Page 1

300 yataklý A Devlet hastanesinin yapýmýna baþlandý

Ýsmail Erkar

K Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, 300 yataklý devlet hastanesinin yapýmýna baþlandýðýný söyledi. AK Parti Milletvekili Abdurrahim Akdað, ilin baþlýca sorunlarýndan biri olan elektrik konusunda 120 noktada iyileþtirme yapýldýðýný, bir trafo merkezinin de faaliyete girdiðini birdirdi. Mardin’de 300 yataklý devlet hastanesinin çalýþmalarýna baþlandýðýný ifade eden Akdað, Nusaybin’de ise 150 yataklý hastanenin yapýmýna devam edildiðini söyledi. Milletvekili Abdurrahim Akdað, Kýzýltepe ilçesinde gazetecilerle bir araya geldi. Mardin’de yapýlan çalýþmalarý deðerlendiren Akdað, kendi

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

15 Eylül 2012 Cumartesi

iktidarlarý döneminde yapýlan çalýþmalarý anlattý. 4+4+4 eðitim sisteminin esnek ve seçimlik faktörü olan bir sistem olduðunu anlatan Akdað, bu sistem ile tek tip insan yetiþtirmenin önüne geçildiðini bildirdi. Ýnsanlarýn kendi tercihlerine göre eðitim göreceðini anlatan Akdað, böylece insanlarýn sosyal alanda ve ekonomik alanda topluma daha yararlý olacaðýný aktardý. Kýzýltepe’de bulunan eski Devlet Hastanesi’nin, Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi'ne dönüþtürüleceði bilgisini veren Akdað, Kýzýltepe’nin içinde akan

çevre ve saðlýk sorunlarýna yol açan Zergan Deresi’nin ýslahý için ise 120 milyon lira ödenek çýktýðýný kaydetti. Artuklu Üniversitesi bünyesinde herhangi bir fakültenin Kýzýltepe ilçesinde olmayýþýndan dolayý bir eksilik yaþandýðýný anlatan Akdað, üniversitenin sadece Mardin merkezin deðil bütün Mardin’in olduðunu hatýrlattý. Akdað, Kýzýltepe’ye üniversitenin bir bölümünün kurulmasý için çalýþmalarý sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Mardin ve Malatya'da toplam 49 kilogram esrar ele geçirildi Sedat Aslanaçier

M

ardin Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri tarafýndan düzenlenen iki ayrý operasyonda toplam 49 kilogram esrar ele geçirildi. Mardin Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan

Yýl: 9 Sayý 2446 Fiyatý :25 Kr

açýklamada, uyuþturucu madde ticareti yapan þahýs ve organizasyonlara yönelik düzenlenen operasyonda, Malatya il merkezinde durdurulan bir araçta yapýlan aramada, araç içinde çuvallarýn içinde saklanmýþ toplam 48 kg esrar maddesi ele geçirildiði belirtildi. Olayla ilgili araç içerisindeki H.C. ve A.S. isimli þahýslarýn gözaltýna alýndýðý belirtildi. Bir diðer açýklamada ise Mardin Devlet Hastanesi karþýsýnda yapýlan yol uygulamasýnda, bir ticari taksinin uygulama noktasýna yaklaþýrken yolun saðýna yaklaþtýðý ve araçtan atýlan bir bir poþette yapýlan aramada toplam 1 yüz kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla baðlantýsý olan V.Y., A.E. ve C.E. isimli 3 þahýs gözaltýna alýndý.

‘Bir senaryo yazdým, yerin dibine battým’ Oxford Üniversitesi'nden burslu eðitim kazandýðýný; ancak davet belgesinin annesi tarafýndan tandýrda yakýldýðý söyleyerek Türkiye'nin gündemine giren Mardinli Þeyhmus Kino, þimdi zor günler geçiriyor. Ali Edis

S

Güçlü: Akil adamlar projesi sonuç alamaz

özlerinin gerçek dýþý olduðunun ortaya çýkmasý üzerine önce ailesi tarafýndan eleþtirilen Kino, yaptýðýndan büyük piþmanlýk duyuyor. Kino, "Türkiye'yi bir hafta boyunca meþgul ettim. Bu olay beni ilk önce yükseklere çýkardý. Sonra yerin dibine soktu. Çevrem bana tepki gösterdi.

Ýngilizce kursuna gidiyordum, burs alýyordum, hepsi kesildi. Resim atölyemi de kapatmak zorunda kaldým." diyor. Haberlere konu olan senaryoyu iki yýldan beri tasarladýðýný anlatan Þeyhmus Kino, ailesinin sürekli "Neden okumuyorsun?" diye kendisine tepki gösterdiðini söylüyor. Kino, "Sürekli baský altýndaydým. Belki

K

ürt siyasetçi ve yazar Ýbrahim Güçlü, 'Akil Adamlar Heyeti'nin dýþarýdan aþýrýlmýþ bir kurum olduðunu, kurumun ve enstrümanýn içinin boþaltýldýðýný belirterek "Türkiye'de bu kurumun oluþmasý þekli olacaðý gibi, fonksiyonel ve sonuç alýcý olmasý da olanaklý deðil." dedi. Güçlü, Türkiye'nin Ýngiltere, Ýspanya ve Kolombiya olmadýðýna dikkat çekerek PKK'nýn da ÝRA ve ETA olmadýðýný ifade etti. Çözümlerin yapýlacak kopyalarla gerçekleþmesinin olanaklý olmadýðýný vurgulayan Güçlü, evrensel modellerden ve çözümlerden yararlanýlarak, dersler çýkarýlarak kendi çözüm modellerinin oluþturulmasý gerektiðini söyledi. Sayfa 2’de

beni üniversiteye alýrlar diye bu iþe kalkýþtým. Ama hayatýmýn en büyük hatasýný yaptým. Piþman oldum. Herkesten özür diliyorum. Tek amacým, üniversiteye gitmek ve iyi bir grafiker olmaktý. Hatamdan iyi bir ders aldým. Þimdi okumak için elimden geleni yapacaðým." diye konuþuyor. Oxford Üniversitesi'nden burs teklifi aldýðý ve resim yarýþmasýnda büyük ödül kazandýðý þeklindeki sözlerinin gerçek dýþý bir senaryo olduðunu itiraf eden Þeyhmus Kino, basýna gösterdiði resimlerin de imitasyon olduðunu anlatýyor. Kino, "Resim yarýþmasýnda birinci olduðum ve 350 bin liralýk ödülü açlýkla mücadele eden Somali'ye baðýþladýðým konusu da bir senaryodur." itirafýnda bulunuyor. 3 haftadan beri psikolojik tedavi görüyorum Yalanýnýn ortaya çýkmasýnýn ardýndan bunalýma girdiðini ifade eden Kino, Kýzýltepe Devlet Hastanesi'nde 3 haftadýr psikolojik tedavi gördüðünü söylüyor. Yaþadýklarýndan büyük ders çýkardýðýný ifade eden Mardinli genç, sözlerini þöyle tamamlýyor: "Herkes üzerime geldi. Ailem bana tepki gösterdi. Annem, kendisini bu olaya alet ettiðim için çok üzüldü. Ben hiçbir þey diyemedim. Onlar haklýydýlar ama

2. Sodes iyi örnekler konferansý ve fuarý

Jet Uçaklarý Hava boþluðuna düþtü

ben hepsini üniversiteye gitmek için yaptým. Bu saatten sonra kimsenin bana sahip çýkacaðýný zannetmiyorum. Ama sahip çýkan olursa onu mahcup etmeyeceðim. Çünkü bu olaydan ders aldým. Okuyup adam olmak istiyorum."

Baraj kalkýyor, bölge seçim sistemi geliyor

A

K Parti, 30 Eylül'de yapacaðý kongre ile ilan edeceði '2023 Vizyonu' çerçevesinde siyasi sistemde köklü deðiþikliklere hazýrlanýyor. Seçim sistemi de bunlardan biri. Seçim Yasasý, Siyasi Partiler Yasasý ve Yüksek Seçim Kurulu Kanunu'nu deðiþtirmeyi planlayan AK Parti, seçim barajýnýn tamamen ortadan kaldýrýlmasý ve 'daraltýlmýþ bölge' sistemine geçilmesi için de hazýrlýk yapýyor. Partinin mevcut programýnda da yer alan ama þimdiye kadar uygulanamayan 'daraltýlmýþ bölge'nin, yeni dönemde hayata geçirilmesi düþünülüyor. Henüz son hali verilmeyen taslaða göre, Türkiye, her biri 5 milletvekilini aþmayacak þekilde küçük seçim çevrelerine Sayfa 3’te ayrýlacak.

1 PKK'lý yakalandý M. Sait Çakar

T

.C Kalkýnma Bakanlýðý Tarafýndan Malatya Ýlinde 13.09.2012 tarihinde 2. Ýyi örnekler Konferansý ve SODES Fuarý Türkiye genelinden doðu ve güneydoðu illerinin SODES kapsamýnda bulunan 30 ilin katýlýmýyla baþladý. Fuarda Mardin ili standý büyük ilgi görmüþtür. Cumhurbaþkaný Ekonomi Baþ Danýþmaný Sayýn Ahmet Ertürk, Malatya Ýli Milletvekilleri, Kalkýnma Bakanlýðý

Müsteþarý, Ýl Valileri ve binlerce kiþi standý ziyaret etti. Dezavantajlý kadýnlarýn yapmýþ olduðu deri çanta ürünleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünün fotoðraf ve sergi çalýþmalarý, Müze Müdürlüðünün ilköðretim öðrencileri ile yapmýþ olduðu arkeoloji çalýþmalarý, atletizm spor alanýnda kazanýlmýþ kupalar ve daha niceleri insanlarýn Mardin standýna akýn etmesini saðladý. Mardin Valiliði Proje Koordinasyon Merkezi gelecek yýllar adýna Mardin ilinin dolu dolu projelerle geleceðinin sinyallerini de vermiþ oldu.

M

D

erik ilçesinde akþam saatlerinde ardarda duyulan 2 patlama sesi paniðe sebep oldu. Patlama sesi ile Derik polisi alarma geçti, esnaf kepenk kapattý. Ýlçe merkezinde panzerler devriye atmasýna raðmen herhangi bir

olaya rastlanmadý. Daha sonra binalarýn sallandýðý ve arabalarýn alarmlarýný çalýþtýran sesin jet uçaklarýnýn hava boþluðuna düþmesi sonucu çýkan ses olduðu anlaþýldý. Hava boþluðu sesi Þanlýurfa'nýn Viranþehir ilçesinde de duyuldu. (CÝHAN)

ardin'de, terör örgütü PKK üyesi olduðu belirtilen 1 kiþi yakalandý. Mardin Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Diyarbakýr Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan 'silahlý terör örgütü PKK’ya üye olmak' suçundan aranan Z.V. adlý terör örgütü üyesinin Mardin'de yakalandýðý belirtildi. Diyarbakýr 4. Aðýr Ceza Mahkemesi'nce tutuklanan zanlýnýn, Diyarbakýr D Tipi Kapalý Cezaevi'ne gönderildi. (CÝHAN)


15 Eylül 2012 Cumartesi

2

Hz. Muhammed’e hakaret tüm Müslümanlara hakarettir Sedat Aslanaçier

Y

ayýnlandýðý andan itibaren Müslümanlar'dan büyük tepki gören ve Peygamberimize (SAS) hakaret içeren "Müslümanlarýn Masumiyeti (Innocence of Muslims)" filmine Mardin'den de büyük tepki geldi. Mardin'deki STK temsilcileri ve sendika yöneticileri, yaptýklarý açýklamalarla filme tepki gösterdiler. Din Bir Sen Ýl Baþkaný Bilal Aydýn, "ABD'de Hz. Peygamberimize (SAS) hakaret içeren filmin gösterilmesi alçaklýðýn en aþaðýsýdýr. Karikatür, içki festivalleri, Kur'an yakma giriþimleri ve bu tür densiz filmlerin amacý provokatörlüktür. Din Bir Sen Mardin Yönetim Kurulu olarak ABD'de gösterime giren ve Hz. Muhammed'e (S.A.V) hakaret içeren filmin gösterime girmesini þiddetle kýnýyoruz. Kültür ve sanat adý altýnda daha önce de deðiþik ülkelerde Müslümanlar'ýn dini deðerlerine saldýrýlar yapýlmýþ ve Müslümanlar haklý tepkilerini göstermiþlerdi. Alemlere rahmet olarak gönderilen efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) ve diðer manevi deðerlerimize yapýlacak saldýrýlara tüm Müslümanlar'ýn tepkilerini göstermelerini bekliyoruz ve tüm Müslümanlara Fetih Suresi'nin 29. ayeti kerimesini hatýrlatýyoruz; 'Muhammed Allah'ýn resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcýlara karþý çetin, birbirlerine karþý da merhametlidirler"

Artuklu Üniversitesi Futbol Takýmý, Türkiye ikincisi oldu Ali Edis

T

dedi. Eðitim-Bir-Sen Mardin Þube Baþkaný Mehmet Emin Esen ise, dünyada huzurun güvencesi olan Müslümanlara raðmen her zaman terörist olarak lanse edilenlerin yine Müslümanlar olduðuna dikkat çekerek, filmin Müslümanlarý zararlý bir yaratýk olarak gösterme çabasýnda olan Ýsrail ve onun lobisinin iþi olduðunu söyledi.

Kýzýltepe STK Platformu Sözcüsü Mehmet Þerif Öter de, "Bu filmin zamanlamasýna dikkat çekmek istiyorum. Ortadoðu'da Müslüman halklarýn diktatörlerden bir bir kurtulduðu bir dönemde bu filmle dünyaya birileri baþka bir þekilde mesaj vermek istiyor. Türkiye baþta olmak üzere bütün Müslüman ülkelerde ve dünyada bu filmin vizyona ve gösterime girmemesi için seferber olmalýyýz" diye konuþtu.

Zabýtalar fýrýn, market ve pastaneleri denetledi

ürkiye Futbol Federasyonu ve Nike firmasý tarafýndan bu sezon dördüncüsü organize edilen Halý Saha Ligi finalinde, “Mardin Artuklu Üniversitesi Kartallarspor Futbol Takýmý” ikincilik kupasýný almaya hak kazandý. Ýstanbul Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ve 35 üniversiteden 6 bin 178 sporcunun mücadele ettiði Üniversite kategorisinde þampiyonluðu Sakarya Üniversitesi kazanýrken, ikinciliði Mardin Artuklu Üniversitesi ve üçüncülüðü Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi elde etti. Geçtiðimiz yýllardan farklý olarak bu sene lise ve üniversite kategorilerinde düzenlenen Halý Saha Ligi'ne toplam 2 bin 652 takým ve 30 bin 629 sporcu katýldý.

Halý Saha Ligi Üniversite kategorisinde, ikincilik derecesini kazanan “Mardin Artuklu Üniversitesi Kartallar Spor” un bu baþarýsýnýn tesadüf olmadýðýný belirten Saðlýk, Kültür ve Spor Dairesi (SKS) Baþkaný Abdullah Aykal, "Süper Bölge Þampiyonluðundan sonra Türkiye Þampiyonasýnýn süper finalinde oynama hakký kazanan Mardin Artuklu Üniversitesi futbol takýmýnýn, ikincilikle taçlandýrdýðý bu baþarý, üniversitenin övünç kaynaðý olmuþtur.” dedi. Artuklu Üniversitesi öðrencilerinin birçok ulusal ve uluslararasý yarýþmada üniversiteyi ve þehri baþarýyla temsil ederek madalya ve kupalar kazandýðýný hatýrlatan Aykal, katký ve desteklerinden dolayý Rektör Prof. Dr. Omay’a teþekkür etti.

Midyat Halk Eðitim Merkezinde kayýtlar baþladý Ýsmail Erkar

M

idyat Halk Eðitim Merkezi'nde, kurs kayýtlarý baþladý.

Halk Eðitim Merkezi Müdür Yardýmcýsý Sevgi Oðuz, yaptýðý açýklamada, sosyal, kültürel ve mesleki alanda açýlacak olan kurslara, vatandaþlarý beklediklerini kaydetti.

M. Sait Çakar

K

ýzýltepe Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri ve Gýda mühendisi ile gýda üretimi yapan ve satan fýrýn, market ve pastaneleri denetledi. Fýrýnýn imalathanesini gezen ekipler hijyen þartlarýna uyduðu için fýrýn sahibine teþekkür ederken, bazý eksiklerin giderilmesini istedi. Daha sonra ayný cadde üzerindeki bir markete giren ekipler gýda reyonunda incelemelerde bulundu. Ekipler gýda üretiminde dikkat edilmesi gerekin hususlar konusunda market yetkilisini bilgilendirdi.

Ceza birinci derece hedefimiz ceza deðil eðitim. Ancak uyarýlara raðmen kurallara uymayanlara ceza yazmaktan kaçýnmayacaðýz." Þeklinde konuþtu. Zabýta ekipleri Özgürlük Meydaný’nda motor ve bisiklet geçiþlerini denetledi Zabýta ekipleri, trafik korkusu olmadan vatandaþlarýn rahatça dolaþacaklarý alýþveriþ yapacaklarý ve

dinlenecekleri bir yer olarak düzenlenmesi yapýlan Özgürlük Meydaný’nýn son zamanlarda motorsiklet ve bisiklet tarafýndan iþgal edilen ve adeta bir yarýþ pisti haline geldiði görülmüþtür. Halkýn yoðun þikayetlerine maruz kalýndýðý için sürekli Zabýta ekipleri tarafýndan denetime tabi tutulan Özgürlük Meydaný’nda görülen olumsuzluklar ortadan kaldýrýlarak, bundan böyle bu uygulamalar devam edeceklerini belirtti.

S.S. RAVZA PARK KONUT YAPI KOOPERATÝFÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINDAN DUYURU

Zabýta ekipleri, kirli iþletme sahibine; “Ýnsanlara gýda sunuyorsunuz. Elinizde mikrop olduðu takdirde bütün insanlara bunlarý bulaþtýrabilirsiniz. Siz para kazanýyorsunuz ama insanlarýn saðlýðý çok önemli. Denetim yapan arkadaþlarýmýz gereðini yapacaklar.” þeklinde konuþtu. Zabýta ekipleri, "Amacýmýz denetimleri daha çok yaparak Kýzýltepelilerin hijyenik þartlarda gýda almasýný saðlamak. Gýda üreten insanlarýmýza da da hangi þartlarda daha iyi üretim yapacaklarýný göstererek eðitmek ve gýdalarýn insanlara en iyi þekilde sunulmasýný saðlamak. Þu anda ilk denetimleri yaptýk. Arkadaþlarýmýz eksiz ve aksaklýklarý tespit ettiler. Yasal iþlem yapýlmasý gereken yerlere yasal iþlem yapýlacak. Gönlümüzden geçen herkesin gýda üretimini en iyi þekilde yapmasý.

Kurslarýn ücretsiz olduðunu ve kayýtlarýn baþladýðýný ifade eden Oðuz, "Merkez ilçe, belde ve köylerimizde alan araþtýrmasý yaparak kayýtlarýmýzý yapýyoruz. Ýngilizce, Arapça, okumayazma, bilgisayar, giyim, el sanatlarý, nakýþ, tel kýrma, mis sabun üretimi, kuaförlük ve baskýcýlýk kurslarý açýlacak" diye konuþtu.

