__MAIN_TEXT__

Page 1

Kreativa verksamheter banar väg för utveckling vid Älvbrinken

Den perfekta tillflyktsorten i norr

/sidan 21

/sidan 12

/sidan 11

Nya Skellefteå

2

2030

Snidex bidrar till Skellefteås utveckling som trästad

Skellefteå Del

Hållbar tillväxt

Medföljer som bilaga i Affärstidningen Näringsliv nr 1 - 2016

Sveriges godaste konferensmat

Skellefteås nya framsida växer fram /sid 7 Framtidens affärsrådgivning och redovisning är digital

/sid 9

Ett av de största utvecklingsprojekten koncentreras just nu kring Älvbrinken och dess utveckling som naturlig mötesplats för såväl kommuninvånarna som nya besökare. /sidan 15

Träbyggnation är en naturlig utveckling för Skellefteå /sidan 2

Kunskapscenter för ekonomi och affärsutveckling

/sid 6 Ett Skellefteå i teknikens framkant

Norrländsk snickerileverantör förstahandsval i många projekt

Mäklare spår fortsatt stort tryck på bostadsmarknaden

/sid 14

/sid 5

/sid 3


2

sKellefteÅ 2030

Affärstidningen näringsliv

Träbyggnation är en naturlig utveckling för Skellefteå Skellefteå kommun har under flera år varit en flitig beställare av stora byggnationer i trä. Det har bidragit till att Skellefteå idag ses som en av norra Europas främsta trästäder där alla led i kedjan finns representerade – från forskning och utveckling till producenter och byggbolag som alla har trä som gemensam nämnare.

Redan för drygt tio år sedan uppfördes ett helt handelsområde i massivträ i Skellefteå. Det följdes av stora flerbostadshus, parkeringshus och Skandinaviens längsta snedstagsbo. Kommunen har till och med antagit en träbyggnadsstrategi som ska främja det framtida träbyggandet. Den går ut på att nya kommunala projekt ska prövas för möjligheten att uppföras i trä, även om det inte är ett uttalat krav att det blir just träbyggnationer. – Vi kan verkligen stå för vad vi säger när vi påtalar att träbyggnation är en naturlig utveckling för Skellefteå. Kommunen har skapat bra underlag för det genom att beställa stora träbyggnationer och det kommer med stor sannolikhet att upprepas, säger kommunalråd Lorents Burman.

Skymtar framtidens Skellefteå

Byggprojekten haglar i Skellefteå. Det är inte bara träbyggandet som har fått en skjuts tack vare kommunens insatser. Nya bostadsprojekt i såväl kommunal som privat regi bidrar till att föra Skellefteå ett steg närmare visionen 80.000 invånare till 2030. Det finns gott om mark att tillgå och i centrala Skellefteå finns goda möjligheter till förtätning. – Skellefteå är ungefär lika stort som hela Stockholms län, vi har god tillgång till mark och dessutom finns det tomter med mycket attraktiva lägen kvar i kommunens centrala delar. Vi ser att intresset för Skellefteå är större än på väldigt länge, fler aktörer vill bygga och det tycker vi är oerhört positivt. Från kommunens sida satsas det miljardbelopp på service och skolor, ett

Lorents Burman, kommunalråd.

nytt kulturhus och förbättrad infrastruktur bland annat, fortsätter Lorents Burman. Det pågår en förvandling där framtidens Skellefteå börjar skymtas. En strategisk framtidssatsning på järnvägstrafik planeras också i form av Norrbotniabanan som ska byggas mellan Umeå och Luleå via Skellefteå. Investeringar rätt i tiden

Det märks att Skellefteå satsar stort på att uppfylla sin vision om att gå från dagens 72 000 invå-

nare till 80 000 – och med tanke på den påtagliga ökningen av barn och ungdomar i kommunen så ligger de senaste investeringarna precis rätt i tiden. – Kommunen satsar minst 1,1 miljarder kronor på ny- och ombyggnationer som gagnar grundoch gymnasieskolan. Tre gymnasieskolor omvandlas till två större, och grundskolan får mer utrymme och ökad tillgänglighet. Dessutom byggs flertalet förskolor ut med fler avdelningar, upplyser Lorents Burman.

Burman understryker slutligen att Skellefteå går en spännande framtid till mötes: – Staden sjuder av en positiv framtidstro som ger tydliga avtryck i form av konkreta investeringar. Strategin för 2030 är en bred politisk överenskommelse där utveckling har högsta prioritet och där politiska meningsskiljaktigheter läggs åt sidan. Det känns verkligen bra att få vara en del av en sådan utveckling.

Affärstidningen

BESÖKSADRESS Göteborgsvägen 27-29, Sävedalen

POSTADRESS Box 2079, 433 02 Sävedalen TELEFON 031-340 98 00 FAX 031-340 98 01

HEMSIDA www.naringsliv.se

ANSVARIG

UTGIVARE

Peter Fridén, pf@naringsliv.se

EKONOMICHEF Tomas Börjesson, tb@naringsliv.se

REDAKTÖR Maria Lind, maria@naringsliv.se

SKRIBENT Torbjörn Arvidsson

REDAKTIONSSEKRETERARE Carina Olofsson, co@naringsliv.se Marie Landell, ml@naringsliv.se

Lokaler för framtiden.

Fastighets AB Polaris bygger och förvaltar lokaler för näringslivet i Skellefteå. Vår uppgift är att erbjuda flexibla och anpassningsbara lokallösningar för små och stora företag. Att medverka till positiv och hållbar utveckling är grunden i vår verksamhet, både när det gäller förvaltning och byggande av nya lokaler.

FÖRSÄLJNING BILAGAN SKELLEFTEÅ Bengt Asplund, ba@naringsliv.se Madeleine Hellgren, mh@naringsliv.se

TEKNISK

PRODUKTION

Läs mer om oss och våra lokaler på: www.polaris.skelleftea.se

Tidningsbyrån i Jönköpings län

TRYCK V-TAB Västerås 2016

ISSN: 0281-6989 Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Eftertyck förbjudes.

UTGES

AV

Fastighets AB Polaris är Skellefteå kommuns näringslivs- och industrifastighetsbolag. Vårt fastighetsbestånd omfattar ca 300 000 m² industri, kontor och utbildningslokaler fördelat på ett sextiotal fastigheter.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ 2030

3

Ett Skellefteå i teknikens framkant

På campus i Skellefteå finns en av Sveriges främsta utbildningar inom Datorspelsutveckling. Skellefteås industri präglas sedan länge av teknikhöjd och kompetens i världsklass. Den digitala revolutionen är redan starkt påtaglig bland många industriföretag genom att allt fler och mer omfattande processer automatiseras. Digitaliseringen bidrar till ökad konkurrenskraft inom industrin eftersom den blir mer effektiv. Samtidigt växer nya näringar fram tack vare möjligheten att skapa nya affärer baserat på digitala plattformar.

Skellefteå befinner sig mitt i en stor förändring och nu skapas en tydlig modell för framtiden. Skellefteå kommer att ha en fortsatt framgångsrik industri, men processerna kommer att se annorlunda ut i takt med att allt mer automatiseras. Med andra ord finns det en enorm utvecklingspotential i att ny teknik tillämpas för att stärka befintlig industri, samtidigt som nya nischer kan växa fram som ringar på vattnet. – Vår industri har alltid varit framstående teknikmässigt. Den står också för väldigt många arbetstillfällen så det är självklart att vi vill och ska vidareutveckla de värden som finns här. Den digitala utvecklingen för med sig nya möjligheter som kommer att gagna hela näringslivet och industrin i synnerhet, understryker Bengt Ivansson, näringslivschef i Skellefteå kommun. Nya möjligheter i den digitala revolutionen

Dataspelsutveckling är ett exempel på en ny och växande näring i Skellefteå. Kommunen har under något år drivit ett projekt inom området för att samla lokal kompetens och skapa en lokal mötesplats för spelindustrin. Att digitaliseringen handlar om betydligt mer än utveckling av spel är dock tydligt och det märks som tidigare nämnt även inom de traditionella industribolagen i Skellefteå. – Industrin blir mer konkurrenskraftig tack vare de effektiviseringar som möjliggörs genom tekniska framsteg. Med hjälp av ny teknik kan gamla tjänster bli mer effektiva och ett likvärdigt eller till och med bättre arbete utföras med mindre resurser. Det är den utvecklingen vi ser nu och

den medför enorma möjligheter för Skellefteå. Det finns goda förutsättningar för företag i Skellefteåtrakten att jobba med rena digitala tjänster. Det kan exempelvis handla om sjukvårdstjänster på distans eller uppföljande kontrolltjänster av olika slag. – Att digitaliseringen för med sig en utvecklingspotential står klart, men allt kommer inte att hända på en gång. Förändringsarbetet har dock påbörjats och det märks på olika sätt, bland annat i

investeringstakten, ökad produktion, ökad export samt ett ökat intresse för en ung generation att finnas med i utvecklingen, fortsätter Bengt Ivansson. Mycket bygger på befintliga resurser

Skellefteå ses ofta som en mer eller mindre traditionell industristad. Men Skellefteå har länge präglats av ett starkt entreprenörskap med många småföretag. Entreprenörsandan har format Skellefteå som stad och skapat en

Bengt Ivansson, näringslivschef, Skellefteå kommun.

unik sammanhållning mellan olika aktörer inom näringslivet. Att det finns en tydlig ambition och vilja att alltid sträva efter att bli lite bättre framgår tydligt av de investeringar som nu görs i Skellefteå, och mycket sporras av kommunens framtidsvision om att vara 80.000 invånare till 2030. – Precis som Skellefteå AIK tänker vi från kommunens håll på en långsiktigt hållbar utveckling där kompetens och resurser från bygden är den centrala och viktigaste ingrediensen. När det gäller

digitaliseringen så ser vi möjligheter i att stärka det vi redan har med lite bättre och lite mer effektiv teknik. Mycket kretsar även kring att lyckas paketera nya tjänster som kan öka näringslivets intäkter och skapa nya affärer. Bengt Ivansson tror på en fortsatt sund expansion för hela kommunen och ser fram emot att få vara med och forma det nya Skellefteå tillsammans med det lokala näringslivet.

MITT KONTOR - KONTORET PÅ FICKAN Mitt Kontor med tjänsten EkonomiOnline ger dig ett bokföringsprogram som förenklar din vardag MittKontor är molntjänsten där du har allt MittKontor på ett ställe: rådgivare och specialister, dokument, bokföring och fakturering. Ett riktigt bra komplement till det vi är bäst på: mötet mellan fyra ögon. Vi är Sveriges bredaste företagsrådgivare med 1 400 människor på 130 orter. Vår passion är lokala entreprenörer. Kontakta oss så berättar vi mer LRF Konsult i Skellefteå 0910-71 75 70 eller skelleftea@lrfkonsult.se

lrfkonsult.se/skelleftea


4

sKellefteÅ 2030

Sjukvårdsförsäkring Tre pusselbitar för långsiktig trygghet

Affärstidningen näringsliv

Handelsbanken är bra på personliga relationer

Läs mer på lansforsakringar.se/sjukvard. En försäkring för friskare E människor och friskare företag.

www.skelleftea.se

Hans Albert Lindgren, kontorschef i Skellefteå. Handelsbanken arbetar efter principen att det personliga mötet aldrig går att ersätta. Den digitala utvecklingen bidrar till att förenkla många banktjänster och gör även mötet med banken mer effektivt i många avseenden, men för de riktigt stora besluten krävs ofta en personlig relation och det är Handelsbanken särpräglat bra på.

Erfarenheten kommer med fönstret. www.snidex.se

Något som skiljer Handelsbanken från många andra banker är att man jobbar decentraliserat på riktigt. Eftersom Handelsbanken har flest kontor av alla banker i Sverige så kan en hög tillgänglighet garanteras, samtidigt som de flesta beslut också fattas lokalt vilket underlättar för både personal och kunder. – Vi har fem kontor i Skellefteå kommun och når därför den lokala marknaden på ett bra sätt. Vi tar affärs- och kreditbeslut på kontoret och styr över vår bemanning själva. Vi har med andra ord en bra grund för att anpassa oss efter lokala behov, vår inriktning och kompetens styrs och ligger helt i linje med Skellefteås utveckling, säger Hans Albert Lindgren, kontorschef i Skellefteå.

av rådgivare som verkligen känner sina kunder och som med kunskap om den lokala marknadens behov kan erbjuda lösningar som passar för de förutsättningar som råder lokalt. Att det uppskattas och ger resultat märks i antalet nöjda kunder. – Handelsbanken hamnar ofta i topp bland storbankerna i SKIs mätningar. Kunderna värdesätter inte minst att vi kan hålla en hög tillgänglighet och erbjuda nyttiga, proaktiva råd för att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi. Vi jobbar efter principen att om kunden blir nöjd så görs även nästa affär med oss. Det är så vi skapar tillväxt och det är så vi kan fortsätta hålla en hög servicenivå, förklarar Hans Albert Lindgren vidare. För Skellefteås bästa

Ser till lokala förutsättningar

I Handelsbankens decentraliserade organisation utgör varje lokalkontor hjärtat för hela bankens verksamhet. Alla beslut fattas som tidigare nämnt på plats

Småföretagarandan är stark i Skellefteå. Bland småföretagen är det många som har samma bank privat som för företaget, det skapar ett behov av en helhetssyn som Handelsbanken också har. Hans Albert Lindgren påminner

om att Handelsbanken aldrig har kampanjer eller specialerbjudanden, utan man satsar istället på att vara en riktigt bra bank – varje dag. – Vi strävar efter att vara det absolut bästa alternativet i varje enskild affär. Vi spelar en avgörande roll i det lokala näringslivets utveckling eftersom vi finansierar projekt som skapar tillväxt bland företagen och därmed även för Skellefteås utveckling. Ett exempel är inom fastighetsbranschen där det nu satsas mer än på länge i Skellefteå. Vi är med under hela resan och betraktar oss själva som samhällsbyggare ur flera avseenden. Eftersom Handelsbanken arbetar ur ett lokalt perspektiv så bygger hela verksamheten på att skapa tillväxt för Skellefteå. För att bredda verksamheten och nå ut till fler har Hans Albert Lindgren etablerat en kontorsstyrelse lokalt som består av kända representanter från näringslivet. Det ger förtroende för banken och för de gemensamma satsningar som görs för Skellefteås bästa.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ 2030

5

Norrländsk snickerileverantör förstahandsval i många projekt Högeffektiva och kvalitetssäkrade processer är det som gäller när man ska leverera omkring 10.000 dörrar till Sveriges mest moderna sjukhus. Företagen inom Skellefteå snickericentral, SSC, samverkar för att leverera helt kundanpassade produkter till några av landets mest omtalade byggnationer, däribland Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

SSC Skellefteå har inte bara en – utan åtta fabriker till förfogande för att möta marknadens tuffaste krav när det gäller snickerier av alla slag. I snart 60 år har företaget varit en pålitlig samarbetspartner till landets byggentreprenörer – stora som små, där bland andra Skanska, Peab och NCC finns på kundlistan. Utmärkande för SSC är en ytterst kundorienterad attityd där

man aldrig nöjer sig med tillräckligt bra, utan snarare strävar efter det allra bästa ur alla perspektiv. Det gäller oavsett om leveransen omfattar dörrar, fönster, glaspartier eller specialinredningar. Bra på stora projekt

Arkitekterna vill ha mer specialanpassade lösningar idag och det passar SSC bra. – Allt vi gör är kundorderstyrt och vi jobbar gärna mot stora byggprojekt. Den största geografiska marknaden är Mälardalen men vi levererar över hela Sverige – inom vissa projekt levererar vi över hela Norden, berättar Dan Magnusson, vd SSC Skellefteå. Sjukhus, skolor, kontorsbyggnader är vanliga projekt – men det är inte uteslutande stora projekt som gäller. SSC har kompetens för att ta sig an alla typer av snickeriprojekt. Dan Magnusson ser också en stor utvecklingspotential i och med att det satsas mer på bostadsbyggnation över

En av SSC`s egna montörer på plats vid montaget av Aula Medica.

hela landet – med det kommer behovet av fler skolor och annan samhällsservice och där är SSC en stark leverantör. – De byggprojekt som vi vanligtvis deltar i är omfattande och har många olika intressenter - beställare, arkitekter, projektörer. Vi kan axla en rådgivande roll i ett tidigt skede och levererar kunskap som alstrats under nära 60 år – det är avgörande när konkurrensen blir allt tuffare. Precis som Dan själv uttrycker det så finns det många duktiga snickerier – men få har en lika lång erfarenhet och inbiten kompetens som SSC. Inom koncernen finns till och med ett eget företag som sköter montage av egentillverkade produkter. Det var avgörande för att få leverera till ett så pass prestigefyllt projekt som Nya Karolinska i Solna exempelvis. Kvalitet och kostnadseffektivitet?

