Page 1

Ýpekyolunda T katliam gibi kaza

Ýletiþim Haber Merkezi

IR ile hafif ticari aracýn çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada 5 kiþi öldü, 1 kiþi yaralandý.

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

Kaza, saat 06.30 sýralarýnda

12 Haziran 2012 Salý

Þanlýurfa-Mardin karayolunun 41’inci kilometresinde meydana geldi. Ýstanbul’dan Mardin’e gelen 26 yaþýndaki Ýdris Tuncay yönetimindeki 34 J 1644 plakalý hafif ticari araç, Daðyaný Köyü yakýnlarýnda Mardin yönünden giden Talat Arýk yönetimindeki 47 AD 227 plakalý TIR ile kafa kafaya çarpýþtý. Çarpýþmanýn etkisiyle kontrolden çýkan TIR þarampole devrilirken, hafif ticari araç kullanýlamaz hale geldi. Karayolu savaþ alanýna döndü Ortalýðý savaþ alanýna çeviren kazada, hafif ticari araç metal yýðýnýna döndü. Hafif ticari araçta Ýstanbul’dan Mardin’e gelenlerin eþyalarý da yola savruldu. Þanlýurfa-Mardin karayolunun trafiðe kapanmasýna neden olan kaza ihbarý üzerine olay yerine çok sayýda jandarma ve ambulans sevk edildi. Güvenlik güçleri yolda önlem

Yýl: 8 Sayý 2367 Fiyatý :25 Kr

alýrken, saðlýk ekipleri ise yaptýklarý incelemede araçta sýkýþan 1’i çocuk 5 kiþinin öldüðü saptadý. Hafif yaralanan TIR sürücüsü Talat Arýk ise, hastanede yapýlan tedavisinin ardýndan gözaltýna alýndý. Cesetler 1 saatte çýkarýldý Araçta sýkýþan cesetler; saðlýk ekipleri, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin çalýþmasýyla 1 saatte çýkarýldý. Kazada ölen sürücü Ýdris Tuncay, babasý 60 yaþýndaki Yusuf Tuncay, 55 yaþýndaki Yusuf Demirel, 30 yaþýndaki Ahmet Özdemir ile 6 yaþýndaki Semanur Özdemir’in cesetleri, uzun uðraþlarýn ardýndan araçtan çýkarýlýp otopsi için Þanlýurfa Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne gönderildi. Yakýnlarý sinir krizi geçirdi Kazayý haber alan yakýnlarý, Mardin’den Þanlýurfa’ya gitti. Burada ortalýðýn savaþ alanýna döndüðü kazada yakýnlarýnýn öldüðünü öðrenenler sinir krizi geçirdi. Gözyaþý dökerek aðýt yakan acýlý aileler güvenlik güçleri tarafýndan teselli edildi. Sürücü ‘Uyuyordu’ iddiasý Kaza sonrasý hafif yaralanan ve tedavisi tamamlanan TIR sürücüsü Talat Arýk gözaltýna alýndý. Bu kiþi ile birlikte peþ peþe ilerleyen baþka bir TIR sürücüsü ise kazanýn hafif ticari aracýn sürücüsünün uyuduðunu iddia etti. Yol yapým çalýþmasý nedeniyle tek þeritten ulaþýmýn saðlandýðý yolda ilerledikleri sýrada hafif ticari araç sürücüsünün uyuduðunu iddia eden sürücüler, "TIR önümüzde gidiyordu. Karþýdan gelen hafif ticari araç, TIR’ýn üzerine doðru

geldi. TIR sürücüsü kornaya basarak uyardý. Muhtemelen uyuyan þoför uyandý ve aracýnýn kontrolünü kaybedip TIR’ýn üzerine gidince kafa kafaya çarpýþtýlar. Sonra TIR yoldan çýktý, hafif ticari araçta hurdaya döndü" dedi. Uzun süre ulaþýma kapalý kalan Þanlýurfa-Mardin karayolu, kaza yapan araçlarýn çekici ile yoldan kaldýrýlmasý ve güvenlik güçlerinin incelemesini tamamlamasýn ardýndan trafiðe açýldý. Kazayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

Açýk havada Sinema Keyfi baþladý Mardin Sinema Derneði’nin 2010 yýlýndan beri bünyesinde bulunan SUN CINEMA (Güneþ Sinemasý) bu yýlda Sinemaseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Açýkhava sinemasýna sinemaseverler yoðun ilgi gösteriyor.

Nusaybin'den M haykýrýþ var Ýsmail Erkar

E

mekli olduktan sonra tüm enerjisini þiir üzerine harcayan Nusaybinli þair Süleyman Çakýr, gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak, gazetemizin imtiyaz sahibi Rýdvan Fidan’a þiir ve kitap üzerine görüþlerini anlattý. Çakýr, ikinci þiir kitabýnýn Kürtçe olduðunu söyledi. 1955 Nusaybin ilçesi doðumlu olan emekli öðretmen Süleyman Çakýr, þiire eðitimcilik yaptýðý ve sürekli sürgün yaþadýðý yýllarda merak saldýðýný söyledi. Çakýr, gerek okul yýllarýnda, gerekse eðitimci olarak çalýþtýðý 80’li yýllarda kimliði nedeniyle sürekli haksýzlýða ve sürgünlere maruz kaldýðýný belirtti. Memleketimin en çirkin hayvanýný bile yaratan dan ötürü çok sevdiðini söyleyen Çakýr, sürgün yýllarýnda sürekli þiir yazdýðýný ve böylece teselli bulduðunu belirterek, 2011 yýlýnda emekli olduðunu ifade ederek, þöyle dedi: "1000'in üzerinde Kürtçe, 1500'ün üzerinde Türkçe þiirim bulunuyor. Ýlk þiir kitabým olan ‘Haykýrýþlarým Þikâyetimdir ’ adlý kitabým iki baský yaptý. Kitabýma özellikle Nusaybin ve Diyarbakýr'da büyük ilgi oldu. Halkýma bu ilgisinden dolayý sonsuz teþekkürlerimi sunarým." Ýkinci þiir kitabýnýn Kürtçe þiirlerden oluþan ‘Gaziyamýn Qrinamin e’adlý kitabýnýn da diðer kitabý gibi ilgiyi göreceðini kaydeden Çakýr, Umarým bu kitabým da Türkçe kitabým gibi ayný ilgiyi görür, çünkü emekli olduktan sonra tüm enerjimi þiire verdim. Þiir ve sanat benim bu dünyadaki cennetimdir. Çünkü benim sanat ve þiir dýþýnda sadece dostlarým ve çocuklarým var. Yani baþkada bir tek çakýl taþým bile yoktur" þeklinde konuþtu.

ardin Sinema Derneði, Kasýmiye Medresesinin avlusundaki açýk hava sinemasýnda yaz boyunca film gösterimlerine devam ediyor. Açýkhava sinemasýna sinemaseverler yoðun ilgi gösteriyor. Mardin Sinema Derneði’nin 2010 yýlýndan beri bünyesinde bulunan SUN CINEMA (Güneþ Sinemasý) bu yýlda Sinemaseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Mayýs ayýndan baþlayýp yaz aylarý boyunca her Çarþamba ve Cuma günleri kesintisiz film gösterimlerini ücretsiz olarak 2 yýldýr devam ettiren Mardin Sinema Derneði, Sinema sanatýný hayatýn bir parçasý olarak geliþtirmeye ve kentin sosyal hayatýna katkýsýný çok önemsiyor. Mardin Sinema Derneði Baþkaný Mehmet Hadi Baran’ýn MSD üzerine yaptýðý açýklamalar þu þekilde oldu:“2008 yýlýnda kurulan derneðimiz temel amacýnýn sadece film gösterimi olmadýðýný bununla beraber Mardin ve civar illerden derneðe baþvuran sinemaya gönül veren ve bu alanda üretim yapmak isteyen tüm gençlere teknik destek ve ekipman konusunda yardýmcý olmaktýr. Bizim için en önemli unsurlardan biri de Atölye Çalýþmalarýdýr. Bahçeþehir Üniversitesi ve Mardin Sinema Derneði'nin Ortaklaþa gerçekleþtireceði Gezici Ýletiþim Atölyesi 15-22 Haziran 2012 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. Atölye çalýþmalarý (Film Tarihi ve Kuram, Medya Tarihi ve Kuram, Senaryo, Yapým, Yönetmenlik, Tasarým ve Ýletiþim, Çekim ve Montaj) konularýnda yapýlacaktýr. Bu atölye çalýþmalarýna katýlacak öðrencilerin baþarýlý bir eðitim den sonra Mardin’e geri dönüþünün çok güzel olacaðýndan eminiz. Mardin Sinema Derneði üyelerinin yapmýþ olduklarý Kýsa Film ve Belgeseller Ulusal ve Uluslar arasý film festivallerinde ödülleniyor, Gösterim hakký kazanýyor. Dernek Baþkan Yardýmcýmýz Mehmet Sait Tunç ve

Dernek üyemiz Uðraþ Salman’nýn ‘’Anlat Bana Dövmeler /Aðýtlar/Hikayeler Ýstanbul Film Festivalinde gösterildikten sonra Dünyanýn en önemli Sinema Arenasý olan Cannes Film Festivalinde Katalokta yer alma hakký kazanýp Türkiye Sinemasýný temsilen Türkiye Standýnda yer aldý. 2008 yýlýndan beri tüm etkinlikleri ücretsiz olarak gerçekleþtiren derneðimizi bu süreçte destekleyen Kamu Kurum ve Kuruluþlara, Sivil Toplum kuruþlarýna ve tüm sinema severlere teþekkür ederiz.” Açýkhava Sinemasýnda Gösterime Girecek Filmler: Burma VJ - Kapalý Bir Ülkeden Haberler / Burma VJ -Reporting from a Closed Country Anders Østergaard Danimarka, 2008, 85' orjinal dil Türkçe Altyazýlý Hayýrsýzada / Chienne d'Histoire Serge Avedikia Fransa-Türkiye, 2010, 15’ orjinal dil Türkçe Altyazýlý Zehirli Oyun Bahçesi / Blybarnen Lars Edman, William Johansson, Ýsveç, 2009, 70’ orjinal dil Türkçe Altyazýlý Humoresca / Humoresque Diana Deleanu Romanya, 2007, 16’ orjinal dil Türkçe Altyazýlý “Golden Beggar “ Slovakia - Greatest Award and Trophy, 2008; Krakow FF, Mention, 2008; Jordan Short FF, Honourable Mention, 2007. Direniþçi Murat Utku Türkiye, 2010, 46’ Türkçe Duvar Emre Karadaþ & Deniz Oðuzsoy Türkiye, 2009, 30’ Türkçe Kahpe Devran Cahit Çeçen Türkiye 2010, 20’ Türkçe

Majid Majidi Hz. Muhammed’in görüntüsünü kullanmaktan vazgeçti

Taþlaþan Vicdanlar Cenk Örtülü & Zeynel Koç Türkiye, 2010, 41’ TürkçeKürtçe

M

Miraz Rodi Yüzbaþý, Türkiye, 2010, 49’ Türkçe-Kürtçe TRT Belgesel Film Yarýþmasý – En iyi 2. Belgesel Film (Amatör Dalda), 2010

Yeþilli’de kirazlar festivalle þenlendi

Sayfa 2’de

Nezir Güneþ

ardin Film Ofisi Derneði'nce düzenlenen '7'nci SineMardin Uluslararasý Film Festivali'ne onur konuðu olarak katýlan, Ýran sinemasýný dünyaya tanýtan ünlü yönetmen Majid Majidi, Peygamber Efendimiz'in (sas) hayatýný anlatan sinema filmi çekeceðini söyledi. Sabancý Müzesi'nde düzenlediði basýn toplantýsýnda sinema filmi hakkýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplayan Ýranlý Yönetmen Majid Majidi, çekeceði filmde Ýslam’ýn gerçek yüzünü bütün Sayfa 2’de dünyaya anlatacaðýný belirtti.


12 Haziran 2012 Salý

2

Majid Majidi Hz. Muhammed’in H görüntüsünü kullanmaktan vazgeçti

Sigaranýn Pasif Maðdurlarý

ve istemedik zaten. Özel olarak destek aldýk. Yabancý ortak olmayý çok istediler. Ama kendi bakýþ açýmýzla çekmek için kabul etmedik. Türkiye çok istiyordu. Ama senaryo hakkýnda oturup konuþmak istediler. Türkiye’de TRT ile konuþmuþtuk. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile konuþtuk. Ýyi bakýyorlar bu filme. Hiçbir Müslüman ülkenin bu filme maddi katkýsý yok ama manevi fikirleri ve destekleri vardýr.”

Film 50 milyon dolara mal olacak

Sedat Aslanaçier

M

ardin Film Ofisi Derneði'nce düzenlenen '7'nci SineMardin Uluslararasý Film Festivali'ne onur konuðu olarak katýlan, Ýran sinemasýný dünyaya tanýtan ünlü yönetmen Majid Majidi, Peygamber Efendimiz'in (sas) hayatýný anlatan sinema filmi çekeceðini söyledi. Sabancý Müzesi'nde düzenlediði basýn toplantýsýnda sinema filmi hakkýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplayan Ýranlý Yönetmen Majid Majidi, çekeceði filmde Ýslam’ýn gerçek yüzünü bütün dünyaya anlatacaðýný belirtti. Dünyanýn Ýslam hakkýnda çok az bilgisi bulunduðunu belirten Majidi, ”Batýda Ýslam hakkýnda çok yanlýþ görüþler var. Sanki Ýslam Taliban’dan ibaret gibi algýlanýyor. Ýslam dinini

terörist dini gibi algýlýyorlar. Yani Ýslam hakkýnda çok az bilgileri ve düþünceleri vardýr. Bu filmi, islam’ýn gerçek yüzünü göstermek için çekmeye karar verdim. Ýslam dini, asýl muhabbet dinidir. Ben bu bakýþla gerçek Ýslami göstermek istedim.” dedi.

"Peygamber efendimizin (SAS) yüzünü saygýdan dolayý göstermeyeceðiz" Kesinlikle reklam peþinde olmadýðýný belirten Ýranlý Yönetmen Majidi, filmin, Hz. Muhammed’i (sas) tanýmak için doðumundan ölümüne kadar süregelen hayatýný gerçek anlamda anlatan 3 saatlik bir sinema film olacaðýný kaydetti. Filmde Hz. Muhammed’e (sas) olan saygýdan dolayý yüzünü göstermeyeceklerini ifade eden Majidi, ”Peygamber Efendimiz'in (sas) yüzünü saygýdan dolayý göstermeyeceðiz. Filmde fizik

olarak görünüyor ama yüzü gözükmeyecek. Hz Muhammed’in (sas) çocukluðundan peygamberlik dönemine kadar süren hayatýný ele alacaðýz. Bir diðer nedeni de ulemalar bu konuyu çok sýký tuttular. Bu dünya, görüntülü iletiþim dünyasý. Eðer peygamberlerin yaþamlarý devamlý olsaydý bugün sineme ile dünya ile iletiþim kurarlardý. Sinema iyi fikirleri dünyaya iletebilir. Ama çok zor. Çünkü radikal fikirler var. Bu radikal düþüncelerle ortayý bulmak çok zor.” þeklinde konuþtu

"Türkiye’deki ulemadan görüþ aldýk" Film için 4 yýldýr araþtýrma yaptýklarýný kaydeden Majidi, konuþmasýný þu þekilde sürdürdü: ”2 yýldýr proje hakkýnda çalýþtýk. Ýran’da, Mekke ve Medine’yi anýmsatan büyük platolar kurduk. Film için Ýranlý mollalarla ve Türkiye’deki ulemadan görüþ aldýk. Onlar da bu filmi destekliyor. Dünyanýn birçok Müslüman ülkesi destek vermek istiyor. Hatta Türkiye’deki Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý da destek vermek istiyor. Bu proje ile maddi olarak destek almadýk

Ýranlý ünlü yönetmen Majid Majidi, filmin bütçesinin 50 milyon dolar olduðunu, bütçenin tamamýný kendilerinin karþýlayacaðýný ifade etti. Filmin yarýsýnýn tamamlandýðýný belirten Majidi, þöyle devam etti: "Geri kalan yarýsý için çalýþmalar devam ediyor. Bütün oyuncular Ýranlý oyunculardan oluþuyor. Bir yýl boyunca bütün Ýran’ý gezerek yetenekli gençleri topladýk. Ýtalya’dan birçok yönetmen bu filmde görev alýyor. Bu proje sadece Ýran’ýn deðil Ýslam âleminin projesidir. Batý dünyasý 200’e yakýn Hz. Ýsa’yý anlatan film, 80’e yakýn Hz. Musa’yý, 40’a yakýn Buda’yý anlatan filimler ve sinema çekildi. Ama Peygamber Efendimiz (sas) hakkýnda bugüne kadar sadece 2 film çekildi. Çaðýmýz iletiþim çaðýdýr. Biz neden peygamberimizi (sas) ve Ýslam’ýn gerçek yüzünü dünyaya bu tür filmlerle neden anlatmýyoruz. Bu eksikliði gidermek için bu projeyi önemsiyorum. Bu filme sadece Ýslam gözüyle bakmadýk. Herkes bu filmi izleyebilir ve sevebilir. Ýnsan bakýþýyla baktýk. Problem çýkmaz.” Mardin Film Ofisi Derneði'nce düzenlenen '7'nci SineMardin Uluslararasý Film Festivali'nin onur konuðu olan Majid Majidi'nin üç gün boyunca Mardin'de kalacaðý ve festival boyunca çektiði bazý sinema filmlerinin gösterime gireceði belirtildi.

Yeþilli’de kirazlar festivalle þenlendi Ali Edis

B

u yýl 9.su düzenlenen Yeþilli uluslararasý kültür ve kiraz festivali Mardin yeþilli ilçesinde baþladý. Yeþilli kaymakamlýðý ve yeþilli ilçesinin düzenlediði etkinlik þenlik havasýnda gerçekleþti. Çocuklarýn sünnet ettirildiði festival Reyhanî müzik grubunun eþliðinde halk oyunlarý grubu gösterisi yapýldý. Yeþilli ilçesinin önde gelenlerinin juri üyesi olduðu “kiraz güzeli “ yarýþmasýnda en güzel kirazý seçmek için puanlama yaptý. Jüri üyelerinin verdiði puanlama sonucunda 3 kiraz kasasý ödüle laik görüldü kasa sahiplerine ise Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Mardin Milletvekili Abdürrahim Akdað,ve Yeþilli kaymakamý Ediz Sürücü Belediye Baþkaný Enver Saðlam ödüllerini verdi. Festivale katýlan Mardin’li Ünlü Sanatçý Bardan Mardinli Türkçe Kürtçe ve Arapça türküler söyledi. 2 gün sürecek olan festivalde konuþan Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Mardin'in ekonomik rakamlarýnýn büyümeye devam ettiðini belirterek, Mardin'in çok güzel bir rüzgar aldýðýný söyledi. çok güzel yatýrýmlarýn olduðunu ifade eden Vali Ayvaz, “Turizm alanýnda gerçekten çok güzel yatýrýmlar yapýyoruz hükümetimizin desteði ile hedefimiz 2023' te yani Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Yýl dönümünde sadece turizmde 5 milyar dolar saðlamak Mardin ve ilçeleri çapýnda” dedi. AK parti Mardin milletvekili Abdürrahim Akdað Cumhurbaþkanlýðý seçimleri hakkýnda atýfta bulunarak, Türkiye'de Cumhurbaþkanlýðýnýn iki anlamý var bir siyasi anlamý birde sembol anlamý. Sizden biri yani

