Page 1

METEK Projesi Kariyer ve Tanýtým Emniyet Turnuvasý ödülleri sahiplerini buldu Günü Toplantýsý gerçekleþtirildi M Ýsmail Erkar

A

vrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilen Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi

Projesi (METEK) Mardin Kariyer ve Tanýtým Günü Toplantýsý’ný Yay Grand Otel’de gerçekleþtirdi. Sayfa 2’de

ardin Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik birimi tarafýnda Nusaybin'de organize edilen Futbol ve Voleybol turnuvasý soan erdi. ‘Herkes Eðlensin Turnuvaya Renk Gelsin' projesi kapsamýnda düzenlenen Futbol ve Voleybol turnuvasýnda dereceye giren takýmlara Milli Eðitim Müdürü Ýzzettin Aydýn, Toplum Destekli Polislik Þube Müdürü Emniyet Amirleri Adem Kayacý ile Mehmet Akyüz, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Serkan Tekin ve Milli Eðitim Þube Müdürü Ýdris Akbaþ tarafýndan verildi. Ödül töreninde konuþan Milli Eðitim Müdürü Aydýn, Eðitimin sadece ders kitaplarýndan öðrenilenin olmadýðýný söyledi.

Mardin Emniyet Müdürlüðünün Projeyi hazýrlamada büyük çabalar gösterdiðini kaydeden Aydýn; "Sonucunda da böyle güzel bir tablo ortaya çýktý. Eðitim sadece okul ortamýnda matematik öðrenmek deðildir. Eðitim sadece bizim programlarýmýzda yer alan dersler deðildir. Bunlarýn yanýnda sportif faaliyetlerin, sosyal etkinliklerin eðitimde çok büyük önemi ve etkisi var. Bunlar eðitimin ayrýlmaz parçalarýdýr." dedi. Aydýn'dan sonra Nusaybin Ýlçe Emniyet Müdür yardýmcýsý Ömer Uðramaz ise, turnuva baþlangýcýnda tüm takýmlarýn kazanan olmsýný istediklerini söyledi.

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE Yabancý Elçilik Ateþeleri belediyeyi ziyaret etti

14 Aralýk 2012 Cuma

Yýl: 9 Sayý 2520 Fiyatý :25 Kr

Turnuvada bunu baþardýklarýný ifade eden Uðramaz; “Þuanda karþýlaþtýðýmýz tablo birlik, beraberlik, barýþ ve sevgi duygularýnýn en zirvede olduðumuzu gösteriyor. Projenin sonunda kazananýn hepiniz olduðunu kanýtlamýþ oldunuz.

Projede emeði geçenleri kutluyorum." dedi. Konuþmalardan sonra dereceye giren takýmlara kol saati, kupa, top, plaket ile tüm sporculara madalya verildi. Ödül töreni, Emniyet Müdürlüðünün verdiði öðlen yemeðiyle sona erdi. Turnuvada Ödül alan takýmlar þöyle; Futbol: 1-Atatürk Ticaret ve Meslek Lisesi 2- Emire Gözü Lisesi 3- Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi Voleybol: 1- Atatürk Ticaret ve Meslek Lisesi 2- Kemal Gözü Kýz ve Teknik Lisesi 3- Kemal Gözü Kýz ve Teknik Lisesi -2 En Centilmen Takým: 1- Girmeli Çok Programlý Lisesi

Çiftçi kara kara düþünüyor Hayvan piyasasýnda yaþanan durgunluða yem fiyatlarýnýn da artmasý eklenince çiftçiler ne yapacaðýný þaþýrdý. 2 yýl öncesine kadar canlý hayvan kilosunun 20 liradan satýldýðýný belirten çiftçiler, þimdilerde ise 12 ila 14 lira arasýnda satýldýðýný belirtiyor. Ýsmail Erkar

Ali Edis

B

ir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mardin’de bulunan yabancý elçiliklerin askeri ateþeleri Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu’nu ziyaret etti. Ýsviçre Askeri Ateþesi, Belçika Savunma Müsteþarý, Japonya Askeri Ateþesi ve Almanya Askeri Ateþesi gerçekleþtirdikleri ziyarette Baþkan Ayanoðlu ile fikir alýþveriþinde bulundu. Mardin ilinin üç önemli özelliði olduðunu söyleyen Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu; “Mardin Bölgede farklý bir ildir. Farklý bir il olarak üç önemli özelliðe sahiptir.Sosyal yapý, Müslüman Kürtler Araplar Süryaniler ve Türkler bir arada yaþamaktadýrlar. Hoþgörü kentiyiz.Ýkincisi, Þehrin Tarihi Yapýsýnýn çok farklý bir deðeri var. 7 bin yýllýk bir deðeri olan Mardin’in tarihi zenginliði devam ediyor. Mardin inanç þehridir. Camiler, Kiliseler, Hamamlar ve Medreseler vardýr. Üçüncü olarak ta Mardin’in eðitim þehri olmasý Medreselerde verilen eðitimle, Manastýrlarda da Süryani eðitimi verilmesi çok önemlidir. Çoðulcu bir yapýya sahip olan bu þehrin evveliyatýndan zenginliði var. Biz de bu zenginliði korumak adýna önemli çalýþmalara imza atýyoruz. Tarihi Dönüþüm projemiz devam ediyor. Bu proje ile Mardin eski hürriyetine kavuþacak.”dedi. Ateþelerin, Eski binalarýn yanýnda yeni binalar yapýlýyor. Bunlar için ne yapýyorsunuz ve Mardin’in ekonomisi neye baðlýdýr sorusuna; Baþkan Ayanoðlu, Þehir Merkezi olan sit alanýnda yeni binalarýn yapýmýna izin verilmediðini ve yeni binalarýn yýkýlacaðýný söyledi.

S

on yýllardan artan yem fiyatlarý hayvancýlýk yapan çiftçileri zor durumda býrakýyor. Hayvan piyasasýnda yaþanan durgunluða yem fiyatlarýnýn da artmasý eklenince çiftçiler ne yapacaðýný þaþýrdý. 2 yýl öncesine kadar canlý hayvan kilosunun 20 liradan satýldýðýný belirten çiftçiler, þimdilerde ise 12 ila 14 lira arasýnda satýldýðýný belirtiyor. Buna karþýn samanýn kilosu önceki yýllarda 30 kuruþ civarýnda iken bu yýl ise tavan yaprak 70 ila 80 kuruþa kadar çýktý. Hayvanýn beslenmesi için önemli olan arpada ise durum farklý deðil. Arpanýn kilosu 60 kuruþa kadar çýktý. Buna karþýn hayvan piyasasýn yaþanan durgunluk hayvan besiciliði yapanlarý zor durumda býraktý. Aldýklarý hayvanlar ellerinde kalan ancak ayný zamanda beslemek

zorunda olduklarý hayvanlara yem alan vatandaþlar yem fiyatlarý karþýsýnda çaresiz. 2 yýl önce devletin verdiði faizsiz kredi ile Mardin'in Kýzýltepe ilçesine baðlý Akyazý köyünde büyükbaþ hayvan çiftliði kuran Vejdin Ayhan, kredilerinin ödeme zamanýnýn geldiðini ve krediyi ödeyemeyecek durumda olduklarýný söyledi. Hayvanlarý aldýklarý zaman kilonun 20 lira civarýnda olduðunu ancak þuan satmalarý halinde ise 12 lira civarýnda nacak satabileceklerini anlatan Ayhan, kredi borçlarýný ertelenmesini istedi. Ayhan, "Biz hayvanlarý alýrken kýymetli idi. Ancak þuan çok ucuz. Buna karþýn yem fiyatlarý arttý. Ýþçiliði de çok zahmetli. Þuan satsak da zarar ediyoruz. Kredi ödeme vakti geldi. Ne yapacaðýmýzý þaþýrdýk. Yem fiyatlarý aldý baþýný gidiyor." diye konuþtu.

koltukta oturan çocuk yüzde 3 yýl içinde tüm Arka 29 daha güvenli yolculuk yapýyor kimlikler akýllanacak E

S

ahte kimlik sebebiyle 700 bin vatandaþýn mahkemelik olduðunu tespit eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, akýllý kimlik projesine hýz verdi. Bakan Nihat

Ergün, üç yýl içinde tüm kimliklerin çipli hale geleceðini belirterek, “Kartlarla bankamatikten para da çekilebilecek. ” dedi. Sayfa 3’te

mniyet Genel Müdürlüðü Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý, araþtýrmalarýn çocuklarýn arka koltukta oturmalarýnýn yüzde 29 daha güvenli olduðunu gösterdiðini bildirdi. Hava yastýðýnýn aracýn ön koltuðunda seyahat eden küçük çocuklar için bir tehdit oluþturduðuna dikkat çekilen Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý açýklamasýnda, "Çalýþmalar, araçta yolcular için hava yastýðý olsun olmasýn çocuklarýn arka koltukta oturmalarýnýn yüzde 29 daha güvenli olduðunu göstermek Sayfa 3’te tedir.


14 Aralýk 2012 Cuma

2

METEK Projesi Kariyer ve Tanýtým Günü Toplantýsý gerçekleþtirildi Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilen Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Projesi (METEK) Mardin Kariyer ve Tanýtým Günü Toplantýsý gerçekleþtirdi. Toplantýda Avrupa Komisyonu, Milli Eðitim Bakanlýðý, METEK Projesi yürütücüleri projeye iliþkin bilgi verirken, iþ dünyasýndan temsilciler de, mesleki eðitimden beklentilerine iliþkin görüþlerini dile getirdi. Ali Edis

Midyat'ta Eðitime destek

A

vrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilen Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Projesi (METEK) Mardin Kariyer ve Tanýtým Günü Toplantýsý’ný Yay Grand Otel’de gerçekleþtirdi. Milli Eðitim Bakanlýðý Mesleki ve Teknik Eðitim Genel Müdürlüðü koordinasyonunda yürütülen ve iki yýl sürecek olan proje, 21 pilot ilde uygulanýyor.

Ýsmail Erkar

M

idyat Belediyesinin eðitime destek faaliyetleri kapsamýnda, sýnavlara hazýrlanan ortaokul öðrencileri için temin edilen konu anlatýmlý, yaprak testi ve soru bankasý içerikli 1200 kitap okullara gidilerek, öðrencilere hediye edildi. Cumhuriyet Ortaokulu'nda öðrenim gören öðrencilere sýnavlara hazýrlýk kitaplarý daðýtým törenine katýlan Midyat Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Sosyal Ýþler Müdürü Þehmus Gümüþ, okul idaresinden öðrenciler ile ilgili bilgiler alarak baþarý durumlarýný deðerlendirdi.

Toplantýda Avrupa Komisyonu, Milli Eðitim Bakanlýðý, METEK Projesi yürütücüleri projeye iliþkin bilgi verirken, iþ dünyasýndan temsilciler de, mesleki eðitimden beklentilerine iliþkin görüþlerini dile getirdi. Toplantýya Mardin Vali Yardýmcýsý Müfit Gültekin, Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, Mardin Milli Eðitim Müdür Vekili Niyazi Ekin, Avrupa Komisyonu Eðitim Sektörü Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcý, Milli Eðitim Bakanlýðý METEK Projesi Direktörü Abdülkadir Yýldýz, METEK Projesi Takým Lideri David Hardy, MÜSÝAD Mardin Ýl Baþkaný Mehmet Ali Dündar ile Mardin'deki meslek liselerinin yöneticileri ve öðretmenleriyle, iþ dünyasýndan temsilciler katýldý. Toplantýnýn açýlýþýný yapan Mardin Milli Eðitim Müdürü (V) Niyazi Ekin þunlarý söyledi: "Ben de mesleki ve teknik eðitim almýþ biriyim. Türkiye'de mesleki ve teknik eðitimin geçmiþine baktýðýmýzda, bu okullar 10-15 yýl önce sýnavla en kaliteli öðrencileri alýyordu. Ancak eðitim sisteminde yapýlan deðiþikliklerle, bu baþarýlý öðrencileri baþka okullara vermeye baþladýk. En nitelikli öðrencileri Anadolu ve Fen Liselerine verirken, asýl teknoloji alanlarýna bu öðrencilerimizi seçemedik. Mesleki ve teknik eðitimi, teknolojinin geliþimi için, geliþen dünyaya yetiþmek için þarttýr. Geçmiþte uygulanan MEGEP projesiyle modüler sistem düzenlendi ve çok da faydalarý oldu. Önemli olan meslek liselerini öðrencilerle doldurmak deðil, bu öðrencilerin mezun olunca ne yapacaðý. Þu anda Mardin'de 15 bin meslek lisesi öðrencisi var. Hedefimiz mezun olacak öðrencilerin istihdam edilmesi olmalý. Mezun ettiðimiz bir elektronik öðrencisinin bir pastanede çaycýlýk yapmasýný istemiyoruz. Bu mezunlarý kendi alanlarýnda istihdam etmemiz gerekiyor. Sanayi sektöründen ricamýz, bu çocuklarýn desteklenmesidir. Meslek sertifikasý olmayaný deðil, olaný istihdam etsinler." Avrupa Birliði'nden 6 yýl için yaklaþýk 5 milyar Euro hibe Ekin'den sonra söz alan Avrupa Komisyonu Eðitim Sektörü Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcý ise þöyle konuþtu: "AB'nin Türkiye'de eðitim sektörüne

sunduðu yardýmlar 2020 yýlýna kadar sürecek. AB ile Türkiye arasýnda bir takým sýkýntýlarýn olmasýnýn yaný sýra Avrupa Birliði Türkiye iliþkileri güçlenerek devam ediyor. 2007 ile 2013 arasýnda AB'nin Türkiye'ye tahsis ettiði karþýlýksýz finansman tutarý 4 milyar 872 milyon Euro'dur. METEK Projesi de AB ve Türkiye desteklenen bu projelerin içindedir. Kalite bir bütündür. Mesleki eðitimde sýkýntýlarýmýz var. Mesleki eðitimin sýkýntýya girmesinde sebep politik, ideolojiktir. 1997'de Ýmam Hatip Liselerinin önünü kapamak için, meslek liselerinin önü kesildi. Artýk bu düzelecek ama sosyal süreçlerde her þeyi bir anda düzeltebilmek mümkün deðil. Mesleki ve teknik eðitimde de neyi nerede yanlýþ yapýyoruz, düþünmeliyiz. Kaynaklarýmýzý istihdam oraný düþük alanlarda israf etmeyi niye sorgulamýyoruz? Sektörlerin taleplerini mesleki ve teknik eðitime neden yansýtamýyoruz? Amaç istihdam edenlerin talepleri doðrultusunda mesleki eðitimi yeniden düzenlemektir." Mardin Belediye Baþkaný Avukat Mehmet Beþir Ayanoðlu ise þunlarý dile getirdi: "Mardin'in kalkýnmasý için meslek okullarý olmalý. Özellikle turizm alanýnda eðitimli çalýþanlara çok ihtiyacýmýz olacak. Çünkü önümüzdeki dönemde Mardin'e gelecek turist sayýsýnýn 5 milyona çýkmasýný bekliyoruz. Biz bu projeyi destekliyoruz ve her zaman da desteðe hazýrýz." Toplantýnýn ilk bölümünün son konuþmasýný ise Mardin Vali Yardýmcýsý Müfit Gültekin gerçekleþtirdi. Gültekin þunlarý söyledi: "Ben de bir meslek lisesi mezunuyum. Benim dönemimde biz bu okullara sýnavla giriyorduk ve çok kaliteliydi. Benim dönemimden mezun

olan arkadaþlarýmýn hepsi bugün çok iyi yerlerde ve görevlerde. Mesleki eðitimin yeniden eski gücüne kavuþmasý için çaba gösteriliyor. Bu çabalar çok önemli. Mesleki eðitimde görev alacak öðretmenler kaliteli biçimde yetiþirse, onlarýn kalitesi artarsa, öðrencilerin de artacaktýr. METEK Projesi bu alanda ülkemize bir vizyon çizecektir." Sabahki toplantýda proje uygulamasýnda yer alan diðer konuþmacýlar tarafýndan, projenin mesleki eðitime uygulanabilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir ulusal kalite güvence sistemi getirmeyi hedeflediði vurgulandý. Bu hedefe ulaþmada da eðitim ve iþ dünyasýnýn tüm unsurlarýnýn ihtiyaçlarýnýn dikkate alýnacaðý, bu kesimlerin görüþlerinin de kalite güvence sistemine yansýtýlacaðý belirtildi. Konuþmacýlar kalitenin asýl çýktýsýnýn, mesleki eðitim alan mezunlarýn istihdam edilme oraný ve çalýþacaklarý iþlerin niteliðiyle anlaþýlacaðýnýn altýný çizdi. Proje kapsamýnda Ulusal Kalite Güvencesi Sistemi ve Merkezi’ni oluþturmak için bir Strateji Çalýþma Grubu oluþturulurken, bu grup kamu, meslek kuruluþlarý, iþçi ve iþveren organizasyonlarýyla baðlantýlý olacak. Kariyer ve Tanýtým Günü Toplantýsý’nýn öðleden sonraki bölümünde de Ankara Üniversitesi Öðretim Üyeleri Doç. Dr. Metin Piþkin ve Doç. Dr. Müge Ersoy Kart tarafýndan öðrenciler, veliler ve rehber öðretmenler için kariyer seçimi ile rehberliðine iliþkin uygulamalý bir çalýþma gerçekleþtirildi. Öðrenciler, veliler ve rehber öðretmenlerle bir kariyer çalýþmasý yapýldý. Çalýþma kapsamýnda öðrencilerin ilgi, beceri ve yeteneklerini nasýl keþfedecekleri uygulamalý olarak gösterildi ve buna uygun meslek alternatifleri anlatýlýrken, kariyer seçimi oyunlarý da uygulandý. METEK Projesi ve Hedefleri Mesleki ve teknik eðitimin, eðitim sistemi içindeki payýnýn artýrýlmasý çok uzun bir süredir Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn öncelikleri arasýnda yer alýyor. Milli Eðitim Bakanlýðý bu baðlamda, mesleki ve teknik eðitim kurumlarýnca verilen eðitimin, iþgücü piyasasýnýn ihtiyaçlarýna daha duyarlý hale getirilmesi yönünde birçok projeyi hayata geçirdi ve çýktýlarý da uygulamaya koydu. METEK Projesi de, bu alanda yapýlan çalýþmalarýn bir devamý niteliðinde olup, mesleki teknik eðitim sisteminin kalitesini güçlendirmeyi ve bu yönde bir izleme sisteminin kurulmasýný öngörüyor. Geliþtirilecek sistemin pilot uygulamasý önceden seçilmiþ 21 ilde yapýlacak, sonuçlar deðerlendirilecek ve gerekli revizyonlardan sonra mesleki eðitimde ulusal kalite güvence sistemine son hali verilecek.

