Page 1

Saðlýk Bakanlýðý'ndan Acil Uyarý Saðlýk Bakanlýðý uyardý: 'Dekstrometorfan' içeren öksürük þuruplarýný içmeyin.

S

aðlýk Bakanlýðý, 'dekstrometorfan' içeren öksürük þuruplarýnýn kullanýlmamasý gerektiðini açýkladý. Dünya Saðlýk Örgütü'nün (DSÖ) resmi internet sitesinde 'dekstrometorfan' içeren öksürük þuruplarýnýn kullanýmýna baðlý olduðu düþünülen ölümler ve ciddi rahatsýzlýklar yaþandýðý bilgilerinin yer aldýðýna dikkat çeken bakanlýk, 81 ildeki tüm eczacýlara 'çok acele' koduyla bir yazý gönderdi. Yazýda 'dekstrometorfan' adlý etken madden yer alan yerli ya da ithal tüm ilaçlarýn piyasadan geri çekilmesi gerektiði ifade edildi.

Ýþverenleri Sendikasý, Türkiye Ýlaç Sanayicileri Derneði, Türk Eczacýlar Birliði, Araþtýrmacý Ýlaç Firmalarý Derneði, Ecza Depocularý Derneði, Geliþimci Ýlaç Firmalarý Derneði ve Tüm Eczacý Kooperatifleri Birliði'ne 'çok acele' koduyla resmi bir yazý gönderdi.

öksürük þuruplarýnýn kullanýmýnýn sebep olduðunun düþünüldüðü vurgulandý. Dekstrometorfan adlý etken maddenin Konduskar Laboratories Private Limited, Kolhapur, Hindistan'da üretildiði, buradan ithal edilen dekstrametorfan adlý etken maddenin spesifikasyonlarýna uygunluðunun kontrol edilmesi gerektiði konulu alarm yayýnlandýðý hatýrlatýldý.

Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Baþkan Yardýmcýsý Güven Artýran imzalý yazýda, Dünya Saðlýk Örgütü'nün resmi internet sitesinde 'dekstrometorfan' içeren öksürük þuruplarýnýn kullanýmýna baðlý olduðu düþünülen ölümlerle ve ciddi advers etkilerle sonuçlanan olaylarýn yaþandýðý kaydedildi. Konuyla ilgili yapýlan araþtýrmalarýn sonucunda olaylara 'levometorfan ile kontamine dekstrometorfan' içeren

Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Baþkanlýðý'ndan Ýlaç Endüstrisi

üretim yerinden ithal edilen söz konusu etken madde kullanýlarak üretilen ürün olup- olmadýðýnýn ve/veya adý geçen üretim yerinde üretilmiþ ürünlerinin ithal edilip edilmediðinin bildirilmesi ve varsa kullanýlmamasýnýn gerektiðinin, adý geçen üretim yerinde üretilmiþ dekstrometorfan adlý etken madde yer alan yerli ya da ithal tüm

Adý geçen üretim yerinden Türkiye'ye dekstrometorfan adlý etken maddenin ithal edilipedilmediðinin bildirilerek, ediliyor ise ithalatýnýn durdurulmasý gerektiðinin altý çizilen yazýda þu ifadelere yer verildi: "Adý geçen

müstahzarlarýnýn ithalatýnýn/üretiminin durdurularak, stoklarda bulunanlarýnýn ülkemiz piyasasýna verilmemesi ve piyasada mevcut tüm partilerinin, ilgili mevzuat doðrultusunda piyasadan geri çekilmesi ve kurumumuz ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.”(CÝHAN)

Mardinli iþadamlarý Mýsýr ile ticaret köprüsü kurdu

M

GÜNLÜK BAÐIMSIZ GAZETE

11 Þubat 2013 Pazartesi

ardin Ýþadamlarý Derneði (MARÝAD) Genç Komitesi, 13 iþadamýnýn katýldýðý Mýsýr gezisi düzenledi. Geziyle ilgili deðerlendirmede bulunan MARÝAD Genç Komitesi Baþkaný Ramazan Tekin, Mýsýr’ýn birçok alanda yatýrýma açýk ve yatýrým fýrsatý sunan ülke olduðunu belirtti. Sayfa 2’de

Yýl: 9 Sayý 2568 Fiyatý :25 Kr

Bakan Güler: Kanýn durmasý, analarýn aðlamamasý hepimizin ortak menfaatidir Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, "Kanýn durmasý, analarýn aðlamamasý, hepimizin ortak menfaatidir. Aramýzdaki nifak, kavga, ancak baþkalarýnýn iþine yarar" dedi... çiþleri Bakaný Muammer Güler, "Ayrýlýðýn gayrýlýðýn, kavganýn, þiddetin hiçbirimize faydasý yok. Kanýn durmasý, analarýn aðlamamasý, hepimizin ortak menfaatidir. Aramýzdaki nifak, kavga, ancak baþkalarýnýn iþine yarar. Bizim çocuklarýmýz ortak geleceðimizle beraber olacaklardýr." Dedi.

Ý

Ýki günlük gezi için Mardin’e gelen Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar ve diðer üst düzey yetkililer, Mazýdaðý ve Derik ilçelerinde

ziyaretlerde bulundu. Mazýdaðý ilçesinde Kaymakam Fikret Çelik’i makamýnda ziyaret eden Bakan Güler, ilçenin sorunlarý hakkýnda bilgi aldý. Daha sonra ilçe meydanýnda toplanan vatandaþlarla tek tek tokalaþan Bakan Güler, vatandaþlardan büyük ilgi gördü. Bakan Güler'i davul zurna ile karþýlayan vatandaþlar, fosfat tesislerinin bir an önce hizmete girmesini istedi.

M. Sait Ç.akar

idyat Devlet Hastanesi’nde tedavi gören diyaliz hastalarý uzman Sayfa 2’de doktor istiyor.

Midyat’a futbol sahasý yapýlmasý için çalýþma baþlatýldý

Y

ayýn hayatýna yeni baþlayan Mardin Kadim Þehir dergisine Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler'den övgü ile karþýlandý. Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Mazýdaðý kaymakamlýðýnda kendisine sunulan Mardin Kadim Þehir dergisini inceledi. Dergi hakkýnda görüþlerini bildiren Bakan Güler, Mardin Kadim Þehir dergisinin Mardin'e yakýþan bir dergi olduðunu belirterek, 30 medeniyetin yaþadýðý kadim þehirde derginin Mardin'de bulunan tarihi dokusunu, kültürünü örf ve adetlerini okurlarýna yansýtmasý ve Mardin'i tanýtmasý adýna son derece baþarýlý bir çalýþma olduðunu söylemek isterim.' Dedi. Devamý Sayfa 3’te

Elektronik ortamdaki iletiþim kayýtlarýna '5 yýl muhafaza' zorunluluðu

M

M

ardin’de çekilen “Hükümet Kadýn” filminin baþrol oyuncularý Demet Akbað ve Sermiyan Midyat, emekli din görevlisi Salih Eldemir’in kendileri hakkýnda dava açmasýný deðerlendirdi. Midyat, “Her halde yanlýþ filmi izlemiþ.” yorumu yaparken Akbað, “Yanlýþ filmi izlemiþ. Bizim filmimizde Sayfa 3’te herhangi bir sorun yok.” dedi.

Bakan Güler'den Mardin Kadim Þehir dergisine övgü

Diyaliz hastalarý doktor istiyor M

idyat ilçesinde futbol sahasý yapýlmasý için Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü çalýþmalara baþladý. Kaymakam Oðuzhan Bingöl’ü makamýnda ziyaret eden

Sayfa 2’de

‘Yanlýþ filme gitmiþtir’

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Kuzu futbol sahasý için yer temini konusunda destek istedi ve yapýlacak çalýþmalar konusunda Kaymakam Bingöl’e bilgiler Sayfa 2’de verdi.

B

ilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu’nun (BTK), Elektronik Haberleþme Güvenliði Yönetmeliði’nde yapýlan deðiþiklikle elektronik haberleþme güvenliðine iliþkin raporun iþletmeci tarafýndan her yýl hazýrlanmasý ve istenildiðinde kuruma gönderilmek veya kurum tarafýndan yapýlan denetimlerde ibraz edilmek üzere 5 yýl süreyle muhafaza edilmesi þartý Sayfa 3’te getirdi.


11 Þubat 2013 Pazartesi

2

Bakan Güler: Kanýn durmasý, analarýn aðlamamasý hepimizin ortak menfaatidir Ýsmail Erkar çiþleri Bakaný Muammer Güler, "Ayrýlýðýn gayrýlýðýn, kavganýn, þiddetin hiçbirimize faydasý yok. Kanýn durmasý, analarýn aðlamamasý, hepimizin ortak menfaatidir. Aramýzdaki nifak, kavga, ancak baþkalarýnýn iþine yarar. Bizim çocuklarýmýz ortak geleceðimizle beraber olacaklardýr." dedi. Ýki günlük gezi için Mardin’e gelen Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar ve diðer üst düzey yetkililer, Mazýdaðý ve Derik ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Mazýdaðý ilçesinde Kaymakam Fikret Çelik’i makamýnda ziyaret eden Bakan Güler, ilçenin sorunlarý hakkýnda bilgi aldý. Daha sonra ilçe meydanýnda toplanan vatandaþlarla tek tek tokalaþan Bakan Güler, vatandaþlardan büyük ilgi gördü. Bakan Güler'i davul zurna ile karþýlayan vatandaþlar, fosfat tesislerinin bir an önce hizmete girmesini istedi. AK Parti ilçe teþkilatý binasýnýn açýlýþýný yapan Bakan Güler, burada barýþ süreci hakkýnda önemli mesajlar verdi. Bakan Güler, þunlarý söyledi: "Ayrýlýðýn gayrýlýðýn, kavganýn, þiddetin hiçbirimize faydasý yok. Kanýn durmasý, analarýn aðlamamasý, gözyaþlarýn dinmesi hepimizin ortak menfaatidir. Bizim aramýzdaki nifak, bizim aramýzdaki kavga ancak baþkalarýn iþine yarar. Hepiniz aklý baþýnda insanlarýsýnýz, hepiniz neyin ne olduðunu biliyorsunuz. Türkiye, eski Türkiye deðil. Bugün düðmeye bastýnýz mý dünyanýn neresinde ne olduðunu görürsünüz.” Birlik ve beraberliðin bu ülkenin en önemli teminatý olduðunu

