Page 1

Ýþçilerden belediyeye haciz þoku Ali Edis

T

BMM Genel Kurulu'nda, 13 Ýlde Büyükþehir Belediyesi Kurulmasý ile ilgili yasa tasarýsý kabul edilmesi ile birlikte büyükþehir olan Mardin belediyesinde iþçilerin haciz þokunu yaþýyor. Mardin Belediyesinde çalýþan 52 iþçi 20 yýla yakýn biriken 8,5 milyon TL alacaklarý için 2010 yýlýnda Mardin 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde açtýklarý davayý kazandýktan sonra icra iþlemleri baþlattý. Ýþçiler, belediyenin iller bankasýndan gelen gelirine haciz koyamayýnca belediye ile uzlaþama yoluna gitti. Belediye ile uzlaþma çalýþmalarý devam ederken torba yasasý gerekince iþçiler kadro fazlasý olarak baþka kurumlara gönderildi. Belediye mahkemenin dava masraflarýný ödemeyi kabul

etmeyince bu sefer iþçilerin maaþlarýndan bu para kesinti yapýnca iþçiler de belediyeyi ikinci sefer icraya vererek belediye baþkanýnýn makam koltuðuna haciz yaptýrdý. Belediye binasýna Ýcra Müdürlüðü görevlileri, Belediye-Ýþ eski baþkaný Memduh Öztürk ve avukatlarý Baki Demirhan ile birlikte giden iþçiler, ilk olarak belediye baþkanýnýn makam koltuðun haciz yaptýrmak istedi. Burada bir açýklama yapan iþçilerin avukatý Baki Demirhan ise Biz de dünya tarihinde bir ilki gerçekleþtiriyoruz. Mardin belediyesinin menkul mallarýna haciz kararý aldýk. Biz de menkul mallarýný haciz ediyoruz. Biz menkul mallarýný haciz edeceðiz ne bulursak haciz edeceðiz bilgisayarlarý, koltuklarýný, masalarýný haciz edeceðiz, çünkü yapabileceðimiz baþka bir þey yok.”dedi.

gerektiðini belirten Baki Bedirhan , ''Bir davanýn kýsmen kabulünden kaynaklanan ücret alacaklarýndan dolayý Mardin Belediyesi'nce 53 iþçinin maaþlarýna haciz koydurttu. Maaþýndan baþka geçim kaynaðý olmayan iþçiler maalesef bu ay maaþlarýný alamayacaklar. Bu dünya tarihinde bir ilktir. Mardin Belediyesi'nin menkul mallarýna haciz kararý aldýk. Biz de menkul mallarýný haciz ediyoruz. Belediyedeki iþçi sorunlarýný herkes yakýndan biliyor. Yaklaþýk 20 yýldýr ücretleri tam ödenmedi. Biz bu alacaklarýma karþý takas talebinde bulunduk. Maalesef belediye bu takas teklifimizi kabul etmedi. Þimdi belediyedeyiz. Ne bulursak haczedecek. Bilgisayarlarýný, koltuklarýný, sandalyelerini haczediyoruz. Çünkü yapabileceðimiz baþka bir þey yok.'' Varlýk” iþçiler haklý”

Ýþçilere sahip çýkýlmasý

Mardin Belediye Baþkan

Yardýmcýsý Murtaza Varlýk, Belediyenin bu borcu ödeme imkanýnýn bulunmadýðýný belirterek, þunlarý söyledi. Bunun getirdiði bir sýkýntý var. Arkadaþlarýmýz da bunu biliyor. Bizim dönemimizde personelimizin þartlarýnýn en iyi olduðu dönem. Alacaklarý tabi ki

haklarýdýr. Her zaman saygý duyduk. Belediyenin bugün bunu herhangi bir kaynaklý ödeme þansý yok. Umarým ki bundan sonra oturulur, konuþulur. Ekstra kaynaklar oluþturulur. Ýnþallah bu sorunu çözeriz. Bugün itibariyle imkanlarýmýz bu sorunu çözmeye yetmiyor'' diye konuþtu.

Kaçýrýlan öðretmenler ailelerine kavuþtu

M

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

13 Kasým 2012 Salý

idyat Ýlçesine baðlý Çalpýnar köyü yakýnlarýnda teröristlerin kaçýrdýðý 3 öðretmen serbest býrakýldýktan ve ilçe jandarma komutanlýðýnda ifadeleri alýndýktan sonra ailelerine teslim edildi. Öðretmenler, ailelerine kavuþmanýn mutluluðunu yaþadýðýný belirtti. Sayfa 2’de

Yýl: 9 Sayý 2493 Fiyatý :25 Kr

Mardin resmen büyükþehir 1-20. maddeleri kapsayan 1. bölümde kabul edilen maddelere göre, Mardin, Aydýn, Balýkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraþ, Muðla, Tekirdað, Trabzon, Þanlýurfa ve Van büyükþehir belediyesi olacak. Ýletiþim Haber Merkezi

Derik Gençlik Merkezi faaliyetlerine baþladý Ýsmail Erkar

D

erik ilçesinde Derik Kaymakamlýðý bünyesinde faaliyet gösteren Derik Gençlik Merkezi Mesleki Eðitim Kurslarý baþladý. Kurs kapsamýnda bilgisayar, resim, ingilizce, folklor ve halk oyunlarý, satranç kurslarýnýn kayýtlarý devam ediyor. Derik Halk Eðitim Müdürlüðü ile ortaklaþa yapýlacak olan kurslardan bilgisayar kursuna ilgi büyüktü. Bilgisayar kursu yoðun ilgiden dolayý hafta içi ve haftasonu olmak üzere 2 grup halinde eðitime baþladý. Temel bilgisayar eðitim sonrasýnda ise web tasarýmý, að iþletmenliði gibi branþlarda kurslar verilmeye devam edecek. Derik Gençlik Merkezi Müdürü Abdurrahman Nahýrcý Derik Gençlerinin hizmetinde olduklarýný söyledi. Nahýrcý yaptýðý açýklamada, "Kaymakamlýk bünyesinde Nisan ayýnda açýlmýþ olan Gençlik Merkezimizi 2012-2013 eðitim öðretim yýlýnda gençlerimizden gelen talep üzerine halk eðitimle ortaklaþa her türlü kursu açmayý hedefliyoruz. Gençlik Merkezimizde mesleki kurslarýn yanýnda fitness salonu, kütüphane ve öðrencilerin hoþ vakit geçirebileceði faaliyet alanlarý bulunmaktadýr. Ayrýca öðrencilerimizin sosyal yönlerini geliþtirmek için tarihi ve turistik geziler yapýlacaktýr. Tüm gençlerimizi Gençlik Merkezi'ne kayýt olmaya davet ediyorum." þeklinde konuþtu.

B

üyükþehir yasa tasarýsýnýn 1. bölümü kabul edildi. Tasarýya göre Mardin, Aydýn, Balýkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraþ, Muðla, Tekirdað, Trabzon, Þanlýurfa ve Van büyükþehir belediyesi olacak. 1-20. maddeleri kapsayan 1. bölümde kabul edilen maddelere göre, Mardin, Aydýn, Balýkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraþ, Muðla, Tekirdað, Trabzon, Þanlýurfa ve Van büyükþehir belediyesi olacak. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakýr, Eskiþehir, Erzurum, Gaziantep, Ýzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükþehir belediyelerinin sýnýrlarý, il mülki sýnýrlarý olacak. Bu illere baðlý ilçelerin mülki sýnýrlarý içindeki köy ve belde

belediyelerinin tüzel kiþiliði sona erecek, köyler mahalle olacak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak baðlý bulunduklarý ilçenin belediyesine katýlacak. Bu illerin, bucak teþkilatlarý da kaldýrýlacak. Bu illerdeki il özel idarelerinin tüzel kiþiliði ile Ýstanbul ve Kocaeli’ndeki orman köyleri de dahil köylerin tüzel kiþiliði sona erecek. Kulüplere yardým Büyükþehir ve ilçe belediyeleri, amatör spor kulüplerine nakdi yardým yapabilecek; yurt içi ve yurt dýþý müsabakalarda üstün baþarý gösteren veya derece alan sporcularýn yaný sýra teknik yönetici, antrenör ve öðrencilere belediye meclis kararýyla ödül verebilecek. Belediyeler, mevzuata göre kuruluþ izni verilen alanda kurulacak

elektronik haberleþme istasyonlarýna, kent ve yapý estetiði ile elektronik haberleþme hizmetlerinin gerekleri dikkate alýnarak, yer seçim belgesi

Ankara'da Mardin rüzgarý

A

nkara Atatürk Kültür Merkezi'nde (Akm) 8-11 kasým tarihlerinde düzenlenen Mardin tanýtým günleri etkinliðine Ankaralýlar yoðun ilgi gösterdi. 4 gün devam eden ve yaklaþýk 120 bin kiþi tarafýndan ziyaret edilen tanýtým günleri fuarýndaki satýþ bereketi katýlýmcý firmalarýn yüzünü

Kýzýltepe taþýmalý eðitim masaya yatýrýldý

K

ýzýltepe Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün öncülüðünde Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda taþýmalý eðitim koordinasyon toplantýsý yapýldý. Toplantýya Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Bahçývancý, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Þükrü Yücedað, Ahmet Karaboða'nýn yaný sýra

ilçe Emni-yet Müdürlüðü trafik büro amirliði, ilçe jandarma komutanlýðý trafik þube ekipleri, bölge trafik büro amirliði, taþýmalý eðitimin yapýldýðý merkezi okullarýn idarecileri, öðrenci taþýyan yüklenici firmalarýn yetkilileri ile çok sayýda servis Sayfa 2’de þoförü katýldý.

verecek. Bu belge karþýlýðýnda alýnacak ücreti Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý belirleyecek.

