Page 1

Korpsnieuws Utrecht

november | december 2013 januari 2014


INHOUD We zijn jarig! 100-uurs kettinggebed najaar 2013 Alpha-cursus Beautiful Day! Jubileumweekend Verjaardagslijst Bloemen heiligingstafel Personalia Onze zieken en mensen die aan huis gebonden zijn: Agenda Roosters Korps Utrecht zoekt collectanten 7 vragen? 7 antwoorden! Leger des Heils-team begint met hulp aan Syrische vluchtelingen

ADRESSEN 3 6   6   7   9   11   12   12   14   15   18   19   20   23  

Korpsgebouw

Schooneggendreef 27H 3562 GG Utrecht (030) 26 56 568 korps.utrecht@legerdesheils.nl www.legerdesheilsutrecht.nl

Korpsofficier

Luitenant Marc Potters (06) 34 37 88 90

Bijbelstudie Jonge vrouwen

Luitenant Mariska Potters (06) 109 20 445

Coördinator Buurtwerk

Marianne Molenaar

Coördinator 2e kanswinkel

Mevr. R.E. Colenbrander

Verhuur

Majoor A. van Eijk (030) 26 22 297

Jongsoldaten sergeant en IOS ambassadeur

Br. F. Keijzer (06) 48 91 60 39

Muziekkorps

Br. W. Kruyt (0297) 28 57 65

Uitgave nr. 41

Open Zangkoor Br. H. Bek (06) 29 19 98 20 Redactie

Majoor C. Jongejans Zr. W. Hartmans Lt. M. Potters Zr. A.E Venema Zr. E. Videler

Kopij voor de volgende uitgave kunt u voor maandag 20 januari 2014 inleveren via het postvakje bij de Raad & Daadbalie of via redactie@legerdesheilsutrecht.nl


Voorwoord

We zijn jarig! Hieperdepiep hoera! Het Leger des Heils in Utrecht bestaat 125 jaar. Een mijlpaal waar we even bij stil mogen staan. Ik kan mij nog best goed het eeuwfeest van het Leger des Heils herinneren in 1987. Één van de bijeenkomsten was georganiseerd in het concertgebouw in Amsterdam. Zowel generaal Eva Burrows als koningin Beatrix waren aanwezig om dit feest mee te beleven. Ik kan mij nog goed herinneren dat één van de sprekers zei dat een eeuwfeest van een organisatie als het Leger des Heils eigenlijk helemaal geen feest is, omdat het aangeeft dat het leger na 100 jaar nog steeds nodig is. Het echte feest komt pas als het Leger des Heils zich overbodig heeft gemaakt. Deze boodschap maakte diepe indruk op mij. En nu, 26 jaar later, 3 | Korpsnieuws Utrecht

geloof ik dat we deze boodschap mogen herhalen! Het echte feest begint pas als het Leger des Heils zich overbodig heeft gemaakt en als iedereen de liefde van God kent. Uiteraard is een jubileum als het onze absoluut reden voor een feestje! En reken maar dat we het goed gaan vieren. Maar laten we daarnaast ook nooit vergeten dat we Leger des Heils zijn voor de redding van anderen. Ons jubileumweekend van 9 en 10 november zal dan ook in het teken staan van onze missie om anderen te helpen en dichter bij God te brengen. Ik wens u allemaal een prachtig jubileum, gezegende kerstdagen en een bevlogen 2014 toe! Marc Potters (luitenant) korpsofficier


Onsterfelijke liederen en hun makers (30)

door Envoy F.P.W. van Zaalen

Een prediker vat tien jaar zielzorg samen: Ga niet alleen door ’t leven, die last is u te zwaar. Laat Één u ruste geven, ga tot uw Middelaar. Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween En zoveel leed te dragen, ga niet alleen. Zo begint een lied, 223 in onze bundel, dat dominee Johan Gunning (34) schrijft (bestemd voor 2 stemmen met begeleiding door piano of orgel). Het lied is in meer dan tien talen vertaald en in vele bundels overgenomen. Gunning (1858-1940), nog maar kort predikant in Leiden, is net begonnen met de wekelijkse uitgave van een evangelisatieblad dat hij Pniël heeft genoemd. Het zal blijven bestaan tot kort voor zijn dood en in heel 1 Nederland gelezen worden. Hij wil 1

De naam Pniël is ontleend aan Genesis 22 vers 30. Jakob staat aan de oever van de rivier de Jabbok. Hij ziet op tegen de ontmoeting met zijn broer Ezau. Een man verhindert hem over te steken door een nachtelijke worsteling (een engel? God?).

de mens bereiken, maar gebruikt het theologische woord Middelaar. Moet de alleen gebleven ongehuwde mens naar een huwelijksbemiddelingbureau? Het tweede couplet maakt al veel duidelijk. Ga niet alleen, uw Koning wil komen in uw hart. Ach, geef het Hem ter woning, hoe stilt Hij dan uw smart! Wie kan er tranen drogen als Jezus? Immers geen! Richt dan de treurende ogen naar Jezus heen! Nederland heeft in 1892 geen koning meer, wel twee koninginnen (Emma en Wilhelmina). Het gaat dus om een andere koning, een die in je hart wil wonen. Jezus is die koning! O, armen, droeven, blinden, de hoofden opgericht! Laat u door Jezus vinden, zijn last is zacht en licht. Daar is zoveel te dragen, daar is zoveel geween;

Tegen de ochtend krijgt hij zijn nieuwe naam: Israël! Hij geeft de plek de naam Pniël, want, zei hij, ‘Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden geworden.’

Korpsnieuws Utrecht | 4


Ach, wil dan niet vertragen: naar Jezus heen!

maar onmiddellijk doordringend tot het hart!

