Page 1

Yüksekokulda Mezuniyet sevinci M

eslek Yüksek Okulu Öðrencileri 2011–2012 Eðitim Öðretim Yýlý mezuniyet töreni sevinci yaþadý.

Uzun bir eðitim-öðretim sürecinin sonunda mezun olma baþarýsýný gösteren öðrencilerin mutluluk sahnelerinden biri de Midyat Meslek Yüksek Okulu’nda yaþandý.

Mardin Artuklu Üniversitesi, Midyat Meslek Yüksek Okulu bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde protokol yerini alýrken, öðrenciler ile öðrenci velilerinin heyecanlý halleri gözlerden kaçmadý. Elektrik Programcýlýðý, Bilgisayar Programcýlýðý ve Çocuk Geliþimi Bölümü’nden diplomalarýný alan yaklaþýk 90 öðrenci kep fýrlatarak mezuniyet sevinci yaþadý. Sayfa 2’de

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

13 Haziran 2012 Çarþamba

Yýl: 8 Sayý 2368 Fiyatý :25 Kr

Sosyal denge sözleþmesi imzalandý Ýsmail Erkar

M

ardin Ýl Özel Ýdaresinde görev yapan memur ve sözleþmeli personelin sosyal denge tazminatý sözleþmesi törenle imzalandý. Valilik Makamýnda düzenlenen imza törenine Vali Turhan Ayvaz, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Halil Homan ve Bem Bir Sen Ýl Baþkaný Ahmet Tulga katýldý. Ýmza töreninde konuþan Vali Ayvaz, “ çalýþanlarýn ekonomik durumunu, iþverenin mali gücünün elverdiði ölçüde iyileþtirmek, hayat kalitesini artýrmak Sosyal Devlet anlayýþýnýn bir gereðidir. Bu sözleþme ile Ýl Özel Ýdaresi çalýþanlarýmýza bir

nebze de olsa katkýda bulunduk. Çalýþanlarýmýza ve taraflara hayýrlý olsun” dedi. Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Halil Homan ise, “ çalýþanlarýmýzýn ekonomik durumu iyileþtiði zaman hizmet kalitesi de yüksek olur. Kurum Amiri olarak her zaman çalýþanlarýmýzýn yanýndayým. Hayýrlý olsun” þeklinde konuþtu. Bem Bir Sen Ýl Baþkaný Ahmet Tulga da, Vali Turhan Ayvaz, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Halil Homan’a teþekkür ederek, yapýlan Sosyal Denge Tazminatý sözleþmesinin Ýl Özel Ýdaresine, Sendikaya ve tüm memurlara hayýrlý olmasý dileklerinde bulundu.

Artuklu Seçmeli Kürtçe’ye talip Kazada ölenler topraða verildi Murat Akgül

Þ

anlýurfa'nýn Viranþehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda hayatýný kaybeden 5 kiþi, Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde topraða verildi. Ýdris Tuncay yönetimindeki 34 J 1644 plakalý araç, Viranþehir-Kýzýltepe istikametinde seyrederken, karþý yönden gelen Talat A. yönetimindeki 47 DD 272 plakalý TIR ile kafa kafaya çarpýþtý. Kazada, araçta bulunan Ýdris Tuncay (22), Yusuf Tuncay (60), Yusuf Demirel (30), Semanur Özdemir (6) ve Ahmet Özdemir (30) olay yerinde hayatýný kaybederken, TIR sürücüsü Talat A. ile yanýnda bulunan Selahattin A. Yaralanmýþtý. Yaralýlarýn hayati tehlikesinin bulunmadýðý belirlenirken, kazada hayatýný kaybeden ve kuzen olan kiþilerin cenazeleri memleketleri Kýzýltepe'ye getirildi. Kazada hayatýný kaybeden Yusuf Demirel Kýzýltepe Bahçelievler Mezarlýðý'nda, Yusuf Tuncay ve idris Tuncay Kilimli Köyü Mezarlýðý'nda, Ahmet Özdemir ve küçük kýzý Semanur Özdemir ise Yaylým Köyü Mezarlýðý'nda aðýtlar ve gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.

Havalandýrma boþluðuna düþen kadýn öldü Ali Edis

S

avur ilçesinde, 3 aylýk yaþlýlýk maaþýný almaya gelen 73 yaþýndaki kadýn havalandýrma boþluðuna düþerek hayatýný kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Çýnarönü Köyünde oturan Reyhani Demir (73) 3 aylýk yaþlýlýk maþýný almak için geldiði ilçede PTT binasýnýn önünde bulunan havalandýrma boþluðunun yanýndan geçerken dengesini kaybederek, havalandýrma boþluðuna düþtü.Yaklaþýk 4 metre yükseklikten düþerek aðýr yaralanan Demir, kaldýrýldýðý Mardin Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ve Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer’in Kürtçe seçmeli eðitim verilebilir açýklamalarýndan sonra gözler Türkiye’de ilk defa lisans ve yüksek lisans düzeyinde Kürtçe eðitim veren Mardin Artuklu Üniversitesine çevrildi. Nezir Güneþ

D

emokratik açýlým kapsamýnda Ýlk Kürt Dili Enstitüsü ile Kürt Dili ve Edebiyatý Bölümü'nü kurarak iki yýldýr Kürtçe akademik eðitim veren Mardin Artuklu Üniversitesi þimdi de seçmeli verilecek Kürtçe Eðitime talip oldu. Milli Eðitim Bakaný Dinçer’in “Ortaokullar için hazýrlanacak seçmeli dersler arasýnda Kürtçe’nin de olabileceði” açýklamasý ve açýlýmdan sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay’ýn “anadilde öðrenim” açýklamasýnýn ardýndan gözler, Kürtçe’nin nasýl öðretileceðine çevrildi.

üniversitedeki Kürtçe eðitim çalýþmalarýný yerinde incelemek üzere Mardin’e gelmiþ ve Kürtçe eðitim sorumlusu rektör yardýmcýsý Prof.Dr.Kadri Yýldýrým, Ankara’ya bizzat giderek bakanlýk yetkililerine bir brifing vermiþti. 60 öðrenci Kürtçe eðitim veriyor Konu hakkýnda bir açýklama yapan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr.Kadri Yýldýrým,

Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Kürtçenin seçmeli ders olmasý için ciddi bir çalýþma içinde olduðunu belirterek bu uygulamanýn demokratikleþme yolundaki çabalara olumlu katký saðlayacaðýný söyledi. Üniversite bünyesinde 40'ý yüksek lisans, 21'i lisans olmak üzere 61 öðrencinin Kürtçe eðitim gördüðünü, lisans kontenjanýný 100'e çýkarmak için YÖK'e baþvurduklarýný ifade etti. Devamý Sayfa 3’te

Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer’e Kürtçe Seçmeli Ders eðitimi ile ilgili bir rapor yazan Mardin Artuklu Üniversitesi, raporlarýnda iki yýllýk deneyimlerinden söz ederek, “Biz, mevcut potansiyelimiz ve iki yýldýr edindiðimiz deneyimle her türlü iþbirliðine hazýr ve talibiz.”teklifi götürmüþtü. Bu tekliften sonra Talim Terbiye Kurulu’ndan bir ekip

Engellilerden Baþkan Ayanoðlu'na ziyaret

Mardin’e 150 milyon liraya 453 odalý otel 120 iþyeri

Ali Edis

Mardin’e Bacasýz fabrika B M ardin Kale Otelcilik sahibi Þeyhdavut Gerges, memleketine 150 milyon liraya 453 odalý 800 yatak kapasiteli 5 yýldýzlý otel ve alýþveriþ merkezi yaptýrýyor. Mardinli iþ adamý Þeyhdavut Gerkes, memleketine 800 yatak kapasiteli otel yaptýrýyor. Mardin Kale Otelcilik Turizm Alýþveriþ Merkezi Ýþletmeciliði ve Yatýrýmlar A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Gerkes, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Mardin-Diyarbakýr karayolu üzerinde, 40 dönüm alan üzerine 453 odalý, 800 yatak kapasiteli 5. yýldýzlý otel ve alýþveriþ merkezi inþa edeceðini ifade ederek, kompleksin 150 milyon liraya mal olacaðýný bildirdi.

Sayfa 2’de

ursa'ya baðlý Gürsu ilçesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu'nu ziyaret etti. Mardin Belediyesi Meclis Toplantý salonunda gerçekleþen ziyarete Gürsu Kent Konseyi Engelliler Meclis Baþkaný Muharrem Er ve Engelliler Meclisi üyeleri katýldý. Ziyarette engelli sorunlarý ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Baþkan Ayanoðlu, '' Engelli kardeþlerimiz için bir çok faliyette bulunduk. Engelliler konusundaki çalýþmalara her zaman destek verdiklerini onlar için yeni yapýlan binalarda ve iþ yerlerinde engelli rampasý, engelli asansörü ve kaldýrýmlarýn engelli kardeþlerimizin rahat edeceði þekilde yapýlmasýna hassasiyet gösterdiklerini ''ifade etti. Engelli gençlerle sohbet eden Baþkan Ayanoðlu, ''Engelli olmak bir eksiklik deðildir. Bu Allahýn bir takdiridir. Hepimiz bir engelli olma adayýyýz. Engelli kardeþlerimiz bu

toplumun bir parçasýdýr'' þeklinde konuþtu. Mardin'in mimari yapýsý ve genel kültürü hakkýnda da bilgi veren Baþkan Ayanoðlu,'' Þehrin Kültürel yapýsý farklýdýr. Araplar, Kürtler, Süryaniler ve Türkler bu þehirde yaþýyor. Burada herkesin dini inancý farklý olsada birlikte yaþýyoruz. Burada Camiler ve Kiliseler yan yanadýr. Þehir halký münistir, kendi halindedir. Kesinlikle çatýþmacý deðil, hoþgörülü ve misafirperverdir. Þehir merkezi güvenlik açýsýndan, türkiyenin en güvenli üçüncü Þehir merkezidir. Mardin gece yarýsý bile rahat gezilebilecek bir þehir olup adli vakalarýn en düþük olduðu yerdir. Geldiðiniz için teþekkür ediyoruz. Sizleri çok seviyoruz'' dedi. Gürsu Kent Konseyi Engelliler Meclis Baþkaný Muharrem Er'in; Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe, Gürsu Belediye Baþkaný Orhan Özcü, Kent Konseyi Baþkaný Ýbrahim Aslan'ýn adýna selam ve sevgilerini getirdiði ziyaret toplu fotoðraf çekimi ile son buldu.


13 Haziran 2012 Çarþamba

2

Yüksekokulda Mezuniyet sevinci Mardin Artuklu Üniversitesi, Midyat Meslek Yüksek Okulu bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde protokol yerini alýrken, öðrenciler ile öðrenci velilerinin heyecanlý halleri gözlerden kaçmadý. Ali Edis

M

eslek Yüksek Okulu Öðrencileri 2011–2012 Eðitim Öðretim Yýlý mezuniyet töreni sevinci yaþadý. Uzun bir eðitim-öðretim sürecinin sonunda mezun olma baþarýsýný gösteren öðrencilerin mutluluk sahnelerinden biri de Midyat Meslek Yüksek Okulu’nda yaþandý. Mardin Artuklu Üniversitesi, Midyat Meslek Yüksek Okulu bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde protokol yerini alýrken, öðrenciler ile öðrenci velilerinin heyecanlý halleri gözlerden kaçmadý. Elektrik Programcýlýðý, Bilgisayar Programcýlýðý ve Çocuk Geliþimi Bölümü’nden diplomalarýný alan yaklaþýk 90 öðrenci kep fýrlatarak mezuniyet sevinci yaþadý. Törene, Midyat Belediye Baþkan Yardýmcýsý Metin Kutlu, Yüksekokul Müdürü Mesut Eriker, Mider Derneði Baþkaný Ünal Günel, Kýzýlay Derneði Baþkaný Murat Aykat, Yüksekokul ve Fakülte Açma-Yaþatma Derneði Baþkaný Selim Tural, Eðitim-Sen Temsilcisi Ýbrahim Halil Efetürk, Migimar Alýþveriþ

Merkezi Müdürü Halil El, Yüksek Okul Akademik ve idari personeli, öðrenciler ve aileleri katýlarak mezuniyet sevincine ortak oldu.

‘Öðrencileriniz size ýþýk tutacak’ Törende ilk konuþmayý yapan Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Öðr. Gör. Mesut Eriker, öðrencilerin baþarýlarý ile gurur duyduðunu belirterek, onlarýn bundan sonraki yaþamlarýnda da baþarýlý olacaklarýna inandýðýný söyledi. Mezun olan öðrencilerine öðütler vererek, çalýþma hayatlarýnda kendilerine baþarýlar dileyen Eriker, “Baþlarken bitmez dediðiniz uzunca bir maratonu baþarýyla bitirmiþ bulunuyorsunuz. Artýk ayrýlýk zamaný geldi demeyeceðim, çünkü gönlümüz daima sizinle birlikte olacaktýr. Ýki yýllýk öðreniminizi baþarýyla tamamladýnýz. Burada öðrendikleriniz ve yaþadýklarýnýz yaþamýnýz boyunca size ýþýk tutacaktýr. Sahip olduðunuz bu diplomalar size önemli sorumluluklar yüklüyor. Dünyada ve ülkemizde olup bitenleri izleyerek kendinizi yenilemek yeni bilgiler öðrenmek bunlardan biridir. Diðer bir sorumluluðunuz, çevrenize

yakýnlarýnýza ve çalýþma arkadaþlarýnýza iyi ve çalýþkan bir insan olmanýn gereklerini davranýþlarýnýzla göstermek ve örnek olmaktýr. Hiç unutmayýn dürüst, çalýþkan ve üretken insan bir deðerdir. Mezun olan öðrencilerimizin iyi eðitim aldýklarýndan eminiz. Eðitim veren öðretim görevlilerini kutluyorum” dedi.

Mezun öðrenciden duygusal veda Törende, mezun öðrenciler adýna konuþan Çocuk Geliþimi Bölümü Öðrencisi Rojbin Bakýþ da, duygulu bir veda konuþmasý yaptý. Alacaklarý diplomanýn, aileleri, eðitimleri ve kendilerinin özverilerinin gurur verici buluþmasýný temsil ettiðini söyleyen Bakýþ, öðrenim hayatlarý boyunca kendilerini yetiþtiren ve geleceðe hazýrlayan hocalarýna teþekkür etti. Uzun ve zorlu bir sürecin sonuna geldiklerini kaydeden Bakýþ, þöyle konuþtu: “Bugün hayatýmýzýn acý ve tatlý bir sayfasýný kapatýyoruz. Umarýz alacaðýmýz bu diplomalar hepimizin hayatýnda yeni ve güzel bir sayfa açar. Biz Midyat Meslek Yüksekokulu’ndan deðerli bilgilerle donatýlan, geleceðe ümitle bakan ve Türkiye için canla baþla çalýþacak yeni mezun grubuyuz" diyerek arkadaþlarý adýna tüm hocalarýna ve ailelere teþekkür etti.

Diploma töreni Konuþmalarýn ardýndan Midyat Meslek Yüksekokulu’nun Bilgisayar Programcýlýðý, Çocuk Geliþimi Programý ve Elektrik-Enerji Programý'ndan mezun olan öðrencilere törene katýlan protokol üyeleri ile öðretim elemanlarý tarafýndan tek tek mezuniyet belgeleri verildi. Eðitimlerini dereceyle bitiren bölüm birincilerine de plaketleri verildi. Daha sonra eðitimlerini baþarýyla tamamlayan öðrenciler Kürtçe Müzik eþliðinde konfetiler altýnda hep birlikte keplerini havaya atarak mezuniyetlerini coþkuyla kutladýlar. Renkli görüntülerin yaþandýðý törende mezun olan öðrencilerden bazýlarý gözyaþlarýna hâkim olamadý. Aileler de çocuklarýnýn bu mutlu anlarýný alkýþlarla paylaþýp, yanlarýnda getirdikleri fotoðraf makineleri ve kameralarla ölümsüzleþtirdiler. Kep töreninden sonra öðrenciler Kürtçe þarkýlar eþliðinde doyasýya eðlendiler.

Mardin’e 150 milyon liraya 453 odalý otel 120 iþyeri Ýsmail Erkar

M

ardin Kale Otelcilik sahibi Þeyhdavut Gerges, memleketine 150 milyon liraya 453 odalý 800 yatak kapasiteli 5 yýldýzlý otel ve alýþveriþ merkezi yaptýrýyor. Mardinli iþ adamý Þeyhdavut Gerkes, memleketine 800 yatak kapasiteli otel yaptýrýyor.Mardin Kale Otelcilik Turizm Alýþveriþ Merkezi Ýþletmeciliði ve Yatýrýmlar A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Gerkes, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Mardin-Diyarbakýr karayolu üzerinde, 40 dönüm alan üzerine 453 odalý, 800 yatak kapasiteli 5. yýldýzlý otel ve alýþveriþ merkezi inþa edeceðini ifade ederek, kompleksin 150 milyon liraya mal olacaðýný bildirdi. Otel için gerekli izinleri aldýklarýný ifade eden Gerges, 29 Ekim'de Marya Place Oteli'nin temelini atmayý hedeflediklerini kaydetti.

Mardin'in tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleriyle bütünleþeceðine inandýðýmýz otel ve alýþveriþ merkezi dünya turizminin dikkatlerini üzerine çekecek. Otelde konfor ve hizmet en üst düzeyde olacak'' dedi.

120 Ýþyeri bulunacak Altý katlý alýþveriþ merkezinde 120 iþyerinin bulunacaðýný anlatan Gerges, þöyle konuþtu:’'Projelerimizi hazýrladýk. Eksiklerimizi giderdik. Alýþ veriþ merkezimiz 6 katlý olacak. 120 adet iþ yeri olacak. Bu iþ yerlerinde her bir yerde 3 personel çalýþacak. Yaklaþýk 500 kiþi buradan ekmek yiyecek. Ýþe alacaðýmýz personellerimiz ise Mardinli ve en az 3 yýl Mardin'de ikamet etmiþ olacak. Ben 20 yýl gurbette kaldým. Bir Mardinli olarak burada yatýrým yapmak ve insanlarýmýza istihdam saðlamak asli görevimiz diye düþünüyorum. Komplekste binin üzerinde kiþi çalýþacak.'’

Türkiye’nin 4. Büyük ve kapsamlý oteli olacak Gerges, Türkiye'nin 4. büyük ve kapsamlý otelini Mardin'de açmaya karar verdiklerini belirterek, ''20 ay gibi kýsa bir sürede Marya Place otel ve alýþ veriþ merkezini hizmete açmayý hedefliyoruz. Mardin'in turizmi geliþiyor.

Korsan tohumla mücadele edilsin Z sahte tohum satýþlarý, emeðiyle çalýþan tohum bayilerinin emeðini çalmakla eþdeðerdir.

Murat Akgül

iraat Mühendisleri Odasý Mardin Ýl Temsilcisi Mehmet Ali Dündar, Korsan tohum satýcýlarý ile mücadele yapýlmadýðý sürece tohumculuk sektörü içerisinde yer alan ruhsatlý tohum bayilerin sýkýntýlarý giderek artacaðýný söyledi. Mardin’deki tohum bayii ve daðýtýcýlarý korsan tohum satýcýlarýna yönelik birlik çaðrýsý yaptý. Ziraat Mühendisleri Odasý Mardin Temsilcisi Mehmet Ali Dündar Baþkanlýðýnda tohum bayii ve daðýtýcýlarý bir araya geldi.

Üniversiteden Bosna’ya kültür köprüsü Sedat Aslanaçier

M

ardin Artuklu Üniversitesi’nde görevli bir grup akademisyen ve idareci, Uluslararasý Burç Üniversitesi’nin (IBU) davetine icabetle Saraybosna’ya çalýþma ziyareti düzenledi. Bosna-Hersek’te bulunan Uluslararasý Burç Üniversitesi (IBU) ile Mardin Artuklu Üniversitesi arasýnda ikili iliþkilerin ve iþbirliðinin güçlendirilmesini teminen, akademik ve sosyal alanlarda kapsamlý görüþ alýþveriþinde bulunmak ve ortak iþbirliði faaliyetlerinin geliþtirilmesini saðlamak amacýyla gerçekleþtirilen ziyarette, kültürel iþbirliði anlaþmasýnýn imzalandýðý öðrenildi. 3 gün süren ziyarette Uluslararasý Saraybosna ve Uluslararasý Burç Üniversitesi yetkilileri ile yapýlan görüþmelerde, ortak çalýþma gruplarýnýn oluþturularak, öðretim elemanlarý ve

idari personel arasýnda bilgi paylaþýmýnda bulunulmasý, dil eðitimi ve uluslararasý etkinliklerde iþbirliði yapýlmasý ve ortak hareket edilmesi gibi konularda mutabakata varýldýðý belirtildi. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Mustafa Oflaz, Tarih Bölümü Baþkaný Doç. Dr. Ýbrahim Özcoþar, Yrd.Doç.Dr. Lokman Erdemir, Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman Ekinci ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Cengiz Aydýn tarafýndan gerçekleþtirilen bu ziyaretin sonunda imzalanan iþbirliði protokolüyle, dayanýþmanýn güçlü göstergesini oluþturacak bir panelin Mardin’de yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Sonbaharda Artuklu Üniversitesinde yapýlacaðý kararlaþtýrýlan, Saraybosna ve Mardin’in tarihi, mimari, kültürel ve çoðulcu yapýsýnýn karþýlaþtýrmalý bir yaklaþýmla analiz edileceði bu panele katýlýmýn çok yoðun olmasý bekleniyor.

