Page 1

-

~

~

GalicIa

---------------~' --­

Eleccions au'tonomicas ;,p'

- ------------------ ------=-~-- ---~~ febreiro 2009

Neste novo ana quere­ mos compartir con vos informacion do que aeon­ tece no nose Concello. Certo e que, en tan so dous anos, temos mate­ rial para escribir un li­ bro cun titulo pouco de­ sexable: "Melide, sufri­ dor dun gran retroceso co goberno bipartito" Como responsable do grupo politico que aca­ dou 0 maior mimero de votos nas eleccions mu­ n ici p ai s, intentamos constituir unha oposicion que busca 0 benestar de todos os vecifios/as. A informaci6n que ides ler reflexa a situacion real do noso concello e esta amparada por abun­ dante documentacion. Invito a quen a queira ver, a visitar a nos a se­ de, sita na Avenida de America n" 35 .

;,eal e a principal expectati­ va para 0 ann 2009?

lIn pouco de sensatez para os gobernantes. E moi triste ver como se destrue aquelo que tanto lle costou conseguir a sociedade melidense, por un sentimento de odio e frustaci6n persoal.

;,0 futuro de Melide? Nestes intres a situaci6n e complexa, e 0 actual goberno non ten suficiente delicadeza cos vecinos/as, Tan so esta pre­ ocupado por destruir e malgas­ tar. ;,Como e a labor na oposi­ cion?

Un traballo intenso, buscando a parte positiva. E satisfacto­ rio ver que as mentiras ditas durante moito tempo polo BNG e PSOE estanse derrumbando dia a dia ... e que a xente perci­ be e reconece 0 desgoberno e pouca profesionalidade dos ac­ tuais gobernantes.

Alberto Nunez Feijoo,

un compromiso can Galicia

;,Sintese orgullosa do traballo na deputacion?

Na mina etapa como deputada provincial Melide recibe 230.000 € para arranxos da piscina e apro­ base 0 proxecto para a estrada Melide-Visantofia. Esto xa deberia estar feito anos atras perc cando Soqui Cea foi deputada estivo a vender fume ;,Por que hai que votar ao PP nas vindeiras eleccions autonomic as?

Porque presenta un candidato sensato, preocupado pola xente, que vive a realidade, cofiece e sabe 0 que quere Galicia: un futuro alentador

CHEGOU 0 MOMENTO

"Estou preparado para gobernar para todos porque defendo un partido, pero hoxe falo sen siglas porque gobernarei sen siglas, con menos ideo­ loxia e mais intelixencia".

Chegou 0 momento dunha xesti6n que responda ao esforzo dos ga­ legos que xuntamos un dia con outro a traves do noso esforzo" posta que "os nosos traballadores non son menos produtivos que cando comezou a crise, as nosas empresas non son menos imaxi­ nativas, os nosos bens e servizos non son menos necesarios, e a nosa capacidade non ten diminuido",


Poxino 2

Elecci6ns outon6micos

Prestamos

A economia do concello de Melide fai augas

Ano 2007: 838.171,85 €

Por primeira vez na historia do concello, non foron aprobados os presu­ postos do ano 2008.

Ano 2007: 470.000 €

Logo de aprobar 0 presuposto de 2007 grazas 13.0 patrimonio deixado polo Partido Popular, a falta de entendemento entre os socios de goberno e 0 malgasto continuo, fai que as contas non lles saian a BNG-PSOE e prefiren que ninguen corieza 0 que gastan e donde 0 gastan. Ata fai unhos meses era facil botarlle a culpa de todo ao PP, pero agora, cando te­ fien que facer fronte a sua responsabilidade de goberno prefiren a cal ada por resI

A capacidade de xestion econemlcc do BNG-PSOE

Ano 2008: 500.000 €

Total: 1.808.171,80 en 18 meses

Para BNG-PSOE non sup6n

ningun problema, pois eles non

pensan pagalo e por iso

suben os impostos

e nula ~

J]' ~' Un globo, dous globos, tres globos

A deuda e un globo que vai explotar

~~ '

Un globo, dous globos, tres globos a deuda e

0

globo onde durmimos nos

Manolo, somos mellores que a Banda e a Orquestra xuntos !!!!!!