güldürdü. Ana sponsorluðunu 23. dönem Ak Parti Mardin Milletvekili Mehmet Halit Demir'in yaptýðý, Lina Grup tarafýndan organize edilerek, Mardin Valiliði ile Ýl Kültür Turizm Müdürlüðü'nce de desteklenen Ankara'daki Mardin tanýtým günleri etkinliði görkemli geçti. Sayfa 2’de


13 Kasým 2012 Salý

2

Ankara'da Mardin rüzgarý Mardin tanýtým günleri etkinliðine Ankaralýlar yoðun ilgi gösterdi. 4 gün devam eden ve yaklaþýk 120 bin kiþi tarafýndan ziyaret edilen tanýtým günleri fuarýndaki satýþ bereketi katýlýmcý firmalarýn yüzünü güldürdü. M. Sait Çakar

A

nkara Atatürk Kültür Merkezi'nde (Akm) 8-11 kasým tarihlerinde düzenlenen Mardin tanýtým günleri etkinliðine Ankaralýlar yoðun ilgi gösterdi. 4 gün devam eden ve yaklaþýk 120 bin kiþi tarafýndan ziyaret edilen tanýtým günleri fuarýndaki satýþ bereketi katýlýmcý firmalarýn yüzünü güldürdü. Ana sponsorluðunu 23. dönem Ak Parti Mardin Milletvekili Mehmet Halit Demir'in yaptýðý, Lina Grup tarafýndan organize edilerek, Mardin Valiliði ile Ýl Kültür Turizm Müdürlüðü'nce de desteklenen Ankara'daki Mardin tanýtým günleri etkinliði görkemli geçti. Farklý dil ve dinleri bir arada barýþ içerisinde yaþayan ve dünyanýn misafir odasý olarak da kabul edilen Mardin'in daha iyi tanýtýlmasý için Ankara'daki Akm Fuar alanýnda düzenlenen ve dört bakan ile onlarca milletvekilinin katýlýmýyla görkemli bir açýlýþ ile start alan tanýtým günleri fuarý baþladýðý gibi yöresel sanatçýlar tarafýndan verilen konserlerle son buldu. Kültür þehri Mardin'i tarihinden turizmine, tarýmýndan ekonomisine, derneklerinden meslek odalarýna, müziðinden mahalli yemek çeþitleri ve

el sanatlarýna varana kadar geniþ bir yelpazede Ankaralýlara daha iyi tanýtýlmasý amacýyla düzenlenen fuar günleri Ankara'nýn soðuk havasýna raðmen beklenenden de fazla ilgi gördü. Mardin'in dýþýndan da firmalarýn katýlým göstererek stant açýp tanýtýmlarýný gerçekleþtirdikleri etkinlik günlerinin son iki gününde havalarýn düzenlenmesiyle yoðun bir ziyaretçi akýnýna uðrayan organizasyon hedeflenen yüz bin ziyaretçi sayýsýný aþtý. Mardin Valiliði, Mardin Belediye Baþkanlýðý, Kýzýltepe, Midyat, Savur ve Nusaybin ilçelerinden kurumsal düzeyde katýlým gösterilerek, DÝKA, MÜSÝAD, Mardin Meslek Odalarý Birliði gibi aralarýnda çok sayýda dernek, þirket ya da esnafýn stant açarak tanýtým ve satýþ yaparak kentin kültürel ve ticari hacmine katkýda bulunduklarý fuara olan ilgi, katýlýmcýlarýn yüzünü güldürdü. Tanýtým günleri boyunca kenti daha yakýndan tanýmak için fuar alanýnýn yolunu tutan on binlerce Ankaralý gibi; siyaset, sanat ve ekonomi dünyasýnýn tanýnmýþ isimleri de Mardin fuarýnýn katýlýmcýlarý arasýndaki yerlerini adýlar. Tanýtým günlerinin ilk gününde; 4 bakan, onlarca milletvekili, sanat ve iþ dünyasýnýn tanýnmýþ isimlerinin karþýsýna görücüye çýkan

Mardin, etkinlik boyunca da ayný merak ve ilgiyle ziyaretçi çekmeyi baþardý. Saadet Partisi Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak, kendisi de bir Mardinli olan Dsp Genel Baþkaný Doç. Dr Masum Türker, Meclis Adalet Komisyonu Baþkaný ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Ýyimaya, CHP Ýstanbul Milletvekili Prof. Dr. Aydýn Ayaydýn, Danýþtay üyesi Mardin eski Valisi M. Temel Koçaklar, Mardin eski Valisi Fikret Güven, Keçiören Belediye Baþkaný Turgut Altýnok, Bedri Ayseli, Berdan Mardini ve daha birçok renkli sima ve üst düzey bürokratýn da aralarýnda olduðu çok sayýda davetli Ankara'daki Mardin'e akýn etti. Tanýtým günlerinin ilk gününden baþlayarak son güne varana kadar gerek Mardin'i yakýndan görüp tanýmak isteyen ziyaretçileri ve gerekse de Ankara'ya adeta Mardin'i taþýyarak kentin tanýtýmýna katkýda bulunmak için stant açan hemþehrilerini Mardin Milletvekilleri biran olsun yalnýz býrakmamalarý dikkat çekti. Ak Parti Mardin Milletvekilleri Muammer Güler, Abdurrahim Akdað, Gönül Bekin Þahkulubey meclis çalýþmalarýndan zaman bulduklarý he aný hemþehrileriyle birlikte geçirirken, organizasyonun ana sponsorluðunu üstlenen 23. dönem Mardin Milletvekili Mehmet Halit Demir eþi Nurþen Demir ile birlikte hem hemþehrilerine hem de tanýtým günlerine katýlan ziyaretçilere ev sahipliði yaparak sýk sýk stantlarý gezdi. Mardin mahalli müziklerinden örnekler sergileyerek her gün üç ayrý konser etkinliði düzenleyerek büyük bir ilgi gören Mardin Musiki Cemiyeti Baþkaný Hasan Cuha ve ekibinin yaný sýra Mardin'in milli davulcusu namý ile tanýnan Cemil Karabulut ile zurnacý A. Kadir Karabulut'un yöresel ezgileri eþliðinde Mardin Belediyesi folklor ekibi her saat baþý yöreye özgü folklor gösterileri yaptý. Nusaybin yöresine özgü rýbbab adý verilen kemençe eþliðinde, konserler veren Nusaybin Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü bünyesinde etkinlik günlerine katýlan Nusaybinli müzisyen Koçero ise fuar alanýný düðün yerine çevirerek büyük ilgi gördü.

Kaçýrýlan öðretmenler ailelerine kavuþtu Ali Edis

M

idyat Ýlçesine baðlý Çalpýnar köyü yakýnlarýnda teröristlerin kaçýrdýðý 3 öðretmen serbest býrakýldýktan ve ilçe jandarma komutanlýðýnda ifadeleri alýndýktan sonra ailelerine teslim edildi. Öðretmenler, ailelerine kavuþmanýn mutluluðunu yaþadýðýný belirtti. Terör örgütü PKK'lýlarca önceki akþam Çalpýnar köyü çýkýþýnda öðretmen servisini durdurduktan sonra aralarýnda okul müdürü Yunus Aykut, öðretmenler Yener Özoðuz ve M. Beþir Noyan kaçýrýlmýþtý. Akþam saatlerinde Nusaybin’e baðlý Aksu beldesi yakýnlarýnda serbet býrakýlan öðretmenler Nusaybin ilçe merkezine gelerek kiraladýklarý özel araçla Midyat Ýlçe Jandarma’ya gelip ifade verdi. Yaklaþýk 7 saat süren ifadenin ardýndan öðretmenler Devlet Hastanesinde saðlýk kontrolünden geçtikten sonra ailelerine teslim edildi. Serbest býrakýldýklarý haberini alan aileler ve mesai arkadaþlarý jandarma komutanlýðýna akýn ederken, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü

Þehmus Ýleri ve arkadaþlarýnýn yanlarýnda hazýr bulundu. Kaçýrýlan okul müdürü Yunus Aykut, “Ailemizin arasýna geldiðimiz için çok mutluyuz, baþka diyecek birþeyimiz yok.” dedi. Öðretmenlerden Yener Özoðuz ise, “Zor günler yaþadýk ama atlattýk sonunda.” diye konuþtu. Öðretmenlerin kaçýrýlmasýna tepki gösteren Eðitim Bir Sen Midyat Temsilcisi Abdulkadir Altay ise, “Arkadaþlarýmýzýn sað salim, burunlarý bile kanamadan dönmüþ olmasýna çok seviniyoruz. Bu tür alýkoymalarýn, insanýn özgürlüðünü kýsýtlamanýn, eðitimi baltalamanýn hiç kimseye bir faydasý olmaz. Bu tür eylemleri kýnýyoruz.” Dedi.

Kýzýltepe taþýmalý eðitim masaya yatýrýldý Yeþil Zeytine Yoðun raðbet Ýsmail Erkar

Sedat Aslanaçier

K

ýzýltepe Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün öncülüðünde Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda taþýmalý eðitim koordinasyon toplantýsý yapýldý.

D

erik ilçesinde tezgahlarda yerini alan ve fiyatý normal zeytinden daha ucuz olan yeþil zeytine vatandaþlar yoðun raðbet gösteriyor. Tezgahlarda yerini alan yeþil zeytinin fiyatýný uygun bulan vatandaþlar, kilolarla aldýklarý zeytinleri evlerine taþýyor. Daha çok Nizip ilçesinden, Hatay ve Kilis'ten yeþil zeytin geldiðini belirten esnaf, bu yýl Türkiye'nin beþte birinde zeytin olduðunu ve bu nedenle fiyatlarýn da aþaðý çekildiðini söyledi. Yeþil zeytinin kilogramýný 2,5 ile 5 lira arasýnda verdiklerini belirten esnaf, bu yýl

Derik'te ise zeytinde beklenenin aksine daha az ürün yetiþtiðini söyledi. Piyasadaki ürünün de bir hafta içinde tamamen tükeneceðini söyleyen esnaf, vatandaþlarýn bir an önce kýþlýk zeytinlerini almalarýný istedi.