Eðitim-Sen’den 4+4+4 eðitim sistemine tepki Ýsmail Erkar

K

amu Emekçileri Sendikasý Konfederasyonu'na (Kesk) baðlý Mardin Eðitim-Sen Þubesi, 4+4+4 eðitim sistemine tepki amacýyla basýn açýklamasý yaptý Yeniþehir miting alanýnda toplanan sendika üyeleri adýna açýklama yapan EðitimSen Þube Baþkaný Mehmet Can Yýldýz, Diyarbakýr'da polislerin saldýrýsýna maruz

kaldýklarýný belirterek, "Üzerimizde yarattýklarý baskýlarla, kuþatma operasyonlarýyla Kesk'i sindireceklerini sananlara buradan bir kez daha sesleniyoruz. Kesk'i kendi belirlediðiniz sýnýrlar içerisine hapsedebileceðinizi, baskýlarla hizaya getirebileceðinizi sanýyorsanýz yanýlýyorsunuz" dedi. Yýldýz, 4+4+4 eðitim sistemine de tepki gösterdi. Grup, basýn açýklamasýnýn ardýndan olaysýz þekilde daðýldý.

Kooperatifimizin 2012 Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý 14.10.2012 Günü Saat:14:00'te Nur Mahallesi Artuklu Üniversitesi Rektörlük Binasý Karþýsý Kooperatif Þantiye Binasý MERKEZ/MARDÝN Adresinde aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere yapýlacaktýr. GÜNDEM MADDELERÝ : 1) Açýlýþ ve yoklama 2) Divan baþkanlýðýnýn seçimi ve toplantý evraklarýný imzalamasý için yetki verilmesi 3) Aidatlarýn yeniden görüþülüp tespit edilmesi 4) Arsa Alýmýnýn Görüþülmesi ve yönetim kuruluna yetki verilmesi 5) Kooperatife ait gayrimenkul satýþýnýn yapýlmasý için yönetim kuruluna yetki verilmesi. 6) Dilek ve temenniler 7) Kapanýþ


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

15 Eylül 2012 Cumartesi

3

Güçlü: Akil Adamlar Heyeti dýþarýdan aþýrýlmýþ bir kurum, sonuç alamaz K

Diyarbakýr'da okul servislerine 5 lira zam

D

iyarbakýr’da Ulaþým Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2012-2013 eðitim öðretim dönemi okul servis taþýmacýlýðý ile personel servis taþýmacýlýðý ücret tarifesini belirledi. UKOME, yüzde 6 oranýna tekabül eden 5 liralýk ücret artýþý kararlaþtýrdý. UKOME aylýk olaðan toplantýsý, Büyükþehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Genel Sekreter Yardýmcýsý Mustafa Yýldýz baþkanlýðýnda toplandý. Diyarbakýr Servis Araçlarý Esnaf Odasý Baþkanlýðý’nýn dilekçesi ve teklifini görüþen UKOME, 2012-2013 Eðitim ve Öðretim yýlýna ait Öðrenci Servis Ücret Tarifesi ile Personel Servis Ücret Tarifesi'ni yeniden belirledi. Buna göre, 0-6 kilometreye kadar öðrenci servis ücreti 75 lira, 6-12 kilometre 85 lira, 12-20 kilometre 90 lira olarak belirlendi. 20 kilometreyi aþanlar için her kilometreye 1.50 lira ücret alýnmasýný kararlaþtýran UKOME, yarýyýl tatilinin ücrete tabi tutulmadýðýný belirledi. Ayný firma ile taþýma yapýlmasý halinde 10 lira kardeþ indirimini öngören UKOME, rehber personel bulundurulmasý zorunlu olan servis araçlarýnda 20 lira ek ücret alýnmasý ve ek taþýmalar için ise günlük 5 lira alýnmasýný kararlaþtýrdý. UKOME, personel servis taþýmacýlýðýnda ise 10 kilometreye kadar 60 lira, 20 kilometreye kadar da 80 lira ücret belirledi. (CÝHAN)

ürt siyasetçi ve yazar Ýbrahim Güçlü, 'Akil Adamlar Heyeti'nin dýþarýdan aþýrýlmýþ bir kurum olduðunu, kurumun ve enstrümanýn içinin boþaltýldýðýný belirterek "Türkiye'de bu kurumun oluþmasý þekli olacaðý gibi, fonksiyonel ve sonuç alýcý olmasý da olanaklý deðil." dedi. Güçlü, Türkiye'nin Ýngiltere, Ýspanya ve Kolombiya olmadýðýna dikkat çekerek PKK'nýn da ÝRA ve ETA olmadýðýný ifade etti. Çözümlerin yapýlacak kopyalarla gerçekleþmesinin olanaklý olmadýðýný vurgulayan Güçlü, evrensel modellerden ve çözümlerden yararlanýlarak, dersler çýkarýlarak kendi çözüm modellerinin oluþturulmasý gerektiðini söyledi. Bir dönemdir Türkiye'de, devlet ve PKK ile iliþkiler konusunda "Akil/Akýl Adamlar Heyeti"nin oluþmasýnýn konuþulduðunu hatýrlatan Güçlü, son günlerdeki 'Diyalog ve Temas Grubu'nu deðerlendirdi. Bu grupla ilgili ciddi sorunlar bulunduðunun altýný çizen Güçlü, þöyle devam etti: "Birinci sorun, giriþimin baþlatýlmasýyla ilgili. Giriþim Diyarbakýr'dan baþlatýlýyor. Giriþim Diyarbakýr'da baþlatýlmasýna raðmen, bütün kesimleri içine alan bir giriþim olmuyor. Örneðin, Ýslamcý Kürt kesimleri, liberal demokrat Kürt kesimleri, PKK'ya ve devlete muhalif olan Kürt kesimlerini bu giriþim, içinde barýndýrmýyor. Pozisyonlarý belli olan kesimler bir araya geliyor bir giriþim baþlatýyor. Kolaycý ve bir yerleri rahatsýz etmemeye gayret gösteriliyor. Özellikle PKK'nýn rahatsýz olduðu kesimlere uzak duruluyor. Bu yaklaþým, giriþimin baþarýsýz kýlacak bir ciddi faktör olacaktýr." "Gruba ahþap çavuþlar alýnmýþ" Diyarbakýr'daki kuruluþlarýn giriþimi kendileriyle sýnýrlandýrdýklarýný dile getiren Güçlü, onlarýn giriþim için adým atmalarýnýn anlaþýlýr olduðunu, fakat Ankara ve Ýstanbul'da etkin olan STK temsilcilerini bu giriþim grubunun içine almak için çaba gösterilmediðini

ifade etti. Onlar hiç yokmuþ gibi hareket edildiðini anlatan Güçlü, "Bu da genel ve geniþ kesimleri içine almayý engelleyen giriþimi ortaya çýkarýyor. Bunun da bu çalýþmalarý baþarýsýz kýlacak çok önemli bir faktör olacaðýný gözden uzak tutmamak gerekir. Üçüncü sorun: Temas ve Diyalog Grubu'na alýnanlarla ilgilidir. Bu konuda standartlý, sýnýrlandýrýcý bir yaklaþým ortaya konulmaktadýr. Giriþimciler, kendilerine göre ve kendi ölçülerini kullanarak bu Temas ve Diyalog Grubu için belirli kiþiler tespit etmiþler. Bu kiþilerin kimler olduðu konusunda bir açýklýk yok. Temas ve Diyalog Grubu'na da giriþimcilere yakýn duranlar, tabir caizse ahbap çavuþlar alýnmýþ. Temas ve Diyalog Grubu'nda, Taraf Gazetesi, Milliyet Gazetesi ve bu gazetelere yakýn çevrelerden gazeteciler, aydýnlar, iþ adamlar ve hukukçular var. Ama Yeni Þafak, Star, Sabah, Zaman Gazetesi çevresinden gazeteciler, aydýnlar, hukukçular, iþadamlarý yok. Liberal ve Demokrat, Ýslamcý Kürtlerden aydýnlar ve kanaat önderleri, gazeteciler, iþ adamlarý, aðalar, aþiret reisleri, beyler, toplumsal önderler yok. Bu isimlerin isabetli olup olmadýklarý da baþlý baþýna bir sorun. Böyle bir yaklaþým, yapýlan iþin þimdiden baþarýsýz olacaðýnýn ipuçlarýný veriyor." dedi. "Ortak tepki projeleri yok" Temas Grubu'nda yer alanlarýn Kürt millet sorununun çözümünde ortak bir projeleri olmadýðýný savunan Güçlü, bir ortak çözüm projeleri olsa bile ismi geçenleri yakýndan tanýdýklarý kadarýyla evrensel ölçülere ve modellere uygun olarak Kürt ulusal sorununu çözebilecek bir projeye sahip olmadýklarýný ifade etti. "Temas ve Diyalog Grubu kendi arasýnda bir çözümde anlaþmazsa, yapacaðý iþlerde nasýl baþarýlý olacak?" diye soran Güçlü, þunlarý söyledi: "Yapýlmak istenen devlet-hükümet ile PKK'nýn temasýný saðlamak mý yoksa hükümetin çözümü konusunda baskýcý ve

etkileyici olmak mý? Bu konuda bir karar sahibi olmak gerekir. Temas ve Diyalog Grubu'nun bu konuda bir netliði yok. Eðer sorun devlethükümet ile PKK arasýnda temasý saðlamak, müzakereye oturmalarýnýn þartlarýný yaratmaksa, bu olanaklý deðil. Bu müzakere süreci Oslo'daki görüþmeler sonrasýndaki geliþmelerle ortadan kalkmýþ durumda. PKK'nýn silahlý güçlerinden vazgeçmeyeceði, silahlý güçleriyle denetleyeceði bir egemenlik alaný amacýna sahip olduðu kesinlik kazanmýþ durumda. Devlethükümetin de bunu kabul etmeyeceði ortada. Ayrýca Ortadoðu'da bir bölge savaþý var. PKK, bölge savaþýnda yerini Ýran ve Suriye'den yana belirlemiþ durumda. PKK bu savaþta eþit bir taraf deðil, baðýmlý bir taraf, varlýðý Suriye ve Ýran'a baðlý bir taraf. Bu nedenle, bölge savaþý son bulmadan, Suriye ve Ýran yenilmeden, Suriye'de rejim deðiþmeden, PKK'nýn silahlý mücadeleyi durdurmasý olanaklý deðil. Eðer AK Parti-hükümet ile BDP arasýnda temas ve diyalogdan bahsediliyorsa, buna da çok gerek olduðunu düþünmüyorum."

"BDP baðýmsýz ve kendi iradesiyle hareket etmiyor" Güçlü, sebeplerini þöyle açýkladý: "Birinci neden: AK Parti ile BDP Anayasa Uzlaþma Komisyonu gibi üst düzeyde bir temas ve ortaklýk içindeler. Eðer temasýn bir yararý varsa, zaten Anayasa gibi temel bir konuda birlikte çalýþýyorlar. Bu diyalog deðilse, baþka bir diyalogdan bahsetmek olanaklý olmaz. Ýkinci neden: AK Parti ile BDP, PKK konusunda bir görüþ birliðine sahip deðiller. BDP, PKK'nýn yaptýklarýný haklý görmekle kalmýyor, PKK'ya baðlý siyaset üretiyor. BDP baðýmsýz ve kendi iradesiyle hareket etmiyor, PKK'ya baðlý olarak hareket ediyor. Üçüncü neden: AK Parti ve BDP Kürt millet sorununun çözümünde, ortak bir projeye sahip deðiller. Kýsa süre içinde de ortak bir projede anlaþmalarý ve birleþmeleri de imkan dahilinde görünmüyor. Bütün bu nedenlerden dolayý, yapýlmak istenen iþ sonuçsuz bir iþ olarak ortaya çýkýyor.” (CÝHAN)

Baraj kalkýyor, daraltýlmýþ bölge seçim sistemi geliyor A

K Parti, 30 Eylül'de yapacaðý kongre ile ilan edeceði '2023 Vizyonu' çerçevesinde siyasi sistemde köklü deðiþikliklere hazýrlanýyor. Seçim sistemi de bunlardan biri.

Okullarýn açýlacak olmasýna en çok çoban öðrenciler seviniyor

D

oðu ve Güneydoðu illerinde, üç aylýk tatili, ailelerine yardým etmek amacýyla çobanlýk yaparak geçiren öðrenciler, okullarýn açýlmasýný dört gözle bekliyor. Okullarýna yeniden kavuþmanýn sevincini yaþayan Bitlis ve ilçelerindeki çoban öðrenciler, Pazartesi günü baþlayacak yeni eðitim dönemi öncesi son defa daða çýkarak, asýl çobanlara görev teslimi yaptý. Çoban öðrenci Yavuz Kardaþ, okullarýn açýlmasýný, “Bizim için tatil yeni baþlýyor” olarak yorumlarken, Aydýn Çelik ise “Uzun ve yorucu bir tatilin ardýndan okulumuza kavuþacaðýz.” diye ifade etti. Üç aylýk çobanlýk görevini baþarýyla tamamladýðýný belirten Aydýn Çelik, bugün itibariyle görev teslimi yaptýðýný ve hafta sonu okul alýþveriþini yaparak okula baþlayacaðýný söyledi.

Okuluna ve arkadaþlarýna kavuþma sevinci yanýnda, kendisi için tatilin yeni baþladýðýna vurgu yapan Çelik, “Üç aylýk görevimizi baþarýyla tamamladýk ve bugün itibariyle görev teslimi yaptýk. Hafta sonu okul alýþveriþi yaparak, hafta baþýnda da okulumuza baþlayacaðýz, bu yüzden çok mutluyum. Çünkü tatil yapma imkanýmýz olmadý. Ama okullar açýldýðýnda hem arkadaþlarýmýza ve okulumuza kavuþmuþ olacaðýz hem de hafta sonlarýnda tatil yapacaðýz.” diye konuþtu. Çoban öðrencilerden Osman Çetin ise “Bu yýl liseye geçtim. Tatilde de çobanlýk yaparak aileme yardýmcý oldum. Tatil bitti diyemeyeceðim, çünkü bizim için tatil yeni baþlýyor. Ýnþallah iyi bir eðitim ve öðretim dönemi geçireceðimize inanýyorum.” þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

Seçim Yasasý, Siyasi Partiler Yasasý ve Yüksek Seçim Kurulu Kanunu'nu deðiþtirmeyi planlayan AK Parti, seçim barajýnýn tamamen ortadan kaldýrýlmasý ve 'daraltýlmýþ bölge' sistemine geçilmesi için de hazýrlýk yapýyor. Partinin mevcut programýnda da yer alan ama þimdiye kadar uygulanamayan 'daraltýlmýþ bölge'nin, yeni dönemde hayata geçirilmesi düþünülüyor. Henüz son hali verilmeyen taslaða göre, Türkiye, her biri 5 milletvekilini aþmayacak þekilde küçük seçim çevrelerine ayrýlacak. 'Türkiye Milletvekilliði' uygulamasý da masada. Eðer bu da kabul görürse 100 'Türkiye Milletvekili bulunacak. Bu durumda 90 civarýnda 'daraltýlmýþ bölge' oluþturulacak. AK Parti'nin mevcut programýnda, "Siyasi Partiler Kanunu deðiþtirilerek çaðdaþ demokratik anlayýþýn gereklerine uyumlu hale getirilecektir. Seçim Kanunu deðiþtirilecektir. Daraltýlmýþ bölgeli ve tercihli seçim sistemi getirilecektir." deniliyor. Bu reformlar, Türkiye'nin 2023 vizyonu içerisinde de yer alacak. Söz

konusu vizyon belgesini Erdoðan, 30 Eylül'deki kongrede açýklayacak. Yapýsal deðiþiklikler öngören belge, partinin yeni programý olarak ilan edilecek. Türkiye'nin 2002 yýlý þartlarý ile þimdiki þartlarýn çok farklý olduðu gerçeðinden hareketle hazýrlanan program, bir anlamda 'güncellenmiþ manifesto' niteliði taþýyacak. Ekonomiden ziyade siyasi aðýrlýklý bir belge olacak '2023 Vizyonu', daha çok demokratikleþme temelli olacak. Seçim sisteminde deðiþiklik öngörülürken bunun, 'dar bölgeli seçim sistemi' ile karýþtýrýlmamasý isteniyor. 'Dar bölge'de ülke, her birinden sadece bir milletvekilinin seçildiði çevrelere ayrýlýyor. Yani

ülkenin 550 seçim çevresine ayrýlmasý anlamýna geliyor. Ancak daraltýlmýþ bölgede durum farklý. Örneðin 85 milletvekili bulunan Ýstanbul, þu anda 3 bölgeden oluþuyor. En fazla 5'er vekille sýnýrlanmýþ daraltýlmýþ bölgeye geçilmesi durumunda, Ýstanbul 17 seçim bölgesine ayrýlacak. 31 sandalye ile 2 bölgeden oluþan Ankara ise 6 seçim çevresine bölünecek. Tercihli oy sistemi ise; her partinin, bir seçim bölgesinde seçilecek milletvekili sayýsýnýn en az iki katý aday gösterebilmesini içeriyor. Ancak AK Parti'nin daraltýlmýþ bölge ile birlikte tercihli oy sistemine de geçip geçmeyeceði henüz net deðil. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

15 Eylül 2012 Cumartesi

4

Aktif Sen ilk þubesini Þanlýurfa’ya açýyor K

ýsa bir sürede 16 bin üye sayýsýný aþan Aktif Eðitimciler Sendikasý (Aktif Sen) 51 temsilcilikten sonra ilk þubesini Þanlýurfa’ya açma kararý aldý. Bin üyeye ulaþan Þanlýurfa þubesinin açýlmasý için hazýrlýklar tamamlandý. Mart ayýnýn baþlarýnda kurulan Aktif Sen'in üyesi hýzla artýyor. 51 ilde temsilcilik kuran sendika, üye sayýsýnýn bine ulaþtýðý illerde þube açma kararý aldý. Sendikaya üyelik çalýþmasýnda en baþarýlý il olarak kabul edilen

Þanlýurfa’da ilk þube açýlýyor. Aktif Sen Genel Baþkaný Osman Bahçe, Þanlýurfa’ya geldi. Ýl Milli Eðitim Müdürü Ahmet Pala’yý makamýnda ziyaret eden Bahçe, ardýndan il teþkilatý üyeleri ile bir araya geldi. Kentteki temaslarýný üyelerle bir araya gelerek sürdüren Genel Baþkan Osman, üye sayýsýnda çok iddialý olmayacaklarýný, üye sayýsýndan çok ilkeleri dikkate alacaðýnýn iþaret etti. Bahçe, “Ýlkelerimiz var. Ýlkerlerimiz doðrultusunda yolumuza devam edeceðiz. Üye sayýsýnda çok iddialý

deðiliz, öyle bir derdimiz de yok. Bizim için asýl hedef ilkelerimizdir. Ýlkelerimiz doðrultusunda kervanýmýzý yürüteceðiz. Biz milli deðerlere saygý gösteren bütün ilkelere saygýlýyýz. Bizim ilkelerimize saygý gösteren, benimseyen arkadaþlarla kervanýmýzý yürüteceðiz.” dedi. Yaklaþýk 300 üyenin katýldýðý toplantýda Þanlýurfalý üyelere müjde veren Bahçe, ilk þubeyi Þanlýurfa’ya açma kararý aldýklarýný ifade etti. Ýl teþkilatýný baþarýlarýndan dolayý kutlayan Bahçe, “Erzurum ilimiz binasýný hazýrladý, bizden þube onayý istedi. Ancak yönetim kurulu ilk þubeyi Þanlýurfa hak ettiði kararýný aldý. Bin üyeye ulaþmayan ilimize þube açmayacaðýz. Þanlýurfa bin üyeye ulaþtý. Bu nedenle ilk þubemizi burada açacaðýz. Ýl teþkilatýný ve gönül veren arkadaþlarý çalýþmalarýndan dolayý kutluyorum.” þeklinde konuþtu. “Sosyal sorumluluklarýmýzý yerine getireceðiz” Sendikanýn önümüzdeki dönem çalýþmalarý ile ilgili bilgi veren Bahçe, sendika olarak sosyal sorumluluklarýný yerine getireceklerini belirtti. Her þubeden bir orman istediklerini dile getiren Bahçe, “Fidanlýk

DÝKA’nýn 2012 teknik destek eðitimleri baþladý

D

demiyorum, orman diyorum. Yani birkaç aðaç deðil binlerce aðaçtan oluþacak ormanlar oluþturacaðýz. Herkesin dikili bir aðacý olacak. Sosyal sorumluluk çalýþmalarý kapsamýnda bazý siteler kuracaðýz. Çocuk kulübü olacak, Çocuklar bu sitelerden oyun oynayacak, zararlardan arýndýrýlmýþ olacak. Zeka sorularý olacak. Bunlarýn dýþýnda birçok projemiz olacak." diye konuþtu. (CÝHAN)

Foça hainleri ile girdiði çatýþmada yaralanan polis þehit düþtü

F

oça hainlerini ile girdiði çatýþmada aðýr yaralanan polis memuru Ankara'da hayatýný kaybetti. Naaþý Þanlýurfa'ya getirilen þehit için uðurlama töreni düzenlendi. Törenden sonra naaþ memleketi Adýyaman'a gönderildi. Þehit yarýn Cuma namazýný mütakip defnedilecek. Viranþehir Ceylanpýnar yolunun 3. kilometresinde gerçekleþtirdikleri uygulama sýrasýnda, durdurulan araçtan teröristlerin açtýðý ateþ sonucunda aðýr yaralanan polis memuru Mahmut Kayan tedavi gördüðü Ankara’da hayatýný kaybetti. Ankara’dan tarifeli uçak ile GAP Uluslararasý Hava Limaný'na getirilen þehit polisin naþý, burada meslektaþlarý tarafýndan alýnýp cenaze nakil aracýna konularak memleketine uðurlandý. Düzenlenen uðurlama törenine Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, þehit polis memuru Kayan’ýn ailesi, Þanlýurfa Milletvekili Seyit Eyüpoðlu, Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba, Vali Yardýmcýlarý Ramazan Seçilmiþ, Bahri Tiryaki ve Þaban Erdoðan, Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Çankal, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Likoðlu ile meslektaþlarý ve daire amirleri katýldý. Þehidin naþýnýn cenaze nakil aracýna konmasýnýn ardýndan Þanlýurfa Müftüsü Ramazan Tahiroðlu dua okudu. Düzenlenen tören sonrasý þehidin

cenazesi karayoluyla memleketi Adýyaman’a doðru yola çýktý. Öte yandan cenaze törenine katýlan Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç’in eþi Turan Güvenç, þehit Mahmut Kayan’ýn eþi ve annesini teselli etmeye çalýþtýðý gözlendi. Vali Celalettin Güvenç, 15 gündür Þanlýurfa ve Ankara’da hayat mücadelesi veren Þehit Polis Memuru Mahmut Kayan’a Allah’tan rahmet diledi. Herkesin elinden gelen tüm çabayý gösterdiðini anlatan Vali Güvenç, “Ambulans uçak ile Ankara'ya naklettik. Orada da tüm hocalar 15 gündür her türlü müdahaleyi yaptýlar. Ama maalesef ömrü yetmedi” dedi. Vali Güvenç, Kayan’ýn þehitlik mertebesini yükseldiðini öðrendikten sonra Adýyaman’ýn Tut Ýlçesine giderek; babasýný ve ailesini ziyarette bulunduðunu belirtip, “Bugün Adýyaman’ýn Tut ilçesinde babasýný, ailesini ziyaret ettim. Acý büyük tabii, ilçede acý büyük. Burada da ayný acý yaþanýyor. Rahmet diliyorum kendisine. Ailesine baþsaðlýðý diliyorum öncelikle. Milletimizin baþý saolsun. Ýnþallah bu son olur. Ýnþallah bir daha bu tür olaylar yaþamayýz. Tek temennim budur, akan kanýn durmasýdýr. Þehidimize rahmet diliyorum” þeklinde konuþtu. Öte yandan 33 yaþýnda þehit olan polis memuru Mahmat Kayan evli ve iki çocuk babasý olduðu öðrenildi. (CÝHAN)

icle Kalkýnma Ajansý (DÝKA)'ndan, 2012 Yýlý Mayýs-Haziran döneminde Teknik Destek Programý kapsamýnda destek almaya hak kazanmýþ projelerin eðitimi baþladý. Desteklenecek olan on projenin eðitimleri eylül ayý içinde bulunduklarý bölgelerde gerçekleþtirilecek. Bölgedeki kuruluþlarýn uygulamada karþýlaþtýklarý sorunlarý gidermek, kurumsal kapasite geliþimine katkýda bulunmak ve yerel kalkýnmayla ilgili faaliyetleri desteklemek amacýyla Teknik Destek Programý açýldýðý belirtildi. Genel amacýn, yerel aktörlerin bölgesel kalkýnma açýsýndan önem arz eden, ancak hazýrlýk ve uygulama aþamalarýnda karþýlaþýlan sýkýntýlara teknik destek saðlamak olduðu ifade edildi. 2012 yýlý boyunca iki aylýk periyotlar halinde uygulanacak olan Teknik Destek Programýna baþvuru yapabilecek olan kurum ve kuruluþlar þunlardýr: Yerel yönetimler, kamu kurumlarý ve kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarý, sivil toplum kuruluþlarý, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliþtirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iþ geliþtirme merkezleri, birlikler, kooperatifler ile sayýlan bu kurum ve kuruluþlarýn kurduðu veya ortaðý olduðu iþletmeler.

Kompresör içindeki uyuþturucu ‘Asil’e takýldý

D

iyarbakýr’da þehirler arasý sefer yapan yolcu otobüsünde hava basma pompasý (kompresör) içine gizlenmiþ 4,5 kilogramlýk kubar esrar maddesi, narkotik köpeði ‘Asil’e takýldý. Diyarbakýr Valiliði'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Jandarma Komutanlýðý'nca Kayapýnar ilçesi Yolboyu köyünde yapýlan uygulamada, jandarma ekipleri, þehirlerarasý sefer yapan bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptý. Söz konusu aramada, ‘Asil’ adlý Narkotik köpeði de kullanýldý. Asil’in, bir yolcuya ait hava basma pompasý (kompresör) içinde uyuþturucu olduðu tepkisini vermesi üzerine, yapýlan incelemede cihaz içerisinde poþetlenerek gizlenmiþ 4,5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olay sonrasýnda gözaltýna alýnan 1 þahýs, çýkarýldýðý adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (CÝHAN)

Diyarbakýr’da PKK’ya Seyit Bilal'ý anma ve Becirman þenlikleri baþladý H ait sýðýnak bulundu

D

iyarbakýr ’ýn Silvan ilçesinde, terör örgütü PKK’ya ait olduðu belirlenen ve içinde çeþitli yaþam malzemelerinin bulunduðu sýðýnak tespit edildi. Diyarbakýr Valiliði'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Jandarma Komutanlýðý’na baðlý güvenlik birimlerince, Silvan ilçesindeki Eylül Daðý-Lisa TepeSarým Çayý arasýnda kalan bölgede, 10-12 Eylül tarihleri arasýnda bölücü terör örgütü PKK mensuplarýna karþý operasyon düzenlendiði belirtildi. Operasyon kapsamýnda yapýlan arazi arama faaliyeti esnasýnda, Lisa Tepe’nin 1

kilometre doðusunda sýk ormanlýk alan içerisinde su kaynaðýna yakýn bir yerde teröristlere ait barýnak tespit edildiði kaydedildi. Burada yapýlan arama neticesinde, terör örgütüne ait olduðu deðerlendirilen helva, sabun, un, þeker, çay, çikolata, çaydanlýk, çay bardaðý ve çay kaþýklarýndan oluþan yaþam malzemeleri ele geçirildiði ifade edildi. Ele geçirilen söz konusu yaþam malzemeleri, adli makamlarýn talimatý ile imha edildiði belirtildi. Bölücü terör örgütü PKK mensuplarýna yönelik operasyonel faaliyetlerin devam ettiði kaydedildi. (CÝHAN)

er yýl eylül ayýnýn ikinci haftasýnda düzenlenen Seyit Bilal'ý anma ve Becirman þenlikleri baþladý. Batman'ýn inanç turizmi açýsýndan önemli bir yeri olan Seyid Bilal ve Becirman türbesini her yýl binlerce kiþi ziyaret ediyor. Geçtiðimiz haftadan itibaren türbe ziyaretlerine baþlayan vatandaþlar, Batman'ýn Gercüþ ilçesine baðlý Vergili köyüne geliyor. 800 yýldan bu yana devam eden þenlik için Seyit Bilal Türbesinin bulunduðu Vergili'ye akýn eden binlerce insan, kurban keserek dua etti. Türbe içinde dua edenler, tuttuklarý dileklerin kabul görmesi için kurbanlar kesip çeþitli adaklar adadý. Gelen konuklarýn bazýlarý hastalarý için þifa dilerken, bekar bayanlar hayýrlý bir kýsmet, evli bayanlar da daha çok evlat diliyor. Yurt içi ve yurt dýþýndan binlerce kiþinin türbeyi ziyaret ettiðini

belirten Vakýf Baþkaný Abdülmecit Aslan, gelen konuklarý en iyi þekilde aðýrlamak için çaba harcadýklarýný ifade etti. Seyit Bilal ve Becirman Vakfý Ýkinci Baþkaný Emin Bulut ise anma etkinliðine her yýl olduðu gibi bu yýl da yurdun dört bir yanýndan ve yurt dýþýndan binlerce vatandaþýn

katýldýðýný belirterek, Seyit Bilal’in inanç turizmi açýsýndan önemli bir yer olduðunu söyledi. Anma etkinliði nedeniyle misafirlerin yoðun olduðu günlerde tezgah açan Vergili köyü sakinleri ise ekonomilerine katkýda bulunuyor.

(CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

15 Eylül 2012 Cumartesi

66 aylýk çocuklar için okul tavsiyesi: Sabýrlý olun, eðlendirerek öðretin

R

uh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi Çocuk Psikiyatri Uzmaný Dr. Alper Yýlmaz, 5 yaþ çocuðunun zihinsel, fiziksel ve duygusal geliþiminin ilkokul müfredatýna uygun olmayabileceðini belirterek, aile ve öðretmenlere sabýr tavsiye etti. Okula yeni baþlayan çocuklarýn hala oyun çaðýnda olduðunun altýný çizen Yýlmaz, oyunun onlarý ruhsal olarak rahatlatýrken, paylaþmayý da öðrettiðinin altýný çizdi. Yeni eðitim sistemiyle birlikte 66 aylýk çocuklar da okula baþladý. Yeni sistemde çocuklarýn okula erken baþlamasý birçok tartýþmayý da beraberinde getirirken, uzmanlar okula yeni baþlayan çocuklar için aile ve öðretmenlerden sabýr istedi, saðlýklý ruhsal geliþim için oyunun ön planda tutulmasýný tavsiye etti. Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi Çocuk Psikiyatri Uzmaný Dr. Alper Yýlmaz, 5 yaþ çocuðunun zihinsel, dikkatsel, fiziksel ve duygusal geliþiminin ilkokul müfredatýna uygun olmayabileceðini belirterek, aile ve öðretmenlere sabýr tavsiye etti. Çocuklarýn ilk zamanlar bekleme, sýnýf içinde oturma, dikkatini sürdürme, anne babadan ayrýlma korkusu gibi sýkýntýlar yaþayabileceðinin altýný çizen Yýlmaz, ebeveyn ve öðretmenlere büyük sorumluluk düþtüðünü, onlarýn daha küçük bir çocuk olduðunu akýldan çýkarmamalarý gerektiðini ifade etti. Özellikle daha öncesinde okul öncesi ve anaokulu eðitimi almayan çocuklarýn okula alýþmakta zorluk çekebileceklerini

vurgulayan Uzm. Dr. Yýlmaz, "5 yaþ çocuðunun duygusal, fiziksel dikkat geliþimi ve dürtüsel denetimi tam olarak olmadýðý için sýnýf içinde de belli problemler olabilir. Özellikle sýnýfta sýraya oturmakta güçlük yaþayabilir, bununla beraber ders süresi ona uzun gelebilir. Ayrýca müfredatla birlikte özellikle aralýk ayýndan itibaren okuma çalýþmalarý baþlandýðýnda çocuklarýmýzýn dikkati belirgin bir þekilde daðýlabilir. Bu beklediðimiz sorunlar. Burada hem ailelere hem öðretmenlerimize büyük iþ düþüyor. Genel olarak 5 yaþ ilkokul için erken bir dönem olduðu için çocuklarýmýz bu problemleri, bekleme, sýrasýný bekleme, sýnýf içinde oturma, dikkatini sürdürme ile ilgili problemler olacaktýr. Burada annelerin biraz sabýr göstermesi

gerekiyor. " dedi. "BÝR MÜDDET ONLARLA DERSE GÝRÝN" Beþ yaþ çocuðunun zihinsel, dikkat, fiziksel ve duygusal yönden geliþiminin ilkokul müfredatýna uygun olmayabileceðini söyleyen Alper Yýlmaz, "Bu nedenle de sýnýf içinde belli sorunlar yaþanabilir. Özellikle bu dönemde görebileceðimiz en önemli problemlerden biri ayrýlýk kaygýsý olabilir. Yani çocuk anneden babadan ayrýlmakta zorlanabilir, sýnýfta yalnýz baþýna kalmayabilir, okulda annesini babasýný isteyebilir. Bu konuda hem öðretmenlerimizin hem de ebeveynlerimizin sabýrlý olmasý ve bu süreci hýzlandýrmasý gerekmektedir. Bu süreç 1-2 ay içerisinde kendiliðinden

geçirilebildiði gibi sonrasýnda belli yardýmlarla da geçirilebilir. 'Anneni babaný hemen eve yollamamýz gerekiyor, sen artýk yalnýz kaldýn' gibi yaklaþýmlar çok doðru deðil. Çocuk alýþana kadar anne baba okulun herhangi bir yerinde, bu koridor da olabilir, okulun bahçesi de olabilir, hatta çocuðun kaygýsý çok yüksekse sýnýfýn içinde de belli bir zaman bekleyebilir. Buna dikkat etmemiz lazým." diye konuþtu. Çocuklarýn sýrasýna oturmak ve dersi dinlemekte de sýkýntý çekebileceklerini belirten Uzm. Dr. Yýlmaz, "Çünkü daha dikkat geliþimleri tamamlanmamýþtýr. Bu konuda hem öðretmenlerimizin hem de ailelerimizin çok aceleci davranmamasý gerekir. Aralýk ayýndan itibaren okuma yazma faaliyetleri baþlayacak. Yine çocuklarýmýz yaþý gereði bunu birazcýk kaldýrmakta zorlanabilir. Ve anne babalarda belki de, 'Benim çocuðum öðrenemiyor mu, benim çocuðum yapamýyor mu, acaba bir problem mi var?' þeklinde korkular olabilir. Anne babalar bu konuda da sabýrlý olmalarý gerekir. Çünkü çocuklarýmýz henüz küçük yaþtalar ve bu müfredat aralýk ayýndan sonra onlarý zorlayabilir." ifadelerini kullandý. Okula yeni baþlayan çocuklarýn hala oyun çaðýnda olduðunun altýný çizen Yýlmaz, oyunun onlarý ruhsal olarak rahatlatýrken, paylaþmayý da öðrettiðinin altýný çizdi. Yýlmaz, bu dönemde dersleri önemsemekle beraber çok fazla derslerle ilgili yaptýrýmlarda bulunmamak gerektiðini kaydetti. (CÝHAN)

5

BASINDAN Esas kaybeden kim?

M

üslüman olarak yaþamak, Müslümanca düþünmek, Müslümanlýk çizgisinde bulunmak insanýn ötelere imanla gitmesi için olmazsa olmaz esaslardýr. Müslümanca baþlanan iþler, icraatlar Müslümanca sürdürülmeli ki ömrün nihayeti de Müslümanca olsun. "Baþka türlü deðil, Müslüman olarak ölmeye bakýn." (Bakara Sûresi, 2/132) ayet-i kerimesi ve "Nasýl yaþýyorsanýz öyle ölürsünüz, nasýl ölürseniz öyle dirilirsiniz." hadis-i þerifi bu manayý ifade eder. Bu hadis-i þerifte aslýnda insanýn þuuraltýna iþaret vardýr. Bir insan, ruh ve dimaðýný dünyada ne ile doldurduysa, neyin peþinde koþtuysa, neyi aziz tuttuysa, neyi gönlünde en mutena yere oturttuysa, buradan göçerken de öyle gidecektir. Ömründe ibadetten nasibi olmayýp sürekli inþaat iþleriyle meþgul olan birinin sekerat anýnda "harcý getir, tuðlayý götür, duvarý ör" gibi cümleleri tekrarlayarak ruhunu teslim ettiðini duymuþtum. Demek ki insan burada ne ile ömrünü geçirmiþse giderken de onunla gidecektir. Bu sebeple hakiki bir kul, burada ruh ve dimaðýný iyi þeylerle doldurmaya bakmalýdýr. Müslümanlara karþý kin ve düþmanlýk duygularýyla dolu bir kalb, imana beþiklik yapamaz. Düþmanlýk homurdanan, "bitirme ve yok etme" azmiyle oturup kalkan birinin gönül dünyasýnda Kur'an'ýn ýþýðýna yer kalýr mý? Böyle bir kalbin sahibi ruhunu Allah'a teslim ederken neleri mýrýldanacaktýr? Firavun, hayatýnýn en son dakikasýna kadar Firavunca bir hayat yaþadý. Üzerine kapanan dev dalgalarýn altýnda, orada dahi yenemediði tereddütlerle boðulurken imansýz olarak gitti. Öte yandan küçük bir iman eseri ve iyi niyetle ona yürüyen bir insan da cennetlere yükseldi. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) böyle birini hadis-i þeriflerinde þöyle anlatýyor: "Sizden önceki devirlerde yaþayan bir adam, doksan dokuz kiþiyi öldürmüþtü. Derken bir gün tevbe etmeye karar verdi. "Buranýn en büyük âlimi kimdir?" diye soruþturunca ona bir râhib gösterildi. Râhibe, "Doksan dokuz adam öldürdüm, tevbe etsem kabul olur mu?" diye sordu. Râhib "Tevben asla kabul olunmaz" deyince sinirlendi ve râhibi de öldürdü. Ama içindeki tevbe arzusu sönmemiþti. Daha sonra oranýn en büyük âlimine gidip sordu: - Ben yüz adam öldürdüm. Tevbe etsem kabûl olur mu?

Göz problemleri, derslerde S baþarýsýzlýðý getiriyor

- Elbette olur. Allah'ýn rahmeti geniþtir. Sen yürekten tevbe edersen buna kim engel olabilir ki? dedi ve devam etti; ancak tevbeden sonra buralarda durma. Filân beldeye git; orada Allah Teâlâ'ya ibadetle meþgul olan insanlar var; onlarla beraber sen de Allah'a ibâdet et ve onlarla ol!"

öz Hastalýklarý Uzmaný Opr. Dr. Cüneyt Karaarslan, küçük yaþtaki çocuklarýn gözlerinde görülen olumsuz belirtilerin, ilerde ciddi rahatsýzlýklara yol açabileceðine, bunun da okuldaki baþarýlarýný olumsuz etkileyebileceðine dikkat çekti.

- Bu adam candan tevbe ederek buraya geldi, bunu biz almalýyýz, dediler.

Hastaneler, yeniden dizayn edilecek

G

Gözlerinde problem olan çocuklar gerekli kontrollerden geçmezse, derslerinde baþarýsýnýn olmasýnýn yaný sýra ilerde büyük saðlýk problemleriyle karþý karþýya kalabiliyor. Uzmanlar, yaklaþýk 2 milyon öðrencinin okulla ilk defa tanýþtýðý bu dönemlerde, ailelerin çocuklarýný okula hazýrlarken,

M. Sait Çakar

onlarýn gözlerinin de bu deðiþime hazýr olup olmadýðýný araþtýrmalarý gerektiðinin altýný çiziyor. Dünyagöz Adana'dan Göz Hastalýklarý Uzmaný Opr. Dr. Cüneyt Karaarslan, çocuklarýn derslerindeki baþarýsýzlýklarýnýn baþlýca kaynaklarýndan birinin göz bozukluklarý olduðunu belirterek, belirtilerin baþýnda çocuklarýn okuma yaparken satýr atlamasý, dikkat eksikliði yaþamalarý ve yazý yazarken satýr üzerinde düz bir hattý takip edememesi bulgularýn geldiðini söyledi. "Bir gözü kapatarak bakma veya baþý eðerek bakma hastalýk belirtisi" Karaarslan, ailelerin, çocuklarýnýn gözlerinde bir problem olup olmadýðýný belirli bulgulara dayanarak tahmin edebileceklerini ifade ederek, "Çocuklarda henüz küçük yaþlarda göz kaymasý belirtileri gözüküyorsa ve 1 aydan sonra anneyi takip etmiyorsa mutlaka göz hekimine götürülmesi gerekiyor. Daha sonraki periyot olarak 6 aylýk dönemde, yine baþlýca sebep olan göz kaymasý, aþýrý kýzarýklýk, çapaklanma ve göz bebeði içerisindeki beyaz lekeler gibi bulgular varsa, çocuklar mutlaka göz muayenesinden geçmeli" dedi. Çocuklarýn 1 ila 3 yaþ arasýndaki dönemlerinde de göz bozuklarýný iþaret eden eðilimlerinin olduðunu vurgulayan Karaarslan, çocuklarýn bir gözünü kapayarak, gözlerini kýsarak ya da baþýný bir

yana eðerek bakmasýnýn ciddi göz saðlýðý problemlerinin iþareti olduðuna dikkat çekti. Karaarslan, "Çocuðun yavaþ yavaþ fiksasyon dediðimiz sabitleme tespit etme durumu refleks olarak söz konusu olduðu için problemli gözü geriye alarak bir baþ boyun pozisyonu vererek, ya da baþýný bir köþeye eðerek bakmasý, aile için bir bulgudur. Aile, özellikle televizyona çok yakýn duran çocuktan, ya da bu þekilde boynunu eðerek bakan çocuktan þüphelenip, acilen bir göz hekimine götürmesi gerekiyor. Çocuklarýn, 3 yaþýndan okul yaþýna kadar ki dönemlerinde ise diðer bulgulara eklenen bir diðer bulgu da göz kaymasý ve göz kapaklarýnda asimetriyle karþýlaþma. Bu belirtiler, çocuðun ilerde göz tembelliði riskiyle karþý karþýya kalabileceðini gösteriyor" diye konuþtu. Karaarslan, aileleri, çocuklarýnda gördükleri göz hastalýklarýný, 'eliyle kaþýmýþtýr' diyerek geçiþtirmemeleri konusunda uyararak, okuma yaparken bir satýr atlamanýn bile ilerde göz tembelliðine yol açabileceðini vurguladý. Opr. Dr. Cüneyt Karaarslan, ailelere çocuklarýnýn doðumundan sonraki ilk ay içerisinde mutlaka göz doktoruna götürmeleri gerektiðini kaydederek, þunlarý söyledi: "Çocuklar ilk aylarýnda göz muayenesi olduktan sonra, 6 aylýk periyotlarýnda da kontrolden geçmeliler. Bu kontroller, 1 ila 3 yaþ arasýnda ve 3 ila 5 yaþ arasýnda tekrarlanmalý. Aileler, çocuklarýný okul hayatýna baþlamadan da mutlaka göz muayenesinden geçirmeli. Göz problemleri, çocuklarýn okuldaki baþarýsýný olumsuz etkileyebileceði gibi, erken teþhis edilmezse ilerde göz tansiyonuna benzer ciddi hastalýklara yol açabilir.”

aðlýk Bakanlýðý, hastanelerde karþýlama, halkla iliþkiler, danýþma, numune kabul ve tetkik gibi birimlerdeki camekân, pencere benzeri saðlýklý iletiþimi engelleyen malzemelerin kaldýrýlmasýný istedi. Bakanlýk talimatýna göre 15 Ekim'e kadar banko ve deskler hasta ve yakýnlarýnýn oturarak rahatça hizmet almalarýný saðlayacak þeklide yeniden dizayn edilecek.

Saðlýk Bakanlýðý Kamu Hastaneleri Kurumu Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Çakýr, banko ve desklerin düzenlenmesi konulu bir duyuru yazýsý yayýnladý. Söz konusu duyuru yazýsýnda karþýlama-yönlendirme, halkla iliþkiler, danýþma, kayýt-kabul, numune kabul, tetkik ve rapor sonuç alma, sekreterlik gibi hizmet alanlarýnda; hasta ve yakýnlarý ile çalýþanlar arasýnda saðlýklý görsel iletiþimi engelleyen yüksek banko ve benzeri uygulamalarýn (camekân, pencere, yükseklik arz edip engel oluþturan bariyer ve benzeri ofis malzemesi) kaldýrýlarak; hasta ve hasta yakýnlarýnýn oturarak rahatça hizmet almalarýný saðlayacak uygun yükseklikte hizmet alanlarý olmasý gerektiði belirtildi. Yapýlan denetimlerde söz konusu hizmet alanlarýnda halen yüksek banko ve desklerin bulunmasý nedeniyle hasta ve yakýnlarýnýn ayakta hizmet almak zorunda kaldýklarý bu durumun da vatandaþlar ile çalýþanlar arasýnda iletiþimi zorlaþtýrdýðý kaydedildi. Yüksek banko ve desklerin, hizmet sunum kalitesini olumsuz etkilediði vurgulandý. Duyuruda, hastanelerde kullanýlan bankolar ve desklerin istenilen özelliklerde olacak þekilde revize edilmesi, bunun mümkün olmadýðý durumlarda ise amaca uygun çalýþma masalarýnýn yeniden temin edilmesi istendi. Bu kapsamda saðlýk kuruluþlarý, 15 Ekim 2012 tarihine kadar banko ve desklerin söz konusu özelliklere göre yeniden dizayn edilmesini saðlayacak. Geciken kurumlar ise gerekçeli açýklamalarýný bakanlýða bildirecek.(CÝHAN)

Âlim ona:

Âlimi dikkatle dinleyen adam sevinçle yola çýktý. Yolun yarýsýna geldiðinde öldü. Bunun üzerine rahmet melekleriyle azâb melekleri bir araya geldiler ve durumunu görüþtüler. Rahmet melekleri:

Azâb melekleri ise: - Bu kimse tevbe etti ama henüz hiçbir iyilik yapmadý, dolayýsýyla bunu biz götürmeliyiz, þeklinde mukabelede bulundular. Derken arkadan insan kýyafetinde bir baþka melek bunlarýn yanýna gelerek onlara þöyle dedi: - Ýki belde arasýndaki mesâfeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakýn ise adam o tarafa aittir. Bunun üzerine mesafe ölçüldü. Adamý varacaðý yere daha yakýn buldular. Ve adam rahmet meleklerine teslim edildi." Adet-i Ýlahî hep bu hadiste anlatýldýðý gibi cereyan ediyor. Yüz adam öldürenin teveccühüne bile cennetle mukabelede bulunan bir Rabb-i Rahîmimiz var. Niyetin salih olmasýna göre muamele ediyor. Ýyi niyete iyi, kötü niyete kötü mukabele O'nun adaletinin gereðidir. Hayat denen þu tarlada ürettiðimiz hayýrlarý haset, kýskançlýk, kin ve nefret deðirmenlerinde un ufak etmemek gerekiyor. En küçük bir hizmet dairesinden en büyük makamlara kadar her þey Allah'ýn bizlere çok özel ihsanýdýr; bir fýrsattýr. Bu fýrsatý hayýr, rýza ve hizmet istikametinde deðerlendirenler dünyada da ahirette de kazanýrlar. Aksine kendisine emanet verilen imkânlarý, makamlarý, güç ve iktidarý kinle, hasetle, nefretle baþkalarýna zarar verme istikametinde kullananlar dünya ve ahirette hüsrana uðrayacaklardýr. Kehf Sûresi 103-104. ayetler bu talihsizleri yoruma ihtiyaç býrakmayacak netlikte resmediyor: "De ki size amel itibarýyla en fazla hüsrana uðrayanlarý haber verelim mi? Onlar dünya hayatýndaki bütün sa'y ü gayretleri, emekleri, çalýþmalarý dalalet vadilerinde yok olup gittiði halde kendilerinin çok iyi iþler yaptýklarýný, baþarýlý olduklarýný zannedenlerdir." Sözlerimizi þu duayla noktalayalým: "Ey bizim kerîm Rabb'imiz! Bize hidâyet verdikten sonra kalblerimizi saptýrma ve katýndan bize bir rahmet baðýþla. Þüphesiz baðýþý bol olan Vehhâb Sensin.” Süleyman Sargýn s.sargin@zaman.com.tr 14 Eylül 2012


