Page 1

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ na rok szkolny 20010/13 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna 2. Zadania ogólne szkoły 3. Misja wychowawcza szkoły 4. Cele oddziaływań wychowawczych 5. Obszary działań wychowawczych 6. Przewidywane osiągniecie ucznia po klasie III i VI 7. Model absolwenta szkoły 8. Zadania nauczyciela wychowawcy 9. Wykaz imprez i uroczystości szkolnych o charakterze ogólnoszkolnym 10. Współpraca szkoły z rodzicami 11. Monitoring i ewaluacja

1


PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ w DĄBRÓWCE WIELKIEJ ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH USTAW, ROZPORZĄDZEŃ I REGULAMINÓW WEWNĄTRZSZKOLNYCH: 1. PODSTAWA PRAWNA. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 946) Art. 48, ust. 1. „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania". Art. 53, ust. 3. „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami." Art. 72, ust. l. „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją." Art. 72, ust. 3. „W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka.”

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.) Deklaracje: „Rzeczpospolita Polska uważa, że wykonania przez dziecko jego praw określonych w konwencji, w szczególności praw określonych w artykułach od 12 do 16, dokonuje się z poszanowaniem władzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami dotyczącymi miejsca dziecka w rodzinie i poza rodziną."

2


PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ

Karta Nauczyciela ze zmianami z dn. 26. 01. 1982r. (Dz. U. nr 97 z 2006r., poz. 674 ze zmianami) Art. 6 „Nauczyciel obowiązany jest: 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.”

Ustawa o systemie oświaty z dn. 7. 09.1991 r. ze zmianami z 19. 03. 2009r. (Dz. U. Nr 56, poz. 458) Preambuła Ustawy o systemie oświaty „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności." Art.4 „Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej ucznia."

Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 3


PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ

2. ZADANIA OGÓLNE SZKOŁY Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym realizowaniu przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela. 3. MISJA WYCHOWAWCZA SZKOŁY Założenia programu: 1. Obowiązkiem szkoły i nauczyciela jest stymulowanie rozwoju ucznia w pożądanym kierunku oraz wspieranie rodziców w dążeniu do zapewniania młodemu człowiekowi warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego. 2. Cel nadrzędny naszego działania, role i oczekiwania wobec nauczycieli naszej szkoły określa: MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DABRÓWCE WIELKIEJ JESTEŚMY PO TO, BY PRZYGOTOWAĆ ŚWIADOMEGO KULTUROWO MŁODEGO CZŁOWIEKA DO FUNKCJONOWANIA BEZ KOMPLEKSÓW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, STWORZYMY WARUNKI SPRZYJAJĄCE PEŁNEMU ROZWOJOWI KAŻDEGO UCZNIA, ZAPEWNIAJAC MU LEPSZY START NA KOLEJNYCH ETAPACH EDUKACJI. BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ SZKOŁY, ANGAŻUJĄC ŚRODOWISKO SZKOLNE I LOKALNE.

NASZA SZKOŁA WSPIERA ROZWÓJ KAŻDEGO UCZNIA ZAPEWNIAJAC MU OSIĄGANIE SUKCESÓW NA MIARĘ JEGO MOŻLIWOŚCI. POSTRZEGAMY UCZNIA W KATEGORIACH JEGO PODMIOTOWOŚCI, GODNOŚCI I NIEPOWTARZALNOŚCI. DBAMY O ROZWÓJ DOCIEKLIWOŚCI POZNAWCZEJ UCZNIA UKIERUNKOWANEJ NA POSZUKIWANIE PRAWDY, DOBRA I PIĘKNA W ŚWIECIE. KSZTAŁTUJEMY ATMOSFERĘ DIALOGU I ZAUFANIA. ZAPEWNIAMY POCZUCIE BEZPIECZENSTWA. KADRĘ TWORZY ZESPÓŁ TOLERANCYJNY UCZĄCY AKCEPTACJI INNYCH, SZACUNKU I UZNANIA, GODNOŚCI INNEGO CZŁOWIEKA. DZIĘKI WSPÓLNYM ODDZIAŁYWANIOM CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY PODEJMUJEMY DZIAŁANIA STOSOWNIE DO MOTTA:

„I MARZENIA STAJĄ SIĘ PRAWDZIWE” 3. Nasza misję zamierzamy realizować poprzez nauczanie i kształtowanie umiejętności oraz program wychowawczy, który obejmuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz opiekuńczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli naszej szkoły. 4. Do pomocy w realizacji naszej misji chcemy zaprosić: uczniów, rodziców, pracowników niepedagogicznych naszej szkoły, władze gminy i władze oświatowe oraz instytucje, organizacje 4


PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ młodzieżowe i kluby sportowe, jednym słowem wszystkich, którzy chcą pomóc w stwarzaniu przyjaznej atmosfery i właściwym funkcjonowaniu dziecka w społeczności szkolnej. Wspólnie chcemy pomagać uczniowi w poszukiwaniu i odkrywaniu celów życiowych oraz wartości ważnych do odnalezienia własnego miejsca w świecie. 4. CELE ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

Cele główne 1. Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi Prawami Dziecka oraz prawem szkolnym. 2. Osiągnięcie jak najlepszych relacji międzyludzkich pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej, tak aby takie wartości jak kultura osobista, życzliwość, uczciwość i bezinteresowność, tolerancja, odpowiedzialność czyli wartości ponadczasowe i uniwersalne były widoczne na co dzień i aby każdy uznawał je za swoje i kierował się nimi w swoim postępowaniu. 3. Rozwijanie samorządności uczniów.

Cele szczegółowe Uczeń: · · · · · · · . ·

Jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka, Wie jak kulturalnie zachowywać się w domu, szkole i na ulicy, Potrafi skorzystać z dóbr kultury i właściwie zachować się w teatrze, kinie, muzeum Szanuje ludzi i respektuje ich prawa, Dba o kondycję fizyczną, higienę osobistą, estetykę ubioru i otoczenia, Rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, jest uczciwy i odpowiedzialny, Potrafi rozwiązywać konflikty w konstruktywny sposób, Potrafi korzystać z technologii informacyjnej – zna dobrodziejstwa i zagrożenia. Jest świadomy zagrożeń wynikających ze stosowania używek.

5. OBSZARY DZIAŁANIA WYCHOWAWCZEGO: PRAWA DZIECKA 1. Poznanie swoich praw i praw innych ludzi, wychowanie ku wyższym wartością ogólnoludzkim (prawda, dobro, piękno, miłość, sprawiedliwość, wolność). 2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne czyny, kształtowanie podstawy szacunku wobec siebie i innych: - spotkania z rówieśnikami, ciekawymi ludźmi, - dyskusja, pogadanki, uroczystości szkolne. 3. Stosowanie zasad współżycia w społeczności szkolnej, budowanie rzetelnych postaw logicznie uporządkowanej i powiązanej wiedzy, rozbudzenia pasji poznawczych i zainteresowań. 4. Świadome korzystanie z mediów elektronicznych.

5


PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ KULTURA 1. Poznanie środowiska, w którym żyjemy – tradycje, życie w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym (aktywny udział w życiu rodziny, grupy, klasy środowiska, kraju). 2. Uczestnictwo w życiu kulturalnym. 3. Budowanie tradycji szkoły i klasy – rozwijanie wrażliwości na dobro, ukazywanie atrakcyjności różnych jej form: - uroczystości i spotkania międzypokoleniowe, - spotkania z ludźmi realizującymi dobro w swoim życiu, - współpraca z rodzicami.

ZDROWIE 1. Bezpieczeństwo uczniów, wdrażanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji sprzyjających zachowaniu zdrowia. 2. Kształtowanie potrzeby dbania o własne ciało i sprawność fizyczną. 3. Dbamy o środowisko, w którym żyjemy. 4. Zapoznanie z korzyściami i zagrożeniami płynącymi z Internetu. 5. Zdobycie wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze stosowania używek.

6. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA PO KLASIE III i VI

Przewidywane osiągnięcia wychowawcze ucznia po klasie III PRAWA DZIECKA 1.1. Poznanie swoich praw i praw innych ludzi.  Czuje się pełnoprawnym człowiekiem społeczności uczniowskiej, zna swoje prawa i obowiązki.  Rozpoznaje i nazywa swoje uczucia, potrafi o nich opowiedzieć. 1.2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne czyny, kształtowanie podstawy szacunku wobec siebie i innych .   

Zna normy i zasady postępowania, rozróżnia i potrafi odróżnić dobro od zła. Jest odpowiedzialny – dokładnie przeprowadza powierzone mu zadania. Zna system oceniania i potrafi zgodnie z nim dokonać samooceny.

1.3. Stosowanie zasad współżycia w społeczności szkolnej, budowanie rzetelnych postaw logicznie uporządkowanej i powiązanej wiedzy, rozbudzenia pasji poznawczych i zainteresowań. 6


PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ  Pełni role społeczne w klasie i szkole – wykonując zadania odpowiedzialnie.  Współdziała z innymi dziećmi, okazując zrozumienie, akceptację i tolerancje.  Prawidłowo stosuje formy grzecznościowe – proszę, przepraszam, dziękuję, kontrolując tym samym własne zachowanie.  Jest śmiały i otarty w kontaktach z nauczycielami – szuka u nich pomocy ale także dzieli się radościami. 1.4 Świadome korzystanie z mediów elektronicznych.

Zna zakres poruszania się po wybranych przez nauczyciela mediach użytecznych.

KULTURA 2.1. Poznanie środowiska, w którym żyjemy – tradycje, życie w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym.

 Okazuje szacunek rodzicom, akceptuje ich decyzje. Współuczestniczy w życiu rodzinnym, wzmacniając więzi uczuciowe. Zna historie własnej rodziny.  Ma otwarty stosunek do otaczającego świata. Poznaje ciekawych ludzi i ich zawody. Szanuje środowisko przyrodnicze, dba o zwierzęta i rośliny. 2.2. Uczestnictwo w życiu kulturalnym.  Rozwija wrażliwość estetyczną: słuchając utworów muzycznych i poetyckich, uczestnicząc w koncertach, przedstawieniach teatralnych, oglądając filmy raz tworząc własne galerie prac.  Dba i szanuje prace własne i innych.  Potrafi zachować się w tatrze, kinie itp. stosując społecznie przyjęte normy. 2.3. Budowanie tradycji szkoły i klasy.  Godnie reprezentuje szkołę.  Wzmacnia więzi klasowe poprzez organizowanie wspólnych uroczystości.

ZDROWIE 3.1. Bezpieczeństwo uczniów.  Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego (podstawowe znaki drogowe rodzaje dróg i zasady poruszania się po nich).  Potrafi korzystać ze środków komunikacji miejskiej. 3.2. Kształtowanie potrzeby dbania o własne ciało i sprawność fizyczną.  Przestrzega zasad higieny osobistej, higieny pracy, nauki i wypoczynku.  Wie jak się zdrowo odżywiać.  Ma świadomość zagrożeń wynikających z przebywania z osobami palącymi 7


PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ  Rozumie niebezpieczeństwa związane z używkami  Dba o własne ciało i sprawność fizyczną. 3.3 Dbamy o środowisko, w którym żyjemy.  Szanuje środowisko przyrodnicze.  Zna gatunki roślin i zwierząt chronionych.  Wykazuje postawy opiekuńcze w stosunku do zwierząt.. 3.4 Praca z komputerem i Internetem.  Zna elementy zagrożeń dotyczących jego zdrowia fizycznego i psychicznego.  Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

Przewidywane osiągnięcia wychowawcze ucznia po klasie VI

PRAWA DZIECKA 1.1.      

Poznanie swoich praw i praw innych ludzi. Czuje się pełnoprawnym członkiem społeczności szkolnej, zna prawa i obowiązki. Umie kulturalnie występować w obronie własnych praw. Akceptuje wszystkich uczniów i pracowników szkoły, szanuje siebie i innych. Szacunek dla innych wyraża właściwym i kulturalnym językiem Potrafi nazwać i wrażać swoje uczucia. Posiada umiejętność prowadzenia rozmów z rówieśnikami, osobami starszymi, potrafi grzecznie ale stanowczo odmawiać, nie unika trudnych tematów.

1.2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne czyny, kształtowanie podstawy szacunku wobec siebie i innych.  Rozróżnia dobro i zło.  Potrafi obiektywnie oceniać siebie i innych, wyraża gotowość naprawienia wyrządzonego przez siebie zła . 1.3. Stosowanie zasad współżycia w społeczności szkolnej, budowanie rzetelnych postaw logicznie uporządkowanej i powiązanej wiedzy, rozbudzenia pasji poznawczych i zainteresowań.  Wyraża chęć udziału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.  Stosuje formy grzecznościowe, okazuje pozytywne emocje i uczucia.  Przestrzega norm współżycia w grupie: obowiązkowość, punktualność, rzetelność I wytrwałość.

8


PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ 1.4.

Świadome korzystanie z mediów elektronicznych.  Rozwiązuje problemy i podejmuje decyzje z wykorzystaniem komputera.  Przestrzega zasad etycznych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.

KULTURA 2.1. Poznanie środowiska, w którym żyjemy – tradycje, życie w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym.  Zna nazwiska osób zasłużonych dla regionu, środowiska lokalnego, kraju.  Szanuje środowisko przyrodnicze, wykazuje opiekuńczą postawę w stosunku do roślin i zwierząt.  Odznacza się otwartym, szczerym stosunkiem do ludzi, potrafi w sytuacjach trudnych szukać pomocy u kolegów z samorządu, wychowawcy, nauczyciela.  Okazuje szacunek rodzicom, nauczycielom, akceptuje ich decyzje.  Używa właściwego języka w kontaktach z dorosłymi i dziećmi.  Wie, do kogo zwrócić się w sytuacjach problemowych.  Zna pojęcia: tolerancja, dziedzictwo narodowe i regionalne, potrafi zastosować je w wypowiedziach. 2.2. Uczestnictwo w życiu kulturalnym. Stosuje się do społecznie przyjętych norm zachowań w miejscach publicznych. Dba o estetyczny wygląd własnej osoby i otoczenia. Szanuje efekty pracy własnej i ich osób. Podejmuje samodzielne próby celu pomocy koledze w nauce, codziennym życiu, polepszenia wyników sportowych.  Rozwija wrażliwość estetyczną uczestnicząc w korzystaniu z dóbr kultury.    

2.3. Budowanie tradycji szkoły i klasy – rozwijanie wrażliwości na dobro, ukazywanie atrakcyjności różnych jej form.  Świadomie uczestniczy w obchodach uroczystości klasowych i szkolnych.  Wzmacnia więzi klasowe i rodzinne podczas organizowania wspólnych uroczystości.  Godnie reprezentuje szkołę.

ZDROWIE 3.1. Bezpieczeństwo uczniów. wdrażanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji sprzyjających zachowaniu zdrowia.  Przestrzega zaleceń nauczycieli dotyczących zachowania na terenie szkoły i poza nią. 9


PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ  Posiada kartę rowerową i przestrzega zasad poruszania się po drogach.  Zgłasza nauczycielom lub innym pracownikom szkoły o sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu.  Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz życia. 3.2. Kształtowanie potrzeby dbania o własne ciało i sprawność fizyczną.    

Stosuje zasadę „fair play”. Dba o własne ciało i sprawność fizyczną. Rozpoznaje zagrożenia zdrowotne związane z uzależnieniami, przebywaniem z palącymi Ma świadomość istnienia nowego problemu społecznego, jakim są „dopalacze”, ich rozprowadzanie i stosowanie

3.3 Dbamy o środowisko, w którym żyjemy.   

Dba o estetyczny wygląd swojego otoczenia. Szanuje środowisko przyrodnicze. Zna gatunki roślin i zwierząt.

3.4. Zna, rozumie i potrafi wyjaśnić korzyści wynikające z posługiwania się komputerem i Internetem.  Wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne.  Ma świadomość niebezpieczeństw wypływających z udostępniania swoich danych w Internecie.

7. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ Nasz absolwent: Będzie: a) b) c) d)

człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć z innymi, a przede wszystkim w zgodzie ze sobą, niósł pomoc i wsparcie osobom potrzebującym, rozwijał się w miarę swoich potrzeb i możliwości, kierował się w życiu wartościami będącymi podstawą wychowania w naszej szkole: prawdą, dobrem, tolerancją i patriotyzmem, e) dbał o zdrowie i bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, f) czuł się pełnoprawnym członkiem społeczności, g) świadomie korzystał z mediów elektronicznych.

10


PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ Będzie przygotowany do: a) życia w rodzinie i cenił rodzinę jako najwyższą wartość w swoim życiu, b) życia w społeczeństwie i cechuje go postawa otwartości na drugiego człowieka, c) podjęcia decyzji o kierunku swojej drogi edukacyjnej. Będzie posiadał umiejętności: a) b) c) d) e) f) g) h)

ułatwiające mu funkcjonowanie w społeczeństwie, twórczego rozwiązywania problemów, sprawnego i efektywnego komunikowanie się, asertywnego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i własnemu systemowi wartości uczenia się, zdobywania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł oraz samokształcenia, umiejętności autoprezentacji, efektywnej współpracy w grupie, podejmowania właściwych decyzji.

8. ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY 1. Odziałem opiekuje się wychowawca. 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, o inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, o podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 2. Wychowawca w celu realizacji swoich zadań: o otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, o planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, o współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka, o utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów w celu: poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, współpracuje z rodzicami, tzn. okazuje im pomoc w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymuje od nich pomoc w swoich działaniach, włącza ich w sprawy życia klasy i szkoły. 3. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. o

11


PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ

9. WYKAZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH O CHARAKTERZE OGÓLNOSZKOLNYM

Rozpoczęcie roku szkolnego , rocznica wybuchu wojny Obchody Dnia Ziemi, Sprzątanie Świata Wybory opiekuna SU Pasowanie pierwszoklasistów Dzień Edukacji Narodowej Rocznica Odzyskania Niepodległości Andrzejki Poranek Wigilijny Choinka noworoczna Dzień Babci i Dziadka Walentynki Obchody powitania wiosny Dzień Papieski Rocznica Konstytucji 3 Maja Dzień Rodziców

12


PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ Święto Szkoły Dzień Dziecka i Sportu Zakończenie roku szkolnego

10. WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI 1. 2.

Szkoła wspiera rodziców w ich działaniach wychowawczych. Rodzice pozostają w ścisłym kontakcie z wychowawcą i nauczycielami oraz aktywnie uczestniczą w życiu klasy i szkoły: biorą udział w co dwumiesięcznych zebraniach informacyjnych, podczas których otrzymują pełną informację o osiągnięciach swoich dzieci i wskazówki do dalszej pracy, uczestniczą w radach oddziałowych wspierając poczynania edukacyjne i wychowawcze nauczycieli, współpracują z radą pedagogiczną, opiniują działania szkoły oraz wzbogacają swoim doświadczeniem i inicjatywą poczynania szkoły poprzez udział w Radzie Rodziców.

11. MONITORING I EWALUACJA

Program Wychowawczy Szkoły podlega monitorowaniu i ewaluacji. 1. Monitorowanie polegać będzie na regularnym i systematycznym sprawdzaniu według ustalonych kryteriów realizacji zadań wyżej opracowanego szkolnego programu wychowawczego. 2. Monitorowaniu podlegać będą: realizacja zaplanowanych działań wychowawczych w poszczególnych klasach; realizacja zadań ogólnych szkoły w zakresie pracy wychowawczej; współpraca z instytucjami działającymi na rzecz wychowania dziecka; organizacja, zadania i cele kół przedmiotowych; realizacja zajęć wychowawczo - profilaktycznych; organizacja oraz przebieg imprez i uroczystości klasowych; organizacja, cele oraz przebieg wycieczek szkolnych; 2. Ewaluacja zmierzać będzie do stwierdzenia, w jakim stopniu zamierzone cele są realizowane oraz ocenianie uzyskanych wyników w celu podjęcia decyzji co do kontynuowania lub zmian jakościowych programu wychowawczego szkoły. 13


PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ

Uchwalony przez Radę Rodziców i zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 15. 09. 2010r.

14

Program wychowawczy  

Program wychowawczy