Page 1

Vali Ayvaz’dan Mardin Suriye Yardýmlaþma Platformuna ziyaret M

ardin Valisi Turhan Ayvaz,Suriyeli sýðýnmacýlara yardým elini uzatmak üzere oluþturulan Mardin Suriye Yardýmlaþma Platformunu ziyaret etti. Mardin Suriye Yardýmlaþma Platformu Baþkaný Mehmet Timuraðaoðlu Mardin ilinde kayýtsýz Suriyeli sayýsýnýn çok fazla olduðunu belirterek, yardým için yapýlan çalýþmalar hakkýnda Vali Turhan Ayvaz’a bilgi verdi. Vali Turhan Ayvaz, “Mardin ili, Suriyeli kardeþlerimize en fazla yardým yapan illerden birisidir. Mardin Organize Sanayinin daha önce Somali’ye baþlattýðý yardýmda da Mardin ili örnek gösterilmiþtir. Sayfa Sayfa 2’de 3’te

Atletlerden Vali Turhan Ayvaz’a teþekkür ziyareti Programý’na (SODES) baþvurarak Mardin’de Atletizm Sporunu Sevdirme ve Yaygýnlaþtýrma Projesi’ni hayata geçirdik. Mardin Atletizm Spor Kulübü bugüne kadar 120’ye yakýn lisanslý sporcu yetiþtirdi. Bu sporcularýn 8’i üniversite sýnavlarýnda spor akademisini kazandý” þeklinde konuþtu.

Ýsmail Erkar

B

alkan Þampiyonu ve Mardin Atletizm Spor Kulübü Baþkaný Mehmet Münir Cura 40 kiþilik sporcu kafilesi ile birlikte Vali Turhan Ayvaz’ý makamýnda ziyaret etti.

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

12 Ocak 2013 Cumartesi

Özellikle son yýllarda atletizmde birçok baþarý elde eden Mardin Atletizm Spor Kulübünün, SODES kapsamýnda 2008 yýlýndan beri Mardin merkez ve çevre köylerden 350 genci atletizm sporuna kazandýrdýðýný ifade eden Cura, “2008 yýlýnda kurduðumuz dernek ile GAP Eylem Planý Sosyal Destek

Yýl: 9 Sayý 2543 Fiyatý :25 Kr

Mardin ilinin atletizm de baþarýsýný arttýrmak için kararlý bir þekilde çalýþmaya devam edeceðini söyleyen Münir Cura, sporcularý ile beraber gösterdikleri baþarýlarý, yaþadýklarý sýkýntýlarý Valilik Dara Toplantý Salonu’nda Vali Turhan Ayvaz ile paylaþtý.

Kadrolu eþekler elektrikli soba ile ýsýtýlýyor Özellikle dar sokaklarda biriken çöplerin toplanmasýnda kullanýlan kadrolu eþekleri, dondurucu soðuða karþý korumak için belediye çareyi, ahýra elektrikli ýsýtýcý soba koyarak buldu. Ali Edis

M

Kýzýltepe Zahireciler Derneði'nden TÜÝK’e tepki M. Sait Çakar

T

ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan açýklanan tahýl üretim miktarlarý verilerine tepki gösteren Mardin'in Kýzýltepe Ýlçe Zahireciler Derneði Baþkaný Mehmet Þerif Öter, çiftçilerin adeta cezalandýrýldýðýný söyledi. Toplumun ilgili tüm kesimleri tarýmda verimliliðin artýrýlmasýný istediklerini belirten Þerif Öter, devletin, tarým politikasýnýn verimliliðini artýrmak üreticiyi desteklemek ve teþvik etmek amacýyla her sene ürün desteklemeleri verildiðini belirtti. TÜÝK'in gerçek üretim miktarlarýnýn çok altýnda rakamlar belirlediðini savunan Öter, bu durumun çiftçileri büyük zarara uðrattýðýný ifade etti. Öter, "Mezopotamya havzasýnýn verimli topraklarýn merkezinde bulunan Kýzýltepe Ovasý ürün verimliliði noktasýnda ülke ve bölge standartlarý üzerinde olduðu herkesçe bilinmektedir. Kýzýltepe Ovasý'ndaki çiftçilerin yüzde 85'i kendi imkanlarýyla kazdýklarý artezyen kuyular sayesinde sulu tarým yapmakta ve yüksek verim almaktadýrlar. Bu durumda çiftçilerimizin ödüllendirilmesi gerekirken fazla üretim gerçekleþtirdikleri için neredeyse TÜÝK tarafýndan cezalandýrýlmak isteniyor. Sulu ekimde dönümde 600 ile 800 kilogram buðday, 1 ton ile 1 ton 200 kilogram mýsýr üreten çiftçi, TÜÝK'in masa baþýnda tespit ettiði rakamlara göre sulu buðdayda 475 kilogram, mýsýr için 762 kilogram olarak belirlenmiþ. Bu durumda çiftçilerimizin emekle ürettiði ürünün yaklaþýk yüzde 25'i prim desteðinden mahrum býrakýldýðý gibi, 2012 yýlý için haklarý olan, kendilerine tanýnan ürün destekleme miktarlarýna göre faturalandýrarak devlete ödedikleri yüzde 2 stopaj vergisiyle ayrýca zarara uðratýlmýþtýr. Velinimetimiz olan çiftçilerimize ödenen üç kuruþa göz dikmek dünyada Çin'den sonra en çok büyüyen ekonomiye sahip ve ÝMF'ye borç para veren hükümetimize yakýþmýyor. Bu durumun en kýsa zamanda düzeltileceðine olan inancýmýzla her zaman çiftçilerimizin hizmetinde olacaðýmýzý ve haklarýný aramak için Ziraat Odamýzýn alacaðý her kararýn destekçisi olduðumuzu bilinmesini istiyoruz" dedi.

ardin Belediyesi'nde, çöp toplama iþlerinde kullanýlan kadrolu eþekler, dondurucu soðuða karþý elektrikli sobalarla ýsýtýlýyor. Özellikle dar sokaklarda biriken çöplerin toplanmasýnda kullanýlan kadrolu eþekleri, dondurucu soðuða karþý korumak için belediye çareyi, ahýra elektrikli ýsýtýcý soba koyarak buldu. Mardin’in Teker Mahallesi'nde bulunan 300 yýllýk tablada kalan 47 kadrolu eþeðin, günlük olarak veteriner gözetiminde saðlýk kontrolleri ve bakýmlarý yapýlýyor. Mardin Belediye Baþkaný Beþir Ayanoðlu, iki gündür dondurucu soðuklarýn yaþandýðý ilde, belediyeye ait kadrolu eþekleri iþe çýkarmadýklarýný belirtti. Ayanoðlu, eþekleri dondurucu soðuða karþý korumak için ahýrý ýsýtýcý soba ile ýsýttýklarýný belirtti. Mardin SÝT alanýnda olduðu için kendileri için çok önemli olduðunu belirten Ayanoðlu, ”Tarihi Mardin sokaklarý dar olduðu için çöp toplama iþlerinde eþekleri kullanýyoruz. Soðuk olmasý nedeniyle

iki gündür iþe çýkarmýyoruz. Hava soðuklarý eksi 5 ile 7 dereceye kadar düþüyor. Mardin, yüksek rakým olduðu için soðuklar onlarý etkiliyor. Biz bu konuda da hayvan haklarýna azami derecede riayet ediyoruz. Bunlarýn telef olmamasý konusunda belediye olarak tedbirlerimizi alýyoruz.” dedi "47 Eþekle 23 Mahjallenin temizliðini yapýyoruz" Ayanoðlu, ayný þekilde belediyeye ait diðer hayvan barýnaðýnda kalan köpekler ve diðer hayvanlarýn da günlük olarak bakým ve ihtiyaçlarýný karþýladýklarýný ifade etti. Ayanoðlu, þöyle devam etti: ”Mardin, yapý gereði dar sokaklar ve dik merdivenler yüzünden mahalle ve sokak aralarýna araçlar giremiyor. Mardin'in temizliðini yapmak için mecburen kadrolu eþekleri kullanýyoruz. Belediye bünyesinde bulunan 47 kadrolu çöpçü eþek, 23 mahallenin temizliðini yapýyor. Bu nedenle çöpçü eþeklere bakmak zorundayýz. Veteriner hekim kontrolünde haftalýk muayeneleri yapýlan eþeklerin yemlerini zamanýnda veriyor, günlük bakýmlarýný

aksatmýyoruz. Bizim için bu çok önemlidir. Sonuçta onlar da Allah’ýn yarattýðý varlýklardýr.” þeklinde konuþtu. Ýki gündür iþe çýkamayan eþeklerin yerine ise belediye bünyesinde çalýþan iþçiler, þehrin dar sokaklarýnda biriken çöpleri ve karlarý temizlemeye baþladý.