Gunning schrijft voor de afgedwaalde, de niet-gelovige. Maar ook voor de kerkganger, de gedoopte, die zelfs belijdenis heeft gedaan, maar er blijk van geeft dat hij een dood geloof heeft. Als beginnend predikant in een Zeeuws dorp heeft hij ervaren hoe moeilijk het is om de harten der mensen te bereiken. In de bladen leest hij over dat vreemde Leger des Heils in Engeland. Daarin herkent hij de brandende liefde voor de Heiland en het verlorene. Alles wat hij mist in Nederland. En ook bij zichzelf. O, had hij maar het eenvoudige oprechte geloof van zijn vader, de theologieprofessor! Hij smeekt God erom en hij krijgt het.

Negentien jaar is hij wijkpredikant in Utrecht, de Buurkerk, de Domkerk, 1894-1913. Tweemaal leidt hij de oude generaal in, in Tivoli. En als de oude strijder is bevorderd tot heerlijkheid spreekt hij in de gedenkdienst in de korpszaal in de Weistraat, zoals de Mgr. van de Weteringstraat toen nog heette. ‘Die ure blijft mij in de herinnering.’ Hij leest zijn eigen vertaling van het Stichterslied voor.

“Ik heb helaas maar weinig dingen waarover ik mij beroemen kan, het is mij toch tot vreugde dat ik van meet af aan, zelfs voor zij in Nederland verschenen waren (mei 1887), het optreden van Generaal Booth begrepen heb en hen als jong predikant van Wilhelminadorp in een der Zeeuwse bladen verdedigd heb.’ Het werd hem door collega’s niet in dank afgenomen, maar tot op hoge leeftijd heeft hij zich nooit geschaamd voor zijn onophoudelijke liefde voor dat ‘rare’ Leger des Heils. Zo gauw hij kan, gaat hij naar Engeland om de twee grote redenaars Spurgeon en Booth te horen. Maar de grootste redenaar blijkt voor hem de Legermoeder, Catherine Booth: geen stemverheffing, 5 | Korpsnieuws Utrecht

‘Geen mensverheerlijking, een zonde verre van deze ‘Evangelistbij-Gods-genade’. Als oude man woont hij met zijn vrouw in een rusthuis in Amsterdam. Geen echte rust voor de oude strijder: Pniël verschijnt nog steeds. Hij publiceert zijn kostelijke herinneringen en het grote boek over William Booth. Iedere heilssoldaat moet dat boek lezen. Het is opgedragen aan de William Booth kweekschool en bij de opening door prinses Juliana is hij aanwezig. Op 17 mei 1936 is hij aanwezig bij de uitzending van 40 kadetten in het Concertgebouw, vol tot de laatste plaats. ‘Ik voelde mij gelukkig en geëerd toen de kommandant (Bouwe Vlas) mij uitnodigde het slotgebed uit te spreken. Hoe hartelijk heb ik deze mensen lief! God zegene het Leger des Heils!’


100-uurs kettinggebed najaar 2013 Vanuit korps Utrecht deden 18 personen mee aan dit kettinggebed, dat door het gebedsnetwerk van het Leger des Heils in Nederland werd georganiseerd. Van 1 tot 4 oktober werd er 100 uur gebeden door vele heilssoldaten, legervrienden en andere bidders. Dit kettinggebed liep uit op een PRAISE & PRAYERDAG, waarvoor velen naar ons korps kwamen om die dag te beleven. Helaas waren er vanuit ons korps geen mensen aanwezig om aan het programma mee te doen, maar enkele van onze medewerkers hebben wel hard gewerkt om de grote groep mensen die dag goed te verzorgen. Misschien dat we volgend jaar op een waardige wijze het kettinggebed gezamenlijk kunnen afsluiten. Hopelijk bent u op de hoogte dat het Leger des Heils een 3-maandelijkse gebedsagenda uitgeeft om dagelijks voor een Leger des Heils-onderwerp te bidden. U kunt deze agenda aanvragen bij Majoor Elly Schraa. Telefoon: (0183) 62 26 99 / 62 76 26 E-mail: gebedsnetwerk@legerdesheils.nl U mag zich ook opgeven bij Majoor Corrie Jongejans

Alpha-cursus Lieve mensen, Ik werd gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over de Alpha-cursus die nu is afgelopen en hoe ik het heb ervaren. Het heeft mij dichter bij God gebracht. Er samen over praten en naar elkaar luisteren vond ik heel fijn, zo neem je heel wat in je op. En voordat wij begonnen, was het gezamenlijk eten, wat ook gezellig was. Ik wil iedereen hartelijk bedanken daarvoor. Groetjes, Jellie Kranenburg Korpsnieuws Utrecht | 6


Beautiful Day! Op 2 september jongstleden was de start van de minor “Charismatisch Leiderschap”, een onderwijsprogramma van de Hogeschool Utrecht. Hier werd ons verteld dat er als eerste opdracht voor deze minor een kennismakingsopdracht was, namelijk het organiseren van een “Beautiful Day” voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij hebben als groep enorm veel instanties aangeschreven. Hier kwamen reacties op die enthousiast waren, maar ook mededelingen dat er geen interesse was. Eén van de organisaties waarmee we contact hebben opgenomen was het Leger des Heils in Overvecht-Noord. Toen wij met deze mensen hadden gesproken, waren zij direct zo enthousiast dat wij direct hiervoor kozen. De verscheidenheid van het publiek waarvoor het Leger des Heils zich inzet, is fascinerend en het was aandoenlijk om de verhalen te horen van de vrijwilligers die hier aanwezig waren. Wij besloten om een andere organisatie af te zeggen en ons te concentreren op het Leger des Heils. Nadat wij in een vervolgafspraak met Marc (luitenant Leger des Heils en aanspreekpunt van deze vestiging) en Linda (trouwe hulp binnen deze vestiging) afspraken hadden gemaakt, gingen wij aan de slag. Er zou een ontbijt worden georganiseerd waar gasten zich voor konden aanmelden en daarnaast zouden wij ondersteuning bieden bij 7 | Korpsnieuws Utrecht

een barbecue voor de vrijwilligers van het Leger des Heils. Dit zou plaatsvinden op vrijdag 13 september 2013. Wij hadden met het Leger des Heils afgesproken om rond 9 uur aanwezig te zijn op hun vestiging. Wij hadden zelf een uur eerder afgesproken om de boodschappen op de te halen bij de buurtsuper. Met volle boodschappentassen gingen wij richting de keuken om alles voor te bereiden.

Rond half 10 kwamen de eerste gasten binnendruppelen. Het werd ons al gauw duidelijk dat de gasten er zin in hadden en zij verheugden zich al meteen op een lekker bordje eten. Toen de gasten waren voorzien van een kopje koffie en plaatsgenomen hadden aan de eettafel, kwam er algauw een gezellige sfeer. De gesprekken onderling kwamen op gang en de eerste grapjes gingen over tafel.


Toen alles klaar was, heeft Rolf samen met Marieke een speech gegeven om iedereen welkom te heten en te melden dat de gasten via een lopend buffet hun ontbijtje konden pakken. De eerste gasten volgden de instructies direct op en vertelden ons bij het pakken van hun broodjes hoe lekker het er wel niet uitzag en dat wij goed ons best hadden gedaan. Terwijl de gasten aten, liepen wij langs om de gasten van drankjes te voorzien en eventueel nog van een extra kopje koffie of thee.

Rond een uur of twaalf waren de gasten verzadigd en gingen de eersten naar huis. De boodschappen waren precies goed afgemeten. Op een paar sneetjes brood en een halve ontbijtkoek. Wij vertelden aan de gasten dat zij dat mee naar huis mochten nemen. Wij hadden er immers weinig aan en zij zijn er gelukkig mee.

eerst door de mannen een partytent worden opgezet. Na wat geknutsel hadden wij deze in elkaar gezet, zodat wij tijdens het barbecueĂŤn droog zouden blijven. Het eten voor deze barbecue was door het Leger des Heils zelf verzorgd. Het was aan ons de vraag om dit verder te verzorgen, zodat de vrijwilligers samen konden eten, lachen en deze dag delen. Zelf mochten wij vanzelfsprekend ook een vorkje meeprikken. Rolf en Max voelden zich geroepen om het vlees te bakken, waar Yassine en Marieke het zouden brengen naar de vrijwilligers en hun van drankjes zouden voorzien. Ook in dit geval was iedereen enthousiast en het was hartstikke lekker, zei iedereen. Na afloop kregen wij van Marc als bedankje en aandenken een pet en een keycord van het Leger des Heils. Wij hebben dit met een brede lach geaccepteerd en hebben rond half 3 afscheid genomen van de vrijwilligers van het Leger des Heils. De dag bij het Leger des Heils was hartstikke leuk. Het geeft echt een voldaan gevoel om mensen een leuk ontbijt en barbecue te verzorgen. We kijken daarom ook vol voldoening terug op Beautiful Day -project. Marieke de Boer Rolf Kloosterman Yassine Ouchan Max Pleiter studenten Hogeschool Utrecht

Daarna was het tijd voor de barbecue voor de vrijwilligers. Omdat het lichtjes regende, moest er Korpsnieuws Utrecht | 8


Jubileumweekend Na een jaar van voorbereiding is het dan zover: op 9 en 10 november is het jubileumweekend. Korps Utrecht bestaat dan 125 jaar. Van Utrecht I en II naar Utrecht Stichterskorps en later ging Korps Utrecht Noord samen met het Stichterskorps op in Korps Utrecht. Vele vroegere heilssoldaten probeerden we op te sporen aan de hand van oude adressen en de media, zoals Facebook. Zo hebben wij diverse mensen benaderd en kunnen uitnodigen. Veel tijd ging ook zitten in het uitzoeken en verzamelen van foto's. Mede dank zij de albums van Mienie de Ruiter en de digitale foto's van Cees Spruyt en privéfoto's hadden wij keus te over. 9 | Korpsnieuws Utrecht

Wij hebben ons best gedaan als commissie en wensen u een leuk en gezellig weekend toe. Zaterdag 9 november is er een concertavond waarbij diverse oudmuzikanten meespelen in de Reünieband o.l.v. André Vulperhorst. Medewerking wordt ook verleend door de ASS en de avond wordt geleid door de commissioners Ger en Eva Marseille, oud- officieren van ons Korps. Wij nodigen u speciaal uit voor deze bijzondere avond en hopen u dan te ontmoeten. De toegang is 5 euro om de kosten te dekken. Meer informatie over het jubileumweekend kunt u ook vinden op de volgende bladzijde.


