Page 1

ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR

Coordinadores Dra. Lídia Pons Griera Dra. Isabel Verdaguer Clavera Comissió de Coordinació Dra. Teresa Español Giralt Dr. Joseph Hilferty Dra. Coloma Lleal Galceran Dr. Joaquim Rafel Fontanals

L'Espai Europeu d'Educació Superior comença a ser una realitat en el nostre sistema universitari. En aquest sentit, des de gener de 2005, amb la publicació dels reials decrets llei de grau i postgrau, s'ha encetat el camí de les reformes i la implantació del primer i segon cicle amb les característiques de Bolonya. Des de Catalunya l'aposta decidida per estructurar el segon cicle amb l'oferta dels programes oficials de postgrau s'ha traduït en l'aprovació de la programació de màsters oficials i estudis de doctorat de les universitats catalanes. Aquesta oferta es va iniciar el curs 2006-2007 i ara se n’endega la quarta edició. Ens trobem davant d'un canvi significatiu del concepte que fins ara teníem dels plans d'estudis. Cal, en aquest sentit, programar els nostres coneixements dins del marc d'un programa educatiu i formatiu que aculli l'estudiant des de l'inici dels estudis i el formi tant en competències específiques com en competències transversals. En aquest marc sorgeix el màster oficial Lèxic i Comunicació Lingüística, que té com a objectiu fonamental oferir als llicenciats en Filologia, Lingüística i altres titulacions afins i als futurs graduats la possibilitat d’obtenir una especialització de qualitat en l’àmbit de la Lexicologia, la Lexicografia i la Comunicació.

Organització i lloc Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona Gran Via de les Corts Catalanes, 585 · 08007 Barcelona · www.ub.edu/filologia Informació acadèmica Dra. Lídia Pons Griera · lidia.pons@ub.edu · Tel. (+34) 93 4035620 www.ub.edu/masteroficial/lcl Preinscripció www.ub.edu/masteroficial 2 de març a 15 de setembre de 2009 Matrícula Secretaria de la Facultat de Filologia fil-secretaria@ub.edu Consulta de dates a: www.ub.edu/filologia · Tel. (+34) 93 4035581 Nombre de crèdits 60 (més, si escau, crèdits anivelladors). Places disponibles 30 Docència • 1r trimestre: octubre 2009-desembre 2009 (Mòduls de coneixements avançats en Lingüística, 20 ECTS) • 2n trimestre: gener 2010-març 2010 (Mòduls d’especialitat, 20 ECTS) • 3r trimestre: abril 2010-juny 2010, amb possibilitat d’allargament (Mòdul de pràctiques, 20 ECTS, o Mòdul de recerca, 20 ECTS)

MÀSTER OFICIAL EN LÈXIC I COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA

Llengües de docència Català, castellà i anglès.

2009/2010

Facultat de Filologia, Gran Via de les Corts Catalanes, 585 · 08007 Barcelona www.ub.edu/filologia


LÈXIC I COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA 2009/2010

OBJECTIUS

OFERTA FORMATIVA

Es tracta de formar

Mòdul 1. Coneixements avançats (20 ECTS): - Part comuna: · Lingüística de corpus · Llenguatge i conceptualització

És un màster interdepartamental i innovador que proporciona una base general de fonaments lingüístics a partir de la qual es perfilen dos itineraris:

Professionals o investigadors dedicats als aspectes teòrics i pràctics relacionats amb la lexicografia, la lexicologia i l’organització i gestió de la informació, que tinguin també un bon domini del tractament de bases de dades.

Especialistes amb habilitat comunicativa en diferents registres i amb coneixements pràctics i teòrics sobre els processos de transferència de significat. Estaran capacitats per a l’anàlisi i l’assessorament en l’àmbit de la comunicació multimodal i de la publicitat i per a exercir com a mediadors o interlocutors en la relació interprofessional.

El lèxic i els seu tractament • Pensat per a la formació de lexicògrafs, lexicòlegs, terminòlegs i gestors del coneixement. Comunicació lingüística • Pensat per a la formació d’assessors en sistemes de comunicació multimodal i publicitat, i de mediadors o interlocutors institucionals. Aquest ensenyament té una orientació integradora que fa possible una sortida professional o uns estudis de doctorat en cada un dels dos itineraris. El programa combina els continguts teòrics amb l’ús de les noves tecnologies aplicades a la constitució, l’anàlisi i la interpretació de corpus lingüístics i de corpus que integren la informació lingüística en altres sistemes de comunicació; i, d’altra banda, aporta una perspectiva multilingüe sobre el tractament de la informació en diferents formats. En conseqüència, representa una renovació metodològica que situa la Filologia convencional en una dimensió moderna.

Especialistes en l’anàlisi i en la investigació dels mecanismes de coneixement i de percepció que intervenen en els processos de comunicació, capaços de crear i d’analitzar corpus lingüístics i coneixedors dels procediments que intervenen en el funcionament de les llengües, tant des del punt de vista sincrònic com diacrònic.

Destinataris Adreçat a llicenciats i futurs graduats en Filologia, Lingüística i Traducció i Interpretació, i també a llicenciats i futurs graduats en Humanitats, Filosofia, Psicologia, Antropologia, Història de l’Art, Belles Arts, Ciències de la Comunicació i altres titulacions afins.

ESTRUCTURA MODULAR DEL MÀSTER El currículum comprèn 60 crèdits i està estructurat en mòduls: 1. Coneixements avançats 2. Especialitat: Lexicologia i Lexicografia 3. Especialitat: Comunicació lingüística 4. Recerca 5. Professionalitzador

ITINERARIS • Especialitat de Lexicologia i Lexicografia - Recerca: mòduls 1, 2, 4 - Professionalitzador: mòduls 1, 2, 5 • Especialitat de Comunicació lingüística - Recerca: mòduls 1, 3, 4 - Professionalitzador: mòduls 1, 3, 5

- Part amb optativitat: · Gramaticalització i canvi lingüístic · Lèxic i estructura argumental · Lingüística contrastiva Mòdul 2. Especialitat: Lexicologia i Lexicografia (20 ECTS) - Estructura del diccionari i estructura del lèxic - Història de la lexicografia i tipologia de diccionaris - Anàlisi del discurs lexicogràfic - Lexicografia pràctica: diccionaris monolingües i bilingües Mòdul 3. Especialitat: Comunicació lingüística (20 ECTS) - Discurs i variació funcional - Comunicació multimodal i intertextualitat - Retòrica, oratòria i pragmàtica - Metàfora, metonímia i esquemes conceptuals Mòdul 4. Recerca (20 ECTS) Mòdul 5. Professionalitzador (20 ECTS)

PROFESSORAT Vinculat als departaments de: · Filologia anglesa i alemanya · Filologia catalana · Filologia hispànica · Filologia llatina · Lingüística general

Master Lexic i Comunicacio Linguistica - Universitat de Barcelona  

Triptic de presentació del màster en L'exic i Comunicació que imparteix la Faucltat de Filoogia de Barcelona des de l'any 2007. El document...

Master Lexic i Comunicacio Linguistica - Universitat de Barcelona  

Triptic de presentació del màster en L'exic i Comunicació que imparteix la Faucltat de Filoogia de Barcelona des de l'any 2007. El document...