Ý

Mardinli iþadamlarý Mýsýr ile ticaret köprüsü kurdu M. Sait Çakar

ifade eden Bakan Güler, þöyle konuþtu: "Burada sizlere söylüyorum. Ýç içe kardeþçe yaþadýk. Birbirimizin hukukunu gözettik. Birbirimizi saydýk sevdik. Hepimiz birbirimizden kýz alýp verdik. Hepimiz akrabayýz, biriz, bütünüz. Ýnançlarýmýz ortak, deðerlerimiz ortak, ortak bir gaye etrafýnda kenetlenmiþiz. Bunlarý birbirimize baðlayan bir temel olarak görüyoruz. Milli birlik ve kardeþlik projesinin en güzel örneði Mardin’dir. Mardin, birbirimize olan saygýmýz sevgimizdir." "Aramýzdaki kavga baþkalarýnýn iþine yarar" "Bizim çocuklarýmýz ortak geleceðimizle beraber olacaklardýr." diye sözlerine devam eden Bakan Güler, "Ayrýlýðýn gayrýlýðýn, kavganýn

þiddetin hiçbirimize faydasý yok. Kanýn durmasý, analarýn aðlamamasý, gözyaþlarýn dinmesi hepimizin ortak menfaatidir. Bizim aramýzdaki nifak, bizim aramýzdaki kavga, ancak baþkalarýnýn iþine yarar. Hepiniz aklý baþýnda insanlarsýnýz, hepiniz neyin ne olduðunu biliyorsunuz. Türkiye eski Türkiye deðil. Bugün düðmeye bastýnýz mý, dünyanýn neresinde ne olduðunu görürsünüz. Þimdi kardeþçe birbirimize sarýlmamýz lazým. Hükümet olarak bu çözüm sürecinde bu kardeþliði yeniden tesis edeceðiz. Bizim birliðimiz her þeyin üstündedir. Kardeþliðimiz inancýmýz her þeyin üstündedir.“ þeklinde konuþtu. "Mensup olduðumuz bu devletin vatandaþlýðý bizim ortak kimliðimiz." diye belirten Bakan Güler konuþmasýna þöyle devam etti: "Bu konuda hiç kimsenin tereddütü olmasýn. Bir kardeþiniz olarak inþallah bu süreçte sizlerin de desteði ile elimizden gelen katkýyý saðlayacaðýz. Bu memlekette daha çok aþ, daha çok iþ olsun ki bu memleketin evlatlarýna daha çok iþ imkaný olsun ve huzur olsun. Bizim gayemiz budur. Ýnþallah hep beraber memleketin birliði dirliði ve huzuru için, gelecekteki güçlü bir Türkiye için geleceðe daha güvenle bakacaðýz. Bu umudu ve heyecaný hepinizde görüyorum. Gayrýmýz ayrýmýz yok, görüþlerimiz ayrý olabilir, görüþlerimizin ayrý olmasý bizi birbirimizden koparmaz. Hepimiz bu memleketin evladýyýz. Hepimizin bu memleketten beklentileri vardýr." Daha sonra Derik Kaymakamlýðýný ziyaret eden Bakan Güler öðretmenevinde onuruna verilen yemeðe katýldý.

Diyaliz hastalarý doktor istiyor Ali Edis

M

idyat Devlet Hastanesi’nde tedavi gören diyaliz hastalarý uzman doktor istiyor. Hastanenin fiziki þartlarý ve çalýþan saðlýk görevlilerinden memnun olduklarýný dile getiren vatandaþlar, doktor olmasý durumunda daha da mutlu olacaklarýný belirtiyor. Hastanede hizmet veren donanýmlý diyaliz ünitesinde toplam 20 hasta düzenli diyalize giriyor. Haftanýn 6 günü hizmet veren diyaliz ünitesinde 4 saðlýk görevlisi ile 3 hizmetli personel görev yapýyor. Diyaliz hastalarý haftada 3 gün diyalize

giriyor, günde 2 seans tedavi ediliyor. Hastanenin imkânlarýndan övgüyle söz eden vatandaþlar, tek eksiðinin doktor olduðunu dile getiriyor. Yaklaþýk 14 yýldýr diyaliz tedavisi gördüðünü belirten Hamdiye Güneþ, “Hastanemiz çok güzel. Buradaki görevliler bizimle yakýndan ilgileniyor, tek eksiðimiz doktorumuzun olmamasý. Bu konuda doktorumuz da olursa mutlu oluruz.” diye konuþtu. Hastane tarafýndan tahsis edilen araçlarla evden alýnýp eve býrakýlan hastalar için Mardin’den nefroloji uzmaný aylýk kontrollere

geliyor. Saðlýk görevlileri tarafýndan alýnan tahliller, uzman doktorlar tarafýndan

deðerlendiriliyor. Öte yandan diyaliz ünitesinde tedavi edilen vatandaþlar TV izleyip, moral buluyor.

M

ardin Ýþadamlarý Derneði (MARÝAD) Genç Komitesi, 13 iþadamýnýn katýldýðý Mýsýr gezisi düzenledi. Geziyle ilgili deðerlendirmede bulunan MARÝAD Genç Komitesi Baþkaný Ramazan Tekin, Mýsýr’ýn birçok alanda yatýrýma açýk ve yatýrým fýrsatý sunan ülke olduðunu belirtti. Mýsýr’ýn ticaret ve sanayi þehri olarak bilinen ve ikinci büyük þehri olan Ýskenderiye liman ve Kahire þehirlerinde iþadamlarý ile birlikte bir araya geldiklerini anlatan Tekin, Mardin’in son yýllarda ihracatta önemli bir potansiyel yakaladýðýný kaydetti. Tekin, þu deðerlendirmede bulundu: "Mardinli iþadamlarýnýn Mýsýr’da yatýrým yapmalarý çok önemlidir. Mýsýr’da özellikle altyapý ve üst yapýda yapýlacak çok iþ var. Belediyecilik anlayýþý ve hizmeti olmadýðý için bu iki konuda çok eksik gördük. Mýsýr’da ayrýca inþaat ve elektrik konusunda da iþ imkanlarý oldukça fazladýr. Ekibimizin çoðunluðu inþaatçý ve müteahhit olduðundan dolayý Mardinli iþadamlarýmýz, müteahhitlerimiz rahatlýkla Mýsýr’da iþ yapabilirler. Globalleþen dünyamýzda, dünya gittikçe küçülüyor ve adeta küçük bir köy haline geliyor. Herkes her yerde iþ yapabiliyor ve iþ kurabiliyor. Bundan dolayý Mardinli iþadamlarýmýzýn da dünyaya açýlmasý gerekiyor.” Bu tür gezilerin bu yönüyle iþadamlarýna ufuk açýcý olduðunu ifade eden Tekin, "Mardinli iþadamlarýmýzýn daha çok yurtdýþý gezilerine katýlmasý çok önemlidir. Beþ gün süren Mýsýr iþ gezisine 13 iþadamý ve sanayici katýldý. Ziyaret sýrasýnda ikili görüþmeler yapan iþadamlarýmýz iþ baðlantýsý kurdu. Ýnþallah Mardinli iþadamlarý en kýsa zamanda Mýsýr’da yatýrýmlarýný hayata geçirirler.”

temennisinde bulundu. Mýsýr dönüþü ziyaret hakkýnda görüþlerini bildiren EDizayn Ýç Mimarlýk Ltd. Þti. sahibi Ýç Mimar Erdinç Çelebioðlu ise Mýsýr'ýn 85 milyon nüfusuyla Kuzey Afrika'da önemli bir pazar potansiyeline sahip olduðunu ve Türkiye'nin bu pazardan daha fazla istifade etmesi gerektiðini belirtti. Çelebioðlu, "Türkiye-Mýsýr iliþkileri son yýllarda daha da yakýnlaþtý. Ýyi iliþkilere katkýda bulunmak amacýyla Mýsýr'a iþ ve kültür gezisi düzenledik. Mýsýr, Afrika'ya açýlan önemli bir kapý. Ayrýca bütün Arap devletleri ile serbest ticaret yapma imkaný olduðu için önemli avantajlar taþýyan bir ülke. Bu gezimizde Mýsýrý daha yakýndan tanýma imkaný bulduk." ifadelerini kullandý. MARÝAD Genel Sekreteri Mikail Kabak, Mardin Ýþadamlarý Derneði olarak bu tür gezilere önem verdiklerini söyledi. Kabak, "Mýsýr ticari heyeti ve devamýnda gelecek ticari heyetlerle Mardinimizde faaliyette bulunan genç iþadamlarý ve diðer üyelerimizin olasý krizlerden etkilenmemesi için yeni açýlýmlar yapmalarýna katký saðlayacaktýr.” dedi. Mýsýr Ýþadamlarý Derneði Genel Sekreteri Ýlhami Alýcý, iþadamlarýný Mýsýr'a davet etti. Alýcý, "Bizler de ekibimizle birlikte tüm yatýrýmcýlarýn yanýndayýz, ayrýca TUSKON kanalýyla gelen birçok yatýrýmcý iþadamlarý burada yatýrým yaptý. Umarým bunun devamý gelir. Ýki ülke arasýndaki bu yakýnlaþma her alanda olduðu gibi ticaret hacmimizin artmasýna da vesile olur. Bu geziyi organize eden MARÝAD’a ve tüm katýlýmcýlara tekrar teþekkür ediyorum.” diye konuþtu Ýþadamlarý gezi esnasýnda Mýsýr’da açýlan Selahattin Koleji'ni de ziyaret etti. Modern yapýsýyla, kaliteli eðitimiyle herkesin takdirini kazanan okulda iþadamlarýna geleneksel Mýsýr ve Türk yemekleri ikram edildi.

Midyat’a futbol sahasý yapýlmasý için çalýþma baþlatýldý Ali Edis

M

idyat ilçesinde futbol sahasý yapýlmasý için Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü çalýþmalara baþladý. Kaymakam Oðuzhan Bingöl’ü makamýnda ziyaret eden Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Kuzu futbol sahasý için yer temini konusunda destek istedi ve yapýlacak çalýþmalar konusunda Kaymakam Bingöl’e bilgiler verdi. Sporda baþarýnýn olmasý için altyapýnýn olmasý gerektiðini belirten Kaymakam Oðuzhan Bingöl “Gençlerimize spor yapacaklarý alanlar oluþturmak görevimizdir. Bu konuda üzerime düþen ne varsa yerine getirmeye hazýrýz.” dedi. Ýngiltere’de sporun

ilerlemesinin en büyük sebebinin sportif alanlarýnýn yaygýn olmasýný olduðunu iþaret eden Kaymakam Bingöl, en kýsa zamanda futbol sahasý kazandýrýlmasý için çalýþmalarýn yapýlmasý gerektiðini kaydetti. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Kuzu ise “ Spor tesislerinin yanýnda ayný zamanda gençlerin serbest zamanlarýný deðerlendirmek adýna modern bir gençlik merkezi 2013 yýlý yatýrým programýna Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlýðý tarafýndan programa alýndý. Bu gençlik merkezinde gençler tiyatro, edebiyat, satranç, halkoyunlarý, masatenisi ve benzeri kültürel sanat ve sportif faaliyetler gerçekleþtirerek. Bilgi beceri ve yeteneklerini geliþtireceklerdir. “ dedi. Tarihi kente futbol sahasý kazandýrýlmasý

konusunda bilgiler veren Kuzu, “Midyat’ýn amatör liglerde oynayan takýmlarý var. Mevcut sahasý futbol oynamaya elveriþli deðil. Midyat’a yakýþýr futbol sahasý kazandýrmak istiyoruz. Bu anlamda Bakanlýðýmýzýn tüm Türkiye’de tesis yapma hamlesine baþladý. Mardin’e dolaysýyla Midyat’ta da güzel bir futbol sahasý kazandýrmayý planlamaktayýz. Yer temini konusunda giriþimlere baþlandýk.” þeklinde konuþtu.

Kaymakam Bingöl’e gerçekleþtirilen ziyarette Gençlik Hizmetleri ve Spor müdürü Mustafa Kuzu’nun yaný sýra, müdürlük çalýþanlarý ile Midyat Belediye Spor baþkaný Zeki Çiçek hazýr buldu. Heyet saha sonra Midyat belediye Baþkaný Þehmus Nasýroðlu’nu ziyaret etti. Nasýroðlu futbol sahasýnýn kazandýrýlmasý için “ Her türlü desteði vermeye hazýrým.” Dedi.


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

Mardin Kadim Þehir dergisine övgü

11 Þubat 2013 Pazartesi

Hükümet Kadýn'ýn oyuncularýndan suç duyurusu yorumu: Yanlýþ filme gitmiþtir yönetmeni ve oyuncusu Sermiyan Midyat ise þunlarý dile getirdi: “Bizim filme öyle bir dava açýlamaz, yani bence yanlýþ bir filme gitmiþtir. Eðer öyle bir þey varsa gerçekten ya bileti alýp yanlýþ salona girdi ya da baþka bir þey var.

Sayfa 1’den devam

D

ergide emeði geçen arkadaþlarý tebrik eden Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler” Mardin Son yýllarda hem turizm de hem de sanayide önemli geliþmeler yaþanmaktadýr. Biz Mardin'e gönül veren insanlarýz. Mardin'in tanýtýmý çok önemlidir. Mardin Kadim Þehir dergisi sanýrým bu açýðý kapatacaðýna inanýyorum. Bu dergiye herkesin sahiplenmesi gerekir. Çünkü Mardin'de ne varsa bu dergiye yansýyacaktýr.” þeklinde konuþtu. Mardin Kadim Þehir Dergisini inceleme fýrsatý yakalayan Eski Mardin Valisi olan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar ise, Mardin'in yaþam kültürünü tarih dokusunu dünyaya tanýtma adýna hazýrlanmýþ son derece profesyonel bir dergi oldu. Emeði geçenleri kutluyorum. Dergi ulusal düzeyde hazýrlanmýþ. Mardin'i tanýtma adýna çok güzel çalýþmalar yapýldý. Hoþgörü kentine yakýþan bir dergi oldu.” Diye konuþtu Mardin Valisi Turhan Ayvaz da, 7 bin yýllýk tarihi kentte yakýþan bir dergi oldu. Yaþam, Kültürel, Sosyal, tarih konusunda Mardin'i n çok tanýtýmý oldu. Dergiyi hazýrlayanlarý tebrik ediyorum.” Ýfadelerini kullandý.

3

M

ardin’de çekilen “Hükümet Kadýn” filminin baþrol oyuncularý Demet Akbað ve Sermiyan Midyat, emekli din görevlisi Salih Eldemir’in kendileri hakkýnda dava açmasýný deðerlendirdi. Midyat, “Her halde yanlýþ filmi izlemiþ.” yorumu yaparken Akbað, “Yanlýþ filmi izlemiþ. Bizim filmimizde herhangi bir sorun yok.” dedi. Bu ay vizyona giren filmin Bursa’daki galasý, baþrol oyuncularý Akbað, Midyat ve Olgun Toker ile diðer oyuncularýn katýlýmýyla Korupark AVM’de yapýldý. Gösterimden önce seyircilerle bir söyleþi yapan Akbað ve Midyat, daha sonra gazetecilerin sorularýný cevapladý. Filmin oyuncularý hakkýnda suç duyurusunda bulunulmasýný deðerlendiren Demet Akbað, “Yanlýþ filmi izlemiþ bence o. Davayla yapýmcýmýz ilgileniyordur. Biz þimdi Bursalýlarla filmi seyredelim.” diye konuþtu. Akbað, filmin devamýný da çekebileceklerini, senaryo üzerinde çalýþýldýðýný aktardý. Filmin senaristi,

Ben Ýstanbul’a davet ediyorum, beraber izleyelim.” Filme bir haftada beklenenin üzerinde ilgi olduðunu ifade eden Midyat, “Bekliyorduk ama bu kadar ilgi beklemiyorduk. Bir haftalýk rakamlar bizleri çok mutlu etti. Ýstediðiniz kadar kaliteli film yapýn, haberler yapýn, en etkili gazete fýsýltý gazetesidir. Ýnsanlar mutlu ayrýlýp birbirlerine önerdikçe o çýð gibi büyüyor. Biz bir kartopu yuvarladýk, seyirciler de teveccühleriyle filmi büyüttü.” dedi. Mardin deðerlerine hakaret iddiasý Emekli din görevlisi Eldemir, Mardin'in tarihî deðerlerini ve kültürüne hakaret içerdiði gerekçesiyle film hakkýnda Mardin Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulunmuþtu. Eldemir, gerekçesini ise þöyle açýklamýþtý: “Kürtlere, Araplara, baþta Müslümanlara olmak üzere Süryanilere, Yezidilere, hepsine hakaret var. Biz Mardin'i bütünleþtirici, Mardin'i birleþtirici, Mardin'i bir narýn taneleri gibi görmek istiyorken maalesef Mardin'e yakýþmayan, Mardin'in kültürüne ve örf âdetlerine uygun olmayan sahneler, dinî deðerlere hakaretvari sahneler bizleri üzmüþtür.” (CÝHAN)

Elektronik ortamdaki iletiþim kayýtlarýna '5 yýl muhafaza' zorunluluðu

B

ilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu’nun (BTK), Elektronik Haberleþme Güvenliði Yönetmeliði’nde yapýlan deðiþiklikle elektronik haberleþme güvenliðine iliþkin raporun iþletmeci tarafýndan her yýl hazýrlanmasý ve istenildiðinde kuruma gönderilmek veya kurum tarafýndan yapýlan denetimlerde ibraz edilmek üzere 5 yýl süreyle muhafaza edilmesi þartý getirdi. BTK'nýn Elektronik Haberleþme Güvenliði Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Deðiþiklikle elektronik haberleþme güvenliðine iliþkin raporun iþletmeci tarafýndan her yýl hazýrlanmasý ve istenildiðinde kuruma gönderilmek veya kurum tarafýndan yapýlan denetimlerde ibraz edilmek üzere 5 yýl süreyle muhafaza edilmesi þartý konuldu. Söz konusu rapor, risk analizinde tespit edilen tehdit ve zafiyetler ile bunlarýn yüksek, orta veya düþük þeklinde tasnifi ile gerçekleþme olasýlýklarý ve önlemleri içerirken, ayrýca bir tehdit veya zafiyetin gerçekleþmesi durumunda yürütülecek faaliyetleri ve bu faaliyetlerde görev alacak personel ile bunlarýn yetki ve sorumluluklarýnýn neler olacaðýný içeren iþ akýþ diyagramlarý ve acil eylem planlarýný da içerecek. Bunun yaný sýra donanýmyazýlým bileþenlerinin kurulumu, kullanýmý ve iþletimi ile bakým ve onarýmý sýrasýnda

ortaya çýkan ve raporlanan problem ile uygunsuzluklar da raporda yer alacak. "Elektronik takip daha rahat yapýlacak" Yönetmelikte yapýlan deðiþikliði Cihan Haber Ajansý’na (Cihan) deðerlendiren Gazi Üniversitesi Elektronik Mühendisi Prof. Dr. Çetin Elmas, deðiþiklikle önceden þirketlerin her yýl hazýrladýðý ve 1 yýl süre ile devletle paylaþtýðý verilerin artýk 5 yýl muhafaza edilmesinin zorunlu hale geldiðini belirtti. Bu kayýtlarýn takibini yapan kurumlarýn, kayýtlarý talep etmesi halinde kayýtlarýn teslim edilmesinin gerekliliðine iþaret eden Elmas, önceden yýlda bir yenilenen bu takip nedeniyle þirketlerin 1 yýl saklamak zorunda olduklarý kayýtlarýn artýk 5 yýl boyuncu saklanýlmasýnýn zorunlu olduðunu bildirdi. Telefon ve bilgisayar gibi teknolojik araçlarda kullanýlan her türlü kaydýn takibinin zorunlu olduðuna dikkat çeken Elmas, bu yönetmelik deðiþikliði ile devletin iþ yükü noktasýnda yükünün de azalacaðýný kaydetti. Elmas, önceden her yýl aldýðý verileri 1 yýl içerisinde incelemek ve denetlemek zorunluluðu bulunan kurumlarýn, þirketlerin verileri 5 yýl boyunca saklamasý sayesinde 5 yýl boyunca talepte bulunabileceðini söyledi. Elmas, bu þekilde elektronik takibin daha rahat yapýlabileceðinin altýný çizdi. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

11 Þubat 2013 Pazartesi

4

Baydemir: Kürt'ün Türk'e, Türk'ün Kürt'e kurþun sýkmasý haramdýr D

iyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, eþit hak istemenin bölünme anlamýna gelmediðini ifade etti. Kürt sorununa deðinen Baydemir, "Türk'ün, Kürt'e, Kürt'ün Türk'e kurþun sýkmasý haramdýr. Ve bunun vebali her þeyden ve herkesten önce egemenlerin, iktidar sahibi olanlarýn, ev sahibi olanlarýn boynunadýr." dedi. Toplum Gönüllüleri’nin 21. Gençlik Konseyi Toplantýsý kapsamýnda, 'Toplumsal Barýþ' konulu panel, Diyarbakýr ’da Büyükþehir Belediyesi Sümerpark Ortak Yaþam Alaný’ndaki Tigris Resepsiyon Salonu’nda yapýldý. Büyükþehir Belediye Baþkaný Baydemir, 30 yýl sonra mahkemede ana dilde savunma yapabildiklerini, ancak bunu da para olduðu sürece yapabileceklerini dile getirdi. Baydemir, “Paramýz kadar kullanacaðýz. Çünkü tercüman parasýný bizim ödememiz lazým.” diye konuþtu. Özgürlüklerin kýrýntýsýný bile küçümsemediðini savunan Baydemir, yapýlan yeniliklerin ve verilen haklarýn kalýcý barýþý getirmeyeceðini ileri sürdü. Arzularýnýn, bir daha þiddetin nüksetmeyeceði kalýcý bir barýþ olduðunu kaydeden Baydemir, “Hak, eþitlik ve özgürlük temelinde bir toplumsal sözleþmeden söz ediyoruz. Kürtçenin eðitim dili olmasýnýn hiçbir Türk yurttaþýn aleyhine olmadýðýný, ruhban

okulunun açýlmasý hiçbir Müslüman’ýn aleyhine deðildir. Cemevinin açýlmasý hiçbir Sünni yurttaþýn aleyhine deðildir.” diye ifade etti. Kim, hangi dili kullanmak istiyorsa ya da kim hangi inancý yüreðinde hissetmek istiyorsa kamunun bunlara eþit mesafede yaklaþmasý gerektiðini ifade eden Baydemir, kamu kaynaðý nasýl Türkçenin geliþmesi için aktarýlýyorsa Kürtçe için de olmasý gerektiðini belirtti. Diðer milletlerin eþit hak ve özgürlük istemelerinin bölünme anlamýna gelmediðini ifade eden Baydemir, halkýn ve milletin birlikte yaþamak istediðini vurguladý. ‘Peki birlikte yaþamanýn yol haritasýnýn anayasasýný, toplumsal sözleþmesini nasýl oluþturacaðýz?’ diye soran

Baydemir, þu ifadelere yer verdi: “Biz eþitler olarak masaya oturduðumuzda ancak eþit ve özgür bir gelecek oluþturabiliriz. Eþitler masaya oturursa emin olun ki bizlere özgürlük yolunu açacaktýr. 21'inci yüzyýlda Kürt sorunun da ben açýk ve net söylüyorum. Türk'ün, Kürt'e, Kürt'ün Türk'e kurþun sýkmasý haramdýr. Ve bunun vebali her þeyden ve herkesten önce egemenlerin, iktidar sahibi olanlarýn, ev sahibi olanlarýn boynunadýr. Ama ayný zamanda sessiz kalan ve izleyenlerin de bu konuda vebali çok büyük ama çok büyük olacaktýr. Bundan sonra en azýndan izleyen olmayacaðýz. Ýzleyen, olmamýz, sorgulayan olmamýz lazým. Birlikte yaþam için bu þarttýr. Emin olun nefret söylemi egemenlerin söylemidir.” (CÝHAN)

Kýþanak: Ben terörist deðil, derin devletin maðduruyum B

DP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, terörist olmadýðýný belirterek, derin devletin maðduru olduðunu söyledi. Diyarbakýr ’da bazý basýn mensuplarýyla bir araya gelen Kýþanak, gündeme iliþkin deðerlendirmede bulundu. Kýþanak, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç’ýn 'Koklaþtýlar, sarýldýlar' sözüyle ilgili "Ne yapmýþým, sadece insani bir davranýþ göstermiþim. Karþýlaþtýðým insanla merhabalaþmýþým.” ifadesini kullandý. Kýþanak, þunlarý söyledi: “5 -6 aydýr bana karþý sistemli, belli bir merkezden yönetilen siyasi linç operasyonu yürütülüyor. Derin devletin, tekçi zihniyetin maðduruyum. Hayatýmýn tamamý böyle geçti. Ben terörist deðilim. Devlet maðduruyum. Hayat hikayem böyledir. Diyarbakýr cezaevinde iþkence görürken de, gazetecilik yaptýðým yýllarda da en yakýnýmdaki insanlarý kaybettim. 18 yaþýndaki Ferhat Tepe‘ ye 'Bitlis’e gitme, risklidir' dedim. Gitti katlettiler. Kemal Kýlýç’ý, arkadaþýný katlettiler. Çalýþtýðým gazeteyi bombaladýlar. Birkaç saat farkla ölümden döndüm. Ben devlet terörünü sonuna kadar yaþamýþ bir insaným. Ben hiçbir zaman terörist

olmadým, terör uzantýsý da olmadým. Ama ortada bir devlet terörü var. 28 Þubat darbesi manþeti atmýþ kiþiyim. Böyle bir siyasi linç, tahrik eden yaklaþým asla ve asla kabul edilemez. Bunu yapanlar erkek diliyle konuþuyorlar. Cinsiyetçiler. Uyarýyorum. Ya benim adýmý aðýzlarýna almasýnlar, ya da doðru düzgün konuþsunlar. Bu kadar aþaðýlanmayý, cinsiyetçi küçümseyen bir dili kabul etmeyeceðim. Böyle devam ederlerse, ayný dille kendilerine cevap vereceðim. Ne yapmýþým, sadece insani bir davranýþ göstermiþim. Karþýlaþtýðým insanla merhabalaþmýþým.”

"BDP kurumsal olarak muhata alýnmalý" Sorumluluk almaya hazýr olduklarýný belirten Kýþanak, sürecin ilerletilmesi konusunda katký yapmaya hazýr olduklarýný hükümete bildirdiklerini belirtti. Kýþanak, þöyle devam etti: “Bizim beklentimiz AKP hükümetinin BDP’yi kurumsal olarak muhatap almasý ve bizimle temas kurmasýdýr. Ne yazýk ki þimdiye kadar böyle bir yaklaþým olmadý. Baþbakan, medya üzerinden mesaj vermeyi tercih etti. Bu bir diyalog yolu deðildir. Bu yaklaþýmla diyalog

kurmak ve olumlu sonuç almak mümkün deðildir. Halen de ayný tutumu sürdürüyor. Kamuoyunu medya üzerinden yönlendiriyor. Bizi de medya üzerinden cevap vermeye zorluyor. Milletvekillerimizin tamamý bu sürecin olumlu ilerlemesi için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Adaya gidecekler arasýnda ayrým yapýlmasýný doðru bulmuyoruz. Kurumsal olarak destek alýnmazsa, süreci güçlü bir þekilde ilerletme konusunda BDP’nin gücü, enerjisi heba edilmiþ olur. Bunu engellemeye çalýþmak negatif bir tutumdur. En kýsa zamanda bu durumu deðerlendireceðiz. AKP’ye sesleniyorum: Gerçek anlamda bir barýþ ve müzakere istiyorlarsa BDP’yi kurumsal olarak muhatap almaya davet ediyorum. Hükümetin yanlýþlarýna raðmen, asla ve asla bu süreçte bir eksiklik olmasýna izin vermeyiz. Bu süreci tartýþýp olumlu bir katký nasýl yapabiliriz, önümüzdeki günlerde partinin yetkili kurullarýnda tartýþacaðýz. Hükümeti sorumlu ve ciddi yaklaþmaya, BDP’nin kurumsal kimliðini ciddiye almaya ve muhatap almaya davet ediyorum. Bugüne kadar bize gelen resmi bir talep yoktur. Tartýþmalarý medya üzerinden yürütüyor.” (CÝHAN)

Öðrencilerine Ýngilizce kýþ okulu

D

iyarbakýr Özel Nil Koleji, açtýðý kýþ okulunda öðrencilerine Nil English Acedemy iþbirliði ile Ýngilizce eðitimi vermeye baþladý. Diyarbakýr Özel Nil Koleji, öðrencilerin öz güvenini geliþtirmek ve motivasyonunu artýrmak, kurum öðretmenlerinin çalýþmalarýna katkýda bulunmak ve öðrencilerin Ýngilizceyi sadece akademik bir ders olarak deðil, uygulamalý bir beceri olarak görmelerine katký saðlamak amacýyla kýþ okulu düzenledi. Okul yönetimi, öðrencilere öðrendiklerini pratiðe dökme konusunda cesaretlendirmek için Nil English Academy kalitesiyle yabancý dilini geliþtirme fýrsatý sundu. Bunun için iletiþimsel etkinlik aðýrlýklý, konuþma pratiði, þarkýlar, oyunlar, bilgi araþtýrma, tartýþma, faaliyet sahne canlandýrmalarý gibi metotlarla 'Kýþ Okulu' uygulamasý yaptý. Kýþ okulu uygulamasýnda görev alan öðretmenler; ana dili Ýngilizce olan, alanýnda uzman, tecrübeli, konusunda deneyimli, dünyanýn çeþitli ülkelerinde görev almýþ, farklý kültürleri tecrübe etmiþ öðretmenlerden seçildi. Nil Koleji Ýngilizce öðretmeni Recep Kepenek, programýn öðrenci merkezli eðitim anlayýþý ile kendi yaþ ve seviyesine uygun sýnýflarda ana dili Ýngilizce

Polisten 30 öðrenciye tiyatro eðitimi

Þ "Ülkemizde her yýl 130 bin kiþi, sigaraya baðlý hastalýklardan ölüyor"

B

atman Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Vecheddin Acar, Sigarayý Býrakma Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, ülkemizde her yýl yaklaþýk 130 bin kiþi, dünyada ise 5 milyon kiþinin sigaraya baðlý hastalýklardan öldüðünü, þimdiki eðilimler sürdüðü takdirde, 2030 yýlýndan sonra ülkemizde her yýl 250 bin insanýn tütüne baðlý hastalýklardan öleceðinin hesaplandýðýný söyledi. Batman Halk Saðlýðý Müdürü Dr.Vecheddin Acar, sigarayý býrakma günü nedeniyle yazýlý basýn açýklamasý yayýmladý. Acar, tütün ve tütün mamulü kullanýmýndan kaynaklanan her türlü zarara karþý yürütülen mücadele kapsamýnda 9 Þubat Sigarayý Býrakma Günü’nün

tüm dünyada anlamlý ve önemli bir gün olarak kabul gördüðünü ifade etti. Tütün kontrolünde, tütün kullanýmýný azaltarak baþta kanser olmak üzere birçok hastalýðýn neden olduðu saðlýk ve ekonomik zararlarýn önüne geçilmesinin amaçlandýðýnýn altýný çizen Acar, "Kroner kalp hastalýklarýndan ve bu hastalýklarýn yol açtýðý ölümlerden korunmak için atýlacak ilk adým, sigara ve dumanýndan uzak durmaktýr." dedi. Sigara dumanýnýn; katran, karbon monoksit ve nikotine ek olarak, amonyak, arsenik, hidrojen siyanür, formaldehid ve metan gibi son derece zehirli olan içerisinde 40’ý kanser yapýcý 4 binden fazla kimyasal madde içerdiðini belirten Acar

açýklamada þunlarý kaydetti: "Ülkemizde her yýl yaklaþýk 130 bin kiþi, dünyada 5 milyon kiþi sigaraya baðlý hastalýklardan ölmektedir. Þimdiki eðilimler sürdüðü takdirde, 2030 yýlýndan sonra ülkemizde her yýl 250 000 insanýn tütüne baðlý hastalýklardan öleceði hesaplanmaktadýr. Mevcut ve gelecek nesillerin saðlýðýný korumaya yönelik hedeflerimizi gerçekleþtirmek üzere tüm halkýmýzdan tütün kontrolü yasa ve kurallarýna uymasýný ve sahip çýkmasýný istiyor, tütün ürünlerine baðýmlýlýðý devam eden vatandaþlarýmýzýn da '9 Þubat Sigarayý Býrakma Günü'nü yeni bir baþlangýç kabul ederek Dumansýz Hava Sahasý'na dâhil olmalarýný arzu ediyorum." (CÝHAN)

olan akademik kariyere sahip öðretmenlerle yapýldýðýný söyledi. Kepenek, "Ders içi ve ders sonrasý pratik yapma imkâný bulduk. Alýþveriþ merkezlerinde uygulamalý eðitim, geziler, 3D sinema seyretme, kapalý yüzme havuzunda yüzme ve eðlenme fýrsatý yakaladýk. Ayrýca kelime bilgilerini zenginleþtirmeyi hedefleyen oyunlar, yarýþlar, þarkýlar ve farklý kültürleri tanýma fýrsatýný öðrencilerimize sunduk." diye konuþtu. Nehir Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü Yýlmaz Demir ise þunlarý söyledi: "Kýþ okulunun düzenlenmesindeki amaçlarýndan birisi öðrencilerin yabancý öðretmenlerle iletiþime geçerek özgüvenlerini geliþtirmektir. Ýngilizce Kýþ Okulu'nda tamamen Ýngilizce hâkim, öðrenciler daha verimli bilgiler ediniyor ve kamplarda Ýngilizceyi doðal yollarla ve günlük deneyimlerden yola çýkýlarak öðreniyorlar." Kýþ okulu programýnda Ýngiltere’den Diyarbakýr'a gelen Caitlyn Charleston, Jhon Foulk ve Jennifer Scinto isimli öðretmenler bir hafta boyunca öðrencilerle eðlenceli vakit geçirdi. Kursun sonunda yapýlan sertifika törenine katýlan öðrencilere belgelerinin yaný sýra sürpriz hediyeler de verildi. (CÝHAN)

anlýurfa Terörle Þube Müdürlüðü tarafýndan ‘Bilgilendirme ve Önleme Faliyetleri’ kapsamýnda 30 öðrenciye tiyatro eðitimine baþladý. Bul faliyetlerle kültürel alanlarda topluma uyum, kendine olan güveni artýrmak ve farkýndalýk duygularýný artýrmak hedefliyor. Þanlýurfa Terörle Þube Müdürlüðü ekipleri öðrencilere yönelik çalýþmalarýný sürdürüyor. Eyyübiye bölgesinde eðitim gören 30 öðrenciye tiyatro eðitimi verilmeye baþlandý. Eyyüp Göncü, Gazi, Gap Kýz Teknik ve Meslek liselerinden seçilen öðrenci grubuna tiyatro eðitimi, diksiyon, drama, doðaçlama, sahne oyunculuðu, etkili iletiþim, kendini iyi ifade etme, özgüven konularýnda temel tiyatro oyunculuðu eðitimi veriliyor. Genç Yýldýzlar Tiyatro Grubu altýnda

faliyetlerini sürdüren öðrenciler, ‘Yarýnlara Geç Kalmadan’ ocak ayý içerisinde il ve il dýþý turnelere gidilerek oyun sergileme imkaný bulacak. Öðrencilerin sosyal ve kültürel geliþimlerine katký saðlamak, polislerle olan iletiþimlerini güçlendirmek amacýyla öðrenciler farklý tarih dilimlerinde Gaziantep, Adýyaman ve Malatya’ya götürüldü. Bu illerde bulunan devlet tiyatrolarýna götürülüp, tiyatro sanatçýlarýyla öðrencilere görüþme imkaný saðlandý. Müdürlük tarafýndan eðitim öncesinde öðrencilerin ailelerine ziyarette bulunarak yapýlacak faliyetler hakkýnda bilgilendirilmede bulunuldu. Tiyatro Eðitmeni Polis Memuru Serkan Güven tarafýndan tiyatro çalýþmalarýna yönelik eðitim çalýþmalarý sürdürülüyor. (CÝHAN)


www.mardiniletisimgazetesi.com.tr

11 Þubat 2013 Pazartesi

5

Kanser hastalarýna devlet þefkat elini BASINDAN Beþ halife uzatacak, 292 palyatif merkezi kurulacak B S

aðlýk Bakanlýðý, kanser hastalýðý çeken aðýr vakalarýn son dönemlerini rahat geçirmesi için önemli bir adým atýyor. Kanserle savaþ konusunda önemli çalýþmalar yürüten bakanlýk, bu hastalýðý çeken aðýr vakalarýn son dönemlerini rahat geçirmesi için 'palyatif (geçici) bakým merkezleri'ni tüm ülke geneline yayacak. 3 aþamalý yürütülecek proje kapsamýnda toplam 292 merkez kurulacak. Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Kanser Savaþ Daire Baþkaný Doç. Dr. Murat Gültekin, 2023 yýlýna kadar sürecek projede önemli bir hizmet beklendiði için ilk 3 yýl içinde merkezlerin büyük bir kýsmýnýn hizmete alýnacaðýný söyledi. Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre Türkiye'de 500 bin kanser hastasý bulunuyor ve yýlda yaklaþýk 175 bin kiþiye kanser teþhisi konuluyor. Evde bakým hizmeti kapsamýnda ABD ve Finlandiya gibi birçok geliþmiþ ülkede kanser baþta olmak üzere tedavi seçeneði tükenmiþ hastalýklarda týbbi ve psiko-sosyal destek verilen palyatif bakým merkezleri bulunuyor. Saðlýk Bakanlýðý, 2012 yýlýnda pilot olarak 6 merkezde uygulamaya baþlatýlan palyatif bakým merkezleri 81 ilde yaygýnlaþtýrýlacak. Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Kanser Savaþ Daire Baþkaný Doç. Dr. Murat Gültekin, Palyatif Bakým Merkezleri Projesi'ni Cihan Haber Ajansý’na (Cihan) anlattý. Palyatif bakýmýn kanser nedeniyle tedavisi artýk standart tedavilerle mümkün olmayan hizmetler bütünlüðü olduðunu belirten

Gültekin, “Bu hizmetler öncelik fiziksel belirtilerin baþta aðrý olmak üzere bulantý, kusma, ishal, kabýzlýk ve saç dökülmesinin kontrolü. Ayný zamanda hastanýn manevi, psikolojik ve ekonomik anlamda desteklenmesi içeren bir hizmetler bütünü.” dedi. Dünyada palyatif bakým hizmetlerinin geliþmiþ ülkeler dýþýnda yapýlmadýðýný ifade eden Gültekin, bakanlýk olarak birkaç örneði inceleyerek Palya-Türk isimli bir proje hazýrladýklarýný vurguladý. Proje ile palyatif hizmetlerin birey bazlý olarak her vatandaþa sunulmasýnýn hedeflendiðini anlatan Gültekin, “Aile hekimleri ve evde saðlýk hizmetlerinin temelinde geliþtireceðimiz, bunun üzerinde de hastanelerde kurulacak merkezlerle desteklenecek bir sistem. Önümüzdeki 1 –2 ay içinde yayýmlanacak yönergeyle planlamalarý tamamlayacaðýz.” diye konuþtu. Gültekin, kanserli hastalarýn acýlý ve kederli günlerinde aileleri ve sevdikleri ile beraber olmasýný kanser tedavisinde bu bütüncülüðü saðlamayý amaçladýklarýný hatýrlattý.

2023 planlamasý yapýldý Palya-Türk Projesi yürütücüsü ve Palyatif Saðlýk Hizmetleri Derneði (PASHÝDER) Baþkaný Uzm.Dr. Fatih Göksel, 3’ü bakanlýk ve 3’ü üniversite hastanesinde olmak üzere 6 palyatif bakým merkezinin bulunduðunu söyledi. 2023 yýlýna kadar palyatif merkezlerinin nerelerde kurulacaðýnýn planladýklarýný kaydeden Göksel projenin uygulamasýný þu þekilde anlattý:

“Sistem üç basamakta yürütülecek. Birinci basamakta ilçe hastaneleri, poliklinik düzeyinde evde saðlýk timleri ve aile hekimleri yer alacak. Ýkinci ve üçüncü basamaklar ise genellikle il merkezlerindeki büyük hastaneler olacak. Bunlarda 10-20 yataðý olacak ve akut beklentilere cevap verecek. Hastanýn aðrýsý varsa aðrýsýný dindirerek evine gitmesine yardýmcý olacaðýz. Evde saðlýk timlerimiz ve aile hekimlerimiz tedavisinin devam etmesini saðlayacak. Buradaki asýl amacýmýz hastanýn tedavisini tamamen ev ortamýnda saðlamak. Üçüncü basamak ayrýca daha üst düzey kapsamlý palyatif merkezler olacak. Onkoloji Merkezleri ve Eðitim Araþtýrma hastaneleri bünyesinde kurulacak bu merkezlerde bölgesindeki diðer palyatif bakým merkezlerindeki çalýþanlara eðitim veren ve koordinasyon saðlayan yerler olacak. Planýmýza göre iki ve üçüncü basamakta 38'þer ve birinci basamakta da 216 palyatif merkezleri kurulacak.”

3 basamaklý toplam 292 palyatif bakým merkezi kurulacak Proje kapsamýnda birinci basamak Palyatif Bakým Hizmetlerinde aile hekimleri, evde bakým hizmetleri, Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezleri (KETEM), belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluþlarý (STK) iþbirliði halinde yürütülecek. Bu kapsamda 216 merkez kurulacak. Ýkinci Basamak Palyatif Bakým Hizmetleri çerçevesinde Ýkinci Basamak Hastane Merkezleri olarak Onkoloji Taný Tedavi Merkezlerinde 38 Palyatif Bakým

ugünün siyaset ideolojisinin iki referansý var: Biri bir kurgu ve tahayyül olan “toplum sözleþmesi” diðeri kral John.

Merkezi kurulacak. Üçüncü Basamak Palyatif Bakým Hizmetleri kapsamýnda ise Üçüncü Basamak Hastane Merkezleri olarak 38 Kapsamlý Palyatif Bakým Merkezleri kurulacak. Bahse konu merkezler 10-20 yataða sahip olacak, en az 1 meþgale odasý, 1 giriþim veya muayene odasý, hastalarýn televizyon izleyebileceði bir toplantý odasý ve 1 mutfaktan oluþacaktýr. Bunun yaný sýra en az 3 evde saðlýk hizmeti ekibi görev alacak. Ayrýca hizmet sunumunda takým liderinin yönetiminde aktif olarak görev alacak uzmanlýk dallarý þu þekilde olacak: “Ýç Hastalýklarý, Genel Cerrahi,Psikiyatri, Anestezi, Göðüs Hastalýklarý, Fizyoterapi ve Sosyal Hizmet Uzmaný, Psikolog, Uzman Diyetisyen, Radyasyon Onkologu, Medikal Onkolog, Din Görevlisi.” (CÝHAN)

Sigara, gürültü ve cep telefonu kulak hücrelerine zarar veriyor

S

igara, gürültü, cep telefonu ve stresli yaþam, kulakta iþitmeyi saðlayan hücrelere zarar veriyor ve belli bir yaþtan sonra þiddetli kulak çýnlamasý ile iþitme kaybý rahatsýzlýklarý olarak ortaya çýkýyor. Uzmanlar, insan vücudundaki en hassas ve ince damarlarýnýn kulakta olduðunu dile getirerek, sigara ile damarlarýn elastik özelliðini kaybetmesi, gürültü ile iç kulaktaki sývý ortamýnýn bozulmasý, cep telefonundan çýkan radyasyonlarýn da hücreleri ciddi anlamda etkilediðine dikkat çekiyor. Ýç kulakta hücrelerin ölümlerine ve sinirlerin zarar görmesine neden olduðu ifade ediliyor. Kayseri Özel Tekden Hastanesi Kulak Burun Boðaz

M. Sait Çakar

Uzmaný Op. Dr. Kemal Tekden, kentlerde artan gürültü kirliliði ve teknolojik geliþmelerle birlikte özellikle gençlerin müzik dinlemek için kullandýklarý cihazlarýn uzun süreçte iþitme kaybý oluþturduðunu ifade etti. Kulaklýk aracýlýyla ya da günlük yaþam içerisinde yüksek sesle müzik dinleyen, sigara tiryakileri, yoðun bir þekilde cep telefonu ile müzik dinleyen, iþi gereði düðün salonlarýnda, iþyerlerinde yüksek sese maruz kalan ve stresli bir yaþam süren insanlarýn bir çoðunda 30 yaþ sonrasý þiddetli kulak çýnlamasý aðrýsý oluþtuðunu ifade etti. "30 yaþ sonrasýnda sorun yaþanýyor" Dr. Kemal Tekden, 30 yaþ üstü kulak çýnlamasý ve iþitme kaybý ile baþvuran hasta sayýlarýnda ciddi bir artýþ gözlemlediklerini dile getirdi. Bu þikayeti genellemenin doðru olmayacaðý gibi toplumda artan en önemli þikayetlerden birisi olarak deðerlendirildiðini aktardý. Ýþitme kaybýnýn birçok sebebi olduðunu ifade eden Tekden, özellikle gençleri uyarýyor. Sürekli ve direk kulaða baðlantýlý yüksek müzik dinleyen gençlerle, çeþitli ortamlarda yüksek müzik ve sese maruz kalanlar, gençlikte döneminde olmasa da 30 yaþ sonrasýnda kulakta oluþan hasarlar nedeniyle sorun yaþadýklarýný dile getirdi. Bu yaþta oluþan þikayetlerin devamýnda insanlarda saðýrlýk oluþtuðu, daha çok þiddetli kulak çýnlamalarý rahatsýzlýklarýnýn ortaya çýktýðýný aktarýyor. Tedavi

için gelen birçok hastanýn, dayanýlmaz acý nedeniyle "Doktor bey, kulak sinirini kesin ve bu aðrýdan kurtulayým." sözleriyle karþý kaþrýya kaldýklarýný anlattý. Cep telefonlarýn zararlarýnýn yüksek olmadýðýnýn bilindiði, iþitmeye zarar vermediði gibi söylemlerin aðýrlýkta olduðunu dile getiren Dr. Kemal Tekden, "Ama telefonlar radyasyon yayýyor. Sonuçta uçakta cep telefonlarýnýn kapatýlmasý isteniyor. Verebileceði zarar boyutu belli olduðu için bu yapýlýyor. Bilindiði için bu tedbir alýnýyor. Ama bunun beyninizde ne kadar hasar verdiði belli deðil. Ama zarar verdiði kesin." dedi. "Arýlarýn bile dünyada sayýlarýnýn azaldýðý söyleniyor" Dr. Kemal Tekden, herþeye karþýn tedbirler alýnmasýnýn iyi olacaðýný aktararak, yatarken cep telefonunun yatak odasýnda bulunmamasý ve hatta bulunmasý gerekiyorsa da belli bir mesafede, uzaklýkta tutulmasý konusunda uyarýda bulundu. Cep telefonu görüþmelerinin kablolu kulaklýkla yapýlmasýnýn oluþabilecek zararý da en aza indireceðine ifade etti. Tekden, direk kulaða yanaþtýrmanýn kalbe, beyine ve hücrelere zarar verdiðinin bilindiðini anlatarak, "Arýlarýn bile dünyada sayýlarýnýn azaldýðý söyleniyor. Radyoaktif dalgalardan dolayý yönlerini þaþýran arýlarýn öldüðü ve sayýlarýnýn gün geçtikçe de azaldýðý yapýlan araþtýrmalarla ortaya konuluyor. Ki eðer arýlarýn sayýsý azalýrsa bu dünyanýn felaketidir." diye konuþtu. Blutooth kulaklýklarýnda zararý olduðunu ifade eden Dr. Kemal Tekden, bu kulaklýklarýnda radyasyon yaydýðýný ve cep telefonunu kulaða yaklaþtýrarak konuþma sýrasýnda oluþturduðu zarara yakýn etkisi olacaðýný hatýrlattý. Bu cihazlarýn kýsa vadeli zararýný görmedikleri için insanlarýn kolayca

uzaklaþamadýklarýný dile getirdi. "Sigara Akciðeri týkarsa, damarda yapý bozukluklarý oluþturuyor" Hasta sayýlarýndaki artýþ ve þikayet konularý ile ilgili olarak da Dr. Kemal Tekden, þu bilgileri verdi: "Sigara içen bir insanýn vücudunun genç mi yaþlýmý olduðunu hesaplarken takvim yaþýna göre yapýlmaz. Damarlarýnýn elastik oluþumu dikkate alýnarak söylenir. Damarlar ne kadar elastikse o kadar gençtir. Sigara akciðeri týkarsa, ki damara gerek bile kalmýyor o zaman. Damarda yapý bozukluklarý oluþturuyor. Elastik olan bir hortumu bükerseniz bir þey olmaz. Elastik olmayan hortumu büktüðünü de ise kýrýlýr, çatlar. Ýnsanlarýn damarlarý da o þekli alabiliyor. Elastik bir damar o hale gelebiliyor. Katýlaþýyor ve yapýsý bozuluyor. Hastalýklar ortaya çýkýyor. Vücudun en ince damarlarý kulakta. Çok hassastýr. En ince damarda týkanma daralmalar oluþturuyor. Ýç kulakta hücreler ve sinirlerin ölümüne neden oluyor." Yüksek sesin ve radyoaktif dalgalarýn direk iþitme sistemindeki hücrelere zarar verdiðini anýmsatan Tekden, "Ýç kulaktaki sývý ortamýný bozuyor. Oradaki tüycükleri de zarar veriyor. Bize gelen hastalardan müzisyenler, sürekli salonlarda müzik icra eden ya da orada kalanlar var. Bir þekilde kulaklýkla yüksek ses dinleyen insanlar, uzun süre cep telefonu ile görüþme yaptýðýný söyleyen hastalarýmýz var. Ama kulakla ilgili sýkýntýlarýn yüzde 100’ünün bu nedenle olduðunu söylemekte mümkün deðil. Örneðin yýllarca zurna çalan bir hastam, çýnlamadan dolayý ciddi rahatsýz. Tedavisi de mümkün deðil. Kullanýlan ilaçlar sadece rahatlatma adýnadýr." þeklinde konuþtu. (CÝHAN)

Papa ve lordlar arasýnda 1215’te imzalanmýþ olan Magna Carta’dýr. Demokrasiyi otokrasi, monarþiler, oligarþiler ve totalitarist rejimlerle mukayese ettiðimizde hepsinden ehvendir. “Monarþiler”den kastým Avrupai modelde monarkýn ruhu gibi bedeninin de kutsal addedildiði krallýktýr, þu veya bu düzeyde de olsa Þeriat’a karþý kendini sorumlu addeden “halife, sultan veya padiþah” deðildir. Emevi halifeleri ve Osmanlý padiþahlarý Bizans krallarýna ait “ yöneticiler Allah’ýn yeryüzündeki gölgeleri (Zillullahi fi’l arz)” sýfatýný almýþlarsa bile, Ýslam’ýn siyasi telakkisi ve ümmetin ma’þeri vicdaný bunu içselleþtirmiþ deðildir. Dört halife, kendilerine “Allah’ýn halifeleri” deðil “Peygamber’in halifeleri” unvanýný vermiþ olup bunu da “imam veya emir” olarak ifade etmiþlerdir. Bu meþru geleneði devam ettiren istisnai þahsiyet Emevi Halifesi Abdülaziz’dir ki biz ona “Beþinci Halife” diyoruz. Abdülaziz, hilafeti istemiyordu, veliaht olmasý hasebiyle hanedan tarafýndan buna adeta zorlandý, kendisinden sonraki halifenin seçimle iþbaþýna getirilmesi hükmünün kabul edilmesi þartýyla halifeliði kabul etti, Emevi hanedaný seçim ilkesinin biatla bir araya geldiðinde yönetimin halkýn iradesine geçeceðini anlamakta gecikmedi, iki sene sonra halifeyi zehirleyip þehit ettiler. Abdülaziz’in uygulamalarýna yakýndan bakalým: (1) Ýlk iþi, Ehl-i Beyt’e hutbelerden sonra sebbedip sövmeyi yasaklamak, Nahl Sûresi 90. ayetini okutmak oldu. Bu, farklý mezhep ve inanç gruplarýnýn Ýslamî hükümlerin doðru uygulanmasý durumunda bir arada yaþatýlabileceðinin göstergesidir. (2) Azerbaycan ve Ermenistan’a kadar yayýlan fetihleri durdurdu. Ona göre fetihler i’la-yý kelimetullah için deðil ganimet ve talan için yapýlýyordu. Bu da Ýslamî bir yönetimin komþularýnýn hak ve çýkarlarýna saygýlý olmasý gerektiðini simgeler. Saldýrý veya tehdit vukuunda tabii ki savaþ meþrudur. (3) Köle ve cariyeleri serbest býraktý. Çünkü ona göre bu ezilen zavallýlar, meþru savaþýn sonucunda ele geçirilmiþ esirler deðil, esir pazarlarýnda insan tacirlerinin kazanç aracýydý. (4) Gayrimüslimlerin Ýslam’a girmesini serbest býraktý, kimsenin þu veya bu dine giriþini mecburi kýlmadý, dileyenin Müslüman olabileceðini hükme baðladý. Kendisinden önceki yöneticiler cizye ve haraç, zekât ve öþürden daha çok bütçeye gelir getirir mülahazasýyla Yahudi ve Hýristiyanlarýn Müslüman olmasýný yasaklamýþlardý. Bu da bir Ýslamî yönetimde korunan deðer olan din ve inanç özgürlüðünün ekonomik kaygý ve hesaplarla kýsýtlanamayacaðýný ifade eder. (5) Yüz binlerce yoksul ve muhtaç sokaklarda aç, bîilaç gezer ve bunlar yönetimin ve kamu bütçesini (beytülmal) temellük etmiþ bulunan mütegallibenin umurunda deðilken, iki sene içinde ekonomi politikalarýný yoksullarýn ve orta sýnýflarýn lehine çevirdi. Öyle ki Þamlý bir zengin ancak Orta Afrika’ya kadar giderse zekât verecek yoksul bulabiliyordu. Bu da Ýslamî bir yönetimin veya kendine “dindarlýk”ý yakýþtýran yöneticilerin ülkesinde asla yoksulluk ve açlýk sýnýrýnda milyonlarýn olamayacaðýný, iþ kazalarýyla binlerce kiþi hayatýný kaybederken, kayýt dýþýnda kitleler ve taþeron iþçiliðiyle zayýflar iliklerine kadar sömürülürken bunun bir bahanesinin bulunamayacaðýný gösterir. “Bütün bunlarý nasýl yaptýn?” diye soranlara verdiði cevap basitti: “Allah’la iliþkilerimizi düzelttik.” Dört halife (çahar yar-ý güzin) ve beþincisi Abdülaziz örneði, liberal demokrasilerin desteðindeki ulusal ve küresel kapitalizmin derin krizlere ve adaletsizliklere sebebiyet verdiði bir dünyada Ýslam’ýn sadece teorik hükümleriyle deðil, somut tarihsel pratikle de bir çözüm olduðunu gösteriyor. Beþ halifenin tarihsel pratiði J.J. Rouasseau ve Hobbes’un “toplum sözleþmeleri”nden, Magna Carta’dan çok daha sahici ve somuttur. Ali Bulaç (Zaman) a.bulac@zaman.com.tr


11 Þubat 2013 Pazartesi

6

* 22 Ýlden kabul edilen projelerin sözleþme imzalama tarihi, AB Komisyonu’ndan “Yetki Devri Kararý”nýn alýnma tarihine göre deðiþiklik gösterebilir.

BAÞVURU TARÝHLERÝ Baþvurular 1 5.02.2013 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatýrýmýn uygulanacaðý ilde bulunan ve iletiþim bilgileri aþaðýda yer alan TKDK Ýl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye baþlayacak olup, baþvurularýn son teslim tarihi 15.03.2013, saat 21.00’dir. Bu çaðrý için son teslim tarihinden sonra yapýlacak baþvurular kabul edilmeyecektir.

YATIRIM SÜRELERÝ

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý DOKUZUNCU BAÞVURU ÇAÐRI ÝLANI

Dokuzuncu Baþvuru Çaðrý Ýlaný kapsamýnda hazýrlanacak baþvurularda yatýrým süreleri 2 taksiti geçmeyecek þekilde aþaðýdaki gibi planlanmalýdýr. -Baþvuru tek taksit olarak planlanmýþ ise; yatýrým süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazýrlanýp Kuruma sunulmasý toplamda 5 (beþ) ayý geçmemelidir.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn ilgili kuruluþu olan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adýna Avrupa Birliði’nin Katýlým Öncesi Mali Yardým Aracý olan IPA’nýn Kýrsal Kalkýnma Bileþeni kapsamýnda uygulanacak yatýrýmlara iliþkin 23 Ocak 2013 tarihinde Dokuzuncu Baþvuru Ýlanýna çýkmýþ bulunmaktadýr. Baþvuru kabulüne iliþkin bu çaðrý, Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý kapsamýnda yatýrým yapmak isteyen iþletmeler tarafýndan destek almak üzere yapýlacak baþvurular ile ilgilidir. KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELÝKLÝ EKSENLERÝ Avrupa Komisyonu tarafýndan 25 Þubat 2008 tarihinde onaylanan Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý; Türkiye’nin katýlým öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarýný dikkate alarak, sürdürülebilir k standartlarýna yükseltmeyi amaçlamaktadýr. Avrupa Birliði Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Fonlarý, aþaðýda yer alan öenlick eksenlerine yönelik olarak kullandýrýlacaktýr. • Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarým Politikasý ve gýda güvenliði, veterinerlik ve bitki saðlýðý ile ilgili alanlara iliþkin Topluluk standartlarýnýn uygulanmasý ve tarým sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katký saðlanmasý.

-Baþvuru iki taksit olarak planlanmýþ ise; birinci taksitin yatýrým süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazýrlanýp Kuruma sunulmasý 5 (beþ) ay içerisinde olmalýdýr. -Ýki taksitli baþvurularda toplam yatýrým süresi 10 (on) ayý geçmemelidir. BAÞVURULAR ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Avrupa Komisyonu arasýnda yapýlan görüþmeler sonucunda IPARD Programýnda deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Programýn son hali Bakanlýðýmýz (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Baþvurular hakkýnda detaylý bilgiler ve baþvuru kurallarýnýn yer aldýðý Baþvuru Çaðrý Rehberleri (versiyon 3.0) kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr ) temin edilmelidir. Ayrýca, bu baþvuru çaðrý döneminde Kurumumuz tarafýndan yapýlacakilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çaðrý ilaný kapsamýnda dikkate alýnmalý ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr ) takip edilmelidir.

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU ÝL KOORDÝNATÖRLÜKLERÝ ADRES VE TELEFON NUMARALARI AFYONKARAHÝSAR

• Öncelik Ekseni 2: Tarým-çevre tedbirlerinin ve yerel kýrsal kalkýnma stratejilerinin uygulanmasý için hazýrlýk niteliðinde faaliyetlere katký saðlanmasý (IPARD Programýnýn ikinci döneminde uygulanacaktýr).

AÐRI

• Öncelik Ekseni 3: Kýrsal ekonominin geliþimini destekleyerek, kýrsal alanlarýn sürdürülebilir kalkýnmasýna katký saðlanmasý.

AMASYA

AKSARAY

PROGRAMIN KAYNAÐI

ANKARA

Faydalanýcýlara uygun harcamalar karþýlýðýnda saðlanacak olan mali desteðin kaynaðý, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti Eþ IPARD Programý Fonudur. Bu destek “Kamu Katkýsý” olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu kamu katkýsý, program çerçevesinde gerçekleþmiþ yatýrýmlar için geri ödemesiz olarak kullandýrýlacaktýr.

ARDAHAN

DESTEKLENECEK TEDBÝRLER VE DESTEK BÜTÇESÝ Bu baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve tedbir bazýnda daðýtýlacak toplam destek bütçesi aþaðýdadýr.

Öncelik Ekseni

Tedbir Adý

Alt Tedbir Adý ve Bütçe Kalemleri

Toplam Destek Bütçesi (AB+TC Katkýsý) (Avro)

Destek Oranlarý

Süt Üreten Tarýmsal Ýþletmelere Yatýrým Tarýmsal Ýþletmelerin Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve Topluluk Standartlarýna Ulaþtýrýlmasýna Yönelik Yatýrýmlar

Öncelik Ekseni 1

Et Üreten Tarýmsal Ýþletmelere Yatýrým

Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý

Tarým ve Balýkçýlýk Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve Topluluk Standartlarýna Ulaþtýrýlmasýna Yönelik Yatýrýmlar

Öncelik Ekseni 1

Et ve Et Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý

Bütçe Kalemi-1 (Kýrmýzý et)

AYDIN BALIKESÝR BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM

77.456.162,02

%50-%65

DENÝZLÝ

Bütçe Kalemi-2 (Kanatlý eti)

DÝYARBAKIR

Bütçe Kalemi-1 (Süt iþleme tesisleri)

ELAZIÐ

Bütçe Kalemi-2 (Süt toplayan üretici örgütleri)

ERZÝNCAN

Bütçe Kalemi-1 (Kýrmýzý et iþleme ve pazarlama

GÝRESUN

ERZURUM

75.274.274,79

%50

HATAY ISPARTA

Bütçe Kalemi-2 (Kanatlý eti iþleme ve pazarlama)

KAHRAMANMARAÞ KARAMAN

Kýrsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi

Öncelik Ekseni 3

Meyve ve Sebzelerin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý

KARS

Su Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý

KASTAMONU

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi

KONYA

Yerel Ürünlerin ve Mikro Ýþletmelerin Geliþtirilmesi

83.752.153,86

%50

MALATYA

Kýrsal Turizm Kültür Balýkçýlýðýnýn Geliþtirilmesi

236.482.590,67

TOPLAM

KÜTAHYA

MANÝSA

BAÞVURU YAPILACAK ÝLLER

MARDÝN

Bu baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda destek almak amacýyla baþvurularýn yapýlacaðý ve yatýrýmýn uygulanacaðý iller aþaðýdadýr. Her ilden her alt tedbir kapsamýnda baþvuru alýnabilecektir.

MERSÝN

Alt Tedbir Adý ve Bütçe Kalemleri Kodu 101-1

101-2

103-1

103-2

Destek Almak Amacýyla Baþvurularýn Yapýlacaðý ve Yatýrýmýn Uygulanacaðý Ýller

Süt Üreten Tarýmsal Ýþletmelere Yatýrým Et Üreten Tarýmsal Ýþletmelere Yatýrým

Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý

Et ve Et Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý

Bütçe Kalemi-1 (Kýrmýzý et) Bütçe Kalemi-2 (Kanatlý eti) Bütçe Kalemi-1 (Süt iþleme tesisleri) Bütçe Kalemi-2 (Süt toplayan üretici örgütleri) Bütçe Kalemi-1 (Kýrmýzý et iþleme ve pazarlama) Bütçe Kalemi-2 (Kanatlý eti iþleme ve pazarlama)

103-3

Meyve ve Sebzelerin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý

103-4

Su Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý

302-1

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi

302-2

Yerel Ürünlerin ve Mikro Ýþletmelerin Geliþtirilmesi

302-3

Kýrsal Turizm

302-4

Kültür Balýkçýlýðýnýn Geliþtirilmesi

Afyonkarahisar Amasya Balýkesir Çorum Diyarbakýr Erzurum Hatay Isparta Kahramanmaraþ Kars Konya Malatya Ordu Samsun Sivas Þanlýurfa Tokat Trabzon Van Yozgat

Aðrý* Aksaray* Ankara* Ardahan* Aydýn* Burdur* Bursa* Çanakkale* Çankýrý* Denizli* Elazýð* Erzincan* Giresun* Karaman* Kastamonu* Kütahya* Manisa* Mardin* Mersin* Muþ* Nevþehir* Uþak*

MUÞ NEVÞEHÝR ORDU SAMSUN SÝVAS ÞANLIURFA TOKAT TRABZON UÞAK VAN YOZGAT

Karaman Mahallesi Albay Reþat Çiðiltepe Caddesi No:9 Karaman Ýþ Merkezi A Blok Kat:3 (Valilik Arkasý) Tel: 0272 214 10 88 Faks: 0272 214 15 37 Abide Mahallesi Erzurum Caddesi 612 Sokak No:1 Merkez Tel: 0472 215 33 55 Faks: 0472 215 33 59 Meydan Mahallesi Küçük Bölçek Caddesi No:141 Merkez Tel: 0382 222 00 80-81 Faks:0382 222 00 82 Hacý Ýlyas Mahallesi Yeniyol Caddesi Saðýroðlu Ýþ Merkezi No:128 Kat:5 Tel: 0358 212 59 44 Faks: 0358 212 08 32 Hilal Mahallesi Rabindranath Tagore Caddesi (4. Cadde) No:66 Yýldýz Tel: 0312 438 35 00 Faks: 0312 438 48 80 Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi, No:76 Merkez Tel: 0478 211 35 02 Faks: 0478 211 35 03 Ata Mahallesi Astim OSB No:98 Merkez Tel: 0256 231 09 04-81 Faks: 0256 231 09 02 Paþaalaný Mahallesi A.Gaffar Okan Caddesi No:53 Tel: 0266 245 58 61 Faks: 0266 245 39 72 Konak Mahallesi, Güzelleþtirme Caddesi, No:14 Merkez Tel: 0248 232 69 99 Faks: 0248 232 64 24 Beþevler Mahallesi, Yýldýrým Caddesi, No:330 Nilüfer Tel: 0224 243 85 35 Faks: 0224 242 41 97 Barbaros Mahallesi Þehit Gürol Caddesi No: 93/C Merkez Tel: 0286 215 00 36-38 Faks: 0286 215 00 37 Cumhuriye Tel: 0376 212 18 03-04 Faks: 0376 212 18 02 Ulukavak Mahallesi Selçuk 1.Caddesi PTT Baþmüdürlüðü Binasý No:10 Tel: 0364 223 00 27 Faks: 0364 223 00 28 15 Mayýs Mahallesi Gazi Kemal Bulvarý No:155 Merkez (Yapý Kredi Bankasý üstü/Çýnar Meydaný) Tel: 0258 261 79 79 Faks: 0258 261 79 80 Þanlýurfa Yolu 1.Km. Gündoðan Plaza Kat:2 No:7 Kayapýnar Tel: 0412 252 12 89 Faks: 0412 252 12 90 Sürsürü Mahallesi Malatya Caddesi No:177 Merkez Tel: 0424 248 07 69-70 Faks: 0424 248 07 63 Gülabibey Mahallesi 13 Þubat Caddesi No:23 Merkez Tel: 0446 223 44 23 Faks: 0446 223 18 10 Vani Efendi Mah. Haþýl Efendi Cad. Elit Ýþ Merkezi No:10 Kat: 2-3-4 Yakutiye Tel: 0442 235 15 83-84 Faks: 0442 235 15 85 Sultan Selim Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarý No:16 Merkez Tel: 0454 254 00 70 Faks: 0454 254 00 73 Haraparasý Mahallesi Hacýlar Caddesi Bayýr Ýþhaný A Blok No:1-2-3 Antakya Tel: 0326 225 12 23 Faks: 0326 225 12 32 Eðirdir yolu üzeri Ýl Özel Ýdaresi Yerleþkesi Tel: 0246 224 38 00 Faks: 0246 224 38 01 Egemenlik Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarý No: 4/A 46060 Tel: 0344 235 12 60 Faks: 0344 235 12 70 Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeþ Bulvarý No:2 Merkez Tel: 0338 217 20 00 Faks: 0338 217 40 00 Ortakapý Mahallesi Faikbey Caddesi No:14 Tel: 0474 212 40 51-0474 212 34 23 Faks: 0474 212 21 97 Saraçlar Mahallesi Gökteþehir Sitesi No:20 Merkez Tel: 0366 214 01 09 Faks: 0366 214 01 86 Feritpaþa Mahallesi Kule Cad. Kule Plaza Ýþ Merkezi Kat:16 No:23-24 Selçuklu Tel: 0332 233 92 93 Faks: 0332 233 93 94 Vefa Mahallesi Þehit Albay Mehmet Nazým Bey Caddesi No:20 Merkez Tel: 0274 225 02 00 Faks: 0274 225 01 93 Cevherizade Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No:57 Tel: 0422 323 38 01-02 Faks: 0422 323 38 18 Aynýali Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:51 Merkez Tel: 0236 250 45 45 Faks: 0236 250 45 46 Yeniþehir Mahallesi Vali Ozan Bulvarý No:95 Merkez Tel: 0482 212 47 12 Faks: 0482 212 47 13 Bahçelievler Mahallesi H.Okan Merzeci Bulvarý No:507/A Yeniþehir Tel: 0324 326 27 27 Faks: 0324 326 14 90 Kültür Mahallesi Hürriyet Cad.Merkez Camii Arkasý 182. Sokak No:7 Merkez Tel: 0436 212 10 70-71 Faks: 0436 212 10 72 Kapucubaþý Mahallesi Atatürk Bulvarý No:105/1 Merkez Tel:0384 212 50 00 Faks: 0384 212 10 03 Akyazý Mahallesi 793 Sok. No:18 Merkez Tel: 0452 212 13 48 Faks: 0452 212 38 63 Güzelyalý Mahallesi 3004 Sokak No:7 Atakum Tel: 0362 439 30 76-77 Faks:0362 439 30 81 Mevlana Mahallesi Yahya Yerlikaya Sokak No: 21 Tel: 0346 222 04 27 Faks: 0346 222 04 51 Paþabaðý Mahallesi Adalet Caddesi No:9 Tel: 0414 314 15 39 Faks: 0 414 314 15 38 Yeþilirmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi No:7 Cangözler Ýþ Merkezi Tel: 0356 213 06 32 Faks: 0 356 213 06 31 Fatih Mahallesi Hacý Ziya Habiboðlu Caddesi No:29 Tel: 0462 225 03 85 Faks: 0462 230 09 96 Durak Mahallesi Gülseven Sokak No:6 Ankara-Ýzmir Karayolu Üzeri Tel: 0276 224 55 53 Faks: 0276 224 55 51 Bahçývan Mahallesi Kazým Karabekir Caddesi Tursak Apt. No:66 Tel: 0432 210 23 33 Faks: 0432 214 17 77 Aþaðý Nohutlu Mahallesi Mevlana Caddesi No:11 Tel: 0354 217 28 35 Faks: 0354 212 39 16

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususlarý deðiþtirme hakkýný saklý tutar.

Ýlanen Duyurulur.

11 Şubat 2013 Pazartesi Gazete Sayfaları  

11 Şubat 2013 Pazartesi Gazete Sayfaları

Advertisement