Cumhurdan biri Çankaya köþkünde. Aile tarzý sizin hayatýnýza benzeyen bir Cumhurbaþkaný var . 5 yýl mý kalacak 7 yýl mý kalacak. Meclis olarak bir yasal düzenleme yaptýk. Bunu 7 yýl olacaðýna dair deklare ettik. þuanda Anayasa mahkemesinde bu konuþuluyor ister 5 olsun ,ister 7 olsun. Allah'ýn izniyle bu süreçten sonra göndereceðimiz Cumhurbaþkaný sizlerden biri olacak yine vicdaný sizin vicdanlarýna paralel, hasletleri sizin hasletleriyle eþ deðer idealler sizin idealleriyle bir bütün olacak. Kimi anlattý mý hepiniz anlýyorsunuz ama þu çok önemli bu defa siz seçeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa halk Cumhurbaþkaný seçecek.” Festivale Mardin Vali Turhan Ayvaz,Mardin Belediye Baþkaný Beþir Ayanoðlu,Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Serdar Bedii Omay, Yeþillli Kaymakamý Ediz Sürücü, Yeþilli Belediye Baþkaný Enver Saðlam ,kurum amirleri ve vatandaþlar katýldýðý Kizar festivalinde dereceye girenlere ödüllerin takdimi ve sünnet þöleni ile takýlarýn takýlmasýyla sona erdi.

erkesin malumudur ki, iki türlü sigara içicisi vardýr; birincisi aktif içiciler, ikincisi de pasif içiciler yani duman altý dediðimiz kesim. Yapýlan araþtýrmalar sonucunda; sigara içmediði halde kanser olan her üç kiþiden biri pasif içicidir. Yani sigara içmediði halde sigara Lütfü Günlüoðlu tiryakileri arasýnda emniyet@ oturarak sesini hotmail.com çýkarmayan yâda iþi ciddiye almayarak zararý kabullenen kesimlerdir. Pasif içicilerin aktif içicilerden daha fazla zarar gördüðü yapýlan araþtýrmalar sonucu ortaya çýkmýþtýr. Çünkü sigara yandýkça etrafýna kimyasal madde yaymaktadýr. Bu nedenle herkesimin, ama özellikle de gebe kadýnlarýn çevreye yayýlan sigara dumanýndan uzak durmalarý gerekmektedir. Bugün herkesin malumudur ki, Sigara dumanýnýn zararlarý saymakla bitmez ve sadece sigara içenler için deðil içmeyenler için de çok zararlýdýr. Sigara, nargile, puro ya da pipo içen bir kiþinin yanýnda duran kiþi hem yanan tütününün hem de sigara içen kiþinin dýþarý verdiði dumaný solur ve oldukça büyük bir zarar görür. Her yýl binlerce pasif içici, sigara dumanýn verdiði zararlardan dolayý hastalanarak, hayatýný kaybetmektedir. Pasif içiciler, sigara içen kiþilerin yanýnda durarak binlerce çeþit kimyasal gazdan zarar görmektedirler. Risk Altýndaki Bebekler ve Çocuklar Ne yazýk ki, çocuklar için risk çok daha ciddidir. Çocuklarýn kendilerini savunacak güçleri de yoktur. Hatta zaman zaman babalarýn çocuklarýna sigara aldýrýlmasý, çocuklara sigara ikram ettirilmesi daha da tuhaf ve riskli bir davranýþtýr. Maalesef özellikle bölgemizde çocuklarýn önünde sigara içilerek kötü örnek olunmaktadýr. Sanki büyük bir marifet imiþ gibi çocuklarýn gözü önünde sigara ya da sigaranýn diðer ürünleri olan nargile, puro, pipo, enfiye çekilmektedir. Çocuklarýn büyük bir bölümü bu þekilde büyüklerin yaptýklarýna özenerek sigaraya baþlarlar. Halbu ki, büyüklere “çocuðunuzun sigara tiryakisi olmasýný ister misiniz?” Sorusunu yönettiðiniz zaman eminim büyük bir bölümü, “hayýr kesinlikle istemem” cevabýný verecektir. Bu cevabýn anlamý þudur: ben bir kere bu maddenin baðýmlýsý oldum, kendimi kurtaramýyorum, bari çocuðum kurtulsun” diye düþünmektedirler. Ama yine de iþi fazla ciddiye almazlar. Canlarýndan çok sevdikleri çocuklarý sigara baðýmlýsý olunca da bu defa bir þey diyemiyorlar, artýk iþ iþten geçmiþtir. Sevgili okur, pasif içici olmak bir talihsizliktir, duman altý olmaktýr. Kendini bu durumdan kurtar. Hz. Peygamberin de belirttiði gibi, “bir yerde bir kötülük iþlendiði zaman onu elin ile düzelt, bunu yapamýyorsan sözlerinle düzelt, bunu da yapamýyorsan en azýndan bu iþi kerih gör, nefret et, orada durma” Biz de pasif içiciler olarak az ya da çok bir tepki vermemiz gerekir. Sakýn kimse yanlýþ anlamasýn, amacýmýz insanlarla kavga etmek deðildir. Her tarafýmýzý sarmýþ olan bir kötülüðü en iyi þekilde savmamýz gerekir. Aziz kardeþim, “sigara içerken çevreni, cebini ve saðlýðýný düþün” diyerek bir haftayý daha geride býrakýyorum. Baþka bir yazýda buluþma temennisiyle saðlýklý ve dumansýz bir hayat diliyorum. Hoþça kalýn esen kalýn.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

12 Haziran 2012 Salý

4

‘Bu sorun çözülmeli, gençler

öldükçe makas açýlýyor’

A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Mehmet Hamzaoðullarý, Kürt sorununun biran önce çözülmesi için herkesin elini taþýn altýna koymasý gerektiðini belirterek, “15 ya da 21 yaþýndaki gençlerimizi kaybediyoruz. Gençler öldükçe makas açýlýyor. Sadece güvenlik tedbirleriyle bu iþin çözülemeyeceðini görmek durumundayýz. Demokratikleþme adýna atýlmýþ adýmlar var ama geldiðimiz noktada, sorunun çözülmesini isteyen herkes elini taþýn altýna koymalý.” dedi. AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Dr. Mehmet Hamzaoðullarý, Diyarbakýr’da görev yapan yerel ve ulusal basýn kuruluþlarýnýn temsilcileriyle bir araya geldi. Kahvaltýcý Mustafa’da düzenlenen toplantýda gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Hamzaoðullarý, Kürt sorununun çözümü için partisi ile CHP’nin bir araya gelmesinin son derece önemli olduðunu söyledi. Sorunun çözüm sürecine BDP’nin de katýlmasý gerektiðini anlatan Hamzaoðullarý, “AK Parti ve CHP demek, ülkenin yüzde 75 mutabakatý demektir. Bu süreç MHP ve BDP’ye takýlmamalý, devam etmeli. Kürt sorunu siyaset üstü bir sorundur. Oradaki kesim buradaki kesim demeksizin çözmeliyiz.” diye konuþtu. MHP’nin Kürt sorununu kabul etmediðini hatýrlatan Hamzaoðullarý, “Bu sorunu çözelim yeter ki. Ýsterseniz MHP baþka bir isim koysun bu soruna ama yeter ki çözümden yana olsun.” ifadelerini kullandý.

"Van belediye baþkanýnýn tutuklanmasý üzücü verici" Milletvekili Hamzaoðullarý,

Baydermir’e tükürük cevabý: "kimsenin kimseye hakaret etme hakký yok"

Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya’nýn KCK soruþturmasý kapsamýnda tutuklanmasýyla ilgili bir soruya ise “Belediye baþkanýnýn tutuklanmasýný üzüntüyle takip ettim.” dedi. Bölgenin çok hassas olduðunu ve siyasetçilerin önünün kapatýlmamasý gerektiðini anlatan Hamzaoðullarý, þöyle devam etti: “Bu bölge hassas. Kesinlikle siyasetçilerin önünün kapanmamasý gerekiyor. Belediye baþkanýnýn tutuklanmasýný üzüntüyle takip ettim. Ýnþallah hýzlý bir þekilde yargýlanma

süreci tamamlanýr. Yargýlama süresi çok uzun. Bu konuda ben de þikayetçiyim. Bu seçilmiþ bir kiþi, tutuklanmasý mý gerekiyor? Seçilmiþ kiþilerin tutuklanmasý ile ilgili her zaman aklýmda bir soru iþareti olmuþtur. Bu kiþiyi sorgulayabilirsiniz, kendisiyle ilgili bir takým suçlar varsa sorguya çaðrýlabilir. Ýlla tutuklanmasý mý gerekiyor? Yargý önünde herkes eþit durumda. Baþkan olur meclis üyesi olur. Eðer tutukladýðýnýz kiþi belediye baþkanýysa bir kez daha düþünmeniz gerekiyor.”

