Page 1

Hacý adaylarýna seminer M

Ýsmail Erkar

ardin'de, kutsal topraklara gidecek olan hacý adaylarý bilgilendirildi.

Fuat Yaðcý Camisi'nde verilen seminerde konuþan Ýl Müftülüsü Ali Dursun Coþkun, seminere 662 hacý adayýn katýldýðýný kaydetti. Hac görevini yerine getirmek için sýrada bekleyen aday sayýsýnýn 10 bin 969'a ulaþtýðýný ifade eden Coþkun, þunlarý söyledi: "Bu yýl maalesef ek kontenjan verilmedi. Geçtiðimiz yýllarda 800'ü buluyordu. Kutsal topraklara gidecek olan hacý adaylarýmýz seminerlere mutlaka katýlsýn. Seminerlerin faydalarýný, Hac ibadetini yerine getirirken görecekler. Hacý adaylarýmýza, ulaþýmda ve konaklamada sýkýntý yaþamamalarý için yapmalarý gereken iþlemleri anlatýyoruz.” Daha sonra Müftü Yardýmcýsý Masum Taþcý, Hac ibadeti süresince dikkat edilecek hususlar konusunda adaylarý bilgelendirdi.

Birinci Cadde restorasyon çalýþmalarý ivme kazandý Ç Ali Edis

alýþan personel sayýsýnýn artmasý ile beraber Mardin Birinci Cadde ki restorasyon çalýþmalarý kýsa zamanda bitirilmeye çalýþýlýyor. Birinci cadde

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

13 Eylül 2012 Perþembe

Yýl: 9 Sayý 2444 Fiyatý :25 Kr

üzerinde bulunan ve binalardan bazýlarý Mardin’in eski dokusunu yakalamak için yýkýmlarý gerçekleþtirildi. Yýkýmý gerçekleþtirilecek olan 560 binadan olan Eski Bað kur binasýnýn yýkým iþlemleri baþladý.

Açýk lisede 18 yaþ þartý kalktý hafýzlýk eðitiminin önü açýldý

Sayfa 3’te

‘Sýtma’ araþtýrmalarý sürüyor Savur ilçesinde görülen sýtma vakalarýyla ilgili çalýþmalarý sürüyor. Kýþ mevsimine kadar sivrisinekle mücadele için ilaçlama yapýlacak bölgede, bugüne kadar 3 bin 400 kiþiden alýnan kan örnekleri inceleniyor. Sedat Aslanaçier

T Genç avukatlarýn mutlu günü M. Sait Çakar

M

ardin barosu avukatlarýndan Onur Muratoðlu meslektaþý Esra Deviren ile hayatýný birleþtirdi.

Mardin’in tanýnmýþ ailelerinden Tekin Muratoðlu’nun avukat oðlu Onur Muratoðlu, Mardin Movapark düðün salonunda yapýlan muhteþem bir düðünle yine Avukat olan Eskiþehirli Esra Deviren ile dünya evine girdi. Aralarýnda Mardin Cumhuriyet baþsavcýsý Hakan Dündar ‘ýn da bulunduðu yaklaþýk bine yakýn davetlinin katýldýðý düðüne, Ýki ailenin yakýnlarý, akrabalarý ve arkadaþlarý Adliye personeli çok sayýda iþadamý ve siyasetçi, genç çiftin mutluluðuna ortak oldular. Çocuklarýnýn mutluluðunu dünya gözüyle görmeyi herkese nasip etmesini dileyen Damat Babasý Tekin Muratoðlu, “Böyle güzel duyguyu Allah tüm Anne-babalara nasip etsin. Çok farklý bir duygu. Sanýrým insan kendi düðününde bile bu kadar güzel duygularý yaþamamýþtýr. Bu mutlu günümüzde düðünümüze teþrif edip bizleri yalnýz býrakmayan tüm dostlarýmýza teþekkür ediyorum. Düðünümüzü þereflendirdiler” diye duygularýný ifade etti. Mutluluklarý gözlerinden okunan genç çiftin nikâhlarý kýyýlýrken oldukça duygulu anlar yaþandý.

ürkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Torunoðlu, Mardin'in Savur ilçesindeki sýtma vakalarýyla ilgili bilgi verdi Saðlýk Bakanlýðý'nýn, Mardin'in Savur ilçesinde görülen sýtma vakalarýyla ilgili çalýþmalarý sürüyor. Kýþ mevsimine kadar sivrisinekle mücadele için ilaçlama yapýlacak bölgede, bugüne kadar 3 bin 400 kiþiden alýnan kan örnekleri inceleniyor. Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Torunoðlu, Mardin'in Savur ilçesindeki sýtma vakalarýyla ilgili bilgi verdi. Bundan 5-6 yýl önce yýlda 10-12 bin vaka görülürken sýtmayla mücadele çalýþmalarý neticesinde hastalýðýn tamamen elimine edilmesi noktasýna gelindiðini anlatan Torunoðlu, vaka görülen yerlerde özellikle taþýyýcý konumundaki kiþiler üzerinde durulduðunu söyledi. Sivrisineklerin, taþýyýcýlardan emdiði kanla

bulaþtýrdýðý hastalýkta, öncelikle bu taþýyýcýlarýn tespit edilip tedavilerinin büyük önem taþýdýðýný anlatan Torunoðlu, mücadele çalýþmalarýnda kendilerinin de bu yolu izlediklerini belirtti. Son yýllarda artýk yerli vaka bulaþýnýn durduðunu, yurt dýþý kaynaklý, özellikle Asya ve Afrika kökenli vaka bulaþýna rastlandýðýný ifade eden Torunoðlu, bu ülkelere seyahat edenlerden mikrobu alanlarýn taþýyýcý olarak hastalýðý baþkalarýna bulaþtýrdýðýný anlattý. Torunoðlu, þu deðerlendirmelerde bulundu: ''Biz bunlarý yerli vaka kabul etmiyoruz. Aslýnda Mardin'in Savur ilçesine 20 yýldýr vaka görmüyorduk. Sýtma belirtileriyle hastaneye baþvuranlarýn yurt dýþýna gidiþ-geliþ öyküsü de olunca kan örnekleri alýnýyor ve hastalýk tespit ediliyor. Hemen bu bölgeye giden ekiplerimiz kan örnekleri alarak tarama baþlattýlar. Bu tarama parmaktan alýnan bir damla kanla yapýlýyor. Kan örnekleri önce sahada, sonra da Ankara'da Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu'nun referans

laboratuvarýnda inceleniyor. Þimdi geniþ bir tarama yapýlarak baþka vaka olup olmadýðýna ve taþýyýcýlýk durumuna bakýlacak. Baþkavak, Savur'un bir bölümü ve diðer civar köylerde tarama yapýlýyor. Bugüne kadar aþaðý yukarý 3 bin 400 kiþiden kan örneði alýndý. Kiþilerden kan almaya bir süre daha devam edeceðiz.'' Vakalar Irak'a taþýmacýlýk yapanlarla aileleri Torunoðlu, bugüne kadar 12 kiþide hastalýða rastlandýðýný, vakalarýn Irak'a taþýmacýlýk yapanlarla aileleri olduðunu bildirdi. Sýtma bakterisinin Irak'tan geldiði düþüncesinde olduklarýný, bunun tespiti için de Dünya Saðlýk Örgütü ile irtibat halinde bulunduklarýný belirten Torunoðlu, ''3 yýl boyunca yerli bakteri ile sýtma vakasý görülmeyen bir bölge, sýtmadan elimine edilmiþ kabul ediliyor. Bu vakalarýn yurt dýþý kaynaklý olduðu tespit edildiði takdirde ki öyle olduðunu düþünüyoruz, biz de yýl sonunda sýtmayý elimine etmiþ kabul edileceðiz'' diye konuþtu. Sivrisinekle mücadele Sýtmanýn ortadan kaldýrýlmasýnda sivrisinekle mücadelenin de büyük önem taþýdýðýný vurgulayan Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Torunoðlu, ''Bölgede sivrisinekle mücadele hemen hemen bitti. Kýþa kadar 2 haftada bir ilaçlamayý sürdüreceðiz'' bilgisini verdi. Torunoðlu, ''Vaka sayýsýnýn artmasýný bekliyor musunuz?'' sorusuna da ''Taramalar sürüyor. Belki kan aldýðýmýz kiþiler arasýndan baþka vakalar çýkabilir. Ancak hastalýðýn baþka yerlere sýçramamasý için gereken tedbirleri aldýk. Endiþe edecek bir durum yok'' karþýlýðýný verdi.

Nikah töreninin ardýndan davetliler, Mardin’li Sanatçý Semir Ortaç’ýn sahne aldýðý düðünde Arapça ve Türkçe þarkýlarla canlý müzik eþliðinde dans etti. Renkli görüntülerle geç saatlere kadar devam eden düðünün ardýndan genç çift, balayý için Antalya’ya gitti. Bizlerde Mardin Ýletiþim Gazetesi olarak Genç çiftleri tebrik eder, Saðlýklý ve Mutlu uzun ömürler dileriz

‘Genç iþsizliðin en büyük sebebi mesleksizlik’

þ-kur Genel Müdürü Nusret Yazýcý, “Genç iþsizliðin en büyük sebeplerinden biri mesleksizliktir.

Ý

Bu sorunun çözümü için de mesleki eðitimi kurslarý ile iþ baþý programlarýmýzý yeniden yapýlandýrdýk.” dedi. Sayfa 6’da

DÝKA Genel Sekreterliði'ne Gülbay atandý Ýsmail Erkar

K

alkýnma Bakanlýðý DÝKA Genel Sekreter Seçimini Onayladý Kalkýnma Bakanlýðý Dicle Kalkýnma Ajansý Genel Sekreter Vekili Dr. Tabip Gülbay'ýn asaleten Genel Sekreter olarak atanmasýný onayladý. Dicle Kalkýnma Ajansý'nýn 20 Nisan 2012 tarihinde yapýlan Yönetim Kurulu Toplantýsýnda Dr. Tabip Gülbay oybirliðiyle Genel Sekreter seçilmiþti. 11 Mart 2012 tarihinde boþalan Ajans Genel Sekreterliði görevine yapýlan baþvurular arasýndan Yönetim Kurulu Üyeleri yaptýklarý deðerlendirmeler sonucunda Genel Sekreter adaylarýndan Tabip Gülbay'ý oybirliðiyle Genel Sekreter seçtiler. Genel Sekreterlik görevinin boþaldýðý tarihten bu yana Ajansýmýzýn Genel Sekreter Vekilliði görevini icra eden Gülbay, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz'ýn söz konusu kararý onaylamasýyla asaleten Genel Sekreterlik görevine atandý.