Korpsnieuws Utrecht | 10


We starten met een nieuwe rubriek, die nog even uw aandacht vraagt. We vermelden de verjaardagen die bekend zijn, maar het zou best kunnen dat uw verjaardag er niet bij staat. Mocht uw verjaardag ontbreken, dan is er een foutje in geslopen of dan is deze niet bekend. Even doorgeven, a.u.b! Ook als u de verjaardag van een ander mist, laat het ons weten. Wijzigingen en toevoegingen kunt u doorgeven aan Majoor Corrie Jongejans: Tel. (030) 26 111 35 / (06) 22 37 41 47 of e-mail c.jongejans@planet.nl

Verjaardagslijst November

December (vervolg)

1

21

2 5 9 15 21 22 23 26 27

Mevr. J. Vleemink Denise Devilee Dhr. C. van Ree Mevr. H. de Vries Dhr. L. de Wit Majoor Mevr. M.G. van Essen Mevr. J.J. Bol Dhr. A.J. ter Haar Dhr. A.A. Kranenburg Dhr. R. Videler Jord Spruyt Dhr. De Ruiter Mevr. M. van Wijk Mevr. G.H. Wimmers Mevr. H. Spruyt Mevr. J. van Gulik Niek Videler

22 23 25 27 30

Januari 1 2 5 8 9 18 19

December 1 4 7

Mevr. A. Ghebrehiwet Dhr. R. Rienks Mevr. M. van Zanten Dhr. J.W.M. van Gulik 9 Mevr. J.A. de Heer 12 Dhr. G.H. Kasteel 13 Dhr. J.W. van der Weerd 15 Mevr. A. Boumeester 19 Mevr. G.J.P.M. Boven 20 Mevr. G.M. Hollander

11 | Korpsnieuws Utrecht

Dhr. G.P. Mast Dhr. J. Ossewaarde Mevr. H.W. Kloet Mevr. J. Kranenburg Dhr. A.P. Roubos Mevr. A.J. Vellinga Mevr. C. Vulperhorst

20 21 22 23 25 26 28 28

Mevr. E.R.D. van Oosterom Mevr. M. Asperen-van Eden Dhr. A.P. Klein Mevr. A. van Woudenberg Envoy F.P.W. van Zaalen Dhr. J. Boumeester Mevr. P. Visser Dhr. B.S. Devilee Envoy G.P.W. Jansen Dhr. M.J. Tang Mevr. M.P. Creutzburg Mevr. J.C. van Buuren Mevr. C. de Vries Dhr. J. Duvigneau Dhr. K. Vellinga Mevr. B. van Dijk Majoor Mevr. W.K. van der Veen Dhr. F. Keyzer Mevr. A. Wiegers


Bloemen heiligingstafel De bloemen van de heiligingstafel gingen in de afgelopen periode naar de volgende personen:

September

Oktober

1 8 15 22 29

6 13 20 27

Mevr. P. Landzaat Mevr. L. Heiwegen Envoy G.P.W. Jansen Mevr. F.S.C. Schiedon Fam. Kranenburg

Dhr. H. van Hattem Fam. Videler Mevr. M.A.J. Hofman Fam. Koppen

Personalia Zuster F.S.C. Schiedon ontving op zondag 6 oktober jongstleden een speciale dankbetuiging namens de Divisie-officier en de Kommandant. Deze dankbetuiging kreeg zij omdat ze vele jaren als gastvrouw heeft geholpen op de Gezinsbond, die later Vrouwenbond heette en weer later werd omgedoopt tot Ontmoetingsgroep. Ze was op deze groepen niet alleen gastvrouw, maar werkte ook mee aan het programma voor deze middagen en bezocht veel mensen die bij deze activiteit waren betrokken. Zr. Schiedon heeft te kennen gegeven, dat ze het nu toch wat kalmer aan moet doen! Ze is immers 93 jaar jong! Korpsnieuws Utrecht | 12


De dankbetuiging ontving ze in de samenkomst, maar ook op deze manier willen we nog eens zeggen: ”DANK U WEL!” En daarbij willen we ook niet onvermeld laten dat ze vele jaren de kleine kinderrol sergeante was, in die hoedanigheid heeft ze generaties op zien groeien! Zr. E. van Keulen willen we in dit laatste korpsnieuws van dit jaar ook noemen, want zij is gestopt met het maken van het korpsnieuws. Vele jaren heeft ze in de vouw- enniet-groep meegewerkt en ervoor gezorgd dat het korpsnieuws bij ons terechtkwam. Vele jaren deed ze dit samen met haar man. Toen hij overleed, is ze bij de groep gebleven en bleef ze haar aandeel leveren. Maar ook bij deze zuster gaan de leeftijd en de gezondheid tellen. DANK U WEL, Zuster van Keulen voor uw werk in ons korps! We hopen dat u nog lang zult genieten van het korpsnieuws en dat u met goede herinneringen terugdenkt aan de tijd dat u eraan hebt bijgedragen.

Ook de schoonmaak en alles wat daarbij kwam werd door haar geregeld. Het was een hele klus! Maar ze heeft er ook veel plezier aan beleefd. De gezondheid van zuster Heiwegen vraagt nu aandacht en daarom stopt ze per 1 november aanstaande met haar taak als hoofd van de huishouding, maar ze zal zich zeker op een andere manier nog dienstbaar maken! Br. Karel Wimmers en Zr. Gerrie Wimmers-Kleinmeijer zijn op 11 november 2013 65 jaar getrouwd. Wat een prachtige mijlpaal! Namens het korps van harte gefeliciteerd. Br. van Hattem is op 23 oktober weer thuisgekomen na een periode van herstel en revalidatie van zo’n drie maanden. Hopelijk zal het verdere herstel ook nog voorspoedig verlopen!

Zr. L. Heiwegen roepen we ook een hartelijk “DANKJEWEL” toe! Vanaf de start van ons korps op de Schooneggendreef heeft zij als hoofd van de huishouding de scepter gezwaaid. Vooral in de beginperiode was dat hard werken! Maar ook later heeft ze vele kopjes door haar handen laten gaan en heel wat koekjes ingekocht. 13 | Korpsnieuws Utrecht

In de maand september ontvingen wij bericht dat Zr. J.J. van den Berg – Ganseman op 6 augustus 2013 door haar hemelse Vader is thuisgehaald en is Bevorderd tot Heerlijkheid. We wensen ieder die bij dit verlies betrokken is de nabijheid en troost van de Allerhoogste toe.


Onze zieken en mensen die aan huis gebonden zijn: Wilt u aan hen denken en met hen contact houden? Zr. P.H. Blinde Merenhoef 22 3601 AC Maarssen

Zr. N. Otten-Spaan Maertensplein 143 3738 GP Maartensdijk

Zr. C. de Vries - Veen Merenhoef 1, K505 3601 AC Maarssen

Br. H. Bol Westinghousestraat 57 3555 VB Utrecht

Zr. G. Pannekoek Merenhoef 1 K506 3601 AC Maarssen

Zr. H. de Vries Spruit en Bosch 1 3481 EZ Harmelen

Zr. E.D. Dros Perudreef 8, K811 3563 VA Utrecht

Zr. C. Ploeger Indusdreef 5, D209 3564 GV Utrecht

Zr. A. Wiegers G. Gershwinstraat 207 1544 NX Zaandijk

Br. H. van Hattem Merwedestraat 49 3522 XL Utrecht

Zr. J.W.M. van Ree Kleine Geertekerkhof 10 3511 XH Utrecht

Zr. C.J.G. Wimmers Batensteinplantsoen 52 4131 ZS Vianen (Utr)

Zr. P. Hoeflaken Paranadreef 133 3563 WG Utrecht

Zr. J.C. Scheepmaker Boerhaaveplein 162 3552 CT Utrecht

Br. L. de Wit Perudreef 8, K207 3563 VA Utrecht

Zr. M.A.J. Hofman Bossenbroekstraat 26 3555 TB Utrecht

Zr. R. Serton Lange Smeestr. 40 K1.34 3511 PZ Utrecht

Zr. J.G. van Zaalen Jan Ligthartplein 32 3607 VD Zeist

Fam. W. Koppen Ruysdaellaan 5 3764 WK Soest

Zr. G. Smits - Vonk Merenhoef 1 K002 3601 AC Maarssen

Zr. P. Landzaat CostaRicadreef 9, K910 3563 TA Utrecht

Zr. J.J. Stam -Landzaat Rademakerstr. 63 K206 3769 BC Soesterberg

Fam. W. Luimee Merenhoef 1, K408 3601 AC Maarssen

Maj. mvr. W.K. v/d Veen Merenhoef 1, K212 3601 AC Maarssen

Zr. G.G. Mansom Perudreef 8, K911 3563 VA Utrecht

Zr. B.C. Visee Kennedylaan 16, K 2022 3533 KY Utrecht

Zr. G. Nieuwenhuijs p/a Filipijnen 300 3524 JR Utrecht

Zr. A.C. Visser Perudreef 8, K429 3563 VA Utrecht

Korpsnieuws Utrecht | 14


Agenda Dit zijn alleen de bijzonderheden en de zondagen. Ons weekprogramma staat achterin dit korpsnieuws.

November 2

09:30 – 13:00

Symposium De rol van de kerk in een veranderde omgeving

3

10:00 – 11:30

Samenkomst o.l.v. Envoy Christa Ossewaarde m.m.v. zangkoor en muziekkorps

6

19:30 – 21:30

Open Zangkoor

9 en 10 november

Jubileumweekend

12

10:00 – 12:30 13:30 – 15:00

Breiclub Ontmoetingsgroep

13

10:00 – 11:30 14:00 – 15:30

Pastoraal Team Vrouwenbond

15

19:30 – 21:00

Bijbelstudie jonge vrouwen

17

10:00 – 11:30

Familiedienst o.l.v. Luitenants Marc en Mariska Potters m.m.v. Jonathan van der Lugt

20 19:30 – 21:00

Korpsraad

24 10:00 – 11:30

Samenkomst | Eeuwigheidszondag o.l.v. Luitenant Marc Potters m.m.v. Hans de Wit (piano)

van 25 t/m 29 november beleven we weer met elkaar de collecte week. Collecteert u ook mee? 26 10:00 – 12:30 13:30 – 15:00

Breiclub Ontmoetingsgroep

27 14:00 – 15:30

Vrouwenbond

15 | Korpsnieuws Utrecht


December

e

1

10:00 – 11:30

Samenkomst | 1 Advent o.l.v. Luitenant Marc Potters m.m.v. zangkoor en muziekkorps en br. John van Gulik (piano)

4

19:30 – 21:30

Open Zangkoor

7

11:00 – 17:00

De kerstpot staat in Hoog Catharijne

8

10:00 – 11:30

Samenkomst | 2 Advent o.l.v. Lt. Kolonels Wolterink m.m.v. Luitenant Marc Potters (piano)

e

10 10:00 – 12:30 13:30 – 15:00

Breiclub Ontmoetingsgroep

11

14:00 – 15:30

Vrouwenbond

12

11:00 – 20:00

De kerstpot staat in Hoog Catharijne

13

19:30 – 21:00

Bijbelstudie jonge vrouwen

14

11:00 – 17:00

De kerstpot staat in Hoog Catharijne

15

10:00 – 11:30

Samenkomst | 3 Advent o.l.v. Majoors Fieb Westmaas en Wil Graafland m.m.v. zangkoor en muziekkorps en br. Mark van Dijk (piano)

19

11:00 – 20:00 12:30 – 15:30

De kerstpot staat in Hoog Catharijne Open Huis Kerstfeest

21

11:00 – 17:00 18:30 – 20:00

De kerstpot staat in Hoog Catharijne Kerstlichtjestocht Tuindorp m.m.v. het muziekkorps

e

e

22 10:00 – 11:30

Samenkomst | 4 Advent o.l.v. Majoor Coby Broekman m.m.v. Luitenant Marc Potters (piano)

24 22:00 – 23:30

Kerstavond met het Leger des Heils in de Jacobikerk m.m.v. Koninklijke Brassband Utrecht en Paulien van der Werf overdenking door Majoor Jeanne van Hal

25 11:00 – 12:00

Familiekerstfeest o.l.v. Luitenant Marc Potters

29 10:00 – 11:30

Samenkomst o.l.v. Luitenant Marc Potters m.m.v. br. Cees Spruyt (piano)

Korpsnieuws Utrecht | 16


Januari 2014 5

10:00 – 11:30

Samenkomst m.m.v. zangkoor en muziekkorps

7

10:00 – 12:30 13:30 – 15:00

Breiclub Ontmoetingsgroep

8

10:00 – 11:30 14:00 – 15:30 19:30 – 21:30

Pastorale Raad Vrouwenbond Open Zangkoor

12

10:00 – 11:30

Samenkomst

15

19:30 – 21:00

Korpsraad

16

19:30 – 21:00

Redactieraad

19

10:00 – 11:30

Samenkomst

21

10:00 – 12:30 13:30 – 15:00

Breiclub Ontmoetingsgroep

22 14:00 – 15:30

Vrouwenbond

26 10:00 – 11:30

Samenkomst

17 | Korpsnieuws Utrecht


Roosters Kinderkerk

Voorzang

Koffiedienst

Openen

03-nov Elyn en Yvonne

Zr. H. Spruyt

Zr. M. van Hilten Zr. J. Kranenburg

Zr. J. Kranenborg

10-nov Mariska, René, Angela

Zr. A. Venema

Zr. R.A. Heiwegen Zr. J. Kranenburg

Majoor C. Jongejans

17-nov

Geen voorzang

Zr. E. Videler ???

Zr. M.J. Wittebol

24-nov Nelleke en Ferdy

Zr. J. Kruyt

Zr. E. Bijl Zr. M. J. Wittebol

Zr. J. Kruyt

01-dec Elyn en Yvonne

Br. H. Bek

Zr. M. van Hilten Zr. J. Kranenburg

Zr. R.A. Heiwegen

08-dec Alie, René, Petra

Br. W. van der Weerd Zr. R.A. Heiwegen Zr. J. Kranenburg

Zr. J. Kranenborg

15-dec

Zr. H. Spruyt

Zr. E. Videler ???

Majoor C. Jongejans

22-dec Mariska, René, Angela

Zr. A. Venema

Zr. E. Bijl Zr. M. J. Wittebol

Zr. M.J. Wittebol

25-dec Familiekerstfeest

Geen voorzang

Zr. R.A. Heiwegen Zr. J. Kranenburg

Zr. J. Kruyt

Zr. E. Videler ???

Zr. R.A. Heiwegen

Familiedienst

Nelleke en Ferdy

29-dec ??? 05-jan

Elyn en Yvonne

Br. H. Bek

Zr. M. van Hilten Zr. J. Kranenburg

Zr. J. Kranenborg

12-jan

Alie, René, Petra

Zr. J. Kruyt

Zr. R.A. Heiwegen Zr. J. Kranenburg

Majoor C. Jongejans

19-jan

Nelleke en Ferdy

Br. W. van der Weerd Zr. E. Videler ???

Zr. M.J. Wittebol

26-jan

Mariska, René, Angela

Zr. H. Spruyt

Zr. E. Bijl Zr. M. J. Wittebol

Zr. J. Kruyt

2-feb

Elyn en Yvonne

Br. H. Bek

Zr. M. van Hilten Zr. J. Kranenburg

Zr. R.A. Heiwegen

9-feb

Nelleke en Ferdy

Zr. A. Venema

Zr. R.A. Heiwegen Zr. J. Kranenburg

Zr. J. Kranenborg

16-feb

Alie, René, Petra

Zr. J. Kruyt

Zr. E. Videler ???

Majoor C. Jongejans

23-feb

Mariska, René, Angela

Br. W. van der Weerd Zr. E. Bijl Zr. M. J. Wittebol

Zr. M.J. Wittebol

Bent u verhinderd, wilt u dan zo vriendelijk zijn om onderling te ruilen? Korpsnieuws Utrecht | 18


Korps Utrecht zoekt collectanten Het Leger des Heils in Utrecht zoekt collectanten voor de jaarlijkse deurtot-deurcollecte. De collecte wordt gehouden van 25 tot en met 30 november 2013. De opbrengst wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils.

andere activiteiten georganiseerd. Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven krijgt het Leger des Heils geen subsidie. Daarom zoeken wij mensen die ons willen helpen om door te kunnen gaan met dit belangrijke werk. Onder de noemer ‘Samenleven doe je dus niet alleen’, organiseert het Leger des Heils in veel plaatsen een deurcollecte. Bent u tijdens de collecteweek beschikbaar en wilt u zich aanmelden om in uw wijk te collecteren, neem dan contact op met br. Frans Baljeu:

Een groeiende groep mensen heeft als gevolg van de economische crisis moeite om het hoofd boven water te houden. Bovendien voelen steeds Tel: (0346) 56 06 98 meer mensen zich eenzaam. Steeds E-mail: f.baljeu@ziggo.nl meer mensen doen een beroep op de hulp van het Leger des Heils. In de vorm van gebruikte kleding, voedsel of hulp bij schulden. Het Leger des Heils wil iedereen helpen die hulp nodig heeft maar daarvoor nergens anders terecht kan. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Jaarlijks helpt het Leger des Heils 35.000 mensen met professionele zorg en begeleiding. De hulpverlening strekt zich uit van maatschappelijke opvang tot verslavingszorg en van jeugdzorg tot reclassering. De deuren van buurtsteunpunten en korpsgebouwen staan voor iedereen open. Er worden wekelijks inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en 19 | Korpsnieuws Utrecht


7 vragen? 7 antwoorden! In de loop van de tijd wordt een aantal mensen benaderd om 7 vragen te beantwoorden. Deze vragen worden gesteld door Majoor Corrie Jongejans aan mensen uit het korps, uit de kledingwinkel, uit het muziekkorps of aan een toevallige voorbijganger‌‌ Maar we beginnen dan maar om de vragen aan Majoor Corrie Jongejans zelf te stellen.

