Page 1

Mardinli Seyyahlardan Teþekkür Ziyareti Nezir Güneþ

G

ençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen ''Seyyah Ulu Çýnarýn Ýzinde Projesi'' kapsamýnda Erzurum’a gelen Mardinli gençler, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Fatih Çintimar’ý ziyaret ederek kendilerine gösterilen yakýn ilgiden dolayý teþekkür ettiler. Erzurum’a giden 50 genç seyyah dört gün boyunca kent merkezindeki tarihi ve tursitik mekânlarý gezerek, tarihi yerler hakkýnda bilgi aldýlar.

Mardin’den Erzurum’a giden öðrenciler ziyaretlerinin son gününde grup lideri

Mehmet Ali Cankurt eþliðinde Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Fatih Çintimar’ý ziyaret ettiler. Çintimar’a Erzurum’da kendilerine gösterilen yakýn ilgi ve alakadan dolayý teþekkür eden genç seyyahlar, Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mustafa Kuzu’nun selamlarýný kendisine iletti. Erzurum’da kaldýklarý 4 günlük süre zarfýnda çok güzel anlar yaþadýklarýný anlatan Genç Seyyahlardan Ayþan Güneþ, Erzurum’un tarihi ve kültürel güzelliklerini hem gezme hem de öðrenme fýrsatý bulduklarýný ve Erzurum’u gezmiþ olmaktan çok mutlu olduklarýný söyledi. Kendileri ile birlikte farklý illerden Erzurum’u ziyaret etmeye gelen diðer öðrencilerle çok iyi kaynaþtýklarýný anlatan Güneþ, “Bizlere bu imkaný saðladýðýnýz için hem Erzurum’daki siz büyüklerime hem de Mardin’deki Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü yetkililerine teþekkür ediyorum. Çok güzel günler geçirdik. Ýlk defa toplu bir þekilde böyle bir geziye çýkmýþtýk. Doðu bölgesini de ilk defa görme imkaným oldu. Çok güzel yerler gezdik. Erzurum’u bu kadar çok sevebileceðimi tahmin etmemiþtim.”dedi.

Erzurum’u 2 bin öðrenci gezdi

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

13 Temmuz 2012 Cuma

Yýl: 8 Sayý 2394 Fiyatý :25 Kr

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Fatih Çintimar da Erzurum

olarak, Mardinli seyyahlara ev sahipliði yapmaktan büyük bir gurur duyduklarýný söyledi. Proje hakkýnda da bilgiler veren Çintimar, proje kapsamýnda belirli periyotlarla 5 bin öðrencinin Erzurum'dan farklý illere gönderileceðini belirterek, 2 bin öðrencinin de Erzurum'da misafir edileceðini ifade etti. Projeyle öðrencilerin sosyalleþtiðini vurgulayan Çintimar, öðrencilerin buz eðitimine yoðun ilgi gösterdiðine deðinerek, "Çeþitli illerden gelen öðrenciler Erzurum'da 4 gün süreyle kalýyor ve biz de onlarý en iyi þekilde aðýrlayamaya gayret gösteriyoruz" diye konuþtu. Proje programý kapsamýnda gençler Erzurum Atatürk Üniversitesi kampusunu gezme imkânýný da buldu. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünce görevlendirilen personel ve rehberler eþliðinde gezen gençler, akþam ise Kýþ Olimpiyatlarý için yaptýrýlan buz hokeyi salonunda paten yaptý. Genç seyyahlar ayrýca proje koordinatörü Köksal Sönmez’i de ziyaret ederek kendisine teþekkür ettiler. Ziyaret anýsýna gençlerle hatýra fotoðrafý çektiren Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Fatih Çintimar ve proje koordinatörü Köksal Sönmez, kendilerine Erzurum’u tanýtýcý CD’ler hediye verdi.

Kürtçe ders verecek 60 eðitmen hazýr Önümüzdeki eðitim döneminde Kürtçe ders verecek 60 eðitmen, Mardin Artuklu Üniversitesi'ndeki eðitimini tamamladý. Üniversitenin Kürtçe eðitmen yetiþtirmek için açtýðý tezsiz yüksek lisans bölümüne alýnacak 500 kiþinin ise bir yýl sürecek eðitimin ardýndan atamasý yapýlacak. Ali Edis

Vakýf Baþkaný Ergün: Yargýtay kararýný basýndan duyduk

M

idyat ilçesine baðlý Mor Gabriel Manastýrý (Deyrulumur) Vakfý Baþkaný Kuryakus Ergün, Yargýtay kararýný basýndan duyduklarýný belirti. Ergün, “Eðer bu karar bozulmuþsa Türk yargýsý bakýmýndan çok büyük bir talihsizliktir.“ dedi. Mor Gabriel Manastýrý ile çevresinde bulunan Yayvantepe, Çandarlý ve Eðlence köyleri arasýnda bulunan ormanlýk arazi ile ilgili 2008 yýlýnda yapýlan kadastro çalýþmalarý sýrasýnda, köylüler ve manastýr arasýnda çýkan anlaþmazlýk Kadastro Mahkemesi’nde açýlan ‘tapu sicil’ davasýyla baþladý. Köylüler, arazinin kendilerine ait olduðunu savunurken, Manastýr yýllarca arazilerin vergisini verdiklerini Sayfa 2’de belirtti.

Y

eni eðitim sisteminde Kürtçenin seçmeli ders olmasý nedeniyle baþlatýlan çalýþmalar devam ediyor. Önümüzdeki eðitim döneminde Kürtçe ders verecek 60 eðitmen, Mardin Artuklu Üniversitesi'ndeki eðitimini tamamladý. Üniversitenin Kürtçe eðitmen yetiþtirmek için açtýðý tezsiz yüksek lisans bölümüne alýnacak 500 kiþinin ise bir yýl sürecek eðitimin ardýndan atamasý yapýlacak. Önümüzdeki eðitim döneminde Kürtçe ders vermek isteyenler, Mardin Artuklu Üniversitesi Yaþayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalý'nýn açtýðý tezsiz yüksek lisans bölümüne baþvurmaya devam ediyor. Kürtçe eðitim verecek 500 kiþinin alýnacaðý sýnav için 5 günde 600 kiþi baþvurdu. Sýnavýn ardýndan alýnacak kiþiler önümüzdeki dönemlerde Kürtçe ders verecek. Artuklu, bu alandaki ihtiyaca cevap verebilmek için þubat ayýnda 500 kiþi daha alacak. Mardin

Artuklu Üniversitesi Yaþayan Diller Enstitüsü Baþkaný Prof. Dr. Kadri Yýldýrým, seçmeli Kürtçe dersi için okullarda okutulacak kitap ve eðitim ve ders programýnýn hazýrlanmasý için 11 kiþilik bir komisyon hazýrlandýðýný söyledi. Yýldýrým, "Bu komisyon, çalýþmalarýný baþlatmýþ durumda. Tamamý üniversite bünyesinde çalýþan öðretim görevlilerinden oluþmaktadýr." diyor. Kürtçe öðretmenliðe baþvurmak için eðitim fakültelerinin türk dili ve edebiyatý, sosyal bilgiler ve türkçe öðretmenliði; fen edebiyat fakültelerinin ise türk dili ve edebiyatý ile çaðdaþ Türk lehçeleri bölümlerinin mezun olma þartý aranýyor. Adaylarýn ALES puanýnýn en az 55, mezun olduklarý lisans bölümünün not ortalamasýnýn en az 60 olmasý ile Kürtçenin Kurmanci veya Zazaki lehçelerinden birini bilme þartý aranýyor. Bu arada Kürtçe bilmeyenlere yönelik açýlan kurslara da bölgede ilgi arttý. Nûbihar Derneði Batman Þube Baþkaný Abdurrahman Aslan, Kürtçenin seçmeli ders olarak

müfredata girmesiyle üniversite mezunlarýnýn kurslara kayýt yaptýrdýðýný söyledi. Kürtçe kurslarýna gün geçtikçe ilginin arttýðýný belirterek, ilgi nedeniyle sýnýf sayýsýný 2'den 6'ya yükselttiklerini söyledi. Diyarbakýr Çýra Kültür ve Sanat Derneði Baþkaný Ramazan Moray da Kürtçe kurslarýnýn devam ettiðini belirterek, Kürtçenin seçmeli olarak verilmesinden sonra kursiyer

sayýsýnda herhangi bir artýþ olmadýðýný söyledi. Kürtçe eðitim 2002 yýlýnda açýlan ve 2005 yýlýnda kapanan özel kurslarla gündeme geldi. TRT ve bazý yerel televizyonlarda sýnýrlý Kürtçe yayýna izin verildi. TRT Þeþ'in 2009 yýlýnda 24 saat Kürtçe yayýna baþlamasýyla dilin önündeki birçok engel kaldýrýldý. 2010 Haziran ayýnda da Mardin Artuklu Üniversitesi Kürtçe eðitim veren ilk devlet kurumu oldu.

Mardinlilere Ramazan'da Midyat’ta açýlan mikro kredi birimi Sigarayý býraktýracaklar ilk desteðini bayan giriþimciye verdi

M

ardin Saðlýk Müdürlüðü, Mardin Müftülüðü ve Yeþilay Mardin Þubesi tarafýndan düzenlenen "Ramazan ayýnda Mardin sigarayý býrakýyor" kampanyasý kapsamýnda, sigaranýn zararlarý ve býrakma yöntemleri anlatýlacak. Sayfa 2’de

Ramazan, Din Ýþleri Yüksek Kuruluna gelen soru sayýsýný artýrdý

D

iyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Ramazan

ayýnýn yaklaþmasýyla birlikte baþta oruç olmak üzere Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu'na gelen sorularýn sayýsýnda ciddi bir artýþ gözlendiðine dikkat çekti. Diyanet, Din Ýþleri Yüksek Kurulu'na en çok sorulan sorular ve cevaplarý ile yazýlý açýklama yaptý. Açýklamaya göre Din Ýþleri Yüksek Kuruluna en çok sorulan sorular ve civaplarý þöyle: Sayfa 3’te

Ýsmail Erkar

T

ürkiye Gramen Mikrofinans Programý (TGMP) kapsamýnda Mardin’in Midyat ilçesinde açýlan Mithat Yenigün Mikrofinans

Þubesi, ilk giriþimci bayana mikro kredi desteðini verdi. Hükümet konaðýnda hizmete giren mikro kredi þubesinde, ilk giriþimci Selam Ursavaþ, TGMP Bölge Müdürü Canan Özçelik’ten

bin TL desteðini aldý. El iþi, ev yemeði yapan hanýmlara, ilk yýl 100 ila bin TL arasýnda kredi verdiklerini ve bu kredileri çok cüzi taksitler halinde geri ödemesini aldýklarýný belirten Özçelik, “Ýlk giriþimcimize, kurduðu iþinde baþarýlar dilerim. Midyat’ýn bayanlarýna faydalý olacaðýmýz ve aile bütçelerine katkýda bulunmak için þubemiz hizmete girmiþtir.” dedi. Mithat Yenigün Mikrofinans Þubesi Müdürü Elif Demir ise limitleri 100 ila bin TL arasýnda deðiþen, 46 haftalýk ödeme planlý mikro kredi projesinden yararlanma isteyen bayanlarýn, 5 kiþilik grup kurmalarý ve projeleri olmasý gerektiðini belirtti. Çeyizlik iþi üzerine kurduðu projesi kabul gören Selam Ursavaþ, aldýðý destekten dolayý memnun olduðunu belirtti.


13 Temmuz 2012 Cuma

2

Vakýf Baþkaný Ergün: Yargýtay kararýný basýndan duyduk Ýsmail Erkar

M

idyat ilçesine baðlý Mor Gabriel Manastýrý (Deyrulumur) Vakfý Baþkaný Kuryakus Ergün, Yargýtay kararýný basýndan duyduklarýný belirti. Ergün, “Eðer bu karar bozulmuþsa Türk yargýsý bakýmýndan çok büyük bir talihsizliktir.“ dedi. Mor Gabriel Manastýrý ile çevresinde bulunan Yayvantepe, Çandarlý ve Eðlence köyleri arasýnda bulunan ormanlýk arazi ile ilgili 2008 yýlýnda yapýlan kadastro çalýþmalarý sýrasýnda, köylüler ve manastýr arasýnda çýkan anlaþmazlýk Kadastro Mahkemesi’nde açýlan ‘tapu sicil’ davasýyla baþladý. Köylüler, arazinin

kendilerine ait olduðunu savunurken, Manastýr yýllarca arazilerin vergisini verdiklerini belirtti. Midyat Kadastro Mahkemesi’nde görülen davalarýn ardýndan dava Yargýtay’a taþýndý. Yargýtay’ýn kararýný basýndan duyduklarýný belirten Mor Gabriel Manastýrý Vakýf Baþkaný Kuryakus Ergün, “Basýndan çýkar haberlerle neyin ne olduðunu bilmiyoruz. Kararýn ne olduðunu da bilmiyoruz. Eðer bozulmuþsa da gerekçesinin ne olduðunu da bilmiyoruz. Ama burada kesin bir þey vardý. Eðer bu karar bozulmuþsa Türk yargýsý bakýmýndan çok büyük bir talihsizliktir. Ama bakalým karar gelsin, bozulmuþ mu bozulmamýþ mý ona göre bir deðerlendirme yapacaðýz.” diye konuþtu. Yerel mahkemede görülen dava ile ilgili bilgi veren Ergün, “Hazine, 2009 yýlýnýn Ocak ayýnda dava açýyor manastýrýn aleyhine. Manastýrýn adýna kayýtlý tapuya yapýlan 12 parça arazinin hazineye kayýtlý olmasý gerekiyor. Kadastro Mahkemesi de geliyor inceliyor, vergi kayýtlarýný görüyor, beyannameyi kontrol ediyor þahitlerle, bilirkiþilerle zirai mühendislerle raporlarýn hepsini sunuyorlar o doðrultuda, manastýrýn lehine karar veriliyor. Hazine de temyiz ediyor

Yargýtay’a gidiyor. Yargýtay kararý bozuyor tekrar Midyat’a geliyor. Tekrar yerel mahkeme kararýnda direniyor. Hukuk genel kuruluna gidiyor, iþte bir ay önce basýn tarafýndan kararýn tekrar bozulduðunu duyduk.” þeklinde konuþtu.

Mor Gabriel Manastýrý kararýna tepki Murat Akgül

H

Baþkan Ayanoðlu Kur’an kurslarýný ziyaret ediyor

Ali Edis

M

ardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, Mardin’deki kur’an kurslarýný ziyaret ediyor. Selahaddin Eyyubi Öðrenci Yurdu ile Fuat Yaðcý Camii Kur’an Kursunu ziyaret eden Baþkan Ayanoðlu, öðrenciler tarafýndan büyük bir coþkuyla karþýlandý. Kur’an-ý Kerim’i öðrendikleri için öðrencileri tebrik eden Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, “Yaz tatilinizi hayatýnýzýn en deðerli þeyini öðrenerek geçiriyorsunuz. Ne mutlu size ki Allah’ýn kelamýný, Kur’an-ý Kerim’i öðreniyorsunuz.Ama sadece okumayý öðrenmekle kalmayýn. Anlamaya da çalýþýn.Anladýklarýnýzý da hayatýnýza uygulayýn. Peygamber Efendimiz ; “içinde kur’an’dan bir þey olmayan kiþi harap bir eve benzer diye buyuruyor.Þu an öðrenmekte olduðunuz Kur’an-ý Kerim önce sizi aydýnlatacak. Aldýðýnýz bu aydýnlýðý da sizler ilerde insanlýða taþýyacaksýnýz.Sizleri tebrik ediyorum.Allah sizlere zihin açýklýðý versin.”dedi. Yaptýðý konuþmalarýn ardýndan Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, Kur’an Kursu öðrencilerine çeþitli hediyeler verdi.

alklarýn Demokratik Kongresi (HDK) üyeleri Yargýtay'ýn Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan Süryanilere ait Mor Gabriel Manastýrý arazisinin hazineye ait olduðuna hükmetmesine tepki gösterdi. Mardin, Diyarbakýr, Batman ve Siirt illerinde faaliyet yürüten HDK üyeleri Mor Gabirel önünde basýn açýklamasý yaparak Yargýtay'ýn kararýný eleþtirdi. Basýn açýklamasýný okuyan HDK Genel Meclis Üyesi Dr. Mahmut Çiftçi, Mor Gabriel Manastýrý'nýn önünde, Yargýtay'ýn aldýðý kararý, Süryanilere karþý olan haksýz ve hukuksuzluðu protesto etmek için toplandýklarýný kaydetti. Çiftçi, "Bu ülkede ne yazýk ki her gün yeni bir gariplik ve çifte standartla karþýlaþýyoruz. Baþbakan basýna boy boy demeçler vererek azýnlýk mallarýnýn iadesini müjdelerken, öte yandan bu topraklarýn kadim halký Süryanilerin, kadim yýllardan beri kullandýklarý araziler yargý yoluyla hazineye devrediliyor ve el konuluyor. Süryani halký, Mezopotamya topraklarý üzerinde binlerce yýldan beri bütün zorluklara ve kayýplara raðmen varlýðýný korumuþtur. Kurduðu uygarlýklar beþeriyete hizmet etmiþtir. Hristiyanlýðýn doðusuyla beraber Hazret-i Ýsa'nýn inancýný kabul ederek bu inancýn gereðini yerine getirmek için kiliseler ve manastýrlar inþa etmiþtir. Bu ibadet merkezleri etrafýnda birliðini güçlendirerek Süryanice eðitimi yapmýþ ve bilim okullarý geliþtirmiþtir. M.S 397 yýlýnda kurulan Mor Gabriel Manastýrý'nda da diðer kilise ve manastýrlarda olduðu gibi binlerce bilim insaný ve dini lider yetiþmiþtir. Bu anlamda Mor Gabriel Manastýrý dini bir merkez olduðu kadar tarih içerisinde bir üniversite

niteliðindedir. Mor Gabriel Manastýrý, sahip olduðu bu misyon nedeniyle, Süryaniler için ikinci Kudüs'tür. Bin bir türlü zulme maruz kalmýþ, yerinden yurdundan göçertilmiþ ancak tüm bu olumsuz koþullara raðmen varlýðýný korumaya çalýþmýþ bu kadim halk üzerinde, bu günde açýlmýþ olan çeþitli davalarla baský ve zulüm devam ettirilmekte, sindirilmekte, yok sayýlmakta, zulüm maskeli bir þekilde sistematik olarak sürdürülmek istenmektedir" dedi. Yargýtayýn aldýðý bu karar, devletin Süryanilere yönelik çifte standartlý yaklaþýmýný teþhir ettiðini ileri süren Çiftçi, "Bu davalardan biri, bazý çevre köylerinin hazineye baþvurusu üzerine açýlmýþ ve Midyat yerel mahkemesinin manastýr lehine iki kez karar vermesine raðmen bu kararlar Yargýtay tarafýndan aleyhte bozulmuþ ve 13 Haziran 2012 tarihinde Yargýtay 20. Hukuk Dairesi tarafýndan sonlandýrýlmýþtýr. Bu karar ile Mor Gabriel Manastýrý, vergisini düzenli ödediði, kendisine ait olan topraklarýn iþgalcisi ilan edilmiþtir. Bize göre Yargýtay'ýn aldýðý bu karar, devletin Süryanilere yönelik çifte standartlý yaklaþýmým teþhir etmiþtir.

Çünkü bir yandan Süryanilere vatanýnýza dönün çaðrýsý yapýlýrken, diðer yandan Süryanilere iþgalci, yabancý muamelesi reva görülmektedir. Türkiye'nin farklý renklerine ve kültürel deðerlerine sahip çýkmak, imha ve inkar politikalarýna dur demek, ayný topraða vatan diyen halklarýn kardeþliðini pekiþtirmek ve demokratik özgürlükçü bir düzeni kurmak hepimizin ihtiyacý ve görevidir. Halklarýn Demokratik Kongresi olarak bir kez daha yüksek sesle, Yargýtay 20. Hukuk Dairesi'nin 13 Haziran 2012 tarihinde aldýðý kararý ve Süryanilere karþý yapýlan haksýzlýklarý protesto ediyor, kamuoyunu duyarlýlýða ve dayanýþmaya çaðýrýyoruz" þeklinde konuþtu. Mardin Tabip Odasý Baþkaný Kamiran Yýldýrým ise olaya tepki göstererek, "Mardin dillerin ve dinlerin birleþtiði bir þehir. Alýnan bu karar bizleri üzmüþtür. Kardeþliðimize gölge düþürülmesini istemiyoruz. Alýnan kararýn bozulmasýný istiyoruz" ifadelerini kullandý.

Mardinlilere Ramazan'da Sigarayý býraktýracaklar Murat Akgül

M

ardin Saðlýk Müdürlüðü, Mardin Müftülüðü ve Yeþilay Mardin Þubesi tarafýndan düzenlenen "Ramazan ayýnda Mardin sigarayý býrakýyor" kampanyasý kapsamýnda, sigaranýn zararlarý ve býrakma yöntemleri anlatýlacak. Mardin Saðlýk Müdürü Mehmet Derviþ, yaptýðý açýklamada, tütün ürünlerinin insanlarýn ölümüne veya sakat kalmasýna yol açtýðý bilindiði halde, yasal olarak satýlmasýna izin verilen tek ticari ürün olduðuna dikkati çekti. Sigaranýn insan saðlýðýna ciddi derecede zarar verdiðini aktaran Derviþ, sigaranýn, akciðer, aðýz, diþ eti, dil, gýrtlak, yemek borusu, mesane, pankreas, böbrek, prostat, rahim aðzý ve kan kanseri gibi birçok hastalýk riskini arttýrdýðýný belirtti. Derviþ, sigaranýn akciðerde, hava yollarýnda kalýcý hasarlara, akciðerin savunma sistemlerinde zararlara neden olduðunu ve akciðere yönelik tedavilerde cevapsýzlýða yol açtýðýný bildirdi. Derviþ, sigara içen annelerin çocuklarýnda, ani bebek ölümü sendromunun da 2,5 kat daha sýk görüldüðünü vurguladý. Türkiye'de, 2012 verilerine göre, kiþi baþýna günlük 4 adet sigara tüketildiðini ifade eden Mehmet

Derviþ, þöyle konuþtu:

Derviþ, sigarayý býrakan ve býrakmak isteyen herkese, saðlýk konusunda gereken desteði verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

hutbelerde sigaranýn saðlýða zararlarý dile getirilerek, cemaat aydýnlatacak. Bizler topluma rehberlik yapan insanlarýz. Hutbelerimizde, vaazlarýmýzda saðlýðýn önemine deðinerek, bu konuda vatandaþlarýmýzýn sigarayý býrakmasý için çaðrýda bulunacaðýz. Saðlýk olmazsa ibadet de olmaz. Sigara hastalýklarýn sebebidir. Sigara kanserin sebebidir. Sigarayý býrakmak zor ama imkansýz deðil. Önemli olan bu konuda kararlý olmak. Kiþinin motivasyonunu sürekli yüksek tutmasý, bunu refleks olarak yaþamýnýn odaðýna yerleþtirmesi gerekir. Bizler de bu konuda vatandaþlarýmýza yardýmcý olacaðýz."

