Düþünüldüðü þeklinde bir ifade kullanýlmýþtýr kimse çarpýtmaya çalýþmasýn." dedi. Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, hakimlerin ve yargýnýn olayý çözeceðine inandýðýný belirten Vali Mustafa Toprak, yanlýþ ifadelerle insanlarýn zihinlerini bulandýrýlmasýnýn etik olmadýðýný dile getirdi. Toprak, þu ifadelere yer verdi: "Hiçbir ama hiçbir olay yanlýþ istikamete gitmez çünkü onu yanlýþ istikametlerden alýp, adalet ölçüsü içerisinde sonuna kadar doðru bir þekilde

çözümleyecek mekanizmalar ve otoriteler var. Onun için ifade edilmeyen ya da o þekliyle ifade edilmeyen meramý alýp öyleymiþ gibi yanlýþ noktalarda yanlýþ þekilde tartýþtýrmak bu sürece insanlara da olumlu katký saðlamýyor." Vali toprak ayrýca Öner’in ailesine baþsaðlýðý diledi. Her yýl 1 Þubattan itibaren sokaklarý hareketlendirilmeye çalýþýldýðýný hatýrlatan Toprak, vatandaþlarýn olumsuz olaylardan uzak durmasýný istedi. (CÝHAN)

Voleybolda Batman Bölge Þampiyonasý büyük ilgi gördü

B

atman Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün ev sahipliði yaptýðý voleybol genç kýz ve genç erkek müsabakalarý Atatürk Spor Salonu’nda baþladý. Genç erkekler þampiyonasýna 10 ilin þampiyonlarý katýlýrken, genç kýzlar þampiyonasýna ise 9 ilin temsilcileri katýldý. Bölge þampiyonasýnýn açýlýþ maçý ise Batman Cumhuriyet Lisesi ile Diyarbakýr ÝMKB Kayapýnar Lisesi arasýnda oynandý. Voleybol genç kýzlar A Grubu'nda Þanlýurfa Gazi Lisesi, Bitlis Güzel Sanatlar Lisesi ve Þýrnak Nazmiye Demirel Kýz Meslek Lisesi, B Grubu'nda Elazýð Spor Lisesi, Batman Fatih Lisesi, Siirt Spor Lisesi, C Grubu'nda ise Diyarbakýr Kayapýnar ÝMKB Lisesi, Hakkâri Kýz Meslek Lisesi ile Mardin Lisesi yer aldý. Genç erkekler A Grubu'nda ise Siirt Spor Lisesi, Þýrnak Atatürk Lisesi, Hatay Öz Buðday Lisesi, Þanlýurfa Viranþehir Lisesi, B Grubu'nda Batman Cumhuriyet Lisesi, Diyarbakýr Kayapýnar ÝMKB Lisesi ve Hakkâri Türk Telekom Anadolu Lisesi, C Grubu'nda ise Elazýð Spor Lisesi, Bitlis Kadirhanoðlu Lisesi ve Mardin Artuklu Lisesi takýmlarý ayný grupta

mücadele ediyor. “10 ilin 19 takýmýný aðýrlýyoruz” Müsabakalarýn açýlýþýnda konuþan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aydýn Ekinci, 10 ilin 19 takýmýný aðýrladýklarýný söyledi. Ekinci yaptýðý açýklamada, þunlarý söyledi: “Ýlimizde yapýlan genç kýz ve genç erkekler voleybol bölge þampiyonasýnda organizasyonumuzu en iyi bir þekilde yaptýk. Tüm illerimiz 3 gün boyunca misafirimiz olacaklardýr. Amacýmýz, ilimize gelen takýmlarýn memnun bir þekilde ayrýlmasýdýr. Umarým ilimizde yapýlan Voleybol Bölge Þampiyonasý'nda hak eden en iyi takýmlar þampiyon olarak illerini temsil ederler. Tüm takýmlarýmýza baþarýlar dilerim.” þeklinde konuþtu. Turnuvanýn açýlýþýna Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Halil Çöl, Voleybol Ýl Temsilcisi Ömer Eren, Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Erhan Yýlmaz ve katýlýmcý okullarýn yöneticileri ile sporcular katýldý. (CÝHAN)

Þanlýurfa'da 'Alo 170' çaðrý merkezinde 300 kiþi istihdam edilecek Þ

anlýurfa'da 120'si bayan 300 kiþinin istihdam edildiði 'Alo 170' çaðrý merkezi kuruldu. Son teknoloji iletiþim cihazlarýnýn kullanýldýðý merkezin önümüzdeki hafta Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'in katýldýðý törenle açýlmasý bekleniyor. Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik’in giriþimleriyle Karaköprü’de kurulan ve önümüzdeki hafta açýlýþýnýn gerçekleþtirilmesi planlanan Alo 170 Sosyal Güvenlik Kurumu Ýletiþim Merkezi hizmet binasýnda incelemelerde bulundu. Merkezde toplam 300 personelin

olduðunu, bunlarýn 120’sinin bayan olduðu ve yüzde 40 engelli personel istihdam ettiklerini belirten Kara, merkezin 7 gün 24 saat hizmet verdiðini kaydetti. Son teknoloji iletiþim cihazlarýyla donatýlan üç katlý hizmet binasýnda personelin hizmetlerini geliþtirmelerine yönelik eðitim alanlarý da bulunuyor. Vali Güvenç’in, Alo 170 numaralý telefon aracýlýðýyla hizmet alan vatandaþlarýn memnuniyetinin en üst düzeyde tutulmasýný istediði Kara, çalýþmalarýnýn bu doðrultuda sürdürüldüðünü belirtti. Vali Güvenç’e Vali Yardýmcýlarý Aylin Kýrcý Duman ve Ramazan Seçilmiþ’le birlikte SGK Ýl Müdürü Mehmet Kara da eþlik etti. (CÝHAN)

-Ýki taksitli baþvurularda toplam yatýrým süresi 10 (on) ayý geçmemelidir. BAÞVURULAR ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Avrupa Komisyonu arasýnda yapýlan görüþmeler sonucunda IPARD Programýnda deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Programýn son hali Bakanlýðýmýz (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Baþvurular hakkýnda detaylý bilgiler ve baþvuru kurallarýnýn yer aldýðý Baþvuru Çaðrý Rehberleri (versiyon 3.0) kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr ) temin edilmelidir. Ayrýca, bu baþvuru çaðrý döneminde Kurumumuz tarafýndan yapýlacakilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çaðrý ilaný kapsamýnda dikkate alýnmalý ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr ) takip edilmelidir.

Yeniþehir Mahallesi Vali Ozan Bulvarý No:95 Merkez Tel: 0482 212 47 12 Faks: 0482 212 47 13 - MARDÝN

Zayi

Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Ý. Sinan YÝÐÝT T.C. No: 16085674906

16 Şubat 2013 Cumartesi Gazete Sayfaları  

16 Şubat 2013 Cumartesi Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you