__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BILAGOR I DETTA NUMMER:

> Region Jönköpings län > Halmstad

Certifiering stoppar oseriösa aktörer

Kabas hotellås bygger på nästa generations teknik

/sidan 23

/sidan 25

AFFÄRSTIDNINGEN

... när d veta l u vill ite m er

Näringsliv NUMMER 5 2015 • Årgång 33

Ny logistikpark byggs intill Göteborgs Hamn

Transport & Logistik

/sid 8 Nytt hamnbolag stärker godsflödet i norr

/sid 14 Nordic Transport Group – Nordens snabbast växande transportföretag

/sid 18-19 Skellefteå Hamn skapar förutsättningar för industriell tillväxt

/sid 3 Försvarsmakten i Eksjö

Infrastrukturminister Anna Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Sidan 2

/sid 8-10 i bilagan


2

trAnsPOrt & lOgistiK

LEDAREN Nya möjligheter med bättre infrastruktur En väl utbyggd och underhållen infrastruktur banar väg för all övrig samhällsutveckling. Det har under senare tid uppmärksammats i större utsträckning inom den politiska debatten, där några ämnen tycks framträda lite mer än andra.

Något som ständigt gör sig påmint är det eftersatta underhållet av järnvägen. En annan bromskloss är den begränsade kapaciteten, där järnvägen på många håll redan är överbelastad. I den Nationella infrastrukturplanen föreslås åtgärder för såväl befintliga flaskhalsar som helt nya sträckningar. Pengar har också blivit öronmärkta just för att förbättra underhållet under kommande år. Det talas även om nya stambanor för höghastighetståg som en viktig satsning för att knyta ihop Sverige. Det är inte minst ett sätt att bygga större arbetsmarknadsregioner vilket för övrigt är ett måste om vi i Sverige ska kunna trygga rätt kompetens på arbetsplatserna. Stora pensionsavgångar försätter arbetsmarknaden i ett nytt läge, det saknas redan kompetens inom ett flertal områden och våra lärosäten hinner helt enkelt inte med. En förstärkt infrastruktur är en del av en långsiktig lösning. Andra återkommande ämnen på agendan för Sveriges framtida infrastruktur är den svenska sjöfartens ogynnsamma konkurrenssituation ställd mot redan införda svaveldirektiv som fördyrar sjötransporter, samt inte minst behovet av en ny tonnageskatt som underlättar för svenskflaggade fartyg. Infrastrukturminister Anna Johansson påminner oss om att man i årets budget har fattat beslut om att tonnageskatten ska införas, förhoppningsvis redan till sommaren 2016, och den svenska sjöfarten har i sin tur uppskattat att det kan leda till upp till 17 000 nya jobb inom branschen. Det är en möjlighet som vi i Sverige helt enkelt inte har råd att missa! Detsamma gäller den planerade utvecklingen av järnvägen, där många regioner och kommuner redan börjat planera för tillväxt mot bakgrund av nya sträckningar och knutpunkter mellan Skandinaviens största städer. Vi går nu ett spännande år till mötes när alla nya satsningar börjar manifesteras. Maria Lind, redaktör

Affärstidningen näringsliv

Infrastrukturministern om nya satsningar på järnvägen: ”Höghastighetsbanan ska prioriteras” Det har konstaterats att vi behöver en bättre infrastruktur i Sverige för att få igång såväl näringslivsutveckling som bostadsbyggande. Infrastrukturminister Anna Johansson bemöter frågan både på lång och kort sikt. Hon redogör för såväl långsiktiga investeringar i nya höghastighetsbanor som för öronmärkta underhållspengar för järnvägen.

Det har på många håll konstaterats att Sverige saknar ett transportsystem som tillräckligt väl uppfyller kraven på såväl tillgänglighet som pålitlighet. En god infrastruktur är med andra ord en förutsättning för fortsatt tillväxt inom hela samhället. – Genom att investera i väl fungerande infrastruktur underlättas människors arbetspendling och företagens godstransporter. Det är viktiga steg mot regeringens mål om att nå lägst arbetslöshet i EU till 2020. Att järnvägen prioriteras framgår av den budget som presenterades tidigare i år, säger Anna Johansson. En infrastruktur som håller måttet

Utbildning, kompetensförsörjning, nyföretagande, transporter av varor och tjänster, bostadsbyggnation – allt vilar på tillgång till en infrastruktur som håller måttet. Då blir det eftersatta underhållet på järnvägen extra tydligt. Anna Johansson berättar att regeringen gör en extra satsning om cirka 1,2 miljarder kronor årligen för att möta det eftersatta underhållet under perioden 2016-2018. Utöver det investeras 200 miljoner kronor under 2016 specifikt för att underhålla järnväg och väg i landsbygd. Utöver det tillkommer satsningar som ska bidra till mer kollektivtrafik i landsbygd, cykelfrämjande åtgärder och förbättrat vägunderhåll. – När Citybanan öppnar i Stockholm 2017 skapas större utrymme för transporter utanför fjärrtrafiken. Dessutom har vi hela Västlänken som ska lyfta infrastrukturen i Göteborgsregionen. Båda är satsningar som ger ringar på vattnet och skapar nya möjligheter inom infrastrukturen för många år framåt, påminner infrastrukturministern. Mycket kretsar kring järnvägen

Kortsiktiga åtgärder för att förbättra infrastrukturen landar i nya satsningar på kollektivtrafik, bland annat med subventionerade elbussar. Genom att bygga nya stationer och lägga om vissa sträckor kan kapaciteten utökas på många ställen utan att större åtgärder behövs. Stödet kommer från regeringen, men omläggning av trafiken och nya sträckor är regionala beslut. För att genomföra de långsiktiga förbättringsåtgärderna har regeringen till att börja med ålagt Trafikverket att ta fram underlag inför nästa nationella plan som beslutas

Infrastrukturminister Anna Johansson Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

2018. Redan i november i år kommer Trafikverket att presentera framtida behov och förutsättningar som ska ligga till grund för kommande beslut. – Vi har inte fattat beslut om nya investeringar efter 2025, men däremot har vi sagt att höghastighetsbanan ska prioriteras. Dessutom ska byggnation av Norrbotniabanan påbörjas. Utöver det så finns det naturligtvis en mängd andra saker som ska tas upp, men mycket kretsar kring att stärka järnvägen även framledes, fortsätter Anna Johansson. Större kapacitet planeras

Politik, näringsliv, forskning, organisationer

och regioner behöver samverka i utvecklandet av smart och hållbar infrastruktur, som tjänar hela landets behov. Anna Johansson poängterar att det redan nu planeras för att bygga ut kapaciteten för höghastighetståg som kör i upp till 320 km/h. Det kan kompletteras med snabbgående regional trafik som kör i 240 km/h. som avslutning säger infrastrukturministern: – Om nya arbetsmarknadsregioner ska skapas så räcker det inte att fokusera på enpunktstrafik. Höghastighetsbanor ska bidra med utvecklingsmöjligheter även för intermodala transporter i knutpunkter där flera transportslag möts. Det är något som regeringen jobbar för nu.

Affärstidningen

ANSVARIG

UTGIVARE

Peter Fridén, pf@naringsliv.se

BESÖKSADRESS Göteborgsvägen 27-29, Sävedalen

POSTADRESS Box 2079, 433 02 Sävedalen TELEFON 031-340 98 00 FAX 031-340 98 01

HEMSIDA www.naringsliv.se

EKONOMICHEF Tomas Börjesson, tb@naringsliv.se

REDAKTÖR Maria Lind, maria@naringsliv.se ÖVRIGA SKRIBENTER I DETTA NUMMER Anders Lindgren Gerd Eriksson Göran Bäckström Torbjörn Arvidsson Göran Lindqvist

REDAKTIONSSEKRETERARE Carina Olofsson, co@naringsliv.se Marie Landell, ml@naringsliv.se

FÖRSÄLJNING Christer Andersson Mats Inge Ericsson Håkan Högberg Morgan Lundström Håkan Oltander Magnus Salmonson

Bengt Asplund Annika Gullberg Joakim Nyholm Kenneth Roosenlilja Madeleine Hellgren

TEKNISK

PRODUKTION

Tidningsbyrån i Jönköpings län

ISSN: 0281-6989 Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Eftertyck förbjudes.

TRYCK V-TAB Västerås 2015

UTGES

AV


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK

3

Skellefteå Hamn skapar förutsättningar för industriell tillväxt Skellefteå Hamn behöver större ytor för att möta framtidens krav både vad gäller lagerytor och utrymme för lastning och lossning. Statistik som hamnen tagit fram mellan 1992 – 2010 visar tydligt att sjöfarten har utvecklats mot allt större fartyg. Det har varit nödvändigt för att möta både miljöoch kostnadskrav i branschen. De nya SECA-direktiven har dessutom bidragit till att förstärka trenden, som inte verkar mattas av inom en överskådlig framtid.

Skellefteå Hamn har kort insegling och goda förbindelser med både E4:an och stambanan och har därmed mycket goda förut-

sättningar som konkurrenskraftigt alternativ för många industrier. I hamnen finns tillgång till modern utrustning, bland annat en av Norrlands största mobila kranar för lyft på upp till 100 ton. Skellefteå Hamn är även terminal för allt gods som kommer och går med järnväg via Skellefteå. Det lastas även container på järnväg för vidaretransport ut i världen. Traditionellt har det funnits gott om lageryta, men för att

möta framtidens krav behöver den nu byggas ut. Nästa steg i utvecklingen

För att trygga framtida konkurrenskraft som transportnav i norra Sverige måste Skellefteå Hamn börja fundera på nästa steg i utvecklingen. Hamnen firade sitt 100-årsjubileum 2012 och har sedan dess skissat på idéer för utbyggnad. Det främsta behovet förknippas med större fartyg som kräver utökat djup, längre kajer och större lastnings- och lossningsutrymmen. – Vi vill kunna trygga en fortsatt hög beläggning och vara ett förstaval för regionens industrier. För att lösa utmaningen med större fartyg har vi börjat planera för etablering av ett nytt kajläge i hamnens norra utkant. Där finns både djup och möjligheter för att

skapa stora uppläggningsytor nära kaj. Här befinner vi oss idag på ritstadiet med planerad byggstart 2025 och med färdigställande till 2030, berättar hamnchef Lars Widelund. Skapar förutsättningar för tillväxt

En av hamnens främsta uppgifter är att skapa förutsättningar för det regionala näringslivet med effektiva transportlösningar. Skel-

lefteå Hamn ska dessutom vara en naturlig knutpunkt och omlastningscentral för gods till och från regionen, det vill säga Norrbotten och Västerbotten. För att trygga den positionen i framtiden behövs det nya kajläget. Flera nyetableringar är redan på gång i hamnområdet. Lars Widelund menar att stickspåret som går ut i oljehamnen är en stark dragkraft för industrier som behöver importera gods som ska vidare med tåg till övriga Sverige och Norden. – Vi ska förse näringslivet med konkurrenskraft och skapa möjligheter för alla som behöver frakta gods att göra det på ett så kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt som möjligt. De satsningar som görs idag kommer att få en avgörande betydelse om 10 – 15 år, vi arbetar mycket långsiktigt och måste därför även förutspå framtida behov och anpassa oss därefter, tillägger Lars.

vis större krav på infrastrukturen i regionen. Det måste vi också kunna möta på ett hållbart sätt och då finns alla möjligheter för vidareutveckling av hamnens kapacitet, utrymmen och tjänster, säger Lars Widelund.

Hamnen kan dessutom förstärka sin position ytterligare i samband med att Norrbotniabanan byggs från Umeå till Skellefteå, även om det ligger längre fram i tiden jämfört med utbyggnaden i hamnens norra delar.

I fas med kommunala tillväxtmål

Det nya kajläget är en satsning som ligger i fas med Skellefteå kommuns tillväxtmål för 2030. Om kommunens mål uppfylls har Skellefteå 80.000 invånare samma år som det nya kajläget tas i bruk. – Fler människor ställer givet-

ELMIA LASTBIL JÖNKÖPING 24–27 AUGUSTI elmia.se/lastbil

BOKA NU!

Lars Widelund


4

trAnsPOrt & lOgistiK

Affärstidningen näringsliv

m git o s s i ta c e n r a p r un a h m m mål ex t o s k a t å Pl x e t ä f v lle a till e k S iv s n offe Plast är ett mycket flexibelt och mångsidigt material som går att integrera och forma i näst intill all oändlighet. Det är i princip bara fantasin som sätter gränserna nu när tekniken förfinats till en sådan grad att plast i allt större utsträckning ersätter aluminium och andra metaller likväl som gummi i olika applikationer. Den senaste tekniken – och gedigen kunskap och erfarenhet – finns hos Plastex i Skellefteå.

Utvecklingen har gått raskt framåt när det gäller plastens egenskaper och tillämpningsområden, produktion och efterbearbetning. Material som kan kombinera vanligtvis motstående egenskaper som flexibelt och robust, hårt och mjukt, tätande och luftigt går att integrera nästan var som helst. Det öppnar en värld av möjligheter för Plastex som heltäckande leverantör av nya, smarta material för tillämpning inom de flesta branscher. Offensiva tillväxtmål

Plastex har en gedigen historia i Skellefteå. Företaget grundades

1970 och har varit med och byggt upp en framstående tradition kring plasttillverkning och utveckling av smarta material i regionen. Tillsammans med lokala samarbetspartners fortsätter Plastex att skapa tillväxt i en region som präglas av förändring. Det är nu det börjar hända saker i Skellefteå, menar många. Andra menar

ETT KOMPLETT UNDERHÅLLSERBJUDANDE FÖR GODSTRAFIK. 24/7. 365 dagar om året. www.swemaint.com

att kommunen alltid präglats av ett starkt industriarv och ett entreprenörskap som tål att jämföras. Båda grupperna har rätt. För Plastex innebär kommunens tillväxtambition en möjlighet att knyta nya kontakter och trygga framtida arbetskraft. Ju fler människor som rör sig i regionen, desto bättre. Och precis som kommunen så har Plastex antagit offensiva tillväxtmål. – Vi har länge levererat till några av Sveriges största aktörer som använder strängsprutade plastdetaljer i sin tillverkning. Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs, och vi har tekniken för att kunna leverera mycket stora serier. Det vi ska göra nu är att kommunicera det än mer så att vi blir mer synliga på den svenska såväl som europeiska marknaden, säger Camilla H Lindh, vd på Plastex. Optimerar kundernas processer

Plastex är omsättningsmässigt en av Sveriges största leverantörer

av extruderade (strängsprutade) plastprofiler. En del av produktionen går på export, företrädelsevis till Europa men Plastex har även erfarenhet av att leverera globalt. Kännetecknande för Plastex är en nästan unik förmåga att lyssna på kunderna och utveckla produktionen därefter. Effektiva flöden är en förutsättning för att Plastex ska kunna leverera enligt de moderna, mycket pris- och kvalitetsmedvetna kundernas krav. – För oss är det oerhört viktigt att skapa lönsamhet i våra kunders affärer. Tack vare kostnadseffektiva produkter kan vi kapa kostnader och optimera flödet i kundernas processer. Vi har kapacitet i befintliga lokaler för att ta oss an fler kunder och större projekt, vilket vi nu ska uppmärksamma marknaden på i större utsträckning än tidigare, understryker Camilla.

tande projekt, det vill säga en leverantör som kan leverera en helhetslösning. Vårt svar på det är att öka vår kapacitet inom såväl utveckling och konstruktion som efterbearbetning. Idag ser vi oss som en heltäckande partner inom utveckling och tillverkning av extruderade plastprofiler för ledande svensk och internationell industri, säger Camilla H Lindh som avslutning.

Heltäckande partner

Extrudering är en mycket flexibel teknik som lämpar sig för medelstora till stora serier. Plastex arbetar med alla typer av termoplaster och har under de senaste 45 åren sett det mesta som finns att se inom branschen. Det gör att företaget snabbt kan anpassa sig efter nya krav. – Den senaste trenden visar att allt fler söker en partner som kan ta sig an större och mer omfat-

Camilla H Lindh.


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK

VI VÄXER!

EEL är ett inköps- och logistikbolag med huvudkontor i Örebro. EEL är också ett försäljningsbolag inom luftvård. Och ett IT-företag med marknadens vassaste butiksdatasystem. Vi har närmare 500 butiker i Sverige och Norge. Och runt 2000 elektriker. Inom EEL ryms en hel del och med våra varumärken Canvac, FDT, ELON, Elkedjan och Euronics Norge täcker vi en stor del av marknaden för hushållsmaskiner och tjänster.

För mer information läs mer på eelab.se eller maila: info@eelab.se

Men en stor del räcker inte. Vi vill bli störst. Vi jobbar på det varje dag och vi är en bra bit på väg.

Box 220 94, 702 03 Örebro

5


6

trAnsPOrt & lOgistiK

Affärstidningen näringsliv

MIMAB skapar tillväxt tillsammans med Göteborgs Hamn Maskinpark och personal på MIMAB Skepps- & Industriservice AB står i beredskap dygnet runt. Inget uppdrag tycks vara för stort eller för litet – för MIMAB finns det bara en prioritet och det är att lösa kundens logistik. Tack vare sitt strategiska läge i hjärtat av Skandiahamnen kan MIMAB vara på plats även med mycket kort varsel.

I Chiquitas gamla lokaler i Skandiahamnen bedriver MIMAB en mycket omfattande omlastningsoch stuveriverksamhet. När bröderna Michael och Mathias Bergman etablerade företaget för drygt tio år sedan fanns en tydlig

tillväxtambition med från början. I samband med att en fantastisk möjlighet dök upp i form av nya lokaler, Terminal 643, nåddes en milstople i brödernas vision för företagets framtid. – Vi ser väldigt ljust på framtiden nu, konstaterar vd Michael Bergman. Den största utvecklingen kommer att ske framgent tack vare det nya operativa läget. Samtidigt ser vi en tydlig trend där godsvolymer till och från hamnen ökar. Större flöden gynnar naturligtvis vår verksamhet såväl direkt som indirekt. Direkt eftersom vi hanterar godset, och indirekt eftersom hamnens attraktivitet går hand i hand med vår egen dragkraft gentemot vår kundgrupp.

Effektivare crossdockningstjänster

MIMAB har ett antal huvudsakliga verksamhetsområden: Industri, transport, ytbehandling, godshantering samt lastsäkring. Godshantering mot rederier och industrier har precis som Michael beskriver haft en märkbar tillväxt under de senaste åren och ytterligare tillväxt är att räkna med. – Flytten till inre Skandiahamnen medför framförallt en stor utvecklingspotential för oss i det att vi nu kan erbjuda betydligt effektivare crossdockningstjänster direkt inne i hamnen, vi behöver inte förlita oss på långa transporter från det yttre hamnområdet och det medför inte bara en kostnadsfördel utan kan även minska miljöavtrycket avsevärt. Med järnvägsspår direkt in i terminalen effektiviseras vårt arbete avsevärt. Faktum är att MIMAB opererar den enda terminalen för omlastning i hjärtat av Skandiahamnen, ett stenkast från kajerna där de riktigt stora lastfartygen lägger till. – Vi kan till och med bidra till att locka gods till hamnen som annars inte skulle ha gått via Göteborg, därmed har vi även en betydande roll i regionens utveck-

ling som transportnav, menar Michael. Utveckling ger ringar på vattnet

MIMAB etablerades då det fanns ett stort behov av omlastning av tunggods, styckegods och liknande till lastbärare samt containers för vidare sjötransport via Göteborgs hamn. Att man nu fått ett betydligt bättre utgångsläge i inre hamnen ger naturligtvis ringar på vattnet. Både Michael och Mathias hoppas på att kunna utöka personalstyrkan redan under nästa år som en naturlig följd av en noterat större efterfrågan. – Vi ser Göteborgs Hamn som ett framstående logistiknav i norra Europa. Vi har i samband med flytten till Terminal 643 utökat vår hantering av gods med möj-

lighet till crossdockning av övriga volymprodukter såsom pappers- och massaprodukter till container för vidare sjötransporter via Göteborgs Hamn, och vi har dessutom lyckats knyta långvariga kontakter som vi tror kommer att bidra till större tillväxt framöver. Vår främsta styrka är att vi kan agera snabbt och vi löser alltid kundens logistik. Michael Bergman poängterar att framtidsvisionen till stor del bygger på en utökning i tunggods- och projekthantering mot sjöfart. Företaget har gjort omfattande investeringar under de senaste åren för att effektivisera hanteringen av den här typen av gods, och hoppas nu på att kunna bygga fler långsiktiga relationer med rederier och speditörer över hela Europa.

HISSAUTOMATER Spara golvyta - lagra på höjden

ER

L

IT

E TS

• Ökad Ökad plockhastighet plockhastighet • Förbättrad ergonomi • Förenklad inventering • Skyddad godsmiljö • Ordning och reda

I Gislaved har vi allt under ett tak: • Konstruktion Konstruktion • TTillverkning illverkning • Försäljning • Utbildning • Ser Service vice och underhåll

KT

K VA

Hissautomater ger dig följande fördelar fördelar::

TILLVERK SK E AD

Telefon Telefon ele 0371-52 30 40 www.welandlagersystem.se www .welandlagersystem.se

SVE N

Anderstorpsvägen 24, 332 36 Gislaved

PROD

U


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK

7

Mindre aktör med kunskap om de riktigt stora frågorna Framtidens infrastruktur planeras redan idag. Det finns många som gärna är med och driver utvecklingen men relativt få som verkligen besitter den kompetens och erfarenhet som krävs. Loxia Group platsar bland eliten när det gäller specialistkompetens för planering, projektering, genomförande och utvärdering av komplexa infrastrukturella projekt.

Loxia är ett mindre konsultbolag som startats av Joakim Holtbäck och kollegan Håkan Nicander. Båda har ett förflutet inom entreprenörssidan och har därmed lång erfarenhet av att bygga det man nu projekterar inom bolaget. – Vi har gjort en lång resa innan vi startade företaget och den fortsätter nu genom att vi vidareutvecklar kompetensen inom Loxia. För vår del började det med 15 år inom entreprenörsledet och därefter 15 år som konsulter i olika infrastrukturella projekt. Att starta ett nytt företag med fokus på både planering, projektering och uppföljning föll sig därför naturligt, säger Joakim. Rätt i tiden

Att Trafikverket numera antagit en ny beställarroll ger Loxia en skjuts framåt. Företaget är med i några av Sveriges största projekt med fokus på framtidens infrastruktur. – Vi etablerade Loxia precis rätt i tiden,

konstaterar Joakim. Vi har bara varit verksamma i ungefär ett år, men har redan en omfattande kundbas och 50 tusen timmar i orderstocken som förutom Trafikverket även omfattar flera kommuner. Det är lite som ett outtalat mål för oss att fokusera på stat och kommun, men det utesluter inte att vi i framtiden kan bredda oss mot privata beställare. Inom Loxia finns handplockad kompetens inom allt som rör infrastruktur. Mark, bro, järnväg, BEST, miljöfrågor och tillstånd är bara ett fåtal exempel på kompetensområden som Loxia företräder. Man är dessutom inte främmande för att axla riktigt stora projekt i miljardklassen. Helheten kring projektering och management

Loxia har idag en handfull mycket kompetenta konsulter men det accelererande behovet inom branschen sätter press på företaget som nu är i stort behov av att anställa. Speciellt inom projektering. En tydlig trend som Joakim Holtbäck ser är att beställarna allt oftare söker en extern samarbetspartner som kan driva hela projekt från början till slut. – En utmaning är att branschen traditionellt har delat upp projekten i olika roller. Vi slår hål på gamla myter genom att betrakta projektering och management som en helhet. Det är något som vi tror att våra beställare uppskattar och kommer att efterfråga allt mer framöver. Loxia har precis flyttat in i nya lokaler i

Joakim Holtbäck, vd, på Loxia´s kontor i Örebro. Foto: Hans Bure

centrala Örebro och följaktligen finns alla funktioner samlade under samma tak. I dagsläget fokuserar man i första hand på Mellansverige och då framförallt området

kring Mälardalen, då är Örebro dessutom en geografiskt fördelaktig etableringsort.

Går det att åka bil mot en grönare framtid? Ja för tusan, men det kräver att vi energibolag vågar tänka både nytt och annorlunda. På St1 har vi bestämt oss för att avskaffa fossila bränslen. Vi tycker helt enkelt att de gjort sitt. Det är ett långsiktigt arbete som krävs för att ta oss dit. Vi har startat arbetet. I Göteborg har vi till exempel öppnat en världsunik anläggning, ihopkopplad med vårt raffinaderi för bästa hållbarhet, för nästa generations etanolbränsle. En process som vi kallar Etanolix som ger en 100% etisk och närproducerad etanol av andra gene-

rationen, gjord enbart av gammalt bröd och andra restprodukter från livsmedelsindustrin som annars skulle gått till spill. Vår ambition är att bygga fler av dessa avancerade biodrivmedelsanläggningar – till exempel i anslutning till skogsindustrin. Där finns också massor med restprodukter som vi skulle kunna använda som råvara. Så nästa gång du är ute och kör, passa på att tanka både billigt och annorlunda hos oss på St1 – vi jobbar ihärdigt för att se till att vi får en grönare och skönare framtid för oss alla.


8

trAnsPOrt & lOgistiK

Affärstidningen näringsliv

Ny logistikpark byggs intill Göteborgs Hamn

”Guldläge för nya intressenter att etablera sig i Göteborgsregionen” Mitt i ett av Skandinaviens bästa etableringslägen växer en ny logistikpark på hela en miljon kvadratmeter fram. Intill Göteborgs Hamn utvecklas i skrivande stund Port of Gothenburg Logistics Park, och med det föds nya möjligheter för Göteborgsregionen som en av norra Europas mest eftertraktade regioner för logistiktunga företag att etablera sig i.

Visionsbild över området Halvorsäng, ett av de områden som kommer att utgöra Gothenburg Logistics Park. Just det här området är på 400.000 kvadratmeter mark där det ska byggas logistikpark.

Göteborgs Hamn genomför tillsammans med ett antal nyckelaktörer en gigantisk satsning på att utveckla nya logistiklösningar i hamnen. Byggklar mark på en miljon kvadratmeter står nu till förfogande och med det föds nya möjligheter för Göteborgs Hamn att finkamma Skandinavien på gods och därmed trygga de volymer som krävs för att öppna direktlinjer till strategiska knutpunkter världen över. – Med tillgång till mer byggklar mark kan vi bygga upp ett brett linjeutbud med hög frekvens. Det är i sin tur den största attraktionskraften för oss och en stor fördel för alla som söker en

effektiv samarbetspartner för utskeppning från Skandinavien. Det är helt enkelt ett guldläge för nya intressenter som vill etablera sig i Göteborgsregionen, säger Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn AB. Det nya logistikområdet ligger precis i anslutning till hamnens godsterminaler på Hisingen i Göteborg och byggs upp av fem fastighetsägare. Förutom Göteborgs hamn är det NCC. Prologis, Eklandia och Bockasjö som står för utvecklingen. Oavsett var i parken företag etablerar sig är det aldrig mer än tio minuters transport från kajkanten, och området är så pass stort att man räknar

Alla möjligheter att förändra och förbättra

Magnus Kårestedt.

med att det kan räcka för etablering och vidareutveckling under de kommande tio åren. Naturlig länk för svensk skogsindustri

Skogsindustrin utgör fortfarande en av Sveriges absolut viktigaste näringar. Den har under många år utgjort basen för svensk export och i takt med att ny teknik för förädling av skogsråvaran tillämpas öppnas även nya möjligheter för att öka exportintäkterna. – Det finns utan tvekan en växande marknad för skogsprodukter och då har Sverige som särpräglad skogsnation redan ett stort försprång. Vi är med i matchen

som attraktivt alternativ för utskeppning av såväl råvara som förädlade skogsprodukter. Vi utvecklar ständigt nya lösningar i syfte att vara en naturlig länk för svensk skogsindustri, understryker Magnus Kårestedt. Göteborgs Hamn har redan investerat betydande belopp, varav en stor del dedikerats för att underlätta för skogsindustrin att välja Göteborg som utskeppningspunkt. Målet är att förenkla för alla som väljer att transportera sitt gods via Göteborgs Hamn, skogsprodukter såväl som andra godstyper. Att hamnen dessutom har täta relationer och samarbeten med terminaler, rederier och andra strategiska aktörer medför ytterligare mervärden när det gäller att skapa en kostnadseffektiv och hållbar logistiklösning.

Infrastruktur och transporter handlar i grunden om samarbete och innovation. Samtidigt ser svensk industri och i synnerhet skogsindustrin inte likadan ut idag som den gjorde för bara några år sedan. – Med dagens tuffa konkurrenssituation ställs ökade krav på effektivitet i alla led, och där blir transportledet oundvikligen ett av de mest framträdande. Här finns dock alla möjligheter att förändra och förbättra. Vi vill utgöra en partner för att utveckla svensk konkurrenskraft, säger Magnus Kårestedt. Att bädda för utveckling av nya direktlinjer, till såväl Europa som andra kontinenter, är en av de viktigaste satsningarna för framtiden. Under sensommaren har en ny direktlinje startats av rederialliansen G6 mellan Göteborg och Kina. Linjen är ett svar på en aktiv förfrågan från näringslivets sida och är inte bara en förutsättning för en fortsatt tillväxt för Göteborgsregionen utan fyller även en nyckelfunktion för utveckling av hela Sveriges containertrafik.

Åkeriföretag satsar på miljöarbete Sandahls Goods & Parcels i Värnamo tjänade cirka en miljon på att köra miljövänligt under hösten 2014 och vintern 2015. Och nästa år kommer uppföljaren. Detta som en del i företagets miljöarbete.

Åkeriet, som är ett dotterbolag i Sandahlskoncernen, har 180 lastbilar och kör parti- och styckegods åt DB Schenker över hela landet. Det handlar bland annat om industrigods, mat, plåt, papper och virke som transporteras – främst till Mälardalen och Norrland. 2012 började företaget använda Dynafleet för att minska utsläpp i sina lastbilar och för att öka medvetenheten bland chaufförerna. – Vi har stort fokus på miljö och utsläpp, konstaterar vd:n Johan Ebefors. Dynafleet är Volvo Lastvagnars webbaserade transportinformationssystem för ökad lönsamhet. Via systemet kan åkeriet följa förarnas bränsleeffektivitet, förartider, lastbilarnas position samt skicka meddelanden till förarna i realtid. – Presentationen sker inom fyra nyckelområden: planera och bromsa, motor- och växelanvändning, hastighetsanpassning och stillastående.

Johan Ebefors. Sparade en miljon

Chaufförerna tävlar sinsemellan och de som nått högst poäng har premierats från företagsledningens sida. 2014 tjänade företaget uppskattningsvis en miljon kronor i sparade bränslekostnader på att använda Dynafleet, men i år har Sandahls Goods & Parcels haft ett uppehåll. – Uppehållet har vi enbart haft på grund av omstrukturering i bolaget. Det är lättare att tävla när vi får fler bilar med Dynafleet, säger Johan Ebefors. Den 1 januari 2016 år blir det nypremiär för tävlingen med ännu fler bilar i Dynafleet än när tävlingen pågick förra gången.