13 Eylül 2012 Perþembe

2

Baþkan Ayaz: Kanalizasyon öðretmenlere suyu sýtma nedeni deðildir BEP eðitim

semineri verildi Ýsmail Erkar

N

usaybin'de 2012 - 2013 eðitim öðretim sezonu nedeniyle ilkokul öðretmenlerine Kaynaþtýrma ve Bireyselleþtirme Eðitim Planý (BEP) semineri verildi. Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi PDR bölüm baþkanlýðý tarafýndan Halk Eðitim Merkezinde düzenlenen seminer, bölüm baþkaný Lokman Akbulut ve rehber öðretmen Cemil Demir tarafýndan verildi.PDR bölüm baþkaný Akbulut, ilçe merkezi, belde ve köylerde görev yapan 1, 2, 3 ve 4'üncü sýnýf öðretmenlerine, okullarda özel eðitime ihtiyaç duyan öðrencilere verilecek eðitim hakkýnda bilgi verdiklerini söyledi. Seminerin hafta boyunca süreceði açýklandý.

Atama þefliðinden örnek davranýþ

CHP'li Savur ilçe Belediye Baþkaný CHP'li Eþref Ayaz Baþkavak köyünde görülen sýtma hastalýðýnýn Savur çayýna dökülen kanalizasyon sularý ile ilgisinin olmadýðýný savundu. M. Sait Çakar

S

avur'un Baþkavak Köyü'nde tespit edilen 12 sýtma vakasýnýn CHP'li Savur Belediyesi'nin kanalizasyon þebekesini sulama göletine baðlamasý sonucu ortaya çýktýðý iddia edildi. Köylüler, sorunun bir an önce çözülmesini isteyerek, CHP'li belediyeye tepki gösterdi. Mardin'in Savur Ýlçesi'ne baðlý Baþkavak Köyü'nde 12 vatandaþýn sýtma hastalýðýna yakalanmasýnýn nedeni ortaya çýktý. Sýtma vakalarýnýn ilçenin kanalizasyon þebekesinin Baþkavak Köyü'nün yakýnlarýnda yer alan sulama göletine baðlanmasý sonucu ortaya çýktýðý söylendi. Bu duruma tepki gösterenvatandaþlar, sorunun kaynaðýnýn CHP'li Savur Belediyesi olduðunu iddia etti. Baþkavak Köyü'nde esnaflýk yapan Sami Basýnç, kanalizasyon þebekesinin köy arazilerinin sulama kaynaðý olan dereye baðlanmasý sonucu vatandaþlarýn zarar gördüðünü belirterek, köyün ilçe

merkezinden 1 kilometre uzaklýkta olduðunu ve köyün Savur'a baðlý bir mahalle konumunda bulunduðunu söyledi. CHP'li belediyenin köyde herhangi bir ilaçlama yapmadýðýný kaydeden Basýnç, çöplerin alýnmadýðýný, bunlardan kaynaklý köyde artan sivrisinek sayýsýyla birlikte sýtma vakalarýyla karþý karþýya kaldýrdýklarýný kaydetti. 3 kardeþinin hastalýða yakalandýðýný kaydeden Ömer Baðuç adlý vatandaþ ise, göletten alýnan su örneklerinin Ankara'da yapýlan incelemeler sonucunda insan saðlýðýna zararlý olduðunun tespit edildiðini buna raðmen ilçenin kanalizasyon suyunun sulama göletine aktýðýný söyledi. Devlet yetkililerinin daha önce kurulacaðý sözü verdiði arýtma tesisinin kurulmamasýna tepki gösteren köy sakinleri sorunun bir an önce çözüme kavuþturulmasýný istedi. Savur Devlet Hastanesi Baþhekimi Uzman Doktor Saffet Yavuz, bugüne kadar 97 vatandaþýn sýtma þikayetiyle hastanelerine baþvurduklarýnýn açýkladý.

Ali Edis

M

ardin Milli Eðitim Müdürlüðün de Atama Þefi Þakin Poyraz ve Avukat olan kardeþi Ýnan Poyraz’ýn katkýlarýyla bazý okullara kýrtasiye yardýmý yapýldý. Mardin Milli Eðitim Müdürlüðü Atama Þefi Þakin POYRAZ ve Avukat kardeþi Ýnan Poyraz’ýn katkýlarýyla bazý okullara ve Öðrencilere daðýtýlmak üzere kýrtasiye yardýmý yapýldý. Ýl Milli Eðitim Müdürü Ziya Eser bu anlamlý yardým nedeniyle Þef Þakin Poyraz ve Avukat Ýnan Poyraz’a teþekkür etti.

Mardin'in Savur ilçesine baðlý Baþkavak köyünde sýtma hastalýðýnýn görülmesiyle birlikte gözler Baþkavak köyünden geçen savur çayýna döndü. CHP'li Savur ilçe Belediye Baþkaný CHP'li Eþref Ayaz Baþkavak köyünde görülen sýtma hastalýðýnýn Savur çayýna dökülen kanalizasyon sularý ile ilgisinin olmadýðýný savundu. Baþkan Ayaz “ Savur çayý Baþkavak köyü içinde geçmektedir. Savur çayý 1972 yýlýndan bu yana yaþanan bir problemdir. Bu sýtma olayý çýkýnca bunu bazý çevreler istismar etmeye baþladýlar. Olayý çözmek için 90'lý yýllarda da Alman Çevre Kuruluþlarýndan yardým olarak Türkiye'ye gelen 250 milyon marklýk yardýmdan da hazýrlanan projemizin faydalanmak için baþvuru yaptýk. Fakat o dönemin hükümeti bu para ile bütçe açýcýðýný kapattý. Ama son 2 yýldýr Çevre Bakanlýðý hassasiyet gösterdi. Biz onlarýn katkýlarýyla bu problemi çözmeye çalýþýyoruz. Toplamý 1 milyon olan arýtma tesisinin çalýþmalarýndan bu yana Çevre Bakanlýðý þu ana kadar 300 bin liralýk bir yardýmda bulunmuþtur. Çevre Bakanlýðý bize verdiði yardýmla arýtma tesisi kurmaya çalýþýyoruz. Birinci ihale aþamasý yapýldý. Bunun ikinci aþamasý da bitti. Þuanda inþaat devam ediyor. Kanalizasyon çýkýþlarýnýn çaya baðlandýðý yere kuruluyor. Bütün önceliðimiz Savur çayýný temizlemektir. DSÝ ile çalýþmalarýmýz devam ediyor. Kamulaþtýrma çalýþmalarý hýzlanýrsa ve Yasalarýn ön gördüðü kadarýyla 1 yýl içinde bitireceðiz. Çevre Bakanlýðý 6-7 ay içinde 1984 yýlýndan beri ilk kez bir hükümet CHP'li Belediye ye yardým ediyor. Sýtma hastalýðý Savur Belediyesi'nin çalýþmalarý ile ilgili bir problem deðildir. Sýtma hastalýðý çýkýnca bunu fýrsat bilip bize mal etmeye çalýþýyorlar. Yýllardan beri tek kanalizasyonu olan Savur

Belediyesidir. Savur çayý kenarlarýnda olan bütün belediyeler kanalizasyon sularýný Savur çayýna döküyor. Sadece Savur Belediyesi deðil. Uzmanlar sýtma hastalýðýnýn kanalizasyon ile bir baðlantýsýnýn olmadýðý görüþü hâkim olacaktýr. Sivri Sinek üreme yerleri kanalizasyon sularý olabilir. Ama 1972 yýlýndan bu yana yoktu da bugünlerde mi ortaya çýkmýþ. Sýtma hastalýðýnýn nedeni Kanalizasyon atýklarýnýn dereye dökülmesiyle de ilgisi yoktur. Saðlýk Grup Baþkanlýðý'nýn bana verdiði bilgiye göre Çukurova bölgesinde mevsimlik iþçi olarak çalýþmaya giden ve sonrasýnda köye dönen 1 ailede görüldüðünü söylemiþtir. Kanalizasyon sularýnýn sýtma hastalýðýna tek neden deðildir. Saðlýkçýlarýn bana verdiði bilgiye göre Sivri sineklerde taþýyor bu kandan bulaþan bir hastalýktýr. Türkiye'de son yýllarda sýtmanýn beli kýrýlmýþtý. Þu anda sulu tarýmda Savur çayý kullanýlmýyor. Son zamanlardaki yaðýþlarýn azýlmasýyla Savur çayýnda suda azalmýþ bir durumda.12 kiþide sýtma hastalýðý görünmüþtür. Bilgisi var bende onlarýnda ayakta tedavisi yapýlýyor.”

Kaymakam Demirci okullarý denetledi Ýsmail Erkar

D

erik ilçesine yeni atanan Kaymakam Ahmet Demirci, ilçedeki okullarý ziyaret ederek, eksikliklerle ilgili okul müdürlerinden bilgi aldý. Mardin’in Derik ilçesine yeni atanan Kaymakam Ahmet Demirci, ilçedeki okullarý ziyaret ederek, eksikliklerle ilgili okul müdürlerinden bilgi aldý.

Midyat’a 246 öðretmen atandý Sedat Aslanaçier

M

illi Eðitim Bakanlýðý tarafýndan son öðretmen atamalarýna göre Mardin’in Midyat ilçesine 246 öðretmen atandý. Öðretmenler, baþvuru iþlemlerini gerçekleþtirmenin heyecanýný yaþýyor. Ýlçe Milli Eðitim Müdürülüðü’nde baþvuru kabul masalarý kuruldu. Öðretmenlerin evraklarýný inceleyen görevliler, baþvuru iþlemlerini kabul ediyor. Heyecanlý olduklarý gözlenen öðretmenler göreve baþlamanýn mutluluðunu yaþýyor. Baþvuru yapan öðretmenlerden Hasan Güneþ, “Yaklaþýk 9 yýldýr atama bekliyordum. Bu sene zarfýnca ücretli öðretmen olarak görev yapýyordum. Þimdi ise atanmanýn heyecanýný ve mutluluðu içerisindeyim.” dedi. Bu arada, iþlemlerini tamamlayan öðretmenler, maaþlarýný alacaklarý ilgili bankada hesap açtýrýrken, 17 Eylül’de okullarýn açýlmasýyla göreve baþlayacaklar.

Kaymakam Ahmet Demirci, ilçedeki okullarda ve Derik Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa

Trafik kazasý: 2 yaralý Ali Edis

N

usaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý.

Edinilen bilgilere göre kaza, Nusaybin-Cizre karayolu Duruca mevkiinde meydana geldi. Atilla G. yönetimindeki 73 AH 440 plakalý otomobil, yolda dönüþ almaya çalýþan Abdulsamet T. yönetimideki 33 SK 374 plakalý TIR'la çarpýþtý. Kazada otomobil sürücüsü Atilla G. ve yanýnda bulunan Mehmet Emin Y. yaralanýrken, yaralýlar 112 Acil Servis ambulansýyla kaldýrýldýklarý Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Olayla ilgili bölge trafik ve jandarma ekipleri soruþturma baþlattý.

Kahraman ile birlikte okullarý ziyaret eden Kaymakam Demirci, okullarda bulunan eksikliklerle ilgili okul müdürlerinden bilgi aldý. Demirci, eksiklerin kýsa sürede giderileceðini belirterek, yapýlan tüm iþlerin takipçisi olacaklarýný söyledi. Amaçlarýnýn öðrencilerin temiz bir ortamda eðitim görmelerini saðlamak olduðunu ifade eden Kaymakam Demirci, “Öðrenciler okulu ve eðitimi verenleri severse, okula baðlanmalarý ve eðitim seviyelerinde de artýþ olur. Öðrencilerin eðitim kalitelerinin yükselmesi için elimizden gelen her türlü çabayý göstermek ve desteklerimizi saðlamak için

elimizden gelenini yapacaðýz” dedi. Öðrencilerin en güzel þartlarda eðitimlerini devam ettirmeleri için çaba sarf edeceklerini, bu nedenle okullarý dolaþarak eksiklikleri yerinde görüp, gerekli çalýþmalarý yapmak istediklerini belirten Demirci, “Ýþin bundan sonraki kýsmý öðretmenlerimize kalýyor. Okul yöneticilerimiz ve öðretmenlerimiz de performanslarýný ortaya koyarak Derik ilçesinin eðitim seviyesini yükseltmek ve mevcut durumdan daha ileriye götürmek için daha fazla emek ve çaba sarf ederek baþarý oranýnýn artacaðýna inanýyorum” diye konuþtu.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

13 Eylül 2012 Perþembe

3

Açýk lisede 18 yaþ þartý kalktý hafýzlýk eðitiminin önü açýldý olarak yapýldýðý için bazý okul müdürleri kaydýný açýk liseye aldýrmak isteyen öðrencilerin talebini geri çeviriyor. Bu durum da sekizinci sýnýftan sonra Kur'an kurslarýna gitmek isteyen öðrenciler için büyük bir engel. Milli Eðitim Bakanlýðý, kimlerin açýk liseye gidebileceðinin Bakanlar Kurulu kararýyla belirleneceðini duyurmuþtu. Ancak okullarýn açýlmasýna sayýlý günler kala bu yönde bir karar alýnmýþ deðil. Bu nedenle okul müdürleri de nasýl davranacaðýný kestiremiyor.

A

çýk liseye kayýt için öngörülen 18 yaþ þartýnýn kaldýrýlmasý, çocuðunun hafýz olmasýný isteyen anne-babalarý rahatlattý. Artýk 8. sýnýftan sonra isteyen, açýk liseye kaydýný yaptýrarak Kur'an kursunda hafýzlýk eðitimi alabilecek. Ancak e-okul sistemiyle otomatik olarak liseye yazdýrýlan öðrenciler, müdürlerdeki kafa karýþýklýðý yüzünden kayýtlarýný açýk liseye alamamaktan þikâyetçi. Ortaokulu bitirenlerin açýk liseye kaydolarak hafýzlýk eðitimi almalarýnýn önündeki yaþ þartý kalktý. Bu geliþme, çocuðunun hafýz olmasýný isteyen ailelere rahat bir nefes aldýrdý. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), açýk liseye kaydolabilmek için çocuklarýn 18 yaþýný bitirmelerini þart koþmuþtu. Bu nedenle büyük kriz yaþanýyordu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn devreye girmesiyle sorun aþýldý. Baþbakan'ýn talimatýnýn

ardýndan hafýzlýk yapmak isteyenlerin açýk liseye kaydý yapýlabilecek. 28 Þubat döneminde büyük yara alan Kur'an kurslarýnýn önünün, bu yýl ilk kez uygulanmaya baþlanan 4+4+4 eðitim sistemiyle birlikte açýlacaðý beklentisi hakimdi. Ancak açýk liseye baþvurma yaþýný 18 olarak belirleyen Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn bu kararý, 8. sýnýfý bitiren öðrencilerin liseyi dýþarýdan bitirme imkânýný kullanarak Kur'an kurslarýna gitmesinin önünü týkadý. Bu durum, hafýzlýk eðitimi veren kurumlarýn tepkisine yol açtý. Milletvekillerinin ve il baþkanlarýnýn konuyu ilettikleri Baþbakan Erdoðan, Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'e açýk liseler için öngörülen 18 yaþ þartýnýn kaldýrýlmasý talimatý verdi. Bu geliþmenin ardýndan hafýzlýk eðitimi için önemli bir engel aþýlmýþ oldu. Ayrýca ortaokulu bitiren öðrencilerin kayýtlarý, eokul sistemi üzerinden liseye otomatik

Kur'an kurslarýyla ilgili diðer bir sýkýntý da 4. sýnýfý bitirenlerle ilgili. 4+4+4 sisteminde ilk kademeyi bitiren öðrenciler, imam hatip ortaokullarýna kayýt yaptýrmalarý durumunda Kur'an kurslarýna gidebilecek. Ancak bakanlýk, ilkokuldan sonra hafýzlýk eðitimi için bir yýllýðýna kayýt dondurma hakký veriyor. Ancak uzmanlar, hafýzlýk süresinin en az 3 yýl olmasý gerektiðini belirtiyorlar. Öte yandan ilkokuldan sonra hafýzlýk eðitimi için bir yýllýðýna kayýt dondurma hakký sadece imam hatip ortaokuluna kayýt yaptýran öðrenciler için geçerli. Bu durum da diðer öðrenciler için büyük bir haksýzlýk oluþturuyor. Bu karar, hem hafýz olup hem de farklý bir ortaokula devam etmek isteyenlerin önünü kesiyor. Kur'an kurslarýnýn talepleri arasýnda ilk dörtten sonra verilen aranýn hiç deðilse iki yýla çýkarýlmasý, birinci dörtten sonra verilebilen aranýn sadece imam hatip liseleri ortaokul kýsmý için deðil, diðer ortaokullardan kurslara gelmek isteyenler için de mümkün olmasý ve Anadolu, Anadolu öðretmen ile fen lisesini kazanan öðrencilerin, kazandýklarý o okullara kayýtlarýný yaptýrýp iki yýl eðitim hakkýný kullanmama imkâný saðlanmasý geliyor. (CÝHAN)

TSE: Helal Gýda Belgesi'ni Diyanet'le iþbirliði yapýlarak veriyoruz

T

ürk Standartlarý Enstitüsü (TSE) helal gýda konusunda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’ndan uzman görüþü talep edildiðine dikkat çekerek, olumlu cevabýn ardýndan 2 kurumun çalýþmalar yürüttüðünü kaydetti. Uluslararasý kalite ve güvenlik standartlarýna uygun üretimlerin ayrýca Ýslami þartlara da uygunluðunu gösteren TSE Helal Gýda Belgesi'nin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile iþbirliði yapýlarak verildiðini aktaran kurum, süreçte üniversitelerden kamu kurumlarýna, sivil toplum örgütlerinden özel sektör kuruluþlarýna kadar pek çok kurum ve kuruluþla iþbirliði yapýldýðýný vurguladý. TSE'den yapýlan yazýlý açýklamada bazý gazetelerde çýkan haberlerde, TSE’nin Helal Gýda Belgelendirmesi’nde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile birlikte çalýþmasý, Helal Gýda Belgesi’nde iki kurumun logolarýnýn birlikte yer almasý ile ilgili yanlýþ bilgi içeren, kurumlarý yýpratmaya yönelik ifadelere yer verildiðine dikkat çekildi. Helal Gýda Belgelendirmesi tüm dünyada helal gýda tüketme hassasiyeti içinde olan tüketicilerin taleplerinden kaynaklanan bir ihtiyaçla gündeme geldiði hatýrlatýlan açýklamada, uluslararasý ticarette tüm ülkeler için önemli bir kriter haline gelen bu ihtiyaca cevap vermek üzere pek çok ülke ve kuruluþun yaný sýra Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN)'nin de Helal Gýda Standardý çýkarma hazýrlýðý yaptýðý kaydedildi. TSE'nin 14 Temmuz 2011 tarihinden bu yana, Ýslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafýndan yayýnlanan Helal Gýda Standartlarýna göre Helal Gýda Belgelendirmesi yaptýðý hatýrlatýlan açýklamada, "SMIIC vasýtasýyla Helal Gýda Belgelendirme’sine uluslararasý bir nitelik kazandýrýlmasý çalýþmalarýnýn içinde bulunan TSE, konuya ticari

boyutuyla deðil, tüm dünyada dini hassasiyetleri olan insanlarýn bilgilenme ihtiyacý boyutuyla yaklaþmaktadýr. Uluslararasý kalite ve güvenlik standartlarýna uygun üretimlerin ayrýca Ýslami þartlara da uygunluðunu gösteren TSE Helal Gýda Belgesi, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile iþbirliði yapýlarak verilmektedir. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý; TSE Helal Gýda Belgelendirme Komisyonuna üye katýlýmý saðladýðý gibi yapýlan Helal Gýda Belgelendirme incelemelerine ve eðitimlerine uzman görevlendirerek destek vermektedir. Belgelendirme sürecinde, TSE’nin uzman personeli gýda güvenliði ve hijyen konularý ile ilgilenirken Diyanet görevlileri ise Ýslami kurallara uygunluk deðerlendirmesi yapmaktadýrlar." denildi. TSE uzmanlarýnýn Ýslami kurallara uygunluk açýsýndan herhangi bir deðerlendirme hakkýna sahip olmadýðý aktarýlan açýklamada, þu görüþlere yer verildi: "Bu yetki tamamen Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý yetkililerine aittir. Ýslam dininin inançlarý, ibadet ve ahlak esaslarý ile ilgili iþleri yürütmek, din konusunda toplumu aydýnlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevlendirilmiþ Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn TSE Helal Gýda Belgelendirme sürecine katkýsý bu konudaki resmi otorite olmasý nedeniyle verdiði katkýdýr. TSE, Helal Gýda Belgelendirmesi’nde uzmanlýk alaný dýþýndaki bu konuda resmi otorite olarak görülen Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’ndan uzman görüþü talep etmiþ, Baþkanlýðýn talebi olumlu karþýlamasýna binaen çalýþmalar baþlatýlmýþtýr." Söz konus haberlerde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na yönelik 'her konuda fetva veren kurum' þeklindeki eleþtirileri, Helal Gýda Belgelendirmesi’nde katký isteyen kurum olarak TSE’ye de yapýlmýþ bir

haksýzlýk olarak görüldüðü belirtilen açýklamada, uygunluk deðerlendirme alanýnda 57 yýldýr yürüttüðü çalýþmalarla uluslararasý yetkinlik ve itibara sahip olan TSE'nin, belgelendirme yaptýðý alanlarda uzmanlýk gerektiren konularda, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý gibi üniversitelerden kamu kurumlarýna, sivil toplum örgütlerinden, özel sektör kuruluþlarýna kadar pek çok kurum ve kuruluþla iþbirliði yaptýðýna iþaret edildi. (CÝHAN)

Ýki yerden ücret alana yakýn takip M

aliye, Gelir Vergisi'nde tahsilatý artýrmanýn hesabýný yapýyor. Bakanlýk kayýt dýþý ile mücadele kapsamýnda iki ve daha fazla yerden ücret alanlarý incelemeye aldý. Ayrýca özel sektörde çalýþanlarýn neredeyse yüzde 50'ye yakýnýnýn asgari ücret üzerinden gösterilmesi de Maliye'nin yakýn takibine girdi. Gelir Vergisi Kanunu'nun yeniden yazýmýna iliþkin çalýþmalar devam ederken, Maliye tahsilatý artýrmanýn hesabýný yapýyor. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB) maaþlarýn asgari ücret üzerinden gösterilmesinin yaný sýra ikinci maaþa yönelik kapsamlý inceleme baþlatýyor. Ücretli kesimden beyanname sýnýrýnýn üzerine çýkan ikinci gelirin vergisi talep edilecek. Çok sayýda meslek grubunda çalýþanlarýn iki farklý yerden ücret aldýðýna dikkat çeken Maliye kaynaklarý, beyanname verilip verilmediðinin kontrol edileceðini bildirdi. 2011 yýlýnda baþka bir iþverenden elde ettiði brüt gelir 23 bin liranýn üzerine çýkanlarýn beyanname vermesi gerekiyor. Beyanname vermesi gerektiði halde Maliye'ye uðramayan ücretli kesimden tespit edilmesi halinde hem elde ettiði gelirin vergisi istenecek hem de beyanname vermediði için cezai yaptýrým uygulanacak. Ýdarenin veri ambarýnda finans ve PTT gibi farklý kurumlardan edinilen bilgilerin yer aldýðýna dikkat çeken üst düzey bir bakanlýk yetkilisi, "Çok sayýda kiþi birden fazla iþverenden ücret alýyor. Ancak bunlar herhangi bir þekilde elde ettiði gelirin vergisini ödemeye yanaþmýyor. Ýki hatta üç yerden

ücret elde edenlere iliþkin bilgiler veri ambarýnda yer alýyor. Beyanname vermemekte ýsrar edenlerin kapýsýný çalacaðýz." dedi. Birden fazla iþverenden ücret alan ve birden sonraki iþverenden aldýklarý ücretlerin toplamý Gelir Vergisi Kanunu'nda yazýlý tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarý (2011 yýlý için bu tutar 23.000 TL) aþmayan mükelleflerin, tamamý kesinti yoluyla vergilendirilmiþ ücretleri yýllýk beyanname ile beyan edilmeyecek. Ancak, birden sonraki iþverenden alýnan ücretlerin toplamý 23 bin lirayý aþmasý durumunda, ücretlerin tamamý (ilk iþverenden alýnan ücret de dâhil olmak üzere) yýllýk beyannameye dâhil edilecek. Birden fazla iþverenden ücret alýnmasý halinde, birinci iþverenden alýnan ücretin hangisi olacaðý ücretli tarafýndan serbestçe belirlenecek. Gelir Vergisi Kanunu'na göre gelir, bir gerçek kiþinin bir takvim yýlý içerisinde elde ettiði kazanç ve iratlarýnýn safi tutarý. Memurlar dahil olmak üzere, kamu ve özel sektör ayrýmý yapýlmaksýzýn çalýþanlarýn tamamýnýn gelirleri Gelir Vergisi'ne tabi. Gelir Vergisi Kanunu uyarýnca ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde artan oranlý vergi tarifesi uygulanýyor. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, 10 bin liraya kadar yüzde 15, 25 bin liranýn 10 bin lirasý için bin 500 lira, fazlasý için yüzde 20, 88 bin liranýn 25 bin lirasý için 4 bin 500 lira, fazlasý için yüzde 27, 88 bin liradan fazlasýnýn 88 bin lirasý için 21 bin 510 lira, fazlasý için yüzde 35 vergi alýnýyor. (CÝHAN)

Elektrik sayaç bedeli faturaya yansýtýlacak ANKARA ZAMAN - 12.09.2012 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasasý Müþteri Hizmetleri Yönetmeliði'nde deðiþikliðe gitti. Deðiþiklikle, 31 Aralýk 2013 tarihinden itibaren yeni elektrik abonelerinin sayaç temini ve montajýný ilgili elektrik daðýtým þirketi yapacak. Yönetmeliðe göre ilgili daðýtým þirketi "Sisteme baðlantý yapýlmasý talebiyle baþvuran kiþi; sayaç dýþýnda, ölçü sistemine iliþkin her türlü tesisat ve baðlantý elemanlarýný, ilgili daðýtým þirketi tarafýndan onaylanmýþ projesine göre tesis etmekle yükümlü" tutuluyor. Yani, elektrik daðýtým sistemine yeni baðlanacak olan müþterinin sayacýnýn temini ve montajý söz konusu tarihten sonra daðýtým þirketi tarafýndan yapýlacak. EPDK kaynaklarý uygulamayla ilgili "Yeni elektrik abonelerinin sayaçlarýný ilgili daðýtým þirketi tarafýndan takýlacak. Ancak, sayaç-montaj bedeli tarife üzerinden alýnacak." bilgisini verdi. Yönetmeliðin

'tanýmlar' baþlýklý 4'üncü maddesine 'Devlet Su iþleri (DSÝ), Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ve Yeraltý Suyu Kullanma Belgesi' tanýmlarý eklendi. Daðýtým Sistemi OSOS kapsamýnda, yýllýk tüketimi EPDK tarafýndan onaylanan limitin üzerinde olan, ancak teknik özelliklerinin uygun olmamasý dolayýsýyla deðiþtirilmesi gereken sayaçlar, sökülerek müþteriye teslim edilecek. Yerine OSOS teknik özelliklerine uygun yeni bir sayaç, daðýtým þirketi tarafýndan takýlacak. Yeni deðiþiklik ile yeraltý

sularýndaki aþýrý su çekilmesi ve elektrik tüketimine de düzenleme geldi. Yönetmeliðin 'usulsüz elektrik enerjisi tüketimi' baþlýklý 14'üncü maddesine eklenen fýkraya göre, DSÝ tarafýndan verilen Yeraltý Suyu Kullanma Belgesi'nde belirtilen, yeraltý suyundan çekilebilecek azami su için gerekli yýllýk elektrik enerjisi tüketim miktarýný aþan müþterinin elektrik enerjisi, DSÝ'nin bildirimi üzerine lisans sahibi tüzel kiþi tarafýndan en geç 7 gün içerisinde kesilecek. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

13 Eylül 2012 Perþembe

4

Diyarbakýr Emniyet Müdürü Saðlam: Bu þehrin topraðýna bile özlem duyacaðým C

CHP, Þanlýurfa'da 3 yaþýnda hayatýný kaybeden Dilan B.'yi TBMM'ye taþýdý

A

ntalya Emniyet Müdürlüðü'ne atanan Diyarbakýr Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam, þehirden ayrýlacaðýndan dolayý hüzünlü olduðunu söyledi. Emniyet Müdürü Saðlam, Diyarbakýr ’ýn havasýna, suyuna, hatta topraðýna bile özlem duyacaðýný söyledi. Diyarbakýr Ticaret Borsasý, Diyarbakýr Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam için veda yemeði düzenledi. Yemeðe; Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Borsa Baþkaný Fahrettin Akyýl, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Ebubekir Bal, meclis üyeleri, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Remzi Can, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Sevinç’in yaný sýra kurum müdürleri katýldý. Emniyet Müdürü Saðlam, Diyarbakýr ’ýn, bugüne kadar görev yaptýðý yerler arasýndan en önemli yere sahip olduðunu söyledi. Diyarbakýr Emniyet Müdürü Saðlam, “Görevim esnasýnda her zaman samimi olmaya gayret gösterdim. Zor bir zamanda, zor bir görevde bulunduðumuzun farkýndaydým. Görev yaptýðým arkadaþlarýmýzý da bu konuda motive etmeye çalýþtým.” dedi. "Kürt sorunun çözümü için