-"Vaaz ve hutbelerde sigaranýn zararlarý anlatýlacak"-

-Mardin'de en az 150 bin sigara tiryakisi var"-

Mardin Müftüsü Dursun Ali Coþkun da kampanya kapsamýnda hazýrlanan afiþlerin, 15 gün boyunca Mardin caddelerinde yer alacaðýný belirtti.

Yeþilay Mardin Þube Baþkaný Lütfü Günlüoðlu ise sigara ve benzeri alýþkanlýklarýn býrakýlmasý için çalýþmalar yürüttüklerini belirtti.

"Bundan yola çýkarak, Mardin'de günde 3 milyon adet sigara tüketildiðini tahmin ediyoruz. Bu da günde 150 bin pakete denk geliyor. Bir sigara paketinin ortalama 5 lira olduðu düþünülürse; Mardin'de günlük 750 bin lira sigaraya harcanmaktadýr. Yýllýk ise 275 milyon lira civarýnda. Ortalama 300 yataklý bir devlet hastanesinin 35 milyon liraya mal olduðu düþünülecek olursa, saðlýða verdiði zararlarýnýn yanýnda sigaranýn nasýl bir ekonomik kayýp oluþturduðu dikkatten kaçýrýlmamalýdýr. Bu Ramazan ayýnda vatandaþlarýmýzýn sigarasýz bir dünya, saðlýklý bir yaþam ve gelecek için sigarayý hayatýnýzdan sonsuza kadar çýkarmasýný arzu ediyoruz."

Sigarayý býrakmanýn en önemli etkenlerinden birinin motivasyon olduðunu ifade eden Coþkun, þunlarý söyledi:

Günlüoðlu, herkesi kampanyaya katýlmaya ve destek vermeye davet ettiklerini, her kurumun ve bireyin sigarayla mücadele etmesi gerektiðini kaydetti.

"Ramazan ayý boyunca, vaaz ve

Sigarayla mücadele konusunda,

basýna da büyük görevler düþtüðünü dile getiren Günlüoðlu, þunlarý söyledi: "Mardin'de en az 150 bin sigara tiryakisinden söz ediliyorsa, durumun vahameti ortadadýr. Biz sigara konusunu çok önemsiyoruz. Çünkü sigarayý atlayarak, diðer baðýmlýlýklarla, zararlý alýþkanlýklarla mücadele etmemiz mümkün deðildir. Yapýlan araþtýrmalar sonucunda, bütün zararlý alýþkanlýklarýn yanýnda sigaranýn yerini aldýðý görülüyor. Kumar oynayanlar, uyuþturucu kullananlar ve alkol kullananlarýn neredeyse tamamý, ayný zamanda sigara da kullanýyorlar. Yani sigara hepsine yataklýk yapýyor. Yanlýþ anlaþýlmasýn 'sigara içenler diðerlerini de yapýyor' anlamýnda söylemiyorum. Ancak diðer alýþkanlýklarý olan insanlar, ayný zamanda sigara da içiyor.”


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

13 Temmuz 2012 Cuma

3

Türkiye, 2050'de nüfusunu yenileme sorunuyla karþý karþýya kalacak

Ramazan, Din Ýþleri Yüksek Kuruluna gelen soru sayýsýný artýrdý T D

iyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Ramazan ayýnýn yaklaþmasýyla birlikte baþta oruç olmak üzere Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu'na gelen sorularýn sayýsýnda ciddi bir artýþ gözlendiðine dikkat çekti. Diyanet, Din Ýþleri Yüksek Kurulu'na en çok sorulan sorular ve cevaplarý ile yazýlý açýklama yaptý. Açýklamaya göre Din Ýþleri Yüksek Kuruluna en çok sorulan sorular ve civaplarý þöyle:

Oruç fidyesi ne demektir? Fidye, bazý ibadetlerin eda edilmemesi ya da edasý sýrasýnda birtakým kusurlarýn iþlenmesi hâlinde ödenen dinî-malî yükümlülüktür. Ýbadetlerle ilgili fidye, oruç ve hacda söz konusudur. Ýhtiyarlýk ve þifa ümidi olmayan bir hastalýk sebebiyle oruç tutamayan ve daha sonra da kaza etmesi mümkün olmayan kimse, oruç tutamadýðý her güne karþýlýk bir fidye öder. Bir fidye miktarý, bir sadaka-i fýtýr miktarýdýr. Sadaka-i fýtýr ise bir kiþiyi bir gün için doyuracak yiyecek veya bunun para olarak karþýlýðýdýr. Fidye vermek durumunda olan fakat buna maddi imkâný el vermeyen kimse Allah’tan af diler.

Orucu bozan þeyler nelerdir? Orucun temel unsuru ve anlamý, yeme, içme ve cinsel iliþkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum býrakmak olduðu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranýþlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her þeyi kapsamý içine alýr. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlý maddeler ile uyuþturucular ve tiryakilik gereði alýnan tüm maddeler oruç yasaklarý kapsamýna girer. Her ne sebeple olursa olsun, aðýzdan alýnan ilâçlar da ayný hükme tabidir.

Göz damlasý orucu bozar mý? Uzman göz doktorlarýndan alýnan bilgilere göre, göze damlatýlan ilaç miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kýsmý gözün kýrpýlmasýyla dýþarýya atýlmakta, bir kýsmý gözde, göz ile burun boþluðunu birleþtiren kanallarda ve mukozasýnda mesamat yolu ile emilerek vücuda alýnmaktadýr. Damlanýn yok denilebilecek kadar çok az bir kýsmýnýn, sindirim kanalýna ulaþma ihtimali bulunmaktadýr. Bu bilgiler, deðerlendirildiðinde, göz damlasý orucu bozmaz.

Yýkanmak orucu bozar mý? Aðýz ve burnundan su girip sindirim cihazýna ulaþmadýkça oruçlu kimsenin yýkanmasý orucuna zarar vermez. Bu þartlarla oruçlu kiþi yýkanabileceði gibi, havuz veya denize de girebilir. Ancak yüzme esnasýnda su yutmaktan kaçýnmak zor olduðu için ihtiyatlý davranmak uygun olur.

Nikotin bandý orucu bozar mý? Vücuda sürülen yað, merhem ve benzeri þeyler deri üzerindeki gözenekler ve deri altýndaki kýlcal damarlar yoluyla emilerek kana karýþmaktadýr. Ancak cildin bu emiþi, çok az ve yavaþ olmaktadýr. Diðer taraftan bu iþlem yeme, içme ve beslenme anlamýna da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapýþtýrýlan ilaçlý bantlar orucu

bozmaz. Bu açýdan sigarayý býrakmak isteyenlerin kullandýðý nikotin bantlarý da orucu bozmaz.

Oruçlu kimse diþ tedavisi yaptýrabilirmi? Sýrf diþ tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin aðrýsýz gerçekleþmesi için yapýlan enjeksiyonlar da beslenme amacý taþýmadýðý için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sýrasýnda yapýlan baþka iþlemler sebebi ile -mesela aðýz su ile çalkalanýrken- boðaza su, kan veya tedavide kullanýlan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

Diþ fýrçalamak orucu bozar mý? Boðaza su kaçýrmadan aðzý su ile çalkalamak orucu bozmadýðý gibi diþ fýrçalamakla da oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diþ macununun, misvak parçalarýnýn veya suyun boðaza kaçmasý halinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alýnarak, diþlerin imsakten önce ve iftardan sonra fýrçalanmasý uygun olur.

Sakýz çiðnemek orucu bozar mý? Günümüzde üretilen sakýzlarda, aðýzda çözülen katký maddeleri bulunduðundan, ne kadar itina edilirse edilsin bunlarýn yutulmasýndan kaçýnýlmasý mümkün deðildir. Bu sebeple bu tür sakýz çiðnemek orucu bozar. Ancak “kenger sakýzý” gibi katkýsý bulunmayan sakýzlarla daha önce çiðnenmiþ olup içinde hiç katký maddesi kalmamýþ olan ve çiðnendiðinde hiçbir eksikliðe uðramayan sakýzlarýn çiðnenmesi orucu bozmaz. Bununla birlikte, oruçlu iken bu tür sakýzlarý çiðnemek mekruhtur.

Aþý olmak veya iðne yaptýrmak orucu bozar mý? Dinimiz, tedavi sürecinde olan hastalarýn oruç tutmamalarýna ruhsat vermektedir. Bu nedenle, tedavisi devam eden hastalar, saðlýklarýna kavuþup, tedavileri sona erinceye kadar oruçlarýný erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayýnda herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyor ve oruç tutmalarýna da baþka bir engel yoksa iðnelerini iftardan sonra yaptýrmalarý yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aþý amaçlý iðne yaptýrabilirler. Ancak, oruçlu iken gýda ve vitamin iðneleri yaptýrmak, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir. Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak diþlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasýnda, kan veya tedavide kullanýlan maddelerden herhangi bir þeyin yutulmasý ise, orucu bozar.

Gebelikte oruç tutulabilir mi? Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadýnlar, kendilerine yahut çocuklarýna bir zarar gelmesinden korkmalarý halinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde olduklarý gibi, onlara bu ruhsatý tanýyan hadisler de bulunmaktadýr. Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise hamile ve çocuk emziren anne oruç tutabilir. Bu konuda alanýnda uzman bir hekime danýþýlmasý uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meþru sebeplerle oruç tutamayan bayanlar, tutamadýklarý bu oruçlarýný þartlarýn elveriþli olduðu baþka

Ýmam hatip ortaokulu haftalýk ders çizelgesi yayýnlandý

M

illi Eðitim Bakanlýðý Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý, imam hatip ortaokulu haftalýk ders çizelgesini yayýnladý. Söz konusu çizelge, 2012-2013 eðitim öðretim yýlýndan itibaren beþinci sýnýflardan baþlayacak ve kademeli olarak uygulanacak. Talim ve Terbiye Kurulu’nun internet sitesinde yayýnlanan çizelgeye göre, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, inkýlap tarihi ve Atatürkçülük, yabancý dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik, beden eðitim ve spor, teknoloji ve tasarým, rehberlik ve kariyer

planlama, Kur’an-ý Kerim, Arapça, Hz. Muhammed’in Hayatý, temel dini bilgiler zorunlu dersler arasýnda yer alacak. Seçmeli dersler ise Dil ve Anlatým (okuma becerileri, yazarlýk ve yazma becerileri, yaþayan diller ve lehçeler, iletiþim ve sunum becerileri), yabancý dil (Bakanlar Kurulu Kararý ile kabul edilen diller), fen bilimleri ve matematik (bilim uygulamalarý, matematik uygulamalarý, çevre ve bilim, biliþim teknolojileri ve yazýlým), sanat ve spor (görsel sanatlar, müzik, spor ve fiziki etkinlikler) ve sosyal bilimler (halk kültürü, medya okuryazarlýðý, hukuk ve adalet,

zamanlarda kaza ederler.

Burun damlasý orucu bozarmý? Tedavî amacýyla burna damlatýlan ilacýn bir damlasý, yaklaþýk 0,06 cm3 tür. Bunun bir kýsmý da burun çeperleri tarafýndan emilmekte, çok az bir kýsmý mideye ulaþmaktadýr. Bu da, mazmaza (guslederken aðzý su ile çalkalamada) olduðu gibi affedilen miktar kapsamýnda deðerlendirilebilir.

Anestezi orucu bozar mý? Lokal, bölgesel ve genel anestezi olmak üzere, üç türlü anestezi vardýr. Küçük ameliyatlarda ameliyat bölgesinin yakýn çevresine iletimi engelleyen ilaçlarýn verilmesi ile oluþan anesteziye lokal anestezi (sýnýrlý uyuþturma) denir. Vücudun daha geniþ bölgeleri, örneðin belden aþaðýsý veya bir yarýsý iletimin omurilik düzeyinde engellenmesi için omuriliðe veya omuriliðe varmadan geniþ bir sinir grubunun oluþturduðu baðlantý yerleri üzerine ilaç verilerek oluþturulan anesteziye bölgesel anestezi denir. Hastanýn uyutulup aðrýnýn duyulmasý beyin düzeyinde engellenirse bu tür anesteziye genel anestezi denir. Anestezi, nefes yolu veya iðne ile vücuda ilaç verilerek oluþturulmaktadýr. Nefes yolu veya iðne ile yapýlan anestezi, mideye ulaþmadýðý gibi, yemeiçme anlamý da taþýmamaktadýr. Ancak bölgesel ve genel anestezide, acil durumlarda ilaç ve sývý vermek amacýyla damar yolu açýlarak, bu açýklýk iþlem süresince serum vermek suretiyle saðlanmaktadýr. Bu itibarla, lokal anestezi (sýnýrlý uyuþturma) orucun sýhhatine engel deðildir. Bölgesel ve genel anestezide serum verildiði için oruç bozulur.

Akupunktur tedavisi orucu bozar mý? Akupunktur, vücutta belirli noktalara iðne batýrarak, çeþitli hastalýklarý tedavi etme metodudur. Orucu bozan þeyler kapsamýnda olmadýðý yani vücudu beslemesi ve gýdalandýrmasý söz konusu olmadýðýndan akupunktur yaptýrmak orucu bozmaz.

Anjiyo yaptýrmak orucu bozar mý? Halk arasýnda anjiyo olarak bilinen operasyon, teþhise yönelik (anjiyografi) ve tedaviye yönelik olarak uygulanmaktadýr. Anjiyografi vücut damarlarýnýn görüntülenmesi demektir. Damar içine damarlarýn görünür hale gelmesini saðlayan ve kontrast madde olarak tanýmlanan ilaç verilerek, anjiyogram adý verilen filmler elde edilir. Anjiyografi sayesinde organlarý besleyen damarlar görüntülenerek damar hastalýklarý veya bu damarlardan beslenen organlara ait taný koydurucu bilgiler edinilir. Tedaviye yönelik olarak uygulanan anjiyonun klasik yöntemi anjiyoplastidir. Bu ise, dar veya tam týkalý damarlarýn balon ya da stent denilen özel araçlarla tekrar açýlmasý için yapýlýr. Bu bilgiler ýþýðýnda gerek anjiyografi, gerekse anjiyoplasti operasyonlarýnda yemek ve içmek anlamý bulunmadýðýndan, oruç bozulmaz.

Böbrek taþý kýrdýrmak orucu bozar mý? Oruçlu olan bir kimsenin, vücuduna þifa veya gýda verici bir madde enjekte edilmeden böbrek taþý kýrdýrmasý ile orucu bozulmaz. Bu operasyon esnasýnda böbreklere kan akmasý da orucu bozmaz. (CÝHAN) düþünme eðitimi) olarak belirlendi. Ýmam hatip ortaokullarýnda, 5. sýnýftan 8. sýnýfa kadar 36 saati zorunlu, 4 saati seçmeli olmak üzere, ders saati haftada 40 saat olacak. Türkçe ders saati, 5 ve 6. sýnýflarda haftada 6’þar saat, 7 ve 8. sýnýflarda ise 5’er saat olarak uygulanacak. Matematik, 5. sýnýftan 8. sýnýfa kadar 5’er saat, fen bilimleri dersi 4’er saat olarak verilecek. Sosyal bilgiler dersi, 5, 6 ve 7. sýnýflarda 3’er saat olacak. Ýnkýlap Tarihi ve Atatürkçülük 8 sýnýfta haftada 2 saat olarak verilecek. Yabancý dil, 5. sýnýftan 8. sýnýfa kadar 4 saat; din kültürü ve ahlak bilgisi 1 saat; görsel sanatlar 1 saat; müzik 1 saat; beden eðitim ve spor 1 saat olacak. Teknoloji ve tasarým 7 ve 8. sýnýflarda 2’þer saat, rehberlik ve kariyer planlama ise 8. sýnýfta 1 saat olarak okutulacak. Kur’an-ý Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatý ve Temel Dini Bilgiler

ürkiye nüfusunun 2050 yýlýnda 94,6 milyon olmasý beklenirken, toplam doðurganlýk hýzýnýn 1,8 olacaðý tahmin ediliyor. Bu deðerin 2,1’in altýna düþmesi, nüfusun kendisini yenileyememesi anlamýna geliyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Türkiye'nin 2010-2050 Demografik Yapýsý ve Geleceði konulu haber bültenini yayýmladý. 2011 yýl ortasý nüfus tahminlerine göre dünya nüfusunun yaklaþýk 6 milyar 974 milyon kiþi olduðu belirtilen bültende, "Nüfus büyüklüðüne göre ülke sýralamasýnýn ilk sýralarýnda Çin Halk Cumhuriyeti (1 milyar 348 milyon kiþi), Hindistan (1 milyar 242 milyon kiþi) ve Amerika Birleþik Devletleri (313 milyon kiþi) yer almaktadýr. Dünya nüfusunun yüzde 1,1’ini oluþturan Türkiye nüfusu (74 milyon kiþi), 187 ülke arasýnda 18. sýrada yer almaktadýr." denildi. 2050 yýlý nüfus tahminlerine göre dünya nüfusunun 9 milyarý aþacaðý ifade edilen bültende, þu ifadelere yer verildi. "2050 yýlýnda Hindistan’ýn 1 milyar 692 milyon kiþi ile en fazla nüfusa sahip ülke olmasý beklenmektedir. Nüfus büyüklüðü bakýmýndan Hindistan’ý sýrasýyla Çin Halk Cumhuriyeti (1 milyar 295 milyon kiþi) ve Amerika Birleþik Devletleri (403 milyon kiþi) izleyecektir. Nüfusu 2050 yýlýnda 94 milyon 585 bin kiþi olarak tahmin edilen Türkiye’nin 187 ülke arasýnda 19. sýrada yer almasý beklenmektedir."

Nüfus artýþ hýzý düþmeye devam ediyor 2010-2015 dönemi tahminlerine göre dünya nüfusunun artýþ hýzý yüzde 1,1 iken, bu dönemde, nüfus artýþ hýzýnýn en yüksek olduðu ülkeler arasýnda Nijer (yüzde 3,5), Afganistan (yüzde 3,1) ve Yemen (yüzde 3) bulunuyor. Nüfus artýþ hýzýnýn en düþük olduðu ülkeler arasýnda ise Almanya ve Romanya (yüzde -0,2), Ukrayna (yüzde -0,6), Bulgaristan (yüzde 0,7) yer alýyor. Bu dönemde Türkiye, yüzde 1,3 nüfus artýþ hýzý ile 187 ülke arasýnda 92. sýrada bulunuyor. 2010 yýlý tahminlerine göre dünya nüfusunun ortanca yaþý 29,2. Ortanca yaþýn en yüksek olduðu, diðer bir ifade ile en yaþlý nüfusa sahip ülkeler arasýnda Japonya (44,7 yaþ), Almanya (44,3 yaþ) ve Ýtalya (43,2 yaþ) yer alýyor. Ortanca yaþýn en düþük olduðu ülkeler arasýnda ise Afganistan (16,6 yaþ), Mali (16,3 yaþ) ve Nijer (15,5 yaþ) bulunuyor. Ortanca yaþý 28,9 olan Türkiye, 186 ülke arasýnda 80. sýrada yer alýyor. 2050 yýlýnda dünya nüfusunun ortanca yaþýnýn 38 olacaðý tahmin ediliyor. 2050 yýlýnda ortanca yaþý 40,2 olarak tahmin edilen Türkiye’nin 186 ülke arasýnda 89. sýrada yer almasý bekleniyor. Bin nüfus baþýna düþen doðum sayýsý olarak ifade edilen kaba doðum hýzý, 2010-2015 dönemi tahminlerine göre dünyada binde 19,2’dir. Kaba doðum hýzýnýn en yüksek olduðu ülkeler arasýnda Nijer (binde 47,7), Zambiya (binde 46,5) ve Mali (binde 45) yer alýyor. Kaba doðum hýzýnýn en düþük olduðu ülkeler arasýnda ise Almanya (binde 8,7), Japonya (binde 8,5) ve Bosna-Hersek (binde 8,2) bulunuyor. Kaba doðum hýzý binde 17 olan Türkiye, 186 ülke arasýnda 109. sýrada yer alýyor. 2045-2050 dönemi tahminlerine göre dünyada kaba doðum hýzýnýn binde 14,2 olmasý bekleniyor. Kaba doðum hýzý binde 11,5 olarak tahmin edilen Türkiye’nin, 186 ülke arasýnda 106. sýrada yer almasý bekleniyor.

özel doðurganlýk hýzýný takip edeceði varsayýmý altýnda ortalama doðurabileceði canlý çocuk sayýsý olarak belirlenirken, bu deðerin 2,1’in altýna düþmesi, nüfusun kendisini yenileyememesi anlamýna geliyor. 2010-2015 dönemi tahminlerine göre dünyada kadýn baþýna düþen ortalama çocuk sayýsý 2,5 iken, toplam doðurganlýk hýzý 2,1 olan Türkiye, 186 ülke arasýnda 114. sýrada yer alýyor. 2045-2050 dönemi tahminlerine göre dünyada kadýn baþýna düþen ortalama çocuk sayýsýnýn 2,2 olacaðý tahmin ediliyor. Bu dönemde, toplam doðurganlýk hýzýnýn 1,8 olacaðý tahmin edilen Türkiye’nin, 186 ülke arasýnda 126. sýrada yer almasý bekleniyor. Kaba ölüm hýzýnýn binde 9,7'ye çýkmasý bekleniyor Genellikle bin nüfus baþýna düþen ölüm sayýsý olarak ifade edilen kaba ölüm hýzý, 2010-2015 dönemi tahminlerine göre dünyada binde 8,2 civarýnda seyrediyor. Kaba ölüm hýzýnýn en yüksek olduðu ülkeler arasýnda Ukrayna (binde 16,2), Çad (binde 15,5) ve Bulgaristan (binde 15,2) yer alýyor. Kaba ölüm hýzýnýn en düþük olduðu ülkeler arasýnda ise Bahreyn (binde 2,8), Katar (binde 1,5) ve Birleþik Arap Emirlikleri (binde 1,4) bulunuyor. Kaba ölüm hýzý binde 6,3 olan Türkiye, 186 ülke arasýnda 128. sýrada yer alýyor. 20452050 dönemi tahminlerine göre dünyada kaba ölüm hýzýnýn binde 9,9 olmasý tahmin edilirken, kaba ölüm hýzý binde 9,7 olarak tahmin edilen Türkiye’nin, 186 ülke arasýnda 83. sýrada yer almasý bekleniyor. Bebek ölüm hýzý 2050’lerde binde 5,3’e düþecek Bebek ölüm hýzý, belli bir yýl içindeki her bin canlý doðan bebek için bir yaþýný doldurmadan ölen bebek sayýsý olarak belirlenirken, 2010-2015 dönemi tahminlerine göre dünyada bebek ölüm hýzý binde 41,8 oldu. Bebek ölüm hýzýnýn en yüksek olduðu ülkeler arasýnda Afganistan (binde 124,5), Çad (binde 123,9) ve Somali (binde 100) bulunuyor. Bebek ölüm hýzýnýn en düþük olduðu ülkeler arasýnda ise Japonya (binde 2,6), Lüksemburg (binde 2,3) ve Singapur (binde 1,9) yer alýyor. Bebek ölüm hýzý binde 12,2 olan Türkiye, 186 ülke arasýnda 120. sýrada yer alýyor. 2045-2050 dönemi tahminlerine göre dünyada bebek ölüm hýzýnýn binde 23,4 olmasý bekleniyor. Bu dönemde, bebek ölüm hýzýnýn en yüksek olacaðý tahmin edilen ülkeler arasýnda Afganistan (binde 66,6), Çad (binde 59) ve Somali (binde 48,1) bulunuyor. Bu dönemde bebek ölüm hýzýnýn en düþük olacaðý tahmin edilen ülkeler arasýnda ise Ýsrail (binde 2), Ýzlanda ve Singapur (binde 1,9) yer alýyor. Bebek ölüm hýzý binde 5,3 olarak tahmin edilen Türkiye’nin, 186 ülke arasýnda 133. sýrada yer almasý bekleniyor.

Yaþam süresi 2050’lerde 79 yýla çýkýyor Yeni doðmuþ bir bireyin yaþamý boyunca belirli bir dönemdeki yaþa özel ölümlülük hýzlarýna maruz kalmasý durumunda yaþamasý beklenen ortalama yýl sayýsý olan doðuþta beklenen yaþam süresi, 2010-2015 dönemi tahminlerine göre dünyada 69 yýl iken, doðuþta beklenen yaþam süresinin en yüksek olduðu ülkeler arasýnda Japonya (83,7 yýl), Avustralya (82,1 yýl), Ýtalya (82 yýl) ve Ýsveç (81,7 yýl) bulunuyor. Doðuþta beklenen yaþam süresinin en düþük olduðu ülkeler 2050'de Türkiye'nin doðurganlýk hýzý 1,8'e arasýnda ise Mozambik (51 yýl), Afganistan (49,3 yýl) ve Kongo Demokratik gerileyecek Cumhuriyeti (48,9 yýl) yer alýyor. Doðuþta Türkiye'de toplam doðurganlýk beklenen yaþam süresi 74,6 yýl olan hýzýnýn 2050’lerde 1,8 olmasý bekleniyor. Türkiye, 186 ülke arasýnda 75. sýrada yer Toplam doðurganlýk hýzý; bir kadýnýn alýyor. 2045-2050 dönemi tahminlerine doðurgan olduðu dönem boyunca (15-49 yaþlarý arasýnda) yaþayacaðý ve belirli yaþa göre dünyada doðuþta beklenen yaþam süresinin 76 yýl olmasý beklenirken, doðuþta beklenen yaþam süresi 78,5 yýl dersleri, 4 yýl boyunca haftada 2’þer saat olarak tahmin edilen Türkiye’nin, 186 ülke olarak verilecek. Arapça ders saati 5 ve 6. arasýnda 99. sýrada yer almasý tahmin sýnýflarda 4’er saat, 7 ve 8. sýnýflarda ise 3’er ediliyor. saat olarak uygulanacak. Çizelgenin uygulanmasý ile ilgili Sezeryan iler doðum gideek artýyor yapýlan açýklamada; ortaokullarda okutulan Türkiye’de sezaryen ile doðum ortak derslerin öðretim programlarýnýn imam oldukça yaygýn olarak yapýlýyor. 2008 hatip ortaokullarýnda da kullanýlacaðý yýlýnda doðumlarýn yüzde 37’si sezaryen belirtildi. Açýklamada, “Seçmeli derslerden ile yapýlýrken, bu oran 1993 yýlýnda yüzde birden fazla sýnýf düzeyinde alýnabilecek 8, 1998 yýlýnda yüzde 14, 2003 yýlýnda ise derslerin öðretim programlarý modüler bir yüzde 21 idi. Sezaryen ile doðum yapma yapýda oluþturulacaktýr. Öðrenciler bu oraný annenin yaþýyla birlikte artarken, derslerden herhangi birini, 5-8. sýnýf sezaryen ile doðum, 2008 yýlýnda kentsel arasýnda herhangi bir sýnýfta ya da sürekli yerleþim yerlerinde yüzde 42 iken, kýrsal olarak alabileceklerdir. Öðrenci beþinci yerleþim yerlerinde yüzde 24 olarak tespit sýnýftan itibaren programda seçmeli olarak edildi. Eðitimi olmayan kadýnlarýn yer alan bir dersi ilk kez sekizinci sýnýfta alabileceði gibi, bu dersi beþinci sýnýftan sezaryen ile doðum yapma oraný yüzde 19 itibaren sürekli olarak seçebilir ya da iken, lise ve üzeri eðitime sahip olan herhangi bir sýnýf düzeyinde baþka bir kadýnlarýn sezaryen ile doðum yapma alandan ders seçebilir.” Denildi. (CÝHAN) oraný yüzde 60'a çýkýyor. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

13 Temmuz 2012 Cuma

Terör örgütü, 20 kiþinin çalýþtýðý taþ ocaðýndaki kamyonlarý yaktý Þ

4

Fren yerine gaza basýnca komþu evine girdi: 5 yaralý

P

KK'nýn, Doðu ve Güneydoðu'daki yatýrýmlarý engellemeye yönelik saldýrýlarý devam ediyor. Geçen hafta GAP'ýn en büyük ikinci yatýrýmý olan Silvan Barajý'nda çalýþan iþçileri taþýyan minibüsü tarayan terör örgütü, önceki gün ayný bölgede 20 iþçinin ekmek parasý kazandýðý taþ ocaðýný bastý. Ýþçilerin ellerini baðlayýp bir odaya kilitleyen teröristler 6 kamyonu ateþe verdi.

süre örgüt propagandasý yaptýktan sonra bölgeden uzaklaþtý. Terör örgütü 25 Mayýs 2011 tarihinde de AK Parti Silvan Ýlçe Baþkaný Nedim Kýlýçaslan'a ait taþ ocaðýný basmýþ, bekçi ve operatörü elektrik kablolarýyla sandalyelere baðlayarak etkisiz hale getirmiþti. Teröristler, taþ ocaðýnda bulunan 4 iþ makinesini ateþe verdikten sonra kaçmýþtý. Ocakta yaklaþýk 600 bin lira zarar meydana gelmiþti.

Terör örgütü PKK, Güneydoðu'nun tek yaygýn yatýrýmý olan taþ ve mermer ocaklarýna yönelik saldýrýlarýný sürdürüyor. Örgütün yatýrýmlara yönelik son saldýrýsý ise Silvan'da yaþandý. Silvan-Malabadi köprüsü arasýnda, yol üzerinde, bulunan taþ ocaðýný basan silahlý teröristler, bir süre örgüt propagandasý yaptýktan sonra iþçilerin elini baðlayarak bir odaya kilitledi. Teröristler AK Parti Silvan Ýlçe Baþkaný Nedim Kýlýçaslan'a ait 6 kamyonu ateþe verdi. Araçlarýn tamamý kül oldu. PKK'lýlar daha sonra bu bölgede bulunan bir kum ocaðýný bastý, burada da bir

Örgüt, ticareti enegellemeye çalýþýyor AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit Advan, terör örgütünün yatýrýmlarý engellemek için son zamanlarda büyük bir çaba içine girdiðini söyledi. Örgütün Silvan Barajý'nýn yapýmýný engellemek için yaptýðý bombalý eylemlerin herkes tarafýndan bilindiðini anlatan Advan, birilerinin iþsizlik ve yoksulluk üzerinden siyaset yapmaya devam etmesinin istendiðini vurguladý. Advan, "Siyasi mücadele yürütüyorum

diyerek insanlarýn malýný mülkünü ateþe vermek ancak kirli savaþýn yansýmasý olabilir. Örgüt ticareti engellemek istiyor. Biz örgütün bu saldýrýsýný tasvip etmiyoruz." diye konuþtu. Teröristlerin kamyonlarý ateþe verdiði taþ ocaðýnýn bölgedeki Jandarma Karakol Komutanlýðý tarafýndan da görülmesine raðmen geç müdahale edildiði iddia edildi. Jandarmanýn teröristlerin ocaðý ateþe verip bölgeden ayrýlmasýndan 2 saat sonra ocaða gelmesi dikkat çekti.

PKK'nýn bu yýl yaptýðý þantiye baskýnlarý Hakkâri: Þemdinli'de yol yapan firmaya ait þantiyeyi basan terör örgütü, bir iþ makinesini ateþe verdi. Bir iþçi yaralandý. Ayný ilçede bu kez karakol inþaatýnda çalýþan iþçilere ateþ açýldý. 1 iþçi öldü, 3 iþçi yaralandý.

anlýurfa’da aracýný garajdan çýkardýðý sýrada fren yerine yanlýþlýkla gaza basan sürücü komþusunun evine daldý. Evin avlusunda oturan ailenin arasýna dalan araç 5 kiþiyi altýna aldý. Kaza Muradiye Mahallesi 3376’ncý sokakta meydana geldi. Adý öðrenilemeyen 63 AV 519 plakalý otomobilin sürücüsü aracýný garajdan çýkarmak istedi. Garajdan çýkýþ yaptýðý sýrada fren yerine yanlýþlýkla gaza bastý. Aniden hýzlanan araç, duvarý yýkarak 5 kiþilik ailenin oturduðu evin avlusuna daldý. Yerde serilen minder ve halýlarýn üstünde

oturan 5 kiþilik aile komþularýnýn aracýnýn çarpmasýyla etrafa savruldu. Kazada, Baba Ali, Anne Bedriye ile birlikte Emine, Mahmut ve Revzane isimli 3 çocuk yaralandý. Kýsa sürede olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralýlar Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ile Balýklýgöl Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Evin avlusuna dalan araç ise çekici yardýmý ile avludan çýkarýldý. Olay yerine gelen polis ise incelemelerde bulundu. Polis incelemesinden sonra kazazede ailenin komþularý saðlam kalan briketlerle avlu duvarýnýn bir kýsmýný ördü. (CÝHAN)

Mardin: Nusaybin ilçesinde þantiye basan teröristler, iþ makinelerini yaktý. Mardin'de yine baþka bir beton þantiyesi baskýna uðradý. 1 araç hurdaya döndü. Þýrnak: Güçlükonak Fýndýk beldesi ile Siirt'in Eruh ilçesi arasýndaki yolu yapan firmanýn þantiyesini basan teröristler, 3 iþ makinesini ateþe verdikten sonra kaçtý. Siirt: Pervari'de yol yapým þantiyesini basan teröristler üç minibüs ve iþçilerin kaldýðý barakalarý yaktý. Eruh'ta, özel bir inþaat þirketine ait þantiye, teröristlerce yakýldý. 3 adet iþ makinesi ile 1 ekskavatör ateþe verildi. Van: Çaldýran ilçesi Tendürek Geçidi'nde gece yolu kesen PKK'lý teröristler 9 TIR, 1 kamyonet ve 1 otomobili ateþe verdi. Tunceli: Merkeze baðlý Alacýk Jandarma Karakolu yolu yapýmýnda çalýþan 4 iþçi kaçýrýldý. Iðdýr: Terör örgütü, kayak dinlenme tesisi inþaat çalýþmasýný yapan 10 iþçiyi kaçýrdý. (CÝHAN)

28 Þubat'ýn ideolojik baðnazlýklarý devam ediyor Ýsmail Erkar lkemizin demokratikleþtiði, Sivil Anayasa çalýþmalarýnýn yapýldýðý bu günlerde, 28 Þubat’ýn dýþlayýcý, baðnaz tutumu Mardin’de 07 Temmuz cumartesi günü yapýlan KPSS sýnavýnda kendini gösterdi. Eðitim Bir Sen Mardin Þube Baþkaný Mehmet Emin Esen ve yönetim kurulu bunun üzerine bir basýn açýklamasý düzenledi.

Ü

Eðitim Bir Sen Mardin Þubesi adýna Basýn açýklamasý yapan þube baþkaný Esen; “Ülkemizin son yýllarda temel insan haklarýnýn iyileþtirilmesi ve özgürlük alanlarýnýn geniþletilmesine yönelik baþta 12 Eylül 2010 Referandumu olmak üzere pek çok ilerlemeler saðlanmýþtýr. Postmodern darbe olarak nitelendirilen 28 Þubat darbesinin ihtiþamlý paþalarýnýn yargýlandýðý bu dönemde, kendi ideolojik baðnazlýðýna mahkum olmuþ bazý insanlarýn hala halkýn deðerlerine karþý direnmeye devam ettiðini üzüntüyle görmekteyiz. Ayýrýmcý, dýþlayýcý ve kýþkýrtýcý olan bu zihniyet son uygulamasýný Cumartesi günü yapýlan KPSS sýnavýnda göstermiþtir. Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesine, ÖSYM temsilcisi olarak görevlendirilen Hacettepe Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Ekici, baþörtüsüyle görevini yapmaya çalýþan bayan

öðretmeni baþýný açmaya zorlayarak dýþarý atmaya çalýþmýþtýr. Gamze EKÝCÝ kendisinin üniversite temsilcisi karþýsýndakinin de bayan bir öðretmen olduðunu unutarak adeta astýna seslenen bir komutan edasýyla “ben diðer sýnýfa gidip gelinceye kadar baþýndakini hemen burada çýkaracaksýn” diyerek emir vermeye kalkýþmýþtýr. Beklenmeyen bu sert tavýr karþýsýnda görevli bayan öðretmen sýnava giren öðrencilerin dikkatlerinin daðýlmamasý ve kimsenin maðdur olmamasý için herhangi bir cevap vermemiþtir. Ayný sýnýfta görevli erkek Salon Baþkanýný Gamze Ekici’ ye “ben de kot pantolonla sýnava giriyorum, sizin kýyafetiniz de kýlýk kýyafet yönetmeliðine uygun deðildir” dediðinde, Gamze Ekici kendi yetkisini aþarak, sýnava giren öðrencilerin motivasyonunun bozulmasýný dikkate almayarak yüksek sesle “kesin sesinizi” diyerek yine emir vermeye kalkýþmýþtýr. Doçentlik seviyesine yükselmiþ bir öðretim üyesinin özgürlüklerden yana tavýr takýnmasýný beklerdik. Ancak burada durum tam tersi olmuþ, ÖSYM temsilcisi, hemcinsine hakaret ederek kendisine yakýþmayaný yapmýþtýr. Bu gerici, yasakçý davranýþýný esefle kýnýyor ve maðdur öðretmenin talep etmesi halinde yasal her türlü yola baþvurmaya hazýr olduðumuzu belirtiyoruz.

Bundan hareketle kamusal alan yalaný dayatmalarý bir kenara býrakýlarak bu saçmalýklara artýk son verilmelidir. Hükümet, yaþanan bu trajediler karþýsýnda kendisine ödevler çýkarmalý ve meþru olmayan engelleri bir an önce ortadan kaldýrmalýdýr. “Kamusal alan” saçmalýðý daha ne kadar sürecek? Hizmet üretenin de, hizmet alanýn da kýlýk kýyafet dayatmalarýyla karþýlaþmadýðý bir ülke ne zaman gerçekleþecek? Eðitim-Bir-Sen olarak, baþörtüsünün sadece üniversitelerde okuyan öðrencilere serbest olmasýnýn yeterli olmadýðýný, zulmün tüm aðýrlýðýyla çalýþma hayatýnda devam ettiðini ifade ediyoruz. Kamusal alan dayatmasý bir an önce son bulmalýdýdýr. Baþörtüsü kamusal alan girene kadar deðil, bu zulüm bitene kadar mücadele etmeye devam edeceðiz. Hükümetten, ideolojik baðnazlýklara fýrsat tanýyan, keyfiliklere kapý aralayan yanlýþ yasal düzenlemeleri bir an önce ortadan kaldýrmasýný, insanlarýn inanç ve özgürlüklerine þaþý bakmayan devleti ortaya çýkarmasýný bekliyoruz.” Dedi.

Þýrnak’ta ‘evde bakým hizmetleri’ eðitimi verildi

D

icle Kalkýnma Ajansý(DÝKA) tarafýndan Teknik Destek Programý kapsamýnda, Þýrnak Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü'nün “Evde Bakým Hizmetinin Saðlýklý ve Kaliteli Sunulmasý Programý” adlý projeleri desteklenerek konuyla ilgili 25 kiþiye eðitim verildi. Dicle Kalkýnma Ajansý tarafýndan Teknik Destek Programý kapsamýnda, Þýrnaklý gençlere Psikolog Mehmet Nuri Akat tarafýndan eðitim verildi. Projeyle Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü'nün mesleki personelleri, diðer kurum ve kuruluþlarýn ilgili personellerinin verdiði evde bakým hizmetinin daha saðlýklý ve kaliteli bir þekilde sürdürülmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandýrmak amaçlanýyor. Programda baþlýca etkili iletiþim, zihinsel özürlü, bedensel özürlü, küçük yaþtaki özürlü, yaþlý özürlü, görme özürlü, özürlü yakýnlarý ile saldýrgan ve uyumsuz davranýþ gösterenlere yaklaþým konularýnda eðitim verildi. (CÝHAN)

Ham petrol almaya giden 4 tanker Habur’a geldi

T

ürkiye'nin, Kuzey Irak’tan doðrudan petrol almak için gönderdiði 4 tankerin Habur Sýnýr Kapýsý’na geldiði bildirildi. Türkiye, Kuzey Irak’tan petrol ithalatýna baþladý. Erbil'deki Bölgesel Yönetim, merkezî hükümetin karþý çýkmasýna raðmen uzun süredir kendi topraklarýnda ürettiði petrolü satmak için diplomasi yürütüyordu. Habur'dan K.Irak'a geçen tankerler, ham petrol getirmek üzere yola çýkmýþlardý. Habur Sýnýr Kapýsý’na gelen 4 tankerin müracaatý yapýldýktan sonra numunesi yapýlacak ve daha sonra Mersin rafinerisine

gönderilecek. Buradaki testlerden sonra günde 40 tankerin düzenli olarak gönderilmesi bekleniyor. Kuzey Irak'tan, 2012 Aralýk ayý sonuna kadar 500-600 tanker, Habur Sýnýr Kapýsý yoluyla Ýskenderun ve Mersin’e ham petrol götürecek. Bunun bir kýsmý gemilerle Avrupa ülkelerine gidecek, bir kýsmý da Ýskenderun ve Mersin’deki Türkiye rafinerilerinde iþlenecek. 2013 yýlýnda ise hedef, Halil Ýbrahim Gümrük Kapýsý’ndan Zaho boru hattýný Türkiye’deki Tipik’e baðlayarak, araçlar gümrüðü geçmeden Tipik yoluyla sevkin yapýlmasý hedefleniyor. (CÝHAN)

Þanlýurfa polisi, 18 bin paket sigara, 3 ton kaçak çay ele geçirdi Þ anlýurfa polisinin iki günde düzenlediði 3 operasyonda, 28 bin 400 paket sigara, 3 ton kaçak çay ele geçirildi, 3 kiþi gözaltýna alýndý. Kaçak sigaralarýn, kamyon kasasýnýn altýnda oluþturulan gizli bir bölmede taþýndýðý saptandý.

Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi, iki gün içerisinde kaçakçýlara yönelik 3 ayrý operasyon düzenledi. Aðrý’dan Van’a, buradan Þanlýurfa’ya getirilen 3 ton 200 kilogram kaçak çay þehir giriþinde yakalandý.