– Till nästa år så har vi lagt till ett område där vi bland annat pratar med våra chaufförer om det gods vi transporterar och vad som händer om vi blir vållande till skador på godset, säger Johan Ebefors som varit vd sedan förra hösten. – Jag började som chaufför 1999, och varit både trafikledare och platschef. Så man kan säga att jag gått den långa vägen. Kontor på sju orter

Sandahls Goods and Parcels blev ett dotterbolag inom Sandahlskoncernen i början av 2000-talet och väntas i år omsätta 500 mil-

joner kronor. Företaget har idag 360 anställda medarbetare med platskontor i Värnamo, Skillingaryd, Jönköping, Göteborg, Sundsvall, Umeå och Luleå. Dessutom har man en hel del lotsar på olika platser i landet. Förutom sin huvudsakliga verksamhet inom Schenker så ansvarar Sandahls Goods & Parcels också för driften av kombiterminalerna i Umeå och Luleå. Det har man gjort sedan 31 augusti respektive 1 maj 2013. Mer på järnväg

Luleå kombiterminal är Norrbottens största terminal för intermo-

dala transporter på järnväg och just att frakta gods på järnväg är något som Johan Ebefors hoppas och tror kommer att öka. – Att frakta ett tågset gods på järnväg som väger 1350 ton och är 650 långt motsvarar 33 lastbilar längs vägarna så visst är det en miljövinst, säger han och tillägger: – Förhoppningen är att vi hittar synergieffekter tillsammans med kunder i området och med kommunerna som har investerat i dom här anläggningarna.


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK

9

SweMaint tror på en framtid för järnvägstransporter Järnvägen har lägst miljöpåverkan av alla transportslag och en kapacitet som klarar att möta ett ökande behov av gods- och passagerartransporter. Infrastrukturen finns, kapaciteten likaså, men för att järnvägen ska kunna konkurrera med andra transportslag måste den även hålla hög tillgänglighet och leverera mer enligt just-in-time principen. Det arbetar SweMaint för att möjliggöra genom snabbare service, kortare stillestånd och mer proaktiva insatser.

SweMaint utvecklar ständigt sina tjänster och processer för att öka kapaciteten på järnvägen. Som norra Europas ledande leverantör av service och underhåll på godsvagnar har företaget kunskap, erfarenhet och tekniska resurser för att trygga en funktion som på många sätt är avgörande för Sveriges näringsliv. Korta ledtider är avgörande

För att driva utvecklingen mot mer järnvägsburna transporter skapar SweMaint snabbare flöden där vagnarna i så stor utsträckning som möjligt får service på plats ute på järnvägsnätet. På flera ställen i landet, däribland Göteborg, har öppettiderna utökats på verkstäderna men det

går även att få tag på SweMaints mobila service enheter dygnet runt vid akuta stillestånd. Därför har SweMaint investerat i mer än 40 mobila enheter fördelade över hela landet. – Stillastående vagnar medför en hög kapitalbindning och därför vill våra kunder i så lång utsträckning som möjligt undvika stillestånd. Ofta är alla vagnar i drift samtidigt, vilket i sin tur ställer oerhört höga krav på servicefunktionen. Vi måste snabbt vara på plats om något händer, det är dels en säkerhetsaspekt men även en kostnadsaspekt, förklarar Jens Breiner, marknadschef SweMaint. Korta ledtider är avgörande. Varje godsvagn är en stor investering, att arbeta förebyggande är därmed viktigt för att trygga effektiva flöden med ständigt rullande vagnar och för att garantera en lång livslängd på själva vagnen. – Förebyggande underhåll är alltid bättre ur ett längre perspektiv. Det ger en trygghet i vetskapen om att vagnarna fungerar som de ska och underhållskostnaderna blir dessutom jämnare på sikt, påpekar Jens. Bidrar till högre tillgänglighet

SweMaint står för ett komplett serviceutbud omfattande hjulunderhåll, unika hjulförsörjningsprogram och omfattande materialförsörjning som garanterar snabba ledtider.

SweMaint är en viktig del av logistikkedjan på godsvagnssidan. SweMaint jobbar med samma koncept i Norge under namnet SweMaint A/S Företaget har funnits i branschen sedan 1905 och har därmed varit med om flera upp- och nedgångar inom transportbranschen generellt. Att bidra till ökade järnvägstransporter har högsta prioritet och här kan SweMaint framförallt bidra med system och processer som ökar tillgängligheten. – SweMaint kan i samarbete med våra kunder bidra med utveckling och effektivisering av underhållsystem vilket gör att järnvägen ökar sin konkurrenskraft. Vi jobbar hårt med att förbättra våra helhetskoncept vilka ska bidra till att ständigt öka tillgänglighet, kvalité och service och detta arbete kommer vi att fortsätta med. Vi lyssnar på våra kunder och deras önskemål, därför har ett effektiviseringsprogram inom vår egen organisation är satts igång, något som vi hoppas ska gagna våra kunder i framtiden, berättar Jens Breiner. SweMaint gör spårbunden trafik till ett mer konkurrenskraftigt alternativ. Till branschens förfogande står företaget redo med över 200 servicetekniker, en komplett hjulverkstad och en omfattande teknisk support, troligtvis med marknadens högsta tillgänglighet.


10

trAnsPOrt & lOgistiK

Affärstidningen näringsliv

Arbetsmarknadsregionens gränser tÜjs med bra infrastruktur Infrastruktur och logistik är ett av de stÜrsta branschomrüdena i GÜteborgsregionen och därmed även ett prioriterat utvecklingsomrüde inom Business Region GÜteborg, BRG. Regionen har ett uttalat mül om att utÜka arbetsmarknadsregionens omfattning frün dagens 1,1 miljoner människor till att inkludera ungefär 1,75 miljoner.

Att kunna tÜja regionens gränser till den grad som behÜvs fÜrutsätter en kraftig fÜrstärkning av infrastrukturen. Det kan rentav vara sü att GÜteborgsregionen nu präglas av tyngre investeringar än nügonsin, och pü sikt kommer utvecklingen att gagna hela Sverige i form av bättre export- och pendlingsmÜjligheter. En aspekt som är lätt att glÜmma är att även tjänstefÜretag är beroende av goda kommunikationer fÜr att nü ut till kunder och samarbetspartners. Mer gods pü räls

GÜteborgs Hamn spelar en nyckelroll i regionens utveckling. Att rusta upp och bygga ut Hamnbanan fyller en viktig funktion när man talar om att fÜrstärka regionens betydelse som logistiknav. I hamnens framtidsvision stür utveckling fÜr att kunna ta emot och distribuera stÜrre volymer, men allt kan inte passera via det befintliga vägnätet. – Järnvägen müste nyttjas i stÜrre omfattning och därfÜr är utvecklingen av Hamnbanan ett av de absolut viktigaste mülen. Allt gods kommer inte att passera hamnen via rälsen, men om vi kan verka fÜr att Üka andelen som gÜr det har vi gjort büde miljÜn och ekonomin en stor tjänst, säger John Wedel, som ansvarar fÜr Infrastruktur och logistik inom BRG. Idag är tüget inget bra alternativ om man reser eller skickar gods mellan GÜteborg och Oslo. Det är en flaskhals som borde prioriteras, menar Wedel. BRG samverkar bland annat inom pro-

jektet Scandinavian 8 Million City, som handlar om att bygga en ny, modernare och snabbare järnvägsfÜrbindelse pü sträckan Oslo - GÜteborg - MalmÜ/KÜpenhamn. – Det är ett lüngsiktigt projekt, men redan idag vill vi uppmärksamma vilka mÜjligheter ett hÜghastighetsstrük mellan städerna skulle medfÜra, tillägger John. Utvecklar grÜn tätortsdistribution

Om utvecklingen av hÜghastighetssträckor finns pü ena sidan av skalan av ytterligheter sü finns tätortsdistribution pü den andra. GÜteborg ligger enligt John Wedel lüngt fram i utvecklingen av en välfungerande tätortsdistribution (citylogistik) där man kan se en utveckling mot elektrifierade distributionsfordon i innerstaden. Tack vare konceptet kan stora lüngtradare lastas av utanfÜr staden och varorna distribueras istället med mer miljÜvänliga fordon. – Den stÜrsta fÜrdelen är att man sparar pü klimatet inne i staden. Än sü länge finns det tre upplägg fÜr citylogistiken fÜrdelat pü tre omrüden: Stadsleveransen, Lindholmsleveransen och Fiskleveransen. Vür roll frün BRGs sida är att vi stÜttar utvecklingen av nya strük som kan anslutas till nätet fÜr tätortsdistribution. Fokuserar pü hÜgaktuella frügor

Stadsutvecklingen i GÜteborg är mer intensiv än pü länge. De centrala omrüdena omvandlas och nya stadsdelar byggs i det expansiva omrüde som idag kallas Älvstaden. I det arbetet gÜr sig frügan om hur infrastrukturen ska fÜrbättras ocksü aktuell. – Allt handlar om hur vi kan knyta ihop framtida strategier fÜr staden som en attraktiv bostadsoch fÜretagsort samtidigt som vi lÜser utmaningen med stigande godsvolymer. Hur vill vi att det ska se ut framÜver? Vi diskuterar frügan i samverkan med bland annat GÜteborgs Hamn, GÜte-

KAN EN LASTPALL FĂ–RĂ„NDRA VĂ„RLDEN? EN? BARA OM DEN Ă„R PRISBELĂ–NT OCH KLIMATSMART

borgs universitet, Handelskammaren, Västra GÜtalandsregionen, Trafikverket och GÜteborgs kommun. John Wedel sammanfattar kon-

tentan och det Üvergripande mület som kretsar kring att transportera sü mycket människor och gods som mÜjligt med sü liten miljÜpüverkan som mÜjligt. Det

RAPPS D DY YKTJĂ„NST AB 

Rapps Dyktjänst är ett fĂśretag med ed Ăśvver er 30 ĂĽrrs erfarenhet i branschen. Vi ĂĽtar oss de flesta typer av uppdrag som är “nära-v ära-vvattenâ€?.

IPG Intelligent Packaging Group AB Västrevüngleden 2 ¡ 302 41 Halmstad, Sweden Tel +46 (0)35-10 24 80 ¡ Fax +46 (0)35-12 71 60 E-mail info@ip-group.com ¡ www.ip-group.com

Vi har en stor utrustningspark med flytetyg och maskiner som vi kan transportera med vür egen lastbil till i stort sett alla vattendrag. Rapps jälvgüende ü Dyktjänst AB:s smidiga benfÜrsedda självg plattformar ggÜr Ür at att vi kan utfÜra arbeten i och runt krüngliga kust- och sjÜomrüden med hÜg effektivitet och säkerhet. Läs vür artikel pü sidan 47

är en früga som är lika aktuell fÜr GÜteborgsregionen som fÜr Üvriga Sverige.3BQQTEZLUKÅOTUVUGÕÕS NVEESJOHTPDIVOEFS WBUUFOT BSCFUFOÇU4LBOTLBPDI 5SBBà LWFSLFUWJEEFO/ZB .BSJFIPMNTCSPOÕWFS (ÕUBÅMW

7*, ," "/)+¨-1"%*(.&% r r r r r r r r

Muddring Vattenbilning Betongarbeten vid och under vatten Spontning Inspektioner Rapps Dyktjänst SjÜkabelarbeten är baserrat at i Halmstad Anläggningsdykeri men vi utfÜr fÜr uppdrrag ag Stabila arbetsplattformar Üvver stor orraa delar av Svvverige. erige. fÜr kranar och pülmaskiner r Sprängning

www.rappsdyktjänst.com info@rappsdyktjanst.com 035-22 01 83


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK

11

Schening belyser ren konkurrenskraft genom effektivare resursflöden På dagens hårt konkurrensutsatta marknad pågår en ständig jakt efter ökad kostnadseffektivitet som i sin tur leder till ett starkare och mer attraktivt erbjudande. Läget är detsamma för såväl stora som små företag, med skillnaden att de stora bolagen oftast har större marginaler för att hantera överraskningar och marknadsförändringar. En bättre flödesekonomi, eller Supply Chain Management, har blivit grundläggande för en positiv utveckling i dagens företag.

Schening är en viktig partner för alla företag och organisationer som på ett effektivt sätt vill övervaka och optimera flödet av resurser som passerar genom verksamheten. Företaget grundades i Skandinavien 2008 av en grupp erfarna konsulter som tidigare varit verksamma inom en av marknadens ledande konsultfirmor inriktade på Supply Chain Management. Verksamheten bygger emellertid på kunskap med betydligt längre anor via det amerikanska systerbolaget Establish som grundades redan 1973. Analyserar verksamheten ingående

Var finns kunderna? Hur når man dem bäst? Hur kan man

Arbete i konferensrummet.

bäst försörja kunden med varor och samtidigt se till ökad lönsamhet både i den egna respektive kundens verksamhet? Det är typiska frågor som Schening ställer och söker svar på. Som en komplett partner inom såväl Supply Inventory Optimization. Chain Management som Service Operations Management och Business Analytics har Schening all att mäta flödet på och grunden för vår analys är ungefär kunskap som krävs för att skapa riktigt bra och effektiva lika. Därför kan vi applicera väldigt mycket av den kunprocesser. skap som samlats i det amerikanska bolaget även här på – Vi har dels en stor palett med analysverktyg för att den svenska marknaden, säger Lars Brunius, som precis skapa kontroll över flödesekonomin, och dels en bred er- som Mats Wahlberg farenhet av att ingående analysera verksamheter. Många är Partner och senior företag har inte ett tydligt serviceerbjudande, det är inte konsult. alltid fastställt exakt vad man lovar och vad man kan lova att leverera. Det kan vi hjälpa till att fastställa genom våra Marknaden börtjänster inom nätverksoptimering, berättar Mats Wahl- jar mogna berg, Partner och senior konsult hos Schening AB. Det finns ett fåtal Schening har ett brett tjänsteutbud som även omfattar större konsultbolag projektledning inom Supply Chain Management, Invento- globalt som fokuserar ry Optimisation och Supply Chain Audit. För många före- på Supply Chain Matag kan det vara dyrt att lagerhålla vissa produkter hela ti- nagement. De flesta, den – men vad kostar det om man inte har produkten på eller rentav samtliga, lager när den väl efterfrågas? Schening kan kartlägga det har dock andra fokusoch mycket mer. områden också. Det har inte Schening. Ökad lönsamhet genom tydlighet – Att helhjärtat foMycket förenklat kan man säga att Schening skapar ökad kusera enbart på ett Magnus Schening, vd. lönsamhet för sina kunder genom att synliggöra interna ämnesområde har processer. Då ser man tydligare vad som behöver och kan gjort oss starka på den svenska och internationella markförbättras. För att genomföra förbättringarna krävs en de- naden. Vi har dessutom lyckats väldigt bra med våra retaljerad plan och även den kan Schenings konsulter ut- kryteringar och teamet i Sverige består av en välbalanseveckla tillsammans med kunden. rad mix av seniora och juniora konsulter. Nu ser vi fram – Vår metodik för att beräkna och bedöma flöden är emot att växa ytterligare i takt med en märkbart ökad universal och gångbar världen över, men tillämpningen är efterfrågan, marknaden börjar mogna för vår typ av tjänlokal. Att distribuera en vara från New York är givetvis an- ster nu, tillägger Lars Brunius som avslutning. norlunda än att distribuera den från Gislaved, men sättet

Medan du sover... I ett hus i utkanten av Borlänge sover VVS-installatör Emil Andersson djupt. Lugnt förvissad om att varorna han beställde i går kommer fram i tid som vanligt. En gång i tiden var Emil prisjägare. Många timmar gick till att försöka hitta de lägsta priserna hos olika leverantörer. Inte sällan blev beställningarna försenade, eller uteblev helt. Därför blev inte jobben klara i tid, kunderna klagade högljutt och lönsamheten var dålig. Till sist tröttnade Emil på alla som lovade runt, men höll tunt. Nu är han kund hos Ahlsell – och sover gott på natten.

LITA PÅ OSS! Som kund hos Ahlsell får du: • Marknadens största och bredaste sortiment för VVS-produkter. Dessutom ett heltäckande sortiment för din verksamhet med allt från verktyg och personlig skyddsutrustning till arbetskläder, skor och tillfällig el. • Kompletta leveranser. Vi skräddarsyr en lösning som passar dig. • Leverans dagen efter beställning i hela landet. Vår leveranssäkerhet håller världsklass. • Lägre kostnader och förenklad administration.


12

trAnsPOrt & lOgistiK

Affärstidningen näringsliv

”Fossila bränslen ska bort!” Det menar Hilde Wahl, vd för drivmedels- och energiföretaget St1 Sverige AB. Företagets vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Ett exempel på det är deras nya anläggning för andra generationens etanolproduktion på Hisingen i Göteborg.

Sett ur ett livscykelperspektiv antas etanol ge bilarna 88 % lägre utsläpp av växthusgaser än bensin, enligt Bilindex, framtaget av Naturvårdsverket, Vägverket och Konsumentverket. Etanolproduktion har dock kritiserats för att den tar odlingsbar mark i anspråk. Men det går att framställa etanol på ett etiskt sätt. Det visar drivmedelsoch energiföretaget St1 med sin anläggning för produktion av etanol, en produktionsprocess som St1 kallar Etanolix®. Det är företagets namn på närproducerad och etisk etanol.

Anläggningen invigdes den 5 juni 2015 av energiminister Ibrahim Baylan och ligger i direkt anslutning till St1s raffinaderi på Hisingen i Göteborg. Råvaran består av avfall från livsmedelsindustrin som annars skulle gått till spillo. Det är världens första etanolfabrik som är integrerad med ett raffinaderi och som tillverkar etanol enbart av restprodukter. – Etanol är världens största biodrivmedel och i allra högsta grad en del av vår framtid. Den kan tillverkas av restprodukter från industri, sågverk och skogsindustrier och konkurrerar inte alls med mat som många tror. Etanol kommer att bli en viktig del i den energimix Sverige och världen behöver för att lämna de fossila drivmedlen helt, säger Hilde Wahl, VD St1 Sverige AB, sedan den 1 juni i år. Hon tror på en framtid med många mindre etanolanläggningar i anslutning till platser där avfallet produceras. St1 vill gärna bidra till att göra etanolen till en ny basindustri i Sverige. För att det ska bli möjligt krävs dock tydliga framtidsinriktade regler i form av långsiktiga och blocköverskridande politiska beslut. – Alla inblandade industrier vill ha politiska beslut som spänner över 10-15 år, minst. St1 vill även att det i kvotplikten ska finnas incitament för avancerade biodrivmedel. Denna delen av kvoten ska vara öka över tid. Man skulle även kunna driva utvecklingen med skattesubventioner. Tekniken förändras hela tiden och i framtiden kommer vi ha många tekniska lösningar som ska kunna samverka på marknaden. Därför vill vi att nationella CO2-mål ska vara konkurrens- och teknikoberoende. Det viktiga är att få ner nivåerna av fossilt CO2 totalt sett. Uppstickare bland energibolag

St1s nyinvigda anläggning är världens första etanolfabrik som är integrerad med ett raffinaderi och som tillverkar etanol enbart av restprodukter. Etanolix® är St1s namn på denna process som producerar närproducerad och etisk etanol av andra generationen. Foto: St1 Biofuels

St1 är en ung uppstickare bland energibolagen och utmanar gärna gamla sanningar. – Vi är inte ett traditionellt oljebolag. Vår vision är att vara den ledande producenten av CO2-medveten energi. Det gäller både drivmedel och andra energislag. Vi vill vara en del av förändringen, som vi välkomnar. Fossila

Hilde Wahl, vd St1 Sverige AB.

Foto: Petter Karlberg

bränslen ska bort, men transportbehovet består. Vi vill ligga i framkant och vara med och hitta de nya drivmedlen och energislagen. Hilde Wahl har jobbat i energibranschen sedan 1989, bland annat i ledande positioner på Fortum och Norsk Hydro i Sverige, samt på Esso i Norge. Innan hon blev vd för St1 Sverige var hon företagets CFO. Under sin tid i branschen har hon varit med om flera stora förändringar. – Den största förändringen är att vi gått från oljebolag till energibolag. De allt högre miljökraven på våra produktionsanläggningar är en annan stor förändring. Vi jobbar också hela tiden med att effektivisera vår verksamhet och hitta nya sätt att jobba på. I Sverige har vi en liten slimmad organisation med drygt 130 personer, samt ca 200 på raffinaderiet i Göteborg. Verksamheten växer ständigt och vi är just i färd med att köpa Shells verksamhet i Norge, berättar hon avslutningsvis.

En smartare lösning – okontrollerad glädje för inköpare Tillhör du skaran inköpare som älskar smarta lösningar till rätt pris och med rätt kvalité? Hur glad skulle du bli om du dessutom hittade det hos en leverantör med stort personligt engagemang och suverän leveranssäkerhet? Läs gärna mer på vår hemsida eller ring oss! Då ska vi berätta varför Plastex* blivit en av Sveriges ledande leverantörer av smarta plastprofiler!

*Ett smartare val

Plastex är ett specialistföretag inom extrudering/strängsprutning av termoplaster som tillverkar och utvecklar kundanpassade samt standardiserade profiler, rör och slang. Med dryga 40 års erfarenhet av att leverera profiler till ett flertal branscher är Plastex en kompetent och pålitlig partner när ni är i behov av serietillverkning av plastdetaljer. www.plastex.se | info@plastex.se | Tel: 0910-58 59 40 | Box 106 | Degerbyvägen 10 | 931 21 Skellefteå


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK

13

EEL vill knyta ihop den nordiska marknaden för vitvaror Vitvarukoncernen EEL satsar på att knyta ihop Norden som en gemensam och därmed starkare marknad. Flera strategiska förvärv har lett till att EEL idag är branschens största inköpsorganisationer för vitvaror. En effektiv samordning och nya förvärv banar väg för en fortsatt stadig tillväxt där en effektiv logistik med Örebro som utgångspunkt står i centrum.

Från centrallagret i Örebro förser EEL cirka 450 butiker inom Sve-

riges största vitvarukedjor ELON och Elkedjan med allt från tunga vitvaror till småelsartiklar. Grundarna valde Örebro framför ett antal större städer. Valet var enligt koncernchef Christer Larsson relativt enkelt då Örebro dels utmärkte sig som ett framstående logistiknav och dels kunde leverera en mycket god etableringsservice. – Örebro har visat sig vara ett mycket bra val ur flera perspektiv, konstaterar Christer, som även påtalar den starka tillväxt som präglat koncernen under det senaste årtiondet.

Första året gjorde EEL en betydande vinst med en omsättning på 457 miljoner kronor. I fjol landade omsättningen på nära 4 miljarder kronor, vilket visar på en för regionen mycket viktig och kraftfull utveckling där EEL utgör en långsiktigt stabil arbetsgivare och samarbetspartner. Störst på vitvaror

ELON och Elkedjan är tillsammans marknadsledande när det gäller vitvaror i Sverige med över 50 procent av marknaden. Det gör EEL till branschens största inköpsorganisation och en av

Nordens största vitvarukoncerner. – Vi har även integrerat hemelektronikkedjan Euronics Norge med sina 63 butiker som ett dotterbolag, vilket blev ett första steg för att knyta ihop den nordiska marknaden. Efter förvärvet av Canvac i Mariestad har vi även breddat produktutbudet med centraldammsugare, luftavfuktare och luftvärmepumpar, berättar Christer Larsson. Under våren 2014 har centrallagret i Örebro byggts ut med 25 000 kvadratmeter, vilket innebar nästan en fördubbling av lagerytan till 55 000 kvadratmeter. Ytan behövs, eftersom drygt en miljon produkter passerar lagret årligen. I samband med utbyggnationen gjordes även en stor uppgradering av lagerterminalens logistik med förlängda spår in i terminalbyggnaden. ELON på nätet samt lansering av ny tjänst

EEL har redan skapat nära 120 direkta arbetstillfällen i Örebro sedan starten för drygt tio år sedan. Indirekt blir det ännu fler om man räknar med samarbetspartners för kringservice. EEL bidrar också till att öka intresset för regionen genom att locka be-

Var dags liv.

Från Lesjöfors till världens vackraste leende Vi knyter ihop Värmland och bidrar till en enklare vardag. Vem längtar du efter? varmlandstrafik.se

Christer Larsson.

sökare, förlägga större möten och konferenser lokalt. Ett exempel är den stora årliga EEL-mässan i april som lockar ungefär 1600 besökare till Örebro under tre dagar. EEL är inne i en expansiv fas med siktet inställt på fler strategiska förvärv som kommer att stärka koncernens position i Norden och kanske hela norra Europa på sikt. Genom att lyfta ELONs webhandel på nätet med ett helt nytt omnikanaltänk kan nya kunder nås, och det kommer att ställa nya krav på centrallagrets kapacitet. – Nu finns hela ELON:s sortiment på nätet, det är ett led i vår tillväxtambition. Vi har även satsat på att kombinera vårt utbud med nya typer av tjänster, nu även kökssnickerier. Här har vi vårt eget varumärke Bäcklunda, och sortimentet kommer att integreras i samtliga butiker framöver. Det understryker vår strävan efter ständig förnyelse och att alltid ligga steget före konkurrenterna, avslutar Christer Larsson med.


14

trAnsPOrt & lOgistiK

Affärstidningen näringsliv

Nytt hamnbolag stärker godsflödet i norr I år gick Umeå och Vasas hamnar ihop i ett gemensamt bolag, Kvarken Ports. Genom sammanslagningen uppnås högre effektivisering och förstärkning av affärsutvecklingen, samt ökade volymer av gods och passagerare över Kvarken.

Med en årlig godshantering på 2,3 miljoner ton är Kvarken Ports – Umeå en av de största hamnarna i norra Skandinavien. På andra sidan Kvarken ligger Vasa hamn med ett strategiskt läge, endast tio kilometer från en internationell flygplats. Tillsammans har de ett godsflöde på nästan fyra miljoner ton. En färjelinje, med såväl gods- som passagerartrafik, förbinder de båda hamnarna, som har haft ett nära samarbete under en längre tid. 2013 beslöt Umeå och Vasa kommuner att bygga upp ett helt nytt hamn- och transportkoncept för att bättre kunna möta framtidens logistikkrav och stärka hamnarnas marknadsposition i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna. Efter cirka ett

Kvarken Ports investerar till ökande färjetrafik.

års förberedelser kunde det nya hamnbolaget, Kvarken Ports, som ägs gemensamt av Vasa Stad och Umeå Kommunföretag AB, invigas i januari 2015. Kvarken Ports erbjuder ett brett utbud av tjänster, anpassade till näringslivets och privatresenärernas behov, och spelar en

viktig roll när det gäller att stärka såväl de öst-västliga som de nord-sydliga transportstråken som möts i Kvarkenregionen. Genom ökad samverkan uppnås effektivisering och förstärkning av affärsutvecklingen och ökade volymer av gods och passagerare över Kvarken. – Målsättningen under 2015 har i första hand varit att skapa en gemensam ekonomisk plattform och en gemensam strategi, samt att få våra två lokaliteter att fungera ihop. Kulturskillnaderna mellan Umeå och Vasa är inte så stora, så det har inte varit särskilt svårt. Inledningsvis handlar arbetet också mycket om att sätta Kvarken Ports på logistikkartan. Därför jobbar vi mycket med marknadsföring under hela 2015, berättar Matti Esko, vd för Kvarken Ports. Kompletterande verksamheter

Vindrafverk och andra projektlasvolymer har ökat båda I Umeå och Vasa.

Hamnarna har olika inriktningar.

Båda hanterar olja, men Umeå är störst på papper och trävaror, med ca 23.000 TEU-containrar per år. En volym som ska fördubblas de närmaste två åren. – Kvarken Ports i Umeå ska satsa ordentligt på containertrafik. För det ändamålet ska vi skaffa en ny kran. Inom hamnområdet finns magasinslokaler på totalt 100.000 kvm. Hamnen har även tillgång till 100.000 kvm utelagringsytor och vi kommer att fortsätta utveckla såväl kajstrukturen som markstrukturen för att möta kommande behov. Det gäller även järnvägsförbindelsen, som har möjlighet att ta mer mark i anspråk, säger Matti Esko. Vasa är å sin sida störst på kol, foder och spannmål. Ett godsslag som växer och som man ska satsa mycket på är projektlaster, särskilt delar till vindkraftverk och Energiklustrets exportprodukter. Kvarken Ports driver även en strategisk utveckling av färjetra-

fikens, som de senaste åren vuxit med 5 % per år. Den opereras av Wasaline som dagligen tar passagerare, bilar och trailers över Kvarken. Just nu håller en ny miljövänlig, effektiv och driftsäker färja på att utvecklas. – Det är ett led i vår strävan att skapa ett säkert och hållbart transportsystem för gods och passagerare som färdas genom Bottniska korridoren. Projektet drivs under namnet Midway Alignment of the Bothnian Corridor, säger Matti Esko och tillägger avslutningsvis: – Det kommer att krävas en del ny- och ombyggnationer av kajerna för att anpassa dem till den nya färjan, som börjar byggas 2016. I Vasa modifierar vi lastrampen och passagerargångarna. I Umeå blir det en helt ny ramp. Även påfartsområdet utvecklas. Projektet är ett bra exempel på vår långa tradition av samarbete mellan Umeå och Vasa och vår ambition att hitta miljövänliga och innovativa lösningar för vår verksamhet.

Två hamnar, Två länder, Ett bolag.

FFakta. akta. Analy Analys. s. Er Erfarenhet. farenhet. Ny Nytänkande. tänkande. Mor Morgondagens gondagens lösningar inom Supply Chain Managemen Managementt

Våra V åra verktyg verktyg • Network Optimiz Optimization ation • Inventory Inventory Managemen Managementt • Supply Chain A Audit udit • Supply Chain Analy Analytics tics

St Stockholm ockholm Schening AB AB,, Mäster Samuelsga Samuelsgatan tan 1 111 44 Stockholm T Telefon: elefon: +46 +46 8 233 010 stockholm@schening stockholm@schening.com .com

Ne New wY York or ork E Establish stablish Inc Inc.,., 39 Br Broadway, oadway, Suite 1110 New Y Yourk, ourk, N NY Y 10006 T Telefon: eleffon: +1 866 866-342-1560 -342-1560 n nyc@schening.com yc@schening.com

w www.schening.com ww.schening.com w www.establishinc.com ww.establishinc.com


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK

15

Värmland behåller täten med Sveriges mest nöjda resenärer Värmland har under många år varit i topp när det gäller kollektivtrafiken. I olika undersökningar har det tydligt framkommit att Värmlandstrafik lyckas med uppdraget på alla plan, resenärerna är nöjda och på den vägen vidareutvecklas framtidens kollektivtrafik. Genom handlingsplanen ”Bana väg för framtiden” som sträcker sig fram till 2025 tar Värmlandstrafik helhetsgrepp kring all spåroch vägbunden kollektivtrafik.

”Bana väg för framtiden” är uppenbarligen en lek med ord. Att utveckla såväl bana, det vill säga järnvägsspår, som väg för framtiden är Värmlandstrafiks största huvudbry. Infrastrukturen måste utvecklas och flaskhalsar byggas bort, det gäller framförallt för spårbunden trafik, men det finns även mycket som kan förbättras till förmån för vanlig busstrafik.

– Vi vill till exempel ha mer serviceinriktad trafik på vissa områden i länet och koncentrera linjetrafiken till de platser där det finns bärkraft och resandeunderlag. Bärkraften finns mellan Karlstad och övriga huvudorter i länet och inte bara in mot Karlstad, som det var för några år sedan. Idag handlar det i ökande utsträckning om trafiken från Karlstad ut mot övriga kommunorter, förklarar Värmlandstrafiks vd Lars Bull. Nya infrastrukturella åtgärder

De viktigaste infrastrukturella åtgärderna för järnvägen i regionen omfattar en ny hastighetsstandard, dubbelspår mellan Kil och Kristinehamn samt elektrifiering av Fryksdalsbanan. Man hoppas även på ett successivt införande av takttidtabeller och investeringar i nya tåg. Ett av huvudmålen är att vidga arbetsmarknaden genom att restider kortas och arbets- och studiependling därmed förenklas.

Lars Bull, vd.

När det gäller vägtrafik handlar det om att skapa ett mer sammanhållet system med skilda trafikuppdrag. Även här ska restiderna kortas, framförallt mellan Karlstad och olika kommunhuvudorter som omfattas av linjetrafiken. Genom att det nuvarande stomlinjenätet är basen för det framtida linjenätet kan nya restidsmål uppnås på sikt. Tätortstrafiken ingår då i det regionala systemet. Resan fortsätter

Den separata skoltrafiken fortsätter också att utvecklas inom ramarna för handlingsplanen. Infrastrukturen och trafiken ska ha fokus på hög trafiksäkerhet samt kvalitet och effektivitet för berörda kommuner. Detsamma gäller för servicetrafiken, det vill säga sjukresor, länsfärdtjänst, anropsstyrd linjetrafik och närtrafik. Upphandling av trafiken är planerad till 2016. – I samband med att jag kom in i organisationen påbörjades en stor satsning på regional tågtrafik, och idag är Värmland i framkant när det gäller kollektivtrafik. Det tycker jag visar på ett unikt engagemang och en styrka i bolaget som vi kan vara stolta över, säger Lars Bull. Bäst i Sverige idag – och imorgon

Ständiga förbättringar hör till vardagen. Värmlandstrafik låter ledningssystemet omfatta upphandlade tjänster och kan således stå för en mycket hög kvalitet i alla avseenden. Men Lars Bull nöjer sig inte – siktet är inställt på en ännu bättre kollektivtrafik för att behålla värmlänningarnas förtroende.

1000 000

möjligheter nära Göteborgs Hamn Välkommen till Port of Gothenburg Logistics Park – Sveriges nya logistikpark precis i anslutning till Göteborgs Hamn. Här väntar 1 miljon kvadratmeter på att bli importlager och logistikfastigheter med bästa tänkbara läge.

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med ett unikt linjeutbud. Hit kommer fartyg via direktlinjer från hela världen och lastar snabbt av godset för vidare transport till lagerhyllan. Inom 50 mil når du sedan tre huvudstäder och sjuttio procent av Nordens befolkning och industri. Effektiva landförbindelser via väg och järnväg garanterar snabba flöden och leveranser. Upptäck fördelarna med att etablera ett lager mitt i Skandinaviens största logistiknav. Bara 10 minuter från kajkanten i Göteborgs Hamn.

goteborgshamn.se/logisticspark


16

trAnsPOrt & lOgistiK

Affärstidningen näringsliv

Ahlsell är på väg mot världsklass En nöjd kund är ofta den bästa marknadsföringen. Det har Ahlsell tagit fasta på fullt ut då man satsar helhjärtat på en genomgående hög leveranssäkerhet och kvalitet i kombination med absolut bästa service gentemot professionella hantverkare över hela Sverige. Att förenkla och vara en naturlig del av kundernas vardag är huvudmålet. Det manifesteras nu med nya investeringar som ska lyfta logistiken vid centrallagret i Hallsberg till en ny nivå.

Med sitt enorma utbud av produkter som i sitt antal platsar i hundratusenklassen är Ahlsell en

av Nordens enskilt största leverantörer av installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell verkar på många marknader, där de största är Sverige, Norge och Finland. Företaget finns även representerat på växande marknader som Estland, Ryssland, Danmark och Polen. Ahlsells system bygger på hög tillgänglighet och precision och det uppnås via det stora centrallagret i Hallsberg i kombination med ett expansivt nätverk av butiker, för närvarande med ett 90tal över hela Sverige. Gör det enklare att vara proffs

Produkternas kvalitet är av absolut toppklass, och man väljer om-

sorgsfullt bland leverantörer och producenter innan man tar in nya produkter i sortimentet. Företagskulturen hos Ahlsells präglas av professionalism och affärsmannaskap. Logistikchef Daniel Johansson förklarar att man bedriver ett ständigt förbättringsarbete där man förnyar och utvecklar både sortiment och tjänster likväl som logistiken utifrån marknadens dynamiska krav. – Vårt mål är att bli en heltäckande leverantör, det vill säga att våra kunder ska kunna hitta i princip allt de behöver hos oss. Vi vill helt enkelt göra det enklare att vara proffs genom att tillhandahålla ett komplett erbjudande av sortiment och tjänster. På väg mot världsklass

Nu står man inför den största genomgripande förändringen på många år. Ett mycket stort steg tas för framtiden då Ahlsell investerar 300 Mkr i logistikverksamheten i Hallsberg under kommande treårsperiod. – En logistikverksamhet får aldrig sluta utvecklas och det har heller inte skett inom Ahlsell. I takt med att företaget har utvecklats och expanderat har även logistiken varit högt prioriterad för fortsatt tillväxt. Idag är siktet inställt på att skapa logistikflöden i världsklass och jag anser att vi har kommit en bra bit på vägen

på den resan, säger Daniel Johansson med eftertryck. – Det känns fantastiskt positivt och givande att få genomföra en investering av det här slaget. Det blir ett rejält lyft för hela verksamheten som vilar på en effektiv logistik. Satsningen är också nödvändig om vi även framgent ska kunna konkurrera på stora marknader.

Investeringen omfattar såväl tillbyggnad som ombyggnad av lagerterminalen, inklusive satsningar på mer modern hanteringsteknik för att göra arbetet mer effektivt både resurs- och miljömässigt. Med en mer effektiv logistik kan Ahlsell även förstärka och fundamentera sin självklara roll som ledande aktör inom branschen.


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK

17

Dykjobb på entreprenad Rapps Dyktjänst AB utför alla typer av vattenentreprenader, från muddring och grundläggning av brofästen till dykarbeten i kärnkraftverk och bergrum.

Rapps Dyktjänst har 23 anställda, varav tio är dykare, och utför alla typer av vattenrelaterade entreprenörsjobb, reparationer såväl som nybyggen. – Det kan gälla sjöledningar, broar, bryggor etc. Vi har haft full beläggning under en längre tid och ökat upp med ett antal anställda, berättar Agne Rapp, som

startade Rapps Dyktjänst för ca 30 år sedan. De jobbar framför allt med fasta anläggningar även om det förekommer att de besiktigar fartyg. – Vi schaktar, muddrar spränger, formar, svetsar och skär. Mycket av det vi gör är provisoriska arbeten som används vid byggandet av till exempel broar och annan infrastruktur. Rapps Dyktjänst förfogar över en stor maskinpark, med bland annat fem flytande plattformar, varav den största är ”Big Red”. Den har en yta på 300 kvm och fyra ben på 27 meter. Egenvikten

är 200 ton och lastkapaciteten ca 350 ton. – I samarbete med en stålkonstruktör har vi själva konstruerat alla våra plattformar. De går att manövrera via fjärrstyrning och alla kranar och plattformar kan transporteras på vår 80ton/meters kranlastbil förutom den största, Big Red, som kräver 10st trailers. Det gör utrustningen mobil och betyder att den kan användas i alla typer av vattendrag. Vid vår bas i Fyllinge, söder om Halmstads centrum, har vi en 1.500 kvm verkstad där vi utför reparationer och underhåll på befintlig

utrustning och utvecklar ny utrustning allteftersom behoven uppstår. Komplicerade uppdrag

Verksamhetsområdet täcker södra Sverige och företaget är ofta anlitat som underentreprenör åt Skanska, Peab och NCC. Rapps Dyktjänst utför uppdrag åt Trafikverket, Fortifikationsverket, Vattenfall och Trafikverket färjerederierna. En stor kund är OKG med kärnkraftverket i Oskarshamn där de gjort många dykjobb i deras system. Företaget har även ramavtal med Göteborgs hamn och utför för närvarande reparationer på kajer i Skandiahamnen. Arbetena inkluderar nya ishylsor på betongpålar, byte av anoder och fendrar och att med en egenmodifierad robot vattenbila bort gamla isskydd och betong. – Vi gör en hel del jobb i Göte-

borg. Ett av de större projekten är södra Marieholmsbron för Skanska. Där har vi muddrat i Göta Älv för grundläggning av brostöden. För att anlägga spontgroparna har vi schaktat manuellt, utfört bottengjutningar samt länsat groparna. Vi är med och bygger stödet till bron och skär bort stålkonstruktionen runt betonggjutningarna. Vi har även bultat ihop bropelare och förbereder nu för att lägga ner alla elkablar. Den passerande sjötrafiken gör arbetet komplicerat, berättar Agne Rapp. Ett jobb av det ovanligare slaget är i ett bergrum för ett raffinaderi på västkusten. – Fyra, fem man från oss vattenbilade i det delvis vattenfyllda rummet 500 meter in och 150 meter ner i berget. Det var ett speciellt jobb, som krävde mycket utrustning, avslutar Agne Rapp.

Vi projekterar och leder framtidens infrastruktur

www.loxiagroup.se


18

trAnsPOrt & lOgistiK

Affärstidningen näringsliv

Nordic Transport Group – Nordens

Det är en stor utmaning att beskriva de framgångar som präglar transportkoncernen Nordic Transport Group, NTG. Få företag har lyckats uppnå en jämförbar tillväxt på lika kort tid. Inom loppet av fyra år har NTG gått från noll till över två miljarder i omsättning, och man räknar med en vinst på ungefär 75 miljoner kronor i år.

Det är inte enbart i fråga om ekonomisk utveckling som NTG skiljer sig från mängden. Gruppen har snabbt vuxit till en omfattande paneuropeisk koncern som vågar sticka ut och tänka annorlunda för framtiden. Ur flera synvinklar står det tydligt att NTG har tagit marknaden med storm. Affärsidén bygger på att bygga en organisation som inte liknar någon annan, där man genom att ansluta framåtsträvande och nytänkande speditörer skapar nästa generations heltäckande transportbolag. – En utmaning i vår bransch är att det finns många yngre förmågor som mycket väl skulle kunna starta framgångsrika verksamheter men som inte vågar ta steget. Om vi kan bidra med säkerhet och stöd så att nästa generation kommer igång så har hela branschen vunnit mycket, säger Jörgen Hansen, CEO NTG Group. Unik modell med stora möjligheter

Affärsmodellen för NTG är unik. Moderbolaget står för det affärsmässiga med finansering och infrastruktur, men därefter är det upp till varje enskilt företag inom NTG att bygga upp en stark grund för vidare utveckling. Partnerskapsmodellen ger entreprenörerna frihet att agera som de vill och ta de beslut som behövs för företagets framtid. – I dagsläget har vi ungefär 425 anställa i över 30 företag i vår organisation. Av dem är ett 90-tal partners. Vår dörr står öppen för nya möjligheter och vi är lyhörda när det gäller nya samarbeten. Vi har precis tecknat avtal gällande ett lager på 13 000 kvadratmeter i Borås


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK

19

snabbast växande transportföretag

och vi kommer att fortsätta satsa på nyetableringar där det finns goda förutsättningar och tillgång till kompetens, säger Stefan Pettersson på NTG. Michael Larsen är en partner med ansvar för det hitintills enskilt största bolaget inom NTG, NTG Nordic. – Som jag ser det så finns det enorma styrkor och möjligheter med NTGs modell. Som partner inom NTG blir man självständig utan att ta alltför stora risker. Istället erbjuds möjligheten att få satsa på det man vill och tror på med uppbackning från en stark moderorganisation. Det borgar för riktigt goda affärer och lönsamma investeringar, säger Michael Larsen. Tillväxt som består

Till framtidsvisionen hör att öka antalet partners inom NTGs organisation. Men för den sakens skull ringer man inte ner potentiella samarbetspartners. Enligt Stefan Pettersson har NTG en stark tillströmning av människor som vill och kan bidra till en fortsatt utveckling. – Vår viktigaste vision och strategi för framtiden är att skapa tillväxt som består genom nya start-ups och organisk utveckling. Stefan förklarar att man även satsar på förnyelse med ett ungt team och framförallt ett nytt sätt att tänka kring effektiva affärer; – Vi ska kunna operera smidigt och flexibelt utan onödiga kostnader när det gäller exempelvis IT och andra stödfunktioner. Att hela tiden tänka lean och ständiga förbättringar gör oss ännu mer konkurrenskraftiga. NTG kan och ska alltid erbjuda en god service, för oss är det därför oerhört viktigt att träffa kunderna och inte enbart förlita oss på digitala lösningar. NTG har en unik förmåga att hitta bra lösningar för varje enskild kund och det gynnar såväl kunderna som partners och ägare. Förmågan att tänka utanför ramarna och satsa på annorlunda koncept är uppenbarligen en god investering för framtiden.


20

fÖretAgsnYHeter

Affärstidningen näringsliv

Lokala idrotten hyllas i Västerås Torsdagen den 26 november är det dags för sjunde upplagan av Västerås Idrottsgala. Dala & Co som arrangerat galorna de senaste sex åren har i år tagits över av bolaget SweDala & Co Event, med Curt ”Curre” Lundmark, som konsult, i spetsen.

Den 26 november dukas det upp till galamiddag på Bombardier Arena för årets upplaga av Västerås Idrottsgala. Drygt 900 gäster avnjuter en god trerättersmiddag,

samtidigt som de får ta del av prisutdelningar till lokala idrottsprofiler och sprakande underhållning. Priskategorierna omfattar bland annat Årets idrottsprofil, handikappidrottare, tränare/ledare, ungdomstränare/ledare, lag, eldsjäl och prestation. Allmänheten och de lokala idrottsföreningarna skickar in sina nomineringar till en jury som gör ett urval, så att fyra personer nomineras till varje kategori. – Förra året fick vi in över 4.500 röster från hela världen,

Foto: Lena Kerje

berättar en glad och stolt Curt Lundmark. Juryn, som består av idrottare och sportjournalister, är slutligen de som, utifrån rösterna, utser vinnarna. – Personligen tycker jag att de roligaste priserna som delas ut är Årets ungdomsledare och Årets eldsjäl. Idrott är en stor del av många människors liv och många gör ett fantastiskt, ofta ideellt, jobb vid sidan av tävlingsarenorna, men blir sällan uppmärksammade för det. Här får vi chansen att göra det. Vårt pris till dem består bl a av 7.500 kronor i presentkort. Eldsjälen får även resa, övernattning och biljett till den Svenska idrottsgalan i Stockholm, berättar Curt. SweDala & Co Event är ansvarig för genomförandet av Västerås Idrottsgala, som arrangeras i samarbete med Västerås Stad. – Västerås Stad är vår viktigaste partner och sponsor. De delar bland annat ut sina egna priser till alla västeråsidrottare som under året tagit guld i SM, EM och VM. Förutom sponsorerna, som gör det möjligt för oss att få ihop budgeten, har vi ytterligare ett antal partners i form av Västmanlands Idrottsförbund, VLT, Idrottsalliansen och lokalradion, som också delar ut priser på galan. Galan startar 19.00 och avslutas ca 22.30. I år är Katarina Hultling konferencier. Det blir en

del lokala artister på scen och i år gästas galan av Linda Bengtzing och Patrik Isaksson, som står för kvällens underhållning tillsammans med scenproducenterna och showartisterna Tina Säther och Kristin Gunnarsson på 2njoy Production. – 2njoy är våra klippor både under dessa kvällar och i alla förberedelser som pågår drygt ett halvår i förväg. Tina och Kristin både skapar scenproduktionen och ser, tillsammans med mig, till att kvällens hållpunkter flyter på i körschemat. Plus att allt annat runt arrangemanget går som det ska. Det är otroligt många detaljer som ska fungera i ett sånt här evenemang och de här två tjejerna gör en fantastisk insats och ett otroligt bra genomfört jobb för oss, varje år, säger Curre. Arena för intressanta möten

Ett av syftena med kvällen är att skapa intressanta möten. Ungefär hälften av gästerna är representanter från näringslivet och hälften är idrottare och föreningsmänniskor. Galan ger idrottens sponsorer möjlighet att träffa utövarna, både ledare och aktiva, vilket är mycket uppskattat. Curt Lundmark tycker att fler kommuner borde ta chansen att arrangera idrottsgalor.

Foto: Lena Kerje

– De här evenemangen är en fantastisk mötesplats! Med en idrottsgala visar kommunen sin uppskattning för alla prestationer, insatser och engagemang som görs på och vid sidan av planen, eller banan. Det kan sporra alla inom den lokala idrotten, inte minst unga, människor. – Går ni i tankar att arrangera en lokal idrottsgala, så tveka inte att höra av er till SweDala Co Event i Västerås. Vi finns här, med ett erfaret team, som gärna hjälper till, avslutar Curre Lundmark.

Det är Du, som är nyckeln!


Affärstidningen näringsliv

fÖretAgsnYHeter

21

Genuint närproducerade charkuterivaror från Uppsala Efter många år som djuruppfödare och leverantör till stora slakterier kände Ulf Tillman att avkastningen till bonden, det vill säga uppfödaren i början av ledet, var försumbart liten. Han kände också att det fanns stora frågetecken kring antalet mellanhänder innan den förädlade slutprodukten nådde butikshyllan. Tillsammans med kötthandlare Christer Andersson grundade han därför Andersson & Tillman 1996.

Verksamheten skulle framförallt stå för genuint närproducerade charkuterivaror av högsta kvalitet och samtidigt värna om hållbarhet i alla led – från den producerande bonden till butik. Så blev det också. Andersson & Tillman utökade så småningom sin verksamhet genom en fusion av slakterierna Lövsta Kött och Faringe Kött, och därmed kunde full översyn och transparens från uppfödning, transport och slakt till förädling och slutligen leverans till butik garanteras. Värdet av full kontroll

Att ha full kontroll över alla led i kedjan från uppfödning till butik är fortfarande Andersson & Tillmans främsta konkurrensmedel och mest särpräglande kännetecken. Trots att livsmedelsbranschen är en av de mest prispressade och tuffaste industrierna i Sverige har Andersson & Tillman lyckats skapa en framgångsrik tillväxt, ökad spårbarhet och kontroll, det har enligt Ulf Tillman mycket med saken att göra. – Vi tillför något nytt på en konkurrensutsatt marknad. Att tillhandahålla produkter som tilltalar konsumenter, som är kvalitetssäkrade i alla led genom full kontroll, det är vår affärsidé. Som exempel har vi bara två E-nummer i våra produkter, askorbinsyra och nitrit från salt, och det är ett bevis på att vi verkligen har kontroll från uppfödning till förädling och vidare till leverans till butik. Ulf är noga med att poängtera att en förhöjd spårbarhet och full kontroll ger en bättre smak på slutprodukten. Det är kvalitet som verkligen märks och känns.

ofta själv ut till butikerna för att säkerställa att kvalitetskraven efterföljs. Faringe Kött och Lövsta Kött är idag helintegrerade i verksamheten. Lövsta Kött är en anläggning som dessutom används av SLU, i huvudsak för utbildning av blivande besiktningsveterinärer som arbetar med slaktade djur. I Sverige besiktigas alla slaktade djurkroppar innan de får förädlas. Innan fusionen av bolagen omsatte Andersson & Tillman omkring 70 miljoner kronor. Idag handlar det om 270 miljoner kronor. Förvärven var både lyckosamma och strategiskt viktiga för en hel närings vidareutveckling mot ett mer hållbart förhållningssätt, enligt Ulf Tillman.

samt för uppfödarna. Om vi på sikt ska ha en hållbar produktion av livsmedel i vårt land så måste man börja tänka om redan nu, säger Ulf bestämt. Konkurrensen och den ständiga prisjakten hotar värden som kvalitet, spårbarhet och kontroll. Det är något som man på Anders-

son & Tillman aldrig kommer att stödja. Istället fortsätter företaget att kämpa för svenska djuruppfö-

dare samt för konsumenternas rätt till riktigt bra produkter.

Kämpar för såväl leverantör som konsument

Andersson & Tillman arbetar ständigt för att förbättra villkoren för sina leverantörer, det vill säga djuruppfödarna. – Tyvärr finns det en stor överetablering av handel i Sverige och det pressar priserna till en sådan grad att det knappt blir lön-

THE WINERY HOTEL

Karlskrona hamn

Genuint närproducerat

När man på Andersson & Tillman säger genuint närproducerat menar man det ordagrant. Ulf åker

SVERIGES FÖRSTA URBAN WINERY HOTEL ÖPPNAR I JANUARI 2016

+

WWW.THEWINERYHOTEL.SE


22

fÖretAgsnYHeter

Affärstidningen näringsliv

HEBA gör comeback som byggherre Nya bostadprojekt i Stockholmsområdet blir som en nystart för HEBA Fastighets AB. Efter att ha satsat enbart på förvaltning av ett befintligt bestånd på cirka 3100 hyreslägenheter byggda i huvudsak på 50- och 60talen gör företaget en comeback som byggherre. Vd Lennart Karlsson gläder sig åt att kunna styra företaget i riktning mot expansion och fortsatt långsiktig förvaltning.

HEBA Fastighets AB kan räkna med att en stor utvecklingspotential skapas i samband med att man påbörjar nya projekt. I några av Stockholmsregionens mest attraktiva bostadsområden planerar företaget för utveckling av cirka 200 nya hyreslägenheter årligen. Ambitionen bygger på långsiktighet där HEBA även kommer att äga och förvalta det som byggs i egen regi. – Det känns oerhört positivt att få vara med och bidra till stadsutvecklingen i Stockholmsregionen. Det var även ambitionen då företaget grundades i början av 50-talet av två byggmästare. Nu går vi tillbaka till våra rötter samtidigt som vi rustar för en framtid där efterfrågan på hyresrätter ständigt ökar, säger Lennart Karlsson.

För regionens utveckling

Flera projekt är redan färdigställda på Liljeholmen och Lidingö, liksom i Annedal och Täby, som fått ett tillskott på cirka 400 hyresrätter i HEBAs regi. I nästa etapp, som nu redan är påbörjad, byggs ytterligare drygt 300 lägenheter. Utvecklingen fördelas på tre aktuella projekt med planerad inflyttning redan under 2016. Intill Gubbängens T-banestation byggs i skrivande stund två lågenergihus omfattande sammanlagt 57 lägenheter. I den nya stadsdelen Flemingsbergsdalen i Huddinge byggs 184 lägenheter fördelade på fyra hyreshus med bästa tänkbara läge intill pendeltågsstationen. Båda är viktiga projekt som bidrar till Stockholmsregionens utveckling, men det mest uppmärksammade projektet just nu är ändå utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden. Bygger klimatsmart för framtiden

I ett av Stockholms bästa lägen bygger HEBA nu 72 lägenheter efter mycket högt uppsatta mål gällande klimatanpassning. Utvecklingen sker i ett område med särpräglat hög miljöprofil och där klimatanpassade utemiljöer, sunda material, kretsloppstänkande och miljöeffektiva transporter är naturliga inslag.

I Norra Djurgårdsstaden tillämpas solceller på taken som ska täcka elbehovet för hissar, fläktar och allmänbelysning. Ny teknik testas också för utvärdering med förhoppnings om att kunna miljöoptimera framtida nyproduktion.

– Vi deltar även i ett utvecklingsprojekt för smarta elnät där vi testar smarta vitvaror bland annat. Vårt projekt i Norra Djurgårdsstaden är ett testområde för detta och vi tror att det kan ge väldigt positiva resultat. Vi är framförallt väldigt nyfikna på hy-

resgästernas upplevelser när det gäller att själva kunna påverka sin energi- och vattenförbrukning, säger Lennart Karlsson. Att projektet ska generera kunskap som HEBA kan ta med sig in i nya projekt är den stora förhoppningen.

Vi är nordens ledande försäkringsagentur som växer med er! Vi erbjuder det mesta av försäkringar ditt företag behöver, då vi representerar de främsta Lloyds syndikaten. Ta gärna kontakt med din förmedlare och hör mer om oss. Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors www.riskpoint.eu


Affärstidningen näringsliv

fÖretAgsnYHeter

23

Certifiering stoppar oseriösa aktörer Certifieringar är ett område som växer. Dels vill aktörer visa att de är seriösa och dels inför lagstiftare, både EU och Sverige, fler krav. När en installation riskerar installatörens hälsa, eller utgör en miljörisk och/eller är förknippad med stora kostnader vid felinstallation är det önskvärt och ibland nödvändigt med en certifiering.

Genom att garantera att en produkt, en person eller ett företag uppfyller kraven i en kravspecifikation minskar en certifiering risken för skador och kostsamma överraskningar. Ordet certifiering är inte skyddat och det finns tre nivåer av certifiering: första-, andra- och tredjepartscertifiering. – Vid förstapartscertifiering är det leverantören själv som är garant. Andrapartscertifiering utfärdas av en branschorganisation. Vid tredjepartscertifiering är det en oberoende aktör, som INCERT, som garanterar att personen eller företaget som utför installationen har rätt kompetens och

Peter Rohlin

kan göra installationen enligt kravspecifikationen, säger Peter Rohlin, vd för Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT). Företaget är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) och utför personcertifiering inom ett flertal teknikområden och företagscertifiering inom köldmedieområdet. – En certifiering är giltig i fem år, varefter den måste förnyas. Vi fungerar som en myndighet och de som missköter sig drar vi in certifieringen för, tillägger han.

En certifiering mäter personens kompetens genom ett skriftligt prov. Ibland ingår även praktiska delar. Om installatören godkänns får han eller hon ett certifikat. Personerna som INCERT certifierar utför i huvudsak installationer i bygg- och anläggningsbranschen, bilbranschen och fartygsnäringen. Ett stort område är köldmedier, som bland annat finns i värmepumpanläggningar och i bilarnas AC-system. – För att få utföra installationer av utrustning med köldmedier inom EU, måste installatören vara certifierad. De beror på de starka växthusgaser som de fluorerade kolvätena utgör. De har en inverkan på växthuseffekten som är 1.500-4.000 gånger större än koldioxid. Då mediet kokar vid t ex -30°C kan man även få svåra frostskador om man får utströmmande vätska på sig, berättar Peter Rohlin. Har certifierat 10.000 personer

Heta certifieringsområden, som växer mycket just nu, är fiber, värmepumpar och förnybar energi. – Alla ska ha bredband till 2020 och utbyggnaden av fibernät pågår för fullt. Det drar till sig oseriösa aktörer och lagstiftarna vill att området säkras upp snabbt. En annan stark trend är att villa- och radhusägare installerar värmepumpar, solvärme, solel och biobränsleanläggningar i sina hem. – Inom tele, ventilation och fiber är det idag frivilligt med certifikat. Om branscherna utvecklar certifikat på egen hand kan de slippa tvingande lagstiftning på området. Vi deltar i branschsamarbeten för

Moderna kontorslokaler med utmärkta kommunikationer i Solna

Foto: Incert

att skapa nya certifieringssystem. Beställare och leverantörer möts i expertgrupper som driver utvecklingen av nya kravspecifikationer. Ibland deltar även representanter för akademin och myndigheter. INCERT har idag över 10.000 certifierade personer och 1.500 företag. På deras hemsida www.incertonline.se kan beställare söka efter certifierade företag. Det går även att kontrollera att en installatör som säger sig vara certifierad verkligen är det, genom att söka på personens certifikatnummer.

Kontakta FastPartner – en engagerad fastighetsägare.

Ring 08-402 34 60 för visning!

Fastigheten Hilton 2 på Gustav III:s boulevard 26-38 i Solna, vid E4:ans infart till city, erbjuder moderna kontorslokaler med garage i storleken 850-3 300 m 2 . Stadsdelen Frösunda, som fastigheten ligger i, har en trivsam och mogen stadsmiljö med ett bra utbud med buss och tåg, och med bil tar man sig snabbt till Arlanda. Söker ni nya och fräscha lokaler i ett attraktivt läge? Kontakta oss!

fastpartner.se | 08-402 34 60

FastPartner arbetar långsiktigt med att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Stockholm, Gävle, Mälardalen, Norrköping, Malmö och Göteborg. Vi förvaltar våra fastigheter med egen personal. Vår ambition är att vara en smidig och effektiv partner för företag som vill utveckla sin verksamhet. Besök oss på www.fastpartner.se


24

fÖretAgsnYHeter

Affärstidningen näringsliv

Kraftsamlingen i Karlskrona fortsätter Karlskrona hamn öppnar nya möjligheter för utveckling av intermodala transportlösningar. Med en uppgraderad och elektrifierad järnvägsförbindelse norrut kan hamnen på Verkö utvecklas ännu mer som logistiknav i sydöstra Sverige. Karlskrona hamns förvandling har resulterat i en kraftigt ökad trafik – och mer är att vänta.

Karlskrona hamn på Verkö har redan idag ett komplett utbud av logistiktjänster baserade på effektiv sammanlänkning av olika transportslag. Järnvägsförbindelsen till hamnen har uppgraderats och elektrifierats och kombiterminalen är nybyggd och i drift.

