Page 81

Richardt W trompettist puur zang Erict is altijd zichzelf, soms iemand anders Robertt kan jarenlang aan het arrangement van “Angels ” te schrijven

TalentŝƐĞĞŶŐĂǀĞ͘͘͘͘ĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉ͘tŝĞŽŽŬnjŽ͛Ŷ ŐĂĂĨĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉŝŶŚƵŝƐŚĞĞŌŝƐŽŶnjĞĞŝŐĞŶ DĂŶĨƌĞĚ͘DĂĂƌǁĞŚĂĚĚĞŶŚĞƚŽǀĞƌƚĂůĞŶƚ͘

Welkom lezert bij een wederom smeuïg geschreven, ongebreideld stukje stukje, van uw Let’s Miezerables kapelletje. EigenlijkŚĂĚŚĞƚƚŚĞŵĂĚŝƚũĂĂƌŵŽĞƚĞŶŐĂĂŶ ŽǀĞƌǁĂƚƐĞƉƉĞŶ͕ŵĂĂƌĂĂŶŐĞnjŝĞŶĠĠŶǀĂŶ ŽŶnjĞůĞĚĞŶǁĞŝŐĞƌƚŚŝĞƌĂĂŶŵĞĞƚĞĚŽĞŶ͕ ŐĂĂŶǁĞŚĞƚĚŝƚũĂĂƌŚĞďďĞŶŽǀĞƌ͘͘ĞŚŵ͘͘ƚũĂ͙ ĮũŶ͕ŚĞƚǁĂƐŽƉĞĞŶŵŽŽŝĞĚŽŶŬĞƌĞ ƌĞŐĞŶĂĐŚƟŐĞŶĞĞƌƐůĂĐŚƟŐĞĂǀŽŶĚ͕ŽĨŽĐŚƚĞŶĚ ĚĂƚĞƌǁĞƌĚŐĞďĞůĚ͕ŵĂĂƌĞƌŶŝĞŵĂŶĚŽƉŶĂŵ͘ ŝƚǁĂƐŚĞƚďĞŐŝŶǀĂŶĞĞŶŝĚĞĞŽǀĞƌĞĞŶ͙ ƚĂůĞŶƚĞŶũĂĐŚƚ͖Let’s Miezerables͘ OmdatĞƌƚŽĐŚĂůŐĞŶŽĞŐ/ĚŽůƐ͕ŶĞdžƚƚŽƉŵŽĚĞů ĞŶǀŽŝĐĞ͛ƐǀĂŶ,ŽůůĂŶĚnjŝũŶ͕ŐĂĂƚƵǁŵƵnjŝĞŬ ǀĞƌnjŽƌŐĞŶĚĞĨĞĞƐƚŬĂƉĞůŚĞƚŽǀĞƌĞĞŶĂŶĚĞƌĞ ďŽĞŝŐŽŽŝĞŶ;ŽĨǁĂƐŚĞƚŶŽƵŵĞƚĞĞŶĂŶĚĞƌ ǀĂĂƚũĞůĂƉƉĞŶ͍Ϳ͕ĞŶnjŽĂůƐǁĞĂůĚĂĐŚƚĞŶ͕ĞĞŶ ŬŝŶĚŬĂŶĚĞǁĂƐŽƉŚĂŶŐĞŶ͘ TalentŝƐĞĞŶŐĂǀĞĚƵƐ͘ŶĚĂĂƌnjŝũŶǁĞŶĂĂƌ ŽƉnjŽĞŬ͘EŽƵnjĞŝtŽƵƚĞƌ͚ŝŬǁĞĞƚŶŽŐǁĞůĞĞŶ ŐĂǀĞǁŝŶŬĞů͛͘ƵƐǁŝũĚĂĂƌŵĞƚnj͛ŶĂůůĞŶŚĞĞŶ ŐĞƚŽŐĞŶ͘hŬƵŶƚǁĞůŶĂŐĂĂŶŚŽĞĚŝƚĞŝŶĚŝŐĚĞ͘ ByƚŚĞǁĂLJ͕ŚĞƚĂŶĂŐƌĂŵǀĂŶdĂůĞŶƚŝƐ trouwens Latent, maar dat was voor iedereen ŶŽŐŶŝĞƚnjŝĐŚƚďĂĂƌ͘

Vincentt kan verdomd goed op iemand lijken Bartt L is eigenlijk een Oostenrijker, die na enkele glazen alcohol ook Nederlands probeert te spreken.

Over>Ğƚ͛ƐDŝĞnjĞƌďůĞƐĚĂŶŶƵ͘ KŵƚĞďĞŐŝŶŶĞŶŵŽĞƚŶĂƚƵƵƌůŝũŬĚĞŶĂĂŵǀĂŶ ĞůŬĞĚĞĞůŶĞŵĞƌĞŝŶĚŝŐĞŶŽƉĞĞŶdŽĨƚŚĞĞ ŬůĂŶŬ͘tĂŶƚďŝũ>ĞƐDŝĞnjĞƌĂďůĞƐĞŝŶĚŝŐĞŶ Richardt H ies) ĂůůĞŶĂŵĞŶŽƉĞĞŶd͖ďĞŚĂůǀĞZŝĐŚĂƌĚĞŶ goed in (consumpt r ba de n aa aftikken Manfred, maar ja, als je niet beter weet njŽƵũĞnjĞŐŐĞŶĚĂƚŚĞƚŽƉĞĞŶdĞŝŶĚŝŐƚ͘ Hupjet Bobt sĂŶĚĂĂƌŽŽŬĚĂƚǁĞnjŝũŶƵŝƚŐĞŶŽĚŝŐĚďŝũĚĞ in is goed met is groots ns. e g ƐƐĞŶdtŽƌůdĐƵƉƐĐŚĂĂƚƐĞŶŝŶ,ĞĞƌĞŶǀĞĞŶ͘ in sandalen kleine d ĞnjĞĚĂŐŝƐnjĞĞƌƐƵĐĐĞƐǀŽůǀĞƌůŽƉĞŶ͕ĞŶǁĞ ŚĞďďĞŶĂĂŶŵĞŶĞĞƌŚƵŶŐǀĂŶĚĞ<ŽƌĞĂĂŶƐĞ Petert B (geen familie van) kan ongelukkug ƚĞůĞǀŝƐŝĞƉůŽĞŐďĞůŽŽĨĚ͕ĚĂƚǁĞŶŝĞƚnjŽƵĚĞŶ good Soaseler eier’n bakken. ǀĞƌƚĞůůĞŶĚĂƚŚŝũĞŝŐĞŶůŝũŬŚĞůĞŵĂĂůŶŝĞƚŬĂŶ njŝŶŐĞŶ͕ŽŵŽǀĞƌƐĐŚĂĂƚƐĞŶŵĂĂƌŚĞůĞŵĂĂůƚĞ Alwint njǁŝũŐĞŶ͘ -geduld engelen heeft ) Angels? met (iets OhũĂ͕ǁĞŵŽĞƚĞŶŚĞƚŶŽŐĞǀĞŶŽǀĞƌŽŶnjĞ ƚĂůĞŶƚĞŶũĂĐŚƚŚĞďďĞŶ͘

Johnt eun..nig spoort onm

EindigtƵǁŶĂĂŵŽƉĞĞŶd͕ƐĐŚƌŽŽŵĚĂŶŶŝĞƚ͕ ĞŶŬůĂŵƉĠĠŶǀĂŶŽŶnjĞůĞĚĞŶĂĂŶ͕ĞŶ Henkt ƐĐŚƌŝũĨũĞŝŶǀŽŽƌ>Ğƚ͛ƐDŝĞnjĞƌĂďůĞƐ͘DĞůĚ houdt heel erg niet van diepe bastonen, ũĞĚƵƐƐŶĞůĂĂŶ͕ĞŶŐĞĞĨĂĂŶǁĞůŬƚĂůĞŶƚ vooral als er geen wc in de buurt is ũŝũǁĞůŶŝĞƚďĞnjŝƚ͕ĚĂŶnjƵůůĞŶǁŝũnjŽƌŐĞŶ ǀŽŽƌĞĞŶnjĞĞƌ͕ƐĞƌŝĞƵƐƵŝƚnjŝĞŶĚĞũƵƌLJ͕ĚŝĞ Bartt B Pault ĞƌŶĂƚƵƵƌůŝũŬŐĞĞŶǀĞƌƐƚĂŶĚǀĂŶŚĞďďĞŶ͕ kan niet in twee Komt graag van dat ŵĂĂƌǁĞůŐŽĞĚŬƵŶŶĞŶďŝůũĂƌdĞŶ͙͘ dingen tegelijk dak af goed zijn ;tĂƚƐĞƉƉĞŶŵĂŐŽŽŬ͕ĂůůĞĞŶnjŝĞŶĚĂŶ ŶŝĞƚĂůůĞŬĂƉĞůůĞĚĞŶǁŝĞnjŝĐŚĂĂŶŵĞůĚƚͿ͘ Om ƵĞĞŶďĞĞůĚƚĞŐĞǀĞŶŚŝĞƌŶĂĂƐƚ de diverse miezerables talenten en ŚƵŶ͚ƚĂůĞŶƚĞŶ͛͘ TotnjŽǀĞƌǀŽŽƌĚŝƚũĂĂƌ͘sŽůŐĞŶĚũĂĂƌ ďĞŐŝŶŶĞŶǁĞǁĞĞƌŵĞƚĞĞŶƐĐŚŽŶĞ ůƵŝĞƌ͘ dŽƚnjŝĞŶƐŝŶĚĞƚĂůĞŶƚĞŶƟũĚ͕͙ůĂƚĞƌƌƌƚ͘ Uw Weergaloos 22-jarig dweilorkest

Petert S is goed in de kapel in de steek laten tijdens een belangrijke periode om ‘n beetje de prins te loop’n oethang’n Manfredt id en lent kan zeer lu Ons grootste ta en m ne lefoon op duidelijk zijn te

Woutert JRHGPHWZD]LJH¿OPSMHVHQ ZD]LJPHWJRHGH¿OPSMHV

Helaas voor de fans: KŵĚĂƚĚŝƚĂƌƟŬĞůŽǀĞƌƚĂůĞŶƚŐĂĂƚŝƐŚĞ ƚ vaste mopje van Leon uitWeerselo (44 81 ƚĞǀĞ ũĂĂƌĂůǁĞĞƌͿ͕ŬŽŵĞŶ ƌǀĂůůĞŶ͘

Robt is goed voor zichzelf, mate.

Marct geeft altijd al-les, als hij Knoll´nblaedke 2012 geen`tvergade ring heeft.

Knolnblaedke_2013  

knolnbleadke 2013

Knolnblaedke_2013  

knolnbleadke 2013

Advertisement