SSC har utvecklats till Nordens ledande snickerileverantör. Samtidigt som företaget står för en

Vår nyaste produkt, en utvändig skjutdörr med steppat glas. Projekt Junior Living.

ständigt expanderande verksamhet vill man behålla fokus och fortsätta vara förstahandsvalet för de kunder som varit med sedan starten 1959. – Vi ska stå för enkelhet och pålitlighet. Byggbranschen befinner sig i förändring nu med allt strängare miljökrav, då måste vi backa upp med vår kompetens och eftersom vi jobbar med trä vet vi ett och annat om hållbarhet, säger Dan Magnusson. – Vi ser att byggbranschen börjar omorganiseras enligt de stora aktörernas modeller. De tar intryck av verksamheter som är vana vid att jobba med kostnadseffektiva lösningar och det ska implementeras i en bransch som annars anses vara konservativ. Visst kommer det att bli en märkbar förändring, fortsätter Dan. SSC kommer att fortsätta effektivisera och optimera sin verksamhet. Samtliga fabriker jobbar med ständiga förbättringar där målet är att bibehålla samma höga kvalitet men kapa kostnader enligt marknadens krav.

VÄLKOMMEN TILL YRKESHÖGSKOLAN PÅ CAMPUS I SKELLEFTEÅ!

Vi erbjuder hösten 2016: • Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska (2 år, 50% studietakt, distans med en till tre samlingsveckor/termin)

• Badmästare/Verksamhetsledare för fritidsanläggningar (2 år, 100% studietakt, distans med fem samlingsveckor/termin)

• Tekniker tunga maskiner (1,5 år, 100% studietakt)

• TRAC-diplomerad Resekonsult

Skellefteå kommun

(2 år, 100% studietakt, delvis på distans)

skelleftea.se/yrkeshogskolan Under förutsättning att erforderliga beslut fattas av Yh-myndigheten

- ahead of the curve since 1989 dataductus.se


6

sKellefteÅ 2030

Affärstidningen näringsliv

Kunskapscenter för ekonomi och affärsutveckling PwC i Skellefteå är ett centrum för kompetens inom alla områden som förknippas med revision och ekonomiservice. Vid kontoret finns också flera skattespecialister som är involverade i privata och offentliga uppdrag över hela Norrland. Skellefteåkontoret är dessutom känt för sina långvariga engagemang och goda relationer när det gäller samhällsengagemang och CSR-frågor för regional utveckling.

PwC är ett väletablerat varumärke i Skellefteå. Kontoret kan dessutom ses som ett komplett kunskapscenter i Norrland när det gäller i stort sett alla förekommande ekonomiservice- och affärsutvecklingsfrågor. Samtliga tjänster som finns inom PwC är tillgängliga för en bred marknad via Skellefteåkontoret, som även ser till att ta vara på de nya möjligheter som förknippas med den digitala utvecklingen. PwC särskiljer sig

Kontorschef Anders Hettinger, auktoriserad revisor, är nöjd med den lokala och regionala utvecklingen där PwC har uppnått en särställning som Skellefteås största aktör för revision och redovisning. Det är framförallt duktiga

och lojala medarbetare som ligger bakom framgångarna, menar Hettinger. – Jag vill verkligen framhäva att vi har en bra stämning här på kontoret. Vi har lyckats bygga upp en stark kultur som skapar intresse för service och som motiverar medarbetarna till att engagera sig lite extra. Det är viktigt eftersom vi ser det som en av våra huvuduppgifter att även vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Det finns många exempel som illustrerar engagemanget från PwC. Strävan efter att vara en pålitlig och lyhörd partner i ekonomiarbetet är ett. Susanne Karlsson, som ansvarar för redovisningstjänster på kontoret i Skellefteå, förklarar att PwC särskiljer sig framför allt på två sätt:

Susanne och Anders framför ett Skellefteå i tillväxt. PwC har omfattande tjänsteleveranser till både lokala byggoch fastighetsbolag.

– Det ena är genom våra tekniska verktyg med MyBusiness där det handlar om mycket mer än en molnbaserad redovisningsservice. MyBusiness är en hel sfär av tjänster inklusive arkiveringsfunktion samt ett effektivt sätt för oss att kommunicera med våra kunder. Det andra är att våra tjänster är effektivt processtyrda. Det betyder att vi har enhetliga rutiner för hur vi levererar kvalitetssäkrade tjänster på ett effektivt sätt. Mer effektivt med digitala verktyg

PwC särskiljer sig med andra ord

både tekniskt och organisatoriskt när det gäller redovisning. Inom revision och affärsrådgivning har Skellefteåkontoret också vunnit mandat genom att ha många auktoriserade revisorer som dessutom har varit verksamma inom samma organisation under en längre tid. – Vi har åtta auktoriserade revisorer, förhoppningsvis snart nio. Tillsammans står vi för över 200 års erfarenhet inom branschen. Erfarenheten baserar sig på en stor bredd av uppdrag från mindre ägarledda företag till större internationella börsnoterade bolag. Att vi dessutom kan komplettera med tekniskt avancerade

tjänster gör oss unika, säger Anders Hettinger. Traditionella revisions- och redovisningstjänster blir mer effektiva med digitala verktyg. PwC kommer att fortsätta satsa på digital utveckling med effektiva tjänster inom den nätbaserade ekonomitjänsten MyBusiness. Småföretagare kommer även fortsättningsvis vara prioriterade och tjänsteutbudet kommer att anpassas ytterligare efter deras behov. PwC värnar om samhället och lokala värden som finns i form av lokala företag och kompetens, och det framkommer tydligt på Skellefteåkontoret.

MÖTEN & EVENTS

SKY SAUNA

DAGENS LUNCH Vardagar på Verandan 11.00-13.30

90:Se aktuell meny på vår hemsida! www.verandan.se

0910 09 0 910 7 71 1 10 10 60 0 www.verandan.se w ww w w.vvve era rand ndan.sse e

QUALITY QU ALITY BREAK BREAKS S MJUKGLASS MJUKGLASS & POPCORN TILL POPCORN FIKAPAUSEN FIKAP AUSEN

q.skelleftea@choice.se q.sk skelle ske efftea e ea@choic @cchoic @ ice.sse se www.skellefteastadshotell.se ww ww w.ske skelle sk eft efft e ftea easta sttaad st dsshot d ho ottell..sse e


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ 2030

7

Sveriges godaste konferensmat Medlefors är en expansiv konferensanläggning i Skellefteå, sedan länge känd för sin förstklassiga mat och service. Restaurangen är så framstående att man till och med producerat egna kokböcker under åren. Målsättningen är att fortsätta på den inslagna vägen och bli ännu bättre – Medlefors strävar efter att erbjuda Sveriges godaste konferensmat med den internationellt prisade kocken Lennart Lagnehag i täten.

Lennart Lagnehag.

God mat har alltid varit ett kännetecken för Medlefors. Att maten är ett viktigt inslag för en lyckad konferens är känt sedan länge, på Medlefors tar man ett steg längre genom att bygga hela evenemang kring matupplevelsen. Det ska vara lika smakfullt som hållbart, och på Medlefors har man en lång tradition av att använda lokala råvaror i stor utsträckning. Hållbarhet och närodlat är för övrigt något som ligger Lennart Lagnehag varmt om hjärtat. Allt sedan början av sin karriär har Lagnehag gjort sig känd för att använda lokala råvaror som varieras efter årstid och tillgång. Från Köpenhamn till London och vidare till Stockholm och slutligen Norrland, den röda tråden i karriären är ett hållbart förhållningssätt och respekt för de råvaror som finns nära till hands.

Kreativ ledare i köket

Lennart Lagnehag är en kreativ ledare i köket på Medlefors konferensanläggning. Med över 20 års erfarenhet från olika kök, däribland prisade anläggningar och restauranger i Michelinguiden, har Lagnehag både kunskap och kraft för att driva stora förändringar. Under åren i London samlade han på sig erfarenhet från flera olika prisbelönta restauranger och hann till och med öppna ett eget eventbolag baserat på unika matupplevelser. Lennart Lagnehag har lagat mat under privata tillställningar på uppdrag av kungliga samt celebriteter som John Taylor från Duran Duran, men har även tillbringat en kort tid i Norrlandsoperans restaurang. Oavsett vem gästen är så är det viktigaste att maten kan överträffa förvänt-

ningarna, när gästerna pratar upprymt om maten skapas ren magi, enligt Lagnehag. Därför ser han till att synas i restaurangen och interagera med gästerna så mycket som möjligt. Det kommer väl till pass nu när Medlefors siktar på att utveckla sitt restaurangkoncept till nästa nivå. Norrländskt med nya inslag

Julbordet på Medlefors blev återigen en succé. Med sig i köket har Lagnehag ett team kokerskor med mycket lång erfarenhet. Många av dem har lagat julbord under flera decennier. Samtidigt ser Lagnehag till att införa något nytt vid varje tillställning. – Vi ska modernisera och förnya hela restaurangen med influenser från hela världen. Norrland har Sveriges bästa skafferi med god tillgång till närproducerade råvaror i världsklass. Vi har redan ökat vår användning av ekologiska råvaror i köket och vi kommer att fortsätta utvecklingen på temat, säger Lennart Lagnehag, som gärna anpassar sin kompetens efter nya målgrupper. Medlefors jobbar med smaker som påminner om det klassiskt norrländska men med moderna inslag. Det har drivit fram ett

egenutvecklat koncept kring maten som också sätter standard för

010-448 80 75

hela konferensanläggningen – Medlefors på goda grunder.


8

sKellefteÅ 2030

Affärstidningen näringsliv

För en mer hållbar och tillgänglig kollektivtrafik Att utveckla en hållbar kollektivtrafik står högt på agendan i Skellefteå. I en kommun som till ytan är lika stor som hela Skåne län men med flera gånger färre invånare och därmed även färre potentiella resenärer är det minst sagt en utmaning att möta högt uppsatta krav på både tillgänglighet och hållbarhet. Kommunägda Skelleftebuss har emellertid gjort det till sin uppgift att lösa gåtan.

Skelleftebuss är ett av de största bussbolagen i norra Sverige med ungefär 130 bussar varav ett 30tal är stadstrafikerande. Att integrera ett större mått av hållbarhet har hög prioritet och Skelleftebuss har flera strategier för uppgiften. Redan idag är hälften av de stadstrafikerande bussarna biogasbussar och under slutet av året kommer ytterligare sex biogasbussar att sättas in i stadstrafiken. Strategier för hållbarhet

Ett mål är att utöka antalet biogasbussar successivt och i takt med att infrastrukturen för det byggs ut. I dagsläget används nästan all lokalproducerad biogas av det kommunala bussbolaget och resten går till drift av renhållningsfordon och fordon för andra

kommunala funktioner. Målet är att alla ordinarie turer i stadsmiljö ska trafikeras av biogasbussar. Ytterligare en strategi är att undersöka möjligheten med elbussar. Det ligger fortfarande i sin linda men det finns ny teknik som möjliggör snabbladdning och därmed underlättar för integration av elbussar även för längre sträckor. Skelleftebuss har även arbetat med projekt för bränslebesparing där de anställda strävar efter att uppnå högre besparing och därmed belönas med en bonus som motsvarar det. Som hängiven hockeystad satsar Skellefteå även på en egen hockeybuss med rabatterade biljetter under hemmamatcherna. Förutom att avlasta trafiken i innerstaden och därmed främja

tillgängligheten visar man med satsningen att Skellefteås framtid som hållbar stad prioriteras. Hand i hand med tillgänglighet

Skelleftebuss värnar även om tillgängligheten. Skellefteå saknar persontågförbindelser och är därmed beroende av en välfungerande bussinfrastruktur. När Norrbotniabanan byggs ut kommer bussarna fortfarande att spela en huvudroll eftersom tåget framförallt möjliggör resande mellan städer och inte inom kommunen. Fler hållbara alternativ ser Skelleftebuss vd Andreas Olofsson bara som fördelar för regionen. – Ett utökat kollektivt utbud gynnar det kollektiva resandet i stort, därför är vi naturligtvis positivt inställda till Norrbotniabanans utveckling. Nu ligger det ganska långt fram i tiden, och Skellefteå behöver en hållbar lösning redan nu. Vi gör därför olika insatser för att öka det kollektiva resandet bland nya målgrupper. En stor satsning är att utbudet av stadstrafik har ökat från 90.000 till 150.000 mil under ett år, från 2014 – 2015. Fler turer ska generera ett ökat kollektivt resande. – Det ska vara enkelt att välja kollektiva alternativ. Med en tidtabell som medger förändringar i

schemat blir kollektivtrafiken mer attraktiv och det strävar vi efter att uppnå, säger Olofsson. Skelleftebuss avancerar hela tiden med nya projekt som gör kollektivtrafiken bättre i hela regionen. Den senaste investeringen är ett nytt biljett- och tidtabellssystem med realtidsuppkoppling. Andreas Olofsson är säker på att det är ett viktigt steg för framtiden där resenärerna kräver en optimal planering med mer kontroll i vardagen. Nästa satsning omfattar ett utökat reklamutbud med digitala reklampelare.

Lokala byggentreprenörer bygger framtidens Skellefteå Det investeras mer i Skellefteå nu än på länge, bostäder och kommersiella fastigheter byter ägare oftare och staden ses i allmänhet som en bra och lönsam etableringsort. Ett större intresse för Skellefteå medför större utvecklingspotential för alla lokala näringsidkare, och då inte minst för byggföretag som med största säkerhet kommer att få allt mer att göra under kommande år. Boas Bygg & Inredningsservice AB tar vara på alla möjligheter och ser med tillförsikt fram emot en väntad expansion.

Boas Bygg & Inredningsservice, ofta kallat enbart Boas Bygg, är en långsiktig och trygg partner med heltäckande kompetens

inom det mesta som rör bygg och renovering. Företagets verksamhet har historiskt varit mycket inriktad på ny- och ombyggnationer av privata villor och fritidshus, men sedan några år tillbaka konkurrerar Boas Bygg även på en större marknad för företagskunder. Alla typer av nyoch ombyggnationer

Den utveckling som just nu sker i Skellefteå banar väg för helt nya möjligheter för företag som Boas Bygg. Delägare Johan Strid är övertygad om att det finns en stor potential inom segmentet för kommersiella fastigheter och flerbostadshus, och här är Boas Bygg ofta med och räknar på nya jobb. – Många av de större projekten som vi nu medverkar i är strategiskt viktiga för en fortsatt sund

tillväxt i Skellefteå. Vi ser mycket positivt på kommunens mål för 2030, där man satsar på att bli 80.000 invånare. Det känns naturligtvis oerhört positivt att vi är delaktiga i den utvecklingen, säger Johan. Nya bostadsprojekt är på gång runtom i Skellefteå, både kommunala och privata. Boas Bygg medverkar i alla typer av ny- och ombyggnationer inom den privata marknaden. Eftersom man även erbjuder renoverings- och underhållstjänster finns många återkommande kunder bland stadens bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Bland återkommande kunder finns bland andra HSB, Diös och Länsförsäkringar. För Skellefteås tillväxt

Att Boas Bygg befinner sig i en expansiv fas är ingen överdrift. Företaget har gått från tre till

över 20 anställda på knappt 20 år. De senaste åren står enligt Johan Strid för den största tillväxten, och att fortsatt utveckling är att vänta råder det ingen tvekan om. – Den största utmaningen ligger inte i att trygga fler uppdrag, utan i att rekrytera rätt kompetens. Vi kommer att behöva växla upp och anställa fler snickare inom de närmaste åren. Vi har utvecklat ett bra samarbete med gymnasieskolan som vi har för avsikt att fördjupa, vi har redan anställt tre snickare den vägen via praktik och därefter vidareutbildning hos oss. Johan räknar med att kunna trygga en del av det framtida kompetensbehovet via gymnasieskolan, men betonar att det också är viktigt att bibehålla den höga kunskapsnivå som förknippas med mångårig erfarenhet. – Det händer mycket inom

Johan Strid.

bostads- och fastighetsbranschen runt om i hela Skellefteå och många investerar här vilket också skapar nya uppdrag för oss. En påtaglig trend är att uppdragen blir mer omfattande, både i storlek och antal, då måste vi ha rätt kompetens för att kunna utföra det som är överenskommet. Det är avgörande för vår fortsatta utveckling inom Boas Bygg, men även viktigt för Skellefteås framtida tillväxt.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ 2030

9

Framtidens affärsrådgivning och redovisning är digital Digitaliseringen präglar alla delar av samhället. I stort sett alla branscher befinner sig i en process där allt fler tjänster och produkter på ett eller annat sätt berörs av digitalisering. Inom LRF Konsult finns det tydliga exempel på hur nya, digitala bokföringstjänster skapar nya möjligheter med mer effektiva och lönsamma processer för kunderna.

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och affärsrådgivningsföretag med 75.000 kunder, 1.500 medarbetare och 135 kontor. Trots den stora organisationen är varje kontor starkt lokalt förankrat med djupa kundrelationer. Företaget är heltäckande med rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling till ägarledda företag inom alla branscher. Digitala lösningar gynnar alla

”Mitt Kontor är språngbrädan mot och högkvarteret för Framtidens Kontor”

Skellefteå präglas av en stark tillväxt som även manifesterats politiskt genom kommunens vision om att vara 80.000 invånare till 2030. För att klara tillväxtmålet måste Skellefteå satsa på infrastruktur, bostäder och etableringsmöjligheter. Att skapa bättre möjligheter för alla som redan bor och verkar i Skellefteå är minst lika självklart. Det är något som LRF Konsult också skriver under på och som genomsyrar all rådgivning vid det lokala kontoret. – Vi vänder oss både till nystartade företag och till de företag som varit med ett tag och som har uppemot ett 30-tal anställda. Vårt mål är att få kunderna att växa utifrån sina egna behov och möjligheter. Branschen befinner sig i en förändring och stort fokus ligger på de digitala lösningar som nu finns tillgängliga för de flesta företagare, förklarar Stefan Rönnlund, kontorschef på LRF Konsult i Skellefteå. Det finns många exempel som visar hur långt man kommit med digitaliseringen inom LRF Konsult. Det gäller även för service och tjänster för de allra minsta företagen. Inskanning av fakturor och digitala flöden är en trend som inte enbart präglar storföretagen, även småföretagare kan förenkla sin vardag genom att tillämpa liknande lösningar. – Att skapa ökad lönsamhet i kundernas affärer har alltid varit LRF Konsults huvudambition, och med tillgång till digitala lösningar blir det enklare, menar Anna Ängvall, biträdande kontorschef i Skellefteå.

Utvecklar framtidens tjänster

De vanligaste tjänsterna som LRF Konsult erbjuder är ekonomisk och juridisk rådgivning, bokföring och bokslut, lönehantering, likviditetsanalyser, värdering av fastigheter, skogsbruksplaner samt generationsskiftesfrågor. Genom att LRF Konsult

har jurister och affärsrådgivare nära till hands kan kunderna i ett tidigt skede och på ett enkelt sätt få kontakt med rätt kompetens. Utvecklingen av MittKontor är ett konkret exempel på hur digitaliseringen utvecklat tjänster kopplade till bokföring och ekonomiservice. MittKontor är en plattform där allt som rör företa-

Foto: MariaTherese Bygdin, LRF Konsult Skellefteå

gets ekonomi kan samlas på ett ställe i en molnbaserad tjänst. Ambitionen bakom satsningen är att göra det enklare för kunderna att sköta och förstå sina företag. Grafiska verktyg gör det enklare att förstå allt som rör ekonomin och den är tillgänglig var och när som helst under dygnet. – Vi har väldigt stora ambitio-

ner när det gäller att utveckla framtidens effektiva tjänster kring affärsrådgivning och redovisning. Vi ska vägleda våra kunder in i nya arbetssätt, snart blir bokföring på nätet standard även för de allra minsta bolagen, avslutar Stefan Rönnlund med.

Dags för ny bostad? NU I BÖRJAN AV ÅRET DRAR bostadsmarknaden igång igen. Kom in till oss och hör dig för om läget, oavsett om du ska sälja nu eller bara vill känna dig för. Vi ger dig tips och råd inför din försäljning och hjälper dig att finna rätt köpare bland våra tusentals spekulanter. Med våra 230 bobutiker runt om i landet har vi koll på läget och hjälper dig ta rätt beslut. Välkommen till oss på Svensk Fastighetsförmedling.

SKELLEFTEÅ S TAT I O N S GATA N 7. T E L 0910-141 00 SVENSKFAST.SE / SKELLEFTEA


10

sKellefteÅ 2030

Affärstidningen näringsliv

Skellefteå i utvecklingens mittpunkt Skellefteå Airport har skrivit historia. I samband med att kommunen tog över flygplatsen 2010 har stora investeringar gjorts för att lyfta skelleftebornas flygplats till en ny nivå. Det har visat sig bli en mycket lyckosam satsning som inte bara ökat rörligheten för regionens invånare, utan som även har öppnat vägen till Norrland och Swedish Lapland på ett nytt sätt.

Att Skellefteå Airport skulle bli en av landets snabbast växande flygplatser var nog ganska otippat för bara några år sedan. Nu kan man stolt visa upp ständigt stigande passagerartal och nya flygbolag som intresserar sig för etablering i norr. Avsaknaden av järnvägsförbindelser med persontrafik bidrar också till flygets betydelse i och omkring Skellefteå, en kommun som till ytan är ungefär lika stor som hela Stockholms län. – Infrastrukturen är avgörande för vår konkurrenskraft här uppe i norr. Med ett antal riktade investeringar har vi lyckats uppnå en tillväxt som saknar motstycke inom det svenska flyget. Mellan 2010 2014 såg vi en ökning på nästan 60 procent, från 205.000 till över 320.000 passagerare. Det är en enorm prestation, säger Robert Lindberg vd Skellefteå Airport. Kommunens stordåd

Skellefteå kommun har uppnått stordåd med sin flygplats. Att SAS fortfarande har monopol på sträckan Skellefteå - Stockholm gör det extra intressant att analysera tillväxten. Utvecklingen har alltså varit möjlig tack vare de insatser som gjorts för att öka flygplatsens attraktivitet. Att Skellefteå dessutom utvecklas som stad har också en given inverkan.

– Det är en stor expansion på gång i Skellefteå, det kan nog inte undgå någon som kommer hit eller som redan bor här. Kommunen investerar miljardbelopp i nya bostäder och fastigheter, ett nytt kulturhus planeras och fler aktörer vill investera vilket bland annat yttrar sig i det nya hotellbygget mitt i staden, fortsätter Robert Lindberg, som vid sidan av uppdraget som vd för Skellefteå Airport även är vd för det kommunala fastighetsbolaget Polaris. Skellefteå kommuns djärva tillväxtvisioner kommer att gagna flygplatsen. När fler människor rör sig i regionen kommer flyget per automatik att bli ännu mer eftertraktat. Skellefteå allt viktigare nav

När kommunen tog över flygplatsen 2010 fanns 22 avgångar till Stockholm per vecka. Det har under åren utökats till dagens 36. Robert Lindberg ser en enorm utvecklingspotential framöver och räknar med att man snart kan uppnå 400 000 resenärer per år. – Vi jobbar för att få in en aktör till för inrikesflyg. Kan Kiruna, Östersund, Sundsvall med flera hantera det så kan Skellefteå minst lika bra. Samtidigt är vi måna om att bibehålla en god kvalitet och de värden vi redan har. Vi kommer även att satsa på en utökad charter, avslöjar Lindberg. Skellefteå kommer att bli ett allt viktigare nav i det framtida resandet. Intresset för Norrland och Swedish Lapland ökar. Nya undersökningar som ligger till grund för flygplatsens masterplan visar också att intresset för resande ökar bland grupper som tidigare inte rest så mycket, och nya resandemönster kan placera Skellefteå i utvecklingens mittpunkt.

Lars Lundström

Sjuktalen är på väg upp igen Länsförsäkringar Västerbotten pekar på fördelar med att teckna sjukvårdsförsäkring. – Vi ser i Sverige att sjukfrånvaron och att den psykiska ohälsan ökar, säger Lars Lundström, försäljningschef på Länsförsäkringar Företag i Västerbotten.

Länsförsäkringar Västerbotten har kontor på tre platser, Umeå, Skellefteå och Lycksele. – Vi ser att trenden för ökat nyttjande av vår sjukvårdsförsäkring speglar de ökande sjuktalen, säger Lars Lundström, som sitter i Skellefteå. – Det känns som en oroande utveckling och därför tycker vi det är viktigt med en bra sjukvårdsförsäkring. Det innebär alltid kostnader för individen, företaget och samhället om man tvingas vara frånvarande från arbetet. Vi erbjuder en försäkring i tre olika delar, där jag vill slå ett extra slag för våra förebyggande tjänster, säger han. Om man tidigt kan få hjälp, så minskar förhoppningsvis omfattningen av de problem man har. Försäkring i tre delar

Djärva tillväxtvisioner och ett ökat intresse för Swedish Lapland bäddar för en fortsatt tillväxt för Skellefteå Airport.

Länsförsäkringar Västerbotten har en sjukvårdsförsäkring för företag som bygger på tre olika delar: Den första delen handlar om förebyggande hälsotjänster och där kan medarbetare få samtalsstöd för saker som skapar oro i livet och då inte bara akut sjukdom. Det kan till exempel gälla ekonomisk och juridisk rådgivning, hjälp med att sluta röka, kost och motionsråd och stöd vid drogproblem. De kan även använda webbaserade hjälpprogram för att få en bild av sin situation. Chefer kan få hjälp med ledarskapsfrågor och personalproblem.

– Det är en stor tillgång att veta att man dygnet runt kan ringa för att få råd i olika livssituationer oavsett om det handlar om arbetslivet eller privatlivet. Allt förändringsarbete innebär ju att man själv är beredd på att göra något för att få till en förändring. Att till exempel arbeta med de webbaserade hälsoprogrammen eller själv göra en hälsoprofil, bygger på att man är ärlig mot sig själv, säger Lars Lundström. Snabbare vård

Del två i sjukvårdsförsäkringen handlar om vård och där kan medarbetarna få tillgång till läkare, psykolog, sjukgymnast, naprapat och liknande. Rätt vård i rätt tid. Rehabilitering är den tredje delen och här kan medarbetaren få hjälp med att snabbare återkomma till sin arbetsplats efter en sjukskrivning. En rehabutredning kan göras efter 21 sjukdagar i följd eller sjukskrivning vid totalt sex tillfällen under ett år. Arbetstagaren kan också få hjälp med att komma in på behandlingshem för exempelvis alkoholproblem. Viktigt med närheten

Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga bolag och Lars Lundström tycker att de lokala bolagen har en stor fördel. – För oss är det jätteviktigt att kunna verka nära kunderna som ofta är små företag. Det blir mycket lättare att diskutera och skräddarsy försäkringslösningar om man finns lokalt på orten, säger Lars Lundström. Problemet med ökande sjuktal är riksomfattande och inte bara något som känts av i Skellefteå. Försäkringskassan har begärt fem miljarder kronor mer av regeringen bara i år för att kassan ska klara de ökade kostnaderna för sjukskrivningar.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ 2030

11

Den perfekta tillflyktsorten i norr Ren och okonstlad avkoppling är ofta ett underskattat nöje. Dessutom är det få förunnat i det moderna samhället där de flesta har väldigt mycket inbokat under veckorna. På Källan Hotell Spa & Konferens i Åmliden i Norsjö kommun kan gästerna unna sig en stunds avkoppling varvat med fartfyllda aktiviteter för den som vill, och samtidigt njuta av den norrländska naturens skafferi och lugna atmosfär.

Utsikten är minst sagt magnifik från Västerbottens högsta berg där Källan Hotell Spa & Konferens stolt breder ut sig. Hotellet har fått sitt namn efter en kallkälla som ligger ett hundratal meter in i skogen som omger anläggningen. Hotellet anses i allmänhet vara ett av Norsjös främsta landmärken och en drivkraft för upplevelsenäringen i hela regionen, bara en timmes bilväg från Skellefteå. Aktivitet varvas med lugn

På Källan anordnas massor av aktiviteter året om. Under vintern tar man vara på det som ofta associeras med Norrland som tillgången till torr och fin snö, möjligheten att få uppleva norrsken och inte minst det rika norrländska skafferiet. Hotellet har skidspår alldeles inpå knuten och via samarbetspartners erbjuds skoterturer och hundspannfärder bland annat. Under sommaren finns också ett rikt utbud med dopp i utomhuspoolen och fantastiska vandringsmöjligheter som ett par exempel. Många sommargäster har Källan som utgångspunkt för att uppleva allt vad Guldriket har att erbjuda. Även om det finns ett rikt utbud av aktiviteter för den som eftertraktar det så vill hotellets marknadschef Åsa Lindmark framhäva att det framförallt ligger ett oförglömligt lugn över hela omgivningen kring Källan.

– Källan är den perfekta tillflyktsorten för såväl konferensoch affärsgäster som för fritidsresenären som vill uppleva något utöver det vanliga. Det vi främst vill ge våra gäster är uppmaningen att pausa i tillvaron och gå ut och njuta av vår vackra natur och omgivningarna runtomkring hotellet. Det lilla enkla som vila, tystnad och lugn ger ofta ett positivt intryck hos alla stressade människor som måste hinna så mycket i sin vardag. Åsa berättar att man även vill förstärka den lugna atmosfären inomhus. – Vi har gjort iordning ett nytt privat relaxrum där man kan boka en privat spaupplevelse, kanske för att fira någon jubilar, träffa affärsbekanta eller umgås med vänner under avslappnande former. Vi har även kompletterat vårt spautbud med fler aktiviteter för grupper som till exempel bastu- och sparitual, samt en nära två timmars bastusittning med bastuvärd som leder aktiviteten. Som ytterligare ett led i gästernas välbefinnande har ett litet gym inretts med nya maskiner. Man kan dessutom som alltid boka enskilda avkopplande spakurer och massagebehandlingar enligt Kerstin Florians koncept. Mer grönt för både hälsa och miljö

En lyckad konferens har ofta någon speciell och lite annorlunda ingrediens. Det man ofta kommer

ihåg är maten, och för att sy ihop en upplevelse som gör att gästerna kommer tillbaka även för nästa konferens krävs ett kreativt och uppfinningsrikt kök. – Köket här på Källan fortsätter sin utveckling av goda måltider med hjälp av mycket närproducerade råvaror. Kökschefen beställer gärna närproducerat kött och följer även trender med mer grönt bland annat. Vi har som alltid många olika sallader till våra luncher och middagar, mer grönt för både hälsa och miljö är ett koncept som vi verkligen tror på, berättar Åsa Lindmark. Kökspersonalen har nyligen varit på en smak- och matmässa för att hämta ytterligare inspiration. Det kommer väl till pass nu när man börjar skissa på det kom-

mande årets nöjesprogram och höjdpunkter. Återkommande evenemang som förgyller är öloch vinprovning, temahelger och specialkomponerade menyer. Åsa avslöjar slutligen att hotellet under våren kommer att gästas av Bengan Janson som ska bjuda

på en fantastisk show. Det ligger helt i linje med visionen att erbjuda guldkant och få gästerna att känna sig speciella med högkvalitativa evenemang, förstklassig mat och inte minst en atmosfär som gör Källan unikt.

Box 377, Norra Järnvägsgatan 53, 931 24 Skellefteå Växel: 0910-72 56 00 info@skelleftebuss.se www.skelleftebuss.se


12

sKellefteÅ 2030

Affärstidningen näringsliv

Samverkan ger fler möjligheter Kreativa verksamheter banar väg för utveckling vid Älvbrinken Att det går bra för företagen i Skellefteå även när konjunkturen sviktar märkbart på andra ställen i landet har förundrat många. Lokala entreprenörer när en teori om att Skellefteås framgångar bottnar i en unik samverkanskultur som byggts upp under många år och som öppnar för nya möjligheter genom att ett plus ett blir tre. Det vittnar samarbetet mellan krögaren Jon Oskar Arnason och bryggerichefen Per Lundmark om.

Skellefteå förvaltar starka traditioner när det gäller entreprenörskap och grannsamverkan. Samtidigt finns det ett mod i Skellefteå som visar att man vågar satsa på nya saker och tänka annorlunda. Det är utvecklingen intill älven, med hemvändaren och entreprenören Petter Mikaelsson som en av upphovsmännen, ett utmärkt exempel på. Samarbete som gynnar alla

Utvecklingen som nu sker vid Älvbrinken är en av de mest omfattande i Skellefteå på många år. Nya gator anläggs och nya tomter har tillgängliggjorts för byggnation på första parkett med utsikt över älven. Den första färdigställda byggnaden inhyser två kreativa verksamheter som banar väg för uppbyggnad av ett nöjesstråk vid Älvbrinken. Det är närmare bestämt Brygg club & café som vägg i vägg med Skellefteå bryggeri sätter en speciell stämning i området. Entreprenörerna bakom verksamheterna delar Mikaelssons vision om att ett plus ett ska bli tre, och

Jon Oskar Arnarson och Christofer Brunström blir serverade på café Brygg CC.

manifesterar det genom ett samarbete som gynnar alla parter. Mikrobryggeriet levererar nybryggd öl till caféet och nattklubben via slangar som är kopplade direkt till faten i bryggeriet. – Vi ser samarbetet som ytterst gynnsamt för vår produktutveckling. Nya ölsorter kan introduceras och testas innan de buteljeras. Intresset för mikrobryggd öl växer och hantverket bakom gör varje ölsort unik. Att vi når en större målgrupp genom samarbetet med krögarna ser vi som en fantastisk

möjlighet för vår fortsatta utveckling, säger Per Lundmark, en av grundarna av Skellefteå Bryggeri, tidigare Kallholmens maltbryggeri som namnändrades då verksamheten flyttade från Skelleftehamn till Älvbrinken. Utvecklas sida vid sida

Köksmästare Jon Oskar Arnason, grundare och ägare av såväl restaurang Bryggargatan som Brygg club & café, ser också en stor utvecklingspotential i samarbetet med grannen Skellefteå bryggeri.

Christofer Brunström och Jon Oskar Arnarson vid ölpumpar på nattklubben Brygg CC.

Stephen Cantwell och Joel Lundmark, Skellefteå Bryggeri, pumpar öl direkt från bryggeriet till ölpumparna på Brygg Club och Café.

– Våra verksamheter utvecklas sida vid sida och vi har daglig kontakt i det arbetet. Det är ett privilegium för oss att få vara först med att testa nya ölsorter, det kan vi använda i vår marknadsföring och det ger en unik prägel på vår verksamhet. Vi ser också positivt på samverkan i olika evenemang, exempelvis ett besök i bryggeriet med guidad tur som kan rundas av i vår restaurang. Lundmark och Arnason är överens om att unikitet och kvalitet är viktiga ledord för sina respektive verksamheter. Unikitet speglas i att bryggeriet kan ta fram exklusiva ölsorter för Arnasons

anläggningar, och kvalitet återges i hantverket bakom mikrobryggeriet liksom i mat och service i restaurangen. – Allt som håller samma höga kvalitet som vi eftersträvar i vår verksamhet är vi intresserade av. Jag talar för oss båda när jag säger att våra verksamheter inte drivs av volym utan av hantverk, säger Jon Oskar Arnason. – Det finns många bryggerier som vill testa nya smaker men som inte vågar eftersom man inte kan vara säker på avsättningen. Därför har vi ett guldläge här tack vare det fina samarbetet som byggts upp mellan våra företag, avslutar Per Lundmark med.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ 2030

Om du vill mycket, kan du få ett företag av oss Har du vad som krävs för att delta i vår entreprenörskola och bli ägare till ett av våra företag?! Ansök nu, start 22 augusti 2016 i Skellefteå.! www.noplanb.se

No Plan B Entreprenörskola och tjänster

13


14

sKellefteÅ 2030

Affärstidningen näringsliv

Biogas

Biogas

B

HVO

HVO Välkommen att tanka miljövänliga bränslen vid E4, södra infarten.

Miljödiesel

Miljödiesel

Tankar för miljön!

Skelleftebränslen är ditt lokala energibolag. Vi vill göra gott genom att finnas nära dig för bästa tillgänglighet och ett grönt och hållbart Norrland. Nu tar vi nästa steg och öppnar en miljömack i Skellefteå.

skelleftebranslen.se

Bensin

Bensin

Diesel

Diesel

THE PURPOSE OF SKELLEFTEÅ SCIENCE CITY IS TO MAKE COMPANIES, PEOPLE AND CAPITAL MEET, COOPERATE AND CREATE NEW IDEAS AND OPPORTUNITIES.

www.skellefteasciencecity.se Från vänster Emelie Degerman, Niklas Lohman, Mikael Berggren, Fredrik Lindfors och Nina Dahlgren.

Vi är Norrlands största advokatbyrå Men vi är människor först.

www.kaiding.se

Mäklare spår fortsatt stort tryck på bostadsmarknaden Svensk Fastighetsförmedling har under 80 år varit den främsta aktören inom mäklarbranschen i Skellefteå och sålt i stort sett samtliga nyproducerade bostadsrätter under den senaste tioårsperioden. Efterfrågan på bostäder är större än någonsin när Skellefteå satsar framåt med visionen för 2030 – mot 80.000 invånare.

Fredrik Lindfors är mäklare och franchisetagare för Svensk Fastighetsförmedling i Skellefteå sedan flera år tillbaka. Han upplever ett allt större tryck på den lokala bostadsmarknaden där även mindre orter i Skellefteå kommun börjar utvecklas som eftertraktade bostadsområden. – Intresset för att flytta till Skellefteå växer och vi ser nu en trend som pekar på att priserna stiger på bostäder rent generellt. När de centralt belägna områdena blir dyrare blir intresset för de mindre kringliggande samhällena större och här befinner vi oss nu i Skellefteå. Stort behov av bostäder i Skellefteå

Skellefteå är ett intressant fenomen. Det är inte bara hemvändare som söker sig till den natursköna kommunen i norr, även människor som inte har rötter i bygden väljer Skellefteå. Det är annars relativt ovanligt för norrländska kommuner, menar Fredrik Lindfors. – Skellefteå måste satsa på att bygga nytt och inte minst att byg-

ga snabbare än tidigare. För att Skellefteå ska kunna bibehålla sin attraktivitet som boendeort måste vi ha tillgång till bra bostäder i attraktiva områden. Vi ser också att den demografiska utvecklingen ställer nya krav på bostadsmarknaden då äldre vill flytta från sina villor och bosätta sig centralt mycket tidigare än innan. Det finns med andra ord ett stort behov av bostäder i såväl centrala Skellefteå som i de mindre byarna utanför centralorten. Samtidigt behövs fler mäklare då det börjar råda kompetensbrist i hela regionen. Svensk Fastighetsförmedling har tagit egna initiativ och startat Mäklarskolan tillsammans med Högskolan i Gävle med ett första intag under hösten 2015. Mäklaryrket passar många

Fredrik Lindfors kom själv in i mäklarbranschen efter att ha påbörjat en utbildning inom ett helt annat område. – Jag läste till systemvetare men började fundera i andra banor efter att en tidigare kollega hört av sig och tipsat om möjlig-

heterna inom mäklarbranschen. Jag fick bland annat veta att det skulle finnas en möjlighet att bli franchisetagare för kontoret i Skellefteå och valde då att sadla om helt. Det har jag aldrig ångrat. Det viktigaste inom yrkesrollen är att ha en känsla och ett genuint intresse för att göra affärer. – Många påbörjar en mäklarutbildning för att de har ett intresse av hus och inredning. Det är inte fel, men man måste även se till helheten där det viktigaste är att göra bra affärer för såväl köpare som säljare av fastigheter, förklarar Fredrik. Som avslutning säger han: – Mäklaryrket ställer höga krav på flexibilitet och förmågan att sätta sig in i andras situationer. Man måste också vara intresserad av sociala kontakter och människor. Jag tror att mäklaryrket passar många men tyvärr vågar man inte satsa, det söker vi överbrygga med Mäklarskolan. Jag ser positivt på framtiden och hoppas på att kunna rekrytera ett par nya mäklare under de närmaste åren.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ 2030

15

Projektskiss över Älvbrinken.

Skellefteås nya framsida växer fram Skellefteå sjuder av liv och rörelse med många nya projekt på gång. Stora områden förvandlas och nya stadsdelar växer fram. Ett av de största utvecklingsprojekten koncentreras just nu kring Älvbrinken och dess utveckling som naturlig mötesplats för såväl kommuninvånare som nya besökare.

Älvbrinken blir Skellefteås nya framsida. En ny stadspark har redan färdigställts liksom en förlängning med gågata och kaj ner mot älven. Visionen att föra staden närmare vattnet infrias genom att nya mötesplatser byggs i anslutning till älven. – Älvbrinken bjuder på möjligheter för oss att skapa något alldeles utöver det vanliga, säger Hans Andersson, förvaltningschef för samhällsbyggnad på Skellefteå kommun. Ambitionen med projektet är att höja Skellefteås attraktivitet och samtidigt göra älven till ett naturligt inslag i staden. Med de insatser som redan gjorts finns möjlighet att skapa rekreation i anslutning till vattnet och det tycker vi är fantastiskt. Ett hållbart område för framtiden

Älvbrinken ska vara levande året om och hela området ska dessutom kännetecknas av långsiktig hållbarhet. Kommunen fortsätter bland annat med anläggning av kajdäck i norrländsk kärnfuru, trots att det första förslaget från konsulten byggde på ett tropiskt

träslag så har det svenska alternativet valts. – Vi är naturligtvis oerhört stolta över att bygga i svensk kärnfuru som för övrigt är beständig över tid. Det ligger i linje med vår hållbarhetsambition eftersom det bygger på en råvara som finns nära och som stärker näringslivet i norra Sverige, förklarar Hans Andersson. Hållbarhetsaspekten är även tydlig i andra satsningar vid Älvbrinken, bland annat i uppgraderingen av anslutningsgatan som är uppvärmd för att förhindra isbildning vintertid. Det ökar inte bara säkerheten utan sparar även resurser då gatan inte behöver isbekämpas eller snöröjas under vintern. Den sociala hållbarheten är också viktig och den får stort utrymme då Älvbrinken ska ses som en mötesplats för alla. Med inslag som kallbad, vattenlek, leklandskap, angöringsplatser för båtar samt områden för avkoppling står Älvbrinken för en stor bredd av möjligheter att skapa aktiviteter för alla. Ett bevis på drivkraft

Näringsidkare har redan hittat till området och det pågår en spännande utveckling inom flera nya nischer, bland annat med café, nattklubb och bryggeriverksamhet. Flera nya byggnader är redan på plats och det finns ett uppenbart intresse bland företag att etablera sig i anslutning till Älvbrinken. Enligt Hans Andersson visar utvecklingen av Älvbrinken att det även finns ett stort mått av politiskt mod i Skellefteå.

Älvbrinken presenterades vid en parkkongress i Skellefteå i slutet av augusti 2015.Torbjörn Eliasson, ljusdesigner White (vänster), Ulf Nordfjell från Rambölls och Zandra Nordin, stadsträdgårdsmästare Skellefteå kommun, har stora visioner för hur projektet ska utvecklas.

– Det finns en vilja och en kraft som driver oss framåt och det är Älvbrinken ett bevis på. Samtidigt finns det mycket kompetens inom kommunen som kommer till nytta under projektets gång, många idéer har drivits fram av vår stadsträdgårdsmäs-

tare Zandra Nordin för att ge ett exempel, fortsätter Hans. Stora delar av området ska vara färdigställda redan under hösten 2016. Kommunen kommer att vidareutveckla Älvbrinken i samarbete med privata exploatörer vad gäller evenemang

och aktiviteter och det är ett arbete som egentligen aldrig blir färdigt, det kommer alltid att finnas möjligheter att förbättra och förfina och det är just det som är spännande med stadsutveckling, enligt Hans Andersson.


16

sKellefteÅ 2030

Affärstidningen näringsliv

Vi lever på den kreativa platsen

Att våga tänka utanför boxen blev snabbt en naturlig del av livet i Skellefteå. I grunden fanns påhittigheten. Den såg till att det ordinära blev spektakulärt och det vanliga ovanligt. Starka ledare och företag växte upp och gav motivationskraft för en ljus framtid med mod, möjligheter och visioner. Idag är platsen där allting började för mer än 150 år sedan ett globalt spännande kluster för digitala upplevelser kopplade till morgondagens design och spelutveckling, film och kommunikation. Nära samarbeten med vårt ursprung och med självförtroendet att spela på de internationella scenerna har lett fram till att människor och företag från Skellefteå vunnit priser världen över.

Tack vare renommerade utbildningar rekryteras data från stadens campus. Genomtänkta satsningar lär un ringens grunder. Här byggs det spellab, lanseras fra kokar av idéer. Vår historiska innovationskraft har be framstående entreprenörer, både som skapare av m nästa generations stjärnor. Vi lever på den kreativa platsen.

www.skelleftea.se


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ 2030

”Skellefteå offers a vibrant and dynamic environment with an excellent mix of academics and entrepreneurs where ideas and innovations can flourish.” Harry van der Veen, Founder and CEO, NUITEQ

Dataspelsutbildningen på Campus lockar kreativa talanger från hela världen.

”Gamla och nya näringar inspirerar varandra och skapar nya spännande plattformar.” Stina Berglund, projektledare, Krenova

aspelsindustrins skarpaste hjärnor nga tjejer och killar programmeamkantsteknik och det formligen etydelse för många av dagens mötesplatser och grogrund för

”Vi ger plats för unga tjejer i den digitala industrin.” Anja Palm, näringslivsutvecklare Skellefteå kommun

”Det finns inga genvägar till kreativitet. Målmedvetenhet, fokus på detaljer och hårt arbete har skapat vår framgång.” David Eriksson, kreativ chef, North Kingdom

17


18

sKellefteÅ 2030

Affärstidningen näringsliv

Data Ductus multi- Norrlands största plicerar sina styrkor fullservicebyrå investerar i Skellefteå genom nya bolag Advokatbyrån Kaiding är en norrländsk fullservicebyrå för alla typer av juridiska frågor som kan uppstå inom näringslivet. Att vara ett lokalt alternativ, med lokal kompetens och lokalt engagemang, har högsta prioritet när Kaiding investerar i Skellefteå. Efter strategiska rekryteringar står byrån redo för att tillsammans med dess klienter möta nya utmaningar under 2016.

Affärsjuridik med alla tänkbara relaterade frågor har blivit ett styrkeområde för Advokatbyrån Kaiding. Byrån tillhandahåller emellertid även kompetens inom övriga juridiska områden såsom brottmål och familjerätt. Med lokal närvaro på sju orter täcker Kaiding en stor marknad i norra Sverige och bidrar samtidigt till en positiv tillväxt utanför storstadsregionerna. Husadvokat för affärsjuridik

Från vänster Urban Lundmark och Stefan Lundström.

Framgångssagan har precis börjat för Skellefteåbaserade Data Ductus som nu möter framtiden som Västerbottens snabbast växande IT-bolag. Vid sidan av drift och övervakning av stora globala telekomnätverk har Data Ductus tagit nästa steg som framstående utvecklare av nya övervakningssystem och tjänster för andra kritiska samhällsfunktioner.

Data Ductus grundades 1989 som renodlade leverantörer av IT-tjänster. Flera milstolpar har nåtts under resans gång då företaget öppnat kontor på nya orter, expanderat utanför landets gränser (USA) samt etablerat ett antal dotterbolag, senast AquaDuctus som fokuserar på övervakning av VA-system. Framgångsrika produkter blir nya bolag

2014 utsågs Data Ductus till snabbast växande företag inom IT-branschen i Västerbotten av Dagens Industri, ett sk gasellföretag. Som produktoberoende konsulttjänstebolag har Data Ductus fortsatt expandera med en mångsidig strategi och tydliga affärsområden: IT-service och infrastruktur, nätverkstjänster (Network Management Solutions, NMS), samt applikationsoch systemutveckling. – Att bilda nya bolag är ett led i strategin där framgångsrika produkter avknoppas till egna bolag. Ett exempel är AquaDuctus som föddes ur ett behov i Skellefteå. För att minska risken för förorenat dricksvatten skapades ett system för övervakning och mätning av nivåer och flöden i avloppsbrunnar. Systemet har förfinats under åren och kan idag anpassas efter många olika typer av förhållanden, även för mätning av andra vätskor än vatten. En liknande resa görs nu med etablering av ett nytt kontor i Kiruna som fokuserar

på gruvbranschen, berättar Data Ductus vd Urban Lundmark. Bidrar till att utveckla Skellefteå

Digitaliseringen ställer nya krav på morgondagens IT-system. Data Ductus utvecklar och driftsätter system för att hantera den snabbt växande datamängden inom industrin och omvandla data till användbar information. Uppdragen innebär utveckling och integration av funktioner som kunderna behöver, likväl som nya mobila applikationer och tillägg till befintliga system. Data Ductus är även med och driver delar av utvecklingen när det gäller modern IT-drift som förenklar processer. Urban Lundmark ger några exempel: – Det kan exempelvis röra sig om styrsystem för att torka virke, eller övervakning och styrning av industriella processer och aggregering av data. Kärnan i verksamheten utgörs av kompetensen hos medarbetarna i kombination med framgångsrika samarbeten som vi byggt upp över tid. Ett sådant samarbete är det vi har med Luleå tekniska universitet som är en partner i ett antal projekt. De samarbeten som Data Ductus strävar efter att bygga upp i Skellefteå ska mynna ut i mer effektiva och konkurrenskraftiga lösningar för företagen. Det finns redan ett bra underlag för det i form av en etablerad samverkansmodell mellan näringsliv, kommun och akademi. – Att kommunen satsar på IT märks genom de senaste investeringarna i uppbyggnad av en miljö för spelutveckling. Detta initiativ gynnar hela IT-branschen i Skellefteå, då även vi på Ductus jobbar med projekt inom AR/VR, menar Urban Lundmark. Data Ductus målsättning är att växa med cirka 20 procent per år. Genom att fortsätta satsa på spetsteknologi bidrar företaget till en sund utveckling för hela Skellefteås näringsliv.

Kaiding har för avsikt att växa tillsammans med Skellefteå och har redan rekryterat ny kompetens för att kunna ta ett stort kliv in i framtiden. – Vi har börjat knyta till oss nya kunder inom branscher där byrån tidigare inte varit verksam och vår ambition är att fortsätta växa på vår marknad. I Skellefteå finns det väldigt få företag som har en egen bolagsjurist i huset. Vi kan fungera som en husadvokat och lokala företag kan vända sig till oss med alla typer av affärsjuridiska frågor, upplyser Jonas Holmqvist, delägare och advokat vid Skellefteåkontoret. Att ha en etablerad kontakt med en advokat innebär att ha någon att vända sig till med stort eller smått. Med en förebyggande kontakt kan oförutsedda problem ofta undvikas, och en redan etablerad relation är mycket värd om något oväntat ändå händer. Det är en trygghet för företagen att ha ett allmänt affärsstöd och kunna bolla båda stora och små frågor med någon som förstår affären. – Vi kan vara behjälpliga med allt från granskning av avtal till genomförande av omfattande överlåtelser och omstruktureringar som exempel, fortsätter Holmqvist. En av de största fördelarna med oss förutom att vi är starkt lokalt förankrade är att vi har all kompetens samlad under samma tak. Det ställs allt högre krav på specialistkompetens inom affärsjuridiken. Vi kan

snabbt ta hjälp av något av de andra kontoren om det skulle behövas och vi kan därför säga att vi är en norrländsk fullservicebyrå. Genom att många av advokaterna på byrån, ofta rekryterade från Stockholmsbyråer, specialiserat sig inom ett visst rättsområde kan Kaiding leverera rådgivning på den nivå som även medelstora och stora koncernen kräver. Ett konkurrenskraftigt norrländskt alternativ

De flesta större Skellefteåföretagen har någon form av internationell kontakt. Hur omfattande den är beror på verksamhetens inriktning, men gemensamt för samtliga är behovet av att strukturera och värdera dess legala miljö för att värdera risk och skapa möjligheter. Det är ett exempel på uppdrag som Kaiding arbetar med dagligen. Det var också internationella kontakter i kombination med bred erfarenhet inom affärsjuridik som lockade biträdande jurist Simon Engman till Kaiding i Skellefteå. – Jag hade uppdrag på Kaiding redan under studietiden och efter några år i Stockholm började jag längta tillbaka till Skellefteå, berättar Simon. Kaiding är en stor organisation som samtidigt känns nära, byrån präglas av professionalism och personligt engagemang och det tilltalar mig. Företagskulturen ger mycket frihet och redan från dag ett får man ta ansvar för egna kunder. Kaiding känner den lokala marknaden väl och vet vad Skellefteås företag efterfrågar och behöver. För att kunna fortsätta växa och vidareutvecklas tillsammans med Skellefteås näringsliv måste Kaiding rekrytera fler framåtsträvande medarbetare. – Nyckeln till framgång är att rekrytera rätt kompetens. Det största värdet och den främsta konkurrenskraften sitter ju i alla som arbetar här, det är vår samlade kompetens som verksamheten vilar på. Vi måste därför vara en attraktiv arbetsgivare som tilltalar de bästa i branschen och här anser jag att vi lyckats mycket bra hittills. Vi kommer att fortsätta rekrytera kompetenta jurister för att stärka vår position som det mest konkurrenskraftiga alternativet för norrländska företag, avslutar Jonas Holmqvist.

Jonas Holmqvist till höger och Simon Markström Engman till vänster.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ 2030

Snö, Skidor, Skoter, Spa Konferens & Nöjen Konferens och weekend på Källan Hotell i Åmliden, i hjärtat av Västerbotten. Fantastisk utsikt, avkopplande miljö, goda måltider, härliga spabehandlingar, nytt relaxrum och skönt utespabad

www.kallan-hotell.se 0918-321 00 Välkomna

19


20

sKellefteÅ 2030

Affärstidningen näringsliv

Hållbar skola för framtiden Under hösten 2015 presenterades den nya visionen för Skellefteås framtida tillväxt och utveckling. Visionen för Skellefteå 2030 bottnar i att kommunen ska ha 80.000 invånare om 15 år. Men det handlar inte bara om att växa för att bli fler. Visionen ska enhetligt representera invånarnas, näringslivets och hela samhällets gemensamma syn på hur Skellefteå ska utvecklas för att vara Sveriges bästa plats att bo och verka på.

Skolan spelar en oerhört viktig roll i utvecklingen mot den nya visionen och därför görs omfattande investeringar i Skellefteås grund- och gymnasieskolor. Även förskolan ska utvecklas med nybyggda lokaliteter och fler avdelningar. Satsar på lågenergikoncept

Kommunen har många järn i elden och det byggs som aldrig förr. Det tycks finnas en framtidstro som banar väg för investeringar i nya bostadsprojekt, verksamhetslokaler, kulturhus, hotell och idrottshallar för att bara nämna några exempel.

– Ett av våra flaggskepp från kommunens sida är en nybyggd förskola med tio avdelningar i Norrbacka som vi uppfört enligt passivhusstandard och med solceller på taket. Nu planerar vi för ytterligare en enligt ett liknande koncept i ett annat område som svar på efterfrågan, informerar Egon Lindgren, fastighetsförvaltare från Skellefteås fastighetavdelning. Intresset för Skellefteå som boendeort växer och kommunens uppgift är att skapa en god infrastruktur och service som främjar ytterligare utveckling. Egon Lindgren fortsätter: – Vi har börjat bygga ut skolan

i den norra centrumstadsdelen Morö Backe. Det kommer att bli en F-9-skola istället för dagens F-5 och vi satsar även här på lågenergilösningar enligt högt uppsatta miljökrav från kommunens sida. Dessutom ska en helt ny F-9-skola byggas i stadsdelsområdet Morön för att ersätta äldre skolor. Prioriterar ungas utveckling

För att nå målet med 80 000 invånare till 2030 måste kommunen växa med cirka 500 invånare per år under de kommande 15 åren. Ett av de mest grundläggande behoven bakom strategin är en för-

yngring bland kommunens invånare. Det är nödvändigt för att trygga en fortsatt god samhällsservice som lever upp till kommunmedborgarnas krav. Skellefteå 2030 handlar således om ett helhetspaket för kommunens utveckling, som förutom skola och utbildning även omfattar näringslivssatsningar, bostäder och livsmiljö, upplevelser och kultur bland annat. Allt hänger ihop och måste samspela för att Skellefteå ska bli Sveriges bästa kommun att bo och verka i. Den bärande tanken är densamma som tillämpas av ortens hockeylag som under många år har lagt en grund för sin framgång i

en omfattande juniorverksamhet. – Vi fortsätter att utveckla fastighetsbeståndet för framtiden och prioriterar skolans och därmed barn och ungdomars utveckling. Vi planerar bland annat en ny förskola i stadsdelen Moröhöjden och det unika här är att vi satsar på att certifiera den enligt Miljöklassad byggnad nivå silver. Det blir i så fall den första miljöklassade fastigheten i vår regi och ett pilotprojekt som kan öppna möjligheter för fler liknande satsningar framöver, avslöjar Egon Lindgren.

Mer utrymme för innovationer Skellefteå Kommun och Skellefteå Kraft AB har tillsammans bildat bolaget Skellefteå Science City AB, som till skillnad från en traditionell science park kommer att fokusera på innovationsstöd utan att vara beroende av en viss lokalisering. Istället integreras hela staden i utvecklingsarbetet för ett mer innovationsdrivet Skellefteå.

Skellefteås vision för 2030 handlar om mycket mer än att öka invånarantalet. När kommunen satsar mot 80.000 invånare ska samtliga delar av samhället integreras och utvecklas. – För att kommunen ska kunna bibehålla en hög servicenivå till alla som väljer att bosätta sig i Skellefteå måste det finnas goda förutsättningar för företagande. För det krävs i sin tur ett bra innovationsklimat och därför har kommunen satsat på ett nytt bolag för utveckling av det lokala innovationssystemet, förklarar Johnny Högberg, vd för Skellefteå Science City. Tar vara på Skellefteås styrkor

Johnny berättar att Skellefteå Science City etablerades så sent som under våren 2015, men sats-

Emina Kovacevic och Johnny Högberg.

ningen har redan fått ett genomslag i form av stort intresse från det lokala näringslivet. Han fortsätter: – Den nya bolaget har flera funktioner, det handlar bland annat om att stimulera innovationsklimatet i befintliga företag och skapa förutsättningar för nya innovativa företag i Skellefteå. Dessutom ska bolaget attrahera kapital och kompetens till förmån för Skellefteåföretagens ut-

veckling. En spännande satsning som är särskilt värd att nämna är Start Up Nord, som är ett ekosystem för start-ups och som Science City fått uppdraget att utveckla och driva. – En gynnsam utveckling kräver också att Skellefteå Science City stöttar vidareutvecklingen av det befintliga innovationsstödsystemet så att den tillmötesgår behovet hos innovativa företag, tillägger bolagets Innovation Ma-

nager Emina Kovacevic. Skellefteås styrkor ska tas tillvara och utvecklas till starka innovationsområden. Här kan Skellefteå enligt Emina bland annat konkurrera med kompetens inom IT, trä och energi. Bra start för innovationsbolaget

Grundarna av Skellefteå Science City när stora ambitioner. På sikt hoppas man på att bolaget ska bli

en internationell partner för samverkan inom flera av Skellefteås styrkeområden och det är något som enligt Johnny Högberg inte har funnits i kommunen tidigare. – Vi satsar mot ett globalt erkännande och vi kommer att jobba nära våra grannar Piteå, Boden och Luleå bland andra för att samla regionen kring utvecklingen. Vi tar gärna rollen som change agent och kommer att jobba aktivt med förändringar, upplyser Johnny. I dagsläget är det fyra nyckelaktiviteter utifrån vilka arbetet planeras. Den första handlar som Emina redan nämnt om att utveckla innovationssystemet. Den andra innefattar positionering och nätverkande så att intressenter från andra regioner får upp ögonen för Skellefteå. Den tredje aktiviteten kretsar kring att inspirera och komma igång med innovationsarbetet i befintliga företag och den fjärde om omvärldsbevakning, kommunikation och information. – Vi ser fram emot att bidra till en positiv utveckling av Skellefteå och är glada för att bolaget har har mötts med stor entusiasm, säger Emina Kovacevic. Skellefteå Science City ägs av kommunen till 51 procent och resterande 49 procent ägs av Skellefteå Kraft.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ 2030

21

Snidex bidrar till Skellefteås utveckling som trästad Fönstertillverkaren Snidex använder en traditionell råvara för framställning av moderna produkter. Råvaran är dessutom ett av etableringsortens främsta kännetecken – Skellefteå är sedan länge känd som trästad långt utanför Sveriges gränser. Som tillverkare av fönster med stora inslag av trä går Snidex i bräschen för ökad användning av hållbara material för framtiden.

Hållbarhetsprägeln på Snidex sortiment och tillverkningsmetoder bidrar till att Skellefteå kan sätta ribban högt på miljöfronten. Med en miljömedveten industri som producerar varor som står för tillväxt och utveckling i en expanderande region, som Snidex i allra högsta grad gör, kan Skellefteå hävda sig i en allt tuffare global konkurrens. Delaktiga i uppbyggnaden av trästaden

Snidex är ett av få tillverkande företag som lyckats behålla i stort sett hela värdekedjan lokalt. Företaget står fortfarande, snart ett sekel efter att det grundades, för en stor del av tillverkningskedjan för trä- och aluminium-

Gåshaga, Stockholm.

fönster i fabriken i Burträsk några mil utanför Skellefteå tätort. – Vi sätter ett stort värde i att kunna bevara och utveckla produkt- och produktionskunnande lokalt. Vi säljer i princip allt utanför Skellefteå och bidrar därför till att öka exportintäkter för regionen, samtidigt som vi håller en teknisk nivå som bidrar till en hög kunskapsnivå i närområdet, säger Susann Klippmark, marknadschef på Snidex. Snidex har sedan starten varit delaktiga i uppbyggnaden av Skellefteå som en profilerad trästad och de senaste åren har präglats av tillväxt. En ny epok har inletts i företagets historia i samband med att man sedan 2012 har en egen säljorganisation. Den

kunskap som samlats vid Luleå tekniska högskola kring trä har också varit viktig för Snidex utveckling, både i fråga om kompetensförsörjning och med provningsresurser. Flexibla produktplattformar

Efter nästan 100 år i fönsterbranschen har Snidex byggt upp ett genuint fönster- och glaskunnande och en fabrik som är helt anpassad till kundorderstyrd produktion. Fönster från Snidex finns exempelvis i många svenska sjukhus, fängelser, kontor, hotell och bostäder. – Vi jobbar enbart på objektsmarknaden, både inom nyproduktion och ROT. Vi jobbar i hela Sverige och samarbetar med många av de större byggföretagen och fönsterentreprenörerna som finns på marknaden. Vår styrka är att vi kan kundanpassa våra fönster så att de uppfyller behov gällande storlek och form samt energi- och ljudkrav, berättar Susann. Snidex utgår från flexibla produktplattformar för trä- och aluminiumfönster samt helträfönster. Det ger en hög kostnadseffektivitet i produktionen samtidigt som unika fönsterlösningar skapas. Satsar på ständiga förbättringar

Fabriken kännetecknas av ständi-

Susann Klippmark, marknadschef på Snidex AB.

ga förbättringsåtgärder både produktions- och miljömässigt. – Vi har gjort strategiska satsningar för att effektivisera flera led i produktionen. Vi har bland annat bytt befuktningsanläggning för att minska behovet av tryckluft och vår nya elektrostatanläggning och nya sprututrustning i måleriet minskar radikalt färg och lösningsmedelåtgång. Vi har även en ny rampress och med den har vi betydligt sänkt bullernivån vid spikning av fönsterbågar, informerar Susann. Stort fokus läggs också på arbetsmiljöfrågor och Snidex har

gjort flera förbättringsåtgärder inom området, bland annat investerat i en ny filteranläggning för bättre luft. Susann Klippmark avslutar med några ord om Snidex ambition: – Vår ambition är att tillverka och sälja fönster med hög kvalitet på den svenska objektsmarknaden. Kunderna ska känna sig trygga i valet av Snidex som en leverantör som står för säkra leveranser, trygghet, hög kompetens och jämn, hög kvalitet. Samtidigt ska vi vara en attraktiv arbetsgivare som gynnar tillväxt i bygden.

SWEDEN

Luleå Malå Kåge

SKELLEFTEÅ HAMN

Bygdsiljum Sävar

FINLAND

Telefon 0910-33130 www.skelleftea.se/hamn portofskelleftea@skelleftea.se


22

sKellefteÅ 2030

Affärstidningen näringsliv

Nya projekt stärker Skanska i Skellefteå

Från projekt Västra Eriksberg i Skellefteå. Skanska bryter ny mark i Västerbotten. Regionens utveckling skapar potential för Skanska att bygga upp nya kompetensområden och förankra sin närvaro som samarbetspartner i samhällsutvecklingen. Det gäller inte minst i Skellefteå där det i skrivande stund planeras för nya stadsdelar, nya bostadsområden och mycket ny infrastruktur.

– Skidtunneln är ett välkommet inslag i ett sedan länge uppskattat friluftsområde. Västra Eriksberg ligger centralt men samtidigt mitt i en granskog. Området har skidspår och vi har snart färdigställt nya elljusspår också. Tanken är att man ska bevara Västra Eriksberg som frilufts- och rekreationsområde samtidigt som det blir ett nytt bostadsområde, fortsätter David Nordberg.

Byggkranar och entreprenadfordon är numera en vanlig syn i Skellefteå. Det byggs som aldrig förr runtom i kommunen. Till ytan är Skellefteå ungefär lika stort som Skåne men med betydligt färre invånare. Siktet är dock inställt på tillväxt och det har kommunen manifesterat genom den nya visionen för 2030 där man siktar mot 80.000 invånare.

Stora projekt för Skellefteås framtid

Utvecklar Västra Eriksberg

Projekten regnar tätt i Skellefteå nu. Bland annat så har kommunen frigjort 79 tomter och därmed banat väg för uppbyggnad av ett nytt villaområde i natursköna Västra Eriksberg. Området är uppdelat i tre delområden eller etapper med olika startskott för bebyggelse. – Vi har förberett infrastrukturen i det första delområdet med uppdrag inom VA, el, belysning, gång- och cykelvägar, elljusspår samt fiber, informerar David Nordberg, produktionschef på Skanska med ansvar för markarbeten på Västra Eriksberg. Samma ska utföras i andra och tredje området samtidigt som de första husen nu byggs i det första området. Skanska har även anlagt en ny väg, Ormens väg, som sträcker sig genom hela Västra Eriksberg. Ett par tunnlar planeras också varav en redan är färdigställd. Med plats för en pistmaskin att köra rakt igenom kan den nya tunneln nyttjas året om.

Skanska kan räkna med fortsatt tillväxt tack vare nya investeringar som görs runtom i regionen. Att Skanska dessutom förstärkt sin organisation i Skellefteå öppnar möjligheter för expansion vilket ger grädde på moset. Företaget syns nu alltmer ute på byggarbetsplatserna i Skellefteåregionen. – Vi har flera riktigt stora projekt på gång. Förutom Västra Eriksberg så är vi bland annat involverade i Backbone-projektet, som omfattar nya ledningar för datatrafik från Örebro till Luleå. I ett annat projekt medverkar vi i upprustningsarbetet kring järnvägen i stora delar av Norrland. Vår kompetens är bred och utvecklas hela tiden i takt med att vi får nya uppdrag, säger Sören Gustafsson, projektchef i Skellefteå. Sören och David ser positivt på framtiden i Skellefteå. – Pågående utveckling gynnar alla inom bygg- och anläggningsbranschen. Om visionen för 2030 ska uppnås så kommer det att behövas byggas i en mycket större takt än tidigare och det verkar som att marknaden har fått upp ögonen för det nu – det tycker vi är bra, säger Sören som avslutning på vår diskussion om Skellefteås framtid.

Polaris bygger unikt trähus i Skellefteå Fastighets AB Polaris i Skellefteå har tillsammans med Consultec Arkitekter tagit fram ett nytt koncept för ett unikt industrihus i trä. – Vi vill vara proaktiva och bidra till utvecklingen i kommunen, säger Fredrik Löfstedt, fastighetschef på Polaris.

Skellefteå kommun har idag cirka 73.000 invånare. En vision från kommunens sida är att den siffran ska vara 80.000 år 2030. – Vi har också som ambition att växa inom Polaris. Vi kan inte skapa nya arbetstillfällen men vi kan vara med och bidra med lokaler till företag, säger Fredrik Löfstedt. Fastighets AB Polaris är ett helägt kommunalt bolag som jobbar mot näringslivet i Skellefteå. Polaris äger ett 60-tal fastigheter och är bland annat ägare till högskoleområdet Campus. Totalt har Polaris 300.000 kvadratmeter uthyrningsyta fördelat på industri, kontor och utbildningslokaler. Nytt industrihus i trä

Ett stort projekt som Polaris kommer att arbeta med under 2016 är ett nytt industrihus i trä som kommer att byggas någonstans i centrala Skellefteå. Det är ännu inte bestämt var. Konceptet bygger på en modulbaserad fastighet med en stomme i limträ, mellanväggar i KL-trä samt utvändiga träpaneler. Varje modul blir 24 meter lång, sex meter bred och med en totalyta på 139 kvadratmeter, varav en arbetslokal på 102 kvadratmeter. Varje enhet består av arbetslokal, kontor, personalrum, omklädningsrum och toalett. – Det finns en marknad för små flexibla lokaler både för serviceföretag och tillverkningsföretag. Just nu håller vi på att projektera för ett nytt hus och vi jobbar med olika geografiska lägen lite beroende efterfrågan, säger Fredrik Löfstedt.

Fredrik Löfstedt, fastighetschef på Polaris. Ett hållbart alternativ

Träteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå är Sveriges centrum för träteknisk forskning och utbildning, så kompetensen finns på nära håll. Det finns även träindustri i området som till exempel Martinsons, Plusshus och Jörnträ med flera. – Träforskningen har pågått länge här och vi tycker att det är hållbart alternativ till traditionellt byggande, säger Fredrik Löfstedt. Skapar en kreativ miljö

Polaris bygger för närvarande om en fastighet i centrala Skellefteå. I fastigheten ska inrymmas en Tech Start Up, en kreativ miljö för nystartade företag. Tanken är att bolag ska kunna inspirera varandra i den här miljön och på sikt göra Skellefteå till en ännu mer attraktiv kommun för nyetableringar.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ 2030

23

Skelleftebränslen ser till lokal utveckling Skelleftebränslen går mot strömmen – när de stora bensinbolagen effektiviserar och koncentrerar sin verksamhet till färre tankställen väljer familjeföretaget att utöka. Många norrländska småbyar har vidareutvecklats den vägen. När den lokala macken hotas av nedläggning ser Skelleftebränslen till helheten – finns det lokalt engagemang från andra företag och byföreningar så kan man tänka sig att investera.

Idag har Skelleftebränslen ett 100-tal anläggningar – från Kramfors i söder till Kiruna i norr. – Det som driver oss framåt är lokalt engagemang – det finns framgångsrika verksamheter i glesbygden som är beroende av bränsle och det är den typen av aktörer vi vänder oss till i första hand. Vi växer hela tiden och vi har en mycket effektiv logistik som försörjer hela Norrland med drivmedel, smörjmedel, pellets och en mängd andra produkter, berättar vd Per-Erik Jacobsson. Tar vara på lokala intressen

Tyvärr har norra Norrlands inland drabbats hårt när större aktörer lägger ner sina tankställen, men Skelleftebränslen försöker vara lyhörda för förändringar och har bidragit till att många anläggningar har räddats vilket också är avgörande för att glesbygden ska fortsätta utvecklas. – Vi ser till alla möjligheter. Om det finns etablerade verksamheter i området så finns det också behov av bränsle. Då gäller

det att vi kan anpassa oss efter marknaden och hitta lösningar som gynnar lokala intressen likväl som vår verksamhet. Enligt Per-Erik Jacobsson har Skelleftebränslen varit med och utvecklat ett 20-tal tankställen i glesbygden och intresse finns för att fortsätta på den inslagna vägen. – Vi har lång erfarenhet av att sälja och distribuera diesel, eldningsolja, gas och pellets. Det är ju här vi lever och verkar och kunderna har under många år gett oss ett stort förtroende så självklart skall vi göra det vi kan för att bidra och utveckla Norrland vidare. Bidrar till hållbar utveckling

Skelleftebränslen har en långsiktig helhetssyn när det gäller investeringar och avkastning. Genom att satsa på tankställen i områden som annars aldrig skulle få en möjlighet att tanka lokalt bidrar företaget till en hållbar utveckling. Anläggningsnätet sparar miljön i alla led, avstånden för att tanka minskar och med en op-

timal distribution och ökad tillgänglighet vinner alla på konceptet. Ytterligare ett perspektiv länkas med social hållbarhet där Skelleftebränslen bidrar till att hålla Norrlands glesbygd vid liv genom bättre förutsättningar. Tillgång till bränsle, affärer, skolor med mera är viktigt för att inlandet ska fortsätta utvecklas. Trots att branschen är tuff ser Per-Erik flera utvecklingsmöjligheter framöver. – Det viktigaste för ett litet bolag är att kunna anpassa sig efter marknaden och kundernas behov – det har Skelleftebränslen haft som mantra från dag ett. Vi är

ständigt lyhörda inför nya möjligheter och kommer att expandera bolaget ytterligare. En ny station invigs inom kort på Södra infarten till Skellefteå där Skelleftebränslen etablerar en ny toppmodern miljöanläggning med biogas, HVO samt ytterligare två miljöklassade dieselalternativ och ADblue. Kort om Skelleftebränslen

Skelleftebränslen etablerades 1988 och ägs av familjen Skoog i Piteå. Företaget har ett 40-tal anställda men sysselsätter upp till ett 60-tal personer inklusive underleverantörer. I dagsläget har Skelleftebränslen närmare 100

Per-Erik Jacobsson.

tankstationer från Kramfors till Kiruna och omsätter drygt en miljard kronor.

Riktigt många hem bygger vi just nu. För att vi gillar Skellefteå. Odenskrapan 43 lägenheter Klockarhöjden 16 lägenheter Hofgränd 31 lägenheter Burträsk 22 lägenheter Följ alla våra aktuella byggprojekt på skebo.nu/skebobygger


24

sKellefteÅ 2030

Affärstidningen näringsliv

Viktig kugge i norrländskt näringsliv Gallac Produktion spelar en viktig roll för industrin i Norrland. Gallac är nämligen ett av få företag som sysslar med varmförzinkning - en process som ger ett ökat korrosionsskydd på stålprodukter. – Vi har många trogna kunder men vi behöver mer tillverkningsindustri i Norrland, säger vd:n Jörgen Nyström.

Ytbehandlingsverksamhet har funnits sedan 1983 och i lokalerna på Hyvelgatan i Skellefteå sysslar man med alla typer av rostskyddsmålningssystem, varmförzinkning och sprutförzinkning samt efterbearbetning och montage. I Åsele utförs bland annat varmförzinkning och efterbearbetning. För några år sedan hade företaget problem med lönsamheten och fick varsla personalen. Dåvarande platschefen Jörgen Nyström gick in och köpte företaget i november 2013 från Lifco-koncernen och idag ser han positivt på framtiden med sina 26 anställda i Skellefteå och 6 anställda i Åsele. – Arbete vi utför är gediget hantverk som kräver kompetent personal. Det är en fördel för oss att vi har väldigt låg personalomsättning i företaget. Siktet 20 år framåt

Zinken skyddar stålet och ger rostskydd som håller i 50–100 år. I tuffare miljöer kan man även komplettera med målning.

Efter två år med ökande omsättning hoppas man fortfarande på en lätt ökning under 2016.

– Vi har fortfarande kapacitet kvar för att fylla anläggningen. Vi har lyckats flytta fokus till långsiktig planering och den planen räcker just nu 20 år framåt. Men det är svårt att förutse framtiden, säger Jörgen Nyström och fortsätter: – Vi har inte någon egen produkt utan är beroende av andras produktion för att säkerställa vår överlevnad. Det gäller att fördjupa samarbetet med våra kunder för att nå nya marknader. – Vi behöver mer tillverkningsindustri i Norrland annars finns det risk att vi inte kan bedriva verksamheten lokalt i Skellefteå och i Åsele. Tre tjänstemän

Jörgen Nyström som jobbat inom Gallac sedan 1991, har tre tjänstemän anställda i företaget. Dels platschefen Henrik Trysberg i Åsele, produktionschefen Roger Wikström i Skellefteå och så den administrativa chefen Elina Anundi, som jobbar mycket med fokus på miljö och kvalitetsfrå-

gor. Elina har en internationell bakgrund och kom in på Gallac för tre år sedan efter studier i Finland och Tyskland, samt arbete i Tyskland, Arjeplog och Kina. – Elina har spelat en viktig roll i vårt arbete med att strukturera företaget och tänka hållbart, säger Jörgen Nyström. Inom Gallac planerar man för att anställa ytterligare en person till kontoret i Skellefteå. – Ja vi hoppas att det går att genomföra för att vi ska kunna frigöra mer tid till oss andra, säger Nyström. Ser en marknad i Norge

Gallac har även gett sig in på den norska marknaden och samarbetar tillsammans med fyra andra företag i Norrland i industrigruppen Bottnia. Gruppen som består av Skellefteåföretagen Gallac, Rejlers, Stilmekaniska, TurnHill samt Ferex i Byske, har funnits i tre år och fokus just nu ligger bland annat på kunder inom norsk infrastruktur, kraftindustri och gruvindustri.

Peab är med i Skellefteås förvandling De senaste åren har varit händelserika för Skellefteå. Kranar och entreprenadfordon tycks dyka upp överallt i staden och det är ett gott tecken – det byggs som aldrig tidigare i takt med att Skellefteå rustar för framtiden enligt vision 2030 och 80.000 invånare. Peab Anläggning har fullt upp med olika mark- och konstruktionsprojekt som tar Skellefteå ett steg närmare visionen.

Staden ska förtätas och fler bostäder måste byggas. Peab Anläggning bygger inte bostäder men drar likväl nytta av effekten det för med sig med nya väg- anläggnings projekt, samt konstruktionsarbeten mot industrin och andra kommunala serviceverksamheter som exempel. – Vi har full beläggning i Skellefteå under en lång tid framöver. Vägar, VA i mark måste dras om. Bostäder, skolor och andra samhällsfunktioner måste också byggas ut och uppgraderas i takt med stadens utveckling. Servicefunktioner såsom avfallshantering måste också effektiviseras och här medverkar vi också, informerar Kent Karlsson, bitr. arbetschef på Peab Anläggning AB.

fektivisera Skellefteås miljö- och återvinningsarbete avsevärt. Avfallsanläggningen är bara ett av många exempel på vad Peab kan utföra. – Vi deltar gärna så tidigt som möjligt i planering och utvärdering av stora samhällsprojekt. Nu när det ska byggas så mycket runtom i Skellefteå ser vi alla möjligheter till expansion lokalt. Vi har kompetens och erfarenhet för alla typer av anläggningsprojekt, från vägbyggen och broar till dragning av vatten- och avloppsledningar som exempel. Dessutom kan vi konstruera komplexa byggnationer från grunden och det ger en konkurrenskraftig helhet, förklarar Kent Karlsson.

Peab erbjuder konkurrenskraftig helhet

Framtid – Skellefteås förvandling

Peab bygger den nya omlastningsstationen och sorteringshallen vid den kommunala avfallsanläggningen. Uppdraget omfattar både mark- och konstruktionsarbeten för den utbyggda anläggningen som kommer att ef-

Skellefteå sett uppifrån visar stora ytor och därmed goda möjligheter till förtätning. Kommunens vision omfattar byggnation av tusentals bostäder och mycket kretsar kring förtätning i stadskärnan. Det kommer i sin tur att stäl-

Här växer Skellefteås nya omlastning- samt sorteringshall fram vid den kommunala avfallsanläggningen Degermyran. Arbetet utförs av Peab Anläggning AB.

la krav på förändring och uppgradering av infrastrukturen och här har Peab mycket kunskap och erfarenhet. – Vi följer strukturomvandlingen i staden och ser goda utvecklingsmöjligheter framöver. Den omvandling som sker i Skellefteå gynnar inte bara oss utan alla som verkar inom bygg- och

anläggningsbranschen. Många stora projekt utvecklas nu och det ger ringar på vattnet, konstaterar Kent Karlsson. Peab vill gärna vara en del av utvecklingen och satsar på utökade samarbeten med beställare, byggherrar samt branschkollegor. Skellefteå har gått in i en förvandlingsfas som kommer att ge-

nerera mycket arbete inom branschen under kommande år. På längre sikt ligger E4:ans omdragning och Norrbotniabanans utbyggnad som ett par exempel på projekt som kommer att kräva all arbetskraft som den regionala mark- och anläggningsbranschen kan uppbåda.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ 2030

25

Skebos nya projekt öppnar bostadsmarknaden för fler Det kommunala bostadsbolaget Skebo spelar en central roll i Skellefteås utveckling mot 80.000 invånare. Efter närmare 20 år utan nybyggnationer på bostadssidan valde det allmännyttiga bostadsbolaget att slå på stort med flera nya projekt varav ett par redan är färdigställda. Allt är uthyrt långt innan inflyttning vilket visar på den starka efterfrågan som råder för hyresrätter.

Enligt kommunens tillväxtmål behöver befolkningsmängden öka med omkring 500 personer per år under kommande 15 år i Skellefteå. För att det ska vara möjligt måste nya flyttkedjor skapas och attraktiva bostäder tillgängliggöras, gärna i tätorten. Skebo har öppnat möjligheter för det med ökad nyproduktion av hyresrätter i flera spännande projekt. Uthyrt innan färdigställande

Affären backas även upp från ägarhåll. – För att nå målet om att bli 80.000 invånare måste vi bygga fler bostäder. Etableringen av en ny stor bostadsaktör öppnar dessutom upp för att attrahera ytterligare investeringskapital till Skellefteå. Det blir fler som drar kommunen framåt, säger Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande.

kan bli inflyttningsklara inom ett år. Det är ett hållbart projekt ur flera perspektiv eftersom vi dels satsar på tillgänglighet och social samvaro, och dels ser till att använda återvinningsbara material.

Odenskrapan söderfasad. 13 våningar och totalt 43 lägenheter.

Vi vill bygga värden som står sig över tid, säger Anna Ersson. Även om det inte blir aktuellt med träbyggande i just Hofgränd

så finns kommunens träbyggnadsstrategi med när Skebo planerar nya projekt.

Hållbara värden

I takt med att Skebos investeringar tar form i såväl aktuella som planerade projekt startar flyttkedjorna. För varje nyproducerad hyresrätt genereras 3,8 flyttar i snitt enligt en studie från Uppsala. Det märks en skarp förändring i Skellefteå nu när flera förtätningsprojekt pågår. Intresset ökar även utifrån med inflyttande från andra regioner. – Bland våra aktuella projekt finns förtätningen i Hofgränd med ett 30-tal lägenheter som

Hofgränd Gatuvy från gågatan. Affärslokal längst ner och lägenheter ovanpå.

Foto: Conny Lundström, WildShots Sweden AB

I kvarteret Ringduvan blev allt uthyrt långt innan färdigställandet våren 2014. Likadant blev det för det aktuella projektet Oden med första inflyttning under februari i år, enligt Skebos marknadschef Anna Ersson, som också tycker att det känns extra positivt att det råder en stor mångfald bland hyresgästerna. – Vi förundras över hur bred målgruppen är för våra nya hyresrätter. Vi har fått intresseanmälningar från allt från unga människor som söker sitt första boende till seniorer som vill sälja sina villor. De nya husen kommer att präglas av mångfald och det ser vi som oerhört positivt. – För att öppna bostadsmarknaden för fler målgrupper satsar vi på att bygga om fastigheter som haft ett annat användningsområde. Ett exempel är det tidigare äldreboendet i Burträsk som nu omvandlas till rymliga lägenheter. Vi ska kunna erbjuda bostäder för alla och våra aktuella projekt är bra exempel på hur vi jobbar för det, poängterar Anna Ersson.

Hofgränd, 3 hus med totalt 31 lägenheter.

Välkomnar fler investerare

Skellefteå har mycket på gång och de stora visionerna kräver kapital. För att delfinansiera de stora byggprojekten och samtidigt bana väg för ytterligare en stark aktör på Skellefteås bostadsmarknad valde Skebo att sälja dryga tusentalet lägenheter i Anderstorp och Sunnanå till Nordhalla Fastigheter AB. – Affären genererar ett välkommet tillskott med tanke på att investeringsbehovet för att trygga vår framtida tillväxt ligger på cirka 2,1 miljarder kronor varav 1,4 miljarder planeras för nyproduktion, säger Skebos vd Jerker Eriksson.

Brooklyn Bridge eller Älvsbackabron? En stad har ofta olika kännetecken; gator, torg, parker, konstverk, broar med mera. Staden ska nyttjas och njutas, den ska vara nära enkel och öppen, och som samhällsbyggare kan vi tillsammans hjälpa till med det. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Välkommen att bli en del av det spännande arbetet.

Vi vill gärna ha dig med Vi har kompetens inom fysisk planering, vatten & avfall, gator & parker, miljö & hälsa, räddningstjänst & sotning samt hamn & logistik. Håll utkik när vi annonserar efter nya medarbetare till samhällsbyggnad eller ta kontakt med våra HR-specialister. Vi tar gärna emot studenter för exjobb. Kontakta oss 0910-73 50 00 (kundtjänst) www.skelleftea.se/kontakt

www.skelleftea.se/ledigajobb www.skelleftea,se/exjobb


26

sKellefteÅ 2030

Affärstidningen näringsliv

Hotellägare bidrar till Skellefteås attraktivitet Skellefteå kommer att få ett antal nya landmärken under de närmaste åren i form av kulturhus och premiumhotell bland annat. Ett par välkända namn i den svenska hotellbranschen dyker upp i samband med utvecklingen, Hilding Holmqvist och Kristoffer Lundström. De fortsätter sitt långvariga samarbete då Lundström ska driva det nya hotellet som Holmqvist nu bygger.

Hotellkungen och entreprenören Hilding Holmqvist såg en stor potential i Kristoffer Lundström redan för flera år sedan. Ett av Holmqvists hotell var till salu och Lundström blev då tillfrågad om han skulle kunna tänka sig att ta över Hotell Laponia i Arvidsjaur. Kristoffer såg i sin tur en stor utvecklingspotential i ett av Lapplands största hotell och tog sig an utmaningen med entusiasm och energi. – Det visade sig bli en riktigt bra investering, Hotell Laponia har utvecklats och kundgruppen har breddats under de senaste åren. Omsättningen har flerdubblats och det finns alla möjligheter att skapa ytterligare tillväxt. När Hilding frågade mig om jag ville ta över två hotell i Skellefteå också såg jag en fantastisk möjlighet i att få vara med och bygga

Eventgästernas lounge

Kristoffer Lundström.

upp något som gagnar staden som besöksmål, precis som i Arvidsjaur, säger Kristoffer Lundström. Nytt hotell stärker Skellefteå som besöksort

Den nu 32-åriga Kristoffer har mer eller mindre vuxit upp på olika hotell i norra Sverige, föräldrarna har länge varit verksamma inom branschen och under hela uppväxten drev familjen ett antal hotell i norrländska städer som Piteå, Vilhelmina och Kramfors. Den erfarenheten tar Kristoffer med sig i arbetet med att utveckla sina hotell i Arvidsjaur och Skellefteå. – Skellefteå Stadshotell respektive Best Western Malmia Hotel är två mycket olika anläggningar men båda är viktiga för Skellefteå som besöksort. Skel-

lefteå är en storstad i jämförelse med Arvidsjaur, men hittills har det funnits ett större utbud av hotell i den mindre staden. Det vill vi ändra på med det nya premiumhotellet som ska byggas intill kulturhuset, förklarar Kristoffer. Skellefteå har cirka 72.000 invånare och siktar på 80.000 till 2030. Arvidsjaur har som jämförelse omkring 6.000 invånare, men väldigt många besökare tack vare den internationellt uppmärksammade biltestverksamheten i området. – Det är helt andra möjligheter här med tanke på Skellefteås storlek, och kommunen satsar mycket på tillväxtarbetet. Det känns oerhört bra att vi får möjlighet att samverka och bygga upp något från grunden i form av det nya premiumhotellet, som kommer att byggas på höjden och

därmed också blir ett nytt landmärke för staden. Befintliga varumärken är minst lika viktiga

Det nya premiumhotellet blir ett intressant tillskott, men Skellefteå Stadshotell står redan för ett varumärke som bygger på värden från bygden. Det är Kristoffer noga med att poängtera. – I stadshotellet finns en stor del av Skellefteås traditioner och historia. Ett stadshotell förknippas också med en viss typ av produkt, gästerna förväntar sig en genomgående hög service och kvalitet som vi måste leverera. För stadshotellet är mycket uppbyggt kring aktiviteter, bland annat med lunch, nattklubb, spa och krogshower. Kristoffer gör en jämförelse med Best Western Malmia som

är ett uppskattat affärshotell i närheten av galleria Vintergatan i centrala Skellefteå. Här erbjuds en hög service och ett rikt utbud med frukostrestaurang. Erbjudandet är specifikt inriktat mot affärsresenärer, men hotellets läge gör det även attraktivt för andra målgrupper. När det gäller upplevelser och aktiviteter är stadshotellet dock stadens mittpunkt, enligt Kristoffer. – Det ska vara tydligt och märkas att vi gör stora satsningar på nöjen och jag vill påstå att vi har ett av stadens mest fullspäckade scheman med aktiviteter. Samtidigt är det viktigt att vi kan hålla en hög nivå gällande service och standard i enlighet med vad som förväntas av ett fyrstjärnigt hotell mitt i city.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ 2030

Skelack präglas av framtidstro

Ytterligare tillväxtpotential när Nordic Light utvecklar Många undrar nog vad en lamptillverkare kan ha gemensamt med en leverantör av maskiner. Mikael Johansson på Skelack har svaret: förutom att båda företagen har potential att leverera till en global marknad så är båda även i behov av ytbehandling av sina produkter. Båda är med andra ord exempel på stora och återkommande kunder till Skelack, som idag är en av Sveriges mest effektiva och tillika mest moderna lackeringsverkstäder.

Med tillgång till den absolut senaste teknologin och inte minst med en lojal, engagerad samt kompetent personal möter Skellefteåföretaget Skelack AB en växande marknad. Med gedigen erfarenhet av både våt- och pulverlackering kan företaget ta sig an i stort sett alla typer av lackeringsarbeten som förekommer inom industrin, även med de mycket tuffa ytbehandlingskrav som ställs inom exempelvis fordonsindustrin.

Vi har plats för fler nöjda kunder – välkommen att kontakta någon av våra företagsrådgivare

handelsbanken.se/skelleftea

Skelack´s platschef Rickard Nilsson tv, planerar med Per Johansson, produktionschef Nordic Light.

www.boasbygg.se

Nystart med lean

Precis som Skellefteå i övrigt har Skelack fått en nystart. Skellefteå sjuder av en framtidstro som märks och känns genom hela näringslivet. Skelack har valt att investera i enlighet med kommunens framåtanda och visioner för framtiden, och det yttrar sig bland annat i form av en nystart av arbetet med lean i lackeringsverkstaden. Skelack har även rekryterat en ny platschef, Richard Nilsson, som ska vidareutveckla verksamheten efter Mikael Johansson. – De investeringar vi redan gjort genererar mervärde för Skellefteås industri, som får tillgång till en komplett partner inom ytbehandling. -Jag vågar påstå att vår anläggning är en av Sveriges modernaste för våt- och pulverlackering, och vi erbjuder allt inom ytbehandling, säger Mikael. Bland tidigare investeringar finns en avancerad plockrobot för upphängning av detaljer inför ytbehandlingssteget. Tack vare den slipper personalen de monotona arbetsuppgifterna med att manuellt hänga upp och plocka ner detaljerna. För kunderna innebär det att Skelack kan hålla mycket korta ledtider med bibehållen kvalitet eftersom ett annars tidskrävande moment effektiviserats markant. Från belysningsarmaturer till maskiner

Miljö, kvalitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet har alltid varit ledord för Skelack. Det

Hydraulcylindrar i våtlackeringen.

är inte bara teknikinvesteringar som lyfter verksamheten. Företaget har även genomgått en förvandling internt där företagskulturen blivit tydligare. Personalen har fått utbildning för att optimera nyttan av investeringarna och Skelack präglas idag av en stark framtidstro. Det är på dessa grunder som Rickard Nilsson ska driva företaget vidare. Skelack ägs av Nordic Light, som i sin tur ingår i ITAB-koncernen. För Skelack innebär det en trygghet med möjlighet att utvecklas under mycket långsiktiga och stabila ägare. Nordic Light är samtidigt en av Skelacks största kunder och den utveckling som sker inom moderbolaget, bland annat med utveckling av nya produktkategorier, gynnar Skelack som konsekvent får mer att göra. – Nordic Light levererar belysning till samtliga H&M-butiker världen över. Vi bistår dem med ytbehandling av armaturerna och på så vis når vi hela världen genom våra kunder. Samtidigt är vi en strategiskt viktig partner för Norrlands industri, som behöver efterbearbetningstjänster av högsta kvalitet till rätt pris och i rätt tid för att bibehålla sin konkurrenskraft. Det finns inga genvägar, vi måste ständigt vara lyhör-

Pulvermålad armatur Stella-LED till Nordic Light.

da inför marknadens krav och agera därefter, förklarar Mikael Johansson. Skelack expanderar och drar således sitt strå till stacken när det gäller Skellefteås tillväxt. Företaget har utöver Nordic Light ett antal större kunder, däribland tillverkare av maskiner, som bidrar till stabilitet i verksamheten.

27

Din länk till världsmarknaden VI ERBJUDER R DIG KOMPLETT KOMPLETTA TA A LOGISTIKLÖSNINGAR.

Med br bred ed kunskap och mer än 125 års erfar erfarenhet enhet möter vi dina logistikbehov med hög servicegrad och flexibilitet. KONT KONTAKT: TAKT: TEL 0911-23 22 00 ELLER WWW WWW.SHORELINK.SE .SHORELINK.SE


28

sKellefteÅ 2030

Affärstidningen näringsliv

Trä- och teknikarena för industrins kompetensförsörjning planeras i Skellefteå Visionen om att etablera en trä- och teknikarena i Skellefteå börjar närma sig förverkligande. Med hjälp av finansiering från näringslivet kan projektet konkretiseras i en ny plattform för samverkan i kompetensförsörjningsfrågor mellan skola och näringsliv. Det behövs för att industrikommunen Skellefteås företag ska kunna trygga kompetensförsörjningen på lång sikt.

Det sviktande intresset bland ungdomar för industri- och produktionsutbildningar märks tydligt i Skellefteå, en kommun som sedan länge är uppbyggd kring en stark basindustri. Samtidigt som ungdomarnas intresse sviktar begränsas möjligheterna att fylla behovet genom att utbilda vuxna av brist på utbildningslokaler och utrustning. – Med trä- och teknikarenan söker vi skapa en gemensam mötesplats för utbildning för ungdomar, vuxna och för redan anställda inom industrin. Träbranschens och verkstadsindustrins engagemang är avgörande för att satsningen ska lyckas, säger kommunens gymnasiechef Jan Midlert inledningsvis. Satsar på högteknologiskt utbildningsinnehåll

Målet är att skapa en arena med tillgång till modern utrustning och kunskap för att utveckla skräddarsydda utbildningar med rätt innehåll för industrin. Jan Midlert ser samarbetet med industrin som en grundläggande

förutsättning eftersom man då kan utnyttja resurserna bättre än om gymnasieskolan står för hela satsningen själv. – Jag ser framför mig en arena med utrymme för både grundläggande och högteknologiskt utbildningsinnehåll. Vi samverkar med organisationer som Träbransch Norr, Teknikföretagen, Trä- och möbelföretagen, GSfacket, IF Metall och Unionen. Dessutom stöttar Skellefteå och Norsjö kommuner satsningen liksom Region Västerbotten. Tillsammans med dem kan vi bygga nästa generations kunskapscenter. Lars Engman som representerar Träbransch Norr ser en möjlighet för näringslivet att klara av en långsiktig kompetensförsörjning tack vare satsningen. Utbildningsdeltagarna kan i sin tur räkna med en modern och attraktiv utbildning som baseras på för näringslivet relevant kunskap. Tanken är att företagen ska få styra stora delar av utbildningsinnehållet. Kan gynna lärlingsutbildningen och vuxenutbildningen

Ett annat steg för att öka intresset för praktiska och tekniska utbildningar är att gymnasieskolan för första gången erbjuder många lärlingsplatser. Tidigare har det funnits som möjlighet men inte i lika stor utsträckning som nu. Det är en satsning som ligger i linje med nationella mål där fler lärlingar ska utbildas. Vuxenutbildningsmöjligheterna måste tas tillvara och utvecklas för att kompetensförsörjningen ska fungera på sikt. Anta-

let ungdomar räcker helt enkelt inte till. – Vi ser möjligheter att koppla lärlingsutbildning och vuxenutbildningar till arenan, säger Jan

Midlert. Förhoppningsvis kan vi utveckla en bredd av utbildningar för hela industrin samt inom hantverk. – En trä- och teknikarena skul-

le utan tvekan öppna nya möjligheter för industrin i Skellefteå och Norsjö kommuner, säger JanEric Sandberg, regionchef för Teknikföretagen.


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ 2030

Många tunga lyft av ShoreLink ShoreLink är verksam i Sveriges fyra nordligaste hamnar, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå. I år har verksamheten präglats av många och tunga lyft. Vindkraft, stopp på SSAB i Luleå och transporter av stora maskiner till Bolidens gruva i Aitik har varit bidragande orsaker.

– Det har varit en utmaning i samtliga hamnar, men det är en utmaning vi gärna tar oss an, säger Ola Isaksson, affärsområdeschef för ShoreLink Terminal. På checklistan över utförda arbeten finns bland annat: • Fyra stora fartyg med vindkraft i Skellefteå som innebar 360 stycken speciallyft • En 220 tons transformator i Kalix Flera projektlaster som lossades i Victoriahamnen i Luleå till följd av stoppen på SSAB samt maskiner till Bolidens gruva i Aitik, bland annat en grävmaskin i 230 delar. Alla dessa lyft har inneburit att ShoreLink fram till sista oktober i år har hanterat cirka 340 000 ton övrigt tongods. Det är en ökning med nästan 40 procent jämfört med samma period året innan. Utöver detta tillkommer allt annat gods, såsom kraftliner, kol, bentonit, sågade trävaror med mera. – Vi har erfarna och kunniga medarbetare som gjort ett fantastiskt arbete, säger Ola Isaksson. En stor fördel är också att vi finns i olika hamnar och har möjlighet att nyttja kompetens och arbetskraft mellan hamnarna. Ökad verksamhet i Piteå

Till kategorin övrigt tongods hör också personbilar. Under våren 2013 började nyproducerade bilar att ankomma till Haraholmens logistikcenter i Piteå via sjövägen för att lastas om till lastbil av ShoreLink. Målet var då inställt

på att hantera 3.000 bilar per år. Nu drygt två år senare, hanteras nästan 10.000 bilar då både från både fartyg och järnväg. Förra våren startade en ny containerlinje i Piteå och den har vuxit enormt. Den har gått från 1500 TEUs till 17500 TEUs på bara ett och ett halvt år. Eller fritt översatt – från 1000 stycken till 10.000 stycken på årsbasis. – Satsningen gynnar hela det regionala näringslivet och dess exporterande företag, säger Susanne Jangdal, VD för ShoreLink. Nu är det enklare och mer kostnadseffektivt att nå destinationer över hela världen och framför allt att skicka mindre kvantiteter via sjövägen.

Lossning vindkraftverk i Skellefteå. Foto: ShoreLink.

ShoreLink växer

All denna verksamhet har gjort att ShoreLink anställt fler medarbetare. Ännu fler blir det under våren 2016 då 15 medarbetare från Luleå Hamn AB övergår till ShoreLink i samband med att det nya koncessionsavtalet träder i kraft. ShoreLink vann anbudsgivningen om verksamheten i Victoriahamnen i Luleå i slutet av 2014, både i kategori kvalitet och pris. – Vi arbetar nu för fullt inför att sätta igång verksamheten i Luleå i april nästa år, säger Susanne Jangdal, VD för ShoreLink. Det är nästan som att starta ett nytt företag. Vi har visserligen varit verksamma i hamnen i Luleå sedan 1940-talet, men det är ändå många pusselbitar som ska falla på plats. Containerlossning i Haraholmen. Foto: ShoreLink.

Lossning vindkraftverk i Skellefteå. Foto: ShoreLink.

29


30

sKellefteĂ… 2030

Affärstidningen näringsliv

Crepido Üppnar nytt kontor i Skellefteü Crepido är ett konsultbolag som fÜrenar innovation och affärer med teknikutveckling. Crepido hjälper sina kunder att mÜta den nya tidens utmaningar: Att utveckla nya affärsmodeller pü bas av befintliga och nya varor, tjänster, erbjudanden och varumärken. Genom att tillfÜra kunskap, insikter, engagemang, resultatfokus och en hÜg energinivü skiljer sig Crepido frün andra bolag.

Crepido jobbar i digitaliseringens framkant. Som rüdgivare och utvecklare har fÜretaget bidragit till att etablera nya affärsmodeller samt implementerat ny arkitektur och nya lÜsningar. Crepido verkar inom fÜljande tre omrüden: affärs- och verksamhetsutveck-

ling, rĂĽdgivning och arkitektur samt utveckling och fĂśrvaltning. Naturen inspirerade flytt

Crepido är nyetablerade i norra Sverige med Skellefteü som bas. Etableringsansvarige Glenn Lundberg fÜrklarar att det som

Affärer gÜr man människor emellan.

Affärstänk + GenomfÜrande.

utmärker Crepido inte är vad Crepido gÜr – utan hur. – Crepido har en tydlig värdegrund: Vüga säga nej. SÜk alltid ett ja. Fastna aldrig i nja. Alla som arbetar pü Crepido har affärstänk och fokus pü genomfÜrande. Att anlita Crepido innebär att man utÜver leveransen även für inspiration, reflektion och energi. Crepido har som motto att affärer gÜr man människor emellan. – En fÜrutsättning fÜr att driva vür etablering är nyfikenhet pü människor och nya fÜrhüllanden. Intresset fÜr norr och de mÜjligheter som finns häruppe väcktes när hela fÜretaget tillbringade nügra dagar med att skida ut till Rävfallsstugan, bo i snÜbivack och därefter skida tillbaka. Det var en upplevelse som gav mersmak. Med den bakgrunden var det enkelt fÜr Glenn och hans sambo

Hanna att lämna GÜteborg och flytta upp. Glenn valde att flytta mycket tack vare den fantastiska naturen i norr. Friluftsliv har alltid varit ett stort intresse och det genomsyrar även Crepido som fÜretag. Han fÜrklarar vidare: – Det finns ett tydligt driv och fokus pü att utveckla starka team som bland annat yttrar sig i att vi gÜr annorlunda konferenser som är büde utmanande, naturnära och utvecklande fÜr oss som människor och fÜretag. Att nu fü en mÜjlighet att genomfÜra en marknadsbearbetning och samtidigt utforska naturen här uppe är fantastiskt. SÜker personer med driv

Som ett led i sin tillväxt etablerar sig Crepido nu i norr och beräknar att inom nügra ür vara 20 – 30 anställda. Marknaden visar stora expansionsmÜjligheter, inte minst med tanke pü den digitali-

sering som basindustrin stür infÜr. – Crepido sÜker nya kollegor med alla mÜjliga erfarenheter och lägger stor vikt vid personligheten. Att vara en duktig systemutvecklare eller affärsutvecklare är bra, det kan man komma lüngt med, men det är inte allt. Vi tänker lite längre och ser gärna en stark personlighet med nyfikenhet och fÜrmüga att hugga i och ge allt fÜr vüra kunder. Glenn fÜrklarar att man i fÜrsta hand prioriterar utveckling genom att knyta kompetens inom Crepidos tre affärsomrüden. – Vi växer och oavsett storlek kommer vi alltid vara konsultbolaget där vi som människor drivs av att utveckla vür verksamhet fÜr andra människor – vüra uppdragsgivare. Som sagt – affärer gÜr man människor emellan.

ZZZSZFVHVNHOOHIWHD Z ZZZSZFVHVNHOOHIW IWHD

6WDU 6WDUWDGULYD 6 UWD DGULYD G D D XWYHFNODHOOHU X WWY YHFNOD H DHOOH HU DY\WWUD" D DY\ Y\WWUD" W "

,GDJKMĂƒOSHUYLĂšYHUIĂšUHWDJYLONHWJĂšUDWWYLYHWHQKHOGHORPGHXWPDQLQJDUVRPGXVRP ,G GDJK KMMĂƒOSHUYLĂšYHUIIĂš ĂšUHWDJYLOONHWJĂšUDWWYLYHWHQKHOGHORPGHXWPDQLQJDUVRPGXVRP IĂšUHWDJDUHVWÆULQIĂšU9ÆUVWUĂƒYDQĂƒUDOOWLGDWWJĂšUDGLQDUEHWVGDJOLWHHQNODUH+RVRVVNDQGXIÆKMĂƒOSPHG IIĂš Ăš ĂšUHWDJDUHVWÆULQIĂš IĂšUU9 9Æ ÆUVWUĂƒYDQĂƒUDOOOWLGDWWJĂšUDGLQDUUEHWVGDJOLWHHQNODUH+RVRVVNDQGX XIIÆ ÆK KMMĂƒOSPHG OOWVRPUĂšUGLQHNRQRPL'HWNDQKDQ DOOWVRPUĂšUGLQHNRQRPL'HWNDQKDQGODRPDWWYLWDUKDQGRPGLQERNIĂšULQJRFKGLWWERNVOXW(OOHUDWW DO QGODRPDWWYLWDUK KDQGRPGLQERNIĂš IĂšULQJRFKGLWWERNVOOXW(OOHUDWW YL LK U QVWHUNDQYL YLKMĂƒOSHUGLJPHGVNDWWHUÆGJLYQLQJUHYLVLRQRFKDIIĂƒUVXWYHFNOLQJ)ĂšUYÆUDUHGRYLVQLQJVWMĂƒQVWHUNDQYL RFKDIIĂƒ KMMĂƒOSHUGLJPHGVNDWWHUÆGJLYQLQJUHYLVLRQ IĂƒUVXWYHFNOLQJ)ĂšUYÆUUDUHGRYLVQLQJVWM WMĂƒQ HUEMXGDGLJHQSDNHWOĂšVQLQJWLOOIDVWSULVVRPJĂšUGHWHQNHOWDWWYĂƒOMDHQNRPELQDWLRQDYWMĂƒQVWHUVRP HU EMXGDGLJHQSDNHHWOĂšVQLQJWLOOIID DVWSUULVVRPJĂšUGHWHQN OMDHQNRPELQDWLRQDYWWMMĂƒQVVWHUVRP UEM NHOWDWWYĂƒOM SDVVDUMXVWGLJ6RPNXQGKRVRVVIÆUGXĂƒYHQWLOOJÆQJWLOOYÆUDIIĂƒUVSODWWIRUP0\%XVLQHVVVRPKMĂƒOSHU SD SDVVDUMXVW M GLJ J 6RP PNXQGKRVRVVIIÆ ÆUGXĂƒYHQWLOOJÆQJ J JWLOOYÆUDIIĂƒ IĂƒUVSODWWIR S IRUP R 0\%XVLQHVV \ VRP V K KMMĂƒOSHU S GLJDWWKÆOODRUGQLQJSÆVLIIURURFKGRNXPHQWRFKJHUGLJHQVQDEEĂšYHUEOLFNĂšYHUKXUGLWWIĂšUHWDJJÆU GLJDWWKÆOODRUGQLQJ JSÆVLII IIURURFKGRNXPHQWRFKJHUGLLJHQVQDEEĂšYH YHUEOLFNĂšYHUKXUGLWWIIĂš ĂšUHWDJ Ăš JÆU RFKPÆU RFFKPÆU %RNDHWWPĂšWHPHGRVVYLDVÆEHUĂƒWWDUYLPHURPKXUYLNDQVWĂšWWDMXVWGLJ %RNDHWWPĂšWHPHGRVVYLD VÆEHUĂƒWWDUYLP PHURPKXUYLNDQ QVWĂšWWDMXVWGLJ


Affärstidningen näringsliv

sKellefteÅ 2030

Unionen Västerbotten utstrålar utveckling och framtidstro Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund. Som en aktör med kraft att påverka arbetar Unionen för långsiktighet på den svenska arbetsmarknaden. Flexpension är en långsiktig lösning som ska kan bidra till att fler väljer att arbeta lite längre. För Unionen Västerbotten är det en angelägen fråga då man vill förknippas med utveckling och framtidstro.

Västerbotten behöver fler arbetstillfällen och samtidigt måste jobben vara hållbara över tid. Jobben ska vara attraktiva och arbetsgivarna ska stå för bra villkor. En del av Unionens uppdrag handlar om att främja en sådan utveckling genom att opinionsbilda och påverka utbildningsanordnare, näringsliv, kommuner och politiker. – Vi syns överallt i samhället i

vår region. En vision jag har för Unionen Västerbotten är att vi ska förknippas med utveckling och framtidstro, och inte enbart synas i omställningar, problem och smärtsamma förändringar. Vi är en samarbetspartner för arbetsgivare i vår region och vi vill precis som alla företag skapa tillväxt, fortsätter Maj-Inger Åhgren. Unionens medlemmar gagnas naturligtvis av att det går bra för företagen i regionen, förklarar Maj-Inger vidare. Värdet av en flexibel pension

Regeringens planer på att höja pensionsåldern för allmän pension bottnar i den demografiska utvecklingen. – Vi lever längre och därför kommer vi att behöva jobba längre för att få pensionen att räcka till på samma sätt som den gjort tidigare. Därför blir tjänstepensionen allt viktigare när den allmänna pensionsnivån sjunker, förklarar Maj-Inger. Vad är då flexpension? Maj-In-

ger förklarar att det är en förmån som består av två delar. – Den ena delen är en extra avsättning till tjänstepensionen som bygger på den tjänstepensionsavsättning som arbetsgivare redan gör idag. Den andra delen är en ekonomisk möjlighet att gå ner i arbetstid inför pensionen. Maj-Inger förklarar även att flexpension inte enbart gagnar individen, utan även har en betydelse för företagen. – Kunskap måste föras över från den äldre till den yngre generationen och då kan flexpension vara ett bra alternativ som underlättar för det. Med förstärkt möjlighet att gå ner i tid får medarbetare som i många fall har lång erfarenhet, unik kompetens och därmed är svåra att ersätta på arbetsplatsen ork och lust att arbeta längre för att dela med sig av sin erfarenhet och kunskap till nästa generation. Det är oerhört viktigt för att bibehålla konkurrenskraft i våra företag i Västerbotten, precis som för företag i övriga Sverige.

Maj-Inger Åhgren. Foto : Fotograf Marianne AB

www.skelack.se Servicegatan 15, 931 76 Skellefteå • Telefon 0910-71 35 50

31


32

sKellefteÅ 2030

Affärstidningen näringsliv

www.sscgroup.se

Profile for Affärstidningen Näringsliv

Skellefteå 2016  

Skellefteå kommun har under flera år varit en flitig beställare av stora byggnationer i trä. Det har bidragit till att Skellefteå idag ses s...

Skellefteå 2016  

Skellefteå kommun har under flera år varit en flitig beställare av stora byggnationer i trä. Det har bidragit till att Skellefteå idag ses s...

Advertisement