400 bin öðrenciyi rahatlatan karar

Bayan Girgin, Kadýn ve Çocuk Merkezi'ndeki kadýnlarla biraraya geldi L

iseyi bitiren ve 18 yaþýný dolduran erkek öðrencilerin üniversiteye gidene kadar geçen sürede saðlýk hizmeti alabilmelerine iliþkin sorun çözüldü. Sayfa 3’te

N

usaybin Kaymakamý Murat Girgin'in eþi Zeynep Girgin, Yeniþehir Mahallesinde Mardin Valiliði koordinasyonunda Sodes projesi kapsamýnda ve Kaymakamlýk SYDV bünyesinde faaliyet gösteren Kadýn ve Çocuk Merkezini ziyaret etti. Buradaki çalýþmalar hakkýnda merkez sorumlusu Semire Altan'dan bilgi alan Girgin, Nusaybinli kadýnlara her türlü desteði vermek için çaba içerisinde olduklarýný söyledi. Merkez bünyesinde okuma-yazma, dikiþ-nakýþ kurslarý, kreþ ve çamaþýr yýkama gibi birçok konuda hizmet verdiklerini kaydeden Girgin; "biz belki görev sürelerimiz bittikten sonra buradan gideceðiz ama burada kurulan

Muharrem AÐALDAY

nsan yaradýlýþ gayesini hatýrýnda tuttuðu kadar bu kýsa olan dünya hayatýnýn anlamý konusunda epeyce bir yol kat edeceðini ve baþkalarýnýn da bu konuda aydýnlanmasýna katkýda bulunacaðýný düþünüyorum. Bu hayat yolculuðunda azýðýmýzýn garanti altýna alýndýðýný unutmamak lazým. Allah yarattýklarýnýn rýzkýna kefildir. Bu bir imani meseledir. Sayfa Sayfa 2’de 3’te

Ý

kurumlar, Nusaybinlilere, Nusaybinli kadýnlara hizmet verecektir. Bu kurumlarý sahiplendiðinizi görüyorum. Bu sahiplenmeden çok memnunum."

dedi. Girgin, daha sonra merkezde eðitimlerini sürdüren 200 kadýn kursiyere temizlik seti hediye etti.

Açlýktan karnýna taþ baðlayan peygamberin ne yiyeceðini þaþýrmýþ ümmeti!yiz


12 Ocak 2013 Cumartesi

Vali Ayvaz’dan Mardin Suriye Yardýmlaþma Platformuna ziyaret Ý

Muharrem AÐALDAY

etmekle mükellefiz” dedi.

Ýsmail Erkar

M

ardin Valisi Turhan Ayvaz,Suriyeli sýðýnmacýlara yardým elini uzatmak üzere oluþturulan Mardin Suriye Yardýmlaþma Platformunu ziyaret etti. Mardin Suriye Yardýmlaþma Platformu Baþkaný Mehmet Timuraðaoðlu Mardin ilinde kayýtsýz Suriyeli sayýsýnýn çok fazla olduðunu belirterek, yardým için yapýlan çalýþmalar hakkýnda Vali Turhan Ayvaz’a bilgi verdi. Vali Turhan Ayvaz, “Mardin ili, Suriyeli kardeþlerimize en fazla yardým yapan illerden birisidir. Mardin Organize Sanayinin daha önce Somali’ye baþlattýðý yardýmda da Mardin ili örnek gösterilmiþtir. 900 ton gýda yardýmý Somali’ye gitti. Suriye krizi çýktýktan sonra Suriye‘ ye de yardýmlar yapýlmaya baþlandý. Suriye’ye olan

yardýmlarýmýz arttý. Yine organize sanayi olarak Suriye’ye 200 ton gýda yardýmýnda bulunduk. Þu anda Mardin Suriye Yardýmlaþma Platformu kuruldu. Valilik ve kaymakamlýk olarak bizim sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma

vakýflarýmýz var. Özellikle Mardin merkeze gelen, ilçelere giden Suriyeli kardeþlerimizin dilenmesine izin vermeyeceðiz. Þahýs da olsa aile de olsa Akrabalarýnýn yanýna gelen kiþilerde olsa biz onlara yardým

Tek sýkýntýnýn kayýtsýz yani kaçak olarak gelen kiþilerin nerede olduklarýný bilmediklerini belirterek, bu kayýtsýz kiþilere yardým yapýlmasýnýn zor olduðunu belirten Vali Ayvaz, “Bize bildirildiðinde gereken yardým yapýlacaktýr. Ýç savaþtan dolayý bu güne kadar 4401 Suriye vatandaþý Mardin iline kayýtlý olarak girmiþtir. 43 kiþi Hatay kampýna gönderilmiþ, 90 þahýs Adýyaman kampýna, 1525 þahýs Ceylanpýnar kampýna gönderilmiþtir. 2751 þahýs ise gönüllü olarak ülkelerine geri dönmüþlerdir. Mardin Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý olarak 125 kiþiye 18 ton kömür yapýlmýþtýr. 25 aileye kömür yardýmý ulaþtýrdýk. Ýlçelerimizde gereken yardýmý yapýyor. Ýsteyenleri kamplara yolluyoruz. Akrabalarýnýn yanýnda olanlara da gereken gýda yardýmý yapýyoruz” dedi.

Ak Parti Merkez ilçeden kutlama mesajý Sedat Aslanaçier

A

k Parti Mardin Merkez Ýlçe Baþkaný Murat Bayar 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü Dolayýsýyla Kutlama Mesajý Yayýmladý. Bayar mesajýnda; Mardin’de görev yapan yazýlý, görsel ve internet medyasýnda çalýþan Medya mensuplarýnýn Mardin gündeminin tüm Türkiye'ye ulaþtýrmanýn gayreti içerisinde olduklarýný bildiklerini belirtti. Bayar, “Kamu hizmeti yapan medya mensuplarýnýn artan sorumluluðu hepimizin malumudur. Tarafsýz, özel hayata saygýlý, doðru haber vermeyi ve halk için yol gösterici olmayý kendine ilke edinen basýn mensuplarý ve medya çalýþanlarý zor imkânlar altýnda halkýn bilinçlendirilmesi, ülke çýkarlarýna yönlendirilmesi ve toplumun aydýnlatýlmasý gibi kutsal bir görevi yerine getirirken her türlü güçlüðe göðüs germektedir. Ýlimizde olan geliþmeler konusunda

halkýmýzý bilgilendirmekte, vatandaþlarýmýzla kurumlar arasý adeta bir köprü görevi görmektedir. Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve aydýnlatýlmasý noktasýnda doðru, tarafsýz ve ilkeli haber anlayýþýný benimsemiþ, her türlü zorluk ve olumsuzluða raðmen yoðun emek vererek çalýþmalarýný yürüten basýnýmýzýn kýymetli temsilcilerinin Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, baþarýlar diliyorum” dedi.

Açlýktan karnýna taþ baðlayan peygamberin ne yiyeceðini þaþýrmýþ ümmeti!yiz

nsan yaradýlýþ gayesini hatýrýnda tuttuðu kadar bu kýsa olan dünya hayatýnýn anlamý konusunda epeyce bir yol kat edeceðini ve baþkalarýnýn da bu konuda aydýnlanmasýna katkýda bulunacaðýný düþünüyorum. Bu hayat yolculuðunda azýðýmýzýn garanti altýna alýndýðýný unutmamak lazým. Allah yarattýklarýnýn rýzkýna kefildir. Bu bir imani meseledir.

Yaþamamýz için sayýsýz rýzýk veren Allah bu rýzýklardan helal olanýndan yememiz konusunda dikkat etmemiz gerektiði uyarýsýnda bulunmakta ve israfý gerektirecek halden þiddetle kaçýnmamýzý emrediyor. Ýsraf edenlerin durumu hiç de iç açýcý deðil. Bize Kur’an-ý Kerimde haber verilmekte. Resulullah nasýl bir hayat yaþadýðýmýzý bir görseydi acaba bize nasýl bir tepki verirdi diye düþünmemek elde deðil. Doymak bilmeyen bir kavmin peygamberi olmaktan ne kadar memnun olabilirdi ki? Kendisi ve beraberindekiler çoðu günlerini aç bir þekilde geçirirlerken bizim yaptýðýmýz onca israfýn karþýsýnda acaba bizleri de arkadaþ olarak kabul ederlermiydi? Ya bizleri gördüðünde yüzünü ekþitirmiydi? Bu sorulara ayrý cevap vereceðimiz malum. Ama bir gün resullullah ile yüzleþmeyi istiyorsak bize emanet ettiði emanetlerine sahiplendiðimiz kadar yüzümüz olacak. Kredimimizi tüketmemek için çok çalýþmamýz lazým. Ha deyince olmuyor çoðu þey. Bedel lazým. Sadece israf ettiðimiz zamanýn hesabýný, çöplere attýðýmýz ekmeklerin, beðenmeyip bayatlattýðýmýz yemeklerin nasýl hesabýný vereceðimizi düþünürsek bu bize yeter de artar. Kurduðumuz sofralarýn çeþidini saymada bile zorlanýrken aç kalan peygamberimizi nasýl anlayabiliriz? Günlerce aç olan peygamberimizi yemeðe davet eden þahsa resulullahýn; “fatýmaya da biraz gönderseniz olur mu? Üç gündür yiyecek bir þey bulamadýk da. Þimdi … Evet þimdi kendimize soruyu soralým: Ya bizler kaç gün aç kaldýk acaba?

Öte yandan Merkez Ýlçe Baþkan yardýmcýsý ve Tanýtým ve Medya Baþkaný Metin Öðrendik de bir mesaj yayýnladý. Öðrendik mesajýnda; Gazetecilik mesleði, özellikle çok büyük fedakârlýklar isteyen ve zor þartlarda yapýlan önemli bir meslektir. Kamuoyunu aydýnlatmak için günün her saatinde haber peþinde koþan gazetecilerimiz zor þartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan geliþen olaylar karþýsýnda aydýnlatýrken bir taraftan da halkýmýzýn talep ve beklentilerini

2

Ýsraf etmeme konusunu hayatýmýzýn en önemli yerine montelememiz lazým. Ýsrafý anlayýp hayatýmýza uyguladýðýmýz kadarýyla, hayattan bir anlam çýkardýðýmýz sonucuna varabiliriz. Aksi halde elimizdekilerin deðerini bilmediðimizin farkýna vardýðýmýzda geç kalmýþ olabiliriz. yansýtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler. Ýlimizin kültürel ve sosyal geliþiminde önemli bir rol oynamaktadýr. Basýn, bu yönüyle, toplumun bilgilendirilmesinin yaný sýra kentlerin geliþiminde önemli bir katký saðlamaktadýr. Bu duygu ve

düþüncelerle Basýn Ahlak Esaslarý çerçevesinde çalýþmalarýný büyük bir özveriyle devam ettiren tüm basýn mensuplarýmýzýn 10 Ocak Dünya Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutlar, saðlýk ve baþarýlar dilerim.” Dedi

“Her canýmýzýn istediðini yemek de israf sýnýfýna girer” bunu yeni öðrendim. Dehþet bir tespit. Nefsi terbiye etmenin doruk noktasý. Nerden baþlamalý sorusuna herkes kendi israfýný tespit etmekle.