Tre transportslag möts

Hamnchef Bo Lindsjö ser mycket positivt på tillvaron just nu. Hela Karlskrona tycks andas framtidsoptimism och han ser att en hel del har att göra med den positiva utveckling som sker i hamnen. – Det finns god synergi i hamnen och det gör Karlskrona ännu mer attraktivt som transportnav. Idag erbjuder vi ett komplett, effektivt och miljöanpassat logistiskt nav för omlastning, lagerhållning och varuförädling på Verkö, säger Bo Lindsjö. Stena Lines och kommunens gemensamma bolag Karlskrona Baltic Port AB äger färjehamnen, KBP Logent Terminal AB står för stuveriverksamheten och är samtidigt operatör för Karlskrona Kombiterminal som ägs av kommunen. Färje-, väg- och järnvägstransporter möts i hamnen och genom

nya samarbeten erbjuds attraktiva intermodala helhetslösningar till och från hela norra Sverige. Inte undra på att Stena Line valde Karlskrona som nav för färjetrafiken i Östersjöregionen. Transportbehovet fortsätter att öka, linjen Karlskrona-Gdynia trafikeras nu av tre färjor med sammantaget 15 avgångar per vecka. Fler linjer kan vi nog räkna med, enligt Bo Lindsjö. – Transporter från Sydostasien till Skandinavien lär öka när de snabbgående tågen kan konkurrera i kombination med lastfartyg, menar han. Karlskrona blir ett av få givna delmål för de aktörer som väljer att lossa sin last till Skandinavien i hamnar vid Adriatiska havet. Del av större utvecklingsarbete

Bo Lindsjö påpekar att etableringsytan i Karlskrona hamn kommer att behöva utökas för att möta framtida efterfrågan. – Det finns redan ett antal expansiva verksamheter i hamnen och vi arbetar på att tillgängliggöra mer etableringsyta. I närtid kommer vi emellertid att öka nyttjandegraden av de kajer vi redan har, säger han. Karlskrona hamn äger två kajer på 70 meter och utöver det har ABB och Karlskrona Baltic Port sina egna kajer. Det finns utrymme för tillväxt redan nu, men på

lång sikt måste man göra större insatser. Att fylla igen ett par vikar är en del av ett större utvecklingsarbete för att skapa plats. – I dagsläget finns tillstånd att färdigställa ytterligare en kaj och

gällande detaljplaner för att skapa fler ytor för godshantering. I framtiden har Karlskrona hamn fler färjelägen och en ny kombiterminal för heltåg, enligt Bo Lindsjö.

Framtidens tandvårdskedja är under uppbyggnad Foto: Stefan Tell. Stockholmsbaserade Orasolv utvecklar svensk tandvård via två starka erbjudanden. Genom dotterbolaget Orasolv Clinics byggs en tandvårdskedja som skapar trygghet för både patienter och kliniker. Det andra erbjudandet omfattar riktade utvecklingstjänster och system till privattandläkare via dotterbolaget Preventum Partner.

Orasolv står för en helhet som kommer att förändra synen på vad en heltäckande och kvalitativ tandvård omfattar. Framtidens tandvård kommer att bygga på trygga lösningar för klinikerna, som kan vidareutveckla sina verksamheter med uppbackning från en större koncern. Det är huvudkonceptet för Orasolv Clinics, som genom att samla en fragmenterad bransch med många små aktörer till en kraftfull helhet bygger grunden för framtidens effektiva tandvårdskedja. Parallellt så arbetar Preventum Partner med affärsstöd för privata tandvårdsföretag där allt från den enskilde tandläkaren med egen klinik till större bolag finns representerade. Affärsstödet omfattar ekonomiservice som redovisning, löner och de-

Maria Johansson.

klarationer, men även kvalitetssystem och klinikcoachning. Stöttar privata kliniker till framgång

Orasolv Clinics har ett väl genomarbetat

koncept där man förvärvar och förvaltar privata tandvårdskliniker. Det betyder att företagaren kan sälja sin verksamhet men behålla tjänsten, liksom det upparbetade kapitalet i bolaget och fortsätta att behandla sina patienter. Dessutom får man betalt för kliniken, både kontant och genom ett delägarskap i Orasolv AB. – Detta är en ren win win-situation. Vårt incitamentet att köpa en klinik är att vi ser en stor utvecklingspotential med goda utsikter att bli ännu mer framgångsrika. Kliniksäljarna, det vill säga de tandläkare som väljer sälja sina verksamheter och själva ingå i Orasolv Clinics, kan förvänta sig att alla insatser och resurser kommer att satsas på för att uppnå framgång, säger Maria Johansson, vd Orasolv AB. Klinikerna får möjligheter att kompetensutvecklas och får även ta del av den kvalitetsstyrning som förstärker företagets position i branschen. Nätverket blir större eftersom de får nya kollegor på andra kliniker som också ingår i Orasolv Clinics. Affärsmodellen för med sig en mängd fördelar, inte minst för mindre kliniker som ofta får sköta all administration själva vid sidan om behandlingar och kundbemötande. Stödet från Orasolv Clinics innebär att det administrativa förenklas och blir en

del av en större organisation som har samordnade resurser för det. Förbättrar erbjudandet inom svensk tandvård

Svensk tandvård mår bra av att förnyas. Patientgrupper och vårdpanorama förändras parallellt med att kraven på kostnadseffektiva och kvalitativa behandlingar ökar. Tandvårdsmarknaden i Sverige bedöms uppgå till cirka 23 miljarder kronor om året,. De kliniker som kan erbjuda det patienterna förväntar sig av en trygg och professionell tandvård, samtidigt som de kan effektivisera och därmed sänka sina kostnader, är de med störst förutsättningar att kunna behålla sina patienter och även få nya. Det är en tuff utmaning, men med rätt affärsmodell kan även mycket små kliniker bli konkurrenskraftiga. Orasolv Clinics omfattar i dagsläget nio kliniker, placerade i de tre största städerna. Med patienternas välbefinnande i fokus och ambitionen att vara Sveriges mest kundvänliga tandvårdskedja kommer Orasolv Clinics att fortsätta den inslagna vägen. Målet är att förvärva fler kliniker och i förlängningen successivt förbättra erbjudandet inom svensk tandvård.


Affärstidningen näringsliv

fÖretAgsnYHeter

25

Kabas hotellås bygger på nästa generations teknik Säkerhetsföretaget Kaba satte tidigt en ny standard i branschen med en ny typ av mekaniska lås. Det var för 40 år sedan. Sedan dess har företaget passerat milstolpe efter milstolpe, och med jämna mellanrum sett till att förnya marknaden med nya låslösningar som är lite smartare än föregångaren. Nu ingår även hotellås i egen regi och en ny supportorganisation är under uppbyggnad för att stötta det.

Det började med mekaniska lås för Kabas del. En av de första

lösningarna var Kaba 14, ett system bestående av en precisionscylinder med mycket högt dyrkmotstånd och extremt lång livslängd, samt en unik dubbelsidig nyckel med frästa hål istället för taggar. Än idag finns ingen annan lösning på marknaden som liknar den. Innovation har med andra ord alltid varit Kabas ledstjärna, och det är tydligt även inom hotellåslösningar. Ny supportorganisation under uppbyggnad

Kaba har via samarbetspartners och distributörer erbjudit hotellås under många år. Nu har verksamheten integrerats i egen organisation tillsammans med många an-

dra unika låslösningar. Det innebär framförallt att Kabas hotellkunder får en bättre support eftersom allt finns under samma tak. – En stark supportorganisation för hela Norden är nu under uppbyggnad i Stockholm. Vi har redan utbildat en produktchef och anställt ny kompetens som ska arbeta med försäljning i alla nordiska länder, berättar Anders Berghagen, ny sälj- och marknadsdirektör på Kaba. Kabas sortiment inom hotellås består av två olika lösningar. Det finns dels en avancerad variant för större hotell som bygger på ständig uppkoppling och dels ett enklare system som passar för mindre anläggningar såsom vandrarhem och hostels. Båda syste-

men är redan installerade på många anläggningar över hela Norden, uppskattningsvis rör det sig om drygt 8000 dörrar enligt Anders Berghagen. – Vår styrka är bredden i erbjudandet – vi vänder oss till de allra största kedjorna men har samtidigt lösningar som kan användas av små familjeägda hotell och vandrarhem. Nästa generations teknik

Den högtekniska lösningen bygger på BLE-teknik, Bluetooth Low Energy, vilket ger möjlighet att logga in och öppna dörren med en vanlig smartphone. Man får då en krypterad nyckel skickad till mobilen. – Detta är framtidens lösning, helt klart. Konceptet är mycket

uppskattat bland anläggningar som vänder sig till en yngre generation och en växande marknad för receptionsfria hotell. Det är typiskt anläggningar som lägger kraft på större gemensamma utrymmen och bättre pris. I framtiden kommer fler hotell att följa den här trenden, det är vi övertygade om, säger Anders Berghagen. Eftersom det byggs mycket hotell i Sverige, inte minst i Stockholm, utgör hemmamarknaden en viktig grundsten för framgång. Det finns också en gigantisk utbytesmarknad där gamla magnetkortsbaserade lås ska fasas ut. Nästa generations teknik är beröringsfri, enklare och mer tillgänglig.

HEBA bygger 72 nya klimatanpassade lägenheter i Norra Djurgårdsstaden

www.hebafast.se


26

fÖretAgsnYHeter

Affärstidningen näringsliv

Innventia ser många möjligheter till produkter från skogen Innventia översätter forskningsresultat till innovativa produkter och processer med skogen som utgångspunkt. I ett skogsrikt land som Sverige är det extra viktigt att ta vara på nya idéer som kan öka intäkterna inom det moderna skogsbruket inklusive hela förädlingsledet. Innventia hjälper således till att skapa tillväxt och konkurrenskraft för Sverige ur global synpunkt.

Forskningsinstitutet Innventia bedriver allt från långa forskningsprojekt till kortare uppdrag inom industrin. Inom Innventia Research Programme samverkar industrin globalt i syfte att skapa tillväxt baserad på den förnybara skogsråvaran. Det viktigaste målet, enligt Innventias marknads- och affärsutvecklingschef Anders Pettersson, är att behandla skogsråvaran så att den får högsta möjliga förädlingsvärde. – Under årens lopp har vi framgångsrikt arbetat med processer för förädling och vidareutveckling av skogens resurser till produkter som används i varje människas vardag, förpackningar, mjukpapper och kartong som exempel. Idag ser vi hur många fler produkter än de traditionella papperstillämpningarna kan framställas från skogsråva-

ra. Vårt främsta uppdrag inom Innventia är att se till så att fler möjligheter öppnas. Kolfiber från lignin

Det finns stora möjligheter att vidareförädla även de delar av råvaran som idag förbränns, det vill säga lignin och hemicellulosa. I dagens energieffektiva massabruk kan man ta ut en delström av det som går till förbränning. – Vi bedriver flera studier om hur man tex kan ta tillvara på ligninet. Våra forskare har i nära samverkan med Chalmers bland annat utvecklat en numera kommersiell separationsprocess för att utvinna lignin. Ur ligninet kan man sedan utvinna kol och tillverka en skogsråvarubaserad kolfiber. Kolfiber är en lätt och stark produkt som används mer och mer inom flera områden men som idag är dyr och baseras på en oljebaserad råvara. Det vi främst fokuserar på är att utveckla en metod för att framställa kolfiber på ett mer kostnadseffektivt sätt än vad man kunnat göra tidigare och för en bredare tillämpning i många produkter, förklarar Anders Pettersson. Tillgång till billigare processer för kolfiber skulle innebära en revolution för många branscher. Kolfiber används bland annat inom fordonsindustrin för att minska vikten på bilar och därmed spara bränsle, men tillämpats även inom andra områden. Innventia har för avsikt att i samverkan med forskningsinstitutet Swerea bygga en pilotanläggning för att producera kolfiber baserat på lignin.

Lignin har goda förutsättningar att användas som råvara till kolfiber. Lättviktsmaterial som kolfiberkompositer kan t ex ersätta stål i bilar och transportfordon vilket reducerar vikten och därmed bränsleförbrukningen.

et unikt för skogsbranschen, alla industrier måste sträva efter kostnadseffektivitet för att överleva. Att använda förnybar skogsråvara istället för fossilbaserade råvaror är en lösning på dagens klimat- och miljöproblem. Att utveckla nya miljövänligare processer är ytterligare en väg att gå. Inom textilområdet utvecklar Innventia en ny process för att producera textilier baserade på cellulosafibrer. Genom att utveckla en renare process för det kan även delar av textilindustrin revolutioneras tack vare forskningsresultat från Innventia. Innventias huvudfokus är att aktivt verka för utveckling av processer för framställning av mer miljövänliga produkter baserat på den förnyelsebara skogsråvaran.

Främjar miljövänliga produkter

Aktiva material kan användas för att skapa funktionella förpackningar. Den prisbelönta demonstratorn ”The SelfExpanding Bowl” togs fram i ett samarbete mellan designers och Innventias materialforskare.

Innventias forskning täcker väldigt många områden, men i grunden fokuserar man på material och produkter från skogsråvara i samband med massatillverkning. Det finns en uppsjö av produkter som kan produceras baserat på skogsråvara. Kompositmaterial som framställs av nanofibrillär cellulosa, även kallad nanocellulosa, är ett exempel, bioplast från hemicellulosa är ett annat. Produkterna skulle kunna ersätta dagens fossilbaserade, men det gäller som Anders Pettersson är noga med att poängtera att få ekonomi i det. – Förutom den forskning som återstår måste tillverkningsprocessen optimeras för att man inom industrin ska kunna uppnå en acceptabel kostnadsnivå i produktionsledet jämfört med till exempel fossilbaserade plaster. Dessutom måste det finnas viss betalningsvilja för den här typen av produkter baserade på förnybar råvara. Det är ing-

Nanocellulosa, även kallad nanofibrillär cellulosa skulle kunna användas till en mängd olika tillämpningar, t ex som förstärkningsmedel i papper och kartong, i kompositmaterial eller som barriärmaterial i livsmedelsförpackningar.

Internationella försäkringsbolag expanderar på den nordiska marknaden Försäkringsbranschen är i många avseenden global, men för internationella försäkringsbolag kan det ibland vara en utmaning att ta sig in på lokala marknader. RiskPoint representerar försäkringsbolag från hela världen och ser till så att de når den lokala marknaden i Norden. Den stora fördelen är att både tid och kapital sparas för de aktörer som vill expandera på nya marknader.

Genom RiskPoint kan globala spelare, exempelvis så kallade Lloyds syndikat, nå den svenska och nordiska marknaden. Genom att gå via en försäkringsagent som RiskPoint når den här typen av aktörer marknaden utan frustration och onödiga dröjsmål. De lokala kunderna får samtidigt tillgång till ett bredare urval av försäkringslösningar från företag som har gedigen kunskap och erfarenhet från andra delar av världen. Det kan underlätta arbetet med att utveckla kundspecifika lösningar och tjänster som svarar på olika typer av behov. – Det finns många fördelar med att främja för en utveckling av ett bredare försäkringsutbud på den lokala marknaden här i Sverige. Vi känner den svenska marknaden och är väl medvetna om hur man ska förhålla sig till risk. Vi har kunskap om hur man i det svenska företags-

och samhällsklimatet förhåller sig till sina risker och vilka produkter som är attraktiva och ibland även nödvändiga på den här marknaden, säger Agnetha Estwall, VD på RiskPoint AB. Fokuserar på nyckelbranscher

I sortimentet finns de vanligaste försäkringarna för den professionella marknaden såsom VD & Styrelseansvarsförsäkring, Egendomförsäkring, Allmänt Ansvar och Produktansvara och därtill olika nischer såsom M&A’s Reps & Warranties, Terror och så vidare. På RiskPoint har man dessutom valt att fokusera på ett antal nyckelbranscher där förnyelsebar energi är tydligt framträdande. I Sverige handlar det i huvudsak om vindkraft och RiskPoint följer även kunderna ut i världen när det gäller etableringar av större vindkraftsparker. – Framtiden ligger i förnyelsebar energi. En vindkraftspark utgör en enorm investering där investerarna binder upp väldigt mycket kapital. Självklart krävs en bra försäkring som tryggar den investeringen och även drift under en lång, kommenterar Agnetha Estwall. Premierna bestäms efter kvalitet av den risk som associeras med en viss typ av kundgrupp och/eller bransch, villkorsomfattning och skadefrekvens.

Expert på risker

RiskPoint har nästan 100 års erfarenhet av att kartlägga och analysera risker. Förutom att förmedla rena sakförsäkringar erbjuds även stöd vid överlåtelse av företag. Både köpare och säljare vill känna sig trygga med affären. Köparen vill framförallt säkerställa att säljaren kan garantera att ekonomi och andra värden i företaget är som utlovat. – En tydlig trend visar att samhället blir mer otryggt generellt. Försäkringar är bra för att säkerställa sin situation och för att bevara värden som byggts upp över tid. Investeringar och arbete måste skyddas för att främja framtida tillväxt. Det är vår verklighet och det är mot den här bakgrunden som vi fortsätter att utveckla vårt utbud och våra samarbeten. Agnetha Estwall är övertygad om att marknaden kommer att utvecklas med fler möjligheter för internationella försäkringsbolag som vill expandera i Norden. RiskPoint analyserar nya trender och uppmärksammar förändringar för att därefter förmedla kunskapen till sina samarbetspartners. Försäkringsområden som förväntas öka mer i framtiden är IT-relaterade verksamheter och innovationsskydd, terrorskydd och skydd av digitala lösningar och system.


Affärstidningen näringsliv

fÖretAgsnYHeter

27

JATC Omsorg på prispallen igen – lagom till öppnandet av ny enhet Södertäljebaserade JATC Omsorg och grundaren Liselotte Almén Malmqvist har stått på prispallen tidigare. Mot slutet av 2014 var det tre framstående nomineringar och i år blir det minst två då Liselotte än en gång kandiderar för titeln Årets VD samt ytterligare en nominering som ej ännu offentliggjorts. Samtidigt har JATC Omsorg startat upp en ny enhet i Nynäshamn och har precis påbörjat resan för uppstart av ytterligare en.

JATC Omsorgs starka tillväxt ledde till final i korandet av Sveriges Supergasell 2014, Liselotte Almén Malmqvist hamnade bland topp tre i utmärkelsen av Årets VD och blev dessutom slutkandidat i EY Entrepreneur Of The Year. Utsikterna ser goda ut i år också när det gäller prestigefyllda utmärkelser, vilket Liselotte ser som en tydlig bekräftelse på att företagets nytänkande koncept, arbetssätt och ledarskap håller den kvalitet som kan förväntas av ett modernt omsorgsföretag. – Jag är stolt, glad och lycklig inte bara för min egen del utan även för mina anställdas del. Tillsammans har vi lyckats åstadkomma något som kan förändra livet för väldigt många människor. Det är också helt i enlighet med vår vision, som bygger på att vara en förebild i samhället och göra en positiv skillnad i människors liv. Rätt insatser sparar pengar – men mervärdet är ännu större

Verksamheten riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykosociala svårigheter. Genom att erbjuda ett tryggt holistiskt helhetskoncept bestående av arbete, boende och fritid hjälper JATC Omsorg till att skapa en meningsfull vardag för vårdtagarna.

– Vi har ett väl uppbyggt nätverk omkring brukaren för att trygga för ett så självständigt liv som möjligt i samhället. Vi arbetar efter ett tryggt och tydligt koncept som bygger på individuella mål och handlingsplaner utifrån uppdraget, brukarens behov och önskemål. Det här sistnämnda anser jag är helt avgörande för att nå positiv effekt hos individen. Arbetssättet integreras även i den nystartade enheten i Nynäshamn, som är en kombinerad boende- och dagverksamhet med arbetsförberedande träning inom bland annat vaktmästeri och konstnärliga arbeten. Att expandera ytterligare finns redan med på agendan strax efter öppnandet i Nynäshamn, eftersom behovet av de tjänster som JATC Omsorg erbjuder är attraktiva. – Med rätt insatser kan stora samhällskostnader sparas in. Men att räkna kronor och ören är inte det viktigaste, påminner Liselotte, och förklarar att personer med neuropsykiatriska olikheter och/eller med psykosociala komplexa problem ofta lever i utanförskap. Genom JATC Omsorg får de istället en trygg vardag och möjligheten att bryta negativa mönster. Sprider kunskap ur brukarperspektiv

För att manifestera budskapet och uppmärksamma kring vilka fördelar arbetsmodellen inom JATC Omsorg föreläser Liselotte tillsammans med en brukare. Syftet är framförallt att sprida kunskap och det sker genom brukarens perspektiv. Åhörarna får ta del av brukarens process och upplevelser – från att omfattas av rättspsykiatrisk vård till att idag leva ett självständigt liv som känns meningsfullt och givande. – Föredragen stämmer väl överens med vår vision inom JATC Omsorg, att som förebild forma framtidens omsorg och skapa något gott för både individ och samhälle. För att vi tillsammans ska kunna nå och leva upp till vår vision krävs en bärkraftig organisation, affärsplan och en före-

Liselotte Almén Malmqvist och Mod Thörn.

tagskultur som bygger på vår värdegrund. Det viktigaste är att alla som arbetar inom verksamheten känner sig delaktiga och vill vara med och förändra. Detta ska genomsyra verksamheten oavsett vem som leder den, konstaterar Liselotte Almén Malmqvist avslutningsvis.

A l o n g s i d e t h e t r a d i t i o n a l r i s k s o f M o th e r N a t u r e , the insurance and reinsurance industry is facing new risks from globalization, increased interconnections and scientific and technological developments. Global risks call for global responses. At SCOR, we offer a hig hlyy ra tedd ba lan ce she et andd g lob al fran chi se. By sharing the art and science of risk with our clients, we can carry the burden.

The Art & Science of Risk s

scor.com scor r.com


28

fÖretAgsnYHeter

Affärstidningen näringsliv

FastPartner investerar för utveckling i Stockholmsområdet Det är mycket på gång i Stockholmsregionen. FastPartner rustar för framtiden genom att bygga både kommersiella fastigheter och nya bostäder. Allt går i miljöns tecken enligt FastPartners egna direktiv, där alla nya kommersiella fastigheter ska certifieras enligt Green Building och alla nya hyreshus omfattas av det svenska systemet för Miljöbyggnad.

FastPartner finns representerade från Sundsvall till Ystad och nya fastigheter tillkommer hela tiden. Där man ser en tydlig utvecklingspotential – där kommer FastPartner också att investera för ytterligare utveckling. Affärsidén är nämligen att äga, förvalta och utveckla fastigheter framförallt på expansiva orter. I dagsläget kommer nästan 80 procent av hyresintäk-

Arbete

terna från Stockholmsområdet, och regionen får nog anses vara av högsta prioritet för FastPartner även i framtiden. Hög miljöprofil i alla nya projekt

Det är minst sagt en hög miljöprofil som gäller för FastPartner och det märks inte minst på de senaste projekten i Stockholmsområdet. Det nya biblioteket och kulturskolan i Märsta blir certifierade enligt internationell standard, Green Building, precis som alla nya kommersiella och offentliga fastigheter inom FastPartner sedan 2011. Miljöns väg är utstakad även när det gäller nya flerbostadshus som byggs i FastPartners regi. Här har man valt att följa en svensk standard som passar FastPartners varumärke, Svensk Miljöbyggnad, som har flera nivåer beroende på materialval, energiåtgång och återvinning bland annat. – Miljöengagemanget genomsyrar även om- och tillbyggnader. Många äldre fastigheter har energieffektiviserats och vi har även fasat ut en stor del av fossilberoendet genom att satsa på bergvärme och fjärrvärme. När vi förvärvar fastigheter kommer fossilt bränslen in i våra fastigheter, men genom att vi årligen gör stora investeringar för att bygga bort det håller vi oss på en nivå som är acceptabel för vår organisation. Målet är att vara helt fri från fossila bränslen i framtiden, säger fastighetschef Svante Hedström.

Boende

Utvecklar bostäder och skapar flyttkedjor

Ett av FastPartners större projekt på bostadssidan byggs nu i Täby. Det blir 168 nya lägenheter i Centralparken, där man har rivit en industrilokal och bygger just nu ett helt nytt stadskvarter i Centralparken i Näsby Park. Ett annat projekt av volym planeras i Spånga, där handlar det om 670 lägenheter, förskola och tillhörande ”butikslokaler” i Bromsten nära Spånga station. – Behovet av bostäder, lägenheter, är stort över hela Sverige och speciellt på de orter vi valt att satsa på. Genom att vi investerar och bygger nya bostadsrätter och hyresrätter bidrar vi till att skapa flyttkedjor. Det behövs för att lokalsamhällen och regioner ska utvecklas. Vi satsar gärna på

Fritid

JATC vxl 08-551 781 00

orter som har bra kollektivtrafik och gärna spårbunden trafik, eftersom vi vet att det skapar goda förutsättningar från början. Svante Hedström berättar om nya projekt i olika förorter, där man nu är i färd med att omvandla centrumen. Rinkeby, Tensta, Hässelbygård, Vallentuna och Märsta kommer att få en del nya bostäder och nya centrumfastigheter, samt en del renoverade, och därmed även nya förutsättningar för tillväxt. Givetvis finns en stark miljöprägel med från start.

JATC skapar framtidens vård och omsorg något gott för individ och samhälle.

www.jatc.se


Affärstidningen näringsliv

fÖretAgsnYHeter

29

Unikt vinhotell lanseras i Stockholm Nästa år slås portarna upp för ett nytt hotell i Solna, med ett för Stockholmsregionen och Sverige helt unikt koncept som kommer att väcka stor uppmärksamhet och nyfikenhet hos allmänheten. De som står bakom detta är en konstellation av tre familjer med skilda bakgrunder men med ett gemensamt och starkt brinnande intresse för vin.

Hotellfamiljerna Östlundh och Söder möter familjen Rhune som äger Terrenos vingård i Toscana. Ett minst sagt lyckat möte som mynnat ut i en helt ny kreation – The Winery Hotel. Konceptet är inspirerat från sk Urban Wineries i USA men har aldrig tidigare tillämpats inom hotellbranschen. På så vis kan man säga att familjerna Östlundh, Söder och Rhune skriver historia. Vinkultur av det allra bästa slaget

The Winery Hotel kommer att bjuda på en upplevelse utöver det vanliga. På ett nytänkande sätt flyttas i princip hela vinindustrin från landsbygden och in i storstaden, bortsett från själva druvodlingen. Från Toscana till vineriet i Sol-

na ska tio ton druvor fraktas årligen och resultera i 8.000 flaskor vin. Gästerna kommer få möjligheten att på nära håll se hur en vinmakare arbetar, från avstjälkning till buteljering. På hotellet kommer det även att anordnas vinutbildningar, vinprovningar och föreläsningar. Hela atmosfären på hotellet kommer att andas vinkultur av det allra bästa slaget och så även interiören, vilken är hämtad dels från vingårdar i Toscana samtidigt som den förmedlar känslan av rustika industrilokaler i Brooklyn. Dessa vilt skilda ingredienser skapar en enhetlig och robust miljö som andas industriell elegans. Mervärden kompletterar upplevelsen

Det är inte bara vinet som håller hög klass. I lobbyn finns en storslagen vinbar – eller vinotek som man valt att kalla den - med flera vinautomater som ger gästen möjlighet att själv provsmaka och botanisera bland viner från alla världens vindistrikt. Från lobbyn leder en industritrappa upp till en stor restaurang som frontas av en rad kända namn. Berns Källarmästare Caroline Nätterdal, vinprofilen Michel Jamais och Markus Gustafs-

The Winery Hotel ligger precis intill Brunnsviken med närhet till Arenastaden och Flygbussarnas hållplats, Järva Krog.

son Kökschef från F12-gruppen, har alla knutits till projektet. Som en del av hotellets prägel har alla som arbetar i restaurangen, liksom övrig personal, breda kunskaper gällande vin.

En lyckad företagskonferens ramas till exempel in med en rundvandring i vineriet inklusive ett rejält stycke kunskap om vin, och det hela kan avrundas med middag i restaurangen. Nytt inom branschen

Hotellet får 184 rum och ett brett kompletterande utbud av aktiviteter och upplevelser. Bland annat byggs en takterrass med pool som kommer att präglas av en inspirerande miljö med levande

växter. Vill man aktivera sig fysiskt så kan man ta sig till hotellets gym som har en spännande placering högst upp med en vacker utsikt över Brunnsviken. Med en unik känsla av hotellmanagement har grundarna av The Winery Hotel verkligen bästa tänkbara förutsättningar att lyckas. I synnerhet med detta unika och spännande koncept som nu testas för första gången inom hotellbranschen.

I Winery Bar, vår vinbar, kommer det att finnas ett brett utbud av olika viner från hela världen.

The Winery Hotel kommer att ha 184 hotellrum i olika kategorier. Inspirationen för designen är hämtad från Brooklyn och Toscana.

Tänk nytt. Tänk framåt. Tänk tillsammans. Så skapar vi nya värden från skogen. Boosting business with science www.andersson-tillman.se


30

fĂ–retAgsnYHeter

Affärstidningen näringsliv

SCOR Sweden Re üterfÜrsäkrar risker inom liv- och sjukfÜrsäkring ÅterfÜrsäkring innebär att man fÜrsäkrar fÜrsäkringsbolagen och därmed ger fÜrsäkringsbolagen tillgüng till en internationell marknad fÜr att fÜrsäkra och sprida sina risker. SCOR Sweden Re erbjuder üterfÜrsäkring fÜr alla som säljer personrelaterade risker (süsom liv,sjuk och olycksfallsfÜrsäkringar) i Norden. SCOR Sweden Re har även lüng erfarenhet och expertis när det gäller medicinsk riskbedÜmning, aktuarie service, üterfÜrsäkringsadministration,. och erbjuder heltäckande tjänster kring üterfÜrsäkring, produktutveckling, finansiering och solvensrelaterade problemställningar.

SCOR Sweden Re grundades 1914 av samtliga svenska livfÜrsäkringsbolag. Bakgrunden var att man süg ett tydligt behov av att samarbeta kring svürhanterbara risker men ocksüfÜr att trygga livfÜrsäkringsindustrins ekonomi. LivfÜrsäkringar var relativt nytt och det fanns münga nystartade bolag med liten erfarenhet och osäker ekonomi.

