Page 1

Sýnýra obüs topu yerleþtirildi

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

Sedat Aslanaçier

S

uriye sýnýrýnda bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesinde obüs toplarý mevzilere yerleþtirildi. Suriye'nin Kamýþlý kentine sýfýr noktada bulunan Demirtepe Karakolu'na getirilen obüs topu, mayýnlý sahayý çevreleyen dikenli tellerin arkasýna yerleþtirildi. Mevziye yerleþtirilen topun yönü ise Kamýþlý'ya çevrildi.

13 Ekim 2012 Cumartesi

‘Harire günü’ yapýldý Ýsmail Erkar

M

ardin'de Kültür Turizmi Araþtýrma ve Geliþtirme Derneði ile Kültür ve Turizm Müdürlüðü, üzüm þýrasýndan yapýlan "Harire Günü" etkinliði düzenledi. Dara Anfi Tiyatro Alaný'ndaki etkinliðe katýlan Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý meclisi üyelerinden oluþan 110 kiþilik heyet, üzüm ve undan yapýlan yöresel Harire tatlýsý hazýrladý. Etkinlikte konuþan Kültür Turizmi Araþtýrma ve Geliþtirme Derneði Baþkaný Davut Beliktay, Harire (üzüm suyu ve un karýþýmýndan yapýlan tatlý bulamaç) Mardin'de yetiþen mezruna, kerküþi gibi yaþ üzüm türlerinden üretilen üzümlerden çýkartýlan þýra ile

Yýl: 9 Sayý 2470 Fiyatý :25 Kr

hazýrlandýðýný dile getirdi. Mardin'de üretilen üzümden pekmez, Cevizli sucuk ve pestil gibi ürünlerin de elde edildiðini aktaran Beliktay, “Ancak bunlar evlerde ve bahçelerde yapýlýyor. Bu geleneksellerin dýþýnda yapýlmadýðý için bunu halka tanýtmak ve bunu konuklara sunmak için böyle bir çalýþmaya girdik. Amacýmýz bunu gün yüzüne çýkartmak ve unutulmamasýna katký saðlamaktýr” dedi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Ýlhan Parseker de Harire tatlýsýna hayran kaldýklarýný belirterek, “Mardin'de üzüm önemli bir kaynak. Burada toplanan üzümler toprakla birlikte ekþimini alýyorlar. Daha sonra içine un katarak onu bulamaç haline getiriyorlar. Ondan sonrada tatlý olarak ikram ediyorlar. Gýda ile ilgili yatýrýmcý arkadaþlarýmýzý da buraya getirdik. Þimdi bunu görüyorlar yapýyorlar. Üzümün birçok fonksiyonu var. O yüzden arkadaþlarýmýza üzümün özelliklerini anlattýk” diye konuþtu.

Mardin'deki programlarýnýn sona erdiðini sözlerine ekleyen Parseker, “Gaziantep, Þanlýurfa ve Mardin'e geldik. Mardin'de iþ olanaklarýný konuþtuk. Ýþ fýrsatlarý ve iþ meselesi tabi ki bir günde çözülmez. Ýlk önce iþ yaparken insanlarýn bir birini tanýmasý gerekiyor. Bölgeyi tanýmak görmek önemli. Bu bölgenin maalesef batýda görünüþ þekli çok daha deðiþik. Arkadaþlarýmýzýn bazýlarýnda buraya gelirken býrakýn iþ yapmayý bölgeye gidilir mi korkusu vardý. O endiþe ile geldi belki. Ama bunun öyle olmadýðý göründü. En azýndan burada yatýrým yapýlabilir fikri gözünde pekiþti bu bile büyük bir aþamadýr. Buraya gelen iþ adamlarýmýzýn gördüklerini diðer iþ adamlarýna anlatmasý ikinci bir kazançtýr. Bu gezdiðimiz illerin hepsi büyük bir patlama yapacak. Ýþ konusunda büyük bir geliþme gösterecek” dedi. Daha sonra davetlilere hazýrlanan Harire tatlýsý ikramý ile son buldu.

Tarihi çarþý bayrama açýlýyor Mardin Valisi Turhan Ayvaz, çalýþmalar sebebi ile bir aydýr kapatýlan çarþý merkezinin Kurban Bayramýna yetiþtirilerek hizmete açýlacaðý müjdesini verdi.

A

raç trafiðine açýk tek caddesi bulunan tarihi Mardin'de, süren altyapý çalýþmalarý ile ilgili bilgi veren Mardin Valisi Turhan Ayvaz, çalýþmalar sebebi ile bir aydýr kapatýlan çarþý merkezinin Kurban Bayramýna yetiþtirilerek hizmete açýlacaðý müjdesini verdi. Basýn mensuplarý ile öðle yemeðinde bir araya gelen Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Vali Yardýmcýsý Hüseyin Avcý, Valilik :Basýn ve Halkla enelde gýda ürünleri üzerinden Ýliþkiler Müdiresi Muazzez Kurtay, tartýþýlan Helal Sertifikasý'nýn tarihi kentte bir yýldan fazla zamandýr kullaným alaný giderek yenilenme çalýþmalarý devam eden yaygýnlaþýyor. içme suyu, kanalizasyon, yaðmur Tüketiciler özellikle et ve tavuk suyu tahliye þebekeleri ile ilgili reyonlarýnda söz konusu sertifikayý bilgilendirmede bulundu. Tarihi kentin ararken, Helal damgasý kozmetikten hayat meselesi olan söz konusu tavuk yemine kadar pek çok alanda altyapý çalýþmalarý sebebi ile bir kullanýlýyor. aydan fazla zamandýr araç trafiðine CNR Expo’da baþlayan Helal kapatýlan tek yönlü çarþý merkezi ile Fuarý'nda, sertifikanýn pek çok alandaki kullaným örnekleri ilgili müjdeli haber veren Vali Ayvaz, il sergileniyor. Sayfa 3’te özel idaresince kendisinden önce

Deterjana, kreme helal ayarý

G

ihalesi yapýlan bir yýldan fazla zamandýr süren çalýþmalarýn büyük bir bölümünün bitirildiðini söyledi. Devamý Sayfa 2’de

Jandarmadan kokain baskýný Okul sütü haftada M. Sait Çakar

D

erik ilçesinde bir ihbarý deðerlendiren ilçe Jandarma Narkotik ile Kaçakçýlýk timleri, bir yolcu otobüsüne yapýlan baskýnda bir kilo 515 gram uyuþturucu Kokain maddesi ile 3 kiþi ele geçirildi. Derik ilçe jandarma komutanlýðý, üçyol jandarma karakolu komutanlýðý önünde Mardin il jandarma komutanlýðý unsurlarýnca pusu görevi icra edildi. Alýnan istihbari

bilgiler ýþýðýnda plakasý ve sürücüsü gizli tutulan bir yolcu otobüsüne Kaçakçýlýk ve Narkotik timleri ile bomba arama köpekleri eþliðinde arama yapýldý. Yol emniyet kontrol devriyesi sýrasýnda durdurulan bir yolcu otobüsünde yapýlan aramada bir çanta içerisinde 1 kilo 515 gram uyuþturucu kokain maddesi ile isimleri açýklanmayan 3 kiþi ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatýn çok yönlü sürdürüldüðü ifade edildi.

3 gün daðýtýlacak

O

kul sütü bu yýl öðrencilere haftada 3 gün daðýtýlacak. Aile hekimi, öðretmen veya veliler tarafýndan süte karþý duyarlýlýðý tespit edilen öðrencilere süt verilmeyecek. Yeni eðitim yýlýnýn 2. döneminde yürütülecek çalýþma kapsamýnda her öðrenciye haftada 3 gün, 200 mililitre sade UHT içme sütü daðýtýlacak. Okul Sütü Programý Uygulama Esaslarý Hakkýnda Karar resmi gazetenin bugünkü sayýsýnda yayýmlanan Bakanlar Kurulu Kararý'yla yürürlüðe kondu. Sayfa 3’te

SYDV'ye alýnan 8 sosyolog sözleþmelerini imzaladý Ali Edis

M

idyat Kaymakamlýðýna baðlý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV)’na alýnan 8 sosyolog sözleþmelerini imzaladý. Sosyologlar fakir ve yardýma muhtaç vatandaþlarýn tespit edilmesiyle birlikte yapýlan yardýmlarýn yerine ulaþýp ulaþmamadýðýný inceleyecek. SYDV’ye 24 sosyolog için mülakat yapýlmýþ, 8 sosyolog mülakatý baþarýyla geçmiþti. Hükümet Konaðý SYDV toplantý salonunda düzenlenen imza

törenine SYDV Müdürü Orhan Günel, vakýf görevlisi Alladdin Bilgiç, Ýslam Çelik ve göreve baþlayacak sosyologlar hazýr bulundu. Görev baþlamanýn heyecaný içerisinde olduðunu belirten Sedat Ölmez “Midyat’a göreve baþlamaktan dolayý mutluyum. Muhtaç vatandaþlarý tespit etmek ve onlara yardým ulaþtýrmak çok sevindirici bir davranýþ. Ben de iþimi caný gönülden yapacaðým." dedi. Sözleþme imzalayan sosyologlar arasýnda Bursa, Konya, Adýyaman, Batman’dan birer sosyolog, Diyarbakýr ve Mardin’den ise 2 sosyolog bulunuyor.


13 Ekim 2012 Cumartesi

2

Tarihi çarþý bayrama açýlýyor Ali Edis Sayfa 2’de

G

eçmiþi sorgulamak gibi bir niyetinin olmadýðýný ve çalýþmalarýn arzulanan seyrinin tamamen günün þartlarýna göre geliþtiðini belirten Mardin Valisi Turhan Ayvaz, “Dille kolay tam 95 bin metrekare alanda altyapý çalýþmasý yürütüyoruz. Yazýn kavurucu sýcaklarý, kýþýn çetin koþullarý ile mücadele edip altyapý çalýþmalarýnýn þu anda yüzde 95'ini bitirdik. Tek yönlü çarþý merkezi ile tarihi kentin sokak aralarý ile ilgili çalýþmalarýmýzda hýzlý bir tempoda devam ediyor. Þuanda bütün hedefimiz tarihi çarþý merkezimizin parke taþý ile kaldýrýmlarýný bitirip Kurban Bayramý öncesinde vatandaþýn hizmetine açmaktýr. Bununla ilgili yoðun bir çabamýz var. Vatandaþlarýmýzýn saðlýklý ve yenilenmiþ bir çevre düzenlenmesi ile rahat bir bayram alýþveriþi yapsýn diye yükleyici firma ile biz Valilik olarak azami hassasiyetle çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Çarþý merkezi ile sokak aralarýna döþenen bazal taþý ile kaldýrýmlarýn yenilenmesi ise yüzde 45 oranýnda bitirildi. Kalan yüzde 55'lik hizmette bu kasým ayýnýn sonuna kadar bitirmeyi arzuluyoruz” dedi. Tarihi kentin inanç ve kültür turizmi ile tek deðil, sanayisi ile de artýk bölgede söz sahibi olduðuna iþaret eden Vali Turhan Ayvaz, 180 firmanýn Mardin 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ne yatýrým için sýra beklediðini da vurgulayarak, bununla ilgili arsa tahsisi ile ilgili sorunlarýn olduðunu hatýrlattý. Bütün pürüzlerin giderildiðini ve arazisi olan bazý köylü vatandaþlara baþka alanlarda arsa verdiklerini ifade eden Mardin Valisi Turhan Ayvaz, “Mardin-Nusaybin karayolu güzergâhýnýn Ortaköy mevkiinde bin 500 dekar arsa ifrazýnýn Mardin 2'nci OSB için tahsis edildi. Arsanýn þu anda adalara bölümü ve altyapýsý ile ilgili safhasýndayýz. Bu altyapýnýn bitirilmesi ile birlikte fabrika için baþvuruda bulunan müteþebbislerin hýzla yatýrýmlarýnýn gerçekleþtirilmesi safhasýna geçeceðiz. 2013 yýlý Mardin'de sanayileþme yönünden atýlým yalý olacaktýr. Þu anda 5 bin kiþinin çalýþtýðý 110 fabrikalý birinci OSB'den sonra 2'ncisi için en az 10 bin

Yol çalýþmalarý kazalara davetiye çýkarýyor M. Sait Çakar

M

idyat ve Nusaybin karayolunu birbirine baðlayan 48 kilometrelik yol yapým çalýþmasýnda trafik iþareti ve uyarý levhalarýnýn bulunmamasý sürücülere zor anlar yaþatýyor. Sürücülerden Cüneyt Demiþ, yolun kazalara resmen davetiye çýkardýðýný belirterek, "Her an hayatý tehlike ile karþý karþýya kalabiliyoruz. Herhangi bir uyarý ile karþýlaþmadan birden bire mýcýrlý yola giriyoruz. Kaza yapmak an meselesi. Yolda herhangi bir levha ya da yol çalýþmasý yapýldýðý gösteren bir kiþiye yeni istihdam alaný oluþturulmuþ olacaktýr. Bu da iþsizliðe önemli ölçüde çare olacaktýr” diye konuþtu. Karayollarý park alýný kent meydaný oluyor Tarihi kentin imara açýk Yeniþehir semtindeki Karayollarý þube þefliðine ait þantiye ile belediyeye ait buradaki park alanlarýnýn yeniden dizayn edilip projelendirildikten sonra, tören alaný için tahsis edileceðini sözlerine ekleyen Mardin Valisi Turhan Ayvaz, “Kent meydanýmýz yoktu. Karayollarýna baþka bir alanda arsa tahsisi yapacaðýz. Ve karayollarýna ait tüm arsayý kent meydaný ve aile park alaný için vatandaþýmýzýn hizmetine açacaðýz. Çok güzel bir proje olacaktýr.”

görevliyle karþýlaþmadýk. Ýnsanlara olan duyarsýzlýklar ortada. Bir görevlinin uyarý iþareti veya flama ile uyarýda bulunmasý gerekiyor. Ýnsan hayatý söz konusu yetkililerin gereðini yapmasýný diliyoruz.” þeklinde tepkisini dile getirdi. Bu arada Karayollarý Bakým Arýza mühendisi Ferhat Çelik yaptýðý açýklamada yol çalýþmalarýyla ilgili uyarý levhalarýnýn mutlaka olduðunu belirtirken, bu konuda jandarma ekipleriyle birlikte tutanak tutuklarýný kaydetti. Yol boyu uyarý levhalarýný olmama ihtimaline ise “Çalýnmýþ olabilir.” þeklinde deðerlendirdi.

Kasýmýyye ile Deyrulzafaran manastýrý yollarý ýþýklandýrýlmasý istendi Daha sonra, ilin çeþitli sorunlarý ile bilgi alýþveriþinde bulunan Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Akkoyunlular dönemine ait Kasýmye Medresesi ile Deyrulzafaran manastýrýna giden birer kilometrelik yollarýnýn inanç ve kültür turizmi yönünden ýþýklandýrýlmasý ile ilgili öneride bulunan Sabah Gazetesi muhabiri Ekrem Arslan'ýn, bu önerisine sýcak bakýlýp biran önce bu hizmetin gerçekleþtirilmesi vurgusu yapýlarak toplantý sona erdirildi. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Vali Yardýmcýsý Hüseyin Avcý ve il Özel Ýdaresi Müdürü Halil Homan, tarihi çarþýda süren altyapý çalýþmalarýný yerinde denetleyip incelemesi ile tamamlandý.

Mamak’a Midyat ‘Temiz bir Kýzýltepe için çöpler çöp kutularýna’ kampanyasý devam ediyor taþýndan saat kulesi M. Sait Çakar

K

ýzýltepe Belediyesi, ana cadde ve sokaklarda temizlik çalýþmalarýný hýzlandýrdý.

Kýzýltepe Belediye Baþkan Yardýmcýsý Leyla Salman ve Kýzýltepe Belediyesi Temizlik Ýþler Müdürü Abdürrahim Aslan, ilçe genelinde “ Temiz Bir Kýzýltepe Ýçin Çöpler Çöp Kutularýna” sloganýyla devam eden temizlik kampanyasýna katýldý. Belediye Temizlik birimi eþliðinde baþlatýlan kampanya çerçevesinde Cumhuriyet Mahallesi’nin ara sokaklarý ve Mardin Caddesi’nde temizlik çalýþmalarý yapýldý. Kýzýltepe Belediye Baþkan Yardýmcýsý Leyla Salman, "Temiz bir Kýzýltepe için hep birlikte el ele verilmesi

gerektiðini söyledi. Temizlik Görevlilerinin Cumhuriyet Mahallesi ve Mardin Caddesi üzerinde bulunan sokaklarda yaptýklarý temizlik çalýþmalarýný yerinde denetleyerek kampanyaya eþlik etti. Baþkan Salman, Kýzýltepe’yi hep birlikte layýk olduðu yere getireceklerini söyledi. Temizliðin önemine de vurgu yapan Baþkan Salman, "Daha temiz bir Kýzýltepe için temizlik Ýþleri Müdürlüðümüzce þehir merkezinin genelinde periyodik olarak sürdürülen çalýþmalar devam etmektedir. Bunun yaný sýra, daha çok insan ve taþýt trafiðinin yoðun olduðu ana cadde ve sokaklarda da temizlik çalýþmalarý sürmektedir. Vatandaþlarýmýzdan temizlik konusunda gerekli itinayý göstermelerini bekliyoruz. Temiz bir Kýzýltepe hepimizin arzusudur" dedi.

M

Kalkýnma Bakanlýðý 2012'de 39 SODES projesini kabul etti Ali Edis

K

alkýnma Bakanlýðý’nýn 2012 yýlýnda Mardin'de 39 SODES projesi kabul ettiði bildirildi. Projelerin 22’si sivil toplum örgütlerine, 17’si ise kamu kuruluþlarýna ait. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, SODES Proje Koordinasyon birimi hesabýna aktarýlan 2012 yýlý SODES toplam proje bütçesinin 7 milyon 186 bin TL olarak belirlendiðini belirterek þunlarý söyledi: "Proje koordinatörleri, 2012 yýlý SODES uygulama usul ve esaslarý sunumu eþliðinde bilgilendirilmiþ ve karþýlýklý soru cevap þeklinde bilgi akýþý saðlanmýþtýr. Mardin’de hayata geçirilen bu projelerin eðitim, istihdam ve sosyal alanlara olan olumlu katkýlarýna inancýmýz büyük. SODES kapsamýnda gerçekleþtirilen bu projelere desteðimiz devam edecek."

amak Ekin Mahallesi'nde Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ’ýn adýnýn verildiði meydanda çevre düzenlemesi çalýþmalarý tamamlandý. 9 bin 192 metrekarelik alana sahip meydanda süs havuzu, fitness aletleri, çocuk oyun alaný, özel zemin döþemeleri, Mardin Midyat taþýndan yapýlma ve özel ýþýklandýrmalarla aydýnlatýlan saat kulesi, koþu yolu, yürüme yollarý bulunuyor. Rauf Denktaþ meydanýnýn vatandaþlarýn buluþma, dinlenme ve toplanma ihtiyaçlarýný gidereceðini belirten Mamak Belediye Baþkaný Mesut Akgül, hayata geçen sayýsýz projeyle Mamak’a yepyeni vizyon kazandýrdýklarýný söyledi. Akgül, "Meydan parkýmýzda Mardin’in

ünlü taþý Midyat taþýndan yapýlan ilçenin simgesi haline gelecek 12,5 metre yüksekliðinde bir saat kulemiz, yürüyüþ yollarýmýz, süs havuzumuz, çocuk oyun alanýmýz ve birçok yenilik bulunuyor. Vatandaþlarýn rahat nefes alabilmelerinin yaný sýra, dinlenme, buluþma gibi ihtiyaçlar için de kullanabilecekleri meydaný, mahallemizin en iþlek noktalarýndan birine yaptýk. Meydanýmýza belediye meclisimizde oybirliðince aldýðýmýz karar doðrultusunda, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaþkaný Merhum Rauf Denktaþ’ýn ismini verdik. Yapýmýný tamamladýðýmýz meydan ile ilçemize kalýcý bir hizmet daha kazandýrmanýn mutluluðunu yaþýyoruz." Dedi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

13 Ekim 2012 Cumartesi

3

Çocuklarý bilgisayardan uzak tutun Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Tahsin Erman, çocuklarýn bilgisayar baþýnda oturmalarýna izin verilmemesi ve spora yönlendirilmesi çaðrýsýnda bulundu.

Ç

ukurova Üniversitesi (ÇÜ) Týp Fakültesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Tahsin Erman, günümüzde en sýk rastlanan saðlýk sorununun obezite ve bilgisayar baþýnda hareketsiz geçirilen uzun saatlere baðlý olarak yaþanan kýkýrdak bozulmasý olduðunu vurguladý. Erman, çocuklarýn bilgisayar baþýnda oturmalarýna izin verilmemesi ve spora yönlendirilmesi çaðrýsýnda bulundu. Bel aðrýsýnýn toplumda çok sýk karþýlaþýlan kas-iskelet sisteminde fonksiyon bozukluðuna ve sosyoekonomik kayýplara neden olabilen, günümüzün önemli saðlýk sorunlarýndan biri olarak öne çýktýðýný vurgulayan Erman, yapýlan çalýþmalarýn dünya popülasyonunun yüzde 6580’inin yaþamlarýnýn herhangi bir döneminde bel aðrýsýndan yakýndýðýný ortaya koyduðunu hatýrlattý. Erman, “Bel aðrýsý ilerleyen yaþla birlikte daha sýk karþýmýza çýkar ve hemen herkes de görülür. Bel aðrýsýna neden

olan birçok etken olmakla birlikte omurgalar arasýna yerleþen ve ‘intervertebral disk’ diye isimlendirilen kýkýrdak dokusunun yapýsýnýn bozulmasý sonucu açýða çýkan hastalýklar en sýk olarak karþýmýza çýkar.” dedi. Çocuklarýn bilgisayar baþýnda oturmasýna izin verilmemeli Omurlar arasýndaki kýkýrdak yapýsýnýn bozulmasýnýn baþlýca nedenlerini de ortaya koyan Erman, bu nedenlerin de; yaþýn ilerlemesi, aþýrý kilo, fiziksel aktivite yapmama veya omurgaya aþýrý yük binmesine neden olan aðýr iþlerde çalýþma, travma, sigara kullanýmý, þeker hastalýðý, genetik yatkýnlýk ve doðuþtan omurga bozukluklarý olduðunu anlattý. Erman, “Günümüzde sýk karþýlaþýlan saðlýk problemi olan obezite ile bilgisayar baþýnda hareketsiz geçirilen uzun saatler bu kýkýrdak bozulmasýnýn artýk daha çok karþýmýza çýkan nedenleridir. Bu bakýmdan Saðlýk Bakanlýðý’nýn obezite ile savaþa yönelik baþlatýlan kampanyasýný gönülden destekliyorum. Tabi ki anne babalara da bu konuda büyük görevler düþüyor. Çocuklarýmýzý mutlaka bir spor dalýna yöneltmek, uzun süre bilgisayar baþýnda oturmalarýna müsaade etmemek, düzenli ve saðlýklý beslenme ile sporu bir yaþam tarzýna çevirmek onlarýn elinde.” ifadesini kullandý. Çocuklarýn örnek alabileceði rol modeller anne ve babadýr Çocuklarýn ileride kendilerine örnek alabileceði rol modellerin anne ve babalarý olduðunu kaydeden Doç. Dr. Erman, ebeveynlerin beslenme ve spora ne kadar dikkat ederse çocuklarýnýn da kendilerini o kadar örnek alacaðýný dile getirdi. “Unutulmamalýdýr ki saðlýklý

Deterjana, kreme helal ayarý

G

yaþam onlara býrakabileceðimiz en önemli mirasýdýr.” diyen Erman, intervertebral disk’ olarak adlandýrýlan, kýkýrdak dokusunun yapýsýnýn bozulmasý sonucu sýk karþýlaþýlan ve beyin cerrahi hekimlerine en sýk baþvuru sebebi olan hastalýlar hakkýnda da açýklamalarda bulundu. Tahsin Erman, “Bel fýtýðý; omurgalar arasý kýkýrdaðýn yer deðiþtirerek, genellikle siyatik olarak isimlendirilen sinire basý yapmasý sonucu bel, bacak aðrýsýna ve uyuþmalara neden olan hastalýktýr. Bel kaymasý; bir lomber (bel) omurunun altýndaki omur ya da sakrum üzerinde kaymasý veya yer deðiþtirmesi sonucu sinirlerin basý altýnda kalarak bel, bacak aðrýsýna ve uyuþmaya neden olan hastalýktýr.” diye konuþtu.

Yapýlacak muayeneler çok önemli Unutulmamasý gereken

noktanýn, hiçbir þikayeti olmayan hastalarda bel MR incelemesinde büyük oranda problem tespit edildiðine iþaret eden Doç. Dr Erman, bunun da yapýlacak muayenenin ne kadar önemli olduðunu ortaya koyduðunu vurguladý. Erman, açýklamasýný da þöyle sürdürdü; “Bu hastalýklarý olanlarýn mutlaka ameliyat ile tedavi olmalarý gerekli deðildir. Ýlaç, fizik tedavi, belden yapýlan enjeksiyonlar ve bazen de geçici süreyle bel korsesi takmalarýna raðmen yakýnmasý geçmeyen, bu nedenle yaþam kalitesi bozulan hastalar ile ayaklarýnda kuvvetsizlik tespit edilen olgularýn, cerrahi tedaviye engel bir hastalýklarý yok ise, çeþitli cerrahi yöntemler ile tedavi edilmeleri gerekir. Tedaviye özellikle de ameliyata karar verirken hiçbir zaman sadece radyolojik incelemelere göre karar verilmez. Hastanýn muayene bulgularý asýl önem arz eder.” (CÝHAN)

Okul sütü haftada 3 gün daðýtýlacak

O

kul sütü bu yýl öðrencilere haftada 3 gün daðýtýlacak. Aile hekimi, öðretmen veya veliler tarafýndan süte karþý duyarlýlýðý tespit edilen öðrencilere süt verilmeyecek. Yeni eðitim yýlýnýn 2. döneminde yürütülecek çalýþma kapsamýnda her öðrenciye haftada 3 gün, 200 mililitre sade UHT içme sütü daðýtýlacak. Okul Sütü Programý Uygulama Esaslarý Hakkýnda

Karar resmi gazetenin bugünkü sayýsýnda yayýmlanan Bakanlar Kurulu Kararý'yla yürürlüðe kondu. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðýnca ortaklaþa hazýrlanan ve 2012-2013 eðitim öðretim yýlýnýn ikinci döneminde yürütülecek olan Okul Sütü Programý (Program) kapsamýnda ilkeler belirlendi. Kararla, ana sýnýfý dahil olmak üzere ilkokul öðrencilerine, süt içme alýþkanlýðýný kazandýrmak

ve dengeli beslenme suretiyle geliþme oranlarýný artýrmak amacýyla UHT içme sütü ambalajlý, UHT içme sütü daðýtýlmasýna iliþkin esaslar belirlendi. Çalýþmada Milli Eðitim Bakanlýðý’nca belirlenecek olan okullarda anaokulu ve ilkokul öðrencilerine haftada 3 gün, 200 ml sade UHT içme sütü daðýtýlacak. Program doðrultusunda daðýtýlacak sütün temini ve daðýtým takvimi Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan belirlenecek. Program süresince yapýlacak okul sütü sevkiyatlarý Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca belirlenecek kriterlere uygun olarak yapýlacak. Okul sütü sevkiyatlarý, il içinde il milli eðitim müdürlüklerinin organizasyonu ve kontrolünde yüklenici tarafýndan yapýlacak. "Alerjisi olan öðrenciye süt verilmeyecek" Süt daðýtým programýn koordinasyonu ile okul sütünün tedariki ve illere daðýtýmýndan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý sorumlu olacak. Okul Sütü Komisyonu tarafýndan kabul edilen sütün muhafaza edilmesi ve/veya ettirilmesi, okullara ulaþtýrýlmasý, daðýtýlmasý ve uygun þartlarda tüketimlerinin saðlanmasýný Milli Eðitim Bakanlýðý yürütecek. Saðlýk Bakanlýðý ise program uygulama döneminde

öðrencilerin geliþme oranlarýnýn ve süt tüketimi alýþkanlýklarýndaki deðiþikliklerin tespitine iliþkin çalýþmalarý yapacak. Aile hekimleri, öðretmenler ve/veya veliler tarafýndan süte karþý duyarlýlýðý tespit edilen öðrenciler okul yönetimleri tarafýndan program dýþýnda tutulacak. Daðýtýlacak UHT içme sütü Türk gýda mevzuatýna uygun olacak. Ýllerde; vali yardýmcýsý baþkanlýðýnda il gýda, tarým ve hayvancýlýk müdürlüðü, il milli eðitim müdürlüðü, defterdarlýk ve il saðlýk müdürlüðü temsilcilerinden oluþan ve Programýn yürütülmesinden sorumlu Okul Sütü Komisyonu kurulacak. Okul Sütü Komisyonu, mal muayene ve kabul komisyonu olarak görev yapacak. Programýn tanýtýmý ve programda yer alan kiþi ve kuruluþlarýn eðitimleri Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðýnýn katýlýmýyla Ulusal Süt Konseyi tarafýndan yapýlacak. Yapýlacak ödemeler için gerekli kaynak Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýna genel bütçeden tahsis edilen ödenekten karþýlanacak. Ödemeler ve diðer hususlarda denetimi saðlayacak tedbirleri, programdaki sorumluluklarýna göre Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý alacak. (CÝHAN)

enelde gýda ürünleri üzerinden tartýþýlan Helal Sertifikasý'nýn kullaným alaný giderek yaygýnlaþýyor. Tüketiciler özellikle et ve tavuk reyonlarýnda söz konusu sertifikayý ararken, Helal damgasý kozmetikten tavuk yemine kadar pek çok alanda kullanýlýyor. CNR Expo’da baþlayan Helal Fuarý'nda, sertifikanýn pek çok alandaki kullaným örnekleri sergileniyor. Dünya genelinde 2,1 trilyon dolarlýk büyüklüðe sahip helal pazarýndan aldýðý payý artýrmayý hedefleyen Türk firmalarý, CNR Expo Ýstanbul’da düzenlenen Helal ve Saðlýklý Ürünler Fuarý’nda biraraya geldi. Bu yýl 150’nin üzerinde firmanýn katýlýmýyla düzenlenen fuar 14 Ekim'e kadar devam edecek. Dönerden poðaçaya, sucuktan ýslak mendil ve þampuana kadar pek çok Helal ürünün görücüye çýktýðý fuarda dikkat çekici ürünler de bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Helal belgeli tavuk yemi. Yemin üreticisi Rotem Kimya’dan Fatih Atalay, özellikle Helal sertifikalý ve bir günde 300-500 bin civarýnda tavuk kesen firmalardan talep gördüklerini belirtiyor. Atalay, "Söz konusu firmalar helal kesim yapýyor, tavuk yemine kattýklarý ürünlerin de helal olmasýný tercih ediyorlar. Biz, bu sebeple helal belgesi aldýk. Satýþlarýmýz da olumlu etkilendi." diyor. Atalay, Helal belgeli ürünlerini Mýsýr ve Azerbaycan’a ihraç ettiklerini de sözlerine ekliyor. Fuardaki dikkat çekici bir diðer yer de Helal Dünya Marketi. Helal belgeli vücut bakým ürünleri satan markette, þampuandan ýslak mendile, sývý sabundan yað dengeleyici kreme, tüy dökücü losyondan, deterjan ve temizlik köpüðüne kadar pek çok Helal belgeli ürünü bulmak mümkün. Temizlik ürünlerinin önemli bölümünün zararlý kimyevi maddeler ihtiva ettiðini belirten Helal Dünya Marketi’nin Baþakþehir Þubesi Müdürü Cemþit Behmenyar, sertifikanýn bu noktada devreye girdiðini ifade ederken, þöyle konuþuyor: "Bunlar deriden ya da aðýzdan vücuta

Zayi

girdiðinde belli hastalýklara neden oluyor. Ýkinci olarak alkol sorunu var. Kimi ürünlerde alkol var. Ýnsan vücudunu tahrip eden alkol türleri var. Örneðin metil alkol, bireyleri kör edebiliyor. Temizlik ürünlerinin dýþýnda kozmetik ürünlerde kimyevi maddeler dýþýnda bir de haram olan maddeler bulunuyor. Bu, domuz yaðý da olabiliyor, karmin böceðinden elde edilen boyalar da olabiliyor. “ Helal belgeli diþ macunlarýný fuar katýlýmcýlarýnýn begenisine sunan Dr. Rodzi firmasýnýn satýþ müdürü Emre Altuð da belgenin ürün içeriðiyle ilgisine vurgu yapýyor. Sanayisi geliþmiþ pek çok ülkede domuzdan elde edilen ürünlerin gýda maddelerine katýlmamasý ile ilgili hassasiyet olmadýðý için bu hayvandan elde edilen jelatinin sýkça kullanýldýðýný anlatan Altuð, þunlarý aktarýyor: “Vatandaþlarýmýzýn gönül rahatlýðý ile kullanmasý için kendi ürünümüzü ürettik. Ananevi yöntemler kullandýk. Malum, diþ macunu sivilce ve yaralarý kurutuyor. Biz de bunu bildiðimiz için diþ macununa deniz salatalýðý adlý bir canlý koyduk. Bu canlý, denizde hayatýný idame ettiriyor, kendini yenileyebiliyor. Yani Dr. Rodzý, diþ macunu olmasýnýn yanýnda aðýz yaralarýna, cilt yanýklarýna ve böcek ýsýrýklarýna da iyi geliyor. Ýlerleyen dönemlerde diþ fýrçasý da imal edeceðiz. Evet, aðýz çalkalama sularýnda alkol olmasý, diþ fýrçalarýnda domuz kýlý olduðu kuþkularý var, biz bunlarý da ortadan kaldýrma niyetindeyiz. Tabii týbbi sýkýntýlarý da unutmamak gerekiyor. Sodyum klorür sülfat diye bir madde var. Bu; deterjanda da diþ macununda da bulunuyor. Bu kadar sýkýntýlý. Biz, Dr. Rodzý markalý diþ macunununda zararlý maddelere yer vermedik. Burada maliyetlerimizin arttýðý da muhakkak.” (CÝHAN) Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Abdulsamet ÖZTÜRK


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

13 Ekim 2012 Cumartesi

4

Dinçer: Urfa’da eðitim sorununu bitirecek stratejik plan yapýyoruz Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, Urfa’ya Cumhuriyet tarihinde yapýlan derslikler sayýsýnýn yüzde 150’sini yaptýklarýný ifade ederek; halen ilde 6 bin öðretmen açýðýnýn olduðunu söyledi.

M

illi Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, Urfa’ya Cumhuriyet tarihinde yapýlan derslikler sayýsýnýn yüzde 150’sini yaptýklarýný ifade ederek; halen ilde 6 bin öðretmen açýðýnýn olduðunu söyledi. Dersliklerde fazla öðrenci sorununun bulunduðu Urfa’da, bugün yaptýklarý toplantý ile derslik baþýna 30 öðrenci ve tekli eðitime geçmeyi tartýþtýklarýný ifade eden Bakan Dinçer, “Önümüzde birkaç yýl içerisinde Urfa’nýn eðitim sorununu bitirecek stratejik bir plan yapýyoruz.” dedi. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, Urfa Valisi Celalettin Güvenç, Ýl Milli Eðitim Müdürü Ahmet Pala, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Likoðlu ve kurum amirleri ile Urfa’nýn eðitim sorunlarý hakkýnda yaptýðý toplantýnýn ardýndan, basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. Urfa Ýl Emniyet Müdürlüðü’nde yapýlan toplantý ile ilgili bilgi veren Bakan

Dinçer, Þanlýurfa’daki alt yapý sorunlarýna deðindi. Bakanlýk olarak geçen yýldan bu yana Urfa ile çevredeki illere stratejik öncelik verdiklerini ifade eden Bakan Dinçer, “Ýstanbul’dan sonra üzerinde durduðumuz ve çaba sarf ettiðimiz il Þanlýurfa oldu. Buna dair yaptýðýmýz tercihlerin sonucunu almaya baþladýk.” ifadelerini kullandý. “Urfa’da 30 öðrencinin bulunduðu tekli eðitim sistemine geçeceðiz” Þanlýurfa’nýn derslik ihtiyacý bulunduðunu da konuþmasýnda bildiren Bakan Dinçer, “Normal eðitimde dersliklerde 35 öðrencimiz var. Ancak burada Türkiye ortalamasýnýn oldukça üzerinde bulunuyor. Þanlýurfa’da ilköðretim okullarýnda 48, ortaöðretimde 38 öðrenci bulunuyor. Türkiye ortalamasýnýn üzerinde. Burada düzenlemeye ihtiyaç var. Ýl düzeyinde 48 öðrencinin dersliklerde bulunduðunu göz

önüne alýrsak; il düzeyinde toplam öðrenci sayýsý ile dersliðimizi böldüðümüzde edindiðimiz rakam ikili öðretim yapmak için müsait. Aslýnda bir þubede öðretmenimizin karþýsýnda 24 öðrencimiz bulunur. Bu durumda sýnýflarda kalabalýk bir durum söz konusu deðil; ancak yoðun bir ikili öðretim yapmamýz itibariyle bizim açýmýzdan sorunlu olduðunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu sebeple stratejik hedef, derslik baþýna 30 öðrenci ve tekli eðitime geçmeyi bugün tartýþtýk. Yani çok kýsa bir süre içerisinde Urfa’mýzda derse baþlayan öðrenci ve tekli eðitime geçecek türden stratejik planlarý gözden geçirdik.” diye konuþtu. “Cumhuriyet tarihinde yaptýrýlan dersliklerin yüzde 150’sini Urfa’ya yaptýk” Urfa’da 2002 yýlýnda yaklaþýk 4 bin 901 derslik varken o günden bu güne kadar toplam 6 bin 87 derslik yapýldýðýný ifade eden Bakan Dinçer, bugün geldiðimiz noktada Urfa’da 10 bin 988 dersliðin yapýldýðýný söyledi. Bunun, baþka bir ifadeyle Cumhuriyet tarihinde yapýlan dersliklerin sayýsýnýn yüzde 150’sini oluþturduðunu ifade eden Bakan Dinçer þöyle konuþtu: “2002 yýlýnda 8 bin 492 öðretmenimiz varken ona yeni 8 bin 327 öðretmen daha yeni atamasý yapýlmýþ, bugün Urfa’da toplam 16 bin 824 öðretmenimiz görev yapýyor. Sadece 2012 yýlýnda Þubat ve Aðustos ayýnda olmak üzere yaklaþýk 5 bin öðretmenin buraya atandýðýný ifade etmek istiyorum. 2011 yýlýnda zannedersem Þubat ayýnda atamasý yapýlan öðretmen sayýsýný aþaðý yukarý 2 bin 200 civarýnda olduðunu Aðustos ayýnda da 2 bin 286 olduðunu belirtmek isterim; ama halen Urfa’da 6 bin civarýnda öðretmen ihtiyacý olduðunu ifade etmek gerekiyor. Önümüzde birkaç yýl içerisinde Urfa’nýn eðitim sorununu bitirecek stratejik bir plan yapýyoruz. Derslik ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ile alakalý olarak hemen þunu söylemeliyim: 2011-2012 yýllarýnda Türkiye’de diðer illerle kýyasladýðýnda en büyük yatýrýmýn Þanlýurfa olduðunu söyleyeyim. Yatýrýmýn 2 yýllýk bedeli 285 milyon Türk Lirasýna ulaþtý. Bunda da hayýrsever vatandaþlarýn yaptýðý destekleri de belirtmek istiyorum. 2011-2012 yýlýnda 28 proje, 592 derslik yaptýk.” (CÝHAN)

Dinçer: Dershanelerin bu kadar etkin olduðu yapýyý, kesinlikle deðiþtireceðiz Sahte reçeteyle devleti 73 bin M TL dolandýran çete çökertildi D

illi Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, dershanelerin Türk eðitim sisteminde bu kadar önemli yer etmemesi gerektiðini söyledi. Dinçer, "Sonuç itibarý ile biz dershanelerin bu kadar etkin olduðu bu yapýyý, kesinlikle deðiþtireceðiz." dedi. Dinçer, Þanlýurfa Ýl Emniyet Müdürlüðü’nde yaptýðý toplantýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný cevapladý. Dersanelerin kaldýrýlmasý çalýþmalarýna iliþkin soruyu cevaplayan Bakan Dinçer, dershanelerin Türk eðitim sisteminde bu kadar önemli yer etmemesi gerektiðini söyledi. "Sonuç itibarý ile biz dershanelerin bu kadar etkin olduðu bu yapýyý, kesinlikle deðiþtireceðiz." ifadelerini kullandý. "Gerekirse özel öðretmenle üniversiteye hazýrlayacaðýz" Þanlýurfaný'nýn sýnavlarda son sýralarda yer almasý sorununu deðerlendiren Dinçer, þöyle konuþtu: "Özellikle üniversite sýnavlarý ile ilgili il ve ilçe müdürlüklerimiz, üniversitelerdeki eðitim fakültelerinde gönüllü olarak katký saðlamak isteyen öðrenci varsa, onlarýn ders vermelerini teþvik ederek, halk eðitim merkezlerinde gerekirse öðretmen tutarak çocuklarýmýzý üniversiteye hazýrlýklarýný saðlamaya çalýþacaðýz. Ama bu baþarýnýn

saðlanmasý için esas olanýn, sýnýfta öðretmenin verdiði dersi takip etmekten geçiyor. Bizim gördüklerimizden bir tanesi, çocuklarýmýzýn devamý ile ilgili sýkýntýlarýn yaþadýðýydý. Bu konu ile ilgili de tedbirler aldýk. Onun dýþýndakiler ulusal düzeyde aldýðýmýz tedbirler de burada devam edecek."

"Mevsimlik tarým iþçilerinin çocuklarý ile gerekirse tek tek ilgileneceðiz" Þanlýurfa’ da, öðrencilerin geçici mevsimlik iþçi göçlerinden dolayý eðitim alamamalarýna iliþkin bir soruya da Bakan Dinçer, geçici tarým iþçileri ve onlarýn çocuklarýnýn eðitim sorunlarýnýn ülkenin sorunu olduðunu kaydederek; kendisinin Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýyken bu konuda önemli çalýþmalarýnýn olduðunu hatýrlattý. Bu konuda idari tedbirler almanýn yetmediðine de deðinen Dinçer, bu konuda kültürel tedbirlerin alýnmasý gerektiðinin de altýný çizdi. "Ben buradan ailelere, biraz gayretle, ýsrarla, çocuklarýný okullara göndermelerini ve eðitimlerinin devam etmelerini rica ediyorum. Nitekim bu meseleyi biz buradan gözden geçirdik. Bu konuda gerekirse, ailelerle tek tek ilgileneceðiz. Onun dýþýnda alýnmasý gereken sorunlar varsa onlar içinde alternatif teklifleri deðerlendireceðiz." ifadelerini kullandý. (CÝHAN)

iyarbakýr’da düzenledikleri sahte reçeteleri bir eczane aracýlýðýyla sosyal güvenlik kurumuna vererek 73 bin 754 TL aldýðý belirlenen çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kiþi gözaltýna alýnýrken 933 tane sahte reçete ele geçirildi. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü görevlileri, sahtecilik ve dolandýrýcýlýk yapan þahýslara yönelik çalýþmalarýný sürdürüyor. Diyarbakýr’da sahte reçetelerle devleti dolandýran bir çetenin varlýðýný tespit eden polis ekipleri, geçen hafta operasyon baþlattý. Diyarbakýr genelinde 5 ayrý adrese eþ zamanlý düzenlenen operasyon kapsamýnda 5 þüpheli gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan zanlýlarýn, Diyarbakýr’ýn Sur ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin eski çalýþanlarý olduðu ve iþten ayrýldýktan sonra 933 adet sahte reçete düzenledikleri belirtildi. Zanlýlarýn bu reçeteleri Sur ilçesinde bulunan bir eczane aracýlýðý ile Sosyal Güvenlik Kurumundan 73 bin 754 TL aldýðý tespit edildi. Gözaltýna alýnan YA., ÖA., MÇ., MNA. ve SG. isimli þahýslar hakkýnda “Resmi Belgede Sahtecilik ve Kamu Kurumu Zararýna Dolandýrýcýlýk” suçlarýndan yasal iþlem yapýldý. Adliyeye sevk edilen zanlýlar, adli kontrole tabi tutularak serbest býrakýldý. (CÝHAN)

Eker: Okullara saldýran PKK, bu topraklarýn çocuklarýný öldürüyor

G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, terör örgütü PKK’nýn Hakkari, Þýrnak, Diyarbakýr ve Van’da okullara yaptýðý saldýrýlarý þiddetle kýnadýklarýný söyledi. Bölücü terör örgütünün haklarýný savunduðu iddia ettiði Kürt halkýnýn çocuklarýný bile bile öldürdüðünü kaydeden Eker, “Öldürdükleri bu topraklarýn çocuklarý. Terör örgütü ölü sevici. Ölümden besleniyor, daha çok insan ölsün istiyor.” dedi. Terör örgütü PKK, Hakkari, Þýrnak ve Diyarbakýr ’da okullara yönelik olarak düzenlediði Molotof ve ses bombalý saldýrýlarýna bir yenisini daha ekledi. Van’da depremzede öðrencilerin kullanmasý için UNÝCEF tarafýndan bölgeye verilen konteyner sýnýflar bölücü terör örgütü tarafýndan molotof atýlarak yakýldý. Örgütün bu eylemleri sokaða süreceði çocuklarýn azalmasý nedeniyle yaptýðý belirtiliyor. Ak Parti Diyarbakýr Milletvekili Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Silvan’da bulunduðu ziyaretler sýrasýnda konu ile ilgili gazetecilere önemli açýklamalarda bulundu. Bakan Eker, Kürtleri haklarýný savunduðunu iddia eden terör örgütü PKK’nýn Kürt çocuklarýný bile bile öldürdüðünü dile getirdi. PKK’nýn Kürtlerin sorunlarýný bu þekilde dile getirmek adýna öðretmenleri katlettiðini anlatan Eker, “Böyle bir durumla karþý karþýyayýz maalesef. Bende bu bölgenin insaný evladýyým. Silvanlýyým hem de. Bende bu bölgenin evladýyým biz bu bölgedeki insanlara, kardeþlerime daha çok hizmet etmek için uðraþýyoruz. Vatandaþlarýmýzýn iþ bulmalarýný istiyoruz.”dedi. Eker, demokratik bir ortamda insanlarýn sorunlarýný kýrmadan, dökmeden söylemesi gerektiðini önemle

vurgulayarak, “Yaralamadan, kimseye bomba atmadan, baþka ocaklarý söndürmeden, gözyaþýna sebep olmadan umuyorum buradaki tüm hemþehrilerim aradaki bu farký görür.” þeklinde konuþtu. Terör örgütünün gencecik çocuklarý ölüme gönderdiðini ifade eden Eker, örgütün verdiði bombalarýn çocuklarýn ellerinde patladýðýný dile getirdi. PKK’nýn çocuklarý ölüme bile bile gönderdiðini belirten Eker, þöyle konuþtu: “Hem baþkalarýnýn masum insanlarýn hayatlarýna kast ediyorlar hem bu arada kendileri kendi hayatlarýný tehlikeye atýyorlar. Terör örgütü ölü sevici. Ölümden besleniyor, daha çok insan ölsün istiyor. O çocuklarý bile bile ölüme gönderiyor. Terör örgütünü lanetliyoruz. Faaliyetlerini de saldýrýlarý da okullara, çocuklara, öðretmenlere yapýlan saldýrýlarý da ayný þekilde lanetliyoruz.” PKK Kürtleri öldürüyor Örgütün kan ve nefretten beslendiðini kaydeden Eker, PKK’nýn Kürt, Türk fark etmeksizin herkesi öldürdüðünü dile getirdi. Þehitlik Lisesi’ndeki olayda müdür muavinin teröristin önüne geçtiðini anlatan Eker, konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Yapma öldüreceksin diyor hiç dinlemiyor. Öldürdüðü insanýn da kim olduðunun önemi yok. Kürt olmuþ, Türk olmuþ hiç umurunda deðil. Öldürdükleri bu topraklarýn çocuklarý. Diyarbakýrlý çocuklar öldürülüyor. O çocuklarýn çoðu Kürt onlarý öldürmeye geliyor. Bunun mantýðý yok, bu terör. Bir örgüt var onun politik çýkarlarý var. Kürtlerin haklarý deðil. Kürtlerin özgürlüðü meselesi deðil. Bu o örgütün yöneticilerinin kendi politik çýkarlarý. Onlarýn politik çýkarlarý baþka hiçbir þey deðil. Biz bunlarý demokrasi yolu ile çözmek için adýmlar attýk.” (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

SGK, devletin MR, tomografi masrafýný azaltacak adýmý attý Ý Ülkemizde dünya ortalamasýnýn üzerinde kullanýlan manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlý tomografi (BT) çekimlerini düþürecek hayatý bir adým attý.

S

osyal Güvenlik Kurumu (SGK), ülkemizde dünya ortalamasýnýn üzerinde kullanýlan manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlý tomografi (BT) çekimlerini düþürecek hayatý bir adým attý. Düzenleme ile hastanýn herhangi bir saðlýk kuruluþunda çektirdiði MR ve BT sonuçlarý Medula üzerinden bütün heklerin kullanýmýna sunuldu. Hastanýn 2010 Ekim itibariyle çektirdiði MR sonuçlarý sistem üzerinden görüleceði için tekrar MR çekimi yapýlmayacak. Bu sayede MR çekimleri düþeceði gibi özel hastanelere giden hastalar için ekonomik rahatlama

saðlanmýþ olacak.

reçete uygulamasý amacýyla almýþ olduklarý þifre ile https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/logi n.jsp web uygulamasý üzerinden görebileceklerdir." Uygulamada hekimler, ilk aþamada ileri görüntüleme tetkikleri olarak adlandýrýlan MR ve BT tetkiklerinin raporlarýný görebilecek. Diðer laboratuar iþlemlerine ait sonuç ve raporlara ise ilerleyen süreç içerisinde yazýlýmlarýn tamamlanmasý sonrasýnda ulaþýlacak.

SGK'dan yapýlan açýklamada, laboratuar iþlemlerine ait sonuç ve raporlarýn Medula sistemi üzerinden hekimler tarafýndan görülmesine iliþkin çalýþma yapýldýðý belirtildi. Kurum tarafýndan Medula sistemine dahil tüm doktorlara ve hastanelere e-posta yoluyla yapýlan duyuruda þöyle denildi: "Hekimler, genel saðlýk sigortalýsý ve bunlarýn bakmakla yükümlü olduklarý kiþiler saðlýk hizmet sunucusuna saðlýk hizmeti almak amacýyla baþvurduklarýnda hastalarýnýn geçmiþ tarihlerde yapýlmýþ olan laboratuar iþlemlerine ait sonuç ve raporlarý e-

Sistemin uygulamasý konusunda þu bilgiler verildi: "Ýlk aþamada yazýlým tamamlanan ileri görüntüleme tetkikleri olarak adlandýrýlan MR ve BT tetkiklerinin raporlarýnýn medula uygulamasýndan sonuçlarýnýn kaydedildiði alanýn büyüklüðü 255 karakterden 3 bin karaktere çýkartýlmýþtýr. Saðlýk hizmet sunucu MR ve BT tetkiklerinin raporlarýný ilgili alanlara kaydedeceklerdir. Hekimler MR - BT tetkik sonuçlarýný https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/logi n.jsp web uygulamasý üzerinden TC Kimlik No ve þifreleriyle giriþ yaptýklarý taktirde görebileceklerdir. Rapor içeriðinin kadý iþlemi 2010 Ekim ayý itibariyle baþladýðýndan bu tarihten önceki tetkiklere ait raporlar görülememektedir." Düzenleme ile gereksiz iþlemlerin azalarak MR ve BT çekimlerinde düþme saðlanmasý bekleniyor. (CÝHAN)

SGK, 700 milyon lira tasarruf etti

A

ile hekimliðinde baþlayan reçete baþý 3 lira ve 3 ilaç üzeri her kalem için 1 lira katýlým payý SGK’ya yaradý. Reçetelerde ortalama 4 lira katýlým payý çýkýnca vatandaþ 3,6 liranýn altýndaki 1.200 ilacý cebinden almaya baþladý. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yaptýðý hesaplamalara göre ilaç firmalarý için 2012 yýlýnda verilen 15 milyar 524 milyon liralýk genel bütçede yýl sonunda 700 milyon liraya yakýn

tasarruf bekleniyor. 2010 ve 2011 yýllarýnda bütçe aþýlýrken, bu sene gerçekleþen tasarrufta aile hekimliðinde baþlayan reçete baþý üç lira ve üç ilaç üzeri her kalem için 1 lira katýlým payýnýn büyük etkisi oldu. Yazýlan reçetelerde ortalama 4 lira katýlým payý çýkýnca vatandaþ 3 lira 60 kuruþun altýndaki 1.200 kalem ilacý kendi cebinden almaya baþladý.

itibaren hastalar, aile hekimlerinin yazdýðý reçeteler için de katýlým payý ödemeye baþladý. Fakat hastanelerden farklý olarak reçete iþleme konulursa katýlým payý ödeniyor. Bu sebeple hastalar aile hekimlerinin yazdýðý ortalama 4 liranýn altýndaki ilaçlarý kendi cebinden almaya baþladý. Eczacýlarýn bu konuda, “Reçete ile alýrsan daha fazla ödersin.” uyarýsý etkili oldu.

SGK, 2010 ila 2012 tarihleri arasýnda ilaç firmalarý ile yaptýðý anlaþma gereði yýllýk bütçe belirledi. Bu bütçenin yýlýn sonuna doðru aþýlmasý söz konusu olursa her yýl ekim kasým aylarýnda SGK kamu kurum iskontosunu devreye sokuyordu. Ýlaç firmalarý 2010 ve 2011 bütçelerini aþtý. Bu sebeple ilaç ödemelerinde ekstra iskonto yapýlmýþtý. 2012 yýlý için ise ilaç firmalarýna 15 milyar 524 milyon liralýk bütçe ayrýldý. Yýl sonunda kamunun ilaç harcamalarýnýn 700 milyon liralýk tasarrufla 14 milyar 840 milyon TL olmasý bekleniyor. Bunda aile hekimliðine yönelik kýsýtlamalarýn büyük etkisi oldu. 8 Mart 2011’den

Tasarruf, ilaca zam getirebilir Ancak söz konusu tasarrufun ilaç firmalarý tarafýndan zam için koz olarak kullanýlacaðý iddia ediliyor. Halen ilaç fiyatlarý belirlenirken Euro kuru 1,950 TL’den hesaplanýyor. Firmalar yüzde 5 zam yapýlarak bu rakamýn 2,050 liraya çýkarýlmasýný istiyor. Bu da tüm ilaçlarýn fiyatlarýnýn artmasý anlamýna geliyor. Geçtiðimiz aylarda Ankara’da bir araya gelen ilaç firmalarý ile SGK yetkilileri, toplantýlarýn ikincisini önümüzdeki dönemde Ýstanbul’da yapacak. Bu konudaki son kararý Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan baþkanlýðýnda toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu veriyor. (CÝHAN)

Bine yakýn grip virüsü çeþidi var

H

M. Sait Çakar

erkes Ýçin Acil Saðlýk Derneði Baþkaný ve Avrupa Acil Týp Birliði Konseyi Üyesi Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, havalarýn soðumaya baþlamasýyla grip salgýnýnýn da baþgösterdiðini söyledi. Bu konuda çeþitli öneriler sunan Rodoplu, "Grip, virüsle bulaþan bir hastalýk çeþididir. Henüz tedavisi bulunamamýþtýr. Bine yakýn deðiþik karakterdeki virüsle, her yýl yeni bulgularla güz ve bahar aylarýnda ortaya çýkmaktadýr. Grip, bel aðrýsýndan sonra dünyada iþgücünü en çok engelleyen hastalýktýr." dedi. Grip salgýnýnda en fazla 65 yaþ üstü kiþilerin rahatsýzlandýðýný söyleyen Uzm. Dr. Rodoplu, "Grip için belirli risk gruplarý vardýr. Bu kiþilerin, griple baðýþýklýk sistemleri daha fazla zayýfladýðýndan daha dikkatli olmasý gerekmektedir. Buna göre risk taþýyan kiþilerin baþýnda 65 yaþ üstü olanlar, astým, kalp, tansiyon ve þeker hastalarý, doðuþtan epilepsi gibi belirli ilaçlar

kullanmak zorunda olan kiþiler geliyor." þeklinde konuþtu. Grip hastalýðýnýn kuluçka süresinin genellikle iki gün olduðunu aktaran Rodoplu, "Bu süreçte hastalýk bulaþýcýdýr. En iyi yöntem, virüsü kaptýðýnýzý farkedince ya da bulgular baþladýðý anda evde istirahat etmektir. Bu þekilde vücudun daha güçlü olabilmesini saðlar, virüsün çevrenize ve iþ arkadaþlarýnýza bulaþmasýný engellersiniz." dedi. Grip aþýsý konusuna da açýklýk getiren Ülkümen Rodoplu, þunlarý kaydetti: "Grip aþýsý, yüzde 100 korunma aracý deðildir. Bilinen bine yakýn virüs tipinden bir kýsmýna karþý korunma saðlar, bu da yaklaþýk yüzde 50 düzeyindedir. Aþý sadece 15 yýllýk araþtýrma geçmiþine sahip olduðundan risk grubunun dýþýndakiler için pek önerilmemektedir. Gripten korunmak için ortamý sürekli havalandýrmak ve elleri sýk sýk sabunla yýkamak gerekir. Bu yöntem, aþýdan daha etkili bir korunma saðlar.” (CÝHAN)

13 Ekim 2012 Cumartesi

5

BASINDAN Arýnma zamaný nsan hayatý iniþli çýkýþlý ve zikzaklarla dolu. Günah insanýn ayrýlmaz bir parçasý.

Sürçme, ilk günden bu yana Âdemoðlunun kaderi. Hatalar, kusurlar, zaaflar, isyanlar, nisyanlar… Hepsi insanýn gerçekleri. “Bir dânede, bir bakmada, bir lokmada, bir öpmede batma!” ikazý boþuna deðil. Ýnsaný baþ aþaðý götürecek sebepler sayýlamayacak kadar çok. Bazen bir öfke hali kaplar yüreðinizi ve o anda nefis, dizginleri eline alýr. Muhakeme kaybolur, insaf tatile çýkar. Öfkelinin gözünde herkes suçlu, art niyetli ve kötü olur. “Uhuvvet” risalelerden okunmasý gereken bir sohbet konusudur sadece. “Ýhlas düsturlarý” sanki baþkalarýna söylenmiþtir. “Beklentisiz olmak”tan bahseden de beni kastetmiyordur zaten. Güzel sözlerin, ahireti kurtaracak faydalý nasihatlerin muhatabý biz deðilizdir o öfke anýnda. Bir baþka zaman insî bir þeytan çalar kapýnýzý. Dost suretindedir, yüzünde sahte bir tebessüm vardýr. Dertleþmeye gelmiþtir sanki ama inceden inceye gýybet deryasýna yelken açmýþsýnýzdýr farkýnda olmadan. Yýllar yýlý arkadaþ olduðunuz, omuz omuza hizmet ettiðiniz insanýn ya da insanlarýn gýybetini ettirmektedir size. Hatta bazen sizi, bunun bir “istiþare” olduðuna bile inandýrabilir. Ýbadet ü taati düzenli olan bir mü’min içki, kumar, zina, hýrsýzlýk, faiz gibi göstere göstere gelen günahlara karþý dikkatlidir. Kendisini o çukurlara düþürecek yollarý önceden görüp tedbirini alabilir. Ama bir de insanýn koynuna yýlan gibi giren, akrep misal zehirli günahlar var ki çoðu zaman bunlarýn farkýna bile varmaz. Gýybet en tehlikelisidir bunlarýn. Çünkü içinde yalaný, iftirayý, su-i zanný, tecessüsü ve daha pek çok günahý barýndýrýr. Hased de sökülüp atýlmasý hakikaten güç kirlerdendir. Saðlýklý ve muvazeneli düþünmenin önündeki en büyük engeldir. Bencilliðin, kibrin, gururun ve enaniyetin çocuðudur. Gök kapýlarýnýn gýcýrtýsýnýn duyulduðu yer “Beklenti” de insanýn içini yiyip bitiren bir virüstür. “Neden ben deðil de o?” duygusu sahibine hayatý zindan eder. Baþa gelenlerin insanýn kendi günahlarýndan olduðu hakikatini unutturur. Beþer zulmetse bile kaderin adalet edeceðini düþündürmez. “Kim bilir hangi günahlarýmýn bedelidir bu yaþadýklarým!” muhasebesi çok uðramaz böyle birinin gönlüne. Hep haksýzlýða uðradýðýný, zulme maruz kaldýðýný düþünür. Zahiren sebep olanlarý eleþtirir, onlara kin besler ama esas tenkit ettiði kaderidir. Ýzni ve iradesi olmadan bir yapraðýn bile düþemediði Kudreti Sonsuz’un takdirini hazmedememiþtir aslýnda. Þeytandan miras bir itiraz duygusu sürekli canlýdýr içinde. Bu bocalamalar arasýnda her güne yeni bir sýkýntýyla uyanýr. Bu ve buna benzer duygular, düþünceler hizmet insanýnýn yoluna þeytanýn çokça attýðý tuzaklardýr. Bu tuzaklardan kurtulma, onlara takýlmadan yola selametle devam etme bir irade iþidir. Rahmeti Sonsuz, kullarýný bu vartalardan kurtarmak adýna þeytanýn tuzaklarýndan çok daha fazla imkânlar ve fýrsatlar sunmuþtur. Her namaz vakti, bir öncekiyle kendi arasýnda iþlenen günahlara kefarettir mesela. Her cuma namazý, bir önceki cumadan beri ruhu kirleten pisliklerden arýndýrýr mü’minin kalbini. Ramazan da öyle müjdelenmiþtir Nebî dilinde. Her tesbih, her hamd, her tekbir, tehlil, salavat ve istiðfar arýnmaya vesile sayýlmýþtýr. Kiyaset sahibi Müslüman bu vesilelerin tamamýný manasýný düþünerek deðerlendirir. Bir de insana ömründe bir kere verilen büyük bir fýrsat vardýr: Hac. Fýsk u fücurdan uzak kalýndýðý sürece dönüþünde insanýn dünyaya geldiði ilk günkü kadar temiz olacaðý müjdelenen müthiþ arýnma kurnasý. Oraya müracaat edilir ama kurayla

deðil, davetle gidilir. Zaten daveti alanlarýn “Lebbeyk” diye koþmalarý da bundandýr. Orada Rabb’le kul arasýndaki ahd ü peymanlar yenilenir. Kul, ruhundaki ve duygularýndaki kirlerden tamamen arýnmak istemektedir. Tertemiz ve lekesiz olarak dönmektir bütün muradý. Yaptýklarýndan af diler, yapacaðý güzellikler adýna sözler verir, niyet tazeler. Zaten buraya gelirken beþeri kazuratýndan temizlenme niyetiyle gelmiþtir. Helalleþmiþtir üzerinde hakký olan herkesle ve helal etmiþtir kendi haklarýný da. Borçlarýný ödemiþtir. Arýnma talebiyle o büyük buluþmaya giderken bedenindeki elbiseleri çýkarýp iki parça beze büründüðü gibi, ruhuna aðýrlýk yapan her türlü menfi duygu ve düþünceyi de atmýþtýr. Kâbe’de tavafla kendi içinde derinleþirken Akabe biatýnýn gerçekleþtiði Mina’da biat yeniler. Allah Resûlü’ne Medineli gençlerin sahip çýktýðý bu mekâna, sahip çýkýlma mülahazasýyla gider. Bu fasýldan sonra Arafat’a geçiþ vardýr. Arafat, Hocaefendi’nin ifadeleriyle “gök kapýlarýnýn gýcýrtýlarýnýn duyulduðu yer”dir. Orada kul, açýlan kapýdan içeri girip marifete ermeyi hedefler. Arafat, irfan ocaðýdýr, marifet yurdudur. Orada duanýn, yakarýþýn, iç çekiþ ve iç döküþün en ürperticilerine þahit olunur. O mekânda sesler, soluklar gökler ötesinde meleklerin çýðlýklarýný hatýrlatan bir enginliðe ve duruluða ulaþýr. Rahmetin yamacýdýr Arafat ve mahþerin provasý gibidir. Her tarafta rahmet soluklarken, bir yandan hesap endiþesi de insanýn peþini býrakmaz. Affýna ferman arayanlarýn meydanýdýr orasý. Oradan dönüþ o fermana kavuþmanýn heyecanýyla renklenir. Ve affedilmiþliðin bayramý Elinde pekiyilerle dolu karnesiyle evine koþan talebeler gibi, gün batýmýndan sonra o beyaz ordu fevc fevc Müzdelife’ye, Meþ’ar’a akmaya baþlar. Müzdelife, Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetine beraat aldýðý yerdir. Muhterem Hocaefendi bu hakikate iþaretle “Eðer hakikaten Ýbn Abbas’ýn dediði gibi affýmýza ferman burada alýnmýþsa, baþlarýn secdeye varmýþlýðý ölçüsünde insanlarý Allah’a yaklaþtýran Müzdelife, bir baþka feryad u fîgan, bir baþka âh u zâr ister.” buyurur. Müzdelife, þeytana atýlacak taþlarýn toplandýðý yerdir. Bir ömür boyu þeytanýn saldýrýlarýna yetecek kadar silah biriktirilmelidir orada. Ve ertesi gün bayramdýr. Affedilmiþliðin, tertemiz oluþun, rahmete mazhariyetin bayramý. Bu bayram daim olsun, þeytanlar bu güzelliði ebedlere kadar kirletmesin diye onlara taþ atýlýr. Hasedin, kinin, nefretin, enaniyetin, kibrin, gýybetin, su-i zannýn, iftiranýn, yalanýn üzerine gülleler yaðdýrýlýr. Verilen sözlerin tutulmasý adýna, þeytaný dermansýz býrakma gayreti gösterilir. Ýhramdan çýkýþta saçlar kesilir. Kökten kazýtmak evladýr. Eskiye dair hiçbir þey kalmamalýdýr zira. Anneden doðulduðu günkü gibi olmaksa hedef, saçlar da sýfýrlanmalýdýr. Kurbanlar kesilir, tavaflar, sa’yler yapýlýr. Daha sonra tertemiz olarak “en temize” (sallallahu aleyhi ve sellem) tekmil verilmeye gidilir. Huzura çýkýlýr, müvaceheye durulur. Biat bir kere de orada yenilenir. O’nun hoþnutluðuyla geri dönülür ve hayata adeta yeniden baþlanýr. Her günah unutulmuþ olarak ve bir daha yaþanmamak azmiyle… Fakir de Rabb’imin davetiyle, büyüðümüzün himmetiyle “Lebbeyk” diyerek yollara düþüyor. Bu büyük arýnma fýrsatýný en güzel þekliyle deðerlendirip tertemiz olmayý murad ediyor. Bunun ilk adýmý olarak istisnasýz herkese hakkýný helal ediyor ve herkesten helallik diliyor. Allah’a emanet olunuz… Süleyman Sargýn (Zaman) s.sargin@zaman.com.tr 12 Ekim 2012


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

13 Ekim 2012 Cumartesi

6

Dinçer: Üniversitelerin esas görevi nitelikli insan gücünü yetiþtirmektir Son yýllarda dünyada her alanda uzman kiþilere ihtiyaç duyulduðunu dile getiren Dinçer, Japonya'da bin kiþi arasýnda 30'a yakýn uzman bulunduðunu, Türkiye'de ise bu rakamýn 4 civarýnda olduðunu vurguladý.

M

illi Eðitim Bakaný Ömer Dinçer üniversite eðitiminin tek görevinin gençleri istihdama hazýrlamak olmadýðýný, ayný zamanda nitelikli insan gücünü yetiþtirmek olduðunu söyledi. Son yýllarda dünyada her alanda uzman kiþilere ihtiyaç duyulduðunu dile getiren Dinçer, Japonya'da bin kiþi arasýnda 30'a yakýn uzman bulunduðunu, Türkiye'de ise bu rakamýn 4 civarýnda olduðunu vurguladý. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, Harran Üniversitesi akademik yýlý açýlýþ törenine katýldý. Tören Osmanbey Kampüsü'nde gerçekleþti. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý okunmasý ile baþlayan program, üniversite öðrenci temsilcisi Osman Kabasin’in konuþmasý ile devam etti. Kabasin, þehir merkezine uzak konumda olan Osmanbey Kampüsü'nün ulaþým ve pansiyon sorununun giderilmesini istedi.

Harran Üniversitesi’nden övgü ile bahseden Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer de üniversitenin büyük bir mirasa sahip olduðunu söyledi. Üniversitenin hýzla büyüdüðünü kaydeden Dinçer, kentin itici gücü durumuna geldiðini belirtti. Üniversitelerin üstlenmesi gereken sosyal sorumluluklarý bulunduðunu kaydeden Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer en büyük deðerlerinin gençler olduðunu ifade etti. Üniversite eðitiminin tek görevinin gençleri istihdama hazýrlamak olmadýðýný vurgulayan Dinçer, ayrýca nitelikli insan gücünü yetiþtirmek olduðunu aktardý. Küresel dünyada üniversitelerin insan gücü bakýmýndan rekabet oluþturmakta görevini üstlendiðinin altýný çizdi. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, günümüzde artýk uzman kiþilere ihtiyaç olduðunu vurguladý. Bakan Dinçer, son yýllarda dünyada her alanda ciddi

oranda alanýnda uzman kiþilere ihtiyaç duyulduðunu, Japonya'da bin kiþi arasýnda 30'a yakýn uzman bulunduðunu, Türkiye'de bin kiþi içerisinde bu oranýn 3 -4 civarýnda olduðunu dile getirdi. Bakan Dinçer, þöyle konuþtu: "Dünyanýn pek çok ülkesi özellikle geliþmiþ ülkeleri rekabete kendilerini hazýrlýyor. Biz maalesef ülkemizde lise eðitimini zorunlu hale yeni getirmiþiz. Tüm dünyada Afrika, Asya ve Latin Amerika dahil, 2009 dünyanýn orta öðretimde okullaþma oraný yüzde 88, Türkiye'nin oraný ise yaklaþýk yüzde 68'dir. Son yýllarda önemli gayretler göstererek bu orana da anca ulaþabildik. Eðitim toplumlarýn birbiriyle kýyaslanabilecek en önemli faktörlerindendir. Bizim eðitimdeki durumumuz, diðer alanlar arasý rekabet açýsýndan da halimizi ortaya koyuyor." Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç ise üniversitelerdeki ideolojik düþünce yapýlarýna deðindi. Akademisyenlere seslenen Güvenç, bilimsel eðitimin yaný sýra öðrencilerin moral motivasyonunu yüksek tutmasý gerektiðini dile

getirdi. Harran Üniversitesi Rektörü Ýbrahim Halil Mutlu da konuþmasýna eðitim ve öðretim yýlýnýn öðrencilere verimli olmasý temennisinde bulunarak baþladý. Mutlu, üniversitenin görevlerine deðindi ve sorumluluklarý üstlenmeye çalýþtýklarýný belirtti. Tartýþýlan YÖK yasa tasarýsýna da deðinen Mutlu, yeni tasarýnýn geliþime katký sunacaðýný ifade etti. Rektör Mutlu, 2013 yatýrým bütçesinden Kalkýnma Bakanlýðý'na sunulan birkaç projelerinin onaylanmasýný istedi. Yýlan hikayesine dönen Araþtýrma Hastanesi yapýmýna da deðinen Mutlu, hastane inþaatýnýn bitirilmesi için destek talebinde bulundu. Suriye’deki olaylar nedeniyle beklenen öðrenciyi alamadýklarýný aktaran Mutlu, bir an önce komþu ülkede devam eden çatýþmanýn son bulmasýný temenni etti. Törenin ardýndan Rektör Mutlu, Bakan Dinçer'e mýrra takýmý hediye etti. Bu arada yumurta protestosuna karþý korumalarýn þemsiye ile dolaþmasý dikkat çekti. (CÝHAN)

Þanlýurfa'da 442 kilogram uyuþturucu ele geçirildi

D

iyarbakýr-Þanlýurfa kara yolunda þüphe üzerine buðday yüklü bir kamyonda yapýlan aramada buðdaylarýn altýna gizlenmiþ 357 kilogram, baþka bir operasyonda ise 85 kilogram esrar ele geçirildi. Ýki operasyonda 5 kiþi de gözaltýna alýndý. Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi polisleri, Diyarbakýr-Þanlýurfa kara yolunda yaptýklarý uygulama sýrasýnda buðday yüklü bir kamyondan

þüphelenerek durdurdu. Kamyonda buðdayýn altýnda 357 kilogram esrar ele geçirildi. Kamyona el konuldu, sürücüsü ise gözaltýna alýndý. Ayný ekip durdurduðu baþka bir araçta da 85 kilogram esrar ele geçirdi. 4 kiþi gözaltýna alýndý. Ýki operasyonda ele geçirilen toplam 442 kilogram uyuþturucu, emniyette basýn mensuplarýna gösterildi. Gözaltýna alýnan 5 kiþinin emniyetteki sorgularý devam ediyor. (CÝHAN)

Eker: Üniversiteler toplumu araþtýrmalý

G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, üniversitenin Diyarbakýr için büyük þans olduðunu söyledi. Eker, üniversitelerin sadece üretim ve geliþmeyle ilgili deðil, toplumun sosyal sorunlarýyla da ilgili çalýþma yapmasý gerektiðini kaydetti. Diyarbakýr Dicle Üniversitesi’nin (DÜ) 2012- 2013 akademik yýlý ile yapýmý tamamlanan Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi binasýnýn açýlýþý için üniversitenin kongre merkezinde tören düzenlendi. Törene Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akýn, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, DÜ Rektör yardýmcýlarý, fakülte dekanlarý, öðretim üyelerinin yaný sýra çok sayýda öðrenci katýldý. Törende bir konuþma Bakan Eker, üniversitelerin farklý alanlara yaptýðý katkýlarla baþarýlý olabileceklerini kaydetti. Dicle Üniversitesi'nin Türkiye’nin en köklü kurumlarýndan biri olduðunu anlatan Bakan Eker, üniversitenin gerek teknik donaným gerekse de öðrenci sayýsý bakýmýndan her geçen gün geliþtiðini kaydetti. Bakan Eker, “ Dicle Üniversitesi’nin öðrenci sayýsý bir ara 13 bine kadar düþmüþtü. Þimdi 26 binlere ulaþtý. Üniversite yönetimini kutlamak gerekiyor. Biz eðitime önem veren bir hükümetiz. Bütçede eðitim birinci sýraya çýkartýlmýþsa bu önem verdiðimizi gösteriyor. Bizden önce Milli Savunma birinci sýradaydý bütçe bakýmýndan. Eðitimin bütçeden aldýðý pay yüzde 9 dan yüzde 16'ya çýkardýk. Türkiye'de son 10 yýl içinde üniversitelerin sayýsý arttý. 76'dan 168'e çýktý. Bunlar kendi aralarýnda yaptýðý rekabetle daha büyük baþarýlara imza atýyorlar. Bunlarýn akademik personel sayýsýnda artýþ meydana geldi.” diye konuþtu. Üniversitelerin bulunduðu þehre önemli katkýlar saðladýðýný vurgulayan Bakan Eker, bunun ArGe çalýþmalarýnda daha rahat görüldüðünü kaydetti. Buna paralel olarak Ar-Ge çalýþmalarýna Türkiye’nin her zamankinden fazla para ayýrdýðýný belirten Bakan Eker, bu sayede üretime dönük projeler hayata geçtiðinin altýný çizdi. Bakan Eker, Doðu ve Güneydoðu’da teröre raðmen yatýrýmlar devam edeceðini belirtti. Eker þunlarý söyledi: “Zaman zaman bu bölgede haksýz bir þekilde isminin üzerinde bulutlar dolaþmasýna yol açan PKK terör örgütünün yaptýðý eylemler yüzünden hakettiði desteði, imaj açýsýndan göremiyor. Buna raðmen bu çabamýzý inatla ve inançla sürdüreceðiz. Üniversitenin týp, hayvancýlýk deðil sosyal sorunlar ile ilgili de çözümler sunmasýný öneriyoruz.” Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak ise binlerce yýldýr dokunduðu yerlere hayat veren Dicle nehri gibi dokunduðu dimaðlarda sevgi yeþerten Dicle Üniversitesinin yarýnlara ýþýk tutmaya devam edeceðini söyledi. Konuþmalarýn ardýndan ÝÝBF’nin yeni binasýnýn kurdelesi kesildi. (CÝHAN)

13 Ekim 2012 Cumartesi Gazete Sayfaları  

13 Ekim 2012 Cumartesi Gazete Sayfaları

13 Ekim 2012 Cumartesi Gazete Sayfaları  

13 Ekim 2012 Cumartesi Gazete Sayfaları

Advertisement