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ’in, “Bu saatten sonra ya AK Parti'den istifa edip halkýnýzýn arasýna gelirsiniz, ya da Kürt halký sizi gördüðü her yerde yüzünüze tükürme hakkýna sahiptir" ifadelerini kullandýðýný belirten Hamzaoðullarý, “ Onun açýklamalarýný yadýrgadým. Siyaset yapýyoruz. Kimsenin kimseye hakaret etme hakký yoktur.” dedi. Hamzaoðullarý, “Birileri nasýl kalkýp 'biz 75 milyonunun tükürüðüyle sizi boðarýz' diyorsa, birilerinin de kalkýp 'biz AK Partili vekillere bundan sonra tükürürüz' demesi ayný ölçüde yadýrgadýðýmýz ve tasvip etmediðim sözlerdir. Hapimiz bu bölgenin insanýyýz. Bu sürecin 30 yýlýnýn nasýl olduðunu biliyoruz. Siyasetçiler olarak kullandýðýnýz dile daha dikkat etmeniz gerekiyor. Sözlerin nereye varacaðýný bilmeniz gerekiyor. Bu süreçte çözüm hakkýnda ne yapýlabileceðini konuþmamýz gerekiyor. Hakaretle bir yere varamayýz.” þeklinde konuþtu. Hamzaoðullarý, Baþbakanýn, Diyarbakýr ziyaretinde BDP Genel Baþkaný Demirtaþ’ýn önceden açýklama yaparak halkýn gitmesine engel olduðunu belirterek, þunlarý söyledi: “Baþbakaný daha coþkulu karþýlayabilirdik. Biz siyaseti bir kenara býrakarak, þehrimize gelen bir misafiri, bir ülkenin baþbakanýný en coþkulu þekilde karþýlamayý ve misafirperverliðimizi göstermeliydik. Salondaki coþku yerindeydi ama tehditler olmasaydý daha coþkulu olacaktý.” (CÝHAN)

Sirk ve sokak gösterileri ilgiyle karþýlandý

M

ardin Gençlik ve Kültür Derneði'nin düzenlediði Uluslararasý Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatlarý Festivali kapsamýnda 15 farklý ülkeden gençler, Batman’da sirk ve sokak sanatlarýný halkla buluþturdu. Batman Valiliði'nin desteði ile Batman Gençlik ve Kültürevi'nin organize ettiði etkinlikte birbirinden renkli kostümler, akrobasi gösterileri ve müzikler eþliðinde Batman’da caddeleri turlayan deðiþik ülkelerden gelen sanatçýlar, Atatürk Parký’nda düzenledikleri gösterilerde halkýn yoðun ilgisiyle karþýlaþtý. Bu festival bünyesinde yurt dýþýndan ve Türkiye’den gelen sokak sanatçýlarý çocuklara, gençlere ve yetiþkinlere hayatlarý boyunca unutamayacaklarý bir gösteri izlettirdi. Top, ip, ateþ, bisiklet cambazlarý, tahta bacaklar, top üstünde yürüyenler, sihirbazlar, sokak müzisyenleri, dansçýlar, tiyatrocular, kukla oynatanlar, palyaçolar, Flamenko dansçýlarý ilginç gösterileri ile adeta Batmanlýlarý büyüledi. Bu yýl ikincisi düzenlenen Uluslararasý Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatlarý Festivali, 20 gün boyunca devam edecek. Festival, vatandaþý sanatla bütünleþtirmeyi amaçlýyor. Festival kapsamýnda, 20 ülkeden 150 genç Mardin merkezini ve tüm ilçelerini dolaþarak sirk ve sokak sanatlarýný halkla buluþturacak. (CÝHAN)

Ýmam Abdullah, Hasankeyf'te anýldý Habur’un bir aylýk kaçakçýlýk bilançosu: 271 bin lira H

asankeyf Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, 30 yýl aradan sonra Ýmam Abdullah'ý anma etkinliði düzenledi. Anma etkinlikleri kapsamýnda Ýmam Abdullah türbesi ziyaret edildi. Daha sonra Salhiye Bahçeleri denilen yerde ailelerin katýlýmýyla etkinlik düzenlendi. Ýmam Abdullah'ý anma etkinliðine, Hasankeyf Belediye Baþkaný Abdulvehab Kusen, Hasankeyf Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Nevzat Dilekçi ve vatandaþlar katýldý.

mam Abdullah etkinliðinin Hasankeyf için bir manevi ve kültürel bir miras olduðunu söyleyen Hasankeyf Belediye Baþkaný Abdulvahap Kusen, “35 yýldýr bu etkinlikler bilinmeyen bir nedenden kutlanmadýðý için unutulmaya yüz tutmuþtu. Bu yýl bu etkinliði tekrar canlandýrmak için festival havasýnda kutlama gerçekleþtirdik. Umarým önümüzdeki yýllarda daha kapsamlý ve düzenli bir þekilde kutlama yaparýz. Bu etkinlikle Ýmam Abdullah’ý kutlama etkinliðini tüm dünyaya tanýtýrýz.” dedi. Hasankeyf Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Nevzat Dilekçi, Hasankeyf Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði olarak 25-30 yýldan beri unutulmaya yüz tutmuþ bu etkinliði Belediye ve Kaymakamlýkla beraber organize edip tekrar yaþatmaya çalýþtýklarýný belirtti. Dilekçi, “Unutulmaya yüz tutmuþ anma etkinliðinde bu kalabalýk görüntüyü bize veren tüm vatandaþlar teþekkür ederim.” þeklinde konuþtu. Etkinliðe katýlan vatandaþlar ise 30 yýl öncesine kadar da bu etkinliðin var olduðunu söyledi. Vatandaþlar, “Hasankeyf Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði sayesinde yine buradayýz iyi geçiyor. Ýnþallah gelecek yýllarda da devam eder bu gelenek” diye konuþtu. Etkinlik sonrasý vatandaþlar

Þ

ýrnak Habur Sýnýr Kapýsý’nda bir aylýk süre zarfýnda meydana gelen 26 ayrý kaçakçýlýk olayýnda piyasa deðeri 271 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi. Ýpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüðüne baðlý Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçýlýk ve Ýstihbarat Müdürlüðü ekipleri, kaçakçýlýk

kemençe eþliðinde halaylar çekti. Çocuklar ise yüzlerini boyayarak etkinliðe renk kattý.

Ýmam Abdullah kimdir? Hasankeyf giriþinde bulunan türbe Ýmam Abdullah’a ait olup, Ýmam Abdullah, Hz. Muhammed’in amcasýnýn oðlu olan Caferi Tayyar'ýn

oðludur. Hasankeyf Kalesi'ni 600 yýllýk Bizans hakimiyetinden almak için MS 638 yýlýnda düzenlenen akýnlarla Hasankeyf ’te þehit düþmüþtür. Hasankeyf ve çevre köylerde yaþayanlar yüzyýllardan beri her yýlýn Haziran ayýnýn ilk hafta ve cumasýný Ýmam Abdullah’ý anma günü olarak kabul etmiþtir. (CÝHAN)

Pedallar, Hasankeyf için döndü B

atman'da pedallar, bu kez Ilýsu Barajý sularýnýn tehdidi altýndaki Antik Kent Hasankeyf için döndü. Hasankeyf'e dikkat çekmek için 'Pedallýyorum Bisiklet Grubu' tarafýndan organize edilen etkinlikte Batma'dan Hasankeyf'e kadar bisiklet turu düzenlendi. Etkinliðe, Batman Belediyesi, Hasankeyf Belediyesi, BATSO (Batman Ticaret ve Sanayi Odasý), Bat-Der, Doða Derneði, Çevre Gönüllüleri ve Has Bahçe de destek verdi. Gaziantep, Malatya ve Ýstanbul gibi bir çok ilden Batmana gelen 25 kiþilik bisikletçi gurubu,

Batman Belediyesi önünde toplandý. Bisiklet turuna katýlan aktivistler 'Hasankeyf yok olmasýn' tiþörtleri giyerek pedallarý çevirmeye baþladý. 'Pedallýyorum Bisiklet Grubu' Türkiye öncüsü organizatör A. Cengiz Yargýç, tura baþlamadan önce Batman Belediyesi önünde yaptýðý açýklamada Türkiye'deki tarihi ve kültürel yerleri gezdiklerini ancak Hasankeyf ’in en anlamlý bisiklet turu olduðunu ifade etti. Petrol þehri Batman'dan Baraj sularý altýnda kalacak olan Hasankeyf'e pedallayacaklarýný belirten Yargýç, "Hasankeyf'e dikkat çekmek için kendi enerjimizi

kullanacaðýz. Bir yerde de þunu vurgulamýþ olacaðýz, insan kendi enerjisinin farkýna vardýðý zaman ne kadar güçlü olduðunu ve doðayla iç içe yaþadýðý anda nasýl doðayý koruyabildiðini ve doðayý tahrip etmediðini daha iyi anlatacaðýmýzý zannediyorum. Kerbela’da susuz býrakýlan Hz. Hüseyin'in ehlibeytinden olan Ýmam Abdullah'ý sular altýnda býrakmak istiyorlar. Biz buna karþý en azýndan bir farkýndalýk oluþturacaðýz." dedi. Yaklaþýk 35 kilometre pedal çeviren aktivistler yol boyunca 3 yerde su molasý verdikten sonra Antik kent Hasankeyf'e vardý. (CÝHAN)

olaylarýna karþý 26 operasyon düzenledi. Operasyonlar neticesinde piyasa deðeri 271 bin 323TL olan 671 adet elektronik eþya, 8 bin 280 paket yabancý menþeli sigara, 136 litre alkollü içecek ve 2 bin 860 adet cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Kaçakçýlýk olaylarýna karýþan 30 kiþi hakkýnda adli iþlem yapýldýðý bildirildi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

12 Haziran 2012 Salý

3

Çaðlayan: Türkiye'yi 100. yýla taþýyacak bölge 6. bölgedir E

konomi Bakaný Zafer Çaðlayan, 6. bölgenin ülke ekonomisi için önemine dikkat çekti. Çaðlayan, Bitlis, Ardahan, Kars, Iðdýr, Aðrý, Van, Hakkari, Muþ, Siirt, Þýrnak, Bingöl, Diyarbakýr, Mardin ve Þanlýurfa illerinden oluþan 6. bölgenin Türkiye'yi 100. yýla taþýyacak bölge olduðunu söyledi. Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan yeni teþvik sistemini Muþ'ta düzenlenen toplantýyla tanýttý. Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantýya Muþ Valisi Ali Çýnar, AK Parti Muþ milletvekilleri Faruk Iþýk ve Muzaffer Çakar, Belediye Baþkaný Necmettin Dede, Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) Baþkaný Mehmet Büyükekþi, Bitlis, Bingöl, Þýrnak, Ardahan valileri ile ticaret ve sanayi odasý baþkanlarý ve çok sayýda iþadamý katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Muþ Ticaret ve Sanayi Odasý (MTSO) Baþkaný Þihmus Sinecem, Muþ'u en güvenli ve en fakir il olarak tanýmladý. Bu toplantýyla birlikte Muþ'un sonunculuktan kurtulacaðýna olan inancýnýn artacaðýný ifade eden Þihmus Sinecem, bölgenin geliþmesi ve kalkýnmasý için ihtiyaç olan paketin kendilerini çok sevindirdiðini söyledi.

Bölgeler arasý farklýlýklar ortadan kalkacak TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi ise Muþ'ta yapýlan bu toplantýnýn diðer illerde de yapýlacaðýný hatýrlattý. Yeni teþvik sistemiyle bölgeler arasý farklýlýklarýn ortadan kalkacaðýný kaydeden Mehmet Büyükekþi þöyle konuþtu: "Muþ'la birlikte bugün diðer Doðu ve Güneydoðu Anadolu'daki valilerimizin de katýldýðý bu toplantýda Anadolu bölgelerimizdeki yatýrým imkanlarýmýzý araþtýrmak, kalkýnmayý araþtýrmak için bir araya geldik. Ýhracatçýlarýmýz ve sanayicilerimiz de buraya geldi. Ziyaretin faydalý olmasýný diliyorum. 2 gün önce Ankara'da Sayýn Baþbakanýmýz ve Sayýn Bakanýmýzýn katýlýmýyla Ýhracatçýlar Meclisi Genel Kurulu'nu yaptýk. Orada Muþ'a geleceðimizin müjdesini verdik. Ardýndan bölgenin diðer illerini ziyaret edeceðimizi söyledik. Ankara'da bu bölgeye teþviki müjdeledik. Yeni yatýrým teþvik sisteminin hayata geçirilmesine destek olan Sayýn Bakanýmýza teþekkür ediyorum. Yeni teþvik sistemiyle 6. bölgede yapýlacak yatýrýmlarla Doðu ve Güneydoðu illerindeki yatýrýmcýlar birçok destekten faydalanacak. Yeni teþvikle birlikte bölgesel farklýlýklar

þöyle devam etti: "Yatýrýmcýlarýmýza ulaþým, güvenlik ve iletiþim destek mekanizmasýný verirken yatýrýmcýlarýmýzdan yaptýklarý yatýrýmlarla ilgili iþ gücü performansýný göstermenizi istiyorum. Bu konuda hükümetimizin önemli çalýþmalarý oldu. Hiç hayatýnda iþ yapmamýþ insanlarý nasýl eðittiðimizi ve devlet olarak nasýl destek verdiðimizi herkes biliyor."

"Yatýrýmcýlarýn sýkýntýlarýný biliyorum"

ortadan kaldýrýlacak. Böylelikle bölgedeki üretim ve ihracat ortamý güçlenecek. Yeni teþvikle 2023 yýlý hedefi olan 500 milyar dolar ihracat rakamýna rahatlýkla ulaþacaðýz. Bu toplantýmýzýn benzerleri diðer illerde de olacak. Bölgenin kalkýnmasý için çalýþacaðýz. Bu gezimiz baþlangýçtýr ve Türkiye'nin yatýrým ortamýnda yeni bir çýðýr açacaðýný diliyorum."

herkes katýlacak. Buradan Þanlýurfa, Diyarbakýr, Mardin, Adýyaman ve Van'a gideceðiz. Kars'ta Bakanlýðýmýn baþlattýðý Azerbaycan-Gürcistan ve Türkiye ekonomi bakanlarýnýn katýlýmýyla toplantý yapacaðýz. Ýlkini Gürcistan'da yapmýþtýk. Ýkincisi Kars'ta ve üçüncüsü Bakü'de yapýlacak." þeklinde çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.

Konuþmasýna Kürtçe baþladý

"Valilerimize büyük görev düþüyor"

Konuþmasýna Kürtçe baþlayan Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan da, Mersin milletvekili olmasýna raðmen Muþ'a hizmet etmenin kendisi için özel bir görev olduðunu söyledi. Doðduðu topraklarda böyle bir toplantýnýn yapýlmasýndan ötürü mutlu olduðunu ifade eden Bakan Zafer Çaðlayan, "Yol arkadaþým Mehmet Büyükekþi'ye, Türkiye'nin iþadamlarýný, giriþimcilerini burada topladýðý için teþekkür ediyorum. Burada çok deðerli konuklarýmýz var. 6. bölgedeki 14 ilimizin valilerimizin çoðu burada. Türkiye'nin iþ hayatýnda son derece önemli þahsiyetleri var. Türkiye'nin ekonomisi burada toplanmýþ. Ülkenin en büyük yatýrýmcýlarý, en büyük iþadamlarý ve baðlý olduklarý meslek kuruluþlarýnýn baþkanlarý burada. Mersin milletvekili olsam da memleketim olan Muþ'a hizmet etmek benim için özel bir görev. Kalkýnma ajanslarý kurulmadan önce biz 3 iþadamý olarak birçok ziyarette bulunarak Muþ'a bir vefa borcu olarak yatýrýmcýyý getirme noktasýnda önemli roller üstlenmiþtik. O gün bu salonu dolduramýyorduk, ama bugün salon týka basa dolmuþ durumda. Bu toplantýya biz 'dizi' gözüyle bakýyoruz ve bu diziyi ilk defa Muþ'ta baþlattýk. 6. bölgedeki 15 ilimizde bu toplantýyý yapacaðýz. Toplantýlarýn birçoðunda ben olmaya gayret göstereceðim, ama benim olmadýðým toplantýya yine

Yatýrýmcýlarýn gelmesi için valilere büyük görevler düþtüðünü ifade eden Çaðlayan sözlerini þöyle sürdürdü: "6. bölgede yer alan illerimizin valilerinden beklentilerimiz var. Beklentilerin birçoðu Baþbakanýmýzýn talimatýdýr. Valilerimize, milletvekillerimize, belediye baþkanlarýmýza ve tüm yöneticilere büyük görevler düþmektedir. Geçmiþte bir sanayici olarak, bölgeler arasý geliþmiþlik farklýlýklarý dikkate almayan, yani bir envanter ve kapasite üzerine kurulmayan sistemin baþarýlý olamayacaðýný her zaman dile getirdim. Bugüne kadar dört teþvik sistemi yapýldý ve her biri bir öncekinden daha iyiydi. Yeni teþvikle birlikte Türkiye'yi bugün oynadýðýmýz play-oftan þampiyonlar ligine taþýma gayreti içerisindeyiz. Bu teþvik sistemi, 2023'e Türkiye'yi götürecek olan sistemin önemli bir ayaðýdýr. Sizlerden beklentimiz yatýrýmcýlarýn yatýrým yapacaklarý alanlarý süratle hazýrlayýnýz. Tüm yatýrým alanlarýný çýkarýp TÝM'e gönderelim ve TÝM de bunlarý yatýrýmcýlarýmýza anlatsýn. Yatýrým yer tahsisi yapacaðýz. Burada yatýrým yapan kardeþlerimize yatýrým yeri tahsis yapacaðýz."

“Her ilimiz güvenlidir" Her ilin en az Ankara ve Ýzmir kadar güvenli olduðunun altýný çizen Çaðlayan, sözlerine

Bankalarýn Doðu ve Güneydoðu'daki gayrimenkulleri ipotek kabul etmeyen anlayýþa karþý çýktýðýný ifade eden Çaðlayan þunlarý kaydetti: "Ben sizlerin sýkýntýlarýný biliyorum. Çünkü bu bölgeden geldim. Bankacýlýk, sigortacýlýk konusunda beklentilerinizi biliyorum. Artýk bankalar projeye, yatýrýma bakarak kredi destekleri veriyor. Geçmiþte uygulanan sistemler konusunda bankalar ve sigortalar birliðinin bir arada olduðu toplantýda ele aldým. Doðu ve Güneydoðu'daki gayrimenkulleri ipotek kabul etmeyen anlayýþa karþý çýkýyorum. Türkiye'nin her bir yeri Misak-i Milli sýnýrlarý içinde devletin topraklarýdýr. Burada yatýrým yapýlan yerleri Ankara ve Ýstanbul'dan ayrým yapmamak gerekiyor. Bunun rakamsal farklýlýklarý olacaktýr. Bu gibi sorunlarý anlattýk." Hükümet olarak en babayiðit teþviki çýkarttýklarýný vurgulayan Çaðlayan yatýrýmcýlardan babayiðitlik beklediklerini söyledi. Çaðlayan þunlarý ifade etti: "Gelmiþ geçmiþ en cömert ve babayiðit bir teþvik sistemini yaptýk. Bununla birlikte Türkiye'yi 100. yýla taþýyacak bölge, 6. bölgedir. Hükümet olarak teþvik çýkardýk ve yatýrýmcýlardan babayiðitlik bekliyoruz. Birçoðumuzun Türkiye'de gerekli yatýrým ortamýný bulamadýðý için dünyanýn çeþitli ülkelerine yatýrým için gittiðinizi biliyorum. Þimdi biz tekrar öze dönüyoruz, 6. bölgeye dönüyoruz. Onun için sayýn valilerimiz altyapý yatýrýmlarý, güvenli alanlar, iþ gücü eðitimlerini koordine etmelidir. Her türlü altyapýnýn hazýrlanmasýnýn ardýnda sizlere büyük görevler düþmektedir." Toplantý, Bakan Çaðlayan'ýn slayt eþliðinde yeni teþvik sistemini anlatýmýyla devam etti. Toplantýya katýlan Bitlis Valisi Nurettin Yýlmaz da ülkemizdeki giriþimcileri Bitlis'e davet etti ve Bitlis'e gelecek giriþimcilere her türlü kolaylýðý saðlayacaðýný açýkladý. (CÝHAN)

Akboða: Çocuklarýnýzý sadece

notla deðerlendirmeyin B

atman Milli Eðitim Müdürü Þerif Akboða, öðrencilerin aldýðý iyi ya da kötü karne ile ilgili duygularýn abartýlmamasý gerektiðini belirtti. Akboða, anne ve babalarýn her durumda çocuklarýna destek olmasý gerektiðini söyledi. Anne ve babalarýn, çocuklarýna duyduklarý sevgiyi notla ölçmenin yanlýþlýðýna deðinen Milli Eðitim Müdürü Þerif Akboða, karnelerin aileler tarafýndan doðru bir þekilde deðerlendirilmesi gerektiðini hatýrlattý. Karnenin tek baþýna baþarý ya da baþarýsýzlýðýn bir belgesi olmadýðýna dikkat çeken

Akboða, þunlarý söyledi: “Öncelikle karne ile ilgili ilk deðerlendirmeyi de mutlaka çocuklarýnýza yaptýrýn. Bunu yaparsanýz, çocuðunuzun kendini deðerlendirmesi için bir fýrsat vermiþ olursunuz. Sonra da karnede gördüðünüz iyi notlar üzerinde durun ve memnuniyetinizi belirtin. Kýrýk notlara iliþkin ifadelerinizi özenle seçin, tehditkar ve kaygýya yol açacak ifadelerden kaçýnýn. Çocuðunuzun daha az baþarýlý olduðu derslere nasýl yardýmcý olabileceðinizi sorun. Çocuðunuzun karnesi nasýl olursa olsun, onu sevdiðinizi

gösterin. Bir çocuk için en deðerli hazine, anne ve babasýnýn onu sevdiðini ve deðer verdiðini bilmektir.” Milli Eðitim Müdürü Akboða, velilerin çevre baskýsý altýnda kalmamasý gerektiðini de hatýrlattý. Birçok ailenin çevre baskýsý nedeniyle hatalý davranýþlarda bulunduðunu söyleyen Akboða, þunlarý ifade etti: “Akrabalarýn, komþularýn merakla sorduðu karnenin olumsuz olmasý, baþta öðrenciyi sonra da ailesini mutsuz eder. Ailenin çocuðu cezalandýrýcý ya da toplum içinde küçük düþürücü

5. Sýnýfta Kürtçe seçmeli ders oluyor

M

illi Eðitim Bakanlýðý, 4+4+4 sisteminde ortaokullar için hazýrladýðý seçmeli ders listesine Kürtçe'yi de aldý. Öðrenci Ýngilizce istemezse, haftada 6 saat Kürtçe görebilecek. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'ýn hükümet olarak çok boyutlu bir çalýþma yaptýklarýný belirterek, "Vatandaþlarýn ana dillerini öðrenme boyutu var. Bunlarla ilgili çalýþmalar sürüyor, Baþbakan açýklayacak" ifadeleri, gözleri Kürtçe derslerine çevirdi. Baþbakan Erdoðan'ýn yarýn Ak Parti Grup toplantýsýnda yapmasý beklenen açýklamanýn ardýndan, Kürtçe ders programýn ayrýntýlarý da kamuoyuna duyurulacak. Dersin 4+4+4 sisteminde ortaokuldan, yani 2. dörten itibaren verileceði, haftada 3 ile 4 saat olarak tasarlandýðý öðrenildi. Kürtçe seçmeli ders, bu alanda mezun öðretmen olmadýðý için ilk aþamada "ustaöðretici"ler tarafýndan verilecek. Demokratik açýlýmýn yeni ayaðýnda Kürtçe öðrenimin kolaylaþtýrýlmasýnýn gündemde olduðu belirtiliyor. Hükümetin, Kürtçe'nin okullarda seçmeli ders olarak okutulmasýnýn kapsamýný yeni demokratikleþme döneminde geniþletmeyi öngördüðü ifade ediliyor. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'ýn geçtiðimiz hafta 'anadil öðrenimi' baþlýðýyla açýkladýðý bu yeni çalýþmaya iliþkin detaylarýn, Baþbakan Erdoðan tarafýndan açýklanmasý bekleniyor.

Kürtçe seçmeli ders Milli Eðitim Bakaný Dinçer, 4+4+4 görüþmeleri sýrasýnda, "ortaokullar için hazýrlanacak seçmeli dersler arasýnda Kürtçe'nin de olabileceðini" söylemiþti. Beþir Atalay'ýn "anadilde öðrenim" açýklamasýnýn ardýndan gözler, Kürtçe'nin nasýl öðretileceðine çevrildi. Edinilen bilgiye göre Talim Terbiye Kurulu tüm seçmeli derslerin program ve müfredatlarýna dair çalýþmayý, bu ay sonuna kadar bitirecek. Seçmeli dersler arasýnda Kürtçe de olacak. Milli Eðitim Bakanlýðý yetkilileri, Kürtçe müfredat programýnýn bu hafta bile yayýnlanabileceði söylüyor. Dersin önümüzdeki eðitim yýlýnda, seçmeli olarak programda yer almasý durumunda, özellikle Doðu ve Güneydoðu'da birçok okulda tercih edilmesi bekleniyor.

Ortaokuldan baþlayacak MEB'in çalýþmasýna göre Kürtçe seçmeli ders, 5. sýnýftan itibaren, yani ortaokulda baþlayacak. Talim Terbiye Kurulu'nun çalýþmayý tamamlamasýnýn ardýndan Bakan Dinçer'e sunacaðý programa, Dinçer onay verirse, müfredat ilkokulun son sýnýfýndan, yani 4. sýnýftan itibaren de baþlayabilecek. Ancak planlamalarýn ortaokula (5. sýnýftan itibaren) göre yapýldýðý ifade ediliyor. Ýngilizce, Almanca, Fransýzca gibi yabancý dillerin yaný sýra seçilebilecek Kürtçe dersi ortaokulda, öðrencinin diðer bir dil dersi seçip seçmemesine göre haftada 4-6 saat olarak verilebilecek. Yani öðrenci Ýngilizce gibi baþka bir dil öðrenmek yerine Kürtçe dersi seçerek daha fazla ders saati bu dersi alabilecek. Kürtçe seçmeli dersin lise aþamasýnda da verileceði, orada da yine haftada 3 veya 4 saat olacaðý kaydedildi.

DVD desteðiile ders Kürtçe dersinde öðrencilerin dili öðrenebilmesi için, kitaplarýn yaný sýra, CD, DVD gibi ek kaynaklardan da yararlanýlabilecek. Bu DVD'lerde konularýn pekiþtirilmesi için kültürel bilgiler de verilecek. Dersin "genel amacý", "Normal hýzla konuþulaný anlayabilmesi", "Dinlediðini anlayabilmesi", "Doðal hýz, tonlama, vurgu ve doðru söyleyiþ ile konuþabilmesi", "Dilin konuþulduðu ülkelerin kültür deðerlerinin farkýna varabilmesi", "Duygu, düþünce ve izlenimlerini açýk ve anlaþýlýr bir biçimde yazýyla anlatabilmesi", "Kendi kültürünün bilincinde olmasý" ve "Atatürk'ün düþüncelerini ve devrimlerini anlatabilmesi" olarak sýralanacak.

Kürtçe eðitim MEB'in seçmeli Kürtçe dersin yaný sýra bazý özel veya vakýf okullarýna "Ýngilizce", "Fransýzca" dillerinde eðitim yapabilme olanaðýnýn verilebildiði gibi Kürtçe eðitim yapma hakkýný da deðerlendirdiði, ancak þu aþamada böyle bir iznin söz konusu olmadýðý vurgulandý. Öðretmenlerin yeterli düzeyde yetiþmesinin ardýndan isteyen özel okul veya vakýf okullarý, diðer özel okul örneklerinde olduðu gibi Türkçe dýþýnda bir dilde eðitim verme hakkýna sahip olabilecek. Bu okullar için MEB tarafýndan ayrýca izin verilebilecek ve özel programlarý onaylanacak.

Dersi kimler verecek?

davranýþlarý, çocuðun özsaygýsýný tümüyle azaltacaktýr. Anne ve babalar, her çocuðun farklý bir kiþilik olduðunu unutmamalý ve çocuklarýný baþka çocuklarla kýyaslamamalýdýr.“ (CÝHAN)

Kürtçe müfredatýnýn yayýnlanmasýnýn ardýndan bu dersi hangi öðretmenlerin vereceði, bir baþka soru iþareti. Öðretmenlerin hangi alanlardan mezun olduklarý takdirde hangi derslere girebileceði, Talim Terbiye Kurulu'nun "80 sayýlý kararý" ile belirleniyor. Bu kararda "Kürtçe" henüz yer almýyor. Talim Terbiye Kurulu'nun 80 sayýlý karara iliþkin de bir karar almasý gerekiyor. Bakan Ömer Dinçer, "Kürtçe dersi verecek öðretmen bulabilecek misiniz?" yönündeki sorulara, "Hiç merak etmeyin buluruz" yanýtýný vermiþti.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

12 Haziran 2012 Salý

5

Yaz okulu çocuðunuz

için kâbus olmasýn Y

az okullarý, çocuðun saðlýk durumu, yaþ ve kabiliyetine göre tercih edilmeli. Spor aðýrlýklý bir yaz okulu seçilecekse mutlaka eðiticilerin alanýnda uzman olmasýna ve mekânýn meydana gelebilecek her türlü kazalara karþý güvenilirliðine dikkat edilmeli. Okullar tatile girdi, velileri de yaz okulu telaþý aldý. Çocuðu için uzun yaz tatilini en iyi þekilde deðerlendirmek ve zararlý alýþkanlýklardan korumak isteyen veliler, yaz okulu arayýþýna girdi. Çocuðun saðlýk durumu, yaþ ve kabiliyetine göre yaz okullarýnýn tercih edilmesi hayati önem taþýyor. Genelde spor aðýrlýklý olan yaz okulu seçiminin çocuðun saðlýðý için çok önemli olduðunu belirten uzmanlar, velileri uyararak birçok öðrencinin güvenli olmayan, uzman çalýþtýrmayan yaz okullarýnda geçici ya da kalýcý sakatlýklara maruz kalabildiðini belirtiyor. Belediyeler ve özel kurumlar tarafýndan düzenlenen yüzme, futbol, basketbol voleybol gibi spor ve eðlence alanlarýnda faaliyet gösteren yaz okullarý, öðrenci kaydýna baþladý. Çocuk eðitimi ve geliþimi uzmaný Pelin Akarsu, okul seçerken çocuðun saðlýðý için ince eleyip sýk dokumak gerektiðini kaydediyor. Akarsu, her türlü güvenlik tedbirinin alýndýðý, hijyenik ortamýn saðlandýðý, alanýnda uzman eðitimcilerin bulunduðu ve yasal izni olan yaz okullarýnýn tercih edilmesi gerektiðine dikkat çekiyor. Çocuðun hangi yaz okuluna

gideceðine genelde velilerin karar verdiðini, bunun da çocuklarý mutsuz ettiðini dile getiren Akarsu, þu önerilerde bulunuyor: "Yaz okulu seçimi çocuða býrakýlmalý. Elbette veli, çocuðun seçtiði yaz okulunun ona uygun olup olmadýðýna bakmalý. Eðer uygunsa çocuðun tercihine saygý gösterilmeli. Futbola kabiliyeti olan bir çocuðu zorla müzikle ilgili bir yaz okuluna göndermek mutsuz eder. Ayrýca sevdiði alandaki kabiliyetini köreltir. Bu sebeple veliler, kendi gönüllerinden geçen alanda deðil, çocuðunun istediði alanda yaz okulu tercih etmesine saygý duymalýdýr. Çocuklar genel bir muayeneden geçirilmeli Opr. Dr. Mahmut Keskin ise yaz okulu öncesinde çocuklarýn genel bir saðlýk muayenesinden geçirilmesi gerektiðini belirtiyor. Belediyeler gibi resmi kurumlarýn okullarda yaz okulu için daðýtýlan formlarda doktor onay bölümü bulunduðunu ifade eden Keskin, "Ancak ne yazýk ki çocuklara doðru düzgün bakýlmadan saðlýk ocaklarýndan bu formlar onaylanýyor. Oysa çocuk titiz bir þekilde muayene edilmeli. Özellikle kalp ve solunum konusu çok önemli. Çünkü her çocuk spor ve bazý spor dallarýna elveriþli olmayabilir. Bu durum, istenmeyen sonuçlar doðurabilir. Veli çocuðunu muayene ettirirken en azýndan çocuðunun saðlýk özgeçmiþi hakkýnda hekimi bilgilendirmelidir. Ayrýca yaz okullarýnda ilkyardým

Limon ve portakal suyu, böbrek taþýný önlüyor

B

öbrek taþlarý, idrarýn taþ oluþturan tuzlar ile aþýrý doygun hale gelmesi ve bu idrarýn içinde taþ oluþumunu önleyen maddelerin

yeterli miktarda bulunmamasý sonucu oluþuyor. Aðrý, idrarda kan, idrar yolu iltihaplarý, ateþ, bulantý ve kusma gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Aile Hastanesi Bahçelievler Üroloji Uzmaný Dr. Tansu Güdelci, erkeklerde kadýnlara oranla üç kat daha fazla görülen böbrek taþýnýn oluþumunun en önemli nedenlerinin baþýnda yanlýþ beslenme ve yetersiz sývý alýmýnýn geldiðini belirtiyor. Güdelci, sývý alýmý ve akabinde artan idrarýn taþ oluþma sýklýðýný azalttýðýný ifade ediyor. 'Limon ve portakal suyu, içeriðinde bulunan sitrik asit nedeniyle taþ oluþma riskini büyük ölçüde düþürür' diyen Güdelci, protein içerikli gýdalar ve tuzlu yiyeceklerin ise taþ oluþumunu artýrdýðýný söylüyor. Ýlaçlar da böbrek taþý oluþumuna etki eden diðer bir faktör. Üroloji Uzmaný Dr. Tansu Güdelci' ye göre hipertansiyon tedavisinde kullanýlan ve kalsiyum ve sodyum içeren bazý ilaçlar taþ oluþumunu artýrýyor. Ýdrar söktürücü ilaçlar ise bazý durumlarda taþ oluþma riskini artýrabilirken bazý durumlarda da azaltabiliyor. (CÝHAN)

eðitimi alan kiþiler bulunmalý." diyor. Yaz okullarýnda aðýr sporlardan kaçýnýlmasýný isteyen Keskin, aðýr sporlarýn ciddi sakatlýklar hatta ölümle sonuçlanabileceði uyarýsýnda bulunuyor. Keskin, spor dallarýnda mutlaka uzman eðitici gözetiminde aktiviteler gerçekleþtirmesi gerektiðinin altýný çiziyor. Veli, okulu görmeli Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Ercan Akyiðit ise velilerin, çocuklarýný gönderdiði yaz okulunu mutlaka görmeleri gerektiðini söylüyor. Yaz

okulunun vaat edilen aktiviteleri gerçekten yapabilecek konumda olup olmadýðýnýn kontrol edilmesi tavsiyesinde bulunan Akyiðit, þu uyarýlarda bulunuyor: “Yer, mekân olarak görülmeli. Yaz okulunda istihdam edilen

eðiticilerin alanýnýn uzmaný olup olmadýðýna dikkat edilmeli. Aktivitelerin kendisi de görülmeli. Ayrýca çocuðun her türlü tehlikeden uzak bir ortamda sporunu yapýp yapamadýðýna da önem verilmeli.” (CÝHAN)

100.000 KG. KARPUZ,1’ÝNCÝ SINIF, HERHANGÝ BÝR ÇEÞÝT, BÜYÜK BOY VE 10.000 KG.TAZE BÝBER,DOLMALIK,l'ÝNCÝ SINIF MÝLLÝ SAVUNMA BAKANLIÐI GENEL KURMAY BAÞKANLIÐI BAÐLILARI VE MÜSTEÞARLIK

70 MKNZ.P.TUG.K. 100.000 kg. Karpuz,l'Ýnci sýnýf, herhangi bir çeþit, büyük boy ve 10.000 kg. Taze Biber,Dolmalýk,1’inci Sýnýf alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/71359 1-Ýdarenin a) Adresi : ÝSTASYON MAHALLESÝ 1NCI CAD. 1 47066 MARDÝN MERKEZ MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822151955 - 4822152832 c) Elektronik Posta Adresi : r_h_y71@hotmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : Alým konusu mal 70 Ýnci Mknz.P.Tug.K.lýðý (Mardin) LYM.A.liði depolarýna teslim edilecektir. Getirilen mallarýn muayenesinin yapýlmasýný müteakip yüklenicinin temin edeceði kapalý kasa araçlar ile aþaðýda dökümü yapýlan yerlere, birliklerin Mut.Nöb.Astsb. veya Ýaþe Ýkm.Astsb.larý refakatinde götürecektir, a) 4 üncü Hd.A.K.lýðý/ KIZILTEPE b) 3 üncü Hd.Tb.K.lýðý / ÞENYURT ( Kýzýltepe-Þenyurt ayný araçla taþýnabilir.) c) 2 nci Hd.Tb.K.lýðý/ NUSAYBÝN c) Teslim tarihleri : Sözleþmenin imzalandýðý (Sayýþtay tesciline tabi iþlerde ise bu tescilin yapýlmasýný) tarih ayný zamanda yükleniciye iþe baþlama talimatýnýn teblið edildiði ve iþin baþlama tarihi olarak kabul edilecektir. 10.3.2. Taahhüt edilen mallardan karpuz sözleþmenin imzalanmasýný müteakip HAZÝRAN-EYLÜL 2012 tarihleri arasýnda, taze biber, dolmalým HAZÝRAN-EKÝM 2012 tarihleri arasýnda günlük ihtiyaçlar nispetinde teslim edilecektir. 10.3.3.Yüklenicinin teslim programý: Taahhüt konusu mal günlük (Birliðin bir, iki, üç günlük, bir haftalýk veya daha uzun sürelik ihtiyaçlarý için, birlik tarafýndan belirlenecek aylýk tebligat programýna göre) ihtiyaçlar nispetinde Tþn. (Tük.) 206 Mal Saymanlýðý depolarýna her gün 11:00 e kadar teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : 70 inci Mknz.P.Tug.Ýh.Kom.Bþk.lýðý/Mardin b) Tarihi ve saati : 18.06.2012 - 14:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý 70 inci Mknz.P.Tug.Ýh.Kom.Bþkklýðý/Mardin adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 70 inci Mknz.P.Tug.Ýh.Kom.Bþk.lýðý/Mardin adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN NO : 245


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

12 Haziran 2012 Salý

6

Çiftçiler maðduriyetlerinin giderilmesini istiyor

Mazot, gübre ve diðer girdilere defalarca zam yapýlmasýna raðmen aban fiyatýn zamanýnda buðday fiyatlarýnýn üç týl öncesinin altýnda belirlenememesinden çiftçilerin seyrettiðini, zamanýnda belirlenip çiftçiler maðdur olduðunu ileri süren açýklanmayan buðday taban fiyatlarý geniþ bir araziye sahip ve bölgenin en yüzünden çiftçinin tefecilere teslim köklü çiftçilerinden Abdulkadir Yýldýz, edildiðini iddia etti. Teþvik ve destek teþvik ve destek pirimi yerine, buðday’dan primlerinden gerçek çiftçilerden ziyade anlayan bir yetkilinin zamanýnda taban paravan çiftçilerin yararlandýðýný ileri fiyatý belirlemesinden yana olduklarýný süren Yýldýz “Teþvik ve destekleme söyledi. primleri çiftçileri sahte fatura bulmaya yöneltiyor. Biz teþvik ve destek istemiyoruz. Tarým bakanlýðýnda buðdayýn maliyetinden anlayan birinin taban fiyatý zamanýnda belirlemesin ve açýklamasýný istiyoruz. Ovadaki çiftçilerin hepsi gübresini, mazotunu ve tohumunu borçla ve yüksek maliyetle temin ediyor. Biçerdöverler tarlaya girer girmez alacaklýlar kamyonlarla tarlaya damlýyor ve haklý olarak alacaklarýna karþýlýk ürünü alýyor. Hükümetin yanlýþ tarým politikasý sonucu, buðday taban fiyatý zamanýnda belirlenemeyince, alacaklýlarýn insafýna kalýyoruz. Birkaç

Ali Edis

T

alacaklý bir araya gelip fiyat belirliyor. 7 yüz kuruþa mal olan buðday’ý 5 yüz kuruþa satýyoruz. Durum böyle olunca çiftçi tefecilerin kucaðýna itilmiþ oluyor. Biçerdöverleri tarlaya sokmaktan korkan çiftçiler var. Çünkü alacaklý kamyonla tarlanýn kenarýnda bekliyor.” Þeklinde konuþtu.

Çiftçinin her geçen gün borç bataðýna düþtüðünü belirten Yýldýz sözlerini þöyle sürdürdü” fiyat açýklanmýyor toprak mahsulleri ofisi zamanýnda açýlmadýðý için fiyat zamanýnda belirtilmediði için tüccarlarýn eline mahkum oluyoruz. Tüccar kaça alýrsa o kadara satýyoruz hepimizde borçluyuz, borçlu olduðumuz içinde satmak zorunda kalýyoruz. Ürünü biçerin arkasýnda satmak zorunda kalýyoruz bir ilerleme yok ürünü alýp ambarlayacak þansýmýz yok hepimiz borçluyuz gübre borç almýþýz tohumu borç almýþýz. Tek isteðimiz devletten teþviklerin kalkmasý bu hep kýrtasiyeciliktir hortumculuktur, baþka bir þey deðildir. Yani onu alýncaya

80.000 KG. PATATES, ORTA VEYA BÜYÜK BOY MÝLLÝ SAVUNMA BAKANLIÐI GENEL KURMAY BAÞKANLIÐI BAÐLILARI VE MÜSTEÞARLIK 70 MKNZ.P.TUG.K. 80.000 kg. Patates, orta veya büyük boy alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/71266 1-Ýdarenin a) Adresi : ÝSTASYON MAHALLESÝ 1NCI CAD. 1 47066 MARDÝN MERKEZ MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822151955 - 4822152832 c) Elektronik Posta Adresi : r_h_y71@hotmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : Alým konusu mal 70 inci Mknz.P.Tug.K.lýðý (Mardin) LYM.A.liði depolarýna teslim edilecektir. Getirilen mallarýn muayenesinin yapýlmasýný müteakip yüklenicinin temin edeceði kapalý kasa araçlar ile aþaðýda dökümü yapýlan yerlere, birliklerin Mut.Nöb.Astsb. veya Ýaþe Ýkm.Astsb.larý refakatinde götürecektir, a) 4 üncü Hd.A.K.lýðý/ KIZILTEPE b) 3 üncü Hd.Tb.K.lýðý / ÞENYURT ( KýzýltepeÞenyurt ayný araçla taþýnabilir.) c) 2 nci Hd.Tb.K.lýðý/ NUSAYBÝN c) Teslim tarihleri : Sözleþmenin imzalandýðý (Sayýþtay tesciline tabi iþlerde ise bu tescilin yapýlmasýný) tarih ayný zamanda yükleniciye iþe baþlama talimatýnýn teblið edildiði ve iþin baþlama tarihi olarak kabul edilecektir. 10.3.2. Taahhüt edilen mal sözleþmenin imzalanmasýný müteakip HAZÝRAN-KASIM 2012 tarihleri arasýnda günlük ihtiyaçlar nispetinde teslim edilecektir. 10.3.3.Yüklenicinin teslim programý: Taahhüt konusu mal günlük (Birliðin bir, iki, üç günlük, bir haftalýk veya daha uzun sürelik ihtiyaçlarý için, birlik tarafýndan belirlenecek aylýk tebligat programýna göre) ihtiyaçlar nispetinde Tþn, (Tük.) 206 Mal Saymanlýðý depolarýna her gün 11:00 e kadar teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : 70 inci Mknz.P.Tug.Ýh.Kom.Bþk.lýðý/Mardin b) Tarihi ve saati : 18.06.2012 - 09:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ,ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý 70 inci Mknz.P.Tug.Ýh.Kom.Bþk.lýðý/Mardin adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 70 inci Mknz.P.Tug.Ýh.Kom.Bþk.lýðý/Mardin adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN NO : 242

kadar iki misli masraf gidiyor, onu koysun fiyatýn üstüne ziraat odasýna bir sürü para ödüyoruz. Bize 25 kuruþ faydalarý yok, ziraat odasý dönüm baþý bir lira alýyorlar bizden, Yüz dönümse 100 lira alýyor, ama bize bir kuruþ faydasý yok faydasý yoksa biz ziraat odasýna niye para ödüyoruz. Ziraat odalarý baþkaný niye sormuyor bunu niye ilgilenen yok bu teþvik primleri kalksýn ortadan biz teþvik primlerin kalkmasýný istiyoruz. Fiyata eklesinler tek taban olsun çiftçiden çok fazla para alýyorlar, Ziraat bankasý, tarým il müdürlüðü, sahte fatura verenler kazanýyor, çiftçi kazanmýyor. Çiftçi hep yola masraf yapýyor “ . Yukarý Yeniköy Muhtarý Nurettin Koç ise, mercimeklerin buy yýl tarlada kaldýðýný, biçerdöverlerin mercimekleri karþýlýðýnda biçtiðini söyledi. Koç “Biçerdöverler tarlaya girdiði anda

alacaklýlar kamyonla bekliyor. Ürünlerimizi maliyetin altýnda satmak durumunda kalýyoruz. DMO taban fiyatý zamanýnda açýklarsa rahatlayacaðýz. Buðdaylarýmýz sattýktan sonra taban fiyat belirleniyor, kamyonlarla tarla baþýnda bekleyen alacaklýlar kazançlý çýkýyor. Þu anda hiçbir çiftçinin ambarýnda ürün yok. Hasat bitmeden gelecek yýla borçlanýyoruz. Tarým politikasý yeniden gözden geçirilmeli. Çiftçi gerçekten zor durumda. Dürüst çiftçiler maalesef maðdur duruma düþüyor. Bazý arkadaþlarýmýz tarlaya biçer yerine hayvanlarý soktu. Verim yok bir þey yok gübrenin tonunu 1 milyon 900’dan almýþýz tohum 1 milyon 500 Türk Lirasýndan almýþýz atmýþýz þimdi mercimek 900 Türk lirasýna gidiyor hani çiftçi kar ediyor” Dedi.

‘Batýnýn imkanlarýný hastanemize getirdik’

Þ

anlýurfa Suruç Devlet Hastanesi Baþhekimi Uz. Dr. Âdem Delice, " Batýnýn týbbi imkânlarýný hastanemize getirerek ilk kez 'kapalý rahim ve safra kesesi' ile 'kapalý prostat' ameliyatý gerçekleþtirdik, vatandaþýmýz oldukça memnun." dedi. Suruç Devlet Hastanesi'nde, Þanlýurfa’da bulunan hastaneler bünyesinde bir ilke daha imza attýklarýný belirten Delice, ilk kez laparoskopik histerektomi (kapalý rahim ve safra kesesi) ameliyatý ile "Plazma Kinetik’’ (kapalý prostat) ameliyatýný gerçekleþtirdiklerini kaydetti. Delice,’’ Artýk vatandaþýmýz kýrsaldaki hastanenin imkânsýzlýklarýndan dolayý batýya tedaviye gitmeyecektir.’’ þeklinde konuþtu. Delice, TÜÝK verilerine göre

geliþmiþlik sýralamasýnda 5. bölge olan Suruç’ta, Devlet Hastanesi'nde endoskopik ameliyatlar hasta haklarý ve imkâný açýsýndan önemli bir durum olduðunu söyledi. Suruç Devlet Hastanesi'ne yoðun bakým ünitesi kurulmasý ve tomografi cihazýnýn temin edilmesi için gerekli yazýþmalarý Saðlýk Bakanlýðý ile baþlattýklarýný dile getiren Delice,’’ Suruç için þimdiye kadar eriþilmesi güç olan saðlýk hizmetlerinin hastanemizde mevcut olmasý için var gücümüzle çalýþmaya devam edeceðiz. Ýnsana hizmet Hakka hizmet etmek düsturunu hep önümüzde tutarak hayalleri gerçek yapacaðýmýza inanýyorum.’’ dedi.(CÝHAN)

12 Haziran 2012 Salı Gazete Sayfaları  

12 Haziran 2012 Salı Gazete Sayfaları