önümüzdeki 5 yýl çok önemli" Önümüzdeki 5 senelik sürecin de önemli olduðu kanaatinde olduðunu anlatan Saðlam, “Bu konu, sadece güvenlik birimleri ile de çözülecek bir sorun deðildir. Güvenlik baþta olmak üzere bütün kurumlarýmýzýn sýnýrlarýný zorlayarak, Türkiye’nin, bu sorunlarýný aþmasý için gayretlerini göstermeye devam edeceðine inanýyorum. Belki de

en fazla gayreti bu zamanda göstermek durumundayýz. Bütün bu gayretlerimizin neticesinde bu kötü günleri aþtýðýmýza hep birlikte þahit olacaðýz.” ifadelerini kullandý. Görev yaptýðý süre içerisinde çok uyumlu, iþlerinde çok ehil kadrolarla çalýþma imkanýna sahip olduðunu anlatan Saðlam, “Bu þehrin havasýna, suyuna, topraðýna bile özlem

duyacaðým. Ama bunun yanýnda esas olarak bu þehrin güzel insanlarýný ve burada görev yaptýðým arkadaþlarýmý ve sizleri özleyeceðim. Burada zor zamanlarda kýrmadan, dökmeden güzel iþler yapýlmaya çalýþýldý. Bütün ekip tek yürek olarak bunun için çabaladýk.” diye konuþtu. Saðlam, iki senedir birlikte çalýþtýklarý Vali Mustafa Toprak’ýn, kendilerine destek verdiðini belirterek teþekkür etti. Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Fahrettin Akyýl ise asayiþin saðlanmasý, vatandaþlarýn huzur ve sükûnu için verdiði hizmetlerden dolayý Saðlam’a teþekkür etti. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak da þunlarý söyledi: “‘Vatandaþýmýzýn canýný kendi canýmýzdan aziz bilmek’ anlayýþý emniyet müdürlüðümüzde var olduðu için de kendisine verilen görevi layýkýyla yapmayý baþarmýþtýr. Nihayetinde insanoðlu gitmek için geliyor. Ýl Emniyet Müdürümüz Mustafa Bey de Diyarbakýr ’da 3 yýlýný tamamladý. Geldiði günden bu güne ilimizin huzuruna, güvenliðine, birlikteliðine, beraberliðine yapmýþ olduðu katkýlar çok önemlidir. Devletimiz, bize burada vermiþ olduðu yetkilerle hizmet etme imkânýný saðlýyor.” (CÝHAN)

Küçük Dilan'ýn tecavüze uðradýðý BDP’li Kýþanak: söylentisi raporlarla yalanlandý Diyarbakýr Cezaevi’ni utanç Þ müzesi haline getireceðiz

B

DP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, 12 Eylül zihniyetinin hala devam ettiðini belirterek, Diyarbakýr Cezaevi’ni utanç müzesi haline getireceklerini söyledi. Kýþanak, “Bu utanç müzesi burada kalacak ki kimse bir daha bize, halklara, insanlýða karþý suç iþlemeye cüret etmesin. Bir halký yenmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Diyarbakýr Cezaevi'nin bir utanç müzesi olarak, orada yapýlan iþkence ve anýlarý ile toplumsal mücadelede yerini almasý gerektiðine inanýyorum.” dedi. BDP, askeri darbenin 32. yýl dönümünde Diyarbakýr Cezaevi önünde basýn açýklamasý yaptý. Ýþkence yapanlarýn yargýlanmasý gerektiðini belirten Kýþanak, Diyarbakýr Cezaevi'ndeki 'Kürt kimliðini terk edin' dayatmasýnýn, günümüzde 'Kürt kökenlisiniz' dayatmasý ile devam ettiðini savundu. Kýþanak, “Niye bir gün aðýzlarý Kürt halký demeye yakýþmýyor? Hala bunlar Kürt halký diyemiyor, Kürt kökenli diyorlar. Çünkü gelecek bir zamanda kökenimizi de unutup Türk olacaðýmýzý umut ediyorlar.” diye konuþtu. Okullarda ve mahkemelerde hala Kürtçe konuþamadýklarýný kaydeden Kýþanak, Kürtçe konuþmak isteyenlere mikrofonlarýn kapandýðýný iddia etti. Bu baðlamda, 12 Eylül zihniyetinin hala devam ettiðini savunan Kýþanak, “12 Eylül’ün bütün kurumlarý bugün hala yasal dayanaklarý ile birlikte devam ediyor. Milli Güvenlik Kurulu, YÖK, RTÜK, yüzde 10 seçim

barajý gibi uygulamalarýn tamamýna AKP sahip çýkýyor. Yüzde 10 barajýna sýký sýkýya sarýlmýþ. Anadilde eðitim engeline sýký sýkýya sarýlmýþ. 12 Eylül zihniyetini temsil ediyor.” þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

anlýurfa'nýn Siverek ilçesinde boncuk yuttuðu için öldüðü açýklanan küçük Dilan'ýn ölümü ile ilgili farklý iddialar ortaya atýldý. Sosyal paylaþým sitelerine oradan da CHP'li Umut Oran aracýlýðý ile TBMM'ye taþýnan tartýþmalarýn gerçek dýþý olduðu açýklandý. Konuyla ilgili Þanlýurfa Valiliði, adli týp raporunu açýkladý. Ölümünün yabancý cisim aspirasyonuna baðlý mekanik asfiksi sonucu meydana geldiði belirtilirken küçük çocuðu tecavüze uðradýðý yönünde hiç bir bulguya rastlanmadýðý belirtildi. Siverek'in Gürakar beldesinde iki gün önce 3 yaþýndaki bir kýz çocuðu boncuk yuttuðu gerekçesi ile hastaneye kaldýrýldý. Küçük çocuk, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Hastane, çocuðun ölüm sebebini yabancý cisim aspirasyonu olarak açýkladý. Ancak kesin sonuç için Diyarbakýr Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Bu sýrada küçük kýzýn tecavüze uðradýðý yönünde iddialar sosyal paylaþým sitelerinde yer aldý. Tartýþmanýn uzamasý üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Ýstanbul Milletvekili Umut Oran konuyu TBMM'ye taþýdý. Oran, kamu görevlilerini olayýn üstünü kapatmakla suçladý. Ýddialar üzerine araþtýrma yapan Þanlýurfa Valiliði konu ile ilgili

Þanlýurfa'da 200 ciritçi yarýþacak

O

rta Asya ve Anadolu’da yüzyýllardýr oynanan ve Ata sporu olarakta bilinen atlý cirit oyunlarý, Türkiye Geleneksel Spor Dallarý Federasyonu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü’nün iþbirliði ile Þanlýurfalý vatandaþlarla buluþuyor. 28-30 Eylül tarihleri arasýnda düzenlenecek olan atlý cirit oyunlarýna yaklaþýk 60 at ve 200 yakýn binici katýlacak. Turnuvanýn yapýlacaðý yeni hal civarýndaki alanda yapýlan düzenlemeler tamamlanmak üzere.

Türkiye’nin önde gelen cirit takýmlarýnýn at sýrtýnda mücadele edeceði turnuvaya ev sahipliði yapmaktan dolayý mutlu olduðunu belirten Þanlýurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Ertuðrul Yýldýz, ‘‘Böylesi güzel bir turnuvayý düzenlemekten ve Ata sporumuz olan atlý ciriti Þanlýurfalý vatandaþlarýmýza tanýtmaktan dolayý çok mutluyuz. Atlý cirit turnuvasý için desteklerini esirgemeyen Valimiz Celalettin Güvenç’e ve Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Uður Büyükhatipoðlu’na verdiði desteklerden dolayý teþekkür ederim. Ayrýca bizlere düzenlenecek olan turnuva için arazilerini ücretsiz olarak tahsis eden Rýzvaniye vakfý mütevelli heyetine de teþekkürlerimi sunuyorum." dedi. Ertuðrul Yýldýz, 28-30 Eylül tarihleri arasýnda Bizim Market ile Yeni Hal arasýndaki atlý cirit alanýnda düzenlenecek olan turnuvaya bütün Þanlýurfalý vatandaþlarý beklediklerini de sözlerine ekledi. (CÝHAN)

açýklamada bulundu. Valilikten yapýlan açýklamada iddialarýn asýlsýz olduðu kaydedildi. Açýklamada; "Diyarbakýr Adli Týp Kurumu’nun yaptýðý otopsi raporunda 'Dilan B’nin ayný gün yapýlan otopsisinden elde edilen bulgulara göre, kiþinin ölümünün yabancý cisim aspirasyonuna baðlý mekanik asfiksi sonucu meydana geldiði' þeklinde raporda yer almýþtýr." denildi. Otopsi sonucuna göre çocuða herhangi bir cinsel istismarda bulunulmadýðý ve tecavüz edildiðine dair hiçbir bulguya rastlanmadýðý vurgulanan açýklamada "Küçük çocuðun bakire olduðu adli týp raporuna yansýmýþtýr. Bu bilgiler ýþýðýnda internet sitelerinde ve sosyal medyaya yansýyan haberlerin tamamýnýn gerçek dýþý olduðu anlaþýlmýþtýr." ifadeleri kullanýldý. Bu arada ailenin ifadelerinin de iddialarý yalanlar mahiyette olduðu kaydedildi. Küçük Dilan'ýn ailesi, verdiði ifadede 3 kardeþ bahçede oynarken, Küçük Dilan’ýn bir þey yuttuðunu, yanýnda oynayan kardeþlerinin kendilerine söylediðini ve bunun üzerine saðlýk ekiplerine bilgi verdiklerini belirtildi. (CÝHAN)