Toplantýya Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Bahçývancý, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Þükrü Yücedað, Ahmet Karaboða'nýn yaný sýra ilçe Emniyet Müdürlüðü trafik büro amirliði, ilçe jandarma komutanlýðý trafik þube ekipleri, bölge trafik büro amirliði, taþýmalý eðitimin yapýldýðý merkezi okullarýn idarecileri, öðrenci taþýyan yüklenici firmalarýn yetkilileri ile çok sayýda servis þoförü katýldý. Taþýmalý eðitimin yapýldýðý okullarýn durumu ve öðrenci nakilinin daha güvenli bir þekilde yapýlmasý için yapýlmasý gerekenlerle ilgili kurum temsilcileri ve firma yetkilileri ve çalýþanlar arasýnda görüþ alýþ veriþinin yapýldýðý toplantý yaklaþýk iki saat sürdü. Toplantýda bir açýklama yapan Kýzýltepe Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Bahçývancý, Mardin il genelinde en fazla öðrenci taþýnan ilçenin Kýzýltepe olduðunu söyledi. Bahçývancý, ilçede 32 taþýma merkezinde 4 bin 660 öðrencinin eðitim gördüðünü belirterek, "Kýzýltepe ilçemizde toplamda 70 bin öðrencimiz mevcuttur. Bu öðrencilerimizden taþýmalý olarak merkezi okullarda eðitim görmek için her gün 230 ayrý noktadan, 4 bin 660 öðrencimiz yüklenici firmalara ait 417 servis aracýyla taþýmalý eðitim merkezinin yapýldýðý 32 okulumuza

nakledilmektedirler. Verdiðimiz bu rakamlar çok ciddi rakamlardýr. Rakamlarýn büyüklüðüne karþýn bugüne kadar bizi üzecek ciddi bir durumla karþýlaþmamýþ olmamýz çok büyük bir þanstýr" dedi.

Kýzýltepe'de taþýmalý eðitim merkezlerinin çokluðu ve merkeze dahil olan noktalar arasýndaki uzun mesafelerin servis þoförlerini yorduðunun farkýnda olduklarýný belirten Bahçývancý, "Yüklenici firmalar ve servis þoförlerinin iþi zor olabilir ancak bir o kadar da kutsal bir görevi ifa etmekteler. Servis þoförlerimiz günün ilk ýþýklarýnda yola koyuluyorlar. Yüklendikleri sorumluluk her anlamda çok aðýr bir yüktür. Bu yükün farkýnda olduklarýný biliyorum. Servis þoförlerimiz araçlarýnýn teknik aksam ve eksikliklerini mutlaka gidermeli ve hiç bir þekilde hýz yapmamalýdýr. Öðrencilerimizi araçtan indirir ve bindirirken çok dikkatli olmalýdýrlar.

Her servis þoförü taþýdýðý öðrenciyi mutlaka tanýmalýdýr. Araçlara öðrenci dýþýnda kimse alýnmamalý ve fazladan öðrenci bindirilmemelidir. Araca binen her öðrenci koltuðuna oturmasý saðlandýktan sonra hareket edilmelidir. Servis þoförlerimizden özel ricam; araç kullanýrken sigara içmemeleri, kötü örnek olacak konuþma ve hareketlerden kaçmalarý ve araç içerisindeki müzik sesinin kýsýk olmasýný istiyorum" diye konuþtu. Kýzýltepe Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nde taþýmalý eðitimden sorumlu Þube Müdürü Þükrü Yücedað'ýn koordinatörlüðünde taþýma merkezi okullarýn idarecileri, emniyet trafik ve jandarma trafik yetkilileri ile yüklenici firma ve servis þoförlerinin dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine soru cevap þeklinde devam eden koordinasyon toplantýsý karþýlýklý olarak hatýrlatýlan sorumluluklarýn dile getirilmesiyle son buldu.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Ýthalat kapýsý açýldý, saman fiyatlarý düþtü Fiyatlarýn bazý bölgelerde nakliye sebebiyle yükselebildiðine dikkat çeken Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý kaynaklarý, fiyattaki dalgalanmanýn da önüne geçileceðini ifade ediyor.

S

aman fiyatlarýndaki artýþýn ardýndan ithalat kapýsýnýn açýlmasý fiyatlarý yüzde 50’ye varan oranlarda düþürdü. 70 kuruþa çýkan saman fiyatlarý 35-45 kuruþa indi. Fiyatlarýn bazý bölgelerde nakliye sebebiyle yükselebildiðine dikkat çeken Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý kaynaklarý, fiyattaki dalgalanmanýn da önüne geçileceðini ifade ediyor. Yem hammadde fiyatlarýndaki yükseliþin ardýndan ithalat kapýsý açýlýnca yurtiçinde saman fiyatlarý düþtü. Kilosu 70 kuruþa kadar çýkan saman fiyatlarý 50 kuruþun altýna geriledi. Ýthalata onayýn çýkmasýnýn ardýndan iki aylýk sürede 461 ton ithal

saman yurda girdi. Yurtdýþýndan gelen samanýn kilo fiyatý 35-40 kuruþ. Yurtdýþýndan yeni toplu alým baðlantýlarý yapýldýðý ve yeni alýmlar ile fiyatýn daha da düþeceði belirtiliyor. Bakanlýðýn hedefi, saman fiyatlarýný 2530 kuruþ bandýna çekebilmek. Edinilen bilgilere göre iki aylýk dönemde ithal edilen samanlarý, yurtdýþýna giden kamyoncular dönüþte boþ gelmemek için getirdi. Ýthalat yapýlan ülkeler ise Bulgaristan, Romanya ve Moldova olarak kayýtlara geçti. Gemi ile getirilecek yüklü miktardaki ithalat baþvurularý için firmalar nabýz yoklarken, samanýn, fiyatlarýn sýfýra yakýn düzeyde olduðu

Ukrayna’dan getirilmesi bekleniyor. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Türkiye’nin saman üretiminin geçen yýl 28,3 milyon ton olduðuna dikkat çekerek, “Ýthal edilen miktar ise 461 ton. Türkiye’de saman kalmadý, bitti de mecburiyetten ithal ediliyor, uygulamasý yok. O gerçek deðil.” Dedi. Bakan Eker, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlýðýnýn 2013 yýlý bütçesine iliþkin sunum yaptý. Tarým sektörünün Türkiye nüfusunun yüzde 25,5’ini istihdam ettiðini dile getiren Eker, sektörün, ülkenin geçen yýlki genel ihracatýnýn yüzde 11,3’üne karþýlýk gelen 15,3 milyar dolara sahip olduðunu bildirdi. Eker, toplam tarým destekleri içindeki hayvancýlýk desteklerinin payýnýn bu yýl yüzde 28,5’e ulaþtýðýný söyledi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Eker tarafýndan yapýlan sunumda 2 bin 500 yeni tarým danýþmaný alýmýna yönelik sürecin de baþladýðý; 2013’te teknik, saðlýk ve diðer sýnýflardan bin personel alýmý yapýlacaðý yer aldý. Okul sütüne iliþkin deðerlendirmelerin yer aldýðý sunumda 2012-13 eðitim-öðretim döneminde uygulanacak Okul Sütü Programý için ihale süreci baþlatýldýðýna dikkat çekildi. 2. dönemde özel okullar dahil, haftada 3 gün anasýnýfý ve ilkokul öðrencilerine 200 mililitrelik kutu süt daðýtýlacak. (CÝHAN)

13 Kasým 2012 Salý

3

Uyuþturucu kaynaklý ölümlü kazalar üç yýlda yüzde yüz arttý

T

ürkiye’de trafik polisi þüphelendiði þoförün uyuþturucu kullandýðýný düþünse bile analiz yapamýyor. Çünkü yasalara göre uyuþturucu tahlili için savcýlýk kararý gerekiyor. Prosedür uzun sürdüðü için polis ve jandarma çok az talepte bulunuyor. Bu yetersizlik, trafikte uyuþturucu kaynaklý ölümlerin artmasýna sebep oluyor. Yasal boþluktan dolayý polis ve jandarma ekipleri yol kontrollerinde sürücülere uyuþturucu testi yapamýyor. Bu yetersizlik trafikte uyuþturucu kaynaklý ölümlerin artmasýna sebep oldu. Adli Týp Kurumu 2009’da, trafik kazasýna baðlý 479 ölümden 9’unda uyuþturucu madde kullanýldýðýný tespit etti. Bu sayý 2011’de 504 ölümün 19’u olarak kayýtlara geçti. En son TemmuzEylül 2012 aylarý arasýnda otopsiye gelen 52 vakadan beþinde maddeye rastlandý. Karayollarý Kanunu’na göre, uyuþturucu veya keyif verici maddeleri alanlarýn araç sürmeleri yasak. Ýtalya, Ýngiltere, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Avusturya gibi birçok ülkede trafik ekipleri yolda tükürükle uyuþturucu analizi yapabilirken Türkiye’de tükürük örneði almak savcýnýn yetkisinde. Kanunda madde miktarlarýnýn tespiti için trafik zabýtasýnýn teknik cihaz kullanabileceði belirtiliyor. Fakat Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun (CMK) ‘Þüpheli veya Sanýðýn Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alýnmasý’ ile ilgili 75. maddesi, tükürük örneðinin alýnmasýný cumhuriyet savcýlarýna, bazý durumlarda

ise hakim ya da mahkemenin yetkisine býrakýyor. CMK’ya göre üst sýnýrý iki yýldan daha az hapis cezasýný gerektiren suçlarda kiþiden kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, týrnak gibi örnekler alýnamaz. Ayrýca yasa örnek alýnmasýnda tabip ve saðlýk mesleði mensubuna görev veriyor. Bundan dolayý polis ve jandarma trafik ekipleri yolda herhangi bir çalýþma gerçekleþtiremiyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi Adli Týp Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Aþýrdizer, uluslararasý çalýþmalarda uyuþturucu ve türevlerinin yaralanmalý ve ölümlü kazalardaki oranýnýn yüzde 23,5 ila yüzde 81,8’e kadar çýktýðýný söylüyor. Yasal düzenlemenin þart olduðunu aktaran Aþýrdizer, sorunun çözümünü þöyle açýklýyor: “CMK 75. maddedeki ‘tükürük’ ibaresi çýkarýlmalý. Ayrýca maddenin sonuna “Trafikte alkol ve/veya uyuþturucu ya da keyif verici maddelerin aranmasýna yönelik olarak belirtilen örneklerin alýnmasýnda yukarýda tanýmlanan hükümler aranmaz” ifadesi eklenirse sorun ortadan kalkar.” Jandarma ve polis tam kapasite ile trafikte uyuþturucu analizlerine 2020’de baþlamayý planlýyor. Kurumlar 2015’e kadar teknik cihaz alýmý ve personel eðitimini belirlerken, 2020’ye kadar uygulamanýn yaygýnlaþtýrýlmasýný hedefe koydu. (CÝHAN)