Frün svenska till utländska ägare

Verksamheten fÜr SCOR Sweden Re bygger pü riskhantering och tjänster relaterade till südana risker. Det har varit huvudfokus sedan starten och fÜretaget har drivits pü i stort sett samma grunder sedan bÜrjan av 1900-talet. Pü 80-talet genomgick fÜrsäkringsindustrin i Sverige stora fÜrändringar där samarbetet mellan aktÜrerna minskade kraftigt. Genom att regleringen av marknaden fÜrändrades Üppnades nya mÜjligheter med nya produkter och Sverige blev dü en del av den Europeiska fÜrsäkringsmarknaden. Detta ledde i mitten av 90talet till den stÜrsta fÜrändringen i SCOR Sweden Re:s historia dü fÜretaget blev uppkÜpt av utländska ägare, vilket var en fÜrutsättning fÜr fortsatt Üverlevnad fÜr bolaget. – Kännetecknande fÜr vür bransch är att den är ytterst dynamisk. Vi klarade Üvergüngen frün lokalt till utländskt kommersiellt ägande bra och ägs idag av franska SCOR, ett av världens stÜrsta üterfÜrsäkringsbolag. Frün mitten av 90-talet och fram till idag har vür omsättning Ükat frün 130 miljoner till tvü miljarder kronor, vilket ocksü vittnar om den starka

utveckling som vi numera präglas av, säger Svein Børre Solvang, vd pü SCOR Sweden Re. En verksamhet i ständig fÜrändring

SCOR har introducerat nya idÊer och visioner som passar fÜr ett modernt üterfÜrsäkringsbolag. Det i kombination med den kompetens och erfarenhet som finns inom SCOR Sweden Re bidrar till att skapa ytterligare potential fÜr en verksamhet som befinner sig i ständig fÜrändring. – Vi ser stÜrre utmaningar i branschen i dag än fÜr bara fem ür sedan, konstaterar Svein Børre Solvang, och fÜrklarar att en specifik utmaning är att det finns en konsolidering pü marknaden som skapar andra behov fÜr vüra kunder än bara fÜr nügra ür sedan. – Det har pügütt ett stort europeiskt arbete de senaste 10-15 üren kring hur man ska hantera, kontrollera och rapportera risker samt reglera tillhÜrande kapitalbehov, och nästa ür kommer det ett nytt regelverk fÜr det. Det sü kallade Solvency II regelverket, som kommer att gälla fÜr alla fÜrsäkringsbolag i Europa. De ständiga fÜrändringarna ställer givetvis nya krav pü oss fÜr att stÜdja

Svein-Borre Solvang.

vüra kunders ändrade behov och utmaningar, men samtidigt tycker vi pü SCOR Sweden Re att det är spännande att vara med och driva utvecklingen pü omrüdet. Rustar fÜr kommande 100 ür

SCOR Sweden Re är ett nordiskt bolag med en stark internationell ägare Svein Børre Solvang ser ljust pü framtiden trots de utmaningar som branschen stür infÜr generellt. Att SCOR Sweden Re sedan snart tio ür tillbaka tillhÜr

SCOR innebär ocksü en trygghet fÜr kunder i Norden, eftersom den stora organisationens kompetens, kapital och balansräkning även gagnar dem. – Vi ser helt klart goda utvecklingsmÜjligheter framÜver och kommer att anpassa vür verksamhet efter marknaden. Det har vi gjort under de senaste 100 üren och sü kommer vi att fortsätta under minst ett sekel till, säger Svein Børre Solvang som avslutning.

FĂ–RETAGS PERSON CERTIFIERING CERTIFIERING I N OM TE K N I K & BYG G

I N OM TE K N I K & BYG G

FÜretags- och personcertifikat GÚSBSCFUFJLZMPDI värmepumpanläggningar EÊSLÚMENFEJFUÊS t CFC, HCFC eller HFC

Energiexperter VentilationsmontÜrer VärmepumpinstallatÜrer HÜgspänningsbrytare Fibertekniker Teletekniker

t6UCJMEOJOHTJOUZHJOPN5FSNJOFSJOHGJCFSPDI JOPN.PCJMMVGULPOEJUJPOFSJOH t%JQMPNFSBE,ZM7ĂŠSNFQVNQUFLOJLFS INSTALLATIONS CERTIFIERING I STOCKHOLM AB Box 175 37, 118 91 Stockholm, Tel 08-762 75 00, Fax 08-762 74 73 Av SWEDAC ackrediterat certifieringsorgan


HalmstadTravet platsar bland eliten

Sidan 39

Pingisvärldens ögon riktas mot Halmstad

PwC utvecklar såväl människor som företag

Kullaflyg blir en del av BRA – det nya inrikesflyget

Swedbank – en aktör att räkna med i CSRfrågor

Sidan 33

Sidan 51

Sidan 45

Sidan 35

Halmstad Jonas Bergqvist imponeras av Halmstads drivkraft

32 HKScan skapar tid för en godare vardag

34 En kraftfull språngbräda för innovatörer

Karolina Davidsson, vd på näringslivsbolaget. Foto: Joakim Leihed

52 Coromatic tryggar kraft och kommunikation i verksamhetskritiska system

God service och lokalkännedom gäller för Harplinge Transport

Jonab vågar bryta ny mark

44

46

41


32

HALMSTAD

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Dukat bord för företagare i Halmstad Halmstad är en kommun med ett rikt och varierat näringsliv. Här finns cirka 9000 företag och flera statliga, regionala och kommunala arbetsgivare. Vi vill ge service till våra företagare och det vi erbjuder är en välkomponerad MENY.

M står för mod. Vi strävar efter att våga satsa och vara proaktiva. Vi vågar prova nya vägar och samverka med våra företagare. Vi har till och med ett specifikt mål i vårt planeringsdirektiv som säger att vårt förhållningssätt ska präglas av mod. E betyder enkelhet. Det ska vara lätt att etablera sig i Halmstad. Det ska vara enkelt att samverka med oss som kommun. Och det ska vara enkelt att leva här. Det handlar om allt från boende och en bra utbildningsverksamhet till en fin stadsmiljö, rikt idrotts- och kulturutbud och attraktiva omgivningar. Dessutom har vi goda kommunikationer, med både flyg, järnväg och väg som ökar vår regions attraktionskraft. N är för nytänkande. Vi vill tänka framåt och vara en modern kommun. Det kan till exempel handla om digitaliseringsfrågan. Den framtid vi pratade om för bara några år sedan är redan här. Som kommun behöver vi nyttja digitaliseringen när vi utvecklar Halmstad och vår service till invånarna och näringslivet. Om nå-

gra år kan vi exempelvis ha förarlösa bilar. Vad innebär det för vår infrastruktur och offentliga miljö? Det måste vi tänka nytt kring. Y står för yta. Vi erbjuder mark för exploatering. Här finns plats att växa. Men kanske ännu viktigare – vi erbjuder kontaktytor och mötesplatser. Halmstad har ett rikt nätverk för företagare. Och vi har ett helt team som är företagarnas kontaktyta in i den kommunala verksamheten. Deras uppdrag är att underlätta och lotsa rätt vid tillståndsärenden och nyetablering. Vi siktar högt! Ett gott företagsklimat är en förutsättning för att Halmstad ska växa och må bra, en förutsättning för arbete och välfärd. Vi strävar efter att förbättra vår service och göra det enkelt att etablera sig och verka i just Halmstad. Vi är en inkluderande kommun dit alla är välkomna.

Carl Fredrik Graf (M) ordförande kommunstyrelsen

Jonas Bergqvist imponeras av Halmstads drivkraft Jonas Bergqvist har sadlat om och lagt ishockeyklubban på hyllan för att istället fokusera på samhällsengagemang. Som kontorschef på Swedbank i Halmstad är den före detta landslagsspelaren involverad i en rad olika projekt som lyfter såväl människor som företag.

Jonas Bergqvist.

Swedbanks strävan efter att uppfylla drömmar har blivit en ny drivkraft för Jonas Bergqvist, som med sitt sinne för ledarskap och bra laganda har för avsikt att

ta lokalkontoret i Halmstad till högsta divisionen. Uppdraget är det fjärde i ledande position sedan Jonas lämnade rinken. – Jag har varit ledare i 16 år och bytt bransch fyra gånger. Från idrott gick jag vidare till redovisning, därefter storvolymhandel och nu är jag verksam inom bankvärlden. Den gemensamma nämnaren är att samtliga branscher ställer höga krav på att man kan agera snabbt, leverera det som är överenskommet och allra helst överträffa kundens förväntningar, säger Jonas Bergqvist.

Att det blev just Halmstad har mycket att göra med stadens starka utvecklingskraft med en tydlig hälsoprägel. Som avslutning säger Jonas: – Jag upplever att Halmstad kommun verkligen satsar på att utvecklas och då bland annat genom att främja hälsa. Det märks genom olika insatser som görs runtom i kommunen, det byggs idrottsanläggningar och cykelbanor samtidigt som man satsar på att bli Årets stadskärna 2017. Halmstad vill framåt och det är en drivkraft som både imponerar och tilltalar mig.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

HALMSTAD

33

Pingisvärldens ögon riktas mot Halmstad www.halmstaddelivery.se 035-18 88 81

KAN EN LASTPALL FÖRÄNDRA VÄRLDEN? EN? BARA OM DEN ÄR PRISBELÖNT OCH KLIMATSMART

IPG Intelligent Packaging Group AB Västrevångleden 2 · 302 41 Halmstad, Sweden Tel +46 (0)35-10 24 80 · Fax +46 (0)35-12 71 60 E-mail info@ip-group.com · www.ip-group.com

I Halmstad sjuder det av optimism och utveckling, såväl inom näringslivet som inom idrottsvärlden. Ambitionen om att ligga i framkant på alla områden genomsyrar hela samhället och det är något som i allra högsta grad avspeglas genom de satsningar som görs inom Halmstad Bordtennisklubb.

Halmstad Bordtennisklubb, med Jörgen Person i spetsen, driver nu en storsatsning under namnet Ping Pong Power. Projektet, som löper mellan 2015-2018, genomförs tillsammans med internationella och svenska bordtennisförbund samt ett flertal andra föreningar, företag och offentliga förvaltningar. Vill öka intresset för pingis

Syftet med Ping Pong Power är bland annat att öka intresset för pingis som ett led i att försöka få fler personer i Hallands län att röra på sig. Människor i alla åldrar, från förskola till äldreboenden, kommer att på något sätt

kunna vara delaktiga. Över hela länet arrangeras diverse olika pingisaktiviteter såsom uppvisningsspel, prova på-verksamhet och mycket annat. – Effekterna av satsningen kommer förhoppningsvis att resultera i en större bredd på bordtennisen med fler ledare och möjlighet att så småningom kunna lotsa fram en blivande stjärna, säger Jörgen Persson. Det är i första hand Halmstad som är i fokus, då man lyckats bli arrangör av Liebherr Men’s World Cup 2015. Evenemanget gick av stapeln på Halmstad Arena i mitten av oktober och anses vara en av de mest prestigefyllda bordtennistävlingar globalt sett. Under tävlingen får man se de 20 högst rankade spelarna i världen göra upp om titeln. Även Sverige ges möjlighet som arrangörsland att genom ett så kallat Wild Card nominera en svensk deltagare. En legend lever kvar

Efter den initiala projektperioden för Ping Pong Power, med avslut 2018, kommer Halmstad att få äran att arrangera Världsmästerskapen i bordtennis. Då kommer

hela pingisvärldens ögon att vara riktade mot Halmstad med hundratals miljoner tittare världen över. Det kommer även att sätta den regionala besöksnäringen på prov då staden väntas få besök av åskådare från närmare 100 nationer. Att Halmstad fått möjlighet att få arrangera dessa prestigefyllda tävlingar kan till stor del tillskrivas Jörgen Persson. Som legendarisk spelare har Persson tävlat på absolut högsta nivå under 30 års tid, med titlar och medaljer från bland annat Olympiska spel, Världsmästerskap och Europamästerskap. Han erhöll även Svenska Dagbladets Guldmedalj år 1989. Perssons stjärna lyser fortfarande klar i pingisvärlden och han återfinns numer som personlig tränare och coach till Dimitrij Ovtcharov som i skrivande stund rankas som världens femte bästa spelare. Även som ambassadör för Sverige och pingisvärlden i övrigt fortsätter glädjande nog denna levande legend att sätta sitt avtryck i sporten.

Harplinge Transport AB Fräsaregatan 6, 302 62 Halmstad 035-21 54 00

Vi som flyger från Halmstad, har mycket BRA att se fram emot.

I december blir vi på Kullaflyg en del av det nya inrikesflyget BRA. Självklart tar vi allt vi älskar med Kullaflyg in i det nya flygbolaget, men mycket är också nytt och faktiskt ännu bättre:

– Bra pris till 12 destinationer – Upp till 22 avgångar i veckan från Halmstad – Enklare transfer och bokning – Citynära flygplats!

Snart en del av det nya inrikesflyget BRA. Vill du veta mer eller boka biljetter, hör av dig till oss så hjälper vi till. Torbjörn Gregorioff, regionchef, 073-356 18 18


34

HALMSTAD

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Produktionen av våra julskinkor.

HKScan skapar tid för en godare vardag Livsmedelsföretaget HKScan står för svenskt mathantverk och svenska traditioner. I dagens heta debatt kring maten och dess ursprung bidrar man i allra högsta grad med sin expertis och erfarenhet. Grundat på flera decennier av aktivt arbete för att svenska konsumenter ska kunna njuta av en god och lättlagad måltid har HKScan lyckats bygga upp en koncern som genomsyras av äkta svensk matglädje.

När man talar om svenskt mathantverk är det många som direkt tänker på det anrika varumärket Scan. Det är ett resultat av flera års intensivt varumärkesbyggande som nu bär frukt i form av en mycket hög igenkänningsfaktor. Konsumenterna vet att de kan lita på såväl koncernen HKScan som varumärket Scan, som alltid står för garanterat och spårbart svenskt kött. Inom HK Scan finns bland annat Sveriges största slakterier för nöt och lamm i Linköping respektive fläskkött i Kristianstad. All produktion av skivad smörgåsmat sker i Halmstad.

Driver utvecklingen för ekologiskt

Inom koncernen HKScan ingår sedan några år även Pärsons, som liksom varumärket Scan har dri-

I takt med att efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar gör även Pärsons en eko-satsning. Därför lanseras Sveriges mest sålda pålägg – Tunna skivor – i tre ekologiska alternativ: rökt skinka, rökt kalkon och hushållsmedwurst.

vit en aktiv dialog kring gemenskap när det gäller svensk matkultur. Pärsons har helt enkelt en passion för smörgåsmat. En stark trend som sprider sig snabbt genom hela Matsverige är jakten på ekologiskt. Den var HKScan tidiga med att anamma, och enligt Carina Lauer, marknadschef för smörgåsmat, driver man i flera avseenden utvecklingen på den fronten. – Pärsons också följer den ekologiska trenden och lanserar sina storsäljande smaker i tunna skivor som ekologiska. Genom att ha kontroll över hela tillverkningsprocessen – från val av leverantörer till själva förädlings-

processen, kan vi erbjuda kvalitetssäkrade och bra charkprodukter, förklarar Carina. Kunskap och genuina produkter

Carina Lauer är noga med att poängtera att all charkverksamhet i grunden är ett genuint hantverk. Även om den moderna produktionen är långt automatiserad så finns det moment och manuella uppgifter som aldrig kan ersättas med maskiner. – Utbildningstiden för en styckmästare är lång, det är ett hantverk om något. Vi använder givetvis modern teknik och moderna metoder men i slutändan är

allt baserat på det genuina hantverket som vi också vill förknippas med. Som exempel finns det förädlingsprocesser som är beroende av väder och vind, då gäller det att man har rätt kunskap om hur det är lämpligt processa och vilka parametrar man ska ändra på för att få ett optimalt slutresultat, upplyser Carina. Det finns med andra ord mycket kunskap inbäddad i HKScan. Den kommer svenska konsumenter till gagn i form av genuina produkter som framställs med känsla och engagemang. Det är enligt Carina Lauer renodlad matglädje som levereras – och HKScan gör det dessutom på ett

sätt som sparar mycket tid och därmed förenklar vardagen för svenska matkonsumenter. Kort om HK Scan

Scan har i generationer varit Sveriges kött- och charkuterimästare och det är en tradition som man är stolta över att föra vidare. Idag har HK Scan cirka 2500 medarbetare över hela Sverige med flera stora produktionsanläggningar i södra Sverige. I Halmstad finns koncernens centrum för skivat smörgåspålägg för både Scan och Pärsons varumärken.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

HALMSTAD

Swedbank - en aktör att räkna med i CSR-frågor

35

Vet du vad det mest lokala IT-företaget i Norden heter? We bring information to life evry.com

Bulk &  Tank Halmstad AB

Bulk & Tank Halmstad AB Björkås 345, 305 94 Halmstad Telefon 070-303 43 51 www.bulkotank.se

Boka din leverans på 035-80 000 eller jetpak.se

När du vill veta när

Från Vänster Stefan Ståhl, Magdalena Langenitz och Lenny Månsson. Swedbank står idag för mycket mer än ett heltäckande utbud av banktjänster. Banken är en väsentlig del i det finansiella systemet och spelar en viktig roll i samhället – inte minst i Halmstad.

Swedbank i Halmstad erbjuder en rad olika kompetenser som gör det möjligt för kunderna att förverkliga sina drömmar. På kontoret vid Stora torg mitt i Halmstad samlas förutom företags- och privatrådgivare även mäklare och jurister, alla med syfte att utveckla långa och nära relationer med kunderna. Idag möter man även kunderna via telefon, internet- och mobilbanken, men också allt oftare ute i samhället. ”Samhället är våra kunder”

För Swedbank är samhällsengagemang en del av vardagen, och banken investerar betydande delar i detta. Det handlar ofta om frågor som rör unga människor, exempelvis ungdomsarbetslös-

het. Oavsett vilka projekt som är aktuella för stunden så är Swedbank en aktör att räkna med i CSR-frågor. I Halmstad pågår CSR arbetet för fullt. Swedbank stödjer projekt som leder till ökad sysselsättning, aktivering av människor i alla åldrar samt ökad integration. Banken samarbetar bland andra med Friends och deltar i olika idrottsprojekt, berättar Jonas Bergqvist, kontorschef på Swedbank i Halmstad. Integrationsprojektet Handbollsandan är ett exempel på ett aktuellt projekt som Swedbank stöttar. Lokala handbollsföreningar tog initiativ för att ge barn och ungdomar i Andersberg i Halmstad en meningsfull fritidssysselsättning, och Swedbank nappade snabbt på idén eftersom projektet gynnar integrationen i samhället. Fortsätter med idrottssatsningar

Att stötta idrottsprojekt av olika slag är något som ligger Jonas Bergqvist varmt om hjärtat. Ränderna går liksom aldrig ur, som

före detta landslagsman i ishockey vet Jonas vilken skillnad idrott kan göra för människor. – Vi kommer från Swedbanks sida att fortsätta satsa mycket på idrotten. Glädje, engagemang och gemenskap är starkt förknippade med idrott. Andra värden som bidrar till samhällsutvecklingen är hälsa, integration, ledarskap och personlig utveckling för många människor. Det budskapet sprider vi nu, bland annat genom Swedbanks Näringslivsdag i Halmstad den 17 november där temat är idrotten som utvecklingsfaktor, informerar Jonas. – Tillsammans med företagen i Halmstad kan vi bygga ett ännu starkare samhälle där alla kan utvecklas. Det stämmer väl överens med bankens uppdrag som möjliggörare av olika projekt, för många företag skulle expansion inte vara möjlig om vi inte kunde stötta med finansiering. På samma sätt måste man tänka på samhället som en organisation som också behöver få möjligheter att expandera.

TILLVÄXTMOTORN I REGIONEN

HALMSTAD | VARBERG


36

HALMSTAD

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

När god service och bästa läge har högsta prioritet är Best Western bästa alternativet

Pelle Wiklander, marknadsansvarig och Mikael Andersson, vd framför en av deras produkter. Alla produkter och verksamhetssystem marknadsförs under varumärket MegTax.

Från Halmstad utvecklas framtidens system för taxi Best Westerns Plushotell möter specifikt höga krav gällande tillgänglighet och service. Av kedjans 82 hotell i Sverige är nio utnämnda till Plushotell, varav Best Western Plus Grand Hotel Halmstad är ett. Genomtänkt design, förhöjd standard och utökade öppettider är några kännetecken som kvalificerar till Plushotell. Försäljningschef Thomas Benes påpekar dock att alla hotell inom Best Western har en genomgående hög standard och god service.

med ett förstklassigt läge mitt emot Centralstationen. Även geografiskt sett med 140 km till Göteborg i ena riktningen och lika långt till Malmö i andra är Halmstad strategiskt sett väldigt fördelaktigt placerat. Best Western Plus i Halmstad är vida känt för sina Golfpaket, det platsar bra med tanke på att staden till och med kallas för Sveriges Golfhuvudstad. Thomas upplyser att hotellet i dagsläget har samarbete med ett tiotal banor i närområdet. Andra aktiviteter inkluderar öl- och whiskeyprovningar samt jazzkvällar.

Det som skiljer Plushotellen från många andra Best Westernhotell är bland annat utökade öppettider i reception, bar och restaurang. Alla Best Westernhotell serverar en frukostbuffé utöver det vanliga, Best Breakfast by Tina, som är designad av Tina Nordström. – Specifikt för Best Western är att vi lägger stor energi kring maten, här förekommer inga halvfabrikat. Istället satsar vi på kvalitativa råvaror, gärna lokala och närproducerade, där all mat lagas från grunden. Det är något som vi vet uppskattas både av hotellets gäster och övriga som besöker restaurangen, säger Thomas Benes.

Konkurrerar med mjuka värden

Bästa läge

Grand Hotels nuvarande ägare Sven Eric Hanson är även styrelseordförande i Best Western Scandinavia. Han har drivit hotellet i Halmstad sedan år 2000, de senaste 15 åren har varit bland de bästa i hotellets historia som börjar redan 1905. Sven Eric Hansson driver även framgångsrika Best Westernhotellen Royal Corner i Växjö respektive HavsVidden Resort och Konferens på Åland samt Hotell Magasinet i Trelleborg. I Halmstad kan man verkligen stoltsera

Då Halmstad även är en utpräglad sommarstad med sitt kustnära läge och många långa sandstränder, ligger Best Western Plus Grand Hotel bra till med Tylösands havsbad inom en mils avstånd. – Sommargästerna bidrar till den höga beläggningen under sommarhalvåret, och resten av året fokuserar vi på affärsgäster. Vår förmåga att snabbt byta skepnad från familje- till affärshotell gör att vi profilerar oss mot rätt målgrupp hela året. Thomas understryker att hotellet under åren dessutom satsat på hög standard med omfattande renoveringar, varav den senaste färdigställdes för tre år sedan. Ytterligare ett led i är att restaurangen ständig arbetar med utveckling, allt från interiör, utbud och fortbildning av personalen. En stor del av framgången tryggas tack vare personalen som beskrivs som fantastisk, lojal och plikttrogen. Personalomsättningen är låg och det råder en familjär känsla som gästerna märker och känner av. – Vi kommer ihåg våra stamgäster. Det vi främst vill konkurrera med är de mjuka värdena vilket kunderna värderar mycket högt, säger Thomas Benes som avslutning.

Halmstad har länge varit ett centrum för utveckling av såväl taxametrar som kompletta verksamhetssystem som används inom modern taxiverksamhet. Bokning, fakturering och trafikledning är några exempel på funktioner som tryggas med hjälp av system från utvecklingsbolaget Structab.

Structab är genom grundarna Mikael Andersson och Jan Åkesson sprunget ur verkstadsföretaget Haldex. I samband med att den tidigare arbetsgivaren flyttade till annan ort såg kollegorna en möjlighet att etablera en egen verksamhet baserad på befintlig kunskap och erfarenhet. Det har gått drygt 20 år sedan Structab grundades men den bärande idén är fortfarande densamma: att tillhandahålla pålitliga, effektiva verksamhetssystem för den nordiska taximarknaden, på sikt även den europeiska. Heltäckande användarsystem

I MegTax har Structab utvecklat framtidens system för att på ett kostnadseffektivt och miljömässigt smart sätt bedriva modern taxiverksamhet, och att nå nya marknader ingår nu i framtidsambitionen. – MegTax lanserades redan 1996, två år efter att Structab etablerades, berättar marknadschef Pelle Wiklander. Med sin unika utformning, bland annat innefattande öppna gränssnitt och lösningar som anpassats för att kunna integreras i marknadens övriga befintliga taxametersystem, blev MegTax snabbt en succé på den svenska marknaden. Nu tar vi det ett steg längre då vi satsar mer på övriga Norden. Då MegTax redan från början stått under ständig utveckling har Structab lyckats skapa ett heltäckande användarsystem inom taxibranschen. – Med hjälp av de verktyg produkten erbjuder kan användaren forma ett system utifrån egna önskemål, och väva ihop funktioner som trafikledning, bokning

och ekonomiredovisning, tillägger Pelle Wiklander, som själv varit operativt verksam inom taxi under många år innan han började på Structab. Styrkan i flexibiliteten

Structab erbjuder flexibla system som går att koppla ihop med befintliga lösningar från andra leverantörer. Enligt Pelle Wiklander kan man likna sortimentet vid ett smörgåsbord där kunden väljer de funktioner som önskas och därefter aktiverar dem vid behov. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det ett fantastiskt verktyg för att ta kontroll över ekonomin redan från början. – Vi utvecklar inte enbart system för försäljning, fortsätter Pelle. Vi har också gjort det till vår uppgift att erbjuda kompletta verksamhetssystem via extern central. Till Structab Dispatch Share, SDS, kan taxibolagen ansluta sina fordon och få tillgång till både hård- och mjukvara, samt tillhörande support. – Företagen kan alltså arbeta helt individuellt med sina egna chaufförer, och bokning samt övrig kommunikation anpassas efter egna önskemål, inflikar Mikael Andersson. Tryggheten ligger i att allt går via vår central. Taxibolagen betalar en månadskostnad per fordon som ansluts, och slipper med den här lösningen de initiala kostnader som annars krävs för att kunna använda sig av motsvarande tjänster. Satsar på större marknad

Structab ingår idag i danskägda Frognekoncernen, som varit en drivande aktör inom kommunikationsbranschen under fyra decennier. Det ger givetvis ytterligare kraft i företagets erbjudande, men samtidigt är verksamheten och utvecklingen i Sverige inte toppstyrd via det danska moderbolaget. Däremot öppnas möjligheter för utveckling i större regioner, som Mikael Andersson är noga med att poängtera.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

HALMSTAD

37

Almis nya tillväxtprogram lyfter unga företag Almi kan det här med företagande. Nya innovationer kan vidareutveckla befintliga verksamheter, leda till utveckling av nya produkter eller till och med lägga grund för helt nya företag. Almi stöttar i alla lägen och bidrar med finansering, rådgivning och mentorskap.

Almi hjälper till att bära goda idéer genom utvecklingsstadiet och ända fram till framgång på marknaden. Genom att erbjuda ett heltäckande sortiment av finanseringstjänster, inklusive allt från nyetablering och utveckling av innovationer till nylansering och produktutveckling i befintliga företag, ser Almi till att stärka Halland som kunskapsintensiv region. Tillväxtprogram för unga företag

Under 2015 introducerade Almi ett tillväxtprogram för unga företag som vill utvecklas. Framförallt ger programmet inspiration att påbörja och fullfölja en tillväxtresa och det genomförs i flera faser.

Först görs en gemensam grundlig analys av företagets nuläge med hjälp av moderna verktyg samt tillväxtrådgivare och externa experter. Med hjälp av Canvas affärsmodellering säkerställs en gemensam syn på företaget och utifrån nuläget börjar vi planera entreprenörens önskeläge. Söndrums Hushållstjänster har varit med i tillväxtprogrammet under 2015. Företagets vd Lotta Rolfsson ansåg redan från början att programmet lät givande och tvekade inte en sekund när Almis affärsrådgivare Geir Larsen frågade om det fanns intresse av att delta i programmet. – Jag har lärt mig så otroligt mycket på denna korta tid och det är jätteroligt och spännande, säger Lotta och fortsätter att berätta

att Geir får henne att tänka nytt och annorlunda. – Han hjälper mig att lyfta blicken, stanna upp och tänka strategiskt och lägga upp en plan för hur företaget ska växa. Jag är inte så van vid detta, jag är ny på att bli större och jag måste våga delegera. Jag lär mig nya saker hela tiden och det är så skönt att ha någon att bolla olika saker med. Det är nyttigt att se saker och ting från andra infallsvinklar. På frågan om vad företaget ska få ut av deltagandet svarar Lotta att man ska dubbla omsättningen på tre år. Tillväxtlån för innovativa företag

För att kunna växa och bidra till en stark region behöver företagen

tillgång till kapital även i tidiga eller mer riskfyllda skeden och syftet med Almis Tillväxtlån är att ge möjlighet för innovativa små och medelstora företag att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet. Lånet kan användas till investeringar och rörelsekapital. Minimibeloppet på Tillväxtlånet är 250 000 kr. Lånet säkerställs med företagsinteckning, oftast i kombination med borgen. Hela finansieringslösningen sätts vanligtvis

ihop i samarbete med en bank. Tack vare en garanti från Europeiska Investeringsfonden kan Almi erbjuda Tillväxtlånet till förmånligare villkor än övriga lån. Det innebär bland annat längre löptid, amorteringsfrihet och lägre ränta. Tillväxtlånet kan täcka en del av det totala lånebehovet. Övrig finansiering kan vara lån eller riskkapital från ägarna, privatpersoner, bank eller andra externa aktörer.

LRF Konsult lotsar kunderna i framtidens digitala bokföring LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och affärsrådgivningsföretag med 75 000 kunder, 1 500 medarbetare och 135 kontor. Trots den stora organisationen är varje kontor starkt lokalt förankrat med djupa kundrelationer. LRF Konsult har varit med länge och bygger på ett gediget arv från ägaren LRF, samtidigt präglas verksamheten av nytänkande som bland annat får uttryck i nya digitala tjänster.

Med en stark lokal förankring erbjuder LRF Konsult rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling till ägarledda företag inom alla branscher. Kontoret i Halmstad servar allt från restauranger, butiker till entreprenörer och företag inom jord- och skogsnäringen. – Vi vänder oss framför allt till ägarledda företag. Vi känner den lokala marknaden väl och vet hur vi ska möta den på bästa sätt. Att skapa ökad lönsamhet i våra kunders affärer är vår huvudambition, säger Karin Åkesson, kontorschef i Halmstad. Hon poängterar även att det viktigaste är att företagare, som tar alla beslut i vardagen, vet hur den egna verksamheten mår och utvecklas. Unika på marknaden

De vanligaste tjänsterna som LRF Konsult erbjuder är ekonomisk och juridisk rådgivning,

ro med fler och bättre avtal. Våra affärsrådgivningstjänster utnyttjas av de företagare som vill förstärka sitt företags ekonomiska utveckling. Vi blir unika på marknaden när vi kombinerar våra medarbetares kompetenser inom våra olika tjänsteområden, poängterar Karin. Ny teknik är inte allt

För att möta marknadens behov där allt mer går mot digitalisering av nyckeltjänster satsar LRF Konsult mycket på ny teknik inom samtliga tjänsteområden. Utvecklingen av MittKontor är ett exempel, här får kunderna möjlighet att samla allt som rör företagets ekonomi på ett ställe i en molnbaserad tjänst. Ambitionen bakom satsningen är att göra det enklare för kunderna att sköta sina företag.

– Vi har väldigt stora ambitioner när det gäller att utveckla framtidens effektiva tjänster kring affärsrådgivning och redovisning.Vi ska vägleda våra kunder in i nya arbetssätt, snart blir bokföring på nätet standard även för de allra minsta bolagen. Vi lanserar en tjänst under hösten, digital skogsägare, och kommer inom kort att komplettera med digitalt lantbruk. Karin Åkesson ser fram emot teknikutvecklingen men är samtidigt mån om att berätta att det personliga mötet aldrig går att ersätta: – Det är under det personliga mötet som långvariga relationer och engagemang grundas, det kommer vi aldrig att tumma på även om vi kommer att hålla oss uppdaterade med ny teknik.