USTAD'dan Gazetecilere kutlama Ahmet Türk: Öcalan Bizi Yuvarlak Masada Karþýladý almayacaðý görüþünü dile getirdiðini vurguladý. Türk, "Bu süreç çok ciddi bir noktaya gelmeseydi, bizim Ýmralý'ya gidiþimiz de çok kolay olmazdý. Ama bazý müzakereler yapýlmýþ, her þeye bitmiþ gibi bakmamak lazým" dedi.

D

emokratik Toplum Kongresi (DTK) Eþbaþkaný ve Mardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk, Ýmralý Adasý'nda Abdullah Öcalan'ýn kendilerini, yuvarlak bir masada karþýladýðýný söyledi DTK Baþkaný Ahmet Türk, sorunlarýn köklü çözümü konusunda Öcalan'ý yeni bir sürecin baþlatýlmasý konusunda kararlý gördüðünü söyledi. Terör örgütü Pkk çizgisindeki kapatýlan, "Roj TV"nin yerine ayný frekanstan yayýn yapan 'Nuçe ' kanalýna konuþan Ahmet Türk, Öcalan ile 3 Ocak'ta yapýlan görüþme ile ilgili izlenimlerini anlattý. Görüþmeleri yeni bir dönem, yeni bir baþlangýç olarak deðerlendiren Türk, toplumda bir hayal kýrýklýlýðýnýn da yaratýlmamasý gerektiðini dikkat çekti. Türk, " Öcalan'ýn uzun bir tartýþmadan sonra bu noktaya geldiðini gözlemledim. Ben bu sürecin daha iyi hazýrlandýðý inancýndayým. Kendisini gayet iyi, moralini iyi gördüm" dedi. Öcalan'ýn çözüm için her türlü katkýyý sunmaya hazýr olduðunu söyleyen Türk, ancak bir tasfiye mantýðý ile asla yol

Yeni bir dönemin baþladýðýna iþaret eden Türk Öcalan'ýn,"Yurttaþlýk konusundaki, Anayasa maddesi kýsa olmalý, birçok þeyi yazmaktansa herkesi kucaklayan bir yaklaþým esas alýnmalý. Yurttaþlýðý esas alan bir yaklaþým olmalý. Halklarýn ortak deðerlerini ortaya çýkarmasý

durumunda, halklarýn yakýnlaþmasý durumunda bugün Ortadoðu'da ve dünyada yaþanan olaylar yaþanmaz. Yoksa milliyetçi, ulusçu yaklaþýmla Ortadoðu'dan daha çok tehlikeli bir süreç yaþanabilir" dediðini ifade etti. Türk, Öcalan'ýn geliþmeleri olabildiðince takip ettiðini, gazeteleri okuduðunu, zaman zaman Ýmralý Cezaevi'ndeki tutsaklarla görüþmeler yaptýðýný da sözlerine ekledi. Türk, Öcalan'ýn, Suriye'de Arap halký ile diyalog ve dayanýþma içinde olunmasý gerektiðini de söylediðini belirtti. (CÝHAN)

Þahkulubey'den kutlama mesajý Ali Edis

A

k Parti Mardin Milletvekili Gönül Bekin Þahkulubey 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü Dolayýsýyla Kutlama Mesajýnda Mardin'de görev yapan yerel ve ulusal medya mensuplarýný tebrik etti. Milletvekili Þahkulubey yaptýðý açýklamada, "Büyük özveri, gayret ve emek sarf ederek doðru, tarafsýz, ilkeli, objektif ve sorumlu habercilik anlayýþý çerçevesinde topluma hizmet eden, toplumun bilgilendirilmesi, ülke yararýna yönlendirilmesi ve aydýnlatýlmasý gibi kutsal bir görevi yerine

getirmekte olan deðerli basýn mensublarýmýzýn “Çalýþan Gazeteciler Günü”nü tebrik ediyor, çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum. " dedi

M. Sait Çakar

U

luslararasý Stratejik Tahlil ve Araþtýrmalar Merkezi (USTAD) Üyesi ve bölge uzmaný Tekin Oruç, 10 Ocak gazeteciler günü çalýþan basýn mensuplarý ile ilgi mesaj yayýnladý Türkiye’de ve dünyada yaþanan geliþmelerin anýnda kamuoyuna ulaþmasýný saðlayan gazetecilerin, görevlerini icra ederken zor koþullar altýnda çalýþtýðýný söyledi. Oruç, “Bazen canlarý pahasýna da olsa yaþanan olaylarý büyük kitlelere ulaþtýrmayý baþaran bu fikir emekçilerinin sosyal ve Ekonomik haklarýný düzenleyen yasanýn kabulüyle 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü olarak

kutlanmaktadýr. Gazeteciler, ülke ve dünya gündemini belirlemede büyük rol oynar. Ýnsanlar, basýndan aldýðý bilgiler doðrultusunda hareket ederler. Bu açýdan gazetecilerin, medya etik kurallarýný göz önünde bulundurarak haber yapma ve objektif deðerlendirmelerle toplumu bilinçlendirme sorumluluklarý bulunmaktadýr. Bütün bu sorumluluklarla birlikte gazetecilere düþüncelerini rahatlýkla ifade edebilecekleri özgür bir ortam ve belli baþlý yasal haklarýn saðlanmasý gerekir. Ýþte bu yasa ile gazetecilere bu imkânlar saðlanmaktadýr. Çünkü basýn, günümüzün en önemli deðerlerindendir. Özgür ve sansürsüz bir basýn ile demokratik ve çaðdaþ bir ülke haline gelebileceðimiz düþüncesiyle, tüm basýn mensuplarýmýzýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarýnda baþarýlarýnýn devamýný dilerim.” dedi. Tekin Oruç, mesajýnýn devamýnda þöyle dedi: Genelde Güneydoðu Anadolu, özelde ise Mardin ili gibi; yerel gazetecilikte en zor þartlarýnýn yaþandýðý ve kýt imkânlarla bu görevlerini yapmaya çalýþanlar gazetecilere; bölgemize ve ilimize verdikleri hizmetlerinden ve Mardin’imizi tüm çevreye çok iyi tanýttýklarý için bir kez daha teþekkür ettiklerini sözlerine ekledi.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

12 Ocak 2013 Cumartesi

400 bin öðrenciyi E rahatlatan karar L

3

Televizyon dizilerinde sürücüler, trafik kurallarýna uymuyor

iseyi bitiren ve 18 yaþýný dolduran erkek öðrencilerin üniversiteye gidene kadar geçen sürede saðlýk hizmeti alabilmelerine iliþkin sorun çözüldü.

Meclis’te kabul edilen kanunla liseyi bitiren öðrenciler, üniversiteye baþlayýncaya kadar arada geçen 3-4 aylýk sürede saðlýk hizmeti alabilecekler. Mevcut uygulamaya göre, lise ve dengi okullarý bitiren erkek öðrencilerden 18 yaþýný dolduranlarýn, anne ve babasý üzerinden saðlýk yardýmý almalarý mümkün deðildi. Erkek çocuðun, liseyi bitirir bitirmez, üniversiteye hemen baþlamasý söz konusu olmadýðýndan, arada 3-4 ay geçiyordu. Bu sürede maðduriyet yaþanýyordu. Bu durumda olan yaklaþýk 400 bin öðrenci bulunuyor. Kýz çocuklarý ise evleninceye veya iþe girinceye kadar anne-babalarý üzerinden saðlýk hizmeti alabildikleri için böyle bir sorunla karþýlaþmýyorlar. 4,5 milyon vatandaþý ilgilendiren Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun dün mecliste kabul edildi. Düzenleme ile gazilere sevksiz özel hastaneye gidebilme yolu açýldý. Terörle mücadelede malul kalanlar ile Kore, Kýbrýs ve Ýstiklal Savaþý gazileri sevk almadan özel hastanelere gidebilecek ve fark ücreti ödemeyecek. Düzenleme ile iþ ve meslek danýþmanlarýnýn, Danýþtay’ýn iptali ile oluþan hak kayýplarý da giderildi. Danýþtay’ýn kararý nedeniyle 817 iþ ve meslek danýþmanýnýn 2013 yýlý sözleþmeleri yenilenmemiþti. Bu kiþiler bir anda iþsiz kalmýþtý. Yasa ile Danýþtay’ýn yürütmeyi durdurma kararý

vermesi üzerine ortaya çýkan hukuki sorunlar ve hak kayýplarý giderildi. Ayný düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu yapýsý deðiþtiriliyor. Üye sayýsý artýrýlýyor. Esnaf ve sanatkârlarý temsilen bir üye SGK Yönetim Kurulu’na girecek. Yönetim Kurulu’nda SGK’nýn bir baþkan yardýmcýsý yer alýrken bu sayý da ikiye çýkacak. Ayný düzenleme ile emekli olduktan sonra iþyeri açarak çalýþanlardan kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne (SGDP) iliþkin maðduriyetin de giderilmesi hedefleniyor. Emekli olduktan sonra iþyeri açarak çalýþan emeklilerin sayýsý 600 bini bulurken bunlardan yalnýzca 14 bini destek primini ödedi. Düzenleme ile destek primi borcu olanlarýn bu borçlarýnýn faizi silinerek anapara enflasyon oranýnda artýrýlýp 36 aya kadar taksitlendiriliyor. Düzenlemeyle birlikte prim borcu olduðu için bir yakýnýnýn üzerinden

