Page 1

Metropolitan Müzesi'nin Mardinli küratörü

A

slen Mardinli olan Deniz Beyazýt, bugün dünyanýn en önemli sanat müzelerinden biri

olan New York Metropolitan Müzesi'nde çalýþan ilk ve tek Türk küratör.

Park halindeki otomobile molotoflu saldýrý M. Sait Çakar

N

usaybin ilçesinde park halindeki otomobile molotoflu saldýrý düzenlendi. Alýnan bilgilere göre, Selahaddin Eyyubi Mahallesi Mektep sokak üzerinde park halinde bulunan Zafer Çalik'e ait 64 LN 784 plakalý otomobile molotof kokteylli saldýrý düzenlendi. Çevredeki vatandaþlarýn müdahalesiyle araçta çýkan

yangýn söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliðini aldýktan sonra otomobil ve çevresinde incelemelerde bulundu. Saldýrýyla ilgili soruþturma baþlatan polis, saldýrgan veya saldýrganlarýn yakalanmasý için çevredeki tüm mobese ve güvenlik kamera kayýtlarýný incelemeye aldý. Bu arada otomobili yakýlan Zafer Çelik'in Sera çadýrý ustasý olduðu, ilçeye de bir seranýn çadýrýný yapmak üzere geldiði

Yaklaþýk 3 yýldýr müzede görev yapan Beyazýt, kendisine sunulmuþ bir lütuf olarak deðerlendirdiði müzeyi, "Sanat tarihiyle ilgilenen herhangi biri için dünyada çalýþýlabilecek en güzel yer." diye nitelendiriyor. Deniz Beyazýt'ýn Mardin'den New York'a uzanan ilginç bir yaþam öyküsü var. Ýlk ve orta öðrenimini Ýsviçre'de tamamlayan Beyazýt, üniversite eðitimini Paris'te, Sorbonne Üniversitesi’nin Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümünde alýr. Ardýndan ayný bölümde doktora eðitimine baþlar. Bu süreçte Zürih'te bazý üniversite ve müzelerde çalýþmaya devam eder. Daha sonra Ýstanbul Fransýz Araþtýrma Merkezi’nde görev almak için Türkiye’ye gider ve araþtýrmalarýný Mardin üzerine yoðunlaþtýrýr. Ortaçað'dan kalma saray ve köþkler üzerinde çalýþmalar yapar. Sayfa 2’de

Erbakan gündemi deðerlendirdi

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

12 Þubat 2013 Salý

Yýl: 9 Sayý 2569 Fiyatý :25 Kr

S

aadet Partisi GÝK Üyesi Dr. Fatih Erbakan, Mardin merkezli düþünce kuruluþu

USTAD’ý ziyaret ederek gündeme iliþkin görüþlerini paylaþtý. Sayfa 2’de

Dara harabeleri koruma altýna alýnýyor Güneydoðu’nun Antik Efes’i olarak bilinen 10 bin yýllýk Dara Harabeleri’nde ortaya çýkan Babil ve Pers imparatorluklarýna ait tarihî kalýntýlar, artýk korunup kollanacak. Ali Edis

Giriþimci adaylarýna Kosgeb Kursu Ýsmail Erkar

N

usaybin’de giriþimci adaylarýna yönelik düzenlenen Kosgeb kursu baþladý. TOBB’ye baðlý Nusaybin Ticaret Borsasý tarafýndan Electron Danýþmanlýk aracýlýðýyla düzenlenen Kosgeb Kursu, Hükümet Konaðý Seminer Salonunda veriliyor. 60 kiþinin katýldýðý kursun 70 saatlik olduðu belirtildi. Kurs sonunda giriþimcilere Kosgeb giriþimcilik belgesinin verileceði belirtildi. Nusaybin Ticaret Borasý Baþkaný Necdet Aktaþ, bu tür giriþimci kurslarýný desteklediklerini söyledi. Kosgeb’in 30 Bin TL hibe iþ olanaðýna göre de faizsiz kredi desteðini saðladýðýný kaydeden Aktaþ; “giriþimci adaylarýna kurslara katýlýp bilgi sahibi olmalarý ve sertifika almalarýný istiyoruz. Kurslarýn Nusaybin’e katký yapacaðýna inanýyoruz.” dedi. Electron Danýþmanlýk Yöneticisi ve Proje danýþmaný Murat Yakut ise, 2012 yýlýnýn son üç ayýnda hazýrlanan 20’ye yakýn projenin kabul edildiðini ifade etti. Proje sahiplerinin 600 bin TL destek alacaðýný belirten yakut, her proje için Kosgeb’ten 30 Bin TL verildiðini bildirdi.

G

üneydoðu’nun Antik Efes’i olarak bilinen 10 bin yýllýk Dara Harabeleri’nde ortaya çýkan Babil ve Pers imparatorluklarýna ait tarihî kalýntýlar, artýk korunup kollanacak. Tarihî dokunun muhafazasý için “Koruma Amaçlý Ýmar Planý” hazýrlandý. Proje, önümüzdeki günlerde ihaleye çýkacak. Mardin’e baðlý Oðuz köyündeki Dara Harabeleri’nde iki yýl önce baþlatýlan kazý çalýþmalarý kapsamýnda ortaya çýkan eserler tarihe ýþýk tutacak nitelikte. M.S. 6. yüzyýla ait olduðu tahmin edilen þemsiye ve çeþitli hayvan figürlü mozaikler ile 3 bin yýllýk insanlara ait kemikler bunlardan birkaçý. Babil ve Pers imparatorluklarýna ait saklý kentin ortaya çýkarýlmasý için Valilik ile Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü harekete geçti. Tarihi dokunun korunmasý için “Koruma Amaçlý Ýmar Planý” hazýrlandý. 2010 yýlýnda baþlatýlan kazýlarda Dara Harabeleri’nde bulunan ve halk arasýnda zindan olarak bilinen 40 metre derinliðindeki yer altý sýðýnaklarý temizlendi, açýk hava

M

S

osyal paylaþým sitelerine giren çocuklarýn kimlerle arkadaþlýk kurduðu bilinmeli. Yabancýlarla arkadaþlýk kurmanýn sakýncalarý anlatýlmalý.

Lütfü Günlüoðlu Özellikle son 10 yýl içinde gerek ülkemizde gerek bütün dünyada yaþanan teknolojik geliþmeler beraberinde birçok sorunlarý da getirdi. Sayfa 3’te

Dünyanýn en zengin tarihi dokusuna sahip olan Mardin’de bulunan Dara’nýn Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nin Aspendos’u olacaðýný söyleyen Vali Ayvaz, tarihe ve tarihi yapýlara ilgi duyan herkesin Dara’yý görmesi gerektiðini dile getiriyor. Dara’daki kazý çalýþmalarýnda 200’ün üzerinde taþýnabilir kültür varlýðý bulunduðunun altýný çizen Ayvaz, “Dara’da kazýlar uzun yýllar alabilir. Çünkü topraðýn altýnda saklý tarih var. Mezopotamya’nýn Efes’i olarak tanýmlanan Dara Antik Kenti’nin turizme açýlmasý için burayý koruma

altýna almak gerekiyor. Ama daha da önemlisi Oðuz köyünü baþka bir yere taþýmak gerekir. Bunun için çalýþmalar devam ediyor. Dara köyünde ikamet eden vatandaþlarýn mevcut yapýlara ek inþaat yapmalarýný yasakladýk.” diye konuþuyor. 27 yýldýr kazý yapýlýyor Antik Dara Harabeleri’nde 27 yýldan beri kazý çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirten Mardin Kültür ve Turizm Müdürü Davut Beliktay ise þunlarý söylüyor: “1,5 kilometrelik alan

üzerine kurulu olan Dara’da son olarak 6. yüzyýla ait olduðu tahmin edilen süslü bir mozaik, su sarnýçlarý, hamamlar, köprüler, su kanallarý 3 bin yýllýk tarihi geçmiþi bulunan insan kemikleri, kayalara oyulmuþ mezarlarý bulduk. Bu yýlki kazýnýn çok yönlü ve geniþ alaný kapsayacak þekilde yapýlmasý planlanýyor. Ama ilk önce “Koruma Amaçlý Ýmar Planý” projesini hayata geçireceðiz. Bu çalýþma ile ilgili ihaleye çýkacaðýz. Bütün alaný koruma altýna alacaðýz.”

MARGENÇ, Þýrnak Cizre Bakan Güler: Biz binlerce yýldýr Dicle Spor'u Rahat Geçti bu topraklarda kardeþçe yürüdük Sedat Aslanaçier

Çocuklarýmýzý Ýnternet Tehlikesine Karþý Nasýl Koruyabiliriz?

tiyatrosu ve kaya evlerin bulunduðu alanlarda gerçekleþtirilen kazýlarda ise Babil ve Pers imparatorluklarýna ait askeri garnizon þehrinin erzak ve silah depolarý ile kaya mezarlar ortaya çýkarýldý. Ayrýca þehrin yerleþim alaný olan toprak altýnda kalan kayalara oyulmuþ tarihi evlerin de gün yüzüne çýkarýlmasý için önümüzdeki günlerde kazýlara yeniden baþlanacaðý belirtildi. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, “30 medeniyetin izlerini barýndýran Mardin’de yer altýnda ve yer üstünde bulunan tarihi eserleri gün ýþýðýna çýkarmak için çalýþýyoruz.” diyor.

ardin Atatürk spor salonunda oynanan müsabakada MARGENÇ Spor Kulübü Voleybol takýmý Þýrnak Cizre Dicle Sporu rahat bir oyunla rakibini 3-0 yenmeyi baþardý. Þu ana kadar oynadýðý bütün maçlarý yenerek ligin en iddaalý takýmlardan biri olduðunu gösterdi. 3.lig yolunda emin

adýmlarla ilerleyen Mardin Gençlik Spor Kulübü (MARGENÇ) yardýmlarýný hiçbir zaman esirgemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mustafa KUZU' ya teþekkürlerini ifade etti. Sn. Mustafa Kuzu ise baþarýlý sporculara olan desteðimizi devam ettirerek Mardin'de ki spor anlayýþýnýn geliþmesi için ve baþarýya odaklý olmasý için ellerinden geleni yapacaklarýný ifade etti.

çiþleri Bakaný Muammer Güler, “Biz binlerce yýldýr buralarda, bu topraklarda farklý dil, din, etnik köken veya inançlarýn sahipleri olarak, farklýlýklarýmýzý bir zenginliðe

Ý

çevirerek ve beraberce birbirimizin hukukuna riayet ederek, kardeþçe yürüdük. Kardeþliðimizi devam ettirmenin hiçbir manisi yoktur.” dedi. Sayfa 2’de


12 Þubat 2013 Salý

2

Bakan Güler: Biz binlerce yýldýr bu topraklarda kardeþçe yürüdük Ali Edis çiþleri Bakaný Muammer Güler, “Biz binlerce yýldýr buralarda, bu topraklarda farklý dil, din, etnik köken veya inançlarýn sahipleri olarak, farklýlýklarýmýzý bir zenginliðe çevirerek ve beraberce birbirimizin hukukuna riayet ederek, kardeþçe yürüdük. Kardeþliðimizi devam ettirmenin hiçbir manisi yoktur.” dedi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Mardin’in Dargeçit ilçesinde temaslarda bulundu. Güler, kaymakamlýk ziyaretiyle baþladýðý temaslarda, AK Parti ilçe binasýný ziyaret ettikten sonra esnaf ziyareti gerçekleþtirdi. Muammer Güler, ziyaretinin ikinci gününde Dargeçit ilçesine geldi. Kaymakamlýkta çiçeklerle karþýlanan Güler, Kaymakam Adem Ünal’ý ziyaret etti. Kaymakam Ünal’dan kýsa bilgi alan Güler, ilçenin eksikliklerini dinledi. BDP’li Belediye Baþkaný Süleyman Asan da yol ve elektrik hakkýnda talepleri aktardý. Bakan Güler, eksiklerin giderileceði belirtti. Ýçiþleri bakaný olduktan sonra ilk ziyaretini yaptýðýný vurgulayan Bakan Güler, Ilýsu Barajý'nýn bölgedeki önemine deðindi. Güler, daha sonra buradan AK Parti Dargeçit ilçe binasýna geçerek partililerle buluþtu. Vatandaþlarýn yoðun sevgi gösterisiyle karþýlaþan Güler, partililere konuþma yapmak üzere kürsüye geldi. Bakan Güler’in konuþmasýndan önce AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdað, vatandaþlarý Kürtçe selamladýktan sonra kýsa bir konuþma gerçekleþtirdi. Konuþmasýný Kürtçe sürdüren Akdað, Dargeçitlilerin samimi ve içtenliklerinden övgüyle söz ederken, her Dargeçit’e geliþinde kendisini evinde hissettiðini belirterek, ilgiden dolayý teþekkür etti. “Dargeçit belediye baþkanýna teþekkür ediyorum” Daha sonra kürsüde konuþan Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, konuþmasýna, Dargeçitli gençlere ve BDP’li Belediye

Ý

Baþkaný Süleyman Asan’ýn karþýlamasýna teþekkür ederek baþladý. Güler, “Sevgili gençlerimize, kardeþlerime, bu vesileyle bizi karþýlayan Dargeçit Belediye Baþkaný arkadaþýma da ayrýca teþekkür ediyorum. Biz kamu hizmetlerini 76 milyon insana hiçbir fark gözetmeksizin, Türkiye’nin neresinde olursa olsun ayný seviyede götürmeye çalýþýyoruz. Çünkü bizim adýmýz, Adalet ve Kalkýnma Partisi. Adalet içinde kalkýnmayý öne alýyoruz. Bu, birliðin, beraberliðin her yerde olmasýný diliyorum. Deðerli kardeþlerim, görüþlerimiz ayrý olabilir, biz binlerce yýldýr buralarda, bu topraklarda farklý dil, din, etnik köken veya inançlarýn sahipleri olarak, farklýlýklarýmýzý bir zenginliðe çevirerek ve beraberce birbirimizin hukukuna riayet ederek, kardeþçe yürüdük. Kardeþliðimizi devam ettirmenin hiçbir manisi yoktur. Bizim birbirimizle didiþmemizin, kavgamýzýn bizim aramýzdaki nifakýn bize faydasý olmaz, sadece bizim düþmanlarýmýza faydasý olur. Düþman tabirini de kullanmak istemiyorum. Bizim ilerlememizi istemeyenlere faydasý olur ama bizim ortak geleceðimizde hepimize bu memlekette ekmek var, çocuklarýmýzýn geleceði için hepimizin umutlarý var deðerli kardeþlerim.” diye konuþtu. Sözlerine, Mardin’in büyükþehir olduðunu belirterek devam eden Güler, “Büyükþehir olmanýn çok farký var. Türkiye’nin 29 vilayeti gibi, artýk biz bu büyükþehir içerisinde köylerimiz de artýk belediyenin sýnýrlarý içerisine girdi, altyapý yatýrýmlarýný inþallah belediyelerin artan imkânlarýyla yürüteceðiz bundan sonra. Bizim getireceðimiz hizmet, Dargeçit’te yaþayan bütün vatandaþlarýmýza, parti farký gözetmeksizin gelecek hizmettir.” þeklinde konuþtu. “Vesayet zincirlerini tek tek çözdük” Türkiye’de, 2 kiþiden birinin oyunu aldýklarýn vurgulayarak, sözlerine devam

eden Güler, “Son 10 yýldan beri aklýmýza gelmeyen bir çok hizmeti bugün hayat geçirebildik. Vesayet zincirlerini tek tek çözdük. Þimdi ayaðýmýzda pranga olarak kalan, 30 yýldýr bizim gücümüzü, kuvvetimizi maalesef gerileten bir konu var, onu da inþallah çözeceðiz.” dedi. “Çözüm sürecinde herkes üzerine düþen katkýyý saðlayacak” Vatandaþlarýn, sýk sýk ‘Dargeçit sizinle gurur duyuyor’ sloganýyla sözleri kesilen Bakan Güler, konuþmasýna çözüm sürecine deðinerek devam etti. Güler, þunlarý ifade etti: “Çözüm sürecinde herkes üzerine düþen katkýyý saðlayacak. Samimi olarak bu sürece destek verecek. Kavgayla, terörle hiçbir yere varýlmaz. Ancak gücümüzü, kuvvetimizi kaybederiz. Kardeþliðimiz, bin yýllýk inanç hukukuna dayanýyor. Bunun devamý hepimizin faydasýna. Analar aðlamasýn diyorsak, analarýn gözyaþý dinsin diyorsak, akan kan dursun diyorsak, herkes elini taþýn altýna koyacak, geçmiþte yaþananlar, sýkýntýlar onlarýn aþýlmasý için biz de çok emek verdik. Ama gelecek bizim bu ülkede, bu bölgede lider ülke konumundaki Türkiye’nin çok önünde yeni imkânlar yeni fýrsatlar getiriyor evet, birlik, beraberlik. Bu çözüm iradesinin yegâne adresi güçlü bir iradesi olan AK Parti iradesidir. Onun Genel Baþkaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan’ýn azmidir, kararlýlýðýdýr.” Ýçiþleri Bakanlýðý görevine getirilmesi konusuna deðinen Güler, “Bu, sadece benim þahsýma deðil, açýkça ifade ediyorum, Mardin’e duyulan güven ve itimattan, tabiî ki Dargeçit de bunun içinde, bütün ilçeleriyle sizlere duyulan güven ve itimadýn bir karþýlýðýdýr. Bu teveccühü sadece bana deðil, hem sayýn milletvekillerimize, hem sayýn parti teþkilatýma, hem sayýn vatandaþýma hem ayrý ayrý belediye baþkanlarýmýza ayrý ayrý gösterilen bir teveccüh olarak kabul ediyorum.” dedi. “Mardin modeli dünyaya ve

Türkiye’ye örnek olacak modeldir” Konuþmasýnda, çözüm sürecine bir kez daha temas eden Bakan Güler, “Her yerde söyledim, Mardin modeli dünyaya ve Türkiye’ye, bölgeye örnek olacak modeldir. Niye? Yüzyýllardan beri bütün farklýlýklarýmýzý bir arada kardeþçe götürmedik mi? Birbirimizin hukukuna saygýlý olmadýk mý? Deðerli kardeþlerim birlikte, beraberlikte her þey bizim hayrýmýzadýr. Onun için bu çözüm sürecinde herkesin, üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmesini bekliyoruz.” diye ifade etti. “Adalet ve kalkýnma partisi’nin dört önemli önceliði” Okullarýn açýlacaðýný vurgulayarak konuþmasýna devam eden Güler, þöyle dedi: “17 milyonu aþkýn, genç nüfusumuzdan dolayý talebelerimiz var, sevgili yavrularýmýz var, Allah onlara zihin açýklýðý versin, iþlerini kolay etsin ama Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin 4 önemli önceliðinden birisi eðitimdi, biri saðlýktý, biri adaletti, birisi de güvenlikti. Bu anlamda eðitime verdiðimiz katký gerçekten son yýlarda Türkiye’de, Cumhuriyet tarihi boyunca yapýlan hizmetleri bir kat daha artýracak, daha da öteye getirecek ve eðitimde kaliteyi saðlayacak bir yaklaþým oldu. Eðitimdeki hamlelerimiz devam edecek.” Bakan Güler’den, uzman doktor atanmasýný istedi Konuþmasýný sonlandýran Bakan Güler’in kürsüsüne gelerek, bakandan isteði olduðunu belirten Dargeçitli bir bayan, “Sizden bir ricamýz var, özellikle Dargeçit Devlet Hastanesi’nde uzman doktor ihtiyacýmýz var, haftada bir gelen uzman doktorumuz vardý, artýk o da gelmiyor. Bu, çok büyük bir ihtiyaç.” þeklinde talebini dile getirdi. Bunun üzerine Bakan Güler, “Bir haným kardeþimiz bana devlet hastanesinde uzman doktor eksikliðinden bahsetti. Derhal, derhal yarýn Bakanlar Kurulu’nda Sayýn Saðlýk Bakanýmýzdan ricada bulunacaðým.” diye konuþtu.

Metropolitan Müzesi'nin Mardinli küratörü

A

slen Mardinli olan Deniz Beyazýt, bugün dünyanýn en önemli sanat müzelerinden biri olan New York Metropolitan Müzesi'nde çalýþan ilk ve tek Türk küratör. Yaklaþýk 3 yýldýr müzede görev yapan Beyazýt, kendisine sunulmuþ bir lütuf olarak deðerlendirdiði müzeyi, "Sanat tarihiyle ilgilenen herhangi biri için

Erbakan gündemi deðerlendirdi M. Sait Çakar

S

aadet Partisi GÝK Üyesi Dr. Fatih Erbakan, Mardin merkezli düþünce kuruluþu USTAD’ý ziyaret ederek gündeme iliþkin görüþlerini paylaþtý. USTAD Baþkaný Ahmet Akgül’ün açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan söz alan Erbakan, resmi politikalarýn belirlenmesinde düþünce kuruluþlarýnýn son dönemde artan önemine deðindi. Babasý rahmetli Necmettin Erbakan’ýn Amerika’da dünya politikalarýna siyonizmin çýkarlarý doðrultusunda yöne veren thin-tank kuruluþlarýnýn varlýðýndan sürekli bahsettiðini ve bu kuruluþlarýn uzun döneme yaydýklarý projelerin adým adým tatbik edildiðini söyleyen Erbakan, tüm bu sömürü planlamalarýna karþý adil bir dünyanýn kurulmasý ve herkesin Allah’ýn verdiði nimetlerden payýný almasý düþüncesinden hareket eden USTAD, ESAM gibi düþünce kuruluþlarýnýn ürettiði projelerin, adil bir düzenin kurulmasýna kaynaklýk edebileceklerini söyledi. Son günlerde gündemin en önemli sýrasýna yerleþen bölgesel barýþ ve Öcalan’la müzakereler ve bunun geleceði konusunda ne

düþünüyorsunuz sorusuna cevap veren Erbakan, milli görüþ olarak kardeþliðe dair çözüm adýna atýlacak olumlu her adýmý benimsediklerini söyleyerek, bu adýmlarýn þeffaf ve anlaþýlýr olmasýgerektiðini ifade etti. Siyonizmin 5000 yýllýk mikrop olduðunu söyleyen ve Arap dünyasýnda diktatörlerin miadýnýdoldurmasýnýn ardýndan batýnýn çýkarlarý doðrultusunda hareket edecek yeni sistem arayýþlarýna girdiðini ve bunun yaðmurdan kaçarken doluya tutulmak anlamýna geldiðini belirten Erbakan, PKK’nýn tek bir elden yönetilmediðini ifade ederek, batýnýn, miadýný doldurmuþ bir örgüt üzerinden yeni hesaplar peþinde olabileceðini sözlerine ekledi.Fatih Erbakan’ýn konuþmasýnýn ardýndan gazetecilere açýklama yapan USTAD BaþkanýAhmet Akgül, verimli bir görüþme gerçekleþtirdiklerini söyleyerek, ülke gündemini meþgul eden konularda bölgeyi ziyaret eden siyasi parti genel baþkanlarý, yabancý misyon þefleri ve saygýn þahsiyetlerin konu ile ilgili görüþlerini ilk aðýzdan dinlemeye önem verdiklerini ve bu geleneði sürdüreceklerini açýkladý.

dünyada çalýþýlabilecek en güzel yer." diye nitelendiriyor. Deniz Beyazýt'ýn Mardin'den New York'a uzanan ilginç bir yaþam öyküsü var. Ýlk ve orta öðrenimini Ýsviçre'de tamamlayan Beyazýt, üniversite eðitimini Paris'te, Sorbonne Üniversitesi’nin Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümünde alýr. Ardýndan ayný bölümde doktora eðitimine baþlar. Bu süreçte Zürih'te bazý üniversite ve müzelerde çalýþmaya devam eder. Daha sonra Ýstanbul Fransýz Araþtýrma Merkezi’nde görev almak için Türkiye’ye gider ve araþtýrmalarýný Mardin üzerine yoðunlaþtýrýr. Ortaçað'dan kalma saray ve köþkler üzerinde çalýþmalar yapar. Bir süre Türkiye'de bulunduktan sonra araþtýrmalarýna Oxford Üniversitesi’nde devam eder. Bu sýrada New York’taki Metropolitan Müzesi’ne iþ baþvurusunda bulunur. Kýsa süre sonra müzeden gelen

olumlu cevap, onu en büyük hayali olan Metropolitan Müzesi’ne taþýr. Metropolitan Müzesi'nde çalýþmayý kendisine sunulmuþ büyük bir lütuf olarak gören Deniz Beyazýt, kariyerindeki en büyük adýmý New York’a gelmekle attýðýný söylüyor. Ýslam dünyasýnýn her köþesinden eserlerin sergilendiði bir departmanda çalýþtýðýný hatýrlatan Beyazýt, “Arabistan, Türkiye, Ýran, Orta Asya ve Güney Asya bölgelerindeki Ýslam sanatýný anlatan yaklaþýk bin 200 eserimiz var. Her eserin kendi tarihi ve geçmiþi var. Hepsine ayrý hayranlýk duyuyorum. Çünkü eserler kendi dönemlerini anlatýyor bize. Bu ortamda çalýþan ilk ve tek Türk küratör olmak beni ayrýca mutlu ediyor.” diye aktarýyor düþüncelerini. Sergilenen eserlerin altý ayda bir deðiþtirildiðini belirten Beyazýt, “Müzede eserlerin muhafaza edilmesi için çok uygun þartlar hazýrlanýyor. Hava, nem, sýcaklýk ve ýþýk gibi etkenlerin eserler üzerinde ciddi etkisi var. Müzemiz bunlarý çok dikkatli hesaplayarak eserleri koruyor. Dünyanýn en profesyonel müzesinin burasý olduðunu söyleyebilirim.” 'Ýslam dünyasý sanat galerisi’ni günde 2 bin 500’den fazla kiþi ziyaret ediyor’ Ýslam coðrafyasýna ait sanat eserlerinin sergilendiði 15 farklý galeriyi her gün 2 bin 500 den fazla insan ziyaret ediyor. Müze yetkililerinden alýnan bilgiye göre 15 ay önce açýlan Ýslam Sanatlarý galerisini þu ana kadar 1 milyondan fazla kiþi ziyaret etti. New York Metropolitan Müzesi'nin yýllýk ziyaretçi sayýsý ise 5 buçuk milyondan fazla. Ýslam Sanatlarý galerisinin kýsa bir süre içinde bu kadar ziyaretçi görmesi büyük bir baþarý olarak deðerlendiriliyor. Galeride Osmanlý dönemine ait 16. ve 17. yüzyýldan kalma eserler büyük ilgi topluyor. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

12 Þubat 2013 Salý

Batman Petrolspor atletizm takýmý Türkiye þampiyonu

deyimi ile; her nimetin bir külfeti vardýr.

Çocuklarýmýzý Ýnternet Tehlikesine Karþý Nasýl Koruyabiliriz?

S

osyal paylaþým sitelerine giren çocuklarýn kimlerle arkadaþlýk kurduðu bilinmeli. Yabancýlarla arkadaþlýk kurmanýn sakýncalarý anlatýlmalý. Özellikle son 10 yýl içinde gerek ülkemizde gerek bütün dünyada yaþanan teknolojik geliþmeler beraberinde birçok sorunlarý da getirdi. 90’lý yýllardan sonra yavaþ yavaþ hayatýmýza giren internet sayesinde Lütfü Günlüoðlu yaþamýmýzda birçok alanda kolaylýklar oluþtu. Artýk günlük iþlerimizin büyük bir bölümünü internet üzerinden gerçekleþtiriyoruz. Ýnternetin nimetlerini burada saymamýz mümkün deðildir. Ancak hayatýmýzda önemli yer tuttuðu bir gerçek. Ýnternet olmadýðý zaman bazý iþletmelerde üretim durma noktasýna geliyor. Daha açýk bir ifade ile internet nimetini inkâr etmek nankörlük olur. Ancak bu kolaylýk ile birlikle özellikle çocuklarýmýz için risk taþýdýðý da bir gerçektir, biz bu tehlikeyi göz ardý edemeyiz. Eskilerin

Bizler Yeþilay Cemiyeti mensuplarý olarak her zaman ifade ettiðimiz gibi hiçbir teknolojik geliþmeye karþý deðiliz. Karþý çýktýðýmýz tek þey bu nimetlerin kullanýþ þeklidir. Eðer herhangi bir teknoloji ürünü hayatýmýzdan bir þeyler götürüyorsa, saðlýðýmýzý tehlikeye atýyorsa, gençlerimizi, çocuklarýmýzý olumsuz etkiliyorsa burada düþünmekte fayda vardýr. Artýk kullanýlan teknoloji faydadan çok zarar vermeye baþladýysa geç kalmadan önlem almakta yarar vardýr. Ýþte bu nimetlerden biri de internettir. Biz burada internet baðýmlýlýðýna dikkat çekmek istiyoruz. Yapýlan araþtýrmalara göre internet kullanma yaþý gittikçe düþüyor. 10-15 yaþ arasý çocuklarýn yüzlerce sanal arkadaþý bulunuyor. Bu çocuklar günde en az bir buçuk saatlik zamanýný internet baþýnda geçirmektedir. Aileleri ise bu çocuklarý kontrol etmekte zorlanýyor. 13 yaþýn altýndaki küçük çocuklar herhangi bir denetime tabi tutulmadan sosyal paylaþým sitelerine üye olabiliyor. Tanýmadýklarý kiþiler ile irtibata geçen çocuklar hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk ve benzeri birçok kötü sonuçla karþýlaþýyor. Ýnternet kullanýcý abone sayýsý 2012 yýlý itibariyle 20 milyon kiþiyi aþmýþtýr. Geçen yýl hizmete giren “Güvenli internet” uygulamasý sayesinde az da olsa çocuklar internetin zararlarýndan korunmuþtur. Yapýlan araþtýrmaya göre 2012 yýlý itibariyle 5 Milyon internet kullanýcýsý güvenli internet hizmetinden yararlanmýþtýr. Ýnternet

3

T

kullanýmýnda anne-baba ve çocuklar arasýnda önemli farklar vardýr. Ebeveynler çocuklarýný tam manasýyla kontrol edemiyor. Bu bakýmdan her anne ve baba çocuðunu denetleyebilmesi, takip edebilmesi için kendini geliþtirmesi gerekir. Son yýllarda internet kullanýmý bir gereklilikten çok alýþkanlýk halini almýþtýr. Özellikle 10 yaþýn altýndaki çocuklarda internet alýþkanlýðý baðýmlýlýk haline geliyor. Bu yaþta çocuðun aile ve arkadaþ ortamýndan kopmasýna sebep oluyor. Sanal ortamda çocuklarýn baþkalarýyla kurduklarý arkadaþlýklar onlarý gerçek yaþamdan koparýyor. Günlük hayatta tanýmadýðýmýz insanlarý evimize almayýz. Fakat internet aracýlýðý ile çocuðumuzu dünyanýn her yerine gönderiyoruz, baþka insanlarýn da evimize girmesine müsaade ediyoruz. Bu açýk tehlikeyi 18 yaþýn altýndaki çocuklar bir türlü anlayamýyor, risk altýnda olduðunu

fark edemiyor. Ýnternetteki her türlü bilginin doðru olduðuna inanýyor. Yeþilay Cemiyeti olarak annebabalara tavsiyelerimiz vardýr: -Ebeveynler çocuklarýnýn internet kullanýmýný kontrol altýnda tutmalý, bu konuda yeteri bilgiye sahip olmalý. -Çocuðun hangi siteleri ziyaret ettiði takip edilmeli. -Takibin rahat yapýlabilmesi için bilgisayar oturma odasýnda bulunmalý. -Sosyal paylaþým sitelerine giren çocuklarýn kimlerle arkadaþlýk kurduðu bilinmeli. Yabancýlarla arkadaþlýk kurmanýn sakýncalarý anlatýlmalý.

ürkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programýnda yer alan kulüpler arasý Türkiye Kros Ligi 1. Kademe müsabakalarýna katýlan Petrolspor atletizm takýmý Türkiye þampiyonu oldu. 07-10 Þubat tarihleri arasýnda Antalya ilinde yapýlan kulüpler arasý kros ligi müsabakalarýna katýlan kýrmýzý beyazlý atletizm takýmýnýn minik erkekler kategorisinde Türkiye þampiyonu olduðu belirtildi. 15 takým ve 100 sporcunun katýldýðý müsabakalara Ferhat Ýlimen, Hüsnü Ýlhan, Samet Demir ve Veysel Temuçin isimli sporcular ile katýlan Batman Petrolspor ’un 14 puan ile Türkiye þampiyonu olduðu bildirildi. Þampiyon takýmýn ödüllerini Petrolspor Atletizm Yöneticisi Ahmet Güneþdoðdu ile Atletizm Federasyonu As Baþkaný Erguder Uzun verdi. Ferhat Ýlimen Türkiye 2.si oldu Geçen senenin Türkiye þampiyonu Ferhat ilimen, Türkiye 2.'si oldu. Minik erkekler kategorisinde 2000 metre koþan Ýlimen, 05.38 dk’lýk derecesi ile Türkiye 2.'liðini elde etti. Batman Petrolspor Salon Sporlarý Sorumlusu Abdulkadir Demir, çok çalýþarak baþarýya ulaþtýklarýný belirtti. Demir yaptýðý açýklamada “Sezon baþýndan bu yana bir ekip olarak çalýþtýk, inandýk ve baþarýya ulaþmanýn mutluluðunu yaþadýk. Türkiye þampiyonluðunu baþta Petrolspor Kulübü olmak üzere tüm Batman’a armaðan ediyoruz. Emeði geçen sporcularýmýzý ve teknik heyetimizi kutluyoruz.” Dedi. (CÝHAN)

-Çocuðun internet kullanýmý için zaman sýnýrlamasý olmalýdýr. Sözün Özü: Ýnternet kullanýmýnýn azý yarar çoðu zarardýr.

mardin@yesilay.org.tr

Maneviyatý güçlü insanlar tükenmiþlik sendromunu daha kolay atlatýyor

D

Bir ayda yarým ton uyuþturucu ele geçirildi

Þ

anlýurfa polisinin bir ay içerisinde düzenlediði operasyonlarda yarým ton uyuþturucu ele geçirildi. Yapýlan 66 operasyonda gözaltýna alýnan 128 þüpheliden 55'i tutuklandý. Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüðü, 2013 yýlý içerisinde yapýlan 66 operasyonun bilançosunu açýkladý.

Emniyetten yapýlan açýklamad,a uyuþturucu tacirlerine yönelik 66 operasyonun yapýldýðý bildirildi. Yapýlan operasyonlar kapsamýnda 451 kilogram esrar ve 847 gram eroinin ele geçirildiði kaydedildi. Operasyonlarda gözaltýna alýnan 128 kiþiden 55'inin tutuklanarak cezaevine konulduðu belirtildi. (CÝHAN)

Esrar sevkiyatýnda çocuklarý kullanan 2 kiþiye 13 yýl hapis

D

iyarbakýr'da kýrsal alanda yetiþtirilen esrar maddesinin sevkiyatýnda yaþý küçük çocuklarý kullanmak ve esrar ticareti yapmak suçundan yargýlanan 2 kiþi, toplam 13 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Savcý mütalaasýnda, sanýklarýn esrar sevkiyatýnda çocuklarý kullandýðýný belirterek, üst sýnýrdan ceza verilmesini istedi. Diyarbakýr'da polisin 2 ay önce Baðlar ilçesi Sento Caddesi üzerinde durumlarýndan þüphelendiði kiþilerin kimlik kontrolünü yapmak istemesinin ardýndýn 3 kiþinin kaçmasý üzerine yapýlan takipte 38 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayda yakalanan kiþilerin Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlanmasýna devam edildi. Karar duruþmasýna sanýklar ile avukatlarý katýldý. Savcý, mütalaasýnda sanýklardan yaþý küçük olan Þaban G.'nin kimlik kontrolünün yapýlmak istendiði sýrada sanýk Osman Y.'nin olay yerinden kaçtýðý ve güvenlik güçlerinin kesintisiz takip sonucu yakaladýðý sýrada diðer sanýklar Mehmet Y. ve Þaban G.'nin araçtan

iyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimi Atilla Yazýcýoðlu, tükenmiþlik sendromunun son yýllarýn en büyük sorunlarýndan biri haline geldiðini söyledi. Bu durumun strese baðlý olduðunu kaydeden Yazýcýoðlu, bu rahatsýzlýktan korunmanýn en güzel ve en etkili yolunun Allah'a yönelmek olduðunu dile getirdi. Yazýcýoðlu, inancý saðlam, Allah sevgisine sahip kimselerin bu gönül olgunluðundan ötürü ‘tükenmiþlikten’ korunduklarý ve bu rahatsýzlýðý daha rahat atlatabildiklerinin bilimsel çalýþmalarla da ispat edildiðini kaydetti. Aþýrý stres altýnda kalmaktan kaynaklanan ‘Tükenmiþlik Sendromu (Burn Out)', son yýllarda büyük artýþ gösteriyor. Söz konusu sendrom kiþilerin yaptýklarý iþte heyecan duymamalarý, tatminsizlik ve hizmet vermeleri gereken kiþilere karþý olumsuz davranýþlarýn baþlamasýyla kendini gösteriyor. Sürecin son ayaðýnda da tükenmiþlik sendromu baþlýyor. Tükenmiþlik sendromunun, kamu çalýþanlarýnda isteksizlik, yorgunluk, hayal kýrýklýðý ve iþi býrakmaya varan eðilimler gibi durumlarý tanýmlamak için ortaya atýldýðýný belirten Yazýcýoðlu, “Tükenmiþliðin 3 bileþeni vardýr. Bunlar ‘Duygusal tükenmiþlik, duyarsýzlaþma ve baþarý duygusunda azalmadýr.” Dedi.

çýkardýklarý valizi yolun kenarýnda Sosyal alanlarda çalýþanlarda daha çok büyük su borularýnýn içine görülüyor saklamaya çalýþtýklarýný belirtti. Savcý, valizin içinde 3 adet 10 kilogram 500 gram kubar esrar maddesinin, araçta yapýlan aramada ise 6 kilogram 400 gram kubar esrarýn ele geçirildiðini belirtti. Savcý, sanýklarýn yaþý küçük Þaban G.'yi sevkiyatta kullandýklarýnýn ve ticari amaçla uyuþturucu madde nakletme suçunu iþlediklerinin anlaþýldýðýný belirterek, ilgili kanun kapsamýnda üst sýnýrdan ceza verilmesini istedi. Mahkeme heyeti de savcýnýn mütalaasýna karþý sanýklarýn ifadesini aldý. Sanýk avukata mütalaaya eþlik etmediklerini belirterek, müvekkillerinin suçsuz olduðunu savundu. Mahkeme heyeti duruþmaya kýsa bir ara verdikten sonra kararýný açýkladý. Mahkeme sanýk Osman Y. ve Mehmet Y.'yi suçun iþleniþ ve ele geçirilme þeklini dikkate alarak 6 yýl 6 'þar ay hapis ile her birine 4 bin TL para cezasý verdi. Yaþý küçük Þaban G.'nin de yargýlamasýnýn Diyarbakýr 1. Çocuk Mahkemesi'nde devam ettiði öðrenildi. (CÝHAN)

Duygusal tükenmiþliðin yaþam enerjisinin azalmasý ve bireyin duygusal kaynaklarýnýn tükendiði hissine kapýlmasýyla kendini belli ettiðini kaydeden Yazýcýoðlu, “Duyarsýzlaþma, bireyin hizmet verdiði insanlarý sýradan bir nesne gibi görmesiyle ve bu þekilde davranmasý ile belirginleþir. Baþarý duygusunda azalmada ise iþ gereði kurulan kiþisel iliþki ve diyaloglarda, paylaþýmlarda, yeterlilik ve baþarý duygusunda azalma ile kendini gösterir. Yapýlan bilimsel çalýþmalarda da görülen, genellikle insanlara yardým etmeyi amaçlayan mesleklerde daha çok ‘tükenmiþlik sendromu’ görülüyor. Uzaklara kaçmak isteyen, çalýþma azmi ve enerjisini kaybettiðine inanan ve pek çok kiþide görülen bu tükenmiþlik en fazla hekimler, hemþireler, sosyal hizmet uzmanlarý, klinik psikologlar, saðlýk alanýnda çalýþan diðer personeller, öðretmenler, polisler, avukatlar, yargýç ve gazeteciler gibi daha çok kiþiler ile görüþen, iþi onlarla alakalý olan meslek gruplarýnda görülüyor.” diye konuþtu. En popüler hastalýklarýndan birisi olan tükenmiþlik sendromuyla ilgili birçok çalýþmanýn yapýldýðýný kaydeden Yazýcýoðlu, bu rahatsýzlýðýn özellikle üretken, baþarýlý ve gayretli çalýþan bireyleri olumsuz etkilediðini söyledi. Yazýcýoðlu, bu sendromun genellikle yapýlan iþte heyecanýn azalmasý, tatminsizlik, hizmet vermeleri gereken kiþilere karþý olumsuz davranýþlarýn

baþlamasýyla birlikte kendini gösterdiðini dile getirdi. Maneviyatý güçlü olanlar tükenmiþlikten uzak kalýyor "Ýþe gitmek istemiyorsanýz, iþ yapmaktan aciz iseniz, ruhen ve bedenen kendinizi tükenmiþ olarak hissediyorsanýz bu hastalýða yakalanmýþsýnýz demektir" diyen Yazýcýoðlu, sözlerine þöyle devam etti: “Gün içerisinde iþin dýþýnda olumlu etki býraktýracak hobilere, kendisine ve ailesine zaman ayýrmasý gerekmektedir. Mutlaka tatil yapýn. Uykusuzluktan, alkol ve kafeinli içeceklerden uzak durun. Bunlar yapýlmasý gerekenler. Ancak bu son sayacaðým ise en önemlisidir. Allah inancý ve sevgisiyle aydýnlatýlmýþ bir kalp ile ‘Yaradýlaný severim, Yaradan'dan ötürü’ duygusunu özümseyerek, dürüstlük, ahlak güzelliði, doðruluk, sevgi, paylaþým ve hoþgörü gibi bu inanç ile beslenen maneviyatýnýza hassasiyet gösterin. Maneviyatýnýz olgunlaþtýðý takdirde hiç zorlanmadan tükenmiþlikten uzak duracak, hatta bu maneviyat sizi tükenmiþlikten uzak tutarak koruyacaktýr. Bu tedavi için ilaç ya da ekstra bir çabaya da gerek yoktur. Ve yapýlan birçok araþtýrmada inancý saðlam, Allah sevgisine sahip kimselerin bu gönül olgunluðundan ötürü ‘tükenmiþlikten’ korunduklarý ve bu rahatsýzlýðý daha rahat atlatabildikleri üst düzey bilimsel çalýþmalarla ispat edilmiþtir.” (CÝHAN)

Þanlýurfa’da silah operasyonu: 20 gözaltý

Þ

anlýurfa’da düzenlenen operasyonda 21 tabanca, 48 þarjör, 7 av tüfeði ele geçirildi; konuyla ilgili 20 kiþi gözaltýna alýndý.

Ýl genelinde bir hafta boyunca yapýlan silah operasyonunda ise 30 tabancanýn ele geçirildiði, 31 kiþinin gözaltýna alýndýðý bildirildi. Þanlýurfa Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Büro Amirliði Þanlýurfa merkez, Siverek ve Hilvan ilçelerinde 20 adrese eþ zamanlý operasyon düzenledi. Yapýlan operasyonda 21 deðiþik çapta tabanca, 48 þarjör, 343 mermi, 7 av tüfeði ve 93 av tüfeði kartuþu ele geçirildi. Operasyonlarda M.S., C.H., M.D., R.U., M.Þ., M.B., H.Y., H.Y., H.B., M.B., M.Þ.A., N.M., S.A., A.A., N.Y., C.B., H.R., H.N., E.Ö. ve A.V. adýndaki 20 kiþi hakkýnda iþlem yapýldý. Öte yandan il genelinde bir hafta içerisinde silah tacirlerine yönelik yapýlan operasyonlarda ise toplamda 30 tabanca, 7 av tüfeði, 62 þarjör, 582 deðiþik çapta fiþek, 93 av tüfeði kartuþu ele geçirildiði; 31 kiþi hakkýnda yasal takip baþlatýldýðý belirtildi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

12 Þubat 2013 Salý

4

Þanlýurfa’ya üniversiteleri aratmayan 300 derslikli 5 lise kampüsü geliyor Þ

anlýurfa’da her biri yaklaþýk 100 dönüm üzerinde 5 lise kampüsü kurulacak. Üniversite kampüslerini aratmayacak donanýmda düzenlenen okullarla derslik baþýna düþen öðrenci sayýsýnýn aþaðý çekilmesi planlanýyor. Ýlk kampüsün projeleri bakanlýða teslim edildi, birkaç ay içerisinde ihalesinin yapýlmasý bekleniyor. Milli Eðitim Bakanlýðý özellikle öðrenci sayýsýnýn çok olduðu illeri pilot bölge seçerek ‘Eðitim Kampüsleri Projesi'ni hayata geçiriyor. Eðitim kampüslerinin kurulacaðý pilot illerin baþýnda ise Þanlýurfa geliyor. Derslik baþýna 48 öðrencinin düþtüðü Þanlýurfa’da kurulmasý planlanan eðitim kampüsleri ile derslik baþýna düþen öðrenci ortalamasýnýn Türkiye standardýna indirilmesi hedefleniyor. Liseli öðrencilerin, kurulacak kampüslere taþýnmasý ile liselerden boþalan okullara ilköðretimdeki öðrencileri yerleþtirilecek. Þanlýurfa’da kurulmasý planlanan 5 eðitim kampüsünden 3’ü il merkezinde yapýlacak. Merkezde yapýlacak kampüsler Akçamescit, Gölbaþý Mahallesi ve GAP Vadisi’nde olacak. Dördüncü kampüs Siverek ilçesinde, beþinci kampüs de Viranþehir ilçesinde kurulacak. Ýlk olarak GAP Vadisi'ndeki kampüsün yapýlmasý bekleniyor. GAP Vadisi'nde yapýlacak kampüsün projesinin Bakanlýða teslim edildiði ve ihalesinin nisan ayýnda yapýlacaðý kaydedildi. Her

bir kampüs maliyetinin 80 ve 150 milyon lira arasýnda deðiþeceði bildiriliyor. Konu ile ilgili deðerlendirmede bulunan Þanlýurfa Milli Eðitim Müdürü Metin Ýlci, kampüsün Þanlýurfa eðitiminde bir dönüm noktasý oluþturacaðýný söyledi. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Eðitim Kampüsleri Projesi kapsamýnda Þanlýurfa’da her biri 300-400 derslikten oluþmasý planlanan 5 kampüsün yapýlacaðýný dile getiren Ýlci, “Bakanlýðýmýzýn eðitim kampüs projeleri var. Bu proje kapsamýnda her okulda 300400 derslik bulunacak dev eðitim kampüsleri planlanýyor. Þehir merkezimize 3, Viranþehir ve Siverek’te birer olmak üzere Þanlýurfa’da 5 kampüs düþünülüyor.” dedi. Kurulmasý planlanan lise kampüslerinin özel okullarý ve üniversiteleri aratmayacaðýný anlatan Ýlci, “Bu kampüslerde olmasý gereken her þey bulunacak. Tam donanýmlý, hatta yüzme havuzlarýna kadar planlanan liseler yapýlacak. Özel okul havasý içerisinde eðitim kampüsleri olacak. Çok güzel bir sonuç getireceðine inanýyorum.” ifadelerine yer verdi. Eðitim kampüsleri ile derslik baþýna düþen öðrenci ortalamasýnýn standartlara inmesini beklediklerini kaydeden Ýlci, þöyle devam etti: “Kampüsler 80 ve 140 dönümlük alanlar üzerinde yapýlacak. Þanlýurfa’da derslikteki öðrenci sayýsý çok fazla.

Türkiye geneli derslik ortalama 30-35 iken, Þanlýurfa’da ortalama 48. Bu proje ile ortalamanýn standarda inmesini hedefliyoruz.” Eðitim Kampüsleri Projesi eðitim camiasýnda da heyecan oluþturdu. Aktif Sen Þubesi Baþkaný Veysel Öncel kampüslerin eðitime yeni bir hava katacaðýný dile getirdi. Þanlýurfa’da öðrenci sayýsýnýn 555 bine çýktýðýný hatýrlatan Öncel, bu sayýyý dersliklerin artýk kaldýramadýðýný ifade ederek, yeni lise kampüsleri ile eðitimin rahatlayacaðýný kaydetti. (CÝHAN)

Yeni doðmuþ bir bebeði sokaða terk ettiler

Þ

anlýurfa’nýn Suruç ilçesinde henüz yeni doðmuþ ve sokaða terk edilmiþ bir erkek bebek bulundu. Aydýn Mahallesi'nde PTT binasý yakýnýndaki sokak giriþinde bir bebeðin aðladýðýný fark eden vatandaþlar, durumu polise ve saðlýk ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Suruç Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Büro Ekipleri, bebeði Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapýlan muayenenin ardýndan yeni doðan ünitesine alýnan bebeðin tetkik ve tahlilleri yapýldý, herhangi bir saðlýk probleminin bulunmadýðý belirtildi. Yeni doðan ünitesinde tedavi

altýna alýnan sahipsiz bebeðin hastane personeli ve hemþireler tarafýndan sevgi ve þefkatle bakýmýnýn yapýldýðýný belirten Suruç Devlet Hastanesi Baþhekimi Adem Delice, "Bir baba olarak adeta yüreðim parçalandý. Allah’tan bebek bu kýþ mevsiminde vatandaþlar tarafýndan erken

fark edilerek bulundu.’’ dedi. Bebeði muayene eden çocuk doktoru Cengiz Kýzýltepe ise yaptýðý açýklamada, hastanelerine getirilen bebeðin 4 -5 günlük olduðunu ve yaklaþýk 2 kilo 200 gram aðýrlýðýnda olduðunu belirtti. Kýzýltepe, bebeðin vücudunda piþik ve sarýlýk tespit ettiklerini aktararak, ''Þu an saðlýðý iyi durumda. Durumu Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ne bildirdik. Kurum yetkilileri tedavinin ardýndan bebeði koruma altýna alacaklar.'' bilgisini verdi. Hastane personeli bebeðe Ahmet Umut Cengiz adýný verdi. Polis, olayla ilgili soruþturma baþlattý. (CÝHAN)

Cizre'de 200 yýllýk ‘Halkýn bütçeye katýlabileceði yerel bir sistem kurmaya çalýþýyoruz’ tarihi kasýr, harabe halden kurtarýldý B Þ

arýþ ve Demokrasi Partisi(BDP) Muþ Milletvekili Demir Çelik, toplumun bütçeye, meclislere aracýsýz olarak katýlýmýný saðlayan yerel bir sistem kurmaya çabaladýklarýný söyledi. Demokratik Toplum Kongresi (DTK)’nin Sümer Park’ta düzenlediði ‘Yerel Yönetimler ve Ekoloji Çalýþtayý’ baþladý. Açýlýþ konuþmasýný yapan BDP’li Çelik, devletin merkezileþen gücünden kaynaklý olarak gerçek manada özgürleþmenin yaþanamayacaðýnýn gerçeðinde buluþtuklarýný dile getirdi. Kentlerde gerçek manada özgülüðün, adaletin meydana gelemeyeceði gerçeðiyle yüzleþtiklerini kaydeden Çelik, “Bu 10 yýllýk serüvende ister ulus üniter devlet olsun, ister federatif ya da özerk otonom yapýlar

olsun yerel yönetimler küçültülmüþ devlet gerçeðiyle bizi buluþturdu. Merkezîleþen otoriterleþen devlet bir yanýyla bir kýsým sorumluluklarýndan ya da yüklerinden kurtulma refleksi ve ihtiyacýndan hareketle bölgesel ve yerel yönetimlere dair Adem-i Merkeziyetçi bir yapýlanmaya evrildi.” þeklinde konuþtu. Devletçi iktidarcý zihniyete karþý halký doðrudan yönetime katan bir sistemi hayata geçirmek istediklerini belirten Çelik, bu sistemin hayata geçirilmesinin uzun bir süreyi alacaðýný kaydetti. Çelik, “Kürt siyasal hareketi ve BDP olarak toplumun kendi meclislerine öncelikle yönetime meclislere bütçeye katýlýmýný esas alan, bizzat sürecin aktörü olan, sürecin belirlenmesine ve yürütülmesinde sadece ve tek baþýna söz sahibi olmayan bizatihi emek sahibi olan ve bu emeðini de

adilane bölüþümüne hizmet edecek katýlýmcý topluluklar ekonomisiyle kendi yaþamýný idame ettiren bir noktada sorumluluk var etmek durumundaydýk. Alternatif yeni yaþam alanýnda yaþamýn idamesine yol açacak bir kýsým alternatiflerinin oluþturabilirdik. Bu daha bizi ikili iktidar çatýþmasýnýn ve çeliþkisinin yaþandýðý bir süreçle karþý karþýya getirdi. Görünen o ki onlarca yýl yüzlerce yýl da süreceðe benziyor.” dedi. Çelik, gerçekleþtirilen çalýþtayda bilimsel görüþler ve diðer deðerlendirmelerle yaklaþan 2014 seçimlerine kadar eþitlik mücadelesini yerel sistemde hayat bulacak noktaya taþýmak istediklerinin dile getirdi. (CÝHAN)

Baydemir: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi'nin kurulmasýndan memnunuz

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Selahaddin Eyyubi Üniversitesi'nin kurulacak olmasýndan dolayý memnuniyet duyduklarýný belirterek, emeði geçen herkese teþekkür etti. Baydemir, üniversite için her türlü katkýyý saðlamaya hazýr olduðunu kaydetti.

Geçen hafta resmi kuruluþu gerçekleþen Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Vakfý Mütevelli Heyeti Baþkan Yardýmcýsý Alaaddin Korkutata, heyet üyeleri Abdülaziz Nart, Yahya Bayat, Fatih Babayiðit ile üniversitenin Genel Sekreteri Hüseyin Erdoðan, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i makamýnda ziyaret etti.

Baydemir, konuklarýný karanfillerle karþýladý. Genel Sekreter Hüseyin Erdoðan üniversitenin Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Mimarlýk ve Mühendislik Fakültesi, Saðlýk Bilimleri Fakültesi ve Ýlahiyat Fakültesi olmak üzere dört fakülte, 1 meslek yüksek, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Saðlýk Bilimleri ve Yerel Diller enstitülerinin olacaðýný söyledi. Erdoðan, Yerel Diller Enstitüsü bünyesinde Kurmanci, Zazaki ve Sorani gibi dillerde projeler geliþtirmek amacýnda olduklarýný bildirdi. Üniversitenin kuruluþu ile ilgili olarak YÖK'teki 21 oyun tamamýný aldýðýný ifade eden Erdoðan, açýlan 69'uncu vakýf üniversitesi olduklarýný aktardý. Baþkan Osman Baydemir ise Diyarbakýr'da Selahaddin Eyyubi Üniversitesi'nin kurulacak olmasýndan memnuniyet duyduðunu dile getirdi. Baydemir, “Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve Belediye Meclis Baþkaný olarak Diyarbakýr’da Selahaddin Eyyubi Üniversitesi’nin kurulacak olmasýndan en az siz kurucular kadar memnuniyet duyduðumu ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar çaba sarf etmiþ herkesten Allah razý olsun.” dedi. Baydemir, Selahaddin Eyyubi Üniversitesi'ne her türlü katkýyý saðlayacaðýný belirterek, kentte daha fazla üniversitenin açýlmasý gerektiðini vurguladý. Baydemir, Diyarbakýr'ýn Ortadoðu coðrafyasýnýn kültür, sanat, ticaret ve eðitim merkezi olmasý gerektiðinin altýný çizdi. (CÝHAN)

ýrnak’ýn Cizre ilçesinde bulunan 200 yýllýk tarihi Mehmet Aða Kasrý, harabede görüntüsünden kurtarýlarak, tarihi ve turistik bir yer haline getirildi. Cizre Belediyesi'nin Dicle Kalkýnma Ajansý'na (DÝKA) sunduðu proje ile ilçenin önemli yerlerinden biri olan tarihi Mehmet Aða Kasrý'nýn restorasyon çalýþmalarý tamamlandý. Harabe görüntüsünden kurtarýlan tarihi kasýr, yeniden eski ihtiþamlý günlerine kavuþtu. Restorasyon çalýþmalarý tamamlanan mekânýn, gelecek hafta içinde teslim edileceði öðrenildi. 200 yýllýk tarihe sahip olan ev, Cizre’nin eski tarihi sivil mimarisi ve sosyal yaþam tarzýný yansýtan ve bugüne kadar gelebilmiþ, ender tescilli yapýlardan biri olarak kabul ediliyor. Toplam bin 165 metrekare alana sahip 2 katlý sivil mimari eserinin, bir kýsmý siyah bazalt taþ, bir bölümü de beyaz kalker taþtan Hamidiye Binbaþý Fettah Aða tarafýndan yaptýrýlmýþ. Tarihi evin restorasyonunda çalýþan Derviþ Sakçi, son noktaya getirdikleri çalýþmalarý kýsa zamanda tamamlayacaklarýný tarihi binayý teslim edeceklerini kaydetti. Eski Cizre Muhtarlar Derneði Baþkaný Mehmet Zeki Macartay ise "Sizin de bildiðiniz gibi burasý da Cizre’nin bir kalbidir. Cizre’nin güzel ve parlak bir yerlerinden biridir. Bu kasýr, eskiden kervanlarýn dinlendiði, gelip misafir olarak kaldýðý yerlerden

bir tanesidir. Irak ve ötesinden gelen kervanlar burada kalýp dinleniyorlardý. Bu kasýrda misafir oluyorlardý. Burada yiyip içiyorlardý. Bu kasrýn sahibi kervanlara bu güzel hizmeti yapýyordu. Kasrýn tarihi tahminen yaklaþýk 200–230 yýl öncesine dayanýr." diye konuþtu. Cizre’nin tarihini gün yüzüne çýkartma konusunda bakanlýklarýn gösterdiði ilgiye deðinen Zeki Macartay, “Bu dönemin bakanlarý çok iyiler. Özellikle Turizm Bakanýmýz her hangi bir yerde tarihi bir yerden bahsedildi mi hemen talimat verip o tarihi yerlerin gün yüzüne çýkartýlmasýný istiyor. Nasýl bir yaraya ilaç lazým olduðu zaman hemen ilaç yetiþtiriliyor. Böyle tarihi bir yerde bakanlýða duyurulduðunda hemen bakanlýk devreye girip o tarihi yeri yerin altýndan çýkarýyor ve insanlarýn hizmetine sunuyor. Cizre’de þuanda çok sayýda tarihi yerler restore ediliyor. En son gemi þeklinde olan Cizre’nin surlarýnýn restorasyonuna karar verildi. Þuanda surlarýn üzerinde bulunan evler ve sahiplerini maðdur etmeyecek þekilde boþaltýlacak. Bakanlýk ve Cizre Belediyesi'nin ortaklaþa yaptýðý çalýþma sonucu babalarýmýzýn, dedelerimizin tarihlerini yerin altýndan çýkartacak. Bu durumdan çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz. Biz bakanlýðýmýza çok teþekkür ediyoruz. Böyle yerin altýnda kalýp kaybolan baba ve dedelerimizin tarihi yerlerini gün yüzüne çýkartmasýna çok sevindik.” þeklinde konuþtu. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

12 Þubat 2013 Salý

5

Salça, zeytin, peynir ve baharatlara standart

S

aðlýk, Milli Eðitim ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk bakanlýklarý birlikte obeziteye savaþ açtý. Hazýrlanan eylem planýna göre; en çok tüketilen salça, zeytin, peynir ve baharat ürünlerinde tuz oraný azaltýlacak. Saðlýk Bakanlýðý’nýn ‘Saðlýðýnýz için günde 10 bin adým’ sloganý ile baþlattýðý obeziteyle mücadele kampanyasý geniþliyor. Türkiye’de obez oranýnýn 10 yýl öncesine göre yüzde 10’un üzerinde artýþ göstermesi ve aþýrý kiloya baðlý olarak ortaya çýkan hastalýklarýn artmasý, ilgili bakanlýklarý da harekete geçirdi. Bu doðrultuda önceki gün Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker bir araya gelerek obezite sorununu masaya yatýrdý. Bakanlýklarýn ilgili birimlerinin bürokratlarýndan detaylý bir

þekilde brifing alan bakanlar yeni yol haritasý belirledi. Halkýn en çok tükettiði salça, zeytin, peynir ve baharat ürünlerinde tuz oraný azaltýlacak. Artýk tuz paketlerinin üzerinde ‘saðlýk’ uyarý mesajlarý yer alacak. Gýdalarýn içerdiði trans yaðlarý, çoklu doymamýþ yaðla deðiþtirilecek. Toplu beslenme hizmeti veren lokanta ve restoran gibi yerlerde yemek porsiyonlarýnýn üzerine kalori miktarý yazýlacak. Ayrýca gýda mamullerinin etiketlerinde kalori açýsýndan ‘günlük karþýlama miktarý’ný gösteren renk kodlamalarý yapýlacak. Bu çerçevede, yiyeceklerin içerdiði yað, þeker ve tuz oranlarýnýn “ yüksek, normal ve düþük” olmasý durumu trafik ýþýðý renkleri kullanýlarak gösterilecek. Okullarda ise günlük fiziksel aktivite uygulamasý

Kulaðýnýz çýnlýyor ya da uðulduyorsa dikkat

A

ni iþitme kaybý, özellikle mevsim geçiþ dönemlerinde yoðun olarak yaþanan bir rahatsýzlýk. Týp dünyasýnda nedeni henüz bilinemeyen hastalýk, ilk günlerde müdahale edilmezse kalýcý iþitme kaybýna yol açabiliyor. Bir sabah uyandýðýnýzda duymuyorsanýz, ani iþitme kaybý yaþýyor olabilirsiniz. Týp dünyasýnda nedeni tam olarak bilinemeyen bu rahatsýzlýk birden bire ortaya çýkan tek veya iki taraflý iþitme azlýðý olarak tanýmlanýyor. Ani iþitme kaybýna neden olduðu tahmin edilen bazý sebepler þöyle: Herhangi bir travma, çok þiddetli sese maruz kalma, basýnç deðiþikliði, hastanýn geçirmekte olduðu iç kulak hastalýðý, gizli seyreden beyin sapý tümörleri, bazý sistemik hastalýklarla verem, sýtma, akciðer ve böbrek hastalýklarýnda kullanýlan bazý ilaçlar ve kanser ilaçlarý. Ani iþitme kaybý bazen hasta tarafýndan fark edilirken bazen de baþlangýçta hissedilmiyor. Çoðu zaman hastalar yeni baþlayan bir çýnlama ya da uðultu sesinden rahatsýz oluyor. Bazen de kulakta bir dolgunluk ya da týkanýklýk hissi yaþanýyor. Kulak Burun Boðaz Uzmaný Prof. Dr. Nuri Özgirgin,

kulakta yeni baþlayan týkanýklýk, iþitme azlýðý, uðultu veya çýnlama gibi durumlarda zaman geçirmeden kulakburun-boðaz uzmanýna baþvurulmasý gerektiðini söylüyor. Ani iþitme kayýplarýnýn tedavisinde en önemli nokta teþhisin hemen konularak tedavinin zaman kaybedilmeden baþlatýlmasý. Rahatsýzlýða ilk günlerde hemen müdahale edilmezse kalýcý iþitme kaybýna neden olabiliyor. Ani iþitme kaybýnda ilk 48 saat müdahale ve doðru tedavi çok önemli. Doðru tedaviyle iþitmenin normale dönmesi mümkün. Tedavide gecikilmesi durumunda ‘herpes simpleks’ virüsünün oluþturduðu enfeksiyonla iç kulakta duyma hücreleri zarar görebiliyor. Ani iþitme kaybýnýn tedavisi nasýl?

M. Sait Çakar

Nuri Özgirgin’in verdiði bilgilere göre rahatsýzlýðýn tedavisi ilaçla mümkün. En etkili ilaç halk arasýnda kortizon olarak bilinen kortikosteroidler. Kortikosteroidler ani iþitme kaybýnda yüksek dozlarda ve kýsa süreli olarak uygulanýyor. Kýsa süreli tedavide kortikosteroidlerin korkulan yan etkileri görülmüyor. Yine de diyabetli, yüksek tansiyonlu hastalarda ve midesi hassas kiþilerde kortizonlu ilaçlarý verirken dikkatli olmak gerekiyor. Ýlaç tedavisinin etkili olabilmesi için en kýsa sürede hastalýðýn teþhisi ve tedavinin baþlamasý son derece önemli. Ani iþitme kaybýnýn geliþiminin üzerinden bir ay geçtikten sonra tedavi verilmesi fayda saðlamayacaðýndan ilaç tedavisi uygulanmýyor. (CÝHAN)

hayata geçirilecek. Beden eðitimi dersleri haftanýn her gününe yayýlarak aktif katýlým gerçekleþtirilecek. Okul kantinlerine hijyen standartlarý getirilecek ve kantin iþletmecileri eðitime tabi tutularak sertifika verilecek. Öðrencilerin üçte birinin sabahlarý kahvaltý yapmadan okula gittiðini dikkate alan bakanlýk okul kantinlerindeki fast-food beslenme tarzýnýn önüne geçecek. Ayrýca kantinlerde satýlan gýdalarýn üzerinde kalori miktarý yazýlacak. Tuz azaltmak felci ve kalp krizini önlüyor Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre, diyet yaparken yemeklerdeki tuz miktarýnýn sadece 1 gr azaltýlmasý felçte (inme) yüzde 5, kalp krizi geçirme riskinde yüzde 3 azalma saðlýyor. Miktarýn 9 gr azaltýlmasý ise felçte yüzde 34,

kalp krizi geçirme riskinde yüzde 24 azalma saðlýyor. Bu veriler ýþýðýnda ilk olarak gýda ürünlerinin içerdiði tuz miktarýnýn azaltýlmasýna yönelik yeni tebliðler 2 ay içinde yayýmlanacak. Böylelikle halkýn en çok tükettiði salça, peynir, zeytin, baharat ve turþu gibi gýda ürünlerinin içerdiði tuz miktarýna kýsýtlama getirilecek. Ayrýca tuz paketlerinin üzerinde saðlýk uyarý mesajlarýnýn yer almasý saðlanacak. Yiyecek etiketlerinde de saðlýðý

ilgilendirme durumuna göre renk kodlamasý uygulamasýna geçilecek. Buna göre tuz, yað ve þeker miktarýna göre gýda ürünlerinin etiketlerinde renkli uyarý kodlarý yer alacak. Uyarýlarda trafik ýþýðý renkleri kullanýlacak. Etiket, üründeki tuz, yað ve þeker oraný normalse yeþil, düþükse sarý, yüksekse kýrmýzý renkle kodlanacak. Tüketici, kýrmýzý kodun yer aldýðý ürünün kendi saðlýðý açýsýndan risk taþýyacaðý konusunda bu þekilde uyarýlmýþ olacak. (CÝHAN)

ARAÇ KÝRALAMA HÝZMETÝ ALINACAKTIR AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK ARAÇ KÝRALAMA hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/13153 l-Ýdarenin a) Adresi : NUR MAHALLESÝ TOKÝ YANI 47100 YENÝÞEHÝR MARDÝN MERKEZ/MARDÝN b) Telefon ve faks numarasý : 4822123795 - 4822122139 c) Elektronik Posta Adresi : mardin@aile.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Mardin Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðüne baðlý kuruluþlar c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi 11.03.2013, iþin bitiþ tarihi 31.12.2013 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MARDÝN AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ TOKÝ YANI b) Tarihi ve saati : 04.03.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler; 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat, 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz, 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Araç kiralama, özel veya kamu kuruluþlarýnda servis yapma, iþçi çalýþtýrmýþ olma 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý MARDÝN AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ MUHASEBE BÝRÝMÝ adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MARDÝN AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYÝRMÝ) takvim günüdür, 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN NO: 45


12 Þubat 2013 Salý

6

Sivil toplum örgütlerinden Suriye için yardým kampanyasý

S

ivil toplum örgütleri, vatandaþlarý, Suriyelilerle Dayanýþma Platformu olarak baþlatacaklarý yardým kampanyasýna destek vermeye davet etti. Batman'daki sivil toplum örgütleri, Suriye'de yaþayan ve açlýkla karþý karþýya kalan sivil halka destek için yapýlacak gýda yardýmý kampanyasýna dikkat çekmek amacýyla basýn açýklamasý yaptý. Atatürk Parký önünde yapýlan kitlesel basýn açýklamasýna yaklaþýk 300 sivil toplum örgütü destek verdi. Basýn açýklamasýný okuyan Mazlum Der Batman Þube Baþkaný Avukat Murat Çiçek, vatandaþlardan, Suriyelilerle Dayanýþma Platformu olarak baþlatacaklarý yardým kampanyasýna

destek vermeye ve yapýlacak yardýmlarý belirlenen adreslere getirmeye davet etti. Nakdi yardýmlar konusunda platformca açýlacak hesaplarýn bilahare kamuoyuna duyurulacaðýný belirten Çiçek, toplanan yardýmlarýn bir kýsmý ile ile yerleþen sýðýnmacýlarýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanacaðýný, diðer kýsmýnýn da Suriye’ye gönderileceðini söyledi. Batman’daki sivil toplum örgütlerince oluþturulan Suriyelilerle Dayanýþma Platformu olarak hükümetten ve Baþbakan'dan tek taraflý geçiþ kapýlarýnýn sürekli olarak açýk tutulmasý, kamuoyundan da ilgi ve duyarlýlýk talep edilen açýklamada, þunlar dile getirildi: “Suriye'de yaþanan iç savaþtan dolayý çok büyük maðduriyetler yaþanmakta, siviller

baþka ülkelere göç etmektedir. Suriye iç savaþýnýn baþlangýcýndan bu yana, ülkemizin Suriye halkýna kapýlarýný açmasýný ve kurduklarý kamplarda büyük bir fedakârlýkla aðýrlamaya çalýþtýðýný, insani yardým kuruluþlarý aracýlýðý ile yardým ulaþtýrdýklarýný büyük bir memnuniyetle görmekteyiz. Sivil toplum örgütleri olarak bu insani giriþimleri destekliyoruz. Bu anlamda, güvenlikli bölgelerdeki sýnýr kapýlarýnýn insani yardýmlarýn götürülmesi için açýlmasýný doðru bir uygulama olarak görüyor ve bu uygulamanýn, Nusaybin Kamýþlo ve Þenyurt-Dýrbesiye arasýnda sürekli kýlýnmasý gerektiðini düþünüyoruz. 1920 Ankara antlaþmasý ile serxate-býnxate Kürtleri olarak ayrýlan Suriye ve Türkiye Kürtlerinin akraba olduklarý bilinmektedir. Bu sebepten Suriye’deki Kürt bölgesindeki geliþmeler Türkiye Kürtleri tarafýndan yakýndan takip edilmekte ve oradaki olumsuz geliþmelerden ciddi anlamda etkilenmektedirler. Bu insani yardýmlarýn, engellenmeden yapýlmasýnýn insani boyutunun yaný sýra siyasi sonuçlarýnýn olmasý da kaçýnýlmazdýr. Bu insani yardýmlarýn Türkiye’de baþlatýlan görüþme ve barýþ sürecine de olumlu katký sunacaðý kuþkusuzdur.” (CÝHAN)

SP GÝK Üyesi Erbakan: 'Her þey düne göre iyi' dememiz yetmiyor

S

aadet Partisi(SP) Genel Baþkan Baþdanýþmaný ve Genel Ýdare Kurulu Üyesi Fatih Erbakan, Diyarbakýr'da partilileriyle bir araya geldi. Erbakan, dünyada ve Türkiye'de yaþanan sýcak geliþmelere deðinirken, her þeyin iyiye gittiði, 'düne göre daha iyiyiz' gibi düþüncenin doðru olmadýðýný söyledi. Erbakan, hem Arap baharýnda hem ülkemizdeki geliþmelerde siyonistlerin rolünün ne olduðunun iyi bilinmesi gerektiðini belirtti. SP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Demirok Düðün Salonu'nda düzenlenen 'Dünyada ve Türkiye'deki Sýcak Geliþmeler' konulu konferansa Fatih Erbakan konuþmacý olarak katýldý. Erbakan, konuþmasýnda dünya, Türkiye ve Ortadoðu'daki geliþmeleri deðerlendirdi. Diyarbakýr'ýn inançlý Kürtlerin beldesi olduðunu anlatan Erbakan, 100 yýl önce Osmanlý'yý yýkmak için planlar yapan Ýngiltere'nin Diyarbakýr'a gönderdiði ajanlarýnýn inançlý Kürtler tarafýndan kovulduðunu kaydetti. Türkiye'de yaþananlarýn müspet yönleri kadar vahim yönlerinin de görülmesi

gerektiðini belirten Erbakan, onun için bu olaylarýn senaristlerini görmemiz gerektiðini kaydetti. Dünyada medya ve finansmaný ele geçiren siyonizmin, 7 milyarý insaný etkileme gücüne sahip olduðunu savunan Erbakan, bu sayede Ýsrail'in kurulduðundan beri Filistin'e zulüm yapmasýna raðmen özel muamele gördüðünü kaydetti. Ýktidarda olanlarýn rahmetli genel baþkanlarýnýn talebeleri olduðunu anlatan Erbakan, 4+4+4, baþörtüsü gibi güzel adýmlar attýklarýný dile getirdi. Erbakan, "Ancak Türkiye ekonomisinin iyiye gittiðini söylemek doðru deðil. Türkiye'nin þu anda 550 milyar dolar borcu var. Bugüne kadar iktidarlarýn yaptýðý borçlarýn toplamý isi 230 milyar dolar. Borcun artýþýndan hiç söz edilmiyor. Ýhracat da arttý, diyorlar. Biz de diyoruz ki, ihracat arttý ama ithalat çok daha fazla arttý. Sizin döneminizde katlanarak arttý. IMF'ye borcumuzu azalttýk, diyorlar. IMF'ye olan borcu azalttýnýz ama bizim sadece IMF'ye borcumuz yok. Her yere borcumuz var. IMF borcu diðer borçlar yanýnda birþey deðil." diye konuþtu. (CÝHAN)

Çaðlý: Yapýlmayan projeleri yapmaya geldik

Þ

ýrnak'ýn Cizre Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) baþkan adayý Süleyman Çaðlý, yeni bir yönetimle yapýlmamýþ projeleri hayata geçirmeye geldiklerini söyledi. Kendi iþ yerinde odaya üye olanlarla yemekli bir görüþme yapan baþkan adayý Süleyman Çaðlý, mayýs ayýnda yapýlacak Cizre Ticaret Odasý seçiminde baþkanlýk için oda üyelerinden destek istedi. Cizre TSO baþkan adayý Süleyman Çaðlý, “Yeni bir yönetimle yapýlmamýþ projeleri hayata geçirmeye geldik. Memleketimizin geleceði için güzel projelerle geldik. Cizre için, memleketimiz için ne gerekiyorsa, ne lazýmsa onu yapmaya geldik. Biz bu yönetimi almak istiyoruz.” diye konuþtu. Süleyman Çaðlý, Cizre Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn sektörün en önemli çatýsý olduðuna vurgu yaparak, kurumsal iþleyiþin daha etkin, aktif, sorun çözücü ve sorunlarýn çözümünde olmasý

gerektiðine dikkat çekti. Çaðlý sözlerine þöyle devam etti: "Her þey iyi yapýlýyor olsaydý bizim ortaya çýkmamýza gerek kalmazdý. Cizre’de ticaretle uðraþan iþadamlarýmýz ve esnaflarýmýz hep geri planda kalmaktadýrlar. Ticaret adamlarýmýz önlerinin açýlamamasýndan, devletin teþviklerinden yararlanamadýklarýndan þikayetçidirler. TSO elindeki gücü kullanamadýðý için iþadamlarýmýz ve esnaflarýmýz maðdur olmaktadýrlar. Ticaret odasý esnafa ve iþ adamlarýna öyle seçenekler sunmalý ki, hem Cizre esnafý kazanmalý hem de dýþarýdan gelen ticaret adamlarý bu þehre yatýrým yapmalýlar. Bizim oluþturduðumuz grup seçimleri kazanýrsa biz iþadamlarýmýzýn ve esnafýmýzýn önünü açacak projelerimizi hayata geçireceðiz. Mayýs ayýnda yapýlacak seçimin demokratik bir þekilde geçmesini temenni ediyor ve seçimin tüm Cizre halkýna hayýrlara vesile olmasýný diliyorum.” (CÝHAN)

Vatandaþ ihbar etti, el yapýmý bomba yüklü araba ele geçirildi

D

iyarbakýr'da vatandaþlarýn ihbarýný deðerlendiren güvenlik güçleri, eylem hazýrlýðýnda olduðunu belirlediði 3 kiþiyi, 3 el yapýmý bomba ve atýlmaya hazýr 25 molotof kokteyliyle birlikte yakaladý. Zanlýlarýn, Diyarbakýr'da polis lojmanlarý ve güvenlik noktalarýna yönelik eylem yapmayý planladýklarý ortaya çýktý. Alýnan bilgiye göre, Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesi Yusuf Ýslam Caddesi'nde park halinde bulunan bir ticari taksiye operasyon düzenlendi. Vatandaþlar, 20'li yaþlarda 3 kiþinin taksiye bir þeyler yüklediðini ve durumlarýnýn þüpheli olabileceðini polise bildirdi. Ýmralý'da tutuklu bulunan

Abdullah Öcalan'ýn yakalanýþýnýn yýl dönümü olan 15 Þubat tarihini bahane eden bazý gruplar, Diyarbakýr'da günlerdir özellikle karakollara saldýrýlarda bulunuyor. Son 10 günde 4 farklý saldýrý düzenlenirken, herhangi bir þey olmadý. Bu nedenle alarmda olan emniyet güçleri, hemen operasyon baþlattý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ve Güvenlik Þube Müdürlükleri tarafýndan operasyon yapýldý. Geniþ güvenlik önlemleri alýnarak düzenlenen operasyonda, araçta bulunan 3 kiþi gözaltýna alýndý. Araçta yapýlan aramada ise eylemlerde kullanýlmak üzere hazýrlanan 3 el yapýmý bomba ile atýlmaya hazýr 25 molotof kokteyli ele geçirildi. Olay ile ilgili soruþturma devam ediyor. (CÝHAN

12 Şubat 2013 salı Gazete Sayfaları  

12 Şubat 2013 salı Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you