Nyfiken? AF ger dig utrymme att vara innovativ. Karin Åkesson, LRF Konsult.

bokföring och bokslut, lönehantering, likviditetsanalyser, värdering av fastigheter, skogsbruksplaner samt generationsskiftesfrågor. Genom att LRF Konsult har ju-

rister och affärsrådgivare nära till hands kan kunderna i ett tidigt skede och på ett enkelt sätt få kontakt med rätt kompetens. – Våra juristtjänster leder till att kunderna har en säkrare tillva-

Vi behöver fler kollegor till Halmstad, Löddeköpinge och Göteborg. Läs mer om tjänsterna på vår hemsida. afgruppen.se


38

HALMSTAD

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

EY flyttar fram positionerna i Halmstad Foto: Patrik Leonardsson

Halmstad – en växande metropol i Halland Utvecklingen går framåt med rasande fart i Halmstad, såväl inom företags- som samhällssektorn. Specifikt påtaglig är den expansion som förestår den lokala infrastrukturen för att kunna tillgodose de framtida behoven. Tillgängligheten till staden är en faktor som synnerligen bidrar till fortsatt utveckling och utgör en av de absolut viktigaste tillväxtfrågorna för framtiden.

Den geografiska placeringen, i anslutning till Europaväg och järnväg med planerade höghastighetsbanor samt flyg och hamn, gör Halmstad till en mycket attraktiv etableringsort. Från Halmstad tar man sig snabbt ut till övriga Sverige och kontinenten. Enbart en timmes flygtid till Stockholm och närheten till Kastrup gör det tidsmässigt effektivt att ta sig vidare och det bidrar starkt till att göra Halmstad lättillgängligt ur ett Europaperspektiv. Tunga investeringar

Näringslivet i kommunen representeras av mindre och medelstora företag av blandad karaktär, vilket gör staden mindre konjunkturkänslig. – Som ett nav i företagsamheten sitter vi i Halmstads Näringslivs AB, och hit kan man som företagare/entreprenör vända sig för råd, samt få hjälp med nätverkande och nya kontaktytor. Dessutom finns möjlighet att via våra samarbetspartners inom fastighetsbranschen få hjälp med lokaler för etablering, säger Karolina Davidsson, vd på näringslivsbolaget. Karolina berättar om de stora investeringar som i skrivande stund görs i handelsområdet Eurostop, omfattande drygt en halv miljard kronor, något som kommer att resultera i att attrahera nya affärsidkare på en nästan dubbelt så stor yta som idag. Bland övriga större pågående projekt kan nämnas Retlog/Biltemas fjärde lager

som förläggs i hamnområdet. Det finns även detaljplaner för ett femte lager som är tänkt att byggas i Vrangelsro. Utöver det satsar Stena på att färdigställa Europas modernaste återvinningsanläggning i Halmstad och det vittnar i sig om att staden har en mycket stor framtidspotential. Alla vill till Halmstad

Halmstad har utan tvekan lokaliseringen till sin fördel. Det gynnsamma kustnära läget bidrar till att besöksnäringen blomstrar vilket även generar kunder till många övriga verksamheter. Intresset för staden växer, så även populationen vilken idag uppgår till cirka 96.000 invånare, även inkluderande det utökade etniska tillskottet av människor som berikar näringslivet så väl som det sociala umgänget. Invånarantalet beräknas nå minst 110.000 till år 2025. Behoven ökar följaktligen när det gäller nya boenden. För att möta detta håller en helt ny stadsdel successivt på att växa fram vid Nissans mynning där det planeras för ett betydande tillskott av bostäder i närtid. Halmstad har många guldkorn. Den innovationsinriktade Högskolan i Halmstad är en viktig motor för kommunens och regionens utveckling. Här finns exempelvis Hälsoteknikcentrum som bedriver olika projekt som syftar till att få fram fler företag inom hälsoteknikområdet. En annan framtidsbransch är elektronik. Det finns ett nytt och unikt Elektronikcentrum där bland annat det privata näringslivet är delägare. Det nära samarbetet mellan akademi, forskning, samhälle och näringsliv är en framgångsfaktor. Halmstad tycks ha allt. Förutom stadens progressivitet inom affärsverksamhet och entreprenörskap så finns det även ett rikt utbud av nöjes och fritidsaktiviteter som bidrar till en ökad livskvalitet i Halmstad som på så sätt attraherar ännu fler människor att bosätta sig i kommunen.

Daniel Åkeborg och Marie Gustafsson som är ny ansvarig för ACR, Redovisningsdelen, på Halmstadkontoret. EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning som vänder sig till företag och organisationer av alla storlekar och branscher. Kontoret i Halmstad har nyligen fått en ny kontorschef som berättar att framtidsplanerna i Halmstad ser ljusa ut.

EY i Halmstad har sedan 1 juli 2015 en ny kontorschef i form av Daniel Åkeborg, auktoriserad revisor med lång erfarenhet, och som tidigare varit verksam på EY:s kontor i Nordvästra Skåne. Med Daniels närvaro i Halmstad förstärks kontoret med ytterligare en erfaren revisor med siktet inställt på att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt. – Vi har de senaste åren flyttat fram våra positioner i Halmstad och skapat en bra grund för ytterligare tillväxt. Vi vill naturligtvis vara förstahandsvalet bland företagare när de väljer revisor och rådgivare i Halmstad. Vi erbjuder anpassningsbara tjänster som svarar på våra kunders behov, oavsett kundens storlek och inriktning. Vi har kompetensen för att hjälpa såväl storföretag som tillväxtföretag. Styrkan sitter i att vi kan identifiera oss med båda, säger Daniel Åkeborg. Nyckeln till framgång

Foto: Patrik Leonardsson

EY i Halmstad har nyligen vunnit flera prestigfulla uppdrag i Halmstad. Daniel tror att nyckeln för EY:s fortsatta framgångar är ett stort engagemang för kunden och att kunna erbjuda hög kvalitet inom inte bara revision, utan även inom redovisnings- och skattetjänster. – Vi märker att de möten vi har med entreprenörer där vi diskuterar strukturfrågor, planering av ägaruttag och alla kringtjänster vi kan erbjuda är mycket uppskattade. Där kan vi verkligen göra skillnad. Att vi har två skattejurister på

kontoret kan ingen annan revisonsbyrå i Halmstad konkurrera med, fortsätter Daniel. På redovisningssidan har kontoret nyligen anställt en erfaren redovisningskonsult i form av Marie Gustafsson. Marie har de senaste åren drivit en egen redovisningsbyrå i Falkenberg och har dessförinnan arbetat på en mindre revisionsbyrå. – Det är väldigt roligt att vi lyckats rekrytera en så duktig redovisningskonsult som Marie. Vår tillväxt inom affärsområdena revision och redovisning har resulterat i ett flertal anställningar. Entreprenörskap och EY

EY uppmärksammar och stärker entreprenörskap årligen genom utmärkelsen EY Entrepreneur of the Year, och dagligen i form av effektiva samarbeten som skapar lönsamhet i kundens processer. – Vi driver inte våra kunders företag men antar gärna en rådgivande roll med aktivt engagemang i utvecklingen av entreprenörskapet, bekräftar Daniel. – Utmärkelsen är betydelsefull eftersom det ger oss en möjlighet att komma ännu närmare företagen i regionen. För oss är det oerhört viktigt att sprida både inspiration och kunskap och det kan vi göra i samband med EY Entrepreneur of the Year. I likhet med tidigare år har Halmstad leverererat intressanta kandidater. Vi ser med spänning fram emot årets aktiviteter kring utmärkelsen. Utmärkelser under 2015

Avslutningsvis lyfter Daniel Åkeborg stolt fram att EY under året fått en rad utmärkelser, däribland ”Årets revisionsbyrå” vilket är tredje året i rad. Årets revisionsbyrå utses av nära 1000 av landets medelstora och stora företag i Finansbarometern. Utmärkelsen baseras på svar från vd:ar, ekonomichefer och andra beslutsfattare som har inflytande över relationen till sin leverantör.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

HALMSTAD

39

Ljus framtid för Halmstad som besöksmål Halmstad befinner sig på första parkett. Allt fler väljer att bosätta sig i kommunen och företagsklimatet blomstrar med nya investeringar. Det byggs mycket nytt runtom i Halmstad och framtidsutsikterna ser alltjämt goda ut. Halmstad lever upp under sommarhalvåret och är känd som en av landets främsta sommarstäder, men alla som bor och verkar i staden vet också att det finns mycket att uppleva även under årets kalla månader.

Destination Halmstad kraftsamlar kring besöksnäringen och arbetar tillsammans med Halmstads Näringsliv AB för att nya investeringar ska hitta till Halmstad. Att främja för en utveckling där fler företag är med och skapar och paketerar upplevelser samt fler hotell och besöksmål byggs är en del av det, men att även kunna ta vara på befintliga värden och tillgängliggöra dem i ännu större utsträckning är minst lika viktigt. – Vår främsta uppgift som destinationsbolag är att motivera och

ingrediens, men det finns samtidigt mycket annat som också går att paketera och sälja som unika upplevelser för Halmstad och Halland. Halmstad blir mindre storstad

stötta företagen i Halmstad så att de kan utveckla och sälja upplevelser som bidrar till att skapa reseanledningar, samtidigt ska vi också marknadsföra det som finns att göra och uppleva i vår kommun, säger Johan F Lundberg, vd på Destination Halmstad. Halmstad lever året om

Såväl Halmstadbor som långväga

besökare ska uppleva att staden lever året om. Halmstad har ett mycket bra utgångsläge som idrottsstad med mycket evenemang kring det. Idrotten har både bredd och spets, med allt från motionslopp till absolut högsta eliten inom många områden. World Cup i bordtennis anordnas i Halmstad i år liksom landskampen mellan Sverige och Ryssland i handboll. Och 2018 väntar VM

i Bordtennis bland annat. – En bra grund för vidareutveckling av idrottsstaden finns redan i form av en omfattande bredd- och ungdomsverksamhet. Det finns en stor utvecklingspotential kring idrott och nya upplevelseforum kan skapas ur det, menar Johan F Lundberg. Destination Halmstad är med och skapar nya produkter inom besöksnäringen. Idrott är en bra

Framtidsutsikterna för Halmstad som ett ännu viktigare besöksmål i sydvästra Sverige ser goda ut. Tillgängligheten är redan bra, och den förbättras ständigt. Nu får den regionala flygplatsen snart två nya destinationer, Kalmar och Berlin, och därmed ökar möjligheterna för fler att ta sig till Halmstad. – Halmstad passerar snart 100 000 invånare och kan då räknas som en mindre storstad istället för en stor småstad. Det kommer att betyda mycket för besöksnäringen eftersom ännu fler blickar riktas mot Halmstad. Det händer mycket i regionen, många investerar och det byggs mycket nytt. Allt får en positiv inverkan på besöksnäringens framtida utveckling och det ska vi ta tillvara på, summerar Johan F Lundberg som avslutning.

HalmstadTravet platsar bland eliten Centralt belägen och strategiskt lättillgänglig på bara några kilometers avstånd från E6:an ligger HalmstadTravet. Storleksmässigt är den att betrakta som en mellanstor bana, men samtidigt platsar HalmstadTravet onekligen bland Skandinaviens främsta ovaler med ungefär 1.300 hästar med hemmabana Halmstad.

Hallands Travsällskap ansvarar för drift och utveckling av HalmstadTravet inklusive kringaktiviteter. Kundanpassade evenemang och temakvällar har blivit en viktig del av verksamheten, som omsättningsmässigt expanderar i takt med att målgruppen blir större tack vare ett större utbud av aktiviteter. Travbanans höjdpunkter

Jeanette Nilsson, som ansvarar för evenemang som anordnas vid travbanan, framhåller att en betydande dragkraft utgörs av de världskända kuskarna Peter och Johan Untersteiner, båda bland de tio främsta i den Allsvenska Kuskligan 2015. Samtidigt finns det många andra värden som gör att just HalmstadTravet platsar bland eliten. – Travbanans årliga höjdpunkt är Sprintermästaren, en travfest som pågår under två dagar första veckan i juli. Evenemanget lockar både publik och kuskar från hela Sverige & Europa, enbart i år kunde vi räkna in närmare 30.000 besökare totalt, säger för-

Framgångsrika tränare på HalmstadTravet, Johan & Peter Untersteiner.

säljningschef Jonas Backlund. V75 som är Elitserien i TravSverige avgörs i Halmstad vid fyra tillfällen per år, då skall man vara på plats och se Sveriges bästa kuskar & hästar på plats. Måndagar är banans huvuddag där många lopp sponsras av företag och därmed döps efter respektive företags namn. Gör travet tillgängligt för alla

Att göra travet tillgängligt för alla är en av huvudambitionerna enligt både Jeanette och Jonas. – Det finns möjligheter att boka en företagsdag på banan med bland annat god mat och dryck samt besök på stallbacken.

Vi vill framförallt uppmärksamma om att det finns väldigt mycket att göra förutom att underhållas av den fina travsporten på banan, säger Jeanette. Det anordnas både tjejkvällar och speciella temakvällar för bokade sällskap. Det går till och med att anordna barnkalas, en lite annorlunda upplevelse där barnen ges möjlighet att pyssla om och köra både Gotlandsruss och Shetlandsponny. Hallands Travsällskap har även byggt upp ett långsiktigt samarbete med Pensionärernas Riksorganisation, vilket består i att man erbjuder deltagare i samband med lunchtrav en guidad tur på stallbacken, dagens lunch samt

Jeanette Nilsson & Jonas Backlund ansvariga för sälj & marknad på HalmstadTravet.

ett andelsspel på dagens V4. Detta har även det blivit ett mycket populärt inslag vid travbanan. Som sagt travet är tillgängligt för alla. Ljus framtid med större målgrupp

Att skräddarsy temakvällar helt enligt kundens önskemål har blivit en prioriterad verksamhet för HalmstadTravet. Samtliga lokaler går att hyra för enskilda ändamål och det erbjuds en uppsjö av aktiviteter som passar alla målgrupper. – En spännande aktivitet vi har är tandemkörning, en hisnande upplevelse där man sitter i en specialbyggd sulky och håller i

tömmarna och därmed får känslan av att köra själv, men för säkerhets skull åker även en specialutbildad kusk med full kontroll med, berättar Jeanette vidare. Kajsa-Lottas travrestaurang nämns också. Med ny krögare och ny meny samt möjligheten att erbjuda enskilda loger utgör restaurangen ett viktigt komplement till travbanan. Framtiden ser ljus ut för både HalmstadTravet och kringverksamheter, enligt både Jeanette och Jonas. Som avslutning poängterar Jonas att ett ständigt utvecklingsarbete pågår för att skapa ett ännu större intresse kring HalmstadTravet och travsportens möjligheter generellt.


40

HALMSTAD

AFFĂ„RSTIDNINGEN NĂ„RINGSLIV

I dagsläget är man 25 medarbetare pü Dragkrokslagret.

Snabb och prisvärd montering av dragkrok Det gür att spara tusenlappar pü att fixa dragkroken hos Dragkrokslagret. FÜretaget monterar endast typgodkända dragkrokar och ger fem ürs garanti.

Dragkrokslagret AB, med säte i Halmstad, är ledande inom dragkrokar till personbilar och erbjuder ett brett sortiment med omkring 5.000 produkter. En del

kunder kan till en bÜrjan vara skeptiska till det lüga priset och tro att produkterna är kinakopior eller sü. Men fÜretagets vd David Kristoffersson betonar att sü inte är fallet och att prissättningen bygger pü ren affärslogik. – Vi monterar bara �Rolls Royce� av dragkroksmärken. Det handlar om volym. Pü en münad kanske en märkesverkstad mon-

Montering av en avtagbar dragkrok.

RAPPS D DY YKTJĂ„NST AB 

Rapps Dyktjänst är ett fĂśretag med ed Ăśvver er 30 ĂĽrrs erfarenhet i branschen. Vi ĂĽtar oss de flesta typer av uppdrag som är “nära-v ära-vvattenâ€?. Vi har en stor utrustningspark med flytetyg och maskiner som vi kan transportera med vĂĽr egen lastbil till i stort sett alla vattendrag. Rapps älvgĂĽende ĂĽ Dyktjänst AB:s smidiga benfĂśrsedda självg att vi kan utfĂśra arbeten i och runt plattformar gĂśr Ăś at krĂĽngliga kust- och sjĂśomrĂĽden med hĂśg effektivitet och säkerhet.terar 2-3 dragkrokar, medan vi monterar 200-300. Vüra montÜrer gÜr bara en sak, vilket gÜr dem extremt bra och snabba pü det dem gÜr. De tar dem bara tre timmar att montera en dragkrok istället fÜr ütta timmar, som är den tiden en verkstad normalt fakturerar. Vi gÜr containerinkÜp av dragkrokar direkt frün tillverkarna i Europa, vilket gÜr att vi für produkterna till ett bra pris, säger han. Dragkrokslagret använder samma avancerade datorutrustning som märkesverkstäder och kan utfÜra komplett uppdatering av bilens mjukvara vid bilspecifika elsatsinstallationer. – Men det är inte nÜdvändigt med bilspecifika elsatser. Vür erfarenhet baserad pü Üver 10.000 monteringar säger att vür egna elsats ATC med MOSFET kontrollenhet frün Tyska Jaeger har avsevärt hÜgre tillfÜrlitlighet (vid fackmannamässig montering) än liknande bilspecifika elsatser, hela 10 günger hÜgre tillfÜrlitlig-

3BQQTEZLUKÅOTUVUGÕS NVEESJOHTPDIVOEFS WBUUFOT BSCFUFOÇU4LBOTLBPDI 5SBBà LWFSLFUWJEEFO/ZB .BSJFIPMNTCSPOÕWFS (ÕUBÅMW

7*, ," "/)+¨-1"%*(.&% r r r r r r r r

Muddring Vattenbilning Betongarbeten vid och under vatten Spontning Inspektioner Rapps Dyktjänst SjÜkabelarbeten är baserrat at i Halmstad Anläggningsdykeri men vi utfÜr fÜr uppdrrag ag Stabila arbetsplattformar Üvver stor stoorraa delar av Svvverige. erige. fÜr kranar och pülmaskiner r Sprängning Läs vür artikel pü sidan 17

www.rappsdyktjänst.com info@rappsdyktjanst.com 035-22 01 83

Vd, David Kristoffersson arbetar aktivt med fĂśretagets utveckling, han bĂśrjade montera dragkrokar 2007 och drar sig inte fĂśr att dĂĽ och dĂĽ montera dit en dragkrok ute i verkstaden.

het efter ett ürs användning. Dessutom kräver de ingen omprogrammering utan fungerar direkt efter installationen varfÜr dessa alltid ingür som standard i vüra GDS-paket. Märkesverkstäderna skrämmer ibland kunderna med att om inte monteringen utfÜrs hos dem sü faller garantin. – Vi erbjuder vüra kunder en femürig funktionsgaranti, som omfattar produkten, elsatsen och funktionen. Vi har inte haft en enda kund som upplevt nügot stÜrre problem, säger David Kristoffersson. – Det vanligaste misstaget som kunder gÜr är att de glÜmmer att ta bort en avtagbar dragkrok. Efter ett ür har den rostat fast pü grund av de hÜga halterna av vägsalt. Vid besiktningen müste den gü att ta av annars für man underkänt. Vi rekommenderar därfÜr att den plockas av när den inte används. Det är snabbt och enkelt gjort och sü slipper den vara i vägen ocksü, tillägger han.

Fler etableringar pĂĽ gĂĽng

Den 1 september 2013 infÜrde Transportstyrelsen en ny lag som innebär att en typgodkänd kopplingsanordning inte behÜver registreringsbesiktning. FÜr att slippa registreringsbesiktningen är det därfÜr extra viktigt att ha en typgodkänd dragkrok. – Den nya lagen har gett oss ett betydligt stÜrre ansvar och vi monterar bara typgodkända dragkrokar. De är CE-märkta med typgodkännandenummer. FÜrutom i Halmstad har Dragkrokslagret även verkstäder i Stockholm sedan tvü ür och i GÜteborg och MalmÜ sedan i vüras. – Innan vi etablerade oss i Stockholm hade vi ungefär en kund i veckan därifrün. De sparade fem till sex tusen kronor pü att ta sig till Halmstad och montera dragkrok hos oss. Vi har en del kunder frün Oslo och KÜpenhamn ocksü, säger David Kristoffersson, som avslutningsvis berättar att fÜretaget troligen kommer att etablera sig pü fler orter till sommaren.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

ENERGI/MILJÖ/HÅLLBART BYGGANDE

41

Jonab vågar bryta ny mark Vägbyggen och mark- och anläggningsarbeten i all tänkbar omfattning hör till vardagen för Halmstadbaserade Jonab. Företaget etablerades 1997 av Leif-Göran Johnsson som fortfarande är verksam inom företaget. Tjänsteutbudet har utökats successivt och omfattar idag även V/A, broar och hamnarbeten, bland annat.

Under våren har pengar skjutits till samt en ny styrelse och ny vd har tillsatts. – Från och med i år så har det skett stora förändringar i Jonab, vi har gjort en omstart med det goda i bagaget, och vi bryter ny mark nu. Vi har fått en lyckosam start i Göteborg och orderboken är i princip fulltecknad för ett halvår framåt, berättar Nils.

Jonabs nuvarande vd Nils Ahlfors blickar positivt framåt. Företaget har under årens lopp medverkat i många både små och stora projekt i sydvästra Sverige. För att komma närmare kunderna har Jonab alldeles nyligen öppnat ett nytt kontor i Göteborg och planerar även för att öppna ett kontor i Skåne inom ett år.

Trots de utmaningar som kännetecknar marknaden kan Jonab se fram emot en ljus framtid. Inte minst mot bakgrund av att verksamheten breder ut sig, närmast står man inför en expansion bland annat i Göteborg där Jonab för övrigt redan genomfört ett par mindre projekt. Jonab har ett gott rykte i branschen och kunderna är genomgående nöjda med den kvalitet på projekten som företaget har för vana att leverera. Dessa förutsättningar i kombination med en stabil marknad framöver i regionen och mycket kompetenta medarbetare talar för att företagets framtidsvisioner kommer att uppfyllas. Omsättningen förväntas landa på omkring 180 miljoner kronor 2015 och Jonab kommer att fortsätta sin tillväxt under kommande år. Det ambitiösa målet är att omsätta uppemot 500 miljoner kronor inom tre till fyra år.

Servar de största beställarna

Jonabs framgångar är svåra att undgå. Företaget är i allra högsta grad involverade i Hallands expanderande infrastruktur. Utbyggnationen av Nya Kustvägen i Halmstad 2006 blev det då största projektet i bolagets historia. Det tillsammans med andra projekt har format bolaget som idag står för en imponerande bredd vad gäller mark- och vägarbeten. – Vi har en heltäckande kompetens inom bolaget som jag tror är svår att överträffa, säger Nils

Stundande expansion

En rondell vid Halmstad Arena utförd av Jonab.

Ahlfors. Vi har arbetat på uppdrag av de största beställarna på marknaden i snart 20 år och det har format vår verksamhet och drivit oss hit där vi står idag. Anläggningar som vi medverkat i att färdigställa finns i princip över hela sydvästra Sverige. Med ett 60-tal anställda kan Jonab ta sig an även de riktigt stora väg- och anläggningsprojekten. Företaget förlitar sig på leverantörer där det eftersträvas goda och långsiktiga samarbeten, bland annat så hyrs maskiner och transporter in från Transportcentralen i Halmstad. Samtidigt

finns en del egna resurser in-house både vad gäller maskiner och kompetens. – Vår policy är att i huvudsak använda egen personal men vi har även möjlighet att ta in extra resurser vid behov. Tack vare ett omfattande kontaktnät kan vi snabbt få fram precis den kompetens och de resurser som efterfrågas i varje projekt. Det är en av våra främsta styrkor, fortsätter Nils. Bryter ny mark

Inget uppdrag tycks för stort eller komplicerat. Utmärkande för Jo-

nab är en nära nog unik förmåga att vända utmaningar och problem till möjligheter. Jonab genomförde under åren 20112013 det absolut största projektet i företagets historia, avseende en hamnutbyggnad i Trelleborg. Projektet genomfördes till beställarens stora belåtenhet men ekonomiskt var det en utmaning. Så småningom mynnade det ut i att Jonab under 2014 genomgick en rekonstruktion som avslutades februari i år. Inom företaget var man dock fast besluten om att lösa situationen och framförallt bibehålla den egna personalen.

AF Bygg Syd – en pålitlig byggpartner i södra Sverige AF Bygg Syds erfarenhet av större byggprojekt kombinerat med korta interna beslutsvägar gör dem till en trygg och kompetent partner, vare sig det rör sig om bostäder eller VA-verk.

AF Bygg Syd ingår i det börsnoterade norska bolaget AF Gruppen, som har en omsättning på tolv miljarder (2015) och ca 3.200 anställda. Bolagen i gruppen utför projekt inom bygg- och anläggning, energi, miljö, rivning och offshore. AF i Sverige är verksamma inom projektutveckling och traditionell byggverksamhet av såväl bostäder som industrier i södra och västra Sverige. Genom val av arkitektur, material och energilösningar bidrar husen till en god innemiljö och låg energiförbrukning. – Ett bra exempel är vårt projekt i Nyhem, mitt emellan högskolan och centrala Halmstad. Här bygger vi två huskroppar med totalt drygt 50 bostadsrätter på 50-90 kvm. För att minska bullret från den intilliggande vägen sätter vi upp en glasad fasadyta mellan gavlarna, berättar

Roger Persson, VD på AF Bygg Syd AB. Han poängterar att bolaget alltid har projekt igång i Halmstad, där företaget har sitt huvudkontor. – Vi har exempelvis byggt ett nytt strandhus för AB Tylösands havsbad. Den gamla byggnaden har rivits och gett plats åt en anläggning med 70 hotellrum och flera konferensrum. Vi har även byggt om nattklubben och renoverat 100 äldre rum. Vi är även flitigt anlitade av industrier i och omkring Halmstad. Största projektet hittills

AF Bygg Syd är unika i koncernen och ett av få bolag i Sverige som tar sig an ny- och ombyggnation av vatten- och avloppsreningsverk. I september invigdes deras största projekt hittills, Pålslunds Avloppsreningsverk i Värnamo, med en total budget på 280 miljoner. Ordervärdet för AF Bygg Syds bygg- och markentreprenad låg på 100 miljoner. Projektet omfattade ett helt nytt avloppsreningsverk utanför stan, bestående av personalbyggnad, maskinbyggnad, rötkammare och bassänger. Reningspro-

cessen omfattar mekanisk, kemisk och biologisk rening. Det fyrtio år gamla reningsverket kopplades bort. I uppdraget ingick även att bygga en ny stor pumpstation mitt i centrum. – Den utgör huvudpumpstationen för avloppsvatten till reningsverket och utfördes med sänkbrunnsteknik. Enligt ryktet är sänkbrunnen den största i sitt slag i Sverige. Vår unika kompetens inom byggnation av vattenoch avloppsreningsverk har genom projektet stärkts ytterligare, säger Roger Persson. – Många kommuner växer nu, vilket gör att deras VA-verk blir underdimensionerade. Verken är ofta centralt placerade på attraktiv mark, som kommunerna vill få loss. Trenden är därför att de bygger nya reningsverk, längre från centrum, istället för att renovera sina gamla verk, tillägger han. För att kunna garantera hög kvalitet och leverans enligt tidsplan använder AF Bygg Syd bara egen personal i sina projekt. Inom företaget råder korta beslutsvägar och personalen får möjlighet att vara innovativ och hitta nya sätt att lösa problem på.

På Nyhem i Halmstad, med närhet både till högskolan, centrala Halmstad och nya resecentrum skall AF Bygg Syd bygga drygt 50 st Bostadsrätter i spektakulär byggnad med loftgångar och glasad innergård.

Pålslunds Avloppsreningsverk i Värnamo som invigdes i september är byggt av AF Bygg Syd som är specialister på byggnation av vattenverk och avloppsreningsverk.


42

ENERGI/MILJÖ/HÅLLBART BYGGANDE

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Mouldex skapar förutsättningar för att bygga mer i trä Det finns ett enormt värde i att ta tillvara på och vidareförädla mer svensk skogsråvara inom landets gränser. Om vi kan skapa effektiva system för att bygga mer i trä, såväl bostadshus som kommersiella fastigheter, så skapas ett flertal positiva synergieffekter till förmån för Sveriges ekonomi. Effekterna skulle yttra sig i form av fler arbetstillfällen, nya tillväxtmöjligheter för skogsindustrin samt inte minst fler klimatsmarta fastigheter.

Mouldex företräder Ledineks maskinsortiment i Sverige. Allt som finns inom Ledinek går att få tag på, och Mouldex erbjuder även ett helstäckande serviceutbud, reservdelar samt maskinombyggnader och uppgraderingar. Maskinerna används inom den moderna skogs- och byggindustrin för att förädla trä, bland annat korslimmat trä. – Korslimmat trä har många fördelar ur både miljö- och kostnadssynpunkt. En av de främsta är att man med hjälp av tekniken uppgraderar virket, det går med andra ord att använda sämre vir-

keskvalitet ner till sjunde sortering. Dessutom blir korslimmat virke väldigt slitstarkt och lämpar sig således för bjälklag som exempel. Ur sågverkens perspektiv är den ekonomiska frågan självklar, de tjänar givetvis på att ta vara på så mycket träråvara som möjligt, förklarar Jonas Wahlbeck, försäljningschef på Mouldex. Banar väg för trästäder

Mouldex samarbetar bland annat med Martinsons, en av Sveriges största träförädlingsindustrier. Martinsons bygger för närvarande ett 22 våningar högt flerbostadshus i Sundbyberg. När det gäller trenden att bygga högt i trä tror Jonas Wahlbeck på en ljus framtid i Sverige. – Det har redan konstaterats att tekniken finns och att bygga högt i trä går att utföra på ett kostnadseffektivt sätt. I takt med att nya trästäder växer fram gynnas naturligtvis miljön tack vare mindre klimatpåverkan. Trähus går att bygga så att de blir klimatneutrala över tid och det är något som alla samhällen borde sträva efter, menar Jonas, som ser en klar samhällsnytta även i det att människor mår bra i trähus.

Trä absorberar koldioxid under hela sin livstid. Trähus har dessutom tydliga hälsofördelar för människor. Men en fråga har länge kretsat kring möjligheterna att bygga högt i trä – det har tidigare funnits en oro kring brandrisk. Jonas förklarar att med modern teknik och limträ (korslimmat trä) löser man även den biten. – Limträhus möter extremt höga krav när det gäller brandklassning, eftersom limträ är brandbeständigt och stommen håller även under den belastning som en eventuell brand medför. Limträ överträffar därför många

andra alternativ ur brandsäkerhetssynpunkt. Förädling lönar sig

Att bygga med korslimmat trä är framtiden för såväl svensk byggindustri som för svenska sågverk. Ur sågverkens perspektiv lönar det sig att hitta nya användningsområden för råvaran. Att förädla mer trä inom Sveriges gränser är det allra viktigaste. Tekniken för korslimmat trä är relativt kostsam vid uppstart, men i gengäld får man stora produktionsvolymer och framförallt en högre nyttjandegrad av råvaran.