Konu anlatýmlý, yaprak testi ve soru bankasý içerikli kitaplarý daðýtmadan önce öðretmen ve öðrencilerle sohbet eden Gümüþ, planlý ve sistemli çalýþýldýðýnda baþarýlamayacak hiçbir þey olmayacaðýný, sabýrla ve irade gücünü kullanarak çalýþan tüm öðrencilerin arzu ettikleri baþarýyý kolaylýkla elde edebileceklerini belirtti. Gümüþ, öðrencilerden baþarý sözü aldý daha sonra da kitaplarýný verdi. Konu ile ilgili açýklama yapan Midyat Belediye Baþkaný Þehmus Nasýroðlu, "Öðrencilerimizin önlerindeki zorlu sýnavlarda baþarýlý olup iyi okullara gitmeleri, kendi geleceklerini olduðu kadar ilçemizin geleceðini de etkileyecektir. Bütün bu kitaplarýn, hepsi öðrencilerimizin daha güzel bir geleceðe sahip olmalarý içindir. Onlarýn güzel bir geleceðe sahip olmasý demek, ülkemizin güzel bir geleceðe sahip olmalarý demektir" þeklinde konuþtu. Öðrencilerin ülkenin

geleceðinin teminatý olduðunu dile getiren Baþkan Nasýroðlu, "Gençlerimize sahip çýkmak ve onlarý desteklemek için belediye olarak üzerimize düþeni yapmanýn gayreti içerisindeyiz. Eðitimde fýrsat eþitliðini saðlamak ve maddi durumu iyi olmayan öðrencilerimizin sýnavlara hazýrlanabilmelerini saðlamak için bu desteði verdik. Bu çalýþmayý yapmaktaki amacýmýz, öðrenci kardeþlerimizin bilgi birikimlerine katký sunmak, daha iyi yerleri kazanmalarýna yardýmcý olmaktýr. Çocuklarýmýz bu kitaplardan istifade ederek, iyi bir okula yerleþtikleri zaman, bu baþarý bizim en büyük mutluluðumuz olacaktýr. Öðrenci kardeþlerimizin bizi, ailelerini ve öðretmenlerini mahcup etmeyeceðinden emin olarak, sýnavda baþarýlý olacaklarýna inanýyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte saðlýklý, mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandý. Kitaplarý öðrencilere teslim eden Midyat Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Sosyal Ýþler Müdürü Þehmus Gümüþ, amaçlarýnýn eðitim gören öðrencilere her konuda destek vermek olduðunu belirtti. Öðrencilerden çok çalýþmalarý ve hedefe kilitlenmelerini isteyen Gümüþ, "Sizler ülkemizin geleceði, aydýnlýk yarýnlarýmýzýn teminatýsýnýz. Ýlçemizin ve ülkemizin geleceðinde söz sahibi olacak kiþiler sizlersiniz. Bunu baþarmak için, çok çalýþmak, araþtýrmak ve öðrenmek zorundasýnýz. Burada eðitim gören öðrencileri Türkiye'nin önemli yerlerinde görmek istiyoruz. Yeter ki çocuklarýmýz okusun, eðitime olan desteðimiz devam edecektir" dedi.

Mardinlilerin Derneðine Baþkan Uzun'dan tam destek M. Sait Çakar

Y

eþilli Eski Belediye Baþkaný Hayrettin Demir ve beraberindeki heyet, Beylikdüzü Belediye Baþkaný Yusuf Uzun'u makamýnda ziyaret ederek, Mardinliler Dünya Kenti Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'ni kurmak için destek istedi. Ziyaret eden heyete Baþkan Uzun'dan tam destek geldi. Sivil toplum kuruluþlarýnýn önemine deðinen Baþkan Uzun, belediyecilik anlayýþýnýn her zaman vatandaþ odaklý olduðunu ve bunun için sivil toplum kuruluþlarýnýn da katýlýmcý olmasý gerektiðine

dikkat çekti. Baþkan Uzun, " Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak bölgemizde faaliyet gösteren, misyonunu iyi tanýmlamýþ bütün sivil toplum örgütleriyle iyi iliþkiler içinde olmak isteriz. Bu itibarla insanlýðýn yararýna yapýlacak her türlü giriþimde biz yanýnýzdayýz" dedi. Mardin'in gelenek ve göreneklerinin yaþatýlmasýnda dernekleþmenin kaçýnýlmaz olduðunun altýný çizen Yeþilli Eski Belediye Baþkaný Hayrettin Demir ise desteklerinden dolayý Baþkan Uzun'a teþekkür etti. Nezaket ziyaretinde Belediye Meclis Üyesi Av. Zeki Sadunoðlu da yer aldý.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

14 Aralýk 2012 Cuma

3

3 yýl içinde tüm kimlikler akýllanacak Birçok kiþinin sahte kimlik sebebiyle mahkemelik olmasý, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý’ný harekete geçirdi. Bakan Nihat Ergün, 2013 Haziran ayýndan itibaren 2 milyon vatandaþa akýllý kimlik daðýtýlacaðýný söyledi.

Birçok kiþinin sahte kimlik sebebiyle mahkemelik olmasý, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý’ný harekete geçirdi. Bakan Nihat Ergün, 2013 Haziran ayýndan itibaren 2 milyon vatandaþa akýllý kimlik daðýtýlacaðýný söyledi. Bolu’daki pilot uygulamanýn baþarýyla sonuçlandýðýný belirten Ergün, “3 yýl içerisinde de bütün vatandaþlarýmýza yaygýnlaþtýrýlacak. Yani, 3 yýllýk bir geçiþ süreciyle bütün vatandaþlarýmýz yeni kimlik kartýný, elektronik kimlik kartýný kullanmýþ olacaklar.’’ dedi. Bakan’ýn verdiði bilgiye göre, akýllý kimlik kartlarý sadece bir nüfus kâðýdý

gibi olmayacak. Çipli yeni kimlik kartlarý ehliyetten banka iþlemlerine, ulaþýmdan saðlýða kadar birçok alanda kullanýlabilecek. NTV’de katýldýðý bir programda gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Ergün, çipli kimlik kartlarýnýn nasýl kullanýlacaðýna dair bilgiler de verdi. Ergün, “Ýsterseniz bankamatikten para çekebileceksiniz, saðlýk hizmeti almak istiyorsanýz onunla alacaksýnýz. Stadyumdan geçiyorsunuz, girdiniz, kimlik kartý? Kim girdi stadyuma belli. Veya saðlýk hizmeti alýyorsunuz bu belli. Bugün 700 binden fazla vatandaþ sahte kimlik kartý ile iþlem yapmak nedeniyle mahkemelik durumda. Birçok insan adýna sahte kimlikle krediler alýnmýþ durumda, birçok insan adýna alýþveriþler yapýlmýþ durumda. Birçok insan adýna noterlerden belge düzenlenmiþ durumda. Noter baktýðý zaman bu kimlik kartý sahte mi, deðil mi bunu bilmiyor ki... Ama þimdi

noterler de bunun bir an evvel yürürlüðe girmesini istiyorlar. Çünkü sahte kimlik kartý diye bir mesele kalmayacak.’’ ifadelerini kullandý. kobilere destek artarak sürecek Nihat Ergün, düþen faiz oranlarýyla birlikte vatandaþlarýn alým gücüne destek verecek yeni adýmlar düþünülebileceðini belirtti ve ekledi, “2013’te gerekirse daha kapsamlý bir uygulamayla, çok daha fazla KOBÝ’yi hareketlendirebilecek yeni yatýrým yapmaya, yeni iþler yapmaya yöneltecek, onlarýn birtakým maliyetlerini aþaðýya çekecek destekler verebiliriz.’’ dedi. 2012 yýlý için öngörülen büyüme hedeflerinin 2010 ve 2011 yýlýna göre daha mütevazý bir hedef olduðunu dile getiren Ergün, ekonominin gidiþatýnýn bu mütevazý hedef çerçevesinde seyrettiðini vurguladý. Ergün, 2012 hedefleri açýsýndan yeni bir revizyonu

KIZILTEPE DEMÝRLER ÝÇMESUYU ÝNÞAATI MARDÝN Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü Kýzýltepe Demirler Ýçmesuyu Ýnþaatý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/187786 1-Ýdarenin a) Adresi : Ýstasyon Rektör Aykaç Cad. 82 47000 Ýstasyon MARDÝN MERKEZ/MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822151930-4822151932 c) Elektronik Posta Adresi : 47ilozelidare@icisleri.gov.tr ç) ihale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Kýzýltepe Demirler Köyü c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ (Sosyal Tesisleri Toplantý Salonu) Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060 -MARDÝN b) Tarihi ve saati : 26.12.2012-10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve Ýçeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Tebliðde yer alan A IV Grubu iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ Destek Hizmt. Müd. Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060 -MARDÝN adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ (Sosyal Tesisleri Toplantý Salonu) Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060 - MARDÝN adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1,20 BASIN NO : 558

gerektirecek bir durum olmadýðýný da dile getirdi. Ergün, 2013 yýlýnda bir taraftan ihracatý artýrmaya devam ederken, biraz da iç piyasayý canlandýrmak gerektiðine iþaret etti. Ergün, faiz oranlarýnýn düþtüðünü, kredi limitlerinin de belki bir miktar artmasý ya da KOBÝ’lere yönelik yeni destek mekanizmalarý harekete geçirildiðinde iç piyasanýn bir miktar daha canlandýrýlmýþ olacaðýný kaydetti. Otomotiv soruþturmasý ile ilgili görüþleri sorulan Nihat Ergün, sahte imza kullanarak,

sahte belgelerle ithalat yapýldýðýný söyledi. Ergün, “Burada savcýlýklara intikal eden iþler var. Tabii savcýlýk ne karar verecek ona da bakacaðýz. Sahte imza kullanarak, sahte belgeler düzenlenerek ithalat gerçekleþtiriliyor, bunun tabii ki soruþturulmasý lazým. Kullanýlmýþ araçlar sahte belgelerle sýfýr araç gibi getiriliyor. Mesela biz bazý soruþturmalarda aracýn torpidosunda 10 bin kilometrelik bakým kartýna rastladýk yani bunlar var.” diye konuþtu. (CÝHAN)