Terör örgütü strateji deðiþtirdi: Böl, parçala ve yönet

G

üvenlik güçlerinin þehir ve kýrsal alanda gerçekleþtirdiði operasyonlar sonucu sýkýntýya düþen terör örgütü PKK'nýn strateji deðiþikliðine gittiði belirlendi. Türkiye'yi 12 parçaya bölerek yönetmeyi hedefleyen terör örgütünün, 2010-2011 yýllarýnda 'topyekün savunma' stratejisi için mesafe almaya çalýþtýðý tespit edildi. Ancak güvenlik güçlerinin operasyonlarý, örgüt açýsýndan strateji deðiþikliði sürecini baltaladý. Terör örgütü PKK/KCK sözleþmesi, örgütün 'anayasasý' hükmünde. Sözde Yasam-YürütmeYargý hiyerarþi ile 'Önderliði' þekillendiriyor. 46 asýl, 4 ek maddeden müteþekkil metinde organlarla temel faaliyetlerin nasýl yürütüleceði anlatýyor. 11. maddesi 'Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi'nin kurulduðunu, liderinin Abdullah Öcalan olduðu ifade ediliyor. KCK'nýn Türkiye'nin yanýnda Suriye, Irak ve Ýran'ý kapsadýðýna dikkat çekiliyor. KCK'nýn Suriye'de Demokratik Birlik Partisi (PYD), Irak'ta Kürdistan Çözüm Partisi (PÇDK), Ýran'da Kürdistan Özgür Yaþam Partisi (PJAK) üzerinde faaliyette olduðu vurgulanýyor. Ankara'nýn Kumrular Caddesi'nde 5 kiþinin öldüðü 40 kiþinin de yaralandýðý bombalý terör saldýrýsýyla ilgili hazýrlanan iddianamede, terör örgütü PKK/KCK yapýlanmasý anlatýlýyor. KCK veya KCK/PKK terör örgütü, hangi harf grubunu kullanýrsa kullansýn ayný terörist örgüt olduðunun altý çiziliyor. Türkiye 12 bölgeye ayrýldý, her bölgenin gruplarý var Terör örgütünün 5 bin ile 5 bin 500 civarýnda silahlý bir kadroya sahip olduðu belirtiliyor. Örgüt tarafýndan Türkiye eyaletlere bölünmüþ ve 12 bölgeye ayrýlmýþ. Her bölgeye bir isim verilirken,

buralarda kaç kiþilik terörist grubu olduðu da anlatýlýyor. Bunlar sýrasýyla þöyle: "Samsun-TokatAmasya-Giresun (Karadeniz Açýlým Grubu) hattýnda 20-25 kiþilik grup; Sivas ve çevresindeki alanýný kapsayan alanda (Koçgiri Eyaleti) 510 kiþilik grup; Malatya-AdýyamanGaziantep-Kahramanmaraþ (Güneybatý Eyaleti) bölgesinde 9-10 kiþilik grup; Tunceli ve çevresinde (Dersim Eyaleti) 180-200 kiþilik grup; Elazýð'ý da kapsayacak þekilde Diyarbakýr ve çevresinde (Amed Eyaleti) 170-190 kiþilik grup; Erzurum'dan Bingöl'e kadar uzanan (Erzurum Eyaleti) bölgede 80-85 kiþilik grup; Batman-Bitlis-Muþ bölgesini (Garzan Eyaleti) kapsayan alanda 90-95 kiþilik grup; Mardin ve çevresinde (Mardin Eyaleti) 35-40 kiþilik grup; Siirt ilini de kapsayacak þekilde Þýrnak çevresinde (Botan Eyaleti) 315-350 kiþilik grup; Ardahan-Kars-Iðdýr hattýnda (Serhat Eyaleti) 75-80 kiþilik grup; Van ve çevresinde (Van Eyaleti) 110-120 kiþilik grup; Hakkari ve çevresini kapsayan alanda (Zaðros Eyaleti) 370-410 kiþilik gruplar bulunuyor." Ayrýca sýnýra yakýn alanlardan Haftanin Bölgesinde 270-300 kiþilik grup; Behdinan Bölgesinde 700-750 kiþilik ve Hakurk bölgesinde 290-310 kiþilik gruplar yer alýyor. Bunlarýn dýþýnda da ülkenin geri kalan kýsýmlarýnda metropollerde ve yurtdýþýnda da azýmsanmayacak sayýda örgüt mensubu bulunuyor. Amerika'nýn Irak'tan çekilmesi örgütü alan kazanmaya itti Terör örgütünün stratejisi, 'pasif-aktif-topyekün' savunma aþamalarýndan oluþan Meþru Savunma Stratejisi. Uzun süreli halk savaþýnýn aksine aþamalar doðrusal olarak ilerliyor. Geri dönüþler söz konusu olabiliyor. Bugüne kadar 'pasif ve aktif savunma' süreçleri yaþanmýþ olmasý ve eylemlerin en yoðun olduðu dönemin örgütçe aktif

savunmanýn ileri aþamasý olarak tanýmlanmasý ise topyekün savunma aþamasýna hiç geçilmediðini gösteriyor. 2011 yýlý Haziran ayýnda yapýlan genel seçimler sonrasý örgüt ve müzahir yapýlar tarafýndan sýklýkla dile getirilen Devrimci Halk Savaþýnýn stratejik açýdan karþýlýðý da bulunmuyor ve içeriðine iliþkin net açýklamalar yapýlmýyor. Son dönemde yakalanan örgüt mensuplarý ise 'Devrimci Halk Savaþý tartýþmalarýnýn yaklaþýk bir yýldýr devam ettiði, tartýþmanýn özellikle 2010-2011 kýþ üstlenmesi sürecinde gerçekleþtiði, stratejinin temel mantýðýnýn halkýn da içerisine dahil edildiði topyekün bir mücadele olduðu, tam olarak uygulanmasý için bir psikolojik hazýrlýk süreci gerektiði, bunun da basýn yayýn organlarýyla yapýlacak propaganda ile saðlanacaðý, hazýrlýk aþamasýnda HPG mensuplarýnýn illerde-ilçelerde Öz Savunma Birliði (ÖSB) mensuplarýnýn faaliyet yürüteceði' þeklinde konuþuyor. 2011 yýlý içerisinde terör örgütünün kýrsal ve metropol alan faaliyetlerinin þiddet eylemlerinin stratejik açýdan karþýlýðý meþru savunma stratejisi. Yurt içindeki ve yurt dýþýndaki konjoktürel geliþmeler, genel seçimler, Ortadoðu'daki geliþmeler, ABD'nin Irak'tan çekilme süreci ise terör örgütünü alan kazanmaya yönelik bir çabanýn içine soktu. Alan kazanmaya yönelik kitlesel eylemler üzerinden örgütün mesafe almaya çalýþtýðý belirlendi. Ancak örgüt kadrolarýna, yapýlanmalarýna yönelik gerçekleþtirilen polisiye operasyonlarýn örgüt açýsýndan strateji deðiþikliði sürecini baltaladý. Þiddet eylemleri üzerinden mesafe alýnmaya çalýþýlýyor 2011 yýlýnda bölücü terör örgütü Meþru Savunma Stratejisi kapsamýndaki kýrsal metropol alan

faaliyetleri, HPG ve baðlý silahlý unsurlar tarafýndan örgütün 2010 yýlý Mayýs ayýndan itibaren takip ettiði eylem stratejisine uyumlu bir þekilde gerçekleþtirilmiþ kýrsal alanda HPG'ye baðlý kýrsal kadrolar ve sözde Özel Kuvvetler, metropollerde ve þehir merkezlerinde ise Öz Savunma Birliði, Özel Kuvvetler, Kürdistan Özgürlük Þahinleri (TAK) ve Apocu Gençlik Ýntikam Tugayý (AGÝT) gibi yapýlanmalar þiddet eylemleri üzerinden mesafe almaya çalýþtý. 2011 yýlý içerisinde özel kuvvetlerin faaliyetleri baðlamýnda mayýnlý-bombalý saldýrýlarla, özellikle araçla seyir halindeki güvenlik kuvvetlerine yönelik saldýrýlarýn nitelik ve nicelik açýsýndan arttýðý, diðer sahalara patlayýcý aktarýmýnda artýþ olduðu, kýrsal alanda ilçelerde özellikle polis özel harekat birimleri ile çatýþmaktan kaçýnýlmayan bir tavrýn izlendiði tespit edildi. TAK ismi, örgütün uluslararasý alandaki terörist imajýndan kurtulmak ve örgüt üzerindeki baskýya hafifletmek amacýyla özellikle kullanýlýyor. TAK adýyla üstlenilen tüm eylemlerin bizzat KCK terör örgütünce gerçekleþtirildiðini vurgulanýyor. "Ayrýca amaç ve hedeflerine ulaþmak amacýyla sürekli yeni taktikler ve yöntemler geliþtiren KCK terör örgütü, Kürt kökenli vatandaþlarý güvenlik güçleri ve devlete karþý kýþkýrtmak amacýyla yan kuruluþ olarak öz savunma birlikleri adlý yapýyý hayata geçirdiði, kent ve ilçe merkezlerinde örgütlenen bu oluþum farklý çýkarlar saðlamak yoluyla bünyesine kattýðý gruplarý halkta devlet unsurlarýna karþý bir direniþ oluþturmak maksadýyla kullandýðý bu çerçevede Ankara Kýzýlay'da meydana gelen bu soruþturmanýn konusu olan bombalý eylemin örgütün eylemsizlik kararýnýn kendileri için geçerli olmadýðý tarzýnda açýklamalarla tak

yapýlanmasý tarafýndan üstlenildiði anlaþýlmýþtýr." deniyor. Basýn yayýn organlarý üzerinden iletiþim faaliyetleri gerçekleþtiriliyor Terör örgütü, yandaþlarýnca iþletilen iþyerlerinden gelir saðlanýyor. Kaçakçýlýk faaliyetlerinde haraç alýnýyor. Saðlanan paralar ise kuryeler vasýtasýyla örgüt kadrolarýna aktarýlýyor. Bazen küçük miktardaki rakamlar güvenilir örgüt mensuplarýnýn hesaplarý aracýlýðýyla ya da para transfer þirketleri üzerinden gerçekleþtiriliyor. Yüksek miktardaki para transferleri ise genellikle bizzat Avrupa'daki örgütlenmelerin baþýndaki kiþiler üzerinden saðlanýyor. Terör örgütü, her türlü teknik haberleþmenin yaný sýra doðrudan kurye de kullanýyor. Uydu üzerinden yayýn yapan tv kanallarý, radyolar, çeþitli dergi ve gazeteler, internet siteleri aracýlýðýyla iletiþim faaliyetlerini gerçekleþtiriyor. Terör örgütü KCK, 2007 yýlýnda aktif hale geldi. Irak'ýn Kuzey'inde KCK Yürütme Konseyinin baþýnda Cemal kod adlý Murat Karayýlan bulunuyor. Türkiye topraklarýnda örgütsel faaliyetleri yürütmekle görevli KCK/TM yapýlanmasýnýn baþýnda ise Refah kod adlý Sabri Ok yer alýyor. Remzi Kartal da örgütsel yapý içerisinde Kongre-Gel Baþkaný olarak gösteriliyor. Duran Kalkan, Cemil Bayýk, Mehmet Tören, Mustafa Karasu, Nuriye Kesbir, Newroz Ceren gibi örgüt mensuplarý da KCK sözde Yürütme Konseyi üyeleri. Yurt dýþýndaki örgüt yöneticileri Nizamettin Toðuç, Tahir Kemalizade, Hasan Yirik, Aynur Hülakü, Dolakay Þanlý, Muzaffer Ayata, Fahrettin Gülþen dönemsel olarak rolleri deðiþecek biçimde örgütsel faaliyetlere katký sunuyor. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

13 Kasým 2012 Salý

4

Suriye'den gelen 115 mülteci ayný evi paylaþýyor Suriye'deki olaylardan kaçarak Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesine sýðýnan mültecilerden 115 kiþi ayný evi paylaþýyor.

S

uriye'deki olaylardan kaçarak Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesine sýðýnan mültecilerden 115 kiþi ayný evi paylaþýyor. Ceylanpýnar sýnýrýnda devam eden çatýþmalardan kaçan yaklaþýk 10 bin mülteciden 5 bini çadýr kentlere, diðerleri ise akrabalarýna misafir oluyor. Ýlçenin Ýnklap Mahallasi'nde kadýn ve çocuklardan oluþan akraba 115 kiþi ayný evi paylaþýyor. Diðer evlerde ise bu sayý 40 ve 50 arasýnda deðiþiyor. Evin erkekleri ise iþ yerlerini korumak için topraklarýnda kaldýðý belirtiliyor. Aileler, mahalle muhtarý Abdurrahman Çevik ve Cami imamý Müslüm Doðanoðlu’nun düzenlediði yardým organizasyonu ile günlük ihtiyaçlarýný karþýlýyor. Ýmam ve muhtarýn topladýðý yardýmlar ailelere ulaþtýrýlýyor. Muhtar Çevik,

Þanlýurfa’da trafik kazasý: 1ölü, 4 yaralý Suriyeli mültecilere ellerinden geldiði kadar yardýmcý olmaya çalýþtýklarýný söyledi. Dört odalý bir evde 115 kiþinin yaþadýðýný anlatan Çevik, Suriye'deki olayýn biran önce bitmesini istediklerini kaydetti. Akraba 12 ailenin bulunduðu 115 kiþiye önderlik yapan Ahmed, Türk askerinin yardýmý ile sýnýrý geçtiklerini söyledi. Ahmed, "Suriye'de hayat ne kadar kötüde olsa kendi evimizdeydik. Burada çok dar bir mekandayýz, mecburuz. Biz sýnýra geldik. Askerler bize müsaade etti, bizi araçlarý ile

buraya getirdi. Buradaki vatandaþlarda yardýmcý oluyor. Ýnþallah biran önce bu savaþ biter bizde topraklarýmýza döneriz. Gençlerimiz orada kaldý evleri korumak için. Ýstikrarýn saðlanmasý durumunda geri döneceðiz.” dedi. Evin avlusunda oturup sýnýr ötesinden haber bekleyen Haným adlý kadýn ise þunlarý söyledi; "Biz 110 kiþi buradayýz. Esed askerleri bizi vurdu, bizde Türkiye’ye geldik. Allah azý olsun biz sahip çýktýlar.” Kapýlarýný Suriyelilere açan Þeyhmus Kýrmýzý, çatýþmanýn çýktýðý ilk gün, 30 kiþiyi aðýrladýðýný ardýndan çadýrkente yönlendirdiklerini belirtti. Kýrmýzý, daha sonra gelen bir grubu daha aðýrladýklarýný aktardý. Evin kýzý Hatice Kýrmýzý ise þu ifadelere yer verdi: “Perþembe günü 45- 50 misafirimiz geldi. Yer dar olduðu için yemeklerini yedikten sonra Viranþehir’deki akrabalara gitti. Sonra bu akrabalar geldi. Onlarýn da yarýsýný Viranþehir’deki akrabalara gönderdik. Bu insanlarda burada kaldý.” (CÝHAN)

AK Parti'li gençlerden Þýrnaklý öðrencilere giyecek yardýmý, A

k Parti Osmangazi Ýlçe Gençlik Kollarý üyeleri, Þýrnak'ýn Ýdil ilçesi Yeniköy Ýlköðretim Okulu öðrencilerine ayakkabý, çanta ve kýþlýk mont gönderdi. Ak Parti Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Ali Sait Adiloðlu, öðrencilerin ihtiyaçlarýný öðrenir

öðrenmez çalýþmaya baþladýklarýný söyledi. Ýhtiyaçlarý temin etmek için üyelerinin çok çalýþtýðýný belirten Adiloðlu, þunlarý dile getirdi: "Daha önce düzenlediðimiz Güneydoðu gezimiz sýrasýnda da Batman Hasankeyf Atatürk Ýlköðretim Okulu'nda kütüphane

kurmuþ, öðrencilerin kýrtasiye, kýyafet, ayakkabý, eðitici oyuncak gibi ihtiyaçlarýný karþýlamýþtýk. Yine geçtiðimiz yýl Van'da meydana gelen deprem sonucu hayatýný kaybeden, evinden yurdundan olan insanýmýzýn ihtiyacý olan 2 kamyon dolusu malzemeyle bölgeye giderek acýlarýna ortak olmaya çalýþtýk. Biraz farklý olsa da benzer samimi duygularý yeniden yaþamak bizleri son derece mutlu etmiþtir.” Bursa'da son günlerde illegal örgütlerce tetiklenen üzücü olaylarýn doðu-batý kardeþliðini bozamayacaðýný belirten Adiloðlu, gençler olarak bu tür olaylarýn içinde olmayacaklarýný kaydetti. Adiloðlu, þunlarý ifade etti: "Elimizden geldiðince her zaman doðu ve güneydoðu bölgesinde ikamet eden genç arkadaþlarýmýzýn, minik öðrenci kardeþlerimizin yanýnda olmaya, birlikte projelere imza atmaya devam edeceðiz. Söz de deðil, özde birlikteliðin, kardeþçe hep bir arada yaþamanýn mümkün olacaðýný göstermek için çok çalýþacaðýz. Beraber olduðumuz sürece ilimizdeki ve Anadolu'nun her yerindeki farklý kesimlerden vatandaþýmýzýn arasýna nifak giremeyecektir.”(CÝHAN)

Þ

anlýurfa’da meydana gelen trafik kazasýnda bir kiþinin cansýz bedeni çýkarýldý. Biri aðýr4 kiþi ise yaralandý. Çok sayýda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiði kazada, araçlar hurda yumaðýna döndü. Þanlýurfa Ceylanpýnar karayolu Ceylanpýnar çýkýþýnda 06 BT 2078 plakalý otomobil Þanlýurfa istikametine ilerlerken karþý yönden gelen ve þeit ihlali yapan 63 KY 868 plakalý otomobil ile kafa kafaya çarpýþtý. Araçlardan birinde bulunan biri çocuk 3 kiþi yaralandý. Hurda yýðýnýna dönen diðer araçta bulunan iki kiþi sýkýþtý. Kazazedelerden biri

sýkýþtýðý araçtan vatandaþýn yardýmý ile çýkarýldý. Araçta hayatýný kaybeden bir kiþi ise sýkýþtýðý yerden 112 saðlýk ekibi ve itfaiye erlerinin yardýmý ile çýkarýldý. Kurtarma çalýþmasý yaklaþýk bir saat sürdü. Olay yerine Ceylanpýnar ve Viranþehir’den 5 ambulans ve bir itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla Ceylanpýnar Devlet Hastanesi ve Viranþehir Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Kaza esnasýnda yol trafiðe kapatýldý. Jandarmanýn güvenliði saðladýðý yol, yaklaþýk bir saatlik çalýþmanýn ardýndan trafiðe açýldý. (CÝHAN)