Vraag 1: Wat is voor jou de Vraag 2: Welke eigenschap leukste manier om 50 euro bewonder je in anderen? uit te geven? Ik bewonder in anderen hun geduld Als ik ze nu kreeg, zou ik er iets voor en ik houd ervan als mensen trouw kopen voor de Ontmoetingsmiddag- zijn. bezoekers, want ik heb iets leuks gezien voor de kerst.

Korpsnieuws Utrecht | 20


Vraag 3: Met wie zou je wel eens een appeltje willen schillen?

familie, zijn ze heel belangrijk voor me. In het bijzonder mijn broer William. Volgend jaar wordt hij 50, maar hij heeft de intelligentie van een 3- tot 5-jarige. Door hem heb ik geleerd van kleine dingen te genieten.

Vraag 5: Met welke persoon uit de Bijbel zou je wel eens uit eten willen gaan?

Daar zou ik even over na moeten denken, want dat doe je meestal met iemand die iets doet wat je niet fijn vindt. Maar ik ga er altijd van uit dat mensen iets doen omdat zij er een reden voor hebben. Ik zou het niet weten!

Vraag 4: Waar ben je aan gehecht?

Daar hoef ik niet lang over na te denken! Met Petrus zou ik aan tafel willen zitten en brood en vis met hem eten en dan nog eens met hem praten over dat geweldige moment dat Jezus vraagt: “Heb je me lief?” Ik zou willen weten hoe dat bij hem over is gekomen. Terwijl je alles verknoeid hebt, dan toch te mogen zeggen: “Ja, Heer, ik heb U lief!”

Vraag 6: Welk wonder heb je meegemaakt?

Aan mijn familie. Hoewel ik al jong ons gezin uit ging en heel vaak niet Ik heb veel wonderen meegemaakt, maar niet alles was spectaculair!

Mijn familie is heel belangrijk voor me!

Een wonder is als er iets onverwachts gebeurt. Maar soms bid je ergens heel lang voor en dan gebeurt het aanwezig kon zijn bij familieaangeeindelijk en dan zeg je: “Dat kan niet legenheden en daardoor een beetje waar zijn!” los ben komen te staan van de 21 | Korpsnieuws Utrecht


In onze huizen woonde een Ethiopiër, hij sprak nooit, hij ging zwijgend zijn weg. In dat huis kwam ik als geestelijk verzorger één middag in de week. De bedoeling was dat ik om 3 uur bij de thee aanwezig zou zijn. Maar omdat het in de huiskamer de anderhalf uur daarvoor altijd stil was, ging ik vaak vroeger om nog wat te werken. In dezelfde flat waar de huiskamer was, had ook onze zwijgende gast een kleine kamer, omdat hij zijn kamer vaak niet kon vinden en dan liep hij de verkeerde kamer in. Ik was op een middag ook weer vroeg en hij kwam ook binnen. Ik groette hem en hij knikte en ging in de verste hoek zitten. Na een half uur kon ik toch mijn mond niet houden en ging in zijn buurt zitten en begon te praten. Na een vernietigende blik, met pijn in zijn ogen stond hij op en ging weg. Mislukt! En zo ging het week na week, zodra ik binnen was, kwam hij binnen, ging in de verste hoek zitten na een groet van mij en een knik van hem. Als de andere bewoners kwamen, ging hij weg.

(hij praatte meestal Engels): “Waarom ben je zo lang niet geweest? Ik heb je zo gemist!” Ik zei dat ik ziek geweest was en hij vroeg of ik nu weer beter was en ging toen naar zijn eigen hoek en ik ging aan mijn eigen werk. Maar die middag heb ik God gedankt voor een wonder dat ik niet had ontdekt: een beschadigd mens wilde in mijn nabijheid zijn en had daar genoeg aan.

Vraag 7: Als je een vraag aan Jezus mag stellen, welke zal dat zijn? Ik zou aan Hem vragen of Hij nooit eens moe werd van die mensen die altijd maar weer bij Hem weggaan en dan weer terugkomen. Hoe doet/deed Hij dat? Ik word er soms zo boos om en ben er ook vaak verdrietig over, dat we als mensen zo’n slecht voorbeeld aan elkaar en aan anderen geven.

Die middag heb ik God gedankt voor een wonder dat ik niet had ontdekt Toen werd ik ziek en was een week of vijf afwezig. De eerste keer dat ik er weer was, stapte hij binnen en ik zei hem voorzichtig gedag en hij deed zijn mond open en zei met een krachtige stem en in het Nederlands Korpsnieuws Utrecht | 22


