__MAIN_TEXT__

Page 1

Riks sbyggen fixar hållbarhet på alla plan

ArcelorMittal – världsmästare i byggplåt

Almi Företagspartner ser fortsatt hög investeringsvilja

/sidan 15

/sidan 40

/sidan 8

Peab ligger steget före

Bostad Västerås – med järnkoll på bostadsmarknaden

/sidan 40

/sidan 38

FRAMTIDENS F RAMTIDENS

Värmland Skarp samverkanskultur i Sätterstrands gröna företagspark

BILAGA I DETTA NUMMER:

/sid 22 Värmland ännu mer attraktivt turistmål

/sid 65 Arvika Teknik utvecklar Sveriges bästa infrastruktur

/sid 32 Accona rustar för framtiden

/sid 46

The Island Festival. Foto: Pax Engström Nyström

REGIONA ALA FRÅGOR....................................................2–8 BYGGANDE & BOENDE ..............................................9–21 IT ...........................................................................22–29 ENERGI & MILJÖ .....................................................30–33 INDUSTRI ................................................................34–52 BANK & FINANS ......................................................53–54 UTBILDNING ............................................................55–58 KOMMUNER ............................................................59–64 MÖTESPLATS TURIS SM ..............................................65–71

AFFÄRSTIDNINGEN

... när d veta l u vill ite m er

Näringsliv NUMMER 2 2016 • Årgång 34

Framtidsstaden Västerås

Voith Hydro levererar stora generatorer från Västerås

/sid 12 Kaba utvecklar nästa generations hotellås

/sid 68 Helsingborg skriver historia – nyheter från Helsingborg Arena & Scen AB

/sid 54 Maskincentrum fortsätter att expandera

/sid 3 TEMA:

Ljus framtid för svensk industri?

Ingenjörsföretaget Promt ger gamla maskiner nytt liv

/sid 38 i bilagan

Ingenjörsföretaget Quintus Technologies vd Jan Söderström. Sidan 2

SVENSK INDUSTRI .......................................................2-7 VÄSTERÅS INDUSTRI.................................................8- 18 VÄSTERÅS ...............................................................19-34 VÄSTERÅS ENERGI & MILJÖ/HÅLLBART ....................35-43 VÄSTERÅS TRANSPORT & LOGISTIK ..........................44-47 VÄSTERÅS TURISM...................................................48-51 HELSINGBORG .........................................................52-62 HELSINGBORG BYGGANDE & BOENDE ......................63-65 FÖRETAGSNYHETER..................................................65-71


2

svensK indUstri

Affärstidningen näringsliv

LEDAREN Industrins framtid avgörs i skolan ”Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard”. Så inledde Quintus Technologies vd Jan Söderström vår intervju. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

På många håll talas det om en återindustrialisering. Det är bra för ett land som Sverige, vars grundläggande ekonomi sedan länge vilar på en innovativ industri som för övrigt anses vara bland världens mest avancerade rent teknikmässigt. Den största utmaningen ligger inte i utmaningen med att koppla ihop ny forskning med industriell utveckling, utan snarare om att trygga det framtida kompetensbehovet i takt med den demografiska utvecklingen. Svensk ingenjörskunskap är världskänd och i synnerhet eftertraktad. Nu när det råder ingenjörsbrist i vårt land borde det läggas mer kraft än någonsin på att stötta långsiktiga insatser för kompetensutveckling. Mycket kretsar kring att höja nivån och främja intresset för teknik redan i grundskolan. Att många stora industriföretag satsar på egna gymnasieskolor är bra, men intresset måste grundas tidigare än så. Industrin måste få bli en inspirationskälla för skolan och utbytet mellan skola och näringsliv större. Det vet man sedan tidigare, men det krävs fler och mer omfattande insatser för det. Framförallt måste det vara insatser som är gångbara över hela Sverige och som skapar ett bestående intresse. Industrin måste i sin tur visa vilka möjligheter som finns. Många ungdomar vet inte vilka yrkesroller som finns inom den moderna industrin. Gamla föreställningar om en tung och smutsig industrimiljö lever kvar trots att de är så långt ifrån man kan komma den högteknologiska miljö som präglar industrin idag. Att aktivt informera och sprida kunskap är bland industrins absolut viktigaste uppgifter för framtiden – lika viktigt som att satsa på utveckling och innovationskraft. Maria Lind redaktör

Ljus framtid för svensk industri? Ingenjörsföretaget Quintus Technologies vd Jan Söderström ser en ljus framtid för svenska industriföretag. Det finns fortfarande inget annat land i världen som har genererat lika mycket eller mer industri per capita som Sverige. Det i sin tur har genererat en levnadsstandard som vi idag tar för givet, men som fortfarande är väldigt avlägset för många andra länder.

– För att hitta effektivitet och spara kortsiktigt så har man i många fall valt att outsourca, men de överordnade kostnaderna har ändå inte sänkts eftersom det ofta förknippas med andra kostnader som exempelvis ökade kvalitets- och transportkostnader. Quintus Technologies bedriver fortfarande sin utveckling och montering från Västerås. Hur är resonemanget kring det?

– Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard, inleder Jan Söderström. Sverige har lyckats bygga upp en god levnadsstandard tack vare industriella framsteg. Med en industri som ständigt förnyas och utvecklas har vi lyckats bibehålla vårt försprång, men konkurrensen blir samtidigt allt tuffare. Många svenska storföretag har outsourcat stora delar eller all tillverkning till lågkostnadsländer. Hur påverkar det utvecklingen inom svensk industri?

– I många fall har man tagit till outsourcing som en mer eller mindre desperat lösning på interna problem – och efter vad jag har sett så kan det på sikt bli ett dyrt misstag, svarar Jan Söderström.

– Några av Sveriges mest framgångsrika industriföretag har valt att inte ta till outsourcing i större omfattning och jag tycker det talar för sig själv. När man lever och verkar i Sverige och samtidigt låter andra länder sköta tillverkningen så missar man intäkter på egna produkter. Egen tillverkning är också viktigt för att ständigt kunna vidareutveckla konkurrenskraftiga lösningar. Dessutom finns det en risk att man genom outsourcing förlorar kontroll över processer och flöden vilket i sig kan ge fördyrande effekter. Risken är helt enkelt för hög för att det ska kännas lönsamt i det långa loppet. Det måste kännas glädjande att många industrikollegor nu väljer att flytta tillbaka hela eller delar av sin tillverkning till Sverige?

ser jag en utmaning framöver kopplat till kompetensförsörjningen. Många företag har tvingats flytta ut sin tillverkning på grund av kompetensbrist och det ser jag som mer allvarligt än om det enbart grundas på ekonomiska aspekter. Bristen på ingenjörskompetens är en av våra största utmaningar för framtiden och den gäller alla teknikområden. Hur ska Sverige ta tag i kompetensfrågan?

– Man har insett värdet i att förena skola och industri och det är ett bra första steg. Det finns ett antal gymnasieskolor kopplade till industriföretag men samtidigt krävs det engagemang på fler nivåer. Industrin måste engagera sig i skoldebatten och aktivt marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare. Vad gör Quintus Technologies för att komma närmare skolan?

– Vi är engagerade i många olika projekt tillsammans med skolan, bland annat Tekniksprånget, och vi ser till att erbjuda möjligheter i form av examensarbeten och praktikplatser. Kompetensfrågan har högsta prioritet och om vi klarar den så ser framtiden ljus ut för svensk industri över lag, säger Jan Söderström med eftertryck.

– Det är oerhört glädjande men samtidigt

Affärstidningen

ANSVARIG

UTGIVARE

Peter Fridén, pf@naringsliv.se

BESÖKSADRESS Göteborgsvägen 27-29, Sävedalen

POSTADRESS Box 2079, 433 02 Sävedalen TELEFON 031-340 98 00 FAX 031-340 98 01

HEMSIDA www.naringsliv.se

EKONOMICHEF Tomas Börjesson, tb@naringsliv.se

REDAKTÖR Maria Lind, maria@naringsliv.se ÖVRIGA

SKRIBENTER I DETTA NUMMER

Anders Lindgren Torbjörn Arvidsson

REDAKTIONSSEKRETERARE Carina Olofsson, co@naringsliv.se Marie Landell, ml@naringsliv.se

FÖRSÄLJNING Christer Andersson Mats Inge Ericsson Håkan Högberg Morgan Lundström Håkan Oltander

Bengt Asplund Joakim Nyholm Kenneth Roosenlilja Madeleine Hellgren Magnus Salmonson

TEKNISK

PRODUKTION

Tidningsbyrån i Jönköpings län

ISSN: 0281-6989 Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Eftertyck förbjudes.

TRYCK V-TAB Västerås 2016

UTGES

AV


Affärstidningen näringsliv

svensK indUstri

3

Proaktiv partner fÜr verkstadsindustrin Maskincentrum fortsätter att expandera sÜderut och sÜker nya servicetekniker fÜr spännande uppdrag frün Stockholmsregionen och ner mot MalmÜ.

ÖrnskÜldsviksfÜretaget Maskincentrum sätter standard fÜr resten av branschen när det gäller fÜrstklassig service och verkstadsnära tjänster. I samband med att fÜretaget kÜptes tillbaka av grundaren Mats Jonsson 2010 pübÜrjades en expansion mot Üvriga Sverige. UtÜkat tjänsteutbud

Det är inte bara det geografiska

upptagningsomrüdet som utÜkats i Maskincentrums expansion. Tjänsteutbudet har ocksü breddats med flera nya kompetensomrüden. – En ny avdelning är under uppbyggnad i ÖrnskÜldsvik fÜr service och underhüll av kompressorer och hÜgtryckstvättar, berättar Mats Jonsson, som samtidigt undersÜker mÜjligheter fÜr att nyrekrytera till strategiska nav som Luleü och Stockholm. Kort sagt – Maskincentrum är en partner att räkna med fÜr verkstadsindustrin Üver hela Sverige. I dagens konkurrensutsatta läge är det oerhÜrt viktigt att kunna agera proaktivt och fÜrutse marknadens nästa steg – det kan Ma-

skincentrum och därfÜr är fÜretaget en oumbärlig partner fÜr svensk verkstadsindustri. Samma leverantÜr fÜr allt

Maskincentrum utmärker sig som man fÜrstür pü flera sätt. – Trots att marknaden präglats av en tuff konjunktur under de senaste üren sü har vi valt att fortsätta rekrytera och investera. Det har visat sig lyckosamt och idag är vi en av branschens mest heltäckande leverantÜrer, menar Mats Jonsson, som poängterar att Maskincentrum erbjuder alla typer av maskinservicetjänster, reparationer och underhüllsinsatser. Dessutom erbjuds maskinsäkerhetsanalyser, validering och kalibrering av svetsar samt industri- och installationstjänster. – Att anlita oss ska vara ett enkelt val. DärfÜr vill vi kunna er-

bjuda sü mycket som mÜjligt under samma tak. Vi vet att kunderna uppskattar en leverantÜr som kan skÜta allt, det är naturligtvis betydligt enklare och mer kostnadseffektivt med en samarbetspartner istället fÜr flera. En del av strategin handlar ocksü om att knyta lüngsiktiga kontakter med kunder som har enheter pü flera orter – redan idag har fÜretaget flera lüngvariga avtal där kundens underhüllsavdelning bemannas av en eller flera av Maskincentrums servicetekniker. Funderar pü fÜrvärv

Maskincentrum kan även erbjuda kompletta projektledningstjänster i samband med att kunderna vill skapa säkrare arbetsmiljÜer. Det innefattar bland annat lÜpande underhüll och service av

hela maskinparken. Att ha fungerande maskiner är inte bara fÜrsvarsbart ur ekonomisk synpunkt utan ocksü betydligt säkrare. – Vi har fÜr avsikt att fortsätta bredda sortimentet och utveckla fler tjänster i syfte att komma ännu närmare kunderna, avslÜjar Mats Jonsson, och han utesluter inte fÜrvärv av verksamheter som kan bidra till att man kommer ett steg närmare mület. – De lüngsiktiga serviceavtalskunderna blir allt fler. Sü länge svenska industrifÜretag fortsätter att leverera hÜg kvalitet sü finns alla mÜjligheter att stü sig i konkurrensen. Vi hjälper svenska verkstadsfÜretag att skapa Ükad lÜnsamhet genom att serva och underhülla de tekniska investeringarna sü att üterbetalningen blir maximal.

Talent T alent Plastics bestür aav v üt ütta ta tillverkande bo bolag lag som arbetar decentraliserat men samtidigt är starka i gemenskapen. V Vür ür verksamhet är uppdragstillverkning aav v produkt produkter er oc och h de delsystem lsystem där k komponenter omponenter i ttermoplast ermoplast ingür ingür.. r 0!4$0 30€$$14941!"$$&#$&040&-1!$4130� r

0!4$0 30Â&#x20AC;$$14941!"$$&#$&040&-1!$4130Â? Talent T alent Plastics LaxĂĽ AB skall vara en ledande tillverkare aav v ttekniskt ekniskt formgods till en marknad inom den serietillverkande industrin. V Vii har 2 24 4 formsprut formsprutor or frĂĽn 35 tton on till 5500 00 tton on oc och h specialitĂŠer som automatisk aut omatisk ingjutning aav v detaljer i formsprutningsverktyget oc och h 43&#3#&$30$0!3Ă&#x2122;30Â? 43&#3#&$30$0!3Ă&#x2122;30Â? I anslutning till processen kan vi oc ocksĂĽ ksĂĽ svetsa samman till k kompletta ompletta detaljer,, varmprägla och detaljer och tampotr tampotrycka ycka ttekniskt ekniskt formgods. 3Qž<gžBGgiQwQGg9DGžGZXQNiž+!¨,+žÂ&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x153;ž+!žÂ&#x2039;Â&#x201A;Â&#x201A;Â&#x192;ž\BPž+!žÂ&#x192;Â&#x2020;Â&#x201A;Â&#x201A;Â&#x192;ÂĄ 3 Qž<gžBGgiQwQGg9DGžGZXQNiž+!¨,+žÂ&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x153;ž+!žÂ&#x2039;Â&#x201A;Â&#x201A;Â&#x192;ž\BPž+!žÂ&#x192;Â&#x2020;Â&#x201A;Â&#x201A;Â&#x192;ÂĄ

TEL: +46 ((0)584 0)584 44 49 00 E-POST: E-PO ST: LAXA@ LAXA@TALENTPLASTICS.SE TALENTPLA ALENTPL STICS.SE WWW.TALENTPLASTICS.SE WWW .TALENTPLA A STICS.SE


4

svensK indUstri

Affärstidningen näringsliv

Sanco till 100 Vi är en system- och komponentleverantör som vänder oss till branscher med höga kvalitetsmål.

Vi jobbar i alla typer av material och är med från idé till färdig produkt. Vi kan med vår erfarenhet tillföra kunskap om tillverkningsprocesser som kan vara avgörande för resultat i både kvalitet och ekonomi. Sanco har en verkstadsyta på cirka 3.500 kvadratmeter och ligger strax utanför Örnsköldsvik. Vår styrka är vår flexibilitet. Vi kan erbjuda en anpassad lösning efter våra kunders behov och delta I arbetet från ritbordet till den färdiga produkten.

Vår målsättning ʹ Sanco till 100 ʹ är att vara bäst på det vi gör. Det är vår trygghet i hård konkurrens och det säkraste sättet att skapa tillväxt. Ett väl utfört arbete skapar trygghet för våra kunder och då kan vi växa med dem. För vår egen utveckling är det viktigt att ha kunder med höga kvalitetsmål. En ny utmaning ser vi som en möjlighet.

Sanco skriver historia i den nyutgivna boken "Industri-byggarna". Där finns ett trevligt reportage om "30åringen" Sanco. Begreppet grannsamverkan har blivit ett vidare begrepp för oss som företagare. Som ung 30-åring satsar vi till 100. Vårt motto är: Bättre än igår, men inte lika bra som imorgon!

Ett tryggt val En kvalitetsmedveten personal och en avancerad maskinpark gör Sanco till ett tryggt val av leverantör. Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 3834. Vi tillverkar precisionsdetaljer till kunder i högteknologiska branscher. Som exempel medicin, flyg, försvar, elektronik, offshore och fordon. Bilden visar en Mazak 5-axlig bäddfräs

I produktionen använder Sanco stansmaskiner, laserskärare, kantpressar, fleroperationssvarvar, 5axliga fräsmaskiner, robotsvetsar, mätutrustning och en yrkeskunnig personal. Vi uppdaterar hela tiden vår maskinpark för att ha den senaste tillverkningsutrustningen. Allt för att vara våra kunders förstahandsval - nu och i framtiden.

Örnsköldsvik är en industristad med ett gott entreprenörskap. Vi har flera exempel på kollegor som på en hög nivå kompletterar oss med olika kompetenser. Entreprenörsandan skapar en bra grund för ett gott samarbete och en komplett lösning till kund. Örnsköldsviks Industrigrupp har en viktig funktion i det lokala samarbetet, avslutar Conny och Gunnar (Ägare till Sanco).

Det handlar om att vara med och förstå teknikutvecklingen i kombination med att ha en kunnig personal.

Telefon växel: +46 660 292 100

SYSTEM OCH KOMPONENTLEVERANTÖR

www.sancoab.se


Affärstidningen näringsliv

www.regioncity.se

Göteborg står inför en gigantisk omvandling de kommande åren. Mitt i Göteborg och regionen ligger centralstationsområdet som vi vill förvandla till en levande plats som ger tillväxt i hela Västsverige. Här möts regionen och Göteborg, de gamla och nya stadsdelarna i centrala Älvstaden och inte minst stationen och stadslivet. Nu arbetas det intensivt med detaljplanen ovan Västlänken och detaljplanen som förbinder Västlänken med dagens bangård och centralstationen. Allt i samspel med stadsbyggnadsprogrammet för centralenområdet, Västlänken och stadens kontor. Den 4 juni presenterar vi det första tornet i RegionCity. Under 2020 räknar vi med att det första tornet skall vara klart för inflyttning. Vill du etablera dig här? Skicka dina uppgifter till blomstra@regioncity.se RegionCity – där allting möts.

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 229 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 185 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 12,2 miljarder kronor.

5

Tuvestad & Thorn. Visualisering: Tomorrow.

RegionCity – hjärtat som höjer pulsen i hela regionen!

svensK indUstri


6

svensK indUstri

Affärstidningen näringsliv

Stor efterfrågan på ÖrnalpUnozons produkter På Sjögatan 7 i Örnsköldsvik tillverkar ÖrnalpUnozon värmeväxlare och nischprodukter i titan och rostfritt stål för industrianläggningar. Den starka efterfrågan har gett företaget en stor orderstock för 2016.

ÖrnalpUnozon är en ledande tillverkare av utrustning till industrin. Företaget Konstruerar och tillverkar tryckkärl och tubvärmeväxlare, tankar och processutrustning i rostfritt stål och titan för olika applikationer. – Vi riktar in oss mot kunder med mycket höga krav på noggrannhet och extrema renhetsoch säkerhetskrav, såsom offshore-industrin, kärnkraftverk och pappers- och massaindustrin. Att vi jobbar med stora konstruktioner i titan gör oss närmast unika. Vi klarar att producera titantorn på upp till 40 meter i längd och en diameter på fem meter, berättar vd och ägare Leif Lundgren,

som köpte ÖrnalpUnozon i januari 2015 av det Stockholmsbaserade investmentbolaget Vinnovo. De hade 2007 köpt Örnalp och Unozon och slagit ihop dem till ett bolag. Leif Lundgren anställdes som produktionschef 2009 och gick in som vd efter bara ett par veckor. Han hade en dröm om att ÖrnalpUnozon skulle bli Örnsköldsviksägt igen. En dröm som gick i uppfyllelse för drygt ett år sedan. Tidigare var företaget utspritt på tre olika platser, men i dag är allt samlat under ett och samma tak på Sjögatan 7 i Örnsköldsvik. – Jag tror på företaget även om inte de förra ägarna gjorde det. 2015 hade vi en mycket god efterfrågan på våra produkter, vilket genererat en stor orderstock för 2016. Inte minst svensk skogsindustri går på högvarv på grund av bl.a. det låga oljepriset och ett högt dollarpris. Många investeringar görs just nu inom skogs- och pappersindustrierna, kommenterar han.

Omsättning på MSEK 95

Valmet, tidigare Metso Paper, och Akzo hör till företagets största kunder. Omsättningen (i gruppen Viflow) ligger på cirka MSEK 95 och man har 54 anställda, varav cirka en tredjedel är tjänstemän. Leif Lundgren är noga med att det ska vara samma villkor för tjänstemän och kollektivanslutna. De flesta har jobbat länge i företaget och medarbetarnas kompetens och yrkesskicklighet är företagets främsta tillgång. Till de större av ÖrnalpUnozons projekt på senare tid hör ombyggnation av Södra Cell Värö, som under 2014-2016 byggs ut för fyra miljarder SEK. Där ska örnalpUnozon leverera två stycken titantorn med tillhörande anpassningar till befintlig anläggning. Även inom kärnkraftindustrin sker en del underhållsinvesteringar. – Vi har till exempel tillverkat en värmeväxlare till Ringhals och är involverade i ett ombygg-

Titantorn till Värö.

nationsprojekt i Oskarshamn där vi levererar två stycken 13 meter långa och tio ton tunga tubpaket. Även om ÖrnalpUnozon, precis som andra tillverkningsföretag, känner pressen från Asien är Leif Lundgren inte bekymrad

Foto: Leif Lundgren

över prisläget i Sverige. – Prisnivåerna i Kina stiger snabbt och spetstillverkning är på väg tillbaka till Europa. Vi har kapacitet på säljsidan för att hitta kontrakt som är lönsamma för oss, avslutar han.

Talent Plastics placerar Laxå på kartan Talent Plastics i Laxå har nog sett i princip allt när det gäller avancerade plastdetaljer. Att en mindre processindustri med 35 anställda har kapacitet och resurser för att leverera till segment som omfattar några av världens stora företag är imponerande. Det har inte minst bidragit till att placera Laxå på kartan – och att företaget dessutom har en kvinnlig vd gör det hela än mer intressant.

Talent Plastics vd Anne Willman berättar inledningsvis att företaget tillhör en svenskägd koncern och affärsområdet, Talent Plas-

tics AB, har åtta enheter i Sverige och Estland varav Laxåfabriken är en. Samtliga är moderna anläggningar omfattande både den senaste tekniken och framstående kompetens. – Vår största styrka är att vi inom gruppen drar nytta av varandras kunskap och kapacitet, och därmed kan varje lokal enhet leverera även i mycket stora projekt. Vi är dessutom breda i vårt erbjudande och kan bidra med allt från formgivning och prototypframtagning till storskalig produktion av höga volymer, förklarar Anne. Skarpare konjunktursvängar

Talent Plastics har många kundgrupper – i stort sett alla industrier som behöver någon form av plastdetalj är en potentiell kund. Kunderna återfinns bland annat inom segment som fordon, industri, konsument samt offshore och marin. – För oss är det oerhört viktigt att bredda verksamheten med tanke på att marknaden förändras allt snabbare. Konjunktursvängarna är skarpare idag och det märker vi av. Om vi då har flera olika segment att leverera till så kan vi hålla orderboken full och fortsätta vidareutveckla verksamheten från Laxå. Företagets närvaro är viktig för en mindre kommun som Laxå. Det är inte bara direkta arbetstillfällen det rör sig om utan även en

hel del kringverksamhet som genererar mer sysselsättning lokalt. Talent Plastics bidrar till att intresset för Laxå växer genom företagsbesök bland annat. Dessutom anlitas lokala underleverantörer. Hög kvalitet till rätt pris

I marknadens konkurrensutsatta läge gäller det att vara lyhörd. För Talent Plastics handlar mycket om att få göra mer för varje kund, det vill säga mer omfattande uppdrag med fler förädlingssteg. Dessutom värdesätts långsiktighet och ansvarstagande – samtidigt som det krävs effektiva lösningar till lägsta möjliga pris. En inte helt enkel ekvation. – Vi har förmågan att kombinera hög kvalitet och precision enligt kundens krav med ett konkurrenskraftigt pris. Det gör oss till en intressant samarbetspartner. Inom gruppen kan vi lösa de flesta av kundens utmaningar. Som exempel kan nämnas om behov finns av maskinstorlek som vi inte har i Laxå kan ett systerföretag hjälpa oss. Då man samtidigt är ett litet företag är beslutsprocessen kort och effektiv. Mycket resurser läggs på vidareutveckling av processer och kompetensutveckling bland medarbetarna. Rustar för nya utmaningar

– Nästa steg blir att identifiera nya kunder och/eller branscher

där vi med vår erfarenhet och kompetens kan hjälpa till att ta fram nya produkter. Vi ser med tillförsikt på framtiden trots det konkurrensutsatta läget. Vi tror på det vi gör och vår egen kompetens, konstaterar Anne Willman. Efter ett antal strategiska investeringar, nu senast i två nya

formsprutor med robotar, står Laxåföretaget väl rustat för nya utmaningar. Det kommer bland annat att öppna nya möjligheter inom fordonsindustrin och Anne utesluter inte att det i framtiden kan bli aktuellt med ytterligare investeringar och satsningar inom Talent Plastics AB.


Affärstidningen näringsliv

svensK indUstri

* Förebyggande underhåll * Prioriterad avtalskund * Kvalitetsäkrade rutiner * Maskinrenoveringar * Precisionsmätningar * Kompressorer

Verkstadsindustrins mest prisvärda samarbetspartner! www.maskincentrum.com

7


8

västerÅs indUstri

Sigma – Handelshuset mitt i Västerås City

Affärstidningen näringsliv

Carbomax ökar kundernas konkurrenskraft

Butiker & kontorslokaler www.sigmavasteras.se

Kolpressen. Den metallurgiska industrin i Norden har rykte om sig att vara världens främsta. Trots det är konkurrenssituationen i både stålindustrin och bland gjuterier tuffare än någonsin och marginalerna har reducerats. Industrin måste ständigt sträva efter att bli bättre och effektivare, vilket i sin tur ställer krav på samarbetspartners i råvaruledet.

Carbomax har under 25 år utvecklats till en ledande leverantör och samarbetspartner för den metallurgiska industrin i Norden. Verksamheten är strategiskt placerad i Västerås, med närhet till många kunder i Bergslagen.

Brikettanläggningen från markplan.

Ständig utveckling

O VA N L I G A H U S T I L L VA N L I G A P R I S E R ! Vi gör aldrig avkall på upplevelse, kvalitet, funktion och hållbarhet. Det ska vara ett vackert hus på alla sätt. Vår idé är att låta arkitekter rita intressanta hus som sticker ut från det vanliga. Sedan fabriksproducerar vi husen i block som monteras och utrustas på plats. På det viset kombinerar vi det sköna med att få ett individuellt hus, med den rationella produkten hos normala kataloghus. Slutsumman är att du får ett speciellt hus utan att det blir speciellt dyrt. Visst låter det intressant?

www.intressantahus.se | info@intressantahus.se

Företaget designar, importerar, lagerhåller, bearbetar och levererar kundanpassade kolprodukter och legeringar efter högt ställda och många gånger unika kundkrav. Att ständigt utveckla processerna och produkterna, för att kunna möjliggöra ökad lönsamhet för kunderna är nödvändigt och i fokus inom Carbomax. – Hög kvalitet och leveranssäkerhet är utmärkande för svensk och nordisk metallurgisk industri – kraven är nu högre än någonsin även gällande kostnadseffektivitet och här ser vi att man bäst konkurrerar med produkter som ger positiva effekter i ett helhetsperspektiv och är mer kostnadseffektiva över tid, säger Catharina Lindgren, som har många års erfarenhet från branschen. Catharina tillträdde rollen som vd på Carbomax i september 2015 och har tidigare varit verksam på Sarlin Furnaces, en av Nordens ledande leverantörer av industriugnar. Catharina har därmed erfarenhet och stor kunskap om branschen vilket kommer till nytta i vidareutvecklingen av Carbomax verksamhet och produktflora. Effektivt resursutnyttjande

Utgångspunkten för Carbomax produkter är jungfrulig råvara, som sedan anpassas till kundernas processer. Dessutom tar Carbomax även vara på avfall,

Säcklinjen (25 kg).

biprodukter och restprodukter från såväl kundernas processer som från vissa andra branscher. Catharina poängterar vikten av ett hållbart miljöarbete, både gällande utvecklingen av de egna processerna, men också när det gäller utvecklingen av produkterna som erbjuds kunderna. Carbomax har varit ISO 9001 och 14001-certifierade sedan 2002. – Att hushålla med resurser, speciellt gällande kol med dess effekt beträffande generering av växthusgaser, är mycket viktigt för oss. Den nordiska stålindustrin har länge varit effektivast i världen när det gäller att begränsa de specifika koldioxidutsläppen. Att maximera nyttan av råvaran handlar om att optimera våra produkter för kundernas smältprocesser. Till ett effektivt resursutnyttjande hör även strävan efter att optimera transporterna och inom det området finns ett gott samarbete med Mälarhamnar. Framtida expansion

Under 2014 förvärvades AB Ferrolegeringar av Carbomax ägare

och därmed utökades listan av produkter som säljs till den metallurgiska industrin. Ferrolegeringar är fokuserade på dyrare legeringar, bland annat nickel, molybden och niob. Carbomax satsar nu också resurser för att utveckla en patenterad process för framställning av ferromolybden genom direktreduktion av molybdenoxid. – Med största sannolikhet kan man visa att de producerade ferromolybdenbriketterna blir både billigare än dagens råvara och dessutom ger en högre verkningsgrad vid smältning hos våra kunder. Att utöka vårt sortiment med ferromolybden stärker vår position som en marknadsledande leverantör av legeringar i Norden, kommenterar Catharina Lindgren. Från att ha börjat med leveranser av kol har Carbomax utvecklat verksamheten till att omfatta legeringsförsäljning, upparbetning av avfall, brikettering av råvaror och avfall och dessutom utveckling av en ny process för produktion av ferromolybden, en fantastisk utveckling.


Affärstidningen näringsliv

västerÅs indUstri

9

Ingenjörstjänster som förbättrar industriella processer Ingenjörsbyrån Camatec värdesätter djupa kundrelationer som utvecklas över lång tid. Med några av landets ledande industriföretag som Uddeholm, Atlas Copco, Volvo CE och ABB på kundlistan spelar företaget en avgörande roll för den svenska industrins utveckling.

Camatec levererar nyckelfärdiga ingenjörslösningar, inklusive installation och driftsättning, där kunden enbart ska behöva trycka på startknappen för att komma igång. För att nå en så bred marknad som möjligt finns företaget etablerat på två industritunga orter i Sverige: Karlstad och Västerås. Samarbete finns dock med industrikunder över hela Sverige och delvis även utanför landets gränser.

Ingenjörstjänster i världsklass

Camatecs kunder får tillgång till en komplett utvecklingsavdelning med erfarenhet och förmåga att maximera nyttan i varje investering. Det finns många framgångsrika exempel på det. Ett av de senaste kan härledas till Uddeholm som nyligen beställt en specialmaskin för sortering och inmatning av stångämnen i riktpressen. Camatec vann uppdraget

Principiell layout över arbetsplatsform till Henriksdals reningsverk.

i internationell konkurrens, mycket tack vare goda referenser från tidigare samarbete med Uddeholm. Även Atlas Copco har fördjupat sitt mångåriga samarbete med Camatec genom att ingå ett globalt leverantörsavtal avseende teknikutvecklingstjänster och forskningsnära uppdrag. – På Camatec är vi stolta över det utökade förtroendet och ser fram mot möjligheten att låta fler

Överlämning av robotslipstation till Uddeholm.

enheter inom Atlas Copco ta del våra ingenjörstjänster i världsklass, kommenterar vd Johan Ljungner. Camatec vänder sig även till offentliga beställare och har nyligen vunnit en offentlig upphandling för Stockholms Vatten. I samband med modernisering av reningsverket behövs en rälsgående bergborrningsutrustning som Camatec ska utveckla och driftsätta. Uppdraget är ett bra exempel på hur företaget på ett effektivt sätt kombinerar kunnande inom allmän maskinkonstruktion med avancerad gruvutrustning. Industrin växlar upp

Samarbeten med stora beställare som Atlas Copco och Stockholm

Vatten markerar Camatecs framtidsambition – att leverera helhetslösningar som komplement till konsulttimmar. Det finns en stor flexibilitet med mycket hög kunskapsnivå inom företaget, som i dagsläget sysselsätter ett 30-tal medarbetare i Karlstad och ett tiotal i Västerås. Utöver det finns det också en prototyp- och testverkstad i Sunne som drivs av en handfull medarbetare. – Att vi etablerade oss i Västerås är ingen tillfällighet, säger Johan Ljungner, som själv är västeråsare. Det finns en stark industritradition i staden och vi ser att vi har mycket att erbjuda som kan hjälpa Västerås industri att växla upp ytterligare.

Vill du arbeta med Västmanlands bästa kunder? JUST NU SÖKER V I: -M

EKANIK - BUSSFÖ ER RARE

AB Västerås Lokaltrafik Ett starkt företag i en framtidsbransch www.abvl.se


10

västerÅs indUstri

Affärstidningen näringsliv

Från fordonsinredningar till nya bostäder Lokaler, fordonsinredningar, grund- och markentreprenader, plåt- och svetsarbeten – samt nybyggnation av bostäder i ett av Västerås tillväxtområden. SN Popenda är en mångfacetterad koncern men målsättningen är dock densamma för samtliga dotterbolag. Det handlar om att skapa en långsiktig lönsamhet med goda möjligheter att återinvestera för ytterligare tillväxt.

Lokalpatrioten Chatarina Claeson, vd och ägare SN Popenda, har lokal utveckling högt på agendan. Företaget har rötter som sträcker sig till slutet av 1980-talet och var först inriktat på grävoch markarbeten. Den verksamheten finns fortfarande kvar och har under årens lopp fått sällskap av fastighetsutveckling och förvaltning, lokaluthyrning, fordonsinredningar samt plåt- och svetsarbeten. – Vi har alltid tagit vara på möjligheter och det bär frukt idag. Vi har varit noga med att satsa på ny teknik och att vara i framkant med nya och mer effektiva processer. Samtidigt är det viktigt att vi kan bibehålla en hög kompetensnivå – annars är tekniska investeringar knappast lönsamma, säger Chatarina, som själv har en omfattande teknisk expertis efter många års verksamhet inom branschen samt ett förflutet inom Bombardier. Chatarina började som produktionschef på SN Fordonsinredningar 2005. Fem år senare tog hon över både vd-posten och ägarskapet för hela SN Popenda vilket även inkluderar samtliga dotterbolag: SN Fordonsinredningar, SN Montering och Åsstugan Förvaltning.

Räknar med tillväxt

Chatarina syns ofta på verkstadsgolvet och är inte rädd för att själv ta en truck och börja lasta av material vid behov. – Jag vill bibehålla ett jordnära sätt att driva företaget på även om vi växer. Vi kommer att fortsätta växa och skapa fler arbetstillfällen i Västerås. På SN Fordonsinredningar i Irsta är det full beläggning i de nybyggda lokalerna på Ödhumlagatan. Här finns kompetens och kapacitet för att bygga om alla typer av fordon och det är egentligen bara fantasin som sätter gränser –

samt givetvis gällande regelverk för trafiksäkerhet. – Branschen är hårt konkurrensutsatt med många aktörer men vi har lyckats bygga upp ett gott rykte och en bred kompetens som gör att vi får mycket jobb. Under det senaste året så har vi även satsat mycket mer på marknadsföring och uppsökande försäljning med en ny försäljningschef bland annat, berättar Chatarina vidare. Hon tillägger att utvecklingen gått i rasande fart under ett par år och att man räknar med fortsatt tillväxt. Mer inom entreprenadbranschen

Gräv- och markarbeten lade grunden för dagens verksamhet. Att anlägga grunder för fastigheter är fortfarande en kärnverksamhet som idag koncentrerats till dotterbolaget SN Montering. Moderbolaget har förvärvat mer mark i Irsta och kommer att satsa på nyproduktion av bostäder i ett nytt villaområde. Det är enligt Chatarina ett attraktivt område med bibehållen lantkänsla men samtidigt tillräckligt nära centrum. – Att satsa mer på entreprenadbranschen och nyproduktion är

Vi är en positiv kraft i samhället! Därför engagerar vi oss i ungdomar och utlandsfödda akademiker genom Ung Ekonomi, Unga Jobb, Äntligen Jobb. Kom in till något av våra kontor så berättar vi mer eller besök oss på swedbank.se

en del av vår framtidsstrategi, fortsätter hon. Samtidigt vill vi bidra till att bygga bort en del av bostadsbristen i Västerås. Vi förfogar över en stor fordonspark

med alla möjliga typer av entreprenadfordon och det kan vi nyttja mer effektivt för att skapa framtida utveckling.


Affärstidningen näringsliv

västerÅs indUstri

11

För en bekymmersfri IT Teknikutvecklingen går snabbt inom industrin och det ställer i sin tur höga krav på underleverantörer och samarbetspartners. ITkonsultbolaget RealTest har varit en nyckelpartner för många industriföretag i och omkring Västerås och Mälardalen sedan starten 2003.

– Kunderna efterfrågar bekymmersfri funktion och det förknippas allt oftare med ett helhetsåtagande kring utveckling, drift och förvaltning av systemen. Det är något som vi också satsar mycket på att utveckla nya tjänster kring nu, säger Jennie Parnesten, vd på RealTest.

Allt mer avancerade system och mer komplexa informationsflöden inom industrin ställer högre krav på integration. Att olika system kan kommunicera och dela information utan avbrott är något man idag tar för givet. Inom ITbranschen har integration i allmänhet blivit ett modeord – och inte minst en ny konkurrensfördel.

RealTest lägger mycket kraft och resurser på att utveckla helhetsåtaganden och förvaltningstjänster inom test- och mätsystem samt inbyggda, helintegrerade system. Allt mer kretsar kring åtagande och resursförstärkning med kompletterande tjänster inom produktutveckling, systemutveckling och kvalitetssäkring. – Våra kunder inom industrin

Vd Jennie Parnesten.

Köper funktion

vill komma ifrån det traditionella perspektivet där IT enbart ses som en kostnad. Där man tidigare pratade om konsulttimmar pratar man numera om funktion – kunderna vet vilken funktion de söker och litar på att vi ska leverera den inom en viss tid och gärna till ett fast pris. Det har vi anpassat oss efter, förklarar Magnus Zetterlund, en av RealTests seniora konsulter och delägare. Mitt i energiklustret

Västerås beskrivs ofta som Sveriges kraftcentrum och energihuvudstad. Många industriella aktörer har samlats i energiklustret som byggts upp under många år, och gemensamt för samtliga är ett stort behov av de system inom industriell IT som RealTest utvecklar, driftsätter och underhåller. Bland kunderna finns flertalet globala industrijättar, världsledaren inom kraft- och automationsteknik samt en av de ledande leverantörerna inom kärnkraftsteknologi. Samtidigt kan RealTest serva mindre aktörer – alla som har behov av pålitliga test- och mätsystem är potentiella kunder enligt Magnus Zetterlund. – Vi kommer att satsa mer på större uppdrag framöver men kommer inte att växa ut ur vår kostym. Därför söker vi i första hand efter samarbetspartners som delar vår vision och som har en

På RealTest jobbar vi gärna med Agila metoder.

liknande kultur, tillägger Jennie Parnesten. Företaget strävar även efter att knyta djupare kontakter med akademin, i första hand Mälardalens högskola där man redan undersö-

ker möjligheter för att delta i framtida forskningsprojekt, bland annat. Studenter är också välkomna att göra examensarbeten på RealTest.

Detalj från ett av RealTest levererade automatiska motorprovningssystem.


12

västerÅs indUstri

Affärstidningen näringsliv

Stora generatorer från Västerås Som en av norra Europas ledande tillverkare av utrustning för vattenkraftverk bidrar Voith Hydro till att bibehålla Sveriges och Västerås anseende inom kraftsektorn i global skala.

standan blir som väntat, förklarar Magnus Wenna. Projektet är ett av de största för svenska Voith Hydro hittills, men Magnus utesluter inte att nya projekt kommer att toppa det i framtiden. Att föra traditionen vidare och fortsätta leverera stora generatorer från Västerås är huvudambitionen för framtiden. – Stoltheten är fortfarande påtaglig när man talar om ”Made in Västerås” inom kraftbranschen, tillägger Magnus.

Det är nog inte många som kan lika mycket om hydroelektrisk utrustning som Voith Hydro i Västerås. Företaget deltar i några av världens största vattenkraftprojekt, bland annat i Angola och USA, och är sedan några år tillbaka en heltäckande leverantör av allt från turbiner och generatorer till eftermarknadstjänster och service. – Vi har lyckats återskapa mycket av det som ASEA en gång byggt upp och idag levererar vi återigen generatorer till stora internationella projekt från Västerås, bekräftar marknadschefen Magnus Wenna, som också var med och byggde upp VG Power, företaget som idag utgör Voith Hydro i Sverige.

