Page 1

Signaloch banbyggarna har satt kurs mot framtiden

Klövern möjliggör framtidens företagande i Falun

Rejlers har levererat ingenjörskunskap på högsta nivå i 75 år

MaserFraktt hjälper dig i din vardag!

AFFÄRSTIDNINGEN

Näringsliv

BILAGOR Dalarna I DETTA NUMMER: FALUN BORLÄNGE-REGIONEN

Nordea visar att allt är möjligt

PharmaRelations Meets Shortage of Staff

Region Skåne, Lund University and Medicon Village Science Park plan to create opportunities for advanced cell and gene therapies at the frontiers of the field. Page 5

Precision medicine and diagnostics. Page 5-13

17 ReproUnion Strengthens Capacity in Infertility Research

/sid 40

2

Goda resultat redovisas i Borlänge Energis klimatbokslut

Medicon Village joins forces with Region Skåne and Lund University to plan an ATMP centre

5

/sid 23

ESS Provides Unique Insights in Drug Target and Drug Candidate Interaction

Rekryteringslots Dalarna underlättar nyckelrekryteringar utanför regionen

Att väva ihop en positiv framtidsstad

Tieto Skellefteå bygger framtidens samhälle

Sanna Kallur ger inspiration från Dalarna

/sidan 55

/Bilagan Dalarna sidan 9

3 ExpreS2 Platform Solves Tough Protein Expression Challenges

/sid 3

Högskolan Dalarna lanserar nya ingenjörsutbildningar

15

/sid 36 REGIONEN ................................................................2–11 KOMMUNER ............................................................12–13 MORGONDAGENS ARBETSPLATS ..............................14–17 INDUS STRI ................................................................18–22 ENERGI & MILJÖ .....................................................23–24 IT ...........................................................................25–29 BYGGANDE & BOENDE ............................................30–32 TRANSPORT & LOGISTIK ..........................................33–35 UTBILDNING ............................................................36–38 BANK & FINANS ......................................................39–41 TURISM & BESÖKS SN NÄRING ......................................42–43

TOGETHER

Mapping Medicon Valley – the life science cluster of Greater Copenhagen

EVERY STEP OF THE WAY

Your global clinical development partner

14

/sidan 11

AFFÄRSTIDNINGEN

... när d veta l u vill ite m er

Näringsliv NUMMER 1 2017 • Årgång 35

Omfattande förnyelse i Grycksbo

SCA Östrand bidrar till en hållbar och stabil tillväxt i norra Sverige

/sid 16 i bilagan Dalarna Jämtland i täten för Sveriges nyindustrialisering

Sidan 42

/sid 10 God hälsa ger konkurrenskraft

/sid 25 Jämtlands bästa serviceföretag ger livsviktig utbildning

/sid 40 När långvariga relationer är allt

Svensk industri/Hållbar tillväxt

Nya Skellefteå 2030 Närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Foto: SCA

/sid 14 SVENSK INDUSTRI/TILLVÄXT ......................................2–10 SVENSK INDUSTRI/TILLVÄXT GÖTEBORG...................11–13 GÄVLE ....................................................................14–32 FÖRETAGSNYHETER .................................................33–40 TIMRÅ/SUNDSVALL .................................................41–52 NYA SKELLEFTEÅ.....................................................53–72


2

svensk industri / tillväxt

Affärstidningen näringsliv

LEDAREN Industri- och innovationslandets framtid Smart industri inte en grundlös önskedröm Att Sverige fortfarande är en industrination att räkna med i en allt tuffare global konkurrens råder det ingen tvekan om. Speciellt inte när nästan 80 procent av svensk varuexport kan kopplas till industriföretag. Många svenska industriföretag har en lång tradition och gedigen historia bakom sig, men samtidigt är det tydligt att industrin står inför stora förändringar.

Sverige är sedan länge en stark industrination som globalt är en av de mest framstående när det gäller teknikhöjd och nya innovationer. Även om en del av den industriella volymtillverkningen tidigare har flyttats till andra delar av världen står Sverige fortsatt i frontlinjen när det gäller teknisk utveckling. Det försprånget är mycket fördelaktigt nu när världen står inför den fjärde industriella revolutionen i digitaliseringens era. Sverige ska ligga i framkant när det gäller smart industriell utveckling. Det är inte bara en grundlös önskedröm, utan en konkret strategi som fastställts på regeringsnivå. Det finns redan en handlingsplan för hur strategin ska verkställas, omfattande 45 åtgärder som successivt ska genomföras för att förbättra möjligheterna för svensk industri att utvecklas till världens mest konkurrenskraftiga, smarta industri. Redan innan strategin presenterades gick en våg av positivism genom industrin. Det märktes inte minst genom att många av storbolagen valde att ta tillbaka produktion från lågkostnadsländer. Nu väljer allt fler att satsa på kvalitet och utveckling med Sverige som bas. Ofta blir det både enklare och mer kostnadseffektivt över tid att även ha produktionen i Sverige. Den senaste tidens utveckling visar att företag som jobbar med smart produktion värdesätter närheten mellan processerna, och när det gäller innovation och utveckling står sig svenska industriföretag som bekant mycket bra i den globala konkurrensen. Maria Lind redaktör

Mikael Damberg om Sveriges strategi för nyindustrialisering Industrin är på väg in i en ny era där processerna blir allt mer tekniskt avancerade. Framtidens industri håller på att utvecklas i en riktning där kvalitet och effektivitet får en helt ny roll som mer framträdande än jakten på lägsta pris. I en sådan marknadssituation kan svenska industriföretag konkurrera och skapa större tillväxt globalt.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg anser att det faktum att ungefär en miljon människor går till jobbet i Sverige dagligen tack vare industrin är avgörande då man ska dra slutsatsen att vårt land i allra högsta grad är en betydande industrination. – Den svenska industrin är redan en av världens mest avancerade. Den har nämligen ett stort försprång genom att omfatta företag som har kunskap om själva tillverkningen och som även kan bedriva utveckling av tjänster kopplade till det som tillverkas. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå att Sverige tycks ha hamnat i någon form av postindustriell epok där samhället tycks vara uppbyggt av andra näringar. I verkligheten, menar Mikael Damberg, kan man snabbt konstatera att industrins utveckling har möjliggjort stora delar av det svenska välfärdssamhällets utveckling. – Mycket av den forskning som finns i Sverige och som vi är specifikt kända för utanför landets gränser bedrivs vid och av stora industrikoncerner. Det är ett arbete som är helt avgörande för Sveriges ekonomi och därför har vi nu tagit fram en strategi som ska stötta utvecklingen av den svenska industrin ytterligare. Mikael Damberg förklarar vidare att det är en strategi för smart industri, som i grunden bygger på att vi i Sverige ska leda utvecklingen när det gäller digitalisering, hållbarhetsfrågor, ny forskning och tekniska innovationer. Han fortsätter: – De som snabbast kan ställa om och möta nya krav kommer att vara vinnare i den nya ekonomin. För att vi ska ha de bästa förutsättningarna i Sverige krävs ett gediget samarbete mellan offentliga och privata aktörer, mellan myndigheter och näringsliv, akademin och andra intressenter. Sverige ska helt enkelt ligga i framkant när det gäller smart industriutveckling. De viktigaste pusselbitarna

Under sommaren 2016 presenterades en handlingsplan för att genomföra strategin för utvecklingen av smart industri. Handlingsplanen är långsiktig och omfattar 45 åtgärder som ska öka Sveriges konkurrenskraft globalt. Bland åtgärderna finns stort som smått och omfattar allt från tekniska framsteg till kompetensförsörjning. – Digitaliseringen spelar en stor roll och finns med i flera av åtgärderna. Det finns exempelvis redan indikationer från industrin om

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

att utvecklingen av den nya 5G-tekniken kommer att ske med bas i Sverige, vilket naturligtvis är oerhört viktigt för landets ekonomi och framtid. Framtidens smarta industri, smarta städer och smarta samhällsservice är beroende av hur vi kommer att vara uppkopplade och hur tillförlitlig den tekniken är, menar Mikael Damberg. Ett annat åtgärdsområde belyser miljötillstånd och förslag på förenklade processer kring det. De mest angelägna åtgärderna kretsar kring långsiktig kompetensförsörjning och här anser Mikael Damberg att man måste börja kraftsamla redan i grundskolan för att fler elever ska få godkända betyg och därmed kunna söka vidare till gymnasieskolan och så småningom även högre studier. – En av de allra viktigaste pusselbitarna för Sverige som innovationsland är att vända resultaten i grundskolan och se till att satsa på lärarnas kompetens. Allt hänger ihop, från grundskolan till industriell tillväxt och högre innovationsgrad. Och man måste börja någonstans. Sverige är ett starkt innovations-

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

land, en stark industrination, men vi måste bli ännu bättre. Nya samverkansprogram

Mikael Damberg berättar slutligen om regeringens nya samverkansprogram som kommer att spela en avgörande roll för Sveriges framtid som smart industri- och innovationsnation. De fem samverkansprogrammen omfattar Nästa generations resor och transporter, Smarta städer, Cirkulär och biobaserad ekonomi, Life science och Uppkopplad industri och nya material. – Det finns många goda förebilder inom svensk industri som direkt kopplar till samverkansprogrammen. Inom Life science finns flera stora företag som öppnar sina miljöer för samverkan och utveckling, bland andra AstraZeneca och GE Healthcare. De skapar nya möjligheter för mindre företag att komma in i innovationsmiljöerna och det i sig är också unikt för Sverige. Närings- och innovationsministern är koordinator för de nya samverkansprogrammen.

Affärstidningen

ANSVARIG

UTGIVARE

Peter Fridén, pf@naringsliv.se

BESÖKSADRESS Göteborgsvägen 27-29, Sävedalen

POSTADRESS Box 2079, 433 02 Sävedalen TELEFON 031-340 98 00 FAX 031-340 98 01

HEMSIDA www.naringsliv.se

EKONOMICHEF Tomas Börjesson, tb@naringsliv.se

REDAKTÖR Maria Lind, maria@naringsliv.se ÖVRIGA SKRIBENTER I DETTA NUMMER Torbjörn Arvidsson Anders Lindgren

REDAKTIONSSEKRETERARE

TEKNISK

PRODUKTION

Carina Olofsson, co@naringsliv.se Marie Landell, ml@naringsliv.se

Tidningsbyrån i Jönköpings län

FÖRSÄLJNING

V-TAB Västerås 2017

ISSN: 0281-6989 Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Eftertyck förbjudes.

TRYCK Christer Andersson Håkan Högberg Morgan Lundström Håkan Oltander

Bengt Asplund Joakim Nyholm Kenneth Roosenlilja Madeleine Hellgren

UTGES

AV


Affärstidningen näringsliv

svensk industri / tillväxt

3

Jernhusen och RegionCity stärker Göteborgsregionens konkurrenskraft

Det finns en uttalad ambition om att stärka Sveriges innovationskraft och därmed också landets konkurrenskraft. Framgångsrika företag är de som kan ställa om och förnya sina verksamheter. Konkurrenskraft kräver innovation. Och innovation kommer ur mänskliga möten. Detta är också grundtanken som ligger bakom Jernhusens satsning på RegionCity i Göteborgs stationsområde.

RegionCity, vars första etapp ligger mitt emellan Göteborgs Centralstations bangård och den planerade Västlänken, skapas för att stimulera till ökad rörlighet, fler möten och för att stötta utvecklingen av en större och bättre arbetsmarknadsregion kring Göteborg. Regionchef Urban Hammarlund, som ansvarar för utveckling av Jernhusens stadsprojekt i Västsverige, berättar att stationsområdet nu detaljplaneras i nära samarbete med Göteborgs stad, men bekräftar också att det yttersta syftet är att stärka hela arbetsmarknadsregionen. Det ska bli mer än en ny stadsdel i Göteborg – det ska bli ett city för hela regionen.

– Den internationella konkurrensen driver mot en allt mer specialiserad och mer flexibel arbetsmarknad med större inslag av projekt och kortare anställning. Samtidigt har tillväxtsättet hittills lett till akuta behov av en internationell kraftsamling kring klimathot. Om vi inte ska bli utkonkurrerade eller tära på nästa generations miljö och möjligheter måste vi vidga blicken och agera nu,

konstaterar Urban Hammarlund. Han understryker att det framförallt är två saker som är avgörande för att skapa bättre möjligheter för tillväxt, utveckling och trygghet i regionen: – Det ena är att man måste förbättra hållbara pendlingsmöjligheter och det andra är att det måste skapas en mer hållbar stad. Med ett pulserade RegionCity mitt i regionkärnan stöttar vi båda utvecklingsbehoven. Skapar kraft ur möten

Konceptet för RegionCity har Jernhusen och ett skandinaviskt arkitektteam succesivt arbetat fram i möten med staden, barn och ungdomar, besökare och resenärer. Arbetssättet är inspirerat av det sätt varpå Göteborgs stad utvecklade visionen för Älvstaden. Kortfattat kan det beskrivas som brett, öppet och med tiden viljestyrt. – Vårt utvecklingsarbete präglas av en tro på att det kommer kraft ur möten, fortsätter Urban Hammarlund. Vi är övertygade om att ju mer som byggs i direkt anslutning till Centralstationen, ju mer kommer det kollektiva re-

sandet att öka samtidigt som allt fler ges möjlighet till mänskliga möten och idéutbyte. – I RegionCity möts det bästa av två världar: omsorgsfulla gaturum formade utifrån mänsklig skala och ovan där tät stad, med den kraft mängden människor ger. Politikerna står enade om att navet, det vill säga centrala Göteborg, måste utvecklas för att i sin tur kunna vara en drivkraft för hela regionens utveckling. Resultaten kan bli mycket kraftfulla, det kan bland annat konstateras att skapandet av RegionCity och närmsta delarna av Centralenområdet kan ge underlag för uppemot 35,000 nya arbetstillfällen. Samspelar med större visioner

RegionCity samspelar med Älvstadens vision, Västsvenska paketet, stadens jubileumsplan samt satsningen på tåg till Landvetter flygplats. Stadsdelen kommer att byggas ut kontinuerligt under en 15- 20 årsperiod med några tydliga milstolpar på vägen. År 2021 ska RegionCity stötta stadsjubileet, 2023 ska det finnas

ett tryggt och attraktivt stråk mellan Västlänken och dagens station. År 2026, när Västlänken öppnar i sin helhet, kommer RegionCity vara ett hjärta i regionen med livfulla gator, handel, ett större antal kontorsplatser och så pass mycket bostäder att området känns tryggt dygnet runt. För att göra detta möjligt skedde plansamråd under 2016 och parallellt med det presenterade Jernhusen sin Jubileumsatsning. Satsningen omfattar ett torn på 22 våningar, en hall som ska leda resenärerna mellan dagens station och Västlänkens mittuppgång, samt ett torg som blir den första pusselbiten i stadsutvecklingen mot Gullbergsvass. Urban Hammarlund menar att det hade varit tveksamt att göra en sådan satsning så tidigt om inte dialogen med stadens kontor hade varit så öppen. – Det här hade inte varit möjligt utan den tydlighet som politiken gett genom vision Älvstaden med dess strategi och färdplan. Med det, Västlänken och RegionCity har vi fått momentum. Vinner detaljplanerna kraft vid årsskiftet så levererar vi 2021!


svensk industri / tillväxt

Affärstidningen näringsliv 2016 STUM REKLAMBYRÅ 3D/FOTO: STUM, JENSTBLIXTH.COM

4

MAKING IMPOSSIBLE THINGS POSSIBLE

We are AIM, a modern company using additive manufacturing (3D printing) to create products with complex structures. We make impossible things possible. We offer our customers unprecedented flexibility in the design and manufacturing of components in polymers and metals using additive manufacturing technology for industry, biomedicine and medical technology application. Where complexity is the norm, frequent design changes are common and speed and cost of design changes are important, AIM Sweden can assist.

aimsweden.com


Affärstidningen näringsliv

svensk industri / tillväxt

Ny näringslivsdirektör ser möjligheter för Norrköping Pontus Lindblom är sedan årsskiftet Norrköpings nye näringslivsdirektör. Han ser positivt på året som kommer. – Vi är inne i en spännande fas just nu och det bubblar i alla branscher här i stan, säger han.

50-åringen med rötter både i Upplands Väsby och Västervik, flyttade till Norrköping som 20 åring. Där har han haft sin bas sedan dess, och han har sett staden utvecklas från en tung industristad till dagens nav i näringslivet med universitet, nya företagsetableringar och en stark infrastruktur. – Vi har till exempel både flygfrakt, charterflyg och affärsflyg. Här finns en gods och kombiterminal och här möts två riksvägar och två europavägar, säger Pontus Lindblom. Norrköpings kommun har gått in med 1,1 miljarder kronor för att anlägga en ny hamn och det gör att staden får ytterligare attraktionskraft inom industri och logistik. – Den satsningen gör oss till en av landets viktigaste logistikstäder, konstaterar Pontus Lindblom.

skapa arbetstillfällen, säger Pontus Lindblom om sitt nya uppdrag. Lindblom menar att högkonjunkturen gör att det bubblar av aktivitet i Norrköping och att det gynnar både näringslivet och besöksnäringen. – Vi jobbar proaktivt med örat mot marknaden och min ambition är att vi ska höja vår lägstanivå och ta nya kliv framåt i vår verksamhet. Jag måste säga att jag är stolt över hur Norrköping har utvecklats de senaste åren då man både bevarat gamla hus och dessutom värnat om naturen i kommunen, säger han.

mans med östgötakollegan Linköping medlemmar i Stockholm Business Alliance. SBA är ett partnerskap mellan 54 kommuner där fokus ligger på att attrahera utländska investerare till regionen. – När Ostlänken kommer blir avståndet till Stockholm ännu kortare, och vi känner oss redan som en del av Stockholms storstadsområde. Det geografiska läget är överhuvudtaget en stor fördel för oss. Inom en radie på 40 mil finns 80 procent av Sveriges befolkning, företag och ekonomi, säger Pontus Lindblom.

Bra geografiskt läge

Närheten till Stockholm känns som en röd tråd i Norrköpings näringsliv och staden är tillsam-

Pontus Lindblom, näringslivsdirektör Norrköping.

Skapa nya jobb

Lindblom har sedan 2012 varit logistik och etableringsansvarig på näringslivskontoret och har en lång bakgrund inom näringslivet. Tidigare har han varit vd för Peterson Packaging och marknadsdirektör för Mondi Packaging, världens näst största skogsindustriföretag. Den 1 januari i år tillträdde han sin nya tjänst som näringslivsdirektör i Norrköping efter Anne Revland. – Vi kommer att jobba mycket mot bolag som kan tänka sig att etablera sig i Norrköping, och även mot våra befintliga företag här i stan. Det handlar om att förmedla mark och fastigheter, både när det gäller försäljning och uthyrning. Huvuduppdraget är att

En satsning på tillväxt och miljö Sundsvalls hamn byggs ut för att möta näringslivets ökade transportbehov. Nu sker Sveriges största industrisatsning i regionen och byggboom råder. Med Sundsvall Logistikpark kan transporterna öka på ett hållbart sätt. Sundsvalls Hamn byggs ut med en containerhamn, kombiterminal och logistikytor. Med elektrifierade järnvägsspår blir transportnavet

ännu effektivare och intressantare för både nutidens och framtidens transportlösningar. Satsningen är viktig för näringslivets konkurrenskraft och för miljön.

www.sundsvallshamn.se

Här finns också möjlighet att etablera en lagringsplats för LNG - reservbränsle till biogas. En biogasanläggning planeras också i anslutning till Sundsvall Energi.

www.sundsvalllogistikpark.se

5


6

svensk industri / tillväxt

Affärstidningen näringsliv

Forskning ska stärka pappersoch massatillverkningen SCA driver stora delar av den globala utvecklingen inom skogsindustrin genom att investera betydande summor i forskning. SCA har en egen enhet fÜr forskning och utveckling kring skogsindustriprodukter, SCA R&D Centre. SCA har även varit med och startat upp den skogsindustriella forskningen vid Mittuniversitetet i Sundsvall, som idag drivs vidare inom Fibre Science and Communication Network, FSCN.

SCA:s forskningsenhet och FSCN har münga gemensamma intressen och verksamheterna sÜker gynna varandra sü fort tillfälle ges. Tack vare samarbetet für forskare frün olika bakgrunder och miljÜer, det vill säga frün industrin respektive akademin, unika mÜjligheter att mÜtas, utbyta idÊer och bygga gemensamma projekt. Det är nügot som Kaarlo Niskanen, centrumledare vid FSCN, ser som en av de stÜrsta framgüngsfaktorerna fÜr den skogsindustriella forskningen i Sundsvall. Pappersmaterialets omställning

FSCN samverkar nära med büde Ortvikens pappersbruk i Sundsvall och Östrands massafabrik i Timrü. Samarbetet sträcker sig även utanfÜr regionen och omfattar andra skogsfÜretag i Sverige och internationellt. Ett viktigt utvecklingsomrüde är att Üka lÜnsamheten och minska produk-

Forskaren Sinke Henshaw Osong arbetar med nanocellulosa i laboratoriet vid forskningscentrum FSCN, Mittuniversitetet i Sundsvall.

tionskostnaderna i modern mekanisk massatillverkning. Att bidra till en Ükad resurseffektivitet i processen är ett spür som Mittuniversitetet och FSCN är globalt kända fÜr. Vid centret bedrivs emellertid mycket annan forskning ocksü, inte minst kring utÜkade användningsomrüden fÜr pappersmaterial samt nya tillämpningsomrüden fÜr skogsrüvara i stort.

– Det finns münga stora anläggningar fÜr papperstillverkning runtom i världen. Alla är angelägna om att se en Ükad efterfrügan pü pappersprodukter och därfÜr vill man gärna undersÜka nya omrüden som papper kan utvecklas inom, fÜrklarar Kaarlo Niskanen, som sedan länge är internationellt välkänd fÜr sin forskning inom just pappersfysik. Papper som material har

genomgütt en omställning under de senaste üren. Efterfrügan pü traditionellt tidningspapper har minskat, men samtidigt sü Ükar efterfrügan pü hÜgvärdiga pappersprodukter som exempelvis bestruket papper till fÜrpackningar. – Tillverkning av fÜrpackningar är ett omrüde där det sker en ständig fÜrnyelse som vi ocksü är en del av inom FSCN, fortsätter

Kaarlo Niskanen. Tillsammans med pappers- och massaindustrin har vi skapat nya mĂśjligheter fĂśr nyttiggĂśrande av forskningsresultat som kommer att vara avgĂśrande fĂśr utveckling av framtidens mer hĂśgeffektiva papperstillverkning samt inte minst utveckling av pappersprodukter som marknaden verkligen behĂśver och vill ha. Nya mĂśjligheter

Nü dina mül fortare tillsammans med Almi )|UDWWO\FNDVPHGGLQDDႇlUHUKDUGXGULYNUDIWXWKnOOLJKHWRFK K|JWVWlOOGDPnO7LOOVDPPDQVPHGRVVQnUGXGHPVQDEEDUH 9LHUEMXGHUDႇlUVUnGJLYQLQJRFK¿QDQVLHULQJQlUGXlUUHGRDWW WDGLWWQlVWDVWHJ Kontakta oss via almi.se/gavledala eller 0771-55 85 00

Mülsättningen fÜr FSCN är att samverka Üver gränserna, även utanfÜr skogsindustrin. Ett exempel pü hur man kan gÜra det är att studera utvinning av kemikalier ur trä. Det Üppnar nya mÜjligheter fÜr grÜna kemikalier att användas inom exempelvis läkemedels- och livsmedelsindustrierna. – Den moderna pappersindustrin liknar mer och mer ett bioraffinaderi. Det finns oändliga mÜjligheter att vidareutveckla processerna och ta vara pü mer och mer av skogsrüvaran i fÜrsta ledet, och massatillverkningens biprodukter i andra ledet. Kaarlo Niskanen fÜrklarar vidare att det finns münga andra mÜjligheter ocksü och FSCN:s roll är att identifiera och utveckla dem. Som avslutning säger han: – Vi forskar pü stora funktionella ytor där industrins teknologier kan användas fÜr att tillverka pappersmaterial fÜr att fÜrvandla till exempel spillvärme eller bromsenergi till elektricitet. Ett annat spür i forskningen är �plasticering� av papper vilket leder till material som kombinerar fÜrdelar av papper med dem av plast.


Affärstidningen näringsliv

svensk industri / tillväxt

Vill du vara med på vår resa när

VI BYGGER FRAMTIDENS SPÅR

KONTAKTA OSS

SBB Signal & Banbyggarna Lagergatan 2, Borlänge www.signal-banbyggarna.se info@signal-banbyggarna.se

7


8

svensk industri / tillväxt

Affärstidningen näringsliv

ELIT bygger framtidssäker infrastruktur Fiberoptiskt bredband är en framtidssäker investering i en teknik som kommer att stå sig under lång tid framöver. Detsamma gäller för de avancerade säkerhetssystem som blir allt mer vanliga i såväl privata som offentliga miljöer. Ett företag som är med och driver utvecklingen inom dessa områden är El- & Informationsteknik i Blekinge AB (ELIT).

På ELIT säger man ibland att man har varit med sedan fördatorisk tid. Då syftar man på tiden innan digitaliseringen och innan bredband fanns i de flesta hushåll. Nu har ELIT byggt hela Stadsnätet i Ronneby kommun och flera stora fastighetsnät i anslutning till det. Inom företaget

ELIT installerar inte bara snygg belysning – Du har dessutom råd att ha den tänd.

finns således en djupgående kompetens och erfarenhet när det gäller utveckling av framtidssäker infrastruktur. – Det vi står för är kunskap som efterfrågas överallt i samhället idag, speciellt med tanke på att landets samtliga kommuner bygger ut för att nå målen i regeringens bredbandsstrategi, kommenterar Mats Lindau, vice vd på ELIT. Den nya tidens sätt att leva, arbeta, knyta kontakter och göra affärer på sätter press på infrastrukturen – den ska vara heltäckande, alltid tillgänglig och fungera utan avbrott. Det är en utmaning som ELIT gärna tacklar. El, Tele, Data och Säkerhet

Alla vet att ELIT installerar EL – Men vi kan resten också – TELE – DATA – SÄKERHET.

En annan stor utmaning som genereras i takt med att världen förändras är säkerhetsaspekten. Såväl företag som privatpersoner efterfrågar en högre grad av säkerhet och därmed har marknaden för larmsystem och kameraövervakning expanderat. Även här ligger ELIT före sin tid – redan för 15 år sedan började före-

taget installera avancerade säkerhetssystem som fortfarande är i bruk. – Vi var bland annat med och installerade styrsystem och säkerhetslösningar inklusive brandlarm i ABB Arena Karlskrona då den först byggdes. När den byggdes om 2015/16 var vi återigen en viktig spelare på plan då vi bland annat designade en helt ny ljussättning som vi fick toppbetyg för. All teknik i arenan har installerats av våra tekniker, upplyser Mats Lindau. Den nya arenan är mycket teknikintensiv och är således ett bra exempel på vilka olika kompetenser som finns inom ELIT. I princip allt som kan förknippas med företagets kärnvärden El, Tele, Data och Säkerhet. Bland andra uppdrag finns även installationer i Blekinge Tekniska högskola (BTH), kraftvärmeverket i Karlskrona, Högskolan i Värnamo, passagesystem för Blekinge läns landsting, brandlarm på Marinbasen, installationer Hammar skola i Kristianstad och kraftinstallation för

Jan-Åke och Olle två medarbetare från ELIT framför ABB Arena i Karlskrona. Där ELIT har installerat Belysning-Tele - Data och Säkerhets systemen.

infrastruktur Blekinge flygflottilj (F 17). Den gemensamma nämnaren är ytterst höga krav på teknisk funktion, utförande och design samt inte minst säkerhet inklusive driftssäkerhet. Hållbart först och främst

ELIT finns ofta med i stora entreprenader, men vänder sig till alla typer av kunder inom fastighetsbranschen, kommuner, landsting, försvar och industrin. Även privatpersoner anlitar ELIT. – Vi kan utföra i princip allt som förknippas med fastigheters el- och styrsystem, kommunikation inklusive tele och data, samt inte minst säkerhet. Vi tar gärna ett helhetsgrepp om de här områdena och ser till hela fastighetens förutsättningar, förtydligar Mats Lindau. Många beställare ställer frågan

om vad man ska satsa på för att vara säker på att man gör en långsiktigt trygg investering. På ELIT är man då noga med att poängtera att det inte enbart handlar om att satsa på den senaste tekniken – utan att satsa på rätt teknik för ändamålet. – Det viktigaste är att systemen är hållbara över tid och att rätt teknik finns på rätt plats, förklarar Mats Lindau. Säkerhet handlar om skydd mot externa hot, men även om att trygga upp funktioner så att kritiska system alltid fungerar. Det kan exempelvis handla om utrymningslarm vid brand, eller system för automatisk detektering av vattenläckor som exempel. ELIT är specialiserade på alla tänkbara infrastrukturella system som sorterar inom områdena El, Tele, Data och Säkerhet.

Sentensia levererar effektiv IT-management och upphandling Sentensia är en av landets ledande verksamhetsutvecklare inom IT-management och upphandling för den offentliga sektorn. Stora beställare som kommuner, landsting och statliga myndigheter förlitar sig på Sentensias kompetens i det viktiga arbetet med att utveckla och effektivisera sina verksamheter för att möta morgondagens behov.

Anskaffning och säkerställande av samhällskritiska system är Sentensias vardag. Företaget står för ett starkt varumärke som byggts upp under lång tid med ramavtal och referenser från några av Sveriges största organisationer. Kombinationen av effektiv IT-management och upphandling är Sentensias styrka. Sentensias framgångsmodell

Från att tidigare endast ha varit stationerade i Stockholm har nu

Sentensia etablerat sig på fler orter i landet. I Gävle-Dala området gör man uppdrag för flera stora myndigheter som Trafikverket, Lantmäteriet och Statens Servicecenter. Sentensias kontor i Borlänge ligger i Teknikdalen och alldeles i anslutning till Trafikverket. Dessutom arbetar man med kommuner och landsting i regionen. Även om Sentensia har fokus på offentlig sektor så finns också stora privata företag som Sandvik bland kunderna och man har också ett kontor i Sandviken. Sentensias konsulter bidrar i olika roller hos de organisationer där man har uppdrag. Det rör sig om hela kedjan från förstudier och utredningar, strategi, krav och processer, upphandling till införande och uppföljning. För detta ändamål tillhandahåller man hög kompetens med specialister inom områden som IT-styrning, projektledning, kravhantering, processutveckling, informationssäkerhet, upphandling, förändringsledning och inköpsutveckling.

– Dessutom tillhandahåller vi juridiska tjänster inom upphandling, avtal och den nya Dataskyddsförordningen, förklarar Anders Bergsten, som är vd för Sentensia i Gävle Dala. Kvalitet går först

Sentensia söker ständigt efter nya utvecklingsmöjligheter och ser en stor potential i Gävle Dala:s grannregion Västernorrland och inte minst Sundsvall, som är en av Sveriges mest myndighetstäta städer. – Många myndigheter har samlats i Sundsvall och det innebär stora utvecklingsmöjligheter för oss på Sentensia att etableras i anslutning till dem. Jag arbetar nu med att utveckla vår leverans av seniora verksamhetsutvecklare även här, fortsätter Anders Bergsten. Ett stort fokus ligger på att rekrytera rätt kompetens. – Vi ser en stor efterfrågan på Sentensias tjänster. Då vi arbetar som specialister inom långt nischade områden krävs såväl erfarenhet och kompetens. Detta kän-

Deltagare från vänster: Ulrika Ajax, Christer Löfås, Maria Kull och Anders Bergsten. Foto: Ola Hedin

netecknar vår verksamhet och i dagsläget har Sentensia drygt 40 sådana erfarna och kompetenta konsulter i uppdrag. Vi ser att verksamheten i den här regionen växer och behöver därför bli fler, men för oss är kvalitet i leveransen helt avgörande. Anders understryker att kvalitet är viktigare än att växa för att bli större. Det handlar snarare

om att trygga kompetens som behövs för att Sentensia även i fortsättningen ska vara ett förstahandsval bland offentliga beställare. – En gedigen erfarenhet och mycket goda referenser gör oss till en attraktiv arbetsgivare och eftertraktad leverantör, tillägger Anders som avslutning.


Affärstidningen näringsliv

svensk industri / tillväxt

9

Stark efterfrågan på landanslutningar i Norge Efter att ha utrustat många svenska hamnar med anslutningar för landström, lösningar som möjliggör bättre bränsleekonomi för fartyg vid kaj, tar Processkontroll Elektriska ett stort kliv in på en ny marknad i Norge.

Processkontroll Elektriskas vd och tillika grundare Ingemar Gustavsson ser mycket goda möjligheter för företaget att få vara med och bygga en helt ny infrastruktur för landströmsanslutningar utmed Norges kust.

– Vi har presenterat vår lösning med både stationära och portabla anläggningar som byggs i containerform och intresset har visat sig enormt, bekräftar Ingemar. Norges satsning på landström kan inte beskrivas som annat än gigantisk. Ungefär en halv miljard norska kronor ska avsättas för utbyggnad av en komplett infrastruktur för landström, omfattande både LVSC- och HVSCanslutningar (Low Voltage Shore Connection respektive High Voltage Shore Connection). – Vi har hittills byggt samtliga anläggningar i Sverige förutom en, den allra första som utvecklades i testskala i Göteborgs Hamn. Däremot har vi kompletterat utbudet i Göteborgs Hamn med en ny portabel lösning och vi hoppas på att kunna leverera både stationära och mobila lösningar till Norge. Planerar expansion mot Europa

Det är inte bara våra norska grannar som insett fördelarna med landström – intresset har blommat upp över i stort sett hela Eu-

ropa. Det var inte minst tydligt under ett par mässor som Ingemar gästat nyligen, där han även ställt upp som föreläsare för en mycket intresserad och bred publik. – Jag tror att det är rimligt att börja planera för en expansion

mot Europa. Miljöfrågan är glödhet och hand i hand med den går även den ständigt aktuella ekonomiska frågan. Sjöfarten är medveten om att man sparar mycket resurser med hjälp av landanslutningar och därför sätter de press på hamnarna som måste svara

med att utveckla en infrastruktur för landström, upplyser Ingemar. Att utveckla den infrastruktur som efterfrågas när det gäller landström är något som Processkontroll Elektriska är relativt ensamma om att ha en mer omfattande erfarenhet av. Ingemar menar att det krävs ett stort mått av kreativitet tillsammans med gedigen kompetens. Att våga testa nya saker och se om det fungerar var grunden till att man kunde leverera den första portabla anslutningen till exempel. – Nu ser vi fram emot en fortsatt expansion i Norge och det är troligt att vi inom något år även kommer att leverera våra första anläggningar till hamnar runtom i Europa.


10

svensk industri / tillväxt

Affärstidningen näringsliv

Jämtland i täten för Sveriges nyindustrialisering Additiv tillverkning i avancerade material har placerat Östersund och Jämtland på världskartan. Genom att teknikföretaget AIM Sweden AB kommersialiserar mångårig forskning från Mittuniversitetet kan regionen vara med och leda den allt mer omtalade nyindustrialiseringen.

Additiv tillverkning, eller 3Dprinting, kan med all rätta kallas för den nya tidens industriella tillverkning. Alla stora flygplansoch flygmotortillverkare satsar på att utveckla kritiska detaljer med hjälp av additiv tillverkning. Även ledande företag inom medicinsk industri med inriktning på tillverkning av implantat förlitar sig på 3D-skrivare för att få fram former som tidigare inte varit möjliga att tillverka i en process. Att den sortens högteknologiska tillverkningsprocesser utvecklas för global tillämpning från Östersund är oerhört bra för Jämtland – och för Sverige.

och samma process, har förvisso funnits sedan några decennier men det AIM Sweden nu fokuserar på är att kommersialisera tekniska framsteg som gjorts inom nya tillämpningsområden. Det handlar framförallt om att ta tekniken från stadiet av småserieoch prototyptillverkning till en större skala av serietillverkning, till förmån för industrins utveckling såväl i Jämtland som i övriga Sverige. – Vår främsta uppgift i närtid är att övertyga marknaden om att den nya teknologin är överlägsen. Vi ska till och med utmana marknaden att våga prova vår teknik, säger Peter Vomacka, som själv har gått från att vara vd på ett serietillverkande företag med 130 anställda till rollen som operativ chef på AIM Sweden. – Nu måste vi tillsammans

Nya tidens tillverkningsprocesser

Tekniken bakom additiv tillverkning, som i praktiken omfattar tillverkning av lager på lager i en

Utrota barncancer. Din gåva gör skillnad.

med andra aktörer arbeta på bred front och utbilda konstruktörer, industridesigners och även söka påverka skolan så att fler industriella utbildningar får en ny inriktning mot den nya tidens tillverkningsprocesser. Positivt för hela Sverige

AIM Sweden ska bidra till att skapa en helt ny framtid för den jämtländska industrin. På sikt kommer det att medföra en positiv utveckling för hela Sveriges industri. Det största arbetet kretsar nu kring att frälsa marknaden. – Vi ska vara med och skapa helt nya produkter och former, nya funktioner som man inte ens kunde drömma om tidigare. Det som inte gick att framställa för några år sedan kommer att vara morgondagens storserietillverkning tack vare utvecklingen av additiv tillverkning, understryker Peter Vomacka. Att utvecklingen dessutom skapar nya, högteknologiska och välbetalda jobb i Jämtland är positivt – inte enbart för att det genererar fler arbetstillfällen utan även för att det innebär tillväxt inom fler områden utanför Jämtlands trygghetszon, det vill säga traditionella näringar som bygger på turism och naturupplevelser. Den nya tidens industriarbetare programmerar, testar och forskar på nya teknikområden.

Det är en ytterst spännande utveckling som också ligger i linje med regeringens vision gällande nyindustrialisering av Sverige

barncancerfonden.se  Pg 902090-0 

Rätt läge för nya idéer Norrköping är en logistisk nod. Här korsas europavägar, järnvägar, sjöfart och internationellt flyg. Ostlänken har byggstart 2017. Hela världen finns runt hörnet. • Ett av Nordens bästa logistiska lägen • Effektiv infrastruktur • Expansiv hamn

• Affärsmiljö med växtkraft • Kompetens med bredd och spets • Starka referenser

Vill du veta mer, kontakta Pontus Lindblom, näringslivsdirektör, 011-151274

www.norrkoping.se/etablering

www.autism.se

och introduktionen av den nya tidens smarta industrier.


Affärstidningen näringsliv

svensk industri / tillväxt göteborg

Att väva ihop en positiv framtidsstad Vi har något stort på gång i Göteborg. Vi är på väg att lyfta stan till en helt ny nivå.

Ser man sig om i Europa sticker Göteborg ut med sin offensiva framtidsagenda. När man kombinerar infrastrukturinvesteringarna i Västsvenska paketet med stadsutvecklingen i Älvstadenprojektet – och dessutom räknar in alla andra satsningar i stan – får man en spännande bild av framtidens Göteborg. Någonstans kring år 20302035 kommer stan ha genomgått en genomgripande moderniseringsprocess. Det nya Göteborg kommer att ha en lång rad nya kvaliteter. Det är inte många städer som har en så positiv utvecklingskurva framför sig. I det nya Göteborg kommer det vara enklare att förflytta sig, arbeta och göra affärer. Stadsmiljöerna kommer att vara mer öppna, funktionella och levande. För första gången på 100 år kommer stadsbebyggelsen och vattnet att ha ett nära och dynamiskt samspel. Till grund för utvecklingsprocessen ligger ett tydligt hållbarhetstänkande. Företagen kommer få viktiga fördelar av att staden

blir mer effektiv och att arbetsmarknadsregionen blir större. Det säkrar den ekonomiska hållbarheten. Miljön kommer att gynnas av att kollektivtrafiken stärks och att staden blir tätare. Det säkrar den ekologiska hållbarheten. Vad jag är bekymrad för är den sociala hållbarheten. Där behöver vi skapa en bättre framtidsplan. Precis som på andra håll i Sverige, Europa och världen har klyftorna i Göteborg vuxit under ganska lång tid. Detta är illa. En rad studier har visat att ökad jämlikhet ger massor av bra saker: högre tillväxt, bättre folkhälsa, stärkt tillit, vassare utbildningsresultat etc. Därför är det ditåt vi behöver gå. Vi måste nu aktivt och konsekvent utnyttja utvecklingsprocessen till att väva ihop staden igen. Det kommer framöver att finnas många möjligheter att bryta segregationen och skapa ett mer jämlikt Göteborg. De möjligheterna får vi inte missa. Vi har kommit en bit på vägen i vår jämlikhetssatsning, men har fortfarande mycket kvar att uträtta. Ann-Sofie Hermansson (S) Kommunstyrelsens ordförande, Göteborg

ALLA HAR RÄTT TILL ETT BRA HEM!

11


12

svensk industri / tillväxt göteborg

Affärstidningen näringsliv

Elof Hansson bygger vidare på handelstradition I samband med att Göteborg fyller 400 år 2021 ska många byggprojekt färdigställas i staden. Ett av dem är Global Business Gate som byggs på en ny halvö i Göta Älv vid Masthuggskajen i Göteborg. Detta kan utan överdrift beskrivas som ännu en viktig pusselbit i Göteborgs starka position som internationell handelsstad.

Elof Hansson är ett av Göteborgs äldsta och mest anrika handelshus. När verksamheten etablerades för 120 år sedan var det med ambitionen att marknadsföra och sälja producerande företags produkter globalt. Detta är fortfarande den grundläggande affärsidén för Elof Hansson. I samband med att dotterbolaget Elof Hansson Fastigheter, genom projektet Global Business Gate, hjälper till att utveckla

Masthuggskajen till en arena för internationell handel och affärer, tydliggörs inte bara en del av Elof Hanssons framtidsstrategi – utan även Göteborgs betydelse som handelskluster ur global synpunkt. – Utvecklingen av Global Business Gate stämmer väldigt väl in i vår historia som handelshus med mycket internationella kontakter. Verksamheterna som ska samlas i den nya arenan har en stark koppling till vår grundidé som handelshus, och samtidigt är det här ett sätt att ta vara på nya idéer och utveckla regionens konkurrenskraft som nav för internationell handel, säger Mikael Forslund, vd för moderbolaget Elof Hansson Holding AB. Oväntade affärer skapas i unik miljö på Masthuggskajen

Elof Hansson Fastigheters avsikt är att inviga Global Business

Det planerade Global Business Gate

Gate lagom till Göteborgs 400års jubileum. Genom den unika miljön, läget i staden, nya flöden och nätverkande kan små och stora internationella B2B företag som verkar inom internationell handel och affärer (inom allt från transport och juridik till kommunikation och it-teknik) här ges möjligheter till ökad konkurrenskraft, lönsammare affärer och bättre rekryteringsmöjligheter. Detta kan i sin tur leda till oväntade affärer. Konceptet kommer att utveckla den internationella handeln i direkt anslutning till näringslivet, akademin, centrala staden och bygga på samverkan med de tre science parkmiljöer som redan finns i Göteborg. – Att samla aktörer som idag sitter utspridda på olika ställen, och att förena kunskap, är en vision som funnits länge och som nu kan förverkligas tack vare de satsningar vi gör. Vi bidrar med andra ord till att skapa ett nytt ekosystem för globala affärer – mitt i Göteborg, förklarar Lennart Hedström, vd för Elof Hansson Fastigheter. När den planerade linbanan över Göta Älv förverkligas skapas även nya vägar för samverkan mellan aktörer på båda sidor om älven. Utvecklingsmiljön på Lindholmen möter centrala Göteborg via Järntorget på ett nytt sätt och det är en möjlighet som Elof Hansson inte vill missa. Genom den planerade utvecklingen av Masthuggskajen, och det kring-

liggande området i anslutning till Järntorget, kommer Elof Hansson att bidra till stadens utveckling med fler attraktiva arbetsplatser mitt i centrala Göteborg. Utvecklar nya affärsmöjligheter

Elof Hansson Fastigheter kommer att bygga Global Business Gate, som består av två byggnader och sammantaget rymmer cirka 2500 arbetsplatser. Masthuggskajen blir en ny del, och en förlängning, av stadsdelen Linné/Haga. Man kommer att ta tillvara den kulturella verksamhet som redan finns i området och utveckla den. Det som växer fram här blir en blandstad med bottenvåningar inbjudande och öppna för alla. – Det finns även idéer om lägenheter för ex-pats som hoppas kunna förverkligas inom området, berättar Lennart vidare. Detaljplaneprocessen pågår i skrivande stund och går mot antagande under 2017. Samtidigt tar Elof Hansson fasta på sin grundläggande idé om att vara ett centrum för utveckling av internationell handel. Elof Hansson jobbar för att möjliggöra de tankar och idéer som finns om att skapa en miljö med lokaler för start-ups. De nystartade företagen ska härigenom ges möjlighet till finansiering och få tillgång till globala säljkanaler och stöd i sina affärer. – Vi utvecklar nya affärsmöjligheter hela tiden. Vi koncentre-

Mikael Forslund, vd för Elof Hansson Holding AB.

Lennart Hedström, vd för Elof Hansson Fastigheter.

rar oss mycket på de mindre aktörerna som vill komma ut i världen och sälja globalt. Större företag har ofta egna kanaler för det, men för små och medelstora företag kan vårt stöd vara helt avgörande, menar Mikael Forslund.

Fastighetsbranschen mer involverad i den sociala dimensionen Branschorganisationen Fastighetsägarna arbetar för att främja medlemmarnas intressen genom att förbättra fastighetsbranschens förutsättningar för tillväxt. Den pågående utvecklingen i och omkring Göteborg borde bjuda på många nya möjligheter – men samtidigt finns det också ett antal utmaningar som Fastighetsägarna ser som högprioriterade att lösa.

Fastigheter är långsiktiga investeringar vars avkastning ofta återinvesteras i underhåll och nya utvecklingsprojekt. För att det på sikt ska vara attraktivt att etablera sig i Göteborg och därmed även lönsamt att starta nya byggprojekt, som dessutom är avgörande för den hållbara stadens framtid, måste två stora huvudutmaningar lösas i Göteborg. Den ena handlar om social integration och den andra om en expanderande bostadsbrist. Sociala avstånd ökar

Utvecklingen i Göteborgsregionen är positiv och visar på stark tillväxt med hög efterfrågan gäl-

lande nya etableringar. Staden har traditionellt inte byggts inifrån och ut, med tiden har det genererat ett stort behov av förtätning. De senaste årens utveckling inom stadsplaneringen visar att man börjat tänka mer på möjligheter som förknippas med förtätning, men samtidigt som det byggs mer på öppna ytor i och mellan olika stadsdelar ökar de sociala avstånden. – Fastighetsbranschen måste engagera sig mycket mer i den sociala dimensionen än tidigare. Det finns redan alldeles för stora skillnader mellan de olika stadsdelarna. På sikt är det skadligt för stadens utveckling som helhet, menar Rudolf Antoni, vice vd Fastighetsägarna GFR. Redan nu finns det stadsdelar som enligt Rudolf Antoni börjat bli helt bortkopplade från staden i stort. På sikt riskerar de att bli bortkoppade från hela samhällsapparaten och allt vad den omfattar med jobbmöjligheter, trygghet och välfärd. – Den stora sociala utmaningen har blivit en del av vårt huvuduppdrag. Om vi inte kan ta tag i det nu, så hämmas den totala utvecklingen för Göteborg. Samti-

digt finns det en enorm utvecklingspotential i de stadsdelar som halkat efter mest – detta är trots allt områden som ligger mitt i en av Skandinaviens mest tillväxtbenägna städer. Om kranskommuner kan dra nytta av att ligga nära Göteborg så borde ju stadens egna stadsdelar också kunna göra det, påpekar Rudolf Antoni. Utmaningar vänds till möjligheter

Det är tydligt att ännu mer arbete och resurser borde koncentreras till sociala investeringar som stärker varumärken och skapar bättre livskvalitet i Göteborgs utsatta stadsdelar. – När intresset ökar och läget förbättras går naturligtvis värdet i fastigheterna upp. Fastighetsbranschen har med andra ord ett starkt incitament att engagera sig i stadsdelarnas karaktär och attraktivitet. Det är ju fastighetsägarna som till stor del står för infrastrukturen och möjliggör utveckling med etableringar och tillväxt, påminner Rudolf Antoni. En annan stor utmaning – som intressant nog också bjuder på nya möjligheter speciellt för utsatta stadsdelar – är bostadsbris-

Rudolf Antoni.

ten. Det finns stora utvecklingsmöjligheter i områden som har god marktillgång, men för att det ska vara attraktivt att bygga där måste man först arbeta med trygghet och attraktivitet i dessa stadsdelar. Helheten måste bli bättre. – Ingen part kan lösa de stora

utmaningarna på egen hand, varken kommunen eller den enskilde fastighetsägaren. Därför måste vi arbeta mer tillsammans och göra gemensamma insatser. Då krävs engagemang från alla håll i samhället, såväl politiskt och offentligt och privat, säger Rudolf Antoni som avslutning.


Affärstidningen näringsliv

svensk industri / tillväxt göteborg

Hyresgästföreningen: ”Vi behöver en ny bostadspolitik” Bostadsbristen är en av våra största utmaningar för framtiden. Den har uppkommit efter många års utveckling i fel riktning där människors hem allt oftare ses som en handelsvara istället för en självklarhet. Det är ett tankesätt som inte hör hemma i ett Sverige där man säger att hållbar utveckling, integration och välfärd har högsta prioritet.

 Pg 902090-0 

VI HJÄLPS ÅT ATT UTVECKLA VÅRA STÄDER Bra stadsutveckling bygger på samverkan. När fastighetsägare, kommun och företag hjälps åt kan vi skapa hållbara och levande städer. Har du idéer kring hur du vill förbättra ett område? Hör av dig till oss så jobbar vi tillsammans.

Efterlyser ny bostadspolitik

Problem med nuvarande system

För att lösa bostadsfrågan behövs fler aktörer som vågar bygga nytt, och det ska finnas incitament för att bygga fler hyresrätter framförallt. Det finns nämligen en stor risk med att låta bostadspolitiken och allmännyttan kliva åt sidan för marknadsstyrda aktörer. Marknadsaktörer gör inga avvägningar mot sjukvårdens behov av personal, barns behov av goda uppväxtvillkor eller samhällets krav på hållbarhet. De väger av betalningsförmågan hos sina potentiella kunder och agerar därefter.

Din gåva gör skillnad.

barncancerfonden.se

Egentligen låter det ganska självklart när man säger att tillgången på bostäder är en grundläggande förutsättning för en positiv och hållbar samhällsutveckling. Trots det har det blivit en förutsättning med villkor som inte längre gäller för alla. Hyresrätterna blir allt färre och dyrare i relation till andra upplåtelseformer, och det trots att hyresrätten har störst betydelse i fråga om välfärd och påverkan av efterlängtade flyttkedjor.

Hyresgästföreningen arbetar aktivt för att motverka en negativ trend där allt färre människor får bestämma över något så grundläggande som sitt eget hem. Bostadsbristen slår nämligen inte bara mot dem som har sämre ekonomiska förutsättningar, tillfälliga jobb eller som saknar bostad – den slår mot alla som tror på välfärdslandets visioner. – Vi behöver en ny bostadspolitik i Sverige där hyresrätten står i fokus. Alla har rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Att sträva mot detta är ett grundläggande villkor för ett bra liv. Det är också ett viktigt bidrag till ekonomisk tillväxt och vår vision om ett tryggt boende där samhälle och människor utvecklas, säger Johan Engström, bostadspolitiskt sakkunnig på Hyresgästföreningen i Västra Sverige.

Utrota barncancer.

www.fastighetsagarna.se

Johan Engström, bostadspolitiskt sakkunnig på Hyresgästföreningen i Västra Sverige. Foto: Emelie Asplund/Studio Ponton

Den rådande affärsmodellen har skapat en del av de utmaningar som bostadsmarknaden står inför idag. Dessutom gynnar skattesystemet ägda hem framför hyrda, vilket spär på svårigheterna att komma åt problemet. Rådande villkor på bostadsmarknaden talar inte för alla människors lika värde, och det är kanske det som bör kritiseras i första hand för att på sikt kunna driva fram en förändring. Hyresrätten behövs

Hyresgästföreningen strävar efter att bidra i utvecklingen av ett samhälle där det finns gott om bostäder och goda kommunikationer i närhet till arbetsmarknad och utbildningar. Det möjliggör tillväxt, utveckling och morgondagens välfärd. Föreningen kan

dock inte dra hela lasset själv – det krävs ett genomgripande engagemang på alla nivåer för att åstadkomma en hållbar förändring. – Hyresrätten behövs, och det behövs fler hyresrätter med hyror som alla har råd att betala. Bostadspolitiken måste skapa förutsättningar för det, förtydligar Johan Engström. Bostadsförsörjningen är en viktig del av den regionala infrastrukturen. Om den inte fungerar – så stagnerar snart utvecklingen i hela samhället. Med kraften från en halv miljon medlemmar söker Hyresgästföreningen påverka den framtida utvecklingen, i nära dialog med hyresvärdar, politiker och byggherrar.

Välkommen till Sveriges mest oväntade mötesplats Vid Masthuggskajen, på en ny halvö i Göta Älv i Göteborg, skapas Global Business Gate för företag inriktade på internationell handel och affärer. Läs mer om konceptet på www.globalbusinessgate.se Utvecklat av

13


14

gävle / sAndviken

Affärstidningen näringsliv

När långvariga relationer är allt Swedbank förknippas ofta med samhällsansvar och social hållbarhet. Det är ett resultat av många års arbete med att stärka de regioner och lokalsamhällen som banken verkar inom. Banken har även en lång tradition av att på nationell nivå stärka svenskt förenings- och näringsliv. Det ger ett försprång nu när stora frågor som digitalisering och integration ska tacklas i Sverige.

Zaher Mari i rådgivningssamtal med kund.

Swedbank har alltid varit en drivkraft för Sverige när det gäller såväl lokal och regional som nationell tillväxt. I frågor som berör hela landet är Swedbank en samarbetspartner att räkna med. På samma sätt är banken en lika given partner för det familjeägda företaget som behöver hjälp vid ett generationsskifte. Mot den bakgrunden kan man snabbt konstatera att Swedbanks främsta styrka är bredden. Bredd och mångfald, liksom förmågan att knyta riktigt långa kundrelationer som ibland sträcker sig över flera generationer.

Kontorschef Kjell Karlsson till vänster och företagschef Rolf Scherdin till höger.

Värdefullt arv

Zaher Mari som tidigare jobbat i Syrien men nu är privatrådgivare på Gävlekontoret.

Få andra aktörer kan mäta sig i fråga om långsiktighet och förmåga att skapa relationer som håller livet ut. Swedbank har därför ett mycket värdefullt arv att förvalta nu när vi går in i digitaliseringens era. Kontorschefen Kjell Karlsson på Swedbank i Gävle tror inte att digitaliseringen kommer att trycka undan behovet av personlig rådgivning. Det blir snarare ännu viktigare att slå vakt om de relationer man byggt upp. – Vardagstjänster blir lättare att sköta över nätet, men när det fordras kvalificerad rådgivning så

behöver de allra flesta, såväl privatkunder som företagskunder, få träffa en personlig rådgivare som har kunskap om individens eller företagets förutsättningar och behov. Med digitaliseringen finns det flera kanaler in till banken. Det blir lättare att kontakta sin rådgivare och enklare ärenden kan skötas på distans. Därför stimulerar Swedbank utvecklingen av digitala banktjänster. – Vi ska givetvis ligga i framkant rent tekniskt, men vi ska också vara fortsatt lyhörda för

våra kunders behov och då måste vi ha det personliga inslaget med, tillägger Kjell Karlsson. Näringslivets bank

Gävle är ett logistiknav av stor betydelse för svensk handel och export. Via Gävle Hamn skeppas även stora mängder insatsvaror in till svensk industri. Att stärka Gävle som knutpunkt för svensk import och export är därför sedan länge prioriterat på nationell nivå. Det skapar och tryggar arbetstillfällen, något som Swedbank gärna ställer sig bakom.

– Det finns många företag som verkar inom transport och logistikbranschen här i Gävle och bland dem finns många av våra kunder. Vi måste ha god kunskap om de branscher som utvecklas snabbast i regionen och det tycker jag att vi har lyckats bygga upp, säger Rolf Scherdin, företagschef på Swedbank i Gävle. Swedbank ska vara en bank för alla, och inte minst näringslivets bank i det att man tack vare styrkan i sin mångfald kan ta hand om alla typer av frågor som företag och entreprenörer kan ha. – Vi ska bidra till att utveckla näringslivet ännu mer i vår region. Vi har tre enheter som hör till Swedbank Gävle och fördelat på dem har vi 15 företagsrådgivare. Det är en stor tillgång och resurs som gagnar företagen i re-

gionen genom att vi kan hålla en hög kunskapsnivå och samtidigt vara tillgängliga när det passar kunden, konstaterar Rolf Scherdin. Swedbank arbetar också för att integrera nyanlända. – Ökad integration är en del av en långsiktig lösning på den stora utmaningen i form av kompetensbrist som hela Sveriges näringsliv står inför. Därför har vi satsat på att integrera nyanlända genom praktik. Ett bra exempel är Zaher Mari som kom till Sverige från Syrien 2014, där han hade jobbat på bank i fyra år. Zaher började som praktikant sommaren 2016 och har nu ett vikariat som privatrådgivare på kontoret i Gävle, avslutar Kjell Karlsson med.

Nyfik Nyfiken en på Autism? Välkommen till vår hemsida www.autism.se www.autism.se


Affärstidningen näringsliv

gävle / sAndviken

15

Almi utvecklar företag till framgång Företagare som vill växa har ofta en stark drivkraft att göra det, men ofta kan experthjälp få tillväxten att gå både smidigare och snabbare. Redan under 2015 introducerade Almi flera tillväxtprogram för företag som vill utvecklas. Programmen är numera etablerat nationellt och i Gävle har det inneburit ett stort lyft för många företag.

Det finns en stark vilja bland Gävleborgs företag att utveckla sina affärer och här kan Almi, enligt rådgivningschef Anna Rosengren, göra stor skillnad. – Vi träffar ungefär 1400 företag årligen i regionen Gävleborg – Dalarna. Vi har därför en god insikt i hur företagsklimatet ser ut i regionen och vad som behövs för att göra det ännu bättre. Almi är ofta välkänt bland företag som en finansiär när man vill investera i sin verksamhet, och det är viktig del men ibland kan företaget behöva en satsning på kunskap och där kommer affärsrådgivningen in. – Företagen vi träffar vill utveckla företaget på olika sätt, kanske med större marknader,

tydligare erbjudande eller bättre styrning, det är den typen av företag som är målgruppen för Almis tillväxtrådgivning, säger Anna Rosengren. Digitaliseringen öppnar möjligheter

Almi GävleDala är en av 16 dotterbolag inom Almi nationellt. Det gemensamma målet för dem alla är att verka för ett starkare företagsklimat, förverkligande av idéer och innovationer, ett ökat företagande och därmed också ökad tillväxt. Här skiljer sig målsättningen inte i Gävleborg från övriga Sverige. Det som däremot kännetecknar regionen är att man befinner sig mitt i en resa från traditionell in-

Rådgivningschef Anna Rosengren.

dustri till framtidens högeffektiva industri. Gävleborg har många tillverkande företag som måste ställa om för att bibehålla sin konkurrenskraft – de är ofta i stort behov av att guidas rätt och här kan Almi bidra med kunskap och erfarenhet. – Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för att göra affärer med hela världen och det är en möjlighet som företagen i Gävleborg kan ta vara på. Vår roll är därför som en rådgivande partner för utveckling av nya affärer, menar Anna Rosengren.

Utvecklar idéer, ledarskap och företag

Almi startar inte företag, och tar inte heller beslut om expansion i befintliga. Det man gör är att bidra med den kunskap som behövs för att företagen ska kunna ta nästa steg i sin utveckling och kapital för företag som vill investera i sin verksamhet. – Vi arbetar mycket med kompetens, både inom företaget och med externa experter, det är viktigt att vi har rätt kunskap och erfarenhet i frågor som rör sig om utveckling av företag. Den kom-

petensen bildar team kring våra kunder som alla vill växa. Inom teamet har vi då möjlighet att arbeta med utveckling av organisation och affär, men också kapital som ger företagen möjlighet att satsa, säger Anna Rosengren. Tack vare sin långa erfarenhet som innovations- och affärsutvecklingspartner, inte minst i ett befintligt företags utvecklingsskede, kan Almi stötta med mentorskap och riktad rådgivning för utveckling av både idé, ledarskap och företag.

FÖR TRYGGARE KOMMUNER Nu erbjuder vi även kollektiv olycksfallsförsäkring

Av v kommuner, för kommuner.

till samtliga elever i er kommun.

info@skfab.se • www.skfab.se


16

gävle / sAndviken

Affärstidningen näringsliv

Prenova påbörjar resa genom Mellansverige

Kvarteret Runstenen. Modernt boende med både bostadsrätter, hyresrätter och stadsvillor på Söder i Gävle. I tider av utbredd bostadsbrist talas det mycket om behovet av att förtäta i stadsmiljön för att maximera nyttan av befintlig mark. I Gävle kan nya möjligheter uppdagas om man vågar tänka lite annorlunda. Det visar Prenova Bygg & Projektutveckling med sitt egenägda projekt i kvarteret Runstenen, där nya bostäder byggs i olika upplåtelseformer.

Bostadsbristen i Gävle är påtaglig. Staden växer med mellan 600 – 800 invånare varje år, vilket motsvarar ett behov av minst 400 nya bostäder årligen. Den stora frågan kretsar kring var de ska byggas. – När trenden visar att efterfrågan på centrumnära bostäder ökar borde marknaden agera därefter, anser Göran Cronwall, vd

på Prenova Bygg och Projektutveckling AB. Det finns ett behov och en strävan efter att utveckla städer med mer blandad bebyggelse där stadskärnan är levande dygnet runt. Det är en utveckling som Prenova gärna är med och driver vilket de senaste projekten också vittnar om.

Tydlig hållbarhetsaspekt

Utvecklingen i kvarteret Runstenen utgör ett av Gävles mest intressanta byggprojekt just nu. Det som gör projektet så spännande är att det omfattar blandad bebyggelse med bostadsrätter, hyresrätter och stadsvillor. I direkt anslutning till området, som för övrigt klassas som en del av Gävles innerstad, finns flertalet res-

Brf Silvertornet. 62 bostadsrätter på Söder i Gävle. 16 våningar med fantastisk utsikt.

tauranger och mataffärer, skola och hälsocentral. Trots att området ligger så centralt finns här också gott om grönytor, det blir som en oas mitt i staden med egna odlingar för de boende. Hållbarhetsaspekten är inte bara tydlig i att man satsar på ljusa bostäder i hållbara material och med låg energiförbrukning, de boende kommer också att kunna nyttja en bilpool för att tillsammans bidra till en mer hållbar transportsektor. Eftersom det byggs bostäder i blandade upplåtelseformer i samma område bidrar Prenova även till att uppfylla en del av Gävles ambition kring social hållbarhet med bostäder för alla och ökad integration. I Sandviken ska det också byggas nytt. Här projekterar Prenova i kvarteret Dalkarlen, som kommer att omfatta ett 60-tal nya lägenheter och fyra stadsradhus. Byggstart är planerad till hösten 2017 och inflyttning hösten 2018.

idag en viktig aktör i utvecklingen av Gävles bostadsmarknad. Samtidigt satsar företaget på utveckling i hela Mellansverige och då bland annat genom att vara en riktigt bra leverantör av moderna vårdboenden. Efter det framgångsrika arbetet med vårdboendet på Muréngatan i Gävle har flera liknande uppdrag strömmat in i olika delar av mellersta Sverige, vilket också ligger i linje med den långsiktiga tillväxtambitionen. En stor utmaning ligger dock i att få tag på kompetens för att kunna fortsätta expandera. – För snart ett år sedan flyttade vi in i nya lokaler i Sandviken för att markera vår framtidstro. Vi kommer att fortsätta växa och har utrymme för det nu. Byggkonjunkturen är stark och vi ser framför oss en fortsatt omfattande tillväxt, säger Göran Cronwall. Åren 2015 – 2016 blev de mest lönsamma och bästa i företagets historia. Förväntningarna för 2017 är därför fortsatt stora.

Stora förväntningar 2017

Prenova har gjort en spännande resa under de senaste åren och är

Brf Takterrassen. Modernt trygghetsboende på Söder i Gävle med 70 lägenheter.

Kvarteret Dalkarlen i Sandviken. 60 bostäder i centrala Sandviken Hyresrätter, bostadsrätter och stadsvillor med utsikt mot kanalen.


Affärstidningen näringsliv

gävle / sAndviken

17

Biogasproduktion ger flerfaldiga vinster Gästrike Återvinnare arbetar för att stärka vardagens miljöhjältar. De finns överallt i samhället, miljöhjältarna. Det viktigaste är att man är beredd att göra det lilla extra för att bidra till en renare miljö. Gävle Energi delar ambitionen och för att hjälpa miljöhjältarna på traven har de två allmännyttiga bolagen bildat Gästrike Ekogas AB.

Jonas Hellström, vd för Gästrike Ekogas.

Gröna stationer kommer att bli en vanlig syn i framtiden. Ekogas ska hjälpa Gävleborg att nå dit lite snabbare och har som ett första led etablerat en tankstation vid Gästrike Återvinnares anläggning på Sörby Urfjäll. Stationen är i första hand byggd för att förse Stadsbussarna i Gävle, taxi och företagsbilar med grönt bränsle, men även privatbilister kan tanka här. För att nå en ännu större målgrupp kommer Ekogas inom de närmaste åren att bygga ytterligare en station med ett mer centralt läge. Det är en indikation på att regionen är på väg att ställa om. Eftersom det innan etableringen inte funnits någon biogasstation mellan Uppsala och Sundsvall så har satsningen även stor betydelse nationellt. När den nya stationen är fär-

digställd utmed det större vägnätet i Gävle så kommer förbipasserande att med större lätthet kunna tanka grönt och det bidrar även till att intresset för biogas ökar och därmed också efterfrågan.

mängder biogas årligen att det kommer att räcka till regionala stora förbrukares behov inom de närmaste åren. Med stora förbrukare avses bussar inom kollektivtrafiken, sopbilar och större VAfordon. – Det blir dubbla miljövinster när man framställer biogas ur avfall, eftersom det organiska avfallet ändå måste behandlas. Biogas är en mycket attraktiv produkt och den kommer bara att bli mer eftertraktad, så den nya anläggningen är en viktig satsning för hela regionen, säger Jonas

Dubbla vinster

Huvuddelen av den gas som Ekogas säljer är biogas från Duvbackens reningsverk och resterande delen är naturgas. Bolaget investerar nu i ytterligare biogasproduktion genom en regional biogasanläggning, Forsbacka Biogas, strax norr om Forsbacka. Genom att använda matavfallet som tidigare togs om hand i en kompostanläggning till att istället göra biogas genereras flera vinster. Det handlar om så pass stora

möjligheter till lokal produktion. – Vi tror på en framtid där man kan kombinera biogas med andra tekniska lösningar, till exempel biogas med hybriddrift eller med bränsleceller. Eftersom biogas med ursprung från avfall aldrig kommer att kunna täcka upp allt fossilt bränsle så behöver vi tänka i större banor. Vi gör en viktig insats med vår förstärkta produktion och våra stationer, och vi kommer att fortsätta utveckla vårt erbjudande för framtiden, avslutar Jonas Hellström.

Hellström, vd på Gästrike Ekogas. Anläggningen kommer även att framställa biogödsel som går tillbaka till lantbrukare i regionen, och därmed är kretsloppet slutet.

Biogas är komplement

Sverige har skarpa visioner för att fasa ut fossila bränslen. Tidplanen för en omställning till alternativa energikällor är snäv, och i det perspektivet är biogas en färdigutvecklad produkt med

Kontakta K Ko Kontak nta nt tak tak kt kta kta oss o oss! ss! s! När du behöver hjälp j p med:       f or Health   Passion   ZĂŵƵ Ě Ě Ğ Ŷ Ɛ  ƐƚŽƌĂŽĐŚƵŶŝŬĂ ĨƌŝƐŬǀĊƌĚƐ ƐĂ ƚƐŶŝŶŐ  ƐƚƂƌƐƚĂ ƟůůŐĊŶŐĞŶͬƌĞƐƵƌ ƐĞŶǀŝŚĂƌ͘ ƉĊĚĞŶ sĊ ƌĨĂŶƚĂ ƐƟƐŬĂƉĞ ƌƐŽŶĂů͘ >ćƐŵĞƌƉĊǀĊƌŚĞŵƐŝĚĂŽŵƉƌŽũĞŬƚĞƚ͘

Z 

         

  

 

 

   av skylt   ar r.   T extning  WĊǀĊ ƌĂĚĞƉĊ ĞƌŬĂŶĚƵŵĞĚŬŽƌƚǀĂƌƐĞů   ĨĊƐƉĞĐŝĂůƐ ŬLJůƚĂƌƟ ůůǀĞ ƌŬĂ ĚĞ͘   ,LJƌƐŬLJůƚĞŶŽĐŚďĞƚĂůĂĨƂƌƚĞdžƚĞŶ͘          r.   Skylt   ar ,ŽƐŽƐƐŬĂ ŶĚ Ƶ  ŚLJƌĂĂůůĂ ƚLJƉĞƌĂǀƐŬLJůƚĂƌ͘͘

 

  

  

  

      

     

EŝŬůĂƐtŝŝŬ  

  

  

        

  

 

  

  ůůƚŝŶŽ ŵƚƌĂĮŬĂŶŽƌĚŶŝŶŐĂƌͲŶćƌŽĐŚĚćƌĚĞƚďĞŚƂǀƐ   Ϯϲ' ćǀůĞ  ^ƚƌƂŵƐďƌŽ ǀćŐ ĞŶ      026-66 89 80          TMA   bil  dũć ůƟŶŝŶŐ      TA -planer          <ƂƉƚũćŶ Ɛƚ ĞŶ ĂǀŽƐƐĞůůĞ ƌŚLJƌ  sŝŚĂƌĞƩƐƚŽƌƚĂŶƚĂůĞdžƉĞƌƚĞƌƐŽŵŐćƌŶĂ ZĂŵƵĚĚ ĞŶŚĂƌ ĞƩƐƚŽƌƚĂŶ ƚĂůŵŝůũƂͲ ŬŝŶ ĞƌĨƂƌĂƩƐŶĂďď ƚŽĐŚ     ďŝůĞŶ͘Ƶ ƌŽϱŵŽƚŽƌĞ ƌ͕ĂůĐŽůĊƐ  ǀ ć Ŷ ů ŝ Ő Ă ŵ Ă Ɛ  ŚũćůƉĞƌĚŝŐĂƩƵƉƉƌćƩĂĚŝŶĂdͲƉůĂŶĞƌ͘͘ ŵŵƉĊ ĂůůĂďŝůĂƌ͘͘ ĞŬƟǀƚŬƵŶŶĂŚũćůƉĂĚŝŐ͘    ĞīĞ    ZŝĐŬĂ ƌĚKůŝǀĞŶƐũƂ               Lotsbil  / vakt.    Helhe  tslösning.      <ƂƉƚũćŶƐƚĞŶĞůůĞƌŚLJƌďŝůĞŶ  s ͲƉ ůĂŶ ĞŶ͕ŚLJƌƵ ŝƵƉ Ɖ ƌćƩĂ ƌd  ƚŵ Ă ƚĞƌŝĂů͕ ĂǀŽƐƐ ĞƚĂďůĞƌĂ ƌĚ ĞƚƉĊĂƌďĞƚƐ ƉůĂƚƐĞŶƐĂŵ ƚƐŬƂƚĞƌƟůůͲ ƐLJŶĞŶƐĊĂƩĞŶƐćŬĞƌĂƌďĞƚƐƉůĂƚƐƐćŬĞƌƐƚćůůƐ͘ 


18

gävle / sAndviken

Affärstidningen näringsliv

FLA – en tongivande aktör i sin bransch FLA är ett av Sveriges ledande företag inom geosyntetbranschen. Sedan 1974 har man varit en tongivande leverantör av produkter till väg- och anläggningsbranschen.

På 1970-talet tillverkade FLA vattentäta betongrör, men ändrade inriktning och blev med tiden istället det första geosyntetföretaget i Sverige. Fram till 2006 drevs företaget av två man och omsatte 15 miljoner kronor per år. Det var då Markus Sjöholm och tre kollegor gick in och köpte

företaget som fick namnet FLA Geoprodukter AB. – Vi kom fyra killar utifrån som ville hitta nya marknader och bredda sortimentet. Omsättningen har ökat kraftigt sedan dess och 2015 omsatte vi 140 miljoner kronor, berättar Markus Sjöholm som är vd för företaget. 2015 sålde FLA sin VA-verksamhet till Viacon och idag har företaget gått tillbaka till sina rötter och koncentrerar sig helt och hållet på kärnverksamheten geosynteter, rörbroar och vägtrummor. Brett sortiment

FLA började sälja fiberduk redan

1978 och är idag en av Sveriges största leverantörer och kanske den med bredast sortiment inom geosyntetsidan. FLA levererar produkter vid ett stort antal varierande användningsområden som separation, filtrering, dränering, armering, tätskikt och skydd. Geomembran är ett samlingsnamn för syntetiska tätskikt, antingen direkt tillverkade av ett tätt material, till exempel plast eller gummi, eller någon typ av tätt material som bentonitlera, som binds till ett tunt tätt skikt i en eller flera geotextiler. – Sluttäckning av deponier är ett av våra största arbetsområden

Installation av EPDM utanför slottet i Stockholm.

och vi levererar det kunderna vill ha oavsett material. Vi hjälper också till med projekteringar och beräkningar om kunden vill ha det, säger Markus Sjöholm. Levereras snabbt

Huvudkontoret finns i Gävle och det finns även försäljningskontor i Luleå, Rimbo och Lidköping. Materialet levereras snabbt över hela landet av lokala och nationella samarbetspartners, eller hämtas av kunden. FLA har egna certifierade geomembraninstallatörer som utför tätskiktsjobb över hela landet med alla typer av tätskiktsmaterial.

Dammhöjning vid gruvan i Aitik.

– Vi erbjuder våra kunder den bästa och nyaste teknologin, som exempel kan tas Atleverken i Örebro, som behövde en ny lakvattendamm för att behandla lakvattnet från sin deponi. FLA föreslog då att använda ett membran med vitt signallager för första gången i Sverige utan tilläggskostnader för kunden, säger Markus Sjöholm och fortsätter: - Ett annat arbetsområde är att bygga rörbroar under vägar och vi jobbar också en hel del mot gruvindustrin. Vi har haft flera bra år sedan dess och tror på ett minst lika bra 2017.

V Vii b bygger yggerr fför ör fframtiden ramtiden D Det et äärr b bostadsbrist ostadsbrist i G Gävle ävle o och ch SSandviken. andviken. Antalet Antalet me medborgare dborgare vväxer äxer vvarje arrjje åår. r. B Behovet ehovet aavv n nya ya b bostäder ostäder äärr eenormt. normt. D Därför ärför p planerar lanerar o och ch b bygger ygger vi n nya ya b bostäder ostäder i G Gävle ävle o och ch SSandviken. andviken. H Här är äärr n några ågra ex exempel empel p påå våra våra p projekt: rojekt:

Kvarteret K var teret Runstenen Runstenen

Brf Br f Takterrassen TTa akterrassen

Kvarteret K var teret D Dalkarlen alkarlen

Södra Södra H Hemlingby emlingby

A Adress: dress: G Gävle ävle A Antal ntal b bostäder: ostäder: 97 Typ T yp a av vb bostäder: ostäder: bostadsrätter, bostadsrät ter, h hyresrätter yresrät ter och och stadsvillor stadsvillor B Byggstart: yggstar t: p pågår ågår P Planerad lanerad in inflyttning: fly t tning: n nov-dec ov - dec 2 2017 017

A Adress: dress: M Muréngatan, uréngatan, G Gävle ävle A Antal ntal b bostäder: ostäder: 70 Typ T yp a av vb bostäder: ostäder: b bostadsrätter ostadsrät ter B Byggstart: yggstar t: p pågår ågår P Planerad lanerad in inflyttning: fly t tning: juni j u ni 2 2017 017

Adress: Adress: S Sandviken andviken A Antal ntal b bostäder: ostäder: 60 Typ T yp a av vb bostäder: ostäder: llägenheter, ägenheter, rradhus adhus P Planerad lanerad b byggstart: yggstar t: hösten hösten 2 2017 017 P Planerad lanerad in inflyttning: fly t tning: hösten hösten 2 2018 018

A Adress: dress: S Södra ö dra H Hemlingby, emlingby, G Gävle ävle A Antal ntal b bostäder: ostäder: cca a4 40 0 Typ T yp a av v bostäder: bostäder: g gruppbyggda ruppbyggda småhus småhus Planerad Planerad byggstart: byggstar t: 2 2017 017 Planerad Planerad in inflyttning: fly t tning: 2 2018 018

V Varmt a r mt v välkommen älkommen m med ed d din in iintresseanmälan: ntresseanmälan: www.prenova.se/hitta-din-bostad w w w.prenova.se/hit ta- din-bostad


Affärstidningen näringsliv

gävle / sAndviken

19

Plats för matupplevelser på stadens hotell Det kan råda olika uppfattningar om vad som skapar en äkta och minnesvärd hotellkänsla. Inslag som de allra flesta uppskattar och eftertraktar är personlighet, omtanke och hög servicenivå, samt inte minst god mat som tillför mervärde i hela upplevelsen. Clarion Hotel Winn Gävle träffar mitt i prick på alla punkter.

Clarion Hotel Winn har blivit en av Gävles mest uppskattade mötesplatser bland konferensgäster, fritidsresenärer och inte minst gävlebor. Hotellet är inte ett renodlat affärshotell, och inte heller ett särpräglat familjehotell. Att istället kombinera det bästa från två världar har blivit en lyckad satsning från ägarnas sida, Winn Hotel Group. Oavsett intressen och syfte med att besöka Gävle så är nog de allra flesta överens om att god

Claus Hartmann, F&B Manager.

Emma Norelius, Director of Sales.

mat är ett viktigt komplement. Restaurangen bidrar till att göra hotellet till stadens mest uppskattade mötesplats. Enligt hotelldi-

rektör Mikael Junger drar mat och dryck in cirka 20 miljoner kronor årligen och bidrar därmed starkt till att göra Clarion Hotel Winn till stadens hotell. Plats för matupplevelser

Christian Tancred, köksmästare.

Köksmästare Christian Tancred sätter menyn efter säsong och använder gärna så mycket närproducerat som möjligt. Älsklingsrätter som svensk löjromstoast, grillad entrecote och en klassisk Creme Brulee är riktiga storsäljare under hela året. – Jag har anpassat menyn efter Clarions matplattform och koncept med lagom stora tallrikar för att minska matsvinnet. Det finns utrymme för nya idéer inom plattformen, som till stor del byg-

ger på uppdaterade klassiker som alla tycker om och som vi varvar med olika råvaror beroende på säsong. Vi hämtar mycket inspiration från klassiska franska och svenska rätter, berättar Christian. Det är stora mängder mat som ska lagas, inte minst då det är halva priset på mat och dryck under Crazy Friday, fredag eftermiddag mellan klockan 16 – 18, och matsalen då alltid är fullsatt. Brunchen på lördagen är minst lika populär, och Christians team har fullt upp i stort sett hela veckan då hotellrestaurangen gästas av såväl gävlebor som mer långväga besökare. Frukostbuffén har fått mycket gott betyg på TripAdvisor, till exempel. Även den generösa sal-

ladsbuffén är uppskattad, speciellt på brunchen som gästas av flera hundra matgäster. Stadens hotell

Hotellet erbjuder 200 rum med 460 bäddar och 14 konferenslokaler, och är Gävles största hotell. Beläget mitt i centrum med gångavstånd till restauranger, shopping och nöjen är Clarion Hotel Winn verkligen Stadens hotell. Hotellgäster, Gävlebor, kända artister, affärsresenärer och barnfamiljer – hit kommer alla och mötena blir ibland magiska. Som den gången Tom Jones bodde på hotellet och plötsligt plockade upp gitarren och spelade och sjöng i timmar med förvånade gäster omkring sig.


20

gävle / sAndviken

Affärstidningen näringsliv

Storsatsning inom Gävle Tryckkärl och Vatten Att Gävle klättrar som en av Mellansveriges mest expansiva städer finns det flera bevis pü. Det byggs som aldrig fÜrr i staden och med det fÜljer även utveckling av ny infrastruktur, nya verksamheter och affärsmÜjligheter. Tillväxten är pütaglig och det märks pü näringslivets investeringsvilja.

Gävle Tryckkärl och Vatten AB har gjort sin stÜrsta investering

nĂĽgonsin under 2016. I dagens tuffa konkurrenssituation räcker det inte längre att leva pĂĽ ett gott rykte â&#x20AC;&#x201C; det krävs ständig fĂśrnyelse fĂśr att ligga pĂĽ topp och det visar Gävle Tryckkärl och Vatten prov pĂĽ med sin investering, omfattande en automatisk svetskran, ny montagelinje och integrerad lägesställare som invigdes under december mĂĽnad. â&#x20AC;&#x201C; Utrustningen anses vara den mest moderna i sitt slag och mĂśjliggĂśr en kapacitetsĂśkning i pro-

Investeringen i ny produktionsutrustning kommer ge fÜretaget Ükade mÜjligheter att växa säger Gävle Tryckkärl och Vattens VD Jan Sundberg

duktionen. Investeringen är vür stÜrsta inom bolaget hittills, och den vittnar ocksü om vür framtidstro och vüra visioner där tillväxt stür i centrum, säger vd:n Jan Sundberg. Säkrar konkurrenskraft

Gävle Tryckkärl och Vatten tillverkar olika produkter inom VVS-omrĂĽdet, bland annat hydroforer, luftkärl och andra specialprodukter. â&#x20AC;&#x201C; Kunderna finns inom bĂĽde privat och offentlig sektor och därfĂśr mĂĽste vi vara flexibla i vĂĽr produktion. Vi mĂĽste snabbt kunna leverera utrustning vid haveri, och vi mĂĽste även vara konkurrenskraftiga prismässigt. Med den senaste investeringen är vi ännu starkare, understryker Jan Sundberg. FĂśretaget har anor som sträcker sig tillbaka till 1950-talet och har under de senaste ĂĽren varit mer offensiva i sin fĂśrsäljning och marknadsfĂśring. Enligt Jan är den nya svetskranen helt avgĂśrande fĂśr framtida tillväxt, eftersom den effektiviserar arbetet och därmed säkrar konkurrenskraft gentemot lĂĽgkostnadsländerna. â&#x20AC;&#x201C; De flesta är medvetna om att vi inte kan konkurrera med billi-

Den nya utrustningen ger oss mÜjlighet att tillverka stÜrre specialanpassade tryckkärl fÜr olika industriapplikationer.

ga arbetstimmar i svensk produktion. Det vi däremot kan vara Ăśverlägsna med är teknikhĂśjd och kompetens â&#x20AC;&#x201C; som tillsammans skapar hĂśgre effektivitet och kvalitet. I det avseendet vĂĽgar jag pĂĽstĂĽ att vi är en tung spelare pĂĽ marknaden, säger Jan. FramgĂĽngsrikt affärsutvecklingsprojekt

Gävle Tryckkärl och Vatten mĂśter framtiden med tillfĂśrsikt. FĂśretaget har ett finskt moderbolag som ser värdet i att investera pĂĽ den svenska marknaden. Produktionen i Sverige kompletterar moderbolagets tillverkning, enligt Jan Sundberg. â&#x20AC;&#x201C; Vi har nyligen genomfĂśrt ett affärsutvecklingsprojekt där vi kom fram till att vi mĂĽste stärka vĂĽrt varumärke genom att satsa

"MMBGĂ&#x2014;SFUBHĂ&#x2021;SPMJLB   7Ă&#x2030;SBUFBNPDLTĂ&#x2030;  

)PTPTTGĂ&#x2030;SEVIĂ&#x2021;OHJWOBSĂ&#x2030;EHJWBSF    PDITQFDJBMJTUFS TPNIBSEJUUGĂ&#x2014;SFUBHT    GGSBNHĂ&#x2030;OHBSTPNTJUUGSĂ&#x2021;NTUBNĂ&#x2030;M    7BSNUWĂ&#x2021;MLPNNFO  EJOMPLBMBCBOLJ(Ă&#x2021;WMF   

pĂĽ special- och kundanpassade produkter. Vi kommer ocksĂĽ att satsa mer pĂĽ stĂśrre kärl, än vad vi gjort tidigare. Den nyinkĂśpta utrustningen ska i huvudsak användas fĂśr att tillverka stĂśrre tryckkärl fĂśr olika industriapplikationer, samt fĂśr tillverkning av tankar pĂĽ uppdrag av storkunden Rolba. De specialtillverkade tankarna används i Rolbas slamsugningsbilar, men liknande produkter kan ocksĂĽ tillverkas fĂśr andra aktĂśrer. â&#x20AC;&#x201C; Det finns väldigt mĂĽnga olika applikationsomrĂĽden fĂśr tankar och tryckkärl. Det kan vara allt frĂĽn ĂĽngpannor och turbiner till slamsugningsbilar. Vi kommer att bredda vĂĽr produktion och stärka vĂĽra affärsomrĂĽden fĂśr att mĂśta framtiden, säger Jan som avslutning.


Affärstidningen näringsliv

gävle / sAndviken

21

Ramuddens utveckling fortsätter från Gävle Uthyrningsföretaget Ramudden skapar säkrare arbetsmiljöer för alla som arbetar och vistas på våra vägar. Den effektiva kombinationen av produkter och värdeladdade tjänster inom allt som rör trafikanordningslösningar gör att kunderna tryggt kan lämna över hela ansvaret för en säker väg- och arbetsmiljö på Ramudden.

Ramudden står för allt som behövs för att skapa en säker trafikmiljö i samband med att vägarbeten utförs, både för de som arbetar på vägen och för alla som trafikerar den under tiden. Verksamheten har utifrån huvudkontoret, som flyttade från Sundsvall till Gävle under 2016, fortsatt att expandera såväl i Sverige som utanför landets gränser med egna depåer i Norge, Finland och Estland. Stöttar hållbar utveckling

Ramudden bygger hela sin verksamhet på en affärsmodell för hållbar utveckling. Att hyra kapitalkrävande utrustning, och där det behövs även anlita behörig personal som sköter utrustningen, är det mest hållbara alternativet som finns ur alla aspekter en-

Foto: Torbjörn Bergkvist

Foto: Torbjörn Bergkvist

ligt depåchefen Rickard Olivensjö i Gävle. – Våra kunder slipper binda upp kapital på dyr specialutrustning som kanske inte används varje dag, förklarar han. De kan också alltid lita på att vår utrustning är väl underhållen och möter gällande säkerhetskrav. – Att vi gör kraftfulla investeringar årligen för att utrustningen alltid ska vara uppdaterad är också avgörande, fortsätter Rickard Olivensjö. Dessutom finns god kännedom inom företaget över hur alla typer av utrustning som finns i sortimentet används opti-

malt – det vill säga hållbart. Tillsammans utgör produkterna och tjänsterna ett helhetserbjudande där företagets kunder och samarbetspartners ska kunna lämna över hela ansvaret för säkerhet och miljö på Ramudden.

ner om hur arbetet på väg ska gå till, sammanfattat i handboken Arbete på väg, som Ramudden fortsätter att uppdatera och ge ut regelbundet. – En stor del av vår verksamhet omfattas av att sprida information samt hålla utbildning för våra kunder gällande hur de olika produkterna ska användas. Alla som arbetar på väg måste dessutom genomgå en utbildning som vi tillhandahåller och som baseras på Trafikverkets krav, berättar Rickard Olivensjö.

Allt handlar om säkerhet

All verksamhet inom Ramudden grundas på säkerhet. Företaget grundades 2005 i samband med nollvisionen som dåvarande Vägverket presenterade som norm för arbete på våra svenska vägar. Ur det så kunde Ramudden även ta fram ett regelverk för kommu-

Tror på Gävle

Ramuddens utveckling fortsätter med Gävle som utgångspunkt. Huvudkontoret i Gävle har expanderat och flera medarbetare med centrala roller i bolaget har anställts. Att hyra utrustning och anlita

specialistpersonal inom TA-området är inte en helt ny företeelse, och det är inte heller en övergående trend. Att köpa in material som behövs för att skapa en säker arbetsplats är en stor investering samt ställer höga krav på underhåll och lagringsytor. – Vi ser att behovet av helhetslösningar med konsulttjänster och material ökar och att vi har alla stora entreprenadfirmor som samarbetspartners ger också en trygghet i sig, menar Rickard Olivensjö. Rekryteringsbehovet är fortfarande påtagligt och framtiden ser mycket ljus ut för Ramudden som genom att flytta sitt huvudkontor också markerat att man tror på Gävle för sin fortsatta utveckling.


22

gävle / sAndviken

Affärstidningen näringsliv

Gävle kommun föregångare med skadeförebyggande arbete Strömsbrov. 22 Gävle • 026 12 44 20 vard. 9-18 Lörd 10-14 • gavle@colorama.se

Stående från vänster: Eva Karlsson, Maria Scheele, Björn Ryd, Therese Carlsson, Roger Nyman, Chatrine Karlsson, Ulrica Kjellman och Rune Herrgård, (frånvarande Sofia Carlsson och Jenny Krause).

HYR DINA BYGGMASKINER Ska du bygga nytt, bygga om eller renovera? Gör som proffsen, hyr dina maskiner! Hos Ramirent är det enkelt att hyra allt för byggprojektet, från stora maskiner som liftar och grävare, till pumpar, borrmaskiner, spik- och bultpistoler eller utrustning för betong och gjutning. På ramirent.se hittar du hela vårt sortiment. Välkommen in!

GÄVLE Strömmavägen 1 Tel 026-66 45 10 Öppet mån-fre 06.30-16.00

Allt fler svenska kommuner väljer att lägga sina försäkringar i offentliga och ofta samägda bolag. Genom att etablera gemensamma försäkringsbolag tillsammans med andra kommuner har man lyckats pressa premierna – och få ner antalet skador. Gävle kommun är en av föregångarna på området.

Idag är drygt hundratalet av alla Sveriges kommuner med i någon form av offentligt samarbete kring sina försäkringar. Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) i Gävle var tillsammans med Stockholms respektive Göteborgs stads egna bolag det första att erbjuda ett heltäckande försäkringsutbud för kommuner, med Gävle och Sundsvalls kommuner som pionjärer. Modellen blev så framgångsrik att fler kommuner ville ansluta sig till samarbetet, och under åren har SKFAB därför utökats för att representera nio svenska samt en norsk kommun med ett gemensamt försäkringsåtagande. Utöver Gävle och Sundsvall finns numera även Kiruna, Piteå, Uppsala, Trondheim, Trollhättan, Helsingborg, Örnsköldsvik och Umeå med i samarbetet. Att fler kommuner kommer att anslutas är högst troligt, men

vd:n Björn Ryd är samtidigt noga med att poängtera att det inte handlar om att ansluta så många som möjligt för att bli en större organisation utan snarare om att ansluta kommuner som tillsammans med befintliga ägare kan vidareutveckla och stärka det utbud och den kunskap som redan finns i bolaget. – Vi är naturligtvis intresserade av att hjälpa fler kommuner att uppnå sina mål gällande riskhantering och rätt försäkring till rätt pris. Vi riktar oss till kommuner som har ett aktivt rikshanteringsarbete och som ständigt eftersträvar att minimera sina skador, förklarar Björn Ryd. Överskott tillbaka till ägarna

Färre skador är förenat med lägre premier. Så har det alltid fungerat inom försäkringsbranschen, där större exponering för risk innebär en högre premie för att täcka upp skadekostnader. SKFAB är inget undantag, men det som framförallt skiljer det kommungemensamma försäkringsbolaget från kommersiella konkurrenter är att eventuellt överskott går tillbaka till ägarna. – De kommuner som har mindre skador ska gynnas för sitt skadeförebyggande arbete. Det ska med andra ord löna sig att ha låga skadekostnader, vi uppmun-

trar det genom att ge en bonus till de kommuner som visar bäst resultat inom området. Vår modell har bidragit till att spara in mycket stora summor för våra ägarkommuner och det gläder vi oss åt tillsammans, fortsätter Björn Ryd, som själv är väl bevandrad inom försäkringsbranschen med ett långt förflutet från Skandia. Inte bara kronor och ören

Allt handlar dock inte om kronor och ören. Tack vare den kunskap om skadeförebyggande arbete som samlats inom SKFAB kan företaget också bidra med värdefull rådgivning som förstärker och förbättrar skadearbetet i de enskilda kommunerna. Sedan några år tillbaka går det att söka medlemskap i SKFAB, och bland intressenterna är det oftast inte enbart låga premier som styr. – Om det är enbart låga premier som eftersträvas så är vi nog inte rätt samarbetspartner, konstaterar Björn Ryd. Om man däremot är intresserad av att tillsammans med övriga delägare i bolaget arbeta skadeförebyggande för att uppnå låg skadefrekvens och därmed pengar till kommunkassan – då är SKFAB alternativet. Vi ser fram emot nya samarbeten med kommuner som liksom Gävle ser att det lönar sig att arbeta förebyggande för att hämma uppkomsten av skador på sikt.


Affärstidningen näringsliv

gävle / sAndviken

23

I samarbete med några av landets största industrikoncerner utvecklar Prevas moderna IT lösningar som ökar svensk konkurrenskraft.

Prevas höjer effektiviteten i svensk industri

Den nya tidens IT-stödsystem bygger allt mer på delade resurser och molnlösningar. Det betyder enkelt uttryckt att de högeffektiva system och lösningar som den moderna användaren efterfrågar finns utlokaliserade på en annan plats, och användaren behöver inte längre nödvändigtvis ha servern under kudden. Det har öppnat en ny sfär av möjligheter – men också nya utmaningar. Den stora utmaningen ligger i att anpassa leveransen av IT-stödet efter användarens behov, som naturligtvis skiljer sig avsevärt mellan olika typer av branscher, olika industrier och företag. Alla vill i princip ha lösningar som bidrar till en ökad lönsamhet och en smartare produktion, en effektivare produktutveckling och en i allmänhet mer resurseffektiv

Sverige Europa

Shopping Nöjen/Mässor Stockholm paket Evenemang Gruppresor Konferenspaket

Prevas står för spetskompetens inom produktutveckling, inbyggda system, industriell IT och automation.

verksamhet. Allt detta kan Prevas hjälpa till med. – De stora industrierna har tidigare ofta förlitat sig på egenutvecklade lösningar och system. Utvecklingen av dessa innebär dock ett avsteg från deras kärnverksamhet, och många har på senare år valt att outsourca utvecklingstjänster och ibland hela IT-avdelningar till förmån för ökad effektivitet. Det är här vi kommer in i bilden, förklarar Majid Meshkintorreh, vd på Prevas Gävle AB. Prevas Managed Services för produktionsnära IT ger företagen möjlighet till att kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Istället för att företagen själva utvecklar och tar hand om produktionsnära IT-lösningar så köps det in som en tjänst som är formbar, flexibel och som kan anpassas i takt med nya behov. Stärker industrin

I samarbete med några av landets största industrikoncerner utvecklar Prevas moderna IT lösningar som ökar svensk konkurrenskraft. Trenden är att man inte längre vill lägga pengar på konsulttimmar, utan snarare på att köpa en enhetlig tjänst (Managed Services) som verkligen stämmer

med efterfrågan. – Vi finns för att stärka våra kunders verksamhet. Man kan därför säga att vi är till för att öka konkurrenskraft inom svensk industri. Med en mer effektiv och anpassad leverans av IT-lösningar behöver våra kunder inte längre utveckla sina egna, vilket i sin tur ger dem mer tid och resurser över för att utveckla sin kärnverksamhet. På så vis bidrar vi till en starkare industri med effektivare tillverkning, fortsätter Majid Meshkintorreh. En utveckling som också gynnar industrin i stort är att det med ny teknik är möjligt för flera aktörer att dela på en och samma lösning. Det kapar naturligtvis kostnaderna för att utveckla och underhålla den. Dessutom möjliggör den här affärsmodellen att den enskilde kan få tillgång till nyare teknik och ett högre kunskapsinnehåll. Prevas finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien. Sedan etableringen 1985 har företaget hunnit med att utveckla över 5.000 produkter/system med innovationskraft som ledstjärna. Prevas leveranser är och har alltid varit starkt bidragande till att kundens verksamhet utvecklas i världsklass.

Slappna av ons VS & Perss sköter resten

Boka dina resor på: www.vsperssons.se 026-120 000

GRÖNA, SKÖNA MÖTEN Närmare än du tror. Boka ert nästa produktiva möte i centrala Gävle. Vi löser maten, musiken och mötet för upp till 800 klimatsmarta deltagare. Varmt välkommen till en av Sveriges få miljöcertifierade mötesarenor.

precisreklam.se

För en ökad effektivitet

VI KAN SPA

Kryssningar

Den tillverkande industrin jagar effektivitet och smarta lösningar som ska göra morgondagens produktion lite bättre än idag. Det teknikorienterade IT-bolaget Prevas är en uppskattad följeslagare samt till och med en oumbärlig vägvisare på resan mot en smartare och mer effektiv framtid inom svensk industri.

I tider då det talas mycket om den fjärde industriella revolutionen, det vill säga digitaliseringen, står företag som Prevas i centrum. Med spetskompetens inom produktutveckling, inbyggda system, industriell IT och automation kan Prevas leverera lösningar som omfattar allt från en komplett IT-infrastruktur för tusentals användare till högautomatiserade produktionslösningar inom den nya tidens industri, där sakernas internet speglar samhällsutvecklingen i stort.

Sparesor

Miljömärkt, Gävle Konserthus 3055 0369

www.gavlekonserthus.se


24

gävle / sAndviken

Affärstidningen näringsliv

Bussbolag med anor har breddat verksamheten VS & Perssons Bussar AB i Valbo kör linjetrafik, skolresor, arrangerar paketresor och driver resebyråverksamhet. Här erbjuds allt från traditionella bussresor till de populära SPA-resorna till Estland.

Busshistorien går tillbaka till 1925 då Albin Nyberg startade Valbo Omnibus AB. Ett av kriterierna för att åka buss på den ti-

den var att man inte hade några tider att passa. Sedan dess har företaget utvecklats i olika bolag och 2008 köptes företaget upp av Björks buss som numera ingår i koncernen Björks och Byberg. Det nya företagsnamnet blev VS & Perssons Bussar AB. Företaget som är verksamt i Gästrikland och Hälsingland har 350 anställda och 140 fordon som körs på det fossilfria bränslet HVO. Omsättningen ligger på cirka 250 miljoner kronor om året. VS & Perssons Bussar kör skoltrafik och linjetrafik men har även en Expresslinje från Gävle till Stockholm med fem turer per dag och en linje från Falun till Stockholm med en tur per dag. Två gånger om dagen går bussar till Eckerölinjens färjor för vidare transport till Åland. Spännande resmål

På mässa tillsammans med Tervis Spa från Pärnu: Annely Reilent, Trevis Spa och Marie Lång, VS & Perssons Bussar.

VS & Perssons Bussar har avtal med elitidrottsklubbar som Sandvikens AIK och Gefle IF, och man arrangerar paketresor till Europa och idrotts/teaterresor till Stockholm. Även Hurtigruten är en populär resa med VS & Perssons Bussar. Företaget skräddarsyr också resor åt bland annat idrottsföreningar och företag. – Linjetrafiken är en stor del av vår verksamhet och där har vi totalt 90 fordon att tillgå. Beställnings och resedelen är dock det som är mest lönsamt för oss. Vi jobbar på att ta fler marknadsandelar där, berättar Ingemar

Strandberg, försäljningschef på VS & Perssons Bussar. Strandbergs kollega Ola Gunnarsson fyller i: – Våra medicinska SPA-resor till Pärnu i Estland är väldigt populära. Vi brukar ha 1.000 personer med resorna varje år och många känner sig mycket bättre när dom varit där. Vi hade en kund med postpolio som berättade att han hade kastat käppen efter halva vistelsen… Lokal prägel

VS & Perssons Bussar ingår i den stora koncernen Björks och Byberg som är Sveriges största privatägda bussbolag. Åtta olika bolag från Finspång i söder till Gällivare i norr finns representerade och koncernen sysselsätter totalt 1.700 personer. – Samtidigt är det viktigt för oss att sätta en lokal prägel här i Gävle-Dala och bevara vårt företagsnamn, säger Ingemar Strandberg. I takt med att de traditionella bussresorna är på väg att tappa fotfäste i konkurrensen så har VS & Perssons breddat sin verksamhet. Just nu tittar man på att arrangera en resa till Island med flyg och sedan buss som hämtar på destinationen. – Egentligen kan vi göra vad som helst, säger Ola Gunnarsson och Ingemar Strandberg.


Affärstidningen näringsliv

gävle / sAndviken

God hälsa ger konkurrenskraft Previa är sedan länge en av Sveriges främsta aktörer inom företagshälsa och verksamhetsutveckling med människan i fokus. För Previa betyder begreppet ”människan i fokus” att man bidrar till att skapa välmående och framgångsrika företag genom att satsa på människors hälsa.

Att friska medarbetare och sunda arbetsplatser producerar mer effektivt är numera allmänt känt. Det är faktiskt få saker inom det svenska samhället som kostar lika mycket som sjukskrivningar och produktionsbortfall. Förutom en kortsiktig kapitalförlust riskerar företagen att förlora konkurrenskraft vilket på sikt kan bli en mycket dyr, kanske till och med förödande angelägenhet. Previa hjälper till att förebygga en sådan utveckling. – De framgångsfaktorer som vi inom Previa har identifierat som viktiga för att skapa lönsamma företag och effektiva organisationer är att skapa en kultur som ökar medarbetarnas leveransförmåga och därmed också tryggar verksamhetens konkurrenskraft, bekräftar Sara Jönsson, konsultchef på Previa i Gävle. Verkar på alla nivåer

Previa lägger mycket kraft på att utveckla ledarskapet och göra chefer till ledare som i sin tur kan utveckla verksamheten genom sina medarbetare. Att engagera medarbetare och arbetsgrupper i riktning mot organisationens gemensamma mål och skapa en positiv arbetsmiljö som hjälper medarbetarna att göra ett bättre jobb är ledarens viktigaste uppgift. Arbetet förutsätter i sin tur tydlighet och ett genuint engagemang för varje medarbetares välbefinnande, något som Previa också kartlägger och stöttar utvecklingen av. – Vi jobbar på alla nivåer: individ, grupp och organisation, förklarar Sara Jönsson. Våra uppgifter omfattar allt från lagstadgade undersökningar till utveckling av beslutsunderlag för framtida hälsosatsningar. Vi har också individuella stödsamtal och stresshanteringskurser då många i arbetslivet upplever en ökad stress. Skapar friskare arbetsplatser

Många är idag medvetna om att den största ökningen i nya sjukskrivningar är psykiska diagnoser såsom stress och depression, utmattning till följd av överbelastning, långvarig stress och konflikter/kränkningar i arbetet. Eftersom det är en av våra största utmaningar för framtiden måste mycket mer omfattande resurser

Utrota barncancer. Din gåva gör skillnad.

barncancerfonden.se  Pg 902090-0 

Ekogas, ren naturkraft Från vänster: Jonas Backolars, kundansvarig, Magnus Waleryd, organisationskonsult, Sara Jönsson, Konsultchef, Marie Edgren Welin, beteendevetare, Pär Nolgård, företagsläkare och Johan Sundin, beteendevetare. Från vänster andra raden: Maggie Johansson, företagssköterska, AnnMarie Tigerfors, fysioterapeut och Anette André, affärsstöd administration.

.,¦XYWNPQFSIąSSXXPTLFWSF¦SLFWSFTHM[FYYJSIWFLJS FQQYNIS¦WF-¦WGQNW[NU§RNSIFTRFYYNSLJY¦WąSFWJ¦S JSUWTRJSFINSFYZWJS.SFYZWJSXJW[NPWFKYJWXFRXFX NX§NSYJQQNLJSYFPWJYXQTUUFYYIJ¦WX[§WFFYYK¸WXY§;N ¦WJSIJQF[PWJYXQTUUJYTHMNSTRTXXG¦W[NFQQFU§ JSSFYZWPWFKYXTRPFSK¸WX¦YYFGJWLTHMXPFUFG¦YYWJ K¸WZYX¦YYSNSLFWK¸WQN[3FYZWPWFKYJSąSSXNSTRTXXTHM WZSYTRPWNSL&S[¦SIIJS

ekogas.se

Från vänster: Britt-Marie Dybeck, företagssköterska, Lena Lindberg, undersköterska, Ingrid Gustafsson, undersköterska, Camilla Fredriksson, fysioterapeut/ergonom, Göran Nilsson, företagsläkare, Ida Engstad, hälsoutvecklare och Elisabeth Ferner, undersköterska. Från vänster andra raden: Helen Niva Andersson, fysioterapeut/ergonom, Ingela Stigenberg, företagssköterska, Anna-Lena Svahn, företagssköterska och Ulrika Rolfsdotter, beteendevetare. Sittandes: Helen Remback, fysioterapeut/ergonom och Lotta Strandkvist, konsultchef.

tilldelas för att förebygga den negativa trenden. – Vi arbetar med rehabilitering och tidiga insatser med syftet att ge chefer och ledare kunskaper för att driva ett framgångsrikt och systematiskt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete utifrån gällande lagstiftning och krav. Mycket handlar om att tidigt kunna identifiera hälsofaktorer som är viktiga i det strategiska arbetet för att skapa friskare arbetsplatser, tydliggör Sara Jönsson. En stor del av ohälsan består också av fysiska besvär från olämpliga belastningar och andra arbetsmiljöfaktorer i den fysiska arbetsmiljön. Att hjälpa organisationer att systematiskt arbeta med den fysiska arbetsmiljön och belastningsergonomiskt förebyggande åtgärder på organisationsnivå, grupp och individnivå är en viktig del av Previas verksamhet. Ökar konkurrenskraften

Att säkra och utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön liksom den fysiska arbetsmiljön, hos företagen är också av stor vikt för att på sikt kunna öka konkurrenskraften. Previa hjälper också till att skapa förutsättning-

ar för en hållbar och högpresterande teamorganisation genom att utveckla gruppens förmåga, samverkan och viljan att uppnå gemensamma resultat. – Målet i samarbetet med våra kunder är att skapa en effekt hos kunden som ger ett ekonomiskt utslag i deras verksamhet och som ökar deras konkurrenskraft. Till vår hjälp har vi en bred kompetens inom Previa i stort. I Gävle och Sandviken är vi cirka 40 konsulter som arbetar för att utveckla en arbetsmiljö som hjälper våra kunders medarbetare att göra ett bättre jobb, avslutar Sara Jönsson med.

a

kvalitetsmäklarna NORRA KANSLIGATAN 10, GÄVLE•HYTTGATAN 34, SANDVIKEN 026-121135•WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

Nöjda kunder berättar för sina kompisar. Tur för oss, annars hade vi kanske aldrig blivit Sveriges största mäklare. Varför inte ringa Sveriges största mäklare? FASTIGHETSBYRÅN I GÄVLE/026-515910/GAVLE@FASTIGHETSBYRAN.SE/FASTIGHETSBYRAN.SE

25


26

gävle / sAndviken

Affärstidningen näringsliv

BIAB – ett litet företag med stor expansion BIAB Metallbearbetning AB i Åshammar är inget stort företag. Men det har redan växt ur sina lokaler två gånger under sina tio första år. – Vi ökar hela tiden och i slutet av 2017 kommer vi att ha mer än dubblat försäljningen på ett år, säger ägaren Ingela Bladin.

Före 2007 var Ingela Bladin anställd på ett företag som tillver-

kade fönster i Åshammar, men hon hade sedan en tid tillbaka haft planer på att starta eget. Tillsammans med kollegan Bernt Andersson startade hon BIAB Metallbearbetning AB, ett företag som idag jobbar med kapning, ändfräsning, svetsning och CNC-fräsning i aluminium. En av BIAB´s stora fördelar är att man kan erbjuda längre längder än många av konkurrenterna, ända upp till 11 meter vid kapning.

Ägaren Ingela Bladin.

Hisstillverkaren Cibes Lift i Gävle är den största kunden till BIAB. – Det kan handla om håltagning för paneler, eller kapning av lister och dessa typer av jobb har vi gjort sedan starten 2007. Vi är snabba och flexibla och Cibes har alltid varit nöjda med oss, berättar Ingela Bladin. Flyttade till Åshammar

BIAB startade som ett handelsbolag i Järbo men med tiden blev lokalerna för små i takt med att volymerna ökade. 2011 köpte Ingela Bladin och Bernt Andersson en lokal på 550 kvadratmeter i Åshammar och där har verksamheten pågått sedan dess. I samband med flytten omvandlades företaget också till aktiebolag. 2014 gick Bernt Andersson i pension och köptes då ut ur företaget, men Ingela Bladin har drivit verksamheten vidare tillsammans med sin personal. Just nu jobbar sex personer i BIAB men Ingela hade gärna sett lite avlastning. Just nu jobbar hon både som chef/ägare och inom produktionen. – Det blir för långa dagar ibland. Jag hade behövt en produktionsledare som min högra hand, men det är inte lätt att re-

krytera rätt person. Det ska vara någon som tänker som jag och som tänker på företaget som sitt eget, säger Ingela Bladin. Fler kunder välkomnas

BIAB har även utökat sina lokaler i Åshammar och har nu totalt 730 kvadratmeter plus 200 kvadratmeter kall lager på uppbyggnad. Norska Hydal Aluminium Profiler har tillkommit som kund och Ingela Bladin märker att större koncerner har fått upp ögonen för det lilla aluminiumföretaget i

Gästrikland. SAPA Aluminium Profiler har nyss varit på besök och är väldigt positiva till utvecklingen. – Det är alltid spännande att finnas med i rullarna hos större företag, och jag behöver fler kunder för att bredda verksamheten . Ett önskemål är att vi ska göra fler monteringsjobb samtidigt som vi ser över möjligheterna till egen produktion med liknande bearbetning, säger Ingela.

Cibes leder utvecklingen av lågfartshissar Cibes Lift Group i Gävle en av världens ledande och snabbast växande tillverkare av lågfartshissar, miljöanpassade och med låg energiåtgång. 40.000 hissar har levererats sedan starten i slutet av 40-talet.

Bertil Svedberg var grundaren av företaget, som då låg i Solna, här startade en tillverkning av varuhissar 1947. Man producerade bara ett 30-tal hissar om året till en början, nu produceras mer än dubbelt så mycket i veckan. På 60-talet startade en tillverkning av en enklare hiss för rörelsehindrade, lämpad för bostadsanpassning. Utvecklingen gick vidare på 70-talet då Cibes även startade tillverkning av en skruvdriven

lågfartshiss. Dessa hissar bidrog till att Cibes kunde växa och utvecklas. Under en trettioårsperiod låg företaget i Järbo, fem mil från Gävle. De skruvdrivna hissarna är enkla att anpassa och installera utan krav på stora ombyggnationer eftersom de levereras kompletta med tillhörande schakt. De är även lättanvända, driftsäkra och har en lång livslängd. Kraftig expansion

Mats Engblom.

Under Cibes expansion har flera varumärken och produktprogram byggts upp, samtliga med kundanpassade hisslösningar i form av plattformshissar, kabinhissar och trapphissar för kommersiella, offentliga och privata miljöer. Fram till 2012 producerades hissarna i Järbo men sedan flyttades tillverkningen till Gävle. Företaget har också försäljningskontor i Stockholm och Göteborg.

Under 2000-talet har Cibes genomfört ett flertal företagsförvärv och omsättningen har ökat kraftigt. 2014 var omsättningen 500 miljoner kronor och har nu passerat 700 Msek med säljbolag i 14 länder. Intressant marknad

Cibes har ett stort distributörsnätverk och har under 2000-talet startat dotterbolag i Norge, Finland, Spanien, Frankrike, Belgien, Hong Kong och Kina, samtliga länder med en stor marknadspotential. – Arkitekter och byggföretag är viktiga beslutsfattare hos oss men även antalet privata kunder ökar och där är funktioner med förbättrad komfort mycket uppskattat , säger vd Mats Engblom och fortsätter: – När vi pratar om våra produkter så är det en helhetslösning vi presenterar för våra kunder.

Det handlar inte bara om att sälja en hiss utan det är så många moment och kompetenser runt omkring som är viktiga i sammanhanget.

I samband med att företaget fyller 70 år 2017 kommer ett större distributörsevent att hållas med återförsäljare från hela världen.


Affärstidningen näringsliv

gävle / sAndviken

27

Färg är glädje hos Colorama Colorama firar 10-ĂĽrsjubileum i ĂĽr. I Gävle har man byggt ut butiken med 350 kvadratmeter lagom till jubilĂŠet. â&#x20AC;&#x201C; JubilĂŠet kommer att firas under ĂĽret, berättar delägarna Anneli Berger och Lena BjĂśrklund.

Det var 2006 som kollegorna pĂĽ FlĂźgger, Anneli Berger och Lena BjĂśrklund, besĂśkte Living Colormässan i Stockholm fĂśr att hitta inspiration. Det var dĂĽ de fick ett erbjudande av Alcro om att starta eget när man kom hem till Gävle igen. â&#x20AC;&#x201C; Lena var väldigt pĂĽ men jag hade tänkt att bli butikschef pĂĽ FlĂźgger och var lite tveksam till att starta eget. Samtidigt var det en spännande idĂŠ som jag inte riktigt kunde fĂĽ ur huvudet. Efter tre veckor sĂĽ bestämde jag mig fĂśr att ändĂĽ satsa pĂĽ det här, säger Anneli Berger. Smidig ĂśvergĂĽng

2006 startade Berger och BjĂśrklund en Alcro Designers butik i Gävle, en butik som ĂĽret därpĂĽ gick upp i den nybildade kedjan Colorama som idag har 170 butiker runt om i Sverige. - Ă&#x2013;vergĂĽngen gick bra. Vi hade

en profilerad marknadsfĂśring där vĂĽra ansikten syntes i annonserna med den skillnaden att vi hade fĂĽtt ett nytt namn. De fĂśrsta fem ĂĽr lĂĽg butiken i centrala Gävle. De senaste fem ĂĽren har butiken varit placerad pĂĽ Näringen, ett industriomrĂĽde nĂĽgra kilometer utanfĂśr centrum. Med den senaste utbyggnaden blir den totala affärsytan 1.000 kvadratmeter. Ă&#x2026;tta personer är anställda pĂĽ Colorama i Gävle och omsättningen har Ăśkat sakta men säkert. â&#x20AC;&#x201C; Omsättningen gick upp med 20 procent fĂśrsta ĂĽret här ute. En anledning är att det finns mycket bättre parkeringsmĂśjligheter än inne i stan, säger Anneli och Lena. MĂĽnga produkter

PĂĽ Colorama finns det mesta gällande, färg, tapet, golv, kakel, mattor, gardiner och klinkers. Colorama inreder även privata hem, kontor, restauranger och hotell. â&#x20AC;&#x201C; Vi jobbar med helheten och använder oss bĂĽde av färg, tapet, belysning, textil och mĂśbler i vĂĽra fĂśrslag, berättar Lena BjĂśrklund. Colorama erbjuder även andra tjänster som hemkĂśrning av va-

ror, uthyrning av viss utrustning och verktyg och kan även erbjuda kunderna hjälp frĂĽn en fasadexpert och en inredningsexpert. Man säljer även San Juan glasfiberpooler och Marquis spabad som importeras frĂĽn USA. â&#x20AC;&#x201C; Det händer mycket hos oss just nu. Vi har även en ny golv och kakelavdelning, säger Anneli Berger. Magkänsla

2017 blir ett nytt spännande ĂĽr fĂśr Colorama i Gävle. Expansionen fortsätter i och med att Lena BjĂśrklunds eget fĂśretag I&I (Inredning och Inspiration AB) vid ĂĽrsskiftet gick upp i Colorama. â&#x20AC;&#x201C; Vi har inte nĂĽgon egentlig fĂśrklaring till varfĂśr det har gĂĽtt sĂĽ bra fĂśr oss. Vi är tvĂĽ tjejer med magkänsla och det räcker lĂĽngt.

Lena BjĂśrklund och Anneli Berger.

Det är allra viktigaste är att vi har nÜjda kunder och fÜr oss är vüra hantverkare väldigt viktiga

"MMBGĂ&#x2014;SFUBHĂ&#x2021;SPMJLB   7Ă&#x2030;SBUFBNPDLTĂ&#x2030;  

)PTPTTGĂ&#x2030;SEVIĂ&#x2021;OHJWOBSĂ&#x2030;EHJWBSF    PDITQFDJBMJTUFS TPNIBSEJUUGĂ&#x2014;SFUBHT    GGSBNHĂ&#x2030;OHBSTPNTJUUGSĂ&#x2021;NTUBNĂ&#x2030;M    7BSNUWĂ&#x2021;MLPNNFO  EJOMPLBMBCBOLJ(Ă&#x2021;WMF   

kunder som stür fÜr halva vür omsättning, säger Anneli och Lena.


28

gävle / sAndviken

Affärstidningen näringsliv

Från vänster Peter Forsling, Tom Schedin, Viktor Löf, David Töyrylä, Jenny Sjödin och Caroline Carlberg. Foto: Lina Westman

Högre krav på mäklare med tuffare bostadsmarknad Bostadsbristen utgör en utmaning på de flesta håll i landet. Det är inte bara hyresmarknaden som präglas av en allt större efterfrågan och långa köer. Hela bostadsmarknaden befinner sig i förändring. Den rådande marknadssituationen ställer höga krav på mäklarna, och många anser att det är nu man kan skilja agnarna från vetet.

SkandiaMäklarna står för en lång och gedigen erfarenhet som ger trygghet för både köpare och säljare. Samma tjänster erbjuds oavsett vilken ort man bor på. Tjänster som en första gratis värdering, blixtvärdering och SkandiaMäklarnas tjänst ”redo”, en planeringstjänst inför en eventuell försäljning, fungerar likadant i

Göteborg som i Gävle. – Eftersom köp och försäljning av bostäder ofta är de största affärerna man gör i livet är tydlighet oerhört viktigt. Att det är samma som gäller för alla är en trygghet som de flesta uppskattar, säger Tom Schedin, mäklare och franchisetagare på SkandiaMäklarna i Gävle.

SkandiaMäklarna fokuserar på en tät och tydlig dialog med både köpare och säljare, och det i kombination med ingående kunskap om den regionala bostadsmarknaden kring varje lokalkontor ger en pålitlig och god service oavsett om man är intresserad av att sälja sin bostad eller letar efter en ny.

Bli Barnsupporter och ge 100 kr i månaden. barncancerfonden.se

Lever på riktigt bra service

I tider av bostadsbrist finns det av naturliga skäl färre objekt på marknaden. Det pressar mäklarbranschen lite extra, eftersom konkurrensen om befintliga objekt naturligtvis blir större ju färre de är. När mer fokus hamnar på att verkligen kunna erbjuda mervärden för kunderna står sig SkandiaMäklarna bra i konkurrens. – Vi tjänar inte mer bara för att objekten blir dyrare. Det vi lever på är att leverera en riktigt bra service och det spelar ingen roll om det är en mindre lägenhet i utkanten av staden eller en stor strandvilla som ska säljas. För oss är det givetvis intressant och attraktivt att kunna erbjuda många olika typer av objekt, eftersom det finns väldigt många olika typer av köpare, förklarar Tom Schedin. SkandiaMäklarna erbjuder skräddarsydda tjänster för alla oavsett slutpris eller budget. Värdet av att finnas med som rådgivare och stöd för både våra köpare och säljare före, under och

efter en försäljningsprocess kan nog inte värderas enbart i pengar när det gäller en så viktig affär som köp och försäljning av en bostad. Tror på utveckling

SkandiaMäklarna är ofta med när det ska produceras nya bostäder i Gävle och har sålt många nyproducerade villor med mycket attraktiva lägen i regionen. Att man tror på en fortsatt utveckling i regionen är tydligt med tanke på att ett par nya mäklare anställts vid kontoret i Gävle. Under våren hoppas Tom Schedin på att kunna rekrytera fler mäklare. – Vi har ett fördelaktigt utgångsläge eftersom Högskolan i Gävle har en bra utbildning för mäklare. Vi har redan lyckats rekrytera ett par förmågor därifrån och vill gärna fördjupa samarbetet med högskolan framöver. Mäklaryrket kan tyckas tufft i början eftersom det är ett resultatinriktat arbete, men för den som älskar utmaningar och som inspireras av kontakt med människor är yrket perfekt.


Affärstidningen näringsliv

gävle / sAndviken

29

Specialister på styrd borrning Alla schaktfria arbeten inom ledningsentreprenad, elkabel, VA, fjärrvärme/fjärrkyla, bredband etc. När tid och miljö står i fokus.

T

026-544500

W

nds.se

Ladda ned Previas Handbok för ett bättre arbetsliv på previa.se

Välkommen till Sveriges ledande företagshälsa

Lena Blad.

Lena har ett av världens viktigaste jobb Lena Blad tillträdde som ny vd för Gästrike Vatten i slutet av förra året. Och hon ser en mängd utmaningar framför sig. – Bland annat vill vi öka dialogen med kunderna, säger hon.

I december 2016 tog Lena blad över vd-jobbet på Gästrike Vatten efter Mats Rostö och hon har en lång bakgrund inom företaget. Sedan 2010 har hon varit chef för teknik och utvecklingsavdelningen och tidigare har hon bland annat jobbat med grundvattenfrågor inom SGU. I grunden är hon utbildad hydrogeolog – vilket är det samma som grundvattenspecialist. Lena Blad ser möjligheter och utmaningar i sitt nya jobb som vd. Framförallt vill hon att Gästrike Vatten ska bli mer tillgängligt för kunderna. – Vi har jobbat lite i det tysta tidigare. Man förväntar sig att det ska komma vatten i kranen och att avloppet fungerar. Speciellt nu när vi och branschen står inför taxehöjningar vill vi nå ut till våra kunder och informera om det förebyggande arbete vi utför och det stora underhåll och utveckling som behövs, säger hon. Fler utmaningar

Kostnaderna för VA fördelas på de kunder som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp i respektive kommun och får inte flyttas mellan ägarkommunerna.

Vi hjälper arbetsgivare och företag att skapa en hållbar arbetsmiljö och arbetsplatser där medarbetare och chefer trivs och skapar resultat.

GEOSYNTETER – VÄGTRUMMOR – RÖRBROAR

www.fla.se • tel: 026-420 18 00

Det gör att de mindre kommunerna med få anslutna har en mycket högre avgift än den större kommunen. – Det är nationella regler som styr och gör att VA-kostnaden varierar stort. En förändring av regelverket eller statliga medel skulle behövas, säger Lena. Det är aldrig roligt att höja avgifterna för våra kunder. En stor utmaning är nu hur kan vi effektivisera och möta kommande krav samtidigt som vi minimerar framtida kostnadsökningar. Inte bara kostnadsökningarna är en utmaning. Ledningsnätet är byggt på 1950, 60 och 70-talet och behöver förnyas.

Fakta: Kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby äger gemensamt moderbolaget Gästrike Vatten. Gävle kommun äger 70 procent av aktierna och övriga kommuner äger var för sig 10 procent. Gästrike Vatten sköter driften av vattenverk, reningsverk, ledningar, spill och dagvatten, pumpstationer, vattentorn och liknande i de fyra kommunerna. Dotterbolagen Gävle Vatten, Hofors Vatten, Ockelbo Vatten och Älvkarleby Vatten äger anläggningarna i respektive kommun och varje dotterbolag är huvudman för den kommunala vattenförsörjningen och avloppshanteringen.

– Vi kommer att skapa en enorm byggarbetsplats i tätorterna och det kommer att bullra och störa, men samtidigt hoppas vi får en förståelse för detta bland våra kunder och näringsliv. Både när det gäller kostnader och störningar. Unikt sätt att rena

En annan utmaning för Gästrike Vatten är att Gävle blir större och större och att det kan bo så många som 120.000 i kommunen 2030. För att säkra vattenförsörjningen har Gästrike Vatten börjat använda ytvatten från Gavleån som först renas genom ett membranfilter och som sedan vattnar rullstensåsen Gävle-Valboåsen. Detta för att öka mängden grundvatten och för att göra dricksvattnet ännu bättre i framtiden. – Vi behöver tänka både smart och nytt, konstaterar Lena Blad. Gästrike Vatten får även en ny medlem under 2017 och det är den uppländska kommunen Östhammar som ansluter sig från och med maj månad och blir därmed den femte kommunen som är delägare i Gästrike Vatten.

Sparesor

VI KAN SPA

Sverige Europa Kryssningar Shopping Nöjen/Mässor Stockholm paket Evenemang Gruppresor Konferenspaket

Slappna av ons VS & Perss sköter resten

Boka dina resor på: www.vsperssons.se 026-120 000


30

gävle / sAndviken

Affärstidningen näringsliv

Schaktfritt sparar både pengar och miljö Schaktfri borrning för att reparera eller installera ledningar och rör under mark är betydligt mer skonsam för miljön än traditionell grävning. I områden där det inte är motiverat att gräva upp stora ytor, störa närmiljön, stänga av trafik och dessutom lägga stora resurser på återställning efteråt lämpar sig de schaktfria metoder som Nordic Drilling System, NDS, praktiserar.

I en tid då hjulen snurrar snabbare och ökad lönsamhet i kombination med lägre miljöavtryck står högst på agendan finns det egentligen inget utrymme för tankesättet ”så har vi alltid gjort”. Det är hög tid att tänka nytt och annorlunda för framtiden, att införliva nya idéer som gör morgondagen lite bättre än idag. Det står Gävleföretaget NDS för med sina schaktfria entreprenader. – Schaktfria metoder, styrd horisontell borrning och SBR-borr-

ning, ger helt nya möjligheter. Istället för att gräva upp och störa marken kan man genom att borra fortfarande komma åt de platser under mark som behövs, på ett sätt som är mer kostnadseffektivt och med en mindre miljöpåverkan, säger Anders Björklund, projektledare och delägare NDS. Rent praktiskt fungerar det så att borren styrs från markytan genom att man samlar information om läge och djup, position

och lutning via radiosonder. Metoden bygger på ungefär samma principer som tunnelbygge, det gäller att säkerställa att det material som borras undan inte sjunker in igen och täpper igen efter borren. Den stora skillnaden mellan vanlig styrd horisontell borrning och SBR-borrning är framförallt att borrstängerna är dubbla, en inre och en yttre stång. Därmed kan SBR-borrning tillämpas där marken innehåller mycket hårda friktionsmaterial eller porösare bergarter men också mark med stora mängder stenar. Tack vare SBR-borrning är det möjligt att genomföra styrd borrning i mjuka eller mediumhårda solida bergarter vilket tidigare bara varit effektivt med stora och kostsamma maskiner.

Varför inte övergå till schaktfritt helt?

Man kan fråga sig varför alla markarbeten inte utförs med schaktfria metoder? Det finns en stark tradition av att gräva och den lever kvar. Det finns också en del utmaningar beroende på markens egenskaper, en geoteknisk undersökning krävs alltid innan man kan börja borra, liksom en god överblick över vilka befintliga ledningar som ligger i marken. Marknaden står dessutom med en befintlig maskinpark som är anpassad efter traditionella metoder – att vända skeppet kommer att ta tid. Anders Björklund ser mycket ljust på framtiden eftersom det ändå finns en stor efterfrågan på schaktfria metoder, speciellt i innerstadsmiljöer och bebyggda områden. Det byggs mycket i

Gävle och NDS medverkar i många stora samhällsbyggarprojekt. Allt från att borra för fjärrvärme och fjärrkyla till byggnation av nya VA-ledningar under stadsmiljön finns med på projektlistan. – Vi verkar egentligen över hela Sverige eftersom vår metod fortfarande är ganska ny på marknaden. Det finns inte så många aktörer i Sverige som har tillgång till en så pass stor markinpark med de största borrmaskinerna, som vi har. Vi ser därför mycket positivt på framtiden, vi får in fler förfrågningar och når hela landet med ett unikt erbjudande, säger Anders Björklund. NDS maskinpark består även av traditionella grävmaskiner då vissa uppdrag kräver båda metoderna i kombination.

Drömmen om en mer personlig hemtjänst Alla som på något sätt kommer i kontakt med hemtjänsten, såväl kunder som beslutsfattare, arbetsgivare och anställda, är nog överens om att en optimal hemtjänst ska vara anpassad efter individuella behov. Den ska vara personlig och genomföras med bra rutiner, en genomgående hög ansvarskänsla samt inte minst en hög servicenivå. För att åstadkomma det krävs ingående kunskap om vad människor verkligen behöver.

Drömmen om en mer personlig och bättre individanpassad hemtjänst är inte omöjlig att uppnå, men den kräver en del nytänkande och framförallt en större öppenhet och valfrihet. Det vet man på Adekvat hemtjänst, ett privat hemtjänstföretag som startats i Gävle av entreprenörerna och innovatörerna Maria Jonsson Fernlund och Annelie Eriksson. Maria förklarar: – Som vi ser det behövs det en mix av offentliga och privata aktörer som kompletterar varandra. Kunderna ska kunna vänta sig en stor valfrihet och därmed också

hög kvalitet på hemtjänsten. Då måste marknaden också kunna öppnas för fler privata aktörer som kan stötta när behovet av våra tjänster ständigt ökar. Hög tillgänglighet och kontinuitet

Rutin, ansvar, service och kunskap (RASK) utgör värdegrunden för Adekvat hemtjänst. För att behålla personlighet och småskalighet har man inom verksamheten lagt ett tak på 1500 timmar. Det anser Maria Jonsson Fernlund vara en rimlig nivå för att behålla en god kontakt och hög tillgänglighet. – Kunderna ska känna igen personalen som kommer och hjälper till i hemmet, fortsätter hon. Våra kunder får träffa kanske fyra olika personer men inom hemtjänsten generellt är det vanligt med väldigt många olika kontakter. Det skalar givetvis bort personligheten och så vill vi inte arbeta. Vi kommer att behålla konceptet som bygger på RASK. På Adekvat hemtjänst är varje medarbetare involverad och delaktig i beslutsprocessen. Genom att de får vara med och påverka ökar också trivseln och företaget

får behålla sin personal. Det skapar i sin tur den kontinuitet och personlighet som Maria Jonsson Fernlund strävade efter att uppnå med verksamheten sedan dag ett. Behåller småskaligheten

På Adekvat hemtjänst är trygghet ett viktigt begrepp. Det gäller för både kunder och anställda. – Kunderna känner trygghet i att få en mer personlig kontakt och en mer anpassad service där man verkligen bryr sig om individens behov. För våra anställda är det en stor trygghet att man snabbt får bli delaktig med möjlighet att påverka. Därför tillämpas sällan långa timanställningar på hos oss, vi satsar istället på att anställa och skapa en trygg grund i det, säger Maria Jonsson Fernlund. Det finns en stor marknad för Adekvat hemtjänst eftersom behovet av hemtjänst är stort. Sam-

tidigt råder det stor kompetensbrist inom området, speciellt när det gäller undersköterskor. Genom att erbjuda personlig utveckling och schyssta arbetsvillkor kan Adekvat hemtjänst konkurrera om attraktiv arbetskraft. En trygg anställning är en avgörande bit, menar Maria Jonsson Fernlund. Som avslutning säger hon:

– Vi ska behålla vår småskalighet och därför är vi också väldigt reserverade inför att växa ytterligare. Det som står klart är att vi ska erbjuda en trygg arbetsmiljö med bra villkor och en möjlighet för rätt person att få mycket ansvar och frihet. Det vinner även kunderna på.


Affärstidningen näringsliv

gävle / sAndviken

Fastighetsbyrån vill bli störst i Gävle

Solutions & Consulting Services Product Development & Embedded Systems

Industrial IT & Automation

www.prevas.se

Personalen på kontoret i Gävle. Foto: Mats Åsman

Effektiva hisslösningar

Sveriges största mäklarbyrå – Fastighetsbyrån – är näst störst i Gävle. Men målsättningen inför framtiden är klar. – Konkurrensen är tuff men vi vill självklart bli störst i stan, säger Stefan Tröjbom, kontorschef på Fastighetsbyrån i Gävle.

Fastighetsmarknaden ser minst sagt spännande ut inför det kommande året. Det byggs som aldrig förr och inflyttningen ökar i kommunen. – 2016 var det 20 mäklarbyråer som var inne i Gävle och sålde och i och med konkurrensen har ökat så blir vår utmaning att bibehålla vår höga kvalitet och vårt koncept, konstaterar Stefan Tröjbom. Fastighetsbyrån, som fyllde 50 under 2016, är ett dotterbolag till Swedbank och har funnits i Gävle sedan mitten av 1980-talet. Stefan Tröjbom, som blev kontorschef 2012, har varit med på hela resan från 1999 fram till idag då Fastighetsbyrån är näst störst i stan efter Svensk Fastighetsförmedling. Fastighetsbyrån har cirka 25 procent av bostadsmarknaden i Gävle men vill expandera och ta marknadsandelar från sina konkurrenter. – Problemet är att det varit bostadsbrist i kommunen tidigare. Det har funnits för få objekt tillgängliga helt enkelt. Men där hoppas vi att situationen ska se annorlunda ut i framtiden, säger Tröjbom. Oron i världen påverkar

Fastighetsbyrån är Sveriges stör-

Vi erbjuder hisslösningar som gör att hissen lätt smälter in i såväl privata som offentliga miljöer. Kostnadseffektivt med snabb installationstid.

www.cibeslift.se HISSAR FRÅN CIBES LIFT FÖR ALLA MILJÖER

”Kvalitetsstyrning ger säkerhet” Stefan Tröjbom. Foto: Mats Åsman

sta mäklarbyrå och 2015 förmedlade man 48.000 bostäder till ett totalt värde av 93 miljarder kronor. Totalt jobbar 1.500 medarbetare inom företaget och i Gävle finns 11 mäklare och tre mäklarassistenter som är redo att ta sig an ett nytt år. – Om man ser allt i ett makroperspektiv så finns det ju en viss oro i världen med till exempel Brexit, det amerikanska presidentvalet och det stundande valet i Frankrike, det påverkar även oss. Hur mycket återstår att se. – I ett mikroperspektiv tycker jag att det finns anledning att vara positiv. Arbetsmarknaden är stabil och ränteläget ser bra ut för tillfället, säger Stefan Tröjbom.

Nöjda kunder

Fastighetsbyrån är snart störst på villafastigheter i Gävle, men har lite att ta igen när det gäller bostadsrätter. I Reco:s kundundersökning får företaget 4,5 av 5 möjliga i kundnöjdhet och det sporrar Stefan Tröjbom och hans kollegor till att fortsätta utmana om förstaplatsen i kommunen. – Vi strävar hela tiden efter att ha nöjda kunder, både före, under och efter affären. I dagens samhälle är folk mer pålästa om bostadsaffärer än förr och kommer med nya frågeställningar som vi måste kunna svara på. Det kan vara jobbigt men det är också roligt för det får oss att vara på tå och det driver oss framåt.

Tel: Ingela 073-705 18 74 info@biabmetallbearbetning.se www.biabmetallbearbetning.se

31


32

gävle / sAndviken

Affärstidningen näringsliv

Stor utveckling i arenabyn Många känner Gävle som musik- och kulturstad tack vare den kulturella allemansrätten som sedan många år präglar staden. Det finns samtidigt många som förknippar Gävle och regionen med stora idrottsprestationer med världskända profiler i centrum. Eliten syns – men det finns också en stark strävan att göra idrotten tillgänglig för alla och det får ännu större utrymme med en förstärkt arenaby.

Hållbarhet är ett ord som numera dyker upp överallt och som väldigt många företag och organisationer försöker få in som en naturlig del i sina verksamheter. Gävle är inget undantag. Skillnaden är kanske att man i Gävle alltid har haft ett mer eller mindre hållbart synsätt på många plan, inte minst kultur och idrott, baserat på den sociala aspekten där allt ska vara tillgängligt för alla. Ett tydligt exempel är att när det satsas mångmiljonbelopp på att vidareutveckla den kommunala arenabyn Gavlehov så är det med ambitionen att bygga in en ökad tillgänglighet och därmed även öppna upp för fler deltagare. Fler sporter ska kunna utövas på samma ställe – och en större målgrupp ska känna sig hemma i den gemensamma arenabyn. – Idrott skapar gemenskap

mellan människor och kan därför bidra till ökad integration. De satsningar som görs i Gavlehov ska minska avstånden mellan olika sporter och mellan människor, säger Joakim Lundberg, nytillträdd enhetschef vid Gavlehov och hängiven utövare av flera olika sporter sedan många år med ett förflutet som lagledare, coach och sportchef. Nya miljöer skapas

Joakim Lundberg var tidigare evenemangsansvarig på Gävle kommun med ansvar för utveckling av Gävle som besöksmål samt marknadsföring av kommunen som attraktiv för kongresser, konserter, idrottsarrangemang och andra evenemang. Han har med andra ord god insikt i vad stadens invånare och besökare vill ha när det gäller rekreation och upplevelser, något som kommer väl till pass i den nya rollen som enhetschef för den kommunala arenabyn. – Gävleborna kommer att kunna mötas i nya och moderna miljöer. Den nya friidrotts- och sportarenan ska stå klar nu till våren och omfattar en större sporthall, en träningshall och en friidrottshall. Det känns extra glädjande att den nya sportarenan blir en av Sveriges största och även en av de mest moderna, fortsätter Joakim Lundberg. Arenabyn omfattar även ett kringliggande friluftsområde

med skid- och löparspår. En värmestuga och vallarbod har byggts under vintern för att göra vintersporterna mer attraktiva. Även här fokuserar man på att öppna upp för gemenskap med bättre tillgänglighet. Framtidens Gavlehov

Det finns många drömmar kring hur framtidens Gavlehov ska utvecklas. Det är redan många saker som börjar ta form i området. Det gäller inte bara tillskottet av den nya friidrotts- och sportarenan men även en pågående bostadsbyggnation tvärsöver gatan. – Stadsdelarna Stigslund och

Sätra byggs ihop när Gavlehov växer med nya bostäder. Det har till och med diskuterats hotellbygge i anslutning till Gavlevallen där det redan finns ett par byggrätter. Framtidens Gavlehov kommer att utvecklas med fler aktiviteter

som stöttar en ökad social hållbarhet med högre integration och öppenhet. – Framtiden ser väldigt ljus ut och vi från kommunens sida ser fram emot att få fortsätta vara en del av utvecklingen framöver, avslutar Joakim Lundberg med.

väggar och att vi är bra på att hitta lösningar på de uppdrag vi får. Det finns en lång erfarenhet och kompetens inom uthyrningsbranschen hos oss, säger han.

som ökat i kommunen de senaste åren, men även hamnen och järnvägsnätet har rustats upp för att möta framtiden. – Vi tror att det blir en fortsatt bra utveckling för vår del också och vi har nyligen anställt ytterligare en uthyrare för att möta efterfrågan, berättar Johan Eldh.

Goda tider för Ramirent 2016 var ett bra år för Ramirent i Gävle. Och 2017 spås att bli minst lika bra. – Mycket är byggboomens förtjänst, konstaterar Johan Eldh, som är chef för Ramirents kundcenter på industriområdet Näringen i Gävle.

Totalt jobbar 15 personer på Ramirent i Gävle och företaget finns representerat på 80-talet platser i Sverige - från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Ramirent är ett finskt bolag som etablerade sig i Sverige 2004 då Stavdal och Altima köptes upp. Ramirent som startade sin verksamhet på 1950-talet finns idag i tio länder och är ett av Europas ledande maskinuthyrningsföretag. – Det är klart att det är stora fördelar med att vara en del av ett rikstäckande företag än att vara en lokal uthyrningsfirma med de begränsningar som det innebär. Vi har en större organisation med bra logistik vilket ökar tillgången till maskiner på kort varsel för att möta kundernas behov, säger Johan Eldh. Helhetslösningar

Ramirent i Gävle håller till i Ti-

dermans hyrmaskiners gamla lokaler på näringen i Gävle. Ramirent köpte upp Tidermans 2010 och flyttade sitt kundcenter i Gävle till lokalerna på Strömmavägen. Att hyra ut anläggningsmaskiner, byggmaskiner, hissar, arbetsplatsplattformar, liftar, staket och ställningar är några av Ramirents verksamhetsområden. – Nuförtiden jobbar vi i allt högre grad med helhetslösningar. Kunden värdesätter att vi gör mer åt dem och på så sätt spar tid. Kunden efterfrågar detta mer och mer vilket gör att vi då erbjuder det allt oftare. – Vi lämnar ifrån oss en nyckelfärdig etablering med staket/inpassering/moduler/belysning/byg gel osv. Tidigare gjorde kunderna mycket av detta själva och vi levererade då bara produkterna, säger Johan Eldh.

Lång erfarenhet

Johan Eldh har jobbat inom uthyrningsbranschen sedan slutet av 1990-talet och sedan 2010 på Ramirent. Där har han bland annat varit arbetsledare och sedan ett år tillbaka är han chef för kundcentret i Gävle som ingår i distriktet Södra Nord och innefattar geografiskt Gästrikland och Dalarna. – Jag upplever att vi har ett brett kunnande innanför våra

Anställt en uthyrare

I och med att det byggs som aldrig förr i Gävle har Ramirent haft ett riktigt lyckat 2016 och det finns inget som tyder på att det ska bli sämre i år. Det är framförallt bostadsbyggandet


Affärstidningen näringsliv

företAgsnyheter

33

Handelsbanken – en lokal partner På Handelsbanken tillämpas inte kampanjer eller prova-på erbjudanden. Trots det får banken gång på gång toppbetyg i olika undersökningar och rankningar. Vad är det som gör att Handelsbanken lyckas så bra – år efter år?

Ett framgångsrecept, enligt bankdirektör Ann-Charlotte Edin i Kungsör, är en decentraliserad organisation, där Handelsbanken som fullservicebank ser till helheten och möter varje kund på ett personligt plan. – Vi drar fördel av att ha lokala kontor på flertalet orter i Sverige. Det är en medveten organisationsstruktur, upprättad för att kunna erbjuda kunderna en hög tillgänglighet och personlig rådgivning. De flesta beslut fattas lokalt, vilket naturligtvis ger stora fördelar för kunderna i form av snabb återkoppling från rådgivare som känner kunden och marknaden. Lokal närvaro och en väl fungerande digital tjänst samt personlig rådgivning dygnet runt, via Handelsbanken Direkt ger kunden tillgång till personlig service 24 timmar per dygn, alla dagar på året. Ann-Charlotte Edin förklarar

vidare att eftersom Handelsbanken har en stark förankring i det lokala samhället ser banken det också som en naturlig uppgift att bidra till ortens fortsatta utveckling. Det gäller allt från finansiering och helhetslösningar av företagsidéer och samhällsnära satsningar inom idrottsföreningar, såväl som att ombesörja finansiering och god placeringsrådgivning till våra privatkunder. Värdet av det personliga mötet

Att Handelsbanken har byggt upp en stark organisation kring det personliga mötet är tydligt. Med det kommer också ett strikt kundansvar som baseras på nära relationer mellan rådgivare och kunder. Det innebär också att kunderna har en hög medvetenhet kring vad banken kan erbjuda och står för. – Eftersom banken ofta finansierar stora livsbeslut så innebär det en extra trygghet för våra kunder att få diskutera det med en kvalificerad rådgivare först. En annan fråga som många kunder uppskattar hjälp med är att i lugn och ro se över sin framtida pension och sparande i olika former. Ann-Charlotte Edins kontor i Kungsör sysselsätter tre

Välkommen in till din lokala bank, vi ger dig service i världsklass!

anställda och tillhör Handelsbankens organisation för region Gävle. I regionen finns ett 90-tal samverkande kontor och alla lokalkontor har ansvar för sin egen marknad. Hållbarhet

Förutom att arbeta hållbart och långsiktigt med kundrelationen

på den lokala orten handlar hållbarhetsfrågan i Handelsbanken om att vara en ansvarsfull samhällsaktör. Detta gör vi genom att ta ansvar för hur banken direkt eller indirekt påverkar intressenter ur ett finansiellt, socialt och miljömässigt perspektiv. Arbetet är djupt förankrat i vår företagskultur och våra arbetssätt, och

omfattar hela koncernens verksamheter på samtliga marknader där banken är verksam. Ett exempel på detta är arbetet inom fond- och kapitalförvaltning såväl som pensionsförvaltning, där vi arbetar för en hållbar utveckling i de företag som vi investerar i på uppdrag av våra kunder.

Sveriges nöjdaste kunder åtta år i rad och fortsatt i topp! När du väl bestämt dig för något så avgörande som att köpa eller sälja bostad får det inte finnas ett tak för hur nöjd du ska kunna bli. På Mäklarhuset går hela vårt arbete ut på det. Enligt Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning är vi det mäklarföretag som lyckats bäst med uppgiften.

Åtta år i rad har vi haft Sveriges nöjdaste kunder och är fortsatt med i toppen i 2016 års mätning. Är du nöjd med vårt arbete får du gärna rekommendera oss till andra i din närhet som är på väg att byta bostad. Vi vill ju fortsätta ha Sveriges nöjdaste kunder.

Går ni i säljartankar, kontakta oss på 063-13 44 00 maklarhuset.se facebook.com/maklarhuset

Mäklarhuset Östersund Storgatan 34, 831 30 Östersund • maklarhuset.se •

facebook.com/maklarhuset

FÖR ENKELHETENS SKULL


34

företAgsnyheter

Affärstidningen näringsliv

Mäklarhuset jobbar Nyfiken Nyfiken på Autism? Besök vår hemsida www.autism.se www.autism.se långsiktigt i Östersund FÖRETAG ELLER STÖRRE SÄLLSKAP! Vi har fixat en riktig trevlig kombo med mat och bowling perfekt för er som vill göra en kul grej med kompisar/kollegor. Ni kör igång med en timmes bowling där ni utmanar varandra och sedan avnjuter buffén här nedan:

• O’Learys kycklingvingar • Baby back ribs • Marinerad kyckling • Klyftpotatis • Pastasallad • Sallad • Selleri & morotsstavar • Nacho chips OBS! Boka minst 4 dagar innan!

O’Learys Köping Sveavägen 16 | Tel: 0221-140 56

• Vitlöksbröd • Coleslawsallad • Salsa, gräddfil och blue cheese dip • Kaffe och konfekt

www.olearys.se/koping Följ oss på facebook O’Learys Köping koping@olearys.se

Mäklarhuset i Östersund har gått igenom bankkriser och lågkonjunkturer och kommit ut på andra sidan – starkare än tidigare och med Sveriges nöjdaste kunder. – Jag tror på framtiden. Vi tar marknadsdelar för varje år och jobbar långsiktigt, säger vd:n och ägaren Linda Lydén.

Mäklarhuset etablerades 1973 och är idag Sveriges största privatägda mäklarkedja med omkring 120 kontor över hela landet samt cirka 550 medarbetare. Tack vare en stark lokal förankring fattas alla beslut lokalt, enligt lokala förutsättningar och behov. Samtidigt drar lokalkontoren nytta av en stor kedjas möjligheter att ta fram nya produkter, förhandla och utveckla tjänster. Sveriges nöjdaste kunder

HANDELSBANKEN KUNGSÖR Drottninggatan 32, Box 144, 736 23 Kungsör Kontakta kontoret: Telefon: 0227-411 90 E-mail: kungsor@handelsbanken.se www.handelsbanken.se/kungsor

Bättre koll på projekten Verktyget och tjänster för att ge projektorganisationer stöd att uppnå: • Effektivare processer • Högre måluppfyllnad • Bättre projektekonomi

Falun 023-66 77 200 | Kaserngården 4 | 791 40 Falun Stockholm 08-412 00 650 | Vretenvägen 8 | 171 54 Solna info@prifloat.se | www.prifloat.se

Mäklarhuset ligger långt före konkurrenterna när det gäller den digitala utvecklingen – både med uppföljning och service gentemot kunderna via interna system samt i hur man arbetar med marknadsföring och återkoppling. – Vi är noga med detaljer och det märks även i de högkvalitativa tryckta alster vi använder oss av, ofta med exklusiva och mer tilltalande beskrivningar. Kanske är det också tack vare dessa och vår riktade marknadsföring som vi har fått förtroendet att sälja många av regionens dyraste villor, reflekterar Linda Lydén. Utmärkande för Mäklarhuset är dock att samma tjänster ingår för alla oavsett om det är en mindre bostad som säljs för några hundratusen eller en villa för flera miljoner kronor. Oavsett prisnivå på affären så är det just den köparens och säljarens största affär i livet. – Det vi gör – gör vi med hjärtat och vi finns där som rådgivare och stöd för både våra köpare och säljare före, under och efter en försäljningsprocess. Det är troligen därför vi gång på gång hamnar i topp med Sveriges nöjdaste kunder. Så har det varit under de senaste åren och naturligtvis vill vi fortsätta i samma mönster. Positivt för Östersund

I Östersund har konjunkturen svängt fram och tillbaka sedan millennieskiftet. Mellan 2002 och 2007 fördubblades priserna på villor samtidigt som priserna på bostadsrätter tredubblades i Östersund. De fem senaste åren har det på grund av bostadsbristen byggts fler bostäder i Östersund, och staden har en ganska hög prisbild för att vara Norrlands inland. Östersund har en hel del inflyttning både från andra orter samt från landsbygden

kring staden, dessutom är närheten till naturen och Åre också ett dragplåster. – Jag tror på en positiv utveckling för vår del och 2017 kommer bli ett bra år. Inga större beslut om exempelvis amorteringskrav ligger som det ser ut just nu och kan oroa marknaden. Östersund har som stad god framtidstro och stor utvecklingspotential och det satsas inom flera olika områden inom kommunen – bland annat med fortsatt hög nyproduktion. Mäklarhuset fortsätter att förfina sina tjänster under 2017 och kommer som tidigare fortsätta att använda utbildade fotografer, och kompletterar detta även med VR och möjlighet att se objekt via VR-glasögon. Utöver detta utvecklas man även avseende hur och vart objekten syns, bland annat med ännu fler internetsajter i samarbete med Bonnier och

Linda Lydén.

ökade satsningar på sociala medier. – Det yttersta målet är att alla som lämnar oss oavsett som köpare eller säljare skall vara nöjda och vi lever mycket på rekommendationer, säger Linda Lydén avslutningsvis.


Affärstidningen näringsliv

fĂśretAgsnyheter

35

FĂśrbättringsorienterat fĂśretag lever som man lär Världen verkar snurra allt fortare och i en allt hĂĽrdare konkurrens Ăśkar behovet att fĂśrbättra sin verksamhet. Ett fĂśrbättringsarbete är ett ständigt pĂĽgĂĽende arbete â&#x20AC;&#x201C; det finns i regel alltid saker som kan gĂśras lite bättre, lite mer effektivt och lite mer nytänkande. Kruxet är att komma pĂĽ hur det ska gĂśras â&#x20AC;&#x201C; och här sitter Prifloat med en omfattande verktygslĂĽda.

Konsultbolaget Prifloat har utvecklat kraftfulla verktyg fÜr mätning och analys av verksamheters olika processer. Resultatet frün mätningarna används som beslutsunderlag fÜr att prioritera rätt i fÜrbättringsarbetet. Prifloats verksamhet är rikstäckande och styrs frün kontor i Falun och

Stockholm. I en digitaliserad värld är geografiska avstĂĽnd knappast nĂĽgot att tala om, det som är avgĂśrande är snarare hur väl Prifloat kan fĂśrstĂĽ och sätta sig in i kundens verksamhet. â&#x20AC;&#x201C; Vi arbetar Ăśver hela Sverige och vĂĽra kunder finns främst bland medelstora och stora orga-

nisationer. Vür styrka är att vi hanterar hela kedjan frün att skapa mätbarhet till att implementera arbetssätt fÜr fÜrbättringsarbete. Vi kombinerar personlighet och nära relationer med fÜrmügan att se till helheten hos varje kund, säger Prifloats vd Maria Hedlund. De senaste üren har varit mycket händelserika fÜr Prifloat. FÜretaget har bland annat fÜrfinat flera steg i verktygen. Systemet bÜrjade byggas redan 2002 och är fortfarande under ständig utveckling. Pü sü vis kan man säga att Prifloat verkligen lever som man lär, och infÜrlivar sin vision om att uppnü ständiga fÜrbättringar även i den egna verksamheten. Värdet av byggprocessmätning

Per Henriksson, fĂśrsäljningsansvarig fĂśr Byggprocessmätningâ&#x201E;˘

Prifloat verkar inom ett antal olika segment men har flest kunder inom byggbranschen. Att mäta byggprocessen är ett viktigt steg fÜr att samla kunskap frün pügüende projekt till fÜrmün fÜr ut-

Vd Maria Hedlund menar att Byggprocessmätning hüller pü att etablera sig som branschstandard fÜr att mäta och fÜrbättra byggprojekt

veckling i kommande projekt. Med Prifloats, tillsammans med forskningen, utvecklade metod fĂśr processmätning kan byggbolagen kvalitetssäkra sina projekt och fĂĽ verktyg fĂśr att uppnĂĽ effektivare processer. â&#x20AC;&#x201C; Vi märker att mätningarna skapar ett stĂśrre engagemang i projekten och att den efterfĂśljande workshopen synliggĂśr bĂĽde projektspecifika och strukturella avvikelser pĂĽ ett bra sätt, bekräftar Per Henriksson, som ansvarar fĂśr fĂśrsäljning av verktyget Byggprocessmätningâ&#x201E;˘ pĂĽ Prifloat. Med hjälp av Prifloats arbetssätt kan byggbolagen implementera ett fĂśrbättringsarbete som hĂĽller Ăśver tid och som successivt bygger upp organisationens kompetens inifrĂĽn. Att lära av sina misstag ska aldrig underskattas, ju fĂśrr en avvikelse upptäcks des-

to mindre kostsam är den att rätta till. FÜrutom avvikelser finns även mycket att vinna pü att fÜlja upp och dra lärdom kring det som faktiskt fungerar bra i projekten. Fortsätter utvecklingsarbetet

Prifloat samarbetar idag med flera av de stora byggbolagen i Sverige och har framgüngsrikt lyckats bygga upp en referensdatabas där kunderna kan jämfÜra sina egna projekt mot Üvriga i branschen. Med stora beställare som Trafikverket, NCC, WSP och Vasakronan pü referenslistan fortsätter Prifloat att utveckla sina verktyg. Det är viktigt att anpassa utvecklingen utifrün kundens behov och mül med fÜrbättringsarbetet fÜr att skapa kundnytta, nügot som Prifloat är erkänt bra pü.

FĂ&#x2013;RETAGS PERSON CERTIFIERING CERTIFIERING I N OM TE K N I K & BYG G

I N OM TE K N I K & BYG G

FĂśretags- och personcertifikat GĂ&#x161;SBSCFUFJLZMPDIvärmepump anläggningar

Energiexperter VentilationsmontĂśrer *nstallatĂśrerBWGĂ&#x161;SOZCBSWĂ&#x160;SNF HĂśgspänningsbrytare Fibertekniker

'Ă&#x161;SFUBHTDFSUJGJLBU 3PCVTU'JCFS"OMĂ&#x160;HHOJOH

t 6UCJMEOJOHTJOUZHJOPN5FSNJOFSJOHGJCFSPDIJOPN MVGULPOEJUJPOFSJOHJGPSEPO t 'Ă&#x161;SFUBHTDFSUJGJLBUGĂ&#x161;SMVGULPOEJUJPOFSJOHJGPSEPO OZUU MBHLSBWGSĂ&#x152;O INSTALLATIONS CERTIFIERING I STOCKHOLM AB Box 175 37, 118 91 Stockholm, Tel 08-480 022 00, Fax 08-458 65 70 Av SWEDAC ackrediterat certiGJFSJOHTPSHBOGĂ&#x161;SQFSTPODFSUJGJFSJOH


36

företAgsnyheter

Affärstidningen näringsliv

Alla ska känna igen sig i Jamtlis verksamhet

Skiss över den nya stadsdelen som Jamtli är med och skapar.

Alla ska känna sig hemma på Jamtli, menar landsantikvarie Henrik Zipsane. Så är också Jamtlis satsning på småhus intill museet i Östersund motiverad. Idag utgör de bostäder för nyanlända, men i framtiden kan de användas som hotellanläggning. Mer än 20 procent av Sveriges nuvarande befolkning har utländsk bakgrund. Kalkylen är baserad på antalet utlandsfödda samt de som är födda i Sverige men som har föräldrar som båda är födda i något annat land. I vissa delar av landet är andelen högre, och i andra något lägre. Det är dock tydligt att den demografiska utvecklingen pekar på att en högre andel av landets befolk-

Landsantikvarie Henrik Zipsane.

ning kommer att ha utländsk bakgrund i framtiden. – Genom att låta bygga de nya husen ser vi över en mycket viktig samhällsfråga som omfattar flera delar: bostadsbrist, integration och inte minst en aktiv marknadsföring av Jamtli som en mö-

tesplats för alla i det mångkulturella samhället. Redan för femton år sedan beslutade vi oss på Jamtli för att införliva det mångkulturella i vårt DNA, säger Henrik Zipsane.

upplevelsen spännande även nästa gång man besöker Jamtli. För att stärka varumärket ännu mer finns det ett stort intresse av samhällsnära insatser av samma typ som de nya småhusen.

Ska tilltala alla Jamtli har byggt nio småhus, och Östersundshem bygger i skrivande stund fyra likadana hus. Förhoppningen är att det allmännyttiga bostadsbolaget ska komplettera sin investering med ytterligare fyra hus inom en snar framtid, och antalet småhus blir då 17. I framtiden kanske samtliga utgör en del av Jamtli hotell som Henrik redan har drömt om under många år. – Vi har mycket omfattande tillväxtplaner nu. Jamtli ska tilltala hela befolkningen, oavsett bakgrund. Ju fler som kan identifiera sig med oss, desto större värde kommer vår verksamhet att få. Husen ska i första hand fylla en samhällsnyttig funktion, men i framtiden kan vi omvandla allt till kommersiella värden och hyra ut husen för övernattning. Då har vi dessutom redan etablerat god kontakt med nästa generation. Jamtli är en verksamhet som är beroende av att människor ser värdet av att besöka anläggningen. Intäkterna återinvesteras för att stärka utbudet och därmed blir

Levande året om De stora aktörerna i Åre och Vemdalen är redan intresserade av att samarbeta med Jamtli. Ett sådant samarbete skulle mycket väl kunna resultera i ökade intäkter för dem, eftersom man tillsammans skulle kunna skapa helt nya upplevelsepaket. Under vintern har Jamtli därför påbörjat en

ny dialog med aktörer i fjällvärlden för att på sikt levandegöra länsmuseet året om. – Det är långt över en miljon människor som rör sig i fjällen i vår region under vintersäsongen. Det utgör en fantastisk potential för oss att marknadsföra Jamtlis erbjudande mot en mycket stor målgrupp. Det känns väldigt spännande att påbörja den här utvecklingen nu, säger Henrik Zipsane, som också är noga med att poängtera att Jamtli ska vara ett komplement till andra upplevelser i regionen.


Affärstidningen näringsliv

företAgsnyheter

Jamtli – ett museum som inget annat!Öppet tisdag–söndag kl 11–17 Entré vuxen 80 kr kr.. Alltid fri entré för barn t o m 18 år i vuxens sällskap. FFri ri entré till Jamtli K afé och Jamtli Butik utom vid vissa evenemang. Kafé FFölj ölj & gilla oss på

FFacebook acebook

FFölj ölj oss på

Östersund www www.jamtli.com .jamtli.com

37


38

företAgsnyheter

Affärstidningen näringsliv

Amerikansk matkultur och sport att uppleva i Köping En äkta amerikansk sportsbar har etablerats mitt i Köping. Som franchisetagare för O’Learys har entreprenören Yngve Bengtsson skapat ett helt nytt och mycket efterlängtat rekreationsutbud i en stad som andas framtidstro och tillväxt.

Det finns ingen annan verksamhet som liknar O’Learys Köping Bowling varken lokalt eller regionalt. Bowling är en av världens mest älskade sporter med flest antal utövare, men hamnar trots det ofta i skymundan för andra sporter. Det som gör bowling så intressant är att sporten kan utövas av i princip alla, oavsett ålder och erfarenhet. Bowling öppnar med andra ord möjligheter för ökad social interaktion och mångfald, och kan därför också bidra till ökad social hållbarhet i det mångkulturella samhället.

Sätter ny standard

Att sprida kunskap om fördelarna med bowling och vilka möjligheter som finns för att utöva sporten lokalt är en stor angelägenhet och en uppgift som Yngve Bengtsson tagit på sig. Efter att ha drivit en bowlinghall under många år beslutade han sig för att växla upp och satsa på mervärden som kompletterar hela upplevelsen kring sporten. Den ursprungliga hallen har totalrenoverats och fått en ny restaurang med en helt ny känsla och atmosfär. – Med O’Learys koncept vänder vi oss nu till en ännu större målgrupp. I stort sett alla som tycker om god mat och som vill träffas och umgås trivs här. O’Learys har satt en helt ny standard för Köpings restaurangutbud, och det är precis samma mat som serveras här som på finkrogen i centrala Göteborg till exempel, säger Yngve Bengtsson. O’Learys koncept är uppbyggt kring en äkta amerikansk känsla med favoriträtter

som Fish & Chips, Baby Back Ribs och olika hamburgare. Det finns något för alla, och därför passar kombinationen av bowling och O’Learys ypperligt i en stad som Köping. Dessutom streamas ofta hemmalaget Köping hockeys hemmamatcher till gästernas förtjusning. Står för genuint och äkta

Det är nu knappt ett halvår sedan skylten hissades upp för O’Learys i Köping och enligt Yngve Bengtsson har det varit i princip fullbokat alla helger sedan första dagen. – Invånarna i Köping har nog gått och väntat på detta. God mat förenat med en unik sportupplevelse – vi erbjuder även möjligheten att njuta av maten samtidigt som man följer sitt favoritlag på skärmarna vi satt upp i restaurangen. Det har knappast snålats med resurser för att skapa något unikt och nytt för staden. Att bygga upp O’Learys är många

Utrota barncancer. Din gåva gör skillnad.

barncancerfonden.se Pg 902090-0

entreprenörers dröm, men att få bli franchisetagare är inte öppet för alla. Först krävs ett gediget arbete för att visa att verksamheten platsar i familjen O’Learys. – Det finns flera steg för att få bli en del av O’Learys och naturligtvis har vi lagt ner mycket arbete på detta, bekräftar Yngve Bengtsson. För mig och mina anställda är det absolut viktigaste att det ska kännas genuint och äkta när man kommer hit, oavsett om man söker en helhetsupplevelse med mat och bowling eller bara ska ta en öl efter jobbet. Nöjda kunder kommer tillbaka och de berättar också om etablissemanget för sina vänner. – Den allra bästa reklamen är den som kunderna gör åt oss och därför ska vi alltid eftersträva att överträffa deras förväntningar, avslutar Yngve Bengtsson med.


Affärstidningen näringsliv

företAgsnyheter

39

Efterlängtad revidering i köldmedieförordningen ökar säkerheten Att låta certifiera service- och installationsföretag inom olika teknikområden är ett sätt att skydda beställaren. Tanken bakom certifiering sträcker sig också till att omfatta konkurrensfördelar för företag som vill visa att deras kompetens uppfyller marknadens krav. Som ackrediterad tredjepartsorganisation certifierar Incert på högsta nivån.

Det kan kännas övermäktigt för vanliga beställare att sätta sig in i olika teknikområden för att få en värmepump installerad eller sin AC kontrollerad i bilen exempelvis. Ofta tar man för givet att de som arbetar med de här sakerna dagligen verkligen kan sitt område och därmed kan föreslå den optimala lösningen för just de förutsättningar som man som kund har. Tyvärr är det inte alltid så det fungerar i praktiken, och därför

har marknaden börjat efterfråga olika typer av certifieringar som kan skydda beställare, men som också fungerar som en konkurrensfördel för de företag som satsar på kunskap och personal med rätt behörighet. Att certifiera verksamheter och personer kan ibland vara ett legalt krav, men ibland frivilligt. Det gäller att hålla koll på vad som gäller, och här kan Incert stötta både utförare och beställare.

krävs ingrepp i köldmediekretsen. I Sverige omfattas även köldmedier i luftkonditionering (AC) i fordon genom den svenska köldmedieförordningen, vilket nu är reviderat sedan 1 januari 2017. En stor utmaning har tidigare varit att fokus helt omfattat de personer som arbetat med luftkonditionering i fordon, och ansvaret har legat på dem. Det har skapat obalans och en svårkontrollerad marknad, där verkstäder kan förlora sin behörighet om personen byter jobb, men detta kan vara svårt att kontrollera av enskilda beställare. Sedan januari i år finns det i den reviderade svenska köldmedieförordningen ett större fokus på de bilverkstadsföretag som erbjuder AC-service, inte bara teknikerna som utför jobbet. Företagscertifikat har varit lagkrav inom EU sedan 2009 för stationära anläggningar såsom värmepumpar och kylmaskiner. Den viktigaste revideringen är att det i den svenska köldmedieförordningen nu fastslås att företagscer-

Reviderad köldmedieförordning

Incert har god insikt i vilka certifieringar som behövs och efterfrågas mest. Köldmediecertifieringar utgör några av de viktigaste, och det har nyligen kommit nya regleringar inom området som alla som arbetar med köldmedier måste känna till. Alla som installerar fasta kylanläggningar och värmepumpar i Sverige har sedan länge omfattats av certifieringskrav enligt köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar om det

tifieringen även omfattar köldmedier i fordon. Varför certifiera sig?

Eftersom ordet certifierad inte är skyddat är det viktigt att man kan skilja på olika typer av certifiering. Att vara certifierad av en ackrediterad tredjepartsorganisation innebär att man får sina kunskaper prövade och sin kompetens säkerställd med oberoende, likabehandling och enligt legala krav. Det är med andra ord att betrakta som den högsta nivån inom certifiering. Därför kan man med rätta säga att Incert utgör en viktig partner för framsynta installationsfirmor och verkstäder som ser värdet av att satsa på öppenhet med doku-

menterad kompetens. Att Motorbranschens Riksförbund stöttar utvecklingen bidrar också till att intresset för certifieringar ökar. Senast den 30 juni i år måste alla bilverkstäder vara certifierade enligt den reviderade svenska köldmedieförordningen. Som bilägare ska du försäkra dig om att bilverkstan har giltiga certifikat för att få en lagenlig och fackmannamässigt utförd service av din bils AC. Om det inte finns certifikat på plats den 1 juli får verkstaden inte längre utföra arbeten med köldmedier, såsom service och reparation av AC-aggregat. Det för allas säkerhet – omfattande både människor och miljö.

JATC skapar framtidens vård och omsorg. Det bästa för individ och samhälle. Nyhet Under 2017 kommer JATC Omsorg utöka med daglig verksamhet LSS 9.10 samt ytterligare en servicebostad LSS 9.9 i Södertälje kommun för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Gör dig nyfiken, välkommen in på vår hemsida för mer info.

Arbete

Boende

JATC vxl 08-551 781 00

Fritid

www.jatc.se


40

företAgsnyheter

Affärstidningen näringsliv

Jämtlands bästa serviceföretag ger livsviktig utbildning Det flerfaldigt prisbelönta vård- och omsorgsföretaget Jämtpuls fortsätter att expandera. Med Krokoms kommun som utgångspunkt satsar företaget nu på en ännu bredare verksamhet över hela Norrland, inte minst med en utökad utbildningsverksamhet som riktar sig till såväl den offentliga som privata sektorn.

Ewy Sillström grundade Jämtpuls efter att ha varit verksam inom den kommunala hemtjänsten under många år. Under de åren hade hon återkommande sett ett stort behov av att bygga bättre kontinuitet och det ville hon införliva i det egna företagets verksamhet. Att hon lyckats uppnå sina mål vittnar Jämtpuls goda renommé om. Genom att arbeta förebyggande och målinriktat visar Jämtpuls nämligen goda resultat i såväl Socialtjänstens enkäter som i andra offentliga mätningar. Företaget har prisats med Guldklövern av Centerpartiet under 2011 för sina extraordinära insatser, samt även tilldelats Guldstjärnan under 2014 som Jämtlands bästa serviceföretag. Satsar på utbildning

Utbildning inom hjärt- och lungräddning är något som Ewy Sillström har arbetat med under drygt 20 års tid då hon även varit deltidsbrandman och ansvarat för utbildningar inom det området i sina hemtrakter i och kring Krokoms kommun under en längre

tid. Den erfarenheten har också blivit en del av Jämtpuls rika erbjudande för ett tryggare och mer hälsofrämjande arbete i såväl Jämtland som i övriga Norrland. Jämtpuls är idag uppbyggt av fyra mer eller mindre sammanlänkade verksamheter: utbildning, konsultuppdrag, hemtjänst (LOV) samt hushållsnära tjänster. Vid behov kan bokföringstjänster och arbetsledning inom vården också erbjudas. Utbildningsverksamheten är dock den mest omfattande och där ingår inte minst hjärt- och lungräddningskurser samt kurser i att använda hjärtstartare. – Jag ser en stor utvecklingspotential inom utbildningsområdet och kommer att satsa mycket på det framöver. Det är oerhört viktigt att sprida kunskap som kan rädda liv. Om fler har kunskap om hjärt- och lungräddning så blir samhället tryggare generellt. Nu när hjärtstartare placeras ut i det offentliga rummet runtom i Sverige är det även högaktuellt med en sådan utbildning, säger Ewy Sillström.

Expansionstankar

Ewy Sillström går fortfarande i expansionstankar. En nystartad verksamhet inom Jämtpuls omfattar att leverera trygghetsvärdar till ett boende i Östersund. Det är något som kan utvecklas mer framöver på fler platser, resonerar Ewy. – Vi har mycket på gång och

det ska bli spännande att se hur några av de senaste investeringarna utvecklas. Vi har bland annat skaffat två valpar som tränas för att bli vård- och terapihundar. Idag kan läkare skriva ut vårdhundar på recept, och det är något vi tror kan bli stort framöver. Som avslutning poängterar Ewy Sillström att Jämtpuls kom-

mer att fortsätta fokusera på att leverera vård- och servicetjänster med kvalitet och kontinuitet. Precis enligt den ursprungliga målsättningen handlar det då inte om att expandera för att bli större, utan för att bli mer heltäckande och kunna leverera ännu bättre tjänster.


ÅF Sundsvall i framkant med industriella projekt

/sidan 47

Timrå IK siktar på SHL

/sidan 52

SCA ser till hållbar tillväxt i norra Sverige

/sidan 42

Timrå - Sundsvall

ABB den digitala fabriken

Europas främsta tillverkare av PVC-produkter finns i Timrå

/sid 43 Corvara experter med personligt engagemang i varje uppdrag

/sid 45

Timrå fortsatt på topp bland Norrlands bästa företagsklimat

/sid 44 Tompall – smartare emballage ger lägre transportkostnader

/sid 52 PG Marketing & Trading experter på entreprenadmaskiner

/sid 46 Timrå antog redan 2003 en vision om att ha Norrlands bästa företagsklimat, och målet nåddes tio år senare. Ewa Lindstrand och Andreaz Strömgren är mycket nöjda med dagens placering bland Norrlands främsta företagarkommuner.

/sid 50


42

timrå/sundsvAll svensk industri & tillväxt

Affärstidningen näringsliv

SCA ser till hållbar tillväxt i norra Sverige Den långt om länge planerade uppgraderingen av Östrands massafabrik i Timrå pågår nu för fullt. Genom att låta bygga ut fabriken för en fördubblad produktion ser SCA till att möta en ökad internationell efterfrågan på barrsulfatmassa. Samtidigt bidrar investeringen till en långsiktigt hållbar och stabil tillväxt i norra Sverige.

SCA investerar nära åtta miljarder kronor fram till 2018 för att skala upp kapaciteten i Östrands massafabrik. Projektet har fått namnet Helios efter solens gud i den grekiska mytologin, med tanken att det ska markera storskaligheten i investeringarna. Det är knappast en överdrift – projektet platsar nämligen bland Sveriges största industrisatsningar någonsin.

Fördubblad kapacitet

En fördubblad produktion i Östrands massafabrik uppgår till cirka 900.000 ton barrsulfatmassa årligen. Barrsulfatmassa har specifika egenskaper tack vare sina långa, tåliga och flexibla fibrer och är en produkt som efterfrågas i allt större omfattning både i SCA:s egen produktion samt globalt av andra papperstillverkare.

Den byggnad som ska härbärgera den nya torkmaskinen har nu väggar och tak. 105 personer arbetar i skift med gjutning och invändig grundläggning för att torkmaskinen ska kunna börja installeras. Tidsschemat är minutiöst. Fotograf: Torbjörn Bergkvist.

– Ungefär hälften av dagens produktion på cirka 430.000 ton per år används i SCA:s egna processer. En fördubblad produktion skulle därför innebära ett stort tillskott i Sveriges totala exportnetto, förklarar Ingela Ekebro, som leder utvecklingen av Helios och som arbetat på Östrands under många år. Hon har sett pappersindustrins upp- och nergångar och känner marknaden väl. – Målet är att Östrand ska bli världens mest moderna fabrik för produktion av barrsulfatmassa, baserad på bästa tillgängliga teknik för låg miljöpåverkan, låga produktionskostnader och mycket hög massakvalitet, fortsätter Ingela, och poängterar att kvalitet och miljöprestanda i framkant är det SCA i första hand kan konkurrera med på världsmarknaden, tillsammans med ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Genom att kritiska funktioner såsom sodapanna och mesaugn dimensionerades för en större fabrik från början så har Östrands sedan länge varit förberedd för

Östrand ska bli världens mest moderna fabrik för produktion av barrsulfatmassa, säger Ingela Ekebro, projektdirektör för SCAs miljardsatsning i Timrå.

sin hittills största uppgradering. Ett långsiktigt förvaltande av den norrländska skogen har resulterat i ett rikt växande bestånd med goda möjligheter att ta ut mer råvara än vad som görs idag, fortfarande med stor hänsyn till den biologiska mångfalden i skogen. Fler arbetstillfällen

Hela Norrland präglas av en positiv tillväxt med fler arbetstillfällen tack vare Helios. Även om det inte blir fler jobb direkt i fabriken så kommer många nya arbetstillfällen att skapas inom det regionala skogsbruket inklusive virkestransporter. Cirka 120 jobb skapas dessutom i transportkedjan för färdiga produkter. – Under byggtiden fram till 2018 handlar det om tusentals arbetstillfällen i en region som van-

ligtvis är blygsam när det gäller stora jobbsatsningar. Efter 2018 ska fabriken försörjas med dubbelt så mycket skogsråvara, vilket naturligtvis skapar hundratals nya arbetstillfällen i försörjningsledet och säkrar efterfrågan på virkesråvara från Norrlands skogsägare under decennier framåt, förklarar Ingela Ekebro. – Tack vare de planerade investeringarna kan Sverige bibehålla sin status som en av världens viktigaste skogsindustrinationer. För att upprätthålla konkurrenskraften på en global marknad krävs det investeringar. Andra länder har högre skogstillväxt och lägre kostnader än Sverige och då är det med effektivitet och kvalitet som vi kan konkurrera, säger Björn Lyngfelt, informationschef SCA Forest Products.

EXPERTER INOM INDUSTRIRENGÖRING SKADESERVICE OCH MILJÖRIVNING

Vi tar hand om jobbet! Vi har en stark specialistkompetens inom våra tre verksamhetsområden: Industrirengöring för kunder i bl.a. pappersindustrin, energisektorn och petrokemisk industri, sanering av främst brand- och vattenskador åt fastighetsägare och försäkringsbolag, samt inom rivning där vi riktar oss mot byggbolag, industri och kommunerr. Vi klarar alla al tuffa krav som industrin dustrin ställerr,, så oavsett oavs vilken tjänst du anlitar oss för ser vi till att genomföra varje projekt noggrant, säkert och miljöriktigt. Kontakta oss gärna för att diskutera vilka lösningar vi kan erbjuda din verksamhet.

corvara.se


Affärstidningen näringsliv

timrå/sundsvAll svensk industri & tillväxt

43

Den digitala fabriken

Foto: Michael Engman. Kommande operatörsrummet i driftcentralen Ska man öka produktiviteten gäller det att jobba smartare – och då måste man jobba tillsammans, istället för var för sig. SCA:s massabruk Östrand blir först i världen i sin bransch med att använda en automationslösning som styr alla processer på hela bruket.

Det är inte ett helt okomplicerad företag att köra ett massabruk. Flera olika processer ska dels fungera var för sig, men också samverka i en kedja som helst ska flyta på så felfritt som möjligt. – Grovt sett kan man säga att vi idag, trots att Östrand är ett relativt modernt massabruk, har flera fabriker i fabriken, säger Ingela Ekebro, projektdirektör för projekt Helios på SCA. – Samtidigt är det den producent som får produktionen att flyta smidigast och kan köra på max överallt hela tiden som blir mest konkurrenskraftig över tid. Det är bakgrunden till en av de största investeringarna i svensk industrihistoria. Med start 2015 och med målet att vara klart i oktober 2018 bygger SCA om massabruket i Östrand för 7,8 miljarder kronor i ett projektet som går under namnet Helios. I och med det fördubblar man sin produktionskapacitet och får den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen. Men det räcker förstås inte att vara störst för att vara bäst, det gäller att få delarna att fungera ihop också. – Vi har haft en bra teknisk nivå på vår styrning även tidigare

men den har inte varit helintegrerad, säger Alf Eriksson, funktionsansvarig för el och automation på Östrand. – Självklart köper vi de bästa maskinerna men det kan våra konkurrenter också göra. Det är hur vi kör och optimerar vår anläggning som gör skillnaden mellan om vi bara lyckas bra eller om vi blir bäst. I planeringen inför ombyggnaden valde SCA därför att vänta med de enskilda delarna och istället börja med upphandlingen av automationssystemet. Valet föll på 800xA från ABB. – Det här är en strategisk fråga. Styrsystemet är en grundpelare som påverkar hur alla delar i fabriken fungerar, därför var det viktigt för oss att ha den pusselbiten på plats så tidigt som möjligt, säger Alf Eriksson. Dock är det inte bara den helintegrerade automationslösningen som är ny, även den fysiska kontrollrumsmiljön förändras. Idag körs de olika processerna från sex olika kontrollrum, placerade på olika ställen inom det, en kvadratkilometer stora, fabriksområdet. – Men vi har i många år velat samla personalen till en gemen-

Fakta: Viktigaste fördelarna SCA:s toppmoderna massabruk

- Fördubblar produktionskapaciteten och ger den största och effektivaste produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen - Högteknologisk automationsprocess som styr alla processer på bruket, inte bara enskilda delar. Ger möjligheter till effektivare produktion och därmed ökad produktivitet. - Ny driftcentral centralt placerad på bruket där samtliga kontrollrum centraliseras. Leder till bättre kommunikation, bättre översikt, ökad förståelse för brukets olika processer och i längden en styrning i världsklass. - Nya kontrollrum inredda med helintegrerade operatörslösningar där arbetsmiljö, ergonomi och översikt förbättrar operatörernas arbetsmiljö och bidrar till att göra SCA Östrand till en ännu attraktivare arbetsgivare.

Ingela Ekebro, projektdirektör för projekt Helios på SCA. Foto: Per-Anders Sjöquist

Alf Eriksson, funktionsansvarig för el och automation på Östrand. Foto: Per-Anders Sjöquist

sam driftcentral, säger Anders Rönnqvist, Projektledare Driftcentral på Östrand. -För även om dagens kontrollrum innebär att operatörerna är nära verksamheten innebär det samtidigt att den dagliga kommunikationen mellan operatörerna och med deras närmsta chef inte blir lika nära och ögonblicklig, säger Anders Rönnqvist. Vid ombyggnaden samlar SCA därför kontrollrummen för renseri, fiberlinje och energi & återvinning till en gemensam driftcentral centralt i fabriksområdet. – Det här kommer att leda till

flera positiva effekter, säger Ingela Ekebro. – Operatörerna kommer att ha närmare till sina chefer och sina medarbetare vilket ger bättre kommunikation och större möjlighet att lära av varandra. Dagtidsorganisationen samlas också på samma plats och kan både kommunicera enklare med varandra och driften, samt hjälpa varandra över avdelningsgränserna. Det i sin tur kommer att öka förståelsen och kunskapen om de olika processerna i fabriken vilket på sikt leder till bättre drift. Driftcentralen kommer även den att inredas med utrustning från ABB. – Vi gillade hur ABB får ihop helheten mellan styrsystemet och operatörernas arbetsmiljö, säger Anders Rönnqvist. – Det är människorna som ska prestera ett bra jobb och då måste de få de bästa förutsättningarna att göra det. Kontrollrummen kommer att inredas med ABB:s Extended Operator Workplaces (EOW), helintegrerade operatörslösningar som dels ger processöversikt dels möjligheter att personanpassa ergonomi och arbetsmiljö i allt från arbetsställning till ljud och belysning. För att möjliggöra mesta möjliga operatörsstöd har SCA också valt att implementera funktioner för överordnad processtyrning för samtliga processavsnitt och integrera det i operatörsmiljön. På så vis kommer operatörerna att få beslutsstöd i realtid för hur de ska köra anläggningen på det mest optimala sättet samtidigt som den visar pågående styrning och historik.

Anders Rönnqvist, projektledare driftcentral på Östrand. Foto: Per-Anders Sjöquist

– Vi skapar en modern, högteknologisk arbetsplats där produktivitet, teknik och ständiga förbättringar står i fokus, och som även i framtiden är en attraktiv arbetsplats som attraherar de bästa operatörerna, avslutar Anders Rönnqvist. Text: Karin Aas

Fakta: Det här gör ABB för SCA Östrand

ABB:s leverans består av transformatorer, motorer, frekvensomriktare och drivsystem för stora delar av anläggningen. Automationssystem 800xA för styrning och övervakning samt optimering av processen för samtliga delar i fabriken. Utformning av den fysiska operatörsmiljön i den nya driftcentralen, samt system för order och produktionsplanering. Vidare ingår komplett kraftövervakning för fabrikerna i Östrand, Ortviken och sågverket i Tunadal.

Spara pengar med smarta emballage! Vi tillverkar och lagerhåller emballage efter ert behov.

Årvältsvägen 12, Timrå / www.tompall.se / 070-53 54 054 (Thomas)


44

timrå/sundsvAll svensk industri & tillväxt

Affärstidningen näringsliv

Experter med personligt engagemang i varje uppdrag Corvara Industri och Skadeservice AB i Sundsvall har ett nära samarbete med Europas största privata skogsägare SCA. – Vi är en stor leverantör av saneringstjänster till SCA, säger Christer Hedberg som är regionchef för Corvara i Sundsvallsdistriktet.

– Vi jobbar både med akuta händelser och planerade produktionsstopp. Samarbetet har fungerat bra och vi har en effektiv samplanering vid stoppen. April till november är högsäsong men på vintern är lugnare, säger Christer Hedberg. Andra stora kunder till Corvara inom industrisektorn är Kubal, Akzo Nobel, Härjeån i Sveg, Jämtkraft och olika energibolag.

Corvara, som fått namn efter en italiensk skidort, är Sveriges ledande aktör inom sin bransch med 670 medarbetare fördelat på 30 kontor över hela landet. Företaget har en stark specialistkompetens inom sina verksamhetsområden: Industrirengöring, Skadeservice, Håltagning, Rivning och Sanering.

Säkerhetsmedvetna

Stor kund

I Nacksta i Sundsvall finns två av affärsområdena: Industriservice och Skadeservice. Industriservice omsätter 85 miljoner kronor om året och har 58 fast anställda medarbetare. Jobben kan handla om allt från slamsugning, högtrycksspolning, vakuumsugning, rengöring av brunnar, isblästring, samt hantering av oljor och förorenat vatten. Massafabriken i Östrand, sågverket i Tunadal och pappersbruket i Ortviken är de tre enheter inom SCA som använder sig av Corvaras tjänster. Så har det varit sedan 1997 och bara den delen av Corvaras verksamhet omsätter cirka 20 miljoner kronor om året.

Inom industrirengöring jobbar Corvara bland annat med vattenbilning. Där använder man modern högtrycksutrustning med olika typer av robotar och riggar med ett tryck på 3.000 bar för att spola bort betong från olika konstruktioner. Företaget har därför en hög säkerhetsnivå och satsar hårt på utbildning. – Ja, vi har en bred palett av utbildningar både internt och externt och det är både praktiska och teoretiska utbildningar, säger Christer Hedberg. Det andra verksamhetsområdet i Sundsvall är skadeservice som omsätter 15 miljoner kronor och har 13 anställda. Där jobbar Corvara främst mot fastighetsägare och försäkringsbolag när det gäller exempelvis brand och fuktskador, asbestsanering och klotter. 2017 kommer att se ut som många andra år volymmässigt men Christer Hedberg berättar att Corvara vill bredda sig ytterligare. – Vi ska försöka ta fler marknadsandelar på bygg och fastighetssidan. Det ska vi lägga mer fokus på det kommande året.

ÅF växer VILL DU BLI EN AV OSS?

Hos oss kan du göra skillnad genom ett omväxlande, spännande och utvecklande arbete. Välkommen!

2016141

www.afconsult.com/jobb

Christer Hedberg med en del av sin personalstyrka.


Affärstidningen näringsliv

timrå/sundsvAll svensk industri & tillväxt

45

Europas främsta tillverkare av PVCprodukter finns i Timrå

Företagsklimatet i Timrå är ett av de bästa i hela Norrland. Bland lokala företagare talas det ibland om ”Offensiva Timrå” och det är något som entreprenören Niklas Nordlund känner att han kan hålla med om. Som vd för Norrlands Hall och Kapell AB, ett av Timrås mest expansiva företag, känner Niklas ett starkt engagemang för ortens utveckling.

bland medarbetarna och det skapar också trivsel och ännu mer engagemang. – När det gäller vår långsiktiga kompetensförsörjning så ser jag ljust på möjligheterna att rekrytera både internt och utanför vår egen organisation, säger Niklas. NHK har ett gott rykte som partner och arbetsgivare i regionen och det gör att många gärna söker sig till oss. Vi har också en extremt låg personalomsättning vilket i sin tur vittnar om att man trivs med att arbeta här. Expansionen fortsätter

Norrlands Hall och Kapell, NHK, står för en av Europas mest moderna tillverkningsanläggningar för produktion av PVCprodukter och storformatsprint. Allt från lagerhallar, väderskydd, tält och presenningar tillverkas i anläggningen i Timrå, och monteras på plats hos kunder över hela Sverige. NHK har till och med levererat och monterat globalt. Personalen viktigast

De senaste åren har varit mycket händelserika för NHK. På mycket kort tid har företaget förvärvat ett antal dotterbolag i olika delar av Sverige och samtidigt expanderat på plats i Timrå. Mycket resurser har satsats på att skapa en effektivare tillverkningsprocess med högre automationsgrad. Trots att nya maskiner utgör stora investeringar är återbetalningstiden relativt kort tack vare kraftigt sänkta produktionskostnader. Det är dock inte enbart ny teknik som garanterar framgång, enligt Niklas Nordlund är det personalen som står för den viktigaste drivkraften inom NHK. Det är deras engagemang och idéer som kan åstadkomma riktigt stora förändringar. Genom att satsa på intern rekrytering och ge personalen möjlighet att utvecklas in i nya roller ökar delaktigheten

Niklas Nordlund nominerades av Svenskt Näringsliv till ”Årets mest företagsamma” i Västernorrland 2016. Nomineringen har mycket att göra med Niklas engagemang för Timrå. Att hemmaarenan för Timrå IK numera heter NHK Arena är ett talande exempel, men en annan viktig aspekt är att en stor del av produktionen av halldukar och andra PVC-produkter har tagits tillbaka från lågkostnadsländerna. Det är produktion som numera finns i Timrå. Niklas har även framöver stora tillväxtambitioner för NHK. Redan idag är företaget ett förstahandsval på marknaden för PVCbaserade skydd och hallar – i princip allt från små skyddsdraperier på några få kvadrat till produktionshallar om tusentals kvadrat finns bland återkommande uppdrag. Dessutom finns det en stor tillväxtpotential då NHK som underleverantör och samarbetspartner till ett antal av de större företagen inom tält, lagerhallar och väderskydd kan leverera snabbt och kostnadseffektivt. – Vi har utvecklats inom våra fyra huvudsakliga affärsområden – PVC-produkter, bygg, montage och reklam, och därför har vi också byggt ut produktionsytan under 2016. NHK är ett av Timrås mest expanderande företag,

kanske till och med ett av Västernorrlands mest expansiva. Det ger oss mod och kraft att fortsätta

utveckla företaget, våra produkter och tjänster, samt inte minst vårt engagemang i den lokala och

regionala utvecklingen, avslutar Niklas Nordlund med.

SVERIGES LEDANDE STOMBYGGNADSFÖRETAG

Strängbetong erbjuder byggherrar och entreprenörer på den svenska marknaden ett brett sortiment av funktionella stommar och vackra fasader. Med kapacitet, kompetens och erfarenhet – från idé till färdig stomme. Nu är vi med och levererar stommen till SCA Helios. Läs mer om oss på strangbetong.se


46

timrå/sundsvAll svensk industri & tillväxt

Affärstidningen näringsliv

Timrå fortsatt på topp bland Norrlands bästa företagsklimat Timrå har sedan flera år tillbaka visat goda resultat i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Att ett målinriktat samarbete mellan kommunen och näringslivet ligger bakom framgångarna är tydligt – få andra kommuner kan visa lika stora kliv som Timrå när det gäller att skapa nya kontaktytor mellan det offentliga och det privata.

företagen också är extremt god. – Vi är nöjda med våra resultat – men vill naturligtvis bli ännu bättre, säger kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand. Som ett led i det gör Timrå kommun fortsatta satsningar för att höja servicegraden. Timrå befinner sig idag på sjätte plats, alltså redan en av Sveriges tio främsta kommuner när det gäller service mot företag, det är något som förtjänar att lyftas fram mer och som vi kommer att förädla framöver.

Timrå antog redan 2003 en vision om att ha Norrlands bästa företagsklimat. Målet nåddes 2013, då Svenskt Näringslivs ranking visade att Timrå hade nått Norrlands bästa företagsklimat. Timrå har under åren lyckats behålla en stark position i rankingen och placerar sig fortfarande i toppen bara Bjurholms kommun är före. Genom att skapa mötesplatser och möjligheter till nätverkande där kommunen och näringslivet kan sammanstråla blir de gemensamma målen för Timrås utveckling ännu tydligare. Undersökningar bland lokala företag visar tydligt att majoriteten av de som svarat upplever Timrå som en fördelaktig etableringsort och att kommunens service gentemot

Spännande resa över tid

Att satsa på en god dialog med näringslivet är enligt Ewa Lindstrand ett enkelt val. Ett gott företagsklimat är grundläggande för att skapa jobb och skatteintäkter, som behövs för att bygga och behålla välfärd. Kommunchefen Andreaz Strömgren tillägger att den spännande resa som Timrå gjort från 2003 och fram till idag i sig är imponerande för en mindre kommun i norra Sverige. – Vi har jobbat med tillväxtfrågorna systematiskt och vidareutvecklat förhållningssättet till företagande kontinuerligt. I Timrå finns ungefär 1300 företag och cirka 85 procent av dem har max fem anställda. Från kommunens sida måste vi kunna möta dessa

entreprenörers behov och ge en snabb, effektiv och enkel service för att vara fortsatt attraktiv för etableringar, säger Andreaz Strömgren. Företagsärenden har företräde i den interna beslutsprocessen och det har med stor sannolikhet också bidragit till att skapa det starka företagsklimat som Timrå har idag. Nu fortsätter arbetet med att stärka medvetenheten bland allmänheten gällande Timrås gemensamma mål för tillväxt och företagande. Utmaningar – och möjligheter

En stor utmaning för framtiden blir att se över bostadsförsörjningen. Kommunen har redan tagit stora grepp för att tackla den, vilket tydliggörs genom att det kommunala bostadsbolaget Timråbo bygger ett nytt flerfamiljshus mitt i centrala Timrå. Dessutom ökar intresset bland privata fastighetsägare att investera i Timrå. I skrivande stund diskuteras det bland annat om att låta bygga om en skola och ett närliggande kvarter till lägenheter, gärna i privat regi. Det finns goda utvecklingsmöjligheter genom att satsa mer på förtätning och utö-

Timrå antog redan 2003 en vision om att ha Norrlands bästa företagsklimat, och målet nåddes tio år senare. Ewa Lindstrand och Andreaz Strömgren är mycket nöjda med dagens placering bland Norrlands främsta företagarkommuner.

kade samarbeten mellan offentliga och lokala aktörer. Den nio mil långa kuststräckan mellan Sundsvall och Härnösand utgör också en fantastisk utvecklingsmöjlighet för Timrå. Med ett fördelaktigt läge och en bra infrastruktur med egen flygplats, utbyggd järnväg, hamnar samt E4:an som löper genom kommunen har Timrå alla förutsättningar för att bli ett av Norrlands främ-

Hyr eller Hyr Hyrköp köp din mask maskin till rrätt ätt pris a av v oss! Vi vänder oss till kunder i hela Sverige. Hjulgrävare - Bandgrävare - Minigrävare - Hjullastare Fullt utrustade, märkesoberoende. Tillgodoräkna dig betald hyra vid köp av maskin. Skräddarsydda maskiner 2 – 40 ton för dina behov.

Fördelar: F ördelar: Ingen kontantinsats - Betala till dig själv Service ingår under hyrestiden Försäkringar ingår under hyrestiden

i f

Jimm Jimmy yS Svedberg vedberg • 070 380 05 87 • jimm jimmy.svedberg@pgmt.se y.svedberg@pgmt.se P Patrik atrik G Gillgren illgren • 076 822 01 70 • pa patrik.gillgren@pgmt.se trik.gillgren@pgmt.se F Fredrik redrik P Persson ersso on – 070 607 11 76 – fr fredrik.persson@pgmt.se ed drik.persson@pg persson@pgmt.se se

sta logistiknav. – En bra infrastruktur bidrar till att bibehålla och utveckla Norrlands näringsliv. Därför ser vi från vår sida till att infrastrukturella satsningar prioriteras, som delägarskap i flygplatsen och etablering av logistikcenter i Söråker/Torsboda. Vi ser att det stärker Timrå och regionen men även övriga Norrland, avslutar Ewa Lindstrand med.


Affärstidningen näringsliv

timrå/sundsvAll svensk industri & tillväxt

47

Sundsvall i framkant med industriella projekt ÅF växer med nya samhällsnära projekt och befinner sig i ständig utveckling med växande rekryteringsbehov. I Sundsvall har ÅF sedan länge en stark position som industrins förstahandsval av teknikkonsult för bland annat processoch energieffektiviseringar, nybyggen, uppgraderingar och ombyggnationer. Nu är man dessutom en av de större aktörerna inom infrastruktur och fastigheter.

ÅF har under de senaste 100 åren samlat på sig branschens största erfarenhetsbank med kunskap inom samtliga samhällsbyggarmoment. Det sammanfattas i devisen Innovation by Experience och genomsyrar allt arbete inom ÅFs samtliga divisioner. – Ofta integreras kompetens från flera divisioner i samma projekt vilket också bidrar till att stärka synergin mellan både divisioner och olika ÅF-kontor. Så arbetar vi också här i Sundsvall och därför får vi ofta leverera i riktigt stora projekt, säger Fredrik De Wahl, kontorschef i Sundsvall samt sektionschef för Mekanik och Anläggning.

involverade, tillägger Anders Ågren, sektionschef samhällsplanering i Sundsvall.

en resurs inom många olika områden. Tuffa rekryteringsmål

Styrkan i mångfald

Många olika projekt

ÅF har en ledande position i Sundsvall när det gäller kunskapsområden som processteknik, automation, industriell IT, VVS och elkraft. Jonas Sjölund, sektionschef för VVS-avdelningen, berättar att kunderna finns inom i stort sett alla industrisektorer, hela samhällsbyggnadssegmentet (offentliga byggnader, bostäder och infrastruktur) och fastighetsbranschen. – Typiska uppdrag inom industrin kan vara att kunden vill modernisera och effektivisera en produktionsprocess, bygga ut sin kapacitet eller skaffa en helt ny

produktionslinje, förklarar kollegan Mats Lögdal, som ansvarar för projekt- och byggledning. Inte helt oväntat så deltar ÅF i SCA:s stora tillbyggnad av Östrands massafabrik i Timrå, en grannkommun till Sundsvall. Det finns emellertid en rad andra projekt som man också levererar inom, med siktet inställt på att skapa tillväxt i regionen och inom ÅF. – Pågående industriprojekt kompletteras i vår region av mycket stora infrastrukturprojekt och för att inte glömma nyproduktion av bostäder. Det är uppdrag som kräver en helt ny samhällsplanering och här är vi djupt

ÅF hade delar av ansvaret för projekt- och byggledning då E4:an skulle byggas ut och bron över Sundsvallsfjärden planerades. Nu är dessa projekt färdigställda. Nu ska det byggas en ny hamn och en ny logistikpark i utkanten av staden och ÅF har fått i uppdrag att projektera järnvägsanslutningen i området, projekt Maland och Tunadalsspåret. – Det som är spännande med ÅF som teknikkonsult och samarbetspartner är just att så mycket kompetens och erfarenhet finns samlad under samma tak, menar Tomas Engberg, sektionschef IT och automation i Sundsvall. Allt från industriprocesser och energieffektivisering till vägbyggen, dagvattenutredningar, och ledningsprojektering till konstruktion av nya bostäder – ÅF är

Sundsvall är en växande stad i södra Norrland. Staden och regionen lockar tack vare möjligheten att leva närmare naturen, samtidigt som Sundsvall har expanderat och kan erbjuda i stort sett allt som en storstad kan erbjuda. Det kan ÅF dra nytta av i sin rekrytering. – Vi bygger samhället utifrån flera perspektiv. För att kunna fortsätta med det behöver vi bli fler inom ÅF i Sundsvall, vi är ständigt på jakt efter konsulter inom olika teknikområden, säger Tomas Sandberg, som ansvarar för sektionen El och automation. ÅF har stora tillväxtambitioner och har satt upp tuffa rekryteringsmål för att matcha det. Det stora målet är att fördubbla antalet anställda inom hela ÅF mellan 2015 – 2020. I Sundsvall går det åt rätt håll.

Hur ni vill, var ni vill och när ni vill.

VI LÖSER DET! Vår uppgift är att exponera din idé, ditt budskap och din profil. Det kan göras på många sätt och med vår långa erfarenhet har vi den kompetens som krävs för respektive tillfälle. Vårt huvudmål är att förstärka ditt varumärke visuellt med moderna lösningar. Hos oss tar reklamverkstaden dig en bit längre Vi hjälper dig med allt från idé till färdig produkt och löser därmed ditt totala behov av profilering. När allt är bestämt tar vi även hand om bygglovsansökan för större skyltar och vi levererar och monterar på plats. Vi hjälper dig även med hela byggnationer Hos NHK kan du nu även få hjälp med renovering, ombyggnad, tillbyggnad, inredning och projektledning. Till och med nybyggnad kan vi stå till tjänst med. Vi hjälper även till med att söka bygglov och byggplanera. Kontakta oss så berättar vi mer!

En av Europas modernaste

ANLÄGGNINGAR Vi har täckt och skyddat utrustning och tillgångar sedan 1997. Vi har räddat partyn och andra tillställningar från att regna och blåsa bort. Vid vår anläggning i Timrå har vi under senare år nära nog fördubblat ytan vilket gör att vi även kan arbeta med de allra största formaten. Vi arbetar i stort som smått, från små skyddsdraperier på några få kvadrat till produktionshallar för hus om tusentals kvadrat. NHK fungerar även som underleverantör och samarbetspartner till ett antal av de större företagen inom tält, lagerhallar och väderskydd.

TELEFON: 060-606 20 00 • E-POST: INFO@NHK.SE KABELVÄGEN 14, 861 36 TIMRÅ • KABELVÄGEN 1G, 901 33 Umeå

WWW.NHK.SE


48

timrå/sundsvAll svensk industri & tillväxt

Affärstidningen näringsliv

Nytt introduktionsprogram ger starkare chefer Att hållbarhet är viktigt för de samverkande verksamheterna inom Myndighetsnätverket i Sundsvall märks i flera avseenden. Nätverket har etablerats främst för att dra nytta av varandras kompetens och resurser. Gemensamma utbildningar är ett tydligt exempel på resursbesparing och med chefsintroduktionsprogrammet ska nya chefer stärkas genom hela nätverket.

Hållbarhet ligger i tiden och är tätt förenat med allt större ansträngningar för att förbättra, modernisera och effektivisera verksamheter. Inom tillverkningsindustrin eftersträvas hög produktionskapacitet och korta ledtider i kombination med hög kvalitet. Samma princip gäller egentligen för alla typer av verksamheter idag, tjänster ska vara mer tillgängliga och utföras mer effektivt till nytta för alla parter. Myndighetsnätverket visar med det egenutvecklade chefsintroduktionsprogrammet att man satsar på att skapa hållbarhet i

medlemmarnas organisationer över tid, med starka och väl rustade chefer. Under ett år får nya första linjens chefer på CSN, Bolagsverket, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet och SPV genomgå ett omfattande introduktions- och utvecklingsprogram för att få insikt om ledarskap inom staten. Större kraft i samverkan

Myndighetsnätverket har utvecklat chefsintroduktionsprogrammet för att komplettera de chefsprogram som redan tillämpats under en längre tid inom några av myndigheterna. – Varje myndighet är lite för liten för att kunna driva ett större introduktionsprogram här i Sundsvall, men tillsammans kan vi göra en mycket mer kraftfull satsning, poängterar Elisabeth Kjellberg, som ansvarar för planering och genomförande av chefsintroduktionsprogrammet vid sidan av sin roll som verksamhetsutvecklare på Bolagverket. Som en del av det nya programmet får alla nya chefer en mentor från en annan myndighet inom nätverket än sin egen. En

Mats Åkerlund, Andreas Söderstedt och Elisabeth Kjellberg satsar på långsiktig chefsförsörjning. Foto: André Byström

viktig del av programmet omfattar således att göra en bra matchning mellan adepter och mentorer. Andreas Söderstedt är som ny chef på CSN:s it-avdelning en av deltagarna i programmet. Han bekräftar att satsningen fått en bra start och att det känns förmånligt att få delta. Med en mentor från Bolagsverket har Andreas fått insikt i en annan myndighets verksamhet och många likheter kan dras med arbetet inom CSN. – Jag känner ett stort stöd från mentorn och har även börjat bygga upp ett nätverk av chefskolle-

gor från andra myndigheter som jag kan bolla frågor med vid behov. Programmet ger en möjlighet till kompetensutbyte över myndighetsgränserna och främjar förnyelse, menar Andreas. Långsiktig chefsförsörjning

Chefsintroduktionsprogrammet bidrar till utveckling inom chefsrollen men också till idéer som kan främja verksamhetsutveckling inom de olika myndigheterna, vilket naturligtvis bidrar till ökad hållbarhet på sikt. Programmet är också en del av arbetet för att skapa en långsiktig

chefsförsörjning i regionen, och samtidigt motiveras mentorerna i sina roller. – Som mentor upplever jag att jag kan utvecklas i min egen chefsroll. Kunskapsutbyte borde alltid uppmuntras och den insats som nu görs inom Myndighetsnätverket kan mycket väl fungera som inspiration för andra verksamheter att tänka i samma banor, kommenterar Mats Åkerlund, mentor och HR-chef på Hovrätten för nedre Norrland, med lång erfarenhet av att arbeta inom staten efter att bland annat ha arbetat på SPV.

En oslagbar kombination av kvalitet, service och miljö.

SCA bygger en massafabrik i världsklass SCA investerar nästan åtta miljarder kronor i Östrands

SCA Östrand ökar produktionen från 430 000 ton till 900 000 ton av

massafabrik i Timrå, den största industriinvesteringen

vår sulfatmassa Celeste och får den största produktionslinjen för

i Norrland – någonsin.

blekt barrsulfatmassa i världen.

SCA ÖSTRAND | sca.com/pulp


Affärstidningen näringsliv

timrå/sundsvAll svensk industri & tillväxt

www.timra.se

+16 = 47

All time high! Timrå har placerat sig på 47:e plats på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Det är 16 kliv upp i rankingen och den bästa placeringen som Timrå någonsin haft. Hittills. När det gäller service till företagen klättrade Timrå fyra platser sedan förra året och landar på sjätte plats totalt av Sveriges 290 kommuner. Nu klättrar vi vidare mot Norrlands bästa företagsklimat och topp tio i Sverige när det gäller service till företagen. Visst vill ni hänga med på resan? Kontakta oss på Näringslivskontoret, www.timra.se/naringsliv, tfn: 060-16 31 00.

49


50

timrå/sundsvAll svensk industri & tillväxt

Affärstidningen näringsliv

Experter på entreprenadmaskiner Timrå har blivit synonymt med bra företagsklimat och goda etableringsmöjligheter. Det råder en stark positivism i Timrå som inte minst återspeglas i de företag som verkar i regionen. Det skriver entreprenören Patrik Gillgren gärna under på efter flera framgångsrika år med god tillväxt.

Som grundare och ägare av tre företag inom entreprenadbranschen är Patrik Gillgren i allra högsta grad involverad i Timrås utveckling. Det byggs mycket nytt i regionen kring Timrå och Sundsvall, nya bostäder som förenas med ny stadsplanering inklusive nya gator och vägar. Samtliga projekt kräver markarbeten och här är Patriks team

En stor fördel med att hyra är att gång till nya, välservade maskiner.

inom de tre företagen PG Marketing & Trading, PG Rental & Trading samt PG Equipment & Trading framstående experter. Den bästa kundupplevelsen

Det är nog få som kan lika mycket om grävmaskiner, hjullastare och andra entreprenadmaskiner som personalen på PG Marketing & Trading. Inom företaget finns en lång samlad erfarenhet av att importera, uppgradera och anpassa CE-märkta maskiner från hela Europa. Tack vare gedigen kunskap om vilka maskiner som fungerar bäst för svenska förhållanden, kombinerat med ingående kunskap om hur de ska servas och underhållas, kan PG Marketing & Trading leverera den bästa kundupplevelsen – till ett mycket konkurrenskraftigt pris. – Vi kan hålla riktigt bra priser tack vare en lite annorlunda affärsmodell: vi har inga dyra lagerkostnader eftersom alla maskiner beställs direkt från leverantörerna och utrustas i Sverige innan vi levereman alltid får till- rar dem till våra kunder. Det

handlar inte om att uppnå lägsta pris på kort sikt, utan att med rätt kunskap uppnå högsta möjliga lönsamhet i maskinaffären på sikt. Vi ger oss inte innan kunden är nöjd, säger Patrik Gillgren. Affärsidén grundas på att tillhandahålla en hög servicenivå med högsta möjliga tillgänglighet. Det går att få tag på någon som är insatt i hur produkterna fungerar dygnet runt. Ofta är det en trygghet som värderas högre än tillfälliga lågprisalternativ. För att riktigt toppa kundernas förväntningar gällande trygghet och säkerhet medföljer en tvåårig funktionsförsäkring och möjligheten att teckna löpande underhållsavtal. Fördelaktigt att hyra

Ett tryggt sätt att undvika dyra kontantinsatser är att hyra de maskiner som behövs för varje uppdrag. Det finns via PG Rental & Trading dessutom möjlighet att köpa ut maskinen efter hyrestiden, vilket då innebär att en del av hyran utgör en insats för en framtida investering. Samtidigt binds inget kapital upp, vilket är mycket fördelaktigt om verksamheten är föränderlig med många olika typer av uppdrag. – För alla passar det inte att köpa nya maskiner då nya uppdrag kan variera i storlek och typ. Genom att istället hyra det man behöver säkerställs en hög nivå

Patrik Gillgren, Carina Åström, Jimmy Svedberg och Fredrik Persson är vana vid att lösa utmaningar enligt principen rätt maskin på rätt plats.

på utfört arbete, med rätt maskin på rätt plats, till en kostnad som är acceptabel för de flesta. Marknaden har förändrats med tuffare konkurrensvillkor för entreprenadbolagen, vi ser därför att även större företag gärna hyr vissa typer av maskiner, berättar Patrik Gillgren. Hög service uppskattas

De tre företagen som Patrik Gillgren satt sina initialer på är heltäckande – men räknas fortfarande som mindre aktörer inom entreprenadbranschen i stort. Med en slimmad organisation och skarpt fokus på vad som verkligen gör en bra kundupplevelse fortsätter Gillgrens team att vidareutveckla ett koncept som uppskattas. – Det är detaljerna som gör

helheten, och en maskin i sig är inte värd något om man inte vet hur den bäst används eller hur den ska skötas om, påpekar Patrik. PG Equipment & Trading säljer alla märken och modeller av tillbehör till majoriteten av existerande entreprenadmaskiner på marknaden. Självklart spelar tillgänglighet, service- och prisnivå en central punkt i erbjudandet till kunderna. PG Equipment servar även maskiner över hela Sverige via ett 20-tal samarbetspartners på strategiska platser. Kunderna har alltid nära till service och montage av tillbehör. Precis som systerbolagen PG Marketing & Trading och PG Rental & Trading har tillbehörsbolaget PG Equipment hög tillgänglighet – öppet dygnet runt, året om.

Let’s write the future Med fler och smartare automationslösningar En hög automationsgrad och digitalisering är avgörande för att svensk industri ska behålla konkurrenskraften. Med helintegrerade automationslösningar kan du styra och optimera din anläggning så den blir både effektivare och säkrare. Har du dessutom en arbetsmiljö för operatörer där både drift och ergonomi integreras skapar du inte enbart den mest optimala fabriken – du attraherar även den digitala generationen. Vi hjälper företag, i många olika branscher, att skruva upp sin produktivitet. Du hittar oss på 30 orter över hela landet. Läs mer på abb.se/hallbartsamhälle


Affärstidningen näringsliv

timrå/sundsvAll svensk industri & tillväxt

Tid för karriär och tid att leva — vi har både jobb och fritid!

Se alla myndigheter och ch våra a lediga jobb på:

myndighetsnatverket.se natv tverket.

51


52

timrå/sundsvAll svensk industri & tillväxt

Affärstidningen näringsliv

Timrå IK siktar på SHL Efter en turbulent tid har en av Norrlands främsta hockeyklubbar återigen kontroll över pucken. Med bättre ekonomi och flertalet nya talanger fortsätter Timrå IK sin resa mot toppen.

För bara två år sedan närmade sig Timrå IK en konkurs. Att på bara ett par år lyckas vända en extremt besvärlig situation med hot på alla fronter är en enorm bedrift. Efter en lyckosam rekonstruktion och ett gediget engagemang genom hela klubben har Timrå IK idag ordning på sin ekonomi – och därmed också en ny framtidstro. – Den här säsongen har fört med sig en stor vändning för oss. Vi har lyckats bygga upp ett starkt lag och därmed också ett mycket större intresse från supporters och andra aktörer i vår region. Det är fortfarande tufft ekonomiskt men vi är helt klart på rätt väg, säger Patrik Bylund, marknadschef Timrå IK. Tillbaka till SHL

Timrå IK har blivit ett mycket populärt samtalsämne i närområdet.

Ett större intresse bidrar naturligtvis till en ökad målmedvetenhet nu när Timrå IK strävar efter att komma tillbaka till SHL. Att återta platsen redan under säsongen 2016/2017 har dock aldrig varit planen, det vore enligt Patrik Bylund att ta ut segern i förskott och därmed skynda alldeles för fort. – Det är en långsiktig plan vi har, att komma tillbaka till SHL, menar han. Vi har ett bra lag, och vi känner stark support. Nästa steg blir nu att förädla vår produkt, det vill säga vidareutveckla våra talanger och fortsätta bygga på de relationer vi har med det lokala näringslivet som stöttar oss. Ungdomssatsning för framtiden

Dialogen pågår med sponsorer och andra intressenter för att vara redo för SHL när det är dags. Timrå IK strävar samtidigt efter att skapa och leverera en unik upplevelse varje gång man besöker en hemmamatch i NHK Arena. Precis som i affärslivet handlar det om att ta vara på konkurrensfördelar och skapa lönsamhet för att kunna fortsätta växa och investera.

Timrå IK:s supportar på Västra stå.

– Vi bygger vår framtid tillsammans med våra lokala partners samt med våra ungdomssatsningar. Vi har en fantastiskt bra ungdoms- och juniorverksamhet i Timrå IK och det borgar naturligtvis för att vi ska kunna

fortsätta utveckla nya talanger, inflikar Patrik Bylund. Timrå IK hockeygymnasium har uppemot flera hundra sökande årligen till 12 platser, så nog finns det ett starkt intresse för sporten bland ungdomar. Det

ska föreningen ta vara på och stärka för framtiden, med målet att representationslaget som så småningom når SHL till stor del ska vara uppbyggt av lokala talanger.

Smartare emballage ger lägre transportkostnader Att skicka varor mer effektivt – snabbare, säkrare och billigare – står högt på önskelistan för alla som lever på att köpa och sälja saker i större volymer. Det är man på Timråföretaget Tompall mycket medvetna om, vilket märks tydligt i de smarta emballagelösningar som företaget utvecklar och säljer.

Det spelar egentligen ingen roll om det handlar om enkla förbrukningsvaror eller mer avancerade detaljer inom industrin – lägre transportkostnader betyder ökad lönsamhet oavsett varutyp. I tider av allt tuffare konkurrens behöver man se om sitt hus och se till att etablera långsiktiga relationer med sina kunder, samtidigt som kostnadsfrågan aldrig kan ignoreras. – Lägsta pris för stunden är

ofta allt annat än det billigaste alternativet på sikt, påminner Thomas Markström, vd samt grundare av Tompall tillsammans med Ulrika Markström. Produkterna som Tompall grundar sin affär på är specialbyggda pallar av norrländsk furu och gran, samt robusta träemballage i tillägg till det. Oavsett vad som ska fraktas så kan Tompall skräddarsy en pall för ändamålet, komplett med skyddande emballage om det behövs.

– Vi utvecklar lösningar som sparar pengar över tid, i form av ökad säkerhet för godset och därmed färre kostsamma reklamationer, samt mer effektiva leveranser med pallar som bidrar till optimerade fraktlösningar, fortsätter Thomas. Den optimala lösningen

En optimal fraktlösning är med andra ord den som är mest lönsam över tid. Tompall kan hjälpa sina kunder att ställa om från kortsiktiga, mindre lönsamma lösningar till framtidens mer hållbara fraktsystem med bättre emballage. – Det är självklart att en smart emballagelösning ger lägre transportkostnader. En stor fördel med våra emballage är att de är hållbara över tid och de kan återanvändas, om och om igen. Livslängden är lång, och eftersom vi använder naturmaterial kan allt återvinnas när produkterna inte

längre kan återanvändas, förklarar Thomas Markström. Familjeföretaget är Thomas och Ulrikas livsverk och bygger på deras vision om att bidra till en mer hållbar transportsektor. För att visa att man lever som man lär åtar sig Tompall även ansvaret för att reparera kundens emballage vid behov, liksom att lagerhålla det om kunden så önskar. Större produktionsytor

Framtidsutsikterna för Tompall ser mycket ljusa ut. Efterfrågan på smarta transportlösningar och emballage ökar hela tiden. Tompall svarar med att bygga ut sin anläggning och därmed höjs produktionskapaciteten ytterligare. Dessutom skissar man på att utveckla en ny linje med nya maskiner för att kunna lansera en ny typ av fraktlösning, men Thomas är än så länge inte säker på när den kan bli aktuell.

– Vi har vuxit ur vår kostym och bygger just nu ut med 1200 kvadratmeter. Det är ett stort åtagande, men vi tittar samtidigt på fler alternativ. Det är en ny produkt på gång, men mer kan jag inte avslöja i dagsläget, säger han lite hemlighetsfullt. Tompall står inom kort redo med en ny produktionsanläggning och nya lagerytor. Det talas även om ett antal nya arbetstillfällen för att kunna fortsätta expansionen. – Det finns en stark tilltro till marknaden nu och vi vet att våra produkter behövs för att våra kunder ska kunna växa med sina verksamheter. Allt fler upptäcker värdet av en optimal fraktlösning, säger Thomas, som ser fram emot ett starkt år 2017 med många nya samarbeten och givetvis även fördjupade relationer med befintliga kunder.


Nya Skellefteå HÅLLBAR TILLVÄXT

InfoVista bäst i världen på att mäta trådlös kvalitet

2030

Skellefteå Science City – för ett mer innovationsdrivet Skellefteå

The Great Northern /sid 58 /sid 65

Foto: Monica Almqvist

Tieto bygger framtidens samhälle

Exploratoriet – Upptäck nya möjligheter med teknik

/sid 60 Gallac – Norrländskt ytbehandlingsföretag i stark tillväxt

/sid 55

/sid 60 SSC bidrar i samhällets hållbara omställning

”STRÖMSÖR” Skebo

/sid 56

Polaris

/sid 64

Riksbyggen

/sid 70

/sid 67


54

nyA skellefteå 2030

Affärstidningen näringsliv

Skellefteås kultur i centrum I många avseenden kan man säga att Skellefteå har sin storhetstid precis nu. Stora bostadsprojekt samsas med byggnation av nya kontors- och parkeringshus, och en ny arena för teknikupplevelser har redan invigts. I höst startar nya teknikutbildningar och framtidens kulturhus ska uppföras tillsammans med ett nytt hotell.

Framtidstron har nog aldrig varit så stark som nu i Skellefteå, staden som sedan länge förlitat sig på att bygga hållbart från grunden med egna resurser och för-

mågor. Det ger bästa tänkbara utgångsläge för utveckling av ett nytt kulturhus som ska samla några av regionens viktigaste kulturverksamheter som Västerbottensteatern och Museum Anna Nordlander, samt Skellefteå konsthall och Stadsbiblioteket. Även placeringen av det nya kulturhuset blir bästa tänkbara på gamla busstorget mitt i staden, i enlighet med en tät invånardialog. Kulturhus Skellefteås projektledare Therese Bäckström Zidohli förklarar: – Det är främst för att understryka ambitionen att Skellefteå ska utvecklas som besöksmål och mötesdestination baserat på kul-

turella upplevelser, och därför är det också extra gynnsamt att kulturhuset uppförs tillsammans med ett toppmodernt hotellbygge, förklarar hon. Projektet Kulturhus Skellefteå drivs nu målmedvetet vidare efter att White Arkitekter utsågs till vinnare i en arkitekttävling med sitt bidrag ”Sida vid sida” i juni i fjol. – Det finns stor kunskap och ett gott samarbete mellan alla involverade, fortsätter Therese Bäckström Zidohli. Arbetet handlar nu bland annat om att förbereda uppstarten av det framtida driftbolaget, precisera kulturhusets identitet och vad det

Illustration:  White Arkitekter AB

ska erbjuda samt förbereda kärnverksamheterna inför den kommande flytten. Syftet är att säkerställa att inriktningen och ambitionen som tagits i kommunfullmäktige om kulturhuset genomförs för att skapa en lyckad lansering. Och utvecklingen tycks redan överträffa förväntningarna – redan innan årsskiftet 2016/17 hade man lyckats knyta flera kongresser till framtidens kulturhus i Skellefteå. Byggstart i höst

Illustration:  White Arkitekter AB

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

White Arkitekter har anlitats som generalkonsult för projekteringen. Det innebär att de har det övergripande ansvaret för projekteringen och ska arbeta tätt tillsammans med Skellefteå kommun kring utformningen av kulturhuset. Visionen är att kulturhu-

set i enlighet med Skellefteås tradition och arv ska ha stora inslag av trä. – Planerad byggstart är redan till hösten, och därför måste busstationen flyttas redan nu under våren, berättar Therese Bäckström Zidohli. Huset är beräknat att stå klart årsskiftet 2019/2020 och den stora invigningen kommer äga rum i mars 2020. Bolagets vd ska enligt plan finnas på plats minst ett och ett halvt år innan invigningen. Den första kongressen, Biblioteksdagarna, är inbokad till maj 2020. Den snäva tidsplanen vittnar om att man redan från början haft mycket höga krav på projektets genomförande, något som Therese Bäckström Zidohli också bekräftar. Hon ser fram emot en fortsatt intensifiering av bygget under våren.

Vi tänker alltid efter, före Känner du till vad som skiljer oss från andra? Svaret hittar du i vår långsiktighet. Ta bostäder till exempel; när konkurrenterna säljer och lämnar över sina lägenheter, börjar vårt viktigaste engagemang – den dagliga skötseln och långsiktiga utvecklingen av fastigheten. Vi är med på resan under många år, vilket gör att vi tänker annorlunda från början. Vårt förvaltningsperspektiv har fått oss att förstå hur man måste tänka när man bygger. Det här tankesättet – att tänka efter, före, har vi med oss i allt vårt arbete. Det är helt enkelt bättre att göra rätt från början. Besök riksbyggen.se redan i dag så kan vi se om det är något som vi kan tänka efter på tillsammans!


Affärstidningen näringsliv

nyA skellefteå 2030

55

Tieto bygger framtidens samhälle Tieto har en framträdande roll i det digitala ekosystemet. Inom koncernen, som är en av Europas främsta när det gäller mjukvaruutveckling och relaterade tjänster, finns både teknikhöjd och innovationskraft. Det är naturligtvis viktigt – men avgörande är ändå Tietos förmåga att använda tekniken för att bidra till affärsnytta och lönsamhet hos kunderna samt inte minst för att driva samhällsutvecklingen i stort.

Det är ingen överdrift att säga att Tieto är med och bygger framtidens samhälle med hjälp av nya molntjänster och mer effektiva kommunikationsplattformar. Tietos övergripande mål är nämligen att utveckla företag och samhälle med hjälp av IT. För uppdraget finns en omfattande tjänsteportfölj som kan anpassas efter både offentliga och privata beställare. – Tieto är en kraftfull one-stopshop för alla tänkbara tjänster och teknologier som behövs för att utveckla, implementera och driva framtidens effektiva och samhällskritiska IT-system, tydliggör Lena Lindström, som ansvarar för tjänsteleveranser på Tieto i Skellefteå. Löser tekniska utmaningar

En del av Tietos framtidsvision är att ständigt arbeta för att öka både kundnytta och kunskapsinnehåll. Det dagliga arbetet kretsar kring att förenkla vardagen för företag och organisationer som förlitar sig på avancerade ITsystem, ofta i lite större omfattning med många olika funktioner och användare. Samtidigt ska det vara flexibelt och användarvänligt. Det är ett exempel på en av många utmaningar som Tieto löser. Att satsa på framtidssäker teknik är därför en given strategi som Tieto skriver under på. Det märks tydligt i de senaste investeringarna där företaget bland annat utökat sitt ekosystem av

För en bättre upplevelse!

molntjänster genom att bli en del av det globala återförsäljarnätet för Amazon Web Services (AWS). – Att ligga i framkant teknikmässigt innebär att vi kan locka till oss talanger, men enbart teknikhöjd räcker inte för att kunna knyta framtidens medvetna ITkonsulter. De värdesätter nämligen andra saker som hållbarhet och möjligheter att få vara med och påverka – både sin arbetsplats samt teknikens utveckling. Det kan Tieto erbjuda, menar integrationsarkitekten Dennis Hansson. Kompetensförsörjning – den största utmaningen?

För att kunna fortsätta ligga i framkant är Tieto beroende av ett brett rekryteringsunderlag med både juniora och seniora utvecklare. Det finns emellertid tydliga indikationer på marknaden att den långsiktiga kompetensförsörjningen kommer att bli en stor utmaning – och det finns i sin tur flera bakomliggande orsaker till det. Tieto engagerar sig i frågan på många sätt, bland annat genom att vara synliga och aktivt marknadsföra både branschen och det egna företaget på platser där framtidens talanger rör sig. – Den långsiktiga kompetensförsörjningsfrågan är en utmaning som vi delar med hela ITbranschen. Jag tror att vi tillsammans måste bli bättre på att marknadsföra yrket och uppmärksamma ungdomar på de

möjligheter som finns inom branschen. Det finns så mycket man kan arbeta med inom IT, och allt har en stor betydelse för medborgare och samhälle, poängterar Lena Staflund, chef på PDS i Skellefteå. Ett sätt för Tieto att vidareutveckla teknikintresse bland yngre och samtidigt ge något tillbaka till regionen är att engagera sig i Kodcentrums utveckling i Skellefteå. – Vår insats är framförallt våra anställdas tid som de engagerar för att stötta verksamheten i den lokala kodstugan, där barn upp till 13 år får lära sig att programmera helt gratis, informerar Fredrik Pantze, som ansvarar för Tietos utveckling inom skolan i Norden och som också är en av eldsjälarna bakom företagets insatser i kodstugan.

Vi jobbar för en säker trafik och en bra miljö

www.opusbilprovning.se

ARE YOU LOOKING FOR A GREAT PLACE TO WORK, LEARN AND SHARE? The Great Northern, in Skellefteå, is an international innovation house which offers an inviting, collaborative co-working space for businesses of all sizes. Seats at The Great Northern cost from 1900 kr/month. FOR MORE INFORMATION SEE WWW.THEGREATNORTHERN.ORG

Tieto i framtiden

Att Tieto även i framtiden ska stå för ett av marknadens bredaste utbud av IT-tjänster för såväl offentliga som privata beställare tar man fasta på i Skellefteå. – Det viktigaste för oss framöver blir att sprida kunskap om vad IT-branschen kan erbjuda och vad en utvecklare verkligen gör. Det är ett mycket attraktivt arbete med näst intill oändliga möjligheter, en bra arbetsmiljö och attraktiva lönevillkor. Det borde vara något som alla ungdomar vill satsa på för att trygga sin framtid, menar kontorschefen Roland Granlund.

Utrota barncancer. Din gåva gör skillnad.

barncancerfonden.se  Pg 902090-0 

Upptäcksresa för stora och små Lek, teknik & naturvetenskap

www.exploratoriet.se


56

nyA skellefteå 2030

Affärstidningen näringsliv

Skebo bidrar till Skellefteås förvandling Redan till 2020 kan Skellefteå erbjuda hundratals nybyggda centrumnära bostäder i olika upplåtelseformer. Det allmännyttiga bostadsbolaget Skebo har framgångrikt lyckats knyta samarbeten som ger privata fastighetsägare en skjuts in på den lokala bostadsmarknaden. Det gynnar hela kommunen som med ett ännu större utbud av attraktiva bostäder kan få igång efterlängtade flyttkedjor.

Ett antal större bostadsprojekt pågår i flera av de centrala stadsdelarna i Skellefteå, och Skebo befinner sig i flera avseenden mitt i centrum av utvecklingen med projekt som sammantaget kommer att resultera i hundratals nya hyresrätter. Det nya Skellefteå kommer dessutom att stoltsera med ett nytt kulturhus och storhotell, samt nybyggda skolor och verksamhetslokaler för såväl nystartade som lite mer etablerade företag.

Skellefteås bostadsmarknad förstärks med yteffektiva och prisvärda lägenheter i projektet Lilla Nipan.

Allt sker inte över en natt, men att Skellefteå genomgår en märkbar förändring som närmare kan liknas vid en förvandling är nog alla som på något sätt har något att göra med staden helt överens

om. Ett av de kommunala tillväxtmålen säger att Skellefteå ska ha 80.000 invånare till 2030. För att det ska kunna uppnås krävs ett rejält tillskott på bostadsmarknaden, som annars har

Strömsör blir en ny hållbar stadsdel i centrala Skellefteå.

Nya lokaler för framtiden Skellefteås starka tradition av kreativt entreprenörskap har sin grund i de rika naturresurserna - skogen, malmen och älven. I generationer har drivna och idéstarka företagare utvecklat produkt- och affärsidéer som resulterat i nationellt och internationellt starka varumärken. Nyckeln till framgång ligger i kombinationen av specialisering, givande samarbeten och ett välkomnande och framåtsträvande Skellefteå. Fastighets AB Polaris bygger just nu ett modulbaserat företagshus i trä som kommer att stå klart under 2017. Fastigheten har flexibla och anpassningsbara lokallösningar för små och stora företag. Att medverka till positiv och hållbar utveckling är grunden i vår verksamhet, både när det gäller förvaltning och byggande av nya lokaler. Läs mer om oss och vårt nya företagshus i trä på: www.polaris.skelleftea.se

Fastighets AB Polaris är Skellefteå kommuns näringslivs- och industrifastighetsbolag. Vårt fastighetsbestånd omfattar ca 300 000 m² industri, kontor och utbildningslokaler fördelat på ett sextiotal fastigheter.

varit mer eller mindre oförändrad under flera decennier. Plats för fler aktörer

För Skebos del handlar det om att starta flyttkedjor som i sin tur främjar fortsatt utveckling. Det arbetet sattes igång för ett antal år sedan då man beslutade om att bygga kvarteret Ringduvan, där allt blev uthyrt långt innan bygget färdigställdes. Nästa projekt i kvarteret Oden möttes av samma entusiasm, och med blodad tand vågar Skebo dra igång det ena nya projektet efter det andra – men det krävs kapital. För att delfinansiera de stora byggprojekten och samtidigt bana väg för ytterligare en stark aktör på Skellefteås bostadsmarknad valde Skebo att sälja dryga tusentalet lägenheter i Anderstorp och Sunnanå till Nordhalla Fastigheter AB. Därefter

såldes ytterligare cirka 500 lägenheter till Riksbyggen, som Skebo nu även har etablerat ett stort bostadsprojekt med. Skellefteås nya framsida

Stadsdelen Strömsör kan bli Skellefteås nya framsida tack vare sitt fördelaktiga läge centralt vid älven, och här projekterar Skebo och Riksbyggen för sammantaget 200 lägenheter i olika upplåtelseformer. – Bostäderna är inte bara ett välkommet tillskott på en het marknad, de markerar också den starka framtidstro som såväl offentliga som privata aktörer har i Skellefteå. Staden har gjort en spännande resa under de senaste åren – från att ha stått med tomma lägenheter har vi nu en lång bostadskö och det märks att varumärket Skellefteå har vuxit enormt, säger Åsa Andersson, nytillträdd vd för Skebo. Strömsör ligger naturskönt intill älven och bostäderna byggs med utsikt över vattnet. Det kommunala fastighetsbolaget Polaris planerar dessutom att bygga ett kontorshus samt ett parkeringshus i området, som tidigare bara var en parkeringsplats och outnyttjad potential. Tillsammans med de nya bostäderna skapas en blandstadsmiljö som präglas av liv och rörelse dygnet runt. Investering i Skellefteås framtid

Skebos krafttag sträcker sig även utanför Strömsör och i det nya byggprojektet på tomten Lilla Nipan märks skarpa inslag av social hållbarhet. Nära centrum och campusområdet byggs just nu 52 mindre lägenheter som till stor del kommer att vara öronmärkta för en yngre målgrupp på mellan 18 – 25 år. De små lägenheterna kompletterar Skebos utvecklingsplaner som till stor del annars omfattar lite större lägenheter. De utgör också en viktig del i kommunens satsning på att behålla nästa generation lokalt – Lilla Nipan utgör med andra ord en investering i Skellefteås framtid.


Affärstidningen näringsliv

nyA skellefteå 2030

57

Ett Skellefteå i teknikens framkant

På campus i Skellefteå finns en av Sveriges främsta utbildningar inom Datorspelsutveckling. Skellefteås industri präglas sedan länge av teknikhöjd och kompetens i världsklass. Den digitala revolutionen är redan starkt påtaglig bland många industriföretag genom att allt fler och mer omfattande processer automatiseras. Digitaliseringen bidrar till ökad konkurrenskraft inom industrin eftersom den blir mer effektiv. Samtidigt växer nya näringar fram tack vare möjligheten att skapa nya affärer baserat på digitala plattformar.

Skellefteå befinner sig mitt i en stor förändring och nu skapas en tydlig modell för framtiden. Skellefteå kommer att ha en fortsatt framgångsrik industri, men processerna kommer att se annorlunda ut i takt med att allt mer automatiseras. Med andra ord finns det en enorm utvecklingspotential i att ny teknik tillämpas för att stärka befintlig industri, samtidigt som nya nischer kan växa fram som ringar på vattnet. – Vår industri har alltid varit framstående teknikmässigt. Den står också för väldigt många arbetstillfällen så det är självklart att vi vill och ska vidareutveckla de värden som finns här. Den digitala utvecklingen för med sig nya möjligheter som kommer att gagna hela näringslivet och industrin i synnerhet, understryker Bengt Ivansson, näringslivschef i Skellefteå kommun. Nya möjligheter i den digitala revolutionen

Dataspelsutveckling är ett exempel på en ny och växande näring i Skellefteå. Kommunen har under något år drivit ett projekt inom området för att samla lokal kompetens och skapa en lokal mötesplats för spelindustrin. Att digitaliseringen handlar om betydligt mer än utveckling av spel är dock tydligt och det märks som tidigare nämnt även inom de traditionella industribolagen i Skellefteå. – Industrin blir mer konkurrenskraftig tack vare de effektiviseringar som möjliggörs genom tekniska framsteg. Med hjälp av ny teknik kan gamla tjänster bli mer effektiva och ett likvärdigt eller till och med bättre arbete utföras med mindre resurser. Det är den utvecklingen vi ser nu och

den medför enorma möjligheter för Skellefteå. Det finns goda förutsättningar för företag i Skellefteåtrakten att jobba med rena digitala tjänster. Det kan exempelvis handla om sjukvårdstjänster på distans eller uppföljande kontrolltjänster av olika slag. – Att digitaliseringen för med sig en utvecklingspotential står klart, men allt kommer inte att hända på en gång. Förändringsarbetet har dock påbörjats och det märks på olika sätt, bland annat i

T! NYHE

e tagar l Före Digita r/månad 9k från 9

investeringstakten, ökad produktion, ökad export samt ett ökat intresse för en ung generation att finnas med i utvecklingen, fortsätter Bengt Ivansson. Mycket bygger på befintliga resurser

Skellefteå ses ofta som en mer eller mindre traditionell industristad. Men Skellefteå har länge präglats av ett starkt entreprenörskap med många småföretag. Entreprenörsandan har format Skellefteå som stad och skapat en

Bengt Ivansson, näringslivschef, Skellefteå kommun.

unik sammanhållning mellan olika aktörer inom näringslivet. Att det finns en tydlig ambition och vilja att alltid sträva efter att bli lite bättre framgår tydligt av de investeringar som nu görs i Skellefteå, och mycket sporras av kommunens framtidsvision om att vara 80.000 invånare till 2030. – Precis som Skellefteå AIK tänker vi från kommunens håll på en långsiktigt hållbar utveckling där kompetens och resurser från bygden är den centrala och viktigaste ingrediensen. När det gäller

digitaliseringen så ser vi möjligheter i att stärka det vi redan har med lite bättre och lite mer effektiv teknik. Mycket kretsar även kring att lyckas paketera nya tjänster som kan öka näringslivets intäkter och skapa nya affärer. Bengt Ivansson tror på en fortsatt sund expansion för hela kommunen och ser fram emot att få vara med och forma det nya Skellefteå tillsammans med det lokala näringslivet.

BLI DIGITAL FÖRETAGARE. SE MÖJLIGHETERNA I DITT FÖRETAGS EKONOMI

Att sköta ekonomin ska vara enkelt och smidigt som företagare. Med Digital Företagare får du digitala tjänster som passar ditt företags behov i kombination med tryggheten av en personlig rådgivare. Alltid till fasta priser. FÖRETAGETS EKONOMI DIREKT I MOBILEN Minimera pappersarbetet och hantera din ekonomi direkt i datorn, läsplattan eller mobilen SIFFROR I REALTID GER BÄTTRE KOLL PÅ DIN EKONOMI Se intäkter och kostnader från dag till dag och få en bättre översikt ALLTID ETT FAST PRIS VARJE MÅNAD Du väljer själv vilka tjänster du har behov av, alltid till fasta priser.

Digital Företagare från 99 kr/månad, läs mer på lrfkonsult.se/skelleftea eller ring 0910-71 75 70


58

nyA skellefteå 2030

Affärstidningen näringsliv

Bäst i världen på att mäta trådlös kvalitet Hur mäter man en upplevelse? En upplevelse kan vara något väldigt subjektivt, men finns det sätt att genom vetenskapliga metoder studera mätbara egenskaper och ta fram en objektiv siffra som säger oss hur bra en upplevelse är? Detta oberoende av vem som upplever den, är möjlig att återupprepa om och om igen och dessutom kan utföras automatiskt av maskiner?

Digitaliseringen är idag en av de största krafterna som påverkar samhället och nyckeln till densamma är fungerande kommunikation; internet via trådlösa mobilnät, WiFi och fiber. Tekniken som kommunikationen bygger på blir allt mer komplex i samma takt som det skapas allt fler digitala tjänster och upplevelser, som i sin tur kräver mer kapacitet, ställer högre krav på hastighet och stabilitet utan fördröjningar.

För att kunna verifiera olika nät och  frekvenskonfigurationer  görs regelbundna  test-resor  världen över. Foto: Johan Ögren

Upp  till  fyra TEMS™  Pocket  telefoner  kan  fästas  på  drönaren  som  tillsammans utgör en effektiv lösning.  Foto: Monica Almqvist Den stora utmaningen

Den kritiska utmaningen för de aktörer som bygger och tillhandahåller någon form av digital kommunikation, blir att förstå vad som utgör en bra användarupplevelse, att kunna mäta den och använda den kunskapen för att skapa bättre digitala tjänster. Misslyckanden ökar risken för att miljoninvesteringar görs på fel ställen och att användarna flyr till konkurrerande operatörer. För 25 år sedan uppfanns en teknik i Skellefteå som bland världens mobiloperatörer och nätverkstillverkare är känd som TEMS. Tekniken handlar om just det; den gör det möjligt för operatörerna att mäta användarupplevelser och därigenom kunna utveckla, bygga och underhålla de digitala kommunikationsnät som utgör grunden för ett mobilt internet via de smartphones vi använder idag. InfoVista heter företaget som utvecklar TEMS och i lokalerna på Skellefteå campus jobbar cirka 70 personer med forskning och utveckling, men verksamheten är kanske mest känd från sitt

Nu ännu större för en r ännu bättre l ls e upplev e!

ursprung i Ericssons verksamhet i Ursviken. Att mäta en upplevelse

Att mäta kvaliteten i en upplevelse som kopplas till användning av en mobiltelefon är svårare än man kan tro. – Det är till oss som världens mobiloperatörer vänder sig för att få hjälp med att förstå hur kunderna upplever sin mobiltjänst, något som i sin tur hjälper dem att prioritera investeringar, underhåll och forskning, förklarar Michael Carlberg Lax, forsknings- och utvecklingschef på InfoVista. För mindre än tio år sedan handlade kvalitet i mobilnät mest om täckning. Störningar i näten var vanligast i den trådlösa länken mellan mobiltelefon och basstation. 2007 hände dock någonting som för alltid förändrade hur vi använder mobiltelefoner; Steve Jobs introducerade iPhone. – Sedan dess har vi flyttat allt mer av våra liv till den digitala världen; vi handlar, ser på film, lyssnar på musik, förhandlar bolån, betalar och utför bankärenden, håller kontakt med familj och vänner – allt genom vår smartphone som alltid finns nära till hands. Detta ställer enorma krav på dagens mobilnät som snabbt har fått expandera för att hantera svindlande datamängder som vi användare konsumerar dagligen, fortsätter Michael Carlberg Lax. – Istället för täckning fokuserar man idag på appar och ställer ett antal nyckelfrågor kring det. Hur många gånger blev filmen avbruten då användaren streamade den på YouTube? Hur lång tid tog det att uppdatera status på Facebook? Kom det där meddelandet som skickades via WhatsApp fram? Hur var ljudkvaliteten på det viktiga samtalet via Skype? Om något gått fel – vad var orsaken? Med telefonen som mätinstrument

För att komma så nära den faktiska användarupplevelsen som möjligt använder sig InfoVistas produkter av vanliga smartphones som källan till sina mätningar, och det är här man sticker ut inom sin bransch. Genom speciell mjukvara kan InfoVista simulera ett användarbeteende och styra telefonen att ringa samtal, surfa på webben,

Adrian  Jakobsson,  VD,  R&D  Director,  visar  tillsammans  med  Therese Bergwall en av många innovativa lösningar som InfoVista tagit fram. Med hjälp av test utrusning på en drönare kan man testa och verifiera nätkvalitet på områden som annars är svåråtkomliga. Foto: Monica Almqvist

skicka meddelanden och till och med streama en film från YouTube. Under tiden som detta sker samlar TEMS-mjukvara information från alla lager i telefonen, från radiomätningar till IP–trafik och information från själva apparna. Denna information används sedan för att analysera prestandan och generera nyckeltal som indikerar just hur pass bra tjänsten fungerar. – Den traditionella användaren, av våra produkter, är de ingenjörer som utvecklar, bygger och driftar mobilnäten. Fokus de senaste åren har varit att göra verktygen så enkla att använda att vem som helst ska kunna skapa sig en bild av hur bra ett nätverk fungerar där man befinner sig och samtidigt få hjälp att ställa en diagnos på vad orsaken till ett problem kan vara, ett viktigt steg då digitaliseringen numera står i centrum inom allt fler branscher, kommenterar Michael Carlberg Lax. Ett globalt arbete i teknikens framkant

InfoVistas framgångar bygger mycket på nya tekniska framsteg. Redan tre till fyra år innan tekniken blir tillgänglig i kommersiella mobilnät och telefoner ska InfoVista kunna mäta användarupplevelsen. Det är ett arbete som sker i samarbete med andra nyckelspelare inom telekombranschen som världsledande mobilnätstillverkare, telefontillverkare och inte minst mobiloperatörerna. InfoVista har idag cirka 660 företagskunder i 180 länder och till kundkretsen räknas de 20 främsta av världens samtliga mobiloperatörer. Marknadsdominansen märks också på de företag som väljer att samarbeta med InfoVista. Som enda företag i sin bransch har InfoVista officiella samarbeten med flertalet kända tillverkare av mobiltelefoner och utvecklare från Skellefteå reser med jämna mellanrum till högkvarter i både öst och väst, för att hjälpa mobiljättar att optimera upplevelsen för sina användare. Innan nya telefonmodeller släpps på marknaden så har InfoVista, i många fall, redan hunnit hjälpa operatörerna att säkerställa att de nya modellerna fungerar felfritt i deras nät inför världspremiären. – InfoVista är också den enda

utländska leverantören av testutrustning till världens största mobiloperatör. Vi konkurrerar inte på pris utan med kvalitet och innovation och flertalet av våra större kunder har påpekat att det var just av de anledningarna som de velat inleda samarbeten med oss, tillägger Michael Carlberg Lax. 28 miljarder uppkopplade saker 2021

Idag uppskattar man att det finns bortåt 15 miljarder uppkopplade saker, de flesta är smartphones eller datorer. Ericsson har i sin årliga Mobility Report uppskattat att antalet uppkopplade saker kommer uppnå 28 miljarder till 2021 och att majoriteten av dessa kommer vara just saker, det vill säga maskiner, sensorer och prylar. De kommer att kunna interagera med oss både digitalt och fysiskt. Fenomenet kallas Sakernas Internet eller Internet of Things. Tekniken som möjliggör detta kallas 5G, den femte generationens mobilnät, som just nu utvecklas i laboratorie- och testmiljöer världen över och där leverantörer räknar med att tekniken kommer finnas tillgänglig någon gång mellan 2020 – 2021. För att vara marknadsledande på lång sikt måste företaget kontinuerligt ligga steget före, förutse digitala trender och ha mod och kraft för att investera i långsiktig forskning. InfoVistas 25 år i branschen är ett kvitto på att man lyckats med just det och för att säkerställa framgångarna inför teknikskiftet till nästa generation pågår just nu ett intensivt arbete. – EUs Horizon 2020, Region 2019, Skellefteå 2030 är bara några samhällsprojekt som är beroende av 5G, som närmast kan beskrivas som blodomloppet för digitaliseringen, sammanfattar Michael Carlberg Lax. InfoVista har under 2016 bland annat startat ett industridoktorandprogram där Luleå tekniska universitet är först ut med en doktorandstudent rekryterad till ett gemensamt projekt inom Internet of Things. Det finns naturligtvis en förhoppning om att satsningen ska bidra till att skapa ett större intresse för verksamheten inom InfoVista och därmed också påverka framtida investerings- och rekryteringsinsatser.


Affärstidningen näringsliv

nyA skellefteĂĽ 2030

59

w w w.pwc.se/skelleftea

Värdeskapande V ärdeskapande h üllbarhet? Javisst! Ja J avisst! hüllbarhet? Med en Med en tydlig t ydlig sstrategi trategi och och ansvarsfulla ansvarsfulla iinvesteringar nvvesteringar kan kan du du uppnü uppnü hÜg hÜg ttillväxt illväxt oc och h hüllbar h üllbar ttillväxt illväxt p pü ü samma samma güng. güng. V Vii hj h hjälper jälper d dig ig a att tt integrera integrera hüllbarhet hüllbarh het i d din in verksamhet verksamhet ssü üa att tt du du kan kan ttillfÜra illfÜra een np positiv ositivv eekonomisk, konomisk, social social och och m miljÜmässig iljÜmässig püverkan püverkan i ssüväl üväl ditt ditt fÜ Üretag ssom om samhället. samhället. Kontakta Kontakta vürt vürt kontor konttor i Skellefteü Skellefteü 010-212 010- 212 45 45 00 00 fÜretag

Ett fĂśnster gĂĽr att fĂĽ i mĂĽnga olika former och utfĂśranden.

É? ČŤ U YÍ&#x2039;

8

Snidex AB är en fĂśnstertillverkare fĂśr objektsmarknaden som funnits i snart 100 ĂĽrr.. Inom väggarna pĂĽ Snide nideexx finns massor av erfarenhet och hela tiden arbetar vi fĂśr att utveckla vĂĽra fĂśnster. /Ę&#x2039;ʢÉ&#x2122;

%U

Ę&#x2039;Q

ČŤÉ? /Ę&#x2014;XĘ?YÍ&#x2039;U % 5ÉŚÉ?

6Ď&#x160;Č´Ę&#x2018;Ę ČąHWVÉłODÉĄ

É?

Vüra fÜnster finns pü nyproduktioner samt pü ROT-objekt. Varje fÜns fÜnster tillverkas specifik efter kundens ns behoovv och Ünskkemül. Med vür erfarenhet kan den unika och bästa fÜnsterlÜsningen skapas utifrün de fÜrutsättningar som finns. Välkkommen omme att kontakta kontakta sü berättar vi mer, www w.snide .snidex.se


60

nyA skellefteå 2030

Affärstidningen näringsliv

Upptäck nya möjligheter med teknik Exploratoriet Skellefteå Science Center har etablerats för att barn och unga behöver få återupptäcka hur roligt och givande det är att få bygga och konstruera, uppfinna och laborera. Då kommer intresset för teknik att stärkas och det är något som behövs inte bara i Skellefteå utan i hela Sverige för att den långsiktiga kompetensförsörjningen ska gå ihop.

Exploratoriet öppnade i början av december förra året och har på mycket kort tid blivit ett populärt besöksmål i Skellefteå. Grundtanken bakom kommunens stora satsning på ett helt hus fyllt av teknik och upplevelser kring tekniska fenomen är att alla barn och ungdomar i regionen ska få en möjlighet att utveckla nyfikenhet och intresse kring teknik. Från tradition till nya Skellefteå

Skellefteå Science Centers verksamhetschef David Hübinette menar att Exploratoriet i mångt och mycket är ett länge eftertraktat komplement till andra kommunala satsningar för att stärka teknikintresset i regionen. – Skellefteå har skapat en

infrastruktur kring teknik med nya arenor för utveckling och utbildning. Trä- och teknikarenan T2, Skellefteå Science City och innovationsarenan The Great Northern är några exempel på det, och nu har vi också invigt Exploratoriet för att kunna erbjuda något för barn och ungdomar. Exploratoriet har utvecklats med många av storstädernas Science Center som förebilder. Med inspiration från bland annat Tekniska museet, Universeum och Teknikens hus har Skellefteå skapat något som är unikt för regionen, och som speglar ett tekniskt arv som Skellefteå står för och vill förmedla. – Vi har starka inslag från basnäringar som Skellefteå är känt för. Kraft från älven och minera-

ler från gruvnäringen, samt träteknik och träbyggande är några områden som är starkt förknippade med vår region och som vi också ska visa upp i Exploratoriet. Samtidigt ska vi visa det nya Skellefteå med skarpa inslag av ny teknik och IT, förklarar David Hübinette. Konstant utveckling

På Exploratoriet finns skolprogram med pedagogiskt material som är utformat i enlighet med förskolans och grundskolans lä-

roplaner. Skolprogrammen innehåller aktiva inslag där eleverna får delta i experiment och diskussioner. Alla barn från förskolan och upp till gymnasieskolan kommer att årligen få besöka Exploratoriet. Exploratoriet håller dessutom öppet för allmänheten med spännande utställningar och upplevelsemiljöer, naturligtvis med interaktiva inslag. Både fasta och tillfälliga utställningar kommer att varvas för att skapa en ny upplevelse varje gång. Det är fråga om

en konstant utveckling. – Vi kommer att utveckla nya koncept kring Exploratoriet hela tiden. Seminarier, workshops och andra aktiviteter finns på agendan. För att teknikintresset ska vara hållbart över tid behövs nya upplevelser och det ska vi tillhandahålla. Detta är en av kommunens absolut viktigaste satsningar för att trygga teknikorienterad kompetens till regionen på lång sikt, säger David Hübinette som avslutning.

Norrländskt ytbehandlingsföretag i stark tillväxt När det gäller avancerad ytbehandling inklusive rostskydd finns det få aktörer på marknaden som kan mäta sig med Gallac Produktion.

Tack vare lång erfarenhet och gedigen kunskap inom varmförzinkning, blästring, målning och sprutförzinkning – dessutom allt under samma tak – kan Gallac Produktion erbjuda ett komplett ytbehandlingsprogram från Skellefteå och Åsele. Att samla allt inom samma företag hör inte till det vanliga – oftast samverkar flera olika aktörer i en gemensam leverans av de tjänster som Gallac Produktion erbjuder helt i egen regi. – Den största fördelen för kunderna med vår affärsmodell är färre kontakter och en snabbare och mer enhetlig leverans. Det är i sig ett konkurrensmedel som ofta är helt avgörande idag när marknaden präglas av många leverantörer och lågkostnadsalternativ, menar Gallac Produktions vd Jörgen Nyström, som köpte företaget 2013 efter att ha varit anställd platschef under många år. Stark tillväxtambition

Arbetsmodellen kräver mod och

uthållighet. Olika ytbehandlingsmetoder kräver dessutom tillgång till kunskap om de olika teknikerna och momenten som ingår, och allt detta har Gallac Produktion lyckats samla. Med kraft och kapacitet för att ta sig an nya projekt från såväl gamla som nya kunder satsar företaget nu på ytterligare tillväxt. – Vår starka tillväxtambition har redan fått uttryck i att vi köpt upp en tidigare kund i närområdet, LRS Industri AB i Ljusvattnet, som bland annat tillverkar djurstallsinredningar, berättar Elina Anundi, administrativ chef på Gallac Produktion. Deras återkommande beställningar inom varmförzinkning har bidragit till

att stärka vår orderingång och för att behålla den ville vi trygga upp LRS Industri, därav förvärvet. Det finns fler framgångsrika exempel på hur Gallac Produktion skapar möjligheter ur saker som för andra kan ses som rena tillfälligheter. En avgörande faktor är att alltid tänka utanför ramarna och fokusera på möjligheterna med nya samarbeten, enligt Jörgen Nyström. Han förklarar: – I samband med bygget av en serverhall i Luleå såg vi en potential i att vidareutveckla kontakten med ett företag från Ungern som då var leverantör i bygget. Samarbetet har inneburit återkommande leveranser för oss på Gallac Produktion, och är ett

talande exempel på hur vi lyckas ta vara på möjligheter som dyker upp. Kända för hög kvalitet

Gallac Produktion är relativt ensamma på den regionala marknaden när det gäller varmförzinkning. Den största konkurrensen kommer företrädelsevis från lågkostnadsländer, men varken Elina Anundi eller Jörgen Nyström är speciellt oroliga. – Vi har valt att fokusera på uppdrag som kräver lite mer, förklarar Elina Anundi. Det gäller även inom övriga moment som blästring och målning. Vi är kända för att hålla en hög kvalitet där vi tar oss an lite mer avancerade

projekt där lågkostnadsalternativ oftast inte är gångbara. Ur en samhällsnyttig synvinkel spelar företaget också en viktig roll i utvecklingen av lokala och regionala industriföretags konkurrenskraft. – I regionen finns världsledande industritillverkare som ställer höga krav på kvalitet och är beroende av snabb, pålitlig och kostnadseffektiv ytbehandling för sina produkter. Det kan vi tillhandahålla varje dag, året om, säger Jörgen Nyström. Gallac Produktion möter framtiden med en stark tillväxtambition som även omfattar verksamheterna i Åsele och Ljusvattnet.


Affärstidningen näringsliv

nyA skellefteå 2030

Om du vill mycket, kan du få ett företag av oss Har du vad som krävs för att delta i vår ! entreprenörskola och bli ägare till ett av våra företag? ! www.noplanb.se

No Plan B Entreprenörskola och tjänster

61


62

nyA skellefteå 2030

Affärstidningen näringsliv

Drömmen om Norrbotniabanan blir verklighet Norra stambanan byggdes upp till Norrland via Umeå och vidare mot Luleå för ungefär hundra år sedan. Sedan dess tycks mycket ha stått stilla i fråga om utbyggnad, trots att det funnits starka påtryckningar från flera håll. Nu stundar en stor förändring i samband med att drömmen om Norrbotniabanan snart kommer att bli verklighet.

Den befintliga stambanan byggdes cirka tio mil inåt landet från kusten av försvarsstrategiska skäl. Det finns dock ett stort behov av en järnvägsförbindelse som går utmed kusten, inte minst eftersom det finns stora exportmöjligheter inom den norrländska basindustrin. Dagens förbindelse har en alldeles för låg kapacitet för att klara av stundande tillväxt, vilket hotar att hämma framtida utveckling och affärsmöjligheter för det norrländska näringslivet. Kort sagt – behovet av en utbyggd kustnära förbindelse är stort. Glädjande nyheter

Det finns många argument som stöttar resonemanget kring den nu beslutade Norrbotniabanan. I Norrbotten produceras cirka 90 procent av all järnmalm som produceras i helaEU. Behovet av pålitliga och naturligtvis även klimatsmarta transporter är därför påtagligt. Det behövs ett dubbel-

spår som klarar av växande volymer järnmalm, och som samtidigt ligger intill kusten för att kunna skeppas vidare mer effektivt och inte minst mer miljövänligt. – I dagsläget finns det en kustbana som går via Gävle och upp till Umeå. Där tar det stopp. Efter många års förberedelser är det nu glädjande att vi kommer att få se en fortsättning på spåret upp mot Luleå via Skellefteå, säger Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå kommun. Det rör sig om en sträcka på ungefär 27 mil. Norr om Luleå och österut via Haparanda finns det redan en sträcka som kan möta kraven på större kapacitet, om den kopplas ihop med den planerade banan mellan Umeå och Luleå. Det är som att äntligen hitta en saknad pusselbit i utvecklingen av den så kallade Botniska korridoren som ska gå från Bergslagen och vidare norrut längs den svenska östkusten, in i Finland och ner till Helsingfors,

ett projekt som i sin tur har ett starkt internationellt incitament. Starkt stöd från regeringen

Den efterlängtade kustjärnvägen, det vill säga Norrbotniabanan, skulle egentligen byggas redan för tio år sedan. Vid regeringsskiftet hamnade den dessvärre i skymundan och hela projektet lades på hyllan under många år. Nu har det återigen tagits upp som ett prioriterat utvecklingsområde under glädjerop från många norrländska kommuner och företag. I regeringens budgetproposition för 2017 framgår det tydligt att Norrbotniabanan är en strategiskt viktig satsning, framförallt då den medför ökad sysselsättning och minskad klimatpåverkan. Redan under 2018 ska den första etappen påbörjas mellan Umeå och Dåva, och därefter fortsätter bygget vidare till Skellefteå med möjlig byggstart under 2019/2020. Planeringen

Lorents Burman.

upp till Luleå måste skyndsamt fortsätta för att hela banan ska stå klar 2030 då EUs medlemsstater gemensamt beslutat att det Europeiska stomnätet ska stå klart. – Hela projektet Norrbotniabanan har en kostnad på cirka 30 miljarder kronor och kommer ta

www.sscgroup.se

ungefär 15 år att färdigställa. Det är nog få infrastrukturella projekt som har haft ett så stort stöd från en regering i modern tid som just Norrbotniabanan. I princip alla ministrar står bakom förverkligandet av projektet, avslutar Lorents Burman med.


Affärstidningen näringsliv

nyA skellefteå 2030

63

Vidsträckta framgångar börjar med lokalt engagemang På knappt två decennier har Skellefteå AIK lyckats vända en mycket ogynnsam position som konkurshotad förening till att idag toppa eliten. Framgångarna bottnar dels i ett starkt och uthålligt ledarskap, och dels i ett antal kloka beslut som lagt en ny kurs för klubben. Att bygga Skellefteå AIK med egna produkter, det vill säga talanger från närområdet, har visat sig vara ett vinnande koncept.

Skellefteå är idag en ytterst levande kommun med stora framtidsambitioner, ett expanderande näringsliv och inte minst – ett av Sveriges bästa hockeylag. I alla fall om man ser till resultaten i SHL under de senaste åren. Det har varit en spännande resa upp mot toppen för Skellefteå AIK, en resa som till mångt och mycket fortsätter i de gamla eldsjälarnas fotspår.

– De senaste sex säsongerna har varit mycket framgångsrika, en riktig framgångssaga. Trots en tuffare start under senaste säsongen är vi övertygade om att vi kommer vara i toppen under våren och det känns väldigt bra, säger Håkan Billing, försäljningsoch marknadschef för Skellefteå AIK. Fem av tio från bygden

När klubbens ordförande Pär Nordlund blickar tillbaka och minns den tuffa tiden då föreningen befann sig på avgrundens kant kan han inte undgå att le. I minnet har han, liksom många andra nyckelpersoner i klubben idag, för alltid med sig den enorma insats som ett antal eldsjälar från trakten gjorde för bortåt tjugo år sedan. – Med den nya visionen ”Fem av tio från bygden”, som bygger på att hälften av alla spelare i Alagen ska komma från Skellefteå och vara produkter av klubbens juniorverksamhet, lades grunden

Foto: Saga Westin

för de senaste årens bästa svenska hockeylag. Det om något visar att framgång börjar med lokalt engagemang, konstaterar Pär Nordlund stolt. Det började med en konsekvent föreningspolicy som utarbetades och implementerades genom hela föreningen. Därefter gjordes omfattande investeringar i ungdomshockeyn för att öka möjligheterna för fler spelare från den egna verksamheten att etablera sig i representationslaget. – Precis som med riktigt bra och lönsamma investeringar inom näringslivet så handlar det om långsiktighet, fortsätter Pär Nordlund. Det är viktigt att komma ihåg att om vi ska lyckas med

visionen ”Fem av tio från bygden” så måste vi börja från start, det vill säga med de allra yngsta spelarna. Både Pär Nordlund och Håkan Billing understryker att det ska vara roligt att spela och träna hockey – samtidigt ska det finnas ett allvar i det eftersom det kommer en dag då man väljs ut och förhoppningsvis tar plats i representationslaget. Hela Skellefteå vinner

Skellefteå AIK vann slutspelen och blev SHL-mästare både 2013 och 2014. Kämparglöden tycks smitta av sig – staden sjuder av framtidstro och det märks i alla investeringar som görs, från nyproducerade bostäder till etable-

ring av kulturhus och hotell. Skellefteå har vaknat – och framgångsresan tycks precis ha börjat. För Skellefteå AIK:s del gäller en tydlig målbild enligt visionen 574, som syftar till att uppnå fem raka seriesegrar, sju raka finaler och så småningom att kamma hem fjärde guldet. Målet gäller för nuvarande säsong och Håkan Billing ser mycket ljust på lagets förutsättningar. – Det är inte bara elitlaget som vinner – hela Skellefteå vinner på att synas och unga talanger inspireras naturligtvis av att det går bra för representationslaget. Det är ett viktigt steg i att vi ska fortsätta bygga upp en stark verksamhet med lokalt engagemang, avslutar Håkan Billing med.

Snö, skidor, skoter, spa, konferens & nöjen

Konferens och weekend på Källan Hotell i Åmliden, i hjärtat av Västerbotten. Avkopplande miljö, goda måltider, härliga spabehandlingar, relaxrum och utespabad.

Bokningar/info: 0918-32100 www.kallan-hotell.se info@kallan-hotell.se


64

nyA skellefteå 2030

Affärstidningen näringsliv

Framtidstro med bästa läge

Illustration: Tyréns Arkitekter Skellefteå har en tydlig strategi för 2030 då man ska ha uppnått målet om 80.000 invånare. Tillväxten handlar dock om mycket mer än att enbart fler människor ska bosätta sig i kommunen.

Det långsiktiga målet är att Skellefteå ska vara en kommun som sprudlar av livskraft och företagssamhet. För att det ska vara möjligt behöver man se över flera utmaningar. Kommunen måste bland annat förstärkas med fler invånare i blandade åldersgrupper, locka mer kompetent arbetskraft, utveckla fler arbetstillfällen genom att få fler företag att vilja etablera sig i Skellefteå samt stötta för tillväxt i befintliga företag – samt inte minst underlätta och bana väg för utveckling av fler attraktiva bostäder och företagslokaler. Skellefteå kommun kan inte se över alla områden på egen hand. Utvecklingen av det nya Skellefteå ska ske i samverkan med näringsliv, andra kommuner, akademi och invånare. Alla måste dra sitt strå till stacken för att realisera visionen. Att det kommunalägda bostadsbolaget Skebo bygger ett nytt bostadsområde tillsammans med Riksbyggen är ett bra exempel på hur man kan arbeta över gränserna. Samtidigt planerar kommunens näringslivs- och

T! NYHE

e tagar l Före Digita r/månad 9k från 9

industrifastighetsbolag, Fastighets AB Polaris, för en stor investering som ska lyfta det nya Skellefteå. Markerar framtidstro

I utvecklingsområdet Strömsör, strax öster om E4:an och i anslutning till Riksbyggens och Skebos framtida bostadsområde, bygger Polaris ett nytt kontorshus och parkeringshus som till mångt och mycket ska markera Skellefteås framtidstro. Området, som tidigare enbart omfattat en stor parkeringsplats, kommer förutom flera hundra nya bostäder även att omfatta 250 nya arbetsplatser i kontorshuset samt 500 nya parkeringsplatser i ett modernt parkeringshus som byggs på ett smart och yteffektivt sätt. Läget är enligt Polaris fastighetschef Fredrik Löfstedt ett av Skellefteås bästa, centralt och i anslutning till en av stadsinfarterna. – Läget är utmärkt, men har tidigare inte kommit till sin rätt, bekräftar han. Det ska vi ändra på nu. Det känns fantastiskt roligt

Illustration: Tyréns Arkitekter

att skapa ett helt nytt kvarter vid stadens entré. Det finns ett antal

kontorshus i området, men det vi bygger kommer att ligga närmast

BLI DIGITAL FÖRETAGARE. SE MÖJLIGHETERNA I DITT FÖRETAGS EKONOMI

Att sköta ekonomin ska vara enkelt och smidigt som företagare. Med Digital Företagare får du digitala tjänster som passar ditt företags behov i kombination med tryggheten av en personlig rådgivare. Alltid till fasta priser. FÖRETAGETS EKONOMI DIREKT I MOBILEN Minimera pappersarbetet och hantera din ekonomi direkt i datorn, läsplattan eller mobilen SIFFROR I REALTID GER BÄTTRE KOLL PÅ DIN EKONOMI Se intäkter och kostnader från dag till dag och få en bättre översikt ALLTID ETT FAST PRIS VARJE MÅNAD Du väljer själv vilka tjänster du har behov av, alltid till fasta priser.

Digital Företagare från 99 kr/månad, läs mer på lrfkonsult.se/skelleftea eller ring 0910-71 75 70

vägen och ha en väldigt bra tillgänglighet. Samtidigt är Strömsör en naturskön och promenadvänlig stadsmiljö alldeles intill Skellefteälven. Det är med andra ord ett förstklassigt område även för den planerade bostadsutvecklingen. Nya platser för samverkan

Polaris arbetar i skrivande stund med att utveckla en detaljplan för det framtida kontorshuset, som med stor sannolikhet kommer att omfatta tre till fyra våningar och vara högst mot älven för att ta vara på utsikten. Planen är att komma igång med bygget av parkeringshuset först, där projekteringen redan är påbörjad. Därefter räknar man med att påbörja byggnationen av kontorsfastigheten till hösten 2017. Kontorshuset omfattar ungefär 6000 kvadratmeter uthyrbar yta, varav hälften öronmärks för det privata näringslivet. Andra hälften utvecklas för kommunal verksamhet. Det kan mycket väl vara ett sätt att understryka vikten av att arbeta med integrering av offentlig och privat verksamhet, där nya samarbeten kan utvecklas i framtiden. Att Polaris vill vara med och utveckla nya mötesplatser för Skellefteå är tydligt.


Affärstidningen näringsliv

nyA skellefteå 2030

65

För ett mer innovationsdrivet Skellefteå Skellefteå kommer att synas mycket mer framöver i samband med att Sverige ska vidareutvecklas som innovationsland. Efter globala framgångar som Skype och Spotify står Sverige redan i rampljuset bland världens snabbast digitaliserade länder, något man i Skellefteå gärna vill ta tillvara på fullt ut.

Hela staden integreras i utvecklingen av Skellefteå Science City, som är kommunens och Skellefteå Krafts gemensamma satsning för att ta vara på lokala innovationer och vidareutveckla dem till nya affärsmöjligheter. På sikt handlar det om att uppnå ett globalt erkännande för de aktiviteter som ryms inom Skellefteå Science City, som till skillnad från en traditionell science park inte fokuserar på en specifik fysisk plats utan som snarare representerar hela stadens innovationskraft. Drömmen om en innovationsarena

För att uppnå målet driver Skellefteå Science City flera satsningar, där utvecklingen av det nya innovationshuset The Great Northern är ett av de största. Projektet omfattar realisering av drömmen om en innovationsarena i norr specifikt inriktad på digitala tech-lösningar. I en fastighet med bra skyltläge utmed E4:an bereds därför plats för nästa generations start-ups där teknik och digitalisering står i centrum. – Vi samlar regionens inkubatorer under samma tak och skapar en miljö för nystartade teknikbolag att samverka i, samtidigt som vi öppnar upp för befintliga företag att stifta bekantskap med nya verksamheter, berättar Johnny Högberg, vd Skellefteå Science City. The Great Northern är med andra ord mycket mer än en fastighet med lokaler för företagande. Det är en ny arena för innovationer, start-ups och samverkan mellan nya och etablerade verksamheter som tillsammans ska lyfta Skellefteå. I huset finns förutom kontor även generösa gemensamma ytor för samverkan och, för att inte glömma, en rymlig mötes- och eventarena. Från Sverige till världen

Huset domineras av digitala företag som producerar tjänster och produkter för den nya generationens behov. I den unika miljön samsas start-ups med väletablerade konsultbolag inom digitala medier, IT och kommunikation. Utbytet dem emellan kan generera nya projekt och på sikt kanske rentav nya verksamheter. – Jag har än så länge inte sett en liknande konstellation någon annanstans än i Sverige, det vill säga en gemensam plats för såväl start-ups som etablerade företag

Från vänster Phil Hopkin, Business Community Manager, Ingela Hällsten, Communications Manager och Johnny Högberg, CEO/VD. Foto: Patrick Degerman

– och lägg därtill inkubatorer och andra innovationsstödjande verksamheter, fortsätter Johnny Högberg. Kommunikationschefen Ingela Hällsten bekräftar att man inom The Great Northern redan har sett flera exempel på hur företa-

gen kan utveckla nya affärer tillsammans, och tillägger: – En annan sak som vi tycker är spännande är att företag i en mindre stad som Skellefteå kan knyta kontakter med aktörer över hela världen via ett gemensamt kontaktnät. Det är så vi vill arbe-

ta inom hela Skellefteå Science City, och det har blivit extra tydligt i The Great Northern. – Vi vill ha ett aktivt utbyte med entreprenörer såväl i regionen som i resten av världen. För att understryka det har vi satsat extra mycket på internationell

synlighet, och har rekryterat personal som ska driva det vidare. Med hjälp av sociala medier och ett stort kontaktnätverk både i Sverige och i andra länder kan vi nå ut till fler, menar Johnny Högberg.

Wow w, 52 nya ny lägenheter på Lilla Nipan. Hälfften teen bara fför ör ungdomar arr.. Nu byg ger vi ny tt igen. Precis vid Parkbron och gr ymt nära Campus, med infly ttning våren 2018. För att underlätta på bostadsmarknaden öronmärks 26 av lägenheterna för unga mellan 18 och 25 år. Målet med framtidssatsningen är att tillföra 50 nya ungdomslägenheter varje år. För att vi gillar Skellef teå. Följ alla ak tuella byg gprojek t på skebo.nu/skebobygger


66

nyA skellefteå 2030

Affärstidningen näringsliv

Närmare den fossilfria drömmen Opus Bilprovning arbetar ständigt för att minska den svenska fordonsflottans miljöbelastning och samtidigt öka trafiksäkerheten. För att understryka ambitionen klimatkompenseras hela verksamheten. Opus Bilprovning stöttar dessutom regeringens initiativ för ett Fossilfritt Sverige.

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Transporter och fastigheter är stora energislukare och därmed också betydande miljöbelastare som påverkar möjligheterna att uppnå målet, men det finns mycket som kan göras för att förbättra utsikterna. Opus Bilprovning bidrar starkt till utvecklingen av ett renare Sverige som börjar närma sig den fossilfria drömmen. Genom att låta klimatkompensera hela verksamheten – inklusive kundernas resor till och från besiktningsstationerna, markerar Opus Bilprovning sin strategi och ett tankesätt som inspirerar andra verksamheter. Klimatkompensationen görs bland annat genom investeringar i viktiga skogsprojekt globalt. Man stöttar även nationella initiativ som Fossilfritt Sverige och Nollzon, som syftar till att främja en utveckling av tysta och rena transporter i städerna. Att föra vidare den säkerhets-

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Alf Wikströ, Hanna Sunbom och Robin Björkstrand.

orienterade traditionen som vi har haft i Sverige under de senaste 50 åren har också högsta prioritet. Det gör Opus Bilprovning till en värdefull partner för alla som vill och behöver se över sitt fordons miljö- och säkerhetsstatus. Högre tillgänglighet

Opus Bilprovning är en del av en internationell besiktningskoncern och har idag närmare ett 80tal stationer från Kiruna i norr till Karlskrona i söder. Under de senaste åren har många stationer tillkommit då Opus Bilprovning

satsat på att öppna nya anläggningar på strategiska platser för att finnas så nära kunderna som möjligt. – Eftersom vårt koncept bygger på att fordonsägare garanteras en tid för besiktning av lätta fordon inom 24 timmar och en obokad efterkontroll inom 20 minuter måste vi hålla en hög tillgänglighet. Här i Skellefteå har vi två stationer för att kunna uppfylla det, säger Robin Björkstrand, stationschef i Skellefteå. Den större stationen i utkanten av staden har kapacitet för att ta emot alla fordonstyper. Statio-

nens läge är också bästa tänkbara med tanke på att alla bilhandlare har sina verksamheter i samma område. Den mindre stationen är mer centralt belägen och där tar man i dagsläget emot fordon på upp till 3,5 ton. – Att etablera nya anläggningar där det finns ett tydligt behov är en del av vår framtidsstrategi, fortsätter Robin Björkstrand. Det hänger givetvis ihop med vår strävan efter att öka tillgängligheten och vi har en kontinuerlig dialog med den lokala marknaden.

Bästa kundupplevelsen

Opus Bilprovning ska också vara det besiktningsföretag som erbjuder den bästa kundupplevelsen, vilket bland annat innebär att man skapar relationer med kunderna och erbjuder opartisk rådgivning kring bilägandet. – Att besikta bilen är mer än en nödvändig kontroll – det är ett sätt att bidra till ökad trafiksäkerhet och en minskad miljöpåverkan. Det är saker som är allas angelägenhet idag, säger Robin Björkstrand som avslutning.

Vi tänker alltid efter, före Känner du till vad som skiljer oss från andra? Svaret hittar du i vår långsiktighet. Ta bostäder till exempel; när konkurrenterna säljer och lämnar över sina lägenheter, börjar vårt viktigaste engagemang – den dagliga skötseln och långsiktiga utvecklingen av fastigheten. Vi är med på resan under många år, vilket gör att vi tänker annorlunda från början. Vårt förvaltningsperspektiv har fått oss att förstå hur man måste tänka när man bygger. Det här tankesättet – att tänka efter, före, har vi med oss i allt vårt arbete. Det är helt enkelt bättre att göra rätt från början. Besök riksbyggen.se redan i dag så kan vi se om det är något som vi kan tänka efter på tillsammans!


Affärstidningen näringsliv

nyA skellefteå 2030

67

SSC bidrar i samhällets hållbara omställning Träbyggandet har fått en renässans, en utveckling som härrör från en allt mer intensiv klimatdebatt. Samhället måste ställa om till mer hållbara alternativ inom allt från brobyggen till bostadprojekt och en ökad användning av trä är en del av lösningen. Det har företagen inom Skellefteå Snickericentral, SSC, vetat sedan 1950-talet.

Att åtta snickerifabriker i företrädelsevis Norrbotten och Västerbotten står för en omsättning som uppgår till nära en halv miljard kronor vittnar om att trä i allra högsta grad är ett framtidssäkert material rent ekonomiskt. Det

förenas med stora miljövinster som allt fler beställare av stora och samhällskritiska konstruktioner har svårt att bortse från. Levererar till storstadsregionerna

SSC etablerades en gång i tiden för att ta vara på möjligheter med storvolymsfördelar gällande produktionskostnader, marknadsföring, utbildning och inköp. Samtidigt skulle det norrländska hantverket bevaras lokalt, och för att inte glömma värdefulla arbetstillfällen. Det har visat sig vara en mycket framgångsrik satsning – företagen inom SSC har redan varit med och levererat dörrar, fönster, glaspartier och specialinredning-

ar i några av Sveriges största byggprojekt. Med Urban Escape Stockholm och Nya Karolinska i Solna som referenskunder står sig SSC mycket bra i tuff konkurrens. – Större delen av vår försäljning går sedan länge till Stockholmsområdet och Mälardalen, berättar Dan Magnusson, vd SSC. Bland andra spännande projekt platsar vår leverans av specialinredningar till Sveriges dyraste lägenheter i Stockholm. Det visar på vår flexibilitet och förmåga att ställa om produktionen efter vad marknaden vill ha. Dan Magnusson är mycket nöjd med att SSC hamnar bland förstahandsvalen i prestigefyllda projekt i storstadsregioner. I ett annat projekt i Falsterbo utanför Malmö levererar SSC premiuminredningar till specialritade kök och det finns många fler exempel som gör att företagen inom SSC sticker ut ur mängden. Lever på teknikutveckling

Uppsala konserthus, levererat väggpaneler.

Dan Magnusson understryker att tidigare referenser visar att SSC är med överallt där man bygger ut sjukhus och andra volymprojekt, och att gruppen samtidigt kan ta sig an projekt med långt specialiserade krav.

Kvarteret Kristallen i Lund, levererat bland annat dessa trälameller i ask till balkongframkant.

– Vi har många spännande projekt på gång nu under 2017 också, fortsätter han. Det absolut viktigaste för oss är att vi ska vidareutveckla och stärka de åtta snickerifabrikerna som ingår i SSC. Det ska vi göra genom att ständigt förbättra produktionen och göra fler lönsamma och långsiktiga affärer. Utvecklingsarbetet omfattar en ständig process med att produktutveckla och göra morgondagens produktion lite smartare och lite effektivare. Även små och till synes vardagliga förändringar kan vara avgörande för tillväxt. Det kan handla om att förstärka

WARENEFFEKTEN - vätskebehandling i enlighet med Svensk Standard www.waren.se

brandtåligheten i en viss dörrmodell eller att utveckla en metod för att packa färdiga produkter mer effektivt. – Vi lever på teknikutveckling och att ligga i framkant med effektiva processer. Det, i kombination med en stark tradition och kunskap inom trätillverkning, är våra främsta konkurrensfaktorer gentemot lågkostnadsländernas alternativ. Vi kan inte luta oss tillbaka och vara nöjda – vi måste ständigt sträva efter att bli bättre och det kommer vi att fortsätta med, säger Dan Magnusson avslutningsvis.


68

nyA skellefteå 2030

Affärstidningen näringsliv

Enklare bokföring med molntjänster Allt fler tjänster och processer digitaliseras för att göra vardagen enklare. Att spara på resurser blir allt mer aktuellt i takt med klimatdebatten – men det sträcker sig även bortom det materiella. I en överbokad vardag utgör tid ofta en mycket dyrbar resurs och allt som kan spara tid och göra arbetet mer effektivt eftertraktas.

LRF Konsult har ett stort försprång i digitaliseringens era. De redovisnings- och affärsrådgivningstjänster som LRF Konsult erbjuder frigör nämligen tid som kunden istället kan lägga på att utveckla sin kärnverksamhet. Så har man alltid arbetat – långt innan digitaliseringen gjorde entré, och det ger också betydande konkurrensfördelar idag när alla jagar effektivitet. Digitala lösningar för alla

Att digitala bokföringstjänster skapar nya möjligheter med mer effektiva och lönsamma processer för kunderna är tydligt. Det är inte längre enbart stora företag som efterfrågar inskannade fakturor för enklare hantering, även småföretag har mycket att vinna på att implementera och använda sig av digitala lösningar. – En del kunder väljer att lägga över allt redovisningsarbete på

oss, andra vill göra lite mer själva. Våra digitala bokföringstjänster är anpassningsbara efter kundens behov och önskemål, och det bästa är att de förenklar ekonomiarbetet avsevärt oavsett hur mycket tid kunden är beredd att lägga på sin redovisning, säger Stefan Rönnlund, kontorschef på LRF Konsult i Skellefteå. Utvecklingen av MittKontor är ett konkret exempel på hur LRF Konsult i digitaliseringens tecken har utvecklat tjänster kopplade till bokföring och ekonomiservice. MittKontor är en plattform där allt som rör företagets ekonomi kan samlas på ett ställe i en molnbaserad tjänst. Ambitionen bakom satsningen är att göra det enklare för kunderna att sköta och förstå sina företag. Grafiska verktyg gör det enklare att förstå allt som rör ekonomin och den är tillgänglig var och när som helst under dygnet. – Vi har väldigt stora ambitioner när det gäller att utveckla framtidens effektiva tjänster kring affärsrådgivning och redovisning. Vi ska vägleda våra kunder in i nya arbetssätt, snart blir bokföring på nätet standard även för de allra minsta bolagen, menar Stefan Rönnlund. En bransch i förändring

LRF Konsult etablerades en gång i tiden för att se över ekonomiarbetet för företag verksamma

inom gröna näringar. Det är fortfarande ett viktigt uppdrag, men idag vänder sig LRF Konsult till småföretagare inom alla branscher och segment. Kunderna utgörs framförallt av ägarledda företag med upp till 30-talet anställda. – Skellefteå har ett mycket gott företagsklimat nu och med det ökar efterfrågan på våra tjänster. Vår bransch befinner sig i en för-

ändring nu och den ska vi vara med och driva. Framtiden är digital och mer effektiv, och en stor del av vår uppgift blir att lotsa småföretagen med nya digitala tjänster, säger Stefan Rönnlund. De vanligaste tjänsterna som LRF Konsult erbjuder är ekonomisk och juridisk rådgivning, bokföring och bokslut, lönehantering, likviditetsanalyser, värdering av fastigheter, skogsbruks-

www.sscgroup.se

planer samt generationsskiftesfrågor. Verksamheten kommer att vidareutvecklas i Skellefteå i takt med att regionen växer och utvecklas. Stor vikt läggs vid att behålla fokus på de värden som LRF Konsult en gång grundats på; nämligen att förenkla företagandet och samtidigt stärka Sveriges småföretag.


Affärstidningen näringsliv

nyA skellefteå 2030

Orchestrating Network Performance

TEMS™ – 25+ år av världsledande kvalitetsmätningar

1G

1980s

Analog Voice

2G

1990s

Digital Voice | SMS

3G

2000s

Mobile Broadband | Web, MMS

4G

2010s

Mobile Internet | Social media, Apps, Video streaming

Ett blodomlopp för digitaliseringen

5G

2021s

Enhanced Mobile Broadband

Mission-critical Services

Massive Internet of Things

Vill du veta mer om framtiden inom kommunikation? Fråga oss! InfoVista tillhandahåller produkter och tjänster för testning, övervakning och optimering av trådlösa nätverk, mobiltjänster och appar – allt för att de som använder näten ska få bästa möjliga upplevelse. Vi är bäst i världen på att mäta kvalitet, användarupplevelse och jobbar i absolut framkant vad gäller trådlösa nät och mobilteknik.

www.tems.com

69


70

nyA skellefteå 2030

Affärstidningen näringsliv

Riksbyggen utvecklar nya premiumområden Skellefteå är en kommun som under många år haft en relativt oförändrad bostadsmarknad med få nybyggen. Läget har dock förändrats i takt med att allt fler upptäcker fördelarna med att bosätta sig i en kommun där livskvalitet verkligen prioriteras.

Riksbyggen uppmärksammar tillväxttrenden och gör omfattande nyinvesteringar i Skellefteå. Förvärvet av en del av allmännyttans bestånd har knappast gått obemärkt förbi – det är inte varje dag som en privat aktör väljer att investera i ett större antal hyresrätter i en norrländsk kommun. – Genom att köpa nära 550 hyreslägenheter av kommunalägda Skebo markerar Riksbyggen en stor framtidstro i regionen, bekräftar Gabriella Lööf, säljansvarig på Riksbyggen i Skellefteå. Hon poängterar samtidigt att det även pågår en hel del andra satsningar från Riksbyggens sida som kommer att få en minst lika stor betydelse för staden som förvärvet av hyresrätterna.

– Vi har även valt att utveckla ett nytt bostadsområde tillsammans med Skebo, fortsätter Gabriella. I Strömsör kommer vi att bygga hundratalet nya bostadsrätter samtidigt som Skebo bygger hyresrätter. Ambitionen med att blanda olika upplåtelseformer är givetvis att bidra till en ökad social hållbarhet i området och samma princip ska framhävas även i andra projekt. Utvecklar premiumområden

Strömsör kommer att bli lite som Skellefteås nya framsida alldeles intill E4:an med många nya bostäder. Kommunens fastighetsbolag Polaris bygger dessutom ett nytt parkeringshus samt utvecklar ett kontorshus med flera hun-

Inspirerande utemiljö.

Illustration Strömsör Torg.

dra arbetsplatser i området. Strömsör ligger också mycket centralt – läget är med andra ord mycket fördelaktigt för Riksbyggen att vidareutveckla sitt bestånd av bostadsrätter på. – Vi ser att Strömsör är att anse som ett framtida premiumområde alldeles intill älven. Försäljningen kommer att påbörjas under våren/sommaren och vi hoppas på att kunna bygga under fjärde kvartalet i år, säger Jonas Lundmark, projektledare vid det nyinstiftade marknadsområdet Riksbyggen MO Bostad Norr, ännu en markering att Riksbyggen tror långsiktigt på norra Sverige. – Bland andra projekt som också kommer att vara av stor betydelse för Skellefteå har vi utvecklingen av Kapella. Precis som Strömsör ligger området centralt och vi siktar på hundratalet lägenheter även här, berättar Jonas Lundmark vidare. Kapella blir, i likhet med Strömsör, ett projekt med hög nivå där de boende själva kommer att få vara med och utveckla sina lägenheter. I enlighet med visionen för det nya Skellefteå kommer områdena att byggas med hållbarhet som prägel. – Riksbyggen miljöcertifierar

samtliga nyproduktionsprojekt enligt det svenska systemet Miljöbyggnad, tillägger Jonas. Projektet kan påbörjas strax efter byggstarten av den sista etappen av Strömsör. Långsiktiga planer

Riksbyggen förvaltar ungefär 3200 bostadsrätter i Skellefteå idag. Satsningen på hyresrätter är en nationell strategi som Riksbyggen utvecklat för att skapa attraktiva och hållbara bostäder för alla. Samtidigt fortsätter utvecklingen av bostadsrätter, som fortfarande utgör kärnan i Riksbyggens verksamhet. – Hyresrätterna som vi har förvärvat av Skebo ligger i några av Skellefteås viktigaste utvecklingsområden som Klintfors, Sjungande Dalen och Kåge. Vi har en långsiktig plan om att vidareutveckla och stärka dessa områden, som till viss del omfattar lägenheter från miljonprogrammet. Det ska bli spännande att se hur det artar sig framöver, säger Gabriella Lööf, som själv är född och uppvuxen i Skellefteå och som därmed gläder sig lite extra åt all utveckling som sker i hemstaden nu.


Affärstidningen näringsliv

nyA skellefteå 2030

tieto.se/karriar

I Skellefteå jobbar vi med helt vanlig förenkla-miljonermänniskors-livutveckling. Här på Tieto i Skellefteå ser vi till att verkligen ta tillvara våra medarbetares kreativitet och intelligens. Det är därför vi kan utveckla digitala lösningar som gör vardagen smidigare för flera miljoner människor över hela Norden. Med allt ifrån unika IT-lösningar för sjukvård, välfärd och skola, till hela ekosystem inom IT där samsynkade pusselbitar möjliggör intelligenta samhällen. Så skapar vi värde. Varje dag. Intresserad? Läs gärna mer på tieto.se/karriar

Ekosystem | Molntjänster | Välfärdsteknologi IoT | 5G | Power and Climate | VR/AR Design Thinking | Agilt arbetssätt Open Source Culture | Kubernetes Google Cloud Platform | DevOps GitHub | HTML5

71


Posttidning

B

Avsändare: Affärstidningen Näringsliv, Box 2079, 433 02 Sävedalen

tieto.se/karriar

I Skellefteå jobbar vi med helt vanlig förenkla-miljonermänniskors-livutveckling. Här på Tieto i Skellefteå ser vi till att verkligen ta tillvara våra medarbetares kreativitet och intelligens. Det är därför vi kan utveckla digitala lösningar som gör vardagen smidigare för flera miljoner människor över hela Norden. Med allt ifrån unika IT-lösningar för sjukvård, välfärd och skola, till hela ekosystem inom IT där samsynkade pusselbitar möjliggör intelligenta samhällen. Så skapar vi värde. Varje dag. Intresserad? Läs gärna mer på tieto.se/karriar

Ekosystem | Molntjänster | Välfärdsteknologi IoT | 5G | Power and Climate | VR/AR Design Thinking | Agilt arbetssätt Open Source Culture | Kubernetes Google Cloud Platform | DevOps GitHub | HTML5

Profile for Affärstidningen Näringsliv

1 2017  

Att Sverige fortfarande är en industrination att räkna med i en allt tuffare global konkurrens råder det ingen tvekan om. Speciellt inte när...

1 2017  

Att Sverige fortfarande är en industrination att räkna med i en allt tuffare global konkurrens råder det ingen tvekan om. Speciellt inte när...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded