Page 87

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2005 PROGRAMA “MARCO EXTRAMUROS”

Visi tas a galerías e c entros de ar te guiadas por Juan Mar tínez de la C olina A partir de outubro, e como novidade da tempada 2005-2006, inaugurouse un novo programa de visitas a galerías e centros de arte fóra do MARCO. O obxectivo destas visitas, que teñen lugar un sábado de cada mes, é contribuír á colaboración entre os axentes do mundo da arte (artistas, público, museos, galerías, centros de arte), favorecer a difusión das iniciativas culturais da cidade, e ofrecer un novo servizo aos membros da Agrupación, familiarizándolles co acontecer artístico e fomentando o coleccionismo. Visita 1 MARCO Extramuros Programa: presentación do ciclo no salón de actos; visita virtual á exposición “A paisaxe reinventada” (Pazo de Mariñán, A Coruña); exposición “Caracteres”, de Francisco Leiro (Galería AdHoc, Vigo); exposición “Apeiros do s. XIX – Esculturas do s. XXI” (Centro Cultural Caixanova, Vigo) 1 outubro 2005 (27 participantes) Visita 2 MARCO Extramuros Programa: visita virtual á 9ª Bienal de Arte de Estambul (1ª parte) no salón de actos; exposición “La hora de la estrella”, de Manuel Vilariño (Galería Bacelos, Vigo); exposición “Lugar de Condide”, de Antón Goyanes (Galería PM8, Vigo) 5 novembro 2005 (26 participantes) Visita 3 MARCO Extramuros Programa: exposición Aberto por obras (MARCO, Espazo Anexo); visita virtual á 9ª Bienal de Arte de Estambul (1ª parte) no salón de actos 3 decembro 2005 (22 participantes) PROGRAMA “¿COÑECES A TÚA CIDADE?”

Perc orridos c ulturais pola cidade de Vi go, guiados por Alicia Carrera (Van -C omunicación C ultural) 3º Perc orrido: A historia a través da arquitectura 2 xullo 2005 (35 participantes) 4º Perc orrido: Visita ao casco histórico de Vigo Programa: visita ao casco histórico de Vigo 15 outubro 2005 (32 participantes) 5º Percorrido: visita ao Pazo Museo Quiñones de León 16 decembro 2005 (32 participantes) A Agrupación de Amigos do MARCO agradece especialmente a colaboración desinteresada de Van Divulgación Cultural na realización deste ciclo de visitas.

86 | MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

VIAXES n Via xe e visita á Bienal de Venecia do 23 ao 26 de xuño de 2005 (14 participantes)

n XII C on gre so Mundi al de Ami gos de los Museos: “Museos y ami gos. Frente a nuevas realidades ” Sevilla, Teatro Lope de Vega do 18 ao 22 de outubro de 2005 2 participantes + 1 becario FMAM

OUTROS EVENTOS n C en a anu al dos membros da Agrupación de Amigos, coincidindo coa celebración do Día Internacional dos Museos 2005, no restaurantecafetería do MARCO 18 maio 2005

n Mesa informati va da Agrupación de Amigos, atendida pola Presidenta e persoal voluntario, con motivo da celebración do Día Internacional dos Museos 2005 e a Xornada de Portas Abertas 17 maio 2005, Día das Letras Galegas n Mesa inform ati va da Agrupación de Amigos, atendida pola Presidenta e persoal voluntario, con motivo da celebración do 3º aniversario do museo e as Xorn adas de Por tas A ber tas “3Xmarc o ” 11, 12 e 13 novembro 2005

n Par ticipación da Presidenta en ac ti vidades de d if u s i ó n Reunión da Junta Directiva da FEAM Madrid, Museo de América, 9 abril 2005

Programa MARCO EXTRAMUROS: Visita á Galería Bacelos

Profile for MARCO Museo de arte contemporánea de Vigo

MARCO Memoria anual 2005  

Memoria de actividades do MARCO Museo de arte contemporanea de Vigo, ano 2005

MARCO Memoria anual 2005  

Memoria de actividades do MARCO Museo de arte contemporanea de Vigo, ano 2005

Advertisement