Page 95

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2005

COLABORACIÓN CON OUTRAS ENTIDADES Ao longo do ano 2005 foron moitas as institucións e empresas que colaboraron coa Fundación MARCO para poder levar a cabo as actividades realizadas. Entre elas cabe subliñar as seguintes: COPRODUCCION DE E XP OSICIONS CON OUTROS MUSEOS

n Fundación Luis S eoane Coprodución da exposición “DIASPORA. 10 artistas galegos no exilio latinoamericano. 1930-1970” PATROCINIOS DE E XP OSICIONS

n Japan Foundation Patrocinio da exposición “CHIKAKU. Tempo e memoria en Xapón” n Fundación Tele fónica Patrocinio da exposición “Colección de Fotografía Contemporánea de Telefónica” n Minis terio de C ultura Patrocinio da exposición “DIÁSPORA. 10 artistas galegos no exilio latinoamericano. 1930-1970” COLABORACIÓNS EN E XP OSICIÓNS

n Cas a A s i a Colaboración para a exposición “CHIKAKU. Tempo e memoria en Xapón” n CGAI, C entro Galego das Ar tes da Ima xe Produción das obras audiovisuaies da exposición “DIÁSPORA. 10 artistas galegos no exilio latinoamericano. 1930-1970” e do ciclo de cine monográfico “Carlos Velo” n Foro C ultural de Austria Colaboración para a exposición “A patria está ao virar na esquina. Fotografía contemporánea de Austria” n Embaixada de Brasil Colaboración na exposición “20 desarranxos. Panorama da arte brasileira” n Fac ultade de Belas Ar tes de Pontevedra, Uni versidade de Vigo Colaboración para a exposición “Aberto por obras” n Fundación La xeiro Colaboración na exposición “20 desarranxos. Panorama da arte brasileira” n Repsol YPF Colaboración para a exposición “DIASPORA. 10 artistas galegos no exilio latinoamericano. 1930-1970” n Disc os Elepé Daily Pric e Colaboración na exposición “20 desarranxos. Panorama da arte brasileira” 94 | MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

COLABORACIÓNS NOUTRA S ACTI VIDADES

n Ministerio de C ultura Subvención das seguintes actividades didácticas: - Programa educativo para escolares “Arte e matemáticas” - Programa de espectáculos de monicreques e talleres para familias n Ministerio de C ultura, Dirección Xeral de C ooperación e Comunicación C ultural Patrocinio das Xornadas de Reflexión “Arte Contemporánea en Democracia” n Aguas de Mondari z Fuente del Val, S.A . Patrocinio da presentación do Aquófono, actividade realizada no MARCO co gallo do Día Internacional dos Museos OUTROS CONVENIOS

n Uni versidade de S an tiago de C ompostela Convenio de colaboración para a realización de prácticas por parte dos alumnos da licenciatura de Historia da Arte n Uni ver sidade de Vigo Convenio de colaboración para a realización de prácticas por parte dos alumnos da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación n Esc ola Superior de C onser vación e R estauración de Bens C ulturais de Galicia Convenio de colaboración para a realización de prácticas por parte dos alumnos da citada Escola n Ins tituto de Educ ación S ec undari a Valen tín Paz Andrade Convenio de colaboración para a realización de prácticas por parte dos alumnos a través dos programas de Formación nos Centros de Traballo n EGACI, Esc ola Galega de Cine CoConvenio de colaboración cultural e artístico para a realización de actividades en común

Profile for MARCO Museo de arte contemporánea de Vigo

MARCO Memoria anual 2005  

Memoria de actividades do MARCO Museo de arte contemporanea de Vigo, ano 2005

MARCO Memoria anual 2005  

Memoria de actividades do MARCO Museo de arte contemporanea de Vigo, ano 2005

Advertisement