o

que nos espera para

ano 2009

0

Os impostos suben un 4,5%

o recibo da auga sube un 20%

Cada familia melidense pagara en impostos 60€ mais

As taxas da piscina suben ata un 100%

o solo empresarial pasa de custar 30€ l m2 o Centro de dia non admitira a menores de

a 60 €1m2

60 anos

Devolucion de 233.000 € por desmantelar pretacion do Camino de Santiago

0

Museo de Inter­

Pagar 6.000 € por derribar un balado particular

Perda de subvencions por non solicitalas Desaparici6n de Fundaci6n Terra de Melide

Pagar mais intereses polos prestamos do Concello Desaparicion da Antena Cameral

o Goberno auton6mico PSOE·BNG gasta 480.000 € nun coche oficial


Pegina 3

Elecci6ns auton6micas

o

Partido Popular pide a cenxelccien dos impostos municipais

Resposta do BNG-PSOE no pleno municipal: "trcitase de pagar uns poucos centimos mciis" o equipo de go­ Datos en euros (C) PP BNG-PSOE berno aprobou os Recollida de lixo no rural

48,97

52,55

Recollida de lixo urbano

64,60

69,33

Uso do velorio

156,30

167,74

Vaos-Garaxes

19,07

20,46 € ill lineal

2.292,40

2.460,23

Panteon funerario

Cando 0 PP de Melide solicitaba a Deputa­ ci6n os cartos para arrancar a picina muni­ cipal, tras demostrar deficiencias na sua construcci6n, Socorro Cea (neses intres de­ putada provincial) negabase a que se reali­ zase dito pago. Agora que Anxeles Vazquez e deputada provincial, a Deputaci6n paga eses 230.000€ para costear os arrranxos.

o Partido Popular de Melide propuxo a al­ caldesa que eses cartos fosen investidos integramente na piscina .... Pero nin caso ... e 0 que e peor ..... A piscina municipal segue deteriorandose dia a dia, con gran malestar por parte dos usuarios

o

OBNG crhica anova suba no recibo do lilo para 0 2006

novos prezos pola recoil ida do lixo para o ano 2006 que seran de 62 euros no nucteo urbano e 47 euros nas parroquias fronte ao 59 e 45 eures do pasado ano. o BNG dixo no plene que "0 recibo do lixo no rural e exceslvo peste que so tefien recollida 2-3 dias a semana e non contan con Iimpeza viaria nin varrendeiros como na vila" Para 0 BNG, contrario a que o Concello de Melide aprobase

a entrada en SOGAMA en no­ ve bro de 2003, estase cum­ _nndo 0 previsto quenon e ou­ :ra cousa que unha subs anual do recibo do lixo que cada ano seramais considerable. Para 0 BNG, 0 Concello de ~1e:ide entrou hai dousanos en Sogama por motivos purarnente politicos sen ter en conta os intereses dos seus vedfios/as e desestimando outrasaltema-

tivas rnals benefloo­ sas prcpostas polo BNG. Ccnven lembrar agora os seguintes datosreferentes a estas taxas :

MEMORIA HISTORICA Boletin informativo do BNG. Marzo de 2006

o que son

as cousas .... Socorro Cea dicia ser inimi­ ga de privatizar servizos e 0 primeiro que fai e "adxudicar a dedo" a xesti6n das escolas deportivas. Este capricho da alcaldesa costara aos melidenses 5.600 € 6 mes ... pero non acaba ai ... Ela elixe a em­ presa.

A mesma empresa

adxudicalle, sempre "a de do", os

cursos de infomatica para mulleres (3.500 € por

curso) e os obradoiros (700 € por obradoiro).

