__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

TEMA: SKOLA & UTBILDNING | 16

15 | TEMA: SKOLA & UTBILDNING

Utveckla och Investera i

EKOLOGISK HÅLLBARHET Handlar om att bevara jordens ekosystem och att långsiktigt behålla önskade funktioner som t ex produktion av mat, energi, rent vatten, klimatreglering och rekreation.

KLIMATPOSITIVA INNOVATIONER Miljögiraff har tagit fram en metod för hållbar tillväxt. Tidigare sågs ekologisk hållbarhet och ekonomisk bärkraft som motpoler – idag är de förutsättningar för varandra.

EKOLOGISK SOCIAL

SOCIAL HÅLLBARHET

Handlar om rättvis fördelning av resurser, utveckling av demokrati, delaktighet och inflytande, jämställdhet, rätt till utbildning och information, hälsa och livskvalitet, bostäder, kultur- och religionsfrihet samt yttrandefrihet.

EKONOMISK

EKONOMISK HÅLLBARHET

Innebär att vi skapar ekonomisk utveckling i alla led samtidigt som vi bevarar naturkapital, utnyttjar resurser effektivare, konsumerar klokare och är socialt inkluderande. Målet är att minska fattigdom genom att skapa och fördela värde utan att undergräva förmågan för andra att på sikt säkra sin ekonomi.

I

dag är det viktigare än någonsin att

potential att på riktigt bidra till de globala målen

stärka sitt varumärke och sin position

samtidigt som de har en positiv ekonomisk

på marknaden, oavsett bransch, med en

utveckling. Vi vet alla att vi befinner oss i en

tydlig och hållbar strategi. Miljögiraff är

akut klimatkris och har cirka tio år på oss att

den samarbetspartner som kan bidra

hitta olika lösningar. Det är märkligt att många

till att framtida verksamheter, produkter

processer rullar på som om inget hade hänt.

och tjänster utvecklas resurseffektivt och

Viktigt för framtiden är att förändra och förbättra

ekonomiskt hållbart till minsta möjliga avtryck på

processerna som är kopplade till innovationer

miljön och klimatet.

och stora investeringar eftersom det är där vi

– Via ett nu fyraårigt samarbete med GU

bygger framtidens företag.

Venture, en inkubator som stöder innovationer, berättar Maja Jakobsson, produkt- och affärsutvecklare på Miljögiraff AB, har vi tagit fram en metod som verifierar att vi utvecklar de innovationer som är viktigast för framtiden. En metodutveckling som startade i en tanke att utmana och utveckla innovationssystemet att starkare fokusera på hållbara innovationer och investeringar. MÅLET MED METODEN är att kunna maximera nyttan av innovationerna samtidigt som den negativa miljöpåverkan minimeras, förklarar Maja. Genom rätt investeringar bygger vi resilienta ekosystem och samhällen vilket idag är

”Som aktörer i innovationssystemet har vi ett extra stort ansvar för att säkerställa att de innovationer vi stöttar bidrar till en global hållbar utveckling.”

en förutsättning för fortsatt ekonomisk utveckling. Metoden heter Verifiering för hållbar tillväxt och har två fokus. Det första är att negativa miljöpåverkan

– Som aktörer i innovationssystemet har vi ett extra stort ansvar för att säkerställa att de

Miljögiraff Adress: Amiralitetsgatan 14 414 65 Göteborg

ska minimeras. Det ska säkerställas att

innovationer vi stöttar bidrar till en global hållbar

produkter och tjänster håller sig innanför de

utveckling, säger affärsutvecklaren Sofia Ström,

planetära gränserna. Fokus nummer två är att

ansvarig för sociala innovationer och hållbarhet

Tel: 0733-248185

få innovationen att maximera sin positiva effekt

vid GU Ventures.

Email: maja@miljogiraff.se

på de Globala Målen. Vilket ofta innebär att

Maja får runda av:

innovationen och affärsmodellen måste vara mer

– Det vi idag känner är att vi har en riktigt

inkluderande samt vara en del av den framtida

bra metod. Vi kan uppvisa flera goda exempel på

cirkulära ekonomin.

innovationer som har genomgått Verifiering för

– Det finns många idéer i omlopp bland landets inkubatorer, säger Maja. Men få har

hållbar tillväxt, och ni är välkomna att kontakta oss eller läsa mer på vår hemsida miljögiraff.se

Hemsida: www.miljogiraff.se Facebook: www.facebook.com/miljogiraff SimaPro: www.simapro.se

Profile for Marcus Wendin

Klimatpositiva innovationer  

I omställningen till ett hållbart samhälle så siktar vi på Sustainable Development Goals. Produkter och tjänster som bidrar till det behöver...

Klimatpositiva innovationer  

I omställningen till ett hållbart samhälle så siktar vi på Sustainable Development Goals. Produkter och tjänster som bidrar till det behöver...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded