Page 1

TRANSIMEX - SAIGON

ANNUAL REPORT 2007


Khoâng ngöøng ñoåi môùi ñeå vöôn ñeán taàm cao... Muïc luïc

Thoâng ñieäp cuûa chuû tòch HÑQT Nhöõng thoâng tin chung Nhöõng chaëng ñöôøng phaùt trieån Coâng ty lieân doanh Ban laõnh ñaïo coâng ty Thoâng tin coå ñoâng Baùo caùo cuûa toång giaùm ñoác ñieàu haønh Tình hình thöïc hieän keá hoaïch ñaàu tö naêm 2007 Keá hoaïch ñaàu tö XDCB vaø söûa chöõa lôùn naêm 2008-2009 Keá hoaïch kinh doanh naêm 2008 Baùo caùo kieåm toaùn Baûng caân ñoái keá toaùn Baûn thuyeát minh baùo caùo taøi chính naêm 2007 Thoâng tin lieân heä

4 6 8 10 12 14 16 21 22 24 26 28 34 98

Contents

Message from the Chairman General information Milestone Joint venture company The Board Members and Board of Management Shareholders information Report of General Director Report of capital expenditure year 2007 Plan of capital construction & maintenance of 2008-2009 period Business plan of 2008 Auditor’s report Balance sheet Notes to the financial statements Contact information

50 52 55 56 58 60 64 68 70 72 74 76 82 100


Khoâng ngöøng ñoåi môùi ñeå vöôn ñeán taàm cao... Muïc luïc

Thoâng ñieäp cuûa chuû tòch HÑQT Nhöõng thoâng tin chung Nhöõng chaëng ñöôøng phaùt trieån Coâng ty lieân doanh Ban laõnh ñaïo coâng ty Thoâng tin coå ñoâng Baùo caùo cuûa toång giaùm ñoác ñieàu haønh Tình hình thöïc hieän keá hoaïch ñaàu tö naêm 2007 Keá hoaïch ñaàu tö XDCB vaø söûa chöõa lôùn naêm 2008-2009 Keá hoaïch kinh doanh naêm 2008 Baùo caùo kieåm toaùn Baûng caân ñoái keá toaùn Baûn thuyeát minh baùo caùo taøi chính naêm 2007 Thoâng tin lieân heä

4 6 8 10 12 14 16 21 22 24 26 28 34 98

Contents

Message from the Chairman General information Milestone Joint venture company The Board Members and Board of Management Shareholders information Report of General Director Report of capital expenditure year 2007 Plan of capital construction & maintenance of 2008-2009 period Business plan of 2008 Auditor’s report Balance sheet Notes to the financial statements Contact information

50 52 55 56 58 60 64 68 70 72 74 76 82 100


Thoâng ñieäp cuûa chuû tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Kính thöa Quyù vò coå ñoâng cuøng caùc nhaø ñaàu tö, Naêm 2007, Vieät Nam ñaõ ñaùnh daáu moät böôùc phaùt trieån vöôït baäc sau khi trôû thaønh thaønh vieân thöù 150 cuûa WTO, taïo ñieàu kieän cho vieäc hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá theá giôùi, phaùt trieån ñaàu tö, kinh doanh thöông maïi vaø xuaát nhaäp khaåu. Ñoù chính laø cô hoäi lôùn cho ngaønh kinh doanh dòch vuï logistics, nhöng cuõng laø thaùch thöùc khoâng nhoû vì giôø ñaây, caùc coâng ty giao nhaän cuûa Vieät Nam voán chæ laø ñaïi lyù cho caùc haõng giao nhaän vaän taûi cuûa nöôùc ngoaøi, nay phaûi töï ñöùng treân ñoâi chaân cuûa mình, caïnh tranh tröïc tieáp vôùi caùc haõng giao nhaän quoác teá coù teân tuoåi vaø kinh nghieäm haøng traêm naêm trong ngheà. Traûi qua hôn 25 naêm hoaït ñoäng, Transimex-Saigon ñaõ trôû thaønh nhaø cung caáp dòch vuï logistics chuyeân nghieäp, coù uy tín treân thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Ñeå ñoùn ñaàu xu theá hoäi nhaäp, ngay töø khi baét ñaàu coå phaàn hoùa, naêm 2000, Hoäi ñoàng quaûn trò ñaõ xaùc ñònh chieán löôïc taäp trung vaøo ñaàu tö vaø phaùt trieån caùc dòch vuï kho baõi: xaây döïng beán caûng xaø lan, chuyeån baõi thöôøng thaønh caûng trung chuyeån (ICD), chuyeån kho thöôøng thaønh kho gom haøng CFS vaø kho ngoaïi quan. Ñeán nay, ICD Transimex ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng Trung taâm kho caûng hoaït ñoäng nhoän nhòp vaø hieäu quaû nhaát so vôùi caùc ICD trong khu vöïc. Beân caïnh ñoù,

taän duïng lôïi theá cuûa vò trí maët baèng vaên phoøng chính, coâng ty ñaõ ñaàu tö xaây döïng cao oác vaên phoøng TMSTower taïi 172 Hai Baø Tröng, nhaèm taêng cöôøng lôïi nhuaän, giuùp ñaûm baûo caân baèng kinh doanh ngay caû trong nhöõng thôøi ñieåm khoù khaên nhaát. Söï ñaàu tö ñuùng höôùng, coù hieäu quaû trong thôøi gian qua ñaõ goùp phaàn taêng naêng suaát lao ñoäng, caûi thieän chaát löôïng dòch vuï vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa coâng ty. Maëc duø coù nhieàu bieán ñoåi veà moâi tröôøng kinh doanh vaø ñaàu tö, trong khi nhieàu coâng ty giao nhaän trong nöôùc phaûi ñoùng cöûa, Transimex-Saigon vaãn giöõ möùc taêng tröôûng ñeàu ñaën, chia coå töùc cho coå ñoâng töø 15-22%/ naêm, voán chuû sôû höõu cuûa coâng ty ñaït gaàn 177 tyû ñoàng, taêng hôn 6 laàn so vôùi thôøi ñieåm baét ñaàu coå phaàn hoùa naêm 2000. Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2007 ñaït vaø vöôït chæ tieâu keá hoaïch doanh thu vaø lôïi nhuaän, taêng 7% so vôùi naêm 2006. Coù ñöôïc thaønh quaû naøy laø nhôø söï ñoùng goùp raát lôùn cuûa taäp theå CB-CNV, söï tin töôûng goùp voán cuûa quyù coå ñoâng trong caùc döï aùn ñaàu tö, söï ñoùng goùp trí tueä cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò vaø söï ñieàu haønh coù hieäu quaû cuûa Ban Toång giaùm ñoác. Chieán löôïc cuûa coâng ty laø kinh doanh taäp trung vaøo lónh vöïc chuyeân moân logistics, tieáp tuïc ñaàu tö hieän ñaïi hoùa cô sôû haï taàng saün coù vaø môû roäng coù hieäu quaû phaïm vi hoaït ñoäng ñeå chuaån bò cho vieäc môû cöûa thò tröôøng logistics vaøo naêm 2012. Chuù troïng ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, ñoàng thôøi taêng cöôøng lieân doanh lieân keát ñeå giaûm caïnh tranh, taêng thò phaàn; phaùt trieån moät soá ngaønh ngheà boå trôï nhö: chuyeån phaùt nhanh, dòch vuï quaûn lyù kho, phaân phoái haøng hoùa...Coâng ty seõ taêng tröôûng töøng böôùc vöõng chaéc vaø an toaøn, ñaûm baûo tyû leä laõi treân voán ñieàu leä töø 20-25%

vaø cao hôn. Naêm 2008, tình hình kinh teá, xaõ hoäi seõ coù nhieàu bieán chuyeån khoù löôøng, tuy nhieân, vôùi chieán löôïc phaùt trieån ñuùng ñaén vaø nieàm tin cuûa caùc khaùch haøng, CB-CNV coâng ty, caùc coå ñoâng cuøng caùc nhaø ñaàu tö ñoái vôùi Transimex-Saigon, toâi khaúng ñònh raèng HÑQT seõ toaøn taâm toaøn yù phaùt huy toái ña caùc nguoàn löïc ñeå giaù trò coâng ty ngaøy caøng taêng cao; lôïi ích cuûa khaùch haøng, cuûa coå ñoâng, cuûa ngöôøi lao ñoäng vaø thöông hieäu Transimex-Saigon seõ ngaøy caøng phaùt trieån beàn vöõng. Thay maët Hoäi ñoàng Quaûn trò, toâi ñaùnh giaù cao nhöõng noã löïc cuûa Ban Toång giaùm ñoác cuøng toaøn theå CBCNV coâng ty Transimex-Saigon. Xin caûm ôn Quyù vò coå ñoâng, quyù khaùch haøng vaø caùc cô quan quaûn lyù chöùc naêng ñaõ tin töôûng, hoã trôï vaø hôïp taùc vôùi coâng ty trong thôøi gian qua. Mong raèng seõ luoân nhaän ñöôïc söï quan taâm, goùp yù vaø hôïp taùc cuûa taát caû caùc Quyù vò trong thôøi gian tôùi. Kính chuùc Quyù vò ñöôïc doài daøo söùc khoûe, haïnh phuùc vaø thaønh coâng. Traân troïng, TM. Hoäi ñoàng quaûn trò Chuû tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò

Traàn Hoàng Ñôûm

5 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Thoâng ñieäp cuûa chuû tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Kính thöa Quyù vò coå ñoâng cuøng caùc nhaø ñaàu tö, Naêm 2007, Vieät Nam ñaõ ñaùnh daáu moät böôùc phaùt trieån vöôït baäc sau khi trôû thaønh thaønh vieân thöù 150 cuûa WTO, taïo ñieàu kieän cho vieäc hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá theá giôùi, phaùt trieån ñaàu tö, kinh doanh thöông maïi vaø xuaát nhaäp khaåu. Ñoù chính laø cô hoäi lôùn cho ngaønh kinh doanh dòch vuï logistics, nhöng cuõng laø thaùch thöùc khoâng nhoû vì giôø ñaây, caùc coâng ty giao nhaän cuûa Vieät Nam voán chæ laø ñaïi lyù cho caùc haõng giao nhaän vaän taûi cuûa nöôùc ngoaøi, nay phaûi töï ñöùng treân ñoâi chaân cuûa mình, caïnh tranh tröïc tieáp vôùi caùc haõng giao nhaän quoác teá coù teân tuoåi vaø kinh nghieäm haøng traêm naêm trong ngheà. Traûi qua hôn 25 naêm hoaït ñoäng, Transimex-Saigon ñaõ trôû thaønh nhaø cung caáp dòch vuï logistics chuyeân nghieäp, coù uy tín treân thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Ñeå ñoùn ñaàu xu theá hoäi nhaäp, ngay töø khi baét ñaàu coå phaàn hoùa, naêm 2000, Hoäi ñoàng quaûn trò ñaõ xaùc ñònh chieán löôïc taäp trung vaøo ñaàu tö vaø phaùt trieån caùc dòch vuï kho baõi: xaây döïng beán caûng xaø lan, chuyeån baõi thöôøng thaønh caûng trung chuyeån (ICD), chuyeån kho thöôøng thaønh kho gom haøng CFS vaø kho ngoaïi quan. Ñeán nay, ICD Transimex ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng Trung taâm kho caûng hoaït ñoäng nhoän nhòp vaø hieäu quaû nhaát so vôùi caùc ICD trong khu vöïc. Beân caïnh ñoù,

taän duïng lôïi theá cuûa vò trí maët baèng vaên phoøng chính, coâng ty ñaõ ñaàu tö xaây döïng cao oác vaên phoøng TMSTower taïi 172 Hai Baø Tröng, nhaèm taêng cöôøng lôïi nhuaän, giuùp ñaûm baûo caân baèng kinh doanh ngay caû trong nhöõng thôøi ñieåm khoù khaên nhaát. Söï ñaàu tö ñuùng höôùng, coù hieäu quaû trong thôøi gian qua ñaõ goùp phaàn taêng naêng suaát lao ñoäng, caûi thieän chaát löôïng dòch vuï vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa coâng ty. Maëc duø coù nhieàu bieán ñoåi veà moâi tröôøng kinh doanh vaø ñaàu tö, trong khi nhieàu coâng ty giao nhaän trong nöôùc phaûi ñoùng cöûa, Transimex-Saigon vaãn giöõ möùc taêng tröôûng ñeàu ñaën, chia coå töùc cho coå ñoâng töø 15-22%/ naêm, voán chuû sôû höõu cuûa coâng ty ñaït gaàn 177 tyû ñoàng, taêng hôn 6 laàn so vôùi thôøi ñieåm baét ñaàu coå phaàn hoùa naêm 2000. Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2007 ñaït vaø vöôït chæ tieâu keá hoaïch doanh thu vaø lôïi nhuaän, taêng 7% so vôùi naêm 2006. Coù ñöôïc thaønh quaû naøy laø nhôø söï ñoùng goùp raát lôùn cuûa taäp theå CB-CNV, söï tin töôûng goùp voán cuûa quyù coå ñoâng trong caùc döï aùn ñaàu tö, söï ñoùng goùp trí tueä cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò vaø söï ñieàu haønh coù hieäu quaû cuûa Ban Toång giaùm ñoác. Chieán löôïc cuûa coâng ty laø kinh doanh taäp trung vaøo lónh vöïc chuyeân moân logistics, tieáp tuïc ñaàu tö hieän ñaïi hoùa cô sôû haï taàng saün coù vaø môû roäng coù hieäu quaû phaïm vi hoaït ñoäng ñeå chuaån bò cho vieäc môû cöûa thò tröôøng logistics vaøo naêm 2012. Chuù troïng ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, ñoàng thôøi taêng cöôøng lieân doanh lieân keát ñeå giaûm caïnh tranh, taêng thò phaàn; phaùt trieån moät soá ngaønh ngheà boå trôï nhö: chuyeån phaùt nhanh, dòch vuï quaûn lyù kho, phaân phoái haøng hoùa...Coâng ty seõ taêng tröôûng töøng böôùc vöõng chaéc vaø an toaøn, ñaûm baûo tyû leä laõi treân voán ñieàu leä töø 20-25%

vaø cao hôn. Naêm 2008, tình hình kinh teá, xaõ hoäi seõ coù nhieàu bieán chuyeån khoù löôøng, tuy nhieân, vôùi chieán löôïc phaùt trieån ñuùng ñaén vaø nieàm tin cuûa caùc khaùch haøng, CB-CNV coâng ty, caùc coå ñoâng cuøng caùc nhaø ñaàu tö ñoái vôùi Transimex-Saigon, toâi khaúng ñònh raèng HÑQT seõ toaøn taâm toaøn yù phaùt huy toái ña caùc nguoàn löïc ñeå giaù trò coâng ty ngaøy caøng taêng cao; lôïi ích cuûa khaùch haøng, cuûa coå ñoâng, cuûa ngöôøi lao ñoäng vaø thöông hieäu Transimex-Saigon seõ ngaøy caøng phaùt trieån beàn vöõng. Thay maët Hoäi ñoàng Quaûn trò, toâi ñaùnh giaù cao nhöõng noã löïc cuûa Ban Toång giaùm ñoác cuøng toaøn theå CBCNV coâng ty Transimex-Saigon. Xin caûm ôn Quyù vò coå ñoâng, quyù khaùch haøng vaø caùc cô quan quaûn lyù chöùc naêng ñaõ tin töôûng, hoã trôï vaø hôïp taùc vôùi coâng ty trong thôøi gian qua. Mong raèng seõ luoân nhaän ñöôïc söï quan taâm, goùp yù vaø hôïp taùc cuûa taát caû caùc Quyù vò trong thôøi gian tôùi. Kính chuùc Quyù vò ñöôïc doài daøo söùc khoûe, haïnh phuùc vaø thaønh coâng. Traân troïng, TM. Hoäi ñoàng quaûn trò Chuû tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò

Traàn Hoàng Ñôûm

5 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Nhöõng thoâng tin chung veà coâng ty Teân ñaày ñuûû

: COÂNG TY COÅ PHAÀN KHO VAÄN GIAO NHAÄN NGOAÏI THÖÔNG

Teân tieáng Anh

: TRANSFORWARDING WAREHOUSING JOINT STOCK CORPORATION

Teân giao dòch

: TRANSIMEX - SAIGON

Maõ chöùng khoaùn

: TMS

Ñòa chæ truï sôû chính

: 429 Voõ Vaên Taàn, Phöôøng 5, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh

Ñieän thoaïi

: (84-8) 8181 080 (20 lines)

Fax

: (84-8) 8181 083

Email

: info@transimexsaigon.com; tsmsg-fax@hcm.vnn.vn

Website

: www.transimexsaigon.com

Voán ñieàu leä

: 63.480.000.000 ñoàng (Saùu möôi ba tyû boán traêm taùm möôi trieäu ñoàng)

Soá löôïng CK ñaõ phaùt haønh : 6.348.000 coå phieáu phoå thoâng Ngaân haøng môû taøi khoaûn : Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam, chi nhaùnh TP. Hoà Chí Minh. Soá hieäu taøi khoaûn

: VNÑ 007.100.0006146 - USD 007.137.0082671.

Giaáy ñaêng kyù kinh doanh soá : 056651 do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö TP. Hoà Chí Minh caáp ngaøy 03/12/1999. Ngaønh ngheà kinh teá

: Dòch vuï giao nhaän vaän chuyeån, kho baõi, kinh doanh toång hôïp, cho thueâ vaên phoøng.

Trung taâm Kho baõi caûng cuûa TRANSIMEX - SAIGON vôùi toång dieän tích gaàn 100.000 m2 ñaët taïi phöôøng Tröôøng Thoï, Quaän Thuû Ñöùc, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. TMS DEPOT vôùi dieän tích 20.000 m2 baõi chöùa container roãng Caùc chi nhaùnh cuûa Coâng ty ñaët taïi Haø Noäi, Haûi Phoøng, Ñaø Naüng. Vaên phoøng ñaïi dieän cuûa Coâng ty ñaët taïi Bình Döông vaø Ñoàng Nai.

6 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

7 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Nhöõng thoâng tin chung veà coâng ty Teân ñaày ñuûû

: COÂNG TY COÅ PHAÀN KHO VAÄN GIAO NHAÄN NGOAÏI THÖÔNG

Teân tieáng Anh

: TRANSFORWARDING WAREHOUSING JOINT STOCK CORPORATION

Teân giao dòch

: TRANSIMEX - SAIGON

Maõ chöùng khoaùn

: TMS

Ñòa chæ truï sôû chính

: 429 Voõ Vaên Taàn, Phöôøng 5, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh

Ñieän thoaïi

: (84-8) 8181 080 (20 lines)

Fax

: (84-8) 8181 083

Email

: info@transimexsaigon.com; tsmsg-fax@hcm.vnn.vn

Website

: www.transimexsaigon.com

Voán ñieàu leä

: 63.480.000.000 ñoàng (Saùu möôi ba tyû boán traêm taùm möôi trieäu ñoàng)

Soá löôïng CK ñaõ phaùt haønh : 6.348.000 coå phieáu phoå thoâng Ngaân haøng môû taøi khoaûn : Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam, chi nhaùnh TP. Hoà Chí Minh. Soá hieäu taøi khoaûn

: VNÑ 007.100.0006146 - USD 007.137.0082671.

Giaáy ñaêng kyù kinh doanh soá : 056651 do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö TP. Hoà Chí Minh caáp ngaøy 03/12/1999. Ngaønh ngheà kinh teá

: Dòch vuï giao nhaän vaän chuyeån, kho baõi, kinh doanh toång hôïp, cho thueâ vaên phoøng.

Trung taâm Kho baõi caûng cuûa TRANSIMEX - SAIGON vôùi toång dieän tích gaàn 100.000 m2 ñaët taïi phöôøng Tröôøng Thoï, Quaän Thuû Ñöùc, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. TMS DEPOT vôùi dieän tích 20.000 m2 baõi chöùa container roãng Caùc chi nhaùnh cuûa Coâng ty ñaët taïi Haø Noäi, Haûi Phoøng, Ñaø Naüng. Vaên phoøng ñaïi dieän cuûa Coâng ty ñaët taïi Bình Döông vaø Ñoàng Nai.

6 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

7 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Nhöõng chaëng ñöôøng phaùt trieån

Coâng ty Coå phaàn Kho vaän Giao nhaän Ngoaïi thöông (TRANSIMEX - SAIGON) laø doanh nghieäp Nhaø nöôùc, ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1983. Töø ngaøy 01/01/2000, Coâng ty chuyeån thaønh Coâng ty coå phaàn theo quyeát ñònh soá 989/QÑ-TTg ngaøy 26 thaùng 10 naêm 1999 cuûa Thuû töôùng Chính phuû vôùi toång voán ñieàu leä laø 22 tyû ñoàng. Coå phaàn cuûa TRANSIMEX - SAIGON ñöôïc caáp pheùp nieâm yeát taïi Sôû Giao Dòch Chöùng Khoaùn TP. Hoà Chí Minh ngaøy 20/7/2000. Coå phieáu cuûa TRANSIMEX - SAIGON chính thöùc giao dòch töø ngaøy 04/08/2000. Thaùng 6/2004, TRANSIMEX - SAIGON ñaõ phaùt haønh theâm 1.100.000 coå phieáu boå sung ñeå taêng voán ñieàu leä töø 22 tyû leân 33 tyû ñoàng töø nguoàn lôïi nhuaän tích luõy.

Thaùng 9/2005, TRANSIMEX - SAIGON ñaõ phaùt haønh theâm 990.000 coå phieáu boå sung ñeå ñaàu tö theâm trang thieát bò xeáp dôõ, taêng voán ñieàu leä töø 33 tyû leân 42,900 tyû ñoàng. Thaùng 8/2007, TRANSIMEX - SAIGON ñaõ phaùt haønh thaønh coâng 2.058.000 coå phieáu ñeå xaây döïng cao oác vaên phoøng TMS-Tower, taêng voán ñieàu leä töø 42,900 tyû leân 63,480 tyû ñoàng. TRANSIMEX - SAIGON ñaõ ñöôïc taäp ñoaøn SGS caáp chöùng nhaän quaûn lyù chaát löôïng dòch vuï theo tieâu chuaån ISO 9002 töø ngaøy 02/10/2000 vaø boå sung theo tieâu chuaån ISO 9001:2000 töø thaùng 7/2003. TRANSIMEX - SAIGON laø hoäi vieân cuûa caùc Hieäp hoäi FIATA, VIFFAS, VCCI töø 1989 vaø gia nhaäp Hieäp hoäi IATA töø naêm 2000. 9 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Nhöõng chaëng ñöôøng phaùt trieån

Coâng ty Coå phaàn Kho vaän Giao nhaän Ngoaïi thöông (TRANSIMEX - SAIGON) laø doanh nghieäp Nhaø nöôùc, ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1983. Töø ngaøy 01/01/2000, Coâng ty chuyeån thaønh Coâng ty coå phaàn theo quyeát ñònh soá 989/QÑ-TTg ngaøy 26 thaùng 10 naêm 1999 cuûa Thuû töôùng Chính phuû vôùi toång voán ñieàu leä laø 22 tyû ñoàng. Coå phaàn cuûa TRANSIMEX - SAIGON ñöôïc caáp pheùp nieâm yeát taïi Sôû Giao Dòch Chöùng Khoaùn TP. Hoà Chí Minh ngaøy 20/7/2000. Coå phieáu cuûa TRANSIMEX - SAIGON chính thöùc giao dòch töø ngaøy 04/08/2000. Thaùng 6/2004, TRANSIMEX - SAIGON ñaõ phaùt haønh theâm 1.100.000 coå phieáu boå sung ñeå taêng voán ñieàu leä töø 22 tyû leân 33 tyû ñoàng töø nguoàn lôïi nhuaän tích luõy.

Thaùng 9/2005, TRANSIMEX - SAIGON ñaõ phaùt haønh theâm 990.000 coå phieáu boå sung ñeå ñaàu tö theâm trang thieát bò xeáp dôõ, taêng voán ñieàu leä töø 33 tyû leân 42,900 tyû ñoàng. Thaùng 8/2007, TRANSIMEX - SAIGON ñaõ phaùt haønh thaønh coâng 2.058.000 coå phieáu ñeå xaây döïng cao oác vaên phoøng TMS-Tower, taêng voán ñieàu leä töø 42,900 tyû leân 63,480 tyû ñoàng. TRANSIMEX - SAIGON ñaõ ñöôïc taäp ñoaøn SGS caáp chöùng nhaän quaûn lyù chaát löôïng dòch vuï theo tieâu chuaån ISO 9002 töø ngaøy 02/10/2000 vaø boå sung theo tieâu chuaån ISO 9001:2000 töø thaùng 7/2003. TRANSIMEX - SAIGON laø hoäi vieân cuûa caùc Hieäp hoäi FIATA, VIFFAS, VCCI töø 1989 vaø gia nhaäp Hieäp hoäi IATA töø naêm 2000. 9 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Coâng ty lieân doanh

Coâng ty TNHH Nippon Express Vietnam Coâng ty TNHH Nippon Express (Vietnam) laø coâng ty lieân doanh giöõa Transimex - Saigon (50%) vaø Nippon Express Nhaät Baûn (50%). Sau gaàn taùm naêm hoaït ñoäng, coâng ty lieân doanh TNHH Nippon Express Vietnam ñang ngaøy caøng phaùt trieån vaø chieám thò phaàn ñaùng keå ôû Vieät Nam. Hieän nay, coâng ty ñang phaùt trieån maïnh hôn chi nhaùnh cuûa mình ôû Haø Noäi, Haûi phoøng, ñeå môû roäng lónh vöïc hoaït ñoäng giao nhaän haøng xuaát nhaäp khaåu ôû phía Baéc phuïc vuï chuû yeáu laø caùc khaùch haøng Nhaät Baûn. Töø thaùng 08/2006, coâng ty lieân doanh

ñaõ coù giaáy pheùp thöïc hieän kinh doanh tröïc tieáp giao nhaän haøng baèng ñöôøng bieån. Naêm 2007 doanh soá cuûa coâng ty taêng 62% so vôùi naêm 2006. Tính ñeán 31/12/2007, toång voán ñaàu tö cuûa Transimex – Saigon vaøo Nippon Express Vietnam ñaït gaàn 29 tyû, taêng gaàn 6 laàn so vôùi soá voán goùp ban ñaàu vaøo thôøi ñieåm thaùng 10/2000 (4,95 tyû ñoàng). Lôïi nhuaän ñöôïc phaân boå haøng naêm tính ñeán 31/12/2007 toång coäng laø 7,2 tyû ñoàng.

11 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Coâng ty lieân doanh

Coâng ty TNHH Nippon Express Vietnam Coâng ty TNHH Nippon Express (Vietnam) laø coâng ty lieân doanh giöõa Transimex - Saigon (50%) vaø Nippon Express Nhaät Baûn (50%). Sau gaàn taùm naêm hoaït ñoäng, coâng ty lieân doanh TNHH Nippon Express Vietnam ñang ngaøy caøng phaùt trieån vaø chieám thò phaàn ñaùng keå ôû Vieät Nam. Hieän nay, coâng ty ñang phaùt trieån maïnh hôn chi nhaùnh cuûa mình ôû Haø Noäi, Haûi phoøng, ñeå môû roäng lónh vöïc hoaït ñoäng giao nhaän haøng xuaát nhaäp khaåu ôû phía Baéc phuïc vuï chuû yeáu laø caùc khaùch haøng Nhaät Baûn. Töø thaùng 08/2006, coâng ty lieân doanh

ñaõ coù giaáy pheùp thöïc hieän kinh doanh tröïc tieáp giao nhaän haøng baèng ñöôøng bieån. Naêm 2007 doanh soá cuûa coâng ty taêng 62% so vôùi naêm 2006. Tính ñeán 31/12/2007, toång voán ñaàu tö cuûa Transimex – Saigon vaøo Nippon Express Vietnam ñaït gaàn 29 tyû, taêng gaàn 6 laàn so vôùi soá voán goùp ban ñaàu vaøo thôøi ñieåm thaùng 10/2000 (4,95 tyû ñoàng). Lôïi nhuaän ñöôïc phaân boå haøng naêm tính ñeán 31/12/2007 toång coäng laø 7,2 tyû ñoàng.

11 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Ban laõnh ñaïo coâng ty HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ OÂng Traàn Hoàng Ñôûm, toát nghieäp Ñaïi hoïc ngoaïi thöông, chuyeân vieân cao caáp ngaønh vaän taûi ngoaïi thöông. OÂng ñaõ coù hôn 42 naêm coâng taùc trong ngaønh giao nhaän vaän taûi ngoaïi thöông, trong ñoù coù 24 naêm laø Toång giaùm ñoác Coâng ty Transimex-Saigon (TMS); laø saùng laäp vieân, giöõ chöùc vuï chuû tòch HÑQT cuûa TMS töø naêm 2000 ñeán nay. OÂng Nguyeãn Chí Thieän, ñaõ coù hôn 32 naêm coâng taùc trong ngaønh giao nhaän vaän taûi ngoaïi thöông, trong ñoù coù 24 naêm coâng taùc taïi TMS; laø saùng laäp vieân, tham gia HÑQT cuûa TMS töø naêm 2000, hieän laø Phoù chuû tòch HÑQT, Phoù Toång giaùm ñoác cuûa TMS. Baø Traàn Thò Nguyeân Haèng, toát nghieäp Ñaïi hoïc ngoaïi ngöõ, Ñaïi hoïc ngoaïi thöông, cao hoïc Quaûn trò kinh doanh (Hoa kyø). Baø ñaõõ coù hôn 17 naêm coâng taùc trong ngaønh giao nhaän ngoaïi thöông vaø taïi Transimex Saigon; laø thaønh vieân HÑQT Coâng ty TMS töø naêm 2000, hieän laø Toång Giaùm ñoác cuûa TMS. OÂng Phan Thanh Nghóa, Kyõ sö cô khí, ñaõ coù hôn 27 naêm coâng taùc trong ngaønh giao nhaän vaän taûi ngoaïi thöông, trong ñoù coù 25 naêm coâng taùc taïi TMS; laø thaønh vieân HÑQT cuûa TMS töø naêm 2004, hieän laø Tröôûng phoøng Keá hoaïch Ñaàu tö cuûa TMS. OÂng Christian Philip Kamm, Ñaïi Dieän Cho Coâng Ty Kamm Investment. Chuyeân vieân Ñaàu tö taøi chính, Chuû tòch Coâng ty Kamm Investment, Ohio, Myõ; laø coå ñoâng lôùn cuûa TMS töø khi coå phaàn hoùa naêm 2000, tham gia HÑQT cuûa TMS töø naêm 2004.

12 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

OÂng Huyønh Minh Thaûo, ñaõ coù gaàn 25 naêm coâng taùc trong ngaønh giao nhaän ngoaïi thöông, taïi TMS vaø NEV; laø saùng laäp vieân, tham gia HÑQT cuûa TMS töø naêm 2000, hieän laø Phoù Toång Giaùm ñoác ñieàu haønh Coâng ty LD Nippon Express VN. OÂng Buøi Tuaán Ngoïc, Kyõ sö xaây döïng, laø Chuû tòch HÑQT kieâm Toång Giaùm ñoác Coâng ty TNHH TM-XDSX Thieân Haûi, tham gia HÑQT cuûa TMS töø naêm 2006. BAN ÑIEÀU HAØNH Toång Giaùm Ñoác Baø Traàn Thò Nguyeân Haèng

HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò OÂng Traàn Hoàng Ñôûm (1)

1 6

7

5

1

4

3

2

Phoù Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò OÂng Nguyeãn Chí Thieän (2) Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò Baø Traàn Thò Nguyeân Haèng (3) Baø Phaïm Thò Phuùc (4) (ñaïi dieän cho oâng Christian Philip Kamm) OÂng Huyønh Minh Thaûo (5) OÂng Buøi Tuaán Ngoïc (6) OÂng Phan Thanh Nghóa (7)

Phoù Toång Giaùm Ñoác Baø Voõ Ngoïc Thuûy OÂng Nguyeãn Chí Thieän Baø Traàn Thò Hoàng Yeán BAN KIEÅM SOAÙT

BAN KIEÅM SOAÙT

Tröôûng Ban Kieåm soaùt OÂng Nguyeãn Coâng Hieáu

(Töø traùi sang:)

Thaønh vieân Ban Kieåm soaùt Baø Nguyeãn Thò Minh Chaâu Baø Nguyeãn Thò Ñaàm

Tröôûng Ban Kieåm soaùt OÂng Nguyeãn Coâng Hieáu Thaønh vieân Ban Kieåm soaùt Baø Nguyeãn Thò Minh Chaâu Baø Nguyeãn Thò Ñaàm

13 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Ban laõnh ñaïo coâng ty HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ OÂng Traàn Hoàng Ñôûm, toát nghieäp Ñaïi hoïc ngoaïi thöông, chuyeân vieân cao caáp ngaønh vaän taûi ngoaïi thöông. OÂng ñaõ coù hôn 42 naêm coâng taùc trong ngaønh giao nhaän vaän taûi ngoaïi thöông, trong ñoù coù 24 naêm laø Toång giaùm ñoác Coâng ty Transimex-Saigon (TMS); laø saùng laäp vieân, giöõ chöùc vuï chuû tòch HÑQT cuûa TMS töø naêm 2000 ñeán nay. OÂng Nguyeãn Chí Thieän, ñaõ coù hôn 32 naêm coâng taùc trong ngaønh giao nhaän vaän taûi ngoaïi thöông, trong ñoù coù 24 naêm coâng taùc taïi TMS; laø saùng laäp vieân, tham gia HÑQT cuûa TMS töø naêm 2000, hieän laø Phoù chuû tòch HÑQT, Phoù Toång giaùm ñoác cuûa TMS. Baø Traàn Thò Nguyeân Haèng, toát nghieäp Ñaïi hoïc ngoaïi ngöõ, Ñaïi hoïc ngoaïi thöông, cao hoïc Quaûn trò kinh doanh (Hoa kyø). Baø ñaõõ coù hôn 17 naêm coâng taùc trong ngaønh giao nhaän ngoaïi thöông vaø taïi Transimex Saigon; laø thaønh vieân HÑQT Coâng ty TMS töø naêm 2000, hieän laø Toång Giaùm ñoác cuûa TMS. OÂng Phan Thanh Nghóa, Kyõ sö cô khí, ñaõ coù hôn 27 naêm coâng taùc trong ngaønh giao nhaän vaän taûi ngoaïi thöông, trong ñoù coù 25 naêm coâng taùc taïi TMS; laø thaønh vieân HÑQT cuûa TMS töø naêm 2004, hieän laø Tröôûng phoøng Keá hoaïch Ñaàu tö cuûa TMS. OÂng Christian Philip Kamm, Ñaïi Dieän Cho Coâng Ty Kamm Investment. Chuyeân vieân Ñaàu tö taøi chính, Chuû tòch Coâng ty Kamm Investment, Ohio, Myõ; laø coå ñoâng lôùn cuûa TMS töø khi coå phaàn hoùa naêm 2000, tham gia HÑQT cuûa TMS töø naêm 2004.

12 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

OÂng Huyønh Minh Thaûo, ñaõ coù gaàn 25 naêm coâng taùc trong ngaønh giao nhaän ngoaïi thöông, taïi TMS vaø NEV; laø saùng laäp vieân, tham gia HÑQT cuûa TMS töø naêm 2000, hieän laø Phoù Toång Giaùm ñoác ñieàu haønh Coâng ty LD Nippon Express VN. OÂng Buøi Tuaán Ngoïc, Kyõ sö xaây döïng, laø Chuû tòch HÑQT kieâm Toång Giaùm ñoác Coâng ty TNHH TM-XDSX Thieân Haûi, tham gia HÑQT cuûa TMS töø naêm 2006. BAN ÑIEÀU HAØNH Toång Giaùm Ñoác Baø Traàn Thò Nguyeân Haèng

HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò OÂng Traàn Hoàng Ñôûm (1)

1 6

7

5

1

4

3

2

Phoù Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò OÂng Nguyeãn Chí Thieän (2) Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò Baø Traàn Thò Nguyeân Haèng (3) Baø Phaïm Thò Phuùc (4) (ñaïi dieän cho oâng Christian Philip Kamm) OÂng Huyønh Minh Thaûo (5) OÂng Buøi Tuaán Ngoïc (6) OÂng Phan Thanh Nghóa (7)

Phoù Toång Giaùm Ñoác Baø Voõ Ngoïc Thuûy OÂng Nguyeãn Chí Thieän Baø Traàn Thò Hoàng Yeán BAN KIEÅM SOAÙT

BAN KIEÅM SOAÙT

Tröôûng Ban Kieåm soaùt OÂng Nguyeãn Coâng Hieáu

(Töø traùi sang:)

Thaønh vieân Ban Kieåm soaùt Baø Nguyeãn Thò Minh Chaâu Baø Nguyeãn Thò Ñaàm

Tröôûng Ban Kieåm soaùt OÂng Nguyeãn Coâng Hieáu Thaønh vieân Ban Kieåm soaùt Baø Nguyeãn Thò Minh Chaâu Baø Nguyeãn Thò Ñaàm

13 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Thoâng tin coå ñoâng

TYÛ LEÄ SÔÛ HÖÕU COÅ PHAÀN VAØ NHÖÕNG THAY ÑOÅI TRONG NAÊM CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ

Stt

Teân ngöôøi sôû höõu coå phaàn

Soá löôïng coå

Soá löôïng

phaàn naém giöõ

coå phaàn

31/12/2006

theâm

1

Traàn Hoàng Ñôûm

289.440

2

Nguyeãn Chí Thieän

106.900

3

Traàn Thò Nguyeân Haèng

31.030

4

Kamm Investment Inc.

5

Phan Thanh Nghóa

6

Buøi Tuaán Ngoïc

171.916

7

Huyønh Minh Thaûo

127.890

Toång coäng

930.794

Toång coäng

Thay ñoåi

Soá löôïng coå

trong naêm

phaàn naém giöõ

Baùn

Mua

Tæ leä %

31/12/2007

130.560

420.000

6,62

106.900

1,68

101.236

1,59

170.000

170.000

2,68

33.618

33.618

0,53

238.459

3,76

127.890

2,01

1.198.103

18,87

70.206

66.543

267.309

CÔ CAÁU COÅ ÑOÂNG TOÅNG HÔÏP CUÛA COÂNG TY TRANSIMEX - SAIGON (Tính ñeán ngaøy 31/12/2007) Stt

Danh muïc

TSL coå phieáu

Trò giaù VNÑ

Tæ leä %

Toång soá coå phaàn:

6.348.000

63.480.000.000

100,00

1

Coå ñoâng laø thaønh vieân HÑQT

1.198.103

11.981.030.000

18,87

2

Coå ñoâng sôû höõu treân 5% coå phieáu coù quyeàn bieåu quyeát:

2.536.082

25.360.820.000

39,95

Trong nöôùc

873.494

8.734.940.000

13,76

Nöôùc ngoaøi

1.662.588

16.625.880.000

26,19

Coå ñoâng sôû höõu döôùi 5% coå phieáu coù quyeàn bieåu quyeát:

2.613.815

26.138.150.000

41,18

Trong nöôùc:

1.336.487

13.364.870.000

21,05

Nöôùc ngoaøi:

1.277.328

12.773.280.000

20,13

3

Ghi chuù: meänh giaù 10.000ñ/1Cp Caùc soá lieäu treân caên cöù theo coâng vaên: 326 & 327/DS do TTLKCK TP. HCM cung caáp ngaøy 14/01/2008

14 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

15 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Thoâng tin coå ñoâng

TYÛ LEÄ SÔÛ HÖÕU COÅ PHAÀN VAØ NHÖÕNG THAY ÑOÅI TRONG NAÊM CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ

Stt

Teân ngöôøi sôû höõu coå phaàn

Soá löôïng coå

Soá löôïng

phaàn naém giöõ

coå phaàn

31/12/2006

theâm

1

Traàn Hoàng Ñôûm

289.440

2

Nguyeãn Chí Thieän

106.900

3

Traàn Thò Nguyeân Haèng

31.030

4

Kamm Investment Inc.

5

Phan Thanh Nghóa

6

Buøi Tuaán Ngoïc

171.916

7

Huyønh Minh Thaûo

127.890

Toång coäng

930.794

Toång coäng

Thay ñoåi

Soá löôïng coå

trong naêm

phaàn naém giöõ

Baùn

Mua

Tæ leä %

31/12/2007

130.560

420.000

6,62

106.900

1,68

101.236

1,59

170.000

170.000

2,68

33.618

33.618

0,53

238.459

3,76

127.890

2,01

1.198.103

18,87

70.206

66.543

267.309

CÔ CAÁU COÅ ÑOÂNG TOÅNG HÔÏP CUÛA COÂNG TY TRANSIMEX - SAIGON (Tính ñeán ngaøy 31/12/2007) Stt

Danh muïc

TSL coå phieáu

Trò giaù VNÑ

Tæ leä %

Toång soá coå phaàn:

6.348.000

63.480.000.000

100,00

1

Coå ñoâng laø thaønh vieân HÑQT

1.198.103

11.981.030.000

18,87

2

Coå ñoâng sôû höõu treân 5% coå phieáu coù quyeàn bieåu quyeát:

2.536.082

25.360.820.000

39,95

Trong nöôùc

873.494

8.734.940.000

13,76

Nöôùc ngoaøi

1.662.588

16.625.880.000

26,19

Coå ñoâng sôû höõu döôùi 5% coå phieáu coù quyeàn bieåu quyeát:

2.613.815

26.138.150.000

41,18

Trong nöôùc:

1.336.487

13.364.870.000

21,05

Nöôùc ngoaøi:

1.277.328

12.773.280.000

20,13

3

Ghi chuù: meänh giaù 10.000ñ/1Cp Caùc soá lieäu treân caên cöù theo coâng vaên: 326 & 327/DS do TTLKCK TP. HCM cung caáp ngaøy 14/01/2008

14 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

15 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Baùo caùo cuûa Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh Naêm 2007, trong boái caûnh Vieät Nam laø thaønh vieân cuûa toå chöùc thöông maïi theá giôùi WTO, tình hình phaùt trieån kinh teá caû nöôùc noùi chung vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh noùi rieâng coù nhieàu thuaän lôïi, ñôøi soáng ñöôïc caûi thieän, toác ñoä taêng GDP caû nöôùc ñaït treân 8%. Tuy nhieân, tình hình kinh doanh dòch vuï cuûa coâng ty vaãn gaëp raát nhieàu khoù khaên, bôûi söï taêng giaù nhieân lieäu, cöôùc vaän taûi ñaàu vaøo vaø söï caïnh tranh ngaøy caøng quyeát lieät veà giaù thaønh vaø chaát löôïng phuïc vuï cuûa caùc doanh nghieäp cuøng ngaønh. Theâm vaøo ñoù, dieän tích maët baèng kinh doanh kho baõi cuûa Coâng ty coøn haïn heïp, khaû naêng tieáp nhaän haøng hoùa bò haïn cheá. Töø thaùng 5/2007, ñeå xaây döïng cao oác vaên phoøng TMS-Tower, coâng ty ñaõ di dôøi vaên phoøng chính veà ñòa ñieåm môùi taïi 429 Voõ Vaên Taàn, quaän 3, chi phí thueâ vaên phoøng vaø chi phí khaáu hao coøn laïi cuûa toøa nhaø cuõ taïi 172 Hai Baø Tröng cuõng ñaõ laøm taêng ñaùng keå chi phí kinh doanh, aûnh höôûng ñeán keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty. Ñeå khaéc phuïc nhöõng khoù khaên, taêng cöôøng khaû naêng caïnh tranh, naâng cao hieäu quaû kinh doanh, cuûng coá vaø giöõ vöõng thöông hieäu cuûa mình, Coâng ty ñaõ phaùt huy caùc dòch vuï coù theá maïnh cuûa mình nhö: dòch vuï giao nhaän troïn goùi, dòch vuï kho ngoaïi quan, dòch vuï kho CFS, caûng ICD... Ngoaøi ra, Coâng ty ñaõ

maïnh daïn phaùt trieån kinh doanh sang lónh vöïc môùi laø cho thueâ vaên phoøng. Cuï theå, thaùng 7 naêm 2007, coâng ty ñaõ khôûi coâng xaây döïng cao oác vaên phoøng cho thueâ TMS-Tower taïi 172 Hai Baø Tröng Q.1, 14 taàng, coù toång dieän tích saøn xaây döïng gaàn 8.500m2 vôùi toång möùc ñaàu tö treân 70 tyû ñoàng, thôøi gian thi coâng laø 20 thaùng, döï kieán hoaøn thaønh vaøo Quyù I/2009.

Toång doanh thu ñaït 140,082 tyû ñoàng, ñaït 100,06% keá hoaïch, taêng 7% so vôùi cuøng kyø 2006.

Ngoaøi ñònh höôùng chuù troïng phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, naâng cao hieäu quaû quaûn lyù vaø söû duïng voán, môû roäng hoaït ñoäng kinh doanh dòch vuï, ñaàu tö hieän ñaïi hoùa Trung taâm kho caûng ICD, ñeå phaùt huy theá maïnh töø noäi löïc, noã löïc chieám lónh thò tröôøng, coâng ty coøn chuù troïng môû roäng hôïp taùc lieân doanh, lieân keát vôùi caùc ñoái taùc trong vaø ngoaøi nöôùc baèng vieäc taêng theâm voán ñaàu tö vaøo coâng ty lieân doanh Nippon Express Vietnam (NEV) vaø ñang tieán haønh thuû tuïc lieân doanh, lieân keát vôùi moät soá ñoái taùc khaùc.

Coå töùc ñaõ traû: 15%/ voán ñieàu leä, ñaït 100% keá hoaïch.

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG NAÊM 2007: Naêm 2007, sau khi Coâng ty lieân doanh Nippon Express Vietnam (NEV) coù ñöôïc giaáy pheùp giao nhaän haøng ñöôøng bieån, Coâng ty phaûi chuyeån giao moät löôïng lôùn haøng ñöôøng bieån cho NEV. Maëc duø vaäy, Coâng ty cuõng ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu keát quaû ñaùng khích leä, doanh thu, lôïi nhuaän ñaït vaø vöôït keá hoaïch caû naêm, taêng tröôûng khaù hôn so vôùi cuøng kyø 2006, ñöôïc khaùch haøng vaø ñoái taùc tín nhieäm. Saûn löôïng haøng hoùa dòch vuï taêng bình quaân töø 5-10%.

Lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït 22,953 tyû ñoàng, ñaït 102,01% keá hoaïch, taêng 6,77% so vôùi cuøng kyø 2006. Lôïi nhuaän sau thueá ñaït 16,982 tyû ñoàng, ñaït 101,16% keá hoaïch, taêng 6,68 % so vôùi cuøng kyø 2006.

Coâng ty ñaõ phaùt haønh thaønh coâng 2.058.000 coå phieáu ñeå xaây döïng cao oác vaên phoøng TMS-Tower vaø taêng voán ñieàu leä leân 63,480 tyû ñoàng. Naêm 2007, coâng ty ñaõ ñaàu tö 23,623 tyû ñoàng cho vieäc söûa chöõa naâng caáp baõi container; nhaø xöôûng ñieän laïnh; caûi taïo nhaø kho; trang bò moät soá maùy moùc thieát bò, caùc phöông tieän taùc nghieäp haøng hoùa nhö: caåu bôø, xe naâng container roãng, khung chuïp container, xe naâng ñieän, xe ñaàu keùo, sô mi remooc. Töø thaùng 5/2007, coâng ty ñaõ kyù ñöôïc HÑ ñaïi lyù vôùi coâng ty JFH cuûa Ñöùc, moät coâng ty chuyeân giao nhaän röôïu bia nöôùc giaûi khaùt. JFH ñöôïc thaønh laäp treân 160 naêm (1844) coù coâng ty vaø ñaïi lyù ôû treân 50 nöôùc treân toaøn theá giôùi, chieám ña soá thò phaàn trong lónh vöïc röôïu bia nöôùc giaûi khaùt vaø ñaëc bieät laø röôïu vang. Goùp phaàn taêng saûn löôïng vaø doanh thu cuûa coâng ty trong naêm 2007 vaø trong nhöõng naêm tôùi. Vieäc thaønh laäp vaên phoøng ñaïi dieän môùi ôû Bình Döông,

17 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Baùo caùo cuûa Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh Naêm 2007, trong boái caûnh Vieät Nam laø thaønh vieân cuûa toå chöùc thöông maïi theá giôùi WTO, tình hình phaùt trieån kinh teá caû nöôùc noùi chung vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh noùi rieâng coù nhieàu thuaän lôïi, ñôøi soáng ñöôïc caûi thieän, toác ñoä taêng GDP caû nöôùc ñaït treân 8%. Tuy nhieân, tình hình kinh doanh dòch vuï cuûa coâng ty vaãn gaëp raát nhieàu khoù khaên, bôûi söï taêng giaù nhieân lieäu, cöôùc vaän taûi ñaàu vaøo vaø söï caïnh tranh ngaøy caøng quyeát lieät veà giaù thaønh vaø chaát löôïng phuïc vuï cuûa caùc doanh nghieäp cuøng ngaønh. Theâm vaøo ñoù, dieän tích maët baèng kinh doanh kho baõi cuûa Coâng ty coøn haïn heïp, khaû naêng tieáp nhaän haøng hoùa bò haïn cheá. Töø thaùng 5/2007, ñeå xaây döïng cao oác vaên phoøng TMS-Tower, coâng ty ñaõ di dôøi vaên phoøng chính veà ñòa ñieåm môùi taïi 429 Voõ Vaên Taàn, quaän 3, chi phí thueâ vaên phoøng vaø chi phí khaáu hao coøn laïi cuûa toøa nhaø cuõ taïi 172 Hai Baø Tröng cuõng ñaõ laøm taêng ñaùng keå chi phí kinh doanh, aûnh höôûng ñeán keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty. Ñeå khaéc phuïc nhöõng khoù khaên, taêng cöôøng khaû naêng caïnh tranh, naâng cao hieäu quaû kinh doanh, cuûng coá vaø giöõ vöõng thöông hieäu cuûa mình, Coâng ty ñaõ phaùt huy caùc dòch vuï coù theá maïnh cuûa mình nhö: dòch vuï giao nhaän troïn goùi, dòch vuï kho ngoaïi quan, dòch vuï kho CFS, caûng ICD... Ngoaøi ra, Coâng ty ñaõ

maïnh daïn phaùt trieån kinh doanh sang lónh vöïc môùi laø cho thueâ vaên phoøng. Cuï theå, thaùng 7 naêm 2007, coâng ty ñaõ khôûi coâng xaây döïng cao oác vaên phoøng cho thueâ TMS-Tower taïi 172 Hai Baø Tröng Q.1, 14 taàng, coù toång dieän tích saøn xaây döïng gaàn 8.500m2 vôùi toång möùc ñaàu tö treân 70 tyû ñoàng, thôøi gian thi coâng laø 20 thaùng, döï kieán hoaøn thaønh vaøo Quyù I/2009.

Toång doanh thu ñaït 140,082 tyû ñoàng, ñaït 100,06% keá hoaïch, taêng 7% so vôùi cuøng kyø 2006.

Ngoaøi ñònh höôùng chuù troïng phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, naâng cao hieäu quaû quaûn lyù vaø söû duïng voán, môû roäng hoaït ñoäng kinh doanh dòch vuï, ñaàu tö hieän ñaïi hoùa Trung taâm kho caûng ICD, ñeå phaùt huy theá maïnh töø noäi löïc, noã löïc chieám lónh thò tröôøng, coâng ty coøn chuù troïng môû roäng hôïp taùc lieân doanh, lieân keát vôùi caùc ñoái taùc trong vaø ngoaøi nöôùc baèng vieäc taêng theâm voán ñaàu tö vaøo coâng ty lieân doanh Nippon Express Vietnam (NEV) vaø ñang tieán haønh thuû tuïc lieân doanh, lieân keát vôùi moät soá ñoái taùc khaùc.

Coå töùc ñaõ traû: 15%/ voán ñieàu leä, ñaït 100% keá hoaïch.

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG NAÊM 2007: Naêm 2007, sau khi Coâng ty lieân doanh Nippon Express Vietnam (NEV) coù ñöôïc giaáy pheùp giao nhaän haøng ñöôøng bieån, Coâng ty phaûi chuyeån giao moät löôïng lôùn haøng ñöôøng bieån cho NEV. Maëc duø vaäy, Coâng ty cuõng ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu keát quaû ñaùng khích leä, doanh thu, lôïi nhuaän ñaït vaø vöôït keá hoaïch caû naêm, taêng tröôûng khaù hôn so vôùi cuøng kyø 2006, ñöôïc khaùch haøng vaø ñoái taùc tín nhieäm. Saûn löôïng haøng hoùa dòch vuï taêng bình quaân töø 5-10%.

Lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït 22,953 tyû ñoàng, ñaït 102,01% keá hoaïch, taêng 6,77% so vôùi cuøng kyø 2006. Lôïi nhuaän sau thueá ñaït 16,982 tyû ñoàng, ñaït 101,16% keá hoaïch, taêng 6,68 % so vôùi cuøng kyø 2006.

Coâng ty ñaõ phaùt haønh thaønh coâng 2.058.000 coå phieáu ñeå xaây döïng cao oác vaên phoøng TMS-Tower vaø taêng voán ñieàu leä leân 63,480 tyû ñoàng. Naêm 2007, coâng ty ñaõ ñaàu tö 23,623 tyû ñoàng cho vieäc söûa chöõa naâng caáp baõi container; nhaø xöôûng ñieän laïnh; caûi taïo nhaø kho; trang bò moät soá maùy moùc thieát bò, caùc phöông tieän taùc nghieäp haøng hoùa nhö: caåu bôø, xe naâng container roãng, khung chuïp container, xe naâng ñieän, xe ñaàu keùo, sô mi remooc. Töø thaùng 5/2007, coâng ty ñaõ kyù ñöôïc HÑ ñaïi lyù vôùi coâng ty JFH cuûa Ñöùc, moät coâng ty chuyeân giao nhaän röôïu bia nöôùc giaûi khaùt. JFH ñöôïc thaønh laäp treân 160 naêm (1844) coù coâng ty vaø ñaïi lyù ôû treân 50 nöôùc treân toaøn theá giôùi, chieám ña soá thò phaàn trong lónh vöïc röôïu bia nöôùc giaûi khaùt vaø ñaëc bieät laø röôïu vang. Goùp phaàn taêng saûn löôïng vaø doanh thu cuûa coâng ty trong naêm 2007 vaø trong nhöõng naêm tôùi. Vieäc thaønh laäp vaên phoøng ñaïi dieän môùi ôû Bình Döông,

17 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


di chuyeån ñòa ñieåm cuûa vaên phoøng ñaïi dieän ôû Ñoàng Nai ñaõ taïo ñieàu kieän ñeå môû roäng vaø phaùt trieån dòch vuï giao nhaän treân ñòa baøn caùc khu coâng nghieäp lôùn ôû Bình Döông vaø Ñoàng Nai. TÌNH HÌNH, TRIEÅN VOÏNG VAØ KEÁ HOAÏCH TRONG NAÊM 2008: Naêm 2008, tình hình kinh teá, xaõ hoäi vaø chính trò theá giôùi cuõng nhö trong nöôùc coøn nhöõng bieán ñoäng khoù löôøng, ñoøi hoûi coâng ty phaûi chuû ñoäng naâng cao naêng löïc caïnh tranh ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån. Beân caïnh ñoù, aùp löïc veà nguoàn nhaân söï, söï caïnh tranh gay gaét, vieäc taêng giaù ñaàu vaøo (nhieân lieäu, vaät tö, tieàn thueâ ñaát...) seõ aûnh höôûng raát lôùn ñeán giaù thaønh dòch vuï, lôïi nhuaän cuõng nhö trong vieäc duy trì, oån ñònh vaø phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Tuy nhieân, coâng ty phaán ñaáu thöïc hieän nhöõng keá hoaïch sau: Phaán ñaáu ñaït muïc tieâu taêng tröôûng doanh thu vaø lôïi nhuaän, gaén taêng tröôûng lôïi nhuaän vôùi phaùt trieån beàn vöõng. Cuï theå: doanh thu dòch vuï 150 tyû ñoàng, taêng 7% vaø lôïi nhuaän tröôùc thueá 24 tyû ñoàng, taêng 5% so vôùi thöïc hieän naêm 2007. Phaùt haønh theâm gaàn 2 trieäu coå phieáu, huy ñoäng voán ñaàu tö khoaûng 70 tyû ñoàng ñeå ñaàu tö vaøo döï aùn xaây döïng vaø phaùt trieån heä thoáng kho CFS vaø kho ngoaïi quan theo tieâu chuaån quoác teá. Quy hoaïch laïi heä thoáng kho baõi ICD Transimex. Tieáp

18 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

tuïc ñaàu tö naâng caáp ñoåi môùi trang thieát bò maùy moùc phuïc vuï kinh doanh, trang bò phöông tieän phuïc vuï cho vieäc taùc nghieäp haøng hoùa nhö: xe ñaàu keùo container vaø rômooc, xe chuïp vaø naâng container roãng, xe naâng haøng, xe baùn taûi, xe caåu vaø xe taûi nheï, heä thoáng GPS, heä thoáng keä nhaø kho, heä thoáng queùt maõ vaïch,... Taäp trung phaùt trieån dòch vuï kho baõi vaø caùc dòch vuï sau caàu caûng: ñaàu tö phaùt trieån cô sôû vaät chaát, kho taøng, beán baõi ñeå ñaåy maïnh phaùt trieån veà giao nhaän vaän chuyeån, kinh doanh kho baõi, naâng caáp caùc loaïi hình kho CFS, kho maùt phuø hôïp vôùi qui chuaån quoác teá. Xaây döïng döï aùn phaùt trieån heä thoáng kho baõi taïi caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm treân caû nöôùc: Haø Noäi, Haûi Phoøng, Ñaø Naüng, Dung Quaát – Quaûng Ngaõi, Bình Döông, Ñoàng Nai. Taêng cöôøng ñaàu tö ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, höôùng ñeán chuyeân moân hoùa vaø chuyeân nghieäp hoùa ñeå naâng cao chaát löôïng dòch vuï, chuù troïng xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu, cuûng coá vaø hoaøn thieän vaên hoùa doanh nghieäp. Hoaøn thieän vieäc öùng duïng CNTT vaøo quaûn lyù vaø cung öùng dòch vuï, duy trì heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO. Höôùng tôùi caùc dòch vuï giao nhaän ñoøi hoûi chuyeân moân cao nhö: vaän chuyeån vaø laép ñaëtï haøng maùy moùc thieát bò phuïc vuï coâng trình, vaän chuyeån vaø giao nhaän haøng röôïu bia, nöôùc giaûi khaùt, haøng trieån laõm, haøng trieån laõm ngheä thuaät; chuyeån phaùt nhanh; phaân phoái haøng hoùa...

Taêng cöôøng hôïp taùc, lieân doanh, lieân keát vôùi caùc ñôn vò trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå môû roäng thò tröôøng vaø naâng cao chaát löôïng dòch vuï, phaùt trieån heä thoáng ñaïi lyù toaøn quoác vaø quoác teá. Xuùc tieán döï aùn lieân doanh vôùi moät coâng ty logistics cuûa Nhaät baûn. Ña daïng hoùa ngaønh ngheà kinh doanh: ngoaøi vieäc taäp trung phaùt trieån ngaønh ngheà truyeàn thoáng, coâng ty seõ môû roäng ñaàu tö, kinh doanh sang ngaønh ngheà môùi nhö cho thueâ vaên phoøng, dòch vuï chuyeån phaùt nhanh, dòch vuï quaûn lyù kho baõi, trung taâm phaân phoái haøng hoùa. Vôùi nhöõng trieån voïng vaø keá hoaïch neâu treân, Ban laõnh ñaïo cuøng taäp theå CB-CNV Transimex Saigon luoân ñoaøn keát, naêng ñoäng saùng taïo, ñoùn ñaàu cô hoäi, vöôït qua nhöõng khoù khaên vaø thaùch thöùc ñeå ñöa coâng ty trôû thaønh moät trong nhöõng nhaø cung caáp dòch vuï logistics chuyeân nghieäp coù uy tín cao trong nöôùc vaø quoác teá, ñaùp öùng söï kyø voïng cuûa quyù khaùch haøng, quyù coå ñoâng vaø nhaø ñaàu tö. Traân troïng, Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh

Traàn Thò Nguyeân Haèng

19 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


di chuyeån ñòa ñieåm cuûa vaên phoøng ñaïi dieän ôû Ñoàng Nai ñaõ taïo ñieàu kieän ñeå môû roäng vaø phaùt trieån dòch vuï giao nhaän treân ñòa baøn caùc khu coâng nghieäp lôùn ôû Bình Döông vaø Ñoàng Nai. TÌNH HÌNH, TRIEÅN VOÏNG VAØ KEÁ HOAÏCH TRONG NAÊM 2008: Naêm 2008, tình hình kinh teá, xaõ hoäi vaø chính trò theá giôùi cuõng nhö trong nöôùc coøn nhöõng bieán ñoäng khoù löôøng, ñoøi hoûi coâng ty phaûi chuû ñoäng naâng cao naêng löïc caïnh tranh ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån. Beân caïnh ñoù, aùp löïc veà nguoàn nhaân söï, söï caïnh tranh gay gaét, vieäc taêng giaù ñaàu vaøo (nhieân lieäu, vaät tö, tieàn thueâ ñaát...) seõ aûnh höôûng raát lôùn ñeán giaù thaønh dòch vuï, lôïi nhuaän cuõng nhö trong vieäc duy trì, oån ñònh vaø phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Tuy nhieân, coâng ty phaán ñaáu thöïc hieän nhöõng keá hoaïch sau: Phaán ñaáu ñaït muïc tieâu taêng tröôûng doanh thu vaø lôïi nhuaän, gaén taêng tröôûng lôïi nhuaän vôùi phaùt trieån beàn vöõng. Cuï theå: doanh thu dòch vuï 150 tyû ñoàng, taêng 7% vaø lôïi nhuaän tröôùc thueá 24 tyû ñoàng, taêng 5% so vôùi thöïc hieän naêm 2007. Phaùt haønh theâm gaàn 2 trieäu coå phieáu, huy ñoäng voán ñaàu tö khoaûng 70 tyû ñoàng ñeå ñaàu tö vaøo döï aùn xaây döïng vaø phaùt trieån heä thoáng kho CFS vaø kho ngoaïi quan theo tieâu chuaån quoác teá. Quy hoaïch laïi heä thoáng kho baõi ICD Transimex. Tieáp

18 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

tuïc ñaàu tö naâng caáp ñoåi môùi trang thieát bò maùy moùc phuïc vuï kinh doanh, trang bò phöông tieän phuïc vuï cho vieäc taùc nghieäp haøng hoùa nhö: xe ñaàu keùo container vaø rômooc, xe chuïp vaø naâng container roãng, xe naâng haøng, xe baùn taûi, xe caåu vaø xe taûi nheï, heä thoáng GPS, heä thoáng keä nhaø kho, heä thoáng queùt maõ vaïch,... Taäp trung phaùt trieån dòch vuï kho baõi vaø caùc dòch vuï sau caàu caûng: ñaàu tö phaùt trieån cô sôû vaät chaát, kho taøng, beán baõi ñeå ñaåy maïnh phaùt trieån veà giao nhaän vaän chuyeån, kinh doanh kho baõi, naâng caáp caùc loaïi hình kho CFS, kho maùt phuø hôïp vôùi qui chuaån quoác teá. Xaây döïng döï aùn phaùt trieån heä thoáng kho baõi taïi caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm treân caû nöôùc: Haø Noäi, Haûi Phoøng, Ñaø Naüng, Dung Quaát – Quaûng Ngaõi, Bình Döông, Ñoàng Nai. Taêng cöôøng ñaàu tö ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, höôùng ñeán chuyeân moân hoùa vaø chuyeân nghieäp hoùa ñeå naâng cao chaát löôïng dòch vuï, chuù troïng xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu, cuûng coá vaø hoaøn thieän vaên hoùa doanh nghieäp. Hoaøn thieän vieäc öùng duïng CNTT vaøo quaûn lyù vaø cung öùng dòch vuï, duy trì heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO. Höôùng tôùi caùc dòch vuï giao nhaän ñoøi hoûi chuyeân moân cao nhö: vaän chuyeån vaø laép ñaëtï haøng maùy moùc thieát bò phuïc vuï coâng trình, vaän chuyeån vaø giao nhaän haøng röôïu bia, nöôùc giaûi khaùt, haøng trieån laõm, haøng trieån laõm ngheä thuaät; chuyeån phaùt nhanh; phaân phoái haøng hoùa...

Taêng cöôøng hôïp taùc, lieân doanh, lieân keát vôùi caùc ñôn vò trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå môû roäng thò tröôøng vaø naâng cao chaát löôïng dòch vuï, phaùt trieån heä thoáng ñaïi lyù toaøn quoác vaø quoác teá. Xuùc tieán döï aùn lieân doanh vôùi moät coâng ty logistics cuûa Nhaät baûn. Ña daïng hoùa ngaønh ngheà kinh doanh: ngoaøi vieäc taäp trung phaùt trieån ngaønh ngheà truyeàn thoáng, coâng ty seõ môû roäng ñaàu tö, kinh doanh sang ngaønh ngheà môùi nhö cho thueâ vaên phoøng, dòch vuï chuyeån phaùt nhanh, dòch vuï quaûn lyù kho baõi, trung taâm phaân phoái haøng hoùa. Vôùi nhöõng trieån voïng vaø keá hoaïch neâu treân, Ban laõnh ñaïo cuøng taäp theå CB-CNV Transimex Saigon luoân ñoaøn keát, naêng ñoäng saùng taïo, ñoùn ñaàu cô hoäi, vöôït qua nhöõng khoù khaên vaø thaùch thöùc ñeå ñöa coâng ty trôû thaønh moät trong nhöõng nhaø cung caáp dòch vuï logistics chuyeân nghieäp coù uy tín cao trong nöôùc vaø quoác teá, ñaùp öùng söï kyø voïng cuûa quyù khaùch haøng, quyù coå ñoâng vaø nhaø ñaàu tö. Traân troïng, Toång Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh

Traàn Thò Nguyeân Haèng

19 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Döï aùn cao oác vaên phoøng cho thueâ TMS-Tower 172 Hai Baø Tröng, Q1, TP. HCM

Tình hình thöïc hieän keá hoaïch ñaàu tö naêm 2007 Caùc haïng muïc ñaõ quyeát toaùn ñeán 31/12/2007: Ñôn vò tính: VNÑ Stt

Caùc haïng muïc

1

Nhaø kho vaät kieán truùc

Döï toaùn

Quyeát toaùn

Voán taøi trôï

1.919.714.792

1.730.011.629

Voán töï boå sung

4.216.800.000 2

Phöông tieän vaän taûi

EUR 385.000

Voán töï boå sung vaø vay tín duïng

20.682.388.547

ngaân haøng

USD 501.070 3

Duïng cuï quaûn lyù

Toång coäng

1.217.208.488

1.210.213.545

Voán töï boå sung

7.353.723.280 EUR 385.000

23.622.613.721

USD 501.070

Caùc haïng muïc dôû dang ñeán 31/12/2007: Ñôn vò tính: VNÑ Stt

Caùc haïng muïc Nhaø kho vaät kieán truùc:

1

Trong ñoù: - Cao oác TMS-Tower - Trung taâm ICD

2

Phöông tieän vaän taûi:

3

Duïng cuï quaûn lyù: Toång coäng

20 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

Döï toaùn

Ñaõ thanh toaùn

Voán taøi trôï

94.913.681.352 USD 4.478,23

38.523.713.342

Voán phaùt haønh coå phieáu & vốn töï boå sung

69.801.094.761 USD 4.478,23 25.112.586.591

15.376.438.392

Voán phaùt haønh coå phieáu

23.147.274.950

Voán töï boå sung

650.000.000 USD 39.356,00

563.212.000

Voán töï boå sung

595.000.000

217.500.000

Voán töï boå sung

96.158.681.352 USD 43.834,23

77.828.138.684

21 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Döï aùn cao oác vaên phoøng cho thueâ TMS-Tower 172 Hai Baø Tröng, Q1, TP. HCM

Tình hình thöïc hieän keá hoaïch ñaàu tö naêm 2007 Caùc haïng muïc ñaõ quyeát toaùn ñeán 31/12/2007: Ñôn vò tính: VNÑ Stt

Caùc haïng muïc

1

Nhaø kho vaät kieán truùc

Döï toaùn

Quyeát toaùn

Voán taøi trôï

1.919.714.792

1.730.011.629

Voán töï boå sung

4.216.800.000 2

Phöông tieän vaän taûi

EUR 385.000

Voán töï boå sung vaø vay tín duïng

20.682.388.547

ngaân haøng

USD 501.070 3

Duïng cuï quaûn lyù

Toång coäng

1.217.208.488

1.210.213.545

Voán töï boå sung

7.353.723.280 EUR 385.000

23.622.613.721

USD 501.070

Caùc haïng muïc dôû dang ñeán 31/12/2007: Ñôn vò tính: VNÑ Stt

Caùc haïng muïc Nhaø kho vaät kieán truùc:

1

Trong ñoù: - Cao oác TMS-Tower - Trung taâm ICD

2

Phöông tieän vaän taûi:

3

Duïng cuï quaûn lyù: Toång coäng

20 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

Döï toaùn

Ñaõ thanh toaùn

Voán taøi trôï

94.913.681.352 USD 4.478,23

38.523.713.342

Voán phaùt haønh coå phieáu & vốn töï boå sung

69.801.094.761 USD 4.478,23 25.112.586.591

15.376.438.392

Voán phaùt haønh coå phieáu

23.147.274.950

Voán töï boå sung

650.000.000 USD 39.356,00

563.212.000

Voán töï boå sung

595.000.000

217.500.000

Voán töï boå sung

96.158.681.352 USD 43.834,23

77.828.138.684

21 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


22,953 tyû Lôïi nhuaän tröôùc thueá

Keá hoaïch ñaàu tö XDCB vaø söûa chöõa lôùn naêm 2008-2009 Ñôn vò tính: VNÑ Caùc haïng muïc 1) Keá hoaïch ñaàu tö söûa chöõa lôùn

Döï toaùn 3.000.000.000

Voán taøi trôï Voán töï boå sung

- Caûi taïo, söûa chöõa baõi chöùa Container

600.000.000

Voán töï boå sung

- Söûa chöõa, choáng doät caùc kho haøng

500.000.000

Voán töï boå sung

- Söûa chöõa phöông tieän vaän chuyeån Container

800.000.000

Voán töï boå sung

- Söûa chöõa phöông tieän xeáp dôõ container (xe naâng, caàn caåu).

700.000.000

Voán töï boå sung

- Söûa chöõa, caûi taïo ñöôøng noäi boä

400.000.000

Voán töï boå sung

23.000.000.000

Voán töï boå sung

8.000.000.000

Voán töï boå sung

15.000.000.000

Voán töï boå sung

63.000.000.000

Voán phaùt haønh CP

63.000.000.000

Voán phaùt haønh coå phieáu

2) Keá hoaïch mua saém trang thieát bò - Mua saém phöông tieän vaän chuyeån Container - Mua saém phöông tieän xeáp dôõ chuyeân duøng 3) Keá hoaïch ñaàu tö XDCB - Xaây döïng kho CFS, kho ngoaïi quan Toång coäng 1, 2 & 3:

22 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

89.000.000.000


22,953 tyû Lôïi nhuaän tröôùc thueá

Keá hoaïch ñaàu tö XDCB vaø söûa chöõa lôùn naêm 2008-2009 Ñôn vò tính: VNÑ Caùc haïng muïc 1) Keá hoaïch ñaàu tö söûa chöõa lôùn

Döï toaùn 3.000.000.000

Voán taøi trôï Voán töï boå sung

- Caûi taïo, söûa chöõa baõi chöùa Container

600.000.000

Voán töï boå sung

- Söûa chöõa, choáng doät caùc kho haøng

500.000.000

Voán töï boå sung

- Söûa chöõa phöông tieän vaän chuyeån Container

800.000.000

Voán töï boå sung

- Söûa chöõa phöông tieän xeáp dôõ container (xe naâng, caàn caåu).

700.000.000

Voán töï boå sung

- Söûa chöõa, caûi taïo ñöôøng noäi boä

400.000.000

Voán töï boå sung

23.000.000.000

Voán töï boå sung

8.000.000.000

Voán töï boå sung

15.000.000.000

Voán töï boå sung

63.000.000.000

Voán phaùt haønh CP

63.000.000.000

Voán phaùt haønh coå phieáu

2) Keá hoaïch mua saém trang thieát bò - Mua saém phöông tieän vaän chuyeån Container - Mua saém phöông tieän xeáp dôõ chuyeân duøng 3) Keá hoaïch ñaàu tö XDCB - Xaây döïng kho CFS, kho ngoaïi quan Toång coäng 1, 2 & 3:

22 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

89.000.000.000


Ñôn vò tính: VNÑ Caùc chæ tieâu

Thöïc hieän 2007

Keá hoaïch 2008

2008/2007

140.081.922.208

150.000.000.000

107%

Doanh thu thuaàn kinh doanh dòch vuï

135.189.406.636

146.000.000.000

Giaù voán haøng baùn

101.313.782.961

111.800.000.000

33.875.623.675

34.200.000.000

4.494.124.704

4.000.000.000

1.650.178.626

1.700.000.000

1.350.750.211

1.000.000.000

-

-

Chi phí quaûn lyù DN

12.636.712.900

13.200.000.000

Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh

24.382.285.268

24.000.000.000

398.390.868

-

1.827.579.168

-

I. Caùc chæ tieâu taøi chính Toåång doanh thu Trong ñoù:

Lôïi nhuaän goäp veà cung caáp dòch vuï

Keá hoaïch kinh doanh naêm 2008

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính Trong ñoù: Thu nhaäp sau thueá töø goùp voán lieân doanh Chi phí taøi chính Chi phí dòch vuï

Thu nhaäp khaùc Chi phí khaùc Lôïi nhuaän khaùc

(1.429.188.300)

Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá Toång lôïi nhuaän chòu thueá TNDN Chi phí thueá TNDN hieän haønh Trong ñoù: Thueá TNDN phaûi noäâp Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi Lôïi nhuaäân sau thueá TNDN

22.953.096.968

24.000.000.000

105%

21.324.148.419

22.300.000.000

5.970.761.557

6.244.000.000

5.806.104.812

6.244.000.000

(164.656.745) 16.982.335.411

17.756.000.000

15%

15%

5%

5%

12%

12%

3%

3%

Coå töùc/ moät coå phieáu (Treân voán ñieàu leä: 63.480.000.000 ñoàng)

1.500ñ

1.500 ñ

Tyû troïng lôïi nhuaän tröôùc thueá/ Tổng thu

16,39%

16,00%

670.609

750.400

112%

2.441.376

2.690.000

110%

- Saûn löôïng container coù haøng qua caûng (Teu)

217.129

242.400

112%

- Saûn löôïng container roãng qua caûng (Teu)

166.395

183.000

110%

- Saûn löôïng haøng thoâng qua kho (m3)

160.395

184.000

115%

- Saûn löôïng haøng thoâng qua kho (Taán)

11.737

13.000

111%

737.943

738.000

100%

Caùc Quyõ doanh nghieäp: %/ LN sau thueá Trong ñoù: - Quyõ ñaàu tö phaùt trieån - Quyõ döï phoøng taøi chính - Quyõ khen thöôûng & PLXH - Quyõ Hoäi ñoàng quaûn trò

II. Khoái löôïng saûn phaåm dòch vuï 1. Dòch vuï ñaïi lyù vaø giao nhaän haøng hoùa xuaát nhaäp khaåàu (Taán qui ñoåi)

105%

2. Dòch vuï vaän taûi: Khoái löôïng vaän chuyeån (Taán) 3. Dòch vuï khai thaùc kho baõi caûng ICD

- Dieän tích söû duïng baõi (m2)

24 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

25 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Ñôn vò tính: VNÑ Caùc chæ tieâu

Thöïc hieän 2007

Keá hoaïch 2008

2008/2007

140.081.922.208

150.000.000.000

107%

Doanh thu thuaàn kinh doanh dòch vuï

135.189.406.636

146.000.000.000

Giaù voán haøng baùn

101.313.782.961

111.800.000.000

33.875.623.675

34.200.000.000

4.494.124.704

4.000.000.000

1.650.178.626

1.700.000.000

1.350.750.211

1.000.000.000

-

-

Chi phí quaûn lyù DN

12.636.712.900

13.200.000.000

Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh

24.382.285.268

24.000.000.000

398.390.868

-

1.827.579.168

-

I. Caùc chæ tieâu taøi chính Toåång doanh thu Trong ñoù:

Lôïi nhuaän goäp veà cung caáp dòch vuï

Keá hoaïch kinh doanh naêm 2008

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính Trong ñoù: Thu nhaäp sau thueá töø goùp voán lieân doanh Chi phí taøi chính Chi phí dòch vuï

Thu nhaäp khaùc Chi phí khaùc Lôïi nhuaän khaùc

(1.429.188.300)

Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá Toång lôïi nhuaän chòu thueá TNDN Chi phí thueá TNDN hieän haønh Trong ñoù: Thueá TNDN phaûi noäâp Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi Lôïi nhuaäân sau thueá TNDN

22.953.096.968

24.000.000.000

105%

21.324.148.419

22.300.000.000

5.970.761.557

6.244.000.000

5.806.104.812

6.244.000.000

(164.656.745) 16.982.335.411

17.756.000.000

15%

15%

5%

5%

12%

12%

3%

3%

Coå töùc/ moät coå phieáu (Treân voán ñieàu leä: 63.480.000.000 ñoàng)

1.500ñ

1.500 ñ

Tyû troïng lôïi nhuaän tröôùc thueá/ Tổng thu

16,39%

16,00%

670.609

750.400

112%

2.441.376

2.690.000

110%

- Saûn löôïng container coù haøng qua caûng (Teu)

217.129

242.400

112%

- Saûn löôïng container roãng qua caûng (Teu)

166.395

183.000

110%

- Saûn löôïng haøng thoâng qua kho (m3)

160.395

184.000

115%

- Saûn löôïng haøng thoâng qua kho (Taán)

11.737

13.000

111%

737.943

738.000

100%

Caùc Quyõ doanh nghieäp: %/ LN sau thueá Trong ñoù: - Quyõ ñaàu tö phaùt trieån - Quyõ döï phoøng taøi chính - Quyõ khen thöôûng & PLXH - Quyõ Hoäi ñoàng quaûn trò

II. Khoái löôïng saûn phaåm dòch vuï 1. Dòch vuï ñaïi lyù vaø giao nhaän haøng hoùa xuaát nhaäp khaåàu (Taán qui ñoåi)

105%

2. Dòch vuï vaän taûi: Khoái löôïng vaän chuyeån (Taán) 3. Dòch vuï khai thaùc kho baõi caûng ICD

- Dieän tích söû duïng baõi (m2)

24 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

25 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN

Baùo caùo kieåm toaùn Soá: 0120/2008/BCTC-KTTV BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN VEÀ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH NAÊM 2007 CUÛA COÂNG TY COÅ PHAÀN KHO VAÄN GIAO NHAÄN NGOAÏI THÖÔNG TP. HOÀ CHÍ MINH

giaù trò nhö nhau. Baûn tieáng Vieät laø baûn goác khi caàn ñoái chieáu. Coâng ty TNHH Kieåm toaùn vaø Tö vaán (A&C)

KÍNH GÖÛI: COÅ ÑOÂNG, HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ VAØ BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC Chuùng toâi ñaõ kieåm toaùn Baùo caùo taøi chính naêm 2007 cuûa Coâng ty Coå phaàn Kho vaän Giao nhaän Ngoaïi thöông TP. Hoà Chí Minh goàm: Baûng caân ñoái keá toaùn taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007, Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä vaø Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy, ñöôïc laäp ngaøy 21 thaùng 01 naêm 2008, töø trang 28 ñeán trang 47 keøm theo. Vieäc laäp vaø trình baøy Baùo caùo taøi chính naøy thuoäc traùch nhieäm cuûa Ban Toång Giaùm ñoác. Traùch nhieäm cuûa Kieåm toaùn vieân laø ñöa ra yù kieán veà caùc baùo caùo naøy döïa treân keát quaû coâng vieäc kieåm toaùn. Cô sôû yù kieán Quaù trình kieåm toaùn ñöôïc thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa caùc Chuaån möïc kieåm toaùn cuûa Vieät Nam. Caùc Chuaån möïc naøy yeâu caàu coâng vieäc kieåm toaùn phaûi laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän ñeå coù söï ñaûm baûo hôïp lyù raèng Baùo caùo taøi chính khoâng coøn chöùa ñöïng caùc sai soùt troïng yeáu. Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän kieåm toaùn theo phöông phaùp choïn maãu vaø aùp duïng caùc thöû nghieäm

26 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

caàn thieát, kieåm tra caùc baèng chöùng xaùc minh nhöõng thoâng tin trong Baùo caùo taøi chính; ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû caùc Chuaån möïc vaø Cheá ñoä keá toaùn hieän haønh, caùc nguyeân taéc vaø phöông phaùp keá toaùn ñöôïc aùp duïng, caùc öôùc tính vaø xeùt ñoaùn quan troïng cuûa Ban Toång Giaùm ñoác cuõng nhö caùch trình baøy toång theå Baùo caùo taøi chính. Chuùng toâi tin raèng coâng vieäc kieåm toaùn ñaõ cung caáp nhöõng cô sôû hôïp lyù cho yù kieán cuûa Kieåm toaùn vieân.

_____________________________________ Buøi Vaên Khaù - Phoù Toång Giaùm ñoác Chöùng chæ Kieåm toaùn vieân soá: Ñ.0085/KTV

__________________________________ Ñoã Thò Mai Loan - Kieåm toaùn vieân Chöùng chæ Kieåm toaùn vieân soá: Ñ.0090/KTV

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 04 thaùng 03 naêm 2008

YÙ kieán cuûa Kieåm toaùn vieân Theo yù kieán chuùng toâi, Baùo caùo taøi chính ñeà caäp ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu tình hình taøi chính cuûa Coâng ty Coå phaàn Kho vaän Giao nhaän Ngoaïi thöông TP. Hoà Chí Minh taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø löu chuyeån tieàn teä cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy, ñoàng thôøi phuø hôïp vôùi caùc Chuaån möïc, Cheá ñoä Keá toaùn Doanh nghieäp Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan. Baùo caùo ñöôïc laäp baèng tieáng Vieät vaø tieáng Anh coù

27 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN

Baùo caùo kieåm toaùn Soá: 0120/2008/BCTC-KTTV BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN VEÀ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH NAÊM 2007 CUÛA COÂNG TY COÅ PHAÀN KHO VAÄN GIAO NHAÄN NGOAÏI THÖÔNG TP. HOÀ CHÍ MINH

giaù trò nhö nhau. Baûn tieáng Vieät laø baûn goác khi caàn ñoái chieáu. Coâng ty TNHH Kieåm toaùn vaø Tö vaán (A&C)

KÍNH GÖÛI: COÅ ÑOÂNG, HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ VAØ BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC Chuùng toâi ñaõ kieåm toaùn Baùo caùo taøi chính naêm 2007 cuûa Coâng ty Coå phaàn Kho vaän Giao nhaän Ngoaïi thöông TP. Hoà Chí Minh goàm: Baûng caân ñoái keá toaùn taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007, Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä vaø Baûn thuyeát minh Baùo caùo taøi chính cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy, ñöôïc laäp ngaøy 21 thaùng 01 naêm 2008, töø trang 28 ñeán trang 47 keøm theo. Vieäc laäp vaø trình baøy Baùo caùo taøi chính naøy thuoäc traùch nhieäm cuûa Ban Toång Giaùm ñoác. Traùch nhieäm cuûa Kieåm toaùn vieân laø ñöa ra yù kieán veà caùc baùo caùo naøy döïa treân keát quaû coâng vieäc kieåm toaùn. Cô sôû yù kieán Quaù trình kieåm toaùn ñöôïc thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa caùc Chuaån möïc kieåm toaùn cuûa Vieät Nam. Caùc Chuaån möïc naøy yeâu caàu coâng vieäc kieåm toaùn phaûi laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän ñeå coù söï ñaûm baûo hôïp lyù raèng Baùo caùo taøi chính khoâng coøn chöùa ñöïng caùc sai soùt troïng yeáu. Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän kieåm toaùn theo phöông phaùp choïn maãu vaø aùp duïng caùc thöû nghieäm

26 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

caàn thieát, kieåm tra caùc baèng chöùng xaùc minh nhöõng thoâng tin trong Baùo caùo taøi chính; ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû caùc Chuaån möïc vaø Cheá ñoä keá toaùn hieän haønh, caùc nguyeân taéc vaø phöông phaùp keá toaùn ñöôïc aùp duïng, caùc öôùc tính vaø xeùt ñoaùn quan troïng cuûa Ban Toång Giaùm ñoác cuõng nhö caùch trình baøy toång theå Baùo caùo taøi chính. Chuùng toâi tin raèng coâng vieäc kieåm toaùn ñaõ cung caáp nhöõng cô sôû hôïp lyù cho yù kieán cuûa Kieåm toaùn vieân.

_____________________________________ Buøi Vaên Khaù - Phoù Toång Giaùm ñoác Chöùng chæ Kieåm toaùn vieân soá: Ñ.0085/KTV

__________________________________ Ñoã Thò Mai Loan - Kieåm toaùn vieân Chöùng chæ Kieåm toaùn vieân soá: Ñ.0090/KTV

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 04 thaùng 03 naêm 2008

YÙ kieán cuûa Kieåm toaùn vieân Theo yù kieán chuùng toâi, Baùo caùo taøi chính ñeà caäp ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu tình hình taøi chính cuûa Coâng ty Coå phaàn Kho vaän Giao nhaän Ngoaïi thöông TP. Hoà Chí Minh taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø löu chuyeån tieàn teä cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy, ñoàng thôøi phuø hôïp vôùi caùc Chuaån möïc, Cheá ñoä Keá toaùn Doanh nghieäp Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan. Baùo caùo ñöôïc laäp baèng tieáng Vieät vaø tieáng Anh coù

27 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Taøi saûn

Baûng caân ñoái keá toaùn

Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 Taøi saûn A-

Maõ soá

Thuyeát minh

-

II.

Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn

120

58.102.046.400

8.000.000.000

1.

Ñaàu tö ngaén haïn

121

58.102.046.400

8.000.000.000

2.

Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn

129

-

-

III.

Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn

130

10.940.895.698

12.773.298.045

1.

Phaûi thu khaùch haøng

131

V.3

8.490.384.584

6.203.827.393

2.

Traû tröôùc cho ngöôøi baùn

132

V.4

561.644.800

205.633.124

3.

Phaûi thu noäi boä ngaén haïn

133

-

-

Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi

139

IV.

Haøng toàn kho

140

-

-

1.888.866.314

6.363.837.528

-

-

2.101.820.785

1.285.887.943

1.

Haøng toàn kho

141

2.101.820.785

1.285.887.943

2.

Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho

149

-

-

6.683.195.996

2.865.701.226

3.591.543.832

1.127.413.767

V.6

V.

Taøi saûn ngaén haïn khaùc

150

1.

Chi phí traû tröôùc ngaén haïn

151

2.

Thueá Giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø

152

1.150.632.787

76.280.975

3.

Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu Nhaø nöôùc

154

9.439.506

9.439.506

4.

Taøi saûn ngaén haïn khaùc

158

1.931.579.871

1.652.566.978

V.7

V.8

212

-

-

213

-

-

4.

Phaûi thu daøi haïn khaùc

218

-

-

5.

Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi

219

-

-

108.988.585.337

95.942.183.094

20.812.234.362

-

6.

Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc Phaûi thu daøi haïn noäi boä

21.021.153.280

112

V.5

2. 3.

45.737.121.576

Caùc khoaûn töông ñöông tieàn

134

-

98.849.112.159

2.

135

-

Nguyeân giaù

20.812.234.362

Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng

211

Soá ñaàu naêm

21.021.153.280

Caùc khoaûn phaûi thu khaùc

Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng

Soá cuoái naêm

111

4.

-

1.

221

Tieàn

5.

-

220

1.

V.2

114.364.623.392

210

Taøi saûn coá ñònh

110

V.9

66.743.679.592

57.055.464.660

222

120.367.002.054

101.573.390.763

Giaù trò hao moøn luõy keá

223

(53.623.322.462)

(44.517.926.103)

Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính

224

-

-

Nguyeân giaù

225

-

-

Giaù trò hao moøn luõy keá

226

-

-

Taøi saûn coá ñònh voâ hình

227

2.738.280.403

2.783.962.411

Nguyeân giaù

228

2.891.568.000

2.891.568.000

Giaù trò hao moøn luõy keá

229

(153.287.597)

(107.605.589)

4.

Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang

230

39.506.625.342

36.102.756.023

III.

Baát ñoäng saûn ñaàu tö

240

-

-

2.

3.

V.10

V.11

Nguyeân giaù

241

-

-

Giaù trò hao moøn luõy keá

242

-

-

IV.

Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn

250

4.994.800.000

4.994.800.000

1.

Ñaàu tö vaøo coâng ty con

251

-

-

2.

Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh

252

V.12

4.944.800.000

4.944.800.000

V.13

50.000.000

50.000.000

3.

Ñaàu tö daøi haïn khaùc

258

4.

Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi haïn

259

-

-

V.

Taøi saûn daøi haïn khaùc

260

381.238.055

430.139.660

1.

Chi phí traû tröôùc daøi haïn

261

-

349.789.660

2.

Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi

262

V.14

185.132.915

3.

Taøi saûn daøi haïn khaùc

268

V.15

196.105.140

80.350.000

Toång coäng taøi saûn

270

213.213.735.551

147.104.244.330

Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007

Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007

Baûng caân ñoái keá toaùn (tieáp theo)

Baûng caân ñoái keá toaùn (tieáp theo)

28 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

101.367.122.754

200

Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn

Taøi saûn coá ñònh höõu hình

Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn

Soá ñaàu naêm

Taøi saûn daøi haïn

1.

I.

Soá cuoái naêm

B

II.

100

Thuyeát minh

I.

Ñôn vò tính: VNÑ

Taøi saûn ngaén haïn

V.1

Maõ soá

29 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Taøi saûn

Baûng caân ñoái keá toaùn

Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 Taøi saûn A-

Maõ soá

Thuyeát minh

-

II.

Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn

120

58.102.046.400

8.000.000.000

1.

Ñaàu tö ngaén haïn

121

58.102.046.400

8.000.000.000

2.

Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn

129

-

-

III.

Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn

130

10.940.895.698

12.773.298.045

1.

Phaûi thu khaùch haøng

131

V.3

8.490.384.584

6.203.827.393

2.

Traû tröôùc cho ngöôøi baùn

132

V.4

561.644.800

205.633.124

3.

Phaûi thu noäi boä ngaén haïn

133

-

-

Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi

139

IV.

Haøng toàn kho

140

-

-

1.888.866.314

6.363.837.528

-

-

2.101.820.785

1.285.887.943

1.

Haøng toàn kho

141

2.101.820.785

1.285.887.943

2.

Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho

149

-

-

6.683.195.996

2.865.701.226

3.591.543.832

1.127.413.767

V.6

V.

Taøi saûn ngaén haïn khaùc

150

1.

Chi phí traû tröôùc ngaén haïn

151

2.

Thueá Giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø

152

1.150.632.787

76.280.975

3.

Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu Nhaø nöôùc

154

9.439.506

9.439.506

4.

Taøi saûn ngaén haïn khaùc

158

1.931.579.871

1.652.566.978

V.7

V.8

212

-

-

213

-

-

4.

Phaûi thu daøi haïn khaùc

218

-

-

5.

Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi

219

-

-

108.988.585.337

95.942.183.094

20.812.234.362

-

6.

Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc Phaûi thu daøi haïn noäi boä

21.021.153.280

112

V.5

2. 3.

45.737.121.576

Caùc khoaûn töông ñöông tieàn

134

-

98.849.112.159

2.

135

-

Nguyeân giaù

20.812.234.362

Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng

211

Soá ñaàu naêm

21.021.153.280

Caùc khoaûn phaûi thu khaùc

Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng

Soá cuoái naêm

111

4.

-

1.

221

Tieàn

5.

-

220

1.

V.2

114.364.623.392

210

Taøi saûn coá ñònh

110

V.9

66.743.679.592

57.055.464.660

222

120.367.002.054

101.573.390.763

Giaù trò hao moøn luõy keá

223

(53.623.322.462)

(44.517.926.103)

Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính

224

-

-

Nguyeân giaù

225

-

-

Giaù trò hao moøn luõy keá

226

-

-

Taøi saûn coá ñònh voâ hình

227

2.738.280.403

2.783.962.411

Nguyeân giaù

228

2.891.568.000

2.891.568.000

Giaù trò hao moøn luõy keá

229

(153.287.597)

(107.605.589)

4.

Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang

230

39.506.625.342

36.102.756.023

III.

Baát ñoäng saûn ñaàu tö

240

-

-

2.

3.

V.10

V.11

Nguyeân giaù

241

-

-

Giaù trò hao moøn luõy keá

242

-

-

IV.

Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn

250

4.994.800.000

4.994.800.000

1.

Ñaàu tö vaøo coâng ty con

251

-

-

2.

Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh

252

V.12

4.944.800.000

4.944.800.000

V.13

50.000.000

50.000.000

3.

Ñaàu tö daøi haïn khaùc

258

4.

Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi haïn

259

-

-

V.

Taøi saûn daøi haïn khaùc

260

381.238.055

430.139.660

1.

Chi phí traû tröôùc daøi haïn

261

-

349.789.660

2.

Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi

262

V.14

185.132.915

3.

Taøi saûn daøi haïn khaùc

268

V.15

196.105.140

80.350.000

Toång coäng taøi saûn

270

213.213.735.551

147.104.244.330

Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007

Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007

Baûng caân ñoái keá toaùn (tieáp theo)

Baûng caân ñoái keá toaùn (tieáp theo)

28 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

101.367.122.754

200

Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn

Taøi saûn coá ñònh höõu hình

Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn

Soá ñaàu naêm

Taøi saûn daøi haïn

1.

I.

Soá cuoái naêm

B

II.

100

Thuyeát minh

I.

Ñôn vò tính: VNÑ

Taøi saûn ngaén haïn

V.1

Maõ soá

29 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Nguoàn voán

Maõ soá

Thuyeát minh

Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

Chæ tieâu

Thuyeát minh

Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

-

-

A

Nôï phaûi traû

300

32.649.759.221

56.412.763.587

I.

Nôï ngaén haïn

310

22.537.354.401

43.276.823.653

2.

Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng

-

-

1.

Vay vaø nôï ngaén haïn

311

V.16

3.232.000.000

4.971.317.207

2.

Phaûi traû ngöôøi baùn

312

V.17

531.031.234

133.913.798

3.

Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù göûi, kyù cöôïc

-

-

3.

Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc

313

-

-

-

-

4.

Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc

314

V.18

2.161.353.129

3.057.571.078

5.

Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng

315

V.19

6.821.351.398

13.379.876.575

6.

Chi phí phaûi traû

316

V.20

661.188.983

1.249.248.784

7.

Phaûi traû noäi boä

317

-

-

8.

Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng

318

-

-

9.

Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc

319

9.130.429.657

20.484.896.211

V.21

10.

Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn

320

-

-

II.

Nôï daøi haïn

330

10.112.404.820

13.135.939.934

1.

Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn

331

-

-

2.

Phaûi traû daøi haïn noäi boä

332

-

-

3.

Phaûi traû daøi haïn khaùc

333

V.22

210.808.800

10.808.800

4.

Vay vaø nôï daøi haïn

334

V.23

9.695.710.500

12.927.710.500

1.

Taøi saûn thueâ ngoaøi

4.

Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù

5.

Ngoaïi teä caùc loaïi: 323.054,91

595.757,70

6.

Döï toaùn chi söï nghieäp, döï aùn

-

-

7.

Nguoàn voán khaáu hao hieän coù

3.608.767.697

4.210.924.536

Dollar Myõ (USD)

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 21 thaùng 01 naêm 2008

Hoa Thò Minh Nguyeät Ngöôøi laäp bieåu

Leâ Thò AÙnh Dung Keá toaùn tröôûng

Traàn Thò Nguyeân Haèng Toång giaùm ñoác

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH

5.

Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû

335

-

-

6.

Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm

336

205.885.520

197.420.634

7.

Döï phoøng phaûi traû daøi haïn

337

-

-

B

Nguoàn voán chuû sôû höõu

400

180.563.976.330

90.691.480.743

1.

Chæ tieâu

Ñôn vò tính: VNÑ

Maõ soá

Thuyeát minh

Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï

01

VI.1

Naêm nay

Naêm tröôùc

135.209.257.473

128.245.017.246

I.

Voán chuû sôû höõu

410

176.952.817.736

87.544.661.336

2.

Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu

02

VI.1

19.850.837

-

1.

Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu

411

V.24

63.480.000.000

42.900.000.000

3.

Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï

10

VI.1

135.189.406.636

128.245.017.246

2.

Thaëng dö voán coå phaàn

412

V.24

73.135.477.853

9.995.198.520

3.

Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu

413

V.24

-

-

4.

Giaù voán haøng baùn

11

VI.2

101.313.782.961

97.585.672.398

4.

Coå phieáu quyõ

414

-

-

5.

Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï

20

33.875.623.675

30.659.344.848

5.

Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn

415

-

-

6.

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính

21

VI.3

4.494.124.704

2.344.492.258

6.

Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi

416

-

-

7.

Chi phí taøi chính

22

VI.4

7.

Quyõ ñaàu tö phaùt trieån

417

V.24

18.232.398.815

15.725.340.472

Trong ñoù: chi phí laõi vay

23

8.

Quyõ döï phoøng taøi chính

418

V.24

4.338.625.501

3.614.739.387

8.

Chi phí baùn haøng

24

-

-

9.

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp

25

V.24

17.766.315.567

15.309.382.957

10.

Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh

30

9.

Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu

419

10.

Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái

420

11.

Nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn

421

-

-

II.

Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc

430

3.611.158.594

3.146.819.407

1.

Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi

431

3.611.158.594

3.146.819.407

V.25

2.

Nguoàn kinh phí

432

-

-

3.

Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh taøi saûn coá ñònh

433

-

-

Toång coäng nguoàn voán

440

213.213.735.551

147.104.244.330

Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007

672.543.904 633.437.333

-

-

12.636.712.900

11.025.770.651

24.382.285.268

21.305.522.551

11.

Thu nhaäp khaùc

31

VI.6

398.390.868

201.492.766

12.

Chi phí khaùc

32

VI.7

1.827.579.168

9.225.192

13.

Lôïi nhuaän khaùc

40

(1.429.188.300)

192.267.574

14.

Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá

50

22.953.096.968

21.497.790.125

15.

Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh

51

V.18

5.806.104.812

5.929.834.780

16.

Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi

52

VI.8

17.

Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp

60

18.

Laõi cô baûn treân coå phieáu

70

Baûng caân ñoái keá toaùn (tieáp theo)

VI.9

164.656.745

(349.789.660)

16.982.335.411

15.917.745.005

3.199

3.710

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 21 thaùng 01 naêm 2008

Hoa Thò Minh Nguyeät Ngöôøi laäp bieåu 30 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

VI.5

1.350.750.211 1.192.319.331

Leâ Thò AÙnh Dung Keá toaùn tröôûng

Traàn Thò Nguyeân Haèng Toång giaùm ñoác 31 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Nguoàn voán

Maõ soá

Thuyeát minh

Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

Chæ tieâu

Thuyeát minh

Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

-

-

A

Nôï phaûi traû

300

32.649.759.221

56.412.763.587

I.

Nôï ngaén haïn

310

22.537.354.401

43.276.823.653

2.

Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng

-

-

1.

Vay vaø nôï ngaén haïn

311

V.16

3.232.000.000

4.971.317.207

2.

Phaûi traû ngöôøi baùn

312

V.17

531.031.234

133.913.798

3.

Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù göûi, kyù cöôïc

-

-

3.

Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc

313

-

-

-

-

4.

Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc

314

V.18

2.161.353.129

3.057.571.078

5.

Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng

315

V.19

6.821.351.398

13.379.876.575

6.

Chi phí phaûi traû

316

V.20

661.188.983

1.249.248.784

7.

Phaûi traû noäi boä

317

-

-

8.

Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng

318

-

-

9.

Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc

319

9.130.429.657

20.484.896.211

V.21

10.

Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn

320

-

-

II.

Nôï daøi haïn

330

10.112.404.820

13.135.939.934

1.

Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn

331

-

-

2.

Phaûi traû daøi haïn noäi boä

332

-

-

3.

Phaûi traû daøi haïn khaùc

333

V.22

210.808.800

10.808.800

4.

Vay vaø nôï daøi haïn

334

V.23

9.695.710.500

12.927.710.500

1.

Taøi saûn thueâ ngoaøi

4.

Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù

5.

Ngoaïi teä caùc loaïi: 323.054,91

595.757,70

6.

Döï toaùn chi söï nghieäp, döï aùn

-

-

7.

Nguoàn voán khaáu hao hieän coù

3.608.767.697

4.210.924.536

Dollar Myõ (USD)

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 21 thaùng 01 naêm 2008

Hoa Thò Minh Nguyeät Ngöôøi laäp bieåu

Leâ Thò AÙnh Dung Keá toaùn tröôûng

Traàn Thò Nguyeân Haèng Toång giaùm ñoác

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH

5.

Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû

335

-

-

6.

Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm

336

205.885.520

197.420.634

7.

Döï phoøng phaûi traû daøi haïn

337

-

-

B

Nguoàn voán chuû sôû höõu

400

180.563.976.330

90.691.480.743

1.

Chæ tieâu

Ñôn vò tính: VNÑ

Maõ soá

Thuyeát minh

Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï

01

VI.1

Naêm nay

Naêm tröôùc

135.209.257.473

128.245.017.246

I.

Voán chuû sôû höõu

410

176.952.817.736

87.544.661.336

2.

Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu

02

VI.1

19.850.837

-

1.

Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu

411

V.24

63.480.000.000

42.900.000.000

3.

Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï

10

VI.1

135.189.406.636

128.245.017.246

2.

Thaëng dö voán coå phaàn

412

V.24

73.135.477.853

9.995.198.520

3.

Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu

413

V.24

-

-

4.

Giaù voán haøng baùn

11

VI.2

101.313.782.961

97.585.672.398

4.

Coå phieáu quyõ

414

-

-

5.

Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï

20

33.875.623.675

30.659.344.848

5.

Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn

415

-

-

6.

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính

21

VI.3

4.494.124.704

2.344.492.258

6.

Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi

416

-

-

7.

Chi phí taøi chính

22

VI.4

7.

Quyõ ñaàu tö phaùt trieån

417

V.24

18.232.398.815

15.725.340.472

Trong ñoù: chi phí laõi vay

23

8.

Quyõ döï phoøng taøi chính

418

V.24

4.338.625.501

3.614.739.387

8.

Chi phí baùn haøng

24

-

-

9.

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp

25

V.24

17.766.315.567

15.309.382.957

10.

Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh

30

9.

Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu

419

10.

Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái

420

11.

Nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn

421

-

-

II.

Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc

430

3.611.158.594

3.146.819.407

1.

Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi

431

3.611.158.594

3.146.819.407

V.25

2.

Nguoàn kinh phí

432

-

-

3.

Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh taøi saûn coá ñònh

433

-

-

Toång coäng nguoàn voán

440

213.213.735.551

147.104.244.330

Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007

672.543.904 633.437.333

-

-

12.636.712.900

11.025.770.651

24.382.285.268

21.305.522.551

11.

Thu nhaäp khaùc

31

VI.6

398.390.868

201.492.766

12.

Chi phí khaùc

32

VI.7

1.827.579.168

9.225.192

13.

Lôïi nhuaän khaùc

40

(1.429.188.300)

192.267.574

14.

Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá

50

22.953.096.968

21.497.790.125

15.

Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh

51

V.18

5.806.104.812

5.929.834.780

16.

Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi

52

VI.8

17.

Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp

60

18.

Laõi cô baûn treân coå phieáu

70

Baûng caân ñoái keá toaùn (tieáp theo)

VI.9

164.656.745

(349.789.660)

16.982.335.411

15.917.745.005

3.199

3.710

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 21 thaùng 01 naêm 2008

Hoa Thò Minh Nguyeät Ngöôøi laäp bieåu 30 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

VI.5

1.350.750.211 1.192.319.331

Leâ Thò AÙnh Dung Keá toaùn tröôûng

Traàn Thò Nguyeân Haèng Toång giaùm ñoác 31 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ NAÊM 2007 (theo phöông phaùp tröïc tieáp) Chæ tieâu

Maõ soá

I.

Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng kinh doanh

1.

Tieàn thu baùn haøng, cung caáp dòch vuï vaø doanh thu khaùc

Thuyeát minh

01

Ñôn vò tính: VNÑ Naêm nay

Naêm tröôùc

128.553.752.602

118.722.360.702

2.

Tieàn chi traû cho ngöôøi cung caáp haøng hoùa vaø dòch vuï

02

(61.322.573.105)

(51.274.161.517)

3.

Tieàn chi traû cho ngöôøi lao ñoäng

03

(40.364.416.919)

(32.273.586.888)

4.

Tieàn chi traû laõi vay

04

(1.192.319.331)

(633.437.333)

5.

Tieàn chi noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp

05

(6.883.758.573)

(3.572.527.713)

6.

Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh

06

115.292.762.657

84.085.232.878

7.

Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng kinh doanh

07

(129.956.840.787)

(82.792.012.536)

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh

20

4.126.606.544

32.261.867.593

21

(28.933.032.905)

(33.397.663.553)

351.818.182

56.911.818

(80.102.046.400)

(8.000.000.000)

II. 1. 2.

Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö Tieàn chi ñeå mua saém, xaây döïng taøi saûn coá ñònh vaø caùc taøi saûn daøi haïn khaùc Tieàn thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn taøi saûn coá ñònh vaø caùc taøi saûn daøi haïn khaùc

22

3.

Tieàn chi cho vay, mua caùc coâng cuï nôï cuûa ñôn vò khaùc

23

4.

Tieàn thu hoài cho vay, baùn laïi caùc coâng cuï nôï cuûa ñôn vò khaùc

24

5.

Tieàn chi ñaàu tö vaø goùp voán vaøo ñôn vò khaùc

25

6.

Tieàn thu hoài ñaàu tö, goùp voán vaøo ñôn vò khaùc

26

7. III.

VI.6

-

30.000.000.000

-

Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia

27

3.238.042.902

2.124.864.288

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö

30

(75.445.218.221)

(39.215.887.447)

83.733.191.600

Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng taøi chính

1.

Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu, nhaän goùp voán cuûa chuû sôû höõu

31

2.

Tieàn chi traû goùp voán cho caùc chuû sôû höõu, mua laïi coå phieáu cuûa doanh nghieäp ñaõ phaùt haønh

32

3.

Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn nhaän ñöôïc

33

4.

Tieàn chi traû nôï goác vay

34

5.

Tieàn chi traû nôï thueâ taøi chính

35

6.

Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu

36

(7.235.000.000)

(6.435.000.000)

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính

40

71.526.874.393

(10.439.000.000)

Löu chuyeån tieàn thuaàn trong naêm

50

Tieàn vaø töông ñöông tieàn ñaàu naêm

60

AÛnh höôûng cuûa thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi quy ñoåi ngoaïi teä

61

Tieàn vaø töông ñöông tieàn cuoái naêm

70

V.15

(4.971.317.207)

(4.004.000.000)

208.262.716

(17.393.019.854)

V.1

20.812.234.362

38.150.531.421

656.202

54.722.795

V.1

21.021.153.280

20.812.234.362

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 21 thaùng 01 naêm 2008

Hoa Thò Minh Nguyeät Ngöôøi laäp bieåu

32 | Transimex Annual Report 2007

Leâ Thò AÙnh Dung Keá toaùn tröôûng

Traàn Thò Nguyeân Haèng Toång giaùm ñoác


BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ NAÊM 2007 (theo phöông phaùp tröïc tieáp) Chæ tieâu

Maõ soá

I.

Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng kinh doanh

1.

Tieàn thu baùn haøng, cung caáp dòch vuï vaø doanh thu khaùc

Thuyeát minh

01

Ñôn vò tính: VNÑ Naêm nay

Naêm tröôùc

128.553.752.602

118.722.360.702

2.

Tieàn chi traû cho ngöôøi cung caáp haøng hoùa vaø dòch vuï

02

(61.322.573.105)

(51.274.161.517)

3.

Tieàn chi traû cho ngöôøi lao ñoäng

03

(40.364.416.919)

(32.273.586.888)

4.

Tieàn chi traû laõi vay

04

(1.192.319.331)

(633.437.333)

5.

Tieàn chi noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp

05

(6.883.758.573)

(3.572.527.713)

6.

Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh

06

115.292.762.657

84.085.232.878

7.

Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng kinh doanh

07

(129.956.840.787)

(82.792.012.536)

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh

20

4.126.606.544

32.261.867.593

21

(28.933.032.905)

(33.397.663.553)

351.818.182

56.911.818

(80.102.046.400)

(8.000.000.000)

II. 1. 2.

Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö Tieàn chi ñeå mua saém, xaây döïng taøi saûn coá ñònh vaø caùc taøi saûn daøi haïn khaùc Tieàn thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn taøi saûn coá ñònh vaø caùc taøi saûn daøi haïn khaùc

22

3.

Tieàn chi cho vay, mua caùc coâng cuï nôï cuûa ñôn vò khaùc

23

4.

Tieàn thu hoài cho vay, baùn laïi caùc coâng cuï nôï cuûa ñôn vò khaùc

24

5.

Tieàn chi ñaàu tö vaø goùp voán vaøo ñôn vò khaùc

25

6.

Tieàn thu hoài ñaàu tö, goùp voán vaøo ñôn vò khaùc

26

7. III.

VI.6

-

30.000.000.000

-

Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia

27

3.238.042.902

2.124.864.288

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö

30

(75.445.218.221)

(39.215.887.447)

83.733.191.600

Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng taøi chính

1.

Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu, nhaän goùp voán cuûa chuû sôû höõu

31

2.

Tieàn chi traû goùp voán cho caùc chuû sôû höõu, mua laïi coå phieáu cuûa doanh nghieäp ñaõ phaùt haønh

32

3.

Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn nhaän ñöôïc

33

4.

Tieàn chi traû nôï goác vay

34

5.

Tieàn chi traû nôï thueâ taøi chính

35

6.

Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu

36

(7.235.000.000)

(6.435.000.000)

Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính

40

71.526.874.393

(10.439.000.000)

Löu chuyeån tieàn thuaàn trong naêm

50

Tieàn vaø töông ñöông tieàn ñaàu naêm

60

AÛnh höôûng cuûa thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi quy ñoåi ngoaïi teä

61

Tieàn vaø töông ñöông tieàn cuoái naêm

70

V.15

(4.971.317.207)

(4.004.000.000)

208.262.716

(17.393.019.854)

V.1

20.812.234.362

38.150.531.421

656.202

54.722.795

V.1

21.021.153.280

20.812.234.362

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 21 thaùng 01 naêm 2008

Hoa Thò Minh Nguyeät Ngöôøi laäp bieåu

32 | Transimex Annual Report 2007

Leâ Thò AÙnh Dung Keá toaùn tröôûng

Traàn Thò Nguyeân Haèng Toång giaùm ñoác


III. CHUAÅN MÖÏC VAØ CHEÁ ÑOÄ KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG 1. Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng Coâng ty aùp duïng Cheá ñoä Keá toaùn Doanh nghieäp Vieät Nam. 2. Tuyeân boá veà vieäc tuaân thuû chuaån möïc keá toaùn vaø cheá ñoä keá toaùn Ban Toång Giaùm ñoác ñaûm baûo ñaõ tuaân thuû ñaày ñuû yeâu caàu cuûa caùc Chuaån möïc keá toaùn vaø Cheá ñoä Keá toaùn Doanh nghieäp Vieät Nam hieän haønh 3. Hình thöùc keá toaùn aùp duïng

Baûn thuyeát minh baùo caùo taøi chính naêm 2007

Coâng ty söû duïng hình thöùc keá toaùn chöùng töø ghi soå. IV. CAÙC CHÍNH SAÙCH KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG 1. Cô sôû laäp Baùo caùo taøi chính Baùo caùo taøi chính ñöôïc trình baøy theo nguyeân taéc giaù goác.

I. ÑAËC ÑIEÅM HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY 1. Hình thöùc sôû höõu voán

:

Coâng ty coå phaàn.

2. Lónh vöïc kinh doanh

:

Dòch vuï haøng haûi, kinh doanh toång hôïp.

3. Ngaønh ngheà kinh doanh : - Ñaïi lyù giao nhaän vaø vaän chuyeån haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu vaø coâng coäng baèng ñöôøng bieån, ñöôøng haøng khoâng vaø ñöôøng boä. - Dòch vuï kho ngoaïi quan, kho CFS, kho ICD. - Kinh doanh kho baõi, xeáp dôõ, löu giöõ haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu trung chuyeån. - Dòch vuï giao, nhaän haøng hoùa, laøm thuû tuïc haûi quan. - Ñaïi lyù taøu bieån vaø moâi giôùi haøng haûi cho taøu bieån trong vaø ngoaøi nöôùc. - Dòch vuï kinh doanh haøng quaù caûnh vaø chuyeån taûi haøng hoùa qua Campuchia, Laøo, Trung Quoác. - Dòch vuï ñoùng goùi vaø keû kyù maõ hieäu haøng hoùa cho nhaø saûn xuaát trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi uûy thaùc. - Mua baùn ñoà goã gia duïng, goám söù, haøng myõ ngheä, saûn phaåm cao su, saûn phaåm maây tre laù, coâng ngheä phaåm, deät da may, noâng laâm thuûy haûi saûn, thöïc phaåm cheá bieán, nguyeân lieäu hoùa chaát, vaät tö, maùy moùc thieát bò phuïc vuï saûn xuaát coâng, noâng nghieäp, baùch hoùa, ñieän maùy, vaûi sôïi, thöïc phaåm coâng ngheä, vaät lieäu xaây döïng haøng trang trí noäi thaát, phöông tieän vaän taûi, xe maùy, noâng ngö cô, noâng döôïc caùc loaïi, maùy moùc vaên phoøng. - Kinh doanh xaêng daàu, daàu môõ, nhôøn. - Kinh doanh vaän taûi ña phöông thöùc. - Cho thueâ vaên phoøng. II. NAÊM TAØI CHÍNH, ÑÔN VÒ TIEÀN TEÄ SÖÛ DUÏNG TRONG KEÁ TOAÙN 1. Naêm taøi chính Naêm taøi chính cuûa Coâng ty baét ñaàu töø ngaøy 01 thaùng 01 vaø keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12 haøng naêm. Naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 laø naêm taøi chính thöù 7 cuûa Coâng ty. 2. Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn laø Ñoàng Vieät Nam (VND).

34 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

2. Tieàn vaø töông ñöông tieàn Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn bao goàm tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng, tieàn ñang chuyeån vaø caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn coù thôøi haïn thu hoài hoaëc ñaùo haïn khoâng quaù 3 thaùng keå töø ngaøy mua, deã daøng chuyeån ñoåi thaønh moät löôïng tieàn xaùc ñònh cuõng nhö khoâng coù nhieàu ruûi ro trong vieäc chuyeån ñoåi. 3. Haøng toàn kho Haøng toàn kho ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû giaù goác. Giaù goác haøng toàn kho bao goàm chi phí mua, chi phí cheá bieán vaø caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp khaùc phaùt sinh ñeå coù ñöôïc haøng toàn kho ôû ñòa ñieåm vaø traïng thaùi hieän taïi. Giaù goác haøng toàn kho ñöôïc tính theo phöông phaùp giaù ñích danh vaø ñöôïc haïch toaùn theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho ñöôïc ghi nhaän khi giaù goác lôùn hôn giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc. Giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc laø giaù baùn öôùc tính cuûa haøng toàn kho tröø chi phí öôùc tính ñeå hoaøn thaønh saûn phaåm vaø chi phí öôùc tính caàn thieát cho vieäc tieâu thuï chuùng. 4. Caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø phaûi thu khaùc Caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø caùc khoaûn phaûi thu khaùc ñöôïc ghi nhaän theo hoùa ñôn, chöùng töø. 5. Taøi saûn coá ñònh höõu hình Taøi saûn coá ñònh ñöôïc theå hieän theo nguyeân giaù tröø hao moøn luõy keá. Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh bao goàm toaøn boä caùc chi phí maø Coâng ty phaûi boû ra ñeå coù ñöôïc taøi saûn coá ñònh tính ñeán thôøi ñieåm ñöa taøi saûn ñoù vaøo traïng thaùi saün saøng söû duïng. Caùc chi phí phaùt sinh sau ghi nhaän ban ñaàu chæ ñöôïc ghi taêng nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh neáu caùc chi phí naøy chaéc chaén laøm taêng lôïi ích kinh teá trong töông lai do söû duïng taøi saûn ñoù. Caùc chi phí khoâng thoûa maõn ñieàu kieän treân ñöôïc ghi nhaän laø chi phí trong kyø. Khi taøi saûn coá ñònh ñöôïc baùn hay thanh lyù, nguyeân giaù vaø khaáu hao luõy keá ñöôïc xoùa soå vaø baát kyø khoaûn laõi loã naøo phaùt sinh do vieäc thanh lyù ñeàu ñöôïc tính vaøo thu nhaäp hay chi phí trong kyø. Taøi saûn coá ñònh ñöôïc khaáu hao theo phöông phaùp ñöôøng thaúng döïa treân thôøi gian höõu duïng öôùc tính. Soá naêm khaáu hao cuûa caùc loaïi taøi saûn coá ñònh nhö sau:

35 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


III. CHUAÅN MÖÏC VAØ CHEÁ ÑOÄ KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG 1. Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng Coâng ty aùp duïng Cheá ñoä Keá toaùn Doanh nghieäp Vieät Nam. 2. Tuyeân boá veà vieäc tuaân thuû chuaån möïc keá toaùn vaø cheá ñoä keá toaùn Ban Toång Giaùm ñoác ñaûm baûo ñaõ tuaân thuû ñaày ñuû yeâu caàu cuûa caùc Chuaån möïc keá toaùn vaø Cheá ñoä Keá toaùn Doanh nghieäp Vieät Nam hieän haønh 3. Hình thöùc keá toaùn aùp duïng

Baûn thuyeát minh baùo caùo taøi chính naêm 2007

Coâng ty söû duïng hình thöùc keá toaùn chöùng töø ghi soå. IV. CAÙC CHÍNH SAÙCH KEÁ TOAÙN AÙP DUÏNG 1. Cô sôû laäp Baùo caùo taøi chính Baùo caùo taøi chính ñöôïc trình baøy theo nguyeân taéc giaù goác.

I. ÑAËC ÑIEÅM HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY 1. Hình thöùc sôû höõu voán

:

Coâng ty coå phaàn.

2. Lónh vöïc kinh doanh

:

Dòch vuï haøng haûi, kinh doanh toång hôïp.

3. Ngaønh ngheà kinh doanh : - Ñaïi lyù giao nhaän vaø vaän chuyeån haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu vaø coâng coäng baèng ñöôøng bieån, ñöôøng haøng khoâng vaø ñöôøng boä. - Dòch vuï kho ngoaïi quan, kho CFS, kho ICD. - Kinh doanh kho baõi, xeáp dôõ, löu giöõ haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu trung chuyeån. - Dòch vuï giao, nhaän haøng hoùa, laøm thuû tuïc haûi quan. - Ñaïi lyù taøu bieån vaø moâi giôùi haøng haûi cho taøu bieån trong vaø ngoaøi nöôùc. - Dòch vuï kinh doanh haøng quaù caûnh vaø chuyeån taûi haøng hoùa qua Campuchia, Laøo, Trung Quoác. - Dòch vuï ñoùng goùi vaø keû kyù maõ hieäu haøng hoùa cho nhaø saûn xuaát trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi uûy thaùc. - Mua baùn ñoà goã gia duïng, goám söù, haøng myõ ngheä, saûn phaåm cao su, saûn phaåm maây tre laù, coâng ngheä phaåm, deät da may, noâng laâm thuûy haûi saûn, thöïc phaåm cheá bieán, nguyeân lieäu hoùa chaát, vaät tö, maùy moùc thieát bò phuïc vuï saûn xuaát coâng, noâng nghieäp, baùch hoùa, ñieän maùy, vaûi sôïi, thöïc phaåm coâng ngheä, vaät lieäu xaây döïng haøng trang trí noäi thaát, phöông tieän vaän taûi, xe maùy, noâng ngö cô, noâng döôïc caùc loaïi, maùy moùc vaên phoøng. - Kinh doanh xaêng daàu, daàu môõ, nhôøn. - Kinh doanh vaän taûi ña phöông thöùc. - Cho thueâ vaên phoøng. II. NAÊM TAØI CHÍNH, ÑÔN VÒ TIEÀN TEÄ SÖÛ DUÏNG TRONG KEÁ TOAÙN 1. Naêm taøi chính Naêm taøi chính cuûa Coâng ty baét ñaàu töø ngaøy 01 thaùng 01 vaø keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12 haøng naêm. Naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 laø naêm taøi chính thöù 7 cuûa Coâng ty. 2. Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn laø Ñoàng Vieät Nam (VND).