Esed ordusu, sýnýrda ölüm yaðdýrmaya devam ediyor

B

eþþar Esed Ordusu, Ceylanpýnar sýnýrýnda bulunan Özgür Suriye Ordusu'na jetler ve helikopterlerle bomba yaðdýrýyor. Þanlýurfa Ceylanpýnar sýnýrýndan geçen çok sayýda mülteci Türkiye'ye sýðýnmaya devam ediyor. Sýnýrý geçmeye çalýþýrken çok sayýda mülteci helikopterlerin bombardýmanýna maruz kaldý. Sabahýn erken saatlerinde baþlayan bombardýman devam ediyor. Bombardýman sonrasý Þanlýurfa 500 Yataklý Devlet Hastanesi ve Eðitim Araþtýrma Hastanesi'ne ölü ve yaralýlar getirildi. Yaralýlardan Ahmet Ahmedi (27), Bisen Sadýk (14), 500 Yataklý Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Ýsmi öðrenilenemeyen 2 mültecinin ise hastaneye getirilirken yolda hayatlarýný kaybettiði öðrenildi. Suriye'den gelen yaralýlar çevre ilçelere gönderiliyor Þanlýurfa Ceylanpýnar'ýn karþýsýndaki Resulayn þehrine bomba yaðdýran Esed'in savaþ uçaklarý, sýnýrýn sýfýr noktasýný bombalamaya devam ediyor. Bombardýmanda yaralanan Suriyeliler, Þanlýurfa'nýn ilçelerine taþýnýyor. Bombanýn düþtüðü alanda onlarca Suriye vatandaþý hayatýný kaybederken, 70 civarýnda yaralý Ceylanpýnar, Viranþehir ve Þanlýurfa'daki çeþitli hastanelere

sevkedildi. Türkiye'ye geçen Suriyeli vatandaþlar, ülkelerinde hayatýn yaþanmaz hale geldiðini belirterek, hergün yüzlerce kiþinin hayatýný kaybettiðini söyledi. Bu sabah, savaþ uçaklarý tarafýndan muhaliflerin elinde bulunan Resulayn ilçesine atýlan bomba, Ceylanpýnar ilçesinde yüzlerce iþ yerinin camlarýný yerle bir ederken, atýlan bombanýn etkisi ile sýnýra yakýn iþ yerleri sahipleri kepenkleri indirdi. Ýlçede halkýn tedirgin olduðunu belirten vatandaþlar, bu savaþýn artýk bitmesi gerektiðini, Ceylanpýnar ilçesinin de savaþtan çok olumsuz etkilendiklerini dile getirdiler. Bombanýn düþtüðü alanda onlarca Suriye vatandaþýnýn hayatýný kaybederken, yetmiþ civarýnda yaralý Ceylanpýnar, Viranþehir ve Þanlýurfa'daki çeþitli hastanelere sevkdildi. Ýlçede top ve uçaksavar silahlarýnýn sesleri rahatlýkla takip edilirken, halk tedirgin. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

13 Kasým 2012 Salý

5

Konuþma problemini önlemek için bebeðinize hikayeler okuyun D

BASINDAN Çatýþtýran tarih ve coðrafya

Bazý fiziksel ve psikolojik sorunlar, çocuklarda konuþamama ya da geç konuþmaya sebep olabiliyor. Ancak bu durum, ebeveynin doðal süreci takip etmesi ve terapi desteðiyle çözülebilir.

A

Anne-babanýn en büyük heyecanlarýndandýr bebeðinin ilk kelimelerine þahit olmak. ‘agu’ diye baþlayan sesler, zamanla ‘anne’, ‘mama’ ve ‘baba’ diye devam eder. Bazý fiziksel ve psikolojik sorunlar, çocuklarda konuþamama ya da geç konuþmaya sebep olabiliyor. Ancak bu durum, ebeveynin doðal süreci takip etmesi ve terapi desteðiyle çözülebilir. Çorbasýndan bir kaþýk alan çocuk, baþýný kaldýrýp “Bu çorba soðuk!” deyince, anne-babasý heyecanla yerinden kalktý, çocuðuna sarýldý. Gözyaþlarýna boðulan anne, o zamana kadar hiç konuþmayan 5 yaþýndaki kýzýna sordu: “Bu zamana kadar neden konuþmadýn?” Kýzlarýnýn yaþýtlarý gibi konuþmasý için yýllarca baþvurmadýklarý yer kalmamýþtý. Bir dediðini iki etmemiþ, her türlü imkâný ayaklarýna sermiþlerdi. Ancak o güne kadar tek kelime söylemeyen çocuk, kurduðu ilk cümlede çorbanýn soðuk olduðunu söylüyordu. Annenin sorusuna çocuðun verdiði cevap, konuþmasýndan da þaþýrtýcý oldu: “Çünkü bu zamana kadar her þey yolundaydý.” Konuþamayan bütün çocuklarýn derdi, elbette her þeyin yolunda olmasý deðil. Bazý çocuklarda fiziksel ve psikolojik sebeplerle konuþma problemleri görülebiliyor. Çocuðun dil ve konuþma geliþiminin ebeveyn tarafýndan takip edilmesi gerektiðini belirten Pedagog Yasemin Eyüpoðlu, konuþma problemlerinin damak bozukluðu, dil büyüklüðü, bademcik büyüklüðü ve sýk görülen iþitme kaybý gibi fiziksel nedenlerle de ortaya çýkabileceðini kaydediyor. Eyüpoðlu, bu tür fizyolojik sorunlar için kulak-burun-boðaz uzmanýyla görüþülmesini tavsiye ediyor. Fiziksel

Aile içinde konuþma problemi yaþayan bireyler varsa, Çocuðunuzun çýkardýðý ses ve kelimeleri anlamýyorsanýz, Çocuðunuz bazý harfleri çýkartamýyorsa Akranlarýna nispeten konuþmasýnda ciddi gerilik varsa, Kendisine yöneltilen komutlara tepkisiz kalýyorsa, Kekemelik, tutukluk, çok fazla hýzlý konuþma gibi birtakým problemler yaþýyorsa uzmana gidilmelidir. Bebeðin konuþma süreci

sorun olmadýðýnda bir konuþma terapistinden yardým alýnmasýný öneren pedagog, konuþma terapisi için uygun yaþýn 5 yaþ ve üstü olduðunu kaydediyor. Anne-babaya da büyük görevler düþtüðünü dile getiren Yasemin Eyüpoðlu, çocukta özgüven ve öz deðerin yükseltilmesi gerektiðini ifade ediyor. Çocuklarýn dil geliþimleri birbirinden farklýlýk arz edebiliyor. Ebeveynlerin çocuðun konuþmasý sýrasýnda normal süreci bilmesi gerekiyor. Buna göre çocuðun konuþma ve dil geliþim sorunlarý rahatlýkla anlaþýlabiliyor. Pedagog Yasemin Eyüpoðlu, çocukla birlikteyken o an yaþanýlanlarý anlatan ve konuþmasý için zaman ayýran anne-babanýn, dil geliþimi konusunda daha çabuk mesafe kat ettiðini söylüyor. “Çocukla sohbet ederken, ortamda farklý seslerin olmamasýna dikkat edilmeli. Böylece çocuðun kendisini duymasýný saðlamýþ olacak. Ayrýca annenin bebeðin çýkardýðý seslere tepkisiz kalmamasý ve mutlaka

bebeðin yüzüne bakmasý gerekiyor.” diyen Eyüpoðlu, iþaretlerle bir þeyler anlatmaya çalýþan çocuða annenin kelimelerle ifade etmesinin faydalý olacaðýný kaydediyor. Bu süreçte okunacak masal kitaplarý da süreci hýzlandýrabiliyor. Pedagog Eyüpoðlu, ebeveynin yapmasý gerekenleri þöyle sýralýyor: “Çocukla birlikte hikâye okuma ve anlatma, cümle tamamlama çalýþmalarý yapýlmalý ve aile içi sohbetlerde çocuða fýrsat verilmeli. Özellikle çocuðun dil geliþimini destekleyecek materyallerle çalýþmasýna aðýrlýk verilmeli. Çocuðun dil alanýndaki geliþimine en büyük desteðin anne-baba tarafýndan verilmesi gerekiyor. Ebeveyn-çocuk iliþkilerinde paylaþýmlarýn, yapýlan aktivitelerin, çocuðun ailedeki yerinin, deðerinin ölçüsü nispetinde, konuþma geliþiminde etkisi olduðu görülmektedir.” Hangi durumlarda uzmana baþvurulmalý?

Bebeðin konuþma süreci genellikle þöyle iþliyor: 6. aya kadar: Bebek seslere tepki gösterir. Gözlerini ve kafasýný sesin geldiði yöne doðru çevirir, kendi kendine ses çýkartýr. 12. aydan sonra: Çocuk basit dille söylenileni anlar (‘topu getir’ denildiðinde topu getirir) ‘anne’, ‘baba’ der, ismi söylendiðinde tepki verir. 18. aydan itibaren: Çocuk çok basit cümle ve emirleri anlar. Bildiði eþyalarý adlandýrýr. Sözcük daðarcýðý geniþler. 24. aydan itibaren: Uzun cümleleri anlar.Kendi ismini söyleyebilir. 2-3 sözcüklü cümleler kurar. 36. aydan itibaren: Çocuk basit hikâyeleri anlar, cümle kurar, sorular sormaya baþlar. 48.aydan itibaren: Çocuk bir yetiþkin gibi cümle kurar. (CÝHAN)

istediðine kolay sahip olan Her iki ilaçtan birini Herçocuklar mutsuzluða itiliyor yanlýþ kullanýyoruz P

Y

anlýþ ilaç kullanýmýnýn önemli bir ekonomik kayýp olduðunu belirten Genel Cerrahi Uzmaný Saim Berçin, "Dünyada kullanýlan her iki ilaçtan biri yanlýþ kullanýlmaktadýr." dedi.

kullanýlmasý gerekiyor. Ama gerek ülkemizde gerek dünyada ilaçlar son derece bilinçsiz tüketilmekte. Ülkemizde öncelikle yanlýþ antibiyotik tüketim alýþkanlýðý bulunmakta, bunun sonucunda antibiyotiklere karþý büyük Doðru ilaç kullanýmý için öncelikle bir tolerans geliþmekte ve antibiyotikler hastalýðýn doðru teþhis edilmesi bir çok enfeksiyon ajanýna karþý etkili gerektiðini belirten Dr. Berçin, "Doðru olmamakta." þeklinde konuþtu. ilacýn seçilip, uygun dozda uygun sürede Ýkinci önemli yanlýþýn, aðrý kesicilerin kullanýmý olduðuna deðinen Dr. Berçin, þu bilgileri verdi: "Amerika Birleþik Devletleri'nde kullanýlan ilaçlarýn yaklaþýk yüzde 20'si kalp ve damar ilaçlarý, santral sistemine etki eden ilaçlar iken ülkemizde en çok antibiyotik ve aðrý kesiciler kullanýlmakta. Kullanýlan ilaçlarýn çoðu reçetesiz ya da komþusundan görerek talep edilen ilaçlar. Bunlardan dolayý hem ciddi saðlýk sorunlarý oluþmakta hem tedavi gecikmekte hem de M. Sait Çakar büyük bir ekonomik kayýp yaþanmakta." Türkiye'de yaþanan bilinçsiz ilaç kullanýmýnýn önüne geçilmesi için ilaç kullanýmý konusunda, gerek hekimler gerek eczacýlar gerekse vatandaþlarýn bilinçlendirilmesi gerektiðini ifade eden Dr. Berçin, "Özellikle belirtmek istiyorum, eczanelerde eczacýlarýn reçeteleri bizzat kendileri deðerlendirip, hastalarýn ilaçlarýný doðru vermeli, doðru dozda tayin etmeli ve ilacýn kullanýmý ile ilgili gerekli izahatý göstermeliler." Dedi. (CÝHAN)

sikolog Ümran Akýncý; egosu þiþirilen, elindeki nimetler için þükretmesi gerektiði öðretilmeyen, her istediðine kolay sahip olan çocuklarýn gelecekteki yaþamlarýnda ya da çocukken doyumsuz, mutsuz olmaya teþvik edildiðini söyledi.

Çocuklarýn her istediklerinin alýndýðýna iþaret eden Psikolog Ümran Akýncý, anne çalýþtýðý için çocuðun kreþe ya da baþka bir ablaya, teyzeye býrakýldýðýný, bu sebeple annelerin vicdan azabý duyduklarý için daha çok taviz vermeye baþladýklarýný söyledi. Her çocuðun doðduktan sonra, eðer özel bir gereksinimi yoksa bazen hýzlý bazen yavaþ da olsa hepsi ayný geliþim basamaklarýndan geçtiðini belirten Akýncý þunlarý kaydetti: "Bireysel farklarý vardýr ve buna saygý gösterip birbiriyle karþýlaþtýrmamak gerekir. Bir çocuk 11 aylýkken bir baþkasý 1314 aylýkken yürüyebilir. Birisi 1 yaþýnda anlaþýlýr kelimeler çýkartýrken bir diðeri 2 yaþýndayken 'anne-baba' diyebilir. Köydeki bir çocuk ailesi ile tarlaya, bahçeye gider. Ailesine her türlü iþinde gücü

yettiði kadar yardýmcý olur. Üstüne üslükte anne baba çok yoðun olduðu için onunla ilgilenen ve övgü yaðdýran da olmaz. Okula gitmesi, sýnavlarýna girmesi ve baþarýlý olmasý çok sýradan ve normal karþýlanýr. Ödevlerini yapmak ve öðrencilikle ilgili sorumluluðunu almak onun görevidir. Þehirdeki çocuklarýn okula gidip, ödevlerini yapmak, sýnavlara çalýþmak, ders tekrar etmek gibi öðrencilikten baþka sorumluluklarý hemen hemen hiç yok gibidir. Anneler hiçbir iþ için onlarý meþgul etmek istemez. 'Aman çocuðum dersini yapsýn, sýnavýna çalýþsýn, ben çamaþýr, bulaþýk hiçbir þey istemem' derler. Bir gün anne hasta olsa, bir bardak su istese çocuk kýrk nazla, kaprisle getirir. Aile ve ev ile ilgili hiçbir sorumluluk verilmemiþtir daha önce. Çocuðun en temel ihtiyacý olan, yemeðini yemesi bile büyük bir sevinç ve alkýþla karþýlanýr aileler tarafýndan."

Ümran Akýncý, çocuklarýn, hiçbir sorumluluk verilmeden, kendi öðrencilik sorumluluðunu yerine getirdiði için ya da geliþimsel bir özelliði ortaya çýktýðý için alkýþlanmasýnýn yanlýþlýðýna dikkat çekti. Egosu þiþirilen çocuklarýn ellerindeki nimetler için þükretmeleri de öðretilmemiþse, her istediklerine çok kolay sahip oluyorlarsa ileri ki hayatlarýnda ya da daha çocukken doyumsuz, mutsuz olmaya teþvik edilmiþ olduklarýný söyledi. (CÝHAN)

ýþ siyasette hâlâ tatminkâr cevabý bulunamamýþ soru þudur: Politik tutumu neye göre belirleyeceðiz? Batýlý literatür içinden baktýðýmýzda karþýmýza 1648 Westfalya’nýn “uluslar” arasý düzeni ve bunun tesis ettiði zihniyet çýkar.

Sorun “uluslar”ýn çatýþtýðý arena olarak algýlanýr. Dýþ politikada realistlerle idealistlerin iki farklý bakýþ açýsý, yapýsalcýlarýn tarih ve coðrafyasý ile aþýlmaya çalýþýldýysa da, ana zihniyet deðiþmiþ deðildir. “Ýnsanýn iyi” vasfýndan hareket ettiðimizde kötülüðün onun doðasýndan deðil, kurumlardan türediðini düþünürüz. Özünde iyi olan insan iþbirliðinden yanadýr, kendi iyiliðini ve refahýný gerçekleþtirmek ister. Karþý tarafta geliþen görüþe göre, aksine insan kötüdür, bencil bir hayvan gibi davranýr, hükmetme hýrsýna sahiptir, siyaseti bir iktidar mücadelesi olarak kullanýr. Daha geniþ ölçekte ele aldýðýmýzda her devlet kendi ulusal/milli çýkarýný korur, bu amaçla güç toplar. Uluslararasý güvenlik sistemi aslýnda rekabet, çatýþma esasýna dayanýr, yani güvenlik sistemi güvensizlik üzerine kurulur. Silahlanma bunun en etkili enstrümanýdýr, karþýlýklý silahlanma dehþet dengesini doðurur, bu da barýþýn teminatýdýr. Ýttifaklar olur, ama hiçbir ittifaka güvenilmez, uluslararasý hukuk ve kurallara da. Bu analizde öne çýkan araç devlettir, bu da kolayca tahmin edileceði üzere ulus devlettir. Akademik dünyanýn genel eðilimi realizmden yanadýr. Neo-realizm, “devlet dýþý aktörler”e dikkat çeker. Uluslararasý sistemin sürmesinde hükümet dýþý aktörler, sistem dýþýndan politik tutumlarda etkili olurlar. Mesela IMF, FKÖ, OPEC, PKK gibi. Neo-realistlere karþý Neo-idealistler de demokrasiye bel baðlanmasý gerektiðini savunurlar. Onlara göre demokrasilerde savaþ zordur, ekonomik ve ticari karþýlýklý baðýmlýlýk savaþ ihtimalini azaltýr. Üçüncü bakýþ açýsýnýn “Yapýsalcýlar” olduðunu söyleyebiliriz ki, Türkiye’nin son 10 senedir takip ettiði dýþ politikanýn esasý bu analize dayanýr. Yapýsalcýlara göre dýþ politikada veya uluslararasý iliþkilerde reel veriler veya soyut ideallerin ötesinde rol oynama kabiliyetine sahip “tarih, coðrafya ve kültür” söz konusudur. Bir devleti dýþ politikada tutum almaya sevk eden asýl sebep salt kendi çýkarý, verili reel durum veya idealler deðil, içinden gelmekte olduðu tarih, bölgesinde yer aldýðý coðrafya ve jeo-stratejik deðer olarak kullanýlabilecek olan kültürel formasyondur. Bu her üç faktör bir “derinlik” içinde iþlevsel hale getirilir. “Stratejik derinlik” bu tezin Türkiye için öngörülmüþ bir çerçevesidir. Tezi Türkiye’nin bugünkü dýþ politikasýna uyguladýðýmýz zaman þöyle bir tablo ortaya çýkar: (1) Tarih: Türkiye, Osmanlý bakiyesi bir ülkedir, çevre ülkelerle bizzarure ilgilenmek durumundadýr. Geçmiþte Türkiye bölgede ‘baþat rol’, yönetici aktör rolünü oynuyordu, bugün de tarih, Türkiye’yi baþat rol oynamaya zorlamaktadýr. (2) Coðrafya: Anadolu dünyanýn merkezi havzalarýndan biridir. Jeostratejik konumu baþka ülkelerinkine benzemez. Bu jeostrateji coðrafyayý bölgenin “merkez”i kýlar. Merkez ülke sýfatýyla çevre ülkeler onun hinterlandý hükmündedir. “Batý bizi Anadolu’ya hapsetmek istiyor ” retoriði bunu destekler. (3) Kültür: Türkiye “Doðu ile Batý, Ýslam ile demokrasi, Ýslam ile laiklik arasýnda uyum saðlayan bir model”dir. Bu açýdan hem ABD ve Batý, hem Doðu ve Ýslam için önemlidir. Yapýsalcý dýþ politika bir ülkeye özgü deðildir, her devlet antropolojik yorum yaparak kendini tarih, coðrafya ve kültür üçlemesinde “merkez”e koyar ve diðerleriyle eninde sonunda çatýþýr. Bizim de son 10 sene sonunda geldiðimiz nokta bölgemizin dört ülkesiyle “çatýþma” olmuþtur. Ali Bulaç (Zaman) a.bulac@zaman.com.tr


13 Kasým 2012 Salý

6

Hacýlardan dönüþ yolunda Silopi'ye vefa ziyareti Türk hacýlar, Habur Sýnýr Kapýsý üzerinden yurda giriþ yaptý. Hacýlar uzun yolculuðun ardýndan Þýrnak’ýn Silopi ilçesinde mola vererek, Silopi halkýna vefa ziyaretinde bulundu.