Entretanto, 0 animador deportivo municipal esta "castigado" nun despacho por orden da alcaldesa, sen poder desenvolver a sua actividade

BNG considera un luxo ter unha piscina climatizada e

castiga aos usuarios con subas de ata 0 100%

PP - 12 31 €

Inscrieion

BNG -20€ PP - 3€

Entrada '

BNG - 5€ PP - 6€ B NG - 12 € PP - 15 39€

Terceira idade

B NG - 20€

Xovenes

BNG -20€

PP - 15 39€

PP -18 47€ Abono individuul

BNG - 2 5 € PP - 18 47 €

Abono familiar

B NG - 32€

+ 62% + 66% + 100 % + 30% + 30% + 35% + 73%


Elecclons outonornicos

Paxina 4

lOnde estrin as prioridades de El retraso de las obras de Ponte Mazaira preocupa a los goberno do BNG e PSOE? pescadores de Melide

La ul culd c s u a da m q u e M c d .io Arnbi ente coricl icio n o su p r-rrn is o n In m o clific nc ion cle-l prove c to i nicial

Moitas promesas nos programas de goberno pero . lSaben vostedes algo

La Voz 110 / 7/2008

Un nuevo puente sabre el rio Furelos cornunicara Melide y Toques en el plaza de un ana

.

...do Pla n Xera l de Ordenaci6n Mu nicipal?

...da rnellora da estra da Melide-Sobr ad o?

La estructura su pluntara al a ntigno pu en te 0.(' Ponte

...do Plan Especial de Apoi o ao Ernpr esariado e Cornercio Local?

Mnzaira, hov intransitab le

...da constituci6n do Consello Econ6rnico e Socia l de Meli de?

La Voz 118/9 /2007

...do Plan de Infraestructuras no Medio Rur al?

.£U ~rO! at? <$ufiriil . 11l::!\llcI{IlT EC.

...do Plan Integral de Mellora do rio Fu relos?

0 8 d e Ieb re ro d el 200 7

SANTIAC-; O

...do Centro de Forrnaci6n e Ocio para P er soas Discapacitadas?

La recuperaci6n del puente sobre el rio Furelos que comunica con Toques costara 250 .000 euros

...do parque munic ipal de viven das de alugu er ?

...das medidas de ap oio especificas de acceso

WE ll

a vive nda para xente moza?

...do Plan de Reh abilitaci6n de Vivendas no casco historico e nucleos ru rais?

...da ampliaci6n do centro medico?

...da esp ecial a te nci6n ao pati o exteri or do Colexio da Ma rt agona?

...das novas infraes t ru ct uras deportivas?

...da atenci6n especial aos em igran tes r etornados e aos melid enses doutros paises? ...do plan de seguri da de e sin ali zaci6n integr al en todo

0

mu nicipio?

...do aparcadoiro sote r ra do?

Logo dunha peregrinaxe de politicos do ENG para prometer a inmediata construcci6n da Ponte Mazaira, ata 0 momento non se fixo na­ • da ... E iso que fa est ar rematada nun prazo dun ana .... .."Palabra do ENG"

o PP propuxo pofier 0

nome de D. Antonio Garcia Mourelle a unha rua de Melide, pero 0 actual go­ berno municipal non acepta a proposta xa que non son partidarios de pofier nomes a persoas vivas ... o PP non admite dita disculpa pois fai uns meses foi dedicado un nome dunha persoa viva a biblio­ teca municipal. .... Debe ser que para 0 BNG hai vivos moi vivos e vivos un tanto mortos . Rexeitaron tamen 0 nome de Alfonso Parada, gar­ da civil melidense asasinado por ETA


Pagina 5

Elecci6ns auton6micas

Socorro Cea, vicepresidenta da Fundacion Comarcal Terra de

Melide, aposta pola sua descpcrlcien ainda que isto supona

menos servicios para os cidcddns 000

Primeiro foi a desaparicion da Antena Fai tres anos 0 BNG criticaba a existencia de Cameral e agora parece que a da Funda­ fundacions e consorcios e os chamaba "chiringuitos do pp" cion Comarcal. Da a sensacion de que todo 0 que supon axuda para empresas, asocia­ dons, autonomos, etc, esta de mais no concello de Melide. Pouco a pouco van desaparecendo aqueles lugares onde a informacion e transparente, indepen­ dente e efeetiva . A alcaldesa teria que saber que centos de melidenses, asociacions, empresas. autonornos ... foron e, a pesares, desta­ persecucion, seguen sendo diariamente asesorados e apoiados pola xerente da Fundacion de xeito profesional para 0 desenrrolo de moitos dos seus proxec­ tos.

o curiosa de todo isto e que mentres esta a criticar 0 funcionamento da Fundacion, ela presume de ser a sua Vicepresidenta.

;,Saben vostedes tes catro anos?

0

que fixo

0

PSOE-BNG durante es­

Pois crearon os seguintes "chiringuitos": Consorcio Galego de Igualdade e Benestar Banco de Terras Instituto de Estudos Turisticos Consorio Contraincendios Consorcio de Salvamento de a Limia Consorcio de Salvamento 0 Carballiflo-Ribeiro Instituto de Estudos do Territorio Instituto de Seguridade e Saude Laboral Axencia de Protecci6n da Legalidade Urbanistica Instituto de Calidade Alimentaria Axencia de Emerxencias Consello de ReIaci6ns Laborais Sociedade de Servicios Agrarios Sociedade de Servicios Sociais Fundaci6n Illa de San Sim6n Fundaci6n de Formaci6n para 0 Traballo Axencia Publica Industrias Culturais TODO ISTO COSTA AOS GALEGOS 2.286 MILLONS DE EUROS

II

I


P6xina 6

21.07.2008. Producese un accidente no

lugar de Traspedra; un eemlen que transportaba alquitran verte a sua car­ ga no rio Catasol.

Eleccions ouronomlcc s

,QUE PASOU NESTE TEMPO? Pois a estra­ texia da avestruz. Meter a cabeza na te­ rra e ponei' en marcha 0 ventilador para salpicar aos demais.

Un accidente pasalle a calquera e 0 Partido Popular de Melide aposta pola firmeza institucional para que a limpe­ za e recuperacion do rio Catasol sexa 0 mais rapida posible.

Por desgraza para 0 BNG de Melide, neste caso non poden botarlle a cu-Ipa ao Parti­ do Popular ...... ou quizais sl, Ao mellor 0 Partido Popular e culpable de que 0 con­ ductor, camion, alquitran, rio e troitas es­ tiveran no mesmo lugar•••

Non obstante, cada dia que pasa detec­ tase certo nerviosismo respecto ao cla­ rexamento de porque estaba ali ese ca­ mion:

, Quen sera 0 responsable desta desfeita?

,Estaba en regra 0 camion? 0 camion carecia da obrigatoria inspeccion tecni­ ca de vehiculos. , Que facia? Ao parecer, pois dende 0 concello ninguen 0 quere dicir oficial­ mente, a empresa propietaria do ca­ mion estaba arranxando unha pista. , Quen contratou a empresa? Ao pare­ cer, pois dende 0 concello ninguen 0 quere dicir oficialmente, era una sub­ contrata do concello ••••••••••••• e

0

concello ii sin sabelo!!

••• e ao dia seguinte do accidente, a al­ caldesa de Melide "reitera su agradeci­ miento al propietario de la firma lucen­ se Manfor, Manuel Garcia, que puso desde ayer por la tarde unos ocho ope­ rarios a disposicion del ayuntamiento de Melide para ayudar en las tareas de limpieza tras el accidente •••"

INCREIBLE !!!!!!

A alcaldesa (BNCi) que contrata as empre­ sas para facer as obras: esta claro que non. Para 0 BNCi de Melide, aquel que contrata non e resposable de nada, a nor ser que sexa do Partido Popular, e como non e asi, pois "libre de cargos". A concelleira responsable de obras no rural (BNCi): non vai a ser menos que a alcalde­ sa. A persoa que debe cecrdlncr os traba­ lIos e velar polo cumprimento da seguri­ dade e a correcta execucion das obras tampouco e responsable de nada ••••• A non ser que sexa do Partido Popular, e co­ mo non e asi, pois "libre de cargos". . . UI, . " ...... cquen e, 0 cu Ipa bl" e .•••••• UI, Ent on ui, Manolo (tenente da alcaldesa e conce­ lIeiro de Medio Ambiente PSOE) como non espertes vanche botar a culpa: * Eres tenente da alcaldesa, logo tes que tragar sapos.

* Eres concelleiro de Medio Ambiente, e co­ mo e unha agresion ao ambiente pois case que cumpres a segunda condicion.

* E por riba eres do PSOE, e como ao PP non lie poden botar a culpa, pois tes a pa­ peleta ganadora.


....

Elecci6ns auton6micas

POgina 7

~

A ALCALUESA DE MELIDE, SOCORRO CEA, NON FAI

CASO NIN AOS INFORMES DA INTERVENTORA MUNI足 CIPAL NIN AOS DA SECRETARIA

o goberno municipal de Melide integrase no consorcio Galego de Servizo

de Igualdade e Benestar en contra dos informes dos tecnicos municipais

~Que

sup6n para os melidenses esta integraci6n?

Ceder ao Consorcio a Residencia de Terceira Idade e os terreos as! como

o solar da Galaescola. Todo este patrimonio e entregado, polo gob ern municipal, sen facer una valoraci6n econ6mica previa. iCantos mi1l6ns de euros perde Infonne da interventora (Ref. 106/2007) -

0

concello de Melide en patrimonio?

Conclusion

"Por todo 0 antedito e polo que se refiere ao rexime economico, e visto que non e psible definir, nin sequera dun modo aproximado, 0 importe do compromiso de gasto que este concello teria que asumir no caso de integrarse no consorcio nin, polo tanto, determinar se se trata dun compromiso asumible tanto no nomeamento presente como no futuro, e en tanto non se concreten os procedementos e as obrigas de contido econ6mico que se afecten a este concello, esta Intervencion informa desfavorablemente a integracion do Concello de Melide no consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar"

Infonne da Secretaria (Ref. 53/2007)

o consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar tratase dun ente publico que ten orzamento. Non obstante nin 0 artigo 27 nin 0 28 dos estatutos, relativos respectivamente aos recuros economicos e as achegas ao consorcio, recolen a aportaci6n que debn realizar os concellos ao consorcio" "0 procedemento para a creacion do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar establecido pola vicepresidencia da Xunta de Galicia entendemos que non se axustan a dereito". " .... De todo elo derivase que a Intervencion Municipal non dispon de datos para informar sobre a existencia ou non de credito orzamentario adecuado e suficiente para dar cobertura aos compromisos de gasto que poida asumir 0 Concello como consecuencia da sua integracion no Consorcio".

o PARTIDO POPULAR NUNCA QUIXO ENTRAR NO CONSORCIO PORQUE NON SE SABiA CANTO PODIA COSTARLLE AO CONCELLO E CALES

SERIAN AS SUAS CONSECUENCIAS

AGORA 0 BNG INTEGRASE NO CONSORCIO SEN SABER CANTO LLE VAl COSTAR AO CONCELLO DE MELIDE .... E CURIOSO,

AGORA, A SOCORRO CEA, NON LLE IMPORTA DESPILFA足 RRAR OS CARTOS DOS CONTRIBUINTES ... A PESARES DAS RECOMENDACIONS DOS TECNICOS ECONOMICOS E LEGAlS DO CONCELLO QUIZAS SEXA 0 PAGO DE FAVOR DE SOCORRO CEA A ANXO QUINTANA


Elecci6ns auton6micas

P6xina 8

lQue foi da residencia da Terceira Idade? o capricho da alcaldesa fixe tirar todas as obras do interior feitas en tempos do PP Socorro Cea decide tirar totalmente nun Centro de Dia.

0

interior, cando xa estaban rematadas as obras e convertila

Isto sup6n unha sangria econ6mica nun edificio que financiamos os melidenses cos nosos impos足

tos (preto de 150 mill6ns das antigas pesetas) ... Pero xa sabemos que a Socorro Cea non lle im足

porta tirar 0 que sexa con tal de non continuar nada do que fixo 0 PP.

Tamen sup6n a perda de parte das 75 prazas destinadas a maiores dependentes e por enriba, hai

meses que se esta pagando aos empregados e 0 Centro non ten xente.

o Centro de Dia non admitirci a menores de 60 anos o Partido Popular de Melide quere solidarizarse coas

familias que tefien a persoas menores de 60 anos con enfermidades fisicas que precisarian estar nun Centro de Dia.

A vontade do Consorcio de Benestar Social e da alcaldesa de Melide fai que non poidan disfrutar

dese servizo .... ainda que n6s seguiremos loitando para que non sexa asi.

Tal como esta plantexado polo BNG

0

Centro de Dia

e un fracaso .

o PP sempre loitou por un Centro de Dia que acolla a todos os que 0

necesitan

Vertedoiro de lixo nas instalaci6ns mu足 nicipais do Campo de Feira


Elecci6ns auton6m icas

P6gina 9

lPor que esta sen construfr 0 espazo de aterraxe para helicopteros, obra que deixara proxectada e presupostada 0 PP?

as cartos, ao parecer, foron empregados para pintar aparcadoiros ,

E unha magoa que os gobernantes melidenses non pensen nos ci足 dadans, 0 uso do helic6ptero suponse para casos de gravidade e, neses intres, 0 tempo e Duro lOnde vai a aterrar 0 helic6ptero do 061? lEn que condici6ns? lPor que estan sen acondicionar as beirarruas da rtia Martagona, obra que deixara proxectada e presupostada 0 PP? lPor que esta sen pintar a rua Martagona, obra que deixara proxectada e presupostada 0 PP?

lPor que esta sen pintar a Circunvalaci6n da Feira, obra que deixara proxectada e presupostada 0 PP?

o PARTIDO POPULAR SOLICITOU A CONSTRUCCION DUNHA BEIRARRUA QUE COMUNICASE 0 CASCO URBANO CO CAM足 PO DE FUTBOL MUNICIPAL

o BNG E PSOE REXEITARON DITA INICIATIVA TAMPOUCO LLES IMPORTA A SEGURIDADE DOS NENOS QUE , A COTtO, DESPRAZANSE ANDANDO ATA 0 CAMPO PARA ENTRENAR OU XOGAR

o BNG E PSOE NON

CONSIDERAN ESTA OBRA DE PRIMEIRA NECESIDADE


Elecci6ns auton6micas

Paxina 10

lOnde

estd a transparencia do goberno municipal?

o BNG postulabase

como

0

salvador da democracia e da transparencia polttica ... Mentres non

gobernaba.

Non obstante, cando goberna atopamonos con:

Funcionarios vixiando aos concelleiros/as do PP cando consultan algun documento

Imposibilidade de facer fotocopias

Tardanza de mais de tres meses na entrega da documentaci6n

Anxeles Vazquez pediu explicaci6ns so­ .------ - - -- - - -- -- - - - -- - --, bre 0 motivo polo que se lle ocultou aos Esta claro que calquera cousa tuneada beneficiarios dos pisos de protecci6n ofi­ no Concello de Melide ten os dias conta­ cial que ao dia seguinte da entrega dos dos, a non ser que sexa 0 propio goberno mesmos, ia sair un decreta que non lles municipal 0 que se tunee. permite optar a propiedade ata dentro de 10 anos.

L-

------l

SOCORRO CEA TEN PARALIZADAS 113 PARCELAS DENDE HAl 13 MESES POR NON CONTESTAR A UN PAR DE ALEGACI6NS A urbanizacion da Martagona at6pase actualmente paralizada, xa que respostou as alegaci6ns presentadas 0 19 de decembro do 2.007.

0

Concello afnda non

Leva~e polo tanto 13 meses sen resposta, cando 0 Concello tina que facelo como marca a Lei de Procedemento Administrativo, nun prazo de 3 meses.


Paxina 11

Elecci6ns auton6micas

Varios traballadores foron despedidos por Socorro Cea; os motivos non os sabe nin ela, tan so un: gobernan dende 0 odio. 0 resultado: os melidenses seguimos pagando, e os empregados seguen medrando. Condenas ao concello:

Despido improcedente da locutora radio municipal: 12.000 â&#x201A;Ź

Despido improcedente do animador deportivo: 6.600 â&#x201A;Ź

Despido improcedente de catro auxiliares de axuda a domicilio: miles de euros

Varios xuizos pendentes

:It

doado intentar manchar a dignidade das persoas levantando falsa testemufia pero tamen e doado que ocorra ese dito que todos cofiecemos .... j j [Torres

mais altas caeron!!!


Paxina 12

Elecci6ns auton6micas

NO PP OPl.JXEMONOS A CONTRATACION DUNHA EMPRESA A QUE SE LLE PAGA 6000 € PARA VIXIAR E DENUNCIAR AS IRREGULARIDADES URBANIS­ TICAS E NOTIFICARLLAS AO FISCAL

En epoca de crise os socios de goberno de Melide seguen a contra­ tar chiringuitos co fin de endebedar un pouco mais ao Concello. Neste momento Melide dispon de 1 aparellador, 2 arquitec­ tos, 1 asesor xuridico, 1 asesor de comunicaci6n ... e decir, mais xente que nunca. Pola contra paralizouse a construccion; pero aos melidenses vainos tocar pagar para que unha empresa nos vixie, e de cometer algunha irregularidade Ccambiar ventas sen permiso, pintar fachadas ... ) denunciarnos ante 0 fiscal

oex secretario do Concello

POR CERTO, LEMBRAN VOSTEDES ESTAS NO­ TICIAS QUE TANTO SOLPOR LLE FACiAN AO ENG DE MELIDE?

oBNG critica arenovacion do

-

-

-

contrato por doos anos mais do

anterior secretario do Concello

Boletin informativo do BNG de Melide. Marzo de 2006

-

r

segue contratado afnda que xa temos nova secretaria o que fora seeretano do Concellode Melidenosultimos anos, Jose Sanchez Preseco, camblou dedestino e agora e a secretario deValdovino. No seu sitio temos unha nova secretaria dence finalSdomes deab,,1. Ata aqui, tadacorrec­ 10 e normal. 0 estrano do asunto que I·tlguel Pampin, dlas antes de abandonar a alcaldia, asinou un decreta polo cal, a anterior secretario de Melide seguira contratado

e

Outono de 2004

par este concello durante 12 meses cobrando un total de 12.020 euros par ese traballo. No decreta dise que a ex­ secretario debe acudir a Ca sa doConcello candosexa reque ­ ride pola alcadesa cobrando, edemas, as dietas correspon ­ dentes a gastos de despraza­

menta. (Que lies parece' Para 0 BNG, Inceptable que Mellde, tendo nov. secretaria, perriba, pague oums 12.020 euros ao ex

e

o exsecretario, nocentro da Imaxe, dando lectura a un

documento durante unpleno

secretarle,

Asi se gaslanoscartes no

Concella de Melide, despilfa­

rranda en cousas como que­

dar ben cos amigas.

Boletin lnformativo do BNG de Melide

Pois seguimos tendo un asesor xuridico (pois e necesario) e .... iiiii! unha asesora de co. ., """ A'In d a que a nosa a I caldesa, por aqui·10 da"ero'totea d 0 poder", murucacton. gustalle chamala XEFA DE GABINETE E ISTO ULTIMO NON E UN INVENTO DO PARTIDO POPULAR.. LEAN, LEAN

.

Pregunta do PP no Pleno Municipal (febreiro 2008) ;.Cales son as competencias e

0

soldo da asesora de comunicaci6n?

Resposta da a;lcaldesa Persoal de asesoramento e comunicaci6n e todas aquelas que correspon­ den a unha xefa de gabinete. Retribuci6n bruta mensual de 1.200 €


Elecci6ns aut on6micas

Paxi na 13

BANTEGAL = BANCO DE TERRAS

A DECISION DO BNG FA! QUE OS MELIDENSES VEXAN LIMITADOS OS DEREITOS SOBRE AS SUAS TERRAS ;, INFORMOULLES A ALCALDESA DO QUE FIXO 0 BNG DENDE A XUNTA COS SEUS TERREOS ? Melide foi calificado pola Conselleria de Medio Rural (BNG) de especial interes agrario. Esto implica que os propietarios das terras yen limitados os seus dereitos de propiedade sobre as fincas . Bantegal (Ba n co de Terras de Galicia) impide que os propietarios de te­ rras , en concellos que foron calificados de especial interese agrario, caso de Melide, poidan seguir facendo as suas compras e vendas de terreos con liberdade. Bantegal interven nos negocios dos propietarios de fincas podendo exercitar os dereitos de tanteo e retracto con respecto as transmisi6ns, adquirindo, deste xeito, as terras para Bantegal.

Tefien a potestade de declarar un terreo como inculto ou abandonado e de ser 0 caso 0 propietario vese forzado a entregar a sua finca a Bantegal, pagandolle unha miseria que, en moitos casos, non su­ pera 12 € hectarea, non podendo dispor dese terreo durante 5 anos, re­ novables outros 5. Bantegal e un instrumento do BNG, unha trampa para plasmar a sua ideoloxia sacandollc as terras aos seus lexitimos titulares para pofie­ las nas mans da Xunta.

Primeiro, a cota lactea que perdeu todo 0 valor; despois proble­ mas para recoller 0 leite e agora as terras. l., Que pretenden facer cos labregos , convertelos en escravos do seu traballo, sen ter opci6n a nada?


(\)

C'

:s Q

~~

00 00

0'"

~O

~

....

en (\) en en

(\)

C. C'

:s

Q, - .

, ­

-h3 o (\)

C'

c.c. Q Q c.c.

n -. n-.

-+ ,-+-. ,

-.

n

C' C'

- n-

C' C' C'

c.c. (\)

en en Q Q en en

C'

"'0 "'0

, ,

3 3

mm C'

n (\)

-

0

â&#x20AC;˘

Q

,

0

C'

c. c. (\)

Q

0

-h

.

"

..

3 . 0'"..

Q

n

0

:s

~

, -

c. (\)

Q

en

(\)

"'0

3

0 0 C' 0

;TO)

~

c :s

.-.

oc.~ .... Q

C'

C.

c."C (\) Q

Q

:

o --.

~

3:

c.(\)

0

-

-

en C. n (\)

(\)

...en

Q

=:s n

-. 0

5:S-

3:0'"0"

C' 0 .


Paxina 15

Elecci6ns auton6micas

Respostas curiosas do goberno municipal a algunhas preguntas do Partido Popular Pregunta: l.Numero de persoas as que se lles renovou nos ultimos tres meses os seus contratos laborais no concello de Melide? Tendo presentado esta bateria de preguntas 0 dia 28 de xaneiro, 0 departamento de Intervencion contou cun so dia para dar resposta, polo que precisa de mais tempo Pregunta: l.En que porcentaxe se situ a actualmente a debeda real do Concello? Tendo presentado esta bateria de preguntas 0 dia 28 de xaneiro, 0 departamento de Intervencion contou cun so dia para dar resposta, polo que precisa de mais tempo Pregunta: Calendario de pago a provedores

o departamento de Intervencion precisa de mais tempo para poder responder a esta pregunta Pregunta: Custo do alumeado publico dos meses de maio-xuiio de 2007, e maio-xufio de 2008 Tendo presentado esta bateria de preguntas 0 dia 28 de xaneiro, 0 departamento de Intervencion contou cun so dia para dar resposta, polo que precisa de mais tempo Pregunta: Importe total das facturas sen pagar do ana 2007-2008 Tendo presentado esta bateria de preguntas 0 dia 28 de xaneiro, 0 departamento de Intervencion contou cun so dia para dar resposta, polo que precisa de mais tempo Pregunta: Importe mensual que paga mos pedidos

0

Concello en concepto de intereses polos presta­

o departamento de Intervencion precisa de mais tempo para poder responder a esta pregunta

â&#x20AC;˘

I


Ele cci6 ns aut o n6 micas

Paxina 16

BREVES

"EI gobierno del BNG de Melide utiliza la web oficial del Concello para criticar a la oposicion", La Voz de Galicia 22.08.2008 "EI director del conservatorio melidense acusa al gobierno local de "destruir" la Orquesta Sinf6nica". La Voz de Galicia. 24.09.2008 "Los peregrinos se quejan del trato y de las condiciones h'igierricas del albergue de Melide". La Voz de Galicia. 05.09.2008 "EI teniente alcalde del PSOE critica a la regidora del BNG de Melide". El Correo Gallego. 21.08.2008 ''Varios militantes del BNG en la provincia de Ourense en足 contraron trabajo en la empresa publica SEAGA" depen足 diente de la conselleria do Medio Rural, que dirige el BNG. La Voz de Galicia 05.02 .2009 "Los sindicatos acusan al BNG de colocar a 30 candidatos en la Xunta". La Voz de Galicia 05.02.2009 "Los funcionarios de la Xunta exigen anular las pruebas de Vicepresidencia". "Los principios de igualdad, mer-ito y ca足 pacidad se vulneran en los examcnes, dicen los delegados siridicales". La Voz de Galicia 06.02.2009

Boletin PP de Melide 2009  
Boletin PP de Melide 2009  

Boletin do PP melidense de cara aos comicios autonomicos de 2009.

Advertisement