34 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

2. Tieàn vaø töông ñöông tieàn Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn bao goàm tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng, tieàn ñang chuyeån vaø caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn coù thôøi haïn thu hoài hoaëc ñaùo haïn khoâng quaù 3 thaùng keå töø ngaøy mua, deã daøng chuyeån ñoåi thaønh moät löôïng tieàn xaùc ñònh cuõng nhö khoâng coù nhieàu ruûi ro trong vieäc chuyeån ñoåi. 3. Haøng toàn kho Haøng toàn kho ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû giaù goác. Giaù goác haøng toàn kho bao goàm chi phí mua, chi phí cheá bieán vaø caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp khaùc phaùt sinh ñeå coù ñöôïc haøng toàn kho ôû ñòa ñieåm vaø traïng thaùi hieän taïi. Giaù goác haøng toàn kho ñöôïc tính theo phöông phaùp giaù ñích danh vaø ñöôïc haïch toaùn theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho ñöôïc ghi nhaän khi giaù goác lôùn hôn giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc. Giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc laø giaù baùn öôùc tính cuûa haøng toàn kho tröø chi phí öôùc tính ñeå hoaøn thaønh saûn phaåm vaø chi phí öôùc tính caàn thieát cho vieäc tieâu thuï chuùng. 4. Caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø phaûi thu khaùc Caùc khoaûn phaûi thu thöông maïi vaø caùc khoaûn phaûi thu khaùc ñöôïc ghi nhaän theo hoùa ñôn, chöùng töø. 5. Taøi saûn coá ñònh höõu hình Taøi saûn coá ñònh ñöôïc theå hieän theo nguyeân giaù tröø hao moøn luõy keá. Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh bao goàm toaøn boä caùc chi phí maø Coâng ty phaûi boû ra ñeå coù ñöôïc taøi saûn coá ñònh tính ñeán thôøi ñieåm ñöa taøi saûn ñoù vaøo traïng thaùi saün saøng söû duïng. Caùc chi phí phaùt sinh sau ghi nhaän ban ñaàu chæ ñöôïc ghi taêng nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh neáu caùc chi phí naøy chaéc chaén laøm taêng lôïi ích kinh teá trong töông lai do söû duïng taøi saûn ñoù. Caùc chi phí khoâng thoûa maõn ñieàu kieän treân ñöôïc ghi nhaän laø chi phí trong kyø. Khi taøi saûn coá ñònh ñöôïc baùn hay thanh lyù, nguyeân giaù vaø khaáu hao luõy keá ñöôïc xoùa soå vaø baát kyø khoaûn laõi loã naøo phaùt sinh do vieäc thanh lyù ñeàu ñöôïc tính vaøo thu nhaäp hay chi phí trong kyø. Taøi saûn coá ñònh ñöôïc khaáu hao theo phöông phaùp ñöôøng thaúng döïa treân thôøi gian höõu duïng öôùc tính. Soá naêm khaáu hao cuûa caùc loaïi taøi saûn coá ñònh nhö sau:

35 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH HÖÕU HÌNH Loaïi taøi saûn coá ñònh

Soá naêm

Nhaø cöûa, vaät kieán truùc

25 - 50

Phöông tieän vaän taûi, truyeàn daãn

6 - 10

Thieát bò, duïng cuï quaûn lyù

5 - 10

Taøi saûn coá ñònh khaùc

5

6. Taøi saûn coá ñònh voâ hình Quyeàn söû duïng ñaát Quyeàn söû duïng ñaát laø toaøn boä caùc chi phí thöïc teá Coâng ty ñaõ chi ra coù lieân quan tröïc tieáp tôùi ñaát söû duïng, bao goàm: tieàn chi ra ñeå coù quyeàn söû duïng ñaát, chi phí cho ñeàn buø, giaûi phoùng maët baèng, san laáp maët baèng, leä phí tröôùc baï... Quyeàn söû duïng ñaát khoâng xaùc ñònh thôøi haïn neân khoâng tính khaáu hao. Phaàn meàm maùy tính Phaàn meàm maùy tính laø toaøn boä caùc chi phí maø Coâng ty ñaõ chi ra tính ñeán thôøi ñieåm ñöa phaàn meàm vaøo söû duïng. Phaàn meàm maùy vi tính ñöôïc khaáu hao trong 5 naêm. 7. Chi phí ñi vay Chi phí ñi vay ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí trong kyø. Tröôøng hôïp chi phí ñi vay lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñaàu tö xaây döïng hoaëc saûn xuaát taøi saûn dôû dang caàn coù moät thôøi gian ñuû daøi (treân 12 thaùng) ñeå coù theå ñöa vaøo söû duïng theo muïc ñích ñònh tröôùc hoaëc baùn thì chi phí ñi vay naøy ñöôïc voán hoùa. Ñoái vôùi caùc khoaûn voán vay chung trong ñoù coù söû duïng cho muïc ñích ñaàu tö xaây döïng hoaëc saûn xuaát taøi saûn dôû dang thì chi phí ñi vay voán hoùa ñöôïc xaùc ñònh theo tyû leä voán hoùa ñoái vôùi chi phí luõy keá bình quaân gia quyeàn phaùt sinh cho vieäc ñaàu tö xaây döïng cô baûn hoaëc saûn xuaát taøi saûn ñoù. Tyû leä voán hoùa ñöôïc tính theo tyû leä laõi suaát bình quaân gia quyeàn cuûa caùc khoaûn vay chöa traû trong kyø, ngoaïi tröø caùc khoaûn vay rieâng bieät phuïc vuï cho muïc ñích hình thaønh moät taøi saûn cuï theå. 8. Hoaït ñoäng lieân doanh Lôïi ích cuûa Coâng ty trong nhöõng hoaït ñoäng kinh doanh ñoàng kieåm soaùt vaø taøi saûn ñoàng kieåm soaùt ñöôïc ghi nhaän vaøo Baùo caùo taøi chính baèng caùch phaân boå phaàn cuûa Coâng ty trong taøi saûn, coâng nôï, thu nhaäp vaø chi phí vaøo nhöõng khoaûn muïc töông öùng. 9. Chi phí phaûi traû, trích tröôùc chi phí söûa chöõa lôùn Chi phí phaûi traû ñöôïc ghi nhaän döïa treân caùc öôùc tính hôïp lyù veà soá tieàn phaûi traû cho caùc haøng hoùa, dòch vuï ñaõ söû duïng trong kyø. Vieäc trích tröôùc chi phí söûa chöõa lôùn taøi saûn coá ñònh ñöôïc caên cöù vaøo keá hoaïch chi phí söûa chöõa taøi saûn coá ñònh. Neáu chi phí söûa chöõa lôùn taøi saûn coá ñònh thöïc teá cao hôn soá ñaõ trích thì phaàn cheânh leäch ñöôïc haïch toaùn toaøn boä vaøo chi phí hoaëc phaân boå daàn vaøo chi phí trong thôøi gian toái ña laø 3 naêm. Neáu chi phí söûa chöõa lôùn thöïc teá nhoû hôn soá ñaõ trích thì phaàn cheânh leäch ñöôïc haïch toaùn giaûm chi phí trong kyø. 10. Trích laäp quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm ñöôïc duøng ñeå chi traû trôï caáp thoâi vieäc, maát vieäc. Möùc trích quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm laø töø 1% ñeán 3% quyõ löông laøm cô sôû ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi vaø ñöôïc haïch toaùn vaøo chi phí trong kyø. Tröôøng hôïp quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm khoâng ñuû ñeå chi trôï caáp cho ngöôøi lao ñoäng thoâi vieäc, maát vieäc trong kyø thì phaàn cheânh leäch thieáu ñöôïc haïch toaùn vaøo chi phí.

• Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu: ñöôïc ghi nhaän theo soá thöïc teá ñaõ ñaàu tö cuûa caùc coå ñoâng. • Thaëng dö voán coå phaàn: cheânh leäch do phaùt haønh coå phieáu cao hôn meänh giaù. Caùc quyõ ñöôïc trích laäp vaø söû duïng theo Ñieàu leä Coâng ty. 12. Coå töùc Coå töùc ñöôïc ghi nhaän laø nôï phaûi traû trong kyø coå töùc ñöôïc coâng boá. 13. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp Coâng ty coù nghóa vuï noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp vôùi thueá suaát 28% treân thu nhaäp chòu thueá. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp trong kyø bao goàm thueá thu nhaäp hieän haønh vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi. Thueá thu nhaäp hieän haønh laø khoaûn thueá ñöôïc tính döïa treân thu nhaäp chòu thueá trong kyø vôùi thueá suaát aùp duïng taïi ngaøy cuoái kyø. Thu nhaäp chòu thueá cheânh leäch so vôùi lôïi nhuaän keá toaùn laø do ñieàu chænh caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi giöõa thueá vaø keá toaùn cuõng nhö ñieàu chænh caùc khoaûn thu nhaäp vaø chi phí khoâng phaûi chòu thueá hay khoâng ñöôïc khaáu tröø. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi laø khoaûn thueá thu nhaäp doanh nghieäp seõ phaûi noäp hoaëc seõ ñöôïc hoaøn laïi do cheânh leäch taïm thôøi giöõa giaù trò ghi soå cuûa taøi saûn vaø nôï phaûi traû cho muïc ñích Baùo caùo taøi chính vaø caùc giaù trò duøng cho muïc ñích thueá. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû ñöôïc ghi nhaän cho taát caû caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi chòu thueá. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi chæ ñöôïc ghi nhaän khi chaéc chaén trong töông lai seõ coù lôïi nhuaän tính thueá ñeå söû duïng nhöõng cheânh leäch taïm thôøi ñöôïc khaáu tröø naøy. Giaù trò ghi soå cuûa taøi saûn thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi ñöôïc xem xeùt laïi vaøo ngaøy keát thuùc naêm taøi chính vaø seõ ñöôïc ghi giaûm ñeán möùc ñaûm baûo chaéc chaén coù ñuû lôïi nhuaän tính thueá cho pheùp lôïi ích cuûa moät phaàn hoaëc toaøn boä taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc söû duïng. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû ñöôïc xaùc ñònh theo thueá suaát döï tính seõ aùp duïng cho naêm taøi saûn ñöôïc thu hoài hay nôï phaûi traû ñöôïc thanh toaùn döïa treân caùc möùc thueá suaát coù hieäu löïc taïi ngaøy keát thuùc naêm taøi chính. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc ghi nhaän trong Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh tröø khi lieân quan ñeán caùc khoaûn muïc ñöôïc ghi thaúng vaøo voán chuû sôû höõu khi ñoù thueá thu nhaäp doanh nghieäp seõ ñöôïc ghi thaúng vaøo voán chuû sôû höõu. 14. Nguyeân taéc chuyeån ñoåi ngoaïi teä Caùc nghieäp vuï phaùt sinh baèng ngoaïi teä ñöôïc chuyeån ñoåi theo tyû giaù taïi ngaøy phaùt sinh nghieäp vuï. Soá dö caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä cuoái kyø ñöôïc qui ñoåi theo tyû giaù taïi ngaøy cuoái kyø. Cheânh leäch tyû giaù phaùt sinh trong kyø vaø cheânh leäch tyû giaù do ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä cuoái kyø ñöôïc ghi nhaän vaøo thu nhaäp hoaëc chi phí trong kyø. Rieâng trong giai ñoaïn ñaàu tö xaây döïng, khoaûn cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi ñaõ thöïc hieän vaø cheânh leäch tyû giaù do ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä cuoái kyø ñöôïc phaûn aùnh luõy keá treân Baûng caân ñoái keá toaùn (chæ tieâu Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi). Tyû giaù söû duïng ñeå qui ñoåi taïi thôøi ñieåm ngaøy: 31/12/2006 :16.101 VND/USD 31/12/2007 :16.114 VND/USD 15. Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu Khi baùn haøng hoùa, thaønh phaåm doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi vieäc sôû höõu haøng hoùa ñoù ñöôïc chuyeån giao cho ngöôøi mua vaø khoâng coøn toàn taïi yeáu toá khoâng chaéc chaén ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn tieàn, chi phí keøm theo hoaëc khaû naêng haøng baùn bò traû laïi. Khi cung caáp dòch vuï, doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi khoâng coøn nhöõng yeáu toá khoâng chaéc chaén ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn tieàn hoaëc chi phí keøm theo. Tröôøng hôïp dòch vuï ñöôïc thöïc hieän trong nhieàu kyø keá toaùn thì vieäc xaùc ñònh doanh thu trong töøng kyø ñöôïc thöïc hieän caên cöù vaøo tyû leä hoaøn thaønh dòch vuï taïi ngaøy cuoái kyø. Tieàn laõi ñöôïc ghi nhaän treân cô sôû thôøi gian vaø laõi suaát töøng kyø.

11. Nguoàn voán kinh doanh - quyõ Nguoàn voán kinh doanh cuûa Coâng ty bao goàm: 36 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

37 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH HÖÕU HÌNH Loaïi taøi saûn coá ñònh

Soá naêm

Nhaø cöûa, vaät kieán truùc

25 - 50

Phöông tieän vaän taûi, truyeàn daãn

6 - 10

Thieát bò, duïng cuï quaûn lyù

5 - 10

Taøi saûn coá ñònh khaùc

5

6. Taøi saûn coá ñònh voâ hình Quyeàn söû duïng ñaát Quyeàn söû duïng ñaát laø toaøn boä caùc chi phí thöïc teá Coâng ty ñaõ chi ra coù lieân quan tröïc tieáp tôùi ñaát söû duïng, bao goàm: tieàn chi ra ñeå coù quyeàn söû duïng ñaát, chi phí cho ñeàn buø, giaûi phoùng maët baèng, san laáp maët baèng, leä phí tröôùc baï... Quyeàn söû duïng ñaát khoâng xaùc ñònh thôøi haïn neân khoâng tính khaáu hao. Phaàn meàm maùy tính Phaàn meàm maùy tính laø toaøn boä caùc chi phí maø Coâng ty ñaõ chi ra tính ñeán thôøi ñieåm ñöa phaàn meàm vaøo söû duïng. Phaàn meàm maùy vi tính ñöôïc khaáu hao trong 5 naêm. 7. Chi phí ñi vay Chi phí ñi vay ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí trong kyø. Tröôøng hôïp chi phí ñi vay lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñaàu tö xaây döïng hoaëc saûn xuaát taøi saûn dôû dang caàn coù moät thôøi gian ñuû daøi (treân 12 thaùng) ñeå coù theå ñöa vaøo söû duïng theo muïc ñích ñònh tröôùc hoaëc baùn thì chi phí ñi vay naøy ñöôïc voán hoùa. Ñoái vôùi caùc khoaûn voán vay chung trong ñoù coù söû duïng cho muïc ñích ñaàu tö xaây döïng hoaëc saûn xuaát taøi saûn dôû dang thì chi phí ñi vay voán hoùa ñöôïc xaùc ñònh theo tyû leä voán hoùa ñoái vôùi chi phí luõy keá bình quaân gia quyeàn phaùt sinh cho vieäc ñaàu tö xaây döïng cô baûn hoaëc saûn xuaát taøi saûn ñoù. Tyû leä voán hoùa ñöôïc tính theo tyû leä laõi suaát bình quaân gia quyeàn cuûa caùc khoaûn vay chöa traû trong kyø, ngoaïi tröø caùc khoaûn vay rieâng bieät phuïc vuï cho muïc ñích hình thaønh moät taøi saûn cuï theå. 8. Hoaït ñoäng lieân doanh Lôïi ích cuûa Coâng ty trong nhöõng hoaït ñoäng kinh doanh ñoàng kieåm soaùt vaø taøi saûn ñoàng kieåm soaùt ñöôïc ghi nhaän vaøo Baùo caùo taøi chính baèng caùch phaân boå phaàn cuûa Coâng ty trong taøi saûn, coâng nôï, thu nhaäp vaø chi phí vaøo nhöõng khoaûn muïc töông öùng. 9. Chi phí phaûi traû, trích tröôùc chi phí söûa chöõa lôùn Chi phí phaûi traû ñöôïc ghi nhaän döïa treân caùc öôùc tính hôïp lyù veà soá tieàn phaûi traû cho caùc haøng hoùa, dòch vuï ñaõ söû duïng trong kyø. Vieäc trích tröôùc chi phí söûa chöõa lôùn taøi saûn coá ñònh ñöôïc caên cöù vaøo keá hoaïch chi phí söûa chöõa taøi saûn coá ñònh. Neáu chi phí söûa chöõa lôùn taøi saûn coá ñònh thöïc teá cao hôn soá ñaõ trích thì phaàn cheânh leäch ñöôïc haïch toaùn toaøn boä vaøo chi phí hoaëc phaân boå daàn vaøo chi phí trong thôøi gian toái ña laø 3 naêm. Neáu chi phí söûa chöõa lôùn thöïc teá nhoû hôn soá ñaõ trích thì phaàn cheânh leäch ñöôïc haïch toaùn giaûm chi phí trong kyø. 10. Trích laäp quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm ñöôïc duøng ñeå chi traû trôï caáp thoâi vieäc, maát vieäc. Möùc trích quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm laø töø 1% ñeán 3% quyõ löông laøm cô sôû ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi vaø ñöôïc haïch toaùn vaøo chi phí trong kyø. Tröôøng hôïp quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm khoâng ñuû ñeå chi trôï caáp cho ngöôøi lao ñoäng thoâi vieäc, maát vieäc trong kyø thì phaàn cheânh leäch thieáu ñöôïc haïch toaùn vaøo chi phí.

• Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu: ñöôïc ghi nhaän theo soá thöïc teá ñaõ ñaàu tö cuûa caùc coå ñoâng. • Thaëng dö voán coå phaàn: cheânh leäch do phaùt haønh coå phieáu cao hôn meänh giaù. Caùc quyõ ñöôïc trích laäp vaø söû duïng theo Ñieàu leä Coâng ty. 12. Coå töùc Coå töùc ñöôïc ghi nhaän laø nôï phaûi traû trong kyø coå töùc ñöôïc coâng boá. 13. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp Coâng ty coù nghóa vuï noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp vôùi thueá suaát 28% treân thu nhaäp chòu thueá. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp trong kyø bao goàm thueá thu nhaäp hieän haønh vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi. Thueá thu nhaäp hieän haønh laø khoaûn thueá ñöôïc tính döïa treân thu nhaäp chòu thueá trong kyø vôùi thueá suaát aùp duïng taïi ngaøy cuoái kyø. Thu nhaäp chòu thueá cheânh leäch so vôùi lôïi nhuaän keá toaùn laø do ñieàu chænh caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi giöõa thueá vaø keá toaùn cuõng nhö ñieàu chænh caùc khoaûn thu nhaäp vaø chi phí khoâng phaûi chòu thueá hay khoâng ñöôïc khaáu tröø. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi laø khoaûn thueá thu nhaäp doanh nghieäp seõ phaûi noäp hoaëc seõ ñöôïc hoaøn laïi do cheânh leäch taïm thôøi giöõa giaù trò ghi soå cuûa taøi saûn vaø nôï phaûi traû cho muïc ñích Baùo caùo taøi chính vaø caùc giaù trò duøng cho muïc ñích thueá. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû ñöôïc ghi nhaän cho taát caû caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi chòu thueá. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi chæ ñöôïc ghi nhaän khi chaéc chaén trong töông lai seõ coù lôïi nhuaän tính thueá ñeå söû duïng nhöõng cheânh leäch taïm thôøi ñöôïc khaáu tröø naøy. Giaù trò ghi soå cuûa taøi saûn thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi ñöôïc xem xeùt laïi vaøo ngaøy keát thuùc naêm taøi chính vaø seõ ñöôïc ghi giaûm ñeán möùc ñaûm baûo chaéc chaén coù ñuû lôïi nhuaän tính thueá cho pheùp lôïi ích cuûa moät phaàn hoaëc toaøn boä taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc söû duïng. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû ñöôïc xaùc ñònh theo thueá suaát döï tính seõ aùp duïng cho naêm taøi saûn ñöôïc thu hoài hay nôï phaûi traû ñöôïc thanh toaùn döïa treân caùc möùc thueá suaát coù hieäu löïc taïi ngaøy keát thuùc naêm taøi chính. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc ghi nhaän trong Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh tröø khi lieân quan ñeán caùc khoaûn muïc ñöôïc ghi thaúng vaøo voán chuû sôû höõu khi ñoù thueá thu nhaäp doanh nghieäp seõ ñöôïc ghi thaúng vaøo voán chuû sôû höõu. 14. Nguyeân taéc chuyeån ñoåi ngoaïi teä Caùc nghieäp vuï phaùt sinh baèng ngoaïi teä ñöôïc chuyeån ñoåi theo tyû giaù taïi ngaøy phaùt sinh nghieäp vuï. Soá dö caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä cuoái kyø ñöôïc qui ñoåi theo tyû giaù taïi ngaøy cuoái kyø. Cheânh leäch tyû giaù phaùt sinh trong kyø vaø cheânh leäch tyû giaù do ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä cuoái kyø ñöôïc ghi nhaän vaøo thu nhaäp hoaëc chi phí trong kyø. Rieâng trong giai ñoaïn ñaàu tö xaây döïng, khoaûn cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi ñaõ thöïc hieän vaø cheânh leäch tyû giaù do ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä cuoái kyø ñöôïc phaûn aùnh luõy keá treân Baûng caân ñoái keá toaùn (chæ tieâu Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi). Tyû giaù söû duïng ñeå qui ñoåi taïi thôøi ñieåm ngaøy: 31/12/2006 :16.101 VND/USD 31/12/2007 :16.114 VND/USD 15. Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu Khi baùn haøng hoùa, thaønh phaåm doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi vieäc sôû höõu haøng hoùa ñoù ñöôïc chuyeån giao cho ngöôøi mua vaø khoâng coøn toàn taïi yeáu toá khoâng chaéc chaén ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn tieàn, chi phí keøm theo hoaëc khaû naêng haøng baùn bò traû laïi. Khi cung caáp dòch vuï, doanh thu ñöôïc ghi nhaän khi khoâng coøn nhöõng yeáu toá khoâng chaéc chaén ñaùng keå lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn tieàn hoaëc chi phí keøm theo. Tröôøng hôïp dòch vuï ñöôïc thöïc hieän trong nhieàu kyø keá toaùn thì vieäc xaùc ñònh doanh thu trong töøng kyø ñöôïc thöïc hieän caên cöù vaøo tyû leä hoaøn thaønh dòch vuï taïi ngaøy cuoái kyø. Tieàn laõi ñöôïc ghi nhaän treân cô sôû thôøi gian vaø laõi suaát töøng kyø.

11. Nguoàn voán kinh doanh - quyõ Nguoàn voán kinh doanh cuûa Coâng ty bao goàm: 36 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

37 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


16. Beân lieân quan Caùc beân ñöôïc coi laø lieân quan neáu moät beân coù khaû naêng kieåm soaùt hoaëc coù aûnh höôûng ñaùng keå ñoái vôùi beân kia trong vieäc ra quyeát ñònh caùc chính saùch taøi chính vaø hoaït ñoäng. Giao dòch vôùi caùc beân coù lieân quan trong naêm ñöôïc trình baøy ôû thuyeát minh soá VII.1. V. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN

Tieàn göûi ngaân haøng Coäng

Chi phí giao nhaän traû tröôùc Chi phí baûo hieåm

Soá ñaàu naêm

411.589.361

928.042.030

20.609.563.919

19.884.192.332

21.021.153.280

20.812.234.362

Taêng trong naêm

382.493.256

10.944.000

Soá cuoái naêm 8.326.240

67.535.420

145.660.968

101.626.158

111.570.230

884.683.647

493.530.175

878.705.463

Chi phí thueâ vaên phoøng, kho baõi..

167.842.500

2.916.989.741

2.016.645.991

1.068.186.250

21.990.600

1.989.924.244

487.159.195

1.524.755.649

1.127.413.767

5.948.202.600

3.484.072.535

3.591.543.832

Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

1.342.031.055

916.420.473

589.548.816

736.146.505

1.931.579.871

1.652.566.978

8. Taøi saûn ngaén haïn khaùc Taïm öùng Kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn Coäng

2. Ñaàu tö ngaén haïn Tieàn göûi coù kyø haïn taïi Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam.

Keát chuyeån vaøo chi phí SXKD trong naêm 385.111.016

487.551.991

Coäng Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

Chi phí coâng cuï duïng cuï Chi phí ngaén haïn khaùc

1. Tieàn vaø caùc khoaûng töông ñöông tieàn Tieàn maët

7. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn

9. Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh höõu hình 3. Phaûi thu khaùch haøng Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

Phaûi thu cuûa hoaït ñoäng giao nhaän haøng hoùa

5.923.176.700

4.293.094.184

Phaûi thu cuûa hoaït ñoäng kho vaän, vaän taûi (ICD)

2.567.207.884

1.910.733.209

8.490.384.584

6.203.827.393

Coäng

4. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

536.644.800

-

Coâng ty TNHH saûn xuaát thöông maïi vaø dòch vuï haøng haûi Taân Vónh Loäc

-

22.000.000

Coâng ty TNHH thöông maïi vaø dòch vuï Thoáng Nhaát

-

183.633.124

25.000.000

-

561.644.800

205.633.124

Coâng ty Unico Handels Gmbh

Caùc nhaø cung caáp khaùc Coäng

Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

1.006.400.000

-

Phaûi thu hoä cöôùc

132.242.700

5.801.514.949

Caùc khoaûn chi hoä phaûi thu

750.223.614

562.322.579

Coäng

1.888.866.314

6.363.837.528

Phuï tuøng thay theá Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang Coäng

38 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

Thieát bò, duïng cuï quaûn lyù

Taøi saûn coá ñònh khaùc

Coäng

44.143.844.705

52.183.562.317

4.680.376.481

565.607.260

101.573.390.763

Taêng trong naêm

1.730.011.629

20.682.388.547

1.210.213.545

-

23.622.613.721

Ñaàu tö xaây döïng cô baûn hoaøn thaønh

1.730.011.629

20.115.755.284

1.210.213.545

-

23.055.980.458

Nguyeân giaù Soá ñaàu naêm

Chi phí laõi vay ñöôïc voán hoùa Giaûm trong naêm

-

566.633.263

-

-

566.633.263

(3.530.489.000)

(899.911.200)

(398.602.230)

-

(4.829.002.430)

(3.530.489.000)

(899.911.200)

(398.602.230)

42.343.367.334

71.966.039.664

5.491.987.796

565.607.260

120.367.002.054

73.224.000

3.082.965.299

1.460.558.882

-

4.616.748.181

17.310.773.165

23.990.282.705

2.651.262.973

565.607.260

44.517.926.103

Taêng trong naêm

3.231.171.293

8.352.829.753

666.660.565

-

12.250.661.611

Khaáu hao trong naêm

3.231.171.293

8.352.829.753

666.660.565

Giaûm trong naêm

(1.869.334.730)

(899.911.200)

(376.019.322)

Thanh lyù, nhöôïng baùn

(1.869.334.730)

(899.911.200)

(376.019.322)

18.672.609.728

31.443.201.258

2.941.904.216

Thanh lyù, nhöôïng baùn Soá cuoái naêm

(4.829.002.430)

Trong ñoù: Ñaõ khaáu hao heát nhöng vaãn coøn söû duïng

Soá ñaàu naêm

Soá cuoái naêm

6. Haøng toàn kho Nguyeân lieäu, vaät lieäu

Phöông tieän vaän taûi, truyeàn daãn

Giaù trò hao moøn

5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc Laõi tieån göûi coù kyø haïn phaûi thu

Nhaø cöûa, vaät kieán truùc

Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

133.624.535

219.326.373

1.283.881.411

1.066.561.570

684.314.839

-

2.101.820.785

1.285.887.943

12.250.661.611 -

(3.145.265.252) (3.145.265.252)

565.607.260

53.623.322.462

Giaù trò coøn laïi Soá ñaàu naêm

26.833.071.540

28.193.279.612

2.029.113.508

-

57.055.464.660

Soá cuoái naêm

23.670.757.606

40.522.838.406

2.550.083.580

-

66.743.679.592

39 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


16. Beân lieân quan Caùc beân ñöôïc coi laø lieân quan neáu moät beân coù khaû naêng kieåm soaùt hoaëc coù aûnh höôûng ñaùng keå ñoái vôùi beân kia trong vieäc ra quyeát ñònh caùc chính saùch taøi chính vaø hoaït ñoäng. Giao dòch vôùi caùc beân coù lieân quan trong naêm ñöôïc trình baøy ôû thuyeát minh soá VII.1. V. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN

Tieàn göûi ngaân haøng Coäng

Chi phí giao nhaän traû tröôùc Chi phí baûo hieåm

Soá ñaàu naêm

411.589.361

928.042.030

20.609.563.919

19.884.192.332

21.021.153.280

20.812.234.362

Taêng trong naêm

382.493.256

10.944.000

Soá cuoái naêm 8.326.240

67.535.420

145.660.968

101.626.158

111.570.230

884.683.647

493.530.175

878.705.463

Chi phí thueâ vaên phoøng, kho baõi..

167.842.500

2.916.989.741

2.016.645.991

1.068.186.250

21.990.600

1.989.924.244

487.159.195

1.524.755.649

1.127.413.767

5.948.202.600

3.484.072.535

3.591.543.832

Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

1.342.031.055

916.420.473

589.548.816

736.146.505

1.931.579.871

1.652.566.978

8. Taøi saûn ngaén haïn khaùc Taïm öùng Kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn Coäng

2. Ñaàu tö ngaén haïn Tieàn göûi coù kyø haïn taïi Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam.

Keát chuyeån vaøo chi phí SXKD trong naêm 385.111.016

487.551.991

Coäng Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

Chi phí coâng cuï duïng cuï Chi phí ngaén haïn khaùc

1. Tieàn vaø caùc khoaûng töông ñöông tieàn Tieàn maët

7. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn

9. Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh höõu hình 3. Phaûi thu khaùch haøng Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

Phaûi thu cuûa hoaït ñoäng giao nhaän haøng hoùa

5.923.176.700

4.293.094.184

Phaûi thu cuûa hoaït ñoäng kho vaän, vaän taûi (ICD)

2.567.207.884

1.910.733.209

8.490.384.584

6.203.827.393

Coäng

4. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

536.644.800

-

Coâng ty TNHH saûn xuaát thöông maïi vaø dòch vuï haøng haûi Taân Vónh Loäc

-

22.000.000

Coâng ty TNHH thöông maïi vaø dòch vuï Thoáng Nhaát

-

183.633.124

25.000.000

-

561.644.800

205.633.124

Coâng ty Unico Handels Gmbh

Caùc nhaø cung caáp khaùc Coäng

Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

1.006.400.000

-

Phaûi thu hoä cöôùc

132.242.700

5.801.514.949

Caùc khoaûn chi hoä phaûi thu

750.223.614

562.322.579

Coäng

1.888.866.314

6.363.837.528

Phuï tuøng thay theá Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang Coäng

38 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

Thieát bò, duïng cuï quaûn lyù

Taøi saûn coá ñònh khaùc

Coäng

44.143.844.705

52.183.562.317

4.680.376.481

565.607.260

101.573.390.763

Taêng trong naêm

1.730.011.629

20.682.388.547

1.210.213.545

-

23.622.613.721

Ñaàu tö xaây döïng cô baûn hoaøn thaønh

1.730.011.629

20.115.755.284

1.210.213.545

-

23.055.980.458

Nguyeân giaù Soá ñaàu naêm

Chi phí laõi vay ñöôïc voán hoùa Giaûm trong naêm

-

566.633.263

-

-

566.633.263

(3.530.489.000)

(899.911.200)

(398.602.230)

-

(4.829.002.430)

(3.530.489.000)

(899.911.200)

(398.602.230)

42.343.367.334

71.966.039.664

5.491.987.796

565.607.260

120.367.002.054

73.224.000

3.082.965.299

1.460.558.882

-

4.616.748.181

17.310.773.165

23.990.282.705

2.651.262.973

565.607.260

44.517.926.103

Taêng trong naêm

3.231.171.293

8.352.829.753

666.660.565

-

12.250.661.611

Khaáu hao trong naêm

3.231.171.293

8.352.829.753

666.660.565

Giaûm trong naêm

(1.869.334.730)

(899.911.200)

(376.019.322)

Thanh lyù, nhöôïng baùn

(1.869.334.730)

(899.911.200)

(376.019.322)

18.672.609.728

31.443.201.258

2.941.904.216

Thanh lyù, nhöôïng baùn Soá cuoái naêm

(4.829.002.430)

Trong ñoù: Ñaõ khaáu hao heát nhöng vaãn coøn söû duïng

Soá ñaàu naêm

Soá cuoái naêm

6. Haøng toàn kho Nguyeân lieäu, vaät lieäu

Phöông tieän vaän taûi, truyeàn daãn

Giaù trò hao moøn

5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc Laõi tieån göûi coù kyø haïn phaûi thu

Nhaø cöûa, vaät kieán truùc

Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

133.624.535

219.326.373

1.283.881.411

1.066.561.570

684.314.839

-

2.101.820.785

1.285.887.943

12.250.661.611 -

(3.145.265.252) (3.145.265.252)

565.607.260

53.623.322.462

Giaù trò coøn laïi Soá ñaàu naêm

26.833.071.540

28.193.279.612

2.029.113.508

-

57.055.464.660

Soá cuoái naêm

23.670.757.606

40.522.838.406

2.550.083.580

-

66.743.679.592

39 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


10. Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh voâ hình Quyeàn söû duïng ñaát

Phaàn meàm quaûn lyù container

Coäng

Soá ñaàu naêm

2.708.840.000

182.728.000

2.891.568.000

Soá cuoái naêm

2.708.840.000

182.728.000

2.891.568.000

Nguyeân giaù

Trong ñoù: Ñaõ khaáu hao heát nhöng vaãn coøn söû duïng

-

16. Vay vaø nôï ngaén haïn Vay daøi haïn ñeán haïn traû Ngaân haøng Ngoaïi Thöông Vieät Nam- Chi nhaùnh TP. Hoà Chí Minh (Xem thuyeát minh V.23). Chi tieát soá phaùt sinh nhö sau: Soá ñaàu naêm

4.971.317.207

Keát chuyeån töø vay daøi haïn

3.232.000.000

Soá tieàn vay ñaõ traû trong naêm

(4.971.317.207)

Soá cuoái naêm

3.232.000.000

Giaù trò hao moøn Soá ñaàu naêm

-

107.605.589

107.605.589

Taêng trong naêm

-

45.682.008

45.682.008

45.682.008

45.682.008

-

153.287.597

153.287.597

Soá ñaàu naêm

2.708.840.000

75.122.411

2.783.962.411

Soá cuoái naêm

2.708.840.000

29.440.403

2.738.280.403

Khaáu hao trong naêm Soá cuoái naêm Giaù trò coøn laïi

11. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang Chi phí phaùt sinh trong naêm

Keát chuyeån vaøo TSCÑ trong naêm

Keát chuyeån giaûm khaùc

Soá cuoái naêm

Mua saém TSCÑ

16.188.817.996

9.781.908.250

(20.258.270.446)

(536.644.800)

5.175.811.000

XDCB dôû dang

19.567.004.627

18.208.666.766

(2.797.710.012)

(647.147.039)

34.330.814.342

5.945.967.679

-

-

(26.179.312)

5.919.788.367

955.626.363

14.623.012.029

-

-

15.578.638.392

12.313.288.107

907.748.220

-

(620.967.727)

12.600.068.600

352.122.478

3.449.632

(355.572.110)

-

-

2.674.456.885

(2.442.137.902)

346.933.400

1.892.921.111

-

-  Coâng trình cao oác vaên phoøng 172 Hai Baø Tröng -  Coâng trình beán saø lan giai ñoaïn 3, 4 -  Coâng trình Nhaø xöôûng cô ñieän laïnh -  Khaùc Söûa chöõa lôùn TSCÑ Coäng

36.102.756.023

29.883.496.127

(23.055.980.458)

(2.239.854.511) (3.423.646.350)

-

Soá ñaàu naêm

120.240.000

101.039.998

CN coâng ty TNHH Thaïnh Long

200.466.425

Coâng ty TNHH K’Line Vn

97.629.000

Caùc nhaø cung caáp khaùc

112.695.809

32.873.800

Coäng

531.031.234

133.913.798

Soá ñaàu naêm

Soá phaûi noäp trong naêm

Soá ñaõ noäp trong naêm

Soá cuoái naêm

Thueá GTGT haøng baùn noäi ñòa

158.383.543

1.261.185.985

(1.410.322.891)

9.246.637

Thueá thu nhaäp doanh nghieäp

2.378.959.351

5.806.104.812

(6.883.758.573)

1.301.305.590 20.701.710

Thueá nhaø thaàu Thueá thu nhaäp caù nhaân Coäng

16.084.166

219.669.431

(215.051.887)

504.144.018

2.964.315.425

(2.638.360.251)

830.099.192

3.057.571.078

10.251.275.653

(11.147.493.602)

2.161.353.129

Thueá giaù trò gia taêng Coâng ty noäp thueá giaù trò gia taêng theo phöông phaùp khaáu tröø. Thueá suaát thueá giaù trò gia taêng cho töøng loaïi hình dòch vuï nhö sau:

232.318.983 39.506.625.342

12. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh Khoaûn ñaàu tö vaøo Coâng ty TNHH Nippon Express Vieät Nam. Voán ñaàu tö cuûa Coâng ty chieám tæ leä 50% voán phaùp ñònh cuûa Coâng ty TNHH Nippon Express Vieät Nam. 13. Ñaàu tö daøi haïn khaùc Ñaàu tö mua coâng traùi giaùo duïc

Soá cuoái naêm Coâng ty coå phaàn vaät tö xaêng daàu

18. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc

Soá ñaàu naêm

-  Coâng trình xaây döïng nhaø kho CFS - caûng ICD

17. Phaûi traû ngöôøi baùn

Dòch vuï giao nhaän haøng hoùa khu cheá xuaát Dòch vuï vaän chuyeån boác xeáp Dòch vuï giao nhaân haøng hoùa noäi ñòa

0% 5% 10%

Thueá xuaát, nhaäp khaåu Coâng ty keâ khai vaø noäp theo thoâng baùo cuûa Haûi quan. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp Xem thuyeát minh IV.13. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp trong naêm ñöôïc döï tính nhö sau:

14. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi lieân quan ñeán caùc khoaûn chi phí trích tröôùc. 15. Taøi saûn daøi haïn khaùc Tieàn kyù quyõ thueâ vaên phoøng taïi Transimex Saigon.

40 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

41 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


10. Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh voâ hình Quyeàn söû duïng ñaát

Phaàn meàm quaûn lyù container

Coäng

Soá ñaàu naêm

2.708.840.000

182.728.000

2.891.568.000

Soá cuoái naêm

2.708.840.000

182.728.000

2.891.568.000

Nguyeân giaù

Trong ñoù: Ñaõ khaáu hao heát nhöng vaãn coøn söû duïng

-

16. Vay vaø nôï ngaén haïn Vay daøi haïn ñeán haïn traû Ngaân haøng Ngoaïi Thöông Vieät Nam- Chi nhaùnh TP. Hoà Chí Minh (Xem thuyeát minh V.23). Chi tieát soá phaùt sinh nhö sau: Soá ñaàu naêm

4.971.317.207

Keát chuyeån töø vay daøi haïn

3.232.000.000

Soá tieàn vay ñaõ traû trong naêm

(4.971.317.207)

Soá cuoái naêm

3.232.000.000

Giaù trò hao moøn Soá ñaàu naêm

-

107.605.589

107.605.589

Taêng trong naêm

-

45.682.008

45.682.008

45.682.008

45.682.008

-

153.287.597

153.287.597

Soá ñaàu naêm

2.708.840.000

75.122.411

2.783.962.411

Soá cuoái naêm

2.708.840.000

29.440.403

2.738.280.403

Khaáu hao trong naêm Soá cuoái naêm Giaù trò coøn laïi

11. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang Chi phí phaùt sinh trong naêm

Keát chuyeån vaøo TSCÑ trong naêm

Keát chuyeån giaûm khaùc

Soá cuoái naêm

Mua saém TSCÑ

16.188.817.996

9.781.908.250

(20.258.270.446)

(536.644.800)

5.175.811.000

XDCB dôû dang

19.567.004.627

18.208.666.766

(2.797.710.012)

(647.147.039)

34.330.814.342

5.945.967.679

-

-

(26.179.312)

5.919.788.367

955.626.363

14.623.012.029

-

-

15.578.638.392

12.313.288.107

907.748.220

-

(620.967.727)

12.600.068.600

352.122.478

3.449.632

(355.572.110)

-

-

2.674.456.885

(2.442.137.902)

346.933.400

1.892.921.111

-

-  Coâng trình cao oác vaên phoøng 172 Hai Baø Tröng -  Coâng trình beán saø lan giai ñoaïn 3, 4 -  Coâng trình Nhaø xöôûng cô ñieän laïnh -  Khaùc Söûa chöõa lôùn TSCÑ Coäng

36.102.756.023

29.883.496.127

(23.055.980.458)

(2.239.854.511) (3.423.646.350)

-

Soá ñaàu naêm

120.240.000

101.039.998

CN coâng ty TNHH Thaïnh Long

200.466.425

Coâng ty TNHH K’Line Vn

97.629.000

Caùc nhaø cung caáp khaùc

112.695.809

32.873.800

Coäng

531.031.234

133.913.798

Soá ñaàu naêm

Soá phaûi noäp trong naêm

Soá ñaõ noäp trong naêm

Soá cuoái naêm

Thueá GTGT haøng baùn noäi ñòa

158.383.543

1.261.185.985

(1.410.322.891)

9.246.637

Thueá thu nhaäp doanh nghieäp

2.378.959.351

5.806.104.812

(6.883.758.573)

1.301.305.590 20.701.710

Thueá nhaø thaàu Thueá thu nhaäp caù nhaân Coäng

16.084.166

219.669.431

(215.051.887)

504.144.018

2.964.315.425

(2.638.360.251)

830.099.192

3.057.571.078

10.251.275.653

(11.147.493.602)

2.161.353.129

Thueá giaù trò gia taêng Coâng ty noäp thueá giaù trò gia taêng theo phöông phaùp khaáu tröø. Thueá suaát thueá giaù trò gia taêng cho töøng loaïi hình dòch vuï nhö sau:

232.318.983 39.506.625.342

12. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh Khoaûn ñaàu tö vaøo Coâng ty TNHH Nippon Express Vieät Nam. Voán ñaàu tö cuûa Coâng ty chieám tæ leä 50% voán phaùp ñònh cuûa Coâng ty TNHH Nippon Express Vieät Nam. 13. Ñaàu tö daøi haïn khaùc Ñaàu tö mua coâng traùi giaùo duïc

Soá cuoái naêm Coâng ty coå phaàn vaät tö xaêng daàu

18. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc

Soá ñaàu naêm

-  Coâng trình xaây döïng nhaø kho CFS - caûng ICD

17. Phaûi traû ngöôøi baùn

Dòch vuï giao nhaän haøng hoùa khu cheá xuaát Dòch vuï vaän chuyeån boác xeáp Dòch vuï giao nhaân haøng hoùa noäi ñòa

0% 5% 10%

Thueá xuaát, nhaäp khaåu Coâng ty keâ khai vaø noäp theo thoâng baùo cuûa Haûi quan. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp Xem thuyeát minh IV.13. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp trong naêm ñöôïc döï tính nhö sau:

14. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi lieân quan ñeán caùc khoaûn chi phí trích tröôùc. 15. Taøi saûn daøi haïn khaùc Tieàn kyù quyõ thueâ vaên phoøng taïi Transimex Saigon.

40 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

41 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá

Naêm nay

Naêm tröôùc

22.953.096.968

21.497.790.125

(1.249.248.784)

-

Caùc khoaûn ñieàu chænh taêng, giaûm lôïi nhuaän keá toaùn ñeå xaùc ñònh lôïi nhuaän chòu thueá thu nhaäp doanh nghieäp: Chi phí trích tröôùc naêm tröôùc khaáu tröø naêm nay Hoaøn nhaäp khoaûn trích tröôùc chi phí naêm nay

661.188.983

1.249.248.784

(1.650.178.626)

(1.552.598.101)

Cheânh leäch tæ giaù chöa thöïc hieän

21.230.077

(16.459.453)

20.736.088.618

21.177.981.355

28%

28%

5.806.104.812

5.929.834.780

Thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp Thueá thu nhaäp doanh nghieäp döï tính phaûi noäp Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc giaûm Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp

5.806.104.812

661.188.983

463.516.666

9.695.710.500

12.927.710.500

-

(3.232.000.000)

9.695.710.500

-

785.732.118

661.188.983

1.249.248.784

Lôïi nhuaän

Thaëng dö voán

Quyõ ñaàu tö

coå phaàn

phaùt trieån

42.900.000.000

9.995.198.520

9.147.675.400

-

-

4.192.472.239

-

(4.192.472.239)

-

2.385.192.833

795.064.278

(5.565.449.943)

(2.385.192.832)

Quyõ döï phoøng taøi chính

Coäng

sau thueá chöa phaân phoái

2.819.675.109 15.584.560.134

80.447.109.163

-

-

-

-

(6.435.000.000)

(6.435.000.000)

Lôïi nhuaän taêng trong naêm tröôùc

-

-

-

-

15.917.745.005

15.917.745.005

3.614.739.387 15.309.382.957

87.544.661.336

42.900.000.000

9.995.198.520 15.725.340.472 9.995.198.520

15.725.340.472

3.614.739.387

15.309.382.957

87.544.661.336

Taêng voán trong naêm nay

20.580.000.000

63.140.279.333

-

-

-

83.720.279.333

Lôïi nhuaän trong naêm

-

-

-

-

16.982.335.411

16.982.335.411

Phaân phoái caùc quyõ

-

-

2.507.058.343

835.686.114

(5.849.802.801)

(2.507.058.344)

Chia coå töùc trong naêm

-

-

-

(8.675.600.000)

(8.675.600.000)

Soá ñaàu naêm

Chi quyõ trong naêm

-

-

-

-

(111.800.000)

Soá dö cuoái naêm nay

591.574.478 3.003.000.000

Caùc khoaûn thu hoä phaûi traû

3.741.317.221

16.890.321.733

Coâng ty TNHH Nippon - Epress

2.639.201.677

16.181.120.186

Caùc Coâng ty khaùc

1.102.115.544

709.201.547

250.000.000

-

9.130.429.657

20.484.896.211

63.480.000.000 73.135.477.853 18.232.398.815

(111.800.000)

4.338.625.501 17.766.315.567 176.952.817.736

Chi tieát voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu Soá cuoái naêm Voán ñaàu tö cuûa Nhaø nöôùc Voán goùp coå ñoâng Thaëng dö voán coå phaàn Coäng

22. Phaûi traû daøi haïn khaùc Nhaän kyù quyõ daøi haïn

Soá ñaàu naêm

5.148.000.000

4.290.000.000

58.332.000.000

38.610.000.000

73.135.477.853

9.995.198.520

136.615.477.853

52.895.198.520

Coå töùc

23. Vay vaø nôï daøi haïn Soá cuoái naêm

42 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

(3.232.000.000)

42.900.000.000

695.512.436

Coäng

-

Soá dö ñaàu naêm nay

4.443.600.000

Hôïp ñoàng tín duïng soá 0036/TD1/06CD ngaøy 18/09/2006 ñeå mua saém maùy moùc thieát bò thuoäc Döï aùn xaây döïng keø gia coá kho baõi Transimex vôùi laõi suaát tieàn göûi tieát kieäm VND kyø haïn 12 thaùng cuûa Beân cho vay coäng (+) 0,27%/thaùng. Khoaûn vay naøy ñöôïc ñaûm baûo baèng vieäc theá chaáp toaøn boä maùy moùc thieát bò hình thaønh trong töông lai thuoäc Döï aùn vaø caàm coá toaøn boä quyeàn ñöôïc nhaän soá tieàn baûo hieåm cho Beân cho vay

12.927.710.500

Chia coå töùc naêm tröôùc

Soá dö cuoái naêm tröôùc Soá ñaàu naêm

Coå töùc phaûi traû

Coäng

Soá cuoái naêm

Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu

Phaân phoái caùc quyõ naêm tröôùc

Soá cuoái naêm

Soá cuoái naêm

Caùc khoaûn phaûi traû khaùc

Soá keát chuyeån

24. Voán chuû sôû höõu Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa voán chuû sôû höõu

Chuyeån khoaûn thueá TN mieãn giaûm sang quyõ

21. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc Kinh phí coâng ñoaøn

Coäng

Soá ñaàu naêm tröôùc

20. Chi phí phaûi traû

Coäng

Soá tieàn vay phaùt sinh trong naêm

ngaøy 18/09/2006

5.929.834.780

19. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng Coâng ty trích quyõ löông theo doanh thu thöïc hieän trong naêm. Quyõ löông trích theo tæ leä 60% treân doanh thu tröø chi phí chöa tính löông.

Chi phí söûa chöõa lôùn taøi saûn coá ñònh

0036/TD1/06CD

-

Caùc loaïi thueá khaùc Coâng ty keâ khai vaø noäp theo qui ñònh.

Chi phí giao nhaän haøng hoùa

Soá ñaàu naêm Hôïp ñoàng tín duïng soá

Thu nhaäp töø goùp voán lieân doanh Toång thu nhaäp chòu thueá

Chi tieát soá phaùt sinh veà caùc khoaûn vay vaø nôï daøi haïn

Soá ñaàu naêm

Coå töùc naêm tröôùc

3.003.000.000

Taïm öùng coå töùc naêm nay

4.232.000.000

Coäng 9.695.710.500

12.927.710.500

9.695.710.500

12.927.710.500

7.235.000.000

43 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá

Naêm nay

Naêm tröôùc

22.953.096.968

21.497.790.125

(1.249.248.784)

-

Caùc khoaûn ñieàu chænh taêng, giaûm lôïi nhuaän keá toaùn ñeå xaùc ñònh lôïi nhuaän chòu thueá thu nhaäp doanh nghieäp: Chi phí trích tröôùc naêm tröôùc khaáu tröø naêm nay Hoaøn nhaäp khoaûn trích tröôùc chi phí naêm nay

661.188.983

1.249.248.784

(1.650.178.626)

(1.552.598.101)

Cheânh leäch tæ giaù chöa thöïc hieän

21.230.077

(16.459.453)

20.736.088.618

21.177.981.355

28%

28%

5.806.104.812

5.929.834.780

Thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp Thueá thu nhaäp doanh nghieäp döï tính phaûi noäp Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc giaûm Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp

5.806.104.812

661.188.983

463.516.666

9.695.710.500

12.927.710.500

-

(3.232.000.000)

9.695.710.500

-

785.732.118

661.188.983

1.249.248.784

Lôïi nhuaän

Thaëng dö voán

Quyõ ñaàu tö

coå phaàn

phaùt trieån

42.900.000.000

9.995.198.520

9.147.675.400

-

-

4.192.472.239

-

(4.192.472.239)

-

2.385.192.833

795.064.278

(5.565.449.943)

(2.385.192.832)

Quyõ döï phoøng taøi chính

Coäng

sau thueá chöa phaân phoái

2.819.675.109 15.584.560.134

80.447.109.163

-

-

-

-

(6.435.000.000)

(6.435.000.000)

Lôïi nhuaän taêng trong naêm tröôùc

-

-

-

-

15.917.745.005

15.917.745.005

3.614.739.387 15.309.382.957

87.544.661.336

42.900.000.000

9.995.198.520 15.725.340.472 9.995.198.520

15.725.340.472

3.614.739.387

15.309.382.957

87.544.661.336

Taêng voán trong naêm nay

20.580.000.000

63.140.279.333

-

-

-

83.720.279.333

Lôïi nhuaän trong naêm

-

-

-

-

16.982.335.411

16.982.335.411

Phaân phoái caùc quyõ

-

-

2.507.058.343

835.686.114

(5.849.802.801)

(2.507.058.344)

Chia coå töùc trong naêm

-

-

-

(8.675.600.000)

(8.675.600.000)

Soá ñaàu naêm

Chi quyõ trong naêm

-

-

-

-

(111.800.000)

Soá dö cuoái naêm nay

591.574.478 3.003.000.000

Caùc khoaûn thu hoä phaûi traû

3.741.317.221

16.890.321.733

Coâng ty TNHH Nippon - Epress

2.639.201.677

16.181.120.186

Caùc Coâng ty khaùc

1.102.115.544

709.201.547

250.000.000

-

9.130.429.657

20.484.896.211

63.480.000.000 73.135.477.853 18.232.398.815

(111.800.000)

4.338.625.501 17.766.315.567 176.952.817.736

Chi tieát voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu Soá cuoái naêm Voán ñaàu tö cuûa Nhaø nöôùc Voán goùp coå ñoâng Thaëng dö voán coå phaàn Coäng

22. Phaûi traû daøi haïn khaùc Nhaän kyù quyõ daøi haïn

Soá ñaàu naêm

5.148.000.000

4.290.000.000

58.332.000.000

38.610.000.000

73.135.477.853

9.995.198.520

136.615.477.853

52.895.198.520

Coå töùc

23. Vay vaø nôï daøi haïn Soá cuoái naêm

42 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

(3.232.000.000)

42.900.000.000

695.512.436

Coäng

-

Soá dö ñaàu naêm nay

4.443.600.000

Hôïp ñoàng tín duïng soá 0036/TD1/06CD ngaøy 18/09/2006 ñeå mua saém maùy moùc thieát bò thuoäc Döï aùn xaây döïng keø gia coá kho baõi Transimex vôùi laõi suaát tieàn göûi tieát kieäm VND kyø haïn 12 thaùng cuûa Beân cho vay coäng (+) 0,27%/thaùng. Khoaûn vay naøy ñöôïc ñaûm baûo baèng vieäc theá chaáp toaøn boä maùy moùc thieát bò hình thaønh trong töông lai thuoäc Döï aùn vaø caàm coá toaøn boä quyeàn ñöôïc nhaän soá tieàn baûo hieåm cho Beân cho vay

12.927.710.500

Chia coå töùc naêm tröôùc

Soá dö cuoái naêm tröôùc Soá ñaàu naêm

Coå töùc phaûi traû

Coäng

Soá cuoái naêm

Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu

Phaân phoái caùc quyõ naêm tröôùc

Soá cuoái naêm

Soá cuoái naêm

Caùc khoaûn phaûi traû khaùc

Soá keát chuyeån

24. Voán chuû sôû höõu Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa voán chuû sôû höõu

Chuyeån khoaûn thueá TN mieãn giaûm sang quyõ

21. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc Kinh phí coâng ñoaøn

Coäng

Soá ñaàu naêm tröôùc

20. Chi phí phaûi traû

Coäng

Soá tieàn vay phaùt sinh trong naêm

ngaøy 18/09/2006

5.929.834.780

19. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng Coâng ty trích quyõ löông theo doanh thu thöïc hieän trong naêm. Quyõ löông trích theo tæ leä 60% treân doanh thu tröø chi phí chöa tính löông.

Chi phí söûa chöõa lôùn taøi saûn coá ñònh

0036/TD1/06CD

-

Caùc loaïi thueá khaùc Coâng ty keâ khai vaø noäp theo qui ñònh.

Chi phí giao nhaän haøng hoùa

Soá ñaàu naêm Hôïp ñoàng tín duïng soá

Thu nhaäp töø goùp voán lieân doanh Toång thu nhaäp chòu thueá

Chi tieát soá phaùt sinh veà caùc khoaûn vay vaø nôï daøi haïn

Soá ñaàu naêm

Coå töùc naêm tröôùc

3.003.000.000

Taïm öùng coå töùc naêm nay

4.232.000.000

Coäng 9.695.710.500

12.927.710.500

9.695.710.500

12.927.710.500

7.235.000.000

43 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Coå phieáu

Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

Soá löôïng coå phieáu ñöôïc pheùp phaùt haønh

6.348.000

4.290.000

Soá löôïng coå phieáu ñaõ ñöôïc phaùt haønh vaø goùp voán ñaày ñuû

6.348.000

4.290.000

-

Coå phieáu thöôøng

6.348.000

4.290.000

-

Coå phieáu öu ñaõi

-

Soá löôïng coå phieáu ñöôïc mua laïi -

Coå phieáu thöôøng

-

Coå phieáu öu ñaõi

-

-

Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh

6.348.000

4.290.000

-

Coå phieáu thöôøng

6.348.000

4.290.000

-

Coå phieáu öu ñaõi

-

-

Meänh giaù coå phieáu ñang löu haønh: 10.000 VND.

3. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính Naêm nay

Naêm tröôùc

Laõi goùp voán lieân doanh

1.650.178.626

1.552.598.101

Laõi tieàn göûi ngaân haøng

2.594.264.276

572.571.434

-

201.980.953

16.307.626

16.459.453

Laõi cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän Laõi cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän Doanh thu khaùc

233.374.176

882.317

4.494.124.704

2.344.492.258

Naêm nay

Naêm tröôùc

1.192.319.331

633.437.333

158.430.880

39.106.571

1.350.750.211

672.543.904

Naêm nay

Naêm tröôùc

8.103.964.268

7.478.798.340

Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu

487.080.243

580.203.414

Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh

432.515.757

596.588.354

Chi phí dòch vuï mua ngoaøi

2.526.739.803

1.418.455.451

Chi phí khaùc

1.086.412.829

951.725.092

12.636.712.900

11.025.770.651

Naêm nay

Naêm tröôùc

351.818.182

56.911.818

2.288.636

14.668.545

Coäng

4. Chi phí taøi chính Chi phí laõi vay Loã cheânh leäch tyû giaù Coäng

Muïc ñích trích laäp quyõ ñaàu tö phaùt trieån, quyõ döï phoøng taøi chính Quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñöôïc duøng ñeå boå sung voán ñieàu leä cuûa Coâng ty.

5. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp

Quyõ döï phoøng taøi chính ñöôïc duøng ñeå: - Buø ñaép nhöõng toån thaát, thieät haïi veà taøi saûn, coâng nôï khoâng ñoøi ñöôïc xaûy ra trong quaù trình kinh doanh - Buø ñaép khoaûn loã cuûa Coâng ty theo quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò.

Chi phí cho nhaân vieân

25. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi Quyõ khen thöôûng Quyõ phuùc lôïi Quyõ sinh hoaït Hoäi ñoàng quaûn trò Coäng

Soá giaûm trong naêm

Soá cuoái naêm

1.338.297.783

(664.300.000)

2.812.511.008

1.289.987.997

(1.178.054.900)

598.837.231

501.411.669

(823.003.362)

199.810.355

3.129.697.449

(2.665.358.262)

Soá ñaàu naêm

Soá taêng trong naêm

2.138.513.225 486.904.134 521.402.048 3.146.819.407

3.611.158.594

Coäng

6. Thu nhaäp khaùc Thu tieàn nhöôïng baùn, thanh lyù taøi saûn coá ñònh Thu tieàn baùn pheá lieäu coâng cuï duïng cuï Thu nhaäp khaùc

VI. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Toång doanh thu Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu: Doanh thu thuaàn

Naêm nay

Naêm tröôùc

135.209.257.473

128.245.017.246

19.850.837

-

135.189.406.636

128.245.017.246

Trong ñoù: - Doanh thu hoaït ñoäng giao nhaän

63.916.556.252

62.707.052.298

- Doanh thu hoaït ñoäng kho vaän

71.272.850.384

65.537.964.948

Coäng

44.284.050

129.912.403

398.390.868

201.492.766

7. Chi phí khaùc Chi phí thanh lyù, nhöôïng baùn taøi saûn coá ñònh Chi phí khaùc Coäng

Naêm nay

Naêm tröôùc

1.823.159.168

9.225.192

4.420.000

-

1.827.579.168

9.225.192

8. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi Chi phí thueá thu nhaäp hoaõn laïi töø khoaûn cheânh leäch do trích tröôùc chi phí giao nhaän, söûa chöõa ñöôïc khaáu tröø. 9. Laõi cô baûn treân coå phieáu

2. Giaù voán haøng baùn

Naêm nay

Naêm tröôùc

Lôïi nhuaän keá toaùn sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp

16.982.335.411

15.917.745.005

47.344.448.191

Lôïi nhuaän phaân boå cho coå ñoâng sôû höõu coå phieáu phoå thoâng

16.982.335.411

15.917.745.005

50.241.224.207

Coå phieáu phoå thoâng ñang löu haønh bình quaân trong naêm

5.308.872

4.290.000

3.199

3.710

Naêm nay

Naêm tröôùc

Giaù voán cuûa hoaït ñoäng giao nhaän

47.006.358.718

Giaù voán dòch vuï cuûa Trung taâm kho caûng ICD

54.307.424.243 101.313.782.961

97.585.672.398

Coäng

44 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

Laõi cô baûn treân coå phieáu

45 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Coå phieáu

Soá cuoái naêm

Soá ñaàu naêm

Soá löôïng coå phieáu ñöôïc pheùp phaùt haønh

6.348.000

4.290.000

Soá löôïng coå phieáu ñaõ ñöôïc phaùt haønh vaø goùp voán ñaày ñuû

6.348.000

4.290.000

-

Coå phieáu thöôøng

6.348.000

4.290.000

-

Coå phieáu öu ñaõi

-

Soá löôïng coå phieáu ñöôïc mua laïi -

Coå phieáu thöôøng

-

Coå phieáu öu ñaõi

-

-

Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh

6.348.000

4.290.000

-

Coå phieáu thöôøng

6.348.000

4.290.000

-

Coå phieáu öu ñaõi

-

-

Meänh giaù coå phieáu ñang löu haønh: 10.000 VND.

3. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính Naêm nay

Naêm tröôùc

Laõi goùp voán lieân doanh

1.650.178.626

1.552.598.101

Laõi tieàn göûi ngaân haøng

2.594.264.276

572.571.434

-

201.980.953

16.307.626

16.459.453

Laõi cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän Laõi cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän Doanh thu khaùc

233.374.176

882.317

4.494.124.704

2.344.492.258

Naêm nay

Naêm tröôùc

1.192.319.331

633.437.333

158.430.880

39.106.571

1.350.750.211

672.543.904

Naêm nay

Naêm tröôùc

8.103.964.268

7.478.798.340

Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu

487.080.243

580.203.414

Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh

432.515.757

596.588.354

Chi phí dòch vuï mua ngoaøi

2.526.739.803

1.418.455.451

Chi phí khaùc

1.086.412.829

951.725.092

12.636.712.900

11.025.770.651

Naêm nay

Naêm tröôùc

351.818.182

56.911.818

2.288.636

14.668.545

Coäng

4. Chi phí taøi chính Chi phí laõi vay Loã cheânh leäch tyû giaù Coäng

Muïc ñích trích laäp quyõ ñaàu tö phaùt trieån, quyõ döï phoøng taøi chính Quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñöôïc duøng ñeå boå sung voán ñieàu leä cuûa Coâng ty.

5. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp

Quyõ döï phoøng taøi chính ñöôïc duøng ñeå: - Buø ñaép nhöõng toån thaát, thieät haïi veà taøi saûn, coâng nôï khoâng ñoøi ñöôïc xaûy ra trong quaù trình kinh doanh - Buø ñaép khoaûn loã cuûa Coâng ty theo quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò.

Chi phí cho nhaân vieân

25. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi Quyõ khen thöôûng Quyõ phuùc lôïi Quyõ sinh hoaït Hoäi ñoàng quaûn trò Coäng

Soá giaûm trong naêm

Soá cuoái naêm

1.338.297.783

(664.300.000)

2.812.511.008

1.289.987.997

(1.178.054.900)

598.837.231

501.411.669

(823.003.362)

199.810.355

3.129.697.449

(2.665.358.262)

Soá ñaàu naêm

Soá taêng trong naêm

2.138.513.225 486.904.134 521.402.048 3.146.819.407

3.611.158.594

Coäng

6. Thu nhaäp khaùc Thu tieàn nhöôïng baùn, thanh lyù taøi saûn coá ñònh Thu tieàn baùn pheá lieäu coâng cuï duïng cuï Thu nhaäp khaùc

VI. THOÂNG TIN BOÅ SUNG CHO CAÙC KHOAÛN MUÏC TRÌNH BAØY TRONG BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Toång doanh thu Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu: Doanh thu thuaàn

Naêm nay

Naêm tröôùc

135.209.257.473

128.245.017.246

19.850.837

-

135.189.406.636

128.245.017.246

Trong ñoù: - Doanh thu hoaït ñoäng giao nhaän

63.916.556.252

62.707.052.298

- Doanh thu hoaït ñoäng kho vaän

71.272.850.384

65.537.964.948

Coäng

44.284.050

129.912.403

398.390.868

201.492.766

7. Chi phí khaùc Chi phí thanh lyù, nhöôïng baùn taøi saûn coá ñònh Chi phí khaùc Coäng

Naêm nay

Naêm tröôùc

1.823.159.168

9.225.192

4.420.000

-

1.827.579.168

9.225.192

8. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi Chi phí thueá thu nhaäp hoaõn laïi töø khoaûn cheânh leäch do trích tröôùc chi phí giao nhaän, söûa chöõa ñöôïc khaáu tröø. 9. Laõi cô baûn treân coå phieáu

2. Giaù voán haøng baùn

Naêm nay

Naêm tröôùc

Lôïi nhuaän keá toaùn sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp

16.982.335.411

15.917.745.005

47.344.448.191

Lôïi nhuaän phaân boå cho coå ñoâng sôû höõu coå phieáu phoå thoâng

16.982.335.411

15.917.745.005

50.241.224.207

Coå phieáu phoå thoâng ñang löu haønh bình quaân trong naêm

5.308.872

4.290.000

3.199

3.710

Naêm nay

Naêm tröôùc

Giaù voán cuûa hoaït ñoäng giao nhaän

47.006.358.718

Giaù voán dòch vuï cuûa Trung taâm kho caûng ICD

54.307.424.243 101.313.782.961

97.585.672.398

Coäng

44 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

Laõi cô baûn treân coå phieáu

45 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


2. Moät soá chæ tieâu ñaùnh giaù khaùi quaùt thöïc traïng taøi chính vaø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty

Coå phieáu phoå thoâng ñang löu haønh bình quaân trong naêm ñöôïc tính nhö sau: Naêm nay

Naêm tröôùc

Chæ tieâu

4.290.000

4.290.000

-

-

Cô caáu taøi saûn vaø cô caáu nguoàn voán

AÛnh höôûng cuûa coå phieáu phoå thoâng phaùt haønh ngaøy 17 thaùng 5 naêm 2007

624.658

-

AÛnh höôûng cuûa coå phieáu phoå thoâng phaùt haønh ngaøy 17 thaùng 8 naêm 2007

394.214

-

5.308.872

4.290.000

Coå phieáu phoå thoâng ñang löu haønh ñaàu naêm AÛnh höôûng cuûa coå phieáu phoå thoâng mua laïi

Coå phieáu phoå thoâng ñang löu haønh bình quaân trong naêm

10. Chi phí saûn xuaát kinh doanh theo yeáu toá Naêm nay

Naêm tröôùc

Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu

10.281.663.726

7.508.313.743

Chi phí nhaân coâng

33.921.495.656

37.225.346.189

Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh

12.296.343.619

10.003.022.280

Chi phí dòch vuï mua ngoaøi

53.595.452.552

52.653.266.688

Chi phí khaùc Coäng

3.855.540.308

1.221.494.149

113.950.495.861

108.611.443.049

VII. NHÖÕNG THOÂNG TIN KHAÙC

Naêm nay

Naêm tröôùc

4.576.864.687

3.772.501.680

Baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá

25.169.100

24.116.400

Phuï caáp

88.349.904

34.278.660

Tieàn thöôûng Thuø lao Coäng

Naêm nay

Naêm tröôùc

Cô caáu taøi saûn Taøi saûn ngaén haïn/Toång soá taøi saûn

%

46,36

31,09

Taøi saûn daøi haïn/Toång soá taøi saûn

%

53,64

68,91

Nôï phaûi traû/Toång nguoàn voán

%

15,31

38,35

Nguoàn voán chuû sôû höõu/Toång nguoàn voán

%

84,69

61,65

Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh

Laàn

6,53

2,61

Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn

Laàn

4,39

1,06

Khaû naêng thanh toaùn nhanh

Laàn

0,93

0,48

Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân doanh thu thuaàn

%

16,98

16,76

Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân doanh thu thuaàn

%

12,56

12,41

Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân toång taøi saûn

%

10,77

14,61

Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân toång taøi saûn

%

7,96

10,82

Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân voán chuû sôû höõu

%

9,41

18,18

Cô caáu nguoàn voán

Khaû naêng thanh toaùn

Tyû suaát sinh lôøi Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu

Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång taøi saûn

1. Giao dòch vôùi caùc beân lieân quan Giao dòch vôùi caùc thaønh vieân quaûn lyù chuû choát vaø caùc caù nhaân coù lieân quan Thu nhaäp cuûa caùc thaønh vieân quaûn lyù chuû choát nhö sau: Tieàn löông

Ñôn vò tính

27.800.000

36.700.000

410.000.000

288.000.000

5.128.183.691

4.155.596.740

17,76 16,98 15,92 150,00

Giao dòch vôùi caùc beân lieân quan khaùc Caùc beân lieân quan khaùc vôùi Coâng ty goàm: Beân lieân quan Coâng ty TNHH Nippon Express Vieät Nam

140,08 130,79

Moái quan heä Coâng ty lieân doanh

Taïi ngaøy keát thuùc naêm taøi chính, coâng nôï vôùi Coâng ty TNHH Nippon Express Vieät Nam nhö sau: Naêm nay

Naêm tröôùc

Khoaûn chi hoä phaûi thu

-

588.539.214

Khoaûn thu hoä phaûi traû

-

36.573.743

Coäng nôï phaûi thu

-

625.112.957

Toång doanh thu Lôïi nhuaän sau thueá

ÑVT: tyû ñoàng 2006

46 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

2007

Keá hoaïch 2008

47 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


2. Moät soá chæ tieâu ñaùnh giaù khaùi quaùt thöïc traïng taøi chính vaø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty

Coå phieáu phoå thoâng ñang löu haønh bình quaân trong naêm ñöôïc tính nhö sau: Naêm nay

Naêm tröôùc

Chæ tieâu

4.290.000

4.290.000

-

-

Cô caáu taøi saûn vaø cô caáu nguoàn voán

AÛnh höôûng cuûa coå phieáu phoå thoâng phaùt haønh ngaøy 17 thaùng 5 naêm 2007

624.658

-

AÛnh höôûng cuûa coå phieáu phoå thoâng phaùt haønh ngaøy 17 thaùng 8 naêm 2007

394.214

-

5.308.872

4.290.000

Coå phieáu phoå thoâng ñang löu haønh ñaàu naêm AÛnh höôûng cuûa coå phieáu phoå thoâng mua laïi

Coå phieáu phoå thoâng ñang löu haønh bình quaân trong naêm

10. Chi phí saûn xuaát kinh doanh theo yeáu toá Naêm nay

Naêm tröôùc

Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu

10.281.663.726

7.508.313.743

Chi phí nhaân coâng

33.921.495.656

37.225.346.189

Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh

12.296.343.619

10.003.022.280

Chi phí dòch vuï mua ngoaøi

53.595.452.552

52.653.266.688

Chi phí khaùc Coäng

3.855.540.308

1.221.494.149

113.950.495.861

108.611.443.049

VII. NHÖÕNG THOÂNG TIN KHAÙC

Naêm nay

Naêm tröôùc

4.576.864.687

3.772.501.680

Baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá

25.169.100

24.116.400

Phuï caáp

88.349.904

34.278.660

Tieàn thöôûng Thuø lao Coäng

Naêm nay

Naêm tröôùc

Cô caáu taøi saûn Taøi saûn ngaén haïn/Toång soá taøi saûn

%

46,36

31,09

Taøi saûn daøi haïn/Toång soá taøi saûn

%

53,64

68,91

Nôï phaûi traû/Toång nguoàn voán

%

15,31

38,35

Nguoàn voán chuû sôû höõu/Toång nguoàn voán

%

84,69

61,65

Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh

Laàn

6,53

2,61

Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn

Laàn

4,39

1,06

Khaû naêng thanh toaùn nhanh

Laàn

0,93

0,48

Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân doanh thu thuaàn

%

16,98

16,76

Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân doanh thu thuaàn

%

12,56

12,41

Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân toång taøi saûn

%

10,77

14,61

Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân toång taøi saûn

%

7,96

10,82

Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân voán chuû sôû höõu

%

9,41

18,18

Cô caáu nguoàn voán

Khaû naêng thanh toaùn

Tyû suaát sinh lôøi Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu

Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång taøi saûn

1. Giao dòch vôùi caùc beân lieân quan Giao dòch vôùi caùc thaønh vieân quaûn lyù chuû choát vaø caùc caù nhaân coù lieân quan Thu nhaäp cuûa caùc thaønh vieân quaûn lyù chuû choát nhö sau: Tieàn löông

Ñôn vò tính

27.800.000

36.700.000

410.000.000

288.000.000

5.128.183.691

4.155.596.740

17,76 16,98 15,92 150,00

Giao dòch vôùi caùc beân lieân quan khaùc Caùc beân lieân quan khaùc vôùi Coâng ty goàm: Beân lieân quan Coâng ty TNHH Nippon Express Vieät Nam

140,08 130,79

Moái quan heä Coâng ty lieân doanh

Taïi ngaøy keát thuùc naêm taøi chính, coâng nôï vôùi Coâng ty TNHH Nippon Express Vieät Nam nhö sau: Naêm nay

Naêm tröôùc

Khoaûn chi hoä phaûi thu

-

588.539.214

Khoaûn thu hoä phaûi traû

-

36.573.743

Coäng nôï phaûi thu

-

625.112.957

Toång doanh thu Lôïi nhuaän sau thueá

ÑVT: tyû ñoàng 2006

46 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

2007

Keá hoaïch 2008

47 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Moät taäp theå beàn chaët. Moät töông lai vöõng maïnh.

48 | Transimex Annual Report 2007

49 | Transimex Annual Report 2007


Moät taäp theå beàn chaët. Moät töông lai vöõng maïnh.

48 | Transimex Annual Report 2007

49 | Transimex Annual Report 2007


Message from the Chairman Dear our shareholders and investors! In 2007, Vietnam has made great progress after becoming 150th member of WTO, facilitated integration into world economy, the development of investment, trade and import-export. That is not only great chance for trade in logistics, but also not less challenge due to actual state that Vietnamese logistics companies are played only the role of forwarding agencies for foreign forwarding agents, currently it is required to affirm their position to compete with famous and over 100 years experienced International Freight Forwarder in the local market. Over 25 years’ operation, Transimex-Saigon has become professional and prestigious logistics supplier domestically and internationally. To welcome the integration, as from starting equitization, in 2000, the Board Members has focused on investment in and development warehousing services and yards: construction of wharf, conversion of normal yard into ICD (Inland Clearance Depot), conversion of normal storage into bonded warehouse and CFS warehouse. Until now, ICD Transimex has become one of the most bustling and effective ICD among ICDs in the area. Besides, thanks to the advantage of our head office good location, the company has invested

50 | Transimex Annual Report 2007

in construction office building TMS-Tower at 172, Hai Ba Trung, district 1, to increase profit and ensure us business balance even at the most difficult period. Effective and well-oriented investment during past time has contributed to increase in labor productivity, improvement of service quality, enhancement of competitiveness of the company. Although there are many changes in business and investment environment, while many domestic logistics companies are closed down, Transimex-Saigon still has maintained regular growth rate, distribution of dividend to shareholders is ranging from 15 to 22%/ year, the owned capital of the company has reached 177 billion, six times as much as time of starting equitization in 2000. Production and business in 2007 reached and exceeded the planned norm, income and profit increased by 7% compared with 2006. This gained achievement is also thanks to great contribution of employees of the company, shareholders’ trust, making capital contribution to investment project, intellectual contribution made by the Board Members and effective management of Executive board. Our company’s strategy is to concentrate our business in professional logistics, to continue investment in modernizing existing infrastructure and expanding effectively scope of business to prepare for opening logistics market in 2012. At the same time, to develop labour source, increase the cooperation, joint-venture, association to reduce competition and expand the market share, to develop some support trades such as : express delivery, warehouse management service, operate distribution center... The company will grow gradually and safely, ensure rate of profit

per chartered capital from 20-25% and higher. In 2008, economic-social situation will have unexpected changes, however, with sound development strategy and customers’ confidence, employees of the company, shareholders and investors of TransimexSaigon, I ensure that the Board Members will fully devote to make the value of the company will increase more and more; benefit of customers, shareholders, employees and trade name of Transimex-Saigon will become more stably grow up. On behalf of the Board Members, I highly appreciate efforts made by Executive board and whole employees of Transimex-Saigon. Thanks shareholders, customers and relevant agencies’ having trusted, supported, cooperated with the company in past time. Looking forward to your kind attention advices and continuing support. Wishing you good health, happiness and success. Sincerely,

Tran Hong Dom Chairman

51 | Transimex Annual Report 2007


Message from the Chairman Dear our shareholders and investors! In 2007, Vietnam has made great progress after becoming 150th member of WTO, facilitated integration into world economy, the development of investment, trade and import-export. That is not only great chance for trade in logistics, but also not less challenge due to actual state that Vietnamese logistics companies are played only the role of forwarding agencies for foreign forwarding agents, currently it is required to affirm their position to compete with famous and over 100 years experienced International Freight Forwarder in the local market. Over 25 years’ operation, Transimex-Saigon has become professional and prestigious logistics supplier domestically and internationally. To welcome the integration, as from starting equitization, in 2000, the Board Members has focused on investment in and development warehousing services and yards: construction of wharf, conversion of normal yard into ICD (Inland Clearance Depot), conversion of normal storage into bonded warehouse and CFS warehouse. Until now, ICD Transimex has become one of the most bustling and effective ICD among ICDs in the area. Besides, thanks to the advantage of our head office good location, the company has invested

50 | Transimex Annual Report 2007

in construction office building TMS-Tower at 172, Hai Ba Trung, district 1, to increase profit and ensure us business balance even at the most difficult period. Effective and well-oriented investment during past time has contributed to increase in labor productivity, improvement of service quality, enhancement of competitiveness of the company. Although there are many changes in business and investment environment, while many domestic logistics companies are closed down, Transimex-Saigon still has maintained regular growth rate, distribution of dividend to shareholders is ranging from 15 to 22%/ year, the owned capital of the company has reached 177 billion, six times as much as time of starting equitization in 2000. Production and business in 2007 reached and exceeded the planned norm, income and profit increased by 7% compared with 2006. This gained achievement is also thanks to great contribution of employees of the company, shareholders’ trust, making capital contribution to investment project, intellectual contribution made by the Board Members and effective management of Executive board. Our company’s strategy is to concentrate our business in professional logistics, to continue investment in modernizing existing infrastructure and expanding effectively scope of business to prepare for opening logistics market in 2012. At the same time, to develop labour source, increase the cooperation, joint-venture, association to reduce competition and expand the market share, to develop some support trades such as : express delivery, warehouse management service, operate distribution center... The company will grow gradually and safely, ensure rate of profit

per chartered capital from 20-25% and higher. In 2008, economic-social situation will have unexpected changes, however, with sound development strategy and customers’ confidence, employees of the company, shareholders and investors of TransimexSaigon, I ensure that the Board Members will fully devote to make the value of the company will increase more and more; benefit of customers, shareholders, employees and trade name of Transimex-Saigon will become more stably grow up. On behalf of the Board Members, I highly appreciate efforts made by Executive board and whole employees of Transimex-Saigon. Thanks shareholders, customers and relevant agencies’ having trusted, supported, cooperated with the company in past time. Looking forward to your kind attention advices and continuing support. Wishing you good health, happiness and success. Sincerely,

Tran Hong Dom Chairman

51 | Transimex Annual Report 2007


General information Full name : TRANSFORWARDING WAREHOUSING JOINT STOCK CORPORATION Trade name : TRANSIMEX - SAIGON Securities code : TMS Head office : 429 Vo Van Tan St., Ward 5, Dist. 3, Ho Chi Minh City Tel : (84-8) 8181 080 (20 lines) Fax. : (84-8) 8181 083 Email : info@transimexsaigon.com; tsmsg-fax@hcm.vnn.vn Website : www.transimexsaigon.com Charter Capital : VND 63,480,000,000 (Sixty-three billion four hundred and eighty million VND) Outstanding shares : 6,348,000 shares Bank : Vietcombank, Ho Chi Minh City Branch Account No. : VND 007.100.0006146 - USD 007.137.0082671 Business License No. 056651 issued by Department of Planning & Investment of HCMC on December 03, 1999. Business activities : International freight forwarding, warehousing services, general trading, office leasing. ICD TRANSIMEX at Truong Tho ward, Thu Duc district with total area 100,000 square meters. TMS DEPOT with 20,000 square meters empty CY. The company has branches in Ha Noi, Hai Phong and Da Nang. The company’s representative offices at Binh Duong and Dong Nai Province.

52 | Transimex Annual Report 2007

53 | Transimex Annual Report 2007


General information Full name : TRANSFORWARDING WAREHOUSING JOINT STOCK CORPORATION Trade name : TRANSIMEX - SAIGON Securities code : TMS Head office : 429 Vo Van Tan St., Ward 5, Dist. 3, Ho Chi Minh City Tel : (84-8) 8181 080 (20 lines) Fax. : (84-8) 8181 083 Email : info@transimexsaigon.com; tsmsg-fax@hcm.vnn.vn Website : www.transimexsaigon.com Charter Capital : VND 63,480,000,000 (Sixty-three billion four hundred and eighty million VND) Outstanding shares : 6,348,000 shares Bank : Vietcombank, Ho Chi Minh City Branch Account No. : VND 007.100.0006146 - USD 007.137.0082671 Business License No. 056651 issued by Department of Planning & Investment of HCMC on December 03, 1999. Business activities : International freight forwarding, warehousing services, general trading, office leasing. ICD TRANSIMEX at Truong Tho ward, Thu Duc district with total area 100,000 square meters. TMS DEPOT with 20,000 square meters empty CY. The company has branches in Ha Noi, Hai Phong and Da Nang. The company’s representative offices at Binh Duong and Dong Nai Province.

52 | Transimex Annual Report 2007

53 | Transimex Annual Report 2007


Milestone THE IMPORTANT EVENTS Transforwarding Warehousing Joint Stock Corporation (Transimex - Saigon) was State owned company, established in 1983. On 01 January 2000, was transfered to joint stock company under the Decision No. 989/QÑ-Ttg issued by the Prime Minister dated 26 October 1999 with 22 billion VND total chartered capital. TRANSIMEX - SAIGON’s shares was licenced for listing at Ho Chi Minh Stock Exchange on 20 July 2000. TRANSIMEX - SAIGON’s shares was listed on stock market on 4 August 2000. On June 2004, TRANSIMEX - SAIGON issued additional 1,100,000 shares for increasing chartered capital to VND 33 billion from VND 22 billion from accumulated profit. On September 2005, TRANSIMEX - SAIGON issued additional 990,000 shares for equipment and investment facilities, increasing chartered capital to VND 42.9 billion from VND 33 billion. On August 2007, TRANSIMEX - SAIGON successfully issued additional 2,058,000 shares for construction office building, increases its chartered capital to VND 63.48 billion from VND 42.9 billion. TRANSIMEX - SAIGON achieved the Quality Management System conforming to the requirement of ISO 9002 and being certified by SGS on 2 October 2000, updated ISO 9001:2000 in July 2003. TRANSIMEX - SAIGON is a member of FIATA, VIFFAS, VCCI since 1989 and member of IATA Cargo Agent since 2000.

5454 | Transimex | Baùo caùAnnual o thöôønReport g nieân2007 2007

55 | Transimex Annual Report 2007


Milestone THE IMPORTANT EVENTS Transforwarding Warehousing Joint Stock Corporation (Transimex - Saigon) was State owned company, established in 1983. On 01 January 2000, was transfered to joint stock company under the Decision No. 989/QÑ-Ttg issued by the Prime Minister dated 26 October 1999 with 22 billion VND total chartered capital. TRANSIMEX - SAIGON’s shares was licenced for listing at Ho Chi Minh Stock Exchange on 20 July 2000. TRANSIMEX - SAIGON’s shares was listed on stock market on 4 August 2000. On June 2004, TRANSIMEX - SAIGON issued additional 1,100,000 shares for increasing chartered capital to VND 33 billion from VND 22 billion from accumulated profit. On September 2005, TRANSIMEX - SAIGON issued additional 990,000 shares for equipment and investment facilities, increasing chartered capital to VND 42.9 billion from VND 33 billion. On August 2007, TRANSIMEX - SAIGON successfully issued additional 2,058,000 shares for construction office building, increases its chartered capital to VND 63.48 billion from VND 42.9 billion. TRANSIMEX - SAIGON achieved the Quality Management System conforming to the requirement of ISO 9002 and being certified by SGS on 2 October 2000, updated ISO 9001:2000 in July 2003. TRANSIMEX - SAIGON is a member of FIATA, VIFFAS, VCCI since 1989 and member of IATA Cargo Agent since 2000.

5454 | Transimex | Baùo caùAnnual o thöôønReport g nieân2007 2007

55 | Transimex Annual Report 2007


Joint venture company

Nippon Express Vietnam Co., Ltd. Nippon Express (Vietnam) Co., Ltd. is a joint venture company established by Transimex-Saigon (50%) and Nippon Express (Japan) (50%). After 8 years of operation, the joint venture Nippon Express Vietnam Co., Ltd. has been unceasingly developed and obtained considerable share in Vietnam market. At present, the company has improved activities in its branches at Hanoi and Hai Phong in order to enlarge the cargo distribution business for northern area to Japan. As of August 2006, it has received the license in handling seafreight cargo. In 2007, its turnover increased 62% compared the same period in 2006. Total contributed capital upon 31 December 2007 was nearly 29 billion VND that almost 6 times compared to the initial figure at October 2000 (4.95 billion VND). Accordingly, total profit divided was up to 7.2 billion VND.

5656 | Transimex | Baùo caùAnnual o thöôønReport g nieân2007 2007

57 | Transimex Annual Report 2007


Joint venture company

Nippon Express Vietnam Co., Ltd. Nippon Express (Vietnam) Co., Ltd. is a joint venture company established by Transimex-Saigon (50%) and Nippon Express (Japan) (50%). After 8 years of operation, the joint venture Nippon Express Vietnam Co., Ltd. has been unceasingly developed and obtained considerable share in Vietnam market. At present, the company has improved activities in its branches at Hanoi and Hai Phong in order to enlarge the cargo distribution business for northern area to Japan. As of August 2006, it has received the license in handling seafreight cargo. In 2007, its turnover increased 62% compared the same period in 2006. Total contributed capital upon 31 December 2007 was nearly 29 billion VND that almost 6 times compared to the initial figure at October 2000 (4.95 billion VND). Accordingly, total profit divided was up to 7.2 billion VND.

5656 | Transimex | Baùo caùAnnual o thöôønReport g nieân2007 2007

57 | Transimex Annual Report 2007


The Board Members and Board of Management THE BOARD MEMBERS Tran Hong Dom (Mr.), graduated University of Foreign Trade, high-ranking expert in foreign trade transportation and logistics business with over 42 years experience, in which 24 years is General Director of Transimex Saigon. Besides that, he is Founder and Chairman of Transimex Saigon (TMS) since 2000. Nguyen Chi Thien (Mr.), had over 32 years experience in foreign trade transportation and logistics business, 24 years in TMS. He became member of Board Members and is Founder since 2000. At present, he is Deputy General Director and Vice Chairman of Board Members of TMS. Tran Thi Nguyen Hang (Mrs.), graduated University of Foreign Language and University of Foreign Trade, Master of Business Administration (USA), had over 17 years experience in foreign trade transportation and logistics business and in TMS. She is member of Board Members of TMS since 2000, at present, holding General Director of TMS. Phan Thanh Nghia (Mr.), Mechanic Engineer, had over 27 years experience in foreign trade transportation and logistics business and 25 years in TMS. He is member of Board Members of TMS since 2004, at present, holding Manager of Planning and Investment Department of TMS. Christian Philip Kamm (Mr.), the financial investment expert, at present, is holding Chairman of Kamm Investment - Ohio, USA. He became member of

58 | Transimex Annual Report 2007

Board Members of TMS since 2004. Kamm investment is big shareholder from starting time. Huynh Minh Thao (Mr.), had over 25 years experience in foreign trade transportation and logistics business, in TMS and NEV. He became member of Board Members and is Founder since 2000. At present, he is holding Deputy Executive Director of Nippon Express Vietnam joint venture company. Bui Tuan Ngoc, Construction Engineer, at present, is holding Chairman and General Director of Thien Hai Manufacturing, Trading and Building Co., Ltd. He became member of Board Members of TMS since 2006. THE EXECUTIVE OFFICERS

THE BOARD MEMBERS Chairman Mr. Tran Hong Dom (1)

1 6

7

5

1

4

3

2

Vice Chairman Mr. Nguyen Chi Thien (2) Members Mrs. Tran Thi Nguyen Hang (3) Mrs. Pham Thi Phuc (4) (Representative for Mr. Christian Philip Kamm) Mr. Huynh Minh Thao (5) Mr. Bui Tuan Ngoc (6) Mr. Phan Thanh Nghia (7)

General Director Mrs. Tran Thi Nguyen Hang Deputy General Director Mrs. Vo Ngoc Thuy Mr. Nguyen Chi Thien Mrs. Tran Thi Hong Yen COMMITTEE OF CONTROLLERS Chief Controller Mr. Nguyen Cong Hieu Members Mrs. Nguyen Thi Minh Chau Ms. Nguyen Thi Dam

COMMITTEE OF CONTROLLERS (From left:)

Chief Controller Mr. Nguyen Cong Hieu Members Mrs. Nguyen Thi Minh Chau Ms. Nguyen Thi Dam

59 | Transimex Annual Report 2007


The Board Members and Board of Management THE BOARD MEMBERS Tran Hong Dom (Mr.), graduated University of Foreign Trade, high-ranking expert in foreign trade transportation and logistics business with over 42 years experience, in which 24 years is General Director of Transimex Saigon. Besides that, he is Founder and Chairman of Transimex Saigon (TMS) since 2000. Nguyen Chi Thien (Mr.), had over 32 years experience in foreign trade transportation and logistics business, 24 years in TMS. He became member of Board Members and is Founder since 2000. At present, he is Deputy General Director and Vice Chairman of Board Members of TMS. Tran Thi Nguyen Hang (Mrs.), graduated University of Foreign Language and University of Foreign Trade, Master of Business Administration (USA), had over 17 years experience in foreign trade transportation and logistics business and in TMS. She is member of Board Members of TMS since 2000, at present, holding General Director of TMS. Phan Thanh Nghia (Mr.), Mechanic Engineer, had over 27 years experience in foreign trade transportation and logistics business and 25 years in TMS. He is member of Board Members of TMS since 2004, at present, holding Manager of Planning and Investment Department of TMS. Christian Philip Kamm (Mr.), the financial investment expert, at present, is holding Chairman of Kamm Investment - Ohio, USA. He became member of

58 | Transimex Annual Report 2007

Board Members of TMS since 2004. Kamm investment is big shareholder from starting time. Huynh Minh Thao (Mr.), had over 25 years experience in foreign trade transportation and logistics business, in TMS and NEV. He became member of Board Members and is Founder since 2000. At present, he is holding Deputy Executive Director of Nippon Express Vietnam joint venture company. Bui Tuan Ngoc, Construction Engineer, at present, is holding Chairman and General Director of Thien Hai Manufacturing, Trading and Building Co., Ltd. He became member of Board Members of TMS since 2006. THE EXECUTIVE OFFICERS

THE BOARD MEMBERS Chairman Mr. Tran Hong Dom (1)

1 6

7

5

1

4

3

2

Vice Chairman Mr. Nguyen Chi Thien (2) Members Mrs. Tran Thi Nguyen Hang (3) Mrs. Pham Thi Phuc (4) (Representative for Mr. Christian Philip Kamm) Mr. Huynh Minh Thao (5) Mr. Bui Tuan Ngoc (6) Mr. Phan Thanh Nghia (7)

General Director Mrs. Tran Thi Nguyen Hang Deputy General Director Mrs. Vo Ngoc Thuy Mr. Nguyen Chi Thien Mrs. Tran Thi Hong Yen COMMITTEE OF CONTROLLERS Chief Controller Mr. Nguyen Cong Hieu Members Mrs. Nguyen Thi Minh Chau Ms. Nguyen Thi Dam

COMMITTEE OF CONTROLLERS (From left:)

Chief Controller Mr. Nguyen Cong Hieu Members Mrs. Nguyen Thi Minh Chau Ms. Nguyen Thi Dam

59 | Transimex Annual Report 2007


Shareholders information

RATE OF SHARES AND CHANGES OF THE BOARD MEMBERS Owned No.

Name of shareholder

share at 31/12/2006

1

Tran Hong Dom

289,440

2

Nguyen Chi Thien

106,900

3

Tran Thi Nguyen Hang

31,030

4

Kamm Investment Inc.

5

Phan Thanh Nghia

6

Bui Tuan Ngoc

171,916

7

Huynh Minh Thao

127,890

Total

930,794

Addition

Total

Owned

Changes Selling

share at

Buying

31/12/2007

130,560

% Ratio

420,000

6.62

106,900

1.68

101,236

1.59

170,000

170,000

2.68

33,618

33,618

0.53

238,459

3.76

127,890

2.01

1,198,103

18.87

70,206

66,543

267,309

SHAREHOLDERS’ STATISTIC Shareholders’ structure (To Dec.31, 2007) No.

Items

Shares

Value (VND)

Ratio (%)

Total shares

6,348,000

63,480,000,000

100.00

1

The Board Members

1,198,103

11,981,030,000

18.87

2

The shareholders own over 5% shares

2,536,082

25,360,820,000

39.95

873,494

8,734,940,000

13.76

- Domestic shareholders

- Foreign shareholders

1,662,588

16,625,880,000

26.19

3

The shareholders own under 5% shares

2,613,815

26,138,150,000

41.18

- Domestic shareholders

1,336,487

13,364,870,000

21.05

- Foreign shareholders

1,277,328

12,773,280,000

20.13

Note: Nominal value VND10,000/per share (Data based on official document No 326 & 327/DS provided by HCMC S.T.C dated 14 Jan. 2008)

6060 | Transimex | Transimex Annual Annual Report Report 2007 2007

61 | Transimex Annual Report 2007


Shareholders information

RATE OF SHARES AND CHANGES OF THE BOARD MEMBERS Owned No.

Name of shareholder

share at 31/12/2006

1

Tran Hong Dom

289,440

2

Nguyen Chi Thien

106,900

3

Tran Thi Nguyen Hang

31,030

4

Kamm Investment Inc.

5

Phan Thanh Nghia

6

Bui Tuan Ngoc

171,916

7

Huynh Minh Thao

127,890

Total

930,794

Addition

Total

Owned

Changes Selling

share at

Buying

31/12/2007

130,560

% Ratio

420,000

6.62

106,900

1.68

101,236

1.59

170,000

170,000

2.68

33,618

33,618

0.53

238,459

3.76

127,890

2.01

1,198,103

18.87

70,206

66,543

267,309

SHAREHOLDERS’ STATISTIC Shareholders’ structure (To Dec.31, 2007) No.

Items

Shares

Value (VND)

Ratio (%)

Total shares

6,348,000

63,480,000,000

100.00

1

The Board Members

1,198,103

11,981,030,000

18.87

2

The shareholders own over 5% shares

2,536,082

25,360,820,000

39.95

873,494

8,734,940,000

13.76

- Domestic shareholders

- Foreign shareholders

1,662,588

16,625,880,000

26.19

3

The shareholders own under 5% shares

2,613,815

26,138,150,000

41.18

- Domestic shareholders

1,336,487

13,364,870,000

21.05

- Foreign shareholders

1,277,328

12,773,280,000

20.13

Note: Nominal value VND10,000/per share (Data based on official document No 326 & 327/DS provided by HCMC S.T.C dated 14 Jan. 2008)

6060 | Transimex | Transimex Annual Annual Report Report 2007 2007

61 | Transimex Annual Report 2007


Our steps are to go closer to you... 62 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

63 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Our steps are to go closer to you... 62 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

63 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Report of General Director In 2007, in context of being as WTO’s member, there had a lot of advantages for Vietnam’s economy growth in common and Ho Chi Minh City’s in particular. People’s income has been improved and the country’s GDP was above 8%. In meantime, the company’s service performance faced a great deal of difficulties because of increase on fuel price, input freight and fierce competition from forwarders relating to the quality and service price. In addition, the company’s warehouse and yard’s area was not enough to meet all the requirement of customers. Since May 2007, for constructing TMS-Tower Building, the company’s office has been moved to new location, 429 Vo Van Tan Str., Dist. 3, office lease expense and remaining depreciation of the former building at 172 Hai Ba Trung Street made business expenditure increased considerably affecting to the company’s performance. To overcome these difficulties while to improve competitiveness, raise the business performance as well as to reinforce and keep the trademark, the company has already upheld its advantages services such as: Door to door delivery, bonded warehouse, CFS, ICD, etc. Furthermore, the company has

64 | Transimex Annual Report 2007

bravely developed a new service that is office leasing. Specifically, July/2007 TMS-Tower building at 172 Hai Ba Trung, Dist. 1 with 14 floors and construction gross floor area of approximately 8,500m.sq. is on construction with gross investment capital of over 70bil.vnd. The construction time is 20 months and estimated to complete in Q1/2009. Besides intensive development of human resource, improvement on management and capital use efficiencies, expansion on services and modernization on ICD have been applied for upholding internal strengths in an attempt to controlling the market. The company also concentrated on joint venture, cooperation with domestic and oversea partners by raising investment capital into NEV and joint venture and alliance procedures with other partners are on the process. PERFORMANCE 2007: In 2007, Nippon Express Vietnam (NEV) was licensed for sea freight forwarding so the company had to designated a great deal of goods transported by the sea to it. However, the company reached encouraged results that the revenue and profit exceeded their annual targets slightly higher than those in 2006 with trusts from the customers and partners. Goods and services output averagely raised from 5-10%. Gross revenue was 140,082bil.vnd, or 100.06% of the

target, up 7% compared the same period in 2006. Pre-tax profit was 22,953bil.vnd, or 102.01% of the target, up 6.77% compared the same period in 2006. Profit after tax was 16,982bil.vnd, or 101.16% of the target, up 6.68% compared the same period in 2006. Paid dividend was 15% of the chartered capital, or 100% of the target. 2,058,000 shares were successfully issued in order to construct office building TMS-Tower and raise the chartered capital to 63,480bil.vnd. In 2007, the company invested 23,623bil.vnd for repairing and improving container yard; refrigeration workshop; warehouse; equipping machinery and equipment and vehicles such as deck crane, empty container lift-truck, container pick-up truck, electric lift-truck, prime-mover, etc. Since May 2007, the company has already signed the agent contract with a German beverage logistics company - JFH. JFH was established above 160 years ago (1844) and has its offices and agents in above 50 countries all over the world, is occupying the most market share in beverage, especially wine handling services. This agreement contributes to the increase of company handling volume and revenue in 2007 and following years.

65 | Transimex Annual Report 2007


Report of General Director In 2007, in context of being as WTO’s member, there had a lot of advantages for Vietnam’s economy growth in common and Ho Chi Minh City’s in particular. People’s income has been improved and the country’s GDP was above 8%. In meantime, the company’s service performance faced a great deal of difficulties because of increase on fuel price, input freight and fierce competition from forwarders relating to the quality and service price. In addition, the company’s warehouse and yard’s area was not enough to meet all the requirement of customers. Since May 2007, for constructing TMS-Tower Building, the company’s office has been moved to new location, 429 Vo Van Tan Str., Dist. 3, office lease expense and remaining depreciation of the former building at 172 Hai Ba Trung Street made business expenditure increased considerably affecting to the company’s performance. To overcome these difficulties while to improve competitiveness, raise the business performance as well as to reinforce and keep the trademark, the company has already upheld its advantages services such as: Door to door delivery, bonded warehouse, CFS, ICD, etc. Furthermore, the company has

64 | Transimex Annual Report 2007

bravely developed a new service that is office leasing. Specifically, July/2007 TMS-Tower building at 172 Hai Ba Trung, Dist. 1 with 14 floors and construction gross floor area of approximately 8,500m.sq. is on construction with gross investment capital of over 70bil.vnd. The construction time is 20 months and estimated to complete in Q1/2009. Besides intensive development of human resource, improvement on management and capital use efficiencies, expansion on services and modernization on ICD have been applied for upholding internal strengths in an attempt to controlling the market. The company also concentrated on joint venture, cooperation with domestic and oversea partners by raising investment capital into NEV and joint venture and alliance procedures with other partners are on the process. PERFORMANCE 2007: In 2007, Nippon Express Vietnam (NEV) was licensed for sea freight forwarding so the company had to designated a great deal of goods transported by the sea to it. However, the company reached encouraged results that the revenue and profit exceeded their annual targets slightly higher than those in 2006 with trusts from the customers and partners. Goods and services output averagely raised from 5-10%. Gross revenue was 140,082bil.vnd, or 100.06% of the

target, up 7% compared the same period in 2006. Pre-tax profit was 22,953bil.vnd, or 102.01% of the target, up 6.77% compared the same period in 2006. Profit after tax was 16,982bil.vnd, or 101.16% of the target, up 6.68% compared the same period in 2006. Paid dividend was 15% of the chartered capital, or 100% of the target. 2,058,000 shares were successfully issued in order to construct office building TMS-Tower and raise the chartered capital to 63,480bil.vnd. In 2007, the company invested 23,623bil.vnd for repairing and improving container yard; refrigeration workshop; warehouse; equipping machinery and equipment and vehicles such as deck crane, empty container lift-truck, container pick-up truck, electric lift-truck, prime-mover, etc. Since May 2007, the company has already signed the agent contract with a German beverage logistics company - JFH. JFH was established above 160 years ago (1844) and has its offices and agents in above 50 countries all over the world, is occupying the most market share in beverage, especially wine handling services. This agreement contributes to the increase of company handling volume and revenue in 2007 and following years.

65 | Transimex Annual Report 2007


Start-up of rep. office in Binh Duong province and movement of that in Dong Nai province have facilitated to expand and develop forwarding services in big industrial parks there. PROSPECT AND PLAN IN 2008: In 2008, the economy, society and politics in the world and the country will be fluctuated requiring the company to actively raise the competitiveness for existence and development. Also, pressure on the human resource, fierce competition, increase on input price (fuel, materials, land rent, etc.) will greatly affect to the company’s service price, profit as well as stability and business development. However, the following targets will be attempted to reach: To reach revenue and profit growth targets in connection to stable development. It is specific that the service revenue is 150bil.vnd, up 7%, and the pretax profit is 24bil.vnd, up 5% compared in 2007. To additionally issue about 2mil. shares for mobilizing about 70bil.vnd for investing, constructing and developing CFS and bonded warehouse. To restructure ICD Transimex. To continuously improve and innovate machinery and equipment for business and transport operations such as container truck, pick-up and empty container lift-trucks, lift-truck, lorry, crane truck, GPS, warehouse’s shelves and code scanning, etc. To intensively develop warehouse services and 66 | Transimex Annual Report 2007

those behind the wharfs such as investment and development of treasure, yard for boosting transport, yard business, improving CFS, cool stations in accordance with international standards. To work out yard and warehouse development plans in the country’s major economic regions such as Hanoi, Hai Phong, Da Nang, Dung Quat-Quang Ngai, Binh Duong and Dong Nai, etc.

With the above prospects, Transimex Saigon’s management board and all staffs are always united, active and creative in order to wait in front of opportunities and to overcome difficulties and challenges so that the company could become a prestigious professional logistics provider in the country and the world meeting expectations from the customers, shareholders and investors.

To train and develop the human resource in direction of professionalization so as to improve the service quality.

General director

To perfect IT application into service provision and management, to sustain the quality management system in accordance with ISO standards. To be engaged in forward services requiring high professionals such as machinery and equipment transport and installation for construction projects, forwarding of alcohol and beverages, exhibition and artistry-display goods, express services and goods distribution, etc.

Tran Thi Nguyen Hang

To reinforce joint venture, cooperation and alliance with the domestic and oversea partners for expanding and improving the service quality, developing the agents in the country and the world. To promote a joint venture project with a Japan-based logistics company. To diversify business scopes. Besides of conventional businesses, the company will expand to invest and trade new businesses such as office leasing, services of express, yard and warehouse management, goods distribution center, etc. 67 | Transimex Annual Report 2007


Start-up of rep. office in Binh Duong province and movement of that in Dong Nai province have facilitated to expand and develop forwarding services in big industrial parks there. PROSPECT AND PLAN IN 2008: In 2008, the economy, society and politics in the world and the country will be fluctuated requiring the company to actively raise the competitiveness for existence and development. Also, pressure on the human resource, fierce competition, increase on input price (fuel, materials, land rent, etc.) will greatly affect to the company’s service price, profit as well as stability and business development. However, the following targets will be attempted to reach: To reach revenue and profit growth targets in connection to stable development. It is specific that the service revenue is 150bil.vnd, up 7%, and the pretax profit is 24bil.vnd, up 5% compared in 2007. To additionally issue about 2mil. shares for mobilizing about 70bil.vnd for investing, constructing and developing CFS and bonded warehouse. To restructure ICD Transimex. To continuously improve and innovate machinery and equipment for business and transport operations such as container truck, pick-up and empty container lift-trucks, lift-truck, lorry, crane truck, GPS, warehouse’s shelves and code scanning, etc. To intensively develop warehouse services and 66 | Transimex Annual Report 2007

those behind the wharfs such as investment and development of treasure, yard for boosting transport, yard business, improving CFS, cool stations in accordance with international standards. To work out yard and warehouse development plans in the country’s major economic regions such as Hanoi, Hai Phong, Da Nang, Dung Quat-Quang Ngai, Binh Duong and Dong Nai, etc.

With the above prospects, Transimex Saigon’s management board and all staffs are always united, active and creative in order to wait in front of opportunities and to overcome difficulties and challenges so that the company could become a prestigious professional logistics provider in the country and the world meeting expectations from the customers, shareholders and investors.

To train and develop the human resource in direction of professionalization so as to improve the service quality.

General director

To perfect IT application into service provision and management, to sustain the quality management system in accordance with ISO standards. To be engaged in forward services requiring high professionals such as machinery and equipment transport and installation for construction projects, forwarding of alcohol and beverages, exhibition and artistry-display goods, express services and goods distribution, etc.

Tran Thi Nguyen Hang

To reinforce joint venture, cooperation and alliance with the domestic and oversea partners for expanding and improving the service quality, developing the agents in the country and the world. To promote a joint venture project with a Japan-based logistics company. To diversify business scopes. Besides of conventional businesses, the company will expand to invest and trade new businesses such as office leasing, services of express, yard and warehouse management, goods distribution center, etc. 67 | Transimex Annual Report 2007


Report of capital expenditure year 2007

The items have drown the balance sheet to 31 December 2007: Unit: VND No. 1

Items

Financial plan

Financial statement

Sources

Building

1,919,714,792

1,730,011,629

Owned capital

20,682,388,547

Owned capital & bank credit

1,210,213,545

Owned capital

Transportation

2

equipment Administrative

3

equipment

4,216,800,000 EUR 385,000 USD 501,070 1,217,208,488 7,353,723,280

Total

EUR 385,000

23,622,613,721

USD 501,070

Uncompleted items to 31 December 2007 Unit: VND No.

Items Building

1

In which - TMS – Tower - ICD Transimex

Financial statement

Sources

94,913,681,352 USD 4,478.23

38,523,713,342

Owned capital & share capital source

69,801,094,761 USD 4,478.23 25,112,586,591

15,376,438,392

Share capital source

23,147,274,950

Owned capital

2

Transportation equipment

650,000,000 USD 39,356.00

563,212,000

Owned capital

3

Administrative equipment

595,000,000

217,500,000

Owned capital

96,158,681,352 USD 43,834.23

77,828,138,684

Total

6868 | Transimex | Transimex Annual Annual Report Report 2007 2007

Financial plan

69 | Transimex Annual Report 2007


Report of capital expenditure year 2007

The items have drown the balance sheet to 31 December 2007: Unit: VND No. 1

Items

Financial plan

Financial statement

Sources

Building

1,919,714,792

1,730,011,629

Owned capital

20,682,388,547

Owned capital & bank credit

1,210,213,545

Owned capital

Transportation

2

equipment Administrative

3

equipment

4,216,800,000 EUR 385,000 USD 501,070 1,217,208,488 7,353,723,280

Total

EUR 385,000

23,622,613,721

USD 501,070

Uncompleted items to 31 December 2007 Unit: VND No.

Items Building

1

In which - TMS – Tower - ICD Transimex

Financial statement

Sources

94,913,681,352 USD 4,478.23

38,523,713,342

Owned capital & share capital source

69,801,094,761 USD 4,478.23 25,112,586,591

15,376,438,392

Share capital source

23,147,274,950

Owned capital

2

Transportation equipment

650,000,000 USD 39,356.00

563,212,000

Owned capital

3

Administrative equipment

595,000,000

217,500,000

Owned capital

96,158,681,352 USD 43,834.23

77,828,138,684

Total

6868 | Transimex | Transimex Annual Annual Report Report 2007 2007

Financial plan

69 | Transimex Annual Report 2007


22.953 bil. Profit before tax

Plan of capital construction & maintenance of 2008-2009 period Unit: VND Items

Financial plan

Sources

3,000,000,000

Owned capital

- Repairing container yard of icd

600,000,000

Owned capital

- Repairing warehouses

500,000,000

Owned capital

- Repairing transportation equipment

800,000,000

Owned capital

- Repairing handling equipment

700,000,000

Owned capital

- Repairing local road

400,000,000

Owned capital

23,000,000,000

Owned capital

8,000,000,000

Owned capital

15,000,000,000

Owned capital

63,000,000,000

Share capital source

63,000,000,000

Share capital source

89,000,000,000

Â

1) Major maintenance plans

2) Plan of purchasing equipment - Purchasing transportation equipment - Purchasing specialized handling equipment 3) Plan of construction - Building CFS warehouses, bonded warehouses Total 1, 2 & 3:

70 | Transimex Annual Report 2007

71 | Transimex Annual Report 2007


22.953 bil. Profit before tax

Plan of capital construction & maintenance of 2008-2009 period Unit: VND Items

Financial plan

Sources

3,000,000,000

Owned capital

- Repairing container yard of icd

600,000,000

Owned capital

- Repairing warehouses

500,000,000

Owned capital

- Repairing transportation equipment

800,000,000

Owned capital

- Repairing handling equipment

700,000,000

Owned capital

- Repairing local road

400,000,000

Owned capital

23,000,000,000

Owned capital

8,000,000,000

Owned capital

15,000,000,000

Owned capital

63,000,000,000

Share capital source

63,000,000,000

Share capital source

89,000,000,000

Â

1) Major maintenance plans

2) Plan of purchasing equipment - Purchasing transportation equipment - Purchasing specialized handling equipment 3) Plan of construction - Building CFS warehouses, bonded warehouses Total 1, 2 & 3:

70 | Transimex Annual Report 2007

71 | Transimex Annual Report 2007


Unit: VND Result in 2007

Plan in 2008

Ratio (2008/2007)

140,081,922,208

150,000,000,000

107%

In which:

Net sales

135,189,406,636

146,000,000,000

Cost of goods sold

101,313,782,961

111,800,000,000

33,875,623,675

34,200,000,000

4,494,124,704

4,000,000,000

1,650,178,626

1,700,000,000

1,350,750,211

1,000,000,000

-

-

General and administration expenses

12,636,712,900

13,200,000,000

Net operating profit

24,382,285,268

24,000,000,000

398,390,868

-

1,827,579,168

-

Other profit

(1,429,188,300)

-

Total accounting profit before tax

22,953,096,968

24,000,000,000

105%

Total profit for tax

21,324,148,419

22,300,000,000

5,970,761,557

6,244,000,000

5,806,104,812

6,244,000,000

Items I. Financial items Total sales

Gross profit

Business plan of 2008

Financial incomes In which: profit after tax from joint-venture capital Financial expenses Service expenses

Other incomes Other expenses

Current corporate income tax In which: Payable corporate income tax Deferred corporate income tax Net profit after tax

(164,656,745) 16,982,335,411

Funds: %/ net profit after tax

17,756,000,000

105%

15%

15%

- Financial reserved fund

5%

5%

- Bonus and welfare fund

12%

12%

3%

3%

VND 1,500

VND 1,500

16.39%

16.00%

670,609

750,400

112%

2,441,376

2,690,000

110%

217,129

242,400

112%

- Empty container throughput (teu)

166,395

183,000

110%

- Total throughput of warehouse (m )

160,395

184,000

115%

11,737

13,000

111%

737,943

738,000

100%

In which: - Business development fund

- Operation fund of board of management Dividend/per share (On chartered capital: vnd 63,480,000,000) Gross profit / sales ratio II. Service sector 1. Forwarding services (tons) 2. Transportation services: Transport tonnage (ton) 3. Icd services: - Full container throughput (teu)

3

- Total throughput of warehouse (tons) - Container yard area (m2)

7272 | Transimex | Transimex Annual Annual Report Report 2007 2007

73 | Transimex Annual Report 2007


Unit: VND Result in 2007

Plan in 2008

Ratio (2008/2007)

140,081,922,208

150,000,000,000

107%

In which:

Net sales

135,189,406,636

146,000,000,000

Cost of goods sold

101,313,782,961

111,800,000,000

33,875,623,675

34,200,000,000

4,494,124,704

4,000,000,000

1,650,178,626

1,700,000,000

1,350,750,211

1,000,000,000

-

-

General and administration expenses

12,636,712,900

13,200,000,000

Net operating profit

24,382,285,268

24,000,000,000

398,390,868

-

1,827,579,168

-

Other profit

(1,429,188,300)

-

Total accounting profit before tax

22,953,096,968

24,000,000,000

105%

Total profit for tax

21,324,148,419

22,300,000,000

5,970,761,557

6,244,000,000

5,806,104,812

6,244,000,000

Items I. Financial items Total sales

Gross profit

Business plan of 2008

Financial incomes In which: profit after tax from joint-venture capital Financial expenses Service expenses

Other incomes Other expenses

Current corporate income tax In which: Payable corporate income tax Deferred corporate income tax Net profit after tax

(164,656,745) 16,982,335,411

Funds: %/ net profit after tax

17,756,000,000

105%

15%

15%

- Financial reserved fund

5%

5%

- Bonus and welfare fund

12%

12%

3%

3%

VND 1,500

VND 1,500

16.39%

16.00%

670,609

750,400

112%

2,441,376

2,690,000

110%

217,129

242,400

112%

- Empty container throughput (teu)

166,395

183,000

110%

- Total throughput of warehouse (m )

160,395

184,000

115%

11,737

13,000

111%

737,943

738,000

100%

In which: - Business development fund

- Operation fund of board of management Dividend/per share (On chartered capital: vnd 63,480,000,000) Gross profit / sales ratio II. Service sector 1. Forwarding services (tons) 2. Transportation services: Transport tonnage (ton) 3. Icd services: - Full container throughput (teu)

3

- Total throughput of warehouse (tons) - Container yard area (m2)

7272 | Transimex | Transimex Annual Annual Report Report 2007 2007

73 | Transimex Annual Report 2007


AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.

Auditor’s report No. 0120/2008/BCTC-KTTV

For and on behalf of

AUDITOR’S REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FISCAL YEAR ENDED 2007

Auditing and Consulting Co., Ltd. (A&C)

OF TRANSFORWARDING WAREHOUSING JOINT STOCK CORPORATION THE SHAREHOLDERS, THE BOARD OF MANAGEMENT AND THE DIRECTORS We have audited the accompanying financial statements for the fiscal year ended 2007 of Transforwarding Warehousing Joint Stock Corporation, including the balance sheet as of 31 December 2007, the income statement, the cash flow statement and the notes to the financial statements for the fiscal year then ended, which were prepared on 21 January 2008 (from page 76 to page 95). The preparation and the presentation of these financial statements are the responsibility of the company’s management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. Audit’s background Our audit is conducted in accordance with the Vietnamese Auditing Standards. These standards require that we plan and perform the audit procedures to obtain a reasonable assurance that the financial statements are free from material mistakes. The audit is developed on the basis of our performing the sampling method as well as applying the necessary examinations and tests of evidences supporting the

74 | Transimex Annual Report 2007

amounts and the disclosures in the financial statements. The audit also includes our assessing the company’s compliance with the prevailing accounting standards and system, the accounting principles and methods applied, the material estimates and judgments of the company’s management as well as our evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that our audit has provided reasonable bases for our opinion.

_____________________________________ Bui Van Kha – Deputy General Director

__________________________________ Do Thi Mai Loan – Auditor

Audit Certificate No. Ñ.0085/KTV

Audit Certificate No. Ñ.0090/KTV

Ho Chi Minh City, 04 March 2008

Auditor’s opinion In our opinion, the financial statements referred to above give a true and fair view, in all material respects, of the financial position as of 31 December 2007, the business results and the cash flows for the fiscal year then ended of Transforwarding Warehousing Joint Stock Corporation in conformity with the prevailing Vietnamese accounting standards and system as well as other related regulations. This report is made in two languages (Vietnamese and English), both of equal validity. The Vietnamese version will be the original for reference when needed.

75 | Transimex Annual Report 2007


AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.

Auditor’s report No. 0120/2008/BCTC-KTTV

For and on behalf of

AUDITOR’S REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FISCAL YEAR ENDED 2007

Auditing and Consulting Co., Ltd. (A&C)

OF TRANSFORWARDING WAREHOUSING JOINT STOCK CORPORATION THE SHAREHOLDERS, THE BOARD OF MANAGEMENT AND THE DIRECTORS We have audited the accompanying financial statements for the fiscal year ended 2007 of Transforwarding Warehousing Joint Stock Corporation, including the balance sheet as of 31 December 2007, the income statement, the cash flow statement and the notes to the financial statements for the fiscal year then ended, which were prepared on 21 January 2008 (from page 76 to page 95). The preparation and the presentation of these financial statements are the responsibility of the company’s management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. Audit’s background Our audit is conducted in accordance with the Vietnamese Auditing Standards. These standards require that we plan and perform the audit procedures to obtain a reasonable assurance that the financial statements are free from material mistakes. The audit is developed on the basis of our performing the sampling method as well as applying the necessary examinations and tests of evidences supporting the

74 | Transimex Annual Report 2007

amounts and the disclosures in the financial statements. The audit also includes our assessing the company’s compliance with the prevailing accounting standards and system, the accounting principles and methods applied, the material estimates and judgments of the company’s management as well as our evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that our audit has provided reasonable bases for our opinion.

_____________________________________ Bui Van Kha – Deputy General Director

__________________________________ Do Thi Mai Loan – Auditor

Audit Certificate No. Ñ.0085/KTV

Audit Certificate No. Ñ.0090/KTV

Ho Chi Minh City, 04 March 2008

Auditor’s opinion In our opinion, the financial statements referred to above give a true and fair view, in all material respects, of the financial position as of 31 December 2007, the business results and the cash flows for the fiscal year then ended of Transforwarding Warehousing Joint Stock Corporation in conformity with the prevailing Vietnamese accounting standards and system as well as other related regulations. This report is made in two languages (Vietnamese and English), both of equal validity. The Vietnamese version will be the original for reference when needed.

75 | Transimex Annual Report 2007


Assets

Balance sheet As of 31 December 2007

Unit: VND

Assets

Code

A

Current assets

100

I.

Cash and cash equivalents

110

1.

Cash

2.

Note

Ending balance

Beginning balance

Code

Note

Ending balance

Beginning balance 101,367,122,754

B

Long-term assets

200

114,364,623,392

I.

Long-term accounts receivable

210

-

-

1.

Long-term accounts receivable from customers

211

-

-

2.

Working capital in affiliates

212

-

-

3.

Long-term inter-company receivable

213

-

-

4.

Other long-term receivable

218

-

-

5.

Provisions for bad debts

219

-

-

II.

Fixed assets

220

108,988,585,337

95,942,183,094

1.

Tangible assets

221

66,743,679,592

57,055,464,660

V.9

98,849,112,159

45,737,121,576

Historical costs

222

120,367,002,054

101,573,390,763

21,021,153,280

20,812,234,362

Accumulated depreciation

223

(53,623,322,462)

(44,517,926,103)

111

21,021,153,280

20,812,234,362

Financial leasehold assets

224

-

-

Cash equivalents

112

-

-

Historical costs

225

-

-

II.

Short-term investments

120

58,102,046,400

8,000,000,000

1.

Short-term investments

121

58,102,046,400

8,000,000,000

2.

Provisions for devaluation of short-term investments

129

-

-

III.

Accounts receivable

130

10,940,895,698

12,773,298,045

1.

Receivable from customers

131

V.3

8,490,384,584

6,203,827,393

2.

Prepayments to suppliers

132

V.4

561,644,800

205,633,124

3.

Short-term inter-company receivable

133

-

-

Accumulated depreciation

242

-

-

4.

Receivable according to the progress of construction contracts

134

-

-

IV.

Long-term investments

250

4,994,800,000

4,994,800,000

5.

Other receivable

135

1,888,866,314

6,363,837,528

1.

Investments in affiliates

251

-

-

2.

Investments in business concerns and joint ventures

252

V.12

4,944,800,000

4,944,800,000

3.

Other long-term investments

258

V.13

50,000,000

50,000,000

6.

Provisions for bad debts

139

IV.

Inventories

140

1.

Inventories

2.

V.1

V.2

V.5

-

-

2,101,820,785

1,285,887,943

141

2,101,820,785

1,285,887,943

Provisions for devaluation of inventories

149

-

-

V.

Other current assets

150

6,683,195,996

2,865,701,226

1.

Short-term prepaid expenses

151

3,591,543,832

1,127,413,767

2.

Vat to be deducted

152

1,150,632,787

76,280,975

3.

Taxes and other accounts receivable from the state

154

9,439,506

9,439,506

4.

Other current assets

158

1,931,579,871

1,652,566,978

V.6

V.7

V.8

2.

3.

Accumulated depreciation

226

Intangible assets

227

Initial costs

228

Accumulated amortizatio

229

4.

Construction-in-progress

230

III.

Investment property Historical costs

V.10

-

-

2,738,280,403

2,783,962,411

2,891,568,000

2,891,568,000

(153,287,597)

(107,605,589)

39,506,625,342

36,102,756,023

240

-

-

241

-

-

V.11

4.

Provisions for devaluation of long-term investments

259

-

-

V.

Other long-term assets

260

381,238,055

430,139,660

1.

Long-term prepaid expenses

261

-

-

2.

Deferred income tax assets

262

V.14

185,132,915

349,789,660

3.

Other long-term assets

268

V.15

196,105,140

80,350,000

Total assets

270

213,213,735,551

147,104,244,330

For the fiscal year ended 31 December 2007 Balance sheet (cont.)

For the fiscal year ended 31 December 2007 Balance sheet (cont.)

76 | Transimex Annual Report 2007

77 | Transimex Annual Report 2007


Assets

Balance sheet As of 31 December 2007

Unit: VND

Assets

Code

A

Current assets

100

I.

Cash and cash equivalents

110

1.

Cash

2.

Note

Ending balance

Beginning balance

Code

Note

Ending balance

Beginning balance 101,367,122,754

B

Long-term assets

200

114,364,623,392

I.

Long-term accounts receivable

210

-

-

1.

Long-term accounts receivable from customers

211

-

-

2.

Working capital in affiliates

212

-

-

3.

Long-term inter-company receivable

213

-

-

4.

Other long-term receivable

218

-

-

5.

Provisions for bad debts

219

-

-

II.

Fixed assets

220

108,988,585,337

95,942,183,094

1.

Tangible assets

221

66,743,679,592

57,055,464,660

V.9

98,849,112,159

45,737,121,576

Historical costs

222

120,367,002,054

101,573,390,763

21,021,153,280

20,812,234,362

Accumulated depreciation

223

(53,623,322,462)

(44,517,926,103)

111

21,021,153,280

20,812,234,362

Financial leasehold assets

224

-

-

Cash equivalents

112

-

-

Historical costs

225

-

-

II.

Short-term investments

120

58,102,046,400

8,000,000,000

1.

Short-term investments

121

58,102,046,400

8,000,000,000

2.

Provisions for devaluation of short-term investments

129

-

-

III.

Accounts receivable

130

10,940,895,698

12,773,298,045

1.

Receivable from customers

131

V.3

8,490,384,584

6,203,827,393

2.

Prepayments to suppliers

132

V.4

561,644,800

205,633,124

3.

Short-term inter-company receivable

133

-

-

Accumulated depreciation

242

-

-

4.

Receivable according to the progress of construction contracts

134

-

-

IV.

Long-term investments

250

4,994,800,000

4,994,800,000

5.

Other receivable

135

1,888,866,314

6,363,837,528

1.

Investments in affiliates

251

-

-

2.

Investments in business concerns and joint ventures

252

V.12

4,944,800,000

4,944,800,000

3.

Other long-term investments

258

V.13

50,000,000

50,000,000

6.

Provisions for bad debts

139

IV.

Inventories

140

1.

Inventories

2.

V.1

V.2

V.5

-

-

2,101,820,785

1,285,887,943

141

2,101,820,785

1,285,887,943

Provisions for devaluation of inventories

149

-

-

V.

Other current assets

150

6,683,195,996

2,865,701,226

1.

Short-term prepaid expenses

151

3,591,543,832

1,127,413,767

2.

Vat to be deducted

152

1,150,632,787

76,280,975

3.

Taxes and other accounts receivable from the state

154

9,439,506

9,439,506

4.

Other current assets

158

1,931,579,871

1,652,566,978

V.6

V.7

V.8

2.

3.

Accumulated depreciation

226

Intangible assets

227

Initial costs

228

Accumulated amortizatio

229

4.

Construction-in-progress

230

III.

Investment property Historical costs

V.10

-

-

2,738,280,403

2,783,962,411

2,891,568,000

2,891,568,000

(153,287,597)

(107,605,589)

39,506,625,342

36,102,756,023

240

-

-

241

-

-

V.11

4.

Provisions for devaluation of long-term investments

259

-

-

V.

Other long-term assets

260

381,238,055

430,139,660

1.

Long-term prepaid expenses

261

-

-

2.

Deferred income tax assets

262

V.14

185,132,915

349,789,660

3.

Other long-term assets

268

V.15

196,105,140

80,350,000

Total assets

270

213,213,735,551

147,104,244,330

For the fiscal year ended 31 December 2007 Balance sheet (cont.)

For the fiscal year ended 31 December 2007 Balance sheet (cont.)

76 | Transimex Annual Report 2007

77 | Transimex Annual Report 2007


OFF-BALANCE SHEET ITEMS Liabilities and owner’s equity

Code

Note

Ending balance

Beginning balance

Items

Note

Ending balance

Beginning balance

A

Liabilities

300

32,649,759,221

56,412,763,587

1.

Leasehold assets

-

-

I.

Current liabilities

310

22,537,354,401

43,276,823,653

2.

Materials and goods kept or processed for others

-

-

1.

Short-term debts and loans

311

3,232,000,000

4,971,317,207

3.

Goods deposited by others

-

-

531,031,234

133,913,798

4.

Bad debts already treated

-

-

-

-

5.

Foreign currency 323,054.91

595,757.70

V.16

2.

Payable to suppliers

312

3.

Advances from customers

313

V.17

4.

Taxes and other obligations to the State Budget

314

V.18

2,161,353,129

3,057,571,078

5.

Payable to employees

315

V.19

6,821,351,398

13,379,876,575

6.

Estimates for non-business and project expenditure

1,249,248,784

7.

Depreciation fund

6.

Accrued expenses

316

7.

Inter-company payable

317

V.20

-

-

8.

Payable according to the progress of construction contracts

318

-

-

9.

Other payable

319

9,130,429,657

20,484,896,211

10.

Provisions for short-term accounts payable

320

-

-

II.

Long-term liabilities

330

10,112,404,820

13,135,939,934

1.

Long-term accounts payable to suppliers

331

-

-

2.

Long-term inter-company payable

332

-

-

3.

Other long-term payable

333

V.22

210,808,800

10,808,800

4.

Long-term debts and loans

334

V.23

9,695,710,500

12,927,710,500

5.

Deferred income tax payable

335

-

-

6.

Provisions for unemployment allowances

336

205,885,520

197,420,634

7.

Provisions for long-term accounts payable

337

-

-

B

Owner’s equity

400

180,563,976,330

90,691,480,743

I.

Owner’s equity

410

176,952,817,736

87,544,661,336

1.

Capital

411

V.24

63,480,000,000

42,900,000,000

2.

Share premiums

412

V.24

73,135,477,853

9,995,198,520

3.

Other sources of capital

413

V.24

-

-

4.

Treasury stocks

414

-

-

5.

Differences on asset revaluation

415

-

-

-

-

6.

Foreign exchange differences

V.21

661,188,983

416

USD

-

-

3,608,767,697

4,210,924,536

Ho Chi Minh City, 21 January 2008

Hoa Thi Minh Nguyet Preparer

Le Thi Anh Dung Chief Accountant

Tran Thi Nguyen Hang General Director

INCOME STATEMENT For the fiscal year ended 2007 Items

Unit: VND Code

Note

Current year

Previous year

1.

Sales

01

VI.1

135,209,257,473

128,245,017,246

2.

Deductions

02

VI.1

19,850,837

-

3.

Net sales

10

VI.1

135,189,406,636

128,245,017,246

4.

Costs of goods sold

11

VI.2

101,313,782,961

97,585,672,398

5.

Gross profit

20

33,875,623,675

30,659,344,848

6.

Financial income

21

VI.3

4,494,124,704

2,344,492,258

7.

Financial expenses

22

VI.4

1,350,750,211

672,543,904

In which: Loan interest expenses

23

1,192,319,331

633,437,333

8.

Selling expenses

24

-

-

12,636,712,900

11,025,770,651

24,382,285,268

21,305,522,551

398,390,868

201,492,766

7.

Business promotion fund

417

V.24

18,232,398,815

15,725,340,472

8.

Financial reserved fund

418

V.24

4,338,625,501

3,614,739,387

9.

Other funds

419

-

-

9.

Administrative overheads

25

10.

Retained earnings

420

17,766,315,567

15,309,382,957

10.

Net operating profit

30

11.

Construction investment fund

421

-

-

II.

Other sources and funds

430

3,611,158,594

3,146,819,407

11.

Other income

31

VI.6

1.

Bonus and welfare funds

431

3,611,158,594

3,146,819,407

12.

Other expenses

32

VI.7

1,827,579,168

9,225,192

2.

Sources of expenditure

432

-

-

13.

Other profit/(loss)

40

(1,429,188,300)

192,267,574

3.

Fund to form fixed assets

433

-

-

14.

Total accounting profit before tax

50

22,953,096,968

21,497,790,125

Total liabilities and owner's equity

440

213,213,735,551

147,104,244,330

15.

Current corporate income tax

51

V.18

5,806,104,812

5,929,834,780

16.

Deferred corporate income tax

52

VI.8

164,656,745

(349,789,660)

17.

Profit after tax

60

16,982,335,411

15,917,745,005

18.

Earning per share

70

3,199

3,710

For the fiscal year ended 31 December 2007 Balance sheet (cont.)

V.24

V.25

VI.5

VI.9

Ho Chi Minh City, 21 January 2008

Hoa Thi Minh Nguyet Preparer 78 | Transimex Annual Report 2007

Le Thi Anh Dung Chief Accountant

Tran Thi Nguyen Hang General Director 79 | Transimex Annual Report 2007


OFF-BALANCE SHEET ITEMS Liabilities and owner’s equity

Code

Note

Ending balance

Beginning balance

Items

Note

Ending balance

Beginning balance

A

Liabilities

300

32,649,759,221

56,412,763,587

1.

Leasehold assets

-

-

I.

Current liabilities

310

22,537,354,401

43,276,823,653

2.

Materials and goods kept or processed for others

-

-

1.

Short-term debts and loans

311

3,232,000,000

4,971,317,207

3.

Goods deposited by others

-

-

531,031,234

133,913,798

4.

Bad debts already treated

-

-

-

-

5.

Foreign currency 323,054.91

595,757.70

V.16

2.

Payable to suppliers

312

3.

Advances from customers

313

V.17

4.

Taxes and other obligations to the State Budget

314

V.18

2,161,353,129

3,057,571,078

5.

Payable to employees

315

V.19

6,821,351,398

13,379,876,575

6.

Estimates for non-business and project expenditure

1,249,248,784

7.

Depreciation fund

6.

Accrued expenses

316

7.

Inter-company payable

317

V.20

-

-

8.

Payable according to the progress of construction contracts

318

-

-

9.

Other payable

319

9,130,429,657

20,484,896,211

10.

Provisions for short-term accounts payable

320

-

-

II.

Long-term liabilities

330

10,112,404,820

13,135,939,934

1.

Long-term accounts payable to suppliers

331

-

-

2.

Long-term inter-company payable

332

-

-

3.

Other long-term payable

333

V.22

210,808,800

10,808,800

4.

Long-term debts and loans

334

V.23

9,695,710,500

12,927,710,500

5.

Deferred income tax payable

335

-

-

6.

Provisions for unemployment allowances

336

205,885,520

197,420,634

7.

Provisions for long-term accounts payable

337

-

-

B

Owner’s equity

400

180,563,976,330

90,691,480,743

I.

Owner’s equity

410

176,952,817,736

87,544,661,336

1.

Capital

411

V.24

63,480,000,000

42,900,000,000

2.

Share premiums

412

V.24

73,135,477,853

9,995,198,520

3.

Other sources of capital

413

V.24

-

-

4.

Treasury stocks

414

-

-

5.

Differences on asset revaluation

415

-

-

-

-

6.

Foreign exchange differences

V.21

661,188,983

416

USD

-

-

3,608,767,697

4,210,924,536

Ho Chi Minh City, 21 January 2008

Hoa Thi Minh Nguyet Preparer

Le Thi Anh Dung Chief Accountant

Tran Thi Nguyen Hang General Director

INCOME STATEMENT For the fiscal year ended 2007 Items

Unit: VND Code

Note

Current year

Previous year

1.

Sales

01

VI.1

135,209,257,473

128,245,017,246

2.

Deductions

02

VI.1

19,850,837

-

3.

Net sales

10

VI.1

135,189,406,636

128,245,017,246

4.

Costs of goods sold

11

VI.2

101,313,782,961

97,585,672,398

5.

Gross profit

20

33,875,623,675

30,659,344,848

6.

Financial income

21

VI.3

4,494,124,704

2,344,492,258

7.

Financial expenses

22

VI.4

1,350,750,211

672,543,904

In which: Loan interest expenses

23

1,192,319,331

633,437,333

8.

Selling expenses

24

-

-

12,636,712,900

11,025,770,651

24,382,285,268

21,305,522,551

398,390,868

201,492,766

7.

Business promotion fund

417

V.24

18,232,398,815

15,725,340,472

8.

Financial reserved fund

418

V.24

4,338,625,501

3,614,739,387

9.

Other funds

419

-

-

9.

Administrative overheads

25

10.

Retained earnings

420

17,766,315,567

15,309,382,957

10.

Net operating profit

30

11.

Construction investment fund

421

-

-

II.

Other sources and funds

430

3,611,158,594

3,146,819,407

11.

Other income

31

VI.6

1.

Bonus and welfare funds

431

3,611,158,594

3,146,819,407

12.

Other expenses

32

VI.7

1,827,579,168

9,225,192

2.

Sources of expenditure

432

-

-

13.

Other profit/(loss)

40

(1,429,188,300)

192,267,574

3.

Fund to form fixed assets

433

-

-

14.

Total accounting profit before tax

50

22,953,096,968

21,497,790,125

Total liabilities and owner's equity

440

213,213,735,551

147,104,244,330

15.

Current corporate income tax

51

V.18

5,806,104,812

5,929,834,780

16.

Deferred corporate income tax

52

VI.8

164,656,745

(349,789,660)

17.

Profit after tax

60

16,982,335,411

15,917,745,005

18.

Earning per share

70

3,199

3,710

For the fiscal year ended 31 December 2007 Balance sheet (cont.)

V.24

V.25

VI.5

VI.9

Ho Chi Minh City, 21 January 2008

Hoa Thi Minh Nguyet Preparer 78 | Transimex Annual Report 2007

Le Thi Anh Dung Chief Accountant

Tran Thi Nguyen Hang General Director 79 | Transimex Annual Report 2007


CASH FLOW STATEMENT For the fiscal year ended 2007 (Direct method) Items

Code

I.

Cash flows from operating activities

1.

Gains from sales of goods and service provisions and other gains

Note

01

Unit: VND Current year

Previous year

128,553,752,602

118,722,360,702

2.

Payments to suppliers

02

(61,322,573,105)

(51,274,161,517)

3.

Payments to employees

03

(40,364,416,919)

(32,273,586,888)

4.

Loan interests already paid

04

(1,192,319,331)

(633,437,333)

5.

Payments for corporate income tax

05

(6,883,758,573)

(3,572,527,713)

6.

Other gains

06

115,292,762,657

84,085,232,878

7.

Other disbursements

07

(129,956,840,787)

(82,792,012,536)

4,126,606,544

32,261,867,593

(28,933,032,905)

(33,397,663,553)

351,818,182

56,911,818

23

(80,102,046,400)

(8,000,000,000)

24

-

-

30,000,000,000

-

Net cash flows from operating activities

020

II.

Cash flows from investing activities

1.

Purchases and construction of fixed assets and other long-term assets

21

2.

Gains from disposal and liquidation of fixed assets and other long-term assets

22

3. 4.

Loans given and purchases of debt instruments of other entities Recovery of loan given and disposals of debt instruments of other entities

VI.6

5.

Investments in other entities

25

6.

Withdrawals of investments in other entities

26

7.

Receipts of loan interests, dividends and profit shared

27

3,238,042,902

2,124,864,288

Net cash flows from investing activities

30

(75,445,218,221)

(39,215,887,447)

83,733,191,600

III.

Cash flows from financing activities

1.

Gains from stock issuance and capital contributions from shareholders

31

2.

Repayments of capital contributions to owners and re-purchases of stocks already issued

32

3.

Short-term and long-term loans received

33

4.

Loan principal amounts repaid

34

5.

Payments for financial leasehold assets

35

6.

Dividends and profit shared to the owners

-

-

(4,971,317,207)

(4,004,000,000)

36

(7,235,000,000)

(6,435,000,000)

Net cash flows from financing activities

40

71,526,874,393

(10,439,000,000)

Net cash flows during the year

50

208,262,716

(17,393,019,854)

Beginning cash and cash equivalents

60

V.1

20,812,234,362

38,150,531,421

656,202

54,722,795

V.1

21,021,153,280

20,812,234,362

Effects of fluctuations in foreign exchange rates

61

Ending cash and cash equivalents

70

V.15

-

Ho Chi Minh City, 21 January 2008

Hoa Thi Minh Nguyet Preparer

80 | Transimex Annual Report 2007

Le Thi Anh Dung Chief Accountant

Tran Thi Nguyen Hang General Director


CASH FLOW STATEMENT For the fiscal year ended 2007 (Direct method) Items

Code

I.

Cash flows from operating activities

1.

Gains from sales of goods and service provisions and other gains

Note

01

Unit: VND Current year

Previous year

128,553,752,602

118,722,360,702

2.

Payments to suppliers

02

(61,322,573,105)

(51,274,161,517)

3.

Payments to employees

03

(40,364,416,919)

(32,273,586,888)

4.

Loan interests already paid

04

(1,192,319,331)

(633,437,333)

5.

Payments for corporate income tax

05

(6,883,758,573)

(3,572,527,713)

6.

Other gains

06

115,292,762,657

84,085,232,878

7.

Other disbursements

07

(129,956,840,787)

(82,792,012,536)

4,126,606,544

32,261,867,593

(28,933,032,905)

(33,397,663,553)

351,818,182

56,911,818

23

(80,102,046,400)

(8,000,000,000)

24

-

-

30,000,000,000

-

Net cash flows from operating activities

020

II.

Cash flows from investing activities

1.

Purchases and construction of fixed assets and other long-term assets

21

2.

Gains from disposal and liquidation of fixed assets and other long-term assets

22

3. 4.

Loans given and purchases of debt instruments of other entities Recovery of loan given and disposals of debt instruments of other entities

VI.6

5.

Investments in other entities

25

6.

Withdrawals of investments in other entities

26

7.

Receipts of loan interests, dividends and profit shared

27

3,238,042,902

2,124,864,288

Net cash flows from investing activities

30

(75,445,218,221)

(39,215,887,447)

83,733,191,600

III.

Cash flows from financing activities

1.

Gains from stock issuance and capital contributions from shareholders

31

2.

Repayments of capital contributions to owners and re-purchases of stocks already issued

32

3.

Short-term and long-term loans received

33

4.

Loan principal amounts repaid

34

5.

Payments for financial leasehold assets

35

6.

Dividends and profit shared to the owners

-

-

(4,971,317,207)

(4,004,000,000)

36

(7,235,000,000)

(6,435,000,000)

Net cash flows from financing activities

40

71,526,874,393

(10,439,000,000)

Net cash flows during the year

50

208,262,716

(17,393,019,854)

Beginning cash and cash equivalents

60

V.1

20,812,234,362

38,150,531,421

656,202

54,722,795

V.1

21,021,153,280

20,812,234,362

Effects of fluctuations in foreign exchange rates

61

Ending cash and cash equivalents

70

V.15

-

Ho Chi Minh City, 21 January 2008

Hoa Thi Minh Nguyet Preparer

80 | Transimex Annual Report 2007

Le Thi Anh Dung Chief Accountant

Tran Thi Nguyen Hang General Director


III. ACCOUNTING SYSTEM AND STANDARDS 1. Accounting system The company has been applying the Vietnamese accounting system. 2. Statement on the compliance with the accounting system and standards The Directors ensure to follow all the requirements of the prevailing Vietnamese accounting system and standards in the preparation of these financial statements.

Notes to the financial statements For the fiscal year ended 2007

3. Accounting form Voucher recording. IV. ACCOUNTING POLICIES 1. Accounting convention All the financial statements are prepared in accordance with the historical cost convention.

I. OPERATION FEATURES 1. Investment form : A joint stock company. 2. Operating industry : Maritime service, general trading. 3. Main operations : - Acting as agent to provide services of forwarding and transporting goods for import and export as well as for public interests by sea, by air and by road. - Providing services of bonded warehouses, CFS, and ICD. - Providing services on warehousing, loading and storing imports and exports in transit. - Providing goods collecting and delivering services and customs clearance services. - Acting as a shipping agent and maritime broker for ships both in and out of the country. - Trading goods in transit and transporting goods to Cambodia, Laos and China. - Providing services of goods packing and marking for local and overseas manufacturers. - Trading household wooden products; porcelains, fine arts; rubber products; rattan, bamboo and leafy products; industrial products, textile and leather products; agricultural, forestry and aquatic products; processed foodstuff; chemicals, materials, supplies, machinery and equipment serving the industrial and agricultural productions; groceries; electrical and mechanic appliances; fabric, industrial foodstuff; construction materials and interior decorations; transportations, motorbikes; agricultural and fishery tools, agricultural medicine of all kinds and office machines. - Trading fuel, oil and lubricants. - Providing multi-model transportation services. - Office leasing. II. FISCAL YEAR AND STANDARD CURRENTCY USED IN ACCOUNTING 1. Fiscal year The fiscal year of the company is from 01 January to 31 December of each calendar year. The fiscal year ended 31 December 2007 is the 7th fiscal year of the company. 2. Standard currency unit used in accounting The standard currency unit used in accounting is Vietnam dong (VND).

82 | Transimex Annual Report 2007

2. Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in bank, cash in transit and short-term investments of which the due dates can not exceed 3 months from the dates of the investments and the convertibility into cash is easy, and which do not have a lot of risks in the conversion into cash. 3. Inventories Inventories are recorded at their original costs. Costs include purchasing expenses, processing expenses and other directly related costs to bring the inventories to the current positions and conditions. Costs of inventories are determined in accordance with the specific identification method and recorded in line with the perpetual method. Provisions for devaluation of inventories are recognized when the original costs are higher than the net realizable values. Net realizable values are estimated selling prices of inventories less estimated expenses on product completion and other necessary expenses on product consumption. 4. Trade receivable and other receivable Trade receivable and other receivable are recognized at the values on supporting documents and invoices. 5. Tangible fixed assets Fixed assets are determined by their historical costs less accumulated depreciation. Historical costs of fixed assets include all the expenses of the company to have these fixed assets as of the dates they are ready to be put into use. Other expenses incurred subsequent to the initial recognition are included in historical costs of fixed assets only if they certainly bring more economic benefits in the future thanks to the use of these assets. Those which do not meet the above conditions will be recorded into expenses during the period. When a fixed asset is sold or disposed, its historical cost and accumulated depreciation are written off, then any gain/ (loss) arisen are posted into the income or the expenses during the period. Fixed assets are depreciated in accordance with the straight-line method over their estimated useful lives. The depreciation periods (years) applied are as follows:

83 | Transimex Annual Report 2007


III. ACCOUNTING SYSTEM AND STANDARDS 1. Accounting system The company has been applying the Vietnamese accounting system. 2. Statement on the compliance with the accounting system and standards The Directors ensure to follow all the requirements of the prevailing Vietnamese accounting system and standards in the preparation of these financial statements.

Notes to the financial statements For the fiscal year ended 2007

3. Accounting form Voucher recording. IV. ACCOUNTING POLICIES 1. Accounting convention All the financial statements are prepared in accordance with the historical cost convention.

I. OPERATION FEATURES 1. Investment form : A joint stock company. 2. Operating industry : Maritime service, general trading. 3. Main operations : - Acting as agent to provide services of forwarding and transporting goods for import and export as well as for public interests by sea, by air and by road. - Providing services of bonded warehouses, CFS, and ICD. - Providing services on warehousing, loading and storing imports and exports in transit. - Providing goods collecting and delivering services and customs clearance services. - Acting as a shipping agent and maritime broker for ships both in and out of the country. - Trading goods in transit and transporting goods to Cambodia, Laos and China. - Providing services of goods packing and marking for local and overseas manufacturers. - Trading household wooden products; porcelains, fine arts; rubber products; rattan, bamboo and leafy products; industrial products, textile and leather products; agricultural, forestry and aquatic products; processed foodstuff; chemicals, materials, supplies, machinery and equipment serving the industrial and agricultural productions; groceries; electrical and mechanic appliances; fabric, industrial foodstuff; construction materials and interior decorations; transportations, motorbikes; agricultural and fishery tools, agricultural medicine of all kinds and office machines. - Trading fuel, oil and lubricants. - Providing multi-model transportation services. - Office leasing. II. FISCAL YEAR AND STANDARD CURRENTCY USED IN ACCOUNTING 1. Fiscal year The fiscal year of the company is from 01 January to 31 December of each calendar year. The fiscal year ended 31 December 2007 is the 7th fiscal year of the company. 2. Standard currency unit used in accounting The standard currency unit used in accounting is Vietnam dong (VND).

82 | Transimex Annual Report 2007

2. Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in bank, cash in transit and short-term investments of which the due dates can not exceed 3 months from the dates of the investments and the convertibility into cash is easy, and which do not have a lot of risks in the conversion into cash. 3. Inventories Inventories are recorded at their original costs. Costs include purchasing expenses, processing expenses and other directly related costs to bring the inventories to the current positions and conditions. Costs of inventories are determined in accordance with the specific identification method and recorded in line with the perpetual method. Provisions for devaluation of inventories are recognized when the original costs are higher than the net realizable values. Net realizable values are estimated selling prices of inventories less estimated expenses on product completion and other necessary expenses on product consumption. 4. Trade receivable and other receivable Trade receivable and other receivable are recognized at the values on supporting documents and invoices. 5. Tangible fixed assets Fixed assets are determined by their historical costs less accumulated depreciation. Historical costs of fixed assets include all the expenses of the company to have these fixed assets as of the dates they are ready to be put into use. Other expenses incurred subsequent to the initial recognition are included in historical costs of fixed assets only if they certainly bring more economic benefits in the future thanks to the use of these assets. Those which do not meet the above conditions will be recorded into expenses during the period. When a fixed asset is sold or disposed, its historical cost and accumulated depreciation are written off, then any gain/ (loss) arisen are posted into the income or the expenses during the period. Fixed assets are depreciated in accordance with the straight-line method over their estimated useful lives. The depreciation periods (years) applied are as follows:

83 | Transimex Annual Report 2007


Fixed assets Buildings and structures

Years 25 - 50

Vehicles

6 - 10

Office equipment

5 - 10

Other fixed assets

5

6. Intangible fixed assets Land use right Land use right includes all the actual expenses related to the land being used such as expenses to obtain the land use right, expenses for house removal and land clearance, expenses on ground leveling, registration fees, etc. Since the land use right is permanent, it is not amortized. Computer software Computer software includes all the expenses paid until the date the software is put into use. Computer software is amortized in 5 years. 7. Borrowing costs Borrowing costs are included into expenses during the period. In case the borrowing costs are directly related to the construction or the production of an asset in progress, which has taken a substantial period of time (over 12 months) to get ready for intended use or sales of the asset, these costs will be capitalized. In the event of general borrowings which are partly used for acquiring, constructing or producing an asset in progress, the costs eligible for capitalization will be determined according to the capitalization rates applied to average accumulated expenditure on that asset. The capitalization rates are computed at the average interest rates on the borrowings not yet paid during the period, except for particular borrowings serving the purpose of obtaining a specific asset. 8. Recording joint venture activities Rewards of the company in the joint control activities and the assets under the joint control are reflected in the financial statements by allocating the shares of the company in assets, liabilities, income and expenses into the corresponding items. 9. Accrued expenses, accrued large repair expenses Accrued expenses are recorded based on reasonable estimates on the amounts payable for goods and services already used during the period. The accrual of large repair expenses is based on the company’s plan to repair fixed assets. In case the large repair expenses are higher than the accrued amount, the difference is allocated fully or gradually into expenses for the maximum period of 3 years. In case the large repair expenses are lower than the accrued amount, the difference is recorded as a decrease of expenses incurred during the period. 10. Appropriation for unemployment fund Unemployment fund is used to pay for severance and unemployment allowances. The rates of extraction for this fund are from 1% to 3% of the salary fund which is used as the basis of social insurance payment and is included into the company’s expenses during the period. In case that the unemployment fund is not enough for subsidizing resigned employees, the insufficient difference is recorded into expenses. 11. Capital and funds The company’s sources of capital include: • Capital: being recorded according to the amount actually invested by shareholders. • Share premiums: the difference between the issuance price and face value. 84 | Transimex Annual Report 2007

The company’s funds are extracted and used in line with the company’s Charter. 12. Dividends Dividends are recorded as an amount payable in the period during which the dividends are disclosed. 13. Corporate income tax The company is responsible to pay corporate income tax at the rate of 28% on taxable income. Corporate income tax during the period includes current income tax and deferred income tax. Current income tax is the tax amount computed based on the taxable income during the period at the tax rates applied as of the balance sheet date. Taxable income is different from accounting profit due to the adjustments of temporary differences between tax and accounting figures as well as those of non-taxable or non-deductible income and expenses. Deferred income tax is the amount of corporate income tax payable or refundable due to temporary differences between book values of assets and liabilities serving the preparation of the financial statements and the values for tax purposes. Deferred income tax liabilities are recognized for all the temporary taxable differences. Deferred income tax assets are recorded only when there is an assurance on the availability of taxable income in the future against which the temporarily deductible differences can be used. Book values of deferred corporate income tax assets are considered at the balance sheet dates and will be reduced to the rates that ensure enough taxable income against which the benefits from a part of or all of the deferred income tax can be used. Deferred income tax assets and deferred income tax liabilities are determined at the estimated rates to be applied in the year when the assets are recovered or the liabilities are settled based on the effective tax rates as of the balance sheet date. Deferred income tax is recognized in the income statement. In the case that deferred income tax is related to the items of the owner’s equity, corporate income tax will be included in the owner’s equity of the company. 14. Foreign currency translation The transactions in foreign currencies during the year are converted at the actual exchange rates ruling as of the transaction dates. The balances of monetary items in foreign currencies are converted at the actual exchange rates ruling as of the balance sheet date. The differences on foreign exchange and those due to the revaluation of the ending balances of the monetary items are included in income or expenses during the period. Particularly, in the construction period, the differences on foreign exchange and those due to the revaluation of the ending balances of the monetary items are accumulated in the balance sheet (i.e. in the account ‘Difference on foreign exchange’). The exchange rates used as of: 31 December 2006: VND 16,101/USD 31 December 2007: VND 16,114 /USD 15. Recognition of sales Sales of finished goods are recognized when most of risks and benefits associated with the goods ownership are transferred to customers and there are no uncertain factors related to payments, additional costs or sales returns. Sales of service provision are recognized when there are no uncertain factors related to payments or additional costs. In case that the services are to be provided in many accounting periods, the determination of sales in each period is done on the basis of the service completion rate as of the balance sheet date. Interests are recorded based on the term and the interest rates applied for each period. 16. Related parties A party is considered a related party of the company in case that party is able to control the company or to cause material effects on the financial decisions as well as the operations of the company. The transactions during the year with the related parties are presented in Note VII.1. 85 | Transimex Annual Report 2007


Fixed assets Buildings and structures

Years 25 - 50

Vehicles

6 - 10

Office equipment

5 - 10

Other fixed assets

5

6. Intangible fixed assets Land use right Land use right includes all the actual expenses related to the land being used such as expenses to obtain the land use right, expenses for house removal and land clearance, expenses on ground leveling, registration fees, etc. Since the land use right is permanent, it is not amortized. Computer software Computer software includes all the expenses paid until the date the software is put into use. Computer software is amortized in 5 years. 7. Borrowing costs Borrowing costs are included into expenses during the period. In case the borrowing costs are directly related to the construction or the production of an asset in progress, which has taken a substantial period of time (over 12 months) to get ready for intended use or sales of the asset, these costs will be capitalized. In the event of general borrowings which are partly used for acquiring, constructing or producing an asset in progress, the costs eligible for capitalization will be determined according to the capitalization rates applied to average accumulated expenditure on that asset. The capitalization rates are computed at the average interest rates on the borrowings not yet paid during the period, except for particular borrowings serving the purpose of obtaining a specific asset. 8. Recording joint venture activities Rewards of the company in the joint control activities and the assets under the joint control are reflected in the financial statements by allocating the shares of the company in assets, liabilities, income and expenses into the corresponding items. 9. Accrued expenses, accrued large repair expenses Accrued expenses are recorded based on reasonable estimates on the amounts payable for goods and services already used during the period. The accrual of large repair expenses is based on the company’s plan to repair fixed assets. In case the large repair expenses are higher than the accrued amount, the difference is allocated fully or gradually into expenses for the maximum period of 3 years. In case the large repair expenses are lower than the accrued amount, the difference is recorded as a decrease of expenses incurred during the period. 10. Appropriation for unemployment fund Unemployment fund is used to pay for severance and unemployment allowances. The rates of extraction for this fund are from 1% to 3% of the salary fund which is used as the basis of social insurance payment and is included into the company’s expenses during the period. In case that the unemployment fund is not enough for subsidizing resigned employees, the insufficient difference is recorded into expenses. 11. Capital and funds The company’s sources of capital include: • Capital: being recorded according to the amount actually invested by shareholders. • Share premiums: the difference between the issuance price and face value. 84 | Transimex Annual Report 2007

The company’s funds are extracted and used in line with the company’s Charter. 12. Dividends Dividends are recorded as an amount payable in the period during which the dividends are disclosed. 13. Corporate income tax The company is responsible to pay corporate income tax at the rate of 28% on taxable income. Corporate income tax during the period includes current income tax and deferred income tax. Current income tax is the tax amount computed based on the taxable income during the period at the tax rates applied as of the balance sheet date. Taxable income is different from accounting profit due to the adjustments of temporary differences between tax and accounting figures as well as those of non-taxable or non-deductible income and expenses. Deferred income tax is the amount of corporate income tax payable or refundable due to temporary differences between book values of assets and liabilities serving the preparation of the financial statements and the values for tax purposes. Deferred income tax liabilities are recognized for all the temporary taxable differences. Deferred income tax assets are recorded only when there is an assurance on the availability of taxable income in the future against which the temporarily deductible differences can be used. Book values of deferred corporate income tax assets are considered at the balance sheet dates and will be reduced to the rates that ensure enough taxable income against which the benefits from a part of or all of the deferred income tax can be used. Deferred income tax assets and deferred income tax liabilities are determined at the estimated rates to be applied in the year when the assets are recovered or the liabilities are settled based on the effective tax rates as of the balance sheet date. Deferred income tax is recognized in the income statement. In the case that deferred income tax is related to the items of the owner’s equity, corporate income tax will be included in the owner’s equity of the company. 14. Foreign currency translation The transactions in foreign currencies during the year are converted at the actual exchange rates ruling as of the transaction dates. The balances of monetary items in foreign currencies are converted at the actual exchange rates ruling as of the balance sheet date. The differences on foreign exchange and those due to the revaluation of the ending balances of the monetary items are included in income or expenses during the period. Particularly, in the construction period, the differences on foreign exchange and those due to the revaluation of the ending balances of the monetary items are accumulated in the balance sheet (i.e. in the account ‘Difference on foreign exchange’). The exchange rates used as of: 31 December 2006: VND 16,101/USD 31 December 2007: VND 16,114 /USD 15. Recognition of sales Sales of finished goods are recognized when most of risks and benefits associated with the goods ownership are transferred to customers and there are no uncertain factors related to payments, additional costs or sales returns. Sales of service provision are recognized when there are no uncertain factors related to payments or additional costs. In case that the services are to be provided in many accounting periods, the determination of sales in each period is done on the basis of the service completion rate as of the balance sheet date. Interests are recorded based on the term and the interest rates applied for each period. 16. Related parties A party is considered a related party of the company in case that party is able to control the company or to cause material effects on the financial decisions as well as the operations of the company. The transactions during the year with the related parties are presented in Note VII.1. 85 | Transimex Annual Report 2007


V. ADDITIONAL INFORMATION ON THE ITEMS OF THE BALANCE SHEET

7. Short-term prepaid expenses Beginning balance

1. Cash and cash equivalents

Forwarding fee prepaid Ending balance

Cash on hand Cash in bank Total

Beginning balance

411,589,361

928,042,030

20,609,563,919

19,884,192,332

21,021,153,280

20,812,234,362

Insurance premiums

Beginning balance

Receivable for forwarding service

5,923,176,700

4,293,094,184

Receivable for warehousing and transporting service (ICD)

2,567,207,884

1,910,733,209

8,490,384,584

6,203,827,393

Ending balance

Beginning balance

536,644,800

-

Tan Vinh Loc Production Trading and Maritime Service Co., Ltd.

-

22,000,000

Thong Nhat Trading and Services Co., Ltd.

-

183,633,124

Total

25,000,000

-

561,644,800

205,633,124

Ending balance

Beginning balance

1,006,400,000

-

Freights collected on others’ behalf

132,242,700

5,801,514,949

Receivable for amounts paid on others’ behalf

750,223,614

562,322,579

1,888,866,314

6,363,837,528

Total

Spare parts Total

884,683,647

493,530,175

878,705,463

2,016,645,991

1,068,186,250

21,990,600

1,989,924,244

487,159,195

1,524,755,649

1,127,413,767

5,948,202,600

3,484,072,535

3,591,543,832

Others

Short-term deposits and mortgages Total

Ending balance

Beginning balance

133,624,535

219,326,373

1,283,881,411

1,066,561,570

684,314,839

-

2,101,820,785

1,285,887,943

Ending balance

Beginning balance

1,342,031,055

916,420,473

589,548,816

736,146,505

1,931,579,871

1,652,566,978

9. Increases/(decreases) of tangible fixed assets

Historical costs Beginning balance

Buildings and structures

Vehicles

Office equipment

Other fixed assets

Total

44,143,844,705

52,183,562,317

4,680,376,481

565,607,260

101,573,390,763

Increases

1,730,011,629

20,682,388,547

1,210,213,545

-

23,622,613,721

Complete construction

1,730,011,629

20,115,755,284

1,210,213,545

-

23,055,980,458

-

566,633,263

-

-

566,633,263

Decreases

(3,530,489,000)

(899,911,200)

(398,602,230)

-

(4,829,002,430)

Liquidation and disposals

(3,530,489,000)

(899,911,200)

(398,602,230)

42,343,367,334

71,966,039,664

5,491,987,796

565,607,260

120,367,002,054

73,224,000

3,082,965,299

1,460,558,882

-

4,616,748,181

17,310,773,165

23,990,282,705

2,651,262,973

565,607,260

44,517,926,103

3,231,171,293

8,352,829,753

666,660,565

-

12,250,661,611

3,231,171,293

8,352,829,753

666,660,565

(1,869,334,730)

(899,911,200)

(376,019,322)

Loan interest capitalized

(4,829,002,430)

In which: Fully depreciated assets but being still in use Depreciation Beginning balance

Decreases Liquidation and disposals Ending balance

(1,869,334,730)

(899,911,200)

(376,019,322)

18,672,609,728

31,443,201,258

2,941,904,216

12,250,661,611 -

(3,145,265,252)

565,607,260

53,623,322,462

(3,145,265,252)

Net book values Beginning balance Ending balance

86 | Transimex Annual Report 2007

111,570,230

2,916,989,741

Depreciation

6. Inventories

Work-in-process

8,326,240

101,626,158

167,842,500

Increases

Materials and supplies

385,111,016

145,660,968

487,551,991

Ending balance

5. Other receivable Interests on time deposits

10,944,000

67,535,420

Office and warehouse rentals

4. Prepayments to suppliers

Other suppliers

382,493,256

Advances Ending balance

Unico Handels Gmbh Company

Ending balance

8. Other current assets

3. Receivable from customers

Total

Allocation

Tools

Total

2. Short-term investments This item reflects the time deposits at Vietcombank.

Increases

26,833,071,540

28,193,279,612

2,029,113,508

-

57,055,464,660

23,670,757,606

40,522,838,406

2,550,083,580

-

66,743,679,592

87 | Transimex Annual Report 2007


V. ADDITIONAL INFORMATION ON THE ITEMS OF THE BALANCE SHEET

7. Short-term prepaid expenses Beginning balance

1. Cash and cash equivalents

Forwarding fee prepaid Ending balance

Cash on hand Cash in bank Total

Beginning balance

411,589,361

928,042,030

20,609,563,919

19,884,192,332

21,021,153,280

20,812,234,362

Insurance premiums

Beginning balance

Receivable for forwarding service

5,923,176,700

4,293,094,184

Receivable for warehousing and transporting service (ICD)

2,567,207,884

1,910,733,209

8,490,384,584

6,203,827,393

Ending balance

Beginning balance

536,644,800

-

Tan Vinh Loc Production Trading and Maritime Service Co., Ltd.

-

22,000,000

Thong Nhat Trading and Services Co., Ltd.

-

183,633,124

Total

25,000,000

-

561,644,800

205,633,124

Ending balance

Beginning balance

1,006,400,000

-

Freights collected on others’ behalf

132,242,700

5,801,514,949

Receivable for amounts paid on others’ behalf

750,223,614

562,322,579

1,888,866,314

6,363,837,528

Total

Spare parts Total

884,683,647

493,530,175

878,705,463

2,016,645,991

1,068,186,250

21,990,600

1,989,924,244

487,159,195

1,524,755,649

1,127,413,767

5,948,202,600

3,484,072,535

3,591,543,832

Others

Short-term deposits and mortgages Total

Ending balance

Beginning balance

133,624,535

219,326,373

1,283,881,411

1,066,561,570

684,314,839

-

2,101,820,785

1,285,887,943

Ending balance

Beginning balance

1,342,031,055

916,420,473

589,548,816

736,146,505

1,931,579,871

1,652,566,978

9. Increases/(decreases) of tangible fixed assets

Historical costs Beginning balance

Buildings and structures

Vehicles

Office equipment

Other fixed assets

Total

44,143,844,705

52,183,562,317

4,680,376,481

565,607,260

101,573,390,763

Increases

1,730,011,629

20,682,388,547

1,210,213,545

-

23,622,613,721

Complete construction

1,730,011,629

20,115,755,284

1,210,213,545

-

23,055,980,458

-

566,633,263

-

-

566,633,263

Decreases

(3,530,489,000)

(899,911,200)

(398,602,230)

-

(4,829,002,430)

Liquidation and disposals

(3,530,489,000)

(899,911,200)

(398,602,230)

42,343,367,334

71,966,039,664

5,491,987,796

565,607,260

120,367,002,054

73,224,000

3,082,965,299

1,460,558,882

-

4,616,748,181

17,310,773,165

23,990,282,705

2,651,262,973

565,607,260

44,517,926,103

3,231,171,293

8,352,829,753

666,660,565

-

12,250,661,611

3,231,171,293

8,352,829,753

666,660,565

(1,869,334,730)

(899,911,200)

(376,019,322)

Loan interest capitalized

(4,829,002,430)

In which: Fully depreciated assets but being still in use Depreciation Beginning balance

Decreases Liquidation and disposals Ending balance

(1,869,334,730)

(899,911,200)

(376,019,322)

18,672,609,728

31,443,201,258

2,941,904,216

12,250,661,611 -

(3,145,265,252)

565,607,260

53,623,322,462

(3,145,265,252)

Net book values Beginning balance Ending balance

86 | Transimex Annual Report 2007

111,570,230

2,916,989,741

Depreciation

6. Inventories

Work-in-process

8,326,240

101,626,158

167,842,500

Increases

Materials and supplies

385,111,016

145,660,968

487,551,991

Ending balance

5. Other receivable Interests on time deposits

10,944,000

67,535,420

Office and warehouse rentals

4. Prepayments to suppliers

Other suppliers

382,493,256

Advances Ending balance

Unico Handels Gmbh Company

Ending balance

8. Other current assets

3. Receivable from customers

Total

Allocation

Tools

Total

2. Short-term investments This item reflects the time deposits at Vietcombank.

Increases

26,833,071,540

28,193,279,612

2,029,113,508

-

57,055,464,660

23,670,757,606

40,522,838,406

2,550,083,580

-

66,743,679,592

87 | Transimex Annual Report 2007


10. Increases/(decreases) of intangible fixed assets

Software to manage containers

Land use right

Total

Initial costs Beginning balance Ending balance

2,708,840,000

182,728,000

2,891,568,000

2,708,840,000

182,728,000

2,891,568,000

In which: Fully depreciated but being still in use

-

Amortization Beginning balance

-

107,605,589

107,605,589

Increases

-

45,682,008

45,682,008

45,682,008

45,682,008

-

153,287,597

153,287,597

2,708,840,000

75,122,411

2,783,962,411

2,708,840,000

29,440,403

2,738,280,403

Amortization Ending balance Net book values Beginning balance Ending balance

Beginning balance

4,971,317,207

Transferring from long-term loans

3,232,000,000

Amount already repaid

(4,971,317,207)

Ending balance

3,232,000,000

17. Payable to suppliers Ending balance

Beginning balance

Petroleum Materials Joint Stock Company

120,240,000

101,039,998

Branch of Thanh Long Co., Ltd.

200,466,425

K’Line Vn Co., Ltd. Others

112,695,809

32,873,800

Total

531,031,234

133,913,798

Amount payable

Amount already paid

Ending balance

1,261,185,985

(1,410,322,891)

9,246,637

5,806,104,812

(6,883,758,573)

1,301,305,590

18. Taxes and other obligations to the State Budget VAT on local sales

11. Construction-in-progress

Corporate income tax Beginning balance

Increases

Acquisition of fixed assets

16,188,817,996

Construction-in-progress - Construction of CFS and ICD - Office building at 172 Hai Ba Trung - Barge terminal - phases 3 and 4 Mechanic refrigeratory plant

Inclusion into fixed assets

Other decreases

Ending balance

9,781,908,250

(20,258,270,446)

(536,644,800)

5,175,811,000

19,567,004,627

18,208,666,766

(2,797,710,012)

(647,147,039)

34,330,814,342

5,945,967,679

-

-

(26,179,312)

5,919,788,367

955,626,363

14,623,012,029

-

-

15,578,638,392

12,313,288,107

907,748,220

-

(620,967,727)

12,600,068,600

352,122,478

3,449,632

(355,572,110)

-

-

-

2,674,456,885

(2,442,137,902)

-

232,318,983

346,933,400

1,892,921,111

-

(2,239,854,511)

-

36,102,756,023

29,883,496,127

(23,055,980,458)

(3,423,646,350)

39,506,625,342

- Others Large repair of fixed assets Total

12. Investments in business concerns and joint ventures This item reflects the investment in Nippon Express (Vietnam) Co., Ltd. The amount invested by the company occupies 50% of the legal capital of Nippon Express (Vietnam) Co., Ltd. 13. Other long-term investments This item reflects the investments in purchases of educational bonds. 14. Deferred income tax assets The deferred income tax assets are related to the accruals of expenses. 15. Other long-term assets Deposits to lease office at Transimex Saigon 16. Short-term debts and loans These are the current portions of long-term loans from Vietcombank – Ho Chi Minh City (see the Note V.23). Details are as follows: 88 | Transimex Annual Report 2007

97,629,000

Beginning balance 158,383,543 2,378,959,351 16,084,166

219,669,431

(215,051,887)

20,701,710

504,144,018

2,964,315,425

(2,638,360,251)

830,099,192

3,057,571,078

10,251,275,653

(11,147,493,602)

2,161,353,129

Contractor tax Personal income tax Total

Value added tax (VAT) The company has paid VAT in accordance with the deduction method. The tax rates applied are as follows: Forwarding service provided to customers in export-processing zones

0%

Transporting and loading services

5%

Forwarding service provided locally

10%

Import - export duties The company has declared and paid these duties in line with the Customs’ notices. Corporate income tax See the Note IV.13. Estimated corporate income tax payable during the year is as follows: Current year

Previous year

22,953,096,968

21,497,790,125

(1,249,248,784)

-

Reversal of accrued expenses in the current year

661,188,983

1,249,248,784

Gains from capital contributions in joint ventures

(1,650,178,626)

(1,552,598,101)

21,230,077

(16,459,453)

20,736,088,618

21,177,981,355

Total accounting profit before tax Increase/(decrease) of accounting profit to determine profit subject to corporate income tax: Previous year’s accrued expenses to be deducted in the current year

Unrealized exchange gain Total taxable income Corporate income tax rate Estimated corporate income tax payable

28%

28%

5,806,104,812

5,929,834,780

5,806,104,812

5,929,834,780

Corporate income tax reduced Corporate income tax payable

-

89 | Transimex Annual Report 2007


10. Increases/(decreases) of intangible fixed assets

Software to manage containers

Land use right

Total

Initial costs Beginning balance Ending balance

2,708,840,000

182,728,000

2,891,568,000

2,708,840,000

182,728,000

2,891,568,000

In which: Fully depreciated but being still in use

-

Amortization Beginning balance

-

107,605,589

107,605,589

Increases

-

45,682,008

45,682,008

45,682,008

45,682,008

-

153,287,597

153,287,597

2,708,840,000

75,122,411

2,783,962,411

2,708,840,000

29,440,403

2,738,280,403

Amortization Ending balance Net book values Beginning balance Ending balance

Beginning balance

4,971,317,207

Transferring from long-term loans

3,232,000,000

Amount already repaid

(4,971,317,207)

Ending balance

3,232,000,000

17. Payable to suppliers Ending balance

Beginning balance

Petroleum Materials Joint Stock Company

120,240,000

101,039,998

Branch of Thanh Long Co., Ltd.

200,466,425

K’Line Vn Co., Ltd. Others

112,695,809

32,873,800

Total

531,031,234

133,913,798

Amount payable

Amount already paid

Ending balance

1,261,185,985

(1,410,322,891)

9,246,637

5,806,104,812

(6,883,758,573)

1,301,305,590

18. Taxes and other obligations to the State Budget VAT on local sales

11. Construction-in-progress

Corporate income tax Beginning balance

Increases

Acquisition of fixed assets

16,188,817,996

Construction-in-progress - Construction of CFS and ICD - Office building at 172 Hai Ba Trung - Barge terminal - phases 3 and 4 Mechanic refrigeratory plant

Inclusion into fixed assets

Other decreases

Ending balance

9,781,908,250

(20,258,270,446)

(536,644,800)

5,175,811,000

19,567,004,627

18,208,666,766

(2,797,710,012)

(647,147,039)

34,330,814,342

5,945,967,679

-

-

(26,179,312)

5,919,788,367

955,626,363

14,623,012,029

-

-

15,578,638,392

12,313,288,107

907,748,220

-

(620,967,727)

12,600,068,600

352,122,478

3,449,632

(355,572,110)

-

-

-

2,674,456,885

(2,442,137,902)

-

232,318,983

346,933,400

1,892,921,111

-

(2,239,854,511)

-

36,102,756,023

29,883,496,127

(23,055,980,458)

(3,423,646,350)

39,506,625,342

- Others Large repair of fixed assets Total

12. Investments in business concerns and joint ventures This item reflects the investment in Nippon Express (Vietnam) Co., Ltd. The amount invested by the company occupies 50% of the legal capital of Nippon Express (Vietnam) Co., Ltd. 13. Other long-term investments This item reflects the investments in purchases of educational bonds. 14. Deferred income tax assets The deferred income tax assets are related to the accruals of expenses. 15. Other long-term assets Deposits to lease office at Transimex Saigon 16. Short-term debts and loans These are the current portions of long-term loans from Vietcombank – Ho Chi Minh City (see the Note V.23). Details are as follows: 88 | Transimex Annual Report 2007

97,629,000

Beginning balance 158,383,543 2,378,959,351 16,084,166

219,669,431

(215,051,887)

20,701,710

504,144,018

2,964,315,425

(2,638,360,251)

830,099,192

3,057,571,078

10,251,275,653

(11,147,493,602)

2,161,353,129

Contractor tax Personal income tax Total

Value added tax (VAT) The company has paid VAT in accordance with the deduction method. The tax rates applied are as follows: Forwarding service provided to customers in export-processing zones

0%

Transporting and loading services

5%

Forwarding service provided locally

10%

Import - export duties The company has declared and paid these duties in line with the Customs’ notices. Corporate income tax See the Note IV.13. Estimated corporate income tax payable during the year is as follows: Current year

Previous year

22,953,096,968

21,497,790,125

(1,249,248,784)

-

Reversal of accrued expenses in the current year

661,188,983

1,249,248,784

Gains from capital contributions in joint ventures

(1,650,178,626)

(1,552,598,101)

21,230,077

(16,459,453)

20,736,088,618

21,177,981,355

Total accounting profit before tax Increase/(decrease) of accounting profit to determine profit subject to corporate income tax: Previous year’s accrued expenses to be deducted in the current year

Unrealized exchange gain Total taxable income Corporate income tax rate Estimated corporate income tax payable

28%

28%

5,806,104,812

5,929,834,780

5,806,104,812

5,929,834,780

Corporate income tax reduced Corporate income tax payable

-

89 | Transimex Annual Report 2007


Other taxes The company has declared and paid these taxes in line with the prevailing regulations.

24. Owner’s equity Statement of fluctuations in owner’s equity

19. Payable to employees The company has made extractions for salary fund from the realized revenues of the current year at the rate of 60% on revenues less expenses not including salary expenses. 20. Accrued expenses Expenses for forwarding service Large repairs of fixed assets Total

Ending balance

Beginning balance

661,188,983

463,516,666

-

785,732,118

661,188,983

1,249,248,784

21. Other payable Ending balance

Beginning balance

695,512,436

591,574,478

Dividends payable

4,443,600,000

3,003,000,000

Payable of amounts collected on others’ behalf

3,741,317,221

16,890,321,733

Nippon – Express(Vietnam) Co., Ltd.

2,639,201,677

16,181,120,186

Other companies

1,102,115,544

709,201,547

Trade Union’s expenditure

Others Total

250,000,000

-

9,130,429,657

20,484,896,211

Beginning balance of the previous year Transferring amounts of reduced and exempted income tax to funds Allocating funds of the previous year

Retained earnings

Total

42,900,000,000

9,995,198,520

9,147,675,400

2,819,675,109

15,584,560,134

80,447,109,163

-

-

4,192,472,239

-

(4,192,472,239)

-

2,385,192,833

795,064,278

(5,565,449,943)

(2,385,192,832)

-

-

-

-

(6,435,000,000)

(6,435,000,000)

Profit of the previous year

-

-

-

-

15,917,745,005

15,917,745,005

42,900,000,000

9,995,198,520

15,725,340,472

3,614,739,387 15,309,382,957

87,544,661,336

42,900,000,000

9,995,198,520

15,725,340,472

3,614,739,387

15,309,382,957

87,544,661,336

20,580,000,000

63,140,279,333

-

-

-

83,720,279,333

Profit during the year

-

-

-

-

16,982,335,411

16,982,335,411

835,686,114

(5,849,802,801)

(2,507,058,344)

(8,675,600,000)

(8,675,600,000)

-

(111,800,000)

Ending balance of the previous year Beginning balance of the current year Capital increased in the current year Allocating funds

-

-

2,507,058,343

Sharing dividends during the year

-

-

-

Disbursements of funds

-

-

-

Ending balance of the current year

63,480,000,000 73,135,477,853 18,232,398,815

Capital in vested by the State

This is the loan according to the credit agreement No. 0036/TD1/06CD dated 18 September 2006 to purchase machinery and equipment of project of constructing embankment enforcing yards of Transimex at the interest rate applied to 12-month savings accounts in VND of lender plus (+) 0,27%/month. This loan is secured by mortgaging all the machinery and equipment acquired in the future of the project and by mortgaging all the rights to receive insurance amounts to the lender

(111,800,000)

4,338,625,501 17,766,315,567 176,952,817,736

Beginning balance

9,695,710,500

9,695,710,500

5,148,000,000

4,290,000,000

58,332,000,000

38,610,000,000

Share premiums

73,135,477,853

9,995,198,520

136,615,477,853

52,895,198,520

Dividends

12,927,710,500

12,927,710,500

Dividends of the previous year

3,003,000,000

Advance of dividends of the current year

4,232,000,000

Total

7,235,000,000

Shares

Details of long-term loans and debts are as follows Beginning balance

Increases

Amount recorded

Ending balance

12,927,710,500

-

(3,232,000,000)

9,695,710,500

12,927,710,500

-

(3,232,000,000)

9,695,710,500

Beginning balance

Capital contributed by shareholders Total

Total

90 | Transimex Annual Report 2007

Financial reserved fund

Ending balance

Ending balance

Total

Business promotion fund

Details of owner’s equity

23. Long-term loans and debts

dated 18 September 2006

Share premiums

Sharing dividends in the previous year

22. Other long-term accounts payable Long-term deposits received

Credit agreement No. 0036/TD1/06CD

Capital

Ending balance

Beginning balance

Number of shares allowed to be issued

6,348,000

4,290,000

Number of shares already issued and fully contributed into the capital

6,348,000

4,290,000

-

Common shares

6,348,000

4,290,000

-

Preferred shares

Number of shares re-purchased -

Common shares

-

Preferred shares

-

-

Number of outstanding shares

6,348,000

4,290,000

-

Common shares

6,348,000

4,290,000

-

Preferred shares

-

-

91 | Transimex Annual Report 2007


Other taxes The company has declared and paid these taxes in line with the prevailing regulations.

24. Owner’s equity Statement of fluctuations in owner’s equity

19. Payable to employees The company has made extractions for salary fund from the realized revenues of the current year at the rate of 60% on revenues less expenses not including salary expenses. 20. Accrued expenses Expenses for forwarding service Large repairs of fixed assets Total

Ending balance

Beginning balance

661,188,983

463,516,666

-

785,732,118

661,188,983

1,249,248,784

21. Other payable Ending balance

Beginning balance

695,512,436

591,574,478

Dividends payable

4,443,600,000

3,003,000,000

Payable of amounts collected on others’ behalf

3,741,317,221

16,890,321,733

Nippon – Express(Vietnam) Co., Ltd.

2,639,201,677

16,181,120,186

Other companies

1,102,115,544

709,201,547

Trade Union’s expenditure

Others Total

250,000,000

-

9,130,429,657

20,484,896,211

Beginning balance of the previous year Transferring amounts of reduced and exempted income tax to funds Allocating funds of the previous year

Retained earnings

Total

42,900,000,000

9,995,198,520

9,147,675,400

2,819,675,109

15,584,560,134

80,447,109,163

-

-

4,192,472,239

-

(4,192,472,239)

-

2,385,192,833

795,064,278

(5,565,449,943)

(2,385,192,832)

-

-

-

-

(6,435,000,000)

(6,435,000,000)

Profit of the previous year

-

-

-

-

15,917,745,005

15,917,745,005

42,900,000,000

9,995,198,520

15,725,340,472

3,614,739,387 15,309,382,957

87,544,661,336

42,900,000,000

9,995,198,520

15,725,340,472

3,614,739,387

15,309,382,957

87,544,661,336

20,580,000,000

63,140,279,333

-

-

-

83,720,279,333

Profit during the year

-

-

-

-

16,982,335,411

16,982,335,411

835,686,114

(5,849,802,801)

(2,507,058,344)

(8,675,600,000)

(8,675,600,000)

-

(111,800,000)

Ending balance of the previous year Beginning balance of the current year Capital increased in the current year Allocating funds

-

-

2,507,058,343

Sharing dividends during the year

-

-

-

Disbursements of funds

-

-

-

Ending balance of the current year

63,480,000,000 73,135,477,853 18,232,398,815

Capital in vested by the State

This is the loan according to the credit agreement No. 0036/TD1/06CD dated 18 September 2006 to purchase machinery and equipment of project of constructing embankment enforcing yards of Transimex at the interest rate applied to 12-month savings accounts in VND of lender plus (+) 0,27%/month. This loan is secured by mortgaging all the machinery and equipment acquired in the future of the project and by mortgaging all the rights to receive insurance amounts to the lender

(111,800,000)

4,338,625,501 17,766,315,567 176,952,817,736

Beginning balance

9,695,710,500

9,695,710,500

5,148,000,000

4,290,000,000

58,332,000,000

38,610,000,000

Share premiums

73,135,477,853

9,995,198,520

136,615,477,853

52,895,198,520

Dividends

12,927,710,500

12,927,710,500

Dividends of the previous year

3,003,000,000

Advance of dividends of the current year

4,232,000,000

Total

7,235,000,000

Shares

Details of long-term loans and debts are as follows Beginning balance

Increases

Amount recorded

Ending balance

12,927,710,500

-

(3,232,000,000)

9,695,710,500

12,927,710,500

-

(3,232,000,000)

9,695,710,500

Beginning balance

Capital contributed by shareholders Total

Total

90 | Transimex Annual Report 2007

Financial reserved fund

Ending balance

Ending balance

Total

Business promotion fund

Details of owner’s equity

23. Long-term loans and debts

dated 18 September 2006

Share premiums

Sharing dividends in the previous year

22. Other long-term accounts payable Long-term deposits received

Credit agreement No. 0036/TD1/06CD

Capital

Ending balance

Beginning balance

Number of shares allowed to be issued

6,348,000

4,290,000

Number of shares already issued and fully contributed into the capital

6,348,000

4,290,000

-

Common shares

6,348,000

4,290,000

-

Preferred shares

Number of shares re-purchased -

Common shares

-

Preferred shares

-

-

Number of outstanding shares

6,348,000

4,290,000

-

Common shares

6,348,000

4,290,000

-

Preferred shares

-

-

91 | Transimex Annual Report 2007


4. Financial expenses

Face value per outstanding share: VND 10,000 Purposes of appropriation for business promotion fund and financial reserved fund Business promotion fund is used to supplement the company’s prescribed capital. Financial reserved fund is used to: - Compensate losses, damages of assets and accounts receivable unable to be recovered during the operations; - Compensate the losses of the company according to the decision of the Board of management.

Loan interest expenses Exchange loss Total

Current year

Previous year

1,192,319,331

633,437,333

158,430,880

39,106,571

1,350,750,211

672,543,904

5. Administrative overheads

25. Bonus and welfare funds Beginning balance

Increases

Decreases

Ending balance

2,138,513,225

1,338,297,783

(664,300,000)

2,812,511,008

Welfare fund

486,904,134

1,289,987,997

(1,178,054,900)

598,837,231

Fund for the Board of Management

521,402,048

501,411,669

(823,003,362)

199,810,355

Bonus fund

Total

3,146,819,407

3,129,697,449

(2,665,358,262)

3,611,158,594

Current year

Previous year

Gross sales

135,209,257,473

128,245,017,246

Deductions:

19,850,837

-

135,189,406,636

128,245,017,246

- Forwarding service

63,916,556,252

62,707,052,298

- Warehousing service

71,272,850,384

65,537,964,948

Net sales

Materials and supplies Depreciation of fixed assets External service rendered Others Total

In which:

Gains from liquidation and disposals of fixed assets Gains from sales of scraps of tools Others Total

Costs of forwarding service Costs of services of the ICD Total

Previous year 7,478,798,340

487,080,243

580,203,414

432,515,757

596,588,354

2,526,739,803

1,418,455,451

1,086,412,829

951,725,092

12,636,712,900

11,025,770,651

Current year

Previous year

351,818,182

56,911,818

Others Current year

Previous year

47,006,358,718

47,344,448,191

54,307,424,243

50,241,224,207

101,313,782,961

97,585,672,398

2,288,636

14,668,545

44,284,050

129,912,403

398,390,868

201,492,766

Current year

Previous year

1,823,159,168

9,225,192

4,420,000

-

1,827,579,168

9,225,192

7. Other expenses Expenses for liquidation and disposals of fixed assets

2. Costs of goods sold

Current year 8,103,964,268

6. Other income

VI. ADDITIONAL INFORMATION ON THE ITEMS OF THE INCOME STATEMENT 1.Sales

Expenses for employees

Total

8. Deferred corporate income tax This is the deferred corporate income tax arising from the differences due to the accrual of expenses for forwarding service and of repairing expenses to be deducted.

3. Financial income Current year

Previous year

Gains from capital contributed to joint venture

1,650,178,626

1,552,598,101

Bank deposit interests

2,594,264,276

572,571,434

-

201,980,953

Realized exchange gain Unrealized exchange gain Others Total

92 | Transimex Annual Report 2007

16,307,626

16,459,453

233,374,176

882,317

4,494,124,704

2,344,492,258

9. Earning per share Current year

Previous year

Accounting profit after corporate income tax

16,982,335,411

15,917,745,005

Profit attributable to holders of ordinary shares

16,982,335,411

15,917,745,005

5,308,872

4,290,000

3,199

3,710

Ordinary shares outstanding during the year Earning per share

93 | Transimex Annual Report 2007


4. Financial expenses

Face value per outstanding share: VND 10,000 Purposes of appropriation for business promotion fund and financial reserved fund Business promotion fund is used to supplement the company’s prescribed capital. Financial reserved fund is used to: - Compensate losses, damages of assets and accounts receivable unable to be recovered during the operations; - Compensate the losses of the company according to the decision of the Board of management.

Loan interest expenses Exchange loss Total

Current year

Previous year

1,192,319,331

633,437,333

158,430,880

39,106,571

1,350,750,211

672,543,904

5. Administrative overheads

25. Bonus and welfare funds Beginning balance

Increases

Decreases

Ending balance

2,138,513,225

1,338,297,783

(664,300,000)

2,812,511,008

Welfare fund

486,904,134

1,289,987,997

(1,178,054,900)

598,837,231

Fund for the Board of Management

521,402,048

501,411,669

(823,003,362)

199,810,355

Bonus fund

Total

3,146,819,407

3,129,697,449

(2,665,358,262)

3,611,158,594

Current year

Previous year

Gross sales

135,209,257,473

128,245,017,246

Deductions:

19,850,837

-

135,189,406,636

128,245,017,246

- Forwarding service

63,916,556,252

62,707,052,298

- Warehousing service

71,272,850,384

65,537,964,948

Net sales

Materials and supplies Depreciation of fixed assets External service rendered Others Total

In which:

Gains from liquidation and disposals of fixed assets Gains from sales of scraps of tools Others Total

Costs of forwarding service Costs of services of the ICD Total

Previous year 7,478,798,340

487,080,243

580,203,414

432,515,757

596,588,354

2,526,739,803

1,418,455,451

1,086,412,829

951,725,092

12,636,712,900

11,025,770,651

Current year

Previous year

351,818,182

56,911,818

Others Current year

Previous year

47,006,358,718

47,344,448,191

54,307,424,243

50,241,224,207

101,313,782,961

97,585,672,398

2,288,636

14,668,545

44,284,050

129,912,403

398,390,868

201,492,766

Current year

Previous year

1,823,159,168

9,225,192

4,420,000

-

1,827,579,168

9,225,192

7. Other expenses Expenses for liquidation and disposals of fixed assets

2. Costs of goods sold

Current year 8,103,964,268

6. Other income

VI. ADDITIONAL INFORMATION ON THE ITEMS OF THE INCOME STATEMENT 1.Sales

Expenses for employees

Total

8. Deferred corporate income tax This is the deferred corporate income tax arising from the differences due to the accrual of expenses for forwarding service and of repairing expenses to be deducted.

3. Financial income Current year

Previous year

Gains from capital contributed to joint venture

1,650,178,626

1,552,598,101

Bank deposit interests

2,594,264,276

572,571,434

-

201,980,953

Realized exchange gain Unrealized exchange gain Others Total

92 | Transimex Annual Report 2007

16,307,626

16,459,453

233,374,176

882,317

4,494,124,704

2,344,492,258

9. Earning per share Current year

Previous year

Accounting profit after corporate income tax

16,982,335,411

15,917,745,005

Profit attributable to holders of ordinary shares

16,982,335,411

15,917,745,005

5,308,872

4,290,000

3,199

3,710

Ordinary shares outstanding during the year Earning per share

93 | Transimex Annual Report 2007


2. Financial ratios

Average ordinary shares outstanding during the year are calculated as follows: Current year

Previous year

4,290,000

4,290,000

-

-

Structure of assets

Effects of ordinary shares issued on 17 May 2007

624,658

-

Current assets/ total assets

Effects of ordinary shares issued on 17 August 2007

394,214

-

Long-term assets/ total assets

5,308,872

4,290,000

Ordinary shares outstanding at the beginning of the year Effects of ordinary shares repurchased

Average ordinary shares outstanding during the year

10. Operating expenses

Items

Unit

Current year

Previous year

%

46.36

31.09

%

53.64

68.91

Liabilities/ total liabilities and owner’s equity

%

15.31

38.35

Owner’s equity/ total liabilities and owner’s equity

%

84.69

61.65

Structures of assets and sources of capital

Sources of capital

Current year

Previous year

Materials and supplies

10,281,663,726

7,508,313,743

Labor

33,921,495,656

37,225,346,189

Total assets/ liabilities

Time

6.53

2.61

Depreciation of fixed assets

12,296,343,619

10,003,022,280

Current assets/ current liabilities

Time

4.39

1.06

External service rendered

53,595,452,552

52,653,266,688

3,855,540,308

1,221,494,149

Cash and cash equivalents/ current liabilities

Time

0.93

0.48

113,950,495,861

108,611,443,049

Others Total

Liquidity ratios

Profitability ratios Profit margin on sales

VII. OTHER INFORMATION

Profit before tax/ net sales

%

16.98

16.76

Profit after tax/ net sales

%

12.56

12.41

1. Transactions with related parties Transaction with key persons and other related individuals Income of key persons is as follows:

Profit/ total assets Profit before tax/ total assets

%

10.77

14.61

Profit after tax/ total assets

%

7.96

10.82

Profit after tax/ owner’s equity

%

9.41

18.18

Current year

Previous year

4,576,864,687

3,772,501,680

Social insurance, health insurance

25,169,100

24,116,400

Allowances

88,349,904

34,278,660

Salary

Bonuses

27,800,000

36,700,000

Rewards

410,000,000

288,000,000

5,128,183,691

4,155,596,740

Total

17.76 16.98 15.92

Transaction with other related parties Other related party of the company includes:

150.00 140.08 130.79

Related party Nippon Express (Vietnam) Co., Ltd.

Relationship Joint venture company

As of the balance sheet date, the accounts receivable from Nippon Express (Vietnam) Co., Ltd. are as follows: Current year

Previous year

Receivable of the amount paid on behalf of Nippon Express (Vietnam) Co., Ltd.

-

588,539,214

Payable for the amount collected on behalf of Nippon Express (Vietnam) Co., Ltd.

-

36,573,743

Total account receivable

-

625,112,957

Total turnover Profit after tax

Unit: Billion dong 2006

94 | Transimex Annual Report 2007

2007

Plan of 2008

95 | Transimex Annual Report 2007


2. Financial ratios

Average ordinary shares outstanding during the year are calculated as follows: Current year

Previous year

4,290,000

4,290,000

-

-

Structure of assets

Effects of ordinary shares issued on 17 May 2007

624,658

-

Current assets/ total assets

Effects of ordinary shares issued on 17 August 2007

394,214

-

Long-term assets/ total assets

5,308,872

4,290,000

Ordinary shares outstanding at the beginning of the year Effects of ordinary shares repurchased

Average ordinary shares outstanding during the year

10. Operating expenses

Items

Unit

Current year

Previous year

%

46.36

31.09

%

53.64

68.91

Liabilities/ total liabilities and owner’s equity

%

15.31

38.35

Owner’s equity/ total liabilities and owner’s equity

%

84.69

61.65

Structures of assets and sources of capital

Sources of capital

Current year

Previous year

Materials and supplies

10,281,663,726

7,508,313,743

Labor

33,921,495,656

37,225,346,189

Total assets/ liabilities

Time

6.53

2.61

Depreciation of fixed assets

12,296,343,619

10,003,022,280

Current assets/ current liabilities

Time

4.39

1.06

External service rendered

53,595,452,552

52,653,266,688

3,855,540,308

1,221,494,149

Cash and cash equivalents/ current liabilities

Time

0.93

0.48

113,950,495,861

108,611,443,049

Others Total

Liquidity ratios

Profitability ratios Profit margin on sales

VII. OTHER INFORMATION

Profit before tax/ net sales

%

16.98

16.76

Profit after tax/ net sales

%

12.56

12.41

1. Transactions with related parties Transaction with key persons and other related individuals Income of key persons is as follows:

Profit/ total assets Profit before tax/ total assets

%

10.77

14.61

Profit after tax/ total assets

%

7.96

10.82

Profit after tax/ owner’s equity

%

9.41

18.18

Current year

Previous year

4,576,864,687

3,772,501,680

Social insurance, health insurance

25,169,100

24,116,400

Allowances

88,349,904

34,278,660

Salary

Bonuses

27,800,000

36,700,000

Rewards

410,000,000

288,000,000

5,128,183,691

4,155,596,740

Total

17.76 16.98 15.92

Transaction with other related parties Other related party of the company includes:

150.00 140.08 130.79

Related party Nippon Express (Vietnam) Co., Ltd.

Relationship Joint venture company

As of the balance sheet date, the accounts receivable from Nippon Express (Vietnam) Co., Ltd. are as follows: Current year

Previous year

Receivable of the amount paid on behalf of Nippon Express (Vietnam) Co., Ltd.

-

588,539,214

Payable for the amount collected on behalf of Nippon Express (Vietnam) Co., Ltd.

-

36,573,743

Total account receivable

-

625,112,957

Total turnover Profit after tax

Unit: Billion dong 2006

94 | Transimex Annual Report 2007

2007

Plan of 2008

95 | Transimex Annual Report 2007


96 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

97 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


96 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

97 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Thoâng tin lieân heä ICD TRANSIMEX

CHI NHAÙNH

Km 7/1, AÁp Bình Thoï, P. Tröôøng Thoï , Q. Thuû Ñöùc, TP. Hoà Chí Minh, Vieät Nam.

Haø Noäi

Tel: (84-8) 7313302 – 7311528.

Tel: (84-4) 8574799

Fax: (84-8) 7313079 - 8978335. Email: icd.info@transimexsaigon.com VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN Ñoàng Nai

19 Thaùi Haø, Quaän Ñoáng Ña, Haø Noäi, Vieät Nam. Fax: (84-4) 8574803 Email: tmshn.info@transimexsaigon.com Haûi Phoøng 02 Hoaøng Vaên Thuï, Quaän Hoàng Baøng, Haûi Phoøng, Vieät Nam.

Khu Coâng Nghieäp Argtex, Phöôøng Long Bình, TP. Bieân Hoøa, Tænh Ñoàng Nai, Vieät Nam.

Tel: (84-313) 842461

Tel: (84-61) 3891642

Email: tmshp.info@transimexsaigon.com

Fax: (84-61) 3993611 Email: dno.info@transimexsaigon.com Bình Döông Soá 02-03 taïi Khu dòch vuï VSIP Soá 2, ñöôøng soá 3, KCN Vieät Nam Singapore, Huyeän Thuaän An, Tænh Bình Döông, Vieät Nam.. Tel: (84-650) 769122 Fax: (84-650) 769121 Email: bdo.info@transimexsaigon.com

Fax: (84-313) 841374 Ñaø Naüng 25-27 Hoaøng Vaên Thuï, Quaän Haûi Chaâu, Ñaø Naüng, Vieät Nam. Tel: (84-511) 561587 Fax: (84-511) 561589 Email: tmsdn.info@transimexsaigon.com COÂNG TY KIEÅM TOAÙN COÂNG TY KIEÅM TOAÙN & TÖ VAÁN (A & C) 229 Ñoàng Khôûi, Quaän I, Tp. Hoà Chí Minh, Vieät Nam. Tel: (84-8) 827 2295 – 827 2296 Fax: (84-8) 827 2300

98 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

99 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Thoâng tin lieân heä ICD TRANSIMEX

CHI NHAÙNH

Km 7/1, AÁp Bình Thoï, P. Tröôøng Thoï , Q. Thuû Ñöùc, TP. Hoà Chí Minh, Vieät Nam.

Haø Noäi

Tel: (84-8) 7313302 – 7311528.

Tel: (84-4) 8574799

Fax: (84-8) 7313079 - 8978335. Email: icd.info@transimexsaigon.com VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN Ñoàng Nai

19 Thaùi Haø, Quaän Ñoáng Ña, Haø Noäi, Vieät Nam. Fax: (84-4) 8574803 Email: tmshn.info@transimexsaigon.com Haûi Phoøng 02 Hoaøng Vaên Thuï, Quaän Hoàng Baøng, Haûi Phoøng, Vieät Nam.

Khu Coâng Nghieäp Argtex, Phöôøng Long Bình, TP. Bieân Hoøa, Tænh Ñoàng Nai, Vieät Nam.

Tel: (84-313) 842461

Tel: (84-61) 3891642

Email: tmshp.info@transimexsaigon.com

Fax: (84-61) 3993611 Email: dno.info@transimexsaigon.com Bình Döông Soá 02-03 taïi Khu dòch vuï VSIP Soá 2, ñöôøng soá 3, KCN Vieät Nam Singapore, Huyeän Thuaän An, Tænh Bình Döông, Vieät Nam.. Tel: (84-650) 769122 Fax: (84-650) 769121 Email: bdo.info@transimexsaigon.com

Fax: (84-313) 841374 Ñaø Naüng 25-27 Hoaøng Vaên Thuï, Quaän Haûi Chaâu, Ñaø Naüng, Vieät Nam. Tel: (84-511) 561587 Fax: (84-511) 561589 Email: tmsdn.info@transimexsaigon.com COÂNG TY KIEÅM TOAÙN COÂNG TY KIEÅM TOAÙN & TÖ VAÁN (A & C) 229 Ñoàng Khôûi, Quaän I, Tp. Hoà Chí Minh, Vieät Nam. Tel: (84-8) 827 2295 – 827 2296 Fax: (84-8) 827 2300

98 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007

99 | Transimex Baùo caùo thöôøng nieân 2007


Contact information ICD TRANSIMEX

BRANCHES

7/1 Truong Tho Ward, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Ha Noi

Tel: (84-8) 7313302 – 7311528.

Tel: (84-4) 8574799

Fax: (84-8) 7313079 - 8978335. Email: icd.info@transimexsaigon.com REPRESENTATIVE OFFICE Dong Nai

19 Thai Ha Str., Dong Da Dist., Ha Noi City, Viet Nam. Fax: (84-4) 8574803 Email: tmshn.info@transimexsaigon.com Hai Phong 02 Hoang Van Thu Str., Hong Bang Dist, Hai Phong City, Viet Nam.

Argtex Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam.

Tel: (84-313) 842461

Tel: (84-61) 3891642

Email: tmshp.info@transimexsaigon.com

Fax: (84-61) 3993611 Email: dno.info@transimexsaigon.com Binh Duong 02-03 VSIP Service No 2 VSIP, Street No. 3, Vietnam Singapore Industrial Park, Thuan An District, Binh Duong Province. Tel: (84-650) 769122 Fax: (84-650) 769121 Email: bdo.info@transimexsaigon.com

Fax: (84-313) 841374 Da Nang 25-27 Hoang Van Thu Str., Hai Chau Dist, Da Nang City, Viet Nam. Tel: (84-511) 561587 Fax: (84-511) 561589 Email: tmsdn.info@transimexsaigon.com AUDITING COMPANY AUDITING & CONSULTING Co., Ltd (A & C) 229 Dong Khoi Str., District 1, Ho Chi Minh City Tel: (84-8) 827 2295 – 827 2296 Fax: (84-8) 827 2300

Transimex_Annual  
Transimex_Annual  

annual, report

Advertisement