Kaçak çay Emniyet Müdürlüðü'ne getirilerek burada teþhir edildi. Olayla ilgili B.Y.Y. gözaltýna alýndý. Öte yandan, 46 xx450 plakalý kamyonu þüphe üzerine durduran polis, kamyon kasasý altýnda dizilen latalarýn altýnda gizli bir bölmede zulalanmýþ 17 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Yine 63 xx 896 plakalý araçta yapýlan aramada ise bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigara ile ilgili Y.G. ve M.A. gözaltýna alýndý. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Ü S R Ü K

Haftanýn Duasý

13 Temmuz 2012 Cuma

Sözün Özü

Ey Rabb'imiz ve ey yegâne Ýlahýmýz! Zihinlerin, idrakinden aciz olduðu yücelerden yüce Zâtýn, ulvî sýfatlarýn, birbirinden güzel isimlerin hakký için ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi vesellem) hürmetine sinelerimizi tertemiz hale getirerek pürnur eyle..

Rica ederim; eðer bizler, ayný topraklar üzerinde birlikte yaþadýðýmýz ve sayýlarý binleri yüz binleri geçen, asgarî müþtereklerde birleþtiðimiz kardeþlerimizle geçinemezsek, ayrý dil, ayrý kültür, ayrý mizaç, ayrý anlayýþa sahip baþka milletlerle nasýl anlaþacak, nasýl geçineceðiz?

her þeyin baþý ve bütün sevgilerin de en saf, en duru kaynaðý olan muhabbetine mazhar kýl ve 'mustafeyne'l-ahyar' diye tavsif buyurduðun seçkinlerden seçkin kullarýnýn evsafýyla bizleri de donat..

Allah aþkýna, ayný kaynaktan beslenen, ayný terbiyeden geçmiþ insanlar eðer uzlaþamýyorsa, koskoca bir dünyaya Ýslâm'ýn birlik mesajýný sunan insanlar, bu mevzuda nasýl baþarýlý olacaklar ki!

Ýkindi Sohbetleri

Fasýldan Fasýla Salavât en makbul duadýr

Manevî þirketler kurun A 1- Evrâd ü ezkârla meþgul olma, insanýn günlük yaþantýsýnýn ayrýlmaz bir parçasý olmalýdýr. Ýnsan, gününün en az iki-üç saatini evrâd ü ezkârla donatmalý ve zenginleþtirmelidir.

2- Hayatýn herhangi bir basamaðýnda sorumluluk yüklenen biri, temsil ve idare alanýnýn geniþliðine göre, en az beþ-on insanýn okuyabileceði kadar evrâd ü ezkâr okumalýdýr. 3- Ýnsanýn dili nasýl ki devamlý söyleye söyleye bazý þeylere alýþýyorsa, kalbi ve latifeleri de alýþýr ve egzersiz yapa yapa zor görünen engebeleri aþarak maksadýna ulaþýr.

E

vrâd ü ezkârla meþgul olma, insanýn günlük yaþantýsýnýn ayrýlmaz bir parçasý olmalýdýr. Ýnsan, kendisini zorlamalý ve gününün iki-üç saatini evrâd ü ezkârla donatmalý ve zenginleþtirmelidir.

Bunu yaparken de "Allah'ým! Ben daha fazlasýný yapardým ama yaptýðým bunca iþ arasýnda daha fazlasýný da yapamýyorum. Beni mazur gör..." demelidir. Yani meselâ günde yüz "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh", yüz defa "Sübhânallâhi vebihamdihi sübhanallahilazîm", yüz defa "Estaðfirullah" diyen bir insan þöyle düþünmelidir: "Rabb'im! Bunca nimetine mazhar olmuþ bir insan için okuduðum bu evrâd çok azdýr ama ben Senin engin inayetine sýðýnýyor ve "Mahlukatýn sayýsýnca, Arþ'ýnýn aðýrlýðýnca ve kelimâtýnýn mürekkebi kadar..." sonsuzluk ifade eden rakamlarý zikrederek, o rakamlar sayýsýnca söylemiþ kabul edilmemi bekliyorum. Sen benim bu az amelimi çok kabul eyle." Evrâd ü ezkârýn daðýtýlarak okunmasý "iþtirak-i a'mal-i uhreviye" açýsýndan çok bereketli bir davranýþ olsa gerek. Esasen bu þekilde verilen bir evrâd ü ezkârý okumak, nezir ölçüsünde bir taahhüt olduðundan dolayý gereklidir de. Onu terk etmek uygun olmaz. Böyle bir organize içine dâhil olan herkes, bu umum yekûna hissedar olabilmek için iþtirak-i a'mal-i uhreviye vadisinde nasiplerini tastamam alacaklardýr. Her bir mü'min, hayat-ý içtimaiyede konumu itibarýyla durumu neye tekabül

5

ediyorsa, temsil seviyesine göre evrâd ü ezkâr okumalýdýr. Meselâ hayatýn herhangi bir basamaðýnda sorumluluk yüklenen biri temsil ve idare alanýnýn geniþliðine göre Rabb'ine karþý þükür ve zikirde de daha hassas olmalý, en az beþon insanýn okuyabileceði kadar evrâd ü ezkâr okumalýdýr.. evet bazýlarýmýz, kaderin bir cilvesi olarak liyakati olmadýðý hâlde böyle bir konuma getirilmiþ ise, en az on insan kadar evrâd ü ezkâr okumalýdýr. Ayrýca din ve diyanet öyle hassasiyetle yaþanmalýdýr ki, münafýkça düþünen ve fitne-fesat peþinde olanlar o ortamda yaþayamaz hâle gelmelidir. Hem evrâd okunmalý, hem temkinli namaz kýlýnmalý, hem de zikr ü fikr edilerek hiçbir boþluða meydan verilmemelidir. Yani atmosfer sürekli meleklerin Sidretü'l-Müntehâ'ya evrâd ü ezkâr taþýdýðý bir yer ve "O'na ancak güzel sözler yükselir (ulaþýr). Onlarý da Allah'a amel-i salih ulaþtýrýr." (Fâtýr, 35/10) hakikatinin helezonuyla semalara taþýndýðý bir nokta olmalýdýr. Bunun için zaman çok iyi deðerlendirilmeli ve günlük evrâd gün içine yayýlarak, her fýrsatta mutlaka bir þeyler okunmalýdýr. Meselâ, günlük iþlerinin arasýnda kafasý yorulan bir mü'min, fýrsat bulduðu zaman odasýnýn içinde dinlenmek için bir fasýl evrâdla meþgul olmalý veya iman ve düþünce ufkunu açacak þeyler okumalýdýr. Böyle davranmak mü'min için bir sur, bir sera ve bir koruyucu sütre olarak Allah'a sýðýnmanýn, emniyet içinde olmanýn en isabetli ve garantili yollarýndan biridir. Hayýrda Israr Gerekir Hayatý bu þekilde standardize etmek biraz ýsrarcý olmaya ve biraz da egzersiz yapmaya baðlýdýr. Meselâ Dua Mecmuasý'ndan okunacak yerler, günde bir kez okunduðu takdirde bir senede ezberlenir, zevk verir ve kitap taþýma külfetinden de kurtulmuþ olunur. Zamanla böyle birinin hayatýnda evrâd ü ezkâr okuma da, týpký yeme-içme gibi hayatýn

vazgeçilmezleri arasýna girecektir. Ayrýca Cenâb-ý Hakk'ýn bize baðýþlamýþ olduðu bunca lütuflarý karþýsýnda Allah Resûlü'nün ifadeleriyle, devamlý þükreden bir kul olmak da, kulluk þuuru adýna çok önemli bir husustur. Ýnsan, tembelliðe karþý devamlý savaþ hâlinde ve gerilim içinde olmalý, tembelliðin yol bulup onun ruhunu felç etmesine fýrsat vermemeli ve bunun için devamlý arayýþ içinde olmalýdýr. Meselâ ben bir dönemde her gece teheccüde kalkmanýn yolunu þöyle buldum ve uyguladým: Yatsý namazýndan sonra vitr-i vacibi kýlmadan yattým. Vitri kýlmadýðým için gece uyanmak benim için bir mecburiyet hâline geldi. Ben de mecburen gece kalktým ve bu arada teheccüt namazý da kýldým. Evet, yukarýda da ifade edildiði gibi temrinat yapa yapa diller ve gönüller mutlaka evrâd ü ezkâra, ibadet ü taate alýþtýrýlmalýdýr. Bununla alâkalý bir misal arz etmek istiyorum: Meselâ askere giden bir insan, rütbece kendinden yüksek olan insanlara "komutaným" diye diye dili ona alýþtýðý için sivil hayata döndüðünde de uzun süre önüne gelen herkese "komutaným" der durur. Evet, nasýl ki, insanýn dili devamlý söyleye söyleye bazý þeylere alýþýyor, öyle de kalbi ve letâifi de alýþýr ve egzersiz yapa yapa zorluk gibi engebeleri aþarak maksadýna ulaþýr. Burada þunu ifade etmekte de fayda var: Ýstiðfar, sadece tevbe ve istiðfar kalýplarý içindeki þekliyle deðil, Rabb'e her türlü teveccüh þekliyle de olabilir. Ýnsan, günlük hayatta bazen bir sürü mâsiyet içinde bocalar durur. Bazen Hak yolunda tam olamayabilir, bazen de niyetinin hâlisliðini her zaman koruyamadýðýndan keyif ve arzularýna göre yaþayabilir. Dolayýsýyla böyle birinin bu kirli atmosferde duygularý ve havasý kirlenebilir. Þimdi bu þekilde kirlenen ve bu kirlerle sarsýlan, çizgisini kaybeden bir insanýn Cenâb-ý Hakk'a istiðfarla çok teveccüh etmesi lâzýmdýr ki, böyle bir kirlenme ile meyelan-ý þer geliþmesin. Çünkü Kader Risalesi'nde bu mesele anlatýlýrken Hz. Üstad, "Dua ve tevekkül meyelan-ý hayra büyük bir kuvvet verdiði gibi, istiðfar ve tevbe dahi meyelan-ý þerri keser, tecavüzatýný kýrar." demektedir. Ýnsanýn hem hayra hem de þerre karþý bir yönüyle istidat ve temayülü vardýr. Ýnsan, kalbinin sesini dinleyip hayra teveccüh etmeli ve evrâd ü ezkârla sürekli kalbinin derinliklerine doðru yelken açmalýdýr.

llah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) pek çok hadislerinde, dua ederken kendilerine salavât getirilmesini istemiþ ve bunu duanýn kabulü için bir vesile olarak zikretmiþlerdir. Tirmizî'nin rivayet ettiði bir hadiste de Peygamberimiz:

olmadan makbuldür." Bu mülâhazadan hareketle ulemâ: "Duanýn baþýnda ve sonunda getirilen salavât, iki makbul dua olmasý itibarýyla orada yapýlacak duanýn kabul olmasý için önemli bir sebeptir." demiþlerdir.

"Beni hayvanýna binen yolcunun maþrapasý yerine tutmayýn. Bana, duanýzýn baþýnda, ortasýnda ve sonunda salât okuyun." buyurmuþlardýr. Bir baþka defasýnda Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), huzuruna gelen bir sahabi kendisine çok salavât getirdiðini söyleyince, o þahsa, güzel bir þey yaptýðýný ve bunu daha fazla yapmasýný söyledi. O artýrdýkça Resûlullah da onu daha fazla salavât getirmeye teþvik etti.