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

15 Eylül 2012 Cumartesi

6

Þanlýurfa'nýn Güneybatý Çevre Yolu faaliyete giriyor Þ

anlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, çevre yolunun en geç ekim ayýnýn ortasýnda trafiðe açýlacaðýný söyledi. Güvenç, “Þanlýurfa Çevre Yolu'nun toplam 18 kilometrelik bölümü aþaðý yukarý açýlýþa hazýr halde. Ýnþallah ay sonu veya en geç Ekim ayýnýn ikinci haftasý bu 18 kilometrelik yolu trafiðe açarýz.” dedi. Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, TOKÝ ve Evren Sanayi mevkiinde yapýmý devam eden 18 kilometrelik, Þanlýurfa ve Akçakale yolunu baðlayacak olan Þanlýurfa Güneybatý Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu. Vali Güvenç’e, Karayollarý 9. Bölge Müdürü Þamil Gülen ve yüklenici firma yetkilileri eþlik etti. Yapýlan çalýþmalarý yerinde inceleyen Vali Güvenç, Karayollarý

9. Bölge Müdürü Þamil Gülen’den, yol yapýmý ve süreç hakkýnda bilgi aldý. Çevre yolunun baðlantý köprüsü üzerinde bir açýklama yapan Güvenç, çevre yolunun en geç ekim ayýnýn ortasýnda trafiðe açýlacaðýný kaydetti. Güvenç, “Karayollarý bölge müdürümüzle, Þanlýurfa Çevre Yolu'nu gezdik, memnuniyet verici çalýþmalarý yerinde gördük. Toplam 18 kilometrelik bölüm aþaðý yukarý açýlýþa hazýr halde. Zaten fiilen vatandaþlarýmýz kullanmaya baþlamýþlar. Ýnþallah ay sonu veya en geç ekim ayýnýn ikinci haftasý bu 18 kilometrelik yolu trafiðe açarýz. Þanlýurfa adýna, müteahhitlerimize ve bölge müdürümüze teþekkür ediyorum.” diye konuþtu. Karayollarý 9. Bölge Müdürü Þamil Gülen ise Vali

Celalettin Güvenç ve Þanlýurfa halkýnýn kendilerine göstermiþ olduðu ilgiden dolayý onur duyduklarýný ifade ederek, “Bu iþ de çok kýsa sürede toparlandý. Sayýn valimizin bahsettiði gibi en geç ekim ayýnýn ikinci haftasý trafiðe açýyoruz.” þeklinde konuþtu. Ýncelemenin ardýndan Ertuðrul Gazi Ýlköðretim Okulu'na geçen Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, veliler ve öðrencilerle sohbet etti. Okul bahçesinde bulunan çocuklara þeker daðýtan Vali Güvenç, öðrenci velileriyle de görüþerek, özellikle çocuklarýn okullarýný aksatmamasý ve kýz çocuklarýnýn okula gönderilmesi istedi. Vali Celalettin Güvenç’e, okul ziyaretinde Ýl Milli Eðitim Müdürü Ahmet Pala da eþlik etti. (CÝHAN)

Teröristler, iþ makinelerini ateþe verdi

Güneþ enerjisi projelerine Avrupa'dan ödül

A

ntalya ve Diyarbakýr Büyükþehir belediyeleri Eurosolar Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliði’nin verdiði Avrupa Güneþ Ödülü’ne yerel yönetimler bazýnda layýk görüldü. Belediyelerin Eurosolar Türkiye Baþarý Ödülü 17 Eylül Pazartesi günü Ýstanbul’da düzenlenecek ‘Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji ve Yerel Yönetimler Konferansý’nýn ardýndan verilecek. Eurosolar Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliði, her yýl 10 farklý kategoride deðerlendirdiði, yenilebilir enerji kaynaklarýnýn etkili ve yenilikçi uygulamalarý kapsamýnda Antalya Büyükþehir Belediyesi, ‘Güneþev ve Ekolojik Eðitim Merkezi’, ‘Atatürk Kültür Parký’nýn Güneþ Enerjisi ile Aydýnlatýlmasý’ ve ‘Güneþ Enerjili Akýllý Durak’ projelerini ödüllendirdi. Söz konusu kategoride güneþ enerjisi üzerine eðitim çalýþmalarý yürüten Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi de Güneþ Evi ve Uygulama Parký Projesi dolayýsýyla ödül alacak. Konuyla ilgili açýklama yapan Eurosolar Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Tanay Sýdký Uyar, ödül kazanan projelere ve uygulamalara daha ileri aþamalara ulaþmalarý ve etki alanlarýnýn geniþlemesi için bilgi ve yönlendirme desteði verdiklerini söyledi. Uyar, “Bu çalýþmalarýn Avrupa Güneþ Ödülü

kriterlerinin gerektirdiði enerjinin etkin kullanýmý ve yenilenebilir enerji uygulamalarýnda sýfýr karbon salýmý hedefi, tüm kente yaygýnlýk, etkin uygulamalar ve tekil projelerde yenilikçilik düzeyine getirilmesini hedeflemekteyiz.” diye konuþtu. Antalya ve Diyarbakýr büyükþehir belediyelerinin baþlattýðý uygulamalarýn ve projelerin, bu 2 kenti ‘Sýfýr Karbonlu Kent’ hedefine götürecek adýmlar olduðunu belirten Uyar, bu yönde geliþtirdikleri stratejilerin ve yaygýn uygulamalarýn gelecek yýllarda Türkiye’nin Avrupa Güneþ Ödülü’nü almaya en büyük adaylardan birisi olacaðýna inandýðýný kaydetti. Ödül töreni, 17 Eylül Pazartesi günü Ýstanbul’da düzenlenecek ‘Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji ve Yerel Yönetimler Konferansý’nýn ardýndan gerçekleþtirilecek. (CÝHAN)

B

atman'da bir köprü inþaatýný basan bir grup terörist, köprüye zarar verip iþ makinelerini yaktý. Dün gece saat 23.00 sýralarýnda, Batý Raman'da baþlayan yol çalýþmasý ve Kantar Köprüsü þantiyesini basan bir grup terörist, þantiye binasý ve köprü yapýmýnda çalýþan 7 iþ makinesini ateþe verip kaçtý. Olayýn duyulmasý üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri ve özel harekat polisleri, kaçan teröristlerin yakalanmasý için operasyon baþlattý. Sabah saatlerinde þantiye bölgesine giden Vali Yýlmaz Arslan, olay yerinde incelemelerde bulunup, bilgi aldý. Vali Arslan, bir grup terör örgütü mensubunun, bölgede yürütülen yol ve köprü çalýþmalarýný sabote etmek amacýyla araçlara zarar verdiði þeklinde bilgi aldýktan sonra olay bölgesine süratla intikal eden güvenlik güçlerinin operasyonlara baþladýðýný söyledi. ` Devletin, bu tür yatýrýmlara büyük önem verdiðine dikkat çeken Vali Arslan, “Bana verilen bilgiye göre, 7 iþ makinesi ile iþçilerin barýnma mekaný olan bir yer ateþe verilmiþ. Allah’tan herhangi bir can kaybý veya yaralanma söz konusu deðil.” dedi. Bölgede yürütülen böyle önemli projelerle ilgili zaman zaman bu tür sýkýntýlarýn yaþandýðýna vurgu yapan Vali Arslan, devletin bu yatýrýmlara büyük önem verdiðini ifade etti. Bu yol çalýþmasýnýn bitimiyle Batman-Mardin güzergahýnýnýn 60 kilometre kýsalacaðýný belirten Vasli Arslan, þöyle devam etti: “Bizim için önemli olan diðer husus da bu bölgede yaþayan vatandaþlarýn Batman’a gidiþ geliþlerini kýsaltan önemli bir yol ve köprüdür. Proje bedeli 20 milyon olan bir iþten bahsediyoruz. Müteahhitlerimiz gayretli bir þekilde çalýþýyorlar, elbette moralimizi bozmaya gerek yok. Bu iþleri, ne olursa olsun yapacaðýz. Çünkü bunlarýn vatandaþ için yapýldýðýnýn herkes farkýnda, bizler de farkýndayýz. Devlet, gerekli tedbirleri almak suretiyle bu çalýþmalarý belirtilen sürede bitirecek. Müteahhit firma, burada çalýþan iþçilere tekrar geçmiþ olsun. Batman’da buna benzer altyapý çalýþmalarýný tamamlama karar ve azmindeyiz. Parasal anlamda bir sýkýntýmýz yok. Zaman anlamýnda da bir sýkýntýmýz yok. Moralimizi bozmayacaðýz, çalýþmalarýmýzý daha hýzlý sürdüreceðiz. Vatandaþýn hangi hizmetlere ihtiyacý varsa, býkmadan usanmadan bu hizmetleri yapacaðýz. Kim engel olmak istiyorsa istesin, bu hizmetler devam edecek.” Yapýmý devam eden, 480 metre uzunluðunda olacak olan Kantar Köprüsü toplam 12 ayaktan oluþuyor. 64 metre yüksekliðinde köprünün geniþliði ise 10 metre olacak. (CÝHAN)

15 Eylül 2012 Cumartesi Gazete Sayfaları  

15 Eylül 2012 Cumartesi Gazete Sayfaları

15 Eylül 2012 Cumartesi Gazete Sayfaları  

15 Eylül 2012 Cumartesi Gazete Sayfaları

Advertisement