__MAIN_TEXT__

Page 1

Snidex bidrar till Skellefteås utveckling som trästad

Kreativa verksamheter banar väg för utveckling vid Älvbrinken

Den perfekta tillflyktsorten i norr

/sidan 21

/sidan 12

/sidan 11

ya Nya N Skellefteå Skellefteå

2

Framtidens hållbara flygplats

Alla framtida byggnader hållbara nollenergihus

HSB utvecklar Mariehöjd

Sanco till 100

100 års erfarenhet ger konkurrenskraft

SOB S vill expandera med ny vd

/sidan 34

/sidan 31

/sidan 38

/sidan 62

/sidan 54

/sidan 58

Örnsköldsvik Umeå-regionen Ö

Skellefteå Del

Sveriges s godaste konferensmat

Skellefteås nya framsida växer fram /sid 7 Framtidens affärsrådgivning och redovisning är digital

Sweco integrerar fler aspekter av hållbarhet

Fastigheter r satsa högt

vidareutvecklar Örnsköldsviks stadskärna

/sid 36 power får nystart i Umeå

/sid 58 Kornboden höjer konkurrenskraften i lokala företag

Ett Skellefteå i teknikens framkant

Eskilstuna som nordiskt centrum för lås- och säkerhetssystem

/sid 36 /sid 9

Träbyggnation är en naturlig utveckling för Skellefteå /sidan 2

Ett av de största utvecklingsprojekten koncentreras just nu kring Älvbrinken och dess utveckling som naturlig mötesplats för såväl kommuninvånarna som nya besökare. /sidan 15

Kvarken Ports på logistikkartan

/sid 56

Kunskapscenter för ekonomi och affärsutveckling

Manpowers globala styrka gagnar lokalt

/sid 6 Ett Skellefteå i teknikens framkant

/sid 64 ”Kvalitet rakt igenom” Ledord för Edvardssons

/sid 40 Norrländsk snickerileverantör förstahandsval i många projekt

/sid 5

DeltaNordics resa fortsätter mot fusion /sid 3

/sid 57

/sidan 3 i bilagan

/sidan 24

/sid 66

AFFÄRSTIDNINGEN

... när d veta l u vill ite m er

Näringsliv NUMMER 1 2016 • Årgång 34

Tillväxt Byggande & Boende

DeltaNordics resa fortsätter mot fusion

/sid 57 Jernhusen skapar kraft ur möten

/sid 3 AddTruly/Sigmastocks

/sid 15 och 9 Alla framtida byggnader hållbara nollenergihus?

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. Sid 2 Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

/sid 31

Umeå Life Science Discover the vibrant Life Science cluster in Northern Sweden Photo: Michael Nordvall SIDORNA 41-48


et

2

HÅllBAr tillväXt / BYggAnde & BOende

LEDAREN Hållbar utveckling kräver samarbete Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en uppenbar och naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Samhällsutvecklingen i Sverige kräver tillgång till nya bostäder, anläggning av nya vägar och en större tillgång till grundläggande samhällsservice bland annat. För att skapa förutsättningar för att åstadkomma allt detta på ett hållbart sätt krävs samarbete på alla nivåer. Det handlar om en utveckling som sträcker sig över alla dimensioner och som omfattar åtgärder för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Samordnar stadsutvecklingsfrågorna

Allt fler människor söker sig till städerna och urbaniseringen i Sverige utvecklas oerhört snabbt, kanske snabbast i Europa. För att öka samverkan kring hållbarhet har regeringen gett fem myndigheter uppdraget att skapa en plattform för hållbar stadsutveckling. Tillsammans ska Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket verka för en bättre samordning av de viktiga stadsutvecklingsfrågorna. Tidigare utmaningar har bland annat varit att samordna utvecklingsarbetet mellan olika sektorer och politiska nivåer, ett större behov av satsningar på forskning och kunskapsutveckling samt en viss missmatchning gällande retoriska hållbarhetsmål och praktisk handling. Genom att satsa på ett integrerat arbetssätt mellan olika kompetensområden hoppas de fem myndigheterna på att kunna ta tillvara på städernas utvecklingspotential och samtidigt möta såväl gamla som nya utmaningar. Plattformen för hållbar stadsutveckling är bara en kugge i hjulet, det finns en mängd andra satsningar på internationell, nationell, regional och lokal nivå som också ska verka för en hållbar utveckling i Sverige. 250 000 nya bostäder till 2020

Vår hållbara utveckling hotas av en växande bostadsbrist. Det är en av vår tids mest angelägna frågor i Sverige och att regeringen nu har satt som mål att minst 250.000 nya bostäder ska byggas till år 2020 är välkommet. Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan redogör för att införandet av stadsmiljöavtal som stöd till kollektivtrafiklösningar i städer är en del av lösningen – mer om det finns att läsa här intill. Maria Lind, redaktör

Affärstidningen näringsliv

Regeringen främjar bostadsbyggnation

Kollektivtrafik och bostäder ska utvecklas med gemensamma krafter En väl utbyggd kollektivtrafik som tillåter flexibilitet i vardagen och som håller en hög tillgänglighet för stora målgrupper kan öppna nya möjligheter för bostadsbyggnation. Områden som tidigare inte ansetts lönsamma eller attraktiva att bygga bostäder på kan öppnas genom att kollektivtrafiken byggs ut. I och med att regeringen satsar på kollektivtrafiken i flera led främjas även utvecklingen av nya bostadsområden.

Bostadsbristen är en uppmärksammad utmaning för Sverige. Tillgång till attraktiva bostäder är en förutsättning för att människor ska kunna bosätta sig där de vill och i förlängningen för att näringslivet ska kunna trygga rätt kompetens. Sveriges utveckling hotas av den rådande bostadsbristen, men regeringen har satt som mål att minst 250.000 nya bostäder ska byggas till år 2020. Införandet av stadsmiljöavtal som stöd till kollektivtrafiklösningar i städer är en del av lösningen. Smart stadsplanering

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan har tidigare sagt att stödet inom stadsmiljöavtalen kan främja kollektivtrafiksatsningar som annars inte skulle bli av. Nu gläds han åt att många kommuner och regioner ansökt om stödet och att nya utvecklingsplaner presenterats på mindre än ett år från att beslutet fastställts. – Intresset överträffar förväntningarna och Trafikverket har fått arbeta intensivt med alla ansökningar. Ungefär en tredjedel av alla inkomna ansökningar har beviljats, och det som är intressant här är att vi ser bostadsbygge som en möjlig motprestation för att kommuner och regioner ska få stödet. Det är därför oerhört glädjande att se ett så pass omfattande intresse från hela Sverige, säger Kaplan. Med en bättre samverkan mellan utbyggd kollektivtrafik och bostadsbyggande blir människor mer rörliga och arbetsmarknadsregioner växer. God kollektivtrafik öppnar upp för nya, attraktiva lägen för bostadsbyggande. Lägen som i dag inte anses vara lönsamma för byggbranschen att bygga på, kan bli attraktiva tack vare utbyggd kollektivtrafik. – Många kommuner upplever idag att de har brist på bra byggbar mark. Med vår miljardsatsning på stadsmiljöavtal kan utbyggd kollektivtrafik leda till fler bostäder på platser som inte annars skulle bebyggas. Det är smart stadsplanering, understryker Mehmet Kaplan. Satsar även på landsbygden

Infrastrukturminister Anna Johansson är också positiv till stadsmiljöavtalen. Hon menar att de förbättrar förutsättningarna

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

för ett effektivt och modernt kollektivtrafiksystem som kan bidra till ett ökat bostadsbyggande, skapa fler jobb och förbättra arbetspendlingen. Om fler åker kollektivt minskar även den lokala och globala miljöpåverkan. Stadsmiljöavtalen omfattar två miljarder kronor som ska fördelas fram till 2018. Satsningen är något som Sverige länge väntat på, men Mehmet Kaplan vill även poängtera vikten av att satsa på landsbygdsutveckling: – Stadsmiljöavtalen är ett verktyg för att

underlätta bostadsbyggnation i städerna. Urbaniseringen i Sverige går snabbt, men vi får inte glömma hur viktigt det är att bibehålla en levande landsbygd. Det ska vara attraktivt att bo och verka även på landsbygden och därför satsar vi på en digitaliseringsstrategi där landsbygden prioriteras. Kaplan påtalar att utvecklingen stannar utan en levande landsbygd och därför är insatserna där minst lika viktiga som de som planeras för storstadsregionerna.

Affärstidningen

ANSVARIG

UTGIVARE

Peter Fridén, pf@naringsliv.se

BESÖKSADRESS Göteborgsvägen 27-29, Sävedalen

POSTADRESS Box 2079, 433 02 Sävedalen TELEFON 031-340 98 00 FAX 031-340 98 01

HEMSIDA www.naringsliv.se

EKONOMICHEF Tomas Börjesson, tb@naringsliv.se

REDAKTÖR Maria Lind, maria@naringsliv.se ÖVRIGA

SKRIBENTER I DETTA NUMMER

Anders Lindgren Torbjörn Arvidsson

REDAKTIONSSEKRETERARE Carina Olofsson, co@naringsliv.se Marie Landell, ml@naringsliv.se

FÖRSÄLJNING Christer Andersson Mats Inge Ericsson Håkan Högberg Morgan Lundström Håkan Oltander Magnus Salmonson

Bengt Asplund Annika Gullberg Joakim Nyholm Kenneth Roosenlilja Madeleine Hellgren

TEKNISK

PRODUKTION

Tidningsbyrån i Jönköpings län

ISSN: 0281-6989 Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Eftertyck förbjudes.

TRYCK V-TAB Västerås 2016

UTGES

AV


Affärstidningen näringsliv

HÅllBAr tillväXt / BYggAnde & BOende

3

Jernhusen skapar kraft ur möten Västsverige och Göteborg möter nu framtiden med flera satsningar som skall skapa en hållbar utveckling i regionen. Alla satsningar möts vid centralstationen i Göteborg. Där har ett stort och mycket långsiktigt arbete påbörjats i samband med utvecklingen av RegionCity och stationsområdet.

En av nyckelaktörerna och pådrivarna för RegionCity är Jernhusen. Regionchef Urban Hammarlund, som ansvarar för utveckling av Jernhusens stadsprojekt, berättar att projektet vuxit fram under en flerårig planeringsfas där utgångspunkten och det yttersta syftet är att öppna möjligheter för Västsverige som en större och mer effektiv arbetsmarknadsregion, samtidigt som Göteborg kan utvecklas som attraktiv kärna i regionen. – Den internationella konkurrensen driver mot en allt mer specialiserad och mer flexibel arbetsmarknad med större inslag av projekt och kortare anställning. Samtidigt har tillväxtsättet hittills lett till akuta behov av en internationell kraftsamling kring klimathot. För att skapa bättre möjligheter för tillväxt, utveckling och trygghet i vår region är det framförallt två saker som är avgörande: det ena är att vi måste förbättra hållbara pendlingsmöjligheter och det andra är att vi måste skapa en mer hållbar stad. Tanken bakom RegionCity bygger på att här mitt i kärnans hjärta kan vi stötta båda utvecklingsbehoven, förklarar Hammarlund. Dagens arbetssätt ger morgondagens framsida

Jernhusen och ett skandinaviskt arkitektteam har i dialog med staden, barn och ungdomar, besökare och resenärer succesivt arbetat fram ett koncept för området. Arbetssättet i RegionCity är inspirerat av det sätt varpå Göteborgs stad utvecklade visionen för Älvstaden. Kortfattat kan det beskrivas som brett, öppet och med tiden viljestyrt. – Utvecklingsarbetet präglas av en tro på att det kommer kraft ur möten, fortsätter Urban Hammarlund. Vi är övertygade om att

Urban Hammarlund, regionchef.

ju mer som byggs i direkt anslutning till Centralstationen, ju mer kommer det kollektiva resandet att öka samtidigt som allt fler ges möjlighet till mänskliga möten och idéutbyte. RegionCity är präglat av möten och nu tar vi det ett steg till när vi formar kvarter, byggnader och avtal. Vi tar det bästa av två världar: gatans kvalitet utifrån mänsklig skala och täthet därovan utifrån den kraft mängden människor ger. 35 000 nya arbetstillfällen

Genom att skapa förutsättningar för högre exploatering uppnås en högre samhällelig effektivitet där resande och framförallt möten står i centrum. Det är just via möten som idéer skapas och till följd av det ökar innovationskraften i regionen. Det är bland annat för det, samt för det ökade utbudet av varor och tjänster som människor i allmänhet dras till större städer, menar Hammarlund. – Politikerna står enade om att navet, det vill säga centrala Göteborg, måste utvecklas för att i sin tur kunna vara en drivkraft för hela regionens utveckling. Nu skapar vi något nytt i Göteborg som vi aldrig sett här tidigare.

Alla satsningar kring RegionCity möts vid centralstationen i Göteborg.

Satsningen på RegionCity ska skapa en hållbar utveckling i regionen.

Med RegionCity vågar vi tänka annorlunda och ta ytterligare ett steg in i framtiden. Vi kan bland annat konstatera att skapandet av RegionCity och närmsta delarna av Centralenområdet kan ge underlag för uppemot 35.000 nya arbetstillfällen. Samspelar med större visioner

RegionCity samspelar med Älvstadens vision, Västsvenska pa-

ketet, stadens jubileumsplan samt satsningen på tåg till Landvetter flygplats. Dessutom ligger utvecklingen av RegionCity i linje med 8 Million Citys vision om höghastighetståg mellan Oslo och Köpenhamn. Leveransen av de sammanlänkande delprojekten som tillsammans utgör en enhetlig stadsutveckling för Göteborg ska vara kontinuerlig under kommande 15-20 år, med ett antal milstolpar

på vägen. År 2021 ska RegionCity stötta stadsjubileet, 2023 ska det finnas ett tryggt och attraktivt stråk mellan Västlänken och dagens station. År 2026, när Västlänken öppnar i sin helhet, kommer RegionCity vara ett hjärta i regionen med livfulla gator, handel, ett större antal kontorsplatser och så pass mycket bostäder att området känns tryggt dygnet runt.

Genom att skapa förutsättningar för högre exploatering uppnås en högre samhällelig effektivitet där resande och framförallt möten står i centrum.


4

HÅllBAr tillväXt / BYggAnde & BOende

Affärstidningen näringsliv

Högt tryck på bostäder i Karlskoga Karlskogas befolkning växer med en procent per år, vilket skapar tryck på bostadsmarknaden. Det kommunala bostadsbolaget Karlskogahem erbjuder boende med bredd och variation.

Intresseanmälan på tel 0506-363 37 eller via mail info@gullspangbostader.se 0 Besöksadress: Torggatan 19, Hova Postadress: Box 80, 548 22 Hova www.gullspangsbostader.se

‚m‹‚v࢜‚-‚ ;m]-];u- 7bm-h†m7;uomѴbm;

addtruly.com

Från att tidigare ha behövt riva lägenheter råder det nu stor efterfrågan på bostäder i Karlskoga. Kommunen har under senare år haft en nettoökning av befolkningen med en procent per år och under 2015 var ökningen ännu större på grund av flyktingsituationen. Karlskogahem är ett modernt bostadsföretag med drygt 2.500 hyreslägenheter i Karlskoga. Affärsidén är bland annat att erbjuda ett boende med bredd och variation och bolaget arbetar för att skapa ett attraktivt Karlskoga genom närhet och öppenhet. I Nöjd kundundersökningen (NKI) 2015 fick Karlskogahem höga betyg för satsningen på utemiljöer och för sitt bemötande. – Vi arbetar aktivt med boinflytande. Det ger en ökad grad av kundnöjdhet och skapar trygghet i boendet. Under 2016 genomför vi dessutom en rad åtgärder för ökad trygghet. Det gäller till exempel utformningen av källare och vindsförråd. Boende hos oss får dessutom tillgång till ett antal mervärden i hyran, t ex gästlägenheter, resor, bildvisningar eller olika kulturarrangemang. Vi har bland annat arrangerat resor till Ullared och Kolmården. Hyresgäster har även tillgång till två fjällstugor i Säfsen där de kan semestra till ett kraftigt rabatterat pris, säger Ann Hermansson Alm, vd för Karlskogahem.

Vårfest i en av Karlskogahems områden.

också ske till rimliga hyror och med hög boendestandard. Detta är ett långsiktigt arbete som just nu pågår för fullt i organisationen, säger hon. Vill bygga Kombohus

Karlskogahem hoppas kunna bygga nytt och har fått styrelsens uppdrag att titta på möjligheterna att bygga ett så kallat Kombohus. Det är en serie nyckelfärdiga hus som SABO erbjuder sina med-

lemsföretag. De finns i tre utföranden och är upphandlade till ett fast pris som ligger cirka tjugofem procent under marknadspris. Karlskogahem vill även bidra till ett hållbart samhälle och har investerat i ett antal energisparprojekt. Bland annat en solcellsanläggning som gör en av deras större fastigheter självförsörjande på värme. Under våren 2016 installerar de även bergvärme i en annan fastighet.

Ställer sociala krav i upphandlingar

Prisvärt boende i natursköna Kopparberg

SPARA SMART I AKTIER UTAN ATT BEHÖVA HÅLLA KOLL PÅ FÖRETAG & MARKNADER www.sigmastocks.com

Ett exempel på bolagets aktiva arbete med ökad integration är att det börjat ställa social krav i upphandlingen av städtjänster. Kravet innebär att entreprenören alltid ska ha minst en praktikant på företaget under entreprenadtiden och att praktikanterna ska vara personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. – Som ett allmännyttigt företag har vi krav på oss att både vara affärsmässiga och bidra med samhällsnytta. Det här är ett bra exempel på hur dessa kan förenas, säger Ann Hermansson Alm. Förutom integrationsfrågan ser hon nyproduktion och boenden för äldre som en av de viktigaste frågorna för Karlskogahem den närmaste tiden. – Vi har en åldrande befolkning, därför ser vi över tillgängligheten i våra fastigheter och om vi kan knyta olika tjänster kring bostaden för att underlätta för äldre. I vår affärsplan, som sträcker sig fram till 2020, står det att vi ska bredda vårt utbud av bostäder genom att skapa lägenheter som är tillgängliga och underlättar kvarboende, att vi ska erbjuda bra bostäder till större barnfamiljer men även småhushåll. Det ska

Nyproduktion av kvarteret Fruktlunden.


Affärstidningen näringsliv

HÅllBAr tillväXt / BYggAnde & BOende

En kort presentation av Nordic Transport Group Egna trafiker till/från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Baltikum, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Österrike, Polen och Turkiet. Men även Sjö & Flyg och Logistik lagerhantering i Borås med ”pick and pack” Fast kontaktperson, det ska vara enkelt att vara kund hos NTG. Vi offererar alltid kundanpassade lösningar. • Nordic Transport Group har ca 400 anställda i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Baltikum, Tyskland, Turkiet och Slovakien • Alla medarbetare från transportbranschen med många års erfarenhet • Nordic Transport Group är privatägt och ägarstrukturen består av investerare samt medarbetare • Nordic Transport Group grundades 2011 • Nordic Transport Group förväntas ha en omsättning på ca 2 miljarder SEK under 2015 • Nordic Transport Group har idag över 1000 egna trailers • Nordic Transport Group består idag av 33 bolag totalt • Nordic Transport Group är ett av Nordens snabbast växande transportföretag

5


6

HÅllBAr tillväXt / BYggAnde & BOende

Affärstidningen näringsliv

Visionsbild kommande nyproduktionsområde.

Balder tar sig an den stora bostadsfrågan Göteborg anses ha gått om Stockholm när det gäller tillväxt – nu växer Sveriges näst största stad snabbast enligt fastighetsbolaget Balders regionchef Magnus Andersson. En stor del av Balders utveckling kretsar kring strategiska förvärv i Göteborg – och efter framgångarna med tre större hotell mitt i stadskärnan tar Balder sig an den centrala frågan kring bostadsutveckling.

Balder har utökat sitt bestånd kraftigt under de senaste åren och fokuserar på storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Öresund samt till viss del även tillväxtorter. Balder började sin karriär med ett 50-tal fastigheter

2005 och idag, drygt tio år senare, är antalet fastigheter nästan tio gånger fler. Och mer är på gång – Balder tar sitt samhällsansvar på största allvar och kommer att vara en drivande part i utvecklingen av några av Göteborgs nya bostadsområden. Satsar på förtätningsprojekt

Bostadsfrågan har länge varit glödhet i Göteborg. Bostadsbristen har gjort sig påmind under minst tio års tid – men säkerligen längre än så. I samband med att staden firar sitt 400-årsjubileum 2021 har politikerna lovat att 7.000 nya bostäder ska vara färdigställda. Balder har planerat för 1.500 av dessa, fördelade på fem tillväxtområden där man ser ett

behov av förtätning och där nya boendeformer kommer att vara ett välkommet inslag. – Vi är mitt uppe i arbetet med detaljplanerna nu men räknar med byggstart redan under nästa år. Vi satsar på förtätningsprojekt i befintliga bostadsområden i Frölunda, Biskopsgården, Bergsjön, Björkekärr och Majorna. Utvecklingen kommer att starta flyttkedjor såväl inom eget bestånd som utanför, informerar Magnus Andersson. Möjlighet att göra boendekarriär

Balder ska satsa på att erbjuda nya boendeformer som öppnar nya möjligheter för människor som redan bor i de aktuella områdena, samtidigt som attraktions-

Visionsbild kommande nyproduktionsområde.

kraften ökar för nya målgrupper att söka sig dit. Magnus förklarar: – Vår förhoppning är att vi ska kunna introducera möjligheter att göra så kallade boendekarriärer.

De boende ska alltså kunna välja att bo som de vill och stanna kvar i området hela livet om de så önskar. Det hänger ihop med vår vision om att öka den sociala hållbarheten i de fem nyckelområdena som vi satsar på nu. Balders insatser kommer att höja statusen på de aktuella områdena. I områden som domineras av hyresrätter kommer byggnationen av bostadsrätter att bana väg för större integration och mångfald, samtidigt som man löser stora delar av bostadsfrågan i Göteborg. Infrastruktur och bostadsbygge hand i hand

Visionsbild kommande nyproduktionsområde.

Om Göteborg ska kunna växa och utvecklas i den takt som krävs för att bibehålla tätposition inom flertalet områden så måste staden få ett generöst tillskott av nya bostäder. Samtidigt måste infrastrukturen utvecklas i enlighet med det. – Göteborg behöver en infrastruktur som stöttar bostadsbyggnation. De två går hand i hand och det är därför glädjande att man planerar för en bättre infrastruktur nu. Det kommer förvisso att ta tid att genomföra alla projekt som planeras, men när alla bitar är på plats så står staden väl rustad för tillväxt, säger Magnus Andersson som avslutning.


Affärstidningen näringsliv

HÅllBAr tillväXt / BYggAnde & BOende

7

Husdrömmen bör inledas med Husbyggarskolan Många husdrömmar kretsar kring detaljer såsom nya möjligheter med större utrymmen, valmöjligheter som uteplats eller veranda, samt inte minst färg- och materialval. Enligt Gar-Bo, försäkringsbolaget med insikt i allt som har med att bygga, köpa och sälja hus att göra, borde husdrömmen inledas med att hämta kunskap om vad som krävs för att identifiera, utveckla, bygga och till sist äga ett riktigt bra hus.

Gar-Bo har varit med och förverkligat tusentals husdrömmar. Företaget är i första hand ett försäkringsbolag med ett specialinriktat utbud för färdigställande, nybyggnationer och överlåtelser. Gar-Bo står för ett av marknadens bredaste utbud när det gäller den här typen av försäkringar, men ibland är kunskap den bästa försäkringen man kan ha. Därför har Gar-Bo utvecklat Husbyggarskolan. Husbyggarskolan ger hållbarhet

Husbyggarskolan kan ses som ett verktyg för att säkerställa att alla viktiga moment blir rätt från början vid nybyggnationer. Gar-Bo har paketerat decennier av kunskap i Husbyggarskolan som berör alla viktiga aspekter från byg-

glov till färdigt hus. Egentligen börjar det mycket tidigare – från första husdrömmen, och Husbyggarskolan täcker även viktiga moment efter inflyttning. – Vi har utvecklat Husbyggarskolan för att underlätta processen i samband med en av livets största affärer. Innan man börjar fundera över detaljer kring drömhuset bör man vara införstådd med vad det innebär att bygga och äga ett hus. Det är kunskap som vi har och gärna delar med oss av, förklarar Peter Wipp, vd Gar-Bo Försäkring. Husbyggarskolan utgör en naturlig del av Gar-Bos hållbarhetsarbete eftersom den utvecklats i syfte att minimera fel och överraskningar vid nybyggen. Att bygga så bra som möjligt från början är inte bara den bästa för-

Foto: K-G Fougstedt

säkringen, det är även bäst ur hållbarhetssynpunkt. – Dolda fel är oftast de mest kostsamma eftersom de inte upptäcks direkt, skadan fortsätter att utvecklas under en tid och när den väl upptäcks kan det bli fråga om kostsamma åtgärder. Det vill naturligtvis alla undvika så långt det går. Husbyggarskolan är då en bra början, fortsätter Peter Wipp. Utvecklar fler tjänsteområden

Gar-Bos erfarenhet och kunskap

kan med fördel appliceras även inom andra områden. Ett exempel är utveckling av nya rådgivningstjänster i samband med att man som Kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och bygglagen (PBL) utför diverse kontroller gällande bland annat säkerhet, energiåtgång och värmeisolering i hus. Andra tjänsteområden är besiktningar samt kontraktsgenomgångar. Även här arbetar Gar-Bo efter en tydlig hållbarhetsprincip som går ut på att minimera och allra helst eliminera uppkomsten av fel från början. Ett hus som

håller över tid, utan dolda fel eller andra överraskningar, är en bra investering för framtiden. – Vi strävar nu efter att koppla ihop vårt försäkringsåtagande med olika tjänster. Om vi till exempel utför besiktning av bygget så kan vi även försäkra objektet. Hittills har vi fokuserat på nybyggnationer, men vi kommer nu även att starta upp verksamhet kring om- och tillbyggnationer eftersom det finns en enorm efterfrågan inom området, avslöjar Peter Wipp som avslutning.


8

HÅllBAr tillväXt / BYggAnde & BOende

Affärstidningen näringsliv

God tillväxt i Kungsbacka Ett förmånligt läge nära storstaden i kombination med goda förbindelser och attraktiva boendemiljöer gör att Kungsbacka ständigt växer. Med genomtänkt samhällsplanering skapar kommunen goda förutsättningar för att tillväxten är hållbar.

Kungsbacka kommun växer stadigt och har idag cirka 80.000 invånare. – Mycket av tillväxtkraften kommer av vårt förmånliga läge med närhet till Göteborg och E6:an. Det gäller dock för kommunen att skapa en mångfald av miljöer och förutsättningar för att det ska vara attraktivt att bo och verka här på individnivå. Det tycker jag att vi har lyckats med, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M). Den låga arbetslösheten på 3%, vilket är lägst i Sverige, är också en tillväxtfaktor. Utpendlingen har alltid varit stor, men det finns en trend med ökad inpendling. Inte minst tack vare handelns starka utveckling, med Kungsmässan, Freeport och den charmiga innerstaden i spetsen. Förtätning av centrum

För närvarande pågår en förtätning av staden med ambitionen att ge Kungsbacka ett mer stadslikt centrum. Ett aktuellt exem-

pel, med planerad byggstart i början av 2016, är Valand. Det blir ett kvarter med blandstad, med lika många hyresrätter som bostadsrätter, samt kontor, restauranger och butiker. Tanken är att kvarteret, som idag bara består av parkeringsplatser, ska vara en del av ett shoppingstråk från torget i innerstaden till Kungsmässans köpcenter. Kungsbacka är dock inte bara handel. Här finns 550 branscher representerade bland cirka 8.500 företag. Kvarteret Valand blir lite av ett finansdistrikt med ett antal banker och företag inom finanssektorn som hyresgäster. Norr om Kungsmässan, på Kungsgärdet, planeras det för 20.000 kvm kontor, 500 bostäder och ett äldreboende. Här finns ambitioner att etablera ett kluster för teknikorienterade företag, med koppling till Lindälvsskolans gymnasium, som ligger precis intill. Dessutom ska ett nytt industriområde på 20 hektar byggas i Klovsten. Det byggs i två etapper där den första är klar inom 2-3 år. Framgångsrikt hållbarhetsarbete

Som ett led i en hållbar utveckling av Kungsbacka planerar kommunen störst utbyggnad i områden med god tillgång till kollektivtrafik. – Förutom Kungsbacka stad

Redan innan stadsdelen Kolla med 1100 nya bostäder och kommunal service är färdigbyggd, drar det stora projektet Valand igång som ska ge Kungsbacka ett mera stadslikt centrum. Foto: Hannah Larsson

gäller det främst orter och stopp längs järnvägen, såsom Anneberg, Fjärås och Åsa. Det är en medveten satsning från kommunen för att ge fler möjlighet att åka kollektivt. Busstrafiken förstärks även med bättre förbindelser och busskort för pensionärer och gymnasieelever, säger Hans Forsberg. Det är just transportsektorn som är den stora utmaningen när det gäller hållbarhet, enligt Hans Forsberg. För att få ner dess belastning på miljön drivs flera bussar med biogas. Kommunen bygger dessutom ut cykelvägarna och har fått statliga bidrag till laddstolpar för elbilar.

– Kungsbacka kommun har fått ner energiförbrukningen och klimatutsläppen i många andra sektorer. Vi har till exempel ett väl utbyggt fjärrvärmenät, det kommunala bostadsbolaget EKSTA har installerat solpaneler på flera fastigheter, 25 procent av de livsmedel kommunen köper in är ekologiskt producerade och 50 procent av matavfallet samlas in, bland annat, berättar han avslutningsvis. Vi har lyckats bra med att erbjuda olika miljöer för både boende och verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (m). Foto: Anna Rehnberg

Fler ska få möjlighet att åka kollektivt. Bättre förbindelser och busskort för pensionärer och gymnasieelever ingår i den satsningen. Foto: Hannah Larsson


Affärstidningen näringsliv

HÅllBAr tillväXt / BYggAnde & BOende

9

Fondjättarnas största fiende Nanna Stranne och Mai Thai tyckte att de traditionella fondbolagen tog ut omotiverat höga avgifter. Därför startade de sitt företag Sigmastocks. – Vi vill vara ett alternativ till det traditionella fondsparandet, säger Mai och Nanna.

Göteborgstjejerna Mai Thai och Nanna Stranne studerade industriell ekonomi och finansiell matematik på Chalmers Tekniska Högskola. Examensjobbet mynnade ut i bildandet av ett nytt företag och i juli 2014 startade duon Sigmastocks tillsammans med forskare i finansiell matematik. Sigmastocks affärsidé är att hjälpa privatpersoner som vill investera i aktier på börsen. Bolaget låter före detta fondsparare skapa långsiktiga aktieportföljer istället och hjälper även till med själva sparandet. – På sikt kan våra användare tjäna stora pengar på detta och vi tror att många är trötta på de avgifter som fonder tar ut. Storbankerna har inte jättebra rykte, säger Nanna Stranne. Egen depå

Den stora skillnaden jämfört med

fondbolagen är att Sigmastocks användare får köpa aktierna själva via en egen depå. De utnyttjar att priserna för aktiehandeln har sjunkit kraftigt hos nätmäklarna och menar att det inte längre finns något som hindrar privatpersoner från att månadsspara direkt i aktier istället för i fonder. För en enskild person kan skillnaden i rena avgifter röra sig kring miljonbelopp på längre sikt. Användaren får själv skapa sin aktieportfölj, som dagligen räknas om baserat på aktuell data. Det går även att månadsspara i portföljen. Allt som allt tar inte investeringarna mer än någon minut per månad. Matematiska analyser

Att få bort fondernas procentuella avgifter är den viktigaste skillnaden, hävdar Nanna Stranne och Mai Thai. Metoden går ut på att regelbundet analysera samtliga stora och medelstora företag i Sverige, Norden och USA i långa tidsserier genom att applicera matematiska modeller på stora mängder data. Fokus ligger på företagens intjäningsförmåga och trender kring denna, samt på hur deras aktier är prissatta. – Data analyseras via våra

Mai Thai och Nanna Stranne.

egna algoritmer, berättar Mai och Nanna. Urvalet kan även styras av etiska aspekter. Branscher som olja, tobak, sprit och vapentillverkning rensas bort om användaren önskar. Samtliga företag som finns på Sjunde AP-fondens svarta lista går också bort. Breddar teamet

Även om många redan använder

portföljerna är Sigmastocks fortfarande en väldigt liten aktör på marknaden och har precis börjat anställa personal. – I början var det bara vi två som arbetade heltid. Nu har vi anställt en matematiker, Magnus Önnheim, och kommer att bredda teamet ytterligare, berättar Mai. Målet med Sigmastocks är att hjälpa så många som möjligt till att gå från fondsparande till akti-

esparande, menar Mai och Nanna. – Det är få områden som det går att spara så mycket pengar på som det här, vilket gör att det känns extra kul att komma med ett helt nytt alternativ. Om 10 år kommer marknaden att se helt annorlunda ut än vad den gör idag.

Nyfiken på Kungsbacka? Läs mer på kungsbacka.se


10

HÅllBAr tillväXt / BYggAnde & BOende

Affärstidningen näringsliv

Mycket på gång i attraktiva Mölndal 2.000 nya lägenheter, en galleria i centrum och en ny sporthall i Lindome. Det är något av vad som är på gång i Mölndal. Och det är inte nog med det. Flera stora projekt väntar på startskottet i en av landets mest attraktiva bostadsorter.

Mölndals stad/kommun valdes till Sveriges tredje bästa storstadskommun att bo i 2015 efter Stockholm och Lund och visionen för Mölndals stad är att invånarantalet ska öka från dagens 63.000 till 70.000 invånare år 2022. – Det är roligt när det händer mycket i Mölndals stad. Det har varit en del långa processer tidigare men nu har det poppat upp många nya projekt på kort tid, säger Marie Östh Karlsson (S), som är kommunstyrelsens ordförande. Bostäder i centrum

Bostadsbygget är en del i det hela. 2.000 nya lägenheter ska byggas under nästa år bland annat i innerstaden, vid Åby stallbacke samt i Krokslätt och Kvarnby. Det planeras också för en galleria med butiker i centrala Mölndal. Dessutom planeras det för 3.000 nya bostäder vid Forsåker, det tidigare Papyrus-området, som man kan se från E6:an. Där blir det byggstart 2018. Även i övriga kommundelar händer det saker. IKEA planerar att bygga ett nytt varuhus i Kållered och när det är klart rivs det gamla varuhuset. Utseendet på Kållereds köpstad kommer då delvis att få ett nytt utseende och det blir 25.000 kvadratmeter extra yta att shoppa på. – Vi kommer även att bygga en ny sporthall i Lindome. I hallen ska det bland annat finnas möjlighet att spela handboll, basket och innebandy i seriespel, berättar Marie Östh Karlsson.

Mölndal växer – framtidens tågstation i Mölndals centrum. Illustration: Sweco

Vill bygga om knutpunkten

När det gäller den nya höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm så vill Mölndal också ha ett ord med i laget. Man vill ha att den nuvarande knutpunkten ska byggas ut för att samla upp resenärer från olika håll, exempelvis Halland, så att dessa inte behöver åka in till Göteborg utan kan byta i Mölndal för vidare transport till Stockholm. – Att öka tågtrafiken och minska flygtrafiken är också ett led i vårt miljötänkande, säger Marie Östh Karlsson. Vann valet

Även inom näringslivet händer det mycket i Mölndal. Just nu är

det tryck på att finna lämplig industrimark i kommunen och just stadsplanering och näringsliv är två delar som Marie Östh Karlsson och hennes kollegor jobbat mycket med politiskt det senaste året sedan Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna kom till makten i kommunfullmäktige. Tillsammans kallar man sig Majoritet Mölndal. – Vi vill göra ett omtag på de här frågorna och vi vill expandera företagandet och inflyttningen i kommunen, men utan att det blir växtvärk. Samtidigt är vår vision är att vi ska vara modiga och våga ändra i processerna, säger Marie Östh Karlsson.

Marie Östh Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Mölndal. Foto: Hans Wretling

Ljusnarsberg behöver fler bostäder Det är bostadsbrist i Ljusnarsbergs kommun. De 300 lägenheterna räcker inte långt när bostadskön blir längre. – Det är ett angenämt problem, säger Jessica Eriksson, fastighetschef i Ljusnarsbergs kommun.

Ljusnarsberg i Bergslagen har minskat i befolkning stadigt sedan mitten av 90-talet. Det har gjort att kommunen anpassat sin kostym efter det och inte byggt några nya bostäder sedan 1994. Man har tvärtom rivit en stor del av sina befintliga fastigheter. – Det är ett nytt läge i och med att vi tar emot många asylsökande. Vi har diskuterat nybygg-

nation, men det är svårt att fatta beslut om nyproduktion när det råder stor osäkerhet kring det långsiktiga behovet. Även statliga subventioner är en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna bygga något nytt ,säger Jessica Eriksson och fortsätter: – En annan lösning kan bli att vi använder oss av moduler som tillfälliga bostäder.

heten finns. Vi kan till exempel göra gemensamma upphandlingar i det här länsövergripande samarbetet, säger Jessica Eriksson. Ljusnarsbergs kommun har idag 300 lägenheter och de allra flesta finns i Kopparberg-Bångbro. Dessutom finns några lediga i kommunens norra del, i Ställdalen.

Gemensamma lösningar

Svårt att hitta kompetens

När Affärstidningen Näringsliv når henne är hon på väg till Örebro för att träffa kollegor från alla kommuner i Örebro län. Tillsammans diskuterar man olika lösningar på den uppkomna bostadsbristen. – Det är bra att den här möjlig-

På 1950 och 60-talet var detta en blomstrande bygd med många bruk och gruvor, men numera har många samhällena minskat sin befolkning. Ljusnarsberg har ändå noterat en liten ökning de senaste åren och har idag cirka 5.000 invånare.

– Men vi är en liten organisation som ligger långt från storstäderna. Därför kan det vara svårt att rekrytera kompetent personal, säger Jessica Eriksson som är fastighetschef för både kommunala fastigheterna och allmännyttan. Ljusnarsberg har ett utbyte med tre andra kommuner i norra delen av Örebro län vilket bland annat innebär att man har en gemensam miljö och byggnadsnämnd och ett gemensamt tekniskt kommunalförbund med Nora, Lindesberg och Hällefors. Till de här fyra kommunerna kommer nu löpande en mängd ensamkommande barn. Huvuddelen kommer från Syrien och Irak. De flesta är pojkar mellan

14-16 år, men det finns också en hel del yngre barn. De yngsta är så unga som 9-10 år. Utmaning för lilla Ljusnarsberg

När nu situationen ser ut som den gör och då ensamkommande barn och vuxna flyktingar står på kö för att få lägenhet i Ljusnarsberg blir det en stor utmaning för en så pass liten kommun. – Det blir det helt klart. Samtidigt är det en möjlighet när vi får hit nyanlända människor, många med hög kompetens och utbildningsnivå. En utmaning blir också att jobba med integration på bästa sätt, säger Jessica Eriksson.


Affärstidningen näringsliv

HÅllBAr tillväXt / BYggAnde & BOende

11

Går du i husbyggartankar? sbyggartanka

Husbyggarskolan Hu sby ygg ga o I Husbyggarskolan får du kunskap om hela byggprocessen - från tomtköpt till färdigt hus.

www.gar-bo.se | 08-545 473 50

VI SKAPAR HÅLLBARA VÄRDEN! Innergård med pergola på bostadsområdet Bramsgården i Hova

Gammalt hus blir som nytt i Hova Gullspångsbostäder bygger nytt i Hova. 24 nya lägenheter planeras i huset som tidigare tillhörde Bramsgården. Det nya namnet blir istället Åsterudsbacken.

Det kommunala bostadsbolaget Gullspångsbostäder har haft 550 lägenheter som mest men i slutet av 1990-talet blev det brist på hyresgäster vilket gjorde att företaget både rev och sålde en hel del av sina fastigheter. Idag har Gullspångsbostäder 250 lägenheter och bostadsbristen i kommunen har gjort att man kommer att bygga nytt i Hova. Det gamla huset som tillhörde Bramsgården bestod av 36 lägenheter. Nu blir det delvis ny stadsbild i kvarteret där gamle ABBA-managern Stickan Andersson en gång växte upp. – Vi blåser ut det gamla huset i sin helhet och behåller bara stommen. Sedan blir det nybyggnadsstandard med allt vad det innebär, säger Lars Johansson som är vd för Gullspångsbostäder. Bra planlösning

Nybyggnadsstandard innebär bland annat hissar, pplatser och nya balkonger. Lägenheterna på bottenvåningen har inglasat uterum och en mindre uteplats. Lägenheterna på plan 2 och 3 har inglasat uterum och en öppen balkong. – Dessutom är det en bra lösning med sovrummen mot öster och vardagsrummen mot väster, säger Lars Johansson. Huset har ett bra läge i centrala Hova och enligt

NIRAS – den nya generationens konsultverksamhet som bygger framtidens samhälle! www.niras.se

en enkät som skickats ut till invånarna i samhället är det viktigt att placera nybygget nära affärer, bibliotek, kommunikationer och liknande. Kommunen växer

Gullspångsbostäder har 140 lägenheter i Hova, 60 i Otterbäcken och 50 i Gullspång. Kommunen växte med 50 personer förra året och har idag drygt 5.300 invånare. Och enligt Lars Johansson finns det plats för fler: – Jag tycker vi har utvecklingspotential i alla tre samhällena. Ta Otterbäcken till exempel som ligger i västerläge vid Vänern med en ganska stor båthamn. Det är en ort som jag tror många flyttar tillbaka till när de tröttnat på storstan. Förhandlar om köp

Även i Gullspång händer det saker. Gullspångsbostäder förhandlar just nu med en privatperson om att köpa ett hyreshus i samhället som består av 20 lägenheter. Dessutom har Gullspångsbostäder köpt en fastighet för att 40 ensamkommande flyktingbarn ska kunna bo där. Hyresgäst blir Gullspångs kommun. Hyrorna i det nya huset vid Åsterudsbacken i Hova kommer att ligga på 8.015 kronor per månad för 2,5 rum och kök (74 kvadrat), 8.340 kronor för 3 rum och kök (77 kvadrat) och 8.775 kronor för 2,5 rum och kök (81 kvadrat). – Intresset är stort speciellt från äldre människor som vill sälja sina hus och flytta in i en lägenhet. På så vis blir det rotation på bostadsmarknaden, säger Lars Johansson.

Utrota barncancer. Din gåva gör skillnad.

barncancerfonden.se Pg 902090-0  

Mölndal växer Ny stadskärna. Nya stadsdelar. Fler bostäder. Ny knutpunkt.

Våra hus i Hova.


12

HÅllBAr tillväXt / BYggAnde & BOende

Affärstidningen näringsliv

Elementum möter framtiden med ny teknik Hösten 2012 startade Elementum Eco AB i Bollebygd. Företaget förtillverkar vägg och bjälklag-takelement av högpresterande isoleringsmaterial, fritt från organiska material. – Det här är framtiden, tycker affärsutvecklaren Johan Enberg.

God boendestandard och attraktiva boendemiljöer i Hallsberg Både naturnära och centrala lägenheter? Radhus eller höghus? Hallsbergs bostadsstiftelse kan erbjuda olika typer av bostäder i skiftande boendemiljöer. Nyproduktion har pågått i centralorten under de sista 10 åren och nu planerar bostadsstiftelsen – Hallbo för nyproduktion, eventuellt i Sköllersta.

Hallsbergs bostadsstiftelse fokuserar mycket på att skapa flyttkedjor som gynnar hela bostadsmarknaden i Hallsbergs kommun. Bostadsstiftelsen - Hallbo och kommunen har förtätat centrala Hallsberg med ett 100-tal lägenheter, men det räcker inte utan kommer krävs ytterligare nybyggnation. Det planeras också för eventuellt nya bostadsområden i några av de kringliggande samhällen, exempelvis Sköllersta och Östansjö. – Prisbilden skjuter i höjden i takt med att Örebro växer. Som grannkommun drar vi nytta av utvecklingen där och när fler söker sig till regionen måste vi kunna erbjuda attraktiva bostäder, säger bostadsstiftelsens vd Hans Boskär. Satsar på olika miljöer

Fler bostäder är nu på gång på flera ställen, bland annat finns en förstudie framme för ett 20-tal lägenheter i en första etapp i Sköllersta. Det aktuella området har en utvecklingspotential på upp till 70 lägenheter i framtiden. Samtidigt byggs det villor i närområdet. Vi kommer också att titta på Östansjö då det ökar i popularitet. – Det senaste färdigställda projektet omfattar 72 lägenheter i kvarteret Kronan som ligger mitt i centrala Hallsberg, allt är uthyrt. Bland det viktigaste för oss är att vi kan tillhandahålla god boendestandard för alla målgrupper och då måste vi också satsa på olika boendemiljöer, fortsätter Hans Boskär. Den geografiska spridningen av fastighetsbeståndet gör att man kan tillgodose

Elementum Eco är framsprunget ur ett EU-projekt från 2012 och byggtekniken kommer från utvecklingen av ett unikt väggelement – den så kallade Ecoväggen – som användes vid renoveringen av flerbostadshus i Brogården i Alingsås. Brogården byggdes under miljonprogrammet och har under åren 2008-2014 renoverats till passivhus-standard. Projektet omfattade cirka 300 lägenheter och genomfördes som en partnering mellan Skanska och Alingsåshem. Har redan växtvärk

Johan Enberg som då arbetade som vd för Sundolitt AB i Vårgårda, tillfrågades hösten 2015 om han ville gå in som delägare i det nya företaget som tillverkar väggarna, och det var ett erbjudande som han inte kunde tacka nej till. – Nej, det kändes helt rätt att hoppa på detta. Elementum är ett mycket spännande företag att arbeta i och våra produkter har framtiden för sig. Vi har redan i dag växtvärk och är på väg att växa ur vår enhet i Bollebygd där vi har ett 20-tal anställda. Under 2016 planerar vi att nyanställa personal, säger Enberg. Möter EU-kraven

Utöver takelementen och Ecoväggen tillverkar Elementum även traditionella utfackningsväggar med bjälklagsform/valv-

avstängare, pelare och fönster samt ett byggsystem för höga innerväggar. – Med hjälp av hög förädlingsgrad och en industriell tillverkningsprocess skapar vi mervärde för våra kunder och bidrar till en effektiv, lönsam, fuktsäker och miljövänlig byggprocess. Allt för att kunna möta de EU-krav som kommer 2020, säger Johan Enberg. När det gäller renovering av de så kallade Miljonprogrammen så finns det 450.000 lägenheter i Sverige av den typen som behöver energirenoveras. En av fördelarna med Elementums koncept är att folk kan bo kvar i sina lägenheter även under själva renoveringen. Lyckad avknoppning

Efter det lyckade projektet med renoveringen i Alingsås bildades systerföretaget BoPass som jobbar med att utveckla en ny typ av bostadshus med den nämnda Ecoväggen. Resultatet har blivit en produkt som är klimatsmart, produceras till en rimlig kostnad och har en mycket kort byggtid – tre faktorer som är viktiga för att lösa bostadsbristen i Sverige. Exempelhuset är på 110 kvadratmeter och det finns även ett 2-våningshus med två lägenheter på 83 kvadratmeter. Här kommer byggtiden att kunna förkortas från 20 veckor till 10 veckor med den nya tekniken och företaget har valt att kalla det för "Det kloka huset för de många människorna". – Som en vidareutveckling av Ecoväggen erbjuder vi även komplett klimatskärm för småhusbebyggelse. Systemet bygger på att vi tillsammans med Ecoväggen även levererar takelement med likvärdig konstruktionslösning och bjälklag i stål, berättar Johan Enberg. Ecoväggen ger ett effektivt och resurs snålt byggande för både nyproduktion och renoveringar.

Hans Boskär, vd Hallbo.

de flesta önskemål när det gäller läge. Naturnära och lantligt i radhus är uppskattat av många, medan andra föredrar centralt boende i höghus i huvudorten Hallsberg där också huvuddelen av bostadsbeståndet är beläget. Hallsberg ett lätt val

Hallbo har även ett 100-tal kommersiella lokaler i beståndet, ofta i anslutning till bostäderna. Det kan exempelvis vara butiker och caféer i bottenplan i hyreshusen. Mångsidigheten är en av Hallbos styrkor. Ytterligare ett exempel är det kulturminnesmärkta Bäckatorp i centrala Hallsberg, hus med en riktig bullerbykänsla byggda under tidigt 1900-tal. Hallbo har med andra ord alternativen för såväl den stora som den lilla familjen, centralt eller naturnära. Framtiden handlar om att växa i en takt som gör det möjligt för Hallsberg att konkurrera som attraktiv boendeort i Örebroregionen. Med 17 minuter från Hallsberg till Örebro borde det vara ett lätt val, speciellt med tanke på att Hallsberg håller lägre bostadspriser än den större grannstaden.


Affärstidningen näringsliv

HÅllBAr tillväXt / BYggAnde & BOende

13

Ny avdelning för akustik byggs upp inom Niras Teknikkonsultföretaget Niras strävar efter att bli en heltäckande partner i olika samhällsbyggnadsprojekt och satsar därför kontinuerligt på nya tjänsteområden. Akustik är ett nytt kompetensområde inom Niras i Sverige. I skrivande stund byggs det upp av Lisa Johansson, nyrekryterad akustikkonsult och teknisk licentiat med över 15 års erfarenhet som akustiker.

Att buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige är numera brett uppmärksammat och därför har det också blivit en central fråga vid planering av bostäder och ny infrastruktur. Forskning visar att buller påverkar vår hälsa negativt. Det krävs en kombination av flera olika tekniska lösningar för att få bukt med problemet och förbättra akustiken både inomoch utomhus. Nu vill Niras ligga i framkant genom att erbjuda rådgivning, ut-

redningar och mätningar inom ljud och vibrationer. Det gör att företaget kan ta ytterligare krafttag och verka på en ännu större marknad med heltäckande uppdrag inom byggnation, fastigheter, miljö, vatten, infrastruktur och naturresursförvaltning. Akustik berör många områden

Den danska teknikkonsultkoncernen Niras grundades redan 1956. Idag bedrivs verksamhet i över 100 länder och inom koncernen

Vindkraft är en miljövänlig energikälla men ger upphov till buller. Som kan påverka både människor och djurliv. NIRAS har experter på bullerutredningar för vindkraft till land och till havs.

finns cirka 1400 anställda. Niras i Sverige hör till de ledande teknikkonsultbolagen i Norden med lång erfarenhet inom de flesta områden som rör samhällsbyggnad. Affärsområde Miljö är ett av de mest snabbväxande och här är akustik en viktig del. Niras skapar tillväxt genom att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. I samband med flera utredningsprojekt i Stockholms hamnar har Lisa Johansson rekryterats för att bygga upp en helt ny avdelning för akustik inom Niras. – Akustik har blivit en viktig fråga inom väldigt många områden. Oavsett om det handlar om akustik i skolor, trafiken, industrier eller i anslutning till bostäder så är det viktigt att man förstår hur allt hänger ihop. Flera olika discipliner samverkar för att skapa optimala lösningar för en bra och hälsosam ljudmiljö, förklarar Lisa Johansson. Löser komplexa problem

Niras befinner sig nu mitt uppe i rekryteringsarbetet för att bygga

Visionsbild över nya Värtapiren och Norra Djurgårdsstaden. NIRAS arbetar med Stockholms Hamnar för säkerställa att bostäder som planeras i hamnens närhet får en bra ljudmiljö. Foto från Stockholms Hamnar.

upp den nya avdelningen. Ambitionen är att vara ett tiotal medarbetare inom akustikteamet inom ett par år. – Branschen utvecklas snabbt och det är en utmaning att hitta rätt kompetens. Det finns inte så många utbildningar med akustik som specifik inriktning, det är snarare ett område som har vuxit lite i skymundan, berättar Lisa Johansson, som själv har en civilingenjörsexamen inom väg och vatten och som därefter har forskat inom akustik. – Bland det mest spännande inom akustik är att hitta lösningar på komplexa problem och implementera dem i verkligheten. Vi har fortfarande pågående projekt tillsammans med Stockholms hamnar, där vi bland annat utvecklar lösningar som möjliggör framtida bostadsbyggnation i anslutning till hamnområdet.

Vikten av samverkan och kunskapsutbyte

Buller är något som väcker oro och starka känslor hos många, dessutom finns nya regelverk i PBL och miljöbalken som styr hur och på vilket sätt bostäder kan byggas med hänsyn till buller. För Niras är det viktigt att man på ett tidigt stadium kommunicerar målen med aktuella projekt, ökar förståelsen och kunskapen samt värdesätter synpunkter från allmänheten. – Samverkan och kunskapsutbyte är viktiga inslag i alla samhällsbyggarprojekt, och det gäller inte minst inom akustik. Inom Niras kommer vi att ha en kompetensbas att räkna med även för mycket komplexa samhällsprojekt framöver, avslutar Lisa Johansson med.

LYFTET FÖR OSS OCH FÖR NORRLAND D

SCA FOREST PRODUCTS

www.sca.com m


14

HÅllBAr tillväXt / BYggAnde & BOende

Affärstidningen näringsliv

Östrands massafabrik återigen bland världseliten SCA mångmiljardinvesterar till glädje för norrländska skogsägare Skogsägare och andra näringsidkare i Norrland kan räkna med stadig tillväxt och nya affärsmöjligheter i samband med att SCA gör en av Sveriges största industrisatsningar genom tiderna. Kapaciteten i Östrands massafabrik i Timrå ska fördubblas för att möta marknadens efterfrågan och därmed blir fabriken återigen världens främsta av sitt slag.

När Östrands massafabrik togs i bruk i början av 1930-talet var anläggningen världens största för tillverkning av sulfatmassa. Fabriken kommer nu att få återse sina glansdagar i samband med att SCA gör en av vårt lands största industriella investeringar – nära åtta miljarder kronor ska investeras fram till 2018 för att modernisera processer och fördubbla produktionen i Östrands. – Med denna investering blir Östrands världens modernaste och mest avancerade fabrik för produktion av barrsulfatmassa. Produktionskapaciteten fördubblas och fabriken blir marknadens mest kostnadseffektiva i sitt slag. Teknik och processer i framkant är det vi kan konkurrera SCA investerar nästan åtta miljarder kronor i en utbyggnad av Östrands massafabrik i Timrå, den största industriinvesteringen i Norrland någonsin. Fabriken kommer att fördubbla produktionen och blir världens största och mest konkurrenskraftiga fabrik för produktion av barrsulfatmassa.

med och därför har SCA planerat för den här stora investeringen under de senaste tio åren, förklarar Björn Lyngfelt, informationschef SCA Forest Products. Genom att kritiska funktioner såsom sodapanna och mesaugn dimensionerades för en större fabrik från början så har Östrands sedan länge varit förberedd för sin hittills största uppgradering. Det stora investeringsprojektet går under namnet Helios och leds på plats av Ingela Ekebro. Unik förvaltningsmodell och nya jobb

Håkan Wänglund, projektchef, och Ingela Ekebro, projektdirektör håller i det komplicerade arbetet med att bygga en dubbelt så stor massafabrik på samma yta som den gamla och under byggtiden är fabriken i full produktion.

Östrand byggdes en gång för att ta vara på stora mängder massaved från tall, en råvara som det fortfarande finns gott om i de norrländska skogarna. Ett långsiktigt förvaltande har resulterat i ett rikt växande bestånd med goda möjligheter att ta ut mer råvara än vad som görs idag, fortfarande med stor hänsyn till den biologiska mångfalden i skogen. – SCA har en skogsförvaltningsmodell som gynnar såväl ekonomiska som miljömässiga och inte minst sociala intressen. Det märks också i den senaste investeringen i Östrands, där regionens skogsägare gynnas samtidigt som hela Norrland kommer att märka av en positiv tillväxt

tack vare fler arbetstillfällen, säger Björn Lyngfelt. Även om det inte blir fler jobb i fabriken, som förvisso blir dubbelt så stor men som med en hög automatiseringsgrad klarar sig med i stort sett befintlig arbetskraft, så kommer nya arbetstillfällen att skapas inom det regionala skogsbruket inklusive virkestransporter. Cirka 120 jobb skapas dessutom i transportkedjan för färdiga produkter. Under byggtiden fram till 2018 handlar det om tusentals arbetstillfällen i en region som vanligtvis är blygsam när det gäller stora jobbsatsningar.

ta kommer så den stora investeringen i Östrand. – SCA tar nu avgörande steg för att Östrand återigen ska platsa bland den globala eliten. Vi kommer dessutom att fortsätta investera efter 2018 för att på sikt kunna framställa andra produkter som baseras på massaved från tall. Ett exempel kan vara biodiesel men det finns många fler möjligheter med den infrastruktur som nu skapas vid Östrands massa fabrik i Timrå, avslutar Björn Lyngfelt.

Avgörande steg för framtiden

Tack vare de planerade investeringarna inom SCA kan Sverige bibehålla sin status som en av världens viktigaste skogsindustrinationer. För att upprätthålla konkurrenskraften på en global marknad krävs det investeringar. Andra länder har högre skogstillväxt och lägre kostnader än Sverige och då är det med effektivitet och kvalitet som vi kan konkurrera. SCA har under de senaste tio åren investerat över femton miljarder kronor i sin skogsindustri i norra Sverige. Det blir fyra miljoner kronor – varje dag. Till det-

Miljardinvesteringen i en utbyggd Östrands massafabrik leds av Ingela Ekebro, som innan hon blev ansvarig för investeringsprojektet var chef för massafabriken.


Affärstidningen näringsliv

HÅllBAr tillväXt / BYggAnde & BOende

15

AddTruly – entreprenörer som vill göra skillnad Entreprenörerna Anna Urombi och Malin Jungerstedt besökte New York 2013. Fattigdom och tiggeri gjorde dem berörda. Nu leder de ett företag som för samman online-konsumenter med gräsrotsorganisationer över hela världen. – Vi ville engagera oss och göra skillnad lokalt, men visste först inte hur, säger Anna och Malin.

Besöket i stadsdelen The Bronx blev en tankeställare. Anna Urombi och Malin Jungerstedt slogs av tanken att turister många gånger har det så mycket bättre ställt än de människor som lever och verkar i de orter som turisterna besöker. En tanke om att turister skulle kunna stödja lokala organisationer i samband med sin resa växte fram. – Vi mötte ungdomar i tunnelbanan som inte hade några pengar och vi såg tiggare på gatan. Vi kände att vi ville hjälpa till på riktigt efter att vi kommit hem till Göteborg.

statsvetenskap och en master i globala studier från Göteborgs Universitet. Malin Jungerstedt har en bakgrund som internationell säljare och marknadsförare och har arbetat som it-säljare. Tillsammans deltog de båda i Chalmers Innovation start-up camp våren 2014 och detta utmynnade i ett företag som först hette Destination Compensation. Idag heter företaget AddTruly och efter några månader insåg grundarna att man förutom resebranschen även kunde vända sig till andra branscher som verkar online.

Startade företag

Gräsrotsprojekt i hela världen

Anna Urombi har en kandidat i

Affärsidén är att alla som handlar

Trädgårdsmästeriet/Tegelbruket

Anna Urombi, Malin Jungerstedt och Stina Eriksson.

online på nätet enkelt ska kunna bidra med pengar till olika organisationer och projekt som valts ut av butikerna med hjälp av AddTruly – främst så kallade gräsrotsprojekt som är lokalt förankrade med människor som jobbar på plats. Det kan röra sig om projekt både i Sverige och utomlands och som är kvalitetssäkrade genom givarorganisationen Charity Ratings metoder. Projekten kopplas alltid till butikens verksamhet så

Storängen

Foto: Olle Svensson

att det blir relevant för dess kunder att stötta upp med några tior. Genom AddTrulys widget kan man donera genom anslutna hemsidor. Alla donationer går oavkortat till projekten och AddTruly tar ut en månadsavgift av sina kunder. Alla får en uppföljning om hur det går för de projekt som man skänkt pengar till. Stöttar barnhem i Afrika

En av AddTrulys kunder är Ken-

Eriksvik

zan Tours, en researrangör som stöttar ett barnhemmet CCY i Tanzania. Det har gjort att man nu bland annat kunnat bygga en skola i byn. – Utan AddTruly och Kenzan Tours hade barnen i Bumilayinga kommun inte fått någon engelskspråkig, utvecklande utbildning utan aga, säger Linnea Öhman, ordförande för CCY Tanzanias insamlingsstiftelse i Sverige, och som även arbetar på plats med barnhemmet och skolan.

Vikingavallen

Söderköping växer! I Söderköping har du nära till det mesta. Staden har ett geografiskt gynnsamt läge med närhet till storstäderna Norrköping och Linköping men även till Stockholmsregionen. Närheten till Sankt Anna skärgård gör det lätt att känna lugnet i de fridfulla omgivningarna, samtidigt som den bjuder på många roliga och spännande aktiviteter. Den kommande sträckningen för E22, med en planskild korsning vid Göta kanal, erbjuder helt nya möjligheter att utveckla staden och innebär också flera nya investeringsprojekt. Samtidigt pågår ett stort samhällsbyggnadsprojekt – Ostlänken – som kommer bidra till en expansiv region och underlätta för pendling och rekrytering av arbetskraft. Just nu pågår många byggprojekt i staden. Flera av dem är förtätningsprojekt med möjlighet till ett centralt boende. Välkommen till Söderköping! Läs mer på: www.soderkoping.se/flytta-hit/


16

HÅllBAr tillväXt / BYggAnde & BOende

Affärstidningen näringsliv

Trafiksystem Väst skapar effektiva trafikoch belysningssystem Trafiksystem Väst är ett expansivt företag inom trafiksignaler, utomhusbelysning och intelligenta trafiksystem för kommuner, vägar och större områden. Genom att optimera systemen skapas effektiva trafikflöden samtidigt som energiförbrukningen och belastningen på miljön minskar.

Före 2014 var Trafiksystem Väst en avdelning till Svevia, men är sedan dess ett självständigt bolag. Då hade man 55 anställda och Pontus Jacobsson var arbetschef. I september samma år tog han över vd-rollen och började bygga upp företagets infrastruktur. Idag är Trafiksystem Väst AB ett expansivt företag med 72 anställda och MSEK 160 i omsättning. Beställarna är i huvudsak kommuner och Trafikverket och basen i verksamheten är drift och underhåll av utomhusbelysning, trafiksignaler och intelligenta trafiksystem, såsom informationstavlor, fartskyltar och kameror för vägar och större områden. Trafiksystem Väst åtar sig även entreprenader vid ny- och ombyggnation. Den allt tätare trafiken i städerna kräver en allt mer avancerad styrning av trafiksignalerna. Trafiksystem Väst fungerar som navet mellan beställaren och teknikleverantörerna och företagets experter programmerar styrutrustningen för att skapa bästa möjliga funktion i systemet. – Vi erbjuder ett komplett program av tjänster och utrustning som höjer trafiksäkerheten, förbättrar trafikflödena och därmed minskar belastningen på miljön. I allt vi gör strävar vi efter att ha en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och undviker föroreningar. Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar, samt att välja material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar återvinning, berättar Pontus Jacobsson.

Älvsborgsbron.

Tyskabron.

Dawabformar upplagda på pontoner innan montering.

Expanderande dykverksamhet Pontus Jacobsson.

Byter ut 40.000 armaturer i Göteborg

De flesta av företagets uppdrag utförs i Västra Götaland och södra Sverige med stark koncentration i och kring Göteborg där företaget har sitt huvudkontor. – Vi har några större kontrakt i Norrland också och har som ambition att etablera oss i övriga nordiska länder, kommenterar Pontus Jacobsson. Trafiksystem Väst har ramavtal med Göteborgs stad och just nu är de engagerade i ett omfattande projekt med att byta ut utomhusbelysningen till LED i centrum och de östra stadsdelarna. – Totalt rör det sig om cirka 40.000 armaturer. 2015 bytte vi ut 2.500 enheter. I år och kommande år ökar vi takten till 3.000-4.000 enheter per år. Genom att byta till LED kan man spara 20-85 procent i energiförbrukning. Dels för att effekten är lägre och dels för att de är dimningsbara. Vi ser även över elnätet i Göteborg. Det är i dagsläget drabbat av många kabelfel och järnbarkskabeln behöver bytas ut.I vintertid är Julstaden Göteborg med sina 400500 elkopplingar ett annat stort projekt och 400-årsjubileet 2021 lär också generera en hel del uppdrag när det gäller dekorativ utomhusbelysning. Dessutom är flera stora infrastrukturprojekt planerade för Göteborg och Västsverige de närmaste 1015 åren vilket gör att Pontus Jacobsson ser ljust på framtiden. – Den här typen av projekt bygger på upphandlingar och vi är med och räknar på alla större jobb, berättar han avslutningsvis.

Jonas och Björn kommer upp efter ett dykpass när vi monterade och gjöt i Dawabformarna. På sex år har Dawab Sverige gått från tre till 19 anställda och 2015 var det snabbväxande dykserviceföretaget nominerat till Gasellpriset.

Dawab Sverige AB i Göteborg utför arbeten inom anläggnings- och servicedykeri. Det rör sig bland annat om undervattensinspektioner, särskilt av hamnar, borrning och sprängning, viktning och sänkning av ledningar, undervattenssvetsning samt betongarbeten, till exempel undervattensgjutning. Kunderna består av industriföretag, statliga verk, kommuner, landsting, föreningar, shippingföretag och byggentreprenörer. Även om tyngdpunkten av uppdragen ligger i Göteborg och på Västkusten utför Dawab jobb över hela landet. Företaget har vuxit rejält sedan 2009 då Martin Lindgren och Andreas Molin startade Dawab Sverige AB och bildade ett gemensamt dyklag 2015 var de nominerade till Gasellpriset. Även om företaget är relativt nystartat har Martin och Andreas lång och gedigen erfarenhet av dykarbeten då de under många år jobbat som dykare i var sitt bolag innan de bildade Dawab. – Idag är vi 19 anställda. Alla våra dykare är utbildade och certifierade B-dykare och har yrkesbevis. Vi har även medarbetare med yrkesbevis inom bland annat betong, snickeri och svetsning. Att vi vuxit så starkt är mycket tack vare ramavtalen vi fått med stora återkommande kunder som Preem och Göteborgs hamn, berättar Martin Lindgren. – På Preem i Lysekil jobbar vi fyra till fem månader per år. Ett av de mer spekta-

kulära projekten på senare tid har varit att täta en läcka i ett av deras oljebergrum 350 meter ner i berget. Just nu uppdaterar produktkajen i Lysekil tillägger han. 3D-bilder av undervattensmiljön

Nyligen investerade företaget i en 3D sonar, Coda Echoscope, som innebär en betydande effektivisering av undervattensarbeten. Ekolodsenheten ger en visualisering av undervattensmiljön i realtid, vilket gör inspektioner extremt snabba. 3D-aspekten gör att man kan studera objekt från olika perspektiv. – Med 3D sonar monterad på en båt med GPS kan vi exempelvis köra längs en kaj i 2-3 knop och få realtidsbilder som visar exakt hur den ser ut under vattnet. Det gör att vi snabbt kan skanna av stora områden. Ett arbete som för en dykare tar en månad att kartera kan vi med 3D sonar klara på en dag. Det går även att lägg in bilderna i Google Maps och se precis var de är tagna, förklarar Martin Lindgren. Ett annat verktyg som effektiviserar dykarnas arbete är Dawab-formen, en gjutform i kompositmaterial som kan reparera exempelvis betongpålar. Det är en produkt som Dawab utvecklat tillsammans med en lokal plastfirma och som är betydligt lättare än traditionella gjutformar i metall. – Det gör att dykarna kan hantera den för hand och att man slipper använda kranar vid gjutning. Dawab-formen har bland annat använts i ett projekt för Göteborgs hamn då vi hann reparera 48 pålar, 9-12 meter höga, på 14 dagar, berättar han avslutningsvis.


Affärstidningen näringsliv

HÅllBAr tillväXt / BYggAnde & BOende

17

Riksbyggens projekt i Eriksvik, precis intill Storån.

450 nya lägenheter i bostadsbristens Söderköping Söderköping rustar för framtidens bostadsbrist. 450 nya lägenheter är planerade i kommunen fram till 2020. - Det är ett förehållandevis högt mål, men som vi tror att vi klarar, säger kommunstyrelsens ordförande Mattias Ravander (S).

31-årige Mattias Ravander är kommunstyrelsens ordförande i kommunen som styrs av en koalition mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet. I Östergötlands län blir blocköverskridande koalitioner allt vanligare. – Det nya politiska läget har tvingat fram det och i Söderköping har det fungerat bra. Hos oss har de tre största partierna bildat en gemensam plattform med både bra personkemi och samstämmighet, säger Mattias Ravander. Växer varje år

Bostadsbyggandet är ett av Söderköpings kommuns stora projekt de kommande åren. Kommunen växer med 80-100 personer om året och har idag cirka 14.300 invånare. Nu vill man öka antalet nya bostäder med 80 om året fram till 2020. – Fördelen med att bygga nya bostäder i en mindre kommun att det blir en sammanhållen byggprocess hela vägen, säger Ravander som ser med tillförsikt fram emot de kommande årens satsningar på byggsidan. – VI har mycket mark och välkomnar både nya och gamla samarbetspartners. Både Riksbyggen, HSB och lokala företag som ED-bygg

finns redan med som intressenter och flera olika byggprojekt är i gång, bland annat Eriksvik, Vikingavallen och den gamla brandstationen där det också ska byggas bostäder.

glasstilverkning, och närheten till Sankt Annas skärgård. Dessutom är det pendlingsavstånd till så pass stora kommuner som Linköping och Norrköping. Ramunderstadens byggprojekt vid Vikingavallen i centrala Söderköping.

Idrottsplatsen rustas upp

Föreningslivet berörs också av nybyggnationen. Idrottsplatsen kommer att rustas upp med bland annat ny konstgräsplan, nytt klubbhus, isbana och nya läktare till en kostnad av 25 miljoner kronor. – Fritiden är en viktig del i kommuninvånarnas liv och det var länge sedan vi gjorde en så här stor satsning inom det området, säger Mattias Ravander. En annan viktig del i Söderköping är infrastrukturen. Runt 5.000 personer pendlar dagligen från staden, många till Norrköping, och beslutet om att E22 ska få en ny förbifart/viadukt vid Söderköping 2020 välkomnas av många. – Det gör oss ännu mera attraktiva. Inte bara för de som arbetspendlar utan även för turismen i kommunen, säger Ravander. Turistmagnet

Söderköping har profilerat sig som en stad med en medeltida stadskärna där det bland annat finns två kyrkor och ett gammalt klosterområde. Staden var faktiskt huvudstad i Sverige en kort period under Gustav Vasas tid. Hamnen vid Göta kanal besöks av 300-400.000 personer varje år och är Östergötlands största turistattraktion. I Söderköping finns också Ramunderberget som vakar över staden, ett intressant lokalt näringsliv med bland annat

å p m a Hitt .balder.se www 2

LEDIGA

LOKALER! Letar du m2 till din verksamhet? Vi har lediga lokaler. Kontakta oss på 020-151 151 eller www.balder.se

Trädgårdsmästeriet/Tegelbruket – ett förtätningsprojekt mellan Göta kanal och Storån.


18

HÅllBAr tillväXt / BYggAnde & BOende

Affärstidningen näringsliv

Prisvärt boende – nära till det mesta I Lekebergs tätorter har man nära till service, bra kommunikationer och en vacker landsbygd. Samtidigt ligger den större staden Örebro bara knappa två mil bort.

Lekebergs kommun växer för varje år och för den som vill flytta hit och få ett boende med hög standard till rimliga kostnader är det kommunala bostadsbolaget LekebergsBostäder ett bra alternativ. Företaget förvaltar knappt 400 hyreslägenheter i orterna Fjugesta och Mullhyttan. Trots att alla stammar och badrum har bytts ut har det inte inneburit någon höjning av hyran. – Nu byter vi kök och fönster också. Det kommer att innebära en mindre hyreshöjning. Vi har inga miljonprogram i vårt bestånd och har en hög nivå på underhållet, 250 kr/kvm och år, vilket resulterat i lägenheter med hög standard till rimlig hyra, säger Sören Skårsjö, VD LekebergsBostäder AB. För ett år sedan blev ett nytt flerfamiljshus med 16 tvåor och treor färdigt, centralt beläget på

Storgatan. Och fler byggprojekt är på gång. – Under våren 2016 startar upphandlingen av ett trevåningshus med ett tjugotal lägenheter vid torget. Efterfrågan på fler lägenheter gör att vi även projekterat för tre hus med 24 lägenheter med option på ytterligare 48 lägenheter om det finns behov, berättar Sören Skårsjö vidare. Bor man i Lekebergs kommun har man nära till service, nära till beslutsfattarna och nära till Örebro. Det finns även goda kommunikationer till Kumla och Hallsberg. Kommunen satsar mycket på idrott och rekreation. Strövtåg i landsbygden, bad i sjöar eller badhus och golf på den vackra banan Lannalodge är bara några av alla möjligheter som erbjuds. Det är dessutom en kulturbygd rik på historia, med bland annat en naturlig amfiteater, en badgruva och en klosterruin. Expansiv utbyggnad av skola och omsorg

Då kommunen hela tiden växer gäller det att ligga före i investeringarna, inte minst inom skola och omsorg.

Trafiksystem Väst AB Trafiksystem är ett expansivt företag inom gatubelysning, trafiksignaler & intelligenta trafiksystem. Företaget har idag runt 70 anställda och en budgeterad omsättning på 200 Miljoner. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Vi utför tjänster inom tre affärsområden. Trafiksignaler, ITS /Intelligenta trafiksystem) och Belysning. Förutom huvudkontor i Göteborg finns kontor och etableringar i Stockholm, Jönköping, Falkenberg, Hässleholm, Växjö, Trelleborg Borås och Härnösand.

Nytt hyreshus, SABO upphandlade Kombohuset Bas inflytt dec 2014.

– Vi har till exempel genomfört ny- och tillbyggnation av Hidinge skola (F-åk 6) och idrottshall, med en budget på cirka MSEK 100. Skolan invigdes i september 2015 och projektet har genomförts i partnering med ByggDialog i Karlstad med mycket lyckat resultat, säger Sören Skårsjö, som även är VD för Lekebergs Kommunfastigheter AB, som äger och förvaltar byggnader och lokaler för kommunal

verksamhet. Dessutom byggs en ny förskola med fyra avdelningar i området Hidinge – Lanna. Diskussioner förs även om att utöka en av kommunens skolor från F-åk 6 till F-åk 9. Ett nytt LSS-boende är också på gång. Det blir ett centralt beläget gruppboende med tio lägenheter. Såväl bostadsbolaget som fastighetsbolaget har ett starkt enga-

Hidinge skola och idrottshall invigd september 2015. Investering 100 mkr.

gemang för människor och miljö. Båda bolagen jobbar aktivt med ökad tillgänglighet och energieffektivisering. – Vi har lyckats sänka energiförbrukningen med 20 procent sedan 2012 och har investerat i fler elbilar och hybridbilar. På vissa fastigheter har vi även installerat solpaneler på taken, berättar Sören Skårsjö avslutningsvis.


Affärstidningen näringsliv

företAgsnYHeter

19

Bergteknisk forskning behövs för att utveckla Sveriges infrastruktur och gruvor Urbaniseringen sker snabbare i Sverige än i de flesta andra länder och med det föds både nya möjligheter och utmaningar. Infrastruktur, bostadsplanering och samhällsservice måste planeras i enlighet med de nya krav som ställs i samband med att fler söker sig till städerna. Framtida snabbtågslinjer är en del av utvecklingen som i sin tur ställer nya krav på stadsplaneringen. Mitt i utvecklingen verkar Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo).

Stora infrastrukturella projekt som Västlänken i Göteborg och Förbifart Stockholm ställer krav gällande kunskap om markens egenskaper. BeFo har sedan länge arbetat för att sprida information och kunskap som behövs för den typen av projekt, men verksamheten omfattar hela bergbranschen och därmed även gruvorna. Här finns en korsbefruktning mellan gruvor och infrastruktur där tekniska landvinningar inom det ena området bidrar till det andra. Stiftelsens huvuduppdrag är att initiera, planera och finansiera forskningsprojekt inom bergteknik och bergmekanik för att utveckla bergbyggandet över tid. Bidrar med forskning och kompetens

Bergbranschen är beroende av tekniska framsteg. Således ligger den tekniska utvecklingen inom branschen även till grund för viktiga samhällsprojekt. BeFo spelar

Foto: Mikael Ullén

en nyckelroll i det på flera sätt. Framförallt handlar det om att nyttiggöra aktuell forskning som kan bidra till bättre metoder och ökad säkerhet inom det moderna bergbyggandet. Idag står ett 40-tal huvudmän bakom BeFo. De representerar alla led inom bergbranschen från beställare och konsulter till entre-

prenörer och leverantörer. Samtidigt som BeFo är en nationell resurs som samordnare av bergteknisk forskning är stiftelsen även viktig ur internationell synpunkt. Det manifesteras bland annat genom att kansliet för International Society for Rock Mechanics finns inom BeFo. Förutom forskningen i sig bi-

drar BeFo även med kompetens som behövs inom branschen i form av ingenjörer som genomgått en gedigen forskarutbildning och avlagt doktors- eller licentiatexamen. Många forskare går vidare i olika roller inom de företag som beställer eller utför bergbyggaruppdrag. Att vara en del av kompetensförsörjningen har

Foto: Lars-Gunnar Holmström

varit grundläggande sedan stiftelsen bildades på 1970-talet. Utvecklingsmöjligheter trots mogen bransch

BeFo har ett antal höjdpunkter under året varav Bergmekanikdagen är en. Forskningsdirektör Per Tengborg lovar att evenemanget kommer att bli extra festligt i år med tanke på att det firar 50 år. – Bergmekanikdagen samlar mellan 200 – 250 personer inom branschen och i år har vi satt ihop ett program med tillbakablickar dagen till ära. Vi kommer även att blicka framåt och sia om de kommande 50 årens utveckling. Hur kommer framtidens infrateknik och gruvdrift att se ut? Den frågan kommer att ställas vid sidan av paneldiskussioner och projektpresentationer, informerar Tengborg. Det byggs mer än någonsin inom svensk infrastruktur. Tunnelbaneprojektet och Förbifart Stockholm anses vara norra Europas största infrastrukturprojekt. Trots att branschen är mogen finns det en hel del utvecklingsmöjligheter för framtiden. – Vi ser möjligheter att utveckla tekniken för att bygga mer effektivt framöver, konstaterar Per Tengborg. Vi måste utveckla nya metoder för att hantera överraskningar som berget bjuder på. Det är speciellt viktigt nu när man börjar planera för mer utvecklat nyttjande av den tredje dimensionen neråt och utvecklar ny infrastruktur under jord.


20

företAgsnYHeter

Affärstidningen näringsliv

EY flyttar fram positionerna i Halmstad EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning som vänder sig till företag och organisationer av alla storlekar och branscher. Kontoret i Halmstad har nyligen fått en ny kontorschef som berättar att framtidsplanerna i Halmstad ser ljusa ut.

EY i Halmstad har sedan 1 juli 2015 en ny kontorschef i form av Daniel Åkeborg, auktoriserad revisor med lång erfarenhet, och som tidigare varit verksam på EY:s kontor i Nordvästra Skåne. Med Daniels närvaro i Halmstad förstärks kontoret med ytterligare en erfaren revisor med siktet inställt på att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt. – Vi har de senaste åren flyttat fram våra positioner i Halmstad och skapat en bra grund för ytterligare tillväxt. Vi vill naturligtvis vara förstahandsvalet bland företagare när de väljer revisor och rådgivare i Halmstad. Vi erbjuder anpassningsbara tjänster som svarar på våra kunders behov, oavsett kundens storlek och in-

Daniel Åkeborg, auktoriserad revisor och Marie Gustafsson som är ny ansvarig för ACR, Redovisningsdelen, på Halmstadkontoret.

riktning. Vi har kompetensen för att hjälpa såväl storföretag som tillväxtföretag. Styrkan sitter i att

vi kan identifiera oss med båda, säger Daniel Åkeborg. Nyckeln till framgång

EY i Halmstad har nyligen vunnit flera prestigfulla uppdrag i Halmstad. Daniel tror att nyckeln för EY:s fortsatta framgångar är ett stort engagemang för kunden och att kunna erbjuda hög kvalitet inom inte bara revision, utan även inom redovisnings- och skattetjänster. – Vi märker att de möten vi har med entreprenörer där vi diskuterar strukturfrågor, planering av ägaruttag och alla kringtjänster vi kan erbjuda är mycket uppskattade. Där kan vi verkligen göra skillnad. Att vi har två skattejurister på kontoret kan ingen annan revisonsbyrå i Halmstad konkurrera med, fortsätter Daniel. På redovisningssidan har kontoret nyligen anställt en erfaren redovisningskonsult i form av

Marie Gustafsson. Marie har de senaste åren drivit en egen redovisningsbyrå i Falkenberg och har dessförinnan arbetat på en mindre revisionsbyrå. – Det är väldigt roligt att vi lyckats rekrytera en så duktig redovisningskonsult som Marie. Vår tillväxt inom affärsområdena revision och redovisning har resulterat i ett flertal anställningar.

att komma ännu närmare företagen i regionen. För oss är det oerhört viktigt att sprida både inspiration och kunskap och det kan vi göra i samband med EY Entrepreneur of the Year. I likhet med tidigare år har Halmstad leverererat intressanta kandidater. Vi ser med spänning fram emot årets aktiviteter kring utmärkelsen. Utmärkelser under 2015

Entreprenörskap och EY

EY uppmärksammar och stärker entreprenörskap årligen genom utmärkelsen EY Entrepreneur of the Year, och dagligen i form av effektiva samarbeten som skapar lönsamhet i kundens processer. – Vi driver inte våra kunders företag men antar gärna en rådgivande roll med aktivt engagemang i utvecklingen av entreprenörskapet, bekräftar Daniel. – Utmärkelsen är betydelsefull eftersom det ger oss en möjlighet

Avslutningsvis lyfter Daniel Åkeborg stolt fram att EY under året fått en rad utmärkelser, däribland ”Årets revisionsbyrå” vilket är tredje året i rad. Årets revisionsbyrå utses av nära 1000 av landets medelstora och stora företag i Finansbarometern. Utmärkelsen baseras på svar från vd:ar, ekonomichefer och andra beslutsfattare som har inflytande över relationen till sin leverantör.

Gör livet lättare med Mobilbanken swedbanksjuharad.se/mobilbanken

Sofie Gydell är inne på sitt andra år som revisorsassistent.


Affärstidningen näringsliv

företAgsnYHeter

21

Hög kvalitet i litet skolformat De flesta fristående skolor ingår i stora skolkoncerner. Ett undantag är Institute af Lärande, som utför KomVux-utbildning till undersköterska i småskaliga skolenheter i Nacka, Västerås och Värmdö.

Institute af Lärande grundades av Peter Sedell och Masoud Zadeh för tre år sedan. Skolan arbetar utifrån kvalitet, småskalighet och uthållighet. – Långsiktighet och kvalitet genomsyrar allt vi gör. Småskaligheten, med cirka 100 elever på varje skola, hjälper oss att bibehålla kvalitén på undervisningen, berättar verksamhetschef Peter Sedell, som har arbetat inom de flesta utbildningsområden. Bland

annat som rektor på gymnasieskola med vård och omsorgsutbildningar och som studierektor på lärarhögskolan. Institute af Lärande utför utbildningarna och kommunerna sköter antagningen. – Vi samarbetar med kommuner som har kundvalssystem. För närvarande bedriver vi verksamhet i Nacka, Västerås och Värmdö, kommenterar Peter Sedell. Ambitionen är att finnas i alla kommuner som har kundvalssytem.

Praktiska övningar i undersköterskeutbildningen hos Institute af Lärande.

baseras på en modern pedagogisk lärplattform som tillåter en hög grad av flexibilitet i studierna. Eleverna läser i sin egen takt, i klassrum eller på distans, och får låna kurslitteraturen gratis av skolan. – Den bärande idén är vi vill ge alla kursdeltagare möjlighet att studera utifrån sina förutsättningar. Vi bejakar olika lärstilar och har olika typer av lektionspass. Föreläsningar och handledning i små grupper varvas med praktiska övningar, projektarbeten, studiebesök, temadagar och rollspel, berättar han vidare. Praktiken som ingår i den drygt ett år långa utbildningen till undersköterska är mycket uppskattad av både elever och vårdgivare. – Våra elever har gott rykte ute

Modern pedagogisk plattform

Skolan kännetecknas av lyhördhet, nyfikenhet och samverkan och ser kunskap som en process där reflektion och självskattning är viktiga delar. Undervisningen

Institute af Lärandes grundare Masoud Zadeh och Peter Sedell.

i vårdorganisationerna. Det är vanligt att de får timanställning och vikariat under studietiden och 90 procent får fast anställning efter utbildningen. Det ökar motivationen att slutföra studierna. Elever som har kunskap och erfarenhet sedan tidigare kan förkorta studietiden genom att bli validerade. De får då ett individanpassat utbildningsinnehåll där deras kunskaper kompletteras med de delar som saknas. Högst betyg tre år i rad

I en enkätundersökning där 13.000 komvuxelever i Stockholms län svarat på hur de upplever sin skola har undersköterskeutbildningen hos Institute af Lärande fått högst betyg tre år i rad.

– Vi är stolta över att eleverna ger oss högsta betyg. Vi är också glada för att 100 procent av eleverna rekommenderar skolan till andra, säger utbildningschef Masoud Zadeh som tidigare varit verksam som handledare åt sjuksköterskor och undersköterskor i landstinget och äldreomsorgen. Han har även varit vd för bemanningsföretag för vård och omsorg och har ett stort kontaktnät med arbetslivet. Den populära utbildningen har ett högt söktryck och den största utmaningen är att hitta duktiga lärare som känner till vårdens och omsorgens behov. – Det och att hela tiden kompetensutveckla lärarna, tillägger Peter Sedell avslutningsvis.

JATC skapar framtidens vård och omsorg. Det bästa för individ och samhälle.

Nyhet I december 2015 Öppnade JATC Omsorg en ny verksamhet i Nynäshamns kommun för unga vuxna med NPF. En gruppbostad LSS 9.9 och daglig verksamhet LSS 9.10. Hjärtligt välkomna in på vår hemsida för mer info.

Arbete

Boende

JATC vxl 08-551 781 00

Fritid

www.jatc.se


22

företAgsnYHeter

Affärstidningen näringsliv

TUC är en ren resurs för näringslivet Utbildning är ett av de skarpaste verktygen för att uppnå en hållbar tillväxt genom hela samhället. Det fungerar också som ett grundläggande mantra på TUC Sweden, tidigare Tranås Utbildningscentrum, som sedan 1989 sporrats av ambitionen att höja utbildningsnivån i Tranås med omnejd. Verksamheten sprids framgångsrikt till fler orter och fler regioner.

I en region som sedan länge präglas av en stark tillverkande industri faller det sig naturligt att satsa på yrkesinriktade utbildningar. Det anammas av TUC som i skrivande stund kan erbjuda 14 yrkeshögskoleutbildningar. Alla är inte riktade mot den tillverkande industrin, men samtliga är en bra väg in i arbetslivet. – Vår verksamhet berör både på individ- och samhällsnivå. Vi erbjuder yrkeshögskoleutbildningar som leder till arbete och bidrar således till att höja sysselsättningsgraden. För näringslivet utgör vi en värdefull resurs eftersom vi dels förser regionen med kompetent arbetskraft och dels erbjuder specialanpassade uppdragsutbildningar, säger Mattias Lind, verksamhetsledare på TUC. Framgångsreceptet innehåller samverkan

Tandsköterska, VVS-ingenjör, exportsäljare och fastighetstekniker är bara några exempel på aktuella yrkeshögskoleutbildningar vid TUC. Många utbildningar är riktade mot bristyrken, men när det gäller yrkeshögskoleutbildningar så krävs beviljande från Yrkeshögskolemyndigheten inför varje omstart. Mattias Lind påtalar att konkurrensen om att få starta

en yrkeshögskoleutbildning är tuff, och det krävs alltid att man har näringslivets uppbackning redan vid ansökan. Att TUC har 14 yrkeshögskoleutbildningar talar då för sig själv. – Framgångsreceptet innehåller ett stort mått av samverkan med näringslivet. Eftersom vi har byggt upp vårt nätverk under flera decennier så har vi en bra grund att stå på, men samtidigt är vi fortsatt lyhörda inför nya samarbeten. Det tankesättet präglar hela vår verksamhet, som för övrigt är sprungen ur den kommunala sfären men som idag drivs privat. Lång erfarenhet av uppdragsutbildning

När det gäller uppdragsutbildning har TUC hunnit skaffa sig en lång erfarenhet inom en rad olika områden. Utbildningarna varierar vad gäller kompetensområde, längd, nivå och antalet deltagare, beroende på vad som efterfrågas av uppdragsgivaren. Tidigare utbildningar har omfattat allt från enkla datakurser till avancerade ledarskapsprogram. TUC vänder sig till det privata näringslivet samt offentlig verksamhet och kan anordna i princip vilken utbildning som helst tack vare ett stort kontaktnät av konsulter. – Vi har ingen egen lärarkompetens anställd, all utbildning köps istället in av aktörer som är ledande inom sina respektive områden. På det sättet kan vi säkerställa att vi alltid erbjuder utbildningar som är uppdaterade med det senaste inom branschen och som verkligen kan garantera spetskompetens, förklarar Mattias. TUC på fler ställen

TUC har som målsättning att växa på fler orter. Verksamheten bedrivs förutom i Tranås även i Jönköping, Lidköping, Linköping och Motala. – Vi kommer att etablera verksamhet på fler orter framöver, men för att göra det behöver vi skapa en god kontakt med det lokala näringslivet. När det gäller yrkeshögskoleutbildningar så är näringslivets input grundläggande för att överhuvudtaget få starta en utbildning. Vi är extra måna om att det ska fungera och det märks även i statistiken över hur våra före detta studenter går vidare. Riksgenomsnittet för yrkeshögskolestudenter som hittar rätt jobb ligger på runt 60 procent, men hos oss är siffran över 90 procent. Mattias Lind är mycket nöjd med resultatet och hoppas på att kunna sprida det framgångsrika utbildningskonceptet inom TUC till fler regioner, och kanske speciellt där det inte finns så många yrkeshögskoleutbildningar i dagläget.


Affärstidningen näringsliv

företAgsnYHeter

23

Intresset för tredjepartscertifieringar ökar Allt fler företag väljer att certifiera sin kompetens och sina tjänster. Inom vissa branscher kan det vara lagkrav som styr certifieringen, inom andra kan det handla om kundkrav. Tredjepartscertifieringar är garanterat oberoende certifieringar som utförs av externa företag som även kan ackrediterats för uppgiften. Incert är ett exempel på en sådan aktör.

Enligt Dr Peter Rohlin, vd på Incert, fortsätter intresset att öka för tredjepartscertifieringar. En teori är att det går att koppla till en hårdare konkurrens på marknaden för de tjänster som förknippas med kritiska installationer. Certifiering säkerställer att rätt kompetens finns på plats och att enbart behöriga får utföra installationen. Det är med andra ord förknippat med både säkerhet och kvalitet. – Certifiering är ett sätt att garantera att en produkt eller process, en person eller ett företag uppfyller de krav som omfattas av en kravspecifikation. Certifie-

Luftvärmepump. Foto: Ahlsell

ring kan vara lagstadgad eller frivillig och ske under eller utanför ackreditering. Alla dessa varianter finns idag bland våra certifieringsområden, berättar Peter Rohlin, som även förklarar att certifiering även är till för att skydda beställare som själva inte besitter kunskap för att avgöra om den som ska utföra en tjänst har rätt kompetens eller inte. Inger trovärdighet

Incert fokuserar på personcertifiering men erbjuder även företagscertifiering. Att som Incert vara ackrediterad av Swedac ger extra tyngd, och som ackrediterat certi-

Peter Rohlin, vd på Incert. Foto: Incert

Fibersvets. Foto: Incert

fieringsföretag erbjuder Incert inga utbildningar. – För oss är det viktigast att bibehålla en hög trovärdighet och därför kombinerar vi inte våra certifieringstjänster med utbildning. Vi bedömer enbart på reell kompetens utifrån en kravspecifikation och vem som helst kan bli certifierad, bara man har rätt kompetens. Kravspecifikationen fungerar som en brandvägg, alla vet vad som gäller och det skapar också trovärdighet i branschen, fortsätter Peter Rohlin. Certifieringsbranschen blir allt mer omfattande. Nya lagkrav inom bland annat energibranschen kommer att generera ett ännu större behov av personcertifieringar som exempel.

Allt strängare lagkrav

Många branscher får striktare riktlinjer för hur kompetens ska säkerställas. Tidigare krävdes enbart att företag som erbjuder energideklarationer var ackrediterade med minst en certifierad energiexpert, men idag måste all personal som utför energideklarationer vara certifierad enligt gällande krav. Installatörer av värmepumpar, solceller, solpaneler och pelletspannor är andra kompetensområden som fått striktare regler. Inom Incerts största område, köldmedia, certifieras personer som till exempel installerar värmepumpar och gör service på luftkonditionering i bilar. Detta är obligatoriska certifikat och det är hittills bara Incert i Sverige

som utfärdar dessa. Utöver kyltekniker och energiexperter certifierar Incert även teletekniker, ventilationsmontörer och fibertekniker. Det är än så länge frivilliga certifieringar, men trenden inom installationsbranschen pekar på allt strängare lagkrav. Trygghet för alla parter

En annan aspekt som talar för ökad certifiering är att kunderna i allt större utsträckning söker kvalitetssäkrade leverantörer. Inom många branscher är det specifikt viktigt att skydda svaga beställare, eller beställare som själva inte kan avgöra om rätt kompetens finns för uppdraget. Då är certifiering en bra lösning som skapar trygghet och trovärdighet för alla parter.


24

företAgsnYHeter

Affärstidningen näringsliv

Eskilstuna som nordiskt centrum för lås- och säkerhetssystem Eskilstuna är en nyckelort i Skandinavien för det globala säkerhetsbolaget Kaba. Här finns ett lokalt kunskapscenter för anpassning och montering av Kabas produkter för den nordiska marknaden samt centrallager för densamma. De senaste årens utveckling inom Kaba har banat väg för nya produkt- och affärsområden, företaget tar ständigt nya marknadsandelar och introducerar innovativa koncept inom nya områden.

Kaba kan innovation. Det fastställdes redan för 40 år sedan då en av de första mekaniska låslös-

ningarna lanserades. Systemet, bestående av en precisionscylinder med mycket högt dyrkmot-

stånd och extremt lång livslängd samt en unik dubbelsidig nyckel med frästa hål istället för taggar, är fortfarande det enda i sitt slag i världen. Långsiktighet och hållbarhet

Dagens Kaba står för marknadens bredaste sortiment av låsoch säkerhetssystem, men grunden utgörs av den så kallade Kabanyckeln som är standard i de mekaniska låssystemen. Nyckeln förmedlar hela Kabas

budskap som bygger på kvalitet, enkelhet – och inte minst säkerhet. De allra första systemen som installerades är fortfarande i bruk, vilket också visar på långsiktighet och hållbarhet som viktiga ledord i Kabas verksamhet. – Att utveckla hållbara produkter som dessutom går att integrera och uppgradera med nya produkter och system är fortfarande huvudfokus och det vittnar verksamheten i Eskilstuna om på flera sätt. Vi har redan flyttat flera

Vi hjälper Er med era Waco och Weinig-maskiner. WEINIG Service Center Sverige erbjuder Er som kund ett komplett serviceprogram, från telefonsupport och diagnostik, reservdelsidentifiering och beställning, till på-plats reparation, service och utbildning.

STIFTELSEN BERGTEKNISK FORSKNING ROCK ENGINEERING RESEARCH FOUNDATION

Bergmekanikdagen fyller 50 år Den 14 mars 2016 hålls den 50:e Bergmekanikdagen på City Conference Centre i Stockholm. BeFo och Svenska Bergmekanikgruppen arrangerar denna årliga konferens och mötesplats för aktörer från hela bergbranschen i Sverige. Deltagarna får följa bergmekaniken genom historiska nedslag, framtidsspaning och med presentationer av aktuell forskning däremellan. En jubileumsmiddag på Historiska museet ingår i programmet.

Vårt serviceteam finns fortfarande i Halmstad och fortsätter, precis som förut, att ge Er förstklassig service och support för att tillgodose Era önskemål.

Rusta Er för framtiden och håll produktiviteten på topp!

För program och anmälan: www.befoonline.org

Weinig Service Center Sverige Skackelvägen 1, Box 283 301 07 Halmstad

Tel: 035-176700 Fax: 035-176780 E-post: service-sweden@weinig.com Foto: Cecilia Forslund

Foto: Catharina Fyrberg

mindre enheter till Eskilstuna för att stärka helhetserbjudandet i Norden, berättar Anders Johansson, Supply Chain Manager på Kaba. Från reaktiv till proaktiv

Det är en högeffektiv verksamhet som koncentrerats till Eskilstuna. I dagsläget sysselsätts ett 50-tal personer i olika roller från produktion och montering till försäljning och distribution. Det är troligt att personalstyrkan kommer att utökas lokalt i takt med att fler funktioner kan lokaliseras till Eskilstuna. Hela verksamheten befinner sig i ett expansivt skede samtidigt som man satsar på att integrera Lean på alla nivåer genom företaget. – Med hjälp av Lean ska vi gå från att vara reaktiva till proaktiva. Att kunna sia om framtida behov och veta vad kunderna behöver innan de kommit på det själva är avgörande för vår framtid som ledande lås- och säkerhetsföretag, konstaterar Anders Johansson. Kaba i korthet

Kaba AB ingår i Kaba Group med verksamhet i drygt 60 länder och är ett av världens ledande företag inom lås och säkerhetssystem. Företagets produkter finns installerade världen över i exempelvis flygplatser, banker, universitet, sjukhus, idrottsarenor och en rad andra miljöer där det ställs höga krav på säkerhet. Företaget erbjuder heltäckande lösningar inom passer- och säkerhetssystem som bygger på hög teknisk kompetens och innovation baserad på lång erfarenhet. Produktutbudet består av allt från mekaniska lås till integrerade system för passage, tid och säkerhet.


Affärstidningen näringsliv

företAgsnYHeter

25

Sanco till 100 Sanco i Örnsköldsvik AB är en system- och komponentleverantör som vänder sig till branscher med höga kvalitetsmål. Ett tryggt val

En kvalitetsmedveten personal och en avancerad maskinpark gör Sanco till ett tryggt val av leverantör. Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 3834. Vi tillverkar precisionsdetaljer till kunder i högteknologiska branscher. Som exempel medicin, flyg, försvar, elektronik, offshore och fordon. Vi jobbar i alla typer av material och är med från idé till färdig produkt. Vi kan med vår erfarenhet tillföra kunskap om tillverkningsprocesser som kan vara avgörande för resultat i både kvalitet och ekonomi. Sanco har en verkstadsyta på cirka 3.500 kvadratmeter och ligger strax utanför Örnsköldsvik. Vår styrka är vår flexibilitet. Vi kan erbjuda en anpassad lösning efter våra kunders behov och delta i arbetet från ritbordet till den färdiga produkten. I produktionen använder Sanco stansmaskiner, laserskärare, kantpressar, fleroperationssvarvar, 5-axliga fräsmaskiner, robotsvetsar, mätutrustning och en yrkeskunnig personal. Vi uppdaterar hela tiden vår

Sanco skriver historia i den nyutgivna boken.

maskinpark för att ha den senaste tillverkningsutrustningen. Allt för att vara våra kunders förstahandsval - nu och i framtiden. Det handlar om att vara med och förstå teknikutvecklingen i kombination med att ha en kunnig personal. Vår målsättning – Sanco till 100 – är att vara bäst på det vi gör. Det är vår trygghet i hård konkurrens och det säkraste sättet att skapa tillväxt. Ett väl utfört arbete skapar trygghet för våra kunder och då kan vi växa med dem. För vår egen utveckling är det viktigt att ha kunder med höga kvalitetsmål. En ny utmaning ser vi som en möjlighet. Sanco skriver historia i den nyutgivna boken Industribyggarna. Där finns ett trevligt reportage om 30-åringen Sanco. Begreppet grannsamverkan har blivit ett vi-

dare begrepp för oss som företagare. Som ung 30-åring satsar vi till 100. Vårt motto är: Bättre än igår, men inte lika bra som imorgon! Örnsköldsvik är en industristad med ett gott entreprenörskap. Vi har flera exempel på kollegor som på en hög nivå kompletterar oss med olika kompetenser. Entreprenörsandan skapar en bra grund för ett gott samarbete och en komplett lösning till kund. Örnsköldsviks Industrigrupp har en viktig funktion i det lokala samarbetet. Conny Abrahamsson och Gunnar Sandström, ägare till Sanco.

Foto: Anna Sköld, Bokinge Bild, Swedese, Byarums Bruk

HÄR BLIR IDÉER VERKLIGHET. I Vaggeryds kommun, i norra Småland, finns en lång tradition av att låta idéer bli till verklighet. Tillverkningsindustrin sysselsätter många och vår kommun ligger mitt i en av landets mest patentsökande regioner. E4:an och järnvägen rakt igenom kommunen bidrar till att logistikläget är ett av landets bästa. Vårt speciella signum är det genom århundraden uppbyggda nätverk av hantverkskunskap som har sitt nav i vår kommun. Detta visar sig idag bland annat genom att vi är en av Sveriges mest möbeltillverkande kommuner. Företagen har länge varit motorn i vår region. Så vill vi att det ska fortsätta vara, att idéer fortsätter födas och blir verklighet.

Välkommen hit – du med! vaggeryd.se

business.vaggeryd.se


26

företAgsnYHeter

Affärstidningen näringsliv

MIPS skyddar värden som inte kan mätas i pengar Hur mycket värdesätter vi vår hälsa och säkerhet? Den frågan är central i företaget MIPS utveckling. Företaget står bakom ett revolutionerande säkerhetssystem för integrering i hjälmar, MIPS (Multi-directional Impact Protection System). Systemet är det första i sitt slag som kan ge ett bättre skydd för huvudet vid roterande fall och fall från sidan. MIPS har en potential att radikalt minska uppkomsten av hjärnskador.

MIPS är namnet på både systemet och företaget som marknadsför det. Systemet har utvecklats av några av världens främsta experter inom bioteknik och neurovetenskap vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Karolinska Institutet. MIPS blir till

Bland huvudnamnen bakom MIPS finns neurokirurgen Hans von Holst, som kan anses ha tagit det första initiativet till utvecklingen av det nya säkerhetssystemet. – Efter att ha funderat över uppkomsten av hjärnskador vid cykel- och motorcykelolyckor där de som skadats ändå hade använt hjälm tog von Holst kontakt med KTH. Han ville utveckla ett bättre skydd som med enkelhet skulle kunna integreras i alla typer av hjälmar. En grupp inom bioteknik började då studera vad som händer när man faller samt vilka tänkbara skador som kan uppkomma, berättar Johan Thiel, vd på MIPS.

Gruppen kom fram till att hjärnan är känslig för töjning och att traditionella hjälmar skyddar mot fraktur men inte mot töjning som kan uppstå vid roterande fall. Man kom också fram till att den största skaderisken förknippas med rotation och töjning. – Behovet av ett system som kan ge ett bättre skydd har således drivit utvecklingen av MIPS. Systemet kan integreras i alla typer av hjälmar och vi säljer det på licens mot tillverkare världen över, fortsätter Johan.

av hjälmar är betydligt fler, och än finns det mycket kvar att göra, förklarar Johan Thiel vidare. Utvecklingen av MIPS fortsätter, och allt baseras på vetenskapliga grunder. Alla investeringar görs för att bidra till att rädda liv. Även om en MIPS-hjälm kostar några hundralappar mer än en motsvarighet utan systemet så handlar det i slutändan om att skydda något som inte kan mätas i pengar.

ner hjälmar per år. Det största segmentet är cykelhjälmar, följt av motorcykelhjälmar. MIPS har redan till stor del integrerats hos tillverkare av cykelhjälmar och man satsar nu på fler segment. Målet är att MIPS ska vara en naturlig del av alla typer av hjälmar i framtiden. Johan avslöjar att företaget sett

en stark tillväxt under det senaste året med en fyrdubblad försäljning. Det är rimligt att anta att försäljningen kommer att fortsätta fördubblas varje år under de kommande tre åren, och parallellt arbetar teamet bakom MIPS med utveckling av nya system inom andra områden, men mer kan Johan Thiel inte avslöja i dagsläget.

MIPS i alla hjälmar

Det tillverkas omkring 85 miljoFrån 24 varumärken till 54

Resan har varit lång för MIPS. Utvecklingen började redan 1996 och det är först under 2015 som efterfrågan börjat motsvara förväntningarna. – Med tanke på hur farligt rotationsvåld verkligen är så borde intresset vara enormt världen över. Under 2014 hade vi 24 licenstagande varumärken. Idag har vi 54, så nog börjar det gå åt rätt håll. Men antalet tillverkare

Institute af Lärande Utbildar Undersköterskor i kommuner som uppskattar kundval VÄSTERÅS 021-65 111

NACKA

VÄRMDÖ

08-410 58 320


Affärstidningen näringsliv

företAgsnYHeter

27

Swedbank Sjuhärad verkar för bygdens utveckling Swedbank Sjuhärad AB är en fristående bank som värnar om lokal tillväxt och utveckling. Med åtta kontor fördelade på fyra kommuner i Sjuhäradsbygden håller banken en hög tillgänglighet samtidigt som man känner den lokala marknaden väl. Bankens kompetensområden kretsar kring lokala förutsättningar och behov, och så har det varit sedan banken grundades 1831.

Swedbank Sjuhärads värdegrund har utvecklats under snart två sekler. Den traditionella sparbankens visioner ligger till grund för vidare utveckling, men samtidigt är Swedbank Sjuhärad en modern bank som ligger i framkant när det gäller digitaliserade banktjänster.

Banken är majoritetsägd av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Den del av bankens vinst som delas ut till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad används för att stödja bygdens utveckling och bidra till att den blir en ännu attraktivare plats att leva och bo i. Varje år utdelas bidrag till forskning/utbildning, näringsliv samt kultur och idrott. Stöttar det lokala näringslivet

Fredrik Mann, kontorschef Svenljunga. Foto: Mattias Svensson

Swedbank Sjuhärad har en stark närvaro i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad. Banken är en naturlig samarbetspartner för bygdens utveckling och det märks inte minst genom de olika lokala evenemang som Swedbank Sjuhärad finansierar och medverkar i. – Att vara aktiv i olika företagarnätverk är en del av vår vardag. Vi försöker hela tiden utveckla nya sätt att stötta det lokala näringslivet på och det anser jag att vi som lokal bank utmärker oss med. Även om vår bygd

Anna Andersson, Carina Högberg, Antonio Boras, Fredrik Mann, Sofie Barsenholt, Jacob Wallén och AnnCharlotte Segerqvist. Foto: Mattias Svensson

är sammanhållen så ser förutsättningarna väldigt olika ut i de olika kommunerna och det måste vi också förhålla oss till, förklarar Fredrik Mann, kontorschef på Swedbank Sjuhärad i Svenljunga. Kontoret har sju medarbetare och kompetensnivån är hög. Specialistkompetens hämtas in vid behov. För ett konkurrenskraftigt Sjuhärad

Fredrik berättar att en stor del av

vardagen kretsar kring att besöka lokala företag vilket är en del i bankens arbete för att komma närmare sina kunder. Sjuhärad är en företagsam bygd med mycket internationella kontakter. – Swedbank Sjuhärads vision är att möjliggöra ett konkurrenskraftigt Sjuhärad i en föränderlig omvärld. Vi ser till kundernas bästa med hjälp av vår kompetens, lokalkännedom och personliga engagemang. Huvudambitionen är att utveckla kundernas af-

färer och genom det stötta den lokala tillväxten, säger Fredrik Mann. Utöver det görs även insatser via vår huvudägare Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Fredrik Mann ser mycket positivt på framtiden i bygden. Han har med sig en bred erfarenhet från flera av bankens kontor och vill gärna vidareutveckla den familjära stämningen på kontoret i Svenljunga.


28

företAgsnYHeter

Affärstidningen näringsliv

Prisat omsorgsbolag expanderar från Södertälje Att göra verklig skillnad genom att ha modet att leda, utveckla och förbättra är entreprenören Liselotte Almén Malmqvists motto och ambition. Hon lever sina värden och för dem vidare till den expansiva vård- och omsorgsverksamheten inom JATC Omsorg. Liselottes företag har liksom hon själv nominerats till flertalet utmärkelser under flera år i rad, senast kammades segern hem som Årets företagare i Södertälje.

Liselotte Almén Malmqvist.

Under 2014 ledde JATC Omsorgs starka tillväxt till final i korandet av Sveriges Supergasell, Liselotte Almén Malmqvist hamnade bland topp tre i utmärkelsen av Årets VD och blev dessutom slutkandidat i EY Entrepreneur Of The Year. I fjol upprepades framgångssagan då hon återigen kandiderade till Årets VD och slutligen tog hem priset för Årets företagare i Södertälje. – Att få ett sådant erkännande på hemmaplan känns naturligtvis väldigt positivt, säger Liselotte. Bland kriterierna fanns arbete för mångfald och ökad sysselsättning, något som JATC Omsorg har verkat för sedan allra första början. Över 70 procent av våra anställda i Södertälje är av annan härkomst och merparten är dessutom unga människor. Liselotte understryker att många får sin första anställning hos JATC Omsorg och

därmed en möjlighet som kanske inte skulle ha funnits annars. Nära hälften av alla anställda kommer direkt från gymnasieskolan för vidareutbildning internt. Det lilla extra gör skillnad

JATC Omsorg är inte bara nytänkande när det gäller möjligheter för sina anställda. Att skapa möjligheter för brukarna att leva mer självständigt och öka sin livskvalitet har högsta prioritet. I det arbetet tillämpas nytänkande modeller och arbetssätt som lyfter verksamheten till nästa nivå. Mycket kretsar kring ett coachande ledarskap och en samsyn kring utvecklingsfrågor. Mångfalden har enligt Liselotte också varit avgörande för JATC Omsorgs framgångar, liksom individuellt engagemang från medarbetarna. – Jag är övertygad om att det där lilla extra gör en skillnad i det stora. Då menar jag både i omsorg om och i mångfald av och genom möten mellan människa, miljö och möjlighet. Jatc Omsorgs vision baseras på att vi som förebild formar framtidens omsorg, det bästa för individ och samhälle. Det ska vi uppnå genom att inspirera till att generera ett meningsfullt och självständigt liv, enligt vår mission. Bygger långsiktigt hållbara verksamheter

Entreprenören i Liselotte fortsätter att tänka innovativt för framtiden. Företaget kommer att gå in i nya områden under 2016 och bland annat fokusera på att byg-

ga upp en verksamhet kring personlig assistans. Liselotte poängterar samtidigt vikten av att fokus sedan länge kretsat kring att bygga långsiktigt hållbara verksamheter där personalens och brukarnas utveckling står i centrum. – Att skapa förutsättningar för delaktighet och medskapande bland medarbetarna är det viktigaste oavsett vilken riktning verksamheten tar. Det vi kallar för JATC-andan ska genomsyra allt vi gör och vårt engagemang ska kännas hela vägen, det vill säga det ska nå brukarna och då har vi verkligen lyckats uppnå det vi tillsammans strävar efter bland ledare och medarbetare. Samma vision i grunden

Att satsa på personlig assistans är ett led i att bredda JATC Omsorg och ta nya marknadsandelar inom vårdsektorn. Den utökade verksamheten kommer att grundas på samma visioner och ambitioner. – Precis som för vår tidigare verksamhet så kommer vi att bygga upp assistansverksamheten kring brukarnas behov och förutsättningar. De steg vi tar handlar i första hand om att skapa en god förebild i samhället. Hur vi arbetar för att få engagerade medarbetare kan mycket väl utvecklas till en modell för andra verksamheter. JATC Omsorg har mycket att erbjuda marknaden och det tror jag att allt fler blir medvetna om nu, säger Liselotte avslutningsvis.

Det är Du, som är nyckeln!


Framtidens hållbara flygplats

Alla framtida byggnader hållbara nollenergihus

HSB utvecklar Mariehöjd

/sidan 34

/sidan 31

/sidan 38

Umeå-regionen Hållbar tillväxt

Sweco integrerar fler aspekter av hållbarhet

NNJ Fastigheter vågar satsa högt

/sid 36 Manpower får nystart i Umeå

/sid 36 Kvarken Ports på logistikkartan

Barnens möjlighet att använda offentliga rum är ett viktigt socialt perspektiv /sid 40

Umeå Life Science Discover the vibrant Life Science cluster in Northern Sweden Photo: Michael Nordvall SIDORNA 41-48


30

umeå-regionen

Affärstidningen näringsliv

Allt talar för fortsatt tillväxt i Umeå

Foto: Tina Jonsson

Umeå har en lång historia som kunskapsstad med universitetet som motor i utvecklingen. Samtidigt ska Umeå vara attraktivt för företagare, invånare och besökare ur många perspektiv, där kultur, föreningsliv, upplevelser, service och handel är viktiga inslag. Kommunens uppdrag kretsar mycket kring att förbättra infrastruktur och kommunikationer, stimulera bostadsbyggandet samt att arbeta för en bättre kompetensförsörjning.

Umeå är redan en mönsterstad och föregångare i många avseenden. Intresset för Umeå har skjutit i höjden och som i alla andra större städer har bostadsbristen blivit en naturlig följd av det. Som Europas kulturhuvudstad 2014 hade Umeå många fina värden att visa upp. Världens ögon har riktats mot Umeå många gånger under årens lopp och kommer med stor sannolikhet att fortsätta göra det.

ter är att underlätta för företagande i vår kommun. För att skapa goda förutsättningar för det måste vi skynda på bostadsbyggandet, annars finns det risk att utvecklingen mattas av. Vi jobbar parallellt med andra utvecklingsprojekt för att öka Umeås attraktivitet, bland annat siktar vi på att bli Årets stadskärna samt Årets miljöhuvudstad inom ett eller ett par år, informerar kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg.

Umeå har stora visioner

Hans Lindberg.

Foto: Fredrik Larsson

Det är mycket på gång i Umeå. Kommunen har stora visioner för framtiden, bland annat målet för 2050 med 200 000 invånare. För att kunna växa i den takt som behövs för att uppnå visionen måste Umeå få fler bostäder, och då i första hand hyresrätter. Det kommunala bostadsbolaget har flera stora projekt på gång med syfte att skapa långa flyttkedjor. Kommunen har även för avsikt att förbättra sin service genom att korta handläggningstiderna för bygglov med 20 procent, samtidigt som fler områden ska öppnas för planläggning och byggnation. – En av våra viktigaste uppgif-

av närheten till den finska marknaden, säger Hans Lindberg. Umeå förstärker även sina relationer åt andra hållet, det vill säga västerut mot Norge. Genom Midway Alignment-projektet vill man knyta ihop godsstråket mellan Mo i Rana i Norge via Umeå, Vasa och Helsingfors. Ett gemensamt hamnbolag har redan etablerats tillsammans med Vasa för att driva utvecklingen över Kvarken. Umeå i framkant

Ny arbetsmarknadsregion

Umeå har mer på gång, bland annat olika projekt för att utveckla infrastrukturen. Det finns planer på att bygga ut flygplatsen och om finansering tryggas även en ny färja mellan Umeå och Vasa. Relationen med Vasa skulle förstärkas avsevärt med en ny färja och långsiktigt ska Umeå bygga upp en större arbetsmarknadsregion tillsammans med grannarna på andra sidan Kvarken. – Tillsammans med Vasa får vi en region med 450 000 invånare och en betydligt större arbetsmarknad. Det innebär helt nya etableringsmöjligheter för företag i vår region som kan dra nytta

Kunskapsstaden Umeå lever på innovationer. Att ligga i framkant har länge varit kännetecknande för staden, och det märks också på de satsningar som görs. För att förbättra innerstadsmiljön har kommunen satsat på elbussar, men det tar inte slut där. Umeåregionen anses vara den snabbast växande i Sverige och hamnar även bland de mest snabbväxande i Europa. Det banar väg för ytterligare utveckling och efter att ha fått uppleva Umeå som Europas kulturhuvudstad kan vi också med stor sannolikhet räkna med fortsatt internationellt intresse för den innovativa norrländska kuststaden.


Affärstidningen näringsliv

umeå-regionen

31

Alla framtida byggnader hållbara nollenergihus? Att skapa mer effektiva processer och integrera ny teknik för att minska energianvändningen är bland de viktigaste frågorna inom den moderna fastighetsbranschen. Genom verktygen utbildning, utvärdering och kommunikation strävar det Umeåbaserade Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat efter att bygga kunskap om hur framtidens hållbara hus ska utformas.

Bostads- och servicesektorn står uppskattningsvis för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat när en vision om att bl.a minska energianvändningen genom att främja samverkan mellan alla länkar i byggkedjan. Sedan 2015 är Nätverket också

ett nordligt nav för Sweden Green Building Council. Foto: Tina Jonsson

Ny satsning på utbildning

Förutom Nätverkets egna visioner är energidirektivet som beslutats inom EU en stor drivkraft. Om alla framtida byggnader ska vara så kallade nollenergihus måste man börja tänka om kring det traditionella förfaringssättet inom byggbranschen och bana väg för ökad samverkan. Via sina medlemmar kan Nätverket föra en diskussion och påverka i rätt riktning för mer hållbara val inom hela branschen - och att hela branschen agerar krävs för att lyckas i omställningen. Nätverkets medlemmar representerar därför alla länkar i byggoch förvaltningskedjan, från planering till förvaltande inklusive marknad och regelverk. Utbildning utgör en egen länk och den har fått större fokus nu när branschföreningen Sveriges Byg-

gindustrier, tillsammans med andra aktörer i branschen, utvecklat en utbildning för handledare i hållbart byggande med specifik inriktning på energieffektivt byggande. Det passar Närverkets inriktning som handen i handsken. – Vi har fått förtroendet att, som en av de första i Sverige, genomföra utbildningen och anser att alla som vill vara med och bygga framtidens hållbara hus bör gå den. Marknaden intresserar sig mer och mer för hållbarhet och det märks genom att fler eftersträvar certifiering som ses som ett bevis på det. Vi befinner oss i framkant och erbjuder våra medlemmar kunskap som ökar deras konkurrenskraft, förklarar Michael Jalmby, koordinator och

en av initiativtagarna till Nätverket. Värdet av utvärdering

Det är inte bara byggbranschen som börjar tänka om. Hyresgäster och ägare är också intresserade av vilka mått av hållbarhet som finns, det vill säga vilka certifieringar som finns för den aktuella byggnaden eftersom hållbara val också förknippas med kvalitet och därmed en god investering. – Hur de boende mår i fastigheten märks efter några år, därför bör man göra utvärderingar av det som byggs för att förbättra nästa projekt. Det borde egentligen vara självklart att följa upp byggprojekt som i sig utgör en

stor investering, men trenden inom byggbranschen visar att det är först på senare år som man börjat tänka i dessa banor. Hållbarhet handlar i allra högsta grad om att kombinera lång- och kortsiktigt tänkande, där energifrågan bara är en av många aspekter som beställaren ska ha kunskap om, fortsätter Michael Jalmby. Nätverket undersöker nu möjligheter för att bygga upp ett mer omfattande kompetenscenter kring hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Det blir ett sätt att, utifrån ett helhetsperspektiv, samla kunskap och kompetens om såväl klimatanpassning och beteendefrågor som nya affärsmodeller och tekniklösningar för ett hållbart byggande.


32

umeå-regionen

Affärstidningen näringsliv

Sweco integrerar fler aspekter av hållbarhet Sweco var med när Umeå tog sina första steg i utvecklingen mot ett mer hållbart bostadsbyggande i samband med att några av de första passivhusen i norr uppfördes. Utvecklingen har gått snabbt framåt på miljösidan, men Sweco är idag lika måna om att integrera även social hållbarhet i nya projekt.

Sweco strävar efter att integrera sociala hållbarhetsaspekter i allt fler projekt. Det finns en kompetens kring det i Umeå, bland annat med Anna Joelsson som konsult inom hållbart byggande och Malin Lindmark som hållbarhetsansvarig med speciellt fokus på barnkonsekvensanalyser. – Vi ser en tydlig vilja att skapa socialt bra miljöer, bland både kommunala och privata beställare. Utifrån FNs barnkonvention har vi tagit fram modeller för att göra barnkonsekvensbeskrivningar i olika samhällsprojekt. Det handlar om hur barn är delaktiga i samhället samt hur exempelvis bygg- eller trafikprojekt påverkar deras vardag, förklarar Malin. Positiv effekt på barnens miljöer

Sweco söker svar på frågan om hur man kan anpassa projekt så

Sweco är med och utformar Umeås framtida Rådhustorg, med stort fokus på att de som vistas där ska trivas.

att de får en positiv effekt på barnens livsmiljöer. Konsekvenser av intrång och barriärer i barns närmiljö ska beskrivas och åtgär-

derna analyseras. I detta arbete är barnens egna perspektiv viktigt, och därför åker konsulterna ut till skolor och förskolor för att göra

barnen delaktiga i aktuella projekt. Enligt Anna Joelsson och Malin Lindmark är barnkonsekvensanalyser en av delarna i att ta hänsyn till brukarnas perspektiv. – Dialog inom stadsplaneringen fanns redan för 40 år sedan, men har nu kommit tillbaka på bred front. Det är med andra ord inget nytt att involvera de som berörs av ett projekt, men att ha en uttalad policy för det är nytt, förklarar Anna. Sweco har t.ex. tagit fram barnkonsekvensanalyser på uppdrag av Trafikverket i samband med stora projekt som utbyggnaden av E12 förbi Umeås västra stadsdelar samt under planeringsarbetet för Norrbotniabanan norrut från Umeå. Hållbarhetsperspektivet sprids

Barnens möjlighet att använda offentliga rum är ett viktigt socialt perspektiv.

Stadsdelsomvandlingar som Sweco medverkar i har länge haft tydliga krav på social hållbarhet och brukarperspektiv, t.ex. vid upprustning av miljonprogram-

mets miljöer. Nu sprids det till fler typer av projekt genom att fler beställare vidgar sitt hållbarhetsfokus. – Ekologisk hållbarhet har vi arbetat med väldigt länge, men när det gäller social hållbarhet finns många nya aspekter att ta hänsyn till. Att den sociala hållbarheten idag får mer utrymme på ett strategiskt sätt i stadsplaneringen ser vi som ett självklart nästa steg, säger Anna Joelsson. Sweco har också tagit fram förslaget på Umeås nya Rådhustorg. Att planera ett torg i stadens offentliga rum är en av de samhällsbyggande uppgifter som gör den sociala hållbarheten verklig. Stadens torg är en arena för demokrati. Stadens torg är platsen som alla eller ingen äger, platsen där alla får vara, platsen dit alla har tillträde. En mycket symbolisk plats i arbetet med att skapa hållbara samhällen där människor mår bra och utvecklas.

INSER DU HUR BRA DU ÄR? På Manpower vet vi att studenter och unga är en ovärderlig tillgång i arbetslivet. När er energi riktas åt rätt håll kan ni flytta berg. HITTA VINTERS EXTRAJOBB NU Att jobba hos oss ger inte bara extra pengar i studiekassan, du får dessutom bra arbetslivserfarenhet och en möjlighet att bygga på ditt nätverk. Hur mycket du vill och kan jobba vid sidan om dina studier bestämmer du förstås själv. Vardagar, kvälls-, eller helgarbete. Kontakta oss på 020 - 376 376 så berättar vi mer, eller sök bland våra 1000 - tals jobb på manpower.se


Affärstidningen näringsliv

umeå-regionen

33

Umeås hållbara hyresvärd i dag och i framtiden rar kraftigt och vi måste ligga i framkant för att på sikt kunna bygga bort bostadsbristen. Vi har utvecklat samarbeten med Umeå universitet i syfte att hålla oss uppdaterade och möjliggöra stän-

diga utvärderingar av det vi gör – och det kommer vi fortsätta med, säger Ann-Sofi Tapani som avslutning.

GE INTE BARNEN VAD DE VILL HA. UTAN UT TAN VAD DE BEHÖVER. FL FLYTTA LYTT Y TA DITT SPARANDE SP PARANDE P ARANDE OCH FÅ FÖRTUR TILL BARNENS FÖRSTA FÖRST TA BOENDE! LÄS MER PÅ HSB.SE/UMEA SB.SE/UMEA

Genom G enom att att bospara bospar a i HSB HSB har ha r d du u möjlighet möjlighet att att sp spara ar a pengar pengar till till k kontantinsatsen. ontantinsatsen. D Du dessutom u får få får dessutom förtur förtur ttill ill H HSBs SBs h hyresrätter och ch hy yresrätter o nybyggda hela n ybyggda bostäder över h ande bostäder över ela llandet. På nya Geografigränd finns Vinterträdgården som en central mötespunkt, solceller på taken och miljövänlig teknik i husen. Foto: Henke Olofsson

Med hållbara Ålidhem har det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden i Umeå tydligt visat var man står när det gäller ägande och förvaltande av framtidens attraktiva bostäder. Samma genomgående hållbarhetsprägel är numera tydlig i alla projekt i Bostadens regi. De senaste årens satsningar understryker ambitionen att vara en nyckelaktör i Umeås ständiga utveckling.

Umeå är en av Sveriges mest snabbväxande kommuner. Efter framgångarna som Europas kulturhuvudstad blickar Umeå framåt med tillförsikt med siktet ställt på nya utmärkelser, bland annat Årets stadskärna. I takt med att intresset ökar måste bostadsmarknaden ses över. Att Bostaden strävar efter att ligga i framkant är tydligt, inte minst när man tänker på de senaste årens stora renoverings- och nybyggnadsprojekt. Hållbara Ålidhem

Förvandlingen av miljonprogramsområdet Ålidhem har pågått sedan 2008 efter att stora delar av beståndet brann ner. Det omfattande renoverings- och ombyggnadsarbetet kring Ålidhem, som för övrigt är ett av Bostadens största områden, är uppdelat i flera etapper varav den första omfattade återuppbyggnad av de lägenheter som brunnit.

Den första etappen blev så pass framgångsrik att 71 lägenheter blev 137 i området som nu kallas nya Geografigränd. Det fick även ett rejält lyft med bland annat en Vinterträdgård som en central mötespunkt, solceller på taken och miljövänlig teknik i husen. Kombinerat med fin innergård och extra gemensamhetsbalkonger på varje våning. I nästa etapp renoverades drygt 400 lägenheter fördelade på 27 huskroppar i syfte att sänka energiförbrukningen och därmed klimatbelastningen markant, bland annat med hjälp av solceller. – Vi är stolta över att kunna visa upp mätbara resultat med en minskning av energiförbrukningen på mellan 30 – 50 procent beroende på var i området man mäter. Tack vare ny teknik kan vi uppnå våra hållbarhetsmål och det genomsyrar alla våra projekt nu, säger Bostadens vd Ann-Sofi Tapani.

som valts och en hyreshöjningstrappa för dem som bor kvar har tagits fram. Att hålla nere hyreskostnaderna hör till Bostadens strategi för att behålla fokus på social hållbarhet. – Det är oerhört viktigt att vi kan tillhandahålla bostäder för alla målgrupper. Kraftiga hyreshöjningar skulle då gå emot vår strategi, säger Ann-Sofi Tapani, och gör en jämförelse gällande nyproducerade bostäder där Bostadens nya hyresrätter legat på ungefär 1.500 – 1.700 kronor per kvm och år. – I större städer kan det röra sig om över 2000 kronor per kvm och år för en likvärdig bostad. I nybyggda Hoppets gränd i Öbacka, ett av stadens mest attraktiva bostadsområden, ligger hyrorna på omkring 1.600 kronor per kvm och år. De 229 lägenheterna är samtidigt toppmoderna med hög komfort, centralt läge och de flesta med fantastisk utsikt över älven.

Sparsamma hyreshöjningar

Trots stora investeringar har Bostaden varit sparsamma med hyreshöjningar. I Ålidhem har det handlat om omkring tio procent, tack vare att fokus kretsat kring att själva fastigheten ska rustas för att klara ytterligare 50 år till i livslängd med förbättrad energieffektivitet. I en annan del av staden genomfördes en renovering upp till nästan nyproduktionsnivå. Där har hyresgästerna varit starkt delaktiga i vilka lösningar

Långsiktigt förvaltande

Bostaden arbetar för ett långsiktigt hållbart förvaltande. Hållbara Ålidhem har blivit ett flaggskepp men ambitionen bakom övriga projekt talar också ett tydligt språk: Bostaden är Umeås hållbara hyresvärd i dag och i framtiden. – Vi producerar nya bostäder och renoverar samtidigt. Vi spelar en nyckelroll i Umeås utveckling och tillväxt, staden expande-

BRA SP SPARANDE PARANDE ARANDE FÖRTUR TILL NYBYGGDA BOSTÄDER FÖRTUR TILL HYRESRÄTTER BOSPARA BOSP PARA I HSB SSwedbank w e d bank äärr kkontoförande o ntof ö rand e bank bank fför föö r H HS HSBs S B s bosparande. b o s p a ra n d e . E nliig t bbeslut e slut aavv R mfat t a s HSB H HSSB B osparkonto och o ch H HS SB Enligt Riksgälden i k sgäl d e n oomfattas Bosparkonto HSB FFasträntekonto astränte konto aavv dden e n sstatliga tatliiga iinsättningsgarantin. nsättningsgarantin. Varje Va Var je kund kund har har ank e n m ed för med rrätt ätt ttill illl eersättning rsättning ffö ö r ssin in sammanlagda sammanl agda kontobehållning kontobehållning i bbanken ut ett belopp bel o ppp som so m m uro. Riksgälden R ik sgäl d en betalar ett motsvarar otsvarar hhögst ögst 100 10 0 000 eeuro. betal ar ut eersättning rsättning inom rån den d e n dag dag banken banken försatts fföö rsatts i inom 20 20 arbetsdagar arbetsdagar ffr från n. att garantin garantin ska ska tträda kkonkurs onku urs eller ell e r Fi FFinansinspektionen inansinspe ktionen bbeslutat eslutat att räda iin.

VAD SÄGS OM EN BALKONG MED FRAMTIDSUTSIKT? Att utforma en byggnad kräver både bred förståelse och specialistkompetens. Inte minst om den ska vara estetiskt tilltalande, energieffektiv och dessutom säker och behaglig att vistas i. Samma sak gäller om det handlar om flera byggnader eller en hel stadsdel. Helheten är A och O. Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. www.sweco.se


34

umeå-regionen

Affärstidningen näringsliv

Framtidens hållbara flygplats

Foto: Peter Phillips

Umeå befinner sig sedan flera år i händelsernas centrum. Att kommunen präglas av en långvarig tillväxt med en stadigt ökande befolkningstrend är naturligtvis något som starkt bidrar till hela regionens attraktionskraft. Behovet av att bygga ut infrastrukturen gör sig ofta påmint. Som svar på det har Swedavia, tillsammans med kommunen och Region Västerbotten, investerat åtskilliga miljoner i att utveckla Umeå Airport till en toppmodern internationell flygplats.

Umeå Airport har kunnat visa en positiv utveckling under många år. Det gör att intresset för Umeå som utgångspunkt ökar bland flygbolagen. Det pågår diskussioner och det är troligt att fler charterdestinationer kommer att erbjudas framöver, men flygplatschef Bengt-Ove Lindgren vill inte gå händelserna i förväg. Swedavia kommer tillsammans med andra aktörer i regionen att fortsätta investera i Umeå Airport i takt med kommunens och regionens fortsatta tillväxt. Förenar olika transportslag

Umeå har mycket på gång och det manifesteras i visionen för 2050 där man siktar mot 200.000 invånare.

– Vi från flygplatsens sida har krokat arm med kommunens vision och tagit fram ett antal utvecklingsprognoser som ska ligga till grund för flygplatsens framtida utveckling. Utifrån dessa har vi utvecklat en masterplan för hur vi går vidare för att flyget ska kunna betjäna regionen på bästa sätt. Enligt planen ska flygplatsen komplettera regionens infrastruktur och vara en drivmotor för stadens utveckling. Flygplatsen ligger i centrala Umeå och det ställer lite andra krav på stadsplaneringen. – Swedavia och kommunen har redan investerat ett antal miljoner i att förbättra infrastrukturen i anslutning till flygplatsen. Den nya ringleden leder trafiken

utanför staden och ökar dessutom tillgängligheten mot flygplatsen, nästa steg blir att knyta an tågtrafiken så att fler transportslag förenas, upplyser Lindgren. Prioriterat miljöarbete

Som en del av Swedavias miljömål ska driften av Umeå Airport vara helt koldioxidfri från fossila bränslen innan 2020. Det gäller all verksamhet på och i anslutning till flygplatsen bortsett från flygplanen. I andra storstadsregioner fokuserar man mycket på att införa biogas, men i Umeå saknas infrastruktur för det varpå man istället valt att satsa på HVO-bränslen, informerar Umeå Airports miljöchef Ibrahim AlTurk. – Vi ska testa HVO-bränslen

Bengt-Olov Lindgren, flygplatschef Umeå Airport.

Ibrahim Al-Turk.

och utvärdera försöket. Dessutom har vi en ambition om att kunna påverka flygbranschen och främja övergången till förnybart även där på sikt. Visionen är att ha ett fossilfritt inrikesflyg redan till 2030. Swedavia jobbar redan nu för att säkerställa tillgång till bioflygbränsle genom volymupphandling och arbetar parallellt

med ett program som ska finansiera det, berättar Ibrahim. Allt miljöarbete kring Umeå Airport är förankrat i Swedavias visioner. Till lokala satsningar hör investeringar i cykelgarage på flygplatsen samt skapande av förutsättningar för elbuss för transfer till och från city.

Näringslivsvänliga Bjurholm imponerar Cirka 45 minuter nordväst om Umeå ligger Bjurholm, Sveriges minsta kommun med knappt 2.500 invånare. Trots sin ringa storlek utmärker sig Bjurholm på många sätt – kommunen har inte minst ett starkt företagsklimat och har under flera år toppat nationella näringslivsmätningar.

Det går bra för företagen i Bjurholm och det är mycket tack vare de strategiska satsningar som kommunens politiker valt att göra. Mycket handlar om handlingskraft och mod – det visar både kommunpolitiker och lokala företag prov på genom de senaste årens investeringar. – Bjurholm har fått utmärkelsen Norrlands bästa företag-

sklimat bland annat. Vi har också utnämnts till Sveriges näst bästa kommun när det gäller service mot företag, informerar Maria Bahlenberg, näringslivsstrateg i Bjurholms kommun. Från högteknologi till turism

Bjurholm imponerar med cirka 400 aktiva företag – det motsvarar grovt uträknat att ungefär var sjätte invånare skulle kunna vara egenföretagare i kommunen. Även branschrikedomen är slående – Bjurholm har en bred representation med många växande nischer, även inom nya högteknologiska områden. – Vi var bland de första kommunerna i landet som gjorde omfattande satsningar på bredband. Idag är fibernätet väl utbyggt på de flesta ställen runtom i kom-

munen. Såväl hushåll som företag har fått förmånliga erbjudanden om att koppla in sig på fibernätet och det ser vi också som en strategisk framtidssatsning. Maria Bahlenberg berättar också att det råder en märkbar utveckling inom de traditionella näringarna som jord- och skogsbruk. Livsmedelssektorn är ytterligare en bransch som utvecklats mycket under senare år med bland andra Nyåkers pepparkakor i täten. Besöksnäringen utvecklas också stadigt med typiskt norrländska värden. I Bjurholm finns exempelvis en internationellt känd älgfarm som lockar tusentals besökare varje år. – Vi har satsat mycket på vår turistnäring och vi är stolta över att vi som Sveriges minsta kommun kan erbjuda så många olika typer av upplevelser. Vi har ett al-

pint skidcenter, vandringsleder, gott om möjligheter för fiske och unika kanotupplevelser för att bara nämna några saker. Det mesta är uppbyggt kring vår fina natur och det finns en fantastisk utvecklingspotential här. Livskvalitet först och främst

Bjurholm kan tack vare sin närhet till Umeå vara ett attraktivt alternativ för människor som vill bosätta sig i regionen. Kommunen erbjuder en hög servicenivå och det i kombination med närhet, trygghet och prisvärt boende lockar nu när Umeåregionen expanderar. – Vi samarbetar med Umeå i flertalet utvecklingsfrågor och kommer att fortsätta med det. Vi ser att vår framtid är ljus och det grundar vi dels på egna satsning-

ar inom vår kommun men även på den utveckling som sker i den större grannkommunen. Maria Bahlenberg anser att hög livskvalitet är bland det främsta som Bjurholm kan erbjuda. – Det finns ett stort engagemang här med över 100 aktiva föreningar. Vi kan med andra ord erbjuda en aktiv fritid för den som vill. Dessutom har vi ett rikt kulturutbud med en lokal kulturoch musikskola samt flera evenemang kring det. Vi kommer alltid tillbaka till vår fantastiska natur – vi har flera naturreservat samt två skogsälvar, i Bjurholm blir man rik på upplevelser. Allt detta skapar en livskvalitet som kan vara svår att återskapa på andra ställen.


Affärstidningen näringsliv

umeå-regionen

35

Umeå ser fram emot ytterligare 50 år av positiv utveckling Umeå universitet firar 50 år i år. Fem decennier av nytänkande, innovationsrikedom, utveckling och framåtanda förtjänar att firas till en sådan grad att det uppmärksammas såväl nationellt som internationellt. Vad har universitetet betytt för Umeå som attraktiv etableringsort? Hur kommer samarbetet att utvecklas framöver? Det är två centrala frågor som kommunens näringslivschef Roland Carlsson gärna svarar på.

Det tycks finnas ett samband mellan grundandet av universitetet 1965 och Umeås konstant stigande befolkningsmängd. De senaste 50 åren har tillväxten kretsat kring ungefär 1000 personer per år, Umeå når snart 120.000 invånare och har därmed mer än fördubblats om man jämför med året innan universitetet etablerades. Sambandet är tydligt, menar Roland Carlsson. Universitetet har dels attraherat fler människor till regionen, och dels markant höjt kunskapsnivån och konkurrenskraften för Umeå med omnejd. Kunskapsutbytet mellan akademin, näringslivet och det offentliga har bidragit till att stärka Umeå universitet och Umeå som idag kan mäta sig med världens främsta när det gäller forskning, utbildning och företagande.

ga satsningar för att stärka förutsättningarna för näringslivet inom flera olika branscher som exempelvis handel, besöksnäringen och fastigheter. Med kraft att förändra

Umeåregionen anses vara en av världens främsta när det gäller utveckling av skogsteknik. Att en av världens ledande tillverkare av skogsmaskiner, Komatsu Forest, finns etablerade i regionen är naturligtvis en starkt bidragande faktor. Samtidigt finns det fler företag med stark tillväxtpotential inom det skogstekniska området som tillsammans bildar de ett starkt och växande kluster som genererar fortsatt tillväxt för hela regionen. Det råder ingen tvekan om att Umeå har många sidor. Som stark idrottsstad har Umeå banat väg för en potentiell etablering av Sveriges första riksidrottsuniversitet. Umeå har även en framstående designhögskola som rankas

Umeå föregår med gott exempel

Universitetets strategiska fokusområden bidrar till att stärka konkurrenskraften för regionens näringsliv. Det är framförallt tydligt inom områden som exempelvis IT, Life science, finansrelaterad verksamhet och skogsteknik. Umeå har ett hundratal aktiebolag inom IT-sektorn som tillsammans har ett anställningsbehov på över 1000 personer den kommande treårsperioden. Så många kan Umeå universitet inte utexaminera inom denna tidsram, så därför är det extra viktigt att regionen kan locka arbetskraft utifrån. Att Umeå har fått en hög status som universitetsstad med många förstahandssökande är förstås ett gott tecken. – Att lyfta Umeå som studentstad är något vi arbetar med hela tiden, men vi måste även se på rekrytering ur ett större perspektiv där vi engagerar såväl återvändare som nya målgrupper, förklarar Roland Carlsson. Universitetet, likväl som kommunens näringslivsservice, hoppas på att öka intresset för Umeå genom att visa upp goda exempel och marknadsföra allt som händer i regionen. Umeå var bland annat Europas kulturhuvudstad 2014 och satsar även på att bli Europas miljöhuvudstad 2017. Vid sidan av det görs kontinuerli-

Roland Carlsson.

som nummer ett i världen. 2013 invigdes dessutom Umeås nyetablerade konstnärliga campus där Arkitekthögskolan, Konsthögskolan och Designhögskolan möter näringslivet i en växande utvecklings- och inkubatormiljö. – Vi har en ung, kreativ, välutbildad och växande befolkning och det bådar gott. Samtidigt finns det en skarp ”do-it-yourself-mentalitet” som genomsyrar såväl näringslivet som Umeå. Umeåbor har förmågan och modet att våga ta tag i saker och bygga upp något från grunden, som exempelvis nya innovativa produkter och tjänster för en allt större marknad. Det är så Umeå har lyckats hittills och det är så vi har för avsikt att fortsätta, och

fortfarande i nära samverkan med universitetet, näringslivet och det offentliga när vi tar oss

an nya utmaningar för framtiden, säger Roland Carlsson som avslutning.

För ett hållbart boende Vi vill erbjuda ett hållbart boende i Umeå. Därför satsar vi bland annat på förnybar energi från solceller och vindkraft. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i boken ”Framtidens allmännytta – hållbar som Ålidhem”. Kontakta oss så skickar vi en bok!

info@bostaden.umea.se

Planering

Marknad

Projektering

Utbildning

Byggande

Regelverk

Världsledande 2020 Nätverket har över 60 medlemmar från företag, organisationer och myndigheter ur alla länkar i byggkedjan. Samverkan och helhetssyn är nycklarna för att ständigt förbättras och utvecklas i en hållbar riktning till nytta för människor, samhälle och miljö.

Förvaltning

Läs mer om oss på hallbarahus.se

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande


36

umeå-regionen

Affärstidningen näringsliv

NNJ Fastigheter vågar satsa högt Det talas mycket om att satsa på förtätning för att på sikt kunna erbjuda fler bostäder i attraktiva lägen. För att Umeå ska fortsätta växa i den takt som behövs för att nå befolkningsmålet på 200.000 invånare innan 2050 måste det byggas fler bostäder och gärna centralt. Med aktuella projekt bidrar NNJ Fastigheter till att utveckla Umeå som en av Sveriges mest attraktiva städer att bosätta sig i.

Som en del av familjeägda Ekström Invest har NNJ Fastigheter lokal utveckling i Umeå som främsta prioritet. Med ambition att vara en av stadens främsta fastighetsutvecklare är NNJ Fastigheter med och bygger upp nya bostadsområden samtidigt som

man bedriver omfattande förtätningsprojekt i några av Umeås mest attraktiva stråk. De nya bostäderna utgör ett välkommet tillskott i en tillväxtbenägen stad som Umeå, där man efter framgångarna som Europas kulturhuvudstad siktar på att bli både Årets stadskärna och Årets miljöhuvudstad inom loppet av några år. – Staden är attraktiv på många sätt – men bostadsbristen hotar att hämma framtida utveckling och det vill vi vara med och avhjälpa genom de satsningar som görs inom NNJ Fastigheter, säger Gunnar Ekström, styrelseordförande i Ekström Invest. Fördel att bygga på höjden

NNJ Fastigheter har redan färdigställt attraktiva bostäder på flera ställen runtom i Umeå. Nu har

Vy bildför de kommande topplägenheterna på TEG, projektet som ska säljas i Feb-Mars 2016

NNJ Fastigheters projekt på Teg, kvarteret Nötskrikan 1, kommer att bli ett nytt landmärke mitt i city med utsikt över älven.

man dessutom ett flertal projekt på gång som ska lyfta bostadsmarknaden ytterligare. Däribland färdigställande av en nyproduktion om ett 30-tal lägenheter i Haga i stadens norra delar. Byggnationen blir en av de första i staden med ett rymligt garage under jord och hiss direkt upp till lägenheterna. – Vi har planerat in detaljer som ger hög komfort och kvalitet redan från början. Huset på nio våningar har ersatt en äldre tegelfastighet på 1,5 våningar och vi fick därmed upp bostadsytorna dramatiskt. Dock tog planen tio år att färdigställa, men vi hoppas att framtida förtätningsprojekt kommer att gå fortare att genomföra, säger Niklas Linrin, vd på NNJ Fastigheter. Umeå har mycket att vinna på

att bygga på höjden. Det finns gott om områden i staden som med fördel skulle kunna förtätas genom att man låter bygga till fler våningar. Att kommunen nu satsar på att korta handläggningstiderna för bygglov samtidigt som fler områden ska öppnas för planläggning och byggnation ser Niklas Linrin som ett gott tecken. Vågar satsa på förtätning

Ett annat attraktivt område som NNJ Fastigheter fokuserar på är Teg, som tillhör stadskärnan men som ligger på andra sidan älven. Projektet kallas ”Teg Mellan broarna” och omfattar 23 nya bostadsrätter fördelade på ett hus i vinkel på fyra respektive fem våningar. – Det blir den första höga bebyggelsen på Teg, och även här

anläggs källargarage för att öka tillgängligheten för de boende samtidigt som vi löser en del av problematiken kring avsaknaden av parkeringsplatser i centrum, informerar Niklas Linrin. Samtidigt utvecklas ett förtätningsprojekt i anslutning till samma område på Teg där ett antal äldre fastigheter ska rivas och ersättas med nya. Även här diskuteras högre bebyggelse för att få upp bostadsytorna. NNJ Fastigheter söker upprätta en ny detaljplan för hela området tillsammans med andra fastighetsägare i kvarteret. Ytterligare ett projekt kommer att påbörjas i stadens östra delar där det finns potential att bygga ett större antal bostäder i området Tomtebo.

Manpower får nystart i Umeå För många företag kan behovet av kompetens skifta så snabbt att det kan kännas riskfyllt att anställa, men samtidigt är man beroende av rätt kunskap för att utveckla verksamheten. Dessutom kan det vara svårt att rekrytera rätt, speciellt om det handlar om uppdrag som ska fyllas med kort varsel. Manpower är en samarbetspartner med lång erfarenhet av samtliga utmaningar som företag står inför när det gäller bemanning, rekrytering och omställning.

Efter 60 års verksamhet i Sverige är Manpower ett välkänt varumärke som förknippas med mycket kunskap kring HR-frågor. Tradition förenas med nytänkande genom att Manpower dels förvaltar en lång erfarenhet och dels satsar på ny teknik. Genom att bevaka trender på arbetsmarknaden kan Manpower snabbt ställa om och tillhandahålla bemannings- och rekryteringstjänster som svarar på rådande behov. Fördelar med Manpower

Manpower verkar inom alla branscher och är erkänt framstående när det gäller matchning av rätt kompetens för uppdraget. Tillgång till heltäckande kompetens

Nystart i Umeå

Från vänster Patrik Eriksson konsultchef, Lovisa Widen praktikant, Ulrika Nilsson affärsområdeschef, Antonia Paabor kundansvarig och Joakim Högdahl konsultchef.

är avgörande för att lyckas med uppdraget. Att öka medvetenheten kring vad det innebär att jobba på bemanningsföretag samt vilka fördelar som förknippas med det är därför grundläggande för att Manpower ska kunna trygga tillgången på personal över tid. – Vi erbjuder framförallt en trygg anställning med kollektiv-

avtal. Dessutom får våra konsulter möjlighet att prova på olika typer av uppdrag som ger en bredare erfarenhet. Det innebär med andra ord möjlighet att få prova olika roller och branscher med en trygg arbetsgivare. För den som föredrar ett längre uppdrag på samma ställe kan vi även erbjuda det, förklarar Ulrika Nilsson, affärsområdeschef i Umeå.

Manpower syns ofta på Umeå universitet och medverkar på jobbmässor och andra event. Umeå har ungefär 120.000 invånare varav cirka 30.000 är studenter, att knyta kontakt med en så stor grupp är avgörande för Manpowers utveckling lokalt i Umeå såväl som i övriga regionen.

Kontoret i Umeå har fått en nystart med flera nya anställda. Under en period har man inte haft någon aktiv säljare, men nu ska en ny gruppering utveckla Manpower lokalt som en av Umeås drivkrafter för tillväxt, understryker Ulrika Nilsson. Hon fortsätter: – Det händer mycket i Umeå nu. Staden anses vara en av Europas snabbast växande och med det kommer givetvis nya utmaningar som bostadsbrist och kompetensgap. Vår roll är att tillgodose en del av kompetensbehovet och därmed främja utveckling inom näringslivet. I en universitetsstad som Umeå kretsar mycket kring innovationer och tjänster, vi måste rekrytera rätt kompetens för det och anpassa oss efter marknadens efterfrågan. Trots att Manpower har funnits i Umeå under flera decennier har man fått mer uppmärksamhet i samband med de senaste rekryteringarna till kontoret. En av Manpowers främsta styrkor är den lokala förankringen i kombination med förmågan att matcha rätt kompetens till varje uppdrag. Som en av landets största arbetsgivare står Manpower även för trygghet och långsiktighet oavsett konjunktursvängningar.


Affärstidningen näringsliv

umeå-regionen

37


38

umeå-regionen

Affärstidningen näringsliv

HSB utvecklar Mariehöjd HSB planerar över 600 lägenheter på attraktiva Mariehöjd. De 114 lägenheterna i etapp 1 är redan sålda och blir inflyttningsklara under hösten 2016 och våren 2017.

I Mariehöjd, på mark som köpts från Landstinget, utvecklar HSB

Umeå ett nytt bostadsområde tillsammans med Peab. HSB och Peab äger marken ihop och Peab ska även vara entreprenör för HSBs bostadsrättsföreningar i området. Den första av de tre detaljplanerna har vunnit laga kraft och utbyggnaden förväntas pågå under fem till åtta år.

Sitplanen visar de färglagda husen med pågående byggnation Brf Mariehöjd 1= M1 (114 lägenheter) och sökt bygglov för Brf Mariehöjd 2= M2 och Brf Mariehöjd 3= M3 (totalt 186 lägenheter)

Mariehöjd ligger i Olofsdal cirka fyra kilometer utanför Umeå centrum och intill den etablerade stadsdelen Mariehem. I Mariehems centrum finns livsmedelsbutik och kvartersrestaurang. Det är samtidigt nära till Umeå centrum med goda bussförbindelser och cykelbanor.

Det är ett attraktivt område, mellan Istidsgatan och Mariehemsvägen, med syd-, sydvästläge. Det ligger nära Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus (NUS) och träningscentret IKSU. Det är även nära till Nydalasjön där man kan bada, fiska, jogga i motionsspår eller bara

promenera i den vackra naturen. Möter stor efterfrågan

Det råder ingen tvekan om att det finns en efterfrågan på bostäder i området och lägenheterna såldes snabbt slut. – Mariehöjd ligger nära stora arbetsplatser som NUS och universitetet. Samtidigt som Nydalasjöns rekreationsområde finns inom räckhåll, säger Björn Dahlberg, vd HSB Umeå. Projekteringen av de drygt 600 lägenheterna sker i etapper. Den första etappen, Brf Mariehöjd 1, är under uppbyggnad och de 114 lägenheterna är redan sålda. Inflyttningen är beräknad till hösten 2016 och våren 2017. I nuläget väntar HSB på bygglov för Brf Mariehöjd 2 och Brf Mariehöjd 3 på totalt 186 lägenheter. Energieffektiva hus

Parkerar du ofta på Umeå Airport? Då tycker vi att du ska parkera extra förmånligt – teckna avtalsparkering på långtidsparkeringen. Med eller utan motorvärmare? Välj det som passar dig bäst och hör av dig till oss. Välkommen! umeaairport@swedavia.se 010-109 50 06

Husen byggs enligt systemet Miljöbyggnad Silver, vilket gör dem mycket energieffektiva. – Det är helt i linje med vår värdegrund hållbarhet och ett led i HSBs centrala strategi att minska koldioxidutsläppen med 50 procent från år 2008 fram till år 2023, säger Björn Dahlberg. Målgruppen är framför allt unga människor och lägenheterna är mindre tvåor och treor, med en boyta på i snitt 58 kvm. Alla lägenheter kommer att ha balkong och med fina bilfria innegårdar som inbjuder till samvaro. – Här kan man bo i tio år utan underhållsåtgärder, tillägger Björn Dahlberg vidare. Med en befolkningsökning på drygt 1.000 personer per år råder det stor efterfrågan på bostäder i Umeå. Mariehöjdsprojekten utgör en förtätning av Olofsdalsområdet och kommunen utvecklar å sin sida området nedanför Mariehöjd. – Det är roligt att stan växer. Med den bostadsbrist vi har idag känns det bra att kunna erbjuda moderna och energieffektiva bostäder med hög tillgänglighet, som kan tilltala både yngre och äldre, kommenterar Björn Dahlberg avslutningsvis.


Affärstidningen näringsliv

umeå-regionen

39

Nytt älvsnära och centralt

Nu byggs 23 nya exklusiva bostadsrätter mellan broarna på Teg Intresseanmälan gör du till notskrikan@maklarcity.se


40

umeå-regionen

Affärstidningen näringsliv

Kvarken Ports på logistikkartan Med det gemensamma hamnbolaget Kvarken Ports tar Umeå och Vasa ytterligare steg mot att bilda en gemensam arbetsmarknadsregion. Större volymer av gods och passagerare märks redan ett år efter sammanslagningen av hamnarnas verksamheter. Kvarken Ports vd Matti Esko räknar med ytterligare tillväxt och ser fram emot den nya färjan som byggs för framtiden.

Redan för tre år sedan började man diskutera ett nytt transportkoncept över Kvarken. Behovet av effektivisering för att uppnå högre konkurrenskraft har lett fram till dagens gemensamma finsk-svenska hamnbolag Kvarken Ports. Hamnarna i Umeå och Vasa hade då redan haft ett nära samarbete under många år, inte minst genom Wasalines färjelinje som öppnat nya möjligheter för människor och företag att samverka över gränserna. Det kommer att förstärkas med en toppmodern och miljöanpassad färja som i skrivande stund börjat byggas. Fördubblad containerhantering i Umeå

Kvarken Ports spelar en nyckelroll i vidareutvecklingen av de

öst-västliga samt de nord-sydliga transportstråken som möts i Kvarkenregionen. Handelsutbytet växer mellan länderna kring Östersjön och då har naven i Vasa och Umeå det väl förspänt med en stark gemensam organisation. Kvarken Ports har redan hamnat på logistikkartan tack vare god samverkan och en bra affärsmodell. Umeå är en av norra Skandinaviens största hamnar med en årlig godshantering på över 2,3 miljoner ton. Vasa hanterar en nästan lika omfattande volym. Båda hamnarna hanterar olja, men den mest omfattande godsvolymen för Umeås räkning kretsar kring papper och sågade trävaror med cirka 23.000 TEU-containrar per år. – Målet är att fördubbla containervolymerna under kommande två år. Infrastrukturen finns redan på plats i Umeå liksom möjligheten att utöka hamnens markytor med större lagringsutrymmen. Vi har redan börjat planera flytten av containerhanteringen till hamnens södra delar där vi kan ta mer mark i anspråk, berättar Matti Esko. I Vasa hanteras mycket kol, foder och spannmål. Ett växande segment är projektlaster och då framförallt delar till vindkraftverk och Energiklustrets exportprodukter. Hamnen rustar för att kunna utöka det under kommande år. Mål att utöka färjetrafiken

Matti Esko.

Den nya färjan som ska transportera människor, gods och trailers över Kvarken kommer att bli en av världens mest moderna. Med eldrivna motorer och LNG-drift markerar den också ett stort steg i miljöutvecklingen. Industrin har redan börjat planera för en LNGterminal i Vasa och när den väl finns på plats kommer Kvarkenregionen att ses som ett ännu

starkare logistiknav i norra Europa. – Målet är att utöka färjetrafiken och samtidigt skapa ett säkrare och mer effektivt transportflöde över Kvarken. Det utvecklar vi nu gemensamt mellan Umeå och Vasa i projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor, informerar Matti Esko. Samtidigt undersöks möjligheterna att hantera helt nya laster i både Vasa och Umeå. Det finns kapacitet för att öka tack vare god infrastruktur och byggklar mark på båda sidor Kvarken. Umeå kommer redan i år att få ett nytt landmärke i form av en ny kran för mer effektiv lasthantering i hamnen. I Vasa har man redan börjat märka av industrins förberedelser för LNG-terminalen. Framtiden ser ljus ut för Kvarken Ports och den nya arbetsmarknadsregionen som byggs upp kring Umeå – Vasaregionen.


Affärstidningen näringsliv

umeå life science

41

Genome Engineering Technology from Umeå Breakthrough of the Year 2015 The CRISPR technology based on research of top international scientist Emmanuelle Charpentier at Umeå University has been selected as ’Breakthrough of the Year 2015’ by the online staff and readers of the scientific journal Science. Professor Emmanuelle Charpentier also received the ’Breakthrough Prize in Life Sciences 2015’. In addition, she’s been elected into the Royal Swedish Academy of Sciences as a foreign member of the Academy’s Class for biosciences and has been mentioned in Nobel Prize speculations for the discovery of the CRISPR-Cas9 mechanism that can be used for editing an organism's genome at any desired location.

Emmanuelle Charpentier is a French researcher in Microbiology, Genetics and Biochemistry. She was born in 1968, in Juvisysur-Orge in France. She studied biochemistry, microbiology and genetics at the University Pierre and Marie Curie in Paris and obtained her PhD in Microbiology for her research performed at the Pasteur Institute. She continued her work in the United States and then returned to Europe to establish her own research group at the Max F. Perutz Laboratories of the University of Vienna. In 2008, she was appointed Associate Professor and then Guest Professor at the Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) at Umeå University. At MIMS, which is part of Nordic European Molecular Biology Laboratory (EMBL) Partnership for Molecular Medicine, Emmanuelle Charpentier was allowed to pursue her research in an environment that allowed her to take risks and where it’s ok to fail sometimes. ”In Umeå, the community of scientists understood the projects that I wanted to study and that great outputs can only be achieved in an environment where you’re allowed to take risks,” she comments. She thinks that Umeå University has a relaxed way in understanding what is good science and that their scientists are interested in the science of others. ”The collegiate spirit here is more of how it used to be at most departments in the past,” she comments.

Works Like Scissors

Her laboratory started to focus on the CRISPR-Cas9 defence system against viruses of bacteria (the bacteriophages) through her interests in understanding regulation by RNA molecules in the human pathogen, Streptococcus pyogenes. In an article published in Nature (Deltcheva et al, 2011), her group identified the role of two RNAs forming a duplex (tracrRNA and crisprRNA) and the protein Cas9 (formerly named Csn1) component in the early steps of activation of the system (duplex RNA co-processing and in vivo phage sequence targeting). In an article published in Science (Jinek, Chylinski, et al, 2012), she described that the tracrRNA was not just involved in the early steps of activation but was also a critical part of the gene editing complex formed by Cas9 and the duplex of RNAs. The CRISPR-Cas9 complex works like scissors. It can be used to make cuts in any DNA sequence desired. The method they developed involved the combination of Cas9 with easily created synthetic ’guide RNA’ molecules. The impact of the discovery is huge and researchers worldwide have employed the method to efficiently edit the DNA sequences of plants, animals, and laboratory cell lines. For this achievement Emmanuelle Charpentier has been awarded several international prizes, awards and acknowledgements. A few of them are the Breakthrough Prize in Life Sciences, the Louis-Jeantet Prize for Medicine and the Leibniz Prize, Germany's most prestigious research

Emmanuelle Charpentier

prize. A few weeks ago, she received the title of ’Chevalier de la Légion d’Honneur’, the highest French decoration awarded to people who, by their accomplishments, contribute to the progress of France. Time Aspect Crucial

She faced no particular hurdles different from what her colleagues usually face in our days, when conducting the research that led to the discovery of the CRISPRCas9 mechanism. However, the time aspect was crucial. ”My research needed to be very precise, yet fast. Due to the competitive field one to two months can really make a diffe-

rence. So, the greatest challenge was actually to be able to employ laboratory team members fast enough. There are a number of restrictions in the new employment contracts of PhD students. It’s not only an issue for Umeå University, but a general trend in academia. If the employment process gets too complex, it gets unproductive,” she says. In 2015, Charpentier accepted the offer from the German Max Planck Society to become scientific member and director at the Max Planck Institute for Infection Biology in Berlin, where she now leads research on regulatory mechanisms in bacterial pathogens.

”CRISPR-Cas9 is one of multiple defence systems that exist in bacteria. The mechanisms vary slightly depending on the systems and my team is hoping to find novel mechanisms of regulation of gene expression involving protein and RNA regulators, as well as novel properties of bacterial pathogens in their interactions with the human host.” Thankfully, Umeå hasn’t seen the last of her though. ”I’m Visiting Professor at MIMS where I have a small team of three people, so I’ll continue to visit Umeå on a regular basis,” she concludes.

Sport and Higher Education – Think Umeå! Sport Research, Sport Sciences Courses and Programmes, Dual Careers – Elite Sport and Higher Education

www.ih.umu.se


42

umeå life science

Affärstidningen näringsliv

Umeå Life Science Thrives with Activity The number of companies in Umeå’s life science cluster has increased by 250% in ten years, and Umeå is currently witnessing a thriving activity in both the business and academic sectors.

With organisations like Umeå University, the County Council of Västerbotten, University Hospital of Umeå, Swedish University of Agricultural Sciences and Umeå Plant Science Centre, and Umeå Centre for Microbial Research and Laboratory for Molecular Infection Medicine, the city has strong scientific and clinical competence in the life sciences and has attracted top-notch scientists like Emmanuelle Charpentier. Infectious disease research, diagnostics and medical technology, plant and forest biotechnology, neurological diseases and metabolic disease research are all areas of excellence in the Umeå region. The life science cluster boasts with 80 companies connected to the umbrella organisation Biotech Umeå, which is part of Uminova Innovation that together with Umeå Biotech Incubator and Västerbotten Innovation Gateway form the Umeå innovation system within life sciences. In December last year, Jennie

Mingle at Biotech Umeå Investment Day 2015.Ylvali Gerling, MYoroface, Niklas Magnell, AstraZeneca and Linn Hägg, MYoroface. Photo: Karin Borge Renberg

Ekbeck, CEO of Umeå Biotech Incubator, was awarded ’Innovation Angel 2015’ by Sweden’s in-

novation agency Vinnova. In their motivation the jury states that the incubator has enabled researchers to work closer with the business sector, which has made a significant difference for Sweden’s life science research. 3,000 Employed in the Sector

With over 3,000 people employed in life science companies and academia, Umeå has a critical mass of expertise, research, innovation and entrepreneurs. ”We’re starting to get a couple of serial entrepreneurs, and the region has the potential to do even better with a higher influx of entrepreneurial competence and venture capital. We work a lot with this issue, for instance by arranging Biotech Umeå Investment Day in conjunction with the annual event Västerbotten Days Karin Borge Renberg, Marketing Manager, Biotech Umeå. Photo: Malin Grönborg

in Stockholm,” says Karin Borge Renberg, Marketing Manager, Biotech Umeå. Still, the number of companies in the cluster has increased by 250% in ten years and there’s a thriving activity in the business sector right now. ”We’re witnessing a boost in start-ups and several companies take the next step and employ more people,” she adds. One example of a start-up that’s performed well is MYoroface, who based on research in Umeå has developed IQoro, a therapy and product for treating dysphagia. Last year, they won ALMI Invests pitch competition at Åre kapitalmarknadsdagar and were awarded Uminova Innovation's and PwC's newly founded sales prize. Among the more established companies, one can mention Omnio AB, founded by Professor Tor Ny of Umeå University in 2001, who recently signed an agree-

AMPK Activator O304 To Treat T2D and Other Energy Imbalance Disorders

ment with a Canadian partner for commercialising their first biological drug candidate for wound healing, based on the plasma-derived protease plasminogen. Integration with IT

In Umeå, there are good opportunities for intersections between life science and other fields of research and business, like IT. Last autumn saw the establishment of Soft Lab, a lab for production of prototypes related to smart textiles and wearables, for instance. Other areas in which IT is integrated with life science are e-health and telemedicine. Given the long distances between points of care in Västerbotten it’s not strange that Umeå is strong in these two fields. The examples mentioned above are but some of all positive signs showing that Umeå's life science arena is truly on the right track. Many more cases are presented in the following articles.


Affärstidningen näringsliv

umeå life science

43

Active Support from the Municipality Employing more than 3,000 people, the life sciences form a significant sector in Umeå actively supported by the municipality.

Approximately 121,000 people live in Umeå. The number of inhabitants is increasing by more than a thousand per year, which makes it one of the fastest growing cities in Sweden. It’s both an administrative and technological center with one of the world’s most extensive broadband access networks. With 18 one-hour daily flights to and from Stockholm, as well as regular train service, domestic and international connections are excellent. Employing more than 3,000 people, the life sciences form a significant sector in Umeå and is one of three core business sectors that the municipality has chosen to prioritise. The others being Infotech and Cleantech. The Umeå life science cluster initiative started to take form in 2002-2004, and since 2005 the municipality is actively supporting the sector. ”Our efforts in life science are channeled through Biotech Umeå

and Umeå Biotech Incubator, which we support both financially and by representation in the Steering Committee of Biotech Umeå,” says Håkan Johansson, Assistant Director, Business Services Unit of Umeå Municipality. He points out the close collaboration between scientists at Umeå University and clinicians at the University Hospital of Umeå as a great advantage of Umeå. And to a large extent, the cluster efforts aim to facilitate successful commercialisation of promising discoveries and innovative ideas often sprung from these and other science centres in the region. Joint Marketing Efforts

The Umeå Biotech Incubator provides entrepreneurs with the right environment, including lab facilities, and expert advice to help their commercial ideas become successful. The incubator is part of Uminova Innovation that helps people test and develop their business ideas and build growing companies. ”With our innovation system, entrepreneurs have access to business coaches, a network of senior competence and support in

finding suitable facilities and funding. We can also guide companies through the process of obtaining any necessary permits etc.,” says Håkan Johansson. Through the joint marketing and PR efforts of Biotech Umeå it’s possible to present one’s company at international trade fairs and local lunch seminars and pitch for funding at investment days in Stockholm. The municipality also owns BIC Factory, an incubator supporting young and promising entrepreneurs who want to start their own business in Umeå. ”Now it sounds like we only work with start-ups, but we of course also support established companies in many ways,” Håkan Johansson clarifies. Lastly, he emphasises the high quality of life that Umeå offers. "The city is big enough to offer a rich variety of shopping and service, as well as many restaurants, cultural venues and other places for recreation, yet small enough to keep everything within convenient reach," he concludes. Håkan Johansson, Assistant Director, Business Services Unit of Umeå Municipality.

Science based based solutions solutionsfor foraasustainable sustainablefuture future Science

Clonal production solutions for plants Advanced tree breeding Poplar - hardy clones

arGrow®- fertilizers for tree seedlings Turf®- Fertilizers for golf courses SeedPAD®- forest regeneration system


44

umeå life science

Affärstidningen näringsliv

Virtual Health Room Provides Care in Rural Areas A virtual health room is a cost-effective solution for providing basic healthcare to patients in low-dense rural areas. The concept is launched by Nordic Health Innovation, a company with 20 years experience of telemedicine and eHealth, situated in Storuman deep within the County of Västerbotten.

A virtual health room (VHR) is a tailor-made, unstaffed, health room, accessible 24 hours a day for patients in rural areas. Physicians and other medical personnel can, if needed, be connected via video link and the room is equipped with a number of medical devices. In a VHR it's possible to check blood pressure and to make blood tests, blood glucose tests and Coumadin tests. Via a central server the devices will be linked to the medical records at the regional healthcare provider. The rooms are staffed by medical personnel at certain times, but people who are confident in conducting the tests themselves can use the rooms unstaffed. The VHR is launched by Nordic Health Innovation, a company with 20 years experience of telemedicine and eHealth developed in an extremely low-dense population area and in close collaboration with the Centre for Rural Medicine, a small R&D unit within the County Council of Västerbotten. ”In rural areas with long distances between points of care, the travel budget for a primary healthcare unit can be almost as big as the cost for the care provided. Using VHR is a way of offering high quality at reduced costs. If one of ten visits to a primary healthcare unit were being conducted virtually, SEK 1.2 billion could be saved by the county

All local residents will be able to go into the virtual health rooms and check their blood pressure and take blood, blood sugar and warfarin samples. Photographer: Jan Lindmark.

councils of Sweden every year,” says Jonas Berggren, CEO of Nordic Health Innovation. 20 VHRs Within Two Years

So far, three VHRs have been established in Västerbotten and Jämtland and the concept has been well-received and worked out fine. The patients feel that they get more alternatives and options and a higher degree of control over their health. They also experience a higher degree of service and convenience. The greatest challenge has been that the testing equipment isn’t designed for ordinary peo-

ple. The instructions need to be simple and are often accompanied by short instruction movies. ”We believe in bringing the point of care as close to the patient as possible. For telemedicine to be truly effective it’s necessary to break the county council barrier. In the northern parts of Sweden, there’s a great demand, and need, for changing the way the healthcare sector is working. Within two years, the four northernmost counties of Sweden aim to set up at least 20 VHRs.” Nordic Health Innovation primarily focuses on developing and offering solutions for the Scand-

inavian markets. However, the needs of rural areas in other parts of the world are similar and, likewise, demand a cost-effective and distance-spanning healthcare. A low-budget version is currently being developed for use in Indonesia and Kenya. VHR is still an immature line of business, but the potential is huge. ”We’re situated in Storuman, deep within the County of Västerbotten. This extremely lowdense population area is an ideal testbed for a global market, 25 years ahead of the rest of the world,” Jonas Berggren concludes.

Doctors will be able to connect to the virtual health room via a video link if so required. Photographer: Jan Lindmark.

Jonas Berggren, CEO of Nordic Health Innovation.


Affärstidningen näringsliv

umeå life science

45

Novel Drug for Type 2 Diabetes and its Cardiovascular Complications Could a single compound, orally administered, prevent obesity, type 2 diabetes and fatty liver, and increase heart function and blood flow? ”Yes,” says Thomas Edlund, CEO of Betagenon, a spinoff of Umeå University. And yes, at times, he and his colleagues also find it hard to believe in the positive results from their preclinical and clinical studies.

When you eat well and exercise, the energy level in the cells drops. This activates the enzyme AMP Activated Protein Kinase (AMPK) that refuels the cells by burning glucose and fat, and which increases the blood flow to provide the cells with these nutrients. For these reasons, targeting and activating AMPK in order to reduce blood glucose and body fat has attracted great interest in recent years as a way to treat obesity, fatty liver, type 2 diabetes (T2D) and associated cardiovascular diseases. Until recently, no one had managed to bring an AMPK activator to clinical trials in humans. However, the young biopharmaceutical company Betagenon, a spin-off of Umeå University, in collaboration with Baltic Bio AB has made great progress in this field. The phase 1a, b clinical trials with their lead AMPK activator compound O304 will be finished before the end of the year. ”So far, we’re alone in the world in ha-

free life. Thus, there is huge need for better treatments. AMPK activity decreases with age and obesity, and in animal models not only does O304 prevent diabetes, but also body fat gain, and fatty liver. In addition, O304 reduces the levels of triglycerides and cholesterol in the blood. In addition to these benefits, O304 works exceedingly well in combination with Metformin, the first-line drug of choice for the treatment of type 2 diabetes. O304 also improves heart function and peripheral blood flow, and acts as ’Exercise in pill’, such that animals that are treated with O304 increase their endurance and run longer distances without training. Thus, “O304 is also ideally suited to prevent the devastating cardiovascular complications affecting T2D patients,” says Thomas Edlund. Ahead of Competition

Helena och Thomas Edlund. Photo: Mattias Pettersson

ving advanced an AMPK activator to clinical trials. O304 has so far shown no signs of toxicity, and if some of the positive effects we’ve seen in the preclinical animal disease models are observed in patients, we’re home,” says Thomas Edlund, Ph.D., Prof. Founder and CEO of Betagenon.

Exercise in Pill

Today, almost 400 million individuals are suffering from T2D, and the alarming global increase is mainly due to the epidemic increase in obesity. The increased mortality in T2D is caused by cardiovascular complications, and only about 6% of T2D patients reach the goal of a complication-

Despite the fact that most of the world’s Big Pharma are working hard at finding new therapies for treating type 2 diabetes and obesity, Thomas Edlund is not worried that another company will advance a compound similar to O304 ahead of Betagenon/Baltic Bio AB. ”No, we follow the development in this field very closely and we know we’re first, and O304 is protected by a patent in all major markets,” he comments.

der

I trygga hän

VI STORSATSAR PÅ KLINISK FORSKNING

Alltid nära

Vi satsar på klinisk forskning för att ge våra patienter i länet, regionen och landet tillgång till nya behandlingsmetoder och specialistvård av hög kvalitet. I samarbete bygger vi kompetens och attraktionskraft i norra Sverige. www.vll.se/nus

Hela världens ku

nskap

Forskning och utveckling


46

umeå life science

Affärstidningen näringsliv

Ageing in Focus at Sport Sciences Lab The Sport Sciences Lab provides basic education to students of sports medicine at Umeå School of Sport Sciences (USSS) and facilitates research projects run by the County Council of Västerbotten and Umeå University. Two recent projects, Healthy Ageing Initiative and PHIBRA (PHysical Influences in BRain in Aging), focus on ageing and how to stay healthy as we grow older.

It’s when we become 70 that many of us are affected by lifestyle related diseases, such as type 2 diabetes, dementia and osteoporosis. The Healthy Ageing Initiative is a project that screens all 70-year olds in Umeå municipality in order to get a check-up on their current health status. They’re offered advice on how to lead a more healthy life and follow-up studies after six months, one year and five years, respectively. The project started 2.5 years ago and so far over 2,000 individuals have been screened at the Sport Sciences Lab located in the premises of IKSU Sport Centre, the largest fitness centre in northern Europe. The project is financed by the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet) and has basic funding until 2018.

”There are two aspects of the project. The first is the scientific data we produce, the second is the health benefits that’s gained as the people in the study implement the advice given in the tailor-made ’health talks’. Making an effort for a more healthy life when you’re 70 can make wonders. It can be small things like taking a brisk walk everyday or change your eating habits,” says Anna Nordström, Senior Physician in Behavioural Medicine and Associate Professor in Sports Medicine, who leads the group of ten scientists involved in the project at Umeå University. The project also works with clinical studies at a molecular level, studying genes and using proteomics and metabolomics to develop tests that will make it easier to identify people in the risk of developing lifestyle related diseases. ”We run intervention projects based on the test results. For instance examining the correlation between inflammatory parameters and abdominal fat,” She adds. Physical Exercise and Brain Function

Another project related to ageing and collecting some of the data at the Sport Sciences Lab is PHIBRA (PHysical Influences in BRain in Aging). It aims to understand how increased physi-

cal exercise affects multiple measures of brain function. Several studies have indicated that physical exercise has positive effects on mental abilities, like memory capacity, but little is known about why and how this works. ”We hope to gain insight about the underlying mechanisms and to understand why physical exercise transfers to better brain functions,” says Carl-Johan Boraxbekk, Principal Investigator of PHIBRA and Associate Professor at the Center for Demographic and Aging Research (CEDAR) and Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI), Umeå University. One explanation of why ageing leads to reduced memory is that the dopamine system is affected by ageing. By using PET/CT imaging to study the brain’s function, it’s possible to discern whether a change in fitness level also affects dopamine receptors availability. No other study in the world has examined the effects of physical exercise (aerobic) in relation to the dopamine system in humans. In the PHIBRA project, 60 people, aged 65-79, exercise three times a week by taking brisk walks, cycling and even running and is compared to a control group who train balance and stability. To be able to relate the changes in memory capacity to

Project leader for PHIBRA associate professor Carl-Johan Boraxbekk (left) together with PhD-student Lars Jonasson (right). If cycling and improved condition also improves cognition and brain functions in older people is one of the main research questions of the current project.

improved fitness, a comprehensive set of tests is used to map the individuals’ memory functions, as well as measuring physiological parameters, such as oxygen uptake and body composition. The first results will be analysed before this summer. The Healthy Ageing Initiative and PHIBRA are academic projects. However, tests related to health and physical performance

is to an increasing degree catching the interest of individuals and organisations alike, and commissioned research is a growing segment of the Sport Sciences Lab. ”Through our partners IKSU, Sports Medicine and Fysiometrics, external organisations and the general public have access to our facilities for doing tests," Director Tobias Näslund concludes.

Nordic Supplier of Superior Lab Equipment Techtum Lab in Umeå provides laboratories with novel, high quality, instruments and consumables. Especially in the fields of qPCR and PCR machinery, Next Generation Sequencing (NGS) reagents, and analyses of DNA, RNA and proteins. They’ve also developed their own platform for sample preparation for screening of MRSA.

Techtum (TECHnology Team UMeå) is a supplier and partner for clinical laboratories and research labs in the Nordic countries. The company was founded in 1975 by four product developers from Pharmacia Fine Chemicals (now GE Healthcare). In the beginning they develo-

ped instruments as consultants in projects for universities, hospitals and the Swedish Defence Research Agency (FOI), as well as the company's own line of products. In 1978, the company started to import and distribute instruments and consumables from

Techtum Lab supports unique scientists, like Emmanuelle Charpentier in Umeå, by sponsoring meetings, and gets the privilege of listening to their lectures.

market leading brands, primarily to universities and hospitals in Sweden and other Nordic countries. Even though this has since been their main business, the spirit of innovation has never left the company. They’ve, for instance, developed their own platform for sample preparation for screening of MRSA in hospitals. ”The goal is to offer innovative, smart and cost-effective products that help improve our customers' research and diagnostics. Offering that extra service and support is one of our strongest motivators,” says Håkan Evefors, CEO of Techtum Lab AB. The company has deep knowledge within the fields of microbiological diagnostics, qPCR/PCR/NGS, extraction, fluid-handling robots and biobank equipment. They put a lot of effort in finding novel instruments and be a step ahead of standard market products. ”We focus on niche products, which add value to our customers, and work a lot with customised solutions. It requires that

To present new technologies and applications is a privilege for Håkan Evefors, CEO of Techtum Lab AB.

we educate our customers and offer a high level of service and support,” Håkan Evefors explains. Close Customer Relations

Their main customers are university research groups and hospital labs and Techtum has framework agreements with the major universities and hospitals in Sweden. ”For example, two of our engineers work full-time servicing the 20 major hospitals in Sweden, whom all have service agreements with us. We also have biotech and pharma companies as customers,” Håkan Evefors comments. Techtum has eight employees

and an annual turnover of approx. MSEK 25. The small size of the company promotes close customer relations and fast decisionmaking. Normally, a customer has access to the same contact person at Techtum throughout the contract period. Since March 2011, the company is a subsidiary to AlphaHelix Molecular Diagnostics in Uppsala, but is still headquartered in Umeå. ”We’re proud of being based in Umeå for 40 years. Even though we have offices in Stockholm and Lund as well our main office, stock and customer support are all situated in Umeå,” Håkan Evefors concludes.


Affärstidningen näringsliv

umeå life science

47

The County Council of Västerbotten invests 80 Million in National Research Centre The County Council of Västerbotten (VLL) invests 80 MSEK in the national research network ‘The Wallenberg Centres for Molecular Medicine’ (WCMM). The ambition is to improve the healthcare provided by the county council, establish new therapies and to strengthen Norrland’s University Hospital’s position, nationally and internationally

The Wallenberg Centre for Molecular Medicine (WCMM) in Umeå is one of the national nodes, together with Lund, Gothenburg and Linköping, initiated by the Knut and Alice Wallenberg Foundation with the aim to reposition Sweden as a world-leading life science nation. The four nodes will collaborate with the SciLife Lab at the Karolinska Institutet and Uppsala University. The

effort has been planned for approx. one year and common lines of thought have been concretised in the form of evaluation of assets, recruiting strategies and collaborations. In Umeå a large part of the investment will be used for creating tenure track research positions with a combined scientific and clinical profile. ”We primarily address professionals in the beginning of their clinical career, who’ve already established a strong scientific platform. The idea is that they shall create their own strong research teams, which will interact with the centre’s pre-clinical research teams. This will further strengthen the translational environment, which is necessary in order to provide the highly specialised healthcare of the future,” says Mikael Wiberg, Research Director at the County Council of Västerbotten (VLL).

Ann-Kathrine Larsson, Research Nurse at Imaging and Functional Medicine at Norrland’s University Hospital. Photo: Jan Lindmark

Umeå was the first university in Sweden to establish assistant university lectureships combined with clinical education. It’s been a successful concept, which has been followed by great interest by other Swedish universities. ”We believe that this recruiting profile will prove a success for WCMM as well,” he adds.

that have been collected through diagnoses and treatments. ”In addition, we have extensive infrastructural competence within the radiological area with big resources in structural and functional MR imaging. A large-scale effort has been initiated to provide researchers with the necessary

support for clinical studies in this area. Lastly, I would like to point out that the close link and short distance between the university and county council make the transfer of translational research data very effective in Umeå,” he concludes.

Four Prioritised Research Areas

Mikael Wiberg, Research Director of the County Council of Västerbotten (VLL), Professor and Senior Physician at the Hand- and Plastic Surgery Clinic, VLL. Photo: Jan Lindmark

VLL and Umeå University have identified four, clinically based, research areas in which Umeå is particularly strong: cancer, diabetes/metabolism, infectious biology and neuroscience. ”Even before WCMM these areas have been acknowledged nationally and internationally, and this effort will strengthen them further,” says Mikael Wiberg. Norrland’s University Hospital has a very strong infrastructure within these prioritised areas, with established biobanks and registers. They’re all linked to medical records and contain information about kinship, together with tumour and blood samples

Så löser vi vårdkrisen. Välkommen till vår virtuella värld.

Nordic Health Innovation AB www.nhiab.com

Snabbare och mer noggrann qPCR

Morgondagens produkter för forskning och diagnostik

• PCR • qPCR Från teamet bakom Rotor-Gene: • Provlagring världens första ”magnet induction PCR cycler”. • Digital-PCR • MRSA-provpreparation • Next Generation Sequencing (NGS)

Verkligt digital PCR

RainDrop — den mest känsliga detektionen av DNA/RNA. Ex. Liquid Biopsy, MRD, virus.

www.techtum.se


48

umeå life science

Affärstidningen näringsliv

Effective and Sustainable Plant Growth With Biotechnology In 2016, SweTree Technologies launches its fertiliser arGrow® through the spin-off company SweTree Nutrition. It also advances its automated Somatic Embryogenesis (SE) technology for large-scale clonal propagation of conifers.

Plant breeding is as old as civilisation. With biotechnology, the prospects for improvement and the control over the breeding process is greater than ever. Plant biotechnology aims at improving the industrial and sustainable performances of crops and comprises how to make them grow faster, be more resistant and use water, nitrogen and phosphorus more efficiently. In tree biotechnology, an additional goal is to optimise the quality of the wood for different industrial purposes, such as biofuels, bio chemicals or bio materials. Investigating these topics by analysing tree genomes and studying, at a molecular level, how plants react to different growth conditions and what happens when the expression of different genes is up- or down-regulated are areas of research pursued by SweTree Technologies in Umeå. The R&D is firmly rooted in academia, both through close collaboration with the Umeå Plant Science Center (one of the world’s leading academic environments for forest biotechnology research) and Woodheads AB that manages the common interests of the 46 leading researchers in this field from five Swedish universities. The work has resulted in a set of technologies now

Bioreactors for large scale production of Somatic Embryos.

commercially available. ”Our collaboration with knowledgeable scientists is very important in order to reach our vision to develop products for a sustainable future,” says CarlGustav Löf, CEO. One of the products is arGrow®, a fertiliser that includes all nutrients needed for plant growth and which is commercialised by the spin-off company SweTree Nutrition. With arGrow, plant roots proliferate and live in

a close and active symbiosis with micro organisms. The leakage of nitrogen to the environment is much lower, since the active nitrogen compounds binds to the growth substrate to a greater extent. Potential commercial use for arGrow is forest tree nurseries, football pitches and golf courses, among others. ”Pilot studies on golf courses fertilised with arGrow have shown that the courses become more durable and that they don’t

Full scale conifer plant production using arGrow fertilizer. Photo: Åsa Forsum

Photo: Swetree

have to be mowed as often,” says Prof. Torgny Näsholm, CSO of SweTree Nutrition. ”We’ve also developed SeedPAD for planting forest tree seeds. The SeedPAD unit has a diameter of 4-4.5 cm containing Scots pine seeds, arGrow, minerals and a polymer that easily absorbs water. With SeedPAD, seed germination rate is 70% compared to the normal 10%,” says Torgny Näsholm adding that the company’s sale prognosis for

SeedPAD is 1.1 million units in 2016, with the aim of scaling-up to ten million units per annum in a couple of years. Spruce Resistant to Root Rot

Clonal propagation, i.e. the process of asexual reproduction by multiplication of genetically identical copies of individual plants, is another area in which SweTree Technologies is very active. The company has developed an automated Somatic Embryogenesis (SE) technology, focusing on spruce for the boreal market. ”It’s the only method for realistic, cost effective, large-scale clonal propagation of conifers, which in turn will facilitate to fully capturing the genetic gain from breeding programmes,” says Magnus Hertzberg, CSO at SweTree Technologies. ”Our technology platform of clonal propagation offers a wide range of opportunities for refinement. For instance, combining analysing tree genomes with clonal propagation could enable spruce that is resistant to root rot, a disease that causes great economic loss in forestry,” says Magnus Hertzberg. In time, it may be developed to cover coffee, cacao and banana plants as well. ”Quicker and stronger growth as well as larger yields from these plants could make farming in developing countries more profitable as well as more sustainable,” he concludes.


Sanco till 100

100 års erfarenhet ger konkurrenskraft

SOBS vill expandera med ny vd

/sidan 62

/sidan 54

/sidan 58

Örnsköldsvik Hållbar tillväxt

Backmans vidareutvecklar Örnsköldsviks stadskärna

/sid 58 Kornboden höjer konkurrenskraften i lokala företag

/sid 56 Manpowers globala styrka gagnar lokalt Petter Östergren och Martina Bergman.

/sid 64 Charlotte Gustavsson, Ceo, Modo Hockey. Foto: Håkan Nordström

Foto: Håkan Nordström, Nordström Bild

”Kvalitet rakt igenom” Ledord för Edvardssons

DeltaNordics resa fortsätter mot fusion

/sid 57

/sid 66


50

örnsköldsvik

Affärstidningen näringsliv

Mer stabilt Modo Hockey siktar mot nya mål Kostnadskontroll, optimeringar och goda investeringar hör till Modo Hockeys nya strategi. Efter en del omstruktureringar kan klubben återigen visa att man står för sina ursprungliga kärnvärden. Vd Charlotte Gustavsson styr samtidigt organisationen mot nya mål där fullsatta hemmamatcher och ökat publikstöd ska lyfta ekonomin.

Modo Hockeys framtid är beroende av fansen. Och i Örnsköldsvik finns många trogna hockeyfans, vilket de fullsatta slutspelen vittnar om. Men för att Modo Hockey ska utvecklas till önskad nivå behövs stöd under hela säsongen. – Allt handlar inte om att vinna, även om det naturligtvis är målsättningen. Mycket handlar om att skapa en grund för gemenskap och en atmosfär som gör varje match till en speciell upplevelse för besökarna. Då kan man

räkna med deras stöd över tid och det behöver vi för att ta nästa steg i klubbens utveckling, förklarar Charlotte Gustavsson. Sund ekonomi efter tuffa år

Modo Hockeys hemmaarena Fjällräven Center står rustad vad gäller service, mat och dryck. Här skapas minnesvärda upplevelser och när det är fullt hus känner spelarna ett extra engagemang. Det kan låta som en klyscha, men faktum är att fulla läktare sporrar till stordåd. Att spelarna ofta kan prestera bättre med fansens stöd är med andra ord ingen myt. – Eftersom en ny regel för att få spela i SHL fastställer att klubben behöver eget kapital så måste vi satsa på att utveckla ekonomin. Efter ett antal tuffa år så har vi lyckats vända trenden med positiva resultat under de senaste två åren. Vi behöver en sund ekonomi för att bygga bra lag, det är ingen nyhet.

Charlotte Gustavsson, Ceo, Modo Hockey.

Charlotte Gustavsson förklarar att man nu börjat bygga upp den gamla Modoandan igen efter de tuffa åren. – Vi ska bygga med kontinuitet och hållbarhet. Det gör vi även genom att erbjuda jobb för ungdomar. Vi står för socialt engagemang genom att många får sin första kontakt med näringslivet genom oss och det är vi också stolta över. Alla bitar på plats

Fjällräven Center ligger mitt i Örnsköldsvik. Under matchda-

Foto: Håkan Nordström, Nordström Bild

garna lever hela staden upp och de flesta restauranger har fullbokat. Sporten har en enorm dragningskraft som gynnar staden, men enligt Charlotte Gustavsson finns det alltid något som kan förbättras. – Vi ska bli ännu vassare för framtiden. I samband med att klubben fått en ny huvudtränare kan vi sikta högre och nå den nivå som förväntas av oss. Vi kommer att satsa mer på ungdomsverksamheten och undersöker nu möjligheter för att öppna sporten för fler genom att finan-

siera utrustning och liknande. Charlotte Gustavsson blev den första kvinnliga vd:n för ett SHLlag då hon axlade uppdraget för två år sedan. Hon om någon är väl medveten om hur viktigt det är att tänka i nya banor och hitta långsiktighet och kontinuitet. – Att erbjuda underhållning och vara ett stabilt slutspelslag är den övergripande ambitionen. För att uppnå den krävs i sin tur förutsättningar som god ekonomi och sunda värden. Modo Hockey har allt på plats nu.

backmans.se

Med passion för Då vi satsar gör vi det noggrant. Oavsett om det gäller inredning av en mindre lägenhet eller kundanpassade kontor på ett par tusen kvadrat. Vår service, omtanke och kvalitet ska helt enkelt vara i toppklass. På samma sätt resonerar vi kring vår omgivning. I det lilla perspektivet ger vi individer möjlighet till utveckling genom exempelvis sponsring av enskilda, lovande idrottstjejer. I det stora ger vi Örnsköldsvik möjligheter att utvecklas genom ett aktivt deltagande i förnyelsearbetet. I allt vi gör vill vi skapa tydliga resultat. Det gäller även det vi gör för dig.

Backmans Företags- & Fastighetsutveckling hyr ut och förvaltar bostäder samt butiks- och kontorslokaler i centrala Örnsköldsvik. Välkommen att kontakta oss! Telefon 0660-185 75 • www.backmans.se

Trygghet och omtanke på alla plan. www.hogakustenflyg.se | Callcenter 0660 - 29 22 80

Backmans förvaltning och utveckling av fastigheter i Örnsköldsvik har bland annat resulterat i galleriorna och mötesplatserna Oskargallerian och Magasinet. Vårt arbete har uppmärksammats med utmärkelser för framtidsinriktat fastighetsägande både lokalt och på riksplanet.


Affärstidningen näringsliv

örnsköldsvik

För snabb hjälp och personlig service ring 0660-599 70 eller besök oss på Strandgatan 15B www.manpower.se Instagram: manpowerornskoldsvik

LM

Fortsatt expansion för Maskincentrum

Industrirör AB

Örnsköldsviksföretaget Maskincentrum sätter standard för resten av branschen när det gäller förstklassig service och verkstadsnära tjänster. I samband med att företaget köptes tillbaka av grundaren Mats Jonsson 2010 påbörjades en expansion mot övriga Sverige. Sedan ett par år tillbaka expanderar Maskincentrum söderut – från Stockholmsregionen och ner mot Malmö.

www.lmror.se

0662-301 11

Det är inte bara det geografiska upptagningsområdet som utökats i Maskincentrums expansion. Tjänsteutbudet har också breddats med flera nya kompetensområden. En ny avdelning är under uppbyggnad i Örnsköldsvik för service och underhåll av kompressorer och högtryckstvättar. Samtidigt undersöker Mats Jonsson möjligheter för att nyrekrytera till strategiska nav som Luleå och Stockholm. Kort sagt – Maskincentrum är en partner att räkna med för verkstadsindustrin över hela Sverige. En leverantör som sköter allt

Maskincentrum utmärker sig på flera sätt. Trots att marknaden präglats av en tuff konjunktur under de senaste åren så har Maskincentrum fortsatt satsa. Företaget erbjuder alla typer av maskinservicetjänster, reparationer och underhållsinsatser. Dessutom erbjuds maskinsäkerhetsanalyser, validering och kalibrering av svetsar samt industri- och installationstjänster. – Att anlita oss ska vara ett enkelt val. Därför vill vi kunna erbjuda så mycket som möjligt under samma tak. Vi vet att kunderna uppskattar en leverantör som kan sköta allt, det är naturligtvis betydligt enklare och mer kostnadseffektivt med en samarbetspartner istället för flera, säger Mats Jonsson.

En del av strategin handlar också om att knyta långsiktiga kontakter med kunder som har enheter på flera orter – redan idag har företaget flera långvariga avtal där kundens underhållsavdelning bemannas av en eller flera av Maskincentrums servicetekniker. Växer med fler avtalskunder

Maskincentrum kan även erbjuda kompletta projektledningstjänster i samband med att kunderna

vill skapa säkrare arbetsmiljöer. Det innefattar bland annat löpande underhåll och service av hela maskinparken. Att ha fungerande maskiner är inte bara försvarsbart ur ekonomisk synpunkt utan också betydligt säkrare. Maskincentrum är en partner för såväl långsiktiga som enstaka insatser. Mats Jonsson avslöjar att man har för avsikt att fortsätta bredda sortimentet och utveckla fler tjänster i syfte att komma ännu närmare kunderna. Det har visat sig lyckosam då de långsiktiga serviceavtalskunderna blir allt fler. – Vi lever på trogna, återkommande kunder som värdesätter vår kompetens. Så länge svenska industriföretag fortsätter att leverera hög kvalitet så finns alla möjligheter att stå sig i konkurrensen. Vi hjälper svenska verkstadsföretag att skapa ökad lönsamhet genom att serva och underhålla de tekniska investeringarna så att återbetalningen blir maximal. Maskincentrum undersöker även möjligheter för eventuella förvärv runtom i Sverige, men fler detaljer kring det vill Mats Jonsson inte avslöja i dagsläget.

MAXLAB IV LUND

Konstruerar du några av framtidens

häftigaste byggnader? Projektledare/Konstruktör Hos oss blir dina arbetsuppgifter att driva projekt från order till montage hos kunden. Då arbetet bedrivs till stor del med hjälp av CAD krävs både vana och intresse av detta. Dagliga kontakter med vår fabrikspersonal, entreprenörer, leverantörer och konsulter innebär att vi lägger stor vikt vid din sociala kompetens.

Vi söker dig som är utbildad byggnadsingenjör med erfarenhet inom byggbranschen. Du är en självständig person som är duktig på att strukturera och planera dina arbetsuppgifter. Målmedveten och innovativ problemlösare – det är du!

Kontakt och mer information Se www.lattelement.se för mer information. Frågor om tjänsten besvaras av Ulf Strinnholm, 070-322 37 10 eller us@m-l.se. Niklas Ahlqvist, 070-322 27 66 eller na@m-l.se. Vi anställer löpande så ansök redan idag!

Höglandsvägen 9 • 891 50 Örnsköldsvik • Tfn 0660-822 20 • Fax 0660-822 28 www.lattelement.se

51


52

örnsköldsvik

Affärstidningen näringsliv

Möblerar ni ofta om? Lösningen Lösningen heter heter

FFrån rån EEdvardssons dvardssons i BBredbyn redbyn A ABB 00661 661 - 1109 09 3311 w www.crescendosystem.com ww.crescendosystem.com

Stor efterfrågan på ÖrnalpUnozons produkter På Sjögatan 7 i Örnsköldsvik tillverkar ÖrnalpUnozon värmeväxlare och nischprodukter i titan och rostfritt stål för industrianläggningar. Den starka efterfrågan har gett företaget en stor orderstock för 2016.

www.edvardssons.com www.edvardssons.com

För att kunna möta marknadens efterfrågan på våra tjänster behöver vi anställa ett antal ingenjörer till alla våra kontor.

Projektledare | Delprojektledare | Konstruktörer FÖR UPPDRAG INOM INDUSTRI & ENERGI Process | Mek | Rör | Elkraft | Automation | System & IT | HVAC

Eurocon är ett teknikkonsultbolag som erbjuder spetskompetens för industri- och energisektorn i form av: Kvalificerade, tekniska tjänster, unika produkter, genomförande av projekt av alla storlekar och komplexitet, underhåll samt optimering. Låter detta intressant? Läs mera på www.eurocon.se. Skicka personligt brev och CV till jobb@eurocon.se

Kiruna | Örnsköldsvik | Härnösand | Sundsvall | Stockholm | Göteborg | Karlshamn

FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET.

JONSSON L 1208-5500

ÖrnalpUnozon är en ledande tillverkare av utrustning till industrin. Företaget Konstruerar och tillverkar tryckkärl och tubvärmeväxlare, tankar och processutrustning i rostfritt stål och titan för olika applikationer. – Vi riktar in oss mot kunder med mycket höga krav på noggrannhet och extrema renhetsoch säkerhetskrav, såsom offshore-industrin, kärnkraftverk och pappers- och massaindustrin. Att vi jobbar med stora konstruktioner i titan gör oss närmast unika. Vi klarar att producera titantorn på upp till 40 meter i längd och en diameter på fem meter, berättar vd och ägare Leif Lundgren, som köpte ÖrnalpUnozon i januari 2015 av det Stockholmsbaserade investmentbolaget Vinnovo. De hade 2007 köpt Örnalp och Unozon och slagit ihop dem till ett bolag. Leif Lundgren anställdes som produktionschef 2009 och gick in som vd efter bara ett par veckor. Han hade en dröm om att ÖrnalpUnozon skulle bli Örnsköldsviksägt igen. En dröm som gick i uppfyllelse för drygt ett år sedan. Tidigare var företaget utspritt på tre olika platser, men i dag är allt samlat under ett och samma tak på Sjögatan 7 i Örnsköldsvik. – Jag tror på företaget även om inte de förra ägarna gjorde det. 2015 hade vi en mycket god efterfrågan på våra produkter, vilket genererat en stor orderstock för 2016. Inte minst svensk skogsindustri går på högvarv på grund av bl.a. det låga oljepriset och ett högt dollarpris. Många investeringar görs just nu inom skogs- och pappersindustrierna, kommenterar han.

Titantorn till Värö. Foto: Leif Lundgren

Omsättning på MSEK 95

KROSS CJ412 CH550

MATARE JF1050 JF0926

SIKTAR JS1432/3 JS0812/2W

Siktar och och matare matare för många Siktar användningsområden användningsområden

MATARE JF 1050

Kontakta K ontakta oss för mer information! information!

SIKT JS0812/2W Tel Tel 0660-731 0 00 – info@pjjonsson.se info@pjjonsson.se – www.pjjonsson.se www.pjjonsson.se Försäljningsrepresentanter Försäljningsrepresentanter maskiner: maskiner: Distrikt Distrikt Syd: Syd:: Carl-Henrik Carl-Henrik Gustafsson Gustafsson 070-732 76 86 Distrikt Distrikt Norr: Norr: Joakim Joakim Boman Boman Daugaard Daugaard 070-213 96 80

Valmet, tidigare Metso Paper, och Akzo hör till företagets största kunder. Omsättningen (i gruppen Viflow) ligger på cirka MSEK 95 och man har 54 anställda, varav cirka en tredjedel är tjänstemän. Leif Lundgren är noga med att det ska vara samma villkor för tjänstemän och kollektivanslutna. De flesta har jobbat länge i företaget och medarbetarnas kompetens och yrkesskicklighet är företagets främsta tillgång. Till de större av ÖrnalpUnozons projekt på senare tid hör ombyggnation av Södra Cell Värö, som under 2014-2016 byggs ut för fyra miljarder SEK. Där ska örnalpUnozon leverera

två stycken titantorn med tillhörande anpassningar till befintlig anläggning. Även inom kärnkraftindustrin sker en del underhållsinvesteringar. – Vi har till exempel tillverkat en värmeväxlare till Ringhals och är involverade i ett ombyggnationsprojekt i Oskarshamn där vi levererar två stycken 13 meter långa och tio ton tunga tubpaket.

Även om ÖrnalpUnozon, precis som andra tillverkningsföretag, känner pressen från Asien är Leif Lundgren inte bekymrad över prisläget i Sverige. – Prisnivåerna i Kina stiger snabbt och spetstillverkning är på väg tillbaka till Europa. Vi har kapacitet på säljsidan för att hitta kontrakt som är lönsamma för oss, avslutar han.


Affärstidningen näringsliv

örnsköldsvik

53

PwC är på uppgång i Örnsköldsvik PwC är känd som den stora revisionsbyrån med världen som arbetsfält och de riktigt stora internationella företagen som kunder. Det är ingen felaktig tolkning av varumärket, men med stark lokal prägel når PwC även småföretagare med Örnsköldsvik som främsta marknad.

Efter kommunens vision Världsklass 2015 följer nya utvecklingsprojekt i Örnsköldsvik. PwC känner delaktighet i samhällsbyggandet ur flera avseenden, inte minst som en av småföretagens viktigaste resurser och bollplank när det gäller ekonomiservice och affärsrådgivning. – Örnsköldsvik har många företag varav de flesta är små. Samtidigt finns det aktörer på orten som har flera hundra anställda och som sedan länge bedriver affärer över hela världen. Vi kan möta båda kategorierna och allt däremellan. Alla tjänster som finns under varumärket PwC kan vi erbjuda lokalt tack vare samarbeten med andra kontor i regionen, säger Bengt-Åke Vestman, kontorschef i Örnsköldsvik. Digitala verktyg förenklar

PwC möter kunden på kundens villkor, och anpassar tjänsteutbudet efter rådande förhållanden.

Alla företag är olika, därför är alla tjänster unika. I grunden finns ett utbud som PwC bygger på med fler tjänster beroende på kundföretagets storlek, inriktning och behov. – Traditionella revisions- och redovisningstjänster kan bli mer tillgängliga och effektiva med digitala verktyg. Med den digitala plattformen MyBusiness når vi kunderna på ett effektivt och smidigt sätt. Förutom en komplett ekonomiservice fungerar MyBusiness även som en kommunikationsplattform mellan oss och kunden, förklarar Bengt-Åke Vestman. Tjänsten är optimerad efter de behov som finns hos varje kund, och man väljer själv hur mycket tid man vill lägga på sin redovisning. Det som kunden inte kan eller vill göra själv kan PwC ta hand om. MyBusiness är ett bra verktyg speciellt för mindre till medelstora företag, men tjänsten är skalbar och fungerar även för större verksamheter.

– Vi ser en ökande efterfrågan inom många tjänsteområden, bland annat löneservice, bekräftar Bengt-Åke Vestman. Kontoret i Örnsköldsvik har genom samarbete med övriga kontor i Norrland tillgång till ett

omfattande nätverk av experter med kompetens inom alla tjänsteområden som PwC står för. – Helheten med ett komplett tjänsteutbud är en av våra främsta styrkor, fortsätter Vestman. Samtidigt har vi en stark lokal förank-

Ökar inom flera tjänsteområden

PwC är på uppgång i Örnsköldsvik. Kommunens tillväxtambition motiverar till investeringar inom näringslivet och fler företag vågar satsa. PwC märker en stadig ökning på flera håll med större efterfrågan på vissa typer av ekonomitjänster.

Bengt-Åke Vestman.

Telefon växel: +46 660 292 100

ring som ofta gör oss till förstahandsvalet bland företag i Örnsköldsvik. Vi ser oss om efter fler medarbetare nu och hoppas på att kunna rekrytera en eller ett par erfarna redovisningskonsulter under början av året.


54

ĂśrnskĂśldsvik

Affärstidningen näringsliv

  

       

100 ĂĽrs erfarenhet ger konkurrenskraft duplicera.nu duplicer a.nu

 

Rekryttering ng och bemannin i ÖrnsskkÜldsvik. Kornboden har lüng erfarenhet av att sätta rätt person pü rätt plats med rätt kompetens. Kontakta oss pü 0660-689 600 Gilla Kornboden pü Facebook! www.facebook.com/kornboden

www w.kornboden.se

Den 1 februari 2016 fusionerades tvü anrika familjefÜretag till ett av Sveriges stÜrsta och mest erfarna inom industrilackering. Pü sü vis kan man säga att historia skrevs när MPA Rostskydd Müleriproduktion AB och Oscar Strandberg Industri AB slogs ihop och bildade MPA Strandbergs Müleriproduktion AB. Det nya bolaget marknadsfÜrs som MPA Strandbergs och har siktet inställt pü expansion genom fÜrvärv längs med Sveriges ostkust.

Det är sammanlagt ett sekel av erfarenhet inom industrilackering som ligger till grund fÜr nya MPA Strandbergs dü MPA etablerades 1986 och Strandbergs 1946. Det är precis vad svensk industri behÜver fÜr att mÜta global konkurrens. Svensktillverkat anses vara synonymt med kunskap och kvalitet, det tar MPA Strandbergs fasta pü och vidareutvecklar fÜr framtiden. Kan Üka svensk konkurrenskraft

A Specialist in Welded Stainless Steel Tubular Products OSTP manufactures the broadest range of stainless steel process pipe and butt-welded fittings. With a network of distributors in more than 40 countries and modern, cost efficient production lines, OSTP provides clients with world-class knowledge and experience in welded stainless steel Tubes and Fittings.

Viktoriaesplanaden 10, Ă–rnskĂśldsvik

Tel 0660 577 00

Karta/map

Industriell ytbehandling, lackering av rälsburna fordon samt fordon fÜr fÜrsvarsindustrin, pulverlackering samt entreprenader inom vattenkraft och infrastruktur är bara nügra exempel pü vad MPA Strandbergs erbjuder. De ursprungliga bolagen ansügs büda vara framstüende pü miljÜfronten med vattenburna lackeringssystem som grund. MPA var tidigt ute genom att lüta hela verksamheten certifieras enligt Auktorisation fÜr Rostskyddsmülning och ISO 14001. Strandbergs var ocksü ett av de fÜrsta auktoriserade RostskyddsfÜretagen i Sverige och har varit en betydande kraft fÜr utvecklingen av hela branschen. Som ett gemensamt bolag kan MPA Strandbergs üstadkomma ännu mer när det gäller hüllbar utveck-

ling inom svensk industri, det är VD Stefan Jansson Üvertygad om. Strandbergs är även delägare i Erigoraise, ett väldigt intressant projekt som innebär att framtidens teknik fÜr att bygga vindkraftstorn kostnadseffektivare skapas. – Tornen utvecklas av vür samarbetspartner och vi stür fÜr ytbehandlingskunskapen. När produkten är mogen fÜr marknaden är vi fÜrst i världen med just den här tekniken och det kan bli väldigt stort. Vi kan använda vür kunskap och utveckla liknande projekt tillsammans med andra industrier och därmed Üka svensk konkurrenskraft, säger vVD Michael Strandberg. Satsar pü fÜrvärv och utbildning

De närmaste fem üren blir spännande fÜr MPA Strandbergs. En stor region ska vävas samman i norr och utmed en kuststräcka pü ungefär 50 mil satsar man pü nya fÜrvärv och partnerskap. En utmaning ligger i att hitta kompetens eftersom det utbildas alldeles fÜr fü specialister inom industriell ytbehandling enligt MPA Strandbergs vice vd Michael Strandbergs mening. – Det finns i princip inga utbildningsanordnare i Sverige som bedriver nischad specialist-

utbildning inom just industriell ytbehandling fÜr applikation inom de omrüden som vi specialiserar oss pü. Som stÜrre bolag har vi resurser fÜr att bedriva internutbildning och det är oerhÜrt viktigt fÜr vür framtid, säger Michael. Büde Michael och Stefan ser järnvägens framtida utveckling i Sverige som en stor mÜjlighet fÜr MPA Strandbergs. Det finns redan en hel del kunskap och erfarenhet kopplat till underhüll och ytbehandling av rälsburna fordon i fÜretaget och den kommer väl till pass nu när tügtrafiken ska utÜkas. Nya mÜjligheter med nya investeringar

Andra växande omrüden är processindustrin och energibranschen. Enbart i ÖrnskÜldsvik gÜrs stora investeringar, bland annat Metsä Boards miljardinvestering, som ger ringar pü vattnet fÜr ett lyhÜrt kunskapsfÜretag som MPA Strandbergs. – Ytbehandling av komponenter behÜvs inom de flesta om inte alla industriella segment, vüra tjänster kommer med andra ord alltid att behÜvas. Nya mÜjligheter presenteras med nya investeringar süväl lokalt som i Üvriga Sverige och det ska vi ta vara pü, säger Stefan Jansson som avslutning.


Affärstidningen näringsliv

örnsköldsvik

Namnändring: Vi har nu bytt namn till

MPA Strandbergs Måleriproduktion AB

MPA Strandbergs Måleriproduktion har tillsammans mer än 170 erfarna medarbetare varav ett stort antal Diplommålare. Företaget omsätter cirka 200 miljoner och är verksamma inom regionen Mälardalen och Norrland med en total produktionsyta på ca 30 000 kvm, fördelat på 10 st. moderna anläggningar. Företaget är auktoriserat i rostskyddsmålning sedan 1989. MPA Strandbergs Måleriproduktion utför följande tjänster: • Industriell ytbehandling • Lackering av rälsbundna fordon • Lackering till försvarsindustri • Underhåll till processindustri • Slutmontage och leveranspaketering • Pulverlackering • Glasfiberarbeten • Logistiklösningar • Blästring och rengöring via flertalet olika metoder. • Entreprenader inom vattenkraft och infrastruktur. FriledningSgAtAn 7 721 37 VäSteråS. teleFon 021-81 53 00 Avdelning Örnsköldsvik, Box 377, 891 27 Örnsköldsvik Besöksadress: Brogatan 139, 894 35 Själevad. telefon 0660-29 90 70

55


56

örnsköldsvik

Affärstidningen näringsliv

Avancerade glasbärande profilkonstruktioner från Trehörningsjö Glasfasader, glastak, fönster, entrédörrar och inglasningar. Sedan 1967 har Alab Aluminiumsystem erbjudit en helt kundanpassad produktion av glasbärande profilkonstruktioner i både aluminium och sedan början av 1990-talet även stål. Många milstolpar har passerats under åren och sedan några år tillbaka levererar Alab specialutvecklade system även för privatmarknaden.

Alab är ett välkänt namn inom den svenska byggbranschen. Många kunder har varit med se-

dan starten på 1960-talet och bland dem finns några av Sveriges största byggentreprenörer. Med samlad kompetens och erfarenhet vidareutvecklas Alabs grundkoncept nu även för privatmarknaden med såväl isolerade som oisolerade system som säljs över hela landet. – Utvecklingen går snabbt framåt och vi måste ständigt förnya oss. Marknaden blir mer och mer intresserad av avancerade isolerade system. En isolerad balkong blir ett uppskattat extrautrymme som till och med kan ses som ett extra rum stora delar av året. Vi märker en ökad efterfrågan och har utökat antalet återförsäljare av våra system för pri-

Bruno designar vårt eget inglasningssystem ”Season” riktat mot privata marknaden.

vatmarknaden, berättar Alabs vd Christer Östman. Drar nytta av läget

Samtidigt fortsätter Alab att satsa på sina ursprungliga kundgrupper inom byggbranschen genom att effektivisera och optimera produktionen. Ett 50-tal personer arbetar vid de två fabrikerna som ligger intill varandra i den lilla bruksorten Trehörningsjö i Örnsköldsviks kommun. – En stor fördel med det geografiska läget är att vi får behålla vår kompetens, konstaterar Christer Östman. Efter att ha satsat mycket på kompetensutveckling är vi glada över att vi har lojala medarbetare och en nästan obefintlig personalomsättning. Ett kännetecken för Alab är även att vi jobbar med samma montage/installationsfirmor år efter år. Detta uppskattas mycket av våra kunder på byggarbetsplatserna. I februari planerar vi en stor vidareutbildning för våra montagefirmor – cirka 60 deltagare väntas! Alab står även väl rustade med en av marknadens mest moderna maskinparker för tillverkning av glasbärande profilsystem. I flera avseenden är företaget ledande i branschen, bland annat när det gäller utveckling av effektiva produktionsprocesser som ökar konkurrenskraften gentemot låg-

– ”Green Building” hus vi byggt i Malmö. Ramböll är ett konsultföretag som bland annat jobbar med ljud och ljus.

kostnadsländer. Under 2016 kommer man att investera i två banbrytande produktionsmaskiner som kommer stärka konkurrenskraften ytterligare. – Samtidigt ser vi att vi har ett ansvar för den lokala utvecklingen. Som exempel har vi tillsammans med andra företag och privatpersoner tagit initiativ till att rusta upp ett tankställe i närheten och det finns andra projekt som kan vara intressanta för oss framöver på samma tema, fortsätter Christer. En partner att lita på

Aluminium kräver nästan inget underhåll och går att kombinera och anpassa nästan hur långt som helst. I tuffa miljöer är lackerat eller rostfritt stål dock att föredra

tack vare materialets unika slitstyrka och pålitlighet. Oavsett material så levererar Alab flexibla lösningar helt efter kundens önskemål med fokus både på funktion och estetik. – Allt vi levererar är måttbeställt och kundanpassat. Vi lever på nöjda kunder som väljer att anlita oss om och om igen. Då måste vi hålla vad vi lovar och leverera riktigt bra lösningar, vilket vi också gör. Vår vision är att leverera exakt det vi lovar, till det pris som utsatts. Christer Östman understryker slutligen att Alab, som ett av Sveriges ledande företag för måttbeställda, glasbärande profilkonstruktioner, ska vara en partner att lita på i alla lägen.

Kornboden höjer konkurrenskraften i lokala företag Kornboden Resurs är ett lite mer personligt bemannings- och rekryteringsföretag i Örnsköldsvik. Efter drygt tio års varumärkesbyggande är Kornboden ett välkänt ansikte för väldigt många aktörer inom det lokala näringslivet. Med ungefär 150 anställda konsulter är företaget även ett av de större på orten, och tillräckligt stort för att bidra till en sund utveckling inom Örnsköldsviks näringsliv.

Kornboden är ett auktoriserat bemanningsföretag och samtidigt auktoriserat omställningsbolag. Sedan starten 2004 har man enligt platschef Malin Vedman arbetat med att bygga upp ett varumärke som förmedlar trygghet och pålitlighet. Det märks inte minst på de uppdrag och det förtroende som lokala företag tilldelar Kornboden. – Bland våra återkommande kunder finns flera av ortens största aktörer men också övriga företag. De förlitar sig på att vi snabbt ska vara behjälpliga vid förändringar, vi ska snabbt kunna

stötta med kompetens så att produktionen kan trappas upp om marknaden kräver det. På så vis spelar vi också en viktig roll för våra kunders konkurrenskraft. En resurs för alla branscher

Malin understryker att Kornboden är en samarbetspartner som lägger stort fokus på att vara drivande och aktivt bidra till att utveckla kundernas verksamheter. Företaget har möjlighet att ta sig an bemannings- och rekryteringsuppdrag inom alla branscher. – Vi har örat mot marken och följer konjunkturen noga. Vi lyssnar på marknadens behov och eftersom vi känner det lokala näringslivet väl kan vi snabbt anpassa vårt utbud av tjänster och kompetens efter det. Industrisektorn är stark i Örnsköldsvik, men samtidigt har vi många uppdrag inom tjänstesektorn. Malin berättar också att Kornboden har mycket förfrågningar året om. Många av kunderna är dessutom beroende av varandra och om det går bra på ett håll så brukar effekten bli flerdubblad i Örnsköldsvik.

– Bland kunderna finns flera företag som använder oss som resurs för att fylla tjänster som löper över flera års tid, andra uppdrag kan vara kortare. Det är vanligt att hos samma kund ha olika typer av konsulter, både tjänstemän och arbetare. En del kunder integrerar våra konsulter i sin verksamhet till en sådan grad att de blir anställda av kunden istället, vilket vi bara ser som positivt. Det är ett bevis på att vi verkligen lyckats i vår matchning. Tar vara på Örnsköldsviks kompetens

Kornboden bemannar och rekryterar på alla nivåer. Inom rekrytering handlar det ofta om olika chefspositioner där det krävs lite mer under själva rekryteringsprocessen. – Felrekryteringar kan bli oerhört kostsamma och det vill man naturligtvis undvika på alla sätt. Att anlita oss fungerar lite som en garanti på att man får en kandidat som är väl lämpad för rollen, vi har en bra rekryteringsprocess och utförliga tester som vi tillämpar och vi lägger väldigt stor vikt vid det personliga. Vi gör också

Vi som jobbar på kontoret i Ö-vik: Från vänster platschef Malin Vedman, konsultchef Patrik Olsson, kandidat/omställningsanvarig Petra Karlström och konsultchef Anna Johansson. Foto: Carola Harnesk

en uppföljning efter rekryteringen för att säkerställa att det blev som kunden tänkt sig, förklarar Malin Vedman. Kornboden erbjuder även stöd vid omställningar och kan då bidra med vägledning så att de som omfattas av förändringen snabbt sysselsätts i andra uppdrag. – Om man inte lägger kraft på omställningsarbetet finns det risk att värdefull kunskap försvinner från regionen istället för att användas som konkurrensmedel lokalt. Vi ser det som en viktig del av vårt uppdrag att förhindra det och därför har vi byggt upp ett brett kontaktnät som kommer till nytta i alla våra uppdrag, däribland omställningsuppdrag.

Malin poängterar att det är viktigt för Örnsköldsvik som mindre ort att man kan ta tillvara på befintlig kompetens som finns lokalt samt tar hand om den arbetskraft som vill återvända till Örnsköldsvik. Hon sammanfattar Kornbodens framtidsvision som avslutning: – Vi lever på att vara en lokal, trygg samarbetspartner, vi ska tillhandahålla tjänster som lyfter och utvecklar näringslivet – det är en del av vårt varumärke som vi utvecklat under drygt tio år och som vi fortsätter att bygga vidare på under kommande tioårsperiod.


Affärstidningen näringsliv

örnsköldsvik

57

DeltaNordics resa fortsätter mot fusion Den naturliga logistikpartnern för utveckling av näringsliv och livsmiljöer i Örnskoldsviks kommun

DeltaNordic har produktion i Örnsköldsvik, Kungsängen (utanför Stockholm) och Nanjing, Kina. DeltaNordic erbjuder kompletta lösningar inom avancerade elektriska och elektroniska system för tillämpning i krävande miljöer. Koncernens företag samverkar för att leverera marknadens kvalitets- och säkerhetsmässigt bästa system – oavsett om det ska sitta i ett kraftverk, en gruvborrmaskin eller i ett militärfordon så gäller samma höga krav. Nu planeras nästa steg i koncernens resa då två dotterbolag ska fusioneras.

DeltaNordic består förutom moderbolaget av tre företag med lite olika inriktningar. Det är DeltaEltech i Örnsköldsvik som fokuserar på elektronikproduktion och automation, DeltaElectric i Kungsängen som är inriktat på lösningar för automation och kraft samt DeltaNordic China som är ett renodlat produktionsbolag för leverans till kunder i Kina i första hand.

Patrik Thelin är marknadschef på DeltNordic och arbetar från huvudkontoret i Örnsköldsvik.

FÖRPACKNINGSKARTONG AV HÖGSTA KVALITET

DeltaNordic levererar systemlösningar som omfattar hela kedjan från design till serieproduktion.

– Från och med halvårsskiftet 2016 kommer produktionsenheterna i Örnsköldsvik och Kungsängen att fusioneras och gå under det gemensamma namnet DeltaNordic. Den samlade kompetensen från båda bolagen kommer att stå till marknadens förfogande med mer effektiva, samordnade processer, berättar Patrik Thelin, marknadschef på DeltaNordic. Höjer förädlingsgraden internt

Fusionen är ett viktigt steg i en riktning där DeltaNordic tar sikte på ännu större kunder och mer avancerade produkter. Genom att samordna kompetens och satsa mer på en koncerngemensam utvecklingsavdelning kan DeltaNordic höja förädlingsgraden inom det egna bolaget och därmed på sikt öka sin närvaro på fler marknader. En pågående trend som Patrik Thelin också ser är att kraven på korta ledtider blir allt högre. Samtidigt blir det allt dyrare med både lagerhållning och transpor-

Noggrannhet i produktionen är A och O för system som ska hålla i utsatta miljöer.

ter, det blir en tuff ekvation om man måste leverera med kortare varsel än tidigare. DeltaNordic har löst det bland annat genom att etablera ett nytt produktionsbolag nära några av de största kunderna i Kina. – DeltaNordic China etablerades under våren 2015 för att komma närmare de nordiska kunder som valt att vidareutvecklas i Kina. Ambitionen är att bygga upp ett lokalt företag som liknar de svenska systerbolagen och som kan leverera samma lösningar på den asiatiska marknaden. Att kunna vara flexibla och leverera efter marknadens krav är det viktigaste för oss, säger Thelin. Möjligheter på nya marknader

Patrik Thelin ser 2016 som ett spännande år för hela DeltaNordic. – Våra kunder blir allt mer beroende av duktiga underleverantörer som kan leverera ett helhetsåtagande under produktens hela livscykel. Vi medverkar från idé och utveckling samt montering av färdigtestade system till förvaltning och eftermarknad. När vi medverkar från början är vi med redan vid material- och komponentval. Vi kan till exempel visa hur systemen ska designas för att kunna produceras så kostnadseffektivt som möjligt. Fusionen av de svenska produktionsenheterna kommer att skapa volymfördelar och en mer optimerad verksamhet där all kompetens tas tillvara. Det kommer att lyfta DeltaNordic på alla marknader där man redan finns idag – samt öppna möjligheter på nya.

Kabelstegar Tunnelinredningar Rörstöd Rörklammer www.lolab.se


58

örnsköldsvik

Affärstidningen näringsliv

Backmans vidareSOBS vill expandera utvecklar Örnskölds- med ny vd viks stadskärna Örnsköldsvik har fått utmärkelsen Årets stadskärna ett antal gånger under åren. En stadskärna med korta avstånd, varierat utbud och attraktiva handelsstråk är något som familjeföretaget Backmans fastighets- och företagsutveckling arbetat för under en längre tid. Företagets rötter sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet och drivs idag av tredje generationen, Ragnhild och JanOlof Backman.

Det finns nog inte många offentliga byggnader eller större bostadsbestånd i centrala Örnsköldsvik som företaget inte varit delaktigt i att uppföra eller vidareutveckla. Stadens entreprenörsanda ligger till grund för tillväxt, men den behöver hjälp på traven ibland och här har Backmans utgjort ett stöd sedan många år genom att tillhandahålla verksamhetslokaler samt bostäder.

Nyligen lämnade Ulf Edlund posten som vd för Örnsköldsviks Svets och Bemanningscentra AB. Johnny Flodman tillträdde och han har en vision inför 2016: – Vi ska satsa framåt och expandera, säger han.

Skapar levande stadskärna

Urbaniseringstrenden är påtaglig även i mindre städer och som svar utvecklar Backmans i skrivande stund nya bostäder i centrala Örnsköldsvik. Det handlar för stunden om ett par fastigheter där kontor omvandlas till lägenheter i mycket attraktiva centrumlägen. – Bostadsbristen har blivit en utmaning även i mindre städer. Vi vill dra vårt strå till stacken och lösa en del av problemet genom att utöka vårt bostadsbestånd. Även om det inte handlar om stora byggprojekt just nu så är varje tillskott viktigt för att staden ska kunna växa och utvecklas, säger Ragnhild Backman. Fler boende i centrum är en förutsättning som underlag för handelns utveckling. Backmans syns i olika sammanhang när det handlar om lokal utveckling, bland annat i olika nätverk och föreningar för centrumutveckling, företagande och näringslivsutveckling. Ragnhild Backman har bland annat tagit över som vd för Centrumlyftet AB efter Jan-Olof som varit ordförande i de senaste 18 åren och varit drivande i uppbyggnaden av verksamheten. Centrumlyftet AB är ägarbolaget till CESAM (Centrum i SAMverkan), ett bolag som samlar fastighetsägare, kommunen och handeln och driver den operativa verksamheten för gemensamma utvecklingsfrågor i stadskärnan. – För att Örnsköldsvik ska stå sig i kon-

Backmans Fastighets- & Företagsutveckling engagerar sig och bidrar starkt till stadskärnans utveckling och förnyelse. I kommersiella frågor är bolaget en betydelsefull aktör.

kurrensen måste vi ha en levande stadskärna. Vi kommer då återigen in på viktiga utvecklingsfrågor som kopplas till ortens centrala delar. I syfte att skapa en levande stadskärna har vi varvat bostäder med verksamhetslokaler och handel. Vi kommer att fortsätta förtäta stadskärnan för att skapa en bättre sammanhållen centrumbildning där all tänkbar service, ett brett handelsutbud och tillväxtbenägna verksamheter finns samlade på ett ställe, förklarar Ragnhild. Räknar med ytterligare utveckling

Morgondagens Örnsköldsvik ska vara en konkurrenskraftig stad mitt i en av Sveriges mest attraktiva arbetsmarknadsregioner tillsammans med Umeå. Backmans har varit med och skapat landmärken för regionen då man utvecklat moderna gallerior i både Örnsköldsvik och Härnösand. Galleriorna ägs och förvaltas nu av sina nya ägare men Backmans utvecklade dem till dagens utformning. Regionen kan nog räkna med liknande tilltag i framtiden. Engagemanget sträcker sig långt, Backmans har redan investerat i ett flygbolag för att förbättra tillgängligheten. Nya fastighetsprojekt kan bli aktuella. Det finns dessutom planer på att bli Årets stadskärna igen. – Utvecklingsarbetet fortgår hela tiden, det är något som aldrig blir riktigt färdigt utan som måste drivas vidare kontinuerligt. Vi hämtar kraft i att regionen blir mer attraktiv och att fler företag hittar hit. Örnsköldsvik har en välplanerad och sammanhållen stadskärna med en hög servicegrad. Vi har många fina värden att bygga Högklassiga och gedigna lokaler i Örnsköldsviks vidare på för framtiden, konstaterar absoluta centrum. I fastigheten har man i år teck- Ragnhild Backman som avslutning. nat sitt första Gröna Hyresavtalet med en ny kontorshyresgäst.

SOBS hette från början Bergströms Mekaniska och låg då i Mellansel. Förra året bytte företaget namn och flyttade till Gålnäs industriområde i Själevad, strax söder om Örnsköldsvik. Ulf Edlund som tidigare var vd lämnade över den posten till Johnny Flodman den 1 december. Flodman startade företaget TFventilation i Örnsköldsvik 1994 och sålde det för fyra år sedan. Nu går han in i en för honom delvis ny bransch. – Jag har inte någon erfarenhet av tillverkningsindustrin men däremot har jag erfarenhet av att leda och driva företag från grunden. Det är erfarenheter som jag kommer att använda mig av, säger han. Ulf Edlund betonar en annan viktig del i Flodmans kompetens: – Johnny har inte bara lång erfarenhet av företagande. Dessutom har han ett stort kontaktnät som kommer väl till användning här. Ulf Edlund kommer att finnas kvar inom SOBS men i en annan roll än tidigare. Vilken är ännu inte fastställd, men troligen kommer han att stötta Johnny Flodman i jobbet som vd. Specialist på legotillverkning

Örnsköldsviks Svets och Bearbetningscentra AB är ett verkstadsföretag med 12 anställda och har som mål att expandera. Företaget är specialist på alla typer av legotillverkning och arbetar främst med

grovplåt, svetsade konstruktioner och bearbetning av tyngre detaljer i moderna maskiner. SOBS utför även avspänningsglödgning, blästring och ytbehandling. Exempel på det som SOBS tillverkar är delar till stora maskiner, exempelvis en av världens största hydrauliska motorer, sågverk, krossverk och BAE Systems stridsfordon 90. SOBS maskinpark består av ett antal fräsar, svarvar/robot, borrmaskiner som sköts av erfarna operatörer och svetsare. I maskinparken ingår även en avspänningsugn med måttet 4x2m. Expanderar söderut

2016 kommer SOBS att sondera terrängen för att utöka produktionen i Sverige och man tittar även mot Tyskland. – Vi vill expandera nästa år även om det här är en tuff bransch att verka i. Om våra stora kunder får en dipp så avspeglar det sig även hos oss och det kan ta ett tag att återhämta sig, säger Johnny Flodman som dock hoppas att SOBS kvalitet och helhetstanke ska vara avgörande faktor för kunderna. – Det gäller att övertyga kunden om hur slutprodukten kommer att se ut och försöka få dom att inte enbart titta på vilka alternativ som är billigast, säger han. Med hjälp av samarbetspartners kan SOBS ansvara för hela tillverkningen av en detalj, och detta kan gälla till exempel gjutgods, rostfritt, smide, målning, härdning och förzinkning. Sobs har flera stora kunder som till exempel BAE Systems, Bosch Rexroth, Johnson och Söner, Valmet för att nämna några. Och det finns plats för fler.


Affärstidningen näringsliv

örnsköldsvik

* Förebyggande underhåll * Prioriterad avtalskund * Kvalitetsäkrade rutiner * Maskinrenoveringar * Precisionsmätningar * Maskinflyttar

Verkstadsindustrins mest prisvärda samarbetspartner! www.maskincentrum.com

59


60

örnsköldsvik

Affärstidningen näringsliv

Åtta hamnar står till industrins förfogande i Örnsköldsvik Örnsköldsvik är en industrikommun och en gammal hamnstad som ligger strategiskt placerad vid Öviksfjärden med en fin och djup farled ända fram till stadskärnan. Många regionala företag har byggt upp sina verksamheter kring Örnsköldsvik just tack vare de goda möjligheter som finns för import och export via sjöfart.

Det kommunala bolaget Örnsköldsviks hamn och logistik förfogar inte bara över åtta hamnar runtom i kommunen utan bedriver färjetrafik och en kombiterminal. Det gör bolaget till en heltäckande logistikpartner – och det med enbart en handfull anställda som sköter den dagliga driften av såväl hamnverksamhet som färjetrafik till kommunens bebodda öar höga kusten. – De flesta av våra kajer hör

till industrihamnar med en eller ett par större kunder. Vår verksamhet bygger uteslutande på långvariga kontakter och främsta fokus för oss är att utveckla våra tjänster för befintliga kunder, förklarar vd Christer Ögren. Ny hamnutredning ska effektivisera

Till förfogande för hamnverksamheten finns Hörneborgs hamn, Alfredshemskajen, Dom-

sjö kaj, Oljehamnen, Framnäskajen, Shell-kajen, Köpmanholmens hamn samt i begränsad omfattning Stadskajen. I skrivande stund pågår en hamnutredning i syfte att effektivisera verksamheten. Målet är att på sikt kunna ta in större fartyg till förmån för befintliga kunder, industrikunder och lagringskunder. – Vi har för avsikt att skapa

Köpmanholmen vindkraftverk 2014.

nya ytor och kajlängd som möjliggör lastning och lossning av större fartyg. Dessutom kommer vi nog att på sikt gå över till containerhantering vilket vi inte haft tidigare. Vi har ingen nybyggnation igång i dagsläget men den nya planen som vi utarbetar nu kommer att ligga till grund för hur hamnverksamheten ska utvecklas under kommande fem till åtta år, berättar Christer Ögren. Örnsköldsviks hamn och logistik har redan stora ytor till förfogande med ett magasin på 10 000 kvadratmeter i Domsjö och ytterligare två magasin på totalt 15.000 kvadratmeter vid Hörneborg. Dessutom finns två magasin i Köpmanholmen på totalt 7900 kvadratmeter. Med större ytor blir hamnarna i Örnsköldsvik ännu mer attraktiva för regionens företag. Tillgängliga ytor och framtida utveckling

Örnsköldsvik har blivit ett nav för import av vindkraftverk till regionen. Under 2014 hanterades delar till 129 vindkraftverk via hamnen i Köpmanholmen. Idag finns det kapacitet för att ta in mer gods utöver projektlaster via Köpmanholmen, som med andra ord är tillgänglig för nyetable-

ring. I Köpmanholmens hamnområde finns idag cirka 40 000 kvadratmeter ledig lagringsyta att förfoga över för en intressent. Bolaget har även i berget invid Oljehamnen lediga lagringsutrymmen i cisterner på totalt cirka 35.000 kubikmeter. Örnsköldsviks hamn och logistik har många järn i elden. Företaget har även tagit över en tankverksamhet som utvecklats positivt i samarbete med Almer Oil & Chemical. Tidigare trafikerades centrala Örnsköldsvik av cirka 1.700 tankbilar innehållande varm frätande kaustiksoda årligen. Nu leds den miljöfarliga lasten in via sjövägen istället och transporteras enbart inom industriområdet i anslutning till hamnen. – Vi måste tänka i nya banor hela tiden för att vara ett fortsatt attraktivt alternativ för våra kunder. Under kommande år kommer vi att satsa på effektivisering, bland annat till förmån för industrikunderna, men vi kommer även att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster för kunder inom andra industrisegment om vi då utökar med containerhantering också, sammanfattar Christer Ögren.

Förstahandsvalet för komplexa tunnelinredningar Besvärliga miljöer tycks inte vara något hinder för kabelstegstillverkaren LOLAB Produkter AB. Det mångsidiga företaget har både levererat och monterat flera mils kablage samband med byggnationen av Norra länken och har även medverkat vid kabelinredningen under jord för Fortums nya kraftvärmeverk i Värtan. På hemmaplan samverkar LOLAB med Metsä Board som nu genomför sin största investering genom tiderna.

Metsä Boards satsning är en av de största industriinvesteringarna i regionen någonsin. Att som lokalt bolag få vara en del av den utvecklingen ser LOLABs vd Thomas Lindblom som oerhört positivt för framtiden. Samtidigt medverkar företaget i stora samhälls- och industriprojekt över hela Sverige. Uppdrag har till och med tagit

LOLAB utanför landets gränser i samband med återkommande förfrågningar från Norge. Expanderar utomlands och på hemmaplan

LOLAB är ett av väldigt få företag som kan tillverka och leverera kablage i rostfritt och syrafast material. För komplexa tunneluppdrag är LOLAB ofta ett förstahandsval med få konkurrenter på samma kunskapsnivå i Sverige. – Vi har lång erfarenhet av att inreda tunnlar med kablage och våra produkter lämpar sig väl för tuffa miljöer. Därför har vi också fått förtroende från Skanska i Norge som beställt över 450 brandklassade ramar till elskåp av oss. Den affären har öppnat nya möjligheter för oss i Norge samtidigt som vi etablerat ett nytt affärsområde med inriktning på brandskydd, berättar Thomas Lindblom.

Expansionen i Norge är en del av tillväxtambitionen, men Lindblom ser även närregionen som en lukrativ marknad. – Industrin i Örnsköldsvik är tillväxtbenägen och vi ser många potentiella samarbetspartners på hemmaplan. För att vara en attraktiv partner har vi investerat mycket i maskinparken under de senaste åren, bland annat i nya kantpressar och under 2016 kommer vi att lägga ytterligare ett par miljoner kronor på robotsvetsning och profiltillverkning. Möjligheter över hela landet

LOLAB är en mångsysslare som kan leverera avancerade produkter i rostfritt, syrafast, aluminium och varmförzinkat material. Företaget har en egen CAD-avdelning och driver därmed stora delar av utvecklingsarbetet å kundens vägnar. Utvecklingspotentialen är stor inom flera områ-

den där LOLAB redan visat sina styrkor som pålitlig leverantör. – De stora infrastrukturella projekt som pågår och planeras över hela landet utgör en stor tillväxtmöjlighet för oss. Vi har bland annat tecknat avtal med Storstockholms lokaltrafik för inredning under jord och ser möjligheter för att utveckla liknande samarbeten på andra orter. Samtidigt kan vi vara en resurs för industrin. I samband med SCAs stora satsning i Östrands massafabrik i Timrå hoppas vi på att få kunna leverera tack vare vår erfarenhet av liknande industriella investeringar, avslöjar Thomas Lindblom. Lindblom ser möjligheter över hela landet, en annan intressant potentiell utveckling är det nya logistikområdet i Sundsvall som kommer att kräva mycket kablage under jord. Här hoppas LOLAB på att bli en av leverantörerna under 2016.


Affärstidningen näringsliv

örnsköldsvik

61

Örnsköldsvik toppar den tekniska elitlistan – Först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning Örnsköldsvik var med och konkurrerade om att få hålla nästa Eurovision Song Contest. Nya samarbeten har satt staden samt hela Höga Kusten på kartan över prioriterade resmål. Kommunen har uppnått målen som satts upp inom Världsklass 2015 och går vidare med ännu större visioner. Örnsköldsviks industri står för utveckling i teknologins absoluta framkant, och nu är Örnsköldsviks Airport först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning.

Örnsköldsvik trotsar gärna teorier om att störst är bäst. Den lilla norrländska staden har fått besök från hela världen i samband med att det nya flygtrafikledningssystemet togs i bruk under 2015. Trafiken leds och övervakas nu från Sundsvall. Även om personalen inte finns på plats i Örnsköldsvik är flygplatsen mer flexibel än någonsin eftersom den snabbt kan öppnas tack vare digitala framsteg. – Vi har precis startat en förstudie där vi vidareutvecklar tekniken för att kunna se var alla fordon befinner sig i en digital miljö. Vi ser deras exakta position oavsett väderförhållanden och det är något man aldrig tidigare kunnat göra. Att vi utvecklar världsledande teknik för det med Örnsköldsvik som utgångspunkt är stort, säger flygplatschef Robert Gyllroth. Miljömässigt försvarbart

Den digitala miljön kommer att

fortsätta utvecklas med Örnsköldsvik Airport som drivkraft. Samtidigt strävar man efter att utveckla bättre system till förmån för miljön. Flyget står i dagsläget för ungefär två procent av de globala koldioxidutsläppen och utsläppen från inrikesflyget en procent, vilket är lägre än för 20 år sedan. Utvecklingen går snabbt framåt inom branschen men trots det pekas den ofta ut som en av de värsta miljöbovarna. – Den gamla bilden av flyget stämmer inte med dagens verklighet. Här på flygplatsen har vi avsevärt minskat energibehovet sedan 2005, trots att vår verksamhet är mycket mer omfattande idag. Vi är inte längre beroende av fossila energikällor för att driva flygplatsen sedan vi investerat i en ny pelletsanläggning samt en kompletterande bergvärmeanläggning där vi även tar fri kyla från berget för att kyla anläggningen sommartid, berättar Robert Gyllroth.

Bilden på flygplatsen visar 3 generationer av torn det gamla från 1961, det nyare från 2004 (höga svarta) och RTC masten med kamerahuset som togs i drift 2015.

Även om Örnsköldsvik Airport inte kan påverka val av flygbränsle så kan man inspirera och motivera till steg i rätt riktning genom att hålla debatten levande. Framtidens flyg måste vara miljömässigt försvarbart för att bibehålla konkurrenskraft även om resandet ökar. Skapar högre tillgänglighet

Örnsköldsvik Airport har gjort en inledande satsning på charter i fjol som visade sig lyckosam. Nu utvecklas det ytterligare med siktet ställt på en 50 procents ökning. Med starka resmål som Kroatien och Turkiet kan Örnsköldsvik Airport locka nya rese-

närer som kanske inte skulle ha rest om det inte funnits ett lokalt alternativ. Researrangörerna erbjuder dessutom fri parkering på flygplatsen vilket är en stor fördel för många. – Nästa steg i utvecklingen för oss är att få igång en lokal flygbuss eftersom vi även vill nå målgrupper som inte är bilburna. Att förena markburna transporter med flygtrafiken är ett led i vår framtidsstrategi. Det handlar om att skapa högre tillgänglighet för flyget i slutändan och det är av samma anledning som vi har satsat på fjärrstyrd trafikledning, säger Robert Gyllroth. Tack vare tekniken kan flygplatsen på ett enklare sätt vara

tillgänglig dygnet runt och snabbt öppna vid behov, exempelvis för ambulansflyg. Det skapar en ökad trygghet för hela regionen. Konceptet och tekniken sprids nu till andra flygplatser där Sundsvall kommer att kopplas upp på samma plattform under 2016 och Linköping under nästa år.

Digitalisering - lokala och globala molntjänster Kunskapsföretaget CoreIT erbjuder avancerade applikations- och infrastrukturlösningar – samt kompletterar dessa med driftoch servicedesktjänster vilket resulterar i ett heltäckande erbjudande som få andra kan matcha.

– Vi erbjuder standardiserade funktionstjänster men även mer skräddarsydda funktionstjänster utformade utifrån kundens egna affärsprocesser. Vi har en bred repertoar inom systemutveckling, integration, molntjänster, hårdvara, licenser och jämför vi oss med de stora multinationella IT-företagen är nog den största skillnaden att CoreIT bygger sina tjänster med säte i Norrland, säger

CoreITs marknadschef Rönnlund inledningsvis.

Jim

Integrerar allt till en helhet

CoreIT grundades 2007 av fyra kollegor: Åke Holmberg, Jörgen Nilsson, Jens Boveng och Jim Rönnlund, med visionen att redan från början vara en nyckelaktör i regionens tjänsteutveckling inom IT. Företaget sysselsätter ett 50tal anställda idag och expansionsmöjligheterna ser fortsatt goda ut enligt Jim Rönnlund. – Vi hjälper vår kund att digitalisera och utveckla sin verksamhet i affärs-, stödprocesser och kvalitet, det vill säga det som krävs för att kunden ska ha ett effektivt IT-stöd för sin kärnverksamhet, där CoreIT tar ansvar för IT-stöd och drift av IT-plattfor-

men. Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att effektivt integrera kundens IT-system till en helhet som är enkel att tillämpa i det dagliga arbetet. Vår ServiceDesk i Örnsköldsvik erbjuder normalt tjänster med svensk och engelsktalande personal mellan kl 06.00 och 20.00 alla vardagar, men även dygnet runt-tillgänglighet kan erbjudas. Jim poängterar att en hög tillgänglighet är avgörande för att kunna bibehålla ett attraktivt helhetserbjudande och eftersom kunderna finns inom olika branscher med olika arbetstider måste öppettiderna vara generösa. Skräddarsyr funktionslösningar

CoreIT utvecklar och integrerar såväl nya som befintliga applikations- och systemlösningar. I huvudsak är det applikationen som ska skapa nyttan i kundens IT-investering och som oftast är målet att man vill uppnå en effektivitets- eller kvalitetshöjning. – Det kanske inte finns en färdig produkt att köpa som löser kundens behov. Då hjälper vi kunden att se över behov och funktion och utvecklar sedan applikationen tillsammans med kunden. Efterfrågan är mer funk-

tionsstyrd idag och det har vi anpassat vår verksamhet efter. CoreIT samarbetar med företag inom alla branscher och merparterna av kunderna är mellanstora till stora företag, offentlig förvaltning och organisationer, oftast med någon anknytning till mellersta Norrland. – Många av våra kunder har någon form av verksamhet här i regionen men kan sedan finnas med verksamhet över hela landet och inte sällan i andra delar av världen. Vi hjälper dem att bygga en lösning för deras IT-stöd och sedan hjälper vi till att få ut den på alla ställen och standardisera lösningarna var de än finns ute i världen, berättar Jim Rönnlund vidare. Intressanta uppdrag lockar

Jim avslöjar att CoreIT har haft en stadig tillväxt sedan starten och kunnat redovisa vinst under alla år.

– Vår personal är vår främsta resurs, vi lever på den kunskap som finns i våra huvuden, därför är långsiktiga investeringar viktiga i utbildning och kompetensutveckling, givetvis är vi måna om att personalen trivs också. – Dessutom kan vi erbjuda mycket intressanta uppdrag som gör att nya potentiella medarbetare söker sig till oss, ofta hemvändare. Ett av de senare uppdragen är ett börsnoterat företag som nyligen genomfört ett stort företagsförvärv nere i Europa som valt att flytta och lokalisera allt IT-stöd till CoreIT. Det är en vanlig utveckling – CoreIT växer ofta tillsammans med sin kund och kommer att fortsätta satsa på regional utveckling tillsammans med kunderna. Avslutningsvis säger Jim Rönnlund: – Vår Core Business är IT – CoreIT. Vilken är din?


62

örnsköldsvik

Affärstidningen näringsliv

MacGregors nya offshorekran lanseras tillsammans med nästa generations elkranar Enbart fem år efter att MacGregor i Örnsköldsvik levererat sin första kommersiella elkran står företaget redo med en ny potentiell storsäljare. En egenutvecklad offshorekran förväntas öppna möjligheter på nya marknader för MacGregor, som redan idag är en av världens främsta leverantörer av marin lasthanteringsutrustning och då framförallt marina kranar.

MacGregor har alltid präglats av en stark innovationskraft och det har varit avgörande för att bygga upp en lönsam verksamhet som står sig i global konkurrens. Företagets rötter går tillbaka till gamla Hägglunds som etablerades i Örnsköldsvik redan 1899. Den första kranen lanserades på 1960-talet och sedan dess har MacGregor varit en av världens främsta tillverkare av kranar och annan utrustning för att hantera last ombord på fartyg samt offshoreanläggningar.

Siktar på nya marknadssegment

MacGregor är ett välkänt varumärke världen över tack vare de avancerade fartygskranar och lastluckor som företaget utvecklat och tillverkat under flera decennier. Andra produkter i sortimentet är bland annat vinschar för offshoremarknaden samt så kallade Self Unloaders för hante-

Räknar med tillväxt

ring av bulkmaterial ombord på fartyg. I utvecklingsavdelningen i Örnsköldsvik utvecklas och förfinas produkter och system kontinuerligt med minst en nylansering per år. Det senaste tillskottet är en ny offshorekran som är den första i MacGregors sortiment sedan 1980-talet och Hägglunds tid. De första kranarna i den nya generationen är redan sålda och kommer att levereras under slutet av året samt under 2017. En offshorekran står redan på provningsavdelningen i Gullänget redo att testa nya funktioner speciellt framtagna för offshorebranschen. Parallellt har även

nästa generations elkranar utvecklats i Örnsköldsvik. – De första elkranarna har varit dyrare än våra hydrauliska alternativ. Nu tar vi nästa steg och effektiviserar tillverkningen av elkranar för att hålla kostnaderna nere och därmed siktar vi in oss på en bredare marknad och en större målgrupp, säger Mattias Sundström, marknadschef Cargo Handling Division. Den nya offshorekranen förväntas öppna helt nya marknadssegment för MacGregor.

Sanco till 100 Sanco i Örnsköldsvik AB är en system- och komponentleverantör som vänder sig till branscher med höga kvalitetsmål. Ett tryggt val

En kvalitetsmedveten personal och en avancerad maskinpark gör Sanco till ett tryggt val av leverantör. Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 3834. Vi tillverkar precisionsdetaljer till kunder i högteknologiska branscher. Som exempel medicin, flyg, försvar, elektronik, offshore och fordon. Vi jobbar i alla typer av material och är med från idé till färdig produkt. Vi kan med vår erfarenhet tillföra kunskap om tillverkningsprocesser som kan vara avgörande för resultat i både kvalitet och ekonomi. Sanco har en verkstadsyta på cirka 3.500 kvadratmeter och ligger strax utanför Örnsköldsvik. Vår styrka är vår flexibilitet. Vi kan erbjuda en anpassad lösning efter våra kunders behov och delta i arbetet från ritbordet till den färdiga produkten. I produktionen använder Sanco stansmaskiner, laserskärare, kantpressar, fleroperationssvarvar, 5-axliga fräsmaskiner, robotsvetsar, mätutrustning och en yrkeskunnig personal. Vi uppdaterar hela tiden vår

Sanco skriver historia i den nyutgivna boken.

maskinpark för att ha den senaste tillverkningsutrustningen. Allt för att vara våra kunders förstahandsval - nu och i framtiden. Det handlar om att vara med och förstå teknikutvecklingen i kombination med att ha en kunnig personal. Vår målsättning – Sanco till 100 – är att vara bäst på det vi gör. Det är vår trygghet i hård konkurrens och det säkraste sättet att skapa tillväxt. Ett väl utfört arbete skapar trygghet för våra kunder och då kan vi växa med dem. För vår egen utveckling är det viktigt att ha kunder med höga kvalitetsmål. En ny utmaning ser vi som en möjlighet. Sanco skriver historia i den nyutgivna boken Industribyggarna. Där finns ett trevligt reportage om 30-åringen Sanco. Begreppet grannsamverkan har blivit ett vi-

dare begrepp för oss som företagare. Som ung 30-åring satsar vi till 100. Vårt motto är: Bättre än igår, men inte lika bra som imorgon! Örnsköldsvik är en industristad med ett gott entreprenörskap. Vi har flera exempel på kollegor som på en hög nivå kompletterar oss med olika kompetenser. Entreprenörsandan skapar en bra grund för ett gott samarbete och en komplett lösning till kund. Örnsköldsviks Industrigrupp har en viktig funktion i det lokala samarbetet. Conny Abrahamsson och Gunnar Sandström, ägare till Sanco.

När MacGregor lanserade den första elkranen var det en världsnyhet. Företaget är fortfarande världens enda tillverkare av elkranar för marin tillämpning och ser nu fram emot en ännu större uppslutning kring nästa generation elkranar. Förutom att elkranar är snabbare i sin hantering än sina hydraulikdrivna kusiner så är de också miljömässigt fördelaktiga eftersom fartygets generatorer kan dimensioneras ner då det går åt mindre effekt att driva en elkran. – Tekniska framsteg har varit synonymt med vår verksamhet sedan den allra första kranen levererades på 1960-talet. Historiskt sett så har vi haft en andel på 35 – 40 procent av världsmarknaden. Med nästa generations elkranar hoppas vi på ett ännu större intresse. Dagens elkranar är redan mer kostnadseffektiva ur ett livscykelperspektiv, men utmaningen ligger i att de är lite dyrare att införskaffa och det måste vi överbrygga, förklarar Mattias Sundström. Förutom att MacGregor befinner sig i främsta ledet rent teknik- och innovationsmässigt så har företaget även ett av marknadens mest omfattande servicenätverk med egen personal stationerad på strategiska platser runtom i Sverige och utomlands. Tillgängligheten är viktig för att bibehålla konkurrenskraft, speciellt när konkurrensen kommer från lågkostnadsländer med tillgång till mycket arbetskraft.


Affärstidningen näringsliv

örnsköldsvik

63

Norrländska innovationer lyfter vården Familjeföretaget Sjöbloms sjukvårdsutrustning har arbetat nära svensk och internationell sjukvård i snart 70 år. Det har bidragit till att sätta Örnsköldsvik på kartan när det gäller teknisk innovation i världsklass. Samtidigt har sjukvården fått tillgång till produkter som bidrar till en förenklad, lite mer effektiv vardag och därmed också en bättre vård.

Sjöbloms sjukvårdsutrustning har alltid drivits av innovationer, vilket företagets historia också vittnar om. Redan på 1950-talet bidrog grundaren Gunnar Sjöblom till att effektivisera flera funktioner inom sjukvården genom att introducera lite bättre utrustning och mer anpassade möbler. Innovationsandan är minst lika påtaglig idag då familjeföretaget drivs av fjärde generationen med David Sjöblom som vd. Den nya generationens utrustning

Violetta infusionsställ är den senaste innovationen från Sjöbloms som visades på Medicamässan i

Violetta infusionsställ är ihopfällbart och enkelt att flytta.

Düsseldorf i november förra året. Violetta är unikt i sitt slag då det är ihopfällbart och lätt kan flyttas mellan olika avdelningar. Det revolutionerar kategorin infusionsställ som ofta förknippas med otympliga konstruktioner, svåra att manövrera och flytta, samt

ofta i vägen för annan utrustning. Violetta slår hål på alla myter och har redan börjat integreras inom sjukvården i Sverige och ett antal andra länder. – Eftersom Violetta infusionsställ har en högre tillgänglighet då det är flyttbart öppnas nya möjligheter inom nya sjukvårdsområden, exempelvis hemsjukvård, berättar David Sjöblom. Sjöbloms har även möjlighet att öka försäljningen inom andra produktkategorier och under slutet av 2015 lanserades en helt ny produktfamilj med provtagningsstolar, fotvårdsstolar och undersökningsbritsar. Produkterna hör till den nya generationens utrustning inom sina respektive kategorier. – Vi har ett nära samarbete med sjukvården och kan därmed anpassa produktsortimentet utifrån reella behov. Vårdsektorn är oerhört kostnadsmedveten och samtidigt krävs högsta kvalitet. Vi förenar kostnadseffektivitet med hög kvalitet genom hela utvecklingskedjan, från idé till produktion och leverans av färdig utrustning. Har byggt upp stora delar av vården

Det som framförallt skiljer Sjö-

Can you afford not to make the most of your ship? In the ever-tougher shipping industry you need partners who understand your business and provide solutions which maximise the safety, efficiency and productivity of your equipment throughout its lifetime. We believe in making common journeys with our customers, and tackling challenges together. Now that MacGregor also has Hatlapa, Porsgrunn, Pusnes and Triplex products on board, this is even easier to accomplish. Efficient operations depend on good service. Wherever your ships are, you can rely on our global network for maintenance and repair resources, whenever you need them.

MacGregor is part of Cargotec. Cargotec’s class B shares are quoted on Nasdaq Helsinki Ltd.

www.macgregor.com

David under mässa i Tyskland. Sjöbloms och Tarsus är de två varumärken som företaget arbetar med. I Sverige är Sjöbloms synonymt med medicinska möbler och Tarsus är massage- och behandlingsbänkar. Utanför Skandinavienmarknadsförs alla produkter under namnet Tarsus.

bloms lösningar och produkter från många andra på marknaden är att de är kostnadseffektiva över tid. Eftersom utrustningen håller behöver den inte ersättas, totalkostnaden blir avsevärt lägre med färre inköp. David Sjöblom understryker att det är ett perspektiv som är viktigt att belysa när man talar om hållbarhet inom vården. Sjöbloms har avtal med samtliga landsting i Sverige och exporterar konstant till ett 15-tal länder. Utrustning från Sjöbloms finns i omkring 40 länder idag. Genom att förstärka säljsidan

hoppas man på att nå ut till fler kunder. – Vi märker av att sjukvården blir allt mer kostnadsmedveten med allt snävare marginaler. Vi håller oss uppdaterade med vad vården efterfrågar och ser till att synas i rätt sammanhang, som exempelvis på Medicamässan. Vi har varit med och byggt upp stora delar av den moderna svenska sjukvården genom att tillhandahålla pålitlig utrustning med väldigt många applikationsområden. Det kommer vi att fortsätta med även i framtiden, säger David Sjöblom med eftertryck.


64

örnsköldsvik

Affärstidningen näringsliv

Manpowers globala styrka gagnar lokalt Alla företag behöver rätt kompetens för att utvecklas. Manpower har funnits i Sverige i över 60 år och har därmed upplevt många konjunktursvängar och förändringar på arbetsmarknaden. Den samlade erfarenheten kommer Örnsköldsviks näringsliv till gagn genom att Manpower är lokala, regionala, nationella och internationella.

– Vårt uppdrag omfattar mycket mer än att enbart leverera personal för specifika uppdrag. Vi erbjuder stöd i alla typer av arbetsmarknadsfrågor och utgår alltid från kundens situation och utmaningar, inleder Henrik Ling, affärsområdeschef med ansvar för Örnsköldsvik, Östersund och Sundsvall. Manpowers kunder kan dra nytta av de fördelar som förknippas med en partner som verkligen är lokal, men som samtidigt har styrkan av att vara internationellt förankrad. Henrik Ling poängterar även att helheten är avgörande för att lyckas med de komplexa uppdrag som Manpower ofta anförtros. Möjlighet att hyra per timme

Manpower har utnämnts till ett av världens mest etiska företag. Det ger även fördelar på lokal nivå i Örnsköldsvik. Att ge fler en chans att komma ut på arbetsmarknaden är en del av arbetet.

Manpower vill uppmärksamma företag i Örnsköldsvik på möjligheten att hyra kompetent personal på timmar vid behov. Det ger en stor frihet att disponera självgående personal i enlighet med produktionstoppar eller för att täcka upp vid oförutsedd frånvaro som exempel. – Studenter, pensionärer och F-skattinnehavare är exempel på målgrupper som kan dra nytta av Manpowers rikstäckande satsning på timanställning. Förutsättningen är att man har en annan huvudsysselsättning, då kan vi vara ett komplement för att skaffa erfarenhet samtidigt som man får lite extra inkomst, upplyser Martina Bergman, konsultchef i Örnsköldsvik. Manpowers studentverksamhet har funnits länge i Sverige och är nu under uppbyggnad i Örnsköldsvik. För företagen innebär det en ökad flexibilitet, och för arbetstagaren kan det bli ett värdefullt inslag på CV:t.

Från skola till chefsposition

Manpower kan vara en långsiktig samarbetspartner för företag under många år, men lika gärna stötta enbart under korta perioder. Det är kundens verkliga behov som styr och det viktigaste, enligt Henrik Ling, är att man ser Manpower som en strategisk utvecklingspartner. – Oavsett konjunktur så behöver företag skapa tillväxt och

då kan vi bidra med kunskap som behövs för att ta nästa steg. Samtidigt måste vi vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda utvecklingsmöjligheter för individen för att locka de bästa till oss. Precis som samhället i övrigt kommer Manpower att satsa mer på digitalisering. Sociala medier har blivit ett nytt verktyg för att söka jobb, det har Manpower redan fångat upp och utvecklat tjänster kring. För att nå en ännu

större målgrupp syns Manpower även på skolor och jobbmässor. – Att aktivt informera om vilka möjligheter som kan öppnas med en anställning hos ett bemanningsföretag är en del av vår strategi för framtiden. Vi vill att fler ska upptäcka fördelarna med de tjänster vi erbjuder, och öka medvetenheten kring att vi kan vara med under hela resan från skola – chefsposition, avslutar Henrik Ling med.

Nästa steg blir att öka varumärkets bärkraftighet inom andra områden, såsom byggstålkonstruktioner och tjänster kring det. Ett annat område som man tror på är orbitalsvetsning, det vill säga mekaniserad svetsning. Här har LM Industrirör redan byggt upp mångårig kompetens och använt metoden för svetsning i sjukhusmiljöer som exempel. Metoden gör det möjligt att svetsa med stor precision och det finns en tydlig utvecklingspotential kring det. – Vi ser många möjligheter framöver. Förfrågan som vi fått från Kina ser vi som ett tecken på att vår kompetens efterfrågas även i större projekt. Just det här projektet är gigantiskt och kommer att omfatta många olika leverantörer, vi har ännu inte beslutat om vi ska vara delaktiga men vi ser helt klart en stor möjlighet

här. Saker som vi konkret ska satsa på är att utveckla vår verkstad samt vår expertis med orbitalsvetsning, det är fastställt och det ska vi sträva efter, säger Thomas Lundquist avslutningsvis.

Nya kunskapsområden på gång för LM Industrirör Rörsystem för datahallar i Stockholm, 10 mil långa rör för värmeåtervinning i Sundsvall och uppgraderad utrustning för norrländska vattenkraftverk är enbart tre av väldigt många exempel på projekt i LM Industrirörs portfölj. Nu satsar företaget på expansion även genom att förstärka verkstaden i Örnsköldsvik.

Med stor flexibilitet och hög tillgänglighet kan LM Industrirör ta sig an många olika typer av projekt inom industrin samt på uppdrag av kommuner och landsting. Företaget har byggt upp ett stort nätverk av kunder och samarbetspartners över hela Sverige och på senare år även räknat på uppdrag utanför landets gränser. Kompetensen har till och med efterfrågats för utveckling av projekt i Kina, berättar vd och ägare Thomas Lundquist. – Entreprenadverksamheten har länge varit dominerande. Stockholmsbörsens datahall är ett prestigefullt projekt som vi varit delaktiga i, liksom reservkraftsinstallationer vid några av

Sveriges största sjukhus. Vi ser positivt på att vi blir tillfrågade vid större projekt utomlands, men vi har ännu inte beslutat om det är i den riktningen vi kommer att gå. Thomas fokuserar just nu på verkstaden i Örnsköldsvik. – Det finns en stor utvecklingspotential här om vi kan effektivisera och optimera tillverkningen. Verkstaden står för all prefabricering inför olika entreprenader och här tillverkas även cisterner och tryckkärl, montagedetaljer och rörsystem för kunder över hela Sverige. Ett rimligt mål är att öka omsättningen i verkstaden inom kommande år, om vi kan genomföra de investeringar som planerats. Incitament för unga att söka industrijobb

LM Industrirör har bidragit till Örnsköldsviks utveckling sedan 2002. Det handlar om mer än direkta arbetstillfällen där företaget sysselsätter ett 20-tal personer i egen verkstad, eftersom man även förlitar sig mycket på lokala underleverantörer och således bidrar till en ökad sysselsättning i flera led. Dessutom har LM In-

dustrirör ett långvarigt samarbete med gymnasieskolan som innebär att företaget tar emot praktikanter och lärlingar. Redan där skapas en kontakt som kan leda till jobb efter studierna. – Nästan alla som haft praktik hos oss har fått jobb här senare. Vi är inte rädda för att ta emot gymnasieungdomar och lära upp. Parkskolan, som vi samarbetar med, har nu börjat med lärlingsutbildningar där man i vissa fall även kan få lön under en del perioder. Det ska fungera som incitament för fler ungdomar att söka jobb inom industrin och det tycker vi är bra, fortsätter Thomas Lundquist. Vill utöka inom fler kunskapsområden

Industrirör och reservkraftsinstallationer har alltid varit huvudområden för LM Industrirör.

Orbitalsvetsning

– Vi sysslar också med orbitalsvetsning, alltså mekaniserad svetsning. Man sätter på en svetsmekanisering och sedan svetsar den själv med ett fantastiskt resultat. Vi använder den här svetsmetoden mycket på sjukhus och läkemedelsindustrin och har för avsikt att utveckla den och marknadsföra oss med metoden inom kort, säger Tomas Lundqvist. Miljöpolicyn hos LM Industrirör AB är att förebygga negativ miljöpåverkan på den inre samt den yttre miljön inom ramen för vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt.


Affärstidningen näringsliv

örnsköldsvik

-ɼ ɼɬ ɬE ɬ EɈ E Ɉ ȵȵʑ ʑɥ ʑ ɥɔ

ÖRNSKÖLDSVIK ÖRNSK ÖLDSVIK Örnsköldsvik har med sina cirka 55 000 invånare den mindre kommunens fördelar med närhet till jobb, skola, natur, kultur och fritidsaktiviteter. Med tillgången till Höga Kusten samt Umeå med nära 120 000 invånare så blir utbudet både rikare och ännu mer nyanserat. Mycket händer och är på gång i Örnsköldsvik. Under de senaste decennierna har kommunen utvecklats markant med nya företagslokaler och bostäder. Bakom förvandlingen står alla de företagsamma människor som ser till att det händer saker i stad och på landsbygd. I Örnsköldsvik har näringsliv och kommun sedan en lång tid tillbaka arbetat tätt tillsammans för att Örnsköldsvik ska vara en plats i världsklass att leva i, bo och besöka.

(Լʑ ʑɻ ɻȴ ɻ ȴɰ ɰɸɸɸɢɢY Yɪ ɪɗɗ ɪ MÄNNISKORNA, näringslivet och samarbetet. På bred front, men med ett fokus: Ett bra liv. DEN STORA EXPORTKONCERNEN eller det lilla familjeföretaget. Omsorg eller högteknologi. Här finns framtidsjobben och karriärmöjligheterna. För alla smakriktningar. MED BOTNIABANAN minskar avståndet och möjligheterna ökar- större och mer varierad arbetsmarknad, pendlingsmöjligheter, större nöjes- och fritidsutbud. Fler valmöjligheter på närmare avstånd. HAVSNÄRA, CENTRALLT ELLER PPÅÅ LANDET. Möjligheterna är många och miljöerna är makalösa. Vi hälsar dig välkommen i all enkelhet. STAD OCH BYGD I BALANS En dynamisk stad är inte möjlig utan en levande landsbygd och det är balansen där emellan som skapar förutsättningar för tillväxt.

www.ornskoldsvik.se Tel 0660 - 880 00

65


66

örnsköldsvik

Affärstidningen näringsliv

Spännande framtid väntar för Eurocon

Skellefteå gravkapell.

”Kvalitet rakt igenom” – ledord för Edvardssons i Bredbyn Edvardssons i Bredbyn AB tillverkar träemballage, möbler och golv till ishallar. I sortimentet finns något så ovanligt som en egen designad trämöbelserie. – Vi är väldigt stolta över våra produkter och den kvalitet som vi står för, säger vd:n Ann Strandberg.

Edvardssons som fyller 70 år under 2017, har i många år tillverkat träemballage för produkter under varunamnet Hägglunds, ett företag som numera ingår i Bosch-koncernen. – För tio år sedan startade vi med egen produktion och design på möbelsidan. Vi tyckte att vi behövde en egen produkt så att vi inte skulle vara för beroende av emballageproduktionen, säger Ann Strandberg. Stark möbelserie

I april 2006 lanserade Edvardssons sitt nya system Crescendo på Älvsjömässan. Crescendo är ett system som går ut på att man enkelt ska kunna sätta ihop flera bord och fästa dem vid varandra på ett smidigt sätt. – Det är ett speciellt system för att öka antalet gäster och kunna få bättre ekonomi för de som utnyttjar möjligheterna med vårt Crescendo-system. Dessutom är det en extremt stark möbelserie som innebär att man slipper investera så ofta och kan hoppa över en eller flera investeringsomgångar, säger Ann Strandberg. Oförstörbar stol

Delägarna Svenna Strandberg och Stefan Edvardsson har tagit fram hela möbelserien som består av ett komplett bordssystem och sittmöbler som nästan är oförstörbara. Både borden och stolarna produceras av björkfaner i den egna verkstaden i Bredbyn, fyra mil väster om Örnsköldsvik – Vår ledstjärna i företaget är ”kvalitet rakt igenom”. Vi ska vara nöjda och stolta över det vi gör och alla i bolaget är medvetna om det och jobbar efter det. Arenagolv är en annan produkt och där erbjuder Edvardssons både ett oisolerat och ett isolerat golv. Det sistnämnda kan läggas direkt på isen i ishallar. Det största golvet levererades till Göranssons Arena där bandylaget Sandvikens AIK tillvardags spelar sina hemmamatcher. Några andra kunder är ishallarna Vida Arena i Växjö, Skellefteå Kraft Arena,

Malmö Arena och Fjällräven Center i Örnsköldsvik.

År 1990 gick sju ingenjörer samman och startade Eurocon i Örnsköldsvik. 25 år senare har företaget 200 anställda och har ambitionen att växa ytterligare. – Men det allra viktigaste för oss är de långsiktiga relationerna till våra kunder och att våra medarbetare trivs och utvecklas, säger Robert Bylin, vice vd i Eurocon och platschef i Övik.

Eurocon erbjuder ingenjörstjänster inom skog, energi, gruva, kemi, verkstad/livsoch läkemedel. Automationslösningar behövs på många platser inom industrin och drygt hälften av Eurocons 200 anställda är automationsingenjörer. Företaget är också kunnigt inom disciplinerna projektledning, process, mek och anläggning, elkraft, el och instrument, system och IT, HVAC och fjärrvärme. Idag finns företaget i Örnsköldsvik, Kiruna, Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Karlshamn. Öviks-kontoret ligger centralt i Mo Domsjö:s gamla lokaler i det sexkantiga huset som fått namnet "Muttern" i folkmun. I huset jobbar ett 90-tal av företagets anställda. – Här har vi gångavstånd till några av våra största kunder och just närheten och känslan av att vara lokala är något som vi tycker är väldigt viktigt, säger Robert Bylin. Största sedan kriget

Udda produkt

Edvardssons som sponsrar ishockeyklubben MoDo har också en lite annorlunda produkt. Företaget tillverkar klubbförlängare i trä till den förre MoDo-spelaren Alexander Steens kompositklubbor. Även flera av Steens lagkamrater i NHL-laget St Louis har visat intresse för den Edvardssonska knoppen. – Vi tycker att det är en kul grej, säger Ann Strandberg. 2016 kommer att bli ett nytt spännande år för Edvardssons med sina 20-tal anställda och cirka 20 miljoner i omsättningen. Sedan ett år tillbaka har företaget en filial i Örebro och där har en försäljare fokus på att sälja möbler i framförallt Mälardalen.

Framtiden ser spännande ut för företaget. Eurocon har fått förtroendet av SCA att tillhandahålla ingenjörstjänster inom främst mek och anläggning, el och instrument samt HVAC i SCA Östrands projekt, Helios utanför Sundsvall. Detta för att kunna öka kapaciteten av massaproduktion, från nuvarande cirka 430 000 ton till cirka 900 000 ton. Eurocon kommer att delta med cirka 25-35 av sina medarbetare från november 2015 fram till produktionsstarten som är beräknad till 2018. – Det är ju ett stort erkännande för oss.

Östrandsprojektet är Norrlands största industriinvestering sedan andra världskriget, säger Robert Bylin och fortsätter: – Med vårt egenutvecklade projekteringssystem "SiteBase" kommer merparten av konstruktionen att utföras. Detta för att effektivisera och säkra projektet från projektering till produktionsstart. Spännande tid väntar

Skogsindustrin är Eurocons största bransch. 48 procent av omsättningen kommer därifrån och närmast kommer gruvindustrin med 18 procent och därefter energi med 8 procent. – Och det ser spännande ut framöver då vi även har erhållit en stor order i Indonesien med överordnad styrning till världens största massafabrik, berättar Robert Bylin. Även på hemmaplan händer det saker och allt handlar inte om stora avtal med industrijättar. Eurocon är ett av företagen som sponsrar en utekonsert på gräsplanen vid Fjällräven Center i Örnsköldsvik den 7 juli varje år. Agnes och Petter har varit några av dragplåstren och konserten brukar vara en stor familjefest. Eurocon och kunden Metsä Board i Husum kommer också att arrangera ett samarbetsprojekt mellan industrin och skolan i Husum. – Där ska eleverna få lära sig mer om näringslivsvärlden och vi skall få lite tankar och idéer från skolans elever är det tänkt. Det ska bli spännande att se vad det kan utmynna i, säger Robert Bylin.

Varför ska man då köpa Crescendo?

– Har man behov av att enkelt kunna förändra sin lokal och ha starka möbler så att man inte behöver byta inredning så ofta så är Crescendo svaret. Då vi gör allting själva så kan vi hela tiden utveckla våra produkter efter kundernas behov och en fördel är att vi jobbar med hela tillverkningsprocessen från ax till limpa, säger Ann Strandberg. Robert Bylin, vice vd i Eurocon och platschef i Övik.


Affärstidningen näringsliv

ĂśrnskĂśldsvik

67

Ă–rnskĂśldsvik fĂĽr en av Europas stĂśrsta kartongfabriker

Metsä Board, Husum Bruk fokuserar pü kartongtillverkning. Anläggningen är en av Europas stÜrsta kartongfabriker. Foto: Metsä Board

Metsä Board, Husum, tillverkar kartong som används bland annat fÜr pappmuggar. Foto: Metsä Board

Den finska kartong- och papperstillverkaren Metsä Board gÜr omfattande investeringar i fabriken i Husum, ÖrnskÜldsvik. Efter en investering pü cirka 1,6 miljarder kronor ska Husum bruk stü rustat fÜr en ny era där man fokuserar enbart pü lÜnsam kartongtillverkning. FÜrändringen är nÜdvändig fÜr brukets fortlevnad och avgÜrande fÜr fÜretagets framtid som konkurrenskraftig leverantÜr av kartong.

ungefär 700 anlÜp per ür och kapacitet fÜr tre 200-metersfartyg vid kaj samtidigt. Det är ett müste om man vill konkurrera pü stora marknader som USA, menar Anders Ek. Metsä Board strävar efter att bli en av världens stÜrsta tillver-

Vid Husum bruk finns en lüng tradition av papperstillverkning. Bruket stür fÜr en betydande del av ÖrnkÜldsviks exportnetto, och är samtidigt en av regionens stÜrsta och mest stabila arbetsgivare. Metsä Boards senaste investeringar ska trygga den positionen även fÜr framtiden. – De senaste ürens fÜrändringar pü pappersmarknaden har medfÜrt ett behov av att tänka om kring framtiden och satsa pü nya nischer fÜr att bibehülla lÜnsamhet. Metsä Board har dü valt att satsa pü kartong, främst fÜr fÜrpackningslÜsningar, eftersom det finns en stabil och Ükande efterfrügan pü den här typen av produkter, informerar Anders Ek, vd pü Husum bruk. FÜr hela Metsä Boards framtid

Huvuddelen av papperstillverkningen har fasats ut under 2015 dü tvü pappersmaskiner har slagits igen och ersatts av en ny falskartongmaskin som tas i bruk under bÜrjan av 2016. Tillsammans med den befintliga kartongmaskinen für Husumfabriken en ürskapacitet pü cirka 700.000 ton, och anläggningen blir dü en av Europas stÜrsta kartongfabriker. Marknaden fÜr kartong växer globalt konstant med tre till fyra procent per ür, büde organiskt och genom att träfiberbaserade produkter i vissa fall ersätter oljebaserade produkter, upplyser Anders Ek och ger ett exempel pü en välkänd produktkategori där kartong är mer hüllbart ur alla perspektiv:

– Kaffemuggar av frigolit kan med fÜrdel ersättas med pappmuggar. Vi tillverkar kartong som används bland annat fÜr det, men det finns tusentals andra applikationsomrüden fÜr vür produkt och därfÜr ser vi en trygg tillväxtpotential i det. Muggarna behÜver ett barriärskikt pü insidan och det kommer vi ocksü kunna tillgodose in-house tack vare den senaste investeringen i vür fabrik, ytterligare 360 miljoner kronor. Maskinen fÜr barriärskikt kan tas i bruk i bÜrjan av 2017. Husumfabriken blir dü självfÜrsÜrjande inom ett snabbväxande segment och det ser Anders Ek som mycket positivt fÜr brukets och tillika hela Metsä Boards framtid. Omfattande fÜrändring – goda utsikter

Att konvertera ett traditionellt pappersbruk till ett modernt kar-

tongbruk gÜrs inte Üver en natt. Det är en stor fÜrändringsprocess som pügür men mület är att skapa fÜrutsättningar fÜr en fortsatt hüllbar produktion i en anläggning som betyder mycket fÜr regionen. – Investeringen genererar en stark framtidstro bland vüra anställda. FÜr varje anställd hos oss skapas dessutom fem arbetstillfällen hos underleverantÜrer och servicefÜretag. Under ombyggnationen sysselsätter vi som mest dessutom cirka 1.400 personer externt. Jag vügar püstü att hela ÖrnskÜldsvik med omnejd drar nytta av vür stora investering, säger Anders Ek, som även betonar att det är den stÜrsta investeringen som gjorts i ÖrnskÜldsvik pü väldigt länge. Satsningen omfattar inte bara nya maskiner, den egna hamnen i Husum upprustas ocksü med fÜrlängda kajer bland annat. När allt är klart kommer hamnen att ha

kare av färskfiberkartong. Omvandlingen av bruket i Husum är ett viktigt led i den ambitionen och ett avgÜrande drag fÜr den svenska verksamhetens fortlevnad.

ZZZSZFVHRUQVNROGVYLN ZZ ZZSZFVHRUQVNROG GVYLN

+HOWGLJLWDO + HOWGLJ LJ JLLWDO H HNRQRPL L 9 9Ăƒ ĂƒONRPPHQDWWNRQWDN NWDRVVL›UQVNĂšOGVYLLN 9ĂƒONRPPHQDWWNRQWDNWDRVVL›UQVNĂšOGVYLN SÆ ÆWHOHIR IRQ SÆWHOHIRQ

SoBS

ÖrnskÜldsviks Svets och Bearbetningscentra AB Bommelbergsvägen 4, 894 35 Själevad Telefon 0660-727 40 www.sobs.nu info@sobs.nu VD: Johnny Flodman johnny.flodman@sobs.nu Offerering: Jonnie Pettersson Jonnie.pettersson@sobs.nu


68

örnsköldsvik

Affärstidningen näringsliv

ABB tror på solenergi

Företaget ligger vackert beläget vid Moälvensstrand strax utanför Örnsköldsvik.

Ständig utveckling pågår i mobila krossverk Hur går man från att tillverka skinn- och pälskappor till att utveckla högeffektiva mobila krossverk? AB PJ Jonsson & Söner har en händelserik historia bakom sig och en minst lika spännande framtid som väntar. Företaget etablerades redan 1953 och drivs fortfarande av samma familj. Även om inriktningen blivit en annan under åren så är det samma drivkraft och samma omtanke om bygden och kunderan som för PJ Jonsson framåt.

ABB är en omfattande koncern med ledande kompetens inom kraftoch automationsteknik. Tanken bakom ABB:s lösningar är att de ska förbättra prestanda och samtidigt minimera miljöpåverkan för energiföretag och industrier världen över. Att satsa på teknik och lösningar för en ökad användning av förnybara energikällor är en självklar strategi för framtiden.

ABB har en stark ställning på den globala marknaden som helhetsleverantör av moderna kraft- och automationslösningar. Efter flera års utvecklingsarbete och framgångar med vindenergi satsar ABB nu stort på att utveckla infrastrukturen för solenergi. En stor del av koncernens utveckling satsas idag kring förnybara energikällor, däribland solenergi men även ny teknik och forskning kring snabbladdning av elfordon. ABB integrerar mer solenergi

Inom ABB finns redan mångårig erfarenhet av att leverera kompletta anläggningar tack vare solinvesteringar i bland annat södra Europa. Kunskapen integreras nu i utvecklingen av teknik som lämpar sig för kallare klimat, det vill säga teknik som fungerar optimalt i Norden med de förutsättningar som finns här. – Solenergi är framtiden. Vi har positionerat oss och satsat mycket på solceller och andra lösningar för att ta vara på solenergi under de senaste åren. Nu ser vi att intresset för solenergi börjar ta fart, det är något som ligger i tiden med tanke på nya klimatmål världen över. ABB är och ska fortsatt vara en viktig partner i utvecklingen mot en mer hållbar energiproduktion, säger Roland Nordin, servicechef på ABB i Örnsköldsvik. ABB har redan investerat i kompetens och lokaler för ökad produktion av solenergiprodukter i Kina, och koncernen har även gjort strategiska investeringar i den amerikanska marknaden, berättar Roland vidare. – Nu står vi väl rustade med färdiga lösningar för solenergi, bra automationslösningar som optimerar underhållet samt

inte minst erfarenhet och kompetens att integrera solenergi i elnätet. I produktportföljen för sol och solceller ingår alla nyckelkomponenter, till exempel drivenheter, motorer, PLC-enheter och annan lågspänningsutrustning. Bygger infrastruktur för elbilar

Vattenkraften är väl utbyggd världen över, och vindkraften är på god väg. Stor tillväxtpotential finns nu inom solenergi. För att skapa bästa tänkbara förutsättningar för hela samhället att ställa om till mer hållbara lösningar krävs det även att något görs inom transportsektorn. – På många ställen i Europa finns en god infrastruktur för en växande elbilsflotta, bland annat med snabbladdare på flera ställen. Sverige behöver göra liknande insatser för att klara framtida miljömål. Inom ABB har vi den teknik som krävs för att påbörja omställningsarbetet och med hjälp av snabbladdare kan integrationen av fler elbilar ske mycket snabbare, förklarar Roland Nordin. ABB är en drivande aktör i hela samhällets omställning till mer hållbara alternativ inom kraft och automation.

Jonsson lämnade konfektionsbranschen bakom sig drygt tio år efter företaget grundades. Istället såg man en framtid inom bygg- och anläggning, och när förfrågan om att konstruera ett mobilt krossverk kom i början av 80-talet vågade ägarna satsa. Det visade sig lyckosamt, familjeföretaget har nu utvecklat och tillverkat mobila krossverk under eget namn i drygt 30 år för en ständigt ökande marknad. Jonsson marknadsför och säljer idag sina mobila krossverk över hela Skandinavien, samt når övriga världen via ett samarbete med Sandvik och deras återförsäljare. Företaget har dragit sitt strå till stacken när det gäller att sätta Örnsköldsvik på världskartan som framstående industriort. Fördelar med mobila krossar

Det finns många fördelar med mobila krossverk. En av de främsta är förenklade transporter och minskad påverkan på miljön. Jonssons krossar kan förflyttas på allmänna vägar. – Det är naturligtvis en stor fördel att krossen kan flyttas med när arbetet fortgår i berget. Har man flera täkter kan krossen flyttas mellan dem. Vi erbjuder flexibilitet

och kostnadseffektivitet i allt vi gör, därför har vi också en omfattande serviceavdelning med lagerhållning av reservdelar vilket våra kunder värdesätter, berättar vd Anders Jonsson. Förnyar och effektiviserar

Anders Jonsson berättar att hela sortimentet genomgår ständig utveckling för att möta marknaders krav på effektivitet, säkerhet och miljökrav. Marknaden är oerhört kostnadsmedveten och det finns ett antal nyckelaktörer som precis som Jonsson tillverkar mobila krossar. Det som särskiljer Jonssons sortiment är just det nära samarbetet med kunderna. – Vi står för väldigt mycket kunskap inom vårt segment och vi är stolta över att vara med och driva utvecklingen av mobila krossar framåt för en medveten marknad. Anders Jonsson avslöjar också att ett förbättringsarbete pågår inom produktionen för att korta leveranstiderna. Som ett led i det ska en ny monteringshall byggas och fler montörer anställas i takt med att den färdigställs. Det är en del av PJ Jonssons strategier för att möta efterfrågan och öka produktionen enligt marknadens krav.

Möt ABB Group

ABB hjälper energi- och industrikunder att använda elkraft på ett effektivt sätt. Lösningar från ABB är till för att öka produktiviteten i kundens verksamhet och minska miljöpåverkan på ett hållbart sätt. Power and productivity for a better world är ABB:s devis som blivit känd världen över. Den omfattande ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har totalt cirka 140.000 medarbetare.

Jonssons mobila krossar i samarbete. Här syns L1208 följd av en L S1632.


Affärstidningen näringsliv

örnsköldsvik

69

Örnsköldsviks industrikompetens imponerar världen över OSTP utvecklar och tillverkar högkvalitativa rostfria rör och svetsrördelar för en global marknad. Dotterbolaget ÖMV är ett välkänt namn som väger tungt inom stålbearbetning, inte minst när det gäller riktigt stora enheter där företaget anses vara bland de främsta i Sverige. Tillsammans står de för en helhet inom rostfria rör och svetsrördelar samt produkter som förknippas med dessa, såsom värmeväxlare, reaktorer, tankar, cisternen och kolonner.

OSTP etablerades i Örnsköldsvik redan 1919, och ÖMV 1959. Sammantaget blir det nära 160 års erfarenhet av utveckling och konstruktion baserat på stål. ÖMV är numera ett helägt dotterbolag till OSTP, som i sin tur ägs av Tubinoxia och Outokumpu. Företagen har många gemensamma kunder inom basindustrier som massa och papper, vattenrelaterad industri, kraftproduktion, kemi samt gruvnäringen. Samtliga är komplexa industrier som framställer produkter som behövs överallt i samhället, med processer som kräver högteknologi och inte minst ett genomgående och välutvecklat säkerhetsarbete.

ställs oerhört höga krav gällande tillförlitlighet, hållfasthet och säkerhet. Samtidigt måste de vara hållbara och kostnadseffektiva över tid, säger Thomas Hellman, produktchef för svetsade rördelar inom OSTP. – Vi arbetar uteslutande med kundanpassade produkter. Tillsammans med OSTP satsar vi på kontinuerlig utveckling av både produkter och kompetens. Eftersom våra kunder prioriterar säkerhet och kvalitet så måste vi förhålla oss till det även i våra processer. Dessutom håller vi en hög tillgänglighet och leveranssäkerhet som gör oss till en heltäckande partner och ett mycket konkurrenskraftigt alternativ på marknaden, tillägger Roger Hörnqvist, produktchef processutrustning på OSTP. Världens snabbast växande näringar

Eftersom båda företagen har en lång och gedigen historia så har en stor del av stadens konkurrenskraft byggts upp kring deras verksamhet. OSTP och ÖMV bidrar fortfarande starkt till Örnsköldsviks utveckling som industristad. Förutom att det handlar

om många direkta och indirekta arbetstillfällen så har företagen en viktig funktion som samhällsbyggare i avseende att Örnsköldsviks kompetens bevaras och vidareutvecklas lokalt. En annan stor fördel är att företagens kunder finns över hela världen, vilket bidrar till att öka det internationella intresset för Örnsköldsvik. OSTP har länge varit verksamma globalt, och ÖMV är på väg ut på europeiska marknaden tack vare moderbolagets starka ställning. Tillsammans kan OSTP och ÖMV ta fler marknadsandelar inom några av världens snabbast växande näringar där förnybar energi och nya kemiprodukter bara utgör ett par exempel. Produkter från OSTP och ÖMV integreras nästan uteslutande i kritiska applikationer inom högteknologiska verksamheter och branscher. Det innebär att företagen kan erbjuda mycket spännande och omväxlande uppdrag för sina anställda, som ofta får följa kunderna ut i världen. Medarbetarna får möjlighet att växa i sina roller genom att ta del av kontinuerliga utbildningsinsatser, mycket frihet under ansvar

Tillverkning av rördelar hos OSTP bygger på egen teknologi och utveckling.

Vårt alerta och hjälpsamma personal på OSTP ser till att våra kunder får den service de efterfrågar

och inte minst en känsla av att vara delaktiga i samhällsutvecklingen eftersom många av kundernas verksamheter är avgörande för att samhället ska fungera.

Både OSTP och ÖMV rekryterar kontinuerligt, just nu är man på jakt efter svetsare och plåtslagare. Den gemensamma HR-avdelningen ser fram emot nya kontakter under 2016.

Unika lösningar... Vi har helhetskonceptet!

͞ͲĞŚƂǀĞƌƵƟƉƐŽĐŚŚũćůƉŵĞĚĂƩ ĮdžĂŵŝĚĚĂŐĂƌ͕ĨĞƐƚĞƌŽĐŚŵƂƚĞŶ͍ <ŽŶƚĂŬƚĂŵŝŐĨƂƌĨƌĊŐŽƌŽĐŚďŽŬŶŝŶŐĂƌ͘͘͘͟

Foto: Carola Harnesk

Åsa Niederbach 0660-751 54 asa.niederbach@brux.se

Välkommen till möjligheternas centrum

Avancerat utvecklingsarbete

OSTP utvecklar, tillverkar och levererar rostfria svetsade rör och rördelar som används i kritiska applikationer världen över. ÖMV i sin tur konstruerar och tillverkar nyckelkomponenter och system, exempelvis värmeväxlare och tryckkärl, till samma sorts applikationer som OSTP levererar till. – Rör och rördelar i sig kanske inte ses som en avancerad produkt, men utvecklingsarbetet bakom produkterna är det. Eftersom de tillämpas i mycket komplexa och högpresterande system såsom kraftverk och vattenverk

Ä i norr - Din IT-partner

Global bas och lokal närvaro. Även i Örnsköldsvik?

Ä

S

Självklart.

www.coreit.se

www.abb.se

Inglasning till hus eller sommarstuga?

Kvalitetsinglasningar från Norrland Vi har nu även Season isolerat som förlänger sommaren ytterligare! Prata med din lokale glasmästare eller besök vår hemsida www.season-sweden.se

Vi tillverkar glasbärande byggsystem i aluminium och stål www.alab.com


70

örnsköldsvik

Affärstidningen näringsliv

Lättelement sätter ny standard inom byggbranschen Trender visar att framtidens byggmaterial blir lättare och mer hanterbara. Marknaden ställer allt högre krav vad gäller hållbarhet ur ett livscykelperspektiv och då ter det sig naturligt att ju lägre vikt – desto enklare hantering och transport, snabbare montering och därtill minskad materialåtgång med mindre miljöavtryck som följd. Det har Lättelement i Örnsköldsvik vetat sedan 1970-talet.

När man tänker på alla fördelar som finns med Lättelements produkter, precis som företagsnamnet antyder så handlar det om lätta byggelement, så dyker en fråga upp per automatik: varför byggs inte alla nya fastigheter med lättelement? För projekt med mycket strikta hållbarhetskrav har lätta, prefa-

bricerade byggelement varit ett givet val. Några exempel är nya MAX IV i Lund, Swedbank Arena i Malmö, Malmö Arena och Scandic Victoria Tower i Stockholm. Men listan kan göras ännu längre. Lättelement började tillverka lösningar för tak, väggar och bjälklag redan under slutet av 70-talet och har på så vis satt en ny standard inom byggbranschen. Förnyar och gör skillnad

Tack vare hög hållfasthet och långa spännvidder lämpar sig lättelement för stora, komplexa byggnationer. Ulf Strinnholm, vd på Lättelement, berättar att några av de senaste projekten omfattar brandstationer samt taket till det nya sjukhuset i Linköping. – Våra byggelement väger kanske en tiondel av motsvarande betongelement. Vi har dessutom en lägre miljöpåverkan med lägre värden för koldioxid-

Max IV, forskningscenter, Lund.

utsläpp jämfört med många av våra konkurrenter. Våra produkter väljs ofta för projekt av stort publikt intresse och på den vägen har vi byggt upp ett gediget rykte. Men allt handlar inte om framgång baserat på medial uppmärksamhet. Lättelement bidrar till att förnya och göra skillnad inom byggbranschen och det är bland det viktigaste, enligt Strinnholm. – Vi har varit med och byggt skolor och bostäder i nya hållbara bostadsområden. Det hör till våra dagliga uppgifter och därmed Resecentrum, Örnsköldsvik.

kan vi säga att vi bidrar till att utveckla Sveriges bostadsmarknad också. Rätt kompetens för framtiden

Framtidens US, Universitetssjukhuset, Linköping.

För tio år sedan hade Lättelement ett tiotal anställda. Idag finns över 100 namn med på lönelistan varje månad. Lojala och engagerade medarbetare har byggt upp företaget till en lönsam verksamhet med nya expansionsmöjligheter. – Vi har investerat i en hög grad under de senaste åren och kan med lätthet öka vår produktion med kanske 50 procent som följd av det. När vi tog över verksamheten för tio år sedan låg omsättningen på omkring 16 miljo-

ner kronor. Nu hamnar vi över 160 miljoner. Till år 2020 kan vi nog räkna med en omsättning på minst det dubbla, säger Ulf Strinnholm. Den största utmaningen ligger i att hitta nya medarbetare men Lättelement har hittills varit lyckosamma, mycket tack vare samarbete med högskolan. – Vi tar gärna emot studenter som gör sina examensarbeten hos oss och på den vägen har vi också lyckats knyta ny kompetens, fortsätter Strinnholm. Vi skickar även ut representanter som informerar om ingenjörsyrket på skolor i regionen. Vi har en riktigt bra produkt men tillväxt tryggas genom att vi kan rekrytera rätt kompetens för framtiden.

Lokala byggentreprenörer kan lita på Cramo Cramo är ett av Europas största uthyrningsföretag med över 400 depåer i 15 länder. I Sverige är Cramo ett välkänt varumärke som förknippas med hög tillgänglighet och service, samt inte minst flexibilitet och lyhördhet inför marknadens behov. Depån i Örnsköldsvik har varit en viktig partner för den lokala byggindustrin i drygt 20 år och siktar nu på ytterligare 20 år av bra samarbeten som utvecklar regionen.

Genom att tillhandahålla ett brett utbud av bygg- och anläggningsmaskiner, bodar och baracker, containrar och liftar har Cramo medverkat i några av de största byggprojekten i Örnsköldsvik med omnejd. Depåchef Emma Byström berättar att kundkretsen är mångsidig och består av allt ifrån riktigt stora byggkoncerner till små lokala entreprenörer.

– Våra kunder väljer att hyra maskiner istället för att investera i egen utrustning. För att vi ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ så måste kunderna känna sig trygga med att vi kan leverera funktionell och säker utrusning. Vi ställer därför väldigt höga krav på allt som köps in och gör även kontinuerliga besiktningar på all utrustning, även nyinköpt.

har byggts mycket i Örnsköldsvik under de senaste åren och vi har medverkat genom att hyra ut allt ifrån skruvdragare till stora anläggningsmaskiner. Det ekonomiska läget är tufft inom vissa branscher men samtidigt så behöver Örnsköldsvik fortsätta bygga. Vi ser därför positivt på framtiden och på vår roll som partner till lokala byggentreprenörer, säger Emma Byström.

Följer den lokala utvecklingen

Verkar nära kunderna

Cramo har ett av marknadens bredaste sortiment av byggmaskiner och gör omfattande investeringar i maskinparken årligen. Att kunna erbjuda den senaste tekniken är en självklarhet för ett modernt maskinuthyrningsföretag. Samtidigt är det viktigt att följa utvecklingen och svara på marknadens behov. – Vi ser till att hålla örat mot marken och anpassar oss efter rådande behov. Det

Bostadsbristen gör sig påmind även i Örnsköldsvik och nya projekt är på gång för att lösa utmaningen. Här ser Emma Byström nya möjligheter även för Cramo att utvecklas. – Vår slogan är ”För en bra dag på jobbet” och den kan vi stå för genom att leverera trygghet och säkerhet med välservade maskiner. Vi ser till att verka nära våra kunder, vi har exempelvis etablerat en fili-

al i Husum för uthyrning direkt till bygget av Metsä Boards nya fabrik. Vi är lyhörda inför nya lokala satsningar framöver och kan tänka oss att öppna fler filialer beroende på vilka möjligheter vi ser. Emma började som innesäljare på Cramo 2007 och var då en av få tjejer inom byggbranschen i Örnsköldsvik. Nu har hon varit depåchef i snart tre år och förundras fortfarande över branschens utveckling. Avslutningsvis säger hon: – Det är en väldigt spännande och mångsidig bransch, helt klart. Vi har många återkommande kunder och vi är väl medvetna om vilka utmaningar de ställs inför dagligen. Tillsammans löser vi problem och vänder dem till fördelar. Att utveckla våra kunders verksamheter är vår främsta ambition eftersom vi växer i samspel med dem.


Affärstidningen näringsliv

örnsköldsvik

71

Brux bidrar till högteknologisk utveckling i Domsjö Några kilometer söder om Örnsköldsviks centrum växer en högteknologisk utvecklingsmiljö fram i anslutning till Domsjö fabrikers verksamhet. Fastighetsbolaget Brux AB hyr ut lokaler till ett kluster av företag som bland annat bedriver forskning och utveckling inom nya gröna produkter. Genom att främja för samverkan mellan olika aktörer bidrar Brux till att Örnsköldsviks näringsliv får en skjuts framåt.

Brux har varit en del av Örnsköldsviks näringsliv sedan 2001, då företaget förvärvade verksamheten i Domsjö. De senaste 15 åren har varit händelserika och utvecklande för såväl Brux som för de företag som valt att flytta in i lokalerna. Sammantaget rör det sig om cirka 20.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och Brux erbjuder dessutom omfattande kringservice, bland annat finns ett sportcenter som borgar för god hälsa samt en restaurang som satsar på husmanskost kompletterat med mycket grönt. – Flera av våra hyresgäster bedriver en högteknologisk utveck-

ling och vår uppgift är att tillhandahålla en god infrastruktur för det. Hyresgästerna ska trivas hos oss och känna att vi erbjuder en miljö som är utvecklande för deras verksamheter, säger Brux vd Leif Johnson. Ett av regionens viktigaste utvecklingsområden

MoRe, SP Processum och Domsjö fabriker är exempel på några viktiga och långvariga hyresgäster hos Brux. Mycket arbete görs för att integrera mer skogsråvara i samhället och successivt ersätta oljebaserade produkter med förnybara alternativ. – Domsjö fabriker har framtiden för sig med tanke på de aktuella miljöfrågorna. Vi spelar en viktig roll för utvecklingen eftersom vi står för mycket av infrastrukturen. Hos oss finns högteknologiska laboratoriemiljöer likväl som kontor och konferenslokaler. Leif Johnson berättar att tusentals människor rör sig i området dagligen. – Jag vågar säga att vi verkar inom ett av regionens viktigaste utvecklingsområden. Många nya idéer föds och frodas i våra lokaler och det är vi naturligtvis väldigt glada över.

KVALITETSMEDVETEN SAMARBETSPARTNER SANCO AB i Örnsköldsvik är en kvalitetsmedveten system- och komponentleverantör. Vi tillverkar allt från små precisionsdetaljer till avancerade systemkonstruktioner. Kombinationen av modern, datastyrd utrustning och gediget kunnande gör oss till ett tryggt val av leverantör. Högteknologin förser oss med medlen Yrkeskunnandet öppnar möjligheten Våra kunder ger oss inspirationen

POSTADRESS: Box 245 • 891 26 Örnsköldsvik BESÖKSADRESS: Nibblingsvägen 5, Arnäsvall TEL: 0660-29 90 50 • WEBB: www.sancoab.se

Leif Johnson, VD för Brux AB. Satsar på vidareförädling

Brux investerar kontinuerligt för att hålla en hög kvalitet och servicenivå. Service-verksamheten kring fastighetsbeståndet sysselsätter idag mer än femtio anställda. Högst sannolikt kommer man att nyanställa inom kort.

– Vi kommer att fortsätta förädla fastigheterna i enlighet med marknadens krav. Våra hyresgäster förväntar sig en viss höjd på våra tjänster och vår service. För att kunna bibehålla och vidareutveckla de affärsområden vi har måste vi vara lyhörda och flex-

ibla, förklarar Leif Johnson. Utöver de kommersiella fastigheterna har företaget ett mindre bostadsbestånd om 48 lägenheter efter Bruksgatan i Domsjö. Samtliga bostäder är uthyrda och mycket eftertraktade.

Laserskärmaskiner

Kantpressar

SvetsrobotarStansmaskiner Fleroperationssvarvar

Automatsvarvar

Femaxliga fräsmaskiner Montering


Posttidning

B

Avsändare: Affärstidningen Näringsliv, Box 2079, 433 02 Sävedalen

Avancerade systemlösningar för tuffa miljöer DeltaNordic erbjuder kompletta lösningar inom avancerade elektriska och elektroniska system, från idé till serieproduktion.Våra medarbetare LEVPoRKIVJEVIRLIXSGLZoVWX]VOE½RRWMRSQSQVoHIXIPSGLIPIOXVSnik för krävande miljöer och tufft klimat. Som vår kund kan du räkna med att vi lägger ner mycket omsorg på att se till att du alltid får de komponenter och de detaljer som bäst lämpar sig för din lösning. I och med att vi är leverantörsoberoende kan vi i varje läge välja de underleverantörer som ger oss bästa kvaliteten för pengarna.Vårt ansvar sträcker sig genom hela produktionen fram till och med dokumentation. Men eftersom vi vill att du ska vara helt nöjd och stanna hos oss som kund får du alltid livstidsgaranti på våra lösningar. DeltaNordic har produktion och service på tre orter: Örnsköldsvik (HK), Kungsängen utanför Stockholm och Nanjing i Kina. Kontakta oss om du vill ha en ansvarsfull samtalspartner du kan lita på.

www.deltanordicgroup.se

Profile for Affärstidningen Näringsliv

1 2016  

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas....

1 2016  

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas....

Advertisement