Leger des Heilsteam begint met hulp aan Syrische vluchtelingen Een Internationaal Leger des Heilnoodteam (van de SA International Emergency Services) is een samenwerkingsverband aangegaan met de Lutherse Wereldfederatie (LWF) om vluchtelingen te helpen, die voor het aanhoudende conflict in Syrië gevlucht zijn. De Verenigde Naties melden dat meer dan twee miljoen mensen Syrië zijn ontvlucht. Meer dan een half miljoen van hen zoeken hun toevlucht in Jordanië . De Leger des Heils-hulpverleners Damaris Frick, majoor Barrie Sampson en teamleider majoor Henk Van Hattem krijgen ondersteuning van de heer Nader Duqmaq, het hoofd van de LWF in Jordanië, en zijn team. Ze hebben ruimte toegewezen gekregen in het LWF-kantoor in Amman en zijn voorzien van mobiele telefoons en de benodigde kantoorartikelen. In samenwerking met plaatselijke leveranciers en de Jordan Hasjemite Charity Organisation (JHCO) - een organisatie die is vrijgesteld van belastingen en douanekosten hebben de beide partners gaskachels , gasflessen , fleece trainingspakken in verschillende maten en ‘hygiënepakketten’ ingekocht (met daarin tandenborstels, tandpasta, shampoo, zeep, schoonmaakmiddel, 23 | Korpsnieuws Utrecht

afwasmiddel, waspoeder en handdesinfectie-middel) om uit te delen aan de vluchtelingen. De eerste zending hulpgoederen wordt verdeeld onder 200 families die het meest in nood zijn. Een tweede distributieprogramma wordt overwogen, waarbij nadrukkelijk rekening gehouden wordt met de voorbereidingen op de winter. Vanaf medio november gaan de temperaturen dalen. Meteorologen verwachten een strenge winter. Syrische families in de opvangkampen wonen in niet-geïsoleerde, onverwarmde ruimten - vaak zonder meubels , beddengoed of tapijten. Verdere planning van projecten zal plaatsvinden op basis van de bevindingen van de veldwerkers en de coördinatiecommissie. Majoor Barrie Sampson bezocht samen met de Leger des Heilsteamleden en vertegenwoordigers van de LWF, Al Mafraq - een stad op ongeveer één uur rijden van Amman. Hij zegt dat de situatie van de vluchtelingen allerlei moeilijkheden veroorzaakt: 'Al Mafraq wordt geconfronteerd met een groot aantal Syriërs die in de stad hun toevlucht zoeken', schrijft hij . 'De prijzen worden noodgedwongen opgedreven door het toegenomen aantal inwoners. Veel Jordaniërs hebben moeite om hun levensstandaard op een redelijke peil te houden.' In Al Mafraq ontmoette het Leger des Heils-team meerdere gezinnen die uit Syrië waren gevlucht . Majoor Sampson rapporteert : 'Kishfa en haar


man ontvluchtten de Syrische stad Homs acht maanden geleden , om hun gezin in veiligheid te brengen. Ze hebben vier kinderen en een vijfde is op komst. Ze wonen in een garageachtig gebouw, waarvoor zij 100 Jordaanse dinar ( US $ 140 ) huur per maand betalen.’ 'We ontmoetten ook de uit veertien personen bestaande familie Al Ewasha, die woont in een afbraakpand . De gaten in de muren worden afgedekt met tapijten en gordijnen. Zo kunnen ze nog enigszins de schijn van waardigheid ophouden. Een gordijn scheidt het slaapgedeelte van het toilet. Het jongste lid van de familie, een jongen van een jaar of acht, verloor beide ouders in het Syrische conflict. Hij moet eigenlijk naar school, maar daarvoor is geen mogelijkheid. Hij

brengt nu zijn tijd noodgedwongen door bij zijn grootouders.' Majoor Sampson legt uit dat de toestroom van vluchtelingen ook gevolgen heeft voor de plaatselijke bevolking: 'De Jaboors , een Jordaanse familie, wonen in twee kamers aan de achterzijde van een andere woning met twee zwaar gehandicapte meisjes (15 en 16 jaar oud) en een jongere broer. Hoewel de vader werkt als bewaker, vinden ze het - als gevolg van de huidige economische situatie in de stad - erg moeilijk om rond te komen.' Het Leger des Heils-team verwacht zijn werk in JordaniĂŤ ook in de nabije toekomst te kunnen voortzetten. Er zijn plannen om waar nodig, het team uit te breiden. Rapport van The Salvation Army International Emergency Services

Korpsnieuws Utrecht | 24


25 | Korpsnieuws Utrecht


Korpsnieuws Utrecht | 26


WEEK ZONDAG

PROGRAMMA 09:15 uur 10:00 uur 09:45 uur 11:30 uur

Moment van gebed Samenkomst Kinderkerk Jongsoldatenles (1e en 3e van de maand)

MAANDAG

DINSDAG

10:00 - 12:30 2e kans winkel 18:00 - 21:00 Soepfiets 10:00 - 15:30 10:00 - 12:30 10:00 - 12:30 13:00 - 15:30 14:00 - 15:30

Open huis | Raad en Daad Breiclub (om de week) 2e kans winkel 2e kans winkel Ontmoetingsmiddag (om de week)

WOENSDAG

10:00 - 12:30 Open huis | Raad en Daad 10:00 - 12:30 2e kans winkel 14:00 - 15:30 Vrouwenbond (om de week) 19:30 - 22:00 Open zangkoor (1e woensdag van de maand)

DONDERDAG

VRIJDAG

09:30 - 15:30 10:00 - 12:30 12:30 - 13:00 13:00 - 15:30

Open huis | Raad en Daad 2e kans winkel Soeplunch 2e kans winkel

10:00 - 12:30 2e kans winkel


(030) 265 65 68 korps.utrecht@legerdesheils.nl www.legerdesheilsutrecht.nl NL62 RABO 039 42 56 506

Leger des Heils korps Utrecht Schooneggendreef 27H 3562 GG Utrecht t. e. w. b.

Korpsnieuws november | december 2013 | januari 2014  

Dit korpsnieuws richt zich o.a. op de kerst. Nieuw: Verjaardagenlijst