HP, Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinde evinin önünde yerde bulunan ve Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülmesinin ardýndan burada hayatýný kaybeden 3 yaþýndaki Dilan B.'nin olayýný Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne taþýdý. 'Boncuk yuttuðu' gerekçesiyle hayatýný kaybettiði açýklanan Dilan'ýn tecavüzü uðradýðýnýn anlaþýldýðýný iddia eden CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Umut Oran, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin'e, "Bu olayýn üstünü kapatmak isteyen kamu görevlileri hakkýnda hangi adli ve idari iþlemler baþlatýlmýþtýr? Dilan'a ne olduðunu öðrenmek ve ortaya çýkarmak için Bakanlýðýnýz tarafýndan yapýlan giriþimler nelerdir?" diye sordu. Umut Oran tarafýndan Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý'na Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin tarafýndan yazýlý olarak cevaplanmasýyla istemiyle sunulan dilekçede, "Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinde evinin önünde yerde bulunan 3 yaþýndaki Dilan B. Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülmüþ ve burada hayatýný kaybetmiþtir. Yapýlan açýklamada Dilan B.'nin 'boncuk yuttuðu' ve bu sebeple vefat ettiði açýklanmýþtýr. Daha sonra gelen bilgilere göre ise 3 yaþýndaki Dilan B.'nin tecavüze uðradýðýný gösteren ciddi bulgular ortaya çýkmýþtýr. Þayet tecavüz iddialarý gerçek ise bu olayýn üstünü kapatmak isteyen kamu görevlileri hakkýnda hangi adli ve idari iþlemler baþlatýlmýþtýr? Dilan'a ne olduðunu öðrenmek ve ortaya çýkarmak için Bakanlýðýnýz tarafýndan yapýlan giriþimler nelerdir? Yine 10 Eylül 2012 günü, Edirne’de 14 yaþýnda saðýr, dilsiz ve kör bir kýzýn aralarýnda 76 yaþýnda bir kiþinin de olduðu 7 kiþi tarafýndan tecavüze uðradýðý iddiasý kamuya yansýmýþ, þahýslar tutuklanmýþ, tecavüz maðduru olan 14 yaþýndaki kýz çocuðunun da 14 haftalýk hamile olduðu ortaya çýkmýþtýr. Bakanlýðýnýz tarafýndan kendisine herhangi bir adli veya maddi destek sunulmuþ mudur? Konu hakkýnda herhangi bir giriþimde bulundunuz mu? Adli ve idari süreçleri takip etmekte misiniz? 1 Ocak 2003 – 30 Haziran 2012 tarihleri arasýnda, tecavüz maðduru olan 18 yaþýnýn altýndaki kýz çocuðu sayýsý nedir? Özellikle kadýnlara yönelik fiziki ve maddi þiddetle mücadele için hangi projeler bakanlýðýnýz tarafýndan ortaya konulmuþ ve uygulamaya geçilmiþtir? Bu kapsamda Saðlýk Bakaný Recep Akdað tarafýndan ifade edilen 'Tecavüze uðrayan doðursun, gerekirse devlet bakar' gibi tecavüzü meþrulaþtýran, doðallaþtýran, tecavüz maðdurunu ötekileþtiren ifadelerin normalleþmesini engellemek için de bir projeniz bulunmakta mýdýr? Bu konuda Saðlýk Bakaný ile herhangi bir giriþiminiz oldu mu?" sorularý yöneltildi.(CÝHAN)

Güneydoðu Doðalgaz'a kavuþuyor

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz: ''Doðu ve Güneydoðu için doðalgazla ilgili çalýþmalarýn artýk önemli bir noktasýndayýz. 11 il ve 5 ilçe için doðalgaz ihalesine çýkma kararýný EPDK kurul kararý olarak aldý'' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Doðu ve Güneydoðu için doðalgazla ilgili çalýþmalarýn artýk önemli bir noktada olduðunu belirterek þöyle dedi: “Doðu ve Güneydoðu için doðalgazla ilgili çalýþmalarýn artýk önemli bir noktasýndayýz. 11 il ve 5 ilçe için doðalgaz ihalesine çýkma kararýný EPDK kurul kararý olarak aldý. En az 35-40 milyar liralýk yatýrýmýn yapýlmasýna ek olarak, hanýmlarýmýzýn bundan istifade ettiði doðal gaz yatýrýmlarýný dün itibariyle tekrar karara baðlamýþ oluyoruz. Þýrnak, Hakkari Mardin, Bitlis, Bingöl, Muþ olmak üzere 11 il merkezi ve 5 ilçe merkezinin doðalgaz donatým ihalelerinin önünü açmýþ oluyoruz. Hükümetimiz döneminde 81 þehrin 70'ine doðal gaz götürdük. Özel sektöre her zaman ülke adýna fedakarlýk yapýn ama bunu

zarar ederek yapmayýn diyoruz. Ayný zamanda para da kazanýn diyoruz. 65 ilde doðal gaz daðýlýmý yapýlmaktadýr. Bazý belediyelerde sorunlar yaþýyoruz ki bunlarýn hangi belediyeler olduðunu söylememe gerek yok. Her yaptýðýmýz iþte bir seçimle karþý karþýyayýz. Herkes seçimini yapacak biz vatandaþa hizmet yapmayý tercih ettik. BDP'ye çok açýk sesleniyorum. Biz doðal gaz götüreceðiz oradaki vatandaþa. Onlar seçimlerini yapsýnlar. Terörden yana mý kullanacaklar, yoksa oradaki vatandaþlarýmýza doðal gazýn götürülmesini mi isteyecekler? Biz bunu her beraber izleyeceðiz. Bunu her zaman olduðu gibi engellemeye mi kalkýþacaklar? Yoksa refah seviyesinin her noktaya ulaþtýrýlmasýyla alakalý yaptýðýmýz iþlere destek mi verecekler? Bu bir siyasi çalýþma deðil vatandaþa götürülen hizmettir. O yüzden partiler üstü bir çalýþmadýr. Açýk ve seçik bize tercih belirtsinler. Oraya doðalgazýn götürülmesini destekliyorlar mý yoksa teröre destek vererek engelliyorlar mý? Vatandaþýmýzý bunu deðerlendirecektir.'’


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

13 Eylül 2012 Perþembe

5

“Okula giden çocuðu sadece ders H çalýþan çocuk olarak görmeyin”

BASINDAN

Hacý adaylarýmýzýn hatýrlamasý gereken önemli konular!..

B

u yýl okulla tanýþan 60-66 ay arasý çocuklarýn hayatlarýnda yeni bir dönem baþladý. 5,5 yaþýný dolduran çocuklar, dün çalan ders ziliyle okullu oldu. Okula giden çocuklarýn mutlaka bir spor ve sanat dalýyla uðraþmasý gerektiðini ifade eden uzmanlar, ailelerin çocuklarýna sadece ders çalýþma baskýsý yapmamasýný istedi. Acýbadem Maslak Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Nesilhan Korkmaz, “Okula giden çocuðu sadece ders çalýþan çocuk olarak görmemek lazým. Bir bütün olarak düþünmek lazým. Derslerine gitsin, sporunu yapsýn, sanatýyla ilgilensin. Çünkü bu bir bütün olduðu zaman mükemmelliði oluþturabilirsiniz.” dedi. “Stres, Reflü, Anemi ve Þeker Yapýyor” Çocuklarýn okula giderken çok yoðun çalýþtýðýný belirten Dr. Neslihan Korkmaz, þu bilgileri verdi: “Hem okula gidiyorlar hem sýnavlara giriyorlar, bütün bunlar vücutlarýnýn direncinin azalmasýna neden oluyor. Stres sistemi salýnýmý denilen bir þeye neden oluyor. Bu da vücudun alerjik reaksiyon göstermesine neden olan þey. Stres, reflüyü inanýlmaz artýrýyor. Özellikle gece olan reflü, öksürük, akciðer enfeksiyonu ve orta kulak iltihabýna neden oluyor. Yine stres vücudundaki bazý vitamin ve minarelerin kullanýmýný yükseltiyor. Anemiyi, þekeri artýrýyor. Onun için çocuklarýmýza stres kontrolünü öðretmemiz lazým.” “Her çocuk birinci olmak zorunda

eþyasýný aðzýna almamasý gerektiðini dile getirdi. Beslenmenin önemine de deðinen Korkmaz, sözlerini þöyle sürdürdü: “Haftada mutlaka balýk tüketimi saðlayalým. Yeterli uyku uyumalarýný saðlayalým. Uykuda öðrendiði þeyi beyni algýlýyor, yerleþtiriyor, pratik kullanýma sunuyor. Düzenli spor yapmalarýný saðlayalým.”

deðil” Çocuklara fazla yüklenmemek gerektiðine dikkat çeken Dr. Korkmaz, þöyle devam etti: “Her çocuk hemen birinci ve baþarýlý olmak zorunda deðil. Kendi yapabildiðinin en iyisini yapmasýný ona aþýlayýn. Çünkü stres bu vitamin ve mineralleri azalttýðý için çocuðun baþarýsýný da azaltacaktýr ve enfeksiyon riskini artýracaktýr buna dikkat etmek lazým.” “Okul dýþýnda bir sporla ilgilensinler” Yazýn sokakta oynayan, spor yapan çocuklarýn kýþýn baský altýna alýnarak sadece ders çalýþmasýnýn istendiðine iþaret eden Dr. Korkmaz, þu uyarýlarda bulundu: “Unutuyoruz ki onlarýn enerjilerini bir þekilde daðýtmalarý lazým, yazýn

devamýný getirmeleri lazým. O yüzden okul dýþýnda da etkinlikler yapmak zorundasýnýz ki belli bir disipline sahip olsunlar. Haftada bir kez götüreceðiniz spor, derslerinde de baþarýlý olmasýný saðlayacaktýr. O yüzden okul dýþýnda, dersleri dýþýnda en azýndan bir tane spor kolu ile ilgileniyor olmasý en azýndan bir kere müzik ya da resim dalýnda bir þeyle ilgilenmesi çok önemli. Çünkü hem fiziksel hem ruhsal olarak geliþmeleri, birçok þeyler öðrenmelerini saðlayacaktýr.” “Her hafta mutlaka balýk yemeliler” Okullarda çok fazla enfeksiyona maruz kalýndýðýný ifade eden Korkmaz, çocuklarýn düzenli el yýkamasý, baþkasýnýn