Fortsatta investeringar

”Made in Västerås”

Voith Hydro bidrar till att utveckla grön energi världen över. Tillsammans med Voith i Tyskland levererar Västeråsbolaget komplett elektromekanisk utrustning till kraftverket Cambambe II i Angola. Det nya kraftverket

Tomas Andersson från Voith gör slutkontroll på en utav statorerna.

kommer att bidra till en fördubbling av elproduktionen i landet med en effekt om drygt 700 MW. – Generatorerna har konstrue-

rats och tillverkats här i Västerås. Eftersom maskinerna är av betydande storlek monteras de på plats under montageledning av

vår personal från Västerås. Vi är också med i slutkontrollen av kraftverkets funktion, vi säkerställer driften och ser till att pre-

Voith Hydro bygger vidare på Västerås arv som Sveriges energihuvudstad. En viktig del i det handlar om att stärka samarbetskulturen inom energiklustret. Voith Hydro är drivande i det genom att i så lång utsträckning som möjligt engagera lokala och svenska underleverantörer. – Att arbeta långsiktigt med svenska leverantörer är att bygga upp svensk industri inifrån. Det innebär också lägre kostnader ur ett livscykelperspektiv eftersom svensk kvalitet tenderar att hålla hela vägen ut. I nuläget är energibranschen pressad av låga priser, men vi kommer alltid att behöva energi, därför är fortsatta investeringar att vänta, säger Magnus Wenna.

Bättre ekonomi med grönt minimalsmörjsystem Nya gröna lösningar kan ge både arbetsmiljön och ekonomin ett välkommet lyft. Det menar Sverker Bihagen, vd på AccuSvenska AB. Företaget marknadsför minimalsmörjteknik för industriella tillämpningar baserat på vegetabiliska smörjmedel direkt från naturen.

Det finns enbart fördelar med att byta ut miljö- och hälsovådliga skärvätskor och emulsioner mot förnybara gröna alternativ. – Förutom att det innebär en radikal förbättring av arbetsmiljön så finns det stora besparingsmöjligheter med de minimalsmörjsystem som vi har utvecklat – de höjer nämligen kvalitet och prestanda i maskinerna, samtidigt som det krävs en mindre mängd smörjmedel. Det är just det som är finessen med minimalsmörjsystem – vi talar om en ren resursbesparing, förklarar Sverker Bihagen.

projekt inom allt från skärande bearbetning till metallbearbetning som till exempel rullprofilering, pressning, bockning, valsning och stansning. Företaget har även applikationer inom träindustrin. En undersökning av ett hundratal företag inom skärande bearbetning visar att kostnaderna för skärvätskor ligger på ungefär 16 procent av totalkostnaden för att driva verksamheten. En stor del är relaterad till den dyra processen kring hantering av de miljöskadliga vätskorna. Motsvarande smörjsystem från AccuSvenska skulle uppnå en stor besparing då kostnaderna för det enbart skulle uppgå till någon procent. – Det borde finnas en stor drivkraft för företag inom industrin att byta till vegetabiliska minimalsmörjsystem. Det ger en bättre produktionsekonomi och löser framtida krav på minskad miljöpåverkan, kommenterar Sverker Bihagen.

Fler tillämpningar

Accu-Svenska har lång erfarenhet med decennier av lyckade

Satsar offensivt

Accu-Svenska grundades av Mi-

Från vänster Sverker Bihagen, vd och Milan Martinovic, ägare och grundare till Accu-Svenska AB. Här i våra nya lokaler, bilden visar vår nya provbänk för doseringsutrustning. På bilden syns en Ecolubric doseringsapparat. Foto: Bo Norlin

lan Martinovic, idag styrelseordförande, som anställde Sverker som vd för drygt ett år sedan. Företaget fortsätter att expandera, tidigare användes enbart återförsäljare för att nå marknaden men nu har Accu-Svenska även egna säljare som bearbetar kunder direkt inom industrin. De senaste åren har varit intensiva och försäljningen har ökat med omkring 20 – 30 procent. nu satsar man enligt Sverker Bihagen mer offensivt än någonsin tidigare – med förhoppning om att nå en ökning på kanske 50 %.

– Vegetabiliska smörjmedel börjar efterfrågas allt mer såväl i Sverige som i övriga Europa. Vi ser en stor tillväxtpotential i det, samtidigt som vi jobbar ännu mer intensivt med produktutveckling för att nå fler applikationsområden. Ligger i tiden

Det svensktillverkade minimalsmörjsystemet Ecolubric omfattar både doseringsapparat och smörjmedel, allt är utvecklat av Accu-Svenska i Västerås. Precis som benämningen antyder med

minimalsmörjsystem så handlar det om att smörja så lite som möjligt. – Systemet ersätter både mineraloljor och emulsioner, och den stora fördelen är att den vegetabiliska produkten inte behöver tas om hand som farligt avfall efter användning. Den innefattar inte heller någon hälsorisk. När mineraloljor och emulsioner förbjuds i allt större utsträckning så ligger vår produkt i tiden – vi ser på framtiden med tillförsikt, avslutar Sverker Bihagen.


Affärstidningen näringsliv

västerĂ&#x2026;s indUstri

Nästa generations terrängfordon IdĂŠn fĂśddes i samband med en vision om att skapa mĂśjligheter fĂśr frihet. Att helt enkelt mĂśjliggĂśra fĂśr människor som inte kan eller som har svĂĽrigheter att gĂĽ, att ta sig fram i princip Ăśverallt. Det mynnade ut i konstruktion och design av en helt ny typ av enmansfordon speciellt anpassat fĂśr terräng â&#x20AC;&#x201C; Zoom Uphill.

Det VästerĂĽsbaserade utvecklingsfĂśretaget Zoomability skissar redan pĂĽ nästa generation av Zoom Uphill. Redan fem ĂĽr efter att de allra fĂśrsta varianterna rullade ut ur maskintillverkaren FeRex fabrik i Byske planeras en nylansering â&#x20AC;&#x201C; och den här gĂĽngen mot en betydligt bredare mĂĽlgrupp. FĂśrsäljningschefen BjĂśrn Larsson fĂśrklarar: â&#x20AC;&#x201C; När Zoom Uphill utvecklades lades mycket kraft pĂĽ funktion och design â&#x20AC;&#x201C; att fĂĽ fram ett terrängfordon med lätt design och ett tufft uttryck. Den fĂśrsta versionen var inte lämpad att klassificeras som medicinskt hjälpmedel, men nu ser vi att vi kan gĂśra de justeringar som krävs fĂśr att uppnĂĽ det och här ser vi en enorm utvecklingspotential framĂśver. Ă&#x2013;kar tillgängligheten

Zoom Uphill har permanent symmetrisk fyrhjulsdrift fÜr att framfÜras i terräng. Ramkonstruktionen är patenterad och produkten är enligt Transportstyrelsens regler klassad som cykel klass II och CEmärkt enligt Maskindirektivet i EU. I Sverige für den alltsü framfÜras där man für cykla med vanlig cykel och müste hülla güngfart pü trottoarer. Precis som pü vanliga cyklar müste Zoom Uphill vara utrustad med bromsar, reflexer, ringklocka samt framoch bakljus vid mÜrker. FÜr att fü klassas som hjälpmedel krävs en del tekniska fÜrändringar, bland annat müste det finnas en funktion som reglerar maxhastigheten büde baküt och framüt. Det finns ocksü krav pü hur münga meter stoppsträcka som tillüts. Samtidigt müste känslan av frihet och rÜrelse bevaras, Zoom Uphill

är unik pĂĽ marknaden och varumärkets attityd mĂĽste bibehĂĽllas även om produkten klassas som hjälpmedel. Den ska fortsatt vara lätt och smidig. â&#x20AC;&#x201C; Att vi satsar pĂĽ att gĂśra stora tekniska fĂśrändringar sĂĽ att Zoom Uphill kan bli ett hjälpmedel inom vĂĽrden hänger ihop med ambitionen att skapa rĂśrelsefrihet fĂśr fler människor. Alla har inte kapital fĂśr att kĂśpa produkten privat, men behovet finns och vi ser det som en viktig uppgift att tillgängliggĂśra produkten fĂśr fler helt enkelt, fĂśrklarar BjĂśrn Larsson. Mot ny nivĂĽ

BjĂśrn Larsson, som idag fokuserar helhjärtat pĂĽ marknad och fĂśrsäljning, var tidigare vd fĂśr Zoomability och har även varit vd fĂśr fĂśretagsinkubatorn Create Business Incubator Mälardalen. Intresset fĂśr affärsutveckling har tagit Zoomability till nästa nivĂĽ, och idag finns det en ekonomisk bas som mĂśjliggĂśr utveckling i nya riktningar. Närmast mot den offentliga vĂĽrden i Sverige. â&#x20AC;&#x201C; Den stĂśrsta fĂśrsäljningsvolymen har hittills gĂĽtt till USA, men det är mĂĽnga i Sverige som har fĂśljt oss under hela processen med stort intresse. Att vi kommer att kunna ta Zoom Uphill till nästa nivĂĽ rĂĽder det inga tvivel kring. Vi har redan testat nästa generations motorer och kommer att fĂśrfina konstruktionen ytterligare fĂśr att mĂśta kraven fĂśr hjälpmedel. BjĂśrn Larsson ser mycket positivt pĂĽ framtiden. Zoomability expanderarletar lokaler i VästerĂĽs. Arbetet har pĂĽbĂśrjats fĂśr att fĂĽ ut Zoom Uphill till fler och nĂĽ visionen om rĂśrelsefrihet fĂśr alla, Ăśverallt.

Zoom skapar rĂśrelsefrihet, Ăśverallt. Foto: BjĂśrn Larsson

LĂ&#x2026;T MATERIALEN LEVA. > [ Y Ĺ­  W k W   WW Â&#x2014; Q  Y W k  W  

 Â&#x2014; L W

W   kW [    WW  Ă&#x; [ W W WW W W W Â&#x2014; D 

 Â&#x2014; # k [   k W WY k kW W  [   Y W Â&#x2014; L W

W k  WÂ&#x2014;

IT STARTS HERE. AY [ stenarecycling.se/itstartshere

13


14

västerÅs indUstri

Affärstidningen näringsliv

!

! !

!

!

!

!

!

Början på ny infrastruktur för smarta laddstolpar?

Vi har alla lösningar inom minimal smörjningsteknik, ! ! ! ! ! ! ! ! om du vill sänka dina produktionskostnader med grön teknik ! ! har ! vi lösningen ! ! för ! dig.! ! Telefon 021-33 07 ! ! 41

!www.accu-svenska.se !

!

!

!

! !

Är du också rädd om vår miljö? Eldon Installations laddstolpe ECO ONE med elegant design i aluminium och utrustad med en belysningspunkt som lyser upp omgivningen. Eldon Installation verkar idag på en helt ny nivå. Företagets nya strategi ger resultat med ständigt stigande försäljningssiffror, återkommande kunder och fler samarbetspartners. Att företaget dessutom lanserar en ny typ av laddstolpe för elfordon – lite smartare, lite snyggare och mycket effektivare – ger ytterligare försprång.

Någ Någr grra av a SUEZ S EZ SUE Z tjänster tjän tjäns änster inom in no nom om återvinning å ervinning åt ervvin e nn ning g Några och h miljö: m ljö milj miljö ö: ByggBygggg & indus g triavf tr ri falll , ccontainerco ont ntai tain iner eroch industriavfall uthyrning, u hyrning, ut uth y niing yr g miljörådgivning, miljörådgivning milj miljör å gi i g, g cisternkontroll, ci ternk cis ernko kontr onttro olll, oljeav ljeavvskilj sk kilj ljning, niing, marksanering, mark rksaner erring, ring ri g, k käll ällsort llso orterin errin ng n ng, oljeavskiljning, källsortering, slamsugn sug gning, g ffarligt arrligt arligt g avf fall lll, l e vvene enemang, ema ang g st sstortorslamsugning, avfall, evenemang, spollning, l g tankdisk... tank an nkdisk... disk säck, spolning, www.suez.se www .suez.se

Det går bra för Eldon Installation i Västerås. Genom att installationsverksamheten knoppades av och blev ett eget bolag kunde även mer resurser frigöras för att vidareutveckla erbjudandet mot kunderna, och idag axlar företaget betydligt större uppdrag än tidigare. Dessutom läggs mer resurser på att utveckla nya produkter som effektiviserar kundernas processer, och här är den nya laddstolpen Eldon Eco One ett bra exempel. Lösning i framkant

Eco One har patenterade funktioner med flera inbyggda möjligheter. Bland annat kan stolpen kopplas upp mot digitala övervakningssystem som indikerar om något skulle gå fel. Det ger en hög säkerhet och tillgänglighet kring stolpen, som kan servas så fort det behövs och ofta innan användarna känner av eventuella problem. Andra funktioner, såsom prenumerationstjänster och betalkortslösningar, kan kopplas av och på beroende på vad kunderna efterfrågar. – Vi vill vara drivande i utvecklingen av en ny infrastruktur för smarta laddstolpar. Lanseringen av Eco One är ett viktigt steg i det, säger Eldon Installations vd Anders Karlsved, som även poängterar att mycket arbete har lagts ner på stolpens design likväl som dess funktion. Med en belysningspunkt på toppen syns stolpen överallt, samtidigt som det ger ett modernt intryck som verkligen indikerar att Eco One är en lösning i framkant. Laddar för Hannovermässan

Eldon Installation laddar nu för

Hannovermässan i Tyskland. Det blir ett ypperligt tillfälle att visa upp Eco One, speciellt med tanke på att det just i Tyskland finns planer på att ha omkring en miljon elbilar på vägarna innan 2020. Det är en stor marknad att lansera Eco One på, och den kan effektivt kompletteras med kringliggande marknader i Europa. Den största marknaden kommer dock inledningsvis att kretsa kring Sverige och Skandinavien. Regeringen har föreslagit en form av bidrag för att satsa på laddstolpar och med det kan fler investeringar möjliggöras från offentligt håll. Det är också ett sätt att skapa incitament för att fler ska välja elbilar framför andra alternativ. – Vi tror på den svenska marknaden, men kommer att komplettera med försäljning i andra europeiska länder via internationella kontakter, kommenterar Anders Karlsved. Kvalitet och funktion

Eldon Installation rustar för fortsatt tillväxt. – Vi ser en stor tillväxtpotential framöver och flytten till nya lokaler i Västerås möjliggör ytterligare expansion. Dessutom satsar vi på nya lagerlokaler i Jönköping, informerar Anders Karlsved. Med Eco One kommer företaget tillbaka till sina ursprungliga värden där kvalitet och funktion står i centrum. Eldon Installation kan ha lagt grunden för en ny infrastruktur för smarta laddstolpar.


Affärstidningen näringsliv

västerĂ&#x2026;s indUstri

15

Industrihydraulik levererar i komplexa projekt Industrihydraulik AB är gärna med där det händer. FÜretaget har precis avslutat testkÜrning av det hydrauliska maskineriet till den nya SÜdra Marieholmsbron i GÜteborg. Komplexa projekt är inget nytt fÜr det konstruktionsbolaget.

Verksamheten är rikstäckande och i vissa fall till och med internationell fÜr Industrihydraulik. Som specialister pü konstruktion och tillverkning av hydraulikanläggningar inklusive kringutrustning vänder sig fÜretaget till sto-

ra beställare fÜr leverans av utrustning till kraftanläggningar, broar och andra stora konstruktioner. Industrihydrauliks signum

FĂśretaget grundades 1974 i liten skala i Ă&#x2013;sthammar av Jan AlvĂŠn och Lennart Njurling och har under ĂĽrens lopp expanderat med filialer i Eskilstuna, Arboga och VästerĂĽs. Industrihydraulik riktar sig till bĂĽde slutfĂśrbrukare och industrifĂśretag. FĂśretaget hjälper gärna till med konstruktion, problemlĂśsningar, montage, reparation och igĂĽngkĂśrning.

Industrihydraulik AB konstruerar och tillverkar block och anslutningsdetaljer fĂśr fĂśrsäljning och kundanpassade behov. I Ă&#x2013;sthammar tillverkar fĂśretaget ĂĽrligen Ăśver 17.000 hydraulblock fĂśr industrin, bĂĽde styckevis och serieleveranser. Industrihydraulik har dessutom hĂśg egenfĂśrädling i Sverige och hjälper till med uppdateringen av svensk basindustri sĂĽsom stĂĽlverk och pappersindustri. Nya milstolpar

Projekt med hÜg säkerhetsprägel är nügot som Industrihydraulik är vana vid. Nu har man nütt ytterli-

Vi

gare en milstolpe i samband med att stora renoveringsprojekt pĂĽbĂśrjats i svenska vattenkraftverk. Det innebär en stor potential fĂśr Industrihydraulik, som har bĂĽde erfarenhet och kapacitet fĂśr den här typen av projekt. â&#x20AC;&#x201C; NĂĽgra av vĂĽra stĂśrsta kunder finns sedan länge inom vattenkraftindustrin, där vi tillverkar reglerutrustning fĂśr turbiner. Det finns en enorm utvecklingspotential inom branschen eftersom mĂĽnga svenska vattenkraftverk ska uppgraderas och renoveras inom de närmaste 15-20 ĂĽren. Vi har även bĂśrjat leverera ventilblock till en stor kund med spĂĽr-

bundna maskiner kommenterar Jonas Zetterman. Industrihydraulik har i Arboga byggt ett hydrauliklabb där de kan testa pumpar, kylare och annan hydraulikutrustning. Labbet bestür av ett ljudrum där man mäter ljudnivün pü pumpar, motorer och kylare och även ett kylrum där man kan testa hydraulikutrustning ner till 30 minusgrader. Kommande vattenkraftsprojekt är Bergeforssen utanfÜr Sundsvall, Stora SjÜfallet i Lule älv och Malforsen i Motala StrÜm där Industrihydraulik ska vara med och uppdatera stationernas hydraulikanläggningar.

nya hem i Västerüs!

Vill du bo bekvämt nära natur och samtidigt med kort avstĂĽnd till city? Nu planerar vi fĂśr nya hem i Brf TegnĂŠrlunden 4, IUnQURNWLOOĂ&#x20AC;H[LEODURN/lJHQKHWHUQDNlQQHWHFNQDVDYOMXVRFKU\PGRFKDOODInUEDONRQJHOOHUXWHSODWV+lUERUGXJUDQQH PHGPDWDIIlUHQQlUDJU|QRPUnGHW0nUWHQV+DJHRFKPHGSURPHQDGDYVWnQGWLOO9lVWHUnVFLW\6lOMVWDUWSODQHUDVLQRPNRUW

Läs mer och anmäl ditt intresse på peabbostad.se Kontakt: (YD7HOO5\ODQGHUWHOHYDWHOOU\ODQGHU#PDNODUKXVHWVH HOOHU-RQDV%UlQGVWU|PWHOMRQDVEUDQGVWURP#PDNODUKXVHWVH

peabbostad.se


16

västerÅs indUstri

Affärstidningen näringsliv

En historik som öppnar möjligheter för framtiden Konferens på Strike Kombinera möten, mat och event hos oss!

www.strike.nu | Tel. 021-30 55 00

VI GILLAR Mat som är god och nyttig välkommen in och testa

!""#$%&'(#)*$+&,&-%$*&./&0+1"2

Det Västeråsbaserade ingenjörsbolaget Quintus Technologies, tidigare Avure Technologies, har genom namnbytet tydligt markerat sin strävan efter att lägga ännu mer kraft på industriell utveckling och innovation. Namnbytet indikerar dessutom att man knyter an till historiken kring utvecklingen av den så kallade Quintus-teknologin för framställning av extremt höga tryck, en teknik som utvecklades främst för att tillverka konstgjorda diamanter.

Namnet Quintus kommer från en teknik som härstammar från ABB/ASEA i Västerås. Att utvecklingen fortfarande drivs från Västerås är intressant med tanke på att Quintuspressar används världen över, och än mer intressant blir det då det kan tilläggas att pressarna också slutmonteras och testas i Västerås. Två typer av pressar

DAGS ATT GE SIG UT PÅ VÄGARNA IGEN…

Nu är våren här! Bianchi Impulso 105

Quintus Technologies ställer höga krav på tillverkningen och det omfattar givetvis de underleverantörer som tillverkar komponenterna till de patenterade pressarna. De två huvudkategorier av pressar som levereras från Västerås bygger på SMF-teknik (Sheet Metal Forming) respektive AMD-teknik (Advanced Material Densification). Teknikerna tillämpas inom olika branscher beroende på hur slutprodukten ska användas. Inom flygindustrin används SMF-pressar för att få fram komplexa komponenter för tillverkning av stora partier och AMDpressar för att framställa de mer kritiska och högvärdiga komponenterna som kräver riktigt bra materialegenskaper. Flygindustrin utgör idag en av de mest expansiva industrierna i världen med tanke på att flygflottan dels ska fördubblas och att äldre maskiner samtidigt måste bytas ut. – Under de närmaste tre åren

QFM 1,1-800, Djupdragare.

ska vi fördubbla vår verksamhet och då är flygindustrins expansion ytterst välkommen. Den spelar en viktig del i vår egen tillväxt men vi ser också möjligheter inom andra branscher som ställer höga materialkrav, t ex fordonsoch medicinteknik, säger Jan Söderström, VD Quintus Technologies. Västerås rätt för expansion

Idag finns det ungefär 1800 Quintuspressar världen över. Den första levererades redan på 1960talet och utvecklingen från Västerås har egentligen aldrig mattats av, oberoende av marknadens cykler och konjunkturer. Den pågående expansionen inom Quintus Technologies kräver att man satsar mer på kompetensförsörjning och Jan Söderström anser att Västerås är precis rätta stället för det: – Vi har fördelen att bedriva vår verksamhet från Västerås som är en av Sveriges mest ingenjörstäta regioner. Även om ingenjörskunskap är en bristvara generellt så har vi hittills haft tur då vi rekryterat. Vi kommer också att satsa på att bygga ut den inter-

nationella säljkåren då vi kommer att marknadsföra pressarna mot delvis nya kundgrupper, och samtidigt satsa hårdare, framförallt i Asien. Det finns ytterligare ett applikationsområde för Quintusteknologin och det är inom livsmedelsindustrin vid konservering av mat. Det kräver en annan utformning av pressarna som tillverkas av ett systerföretag i USA. För den Västeråsbaserade verksamheten kommer tillverkande industri såsom fordon, medicinteknik, kärnkraft & offshore samt flyg att vara huvudfokus framgent.

Jan Söderström, CEO.

12.500:Med pedal Shimano PD-R540, sko Bianchi Kraken plus Inklusive sadelväska, slang och däckavtagare

Ord. pris 15.805:-

Bianchi Intenso Dura Ace Mix

22.500:Med pedal Shimano PD-R540, sko Bianchi Kraken plus Inklusive sadelväska, slang och däckavtagare

Ord. pris 30.805:-

Erbjudandena gäller till och med 31/5 2016 eller så länge lagret räcker. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Bianchi Café & Cycles | Slottsgatan 27 (VLT-huset), 721 03 Västerås Tel. +46 21 12 40 00 | info.vasteras@bianchicafecycles.com www.bianchicafecycles.com

Invigning av en Isostatpress Anhui, Kina december 2015. Samma kund har nu också lagt order på 2 pressar till.


Affärstidningen näringsliv

västerÅs indUstri

17

Från barack till paviljong Expandias produkter har en kritisk samhällsfunktion – de hjälper nämligen skolan att uppfylla sina mål och politikerna att hålla sina löften.

Jonas Wallstedt på Expandia Moduler är mycket nöjd med de senaste årens utveckling: – I takt med en växande efterfrågan på tillfälliga lokaler på olika håll i samhället så har vår verksamhet utvecklats från mindre skala till marknadsledande. Det är också glädjande att allt fler blir medvetna om vilken hög standard våra modulbyggda lokaler håller. Jonas refererar till modulerna som paviljonger, och det är medvetet för att skilja de gamla barackerna från förr mot dagens högkvalitativa modulbyggnader som förs upp enligt samma byg-

gregler som vanliga, permanenta fastigheter. – Våra paviljonger har ett mycket bra inomhusklimat, de känns inbjudande och gemytliga. Det finns undersökningar som visar att i fråga om exempelvis skolbyggnader så är paviljongen i nio fall av tio bättre i fråga om arbetsmiljö och klimat än befintliga byggnader. Mer än nödlösning

Paviljongen är med andra ord en högkvalitativ produkt, vilket kan utläsas även av marknadens utveckling. Där det tidigare varit mer som en nödlösning att använda sig av en paviljong har det nu istället blivit det främsta alternativet då man behöver nya ytor. – Det är alltid lika roligt att se och uppleva hur nöjda kunderna blir med våra produkter, vilket också banar väg för en fortsatt

Expandias kontorslokaler upplevs luftiga och fräscha och flexibla.

stark utveckling som vi rustar för nu. Vi är redan störst i norra Europa när det gäller paviljonger för skolor och förskolor. Enligt Jonas har Expandia placerat ut paviljonger som sammantaget uppgår till ungefär 360.000 kvadratmeter, varav upp till 85 procent utgörs av paviljonger som används för skolundervisning, från förskola och grundskola till gymnasienivå. Resterande utgörs av kontor och temporära boenden, standarden är så pass hög att paviljongerna till och med används som tillfälliga vårdinrättningar.

På förskolan i Hammarby Sjöstad gillar både barn och personal Expandias lokaler. Med modullösningar är det lätt att snabbt komma i ordning så att alla trivs.

Större efterfrågan

Eftersom många skolor är byggda på 60-, 70-, och 80-talen kommer underhållsbehovet snabbt i kapp. Efterfrågan stiger därför märkbart på paviljonger och Expandia ser ett växande rekryteringsbehov i samband med det. – En färsk prognos från Stockholmsregionen pekar på att cirka 25.000 nya skolplatser måste skapas under de närmaste åren och lösningen på detta är bland annat paviljonger, konstaterar Jonas. Samhället i övrigt är inte förberett på att ta hand om 40-talisternas vårdbehov som kommer att bli påtagligt märkbart framöver. Det kommer att behövas nya lösningar, vårdboenden som snabbt kan ställas iordning och

Expandias kontor i Västerås är självklart byggt av egna kontorsmoduler. ”Vi lever som vi lär” säger Jonas Wallstedt, vd på Expandia.

som möter de krav på tillgänglighet och flexibilitet som målgruppen kräver. Expandia har redan tagit fram en lösning för nya vårdboenden som introducerats på marknaden för några år sen. – En annan stor och växande samhällsfråga kretsar kring att

lösa boendefrågan för nyanlända – även här kan vi bidra till utvecklingen genom att våra paviljonger kan göra stor skillnad och bidra till att reducera bostadsbristen, tillägger Jonas Wallstedt avslutningsvis.

Vi bygger mer än bara hus... Att bygga mer än bara hus betyder för oss att bygga ändamålsenliga lösningar för människorna som ska bo eller verka i husen, såväl interiört som exteriört. Vi bygger även relationer, kunskapsändamålsenliga lösningar. Tel 021-17 71 00 • www.arosbygg.se


18

västerÅs indUstri

Affärstidningen näringsliv

SPRINKLERBOLAGET AB Hejargränd 6, 721 33 Västerås Telefon 070-534 39 31 www.sprinklerbolaget.se

Sixten Folke ( i mitten ) med konsulterna Johnny Holmström och Mikaela Sandmark.

Projekt Kokpunkten, Västerås • Peab utvecklar snart 100 år gamla ångkraftverket i Västerås till en unik upplevelsedestination. • Projektet Kokpunkten driver Sveriges första Actionbad sedan hösten 2014 (www.kokpunkten.se). • Augusti 2017 öppnar spektakulära The Steam Hotel med ESS Hotel som operatör. • Peab planerar en Energy Arena med bl a ett Energy Action Center.

För mer information kontakta: Tomas Anderson, Peab, på 073-337 20 00 mail tomas.anderson@peab.se

Bygg- och VVS-projektering

Uppnå högre ingenjörseffektivitet med Etteplan Teknikkonsultbolaget Etteplan har precis lanserat ett nytt varumärkeslöfte – ”Engineering with a difference”. Det understryker en ständig strävan efter att verkligen göra skillnad. Att förbättra och ständigt utvecklas. För Etteplan handlar det om att utveckla hållbara tekniska lösningar som samtidigt säkerställer ekonomisk tillväxt för kunderna, enligt Sixten Folke, regionchef för Etteplan i Västerås och Ludvika.

Etteplan är ett i synnerhet annorlunda teknikkonsultbolag och det märks på flera sätt. Ett av de mest uppenbara är kanske att Etteplans tjänster bidrar till ökad ingenjörseffektivitet. Effektivitet är ofta förknippat med lönsamhet – men hur är det då med risken att förlora intäkter när antalet konsulttimmar minskar? Sixten Folke förklarar: – Det som skiljer oss från andra bolag med liknande affärsidéer är att vi på olika sätt hjälper våra kunder att arbeta mer effektivt. När kundernas processer blir mer lönsamma så kan de också investera mer och vidareutveckla sina verksamheter. Vi får då utökade möjligheter att växa tillsammans med dem och det vinner alla på. Effektivitet ger lönsamhet

Etteplans kompetens sträcker sig över ett mycket brett område – allt från elektronik- och systemutveckling till produktion av teknisk dokumentation finns bland de aktuella uppdragen. När kun-

derna väljer att outsourca viktiga uppgifter som är grundläggande för fortsatt utveckling men som likväl inte tillhör kärnverksamheten kan Etteplan garantera effektivitet som leder till ökad lönsamhet. – Många av våra kunder tillämpar lågkostnadsalternativ på ett eller annat sätt för att uppnå högre lönsamhet. Det kan vara en bra lösning – men det får aldrig ge avkall på kvalitet. Vi kan genom Etteplans kontor i bland annat Sverige, Kina och Polen erbjuda en lösning där utvecklingstiden fördelas optimalt mellan våra enheter. Leveransen kommer fortfarande från Etteplans koordinator i Sverige. Att tillämpa Etteplans resurser i Kina och Polen kan enligt Sixten Folke innebära en direkt halvering av utvecklingskostnaden – med full spårbarhet och bibehållen kvalitet. – Ett annat vanligt scenario är att vi fungerar som kundens externa utvecklingsavdelning. Så är det ofta när vi ska ta fram teknisk dokumentation och vi har avtal med flera stora industribolag i Sverige för det, exempelvis Husqvarna och Fortum, tillägger Sixten. Ny kostym efter förvärv

Etteplan har påbörjat en ny resa med sitt nya varumärkeslöfte som lanserades under slutet av 2015. Nu har företaget dessutom tagit stora kliv framåt inom industriellt internet och IoT (Internet of Things) genom ett par strategiska förvärv. Espotel och Soikea Solutions kompletterar Etteplans tjänsteportfölj mycket bra.

Sixten Folke.

– Tack vare förvärven har vi en möjlighet att komma högre upp i värdekedjan som leverantör av ingenjörstjänster. Våra kunder kan nu ta del av allt från traditionell konstruktion av utrustning och maskiner till industriella internetlösningar och digitalisering, säger Sixten Folke, och inflikar att det förstärkta tjänsteerbjudandet är extra intressant för kunder som anlitar Etteplan för produktutveckling och utveckling av eftermarknadstjänster. – Det är med en ny kostym som Etteplan möter marknaden – med målsättningen att göra skillnad tillsammans med våra kunder. Det är speciellt viktigt i en stad som Västerås, som söker bibehålla sin status som kraftoch automationscenter i Sverige. Det är något som Etteplan i allra högsta grad kan bidra till även framöver.


Affärstidningen näringsliv

västerÅs

19

Västerås är inte som andra Starka industrikluster; Automation region, Järnvägsklustret och Energy competence center, har bidragit till ett välmående näringsliv i Västerås stad. Kommunen genom Näringsliv Västerås prioriterar att stödja klustrens vidareutveckling, och samtidigt bana väg för nya branscher att göra sig ett namn i en av Sveriges mest snabbväxande städer.

Västerås kan med stolthet betrakta sig som Sveriges energihuvudstad med ABB och Westinghouse Sweden i spetsen. Västerås benämns även ofta som ett nationellt järnvägscenter där Bombardier länge varit ett draglok för den tekniska utvecklingen. Det är en historik med tyngd och fortsatt relevans för framtiden.

cepthotell med spa alldeles intill badet kommer intresset för Västerås som reseanledning och upplevelsestad att skjuta i höjden. Lite längre fram planeras även ett science center i anslutning till Kokpunkten. Bygger bort barriärer

Västerås stad när en vision om att öka attraktionskraften som upplevelsekommun. Ett led i det är att bygga bort barriärer mellan staden och Mälaren. Det planeras både för nya bostäder och ett nytt hotell intill järnvägsstationen inom ramarna för det. – Vi arbetar för att bygga bort bostadsbristen och satsar mycket på förtätning. En sammanhållen och tät stadskärna är viktigt för Västerås, samtidigt är det viktigt ur miljösynpunkt eftersom det innebär ett minskat transportbehov om allt nås på några minuter i city.

Västerås som upplevelsestad

Inte som andra

Järnvägsklustret bildades för tre år sedan men verksamheten har anor som går betydligt längre tillbaka i tiden. Västerås verkar ha en näsa för att göra affär av sin historiska koppling – det märks inte minst i omvandlingen av det gamla ångkraftverket Kokpunkten till Sveriges första actionbad. Näringslivschef Conny Petrén beskriver det som ett actionbad med extra allt: – Att Peab lyckats skapa ett temainspirerat actionbad i åtta våningar är unikt. Att det dessutom byggts upp i en kulturmärkt byggnad är fantastiskt och ett bevis på att vi värdesätter vår historia. Med avancerad ljud- och ljusteknik byts interiören ut och varje besök på Kokpunkten blir därför en unik upplevelse. Nu när det dessutom ska byggas ett kon-

Västerås är inte som andra och det märks på alla spännande satsningar som görs. En av många tillväxtbranscher är medicinteknik och redan nu märks påtagliga framsteg. Det pågår exempelvis redan tester av ett konstgjort hjärta – en världsunik satsning från Västerås. Mälardalens högskola har ett forskningsområde inom välfärd och hälsa. Världsledande kompetens finns även inom andra högteknologiska områden som inbyggda system. – Vi är medvetna om våra styrkor och spinner vidare på dem, säger Conny Petrén. Vi har en tradition av att ta emot stora folkgrupper och har fått igenkännande av Migrationsverket för ett gott arbete med det. Vi har en förmåga att ta vara på talanger och kompetens. Tillsammans med näringslivet tar Västerås

Tillsammans gör vi skillnad!

Conny Petrén.

stad ett stort kliv in i framtiden och fokuserar på nyckelfaktorer för framgång som klusterbildning, kompetensutveckling, bostadsbyggande och integration.

”En öppen och gästvänlig stad” Västerås är en vänlig stad med ett gästvänligt klimat och en fin stad att bo och leva i, enligt hockeyprofilen Curt Lundmark som har haft sin bas här sedan 1968.

Med 145 218 invånare är Västerås Sveriges femte största tätort. Staden har en god befolkningstillväxt och under 2000-talet har helt nya bostadsområden vuxit fram. Närheten till Stockholm är förstås en stor styrka för Västerås. Men även närheten till friluftsliv runt Mälaren, fjällen i Sälen och utländska destinationer från flygplatsen gör det attraktivt att bo och leva här. En magnet för unga människor är Mälardalens högskola och många av dem väljer att stanna kvar efter utbildningen. Den fina stadskärnan, som 2013 blev utnämnd till Årets Stadskärna, gör nog också att många vill flytta hit. – Det är inga större avstånd mellan olika saker i stan, vilket gör det snabbt och smidigt att ta sig runt. Att stadskärnan är bilfri tycker jag är ett stort plus. På det hela taget är det en vänlig stad med ett gästvänligt klimat och en fin stad att bo och leva i, säger Curt Lundmark, som har haft sin bas i Västerås sedan 1968. Västerås Stad har en medveten strategi för att utveckla staden

som en attraktiv boende, arbets-, etablerings-, besöks- och mötesort. För att uppnå detta har man etablerat ett kommunalt marknads- och näringslivsbolag som samverkar med näringslivet och andra aktörer. – Jag vet att bolaget jobbar aktivt och offensivt med att få hit etableringar, intygar Curt Lundmark med stark förankring inom såväl den lokala idrotten som näringslivet. Att Västerås är en industristad märks tydligt med företag som ABB och Bombardier som de största privata arbetsgivarna. Även handeln är en stark sektor.

Här grundades både ICA och H&M. – Här finns ett mångfasseterat näringsliv som öppnar för intressanta karriärmöjligheter. Rikt idrottsoch föreningsliv

Det är inte bara befolkningstillväxten och näringslivet som blomstrar i Västerås. Staden erbjuder även ett rikt idrotts- och föreningsliv. Här finns bland annat Rocklunda – den största sammanhållna idrottsanläggningen i Sverige. Rocklunda omfattar 100.000 kvadratmeter och ligger cirka två

kilometer från Västerås centrum. Idrottsplatsen har över två miljoner besökare per år, vilket kan jämföras med Globens 1,5 miljoner. – Rocklunda är en unik mötesplats i sin kombination av elitidrott, breddidrott och friluftsliv. Det är en fin och oerhört välbesökt anläggning. Det stora området har anläggningar för en mängd sporter, även för ridsport och motorsport som kräver stora utrymmen. Här finns också ett antal arenor som flitigt används för idrottsevenemang, konserter, middagar och mässor, säger Curt Lundmark som bland annat varit värd för Västerås Idrottsgala på Bombardier Arena. För den som gillar bandy är väl Västerås lite av ett Mecka. Västerås SK har vunnit fler titlar i bandyns elitserie än något annat lag. – Även vårt innebandylag och handbollslag spelar i högsta serien. Jag skulle gärna se att också vårt hockeylag och fotbollslag spelade i SHL, respektive Allsvenskan. Då dessa är stora publiksporter skulle det stärka Västerås på idrottskartan. Det kanske kommer. Jag ställer mitt hopp till stadens ungdom. Västerås är bra på ungdomsidrott och har en välorganiserad ungdomsverksamhet med många duktiga ledare, kommenterar Curt Lundmark avslutningsvis.

Efter några år på annan ort så valde jag för tre år sedan att vända åter till Västerås. Det gör att jag idag ser på staden med nya ögon, och jag måste säga att jag är imponerad.

Under min frånvaro har det hänt massor i Västerås. Något som slog mig direkt var hur staden har vänts mot vattnet. Numera kan både boende och flanörer njuta av utsikten över Mälaren. Vårt framgångsrika näringsliv skapar ekonomisk tillväxt. En tillväxt som ger inflyttning till staden och pengar till ökad välfärd. Vi bygger bostäder, förbättrar vår infrastruktur, investerar i Europas största samförbränningsanläggning, anlägger en ny central badstrand, satsar på Kokpunkten; Sveriges första actionbad, bygger nytt resecentrum och en helt ny central stadsdel. Vi har också öppnad portarna till Expectrum, en unik mötesplats där innovation och kreativitet står i centrum. Idag känner jag en stolthet för att få företräda Västerås och tecknen är tydliga; allt fler västeråsare känner sig stolta över sin stad. En stad där det händer så mycket, visar på både framtidstro och handlingskraft. Vårt läge mitt i den expansiva mälardalsregionen ger oss alla möjligheter att utvecklas. Här finns också ett gott klimat för samverkan, något som syns i olika satsningar. Vi möts i nätverk och i olika kluster, vi gör saker tillsammans och vi levererar. Vi tror på mötet som en viktig orsak till vår framgång. När människor möts, oväntat eller planererat, så skapas kreativitet. Ur kreativiteten föds de goda idéerna, de som gör att vi kan fortsätta att utveckla vår stad mot vår vision; mot staden utan gränser! Bo Dahllöf Stadsdirektör Västerås stad


20

västerÅs

Affärstidningen näringsliv

Från vänster står Kerstin Stark, Jessica Lövstrand-Malvezzi, Emilia Forslund, Karolina Fägerblad, Jonella Metzmaa, Jenny Björklund och Helena Baggås.

Resia rapporterar fortsatt tillväxt inom resebranschen Alla trender tyder på att resandet kommer att fortsätta öka både på affärsoch privatsidan. Enligt statistik som affärs- och gruppresespecialisten Resia tagit fram bokas det fler resor än någonsin, både över nätet och via resebyrå. Att målgruppen har blivit större med ett bredare utbud av resor i olika prisklasser är en del av förklaringen, samtidigt som resenärerna tycks ha blivit mer äventyrslystna och djärva gällande val av resmål.

Resiabarometern är Resias årliga mätning över svenskarnas resvanor. Mätningen sammanväver både statistik över bokade resor samt en kartläggning över vilka resmål som är mest eftertraktade baserat på sökhistorik samt kund-

intervjuer. Med hjälp av Resiabarometern kan resebyrån skapa en uppfattning om vilken typ av resor som kommer att efterfrågas och skräddarsy utbudet efter det. – Som en väletablerad resebyrå har vi många smarta tips inför resan. Ett av mina personliga tips är att vara ute i god tid och planera resan väl. Sista-minuten kan vara lockande rent prismässigt men i slutändan handlar det om att skapa en helhetsupplevelse som är positiv helt igenom. Vi hjälper kunderna att planera och boka en resa som passar just deras behov, oavsett om det gäller affärs- eller semesterresor, säger Karolina Fägerblad, resebyråchef i Västerås. Allt fler upptäcker kryssningar

Resia är ett väletablerat varumärke när det gäller affärsresor, men har under senare år även blivit ett

konkurrenskraftigt alternativ på privatmarknaden. Förmågan att kartlägga, analysera och sammanställa marknadens efterfrågan och agera proaktivt har bidragit till att Resia utvecklats till en av Sveriges största resebyråer. USA hamnar på topp när svenskarna får drömma sig bort, men semesterresan går ändå ofta till de traditionellt populära resmålen som Gran Canaria, Mallorca och Teneriffa. Allt fler börjar också upptäcka möjligheterna med kryssningspaket, något som Resia har lanserat en speciell avdelning för i Västerås med en så kallad shop-in-shop. – Resemarknaden är på uppsving i Västerås. Under många år har vi märkt en stark trend framförallt när det gäller längre resor till i första hand Asien, men även USA, Karibien och Mexiko. Vi marknadsför långdistansresor

mer offensivt nu i samband med att kryssningar blivit mer prisvänliga, berättar Karolina Fägerblad. Räknar med fortsatt tillväxt i Västerås

För ungefär tio år sedan började Resia fundera över om det i framtiden skulle finnas ett behov av den traditionella resebyrån. Med facit i hand har det konstaterats att det finns ett fortsatt stort behov av en personlig kontakt och rådgivning för att skräddarsy resor som passar individuella behov. Resia har därför fortsatt att öka i försäljning varje år, och det är inte bara affärs- och gruppresor som ökar. Många inser fördelarna med att anlita en resebyrå som tar helhetsansvar för planering och bokning av hela resan. Resia kan erbjuda alla tänkbara försäkringar

och trygghetsgarantier från start till slutdestination, under hela resan samt på själva resmålet och därefter hem igen. Resia ser till så att det blir rätt från början, och kan dessutom erbjuda goda råd kopplade till destinationen eftersom resebyråns kundrådgivare ofta redan varit där. – Vi räknar med fortsatt tillväxt här i Västerås, inte minst då det finns en växande generation som prioriterar resande. Vi ser också att man idag vågar resa längre bort. Vi arbetar aktivt med att utveckla vårt erbjudande för att passa en växande marknad och större målgrupper, och ser med tillförsikt fram emot att få upptäcka nya spännande restrender tillsammans med våra kunder, avslutar Karolina Fägerblad med.

Från regelefterlevnad till hållbart ansvarstagande Inriktningen hos Nogap i Västerås är att hjälpa företag att skapa hållbar utveckling, varaktig lönsamhet och socialt ansvarstagande. Det gäller både administrativa och ekonomiska flöden samt materialhantering, logistik och tjänsteutveckling. Nogap ser gärna till helheten och utvecklar förbättringsprogram efter noggrann analys av hela verksamheten.

Tjänsteutbudet omfattar bland annat lönsamhets- och riskanalyser, utveckling av effektiva rutiner och kontroller, metoder för verksamhetsutveckling samt kvalitetssäkrad uppföljning. Mari Hellblom förklarar att Nogap fokuserar mycket på att skapa och driva förändringar som ger bestående förbättringar: – Om vi tar transportbranschen som exempel så finns det mycket

legala krav som påverkar verksamhetens utveckling, företagen ska vara transparenta och kunna påvisa en strävan efter minskad miljöpåverkan bland annat. Vi fokuserar mycket på kundernas processer och att skapa värdeadderande uppföljning för våra

kunder så att de blir hållbart lönsamma företag. – Vi på Nogap är övertygade om styrkan i kombinationen och att samarbete mellan funktionerna ekonomi och kvalitet är centralt för att åstadkomma ökad lönsamhet – om man dessutom får in hållbarhet så är det perfekt, menar Mari. Det ska med andra ord vara lönsamt att arbeta hållbart och det kommer att bli allt mer relevant i en tuffare konkurrens. Följer kunderna

Mari Hellblom.

Nogap startades i nuvarande form 2007 och drivs av Mari Hellblom och Viveka Lundström. Företaget sysselsätter tolv personer som fokuserar på allt från specialistbemanning inom ekonomisk ledning och uppföljning till verktyg för mätbarhet och måluppfyllelse. – Allt som har med legala krav, kvalitetskrav, uppföljning och

kontroll är av intresse för oss. Vi är branschoberoende och kan erbjuda skräddarsydda tjänster oavsett vilken typ av verksamhet kunden bedriver. De metoder och verktyg som vi använder har tillämpats av våra kunder både i Sverige och utomlands. Vi har fått förmånen att följa våra kunder till USA, Singapore och Kina, berättar Mari Hellblom. Att Mari dessutom är med i flertalet nätverk bidrar till att öka synligheten för Nogap och företagets tjänster. Det ger nya kontaktytor och nya samverkansmöjligheter som Nogap gärna tar vara på. – Vi har alltid sagt att vi är ekonomichefens bästa vän, men vår vänkrets har utökats med såväl kvalitetschefer och hållbarhetsanvariga. Kvalitetssäkrade processer med fokus på risker och kontroller är förutsättning för att en verksamhet ska styras säkert och

effektivt mot uppsatta mål. Nogap försöker alltid att utifrån verksamheten hitta en säker men effektiv väg till god intern styrning och kontroll. Den ska helst uppfattas som en naturlig del av verksamheten.

Viveka Lundström.


Affärstidningen näringsliv

västerÅs

21

Swedbanks engagemang stort i Västmanland Swedbank stärker såväl interna som externa relationer genom att satsa på samverkan mellan kontoren i Västmanland. Kontoren i Västerås, Fagersta och Hallstahammar delar på resurser och kompetens inom en gemensam affärsområdesorganisation. Samarbetsformen möjliggör framförallt ett bredare tjänsteutbud inklusive specialisttjänster för kunder över hela länet.

Camilla Robinson Seippel, bankchef i Västerås, är mycket nöjd med samarbetet som byggts upp med grannkontoren i Fagersta och Hallstahammar: – Genom att samverka över kommungränserna får vi en bättre helhetssyn och det gagnar våra kunder i Västmanland. Vi får också en bild över hur den lokala marknaden i Västerås skiljer sig från andra delar av länet och kan anpassa utbudet efter det. Det omfattar även arbetet med social hållbarhet och CSR-frågor. Träffar skolungdomar

Swedbank jobbar nära Sparbanksstiftelsen Nya för att bygga upp ett långsiktigt engagemang

kring sociala frågor. Det är ett arbete som kännetecknar banken och som har pågått under en väldigt lång tid. – Vi jobbar med många olika aktiviteter som går i den sociala hållbarhetens tecken. Vi engagerar även vår personal som aktivt är med och bidrar till ökad kunskap för ekonomisk och social hållbarhet i samhället. Som exempel så åker vi ofta ut till skolor i Västmanland och föreläser om privatekonomi, inte minst kopplat till digitaliseringens påverkan på ekonomin, berättar Camilla. Målet är att träffa 2100 elever i grund- och gymnasieskolan under läsåret 2015-2016. Aktuella frågeställningar kretsar kring amorteringar, värdet av att ha försäkringar samt möjliga konsekvenser av ett sms-lån. Medvetenheten hos unga skiljer sig i dag mycket mellan unga personer och Swedbanks ambition är att alla elever ska få en bättre grund att stå på när man tar klivet ut i vuxenvärlden. Utrymme för engagemang

Swedbanks arbete iskolorna är en del av bankens strävan efter att skapa och stärka relationer. – Att skapa långvariga relationer är vårt viktigaste uppdrag.

Camilla Robinson Seippel, bankchef i Västerås.

När vi träffar ungdomar i skolorna får vi så mycket tillbaka. Våra medarbetare får energi och kraft från uppdraget och vi ökar vår egen förståelse kring ungas verklighet, förklarar Camilla vidare. En annan fråga som berör och som också bygger på långsiktiga relationer kretsar kring bemötande och integrering av nyanlända. Swedbank har ett nära sammarbete med Arbetsförmedling-

en där man under flera år erbjudit utrikesfödda akademiker en sex månader lång praktikplats på kontoren. I skrivande stund pågår en dialog med Sparbanksstiftelsen Nya med ambitionen att utveckla bankens engagemang ytterligare Att tillvarata all kompetens som finns i Västmanland är en framtidsfråga både för banken och Västmanland i stort. Camilla Robinson Seippel har arbetat inom finanssektorn i

Quintus Technologies AB

Quintusvägen 2 | SE 721 66 Västerås, Sweden Phone: +46 21 32 70 00 | Fax: +46 21 14 18 17 info@quintusteam.com

drygt 20 år och har under den tiden haft många olika roller, bland annat controller, vd för fondbolag, kapitalförvaltare, affärschef samt hållbarhetsansvarig. I rollen som bankchef på Swedbank i Västerås samt affärsområdeschef i Västmanland får Camilla kombinera affär med sitt intresse för hållbarhets- och CSR-frågor och det trivs hon mycket bra med.


22

västerÅs

Affärstidningen näringsliv

Praktikplatsen genom Misa blev ett lyft Jimmy Larsson, 30, från Västerås är sjukpensionär. Men genom Misa har fått en ny chans i arbetslivet – som praktikant på fackförbundet IF Metall. – Min förmåga att fungera bland andra människor har blivit bättre sedan jag kom dit, säger han.

Misa som startades i Stockholm av Lennart Jönsson firade 20-årsjubileum 2014 och har funnits i Västerås sedan 2011. Där finns det för närvarande nio medarbetare som i första hand arbetar med tjänster gentemot Västerås Stad och Arbetsförmedlingen. Misa erbjuder arbetsinriktad

verksamhet för människor med arbetshinder. Grundidén är att alla människor kan delta i samhället och i arbetslivet, med rätt stöd. Verksamheten bygger på att personens egna idéer, intressen och resurser tas tillvara. Jimmy Larsson hade gått hemma länge när han fick erbjudandet genom Misa att få komma och praktisera på IF Metall i Köping och Västerås – två dagar i veckan. – Jag bor mellan Kolbäck och Dingtuna så det är ungefär lika långt med buss åt båda håll. Jag har varit där ett år nu och jag känner att självförtroendet blivit bättre och bättre, säger han.

Misas lokal i Västerås ligger centralt, lättillgängligt i det vackra Korsvirkeshuset på Slottsgatan 6. Svårt att få jobb

Jimmy Larsson har Aspergers syndrom och därigenom nedsatt social förmåga. Det har gjort att han haft svårt att få ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Genom Misa fick han hjälp med kartläggning av sina person-

Utbytet med arbetskollegor gör att jag får träna i att försöka hantera hur jag ska bete mig i sociala sammanhang, säger Jimmy Larsson.

liga förmågor och en genomgång av styrkor respektive svagheter. –Vi kom fram till att ett kontorsjobb skulle passa mig bra och just nu jobbar jag bland annat med att arkivera, kopiera och slänga skräp. Det är ju arbetsuppgifter som någon annan på företaget hade fått göra om jag inte gjort dem så det känns som att jag gör en insats, säger Jimmy Larsson. Försiktigt optimistisk

Jimmy hoppas att praktikplatsen på IF Metall ska leda till en anställning i någon form, men han har också en idé om att börja plugga. – Jag är försiktigt optimistisk och jag tycker att jag lär mig saker hela tiden. Eftersom jag har ett medfött handikapp så får jag jobba med det varje dag och försöka hantera hur jag ska bete mig i sociala sammanhang, säger Jimmy Larsson och fortsätter: – Jag har alltid varit en riktig

datanörd och läst mycket. Men jag har även en förhoppning om att kunna ta upp thaiboxningen i Västerås igen nån dag, säger han. Utvecklingen viktigast

Joacim Gunnarsson som är enhetschef på Misa i Västerås, betonar vikten av de olika delarna i Misas upplägg för att få människor i sysselsättning. Dels kartläggningen av individen, men också praktiken på arbetsplatsen där man provar vad man passar för, och i vilken omfattning man kan jobba. Men också om stödet och uppföljningen som individen får av Misa även efter tiden på arbetsplatsen. – För oss är det viktigaste att se att människor utvecklas. Bara att ta bussen till en arbetsplats är ett stort projekt för vissa och när vi ser att man övervinner sina egna rädslor och tar den där bussen så känns det otroligt bra för oss, säger Joacim Gunnarsson.

Internationella frågor i fokus för Handelskammaren Handelskammaren i Mälardalen ser ett stort fokus under 2016 i Västmanland: De internationella frågorna. Det handlar framför allt om att öka exporten bland småföretagen i länet. Dialog förs med näringslivet kring Västerås flygplats och en tänkbar viktig flyglinje till Asien från Västerås. Här är Handelskammaren med i diskussionerna.

Handelskammaren startade i Marseille 1599, ursprungligen från att skydda det franska näringslivet mot pirater. 1902 kom verksamheten till Sverige och 1907 startades Handelskammaren i Mälardalen med huvudkontor i Örebro och lokalkontor i Västerås. Det är en politiskt oberoende organisation som ägs av sina medlemsföretag i regionen Örebro län och Västmanlands

län, och som bland annat jobbar för att näringslivets villkor ska bli starkare.

2016 kommer Handelskammaren Mälardalen att sätta stort fokus på internationella frågor. – Vi jobbar för en bra infrastruktur och vi ser det som en helhet där alla typer av transportslag hänger ihop. Man skulle kunna säga att vi är näringslivets röst gentemot politikerna. Vi för en dialog med Västerås flygplats om en flyglinje till Asien, något som är efterfrågat av näringslivet i regionen, säger Anna Holmström, platschef vid Handelskammaren i Västerås.

har Handelskammaren tillsammans med Business Sweden, Almi/EEN och Automation Region startat ett internationaliseringsråd för att förenkla för företagen och samordna seminarier, utbildningar och aktiviteter. Internationaliseringsrådet har även i uppgift att dela ut exportcheckar till mindre företag som vill ut på en ny internationell marknad. Man kan maximalt få 250 000 kronor och det finns tydliga kriterier för hur pengarna ska användas. Det kan exempelvis handla om hur man ska anpassa försäljningen eller ta fram en marknadsanalys för att öka kunskapen om en ny marknad och möjliggöra en ökad export.

Vill öka exporten

Viktigt projekt

Mälardalen har redan idag en hög andel exportvaror men då är det främst de större företagen som bidrar till det. För att även små företag ska kunna öka sin export

Ett annat fokusområde för Handelskammaren Mälardalen är kompetensförsörjning. Näringslivet behöver skräddarsydda, behovsstyrda utbildningar som le-

Flyg till Asien

der till jobb. Där är yrkeshögskoleutbildningarna oerhört viktiga. 8 av 10 får jobb efter utbildningen. Organisationen driver projektet YH Mälardalen i Västmanland och Sörmland tillsammans med kommuner och organisationer. Samarbetet med Södermanland har pågått en tid och utvecklas allt mer. – Vi tillhör samma arbetsmarknadsregion och vi samverkar kring infrastruktur och kompetensfrågor och i viss mån även kring internationella frågor. När det gäller infrastrukturfrågorna har vi till exempel ingått i det så kallade ÅVS-arbetet avseende sträckan Västerås Eskilstuna. Det handlar både om hur vi ska få säkrare landsväg och järnväg, säger Anna Holmström. Succé för näringslivsdag

I september förra året höll Handelskammaren Mälardalen Stora Näringslivsdagen i Aros

Anna Holmström.

kongresscenter i Västerås. Det blev succé och i år återkommer evenemanget den 26 september. – Syftet är att vi ska få en mötesplats för näringslivet med föreläsare, mässa och matchmaking. Förra året hade vi Fredrik Reinfeldt här och vi håller på för fullt med planeringen av årets program och hoppas kunna få hit någon lika intressant föreläsare även i år, säger Anna Holmström.


Affärstidningen näringsliv

västerÅs

23

Vägledning för högre integration ABF har startat ett Sverigeunikt projekt i Västerås för att underlätta orientering i svensk byråkrati. Det är inte bara nyanlända som kan ha svårt att hitta rätt bland alla myndigheter och institutioner som finns i det svenska samhället. Ibland kan det kännas frustrerande när man skickas från en enhet till en annan och det vill ABF avhjälpa med den nya satsningen Samhälls Vägledarna som är öppen för alla invånare i Västerås.

Att få snabb hjälp med allt från diverse blanketter till juridisk rådgivning på ett och samma ställe värdesätts av många. Stora som små frågor tas dagligen upp hos Samhälls Vägledarna som sedan december 2015 huserar i egna lokaler på Stora gatan 44 i centrala Västerås. – Samhälls Vägledarna är särskrivet med avsikt för att förtydliga att det är en myndighetsoberoende samhällstjänst som utvecklats för att stötta och vägleda. För många kan det vara en trygghet att veta att det finns en möjlighet att få oberoende hjälp och speciellt om det gäller personliga frågor som rör ekonomin till exempel, förklarar Shpetim Pirraku från ABF. Guidar till proffs

Samhälls Vägledarna är en pilotsatsning som görs i Västerås och som efter utvärdering kan spridas till fler orter i Sverige. Den största ambitionen är att skapa en naturlig mötesplats som känns välkomnande och öppen för alla invånare. – Vi guidar våra besökare till

proffs som kan hjälpa dem på bästa sätt oavsett vilken fråga det gäller. Det kan vara lite enklare vardagsekonomiska frågor, eller mer omfattande rådgivning kopplat till att starta eget som exempel. Samarbete finns med Coompanion för att underlätta för alla som vill starta egna verksamheter, informerar Shpetim Pirraku. Även hälsofrågor tas upp då Samhälls Vägledarna är kopplat till Hälsocenter som ställer upp med föreläsningar på olika hälsofrämjande teman som exempelvis rökavvänjning. Antalet frågeställningar och områden kommer att utökas successivt i takt med det lokala behovet. Främjar integration

Från ABF:s sida ser man att det finns många fördelar med Samhälls Vägledarna. Shpetim Pirraku ger ett exempel kopplat till modern samhällskommunikation: – Samhället använder sig allt mer av digitaliserade lösningar för att kommunicera med invånarna och ofta krävs e-legitimation. Många tycker att det känns

främmande och nytt, men Samhälls Vägledarna kan hjälpa till genom att utveckla korta utbildningar som gör steget in i digitaliseringen enklare för alla invånare. Satsningar av det här slaget behövs framförallt för att främja integration. – Vi är också öppna för förslag på nya tjänster och kurser vi kan ha i framtiden. Eftersom vi bara har haft öppet under några månader så har vi fortfarande mycket kvar att lära oss och vi har fortfarande mycket nytt på gång som ska introduceras under året. Fler kontor på gång

Kommunerna i Västmanland kommer att kunna söka bidrag via Länsstyrelsen för att få starta liknande satsningar. I Norbergs kommun pågår redan förberedelser för uppstart efter att man sett ett positivt gensvar i Västerås. Den nya satsningen kommer dock att bli lite annorlunda då man även planerar för språkcafé i anslutning till samhällsrådgivningen. – Målet är att alla större sam-

hällen i Västmanland ska ha ett eget kontor för Samhälls Vägledarna inom några år, avslutar Shpetim Pirraku, som sedan länge varit en drivkraft för samhällsintegration och ökad mång-

Dina nordiska leverantörer av kolprodukter och legeringar. Carbomax och Ferrolegeringar, ett starkt par när det gäller att hitta rätt kolprodukt och legering till din process, i både stålverk och gjuteri. Besök oss på carbomax.se eller ferrolegeringar.se så berättar vi mer.

fald, vilket han också uppmärksammats för i samband med utdelningen av Samhalls Visa-vägen-pris i Västerås för några år sedan.


24

västerÅs

Affärstidningen näringsliv

Högklassig service på Elite Stadshotellet

På Elite Stadshotellet i Västerås trivs både gäster och personal i en familjär atmosfär som byggts upp under drygt ett sekel. Personligt bemötande står i centrum på Västerås äldsta hotell, som även ses som ett viktigt landmärke som många västeråsare har någon form av anknytning till.

Bröllop, dop och födelsedagsfirande varvas med företagsevenemang, konferenser och mässor. Elite Stadshotellet är en naturlig mötesplats i Västerås och har så varit under snart 110 år. Det är en stolt tradition att föra vidare tillsammans med hotellets säregna historik som sitter i väggarna.

Det har varit många celebriteter på besök genom åren, och hotellets arkitekt Erik Hahr kan också anses tillhöra den skaran. Service och engagemang

Elite Stadshotellet andas fortfarande flärd från tidigt 1900-tal men präglas samtidigt av nytänkande med skarpt miljöfokus bland annat. Miljöcertifiering genom Green Key kommer att genomföras under 2016. En ständigt återkommande framgångsfaktor utgörs av bemötandet med högklassig service från hotellets personal. – Personalen utgör hörnstenar i en framgångsrik hotellverksamhet. Vi har valt att satsa mycket på att uppmärksamma vår personal eftersom vi vet att nöjda med-

arbetare är mer engagerade och det ger i sin tur nöjda gäster, säger hotelldirektören Cem Gürler. Många av medarbetarna har dessutom varit på hotellet länge. På Elite Stadshotellet arbetar man genomgående med att ge personalen förtroende och stora möjligheter att få vara med och påverka verksamhetens utveckling. Stor vikt läggs även vid att utveckla och bibehålla en god hälsa med friskvård. – Vår konferensvärdinna har varit här i ungefär 30 år och det bidrar självklart till att våra återkommande konferenskunder känner sig trygga med att förlägga sina arrangemang här, bara för att ge ett exempel på hur det verkligen lönar sig att satsa på sin personal, tillägger Cem Gürler. Egen nisch

Gästerna ska uppleva sitt besök på Elite Stadshotellet som något utöver det vanliga. Den unika miljön bidrar till att skapa ett bra underlag för det, men i slutändan handlar det mesta om den upplevda servicenivån. – Vi har många stamkunder och får ofta höra att det man uppskattar mest med hotellet är vår goda service och personalens engagemang, bekräftar Cem Gürler. Västerås har en stark och växande besöksnäring. Staden lever

också mycket på sin industritradition som idag präglas av globala kontakter vilket i sin tur genererar många gästnätter under året. – Vi har hittat vår nisch baserat på en helhetsupplevelse som i stort vilar på god service men även på ett brett utbud i form av mat och dryck i vår restaurang, fantastiska festvåningssalar, bra konferensmöjligheter samt ett urval av aktiviteter som anordnas tillsammans med ett antal samarbetspartners. Helhetsintrycket ska vara en trivsam upplevelse med avkoppling i en familjär miljö. Expansiv kedja

Cem Gürler avslöjar att efterfrågan förväntas vara fortsatt god under resten av året. I takt med att intresset för Västerås ständigt ökar så ökar också trycket på hotellmarknaden. Avslutningsvis säger han:

Enkelt att ge, lyxigt att få! Födelsedagskalas, dop, student, konfirmation eller bröllop? Vi har den perfekta presenten som är enkel att ge och lyxig att få. Äntligen är det dags för Tjejkväll i Västerås city! Den 12 maj är det åter dags att samla tjejgänget för en helkväll i city. Bubbelbar, erbjudanden, godiebags, öppet till 22.00 och massor med bra shopping. Boka in datumet i kalendern redan nu. Vi ses i city! All info finns på www.vasterascity.com eller på vår fb Västerås City

Foto: Pia Nordlander,bildN

vasterascity.com

– Att kunna sticka ut hakan och vara annorlunda är viktigt även om Västerås attraktivitet starkt bidrar till att fylla stadens hotellrum. Elite har för övrigt en offensiv tillväxtambition och under de närmaste åren öppnas nya hotell i Umeå, Uppsala och Stockholm.


Affärstidningen näringsliv

västerÅs

25

Uppnå effektiviseringsmål med Shared Service Centers Dfind Finance etablerades i Västerås så sent som i april 2015 men har redan lyckats bygga upp en bred kundbas. Som rikstäckande rekryterings- och konsultföretag för ekonomer vänder sig Dfind Finance till alla som behöver konsult- och rekryteringshjälp inom områdena ekonomi, finans och lön. I Västerås har man valt att specialisera sig lite extra på det kostnadseffektiva och resursbesparande konceptet Shared Service Center (SSC).

Större organisationers och företags ekonomitjänster lämpar sig ypperligt för att organiseras inom SSC. Förenklat innebär det att alla typer av arbetsuppgifter som har med det finansiella att göra samordnas i ett gemensamt center där resurser delas för att uppnå högre effektivitet. Även mindre bolag kan dra nytta av att kopplas mot ett SSC som då blir som en intern ekonomiservice som drivs med delade resurser. – Med ett Shared Service Center blir det ett tydligt kund- och leverantörsförhållande med klart definierade tjänster för interna kunder. Det betyder att mer tid och resurser frigörs för att fokusera på kärnverksamheten, samti-

digt som man kan lita på att ekonomitjänsterna utförs kvalitativt, förklarar Rikard Ivert, försäljningschef på Dfind Finance. Ger bättre servicekultur

Fördelarna med att samorganisera ekonomiska funktioner inom ett SSC är inte enbart kopplade till ekonomiska besparingar. Konceptet bidrar även till att stärka den upplevda servicekulturen tack vare bättre kunskapsöverföring och genomgående förhöjd kvalitet eftersom man kan göra mer riktade kunskapsinsatser inom ett SSC. Rikard Ivert tillägger att processerna som förknippas med det ekonomiska upplevs som mer en-

Från vänster Peter Cucarano, affärsområdeschef, Rikard Ivert, försäljningschef, Veronica Bohlin, konsultchef, Henrik Tojkander, rekryteringskonsult.

hetliga och kunden ser det som en bättre levererad tjänst helt enkelt. Det är för övrigt inte enbart finansiella tjänster som kan organiseras inom ett SSC. Även personaladministration, IT, kundservice och inköp kan effektiviseras inom ett SSC. – Jag är av uppfattningen att det finns stora vinster med att centralisera utvalda processer till en SSC-organisation. Konceptet är beprövat på marknaden men det finns flera bolag som kan dra nytta av att samordna sina processer inom ett SSC som ännu inte fattat beslutet. Genom att belysa vilka fördelar som finns och vår roll som rekryterings- och konsultföretag kan vi förhopp-

ningsvis inspirera fler att våga ta steget. Ökar lönsamheten

Enligt Rikard Ivert finns en trend där allt fler företag väljer att samordna sin nordiska ekonomiverksamhet till SSC-organisationer med placering i storstadsregionerna. Västerås utgör också en lovande marknad med tanke på att många stora företag har sina huvudkontor just här. – Utvecklingen i Västerås tillhör vår framtidsstrategi med fokus på SSC. Det finns dels ett stort kundunderlag i närområdet och vi ser dessutom att vi kan trygga kompetensbehovet på hemmaplan. Vi strävar efter att

Eldon Installation – Innovativa systemlösningar. Eldon Installation säljer elfördelningssystem och lågspänningsprodukter samt erbjuder konstruktion, montering och utökade suppor t- och ser vicetjänster. Med er farenhet sedan 1922 levererar vi produkter och system av hög kvalitet till den skandinaviska industrin och fastighetsmarknaden. Eldon Installation är en totalleverantör som hjälper er med projekt inom elfördelning, från offer t till färdig leverans.

w w w.eldoninstallation.se

utveckla både människor och företag lokalt och i Västerås ser vi att vi har tillgång till det vi behöver för uppgiften. Rikard Ivert ser fram emot att få vara med och vidareutveckla en stark marknad för SSC i och omkring Västerås. Mycket kretsar kring att paketera och fylla erbjudandet med innehåll som passar för den lokala marknaden och de företag som finns i Västerås. Genom att stötta SSC-organisationen i deras kompetensförsörjningsstrategi, oavsett om det handlar om konsulter eller ett starkt rekryteringserbjudande bidrar Dfind Finance till att uppnå ökad lönsamhet i kundernas verksamheter.


26

västerÅs

Affärstidningen näringsliv

HÅLLBARHET OCH

FUNKTIONALITET Vi har ett omfattande sortiment av hydraulpumpar med exceptionell funktionalitet och hållbarhet för användning i krävande industriella och mobila applikationer. Vi levererar allt från kompletta aggregat med tillhörande ledningskomponenter till rördragning på plats hos kund. Slangar • Rördelar • Hydraulik • Pneumatik • Tillbehör

www.industrihydraulik.se • www.parkerstore.com/se

HYR ENKELT SOM HELST! Plötsliga lokalbehov inom skola, kontor eller omsorgsboende? Vi hyr ut tillfälliga lokaler med en överraskande hög standard. Läs mer på expandia.se

MODULER FÖR UTHYRNING

Nu gör vi Zoom till ett “hjälpmedel” Läs mer på zoomability.com

[zoom] Är du den vi söker?

Alldeles säkert har du en högskoleexamen som civilingenjör, systemutvecklare eller annan kvalificerad utbildning inom data/elektronik. Vi vill också att du har erfarenhet inom något av RealTests specialområden: Test- och mätsystem, Kvalitetssäkring, Systemutveckling, Produktutveckling, Inbyggda system, Förvaltning. Din ambition att utvecklas är stark och du ser också möjligheterna och utmaningarna i att få arbeta i spännande projekt och med intressanta företag. Du är öppen som person, samarbetsinriktad, tycker om att arbeta med frihet under ansvar och har ett starkt eget driv. Du är inte rädd för att ta initiativ och din nyfikenhet gör att du gärna vågar prova nya idéer. Samtidigt har du mycket energi och är beredd att arbeta långsiktigt för att förverkliga idéerna. Du värdesätter också att RealTest regelbundet satsar på gemensamma aktiviteter. Det kan vara i form av konferenser och utbildningsaktiviteter, men också för att vi ska kunna umgås och ha roligt utanför arbetstid. Känner du igen dig och känner du att det är dags att ta ett nytt steg i din karriär? Kontakta då oss! Se mer info och kontaktuppgifter på vår hemsida: www.realtest.se

Moderiktigt utbud för barn och ungdomar Att lyckas med affärer och bygga framgångsrika företag har mycket gemensamt med idrott på elitnivå. Det handlar om att sätta upp långsiktiga mål och sträva efter att uppnå dem. Det är den före detta professionella fotbollsspelaren Peter Markstedt väl medveten om när han vidareutvecklar KidsBrandStore tillsammans med kollegan Mikael Arnåsen.

KidsBrandStore går riktigt bra – såväl försäljningsvolymer och omsättning fortsätter att öka. Framgångarna kan härledas till grundarnas engagemang och genuina intresse för att göra affärer, dessutom ligger konceptet med försäljning av högkvalitativa märkeskläder över nätet i tiden. Att man valt att satsa enbart på unika märkeskläder för barn och ungdomar har också visat sig vara ett lyckosamt beslut. – Då vi etablerade företaget för fem år sedan var vi väldigt tidigt ute i en nisch med få aktörer. Att satsa specifikt på juniorkläder såg vi som en stor potential eftersom det saknades ett brett utbud för det på marknaden och så är det fortfarande. Att vi var först ut ger oss fortfarande ett försprång nu, bekräftar Peter Markstedt. Första butiken

Modern e-handel med lager i Västerås ger snabba leveranser på mellan en till tre dagar. Ofta får kunden sina varor redan nästa dag vilket är mycket uppskattat. Med en flexibel och lyhörd kundservice löser Kids Brand Store de flesta frågor som kan uppstå kring beställning och leverans redan vid första kontakt med kund. All försäljning och marknadsföring sker över nätet men i takt med marknadens efterfrågan undersöks nu möjligheter för att även öppna fysiska butiker. Beslut har fattats och den första fysiska KidsBrandStore kommer att slå upp sina portar i Täby centrum redan i september. Planen är att etablera en multibrandstore med 15-20 varumärken på plats i butiken. Dessutom har kunderna möjlighet att beställa ur hela sortimentet och få

varorna kostnadsfritt levererade till butiken i Täby. – Vi kommer att utvärdera satsningen i Täby och om den får det gensvar som vi räknar med så kan det mycket väl bli fråga om etablering av fler butiker i skandinaviska storstäder, informerar Peter Markstedt. Mot en halv miljard

Täby centrum är en mycket bra plats att synas på, men e-handel kommer även framgent att vara kärnan i verksamheten. Peter Markstedt och Mikael Arnåsen har mycket höga ambitioner när det gäller framtida utveckling – målsättningen är att fördubbla

omsättningen under det kommande året. Det ska bland annat åstadkommas genom lansering på den norska och danska marknaden. – Vi har kommit långt i Finland och Sverige, och nu satsar vi på resten av Skandinavien. Inom fem år ska vi nå en omsättning på en halv miljard kronor. Det ser vi som fullt möjligt med tanke på de senaste årens trender och tillväxt. Vi kommer att synas ännu mer framöver – både på nätet samt med nya fysiska butiker, säger Peter Markstedt som avslutning.


Affärstidningen näringsliv

västerÅs

27

Samhällsbredband till allt och alla Det kommunala bolaget Fibra tar ansvar för regionens utveckling genom att bygga ut ett tjänsteneutralt fibernät i kommunerna runt Mälardalen. Både i städerna och på landsbygden.

I dagsläget är ca 65 000 hushåll, 18 000 kommunala portar och 2

500 företagskunder anslutna till stadsnät via Fibra, ett bredbandsnät för kommunerna Västerås, Arboga, Hallstahammar, Eskilstuna och Strängnäs. Att det byggs med optisk fiber ger ett framtidssäkrat nät med i stort sett obegränsade överföringsmöjligheter. – Vi bygger infrastrukturen och ansluter flerbostadshus, vil-

lor, fastigheter, myndigheter och skolor. Sedan är det upp till kunden att välja tjänsteleverantör, berättar Niklas Dennerås, Marknads- och Försäljningschef på Fibra. Fibra ägs gemensamt av kommunerna som företaget verkar i, vilket betyder att det är invånarna själva som äger nätet. Varken utbyggnaden eller prissättningen påverkas av kortsiktiga vinstintressen, vilket borgar för trygghet och långsiktighet. En av huvudpoängerna med Fibra är att det är ett öppet och tjänsteneutralt nät som är fritt för tjänsteleverantörerna att konkurrera på. – Då går tjänsteutvecklingen framåt samtidigt som bindningstider och priser pressas nedåt. Det gör att vi har låga priser på tjänsterna i vårt nät, kommenterar Niklas Dennerås. Utbyggnaden sker områdesvis och det är lätt att efteransluta sin fastighet. – För oss är fibernätet som vilken annan kommunal infrastruktur som helst och kan likställas med el, VA etc. Mer än snabb surf

Arbete med fiberutbyggnad pågår.

Fibras internetleverantörer erbjuder allt från 1Mbit/s till 1000 Mbit/s, men det handlar inte bara

Niklas Dennerås, Marknad- och försäljningschef på Fibra.

om snabb surf. Nätets höga kvalitet gör att det används till mycket annat också. Till exempel energiövervakning, larm och fjärrstyrning. Det går också att koppla sin fasta telefon till Fibra och ringa billigare än via det vanliga telenätet. Ett område som växer starkt just nu är IP-TV och med Fibra får kunderna tillgång till de stora TV-leverantörerna. Genom en öppen digitalbox kan man kombinera kanaler från flera leverantörer. – I vårt utbud finns många HD-kanaler med överlägsen bildoch ljudkvalitet, säger Niklas Dennerås. Fibra erbjuder även företag en rad olika kommunikationslösningar, som kan anpassas både

efter det lilla och det stora företaget. Exempelvis kan företag som har kontor på olika platser effektivisera sin interna kommunikationslösning genom att knyta samman olika fastigheter, kontor och verksamheter med egen teknisk utrustning. Fibra tillhandahåller även en plattform som möjliggör för kommunerna att tillhandahålla ehemtjänster. – Vi kallar det välfärdsbredband och handlar om att stödja hemtjänsten och bistå brukarna. Välfärdsbredbandet innebär en effektivisering av hemtjänstens verksamhet, vilket sparar resurser åt kommunerna, avslutar Niklas Dennerås.

All engineering service companies are the same. $QGWKHHDUWKLVÀDW

www.etteplan.com


28

västerÅs

Affärstidningen näringsliv

e-man är bäst på integration

IT-miljöer som gör skillnad Ny teknik och häftiga IT-lösningar i all ära, men om den dagliga driften inte fungerar gör de inte speciellt stor nytta. Det är något som Solid Park gärna kommunicerar i strävan efter att bygga högfunktionella IT-miljöer som gör skillnad.

IT-tjänstebolaget Solid Park har i huvudsak fyra affärsområden: IT-drift, systemutveckling, försäljning av hårdvara samt rena konsultjobb inklusive tekniska installationstjänster. Företaget etablerades av erfarna konsulter med insikt: IT ska vara ett verktyg för att skapa effektivitet som i nästa steg genererar lönsamhet, och tjänsterna ska dessutom kopplas till en bra supportlösning. Support är hjärtat

Det är första steget mot framgång, att satsa på nya lösningar i teknikens framkant kommer i andra hand. Det verkar vara ett framgångsrikt koncept som utvecklats med tanke på att Solid Park ständigt expanderar. Företaget finns med egna kontor på fem orter och sysselsätter cirka 90 personer. Västerås är huvudkontor och här finns också det som marknadschefen Mikael Hagström kallar för hjärtat i verksamheten, nämligen IT-supporttjänsten. Den fungerar som kundernas interna IT-avdelning och betjänar idag cirka 10.000 användare. – För oss är det viktigt att kundernas användare snabbt får hjälp eftersom det också är en del av att den dagliga driften fungerar felfritt. Det är främsta fokus och därför satsar vi på att utveckla vår support, vi tar in nya förmågor och söker bredda kunskapsområdet. Mikael berättar att många av Solid Parks konsulter har gått via företagets servicedesk där de byggt upp kompetens och

utvecklats i sina roller. Idag är de mycket framstående konsulter inom flertalet specialistområden. Bygger på molnet

Grundarna av Solid Park hade länge arbetat med att effektivisera IT i stora organisationer. Man arbetade tidigt med tjänster som byggdes upp på precis samma sätt som dagens molntjänster, fast det var långt innan man börjat tala om molnet. Viljan att sprida tjänsterna till fler användare, och speciellt inom mindre företag som saknade resurser att själva skapa lösningarna, ledde fram till etableringen av Solid Park. Marknaden har utvecklats sedan dess och idag finns det många leverantörer av molntjänster. Solid Park har valt att anamma det och erbjuder så kallade hybridmolnlösningar, där en del ligger i molnet och en del hos Solid Park. Det passar speciellt för små- till medelstora företag som söker kostnadskontroll men samtidigt värdesätter en felfri funktion. Tjänsten heter Connect 365 och bygger på att Solid Park axlar helhetsansvaret för kundens IT-drift och utveckling. Utvecklar Västerås

Mikael Hagström tror på fortsatt expansion och räknar med flertalet nyanställningar. Mångfald är viktigt för Solid Park och därför hoppas man på att fler kvinnor och utlandsfödda ska söka sig till branschen. – Vi prioriterar mångfald och CSR-arbete. Vi har nyligen tagit över rättigheterna till fotbollsarenan i Västerås och den kommer att namnändras till Solid Park Arena. Detta har vi gjort för att stötta de lokala idrottsklubbarna där betydligt fler sporter än fotboll finns representerade. Det är en del av vårt bidrag för att utveckla Västerås, säger Mikael som avslutning.

Foto: Pia Nordlander, BildN

Några av norra Europas mest komplexa organisationer har valt att samarbeta med integrationsbolaget e-man. Bolaget grundades i Örebro men har sedan länge ett kontor i centrala Västerås. Med kunder som ABB, SAS och Postnord har e-man lyckats bygga ett starkt varumärke som ständigt strävar framåt.

En av grundarna som också är bolagets vd heter Hans Sollerman och han är en visionär med stora ambitioner för e-man. Redan från början var siktet inställt på att göra verklig skillnad för kunder med mycket omfattande verksamheter. Att bygga hållbara och flexibla integrationslösningar var huvudmålet och det har gått över all förväntan.

På frågan om hur e-man lyckats knyta till sig så stora kunder som ABB, SAS och Postnord svarar hon: – När företaget grundades fanns ett flertal verksamhetsområden, men för 13 år sedan fattades ett beslut att vi skulle satsa på systemintegration och att e-man skulle vara absolut bäst på det. Nu är vi i stort sett i mål där, som vi ser det.