Dua, bir sýrr-ý ubûdiyettir. Esasen duada insan, aklýný, gücünü ve iradesini aþan þeyleri Allah'tan ister. Yani biz çok defa dualarýmýzda Cennet'i, Cennet'te ebediyeti, cemalullahý müþâhedeyi, Rabb'in bize teveccühünü, maiyyetini, bizi yalnýz býrakmamasýný, bize küsmemesini yani sevdiði insanlara yaptýðý muamele ile muamele etmesini isteriz ve bu istekleri de salât ü selâmla destekleriz.

Bizler de bu emrin gereði olarak, Nâm-ý Celîl-i Muhammedî yâd edilince salât ü selâmlardan birisiyle O'nu anmalý ve O'nu hep böyle bir tazimle yâd etmeliyiz. Eskiler, salât ü selâmý teþvik eden âyet ve hadislerden hareketle birbirinden güzel salavât örnekleri ortaya koymuþlardýr. Ve pek çok insan da bugüne dek salât ü selâmlarla alâkalý hem salât ü selâm derlemiþ hem de salât ü selâmýn faziletlerine dair pek çok eser ortaya koymuþtur. Duanýn Baþý ve Sonu Salât kelimesi dua manasýna gelmektedir ve Allah Resûlü'ne getirilen salât ayný zamanda ona yapýlmýþ bir duadýr. Bir Arap þairinin ifade ettiði gibi "Her dua, kabulü için kanat nevinden salât ü selâma muhtaçtýr. Sana salâta (duaya) gelince o, kanada ihtiyacý

Anlaþýlan o ki, O'na getirilen salavât, biz onun gerçek sýrrýný tam bilemesek de çok önemli.. Her þeyden önce, þayet O'na getirilen salavât, Allah Resûlü'nün þefaat-ý uzmâsýna insaný çekip götüren birer vesileyse, insan bu konuda ne kadar hassas olsa deðer. Zira "Ona yaklaþmaya vesile arayýn." (Mâide, 5/35) âyeti, Allah'a yaklaþmak için vesileleri kullanmamýzý emretmektedir. Allah Resûlü'ne salât ü selâm bu mevzuda önemli bir vesile ise, insan onu hiç dilden düþürmemelidir. Allah Resûlü'yle münasebetin hemen her çeþidi Cenâb-ý Hakk'ýn bize ayrý bir lütfudur. Bu da çok önemli bir husus olsa gerek.

His Dünyasý

Akyol Gördüm nûrlu geleceði rüyâmda bir gece, Iþýklar yaðýyordu her tarafa sessizce... Âhenkle iþleyen bir saat gibiydi iþler; Bir bir silinip gitmiþti asýrlýk teþviþler. Herkes biri birine yürekten bakýyordu; Somaki musluklardan kevserler akýyordu. **** Civanlar gördüm yüzlerinde gariplik rengi, Hükmettim ki bunlar, o ilk kudsîlerin dengi. Dolaþtým her tarafý usanmadan, bezmeden; Ziyâ içenlere erdim bir kadîm çeþmeden... Þükranla gerilip gezenler vardý kol kola.. Sonra teker teker ulaþtý herkes AKYOL'a... M. Fethullah Gülen Hazýrlayan : Sedat Aslanaçier


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

13 Temmuz 2012 Cuma

6

Bakan Eker: Terör örgütü halkýn aç kalmasýný istiyor G

ýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, terör örgütü PKK’nýn Silvan’da baskýn düzenleyerek 6 iþ makinesini ateþe verdiði taþ ocaðýnda incelemelerde bulundu. Bakan Eker, terör örgütünün kendi çýkarl arý için bölge halkýnýn aç ve iþsiz kalmasýný istediðini söyledi. Bakan Eker, “Bölge, yoksul, iþsiz kalsýn istiyorlar. Bölge, yoksul ve aç kalýrsa terör örgütü amacýna daha kolay ulaþacaðýný düþünüyor. Ancak bölgede yatýrýmlar devam edecek. Silvan Barajý inþaatýna yönelik saldýrýlar oldu. Zarar verme engellemeye yönelik eylemler var. Terör örgütü ile mücadelemiz sürecek.” dedi. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit

6 ADET ÜNÝTEYE KUYUBAÞI TRAFO VE ENH YAPIMI ÝÞÝ MARDÝN Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü 6 Adet Üniteye Kuyubaþý Trafo ve ENH Yapýmý Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/90421 1-Ýdarenin a) Adresi : MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ (Sosyal Tesisleri Toplantý Salonu) Ýstasyon Mah. Rektör Ay kaç Cad. No: 82 47060 - MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822151930 - 4822151932 c) Elektronik Posta Adresi : 47ilozelidare@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Mardin Ýli Nusaybin Ömerli, K.Tepe ve Savur Ýlçelerine baðlý köy ve Mz. c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ (Sosyal Tesisleri Toplantý Salonu) Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060 - MARDÝN b) Tarihi ve saati : 20.07.2012 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapýsý ve personel durumuna iliþkin belgeler: a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel: Adet Pozisyonu Mesleki Unvaný Mesleki Özellikleri 1 þantiye Þefi Elektrik mühendisi En az 3 yýl deneyimli 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Tebliðde yer alan D/I,II Grubu iþler ile her türlü enerji nakil hatlarý iþi benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Elektrik Mühendisliði 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ Destek Hizm. Müd. Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060 - MARDÝN adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MARDÝN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ (Sosyal Tesisleri Toplantý Salonu)Ýstasyon Mah. Rektör Aykaç Cad. No: 82 47060 -MARDÝN adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,2 BASIN NO : 309

Advan’la birlikte taþ ocaðýna gelen Bakan Eker, ocaðýn sahibi AK Parti Silvan Ýlçe Baþkaný Nedim Kýlýçaslan ve taþ ocaðýnda çalýþan iþçilere geçmiþ olsun dileðinde bulundu. Bakan Eker, beraberindekilerle birlikte PKK’lýlarca ateþe verilen iþ makinelerini inceledi. Ýncelemenin ardýndan konuþan Bakan Eker, ayný iþyerinin 24 Mayýs 2011’de de yine terör örgütü PKK tarafýndan basýldýðýný ve 7 aracýn ateþe verildiðini hatýrlattý.

"Terör örgütü insanlýk dýþý tutum sergiliyor" Terör örgütünün, çok çirkin ve insanlýk dýþý tutum sergilediðini belirten Eker, terör örgütünün insanlarý kaçýrarak haraç istediðini kaydetti. Eker, daha önce terör örgütü tarafýndan kaçýrýlan AK Partili baþkanlarý bu konuda örnek gösterdi. Terör örgütünün, bölgenin ekonomik olarak güçlenmesini istemediðini anlatan Eker, bölgenin tek meselesinin Kürt sorunu olmadýðýný kaydetti. Bakan Eker, “Bu bölgenin iþsizlik, saðlýk ve altyapý sorunu da var. Biz bunlarý da çözeceðiz. Buranýn evlatlarý neden binlerce kilometrelik yolu kat edip Batý iline gidiyor. Buradaki projeler biterse bu vatandaþlarýmýz burada istihdam edilir. Ama terör örgütü kendi gibi düþünmeyenlere karþý savaþ açýyor.” þeklinde konuþtu.

"PKK, halk iþsiz kalsýn bana yönelsin diye çaba gösteriyýor" Bir gazetecinin, “Neden özellikle AK Parti'ye saldýrýyorlar” þeklindeki sorusuna karþýlýk Bakan Eker, þunlarý söyledi: “Terör örgütü yatýrým yapýlmasýný istemiyor. Neden, çünkü

baraj ve yol yapýlacaksa istihdam yaratýlacak. Baraj olursa, insanlar iþ bulacak, binlerce kilometre fýndýk toplamaya gitmeyecek. Ama PKK bunu istemiyor, gözyaþý artsýn istiyor. O nedenle yatýrým yapan, istihdam artýran AK Parti’ye saldýrýyor. PKK'nýn buradaki amacý tamamen AK Partililerdir. Olayla ilgili yaptýðýmýz araþtýrmada, bu eylemi yapan PKK'lýlarla geçen yýl yapanlar arasýnda baðlantý tespit ettik. PKK'nýn buradaki amacý, bölge insanýnýn iþsiz kalarak teröre yönelmesini saðlamaktýr. Biz PKK'nýn bu oyunlarýna gelmeden, buradaki yatýrýmlarýmýzý sürdüreceðiz. Silvan Barajý devam ediyor, PKK'lýlar barajýn yapýlmamasý için birkaç defa yol yapýmýnda çalýþan araçlarý yaktý.”

"Aklý selim Kürt ‘Kürt sorununu AK Parti çözer’ diyor" Akli selim Kürtlerin, ‘Kürt sorununu AK Parti çözer’ dediðini anlatan Bakan Eker, “Ancak PKK kendi politik çýkarlarýyla Kürt sorununu birleþtirmeye çalýþýyor. Ýnsanlarýn inanarak umut beslediði, oy verdiði AK Parti, Kürt sorununu çözmeye çalýþýyor. Ýþte dil önündeki engellerin de kaldýrýlmasý gibi somut örnekler de var. Bölge halký, Kürt kardeþlerim Kürt sorununun çözümü için çabalarýmýzý ve atýlan somut adýmlarý görüyor. AK Parti’ye dönük umutlar artýyor. Demokrasi ve sivilleþmeye yönelik atýlan adýmlar halkýn beklediði adýmlar. Somut adýmlar atýlýyor ve PKK bundan rahatsýz oluyor. PKK da ‘bunlara nasýl zarar veririz’ gayreti içindedir. Kürtlerin ne kadar faydalanacaklarý onlarýn umurunda deðil.” ifadelerini kullandý. (CÝHAN)

Silopi’de kundura dükkaný kül oldu Þ ýrnak’ýn Silopi ilçesinde bir binada çýkan yangýnda kundura dükkaný kül oldu. Yangýn, gece saat 02.00 sýralarýnda 3. Cadde'de bulunan Merve Ayakkabý Maðazasý'nda çýktý. Nedeni henüz belli olmayan yangýn, bir anda tüm binayý sardý. Yangýn itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altýna alýnýrken, maðaza kullanýlmaz hale geldi. Yangýnda 5 ayrý evde ise maddi hasar oluþtu.

Zayi

Yangýnýn gece geç saatlerinde çýktýðýný belirten iþyeri sahibi Ali Ergün, ilk baþta yangýnýn küçük olduðunu söyledi. Ergün, itfaiyeyi aramalarýna raðmen çok geç geldiðini ileri sürerek, gecikme yüzünden yangýnýn büyüdüðünü ve binayý sardýðýný anlattý. Ergün, yaklaþýk olarak 120 bin TL deðerinde ayakkabýlarýn yandýðýný ifade etti. Polis yangýn ile ilgili inceleme baþlattý. (CÝHAN)

Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Süleyman KÖKAN

13Temmuz 2012 Cuma Gazete Sayfaları  

13Temmuz 2012 Cuma Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you