Jandarmaya, 9 yýlda insan haklarý ihlalinden 2 bin baþvuru

J

andarma Ýnsan Haklarý Ýhlallerini Ýnceleme ve Deðerlendirme Merkezi'ne (JÝHÝDEM) 2003-2011 yýllarý arasýnda insan haklarý ihlali sebebiyle 2 bin 131 baþvuru yapýldý. Bu baþvurularýn yalnýz 322'si insan haklarý ihlali kapsamýnda deðerlendirildi. 26 Nisan 2003 tarihinde kurulan JÝHÝDEM'e ikamet edilen ildeki Ýl Jandarma Komutanlýðý'na, þahsen, dilekçe veya telefonla (156) ya da Ankara'da bulunan Jandarma JÝHÝDEM'e þahsen, telefon, mektup, dilekçe, belge geçer ya da internet yoluyla baþvuruda bulunabiliyor. Ýddia edilen eylemin JÝHÝDEM'e konu olmasý için ise "Eylemi yapan kiþinin jandarma personeli olmasý, bu jandarma personeline yasalarla öngörülen bir görevin verilmiþ olmasý, eylemin görevin ifasý sýrasýnda icra edilmesi veya göreviyle ilgili olmasý, bu eylemin insan onurunu incitici olmasý veya temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunmasý, bu eylemin Türk Ceza Kanunu'na, diðer kanunlara veya Türkiye'nin taraf olduðu uluslar arasý sözleþmelere göre suç teþkil etmesi, ayrýca baþvurunun, iddia edilen olayýn meydana geldiði tarihten itibaren suçun nev'ine göre kanuni süresi içinde

yapýlmýþ olmasý" gerekiyor. JÝHÝDEM'e 2003 yýlýnda 147; 2004 yýlýnda 291; 2005 yýlýnda 222; 2006 yýlýnda 264; 2007 yýlýnda 323; 2008 yýlýnda 247; 2009 yýlýnda 235; 2010 yýlýnda 235 ve 2011 yýlýnda 167 baþvuru yapýldý. Baþvurularýn büyük çoðunluðu insan haklarý ihlalleri dýþýnda deðerlendirildi. En fazla baþvuru 2007 yýlýnda yapýlýrken; ihlal kapsamýnda deðerlendiren baþvuru sayýsý ise sadece 13 oldu. Ýnsan haklarý ihlalleri kapsamýnda deðerlendirilen en yüksek baþvuru ise 83 ile 2004 yýlýnda oldu. (CÝHAN)

Arka koltukta oturan çocuk yüzde 29 daha güvenli yolculuk yapýyor

E

mniyet Genel Müdürlüðü Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý, araþtýrmalarýn çocuklarýn arka koltukta oturmalarýnýn yüzde 29 daha güvenli olduðunu gösterdiðini bildirdi. Hava yastýðýnýn aracýn ön koltuðunda seyahat eden küçük çocuklar için bir tehdit oluþturduðuna dikkat çekilen Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý açýklamasýnda, "Çalýþmalar, araçta yolcular için hava yastýðý olsun olmasýn çocuklarýn arka koltukta oturmalarýnýn yüzde 29 daha

güvenli olduðunu göstermektedir. Bir otomobilde maksimum güvenlik için þu önlemlerin alýnmasý tavsiye edilmektedir. Ön koltukta oturan çocuklar eðer emniyet kemeri uygun olmayan bir þekilde baðlanmýþsa, emniyet kemeri yoksa, doðru pozisyonda oturmuyorlarsa ya da emniyet kemerinin doðru baðlanmasý için boylarý çok küçükse ölümcül bir risk altýndadýrlar. Bir çarpma anýnda kolayca öne fýrlayabilirler ve þiþen hava yastýðý baþlarýna ya da boyunlarýna þiddetle çarpabilir." denildi. Araçta hava yastýðý olsa bile, bir kiþinin emniyet kemeri olmamasý halinde çok ciddi bir þekilde yaralanabileceði ya da öleceðinin vurgulandýðý açýklamada, bir çarpma anýnda emniyet kemeri takýyor olmanýn kiþinin içeride bulunan þeylere çarpmasýný engelleyebileceði dile getirildi. Açýklamada; "Hava yastýðý yalnýzca tamamlayýcý bir önlemdir. Bir baþka deyiþle hava yastýðý, aracýn ön kýsmýnýn bir yere çarpmasý halinde açýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Aracýn yuvarlanmasý, yandan, arkadan çarpma halinde ya da düþük hýzlardaki çarpýþmalarý için tasarlanmamýþlardýr" ifadeleri yer aldý. (CÝHAN)

Zayi

S

ahte kimlik sebebiyle 700 bin vatandaþýn mahkemelik olduðunu tespit eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, akýllý kimlik projesine hýz verdi. Bakan Nihat Ergün, üç yýl içinde tüm kimliklerin çipli hale geleceðini belirterek, “Kartlarla bankamatikten para da çekilebilecek. ” dedi.

Geçici Mezuniyet Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Salih TUNÇ


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

14 Aralýk 2012 Cuma

4

Jandarma karakolunda Bakan Eker: 2013’te Kralkýzý kaçak sigara skandalý Barajý’nýn kanallarý tamamlanacak D

Kralkýzý Barajý'nýn açýlýþ töreni öncesinde Diyarbakýr Valiliði'nde basýn mensuplarýyla bir araya gelen Bakan Eker, Diyarbakýr'a GAP Eylem Planý kapsamýnda 2008'den sonra özellikle ihtiyaç duyulan, ödenekleri temin edildiðini söyledi.

G

ýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, 2013 yýlý içinde daha önceden öngörüldüðü gibi 218 kilometrelik Dicle Kralkýzý Barajlarý'nýn ana sulanma kanalýnýn inþaatýnýn tamamlanacaðýný ifade etti. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan yapýmý tamamlanan 112 adet hizmet ve eserin açýlýþlarýndan biri de Diyarbakýr’da gerçekleþtirildi. Kralkýzý Barajý'nýn açýlýþ töreni öncesinde Diyarbakýr Valiliði'nde basýn mensuplarýyla bir araya gelen Bakan Eker, Diyarbakýr'a GAP Eylem Planý kapsamýnda 2008'den sonra özellikle ihtiyaç duyulan, ödenekleri temin edildiðini söyledi. Dicle Kralkýzý Barajlarý'nýn 2.

ve 3. kýsým cazibe sulamasýnýn ana kanal inþaatýnýn tamamlanmasýyla 122 kilometrelik yapýnýn kullanýma hazýr hale geldiðini ifade eden Eker, kanalýn daha önce 61 kilometresinin bittiðini, 122 kilometresinin ise bugün itibariyle tamamlandýðýný dile getirdi. Eker, konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Toplam 218 kilometrelik kanalýn geri kalan 96 kilometresi de toplulaþtýrma çalýþmalarýyla büyük ölçüde tamamlandý. 96 kilometrelik kýsmý da 2013 yýlý içinde tamamlanacak. Böylece 2013 yýlý içinde daha önceden öngörüldüðü gibi 218 kilometrelik Dicle Kralkýzý Barajlarý'nýn sularýný Diyarbakýr'dan geçirip Savur eteklerine kadar götürecek olan ana sulama kanalýnýn inþaatý bitmiþ olacak.”

GAP Eylem Planý’nýn hedeflendiði þekilde yatýrýmlarýnýn gerçekleþtirildiðini de dile getiren Bakan Eker, Diyarbakýr'da kurulan 4 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem Ýstasyonu'nun da açýlacaðýný, bunun özellikle tarýmsal meteoroloji açýsýndan son derecede önemli bir hizmet olduðunu sözlerine ekledi. Valilikteki ziyaretinin ardýndan su kanalýnýn açýlýþý için Kralkýzý’na giden Eker, burada Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn Ankara’daki açýlýþýný izledi. Bakan Eker, daha sonra Kralkýzý Barajý’nýn açýlýþýný gerçekleþtirdi. (CÝHAN)

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ile bölgede turizmde önemli geliþmeler yaþanacak

B

atman Üniversitesi'nin tarihi kent Hasankeyf'te açacaðý Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu'nun inþaat çalýþmalarýný yerinde gören Rektör Prof. Dr. Uluçam, "Tarihi ilçemizde açýlacak olan yüksekokulumuz sayesinde

bölgemizde turizm alanýnda önemli geliþmeler yaþanacaktýr." dedi. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, tarihi kent Hasankeyf'te açýlacak olan Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu'nun yapým çalýþmalarýný

yerinde gördü. Yeni Hasankeyf'te yapýmý süren Batman Üniversitesi Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu 16948 metrekarelik alana sahip. Yüksekokul binasý 9 blok, bodrum kat, zemin kat ve 2 kattan oluþurken otel binasýnýn ise 4 bloktan oluþtuðu bildirildi. Ýnþaat çalýþmalarýný yerinde gören Rektör Prof. Dr. Uluçam, DSÝ tarafýndan TOKÝ'ye yaptýrýlan yüksekokulun Hasankeyf ve bölgenin turizminin geliþimi açýsýndan önemli olduðunu belirtti. Prof. Dr. Uluçam þöyle konuþtu: "Tarihi kent Hasankeyf ilçemizde üniversitemize baðlý Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu'nun açýlmasý hem Batman hem bölgemizin turizmi açýsýndan oldukça önemli bir geliþme olacaktýr. Bu bölümde okuyan öðrencilerimiz tarihi yerde staj yapma fýrsatý de bulmuþ olacaktýr. Turizm sektöründe karþýlaþýlan sorunlardan biri de kalifiye çalýþan bulmak. Bu nedenle açýlacak olan bu yüksekokulumuz sayesinde bu sorunun da asgariye indirileceðini düþünüyorum.” (CÝHAN)

iyarbakýr'da bir ihbar üzerine yolcu otobüsünde ele geçirilen 70 koli kaçak sigaranýn Silvan Çatakköprü Jandarma Karakol Komutanlýðý'nda kaybolduðu ortaya çýktý. 2 asker, karakol komutanýnýn kendilerine zimmetlediði kaçak sigaralarýn yerinde olmadýðýný belirterek, durumu bölük komutanýna bildirdi. Bölük komutanýnýn yaptýðý denetim üzerine ortaya çýkan skandalla ilgili karakol komutaný hakkýnda 'baþkasýnýn zimmetindeki sigaralarý sattýðý' iddiasýyla Diyarbakýr 3'üncü Aðýr Ceza Mahkemesi'nde dava açýldý. Duruþmaya katýlan karakol komutaný, ayný yerde görev yapan rütbelilerin, karakolun önündeki bakkalcýyý kaçýrdýðýný ve kendisi hakkýnda yalan beyanda bulunmasýný saðladýklarýný iddia etti. Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesi Çatakköprü Jandarma Karakol Komutanlýðý'nda yaþanan olayla ilgili dava duruþmasý Diyarbakýr 3'üncü Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yapýldý. Duruþmaya askeri cezaevinde tutuklu bulunan Jandarma Astsubay Baþçavuþ M.D hazýr edildi. Ýddia makamý iddianamenin sanýða cezaevinde tebliði edildiðini belirterek savunmasýnýn alýnmasýný talep etti. Bunun üzerine savunma hakký verilen M.D, 2011 yýlý Temmuz ayýnda karakolda göreve baþladýðýný belirterek, yol uygulamalarýný baþlattýðýný söyledi. Askerliðinin son dönemlerini yaþayan erlerin devriye görevine çýkmayý reddettiði için bunlarla tartýþtýðýný ve bunlarý yol aramalarýnda görevlendirdiðini anlatan M.D, " Ancak bunlar yol aramasýnda birþey yakalamýyorlardý. Bir otobüste kaçak sigara ihbarý geldi. B.B.'ye arabayý aramasýný söyledim aradý birþey olmadýðýný belirtti. Bunun üzerine ben ayný aracý aradým ve kaçak sigarayý buldum. Karakoldaki

B

açýklama yaptý: “Zazaca þu an öðretmenlik alaný deðil. Ýlerde öðrencilerin seçme durumuna göre yeni bir öðretmenlik alaný olarak tanýmlanabilir. Hangi alandan mezun olmuþsanýz o alanda baþvuruda bulunacaksýnýz. Ve o alanda öðretmen olduktan sonra size ek ders olarak Zazaca’yý vereceðiz.” Seçmeli derslere dair istatistiki bilgiler de veren Milli Eðitim Bakaný Dinçer, Bingöl’de 3179 öðrenciyle en çok Kur’an-ý Kerim dersinin seçildiðini bildirdi. Ömer Dinçer, Kur’an-ý Kerim derslerinde sadece harflerin öðretilmeyeceðini modern eðitim yöntemleri eþliðinde öðrencilere Kur’an’ýn ruhunu da öðreteceklerini kaydetti. (CÝHAN)

Karakol komutaný baþka karakola kaydýrýldý Duruþmada söz alan sanýk müdafisi ise müvekkilinin suçsuz olduðunu belirtti. Müdafi, "B.B isimli kiþi suça konu olan suç eþyasýný teslim alan ve zimmetle sorumluluðu olan kiþidir. Sigaralarýn bulunduðu deponun anahtarý müvekkilimin odasýnda bir çekmecededir. Bir er ifadesinde depoda iþi olduðunda komutanýn odasýna girip anahtarý aldýðýný ve depodan malzeme aldýðýný belirtmiþtir. Müvekkilim Lice ilçesi Duru Jandarma Karakol Komutanlýðý'na kaydýrýlmýþtýr. TSK normal þartlarda direk personelin iþine son verir." dedi. Mahkeme heyeti, sanýðýn tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine, karakoldaki diðer rütbeli ve terhis edilen erlerin ifadesini almaya karar verdi. (CÝHAN)

Silvanlý miniklerden bilim þenliði

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde eðitim faaliyetlerini sürdüren Özel M.Ýhsan Arslan Koleji anasýnýfý öðrencileri, bilim þenliði düzenledi. Öðrencilerin hazýrladýðý birbirinden ilginç projelere Silvanlýlar ilgi gösterdi. Özel M.Ýhsan Arslan Koleji anasýnýfý öðretmeni NagihanTaþtan koordinatörlüðünde deðiþik fizik kanunlarýnýn basit deneylerle ispat edilebilmesi için düzenekler hazýrlandý. Her öðrencinin kendi deneyini ziyaretçilere anlattýðý etkinlik, veliler tarafýndan beðeniyle karþýlandý. Þenlikte öðrenciler tarafýndan ýþýðýn suda kýrýlmasý, zýplayan para, rüzgar gülü yapýmý, balon roket, hareket eden havanýn nesneleri itmesi, þiþedeki hava deneyi, ters çevirme oyunu, hava akýmý ve rüzgar deneyi, paraþüt yapýmý, statik elektrik deneyi gibi

bilimsel gösteriler yapýldý. Anasýnýfý öðretmeni Nagihan Taþtan, "Yaklaþýk bir ay süren hazýrlýk sürecinde velilerin de desteðiyle çok güzel bir bilim þenliði gerçekleþtirdik. Velilerimiz çocuklarýnýn bu yaþta bilimle bu kadar içli dýþlý olmalarýndan duyduklarý sevinci ifade ettiler." dedi. Okul Müdürü Cem Bektaþ ise çocuklarýn yaptýklarý birbirinden deðiþik deneylerin hem ufuklarýný açtýðýný hem de bilime olan meraklarýný artýrdýðýný kaydetti. Bektaþ, “Öðrencilerin öðrenme, keþfetme ve hedeflerini geliþtirme amacýyla düzenlenmiþ olan bilim þenliði çocuklarda özgüveni arttýrarak, deneylerini anlatýrken de kendilerini ifade etme becerilerini geliþtirdi. Okul olarak çocuklarýn yaþayarak, yaparak öðrenmelerini önemsiyoruz." diye konuþtu. (CÝHAN)

Eker: AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Advan istifa ettirilmedi, istifasýný sundu

Seneye Zazaca ayrý bir dil olacak G ingöl Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta konuþma yapan Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, seneye Zazaca’nýn kitaplarda Kürtçe’nin lehçesi deðil ayrý bir dil olarak kabul edileceðini açýkladý. Zazaca’yý kitaplara Kürtçe’nin bir lehçesi olarak verdiklerini, kendisinin uzmanlar tarafýndan yanlýþ yönlendirildiðini vurgulayan Bakan Ömer Dinç, “Bu konuda bir hata yaptýk. Seneye inþallah kitaplarda Zazaca’yý ayrý bir dil olarak göreceksiniz.” dedi. 12 Aralýk Dünya Bingöllüler münasebetiyle, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz ile birlikte Bingöl’de bir konferansa katýlan Milli Eðitim Bakaný Dinçer, Zazaca Yüksek Lisansý yapan öðrencilerle ilgili þu þekilde bir

depoya aldýk. Sigaralarý B.B zimmetledim." dedi. 2 yýl sonra B.B'den deponun anahtarýný aldýðýný anlatan M.D, " Kaçak sigaralarý adliye aracýlýðýyla gümrüðe teslim etmek istedim. Bunlarý hazýrlamasý için de görevli B.B ve G.Ý talimat verdim. 15 gün sonra birþey hazýrlamadýklarýný gördüm. Beni daha sonra bölük komutanýna þikayet etmiþler. Yapýlan denetimde 70 kapalý koli sigaranýn olmadýðý tespit edildi. Benim bunlarý aldýðým iddia edildi. Üzerime atýlý suçu kabul etmiyorum." þeklinde konuþtu. Karakol komutaný M.D., soruþturma hazýrlýðý sýrasýnda ifadesini baþvurulan askerlerin ifadelerinin taraflý olduðunu iddia ederek, " Soruþturma devam ederken benim kaçak sigaralarý sattýðým belirtilen marketçi Ý.Y.'yi, rütbeli B.B ve Ö.Ý tarafýndan kaçýrýlmýþ ve benim hakkýmda ifade verilmesini istemiþler. Bu olaya köy korucusu M.D. þahittir" iddiasýnda bulundu.

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit Advan'ýn istifaya zorlanmadýðý, kendisinin istifa ettiðini söyledi. Baþkanýn istifasýný verdiðinin doðru olduðunu belirten Eker, gerekli iþlemi parti merkezinin yapacaðýný dile getirdi. Kralkýzý Baraj'ýnýn açýlýþý için Diyarbakýr'a gelen Bakan Eker, Valilik'teki görüþmede bir gazetecinin ''AK Parti Ýl Baþkaný Halit Advan istifa mý etti, istifayý mý zorlandý?'' sorusuna ''Ýstifaya niye zorlansýn? Ýstifaya zorlanma söz konusu deðil. Ýl baþkanýmýzýn istifasýný verdiði doðru. Onu da genel merkez deðerlendiriyor." þeklinde cevap verdi. Eker, gerekli iþlemin parti tarafýndan yapýlacaðýný dile getirdi. Bakan

Eker, Advan'ýn görevden alýnma ihtimaline karþý göreve kimin getirileceði ile ilgili bilgi vermekten kaçýndý. 'Baþbakan Erdoðan'ýn bölge milletvekilleriyle yarýn bir araya gelmesi rutin bir toplantý mýdýr?' sorusuna Bakan Eker, þöyle cevap verdi: ''Sadece bizimle ilgili deðil. Sayýn Baþbakanýmýz çok sýk istiþare toplantýlarý yapýyor. Kýzýlcahamam'da da yaptýk. Fakat Kýzýlcahamam'da Sayýn Baþbakanýmýz dedi ki; 'bölgelerle de, ayrýca bölge milletvekilleriyle bölge bölge toplantý yapacaðým'. Ve bu kararýn, sürecin bir parçasý olarak tüm bölgelerle, bölge milletvekilleriyle görüþecek. Bundan daha doðal bir þey var mý?'' (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

14 Aralýk 2012 Cuma

Mide hastalýklarýna dikkat!

K

arnýn üst orta kesiminde aðrý, halsizlik, iþtahsýzlýk ve özellikle geceleri gelen mide þikayetleri mide hastalýðýnýn habercisi olabilir. Erken dönemde teþhis ve tedavisi büyük önem taþýyan mide hastalýklarý, dikkat edilmediði takdirde kansere ve daha pek çok ciddi hastalýða yol açabiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ömer Necip Aytuð, mide hastalýklarýna yol açan nedenler ve dikkat edilmesi gerekenler hakkýnda bilgi verdi.

ve meyveden oluþan dengeli bir beslenme þekli mide hastalýklarýndan korumaktadýr.

Yaðlý yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor Ülser hastalýðýnýn tedavisinde; sigara, alkol, aspirin ve günlük kullanýlan kuvvetli aðrý kesicilerin kullanýmý iyileþme sürecini olumsuz etkileyen faktörler arasýnda yer almaktadýr. Çünkü aspirin ve günlük hayatta herkesin kullandýðý kuvvetli aðrý kesiciler, müküs salgýsýný baskýlayacaðýndan ayný zamanda ülser oluþumuna neden olmaktadýr.

Sigara ülsere yol açýyor Mide, vücut dokusu için zararlý olan asit maddesinden mide bezlerince salgýlanan ve mide dokusunun iç yüzünü film tabakasý gibi kaplayan müküs tabakasý ile korunmaktadýr. Müküs tabakasý, asitle mide dokusu arasýndaki temasý keserek mideyi korur ve asitin zararlý etkilerini engeller. Bu tabakanýn saðlýklý üretimi ve devamlýlýðý için mide dokusunun yeterince kan akýmý ile beslenmesi gerekmektedir. Bu nedenle mide kanlanmasýný bozan; aðýr kalp yetmezliði, solunum yetmezliði, þok, sistemik enfeksiyon, aðýr yanýk gibi durumlarda müküs yapýmý kolaylýkla bozulacaðý için asit tahriþine baðlý büyük yaralar (ülser) ve buna baðlý kanama, mide delinmesi gibi durumlar görülebilmektedir. Sigara içmek müküs yapýmýný azalttýðý için özellikle mevcut ülserin tedaviye olan cevabýný geciktirmekte iyileþme sürecini uzatmaktadýr. Mide kanserine dikkat! Mide ülserleri en sýk “Helicobacter pylori” adý verilen ve toplum da çok sýk görülen bir

bakteri ile oluþmaktadýr. Çevre hijyeni iyi olan, temiz su kaynaðý, yaygýn kanalizasyon ve arýtma sitemi olan ülkelerde düþük oranda görülürken; diðer bölgelerde daha yoðun saptanmaktadýr. Bu mikroorganizma özel savunma sistemi ile mide asidinden korunurken, özel ayaksý tutmaçlarý ile mide hücrelerinin üzerine yapýþmaktadýr. Salgýladýðý bir takým maddeler yolu ile mide duvar bütünlüðünü bozup, müküs tabakasýný tahrip ederek, asitle mide duvarýnýn temasýný saðlamakta ve ülsere yol açmaktadýr. Yaptýðý tahriþin ve mide duvarýnda meydana gelen tahribatýn arttýðý bazý ileri durumlarda mide kanserine yol açabilmektedir. Ancak sýk görülen bir mikroorganizmanýn

ülser yapma yeteneði fazla olmasýna raðmen bu mikrobu taþýyan her bireyde ülser ve kanser görülmemektedir.

Saðlýklý bir mide, içerisindeki gýda maddelerini ortalama üç saatte on iki parmak baðýrsaðýna tamamen boþaltmaktadýr. Aþýrý yaðlý yemek yenmesi durumunda bu süre 5-6 saate kadar uzayabilmektedir. Bu nedenle reflü hastalýðý olan kiþilerde mide boþalýmýný uzatan yaðlý yiyeceklerin fazla tüketilmesi, reflü ataklarýnýn baþlamasýna yol açabileceðinden bu tür yiyeceklerden kaçýnýlmalýdýr.

Aþýrý tuz ve konserve yiyecekler mideye zarar veriyor

Vakit kaybetmeden doktora baþvurun

Kiþilerin beslenme þekli ile mide hastalýðý arasýnda kesin bir baðlantý yoktur. Ancak mide dokusunun konserve ve aþýrý tuzlu yiyeceklerden olumsuz etkilendiði düþünülmektedir. Aþýrý tuz içeren gýdalarýn, mide dokusunda mide bezlerini tahrip eden gastrit riskini artýrdýðý bilinmektedir. “Helicobacter pylori” bakterisi olan kiþilerin mide dokusunda C vitamini düzeylerinin saðlýklý bireylerden düþük olmasý nedeniyle, C vitamininden zengin taze sebze

Mide hastalýklarý kiþilerde bazen sessiz seyrederken bazý durumlarda deðiþik veya belirtilerle de kendisini göstermektedir. Hastalarda altta yatan mide hastalýðýna baðlý olarak deðiþebilen; yanma, ekþime, karnýn üst orta kesiminde aðrý, bulantý, kusma, siyah veya kýrmýzý renkli kusma, siyah dýþkýlama, gece mide aðrýsý ile uyanma, iþtahsýzlýk, kilo kaybý, halsizlik gibi durumlarda hemen bir saðlýk kurumuna baþvurulmasý, erken dönemde teþhis ve tedavisi açýsýndan önemlidir.

Saðlýkta yap, kirala, devret modeli geliyor Hastaneler, yap-iþlet-devret modeli ile özel sektör tarafýndan yapýlacak. Hazine arazileri üzerine yapýlacak saðlýk kuruluþlarý, devlet tarafýndan kiralanacak. Kira sözleþmesinin dolmasýnýn ardýndan hastane binalarý, devlete devredilecek. Bu yolla devletin bina yapýmý için yüklü harcama yapmamasý öngörülüyor. Yapiþlet-devret modeline iliþkin yasa tasarýsý Meclis Baþkanlýðý’na sunuldu. Tasarýya göre, Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarý için yapýlacak binalarýn yapým iþlerinin ihalesi, Yüksek Planlama Kurulu’ndan yapým kararý alýndýktan sonra gerçekleþtirilecek. Mevcut binalarýn yenilenmesi de bu kapsamda yapýlabilecek. Devlet ile özel sektör arasýndaki

sözleþme, 49 yýlý geçmemek üzere yapýlacak. Bakanlýk, yüklenicinin sözleþme kapsamýna giren faaliyetlerini bütün aþamalarda denetleyecek veya denetletecek. Yüklenici, sözleþmeden doðan tüm hak ve vecibelerini idarenin onayýyla baþka birisine devredebilecek, tüm finansmaný saðlamakla yükümlü olacak. Yüklenicinin gerçekleþtireceði yapým iþleri için tahsis edeceði öz kaynak oraný, yatýrým dönemi süresince sözleþmede belirtilen dönemsel yatýrým tutarýnýn yüzde 20’sinden az olamayacak. Kamuözel iþbirliði projelerinin uygulanacaðý yerlerin imar planlarý Saðlýk Bakanlýðý’nýn talebi üzerine Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý’nca yapýlacak. Ýhalelerde, Kamu Ýhale Kanunu ile Devlet Ýhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak. Tasarýyla saðlýk ve eðitim yatýrýmlarý için

finansman temininde kolaylýk saðlanabilmesi amacýyla saðlanan dýþ finansmanýn Hazine

Müsteþarlýðý tarafýndan üstlenilmesi için parasal limit 500 milyon liraya düþürülüyor. (CÝHAN)

“Eczane Provizyon Sistemi kesilince SGK’lý ilaçsýz kalýyor”

T

M. Sait Çakar

üm Eczacý Ýþverenler Sendikasý (TEÝS) Genel Baþkaný Ecz. Nurten Saydan, Eczane Medula Provizyon Sistemi'nin, sürekli kesintiye uðrayarak eczacýlarýn ve vatandaþlarý sýkýntýya soktuðunu söyledi. Özellikle e-reçete uygulamasýnýn kýsmen hayata geçmesiyle birlikte, pazartesi ve cuma günleri sekteye uðrayan sistem yüzünden eczacýlarýn, hastalarýn bilgisine ulaþamadýðýný vurgulayan Saydan, “Ýlacýný alamayan hastalar ciddi anlamda maðdur oluyor, hasta ve eczacý yine karþý karþýya geliyor.” dedi. TEÝS Genel Baþkaný Saydan, Eczane Medula Provizyon Sistemi ile ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Sistemin, yýllardýr düzenli bir þekilde çalýþmadýðýný vurgulayan Saydan, ''Ýlaç; ne zaman, nasýl, nerede, kime lazým olacaðý bilinmeyen bir üründür. Eczanelerimiz 24 saat açýk ama kesintisiz çalýþmayan sistem yüzünden hizmet veremiyoruz. Artýk bahane istemiyoruz. Kesintisiz çalýþan

bir sistem istiyoruz.'' diye konuþtu. Saydan, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Neredeyse her pazartesi ve cuma günü Medula Provizyon Sistemi'nde yaþanan sýkýntýlar yüzünden eczacýlar ve vatandaþlar maðdur ediliyor. Ýlginç olan; sistemin hastane, doktor, kullanýcý giriþlerinde herhangi bir sorun ya da arýza yokken, eczacý giriþlerinde ise arýzasýz gün geçmiyor. Öte yandan, e-reçete yazýldýðýnda hastalarýn elinde yazýlý reçete bulunmuyor. Hasta 'ilacým acil', 'iðnemi yaptýrmam gerek', 'hastaneye yetiþeceðim' diyor. Biz eczacýlar sistem çalýþmadýðý için doktor e-reçeteye hangi ilacý yazmýþ göremiyoruz. Göremediðimiz için vatandaþlarýn acil ihtiyaçlarýný dahi karþýlayamýyoruz. Bu yüzden de yýllardýr olduðu gibi vatandaþla yine karþý karþýya býrakýlýyoruz.'' Sistemin bu haline raðmen kýsmen uygulanan e-reçeteye 1 Ocak’ta tamamen geçildiðinde

sorunlarýn daha da artacaðýný savunan Saydan, þu ifadeleri kullandý: “Yetkililer, 2013'ten itibaren Medula kesintisi olmayacaðý sözünü veriyor ama sistem 10 Aralýk Pazartesi günü de çalýþmadý. Eczacý ve hasta maðduriyetinin giderilmesi için SGK'nýn, Saðlýk Bakanlýðý'nýn ereçetelerin mutlaka 'yazýlý olarak hasta eline verilmesi' talimatýna uyup bunu mecbur tutmasý gerekmektedir. Haftanýn beþ mesai gününün ikisinde çalýþmayan sistem istemiyoruz. Vatandaþýn, ilacýný sorunsuz alabilmesi için SGK'nýn sistemdeki problemi çözmesi, Medula sistemini 24 saat hizmet verir hale getirmesi gerekiyor. Veritabaný hatalarý, Telekom kaynaklý çýkýþ hatalarý, sistem hatalarý veya ÝTS'den kaynaklý hatalar, sebebi ne olursa olsun artýk bu bahaneleri duymak istemiyoruz. Bizler, eczacýlar olarak kesintisiz çalýþan bir Medula Provizyon Sistemi'ne reçete girerek hastalarýmýzýn ilaçlarýný vermek istiyoruz.'' (CÝHAN)

5

BASINDAN Mýsýr'da son durum

M

ursi'nin tartýþmalý kararnameyi iptal etmesinin ardýndan muhalefet bölünmüþ gözüküyor..

Birileri bu ortamý bir fýrsata dönüþtürerek Mursi'den kurtulmak isterken, bir baþka kanat, Mursi'nin referandumla yenilgiye uðratýlmasýndan yana. Anayasanýn kabulü, "resmi din kabulü" açýsýndan özellikle Hýristiyan ve laik çevrelerde tartýþmalara sebeb oluyor.. Bazý muhalifler, bu konunun halkoylamasýna götürülmesi halinde, halkýn dine karþý oy kullanmak istememesinden endiþe duyarken, Anayasada turizm, kadýn haklarý gibi konularda güvence istiyorlar.. ASLINDA BU KONULARIN ÝYÝCE TARTIÞILMASINDA, TOPLUMUN MAYALANMASI AÇISINDAN FAYDA VAR. BU TARTIÞMALAR ÝÇÝNDE "KÝM KÝMDÝR" DAHA ÝYÝ ANLAÞILIYOR. Mýsýr birçok açýdan Türkiye'ye benziyor.. Türkiye tecrübesi, Mursi ve arkadaþlarý açýsýndan büyük önem taþýyor.. Mýsýr'da da laikçiler var, batý yanlýlarý, milliyetçiler, eski rejim taraftarlarý var.. Hýristiyanlar %20-25 kadar. Bunlarýn argümanlarý CHP'ye çok benziyor.. Bunlarýn paralelinde bir baþka grub da Beyaz Mýsýrlýlar, laikçi, batýcý kanat. Hemen yanlarýnda Arap ýrkçýlarý duruyor.. %15 gibi bir güce sahipler.. Mýsýr'ýn ulusalcý cephesi bunlarla birlikte bizdeki Kemalist-Ulusalcý kanada benzeyen eski rejim yanlýlarýný da bu kefeye koymak gerek.. Liberaller, arada kalmýþ durumda. Mursi liberal, aydýn, ýlýmlý sol çevreleri kazanmaya çalýþýyor. Çünki onlar aðýrlýk merkezinin þekillenmesinde belirleyici kilit bir yere sahip. Denge aynen bizdeki gibi %48-52 Mursi'nin ýlýmlý danýþmanlarýný kaybetmesi, bu denge açýsýndan Mursi'nin aleyhine bir sonuç doðurdu. Mursi'nin topluma güven vermesi ve muhalefetin gücünü dengeleyebilmesi için dürüst, ýlýmlý, yerli unsurlarý kazanmasý gerekiyor. Bu zorunluluk, iktidar kanadýnýn radikallerini dizginlemek açýsýndan da önemli bir gerekçe sunuyor aslýnda.. Yani Mursi için risk gibi gözüken her þey bir þansa, bir fýrsata dönüþebilir.. Muhalefet de artýk þunun farkýna varmaya baþladý. Mursi giderse, bu iktidar üzerindeki Ýhvan gölgesini yok etmeyecek. Hatta, Mursi giderse Ýhvan daha da radikalleþebilir. Mýsýr'daki muhalefet, yaðmurdan kaçarken doluya tutulabilir. Dine ve dindara karþý bir hareket muhalefetin toplumsal tabanýný kaybetmesine sebeb olabileceði gibi Ýhvan hareketini daha radikal bir siyaset izlemeye yöneltebilir. Dahasý, ortada ýlýmlý, dengeci bir kanat var. Radikal bir muhalefet hareketi bu çevrelerin kaybedilmesine sebeb olabilir. Bu insanlar þiddet istemiyor ve bu güç dengesi içinde ehveni þer tarafý seçecek kendilerine göre. Onun için her iki taraf açýsýndan radikal unsurlarýn frenlenmesinde önemli bir rol oynayacaða benziyor. Ve Mýsýr'da herkes þunun farkýnda, gerginlik, çatýþma, gelecek günler açýsýndan geçen günleri aratabilir. Her þey daha kötüye gidebilir.. Bundan da yabancýlar dýþýnda kimse kârlý çýkmaz. Hele Hýristiyanlar açýsýndan bu belirsizlik hali tam bir felakete dönüþür. Hýristiyanlar Ýskenderiye'de aðýrlýkta ve burasý bir turizm þehri. Gerilim olursa turist gelmez ve turizmin durmasý bu kesimler için felakete sebeb olur. Zaten þimdiden Hýristiyan unsurlar ülkeden ayrýlmaya baþladý bile. Bu da muhalefetin nefesinin giderek kesildiðini gösteriyor. Her þeye raðmen Mýsýr diasporasýnda aðýrlýk oluþturan Ýhvan ülkeye geri dönerken, batý yanlýlarý, Hýristiyanlar ve eski rejim yanlýlarý ülkeyi terk ediyorlar.. Mafia baltacýlarla birlikte terör estirerek mevzi kazanmaya çalýþýyor gibi sanki. Zaman Ýhvan'ýn lehine geliþiyor.. Onun için Ýhvan'ýn ipleri koparma noktasýna getirmeden zaman kazanmasý gerekiyor.. Mýsýr'da iktidar AK Parti paralelinde bir siyaset izliyor. Muhalefet de bize çok benziyor.. Mýsýr'ýn da CHP'si var, MHP'si var.. Terör estiren grublarý, liberalleri, radikal dini grublarý, hepsi var. Eski rejim yanlýlarý, beyaz Mýsýrlýlar, radikal ulusalcý, laikçi, çaðdaþ kesim.. Ýþin ilginç yaný, muhalefet kanadý da, aynen CHP gibi, ÝP gibi, ÇYDD gibi tepki veriyor iktidara karþý. Söylemleri de, eylemleri de birbirine benziyor.. Mýsýr sermayesi de ayný þekilde, bizdekine benziyor.. Mýsýr Türkiye'nin Arap versiyonu gibi.. Ya da Türkiye Mýsýr'ýn Türkiye versiyonu gibi. Biz asýrlarca birlikte yaþadýk. Mýsýr da bizim gibi Amerikan, Ýngiliz, Rus, Fransýz iþgal günlerini yaþamýþ.. Arap düþmaný Türk milliyetçileri ile Türk düþmaný Arap milliyetçileri ayný kaynaklar tarafýndan beslenmiþ.. Bu konuya yarýn da devam etmemiz gerekecek sanýrým. Selâm ve dua ile.. Abdurrahman Dilipak Yeni Akit 2012-12-11