H

ac farizasýný yerine getirmek için karayoluyla kutsal topraklara giden Türk hacýlar, Habur Sýnýr Kapýsý üzerinden yurda giriþ yaptý. Hacýlar uzun yolculuðun ardýndan Þýrnak’ýn Silopi ilçesinde mola vererek, Silopi halkýna vefa ziyaretinde bulundu. Otobüslerden inen hacýlar etraflarýný saran çocuklara para ve çikolata vererek sevindirdi. Suriye’de yaþanan iç karýþýklýk nedeniyle Habur Sýnýr Kapýsý üzerinden kutsal topraklara giden hacýlar, yine ayný kapý üzerinden yurda giriþ yaptý. Hacýlar Silopi’de verdikleri mola sýrasýnda gazetecilere

açýklamalarda bulundu. Yaklaþýk olarak 28 gündür evlerinden ayrý olduklarýný söyleyen hacýlar, hac vazifesini yerine getirdiklerini için mutlu olduklarýný ifade etti. Kutsal topraklara gidiþleri sýrasýnda bir hafta bekledikleri Silopi'de kendilerine kucak açan vatandaþlara teþekkür eden hacýlar, hac dönüþünde Silopi’de mola vererek Silopi halkýna teþekkür ziyaretinde bulunmak istediklerini kaydetti. Hacýlardan Þahin Bucak, ”Gidiþ geliþ hepsi 28 gün oldu. Yolculuðumuz çok zor þartlarda geçti. Silopi'de beklediðimiz, yetmedi, Irak'ta da çok bekletildik. Çok þükür her þeye raðmen

haccýmýzý yapýp geldik.” dedi. Kutsal topraklara gitmeden önce Silopi de kaldýklarý sürece çok iyi aðýrlandýklarýný belirten Þükrü Aksit ise “Silopi halkadan çok memnunuz. Gidince de bizi uðurladýlar. Þimdi döndük yine de bizleri karþýlamaya gelmiþler. Kendilerine çok teþekkür ediyoruz. Bu iyiliklerini hiç unutmayacaðýz.” diye konuþtu. Osman Güllü de “Güzel ümitler içinde gittik, güzel duygular içinde geldik ve güzel duygular ile karþýlandýk. Burada yaþanýlanlarý hiçbir zaman unutmayacaðýz. Bu çocuklara çok þey borçluyuz. Bizlere çok þey

MARDÝN EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ 2013 YILI 28 ÝÞÇÝ MALZEMESÝZ TEMÝZLÝK HÝZMET ALIMI ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI EMNÝYET GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Mardin Ýl Emniyet Müdürlüðü MARDÝN EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ 2013 YILI 28 ÝÞÇÝ MALZEMESÝZ TEMÝZLÝK HÝZMET ALIMI hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/165159 1-Ýdarenin a) Adresi : 13 MART MAHALLESI EMNIYET CADDESI 0 47100 YENÝÞEHÝR MARDÝN MERKEZ/MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822122450 - 4822121667 c) Elektronik Posta Adresi : mardinozk@egm.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Mardin Polisevi Lokali (Kýzýltepe Kavþaðý Diyarbakýr Yolu Üzeri YENÝÞEHÝR/MARDÝN) c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi 02.01.2013, iþin bitiþ tarihi 31.12.2013 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Mardin Polisevi Lokali (Kýzýltepe Kavþaðý Diyarbakýr Yolu Üzeri YENÝÞEHÝR/MARDÝN) b) Tarihi ve saati : 06.12.2012 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. PERSONEL ÇALIÞTIRILMASINA DAYALI HÝZMETLER 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Mardin Defterdarlýgý Muhasebe Müdürlügü veznesine ihale doküman bedelinin yatýrýldýgýna dair vezne alýndý makbuzu karsýlýgýnda, Mardin Emniyet Müdürlügü Lojistik Þube Müdürlügü Satýnalma Büro Amirliginden satýn alýnabilir. adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mardin Polisevi Lokali (Kýzýltepe Kavþaðý Diyarbakýr Yolu Üzeri YENÝÞEHÝR/MARDÝN) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN NO : 503

anlattýlar. Onlarýn sesleri çýkmasa bile biz anladýk anlayacaðýmýzý. Hepsine çok teþekkür ediyorum. Yörede yaþayan herkese bizlere gösterdikleri tavýrdan dolayý teþekkür ediyoruz. “dedi. Ýbrahim Yurdakul adlý hacý, “Yolumuz buralara bir daha düþerse inþallah bu sýcak sevgiyi bir daha buluruz. Gittiðimiz yerde de yaþadýðýmýz yerde bunlarý tek tek

anlatacaðýz. Buradaki herkese çok teþekkür ediyoruz. Sizlere de teþekkür ediyoruz.” dedi. Hacýlardan Ýsmail Akçalý ise “Buranýn halkýndan Allah razý olsun. Seviyoruz buralarý. Biz hepimiz kardeþiz. Allah her þeyin en güzelini bu memlekete nasip etsin. Türkiye bir yana dünya bir yana bunu da gördük.” diye konuþtu. (CÝHAN)

Batmanlý Atletler, büyük baþarýya imza attý 1

0 Kasým 2012 tarihinde Ankara’da yapýlan “Atatürk’ü Anma” koþusuna katýlan karma Batman atletizm takýmý, ilköðretim okullarý minik erkekler kategorisinde takým ve ferdi dalda Türkiye þampiyonluðunu elde etti. 25 il karmasý ve 121 sporcunun katýldýðý 2000 metre ilköðretim okullarý minik erkekler þampiyonasýnda Petrolspor formasýný giyen Basut Koleji öðrencisi Hüsnü Ýlhan 06.38’lik derecesiyle Türkiye þampiyonu oldu. Ayrýca Batman karmasý ise 26 puan toplayarak takým halinde Türkiye þampiyonluðu olarak kupa aldý. Yarýþlar ile ilgili gazetelere bir açýklamada bulunan Batman Atletizm Federasyonu Temsilcisi Ufuk Baþkut,

“Ankara’ya hareket etmeden önce þampiyon olacaðýmýzý dile getirmiþtik. Bunu baþardýðýmýz için mutluyuz. Bilindiði üzere daha önce takým halinde Türkiye 3.'lüðü ve 2.'liði elde etmiþtik. Çok çalýþmanýn getirisini alarak takým halinde Türkiye þampiyonluðu elde ettik. Baþarýlarýmýz bununla sýnýrlý kalmayacaktýr. Bundan sonra daha büyük baþarýlara imza atacaðýz. Baþarýlarý getirmemizde emeði geçen Valimiz Yýlmaz Arslan’a, Gençlik Hizmetleri il müdürü Aydýn Ekinci, TPAO Bölge Müdürü Gökhan Akýn, Milli Eðitim Müdürü Þerif Akboða, Þube Müdürü Halil Çöl, Beden Eðitimi Öðretmenleri, deðerli Atletizm antrenörlerimize teþekkür ediyorum.” Dedi. (CÝHAN)

Türk savaþ uçaklarý sýnýrda keþif uçuþu yaptý B eþþar Esed rejimine baðlý savaþ uçaklarý ve helikopterlerin, Türkiye sýnýrýna yakýn muhalif güçlerin ele geçirdiði Rasulayn ilçesini havadan bombalamasý üzerine, Diyarbakýr'dan havalanan çok sayýda Türk savaþ uçaðý, Þanlýurfa sýnýrýnda keþif uçuþu yaptý. Bugün akþama doðru Þanlýurfa’nýn Suruç ilçesine baðlý Mürþitpýnar sýnýrý üzerinde, 2 Türk savaþ uçaðý, Kobani sýnýrý boyunca keþif amaçlý uçtuðu öðrenildi. Sýnýr hattýnda keþif yapan Türk savaþ uçaklarýnýn, Suriye uçaklarýnýn muhtemel sýnýr ihlaline karþý tam mühimmatlý olarak havalandýklarý, sýnýr ihlali yapýlmasý durumunda 'vur'

Zayi

Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

emri verildiði ileri sürüldü. Mürþitpýnar sýnýrý, terör örgütü PKK/PYD’nin ilçe yönetimini ele geçirdiði Suriye’nin Kobani (Ayn elArap) ilçe sýnýrýnýn sýfýr noktasýnda bulunuyor. (CÝHAN) Amine BÝLGE T.C. No: 56770316544

132 Kasım 2012 Salı Gazete Sayfaları  

132 Kasım 2012 Salı Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you