“Derslerine gitsin, Spor yapsýn, Sanatla ilgilensin” Her çocuðun okula gittiðini, ancak farklýlýklarýn onlarý birey yaptýðýný vurgulayan Korkmaz, onlara farklýlýklar saðlamak gerektiðini kaydetti. Okul dýþýnda çeþitli etkinlikler içinde olmalarý gerektiðine dikkat çeken Korkmaz, þu uyarýyý yaptý: “Her çocuðun özel olduðu bir yer var, o yüzden onlara þans tanýmak zorundayýz. Her çocuðun mutlaka spor yapýyor olmasý lazým. Ne olursa olsun þans verin onlara. Hepsinin severek yapacaðý bir spor vardýr. Her çocuðun seveceði müzik, resim ya da tiyatro gibi etkinlikler vardýr. Bütün bunlar derslerde farklý þeyleri görmelerini saðlayacaktýr, sözlülerde ve yazýlýlarda kendilerine güven arttýðý için kendilerini daha iyi ifade edebileceklerdir. Bu da ilerki yaþamlarýnda çok daha iyi olacaktýr. Okula giden çocuðu sadece ders çalýþan çocuk olarak görmemek lazým. Bir bütün olarak düþünmek lazým. Derslerine gitsin, sporunu yapsýn, sanatýyla ilgilensin. Çünkü bu bir bütün olduðu zaman mükemmelliði oluþturabilirsiniz.” (CÝHAN)

Her 4 kadýndan birisi migren hastasý M

igrenin kadýnlarda daha fazla görüldüðüne dikkat çeken uzmanlar, özellikle çalýþan kadýnlarý migrene karþý bilinçli olmalarý konusunda uyarýyor. Baþaðrýsý ve Aðrý Çalýþmalarý Derneði Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Zarifoðlu, migrenin Türkiye’de de sýk rastlanan kronik bir hastalýk olduðunu söyledi. Her 6 kiþiden birinde görülen migrenin, kadýnlarda ise her 4 kadýndan birinde görüldüðünü kaydeden Zarifoðlu, migrenin sýklýðýnýn en üretken

M. Sait Çakar

yaþlar olan 25-50 arasýnda en üst düzeye çýktýðýný vurguladý.

“Dört kadýndan birinin migren hastasý olduðu ülkemizde, çalýþma hayatýnýn günlük yaþantýda neden olduðu deðiþiklikler, uyku problemleri, düzenli yemek alýþkanlýðýnýn olmayýþý ve iþ hayatýndaki gerilimler çalýþan kadýnlarda migren ataðý için daha uygun bir ortam saðlayabiliyor. Dolayýsýyla migren

Hemen hepimiz bilmekteyiz ki, hac'da ziyaret yerlerinin sýnýrlarý sabittir, geniþlemez, ama ziyaretçi sayýsý sabit deðildir, her sene artarak çoðalýr. Bu da sýnýrý sabit bir mekânda sayýsý sabit olmayan ziyaretçi çokluðu sýkýþma ve izdihamlar yaþanmasýna sebep olur. Nitekim hac ayetinin manidar ikazýndan da bunu anlamaktayýz: -Kime hac farz olursa bilsin ki, orada itiþip kakýþma, sataþýp dövüþme yoktur!. Demek ki hacda böyle izdihamlar söz konusu olacaktýr. Zaten bu zorlanmalar da hacýnýn sabýr imtihanýný teþkil edecektir. Nitekim yolda uçaða binerken, inerken, vasýtalara binip ziyaret mekânlarýna giderken baþlayan sýkýþma ve izdihamlar þeytan taþlarken, tavaf ederken, merdivenlerden çýkýp inerken, arabaya binip koltuklara otururken bu imtihanlar hep yaþanmakta, hatta ayak altýnda kalarak çiðnenmeler bile geçmiþte yaþanmýþ bulunmaktadýr. Bu kaçýnýlmaz sýkýþmalarý bilenler yolculuk boyunca hep ayný kelime ile ikaz ederler hacýlarý: -Sabýr ya hacý sabýr!.. Ziyaret mekânlarýnýn bu darlýðýnýn farkýna varamayan hacý efendi, hep çevresinin yanlýþýna takýlýr, hatasýna kilitlenir, düzeltmeye uðraþýrsa iþi zordur.. Sadece sinirlerini deðil edep ve terbiye duygusunu da bozabilir.. Böylesine arzu edilmeyen bir sýkýntý ile karþýlaþmamak için hayýrlý yola çýktýðý ilk saatlerde kendine tembihte bulunarak demeli ki: -Ben öyle bir yolculuða çýkýyorum ki, buralarda mekân hep aynýdýr, ama ziyaretçi hep ayný deðil her sene çoðalmaktadýr. Bu sebeple bazý yerlerde daralmalar, sýkýþmalar izdihamlar kaçýnýlmazdýr. Ben bunlarýn hepsini de normal karþýlamalý, hep kendi kusuruma, hatama yönelmeli, kendi yanlýþlarýmý düzeltmeye kilitlenmeli, baþkalarýnýn yanlýþlarýyla zihnen de olsa meþgul olmamalý, sabrý esas almalýyým.. Ýþte o zaman, ne sinir bozucu izdihamlar dikkatini çekecek, ne de sabrýný zorlayacak yanlýþlar kendisini meþgul edecek. Çünkü kendi hatasýný, kusurunu görüp, onlardan kurtulmaya çalýþmasý, kendini yeterince uðraþtýracak, baþkalarýnýn hatalarýyla meþgul olmaya fýrsat bulamayacaktýr. Nitekim Efendimiz (sas) Hazretleri kendi kusurunu düþünmeyi esas alan insaný þöyle dikkate vermektedir:

Zarifoðlu, migren hakkýnda þu bilgileri verdi: “Migren ayný zamanda iþ hayatýnda en çok verim kaybýna neden olan rahatsýzlýklar arasýnda ilk sýralarda yer alýyor. Her 6 kiþiden birinin migren olduðu ülkemizde migrenin doðru tedavi yöntemleri genelde bilinmiyor. Ülkemizde migren en çok Doðu Anadolu Bölgesi'nde görülürken þehirlerde ve ilçelerde, köy ve kasabalara göre yaklaþýk 3 kat daha fazla rastlanýyor.” Ülkemizde özellikle kadýnlar arasýnda migrenin sanýldýðýndan yüksek oranda görüldüðüne dikkat çeken Zarifoðlu, hastalarýn büyük kýsmýnýn migren olduklarýnýn farkýnda olmadýðýný vurguladý. Prof. Dr. Zarifoðlu, þöyle devam etti:

acý adaylarýmýzýn yol hazýrlýðýna baþladýklarý þu günlerde yolda karþýlaþacaklarý bazý özel konularý bilerek yola çýkmalarýnda faydalar vardýr. Bu bilgilerle yapacaklarý hac yolculuklarýnda sýkýntý ve sabýrsýzlanmalar pek söz konusu olmayacaktýr inþallah..

-Allah kimin hayýrlý kul olmasýný dilerse ona kendi kusurunu düþünme duygusu nasip eyler!. Evet, kendi kusurunu düþünme duygusu Allah'ýn hayýrlý kulu olmaya talip olduðunun da iþareti sayýlmaktadýr. Ne var ki, insanýn kendi kusurunu görmeye yönelmesi yazýldýðý, konuþulduðu kadar kolay deðildir. Çünkü insan hep kendi nefsini avukat gibi savunmakta, baþkalarýnýn kusuruyla meþgul olmayý rahatlatýcý bulmaktadýr. Halbuki kimsenin ayýp ve kusuruyla meþgul olmadan þartlarýný yerine getirerek yapýlan haccýn dönüþünü Efendimiz (sas) Hazretleri þöyle muhteþem bir müjde ile haber vermektedir: -Kim birinin gönlünü kýrmadan, hakkýný almadan, þartlarýný yerine getirerek haccýný tamamlayýp evine dönerse, anasýndan yeni doðan günahsýz bebek gibi dönmüþ olur!..

çalýþan kadýnlarda biraz daha önemli bir konu olarak karþýmýza çýkýyor. Nöroloji uzmanlarý tarafýndan tedavi edilen migrenin toplumda atak sýklýðý ortalama ayda 6 gün olarak görülüyor. Daha az ya da daha sýk geçirenler de var. Baþý aðrýyorken orta derecede etkilenme de buna dahil.” Zarifoðlu, migrenin iþ yaþantýsýndaki diðer etkilerini þöyle anlattý: “Türkiye’de migren hastalarýnýn yüzde 93’ü orta veya þiddetli migren ataklarý geçirirken, bu migren ataklarýn en az yüzde 60-70’i kýsmi ya da tamamen engelleyici nitelikte yaþanýyor. Bu nedenle, migren iþ hayatýný önemli ölçüde

etkileyerek çalýþanlarý belirli iþlerden uzak tutuyor. Bu bakýmdan kýsýtlayýcý bir faktör olarak karþýmýza çýkýyor. Ancak doðru migren tedavisi uygulanýrsa ve gerek atak tedavisiyle gerek koruyucu tedaviyle kontrol altýna alýnýrsa bu problem ortadan kalkar. Genellikle zonklamalar ve sýklýkla tek taraflý baþ aðrýsý ataklarý ile seyreden migren sinirsel/gerilim tipi diðer baþ aðrýlarý ve özellikle sinüzit gibi hastalýklar ile sýklýkla karýþtýrýlýyor. Bu nedenle, her hastanýn doðru tanýyý koyabilecek ve uygun ilaçla doðru tedaviyi uygulayabilecek nöroloji uzmanlarýna baþvurmalarý önem taþýyor.” (CÝHAN)

Evet, þartlarý yerine getirilerek yapýlan haccýn dönüþü böylesine muhteþem olmaktadýr. Yoksa, yolculuk boyunca kendisini her þeyin en iyisine layýk gören, hep en önde giden, en güzel yere oturan, en iyi yerde yatmayý kendi hakký bilen, bunlarý temin için de her türlü tartýþmayý göze alarak kýran döken sabýrsýz ve bencil hacý efendiye, anasýndan yeni doðmuþ çocuk gibi masum dönme müjdesi verilmeyecektir herhalde! Hangi sabrý göstermiþ, hangi fedakârlýkta bulunmuþ ki onun karþýlýðý olarak verilsin böyle günahsýz dönüþ müjdesi?. Bu önemli hatýrlatmalardan sonra muhterem hac yolcularýmýza diyoruz ki: - Yapacaðýnýz haccýnýz mebrur, sayýnýz meþkur, zenbiniz maðfur, ibadetleriniz de makbul olsun efendim. Sabýrla gidesiniz, þükürle, þevkle bir bebek masumiyetinde dönesiniz inþallah.. Ahmed Þahin Zaman a.sahin@zaman.com.tr 12 Eylül 2012

Al öz

ASLIH 11.09.2

Aile ve Bakan hastas ihtisas

Yabanc buluna mekân mimar Alzhei


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

13 Eylül 2012 Perþembe

6

ÝÞKUR Genel Müdürü Yazýcý: Genç iþsizliðin en büyük sebebi mesleksizlik þ-kur Genel Müdürü Nusret Yazýcý, “Genç iþsizliðin en büyük sebeplerinden biri mesleksizliktir. Bu sorunun çözümü için de mesleki eðitimi kurslarý ile iþ baþý programlarýmýzý yeniden yapýlandýrdýk.” dedi. Finansmanlýðýný Avrupa Birliði ile Türkiye’nin yapmakta olduðu ve Ýþkur tarafýndan yürütülen ‘Genç Ýstihdamýn Desteklenmesi Operasyonu’nun tanýtýmý Rixos Otel’de yapýldý. Toplantýya, Konferansa, Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürü Nusret Yazýcý, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Fatih Acar ve Avrupa Birliði Türkiye Delegasyonu Baþkan Yardýmcýsý Tibor Varadi katýldý. Ýþ-kur Genel Müdürü Yazýcý burada yaptýðý konuþmada, “Ýþ-kur olarak bizler genç istihdamýn ne kadar önemli olduðunun bilincindeyiz. Bu kapsamda sunduðumuz hizmetleri çeþitlendirmek, hem hizmetlerin kalitesini artýrabilmek için yoðun çaba harcamaktayýz. Genç iþsizliðin en büyük sebeplerinden biri mesleksizliktir. Bu sorunun çözümü için de mesleki eðitimi kurslarý ile iþ baþý programlarýmýzý yeniden yapýlandýrdýk. En az iki elamaný olan iþ yerlerinin de iþbaþý eðitimden faydalanmasýný saðladýk. Daha fazla gencimizin bu programlardan yararlanmasýný saðlayabilmek içinde yararlanýcýlarýmýzýn cep harçlýklarýný belli oranlarda artýþ saðladýk. Genç nüfusa daha iyi hizmet verebilmek için 2 bin 817 Ýþ ve Meslek Danýþmaný atadýk. Böylece her iþverenimizin ve iþsizimizin bir iþ ve meslek danýþmaný olmuþ oldu. Ýþe yerleþtirdiðimiz kiþilerin yarýsýný gençlerimiz oluþturmaktadýr.” diye konuþtu. Genç istihdamý destekleme

Ý

‘Ortak amacýmýz istihdam saðlamak’ Þ

anlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, Suruç'ta faaliyet gösteren bir boru fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Fabrikanýn üretim tesislerini gezen Güvenç, fabrika genel müdürü Ýlyas Erdoðan’dan çalýþmalar hakkýndan bilgi aldý. 120 kiþinin istihdam edildiði fabrikada üretilen borularý inceleyen Güvenç, iþçilerle sohbet etti. Vali Güvenç, “120 kiþinin ekmek yediði bir fabrika. Ýhracat yapýyor, özellikle Irak ve diðer ülkelere. Burasý sanayi adýna deðerlendirilebilecek bir bölge. Tebrik ediyorum baþarýlarýnýn devamýný

diliyorum. Ýnþallah gelecekte ikinci üretim hattýný kurarlarsa 100 kiþi daha istihdam olur. Hepimizin ortak amacý yeni istihdam alaný üretmek, katma deðer saðlayan ürünlerin üretimini saðlamak. Ben þirket sahiplerini fabrika müdürümüzü tüm çalýþanlarý içtenlikle kutluyorum.” dedi. Fabrika Genel Müdürü Ýlyas Erdoðan ise “Sayýn valimize fabrikamýzý ziyaretlerinden dolayý teþekkür ediyorum.” dedi. Fabrikadan çýkýþýnda iþçilerle hatýra fotoðrafý çektiren Vali Güvenç’e, Suruç Kaymakamý Fatih Akbulut, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Likoðlu eþlik etti. (CÝHAN)

Milletvekili Hamzaoðullarý, RTÜK Diyarbakýr Bölge Müdürü Esmeray’ý ziyaret etti

operasyonunun temel hedefinin gençlerin istihdam edilebilirliðinin artýrabilmesi olduðun vurgulayan Yazýcý, sözlerini þöyle sürdürdü: “Operasyon kapsamýnda yürütülen tüm çalýþmalar, ülkemiz gençlerine güvenli yarýnlar býrakabilmektir. Yine gençlerin 81 ilde kariyer danýþmanlýðý, mesleki kurslar, iþbaþý eðitimi ve geliþmiþ programlarla devam etmektedir.” Yazýcý, çalýþmalarýnýn artarak devam edeceðini belirterek, bugüne kadar ki desteklerinden dolayý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik’e teþekkür etti. "Programýn iki yýllýk bütçesi 1 milyon 950 bin Euro" Ýki yýl süresince 1 milyon 950 bin Euro’luk bir bütçe ile yürütülecek olan Genç Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Operasyonu, 2013 Eylül ayýnda tamamlanacak.

Uygulama süresince, yapýlmasý planlanan faaliyetler þöyle: “Öncelikli endüstriler ve yatýrým alanlarýnýn, destek türlerinin ve çalýþanlarýn ihtiyaçlarýnýn daha iyi anlaþýlmasý için anketler gerçekleþtirme ve toplanan verilerin analizi. Giriþimcilik rehberi ile giriþimciler için mevcut olan tüm finans, eðitim ve diðer desteklerin yer aldýðý kapsamlý bir listenin hazýrlanmasý. 15 büyüme merkezinde giriþimcilik ve kariyer etkinliklerinin organize edilmesi, strateji, politikalar uygulanmasý ve yerel ekonomilerin geliþtirilmesi için ihtiyaç duyulan desteklerden oluþan Genç Giriþimciliðini Destekleme (YES) Modeli’nin geliþtirilmesi ve bunlarýn 5 pilot ilde (Kahramanmaraþ, Malatya, Mardin, Rize, Sivas) uygulanmasý için eylem planlarýnýn hazýrlanmasý.” (CÝHAN)

T.C. MERKEZ / MARDÝN 1. ÝCRA DAÝRESÝ 2012/208 TLMT.

Örnek No: 25*

TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Süleyman Hamzaoðullarý, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Diyarbakýr Bölge Müdürü Erhan Esmeray’ý makamýnda ziyaret etti. RTÜK Bölge Müdürü Erhan Esmeray, Milletvekili Süleyman Hamzaoðullarý’nýn gerçekleþtirdiði ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Esmeray, Diyarbakýr'da bütün medya temsilcilerinin bulunduðunu, bölgenin medya camiasý açýsýndan büyük önem arz ettiðini ifade ederek, bölgede yaptýklarý hizmetleri anlattý. Milletvekili Hamzaoðullarý ise medyanýn önemine deðindi. Basýn ve medyanýn kamuoyunu aydýnlatma görevi olduðunu dile getiren Hamzaoðullarý, “Hep birlikte çalýþma, yönlendirme ve eksikliklerin bildirilmesi gibi sorumluluklarý üst üste koyduðumuzda çok önemli bir kamu hizmetidir.” dedi. Geçmiþ yýllarda gazete çalýþanlarýnýn baský altýnda olduklarýný, gazetelerin özgürce haber yapamadýklarý günler yaþandýðýný belirten Hamzaoðlullarý, Türkiye’de son 10 yýlda yaþanan geliþmeler sayesinde basýnýn ve medyanýn daha özgür bir hale geldiðini söyledi. Hamzaoðlullarý, konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Günümüzde kamuoyunu hýzlý ve tarafsýz olarak bilgilendirmek açýsýndan gelinen nokta medya için oldukça önemlidir. Ankara’da çalýþmalarýma devam ettiðim süre zarfýnda dahi yerel medya vasýtasýyla ilimizde ve bölgede yaþanan geliþmeleri takip edebiliyorum.” Daha sonra Milletvekili Hamzaoðullarý, Esmeray ile bölgedeki

medya çalýþanlarýnýn sorunlarýyla ve Diyarbakýr medyasýna nasýl katký sunabilecekleri ile ilgili bir süre görüþtü. (CÝHAN)

Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 21/09/2012 günü saat 14:00 14:10 de Mardin Aðaldaylar Yediemin Otoparký'da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 26/09/2012 Çarþamba günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 10/09/2012 Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi Cinsi 35.000,00 1 Adet 34YR7154 Plakalý, 2011 Model ,BINEK Tipli, F16D4206808KA Motor No'lu, KL1JF69E9BK017994 Þasi No'lu , CHAVROLET MARKA, CRUZE 1.6 LS PLUS SEDAN TÝPLÝ, SÝYAH RENKLÝ HUSUSÝ OTO (ARACIN MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER MEVCUT) (ÝÝK m.l 14/1,114/3) Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. BASIN NO: 390

13 Eylül 2012 Perşembe Gazete Sayfaları  
13 Eylül 2012 Perşembe Gazete Sayfaları  

13 Eylül 2012 Perşembe Gazete Sayfaları

Advertisement