doktora giden Bað-Kur’lular, SGK tarafýndan bu konuda kendilerine çýkarýlacak borçlarý ödemeyecek. Gazeteciler ve vekillere yýpranma hakký Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik’in imzasýyla Genel Kurul’da verilen bir önerge ile 2008’de kaldýrýlan gazetecilerin ‘yýpranma payý’ yeniden getirildi. Kanuna göre ‘basýn kartý sahibi gazeteciler’ yýlda 90 gün fiili hizmet zammýndan yararlanacak. 4 yýl prim ödeyen gazeteciler 5 yýl prim ödemiþ sayýlacak ve 20 yýl çalýþarak emekliliðe hak kazanabilecek, ancak emeklilik yaþlarý sadece 3 yýl aþaðý çekilebilecek. Gazeteciler, Ekim 2008 ile Ocak 2013 yýllarý arasýnda ödenmeyen ‘fiili hizmet süresi zammý primlerini’ 3 ay içinde SGK’ya baþvurup 6 ay içinde ödeyebilecek. Milletvekilleri de yýlda 90 günlük yýpranmadan yararlanacak. (CÝHAN)

mniyet Genel Müdürlüðü Trafik Eðitim ve Araþtýrma Dairesi Baþkanlýðý'nýn televizyon dizileri üzerinde yaptýðý bir araþtýrma dikkat çekici sonuçlarý ortaya çýkardý. Dizilerdeki araç kullanma sahneleri üzerinde yapýlan araþtýrma sonuçlarýna göre sürücülerin emniyet kemeri takmadýðý ve cep telefonuyla konuþtuklarý belirlendi. Trafik Eðitim ve Araþtýrma Dairesi Baþkanlýðý, Kuzey Güney, Yalan Dünya, Zengin Kýz Fakir Oðlan, Hýzýr Ekip, Lale Devri, Farklý Desenler, Huzur Sokaðý baþta olmak üzere toplam 40 televizyon dizisi üzerinde trafik kurallarýna uyup uyulmadýðý konusunda bir araþtýrma yaptý. Emniyet kemeri takma duyarlýlýðýnýn en yüksek olduðu dizi yüzde 83,3 ile TRT'de yayýnlanan 'Þubat' adlý dizi çýktý. Bu diziyi yüzde 81 ile Star televizyonunda yayýnlanan Hayatýmýn Rolü takip ederken; arkasýndan Atv'de yayýmlanan Alemin Kralý, Kanal D'de yayýnlanan Yalan Dünya geliyor. Polisiye dizi olarak bilinen ve Kanal D'de yayýmlanan 'Arka Sokaklar' isimli dizi ise yüzde 7,1 ile emniyet kemeri takma konusunda son sýrada yer aldý. Araþtýrma, topluma trafik kurallarýna uyma konusunda

örnek olmasý gereken film yýldýzlarýnýn bu konuda geride kaldýðýný gösterdi. Bazý televizyon dizilerinde ise trafik kurallarýnýn hiçe sayýldýðý belirlendi. Araþtýrma sonuçlarýna göre 'Aðýr Roman Yeni Dünya, Kanýt, Kayýp Þehir, Kurtlar Vadisi Pusu, Leyla ile Mecnun, Öyle bir Geçir Zaman Ki ve Sakarya Fýrat' adlý dizilerde oyuncular araç kullanýrken hiçbir þekilde emniyet kemeri takmýyor. Araç kullanýrken cep telefonuyla konuþuluyor Araþtýrmanýn bir baþka dikkat çekici sonucu ise dizilerde sürücülerin araç kullanýrken cep telefonuyla konuþmalarý oldu. 'Emirin Yolu, Behzat Ç., Beni Affet, Yalan Dünya, Yer Gök Aþk, Hayat Devam Ediyor, Arka Sokaklar, Kurtlar Vadisi Pusu' adlý dizilerde de oyuncularýn araç kullanýrken sýk sýk telefonla görüþme yaptýðý tespit edildi. 'Hayatýmýn Rolü, Kuzey Güney, Lale Devri, Deniz Yýldýzý, Suskunlar ve Unutma Beni' isimli dizilerde sürücüler araç kullanýrken telefonla görüþme yapmýyor. Telefonla konuþmalarý gerektiði hallerde araç durdurularak görüþme yapýlýyor. Telefon görüþmelerinin bir kýsmýnýn da kulaklýkla yapýlmasý dikkat çekiyor. (CÝHAN)

Bakanlýk: Ýlaç takip sistemi sahte ilacý ve kupür sahteciliðini ortadan kaldýrdý S Emniyet'ten vize açýklamasý

E

mniyet Genel Müdürlüðü, Türkiye-Mali Vize Anlaþmasý konusunda açýklama yaptý. Açýklamada, 12 Ekim 2011 tarihinde Bamako'da imzalanan, 17.02.2012 tarih ve 2012/2854 sayýlý Bakanlar Kurulu kararýyla onaylanarak, 23.03.2012 tarih ve 28242 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti arasýnda diplomatik pasaport hamilleri için vizelerin karþýlýklý olarak kaldýrýlmasýna dair anlaþma'nýn 17 Haziran 2012 tarihi itibariyle yürürlüðe girdiði hatýrlatýldý. Anlaþma uyarýnca, geçerli diplomatik pasaport hamili her iki ülkenin vatandaþlarý, birbirlerinin ülkesine yapacaklarý seyahatlerinde toplam kalýþ (ikamet) süresinin her 180 gün içerisinde 90 günü aþmamak kaydýyla girip çýkmak, transit geçmek ve diðer tarafýn ülkesinde geçici olarak kalmak için vizeden muaf olduðunun belirtildiði

açýklamada, "Her iki ülkenin diplomatik, konsolosluk veya ülkesinde akredite uluslararasý örgütler nezdindeki temsilciliklere atanan her bir akit tarafýn geçerli diplomatik pasaport hamili vatandaþlarý görevleri süresince, diðer akit tarafýn ülkesine girip-çýkmak ve transit geçmek ve diðer akit tarafýn ülkesinde geçici olarak kalmak için vize alma yükümlülüðünden muaftýrlar. Vize muafiyeti, hamili olduklarý geçerli pasaport türü fark etmeksizin, yukarýda belirtilen þahýslarýn aile mensuplarýný da kapsamaktadýr. Vize muafiyeti kapsamý dýþýnda kalan çalýþma, öðrenim, eðitim, araþtýrma, aile birleþimi ve uzun süreli ikamet (90 günden fazla) gibi özel amaçlý seyahatleri, ilgili ülkenin dýþ temsilciliklerinden alýnacak 'özel meþruhatlý vize' uygulamasýna tabidir." ifadeleri kullanýldý. (CÝHAN)

aðlýk Bakanlýðý, her ilacýn konumunu takip etmek üzere kurulan Ýlaç Takip Sistemi ile sahte, kaçak ve yasa dýþý ilacýn önlendiðini, kupür sahteciliðinin de ortadan kaldýrýldýðý açýkladý. Vatandaþlarýn ilaçlarýný eczanelerden almalarýnýn büyük önem arz ettiðini belirten Bakanlýk, "Ülkemizde, ilaçlarýn temin edilebileceði tek yer eczanelerdir. Ýnternet üzerinden ilaç satýþý kesinlikle söz konusu deðildir." dedi. Saðlýk Bakanlýðý, son günlerde kamuoyuna da yansýyan sahte aðrý kesici ve benzeri ürünlerle ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Bakanlýða baðlý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu ile Ýnterpol ve Emniyet kuvvetlerince iþbirliði içerisinde yürütülen operasyonlarda sahte cinsel içerikli ürün ve aðrý kesicilerin ele geçirildiði belirtilen açýklama da, "Eczane/ecza deposu/hastane dýþýnda ele geçirilen ve Sanofi Aventis Ýlaçlarý Ltd. Þti.’nin ruhsatýna sahip olduðu “Novalgin 500mg Tablet” adlý müstahzara ait numunelerin bakanlýðýmýzca yapýlan inceleme ve analiz sonuçlarýnda, 'kutu üzerinde ve blister üzerinde parti numaralarýnýn farklý olduðu (kutu üzerinde: 439101, blister üzerinde: 439707) ve numunede, etkin madde olarak bulunan Metamizol Sodyum tanýsý YBSK yöntemiyle olumsuz bulunmasý nedeniyle uygun bulunmadýðý” raporlanmýþtýr. Uygun bulunmadýðý bildirilen numunelerin dýþ ambalajý üzerinde 439101, blister üzerinde

439707 parti numarasý bulunmasý sebebi ve halk saðlýðýnýn korunmasý amacýyla ileri bir önlem olarak “Novalgin 500mg Tablet” adlý müstahzarýn sadece 439101 parti numaralýsýnýn yasal satýþlarý da kurumumuz Ürün Takip Sistemleri (ÝTS) Birimince bloke edilmiþtir. Þu an itibarý ile eczanelerimizde söz konusu ürünün diðer parti numaralýlarýnýn satýþýnda hiçbir yasak ya da kýsýtlama yoktur." denildi. Bakanlýðýn 81 il valiliðinin, kendi illerinde gerekli kontrolleri yapmasý ve kutusunda 439101, blisterinde 439707 parti numarasý yazýlý olan ürünlere rastlanmasý halinde ürünün satýþýnýn mühür altýna alýnarak engellenmesi hususunda talimatlandýrýldýðý belirtilen açýklama da,

"Hastalarýmýzýn ilaca güvenli eriþiminin saðlanmasý amacýyla her ilacýn konumunu takip etmek üzere 2010 yýlýnda uygulamaya baþladýðýmýz ve dünyaya örnek olma niteliðinde olan Ýlaç Takip Sistemi ile sahte, kaçak ve yasa dýþý ilacýn önlenmesi, kupür sahteciliðinin ortadan kaldýrýlmasý saðlanmýþtýr. Bu vesileyle tekrar hatýrlatmak isteriz ki, halk saðlýðýnýn korunmasý ve geriye dönüþü olmayan saðlýk problemleriyle karþýlaþýlmamasý için vatandaþlarýmýzýn ilaçlarýný eczanelerden almalarý büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde, ilaçlarýn temin edilebileceði tek yer eczanelerdir. Ýnternet üzerinden ilaç satýþý kesinlikle söz konusu deðildir." ifadelerine yer verildi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

12 Ocak 2013 Cumartesi

4

Remzi Ketenci: Sanatçýlar, topluma faydalý eserleri icra etmeli D

DÝGÝAD'dan, DSÝ Bölge Müdürü Özgür'e veda programý

iyarbakýr Giriþimci Ýþadamlarý Derneði (DÝGÝAD) Antalya’ya tayini çýkan DSÝ Diyarbakýr Bölge Müdürü Turkay Özgür için veda programý düzenledi. Diyarbakýr ’daki bölge müdürlerinin katýldýðý programda duygu dolu anlar yaþandý. DÝGÝAD binasýnda düzenlenen programda konuþan DÝGÝAD Baþkaný Alaaddin Korkutata, Turkay Özgür ’ün Diyarbakýr'da görev yaptýðý süre içerisinde DSÝ'nin takdire þayan hizmetlerde bulunduðunu kaydetti. Korkutata, Özgür ’ün görevindeki hizmetini ifa ederken ayný zamanda adabý muaþeretiyle, diksiyonuyla, programlardaki düzen, tertip ve hassasiyetiyle bölge insanýyla kurduðu iliþkilerle örnek bir idareci olduðunu söyledi. Korkutata, “Bundan dolayý bölgemizde bulunduðu süre içerisinde göstermiþ olduðu bu kaliteli hizmetlerinden dolayý hem þahsým hem de DÝGÝAD adýna teþekkür ediyorum. Devlet memuru olma gereði 10 yýl da olsa neticesi itibariyle her görevli için yer deðiþikliði mukadderdir.” dedi. Baþkan Korkutata’nýn kendisine takdim ettiði plaketi

D

ünya TV Genel Yayýn Yönetmeni Remzi Ketenci, sanatçýlarýn mesleðini topluma fayda saðlayan eserler üreterek icra etmesi gerektiðini söyledi. GAP Eðitim Gönüllüleri Derneði, Þanlýurfa’da görev yapan basýn çalýþanlarý ve yerel sanatçýlarý buluþturdu. Derneðin þeref konuðu ise Dünya TV Genel Yayýn Yönetmeni Remzi Ketenci oldu. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan GAP Eðitim Gönülleri Derneði Baþkaný Murat Süngü, dernek hakkýnda bilgi verdi. Þanlýurfa’nýn eðitim alanýnda birçok eksiðinin olduðunu dile getiren Süngü, "Biz dernek olarak bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalýþýyoruz. Ben Þanlýurfa’da 4 yýldýr çalýþmaktayým. Urfa’nýn eðitim sýkýntýlar azýmsanmayacak derecede çok ama bunlarý birlik olarak aþabiliriz. Urfamýza ve gençlerimize sahip çýkmalýyýz. Bunu hep birlikte yapabilirsek daha kýsa sürede baþarýlý olacaðýmýza inanýyorum.” dedi. Dünya TV Genel Yayýn Yönetmeni Remzi Ketenci de sanatçýlarýn, sanatýný topluma faydalý eserler üreterek yapmasý gerektiðini kaydetti. Ketenci, “Misafir olarak geldiðim Urfa’ya medyayý ve sanatçýlarý bir araya getirdiði için GAP Eðitim Gönülleri Derneði'ne teþekkür ediyorum.

Sanatçýlar sanatlarýný icra ederken topluma ve bireylere faydalý sanatlar icra etmelerini gerektiðini düþünüyorum. Sanat için çok þey söylenebilir ama genel manada yaptýðýmýz sanat ile topluma faydalý eserler icra etmeliyiz.” þeklinde konuþtu. Öte yandan Ketenci, televizyonlarýnýn yayýn politikalarýna deðindi. Türkiye’nin ilk özel Kürtçe televizyon kanalý olduklarýný hatýrlatan

Ketenci, Kürtçenin yaný sýra diðer lehçelerde de yayýn yapmalarý gerektiðinin altýný çizdi. Ketenci, “Bizim amacýmýz Kürtçe yayýn yaparak bu bölgede bulunan Kürt vatandaþýmýza hizmet edebilmek. Tabii ki sadece Kürt vatandaþýmýza deðil bu bölgede bulunan diðer diller ve lehçelerde de yayýn yaparak, burada bulunan vatandaþlara hizmet vermeliyiz.” ifadelerini kullandý. (CÝHAN)

Bahaddin Bey Koleji masa tenisinde Diyarbakýr birincisi oldu

'Barýþ gelsin siyasete girerim’ D

Sanatçý Ýbrahim Tatlýses, yaklaþýk 2 yýl önce uðradýðý silahlý saldýrýnýn ardýndan ilk kez memleketi Þanlýurfa’ya geldi. Yürüme zorluðu çeken Tatlýses, hem kendi tedavisi hem de vatandaþa hizmet vermesi amacýyla Seyrantepe’de fizyoterapi merkezi kurma hazýrlýðýnda

olduðunu söyledi. Tatlýses, “Orada çalýþacaðým. Ýnþallah, 3 ay sonra buraya koþarak geleceðim. Allah büyüktür. Urfalý hemþehrilerime, dualarýný esirgemedikleri için çok teþekkür ediyorum.” ifadelerini kullandý. Ýmralý’da Abdullah Öcalan ile yapýlan görüþmelerle ilgili soru üzerine Tatlýses,

alan Turkay Özgür ise “Bugüne kadar bakanlarýmýz, valilerimiz, deðerli gönül adamlarýmýzýn destekleriyle biz bunlarý gerçekleþtirdik. Benim için GAP eylem planýnýn bu kritik döneminde burada çalýþmak çok manevi deðer kattý. Ben de bundan çok mutluyum. Tabi bizim buradan gidiþimizle Diyarbakýrlýlarla gönül baðýmýzý koparmamýz mümkün deðil. Bu dönemde hizmetlerimizi ifa ederken gönül kýrmýþ olabiliriz. Bundan dolayý helallik diliyorum, benim de varsa hakkýmý helal ediyorum.” ifadelerini kullandý. (CÝHAN)

“Barýþ gelsin, kardeþ kardeþi kucaklasýn ben de o zaman siyasete girerim.” dedi.

Irak’ýn kuzeyine yapacaðý seyahat öncesi memleketini ziyaret etmek istediðini ifade eden Tatlýses, sabah kahvaltýsýný ciðerle yaptý. Tatlýses, Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba ve beraberindekilerle bol bol ciðer yedi. Þanlýurfa’yý ve ciðerini çok özlediðini söyleyen Tatlýses, “Yaklaþýk 4 yýl sonra memleketime geldim. Ýþ görüþmeleri için Irak’ýn Zaho ve Erbil kentine gideceðim. Kýsmet olursa bir süre sonra yeniden Urfa’ya geleceðim. Özellikle Fethi Þimþek baþkanlýðýndaki Urfaspor’a katký saðlayacaðým.” dedi. Basýn mensuplarýnýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü de kutlayan Tatlýses, Þanlýurfa’nýn büyükþehir olmasýna sevindiðini belirterek, bunun için Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’a teþekkür etti. Baþbakan Erdoðan ile 3 gün önce görüþtüklerini kaydeden Tatlýses, “Urfa’nýn bütün köylerini saydý bana. Ýsmini unuttuðu köyleri ben hatýrlattým ona. Urfa’yý bu kadar çok seviyor ve sahipleniyor.” diye konuþtu. Urfa’nýn ardýndan Þýrnak’ýn Silopi ilçesine giden Tatlýses, Habur Sýnýr Kapýsý üzerinden Kuzey Irak’a geçti. (CÝHAN)

iyarbakýr Nehir Eðitim Kurumlarý bünyesinde eðitim öðretim faaliyetlerini sürdüren Özel Bahaddin Bey Koleji, baþarýlarýna bir yenisi daha ekledi. Milli Eðitim Bakanlýðý ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlýðý’nýn birlikte organize ettiði okullararasý masa tenisi müsabakalarýnda Özel Bahaddin Bey Ortaokulu öðrencileri, yýldýzlar kategorisinde bütün rakiplerini eleyerek Diyarbakýr birincisi oldu. Diyarbakýr ’ý Türkiye þampiyonalarýnda temsil edecek olan Bahaddin Bey Koleji’nin öðrencileri Türkiye birinciliðini kazanmak için çalýþmalarýna baþladý.

etti:

Okul müdürü Süleyman Namazcý, nitelikli insan yetiþtirmede bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin eðitim ve öðretim kurumlarýnýn vazgeçilmezleri olduðunu söyledi.

Çolak, öðrencilerinin çok iyi bir yarýþma çýkardýklarýný namaðlup bir þekilde Diyarbakýr birincisi olduklarýný ve Türkiye Þampiyonasýnda Diyarbakýr ’ý en iyi bir þekilde temsil edeceklerini kaydetti.

Namazcý, þöyle devam

“Öðrencilerimizin donanýmlý yetiþebilmeleri için elimizdeki imkanlarý maksimum kullanmaya çalýþýyoruz. Bu anlamda her türlü desteði saðlayan okul yönetim kurulumuza, özverili ve gayretli çalýþmalarýndan dolayý öðretmenlerimize, her zaman yanýmýzda olmaya çalýþan velilerimize teþekkür ediyor ve baþarýlý öðrencilerimizi kutluyorum.” Okulun beden eðitimi öðretmeni Fahrettin Çolak ise spor takýmlarýnýn bugüne kadar birçok branþta baþarýya sahip olduðunu dile getirerek, masa tenisindeki bu baþarýnýn kendilerini çok mutlu ettiðini söyledi.

Akýn: Hedefimiz play-off Kardeþ kavgasý ölümle bitti

2

. etap kamp çalýþmalarýný Antalya Manavgat Xanthe Otel'de sürdüren Batman Petrolspor 28 Aralýk'ta baþladýðý kamp çalýþmalarýný sürdürüyor. Petrolspor kampýna katýlan TPAO Batman Bölge Müdürü ve Petrolspor Kulüp Baþkaný Gökhan Akýn, takýmýn son çalýþmalarýyla ilgili yönetim kurulu ve teknik heyet ile bir toplantý yaparak Petrolspor hakkýnda bilgi aldý. Son derece yararlý bir kamp devresi geçirdiklerini belirten Baþkan Akýn, ''Yaptýðýmýz hazýrlýk maçlarýnda takýmýn oynadýðý disiplinli takým oyunundan en güzel örnekleri sahaya sürmesi bizi oldukça sevindirmiþtir." diyerek þunlarý söyledi: "Transfer çalýþmalarýmýz teknik heyetin raporu doðrultusunda yönetim kurulu ile birlikte ciddi bir þekilde devam ediyor. Devre arasý transferleri genelde sýkýntýlý olduðu için seçici davranýyoruz. Kýsacasý ince eleyip sýk dokuyoruz. Ligin 2. yarýsý Batmanlý sporseverlerin desteði ile birlik, beraberlik içerisinde Petrolspor ’u playoff'a taþýmak için var gücümüz ile çalýþacaðýz. Amacýmýz play-off heyecanýný Batman halkýna yaþatmaktýr.'' (CÝHAN)

Þ

anlýurfa'nýn Viranþehir ilçesinde iki kardeþ arasýndaki tartýþma ölümle sonuçlandý. Ailevi nedenlerle çýkan tartýþmada av tüfeði ile vurulan küçük kardeþ olay yerinde can verdi. Edinilen bilgiye göre, dün gece Emiroðlu Mahallesi Akademi Caddesi'nde oturan Mehmet Ali (48) ve Nusret Karabulutlu (31) adlý iki kardeþ ailevi sorunlar nedeniyle tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi üzerine Mehmet Ali Karabulutlu, av tüfeði ile kardeþine ateþ etti. Nusret Karabulutlu olay yerinde hayatýný kaybetti. Olayýn ardýndan büyük aðabey, Viranþehir Emniyet Müdürlüðü'ne giderek teslim oldu. Hayatýný kaybeden küçük kardeþ Nusret

Karabulutlu'nun cenazesi ise otopsi yapýlmasý için Adana Adli Týp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðü öðrenildi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

12 Ocak 2013 Cumartesi

5

"Kýþ güneþi ile kýþ Ü depresyonundan korunun”

BASINDAN

Müslüman; barýþýn yanýnda, kavganýn da karþýsýnda..

lke halký içinde çýkacak olan anlaþmazlýk ve ihtilafta taraflara düþen ilk görev, Hucurat Sûresi’ndeki ayetlerde açýk ve net bir þekilde bildirilmiþtir:

K

ýþ aylarýnda gün ýþýðýnýn azalmasý, depresyon riskini artýrýyor. Uzmanlar, bu duruma biyolojik ritmi ayarlayan beyindeki merkezin yetersiz uyarýlmasýnýn neden olabileceðini belirtiyor. Kýþ depresyonunun tedavisinde, kýþ güneþinden yararlanmak önem taþýyor. Havalarýn soðumasý, günlerin kýsalmasý ve puslu hava, depresyona davetiye çýkartýyor. Genellikle eylül-ekim aylarýnda baþlayýp ilkbaharda sona erdiði için 'kýþ depresyonu' adýný alan duygu durumu, toplumun yüzde 2-5’inde görülüyor. Duygu durumu ile biyolojik ritim arasýnda doðrusal iliþki bulunuyor. Bu sorunun; melatonin hormonunun düzensiz salgýlanmasý ve beyinde biyolojik ritmi saðlayan bölgenin yetersiz uyarýlmasý nedeniyle oluþtuðu düþünülüyor. Psikolog Orhan Öztürk, depresyonu yalnýzca duygusal çöküntü hali olarak düþmenin yanlýþlýðýna dikkat çekiyor. Biliþsel ve davranýþsal bozulmanýn da söz konusu olduðuna iþaret eden Öztürk, depresyon yaþayanlarýn kendilerini sadece üzgün, mutsuz, huzursuz, içe kapanýk ve umutsuz hissetmediðini, zihinsel faaliyetlerinde de aksama olduðunu dile getiriyor. ‘Kýþ, bazý insanlarda bunaltýcý ruh haline yol açýyor” Kýþ mevsiminin birçok kiþide karanlýk ve iç bunaltýcý bir ruh haline yol açtýðýný belirten Öztürk, þu bilgileri veriyor: “Ayrýca bazý kiþiler azalan gün ýþýðýna, kýsalan gündüzlere ve uzayan gecelere daha duyarlý oluyor. Çünkü insanlarýn duygu durumu ile biyolojik ritimleri arasýnda, nöropsikolojik açýdan doðrusal bir iliþki bulunuyor. Kýþ depresyonunun kaynaðýnda da, melatonin

hormonunun düzensiz salgýlanmasý ve biyolojik ritimleri ayarlayan ‘suprakiazmatik çekirdek’ adý verilen beyin bölgesinin yetersiz ya da zamansýz uyarýlmasýnýn etkili olduðu düþünülüyor.” “Yeterli miktarda çevresel ýþýk alýnmalý” Saðlýklý iþleyen bir biyolojik saat ve dengeli uyku ritmi oluþturabilmek için, yeterli miktarda çevresel ýþýk almak gerektiðine iþaret eden Öztürk, sözlerini þöyle sürdürüyor: “Çünkü ýþýk, biyolojik saati ayarlayýp düzene koyan en önemli çevresel uyaran. Ýnsan gözünde þekil, renk, hareket gibi görsel içeriðe duyarlý olmayan; sadece çevresel ýþýk seviyesinden etkilenen “retinal gangliyon hücreleri” olarak adlandýrýlan yapýlar bulunuyor. Bunlar, doðrudan beyindeki ilgili biyolojik saate mesaj gönderen bir sistemin parçasý olarak görev yapýyorlar. Bilindiði

üzere biyolojik saatte oluþan herhangi bir bozulma, örneðin vardiyalý çalýþma ya da kýtalar arasý uçuþlardan sonra ortaya çýkan “jetlag” durumu, psikolojik dengeyi ciddi þekilde bozabiliyor.” Yüzde 2 ile 5 arasýndaki kiþide, mevsimsel depresyonun belirtilerinin görüldüðünü vurgulayan Öztürk, bu oran, güneþ ýþýðýnýn daha eðik açýlarla geldiði ve kýþ mevsiminin uzun sürdüðü kuzey ülkelerinde daha da arttýðýný kaydediyor. “KIÞ DEPRESYONUNUN TEDAVÝSÝ NASIL YAPILIYOR?” Öztürk, kýþ depresyonunun tedavisi konusunda þu bilgileri veriyor: “Bu konuda birkaç alternatif yöntem var. Ýlk aþamada, kiþinin ihtiyaç duyduðu ýþýðý saðlayan, bunun için özel tasarlanmýþ ýþýk jeneratörlerinin kullanýmý tavsiye ediliyor. ‘Fototerapi’ denilen bu yöntemle,

günün belirli bir zamanýnda mavi veya beyaz dalga boyunda ýþýk veren bir cihaz kullanýlýyor. Yaklaþýk bir defter büyüklüðündeki bu cihazlar, ayarlanan saatte parlak ýþýk yaymaya baþlýyor ve biyolojik saatin ayarlanmasýna yardýmcý oluyor. Melatonin hormonu takviyesi de, etki derecesi tartýþmalý olsa da uzun yýllardýr bilinen bir yöntem. Mevsimsel depresyon, ilaçlarla da tedavi edilebiliyor, ancak bu ilaçlarýn kiþi üzerinde az ya da çok yan etkileri bulunuyor. Öte yandan ilaçlarýn tedavi edici etkileri yaklaþýk 3-4 hafta sonra ortaya çýkýyor. Bu sorunla baþ etmede psikolojik danýþmanlýðýn da büyük rolü oluyor. Stres yönetimi, kilo kontrolü, saðlýklý yaþam alýþkanlýklarý kazanma, sigarayý býrakma, zaman yönetimi, organizasyon becerisi, iliþki ve iletiþim geliþtirme, öz disiplin, öz saygý, cinsel saðlýk, uyku hijyeni ve mesleki terapi gibi konularda uzman desteði alan kiþiler, içinde bulunduklarý süreci daha kolay atlatýyor.” “MUTSUZ ÝNSANLARDAN UZAK DURUN” Depresyonun bulaþýcý bir duygu durumu olduðuna dikkat çeken Öztürk, þu uyarýyý yapýyor: “Unutmayýn ki, depresyondaki kiþilerle birlikte zaman geçirmek, sizin de depresyona girme olasýlýðýnýzý artýrýyor. Ev ya da iþ yerindeki mutsuz kiþiler, diðerlerini de etkiliyor. Bu süreç, bir kýsýr döngü halinde devam ediyor. Kýþ depresyonundan korunmak için bol ýþýk alan yerlerde bulunmaya özen gösterin. Evinizde ve çalýþma ortamýnýzda perdeleri mümkün olduðunca açýk tutun. Egzersiz yapýn. Çünkü doðru þekilde yapýldýðýnda egzersiz, en kuvvetli ve yan etkisiz antidepresanlardan biri.” (CÝHAN)

Virüslerin ortadan kalkmasý zaman alýyor

E

nfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Dr. Elif Hakko, H1N1 gibi büyük salgýnlardan sonra yaþanan virüslerin tamamen ortadan kalkmasýnýn zaman aldýðýný belirtti. Elif Hakko, bu virüslerin

M. Sait Çakar

özellikle de daha önce virüsle temas etmemiþ kiþilerde görülme ihtimalinin daha yüksek olduðunu söyledi. Hakko , "Bu yýl için grip vakalarý henüz görülmeye baþlamadý. Önceki yýllarda görülen grip virüsleri için de tehlike henüz geçmemiþtir." þeklinde konuþtu. Grip ve korunma yollarý hakkýnda bilgiler veren Elif Hakko, gribe neden olan influenza virüsünün hasta veya taþýyýcý kiþilerin hapþýrmasý ya da öksürmesi yoluyla kolaylýkla bulaþabildiðini belirtti. Hakko, "Virüs bulaþmýþ ellerle temas etmek, öpüþmek, ortak eþyalarý kullanmak bu virüsün geçmesine neden olan faktörlerdendir. Hasta kiþilerden çevreye saçýlan virüs parçacýklarýnýn havada asýlý kalabilme yeteneðine sahip olmasý da bulaþýcýlýðý daha da arttýrmaktadýr." diye konuþtu. Gribin ev, iþ yeri, okul, kreþ ve toplu

-Müminlerden iki taraf arasýnda bir münakaþa çýkarsa hemen aralarýna girerek anlaþmalarýný saðlayýn, barýþý ve itaati toplumda hakim kýlýn, kardeþliði tesis edin!.

Evet, Rabb’imiz her þeyden önce Müslümanlar arasýndaki anlaþmazlýklarda barýþý ve itaati emrediyor, anlaþma ve kaynaþmayý saðlama görevimizi hatýrlatýyor bizlere... Ýlk görevimiz budur bizim. Barýþ ve kardeþliðin tesisi... Efendimiz (sas) Hazretleri de ayetin barýþý emreden manasýný açýklarken: -Barýþ anlaþmasý, anlaþmalarýn efendisidir! buyuruyor, her þeyden önce barýþý saðlamanýn baþ görevimiz olduðuna dikkatimizi çekiyor. Demek ki böyle devrelerde ülkedeki sözü sohbeti dinlenen herkese düþen görev, sivil toplum kuruluþlarýnýn ilk hizmetleri, barýþý tesis ve temin etmeye yönelik çalýþmalar yapmak, birlik beraberliði saðlayacak anlaþmalara zemin hazýrlayýp toplumda sükuneti saðlamaya gayret etmektir. Bu konuda saadet asrýnda Müslümanlar arasýnda yaþanmýþ anlaþmazlýklara baktýðýmýzda böyle devrelerde tavrýmýzýn ne olmasý gerektiðini açýk ve net bir þekilde tespit edebiliyoruz. Bize örnek olan bu anlaþmazlýklardan birini misal olmasý için kýsaltarak arz etmek istiyorum bugün sizlere. Bilindiði üzere, Medine’de Müslümanlar arasýnda ayrýlýk ateþi yakmaya çalýþan münafýklardan biri vardý. Bu adamýn birlik beraberliði bozucu davranýþlarýný önlemek isteyen sahabeler, -Ya Resulallah! dediler, þu Abdullah bin Übey bin Selül’ün yanýna gitsek de birlik beraberliðimizi bozucu beyan ve davranýþlardan vazgeçmesi konusunda nasihatlerde bulunsanýz... Efendimiz (sas) Hazretleri, ashabýnýn bu barýþ teklifine hayýr demedi, merkebine binip yanýndakilerle birlikte kýrdaki bahçesinde meþgul olan Abdullah bin Übey’in ayaðýna kadar gitme tevazuu gösterdi. Çünkü maksat karýþýklýðý kaldýrýp barýþý saðlamaktý. Ancak daha uzaktan Resulullah’ýn (sas) geldiðini gören münafýklarýn baþý, tepkisini saygýsýzca dile getirmekten çekinmeyerek seslendi: -Yaklaþma ya Muhammed! Eþeðinin kokusu þimdiden burnumun direðini kýracak hale geldi!. Bu saygýsýz söze karþýlýk vermekte geç kalmayan Ensar ’dan bir zat da: -Vallahi dedi, Resulullah’ýn eþeðinin kokusu senin kokundan temizdir!. Ýþte bu karþýlýklý atýþma, bir nasihat konuþmasýna fýrsat vermeden hemen çatýþmaya dönüþtü. Resulullah’ýn yanýndaki sahabelerle Abdullah bin Übey’in yanýndaki (kendi kabilesinden olan) Müslümanlar arasýnda taþlý sopalý kavgaya varan bir dövüþmeye dönüþtü. Gariptir ki, münafýklarýn baþý Übey bin Selul’ün yanýnda yer alýp da sahabeye karþý koyanlarýn tümü de inançsýz deðillerdi. Kabilecilik gayretinden dolayý Abdullah bin Übey’in tarafýný tutan Müslümanlar da vardý. Ýþte böyle iki tarafýn da birbirleriyle rahatça konuþmaya fýrsat bulamadan münakaþayý mukateleye doðru götürmelerinden sonra, Hucurat Sûresi’ndeki bize ölçü veren ayetlerin ikazý geldi:

taþýma araçlarý gibi kapalý mekânlarda çok kolay bulaþtýðýnýn altýný çizen Hakko, gripten korunma yollarýný ise þöyle sýraladý: "Mevsime uygun giyinmeye özen gösterin. Terli kalmamaya dikkat edin. Bol sebze ve meyve tüketin. Aþýrý yorgunluk, alkol, sigara, az ve düzensiz uyku gibi vücut direncinizi düþüren ve kolayca hasta olmanýzý saðlayan etkenlerden uzak durun. Her gün en az 2 litre su için. Ellerinizi sýk sýk yýkamayý ihmal etmeyin. Havanýn kurumasýný önleyin, nemli olmasýný saðlayýn." Hakko, gribin saðlýk sorunlarýnýn yaný sýra çok yüksek maddi sonuçlarý da beraberinde getirdiðini ifade etti. Tüm dünyada bir yýllýk iþ kaybýnýn yüzde 10 – 12'sinden griplerin sorumlu

tutulduðunu belirten Hakko, kýþ mevsiminde bu oranlarýn yüzde 31'lere kadar yükselebildiðini açýkladý. Ülkemizde de her yýl yüz binlerce insanýn gribe yakalanmasý, yüksek ilaç ve hastane harcamalarýyla sonuçlandýðýný dile getiren Hakko, konuþmasýný þöyle tamamladý: "Yaþ ve cinsiyet ayrýmý yapmadan herkesi tehdit eden gribi ve neden olabileceði ciddi komplikasyonlarý önlemenin tek yolu grip aþýsýdýr. Aþýlama, gribe baðlý ölümlerde azalmayý saðlamanýn yaný sýra, iþ ile okula devam sürelerindeki kayýplarý önlüyor; ve ilaç harcamalarýný belirgin þekilde azaltýyor. Ancak aþýlamanýn yararlý olmasý için salgýn baþlamadan önce yani eylül, ekim aylarý gibi yapýlmasý gerekiyor." (CÝHAN)

-Mü’minlerden iki grup münakaþa ve mukateleye yönelirlerse seyirci kalmayýp aralarýna girin ve anlaþmayý saðlayýncaya kadar çalýþýn. Birinci vazifeniz, tartýþmayý durdurup barýþ içinde konuþma ve anlaþmayý saðlamak olsun. Þayet bir taraf haksýzlýkta ýsrar eder de, anlaþma gayretlerine olumsuz yaklaþýr, aksi cevap verirse, artýk size düþen, itaati esas alan haklýnýn yanýnda, isyana yönelen haksýzýn da karþýsýnda olmak, toplumdaki birlik beraberliði koruma görevinde yerini almaktýr!.. Evet, toplumdaki anlaþmazlýklar karþýsýnda Müslüman’ýn takýnacaðý barýþ yanlýsý birlik beraberliði koruma görevi böyle netleþmiþ bulunmaktadýr. Onun için Ýslam toplumunda birlik beraberliði saðlayacak istiþare ve itaat vardýr, ama isyan ve anarþiye yer yoktur. Hemen herkes barýþ ve kardeþliðin yanýnda, ayrýlýk ve gayrýlýðýn da karþýsýnda yerini alýr. Ahmed Þahin (Zaman) a.sahin@zaman.com.tr


12 Ocak 2013 Cumartesi

6

SGK Kanunu'nda yapýlan deðiþiklik 4.5 milyon kiþiye önemli kazanýmlar getiriyor

S

GK Kanunu'nda bazý deðiþiklikleri içeren tasarý dün itibari ile TBMM Genel Kurulu’nda onaylanarak, yasalaþtý. Yaklaþýk 4.5 milyon insaný ilgilendiren yasa sigortalýlara önemli kazanýmlar getiriyor. Yasa ile milletvekillerinin emekli maaþýna baðlanmasý için 2 yýl bekleme þartýnýn kaldýrýlmasý, gazetecilere ve milletvekillerine yýpranma payýnýn verilmesi, bin 330 iþ ve meslek danýþmanýnýn istihdam edilmesi ve lise mezunlarýna üniversiteye giriþe kadar ki 4 aylýk süreçte SSK’dan yararlanmalarý gibi önemli deðiþikler getirildi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý’nýn hazýrladýðý tasarýsýnýn yasalaþmasý ile SGK Kanunu'nda önemli deðiþikler yürürlüðe girdi. Sigortalý çalýþanlar lehine bazý düzenlemeler içeren ve yaklaþýk 4,5 milyon vatandaþý ilgilendiren kanuna göre, daha önce SSK ve Bað-Kur'dan emekli olan ve aylýk baðlanan milletvekillerinin, milletvekili emekli aylýðý almaya hak kazanmalarý için 2 yýl bekleme þartý kaldýrýldý. Milletvekilleri, 2 yýl süreyle milletvekili olma ve sigorta pirimi veya emekli keseneði ile kurum karþýlýðý ödenmesine iliþkin þartlar aranmadan, milletvekili emekliliðine hak kazanabilecek. Gazetecilerin yýpranma payý iade edildi

Yasanýn görüþülmesi sýrasýnda verilen bir önergeyle, bir yýllýk çalýþma karþýlýðýnda 90 günlük fiili hizmet zammý (yýpranma haklarý) gazetecilere, milletvekillerine ve dýþarýdan atanan bakanlara iade edildi. Sarý basýn kartý sahibi gazeteciler ile milletvekilleri ve dýþarýdan atanan bakanlarýn prim ödeme gün sayýlarýna, çalýþma sürelerinin her 360 günü için 90 gün fiili hizmet süresi zammý eklenecek. Böylece, gazeteci ve milletvekilleri her 4 yýlda, 1 yýl fazla çalýþmýþ sayýlarak, bu süre 5 yýl olarak hesaplanacak. Gazetecilerin elde ettikleri fiili hizmet zammýnýn toplamýnýn yarýsý kadar süre, emeklilik yaþ hadlerinden düþecek. Milletvekilleri için ise söz konusu sürenin tamamý emeklilik yaþ haddinden indirilecek. Düzenleme, fiili hizmet zammý süresinin kaldýrýldýðý 2008 yýlý Ekim ayý itibarýyla geçerli sayýlacak. Bin 340 iþ ve meslek danýþmaný iþe baþlayacak Yine kanunla 1 Ocak’ta sözleþmeleri sona eren 817 iþ ve meslek danýþmanýnýn sözleþmeleri yenilenmemiþti. 523 iþ ve meslek danýþmanýnýn alýmý ilanýna baþvuramamalarý sonrasýnda Danýþtay’a açtýklarý davayý kazandýlar ve Danýþtay’da yürütmeyi durdurma kararý aldý.

Bunun üzerine kanuna madde eklenerek, ortaya çýkan hukuki sorunlar ve hak kayýplarý gideriliyor. Buna göre, iþ ve meslek danýþmaný mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlardan, bu pozisyonda istihdam edilebilmek için 10-11 Temmuz 2010'da yapýlan KPSS'de en az 70 puan alanlardan, bu maddenin yayýmý tarihinden itibaren 20 gün içinde müracaat edenler boþ bulunan Ýþ ve Meslek Danýþmaný pozisyonlarýna atanacak. 1 Kasým tarihi itibariyle çalýþanlar, 2013 yýlý için sözleþmeleri yenilenememiþ olanlar ile askerlik ve doðum nedeniyle görevlerinden ayrýlanlardan yeniden hizmete alýnma þartlarýný kaybetmeyenlerin yerleþtirme iþlemleri ve atanmalarýna iliþkin haklarý ise saklý olacak. Bu düzenlemeyle bin 340 kiþi iþe baþlayacak. Emeklilik veya yaþlýlýk aylýðý kesilenlerin sigortalýlýklarýnýn sona erdiði tarih, yazýlý istek tarihi kabul edilerek aylýklarý yeniden baðlanacak. Lise mezunlarý 120 gün saðlýk hizmetlerinden yararlanacak Lise ve dengi öðrenimlerini tamamlayýp ayný yýl içinde yüksek öðrenimlerine baþlayan öðrenciler, 20 yaþýný dolduracaklarý tarihi aþmamak kaydýyla 120 gün süreyle saðlýk hizmetlerinden yararlanmaya

devam edecek. Terör malulleri sevk almadan özel hastaneye gidebilecek Terörle mücadele ile emniyet ve asayiþ nedeniyle malul kalanlar ya da Kore, Kýbrýs ve Ýstiklal Savaþý gazisi olarak þeref aylýðý baðlananlar ve bunlarýn eþleri, kamu hastanelerinden sevk almadan özel hastaneye gidebilecek ve bunlardan ilave ücret alýnmayacak. Kendi sigortalýlýðý bulunduðu halde, baþkasý üzerinden saðlýk hizmetlerinden yararlananlara Ocak 2012 tarihine kadar çýkarýlan veya çýkarýlacak saðlýk harcamalarýna iliþkin borçlar affedilecek. Genel saðlýk sigortalýsý ya da bakmakla yükümlü olunan kiþi kapsamýnda olanlardan, hak

etmediði kapsamda saðlýk hizmeti alanlarýn 31 Ocak 2012 tarihine kadar verilen saðlýk hizmetleriyle ilgili borçlarý, ilgililerin açtýklarý davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmeyecek. Kanunla, emekli olduktan sonra kamuda çalýþmaya devam edip, emekli aylýðýyla birlikte maaþ da alan memurlar, bu aylýklara iliþkin borçlarýný taksitlendirebilecek. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'nda baþkan, genel koordinatör, birinci hukuk müþaviri gibi bazý konumda çalýþanlarýn dil þartýný yerine getirememesi nedeniyle yenilenmeyen sözleþmeleri, 1 Ocak 2013 tarhi itibariyle yenilenmiþ sayýlacak. Sözleþmesi yenilenen bu personlin, 31 Aralýk 2013 tarihine kadar dil þartýný yerine getirmesi gerekecek. (CÝHAN)

Þanlýurfa’da 2012'de 6 ton uyuþturucu ele geçirildi, 344 kiþi tutuklandý

Þ

anlýurfa polisinin bir yýl içerisinde düzenlediði operasyonlarda 6 ton 190 kilogram esrar, 90 kilogram eroin, 5 bin 575 hap ele geçirdi. Toplamda 2 bin 584 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnanlardan 344’ü tutuklandý. Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü'ne baðlý Narkotik ekiplerinin 2012 yýlýnda Þanlýurfa’da yaptýðý operasyonlarda 6 bin 190 kilogram esrar, 90 kilogram eroin, 5 bin 575 hap ele geçirildi. Olaylarla baðlantýsý bulunan 2 bin 584 kiþi hakkýnda iþlem uygulandý. Yapýlan iþlemler sonucunda 344 kiþi tutuklanarak cezaevine konuldu. 2012 yýlýnda ele geçirilen Esrar bir yýl öncesine göre yüzde 136 yükselirken, eroin bir yýl öncekine göre yüzde bin 805 artmasý dikkat çekti. Operasyon sayýsý ise 2011 yýlýnda 621'ken 2012 yýlýnda bin 783’e yükseldi. Operasyon oranýnda yüzde 187 artýþýn olduðu belirtildi. 2011 yýlýnda uyuþturucudan gözaltýna alýnanlarýn sayýsý bin 121 iken bu sayý 2012 yýlýnda 2 bin 584’e yükseldi. Bir yýl içerisinde uyuþturucudan gözaltýna alýnanlarýn oraný da yüzde 131 yükseldi. Gözaltýna alýnanlarýn tutuklanma oranýnda da yükselme olsa da gözaltýna alýnanlara oranýnýn az olmasý dikkat çekti. 2011 yýlýnda uyuþturucudan gözaltýna alýnan bin 121 kiþiden 221 kiþi tutuklanýrken, 2012

yýlýnda gözaltýna alýnan 2 bin 584 kiþiden 344’ü tutuklandý. Tutuklanma oraný ise bir yýl öncesine göre yüzde 56 yükseldi. Öte yandan uyuþturucuda suç oranlarýnýn yükseldiði görülürken, mali suçlarda ise düþüþ olduðu gözlendi. Mali suçlara yönelik 2011 yýlýnda 440 operasyon düzenlenirken 2012 yýlýnda operasyon sayýsý 397’ye düþürüldü. 2011 yýlýnda mali suçlardan bin 104 kiþi gözaltýna alýnýrken 2012 yýlýnda gözaltýna alýnanlarýn sayýsý bin 470’e yükseldi. Gözaltýna alýnanlardan 2011 yýlýnda 38, 2012 yýlýnda ise 36 kiþi tutuklandý. Gözaltýna alýnanlarýn oraný 2011 yýlýna göre yüzde 33 artarken tutuklananlarýn oraný yüzde 5 azaldýðý öðrenildi. (CÝHAN)

12 Ocak 2012 Cumaretesi Gazete Sayfaları  

12 Ocak 2012 Cumaretesi Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you