Ziraat Mühendisleri Odasý Mardin Ýl Temsilciliðinin organize ettiði, tohum bayilerinin sorunlarýnýn iþlendiði toplantý, Kýzýltepe Ýlçesinde yapýldý. Otuz ruhsatlý bayii’nin katýldýðý toplantýda, tohumculuk sektörü ve sýkýntýlarý her boyutuyla ele alýndý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ziraat Mühendisleri Odasý Mardin Ýl Temsilcisi, Mehmet Ali Dündar tohum üretim ve daðýtýmýnýn Mardin tarýmýndaki önemine deðindi. Dündar “Özellikle ekim hazýrlýðýna baþladýðýmýz ikinci ürün mýsýr tohumlarýnýn tedarik ve daðýtýmýnda sektör büyük sýkýntýlar yaþamaktadýr. Bir çok firmanýn tohum ithal edememesi piyasada arz sýkýntýsýný bazý çeþitlerde had safhaya çýkartmýþ ve sektörde bir kaos havasý yaratmýþtýr. Bazý meslektaþlarýmýz bu sezon iþ yapmama riskiyle karþý karþýya olmakla beraber, il bazýnda kronik sorunumuz olan kaçak ve korsan tohum satýþlarý artarak

devam etmektedir. Bölgemizde fazla satýþ yapan bazý firma ve daðýtýcýlarýnýn bu ortamý lehlerine, etik olmayan biçimde kullandýklarý iddialarý, sektör çalýþanlarýnýn birbirlerine olan güvenini zedelemektedir” dedi. Bayilerin tek tek söz alýp katký sunduklarý toplantý da Tarým Teþkilatlarý ile Tohum Daðýtýcýlarý Alt Birliðinin ruhsatsýz satýþlara karþý yeterli çabayý sergilemedikleri, bazý firmalarýn satýþ politikalarýnýn ahlaklý olmadýðý konusu sýklýkla dile getirildi. Tohum bayileri, yeterli tohum bulunmadýðý bu sezonda bazý firmalarýn ellerindeki tohumlarý, bayiiler yerine korsan satýcýlar eliyle pazarladýklarýný, Tarým Teþkilatlarýnýn da bu konuya duyarsýz kaldýklarýný dile getirdiler. Toplantý da genel çerçeveyle þu konulara deðinildì. Ruhsatsýz satýþlar, haksýz rekabet koþullarý,

FAO grubunun ne olduðunu bilmeyen, köylere tohum servis eden, sahte ve tarihi geçmiþ tohumlarý satan, çiftçiyi kendi çýkarlarý doðrultusunda yanlýþ yönlendiren kiþiler üreticinin emeðini çalmaktadýr. Bu konuda baþta Tarým Teþkilatlarý olmak üzere herkes görevini yapmalýdýr. Ziraat Odalarýnýn bu konuda inisiyatif alýp, sorumlu olduðu çiftçilerin haklarýný korumasýnýn zamaný gelmiþ, geç bile kalýnmýþtýr. Mardin’deki tohum bayileri acilen bir dernek kurmalý, haklarýný ilgili tüm kesimleri de yanýna alarak korumalýdýr. Ruhsatlý çalýþan iþletmeler mutlaka birbirleri ile alýþveriþ yapmalý, ruhsatsýz iþletmelere tohum vermemelidir. Ziraat Mühendisliði mesleðinin ve emeðinin onuru korunmalý, Ýlimiz tarýmýnýn hak ettiði seviyeye çýkarýlmasý saðlanmalýdýr. Ahlaklý ticaret, kutsal bir meslek olan tarýmýn vazgeçilmezi olmalýdýr. Mesleki sadakat ve samimiyete her zamandan daha fazla ihtiyaç vardýr. Meslek ahlakýna uymayan, haksýz ve etik dýþý ticaret yapanlarýn uyarýlmasý gerektiði, devamýnda bu kiþi ve firmalarýn kamuoyuna açýklanmasý ile resmi kurumlarýn gerekli idari cezalarý uygulamaya davet edilmesi kararý alýnmasýndan sonra, tohum bayileri Ziraat Mühendisleri Odasý Mardin Ýl Temsilciliðine böyle bir toplantýyý düzenlediði için teþekkür edip, bu toplantýlarýn sýklýkla yapýlmasýný temenni ettiler.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

13 Haziran 2012 Çarþamba

3

Mardin Artuklu Seçmeli Kürtçe

eðitime talip Nezir Güneþ

Sayfa 1’den Devam

Y

ýldýrým, Kürtçe’nin önümüzdeki eðitim yýlýnda, seçmeli ders olarak programda yer almasý durumunda, öncelikle Doðu ve Güneydoðu Bölgesindeki il ve okullarýndan bir veya birkaçýndaki pilot uygulama ile uygulamaya geçmesini istedi. Üniversite bünyesindeki Kürt Dili ve Edebiyatý Bölümünde aralarýnda profesör ve doçentlerin bulunduðu 10 öðretim elemaný ile eðitim verdiðini hatýrlatan Yýldýrým, “Ekip halinde her kademe için ders kitabý ve materyalini hazýrlama çalýþmalarýmýz sürüyor. Üniversitelerde verilecek Kürtçe eðitimi için ders kitaplarýmýzý bitirdik. Bir kýsmý çýktý bir kýsmýný da baskýya verdik. Halen kesintisiz bir þekilde kurlar halinde sertifikalý kurslarýmýz Kurmanci”, Zazaki” ve Sorani” lehçelerinde devam ediyor. Bakanlýðýn uygun görmesi halinde Kürtçe Seçmeli dersin koordinasyonu için her türlü iþbirliðine hazýr ve talibiz. Bu konuda zaten bakanlýða daha önce rapor sunmuþtuk. Bu rapor doðrultusunda birkaç görüþmemiz oldu. Önce Talim Terbiye Kurulu’ndan bir ekip üniversitemize gelerek Kürtçe eðitim çalýþmalarýný yerinde inceledi. Daha sonra da Ankara’ya bizzat giderek bakanlýk yetkililerine Kürtçe eðitim konusunda bir sunum verdim. Kürtçe eðitim programý ve materyallerinin hazýrlanmasý konusunda tecrübesi olan bir üniversite olarak bizlere verilmesi halinde bizler de bir konsesus içinde çalýþarak bunun üstesinden gelebiliriz. Zira bu iþin il ve ilçe milli eðitim müdürlüklerine havale edilmesi durumunda pratikte bazý kargaþalar yaþanabilecektir. Bu da, çok önemli bu adýmýn beklenen verimi vermeyebileceðine iliþkin endiþeleri yaratmaktadýr.” dedi.

Anadilde eðitim altyapý olmadan olmaz Seçmeli dersin ana dilde eðitime geçiþin bir uygulamasý olduðunu belirten Yýldýrým, konuþmasýný þu þekilde sürdürdü: “Anadilde eðitim her milletin sahip olmayý düþlediði, arzu ettiði ve hakký olduðu bir olgudur. Fakat Kürtçe için bunu düþünecek olursak. Þuan böyle bir karar çýksa bile bunun altyapýsý müsait deðil. Bu bir gerçektir. Bunun kabul etmemiz gerekiyor. Ne kitap ve müfredat olarak altyapýsý hazýr, ne de bu kitap ve müfredatýn devreye girecek okutacak olan öðretmenler açýsýndan müsait deðildir. O yüzden birkaç yýl büyük çabalar sarf edilerek bu seçmeli ders imkaný sayesinde ileride mevzuat deðiþikliði yapýlarak þayet anadilde eðitim karar verilirse karar verildiði ana kadar ki bu boþluk bir altyapý hazýrlama ders kitaplarý hazýrlamak hoca hazýrlamak þeklinde deðerlendirebilir. Ana dilde eðitim kararý çýktýðý anda hiç olmazsa fazla bir problemle karþý karþýya kalýnmayacak. O yüzden bu adým çok önemlidir. Yüzde yüz yeterlidir demek mümkün deðildir. Ancak ileriki adýmlar için deðerlendirilmesi gereken çok önemli bir adým gözü ile bakýyoruz. O yüzden de bu boþluðu iyi deðerlendirmek gerekiyor. Bu boþluðu bir konsensüs ile doldurmak çok önemli. Çünkü biz burada Artuklu üniversitesi Kürt oluþumu olarak sadece meselenin bir parçasýyýz. Þayet bu atýlan adým üzerine bir konsensüs saðlanýrsa yansýmalarý ve sonuçlarý da çok daha olumlu ve kapsayýcý olacaktýr.” Mardin pilot il olsun Seçmeli Kürtçe dersine geçiþ sürecine iliþkin bazý önerilerde bulunan Yýldýrým, “Kürtçe eðitimin Türkiye geneli yerinde öncelikle pilot il ve okullardan baþlanmasý halinde daha verimli olur. Bu illerin arasýnda Mardin olmasý bizim açýmýzdan çok daha verimli olacak. Seçilecek bu illerin

Dargeçit'te Sokak Sanatlarý Festivali

içinde gerek anadilleri arasýnda Kürtçe ve Arapça’yý konuþan Þanlýurfa ve Mardin, gerekse de Kürtçenin Kurmanci ve Zazaki lehçelerinin konuþulduðu Bingöl ve Dersim gibi illerin seçilmesi halinde Kürtçe üzerindeki yoðunluðun önüne geçer. Çünkü Mardin ve Þanlýurfa’da Kürtçe’nin yanýnda Arapça dilini konuþanlar da olduðu için okulda Arapça’yý seçmeli ders olarak seçenlerin de yoðun olacaðý için Kürtçe’yi seçenlerin sayýsý düþecek. Bu illerdeki okullar ve öðrenciler göz önünde bulundurularak potansiyel eðitmen kontenjaný belirlenmeli. Belirlenecek eðitmen adaylarý Mardin Artuklu Üniversitesi'ndeki hocalar tarafýndan sýnava tabi tutulmalý. Sýnav sonunda seçilen adaylar, bu hocalar tarafýndan yoðunlaþtýrýlmýþ eðitimden geçirilmeli. Baþarýlý olanlara 'sertifika' veya Bakanlýðýn uygun göreceði baþka bir isimle baþarý belgesi verilmeli. Mardin Artuklu Üniversitesinin mevcut kadrosundan azami derecede istifade edilmelidir.”diye konuþtu.

Ýsmail Erkar

M

ardin merkez ve dokuz ilçesini kapsayan 'Uluslararasý Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatlarý Festivali' Dargeçit ilçesinin ev sahipliðinde baþladý. Festival kapsamýnda 20 farklý ülkeden 150 genç Dargeçit ilçesine gelerek sirk ve sokak sanatlarýný icra etti. Dargeçit ilçe merkezinde baþlayan gösteriye vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Gösterilerde top, ip, ateþ ve bisiklet cambazlarý ile tahta bacaklýlar, top üstünde yürüyenler, sihirbazlar, sokak müzisyenleri, dansçýlar, tiyatrocular, kukla oynatanlar, palyaçolar ve flamenko dansçýlarýnýn ilginç gösterileri ilçe halký tarafýndan ilgiyle izlendi. Gösterilerin ardýndan festival sanatçý Vedat Demir'in konseri ile devam etti. Festivale Ýlçe Kaymakamý Adem Ünal, Belediye Baþkaný Süleyman Asan, Ýlçe Emniyet Amiri M. Erdem Tülek ve çok sayýda vatandaþ katýldý.

Kurmanci ve Zazaki birlikte öðrenilsin Seçmeli verilecek Kürtçe dersinde Kurmanci ve Zazaki lehçelerinin birlikte verilmesi gerektiðini anlatan Yýldýrým, “Irak’taki Kürdistan Federe Bölgesi örneðinde olduðu gibi Soranice ve Kurmanci lehçeleri nasýl birlikte eðitim veriliyorsa Türkiye’de de Kurmanci ve Zazaki lehçelerindeki eðitim birlikte verilmeli. Bu þekilde hem Kurmanci konuþan Zazaki’yi konuþabilecek hem de Zazaki konuþanlar Kurmanci’yi konuþabilecek. Bununla ilgili hazýrladýðýmýz bir kitap yeni baskýdan çýktý. Bu kitap Kürtçe Seçmeli Ders müfredatý için de önemli bir baþucu kitabý olacak.”þeklinde konuþtu.

Önce program, sonra ders kitaplarý Kendilerine görev verilmesi halinde Kürtçe Seçmeli Ders için bakanlýk onayý ile önce müfredatý içerecek bir program hazýrlamasý gerektiðini anlatan Yýldýrým, “Hazýrlanacak bu programýn bakanlýktan onaylandýktan sonra ancak ders kitaplarý ve materyalleri hazýrlanabilir. Piyasada sayýsýz sayýda Kürtçe eðitim kitabý var ama bunlarýn hiçbirisi bir program dahilinde hazýrlanmadýðý için geçersiz olacak. Bizlere verilecek görev ile önce ders programýný daha sonra da ders kitaplarýný bu konudaki uzman öðretim elemanlarýmýzla çok kýsa bir sürede hazýrlayabiliriz. Kürtçe müfredatýnýn yayýnlanmasýnýn ardýndan bu dersi hangi öðretmenlerin vereceði belli deðil. Öðretmenlerin hangi alanlardan mezun olduklarý takdirde hangi derslere girebileceði, Talim Terbiye Kurulu’nun kararý ile belirleniyor. Talim Terbiye Kurulu’nun 80 sayýlý karara iliþkin de bir karar almasý gerekiyor. Bunun için de ya sözleþmeli öðretmen ya da usta öðreticilerden faydalanýlacak.”ifadelerini kullandý.

Üniversite mezunu yok Mardin Artuklu ve Muþ Alpaslan Üniversiteleri’nde YÖK kararýyla “Kürt Dili ve Edebiyatý” bölümü açýlmýþtý. Batman Üniversitesi de ayný bölüm için YÖK’e baþvurdu, onay bekliyor. Mardin Artuklu, Alpaslan ve Bingöl Üniversiteleri’nde de yüksek lisans eðitimi verilen enstitüler yer alýyor. Mardin Artuklu Üniversitesi’nin Kürt Dili ve Edebiyatý bölümü 2011’de YÖK kararýyla ilk öðrencilerini aldý. 21 öðrenci, 2015 yýlýnda mezun olacak. Bu öðrenciler Kürtçe alanýnda 4 yýllýk lisans eðitimi alan ilk öðrenciler olacak. Alan öðretmeni olarak atanmak için 4 yýllýk lisans mezunu olma þartý olduðundan ilk olarak bu öðrenciler Kürtçe dersi öðretmeni olabilecek. Ancak Kürtçe seçmeli ders kararýnýn hayata geçirilmesi 2015’ten önce olursa, devreye “ücretli öðretmenlik” ve “usta öðretici öðretmenlik” modeli devreye sokulacak. Çeþitli kurslardan ve yüksek

Kuaförler Ýstanbul’da hünerlerini sergileyecek Ali Edis

M

ardin Berberler ve Kuaförler Odasý Ýstanbul’da düzenlenecek saç show’a hazýrlanýyor.

lisans yaparak Kürtçe sertifikasý alanlar, il ve ilçe milli eðitim müdürlükleri tarafýndan ücretli öðretmen ve usta öðretici olarak okullarda görevlendirilebilecek. Mardin Artuklu Üniversitesi’nin Yaþayan Diller Enstitüsü bünyesinde kurulan Kürt Dili ve Edebiyatý yüksek lisans programýnda eðitim gören 40 öðrenciden 20’SÝ ise 2013 yýlýnda ilk mezunlar verilecek. Yasal düzenlemeye göre yüksek lisans mezunlarý alan öðretmeni olarak atanamýyor. Ancak bir yüksek lisans mezunu öðretmenlik veya fen edebiyat fakültesi mezunu olduktan sonra Kürtçe yüksek lisansý yaptýysa ve kendi mezuniyet alanýnda öðretmen olursa ayrýca “yandal” olarak Kürtçe derslerine de girebilecek. Ancak öðretmenin ana branþý Kürtçe

olmayacak.

Hafta içinde düzenlenecek saç show 3 gün sürecek.

Ýstanbul’da bu tür bir moda þovunun renk getireceðini söyleyen Mardin Berberler ve Kuaförler Odasý ve Birlik Baþkaný Doðan Gazan, “Berberler ve Kuaförler Odasý olarak MEB’in çalýþmasýna göre Kürtçe seçmeli ders, 5. sýnýftan itibaren, 6.7. ve Ýstanbul’da düzenlenecek show’a hazýrlanýyoruz. 8. Sýnýflar da eðitim verilecek.

Kürtçe eðitim ortaokuldan baþlayacak

Ýngilizce, Almanca, Fransýzca gibi yabancý dillerin yaný sýra seçilebilecek Kürtçe dersi ortaokulda, öðrencinin diðer bir dil dersi seçip seçmemesine göre haftada 4-6 saat olarak verilebilecek. Yani öðrenci Ýngilizce gibi baþka bir dil öðrenmek yerine Kürtçe dersi seçerek daha fazla ders saati bu dersi alabilecek. Kürtçe seçmeli dersin lise aþamasýnda da verileceði, orada da yine haftada 3 veya 4 saat olacaðý kaydedildi.

Amacýmýz hem üyelerimizin hünerlerini tüm Türkiye’ye göstermek hem de üyelerimizin kaynaþmasýný saðlamak adýna hep beraber bu show’a hazýrlanýyoruz. Gece içerisinde etkinliklerde olacak, amaç tüm kuaförlerin, eðlenmesini saðlamak. Biz Mardin Berberler ve Kuaförler Odasý olarak bu ve buna benzer kaynaþma davetlerine iþtirak edeceðiz. Bu kaynaþma beraberinde berber ve kuaförlerin kendisine özgü etkinlikleri, defileleri, saç þovlarý yurdun genelinde yaymak olacaktýr."dedi.

Çocuðunu okula göndermeyen veli, günlük 15 TL ceza ödeyecek 1

2 yýllýk zorunlu eðitime geçilmesiyle birlikte 5,5 yaþý dolduran minikler, zorunlu olarak 1. sýnýfa baþlayacak. E-okul sistemine otomatik kayýt edilecek bu öðrenciler sýký þekilde takip edilecek. Çocuðunu okula göndermeyen veliye her devamsýz gün için 15 TL ceza kesilecek. 4+4+4 þeklinde kademeli hale gelen yeni eðitim sistemiyle 66 ayýný dolduran çocuklar zorunlu olarak okula kaydedilecek. Yeni sistemde alt sýnýr ise 60 ay oldu. Buna göre 61 ile 66 ay arasýndaki çocuklar, yeterli fizikî ve zihinsel geliþime sahip olursa velinin isteðiyle birinci sýnýfa kaydedilecekler.

66 ay ise okula baþlamada zorunlu yaþ sýnýrý. 2012 Eylül sonu itibarýyla 66 ayýný dolduracak durumda olan çocuklar, e-okul sistemiyle merkezî olarak kaydedilecekler. Ancak velilerin bu konuda kafasý bir hayli karýþýk. Birçok veli, çocuðunu yeterli geliþim göstermediði gerekçesiyle okula göndermek istemiyor. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) ise 66 ayýný dolduran çocuklarýn okul kaydýnda herhangi bir esneklik düþünmüyor. Bakanlýk, e-okul üzerinden otomatik olarak kaydedilecek çocuklarýn okula gitmesini sýký takip edecek. Çocuðunu okula göndermeyen velilere, günlük 15

TL para cezasý uygulanacak. Çocuðunu okula göndermeme konusunda ýsrarýný sürdüren velilere, ayrýca 500 TL para cezasý uygulanacak. Buna göre çocuðunu 66. ayýnda okula göndermemekte kararlý olan veli, 180 günlük eðitim dönemi için günlük 15 TL olmak üzere toplamda 2 bin 700 TL ceza ödemeyi göze almak zorunda. 500 TL de ayrýca ceza uygulanacaðý için çocuðunu okula göndermemenin toplam maliyeti 3 bin 200 lira olacak.

kayýtlar e-okuldan otomatik yapýlacak MEB ise velilerin çocuklarýný okula gönderme konusunda herhangi bir sorun yaþamayacaðý görüþünde. Bakanlýða göre halihazýrda Türkiye'de 68'inci ayýný dolduran çocuklar, veliler tarafýndan okula gönderiliyor. Velilerin yüzde 90'ý gönüllü olarak çocuklarýný okula kaydettiriyor. Yetkililer, bu nedenle okula baþlama yaþýnýn 66 aya çekilmesinin ciddi bir soruna yol açmayacaðý kanaatinde. Ayrýca müfredat deðiþikliðiyle birinci sýnýflarýn eðitim saatleri mümkün olduðunca azaltýlacak. Bunun yerine çocuklarýn oyun aðýrlýklý vakit geçirmesi saðlanacak. Böylece 66 ayýnda okula baþlayan çocuklarýn oynayarak öðrenmesi saðlanacak. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

13 Haziran 2012 Çarþamba

4

Midyat Devlet Hastanesi yeni binasýnda hizmet vermeye baþladý Ali Edis

M

idyat ilçesinde yapýmý tamamlanana 150 yataklý devlet hastanesi yeni binasýnda hizmet vermeye baþladý.

Tomografi cihazýnýn ise Perþembe gününden sonra hizmete gireceði belirtildi. Sanayi Mahallesi’nde Nusaybin ile Cizre Karayolu’nu birbirine baðlayan çevre yolunda yer alan ve modern yüzüyle görenlerin dikkatini

çeken hastane, 150 yatak kapasitesine sahip. Hastanenin 11 Haziran’da hasta kabulüne baþlamasýyla ilçe merkezindeki 50 yataklý eski hastane kapatýldý. Vatandaþlar yeni hastanenin donanýmlý olmasýndan dolayý memnuniyetini dile getirdi. Sabah saatlerinde vatandaþlarýn yeni hastaneye gitmesiyle birlikte poliklinikler hizmet vermeye baþladý. Hastanedeki çalýþmalarý Uz. Dr. Emine Al, baþhekim yardýmcýsý Uz. Dr. Eray Aktaþ, toplum saðlýk teknisyeni Muhammet Aktaþ ile hemþire Akgün Çýnar Arýkan birlikte inceledi. Diyaliz ünitesi, kadýn doðum servisi, acil servis ve diðer polikliniklerde incelemelerin ardýndan basýn mensuplarýna açýklamada bulunan Baþhekim Uz. Dr. Emine Al, "Bütün personellerimizle yeni hastanedeyiz." þeklinde konuþtu. Yeni hastane olmasý nedeniyle küçük sorunlarýn olabileceðini hatýrlatan Al, "Birkaç gün içerisinde tüm sorunlar tamamen çözülmüþ olacaktýr. Vatandaþlarýmýza daha kaliteli hizmet vereceðimizden dolayý mutluyuz." þeklinde konuþtu. Yeni hastaneyi çok beðendiðini ifade eden Hamdi Akgül, "Hastanemiz çok büyük ve güzel olmuþ. Midyat’a çok yakýþtý. Midyatýmýza bu hastaneyi kazandýran herkese teþekkür ederiz." dedi. Öte yandan ticari taksiciler de hastane bahçesinde yerlerini aldý. Ticari taksi sürücüleri yetkililerden hastane bahçesinde kendileri için kulübe yapmalarý çaðrýsýnda bulundu.

Derik Gençlik Merkezi öðrencilere Halfeti’yi gezdirdi Sedat Aslanaçier

D

erik Kaymakamlýðý Genç Merkezi, LYS öncesi öðrencilere moral motivasyon olmasý için Þanlýurfa Halfeti gezisi düzenledi. Derik Gençlik Merkezi'ne kayýtlý öðrenciler, geziyi çok beðendiklerini söyledi. Halfeti’de havuz’a giren öðrenciler, motor yarýþý, tekne turu ve jetski ile Fýrat Nehri'ni gezdi. Derik Gençlik Merkezi Müdürü Salih Eliþ, öðrencilerin sýnav öncesi büyük moral depoladýklarýný söyledi. Eliþ, “Derik ilçemize büyük bir ihtiyaç olan Gençlik Merkezi, Kaymakamýz Hüseyin Avcý’nýn gayretleri ile açýlmýþ oldu. Gençlik

merkezimiz ilk faaliyeti olarak LYS sýnavýna giren öðrencilerimizi, Halfeti'ye götürdük. Öðrencilerin çok beðendiði gezi, katýlanlarý büyüledi. Kaymakam Hüseyin Avcý’ya ve Gençlik Merkezi’nin açýlmasýnda emeði geçenlere teþekkür ediyorum." dedi. Geziye katýlan öðrencilerden Þükrü Aksoy, ilk kez jetskiye bindiðini kaydetti. Aksoy, “Gençlik Merkezi’nin hazýrladýðý bu faaliyetlerden dolayý Kaymakamýmýza ve gençlik merkezi çalýþanlarýna teþekkür ediyorum. Gezimiz muhteþem oldu. Umarým bu güzel gezide depoladýðýmýz moralle LYS sýnavýnda iyi bir puan çýkartýrýz." þeklinde konuþtu.

Gasp çetesini, saðlýk ocaðý kaydý ele verdi D

iyarbakýr polisi, 4 ay önce girdikleri evde altýn ve bilezikleri gasp ettikten sonra kendilerine direnen ev sahibini silahla yaralayan gasp çetesini yakalamayý baþardý. Polis, ev sahibiyle boðuþtuktan sonra yaralanan çete üyelerinden birinin, ayný mahallede bulunan saðlýk ocaðýna giderek tedavi gördüðünü tespit etti. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, 27 Þubat 2012 tarihinde Kayapýnar ilçesi Peyas Mahallesi Yenikent Sitesi içerisindeki bir ikamete giren yüzleri kapalý 3 kiþinin, evde bulunan altýn bilezikleri gasp edip, ikamette bulunan kadýný yaraladýktan sonra kaçan zanlýlarýn yakalandýðýný belirtti. Asayiþ Þube Müdürlüðü Gasp Büro Amirliði ekiplerinin yaptýðý çalýþmada, zanlýlardan birinin Ýzmir’de yakalandýðý belirtilen açýklamada, þöyle denildi: “Olayýn müþtekileri ile yapýlan görüþmelerde, 3

þüpheli þahýstan birisinin olay sýrasýnda boðuþmadan dolayý yaralandýðý, müþtekilerin vermiþ olduklarý eþkal bilgilerine uyan 1 þahsýn olaydan hemen sonra Kayapýnar 11 Nolu Saðlýk Ocaðý'nda tedavisini yaptýrdýðý tespit edilmiþtir.

05.06.2012 günü saat 17.50 sýralarýnda, olayýn þüphelilerinden 1 þahýs Ýzmir Aliaða ilçesinde yakalanmýþ, ayný gün olayýn diðer 3 þüphelisi de Diyarbakýr’da yakalanmýþtýr. Zanlýlarýn evlerinde yapýlan aramada, olayda kullanýldýðý tespit edilen 1 adet 7,65 mm çapýnda tabanca, 1 adet bu tabancaya ait þarjör, 11 adet 7,65 mm çapýnda fiþek, 1 adet 12 mm çapýnda av tüfeði fiþeði, 1 adet 9,65 mm çapýnda fiþek, 1 adet MKE yapýmý 9 mm çapýnda fiþek, 2 adet sim kart, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Zanlýlar, 'Silahla yaralama ve ikamette yaðma' suçlarýndan adli mercilere sevk edilerek tutuklandý. (CÝHAN)

Talep artýnca köylü ürününü pazarda deðil yol kenarýnda satmaya baþladý

D

oðal ürünlere artan talep sebebiyle köylerdeki vatandaþlar, bahçelerinde yetiþen kayýsý, üzüm, incir gibi ürünleri yol kenarýna kurduklarý tezgahlarda satmaya baþladý. Batman’ýn Antik kenti Hasankeyf ’e giden yol üzerindeki Suçeken köylüleri, yetiþtirdikleri sebze ve meyveleri kurduklarý tezgahlarda satarak para kazanýyor. Yol kenarýna tahtadan tezgah yapan köylüler ürettikleri kayýsý, üzüm, incir gibi köy ürünlerini yoldan geçen yerli ve yabancý turistlere satarak para kazanýyor. Tüketici bilincinin artmasýyla doðal yetiþen köy ürünlerine talebin arttýðýna iþaret eden köylüler, GDO konusundaki endiþeler, kanser vakalarýndaki artýþ ve bunun kamuoyunda, basýn yayýn

organlarýnda dile getirilmesinin tüketicinin bilinçlenmesini saðladýðýný ve doðal ürünlere talebin arttýðýný belirtti. Daha önce ürünlerini Batman veya Hasankeyf ’e götürmek zorunda kaldýklarýný belirten köylüler, “Daha önce ürünlerimizi pazara götürüyorduk. Bu da bize hem ek masraf çýkartýyordu hem de çok yorucu oluyordu. Ürünlerimizi geri götürmemek için ucuz fiyata satýyorduk. Doðal ürünlere talebin artmasý ve Hasankeyf ’e gidip gelen turist sayýsýnda artýþ olunca ürünümüzü pazara götürmeden burada tüketiyoruz.” diye konuþtu. Yol kenarýnda kurduklarý çardaklarda gelip giden yerli ve yabancý turistlere saç ekmeði, saç böreði ve çay servisi de yapan köylüler, bununla da ek kazanç saðlýyor. Þu an yetiþen kayýsý ve

erikleri sattýklarýný belirten köylüler, bir ay sonra incir, üzüm, domates, biber gibi ürünlerin yetiþeceðini hatýrlattý. Ürünlerinin çok lezzetli olduðunu söyleyen köylüler, “Pazara götürdüðümüzde esnafa satýyoruz. Alan vatandaþ bu ürünün nereden geldiðini bilmiyor. Muhtemelen batýdan geldiðini sanýyor. Yol kenarýnda satýnca hem köyümüz hem

de ürünlerimiz de tanýnýyor.” diye ifade etti. Günübirlik turlarla Hasankeyf ’e giden tatilciler ise doðal ürünleri satýn alarak köylülere destek oluyor. Bazý vatandaþlar ise çardaklarda sýcak çay ve börek yedikten sonra daldan yeni koparýlmýþ kayýsýlarý yemenin keyfini çýkarýyor. (CÝHAN)

'82 Ýl 82 Sahabi' programýna büyük ilgi

S

iyer Araþtýrmalarý Merkezi ve Aile-Der tarafýndan organize edilen '82 Ýl 82 Sahabi Projesi'nin Batman programý Atatürk Kapalý Spor Salonu’nda yapýldý. Büyük ilgi gören program, Hafýz Ýbrahim Yakut'un okuduðu Kur'an'ý Kerim tilaveti ile baþladý. 82 Ýl 82 Sahabi Projesi'nin tanýtým filminin gösterimi ardýndan açýlýþ konuþmasýný yapan Aile-Der Baþkaný Rümeysa Sütçü, derneðin çalýþmalarý konusunda bilgi verdi. Sütçü, "Aile-Der ailesi olarak ilkemiz, Efendimiz'in (sas) 'Ya öðreten ol, ya öðrenen ol, ya dinleyici ya da bunlarý sevenlerden biri ol. Beþincisi olma helak olursun' düsturudur. Bu düsturla kiþi kendini yaratanýn önerdiði þekilde onun kitabýna uygun olarak terbiye ederse, doðru yolu bulmuþ olacaktýr. Çünkü özünde rabbani terbiye içermeyen bir kiþilik, hatalý ve eksik olacaktýr." dedi. Ýstanbul Siyer Araþtýrma Merkezi'nin kurucusu Araþtýrmacý Yazar Muhammed Emin Yýldýrým ise Hz. Abdullah b. Cafer'in (Ýmam Abdullah'ýn) hayatýný ve bilinmeyen yönlerini anlattý. Hasankeyf'te Ehl-i Beyt'ten olan bir insanýn, 760 senedir isminin unutulmamasý ve zihinlerde bu ismin sürekli olarak hatýrlanmasýnýn çok önemli bir hikmeti olduðuna vurgu yapan Yýldýrým, her zaman için bölge halkýnýn Ýslam’dan yana taraf aldýðýný ifade etti. Ýslam’ýn, bölgeye, zorla veya kýlýçla gelmediðinin altýný çizen Yýldýrým, “Ne geldiyse adalet ile geldi. Ne kabul ettilerse de Ýslam'ýn adalet daðýtan o mesajlarýyla kabul ettiler." dedi. “Bu topraklar her zaman Selahaddinler, Melaye Ceziriler, Ahmed-i Hani'ler, Bediüzzamanlar yetiþtirdi ve kýyamete kadar da yetiþtirmeye devam edecektir." diyen Yýldýrým, bu topraklarýn kýyamete kadar Ýslam yolunda mücadele eden kiþileri yetiþtireceðini söyledi. Programda, katýlýmcýlara, yazarlýðýný Muhammed Emin Yýldýrým'ýn yaptýðý 'Efendimiz'i Sahabe Gibi Sevmek' kitabý hediye edildi. (CÝHAN)

Pýnarbaþý saldýrýsýnýn faili, Suriye'ye kaçmak için BDP'den yardým istemiþ

K

ayseri’nin Pýnarbaþý ilçesinde emniyet müdürlüðüne yönelik bombalý saldýrýyý organize ettiði ileri sürülen B.Ö.'nün olay sonrasý Suriye’ye kaçmak için BDP’li Suruç Belediyesi’nden yardým istediði iddia edildi. Kayseri'de bir polisin þehit olduðu 17 kiþinin de yaralandýðý canlý bomba saldýrýsýnýn organizatörü olduðu ortaya çýkan B.Ö.’nün Suriye’den Türkiye’ye giriþ yapan teröristlerce kullanýlan 06 plakalý aracý temin ve teslim ettiði belirtildi. B.Ö.'nün teröristlere Göksun ilçesine kadar da refakat ettiði, intihar saldýrýsý sonrasý tekrar Suruç’a geldiði, burada karasýný göndererek BDP’li belediyeden Suriye’ye kaçýþ için yardým istediði ortaya çýktý. Ýddiaya göre bombalý araca, asýl hedef olan Ankara’ya kadar eþlik etmeyi planlayan B.Ö., jandarmanýn Göksun'daki yol kontrolü sonrasý teröristlerin içinde bulunduðu araçtan atlayarak Suruç’a döndü. Burada bir akrabasýnýn evinde saklanan B.Ö. Gaziantep’te bulunan eþini arayarak yanýna gelmesini istedi. Eþinden BDP Suruç Belediye’sinden Suriye’ye kaçak geçiþ için yardým talebinde bulunmasýný isteyen B.Ö., daha sonra eþini belediye binasýna gönderdi. Ýddiaya göre belediye binasýnda bulunan BDP’li yetkililerle görüþen B.Ö.’nün eþine, "Hepimiz bu olay sonrasý sýký bir gözetim altýndayýz. Bakýr ’a Suriye’ye kaçýþ için maalesef yardým edemeyiz. Baþýnýn çaresine baksýn.’’ denilerek talep reddedildi. Teröristlere yardým ve yataklýk ile ayný zamanda bomba düzeneðinin araca monte edilmesinde yardýmcý olan zanlýlarý olayýn üzerinden 24 saat geçmeden yakalayan Þanlýurfa Terörle Mücadele Þube’si ekipleri, B.Ö.’yü de saldýrýdan 3 gün sonra Suruç’ta gözaltýna almýþtý.(CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

13 Haziran 2012 Çarþamba

5

Daha iyi uyku için daha iyi alýþkanlýklar Basýndan U

yku problemleriniz mi var? Uykusuzluk ile diðer uyku problemlerini daha kolay atlatmanýz için bazý þeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Her sabah, öðlen ve akþamlarý yaptýðýnýz birçok þey uyku kalitenizi etkileyebiliyor.

susturamýyorsanýz bu sesleri klimadan, fandan ya da radyodan gelen seslerle maskeleyebilirsiniz. Sýcak bir banyo yapýn: "Journal Sleep" isimli dergide yayýnlanan araþtýrmaya göre, uykusuzluk sorunu olan ve yatmadan 90-120 dakika önce sýcak bir banyo yapanlar geceyi daha rahat geçirdiler. Banyo iç vücut sýcaklýðýný artýrýyor, duþtan sonra uyku mahmurluðu baþlýyor.

Reader's Digest dergisinde yer alan habere göre, her gece uykunuzun kaçmamasý veya bölünmemesi için bunlara dikkat etmeniz gerekiyor:

Evin sýcaklýðýný düzenleyin. Uzmanlar 20 derecenin ideal uyku sýcaklýðý olduðunu söylüyorlar. Daha sýcak olursa nöral aktiviteyi harekete geçiriyor ve kabuslara neden olabiliyor.

Uyanýn ve perdelerinizi açýn: Uyandýktan sonra 15 dakika içinde parlak ýþýk almalýsýnýz. Bu melatonin hormonu üretimini durduruyor ve vücudunuzun, beyninizin iþe baþlamasýný saðlýyor. Yataðýnýzý toplayýn: Bir gün önceden kalan çamaþýrlarýnýzý kirli sepetine atýn, yatak odanýzý toparlayýp odadan çýkýn. Çünkü daðýnýklýk gevþemenizi, rahatlamanýzý zorlaþtýrýr. Biraz egzersiz yapýn: Tek ihtiyacýnýz beþ dakikalýk gerilme egzersizleri olabilir. Egzersiz ruhsal durumunuzu ve verimliliðinizi artýracaktýr. Ayrýca akþam yorgunluðu duygusuna katký saðlayacaktýr. Saðlýklý bir kahvaltý yapýn: Yumurta, yulaf unu, tam tahýllý gevrekler veya muz gibi karmaþýk karbonhidrat ve protein bakýmýndan zengin olan yiyecekleri tercih edin. Araþtýrmalara göre, güne saðlýklý bir kahvaltýyla baþlamak gün boyunca daha iyi yemek yeme ve enerji seviyenizi koruma þansýnýzý artýrýyor. Öðle yemeðinden sonra yürüyüþ yapýn: Güneþ altýnda egzersiz yapmak, vücudunuzun sirkadiyen ritminin (dünyanýn 24 saatlik dönüþüyle ilgili fizyolojik ritimler) ayarlanmasýna yardým ediyor. Ayrýca doðayla uyum içinde olmasý için vücudunuzun güneþ ýþýðýna da ihtiyacý var. Fazla kahve içmeyin: Birçok insan için, kafein

düþündüðünüzden daha fazla süre vücudunuzda dolaþýyor. Az miktardaki kafeinli içecek bile sizin geç saatlere kadar ayakta kalmanýza yol açabiliyor. Çünkü kafein beyindeki adenozin isimli kimyasalý durduruyor. Bu kimyasal sizin mayýþmanýza ve uykuya dalmanýza yardým ediyor. Yaþýnýz ilerledikçe kafeine karþý daha duyarlý olursunuz. Çünkü karaciðeriniz kafeini vücudunuzdan atmakta daha az etkili oluyor. Þekerleme yapmayý unutmayýn: Vücudunuzun öðleden sonra küçük bir þekerlemeye ihtiyacý olduðunu söyleyen Cornell Üniversitesi'ndeki uzmanlar, bunun nedeni olarak vücudun ritminin öðleden sonra çok yorulduðunu açýkladýlar. Ancak bu þekerlemeyi 20 dakika ile sýnýrlandýrmaya çalýþýn. Gündüzleri çok fazla uyursanýz, geceleri uykuya dalmakta zorlanýrsýnýz. Son egzersizlerinizi yapýn: Eðer gün içinde egzersiz yapmaya fýrsat bulamadýysanýz, akþam yemeðinden önce kýsa bir yürüyüþ ya da hafif bir egzersiz yapabilirsiniz. Uzmanlar, egzersiz için en uygun zamanýn 17.00-19.00 saatleri olduðunu söylüyorlar. Bu

nedenle egzersizi 19.00'dan sonraya býrakmayýn. Uyku saatinden 3 saat öncesinde yapýlan egzersiz uyku döngünüzü bozabiliyor. Ýþten çýktýktan sonra 15 dakika kendinize dinlenme zamaný ayýrýn. Gün boyunca iþyerinde yoðun bir þekilde çalýþtýktan sonra, herkesin bu stresten kurtulmaya ihtiyacý var. Hafif bir akþam yemeði yiyin: Sebzelerden oluþan bir yemek tercih edin. Aðýr yemekler vücudunuzun döngüsünü ve sindirim sisteminizi bozuyor. Size hazýmsýzlýk hissi veren gýdalardan uzak durun. Araþtýrmalara göre, kronik mide yanmasý bulunan insanlar, uykusuzluk ve diðer uyku problemlerine karþý daha hassas oluyorlar. Iþýklarýnýzý karartýn: Evinizde bulunan halojen ya da florasan lambalarýnýzý kapatýn ve 45-60 watt'lýk ýþýk saçan lambalarý açýn. Bu melatonin hormonu üretimini destekleyecektir. Sesleri azaltýn: 60 desibelden (normal bir konuþmaya eþit) daha yüksek olan sesler sinir sisteminizi harekete geçirecek ve sizi uyanýk tutacaktýr. Eðer trafik ya da komþularýnýzýn gürültüsünü

Bilgisayarýnýzý kapatýn. Televizyonla birlikle iPad veya iPhone'unuzu da kapatmayý unutmayýn. Artýk beyninizin ve vücudunuzun uykuya geçiþ dönemi baþlamýþýtýr. Bir fincan papatya çayý için: Yatmadan önce sakinleþtirici etkisi olan bu çayýn uyumanýza da yardýmý olacaktýr. Atýþtýrma iþini yatmadan 3 saat öncesine kadar bitirmiþ olun. Son atýþtýrmalýk olarak da bir avuç ceviz, bir bardak ýlýk süt ya da muzu düþünebilirsiniz. Bunlarýn her biri doðal bir triptofan kaynaðýdýr. Bu aminoasit de uykunuzu artýrýr. Diþlerinizi fýrçalayýn, cildinizi, týrnaklarýnýzý ve saçýnýzý temizleyin. Kiþisel ihtiyaçlarýnýza bol vakit ayýrýn. Bunlar sizi gevþetir, saðlýðýnýz için de önemlidir. Tüm bu günlük alýþkanlýklar beyninizi uykuya hazýrlanmasý için harekete geçirir ve uykunuzu düzenler. Karanlýk bir ortam oluþturun. Alarm saatinizin yüzünü duvara doðru çevirin, cep telefonunuzu ve tablet bilgisayarýnýzý kapatýn. Çünkü bunlar beyninizi uyanýk tutan ýþýk yayarlar. Ayrýca gece uyandýðýnýz zaman saatin kaç olduðunu görmezsiniz, uykunuz kaçmadan tekrar uykuya dalarsýnýz.

Ultraviyole ýþýnlarýna karþý

korumalý gözlük kullanýn

Y

azýn gelmesiyle birlikte etkili olan güneþ ýþýnlarý gözlere önemli ölçüde zarar verebiliyor. Uzmanlar ise gözde kalýcý hasarlara neden olabilen ultraviyole ýþýnlara karþý yüzde 100 korumalý güneþ gözlüðü kullanýlmasýný öneriyor. Bozok Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr.

Ýzzet Can, güneþ ýþýnlarýna karþý vatandaþlarýn kaliteli pahalý gözlükler yerine ultraviyole ýþýnlara karþý korumalý etkisi olan ucuz gözlüklerde kullanabileceklerini söyledi. Prof. Dr. Can, "Güneþ ýþýnlarý dediðimiz zaman çok geniþ bir elektromanyetik tayfa anlýyoruz. Esasýnda biz akþama kadar bir bombardýman altýndayýz. Ve bu bombardýmanýn çok küçük bir kýsmýný görüyoruz. Bu gama ýþýnlarýndan en kýsa dalga boylu, iþte radyo dalgalarýna kadar uzun dalga boylu çok geniþ bir denizin içindeyiz. Bunun içinde bir adayý 400 ile 760 nanometre arasýndaki bölümü görüyoruz. Gördüðümüz ýþýk bu, ama görmediðimiz ýþýklar çok zararlý olabiliyor. Özellikle hemen gördüðümüz miktarýn daha kýsa dalga boylu olan bölümü ultraviyole göze çok büyük zarar veriyor." dedi. Ultraviyole ýþýnlarýnýn gözde katarak ve çeþitli hastalýklara sebep olduðunu ve bu yüzden gözün güneþ gözlüðü ile korunmasý gerektiðini ifade eden Can, "Ultraviyole ýþýnlarý gözümüzde pterjium, pinguekula dediðimiz nazarýmýzda bir takým

Kur'an kurslarý ve en hayýrlý insan olma fýrsatý

nce Kur'an kurslarýnýn baþladýðý þu özel ve güzel günlerde bir hadis-i þerifteki en hayýrlý insan olma tarifini okuyalým, sonra hayýrlý hane tarifine bakabiliriz..

Ö

Aleyhissalatü ves'selam Efendimiz buyuruyor ki: -Sizin en hayýrlýnýz Kur'an'ý öðrenen ve öðretendir! Evet, tartýþýlmayan bir en hayýrlý insan tarifidir bu. Kur'an'ý önce öðrenen, sonra da öðreten insan en hayýrlý insan. Birazcýk düþündüðümüzde görüyoruz ki, hadis-i þerifin haber verdiði en hayýrlý insan olmak hiç de zor deðildir. Özellikle bu yaz tatili, en hayýrlý insan olmak için tam bir fýrsattýr. Yeter ki bu kararý verin, yavrunuzu Kur'an kursuna gönderin, siz de tam öðrenemediðiniz Kur'an'ý yeterince öðrenmeye niyetlenin. Ýsterseniz en hayýrlý insan tarifini "Kur'an'ý öðrenen ve öðreten" diye veren Efendimiz (sas) Hazretleri'nden bir de hayýrlý hane tarifini okuyalým. Hayýrlý hane nasýl olurmuþ bir de onu görelim. Buyuruyor ki: -Hayýrlý hane de, içinde Kur'an okunan hanedir! Melekler, içinde Kur'an okunan haneye hayýrlý misafirler olarak üþüþürler, þeytanlar da o haneden þerli iþgalciler olarak kaçýþýrlar!. Evet, içinde Kur'an okunan haneye semadan melekler üþüþürler, þeytanlar da o haneden þerli iþgalciler olarak kaçýþýrlar. Çünkü, meleklerin üþüþtüðü evde hep hayýr olur, bereket olur, huzur olur. Þeytanlara ise artýk o haneden kaçýþmak düþer, barýnamazlar içinde Kur'an okunan hayýrlý ve huzurlu hanede.. Burada Kur'an'ý öðrenme sýrasýndaki bir özel ve güzel farka da iþarette bulunalým izin verirseniz. Böyle hayýrlý hanede Kur'an'ý önceden öðrenmiþ yanlýþsýz okuyanlarla, yeni öðrenmeye baþlayan yanlýþlý okuyan öðrenciler de bulunabilirler. Yanlýþsýz okuyanlara harf baþýna onar sevap verilirken, yanlýþsýz okumak için emek verip gayret gösteren acemilere de harf baþýna iki misli fazla yirmiþer sevap verilir. Yanlýþsýz okumak için çektikleri zahmet, gösterdikleri sebat ve azimden dolayý sevabýn ikiye katlanmasý söz konusu olur. Bu sebeple Kur'an okumaya yeni baþlayanlar yanlýþ okuyoruz diye üzülmemeli, aksine yanlýþsýz okumak için çaba sarf ettiklerinden dolayý iki misli fazla sevap aldýklarýný düþünerek okumaya daha çok þevk ve heyecanla devam etmeliler. Bu fark fark edilmeli, yanlýþlý okuyanlar okuma þevklerini kýrmamalý, daha çok sevap alýyorum diyerek okuma azimlerini artýrýp ýsrarla okumaya devam etmeliler.. Ýyi anlaþýlmasý gereken diðer gerçek de, içinde Kur'an okunan böyle hayýrlý haneye meleklerin kuþlar gibi semadan inerek, okunan Kur'an'ý huþu içinde dinlemeye devam etme olayý. Týpký büyük sahabi Üseyd bin Hudayr'in evine gelerek dinledikleri gibi. Siyerde geçtiði üzere Medine'deki evinde gece Kur'an okumaya baþlayan Üseyd bin Hudayr, bu sýrada avludaki atýnýn bir þeyler görüp de ürkmüþ gibi acayip sesler çýkarýp kiþnemeye baþladýðýný duyar. Bu ata neler oluyor, diye okumayý kesip de dýþarý çýkýp baktýðýnda, evin her tarafýnda kanatlarýný kýsmýþ sakince dinleyen ýþýktan kuþlarýn hemen göklere yukarý uçuþup gittiðini görür. Sabah erkenden mescide giderek gördüklerini Efendimiz (sas ) Hazretleri'ne anlatýr. Efendimiz'in açýklamasý þöyle olur: -Biliyor musun Üseyd o göklere yukarý uçuþup giden nurdan parýltýlarýn neler olduðunu?

dejenerasyonlara yol açýyor. Kapaðýmýzda tümörlere, katarakta yola açabiliyor. Halk arasýnda çok bilinen sarý nokta hastalýðýna yol açabiliyor. Tüm bunlar karþýnda bir takým önlemlerle gözümüzü korumamýz lazým. Alýnan önlemlerden biri belki de teki güneþ gözlüðüdür. Güneþ gözlüklerinin bir filtre deðeri var. Bunlarý baktýðýnýz zaman gözlükçülerde gayet güzel test edilebilir. Bunlarýn yüzde 100 koruyanlarý var. 99 koruyanlarý var. Olabildiðince yüksek deðerde olmasý lazým." diye konuþtu. Prof. Dr. Ýzzet Can, "Güneþ gözlüðümüzün kendi rengi önemli, ne kadar yüksek dalga boyunda bir renk ise o kadar fazla koruyor. Örneðin; kýrmýzý, turuncu, kahverengi, koyu füme, siyah bunlar gayet koruyucu ama buna karþýlýk mavi ya da gri kýsa dalga boylu renkler çok koruyor. Esasýnda bu renklerde güneþ

gözlüðü olmamasý gerekir. Marka son derece az önemli bir konu. Ýnsanlar daha çok statü icabý markalara yöneliyorlar. Ultraviyole koruyuculu olmasý önemli fiyat çok, çok sonra gelen ya da marka çok sonra gelen bir parametre bu konuda." þeklinde konuþtu. Optikçiler ise yazýn gelmesiyle satýþlarýn arttýðýný belirtiyor. Ýlde yýllardýr gözlük üzerine faaliyetini sürdüren Ýbrahim Koçak, "Yaz gelmesiyle satýþlarýmýz arttý. Vatandaþlarýmýza önerimiz güvenilir yerden gözlüklerini temin etmesi. Tabiî ki kötülemek istemem ama dýþarýda satýlan zararlýdýr. Buradakiler hangi bir gözlükçü arkadaþlarýmýz olursa olsun garantili ve saðlýk bakýmýndan uygundur. Güneþ gözlükleri alýrken kaliteye, camlarýn ultraviyole ýþýnlarýný süzmesini saðlayan gözlüklerden olmasýna dikkat edilmelidir." Dedi. (CÝHAN)

Onlar evinde okuduðun Kur'an'ý dinlemek için semadan inip gelen meleklerdi. Unutmayýn der, içinde Kur'an okunan eve melekler dinleyici olarak gelirler. Eðer okumayý sabaha kadar sürdürseydin, onlar da sabaha kadar seni dinlemeyi sürdürürlerdi!. - Ne dersiniz, hissemiz ne kadardýr bu en hayýrlý insan ve hayýrlý hane sahibi olma tarifinden bu Kur'an okuma mevsiminde? Kendimizi en hayýrlý insan, evimizi de meleklerin ziyaret edeceði hayýrlý hane durumuna getirme niyetimiz söz konusu mu þu Kur'an öðrenme devresinde? -Çocuklarýmýzý Kur'an kursuna göndererek hayat boyunca okuyacaklarý namaz sûrelerini ezberleme fýrsatýný kaçýrmamaya dikkat ediyor muyuz? Onlar okumayý öðrenirken biz de onlara eþlik ediyor, ailecek hayýrlý insan olma yarýþýna giriyor muyuz bu yaz tatilinde? Böyle en hayýrlý insan olma niyet ve azmimiz söz konusu mu Kur'an kurslarýnýn hizmete baþladýðý þu tatil fýrsatýnda? Bu konu düþünmeye deðer mi? Ahmed Þahin (Zaman) a.sahin@zaman.com.tr 12 Haziran 2012


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

13 Haziran 2012 Çarþamba

6

Firmanýn Suriye'deki depolarý yaðmalandý Murat Akgül

olduðunu söyledi.

Ermeni komþularýnýn haber vermesiyle yaðmadan haberdar olduklarýný belirten Cengiz Çevik; "Suriye'de çýkan olaylardan dolayý oradan geri gelmek ve bütün depolarýmýzý kapatmak zorunda kaldýk. Filiz Dýþ Ticaret Yönetim Kurulu Yaklaþýk bir senedir bir daha gidemez olduk. Biz oradan çekildik ama üyesi Ýbrahim Cengiz Çevik, depolarýmýz malýmýz orada kaldý. Türkiye'nin Suriyeli yetkilileri sýnýr dýþý Durumu Dýþiþleri Bakanlýðý'na ilettik. etme kararý aldýðý gün Kamýþlý'da Bakanlýk yetkilileri muhattab bulunan 2 PVC ve Çelik Kapý bulamadýklarý için þuanda depolarýnýn yaðmalandýðýný bildirdi. 2003 yýlýndan itibaren Suriye'de PVC ve yapabilecekleri bir þey olmadýðýný söyledi. Yaðmanýn diðer depolarýmýza Çelik Kapý sektöründe faaliyet gösterdiklerini ifade eden Cengiz Çevik, sýçramasýndan çekiniyoruz" þeklinde konuþtu. Þam, Halep ve Kamýþlý'da depolarýnýn

S

uriye'de PVC ve Çelik Kapý iþi yapan Nusaybinli firmanýn Kamýþlý'daki depolarý yaðmalandý. Firma yetkilileri zararý dahi tespit edemediklerini söyledi.

MARDÝN (TEVSÝÝ) ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ MÜTEÞEBBÝS HEYET BAÞKANLIÐINDAN ÝHALE ÝLANI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnýn kredi desteði ile Müteþebbis Heyet Baþkanlýðýmýzýn sorumluluðu altýnda yapýlacak olan Mardin (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesine ait, YG- AG elektrik þebekesi yapým iþi, birim fiyat esasý ve birim fiyatlarýn her biri için geçerli olmak üzere iþin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalý zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 1- Ýdarenin Adresi : Mardin Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüðü Ýstasyon / MARDÝN 2- Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : OSB alanýna ait YG-AG elektrik þebekesi yapým iþi b) Yapýlacaðý yer : MARDÝN c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin noterce tescil edildiði günden itibaren en geç 5 (Beþ) gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. d) Ýþin süresi : 20/10/2012 tarihine kadar tamamlanacaktýr. e) Keþif Bedeli (2012 Tedaþ B.F. ile) : 1.704.000.-TL f) Geçici Teminatý : 119.280.-TL 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Mustafa Kemal Mah. Eskiþehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantý Salonu Söðütözü-Ankara b) Tarihi ve saati : 28/06/2012 - Saat 10.00 4- Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri teklifleri kapsamýnda sunmalarý gerekir: A) Tebligat için adres beyaný, ayrýca irtibat için telefon numarasý ve faks numarasý ile varsa elektronik posta adresini, uyruðunu, TC kimlik numarasýný ve vergi kimlik numarasýný içeren, Ýhale Komisyonu Baþkanlýðýna hitaben yazýlacak baþvuru mektubu. B) Mesleki ve Teknik Yeterliðe Ýliþkin Belgeler. 1) Mevzuat gereði kayýtlý olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 2) Teklif vermeye yetkili olunduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 3) Vekaleten ihaleye katýlma halinde, istekli adýna katýlan kiþiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli Ýmza Beyannamesi. 4) Ýþ Deneyim Belgesi. Ýsteklinin, Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde yazýlý esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek þekilde gerçekleþtirildiðini veya denetlendiðini veyahut yönetildiðini gösteren, istekli tarafýndan teklif edilen bedelin en az % 80' i oranýnda ihale konusu iþ veya benzer bir iþle ilgili Ýþ Deneyim Belgesinin aslýnýn sunulmasý zorunludur. Bu iþ deneyim belgesini tevsik amacýyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluþa ibraz edilen diðer belgelerin aslý veya noter tasdikli örneklerinin de sunulmasý gerekmektedir Ýþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþler; havai veya yer altý kablolu ENH, trafo indirici ve daðýtým merkezi, þalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG daðýtým þebekesi veya harici aydýnlatma þebekesi yapýmý iþleridir. Ýþ deneyim belgesi yerine diplomalarýný sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin 48.7. maddesi kapsamýnda deðerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliði Bölümleri ihale konusu iþ veya benzer iþe denk sayýlacaktýr. Bu istekliler Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadýr. 5) Ýdari Þartnamede belirtilen yapý araçlarý ve teknik personele ait taahhütname. C) Ekonomik ve Mali Yeterliðe Ýliþkin Belgeler. 1) Keþif bedelinin en az % 20 'si oranýnda, bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakit kredisini ve ayný oranda kullanýlmamýþ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alýnacak belge. (Bu belge, ilgili bankanýn genel müdürlüðünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapýlan teyitler, banka þubesinin en az iki yetkilisinin imzasýný taþýmalýdýr.) 2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyaný mali durum bildirimi. D) Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. E) Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere, en az beþ yýldýr en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortaðýnýn mezuniyet belgesinin sunulmasý durumunda; ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son beþ yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. F) Ortaðý olduðu veya hissedarý bulunduðu tüzel kiþiliklere iliþkin beyanname. G) Keþif bedelinin % 7 'si oranýnda, Ýdari Þartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneðine uygun olarak, Müteþebbis Heyet Baþkanlýðýmýz adýna alýnacak Geçici Teminat. H) Son beþ yýlda bitirilen iþlere ait taahhüt bildirimi. Ý) Ýhale dokümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge. J) Ýç Zarf. Þekli ve içeriði idari þartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneðine uygun olarak hazýrlanacak kapalý zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalý zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katýlabilme þartý olarak yukarýda istenilen bütün belgeler dýþ zarfa konularak oluþturulacak teklif dosyasýnýn, en geç ihale günü saat 10.00'a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Mustafa Kemal Mah. Eskiþehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasýna verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaþmayan teklifler dikkate alýnmaz. Ýsteklilerce sunulacak Türkçe dýþýndaki belgelerin, idari þartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulmasý gerekir. 5- Ýsteklilerin gerçek veya tüzel kiþi olmasý zorunludur. Ortak Giriþim (iþ ortaklýðý veya konsorsiyum) kabul edilmez. 6- Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7- Ýhale dokümaný Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Mustafa Kemal Mah. Eskiþehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8.Kat 826 nolu odasýnda veya Mardin (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi Müteþebbis Heyet Baþkanlýðýnýn Mardin Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüðü Ýstasyon / MARDÝN adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karþýlýðý Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Mustafa Kemal Mah. Eskiþehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8.Kat 826 nolu odasýndan temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8- Ýstekliler tekliflerini, birim fiyatlarýn her biri için geçerli olmak üzere iþin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esasý üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekli ile keþif bedeline teklif edilen indirim oranýnýn uygulanmasý sonucu bulunan toplam sözleþme bedeli üzerinden birim fiyat esaslý sözleþme düzenlenecektir. 9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmýþ) takvim günü olmalýdýr. 10- Müteþebbis Heyetimiz, Kamu Ýhale Kanununa tabi deðildir. Basýn No: 253

Milli Güreþçi Baþkan Ayanoðlu’nu Ziyaret etti M

sporcunun milli takým kampýna çaðrýldýðýný söyleyerek,”Harun Ermen ardin Belediyegücü Kulübü kardeþimiz büyük bir baþarý göstererek sporcusu ve Milli Güreþçi Bulgaristan’da yapýlacak Dünya Güreþ Harun Emren Tuðan, Mardin Þampiyonasý’nda mücadele edecek. Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Bu þampiyonada altýn madalyayý Ayanoðlu’nu ziyaret etti. 1 kazanacaðýna inanýyorum kendisine Geçtiðimiz günlerde Konya’da baþarýlar diliyorum.”dedi. yapýlan Türkiye Büyükler Milli takýmýn en küçük sporcusu Þampiyonasý’nda, Türkiye ikincisi olan 19 yaþýnda ki Harun Emren Tuðan, Harun Emren Tuðan verdiði destek için Kendisine destek veren Mardin Belediye Baþkan Ayanoðlu’na teþekkür etti. Türkiye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu’na ikinciliðini Mardinli bir sporcunun teþekkür ederek; “ 1-11 Eylül tarihleri kazanmýþ olmasýnýn kendisini arasýnda Bulgaristan’da yapýlacak olan gururlandýrdýðýný söyleyen Mardin dünya güreþ þampiyonasýnda altýn Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu; madalyayý boynuma takýp Mardin’e milli sporcuya her zaman destek olacaðýný getirmek için çok çalýþacaðýma söz söyledi. Baþkan Ayanoðlu, Mardinli veriyorum”dedi.

Ýsmail Erkar

Þahin’den mezun polislere nasihat: Özgürlük ve güvenlik dengesini gözetin

çiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, polis teþkilatýna ilk adýmýný atanlara Diyarbakýr’da nasihatlerde bulundu. Bakan Þahin, yeni polislere, görev yapacaklarý birimlerde vatandaþlara iyi davranarak, özgürlük ve güvenlik dengesini gözetmelerini istedi. Diyarbakýr Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu 10’uncu dönem mezunlarý için görkemli bir tören yapýldý. Okullarýný baþarý ile bitiren 417 öðrenci, yemin edip diploma alarak emniyet teþkilatýna katýldý. Tören sonunda kep fýrlatan öðrenciler, su hortumuyla birbirini ýslattý. Aileleri ise sevinç gözyaþý döktü. Okulun bahçesinde yapýlan törene Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Diyarbakýr Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam, askeri erkan ile kurum amirleri ve öðrencilerin aileleri katýldý. Törende konuþan Bakan Þahin, polis memurlarýndan, güvenlik ve özgürlük dengesini gözetmelerini istedi. Vatandaþýn, huzur ve güven içerisinde yaþamasýnýn, en önemli görev olmasý gerektiðini kaydeden Bakan Þahin, terör baþta olmak üzere birçok olumsuzluklar, huzur ve güven, can ve mal güvenliði için tehdit unsuru olduðunu dile getirdi. Bu nedenlerden ötürü güvenlik

Ý

hizmetlerinin çok önem arz ettiðini kaydeden Bakan Þahin, özgürlüðü de çok önemsediklerini söyledi. Polis ve jandarmaya can ve mal emanet edildiðini hatýrlatan Bakan Þahin, bu emanete çok iyi bakmalarý gerektiðini, aksi takdirde yaptýklarý görevlerin sorgulanýr hale geleceðini kaydetti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar da 26 polis meslek yüksek okulunda 16 bin öðrencinin mezun olma sevinci yaþadýklarýný belirtti. Kýlýçlar, polis adaylarýna demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun hizmette bulunmalarýný istedi. Diyarbakýrlý þair Cahit Sýtký Tarancý’nýn ‘Memleket Ýsterim’ þiirinden bir paragraf okuyan Kýlýçlar, öðrencilerin ailelerden büyük alkýþ aldý. Törenin açýlýþ konuþmasýný yapan Polis Okulu Müdürü Arif Okçu, mesleðe adým atacak olan öðrencilere öneri ve nasihatlerde bulundu. Öðrenciler adýna konuþan Dönem Birincisi Cafer Kurnaz ise vatandaþýn huzur ve güven içerisinde yaþamasý için canlarý pahasýna çalýþacaklarýný belirtti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan, öðrencilerin yemin etmesi ve tören yürüyüþü ile sona erdi. Törenin sona ermesi ile keplerini havaya atarak kutlama yapan öðrenciler, itfaiye hortumu ile havaya atýlan su ile sýrýlsýklam oldu. (CÝHAN)

13 Haziran 2012 Çarşamba Gazete Sayfaları  

13 Haziran 2012 Çarşamba Gazete Sayfaları

Advertisement