14 Aralýk 2012 Cuma

6

Ayný hastanede bir çocuk annesine, bir anne de oðluna böbreðini verdi D

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde böbrek hastasý olan bir kadýna oðlu, yine ayný hastanede böbrek hastasý olan bir çocuða ise annesi böbreðini verdi. Hastalar Abdulkerim Böyük(39) ve Garipcan Güler(64) ailelerinden alýnan böbreklerle hayata tutundu. Diyarbakýr’da uzun yýllardan beri böbrek hastalýðý geçiren 2 hasta, aile yakýnlarýnýn sayesinde hayata ikinci defa ‘merhaba’ dedi. Bunlardan birisi uzun yýllardan bu yana böbrek hastalýðý çeken Abdülkerim Böyük. Hastalýðýndan ötürü su dahi içemeyen Böyük, nakil yapýlacak böbrek bulunamadý için uzun süredir hastalýkla mücadele ediyordu. Oðlunun bu haline dayanamayan anne Makbule Böyük, çok sevdiði oðluna böbreðini verdi. Organ Nakil Merkezi’nde gerçekleþtirilen ameliyatla Abdülkerim Böyük yeniden hayata tutunma fýrsatý yakaladý. Ameliyat sonrasýnda çok mutlu olduðunu ifade eden Abdülkerim Böyük, “Hastalýðýmdan ötürü hastanede mahkumdum. Haftanýn 3 günü 4 saat bir mahkum gibi yataða baðlýydým. Ama artýk özgürüm.

Yaþamak çok güzel. Sanki yeniden doðmuþ gibiyim. Annem beni yeniden dünya getirmiþ gibi. Annem hastalýðýmý duyar duymaz ‘oðluma seve seve böbreklerimi veririm’ dedi. Bu böbreði baðýþlayan annemden Allah razý olsun. Çok þükür ki yeni bir hayata kavuþtum.” diye konuþtu. Baðýþladýðý böbreðiyle oðluna yeniden bir hayat veren anne Makbule Böyük ise sevincini gözyaþlarýyla anlattý. ‘Böbrek bir yana canýmý isteseler oðluma veririm’ diyerek duygularýný anlatan anne Makbule Böyük, “Oðlumun iyileþmesinden ötürü çok mutluyum. Ne kadar dua etsem azdýr. Bir anayým evladýma bir böbrek deðil canýmý veririm. Çocuðunu hayata baðlanmak hele bir annenin böbreðiyle yaþatmak güzel bir duygu.” dedi.

Annesine böbreðini verdi Böbrek hastasý Garipcan Güler ise oðlunun baðýþladýðý böbrekle hayata tutundu. Mutluluðunun sözlere sýðmayacaðýný belirten Güler, “Çok zor günler yaþadým sýk sýk hastaydým. Böbrek çok aradýk, bulamadýk. Oðlum Hüsamettin bir gün ‘anne benim böbreðim sana uyum saðlýyorsa seve seve veririm’

dedi. Çok þükür tahlil tetkik sonucu böbreðim dokularý uyum saðladý. Ameliyattan sonra saðlýðýma kavuþtum. Çok sevinçliyiz mutluluðumuzu anlatmakla bitiremeyiz. Herkesin bu konuda duyarlý olmasýný istiyorum.” diye konuþtu.

Annesine böbreðini baðýþlamanýn mutluluðunu yaþadýðýný belirten Hüsamettin Güler ise “Annemin uzun süredir böbrek hastasý olduðunu duyunca çok üzüldük. Adeta yýkýldýk. Böbrek bulmakta çok zordu. Nihayetinde anneme ‘benim böbreðim uyum saðlasa sana seve seve veririm’ dedim. Çok duygulandý. Beni büyüten bu yaþa getiren anneme böbreðimi vermeyeceðim de kime verecektim. Tek böbrekle yaþayan on binlerce insan var. Þuan annem de ben de çok iyiyiz. Böyle bir durumda olan hastalarýmýza seslenmek istiyorum; ‘Hiç korkmayýn sizlerde ihtiyacý olan annelerinize babalarýnýza böbreðinizi verin’ diyebilirim.” dedi.

olarak açýklama yapan Baþhekimi Doç Dr. Bahri Çakabay, “Hastanemizde çok zor ameliyatlar yapýlmaktadýr. Ancak hastalarýmýz bizler için çok önemlidir. Hastalarýmýz için en güzel hizmeti vermek için mücadele ediyoruz. Kapýmýz tüm halkýmýza açýktýr. Kimin saðlýkla ilgili ne problemi olursa olsun yeter ki bizlere gelip

müracaat etsin. Saðlýklarýna kavuþmalarý için elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazýrýz.” diye konuþtu. Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesindeki Organ Nakil Merkezi'nde bugüne kadar 8 organ nakli yapýldýðý, bunlarýn tümünün baþarýlý sonuç verdiði öðrenildi. (CÝHAN)

Baþhekim Çakabay: Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde gerçekleþtirilen ameliyatlarla ilgili

Viranþehir'de kan davasý 3 bin kiþilik 'barýþ yemeði' ile bitti

M

ardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk, bölgede kardeþlik havasýnýn tesis edilmesi gerektiðini söyledi. Þanlýurfa'nýn Viranþehir ilçesinde uzun süreden beri devam eden Topkan ve Çalýþkan aileleri arasýndaki kan davasý düzenlenen 'barýþ yemeði' ile sona erdirildi. Viranþehir Kültür Merkezi'nde verilen yemeðe BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan ve BDP Þanlýurfa Milletvekili Ýbrahim Binici ile birlikte Mardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk de katýldý. Her iki aileden 3 bin kiþinin katýldýðý yemekte bir konuþma yapan Ahmet Türk, bölgede kardeþliðin tesis edilmesi gerektiðini belirterek

kan davasýndan dolayý yaklaþýk 10 ailenin husumetinin bir an önce bitirilmesi çaðrýsýnda bulundu. Viranþehir’de Kürtlerin ve Araplarýn kardeþce bir ortamda yaþadýklarýný ifade eden Türk, barýþýsýn saðlanmasýnda emeði geçen kanaat önderlerine ve alimlere 'teþekkür' ettiðini söyledi. BDP milletvekilleri Altan Tan ve Ýbrahim Binici de birer konuþma yaparak kardeþlik temennisinde bulundu. Siverek, Suruç baþta olmak üzere birçok ilçeden BDP teþkilatlarýnýn hazýr bulunduðu yemeðe 3 bini aþkýn kiþi katýldý. Yemekte bir ton etin kullanýldýðý belirtildi. Barýþ yemeðine bölgenin kanaat önderlerinden Þeyh Hikmet Aydýn’da iþtirak etti. (CÝHAN)

Batman Üniversitesi’nde Ar-Ge hibe destek paneli düzenlendi

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, üniversite sanayi iþbirliðinin geliþtirilmesi kapsamýnda, sanayiciler ve üniversite öðrencilerine yönelik Ar-Ge, Hibe ve Destek Tanýtým Programý düzenledi. Batman Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleþtirilen programýn moderatörlüðünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Hatice Dinçer yaptý. Bakanlýk Temsilcisi Uzman Rýza Alagöz, yaptýðý konuþmada Bakanlýðýn San-Tez ve Ar-Ge projelerine önem verdiðini belirterek proje desteklerinde il ve üniversite farký gözetmeksizin tarafsýz yaklaþýldýðýný söyledi. Batman’da üniversitenin alt yapýsýnýn AR-GE ye müsait olduðunu belirten Alagöz, sanayici - üniversite Ýþbirliðinin kaçýnýlmaz olduðunu ifade etti. Dicle Kalkýnma Ajansý

(DÝKA) Batman Koordinatörü Alper Demir ise DÝKA olarak Batman’daki Sanayi firmalarýna alt yapý ve makine alým projelerine destek verdiklerini, bu yönde baþvurularýn devam ettiðini bununla beraber Batman’ýn proje ve hibe programlarýndan yeterli desteði alamadýðýný, projelerin gerçekleþebilirliði ve devam edebilirliðinin önemine vurgu yaptý. Son olarak Batman Üniversitesi öðretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Osman Pakma, TÜBÝTAK ve Sanayi Projeleri hakkýnda öðrencileri ve katýlýmcýlarý bilgilendirirken, projelerin üniversite öðrencileri ve akademisyenler için kalkýnmanýn ve geliþmiþliðin bir ifadesi ve baþlangýcý olduðunu söyledi. Toplantýya Batman Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Tahsin Kýlýçoðlu ve Prof.Dr. Giray Topal ile birlikte daire baþkanlarý, üniversite öðrencileri ve sanayiciler katýldý. (CÝHAN)

14 Aralık 2012 Cuma Gazete Sayfaları  

14 Aralık 2012 Cuma Gazete Sayfaları