– Vi märker att marknaden har börjat intressera sig för korslimmat trä. Det gäller att man får med sig byggherrar, byggbolag och arkitekter. Vi märker att de här grupperna har börjat se limträ som ett attraktivt alternativ och det ter sig mycket positivt för framtiden. Det gäller för såväl svensk skogs- och sågverksindustri som för oss som tillhandahåller maskiner för förädling. Dessutom gynnas hela samhället genom bättre fastigheter med lägre klimatpåverkan, säger Jonas Wahlbeck som avslutning.

Frigovent sparar resurser med heltäckande installationsservice För många innebär möjligheten att kunna vända sig till en och samma leverantör inom allt från ventilation, värme och kyla till el-, styr- och reglerteknik en stor resursbesparing. Både tid och kostnader kan sparas in när Frigovent anlitas, eftersom företaget står för allt från initial idéskiss till komplett och driftsatt systeminstallation.

Frigovents vd Tobias Höst, delägare Ryan Korsbakke och Fredrik Svensson köpte företaget 2006. De tre delägarna hade då redan en omfattande samlad erfarenhet inom framförallt ventilation, kyla och styrsystem. – Då som nu konkurrerar vi framförallt med vår kompetens, säger Tobias med eftertryck. När vi tog över driften av Frigovent hade vi en anställd med oss också. Idag är vi sammanlagt 12 medarbetare i företaget och vi siktar på fortsatt expansion i ungefär samma takt. Från ventilation till energibesparingar

Frigovent kan ta sig an i princip alla typer av uppdrag när det gäl-

ler ventilation, värme och kyla, likväl som kompletta elinstallationer samt de flesta typer av systeminstallationer baserade på styr- och reglerteknik. Det som skiljer Frigovent från många andra inom branschen är att man kan leverera ett heltäckande koncept även när det gäller mer omfattande projekt. – En stor fördel som vi kan erbjuda är just helheten. Kunderna behöver inte vända sig till olika entreprenörer eftersom vi kan leverera totallösningar på det mesta. Ur kundernas perspektiv är det därför både enkelt och kostnadseffektivt att anlita oss, förklarar Tobias Höst. Eftersom Frigovent är behöriga att utföra OVK, obligatorisk ventilationskontroll, finns det en omfattande verksamhet uppbyggd kring det. Kontrollen ska enligt lag ske regelbundet, intervall för kontroll avgörs beroende på vilken typ av system samt fastighet det gäller. – Kontrollen är viktig av flera anledningar, dels för att kontrollera funktionalitet och drift, men även för att se om kapaciteten på ventilationen i lokalen är dimensionerad för de antal människor som vistas där, samt för de verksamheter som bedrivs.

Tobias berättar att det även görs en bedömning gällande energiåtgången och i förekommande fall så föreslår man från Frigovent en rad förbättringsåtgärder som resulterar i energieffektivisering, utan att för den sakens skull påverka eller försämra inomhusmiljön. Söker göra skillnad

Frigovent har under åren medverkat i många spännande projekt i Halmstad med omnejd. Ett av stadens högsta hyreshus byggs för närvarande av Jana Fastigheter och Frigovent utför luftbehandlingsentrepenaden för hela fastigheten. Bland andra uppdrag kan nämnas ett antal moderniseringar som utförs för det kommunala fastighetsbolaget HFAB där Frigovent i år byter ut 25 ventilationsaggregat i hyresfastigheter. En utmaning för framtiden ligger i att nyrekrytering är svår då teknikgrenar väljs bort allt mer inför gymnasiet. Frigovent försöker göra skillnad genom att kommunicera direkt med skolor och bjuder även in till studiebesök. Mycket av den utbildning som krävs för de uppdrag som företaget antar måste man emellertid ofta ombesörja själva.

– Vi vill expandera men det är inget självändamål att växa för att bli större. Istället söker vi bevara den familjära känslan som finns i företaget och bevara den kundnära relationen. För oss är

det med andra ord inte aktuellt med en gigantisk expansion, men vi har likväl en tydlig målbild för framtiden, avslutar Tobias Höst med.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

ENERGI/MILJÖ/HÅLLBART BYGGANDE

43

Frigadon vill förändra hela kylbranschen Nya direktiv för användning av köldmedier kommer att medföra stora förändringar för alla som verkar inom branschen. Det yttersta syftet med direktivet är att få kylproducenter att konstruera aggregat där naturliga köldmedier ingår istället för syntetiska, eftersom de senare visat sig vara en tung miljöbelastning då de bidrar till att öka växthuseffekten.

Frigadon i Halmstad ser mycket positivt på förändringen efter att ha förespråkat användning av naturliga köldmedier under många år. I och med att det nya direktivet träder i kraft blir målet tydligt: de gamla syntetiska kylme-

del som finns på marknaden och är i bruk idag ska fasas ut helt till år 2030. Frigadon vill förändra

En av flera åtgärder som nu vidtas på marknaden är att kraftigt strama åt tillgången på gamla köldmedier. De kommer också att bli betydligt dyrare. Det är något som kunskapsföretaget Frigadon ställer sig bakom. Företaget har bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete under många år i syfte att ta fram nya, mer miljöanpassade kylsystem för industri och kommersiellt bruk. – För att exemplifiera hur kylindustrin belastar miljön så kan man göra en jämförelse mellan belastningen från ett kilo syntetisk kylgas som släpps ut i den omgivande atmosfären motsvarar

Detaljbild av kompressor från tyska Bitzer.

att köra en miljöklassad, modern personbil cirka 2500 mil. Det finns tre naturliga köldmedier idag: ammoniak, koldioxid och kolväten (propan och propylen). De kan ersätta alla syntetiska köldmedier som finns på marknaden och därmed sänka belastningen på miljön avsevärt. Frigadon bidrar med viktig kunskap om hur övergången ska gå till utan att verksamheter som är beroende av kylmedier missgynnas och tappar lönsamhet. Utvecklar kundernas affärer

Frigadon har utvecklats från att

vara ett renodlat tillverkningsföretag till att idag vara ett fullfjädrat kunskapsbolag. Dagens produktion är avancerad och förfinad i flera steg. Frigadon levererar i huvudsak vätskekylaggregat och specialbyggda produkter framtagna på OEM-basis för en bred tillämpning inom industri och handel. Det finns många exempel på hur Frigadon bidrar till utveckling av kundernas affärer. Bland annat så har företaget konstruerat ett specialanpassat kylsystem för den nordamerikanka äppelindustrin. Genom att anpassa tekniken med rätt förutsättningar gällande

temperatur, fuktkalt och syrehalt kan fruktens mognadsprocess nästan helt avstannas och lagringsmöjligheterna avsevärt utökas. Frigadon har genom att ständigt driva på utvecklingen av ny teknik lyckats etablera en ledande roll inom branschen. Samtidigt söker företaget arbeta proaktivt genom att påverka andra aktörer. Branschen kan och måste samverka kring en framtida utveckling där köldmedier inte längre kan pekas ut som stora miljöbovar.

FWC-2000-S(12) luftkyld vätskekyl för brine, leverans till USA.

Här växer ditt företag. På Swedbank i Halmstad har vi ett team som är specialister på företag. De utgår från dina behov och skapar lösningar som passar dig och ditt företag. Hos oss får du tillgång till all den kompetens som finns hos en av Sveriges ledande banker. Välkommen in.


44

ENERGI/MILJÖ/HÅLLBART BYGGANDE

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Coromatic tryggar kraft och kommunikation i verksamhetskritiska system Coromatic är Nordens ledande leverantör av lösningar som tryggar kraftförsörjning och kommunikation inom verksamhetskritisk infrastruktur. Uppdraget ställer höga krav på tillgänglighet och leveranssäkerhet, samtidigt som Coromatic även måste stå för några av marknadens mest avancerade system. En tuff utmaning som Coromatic gärna antar enligt försäljningschef Fredrik Rosén.

Operations Secured 24/7

Kraven på en tillförlitlig kraftförsörjning ökar hela tiden då allt fler funktioner i samhället digitaliseras. Många av dagens mest kritiska samhällsfunktioner är beroende av en säker eltillförsel, många funktioner är också ständigt uppkopplade och beroende av att olika system kan kommunicera dygnet runt. Coromatic ser till att det verkligen fungerar. www.coromatic.se

FRIGADON TILLVERKAR OCH UTVECKLAR KYLTEKNIK TILL INDUSTRIN MED NATURLIGA KÖLDMEDIER .

HÄLSOTEKNIKCENTRUM HALLAND

Vad som är optimalt är individuellt – här mobila kraftlösningar till kärnkraftsindustrin.

Vi utvecklade en universal lösning med aggregat som kan användas till samtliga reaktorer, säger han. Varje aggregat har en kapacitet på 1500 kVA med tillhörande step-up transformatorer och mellanspänningsställverk där Forsmark kan välja spänningsnivå och antal aggregat beroende på vilket block som ska anslutas berättar Fredrik Rosén Försäljningschef på Coromatic Critical Power.

Experter på kraftförsörjning

Fullt ansvar från idé till driftsättning och underhåll

Coromatic levererade 2014 sju mobila generatoraggregat till Forsmark. Detta för att säkra kraftreserv och göra kärnkraftverket ännu säkrare och robustare i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens nya krav efter olyckan i Fukushima 2011. De mobila aggregaten levererades av Coromatic som fick uppdraget tack vare en unik och universal lösning för samtliga Forsmarkblock. De sju mobila kraftaggregaten levererades i specialbyggda 40-fotscontainrar, var och en med en effektnivå på 1500 kVA. Containrarna är mobila och kan förflyttas mellan de tre blocken vid behov. Lösningen gör att kärnkraftverket får ytterligare en möjlighet till kraftförsörjning av den utrustning som behövs för att förhindra eller minska konsekvenserna av en härdskada. Utmaningarna i projektet bestod bland annat av att Forsmark har tre olika reaktorer med olika förutsättningar i form av spänningsnivåer och effektbehov.

Coromatic har produktionsanläggningar för reservkraft i både Halmstad och Östersund som har kapacitet att hantera det ökande behov som idag finns på marknaden, både i Sverige men även internationellt. Med en egen produktion och en designavdelning som ständigt arbetar med utveckling håller vi oss i framkant och kan möta de krav vi ser på marknaden, säger Fredrik Rosén och fortsätter: Det är spännande att följa processen från ritbordet till färdig anläggning och framförallt möta nöjda kunder vid projektöverlämnande. Men vi släpper inte taget om kunden bara för att vi gjort en leverans, det som verkligen är viktigt för våra kunder är driften över tid och där tror jag att vi är duktiga på att ge våra kunder trygghet med en bred serviceorganisation som ständigt är på tårna. Företaget står även för en omfattande service- och underhållsverksamhet med en avtalsbas på över 4000 servicekontrakt. Coro-

matic tar fullt ansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av verksamhetskritiska funktioner. Förutom kraftlösningar levererar Coromatic kompletta lösningar för IT-säkerhet och kommunikation för verksamhetskritiska funktioner runtom i samhället. Med expertkunskap inom kraft, kyla, nätverk och datakommunikation samt säkerhet ser företaget dessutom till att några av samhällets mest grundläggande system fungerar avbrottsfritt. Behovet av den här typen av tjänster ökar i takt med samhällsutvecklingen, framtiden ser därmed ljus ut för Coromatic som ser till att hålla sig i framkant med nya tekniska lösningar. Kort om Coromatic

Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för Critical Facilities, som exempelvis datacenter. Coromatic säkerställer att kundernas verksamhet fungerar utan avbrott genom att på ett energieffektivt sätt, säkra tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation. Företaget kan ta ett helhetsansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av Critical Facilities. Kunder är datacenters, sjukhus, industrier, offentliga verksamheter och huvudkontor. Coromatic har drygt 500 anställda i Norden och har i dagsläget levererat lösningar och tjänster till företag i mer än 50 länder runtom i världen. Coromatic ägs av EQT tillsammans med medarbetarna.

– där behov blir innovationer

Hälsoteknikcentrum Halland är en unik innovationsmiljö där vi arbetar verksamhetsnära med idé- och produktförädling, gränsöverskridande matchmaking, expertstöd och omvärldsspaning. Vi hjälper dina idéer att växa! Välkommen att kontakta oss Vid Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) kan företag, användare, studenter, forskare, kommuner och region mötas och gemensamt utveckla nya lösningar inom hälsoteknik. www.hh.se/hch

Hälsoteknikcentrum Halland vid Högskolan i Halmstad

Du behöver inte bokföra allt Du kan få hjälp med allt från löpande bokföring och fakturering till löner och tidrapportering. EY, Storgatan 18 302 43 Halmstad

© 2014 Ernst & Young AB. All Rights Reserved.

Har du en idé eller ser du ett behov inom hälsoteknik?


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

TRANSPORT & LOGISTIK

Kullaflyg blir en del av BRA – det nya inrikesflyget Ett nytt inrikesflyg håller på att skapas med tolv destinationer som förenas via Stockholm Bromma. När det nya flygbolaget BRA öppnar i december kommer regioner att knytas ihop på ett nytt sätt och resandet inom Sverige förenklas och bli mer kostnadseffektivt.

Det nya samarbetet kommer att generera en bra utveckling för samtliga regioner som representeras via de tolv hubbarna, varav Halmstad är en. BRA står för Braathens Regional Airlines och bakom den nya konstellationen står tre starka aktörer: Kullaflyg, Sverigeflyg och Malmö Aviation. En riktigt bra transferprodukt

Kullaflyg etablerades för att bidra till bättre tillgänglighet med ökad konkurrens inom flygbranschen. Precis som på Gotland så var Kullabygdens flygkommunikation begränsad eftersom den var monopoliserad. Genom att flyga med Kullaflyg bidrog invånarna själva till att utveckla sin region med bättre flygpriser, högre tillgänglighet och därmed även ökad konkurrenskraft för regionens företag. Nu tar Kullaflyg nästa steg i ut-

vecklingen och blir en del av BRA. För Halland betyder det ett utökat linjeutbud via Bromma, med nya specialerbjudanden och nytt lojalitetsprogram. – Kunderna kommer att uppleva oss som mer tydliga i vårt erbjudande och vårt varumärke kommer att associeras med en riktigt bra transferprodukt, säger Torbjörn Gregorioff, vice vd på Kullaflyg, som även gläder sig över att linjen Halmstad – Bromma kommer att slå nytt passagerarrekord under 2015. Ett stort steg är taget – nästa blir för miljön

Med gemensamma bokningssystem och ett enhetligt och ytterst konkurrenskraftigt erbjudande kommer samtliga bolag som ingår i BRA att kunna skapa tillväxt i sina regioner. – Om vi ska vara fortsatt konkurrenskraftiga så måste vi ta

nästa steg i utvecklingen, och det är i form av att bilda det nya bolaget. En annan sak är att vi måste satsa ännu mer på miljöfrågorna och det har vi redan börjat planera för, berättar Torbjörn. Det finns bland annat förhoppningar om att kunna flyga med mer biobränsle framöver. Det styrs dock mycket av resenärernas betalningsvilja för mer miljöanpassade flygtransporter. En annan avgörande faktor är tillgången på biobränsle. – Vi ser att utvecklingen går åt rätt håll. För sju år sedan var biobränsle cirka åtta gånger dyrare än vanligt flygbränsle. Idag är det nere på ungefär tre gånger dyrare, så vi ser att det finns en klar förbättringsmarginal och det kommer vi också att ta tillvara på, avslutar Torbjörn Gregorioff med. Torbjörn Gregorioff.

www.pwc.se

Vårt V årt b bidrag idrag till till e ett tt hållbart h ållbart ssamhälle amhälle Välkommen V älkommen at ontakta attt kkontakta os å osss p på www w.pwc.se www.pwc.se

PwC:s samhällsengagemang PwC:s samhällsengagemang lligger igger iinom nom områden områden nära nära vå vårr kärnverksamhet. att nya möjligheter k ärnverksamhet. Det Det innebär innebär a tt vvii sskapar kapar n nyya m öjligheter inom inom utbildning, och llärande, ärande, u tbildning, innovation innovation o ch eentreprenörskap. ntreprenörskap. Som hjälper att förbättra S om ssponsor ponsor ttill ill Mattecentrum Mattecentrum h hjjälper vvii ttill ill a tt ffö örbättra matematikkunskaperna hos barn och ungdomar om m atematikkunskaperna h os b arn o ch u ngdomar runt runt o m i llandet. andet. Vårt Mitt unga med utländsk att Vå V årt en eengagemang gagemang för ffö ör M itt Liv Liv sstödjer tödj djer u nga m ed u tländsk bakgrund bakgrund a tt värdefulla kontakter arbetslivet och för ökad få vä rdefulla k ontakter i a rbetslivet o ch vverkar erkar ffö ör ö kad integration. integration. Besök på www.pwc.se B esök oss oss p åw ww.pwc.se

45


46

TRANSPORT & LOGISTIK

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

God service och lokalkännedom gäller för Harplinge Transport Familjeföretaget Harplinge Transport AB har präglats av en stadig tillväxt sedan det grundades av Gösta Pettersson 1947. Under sina snart 70 år i branschen har företaget fått uppleva flera konjunktursvängningar samt en och annan djupare finanskris, men har trots det lyckats skapa en sund utveckling under alla år.

Det är tack vare ett gediget engagemang från familjen bakom ratten, som med strategiska beslut och investeringar alltid har lyckats styra in på rätt väg. Tillsammans med en lojal personal har Harplinge Transport byggt upp en stark organisation där lyhördhet och engagemang kring kundernas logistik alltid prioriteras. – Ingen dag är den andra lik, men vi är vana vid att kundens logistik ska lösas med mycket korta ledtider och att varje uppdrag är unikt. Det ställer höga krav på vår flexibilitet och att vi är lyhörda inför kundernas behov.

Framgång för oss innebär att kunderna är nöjda och kommer tillbaka, att konkurrera enbart med lägsta pris kommer aldrig att bli aktuellt för oss, säger Mårten Pettersson, Harplinge Transport. Nischad verksamhet och god lokalkännedom

Mårten tillhör tillsammans med systern Martina Skoglöf tredje generationen i familjeföretaget där föräldrarna Sivert och Ingegerd Pettersson är vd respektive administrativt ansvarig. Mårten sköter transportledning, service och underhåll tillsammans med Fredrik Westerberg och Jerker Winge. Martina ansvarar för ekonomin. Harplinge Transport bedriver i huvudsak kretstrafik för DHL i Halmstads, Laholms, Båstads, Markaryds och Hyltebruks kommuner. Ett generationsskifte är på gång, både Mårten och Martina har redan varit verksamma i familjeföretaget under många år och står därför väl rustade för att ta nästa steg. – Vår verksamhet är uppbyggd

kring stycke- och partigods för DHL samt en mindre del gods och containertrafik i egen regi. Genom att vi fokuserat på en nischad verksamhet med lokalt styckegods så är vi mindre konkurrensutsatta. Vår styrka ligger i en mycket god lokalkännedom och det är också en förutsättning för att kunna möta de krav som DHL ställer på oss, fortsätter Mårten.

Foto: Magnus Persson, fotografmagnus.com

Förädlar och förvaltar för framtiden

Harplinge Transport kommer att fortsätta förstärka serviceerbudandet kring stycke- och partigods. I transportbranschen gäller det att vara på tå och ständigt hitta nya och lite effektivare lösningar. Här kommer den långa erfarenheten som byggts upp sedan 40-talet väl till pass. – Vi lever på god service och långa relationer. Vi skapar värde genom att vi är snabba, lyhörda och verkligen känner den lokala marknaden. Vår filosofi bygger på att vi ständigt förbättrar vår verksamhet, och nu är vi inne i en

fas där vi satsar på att förädla och förvalta det som byggts upp under så många år. Mårten Pettersson poängterar att hela företaget präglas av en familjär känsla där man trivs och utvecklas. Som avslutning säger han: – Vår personal trivs och stannar gärna länge. Tillsammans står

de för en mycket lång erfarenhet och väl förankrade kunskaper inom branschen, utan dem hade vi inte kunnat bygga upp en så konkurrenskraftig verksamhet som vi har idag.

Gränslöst samarbete gäller för HallandsHamnar Sveriges yngsta hamnbolag HallandsHamnar AB, bildat i januari 2013, tror på samverkan i alla led. Genom att slå ihop hamnarna i Varberg respektive Halmstad till en och samma organisation har man lyckats skapa synergieffekter som gynnar hela Västsverige och som samtidigt lyfter ett antal samverkansregioner, däribland Småland, som har Halland som strategisk utgångspunkt för import/export.

Emil Vranjancu, kommersiell chef HallandsHamnar, tror på en fortsatt stark utveckling för såväl det nya hamnbolaget som för svensk industri. Under de senaste åren har intresset för både Halmstad och Varberg skjutit i höjden, i alla fall när man talar om attraktiva logistiklägen. – Det märks tydligt att fler inser vilka fördelar vi kan erbjuda från HallandsHamnars sida. Vi har lyckats knyta långvariga samarbeten med några av landets starkaste industriregioner. Via järnvägen når gods som går till och från industritunga regioner som exempelvis Småland oss i Halland på ett effektivt sätt. Dessutom investeras det mycket i vår närregion vilket också får en märkbar effekt på våra volymer, förklarar Emil.

Lastning av containers i HallandsHamnar Halmstad. Lyssnar på kunderna

Varberg är en av Sveriges främsta utskeppningshamnar för trä- och pappersindustrin med en årsvolym som idag överstiger en miljon kubikmeter. Större volymer är dessutom att vänta med tanke på de investeringar som görs av nyckelaktörer som Värö bruk, Derome, Vidaguppen och Varberg Timber. Halmstad har efter en turbulent tid lyckats etablera en starkare ställning som bulk- och containerhamn. Enligt Vranjancu har HallandsHamnar en hög kapacitet när det gäller service, något som kunderna uppmärksammar gång på gång.

– Vi är tillräckligt små för att vara personliga och våra kunder kan alltid få tag på oss. Vår tillgänglighet är unik. För sju år sedan hade vi ingen containertrafik alls, och idag är vi Sveriges fjärde största containerhamn. Det kan tolkas som ett kvitto på att vi lyssnar på våra kunder och utvecklar de tjänster och den service som efterfrågas. Större marknadsområde utanför Halland

Varberg har redan tagit tätpositionen när det gäller skogsprodukter. Emil Vranjancu avslöjar att HallandsHamnar dessutom undersöker alternativ med tåg-

Lastning av sågat virke i HallnadsHamnar Varberg.

pendlar från Norrland för att på sikt kunna skeppa mer svensk skogsråvara. För att säkra framtida volymer ökar även projektlaster och containertrafik från Varberg, något som även gynnar Halmstad som möter upp med kompletterande kapacitet på den fronten. Halmstad har i sin tur en stor utvecklingspotential framförallt när det gäller bulk- och containertrafik. Sedan slutet av september har Halmstad fem containeranlöp i veckan. – Vårt marknadsområde har blivit större även utanför Halland, och det är här vi ser den största utvecklingspotentialen för

framtiden. Vi är bra på att se flöden och bygga effektiva system kring det. Det betyder att vi möter marknadens behov med en unik lösning bestående av flera olika samverkande transportsätt och 3PL-lösningar, konstaterar Emil. HallandsHamnar vill ta upp utvecklingen av Halmstad-Nässjöbanan i den nationella planen för järnvägen. Samtidigt görs mångmiljoninvesteringar i både Varberg och Halmstad för att rusta upp och vidareutveckla hamnområdet. Tillsammans med näringslivet, såväl i Halland som utanför, ser HallandsHamnar en mycket ljus framtid.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

TRANSPORT & LOGISTIK

47

Framtidens lastpall finns redan idag En lastpall kan förändra en hel bransch. Det är Tobias Josefson på IP-Group fast övertygad om. Företagets egenutvecklade och patenterade lastpall, Miljöpallen, har redan vunnit flera prestigefyllda internationella utmärkelser. Miljöpallen bidrar nämligen till en bättre ekonomi, minskad miljöbelastning och en säkrare arbetsmiljö – den är med andra ord en viktig del av framtidens hållbara transportlösning.

Svensk innovationskraft och entreprenörsanda avspeglar sig i kunskapsföretaget IP-Group från Halmstad som står bakom den prisbelönta Miljöpallen. Företaget företräder en innovation som vidareutvecklats och förfinats under de senaste tio åren, en produkt som verkligen ligger i tiden med tanke på den heta debatten kring klimatförändringar. Hemligheten bakom Miljöpallen

Många företag inom logistikbranschen är omedvetna om den egentliga totalkostnaden för en vanlig träpall. Det är en väletablerad produkt som används i princip överallt där man behöver lagra och transportera volymprodukter eller större varor. Miljöpallen är dock ett konkurrens-

kraftigt alternativ som sparar stora resurser över tid. – Hemligheten ligger i att Miljöpallen på en och samma gång bidrar till bättre ekonomi, bättre miljö och bättre arbetsmiljö. Det handlar om 40 procent färre

returtransporter, minst 40 procent bättre staplingsbarhet, 40 procent minskad vikt, 40 procent minskade koldioxidutsläpp och 100 procent återvinning och återanvändning, informerar Tobias Josefson, vd IP-Group. Miljöpallen, som tillverkas i

100 procent återvinningsbar plast, bidrar med andra ord till en betydligt bättre totalekonomi jämfört med den konventionella träpallen. Ju större volymer – desto högre besparingsmöjligheter finns att uppnå. Investeringskostnaden är förvisso något högre för Miljöpallen, men i gengäld är dess livslängd och återvinningsbarhet oslagbara. Dessutom bidrar Miljöpallen till lägre svinn eftersom den är märkt och loggad på ett sätt som minimerar stöldbegärligheten. Miljöpallen kan även reproduceras flera gånger om då returnerade pallar mals ner och allt material går att återvinna och omvandla till nya pallar. Mer minimalism lönar sig

I snart 20 år har IP-Group fokuserat på att kostnadsreducera

kundernas transporter med hjälp av smarta och miljövänliga emballageprodukter. För att bidra till en bättre ekonomi i kundernas verksamheter har företaget utvecklat ett eget koncept kring lagring och logistik – IP-Group Concept. Det fungerar som ett komplett affärsstöd för logistiken med rådgivning, behovsanalys och kostnadskalkyl. IP-Group tar därefter fram ett för kunden skräddarsytt koncept där Miljöpallen ingår.

Miljöpallen kan med fördel implementeras i befintliga logistiksystem och kan även kompletteras med det övriga sortimentet, bland annat Miljöpack som utgör väggar och lock för Miljöpallen. Samtliga produkter har utvecklats under parollen – Mer minimalism till transport- och lagerbranschen, och det löper även som en röd tråd i framtida projekt inom IP-Group.


48

TRANSPORT & LOGISTIK

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Bulktransportör med känsla för mjuka värden För Bulk & Tank i Halmstad är personalen den viktigaste tillgången. Verksamheten etablerades av Thomas och Åsa Wigroth för drygt tio år sedan och har haft en stadig tillväxt sedan dess.

För Bulk & Tank började det med att Thomas engagerade sig i olika bulkuppdrag vid sidan av sin anställning som slamsugningschaufför. Att ta steget och satsa på något eget föll sig naturligt eftersom både Thomas och Åsa med åren hade byggt upp ett expansivt kontaktnät i sydvästra Sverige, behovet av framförallt bulktransporter var påfallande tydligt och på den vägen bar det framåt. – Vi har haft en lyckosam tillväxt sedan starten, konstaterar Thomas. Vi har valt att gå vår egen väg och agera annorlunda. Vi fokuserar i första hand på kundens krav och önskemål. Det krävs då att vår personal är duktig och flexibel. Fokuserar på trivsel och hälsa

En av de största utmaningarna inom transportbranschen är en ständig jakt efter lägsta pris. Det gäller inte minst inom bygg- och konstruktionsbranschen där Bulk & Tank opererar. Pulvermaterial såsom cement, kalk och flygaska är de vanligast förekommande typerna av last, även om det inom Bulk & Tank finns intresse och

kapacitet för andra kategorier av material också. – Fokus ligger först och främst på våra kunder. Vår främsta tillgång för att tillgodose kundernas behov är våra målmedvetna chaufförer, de utgör ett viktigt konkurrensmedel för oss. Visst ställer vi höga krav på dem, men de vet också att vi ställer upp för dem när det så behövs. Engagerade och duktiga chaufförer är minst lika viktigt som välskötta och rena bilar samt inte minst att ha roligt på jobbet, fortsätter Thomas Wigroth, som fortfa-

rande själv är involverad i den operativa verksamheten genom att köra bulkbil flera gånger i veckan. Lägsta pris är inte allt

För Bulk & Tank är det lika viktigt att värna om miljö och klimat som om arbetsmiljö och personalhälsa. Tack vare det breda nätverket och samarbetet med andra åkerier kan Bulk & Tank lösa det mesta som gäller pulvertransporter på ett effektivt och miljömässigt fördelaktigt sätt. Samtidigt är Bulk & Tank pris-

mässigt konkurrenskraftiga, men som Thomas poängterar är en strävan enbart efter lägsta pris inte allt: – Precis som alla andra strävar vi efter att uppnå en god lönsamhet som leder till ytterligare tillväxt. De kunder som uppskattar oss mest är de som ställer högst krav – vi vet att vi kan möta dem och det är vår lojala personals förtjänst. Företaget har nu projekt på gång som kan generera nya möjligheter på sikt. Som avslutning rundar Thomas av med: – Vi räknar hellre på nya flöden än på transporter som redan sedan länge har en transportör, såvida inte de är missnöjda med sin nuvarande leverantör och vill byta. Vi kan tacka nej till transportuppdrag om det inte stämmer

alls för våra flöden. Det finns en hel del duktiga kollegor i branschen som vi då kan hänvisa till.

Från vänster Hans Gustafsson, Michael Orefjord, Åsa Wigroth och Thomas Wigroth.

t Pressgjutning t Blockformning t Sandgjutning/Bullformning t Bearbetning t Värmebehandling www.nyametall.se | dennis@nyametall.se | 035-17 32 88


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

TRANSPORT & LOGISTIK

49

Allt annat än ett vanligt distributionsföretag Halmstad Delivery ser till att leverera – one way or another Lokal distribution och expressbudtjänster blir mest effektiva om de utförs av någon som verkligen känner till området, som kan ställa om snabbt efter nya förhållanden och som därmed även är väl medveten om vilka utmaningar som kan finnas på vägen. Det var med det synsättet som Janne Barany etablerade Halmstad Delivery för snart 25 år sedan.

För Halmstad Delivery började det med en skåpbil och en mans brinnande intresse för att bygga hållbara distributionstjänster. Med hållbara avses både ekonomiskt och miljömässigt hållbara tjänster som dessutom bidrar till en ökad lönsamhet i kundernas affärer eftersom man kan lita på att godset alltid når fram i rätt tid. Precis som avtalat. Även om Halmstad Delivery numera har ett 40-tal anställda och en matchande fordonsflotta så är det grundläggande synsättet fortfarande samma som när Janne startade verksamheten. Och om någon chaufför blir sjuk eller om det är extra mycket att göra – då sätter Janne sig gärna i lastbilen igen.

Framgångsrik modell för samdistribution

Halmstad Delivery är franchisetagare för Jetpak sedan 2009, ombud för DSV i Halland sedan många år och har även ett nytecknat avtal med Lidl. Sedan 2013 tillbaka sköter företaget även samdistributionen för Halmstad kommun. Genom smart planering och tillämpning av tidfönster servas cirka 500 kommunala verksamheter. Modellen är så framgångsrik att andra kommuner kontaktat Halmstad Delivery i förhoppning om samarbete, många andra kommuner och åkerier är också på väg att införa liknande system nu. – Under de tre år som vi hittills har kört på uppdrag av kommunen har vi sparat in cirka 100 000 transporter för dem. Det är tack vare en välplanerad distribution där vi samordnar allt med en bil, istället för att köra med flera bilar till närliggande verksamheter. Konceptet sparar stora ekonomiska resurser och bidrar samtidigt till en bättre miljö med färre transporter, säger Janne Barany, som även poängterar att Halmstad Delivery och Halmstad kommun var först i Sverige med modellen. – Vi är mycket nöjda med samarbetet med kommunen. För oss

handlar det om att utföra ett uppdrag riktigt bra, istället för att samla på oss fler uppdrag hela tiden. Vi skapar goda relationer som håller över tid, vi känner vår omgivning väl och är medvetna om vad den lokala marknaden behöver. Inga genvägar

Halmstad Delivery är allt annat än ett vanligt distributionsföretag. För Halmstad Delivery finns inga genvägar när det gäller god

service och att alltid leverera enligt överenskommelse. Det manifesteras genom devisen ”One way or another”, som åsyftar företagets strävan efter att alltid leverera – med kundens behov i fokus. – Vår bransch är kanske Sveriges mest utsatta konkurrensmässigt, men vi lyckas ändå skapa en sund tillväxt och får fler kunder hela tiden. Vi konkurrerar med precision, leveranssäkerhet och god lokalkännedom. Vi är proffs

på lokal distribution och det tänker vi fortsätta vara, säger Janne. Att ständigt hålla sig a jour med vad marknaden efterfrågar är för Halmstad Delivery en självklarhet. Miljöengagemang ligger också i tiden och Janne Barany påtalar att Halmstad Delivery även befinner sig i framkant på den fronten. Snart utökas fordonsflottan med en HVO-driven bil, investeringen är ett naturligt steg i företagets miljöarbete.

Jean Barany.

Eko-nyheter! Helt gröna pålägg från Pärsons.

Vi på Pärsons vill underlätta vardagen för alla som letar efter alternativ på mackan som känns rätt i både mage och hjärta. Därför utökar vi sortimentet av Sveriges mest sålda pålägg och erbjuder ekologiska Tunna Skivor i smakerna rökt kalkon, rökt gourmetskinka och hushållsmedwurst.

Hitta nya favoriter på mackan bland våra ekologiska Tunna Skivor!


50

FRAMTIDENS ARBETSPLATS

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Maskinerna ska rulla!

Från vänster Niklas Ragnegård och Daniel Modée i projektarbete. Foto: Daniel Stenholm

Din partner inom hyvleri • Service • Uppgraderingar • Säkerhetslösningar Vi reser över hela Europa

Sadelvägen 6 30262 HALMSTAD 035-18 89 30 info@frigovent.se www.frigovent.se

EVRY driver utvecklingen inom digital innovation Den digitala transformationen medför att man i allt större utsträckning gör affärer och sköter vardagssysslor som tidsbokning och betalningar över nätet. Systemen har blivit mer transparenta, öppna och enklare att hantera. Användarna har större rörelsefrihet, men kraven på IT-leverantörerna är minst lika höga, om inte högre än tidigare. Digitaliseringen medför såväl möjligheter som utmaningar för en heltäckande IT-tjänsteleverantör som EVRY.

EVRY är ett nordiskt IT-tjänstebolag som utvecklar, implementerar och underhåller samhällskritiska system. Dagligen använder över en miljon människor tjänster som EVRY utvecklat och driftsatt, och företaget står bakom en rad innovationer som förenklar vår vardag. – Den digitala omställningen är något som hela samhället måste anpassa sig efter och som ett kompetensföretag är det av yttersta vikt att vi satsar på medarbetare som kan bidra till den förflyttningen. En av våra viktigaste samarbetspartners är Högskolan i Halmstad. Tillsammans arbetar vi för att lyfta kompetensen i branschen. Det sker genom att EVRY lägger ut uppdrag, så som examens- och projektarbeten till deras studenter samt att vi även givetvis gärna ser nyutexaminerade systemutvecklare som framtida medarbetare hos oss, säger Daniel Renemark, ansvarig för EVRYs verksamhet i Halmstad. Morgondagens tjänster inom IT

Hallands starka utveckling bidrar till en fortsatt tillväxt för EVRY

Daniel Renemark, vd på EVRY One Halmstad AB. Foto: Daniel Stenholm

som både nyanställer och utvecklar nya samarbeten lokalt. Halmstads näringsliv är starkt präglat av tjänsteföretag och handel, något som EVRY anpassat sig efter när det gäller utvecklingen av tjänster som passar för den lokala målgruppen. Att med innovativ IT skapa lösningar som möjliggör och förenklar våra kunders digitala affär är EVRYs absoluta huvudfokus. Vi jobbar uteslutande med kundnära utveckling i alla våra projekt. Daniel Renemark förklarar vidare att det viktigaste för EVRY är att tillsammans med kunderna uppfinna nya lösningar för att nyttja teknikens möjligheter. Målet är att maximera lönsamheten och skapa nya affärsmöjligheter för kundens verksamhet. Naturlig partner för Golfsverige

Ungefär en tredjedel av verksamheten i Halmstad vänder sig till golfrelaterade kunder och EVRYs branschspecifika golflös-

ningar används av hela svenska golfmarknaden. Som exempel har Svenska Golfförbundet valt EVRY för utveckling av en ny mobil tävlingsapp. Andra typer av lösningar som utvecklas är interaktiva hemsidor, självbetjäningslösningar och bokningssystem. – En av de viktigaste aspekterna för den här typen av kunder är att få kontroll över sin IT och framförallt över kostnader relaterade till det. Våra lösningar bygger ofta på molnbaserade tjänster och den stora fördelen är då att EVRY enkelt kan underlätta för kunden i den dagliga driften, något som innebär att kunden kan då fokusera helt på att driva och utveckla sina golfbanor istället, fortsätter Daniel Renemark. EVRY har ett 30-tal anställda i Halland och planerar för ytterligare expansion, specifikt inom ehandel och mobila tjänster. Att aktivt vara med och driva den digitala utvecklingen är en självklarhet för EVRY.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

FRAMTIDENS ARBETSPLATS

51

PwC utvecklar såväl människor som företag PwC har engagerat sig i det lokala och regionala samhällsbyggandet i Halmstad under flera decennier. Nyföretagarstöd, sponsring av ideell verksamhet samt idrottsklubbar och engagemang i olika företagarnätverk är bara några exempel. Samtidigt bidrar PwC till tillväxt genom att tillhandahålla riktigt bra rådgivning och ekonomitjänster för näringslivet i Halmstad.

Kommer det som en överraskning att världens största revisionsbyrå värnar om tillväxt hos de allra minsta lokala företagen? Inte om man är kund hos PwC. Affärsidén sträcker sig långt utöver revision och ekonomitjänster. För PwC är samhällsengagemanget integrerat genom hela verksamheten, liksom en strävan efter att alltid överträffa kundernas förväntningar och leverera värden som ökar lönsamheten i kundernas företag. Stark lokal prägel

Ett av de mest framträdande karaktärsdragen hos PwC är den starka lokala prägeln. Den blir också väldigt tydlig i en stad som Halmstad, som präglas av en stor branschrikedom med ett växande

antal kunskapsföretag. Många nya företag knoppas av från högskolan, och för dem är det affärsinriktade stödet från PwC väldigt viktigt. – För oss är ett nära samarbete med högskolor och universitet viktigt. Dels ur ett rekryteringsperspektiv och dels utifrån att många bra företagsidéer grundas där, och vi vill stötta under hela utvecklingsprocessen. Samtidigt fokuserar vi minst lika mycket på att utveckla befintliga företag i Halmstad genom att erbjuda skräddarsydda tjänster som passar just deras verksamhet, säger Daniel Johansson, auktoriserad revisor på PwC i Halland. – Vi ska bidra med effektiva processer och flöden för våra kunder. Det är tydligt inom såväl

Från vänster Per Willstedt, Bengt Karlsson och Daniel Johansson.

revision som ekonomiservice, tillägger Per Willstedt, auktoriserad redovisningskonsult. Digitaliseringsarbetet ger resultat

PwC förhåller sig till hållbarhetsfrågor ur alla aspekter. Det täcker in hela tjänsteutbudet samt allt samhällsengagemang. Att exempelvis aktivt arbeta för att minimera resandet så långt det går är en tydlig hållbarhetsaspekt, liksom att alltid leverera en kostnadseffektiv lösning som gör nytta i kundens verksamhet. – Vi jobbar mycket med digitalisering nu och det innebär att vi ständigt effektiviserar såväl våra

egna som våra kunders processer. Det digitala kontoret med verktyget MyBusiness är ett tydligt resultat av digitaliseringsarbetet, där kan kunderna själva sköta delar av eller hela sin ekonomi, resten tar vi hand om. Genom att vi jobbar i samma system blir arbetsprocessen väldigt effektiv, fortsätter Per Willstedt. PwC är lika med trygghet

Att välja PwC är att välja trygghet med kvalitetssäkrade leveranser. PwC fungerar ofta som ett bollplank och en naturlig samtalspartner med kunskap som bidrar till tillväxt för lokala och regionala företag. Att välja PwC inne-

bär också att man indirekt stöttar alla de initiativ som verksamheten står för och sponsrar. Initiativ som verkligen gör skillnad och som är viktiga för allas framtid. – Vi går en ljus framtid till mötes, vi har anställt under hela året och räknar med fortsatt expansion. Vi satsar på samarbeten med gymnasieskolan, yrkeshögskolan och högskolan. Hos oss får gymnasieekonomer såväl som civilekonomer, redovisningskonsulter och revisorer möjligheter att utvecklas, säger auktoriserad revisor Bengt Karlsson som avslutning.

Morgondagens mobilitet i dag... Framtidens taxameterutveckling Kontinuitet och mobilitet

Framtidens taxameterlösningar

Structab AB har sitt säte i anrika Slottsmöllans bruksmiljö i Halmstad och har dessutom ett kontor i Kungsbacka. Vi har en liten effektiv organisation som består av 12 anställda.

Vi har mer än 30 års erfarenhet av utveckling/tillverkning av taxametersystem. I MegTax utvecklar och tillhandahåller vi ett komplett verksamhetssystem för taxi. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi ständigt nya och förbättrade funktioner.

Vid Nissans strand utvecklar vi fordonselektronik avsedd att arbeta i besvärliga miljöer. Våra produkter vänder sig framförallt mot området mobila datasystem för taxi, där vi tar fram både hård- och mjukvara.

SStructab t ru c t ab A AB B Slottsmöllan Slottsmöllan 14 14 B - 3 302 02 3 31 1H Halmstad almstad +46 +46 35 35 19 19 0 03 30 00 0-w www.structab.se ww.structab.se


52

FRAMTIDENS ARBETSPLATS

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

En kraftfull språngbräda för innovatörer Sverige tycks vara en grogrund för nya innovationer. Inte minst inom medicin och hälsa, där det redan finns otaliga exempel på lyckosamma innovationer som revolutionerat vården genom tiderna. Innovationer behöver dock ibland få en liten hjälp på traven för att nå marknaden, och därför har Hälsoteknikcentrum i Halland (HCH) etablerats under samma tak som Högskolan i Halmstad.

Såväl innovatörer som samarbetspartners och andra intressenter möter ett enormt utbud av kompetens och utvecklingskraft på HCH. Målet är att det redan vid första mötet ska instiftas ett ömsesidigt förtroende att bygga vidare på, och det tryggas med handplockade medarbetare vars kompetens möter det behov som driftiga innovatörer har. HCH finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, som i huvudsak verkar för att minska skillnaderna i utvecklingsnivåerna i de Europeiska regionerna. HCH förvaltar detta genom att satsa på utveckling inom hälsoteknikområdet, och det i syfte att stärka och främja livskvalitet för människor vilket i sin tur lyfter samhället i övrigt.

Vilka projekt blir aktuella?

De stora kontaktytor som HCH har till sitt förfogande gör centret till en metropol för innovationer. I dagsläget startas nästan 40 projekt per år kring de idéer som passerar uttagningsprocessen och därmed påvisar en stark utvecklingspotential från början. – Hittills har ungefär 140 projekt genomförts sedan starten 2009, informerar verksamhetsansvarig Anne-Christine Hertz. Hon berättar vidare att själva kvalificeringsprocessen inleds med att innovatören möter en projektkoordinator som därefter inleder en utvärdering av innovationens potential ur kommersiell synpunkt. Innovatörens visioner och ambitioner väger också tungt, liksom förmågan att fram-

Bikearound är en träningscykel för demenssjuka äldre, som utvecklats av HCH, som man kan styra varthelst man vill med hjälp av Google Street View, som utsätts till en av de 100 främsta innovationerna i världen. Den är ett bra bevis på hur vi måste tänka annorlunda när vi utvecklar produkter och tjänster.

gångsrikt driva kommersiella projekt. Det personliga engagemanget hos innovatören har med andra ord en oerhört stor betydelse för beslutet om att gå vidare med idén. Nav i innovationsprocessen

Det sammanställda underlaget efter det initiala mötet med HCH lämnas över för att behandlas i ett projektråd, vilket består av ett tiotal medarbetare från olika kompetensområden. Detta sker utifrån bedömningskriterier som är likvärdiga de urval för vilket en

affärsidé rent generellt bedöms, som till exempel marknadens behov, redan befintliga lösningar, framtida affärsmöjligheter och så vidare. HCHs medarbetare utgör således ett nav i innovationsprocessen, där man tillhandahåller ändamålsenlig expertis i form av högskolans forskare och andra interna resurser som finns på plats. Dessutom finns möjlighet att tillhandahålla externa resurser vid behov. Det primära målet är att lösa uppgiften, och det förekommer då även att man tar hjälp av studenter som bland annat kan

planera sitt examensarbete kring ett inom HCH aktuellt projekt. Resurs för fortsatt tillväxt

Anne-Christine Hertz understryker att HCH är att betrakta som en tillgång och inspirationskälla för innovationer med fokus på att lösa samhällsnära utmaningar; – För innovatörer presenterar vi på HCH en möjlighet att få hjälp med att konkretisera och förverkliga sin idé från vision till färdig produkt. För samhället kan vi vara delaktiga i att skapa långsiktig hållbarhet genom att utgöra en resurs för fortsatt tillväxt

DĞĚĞƩŐĞŶƵŝŶƚ ŝŶƚƌĞƐƐĞĨƂƌ ŵćŶŶŝƐŬŽƌŽĐŚŵĞĚ ǀĊƌĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚŽĐŚ ŬƵŶƐŬĂƉ͕ ƐŬƌćĚĚĂƌƐLJƌǀŝƐĊǀćů ƐƚŽƌĂƐŽŵƐŵĊŵƂƚĞŶ͘


AFFĂ„RSTIDNINGEN NĂ„RINGSLIV

INDUSTRI

Heltäckande fÜrpackningssystem frün Halmstad Känner du den varma sanden mellan türna? destinationhalmstad.se

VI GĂ–R DET LĂ„TTARE ATT VARA FĂ–RETAGARE. Pronova 535 - en rostfri fĂśrpackningsmaskin ur Pronovas standardsortiment.

LRF Konsult ger dig mÜjligheten att fokusera pü det ditt fÜretag är bra pü. Vi bistür dig och ditt fÜretag med Ekonomi & Skatt, Affärsrüdgivning, Juridik och FastighetsfÜrmedling. Välkommen att kontakta oss! 9LÀQQVSn6WUDQGJDWDQL+DOPVWDGWHOHIRQ

Ett stabilt fÜrpackningssystem som samtidigt är sü pass heltäckande att det garanterar en hÜg flexibilitet och anpassningsfÜrmüga. Joker fÜrenar en hÜg automationsgrad med precision och blir därfÜr ett kostnadseffektivt led i produktionskedjan fÜr i princip allt som kan packas i püse. Konceptet omfattar büde maskiner och püsar och lanserades redan 1980.

Joker fÜrpackningssystem har fÜrfinats under de senaste 35 üren och utvecklingen drivs fortfarande av samma innovationskraft och skaparglädje som i bÜrjan av 1980-talet. Idag säljs systemet, som utvecklats av familjefÜretaget Pronova i Halmstad, i samtliga nordiska länder i egen regi och via üterfÜrsäljare och licenstagare spridda Üver Europa. – Münga ürs utvecklingsarbete lüg bakom Joker fÜrpackningssystem redan dü det fÜrst lanserades. Nu kan vi dessutom lägga till de senaste tre decennierna. Vi har tillfÜrt nügot nytt i systemet nästan varje ür i syfte att gÜra det lite smartare och lite mer effektivt, säger Malin Hammarsten, marknadsansvarig pü Pronova.

Utvecklas tillsammans med marknaden

Eftersom alla fÜretag som behÜver packa nügot i püse är potentiella kunder finns en enorm utvecklingspotential. Pronova märker en Ükad efterfrügan inom münga segment men kanske mest inom livsmedelsbranschen. DärfÜr har Pronova i ür sett till att püsproduktionen blivit livsmedelssäkerhetscertifierad i enlighet med ISO 22000. – Vi tänker mycket pü framtidens fÜrpackningar och vilka krav som kommer att ställas. FÜrpackningens värde styrs ocksü mycket av känslan den fÜrmedlar och vi strävar efter att kunna erbjuda en exklusivare känsla. Allra helst ska vi Üverträffa kundens fÜrväntningar, säger Malin Hammarsten. Det var av en av anledningarna till att Pronova nyligen investerade i en egen 8-färgs tryckpress – att kunna erbjuda hÜgkvalitativt tryck pü sina püsar och material. Dessutom behüller de kontrollen Üver hela processen in-house. Istället fÜr att som tidigare använda sig av en underleverantÜr fÜr de lite finare trycken sü kan de nu ombesÜrja den tjänsten själva. – Det optimerar dessutom flÜdet ytterligare och genererar ett

ännu mer kostnadseffektivt erbjudande fÜr vüra kunder, tillägger Malin. Enhetligt resultat med hÜg kvalitet

Joker ger flera stora fÜrdelar, inte minst ur kostnadssynpunkt. Eftersom processen är automatiserad krävs färre personal i fÜrpackningsledet. Joker är även ur materialsynpunkt ett mycket resurseffektivt system som svetsar ihop och fÜrsluter püsarna med sitt innehüll. Resultatet är enhetligt med en genomgüende hÜg kvalitet – varje güng. Stort fokus har även placerats pü användarvänlighet, Joker är enkelt att operera men systemet i sig bygger pü lüngt avancerade och automatiserade processer. Eftersom Pronova även erbjuder kringtjänster som exempelvis tillvalsutrustningar och mÜjligheten att integrera fÜrpackningsmaskinerna med redan befintlig produktionsutrustning är systemet bland marknadens mest kundanpassade i sitt slag. – Flexibelt, kostnadseffektivt och användarvänligt. Det var med den ambitionen som Joker fÜrst lanserades och det är samma grundläggande värden som styr vür verksamhet fÜr framtiden, avslutar Malin Hammarsten.

lrfkonsult.se/halmstad

Almi frĂĽn idĂŠer till framgĂĽngsrika fĂśretag

www.almi.se/halland

L O G I S T I K L Ä G E T ¡ T I L LVÄ X T L Ä G E T ¡ L I V S L Ä G E T

V Vad ad är viktigast vid en etablering?

Läget Läget Läget I Halmstad behÜver du inte välja. Här finns alla fÜrutsättningar att lyckas och trivas pü alla nivüer. Just nu händer det otroligt

logistiklägen. Välkommen till Halmstad! HÜr av dig till oss om du vill veta mer om näringslivet i Halmstad.

En av Pronovas senaste investeringar – en 8-färgs tryckpress frün Comexi.

Halmstads Näringslivs AB | www

tadsnaringsliv.se

53


54

INDUSTRI

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Nya Metallgjuteriet växer på nya marknader Expansion på nya geografiska marknader gäller för AB Nya Metallgjuteriet i Halmstad. Med nya kunder i bland annat Finland hoppas vd och tillika delägare Dennis Englund på tillväxt trots tuff konkurrens. Företaget arbetar nu enligt en ny strategi där fortsatt tillväxt ska tryggas med effektivare nyttjande av befintliga resurser.

Verksamheten för det som idag utgör Nya Metallgjuteriet har långa anor. Den initiala verksamheten etablerades redan 1947 som ett sandgjutningsföretag i aluminiumlegeringar. Det rullade på i lagom takt under drygt två decennier tills man 1968 investerade i en pressgjutningsmaskin och därmed öppnade nya möjligheter. Dagens verksamhet är bland marknadens bredaste inom pressgjutning och sandgjutning, med både bull- och blockformning. Nya marknader

Nya Metallgjuteriet kan med befintlig personal och maskinkapacitet trappa upp produktionen och lyfta verksamheten till en ny

Sverige har länge varit huvudmarknaden, men i takt med en allt tuffare konkurrens har Nya Metallgjuteriet precis som de flesta andra i branschen börjat sälja på mer expansiva marknader utanför hemlandet. – I samband med att jag tillsammans med investmentbolaget Falkess AB tog över företaget 2010 påbörjades en expansion utanför Sverige. Det är också främsta fokus framöver – att växa på nya marknader. Vi har redan ett växande kundunderlag i Europa och USA, med det senaste tillskottet i Finland hoppas vi på en god tillväxt under kommande år, fortsätter Dennis. Sandgjutningsline med robotar.

nivå. Dennis Englund har inlett ett intensivt förbättringsarbete som förhoppningsvis kommer att resultera i större projekt från återkommande kunder, en del nya kunder samt en högre omsättning. – Målet är att gå från dagens 23 miljoner till omkring 30 miljoner kronor i omsättning inom några år, säger Dennis Englund, som redan börjat planera expansion på nya geografiska marknader.

Fortsatt framgång

Nya Metallgjuteriet är känt för att tillverka produkter av högsta kvalitet med hög leveranssäkerhet. Man kan erbjuda kunderna helhetslösningar genom att stå till tjänst med produktframtagning, prototyptillverkning och därefter vidare i serieproduktion både i sand- och pressgjutning, korta och långa serier. För Nya Metallgjuteriet kommer det inte att vara aktuellt att investera i nya maskiner i närtid, däremot kommer den befintliga maskinparken att användas mer

Formmaskin för sandgjutning (Disa). Maskinoperatören gör iordning en form för gjutning.

effektivt än tidigare. Det finns fortfarande stor potential i att utveckla nya processer och mer effektiva arbetssätt, enligt Dennis. För att kunna leverera produkter av högsta kvalitet så krävs det kompetens och kunnande, men likaså att utrustning för tillverkning är av högsta klass. Även i

detta avseende befinner sig Nya Metallgjuteriet i toppskiktet med sin automatiserade datorövervakade tillverkning med marknadens bästa maskiner. Att framgångarna fortsätter för bolaget med sitt kundansvar och kvalitetstänkande med spårbarhet från start till leverans.

Waco blir Weinig Service Center Sweden I november uppgår Waco Jonsereds AB i moderbolaget Michael Weinig AG. Tillverkningen av höghastighetshyvlar och bandsågar förläggs till Tyskland, men serviceteamet stannar i Halmstad under varumärket Weinig Service Center Sweden.

Weinig är en världsledande tillverkare av maskiner åt hyvlerier och den träbearbetande industrin över hela världen. I sortimentet finns tunga kvalificerade hyvelmaskiner, bandsågar, automatiserad virkeshantering och tillbehör. Företaget erbjuder omfattande service- och systemlösningar – hela vägen till nyckelfärdiga anläggningar.

Hyvel Hydromat 3500.

Weinig Service Team Sweden.

I Sverige har företaget sedan 20 år varit representerat av Waco Jonsereds AB i Halmstad, som tillverkat bandsågar och höghastighetshyvlar åt trävaruindustrin sedan 1918. Under 2015 sker en stor om-

strukturering av verksamheten då företaget helt går upp i Michael Weinig AG och tillverkningen förläggs till Tauberbischofsheim i Tyskland. Hyvelmaskinerna kommer att tillverkas av moderbolaget och lanseras under varumärket Hydromat, medan Raimann, en division inom Weinig som tillverkar lamellsågar, tar över tillverkningen av Wacos bandsågar. Waco Jonsereds AB försvinner därmed som företag och varumärke. Men den starka kompetensen om maskinerna finns kvar i Halmstad där personalen kommer att ansvara för service och support för Wacos maskiner, nu som Weinig Service Center Sweden. – Vår inarbetade know-how finns kvar och vår förhoppning är att kunderna fortsatt ska känna sig trygga med oss när vi nu går in i en ny fas och att vårt grundmurade rykte av att leverera högklassig service ska bestå, säger servicechef Björn Andersson och poängterar att största vikt läggs vid snabbast möjliga hantering av kundernas förfrågningar. – Vi kommer att ge service och support för de maskiner som till-

Bandsåg BKW Twin.

verkats under såväl varumärket Waco som under Weinigs varumärken. Fokus kommer att vara den svenska marknaden, men med tanke på att Waco levererat tusentals maskiner till kunder i mer än femtio länder utgår jag ifrån att vi kommer att lösa våra kunders problem oavsett var i världen de uppstår. Utbildning av maskinoperatörer

Den största förändringen på servicesidan är att reservdelarna kommer att levereras från Weinigs centrallager i Tyskland. Förut har Waco haft ett eget reservdelslager på plats i Halmstad. Återförsäljare av Weinigs maskiner i Sverige blir Sågspecialisten i Jönköping, som Weinig Ser-

vice Center Sweden inleder ett fördjupat samarbete med. – Jag räknar med att vi kommer att ta hand om driftsättningen av många nysålda maskiner, säger Björn Andersson. Experterna på Weinig Service Center Sweden erbjuder även utbildning av maskinoperatörer på plats hos kund. – Kunskapen och kompetensen om maskinerna finns givetvis kvar i vår organisation, där alla medarbetarna har väldokumenterad erfarenhet av maskinerna vi servar. Vi har även lång erfarenhet av kvalificerade utbildningar och kommer fortsättningsvis att köra utbildningar ute hos våra kunder, avslutar Björn Andersson.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

INDUSTRI

IU

0RQ WHUDW

55

  .O DUW

6$.1$5'8'5$*.52.3c',1%,/"   1 /

9,),116,672&.+2/0+$/067$'0$/0g   9LKDUVSHFLDOLVHUDWRVVSnGUDJNURNDUVHGDQ       8QGHUnUHQKDUYLE\JJWXSSHQEUHGNXQVNDSVEDV        RFKNDQGlUI|UVlJDDWWYLlUEODQGGHElVWDSnDWW   XWI|UDGHVVDPRQWDJH

9LDUEHWDUNRQWLQXHUOLJWPHGDWWSUHVVDSULVHUQDKRV     GUDJNURNVWLOOYHUNDUQDRFKSnVnYLVNDQYLHUEMXGDRWUROLJW       OnJDSULVHUXWDQDWWVlQNDNYDOLWpQSnPRQWDJHW       7YHNDLQWHDWWWDNRQWDNWPHGRVVRPGXKDUQnJUDIUnJRU

% %2.$7,'21/,1('5$*.52.1(7 2.$7,'21/,1('5$*.52.1(7$ $1*(.2'1/**9,'%2.1,1*)c(1*c9$9b5'( 1*(.2'1/**9,'%2.1,1*)c(1*c9$9b5'(

.g3(77*g5'(76-b/93$.(7  3DNHWHQLQQHKnOOHUVDPWOLJDGHODUVRPNUlYVI|UHQ     NRPSOHWWPRQWHULQJGYVGUDJNURNHOVDWVPRQWHULQJV       DQYLVQLQJ$OODGUDJNURNDUYLVlOMHUlU&(W\SJRGNlQGD RFKDYK|JVWDNYDOLWHW  

)

/*

$1 *

b5'8+b1',*"  

)5 )5 , ( $ .2 . ' 7 1 

IU IU

.$//7,%,/(1"  6$.1$5'8'5$*.52.3c',1%,/"    

ODUW . DW U H W 0RQ

  IU 

  9,),116,672&.+2/0+$/067$'0$/0g   9,0217(5$5.83e 027259b50$5( 0HG'()$PRWRUYlUPDUHInUGX   +|JUHNRPIRUW   )|UYlUPGPRWRUVRPJ|UDWWELOHQVWDUWDUOlWWDUH     PLQGUHXWVOlSSDYVNDGOLJDJDVHU  nUVJDUDQWL  

 


Posttidning

B

Avsändare: Affärstidningen Näringsliv, Box 2079, 433 02 Sävedalen

En kort presentation av Nordic Transport Group Egna trafiker till/från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Baltikum, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Österrike, Polen och Turkiet. Men även Sjö & Flyg och Logistik lagerhantering i Borås med ”pick and pack” Fast kontaktperson, det ska vara enkelt att vara kund hos NTG. Vi offererar alltid kundanpassade lösningar. • Nordic Transport Group har ca 400 anställda i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Baltikum, Tyskland, Turkiet och Slovakien • Alla medarbetare från transportbranschen med många års erfarenhet • Nordic Transport Group är privatägt och ägarstrukturen består av investerare samt medarbetare • Nordic Transport Group grundades 2011 • Nordic Transport Group förväntas ha en omsättning på ca 2 miljarder SEK under 2015 • Nordic Transport Group har idag över 1000 egna trailers • Nordic Transport Group består idag av 33 bolag totalt • Nordic Transport Group är ett av Nordens snabbast växande transportföretag

Profile for Affärstidningen Näringsliv

5 2015  

En väl utbyggd och underhållen infrastruktur banar väg för all övrig samhällsutveckling. Det har under senare tid uppmärksammats i större ut...

5 2015  

En väl utbyggd och underhållen infrastruktur banar väg för all övrig samhällsutveckling. Det har under senare tid uppmärksammats i större ut...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded