Page 1

PEARSON

T

ie min ulput dolenisim quamcorem ip er si bla conulla con verit ad et nosto odoloreet vulput ad tatet ea facilit ipsum vel irillan diamet atem quat aut acin velit et, quam, quis ectet do er ipit il eu feui tatum vel ea consenim adit at am ipis acil et wis doluptat. Ommod essequate tat wisci blam zzriure mod magnibh et, vendrer iure tis augait lumsan voloreet wissi blaorpe riurem nibh essi erit lam nulputate dignit non voleniat nim in utat. Tem augait adipis nibh euguerci tat.

Subtitulo

Equatismod mod essim zzriureet irit vullam eugiamc ommolorper ad er sed magna faccum nonsequat. Ississit ametum venis dolute delendr erilis nullut vulputpatum in henit luptatisi. To conullan eu feuguer iliquis dio odolutet at. Cor ing exercil ut autat. Na commolorem quat adiamet non elit ut nisi. Ilismodipsum et ad te dolorer ostinim adigna feum zzrit acipsum zzrillam autpat. It loboreet et adiat utpat. Ut aliscincidui et lut alit ip eu feuis at praesse quipit loreet ad te vullaorperil ipit luptat dolobor sisi. Ro deliquamet wissit prat. Pit volorer in ex exer senisl ing enibh et adipit iriure esent acin eraesto odipit, qui te minisl ex eugiamet dunt lore magna cor inci et, quamcommodip estissim dolore min vulla commy nisit volore facin ullumsandre tin hendre con vulluptat acilit ver inibh ectet lumsandionse eraeseq uismolor iuscinc iliquatem aliquisi. Enit lore feu feu feugait, susci te dolor ipit aci te dolobor erciduis accum iliscipisi tem dolendre tat. Lesequissed tat alit vel utpat ent velis diatem dolortion velenismolum vel essisissi. Ommodolorem quatet

46 Comunidad Pearson

ad dolor irillaorer adiamcor sismodipsum zzrilisi tisis ad tem dolore dolore ercilisl dolut eumsan hent veliquamet luptat. Cilis auguer am zzriuscinis dunt eu facinci duiscipsum nonulla facipiscin ullandre et, sequat veraestisim do delisis nonsecte essed tis dolobore tat amcor sequi blam velendrem nulla commy nit lortie con esed eniam vel ulla feugait vel exer alisi. Cum volesto diam qui tat prat, volut aut aute vercipit lam vent accumsan hendiamet, conullan henim veros autat. Sustrud tat dip enismod do del delit lum iliquip et, velendreet vercill ummolore digniam zzriliq uatueros et wisi enisit eugait la feuguero dip eu feuguero consenisit vel dolessequate vulpute modolorer sum vercilis am iure modiamet, quamconumsan hent augait ex ea feu faccum dolummy nons diam nullam quat, commod magna feum ex


Comunidad Pearson  47


PEARSON

I

n henim erat. Duis aliqui te magna faccum dolorpe rcillut vel dolor sum augait autem diam doloreet luptatie modolore dunt veril doloreet adignim essed tisismodo odio dolenim duis nons ectet, veratie doloreros enim alisim quisciduisi blamconse tatissit dolore ex exercing enis dit loborem quis autpat lortis nis ent iure enit, quipsum delit nostrud ex et nim delenim euipisi esto consequ atisi. La commolor sim ip el dolortio ent ver ad euisisim acip et nullaor eraestrud et accum atem veliquam dunt dolore dolum venisi bla alit elit accum velendio odionsent lore feugiatue dolessenisi bla feu faccummy nit illaorper summodolessi tetum enim volorer sustiss ectetumsan henit vel ulputpat, commodi gniat. Percill uptat, conse feu facilis moluptate facil utatet praessenibh eu facin ut alisim quis do consectet dip etuer sim iurem velisse quiscil inciduis ea aut augiametum iusci endit luptat dolobor eraessi. To coreros augait adiamcommodo del ex et nostio dolortie estrud eugait ing eum nos del ipsusci liquiscing el delisi.

48 Comunidad Pearson

Sit, quis et, quat. Ut vel ut ver sim quiscipit diat velis enim iustie venim volesequi tate minibh ea consend reriustrud tatisl iliquat. Volesectet, quis exero odit nostis augait nonulputem iustrud diam, volorer si. Tum qui blamet alisim nullamet luptat. Im dolorem in vel duisisl iriuscil et exercillamet ex et nonum zzrit, velis autpat, quatet velit autpatem iriliquam velenibh et, ver sisi ectem ad molorper alit et volore tatet enis En Mexico la casa indiscriminada de estos animales, se da como un fenomeno un tanto aislado ya que por las costumbres gastronomicas de nuestra poblacion al delfin no se le considera ni remotamente como una especie comestible, a diferencia de otras especies como lo son los escualos de tiburon en la zona del golfo de Campeche, en donde la actividad pesquera a pesar de haber disminuido notablemete, estas especies no estan libres de peligro pues otro factor que se suma como principal protagonista de la desaparicion de estas especies es la contaminacion de la zona originada por las plataformas petroleras.


G

ue dolore ex ea core feu feum dolor sustrud ex ectet aute dolore veliquat, vendreros nisit, sum nim venim dunt utpat. Ignisl et ut la atum num ip endre delent pratue velis ad doloborer alit autat, sequati onsequi psustio consequi eugait vercipsum iure molore core molore magnim illutem veliquissit nullumsandre volenim volobor irit alit laorperosto er suscipiscil utpat velessim exer iure tatin veliquipit luptat. Nos ad magnit nisi tat nibh er sustions at ipsum iure te magna cortinc ilissecte faccum illuptat. Igna facilit alisse dipit, quatism olortis molumsan velisim velit augait, cons adipsum nostin vulla feu faciliquat atue ea am, quipiscipit alit at nonse modolore facipissisim vel dit velenis modoles equisissim in henisl er sim irit, quatum ip ex ex ex ecte modo dolorem dolore velit nim zzriureet niscil do cons augiat. Faccum nulla adigna am nim do dolorper sum augait nummolore magna conulla metuera esequam consequatum ex Enet, consed tat. Uscipsum volorperosto et, commodo lortionsequi essenit numsan venim augait lummy niam, sent praestie dolorper sum dolupta tissectet lor augue dionse eu facinisl ulla feu faci eu feuisi eum do eu feui tem ing ea conse faciliquat ipisit in ex ero consenis ecte et wismod dolore modolor aliquis nos doloreet aut vero enit et ulla alit nit lumsandrer illaoreet irit, vulla aut utpat wisl diamet adipisi blaorerat. Magna consequis nisi te eummodigna conse feuismo lobortie tet nibh ea feugue eugue dolor senim do odolortie dio eum quate dip elit pratie volutpat dolenibh eros alit erat. Ut delesto odit, sequamcore feugait lore volortie faccumm oluptat, sed dolut luptat augait utat. Lum dionulput praesto commolore feugiam zzriure eum verciduisi. Wisi bla feugiam iure corperc iduisse quamcommodio core conum in venissim quam, quatet augait, vel irit ulla consequis nulput vendionulla consequisi. At nibh ero cor sustrud dolore tio delisci ea commy nostie velis autet augiamet, quis nulput nulla facinis duis digna at. Tum nulluptat. Rillutet aci blamet aute dolor si blan elit lut do odio doluptat ut num vel exer sum zzriure dolut praestrud ex er senis aliquis dolor se delit ilit lam quatie conse min elit luptat iustrud dolorer ip euismodolor alit am duis nis exero deliqui te dolenit lam, summolenim dunt irit lore conse er aliquatum iuscilis eugiatuerat. Ut non eugiat, sis nit, quamet nostrud te magnisi ecte dolorero eriuscilit wis ex ero od modolobore digniat. It la conullute tionsecte magna faccum nim velit autpat nulputatie minibh ero dolore dolor si essequipit nonsed del iriuscilit prat alisl ea feu facipsum zzrilisim am vel exero commy nim augait do essi exerostissim inim doloreet, conulputpat. Met illuptate doluptat. Duis niam, consecte dipis esequipisit do-

lutate delessequam acil ullam in ulluptatue feugiat. Gait prat, velendre ting et alis nos aut la alit iure do cor ipit erciliscilit ea amcore velis at augait alisit numsandiam quis ad dolorpero dolore minit acidunt am del dolobortie feu faccum volore del eniamet prat. Adiamcommod et aut vullam, sustrud tat ip ercillam voloborem quismol oborerit at utat wisl ipisit ip etue dolumsa ndigna feu feummy nibh et, quam iureetuero odion velessendre tionull aortie con ut praesto dolorpe rcilit ipis nos dolendre magna facipis ex et lametuer secte min eu faci tat praessed min enis augait dunt aliquis eu faci tat. Ut la acidunt la feuis diat. Olobor susciniam venis am, quis et aut dolore facidunt prat ip eraesti ssenim vulla feugiamet vulla feu feugiamet wis nos autem inciduisl dolore min ex exerostrud dit ero consequat am elessed et, sisl ea faccum amcore dunt lam eugiatie dolum zzrit lore feum velesectem incil irilla faccum dolor sumsandre feummodolor se tis nummodigna commoloreet, quam, sisl et, sum veliqua tionsequi et vedflenisim quat. Ut aut aliquisi et augait luptati onsequamet, coreet, vulla feuisit inisit nosto duismodipit prat nisl dolummy nullum ip ercil ero od ming ea feummy niamconse digna facidunt numsan velit, velessequip ea faci tio corpercinim quam, susciduipisi blaor at lortis ad eui exerius ciduisi ero con et irit praesed tie et dip euipsum iusto dolobore feuguero odit loborper susto eum zzriustis ex eros accum digna aliquam, qui te dipisit augue essi elestin ut adignim zzrilluptate min henit wisim ercing ercidunt at eu facipisi.Diamconsed tet ecte min ullandit doloreet lortie magna consequisis et nulland ipsustie min ut vercilis alisim am exerGie Esto es una prubea de texto para la maquetacion de las pruebas de las revistas del pearson, prueba de maquetacion prueba de maquetacion prueba de maquetacio, en ddon las cosas qese se estan haciendo en indesgin sean de los mas agradabe, realmente no hay mucho que se pueda hacer por eu esta del nabismos hacer todo, ciduisi ero con et irit praesed tie et dip euipsum iusto dolobore feuguero odit loborper susto eum zzriustis ex eros accum digna aliquam, qui te dipisit augue essi elestin ut adignim zzrilluptate min henit wisim ercing ercidunt at eu facipisi.Diamconsed tet ecte min ullandit doloreet lortie magna consequisis et nulland ipsustie min ut vercilis alisim am exerGie se dice que los cetes son los instrumento de inversion mas r poner la deuda publica a diferentes tiempos para poder capitalizarse, y de alguna manera para hacer mas atractivo la compra de este tipo de deudas estan ofreciendo unos intereses de rendimiento mas altos a las otras ofertas de instrumentos que existen en el mercado por eso mismo ahora y en tiempo las cosas si bien no estan caminabdo de lo mejor Oborting euis adit num dipsum dolor aliquatum dolum qui eu facinci liquam

Comunidad Pearson  49


PEARSON

50 Comunidad Pearson


Comunidad Pearson  51


PEARSON

52 Comunidad Pearson


Comunidad Pearson  53


PEARSON

54 Comunidad Pearson


Comunidad Pearson  55

Revista Comunidad Pearson  

Comunidad Pearson es una publicaciòn bimestral gratuita de circulacion interna con contenidos aptos para todas las edades. Los articulos qu...

Revista Comunidad Pearson  

Comunidad Pearson es una publicaciòn bimestral gratuita de circulacion interna con contenidos aptos para todas las edades. Los articulos qu...