Page 50

112

frAMtidens ArBetsPlAts

Affärstidningen näringsliv

Verktyg för att skapa hållbara arbetsplatser Ostgota Care är ett hälsooch utbildningsföretag i Linköping som fokuserar på att skapa hållbara arbetsplatser. Vad betyder då hållbarhet ur ett hälsoperspektiv? Utbildningsansvarige Agneta Björck guidar i djungeln av frågor kring arbetsgivaransvar samt hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar medarbetare och i nästa led hela företaget.

rutiner för ständiga förbättringar inom arbetsmiljöområdet innan det händer något. – När det finns saker som måste utredas och tas tag i kan Ostgota Care också hjälpa till med konkreta stödinsatser tack vare samarbete med andra leverantörer inom bland annat psykiatri, såsom SMART Psykiatri och Månskenet Grön rehabilitering som också finns etablerade i Östergötland, berättar Agneta Björck. Lättare att välja rätt

Egentligen är det ganska enkelt, kan man tycka. Friska och glada medarbetare, som trivs på sin arbetsplats och som får arbeta i en kreativ och hälsofrämjande miljö, presterar naturligtvis bättre. Det är självklart. Men tyvärr är det inte lika enkelt att skapa hälsofrämjande miljöer som man kan önska. Ofta har det inte med motvilja att göra, utan snarare om okunskap. – Det är helt enkelt väldigt svårt för enskilda arbetsgivare att kartlägga alla aspekter som bidrar till en god arbetsmiljö och samtidigt satsa på ständiga förbättringar, under tiden som man dessutom ska producera mer och konkurrera på marknaden som ofta är global. Det kan tyckas vara en omöjlig uppgift, men vi

har verktyg för att skapa hållbara arbetsplatser med hjälp av utbildning och kunskapsförmedling, säger Agneta Björck. Hjälper alla branscher

I utvecklingen av verktygen knyter Ostgota Care an till aktuell forskning och paketerar ett erbjudande som företag inom alla branscher kan ta del av. Med en anpassad utbildning inom arbetsmiljö, med tonvikt på god psyko-

social arbetsmiljö, möter Ostgota Care ett stort och växande behov inom såväl det privata som offentliga näringslivet. Dessutom har man inom Ostgota Care utvecklat specialutbildningar som riktar sig till anställda, chefer och ledning inom HVB- och LSS-verksamheter. Här står Ostgota Care för allt från handledning till implementering av nya metoder som gör dessa verksamheter mer hållbara över

tid. Det vill säga mer hållbara utifrån ett psykosocialt perspektiv på hälsa. När behövs insatser?

Ofta börjar man fundera över arbetsmiljö och eventuella brister i den när något redan inträffat. Det kan vara en längre sjukskrivning eller flera sjukskrivningar samtidigt för liknande symptom till exempel. Det allra bästa är givetvis att arbeta proaktivt och ha fasta

I skrivande stund utvecklar Ostgota Care ett program för arbetsgivare som ska vara vägledande i valet av utbildning. – Det ska vara lättare att välja rätt utbildning och insatser efter företagets behov, och eftersom olika företag har kommit olika lång i sitt utvecklingsarbete kring arbetsmiljö så blir det ett väldigt individuellt förhållningssätt som tillämpas, förklarar Agneta Björck. Ostgota Care etablerades 2008 och drivs som aktiebolag med fyra delägare i styrelsen, varav Agneta Björck är en. Samtliga delägare har erfarenhet från sjukvården och psykiatrin, arbetsmiljöfrågor och personalomsorg, vilket ger den tyngd som behövs i ett seriöst hälso- och utbildningsföretag.

Är ditt företag redo för förändringar? Dagens företag och organisationer måste vara mer flexibla och beredda på förändringar än tidigare generationers. I digitaliseringens era snurrar världen snabbare, affärer knyts oftare över geografiska gränser och marknaden är global. Att planera för och genomföra ett framgångsrikt förändringsarbete, oavsett vilken förändring det rör sig om, kan vara svårt för enskilda aktörer.

Change Management, eller förändringsledning, låter inte helt enkelt för gemene man. Och det är det inte heller. Därför finns associ8, ett företag i Linköping

som fokuserar på att hjälpa andra företag genom förändringar. Erbjudandet inom associ8 är egentligen lite bredare, men mycket kretsar ändå kring att förhålla sig till och komma igenom någon form av förändring med skinnet i behåll. All verksamhetsutveckling är ju också en form av förändring, och då till det bättre. Med associ8 som partner kan man säkerställa att arbetet utförs i rätt ordning och med rätt resurser så att resultatet också blir som väntat. Eller allra helst bättre än väntat. Ingen färdig mall

Det finns ingen färdig mall för hur ett lyckat förändringsarbete ska ledas. Alla verksamheter är

olika och därför är lösningarna också skiftande. Det som förenar alla tjänster inom associ8 är ändå fokus på att göra rätt saker i rätt tid, att vara tydliga och att hålla det man lovar. En klar styrka hos associ8 är att det sammansvetsade teamet av seniorkonsulter tillsammans har mycket lång erfarenhet av Change Management, förändringsarbete, förbättringar och verksamhetsutveckling. Faktiskt till en sådan grad att man kan identifiera problemställningen innan kunden själv riktigt är medveten om vad som behöver förändras. – Vi medverkar genom hela kedjan, det vill säga från problemställning och identifiering av förändringsarbetets karaktär till genomförande i projektledningsroll och därefter även drivande i utvärdering av resultatet, förklarar Eva Martins, managementkonsult på associ8. – Vi bygger vår verksamhet på kompetens och lång erfarenhet som kan påverka och stärka företag inom alla branscher. Det är vår långsiktighet och vårt erbjudande i det vi levererar som gör skillnad, där vi fokuserar på att stötta våra kunder under en längre period. Vårt uppdrag tar inte slut efter en insats, vi ser till att följa upp och utvärdera det vi le-

Eva och Mats.

vererat över tid och då kan vi också ständigt förbättra oss själva och vår leverans, fortsätter Eva. Ofta långa samarbeten

Många företag och tidigare kunder återkommer till associ8 med nya frågeställningar. Det betyder inte att man misslyckats med första insatsen – tvärtom. Att vara med under en längre period innebär att associ8 är med och styr upp förändringsarbete som behövs för att anpassa efter tillväxt, till exempel vid utveckling av fler affärsområden eller när företag växer utanför sitt ursprungliga upptagningsområde. – Vi hjälper till med analys och inventering av den aktuella situa-

tionen på företaget. Det finns alltid något som kan förbättras och därför lönar det sig alltid att satsa på verksamhetsutvecklande tjänster och stöd i förändring. Vi erbjuder både konkreta lösningar för att genomföra förändringar, och vi efterlämnar också en hel del kunskap som kan användas inför nästa omgång, det vill säga nästa gång det blir någon förändring, säger Mats Areblad, vd på associ8. Om man inte kan förändras eller vara flexibel så är det stor risk att man konkurreras ut av andra som kan det. Därför måste alla företag någon gång arbeta med förändring, och associ8 finns där som ett stöd när det är dags.

Profile for Affärstidningen Näringsliv

Östergötland 2019  

STÄRK DITT FÖRETAG MED MILJÖDRIVET ARBETE Hur vore det att stärka dina affärer och samtidigt bidra till att lösa samhällets miljöutmaningar?...

Östergötland 2019  

STÄRK DITT FÖRETAG MED MILJÖDRIVET ARBETE Hur vore det att stärka dina affärer och samtidigt bidra till att lösa samhällets miljöutmaningar?...

Advertisement