Västerås givet

Leverantörsoberoende

Liselott Alnestig är enhetschef i Västerås med ansvar för utveckling av företagets relationer i hela regionen. Hon har varit verksam inom branschen i drygt 30 år varav de senaste 12 på e-man. – Att vi etablerade verksamhet i Västerås är egentligen inte speciellt konstigt med tanke på att vår första kund finns här. Dessutom kommer Hans Sollerman från Västerås från början. Vi har kvar de relationer som började byggas upp då företaget grundades, det är kännetecknande för oss att vi bygger mycket långsiktiga samarbeten, säger Liselott.

e-man säljer helhetslösningar för systemkommunikation, det vill säga kompletta integrations- och systemförvaltningstjänster. Företaget har den erfarenhet och kompetens som krävs för att lotsa och bistå i alla tänkbara frågeställningar som kan uppstå. Det handlar, som Liselott Alnestig noga poängterar, om mycket mer än ren systemutveckling. – Vi gör en helhetssatsning tillsammans med våra kunder och ser till att allt fungerar, oavsett vilken systemleverantör de har. Vi ser till exempel att integration i molnet ökar explosionsartat och det har vi länge varit väl förberedda på.

Bäst på integration

Systemintegration bygger på att olika system kan kommunicera felfritt och automatiserat utan att användaren upplever fördröjning eller tvingas göra åtgärder varje gång man exempelvis växlar mellan olika program. – Att informationstransaktionerna mellan de olika systemen går smidigt och framförallt per automatik är lika viktigt som att exempelvis telefonen fungerar, kommenterar Liselott.

Utökade samarbeten

Den övergripande ambitionen för e-man är att fortsätta satsa långsiktigt för att vara med och påverka den framtida utvecklingen inom digitaliseringen. Som ett led i det utvecklas nu utökade samarbeten med universitet och högskolor, bland annat Örebro Universitet där eman är med och sponsrar en professur inom datavetenskap.


Affärstidningen näringsliv

västerÅs

29

Närheten till vatten lockar turisterna till Västerås

www.autism.se

Lotta ”Känner mig som en i gänget på mitt arbete”

Hotell Utter Inn. Foto: Leon Grimaldi Västerås har blivit ett allt populärare turistmål. Här finns både utflyktsmål, aktiviteter och evenemang och så närheten till vattnet. – Mälaren är en mötesplats både för turister och västeråsare, säger Pernilla Törngren på Turistbyrån.

Västerås har anor som industristad. Företag som ICA, Hennes och Mauritz och ABB har sitt ursprung i staden, men på senare år har Västerås även profilerat sig som mötes och evenemangsstad. Mälaren spelar en viktig roll i utvecklingen. Den uppskattas av både Västeråsare och turister som shoppar, fikar, äter god mat eller bara flanerar längs vattnet. Här finns ett stort utbud av båtturer men även en central playa och en cabelpark. – Men vi använder Mälaren hela året. På vintern är det idealiskt att åka långfärdsskridskor och vi har föreningen Västerås ideella plogare som håller koll på det aktuella isläget på sjön, berättar Pernilla Törngren som är stolt över Västerås som evenemangs och turiststad. – Ja, jag är stolt över företagen, aktörerna inom besöksnäringen som brinner för stan och dess utveckling. Under 2017 får vi till exempel två nya hotell i Västerås.

för både stora och små som snart kommer vara stadens största utflyktsmål. Staden är fylld av evenemang och ett av dom största under sommaren är Västerås City Festival 30 juni-2 juli. Där blandas konserter, kulturevenemang och marknasstånd i en härlig blandning. – Eftersom Västerås varit en industristad så lämnade folk stan på somrarna förr. Det är en helt annan trend nu, säger Pernilla Törngren. Giftermål i amerikanare

Den 7-9 juli är det så dags för Power Big Meet som är Europas största träff för amerikanska bilar. Mer än 20 00 bilar väntas till träffen och det fyller stadens hotell och närliggande campingplatser under tre dagar. I samband med Power Big Meet arrangerar Svenska kyrkan både drive in-bröllop och drive in-dop. Några av stans hotell är rena

turistattraktioner i sig. Hotell Hackspett som ligger 13 meter upp i stans ståtligaste ek i Vasaparken har blivit en populär turistattraktion precis som undervattenshotellet Utter Inn på Mälaren och det flytande hotellet Ooops hotell, också det på Mälaren. – Hotellen är skapade av konstnären Mikael Genberg och är inte bara hotell. Upplevelse konst skulle man kunna kalla det, säger Pernilla Törngren. Även restauranglivet i Västerås går mot en ny vår. Sex av stans restauranger finns med i restaurangguiden White guide och har bidragit till att sätta stan på den kulinariska kartan. Och så måste vi nämna stans idrottsliv. Västerås är en gammal idrottsstad där Sveriges första konstfrusna bandybana en gång anlades och här finns följaktligen Sveriges mesta mästare i bandy – Västerås SK.

Misa Västerås 021 - 444 03 00 vasteras@misa.se

www.misa.se

Vad händer på Mälaren? Upplev Mälaren med Rederi Mälarstaden. Vi erbjuder ett stort utbud av resmål och aktiviteter där du får ta del av allt det fina som Mälaren har att erbjuda. Exempel på resmål och aktiviteter, 1 - 650 st gäster • Ät gott och njut av underhållning på Elba • Bo på Ridön • Charter med musik och middag ombord på Havsörnen • Travkryssningar • Företagspaket med teambuilding m.m på ön Ridön • Mälarnära lokaler, möten, fester och event Boka på webben eller ring 021-13 51 71 rederimalarstaden.se & upplevridon.se

Boka på webben eller ring 021-13 51 71

rederimalarstaden.se

Domkyrkan nummer ett

Stans största utflyktsmål är Domkyrkan som förärats med tre stjärnor i Guide Michelin. Där ligger Erik XIV begravd och dit kommer turister från hela världen. Vallby friluftsmuseum är ett av Sveriges största friluftsmuseum och ligger också högt på listan tillsammans med, Skultuna mässingsbruk, Kungsbyns djurpark, Anundshög och Karlsgatan 2 där ni hittar både Västerås Konstmuseum och Västmanlands läns museum. Sommaren 2014 invigdes ett nytt turistmål, Kokpunkten. Det är Sveriges första actionbad och är inrymt i ett 100 år gammalt ångkraftverk. Det är en åtta våningar hög byggnad med vattenrutschbanor, relax och aktiviteter

Nordens största privata återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar

Västerås domkyrka. Foto: Leon Grimaldi

www.wistlastbuss.com


30

västerÅs

Affärstidningen näringsliv

Elektroniska körjournaler skapar trygghet

Johanna Landin, Anita Myhrgren, Johanna Andersson och Niklas Johansson. Foto: JakkeRphoto

Toppmodernt bankkontor på Öster Mälarstrand För att komma ännu närmare sina kunder flyttar Handelsbanken ett av sina citykontor till Öster Mälarstrand. De nya fräscha lokalerna ger perfekta möjligheter för goda kundmöten och ger banken lokal närvaro i alla väderstreck i Västerås.

Handelsbanken har fem kontor inom Västerås kommun. Två ligger i city, ett på Vasagatan och ett på Stora Gatan. Västerås är inne i en stark tillväxtfas och ett område där det byggs mycket nu är Öster Mälarstrand. För att komma nära kunderna även i den delen av stan flyttar bankkontoret på Stora Gatan till Lasse Färnlöfs plats. – Öster Mälarstrand är ett expansivt område med många nya lägenheter och även villor en bit inåt land. Det finns en hel del företag på den sidan stan också, inte minst i Hälla industriområde. Lasse Färnlöfs plats är ett litet handelscentrum med gym, restaurang, inredningsbutik och konditori, men det saknar ett bankkontor idag, berättar ställföreträdande kontorschef Niklas Johansson. I juni är det tänkt att de fem medarbetarna från Stora Gatan flyttar in i de nya och fräscha lokalerna med utsikt över Mälaren. Den moderna planlösningen ger perfekta möjligheter för goda kundmöten. – Det blir ett av bankens modernaste kontor i en fantastisk miljö. Rummen är utrustade med TV-skärmar och modern teknik och anpassade för enskilda kundmöten eller kundmöten i grupp med ex-

empelvis föredrag. De får dessutom en lounge och en teknikhörna där kunderna kan låna plattor och kunddator. Att kunna möta kunderna i en lugn och bra miljö gör det lättare att bygga goda relationer och ge bra service, säger kontorschefen Johanna Landin. Kontoret är banken

En viktig aspekt av Handelsbankens arbetss ätt är att kontoret är banken. Beslut fattas lokalt och ringer man till Handelsbanken dagtid kommer man alltid till kontoret, inte till en anonym central växel. Genom flytten till Öster Mälarstrand får Handelsbanken ett kontor i varje väderstreck i Västerås. – Det ska kännas att det är vår stadsdel och att vi jobbar för kunderna i just det området, kommenterar Johanna Landin. Ett annat utmärkande drag för banken är att den inte jobbar med produkter utan alltid utgår från kundens behov. – Vi är en fullsortimentsbank med ett komplett utbud av finansieringslösningar, försäkringar, betalningslösningar, placeringar, rådgivning etc till såväl privatkunder som företag. Målet för oss är dock inte att sälja ett visst antal produkter eller tjänster utan att skapa långsiktiga kundrelationer. Vi gör alltid en behovsanalys tillsammans med kunden och utifrån den plockar vi ut de tjänster som kunden behöver. Det ger den bästa servicen, menar Niklas Johansson. Att bygga långsiktiga relationer och att sätta kunden, inte produkten, i centrum, har gjort att Handelsbanken utsetts till Årets Affärsbank och Årets Småföretagarbank flera år i rad.

Som tillägg till körjournalen finns en kartfunktion där företagets bilar visas. Den används för logistikfördelning samt säkerhet vid ensamarbete. Att försäkra sig mot olyckor och förluster av olika slag är självklart – och det borde även i allra högsta grad omfatta något så viktigt som körjournaler. Alla som har en nyckel till en företagsbil måste försäkra sig om att körjournalen är rätt ifylld eftersom den utgör ett viktigt bevis på att bilen har använts på rätt sätt. Med elektroniska körjournaler elimineras misstag som är förenliga med den mänskliga faktorn samtidigt som en hel del administrativ tid sparas.

En ofullständig eller felaktigt ifylld körjournal kan bli en dyr företeelse. De manuella körjournalerna är även tidskrävande och ofta kan det vara svårt att fylla i journalen i efterhand om man skulle glömma vid något tillfälle. En elektronisk körjournal kan då ses som en viktig försäkring mot eventuella misstag som i värsta fall kan leda till omfattande skattekostnader för såväl företaget som de anställda. Varför elektronisk körjournal?

ABAX vd Mathias Eliasson menar att det finns många argument som motiverar en investering i elektroniska körjournaler. Han förklarar: – Förutom ökad trygghet med eliminerad risk för att felaktiga uppgifter går till Skatteverket så kan elektroniska körjournaler även tillämpas som underlag för fakturering, eftersom de noterar exakta klockslag. Det kan vara viktigt vid klagomålshantering från kunder. Med förenklad administration och mer effektivt användande av företagets fordon sparas dessutom betydande resurser som kan användas till andra investeringar. Mathias påpekar också att många företag märker att fordonskostnaderna sjunker med 20 procent och ibland mer vid införande av elektronisk körjournal. Den elektroniska körjournalen registrerar alla körningar och skapar därför trygghet i att man alltid kan lita på att rätt uppgifter sparas. ABAX framgångar

Pågående bygge vid Lasse Färnlöfs Plats Öster Mälarstrand Västerås.

ABAX har sedan 1998 utvecklat och levererat elektroniska körjournaler baserade på ledande GPS-teknik. Framgångarna är så pass omfattande att företaget har lyckats expandera från en handfull till över 300 anställda på bara några år. Med kontor i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien når ABAX stora marknader i Nor-

ABAX ser sponsring som en viktigt del av marknadsföringen. På bilden Mathias Eliasson, VD ABAX Sverige samt Edwin van der Sar klubbdirektör AJAX och tidigare landslagsmålvakt vid invigningen av ABAX kontor i Nederländerna.

den och Europa. ABAX har på kort tid utvecklats till en av världens ledande leverantörer av elektroniska körjournaler och GPS-baserade trackingsystem. Företaget utvecklar även Fleet Management System, det vill säga system för uppföljning och kontroll över hela fordonsflottan. – Fleet Management används främst inom den tyngre transportsektorn. Systemet bygger bland annat på att effektivisera förarnas körbeteende för att spara pengar och miljö. Fjärravläsning av färdskrivarna är också en funktion som underlättar för kunderna. Vidare utvecklas även system för att skydda utrustning och maskiner från stöld, så kallad utrustningskontroll. Det ger ett brett sortiment av produkter som bygger på modern teknologi och gedigen erfarenhet, berättar Mathias Eliasson vidare. Växer genom uppköp i Europa

ABAX är med sina 150 000 användare marknadsledande i Norden och har idag ungefär 75 procent av marknaden. Ambitionen är att bli ett stort företag i hela Europa, och här är man redan på god väg. Tillväxt genom förvärv av andra företag och produkter hör också till strategin, vilket den senaste investeringen i England vittnar om. Under året kommer personalstyrkan i England att utökas mot 100-talet med kontor på flertalet orter. ABAX söker ständigt utöka personalstyrkan i alla länder där företaget har egna kontor. I skrivande stund söker man bland annat systemutvecklare till Norge och erfarna säljare till det svenska huvudkontoret i Västerås.


Affärstidningen näringsliv

västerÅs

31

Utökad flygtrafik skapar konkurrenskraft Stockholm Västerås flygplats tar höjd och satsar på att nå världen via strategiska hubbar som Reykjavik och London, och inom kort förhoppningsvis även Helsingfors. Mer fokus kommer att läggas på att utveckla flygfrakt från Västerås och det kommer att stärka regionens näringsliv avsevärt.

För den som söker ett nära, lite mer personligt och lite smidigare alternativ till de större flygplatserna kan Stockholm Västerås flygplats vara ett attraktivt alternativ. Flygplatsen ligger tidsmässigt nära oavsett var man befinner sig i Mälardalen, västra Stockholm, Solna, Bålsta eller Sundbyberg. – Enkelhet, personlighet och kostnadseffektivitet har blivit starka försäljningsargument i en värld som blir allt mer komplex.

hållning av varor bland regionens företag. – Vi jobbar för att etablera en fraktlinje som kan serva ett större upptagningsområde i norra Europa. Vi är nu inne i ett skede av överläggningar med viktiga samarbetspartners och hoppas på att kunna lansera en ny fraktlinje redan under året. Det skulle betyda ett stort uppsving för vår flygplats, konstaterar Eva Wetterstrand Wickbers. Nya samarbeten

Man sparar i genomsnitt två timmar på kortare transport och check-in tider vid resa från oss jämfört med en vanlig storflygplats. Vi vill bidra till att höja konkurrenskraften för Mälardalen och Västerås både som resmål och som nav för godstransporter, säger Eva Wetterstrand Wickbers, marknadschef på Stockholm Västerås flygplats.

Hoppas på Helsingfors

Stockholm Västerås flygplats har haft ett bra år 2015 vad gäller beläggning på de reguljära linjerna till London, Malaga och Alicante. Eva är övertygad om att en stor del av framgångarna kan kopplas till strategiskt bra val av en stark hub som London. – Att vi i maj från Västerås kan erbjuda destinationer som Washington, Boston, San Fransisco, Los Angeles, Toronto och Montreal via hub Reykjavik utgör en viktig konkurrensfaktor för hela regionen. Vi arbetar nu för att etablera ytterligare ett nav för trafik österut. Då är Helsingfors ett bra val som öppnar en mycket stor marknad, förklarar Eva vidare. – Det skulle vara optimalt för oss eftersom vi även har många lokalresenärer som hälsar på

släkt och vänner och reser mellan Mälardalens finska förvaltningsområden och Finland. Dessutom finns ett ökat intresse bland asiatiska turister för Sverige, att etablera en förbindelse via Helsingfors skulle därför vara lyckosamt för besöksnäringen så som vi ser det. Fraktlinje på gång

Godsflödet ökar i takt med en starkare e-handel. Stockholm Västerås flygplats skulle kunna fylla en viktig roll som transportnav redan idag, och en stor del av de transporter som sker med lastbil till och från Europa skulle kunna ersättas med flygfrakt. Det finns kapacitet för det och undersökningar pågår för att utveckla mer godstrafik framöver. Det skulle både minska slitage på vägarna och kapa kostsam lager-

En förutsättning för att lyckas med framtida investeringar och vidareutveckling av flygplatsen är stöd från det regionala näringslivet. Ett samarbete som liknar det som Jönköping Airport lyckats bygga, där lokala företag stödjer en flyglinje till Frankfurt, är något som man även strävar efter i Västerås. Andra framgångsfaktorer är flygplatsens förmåga att knyta nya kommersiella samarbeten med lokala föreningar, lågprisflygbolag samt inte minst att öka intresset bland turoperatörer. Här finns redan ett samarbete med Detur för resor till Turkiet samt med Scandjet för resor till Kroatien. Eva utesluter inte att nya samarbeten kan komma på tal inom kort, men vill inte avslöja mer i dagsläget.

Två spetskompetensföretag under samma tak I hjärtat av Mälardalen i Irsta strax utanför Västerås finner du två företag med lång och gedigen erfarenhet i respektive bransch. SN Fordonsinredning bygger om och anpassar fordon för att passa just ditt specifika ändamål. Vi jobbar med alla bilmärken och i alla branscher. Dubbelhytter, färdtjänstbilar, volymskåp m.m. Inget uppdrag är för komplicerat för oss. SN Montering har lång och gedigen erfarenhet av fastighets- och markarbeten. Vi bygger från grunden - allt från pålning till hela fastigheter. Vi utför även grundförstärkning och grundisolering. Välkommen att höra av dig till oss med dina idéer och funderingar.

FORDONSINREDNING

Ödhumlagatan 12, 723 55 Västerås Telefon 021-203 30 E-post: info @snab.se Hemsida: snab.se

MONTERING


32

västerÅs

Affärstidningen näringsliv

Snabb och framgångsrik expansion för Framtidens Omsorg Nominerade till Årets nystartare i Västerås och Västmanlands mest företagsamma människor. Det har gått fort framåt för Framtidens Omsorg. – Vi är både glada och stolta över vårt företag, säger delägarna Mathias Peterson och Ulrika Brodin.

Omsorgsföretaget som startade i Västerås i oktober 2014 har expanderat kraftigt sedan starten och har idag ett 30-tal anställda med verksamhet i Västerås och Stockholm. Företaget erbjuder hemtjänst, boendestöd, avlösning. Ledsagning, personlig assistans samt hushållsnära tjänster. Både Ulrika Brodin och Mathias Peterson har lång erfarenhet av att vara chefer inom vården. Ulrika kommer från Skellefteå och har jobbat både som vårdbiträde och enhetschef. Mathias som ursprungligen kommer från Halmstad, har jobbat som chef inom den privata vården, men också som kundrelationschef på IKEA. Nu har de startat ett företag tillsammans för att utveckla sina egna idéer. – Vi lyssnar på synpunkter både från kunderna och de anställda och förbättrar hela tiden delar i verksamheten. Vårt mål

med personalen är att de ska växa både privat och inom yrket och att kunderna ska få en så pass bra vård som möjligt. Mår bättre

Ulrika och Mathias berättar att flera i personalen som mått dåligt på jobbet tidigare upplever ett helt annat klimat idag i och med tillkomsten av Framtidens Omsorg. – Personalen upplever att det är någon som lyssnar och ger feedback. Dessutom är vi noga med att personalen får en timmes lunchrast och att det finns tillräckligt med tid mellan besöken hos de olika kunderna. – Vi tycker inte heller att en kund ska behöva träffa 30 olika personer från oss utan vi vill att de ska känna sig tryggare om det är 2 till 6 olika personer som kommer till dom. Sedan är det också viktigt för oss att matcha rätt typ av personal till kunderna och att personalens schema läggs utifrån kundernas behov. Får hjälp på sitt eget språk

Om en kund inte kan prata svenska så skickar Framtidens Omsorg alltid med någon som kan språket i fråga. – Vi har både bosnisk, kroatisk och somalisk personal och det är inte bara språket som kan vara ett problem ibland. Mat är en annan del som vi måste ta hänsyn till,

Mattias & Ulrika. Foto: Emil Sandqvist

säger Mathias Peterson som har flera visioner om hur han vill se framtiden: – Vår idé är att utveckla hemtjänsten, att kunna erbjuda LSSboende, äldreboende och boende för ensamkommande flyktingbarn. Målet är att ha alla dom här

bitarna i vårt företag så småningom. Redan nu så jobbar Framtidens Omsorg globalt då man stöttar barnhem i Kambodja samt en organisation som heter Raggsockor för Syrien. Ifjol nominerades Framtidens

Omsorg till Västmanlands mest företagsamma människor och i år har man blivit nominerade till Årets nystartare av Guldstänk som är Västerås Näringslivsgala.

Proffice sätter fokus på chefsrekrytering Proffice i Västerås kommer att sätta extra fokus på två verksamheter under året: Interim management och Executive Rekrytering. – Våra kunder har efterfrågat tjänsterna ett tag, säger Elin Andersson som är regional rekryteringschef på Proffice i Västerås.

tillfällig lösning som är både snabb och effektiv. – Interim står för att täcka ett snabbt uppkommet behov utan någon lång process. Vi kan skaffa en lämplig kandidat inom en vecka och som stannar upp till ett år, säger Elin Andersson.

Prova något nytt

Elin Andersson och Malin Brock som är regionalt ansvarig för Interim/Executive berättar för Affärstidningen Näringsliv att Proffice söker seniora personer med hög kompetens och som vill prova något nytt.

– Vi riktar oss till erfarna chefer som söker en ny spännande karriärmöjlighet. Det kan vara en utmaning om man varit länge på ett företag eller valt att jobba i olika bolagsstyrelser i stället för att vara med i den operativa verksamheten, säger Elin och Malin.

Proffice i Västerås har varit etablerade sen 1998 och har ett 30tal kontorsanställda. Företaget är specialister inom HR, Marknad, Försäljning, Administration, Kundtjänst och Inköp. Proffice har arbetat med rekrytering av chefer i över 15 år i Mälardalsregionen och har ett etablerat nätverk av chefskandidater och kunder inom såväl det offentliga som det privata näringslivet.

Höga krav på kvalitetssäkring

Den andra delen i Proffice-projektet handlar om Executive Rekrytering. Där handlar det om att rekrytera chefer till ledningsgruppsnivå som har lång erfarenhet inom området. – För oss handlar det om att kvalitetsäkra rekryteringsprocessen och det är oerhört viktigt i den här typen av rekryteringar. Det är ett helt annat sätt att söka när det gäller att hitta den här typen av personer. Personer som man kanske inte hittar så lätt genom annonser eller nätverk, säger Elin Andersson och Malin Brock.

Ny satsning

Ett av arbetsområdena är Interim management - IM - som är ett etablerat arbetssätt i storstäderna men där det nu ska göras en regional satsning, bland annat i Västerås. Det kan handla om att ersätta en chef som slutar sin tjänst under det glapp som uppstår innan en ny chef tillsätts. En

IM kommer att bli en nygammal del i arbetet i Proffice Mitt – regionen som Västerås-kontoret tillhör. – Vi har jobbat på ett liknande sätt tidigare men inte paketerat vår satsning. Nu har vi gjort det och i år kommer det att bli ett uppbyggnadsår där vi bland annat ska strukturera vårt nätverk, säger Elin Andersson.

Malin Brock, regionalt ansvarig interim och executive och Elin Andersson, regional rekryteringschef och marknadsområdeschef Västerås.


Affärstidningen näringsliv

västerÅs

33

Kunskapshus för ekonomiservice Det pratas allt oftare om fördelarna med att samla ekonomifunktioner till centraliserade enheter med delade resurser, så kallade Shared Service Centers (SSC).

Stora företag väljer att i allt större utsträckning samordna ekonomiservicearbetet eftersom det ger påtagliga kostnadsfördelar. Att bygga ett SSC är dock inget man gör över en natt, det krävs noggrann planering innan, under och efter uppbyggnad. Den långsiktiga vinsten är ändå större än insatsen, ett SSC kan ses som ett kunskapshus för ekonomiarbetet där man jobbar mer enhetligt, mer målinriktat, mer effektivt och där kvalitetsnivån är märkbart högre genom hela leveransen. Riksbyggens styrka

Riksbyggen och OKQ8 är två mycket olika organisationer, men med den gemensamma nämnaren att de har sin ekonomiservice samlad i ett SSC. Båda är beroende av en hög kompetensnivå i ekonomiarbetet eftersom det är mycket omfattande med många funktioner, enheter, affärsområden och interna kunder. För Riksbyggens del började det 2006 och Gunilla Lidgren fick uppdraget att bygga upp en plattform som skulle bli SSC för hela organisationen. Hon hade ti-

digare varit med och byggt upp Postens SSC och såg en stor utvecklingspotential i samband med uppdraget på Riksbyggen. Idag sköts administrativt- och ekonomiarbete från Västerås och Riksbyggen har cirka 190 medarbetare fördelade på tre orter i landet. Gunilla Lidgren är speciellt stolt över att man talar över 20 olika språk i centret, som på ett bra sätt speglar samhället och visar vilken styrka det finns i att satsa på mångfald. Efter tio år är centret väl etablerat och växer med nya mer kvalificerade arbetsuppgifter främst inom redovisning. OKQ8:s resa

OKQ8 började sin resa mot ett fullskaligt SSC redan för 15 år sedan. Man såg tidigt stora volymfördelar med att samordna ekonomitjänsterna under samma paraply, och dessutom bereddes plats för externa kunder som idag står för ungefär en tredjedel av omsättningen i centret. Kent Stenberg har varit verksam inom OKQ8 i snart 20 år och sedan tre år tillbaka ansvarar han för drift och utveckling av företagets SSC med ett 70-tal anställda. Han gläder sig åt utvecklingen där centret får allt fler uppgifter och större förtroende. Det stärker också teamkänslan i centret, som har en genomgående hög kompetens med goda karriärsmöjligheter.

Stenberg, vd, OKQ8 Shared Service AB och Gunilla Lidgren, chef Riksbyggen Service center. Foto: Henrik Mill

– Vi har utvecklats från ett 40tal anställda till över 70 på bara tre år. De senaste åren har präglats av tillväxt och jag ser ingen avmattning i det. Vi får allt mer komplexa uppdrag från huvudkontoret och vi har nyligen bytt affärssystem. Vi står väl rustade att möta framtiden, konstaterar Kent Stenberg.

Behöver rekrytera

I ett SSC finns det stora möjligheter för riktad kompetensutveckling eftersom mer resurser kan koncentreras till centret. Det hänger ihop med en bättre och mer enhetlig leverans mot interna kunder. Den stora utmaningen ligger att rekrytera ny kompetens. Förvisso råder hög trivsel bland

medarbetarna och personalomsättningen är låg både på Riksbyggens och OKQ8:s center. Dock finns ett stort behov av att fylla nya funktioner. Här ser både Gunilla Lidgren och Kent Stenberg det lokala bemanningsföretaget Dfind Finance som en viktig partner för framtiden.

generatorer också en enhet i Kristinehamn med samma unika kompetens för turbiner. Vi jobbar med alla typer av åtgärder från att leverera specialtillverkade reservdelar för olika maskiner till att utföra kompletta renoveringar med t.ex. utbyte av statorer och löphjul. Vi är en ledande aktör på den nordiska marknaden men jobbar också internationellt med våra kollegor inom Voith Hydro som i mer än 140 år levererat en betydande del av alla aggregat som installerats för vattenkraftsproduktion. Förutom generatorer och turbiner är vi också en ledande leverantör av magnetiseringsutrustningar, både statiska och borstlösa.

Voith Hydro AB Tidigare VG Power Vattenkraftsspecialisten i Norden

I Voith Hydro ingår idag även Kössler som är en högklassig tillverkare av turbiner för småskalig vattenkraft. Vi erbjuder självklart därför också tjänster och produkter även för dessa maskiner.

Högsta kvalitet. Kunskap och styrka. Service är viktigt! Voith Hydro i Sverige kan erbjuda alla typer av tjänster för vattenkraftaggregat och kringutrustningar. Vårt produktutbud omfattar generatorer, turbiner, magnetiseringsutrustningar och servicetjänster som inspektioner, tillståndskontroller, förstudier, utbildningar och mycket annat. Vår servicegrupp har mycket erfarna ingenjörer med lång erfarenhet i branschen. Tillsammans med vår fältpersonal kan vi snabbt vara på plats vid akuta behov och lösa problem. Vi genomför varje år flera hundra uppdrag av mycket varierande karaktär till både svenska och internationella kunder. Vi har också förutom vår expertis i Västerås för

Vi är specialister. Vi är pålitliga.

www.voith.com/swe-sv A Voith and Siemens Company


34

västerÅs

Affärstidningen näringsliv

Bygger hållbara ledningsgrupper

Sigmahuset, ett välbesökt handelshus i centrala Västerås.

Sigma firar 50 i ny kostym Med uppstramad fasad och butiksentréer som vetter mot gatan skapas mer liv och rörelse runt det gamla köpmannavaruhuset, som invigdes redan 1966.

Det i Västerås mycket välkända varuhuset Sigma invigdes den 16 oktober 1966 och firar därmed 50 år i år. När huset var färdigt var det det tredje köpmannavaruhuset i Sverige. Då var det ett öppet landskap och kunderna kunde strosa runt helt fritt mellan butikerna. På bottenvåningen låg ICA, men sedan även andra livsmedelskedjor. – Sigma har en väldigt stor plats i västeråsarnas hjärtan. Särskilt från tiden när vi var ett stort varuhus med 35-40 butiker, berättar Eva Eriksson vars man öppnade klädbutiken Sigma Fashion redan vid invigningen 1966. Själv har hon stått i butiken sedan 1977. Det har hänt mycket med huset under årens lopp. I slutet av 80-talet byggdes Sigma om till en galleria och alla butiker fick egna entréer inifrån. Ytterligare en ombyggnation genomfördes runt år 2000 och 2013 gjordes den senaste renoveringen. Den innebär att den gamla gallerian har blivit ett handelshus med butiksentréer från utsidan. Den nya fasaden är betydligt stramare än den förra då utbyggnader och balkonger har tagits bort och ersatts med ett slätt ytskikt. Eva Eriksson är ingen nostalgiker som längtar tillbaka till flydda tider utan ser stora fördelar med den nya utformningen. – Nu har vi enormt fina skyltfönster!

Det är lättillgängligt, ljust och fint och för första gången på alla dessa år känns det som det är ens helt egna butik. Det är underbart och jag stortrivs, säger hon. Många verksamhetsområden

Med butiksentréer som vetter mot gatan skapas mer liv och rörelse i centrum. En del ytor som innehöll handel har konverterats till andra verksamheter. – Idag har vi 31 hyresgäster inom många verksamhetsområden. Förutom butiker finns här gym, nattklubb, bowling, restauranger och kaféer. På de övre planen finns kontor, bland annat vårt, berättar Cecilia Berg, Centrumchef på Hestia Fastighetsförvaltning AB, som ansvarar för drift samt teknisk och ekonomisk förvaltning av Sigma och övriga fastigheter som ägs av Nordic Retail Fund (NRF) i Sverige. NRF ägs i sin tur av fondförvaltaren Protego, som 2010 köptes upp av Cornerstone, ett amerikanskt bolag med fastigheter över hela världen till ett värde av ca SEK 250 miljarder. I nuläget finns tre vakanser i Sigmas bottenplan. Då huset har ett stort djup gäller det att hitta hyresgäster som kan ta stora ytor. – Vår största hyresgäst, sett till antal kvadratmeter, är Strike Event med bowling och simulatorer som hyr nästan 3 000 kvm. Utmaningen är att fylla de vakanser som finns och få till en så attraktiv mix av verksamheter som möjligt. En annan utmaning är att skapa ett livfullt Sigmatorg, tillägger Cecilia Berg avslutningsvis.

Felrekryteringar kostar företag enorma summor årligen. Ju högre befattning – desto mer kostsamt kan det bli att rekrytera. Om man dessutom träffar fel i matchningen kan det få ödesdigra konsekvenser. Grimaldi Access hjälper till med såväl identifiering som rekrytering av rätt kompetens och har specialiserat sig på ledning och ledningsgrupper.

Som specialister på headhunting och rekrytering på högre nivå erbjuder Västeråsbaserade Grimaldi Access trygghet för företag som vill kunna investera i tillväxt. Att bygga hållbara organisationer och ledningsgrupper är en utmaning inom alla branscher, därför vänder sig Grimaldi Access till en bred målgrupp med kunder inom allt från tillverkningsindustrin till handelssektorn.

Expanderar Mål och strategi avgör

Eva hälsar dig välkommen till Sigma Fashion som firar 50 år i år.

själv fokuserar på kundnytta och ett kvalitativt arbetssätt. – Kundernas mål och strategi avgör hur vi ska arbeta och vilken tjänst vi sätter in. Ibland är det rena rekryteringsuppdrag, och ibland mer komplex search och headhunting. Förmågan att verkligen lära känna kunderna och sätta sig in i deras vardag är grundläggande för att lyckas.

Grimaldi Access är erkänt bra på att bedöma kompetensbehov baserat på ett företags strategi och mål. – För att kunna bygga på med rätt kompetens måste man först ta reda på vart man är på väg och vart man ska. Vilka mål finns uppsatta? Hur ser strategin ut för att nå dem? Vart vill företaget komma och vilken kompetens behövs för att nå dit? Det är exempel på frågor som vi ställer i början av varje uppdrag, förklarar grundaren Märta Grimaldi. Nätverket kring Grimaldi Access har utökats under åren och det ger en bra grund för att hitta och matcha rätt person för varje uppdrag, från styrelse- och ner till mellanchefsnivå. Märta Grimaldi beskriver nätverket som en resurs bestående av handplockade partners som liksom hon

Att leva på att leverera rätt kompetens tycks vara en framgångsrik affär i tider av oro och tuff konkurrens. Grimaldi Access expanderar och kommer inom kort att behöva anställa fler rekryteringskonsulter till kontoret i Västerås. – När jag startade företaget såg jag ett stort behov av specifika tjänster inom headhunting. Företag i Västerås fick tidigare vända sig till Stockholmsbaserade konsultbyråer för det men nu kan vi erbjuda det lokalt. Det är viktigt att behålla det på en nivå som går att hantera med bibehållen kvalitet, säger Märta Grimaldi. Företaget kommer att fortsätta sin tillväxtresa men under kontrollerade former. Att hitta rätt partners för fortsatt utveckling med fler styrelseuppdrag har också hög prioritet.


Affärstidningen näringsliv

västerås energi & miljö/hållbArt byggAnde

35

Stena Recyclings flaggskeppsanläggning vidareutvecklas

Stena Recycling i Hallstahammar är en av få anläggningar i Sverige som kan hantera tungskrot. Företaget har nyligen investerat i en ny sax för 40 miljoner kronor och det markerar en stark framtidstro för såväl anläggningen i Hallstahammar som för återvinningsbranschen i stort.

Idag utgör återvinningsbranschen en av våra viktigaste näringar. Klimathotet går inte att ignorera och de flesta är idag medvetna om att det är vår ohållbara konsumtion som till stor del ligger bakom klimatförändringarna. Stena Recycling verkar med andra ord inom en av våra viktigaste framtidsbranscher och leder dessutom ett utvecklingsarbete gällande en allt högre återvinningsgrad. Nav för återvinning av järn

Hallstahammar är ett av Stena Recyclings nav för återvinning av järn. Den nya saxen som levererats till anläggningen i Hallstahammar är en gigantisk anord-

',771b67$67(*,.$55,b5(1" ZZZJULPDOGLDEVH 5(.5<7(5,1*_+($'+817,1*_67<5(/6(

ning med cirka 1250 tons klippkraft som klipper ner skrymmande skrot till mindre och mer hanterbara bitar. Det handlar i första hand om rent järnskrot som därefter återvinns till nytt högvärdigt material. Ofta säljs det tillbaka till de leverantörer som skickat materialet till återvinning. – Allt skrot som kommer till vår anläggning går inte att klippa och därför har vi tillgång till annan teknik för att hantera det. Med hjälp av gasskärning kan vi demontera och sortera komplext och förorenat skrot. Vi har ett stort fokus på järn- och metallå-

tervinning men hanterar även andra materialtyper här i Hallstahammar, upplyser filialchefen Magnus Jakobsson. Även mycket skrymmande skrot kan hanteras av den nya saxanläggningen som dessutom är försedd med kranar på var sin sida och transportband för att vrida materialet i alla vinklar.

”Tillsammans gör vi något större av våra företag i vår” VÅRSTART! Kom och säg hej! Handelskammarklubben 21 april, kl 16-18 på Hahrska Palatzet www.handelskammarenmalardalen.se

Vill vara del av kundernas utvecklingsprocesser

Med järnvägsspår ända in i anläggningen kan Stena Recycling även ta emot material på ett mer hållbart sätt. Allt material kan inte skickas på räls, men ju mer som kan flyttas över från landsvägen desto större är naturligtvis miljövinsten på sikt. – Detta anses vara lite av en flaggskeppsanläggning och det markeras även genom den stora investeringen i den nya saxen. Vi vill inte bara hämta containrar med skrot, utan även vara aktivt delaktiga i kundernas utvecklingsprocesser. Vi kan med vår kompetens bidra till att utveckla mer effektiva system för hantering av material i kundernas anläggningar till exempel, berättar Magnus Jakobsson. Stena Recycling strävar efter att vara en utvecklingspartner för den regionala industrin i och omkring Hallstahammar – Västeråsområdet. Att hjälpa kunderna uppfylla sina miljömål och samtidigt uppnå ökad lönsamhet har hög prioritet och framledes kommer nya kundnära tjänster att utvecklas från anläggningen i Hallstahammar.

Vakna Vad väntar i Västerås? Det beror på dig. För det här är en stad och en omgivning som kan vara lite vad du vill. Om det är at t bo under Mälarens y ta på Ut ter Inn, at t bestiga kullarna vid Anundshög eller at t känna ner ven i en händelserik stadskärna ... Det är upp till dig. Vad väntar du på?

visitvasteras.se


36

västerås energi & miljö/hållbArt byggAnde

Affärstidningen näringsliv

Bravida ger fastigheter liv i Västerås Bravida levererar specialisttjänster och helhetslösningar inom el, vs och ventilation. – Vi fyller fastigheter med liv. Det handlar bland annat om värme, ljus och bra luft, säger avdelningscheferna Bengt-Åke Rosengren och Daniel Johansson på Bravida i Västerås.

Just nu har Bravida i Västerås en hel del uppdrag inom bostadsbyggandet i staden. Företaget har bland annat ansvarat för ventilation och el i bostadsbolagets Mimers 200 nya lägenheter. – Man kan säga att det vi gör är hjärtat, lungorna och nervsystemet i ett hus, säger Bengt-Åke Rosengren. Under de senaste åren har Bravida förfinat och utvecklat sina projektrutiner och processer för att skapa en optimal och effektiv samverkan mellan kompetensområdena. Oavsett kontraktsform, utförande eller totalentreprenad. Resultatet är Bravida Plus. Bravida Plus

Ett exempel på det är Hahrskagymnasiet som byggts om under fjolåret. Det är ett gammalt kulturmärkt hus i Västerås som byggs om till gymnasium och där

Gänget som ger Harska gymnasiet i kopparlunden liv.

Bravida ansvarar för el, vs, ventilation, kyla, automation samt brand och säkerhetssystem. Bravida skapar en unik projektorganisation för uppdrag där personal från företagets teknikområden arbetar tillsammans mot ETT gemensamt projektmål under EN gemensam projektchef. Dessutom har varje kompetensområde en projektledare som säkerställer de särskilda krav som ställs. – En av fördelarna med att ha totalentreprenad är att beslutsvä-

garna blir kortare, säger BengtÅke Rosengren och Daniel Johansson. Just Hahrskaskolan är ett bra exempel på en lyckad entreprenad tillsammans med Nordiska Byggkoncept/ Aspholmen Fastighet, tycker Rosengren och Johansson. – Det har varit en utmaning speciellt med tanke på att huset är ett kulturminne och att vi haft en del restriktioner med vad som får tas bort av befintliga ytor. Men

det har gått bra och nu är vi inne i slutspurten. Inflyttning sker i vår. Partnering

I stora projekt kan man behöva samarbeta med flera andra. Partnering är en samarbetsform och spänner över alla inblandade aktörer, beställare, användare, arkitekt, konstruktör och entreprenörer. Alla kompletterar varandra med sina erfarenheter och kompetenser och nya lösningar uppfinns för att göra ett bra jobb. I ett

fördjupat samarbete parterna emellan sker en öppen redovisning av ekonomi och samtliga kalkyler. Bravida hette från början BPA och fick sitt nuvarande namn 2000. Idag har företaget 9.000 anställda på 160 platser i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Kontoret i Västerås har ett 100tal anställda medarbetare och omsätter 170 miljoner kronor per år.

Klimatförändringarna kräver nytänkande Klimatförändringarna kan varken förnekas eller kortsiktigt oskadliggöras. Ett ohållbart nyttjande av naturens resurser har satt sina spår, men det går att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling om mer utrymme skapas för återvinning och återbruk. Allra bäst är det förstås att minimera uppkomsten av avfall, något som återvinningsföretaget SUEZ aktivt arbetar för.

Ett återvinningsföretag som strävar efter att minimera uppkomsten av avfall – hur går det ihop?

Logiken säger ju att mindre avfall borde betyda ett mindre behov av att sortera och återvinna och därmed också mindre för SUEZ att göra. Anders Widing, avdelningschef på SUEZ Recycling i Västerås, är av annan uppfattning: – Såväl lagstiftning som kunder ställer ständigt högre krav på återvinning och andelen material som återvinns ökar. Vi kommer att ha fortsatt fullt upp när marknaden blir mer miljömedveten. Vi är innovativa och utvecklar ständigt nya lösningar för att ta hand om så mycket material som möjligt, här i Västerås har vi utrustning och kapacitet för att ta hand om alla materialtyper. Hög kunskapsnivå

SUEZ gick tidigare under namnet SITA i Västerås, men nu är alla enheter som tidigare var SITA samlade under det gemensamma varumärket SUEZ Recycling i Sverige. Kännetecknande för SUEZ är ett kraftfullt miljöarbete världen över. På lokal nivå ger det mervärden i form av en hög kunskapsnivå genom hela företaget. Kunderna känner en stark tilltro till SUEZ, som är kända för att kunna ta hand om alla typer av material, inklusive farligt avfall. – Det stämmer att vi är hel-

täckande, men samtidigt vill vi fokusera på närområdet för att minimera transporter. Det är inte miljömässigt försvarsbart att transportera avfall under längre sträckor. Att öka medvetenheten kring det generellt är en viktig uppgift för oss, förklarar Anders Widing, som även satsar mycket på att höja kompetensnivån internt med kontinuerliga utbildningsinsatser. Högre effektivitet

Tuffare miljökrav ställer allt högre krav på motprestation inom

industrin. Här kan SUEZ vara en viktig samarbetspartner som underlättar implementering av nya processer för högre återvinningsgrad och en minskad uppkomst av avfall. Konsulttjänster av den här typen blir allt vanligare i branschen, enligt Anders Widing. – För att skapa högre effektivitet har enheterna i Västerås och Eskilstuna slagits ihop under samma organisation. Nu kan vi med gemensamma resurser erbjuda ännu fler tjänster för kunder i vår region. Det ger även

storskaliga ekonomiska fördelar som kommer våra kunder till gagn. Kräver nytänkande

Framöver så kommer SUEZ bland annat att satsa ännu mer på kostnadseffektiva lösningar som passar industrikunder i regionen. – Klimatförändringarna kräver nytänkande och här ser vi oss som en central aktör i utvecklingen. Industrin har också ett stort ansvar och vi kan fungera som bollplank i omställningen, avslutar Anders Widing med.


Affärstidningen näringsliv

västerås energi & miljö/hållbArt byggAnde

Beteendeförändring sparar resurser och miljö

37

Utrota barncancer. Din gåva gör skillnad.

Västerås allmännyttiga bostadsbolag Bostads AB Mimer tar miljöarbetet till en ny dimension med sin senaste lansering: Gröna Hem – ett avtal för framtiden. Med satsningen söker Mimer uppmuntra dem som redan idag är engagerade i olika miljöfrågor och samtidigt locka fram intresset hos hyresgäster som inte riktigt är där ännu. Andemeningen är att även små och enkla förändringar i vardagen kan göra en stor insats för miljön.

barncancerfonden.se Pg 902090-0

Öster Mälarstrand Juni 2016 öppnar Handelsbanken ett kontor vid Lasse Färnlöfs plats på Öster Mälarstrand. Det blir Västerås modernaste bankkontor i en fantastisk miljö.

Mimers miljöarbete går flera decennier tillbaka. En avgörande faktor för att lyckas är att få med sig hyresgästerna och engagera kring klimat- och miljöfrågor eftersom det är något som påverkar alla. – Ett av de främsta budskapen som vi vill förmedla genom våra miljösatsningar är att det går att leva och bo mer hållbart utan att det innebär stora uppoffringar gällande livskvalitet och bekvämlighet, förklarar Anna Wadsten, sakkunnig i miljöfrågor på Mimer.

Vi hjälper till med alla era bankaffärer! Välkommen att kontakta oss redan idag! Tel: 021-16 47 50 www.handelsbanken.se/vasteras

Ett avtal för framtiden

Med Gröna Hem hoppas Mimer på att kunna bidra till ett ännu större intresse kring miljöfrågor genom att fokusera på miljösmart boende. Fördelarna är många såsom resursbesparing och bättre totalekonomi – och inte minst möjligheten att göra en stor skillnad för framtiden. – Vi har funderat på att införa en satsning som Gröna Hem ganska länge. Nu har vi alla förutsättningar för det och har precis lanserat konceptet i ett pilotområde på Skallberget i Västerås. Vi ska arbeta område för område och till slut kommer alla våra hyresgäster att erbjudas möjligheten att teckna ett grönt avtal inom Gröna Hem, som givetvis är kostnadsfritt för hyresgästerna, upplyser Anna Wadsten. Rent praktiskt genomförs Gröna Hem genom att hyresgästen ingår ett frivilligt avtal med Mimer om att leva mer hållbart. Man ska bland annat försöka spa-

Besiktningsman från Mimer, Hans Eriksson och hyresgäst Eva Grip, första att teckna avtal. Foto: Pia Nordlander, BildN

Det personliga omsorgsföretaget 021-13 30 00

ra energi i vardagen, använda mer miljövänliga produkter och källsortera sitt hushållsavfall. Avtalet inleds med en webbaserad utbildning som följs av ett frivilligt hembesök i syfte att leta energitjuvar som till exempel droppande kranar och rinnande toaletter. Inspirera för beteendeförändring

Mimers nytänkande kring miljöfrågor kommer även sannolikt att inspirera andra bostadsbolag framöver. Alla vinner på utfallet som man hoppas på med Gröna Hem, och för Mimer handlar det inte i första hand om att spara ekonomiska resurser utan om att göra en ren insats för miljön och framtiden . – I grunden handlar det om att

Foto: Pia Nordlander, BildN

inspirera till en beteendeförändring genom att öka kunskapen om hur vårt levnadssätt påverkar vår miljö, förklarar Anna Wadsten vidare. Dessutom ska det vara lätt att göra rätt, därför får alla hyresgäster som tecknar ett grönt avtal ett startpaket med praktiska saker som förenklar miljöarbetet i vardagen, till exempel diskpropp, matavfallskorg och sorteringskasse för elavfall. Startpaketet innehåller även erbjudanden från flera samarbetspartners, bland annat ett prova-på medlemskap i bilpool och erbjudande om solel.

!"# !"#$%&'(#'%)"#*+(#,-.-/&#0&123//+(#*3%#*4#5,2#*-"&#'%)65%#0()%#-#,+"(%41## $%&''(#'%)"#*+(#,-.-/&#0&123//+(#*3%#*4#5,2#*-"&#'%)65%#0()%#-#,+"(%41## # !"#$%#&'#()*&+,-.*+#/)%#.--.#012#/"''+#/)%#.**#+3.%.#,4#5"'.#/%460%#012#27$-,.#5"6#.**#2"**.#%$**8## ############### ###############!"#$%#&'#()*&+,-.*+#/)%#.--.#012#/"''+#/)%#.**#+3.%.#,4#5"'.#/%460%#012#27$-,.#5"6#.**#2"**.#%$**8## !"#&%97:5&%;## ############### ###############!"#&%97:5&%;## <'/0%(.*"0'+%:(#(&5#*"5'"'6.%#012#9%0+12=%&%# <'/0%(.*"0'+%:(#(&5#*"5'"'6.%#012#9%0+12=%&%# >% .*"+#*"--64'6#*"--#5.*0%#(&5#"'*&%'&*# >%.*"+#*"--64'6#*"--#5.*0%#(&5#"'*&%'&*# ?.( 2$--+%456"3'"'6# ?.(2$--+%456"3'"'6# @: %"5"+A#%456"3'"'6#.3#+*:5&'*&%#,4#7:%"+*,%06%.((&*# @:%"5"+A#%456"3'"'6#.3#+*:5&'*&%#,4#7:%"+*,%06%.((&*# B= '5"62&*+A0'*.A*&%# B='5"62&*+A0'*.A*&%# C7 $-,#(&5#)3&%+$**'"'6#,4#/-&%.#+,%4A## C7$-,#(&5#)3&%+$**'"'6#,4#/-&%.#+,%4A## !$ 6-&5'"'6#0(#<'5"3"5D#012#/.("-7&0(+0%6E#$-5%&0(+0%6#012#2&(*7$'+*E# !$6-&5'"'6#0(#<'5"3"5D#012#/.("-7&0(+0%6E#$-5%&0(+0%6#012#2&(*7$'+*E# .% 9&*&#012#"'*&6%.*"0'E#+.(*#:*9"-5'"'6.%# .%9&*&#012#"'*&6%.*"0'E#+.(*#:*9"-5'"'6.%# F)%&-$+'"'6.%#"'0(#&G&(,&-3"+#2$-+.#012#.A*:&--.#+.(2$--+/%460%# o F)% &-$+'"'6.%#"'0(#&G&(,&-3"+#2$-+.#012#.A*:&--.#+.(2$--+/%460%# H'#90A'"'6+9.%#-0A.-#*"--#/)%&'"'6.%#012#1"%A&-3&%A+.(2&*# #90A'"'6+9.%#-0A.-#*"--#/)%&'"'6.%#012#1"%A&-3&%A+.(2&*# o H' F)%&'"'6+%456"3'"'6E#3"#27$-,&%#5"6#.**#+*.%*.#&'#/)%&'"'6E#+)A.# o F)% &'"'6+%456"3'"'6E#3"#27$-,&%#5"6#.**#+*.%*.#&'#/)%&'"'6E#+)A.# /)%&'"'6+9"5%.6E#*"--+*4'5#&--&%#.''.'#/)%&'"'6++&%3"1&# /) %&'"'6+9"5%.6E#*"--+*4'5#&--&%#.''.'#/)%&'"'6++&%3"1&#

o o o o o o o

Vill vara inspirationskälla

Mimer har länge haft miljöfrågorna högt upp på agendan. Företaget har bland annat ett eget vindkraftverk som producerar el motsvarande cirka 40 procent av årsförbrukningen av fastighetsel. Mimer har också arbetat aktivt under många år för att anpassa såväl nya som befintliga hus efter nya miljökrav. – Vi värnar om hyresgästerna och tar samtidigt ett stort miljöansvar. Vi hoppas att våra insatser ska fungera som en inspirationskälla för såväl hyresgäster som andra intressenter. Alla kan inte göra allt men alla kan bidra med något och tillsammans kan vi åstadkomma en omfattande förbättring för miljön, säger Anna Wadsten avslutningsvis.

#

o ?,% 4A1./I#012#"'/0%(.*"0'+*%$//.%## ?,%4A1./I#012#"'/0%(.*"0'+*%$//.%## ??.(2$--+#!$6-&5.%'.#A.'#+*)57.#5"6#+0(#$%#.%9&*++)A.'5&#&--&%#0(#5:#3"--#9)%7.#+*:5&%.8#!"# .(2$--+#!$6-&5.%'.#A.'#+*)57.#5"6#+0(#$%#.%9&*++)A.'5&#&--&%#0(#5:#3"--#9)%7.#+*:5&%.8#!"# 2 27$-,&%#5"6#01A+4#"#0-"A.#,%.A*"+A.#/%460%#012#$%&'5&'E#*"--#&G&(,&-#2:%#(.'#/=--&%#"#9-.'A&**&%#&--&%# 7$-,&%#5"6#01A+4#"#0-"A.#,%.A*"+A.#/%460%#012#$%&'5&'E#*"--#&G&(,&-#2:%#(.'#/=--&%#"#9-.'A&**&%#&--&%# .**#/4#&'#*&G*#)3&%+.**8#B)7-"62&*&%#/"''+#.**#+A.''.#012#+A%"3.#:*#9-.'5#.''.*# .**#/4#&'#*&G*#)3&%+.**8#B)7-"62&*&%#/"''+# B)7-"62&*&%#/"''+#.**#+A.''. .**#+A.''.#012#+A%"3.#:*#9-.'5#.''.*# .'+)A'"'6+2.'5-"'6.%E#9-.'A&**&%#012#J!#*"--#+7$-3A0+*'.5+,%"+8##C0+#0++#A.'#5:#$3&'#*.#&'#&'A-.%&# .'+)A'"'6+2.'5-"'6.%E #9-.'A&**&%#012#J!#*"--#+7$-3A0+*'.5+,%"+8##C0+#0++#A.'#5:#$3&'#*.#&'#&'A-.%&# /"A.8## /"A.8##

#

K=1A&%#5:#.**#'460*#9&2)3&%#/)%$'5%.+L#!"#*.%#&(0*#5"'.#/)%+-.6#+0(#3"#+&5.'#/)%(&5-.%#*"--# K=1A&%#5:#.**#'460*#9&2)3&%#/)%$'5%.+L#!"#*.%#&(0*#5"'.#/)%+-.6#+0(#3"#+&5.'#/)%(&5-.%#*"--# &G&(,&-3"+#A0((:'&'#&--&%#-.'5+*"'6&*8# &G &(,&-3"+#A0((:'&'#&--&%#-.'5+*"'6&*8# UVF;+#?.(2$--+#!$6-&5.%'.# ;+#?.(2$--+#!$6-&5.%'.# #############################UVF B4'5.6#M#/%&5.6;# B4' 5.6#M#/%&5.6;# ?* ?*0%.#6.*.'#WW# 0%.#6.*.'#WW# A-8#NO8NND#PQ8NN# A8#NO8NND#PQ8NN# QSS QSS#PS#!$+*&%4+# #PS#!$+*&%4+# R: R:'12+*$'6*;#A-8#PS8NND#PT8NN# '12+*$'6*;#A-8#PS8NND#PT8NN#

NQN NQN#D#WXN#PW#QN# #D#WXN#PW#QN# %0 %0+&D2.''.8,=&Y.9/8+&# +&&D2.''.8,=&Y.9/8+&#


38

västerås energi & miljö/hållbArt byggAnde

Bostad Västerås – med järnkoll på bostadsmarknaden

Affärstidningen näringsliv

Ny vd vill sätta sin prägel direkt Den 1 mars tog Patrik Schelin över som vd och koncernchef i projektledningsföretaget Hifab. Och han vill sätta sin prägel på företaget direkt. – Att stärka varumärket är en viktig del i mitt uppdrag, säger den 51-årige Värmdöbon med rötter i Valdemarsvik.

Hifab stödjer sina kunder genom alla delar av ett byggprojekt och erbjuder tjänster inom flertal marknadssegment som exempelvis fastighet, infrastruktur, industri, miljö, energi och processteknik. Internationellt leder Hifab utvecklingsprojekt i över 20 länder. – Jag vill vara med och stärka varumärket ytterligare, främst genom nöjda kunder och medarbetare. Jag vill se en fortsatt utveckling av bolagets tjänster där paketeringen ska göra det tydligt och tillgängligt för våra kunder, säger Patrik Schelin om sin kommande roll som vd för Hifab. Bostad Västerås AB vill veta det mesta om bostadsmarknaden i Sveriges sjätte största stad. Och det gör man redan enligt vd:n Lars-Erik Bengtsson. – Vi har järnkoll på läget, säger han.

Bostad Västerås är ett företag specialiserat på att marknadsföra, informera, förmedla och hantera bostadsutbud och – sökande. 1999 köpte Lars-Erik Bengtsson och Peter Odeheim företaget och stod då som ensamma ägare. – Vi är lite av mångsysslare inom branschen. Vi jobbar med bostadsinfo i stort och det kan gälla var det finns tomter att köpa eller hur andrahandskontrakt fungerar, säger Lars-Erik Bengtsson. Bostad Västerås har flera ben som verksamheten vilar på. Alla stycktomter som Västerås Stad erbjuder till försäljning fördelas genom Bostad Västerås. Bostad Västerås ansvarar även för uthyrning av studentbostäder och när det gäller "vanliga" hyreslägenheter så har företaget avtal med olika privata fastighetsägare angående uthyrning. – Vill man veta vad som händer på bostadsmarknaden ska man definitivt ringa oss, säger Lars-Erik Bengtsson. Föregångare

Bostad Västerås jobbar också med sociala samverkansavtal och i det här fallet gäller det uthyrning av 100-140 lägenheter till personer som av olika anledningar inte kan få ett eget kontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden. – Vi är föregångare inom Västerås i de här frågorna och vi har haft många studie-

besök där man varit avundsjuka på hur vi jobbar. Framförallt har vi ett bra samarbete med fastighetsägarna i staden, säger Lars-Erik Bengtsson. En annan verksamhet som Bostad Västerås nyligen etablerat är ett mäkleri och där jobbar Andreas Ädel som företagets fastighetsmäklare. Totalt jobbat fem personer i företaget som omsatte åtta miljoner kronor förra året. – Mycket av vårt arbete sker via hemsidan och vi har som allra mest att göra i slutet av sommaren innan alla nya studenter kommer hit. Vi får många frågor som rör förmedling av lägenheter då. Västerås bygger för övrigt bostäder som aldrig förr. 1 000 nya lägenheter om året är planerat och Bostad Västerås är involverat i en hel del, bland annat utbyggnaden av Öster Mälarstrand etapp 3 där totalt 700 lägenheter ska byggas. Spännande byggprojekt

Under våren släpper Sveafastigheter sin första etapp på Öster Mälarstrand som omfattar 98 lägenheter. Totalt handlar det om 196 lägenheter. Första inflyttningen kommer att ske i februari 2017 och Bostad Västerås sköter uthyrningen av dessa lägenheter. Ett annat projekt där Bostad Västerås är involverat i är småhusområdet Malmen i Gäddeholm där 200 bostäder ska byggas. Det handlar bland annat om att fördela 100 stycketomter till köpare. – Det är stor efterfrågan på småhustomter och det här känns som ett spännande projekt. Det är ett jättefint område med fin natur som kommer att bli väldigt populärt, säger Lars-Erik Bengtsson.

Patrik Schelin, ny vd på Hifab från 1 mars. Nya utmaningar

Började som VVS-konsult

Efter uppväxten i östgötska Valdemarsvik och gymnasiestudier i Norrköping och Katrineholm påbörjade Patrik Schelin sin yrkeskarriär i Linköping som VVS-ingenjör på en mindre konsultfirma. Efter militärtjänstgöring var det sedan dags för flytt till Stockholm och fortsatta studier på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 1986. – Under studierna jobbade jag parallellt som VVS-konsult på min kusins Ingenjörsbyrå RIBA och därefter fortsatte jag att jobba på byrån, berättar Patrik Schelin. Efter 13 år på RIBA fick han erbjudande från teknikkonsultföretaget Scandiaconsult 1999. Där blev han enhetschef och jobbade som det i ett par år innan han 2003 fortsatte som regionchef med ansvar för verksamheten i Stockholmsregionen. 2003 köptes Scandiaconsult upp av danska Ramböll och Schelin har jobbat kvar inom företaget i olika ledande befattningar, senast som divisionschef med ansvar för infrastruktur och samhällsbyggnadstjänster i Sverige.

Södra länken i Stockholm, Hifab.

Våren 2016 kommer nästa utmaning. Att leda Hifab med 400 anställda in i framtiden. – Jag ser verkligen fram mot denna utmaning i en tid då mycket händer på marknaden. Mycket är på gång i våra växande större städer med stora investeringar inom infrastruktur, kollektivtrafik och bostäder. Utöver detta pågår stora investeringar inom landets flygplatser, järnvägs- och hamnanläggningar. Detta är områden där Hifab är väl positionerade och redo att växa med marknaden, fortsätter Patrik. Segling och handboll

När Patrik Schelin inte jobbar så tycker han om att segla eller åka till fjällstugan i Hede i Vemdalen med frun och de tre barnen. Och så följer han gärna döttrarnas framfart i handbollsklubben Gustavsberg. – Jag försöker koppla av när jag är ledig och det har fungerat bra tycker jag. Seglingen och skärgården har varit ett andningshål för mig i alla år, säger han.


Affärstidningen näringsliv

västerås energi & miljö/hållbArt byggAnde

39

Arkitektritade hus för större målgrupp Nu finns det möjlighet för fler att skaffa det arkitektritade drömhuset utan att det kostar avsevärt mer än ett vanligt kataloghus. Hur är det möjligt? Den nytänkande hustillverkaren Intressanta hus har valt att gå sin egen väg med ett lite annorlunda koncept – husen ritas enligt kunds önskemål och produceras med volymtillverkarens effektivitet.

De flesta nya hus är beställda från standardiserade kataloger hos någon av marknadens stora hustillverkare. Genom att dra nytta av ett fåtal modeller och storskalig produktion kan tillverkarna hålla kostnaderna på en nivå som är acceptabel för en bred målgrupp. En mindre målgrupp söker ändå andra alternativ och söker gärna upp en arkitekt som ritar drömhuset – men utmaningen kommer i nästa steg då byggprocessen ska upphandlas. Ofta blir det så komplext att byggkostnaderna skenar iväg, och det finns då en risk att drömhuset aldrig byggs. Det är något som man på Intressanta hus vill motverka. Skapar drömhus

Intressanta Hus prefabricerar sina hus på liknande sätt som traditionella hustillverkare men har en betydligt större flexibilitet som ger möjligheter att tillgodose vad kunderna efterfrågar. – Vi vill helt enkelt bygga de hus som människor drömmer om. Det handlar om att öppna en marknad för vackra och unika hus för en betydligt större målgrupp, förklarar Göran Hjälmeby, vd på Intressanta hus. Företaget tar hand om hela processen med ansvar för allt från första strecket på ritning till överlämnade av nyckeln till det komplett uppförda huset. Då man har frångått konventionella metoder i projektering och övriga led i framtagandet av ett arkitektritat hus hålls kostnaderna på en nivå som de flesta kan acceptera. – Husen vi levererar ska ha mycket känsla utan att omfatta alltför många fördyrande detaljer. Det är ett koncept som vi tror på

och som vi kommer att vidareutveckla för att nå en ännu bredare målgrupp, tillägger Göran. Kan leverera det dubbla

Göran är uppvuxen i en familj som varit verksam inom hustillverkning sedan början av 1960talet. Bröderna driver sedan drygt 30 år tillbaka husföre i Florida. Göran fortsätter att fokusera på utvecklingen inom Intressanta hus med siktet ställt på den svenska och i framtiden möjligtvis nordiska marknaden.

– Intressanta hus etablerades 2010 och idag levererar vi ett 30tal hus per år. Vi har även kommit in bra på projektsidan med kedjehus och radhus med samma princip som villorna. Vår förhoppning är att kunna trappa upp och

leverera bortåt det dubbla inom ett par år. I dagsläget fokuserar vi mycket på Mälardalen och Stockholm, men vi har levererat hus över hela Sverige. I det närmaste undersöker Göran Hjälmeby möjligheter att eta-

blera filialer på andra ställen i Sverige, bland annat Göteborg och Malmö. Det blir ett viktigt steg i företagets expansion för framtiden där det yttersta målet är att öppna möjligheter för fler att få flytta in i sina drömhus.


40

västerås energi & miljö/hållbArt byggAnde

Affärstidningen näringsliv

Peab ligger steget före

Brf Kajutan har 40 lägenheter alldeles vid Mälarens. Husen har en industrikänsla med fasad av plåt som möter trä. Det är fina glaspartier och husen ligger i ett lummigt område alldeles nära båthamn och brygga. Västerås fortsätter att stiga i graderna. Sveriges sjätte största stad kantas av utveckling och tillväxt med många spännande nybyggen på gång – allt från kommersiella lokaler och industrifastigheter till toppmoderna bostadsprojekt. Peab fortsätter att vara en viktig trendsättare för utveckling av Västerås bostadsmarknad.

Precis som när det planerades för actionbadet vågar Peab återigen ta ut svängarna rejält i nya bostadsprojekt på Öster Mälarstrand. Ett stenkast från Kokpunkten byggs nya bostadsrätter alldeles intill vattnet. Peab har dessutom under en längre tid utvecklat bostäder för en bred målgrupp i Gideonsberg som ligger på gångavstånd från centrum. Cityradhus vid vattnet

I stort sett alla stora byggbolag i Sverige vill få en del av kakan i en av landets starkaste inflyttningskommuner. Peab ligger steget före tack vare succén med Kokpunkten som nu efterföljs av hotellbygget alldeles intill badet. Flera nya bostadsrättsföreningar är dessutom på gång utmed vattenlinjen. Ett av de mest aktuella projekten just nu är Brf Notudden, cityradhus med 12 bostadsrätter där byggnationen nästan är färdigställd inför planerad inflyttning redan till hösten. – Radhusen ligger i nära anslutning till mycket aktiviteter och en fantastisk natur. I närområdet finns det motionsspår, lek-

12 sjönära cityradhus som är smart planerade på 125-129 kvm och sträcker sig över 2 våningar. Radhusen ligger på varandra där de övre radhusen har loftgång. Totalt är husen 4 våningar. Alla radhus har balkong åt väst och utsikt över innergård.

platser och flera rekreationsområden. Dessutom ligger Kokpunkten alldeles i närheten och för att inte glömma Mälaren som är en central mötesplats året om. På sommaren tar många en tur med båten och på vintern åker man skridskor på sjön, berättar projektchefen Jenny Gunnar entusiastiskt. Bostäder med industrikänsla

Nästa projekt har en planerad inflyttning till våren 2018. Brf Kajutan rymmer betydligt fler bostä-

der, det blir ett tillskott på 40 nya lägenheter vid Öster Mälarstrand praktiskt taget inpå Västerås centrum. För att bevara områdets unika industrikänsla väljer Peab underhållsfria trä- och plåtfasader. Jenny Gunnar kommenterar valet: – De två husen ska åldras med värdighet och smälta in i omgivningen, samtidigt som vi skapar ett modernt uttryck som kompletteras med detaljer som också är inspirerade av det industriella arvet. Läget är bästa tänkbara och lä-

genheterna kommer att präglas av en riktig industrikänsla med hög takhöjd, ljus och rymd. Det blir solceller på taket för att komplettera med grön fastighetsel inom föreningen. Ny central stadsdel

Peab har varit en av nyckelaktörerna i Västerås bostadsutveckling under många år. Det vittnar bland annat utvecklingen av Tegnérlunden om. Här blandas hyresrätter och bostadsrätter i det mest centrala förtätningsprojektet i Västerås hittills. Peab fort-

sätter nu med nya bostadsrätter i egen regi. – Tegnérlunden är en helt ny och ur alla perspektiv hållbar stadsdel som öppnar möjligheten för fler att skaffa sig ett modernt boende till ett rimligt pris – samtidigt som man tänker på miljön. Vi vill även i framtiden kunna bygga lite annorlunda och effektiva bostäder och därmed ta vårt ansvar för den sociala hållbarheten likväl som den miljömässiga, avslutar Jenny Gunnar med.


Affärstidningen näringsliv

västerås energi & miljö/hållbArt byggAnde

41

Med energi som gemensam nämnare Peab och Västerås stad har valt att låta kraften från svensk industrihistoria löpa vidare in i nya upplevelser och möjligheter. Det manifesteras i etableringen av Sveriges första actionbad som dessutom byggts i en kulturmärkt, hundraårig byggnad intill Mälarens strand i centrala Västerås.

Nordens häftigaste bad öppnade i augusti 2014 och gjorde stor succé från första dagen. Peab och Västerås stad hade en tydlig ambition bakom satsningen: att skapa nya möjligheter för Västerås att placera sig på upplevelsekartan i Sverige. Med häftiga och utbytbara miljöer som regleras med senaste tekniken för ljud, ljus och bild samt sammantaget kilometerlånga rutschkanor i en badmiljö på åtta våningar kan man definitivt konstatera att duon lyckats. Energikluster

Etableringen av Kokpunkten är ett viktigt samhällsplaneringsprojekt ur flera perspektiv. – I samband med utvecklingen av badet har synergieffekter skapats, bland annat i form av en ny mötesplats där fler byggnationer är på gång nu. Kokpunkten är en länk mellan två nya stadsdelar samt en äldre och i anslutning till badet byggs ett nytt hotell och det planeras även för ett science center i området, berättar Kokpunk-

ten Fastighets vd Håkan Östh, som också har varit involverad i projektet sedan 2008. Han tillägger: – Att hela området kan utvecklas är det viktigaste. Vi vill ta vara på Västerås historia som energikluster och det ska även genomsyra framtida verksamheter i anslutning till Kokpunkten. Ny reseanledning

Utvecklingen av The Steam Hotel håller trenden i området med energi som gemensam nämnare. Carl Lundgren, en av grundarna till Ess Group, ser en stor utvecklingspotential i Västerås som ny upplevelsestad: – I kombination med actionbadet skapades en ny reseanledning som dessutom håller året om. Västerås har något nytt att visa upp och det ville vi förstärka genom att bygga The Steam Hotel, som öppnar under 2017. Ess Group är generellt kända för sina unika och nytänkande koncept kring hotell- och restaurangverksamhet. Det märks inte

Illustration som visar hur det kan se ut i Glashuset/Kulissbyggnaden.

minst i övriga anläggningar som exempelvis Ystad Saltsjöbad och Falkenberg Strandbad, som båda blivit viktiga inslag i destinationsutveckling för mindre orter. – Det nya hotellet kommer att bli en reseanledning i sig, fortsätter Carl Lundgren. Det som är fantastiskt är att vi ser att vårt koncept verkligen passar in i staden.

Krafttemat består

Hotellet byggs i en befintlig fabriksbyggnad och man tar vara på den ursprungliga industrikänslan. Krafttemat genomsyrar hela anläggningen, och sjunde våningen kommer att avsättas för att ge möjlighet att just samla kraft med ångspa, ångbastu och stor takterrass. Ett tillskott på 230 rum är stort för Västerås, och hittills även det största projektet i

ägaren Ess Groups regi. – Hotellet och badet är viktiga delar i en uppbyggnad av en ny arena för möten och samverkan i Västerås, en energiarena. Det är kopplat till Västerås arv och profil som energistad med bland andra ABB i spetsen. Det känns fantastiskt att få vara med om den här utvecklingen, säger Håkan Östh som avslutning.


42

västerås energi & miljö/hållbArt byggAnde

Affärstidningen näringsliv

Bostadsmarknaden i fokus för Kadesjös Kadesjös Ingenjörsbyrå är ett begrepp inom VVS och byggsektorn i Västerås med omnejd. Företaget firade 70 år förra året och har ett nytt spännande år framför sig. – 2016 kommer mycket av vårt fokus att ligga på bostadsmarknaden, berättar vd:n Birgitta Lindblad.

Nils Kadesjö från Göteborg ville starta en egen konsultverksamhet inom byggbranschen. Företaget skulle ha en avdelning för byggnadskonstruktioner och en för VVS. Efter ett besök i Västerås våren 1945 beslutade sig Nils Kadesjö för att etablera sig i staden som vid den tiden saknade en

etablerad byggkonsult. Resultatet blev Kadesjös Ingenjörsbyrå som startade i en lägenhet på Domkyrkoesplanaden. Stor aktör

I dag mer än 70 år senare är Kadesjös en aktör att räkna med och då inte bara i det lokala näringslivet i Västerås. Företagets hittills största projekteringsarbete sedan starten 1945 är utan tvekan Atik 36 – det stora anrikningsverket utanför Gällivare som även blev ett av de största stålbyggnadsprojekten i hela Europa. Kadesjös har även utfört detaljprojektering i ABB:s projekt med HVDC-kablar som ligger på botten mellan Åland och Finland. Ett tredje stort projekt är Mälarenergis kraftvärmeverk Block 6

som var ett av Sveriges största kraftprojekt när det byggdes. Stora delar av projekterings- och konstruktionsarbetet har utförts av Kadesjös Ingenjörsbyrå. – Vi har flera stora projekt av den typen men i och med att råvarupriserna inom industrin sjunker så kommer vi år att fokusera mer på bostadsmarknaden, speciellt i Västerås och Stockholm, säger Birgitta Lindblad. Största uppdraget inom VVS

Kadesjös har många större kunder och bland projekt där företaget kommer att involveras kan nämnas Sala Närsjukhus där Kadesjös projekterar och så arbetet med Södertälje sjukhus som är inne i slutfasen.

Älvkullen etapp 2 är ett naturskönt boende i Västerås nära city och golfbana. Inflyttning under våren 2016.

Ny- och ombyggnad av Södertälje sjukhus är hittills ett av Kadesjös största projekteringsuppdrag inom VVS. Visualisering: Locum

– Det är ett våra största uppdrag inom VVS hittills, säger Birgitta Lindblad. Kadesjös har på uppdrag av Stockholms läns landsting fastighetsbolag Locum projekterat VVS, kyla, sprinkler och medicinsk gas för ny och ombyggnad på Södertälje sjukhus. – Även på personalsidan händer det saker. De medarbetare som är födda på 1940-talet har gått i pension och vi är inne i föryngringsprocess. Vi har ett 60-tal anställda och medelåldern just nu ligger kring 40 år, berättar Birgit-

ta Lindblad som tog över som vd efter Håkan Kadesjö 2010. Bra lösning

Håkan sålde sin sista del av företaget i maj 2015 och Birgitta Lindblad är en av 11 nyckelpersoner inom Kadesjös som numera äger bolaget. – Vi äger företaget tillsammans och det tycker jag är en bra lösning att vi inte blev uppköpta av ett större konsultföretag utan kan fortsätta att driva det lokalt, säger Birgitta som jobbat i Kadesjös sedan 1996.

Kraftvärmeverket i Västerås har Kadesjös varit med och projekterat sedan första blocket byggdes 1963. Nu senast var vi med och projekterade världens största samförbränningsanlägging när block 6 byggdes. Foto: Tommy Olsson

Sprinklerbolagets nystart lyckosam Sprinklerbolaget har fått en kraftfull nystart med ny strategi. Från att ha fokuserat enbart på uthyrning av installationspersonal satsar företaget idag stort på egna entreprenader inom aktivt brandskydd. Innovationsgraden är hög och man testar gärna ny teknik.

För tre år sedan bestämde sig Daniel Ryström och Valdis Eksteins för att göra något nytt. De köpte in sig i det Salabaserade Sprinklerbolaget och valde därmed också en ny riktning: företaget skulle fokusera på egna projekt. Stora entreprenader

Trots att det innebar en total omstrukturering och upprättning av en helt ny affärsplan så vågade de nya ägarna ta steget fullt ut, och under 2014 öppnades ett nytt kontor i Helsingborg. Samtidigt tecknades ett större avtal med en av landets största aktörer inom

dagligvaruhandeln, och sedan dess har stora entreprenader varit en del av vardagen. – Vi har bland annat varit involverade i ett stort projekt för Ikea i Norge, och idag har vi ett dotterbolag där. Vi räknar med en fortsatt stark tillväxt i Norge där brandreglerna är något striktare och där det finns en stark investeringsvilja just nu, säger Daniel Ryström. Under det senaste året har företaget vuxit kraftigt även i Sverige. Effektivt släcksystem

Aktiva brandskydd omfattar främst sprinklersystem, men Sprinklerbolaget hanterar även andra typer av släcksystem som kräver professionell installation. Under hösten har delar av personalstyrkan varit på utbildning i USA för att lära sig ett nytt hybridsystem som utvecklats för att minimera vattenskador. – Med Vortex, som systemet heter, kan man släcka ett rum med bara några liter vatten. Det

innebär att systemet kan anslutas utan någon vattenkälla, en tank på fem till tio liter vatten räcker, informerar Daniel Ryström. Som hybridsystem använder Vortex en blandning av nitrogen och vatten. De största fördelarna är att vattenskador minimeras och byggkostnaderna minskar. Systemet lämpar sig därför väldigt bra för installation i arkiv, datacentraler, generatorhallar och

bibliotek där vattenskador kan orsaka stora värdeförluster. Framtidsambitionen

Satsningen på Vortex är en del av företagets framtidsstrategi. Daniel Ryström är övertygad om att systemet kommer att få ett stort genomslag i Sverige eftersom det dels är relativt enkelt i sitt utförande, det krävs som tidigare nämnt ingen ansluten vattenkälla,

och det skapar trygghet eftersom släcktiden är så pass kort. – Systemet är specialdesignat för att på ett mycket effektivt sätt släcka branden och därmed minimera skador. Vi kommer att satsa mycket på att marknadsföra det i Sverige och Norge nu. Det är en del av vår framtidsambition – vi ska vara tidigt ute med nya innovationer, säger Daniel Ryström avslutningsvis.


Affärstidningen näringsliv

västerås energi & miljö/hållbArt byggAnde

Västeråsbolag vill driva utvecklingen inom hållbar byggnation

43

Vi ser att många väljer att bli tillfälliga chefer som en helt ny karriärbana. Det öppnar upp möjligheter att ha inflytande över sin tid och sina inkomster. Proffice utmanar erfarna chefer som söker nya spännande karriärsmöjligheter att kontakta oss för både längre och kortare uppdrag! www.proffice.se

Tillfällig chef Proffice interimtjänster täcker ditt företags behov utan någon längre process. Det kan vara olika förändringar såsom uppköp eller försäljning av ett bolag, längre sjukskrivning eller glapp mellan tillsättningar. I den situationen behöver någon med hög kompetens snabbt komma in och fylla den tomma luckan för att inte tappa fart. Låter det intressant?

För mer information kontakta interim/executive konsult Malin Brock, 073-343 43 56 eller malin.brock@proffice.se.

DEN VÄRLDSLEDANDE ELEKTRONISKA KÖRJOURNALEN • • • •

Undvik skattesmällen Sänk bränslekostnaden Öka effektiviteten Kontroll på bilparken

SMS “ABAX” till 72311 och få ett oförpliktligt erbjudande!

Brf Sjökortet som vi uppfört åt Riksbyggen. Foto: Johan Backman

Efter ett framgångsrikt förvärv i Köping samt förstärkning av filialen i Stockholm står Västeråsbolaget Aros Bygg & Förvaltning bättre rustade än någonsin att möta marknadens efterfrågan i och omkring Mälardalen – Stockholmsregionen.

Systemintegrationsexperter

Uppköpet av KAK Byggen i Köping har förstärkt Aros närvaro och kompetens i östra Mellansverige. Aros bygger och förvaltar bostadsprojekt, industrifastigheter och kontor. Ofta byggs projekten för aktörer som har lokala intressen och som vill vara drivande i samhällsutvecklingen, att Aros även får sköta förvaltningen gör att företaget är djupt involverat i den lokala utvecklingen i de samhällen där projekten finns. Foto: Johan Backman

Mycket på gång

Bostadsbristen triggar diskussioner mellan politiken och samhället, mellan byggherrar och kommuner och mellan investerare och förvaltare. Bostadsfrågan kanske aldrig har varit lika het som nu, och Aros vd Mikael Sjölund beskriver marknaden som en riktig högkonjunktur: – Vi är på tå och lyssnar noga av marknaden. Från Västerås, Köping och Stockholm når vi en mycket stor marknad i Mälardalen och Stockholmsområdet, där det troligtvis byggs flest bostäder i Sverige just nu. Vi ser även kranskommuner som Enköping och Bålsta som lovande marknader framöver när det gäller bostadsproduktion. Enbart i Västerås har Aros fem pågående bostadsprojekt av större omfattning. Bland nyligen avslutade projekt finns även ett miljöcertifierat bostadsområde om 28 bostadsrätter för Riksbyggen och Brf Sjökortet.

– Vi vill att kunderna ska känna trygghet och ha förtroende för oss. Vi tar ofta totalansvar för hela projektets färdigställande och därefter går vi vidare med förvaltning. Därför är vi väldigt långsiktiga när vi bygger och vi lägger stor vikt vid miljöanpassade lösningar vilket också är tydligt i Brf Sjökortet som blev certifierad enligt Boverkets Miljöbyggnad – nivå Guld. Långsiktig hållbarhet

Aros söker ständigt nya utmaningar och samarbeten som kan utveckla såväl det egna företaget som kundernas verksamheter. Ett utökat samarbete med olika utbildningsenheter är något som Mikael Sjölund värdesätter. – Vi har ett bra samarbete med såväl yrkeshögskolan som med högskolan i regionen. Just nu har vi två blivande civilingenjörer som projektarbetar hos oss. De

utreder bland annat problematik som kan relateras till modern byggnadsteknik samt säkerhet förknippat med det. Det är viktiga frågor för oss som vill driva utvecklingen inom långsiktigt hållbar byggnation. Aros har förvisso vuxit mycket på kort tid men är fortfarande ett litet bolag i förhållande till de stora rikstäckande byggbolagen. Enligt Mikael Sjölund får kunderna en mer personlig kontakt där de känner att Aros är en naturlig samarbetspartner som är lyhörd och engagerad. – Att bibehålla nära kundrelationer och transparens är viktigt för oss. Även om vi kommer att fortsätta expandera så kommer fokus framgent att ligga på nära kundkontakter, långsiktighet och personligt engagemang, precis som då företaget grundades för drygt 20 år sedan.

Bästa affärsresebyrå 2015

RESIA VINNER FÖR 7:E GÅNGEN! Enligt våra kunder ger vi bäst service, är mest pålitliga och ger mest värde för pengarna– både för resenär och företag. Ring oss så berättar vi mer! Resia Västerås 021-10 49 90 www.resia.se


44

västerås trAnsport & logistik

Affärstidningen näringsliv

Enklare än någonsin att besikta bilen – med tydliga miljöfördelar Trafiksäkerhet är sedan länge en prioriterad fråga i Sverige och vi har också en lång tradition av att aktivt arbeta med åtgärder som minskar den svenska fordonsflottans miljöbelastning. Det skriver Opus Bilprovning under på då företaget driver traditionen vidare under nytänkande former.

Den statliga Bilprovningen har varit en viktig samarbetspartner i utvecklingen av en säkrare trafikmiljö med minskad miljöpåverkan i Sverige sedan början av 1960-talet. Det arbetet fortsätter nu under avreglerade former med större tillgänglighet och en genomgående högre servicegrad som starka ledstjärnor.

Nyetablerar där det gör mest nytta

Opus Bilprovning är en del av den tidigare statligt ägda Bilprovningen som delades i tre delar 2012. I samband med det tilldelades Opus Bilprovning, som är en del av en internationell besiktningskoncern, ett 70-tal stationer från Kiruna i norr till Karlskrona i söder. Under de senaste åren har en handfull stationer tillkommit då Opus Bilprovning satsat på att öppna nya anläggningar på strategiska platser, varav Västerås är en. – Vi såg ett tydligt behov i Västerås – inte minst när det gäller besiktning av tunga fordon. Tidigare fanns bara ett alternativ för tung trafik, men Västerås har som växande logistikstad en betydligt större marknad och därför

såg vi att vi kan tillföra något som är både attraktivt och konkurrenskraftigt för det lokala näringslivet, säger Anette Edén, affärsområdeschef med ansvar för nyetableringen i Västerås samt anläggningarna i Vinsta, Akalla, Kungsängen, Enköping och Sala. Att etablera nya anläggningar där det finns ett tydligt behov är en del av Opus Bilprovnings framtidsstrategi. Det hänger ihop med en strävan efter att öka tillgängligheten för svenska fordonsägare, som hos Opus Bilprovning garanteras en tid för besiktning av lätta fordon inom 24 timmar och en obokad efterkontroll inom 20 minuter. – Innan etableringen i Västerås, som är anpassad för tung trafik men som även tar emot personbilar för besiktning, hade vi en dialog med lokala företag som tydligt uttryckte sin önskan om att få ytterligare ett alternativ för besiktning till förmån för yrkestrafik, fortsätter Anette. Klimatkompenserar till 100 procent

Från vänster Joacim Wettermark, Anette Edén och David Jansson.

I skrivande stund står Opus Bilprovning för 77 stationer från Karlskrona i söder till Kiruna i norr. Den övergripande ambitionen är att vara det besiktningsföretag som erbjuder den bästa

kundupplevelsen. Då kan man också bli det självklara valet för alla som behöver besikta sitt fordon, såväl personbilar som motorcyklar, släp, husvagnar samt tunga fordon som lastbilar och bussar. Opus Bilprovning driver dessutom utvecklingen i gamla Bilprovningens spår när det gäller miljöförbättrande åtgärder. Det understryks ytterligare nu genom att hela verksamheten är klimatkompenserad till 100 procent– inklusive kundernas transport till

och från besiktning. – Att klimatkompensera hela verksamheten är något som vi som besiktningsföretag är först ut med i Sverige. Det är också ett led i att vi skapar kundanpassade lösningar – nu kan kunderna välja att göra ett bättre val rent miljömässigt samtidigt som de får sitt fordon besiktat. Många företagskunder uppskattar möjligheten att kunna göra bättre miljöval, men vi ser samtidigt ett ökande intresse från privatkunderna, upplyser Anette Edén.

Volvoåterförsäljare med hög tillgänglighet och kompetens Wist Last & Buss är Nordens största privata återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar med 19 anläggningar i Sverige, från Kiruna i norr till Mälardalen i söder, samt tolv i Norge. Ett område som expanderar starkt är Arlandaområdet.

Wist Last & Buss AB bedriver försäljning, uthyrning och service av Volvo lastbilar och bussar, även begagnade, samt försäljning av reservdelar. Företaget erbjuder även tjänster. Bolagen i koncernen omsätter totalt ca två miljarder SEK och har 550 anställda. Kunderna består nästan uteslutande av företag och offentliga förvaltningar, med allt från ett till flera hundra fordon i sin flotta. Mats Karlsson Ek är VD för Wist Last & Buss Syd AB, som har en omsättning på cirka 500 miljoner och 150 anställda. – Vi har geografisk täckning i Västerås, Avesta, Köping, Uppsala och Arlandastad, som är vår senaste etablering. Det är ett expansivt logistiknav där det finns ett kundbehov som gör att vi kan expandera ytterligare i området, säger han.

Samarbete p verkstaden. Emma Norling och Ako Haidar hjälps åt att åtgärda en komponent från bromssystemet p en lastbil.

Mats Karlsson Ek, VD för Wist Last & Buss Syd AB, här i verkstaden i vår nya anläggning i Avesta.

Mats Karlsson Ek tycker det är framgångsrikt att jobba med Volvoprodukter. – Volvo har ett komplett produktprogram med ett brett utbud och varumärket borgar för säkerhet och miljö. Det stämmer väl överens med våra ledord: omtanke, tillgänglighet och kompetens. Omtanken omfattar såväl kunderna och personalen som omgivningen. Tillgänglighet är ett nyckelbegrepp då det gäller för kunden att minimera stilleståndet för att upprätthålla lönsamheten. – Vi finns tillgängliga från ti-

dig morgon till midnatt och har även jourverksamhet, vilket gör att vi kan utföra akuta reparationer dygnet runt. Företagets höga kompetensnivå gör att de även kan leda utbildningar. – Vi har till exempel ett starkt tryck på våra kurser för yrkeskompetensbevis, vilket blir obligatoriskt för yrkesförare från och med den första oktober i år, berättar Mats Karlsson Ek vidare. Tjänsterna allt viktigare

Att varje medarbetare alltid ska

överträffa kundens förväntningar när det gäller omtanke, tillgänglighet och kompetens är en integrerad del av Wist Last & Buss affärsidé där tjänsterna blir en allt viktigare del av erbjudandet. Det handlar i många fall om att hjälpa kunderna att uppnå högre lönsamhet samt miljövinster. Ett exempel är Fuel Advice där chaufförerna lär sig att köra bränsleekonomiskt. Wist Last & Buss ger även tips och råd kring tekniska system för bränsleuppföljning. För att kunna erbjuda så lönsamma lösningar som möjligt för kunden upprättar företaget gärna partnerskap med kunderna. Ett exempel, som skapar trygghet för kunden, är avtal för service och reparation till en fast månadskostnad.

Goda chanser att få jobb

En utmaning som motorbranschen står inför är att det idag råder brist på mekaniker och tekniker. Det är något som alla i branschen måste hjälpa till att råda bot på, enligt Mats Karlsson Ek. – Vi måste sälja in till våra ungdomar att mekaniker och tekniker för tunga fordon har mycket goda chanser att få jobb och att de är attraktiva jobb. För att få in fler mekaniker i branschen driver Wist Last & Buss en uppdragsutbildning tillsammans med Vilhelmina lärcentrum som i år enbart riktar sig till kvinnor. Det är en del i företagets jämställdhetsarbete att få in fler kvinnor i företaget och Wist Last & Buss garanterar provanställning för alla som blir godkända.


Affärstidningen näringsliv

västerås trAnsport & logistik

45

Thor Shipping växer både i Sverige och globalt Thor Shipping & Transport AB (TST) i Västerås växer så det knakar. TST har gått från 25 miljoner till drygt 350 miljoner i omsättning på mindre än tio år. – Vi har lönsamhet i alla delar av verksamheten just nu, säger vd:n Eric Hjalmarsson.

Eric Hjalmarsson har varit vd sedan 2008 och har fått se en anmärkningsvärd utveckling av det 22-åriga företaget under de senaste åren. En stor del i framgången ligger i linjetrafiken mellan VästeråsOxelösund-Antwerpen-Hull och Amsterdam. TST startade med tre tyskägda fartyg i januari 2014 efter att Transatlantic beslutat sig för att lägga ned sin linje mellan nämnda hamnar. – Det har varit ett lyft för oss att ta över linjen i egen regi, helt klart. Vi kör industrigods, en del virke och livsmedel. Men vi kör framförallt stål, som används i bland annat bilindustrin, till England och kontinenten, säger Eric Hjalmarsson. Speditionsuppdrag

Stora kunder är SSAB, ABB, Mälarenergi och livsmedelsindustrin. – Förra året transporterade vi drygt 500 000 ton gods på egen köl och vår huvudverksamhet

kretsar just kring linjetrafiken där vi säljer dörr till dörr-transporter. Men vi jobbar även med globala uppdrag och där är de största volymerna till och från Asien, men vi har också kunder i USA, Sydamerika och Afrika, säger Eric Hjalmarsson och fortsätter: – Det handlar om rena speditionsuppdrag. Det kan vara allt från gatsten och marmor till godis och armeringsjärn. En del går till köksbänkar och hotellfasader i Stockholm medan annat går till ICA butiken eller infrastrukturprojekt. Explosion i omsättning

TST, som har huvudkontoret i Amsterdam, jobbar inte enbart med sjöspedition utan säljer transportlösningar inom alla transportslag, det vill säga även lastbil, järnväg och flygfrakt. Man är också relativt stora inom skeppsklarering, som alltid har varit en central del av verksamheten, även om den storleksmässigt

i relation till den övriga verksamheten har minskat de senaste åren. Under finanskrisens år 20082009 omsatte Thor Shipping i Västerås i sammanhanget blygsamma 25 miljoner kronor. Men det var då. 2012 startades dotterbolaget Thor Shipping och Transport i Södertälje, 2014 kom SUN Line, som ansvarar för linjetrafiken till Holland, Belgien och England, och 2014 etablerades även ett tredje dotterbolag: Thor Shipping UK Ltd i England. Det har satt fart på både ekonomin och verksamheten i stort i Västerås och i fjol omsatte man totalt cirka 350 miljoner kronor.

Spännande år väntar

Sedan Eric Hjalmarssons inträde 2008 har antalet anställda ökat från sju till 46 och 2016 ser ut att bli ett nytt spännande år för det Mälarbaserade företaget. I februari blev ett nytt avtal med Scania i Södertälje klart som

handlar om mellanlagring och distribution. Man har dessutom tagit beslut om att expandera verksamheten i England med nya landytor för att kunna hantera större godsvolymer. – 2016 kommer vi även att sjösätta en ny hemsida, jobba med nya grepp inom marknadsföring och ambitionen är att vår produkt ska växa. England är en stor

Det är säkert roligt att jobba som ekonom på ditt företag. Men det är nog roligare att inte göra det. Vi erbjuder våra konsulter en omväxlande karriär, fast med samma trygghet som ett vanligt jobb. Det gör vi för att det är utvecklande och roligt att jobba så. Vi är rätt säkra på att det är då de blir riktigt bra på sitt jobb och kan göra underverk för ditt företag. Sedan finns det förstås tillfällen när en vanlig anställning är att föredra – och då kanske du vill ha hjälp med rekryteringen? Oavsett vilket är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Dfind Finance. dfindfinance.se | 0775-700 900

marknad men vi vill även ha mer sjöfart i Mälardalen och Stockholm. Vi tror mycket på en renässans för sjöfarten bland annat för att det råder kapacitetsbrist på järnväg och landsväg men också av miljömässiga skäl, säger Eric Hjalmarsson.


46

västerås trAnsport & logistik

Affärstidningen näringsliv

Som kollektivtrafik för gods Den nya tidens logistiklösningar är ofta centraliserade i syfte att effektivisera och spara resurser. DB Schenker går mot strömmen och fokuserar på lokal förankring med hög servicegrad utan att för den sakens skull göra avkall på effektivitet ur såväl ekonomisk som miljömässig synpunkt. Med hjälp av lokala åkerier bygger DB Schenker smarta logistiklösningar som passar den lokala marknaden.

DB Schenker har utvecklat en rikstäckande strategi där varje distrikt är uppbyggt kring lokala förutsättningar. Från terminalen i

Västerås åker ett 100-tal fordon dagligen med gods som ska distribueras i närregionen. Uppdragen är fördelade på tre lokala samarbetspartners som samtliga har en lång tradition av att samarbeta med DB Schenker: Vestmannalast, Västerås Distribution och Västerås Transportkonsult. – DB Schenker har valt att behålla en stark lokal närvaro där varje kontor har sitt eget sätt att arbeta och fattar egna beslut. Det gör att vi kan möta kunderna på ett annat sätt än vad vi skulle kunna göra om vi hade varit bundna till standardlösningar. Istället kan vi fokusera på att ta fram logistiklösningar som passar kunderna vi har i Västerås. Här drar vi nytta av all kompe-

tens och erfarenhet som finns samlad i de lokala åkerierna, säger Patrik Renström, distriktschef på DB Schenker i Västerås.

Välkända lokala varumärken

Personliga kontakter, insikt i kundernas verksamheter och god lokalkännedom är kännetecknande för de lokala åkerierna Vestmannalast, Västerås Distribution och Västerås Transportkonsult. Alla tre är familjeföretag som har funnits i Västerås väldigt länge och som därmed står för välkända lokala varumärken. – Vi anpassar oss efter kunder-

ŝŶĂŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĞůůĂŵĂƌŬŶĂĚĞƌŝŶŽŵƌćĐŬŚĊůů ŝŶĂŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĞůůĂŵĂƌŬŶĂĚĞƌŝŶŽŵƌćĐŬŚĊůů ^^ƚŽĐŬŚŽůŵsćƐƚĞƌĊƐ&ůLJŐƉůĂƚƐćƌĞƩƟĚƐͲŽĐŚŬŽƐƚŶĂĚƐĞīĞŬƟǀƚƚĂŬĞŽīŵŽƚĚŝŶĂŵĂƌŬŶĂĚĞƌŝƵƌŽƉĂ͕ ƚŽĐŬŚŽůŵsćƐƚĞĞƌĊƐ&ůLJŐƉůĂƚƐƐćƌĞƩƟĚƐͲŽĐŚŬŽƐƚŶĂĚƐĞīĞŬƟǀƚƚĂŬĞŽīŵŽƚĚŝŶĂŵĂƌŬŶĂĚĞƌŝƵƌŽƉĂ͕ h^ŽĐŚ<ĂŶĂĚĂ͘sŝćƌDćůĂƌĚĂůĞŶƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĞůůĂŇLJŐƉůĂƚƐŽĐŚĞƌďũƵĚĞƌĚĞƚĚƵƐŽŵĂīćƌƐƌĞƐĞŶćƌ h ^ŽĐŚ<ĂŶĂĚĂ͘s sŝŝćƌDćůĂƌĚĂůĞŶƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĞůůĂŇLJŐƉůĂƚƐŽĐŚĞƌďũƵĚĞƌĚĞƚĚƵƐŽŵĂīćƌƐƌĞƐĞŶćƌ Ƶ ƵƉƉƐŬĂƩĂƌ͗ƐĞƌǀŝĐĞ͕ŶćƌŚĞƚŽĐŚĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͘dŝůůŽƐƐƚĂƌĚƵĚŝŐĞŶŬĞůƚŵĞĚ&ůLJŐďƵƐƐ͕ƚĊŐĞůůĞƌďŝůŽĐŚŚĂƌ ƉƉƐŬĂƩĂƌ͗ƐĞƌǀŝĐĞ͕ŶćƌŚĞƚŽĐŚĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͘dŝůůŽƐƐƚĂ ĂƌĚƵĚŝŐĞŶŬĞĞůƚŵĞĚ&ůLJŐďƵƐƐ͕ƚĊ ĊŐĞůůĞƌďŝůŽĐŚŚĂƌ ƐƐĞĚĂŶŶćƌĂƟůůŝŶĐŚĞĐŬŶŝŶŐ͘ĞƚŝŶŶĞďćƌĂƩĚƵŬĂŶƐƚĂŶŶĂƉĊŬŽŶƚŽƌĞƚĞŶƟŵŵĞůćŶŐƌĞǀŝĚƵƚƌĞƐĂ͘ ĞĚĂŶŶćƌĂƟůůŝŶĐŚĞĐŬŶŝŶŐ͘ĞƚŝŶ ŝŶŶĞďćƌĂƩĚƵŬĂŶƐƚĂŶŶĂƉĊŬŽŶƚŽƌĞƚĞŶƟŵŵĞůćŶŐƌĞǀŝĚƵƚƌĞƐĂ͘ K KĐŚŶćƌĚƵůĂŶĚĂƌĨĊƌĚƵƐŶĂďďƚĚŝƩďĂŐĂŐĞŽĐŚćƌŚĞŵŵĂŚŽƐĨĂŵŝůũĞŶĞŶƟŵŵĞƟĚŝŐĂƌĞ͘ ĐŚŶćƌĚƵůĂŶĚĂƌĨĊƌĚƵƐŶĂďďƚĚŝƩďĂŐĂŐĞŽĐŚćƌŚĞŵŵĂŚŽƐĨĂŵŝůũĞŶĞŶƟŵŵĞƟĚŝŐĂƌĞ͘

USA: ŽƐƚŽŶǀŝĂZĞLJŬũĂǀŝŬ    tĂƐŚŝŶŐƚŽŶǀŝĂZĞLJŬũĂǀŝŬ    ^ĂŶ&ƌĂŶƐŝƐĐŽǀŝĂZĞLJŬũĂǀŝŬ    >ŽƐŶŐĞůĞƐǀŝĂZĞLJŬũĂǀŝŬ     Kanada: dŽƌŽŶƚŽǀŝĂZĞLJŬũĂǀŝŬ   DŽŶƚƌĞĂůǀŝĂZĞLJŬũĂǀŝŬ     

 Västerås Västerås Flygplats Flygplats AB, AB, 721 31 Västerås Västerås TTelefon: elefon: 021-805 600 • Fa Fax: x: 021-801 120 ŽŬŶŝŶŐŽĐŚďŝůũĞƩĞƌ͗ ŽŬŶŝŶŐŽĐŚďŝůũĞƩĞƌ͗ 021-805 600 ǀĂƐƚĞƌĂƐ͘ŇLJŐƉůĂƚƐΛǀĂƐƚĞƌĂƐ͘ƐĞͻǁǁǁ͘ǀƐƚ͘ŶƵ ǀĂƐƚĞƌĂƐ͘ŇLJŐƉůĂƚƐΛǀĂƐƚĞƌĂƐ͘ƐĞͻǁǁǁ͘ǀƐƚ͘ŶƵ

 

 

ƵƌŽƉĂ͗ London Stansted med Ryanair        Alicante och Malaga med Ryanair       <ƌŽĂƟĞŶŵĞĚ^ĐĂŶĚũĞƚ     Turkiet med Detur 

 nas behov och verkar inom alla segment. Från vår terminal går allt från gods på pall och hela partier till enstaka kollin och paket till både företag och privatpersoner. Tack vare de lokala åkeriernas flexibilitet har vi lyckats bygga en verksamhet som är erkänt bra på expressleveranser, berättar Claes Frösslund, DB Schenkers trafikchef i Västerås. – För att lyckas med uppdraget måste vi känna till kundernas rutiner, då kan vi anpassa våra leveranser efter det. Hos oss handlar det om att kunna paketera och leverera det som kunden verkligen efterfrågar och behöver, konstaterar Christer Peterson på Västerås Transportkonsult. Effektivitet i alla led

DB Schenker tror på effektivitet i alla led. Effektivare logistikflöden leder naturligtvis till en högre kostnadseffektivitet som kommer kunderna till gagn i form av konkurrenskraftiga priser. – Genom att vi har god kännedom om lokala verksamheter kan vi också skapa rutiner för mer effektiv lastning och samkörning – det blir lite som kollektivtrafik för gods, säger Johan Peterson från Västerås Distribution. Priset är dock inte alltid den slutligt avgörande faktorn, att spara tid och att slippa hålla stora lager är aspekter som ofta har hög prioritet bland kunderna, enligt Tobias Jansson, vd på Vestmannalast. För kunden räcker det med en kontakt som kan sköta helheten och det får man med DB Schenker som samarbetspartner.


Affärstidningen näringsliv

västerås trAnsport & logistik

47

VL: ”Lyckosamt med egen körskola” Att AB Västerås Lokaltrafik, VL, värnar om såväl personal som resenärer är tydligt med tanke på de senaste satsningarna – bland annat på egen körskola. Här får personalen ta del av kontinuerliga utbildningar på temat service och bemötande. Eco-driving är ett annat kärt tema som ligger väl i linje med företagets skarpa miljöprofil.

VL var en av pionjärerna på miljöområdet. Bolaget har en stor andel biogasdrivna bussar, i skrivande stund över 90 procent. Det, tillsammans med en tydlig strävan efter att ständigt förbättra erbjudande och service gentemot resenärerna, gör VL till en samhällsbyggare som kan inspirera fler att låta bilen stå.

behövde anställa många nya chaufförer. För att genomföra det på ett effektivt sätt valde vi att öppna en egen körskola. Det blev så framgångsrikt att vi valde att fortsätta med körskolan för vidareutbildning och framtida rekryteringsbehov, berättar vd Peter Liss. Möjligheter med mångfald

Fortsätter med körskolan

VL kör all linjetrafik i Västmanland. Det omfattar med andra ord all skattebaserad trafik – både stadstrafik och regiontrafik, samt till viss del även skolskjuts. – Då vi byggde ut stadstrafiken kraftigt under 2013 såg vi att vi

Peter Liss berättar att man på VL är mycket stolta över den bredd på etnisk tillhörighet som finns bland medarbetarna. Av de cirka 600 anställda finns drygt 40 olika nationaliteter representerade. – Eftersom vi har en så stor mångfald så kan vi hjälpa regionen i bemötandet av nyanlända. Vi kan exempelvis vara ute och informera om vilka möjligheter som finns med kollektivtrafiken, både som resenär och som potentiell framtida medarbetare. Bland andra spännande projekt finns ett på EU-nivå där VL lyckats introducera en elbuss i Västerås stadstrafik. Elbussens första tur gick av stapeln redan under december 2014 och den kan vara ute i stadstrafiken under fem tim-

mar utan omladdning. Det finns enligt Peter Liss en stor utvecklingspotential för elbussar som i framtiden med stor sannolikhet kommer att ersätta biogasbussarna successivt. – Vi ser detta som nästa generations innerstadsbussar efter biogasbussarna.

Tillsammans på väg mot världens bästa bredbandsnät Länge har regionens stadsnät drivits på sina olika håll. Men det mesta blir bättre om man gör det tillsammans. Därför har fem stadsnätsbolag gått ihop och bildat Fibra, som nu driver och utvecklar stadsnätet i Mälardalen. Vi finns till för att göra nätet snabbare och för att främja tjänsteutvecklingen bland leverantörerna. Målet är att bli ett av världens bästa och mest använda bredbandsnät. Läs mer på fibra.se

Möter framtiden med nytänkande

Nytänkande tycks ligga för VL, som också fått ta emot ett pris under 2015 i form av Årets biogasutmärkelse från branschen. Motiveringen grundades på det arbete som VL gjort för att introducera fler biogasbussar i länet. Dessutom har man i regionen en

väl utbyggd infrastruktur vad det gäller tankning av biogas. VL har även egna verkstäder runtom i regionen och därmed en väl utbyggd infrastruktur för att kunna fortsätta att driva en riktigt bra kollektivtrafik i Västmanland. Företaget möter framtiden med nytänkande och optimism.


48

västerås turism

Affärstidningen näringsliv

Nya evenemang på och kring Mälaren Rederi Mälarstaden har snabbt blivit ett av Mälarens största passagerarbåtsrederier. Lagom till att rederiet ska fira sitt tioårsjubileum nästa år görs en rad viktiga satsningar som också kommer att vara avgörande för framtiden.

Under snart ett decennium har Rederi Mälarstaden utvecklats till en av Mälarens viktigaste aktörer. Verksamheten privatiserades 2007 och därmed lades en grund för att utveckla en riktigt bra passagerarservice. Ett nytt koncept började byggas upp efter marknadens behov och idag är Rederi Mälarstaden en naturlig del av destinationsutvecklingen kring Mälaren. Utökad trafik

Verksamheten har fått en rejäl skjuts framåt i samband med förvärvet av M/S Sjösaga under årsskiftet 2014/2015, då trafikområdet kunde utökas till att innefatta hela Mälaren och även delar av Stockholms skärgård.

M/S Sjösaga har tidigare gått i trafik för Waxholmsbolaget/SL i Stockholm och är därför anpassad efter de stränga krav ett fartyg måste uppfylla för att sättas in i länstrafiken. Det handlar bland annat om krav på miljöklassade maskiner samt anpassning för rörelsehindrade, men kravlistan är betydligt längre än så. – Det är viktigt att vi kan skapa nya värden och hålla verksamheten levande året om. Det har vi lyckats med och vi fortsätter att förfina och skräddarsy våra erbjudanden för att alltid ligga steget före och ha något som verkligen passar alla, säger fartygsbefäl Niclas Eriksson, som också är ägare och vd. Nya turkoncept

Rederi Mälarstaden bedriver båttrafik över hela Mälaren, Uppsala, Sigtuna, Kungsängen, Kallhäll, Stockholm, Västerås, Eskilstuna, Enköping, Strängnäs och Mariefred. – Inför säsongen 2016 är vi delaktiga i flera stora upphandlingar i Stockholm skärgård och

hoppas på utökad trafik i det området. Samtidigt storsatsar vi på Mälaren och har anställt en ny säljansvarig, renoverat M/S Havsörnen och vi satsar dessutom på en ny restaurangansvarig med nytt upplägg och nya menyer ombord, informerar Niclas Eriksson. Rederiet drar även igång flera nya båtturer på Mälaren, bland annat en storsuccé på temat ”Swedish fika” som blivit ett omtyckt koncept. Det bjuds på klassiskt svenskt fika samtidigt som den kände profilen Dan Linder föredrar om fikats historia, 300 år av påtår. – Denna tur har hittills, trots att det är en helt ny produkt, lockat flera bokningar från turister och grupper från utlandet, säger

marknadschefen Peter Bamberg. Dubbelt firande

Det tycks inte finnas några gränser för vilka kreativa produkter som Rederi Mälarstaden kan utveckla. Bland övriga lyckosamma koncept finns brunchkryssningar samt de klassiska och mycket populära räkkryssningarna.

Det blir dubbelt firande nästa år med tanke på att klenoden M/F Elba, allmänt känd som Elbafärjan, fyller 120 år samtidigt som rederiet fyller 10 år. Det kommer att anordnas allt från större företagsevenemang till mindre festligheter i jubileets tecken samtidigt som rederiet utvecklar nya återkommande arrangemang på och kring Mälaren.

Roligare konferenser på Strike En lyckad konferens omfattar mycket mer än själva mötesprocessen. De flesta är nog ense om att maten spelar en viktig roll. Utöver det så kan en riktigt framgångsrik och minnesvärd konferens kryddas med en eller ett par spännande aktiviteter – något som man på Strike i Västerås är expert på.

Strike är nöjesstället med extra allt. Anläggningen har utvecklats till ett upplevelsecentrum med en så stor bredd på aktiviteterna att det i princip finns något för alla. Ägaren Jan Lundström utvecklar ständigt nya koncept för att öka attraktiviteten, och Strike utgör

idag en viktig dragkraft för Västerås. – Grundidén är att alla ska kunna vara med i aktiviteterna, vi håller det på en nivå som passar de allra flesta och som skapar en trivsam stämning bland deltagarna. Jag brukar säga att vi erbjuder konferens med lek, och det är ett välkommet inslag som lättar upp och gör hela tillställningen roligare, berättar Jan Lundström. Viktigt komplement

Jan Lundström är en fullfjädrad entreprenör. Tidigare drev han ett antal videobutiker men i takt med att efterfrågan på hyrfilmer avtog började han fundera på nya utmaningar. Han tog själv initiativ till

att bygga nya lokaler och tillsammans med en kollega startade han Strike för snart 15 år sedan. Idag äger och driver Jan företaget i egen regi. Strike är ett viktigt komplement i Västerås utbud för såväl familjer och kompisgäng som skolklasser och konferenssällskap. Bland de mest populära aktiviteterna finns givetvis bowling, men även skytte och racing. Strike är inte heller sena med att anamma den växande matkulturen och erbjuder därför två olika restaurangkoncept för att möta en så bred målgrupp som möjligt. Restaurangen Torggatan 1 håller en hög profil med exklusiv a la carte och lunchservering. Under sommarhalvåret finns

även uteservering. Den andra restaurangen ligger i direkt anslutning till bowlinghallen och anpassas efter olika teman som byts ut efter säsong. I skrivande stund råder mexikanskt tema med möjlighet att boka buffé för större sällskap. Lyssnar av marknaden

Strike har nyligen genomgått en större ombyggnation där en ny upplevelsehall för racing skapats. Jan Lundström har redan nya idéer för ytterligare utveckling och vill gärna bygga någon form av aktivitetsbana med hjälp av laserstrålar. – Det är viktigt att vi kan lyssna av marknaden och anpassa vårt erbjudande efter det. De senaste åren har präglats av stora investeringar men det lönar sig i längden, eftersom konkurrensen

också blir tuffare. Vi konkurrerar med riktigt bra upplevelser som passar för de allra flesta. Vidareutveckling

Strike söker nu vidareutveckla och fördjupa samarbetet med skolor i Västerås med omnejd för att fylla anläggningen under dagtid. En gymnasieskola har till exempel bokat upp alla bowlingbanor under två veckors tid. – Att hålla öppet för speciella evenemang under dagarna är något som prioriterars och det kommer vi att satsa mer på framöver, bekräftar Jan Lundström. En annan spännande utveckling är att man nyligen börjat med uppträdanden av band och showartister, som kanske även i framtiden kan kompletteras med stand-up, föredrag och karaoke med en nybyggd livescen.


Affärstidningen näringsliv

västerås turism

49

Fortsatt samarbete ska göra Västerås till Sveriges bästa City För tre år sedan vann Västerås utmärkelsen Årets stadskärna. När Västerås nu tar nästa steg för Sveriges bästa City sker det utifrån ett dialogprojekt där alla kan påverka den gemensamma målbilden för framtidens innerstad.

Hur ser egentligen framgångsreceptet ut för en attraktiv stad? Det söker Västerås Citysamverkan svar på efter att ha belönats nationellt som Årets stadskärna i Sverige och lyfts fram under Europas största fastighetsmässa i Frankrike – mycket tack vare det aktiva samarbetet för att utveckla bra attraktioner och en välkomnande stadskärna för alla. När det nu är dags för nästa tur i den ständigt pågående resan med att utveckla ”Sveriges bästa city” börjar Västerås stad från grunden och har startat ett intensivt planeringsarbete för att ytterligare utveckla staden tillsammans med alla som rör sig i den. – Det första steget är dialogprojektet ”Tyck om din innerstad”, som ska ge en gemensam målbild för framtidens innerstad. Alla som vill kan vara med och tycka till, säger Västerås stads projektledare Anna Jägvald. Projektet drivs i nära samarbete med Västerås Citysamverkan och med lokala handlare, hotell, upplevelseföretag och fastighetsägare. Projektet ska höja medvetenheten om vad som redan finns i staden och vad som är bra, vilka saker som kan förbättras och vad som behövs för framtiden. – Genom att bedriva öppen kommunikation kan vi involvera hela samhället i utvecklingen och det är precis vad som krävs för att lyckas. Vi ska göra så att så många som möjligt uppmärksammar vad hela Västerås innerstad har att erbjuda, säger Maria Fors vd Västerås Citysamverkan. Idag talas det mycket om stadsutveckling och i Sverige går urbaniseringen fort. Genom samarbetet med Bumbee Labs och

den nya metoden att mäta flöden kan staden redan nu se vilka platser i staden som är mest besökta. Vilka attraktioner och evenemang som lockar flest människor, hur flödena ändras och när. – Det handlar om att utveckla en bättre stad för alla, helt enkelt. Vi ser väldigt positivt på att kunna fortsätta använda tekniken för att utveckla Västerås innerstad, kommenterar Västerås stads tekniska direktör Hans Näslund. Dialogprojektet ”Tyck om din innerstad” ska mynna ut i en gemensam målbild med strategier för hur det fortsatta arbetet med att utveckla Sveriges bästa city ska läggas upp. – Västerås befinner sig precis i startgroparna inför en mycket spännande utveckling. Det händer mycket runtom i staden med många nybyggnationer och nya aktiviteter. Vi ska även jobba mer med evenemang och marknadsföring av Västerås City som till exempelTjejkväll och vårt gemensamma presentkort, säger Maria Fors.

Aktuella projekt i ”Sveriges bästa city”

– 3B är ett projekt för att bygga ihop city med stations- och hamnområdet. Här bygger bland annat Klövern nytt hotell för Nordic Choice Hotels – Kokpunkten är Sveriges första actionbad: en unik upplevelse med egendesignade attraktioner förlagt över åtta våningar i det ikoniska gamla ångkraftverket i Västerås. Kokpunkten kommer inom kort bli ännu mer än ett actionbad: i de andra delarna av kraftverket planeras nya The Steam Hotell av ESS Group, ett science center och en mötesplats för energi- och klimatfrågor. – Västerås stadskärna har blivit Purple Flag-certifierad, bland annat tack vare genomförda aktiviteter och planer för framtiden. Purple flag-certifieringen visar att Västerås också håller god kvalitet på aktiviteter och upplevelser kvällstid. Västerås Citysamverkan etablerades 1997 av Västerås Cityförening och Fastighetsägarna i

City. Tillsammans med Västerås stad är ambitionen att med nytänkande och kreativitet skapa bättre förutsättningar för en levande och attraktiv stadskärna som är till för alla och som bidrar till

hela stadens tillväxt. Målet är att tillsammans utveckla staden så att fler väljer att bosätta sig, besöka och arbeta i Västerås.

# #

För en bättre upplevelse! www.opusbilprovning.se • 0775-500 300 #

Välkommen till Västerås nyaste bilprovning!

#

Vi på Nogap hjälper företag att skapa förutsättningar för hållbar utveckling,# varaktig lönsamhet och socialt ansvarstagande. #

Vi tar emot alla tunga fordonskombinationer samt alla lätta fordon. Vi erbjuder även andra tjänster såsom registreringsbesiktningar, vägning, extra bromskontroll, besiktning av lyftplattformar och ADR. Vi gör det enklare för dig och ditt företag. Möjlighet till fasta besiktningstider och i vår besiktningsportal håller du enkelt ordning och reda på din fordonsflotta.

#

Kom förbi och prata med vår rutinerade personal och ta en fika. Du hittar vår lokal inne på Wist Last & Buss (Volvo) område i Tunbytorp, Omformargatan 1.

#

#

##

#

-)..)/##

www.nogap.se

Välkommen önskar David Jansson med personal

# #

#


50

västerås turism

Affärstidningen näringsliv

SjöEvent utvecklar Mälarens potential Idéverksamheten hos upplevelse- och utbildningsföretaget SjöEvent i Västerås fortsätter att frodas – företaget har kommit med någon nyhet varje år sedan det etablerades 2009. Inför sommarsäsongen introduceras ännu en nyhet på upplevelsesidan: vattenskotersafari.

SjöEvent fortsätter att vara en viktig aktör för Västerås attraktionskraft som upplevelsestad. Företaget anordnar både små och stora event med Mälaren som ut-

gångspunkt. Med ett par ribbåtar, flertalet vattenskotrar och en större lyxjakt till förfogande står SjöEvent väl rustade att möta en mycket bred målgrupp.

– Att använda och ständigt utveckla Mälarens potential är självklart för oss. Våra upplevelsepaket passar de allra flesta och vi kör väldigt många turer per säsong. Vi räknar med att uppemot 2000 personer kommer att åka med oss nu under sommaren. Utöver det erbjuder vi dessutom olika utbildningspaket för såväl yrkesaktiva som semesterfirare, berättar vd:n Johan Sahlin.

ning tack vare ett brett spann av samarbetspartners i staden.

Förmedlar känslan

Ständig utveckling

SjöEvent ägs och drivs av två familjer med Johan Sahlin som delägare och vd. – Båtintresset är något som funnits med sedan jag var liten och nu får jag en möjlighet att dela med mig av det. Alla som jobbar här har lång erfarenhet från sjön, samtliga har till exempel varit aktiva i Sjöräddningssällskapet under många år och det bidrar till en hög säkerhet och kvalitet i allt vi gör, säger Johan. Som familjeföretag ser SjöEvent till att förmedla en gemytlig känsla i varje event. Olika typer av företagsevenemang är vanligt förekommande, då kan SjöEvent sy ihop hela upplevelsepaketet med mat, båttur och underhåll-

Båtsäsongen varar ungefär mellan april och september, men SjöEvent har fullt upp under hela året eftersom utbildningsverksamheten utökats. Företaget driver även gästhamnen med sjömack, café och ett antal ställplatser. Att förnya och utveckla verksamheten är ett måste, även om läget i Västerås är bästa tänkbara så råder hög konkurrens mellan Sveriges städer när det gäller att trygga besöksantal. SjöEvent drar sitt strå till stacken och har nyligen lanserat vattenskotersafari. – Vi vill framförallt lyfta fram möjligheterna som finns att upptäcka Västerås från Mälaren. Det

finns så oerhört mycket att göra och uppleva, men det gäller att paketera det för en så bred målgrupp som möjligt. Det jobbar vi på nu. Det finns fler idéer som kan leda till nya evenemang och upplevelser framöver men mer vill Johan Sahlin inte avslöja i dagsläget.

Asiatisk matkultur på väg att erövra Sverige 2001 startade den första Spicy Hot-restaurangen i Västerås. Idag finns man även i Eskilstuna, Karlstad och Norrköping och expansionen fortsätter. – Vi vill först och främst etablera vårt varumärke i Mellansverige. Men vi är inte främmande för att blicka söderut också, säger marknadschefen Marcus Väisänen.

Konceptet Spicy Hot startade i en liten källarlokal på Källgatan i Västerås för 15 år sedan. Stället blev snart populärt och snart öppnade man även en restaurang i grannstaden Eskilstuna. Idag har Spicy Hot även tre restauranger i

Norrköping och en i Karlstad. I Västerås öppnades en andra restaurang på Sturegatan för drygt tio år sedan och nu planeras det för en tredje – i köpcentret Hälla. – Vi startade i helt rätt tid

under period då det blev väldigt populärt bland svenskar att åka till Thailand. Och då fanns det inga restauranger av den här typen i Sverige, säger Marcus Väisänen och fortsätter: – Företaget har utvecklats på

ett mycket positivt sätt och idag har vi en hög vinstmarginal, något som är ganska ovanligt i den här branschen. Lagar på beställning

Väisänen menar att det finns ett behov av vällagad snabbmat som både är nyttig och som har spännande smak. – Vi lagar all mat på beställning. Att maten är nylagad och inte innehåller halvfabrikat är något som är väldigt uppskattat av våra kunder. Den är inte för stark och inte för mesig och vi serverar stora portioner. Två personer kan faktiskt dela på en portion och bli mätta. Konceptet Spicy Hot bygger på en fusion mellan olika asiatiska smaker. Maten är varken kinesisk, vietnamesisk eller thailändsk. Snarare en blandning av alla tre. Många olika rätter

Spicy Hot har både bordsservering och Take Away. Menyn är

lång men exakt hur den kommer att se ut i framtiden är inte klart. Det har pratats om att lägga till både förrätter och efterrätter. – Vi har en väldigt omfattande meny, nästan lite för många olika rätter. I framtiden kommer vi säkerligen banta ner den något men det gäller att noga läsa av vad kunderna vill ha innan man förändrar för mycket. Har era kunder någon favoriträtt? – Ja en favorit är wokad kyckling med cashewnötter och grönsaker med vår egen Spicy Hotsås. Jag tror att enkelheten är det som är tilltalande i just den här rätten, säger Marcus Väisänen. Norrköping är en av de städer där Spicy Hot etablerat verksamhet. Tre restauranger finns i stan och den tredje placerades strategiskt i köpcentret Ingelsta. Även i Västerås kommer nästa restaurang att placeras i ett köpcentrum. Det handlar om Hälla med närhet till shopping och mataffärer som ICA Maxi.


Affärstidningen näringsliv

västerås turism

51

En bit av Italien i Västerås Idén att kombinera italienska cyklar med det italienska köket har snabbt blivit en succé. Grundaren av konceptet, ”Cykelkungen” Salvatore Grimaldi, har på sex år etablerat Bianchi Café & Cycles i flera städer i Sverige och resten av världen.

Grundaren bakom Bianchi Café & Cycles är ”Cykelkungen” Salvatore Grimaldi från södra Italien. Som ung pojke kom han till Västerås tillsammans med sina

föräldrar i början av 1950-talet. 1970 etablerade han sin första fabrik i Köping och har genom åren byggt upp ett industriellt imperium. Där ingår bland annat Cycleurope med många premiummärken av europeiska cyklar, såsom svenska Monark och Crescent, franska Gitane och inte minst den legendariska Bianchi från Italien. Han hade länge drömt om att öppna en cafékedja och idén om att kombinera cykelbutik, cykelverkstad, café och restaurang med ett italienskt kök växte fram. Det första Bianchi Café & Cycles

öppnade i Stockholm 2010 och blev snabbt en succé. Den nu 70-årige Salvatore Grimaldi har sedan dess etablerat Bianchi Café & Cycles i flera städer i Sverige och världen, bland annat i Tokyo och Milano, staden där Edoardo Bianchi skapade den första Bianchicykeln år 1885. I april 2014 öppnade Bianchi Café & Cycles i VLT-huset på Slottsgatan i Västerås, något som känns helt naturligt. Dels för att Salvatore Grimaldi är uppvuxen i Västerås och dels för att det är en utpräglad cykelstad. Här är det många som motionscyklar och

cyklar till jobbet och stan har en stor och väletablerad cykelklubb som i år firar 100-årsjubileum. – Vi har ett bra samarbete med Västerås Cykelklubb och även om vi endast säljer Bianchi-cyklar så servar vi alla cykelmärken i vår fullservice-verkstad. Vi kommer även att arrangera flera events för våra cykelkunder framöver. Tanken är att skapa en klubbkänsla för alla som cyklar en Bianchi i Västerås, berättar chefen Anna Österberg. Plats för 150 gäster

För företag och privatpersoner som är intresserade av italienska specialiteter på sin lunch, after work, middag eller frukostevent erbjuder Bianchi Café & Cycles den perfekta inramningen. Lokalerna har plats för 150 gäster, varav 125 bordsgäster. Restaurangen, som har fullständiga rättigheter, serverar á la carte-rätter och viner och grappor väl avvägda mot menyn. Det

finns även en gedigen cateringmeny med italienska bufféer. Och det tummas inte på kvalitén. – Vi ställer höga krav på råvarorna och väljer kravodlat i den mån det går. Mycket kommer från Italien, men när vi köper råvaror från Sverige väljer vi närproducerat. Den höga kvalitén tingar ett lite högre pris. Men det är samtidigt nyckeln till vår framgång, att gästerna vet och känner att de får kvalité för pengarna, säger Anna Österberg. Hon ser fram emot att installera en grill i köket för att ytterligare höja kvalitén på maten. – Många människor är väldigt medvetna och måna om vad de stoppar i sig. Genom att grilla maten istället för att steka den kan vi dra ner på smör och olja vid tillagningen. För den som bara vill ta en fika i en inspirerande miljö serverar Bianchi Café & Cycles stans bästa kaffe. En himmelsk sort från Lavazza!

Välkommen in! Hos oss hittar du ett brett utbud av öl, whisky, rom och vin. Vi anordnar flera varianter av dryckesprovningar. Varför inte ta med kollegorna eller vännerna på en spännande kväll i dryckens tecken? Kontakta oss gärna för information: vasteras@bishopsarms.com • 021-10 28 50 Stora Torget Västerås www.elite.se/vasteras


52

helsingborg

Affärstidningen näringsliv

En 150 år lång saga I Helsingborg planeras det för en fantastisk jubileumssäsong på Sofiero. När slottsparken slår upp sina portar i mitten av april hälsas besökare från såväl regionen som långväga ifrån välkomna av en blomsterprakt utan dess like. Dessutom bjuds det på fler konst- och kulturevenemang än någonsin tidigare.

Sofieros jubileum kommer knappast att gå obemärkt förbi. Det är en 150 år lång saga som ska firas och uppmärksammas, och då

snålar man inte heller på detaljerna. Helsingborg Arena & Scens evenemangschef Helen von Platen har arbetat med att

The Home of

nicorette

®

Examen på fredag, jobb på måndag! På Yrkeshögskolan i Helsingborg kan du utbilda dig till: Elingenjör, 2 år Förrättningsassistent inom Lantmäteriet, 2 år Kart- och mätningstekniker, 2 år Tandsköterska, 1,5 år 90% av våra studerande får arbete i samband med examen.

Information hittar du på yh.helsingborg.se eller genom att ringa 042-10 51 00

bygga upp förväntan kring firandet under en längre tid. Hon berättar: – Att fira jubileet handlar om att förvalta vårt arv och understryka det värde som finns i Sofiero. Det görs genom en rad stora satsningar under året, bland annat med jubileumsutställningen Kungligt konstnärskap, där verk från flera kungligheter kommer att visas. Kungafamiljen kommer att vara på plats för att inviga både utställningen den nya jubileumsträdgården den 6 juni. Värde för Helsingborg

Det före detta kungliga sommarslottet Sofiero bär på en gammal tradition men upplevelser kring det är nyskapade. Dagens besökare förväntar sig något annat än vad man gjorde för över ett sekel sedan. Upplevelsepaketet måste därför vara uppdaterat och nytt, passa en så bred målgrupp som möjligt och tillföra nytt värde för Helsingborg.

– Sofieros utveckling har präglats av nyfikenhet sedan allra första början. Det ska inte vara som ett museum utan ett upplevelsecentrum där vi bygger vidare på trenden att skapa nyfikenhet, förklarar verksamhetschefen Annika Malmgren. Sofiero är ett av södra Sveriges främsta besöksmål med väldigt många internationella besökare. I en undersökning som gjordes 2015 kunde man räkna över 50 olika nationaliteter, och det är fler internationella besökare än svenskar som upptäcker Sofiero. Sammantaget besökte cirka 180.000 personer Sofiero under 2015.

Annika Malmgren .

Från ZZ-Top till Rhododendronblomning

Sofiero präglas av mångfald och kommer att leva upp som aldrig förr när spännande artister som Damien Rice, José González, Ane Brun och Texasbandet ZZTop intar scenen. Helen von Platen.

Planeten ska med

Att arbeta hållbart handlar om att tänka större. Och mindre. Stort för att förstå att vi inte systematiskt kan sätta ekosystemen ur spel. Och mindre eftersom vi i detalj ska förstå vad vi verkligen kan göra för att förändra vårt sätt att leva och ställa om till ett mer hållbart liv. Det kan handla om allt ifrån att ta hänsyn till ekosystemtjänster till möjlighet att dela resurser och utveckling av parkeringslösningar. För oss handlar hållbarhet om att förstå en större helhet. Att förstå att på vår planet finns människor som måste må bra tillsammans. Här finns företag och ekonomier som måste fungera över tid. Och här finns ekosystem som är helt avgörande för vår framtid. Det är det vi tänker på när vi säger – Planeten ska med! Läs mer på riksbyggen.se/hallbarhet om du vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete.

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

För blomsterälskaren bjuds det på ett flertal överraskningar, bland annat när den nya jubileumsträdgården invigs. I maj och juni slår över 10.000 rhododendron ut i blom och i Orangeriet bjuds det i sommar på ett riktigt överdåd när den ljusa lokalen förvandlas till en 1800-talssalong inredd med exotiska växter, palmer och överraskningar när utställningen ”Salongen – den stora världen i det lilla rummet” öppnar den 21 maj. Shakespeares ”Som ni vill ha det” kommer att sättas upp som vandringsteater under maj och juni och senare i sommar är det dags för den stora trädgårdsfesten. – Vi skapar intresse för platsen genom att erbjuda spännande aktiviteter under hela säsongen. Vi satsar på långsiktighet och att nå nya målgrupper genom att sy ihop upplevelsepaket som omfattar många olika saker, allt från upplevelser för den trädgårdsintresserade till nya musikevenemang. Vi ser fram emot att få öppna upp för jubileumssäsongen, avslutar Annika Malmgren med.


Affärstidningen näringsliv

helsingborg

53

Catena bygger nytt e-handelskluster Framtidens logistikflöden måste vara effektivare, snabbare och mer kundanpassade. Kraven blir allt högre gällande kapacitet och service– samtidigt ska det kosta mindre. För att klara omställningen måste framtidens logistikfastigheter vara anpassade efter nya krav där man inte minst tar vara på hållbarhet som konkurrensfördel.

Catena utvecklar effektiva logistikanläggningar som utgör en viktig del av Skandinaviens konkurrenskraft. I en tid då prisbilden ständigt förändras och marknaden förändras i takt med digitaliseringen blir det extra viktigt för skandinaviska producenter att få ut sina varor snabbt och effektivt. – Nordvästra Skåne har ett riktigt bra logistikläge i hjärtat av Skandinavien. I Helsingborg drar vi nytta av att förena alla transportslag för att skapa konkurrensfördelar. Att det dessutom finns större städer i närheten av regionen, såsom Malmö och Köpenhamn, gör läget minst sagt attraktivt, säger Mikael Halling, vice vd på Catena. Tror på regionen

En välfungerande logistikstruktur förutsätter att det finns en utbyggd infrastruktur i form av

Göran Månsson. Mikael Halling.

vägnät, järnväg, hamn och flyg, men att planera fastigheternas utformning är också grundläggande. Om anläggningarna inte är effektiva så kan flödet hämmas trots bra läge. – Vi tror på en framtida utveckling med god efterfrågan och har köpt upp mycket mark i regionen för att svara upp mot det. Totalt rör det sig om cirka 270.000 kvadratmeter i Helsingborg samt ytterligare 150.000 kvadratmeter i Ängelholm, infor-

merar fastighetsutvecklare Göran Månsson, som bland annat ansvarar för utvecklingen av ett nytt e-handelskluster i Ängelholm. Klustret ska byggas upp under tre etapper varav den första ska färdigställas redan vid årsskiftet 2016/2017. Framtidens energiteknik

Transportbehovet ökar hela tiden, men samtidigt ställs allt högre krav på en mindre miljöpåverkan. Catena kan förvisso inte styra

över bränsleval och antalet transporter, men kan optimera fastigheterna så att logistiken blir mer effektiv och därmed också ger ett mindre miljöavtryck. En av de viktigaste frågorna är att optimera energianvändningen i fastigheterna, här jobbar Catena med framtidens teknik redan idag. – Vi utvärderar en ny lösning för el och uppvärmning i e-handelsklustret som är under byggnation nu. Genom att kombinera olika tekniker kan vi landa på en

energiförbrukning om cirka 10 kWh/m2, berättar Göran Månsson, som också påpekar att Boverkets krav för Green Building är 50 kWh/m2. – Om vi klarar att pressa ner förbrukningen till den nivå som vi hoppas på så blir det unikt för en logistikanläggning i Sverige, och vi kommer naturligtvis att använda samma teknik igen i nya projekt om det blir som vi tänkt oss.

li rik på upplevelser – teckna teck konsertabonnemang!

Är du typen T To orsdag Stor, Söndag Mini, After W Wo ork eller Familjekonsert? Läs mer om våra abonnemang på www.helsingborgskonserthus.se le 042-10 42 90. eller ring oss på tele


54

helsingborg

Affärstidningen näringsliv

Helsingborg skriver historia

Skissbild: JAIS ARKITEKTER

Hur kan man locka de riktigt stora evenemangen till Helsingborg? Staden skriver historia genom att samordna kultur- och arenaverksamheterna under samma tak i nya Helsingborg Arena & Scen AB. En del av det omfattar även Helsingborg Convention & Event Bureau som värvar kongresser och stora evenemang till staden.

Konkurrensen är hård mellan evenemangsstäderna i Skandinavien, men Helsingborg står sig

Johan Lundell, marknadschef på Helsingborg Arena & Scen.

riktigt bra med tillgång till förstklassiga faciliteter. Med en av Sveriges modernaste arenor har staden ett bra utgångsläge för att locka större möten, kongresser, mässor och andra evenemang som annars tenderar att landa i större städer. Ökad omsättning

Målet för Helsingborg Convention & Event Bureau är att generera ökad omsättning för Helsingborgs näringsliv. När stora evenemang värvas till staden går naturligtvis intäkterna upp med fler hotellnätter, restaurangbesök och ökad försäljning i butikerna. – Vi har arbetat aktivt med de här frågorna under en lång tid men det var först under 2016 som vi tog namnet Helsingborg Convention & Event Bureau. Det indikerar vår strävan efter att uppnå en stark internationell prägel lagom till invigningen av det nya kongresshuset år 2020. Vi planerar för det redan nu, säger Johan Lundell, marknadschef på Helsingborg Arena & Scen. Att fylla Helsingborg med aktiviteter och evenemang är ett långsiktigt arbete som kräver flera års framförhållning. Evenemang som ligger två – tre år fram i tiden bearbetas redan nu. Och det långsiktiga arbetssättet ger resultat. Helsingborg har de se-

Skissbild: JAIS ARKITEKTER

naste åren värvat evenemang som Melodifestivalen, EM i handboll, Europatävling i golf och flertalet stora kongresser som exempelvis Ortopediveckan. Ljus framtid

Johan Lundell ser fram emot ett eventfyllt 2016. Ungefär 90 procent av de evenemang och kongresser som Helsingborg Convention & Event Bureau ansöker om att tilldelas staden. Det är re-

sultatet av ett medvetet arbete där alla förberedelser görs långt innan och där man är lyhörd för vad rättighetsinnehavaren vill ha. – Målet är att knyta fem större evenemang och tio kongresser per år. Det är en volym vi känner oss bekväma med och som skapar underlag för en god turistekonomi i Helsingborg. Då räknar vi allt från hotellnätter till taxiresor. Allt vägs in för att vi ska vara säkra på att det blir en bra affär för

Helsingborg och dess näringsliv. Medarbetare från Helsingborg Convention & Event Bureau är nyligen hemkomna från en internationell mässa där de bland annat presenterat det nya kongresshuset. Det var över 60 möten inbokade under två dagar och intresset var stort för Helsingborg. Framtiden ser minst sagt ljus ut för en av Sveriges attraktivaste städer.

Förvaltning För valtning fför ör e effektivt ffektivt oc och h tryggt tr yggt ägande. ägande. En kkontakt. ontakt. En aaktör. ktörr. Hos H os Rexellent Rexellent samlar samlar du du ffastighetens astighetens behov behov u under nder e ett tt ttak ak oc och h i trygga tr ygga h händer. änder. Ekonomisk Ekonomisk Eko onomisk Förvaltning Förvaltning F örvaltning

Teknisk Teknisk T eknisk Förvaltning Förvaltning F örvaltning

Marknads Marknads Förvaltning Förvaltning örvaltning F

Rådhustorget Rådhustor get 10 ! 252 20 Helsingbor Helsingborg g ! 042-44 22 440 ! info@r info@rexellent.se exellent.se ! www.rexellent.se www.rexellent.se


Affärstidningen näringsliv

helsingborg

55

Teater av och för mångfald Teatern spelar en viktig roll i den samhälleliga utvecklingen eftersom en stor del av vår historia och vår kultur kan återberättas genom scenkonsten. Det tar man vara på vid Helsingborgs Stadsteater som med sin bredd och spets lockar en allt bredare målgrupp.

Riktigt bra teater skapas av och för mångfald. Det handlar enligt den tillförordnade verksamhetsledaren Hans-Olof Tani om att matcha rätt pjäs med rätt scenkonstnärer och dessutom träffa rätt i tiden och fungera i sin omgivning – det vill säga i den växande staden Helsingborg. – Riktigt bra teater handlar inte om att stirra sig blind på kändisskap utan om att med rätt fingertoppskänsla identifiera de rätta talangerna och skapa intressanta uppsättningar. Det är samma som inom näringslivet, det handlar om att matcha rätt kompetens till rätt uppdrag, säger Hans-Olof Tani. Större målgrupp

Helsingborgs Stadsteater har under flera år haft en positiv utveckling både publikmässigt och konstnärligt. Den trenden verkar fortsätta och kan även komma att utvecklas ännu mer under den

Hans Olof Tani, teaterchef, Helsingborgs stadsteater.

nya organisationen som tar fasta på värdet av att öppna verksamheten för en större och bredare målgrupp. – Vi satsar på konstnärlig spets och vi ser att våra produktioner tas emot med förtjusning bland såväl nya målgrupper som inbitna teaterbesökare. Ett växande besöksantal meddelar oss att det vi gör uppskattas och håller den kvalitet som publiken förväntar

sig. Riktigt bra teater är en fantastisk upplevelse som fler kan upptäcka, enligt Hans-Olof Tani. Ett exempel på hur teatern når ut till en större målgrupp är att den står öppen för barn och skolungdomar från förskolan och upp till gymnasieskolan. Med hjälp av teatern kan barn och unga ta del av kultur och konst som bidrar till att understryka den humanistiska grundsynen som är

viktig för samhällets fortsatta utveckling. Nya samarbeten

Sedan drygt ett år tillbaka ingår stadsteatern i en större organisation, Helsingborg Arena & Scen. Det har också utökat möjligheterna inom teatern att knyta nya samarbeten. Många av produktionerna på de olika scenerna, såväl Lillan

BRA för Helsingborg.

Kullaflyg har tillsammans med systerbolagen i Sverigeflyg och Malmö Aviation gått samman och resultatet är det nya inrikesflyget BRA. Vi tror på enkelhet, genvägar, personlig service och frukost till alla ombord. Vi tror det här är BRA för dig. Vi vet att det är BRA för Sverige. Boka nästa resa via din resebyrå eller på flygbra.se

som Storan, hamnar i topp bland landets mest omtyckta. Det betyder mycket för Helsingborg och hela regionen som centrum för scenkonst och kultur. Fjolårets höjdpunkter, bland annat Stillheten i regi av Christian Tomner och Vår klass som visades på Lillan, drog stor uppmärksamhet till Helsingborg. Storans produktioner Mio min Mio och Scener ur ett äktenskap var andra starka dragplåster för staden och regionen. – Vi ska söka spets och samtidigt vara öppna för en så bred publik som möjligt. Att nästan samtliga produktioner blev stora framgångar under 2015 understryker att vi är på rätt väg, avslutar Hans-Olof Tani.


56

helsingborg

Affärstidningen näringsliv

Konserthuset öppnar upp Kombinationen av praktisk och konstnärlig erfarenhet gagnar den framtida utvecklingen av verksamheten i Helsingborgs Konserthus, som med en av landets äldsta symfoniorkestrar siktar på att öppna upp för en betydligt bredare målgrupp än någonsin tidigare.

Fredrik Österling är nytillträdd verksamhetschef för Helsingborgs Konserthus. Han har ett långt förflutet inom musikbran-

schen, bland annat som kompositör och tonsättare samt utredare vid Kulturdepartementet. Fredrik var också med och startade Musi-

Ö ÖRESUNDS RESUNDS GST TA PRIS LÄGST LÄGSTA

TA T A BILEN TILL DANMARK FRÅN TOKIGT LÅGA 111:När du tar bilen över sundet med Scandlines får du en skön paus med mat & shopping ombor d. Färjorna Färjorna seglar dessutom ombord. var 15:e minut och du sparar 50 km på rresan esan söderut.

kaliska i Stockholm. Nu tar han med sig sin samlade erfarenhet till Helsingborg för att utveckla stadens konsertverksamhet till en ny nivå. – I samband med att Helsingborg Arena & Scen bildades var det många som fick upp ögonen för Helsingborgs möjligheter som kultur- och evenemangsstad. Jag har alltid varit imponerad över den storslagna symfoniorkestern som dessutom är en av Sveriges äldsta. Jag såg helt enkelt en stor utvecklingspotential i Helsingborg. Vill nå fler

Enligt Fredrik Österling blir ett av de viktigaste uppdragen för framtiden att öppna konserthuset

Läs mer på scandlines.se/bizz

Helsingborgs Konserthus.

för en bredare målgrupp. – Det finns en felaktig uppfattning om att man måste vara beläst och kunna mycket om klas-

SKAFFA AUTOBIZZ SMART

Fredrik Österling är nytillträdd verksamhetschef för Helsingborgs Konserthus.

ALLTID EN AVGÅNG SOM PASSAR

Skapar relationer

Perfekt läge och fantastiskt nätverk i Helsingborg! Industry Park of Sweden är den ledande industriparken för industriell symbios i Sverige. Här samarbetar företag för optimal konkurrenskraft och minskad miljöpåverkan. Vi delar på resurser och skapar ett utmärkt företagsklimat.

Här är det enkelt att etablera sig!

www.industrypark.se

Tel. 042-17 10 00

sisk musik för att uppskatta den. Vi måste kommunicera brett för att nå ut till fler. Studier visar att flera saker aktiveras i hjärnan när man lyssnar på musik, det är oerhört positivt och vi vill helt enkelt att fler ska kunna dra nytta av den gynnsamma effekten. Fredrik berättar att samarbete med såväl näringslivet som med skolan kommer att fördjupas genom olika aktiviteter. Konserthuset ska vara en social mötesplats som känns välkomnande och öppen för alla. – I många andra länder finns det en inbiten tradition av att gå på konsert. Det är därför ofta ett uppskattat evenemang som man kan bjuda sina affärsgäster på. Det skapar ofta förutsättningar för kreativa samtal och vi kommer att vidareutveckla koncept som ökar tillgängligheten för företag i regionen.

info@industrypark.se

I Helsingborg har man nyligen introducerat kortare konserter enligt After Work-traditionen. Det är också ett bra sätt att nå nya målgrupper, enligt Fredrik Österling. – Vi ska sänka trösklarna och i det arbetet ingår även möten mellan orkestern och skolan. Vi tar emot barn och ungdomar från förskolan till gymnasieskolan som får ta del av anpassade verk samt möjlighet att träffa musikerna. Uppskattningsvis handlar det om runt 10.000 barn och unga årligen som besöker Helsingborgs Konserthus. Det om något visar på vilken viktig roll konserthuset och orkestern spelar som mötesplats och utbildningsinstans i samhället. – Att vi kan möta den yngre generationen handlar också mycket om att skapa relationer mellan dem och den klassiska musikformen. Det har vi igen i framtiden, och jag tror att vi kan utveckla detta mycket mer framöver, tillägger Fredrik Österling som avslutning.


Affärstidningen näringsliv

helsingborg

57

Skapar utveckling genom upplevelser Lite mer än ett år efter bildandet av Helsingborg Arena & Scen AB kan vd:n Max Granström konstatera att uppsvinget för Helsingborg som evenemangsstad fortsätter.

Helsingborg Arena & Scen bildades för att samordna verksamheter med inriktning på konst och kultur, möten, upplevelser och idrott under samma paraply. Bolaget omsätter närmare en kvarts miljard kronor och sysselsätter direkt cirka 250 personer per månad. Det gör bolaget till en nationellt sett stor spelare i kultur- och evenemangssektorn. – Med samordnade resurser frigörs medel till bland annat verksamhetsutveckling. Det var inte möjligt tidigare när arena-, teater-, musik- och evenemangsverksamheterna bedrevs var för sig. Det gynnar Helsingborg som mötes- och evenemangsstad, säger Max Granström. Nya program

Förutom effektivisering ger konstellationen möjligheter att skapa programinnehåll som inte finns någon annanstans. – I en medelstor stad som Helsingborg tror jag att vi kan vi få ut mer när vi kraftsamlar i en gemensam organisation. Vi går bortom traditionell sammanslagning av administration och låter

Max Granström.

de olika producerande enheterna samarbeta för att producera innehåll och format som är unika för oss, för Helsingborg, och således även bidra till att staden blir ännu mer attraktiv som kultur- och evenemangsstad. Sammanslagningen ger oss en större och mer innovationsinriktad produktionskapacitet och den fördelen ska vi utnyttja framöver, lovar Max Granström. Inom Helsingborg Arena &

Scen finns resurser för att värva, genomföra samt marknadsföra evenemang, allt i egen regi. Dessutom finns en experimentlåda för att producera evenemang med egenutvecklat innehåll. Nav för kultur och evenemang

Helsingborg som kultur- och evenemangsstad har utvecklats under decennier, inte minst med hjälp av donationer till ett antal

unika anläggningar, som alltså numera bland annat ryms i Helsingborg Arena & Scen; såsom Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs Konserthus, Helsingborg Arena och Sofiero slott och slottsträdgårdar. – Vi har börjat planera för framtiden där våra verksamheter och anläggningar ska vara ett nav för kultur och evenemang i Skåne. Vi vill bidra till regionens positiva utveckling med målet att

göra Helsingborg till en exceptionell stad att bo, besöka och arbeta i. Max Granström förklarar slutligen att vd-rollen innefattar mycket brobyggande mellan de olika enheterna: – Att se till att samarbeten blir av, samt att skapa förutsättningar för utveckling av nytt, innovativt innehåll som stärker Helsingborgs attraktivitet. Det är min främsta uppgift.


58

helsingborg

Affärstidningen näringsliv

Sogeti ger utrymme för kreativitet I takt med att allt fler företag väljer outsourcing av sina IT-funktioner och allt oftare söker en extern partner för utveckling och drift av infrastrukturen växer också kompetensbehovet. Sogeti satsar på att vara en engagerad och attraktiv arbetsgivare för att locka de allra bästa konsulterna.

IT-konsultbolaget Sogeti präglas av fortsatt tillväxt i Sverige. Rekryteringsbehovet är omfattande på flera håll inom IT-branschen, konkurrensen är därför tuff när det gäller att knyta till sig bra kompetens. Sogeti lyckas mycket tack vare ett framgångsrikt arbete med att bygga riktigt attraktiva arbetsplatser med spännande uppdrag och inspirerande utvecklingsmöjligheter. Utrymme för kreativitet

Jessica Nordbeck, systemutvecklare på Sogeti i Helsingborg, intygar att företaget håller vad man lovar när det gäller attraktiva karriärsmöjligheter. – Sogeti värnar om att ligga i framkant med de senaste tekniska lösningarna som tillför mervärden för kunderna. Samtidigt värnar man om personlig utveckling för personalen vilket märks i uppdragen, engagemanget och den höga delaktigheten bland annat. Det finns utrymme för egna initiativ och kreativitet och det

var bland annat det som lockade mig, förklarar Jessica. Det är alltså ingen tillfällighet att Sogeti tidigare utsetts till ”Årets bästa arbetsgivare” inom IT-branschen under flera år. Det visar en medarbetarundersökning som Universum utför där Sogeti utmärker sig som en arbetsgivare med högt i tak, en särpräglad teamkänsla och tydliga utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. – Vi har lyckats skapa en företagskultur här som andas utveckling och det tror jag att många ser som attraktivt när man jämför olika arbetsgivare inom branschen, tillägger Jessica. Det bästa med Sogeti

Kompetensutveckling med fokus på individuell utveckling är inbyggt i Sogetis DNA. Företaget har förmågan att erbjuda kunden det allra bästa som finns på marknaden, både kompetens- och teknikmässigt. För att lyckas med det krävs givetvis tillgång till rätt

kompetens förenat med rätt personlighet som matchar företagskulturen. – Mitt arbete handlar främst om externwebbar och e-handelslösningar hos kunder som verkar inom helt olika branscher, vilket är väldigt intressant och otroligt lärorikt. Det handlar om att bygga riktigt bra och enkla lösningar till våra kunder men även att skriva kod på ett sådant sätt som gör att mina kollegor lätt kan förstå vad koden gör. Jessica Nordbeck menar att det bästa med Sogeti är den stora valfriheten, bredden och variationen. Som avslutning säger hon: – Vissa dagar kan jag vara totalt fokuserad på något utvecklingsärende, andra dagar är kundbesök och interna möten inbokade. Det kan också komma in akuta ärenden från en kund som behöver lösas omgående. Allt detta blandas med diskussioner och samtal inom teamet. Vi har en fantastisk atmosfär och det känns väldigt inspirerande.

Kemikalier ger bättre kvalitet – och mindre miljöpåverkan Det råder tyvärr fortfarande en viss skepsis, helt missriktad, mot kemisk industri. Ur ett globalt perspektiv så skulle vi inte kunna få tag på rent dricksvatten utan kemiska reningsprocesser. Moderna kemiska processer bidrar dessutom till att minska miljöavtrycket från flera stora industrier såsom pappers- och massaindustrin.

Det svenska företaget Kemira Kemi har anor som sträcker sig tillbaka till slutet av 1800-talet. Sedan 1989 ingår företaget i den finska kemikoncernen Kemira Oyj. Under snart 30 år har de fin-

ska ägarna byggt upp en verksamhet som idag anses vara en av världens främsta när det gäller kemikalieframställning för vattenrening och produkter för användning inom massa- och pappersindustrin, men även för framställning av tvättmedel samt inom mineral- och gruvindustrin. Stora inom papper och massa

Kemira tillverkar ungefär en miljon ton kemikalier per år i fabriken i Helsingborg. En stor andel framställs för pappers- och massaindustrin som är beroende av en välfungerande kemisk industri för fortsatt tillväxt. Inom pappers- och massaindustrin används allt från baskemikalier till speci-

På Kemiras industripark skapas synergier som minskar företagens miljöpåverkan och kostnader

alanpassade produkter både för att förbättra kvalitet i produkterna och för att minska miljöpåverkan. Kemira är enligt Peter Kihlgren, affärsområdeschef för Kemira Pulp & Paper i Sverige, den enda globala leverantören med bredd inom pappers- och massaindustri – Vi jobbar med allt från kvalitet av inkommande vatten, extern vattenrening men framför allt med att effektivisera själva tillverkningsprocessen. Slutproduktens kvalitet blir högre med våra produkter och dessutom hjälper vi våra kunder inom pappers- och massaindustrin att kraftigt minska sin miljöpåverkan. Peter Kihlgren poängterar också att den nordiska pappers- och massaindustrin fortfarande är i global framkant trots hård konkurrens. Mycket tack vare tillgång till riktigt bra processer, en bra vedråvara och en mycket hög kompetens. – Att Kemira satsat på ökad kunskap och produktutveckling gynnar den nordiska industrin nu när marknaden förändras. Kemira bidrar till en mer hållbar utveckling tillsammans med sina kunder och samarbetspartners. Skapar industriell symbios

Kemira har ett fantastiskt läge i Helsingborg med tillgång till

Kemiras produkter bidrar till en mer hållbar utveckling av svensk industri.

hamn, järnväg och närhet till europavägar. I anslutning till Kemiras egna anläggningar har man också byggt upp en industripark, Industry Park of Sweden, enligt modellen industriell symbios. Företag delar på infrastruktur och resurser för bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan. En av de främsta finesserna med parken, förutom det fördelaktiga läget, är att man tar vara på mycket stora mängder överskottsenergi. Enligt Emma Gunnarsson, energichef på Kemira, handlar det om cirka 600 GWh/år, det vill säga lika mycket värme som ett medelstort kraftvärmeverk producerar per år. Kemiras industripark försörjer inte bara företagen i parken, utan står dessutom för ungefär en tredjedel av fjärrvärmen i Helsingborg och Landskrona kommuner. – Helsingborg når sina klimat-

mål tack vare oss. Sedan vi började leverera fjärrvärme 1974 har vi bidragit till att spara in utsläpp av cirka 130 000 ton koldioxid. Det finns dessutom plats för fler aktörer i parken, vi bidrar därmed till nya möjligheter inom näringslivet, konstaterar Emma Gunnarsson. Hon fortsätter: – Tillgången till klimatneutral överskottsenergi tillsammans med våra erbjudanden inom logistik och tjänster ger företag som etablerar sig på vår industripark utmärkta utvecklingsmöjligheter. Förutom Kemiras egna verksamheter finns idag ett 20-tal andra företag på industriparken och det är en bredd av verksamheter som finns etablerade – allt från åluppfödning och champinjonodling till framställning av vattenreningsprodukter och djurfoder.


Affärstidningen näringsliv

helsingborg

59

Ett steg närmare utopin Better – Faster – Cheaper Hantering av allt större volymer, snabbare leveranser, högre servicegrad – och allt till ett lägre pris? Logistikbranschen står inför tuffa utmaningar och marknaden ställer krav på förnyelse. Hur kan övergången bli så smidig som möjligt? Paul Kleiby, vd och grundare av Network Logistics, har svaren.

– Med innovativa processer är det fullt möjligt att ställa om till en mer effektiv logistik med kortare ledtider och mer värde, inleder Paul. Det räcker inte att jobba med ständiga förbättringar. Hela

organisationen måste anpassa sig efter marknadens krav och framförallt dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Med rätt investeringar och rätt teknik kan utopin Better – Faster – Cheaper komma närmare verkligheten. Kortare ledtider och mer värde

Digitalisering driver förändring av de kommersiella kraven och kräver en omställning av det fysiska upplägget, såsom lagerhållning och distribution av varor, som måste vara effektivare, ha kortare ledtider och tillföra mer värde. – Nya aktörer som startar med enbart e-handel utmanar de eta-

blerade företagen och för att möta det krävs nytänkande. Det handlar enligt Paul Kleiby om radikala förändringar, men efter många år av lågkonjunktur har företagen arbetat med att minska personal och investeringar och utgångsläget är inte det bästa. – Vanligtvis finns en väldigt traditionell lagerlayout och ineffektiva inköpssystem. Bristande uppföljning av verksamheten och oförmåga att arbeta med framförhållning skapar långsiktiga problem som man ibland försöker lösa genom att hyra in personal. Ofta toppas det med en ganska traditionell transportlösning där arbetet med en fossilfri distribu-

Paul Kleibys tips för logistiktransformering

1. Starta resan med att göra en genomgång av lager och logistik och få kontroll på driften, gör hemläxan genom att åtgärda problemen och öka produktiviteten. Detta är en nödvändig startpunkt för fortsatt utveckling. 2. Har företaget både e-handel och butiksnätverk krävs betjäning på ett nytt sätt; omnichannel – att samordna sina två olika lager för e-handel och butikerna till ett. Ett fåtal av de stora företagen i Sverige har börjat implementera detta. Nu måste även de mindre och medelstora företagen se över och effektivisera sin logistiklösning för att hänga med i förändringen som sker i och med digitaliseringen. 3. Hållbarhet kommer att bli en konkurrensfördel. Påbörja arbetet med att uppnå en fossilfri distribution – och inte bara på papper. 4. Överväg automatisering när det kan passa, låt plockgodset komma till plockaren. Resultat: snabbare och mer ergonomisk hantering med mindre personalbehov. 5. Nya verktyg för logistiken finns tillgängliga. Utnyttja främst molnbaserade system så att det blir standardiserade processer till en låg kostnad, det är inte IT som ska styra.

Paul Kleiby. Foto: ateljelena.se

tion fortfarande ligger långt borta, förklarar Paul vidare. Network Logistics har över 20 års erfarenhet av att genom att arbeta verklighetsbaserat ta fram fungerande lösningar för supply

chains till svenska företag. Organisationen har tillgång till specialister inom modern logistik och därmed möjligheten att skräddarsy lösningar för varje kund.


60

helsingborg

Affärstidningen näringsliv

Rätt utbildning ger jobb Yrkeshögskolan i Helsingborg utbildar för jobb. Färska mätningar från skolan visar att nära 100 procent av deltagarna med godkända betyg går direkt till en anställning efter studierna.

Regeringen har uttryckt en ambition om att satsa mer på yrkeshögskoleutbildningar. Det tycker Claes Calmram på Yrkeshögskolan i Helsingborg är bra speciellt med tanke på att Yrkeshögskolan gör en tydlig skillnad när det gäller att koppla samman utbildning och näringsliv. – Vi utbildar för jobb och vår utbildningsform förutsätter ett nära samarbete med företagen i vår region. För att få starta en yrkeshögskoleutbildning krävs uppbackning från näringslivet, bland annat i form av branschråd. Näringslivet talar om vilka behov som finns och baserat på det ansöker vi om att få starta nya utbildningar. Utbildar inom bristyrken

I skrivande stund ansvarar Yrkeshögskolan i Helsingborg för sju olika program inom områden

som VVS, logistik, elinstallationer, kart- och mätteknik samt en av marknadens mest eftertraktade utbildningar för tandsköterskor. – Tandsköterska är ett av våra största bristyrken och där får i princip alla jobb innan studierna avslutats. Detsamma gäller elingenjörer och mättekniker, om vi ser till den senaste statistiken. Det är också inom dessa områden som vi har beviljats omstart till hösten, informerar Claes Calmram. Utbytet med näringslivet är ömsesidigt gynnsamt eftersom utbildningarna skapar ökad sysselsättning och företagen samtidigt får en möjlighet att rekrytera smidigare utan fördyrande processer. Skolan har kontakt med cirka 400 olika företag i regionen och arbetar proaktivt med att hela

tiden förbättra och utveckla samarbetet. Aktuellt innehåll

Yrkeshögskolan erbjuder aktuella utbildningar av hög kvalitet tack vare den etablerade samarbetsformen med det regionala näringslivet. Vidare så har skolan en nära kontakt med marknaden då flertalet lärare är verksamma parallellt i arbetslivet. Det ger en tydlig verklighetsförankring i ut-

bildningsinnehållet, menar Claes Calmram. – Viktiga inslag i alla yrkeshögskoleutbildningar är att låta deltagarna känna på den verkliga arbetsmiljön och de moment som det framtida yrket innefattar. Därför tillämpas Lärande i arbete, LIA, där minst 25 procent av utbildningstiden är förlagd till en arbetsplats. För att kunna erbjuda det måste vi ha ett bra samarbete med företag i regionen och det

har vi lyckats utveckla. Arbetsuppgifterna ska vara samma som för de anställda, eller likvärdiga, i syfte att ge en verklighetsbaserad inlärning. Det förekommer även projekt i samspel med företag, det kan exempelvis röra sig om att utveckla nya produkter eller testa prototyper som yrkeshögskolans studenter är delaktiga i att ta fram.

McNeil höjer kunskapsnivån och därmed även attraktionskraften För Johnson & Johnson är Helsingborg en viktig knutpunkt med närhet till ledande kompetens och forskning i global framkant. Därför kommer Johnson & Johnson att fortsätta utveckla dotterbolaget McNeil AB, världskända leverantörer av Nicorette, tillsammans med den globala forsknings- och utvecklingsenheten i Helsingborg.

De flesta har nog någon gång kommit i kontakt med någon eller några produkter ur Johnson & Johnsons breda sortiment. Den globala läkemedelskoncernen har dotterbolag och försäljning världen över, och produktsortimentet omfattar allt från läkemedel till en rad välkända konsumentprodukter såsom Listerine och receptfria Nicorette rökavvänjningsprodukter. Koncernen har tre affärsområden – Pharma, Medical Devices och Consumer Healthcare, där McNeil ingår i det senare. McNeil har ett av Sveriges bästa lägen. Från Helsingborg når man stora delar av Norden effektivt och snabbt. Helsingborg ligger också nära strategiska kompetenskluster inom medicin och Life Science – perfekt för McNeil som ständigt söker utveckla sin egen kompetens och öka kunskapsinnehållet i organisationen.

Inspirerande miljö

Att vidareutveckla och höja kunskapsnivån går hand i hand med att skapa en högre trivsel bland medarbetarna. Mycket handlar enligt McNeils vd Norbert Troendle om att skapa en inspirerande miljö där alla känner sig delaktiga – då levererar man också mer och blir mer effektiv på sin arbetsplats. – Vi spenderar mycket tid på arbetsplatsen och därför är det viktigt att trivas och känna delaktighet. Därför strävar vi på McNeil efter att utveckla en arbetsmiljö i världsklass där medarbetarna känner en stark motivation och vilja att vara med och vidareutveckla företaget, förklarar Norbert Troendle. Att även aktivt satsa på mer effektiva processer med högre automationsgrad bidrar också till att förbättra arbetsmiljön. Företaget satsar även mycket på hälsa och välbefinnande bland personalen. Utökat forskningsområde

I Helsingborg tillverkas världens

ledande rökavvänjningssortiment, den globalt igenkända Nicorettefamiljen. I anslutning till McNeils fabrik finns även ett globalt forsknings- och utvecklingscentrum med uppdrag från Johnson & Johnson-koncernen. Den tillverkande enheten sysselsätter ungefär 550 personer och forskning & utveckling bortåt ett 80-tal personer. – Även om forskning och utveckling utgör en mindre del av verksamheten i Helsingborg fyller den en viktig funktion för Johnson & Johnson globalt. Vi har breddat inriktningen inom forskningen och sedan några år tillbaka fokuserar vi förutom på rökavvänjningsprodukter även på läkemedel för mag- och tarmsjukdomar samt hela Johnson & Johnsons förkylningssortiment, informerar Felix Reutter, FoUchef. Nya marknader – ny kompetens

McNeil har strategiska planer på att fortsätta utveckla Nicorette för befintliga marknader och

Norbert Troendle, vd.

även introducera Nicorette på nya marknader. För att lyckas med det krävs att Nicorette kan utveckla nya beredningsformer, det vill säga ge konsumenten nya möjligheter att använda och tillägna sig produkten. Utvecklingen kräver att McNeil kan utveckla sin kunskapsnivå och attrahera ny kompetens. – För att attrahera nya medar-

betare och se till den långsiktiga kompetensutvecklingen är vi aktivt involverade i samarbeten med universitet och högskolor. Vi söker även utveckla samarbeten med grund- och gymnasieskolor för att öka intresset för vår verksamhet. Det är viktigt att vi kan visa vad vi gör här och att vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, poängterar Norbert Troendle.


Affärstidningen näringsliv

helsingborg

61

BRA â&#x20AC;&#x201C; en ny utmanare pĂĽ den svenska flygmarknaden Ett nytt inrikesflyg med tolv destinationer som fĂśrenas via Stockholm Bromma är precis vad den svenska flygmarknaden behĂśver. Marknaden mĂĽr bra av en mer omfattande konkurrens som i sin tur ger en Ăśkad tillgänglighet fĂśr resenärerna. Dessutom Ăśppnas regionerna kring de tolv naven upp pĂĽ ett nytt sätt, det gagnar sĂĽväl lokala fĂśretag som invĂĽnare.

MalmÜ Aviation och Sverigeflyg har bildat det nya flygbolaget BRA, som är fÜrkortningen fÜr Braathens Regional Airlines. Tack vare BRA kommer regioner att knytas ihop pü ett nytt sätt och resandet inom Sverige fÜrenklas och bli mer kostnadseffektivt. Bra fÜr fÜretagen i nordvästra Sküne

Enligt TorbjÜrn Gregorioff, vd fÜr Kullaflyg som är ett av ütta

varumärken inom BRA, skapas unika mĂśjligheter med en ny och enhetlig transferprodukt. â&#x20AC;&#x201C; Vi skapar en riktigt bra transferprodukt som ligger i tiden bĂĽde kostnads- och miljĂśmässigt. Kullaflyg etablerades fĂśr att bidra till bättre tillgänglighet med Ăśkad konkurrens inom flygbranschen. Nu tar vi nästa steg i utvecklingen och blir en del av BRA. FĂśr kunderna innebär sammanslagningen även en Ăśkad tydlighet i erbjudandet. TorbjĂśrn fĂśrklarar även vad utvecklingen betyder regionalt: â&#x20AC;&#x201C; FĂśr Helsingborg och nordvästra SkĂĽne betyder det ett utĂśkat linjeutbud via Bromma, med nya specialerbjudanden och nytt lojalitetsprogram bland annat. Nordvästra SkĂĽne är fĂśretagstätt, naturligtvis är täta flygfĂśrbindelser gynnsamma fĂśr fĂśretagen i regionen som lättare nĂĽr samarbetspartners i andra delar av Sverige tack vare ett utĂśkat flygutbud.

TorbjĂśrn Gregorioff. Ett stort steg är taget â&#x20AC;&#x201C; nästa blir fĂśr miljĂśn

Med gemensamma bokningssystem och ett enhetligt och ytterst konkurrenskraftigt erbjudande kommer samtliga bolag som ingĂĽr i BRA att kunna skapa tillväxt i sina regioner. â&#x20AC;&#x201C; Om vi ska vara fortsatt konkurrenskraftiga sĂĽ mĂĽste vi även satsa mer pĂĽ miljĂśfrĂĽgorna och

det har vi redan bĂśrjat planera fĂśr, berättar TorbjĂśrn vidare. Det finns bland annat fĂśrhoppningar om att kunna flyga med mer biobränsle framĂśver. Det styrs dock mycket av resenärernas betalningsvilja fĂśr mer miljĂśanpassade flygtransporter. En annan avgĂśrande faktor är knuten till tillgĂĽngen pĂĽ biobränsle. â&#x20AC;&#x201C; Vi ser att utvecklingen gĂĽr ĂĽt

rätt hüll. FÜr sju ür sedan var biobränsle cirka ütta günger dyrare än vanligt flygbränsle. Idag är det nere pü ungefär tre günger dyrare, sü vi ser att det finns en klar fÜrbättringsmarginal och det kommer vi ocksü att ta tillvara pü, avslutar TorbjÜrn Gregorioff med.

8;*7.,*8;&(07&89*814994(-81499897Â&#x2020;),Â&#x2021;7) 8 ;*7.,*8;&(07&89*814994(-81499897Â&#x2020;),Â&#x2021;7)

Välk Välkommen ommen ett till e tt extraordinärt extraordinärt OOZGNQJZRX§WU§8TÄ&#x2026;JWT ZGNQJZRX§WU§8TÄ&#x2026;JWT Aldrig har vi väl varit sĂĽ stolta Ăśver att fĂĽ presentera säsongens S URJUDPVRPL§U8QGHUVÂŚVRQJHQIÂŚUJDVDOOD6RŕŻ&#x2022;HURV SURJUDPVRPL§U8QGHUVÂŚVRQJHQIÂŚUJDVDOOD6RŕŻ&#x2022;HURV evenemang av jubileet. Den 6 juni invigs 150-ĂĽrsjubileet P HGHQVWRUIRONIHVWRFKQDWLRQDOGDJVŕŻ&#x2022;UDQGHLQÂŚUYDUR PHGHQVWRUIRONIHVWRFKQDWLRQDOGDJVŕŻ&#x2022;UDQGHLQÂŚUYDUR av kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia.

15.4 SäsongsĂśppning 8.5 Barnk Barnkalas alas /ZGNQJZRXNS[NLSNSLTHMSFYNTSFQIFLXÄ&#x2026;WFSIJ /ZGNQJZRXNS[NLSNSLTHMSFYNTSFQIFLXÄ&#x2026;WFSIJ 24. 6 Midsommar pĂĽ kungliga ffo otbollsplanen 24.6 fotbollsplanen 8TÄ&#x2026;JWT(QFXXNH 8TÄ&#x2026;JWT(QFXXNH 4. 7â&#x20AC;&#x201C;10.7 MĂĽlarveck a 4.7â&#x20AC;&#x201C;10.7 MĂĽlarvecka alen A Walk Walk In In the P ark 15. 7 Endagsfestiv 15.7 Endagsfestivalen Park 19 .7 Konsert Konse onsert med ZZ -Top 19.7 ZZ-Top

Sista helgen i augusti blir det extra festligt under Den Stora Trädgürdsfesten, som även den jubilerar med 20 ür som ett av sÜdra Sveriges populäraste utomhusevenemang.

22. 7 Konsert Konsert onse med B AO 22.7 BAO 26.8â&#x20AC;&#x201C;28.8 Den S tora TrädgĂĽrdsfesten Stora 8.918.9 MĂĽlarutställning 8.9-18.9 18.9 Dahliadag

1 1ÂŚXRJWU§XTÄ&#x2026;JWTXJ ÂŚXRJWU§XTÄ&#x2026;JWTXJ

 ĂĽ1OZXXYÂŚRSNSLU§8TÄ&#x2026;JWT ĂĽ1OZXXYÂŚRSNSLU§8TÄ&#x2026;JWT


62

helsingborg

Affärstidningen näringsliv

Från Melodifestivalen till EM i handboll Helsingborg Arena är annorlunda på många sätt. Till skillnad från många andra arenor ligger Helsingborg Arena mitt i staden. Den är tillgänglig och öppen för alla både tack vare läget och det breda urvalet av evenemang.

I Helsingborg Arena händer det något i princip varje dag. Konferenser, skolidrott, konserter, utställningar, stora idrottsevenemang och kulturarrangemang – i stort sett allt från Melodifestivalen till EM i handboll går av stapeln i en av Sveriges mest annorlunda arenor. Helsingborg Arena

är dessutom en av landets mest moderna multiarenor med tillgång till den senaste tekniken för att göra varje evenemang till en magisk upplevelse. Ökad tydlighet

Att skapa utveckling genom upplevelser är det huvudsakliga må-

let för det nybildade Helsingborg Arena & Scen AB, där arenan ingår tillsammans med ett antal andra verksamheter som står för stadens utbud av kultur och nöjen. Arenachef Charlie Fält blickar tillbaka på de senaste årens utveckling och konstaterar: – Från att arenan invigdes i slu-

tet av november 2012 har utvecklingen gått i rasande fart i Helsingborg och vi ser tydliga resultat av samordningen av verksamheterna i det gemensamma bolaget Helsingborg Arena & Scen. Det har framförallt blivit mer tydligt att vi arbetar med evenemang.

Att Helsingborg får förmånen att arrangera några av Sveriges största tillställningar i arenan är något som framhålls nu. Melodifestivalen 2015 är ett exempel, liksom U19-VM i innebandy, EM i handboll 2016, Senior-VM i badminton och ett antal stora musikevenemang och konserter. Nytt innehåll

Genom en uppstyrning av befintliga processer är det fullt möjligt att snabbt uppnå en mer effektiv, logistik med kortare ledtider och ökat kundvärde. Network Logistics har över 20 års erfarenhet av ta fram jordnära och fungerande lösningar för supply chains till företag som vill mer med sin logistik.

Telefon 070-5957867 paul.kleiby@network-logistics.com www.network-logistics.com

Charlie Fält koncenterar sig mycket på drift- och säkerhetsfrågor och undersöker ständigt nya möjligheter för att uppdatera tekniken. Arenan är fortfarande ny efter knappt fyra år, men redan nu finns det förslag på förbättringar för att göra den ännu bättre. – För att jobba med nytt innehåll i arenan krävs också att man håller sig uppdaterad. Vi ska ha en stor bredd och variation och då måste vi också kunna ta emot stora arrangemang med höga krav på såväl teknik som säkerhet. Om vi ska se stjärnor växa så måste vi kunna ta emot en bred målgrupp. Nästan 80 procent av tiden som arenan används innefattar någon form av idrott, inklusive skolidrott och tävlingsarrangemang. Men Helsingborg Arena har också hamnat på kartan tack vare konserter med stora artister och återkommande musiktävlingar, teatrar och musikaler. Det finns ett bra underlag att spinna vidare på och Charlie Fält ser fram emot ett händelserikt 2016 med mycket nytt innehåll.


helsingborg byggAnde & boende

Affärstidningen näringsliv

63

Långsiktig utveckling av bostadsmarknaden Att en av Sveriges största fastighetsförvaltare ger sig in i kampen mot bostadsbristen är såväl väntat som välbehövligt. Riksbyggen är en kooperativ samhällsbyggare som kännetecknas av ett stort engagemang för lokal utveckling. Det märks tydligt i nya bostadsprojekt som drivs i Helsingborg.

Riksbyggen utvecklar boendemiljöer främst genom nyproduktion och har hittills varit fokuserade i första hand på bostadsrätter. För att bidra till att bygga bort bostadsbristen har Riksbyggen gett sig in på marknaden för hyresrätter. Befintliga bestånd har förvärvats i syfte att utvecklas och nyproduktion av hyresrätter är på gång på flera håll, bland annat i nordvästra Skåne och Helsingborgstrakten.

– Vi ser dels ett eget ansvar för att utveckla bostadsmarknaden och då behövs alla upplåtelseformer. Dessutom vill vi bidra till att fler satsar på bostadsbyggnation. Genom att vi investerar så kan vi inspirera fler att göra samma sak, menar Ulrika Nyström, chef för Riksbyggen Bostad region Syd. 320 nya bostäder i H+

Helsingborg är sedan länge en attraktiv boendekommun med påtaglig bostadsbrist som följd. Flera stora projekt är på gång med långsiktiga mål. Ett av de mest omtalade är utvecklingen i det stora stadsförnyelseprojektet H+. Riksbyggen är bland de första sju att få börja bygga bostäder inom ramarna för H+, där kraven på framförallt arkitektur och gestaltning är höga. – De första bostäderna byggs i Oceanhamnen mitt emot Knutpunkten. Vi vann markanvisning-

Vardagsrumsbild från ett projekt i Lund.

ALCAZAR – DISCO DEFENDERS

SNÖVIT – THE MUSICAL GROTESCO – EN NÄRADÖDENREVY

SM I DANS LIVSSTILSDAGAR

EM I HANDBOLL 2016

Möt en av Sveriges modernaste och nyaste arena – mitt i centrala Helsingborg. I Helsingborg Arena kan du arrangera nästan vad du vill. En multiarena med ett elegant yttre utseende och en flexibel och spännande form inuti.

Läs mer på hbgarena.se

en baserat på vårt hållbarhetsarbete som ligger i linje med de höga krav som kännetecknar utvecklingen av hela H+. Det blir havsutsikt med närhet till kommunikationer och centrum, ett toppenläge helt enkelt, förklarar Ulrika Nyström. Helsingborg kommer att få ett tillskott av omkring 320 nya bostäder i första etappen av H+. Upplåtelseformen är ännu inte fastställd. Utvecklingen är dock långsiktig med möjlig byggstart under nästa år. Riksbyggen spiller ingen tid utan utvecklar parallella projekt samtidigt, bland an-

nat vid Råå där man utvecklar Brf Fiskelyckan med 67 nya bostadsrätter. Hållbart för framtiden

I skrivande stund bygger Riksbyggen nytt på flera andra håll i regionen, bland annat i Båstad som får ett seniorboende enligt Bonumkonceptet, samt i Höganäs där man bygger lägenheter med hög tillgänglighet intill Folkparken och Julivallen. Alla nya bostadsprojekt uppfyller kraven för Miljöbyggnad klass silver eller högre. Riksbyggen gör dessutom en ekosystemtjänstanalys

inför varje markköp. – Vi ska bygga bostäder för alla skeden i livet och vara långsiktiga förvaltare. Att satsa på hållbar byggnation med bra material och lösningar som ger låg energiförbrukning är självkart. Det är också självklart för oss att satsa på bostäder som ökar integration och bidrar till social hållbarhet. Det märks tydligt i nuvarande projekt i regionen, samt inte minst i att vi inom Riksbygger numera satsar på hyresrätter också, säger Ulrika Nyström som avslutning.

EN N PLATS FÖR MAGISKA UPPLEVELSER!

fotograf raf Fredric Berggren Berggre

2016 EVENEMANG

Skissbild på vårt kommande projekt i Oceeanhamnen.


64

helsingborg byggAnde & boende

Affärstidningen näringsliv

Nya bostäder i Mariastaden Barnvänliga, bilfria gårdar som omges av grönska ger de nya bostäderna i Maria Gård en härlig atmosfär. Barnfamiljer uppskattar redan den framväxande Mariastaden i centrala Helsingborg, och intresset förväntas bli stort i takt med att det nya projektet tar form.

Med Maria Gård understryker Helsingborgshem sin ambition att erbjuda ett varierat utbud av bostäder för olika behov, livsstilar och faser i livet. Mariastaden bjuder på unika möjligheter för bostadsutveckling med en speciell karaktär. Goda förutsättningar

Tack vare närheten till city och Pågatågsstationen Maria har Ma-

riastaden en hög tillgänglighet samt känns nära och centralt. Samtidigt finns naturen alldeles runt knuten med Pålsjö skog som bjuder på generösa strövområden och den gamla sjukhusparken med vidsträckta grönytor. I närområdet finns både service och rekreation med bra skolor samt lekplatser, motionsspår, fotbollsplaner och tennisbanor. Närheten till Sofiero slott öppnar också en hel värld av möjligheter för den som uppskattar lummiga trädgårdar varvade med konserter, utställningar och kulturella arrangemang av olika slag i en underbar omgivning. Mariastaden har goda förutsättningar för att bli en av södra Sveriges mest attraktiva stadsdelar, och det tar Helsingsborgshem vara på i utvecklingen av Maria Gård.

Inflyttning inom kort

Hyresrätterna i Maria Gård ska byggas i tre etapper varav de första två omfattar radhus och etagelägenheter samt två rum och kök med trädgård och den sista etappen även ett flerfamiljshus på fem våningar. – Totalt handlar det om 76 lägenheter som byggs av Serneke. Första inflyttning sker redan nu till sommaren och kommer att pågå successivt fram till färdigställandet i mitten av 2017, informerar Helsingborgshems projektchef Karl Martell. Utmärkande för hela Maria Gård är att det kommer att vara bilfritt inne på gårdarna. Det är en härlig omgivning husen byggts i och man har lagt ner mycket energi på att göra utemiljöerna attraktiva för att smälta ihop med omgivningen. Fruktträd och bärbuskar finns på varje gård där de som bor i området kan plocka, kanske till en härlig paj eller dekoration på tårtan.

Maria Gård ligger i den populära Mariastaden.

kraft på annat, menar Karl Martell. – Vi lägger mycket kraft på att skapa en trivsam och trygg miljö för våra hyresgäster. Det märks inte minst i utvecklingen av Maria Gård, där vi satsar på mervärden som gör hyresgästernas vardag lite enklare och mycket grönare, fortsätter Karl.

Han understryker att det ska vara lätt och trivsamt att bo hos Helsingborgshem. Helsingborgshem lever som man lär och tar även fasta på aspekter som gör boendet lite mer klimatanpassat. Utvecklingen i Mariastaden är ett ypperligt exempel på det.

Enkelt och trivsamt

På Maria Gård byggs, förutom radhus och etagelägenheter, även ett flerfamiljshus med härliga balkonger.

Helsingborgshem har som ambition att hyresgästerna ska trivas med boendemiljön både invändigt och utvändigt. Hyresgästerna ska också känna att det finns stora fördelar med att hyra sin bostad av en engagerad och aktiv hyresvärd. Hyresrätten är ett bekymmersfritt boende för alla som vill lägga sin energi och

Etagelägenheterna har en stor härlig terrass på översta våningen.

Totalförvaltning för effektivt och tryggt ägande Property Management med totalförvaltning av fastigheter är något som Rexellent har lång erfarenhet av. Vd Claes Ohlsson brinner för att utveckla hållbara och lönsamma affärer för kunder med lite högre krav på sin förvaltning.

Claes Ohlsson har med över 30 års erfarenhet från branschen en god insikt i vilka värden som är viktiga att utveckla samt vikten av att arbeta proaktivt. – Vi har genom att etablera Re-

xellent byggt upp en stark och expanderande verksamhet kring Property Management, vilket omfattar så mycket mer än fastighetsskötsel och underhåll. Givetvis är det viktiga bitar, men totalförvaltning handlar om att se och förvalta fastigheten som det förmögenhetsvärde det är och maximera nyttan för ägaren, liksom man förvaltar aktier och andra tillgångar, förklarar Claes inledningsvis. Totalansvar

Rexellent axlar ett totalansvar för fastigheterna med ett heltäckande tjänsteutbud. Kunderna kan erhålla alla tjänster hos oss beträffande sina fastigheter, det vill säga kunderna har en kontakt, en aktör. Vi har lösningar inom bolagsadministration, ekonomi- och hyresadministration, teknisk förvaltning, driftsoptimering, fastighets utveckling och upphandlingar. – När vi säger att vi är heltäckande så menar vi det. Vi ser över löpande skötsel och underhåll Thomas Lindén och Caroline Zetterman. genom att handla

upp dessa tjänster så att kunden får bästa lösningen. Märker vi senare att det inte fungerar som avtalat så byter vi. Vi gör också volymupphandlingar, exempelvis försäkringar, kabel-TV och liknande, där vi genom vår storlek får förmånliga priser till våra kunder. Transparens är viktigt

– Vi arbetar med förtroende gentemot kunderna och är därför helt transparanta i samband med upphandlingar eller beställningar och gör själva inget påslag på externa företags tjänster. Vår förvaltning är enligt avtal och det pris som kunden fått från början, informerar Claes vidare. Vill man som kund endast ha hjälp med vissa delar av förvaltningen så har Rexellent flexibilitet för att möta det också. – Våra kunder upplever vår starka närvaro och genomgående höga engagemang. Vårt koncept underlättar ägandet och vi rapporterar direkt till ägarna och redovisar fastigheternas status.

stort kontaktnät och lång erfarenhet efter flera decenniers verksamhet inom branschen. Vi har en mycket väl utvecklad IT-baserad verksamhet där kundens intressen placeras i centrum – en hållbar och långsiktig avkastning på förmögenheten, det vill säga fastigheterna, är vårt gemensamma mål. – Vi har som mål att förvalta och förädla fastigheterna som om det vore våra egna, och det är ett fokus vi tänker behålla, avslutar Claes Ohlsson.

Claes Ohlsson

Det gemensamma målet

Hos Rexellent kan kunderna även få hjälp med att utveckla och effektivisera externa servicefunktioner, samt få kontakt med samarbetspartners som arkitekter och jurister. – Vi är fyra delägare som, tillsammans med personalen, har ett

Stående från vänster, i betraktarens perspektiv, är det Mats Andersson, Claes Ohlsson, Karl-Philip Lindblad och Thomas Lindén. Sittande från vänster Isabella Karlsson Roos och Caroline Zetterman.


Affärstidningen näringsliv

helsingborg byggAnde & boende / företAgsnyheter

www.prepart.se

Bo are närmmen dröm

MARIA GÅRD

Radhus, etagelägenheter och hyresrätter i ÁHUIDPLOMVKXVLSRSXOlUD0DULDVWDGHQ ,QÁ\WWQLQJ

65


66

företAgsnyheter

Affärstidningen näringsliv

Med känsla för Karlstad Solstaden Karlstad stiger snabbt i kurs när man talar om evenemang, upplevelser och sevärdheter. Värmlands residensstad har även etablerat sig bland eliten när det gäller kongress- och mötesverksamhet, idrottsarrangemang, musik- och kulturevenemang. Det är en bra grund för hotellnäringen att bygga vidare på.

Scandic fångar en bred målgrupp med sina tre hotell i Karlstad. Hotellen har lite olika prägel där ett håller en extra hög servicegrad mitt i city och ett annat prioriterar naturnära lugn med närhet till vatten, och ett tredje är ett mellanting där familjer samsas med konferensgäster. Gemensamt för alla tre är dock en stark känsla för Karlstad – samtliga erbjuder utmärkta utgångslägen med hela stadens utbud inom räckhåll. Karlstad levererar

Scandic Karlstad City, Scandic Winn och Scandic Klarälven erbjuder sammantaget 487 rum och

över 1000 bäddar i centrala Karlstad. Inget är ett renodlat affärshotell, istället har Scandic satsat på att erbjuda ett riktigt bra utbud för alla som är intresserade av att besöka Karlstad och Värmland. – Karlstad har som ambition att vara en av landets främsta evenemangsstäder och har därför satsat på flera arenor och mötesplatser. En av dessa är Karlstad CCC, kongresscentret som ligger ett stenkast från två av våra hotell, Winn och Karlstad City. Centret utgör en viktig dragkraft för staden tillsammans med alla musik- och idrottsevenemang, förklarar Lotta Kruse, direktör på Scandic Winn. Att Karlstad kan leverera råder det ingen tvekan om. Staden har lyckats etablera sig som framstående mötes- och evenemangsstad i gränslandet mellan familjär småskalighet och upplevelser i världsklass.

Scandic Karlstad City har en populär relaxavdelning med bubbelpool, bastu och mötesrum i anslutning.

efter att uppnå stordåd har Scandic högt uppsatta mål – att vara en naturlig del av evenemangsstadens utveckling. – För att hålla jämna steg med staden har vi satsat på att hålla hög klass på våra hotell, de renoveras för fullt och vi snålar inte med investeringar för att bibehålla hög komfort och service, säger

Scandic Klarälvens direktör Anna Nilsson, som även ansvarar för Scandic Karlstad City. Karlstad har allt. Ett rikt kulturutbud, föreningsliv med mycket idrottsevenemang och dessutom bra underlag för att bedriva omfattande kongressverksamhet. Med andra ord en utmärkt stad för Scandic att verka i, vilket

också syns i ett antal paketlösningar som utvecklats tillsammans med olika aktörer. Det finns bland annat hockeypaket tillsammans med Färjestad BK, travpaket tillsammans med Färjestadtravet och golfpaket tillsammans med fyra närliggande golfklubbar.

Scandic utvecklar

Scandic har hittat ett bra spår för att utveckla en heltäckande hotellverksamhet i Karlstad. De tre hotellens unika prägel vittnar om det. Precis som stadens strävan

Scandic Winn har många nyrenoverade flerbäddsrum som är mycket attraktiva vid olika idrottsevenemang.

Uteserveringen på Scandic Karlstad City är en populär mötesplats bland både hotellgäster och lokalbefolkning.

Scandic Klarälvens restaurang Köksbaren samlar såväl hotellgäster som lokal publik.


Affärstidningen näringsliv

företAgsnyheter

67

Dfind Finance – av ekonomer för ekonomer Dfind Finance är ett rekryterings- och konsultföretag som drivs av ekonomer för ekonomer. Varumärket förknippas med alla typer av ekonomitjänster – från löpande redovisning till ledande chefspositioner inom det finansiella området. Förutsättningen för att lyckas med det komplexa uppdraget är att alla inom Dfind Finance själva har erfarenhet från tidigare uppdrag som ekonomichefer, revisorer och business controllers.

Dfind Finance kan ekonomi. Företaget tillämpar en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess och det unika nätverket bland ekonomer för att identifiera och attrahera de allra bästa ekonomerna på marknaden. Det är något som kommer kunderna till gagn oavsett om de behöver säkra upp en funktion på konsultbasis över begränsad tid eller söker en ny medarbetare för anställning. Nästa generations kunskapsföretag

Att gå från att vara ett traditionellt bemanningsföretag till nästa generations kunskapsföretag har varit ambitionen för Dfind Finance sedan dag ett. Nu är man där, enligt försäljningschef Rikard Ivert.

– Vi lever på att förmedla rätt kompetens till rätt uppdrag. För att lyckas med det måste vi vara en attraktiv arbetsgivare för våra konsulter och det anser jag att vi är på flera sätt. Förutom att vi erbjuder trygga anställningar så kan vi också erbjuda en väg in till mycket spännande kundföretag och uppdrag som annars skulle vara svåra att nå utifrån. Rikard förklarar att många av kunderna är marknadsledande storföretag med tusentals anställda, ofta är det väldigt attraktiva varumärken att ha med på sitt CV. – Att vårt varumärke förknippas med den typen av företag är naturligtvis ett bevis på att vi är framgångsrika i det vi gör, tillägger han.

Heltäckande rekryteringstjänster

Utöver konsultuppdrag erbjuder Dfind Finance även heltäckande rekryteringstjänster inklusive search, test och verifiering. Typiska rekryteringsuppdrag omfattar ofta CFO:er, ekonomichefer och andra specialister. Att anlita extern hjälp vid rekrytering, i synnerhet för högre positioner, är en trygghetsfaktor som sparar omfattande resurser. – Vår rekryteringsservice förknippas med lägre risk eftersom man slipper dyra rekryteringskostnader och eventuella fördyrande åtgärder som felrekryteringar ofta leder till, betonar Rikard Ivert. Dfind Finance axlar hela ansvaret för att söka, identifiera och

Från vänster Peter Cucarano, affärsområdeschef, Rikard Ivert, försäljningschef, Veronica Bohlin, konsultchef, Henrik Tojkander, rekryteringskonsult.

verifiera rätt kompetens för varje specifikt uppdrag. Med den erfarenhet och kompetens som finns inom verksamheten har man alla förutsättningar för att lyckas även med mycket komplexa rekryteringsuppdrag. Täcker hela Ekonomisverige

Dfind Finance har utnämnts till Årets rekryteringsföretag vid flera tillfällen varav senast 2014. Utmärkelsen baseras på CFO Worlds jämförelse av olika rekryteringsleverantörer. Men framgångarna betyder inte att man lu-

tar sig tillbaka – snarare tvärtom. Dfind Finance fortsätter att fokusera på utveckling och satsar på ständiga förbättringar. – Vi växer både på befintliga marknader och genom att etablera kontor på nya orter, exempelvis Jönköping, Linköping och Norrköping. Jag skulle säga att vi täcker Sveriges största ekonomimarknader nu. Samtidigt utvecklar vi vårt konsultuppdrag med fler kompetensområden samtidigt som vi bygger en stark kundbas över hela Sverige, konstaterar Rikard Ivert som avslutning.

INVÄNDIG SVARVNING UPP TILL 5 METER CS-Produktion AB tillverkar och monterar produktionsutrustningar för pappersindustri, telecom samt övrig kraft-, och processindustrin

Box 604, Industrigatan 1-3, 661 29 Säffle Telefon 0533-69 10 12

• • • •

KBS: (Kiosk, Bensinstation och Servicehandeln samt Caféer). Produkter som återfinns där är bl a Korvkylbänkar, Hamburgerbänkar, Displaymontrar (Kylda, varma och neutrala) och alla typer av beredningsbänkar. Storkök: allt inom Kyl och Frysskåp, grillbänkar (kyl/frys), barkylkylbänkar. Tåg & Marin: Anpassade produkter för bistrotågvagnar och marina storkök med höga krav på materialval, normer & Läs mer om oss standarder. på sid 46 i bilagan Livsmedel: Salladsdiskar i alla möjliga storlekar och utförande, värmebord, drickakylar samt våra nyaste produkter Blomkylar i varierande storlek och utförande.

Välkommen till oss med din förfrågan. Accona uppfyller din och dina kunders högt ställda förväntningar och önskemål. Notera: Nästan hela Acconas sortiment kan nu levereras med R290 eller CO2 som köldmedium. Vi uppfyller morgondagens F-gaskrav redan idag

Accona Industrier AB Söderborgsvägen 32, 671 95 Klässbol • Tel:0570-388 70 • www.accona.com


68

företAgsnyheter

Affärstidningen näringsliv

Nästa generations hotellås Våra mobiltelefoner blir allt mer avancerade och innehåller allt fler kritiska funktioner. Numera kan vi med stor lätthet göra vardagsbestyr som att betala köp med mobilen, kontrollera tidtabeller för kollektivtrafiken och till och med låsa upp dörrar. Ett av världens största säkerhetsföretag har lanserat nästa generations teknik för nyckelfria hotellås – det enda som behövs är en vanlig smartphone och en krypterad digital nyckel.

Säkerhetsföretaget Kaba satte tidigt en ny standard i branschen med en ny typ av mekaniska lås. Det var för 40 år sedan. Sedan dess har företaget passerat milstolpe efter milstolpe, och med jämna mellanrum sett till att förnya marknaden med nya låslösningar som är lite smartare än föregångaren. Nu ingår även hotellås i egen regi och en ny supportorganisation är under uppbyggnad för att serva den nordiska hotellmarknaden från Stockholm. Genom

sammanslagningen med Dorma, som är världsledande inom dörrstyrning, räknar Kaba med att kunna bredda utbudet av produkter som förknippas med dörrmiljön ytterligare. Präglas av innovationsrikedom

Innovationskraft är kännetecknande för Kaba och det märks tydligt då företaget lanserar nyhet efter nyhet inom många olika områden. Det började med mekaniska lås och en av de första lösningarna var Kaba 14, ett system bestående av en precisionscylinder med mycket högt dyrkmotstånd och extremt lång livslängd. Systemet har en unik dubbelsidig nyckel med frästa hål istället för taggar och än idag finns ingen annan lösning på marknaden som motsvarar den. Samma innovationsrikedom som en gång präglade de mekaniska låsen genomsyrar nu de nya högteknologiska lösningarna som integreras i allt från krävande industriella miljöer till kontor och hotell. – Det senaste är ett avancerat hotellås baserat på BLE-teknik

(Bluetooth Low Energy) där användaren lätt låser upp dörren med hjälp av en digital nyckel som skickas krypterat via nätet och som fungerar på alla smartphones, upplyser Joakim Spångberg, Key Account Manager med fokus på Kabas nya hotellåssatsningar. Från stora hotellkedjor till vandrarhem

BLE-tekniken kräver ständig uppkoppling och passar väldigt bra för större anläggningar. Kabas sortiment inom hotellås omfattar ytterligare en lösning som är lite enklare och som passar för mindre hotell, vandrarhem och hostels. Båda systemen är redan installerade på många anläggningar över hela Norden, uppskattningsvis rör det sig om om-

kring 8000 dörrar hittills. – Vår styrka är bredden i erbjudandet – vi vänder oss till de allra största kedjorna men har samtidigt lösningar som kan användas av små familjeägda hotell och vandrarhem som exempel, påpekar Joakim Spångberg. Kaba har via samarbetspartners och distributörer erbjudit hotellås under många år. Nu har verksamheten integrerats i egen organisation tillsammans med många andra unika låslösningar. Det innebär framförallt att Kabas hotellkunder får en bättre support eftersom allt finns under samma tak.

!"#$%&'(%)*+,-%./0%$1%23($144,/%% /05/,#5%,67./$#%-(8*#.5!% ! "!#$%%&!'()$*+,,-).!/*%0-)!

Rustar för expansion

Eftersom det byggs mycket hotell i Sverige och Norden utgör hemmamarknaden en viktig grundsten för framgång. Det finns också en gigantisk utbytesmarknad där gamla magnetkortsbaserade lås ska fasas ut. Nästa generations teknik är beröringsfri, enklare och mer tillgänglig. – I framtiden kommer fler hotell att följa den här trenden, det är vi övertygade om och vi rustar för en kraftig expansion baserat på marknadens efterfrågan, säger Joakim Spångberg avslutningsvis.


Affärstidningen näringsliv

SCANDIC I KARLSTAD 3 HOTELL 487 RUM 1200 BÄDDAR 19 MÖTESRUM Scandic Winn | Norra Strandgatan 9-11 | 054-776 47 00 Scandic Karlstad City | Drottninggatan 4 | 054-770 55 00 Scandic Klarälven | Sandbäcksgatan 6 | 054-776 45 00

företAgsnyheter

ALLT BOKAR DU ENKELT HOS OSS. LÄS MER PÅ SCANDICHOTELS.SE VÄLKOMMEN!

69


70

företAgsnyheter

Affärstidningen näringsliv

Ta vara på digitaliseringens möjligheter

Hosting service-leverantören Ismotec är inte störst på marknaden men är utan tvekan en av de främsta när det gäller förmåga att anpassa tjänster och service efter vad kunderna verkligen behöver. Som specialist på M3/Movex löser Ismotec några av Sveriges största industri- och logistikföretags IT-relaterade utmaningar.

Moderna systemlösningar blir allt mer avancerade och kraven på integration allt högre. Många företag, inte minst inom tillverkningsindustrin, upplever digitaliseringen som en stor utmaning – men samtidigt öppnas näst intill oändliga möjligheter om man kan tillämpa tekniken på rätt sätt. Teknikhöjd i första ledet Närmare idealet

Ismotec hjälper sina kunder att komma närmare idealet där ITlösningarna blir verktyg för att optimera affärsnytta. – Att leverera ren kundnytta bygger på att man först lär känna kundernas verksamheter och förstår vilka utmaningar som finns. Vi prioriterar relationer och satsar på att få en så omfattande bild över kundernas verksamheter som möjligt. Vi är insatta i vilka rutiner och system som används och övervakar kritiska funktioner, förklarar Ismotecs marknadschef David Hedström. Han fortsätter: – Vi står för en stor bredd av tjänster som förknippas med ITinfrastruktur, och kan ta ansvar för allt från hela IT-plattformar inklusive supportfunktioner till enstaka moment beroende på vad kunderna efterfrågar. Stor tyngdpunkt ligger på integrations- och tekniktjänster kopplade till M3/Movex, men vi kan även integrera andra produkter som finns på marknaden.

Ismotec är specifikt bra på komplexa frågeställningar med erfarna IT-tekniker i first line. Det gör att lösningsgraden är hög redan vid första kontakt vilket naturligtvis är mycket uppskattat, vilket kunderna också vittnar om. – Vår förväntan var att hitta en aktör som prioriterade oss och som hade tekniker i first line för att frigöra tid internt och ge en bättre service och upplevelse för användarna. Ismotec har motsvarat vår förväntan och vår helpdesk får idag högt betyg av alla användare. Trevligt bemötande, hög lösningsfrekvens och bra uppföljning av ärenden mot användarna är tre nyckelfaktorer som har gjort att vi är mycket nöjda, säger Per Löfquist, IT-direktör på Rexel Sverige. Förstår kundernas behov

Bland Ismotecs kunder finns som tidigare nämnt några av Sveriges största industri- och logistikföretag. Företaget har bland annat ansvarat för driften av SMD Logistics viktigaste IT-system under de

senaste åren och lyckats leva upp till mycket högt ställda förväntningar. – Ismotec är väldigt lösningsorienterade och flexibla och de är enkla att samarbeta med. I en komplex IT-miljö kan det alltid uppstå problem och utmaningar, men som kund känns det tryggt att ha en driftspartner som är på tå om något inträffar och som alltid sätter kunden i centrum, kommenterar Herman Moodysson, support- och utevecklingsdirektör på SMD Logistics. Att förstå kundernas behov och verklighet är det allra viktigaste, och det är precis det som man enligt David Hedström förknippar med hög tillgänglighet på Ismotec. Avslutningsvis tillägger han: – Vi bygger vår egen marknad med fokus på kundernas behov. Då är det egentligen ointressant vad andra, det vill säga våra konkurrenter, levererar. Vi räknar med en fortsatt god tillväxt för Ismotec som leverantör och partner till svenska industriföretag.


Affärstidningen näringsliv

företAgsnyheter

Det är Du, som är nyckeln!

Det är säkert roligt att jobba som ekonom på ditt företag. Men det är nog roligare att inte göra det. Vi erbjuder våra konsulter en omväxlande karriär, fast med samma trygghet som ett vanligt jobb. Det gör vi för att det är utvecklande och roligt att jobba så. Vi är rätt säkra på att det är då de blir riktigt bra på sitt jobb och kan göra underverk för ditt företag. Sedan finns det förstås tillfällen när en vanlig anställning är att föredra – och då kanske du vill ha hjälp med rekryteringen? Oavsett vilket är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Dfind Finance. dfindfinance.se | 0775-700 900

71


Posttidning

B

Avsändare: Affärstidningen Näringsliv, Box 2079, 433 02 Sävedalen

M Mimer imer bygger bygger o offensivt ffensivt och och hållbart hållbart för för framtiden framtiden

Vi bygger V Väästerås största ttrrähus på Öster Mälarstrand. Husets stomme består enbar t av ffö örnyelsebar t material.

Hållbart Hå llbart b byggande yggande förr framtiden fö framtiden Mimer är det största bostadsbolaget i Västerås med omnejd. Vi äger och för valtar cirka 11 300 bostäder. Över 22 000 västeråsare bor i våra hus. Vår vision är att bli Sveriges bästa bostadsföretag. Mimer är en av Stockholm-Mälarregionens största hyresvärdar med et t bret t utbud av hyreslägenheter i Västerås. Vi ägs av Västerås stad och erbjuder tr ygga, trivsamma bostäder med hög k valitet. Vi bygger bostäder för framtiden och tillhandahåller bostäder för livets alla skeden. I vår bostadskö väntar cirka 40 000 personer på at t få fly t ta in hos oss. Vår t mål är at t färdigställa minst 1 000 infly t tningsklara lägenheter till 2020. Vi bygger hyresrät ter som ger fler människor chansen at t få en bostad. En bra dag börjar hemma brukar vi säga.

Socialt engagemang För oss är det vik tigt at t bidra till samhällsut vecklingen i de områden där vi har våra fastigheter. Vi driver och deltar i et t stor t antal sociala projek t. Bland annat läxhjälp i socialt utsat ta områden, Summer works – sommarjobb för ungdomar i våra bostadsområden, fotbollsträning för nyanlända ungdomar och Mimerklubben – en meningsfull sysselsät tning ef ter skolan i Rocklundaområdet.

Västerås högsta trrähus

Attraktivt område vid Mälaren

Framtidsgränd

På Öster Mälarstrand bygger vi Mesanseglet, Västerås högsta trähus i sex våningar. Genom at t husets stomme enbar t består av förnyelsebar t material bidrar vi till minskad miljöpåverkan. Trähus ger bät tre inomhusklimat och minskar dessutom energianvändningen.

Mimer har nyligen köpt fastigheten Förseglet på Öster Mälarstrand i Västerås. Området beräknas ge plats för minst 700 lägenheter. Det ssjjönära läget och närheten till Västerås centrala delar gör at t intresset för at t bo i området är stor t. Genom köpet ökar vi andelen hyresrät ter i området vilket gör det möjligt för bredare grupper at t kunna få en bostad i området.

Välkommen till Framtidsgränd. Här har Mimer tillsammans med Mälarenergi skapat bostäder med fokus på klokare energianvändning. Smar ta elnät, minskad energiförbrukning och ökad medvetenhet hos hyresgästerna är vik tiga inslag. Projek tet följs av forskare som studerar hur ny teknik kan användas för at t minska energiförbrukningen i lägenheterna.

Profile for Affärstidningen Näringsliv

2 2016  

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde Quintus Technologies vd Jan Söderström vår...

2 2016  

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde Quintus Technologies vd Jan Söderström vår...

Advertisement